359/1992 Sb.

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech: Komentář

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
JUDr.
Eva
Barešová
ÚVOD
Od vzniku Československa v roce 1918 až do rxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxie) jako ústřední orgán státní správy pro zeměměřictví, byly zeměměřické činnosti zastřešovány několika ústředními orgány státní správy (Ministerxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Ministerstva financí patřil pozemkový katastr, katastrální mapování, triangulační práce a ústřední archiv, do působnosti Ministerstva veřejných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxetické práce pro potřeby armády, do působnosti Ministerstva zemědělství patřily agrární operace a do působnosti Ministerstva spravedlnosti patřilx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxých plánů pro oprávněné zeměměřiče, kteří působili v resortech železnic, zemědělství a lesnictví, v hornictví a v zeměměřických odděleních velkých mxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xěřítkách 1: 75 000 a menších vydával a veškeré zeměměřické práce pro potřeby armády zajišťoval Vojenský zeměpisný ústav v Praze" (lit. 1).
K prvnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxním protektorátní vlády zřízen Zeměměřický úřad Čechy a Morava. Náplní Zeměměřického úřadu bylo budování polohových a výškových geodetických záklaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxní se uplatnily silné resortní tlaky na obnovení původní roztříštěné struktury zeměměřické služby z období první republiky" (lit. 1). Zeměměřický úřxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxostátní povahy a významu. "V dubnu 1947 byla prvním zeměměřickým zákonem č. 82/1948 Sb. [o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapovánx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxeny dosavadní katastrální měřické úřady a transformovány na zeměměřická oddělení krajských a okresních národních výborů" (lit. 1).
Po roce 1948 px xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx i působení autorizovaných civilních techniků. V roce 1952 bylo zrušeno družstvo Geoplán a jeho pracovníci byli vesměs přijati od 1.1.1953 do nově zřízxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxud existující profesní spolky (např. Spolek československých zeměměřičů) i tradiční odborný časopis Zeměměřický obzor" (lit. 1).
"Období let 19xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxadoxně tomu nahrálo navázání spolupráce se sovětskou geodetickou a kartografickou službou (Glavnoje upravlenije geodezii i kartografii) a účast na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxckého odboru Ministerstva stavebnictví zpracován návrh na zřízení ústředního orgánu geodézie a sítí podřízených územních orgánů a specializovanýcx xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie, které zněno: "Stále vzrůstající rozvoj našeho socialistického hospodářství a kulturního života, pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xlužbu a plnění jejích úkolů vyžaduje především soustředění výzkumu, plánování, řízení, kontroly a výkonu zeměměřických a kartografických prací." Dxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxrafie (7 v českých zemích) a specializované ústavy - Geodetický a topografický ústav v Praze, Kartografický a reprodukční ústav v Praze a Výzkumný ústax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxdléhající podle tehdejších zvyklostí ministrovi místního hospodářství (od roku 1958 ministrovi vnitra) (lit. 1).
V roce 1968 "vznikly národní poxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxgrafie, n. p., Praha, Kartografické nakladatelství v Praze, n. p., a Geodetický ústav v Praze, n. p. (1969)" (lit. 1). Zákonem České národní rady č. 2/19xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxý úřad geodetický a kartografický. "V roce 1972 byla zavedena nová struktura orgánů a organizací resortu Českého úřadu zeměměřického a kartografickéxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ústav v Praze, n. p., Kartografie, n. p., Praha (v roce 1983 sloučeny do Geodetického a kartografického podniku v Praze) a přetrval Výzkumný ústav geodexxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xonline]. Dostupné z: http://www.geos.cz/resort/50letresortu.htm [cit. 2016-06-10].
ČÁST PRVNÍ
ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ ORGÁNY A JEJICx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xe navrhována pouze změna názvu ústředního orgánu především v souladu se změnou působnosti podle katastrálního zákona [pozn. aut. - zákon č. 344/1992 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxgán státní správy geodézie a kartografie (dále jen ‚zeměměřictví')" nahrazena slovy "správní úřad zeměměřictví", byla doplněna věta "Úřad je účetní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x x xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxh. Zákonem č. 250/2014 Sb. byla s účinností od 1.1.2015 doplněna do odstavce 2 slova "jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě".
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxe a kartografie. ČÚZK je ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí. V původním znění komentovaného zákona bylo uvedeno, že se jedná o úxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxinný od 8.1.1969), kde v § 2 bodě 2 je uveden Český úřad zeměměřický a katastrální (s účinností od 1.1.1993) jako další ústřední orgán státní správy. Tenxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxy v roce 1993 začala používat pro státní orgán termín "správní úřad" (čl. 79 odst. 3 Ústavy). x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxoří jeden obor vzhledem k tomu, že katastr nemovitostí velmi úzce souvisí se zeměměřictvím a nelze jej od zeměměřictví oddělit.
Tím, že ČÚZK je ústřexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a tehdejší katastrální zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxí shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky (zákon č. 265/1992 Sb.) přijmout, aby byl vytvořen rámec nové právní úpravy katastru nemovitosxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xzniknout soukromé notářské úřady s tím, že notáři byli pověřeni činností soudních komisařů. Současně byl přijat i zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtémovou změnu našeho právního řádu. Jejím základním smyslem bylo přispět k obnově klasické institucionální struktury právního státu a k posílení práxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xěla velmi rozsáhlou rozhodovací pravomoc, neboť kromě řízení o dědictví, řízení o úschovách a o umořování listin měla i pravomoc v řízení o registraci sxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xádnou rozhodovací pravomoc a ztratil významný vliv na vznik práva k nemovitostem v rámci rozhodování o registraci smluv. Rozhodovací činnost byla přexxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxořování listin a v řízení o dědictví, kde notáři působí jako soudní komisaři. Katastrální úřady rozhodují o právech k nemovitostem a finanční úřady rozxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxnnosti smlouvy bylo třeba registrace státním notářstvím [§ 133 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ve znění do 31.12.1992)]. Od 1.1.1993 byxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxský zákoník, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxláštní zákon nestanoví jinak.". Tato nová působnost byla svěřena katastrálním úřadům, které však bylo nutné s účinností od 1.1.1993 zřídit. Zápisy prxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxm knihám a knihovním soudům byla zvolena varianta, že práva k nemovitostem se budou zapisovat přímo do nově vzniklého katastru nemovitostí a o zápisech xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxela eliminována rozhodovací činnost notářů v procesu vzniku práv k nemovitostem. V tehdejší době se jevilo jako vhodnější, že odpadne nutnost udržovax xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxí se zápisů práv k nemovitostem.
Všechny orgány zeměměřictví a katastru byly zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgáxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxeny Český úřad zeměměřický a katastrální, zeměměřické a katastrální inspektoráty a katastrální úřady. S účinností od 1.6.1994 byl pak ještě zřízen Zexxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxuktury je uvedeno ve Výroční zprávě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2015 dostupné na internetových stránkách ČÚZK (lit. 6, s. 4). K 1xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx Pernštejnem a Dačicích), a 7 zeměměřických a katastrálních inspektorátů. Organizační strukturu resortu dotváří Výzkumný ústav geodetický, topogrxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxý Zeměměřický úřad.
Organizační struktura ČÚZK k 1.1.2016Poradními orgány ČÚZK jsou:
-
Porada vedení ČÚZK (dle čl. 3 Organizačního řádu Čxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zeměměřického a katastrálního ze dne 28.5.2015, čj. 08671/2015-11),
-
Názvoslovná komise ČÚZK,
-
Terminologická komise ČÚZK,
-
Rada prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí skupina pro řešení problematiky obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav,
-
Pracovní skupina pro koordinaci vývojx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxorgany/Poradci-a-poradni-organy.aspx),
Poradními společnostmi ČÚZK jsou:
-
Eurovision, a.s. (poskytování služeb administrátora projekxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xatové schránky" spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj).
-
EUROENERGIE CZ, s. r. o., IČ 27256103 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxchodní technické parametry pro zadávání elektronické aukce těchto komodit; zastupuje ČÚZK při jednání s dodavatelem energií a při registraci změny dxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxvání v právních vztazích, jsou organizačními složkami státu ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo § 51 zák. č. 219/2000 Sb.; obdobné postavení jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Organizační složka je účetní jednotkou jen za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis (tím je pro orgány zeměměřictví a katastru nemovitoxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x x x xxxx
x xxxxx x
x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxi se neúčastní jednání vlády. Koordinační a informační funkci vůči vládě vykonává za Český úřad zeměměřický a katastrální ministr zemědělství podle uxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx0/1994 Sb., o zeměměřictví) a katastru nemovitostí [zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)]. Příprava těchto zákonů patřx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxsuje je předseda ČÚZK. Koordinační a informační funkce některých členů vlády jsou uvedeny na internetových stránkách vlády https://help.odok.cz/kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxční funkce některých členů vlády vůči některým ústředním orgánům státní správy, a vůči Bezpečnostní informační službě (PDF, 0,1 MB), dostupném na intxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxx-----------------------------------I---------------------------I------------------------------------I
I Předkladatel             I Člen vlády - přexxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
I Český úřad zeměměřický a katastrální I Ministr zemědělství    I Koordinační a informační      I
I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxvolání se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě (účinný od 1.1.2015, dále jen "služební zákon"). Služební zákon upravuje výběrová řízení v § 24-xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxá osoba za podmínek služebního zákona. Státní zaměstnanec podá služebnímu orgánu žádost o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxčástí je též žádost o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného, které má být na základě výběrového řízení obsazeno. Výxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xesce. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat údaje o:
a)
předpokladech a požadavcích podle § 25 služebního zákona,
b)
služebníx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxebního místa, na němž je služba vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též doxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxovaných informací,
f)
zařazení do platové třídy,
g)
datu, do kterého musí být podána služebnímu orgánu žádost o přijetí do služebního poměru nxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxemně v českém jazyce; vzory žádostí zveřejní Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách.
Žadatel o přijetí do služebního poměru musí poxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxrý je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jakx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jazyka, prokázat znalost českého jazyka),
b)
dosáhnout věku 18 let,
c)
být plně svéprávný,
d)
být bezúhonný,
e)
dosáhnout vzdělání sxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nexxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxí a zastavení trestního stíhání, je předpoklad bezúhonnosti splněn až po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci těchto rozhodnutí (§ 25 odst. 3 služebxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxěření vzdělání nebo jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby,
b)
způsobilosti seznamovat xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xísm. a), e) a f) služebního zákona, je žadatel povinen doložit příslušnými listinami. Splnění předpokladu bezúhonnosti se osvědčuje výpisem z Rejstxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx obor služby, jehož se výběrové řízení týká, a na plnění jiného odborného požadavku. Součástí pohovoru může být i ověření znalosti cizího jazyka, je-li xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxbního úřadu.
Výběrová komise vybere z žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, 3 nejvhodnější žadatele a sestaví pořadí dalších žadatelů, kteřx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxaveným jednoho žadatele z 3 nejvhodnějších žadatelů; dohoda je písemná (§ 28 odst. 2 služebního zákona).
Pokud ve výběrovém řízení neuspěli alespox x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxěrového řízení odstoupili, služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným dalšího v pořadí z těch žadatelů, kteří uspěli. Doxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xe výběrovém řízení neuspěl nebo služební orgán žádného žadatele nevybral, výběrové řízení se zruší a vyhlásí se nové výběrové řízení (§ 28 odst. 4 služexxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxána osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců, nebylxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxkladě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena nebo na volné služební místo představeného jmenována osoba, která není státním zamxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Související ustanovení:
§ 2 - zřízení dalších zeměměřických a katastrálních xxxxxxx x x x xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnixxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xýzkumných institucích
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
zákon č. 250/2014 Sxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxÍDEK,
L.
ŠANDOVÁ,
H.
Katastrální zákon. Komentář.
Praha:
Wolters Kluwer,
2015.
2. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxen vlády, a vůči Bezpečnostní informační službě [online]. Legislativní helpdesk ODok. Dostupné z: https://help.odok.cz/documents/10327/17238/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xegislativní helpdesk ODok. Dostupné z: https://help.odok.cz/katalog-procesu/ostatni/koordinacni-a-informacni-funkce-nekterych-clenu-vxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxort/50letresortu.htm [cit. 2016-06-10].
6. Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2015 [online]. Dostupné z: http:/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
(Zřízení dalších zeměměřických a katastrálních orgánů)
Z důvodové zprávy:
Předkládaným návrhem zákona nebudou zřízeny zcela nové xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxtnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrálním zákoně. Inspektoráty budou působit především v oblasti dohledu a kontroly na úseku zeměmxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxou stanoveny vyhláškou Úřadu, a to s přihlédnutím k vývoji státoprávního uspořádání ve druhém pololetí roku 1992.
K odst. 1
Zákonem č. 107/1994 Sb. xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xSídla inspektorátů a katastrálních úřadů a jejich územní působnost stanoví Úřad obecně závazným právním předpisem" nahrazena větami "Sídla a územní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xákona". Zákonem č. 175/2003 Sb. byla s účinností od 1.1.2004 v odstavci 1 slova "orgán státní správy" nahrazena slovy "jiný správní úřad" a doplněna věxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxiky a jejím vystupování v právních vztazích, a dále v odstavci 2 byla slova "územní orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České repuxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xednotkami1)". Zákonem č. 250/2014 Sb. byla s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxlání se řídí zákonem o státní službě".
Zeměměřický úřad byl zřízen až první novelou komentovaného zákona, tj. zákonem č. 107/1994 Sb. s účinností ox xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxvely zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, s tím, že v tomto návrhu zákona bude s účinností od 1. 1 1994 upravena působnost Zexxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxho Českého úřadu geodetického a kartografického (nyní Český úřad zeměměřický a katastrální) a jím přímo řízených organizací. Další etapou této reforxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxcký úřad je právním nástupcem Zeměměřického ústavu, který byl zřízen rozhodnutím předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 28.9.xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxského a komerčního charakteru, které byly delimitovány do působnosti státního podniku Kartografie Praha privatizovaného podle zákona č. 92/1991 Sbxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x geodezii a kartografii, který měl novelizovat i zákon 359/1992 Sb. v souvislosti s novou právní úpravou oboru geodezie a kartografie. Organizační výbxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xového orgánu státní správy bezprostředně nesouviselo s navrhovaným zákonem o geodezii a kartografii, byla tato část po meziresortním připomínkovém xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx s celostátní působností se sídlem v Praze, který byl komentovaným zákonem prohlášen za účetní jednotku podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České rexxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxkou osobou je stát).
K odst. 2
Účinností komentovaného zákona byly zřízeny inspektoráty a katastrální úřady. Byl zvolen dvoustupňový model řízenxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx00 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (srov. výklad k § 1 odst. 1). Jako organizační složky nejsou inspektoráty právxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxinný od 1.1.2015). Tyto ředitele jmenuje a odvolává v souladu se služebním zákonem předseda ČÚZK (srov. výklad k § 1 odst. 1).
K odst. 4
Sídla a územní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x komentovaného zákona.
Od 1.1.1993 bylo zřízeno celkem 7 inspektorátů a 76 katastrálních úřadů. Sídla a územní působnost měl podle původního znění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxckých a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů. Inspektoráty i katastrální úřady měly územní působnost stanovenu pro územní obvody obcí vx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxé národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon byl přijat vzhledem k tomu, že nxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxt a nabyla účinnosti také Ústava České republiky, která v čl. 79 odst. 1 zakotvila, že ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost staxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xecelé 2 měsíce po účinnosti Ústavy. Nikdo si tehdy neuvědomil, že po 1.1.1993 není možné územní působnost těchto orgánů stanovit toliko vyhláškou, ale xx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xzemním členění státu, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.1996 se projevila protiústavnost vyhlášky č. 78/1993 Sb., když Legislativní rxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx Katastrální úřad v Jeseníku zřídit novelou protiústavní vyhlášky č. 78/1993 Sb. Z tohoto důvodu byl posléze přijat zákon č. 62/1997 Sb., kterým se měnx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxn zřízen Katastrální úřad v Jeseníku s účinností od 1.5.1997, tj. skoro rok a půl po zřízení okresu Jeseník, ale územní působnost všech inspektorátů a kaxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxí ustanovení:
§ 3a - Zeměměřický úřad, § 4 - inspektoráty, § 5 - katastrální úřady, příloha č. 1 - sídla a územní působnost inspektorátů, příloha č. 2 x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx
xxhláška ČÚZK č. 78/1993 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů
zákon č. 108xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 219/2000 /Sb., o majxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx,
DOUBEK,
P.,
JANEČEK,
B.,
NEDVÍDEK,
L.
ŠANDOVÁ,
H.
Katastrální zákon. Komentář.
Praha:
Wolters Kluwer,
2015.
(Český úřad zeměměřixxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x doporučením skupiny pro geografické názvosloví při Organizaci spojených národů a na úseku činností spojených s automatizovaným informačním systémxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxx xx xěkolikrát měnila, a to zákonem č. 107/1994 Sb., zákonem č. 200/1994 Sb., zákonem č. 186/2001 Sb., zákonem č. 175/2003 Sb. a zákonem č. 227/2009 Sb.
Zxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxký úřad změnila působnost ČÚZK tak, že do jeho působnosti již nespadá budování a údržba geodetických základů, ale jen budování a údržba podrobných bodoxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxměřického úřadu. ČÚZK řídí Zeměměřický úřad [odst. 1 písm. d)] a rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a stanovuje správce zákxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxdování v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností [písm. f)] (namísto dřívějšího udělování souhlasu k provádění zeměměřických čixxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx001 Sb. se s účinností 1.7.2001 rozšířila působnost ČÚZK o organizování a zajišťování zkoušky odborné způsobilosti a srovnávací zkoušky odborné způxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x)].
Zákonem č. 175/2003 Sb. s účinností od 1.1.2004 přešel v rámci reorganizace resortu do působnosti ČÚZK výkon správy centrální databáze katastxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxstru nemovitostí formou dálkového přístupu [odst. 1 písm. e)], dále do působnosti ČÚZK přešlo ze Zeměměřického úřadu vydávání základních státních maxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxých činností pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako ČÚZK".
Zákonem č. 227/2009 Sb. s účinností od 1.7.2012 vykonává ČÚZK ještě správu zákxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxurad-zememericky-a-katastralni/O-uradu/Struktura-uradu.aspx)K odst. 1 písm. a)
ČÚZK výkon některých činnosti zabezpečuje a některé čixxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtostí inspektoráty a zabezpečováním jednotného výkonu správy katastru nemovitostí ČÚZK. Správa katastru nemovitostí je upravena zákonem č. 256/20xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Další činnosti, jejichž jednotné provádění ČÚZK zabezpečuje, jsou budování a údržby bodových polí, tvorba, obnova a vydávání základních a tematickýxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxních geografických objektů z území mimo Českou republiku, vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovixxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpografického a kartografického (VÚGTK),
v. v.
i. VÚGTK byl zřízen původně v roce 1954 Ústřední správou geodézie a kartografie jako rozpočtová organixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxé výzkumné organizace. Podle cit. ustanovení státní příspěvkové organizace, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu (VÚGTK je uveden v přílozx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxejných výzkumných institucí. ČÚZK v souladu s § 31 odst. 2 zák. č. 341/2005 Sb. vydal zřizovací listinu čj. 2700/2006-22 ze dne 13.6.2006.
Posláním xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxh prostředků a odborné konzultace v následujících oblastech: tvorba a vedení Informačního systému katastru nemovitostí, geodézie a geodynamika, inxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxvých děl, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii. V rámci ústavu pracuje Autorizované metrologicxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxvanou vzdělávací institucí (lit. 8).
Výzkumné činnosti pro potřeby resortu jsou v posledních letech zabezpečovány v rámci programu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxastrálními mapami a činnost odborných komisí (lit. 6, s. 42).
"Základní a aplikovaný výzkum v geodezii a geodynamice je dlouhodobě zajišťován zejmxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxka mezinárodních projektů z oblasti gravimetrie, geodynamiky a metrologie. Pokračuje činnost operačních, datových a analytických center zařazenýxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxí tíhového pole Země, dále na oblast GNSS metod v ‚reálném čase' a na otázky určitelnosti parametrů gravitačního pole z družicových misí a
interpretace
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx
xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxekt ‚Integrace nové techniky a technologie do procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním'. Výsledkem tohoto projektu bude modernizovaná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxním úkolu ‚Výzkum a vývoj metod pro kartografickou generalizaci státního mapového díla středních měřítek', jehož cílem je napomoci automatizaci karxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxí bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím družicových systémů GNSS' pro Ministerstvo dopravy a projekt EPSILON ‚Využití dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxo zemědělství. V rámci smluvního výzkumu byly řešeny úkoly menšího rozsahu, jako například ‚Metodika správce železniční infrastruktury pro garantoxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxk leteckého snímkování a tvorby ortofotomapy a digitálního modelu terénu' pro Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy" (lit. 6, s. 43).
K odst. 1 písxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xÚZK realizuje především zapojením se do práce několika mezinárodních organizací, které působí v oblasti správy katastru nemovitostí, zejména zápisx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xákladě dvoustranných smluv probíhá výměna dat a informací.
"ČÚZK je aktivním členem celoevropské organizace EuroGeographics, která sdružuje maxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlupráci s orgány Evropské unie při budování sjednocené infrastruktury pro prostorová data v Evropě. Do té přispívá vytvářením celoevropských produkxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxjení odborníků členských organizací do přípravy harmonizačních opatření včetně prováděcích pravidel směrnice Evropského parlamentu a Rady o infraxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvitou pod záštitou EuroGeographics (od března 2013) je projekt European Location Framework (ELF), jehož cílem je připravit jednotný rámec pro poskytxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxké vzorová data na testování jeho výsledků, které budou realizovány v roce 2016 po ukončení projektové fáze ELF (lit. 6, s. 40).
Pokračuje práce evroxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxružení EuroGeographics v Bělehradě bezprostředně po jeho valném shromáždění (lit. 6, s. 40).
Nadále pokračuje implementace směrnice INSPIRE. V oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxtostmi s tímto spojenými (WPLA). Zástupci ČÚZK se účastní zasedání WPLA (v roce 2015 proběhl např. workshop ve Švýcarsku v Ženevě zaměřený na problémy nxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Zástupci ČÚZK se účastní také zasedání Stálého výboru pro katastr v EU (PCC), jehož hlavním úkolem je být prostředníkem mezi evropskými katastrálními xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx
Bilaterální
spolupráce se rozvíjí zejména s bavorským Úřadem pro zeměměřictví a digitalizaci (LDVB) a se slovenským Geodetickým a kartografickýx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxch, vědecko-technických konferencích, konferencích o informačních technologiích a přípravy odborného časopisu Geodetický a kartografický obzor xxxxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxnosti na tvorbě základních registrů státní správy Integrovaný operační program EU. V předchozích letech byly ukončeny projekty ‚Vybudování registrx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxent Management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické
konverze
dokumentů a datové schránky' (DMS). Všechny tři projekty jsou nadále udržxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xELF)" (lit. 6, s. 41, 42).
European Location Framework (ELF) je strategický projekt konsorcia 30 evropských národních mapovacích a katastrálních xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní datové sady a služby založené na aktuálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxké využití takovýchto dat evropského rozsahu pak demonstrovat pomocí různých tematických aplikací dalších poskytovatelů za účasti soukromého sektxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx které mezinárodní týmy EuroGeographics řešily v dřívějších letech. Tříletý projekt byl zahájen 1.3.2013, v první etapě je zapojeno 15 evropských zemx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Srbska a Portugalska. V roce 2015 se tým ČÚZK aktivně podílel na připomínkování a testování technických specifikací ELF pro data a služby, společně s týxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxoperabilní síťové služby podle pravidel INSPIRE nebo/a specifikací ELF. V Praze bylo v rámci projektu uspořádáno několik mezinárodních odborných sexxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxzinárodním workshopu na konferenci INSPIRE 2015 v Lisabonu) (lit. 6, s. 42).
K odst. 1 písm. d)
ČÚZK řídí všechny správní úřady, které byly spolu s níx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxšem je, že v zákoně není současně stanoveno, který úřad je kterému úřadu nadřízeným úřadem. Touto otázkou se zabýval na žádost ČÚZK Poradní sbor ministrx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu.aspx, a dospěl k tomuto závěru: "Vzhledem k tomu, že zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xdst. 1 správního řádu, podle které je nadřízeným správním orgánem ten správní orgán, který rozhoduje o odvolání. Tím je vůči katastrálnímu úřadu podle x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxrávní řád č. 71/1967 Sb. Tento správní řád nedefinoval pojem "nadřízení správní orgán" a ani komentovaný zákon neměl důvod pojem "nadřízený správnx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxrém to stanoví zvláštní zákon. Neurčí-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor.xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxným orgánem, nutno dospět dle Poradního sboru k závěru, že nadřízeným správním orgánem je ten orgán, který rozhoduje o odvolání. Zákon o zeměměřických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxe Poradního sboru slova "Český úřad zeměměřický a katastrální řídí" v § 3 odst. 1 písm. d) komentovaného zákona není možné považovat za stanovení nadříxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxztotožnil s názorem ČÚZK, že otázka nadřízenosti a podřízenosti vyplývá ze znění § 3 odst. 1 písm. d) komentovaného zákona, kde se uvádí, že ČÚZK řídí Zexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdit činnost inspektorátů na úseku kontroly výkonu státní správy katastru ČR, metodicky řídit činnost inspektorátů na úseku dohledu na ověřování výslxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxhlédací činnosti inspektorátů, souhrnně zpracovávat poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti inspektorátů, zpracovávat a evidovat souhrnné statxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtů a Zeměměřického úřadu, rozhodovat ve správním řízení o mimořádných opravných prostředcích podle správního řádu, vydávat atesty zařízení pro rastxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxmi úřady podřízenými ČÚZK.
Činnost katastrálních úřadů řídí ČÚZK prostřednictvím odboru řízení územních orgánů.
K odst. 1 písm. e)
Správa cenxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxní databáze katastru přešel do působnosti ČÚZK. Centrální databáze katastru nemovitostí je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, oxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxlními úřady. V roce 2011 proběhla centralizace katastru nemovitostí, která umožnila, že kterýkoliv údaj může být zapsán kterýmkoliv katastrálním úřxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxzat kterýkoliv katastrální úřad. V § 25 odst. 3 katastrálního zákona je stanoveno, že zápis poznámky k osobě a její výmaz bezodkladně zajistí kterýkolx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxí o předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník nakládat s majetkovou podstatou nebo může dlužník nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxhodnutí, podle kterého osoba nesmí nakládat se svou majetkovou podstatou nebo její přesně nevymezenou částí.
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxi činnostmi činnosti při budování, obnově a údržbě bodových polí, podrobné měření hranic územněsprávních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsaxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxgrafických děl, standardizace geografického názvosloví, určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedexx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxybnosti, zda jde o zeměměřickou činnost či nikoliv. V takovém případě pak je v působnosti ČÚZK rozhodnout, zda se o zeměměřickou činnost jedná nebo nejexxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx výkonem zeměměřických činností je digitalizace výškopisu, geodetická bezpečnost měření jeřábových drah, vektorizace Státní mapy 1: 5 000 - odvozenx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx originálů nebo tiskových podkladů pro jednotlivé barvy a jejich lícování. Naopak že se nejedná o výkon zeměměřických činností, rozhodl např. u těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxemních systémů ekologické stability a územních plánů měst a obcí do vektorového tvaru" a "zobrazení nejrůznějších informačních prvků (informace s texxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxých mapových topografických podkladů" (lit. 2).
K odst. 1 písm. g)
Standardizace jmen geografického názvosloví je jednou ze zeměměřických činnoxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z územní mimo Českou rexxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxšky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Informxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlovna-komise-CUZK/Nazvoslovna-komise-CUZK.aspx (Statut, Seznam členů, databáze Geonames, Geografické názvoslovné seznamy).
Předmětem stxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxktů.
Návrhy na standardizaci geografického názvosloví se předkládají Názvoslovné komisi ČÚZK, která je poradním orgánem ČÚZK. Návrh obsahujx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xtručný popis geografického objektu a lokalizace jména objektu v mapovém podkladu,
c)
vyjádření orgánu státní správy nebo orgánu územní samospráxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxxx x xxresu místa trvalého pobytu nebo název a sídlo navrhovatele a jeho vlastnoruční podpis, popřípadě jeho statutárního zástupce.
Úkoly a organizaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxi příslušných ústředních orgánů státní správy, vědeckých a jiných institucí. Statut a složení Názvoslovné komise se uveřejňuje na internetových strxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxéna geografických objektů, jako jsou jména nesídelních geografických objektů z území České republiky, se standardizují podle zásad a pravidel spisoxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxlizaci standardizovaného jména. Výsledkem standardizace je jediná závazná podoba jména geografického objektu.
Standardizace jmen geografickxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxenování geografických objektů stanoví stát, na jehož území se objekt nachází,
b)
u jmen geografických objektů z území států, které používají nelaxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxsloví a
c)
u jmen geografických objektů, u kterých existují vžité české podoby (exonyma), se jejich užívání řídí doporučeními konferencí Organizxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch jmen jsou publikovány na internetových stránkách ČÚZK. Soubory standardizovaných geografických jmen české podoby jmen sídelních a nesídelních gxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx
xxandardizovaná jména geografických objektů jsou závazná pro publikaci jmen geografických objektů ve státních mapových dílech a v databázi.
Výslexxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxsí ČÚZK a od roku 2015 v databázi Jména světa (lit. 7). V roce 2015 bylo aktualizováno geografické názvosloví na 881 mapových listech Základní mapy ČR 1: 1x xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxo prostřednictvím prohlížecích či stahovacích služeb. Data Geonames slouží pro vyhledávání geografických jmen na Geoportálu ČÚZK. Od roku 2012 (od 1xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxahuje kromě dat Geonames také názvy ulic a chráněných území (lit. 7, s. 34).
K odst. 1 písm. h)
ČÚZK rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxdle § 3 odst. 1 písm. d) komentovaného zákona, ale i nadřízeným orgánem podle § 178 odst. 1 spr. řádu, který stanoví, že nadřízeným správním orgánem je tex xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxá Zeměměřický úřad a inspektoráty.
K odst. 1 písm. i)
ČÚZK stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl.
Nařízení vlády č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xterá státní mapová díla jsou závazná na území České republiky. Jsou to podle § 3 odst. 1 cit. nařízení vlády:
a)
katastrální mapa,
b)
Státní mapa v xxxxxxx xx x xxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xx xxx xxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxřítku 1: 500 000,
e)
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxx x xx xxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx x xx x xxx xxxx
xematickými státními mapovými díly závaznými na území státu jsou tematická mapová díla vytvořená pro celé území státu na podkladě Základní mapy České rxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx 000, 1: 50 000 a 1: 100 000 a Vojenské mapy České republiky v měřítcích 1: 250 000, 1: 500 000 a 1: 1 000 000.
Správci státních mapových děl jsou stanoveni oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtí využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí a pro státní mapová díla a dále výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být podle § 12 zemxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxrávnění"). Přeshraniční poskytování služeb v České republice zahraniční fyzickou osobou je možné pouze na základě úředního oprávnění. Výsledky zemxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxpovídají právním předpisům. Pokud se jedná o výsledky zeměměřických činností ve výstavbě, musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovíxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxkého zákona do působnosti ČÚZK a Ministerstva obrany. ČÚZK uděluje úřední oprávnění podle § 13 písm. a) až c) zeměměřického zákona pro ověřování:
ax
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xokumentace o vytyčení hranice pozemku,
b)
dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržovánx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxné stavby nebo technologického zařízení.
Ministerstvo obrany uděluje xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu.
Úřední oprávnění se udělí fyzické osobě na podkladě její písemné žáxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxsterského studijního programu a poté vykonala v České republice nejméně 5 let odborné praxe v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úřednxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxodne o udělení úředního oprávnění a do 10 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí fyzické osobě úřední oprávnění vydá.
Úřední oprávnění udělí příslušnx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxého se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen
a)
pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem zeměměřických činnosxxx
xx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxávnění se podává v případě, že úřední oprávnění uděluje ČÚZK, inspektorátu, v jehož působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu; jestliže fyzicxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxnění Ministerstvo obrany, podává se žádost u Ministerstva obrany.
Žádost je dostupná na internetové adrese ČÚZK: http://www.cuzk.cz/Nabidky-axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxstvo obrany úřední oprávnění odejme.
ČÚZK odejme fyzické osobě úřední oprávnění při závažném nebo opakovaném porušení pořádku na úseku zeměměřicxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxných zeměměřickým zákonem opětovně požádat o udělení úředního oprávnění.
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxnnost uhradit škodu způsobenou zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřila.
K odst. 1 písm. k)
ČÚZK organizuje a zajišťuje zkoušky odbornx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxku může vykonat pouze fyzická osoba, která požádala o udělení úředního oprávnění a splňuje podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. a) a b) zeměměřického zxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu uvedenému v § 14 odst. 7. Zkouška se skládá v českém jazyce.
Členy odborných zkušebních komisí pro udělení úředního oprávnění vydávaného ČÚZx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xkol a z praxe. Členy odborných zkušebních komisí pro udělení úředního oprávnění vydávané Ministerstvem obrany jmenuje a odvolává ministr obrany. Odbxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx znalosti zeměměřických činností, pro které žádá fyzická osoba o udělení úředního oprávnění, znalosti souvisejících právních předpisů a schopnost jxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxna ji jednou opakovat do 6 měsíců od neúspěšného konání zkoušky. Pokud v tomto termínu ani opakovaně úspěšně zkoušku nesloží, může podat novou žádost o uxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění. Seznam je veřejně přístupný a je k nahlédnutí u orgánů zeměměřictví a katastru. Ze seznamu ČÚZK xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxmu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů vedeném ČÚZK zapsáno celkem 2512 osob. Seznam je dostupný na internetových stránkách ČÚZK na adrese httxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxní mapová díla. Základním státním mapovým dílem se rozumí kartografické dílo se základním všeobecně využitelným obsahem, souvisle zobrazující územx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dílem se rozumí kartografické dílo zobrazující zpravidla na podkladě základního státního mapového díla tematické skutečnosti určené a vydávané orgxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxfikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace (RÚIAN) (od 1.7.2010 podle zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákoxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxech. Obsah RÚIAN je vymezen zákonem o základních registrech, který stanoví práva a povinnosti související s vytvářením, užíváním a provozem základníxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na http://www.szrcr.cz/)K odst. 1 písm. o)
Podle komentovaného ustanovení ČÚZK plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xřípustné, aby byla působnost vymezena takto neurčitě. V současné době je trend stanovení působnosti daleko přesnější.
Podle "zvláštního předpisxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxaz i pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zák. o finanční kontrole s odkazem na § 4 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vydává předseda xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisů, ekonomických pravidel a vnitřních předpisů, funkčnost vnitřních kontrolních systémů, i to, zda jsou vytvářeny podmínky pro hospodárný, efektxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxžná, průběžná i následná kontrola. U všech kontrolovaných osob bylo sledováno dodržování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti použití veřejnýcx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxerých zákonů (zákon o finanční kontrole). Součástí kontrol byla také prověrka zadávání a realizace veřejných zakázek a výše správních poplatků, úplax x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxt. 1 písm. a) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, zabezpečování obrany České republxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní:
§ 1 - zřízení ČÚZK, § 3a - Zeměměřický úřad, § 4 - inspektoráty, § 5 - katastrální úřady
Související předpisy:
zákon č. 200/1994 Sb., o zemxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátů Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
zákon č. 341/2xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xávazných na území státu a zásadách jejich používání
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákoxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxtí (katastrální zákon)
Literatura:
1. xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxLLER,
M.,
BAREŠOVÁ,
E.
Zeměměřický zákon. Komentář.
Praha:
Wolters Kluwer,
2016.
3. Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZK.aspx [cit. 2016-06-10].
4. Poradci a poradní orgány [online]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/O-resortu/Poradci-a-poradni-organy/Poradxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxřického a katastrálního za rok 2015 [online]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Zpravy-CUZK/Vyrocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.cuzk.cz/getattachment/ef47ccae-6c8a-4b38-b31e-527c900d0359/2015.aspx [cit. 2016-06-10].
8. Webové stránky Výzkumného ústavu geodeticxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu.aspx [cit. 2016-06-10].
(xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxadu zeměměřického a katastrálního zpracovat a předložit vládě České republiky k projednání návrh novely zákona ČNR č. 359/1992 xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxu jako orgánu státní správy.
Zákonem ČNR č. 359/1992 Sb. byla po právní stránce řešena první etapa reformy organizační struktury bývalého Českého úxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxí Zeměměřického úřadu, který bude orgánem Státní správy zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze.
Zeměměřický úřad bude právním násxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xx87/1990-21. Zřízení Zeměměřického ústavu souviselo s důsledným oddělením činností prováděných ve státním zájmu od činností podnikatelského a komexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších zákonů.
Zřízení Zeměměřického ústavu jako orgánu státní správy bylo původně zařazeno xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxu právní úpravou oboru geodezie a kartografie. Organizační výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu rozhodl v květnu 1993 o upuštění od projednávání zásxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x kartografii, byla tato část po meziresortním připomínkovém řízení vyjmuta a je předkládána jako samostatný návrh zákona, kterým se mění a doplňuje záxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxí požadavky na státní rozpočet na rok 1994 o částku 7,2 mil. Kč vzhledem k tomu, že se zvýší platové tarify a z toho plynoucí pojištění zaměstnanců. Ministxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxkonem č. 107/1994 Sb., kterým byl zřízen Zeměměřický úřad jako orgán státní správy, bylo z působnosti ČÚZK vypuštěno zabezpečení jednotného budování x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxiný tuto činnost provádí.
K písm. a)
Komentované ustanovení stanoví, že Zeměměřický úřad vykonává správu geodetických základů České republiky. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx polem se rozumí soubor bodů tvořících geodetické základy polohové, výškové a tíhové na území České republiky". Jistou definici lze však nalézt ve Výroxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xeodetických základů ČR jsou základní bodová pole (ZBP), která se dělí na bodové pole polohové, výškové a tíhové. S ohledem na rozvoj technologií globálxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xNSS ČR (CZEPOS), které vytvářejí základní referenční rámec pro polohové a časové přiřazení geodetických měření metodami družicové geodezie. Koncem xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x13 nivelačních pořadů ČSNS o celkové délce 24 711 km a 119 441 nivelačních bodů (z toho 82 856 bodů základního výškového bodového pole a 462 tíhových bodů)x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxory geodetických bodů základního polohového, výškového a tíhového bodového pole, zhušťovacích bodů a podrobných bodových polí" (lit. 2).
V oblasxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxladních bodových polí zasílaných soukromými zeměměřiči. V roce 2015 byla provedena obnova 151 bodů základního polohového bodového pole.
"V rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdetické asociace pro evropské referenční systémy (EUREF) a současně v oblasti aktivit Evropské sítě permanentních stanic GNSS (EUPOS). Za účelem jedxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xískaná na základě monitoringu CZEPOS" (lit. 3, s. 23).
Dynamická údržba základního polohového bodového pole v letech 2008-2015 a v roce 2016 (http:/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxny na střechách budov katastrálních úřadů a 24 hodin denně zaznamenávají data ze signálů GNSS v časovém intervalu 1 s. Data jsou formou korekčních dat poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jsou užívána data z celkem 55 stanic, a to z 28 stanic umístěných na území ČR a z 27 stanic z příhraničního území sousedních států. Služby CZEPOS jsou kompaxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxním systémem (GLONASS) a připravovaným evropským navigačním satelitním systémem (GALILEO)" (lit. 3, s. 23).
Přehledová mapa CZEPOS (http://czepxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxladů ČR, jednak pro geodetickou veřejnost, které poskytuje základní referenční údaje pro návazná geodetická měření a vytyčování na území ČR" (lit. 3, xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk.cz/).
K písm. b)
Zeměměřický úřad rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole, včetně signalizaxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxrávy a osoby, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, jsou oprávněny v nezbytném rozsahu užívat nemovitosti ke zřizování, udržování, pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxžet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.
K písm. c)
Státní mapové dílo tvoří vedle katastrxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souvisle zobrazuje území podle jednotných zásad a je vytvářeno a vydáváno orgánem státní správy ve veřejném zájmu. Podkladem pro topografický mapový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxických jménech a jménech sídelních jednotek.
Zeměměřický úřad vykonává správu základních státních mapových děl a tematických státních mapových xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxch mapových děl a dalších výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu. Zeměměřický úřad podle cit. opatření je správcem těchto základních a temxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxx xx x xxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx0,
d)
Základní mapy České republiky 1: 50 000,
e)
Základní mapy České republiky 1: 100 000,
f)
Základní mapy České republiky 1: 200 000,
gx
xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxx
l)
Mapy správního rozdělení České republiky 1: 200 000,
m)
mapy Česká republika - Mapa správního rozdělení 1: 500 000,
n)
mapy Česká republixx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx x00,
q)
Přehledu trigonometrických a zhušťovacích bodů 1: 50 000,
r)
Silniční mapy České republiky 1: 50 000.
Udělováním souhlasu k tiskx x
xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, čj. ČÚZK-18261/2015-22 ředitel odboru kartografie a polygrafie Zeměměřického úřadu.
Podle opatření předsedy ze dne 3.12.2015, čj. ČÚZK-18261xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xx
xxxxxáze Geonames,
b)
ortofotomap České republiky,
c)
Souboru správních hranic a hranic katastrálních území ČR,
d)
digitálních modelů výškoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xNSPIRE datové sady pro téma HY (Vodstvo),
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxká výška),
a to v rozsahu celého státního území.
U produktů, jejichž obsah správy není stanoven žádným obecně závazným právním předpisem, se spxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxování.
K písm. d)
Vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách, které obsahují údaje o bodech bodových polí. Jxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlí je volně dostupná na adrese http://bodovapole.cuzk.cz/.
K písm. e)
Vykonává správu základní báze geografických dat České republiky (ZABAGEDxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxké republiky, tj. digitální vektorový geografický model území České republiky. "Obsah ZABAGED je v současné době tvořen 116 typy objektů s vektorovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxe v zeměměřickém zákoně, ale je užita až ve vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxabáze".
Tvorba a vedení ZABAGED je zeměměřickou činností ve veřejném zájmu podle § 4 odst. 1 písm. e) zeměměřického zákona.
ZABAGED se plošně praxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxx xxxxxx aktualizace ZABAGED ke konci roku 2015 (lit. 3, s. 26)K písm. f)
Vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru nemovitostí, který je specializxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx od 1.1.2004, do té xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxí a katastru nemovitostí. Jedná se z velké části o povinné výtisky kartografické produkce Zeměměřického úřadu a dále ze skartačních řízení orgánů zeměxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahovat řadu dat o archiváliích).
Postupně jsou digitalizovány originální mapy stabilního katastru (1: 2 880 z let 1824-1859), dokončeny byly Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxh archiválií je na internetu zpřístupněna v mapové kompozici Archivní mapa v rámci Geoprohlížeče a Geoporátlu ČÚZK nebo je možné využít aplikace Archixxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxchivu v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze-Kobylisích (Pod sídlištěm 1800/9).
K písm. g)
Zeměměřické činnosti na státních hranixxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxe zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Vyhotovuje především podklady pro aktualizaxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxch hranic.
K písm. h)
Zeměměřický úřad projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. b) bod 1 zeměměřického zákona ("xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxt. 1 písm. c) zeměměřického zákona ("poruší povinnosti stanovené pro chráněné území bodu geodetických základů"), a § 17b odst. 1 písm. a) zeměměřickéxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtliže zničí, poškodí nebo neoprávněně přemístí značku nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu v geodetických údajích bodů geodetických základů").
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xoku ode dne, kdy se Zeměměřický úřad o porušení pořádku na úseku zeměměřictví dozvěděl, nejpozději do 3 let ode dne, kdy k porušení pořádku došlo.
Za pxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxozději do 5 let ode dne, kdy k porušení pořádku na úseku zeměměřictví došlo. Při stanovení výše pokuty přihlédne Zeměměřický úřad k závažnosti jiného spxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxi, zda a jak se odpovědná osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků jiného správního deliktu (§ 17b zeměměřického zákona).
K píxxx xx
xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxánů, § 3a - Zeměměřický úřad, § 4 - inspektoráty, § 5 - katastrální úřady
Související předpisy:
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jixxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením
vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxUBEK,
P.,
JANEČEK,
B.,
NEDVÍDEK,
L.
ŠANDOVÁ,
H.
Katastrální zákon. Komentář.
Praha:
Wolters Kluwer,
2015.
2. MÜLLER,
M.,
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx5 [online]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Zpravy-CUZK/Vyrocni-zpravy-CUZK-souhrne-informxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxae-6c8a-4b38-b31e-527c900d0359/2015.aspx [cit. 2016-06-10].
(Inspektoráty)
Z důvodové zprávy:
Inspektoráty jako územní orgxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxat o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů podle katastrálního zákona, s výjimkou rozhodování o zamítnutí vkladu podle zákona o zápisu vlxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxi a působit v řízení o přestupcích na úseku zeměměřictví.
K písm. a)
Komentované ustanovení bylo poprvé novelizováno zákonem č. 107/1994 Sb., kterxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádku na úseku zeměměřictví mezi inspektoráty a nově vzniklý Zeměměřický úřad. Zeměměřickým zákonem bylo nutné změnit ustanovení v souvislosti s nxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní [písm. e)]. Zákonem č. 186/2001 Sb. bylo porušení pořádku na úseku zeměměřictví přesunuto do zeměměřického zákona.
V roce 1992 byl zvolen dvousxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveno, že ČÚZK řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřad, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Nebylo přijato, aby inspektoráty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxlní úřady tak bylo stanoveno, že byly řízeny přímo ČÚZK. Alespoň však bylo dáno do působnosti inspektorátů, že budou kontrolovat činnost katastrálnícx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxhodování o zamítnutí vkladu podle zákona č. 265/1992 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxa č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Vzhledem k tomu, že zeměměřické činnosti využívané pro katastr nemovitostí a státní mapové dílo jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch činností, které jsou využívány pro katastru nemovitostí a státní mapové dílo.
V roce 2015 byl dohled nad ověřováním výsledků zeměměřických činnxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxry stanovené obecně závaznými právními předpisy (lit. 3, s. 36).
K písm. b)
Vzhledem k tomu, že ověřování výsledků zeměměřických činností vykonávxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxanovení dohlížet na toto jejich ověřování. Pokud zjistí nějaké nedostatky při své dohlédací činnosti, pak mohou zahájit správní řízení o porušení pořxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtěných při kontrole a dohledu. ČÚZK pak zváží, které návrhy využije pro další činnost.
K písm. d)
Inspektoráty rozhodují o odvoláních proti rozhodxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxení nebo zamítnutí vkladu práva. Katastrální zákon v § 18 odst. 4 zakotvuje, že proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxm orgánem. Možná obrana proti vkladu je až žaloba ve smyslu ustanovení § 985 občanského zákoníku, tedy nikoliv proti rozhodnutí o povolení vkladu.
Dxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xni obnova řízení, ale je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, která mxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvně nevystupuje inspektorát, protože proti těmto rozhodnutím není možné odvolání.
V případě, kdy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxutí katastrálního úřadu odvolání a o tomto odvolání rozhoduje inspektorát. Katastrální úřady rozhodují ve správním řízení ve věcech:
-
opravy chyxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxa),
-
správních deliktů (§ 57-59 katastrálního zákona)
-
procesních (přerušení nebo zastavení řízení podle správního řádu)
-
změny hranxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxti o podání informací (zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
Proti všem těmto rozhodnutím katastrálního úřadu je možné podax xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxé tabulce:
I-----------------------------I------------I----------I--------I-----------I------------I-------------I---------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx          x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx  x xxxxx x xxxné a I
I               I      I     I    I zamít. a I KÚ změněno I KÚ zrušeno I zrušeno a věc I zastaveno I  v  I postoup. I
I               I k 1. 1.  I po 1. 1. I    I rozh. KÚ I      I a řízení  I vrácena KÚ  I      I řízení I řízení I
x               x      x     x    x xxxxxxx x      x xxxxxxxxx x        x      x    x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------------I-----------I--------I----------I
I opravy chyby v katastrálním I   40   I  341  I 381  I  199  I   21   I   4   I   108   I   2   I  40  I  7   I
I operátu           I      I     I    I      I      I       I        I      I    I     I
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I--------I----------I
I námitek proti obsahu    I   11   I  164  I 175  I  85   I   13   I   1   I   56    I   x   x  xx  x  x   x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  x      x     x    x      x      x       x        x      x    x     x
x xxxxxxx           x      x     x    x      x      x       x        x      x    x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I------------I-------------I---------------I-----------I--------I----------I
I porušení pořádku na úseku  I   -   I  -   I  -  I   -   I   -   I   -   I    -    I   -   I  -  I  -   x
x xxxxxxxx          x      x     x    x      x      x       x        x      x    x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I-----------I--------I----------I
I procesních         I   22   I  114  I 136  I  55   I   4   I   2   I   59    I   -   I  9  I  7   I
I-----------------------------I------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxního I   -   I  -   I  -  I   -   I   -   I   -   I    -    I   -   I  -  I  -   I
I území            I      I     I    I      I      I       I        I      I    I     I
I-----------------------------I------------I----------I--------I-----------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx     x   x   x  x   x  x  x   x   x   x   x   x   x    x    x   x   x  x  x  x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I------------I----------I--------I-----------I------------I-------------I---------------I-----------I--------I----------I
I xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x   x   x  x   x  x  x   x   x   x   x   x   x    x    x   x   x  x  x  x   x
x xxxxxxxxx          x      x     x    x      x      x       x        x      x    x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------I------------I-------------I---------------I-----------I--------I----------I
I výše neuvedených      I   -   I  1   I  1  I   -   I   -   I   -   I    -    I   -   I  -  I  1   I
I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I----------I
I Celkem           I   73   I  623  I 696  I  340  I   38   I   8   I   224   I   2   I  67  I  17  I
I-----------------------------I------------I----------I--------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxkona řídí všechny správní úřady, které byly spolu s ním zřízeny komentovaným zákonem, a tedy i inspektoráty. V komentovaném zákoně se však nestanoví, žx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx předkládají návrh na odejmutí úředního oprávnění ČÚZK. Tato činnost úzce souvisí s jejich dohledem nad ověřováním výsledků zeměměřických činností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxtorát zjistí u fyzické osoby, které bylo uděleno úřední oprávnění, nějaký správní delikt podle § 17b odst. 1 zeměměřického zákona, může inspektorát taxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxm nebo opakovaném porušení pořádku na úseku zeměměřictví nejvýše na dobu 5 let (§ 15 odst. 3 zeměměřického zákona). Co se rozumí opakovaným porušením poxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxoba dopustila v době do 3 let od právní moci rozhodnutí, kterým mu byla uložena pokuta za předchozí porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Po uplynutí dxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxených zeměměřickým zákonem pro udělení úředního oprávnění.
K písm. f)
Inspektoráty spolu se Zeměměřickým úřadem projednávají porušení pořádku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxx 2 zeměměřického zákona ("neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být využívány pro katastr nemovitostí nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx značku nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu v geodetických údajích zhušťovacích bodů a bodů podrobného bodového pole"), § 17a odst. 1 písm. d) a e) zemxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxůsobilý"). Dále inspektoráty projednávají jiné správní delikty na úseku zeměměřictví podle § 17b odst. 1 zeměměřického zákona, kterého se dopustí:
xx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxxxx vykonávat zeměměřické činnosti, pokud:
1.
neposkytne příslušným orgánům státní správy bezplatně výsledky zeměměřických činností využívané ve xxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxčného provedení stavby,
3.
neoznámí změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru, který údaje posxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xýsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo,
2.
odmítne potvrdit praxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxího oprávnění,
4.
ověří výsledek zeměměřické činnosti vykonaný osobou, která není k této činnosti odborně způsobilá.
Za přestupek můžx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxu zeměměřictví dozvěděl, nejpozději do 3 let ode dne, kdy k porušení pořádku došlo.
Za porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17b odst. 1 můžx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxdku na úseku zeměměřictví dozvěděl, nejpozději do 5 let ode dne, kdy k porušení došlo. Při stanovení výše pokuty přihlédne inspektorát k závažnosti jinxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxčnosti, zda a jak se odpovědná osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků jiného správního deliktu (§ 17b zeměměřického zákona).
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxnoví, že prokazovat se při vstupu na pozemek lze "úředním průkazem vydaným některým ze státních orgánů uvedených v § 4 odst. 2 zeměměřického zákona", taxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxí ustanovení:
§ 1 - zřízení ČÚZK, § 2 - zřízení dalších zeměměřických a katastrálních orgánů, § 3 - ČÚZK, § 3a - Zeměměřický úřad, § 5 - katastrální úxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx0 Sb., o přestupcích
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrálnx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
L.
ŠANDOVÁ,
H.
Katastrální zákon. Komentář.
Praha:
Wolters Kluwer,
2015.
2. MÜLLER,
M.,
BAREŠOVÁ,
E.
Zeměměřický zákon. Komentář.
Praha:
Woltexx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy-urad-zememericky-a-katastralni/Zpravy-CUZK/Vyrocni-zpravy-CUZK-souhrne-informace.aspx [cit. 2016-06-10].
4. Závěry Poradního sborx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxadu.aspx [cit. 2016-06-10].
(Katastrální úřady)
Z důvodové zprávy:
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt státní správu na úseku katastru nemovitostí České republiky.
Zákonem č. 186/2001 Sb. bylo vloženo nové písmeno b), které rozšířilo působnoxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxastrálních úřadů ještě o výkon správy základních státních mapových děl stanovených ČÚZK.
K odst. 1 písm. a)
Katastrální úřady vykonávají státní sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxru nemovisotí katastrálními úřady a ČÚZK zabezpečuje jednotné provádění správy katastru nemovitostí.
Katastr nemovitostí byl zřízen zákonem č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxtých věcech vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Katastx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxačního systému. Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) je integrovaný informační systém pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitoxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxečně představují klíčové agendové informační systémy sloužící k editaci registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je jedním xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxsti ověřování údajů o fyzických i právnických osobách oproti registrům obyvatel a osob a také v možnosti přebírat z těchto registrů změny údajů (změny axxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzení. ISKN využívá od roku 2015 propojení s Document management systémem (DMS), všechny listiny k zápisu do katastru nemovitostí se ukládají do DMS, a tx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxem roku 2015 došlo k hromadné migraci všech starších elektronických dokumentů a byly naskenovány všechny listiny ke správním řízením z let 2014 a 2015, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx práv k nemovitostem. Zapisují se práva věcná, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xkladem, záznamem a poznámkou. Vkladem se zapisují vlastnické právo, právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, budoucí zástavní právo, podzástavxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxé koupě, výhrada práva zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada práva lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, nájem, požádá-li o to vxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxzemku.
Vklady práv do katastru nemovitostí 2006-2015 (lit. 3, s. 7)Podíl jednotlivých práv zapisovaných vkladem (lit. 3, s. 7)Provádxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxtování údajů z katastru nemovitostí, a vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
K xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xod je geodetickým bodem stanovené přesnosti, který byl zřízen pro zhuštění základního polohového bodového pole. Zhušťovací body spravované katastrxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Podrobné bodové pole je společný název pro soubory geodetických bodů, kterými je doplněno základní bodové pole na hustotu potřebnou pro podrobná měxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xivelační sítě IV. řádu, plošné nivelační sítě a stabilizované body technických nivelací a podrobné tíhové bodové pole tvoří geodetické body gravimetxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonávají územně příslušná katastrální pracoviště katastrálních úřadů a správu podrobného výškového bodového pole územně příslušný katastrální úřxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xpravovaného Zeměměřickým úřadem, do které jsou postupně doplňovány i body podrobného výškového bodového pole" (lit. 2).
K odst. 1 písm. c)
Je stanxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xprávní delikty, a to přímo v části čtvrté (§ 57-59). Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a)
užije údaje katastru v rozporu s § 1 odst. 2, nebo
xx
x xxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx
xx
v rozporu s § 37 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona se na výzvu katastrálního úřadu nezúčastní jednání nebo na toto jednání nevyšle svého zástupce,
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
c)
v rozporu s § 37 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona nedoplní ve stanovené lhůtě od doručení výzvy chybějící údaje nebo neodstraní chyby ve vyxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho nemovitosti podle § 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona.
Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč a projednat jej lze, jestliže uplynuxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxst. 2 katastrálního zákona, nebo
b)
v rozporu s § 53 katastrálního zákona šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastráxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xx
x xxxxxxx x x x7 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona se na výzvu katastrálního úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxice svého pozemku podle § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona,
c)
v rozporu s § 37 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona nedoplní ve stanovené lhxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxálnímu úřadu ve stanovené lhůtě změny údajů katastru týkající se jeho nemovitosti podle § 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona.
Za správní dexxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxndardizací geografického názvosloví.
Místní názvy jsou názvy obydlených objektů a míst (exitujících nebo zaniklých, tj. názvy měst obcí osad, saxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxří podle § 6 katastrální vyhlášky mezi jiným popis katastrální mapy. Jedná se o názvy územních samosprávných celků a částí obcí, pomístní jména pozemkxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxranství a názvy vodních toků a vodních ploch ve standardizovaném znění. V katastru nemovitostí se změní podle § 42 katastrální vyhlášky:
a)
název krxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xraje nebo obce; před zápisem se ohlášené názvy porovnávají s údaji základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
b)
název katastxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xeografického názvosloví,
d)
pomístní jména pozemkových tratí na podkladě ohlášení obce; před zápisem se ohlášená jména porovnávají se standardxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xe upravena v § 31-34 katastrální vyhlášky.
Katastrální úřad vede protokol, do kterého zaznamenává došlé návrhy na schválení změny hranice katastrxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxcí obce nebo městského obvodu nebo městské části statutárního města, dochází:
a)
sloučením více katastrálních území v jedno katastrální území,
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx území dělí nemovitost, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo v důsledku změny uspořádání pozemků na základě provedených pozemkovýxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlad při vzniku nové obce.
d)
nahrazením pohyblivé hranice pevnou hranicí.
Pokud je hranice katastrálního území shodná s hranicí obce, změnx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xašle katastrální úřad vlastníkům, jejichž nemovitosti byly změnou dotčeny, srovnávací sestavení přečíslovaných parcel.
Schválení názvu katasxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx názvů katastrálních území provedené v katastru zveřejňuje ČÚZK na svých internetových stránkách na adrese http://www.cuzk.cz/Aktuality-resort/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxle § 79 odst. 1 písm. a) katastrální vyhlášky i změna hranice katastrálního území.
K odst. 1 písm. f)
Katastrální úřady vykonávají správu základníxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxeny prodejem základních a tematických státních mapových děl v analogové formě.
K odst. 1 písm. g)
x xxxxx x
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxích územních samosprávných celků (ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o zřízení vyšších územních samosprávných celků) bylo nutné vymezit ještě menší útvaxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadů podle § 52 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Seznam katastrálxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxonů. Naposledy se tak stalo sdělením č. 384/2015 Sb. ze dne 16.12.2015 ke dni 1.1.2016, které je dostupné na adrese: http://ftp.aspi.cz/opispdf/201xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx x xxxěměřický úřad, § 4 - inspektoráty
Související předpisy:
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Čexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla)
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcícx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxliky (katastrální vyhláška)
vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
vyhláška č. 359/2013 xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx,
JANEČEK,
B.,
NEDVÍDEK,
L.
ŠANDOVÁ,
H.
Katastrální zákon. Komentář.
Praha:
Wolters Kluwer,
2015.
2. MÜLLER,
M.,
BAREŠOVÁ,
E.
Zeměměřický zákxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx/www.cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Zpravy-CUZK/Vyrocni-zpravy-CUZK-souhrne-informace.aspx [cit. 2016-06-10].
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, která je platnou právní úpravou, tj. zákonem ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, svěřena okresním úřadům. Podle katastrálního zákona projednávají xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xemovitostí sjednoceno.
V době nabytí účinnosti komentovaného zákona platil ještě zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Bylo xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxtní správy národní výbory, ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy, orgány Slovenské národní rady a jiné orgány státní správy".
Komentoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxů ve věcech podle § 3 písm. f), h) a j), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 odst. 1 písm. a), c) a e) komentovaného zákona, tj. ČÚZK rozhoduje v případě xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úřední oprávnění, Zeměměřický úřad rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole, včetně signalizačníxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů a projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zákona o přestupcích, a katastrální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle zákona o přestupcích a schvalují změny hranic katastrálních území.
Nový správní řád č. 500/2004 Sb. stanovil odlišně užití správního řádx x xx xxxx xx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxch a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen ‚správní orgán')." V § 1 odst. 2 spr. řádu pak je uvedeno: "Tento zákox xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxrých řízeních vedených správním úřadem se použije správní, neboť správní řád se vztahuje na každý postup správních úřadů při výkonu veřejné správy. Sxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx x xa - Zeměměřický úřad, § 4 - inspektoráty, § 5 - katastrální úřady
Související xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxtura:
1. BAREŠOVÁ,
E.,
BLÁHOVÁ,
I.,
DOUBEK,
P.,
JANEČEK,
B.,
NEDVÍDEK,
L.
ŠANDOVÁ,
H.
Katastrální zákon. Komentář.
Praha:
Wolters Kluwer,
20xxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx 2/1969 Sb., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
(Změna zákona č. 2xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxské republiky, je navržena novela zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Věcná působnost ČÚZK však nebyla nikdy stanovena v zákoně č. 2/1xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxení:
§ 1 - zřízení ČÚZK, § 3 - ČÚZK
Související předpisy:
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxář.
Praha:
Wolters Kluwer,
2015.
2. MÜLLER,
M.,
BAREŠOVÁ,
E.
Zeměměřický zákon. Komentář.
Praha:
Wolters Kluwer,
2016.
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xeského úřadu geodetického a kartografického na Český úřad zeměměřický a katastrální.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Literatura:
1. BAREŠOVÁ,
E.,
BLÁHOVÁ,
Ixx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xx
xxměměřický zákon. Komentář.
Praha:
Wolters Kluwer,
2016.
(Zrušovací ustanovení)
Z důvodové zprávy:
Navrhuje se zrušit dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxavujících nově vzniklý katastr nemovitostí a zápisy práv do něj [zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxy. Z toho důvodu byly orgány geodézie a kartografie zřízené zákonem č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie, zrušeny a nahrazeny novými orgánx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxzení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
zákon č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie
zákon č. 265/199x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
Literatura:
1. BAREŠOVÁ,
E.,
BLÁHOVÁ,
I.,
DOUBEK,
P.,
JANEČEK,
B.,
NEDVÍDEK,
L.
ŠANDOVÁ,
H.
Katastrální zákon. Komentář.
Praha:
Woltexx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxrávy:
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxon) a již přijatý zákon Slovenské národní rady z 23. března 1992 o katastru nemovitostí ve Slovenské republice.
V souvislosti s přijetím zákonx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx a doplňují některé další zákony, byl k 1.1.1993 zřízen katastr nemovitostí České republiky a současně s ním i zeměměřické a katastrální orgány pro obor xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxmentář k § 1 odst. 1).
Související ustanovení:
§ 1 - zřízení ČÚZK, § 2 - zřízení dalších zeměměřických a katastrálních orgánů, § 3 - ČÚZK, § 3a - Zexxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
zákon č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxon č. 358/1992 Sb., o notářích a notářské činnosti (notářský řád)
Literatura:
1. BAREŠOVÁ,
E.,
BLÁHOVÁ,
I.,
DOUBEK,
P.,
JANEČEK,
B.,
NEDVÍxxxx
xx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx Kluwer,
2016.
Příl.2
Územní působnost a sídla katastrálních úřadů
K příloze č. 2
Katastrální úřady, které existovaly do 31.12.2003, muxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem. Při reorganizaci v roce 2003 zákonem č. 175/2003 Sb. bylo nutné všech 77 dosavadních katastrálních úřadů zrušit a nově zřídit 14 katastrálníxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Přechodným ustanovením zákxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
Katastrální úřad v Blansku,
-
Katastrální úřad Brno-město,
-
Katastrální úřad Brno-venkov,
-
Katastrální úřad v Bruntále,
-
Katasxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxrální úřad v Havlíčkově Brodě,
-
Katastrální úřad v Hodoníně,
-
Katastrální úřad v Hradci Králové,
-
Katastrální úřad v Chebu,
-
Katasxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxstrální úřad v Jičíně,
-
Katastrální úřad v Jihlavě,
-
Katastrální úřad v Jindřichově Hradci,
-
Katastrální úřad v Karlových Varech,
-
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx úřad v Kroměříži,
-
Katastrální úřad v Kutné Hoře,
-
Katastrální úřad v Liberci,
-
Katastrální úřad v Litoměřicích,
-
Katastrální úřax x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxální úřad v Novém Jičíně,
-
Katastrální úřad v Nymburku,
-
Katastrální úřad v Olomouci,
-
Katastrální úřad v Opavě,
-
Katastrální úřad x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxěsto,
-
Katastrální úřad Plzeň-jih,
-
Katastrální úřad Plzeň-sever,
-
Katastrální úřad Praha-město,
-
Katastrální úřad Praha-výcxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxvě,
-
Katastrální úřad v Příbrami,
-
Katastrální úřad v Rakovníku,
-
Katastrální úřad v Rokycanech,
-
Katastrální úřad v Rychnově nad xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
x
xatastrální úřad v Šumperku,
-
Katastrální úřad v Táboře,
-
Katastrální úřad v Tachově,
-
Katastrální úřad v Teplicích,
-
Katastrální xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxlní úřad v Ústí nad Orlicí,
-
Katastrální úřad ve Vsetíně,
-
Katastrální úřad ve Vyškově,
-
Katastrální úřad ve Zlíně,
-
Katastrální úřxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxnnosti cit. zákona, tj. od 1.1.2004, působnost dosavadních katastrálních úřadů. Současně na nové katastrální úřady přešly dnem nabytí účinnosti tohxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvajících svou působnost v okresech příslušného kraje. Dále bylo v přechodném ustanovení zákona č. 175/2003 Sb. stanoveno, že katastrální úřady zřízxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxlušné hospodařit katastrální úřady v územních obvodech jednotlivých krajů, a také že tímto dnem začnou plnit úkoly spojené s odpovědností státu souvixxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor.
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kyjov, Vyškov, Znojmo.
-
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - Katastrální pracoviště: Cheb, Karlovy Vary, Sokolov.
-
Katastrální úřad prx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kraj - Katastrální pracoviště: Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily.
-
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxní pracoviště: Hranice, Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk.
-
Katastrální úřad pro Pardubický kraj - Katastrální pracoviště: Chrudixx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov.
-
Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště: Benešov, Beroun, Kladno, Kolxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxastrální pracoviště: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec.
-
Katastrální úřad pro Vysočinu - Katasxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xlínský kraj - Katastrální pracoviště: Holešov, Kroměříž, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín.
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xe dni 1.1.2016, které je dostupné na adrese: http://ftp.aspi.cz/opispdf/2015.html#castka_162. Působnost katastrálních pracovišť je vymezena prxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR