240/2013 Sb.

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxá
Ing.
Jan
Černohouz
Mgr. RNDr.
Daniela
Doležalová
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Ing.
Ondřej
Libosvár
Mgr.
Mariana
Machátoxx
xxxx xxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxna
Šebestová
I. Stručný historický úvod
První útvary typu investičních fondů se objevily v západní Evropě na sklonku 18. stoletíx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxho prostřednictvím mohli i drobní investoři využít řadu investičních příležitostí v Rakousku, Dánsku, Německu, Španělsku, Švédsku nebo Rusku a v kolxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx původ právě v Nizozemí. Velmi záhy dochází k jejich rozšíření zvláště ve Velké Británii a Spojených státech amerických.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxočívá v tom, že tento typ podnikání v sobě účinně snoubí prvek rozložení rizika investora s odborností správce jeho investic. Investiční fond má ve svém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxmi o investování. Na investorovi zůstává zásadně výchozí úvaha, do jakého investičního fondu peněžní prostředky vloží. Další rozhodnutí ohledně vloxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxorné a technické zázemí.
Investiční fondy, potažmo investování na kolektivním principu, tudíž v národním hospodářství plní důležitou úlohu "přexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxjemů obchodů, které investiční fondy při plnění své investiční strategie realizují, snižují investorům významně transakční náklady.
Do střední xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx. stolení nebylo po nich ani vidu. Jednu z příčin tohoto stavu lze spatřovat v nedůvěře široké české veřejnosti v papírové peníze a bankovní systém vůbec xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxyslové revoluce v Habsburské monarchii. Proto u nás xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrý byl poznamenán politickými a hospodářskými změnami nastalými po komunistickém převratu v únoru 1948. S jistým zjednodušením lze říci, že materiálxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Zcela ale do konce 1. republiky převládaly z řad širokého obecenstva přímé korporátní investice.
První normativní úprava investičních fondů se tuxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinný od 29. května 1992 do 30. dubna 2004). Ta nastolila obrat směřující k zavedení fondů jako základních zařízení pro investování veřejnosti. Je třexx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxu privatizací a privatizačními fondy. Investiční společnost a investiční fond byly právnickými osobami, shromažďujícími peněžní prostředky právnxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xe považovaly i investiční body.
Zákon č. 248/1992 Sb. byl několikráte novelizován. Svorníkem jeho legislativním změn uskutečněných v průběhu 90x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v investičních a podílových fondech. Tato ambice se poprvé výrazně projevila přijetím novely č. 151/1996 Sb. reagující na "slavnou" eskapádu investxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxí právo na odkoupení těm akcionářům, kteří s přeměnou nesouhlasili. Právní úprava fondových přeměn však vyžadovala dalšího zpřesnění a byla postupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxízena Komise pro cenné papíry, jakožto historicky první veřejnoprávní orgán pro oblast kapitálového trhu u nás (zákon č. 15/1998 Sb.). Jejímu dozoru pxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 124/1998 Sb. Ta zakotvila podmínku státního přivolení pro získání významné účasti na investiční společnosti a investičním fondu a volitelnosti či jxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxvomoci depozitáře.
K věcné přestavbě normativní úpravy investičních společností a investičních fondů však dochází až pod vlivem evropského právx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtech a investičních xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxtivním investování primárně představoval prostředek pro transpozici tehdejší evropské směrnice upravující správní a právní předpisy v oblasti koxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xecurities) ve znění jejich novel.
V průběhu následujících let byl zákon o kolektivním investování měněn a doplňován více než desítkou zákonů. Přexxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxním investování byly zájem praxe nebo její potřeba o zkvalitnění právní úpravy. Jednalo se však vždy o změny svou povahou dílčí, provedené bez zohlednxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh fondů určených pro veřejnost a pro kvalifikované investory a v návaznosti na to zavedla speciální fond kvalifikovaných investorů a po vzoru lucemburxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x88/2011 Sb. představující nejrozsáhlejší novelizaci zákona o kolektivním investování od jeho přijetí v roce 2004. Šlo o novelu zapracovávající noxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx vžilo označení UCITS IV. Tento implementační zákon výrazně poznamenal celé pasáže novelizovaného zákona o kolektivním investování, jde-li o ustanoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxiční společnosti.
Téhož roku došlo na evropském poli k zásadnímu obratu. Evropský parlament a Rada přijímají směrnici 2011/61/EU o správcích altexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxijního práva ušetřeny, a svou působností se dotkla všech dosud neharmonizovaných subjektů - fondů shromažďujících peněžní prostředky od více investxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxroto adjektivum "alternativní" - alternativní ve vztahu ke standardním "UCITS" fondům). Současně se objevují iniciativy na modernizaci české právnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xež vyústila v její úpravu novým zvláštním zákonem, zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, pro nějž se ujalo obnxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxně nejvýznamnější lze považovat novelu č. 148/2016 Sb., která především zpřesnila úpravu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.
IIx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdchůdce - zákona o kolektivním investování, a evropských předpisů (především směrnice UCITS IV a AIFMD), právní úprava Lucemburska, jde-li napříklax x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxu zákona prostupují tři ideová východiska neboli nosné principy. Jimi jsou: konvence,
kontinuita
a odstupňovaná regulace. Konvence a
kontinuita
jxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve vztahu k úpravám zemí, jejichž přístup k regulaci této problematiky je možné považovat za standardní. Princip stratifikované regulace potom ztělexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxičního fondu.
III. Hlavní novinky
Za prvé. Regulatorní zájem zákona se obrací na obhospodařovatele investičních fondů a další osoby vykonávajícx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxmo. Obhospodařovateli tak zůstávají být investiční společnost (jako vnější obhospodařovatel, angl. external manager) a samosprávný investiční foxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jakožto správce, k níž má příslušné veřejnoprávní oprávnění; produktová regulace jako obecné ideové východisko se opouští.
Za druhé. Nově se přímx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tímto obhospodařováním) a administrací investičních fondů. Smyslem je v návaznosti na obvyklou praxi v zahraničí, aby za obhospodařování investičnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxerá provádí administrativní činnosti. Tedy aktivity související s obhospodařováním investičního fondu, typu právních, účetních a daňových služebx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxních investičních fondů (AIFMD). Tento evropský předpis podrobuje v obecné rovině svému dosahu každého, kdo podle určené strategie spravuje majetek xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x x x x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxmo komentovaný zákon obsahují obecné výjimky ze své působnosti (čl. 2 odst. 3 a čl. 3 AIFMD, § 2-4 z. i. s. i. f.), dopadne nová právní úprava nejen na stávajxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx Pokud jde o členění investičních fondů, je zákon o investičních společnostech a investičních fondech se svým legislativním předchůdcem pojmově disxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxrdní fondy a speciální fondy (§ 92). Z věcného hlediska je návaznost hluboká a evidentní (§ 93-95).
Za páté. V oblasti právních forem investičních foxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhodní
korporace
. To včetně obchodních společností, jejichž režim od obecné úpravy ve větší či menší míře modifikuje komentovaný zákon. Fond kvalifikxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxé národní banky se zákonodárce výslovně přihlásil k myšlence normativně zakotvit její prioritní úkoly. Česká národní banka se při výkonu dohledu podlx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxgování finančního trhu v České republice.
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
Mgr. Ing.
Jan
Šovar
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxdem na návrhy prezentované dále. Základními službami ve vztahu k investičním fondům je jejich obhospodařování (collective portfolio management), xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxdu právní jistoty se odkazuje i na veškerá přímo použitelná nařízení Evropské unie v této oblasti.
1.
Ustanovení prvého odstavce charakterizxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxení. Kromě určení předmětu zákona vypočítává ustanovení evropské předpisy, které se k zákonem upravované problematice vztahují. Jsou jimi jednak evxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxska stojí nařízení Evropské unie vedle zákona o investičních společnostech a investičních fondech a jeho úpravu v určených případech věcně doplňují xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxného zákona.
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxé úřední sdělení České národní banky a její veřejné odpovědi na dotazy, které centrální banka publikuje na svých internetových stránkách, jakož i obecxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdů nebo fondů kvalifikovaných investorů zobrazuje následující tabulka.
I-------------------------------I-------------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx    x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx     x
x  xxxxxxxxxx xx       x xxxxxxxxxx xx      x xxxxxxxící se          I
I k obhospodařování       I k obhospodařování    I k obhospodařování        I
I STANDARDNÍCH FONDŮ      I SPECIÁLNÍCH FONDŮ    I FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I
I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx     x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxesené pravomoci (EU) č. 231/2013  I
I č. 583/2010 ze dne 1.     I ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice   I
I července 2010, kterým se   I Evropského pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx    x
x xxxxxxx xxxxxxxx       x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx     x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx     x xxxxxxxxxxx pákový efekt, transparentnost a dohled.    I
I a Rady 2009/65/ES, pokud   I                              I
I jde o klíčové informace pro  I                              I
I investory a podmínky, které  I                              I
I je třeba splnit pxx      x                              x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx     x                              x
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx    x                              x
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx    x                              x
x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x                              x
x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx     x                              x
x xxxernetových stránek     I                              I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------------I
I Nařízení Komise (xxx     x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx   x
x xx xxxxxxxx xx xxx xx     x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx     x
x xxxxxxxx xxxxx xxxrým se   I referenčního členského státu mimounijního správce     I
I provádí směrnice       I alternativních investičních fondů podle směrnice     I
I Evropského parxxxxxxx     x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx         x
x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx   x                              x
x xxx x xxxxx x xxxxx      x                              x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx     x                              x
x x xxxxxxxxx xxxxxxx      I                              I
I využívání xxxxxxxxxxxx    x                              x
x xxxxxxxxxx xxxx        x                              x
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx    x                              x
x xxxxx xxxxxxxxxx       x                              x
x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx  x                              x           
x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx   x                              x
x xxxxxxxcí mezi příslušnými  I                              I
I orgány.            I                              I
I-------------------------------I-------------------------I---------------------------------I
I Nařízxxx xxxxxx xxxxx     x             x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx    x
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx  x             x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx   x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx     x             x xxxxxx xxxxx xxxxxm se     I
I a Rady 2009/65/ES, pokud   I             I stanoví postup pro správce   I
I jde o depozitáře SKIPCP    I             I alternativních investičních   I
I                I             I fondů, kteří se rozhodnou,   x
x                x             x xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx   x
x                x             x xxxxxxxx xxxxxxxxxx       x
x                x             x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx  x
x                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
I                I             I Nařízení Evropského       I
I                I             I parlamentu a Rady        I
I                I             I č. 345/2013 ze dne 17.     I
I                I             I dubna 2013 o evropských     I
I                I             I fondech rizikového kapitálu.  I
x                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                x             x xxxxxxxx xxxxxxxxxx       x
x                x             x xxxxxxxxxx x xxxx        x
x                x             x xx xxxxxxxx xx xxx xxx     x
x                x             x dubna 2013 o evropských     I
I                I             I fondech sociálního podnikání.  I
I-------------------------I---------------------------------I
I                I             I Nařízení Evroxxxxxx       x
x                x             x xxxxxxxxxx x xxxx        x
x                x             x xx xxxxxxxx xx xxx xxx     x
x                x             x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx     x
x                x             x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-------------------------I---------------------------------I
4.
Vymezení působnosti zákona je však mnohdy velmi obtížné. Anx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx by tu jinak s ohledem na vymezení předmětu byla či býti mohla. Je samozřejmě velice důležité z hlediska praktické aplikace zákona nalézt přesnou hranicx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x x xxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx 1 a 2, § 93 odst. 1, § 95 odst. 1 a § 98 odst. 3.
5.
Základním předmětem úpravy jsou podmínky pro obhospodařování a administraci (zahraničních) invesxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx se však mýlit v tom, že tato materie je upravena pouze v tomto zákoně. Do rámce obhospodařování nepochybně patří též obecná problematika plné správy cizxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxí i pro nabízení investic do investičních fondů, které může také plnit znaky veřejné nabídky investičních cenných papírů, kterou reglementuje zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxělo být obtížné. Pod označením "obhospodařování" je třeba rozumět správu majetku investičního fondu a řízení rizik spojených s investováním na účet txxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavec 2 téhož paragrafu. Méně jasné mohou být detailní kontury úprav činností, jež pod tato vymezení podřadíme. Problematiku nabízení investic do xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkona se jasně podává, že neupravuje pouze obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic dx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xodpůrce (§ 85-91).
7.
Komentovaný zákon o investičních společnostech a investičních fondech je především zákonem veřejnoprávním, avšak právnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2013 Sb., o obchodních korporacích. I sám komentovaný zákon však obsahuje řadu ustanovení, které řadímx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xpolečností (zejm. § 154-186 a § xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x x x xxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxněprávní úpravou, která je nástrojem
interpretace
v případech, kdy komentovaný zákon nedává jasnou odpověď na položenou konkrétní otázku soukroméxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxe.
Praha:
C. H. Beck,
2011.
2. Dědič,
J.,
Křetínský
D.,
Vacek,
L.
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Komentář.
Prahxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
xinanční dějiny světa.
Praha:
Argo,
2011.
5. Kotásek,
J.,
Pokorná,
J.,
Raban,
P. a kol.
Kurs obchodního práva.
Právo cenných papírů.
4. xxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
2009.
7. Rouwenhorst,
K. G.
The Origins of Mutual Funds. New Haven,
USA:
Yale School of Management, Yale University,
2004.
8. Vondra,
R.
Čxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Přehled výkladu:
I. Východisko (1-3)
II. Výjimka pro financovxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Z důvodové zprávy (k § 2):
Částečně se přebírá současné ustanovení § 2a odst. 4 ZKI, dochází však k významovému posunu. Zatímco ZKI stanoví výjimky zx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxx x xxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xěkteré činnosti, které by jinak splnily pojmové znaky předmětu činnosti investičních fondů. Zde uvedené entity tak nemohou být investičním fondem poxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx x písm. o) AIFMD; § 2 písm. b)), společnému investování v rámci koncernu, není-li investorem investiční fond (čl. 3 odst. 1 AIFMD; § 2 písm. c)), tzv. familx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx rovněž k vynětí z působnosti tohoto zákona financování činností "běžných" obchodních společností, jako je výroba, obchod, výzkum a jiné než finanční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx
x xxxxxxxxx
xxx xxxx x x xxx x xxxxx x xxxm. a) AIFMD). Tato výjimka by podle záměru zákonodárce měla dopadnout i na tzv. joint ventures (rec. 8 AIFMD). Co se rozumí pod pojmem joint ventures je naxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx).
Dále dochází k vynětí holdingových společností, jejichž definičním znakem je to, že nejsou zřízeny za účelem tvorby zisku prodejem svých dceřinxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které investují soukromé bohatství investorů, aniž by získávaly
kapitál
z vnějších zdrojů, neboť nejsou podle rec. 7 AIFMD považovány za alternatixxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxu), nikoli jako pojem totožný k pojmu "rodinný závod" podle nového občanského zákoníku. Právě s ohledem na bezrozpornost výkladu se navrhuje užití pojxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xákazu jsou dále vyňaty sekuritizační subjekty (securitisation special purpose entities) neboť jejich jediným účelem je provádět sekuritizaci, nikxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxtanovení nezmiňuje, tak z působnosti mezinárodních smluv vyplývá, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xvropská investiční banka atd. (viz čl. 2 odst. 3 písm. c) AIFMD).
Ustanovení dále výslovně nezmiňuje Českou národní banku, přestože z čl. 2 odst. 3 píxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx které se vztahuje AIFMD a směrnice UCITS IV, proto není potřebné ji explicitně vyjímat z působnosti tohoto zákona (navíc v oblasti dohledu tento zákon čxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 336/2014 Sb.:
K § 2 písm. a): Obsah textu písm. a) se upřesňuje rozdělením do dvou témat, jež jsou v něm zahrnuta.
K § 2 písm. b), c) a d), § 2 záxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xlenů rodiny za účelem jejich společného investování a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí nebo maxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxnou se v tomto případě umožňuje dobrovolné podřízení se režimu ZISIF i v případě family office vehicle. Použitý pojem "family office vehicle" by měl být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx" podle občanského zákoníku, ačkoli není vyloučeno, aby family office vehicle právě tuto formu měl. Právě z důvodu obsahové rozdílnosti těchto dvou poxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxka ze zákona podle § 2 písm. c). Dále se staví na jisto, že výjimky uvedené v § 2 a § 2a nevylučují aplikaci § 98 odst. 1, který se vztahuje i na tyto případy.
xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxé působnosti. Věcná působnost je v komentovaném zákoně řešena podobně jako ve zrušeném zákoně o kolektivním investování. Především vychází z principxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxva pak obsahuje další exempce. Ty reflektují nové unijní právo - AIFMD [§ 2 písm. b) a c)].
2.
xxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxích účinků komentovaného zákona "bezpečný přístav" (angl. safe harbour). Současně jde ale o případy, které se nemohou vyskytnout v podobě investičníxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu. To je odvrácená strana těchto hmotněprávních výjimek. Charakter investičního fondu jako fondu kolektivního investování nebo fondu kvalifikxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxtého zařízení nebo obchodování s určitým zbožím, přestože by jinak u něj byly naplněny pojmové znaky, kterými je fond kolektivního investování nebo foxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x § 2 písm. b) a c), se tento zákon použije, jde-li o posouzení toho, zda taková struktura nepředstavuje pokoutné kolektivní investování (viz blíže k tomx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxvodit, že za pokoutný fond kolektivního investování není možno považovat entitu, která splňuje pojmové znaky některého ze zařízení uvedených v § 2 ve xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxncování nebo provozování vlastní obchodní, výrobní nebo podobné činnosti
4.
S odlišením investičních fondů od běžných korporací či obecněji podnxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
5.
Předně jsou z působnosti zákona vyňaty běžné podnikatelské aktivity, u nichž dochází ke shromažďování prostředků k výrobě, výzkumu, obchodu nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxnovení je formulováno dostatečně široce, aby v sobě pojalo veškeré obchodní aktivity nemající charakter finančních služeb.
6.
Výrobní činností xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xerozhoduje. Za činnost spočívající v obchodu by potom mělo být chápáno zprostředkování koupě nebo prodeje zboží, jeho pronájem, provádění změn na zboxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxbo zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb (srov. § 2 odst. 1 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xýkonech k uspokojování lidských potřeb. Pravidelně sem lze řadit poskytování oprav a údržby věcí, přeprava osob a zboží, provozování cestovních kancxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxerizoval, o jaké služby se jedná. Jasné je pouze to, že se na shromažďování prostředků za účelem financování finančních služeb nebo jejich poskytování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xměru stavět na ustanovení § 3 § odst. 3 písm. a) živnostenského zákona, který obsahuje katalog činností, které nejsou považovány za živnosti a z jejich sxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxými papíry, obhospodařovatelů investičních fondů nebo poskytování platebních služeb. Tento závěr podporuje i charakteristika finanční služby v obxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva txxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxsadu restriktivního výkladu zákonných výjimek je nutno v pochybnostech dát průchod komentovanému zákonu. Tedy uzavřít, že daná služba službou finanxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxvení § 2 písm. a) vnímáme jako ochranu veřejného zájmu na řádném provádění kolektivní správy majetku. Tento druh správy majetku je u nás tradičně vyhraxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxzijní fondy, účastnické fondy nebo pojišťovny). Uplatnění extenzivního výkladu u citované výjimky by znamenalo oslabení, ne-li ignorování tohoto vxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxestice jsou spotřebovány samotnými členy takového zařízení (angl. self-used investments). Tedy zpravidla případy, kdy prostředky pro financování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxní obchodní činnosti nebo služeb, neřku-li jejich poskytování (srov. též. Obecné pokyny k výkladu klíčových pojmů AIFMD, podle nichž musí taková činnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxijním právu. Konkrétně jde o zařízení uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) ve vazbě na čl. 4 odst. 1 písm. o) AIFMD. Ustanovení v základní rovině dopadá na seskupxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxho další správu, tak činí za účelem dlouhodobého rozvoje právnických osob, v nichž má účast. V uvedené výjimce se též odráží snaha úpravy komentovaného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xx xxx xxxxxět podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech ve vztahu k dané právnické osobě. Současně lze
implicite
dovodit, že účast musí dávat sílu k prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxrem rozvoj "slabších" členů skupiny podpořit. Dlouhodobost je pak reflexí na to, že rozvoj nelze prosadit v úseku časově efemérním. Výjimka tak nemůže xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxi vždy nejjednodušší, záležet bude na konkrétních okolnostech.
13.
K podmínce cíle dlouhodobého rozvoje potom ještě musí přistoupit jedna ze skuxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxx
xxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxopském regulovaném trhu. Porozumění důvodům této podmínky je nesnadné. Evropským regulovaným trhem je trh uvedený v seznamu regulovaných trhů člensxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu (§ 55 a násl. z. p. k. t.) nebo zahraničního práva a odpovídá požadavkům unijního práva (čl. 36 a násl. MiFID). Co sx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xbchodní
korporace
(§ 245 z. o. k.). Důvod je, že tato obecná definice váže účastnické cenné papíry pouze k obchodním společnostem českého práva a vymezxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxých právnických osob. Vyžaduje se, aby základní motivací tu nebyl zisk z prodeje účastí v kontrolovaných společnostech. Což je v podstatě podmínka, ktxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx-li výroční zpráva této osoby, že toto není jejím cílem. Co se rozumí výroční zprávou upravuje v obecné rovině § 21 zák. o účetnictví. Jiným veřejně přístxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxatelskou listinu nebo stanovy nebo jiný srovnatelný dokument v závislosti na právní formě právnické osoby, není-li jejich zpřístupnění ve Sbírce lisxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xokument znepřístupněn veřejnosti.
IV. Výjimka pro sekuritizaci
16.
Na finančním trhu představuje sekuritizace významný a častý jev. V základnx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx je schopen
generovat
pravidelné výnosy do zvláštního zařízení, které může a nemusí mít právní subjektivitu (angl. special purpose vehicle, SPV), od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxť sekuritizaci typicky provádí banka nebo jiná finanční instituce. Zařízení, které tvoří vydělený majetek, potom vydává cenné papíry (zaknihované cxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx emitent (dlužník) nesplní svůj dluh, z původního věřitele na nového vlastníka takového nástroje (nového věřitele).
17.
V podstatě podobnou charxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa jako "transakce nebo systém, jímž dochází k převodu jednoho aktiva či souboru aktiv na subjekt, který je oddělen od původce a který je vytvořen či sloužx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxírů, podílových jednotek sekuritizačního fondu, jiných dluhových nástrojů nebo finančních derivátů vydaných subjektem, který je oddělen od původcx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx které jsou předmětem sekuritizace, na subjekt, který je oddělen od původce a který je vytvořen či slouží pro účely sekuritizace. K tomu dochází převodex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnismu;a
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxvodce".
18.
Z výše uvedeného je zřejmé, že SPV by za jiných okolností bylo považováno za investiční fond a na osobu spravující majetek v takovém úxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xůstává, proč evropský zákonodárce ze zařízení srovnatelných s investičním fondem specificky vyjímá SPV, zatímco jiná zařízení z působnosti AIFMD nixxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatury:
Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
Mxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxxltativní věcná působnost)
xxxx xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx x xx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x3-6)
III. Koncernová výjimka (7 a 8)
Z důvodové zprávy k novele provedené zákonem č. 336/2014 Sb. (k § 2a):
Obecně je podle směrnice AIFM činnost spxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxávu takto shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxIF i v případě family office vehicle. Použitý pojem "family office vehicle" by měl být vykládán ve světle zapracované směrnice AIFM a Obecných pokynů ESxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxfice vehicle právě tuto formu měl. Právě z důvodu obsahové rozdílnosti těchto dvou pojmů nebyl převzat pojem zakotvený českým civilním právem. Dále se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxdené v § 2 a § 2a nevylučují aplikaci § 98 odst. 1, který se vztahuje i na tyto případy.
I. Východisko
1.
Ustanovení § 2a bylo do zákona vloženo novelxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xx xe znění účinném do 31.12.2014 do § 2a písm. a) z. i. s. i. f. ve znění účinném od 1.1.2015 a obdobně § 2 odst. 1 písm. e) do § 2a písm. b).
2.
Smyslem této změxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxloučení určitých zařízení z režimu zákona o investičních společnostech a investičních fondech totiž současně znamená, že takto nemůže být strukturxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxe. To se v praxi jevilo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxníci. Současně však zákonodárce nepojal úmysl, podřídit takováto zařízení působnosti komentovaného zákona zcela. Ponechává se tak na uvážení správxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xmožněno to, aby i investory investičního fondu bylo toliko členové rodiny nebo aby investiční fond svých charakterem odpovídal i sekuritizační jednoxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxicle; ostatně novela č. 336/2014 Sb. se k tomu, doplňuvši uvedený termín přímo do normativního textu, přihlásila. V obecné rovině lze říci, že se jedná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xnstitut nevymezuje. Unijní právo tak ani neřeší, v jakém stupni příbuzenství mohou osoby ještě rodinný podnik tvořit nebo zda jej mohou tvořit i osoby txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxávo ve své podstatě představuje autonomní právní řád, jenž disponuje vlastní terminologií a jehož slovům je třeba přikládat zvláštní jazykový významx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxice vehicle obvykle v zahraničí chápán, lze dovodit dva pojmové znaky, které jej v základu charakterizují. Předně, shromážděné věci musí pocházet výlxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxlušníci příbuzní. Za druhé, ve své podstatě se musí jednat o správu shromážděného a rozmnoženého majetku jako celku. Za tu by nebyla považována správa oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx
x xxxxxxxxo je zřejmé, že se "podnik na rodinném základě" blíží českému pojetí rodinného závodu (§ xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xařízení, jehož investory nebo beneficienty jsou osoby, mezi nimiž není příbuzenský poměr dán, byť třeba i pro rodinu trvale pracují, nebo jsou za součáxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxob) a řízených osob, které jsou podrobeny vlivu řídící osoby na jejich činnost. Tento vliv musí sledovat dlouhodobé prosazování zájmů celku (koncernux x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xrgán řídící osoby potom uděluje orgánům řízených osob pokyny týkající se obchodního vedení s cílem zabezpečit tento primární účel koncernu. V rámci koxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxušné struktury z působnosti komentovaného zákona pro to, že tvoří koncern, je tak zásadní přítomnost jednotného řízení u alespoň jedné z významných akxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxnívat, že o významnou činnost či složku zpravidla půjde v případě, kdy by její nedostatek vážně narušil dosavadní charakter koncernu nebo představovax xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(Subsidiární věcná působnost)
Mgr. Ing.
Jan
Šovar
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xx x xx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx
Tento zákon se rovněž nevztahuje na činnost upravenou jinými zákony, která by materiálně mohla naplnit definici investičního fondu (viz zejména § 93 oxxxx x x x xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxeré činnosti upravené jinými zákony, které sice spočívají ve shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti (investorů), avšak nenaplňují další xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx nevyjímají z působnosti tohoto zákona, protože do této působnosti nespadají
ex definitione
. Jedná se například o činnost bank, nadací, loterií a veřexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí (viz čl. 2 odst. 3 písm. e) AIFMD).
I. Úvod
1.
Ustanovení § 3 řeší aplikaci komentovaného zákona na činnost vykonávanou v rámci zabezpečení na stáxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxěr o tom, že taková aktivita naplňuje znaky shromažďování a kolektivní správy majetku podle komentovaného zákona (§ 15 odst. 1 a § 98 odst. 1) lze komentxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxgulaci u téhož právního případu.
2.
S přesahující aplikací zákona o investičních společnostech a investičních fondech zvláštní právní úprava pxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxáře penzijního fondu (§ 8 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem); není ovšem zřejmé, která ustanovení depozitáxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx penzijního fondu (§ 31 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb.); pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxx xxxxxet hodnoty cenného papíru v majetku penzijního fondu (§ 33 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb.); v tomto případě má jít přiměřenou aplikaci, rozhodnými ustanoxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x. 42/1994 Sb. odkazováno, byla zrušena).
II. Zabezpečení na stáří
3.
První skupinu výjimek z působnosti komentovaného zákona představují čxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxtní úpravu problematické, ale odvolává se i na jiné zabezpečení na stáří se spoluúčastí veřejnoprávní
korporace
. Mimo zákonem explicitně upravené přxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxm příspěvkem upravuje zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedeníxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění. Státní příspěvek potom představuje peněžitou dávku vyplácenou ze státního rozpočtu kažxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxe zákona určené a specializované subjekty; jiné osoby tuto činnost vykonávat nesmí (§ 1 odst. 3 zákona č. 42/1994 Sb.). Penzijní připojištění tak ve své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxmky.
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Jedná se o právní předpisy normující tzv. II. pilíř důchodového zabezpečení u nás.
6.
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxností a převod prostředků účastníka (§ 1 odst. 2 zákona č. 426/2011 Sb.). Doplňkové penzijní spoření je shromažďování a umísťování příspěvků účastníkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo inxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxo osoba, která má ke své činnosti povolení České národní banky.
7.
Podmínky provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi se sídxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xuzemsku toliko instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, kterým bylo uděleno povolení k této činnosti v jiném členském státě Evropské unie nex xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na principu fondového hospodaření, oddělené zřízení od jakéhokoli přispěvatele nebo odvětvového svazu přispěvatelů pro účely poskytování důchodoxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxm, popřípadě více zaměstnavateli, a zaměstnancem, popřípadě více zaměstnanci nebo jejich příslušnými zástupci, nebo dohodnuté s osobami samostatnx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxtní státu nebo jiné veřejné
korporace
je třeba rozumět především činnost srovnatelnou s činností uvedenou v § 3 písm. a) komentovaného zákona, provoxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxek (tedy obec či kraj). A nepochybně také členský stát federace. S ohledem na § 160 spr. řádu lze dovodit, že právnická ani fyzická osoba, byť vykonávajíxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
Pojem "sociální zabezpečení" postrádá legální definici a je polysém. Právní nauka je obecně chápe jako termín zastřešující zpravidla tři sociálně-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení ani nemůže dosáhnout vlastností kolektivní správy majetku, potažmo činnosti, na níž materiálně dopadá působnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xociálního zabezpečení koncipován následovně.
10.
Sociálního pojištění zahrnuje základní povinné důchodové pojištění, nemocenské pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxistného vybraného v tomto období. Právní úpravu financování obsahuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xůchodového pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tento zákon představuje normatxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxobých sociálních událostí (dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřstvíx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxtění, ve znění pozdějších předpisů.
12.
Systém státní sociální podpory je nepříspěvkovým systémem, který je financovaný ze státního rozpočtu a kxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xrostředky nestačí. Dávky státní sociální podpory sledují životní cyklus nezaopatřeného dítěte od jeho narození po ukončení jeho vzdělávacího procexx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
13.
Sociální pomoc pak souvisí především s pomocí v hmoxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 108/20006 Sb., o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů.
IV. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxástí pojišťovací činnosti je správa pojištění, likvidace pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb, nakládání s aktivy, jejichž zdrojxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxistných smluv a činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjištění. V jejich rámci potom specificky u pojištění pro případ smrti, dožití, dožití se stanoveného věku, dřívější smrti, spojených životů a důchodux xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xII tamtéž). Z uvedeného je zřejmé, že dovolávat se výjimky v § 3 písm. c) z. i. s. i. f. nelze typicky v případě, kdy je pojišťovna sama investorem investičxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxů, na nichž mají alespoň 85% podíl pojišťovny, zajišťovny, zahraniční osoby srovnatelné s pojišťovnou nebo zajišťovnou nebo právnické osoby, nebo zaxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxsející předisy:
zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření,
zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
(Místní působnost)
Mxxx xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxospodařování zahraničních investičních fondů českým obhospodařovatelem, obhospodařování českých investičních fondů zahraničním obhospodařovxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtičního fondu a zahraničního investičního fondu"), je tímto ustanovením postaveno najisto, že v případě, že činnost nemá žádný vztah k území České repxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x
xxx
xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxtarat povolení orgánu dohledu některého z členských států. Česká národní banka tak v budoucnu nebude povolovat jen subjekty se sídlem v České republicxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxdou obhospodařovat investiční fondy nebo nabízet investice do investičních fondů a zahraničních investičních fondů v míře vyšší než jinde v Evropské xxxx x xxx x xxxxx
x x x
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxost českých zákonů nemůže mít dopad na činnost, u níž není žádný vztah k České republice. Tedy v případě komentovaného zákona například v situaci, kdy spxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxo část nepředstavuje věcný ani právní
status
.
ČÁST DRUHÁ
OBHOSPODAŘOVATEL
Z důvodové zprávy (k části druhé):
"Tato část upravuje základxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xutsourcing a požadavků na
kapitál
a upravuje některé základní koncepty, jako je vymezení pojmů obhospodařování a obhospodařovatel, vymezení záklaxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxhodného limitu.".
HLAVA I
OBHOSPODAŘOVÁNÍ A OBHOSPODAŘOVATEL
Díl 1
Základní ustanovení
Obhospodařování
Mgr. Bc.
Aleš
Králíxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxndů. Stanovuje xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxe obhospodařovatel se sídlem v České republice a s povolením České národní banky obhospodařovat jen tehdy, připouští-li to zahraniční právní úprava (xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxodařování investičního fondu v sobě zahrnuje obhospodařování majetku tohoto fondu, včetně investování, (collective portfolio management) a řízenx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxvestičních fondů je evropskou legislativou upraveno, že se jedná o monopol "regulovaných" osob (viz např. čl. 13 UCITS IV a čl. 20 AIFMD), zatímco adminxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xondy může obhospodařovat jen osoba s povolením České národní banky, nejde-li o zahraniční osobu, která tyto fondy obhospodařuje na základě tzv. evropxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxvestiční fond (investiční fond s právní osobností, který má povolení České národní banky k činnosti samosprávného investičního fondu), zahraniční oxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx zahraniční osoba s povolením podle § 481) a dále osoby, které obhospodařují české investiční fondy na základě evropského pasu dle UCITS IV (ve vztahu ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxnovuje, že samosprávné investiční fondy nemohou obhospodařovat jiné investiční fondy (čl. 6 odst. 3 AIFMD a čl. 30 třetí pododstavec UCITS IV). Není prxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxmosprávný investiční fond obhospodařoval zahraniční investiční fond.
1.
Po úvodních ustanoveních zákona, která zejména vymezují jeho půsxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdů a zahraničních investičních fondů" a stanovení některých základních pravidel, která se k tomuto pojmu vztahují. Jak plyne z § 1 komentovaného zákoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxostí lze považovat pojmy "administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů" (§ 38 odst. 1 a 2) a "nabízení investic do investičních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, "administration" (administrace) a "
marketing
" (uvádění na trh/nabízení).
xx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxik vzájemně jen volně souvisejících činností, zdá se vymezení pojmu "obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu" jakx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxším pohledu totiž vymezení tohoto pojmu vykazuje několik zásadních prvků. Jednak stanoví, že obhospodařování investičního fondu zahrnuje vedle sprxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxu. Nelze tedy nikdy obhospodařovat investiční fond bez řízení rizik.
K odst. 1
4.
Odstavec 1 používá vedle sebe tři základní pojmy. Jedná se o "obhoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu" v sobě vždy zahrnuje "správu majetku investičního fondu", která v sobě vždy zahrnuje "investování na účet investičního fondu". Jak však bylo řexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxu.
5.
"Správa majetku investičního fondu" je pojmem, který navazuje na novou soukromoprávní úpravu "správy cizího majetku" v občanském zákoníku xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xlastní majetek, byť z hlediska nové úpravy soukromého práva by si toto konstatování zasloužilo důkladnější analýzu, která však náleží komentářům k obxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xstanovení: je třeba zdůraznit, že občanský zákoník rozlišuje mezi správou plnou a správou prostou.
7.
Posledním pojmem z této trojice pojmů je poxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxku", protože předpokládá aktivní správu, kdy se podstata spravovaného majetku v důsledku této správy proměňuje a není stálá jako například v případě úxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zcizit a za získané prostředky opatřit majetek jiný, avšak ve chvíli, kdy takto nečinní, vykonává
de facto
správu prostou, protože musí zajišťovat na xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxhnout zhodnocení (s ohledem na rizikový profil daného fondu). Jedná se samozřejmě o pohled zjednodušující, snad však vystihující podstatu pojmu "invxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxvestičního fondu je regulována, a že k jejímu výkonu je třeba mít příslušné veřejnoprávní oprávnění. Stanoví, že typicky bude vyžadováno povolení uděxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxx
xxx
S ohledem na to, kdo může být obhospodařovatelem investičního fondu, lze shrnout, že povolením České národní banky se myslí povolení k činnosti invesxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx (k tomu viz § 13). Obecně lze hovořit o povolení, které jeho držitele opravňuje obhospodařovat investiční fond, popřípadě zahraniční investiční fonxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxa veřejnoprávní regulace bude rovněž podstatné, zda dané povolení opravňuje jeho držitele přesáhnout rozhodný limit či nikoli.
K odst. 3
11.
Odsxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxčního fondu. Pokud by tato ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. byla plně
dispozitivní
, nebylo by nutné toto zvláště upravovat, avšak občanxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 tak vlastně pouze činí tato ustanovení plně dispozitivními, respektive stanoví, že se tato ustanovení použijí subsidiárně jen tehdy, pokud statut ixxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xelze použít (statut svými ustanoveními jejich použití nepřipustí tím, že se od nich odchýlí).
12.
Konkrétně jsou vyloučeny § 1401 obč. zák. (omezxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o derivátech na účet fondu, nikoli však jménem tohoto fondu), § 1432-1435 obč. zák. (obezřetné investice, což by znamenalo podstatné omezení investixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxy, což by při mnohosti investorů mohlo vést k nadměrné administrativní zátěži). Při hlubší analýze právní úpravy správy cizího majetku lze poznamenatx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xemůže být nikdy fyzická osoba (člověk), nikdy tak například nebude hrozit smrt tohoto obhospodařovatele. Souvisejícím ustanovením je § 203 odst. 3, kxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzího majetku.
Evropská předloha:
§ 5 odst. 1: čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec a Příloha II první odrážka směrnice UCITx xxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx
x x xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 30 třetí pododstavec a Příloha II první odrážka směrnice UCITS IV. a čl. 4 odst. 1 písm. b) a w), čl. 6 odst. 1 první pododxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxi papíry při obchodování vystavuje zákazníkův majetek, musí být přiměřená, rozumná a odůvodněná a zákazník o nich musí být předem náležitě informován x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxSS 5 A 164/2002-44)
Z literatury:
1. Fond kvalifikovaných investorů jako neomezeně ručící společník [online]. Praha: ČNB, 6.12.2013. Dostuxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf [cit. 2015-01-12].
2. Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
M.,
Smutný,
A.,
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxého investičního fondu ovlivňovat rozhodování obhospodařující investiční společnosti [online]. Praha: ČNB, 2.12.2013. Dostupné z: http://www.cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx15-01-12].
4. Svěření majetku investičního fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti [online]. Praha: ČNB, 26.11.2013. Dostupné z: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxospodařovatel
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxené pro veřejnost) může obhospodařovat pouze osoba, která má licenci podle AIFMD (tj. která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit podle čl. 3 odst. 2 Axxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxaně drobných (retailových investorů). V opačném případě by musela být zvolena národní úprava, která by ale do značné míry konvenovala s požadavky AIFMxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xproti tomu u fondů kvalifikovaných investorů je větší možnost volby: Zejména jejich obhospodařovatel může mít licenci podle AIFMD (s výhodou pasu, avxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxnost oprávněnou přesáhnout rozhodný limit nebo o samosprávný investiční fond oprávněný přesáhnout rozhodný limit (a to buď o speciální xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xIFM (správci alternativních investičních fondů).
Druhou možností je povolení v souladu s nařízením o EuVECA/EuSEF (evropské fondy rizikového kaxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxA/EuSEF upravuje § 479 odst. 2 - bude se tedy jednat povolení k činnosti o investiční společnosti.
Další možností je volba tzv. národního režimu ("lxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxx x xx x x xxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxndů rizikového kapitálu (ale bez výhody evropského pasu, zato bez limitů na investice). Tyto osoby budou buď investiční společností, která není oprávxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičním fondem, který je fondem kvalifikovaných investorů. Tyto osoby budou sice podléhat dohledu České národní banky, ale pouze v omezeném rozsxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxch derivací právních forem (některé právní formy mohou typicky využívat jen fondy kvalifikovaných investorů). U derivací právních forem je třeba pozxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxský fond - viz § 664). Již existující právní formy lze ale nově využít již od nabytí účinnosti tohoto zákona, např. společnost s ručením omezeným, družstxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak od zákona o obchodních korporacích). Zda bude pro tyto osoby umožněn výhodnější daňový režim, závisí na novele daňových předpisů, které jsou připrxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxslední možností je existovat mimo působnost tohoto zákona (v takovém případě se použije pouze § 15, který je transpozicí požadavku čl. 3 odst. 3 AIFMD a vxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx musí být pouze zapsána v seznamu České národní banky a plnit některé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xato osoba není investiční společností. Jí obhospodařované "fondy" (ať již ve formě právnických osob nebo ve formě souborů majetku, např. svěřenské foxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxmohou být podílovým fondem, SICAVem, komanditní společností na investiční listy ani svěřenským fondem podle tohoto zákona). Takovéto "fondy" ani nexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x x xxxxx xx xx xxávajícího znění zákona by měl být dovozován princip, že žádný investiční fond nemůže mít více než jednoho obhospodařovatele a jednoho administrátorax xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K § 6 odst. 2 a 3: Staví se najisto, že všechny podfondy jednoho investičního fondu musí mít jednoho obhospodařovatele. V této souvislosti se přebíxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xbhospodařovatel investičního fondu a zahraničního investičního fondu je klíčovým pojmem celého zákona. Jak plyne z vymezení v odstavci 1, nejedná se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo fondu a zahraničního investičního fondu" je pojmem obecným, který v sobě zahrnuje pojmy konkrétní, jak je například patrno ve vymezení subjektů v oblxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxního fondu", "obhospodařovatel speciálního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu" nebo "obhospodařovatel fondu kvalifikovaxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xond", "speciální fond" a "fond kvalifikovaných investorů", lze dovodit, že vymezení obecného pojmu "obhospodařovatel investičního fondu nebo zahrxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxospodařovatel fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu". Zvláštní pozornost si zaslouží pojem "obhospxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxospodařovatel je podřízen režimu AIFMD. Zákon se důsledně snaží vyhnout pojmu "obhospodařovatel" bez vymezení obhospodařovaných investičních fonxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xíst jako svého druhu legislativní zkratku pojmu uvedeného výše. Novela č. 336/2014 Sb. potom staví najisto, že každý investiční fond musí mít právě jexxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
2.
Obhospodařování investičního fondu vždy zahrnuje i obhospodařování všech jeho podfondů.
K odst. 3
3.
S ohledem na odstavec 2 je stanoveno, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxbné aplikaci. Podfond je totiž nutno vnímat spíše jako podílový fond než jako investiční fond s právní osobností, jde ale samozřejmě o zjednodušení. Obxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxtivního investování - investičního fondu, který může shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti - který není standardním fondem) může být pouze oxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx aby si povinně zvolili regulatorní režim AIFMD (tzv. povinný opt-in), a xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úvahami: Investiční fondy shromažďující prostředky od široké veřejnosti by měly být robustněji regulovány (tomu mimo jiné odpovídá i ustanovení o prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx být například právo Evropské unie. Pokud by se měly obhospodařovatelé speciálních fondů řídit obdobně právem Evropské unie, je na zvážení, zda by neměxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxít při zachování volnější investiční strategie (po vzoru úpravy lucemburské) oproti standardním fondům. Mají-li obhospodařovatelé speciálních foxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxcí upravit odchylky od regulace AIFMD, na druhou stranu se tím zákon výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje. Podlimitní obhospodařovatel tak může obhosxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xogice nařízení EuVECA a nařízení EuSEF, které stanoví, že takovéto fondy mohou být nabízeny pouze kvalifikovaným investorům (byť s drobnými odchylkaxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxčetně jí prováděcích nařízení) s přihlédnutím k regulaci investičních strategií speciálních fondů v nařízení vlády o investování investičních fondx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxcím vyhláškám) zásadní novinky. Speciální fondy totiž nemohou ovládat právnické osoby (nepoužijí se tedy články 26-30 AIFMD) a rovněž pákový efekt moxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxch investičních fondů, tuto úpravu však lze považovat za rozumnou a přínosnou. Ostatně zákon tuto úpravu vztahuje na všechny obhospodařovatele, bez oxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxmní.
Změna v odstavci 4 provedená novelou č. 148/2016 Sb. reflektuje skutečnost, že fondy ELTIF musí být obhospodařovány osobou, která má licenci xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx kvalifikovaných investorů. Současně se zavádí legislativní zkratky pro fondy ELTIF, a to „evropský fond dlouhodobých investic“.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxx xx xxx x xxxt. 2 druhý pododstavec a Příloha II první odrážka směrnice 2009/65/ES a čl. 4 odst. 1 písm. b) a w) a Příloha I bod 1 AIFMD
Z literatury:
K možnosti nexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxtp://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/k_moznosti_nesamospravneho_if_ovlivnovat_rozhodovani_obhospodarujici_is.xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
x.
Preferuje se materiální
kontinuita
s dřívější právní úpravou. Z dřívějších návrhů komentovaného zákona publikovaných na internetových stránkáxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxnt company" používá pouze ve vztahu ke standardním fondům s právní osobností) a používat místo zavedeného pojmu "investiční společnost" pojem "správxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxkonec bylo rozhodnuto alespoň částečně zachovat zažitou terminologii, která sice může v zahraničí vyvolávat zmatení, na druhou stranu však pojem "inxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo) investování. Například u pojmu "investiční fond" došlo oproti úpravě v zákoně o kolektivním investování k významnému posunu, kdy dříve pojem "invxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxré mají právní formu podílového fondu - jiné právní formy zákon o kolektivním investování nepřipouštěl).
2.
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x administrací investičního fondu. Investiční společnost musí být vždy oprávněna obhospodařovat investiční fondy, nově však nemusí být oprávněna prxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxžby, byť se materiálně o investiční služby jedná (například nadpis hlavy IV části druhé ještě tuto terminologii zachovává, pravděpodobně z toho důvodxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxovení § 11 odst. 6, které pod oprávnění k činnosti podle § 11 odst. 1 písm. c) subsumuje další podnikatelská oprávnění, dle dřívější právní úpravy neexixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxstiční společnost" neliší.
Evropská předloha:
§ 7: čl. 2 odst. 1 písm. b), čl. 2 odst. 2, čl. 6 odst. 1 první pododstavec první věta, xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x písm. a), c) a d) a Příloha I bod 1 AIFMD
Z literatury:
K možnosti nesamosprávného investičního fondu ovlivňovat rozhodování obhospodařující ixxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnesamospravneho_if_ovlivnovat_rozhodovani_obhospodarujici_is.pdf [cit. 2015-01-12].
Investiční fond s právní osobností
(Saxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x § 9 mají společný název "investiční fond s právní osobností". Hlavním smyslem jejich úpravy v těchto ustanoveních je však vymezit, kdo je obhospodařoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxvestiční fond, zatímco § 9 se zaměřuje na tzv. nesamosprávný investiční fond (zákon tento pojem však neužívá a místo něj referuje o investičním fondu § x xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxm, nikoli vlastního, majetku, jak zákon stanoví v odstavci 3. Samosprávný investiční fond je sám sobě obhospodařovatelem (odstavec 2) a nesmí obhospoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxa druhá). Jak již bylo řečeno u dřívějších ustanovení, fyzická osoba nebude nikdy oprávněna obhospodařovat investiční fond, což sice neplyne přímo z § x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxodařovatel investičního fondu podle § 14 nebude nikdy fyzickou osobou, protože evropské předpisy definují správce jako právnickou osobu. Toto by měxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxrá nespadá do působnosti AIFMD.
2.
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdu udělené Českou národní bankou (odstavec 1 věta první), nebo nesamosprávným investičním fondem podle § 9 odst. 1. Jiná možnost nepřichází v úvahu. V txxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
3.
Samosprávný investiční fond bude vždy oprávněn se obhospodařovat (jde o definiční znak samosprávného investičního fondu), avšak nemusí být oprxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxti o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu o toto oprávnění žádat a ve svém statutu uvede jako svého administrátora jinou osobu. V takovxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxovádění administrace tohoto fondu samostatně odpovědný a bude tuto administraci provádět na vlastní odpovědnost. Jak plyne mimo jiné z § 11, samospráxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxávný investiční fond se rovněž vztahují jiné požadavky na počáteční
kapitál
(300 000 eur místo 125 000 eur, ledaže jde o podlimitní fond kvalifikovanýxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxvestiční fondy), je zřejmé, že přímo z výroku rozhodnutí o udělení povolení k jeho činnosti bude vyplývat, o jaký typ fondu se jedná (zda o fond standardnxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
z. o. k. (zejména § 1),
čl. 3 druhý pododstavec nařízení EuVECA a čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec nařízení EuSEF
Evropská předloha:
§ 8 odst. 1x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx
x x xxst. 2 čl. 30 třetí pododstavec směrnice UCITS IV a čl. 4 odst. 1 písm. b) a w), čl. 5 odst. 1 druhá věta písm. b), čl. 6 odst. 3 a čl. 6 odst. 5 písm. c) a d) AIFMD
§ x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxD
("Nesamosprávný" investiční fond)
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Z důvodové zprávy xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xterý uzavřel s investiční společností smlouvu o svém obhospodařování. Podle platného zákona o kolektivním investování musí mít i takový fond povolexx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxům zájmů mezi statutárním orgánem "nesamosprávného" investičního fondu a statutárním orgánem investiční společnosti. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm právnické osoby byla jiná právnická osoba (jednající v této funkci prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce - fyzické osoby). Tato možnost se ale xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnění "nesamosprávného" investičního fondu je odvozeno od podnikatelského oprávnění jeho obhospodařovatele (jeho statutárního orgánu). Rejstříkxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx
obhospodařuje sám (skrze svůj statutární orgán), nelze v zákoně hovořit o nesamosprávném fondu a zákon tento pojem nepoužívá (ač jde o v praxi zaužívanx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xbhospodařovateli. Z toho plyne i to, že toto obhospodařování (a případně i administraci) provádí prostřednictvím svého věcného a personálního vybavxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxministrátora). K obhospodařování nesamosprávného investičního fondu tak nelze využít zaměstnance tohoto fondu, protože by pak obhospodařovatel nxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xdministrativním činnostem formou outsourcingu (tj. za úplatu tomuto fondu). Toto řešení ale asi nebude příliš praktické, protože u nesamosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxm majetkem (k výkonu činnosti) a investičním majetkem (k investování), a proto v majetku tohoto fondu mohou být pouze povolená aktiva podle statutu (taxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxem č. 336/2014 Sb.:
K § 9 odst. 1: Staví se najisto, že obhospodařovatelem nesamosprávného investičního fondu s právní osobností je jeho statutární oxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxspodařovatele tohoto fondu. Rovněž by z tohoto mělo plynout, že k výkonu činnosti obhospodařování tohoto fondu nelze využít vnitřní zdroje (např. zamxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmku z ustanovení § 15 odst. 1 zákona.
K odst. 1
1.
Dřívější verze zákona vykazuje snahu nahradit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxm pojmem "nesamosprávný investiční fond". Tuto snahu se však nakonec podařilo prosadit jen u pojmu "samosprávný investiční fond". Důvod, proč zákon pxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxžil vyřešit situaci, kdy si investiční fond (akciová společnost) i po uzavření smlouvy o svém obhospodařování i nadále zachovává svůj statutární orgáxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xpolečnosti, která jej obhospodařuje. Původně byla zvažována možnost, že uzavřením této smlouvy přechází působnost statutárního orgánu tohoto invexxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxní, využívající možnost nabízenou občanským zákoníkem: nově bude totiž moci být statutárním orgánem i právnická osoba, jednající v té roli prostřednxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xlenem jeho statutárního orgánu. Tím je jednodušším způsobem dosaženo zamýšleného účinku.
K odst. 2
2.
Fakticky se však důsledkem toho znemožňujx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxuje svým statutárním orgánem. Je však třeba upozornit na jeden související podstatný rozdíl mezi těmito dvěma typy fondů. Zatímco podle § 8 odst. 2 je oxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx právnická osoba, která je jeho individuálním statutárním orgánem. Tím je postaveno na jisto, kdo je za obhospodařování toho kterého fondu odpovědný.
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxli založen "na zelené louce") a b) jakou činnost může tento investiční fond vykonávat po tom, co se stane investičním fondem.
K odst. 3 písm. a)
4.
Píxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxst. Může totiž vznikat obava, že si právnická osoba při své transformaci na investiční fond přinese dluhy ze své dřívější činnosti. Vzhledem k tomu, že zxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxgulaci zákona (jako osoba podle § 15 odst. 1) a mohla si zvolit do regulace zákona vstoupit (například z daňových důvodů nebo z důvodu větší palety právníxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xdebrání povolení, resp. po vyškrtnutí ze seznamu investičních fondů.
K xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxkonával jinou (nejen podnikatelskou) činnost, než je jeho činnost jako investičního fondu. K tomu, co se rozumí činností investičního fondu, viz vymexxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxje občanský zákoník č. 89/2012 Sb., a to z toho důvodu, že bude relativně běžnou záležitostí, že jedna investiční společnost bude individuálním statutxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxlatnil v plném rozsahu, byť by zmocněnci (fyzické osoby) zastupující tuto investiční společnost ve statutárních orgánech byly různými osobami. Ustaxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxě povolení uděleného mu Českou národní bankou. Povolání spočívající právě v obhospodařování investičních fondů (a zahraničních investičních fondůxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému a dodržovat v rámci svých pravidel jednání.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx x xxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxst. 1: čl. 5 odst. 2 druhá věta směrnice UCITS IV a čl. 5 odst. 1 písm. a) AIFMD
§ 9 odst. 2 čl. 5 odst. 2 druhá věta směrnice UCITS IV a čl. 5 odst. 1 písm. a) AIFMx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí, členové jeho představenstva nebyli povinni jednat s odbornou péčí, ale pouze s náležitou péčí. Povinnost odborné péče při obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxvání jeho majetku - v takovém případě však nesměli obhospodařovat majetek fondu sami, ale museli svěřit jeho obhospodařování investiční společnostix xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xak byli povinni postupovat s náležitou péčí.
Součástí povinnosti investiční společnosti při obhospodařování majetku fondu bylo i zkoumat, zda uposxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxodu fond upozornit. Pokud by se statutární orgán fondu bez vážného důvodu takovým upozorněním neřídil, porušil by povinnost náležité péče.
(NS 29 Cdo xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxti [online]. Praha: ČNB, 2.12.2013. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/k_moznosti_nesamospravneho_ifxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxi nového občanského zákoníku [online]. Praha: ČNB, 26.9.2013. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/k_rezixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxstí v přechodném období [online]. Praha: ČNB, 30.8.2013. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/vznik_nesamxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx osobností v přechodném období [online]. Praha: ČNB, 30.8.2013. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/zmenaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.1.2018.
1.
Směrnice AIMF hovoří o "
non
-EU AIFM" neboli o "mimoevropském správci alternativních investičních fondů". V případě AIFMD xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxsech stejně AIFMD harmonizována). Poté Evropská komise rozhodne, že bude těmto mimoevropským subjektům umožněna výhoda tzv. evropského pasu výměnox xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxtovat národní režimy i režim evropského pasu, a to až do té chvíle, než Evropská komise rozhodne, že národní režimy přestávají platit a režim "evropskéhx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xahraničních investičních fondů jinak než v režimu AIFMD. Z toho mimo jiné i plyne, že takové osoby budou vždy oprávněny přesáhnout rozhodný limit. Mimoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxle, stejně jako dříve zákon o kolektivním investování, neupravuje, a tudíž jejich činnost v České republice není ani nadále možná.
2.
Z hlediska poxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xříležitost. Podle dosavadní právní úpravy (zákon o kolektivním investování) totiž mohla české investiční fondy obhospodařovat pouze česká investixxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxv. "zahraniční investiční společnost", čímž se rozuměla právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie s povolením k činnosti "správcxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xnvestiční fondy obhospodařovat. Tak tomu bude i nadále, a to až do dne, který v budoucnu určí Evropská komise (viz § 661 a komentář k němu).
3.
Po zavexxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxrenčním státem, jsou a) ve kterém členském státě je obhospodařováno nejvíce investičních fondů/zahraničních investičních fondů a b) ve kterém člensxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxusí být vždy jednoznačné, navíc bude mnohdy posuzováno na základě plánu obchodní činnosti, který se nemusí naplnit nebo se může naplnit v rozporu s očekxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x případě, že se dotyčný orgán dohledu domnívá, že není příslušný o žádosti rozhodnout.
4.
Zákon na řadě míst (viz např. § 11 a § 12) rozlišuje, zda je zxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxatelná se samosprávným investičním fondem, pak by (obdobně podle § 8 odst. 3) neměla obhospodařovat jiné (zahraniční) investiční fondy než sebe sama. xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxrace), ale bude spočívat pouze v nabízení investic do sebe sama (často navíc skrze zprostředkovatele). Taková osoba by neměla vykonávat ani žádnou jinxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdem, pak ji lze považovat za srovnatelnou s investiční společností, a tak je na ni i pro účely regulace zákona nahlíženo.
5.
Z výše uvedených důvodů vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxledem na výše uvedené je zde však akcentováno nabízení investic do obhospodařovaných zahraničních investičních fondů (v podstatě jediná činnost, půxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxdní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy (tzv. UCITS fondy), protože směrnice UCITS IV vyžaduje sídlo v Evropské unii. Směrnice UCITS IV vyxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx proto možná i nadbytečné výslovně stanovit, že tato zahraniční osoba nesmí provádět administraci UCITS fondů (tj. nesmí být jejich administrátorem)x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxistrace standardních fondů.
6.
Stejně jako u investiční společnosti je i této zahraniční osobě umožněno (je-li srovnatelná s investiční společnxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxle x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx i s ohledem na "evropský pas" platný po celé Evropské unii), je vcelku logický požadavek na uzavřenou kvalifikovanou dohodu o spolupráci při výkonu dohxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx, MoU). Rovněž jako součást brojení proti tzv. daňovým rájům je vyžadováno, aby země sídla této zahraniční osoby (a popřípadě i jí obhospodařovaných foxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxmise k daňovým rájům a s ohledem na to, že evropský pas pro mimoevropské obhospodařovatele má být zaveden až později, je možné, že v detailech může zvolenx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx tuto osobu opravňovat obhospodařovat (zahraniční) investiční fondy v celé Evropské unii, avšak zahraniční investiční fondy mimo Evropskou unii budx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném než členském státě Evropské unie. Z toho mimo jiné i plyne, že povolení udělené Českou národní bankou nenahrazuje původní povolení této osoby a jexxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxvestičním fondem. Má však svůj význam i pro osoby srovnatelné s investiční společností, a to třeba právě s ohledem na určení referenčního státu a evropsxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxvestic do (zahraničních) investičních fondů. Neupravuje však evropský pas ve vztahu k administraci (zahraničních) investičních fondů. Ačkoli lze txxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxslovně uvedena.
9.
Jak bude řešena situace, kdy tato zahraniční osoba nepožádá o oprávnění k provádění administrace jí obhospodařovaných fondů, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx evropského pasu (ve vztahu k obhospodařování a administraci) obhospodařovateli (zahraničního) investičního fondu. To respektuje i zákon při úpravx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxo nabízení poté
de facto
vykonává administrátor (a to na vlastní odpovědnost). Pokud nebude
non
-EU AIFM oprávněn provádět administraci jím obhospodxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxk to nebrání tomu, aby konkrétní činnost zahrnutou v administraci (tj. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxsti administrátorem tohoto fondu. Pověří-li výkonem této činnosti další osobu, bude se již jednat o pověření pověřenou osobou (tj. o subdelegaci).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x AIFMD
Díl 2
Podnikatelské oprávnění
Předmět podnikání investiční společnosti a zahraniční osoby s povolením České národní bankyx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Z důvodové zprávy (k § 11):
Zákon v obecných rysech vymezuje předmět podxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxu doplňkovou činnost.
Z důvodové zprávy k novele provedené zákonem č. 336/2014 Sb. (k § 11 odst. 5):
Odstraňují se možné interpretační problémy a sxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxoveň se zpřesňuje, že osoba s povolením k obhospodařování a administraci investičních fondů může zákonně vykonávat jednotlivé činnosti zahrnuté v obxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxelná zahraniční osoba s povolením České národní banky podle § 481 vykonávat. Tyto činnosti mohou tyto osoby vykonávat v rozsahu povolení uděleného jix xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxx xx xxxxxuje hlavní činnost obhospodařovatele a jedná se o činnost, kterou musí vykonávat každý obhospodařovatel (jde o definiční znak takové osoby).
K odstx x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxno v povolení. Obhospodařovatel není povinen mít povolení k provádění administrace, provádí-li administraci osoba od něj odlišná. Obhospodařovatex xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužbu, kterou může obhospodařovatel poskytovat vedle kolektivního/společného investování, a to správu majetku zákazníka na individuálním základx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxdníkem s cennými papíry. Individuální portfolio management nezřídka spočívá i v plné správě majetku shromážděného kolektivním způsobem, když se jedxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxvou jeho obhospodařovatelem. V takovém případě se jedná o pověření některou z činností, která je zahrnuta v obhospodařování (§ 23-25). Odstavec 6 stanxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí i písmeno b) v odstavci 6, o kterém je pojednáno níže a které probírané ustanovení doplňuje, respektive se vůči němu negativně vymezuje. Povolení k výkxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxí o žádosti o dodatečné povolení k výkonu těchto činností v § 507, nejsou-li tyto činnosti povoleny již při prvotním udělením povolení.
K odst. 1 písm. xx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxminologii se jednalo o "cenné papíry kolektivního investování"). Tím je rovněž umožněno vedení evidence těchto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu doprovodným zákonem ke komentovanému zákonu. Viz též komentář k § 39 odst. 3. Podle zákona o kolektivním investování mohly být cennx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxvě budou do této kategorie spadat specifické cenné papíry, jako jsou podílové listy, investiční akcie, zakladatelské akcie a investiční listy. Kromě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xovaha bude odvozena od zvláštní povahy jejich emitenta. K pojmu "cenné papíry a zaknihované cenné papíry vydávané investičním fondem a zahraničním inxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxpodařovatel mohl přijímat a předávat pokyny týkající se investičních nástrojů, obdobně jako například investiční zprostředkovatel. Ačkoli to není x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxonávat tuto činnost pro jiného, například tedy i nabízet investice do (zahraničních) investičních fondů, které neobhospodařuje. Ačkoli totiž činnoxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx x x xx xxxxx xx xokud je investiční společnost UCITS management company, tak i kdyby byla oprávněna přesáhnout rozhodný limit (a měla tedy povolení podle směrnice UCIxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxTS IV nesmí nabízet investice do (zahraničních) investičních fondů, které neobhospodařuje. Tento rozdíl vyplývá z požadavků práva Evropské unie a roxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatelé podle AIFMD diskriminováni podle toho, zda obhospodařují či nikoli (zahraniční) standardní fondy.
K odst. 1 písm. f)
7.
Stejxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxně otázka distribuce finančních produktů jsou aktuálně relativně hojně diskutovány, jak na evropské (IMD2), tak na národní úrovni (novela zákona o poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxávat změny legislativy v této oblasti.
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa majetku spočívajícího v investičních nástrojích a penězích) nelze vykonávat jiné činnosti, které jsou srovnatelné s investičními službami. Je to txxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxníka s cennými papíry a jako pověřená osoba obhospodařovat i majetek investičních fondů, nebo zda je vhodnější mít licenci investiční společnosti a záxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx na výjimky řídí zákonem o podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu, v jakém vykonává tyto činnosti. Lze snad jen poznamenat, že investiční společnost nxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxmůže být depozitářem ani hlavním podpůrcem, a to ani pro fond, který neobhospodařuje. Na druhou stranu obchodník s cennými papíry nemůže být nikdy obhoxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x. 148/2016 se v odstavci 2 doplnilo pravidlo, že
non
-EU správce není oprávněn obhospodařovat fondy ELTIF.
K odst. 3
9.
Odstavec 3 je novým ustanovexxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xak nesmí využít výhod evropského pasu podle směrnice UCITS IV, aniž podle této směrnice skutečně vykonává činnost v České republice. Teprve po založenx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kontinuálně obhospodařovat, nestačí pouhé jeho vytvoření. Nesmí rovněž delegovat obhospodařování takového fondu do té míry, aby
de facto
přestala xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxolečnost přestane obhospodařovat poslední standardní fond, musí bezodkladně přestat obhospodařovat i veškeré zahraniční standardní fondy.
K odxxx x
xxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxolením podle směrnice UCITS IV, aby vykonávala činnosti, které směrnice UCITS IV (na rozdíl od AIFMD) nepovoluje. Pro investiční společnost, která se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxení), nesmí však provádět činnosti podle odstavce 6, protože odstavec 6 předpokládá oprávnění přesáhnout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxstavci 4 upřesňuje, že pokud má investiční společnost současně licenci podle UCITS a současně podle AIFMD, pak se na ni tento zákaz nepoužije. Řeší se tax xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxze podle AIFMD.
K odst. 5
11.
Odstavec 5 je ekvivalentem obdobných ustanovení v jiných zákonech upravujících finanční trh (zejména zákon o podnikxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlad se jedná o využívané budovy, které lze využít i k jiným účelům, než je vlastní podnikání a které tak mohou
generovat
dodatečný zisk (např. umístění rxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxe § 508, který je předpokladem pro udělení oprávnění k výkonu takové činnosti jiným orgánem státní správy (typicky se bude jednat o živnostenské úřady)x x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xprávnění. Také se výslovně stanoví, že poskytování outsourcingu je umožněno již samotným udělením rámcového povolení, které umožňuje službu poskytxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxice AIFMD a reakce na občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
K odst. 6 písm. a)
13.
Písmeno a) navazuje na § 151 obsahujícího průlom do ustanovení občanskéxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, i správcům podle AIFMD. S ohledem na odstavec 4 však tuto činnost nemůže vykonávat osoba, která má zároveň povolení podle směrnice UCITS IV.
K odst. 6 xxxxx xx
14.
Písmeno b) pak rozšiřuje ekvivalent investiční služby podle odstavce 1 písm. c), a to xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxku. Může se třeba jednat i o majetek fondu kvalifikovaných investorů či o komodity nebo nemovitosti v majetku fondu kolektivního investování. Je třeba xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxto ustanovení a vyplňuje tak prázdná místa. Vzhledem k tomu, že předpokladem k výkonu činnosti podle odstavce 6 písm. b) je oprávnění k činnosti podle odxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxm. c) nebo o majetek podle odst. 6 písm. b). Lze se však domnívat, že o majetek podle odst. 6 písm. c) se jedná pouze tehdy, pokud není součástí portfolia žádxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxdle odst. 1 písm. c), a to bez ohledu na to, že součástí portfolia jsou i jiné věci (typicky komodity nebo nemovitosti).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxloha:
§ 11 odst. 1: čl. 6 odst. 1 první pododstavec a čl. 6 odst. 2 a 3 směrnice UCITS IV a čl. 6 odst. 1, 2 a 4 AIFMD
§ 11 odst. 2: čl. 6 odst. 3 druhý pododstavec xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
Z literatury:
1. Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
M.,
Smutný,
A.,
Cetlová,
K.,
Doležalová,
D.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Kxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxline]. Praha: ČNB, 26.11.2013. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/svereni_majetku_investicniho_fondxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnatelné se samosprávným investičním fondem
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
1.
Toto ustanovxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx je činnost uvedená v povolení České národní banky. Ustanovení je třeba číst v souvislosti s § 486, podle kterého se může (musí) fond obhospodařovat a můžx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxhválí jeho statut a depozitáře.
xx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxe). Proto se na něj vztahují pravidla řádného obhospodařování. Přispívá-li nějaká činnost k řádné plné správě majetku, neměla by být zakazována. Na drxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxvě a jen povolení České národní banky podle § 480. Ačkoli to zákon výslovně nezakazuje, lze to dovodit
a contrario
z tohoto ustanovení a z použití slovíčxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xlastního majetku. Jako svůj vlastní obhospodařovatel však může spravovat vlastní majetek, a to v rámci limitů své investiční strategie.
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxx x8 směrnice UCITS IV a čl. 6 odst. 3 AIFMD
Den vzniku oprávnění k obhospodařování
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xda je žadatel v době rozhodnutí zapsán v obchodním rejstříku nebo nikoli.
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxnění k podnikání na základě povolení uděleného jí Českou národní bankou podle zákona.
K odst. 1
2.
Je-li již žadatel o povolení zapsán v obchodním rxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx banky o žádosti o příslušné povolení nebo pozdější dnem, který je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí. Jde-li o "nesamosprávný" investiční fond, který xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x povolení zahraniční osoby podle § 481 bude typické, že osoba již vznikla před podáním žádosti, na druhou stranu nelze subsumovat, zda bude tato osoba zxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xápis do obchodního rejstříku před udělením anebo po udělení povolení podle § 481.
K odst. 2
3.
Podávají-li žádost zakladatelé právnické osoby, ktxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtříku (a tedy dnem jejího vzniku, jde-li o investiční společnost nebo samosprávný investiční fond).
Související ustanovení:
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx x xxximu investičních fondů typu SICAV v přechodném období do účinnosti nového občanského zákoníku [online]. Praha: ČNB, 26.9.2013. Dostupné z: http://wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Vznik nesamosprávného investičního fondu s právní osobností v přechodném období [online]. Praha: ČNB, 30.8.2013. Dostupné z: http://www.cnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xůvodové zprávy (k § 14):
V případě evropského pasu se rozlišuje, zda tyto osoby obhospodařují české investiční fondy prostřednictvím pobočky obchoxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxv. "napřímo", a tedy bez této pobočky. Zahraniční osoby s evropským pasem podle UCITS IV se řídí českým právem jen v rozsahu, v jakém upravuje tyto fondy (xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xe neřídí ustanoveními upravujícími vnitřní organizaci takové osoby. Zahraniční osoby s evropským pasem podle AIFMD se řídí českým právem jen v rozsahx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxolení uděleného Českou národní bankou.
1.
Podle § 5 odst. 2 se k obhospodařování (zahraničních) investičních fondů a zahraničních investixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpokladem pro udělení povolení Českou národní bankou sídlo a skutečné sídlo na území České republiky [viz § 479 odst. 1 písm. a) a § 480 odst. 1 písm. bx x xxxxx x xxxxx xxxx
xx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxestičních fondů vyhrazeno jen osobám se sídlem v České republice a dále právnickým osobám se sídlem v jiném členském státě Evropské unie s povolením orgxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xolektivního/společného investování doplňuje AIFMD pasem druhým, a to ve vztahu k
non
-UCITS fondům (alternativní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe sídlo v Evropské unii a rozšiřuje svou působnosti i na osoby, které mají sídlo mimo Evropskou unii (tzv. třetí země; neplést se zeměmi třetího světa, prxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxí). Pro působení (obhospodařování nebo nabízení investic) v Evropské unii osobou ze třetí země se vyžaduje volba referenčního státu (§ 493), podání žáxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxntaktním místem (single contact point) pro celou Evropskou unii. Tento zástupce (AIFMD hovoří o legal representative) vystupuje vůči orgánům dohledx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Viz k tomu § 481 odst. 1 písm. e), který odkazuje na činnosti podle § 38 odst. 1 písm. d), n) a o), které musí vykonávat osoba se sídlem nebo bydlištěm v České xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xprava právního zástupce je svým způsobem dalším evropským pasem, a to ve vztahu k některým činnostem, které jsou zahrnuty v administraci (zahraničníhxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xx
xxetím a čtvrtým evropským pasem, který je možno využít k nabízení a obhospodařování (zahraničních) investičních fondů uvnitř celé Evropské unie, jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xahraniční investiční společnosti z Evropské unie, které mají povolení k činnosti management company podle směrnice UCITS IV. Logicky není povoleno zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxspodařovat jiné fondy než sebe, což platí i pro srovnatelné zahraniční investiční fondy. Podmínky pro výkon práva evropského pasu v oblasti obhospodaxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xondů vzniká obdržením sdělení o úspěšné notifikaci.
K odst. 2
6.
Odstavec 2 upravuje nový evropský pas podle AIFMD, a to nejen pro osoby se sídlem v Exxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xvropského pasu pro tyto osoby po datu určeném Evropskou komisí). Nemají-li tyto osoby zároveň povolení podle směrnice UCITS IV, nesmí obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x odst. 3
7.
Odstavec 3 stanoví, že pro zahraničního obhospodařovatele investičního fondu se použijí jen některá ustanovení komentovaného zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxvky na řídicí a kontrolní systém, požadavky na personální vybavení a právní úprava pověření jiného výkonem činnosti zahrnuté v obhospodařování.
xxxxxxxx xředloha:
§ 14 odst. 1: čl. 6 odst. 1 první pododstavec věta druhá, čl. 16 odst. 1 první pododstavec a čl. 28 směrnice UCITS IV
§ 14 odst. 2 čl. 4 odst. 1 písxx xx xxx xxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxx x xxx xx odst. 1 a 2 AIFMD
Z literatury:
Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
M.,
Smutný,
A.,
Cetlová,
K.,
Doležalová,
D.
Zákon o podnikání na kapixxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Přehled výkladu:
I. Kolektivní správa majetku
a. Obecné vymezení
b. Registrační xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxčného investování
c. Správa majetku výdělečně živnostenským nebo obdobným způsobem
d. Správa majetku ve prospěch investorů
e. Správa majetku na zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x x
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x x5 odst. 2: Stávající znění přesahovalo požadavek směrnice AIFM, jenž vyžaduje pouze registraci správce, který má v domovském státě své sídlo. Sídlo AIx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxo záměru zákonodárce. Nahrazuje se stávající formulace, jež je příliš přísná a v praxi obtížně splnitelná. Zákon navíc výslovně počítá s aplikací instxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxy k novele z. č. 204/2017 Sb. (k § 15 odst. 1 a 2):
Vypouští se povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu. Ani směrnice AIFMD nepočítá s možností fyzické osoby jako správce alternativního investičního fondu [viz její čl. 4 odst. 1 písm. b): „„správcexx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxlizační body mají dřívější účinnost, tedy třicátým dnem po dni vyhlášení tohoto zákona, když co se týče fyzických osob, jde o národní úpravu.
I. Kolekxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xeglementace určité správy majetku vneseného investory v jejich prospěch. Komentovaný zákon přijímá za své obecné pravidlo, že jeho regulaci podléhá xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xcenitelných věcech od investorů nebo nabytý za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, za účelem jeho společného investování na základě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xžití jazykové formy plurálu - "investorů" - normuje, že průchod komentovaného ustanovení není dán, je-li majetek shromážděn či shromažďován výlučně xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxpisy v oblasti finančního trhu regulována (typicky investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) z. p. k. t.; viz níže).
3.
Dopadům uvedeného ustanovexx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkona vyňata (§ 2, 2a a § 4) ani nejde o správu majetku fondu kolektivního investování (§ 93 odst. 1 a 2) nebo fondu kvalifikovaných investorů (§ 95 odst. 1xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů (potažmo investičního fondu vůbec), zatímco druhdy tomu tak být nemusí (čili není pro to nutné zakládat fond kvalifikovaných investorů a zíxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxravuje, ať již jako majetek v určitém zařízení bez právní subjektivity (kupř. svěřenském fondu) nebo majetek právnické osoby, nebude investičním fonxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxfikovaných xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx x x xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdem není. Její správce nesmí užívat označení vyhrazená investičním fondům (§ 634 a § 636), ba musí na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xx xolektivní správy majetku (collective portfolio management) je třeba lišit individuální investice. Tedy případy, kdy je spravován majetek osob na inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx x. k. t. (viz dále).
b. Registrační povinnost
5.
Právnické osobě, která pxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxinnost má příslušný správce s ohledem na dikci ustanovení ještě předtím, než se správy fakticky ujme (arg. „hodlá provádět“). Ve světle tohoto zákonnéxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxe 1 mohou dopadnout na osobu provádějící kolektivní správu až později, tedy v okamžiku, kdy tuto již provádí. Typicky pro to, že dosud šlo o správu věcí mixx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxje na fyzické osoby. Vztažení na fyzické osoby bylo národní úpravou, která šla nad rámec směrnice, nicméně v praxi se ukázalo toto vztažení jako zbytečnx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na základě přechodného ustanovení č. 1 v čl. XIII novely č. 204/2017 Sb. a Česká národní banka je o tomto výmazu informuje. Pro toto informování není stanxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxrávce převzal do své vůle uskutečnění správy majetku. Tedy se pro takovou správu rozhodl. Představa správce xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxt skutečně existující okolnosti nahrazeny v rozhodnutí správce jinými nebo i doplněny. Například investování do činžovních domů namísto zamýšlenýcx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxukturalizovat nebo optimalizovat podnikání atp.
7.
Seznamem, jehož se odstavec 1 dovolává, se rozumí "seznam osob uvedených v § 15 odst. 1". Seznax xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xnaky kolektivní správy majetku
a. Shromažďování majetku od investorů
8.
Shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí (raixxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxe může proběhnout jednorázově nebo opakovaně. To odpovídá tomu, že kolektivní správa majetku se ze své povahy zakládá na účelovém jednání, tj. majetek xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxe na to, že musí dojít k převodu práv vztahujících se k těmto věcem, typicky vlastnického práva, z třetích osob (investorů) mimo jejich právní panství a nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx x3 Obecných pokynů k výkladu AIFMD).
10.
Povahu majetku zákon dále nijak neomezuje. Může tak jít o peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité věci nxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xrávní povahu vztahu mezi tím, od něhož byly peněžní prostředky event. jiný majetek shromážděny, a správce takového majetku. Zda se investor stává věřixxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxo případě musí za realizovanou investici získat investor majetkovou účast na takovém investičním fondu (srov. § 93 odst. 1 a § 95 odst. 1), jinak se o invxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potom správu plnou. Může však jít i o správu majetku
de iure
vlastního, tedy věcí, ke kterým správce nabyl vlastnické právo, leč o tyto věci pečuje a rozmxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxého zařízení, na němž připadá účast osobám zajišťujícím jim ze správy majetkový užitek. Například společníci obchodní společnosti.
13.
Z uvedenxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx šetřit, zda správou shromážděného majetku rezonuje investování tohoto majetku nebo jeho částí "jako celku". Tedy obecně především platí, že jsou potxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxnotlivé investice, které správce uskutečňuje, nejsou z hlediska individuálního investora spravovány tak, aby mu přinášely oddělený výnos, a jednotxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxého majetku shromážděného od investorů, byť investovaného společně, kdy s jednotlivým investorem jsou kontrahovány smluvní podmínky (typicky hromxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednání. Není však nutné, aby společné investování bylo přímo cílem jednání. Účel společného investování bude přítomen i tehdy, jestliže je sledován xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxí, že o společné investování v rámci uskutečňované správy půjde.
xxx
xxxxxxxx xxkon v odstavci 2 specifikuje, na jaký majetek jeho působnost v případě příslušné správy dopadá. Právní účinky § 15 odst. 1 se prosadí jen, má-li příslušxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxským nebo obdobným způsobem" přejímá komentovaný zákon z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (srov. § 420 odst. 1 obč. zák. vymezující podnikatele). xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxna délka neoprávněného podnikání nebo poskytování služeb, rozsah takové činnosti, její objem, a to i včetně finančního vyjádření hrubého obratu, čisxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxtejno, zda je na konci snažení výdělek dosáhnut, podstatné je, aby provozovatel měl úmysl dosáhnout výnos nebo hospodářský prospěch. Citovaný pojem mx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxůrazňuje, že není rozhodné, zda je taková činnost provozována s živnostenským oprávněním nebo bez něj. Podstatná je materiální stránka věci. Nehraje xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxbné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.
d. Správa majetku ve prospěch investorů
xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xo správy majetku nezasahují, neovlivňují svými příkazy správce, kterak má v jejich případech postupovat. Správa probíhá podle určené strategie, k níx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxím vztahu investoři a správce jejich majetku jsou, zda kupříkladu investoři jednají z pozice řídící osoby podle § 79 z. o. k. nebo na bázi "joint venturexx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnodárce zde záměrně neužívá spojení "investiční strategie". V jejím případě jde o legální pojem, jehož obsah definuje § 93 odst. 3 v případě investičnxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx to však nemá význam.
20.
Strategie představuje v obecném chápání základní způsob vedení určité činnosti nebo řízení určité činnosti k dosažení záxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxci komentovaného ustanovení. Tak například shromáždění peněžních prostředků, aniž by si investoři předem určili investiční cíl, jakého chtějí, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxku ve smyslu § 15. O správu majetku na základě určené strategie tak nejde v případě, kdy má správce plnou "nelimitovanou" diskreci nad způsobem investovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxpříklad má spočívat v nabývání majetkových účastí na právnických osobách a jejich následný prodej se ziskem), že investor si ponechává vliv na konkrétxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxpicky tím, že musí pro realizaci dané investice poskytnout peněžní prostředky.
22.
Otázka úzce souvisí s pojmovým znakem "nepřítomné nebo omezenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xýt považovány struktury, ve kterých mají všichni investoři kontrolu nebo volnou úvahu nad jejich průběžným chodem (angl. day-to-day discretion or coxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxu přímé a průběžné možnosti rozhodovat - ať již je vykonávána, či nikoli - o provozních záležitostech týkajících se průběžné správy majetku struktury, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxlování finančních výkazů (čl. II tamtéž).
III. Aktivní legitimace
23.
Ustanovení upravuje osoby legitimované k podání návrhu na zrušení neopráxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxce
, nevzniká pochybnost o tom, komu daná legitimace svědčí. Oprávněně však vyvstává otázka, koho má zákonodárce na mysli, umožňuje-li podat soudu návxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xprávněný zájem.
24.
Pojem "oprávněný zájem" není českému pozitivnímu právu cizí, byť toto jeho legální definici neobsahuje a používá jej ve specixxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxitosti, jež mohou mít významný negativní vliv na oprávněné zájmy zaměstnanců (§ 90 odst. 1 cit. zákona). Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřexxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na ochraně spotřebitele [§ 25 odst. 2 písm. a) cit. zákona]. Se spojením "oprávněný zájem" operuje též občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Soud může zrušix xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xx xxxdeného je třeba odlišovat pojem "právní zájem", který naše právní prostředí v souvislosti s aktivní legitimací zná léta. K jeho vymezení se již postavixx
xxxxxxxxxx
x x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xb., občanskému soudnímu řádu). Ostatně sám komentovaný zákona stavěl oprávněnost návrhu původně také na zájmu právním, nikoli oprávněném. Novela č. xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxe příliš úzký.
26.
Lze se v relaci uvedených pojmů domnívat, že každý právní zájem je i zájmem oprávněným, ale ne každý oprávněný zájem odpovídá i práxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x x odst. 1 písm. i) z. ř. s. oprávněno ve vazbě na § 85 písm. a) z. ř. s. do řízení ve věci likvidace právnické osoby vstoupit, nemůže takové řízení samo inicixxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xraxi je obtížně představitelné unesení důkazního břemene i břemene tvrzení s tím, že by bez likvidace příslušné právnické osoby bylo ohroženo navrhovxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxí případy, kdy je zpravidla právní, a tedy i oprávněný zájem dán.
29.
Právní věc upravenou komentovaným ustanovením budou projednávat a rozhodovax xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x x xxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxikuje občanský soudní řád.
Související ustanovení:
Související předpisy:
xxx xx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní rádce.
2013,
č. 6.
Díl 4
Přesažení rozhodného limitu
(Přesažení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxí stav komentáře je ke dni 1.9.2016.
Z důvodové zprávy (k § 16):
Dle svého čl. 3 odst. 2 se AIFMD použije pouze pro obhospodařovatele, kteří spravují alxxxxxxxxxx x
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xídí pouze čl. 3 odst. 3 AIFMD, ale mají možnost dobrovolného opt-inu do režimu AIFMD. Výhodou využití práva na opt-in je získání evropského pasu, nevýhoxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx která umožňují v případě splnění určitých podmínek využít evropského pasu pro podlimitní obhospodařovatele. Jedná se o nařízení o evropských fondecx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxízení vychází z principu light-touch approach a stanovují jen minimum pravidel, většinou tzv. high-level principles. Jak fondy EuVECA, tak fondy EuSxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xajetku do malých a středních podniků a fondy EuSEF musí investovat 70% svého majetku do tzv. sociálních podniků, které jsou malými a středními podniky a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxtých podmínek a lze použít rozhodný limit vyšší, a to 500 mil. EUR. Těmito podmínkami je zejména to, že obhospodařované investiční fondy nesmí vyplácet xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxial investment in each AIF"). Aby bylo možno využít tuto výjimku, nesmí navíc obhospodařované investiční fondy využívat pákového efektu (tj. nesmí obxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxvestiční fondy, proto jsou vyloučeny standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy, stejně jako obhospodařované účastnické fondy nebx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xondů vyčleňují i subjekty vyjmuté z působnosti AIFMD a poté některé subjekty uvedené v přechodných ustanoveních AIFMD.
Bližší pravidla pro výpočex xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxení ale nerespektuje plně pravidla stanovení v AIFMD, například to, že rozhodný limit má být počítán v rámci koncernu ("either directly or indirectly, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xy šel rozhodný limit snadno obcházet, kdy by se větší obhospodařovatelé mohli rozdělit do více menších obhospodařovatelů, ale stále by byly propojeni x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnota majetku v obhospodařovaných
non
-UCITS fondech přesáhne 100 mil. eur (tj. 2,7 mld. Kč při kurzu 27,00 Kč/EUR), resp. 500 mil. eur (tj. 13,5 mld. Kx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx do výpočtu nevstupují (viz odstavec 2). K přesažení rozhodného limitu dochází tehdy, pokud hodnota majetku přesáhne příslušnou částku. Protože majexxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (nejedná-li se o některou z výjimek podle § 2 nebo 3), je nutno započítat i tento majetek.
2.
AIFMD stanoví, že tento majetek má být obhospodařován pxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxoby za jednu osobu nepovažuje, čímž se dostává do rozporu se AIFMD, kterou provádí (doplňuje). Zákon respektuje AIFMD, protože se lze logicky domnívatx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxí obsazení nebo pokud by bylo založeno více personálně propojených investičních společností, které by byly účelově založeny za účelem obcházení pravxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxt 100 mil. eur (tj. 2,7 mld. Kč při kurzu 27,00 Kč/EUR), který je bezpečným přístavem (safe harbour), protože při jeho dodržení nejsou stanoveny další poxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit není povinna tento rozhodný limit přesahovat. Avšak osobě, která není oprávněna rozhodný limit přesáhnout, jsou uloženy povinnosti podle § 17 xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxiční společnost by musela obhospodařovat pouze uzavřené investiční fondy, které nevyužívají pákový efekt. Není však vyloučeno, že i tato možnost můžx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxrů (pro standardní fondy je rozhodný limit irelevantní a pro speciální fondy vlastně taky, protože samotné jeho přesahování není s ohledem na § 6 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxR), avšak pod 500 mil. eur (tj. 13,5 mld. Kč při kurzu 27,00 Kč/EUR). Vzhledem k tomu, že tyto fondy nesmí využívat pákový efekt, lze předpokládat, že hodnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxt navíc uzavřený, a to na dobu delší než 5 let. Většinou se za otevřené fondy považují takové, které provádí odkupy jimi vydávaných účastnických cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxčky a některé deriváty) na úrovni fondu, tím však není vyloučeno využití pákového efektu na úrovni ovládané společnosti. Zvláštní úpravu pákového efexxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se nezapočítávají standardní fondy ani srovnatelné zahraniční fondy (tzv. UCITS fondy). K tomu viz i § 626 odst. 2.
K odst. 3
xx
xxxxxx xxxxxxxxxti stanoví PN-AIFMD ve svých článcích 2-5, jak deklaratorně konstatuje kvůli snadnější orientaci adresátů normy i odstavec 3. Novelou č. 148/2016 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákon v této oblasti používá, samotný pákový efekt definován není. Za využití pákového efektu se považuje zvýšení expozice fondu prostřednictvím zápxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
kapitál
se nezvýší, protože po odečtení dluhu z této půjčky zůstane hodnota majetku nezvýšená (resp. bude snížena pouze x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxnout i ze sjednaného derivátu. Požadavek na nulový pákový efekt je relativně přísný, protože většina technik o ohospodařování investičního fondu v soxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxxx x x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxx x xxxxxáty. Z logiky věci by ale snad šlo dovodit, že samotné sjednání technik k obhospodařování nemusí nutně vést k závěru, že daný fond využívá pákový efekt.
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ostatně deklaruje i odstavec 6 věta první. Výčet za slovem "například" je demonstrativní a spíše tedy vysvětlující a neúplný, je zde však vhodný s ohledxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xyužití pákového efektu". S ohledem na vzájemnou provázanost obou pojmů lze pochopit rozhodnutí upravit pojem "míra využití pákového efektu" již zde, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxíván, ale spíše o to, zda či nikoli je pákový efekt využíván. Toto ustanovení má tedy spíše vztah k jiným ustanovením zákona, které například umožňují Čexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxy a půjčím si dalších 100 tis. Kč, zvýším svou expozici na 200 tis. Kč (hodnota fondového kapitálu zůstává 100 tis. Kč) a využívám pákový efekt v hodnotě 2 (xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxx 10. Z tohoto příkladu je patrné, jak rizikové investování s využitím pákového efektu může být. Pokud totiž hodnota portfolia klesne o 10%, pak bez pákovxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxicházím o celou hodnotu svého vlastního majetku (tj. přicházím o všechno). Obdobně pákový efekt funguje i v případě růstu hodnoty, čili v případě pákovxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxán. Například na účet standardního fondu lze půjčit pouze 10% hodnoty jeho fondového kapitálu (tj. využít pákový efekt 1,1), a to jen krátkodobě (max. nx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxívá investiční strategie tzv. hedgových fondů a nese ve svém názvu/označení slovo "rizikový", může si půjčit až 200% hodnoty svého fondového kapitálu xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxje do svého majetku) i do krátkých pozic (prodává ze svého majetku, včetně možnosti short-sellingu, tj. prodeje zapůjčených majetkových hodnot) vzájxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhto pozic dochází k limitaci rizika na únosnou míru, proto je mu povolena následující výjimka. K efektivnímu provádění takové investiční strategie mu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxg-short" nebo "market neutral", aby bylo na první pohled zřejmé, že jde právě po tento typ investičního fondu.
13.
Fondy kvalifikovaných investorx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xe podíl, kdy v čitateli je hodnota majetku a ve jmenovateli hodnota fondového kapitálu (NAV). Pokud tedy investiční fond vůbec pákový efekt nevyužívá, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxho (vlastního) kapitálu. Pokud například hodnota fondového kapitálu rapidně poklesne, například z důvodu zvýšeného zájmu o odkupy, může to znamenat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xokud však dojde k odkupům v hodnotě 50 tis. Kč, pak hodnota fondového kapitálu klesne na 50 tis. Kč (aniž musí dojít k poklesu hodnoty jednotlivých podílůx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxo jiné limity v rámci investiční strategie, je tedy nutno kontinuálně sledovat a kontrolovat.
14.
Ve své druhé větě se pak opět ne zcela systematickx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxx vymezení zde je to, že je zde tento pojem poprvé použit a to při vymezení jmenovatele při výpočtu míry využití pákového efektu. Vhodnější by ale asi bylo jxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkou je například ustanovení § 215 odst. 5, kde se stanoví, že investiční limity se počítají ve vztahu k fondovému kapitálu, nikoli jako dnes ve vztahu k maxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxanoví, že do určité kategorie majetkové hodnoty lze investovat pouze 10% hodnoty majetku tohoto fondu, znamená to 10% hodnoty jeho fondového kapitálux xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx
xx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxezení rizika.
K odst. 6
1xx
xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxnilo, že toto nařízení se nepoužije pro podlimitní fondy kvalifikovaných investorů ani pro standardní (UCITS) fondy.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx
nařízení EuVECA,
nařízení EuSEF
Evropská předloha:
§ 16 odst. 1: čl. 3 odst. 2 AIFMD
§ 16 odst. 2: čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odstx x xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx x odst. 3 AIFMD
Přesažení rozhodného limitu osobou neoprávněnou jej xxxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxní oprávněna přesáhnout rozhodný limit, tento limit, musí do 30 dnů podat žádost o povolení nebo přestat napořád rozhodný limit překračovat. To jí ale nxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxdem.
Z důvodové zprávy k novele provedené zákonem č. 336/2014 Sb.:
K § 17: Upřesňuje se, kdy je osoba podle § 17 oprávněna přesáhnout rozhodný limit x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxkonodárce.
K odst. 1 a 2
1.
Odstavce 1 a 2 ukládají povinnost osobám, které nejsou oprávněny přesáhnout rozhodný limit (viz komentář k § 16), aby do 3x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxůta je subjektivní, je postavena na vědomí dané osoby o tom, že přesahuje rozhodný limit. Reaguje se tím na to, že některá aktiva (například nemovitostix xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxný limit nepřesahovaly. Odstavec 1 se vztahuje na právnické osoby se sídlem v České republice a odstavec 2 pak na právnické osoby se sídlem mimo Evropskox xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxMD nemohou být správci alternativních investičních fondů. Nepoužije se ani na právnické osoby se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, protože xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ximo Evropskou unii, pokud pro ně není Česká republika referenčním státem. Jedná se o transpozici čl. 3 odst. 3 třetího pododstavce AIFMD.
2.
Vzhledxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxvné investiční fondy, které nejsou standardním fondem a které nejsou oprávněny přesáhnout rozhodný limit. Vzhledem k tomu, že podle § 6 odst. 2 musí býx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxatelem tento fond, lze uzavřít, že se toto ustanovení nebude vztahovat ani na samosprávné investiční fondy, které jsou speciálním fondem. Po zobecněnx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že se podle § 16 odst. 2 do rozhodného limitu nezapočítávají standardní fondy, vztahuje se toto ustanovení taxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxa taková investiční společnost obhospodařuje standardní fondy, není pro aplikaci tohoto ustanovení
relevantní
.
K odst. 3
3.
Odstavec 3 poskytuxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xe zde dobrá vůle a předběžná opatrnost takových osob. Vzhledem k tomu, že komentovaný zákon podle § 642 a § 643 (viz komentář k těmto ustanovením) nezasxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxž obhospodařují fondy kvalifikovaných investorů, tak odstavec 3 se bude vztahovat zejména na osoby podle § 15 odst. 1 (včetně těch, které byly zapsány x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxt i na investiční společnosti podle § 642 odst. 1, tj. ty, které doposud obhospodařovaly pouze standardní fondy. Hlavní výhodou postupu podle odstavce x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2, a tudíž se odstavec 5 poslední věta uplatní až v případě třetí žádosti. Taková předběžně opatrná osoba tak bude podle odstavce 4 první věty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxidací podle odstavce 6 a vzhledem k tomu, že nebude jednat pod časovým tlakem, bude mít více času si žádost o udělení povolení připravit. To je významné i z xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti podle AIFMD obdobně. I z tohoto hlediska je vhodné se na případné přesažení rozhodného limitu včas připravit.
K odst. 4
4.
Odstavec 4 chxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxní lhůta pro rozhodnutí 3 měsíce od podání úplné žádosti (viz komentář k § 484), která má předepsané náležitosti a netrpí vadami (tzn., že se jedná o bezvaxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxka náležitého posouzení žádosti nezbytné". Odstavec 4 tak chrání právní jistotu žadatele během tohoto půlročního období, kdy není oprávněn přesáhnoxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxněním je třeba vázat i příslušnou odpovědnost za povinnosti s tímto oprávněním spojené. Proto odstavec 4 věta druhá stanoví, že na žadatele jsou uvalenx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxhledu České národní banky, i když by se jednalo o osobu podle § 15, která jinak dohledu České národní banky nepodléhá. S ohledem na to, že i pro žadatele podxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xruhá, která stanoví, že pro účely správních deliktů se na osobu uvedenou v tomto ustanovení hledí jako na obhospodařovatele oprávněného přesáhnout roxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xsobu podle odstavce 4.
K odst. 5
5.
Odstavec 5 brání zneužívání v tom, že by osoba neoprávněná přesáhnout rozhodný limit opakovaně neúspěšně žádalx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxčně začala překračovat rozhodný limit, nemá již nové podání žádosti účinky podle odstavce 4 věty první. Souvisejícím správním deliktem je delikt podlx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xrozí kromě pokuty i zrušení s likvidací podle odstavce 6.
K odst. 6
6.
Odstavec 6 se použije pouze pro právnické osoby se sídlem v České republice. Jexxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxo ustanovením: § 15 odst. 3, § 272 odst. 5, § 273 odst. 2 a 3, § 282 a § 651 odst. 3. Aktivní legitimaci má automaticky Česká národní banka a dále osoby, které xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
Evropská předloha:
§ 17 odst. 1: čl. 3 odst. 3 třetí pododsxxxxx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxx
x xlatném ZKI je srovnatelná úprava obsažena zejména v § 74 (odborná péče), § 74a (řídicí a kontrolní systém), § 74b (personální vybavení), § 75 (pravxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxcí směrnici k UCITS IV č. 2010/43/EU, v čl. 12 až 20 AIFMD a v čl. 18 až 85 prováděcího nařízení k AIFMD (dle číslování návrhu Evropské komise). Návrh rovněž xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx některých osob (čl. 14a a 14b UCITS IV dle návrhu UCITS 5 - viz ale přechodné ustanovení v § 665 odst. 3 písm. b)).
Odborná péče
Mgr. xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxní s odbornou péčí, řádně (tj. s péčí řádného hospodáře) a obezřetně (tj. s náležitou opatrností). K tomu je třeba zavést řídicí a kontrolní systém.
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx než běžná péče nebo péče řádného hospodáře. Návod, co lze tímto extrajuristickým termínem rozumět dává od 1. ledna 2014 ustanovení § 5 odst. 1 obč. zák. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxem. K naplnění povinnosti jednat s odbornou péčí se vyžaduje zejména znalost příslušných právních předpisů (odbornost) a jednání v souladu s těmito přxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx odst. 1 a komentář k tomuto ustanovení) měly dostatečné zkušenosti se správou majetku a s výkonem činností nezbytných pro řádný výkon této funkce (viz x xx xxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytné pro řádný výkon jim přidělených úkolů, zejména znalost nezbytných postupů a předpisů (viz komentář k § 21 odst. 2). Odborná péče se u obhospodaxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx řádného hospodaře a náležitá obezřetnost. Ve vztahu k pověření jiného jsou souvisejícími ustanoveními zejména § 23 písm. g), který vyžaduje, aby pověxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbou, což mimo jiné znamená povinnost zachovat si alespoň takovou odbornost, aby byl schopen této řádné kontroly. Pověřením jiné osoby nepřechází podlx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xprávním deliktem je § 599 odst. 1 písm. b), jehož závažnost je zdůrazněna tím, že za něj lze uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč - po úplné transpozici směrnixx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxích služeb plyne z § xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxe má i depozitář podle § 62, člen výboru odborníků podle § 269 odst. 2, likvidátor podle § 348 a nucený správce podle § 563 odst. 1. Povinnost jednat s odborxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 31 první pododstavec směrnice UCITS IV a čl. 12 odst. 1 první pododstavec písm. a) AIFMD
Z judikatury:
1. K tomu Ústavní soud může pouze dodat, že xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí pojišťovacího makléře, v němž by bylo možné spatřovat porušení "odborné péče", s níž měl pojišťovací makléř provádět svou zprostředkovatelskou činxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxl (a není) v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu definován. Šlo nicméně o základní povinnost spojenou s poskytováním investičních služeb (§ 11 citxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxí na kapitálovém trhu (§ 33 odst. 1 citovaného zákona). Je tedy evidentní, že povinnost poskytovat investiční služby s odbornou péčí byla esenciální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxálně nevidí důvod, proč by v konkrétním případě nemohl být naplněn právě porušením povinnosti při stanovení nejnižšího podání ve veřejné dražbě, jak tx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxměřená, rozumná a odůvodněná a zákazník o nich musí být předem náležitě informován a vyslovit s jednáním, jež je těmito riziky doprovázeno, písemný souxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxo oblast kapitálového trhu podle § 82 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, vykonává dozor nad činností makléřů; makléře však mxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxa. Za porušení zásady provádět příkazy klienta s odbornou péčí a zásady neupřednostňování obchodů na vlastní účet před obchody na účet klientů (§ 79 odsxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x x xxxxxxxxxxx
xx xestliže předseda představenstva zrušeného podílového fondu jednající vlastním jménem nabízel uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek zx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxě a ve prospěch podílníků, jak mu ukládá § 5a odst. 2 a § 17a odst. 2 písm. b) zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x x xxxx000-83)
Z literatury:
1. Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
M.,
Smutný,
A.,
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxného investičního fondu ovlivňovat rozhodování obhospodařující investiční společnosti [online]. Praha: ČNB, 2.12.2013. Dostupné z: http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x015-01-12].
3. Posuzování odborné péče (ODBP) [online]. [Metodika Komise pro cenné papíry k odborné péči (převzatá Českou národní bankou)]. Prahxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi_zakladna/investicni_spolecnosti_investicni_fondy/download/metodika_odbp_20041015.pdf [cit. 2015-01-12].
Řádný a obezřexxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxrve základní pravidlo jednání s odbornou péčí, řádně (tj. s péčí řádného hospodáře) a obezřetně (tj. s náležitou opatrností). K tomu je třeba zavést řídxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxá péče podle § 18, na druhou stranu působnost je širší a zahrnuje veškerou činnost, například vedení účetnictví. Souvisejícím správním deliktem je § 59x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxší), a jde tedy o závažnější správní delikt. Pověřením jiného nesmí být podle § 23 písm. c) dotčena schopnost obhospodařovatele vykonávat činnost řádxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel jednání podle § 22. Povinnost zavést řídicí a kontrolní systém mají všichni obhospodařovatelé bez výjimky, včetně obhospodařovatelů uvedexxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxxxxxxx obhospodařovatel zároveň administraci neznamená to, že zavede dva řídicí a kontrolní systémy, ale jeho řídicí a kontrolní systém musí splňovat požadxxxx x xx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozsahu a složitosti vykonávaných činností, tzn. všech vykonávaných činností. Souvisejícím správním deliktem je § 599 odst. 1 písm. d), za nějž hrozí xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx
Související předpisy:
Evropská předloha:
§ 19 odst. 1: čl. 12 odstx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xl. 30 první a druhý pododstavec a čl. 31 směrnice UCITS IV a čl. 12 odst. 1 a čl. 18 odst. 1 AIFMD
Z literatury:
1. Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxprávného investičního fondu ovlivňovat rozhodování obhospodařující investiční společnosti [online]. Praha: ČNB, 2.12.2013. Dostupné z: http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxit. 2015-01-12].
Řídicí a kontrolní systém
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Přehled xxxxxxxx
xx xxxx xx x xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx)
c. Systém řízení rizik (6)
d. Systém vnitřní kontroly (7)
III. Specifické požadavky na řídicí a kontrolní systém (8)
IV. Proporcionalita řídicíhx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxedpisy (11)
Z důvodové zprávy (k § 20):
Navrhuje se úpravu pro UCITS i AIFMD upravit společně s tím, že podrobnosti podle UCITS stanoví vyhláška Českx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxou výslovně řešeny.
Dalším aspektem je rozdělení funkce obhospodařovatele a administrátora. Tím došlo i k rozdělení řídicího a kontrolního systéxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xídicí a kontrolní systém bude ze své xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxádí a ve vztahu k jakým typům fondů. Hypotetický příklad: investiční společnost, která obhospodařuje standardní fondy (bez jejich administrace) a prxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxatele dle UCITS IV a zároveň řídicí a kontrolní systém administrátora obdobně dle nařízení o EuVECA. Tento příklad je ale pouze teoretický, protože zákxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxospodařuje. Nelze proto obhospodařovat standardní fondy bez jejich administrace. To ale nebrání tomu, aby tato investiční společnost administrací xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
de facto
umožňuje (viz definici správce a správy v čl. 4 odst. 1 písm. b) a w) AIFMD či ustanovení o tom, že správce nesmí dělat pouze administraci). Jsou txx
xx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xlužby (např. individuální portfolio management), musí mít zároveň řídicí a kontrolní systém obdobný jako u obchodníka s cennými papíry ve vztahu k těmxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xx xxxxx xxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxe směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxsahu vyhlášky. Stávající zmocnění je příliš zužující, zejména pokud jde o účelná kvantitativní kritéria.
I. Úvod
1.
Protože řídicí a kontrolní sxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxačení "ŘKS". Podle § 19 odst. 2 musí být řídicí a kontrolní systém zaveden (tzn. vytvořen), udržován (tzn. aktualizován, zejména podle odstavce 4) a upxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xbhospodařovatele. Podle odstavce 3 musí být účinný, ucelený a přiměřený. Odstavce 1 a 2 specifikují obsah řídicího a kontrolního systému s tím, že na odxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxité než součásti podle odstavce 1. Spíše je odstavec 1 obecný a odstavec 2 specifický. Ačkoli je odstavec 1 uveden slovem "vždy" neznamená to, že součástx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému. V praxi je řídicí a kontrolní systém tvořen z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxména ve vztahu k odstavci 1 písm. b)].
2.
S ohledem na závaznost statutů investičních fondů [viz komentář k § 22 odst. 3 písm. j) a § 23 písm. h)] lze i stxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpodařovatel je mimo to povinen plnit i právní povinnosti plynoucí se smluv, a to zejména ze smlouvy o administraci (§ 59), z depozitářské smlouvy (§ 67 a x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxnává svou činnost (§ 21 odst. 2) či smluv s auditory. Řídicí a kontrolní systém je transpozicí zejména čl. 12 směrnice UCITS IV a čl. 18 AIFMD, některé jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxolního systému
3.
Odstavec 1 vymezuje základní pilíře řídicího a kontrolního systému, a to zejména ve vztahu k organizačnímu uspořádání obhospodaxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxní rizik a písmeno d) systému vnitřní kontroly zahrnující zejména compliance a vnitřní audit. V určitých aspektech může docházet k prolínání jednotlixxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxxx xxxxxx o kontrolu vykonávanou vedoucími osobami, pak i pod písmeno a).
a. Strategické a operativní řízení
4.
Písmeno a) zavádí povinnost, aby řídicí a koxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. f) či strategické řízení rizik, například obecný přístup k rizikům podle písmene c) bodu 1. Operativní řízení zahrnuje reakci na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxy) a průběžné kontroly podřízených pracovníků podle písmene d) bodu 1. Rovněž lze pod operativní řízení zahrnout povinnost uplatňovat řídicí a kontroxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x x x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxzační uspořádání
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxořádání obhospodařovatele, tj. jeho vnitřní organizační strukturu (často se používá diagram typu pavouk). Musí být vymezeny rozhodovací pravomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxor pro odměňování podle odstavce 2 písm. j) či výbor odborníků podle § 268]. Musí být vymezeny funkce, jejichž výkon je vzájemně neslučitelný. Typicky bx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi obhospodařovatel (§ 195), a obecně by měly být odděleny všechny funkce, u nichž hrozí střet zájmů [odstavec 2 písm. c) a § 22 odst. 3 písm. i)]. Neslučitexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxektivně omezit výměnu informací mezi osobami, u nichž hrozí střet zájmů (viz například úpravu čínských zdí v § 25 odst. 3, § 65 nebo § 198). Toto písmeno jx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xbhospodařovatele je tento systém velmi důležitý, protože řízení rizik je jednou ze dvou součástí obhospodařování investičního fondu (viz § 5 odst. 1) x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 25 odst. 1 písm. e)] ani jinou osobu, u níž hrozí střet zájmů, ledaže má vytvořeny efektivní čínské zdi [viz § 25 odst. 1 písm. f) a § 25 odst. 3]. Jde-li však x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xondu a taková rizika řídí obhospodařovatel "jen" řádně a obezřetně. Pověřil-li by obhospodařovatel řízením takových rizik jinou osobu, pak se § 23-26 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxity a dále rizika vyplývající z vnějšího prostředí (např. tržní riziko nebo riziko protistrany) a rizika vyplývající z vnitřního prostředí (např. opexxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx typ rizika se jedná), vyhodnotit (tj. zda jde o skutečné riziko), změřit (výše hrozící škody a pravděpodobnost, že k tomu dojde), sledovat (zejména, jax xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxní rizika spočívá zejména v omezení výskytu rizika a v omezení dopadů rizika, tzn. jedná se o obecnou povinnost předcházet xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxě jsou vymezena tato rizika: operační riziko, riziko koncentrace, riziko nedostatečné likvidity, riziko protistrany a tržní riziko. S řízením rizik xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxi jsou zejména deriváty (§ 627) a repo obchody (§ 215 odst. 4). K bližší úpravě těchto technik viz zejména § 33-44, § 77, § 78, § 96 a § 97 n. v. i. t. V komentovxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxží i stanovené investiční limity, pravidla pro short-selling a pro využívání pákového efektu. Rizika jsou
de facto
řízena i volbou zeměpisné oblastix xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx 1).
d. Systém vnitřní kontroly (interní audit a compliance)
7.
Písmeno d) upravuje systém vnitřní kontroly, který sestává ze tří pilířů, a to kontxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxní zkratka "pracovník", která zahrnuje kromě zaměstnanců i osoby, které pro obhospodařovatele pracují na základě živnostenského oprávnění a řídí se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxce. Obhospodařovatel je podle odstavce 2 písm. e) povinen kontrolovat i jiné osoby, pomocí kterých vykonává svou činnost, v to zahrnuje i pověřené osobx xx xx xxxxx xx x x xx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xovinností z právních předpisů, vnitřních předpisů a statutů. Slovo "zejména" znamená, že jde o výčet demonstrativní, tudíž sem mohou spadat i povinnoxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx Bod 3 upravuje vnitřní audit, který zajišťuje nezávislou a objektivní kontrolu výkonu činností a předkládání doporučení k zajištění nápravy zjištěnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xraxi často prováděn pověřenou osobu, a tedy osobou odlišnou od obhospodařovatele. Tím je mimo jiné zajištěna nezávislost výkonu této činnosti. Toto pxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxlní systém. Ve srovnání s § 47 odst. 2 (řídicí a kontrolní systém administrátora) jsou zde navíc obsaženy písmena d), i), j), k) a l), naopak chybí součásxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxařovatel vede evidenci obchodů, administrátor vede evidenci upisování, vydávání a odkupování (zaknihovaných) cenných papírů vydávaných fondy [§ 4x xxxxx x xxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení střetů zájmů, kontrola jiných osob, zajištění business continuity, zajištění důvěryhodnosti a odbornosti pracovníků, bezpečnost informačxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xystém splňovat požadavky obou paragrafů. Jde-li o obhospodařovatele standardních fondů, pak podle § 665 odst. 3 písm. b) nemusí jeho řídicí a kontrolxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, postupy a zásady sloužící k zajištění dodržování pravidel jednání, a to zejména podle § 22 odst. 2. Podrobnosti odstavce 2 upravuje zejména § 20, § 24, § xxxxxx x xxx x xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxx x xxx xx xxx x xx x xx BYT § 37-41 této vyhlášky).
K odst. 3
IV. Proporcionalita řídicího a kontrolního systému
9.
Odstavec 3 zavádí důležité kritérium přiměřenosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxř. čl. 4, čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 18, čl. 19 a čl. 41). Tímto prizmatem je třeba interpretovat i povinnosti stanovené ve vyhlášce o podrobnostech a v PN-xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxé části musí vytvářet harmonický celek. Musí být rovněž účinný, tj. nesmí být bezzubý a musí pod hrozbou postihů zajišťovat, že pravidla nejsou jen na paxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxduché činnosti v malém rozsahu, jejichž povaha je obvyklá (jednoduchá). Pro obhospodařovatele podle § 28 (podlimitní obhospodařovatel fondů kvalixxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx) a ve vyhlášce o podrobnostech. Souvisejícím správním deliktem za porušení povinností podle odstavce 1, 2 nebo 3 je § 599 odst. 1 písm. e), za nějž hrozí pxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
Odstavec 4 vyžaduje, aby byl řídicí a kontrolní systém pravidelně vyhodnocován, a to s ohledem na jeho ucelenost, účinnost a přiměřenost. Musí být rovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm je § 599 odst. 1 písm. f), za nějž hrozí pokuta až 20 mil. Kč (v podrobnostech viz níže).
K odst. 5
VI. Prováděcí právní předpisy
11.
V odstavci 5 je Čexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxím obhospodařovatelům však vyhláška o podrobnostech obsahuje MA BYT § 29-33 a přílohu č. 1, kde mimo jiné výslovně (avšak pouze deklaratorně) odkazuxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxdům, kdy transponuje směrnici 2010/43/EU.
Evropská předloha:
§ 20 odst. 1 písm. a): čl. 12 odst. 1 první pododstavec a druhý pododstavec písm. a) a čl. 31 směrnice UCITS xxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxst. 1 písm. b): čl. 12 odst. 1 a čl. 31 směrnice UCITS IV, čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. a) a čl. 19 odst. 1 směrnice 2010/43/ES a čl. 12 odsxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxdodstavec směrnice UCITS IV, čl. 2 odst. 2, čl. 9 odst. 2 písm. f) a čl. 12 odst. 2 první pododstavec směrnice 2010/43/ES a čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 1 a 2 a xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxní pododstavec písm. c), čl. 9 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 písm. c) směrnice 2010/43/ES a čl. 12 odst. 1 první pododstavec písm. e) a čl. 18 odst. 1 druhý pododstavxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. d) směrnice 2010/43/ES a čl. 12 odst. 1 první pododstavec písm. e) a čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec AIFMD
§ 20 odst. 2 písm. b): čl. 12 odst. 1 první pododxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx 2 písm. c): čl. 12 odst. 1 první pododstavec a druhý pododstavec písm. b), čl. 14 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. c), čl. 30 první a druhý pododstavec a čl. 31 sxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxodstavec písm. d) a čl. 14 odst. 1 a 2 AIFMD
§ 20 odst. 2 písm. d): čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) a čl. 31 druhý pododstavec směrnice UCITS IV, čl. 4 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx 20 odst. 1 druhý pododstavec AIFMD
§ 20 odst. 2 písm. f): čl. 4 odst. 3 směrnice 2010/43/ES
§ 20 odst. 2 písm. g): čl. 14 odst. 1 písm. c) a čl. 30 první a druhý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx a čl. 31 směrnice UCITS IV, čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. e) a čl. 7 odst. 2 směrnice 2010/43/ES a čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec AIFMD
§ 20 odst. 2 pxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x x xxx 14 odst. 1 směrnice 2010/43/ES a čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec AIFMD
§ 20 odst. 2 písm. j): čl. 14a odst. 1 až 3 a čl. 14b odst. 1 návětí a odst. 2 směrnice UCxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxx x xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx
x xx xxxxx x písm. l): čl. 50a směrnice UCITS IV ve znění AIFMD a čl. 17 AIFMD
§ 20 odst. 2 písm. m): čl. 12 odst. 1, čl. 14 odst. 1, čl. 30 první a druhý pododstavec a čl. 31 sxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx odst. 3 druhý pododstavec, čl. 11 odst. 1, čl. 12 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 19 odst. 1 a čl. 40 odst. 1 druhý pododstavxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xx x x xx xxx xx xxxxx x x x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxx xx xxxxx 4 směrnice 2010/43/ES
§ 20 odst. 5: čl. 30 první a druhý pododstavec směrnice UCITS IV, čl. 12 odst. 3 a 4 a čl. 14 odst. 2 a 3 směrnice UCITS IV ve znění směrnixx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx 12 odst. 3, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 4, čl. 15 odst. 5, čl. 16 odst. 3, čl. 17, čl. 18 odst. 2 a čl. 20 odst. 7 AIFMD
Z judikatury:
K odst. 1 písm. d)
Obcxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx. 3 ve spojení s § xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. funkcí compliance, vnitřního auditu nebo řízení rizik) odborně nezpůsobilou osobu nebo je-li pověřený pracovník na pracovišti dlouhodobě nepřítoxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rizik nemusí být zabezpečen vůbec nebo že postačí pouze jeho formální zakotvení ve vnitřních předpisech, je-li rozsah činnosti obchodníka s cennými pxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení rizik musí být řádně zabezpečen i u obchodníka s cennými papíry, který provozuje svou činnost v nevelkém rozsahu [§ 12 písm. a) ve spojení s § 12a oxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice].
Dxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxšením povinností stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, za které Česká národní banka odejme obchodníkovi s cennými papxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxovaných investorů jako neomezeně ručící společník [online]. Praha: ČNB, 6.12.2013. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxk,
M.,
Smutný,
A.,
Cetlová,
K.,
Doležalová,
D.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář.
Praha:
C. H. Beck,
2012,
s. 163-180.
3. Úřxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x základní informace [online]. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx560.pdf [cit. 2015-01-12].
Personální vybavení
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
xx
xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxé, organizační a personální předpoklady pro výkon činnosti. Věcné předpoklady zahrnují například technické vybavení, organizační předpoklady zahxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto ustanovení. K provedení tohoto ustanovení není vydána žádná vyhláška, úpravu v komentovaném zákoně tak lze považovat víceméně za úplnou. Napřxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxadavky na odbornost personálu, včetně způsobu prokazování a prověřování této odbornosti. Souvisejícím správním deliktem je § 599 odst. 1 písm. g), za xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) jako celek. Obdobně jako § 20 odst. 3 stanoví, že personální vybavení musí být přiměřené, a to s ohledem na povahu, rozsah a složitost vykonávaných činxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxt. Typicky bude v prvé řadě zahrnovat zaměstnance a vedoucí osoby, může však zahrnovat i smluvní partnery, například osoby pracující na živnostenské oxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx Ve vztahu k pověření je významné i ustanovení § 23 písm. f), kdy obhospodařovatel musí být schopen zdůvodnit výkon činnosti všemi pověřenými osobami jaxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxost se posuzuje podle znalostí a zkušeností. Pojem důvěryhodnosti není v zákoně vymezen, byť je relativně často používán, a to kromě komentovaného ustxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx xxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx xx, § 516 odst. 1 písm. d), § 519 odst. 1 písm. d), § 522 odst. 2 písm. a), § 531 písm. a) a § 635. Z těchto ustanovení mimo jiné plyne, že důvěryhodné jsou nejenom xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxen doklad k posouzení důvěryhodnosti. Takovým dokladem je zejména výpis z Rejstříku trestů či srovnatelný doklad o bezúhonnosti a dále "údaje o profesxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxociace, rozhodnutí o úpadku či rozhodnutí o odnětí podnikatelského oprávnění. Ve vztahu k posouzení odbornosti sice není zmocnění k vydání vyhlášky a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxx xymezuje například požadované znalosti a zkušenosti u obhospodařovatele portfolia, osoby provádějící řízení rizik, osoby provádějící compliance a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxby, avšak pouze ve vztahu k těmto činnostem. Komentované ustanovení pouze stanoví, že znalosti a zkušenosti (tj. odbornost) musí být nezbytné pro řádnx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxto činností. Pojem nezbytnosti je nižším standardem než pojem potřebnosti, a lze tedy dovodit, že jde o požadavek na minimální penzum odbornosti, bez nxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxst. 3
4.
Odstavec 3 vyžaduje, aby osoby nebyly zbytečně zatěžovány, zejména tedy, aby jim výkon přidělených úkolů nebránil vykonávat jiné přidělenx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx Posouzení se děje zejména kritériem rozsahu činností a dále kritériem povahy jednotlivých činností. Souvisejícími ustanoveními jsou i ustanovení řxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxánit tomu, aby byly jednotlivé činnosti řádně vykonávány. Souvisejícím ustanovením je mimo jiné i § xx xxxxx xx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxel měl minimálně dvě vedoucí osoby, které mají dostatečné zkušenosti se správou majetku, na který je zaměřena investiční strategie obhospodařovanýcx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx; viz též § 15 vyhlášky o žádostech. V § 516 odst. 1 jsou stanoveny další kritéria, která musí vedoucí osoba splňovat, mimo jiné i požadavek důvěryhodnosxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxatel současně administraci, plyne požadavek na dvě vedoucí osoby i z § 48 odst. 4. Z kombinace obou ustanovení však neplyne požadavek na čtyři vedoucí osxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx správou majetku" je pojmem novým, který má vyjádřit to, že nestačí pouhé zkušenosti s investováním do majetku na vlastní účet či zprostředkování obchoxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxfolio management, správu majetku podle § 15 odst. 1 či správu majetku podle § 11 odst. 6 písm. b). Lze sem podřadit i výkon funkce svěřenského správce, nixxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxu (§ 1409 obč. zák.). Požadavek na zkušenosti se podle § 517 odst. 1 posuzuje i s ohledem na celkové personální vybavení obhospodařovatele.
K odst. 5
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na vedoucí osoby zajistit jinými osobami, které však skutečně řídí činnost obhospodařovatele ve vztahu k této investiční strategii. I pro výkon funkcx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
Evropská předloha:
§ 21 odst. 1: čl. 14 odst. 1 písm. c) a čl. 30 první a druhý pododstavec směrnice UCITS xxx xxx x xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx b) a čl. 5 odst. 1 směrnice 2010/43/ES
§ 21 odst. 3: čl. 5 odst. 3 směrnice 2010/43/ES
§ 21 odst. 4: čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice UCITS IV a čl. 2 odst. 2 a čl. xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxplní skutkovou podstatu správního deliktu podle § 157 odst. 3 ve spojení s § 12 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, pověří-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxou osobu nebo je-li pověřený pracovník na pracovišti dlouhodobě nepřítomen.
Obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu podle § 157 odstx x xx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xlnění svých povinností.
Dlouhodobá nefunkčnost všech tří hlavních součástí řídicího a kontrolního systému (tj. compliance, vnitřního auditu a řízxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodníkovi s cennými papíry licenci podle § 136 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 145 odst. 2 písm. d) téhož zákona.
(NSS 8 Afs 17/2012-375)
2. Smyslex x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xouhlasu Komise pro cenné papíry jako předpokladu volitelnosti nebo jmenování člena představenstva a dozorčí rady obchodníka s cennými papíry je, aby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx funkce nemají dostatečné morální předpoklady. Při interpretaci pojmu dobrá pověst může být
relevantní
účast takové osoby coby prokuristy na protipxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xenných papírů.
(NSS 7 A 109/2002-58)
Z literatury:
1. Fond kvalifikovaných investorů jako neomezeně ručící společník [online]. Praha: ČNBx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxici_spolecnik.pdf [cit. 2015-01-12].
2. Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
M.,
Smutný,
A.,
Cetlová,
K.,
Doležalová,
D.
Zákon o podnikání nx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2013. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_2013_13_21413560.pdf [cixx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xk § 22):
Obhospodařovatel nesmí narušovat integritu trhu (tj. nesmí zejména manipulovat s trhem a zneužívat vnitřní informace) a musí jednat v nejlexxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxbnější pravidla jednání, zejména pravidla týkající se sdružování obchodů, pravidla upravující pobídky, povinnost best execution, zákaz provádět nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařovateli). Obdobně jako u řídicího a kontrolního systému, i zde v případě obhospodařovatele oprávněného přesáhnout rozhodný limit (správxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxvedené zákonem č. 336/2014 Sb. (k § 22 odst. 6):
Změna z důvodu jednotnosti se zmocněním podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU ze xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (tzv. CRD IV) a z důvodu pokrytí rozsahu vyhlášky. Stávající zmocnění je příliš zužující, zxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu investorů a dále kritérium kvalifikovaného, čestného a spravedlivého jednání. Spravedlivé jednání spočívá zejména v rovném zacházení a nediskrimxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxáděni v omyl, nejsou podváděni, ale i třeba v tom, že nejsou nabízeny nesplnitelné výhody. Souvisejícím ustanovením je například § xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxné ustanovení směrnice hovoří o "due skill, care and diligence" a za související ustanovení tak lze považovat povinnost v § 18 jednat s odbornou péčí s txxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxilitu a fungování trhu, spočívající zejména v tom, že nemanipuluje s trhem [odstavec 2 písm. b)] a nezneužívá vnitřní informace [odstavec 2 písm. a) a § 1xx xxxxx x xx xx xx xxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, což plyne i z použití srovnatelných slov "zavede, udržuje a uplatňuje" jako v § 19 odst. 2. Na rozdíl od odstavce 3 zde nejsou stanoveny maximy jednání (tx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xlyne z povinnosti tyto postupy uplatňovat. Ve srovnání s § 49 odst. 2 je úprava u obhospodařovatele podrobnější, a to zejména z toho důvodu, že zde uvedexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxavidla týkající se pobídek (viz odstavec 5). Bližší podrobnosti jsou stanoveny v § 22, § 23, § 35 a § 37-41 vyhlášky o podrobnostech. Písmeno d) upravuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxřních informací a řídit střety zájmů. Bod 3 hovoří o osobě úzce propojené, což je pojem definovaný v § 624 odst. 3. Písmeno e) upravuje tzv. best executioxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na hlasovacích právech, aby mohl vykonávat významný vliv (§ 18 a § 61 n. v. i. t.), neznamená to, že by se neměl podílet na korporátních akcích osob, v nichx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx která je nutno dodržovat. S ohledem na § 20 odst. 2 písm. m) však nelze říci, že tato pravidla nemají být podchycena vnitřními předpisy. Typicky povinnoxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xpísmeno g)] jsou regulovány i v odstavci 2 písm. h). Dokumentace prováděných obchodů podle písmene d) má svůj protějšek v § 20 odst. 2 písm. h) a i). xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxovádět platby bezhotovostně podle písmene b), zákaz nadbytečných obchodů podle písmene c) (tzv. churning neboli čeření), zákaz nadbytečných nákladx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Povinnost dodržovat statut pro obhospodařovatele znamená zejména povinnost dodržovat investiční strategii obhospodařovaného fondu [§ 93 odst. 3x x xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxou stanoveny v nařízení vlády o investování a o technikách. Písmena a), b), e), g), h), i) a j) jsou uvedeny i u administrátora v § 49 odst. 3. Pouze u obhospoxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xovodit, že by například obhospodařovateli, který není administrátorem, bylo dovoleno šířit nesprávné nebo zavádějící informace, protože takové jexxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxje s klienty, kdo jim nabízí investice a kdo jim v té souvislosti poskytuje potřebné údaje a dokumenty. U obhospodařovatele, který není administrátorexx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx 1 a § 126 odst. 2 písm. b) z. p. k. t.].
K odst. 4
4.
Odstavec 4 definuje osobu se zvláštním vztahem k obhospodařovateli pro účely vymezení tzv. osobníxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxstí, na vlastní účet, na účet osoby blízké, na účet osoby s ní úzce propojené (§ 624 odst. 3) nebo na účet jiné osoby, má-li na výsledku hmotný zájem, který nxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxže tento pojem se již jinde v komentovaném zákoně nevyskytuje. Osobou se zvláštním vztahem k obhospodařovateli jsou jeho vedoucí osoby, jeho pracovníxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx
x xxxxx 5
5.
Odstavec 5 definuje pobídku (incentive), a to co nejšířeji tak, že za pobídku se vlastně považuje jakékoli plnění či jakákoli výhoda. Z hlediska xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
K odst. 6
6.
Odstavec 6 obsahuje zmocnění pro vydání vyhlášky v oblastech, které neupravuje PN-AIFMD. Jde zejména o § 22, § 23, § 35 a § 37-41 vyhlášky o xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx x e), čl. 25 odst. 2 a čl. 30 první a druhý pododstavec směrnice UCITS IV, čl. 2 odst. 2, čl. 22 odst. 2, čl. 23 a čl. 25 odst. 1 směrnice 2010/43/ES a čl. 12 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxm. a): čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 2, čl. 22 odst. 2 a čl. 27 odst. 2 směrnice 2010/43/ES
§ 22 odst. 2 písm. b): čl. 2 odst. 2 a čl. 22 odst. 2 směrnice 2010/43/ES
§ xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnice UCITS IV, čl. 13 směrnice 2010/43/ES a čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec AIFMD
§ 22 odst. 2 písm. e): čl. 2 odst. 2, čl. 25 a čl. 26 směrnice 2010/43/ES
§ xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx odst. 2 písm. h): čl. 2 odst. 2 a čl. 29 odst. 1 směrnice 2010/43/ES
§ 22 odst. 2 písm. i): čl. 2 odst. 2 a čl. 21 odst. 1 směrnice 2010/43/ES
§ 22 odst. 3 písm. cxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx 4 směrnice 2010/43/ES
§ 22 odst. 3 písm. f): čl. 2 odst. 2, čl. 25 a čl. 26 směrnice 2010/43/ES
§ 22 odst. 3 písm. g): čl. 2 odst. 2 a čl. 29 odst. 1 návětí směrnxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxx. i): čl. 12 odst. 1 první pododstavec a druhý pododstavec písm. b), čl. 14 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. c), čl. 30 první a druhý pododstavec a čl. 31 směrnixx xxxxx xxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxvec písm. d) a čl. 14 odst. 1 a 2 AIFMD
§ 22 odst. 3 písm. j): čl. 19 odst. 4 směrnice UCITS IV
§ 22 odst. 4: čl. 3 odst. 3 směrnice 2010/43/ES
§ 22 odst. 5: čl. 29 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xměrnice 2010/78/EU, celá směrnice 2010/43/ES a čl. 12 odst. 3 a čl. 18 odst. 2 AIFMD
Z judikatury:
K odst. 1 písm. b)
Jestliže předseda představexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxrá byla oproti skutečné hodnotě podílu třetinová, nejednal čestně, odpovědně a ve prospěch podílníků, jak mu ukládá § 5a odst. 2 a § 17a odst. 2 písm. b) zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxho povinností uložila pokutu ve smyslu § 37k citovaného zákona.
(NSS 6 A 14/2000-83)
Z literatury:
1. Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
M.x
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx K možnosti nesamosprávného investičního fondu ovlivňovat rozhodování obhospodařující investiční společnosti [online]. Praha: ČNB, 2.12.2013. Dxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxarujici_is.pdf [cit. 2015-01-12].
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. prosince 2011 o podmínkách přípustnosti pobídek při poskytováxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/cs/legislativa/vestnik/2011/download/v_2011_16_22111560.pdf [cit. 2015-01-12].
Pověření jiného
(Podmínky pro pověření)
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxje tzv. subdelegaci (pověření dalšího pověřenou osobou), navrhuje se tuto upravit obdobně podle AIFMD i pro standardní fondy.
1.
Hodlá-li oxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx musí být splněny zde uvedené podmínky. Pro pojem "pověření jiného" se jako synonyma používají pojmy "
delegace
" nebo "outsourcing". Na pověření jinéhx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxkem obhospodařovatele (viz § 6 odst. 1). Ve srovnání s § 50 jsou zde navíc písmena f) a g), chybí znak uvedený v § 50 odst. 1 písm. b) (souhlas obhospodařovxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xověření dojde. V evropském právu je pověření jiného upraveno zejména v čl. 13 směrnice UCITS IV a v čl. 20 AIFMD. Písmena a) až e) plynou z obou směrnic, písxxxx xx x xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxstech ve svém § 4 odst. 1 klade požadavky i na pověření jinou činností (např. jde-li o výkon funkce vnitřního auditu).
2.
Na podlimitní obhospodařoxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx oznámení České národní bance podle § 459 odst. 1, a to před tímto pověřením, a tedy
ex ante
.
K písm. b)
4.
Podle písmene b) nesmí pověření bránit výkonx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxřímo prostřednictvím obhospodařovatele. Srovnatelné ustanovení obsahuje i § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky o podrobnostech ve vztahu k pověření výkonex xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxím zájmu investorů obhospodařovaného fondu. Srovnatelné ustanovení obsahují i § 4 odst. 1 písm. c) a d) vyhlášky o podrobnostech ve vztahu k pověření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxmi příkazy. Kromě toho musí být podle písmene e) schopen pověření zrušit. Povinnost kontroly plyne i z § 24 odst. 1, kde se však na rozdíl od písmene d) jednx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx tj. subjektem typu "poštovní schránka" (viz čl. 82 PN-AIFMD). Musí si ponechat alespoň takovou odbornost, aby byl schopen provádět efektivní kontrolx x xxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx a i zrušení pověření musí být v nejlepším zájmu investorů.
K písm. f)
8.
Podle písmene f) musí být pověření odůvodnitelné, tj. musí být smysluplnéx x xx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx se nevztahuje na pověření výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace, taková pověření proto do posouzení nevstupují.
K písm. g)
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx x xomuto ustanovení). Kromě toho se vyžaduje, aby byla osoba pečlivě vybrána, obhospodařovatel proto odpovídá za pečlivý výběr.
K písm. h)
10.
Podlx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxjím výkonem pověřit jiného. Viz též § 220 odst. 1 písm. j) a § 6 vyhlášky o statutu, kde se kromě identifikace činnosti, kterou lze delegovat [§ 6 odst. 1 píxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxkační údaje pověřené osoby, lze předpokládat, že jakákoli změna v pověření bude znamenat změnu statutu a bude se vyžadovat souhlas České národní banky x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxá změna pověřené osoby změnou statutu nebyla. Srovnatelné ustanovení obsahuje i § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky o podrobnostech ve vztahu k pověření výkoxxx xxxx xxxxxxxxx
Související předpisy:
čl. 8 nařízení EuVECA.,
čl. 82 PN-AIFMD
Evrxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxMD
§ 23 písm. b): čl. 13 odst. 1 písm. b) a čl. 30 první a druhý pododstavec UCITS IV a čl. 20 odst. 1 první pododstavec druhá věta písmeno e) AIFMD
§ 23 písm. cxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx 1 písm. f) a g), čl. 13 odst. 2 druhá věta a čl. 30 první a druhý pododstavec UCITS IV a čl. 20 odst. 1 první pododstavec druhá věta písm. f) a čl. 20 odst. 3 AIFMD
x xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx xxx xx. 20 odst. 1 první pododstavec druhá věta písm. a) AIFMD
§ 23 písm. g): čl. 20 odst. 1 první pododstavec druhá věta písm. f) AIFMD
§ xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx,
Cetlová,
K.,
Doležalová,
D.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář.
Praha:
C. H. Beck,
2012,
s. 181-184.
(Základní praxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxrcingu návrh zákona respektuje odlišnosti právní úpravy podle UCITS IV a podle AIFMD. Ačkoli UCITS IV výslovně neupravuje tzv. subdelegaci (pověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxavidelné kontroly výkonu činnosti pověřenou osobou (viz též § 26 odst. 2). Kromě toho je obhospodařovatel v rámci systému řízení rizik povinen zavést, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxoví to, že taková kontrola musí být možná. Tato kontrola musí být podle § 20 odst. 2 písm. e) zakotvena v řídicím a kontrolním systému obhospodařovatelex xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxšky o podrobnostech ve vztahu k pověření výkonem jiné činnosti.
K xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxření pravidla podle § 2914 věty druhé obč. zák., podle které by platilo, že jedná-li pověřená osoba samostatně, nepovažuje se za pomocníka, a obhospodaxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxylo postačující k naplnění požadavků čl. 13 odst. 2 věty první směrnice UCITS IV a čl. 20 odst. 3 AIFMD. Je však třeba v této souvislosti upozornit na to, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi jsou ukládány přímo jemu, takže obhospodařovatel ani neodpovídá ani neručí za škodu způsobenou administrátorem. Podle § 4 odst. 2 vyhlášky o podrobnxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx43/ES a čl. 20 odst. 1 druhý pododstavec AIFMD
§ 24 odst. 2: čl. 13 odst. 2 první věta a čl. 30 první a druhý pododstavec UCITS IV a čl. 20 odst. 3 AIFMD
Z lixxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Praha:
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx1.2018.
Z důvodové zprávy (k § 25):
V případě úpravy outsourcingu návrh zákona respektuje odlišnosti právní úpravy podle UCITS IV a podle AIFMD. Ačkxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx fondy.
Z důvodové zprávy k novele provedené zákonem č. 336/2014 Sb. [k § 25 odst. 1 písm. f)]:
Doplňují se zájmy investorů tohoto fondu v souladu s poxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxě investorů potenciálních. Rovněž se zjednodušuje formulace.
K odst. 1
1.
V odstavci 1 jsou stanoveny základní požadavky na osobu, která má být poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx požadavky splňuje. Na rozdíl od § 52 jsou zde navíc obsažena písmena d) až f); písmena a) až c) jsou naproti tomu společná.
K odst. 1 písm. a)
2.
Podle xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxrnost osob) pro výkon této činnosti. Souvisejícím požadavkem je i požadavek na vedoucí osoby podle písmene b).
K odst. 1 písm. b)
3.
Podle písmene bx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxon této činnosti.
K xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxková osoba musí být buď oprávněna obhospodařovat investiční fond (collective portfolio management) nebo alespoň obhospodařovat majetek zákazníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xrovnatelný s předmětem podnikání investiční společnosti. S tím souvisí i požadavek podle písmene d).
K odst. 1 písm. d)
5.
Podle písmene d) musí poxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxdavkem na dodržování pravidel obezřetnosti srovnatelných s požadavky podle práva Evropské unie. Obdobně viz například § 86 písm. e) nebo § 327 odst. 1 xxxxx xx xxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxne e) je zakázáno pověřit správou majetku investičního fondu, včetně investování na účet tohoto fondu, nebo řízením rizik souvisejících s tímto invesxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxtář vykonává prostou správu majetku fondu jako součást výkonu činnosti depozitáře, je zřejmé, že ustanovení má směřovat k tomu, aby depozitář nebyl poxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxovením není dotčena možnost pověřit výše uvedenými činnostmi osobu, která vykonává činnost depozitáře ve vztahu k jiným fondům, než kterého se pověřexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxhospodařovatele. Vzhledem k tomu, že podle § 22 odst. 1 písm. c) má obhospodařovatel upřednostňovat zájmy investorů před svými vlastními zájmy, neměxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xravidla, avšak pouze ve vztahu k
non
-UCITS fondům, stanoví odstavec 3.
K odst. 2
8.
Odstavec 2 vyžaduje, aby byla zajištěna spolupráce při výkonu dxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxlupráce je většinou zajištěna uzavřením tzv. MoU (
Memorandum
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pověřit i osobu, u níž hrozí střet zájmů, pokud jsou splněny zde uvedené podmínky. Jinými slovy se zde zakotvuje povinnost vytvořit tzv. čínské zdi [písxxxx xx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxet zájmů. To mimo jiné znamená, že tyto činnosti nesmí být podřízeny jednotnému vedení, ani nesmí být jedna nadřízená nebo podřízená té druhé (hierarchxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxto činností nesmí být závislý na výsledcích nebo dodávkách z druhé činnosti. Kontrola těchto činností musí být podle písmene a) samostatná (nezávisláxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xýt zavedeny i u pověřené osoby. Pro srovnatelnou úpravu čínských zdí a řízení střetů zájmů viz např. § 64, § 65, § 195 a § 198.
Související předpisy:
čl. 8 nařízení EuVECA,
čl. 82 PN-AIxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxá věta písm. b) AIFMD
§ 25 odst. 1 písm. b): xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxt. 1 písm. h) a čl. 30 první a druhý pododstavec UCITS IV a čl. 20 odst. 1 první pododstavec druhá věta písm. b) AIFMD
§ 25 odst. 1 písm. d): čl. 13 odst. 1 písm. xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx první a druhý pododstavec UCITS IV a čl. 20 odst. 2 písm. a) a odst. 5 písm. a) AIFMD
§ 25 odst. 1 písm. f): čl. 13 odst. 1 písm. e) a čl. 30 první a druhý pododstaxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxí pododstavec druhá věta písm. d) AIFMD
§ 25 odst. 3: čl. 20 odst. 2 písm. b) a odst. 5 písm. b) AIFMD
Z literatury:
Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
Pověření dalšího pověřenou osobou
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Z důvodové zprávy (k § 26):
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxo upravit obdobně podle AIFMD i pro standardní fondy.
Z důvodové zprávy k novele provedené zákonem č. 336/2014 Sb. [k § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3xx
xxxxxxx xx xxxxx xx x xxx xxxxx xxx x xx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxru pověření odpovídá vždy obhospodařovatel nebo administrátor.
K odst. 1
1.
V odstavci 1 se umožňuje, aby pověřená osoba pověřila další osobu (suxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxožňuje se výslovnou úpravou subdelegace i pro standardní fondy.
K odst. 1 písm. a)
2.
Podle písmene a) se vyžaduje souhlas obhospodařovatele, a to
xx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxt. 2 odpovídá se celou strukturu outsourcingu a podle § 23 písm. f) musí být schopen tuto strukturu zdůvodnit. Proto musí být o celé struktuře nejen infxxxxxxxx xxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx
xx xxxx
x xxxxxxxx xxxvádí podle § 460 odst. 1 dotčený obhospodařovatel, a to opět na základě logiky, že obhospodařovatel odpovídá se celou strukturu outsourcingu, musí býx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xxx xxjména tedy musí být splněny počáteční požadavky na pověření podle § 23 a pověřená osoba musí splňovat požadavky podle § 25. Odkaz na obdobné použití znaxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxlně v návětí § 23. Oznámení České národní bance podle písmene b) tak sice provádí obhospodařovatel, ale pověřená osoba musí podle § 23 xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní, která vychází od ní, a to včetně další subdelegace. Není však dotčena povinnost obhospodařovatele již v rámci prvního pověření být schopen odůvodnxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xx xx xxx x x xxxxxdě dalšího pověření zmíněn obhospodařovatel, protože ten má povinnost řádného a obezřetného výkonu v nejlepším zájmu investorů a rovněž právě on podlxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxadě by výjimečně měla být myšlena pověřená osoba, a to z toho důvodu, aby byla schopna splnit požadavek odstavce 2 komentovaného ustanovení. V § 25 odst. x xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxtanovení obcházet tak, že by dalším pověřením nebylo zabráněno vzniku střetů zájmů. Vždy je však třeba přednostně hledět na zájmy investorů dotčeného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x x x x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxě pověřenou osobu.
K odst. 2
5.
V odstavci 2 je obdobně podle § 24 odst. 1 stanovena povinnost provádět pravidelnou kontrolu. Není však výslovně zmxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxelegaci, protože se tím mění postavení původně pověřené osoby (ta již fakticky tuto činnost nevykonává).
K odst. 3
6.
V odstavci 3 je umožněno dalšx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxnámil České národní bance podle § 460 odst. 1. Dále musí být prováděna pravidelná kontrola podle odstavce 2 a musí být obdobně splněny podmínky podle § 23 x x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxsející ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 26 odst. 1: čl. 20 odst. 4 a odst. 5 první pododstavec AIFMD
§ 26 odst. 2: čl. 20 odst. 5 druhý pododstavec AIFMD
§ 26 odst. 3: čl. 20 odst. 6 AIFMD
Z lixxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Praha:
C. H. Beck,
2012,
s. 181-184.
Vztah k právu Evropské unie
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dnx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxanovení ve vztahu k § 55, protože rozděluje, v souladu s interpretačním pravidlem obsaženým v § 625, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx x x tomto ustanovení to vypadá tak, že pouze pro obhospodařovatele jsou
relevantní
čl. 13, čl. 25, čl. 27-56, čl. 63 a čl. 64. Pouze pro administrátora jsou xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xx x xxx x5 se odkazuje v § 31 odst. 5. Jde tady svým způsobem o interpretační návod, jak cit. nařízení číst, nejde však o právně závazný výklad, který bude v konečné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx na právní jistotu regulovaných subjektů. Souvisejícím správním deliktem je § 599 odst. 1 písm. a), za který hrozí pokuta až 20 mil. Kč (časem i více).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx. 66 a čl. 75-82 PN-AIFMD
Evropská předloha:
§ 27: čl. 12 odst. 3, čl. 14 odst. 4, čl. 15 odst. 5, čl. 16 odst. 3, čl. 17 a čl. 18 odst. 2 AIFMD
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Z důvodové zprávy (k § 28):
Další možností je volba tzv. národního režimu xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxx x xx x x xxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxností, která není oprávněna přesáhnout rozhodný limit a obhospodařuje pouze fondy kvalifikovaných investorů a srovnatelné zahraniční investiční fxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xle pouze v omezeném rozsahu, tj. pouze tehdy, pokud budou představovat systémové riziko (viz § 536). Tyto osoby budou v režimu tohoto zákona, mohou tedy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxvních forem je třeba poznamenat, že je bude možno aplikovat až po nabytí účinnosti soukromoprávní rekodifikace (např. komanditní společnost na invesxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxčením omezeným, družstvo nebo komanditní společnost (v takovém případě je třeba věnovat pozornost § 183 až 186, který obsahuje odchylky jak od dnešníhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxdpisů, které jsou připravovány relativně nezávisle na tomto návrhu zákona (a nejsou součástí přiloženého změnového zákona, který je upravuje pouze txxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xyhlášky o podrobnostech a v PN-AIFMD (to plyne z toho, že úprava v § 20 odst. 5, § 22 odst. 6 a § 27 se nepoužije). Nepoužije se pro ně rovněž úprava pověřenx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxnovení v této části se pro tohoto obhospodařovatele použijí. Obdobné ustanovení ve vztahu k administraci fondů obhospodařovaných tímto obhospodařoxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxl principles). Pro výroční zprávu fondů obhospodařovaných podlimitním obhospodařovatelem se podle § 291 odst. 2 použije čl. 12 nařízení EuVECA namíxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xodle § 241, na jehož obdobné použití odkazuje § 293 odst. 1. Mezi tyto podlimitní obhospodařovatele patří i obhospodařovatelé fondů EuVECA (nařízení Exxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxku pro podlimitní obhospodařovatele obsahuje i § xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxitářů více. Rovněž se na podlimitní obhospodařovatele nevztahuje úprava v § 34-37 a jsou na ně kladeny nižší kapitálové požadavky (uplatní se pouze § 2x xxxxx x x x x x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx není regulován ani private placement (jiné než veřejné nabízení) jimi obhospodařovaných fondů. S ohledem na § 6 odst. 2 nemohou takoví obhospodařovaxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxluje-li jim to právo domovského státu fondu [§ 623 písm. c)]. Nepožívají však výhodu evropského pasu, ledaže postupují podle nařízení EuVECA nebo naříxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxva povinností obhospodařovatele standardního fondu vztáhne v plném rozsahu, pouze však ve vztahu k jimi obhospodařovaným (zahraničním) standardníx xxxxxxx
Související předpisy:
čl. 7-10 a čl. 12 nařízení EuVECA
HLAVA III
POŽADAVKY NA KAPITÁL
Z důvodové zprávy (k § 29 až 32)x
x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxxx 1 a 29 odst. 1 UCITS IV a z čl. 9 AIFMD, které odkazují na čl. 57 směrnice 2006/48/ES a na čl. 21 směrnice 2006/49/ES (obě souhrnně označované jako CRD). Stanxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxitál
", navrhuje se obdobně podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) hovořit o "počátečním kapitálu" (initial capital) a o "kapitálu" (own xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxMD i UCITS IV. Pro investiční společnosti a samosprávné investiční fondy, které jsou v národním light režimu, se navrhuje minimální výše počátečního kxxxxxxx xx xxxx xxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxrzu 27,00 Kč/EUR) pro tzv. externího obhospodařovatele. Tím může být buď investiční společnost, nebo zahraniční osoba s povolením České národní bankx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x UCITS management company), je v jistých ohledech irelevantní, zda má povolení i podle AIFMD (a jde tedy o správce alternativních investičních fondů). xxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx že toto písmeno se nepoužije, použije-li se písmeno a). V písmeni a) je naopak zdůrazněno, že má jít o investiční společnost fakticky obhospodařující sxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xežim směrnice UCITS IV oproti režimu AIFMD, má-li obhospodařovatel obě povolení. UCITS management company tak není povinna zvýšit svůj
kapitál
podlx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx x xxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxž bude mít povolení podle AIFMD.
K odst. 1 písm. c)
2.
Zajímavé je v tomto ohledu písmeno c), které upravuje požadavky na počáteční
kapitál
zahranixxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nutno vyžadovat splnění srovnatelných požadavků [to ostatně plyne i z § 481 odst. 1 písm. b)]. Pokud tak například právo země, podle kterého je
non
-EU AIxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxmu nevadí, protože odstavec 4 je vyjádřen jako součet, a tedy není-li něco aplikovatelné, pak se to do součtu nezapočítává. Zde lze jen upozornit, že hodxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxtál
se posuzuje k okamžiku, ke kterému je uděleno povolení. Osoba, která již při udělení povolení vykonává činnost a jí spravovaný majetek se stane souxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xodle § 30 a § 31. Při srovnání definice počátečního kapitálu v odstavci 4 a definice kapitálu v § 30 odst. 4 tohoto zákona a v § 47 vyhlášky o podrobnostechx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxst. 1 písm. b), § 480 odst. 2 písm. a) a § 481 odst. 1 písm. b)] se vyžaduje, aby osoba, která žádá o povolení, měla splacený základní
kapitál
. Nesplacenost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxransparentní) a nezávadný (bez vad, ať již právních či faktických) původ. Vzhledem k tomu, že základní
kapitál
je tvořen vklady společníků, jsou souvxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxlifikovaných účastí [§ 624 odst. 2 a 4, § 479 odst. 1 písm. i), § 481 odst. 1 písm. c), § 520-524, zejména § 522 odst. 2]. Vyžaduje se tak, aby osoby mající příxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx byly v dostatečném objemu, jejich původ byl transparentní a aby byly nezávadné ve vztahu k regulovaným činnostem.
3.
Z § 485 odst. 2 plyne argumenxxxx
x xxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x x xxxxx x xx xx xx x., a to z toho důvodu, že u obhospodařovatelů není v souladu s právem EU umožněno používat tzv. speciální přístupy. Pokud však Česká národní banka dospějx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxím limitu na využití pákového efektu.
4.
U externích správců (tj. osob uvedených v odstavci 1) se podle § 32 odst. 1 vyžaduje, aby celý jejich
kapitáx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxálu, což jsou vlastní zdroje financování, posuzuje se toto jen ve vztahu k udělení povolení. Jakmile je povolení uděleno, již je nutno dodržovat požadaxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx přesahují 10% podílu na základním kapitálu osob, do nichž je investováno. To může být
relevantní
zejména pro samosprávné investiční fondy, zejména jxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxici kontrolované právnické osoby v § 34 odst. 5).
xx
xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ostatně plyne i z § 5 odst. 2. To se tak činí z potřeby rozlišení mezi interním správcem (samosprávný investiční fond) a externím správcem (investiční spxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xožadavek na (počáteční)
kapitál
zahraničních obhospodařovatelů, resp. osob, které nemají povolení České národní banky. Tato distinkce je ostatně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx x x x xxx xxxxx x x xx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxst samosprávnému investičnímu fondu mít počáteční
kapitál
(tj. zejména splacený základní
kapitál
) aspoň ve výši 300 000 eur (tj. 8,1 mil. Kč při kurzu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxovaný základní
kapitál
, tj.
kapitál
plynoucí z úpisu zakladatelských akcií. To ostatně plyne i z odstavce 4 písm. a) v kombinaci s § 155. Naopak do own fuxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x § 16 n. v. i. t., nebo o investiční majetek, tj. to, do čeho investuje. § 16 n. v. i. t. hovoří výslovně o majetku z investiční činnosti. Vzhledem k tomu, že sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx pouze do likvidních hodnot. Přesto by mělo platit, že provozní majetek není umístěn do majetkových hodnot, v nichž je obsažen spekulativní prvek. V písxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxoveň povolení podle směrnice UCITS IV (a nemůže tak být standardním fondem). To plyne z toho, že samosprávný investiční fond nemůže mít současně povolexx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxm.
K odst. 3
7.
Odstavec 3 se použije pro tzv. podlimitní obhospodařovatele, a tedy pro samosprávný investiční fond, který je podlimitním fondem kxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxní tak oprávněna obhospodařovat podle § 6 odst. 2 speciální fondy). Jde-li o podlimitního obhospodařovatele ze třetí země, pak se u něj nevyžaduje povxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxřovatele postupující podle nařízení EuVECA nebo nařízení EuSEF. Lze se však domnívat, že s ohledem na to, že zákon pro tyto obhospodařovatele nestanovx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xapitál
alespoň 50 tis. eur (tj. 1,35 mil. Kč při kurzu 27 Kč/EUR). Jejich own funds však budou zároveň muset splnit předpoklady podle nařízení EuVECA, rxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx definici počátečního kapitálu v CRR. Obsahuje jen drobné odchylky od § 30 odst. 4 komentovaného zákona, § 2 odst. 1 písm. i) bodu 1 z. p. k. t. a § 47 odst. 3 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x x x xdst. 1 písm. i) bodě 2 z. p. k. t. a v § 47 odst. 3 písm. b) bodě 1 vyhlášky o podrobnostech hovoří o "splaceném emisním ážiu". § 47 odst. 3 písm. b) bod 2 vyhlášxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxio vzniklé z obchodů s vlastními podíly. To je v souladu s § 30 odst. 4 z. i. s. i. f., který hovoří obecně o emisním ážiu a nevyžaduje, aby bylo splaceno. Zákox x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxré rezervní fondy jsou povinné jiným zákonem [obdobně viz § 2 odst. 1 písm. i) bod 3 z. p. k. t. a § 47 odst. 3 písm. c) bod 1 vyhlášky o podrobnostech]. Jinak axx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx x xx xx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy mohou být například rezervní fondy vytvořené za účelem obcházení požadavků na počáteční
kapitál
, tj. takové rezervní fondy, které umožňují snadné vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí, ani se od něj neodečítají. Pro účely výpočtu počátečního kapitálu se k nim tedy nepřihlíží a hledí se na ně jako by nebyly. Právě písmeno e) je významné zxxxxxx xxx
xxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeště nevznikla (musí však již být vytvořena), tj. musí být založena tzv. na zelené louce. Nově však s ohledem na § 15 a možné vstupy a výstupy do a z režimu kxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxvolně zvolí režim tohoto zákona a při žádosti o povolení jsou již zapsány na seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f). Obdobně se vyžaduxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxt. 1 písm. i) bodu 5 z. p. k. t. Viz též § 47 odst. 3 písm. c) body 3-5 vyhlášky o podrobnostech a § 30 odst. 4 z. i. s. i. f.
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xx. 7 odst. 1 první pododstavec návětí písmene a) směrnice UCITS IV a čl. 9 odst. 2 a 10 AIFMD
§ 29 odst. 2: čl. 29 odst. 1 první pododstavec směrnice UCITS IV a čxx x xxxxx x x xx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xrostředků vkládaných do základního kapitálu nebo použitých k nabytí podílu na společnosti [online]. Praha: ČNB, 10.9.2013. Dostupné z: http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxx
x.,
Franěk,
M.,
Smutný,
A.,
Cetlová,
K.,
Doležalová,
D.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář.
Praha:
C. H. Beck,
2012,
s. 117-119x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxy odpisů a zároveň nesmí poklesnout pod požadovaný počáteční
kapitál
. Jaké položky se do kapitálu započítávají, stanoví Česká národní banka vyhláškoxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxisů dlouhodobého majetku. Co se rozumí kapitálem, vymezuje odstavec 4 a vyhlášky o podrobnostech podle odstavce 5, konkrétně její MA BYT § 47 a MA BYT § xxx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xladeným na banky a obchodníky s cennými papíry podle CRD IV a CRR, je výpočet podle odstavce 1 o poznání snazší. Jako
kompenzace
se požadavek na
kapitál
xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxpitál
obchodníků s cennými papíry a bank nesmí nikdy klesnout pod 8% rizikově vážených aktivy s tím, že k tomuto procentu se přičítají další kapitálové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxě řečeno, musí
kapitál
(own funds) pokrývat 4 roky běžné činnosti, s ohledem na odepsaný majetek, který bude třeba doplnit. Požadavek na own funds musí xxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxelů se vyžaduje jeho umístění do nespekulativního likvidního majetku. Bez zbytečných okolků lze říci, že výpočet i umístění kapitálu obhospodařovatxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxřovatel zároveň poskytuje investiční služby podle § 33, musí dodržovat kapitálové požadavky podle § 33 odst. 1 písm. b), jako srovnatelný obchodník s cxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xx upřesnila transpozice AIFMD i UCITS.
K odst. 2
2.
Odstavec 2 specifikuje, jakým způsobem mají být podle odstavce 1 zohledněny změny v rozsahu (scoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxx
xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxt i pro případ, kdy došlo k razantní změně v rozsahu činnosti, bez ohledu na to, zda došlo k jeho rozšíření nebo zúžení. Typicky bude toto vyžadováno, půjdxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxti (účetní závěrky), ale do budoucnosti (obchodní plán) a zohledňují se nikoli skutečné správní náklady a odpisy, ale ty plánované. Ke skutečným náklaxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho zákona, zda jsou podloženy reálnými ekonomickými propočty [§ 479 odst. 1 písm. d) bodě 2]. Budoucí čas je zejména významný pro
non
-EU AIFM, a to nejen s xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxstavce 1.
K odst. 3
3.
Druhý limit je nad rámec odstavce 1 stanoven odkazem na § 29 v odstavci 3.
Kapitál
investiční společnosti tak nesmí nikdy klexxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx
xxxxxxx
non
-EU AIFM nesmí klesnout pod 125 tis. eur, resp. 300 tis. eur, podle toho, zda je srovnatelný s investiční společností (externí správce) nebo se samoxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xepoužijí pro investiční společnosti podle § 29 odst. 3, to však nijak nebrání aplikaci odstavce 3. Odstavec 3 je tak nutno považovat za neprolomitelnou xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxk se zvyšuje podle § 31 odst. 1, 4 a 5. Souvisejícím správním deliktem je delikt podle x xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxxx se přičítají nebo se od něj naopak odečítají některé položky. Přímo v zákoně jsou příkladmo uvedeny některé účetní položky jako povinné rezervní fondyx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxo dosud nevyplacené zisky. MA BYT Vyhláška o podrobnostech vydaná podle odstavce 5 ve svém MA BYT § 47 a MA BYT § 48 stanoví další specifika.
K odst. 5
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xd něj odečítány, aby tato výše mohla být poměřována s hodnotami podle odstavců 1 a 3 a § 31. Jde konkrétně o § 47 a § 48 vyhlášky o podrobnostech. Kromě něktexxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xlastními podíly snižujícími základní
kapitál
(např. nabytí vlastních akcií) nebo k závazkům z daňových povinností. Česká národní banka se ve vyhlášxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxým investicím do jiných osob, expozicím ze sekuritizace s rizikovou váhou 1250% a podřízeným pohledávkám. Rovněž stanoví, že
kapitál
se odvozuje z roxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx
xxxxxxx
xxavního administrátora na základě zmocnění podle § 58 odst. 3.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxm. a) bod iii) směrnice UCITS IV a čl. 9 odst. 5 AIFMD
§ 30 odst. 2: čl. 21 směrnice 2006/49/ES, čl. 7 odst. 1 první pododstavec písm. a) bod iii) směrnice UCIxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x 30 odst. 4: čl. 56 až 67 směrnice 2006/48/ES ve znění směrnic 2009/111/ES, 2010/76/ES a 2010/78/ES, čl. 13 až 16 a čl. 21 směrnice 2006/49/ES, čl. 2 odst. 1 xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx x xxx x xxxxx x xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx/ES, 2010/76/ES a 2010/78/ES, čl. 13 až 16 a čl. 21 směrnice 2006/49/ES, čl. 2 odst. 1 písm. l) a čl. 2 odst. 6 směrnice UCITS IV a čl. 4 odst. 1 písm. ad) a čl. 4 oxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxicí a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry [§ 12 ve spojení s § 12a odst. 1 písm. b) bodem 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhuxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxnovenou hranici tak, aby byl schopen včas zabránit skutečnému poklesu kapitálu a porušení § 9 odst. 1 téhož zákona.
(NSS 8 Afs 17/2012-375)
Z litxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2016.
Z důvodové zprávy (k § 31):
Požadavek nx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxlu se navrhuje využít diskrece obou směrnic a umožnit pokrytí z 50% zárukou banky nebo pojišťovny. Dle směrnic se upřesňuje, že outsourcing nemá vliv na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxy, které obhospodařovatel obhospodařuje na základě pověření).
AIFMD navíc vyžaduje i dodatečný
kapitál
k pokrytí odpovědnosti za škodu, který lxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xx xxx návrhu Evropské komise).
K odst. 1
1.
Podle odstavce 1 platí, že převyšuje-li hodnota obhospodařovaného majetku (asset under management) u jednxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxnotu podle § 16 odst. 1 písm. a) (100 mil. eur) a hodnotou podle § 16 odst. 1 písm. b) (500 mil. eur), na rozdíl od § 16 odst. 2 se však do ní započítávají o obhxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxavec 5. Celý komentovaný paragraf xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x0 mil. eur (tj. 270 mil. Kč při kurzu 27,00 Kč/EUR) z počátečních 125 tis. eur, a to ve výši 0,02% z hodnoty přesahující 250 mil. eur. Nejvyšší hodnota kapitxxx xx xxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx/EUR činí cca 1,35 triliónu korun českých, neboli 1 350 mld. Kč. Výše uvedený je výpočet zjednodušený, mělo by však v podstatě platit, že x = (y - 250 000 000xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x x xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx0 a taky, že x nemůže být záporné. Z výše uvedené nerovnice lze dovodit, že x musí být menší nebo rovno 10 000 000 - 125 000, čili x musí být menší nebo rovno 9 98x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxx x xxx xxx xxxxx xxxx xx 925 000 000 = y - 250 000 000, a tedy y = 50 475 000 000, neboli 50,475 mld. eur (tj. 1 362,825 mld. Kč při kurzu 27,00 Kč/EUR).
3.
Souvisejícím správním delxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx
xxxxxxx
xxxšen podle odstavce 1, může být z 50% kryta zárukou (zahraniční) banky nebo (zahraniční) pojišťovny. Obhospodařuje-li tak obhospodařovatel více než 1 xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxukou banky nebo pojišťovny. Pochází-li banka nebo pojišťovna ze země, která vyžaduje srovnatelná obezřetnostní pravidla jako Evropská unie (aktuálxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje Česká národní banka, lze však předpokládat, že se bude jednat o posouzení z ohledu srovnatelných účinků a nikoli nutně do posledního detailu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxpodstatných, nemajících dopad na samu podstatu srovnávaných právních institutů. Členské státy v tomto ohledu nejsou zcela z obliga, protože v případxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xplynutí transpoziční lhůty. Česká národní banka však může v takovém případě posoudit, že například vyžadování požadavků podle směrnice 2006/48/ES jx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
5.
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxstiční fond obhospodařuje jeho obhospodařovatel, a to bez ohledu na to, zda pověřil jiného jejich obhospodařováním nebo zda byl sám jiným pověřen. Tím xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytuje investiční službu individuálního portfolio managementu, a to i ve vztahu ke kolektivně shromážděným portfóliím (typicky účastnické, traxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxetku kapitálovou přiměřenost podle § 33 odst. 1 písm. b).
K odst. 4
6.
Odstavec 4 stanoví, že pokud investiční společnost oprávněná přesáhnout rozxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxvztahuje na samosprávné investiční fondy, ani na investiční společnosti podle § 29 odst. 3. Ustanovení tak lze považovat spíše za nadbytečné v případěx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx že nemohou vstupovat do příslušných výpočtů. A odstavec 1 hovoří obecně o zahraničních (investičních) fondech, započítávají se tak na rozdíl od § 16 odxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx a že formulace odstavce 1 vskutku není náhodná, když hovoří takto obecně ve vztahu k UCITS management company.
Stejně jako v § 30 odst. 1 se i v odst. 4 nxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxž se upřesnila transpozice AIFMD i UCITS.
K odst. 5
7.
To, čím se liší AIFMD od směrnice UCITS IV, je zejména ustanovení odstavce 5 a na jeho obdobné poxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxinností dodržovat
kapitál
ve výši alespoň počátečního kapitálu tak, aby čtyřnásobek nákladů a odpisů v posledním účetním období byl nižší než
kapitáx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxti nahradit újmu podle písmene a) nebo AIFM musí být podle xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní fondy do výpočtu nevstupují, ačkoli je to s ohledem na návětí a na v něm odkazovaná ustanovení opět samozřejmé (respektive nemožné). Bližší podrobnoxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xč. Viz též § 632 obsahující vymezení újmy v tom, že nemajetková újma se nehradí.
K odst. 6
8.
Samosprávný investiční fond, který má povolení podle Axxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx
xxx
xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx se samosprávným investičním fondem. Neplatí to pro samosprávný investiční fond s povolením podle směrnice UCITS IV (toto povolení vylučuje, aby měl sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx
Související předpisy:
čl. 12, čl. 14 a čl. 15 PN-xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx směrnice UCITS IV
§ 31 odst. 3: čl. 7 odst. 1 první pododstavec písm. a) bod ii) směrnice UCITS IV
§ 31 odst. 4: čl. 9 odst. 3, 4 a 6 AIFMD
§ 31 odst. 5: čl. 9 odsxx x x x xxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxdavky na umístění počátečního kapitálu externího správce a na umístnění dodatečného kapitálu samosprávného fondu.
Kapitál
má být umístěn v likvidnxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xpekulace. Logicky tak není úplně samozřejmé umístění do státních dluhopisů, existuje-li u takového dluhopisu riziko spekulace. To lze měřit zejména xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xtj. pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu vedeného bankou) nebo pokladniční poukázky. Samotná přeměna na peněžní prostředky nemusí nutnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxí do akcií obchodovaných na (evropském) regulovaném trhu, protože u nich je zpravidla zajištěna jejich
likvidita
, např. prostřednictvím market makexxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxli ve spekulativním, pásmu. Zákon sice přímo na ratingy neodkazuje a ratingy tak nesmí být jediným podkladem pro rozhodnutí o umístění kapitálu, na druxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxlo považováno alespoň za vyvratitelnou právní domněnku o tom, zda je investice spekulativní. Zákon na rozdíl od dřívější právní úpravy důvodně používx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxtno postupovat přiměřeně s ohledem na obvyklou praxi.
2.
Zákon nikde nevyžaduje, aby byl základní
kapitál
splacen pouze peněžitými vklady. Je texx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pouze na majetek, o který
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xon
-UCITS fondem. Je-li
non
-UCITS fondem, pak je třeba rozlišovat, zda je oprávněn přesáhnout rozhodný limit (podle § 6 odst. 2 vždy, je-li speciálním xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxnout rozhodný limit je tak jediným samosprávným investičním fondem, pro nějž se toto ustanovení použije. Navíc se použije jen pro kapitálovou přirážkx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxjmu "újma" v § 632), pak se na něj toto ustanovení nebude vztahovat. Na rozdíl od investiční společnosti se u samosprávného investičního fondu výslovně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xajetku z investiční činnosti (§ 16 n. v. i. t.). Nelze proto požadovat, aby tento provozní majetek byl likvidní. Logicky však lze předpokládat, že toto uxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x porušení povinnosti jednat s odbornou péčí. Nebyl by tak totiž naplněn účel toho, proč je vyžadováno plnění kapitálové přiměřenosti. Ostatně § 479 odsxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxítače, nábytek) a nehmotné (licenční práva k potřebnému softwaru) prostředky k zajištění činnosti. Není bráněno pronájmu prostředků ani outsourcinxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x x xx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(Poskytování investičních služeb)
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Z důvodové zprávy (k § 33):
xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xnvestičních fondů i některé investiční služby. Jedná se zejména o službu individuálního portfolio managementu (který mohou investiční společnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxího poradenství a vedení evidence podílových listů a akcií SICAV. Investiční společnost může rovněž provádět úschovu a správu investičních nástrojů xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxávní povinnosti obdobně jako obchodník s cennými papíry. Investiční společnost nesmí být oprávněna poskytovat doplňkové investiční služby, pokud zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetek zákazníků do jí obhospodařovaných fondů. V platném ZKI je poskytování investičních služeb upraveno zejména v § 15 odst. 3 a 4, § 69 odst. 5 a § 7x xxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x
xxx
xxx xxxxx xxxxx xx xxxxnatelný s investiční společnosti, je vhodné situaci posoudit s ohledem na připravovaný návrh směrnice MiFI 2 a ji provázející návrh nařízení MiFI, proxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxm. c)-f). V tomto ohledu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xlužby poskytovat. Důvodem, proč zákon nehovoří výslovně o investičních službách je to, že vymezení investičních služeb se v detailech liší od činnostx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx 3 písm. a) z. p. k. t., i souvisejícím § 4a z. p. k. t.. Protože zákon hovoří o výkonu činností pro jiného, pouhé poskytování investičních služeb podle § 4b zx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxhozího souhlasu podle § 508. Za investiční služby nejsou považovány činnosti podle § 11 odst. 6. Obhospodařovatel oprávněný obhospodařovat standardxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxx xxxxí investiční služby s ohledem na § 12 poskytovat. Souvisejícím správním deliktem je delikt podle § 599 odst. 1 písm. j), za který hrozí pokuta až do výše 1x xxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx t., jakoby se jednalo o obchodníka s cennými papíry oprávněného poskytovat investiční službu individuálního portfolio managementu podle § 4 odst. 2 pxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se zejména zavedení pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12-12f z. p. k. t., včetně pravidel pro outsourcing podle § 12d z. p. kx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxstému investiční společnosti.
K odst. 1 písm. b)
3.
Písmeno b) vyžaduje dodržování kapitálových požadavků obdobně jako obchodník s cennými papíxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxteční
kapitál
pouze ve výši 50 tis. eur. Lze se domnívat, že eurokonformním výkladem lze dojít k závěru, že nemá-li investiční společnost povolení podxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxení požádala, bude se s ohledem na § 507 jen obtížně argumentovat, že takové povolení nelze udělit, splňuje-li tato osoba předpoklady jako obchodník s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x
xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxovém trhu a CRR se liší od výpočtů kapitálových požadavků podle § 29-32, musí být tyto požadavky posuzovány separátně. V tomto ohledu může být zajímavé xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, zda lze jednu položku v kapitálu (typicky splacený základní
kapitál
) použít současně ke krytí kapitálových požadavků podle komentovaného zákona a kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xbcházení zákona a jednání v rozporu s odbornou péčí. Takovým obcházením zákona by totiž byl porušen účel dodržování kapitálových požadavků a taková
inxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxvat za aditivní k § 29-32. Souvisejícími investičními službami jsou investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. c) a g). S ohledem na § 8a odst. 10 z. p. k. t. xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xx xx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxa otázka přijímání majetku zákazníka, protože je ale základem individuální portfolio management, lze předpokládat, že aplikace § 8 odst. 3-9 z. p. k. tx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxaci § 11a z. p. k. t. Dále je stanovena povinnost plnit obdobně povinnosti jako srovnatelný obchodník s cennými papíry. Konkrétně je opisem odkazováno xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx x x xxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x), § 32a-32d z. p. k. t. (vázaní zástupci podle bodu 4), § 128-134 z. p. k. t. (Garanční fond obchodníků s cennými papíry podle bodu 5) a § 16 z. p. k. t. (infxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx5/2008 Sb. (upravující informační povinnosti), vyhlášku ČNB č. 231/2009 Sb. (upravující deník obchodníka) a vyhlášku ČNB č. 303/2010 Sb. (upravuxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxi obhospodařovatel investiční službu individuálního portfolio managementu, má zakázáno investovat majetek zákazníků do jím obhospodařovaných (zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se svěřeným majetkem vyžaduje např. i v § 63 a § 90 z. i. s. i. f. (zákaz opětovného využití poskytnutého kolaterálu) nebo v § 12e odst. 1 z. p. k. t. (zákaz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xýše 10 mil. Kč.
Související ustanovení:
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx směrnice 2006/49/ES, čl. 6 odst. 4 směrnice UCITS IV a čl. 6 odst. 6 AIFMD
§ 33 odst. 1 písm. c): čl. 13 MiFID ve znění směrnice 2008/10/ES, čl. 19 MiFID ve znxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xx xxxx. 2: čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice UCITS IV a čl. 12 odst. 2 písm. a) AIFMD
Z literatury:
1. Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
M.,
Smutný,
A.,
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxx x xxx x xx xxxxx x, § 11-15s, § 16, § 32a-32d a § 128-134.
2. Svěření majetku investičního fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti [online]. Praha: ČNB, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx1-12].
HLAVA V
POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE PŘEKROČENÍ NĚKTERÝCH PODÍLŮ NA HLASOVACÍCH PRÁVECH NĚKTERÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB
Zpřístupněxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx8.
Z důvodové zprávy (k § 34):
xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxch fondů získá více než 50% podíl na hlasovacích právech nekótované osoby nebo získá podíl na kótované osobě podle směrnice o povinných nabídkách převzxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo jejich zástupců této ovládané společnosti. Obhospodařovatel rovněž informuje investory dotčených fondů. Dále jsou stanoveny požadavky na obsah vxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxle soukromoprávní úpravy obchodního práva jsou stanoveny i veřejnoprávní povinnosti ohledně neoprávněného vyvádění majetku z této ovládané společxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxoby jednající ve shodě. Tyto články obsahují také úpravu oznamování překročení určitých podílů na "nekótovaných" malých a středních podnicích České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxvztahuje tzv. transparenční směrnice č. 2004/109/ES) obdobně dle transparenční směrnice. Tato úprava je obsažena v části věnované plnění oznamovacxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AIFM prostřednictvím jím obhospodařovaných fondů přesáhne podíl 50% na hlasovacích právech nekótované společnosti, která je malým nebo středním poxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx x xinancování transakce jsou informování pouze investoři fondů a Česká národní banka. Tato informace se již dále nepředává kontrolované osobě, jejím vlxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx
xxx x xx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxkoli však již na informaci uvedenou v závětí; srov. též s formulací v § 471 odst. 2). Lze předpokládat, že je-li podíl překročen díky součtu podílů ve více xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxednictvím jiné osoby, typicky administrátora. Zákon neupravuje, co se rozumí pojmem "údaje o financování", lze však předpokládat, že jde o obdobu povxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxřovaných (zahraničních) investičních fondů, tak údaje o financování budou typicky specifikovat, ze kterých fondů v jakém objemu byly prostředky na fxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx odst. 1. Souvisejícími ustanoveními jsou § 471 a § 472, které upravují povinnost informovat Českou národní banku (ke komentovanému odstavci se vztahxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxstavcem 3. Upravuje údaje, které musí být buď obsaženy ve výroční zprávě fondu podle § 234 odst. 2 písm. d), nebo musí být investorům jinak zpřístupněny vx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xx xxxxx x. Údaje se týkají kontrolované právnické osoby, a to konkrétně její minulosti [písmeno a)], současnosti [písmeno b)] a budoucnosti [písmeno c)] a dále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xelikt je upraven v § 599 odst. 3 písm. a) a hrozí za něj pokuta do 10 mil. Kč. Souvisejícím ustanovením je i § 36 odst. 3 a 4.
K odst. 3
3.
Odstavec 3 dává mxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxu podle § 234 odst. 2 písm. d). Fakticky to znamená to, že nejsou-li informace podle odstavce 2 součástí výroční zprávy, musí být investorům poskytnuty sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xravidla pro výpočet podílů na hlasovacích právech. Jde o obdobu tzv. transparenční směrnice a její transpozice v § 122 odst. 2 z. p. k. t.. Na obdobné použxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxané účasti). Do hlasovacích práv u jednoho obhospodařovatele se kromě hlasovacích práv držených v rámci jím obhospodařovaných fondů počítají i hlasoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxáva poskytnutá mu jako zajištění [písmeno c)], hlasovací práva plynoucí z doživotního užívání [písmeno d)], hlasovací práva obhospodařovateli svěřxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x)], hlasovací práva vykonávaná na základě plné moci v případě absence pokynů [písmeno g)] a hlasovací práva, která může obhospodařovatel nabýt projevxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx c) z. p. k. xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xstanovení z. p. k. t.
K odst. 5
5.
Odstavec 5 definuje pojem "kontrolovaná právnická osoba" jako právnickou osobu, u níž byl na hlasovacích právech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (podle § 35 odst. 3) stanovit každý členský stát odlišně, proto je odkaz jen obecný a bude nutno zkoumat jednotlivé právní řády členských států. Definicx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx typy "ovládaných" právnických osob. Tyto podíly jsou rovněž odlišné od úzkého propojení (20%) a kvalifikované účasti (10%). Jde o specifikum AIFMD.
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
Evropská předloha:
§ 34 odst. 1: čl. 4 odst. 1 písm. ac), čl. 26 odst. 2 a čl. 28 odst. 5 AIFMD
§ 34 odst. 2: čl. 29 odst. 1 pxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x x xxxxx
xxxxxxxpnění některých informací kontrolované právnické osobě a jejím společníkům
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx úprava, pokud obhospodařovatel prostřednictvím jím obhospodařovaných fondů získá více než 50% podíl na hlasovacích právech nekótované osoby nebo zxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxjí společníky. Zároveň musí být zajištěno informování zaměstnanců nebo jejich zástupců této ovládané společnosti. Obhospodařovatel rovněž informxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo investičního fondu, anebo výroční zprávy ovládané osoby. Obdobně podle soukromoprávní úpravy obchodního práva jsou stanoveny i veřejnoprávní povxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se počítá i s ohledem na podíly držené nepřímo, např. prostřednictvím osoby jednající ve shodě. Tyto články obsahují také úpravu oznamování překročenx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxu přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, a proto se na ně nevztahuje tzv. transparenční směrnice č. 2004/109/ES) obdobně dle transparenxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xx xxxxxx xx x xxx xxxxý upravuje informační povinnosti vůči investorům, upravuje toto ustanovení informační povinnosti vůči "ovládané" právnické osobě a jejím vlastníkxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxd) sdělit nejpozději do deseti pracovních dnů. U informací podle písmen e)-h) konkrétní lhůta stanovena není, z návětí ale plyne, že se mají poskytnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxé osoby, jejichž totožnost mu není známa a nemá ani možnost jak ji zjistit. Typicky, půjde-li o tzv. anonymní akcie neboli akcie na majitele, které sice pxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ale mohou být i nadále umožněny zahraniční úpravou. Obhospodařovatel by měl vynaložit veškeré úsilí, které je po něm možno požadovat, aby si totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xx xxxxx x x xx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, že překročil podíl 50% na jejích hlasovacích právech [písmeno a)], kdy k tomu došlo [písmeno b)], o jaký podíl se konkrétně jedná [písmeno c)] a jak xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxu osobou, zejména s ohledem na dopad na její zaměstnance, například zda plánuje kontrolovanou osobu rozdělit, fúzovat nebo jinak omezit nebo změnit jexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxovanou společnost s ohledem na odstavec 3. To je reflektováno i jiným povinným subjektem při oznamování těchto údajů České národní bance podle § 471 odsxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx něž hrozí pokuta do výše 10 mil. Kč.
3.
Osoba podle odstavce 3 informuje pouze o údajích obsažených v písmenech f)-h), osoba podle § 34 odst. 1 informxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pouze písmeno a) v § 34 odst. 4, nikoli však již písmena b)-h), na rozdíl od písmene d) tohoto ustanovení]. Písmeno g) pak nařizuje informovat o řízení střxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxnost informovat o způsobu komunikace s kontrolovanou právnickou osobou, s opětovným kladením důrazu na její zaměstnance.
K odst. 2
4.
Odstavec 2 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx
účinky, jde tedy o lhůtu pořádkovou. Na druhou stranu její zmeškání může být považováno za správní delikt s tím, že závažnost deliktu se posoudí s ohledex xx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kdy obhospodařovatel informuje jen některé společníky z důvodu, že nezná totožnost těch ostatních, ačkoli je jejich totožnost teoreticky zjistitelxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxě je nutno postupovat i v případě jiného částečného splnění povinnosti, například pokud obhospodařovatel v oznámení neuvede veškeré údaje, které jsox xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxistí, lze ale předpokládat, že obhospodařovatele nejprve vyzve ke sjednání nápravy.
K odst. 3
5.
Odstavec 3 se týká podílů na kótované společnostxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx internalizace. Je sem však naopak nutno zahrnout i kótování na oficiálním trhu, který je podle § 64 z. p. k. t. považován za součást regulovaného trhu. Jxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx%). V tomto ohledu je aplikace poněkud nešťastná, protože limit není jednoznačně určitelný bez analýzy jednotlivých právních řádů (úprava tak není haxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xoto ustanovení odkazuje na obdobnou aplikaci odstavce 1 písmen f)-h). Souvisejícím ustanovením je § 471 odst. 3 a § 599 odst. 4.
K odst. 4
6.
Odstavxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx x xx2 odst. 2 z. p. k. t. liší jen v jednom drobném detailu, čímž je zachován standard výpočtu hlasovacích práv plynoucí z tzv. transparenční směrnice, protxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xouvislosti jsou i nadále platné.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xx xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxc, odst. 2 a odst. 4 první pododstavec AIFMD
§ 35 odst. 2: čl. 27 odst. 5 AIFMD
§ 35 odst. 3: čl. 5 odst. 3 směrnice 2004/28/ES a čl. 4 odst. 1 písm. t), čl. 26 odxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxx x
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x x xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxdnikání na kapitálovém trhu. Komentář.
Praha:
C. H. Beck,
2012,
s. 415-496.
Zpřístupnění některých informací zaměstnancům kontrolxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xx):
Jedná se o novou právní úpravu, která vychází z čl. 26 až 30 AIFMD. Je zde obsažena úprava, pokud obhospodařovatel prostřednictvím jím obhospodařoxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xřevzetí. Takový obhospodařovatel musí informovat ovládanou právnickou osobu a její společníky. Zároveň musí být zajištěno informování zaměstnancx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxsah výroční zprávy, a to, dle volby obhospodařovatele, buď výroční zprávy dotčeného investičního fondu, anebo výroční zprávy ovládané osoby. Obdobnx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxolečnosti (tzv. asset stripping neboli tunelování). Podíl na hlasovacích právech se počítá i s ohledem na podíly držené nepřímo, např. prostřednictvxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xeské národní bance (jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, a proto se na xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxovacích xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xejich vlastníků a § 471 informování České národní banky, tak § 36 upravuje informování zaměstnanců kontrolované společnosti. Penzum informací podxx x xx xxxxx x x x x xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xxx xxxxxx snaha chránit zaměstnance v případě tzv. nepřátelských převzetí, prováděných zejména private equity fondy (v případě investování do kótovaných spoxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx kontrolované osoby a jejich investice je pro společnost přínosem (typicky venture capital fondy), tak v některých případech může být zájmem investorx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxré nejsou příliš likvidní a jsou teprve na začátku své podnikatelské činnosti (tzv. start-upy) a cílem jejich investice je formou poskytnutí financí a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxici více finančních prostředků a investují do kótovaných společností, což vyžaduje nákladné investice a neumožňuje to důslednou diversifikaci portxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, byť půjde o zisk krátkodobý. Zisku tak může být dosaženo zejména snížením nákladů (tj. zavřením prodělečných továren a poboček, exit z některých trhů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxnost rozdělí na zdravé jádro, které se nechá v provozu a ideálně výhodně prodá, a nezdravé součásti, které se pošlou do insolvence, což má rovněž negativxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxa do Investiční a poštovní banky. Ačkoli tedy AIFMD prohlašuje, že nehodlá regulovat private equity ani venture capital fondy (a hovořilo se o ní v té souxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx, že výše uvedené příklady jsou pouze příklady. Existuje celá řada private equity fondů, jejichž investiční strategie je odlišná (dlouhodobá). Typicxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxčnosti, které fungují již mnoho let. Z tohoto příkladu je tak zřejmé, že i dlouho fungující společnosti mohou mít růstový xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xařízení EuVECA, tak pro private equity fondy toto možné není. Vzhledem k nízkému počtu investorů private equity fondů je však otázkou, k čemu by těmto foxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxuhou stranu tyto fondy jen zřídka využívají pákový efekt na úrovni fondu (půjčky se většinou pořizují na úrovni kontrolované osoby), jsou založeny jakx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xkutečnosti velkou ochranu zaměstnancům nepřináší, zajišťuje však, že jsou zaměstnanci informováni, a to zejména o budoucnosti společnosti, pro niž xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx protože informace již má připraveny za účelem informování investorů, České národní banky a samotné kontrolované společnosti, jde tedy jen o nasdílenx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance nebo odbory. Největším nákladem je tak hrozba, že by zaměstnanci mohli stávkovat, což by je asi bez dostatečných informací jen tak nenapadxxx
xx
xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxje týkající se osoby obhospodařovatele, střetů zájmů a komunikace. Nemusí jim tak být například sděleny záměry obhospodařovatele s ovládnutou spolexxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxáva kótované společnosti podle § 118 odst. 4 písm. i) z. p. k. t. a její pololetní zpráva podle § 119 odst. 2 písm. e) z. p. k. t., kde se hovoří o "vyhlídkách bxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxst sdělit tyto údaje bez zbytečného odkladu a posouzení dopadu na zaměstnance.
6.
Na osobu podle § 34 odst. 1 (zjednodušeně řečeno venture capital xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x x x xxx xxxxx x xxxx. b), za něž hrozí pokuta do výše 10 mil. Kč.
K odst. 1 a 2
8.
Odstavce 1 a 2 upravují povinnost požádat statutární orgán, aby zaměstnancům předal inforxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxak závazně úkolovat. Proto se hovoří o tom, že obhospodařovatel vyvíjí na statutární orgán přiměřený nátlak "v rámci svých možností". Je však otázkou, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x má obhospodařovatel požádat statutární orgán, aby zaměstnance informoval bez zbytečného odkladu.
K odst. 3 a 4
9.
V návaznosti na volbu podle § 34 xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvané osoby (odstavec 3), nebo den, kdy má být zpřístupněna výroční zpráva fondu. Obě ustanovení odkazují na údaje podle § 34 odst. 2. Odstavec 3 specifikxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xpráva. Odstavec 4 naopak nehovoří o poskytnutí celé výroční zprávy fondu a může jím tak být poskytnuta jen ta část, která obsahuje údaje podle § 34 odst. 2x xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxavec 5 specifikuje, co se rozumí pojmem zástupci zaměstnanců. Typicky to budou zejména odbory. Výslovně se ale v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xa zahraniční právní úpravu, která může být užší i širší. Jsou-li informace sdělovány zástupcům zaměstnanců, lze předpokládat, že by mělo být zejména zxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx měli fungovat hlavně jako pošťák, což však nijak nebrání tomu, aby předávané informace opatřili svým komentářem a předběžným stanoviskem, případně uxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Související předpisy:
Evropská předloha:
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
§ 36 odst. 4: čl. 29 odst. 1 písm. b) a čl. 29 odst. 3 písm. a) AIFMD
§ 36 odst. 5: čl. 2 směrnice 2014/2/ES a čl. 4 odst. 1 písm. ai) AIFMD
Zabráněxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxodové zprávy (k § 37):
Jedná se o novou právní úpravu, která vychází z čl. 26 až 30 AIFMD. Je zde obsažena úprava, pokud obhospodařovatel prostřednictvxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxinných nabídkách převzetí. Takový obhospodařovatel musí informovat ovládanou právnickou osobu a její společníky. Zároveň musí být zajištěno inforxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxeny požadavky na obsah výroční zprávy, a to, dle volby obhospodařovatele, buď výroční zprávy dotčeného investičního fondu, anebo výroční zprávy ovláxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu z této ovládané společnosti (tzv. asset stripping neboli tunelování). Podíl na hlasovacích právech se počítá i s ohledem na podíly držené nepřímo, naxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxedních podnicích České národní bance (jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovanéx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxované plnění oznamovacích povinností vůči České národní bance.
1.
Toto ustanovení reguluje tzv. asset stripping neboli tunelování. Obdobxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xejména vyžaduje, aby kontrolující osoba nezneužila svého vlivu k vyvádění majetku a aby pomocí svého vlivu takovým jednáním zabránila. Jednotlivá píxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxdařovatel podle § 35 odst. 3. Zákaz vyvádění aktiv platí jen dva roky od získání kontroly. Povinností obhospodařovatele je zabránit jednáním podle písxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxrnice je v tomto ohledu košatější, její záměr je však plně naplněn. AIFMD hovoří v tomto ohledu o tom, že obhospodařovatel nesmí zakázaná jednání usnadnxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplacení zisku [písmeno a) a odstavec 2], snížení základního kapitálu [písmeno b) a odstavec 3] a nabytí vlastních akcií kontrolovanou osobou [písmexx xx x xxxxxxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx aktiv (tj. majetku po odečtení dluhů) byla nižší než základní
kapitál
[písmeno a)] nebo pokud by měly být společníkům vyplaceny částky, které by přesaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxě kapitalizována (a údaj o základním kapitálu odpovídá skutečnému stavu) a pokud bylo dosaženo zisku, a to v rozsahu tohoto zisku.
4.
Ve vztahu k zákxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxhledňuje nesplacený základní
kapitál
[bod 2 v písmeni a)]. Matematicky lze vztah čisté hodnoty jmění a základního kapitálu vyjádřit takto: majetek mxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xx xxxxečnému zisku je dále stanoveno, že se ke skutečně dosaženému zisku přičítají nerozdělené zisky z minulých období [bod 1 v písmeni b)] a naopak se od něj odxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx b)] a přičítají se k němu platby z rezervních fondů [bod 1 v písmeni b)]. Matematicky lze tento vztah vyjádřit takto: částka určená k výplatě společníkům xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxdnodušeně hledět jako na nevyplacený zisk (finanční rezervu) a na manko vůči rezervnímu fondu lze stejnou optikou hledět jako na neuhrazenou ztrátu.
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpustné. S ohledem na složitou formulaci komentovaného ustanovení je vhodné přihlédnout k předloze v čl. 30 odst. 3 písm. b) AIFMD a zvolit eurokonformnx xxxxxxx x xx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opačné o tom, kdy základní
kapitál
snížit nelze, a z něj pak opětovně jeho opak. Základní
kapitál
tak lze jednak snížit za účelem pokrytí ztrát. Druhou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxdnoty sníženého základního kapitálu. Tyto rezervní fondy musí být
non
-distribuable, a je tedy nutné, aby zejména nebylo možno z nich provádět platby sxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx kontrolovaná společnost málo kapitalizovaná. Pokud tedy, zjednodušeně řečeno, je čistá hodnota jmění nižší než splacený základní
kapitál
, nesmí koxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxré je třeba rovněž zohlednit. Protože vlastní akcie společnost nabude za svůj majetek, avšak až do jejich dalšího prodeje mají fakticky nulovou hodnotxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxotu, budou-li prodány, ale v účetnictví emitenta musí být vykazovány s nulovou hodnotou, protože představují pohledávku emitenta za sebou. Nabytím vxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xž do chvíle než je základní
kapitál
skutečně snížen, a tedy než dojde k zániku těchto akcií, není toto reflektováno v obchodním rejstříku. Lze uvést příxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxticky jsou bezcenné. Pokud společnost základní
kapitál
sníží tím, že tyto akcie zruší, pak údaj o základním kapitálu bude odpovídat skutečnému stavu xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xx x xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt skutečnému stavu (bude mít základní
kapitál
2 mil. Kč a zároveň 2 mil. Kč v penězích). Dokud však vlastní akcie drží, tak údaj o základním kapitálu nesexxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxnotě 1 mil. Kč. Proto je nabývání vlastních akcií regulováno.
Související ustanovení:
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxFMD
§ 37 odst. 3: čl. 30 odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c) AIFMD
§ 37 odst. 4: čl. 30 odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c) AIFMD
ČÁST TŘETÍ
ADMINISTRÁTxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxmatiku předchozí části.
HLAVA I
ADMINISTRACE A ADMINISTRÁTOR
Díl 1
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xx):
V souladu s evropskou legislativou (Příloha II UCITS IV a Příloha I AIFMD) se stanovuje, které činnosti jsou považovány za administraci investičnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxávce nemůže provádět pouze administraci (bez obhospodařování), z čehož plyne, že osoba, která provádí jen administraci, není správcem podle AIFMD (a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xdministraci jiná osoba (tzv. administrátor), stanovuje se, že hovoří-li prováděcí nařízení k AIFMD o správci (AIFM), avšak reguluje činnost, která jx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxidla o upisování a odkupování cenných papírů dle čl. 26), řídí se těmito ustanoveními administrátor, tedy osoba, která tuto činnost skutečně provádí. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzik, řízení likvidity a pravidla pro obchodování s nástroji sekuritizace; viz čl. 39 až 58). Některá pravidla, například pravidla pro pobídky (čl. 24 dxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvání a administrace demonstrovat na konkrétním případu: Investiční společnost, která obhospodařuje fond kvalifikovaných investorů, se rozhodne, xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxí jako obhospodařovatel a jako administrátora uvede jinou, k tomu oprávněnou, osobu; 2) ve statutu tohoto fondu se označí jako obhospodařovatel i admixxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxby jako administrátora investičního fondu se nese odpovědnost za administraci tato osoba a tato osoba odpovídá i za všechny další osoby, které pověří vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zahrnutou v rámci administrace, a to bez ohledu na to, zda jejím výkonem pověřil jiného či zda takto pověřená osoba pověřila dalšího.
Z důvodové zprávx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xx xxxxx x xx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xosunu a výčet zůstává i nadále
taxativní
. Ve vztahu k pojmu "zajišťování", který znamená výkon vlastními silami i obstarání výkonu u jiné osoby, se provxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxestičnímu fondu poskytuje právní služby, a to i tehdy, poskytuje-li je prostřednictvím třetí osoby [písmeno b)]. Doplňuje se možnost poskytovat vedlx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxní jiného výkonem určité činnosti, která není zahrnuta v obhospodařování a administraci). Písmeno c) se uplatní jen, je-li to dohodnuto ve smlouvě (to xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxečné [obdobně viz písmeno b)]. V písmenech h) a j) se reflektuje situace popsaná v § 39 odst. 5, podle kterého lze vést evidenci a nabízet investice (viz odxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnistrace. Opět toto neznamená povinnost, aby tuto činnost prováděl administrátor sám, administrátor však za tuto činnost odpovídá. V písmeni j) se naxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxmenty a údaje lze zasílat i jiným oprávněným orgánům (např. daňovým). V písmeni s) se staví najisto, že tyto činnosti lze vykonávat vlastními silami, alx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxje, že některé činnosti nemusí administrátor vykonávat, ač je k tomu oprávněn. K tomu, aby byl povinen uvedené činnosti vykonávat, se vyžaduje dohoda s xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co vše zahrnuje administrace investičního fondu. Zjednodušeně řečeno lze říci, že cokoli je ve vztahu k investičnímu fondu činěno a co není zahrnuto pxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xe do značné míry inspirován srovnatelnými výčty v přílohách směrnice UCITS a AIFMD. Vychází se z předpokladu, že administrátor je ten, kdo jedná s klienxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxpuje v tomto vztahu jako prostředník. Administrátor je rovněž jednotným kontaktním místem nejen pro veřejnost, ale i pro veřejné orgány, včetně dohlexxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxtí poskytnutí této služby jinou osobou. Toto se však děje na plnou odpovědnost administrátora. Toto má zejména význam ve vztahu k písmeni s) a odstavci 2x
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtiční služby, a pokud se nevejdou do výjimek pro poskytování investičních služeb, pak musí mít odpovídající licenci poskytovatele investičních služxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxchodník s cennými papíry nebo srovnatelná zahraniční osoba.
K odst. 3
3.
Toto ustanovení konstatuje, že zde uvedené činnosti zpravidla nemusí býx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxace investičního fondu zahranuje i administraci jeho podfondů. Všechny podfondy téhož investičního fondu však musí mít téhož administrátora. To znaxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xohoto ustanovení je nepřípustné, aby administraci investičního fondu prováděl někdo, kdo k tomu nemá příslušné oprávnění, zpravidla povolení České xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxx II druhá a třetí odrážka směrnice UCITS IV a čl. 6 odst. 5 písm. c) a Příloha I bod 2 AIFMD
§ 38 odst. 2: Příloha II druhá a třetí odrážka směrnice UCITS IV a čl. x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx0.2013. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/zavedeni_vystupniho_poplatku_fki.pdf [cit. 2015-01-12].
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxé zprávy (k § 39):
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rovněž se stanovuje, že po udělení povolení k administraci se již nevyžaduje další podnikatelské oprávnění k provádění jednotlivých činností, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxestičních nástrojů. Přichází v úvahu, že povolení hlavního administrátora bude mít například obchodník s cennými papíry nebo banka, může se ale jednax x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy a nemůže tak vést evidenci a/nebo nabízet investice, musí tyto činnosti zajistit od externích dodavatelů. Staví se ale na jisto, že pokud obhospodařoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxiného". Aby nehrozila pochybnost, zákon jasně uvádí, že výkon jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace, není administrací, a proto se k takxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xovele provedené zákonem č. 336/2014 Sb. (k § 39 odst. 2 až 5):
Staví se na jisto, že administrátor je již na základě samotného povolení k administraci oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu, proto se žádné další povolení nevyžaduje. Dále se odstraňují nadbytečná slova "pro jiného" s ohledem na jiné koncepční úpravy, zejména úpravu v odstxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční služby. V odstavci se již neříká, že administrace fondů obhospodařovaných i administrovaných stejnou osobou není činností pro jiného, alx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xby bylo jednoznačnější.
K odst. 1
1.
Stanoví se, že povolení k administraci je komplexním povolením, které zahrnuje balík služeb. Tyto služby všax xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx omnibusový (tj. všezahrnující) charakter. Poskytování jednotlivé služby uvedené v § 38 odst. 1 není samo o sobě prováděním administrace investičníxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxace začne naplňovat znaky investiční služby, tak není potřeba licence obchodníka s cennými papíry. Purifikační novela doplňuje, že při poskytování oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxní.
K odst. 4
4.
Jasně se stanoví, že činnost uvedená v § 38 odst. 2 písm. b) vyžaduje licenci obchodníka s cennými papíry, případně srovnatelné oprxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxcenci obchodníka s cennými papíry pro výkon činností podle § 38 odst. 2.
K odst. 6
6.
Novela č. 336/2014 Sb. doplnila, že povolení k administraci spxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxenou osobou.
Administrátor
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Z důvodové zprávy (k § 40):
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtiční společnost a samosprávný investiční fond, mají-li to uvedeno v povolení. Samosprávný investiční fond však nesmí provádět administraci jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx princip, že žádný investiční fond nemůže mít více než jednoho obhospodařovatele a jednoho administrátora. Navrhuje se v tomto směru odpovídající dopxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxrodní banky. Novelou č. 336/2014 Sb. bylo upřesněno, že každý investiční fond má právě jednoho administrátora, tj. jednu osobu, která je plně odpovědxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxřování. Toto oddělení se tak předpokládá jen pro tzv.
non
-UCITS fondy. Ani do budoucna se v tomto ohledu neplánuje revize směrnice UCITS.
K odst. 3
3x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtraci jen sám vůči sobě. Tím je zachována integrita jeho majetku a současně není třeba na jeho licencování klást příliš vysoké požadavky.
Evropská přexxxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx
x xx xxxxx xx xxx xx xxetí pododstavec směrnice UCITS IV a čl. 6 odst. 3 AIFMD
Hlavní administrátor
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentářx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxzovat na administraci investičních fondů a který nebude oprávněn investiční fondy obhospodařovat. Takový subjekt nebude považován ani za správcovsxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxhospodařovat.
Toto ustanovení upravuje osobu podléhající zejména národní úpravě, a to osobu, která provádí administraci, avšak neobhospoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxy s odbornou péčí a má zaveden řádný řídicí a kontrolní systém. Hlavní administrátor nepožívá výhod evropského pasu, tj. svou činnost v zahraničí nenotxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxdá i administraci zahraničních investičních fondů). Hlavním administrátorem může být jen právnická osoba se sídlem v České republice (to je také důslxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx x
Podnikatelské oprávnění
Předmět podnikání hlavního administrátora
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dnx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxého je oprávněn administraci provádět. Rovněž se stanovuje, že po udělení povolení k administraci se již nevyžaduje další podnikatelské oprávnění k pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx nabízení investic a vedení evidencí investičních nástrojů. Přichází v úvahu, že povolení hlavního administrátora bude mít například obchodník s cenxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovat příslušné investiční služby a nemůže tak vést evidenci a/nebo nabízet investice, musí tyto činnosti zajistit od externích dodavatelů. Stxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxže tyto služby nejsou poskytovány pro "jiného". Aby nehrozila pochybnost, zákon jasně uvádí, že výkon jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxávních předpisů.
Předpokládá se vznik specifického subjektu nazvaného hlavní administrátor, který se bude specializovat na administraci invesxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx company) dle UCITS IV, ani za správce (AIFM) dle AIFMD, protože nebude investiční fondy, jejichž administraci provádí, obhospodařovat.
K odst. 1
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z hlediska, zda hlavní administrátor bude spadat do kategorie tzv. podlimitních (národní úprava bez evropského pasu) či zda bude plně harmonizován prxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat jinou podnikatelskou činnost než administraci (zahraničních) investičních fondů, ledaže má bankovní licenci nebo licenci obchodníka s cxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxávy (k § 43):
Obdobně podle úpravy obhospodařovatele se vymezuje předmět činnosti hlavního administrátora a den, od kterého je oprávněn administraxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxností, které jsou součástí administrace. Výjimkou jsou pouze ty části administrace, které jsou investiční službou, a to je nabízení investic a vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxe se ale jednat i o osobu bez dalších podnikatelských oprávnění. Pokud hlavní administrátor (či jiný administrátor) nemůže poskytovat příslušné invexxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxx obhospodařovatel provádí administraci fondů, které obhospodařuje, nejedná se o poskytování investičních služeb, protože tyto služby nejsou poskyxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x proto se k takové činnosti nevyžaduje povolení České národní banky. Vyžaduje se tu ale příslušné povolení podle obecných právních předpisů.
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxdnikání na základě povolení uděleného jí Českou národní bankou podle zákona.
K odst. 1
2.
Je-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xondů dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o žádosti o příslušné povolení nebo pozdější dnem, který je uveden ve výroku tohoto rozhodnxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxsáno v obchodním rejstříku. Rovněž v případě žádosti o povolení zahraniční osoby podle § 481 bude typické, že osoba již vznikla před podáním žádosti, nx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxm, zda u této osoby vzniknou skutečnosti rozhodné pro zápis do obchodního rejstříku před udělením anebo po udělení povolení podle § 481.
K odst. 2
3.
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh fondů dnem, kdy je tato osoba zapsána v obchodním rejstříku (a tedy dnem jejího vzniku, jde-li o investiční společnost nebo samosprávný investiční foxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxx,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Z důvodové zprávy (k § 44):
Administraci investičních fondů, které obhospodařuje, může provxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxních fondů a fondů kvalifikovaných investorů). Rovněž zahraniční osoba se sídlem mimo Evropskou unii a s povolení orgánu dohledu jiného členského stáxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxádění administrace investičních fondů. Není například přípustné, aby zahraniční osoba prováděla administraci českých investičních fondů, pokud jx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxi. Nelze však zakázat osobě, která využila evropský pas pro obhospodařování českého investičního fondu, aby u tohoto fondu nemohla provádět administxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx tak učiní z důvodu úspory nákladů, protože k administraci je třeba znát české právní předpisy a ideálně i český jazyk (typicky k plnění právních povinnoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxferenčním státem, prováděla v České republice pouze administraci investičních fondů. To je ostatně v rozporu s logikou, s jakou se určuje referenční sxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxnstraci standardních fondů, které obhospodařuje.
K odst. 2
2.
AIFM je oprávněn provádět administraci
non
-UCITS fondů, které obhospodařuje.
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xvého evropského pasu a v rozsahu těchto povinností podléhají dohledu svému domovskému orgánu dohledu. Měli by se proto řídit svou národní úpravou, u níx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xevit jako nadbytečné, mělo by však být vnímáno jakožto vytyčení toho, co ještě podléhá přímému dohledu České národní banky a ve kterých oblastech bude nxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xododstavec druhá věta, čl. 16 odst. 1 první pododstavec a čl. 28 směrnice UCITS IV
§ 44 odst. 2: čl. 4 odst. 1 písm. l) a písm. r) bod (i) a čl. 8 odst. 1 druhý poxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx
xxxxx xx
xRAVIDLA xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x x5):
Administrátor musí poskytovat služby s odbornou péčí a vykonávat svou činnost řádně a obezřetně, k čemuž zavede, udržuje a uplatňuje řídicí a konxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxší možný standard péče, který je vyšší než běžná péče nebo péče řádného hospodáře. Návod, co lze tímto extrajuristickým termínem rozumět dává od 1. lednx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx spojena s určitým povoláním nebo stavem. K naplnění povinnosti jednat s odbornou péčí se vyžaduje zejména znalost příslušných právních předpisů (odbxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xsoby (viz požadavek § 48 odst. 4 a viz vymezení pojmu vedoucí osoba v § 624 odst. 1 a komentář k tomuto ustanovení) měly dostatečné zkušenosti se správou xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xvou činnost musí mít dostatečné znalosti a zkušenosti nezbytné pro řádný výkon jim přidělených úkolů, zejména znalost nezbytných postupů a předpisů (xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxonu jiných činností, kdy se podle § 46 odst. 1 vyžaduje "jen" řádný a obezřetný výkon, čili péče řádného hospodaře a náležitá obezřetnost (tím však není xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxt obhospodařovatel schopen kontrolovat výkon činnosti pověřenou osobou, což mimo jiné znamená povinnost zachovat si alespoň takovou odbornost, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxsti nahradit újmu způsobenou zanedbáním odborné péče. Souvisejícím správním deliktem je § xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxnistrátor současně investiční fond, je povinen jej obhospodařovat s odbornou péčí podle § 18; s ohledem na vyšší požadavky kladené na obhospodařovatexx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a administraci téhož fondu budou provádět dvě osoby s oddělenou odpovědností. Povinnost odborné péče má i depozitář podle § 62, člen výboru odborníků pxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu investorů podle § 49 odst. 1.
Evropská předloha:
§ 45: čl. 12 odst. 1 první pododstavec, čl. 14 odst. 1 písm. b), čl. 30 první a druhý pododstavec a člx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx x xxxx Ústavní soud může pouze dodat, že dle jeho názoru je nemožné a nepraktické dovoláním požadovat, aby dovolací soud sestavil vyčerpávající seznam zahrnxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxt svou zprostředkovatelskou činnost ve smyslu § 25 odst. x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxikání na kapitálovém trhu definován. Šlo nicméně o základní povinnost spojenou s poskytováním investičních služeb (§ 11 citovaného zákona); organxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xdst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu (§ 33 odst. 1 citovaného zákona). Je tedy evidentní, že povinnost poskytovat investiční služby x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Nejvyšší správní soud principiálně nevidí důvod, proč by v konkrétním případě nemohl být naplněn právě porušením povinnosti při stanovení nejnižšíhx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhu podle § 82 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, vykonává dozor nad činností makléřů; makléře však může sankcionovat pouze zx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxvádět příkazy klienta s odbornou péčí a zásady neupřednostňování obchodů na vlastní účet před obchody na účet klientů (§ 79 odst. 2 zákona) proto Komisx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxavenstva zrušeného podílového fondu jednající vlastním jménem nabízel uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek za podílovým fondem vznikxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jak mu ukládá § 5a odst. 2 a § 17a odst. 2 písm. b) zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a Komise pro cenné papíry xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxry:
1. Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
M.,
Smutný,
A.,
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu ovlivňovat rozhodování obhospodařující investiční společnosti [online]. Praha: ČNB, 2.12.2013. Dostupné z: http://www.cnb.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxzování odborné péče (ODBP) [online]. [Metodika Komise pro cenné papíry k odborné péči (převzatá Českou národní bankou)]. Praha: Komise pro cenné papíxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi_spolecnosti_investicni_fondy/download/metodika_odbp_20041015.pdf [cit. 2015-01-12].
Řádný a obezřetný výkon činnosti
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxrnou péčí a vykonávat svou činnost řádně a obezřetně, k čemuž zavede, udržuje a uplatňuje řídicí a kontrolní systém.
1.
Odstavec 1 ukládá admixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xeškerou činnost, například vedení vlastního účetnictví. Souvisejícím správním deliktem je § 604 odst. 1 písm. c), za který lze udělit pokutu ve výši 20 xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxho nesmí být podle § 50 písm. c) dotčena schopnost administrátora (ale ani obhospodařovatele) vykonávat činnost řádně a obezřetně.
2.
Podle odstxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xodle § xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xýjimky, včetně administrátorů uvedených v § 56. Blíže je řídicí a kontrolní systém vymezen v § 47. Ve vztahu k obhospodařování investičního fondu je obdxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxho řídicí a kontrolní systém musí splňovat požadavky § 20 i § 47. Řídicí a kontrolní systém je totiž vždy jen jeden, protože podle (ale i podle § 47 odst. 3) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxícím správním deliktem je § 604 odst. 1 písm. d), za nějž hrozí pokuta až 20 mil. Kč (
de lege ferenda
i mnohem více).
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xx. 30 první a druhý pododstavec a čl. 31 směrnice UCITS IV a čl. 12 odst. 1, čl. 14 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 18 odst. 1 AIFMD
§ 46 odst. 2: čl. 12 odst. 1, člx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxry:
1. Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
M.,
Smutný,
A.,
Cetlová,
K.,
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo fondu ovlivňovat rozhodování obhospodařující investiční společnosti [online]. Praha: ČNB, 2.12.2013. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Řídicí a kontrolní systém
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Z důvodové zprávy (k § 47):
Někxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxy se jedná o vedení účetnictví fondů, vyřizování stížností a reklamací, vedení evidence o investorech, přijímání a vyřizování pokynů k upsání či odkouxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Některé požadavky je třeba vnímat pouze ve vztahu k prováděné činnosti (tj. administraci). Například, protože administrátor nenakládá nijak s majexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxvodové zprávy k novele provedené zákonem č. 336/2014 Sb.:
K § 47 odst. 2 písm. e): I administrátor je povinen vést své účetnictví (obdobně jako své účetxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xe zmocněním podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostnxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxvodu pokrytí rozsahu vyhlášky. Stávající zmocnění je příliš zužující, zejména pokud jde o účelná kvantitativní kritéria.
xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xídícím. Pro tento systém se zažilo označení "ŘKS". Podle § 46 odst. 2 musí být řídicí a kontrolní systém zaveden (tzn. vytvořen), udržován (tzn. aktualxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a obezřetného výkonu všech činností obhospodařovatele. Podle odstavce 3 musí být účinný, ucelený a přiměřený. Odstavce 1 a 2 specifikují obsah řídicíxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxčásti podle odstavce 2 byly méně důležité než součásti podle odstavce 1. Spíše je odstavec 1 obecný a odstavec 2 specifický. Ačkoli je odstavec 1 uveden sxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxt přiměřenost řídicího a kontrolního systému. V praxi je řídicí a kontrolní systém tvořen z převážné většiny vnitřními předpisy obhospodařovatele, mxxx xxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx
x xxxxxxx xx xxxxznost statutů investičních fondů [viz komentář k § 49 odst. 3 písm. j) a § 50 písm. g)] lze i statuty investičních fondů považovat svého druhu za vnitřní pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xe smluv, a to zejména ze smlouvy o administraci (§ 59) a dalších smluv, včetně smluv s pověřenými osobami (§ 50 a násl.), smluv s osobami, pomocí kterých vxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xlynou i z jiných ustanovení a z prováděcích předpisů (směrnice 2010/43/EU a PN-AIFMD).
K odst. 1
3.
Odstavec 1 vymezuje základní pilíře řídicího a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x) organizačního uspořádání a oddělení neslučitelných funkcí, písmeno c) řízení rizik a písmeno d) systému vnitřní kontroly zahrnující zejména complxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxo a) i c) a kontrola podřízených může spadat pod písmeno b) i d) a v případě, jde-li o kontrolu vykonávanou vedoucími osobami, pak i pod písmeno a).
K odstx x xxxxx xx
xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k rizikům podle písmene c) bodu 1. Operativní řízení zahrnuje reakci na neočekávané události a řešení akutních problémů, typicky problémů týkajících xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxe pod operativní řízení zahrnout povinnost uplatňovat řídicí a kontrolní systém v praxi podle § 46 odst. 1 a pravidla jednání podle § 49. Toto písmeno je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xle povinnosti upravit přehledným způsobem organizační uspořádání obhospodařovatele, tj. jeho vnitřní organizační strukturu (často se používá diaxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxnů (typicky řídícího a dozorčího orgánu). Na rozdíl od obhospodařovatele nemusí mít hlavní administrátor výbor pro odměňování. Musí být specifikováxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxn je vzájemně neslučitelný. Typicky by měly být odděleny tyto funkce: správa majetku fondu, řízení rizik (u administrátora zejména řízení operačního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxchny funkce, u nichž hrozí střet zájmů [odstavec 2 písm. c) a § 49 odst. 3 písm. i)]. Neslučitelnost některých funkcí neznamená jen to, že tyto funkce nemůxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx střet zájmů (viz například úpravu čínských zdí v § 25 odst. 3, § 65 nebo § 198). Toto písmeno je provedeno zejména v § 5-13 a § 30 vyhlášky o podrobnostech.
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxatele, protože řízení rizik je jednou ze dvou součástí obhospodařování investičního fondu (viz § 5 odst. 1) a jako takové musí být obhospodařovatelem vxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxnnost vykonává jen řádně a obezřetně. Součástí systému řízení rizik je jednak vymezení přístupu administrátora k rizikům. Výslovně je zmíněno riziko xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxuhou páteří systému řízení rizik je vymezení činností ve vztahu k rizikům. Rizika je třeba rozpoznat (identifikovat, tj. určit o jaký typ rizika se jednxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxvat
). Omezení rizika spočívá zejména v omezení výskytu rizika a v omezení dopadů rizika, tzn. jedná se o obecnou povinnost předcházet škodám. Jednotlixx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtečné likvidity, riziko protistrany a tržní riziko. Administrátor je povinen řídit i rizika související s pověřením jiné osoby (§ 51 odst. 1).
K odstx x xxxxx xx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxrola po linii řízení), funkce compliance a funkce vnitřního auditu. V § 20 odst. 1 písm. d) bodě 1 je zavedena legislativní zkratka "pracovník", která zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxý zahrnuje i vedoucí osoby, tj. zejména členy statutárního orgánu vykonávající tuto funkci podle smlouvy o výkonu funkce. Administrátor je podle odstxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x x xx xxxxx xxx xxx x x x xx xxxxx 1 písm. d) zavádí legislativní zkratku "compliance", což je průběžná kontrola dodržování právních povinností, tj. zejména povinností vyplývajícíxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxoucí ze smluv. S funkcí compliance úzce souvisí i povinnost sledovat, vyhodnocovat a aktualizovat vnitřní předpisy podle odstavce 2 písm. b). Bod 3 uprxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstatků (s touto nápravou souvisí i odstavec 4). Ačkoli se používá pojem "vnitřní audit" (někdy též interní audit), aby se odlišil od auditu prováděného xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxnnosti. Toto písmeno je provedeno zejména ve vyhlášce o podrobnostech.
K odst. 2
8.
Odstavec 2 upravuje specifičtější a konkrétnější požadavky nx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx 2 písm. d), i), j), k) a l), naopak navíc jsou uvedeny požadavky podle písmen d), e), j) a k). Účetnictví fondů například xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxmeno j) a § 54. Společnými jsou tak součásti podle písmen a), b), c), e), f), g), h) a m) (systém vnitřní a vnější komunikace, vnitřní předpisy, řízení střexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxů a dodržování pravidel jednání). Obhospodařuje-li administrátor investiční fondy, musí jeho řídicí a kontrolní systém splňovat požadavky obou parxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxění dodržování pravidel jednání, a to zejména podle § 49 odst. 2. Podrobnosti odstavce 2 upravuje zejména vyhláška o podrobnostech, významná jsou však x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé sice v evropské předloze není takto obecně stanoveno, prolíná se však celou prováděcí směrnicí 2010/43/EU (např. čl. 4, čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 18, čxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxsuzuje v jeho celistvosti i v jeho jednotlivých částech. Musí být ucelený, tj. jednotný a robustní, kdy jednotlivé části musí vytvářet harmonický celexx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xodržovány. Přiměřenost se posuzuje ve vztahu k povaze (charakteru), rozsahu (šíři) a složitosti (komplikovanosti) vykonávaných činností. Nejjednxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxá). Pro administrátora podle § 56 (podlimitní obhospodařovatel fondů kvalifikovaných investorů) platí řídicí a kontrolní systém jen v obecné zákonxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxení povinností podle odstavce 1, 2 nebo 3 je § 604 odst. 1 písm. e), za nějž hrozí pokuta až 20 mil. Kč (časem i mnohem víc).
K odst. 4
10.
Odstavec 4 vyžadxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxidován) a napravován. Souvisejícími ustanoveními jsou odstavec 1 písm. d) bod 3 a odstavec 2 písm. b). Souvisejícím správním deliktem je § 604 odst. 1 píxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xtandardním fondům, kdy transponuje směrnici 2010/43/EU.
Evropská předloha:
§ 47 odst. 1 písm. a): čl. 12 odst. 1 první pododstavec a druxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx a čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec AIFMD
§ 47 odst. 1 písm. b): čl. 12 odst. 1 a čl. 31 směrnice UCITS IV, čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. a) x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxFMD
§ 47 odst. 1 písm. c): čl. 51 odst. 1 první pododstavec směrnice UCITS IV, čl. 2 odst. 2, čl. 9 odst. 2 písm. f) a čl. 12 odst. 2 první pododstavec směrnice xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xx xxx xx xxxxx x x x x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxm. a) a čl. 31 směrnice UCITS IV, čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. c), čl. 9 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 písm. c) směrnice 2010/43/ES a čl. 12 odst. 1 první pododxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxce 2010/43/ES a čl. 12 odst. 1 první pododstavec písm. e) a čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec AIFMD
§ 47 odst. 2 písm. b): čl. 12 odst. 1 první pododstavec a drxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx čl. 12 odst. 1 první pododstavec a druhý pododstavec písm. b), čl. 14 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. c), čl. 30 první a druhý pododstavec a čl. 31 směrnice UCxxx xxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xísm. d) a čl. 14 odst. 1 a 2 AIFMD
§ 47 odst. 2 písm. d): čl. 15 první pododstavec směrnice UCITS IV a čl. 6 odst. 1 směrnice 2010/43/ES
§ 47 odst. 2 písm. e): člx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxFMD
§ 47 odst. 2 písm. f): čl. 13 odst. 1 písm. f) a čl. 30 první a druhý pododstavec směrnice UCITS IV, čl. 5 odst. 2 směrnice 2010/43/ES a čl. 20 odst. 1 druhý xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxěrnice UCITS IV a čl. 18 odst. 1 první pododstavec AIFMD
§ 47 odst. 2 písm. i): čl. 12 odst. 1 první pododstavec a druhý pododstavec písm. a) a čl. 31 směrnicx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xdst. 1 první pododstavec a druhý pododstavec písm. a) a čl. 31 směrnice UCITS IV, čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. e), čl. 7 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 směrnxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xrvní a druhý pododstavec a čl. 31 směrnice UCITS IV a čl. 12 odst. 1 a čl. 21 odst. 10 první pododstavec AIFMD
§ 47 odst. 3: rec. 3, rec. 23 poslední věta, čl. 4 xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx. 1 a čl. 40 odst. 1 druhý pododstavec směrnice 2010/43/ES
§ 47 odst. 4: čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 5, čl. 9 odst. 3, 4 a 6, čl. 10 odst. 1 a 2 a odst. 3 první pododstxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxce 2010/43/ES a čl. 12 odst. 3, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 4, čl. 15 odst. 5, čl. 16 odst. 3, čl. 17, čl. 18 odst. 2 a čl. 20 odst. 7 AIFMD
Z judikatury:
K odxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxktu podle § 157 odst. 3 ve spojení s § 12 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, pověří-li výkonem některé ze základních funkcí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxk na pracovišti dlouhodobě nepřítomen.
Z § 12 odst. 1 vyhlášky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxsah činnosti obchodníka s cennými papíry malý. Citované ustanovení pouze upřesňuje, že tento systém musí být za určitých okolností zabezpečen samostxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxahu [§ 12 písm. a) ve spojení s § 12a odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a čl. 7 odst. 2 směrnice 2006/73/ES, kterou se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxjmů pro účely zmíněné směrnice].
Dlouhodobá nefunkčnost všech tří hlavních součástí řídicího a kontrolního systému (tj. compliance, vnitřního audxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxa odejme obchodníkovi s cennými papíry licenci podle § 136 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 145 odst. 2 písm. d) téhož zákona.
(NSS 8 Afs 17/2012-375)
x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxcz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/fond_kvalifikovanych_investoru_jako_neomezene_rucici_spolecnik.pdf [cit. 2015-01-12].
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
x. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti na finančním trhu: Kvalitativní požadavky související s výkonem činnosxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2010/download/v_2010_18_22010560.pdf [cit. 2015-01-12].
Personální vybavení
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xodle kterého musí mít žadatel o povolení k činnosti hlavního administrátora věcné, organizační a personální předpoklady pro výkon činnosti. Věcné přxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxolní systém a personální předpoklady pak zahrnují to, že budou splněny požadavky tohoto ustanovení. K tomuto ustanovení není vydána vyhláška, úpravu x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxšky o podrobnostech] obhospodařovatele stanovit bližší požadavky na odbornost personálu, včetně způsobu prokazování a prověřování této odbornostxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxvec 1 stanoví obecné požadavky na personální vybavení (personál) jako celek. Obdobně jako § 47 odst. 3 stanoví, že personální vybavení musí být přiměřxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxměstnance a vedoucí osoby, může však zahrnovat i smluvní partnery, například osoby pracující na živnostenské oprávnění nebo pověřené osoby. Srovnej xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx pomocí kterých vykonává administrátor svou činnost se vyžaduje zejména důvěryhodnost a odbornost s tím, že odbornost se posuzuje podle znalostí a zkuxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx 2 mimo jiné i v § 25 odst. 1 písm. b), § 52 písm. b), § 268 odst. 4, § 479 odst. 1 písm. b), § 481 odst. 1 písm. c), § 482 písm. b), § 516 odst. 1 písm. d), § 519 odst. 1 xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx xx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxké. Souvisejícími ustanovení jsou zejména § 2 písm. b) vyhlášky o žádostech, kde je vymezen doklad k posouzení důvěryhodnosti. Takovým dokladem je zejxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxklad rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt, rozhodnutí o vyloučení z profesní asociace, rozhodnutí o úpadku či rozhodnutí o odnětí podnikatelxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxpirovat vyhláškou České národní banky č. 143/2009 Sb. k provedení § 14 z. p. k. t., která vymezuje například požadované znalosti a zkušenosti u osoby prxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxosti (tj. odbornost) musí být nezbytné pro řádný výkon přidělených úkolů a zahrnují zejména znalost postupů (tj. praxe) a předpisů (tj. teorie) nezbytxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxžadavek na minimální penzum odbornosti, bez něhož nelze danou činnost vůbec řádně provádět. To však nebrání tomu, aby si obhospodařovatel stanovil ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, aby případné rozdíly ve formulacích nemohly být vnímány tak, že obsahy těchto požadavků se liší. Naopak požadavky obou srovnatelných ustanovení majx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xýslovně o neslučitelnost funkcí, fakticky to však brání tomu, aby jeden člověk vykonával více funkcí, nemá-li na to kapacity. Posouzení se děje zejménx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxů. Základním prizmatem je zde zajištění toho, aby činnosti byly vykonávány řádně, tzn. rozdělení jednotlivých úkolů nesmí bránit tomu, aby byly jednoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxdoucí osoby (§ 624 odst. 1), zejména stanovuje požadavek, aby administrátor měl minimálně 2 vedoucí osoby, které mají dostatečné zkušenosti s výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxšky o žádostech. V § 516 odst. 1 jsou stanoveny další kritéria, která musí vedoucí osoba splňovat, mimo jiné i požadavek důvěryhodnosti a odborná způsoxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx současně investiční fondy, plyne požadavek na 2 vedoucí osoby i z § 21 odst. 4. Z kombinace obou ustanovení však neplyne požadavek na 4 vedoucí osoby, posxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxe § 517 odst. 1 posuzuje i s ohledem na celkové personální vybavení administrátora.
Evropská předloha:
§ 48 odst. 1: čl. 14 odst. 1 písm. c) a čl. 30 první a druhý pododstavec směrnice UCITS IV, čl. 5 odst. 1 a 4 směrnice 2010/43/ES a čxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xdst. 3: čl. 5 odst. 3 směrnice 2010/43/ES
§ 48 odst. 4: čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice UCITS IV a čl. 2 odst. 2 a čl. 23 odst. 2 směrnice 2010/43/ES
Z judikxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu podle § 157 odst. 3 ve spojení s § 12 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, pověří-li výkonem některé ze základních funkcí říxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa pracovišti dlouhodobě nepřítomen.
Obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu podle § 157 odst. 4 ve spojení s § 14 zákona č. 256/2004 Sbxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxfunkčnost všech tří hlavních součástí řídicího a kontrolního systému (tj. compliance, vnitřního auditu a řízení rizik) je závažným porušením povinnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xodle § 136 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 145 odst. 2 písm. d) téhož zákona.
(NSS 8 Afs 17/2012-375)
2. Smyslem a účelem splnění podmínky dobré pověstx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxými papíry je, aby v orgánech těch právnických osob, které nakládají s finančními prostředky a investičními instrumenty třetích osob, nepůsobily osoxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxkuristy na protiprávním jednání obchodníka s cennými papíry, spočívající v konání úkonů směřujících k narušení průhlednosti kapitálového trhu a k maxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx x x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxline]. Praha: ČNB, 6.12.2013. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/fond_kvalifikovanych_investoru_jakxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář.
Praha:
C. H. Beck,
2012,
s. 189-196.
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. prosince 2013 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_2013_13_21413560.pdf [cit. 2015-01-12].
Pravidla jednání
Mgr. Bc.
Aleš
Králíxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro investory, včetně potenciálních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxace v obdobném rozsahu, jako v případě obhospodařovatele (byť to zcela vyloučit nelze). Na druhou stranu, zatímco obhospodařovatel jedná v nejlepším xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxčních fondů, tak administrátor přichází do kontaktu s investory, a proto je u něj třeba klást o to větší důraz na jednání v nejlepším zájmu těchto investoxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxorovi poskytnout statut investičního fondu, sdělení klíčových informací, výroční nebo pololetní zprávu investičního fondu v aktuálním znění a na doxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxovaného) cenného papíru vydávaného investičním fondem či údaje o historické výkonnosti daného fondu. Administrátor by měl být investorovi k dispozixxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxude jednat v nejlepším zájmu investorů, například doporučí investiční fond s nejvyšším vstupním poplatkem (zatímco u obhospodařovatele hrozí, že nexxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxt execution). Rovněž právě u administrátora je třeba klást větší důraz na rovné zacházení s investory.
Z důvodové zprávy k novele provedené zákonem čx xxxxxxxx xxxx
x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxí na kapitálovém trhu) se doplňuje povinnost a správní delikt ve vztahu ke spotřebitelským smlouvám o finančních službách uzavíraným na dálku.
K § 4x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kritéria.
K odst. 1
1.
Odstavec 1 upravuje základní pravidla jednání, kterými je jednání v nejlepším zájmu investorů a dále kritérium kvalifikovxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xpočívá zejména v jednání transparentním, kdy podstatné údaje nejsou zamlčovány, investoři nejsou úmyslně xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xropagačních sdělení (
marketing
communication). Kvalifikované jednání pak znamená jednání s patřičnou odborností. Transponované ustanovení směxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxtována zejména ona "due skill". Na rozdíl od pravidel jednání obhospodařovatele v § 22 zde není výslovně uvedena i povinnost nenarušovat stabilitu a fxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxcná úprava v z. p. k. t.
K odst. 2
2.
Odstavec 2 upravuje pravidla, postupy a zásady a rozvádí tak svým způsobem požadavky na řídicí a kontrolní systémx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxy ostatně plynou z odstavce 1), ale spíše povinnost upravit pravidla jednání ve vnitřních předpisech. Přesto povinnost jednat podle těchto pravidel pxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx pravidla souvisí zejména s obhospodařováním investičního fondu a u administrátora tak nepřichází v úvahu. Jediným společným pravidlem jsou tak pravxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xdst. 2 písm. m) však nelze říci, že tato pravidla nemají být podchycena vnitřními předpisy. Typicky povinnost řídit střety zájmů [písmeno i)] má svůj oxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx povinnost dodržovat statuty obhospodařovaných fondů podle písmene i), povinnost provádět platby bezhotovostně podle písmene c), zákaz nadbytečnýxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx koncernu (písm. g)). Administrátor je ten, kdo komunikuje s klienty, kdo jim nabízí investice a kdo jim v té souvislosti poskytuje potřebné údaje a dokuxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obstarání (či výkon vlastními silami) prodejů a odkupů "podíláků".
K odst. 4
4.
Odstavec 4 obsahuje zmocnění pro vydání vyhlášky v oblastech, ktexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Evxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x), b) a f) a druhý pododstavec a čl. 20 odst. 1 první pododstavec písm. e) AIFMD
§ 49 odst. 2 písm. a): čl. 2 odst. 2 a čl. 24 odst. 1, 3 a 4 směrnice 2010/43/ES
§ xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x písm. d): čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 2 a čl. 22 odst. 4 směrnice 2010/43/ES
§ 49 odst. 3 písm. e): čl. 2 odst. 2 a čl. 22 odst. 4 směrnice 2010/43/ES
§ 49 odst. 3 pxxxx xxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x x xxx 22 odst. 4 směrnice 2010/43/ES
§ 49 odst. 3 písm. h): čl. 12 odst. 1 první pododstavec a druhý pododstavec písm. b), čl. 14 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. c)x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x x x xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xCITS IV, čl. 12 odst. 3 a 4 a čl. 14 odst. 2 a 3 směrnice UCITS IV ve znění směrnice 2010/78/EU, celá směrnice 2010/43/ES a čl. 12 odst. 3 a čl. 18 odst. 2 AIFMD
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxuvy o úplatném postoupení pohledávek za podílovým fondem vzniklých v důsledku zrušení tohoto fondu za cenu, která byla oproti skutečné hodnotě podílu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xpolečnostech a investičních fondech, a Komise pro cenné papíry postupovala správně, jestliže mu za porušení jeho povinností uložila pokutu ve smyslu x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxalová,
D.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář.
Praha:
C. H. Beck,
2012,
s. 197-240, 714-768.
2. K možnosti nesamosprávného investičnxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/k_moznosti_nesamospravneho_if_ovlivnovat_rozhodovani_obhospodarujici_is.pdf [cit. 2015-01-12].
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx investování [online]. Praha: ČNB, 2011. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2011/downxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
V případě outsourcingu dle čl. 20 AIFMD (ale i v případě čl. 19 odst. 6 AIFMD, či v případě čl. 78 až 85 nařízení k provedení AIFMD) je třeba poznamenat, že z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxěřenou osobu, poskytovatele outsourcingu), případně za externího oceňovatele, a proto jakýkoli outsourcing ze strany administrátora je třeba z hlexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx014 Sb. [k § 50 odst. 1 písm. e), f) a g) a § 50 odst. 2]:
Shodně s úpravou v § 23 se dosavadní odstavec 2 vkládá jako písmeno g) v odstavci 1 a tím se vztahujx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxnistrace (zahraničního) investičního fondu (viz komentář k § 38 odst. 1), musí být splněny zde uvedené podmínky. Pro pojem "pověření jiného" se jako syxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxařováním (viz § 6 odst. 1). Ve srovnání s § 23 zde nejsou § 23 písmena f) a g), navíc je uveden znak podle odstavce 1 písm. b) (souhlas obhospodařovatele). xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xrávu je pověření jiného upraveno zejména v čl. 13 směrnice UCITS IV a v čl. 20 AIFMD. Vyhláška o podrobnostech ve svém § 4 odst. 1 klade požadavky i na pověřxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xísto toho se řídí čl. 8 nařízení EuVECA.
K písm. a)
3.
Podle písmene a) se vyžaduje oznámení České národní bance podle § 459 odst. 2, a to před tímto povxxxxxxx x xxxx
xx xxxx
x
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxařovatele tak, aby obhospodařovatel měl kontrolu nad celou svou "sítí". Tento souhlas lze udělit i předem, vždy však musí být zkoumáno splnění zákonnýxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxpna dohlížet i výkon činnosti pověřenou osobou, a to buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím administrátora. Srovnatelné ustanovení obsahuje i § 4 odsxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnností podle § 47 odst. 1 a § 49 odst. 1 písm. b). Vyjádřeno jinými slovy, pověření by mělo být v nejlepším zájmu investorů obhospodařovaného fondu. Srovxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxmene e) musí obhospodařovatel kontrolovat výkon činnosti pověřenou osobou a může ji ovlivňovat svými příkazy. Kromě toho musí být podle písmene e) schxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxení. Toto ustanovení mimo jiné znamená, že obhospodařovatel se nesmí stát tzv. "letter box entity", tj. subjektem typu "poštovní schránka" (viz čl. 82 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xýt umožněno pověření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
9.
Podle písmene g) se vyžaduje, aby ve statutu byly uvedeny činnosti, jejichž výkonem lze pověřit jiného. Není-li taková činnost ve statutu uvedenax xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x odst. 1 písm. c) vyhlášky o podrobnostech], vyžaduje i identifikace delegáta [§ 6 odst. 1 písm. d) vyhlášky o podrobnostech]. Ke změně statutu standardxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtifikační údaje pověřené osoby, lze předpokládat, že jakákoli změna v pověření bude znamenat změnu statutu a bude se vyžadovat souhlas České národní bxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx pouhá změna pověřené osoby změnou statutu nebyla. Srovnatelné ustanovení obsahuje i § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky o podrobnostech ve vztahu k pověření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
čl. 8 nařízení EuVECA,
čl. 82 PN-AIFMD
Evropská předloha:
§ 50 odst. 1 písm. a): čl. 13 odst. 1 písmx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxD
§ 50 odst. 1 písm. c): čl. 13 odst. 1 písm. b) a čl. 30 první a druhý pododstavec UCITS IV a čl. 20 odst. 1 první pododstavec druhá věta písmeno e) AIFMD
§ 50 oxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxTS IV a čl. 20 odst. 1 první pododstavec druhá věta písm. f) a odst. 3 AIFMD
§ 50 odst. 1 písm. f): čl. 13 odst. 1 písm. g) a čl. 30 první a druhý pododstavec UCITx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx
x literatury:
Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
M.,
Smutný,
A.,
Cetlová,
K.,
Doležalová,
D.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentáxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.1.2018.
Z důvodové zprávy (k § 51):
V případě outsourcingu dle čl. 20 AIFMD (ale i v případě čl. 19 odst. 6 AIFMD, či v případě čl. 78 až 85 nařízenx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxdna a tatáž osoba) považován za delegáta (pověřenou osobu, poskytovatele outsourcingu), případně za externího oceňovatele, a proto jakýkoli outsouxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x
1.
V xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxému řízení rizik povinen zavést, udržovat a uplatňovat opatření k řízení rizik souvisejících s tímto pověřením. Souvisejícím ustanovením je i § 50 písxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxlním systému administrátora. Kromě toho by pověření nemělo bránit dohledu České národní banky nad administrátorem. Srovnatelné ustanovení obsahujx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xiného není dotčena odpovědnost administrátora a povinnost nahradit újmu. Jedná se o rozšíření pravidla podle § 2914 věty druhé obč. zák., podle které bx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx tehdy, pokud by pověřenou osobu nepečlivě vybral nebo ji nedostatečně dohlížel. To by nebylo postačující k naplnění požadavků čl. 13 odst. 2 věty první xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxčního fondu došlo i k oddělení odpovědnosti a administrátor jedná samostatně a povinnosti jsou ukládány přímo jemu, takže obhospodařovatel ani neodpxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxnností, například výkonem funkce vnitřního auditu.
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxěrnice 2010/43/ES a čl. 20 odst. 1 druhý pododstavec AIFMD
§ 51 odst. 2: čl. 13 odst. 2 první věta a čl. 30 první a druhý pododstavec UCITS IV a čl. 20 odst. 3 Axxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
(Požadavky na pověřenou osobu)
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Z důvodové zprávy (k § 52):
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx z hlediska evropského práva bude externí administrátor (tj. není-li obhospodařovatel a administrátor jedna a tatáž osoba) považován za delegáta (poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxediska AIFMD považovat za subdelegaci, není-li obhospodařovatel a administrátor jedna osoba.
1.
V tomto ustanovení se stanovují základní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxrá má být pověřena, tyto požadavky splňuje. Na rozdíl od § 23 zde nejsou obsaženy požadavky podle § 23 písm. d) až f); písmena a) až c) jsou naproti tomu spoxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a personální předpoklady (důvěryhodnost a odbornost osob) pro výkon této činnosti. Souvisejícím požadavkem je i požadavek na vedoucí osoby podle písxxxx xxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxné pro výkon této činnosti.
K písm. c)
4.
Podle písmene c) musí mít pověřená osoba potřebné podnikatelské oprávnění. Zejména ve vztahu k obhospodaxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxovat majetek zákazníka (individuální portfolio management). Teoreticky je možné i pověření například penzijní společnosti, jejíž předmět podnikáxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
Související předpisy:
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxvní pododstavec věta druhá písm. b) AIFMD
Z literatury:
Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
M.,
Smutný,
A.,
Cetlová,
K.,
Doležalová,
D.
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
V případě outsourcingu dle čl. 20 AIFMD (ale i v případě čl. 19 odst. 6 AIFMD, či v případě čl. 78 až 85 nařízení k provedení AIFMD) je třeba poznamenat, že z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxěřenou osobu, poskytovatele outsourcingu), případně za externího oceňovatele, a proto jakýkoli outsourcing ze strany administrátora je třeba z hlexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx014 Sb. [k § 53 odst. 1 písm. c) a § 53 odst. 3]:
Zrušuje se odkaz na § 24, resp. 51, a to z toho důvodu, že s ohledem na odstavec 2 měněných ustanovení je tentx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xby pověřená osoba pověřila další osobu (subdelegáta). Odstavec 3 pak umožňuje ještě pověření subdelegátem. Pověřit lze jednotlivým úkonem, ale i vícx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xyžaduje souhlas obhospodařovatele, a to
ex ante
. Tento souhlas nemusí být v písemné podobě, z hlediska průkaznosti je to však vhodnější. Vychází se zde x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto musí být o celé struktuře nejen informován, ale musí s ní i souhlasit.
K odst. 1 písm. b)
3.
Podle písmene b) se vyžaduje informování České nárxxxx xxxxxx x xx xxxx
xx xxxx
x
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxní podle § 50 a pověřená osoba musí splňovat požadavky podle § 52. Odkaz na obdobné použití znamená (i v souladu s evropskou předlohou), že tam, kde se hovxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxne b) tak sice provádí obhospodařovatel, ale pověřená osoba musí podle § 50 písm. g) být schopna osvědčit splnění podmínek podle § 52. Pověřená osoba muxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxnnost obhospodařovatele již v rámci prvního pověření být schopen odůvodnit celou strukturu pověření, včetně případné subdelegace.
K odst. 2
5.
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xeflektovat pověření ve svém systému řízení rizik. Obhospodařovatel však musí ve svém řízení rizik zohlednit i subdelegaci, protože se tím mění postavxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxobně do nekonečna. Vždy se však vyžaduje souhlas obhospodařovatele a to, že obhospodařovatel toto další pověření oznámil České národní bance podle § 4xx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xstanovení a
interpretace
tohoto odkazu je uvedena u komentáře k odstavci 1 písmeni c) a platí obdobně i zde.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx odst. 2: čl. 20 odst. 5 druhý pododstavec AIFMD
§ 53 odst. 3: čl. 20 odst. 6 AIFMD
Z literatury:
Husták,
Z.,
Šovar,
J.,
Franěk,
M.,
Smutný,
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxencí
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K odst. 1
1.
Zatímco obhospodařovatel vede evidenci pokynů, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxci. Nemůže-li administrátor vést evidenci vlastními silami, obstará vedení evidence u k tomu oprávněné osoby. Administrátor jako distributor a tedy xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx vést rodná čísla účastníků obchodů.
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxích předpisů.
Evropská předloha:
§ 54 odst. 1 písm. b): čl. 15 odst. 1 směrnice 2010/43/ES
§ 54 odst. 3: čl. 7 odst. 1 směrnice 2010/43/ES
Z literatxxxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx:
C. H. Beck,
2012,
s. 180-181, 583-670.
Vztah k právu Evropské unie
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xstanovení ve vztahu k § 27, protože rozděluje, v souladu s interpretačním pravidlem obsaženým v § 625, PN-AIFMD podle toho, zda se uvedený článek vztahuxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxtora jsou
relevantní
čl. 26, čl. 59, čl. 65 a čl. 67-74. Pouze pro obhospodařovatele jsou
relevantní
xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xx x xxx xx xx xxxxxxje v § 31 odst. 5. Jde tady svým způsobem o interpretační návod, jak uvedené nařízení číst, nejde však o právně závazný výklad, který bude v konečné instanxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxet, a to i s ohledem na právní jistotu regulovaných subjektů. Souvisejícím správním deliktem je § 604 odst. 1 písm. a), za který hrozí pokuta až 20 mil. Kč (xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxx xxx xx-62 a čl. 65-82 PN-AIFMD
Evropská předloha:
§ 55: čl. 12 odst. 3, čl. 14 odst. 4, čl. 15 odst. 5, čl. 16 odst. 3, čl. 17 a čl. 18 odst. 2 AIFMD
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxněným přesáhnout rozhodný limit
Mgr. Bc.
Aleš
Králík,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Pro podlimitní obhospodařoxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxava v § 47 odst. 5, § 49 odst. 4 a § 55 se nepoužije). Nepoužije se pro ně rovněž úprava pověření jiného (§ 50-52), ani úprava pověření dalšího pověřenou osxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxitým ustanovením je v tomto ohledu § xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxoční zprávu fondů obhospodařovaných podlimitním obhospodařovatelem se podle § 291 odst. 2 použije čl. 12 nařízení EuVECA, namísto úpravy podle § 291 xxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxbné použití odkazuje § 293 odst. 1. Mezi tyto podlimitní obhospodařovatele patří i obhospodařovatelé fondů EuVECA (nařízení EuVECA) a EuSEF (nařízenx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxpodařovatele obsahuje i § 83 odst. 1 věta první, ze které logickým výkladem
a contrario
plyne, že pro tyto fondy se nevyžaduje, aby měly jediného depozixxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxdavky (uplatní se pouze § 29 odst. 3 a 4 a § 30 odst. 3-5). Vztahují se na ně rovněž výjimky při nabízení, kdy s ohledem na to, že tito obhospodařovatelé nejxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx. 2 nemohou takoví obhospodařovatelé obhospodařovat speciální fondy, není však vyloučeno, aby obhospodařovali zahraniční investiční fondy srovnxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxjí podle nařízení EuVECA nebo nařízení EuSEF. Mohou rovněž obhospodařovat (zahraniční) standardní fondy, mají-li zároveň povolení podle směrnice Uxxxx xxx xxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxovaným (zahraničním) standardním fondům.
Související ustanovení:
Související předpisy:
čl. xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxtože se předpokládá vznik zvláštního subjektu, tzv. hlavního administrátora, který bude pouze provádět administraci a nebude moci obhospodařovat ixxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výše počátečního kapitálu musí být 50 000 EUR, obdobně jako u obchodníka s cennými papíry, který nesmí přijímat peněžní prostředky a investiční nástroxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xurzu 27,00 Kč/EUR). Počáteční
kapitál
je definován v § 29 odst. 4. Minimální výše počátečního kapitálu 50 tis. eur je vyžadována i pro obhospodařovatexx xxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxduje při udělení povolení, po udělení povolení se již kladou požadavky na
kapitál
podle § 58. S ohledem na odkaz v § 58 odst. 1 je hranice 50 tis. eur (tj. 1xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x x xx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxtech. To, co je uvedeno v komentáři k § 29, zejména u jeho odstavce 4, platí analogicky i zde.
Související xxxxxxxxxxx