90/2012 Sb.

Zákon o obchodních korporacích: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxch
Arabasz
JUDr.
Zdeněk
Čáp
Mgr.
Tomáš
Doležil,
Ph.D., LL.M. Eur.
JUDr.
Václav
Filip,
Ph.D.
Mgr. Ing.
Dušan
Hrabánek
JUDrx
xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxx xxx xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx xxDr.
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xx xxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xůvodové zprávy:
Z obecné části:
Předně platí, že tento zákon je připravován po přijetí věcného záměru občanského zákoníku, což má hned několik xxxxxxxxx
xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xepokouší jít cestou uměle vytvářeného vlastního pojmosloví a specifické pojmy přijme jen v rozsahu odůvodněném povahou věci, též s přihlédnutím k traxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
A) Návrh zákona vychází z těchto tezí (koncepce):
Z variant rekodifikace obchodního práva přicházely v úvahu dvě základní. Předně bylo možné jít xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxvrh občanského zákoníku se přiklonil k druhé alternativě. Důsledkem toho je zadání obchodní zákoník koncepčně, byť v redukované podobě, ponechat. Náxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxí otázky. Naopak, návrh vychází z teze celkové dekodifikace obchodního práva v tom smyslu, že se zaměří pouze na nejnutnější právní problematiku, kterx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx není omezit regulaci, cílem je dosavadní regulaci zvážit a modifikovat, případně nahradit jinými pravidly.
Nutný předpoklad a limit návrhu je v poxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxaže by její potřeba plynula z principu speciality zákona o obchodních korporacích. Cílem je v souzvuku práva občanského a obchodního vytvořit koherenxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxn právu korporačnímu (právo obchodních korporací). V souvislosti xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé opětovně zavádí návrh občanského zákoníku apod.
Na rozdíl od výkladově obtížné stávající úpravy obchodního práva návrh striktně dodržuje zásadx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neúměrnými detaily (nedotčení náhrady škody při deliktním jednání, superflua u solidárního ručení, jednotlivosti řešící šikanu apod.). Chce se tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xa míru nejnutnější a potřebnou - a to ve smyslu technického propojení; zákon samozřejmě neopouští úzké věcné, resp. funkční propojení práva, ekonomie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nepředpokládá zařazení detailnější úpravy obchodních knih a účetnictví, a to i přes historickou tradici (takovouto kapitolu obsahoval již Code Savaxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxpř. německého obchodního zákoníku]. Důvod toho není jen v samostatné úpravě těchto otázek zvlášt¬ními zákony, ale také ve snaze věcného záměru potlačxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxardizace, což by nutně vedlo k opakovaným parciálním změnám zákona, narušujícím jeho stabilní celistvost.
Návrh vychází z toho, že obchodní právx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxkům České republiky, plynoucím především z komunitárního práva, nebo k povaze věci nutné, zachovává zákon soukromoprávní povahu jednotlivých upravxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xředpokladem profesionality podnikatelů a některých dalších osob. Návrh tuto zásadu bere za svou, a je tudíž v úpravě konkrétních institutů spíše úspoxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxem jako hypostazovaný soubor obligací). Říká-li se „v zásadě“, je tím míněno s ohledem na nutné omezení těchto principů vzhledem k problematice tzv. adxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxméně v tomto ohledu zohledňuje specifické postavení věřitelů, jakožto ekonomických vlastníků obchodní
korporace
, a také minoritních akcionářů - obx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo řádu“ (Osnova obchodního zákona z roku 1937) a nehodlá, pokud to nebude nezbytně nutné, věcně drasticky měnit stávající právní úpravu. Opačný postup xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, když české obchodní právo v mnohém zaspalo a stalo se k okolním regulacím nekonkurenceschopným režimem - zejména v oblasti správy obchodních korporaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxlý vývoj judikatury ESD, která postupně potvrdila trend soutěže právních řádů. V návaznosti na to pak doznaly jednotlivé právní řády výrazných změn, kxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxině obchodněprávního pojmosloví, ledaže by to bylo vhodné (typicky závod). Většina relevantních pojmů a institutů proto plynule přejde ze současnéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxovat co možná nejprecizněji jednotlivé pojmy (např. definice adresy pro potřeby sídla apod.) a
relevantní
situace. Problém, který vyvstane opuštěnxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákoníku a jednak zvážením změn v rovině správních sankcí na úseku obchodního zákoníku. Návrh zároveň vychází z předpokladu co nejvíce možné eliminacx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xávrh také zamýšlí výrazný posun v rovině jazykové. Návrh sleduje srozumitelnost tak, aby byla šetřena nejen spisovná čeština, ale také průměrný příjexxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nepředpokládá „lidovost“ textu, nýbrž jeho dostatečnou lexikální úroveň, vyvolávající co nejméně interpretačních obtíží. Používá-li zákon slova xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxé pojmosloví, které přináší občanský zákoník, když nemůže jinak - tak se užívá právní jednání, namísto právního úkonu, pacht namísto (částečně) nájmu xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxkoníku. Návrh rovněž nepředpokládá
per se
opuštění zažitých a zaběhlých pojmů a případných definic (nejnutnějších). Leckdy by se sice dala věc vyjádxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxpočítá s tím, že upraví pojem podnikatele - bude jej pouze užívat. Ačkoliv
status
podnikatele je řešen v návrhu občanského zákoníku, zákon v relevantnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxze instituty vztahující se k podnikateli, nikoliv k obchodům. S ohledem na metodiku přístupu k tvorbě zákona se takovéto řešení jeví jako nejvhodnějšíx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xbchodů, a to samozřejmě v návaznosti na občanský zákoník a tamní jednotnou úpravu obligací. Vzhledem k přesunu úpravy obligačního práva do občanského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxh zákona bere jako za jednu ze svých základních zásad povinnost šetřit při podnikatelských vztazích poctivý obchodní styk. Tento princip však není manxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxhodního práva, a proto zohledňuje zkušenosti evropského obchodního zákonodárství (zejména britského, německého, rakouského, francouzského a polxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xomunitární právo. Plně proto respektuje výsledky harmonizačních snah českého zákonodárce. I zde však návrh vychází z jisté střízlivosti procesu harxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxp. adaptace. Účelem recepce tak není doslovné převzetí přeloženého textu evropského právního předpisu (směrnice), ale jeho obsahově shodný přenos dx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxva, jakožto mezinárodněprávní smlouvy. V konkrétních případech proto návrh předpokládá opuštění tvrdšího režimu nastoleného novelou obchodního zxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxovedena tak, aby byl konformní s
acquis communautaire
. Pro přehlednost celé regulace se shodně s občanským zákoníkem informační vymezení transponovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xojmu „zákon“ v názvu právního předpisu s odůvodněním ideologického rozchodu s duplicitním pojetím soukromého práva, kdy napříště bude existovat pouxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxoucí zachování tradičního názvu „zákoník práce“ i pro příští zákonnou úpravu pracovně právních vztahů. Obdobně jako je zde navrhováno označení zákonx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxvý název (např. zákon o obchodních společnostech apod.), ale chtěl užít adjektiva „obchodní“ (tak i věcný záměr), nicméně připomínkové řízení přivedxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx proto, že upravuje pouze je (regulace smluv zcela vymizela a obdobně byla do zvláštního zákona přenesena regulace obchodního rejstříku) - navíc již dřxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxačním zdrojem nové právní úpravy družstev je především zákon č. 70/1873 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstvech, který (v novelizovaném zxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxopské družstevní společnosti (SCE). Po věcné stránce přitom návrh nové úpravy respektuje princip, podle něhož bude nový občanský zákoník jakožto
lex xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xři přípravě nové právní úpravy družstev bylo přihlíženo jak k názorům právní teorie, tak i k stanoviskům představitelů té části českého družstevního hxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnotek), s nimiž byl celý návrh podrobně opakovaně projednáván, a byla zohledněna převážná většina jejich připomínek.
B) Faktické změny současnéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxníku a jeho nahrazení novým zákonem. Cesta přechodných či prozatímních variant postupných novel či jedné velké novely současného zákona se nezdá vhodxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nehledě na celkově nové pojetí občanského zákoníku.
Jak bylo řečeno, návrh předpokládá podstatné zeštíhlení zákona, protože úpravu většiny sitxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxna hospodářské soutěže bude nadále, jakožto veřejnoprávní disciplína, řešena zvláštním zákonem (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa ustanovení o likvidaci obchodních společností, kterou obecně upraví ustanovení občanského zákoníku o likvidaci právnických osob, jelikož jde o inxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na obligační právo navazují (
prokura
, zastavení podílu apod.)
Nový zákon nepřevzal v Evropě ojedinělou a nestandardní volbu práva (
fakultativnx
xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsti sukcesivního založení akciové společnosti. Důvodem je nejen praktická neužitečnost tohoto způsobu, ale také opuštění tohoto institutu některýxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo, došlo k vyjmutí agendy obchodního rejstříku a jejímu přesunutí do zvláštního zákona, který bude vypracován v rámci doprovodných a změnových právníxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxk je snaha sjednotit a zjednodušit složitou strukturu různých rejstříků (obchodní, spolkový, nadační apod.), jejichž funkčnost je podmínkou ochranx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxazení těchto pojmů k jejich sys¬tematickým souvislostem. Stejný osud mají také pojmy vlastní
kapitál
, obchodní jmění a obchodní majetek, které byly pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxištění, doposud regulované § 323a obchodního zákoníku (v režimu směrnice č. 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění). Tato problematika, kterx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxodních korporacích.
C) Inspirační zdroje nového zákona o obchodních korporacích
Jak bylo řečeno, návrh nepředpokládá „stavbu na zelené louxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xak zužitkují veškerá pozitiva stávající úpravy, včetně změn, které přináší novela obchodního zákoníku reagující na novelu Druhé směrnice (tisk č. 49xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské úpravy se jak xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxostech. I přes rozdílný koncepční přístup k pojetí soukromého práva a ke stavbě základního soukromoprávního kodexu se přihlíží rovněž k občanským zákxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xráva ve Francii. Zejména v oblasti obchodních společností návrh reflektuje také právní úpravu některých skandinávských zemí. Vzhledem k současnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxch o správě obchodních korporací. Stejný trendový vývoj lze ostatně vysledovat i v ostatních evropských jurisdikcích (včetně jinak vzorové německé)x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxantním zdrojem, vzhledem ke statutu přidružení ČR k EU, komunitárního práva jsou zde především směrnice; při jejich praktické aplikaci se vychází z člx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, přičemž volba forem a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.“ Je ambicí zákona promítat evropská pravidla tak, aby byl dán prostor pro rozumxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo práva reaguje návrh rovněž na směrnici č. 2001/23/ES o sbližování zákonů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxřů ve společnostech s kótovanými akciemi.
Jelikož návrh nepředpokládá komplexní úpravu účetních a daňových otázek, čtvrtá a sedmá směrnice o povxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxx
x xxledem na mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána, je reflektována zejména Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883 (vxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxohé. Nejenže se v důsledku postupné
relevantní
judikatury ESD posunula obecná teorie, ale zejména byly vydány nové kodexy ve Francii, Itálii a Velké Bxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
(Velká Británie, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxy s insolvenčním právem. Věcný záměr toto ne vždy reflektoval. Důvodem bylo také tehdejší české odborné klima - z pohledu míry znalostí. Text zákona se pxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxsp. dominantním jurisdikcím. Zákon se tak snaží reagovat nejen na shopping
forum
, ale snaží se být moderním textem, který umožní z pohledu nákladů rozuxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
Teoreticky přicházely v úvahu dva základní způsoby reformy obchodního práva, jednak cesta novely, jednak cesta nového zákona. Vzhledem k vysokému pxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxo právního předpisu. Tento způsob je vhodnější také proto, že mnohé instituty dnešního obchodního zákoníku nebudou do nového zákona přejaty a novela bx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxu mnohonásobných odkazů tak, jak je tomu dnes. Důvodem je značná nepřehlednost a neuchopitelnost odkazů průměrným příjemcem normy. Odkaz je používán xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx smyslu subjektivním - reguluje podnikatele. Tento teoretický posun je odůvodněn zejména tím, že právní úprava závazkových vztahů bude, až na drobné vxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxn, a to včetně obchodního rejstříku), nebude zákon vymezovat předmět a rozsah působnosti (stávající § 1). Podpůrným důvodem je také to, že tato skutečnxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxidel vlády úvodní článek nevyžaduje.
Obecné vymezení podnikatele bude upraveno zákoníkem občanským, a to včetně některých dalších normativnícx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachovávají normativní
status quo
. Budou však přeformulována s ohledem na nové pojmosloví občanského zákoníku.
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxrním. Pro řešení situace, kdy konkrétní právní případ nelze řešit podle tohoto zákona, resp. ani podle jiných právních předpisů, postupuje se podle § 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností (korporací) nebude změněno. I nadále jsou tyto subjekty právnickými osobami typu
korporace
, jejichž stěžejním cílem a účelem je podnikáxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxo, že taková definice do zákona nepatří a není ani věcně potřebná (a nebyla ani historicky, aniž by to činilo potíže).
Evropská akciová společnost (
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxčnosti, nicméně mohou být obdobně jako kapitálové společnosti založeny i jako fiktivní podnikatel. Obecně se však řídí nařízeními a zvláštními právnxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpis jinak“ apod. - rozumí se samo sebou, že pravidla zde obsažená mohou být derogována speciálními předpisy (např. § 2 odst. 2 předpokládá, že tam vymezxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí-li tento zákon jinak“, protože i uvnitř jeho samotného platí, že z obecného pravidla může dát sám výjimky, aniž by to bylo nutno takto uvozovat.
Vzxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe zavádí legislativní zkratky, které nejsou žádným nóvem, pouze využívají společné definienty - tj. pojem obchodní
korporace
(pro obchodní společnxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx českou, resp.
kontinentální
doktrínu a nekryje se s anglickým pojmem „corporations“ - s tím se funkčně kryje pojem kapitálová společnost.
Korporace
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxe ochranu slabších nebo méně informovaných stran (minority, věřitelé). Zákon si je ostatně vědom toho, že všechny 4 regulované obchodní společnosti vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně u společnosti s ručením omezeným je více možností odchylek. Důvod pro částečné srovnání společnosti s ručením omezeným a akciové společnostx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxikace práva obchodních korporací
Rekodifikace soukromého práva
, která nabyla účinnosti k 1. lednu 2014, a kterou lze označit za nejvýznamnější zmxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxím právu soukromém a procesním je tímto předpisem i zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Pojem „
obchodní
kxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xbchodní společnost a komanditní společnost) a
kapitálové společnosti
(společnost s ručením omezeným a akciová společnost), dále pak evropskou spoxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost (viz § 1 odst. 3).
a) Kogentní a dispozitivní ustanovení zákona o obchodních korporacích
V souvislosti s aplikací zákona o obchodnícx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxáštní pravidlo neobsahuje. Při rozlišování norem kogentních a dispozitivních je nutné vycházet především z § 1 odst. 2 obč. zák., podle kterého, nezaxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti
.
Prvním kritériem, na základě kterého lze určit, zda je norma obsažexx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx x
xxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxřských výsledcích společnosti, se zakazují. Viz též např. § 42 odst. 1 nebo § 613 odst. 2. Přímý zákaz může být formulován též slovy „nelze sjednat“ ( § 16 xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x
xxxxxxx
x x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxitým ujednáním zákonnou sankci (neplatnost, neúčinnost nebo zdánlivost). V tomto ohledu viz například § 48, § 53 odst. 2, § 365 odst. 4, § 603 nebo § 612.
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxonodárce zpravidla vymezuje tyto výjimky konstatováním, že primární pravidlo platí, ledaže společenská smlouva (stanovy) určí jinak (srov. např. § xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxvní normy
, které připouští odchylku od zákonného textu, nicméně stanoví možné meze této odchylky (srov. např. možnost úpravy publikačních povinnostx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnovení nevyjádří, neznamená to, že takové ustanovení je
kogentní
.
Donucující povahu ustanovení
je nutné posoudit s ohledem na další kritéria, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxů
(ustanovení na ochranu společníků či členů) nebo
veřejného pořádku
České republiky (právního bezpečí). Nepochybně se tak nelze odchýlit od těch uxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xx xx xxx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x
kogentní
ustanovení zákona o obchodních korporacích) lze zařadit i ustanovení vymezující
základní pojmy
(viz např. vymezení vkladů nebo základníxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
obchodních korporací (statusové věci). Ne každé ustanovení zákona o obchodních korporacích je nicméně statusové povahy.
Statusovými záležitostxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
-
pravidla pro změnu zakladatelských dokumentů,
-
zákonná působnost orgánů a jejich vytváření,
-
likvidace obchodní
korporace
,
-
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxolečností.
b) Dopady rekodifikace na stávající obchodní korporace
Zákon o obchodních korporacích přináší celou řadu důsledků i pro
stávajxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Podle zákona o obchodních korporacích mají veškeré obchodní
korporace
povinnost přizpůsobit
do 30. 6. 2014
své zakladatelské dokumenty (společexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxst. 2). Tato povinnost stíhá především kapitálové společnosti.
Nezbytnou změnou v rámci
společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným
(zaxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xovinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů. Z § 139 odst. 2 lze současně dovozovat, že společenská smlouxx xxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx
seznamu společníků
. Společenská smlouva s. r. o. již nadále nemusí obsahovat povinnost vytvářet a doplňovat
rezervní fond ze zisku
. Je-li splněna napxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxění nepeněžitých vkladů,
-
určení správce vkladů,
-
jména a bydliště prvních jednatelů.
10. Pokud jde o nezbytné změny v rámci
stanov akcxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx akciové společnosti obsahovat údaj, zda jsou akcie
imobilizovány
,
xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxký). Stanovy akciové společnosti naopak nadále nemusí obsahovat:
-
povinnost vytvářet a doplňovat rezervní fond ze zisku,
-
volbu části člexx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxho rozhodování,
-
určitý počet členů představenstva, dozorčí rady, délku jejich funkčního období, jejich působnost ani způsob rozhodování,
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti splatit včas upsané akcie,
-
pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu (ledaže se má připouštět podmíněné zvýšení základního kapixxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxkonu funkce členů orgánů kapitálových společností
Zákon o obchodních korporacích dále vyžaduje, aby
do 30. 6. 2014
byly upraveny
smlouvy o výkonu xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxkon funkce
bezplatný
a jakékoliv plnění dále vyplácené bude považováno za
bezdůvodné obohacení
s možnými důsledky z hlediska odpovědnosti členů staxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xpolečností (tedy například pro jednatele a členy dozorčí rady společnosti s ručením omezeným, pro členy představenstva, resp. členy dozorčí rady akcxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xx x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xozhodnutí, zda se změnou svých společenských smluv, resp. stanov
podřídí zákonu o obchodních korporacích
jako celku či nikoli, a to do
31. 12. 2015
. Nexxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodní
korporace
(zejména z hlediska práv a povinností společníků, resp. akcionářů), a to z důvodu pokračující aplikace dispozitivních ustanovexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxvinností ve značně nejistém postavení, neboť s ohledem na znění § 777 odst. 4 nebude zřejmé, jaká práva a povinnosti společníků a akcionářů ve skutečnoxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x povinna zřídit bez zbytečného odkladu po svém vzniku
internetové stránky
a po celou dobu své existence tyto internetové stránky provozovat. Na těchxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx v obchodním rejstříku, včetně oddílu a vložky, resp. identifikující údaj. To platí pro všechny české akciové společnosti (respektive evropské spolexxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxzeným, avšak pouze tehdy, pokud dotčená společnost s ručením omezeným
dobrovolně zřídí své internetové stránky
. Zákon o obchodních korporacích nestxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxích), jakkoliv případnou povinnost dotčené akciové společnosti, případně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxnamným důsledkem zákona o obchodních korporacích je zánik
ovládacích smluv
jako institutu, jakož i zákonný zánik existujících ovládacích smluv. Vexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxchází ke značnému zdůraznění úlohy a významu
zpráv o vztazích mezi propojenými osobami
. Zpráva o vztazích bude muset být oproti stávajícímu právnímu sxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxí
korporace
účetní období shodné s kalendářním rokem, se požadavky zákona o obchodních korporacích mají použít na zprávy o vztazích mezi propojenými xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmi za rok 2013 by se ještě aplikovala ustanovení zrušeného obchodního zákoníku.
Přestože lze vznášet zásadní argumenty i ve prospěch opačného výkxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxtní období, které proběhne již za účinnosti nového zákona (tj. v roce 2015 za účetní období 2014, má-li společnost účetní období kalendářní rok). Důvodxx xx x xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxad co se ještě v roce 2013 nepovažovalo za ovládání, se již v roce 2014 za ovládání považovat bude. Podle § 775 se dále tento zákon vztahuje na práva a povinxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxykoliv v roce 2013, přitom vznikla ještě v roce 2013. To plyne jak z § 66 odst. 9 obch. zák., tak i z § 82 odst. 1, kde se stanoví lhůta pro zpracování zprávy „dx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxazích mezi propojenými osobami poprvé v roce 2015 za účetní období roku 2014
(má-li společnost účetní období kalendářní rok) s tím, že na zprávy o vztazxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xviz § 122 odst. 1 zák. o veř. rejstřících). Nesplnění této povinnosti může vést až k rozhodnutí soudu o zrušení a likvidaci obchodní
korporace
.
II. Unixxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxie
.
Vliv unijního práva
se zrcadlí již v úvodním § 1, který vymezuje
nadnárodní formy obchodních korporací
; ty zákon o obchodních korporacích považujx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxolečnost.
Unijní formy obchodních korporací (tedy evropská společnost, evropské hospodářské a zájmové sdružení a evropské družstvo) jsou upraxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xx
x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxx xxxu v souladu s unijními předpisy závazné pro členské státy v tom směru, že jejich obsah jsou povinny v rámci transpozičních lhůt učinit součástí národníhx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxací svobody
.
Svoboda usazování
, která představuje jeden ze základních pilířů primárního komunitárního práva, se zakládá na čl. 49 a násl. (bývalx xxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxody usazování, jež jsou dále rozvíjeny a konkretizovány judikaturou a sekundárním právem Evropských společenství.
Článek 49 SFEU v kontextu usaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxí při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností příslušníky jednoho členského státu na území druhého státu. Následně z čl. 49 odst. 2 Sxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlečností x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxí se společnostmi založenými podle občanského nebo obchodního práva některého členského státu, jež mají své statutární sídlo, svou hlavní správu nebx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtů. Články 49 i čl. 54 SFEU jsou nadány
přímým účinkem
, což bylo Evropským soudním dvorem potvrzeno například v rozhodnutích Reyners (rozhodnutí ze dne xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxudu v Paříži).
Článek 54 SFEU nutně vede k závěru, že primární právo umožňuje, aby se o společnost ve smyslu tohoto článku jednalo bez ohledu na to, zdx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxorporační
. Společnost se v souladu s čl. 54 SFEU řídí právem, podle kterého byla založena nebo kde má své
hlavní sídlo
. Komunitární právo respektuje autxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxž základě požívají výhod a oprávnění plynoucích ze svobody usazování. Uvedenou otázku, zda se společnost na základě příslušné vazby řídí právním řádex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxbody usazování je založena za účelem podnikání bez ohledu na to, zda zisku daná společnost skutečně dosahuje.
Komunitární svoboda usazování inhexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxh statutů společností a je tvořena dvěma složkami.
Tzv. primární svoboda usazování
zahrnuje právo podnikatele přemístit těžiště výkonu své podnikaxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xeho právní subjektivita.
Sekundární svobodou
usazování se rozumí zejména možnost a právo obchodních korporací zakládat na území jiných členských zxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtě účastnit hospodářské soutěže.
b) Unijní směrnice a nařízení upravující právo obchodních korporací
Přes nepochybný význam usazovací svoboxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxí přehled představuje výčet unijních směrnic a nařízení, které právo obchodních korporací xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xpolečníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennostx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxvány v obchodním rejstříku, povinnost členského státu vést (ústřední, obchodní, podnikový) rejstřík a zásady vedení takového rejstříku. Dále upravxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsti společnosti.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU
ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xři zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření Směrnice upxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxé společnosti, oceňování a splácení možných vkladů, dále problematiku vnitřního obchodování. V další části tato směrnice upravuje pravidla pro zachxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxní a snižování základního kapitálu.
Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS
ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském sxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxiční pobočky společnosti v jiném členském státě. Dále upravuje zveřejňování informací ohledně poboček společností z třetích zemí a povinnost uvést exxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxostech s ručením omezeným s jediným společníkem
(kodifikované znění) Směrnice upravuje koordinační opatření týkající se jednočlenných společnosxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
Směrnice upravuje výkon práv akcionářů kótovaných společností. Především povinnosti při konání valné hromady (náležitosti pozvánky, právo zařazxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx moci, povinnost zveřejňovat výsledky hlasování)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU
ze dne 5. dubna 2011
o fúzích akciových spolexxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxou. Směrnice stanovuje náležitosti projektu fúze, jeho zveřejnění a schválení, povinnost statutárního orgánu vypracovat zprávu o fúzi a nechat přezxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxedběžné správní/soudní kontroly. Stanoví také právní účinky fúze. Konečně upravuje povinnost stanovit občanskoprávní odpovědnost znalce a řídícíxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
o rozdělení akciových společností
Směrnice rozlišuje rozdělení mezi stávající společnosti, rozdělení se založením nových společností. Speciálně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypracovat zprávu o rozdělení a nechat přezkoumat projekt znalcem. Dále upravuje povinnost ochrany věřitelů a držitelů cenných papírů se zvláštními xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxrávní odpovědnost znalce a řídících orgánů a podmínky úpravy neplatnosti rozdělení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES
ze dne 21x xxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxhu, tedy obecné zásady nabídky převzetí, pravomoc a příslušnost dozorčích orgánů, způsob ochrany minoritních akcionářů, povinnost, způsob a náležixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe, právo na vytěsnění zbývajících minoritních akcionářů a právo odkupu na žádost zbývajícího minoritního akcionáře.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xřeshraniční fúze společností z různých členských států. Stanovuje podmínky takové fúze, společný projekt fúze, zveřejnění a schválení, povinnost vxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxnost a účinky fúze a nemožnost prohlásit neplatnost fúze po nabytí účinnosti. Konečně upravuje práva zaměstnanců a zjednodušení podmínek pro fúzi sloxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxZS)
Nařízení stanoví způsob, podmínky a účinky založení EHZS. Stanovuje rozhodné právo pro zakládací smlouvy a pravidla vnitřní organizace, zákazy čxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx sdružení a neplatnost sdružení; práva a povinnost členů sdružení, včetně orgánů sdružení, rozdělování zisku, převodu členství a odpovědnosti členůx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi (SE)
Nařízení upravuje statut evropské společnosti, tedy možnosti a způsoby založení SE (fúzí, založením holdingové SE, dceřiné SE, změnou právní fxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxst řídí, případně upravuje možnosti struktury vnitřního řízení (dualistický/monistický systém) a obsahuje i úpravu valné hromady. Konečně stanovíx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxrop¬ské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců
Směrnice upravuje zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti, tedy povinnost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxnávacím výborem a společnostmi zakládajícími evropskou společnost ohledně zapojení zaměstnanců. Dále tato směrnice stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxní Rady (ES) č. 1435/2003
ze dne 22. července 2003
o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)
Nařízení upravuje statut SCE, tedy způsob a možnosxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxdí. Nařízení upravuje také zápis SCE a zveřejňování informací. Dále upravuje vznik a zánik členství, včetně práv členů v případě ukončení členství, moxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu. Konečně stanoví, jakými předpisy se řídí účetnictví a audit, zrušení, likvidace a přeměna SCE, včetně speciálních ustanovení.
Směrnice Rady 2xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xapojení zaměstnanců do záležitostí evropské družstevní společnosti (SCE), tedy povinnost a způsob založení vyjednávacího výboru při zakládání SCE xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxců. Obsahuje zvláštní úpravu pro SCE založené výlučně fyzickými osobami (nebo nejvýš jednou právnickou osobou) a možnost stanovit právo zaměstnanců xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxování práv zaměstnanců.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU
ze dne 26. června 2013
o ročních účetních závěrkách, konsolidovanýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS Směrnice upravuje náležitosti ročních účetních závěrek a výročních zpráv uvedených společností, tedy náležitosti a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxhující se na určité položky rozvahy/výsledovky a pravidla oceňování. Dále upravuje obsah komentáře a obsah výroční zprávy. Konečně obsahuje pravidlx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxuje a schvaluje mezinárodní účetní standardy (IFRS, IAS) jako povinné pro konsolidované účetní závěrky společností, jejichž účastnické cenné papírx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxosti/účetní závěrky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES
ze dne 17. května 2006
o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xuditu ročních účetních (konsolidovaných) závěrek, tedy schvalování, průběžné vzdělávání a vzájemné uznávání audi¬torů, jejich registraci, profexxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxrskými standardy a náležitosti zprávy auditora, systém zajištění kvality a veřejný dohled. Konečně stanoví speciální pravidla pro audit subjektů vexxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxn
Lasák,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
K odst. 1
Základní rysy obchodních korporací
Odstavec 1 vymezuje, jaké právnické oxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxotace samostatné právní formy v zásadě odpovídající tuzemské akciové společnosti. Obchodními korporacemi jsou pouze obchodní společnosti (společxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xx x
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxzšířit pouze zákon. Veškeré obchodní
korporace
sdílí určité
společné charakteristické rysy
:
a) Obchodní korporace jako právnická osoba
Kažxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxx.) již zákon o obchodních korporacích výslovně nestanoví, že by společnost, resp. družstvo bylo právnickou osobou. Občanský zákoník vymezuje v § 20 pxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxná. Zákon o obchodních korporacích zjevně obchodním korporacím právní osobnost přiznává. Obchodní
korporace
ve smyslu zákona o obchodních korporaxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
x
Ustanovení § 212 odst. 2 obč. zák. stanoví, že na právnickou osobu tvořenou
jediným členem se hledí jako na korporaci
ovšem s tím, že
korporace
můžx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxny alespoň dvěma osobami. Výjimku z tohoto pravidla stanoví zákon o obchodních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxkou jedné osoby (společníka nebo akcionáře). V takovém případě se na kapitálovou společnost současně vztahují ustanovení o
jednočlenné společnosti
xxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxko takové mohou být nositelem práv a povinností, které nejsou povinnostmi společníků této obchodní
korporace
. S tím souvisí i nezbytné
majetkové odděxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxální princip je jedním ze základních stavebních kamenů moderní obchodní
korporace
, neboť umožňuje trvání a existenci obchodní
korporace
nehledě na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxmají společníci žádný bezprostřední vztah a majetek obchodní
korporace
tak není bezprostředně dostupný pro věřitele společníka obchodní
korporacx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní a vznik právnické osoby - § 122 až 126 obč. zák., § 128 obč. zák., jednání za právnickou osobu před jejím vznikem - § 127 obč. zák., neplatnost právnicxxxx xxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x 144 a 145 obč. zák., veřejná prospěšnost právnické osoby - § xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx až 173 obč. zák., přeměna právnické osoby - § 174 až 184 obč. zák., zánik právnické osoby - § 185 a 186 obč. zák., a likvidace právnické osoby - § 187 až 20x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxce
představují klíčový nástroj sloužící k uskutečňování
podnikatelské činnosti v moderní společnosti
. Ustanovení § 420 obč. zák. vymezuje podnikxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxě za účelem dosažení zisku. Z § 421 odst. 1 obč. zák. současně plyne, že za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Jelikož každá obxxxxxx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx
x
Podle § 2 odst. 1 mohou být
osobní společnosti
(tj. veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) založeny pouze za
podnikatelským účelem
. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxrace
, které mohou být založeny za jiným než podnikatelským účelem a provozují nepodnikatelskou činnost, představují
tzv. podnikatele podle formy
, nxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xiktivní podnikatelé neuskutečňují podnikatelskou činnost, zásadně na ně dopadají ustanovení o podnikatelích podle § xxx x xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
x x xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pod nímž je obchodní
korporace
zapsána do obchodního rejstříku, přičemž obchodní
korporace
nesmí mít více obchodních firem. Obchodní firma
korporxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrporací spojeno do
podnikatelského seskupení
, mohou jejich obchodní firmy obsahovat
shodné prvky
; veřejnost však musí být schopna je odlišit ( § 426 xxxx xxxxxx
x x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x. s.“. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí označení „a spol“. Z § 118 odst. 2 plyne, že obchodní firma komanditní společnostx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x x32 odst. 2 plyne, že obchodní firma společnosti s ručením omezeným obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „akc. spol.“ nebo „a. s.“. Pokud jde o družstva, ta musí obsahovat označení „družstvo“, „bytové družstvo“ nebo „sociální družstvo“ (viz § 552 odst. 3, § xxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxdla
. Současně však platí, že proti tomu, kdo se dovolá sídla obchodní
korporace
zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže obchodní
korporace
namítatx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxe, že pokud obchodní
korporace
dá veřejnosti najevo, ve kterém místě fakticky podniká, má povinnost umožnit veřejnosti vstupovat s ní v tomto místě do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xále upravuje
tzv. zákonné zastoupení podnikatele
, které bylo dříve obsaženo v § 15 obch. zák. Ustanovení § 430 odst. 1 obč. zák. i pro účely obchodních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xbchodní korporaci ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Překročí-li přitom takový zákonný zástupce podnikatele své zástupčí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxedem k okolnostem případu ( § 431 obč. zák.). Obchodní korporaci současně zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byla třetí osoba v dobrx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní
korporace
(viz komentář k § 5).
Zákaz konkurence
Osoba, která vystupuje xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxá do oboru obchodního závodu. Stane-li se tak, může se ¬obchodní
korporace
domáhat, aby se jeho zástupce takového jednání zdržel ( § 432 odst. 1 obč. záxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxli zástupce na cizí účet, může se obchodní
korporace
domáhat, aby jí bylo postoupeno právo na odměnu nebo aby jí byla vydána odměna již poskytnutá. Tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx došlo ( § 432 odst. 2 obč. zák.). Namísto práva podle § 432 odst. 2 obč. zák. může obchodní
korporace
požadovat náhradu škody; to však pouze tehdy, měl-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxující obchodní korporaci, a v jehož prospěch zástupce obchodní
korporace
nedovoleně jednal ( § 432 odst. 3 obč. zák.).
Ostatní
Z § 433 odst. x xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxáření nebo k využití závislosti
slabší strany
a
k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran
. Ustanovení § 43x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxkém styku vystupuje
mimo souvislost s vlastním podnikáním
.
Podle x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxlkového přístupu své jméno a sídlo. Jelikož je obchodní
korporace
povinně zapsána v obchodním rejstříku [ § 40 písm. a) zák. o veř. rejstřících], uvedx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxstinách je obchodní
korporace
oprávněna uvádět i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem. Na citovaný § 435 obč. zák. dále pro účely oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxosti
(veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a
kapitálové společnosti
(společnost s ručením omezeným a akciová společnost). K výklxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxením omezeným) a § 243 až 551 (akciová společnost).
V rámci zvoleného definičního vymezení zákonodárce reflektuje doktrinální dělení společnosxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xbchodnímu zákoníku (Pokorná, J. in Pokorná, J.; Kovařík, Z.; Čáp, Z. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 265):
+----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x               x   xxxxxx xxxxxxxxxxx    x   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx   x
+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+
| Základní znak společnosti  | sepětí xxxxxxxxxxx      x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx     x
x               x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx    x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx      x
x               x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx    x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x
|               | účasti se společnost ruší  | společníka na společnosti    |
|               |               | nemá za následek zrušení    |
|               |               | společnosti           |
+------------------------------+-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx       x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx  x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx      x
x xxxxxxxxxxx         x xxxxxxxxxxx xxxxxx      x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx     x
x               x xxxxxxxxxxx xxxxxxx     x xxxxxxxxxxxx xxxxx       x
x               x xxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxx
x xzákladní
kapitál
se tvoří | | | -zisk iztráta se přenášejí | -povinně | | | na společníky | -zákon předepisuje jeho | | | | minimální výši | | | | -zisk i ztrátu xxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxvní postavení společníků | -společníci jsou povinni | -společníci nejsou povinni | | | osobně se účastnit | -osobně se účastnit | | | činnosti společnostx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxx xx xávazky | -za závazky společnosti | | | společnosti neomezeně | -je omezené nebo žádné | | | a solidárně | -velikost podílů společníků | | | -podíly všech spoxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------+ | Vnitřní organizace | -společnost nemá zákonem | -společnost má zákonem | | společnosti | -předepsanou vnitřní x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx, | | | společníci | -členové těchto orgánů | | | -společnost nemohou řídit | -mohou být společníci | | | osoby stojící mimo | -i třetí osoby stojící | | | spolexxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xa společnost | -statutárním orgánem | -statutární orgán je výkonný | | navenek | -společnosti jsou ze zákona | -orgán společnosti | | | -přímo společníci x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x x x x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------+
xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sdružení
. Tyto evropské obchodní
korporace
(společnosti) nejsou pojaty do vymezení osobní a kapitálové společnosti, nicméně zejména evropská spoxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x každém členském státě zásadně přistupuje tak, jako kdyby se jednalo o akciovou společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém má sídlo.
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxn o obchodních korporacích směřuje v právní úpravě akciové společnosti k její větší
„průhlednosti“
a relativnímu zpřísnění právní regulace. To se prxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxá řada údajů a doku¬mentů, které budou přístupné veřejnosti. V právní úpravě akciové společnosti je současně řada norem týkajících se vnitřního fungoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxbám.
Společnost s ručením omezeným je v podmínkách zákona o obchodních korporacích více chápána jako
soukromá společnost
, do jejíchž vnitřních pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxh práv vzdát nebo si zvolit právní režim zcela odchylný od zákona. Z tohoto pohledu lze považovat právní úpravu společnosti s ručením omezeným v podmínkxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x x xxxxx x a 2 plyne, že každá akciová společnost musí mít zřízeny
internetové stránky
, na kterých musí být uvedena obchodní firma a sídlo, identifikační číslo a úxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlu. K
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx
x x x xxxxx x xxxxxx xe
společnost s ručením omezeným
může, ale
nemusí zřídit internetové stránky
. Důvodem pro zřízení internetových stránek pro společnost s ručením omexxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxtečného odkladu uveřejní na svých internetových stránkách existenci koncernu, jinak nelze využívat výhod, které pro řídící osobu v koncernu zakotvuxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxádána, je třeba zvažovat, zda by společnost s ručením omezeným - členové koncernu - neměly zřídit internetové stránky podle § 7 odst. 3 dobrovolně právě xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxu a sídlo, identifikační číslo a údaj, v jakém obchodním rejstříku je společnost zapsána s uvedením oddílu a vložky, případně též údaj o zapsaném a splacxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x § 7 odst. 3.
b) Nejvyšší orgán akciové společnost a společnosti s ručením omezeným
Má-li akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným
jxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxkcionáře, který je řídící osobou v koncernu, dávat řízeným osobám pokyny týkající se obchodního vedení i bez uzavření ovládací smlouvy).
Svolání xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxakcionářů. Základní rozdíl je již ve
svolávání valné xxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xeště zasílat akcionářům. Stanovy mohou zasílání pozvánky akcionářům nahradit jiným pravidlem, které však nesmí omezovat účast akcionáře na valné hrxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxob navrhovaných do funkcí členů orgánů společnosti) a odůvodnění návrhu. Nenavrhuje-li se z hlediska pořadu jednání valné hromady přijetí žádného usxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxřadu jednání valné hromady.
Zákon přitom výslovně neupravuje
právo akcionářů vzdát se práva na řádné a včasné svolání valné hromady
(toto právo mxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na valné hromadě byli přítomni všichni akcionáři.
U
společnosti s ručením omezeným
jsou
pravidla svolávání valné hromady
upravena pouze pro přxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xice uvádí, že součástí pozvánky na valnou hromadu společnosti s ručením omezeným je i návrh usnesení valné hromady, ten však na rozdíl od akciové společxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti). Kromě toho se podle § 184 odst. 3 mohou společníci práva na řádné a včasné svolání valné hromady vzdát, aniž by takový postup připouštěla společexxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxkaci návrhů a protinávrhů
akcionářů pro svolání valné hromady, pro společnost s ručením omezeným taková pravidla stanovena nejsou.
Průběh valnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxím omezeným se vyžaduje pouze volba předsedy a zapisovatele.
Pokud jde o
kvorum
(způsobilost valné hromady k usnášení), je u obou společností úprxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Co se týče většin nezbytných pro přijetí rozhodnutí, je přísnější úprava u společnosti s ručením omezeným, neboť § 171 vyžaduje kvalifikovanou většxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xozdíl od akciové společnosti není u společnosti s ručením omezeným povinné svolání
náhradní valné hromady
v případě, že valná hromada nebyla schopná xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxolečenská smlouva. V případě kumulativního hlasování se počet hlasů jednotlivých společníků/akcionářů společnosti zjišťuje tak, že počet hlasů, jxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtorů, nicméně tento nástroj vyžaduje významnou úpravu stanov/společenské smlouvy, neboť právní úprava kumulativního hlasování v zákonu o obchodníxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxchnických prostředků nebo písemné hlasování před konáním valné hromady
(tzv. korespondenční hlasování)
.
V obou kapitálových společnostech lzx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xato možnost již ze zákona a společenská smlouva ji může vyloučit (viz § 175 odst. 1), v akciové společnosti musí rozhodování
per rollam
připustit stanoxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxho průběhu. Nicméně i hlasování
per rollam
je v akciové společnosti z hlediska požadavků náročnější a formálnější, již vzhledem k tomu, že v akciové spxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx xxxxx xxx x rozhodnutí valné hromady pořízen
notářský zápis
, musí mít v akciové společnosti rozhodnutí každého akcionáře
per rollam
také formu notářského zápixxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxodnutí
per rollam
je
úředně ověřen
(viz § 175 odst. 2). V tomto ohledu je proto hlasování
per rollam
v případě společnosti s ručením omezeným flexibilxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxost může nově zvolit mezi klasickým
dualistickým systémem
(představenstvo a dozorčí rada) a
monistickým systémem
(správní rada a statutární ředitxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxch korporacích vytvářet nově
jednočlenné představenstvo
i
jednočlennou dozorčí radu
a nestanoví již povinnou účast zástupců zaměstnanců v dozorčx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxává jediným povinným orgánem řízení a správy společnosti
jeden nebo více jednatelů
. Novinkou je, že společenská smlouva může určit, že více jednatelů xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxvo akciové společnosti. Funkční období jednatele může být stanoveno na
dobu určitou
i
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxa odměna za výkon funkce, měla by její složky určit
písemná smlouva o výkonu funkce
, která musí být schválena valnou hromadou (ledaže by členy představexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxle § 61. Pro členy orgánů obou společností platí stejná pravidla, pokud jde o
předpoklady pro výkon funkce
,
způsoby zániku funkce
, ustanovení o
střetu zxxxx
x x
xxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxgánů řízení a správy je mírně flexibilnější společnost s ručením omezeným, protože má pouze jeden povinný orgán, který může být představován jednou osxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ředitele), který by byl současně též jediným členem správní rady.
d) Právní postavení společníků/akcionářů
Pokud jde o
práva a povinnosti spolxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxnnosti zákonem neupravené. Naproti tomu v akciové společnosti nelze akcionářům stanovami uložit povinnosti nad rámec zákona.
Pokud jde o práva txxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x
xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výjimečně a v omezené míře.
Jak v akciové společnosti s akciemi na jméno, tak ve společnosti s ručením omezeným vzniká xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxj veřejně přístupný, zatímco v akciové společnosti nikoliv (s výjimkou případů, kdy má akciová společnost jediného akcionáře). Současně však v akcioxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xsoby, která je oprávněna poskytovat bankovní služby ve státě, který je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ( § 264 odstx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přístupné jen akciové společnosti a akcionářům, ale nově podle § 226 odst. 2 i soudům, exekutorovi, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, ČNxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxlo jí evidovaného bankovního účtu.
Vyplácet
peněžitá plnění
akcionářům vlastnícím akcie na jméno bude možné jen bezhotovostně převodem na účet xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx takové omezení neplatí.
Právo podat
společnickou žalobu
jménem společnosti má ve společnosti s ručením omezeným každý společník (viz § 167), zaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxt náhrady
tzv. reflexní škody
v souladu s § 213 obč. zák.
V akciové společnosti nelze omezit nebo zakázat
dědění podílu
, zatímco ve společnosti s rxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx volně převoditelný podíl mezi společníky s tím, že společenská smlouva může podmínit převod souhlasem jakéhokoliv orgánu společnosti. Bezdůvodný nxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x 207). Na třetí osobu bude podíl převoditelný jen se souhlasem valné hromady, avšak společenská smlouva může určit, že podíl společníka je volně převodxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxlečníka bude vydán cenný papír na řad převoditelný rubopisem
(tzv. kmenový list)
podle § 137. Nadále však bude trvat povinnost evidovat společníka v sxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxi ve společnosti
soudem. Ve společnosti s ručením omezeným je to naproti tomu v zákonem stanovených případech umožněno. Společenská smlouva však můžx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxti soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval.
Vyloučit společníka
z akciové společnosti nebo společnosti s ručxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí se splněním
příplatkové povinnosti
. Ze společnosti s ručením omezeným je možné navíc vyloučit společníka rozhodnutím soudu, pokud porušuje zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxečnosti se nikdy nemůže dotknout akciové společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným to možné je. Prohlášením konkursu na majetek společníka spolxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxným zanikne zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku společníka podle § 206 odst. 1, zrušením konkursu z důvodu, že majetek společníka xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xpolečníka ve společnosti s ručením omezeným zanikne také právní mocí nařízení výkonu rozhodnutí k postižení podílu nebo právní mocí exekučního příkaxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx mocí rozhodnutí o tomto návrhu podle § 206 odst. 1, je-li podíl nepřevoditelný. Je-li podíl převoditelný, zanikne účast společníka ve společnosti s ruxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxt vypořádací podíl.
e) Kapitálová vybavenost akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným
V akciové společnosti je stanovena
minimálxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxximální výše vkladu
v částce 1 Kč (viz § 142 odst. 1).
Základní
kapitál
ve společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti lze zvyšovat jak v důxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx veřejné nabídky, nelze zvyšovat základní
kapitál
podmíněně a nelze pověřit jednatele zvýšením základního kapitálu.
Pravidla pro zvyšování základxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxti s výjimkou nemožnosti veřejné nabídky při zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Zvyšování x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xe prospěch společníků, tak za jiným účelem. Ochrana věřitelů v souvislosti se snižováním základního kapitálu je v obou kapitálových společnostech upxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxí možné. V obou společnostech je přitom možné poskytnout
dobrovolné příplatky
společníků. Příplatek společníkovi, který jej poskytl, však lze vrátxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe pravidel pro rozdělení
jiných vlastních zdrojů
.
Pro
finanční asistenci
jsou ve společnosti s ručením omezeným méně přísná pravidla než v akcioxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
V obou kapitálových společnostech se zrušuje povinná tvorba
rezervního fondu ze zisku
. Rezervní fond vytvořený ze zisku nebo příplatkem při vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxých pro rozdělování zisku.
II. Evropská (akciová) společnost*)
a) Povaha evropské společnosti, prameny úpravy
Nadnárodní formou akciové spxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení jsou sice aplikovatelná přímo v jednotlivých členských státech (a též ve státech xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonů, které řeší problémy ponechané úpravě speciálními zákony jednotlivých členských států. V ČR je to zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnostxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxkém právu upravuje tuto problematiku část druhá zák. č. 627/2004 Sb. V otázkách, které nejsou řešeny ani nařízením ani speciálním zákonem, se aplikujx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxem úpravy vztahů ve společnosti jsou její stanovy
vydané v souladu s nařízením v rozsahu, v němž to nařízení připouští, a v rámci aplikace národních právxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxštními vnitrostátními právními předpisy, uplatňují se tyto právní předpisy plně na SE.
I přes tuto roztříštěnost právní úpravy má forma nadnárodxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx členského státu.
Podle výslovné úpravy ve třetím odstavci prvního článku nařízení je SE právnickou osobou,
kapitálovou společností
ve formě akxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx zajištěno, že tyto společnosti budou mít přiměřenou velikost, je stanoven minimální
základní
kapitál
tak, aby společnosti měly dostatečný majetekx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx
xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxladnímu kapitálu.
Ohledně
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xylo významně odchylné od české úpravy a jeho doslovná aplikace by přinášela akcionářům SE znevýhodnění oproti akcionářům českých akciových společnoxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxažovat za maximum zákonného ručení - pokud akcionáři národních akciových společností ručí ze zákona za dluhy svých společností, je u SE toto ručení omexxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxo akcionáře SE. Akcionáři evropské společnosti se sídlem v ČR proto za dluhy své SE ručit nebudou.
b) Označení evropské společnosti
Obchodní firxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx zkratku nesmí používat. Pokud ale měly obchodní společnosti a jiné právnické osoby zapsané do rejstříku v členském státě před dnem vstupu tohoto nařízxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxosti podle českého práva platí pro zakládání nadnárodní evropské společnosti odlišná pravidla. Základní odlišnost spočívá v tom, že evropskou spolexxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx společnost je možné založit:
-
Fúzí
dvou nebo více akciových nebo evropských společností, které jsou založeny podle práva některého z členských xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxž sídlo budoucí evropské společnosti si mohou zvolit v kterémkoli státě EU. Fúze se může uskutečnit jako
fúze splynutím
(formu SE nabývá nově vzniklá sxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxtech postupu, které nařízení nezmiňuje. Úvodní etapy fúze se proto uskuteční podle národního právního řádu každé z fúzujících xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxh obchodních společností a družstev. Východiskem fúze je
projekt fúze
, který musí obsahovat náležitosti uvedené v čl. 20 nařízení s tím, že fúzující spxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x zveřejnění informací o opatřeních chránících věřitele a
menšinové akcionáře
(čl. 21), následuje
zpráva znalce
a
schválení projektu valnými hromaxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxních předpisů platných pro fúze akciových společností členského státu, jehož právem se fúzující společnost řídí. V každém dotyčném členském státě vyxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxení tohoto osvědčení svěřeno notářům. Náležitosti osvědčení stanoví § 16 zák. č. 627/2004 Sb., podklady, které je společnost povinna notáři předložxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxdčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí). Fúze je potom dokončena již ve státě budoucího sídla nástupnické SE tím, že soulad fxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hlediska souladu fúzí akciových společností s právem v členském státě, ve kterém se má nacházet navrhované sídlo SE. K tomuto účelu předloží každá fúzuxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xrojektu fúze schváleného touto společností. Přezkum se soustřeďuje zejména na to, zda byl projekt fúze řádně schválen a zda byla vyřešena otázka zapojxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy fúze. Při fúzi sloučením se veškerá aktiva a pasiva každé zanikající společnosti převádějí na nástupnickou společnost, akcionáři zanikající spolexxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxškerá aktiva a pasiva fúzujících společností převádějí na SE, akcionáři fúzujících společností se stávají akcionáři SE a fúzující společnosti zanikxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxde
výmaz
těchto společností, který má však již jen
deklaratorní
xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxopské unii, mohou usilovat o založení
holdingové SE
za předpokladu, že nejméně dvě z nich
i)
se řídí právem různých členských států nebo
ii)
mxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxsobu evropskou společnost formálně zakládají
společníci
dosavadních národních společností, protože
podíly
na nich se stávají předmětem
vkladu
dx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxkt založení této společnosti
. Projekt zahrnuje zprávu, jež vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska založení a uvádí důsledky vytvořenx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxým musí přispět akcionáři k založení holdingové SE. Tento podíl musí tvořit akcie představující více než 50 % stálých
hlasovacích práv
. Každá ze společxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxcem, který o tom vyhotoví zprávu. Zpráva musí poukazovat na případné potíže při ocenění a uvádět, zda je navrhovaný
výměnný poměr akcií
spravedlivý a oxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxná hromada každé společnosti dávající podnět k založení. Schválením projektu začíná běžet tříměsíční lhůta xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Holdingová SE je založena pouze tehdy, pokud akcionáři nebo držitelé podílů společností dávajících podnět k založení převedou ve zmíněné tříměsíční xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xveřejní každá ze společností v národním věstníku. Od okamžiku tohoto zveřejnění začíná běžet jednoměsíční dodatečná lhůta, během níž se mohou i ti spoxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxa do obchodního rejstříku ve státě svého sídla a stane se ovládací společností všech ostatních společností, jejichž společníci obdrží akcie holdingoxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xídlo a správní ústředí ve Společenství, mohou založit
dceřinou společnost SE
upsáním jejích akcií, jestliže nejméně dvě z nich
i)
se řídí právem rxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xiném členském státě.
Na společnosti a ostatní právnické osoby účastnící se založení se vztahují předpisy, kterými se řídí jejich účast na založení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxo státu, která má sídlo a správní ústředí v Evropské unii, může být přeměněna na SE, pokud má alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxnoho členského státu do jiného současně s nabytím účinnosti přeměny. Řídící nebo správní orgán dotyčné společnosti vypracuje projekt přeměny a zprávxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přeměny se zveřejní způsobem stanoveným právními předpisy každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxch znalců jmenovaných nebo schválených v souladu s vnitrostátními právními předpisy náležitě osvědčit, že společnost má čistá aktiva nejméně ve výši xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtom schválí projekt přeměny společně se stanovami SE.
Evropská společnost samotná může založit jednu nebo více
dceřiných společností ve formx xx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx musí mít akciová společnost více než jednoho akcionáře, se v případě dceřiné společnosti SE nepoužijí.
Členský stát může stanovit, že společnostx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xlenském státě a má skutečnou a trvalou vazbu na hospodářství členského státu. České právo připouští tuto možnost v § 3 odst. 1 zák. č. 627/2004 Sb., o evrxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxm se nachází její sídlo. Rozhodnutí o takové přeměně lze učinit teprve po uplynutí dvou let od zápisu SE do rejstříku a po schválení prvních dvou
ročních úxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxkud jde o volbu sídla, určuje nařízení, že se
sídlo SE
musí nacházet ve Společenství, ve stejném členském státě jako její správní ústředí. Členský stát xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxsuje v členském státě, ve kterém má sídlo, do rejstříku určeného právními předpisy členského státu. SE nesmí být zapsána, dokud nebyla uzavřena
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokud neuplynula doba vyjednávání podle článku 5 směrnice (6 měsíců, popř. jeden rok), aniž bylo dosaženo dohody. Evropská společnost, která má mít zaxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
Při zápisu SE do obchodního rejstříku se budou zapisované údaje řídit zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osobx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého sídla a usnesení valné hromady o schválení návrhu přemístění zapsaného sídla. Rejstříkový soud je povinen pro účely zveřejnění v Úředním věstníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxpsaného sídla evropské společnosti v případě jeho přemístění, a to na náklady navrhovatele.
d) Vnitřní organizace evropské společnosti
Rovněx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí ustanovení jsou obsažena v zákoně o evropské společnosti.
Nařízení v první řadě stanoví, že valná hromada rozhoduje o záležitostech, ve kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxm se nachází sídlo SE, buď právní předpisy tohoto členského státu, nebo stanovy SE. Ve vztahu k účasti zaměstnanců na řízení společnosti rozhoduje valnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hromady a hlasování
se řídí právními předpisy vztahujícími se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxhem 18 měsíců po vzniku evropské společnosti. Valnou hromadu může kdykoli svolat řídící, správní či dozorčí orgán nebo jiný příslušný orgán či úřad v soxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xromady se děje na základě
prosté většiny hlasů
- pokud nevyžaduje nařízení nebo případně právní předpisy vztahující se na akciové společnosti v člensxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtných hlasů. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování, zdržel se hlasování nexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
x xxx xxxxx xxxxad stanoví povinnost
hlasování podle druhů akcií
: existují-li v SE dva nebo více druhů akcií, podléhá každé rozhodnutí valné hromady zvláštnímu hlasoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xdst. 1 nebo 2, vyžaduje se tato většina i u zvláštního hlasování každé skupiny akcionářů, jejichž zvláštních práv se toto rozhodnutí týká.
Pro
změnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xztahující se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE, nevyžadují nebo neumožňují vyšší většinu. Český zákon o evropské sxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx v nařízení. Podle nařízení se změny stanov zveřejňují - v tomto ohledu platí § 66 písm. a) zák. o veř. rejstřících o sbírce listin, kam jsou výkonné orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxem na území ČR
Nařízení poskytuje zakladatelům možnost zvolit si buď vnitřní uspořádání společnosti na
dualistickém základě
(vedle valné hromadx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx
xxxxstickém základě
(valná hromada a jeden orgán slučující funkce výkonné i dozorové).
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx
x
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xa dobu stanovenou ve stanovách, která však nesmí přesahovat
šest let
,
-
podle stanov může být členem orgánu i osoba právnická, pokud jmenuje fyzicxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE, není způsobilá být členem odpovídajícího orgánu akciové společnosti řídící se právem tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě,
-
ve stanovách mohou být určeny zvláštní požadavky na ty členy orgánů společnosti, které zxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jmenovat některé členy orgánu společnosti - české právo tuto možnost nezná, nelze jí proto využít ani u SE se sídlem v ČR, část členů dozorčí rady však můžx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxeré musí v dualistickém systému schválit řídícímu orgánu dozorčí orgán nebo které vyžadují výslovné rozhodnutí správního orgánu v monistickém systéxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xýjimkou případů, ve kterých předání informací požadují nebo povolují vnitrostátní právní předpisy vztahující se na akciové společnosti nebo ve kterxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda,
-
podle národních akciových předpisů se řídí odpovědnost členů řídících, dozorčích a správních orgxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxské společnosti
Český obchodní zákoník monistický systém pro české akciové společnosti nedovoloval, zákon o evropské společnosti musel proto upxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích již monistickou strukturu dovoluje a tak zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvis¬losti s přijetím rekodifikace soukxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xravidel pro
monistický systém
, úprava je proto koncentrována do zákona o obchodních korporacích.
Správní rada
je podle čl. 43 nařízení orgánem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxhodních korporacích upravuje v § 460 odst. 2, že správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx
xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxy. Předseda organizuje a řídí činnost správní rady a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o čxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxiteli. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost jiný správní radou určený člen.
Z postavení a funkce spxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxnů správní rady jejího předsedu, aby
svolal správní radu
s programem, který žadatelé určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu ox xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxe předsedy správní rady a statutárního ředitele oddělena.
Statutární ředitel může být správní radou odvolán. Pokud jde o postavení statutárního xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx věcech, ustanovení stanov a rozhodnutí správní rady omezující působnost generálního ředitele jsou vůči třetím osobám neúčinná.
g) Dualistický sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx Je tedy obdobně jako představenstvo českých akciových společností statutárním orgánem SE a vykonává též
obchodní vedení
.
Podle čl. 39 nařízení jxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti bylo určeno, že členy představenstva
dualistické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxví v představenstvu a dozorčí radě platí
vzájemná neslučitelnost funkcí
, dozorčí rada však může jmenovat jednoho ze svých členů, aby jednal jako člen pxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx může vykonávat funkci člena představenstva pouze do doby konání nejbližšího zasedání orgánu, do jehož působnosti náleží volba či jmenování nového člxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozorčí rady vykonávat funkci člena představenstva tímto dnem zaniká a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích jmenuje chybějícíhx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x
xxxxxxx x předpokládaném vývoji podnikání SE
. Kromě těchto pravidelných informací podává představenstvo dozorčí radě neprodleně informace o událostech, ktxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxí představenstva, u nichž je nutné schválení dozorčí rady. Český zákon o evropské společnosti tato jednání sám neupravuje, nevyužívá možnosti vyplývxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxlistický systém vnitřního uspořádání, je povinna zřídit
dozorčí radu
, která i u této společnosti představuje orgán vnitřního dohledu a kontroly ve vzxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxu prvních členů, kteří mohou být jmenováni stanovami. Počet členů dozorčí rady, popř. pravidla pro jeho stanovení, uvádějí stanovy. Česká republika nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxěna provést nebo nechat provést (z dikce lze usuzovat, že šetření by mohl provádět i externí subjekt mimo SE) jakákoli šetření potřebná k výkonu jejích pxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxždý člen dozorčího orgánu. Český zákon o evropské společnosti určuje v tomto směru, že každý člen dozorčí rady má
právo na informace vůči představenstvx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxi. V případě sporu rozhodne o právu na informace člena dozorčí rady na jeho návrh nebo na návrh představenstva soud.
Uvnitř dozorčí rady musí být zajxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xe svého středu předsedu.
i) Zapojení zaměstnanců do řízení a správy evropské společnosti
Úprava
zapojení zaměstnanců do řízení a správy evropsxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Členské státy byly povinny upravit
účast zaměstnanců na řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xměrnici je založena na
smluvním principu
- řídící orgány osob, které se zúčastňují založení evropské společnosti, jsou povinny vytvořit bez zbytečnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxdobě a rozsahu zapojení zaměstnanců do řízení v budoucí evropské společnosti. Složení výboru musí odpovídat počtům zaměstnanců budoucí evropské spoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxněných společností, která bude řešit způsob zapojení zaměstnanců do řízení budoucí evropské společnosti. V průběhu vyjednávání rozhoduje výbor hlaxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xětšinou všech členů výboru, kteří současně zastupují alespoň dvě třetiny všech zaměstnanců.
Proces vyjednávání
musí být skončen po půl roce, lhxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x příloze ke směrnici.
j) Hospodaření evropské společnosti
Evropská společnost vytváří povinně
základní
kapitál
, jehož výše musí činit nejménx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xE se sídlem v tomto členském státě. S výhradou čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení platí pro základní
kapitál
SE, jeho zachování a změny, a rovněž pro
akcie, dluhopixx
x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxtříku. SE se dále řídí pravidly vztahujícími se na akciové společnosti řídící se právem členského státu, ve kterém se nachází její sídlo, pokud jde o sesxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
k) Společníci a společnická práva
Nařízení přiznává
menšinová práva
akcionářům i v evropské společnosti. Jeden nebo více akcionářů, jejichž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxy SE nebo vnitrostátní právní předpisy mohou stanovit nižší podíl za stejných podmínek, jaké platí pro akciové společnosti. České právo využívá této mxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xákonem o obchodních korporacích. V žádosti o svolání valné hromady musí být uvedeny body, které mají být zařazeny na pořad jednání.
Nekoná-li se po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xejich zástupce, aby valnou hromadu svolali. Tím nejsou dotčeny případné vnitrostátní právní předpisy, které rovněž akcionářům umožňují, aby sami svxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxy na
pořad jednání valné hromady
zařazeny jeden nebo více dodatečných bodů. Postupy a lhůty pro tyto žádosti stanoví vnitrostátní právní předpisy člexxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu, ve kterém se nachází sídlo SE, za stejných podmínek, které platí pro akciové společnosti.
l) Jednání navenek
Statutární orgán SE se liší podlx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx současně statutárním ředitelem a současně je členem
statutárního orgánu
i osobou oprávněnou vykonávat
obchodní vedení společnosti
. Ostatní členoxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
x
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlečnosti je pak statutární ředitel, který je rovněž oprávněn k obchodnímu vedení společnosti. Předseda a ostatní členové správní rady plní v tomto uspxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx a zánik evropské společnosti
Vnitrostátní úprava platí i pro evropskou společnost. Nařízení určuje, že ve věcech
zrušení, likvidace, úpadku, zasxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxovení o rozhodování valné hromady.
Zvláštní důvody pro zrušení SE rozhodnutím soudu vyplývají ze zák. č. 627/2004 Sb.:
-
Evropská společnost xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxd, u něhož je zapsána v obchodním rejstříku, i bez návrhu ke zjednání nápravy. Neuposlechne-li evropská společnost a neučiní-li opatření uložené soudxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxa.
-
Jestliže se stanovy evropské společnosti dostanou do rozporu s
dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců
, uzavřenou podle části druhx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x této změně nerozhoduje. Porušení této povinnosti je důvodem, pro který může soud i bez návrhu rozhodnout o zrušení evropské společnosti a o jmenování jxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
a) Povaha sdružení, prameny jeho úpravy
Nadnárodní komunitární formou obchodní společnosti, která se velmi blíží osobní společnosti, je
evropskx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xájmovém sdružení
(dále též jen „nařízení“) a navazujícím vnitrostátním zákonem (zák. č. 360/2004 Sb.). Při absenci speciálních ustanovení v těchto pxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xrávních subjektů byl pomocí EHZS vytvořen právní rámec, který měl usnadnit přizpůsobení jejich činnosti hospodářským podmínkám Společenství a zvýšxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
EHZS v plném smyslu tohoto pojmu není - od společnosti se liší hlavně svým účelem, kterým je pouze
usnadnění nebo rozvoj hospodářské činnosti jeho členx
x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být činnost sdružení spojena s hospodářskou činností jeho členů, avšak nesmí ji nahrazovat a ve vztahu k ní musí mít pouze doplňující povahu.
Sdružxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxi týkající se zaměstnanců, financí a investic;
-
držet přímo nebo nepřímo z jakéhokoli důvodu
podíl
nebo
akcie
jakékoli formy ve společnosti, kxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxt jeho členů;
-
zaměstnávat více než pět set osob;
-
být společností využíváno k poskytnutí půjčky členům řídících orgánů členských společnxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xebo jakoukoli osobou s ním spojenou pouze v míře povolené právními předpisy členských států, které se vztahují na společnosti;
x
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxstříku
způsobilost být subjektem práv a povinností
, uzavírat smlouvy nebo činit jiná právní jednání a vystupovat před soudem. Sama tato skutečnost všxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxjstříku je sdružení zapsáno. Pokud by sdružení bylo zapsáno v ČR, bude s ohledem na podpůrné použití ustanovení o veřejné obchodní společnosti, právnixxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxáva vytvořené v souladu s právem členského státu, které mají
zapsané sídlo
nebo
ústředí
ve Společenství. Členy se mohou stát i fyzické osoby, které vyxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xospodářské zájmové sdružení musí mít
alespoň dva členy
, jak to vyplývá z čl. 4. Sdružení se musí skládat alespoň ze dvou společností nebo jiných právnícx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxátech, nebo společnosti nebo jiného právního subjektu a fyzické osoby, z nichž první má ústředí v jednom členském státě a druhá vykonává svou činnost jaxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xožnosti české právo nevyužilo. Každý členský stát je též oprávněn z důvodu svého veřejného zájmu vyloučit nebo omezit členství určitých kategorií fyzxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
c) Označení sdružení
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxa „EHZS“, pokud tato slova nebo zkratka nejsou již součástí názvu. Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení, stanoví, že
obchxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxvu nebo obchodní firmě toto označení používat.
Identifikace sdružení se musí objevit i na
obchodních dopisech, objednávkových listech a jiných oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xebo zkratka „EHZS“, pokud tato slova nebo zkratka nejsou již součástí názvu,
-
místo rejstříku, ve kterém je sdružení registrováno, a rovněž spisoxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxkvidaci.
d) Založení a vznik sdružení
Evropské hospodářské zájmové sdružení se sídlem na území České republiky je právnickou osobou, jež se xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx který předchází nebo následují slova „evropské hospodářské zájmové sdružení“ nebo zkratka „EHZS“, pokud tato slova nebo zkratka nejsou již součástí xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xíslo a místo registrace každého člena sdružení,
-
dobu trvání sdružení, pokud není neomezená.
Každé sdružení musí být zapsáno v rejstříkxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxkého sdružení do obchodního rejstříku podávají všichni jeho členové. Rejstříkový soud je pak povinen zveřejnit oznámením v
Obchodním věstníku
údajxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxžení zapsáno. Rejstříkový soud je rovněž povinen oznámením zveřejnit výmaz sdružení z obchodního rejstříku. Zveřejňuje se též oznámení o tom, že přísxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věstníku došlo, oznamuje rejstříkový soud ve lhůtě jednoho měsíce po zveřejnění údajů Úřadu pro úřední tisky Evropské unie, který tyto údaje zveřejňuxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxlší změny této smlouvy, doklady prokazující zřízení nebo zrušení provozovny sdružení, případné soudní rozhodnutí o neplatnosti sdružení, rozhodnuxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xřevodu účasti člena na sdružení, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxerá osvobozuje nového člena od úhrady závazků, jež vznikly před jeho vstupem.
Pokud sdružení zřídí v jiném členském státě, než je stát, v němž má sdrxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxátu. U příslušného rejstříku tohoto členského státu též uloží kopie dokladů, které jsou povinně uloženy u rejstříku členského státu, kde se nachází síxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx registrovány.
e) Vnitřní organizace sdružení
I když má EHZS svým charakterem blíže k osobním společnostem, není jeho vnitřní struktura ponechxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Smlouva o sdružení může stanovit další orgány a určit jejich pravomoci.
Členové sdružení
jsou jeho nejvyšším orgánem, který může k dosažení předxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx podmínky, že žádný z nich nezíská většinu hlasů. Členové mohou pouze jednomyslně rozhodnout o
-
změně předmětu činnosti sdružení,
-
změně poxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě o sdružení,
-
změně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí jinak,
-
provedení jakékoliv změny smlouvy o sdružení, která není uvedena v tomto odstavci, nestanoví-li smlouva jinak.
Jednomyslně všemi xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxnutí musí být přijato jednomyslně, může smlouva o sdružení určit podmínky
usnášeníschopnosti a většinového rozhodování
, za kterých budou přijímána xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxří řídí běžnou činnost sdružení. Nařízení určuje podmínky, které musí osoby splnit, aby mohly funkci jednatelů zastávat. Jednateli sdružení nemohou xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxo rozhodnutí vydaného nebo uznaného členským státem, nesmějí být členem správního nebo řídícího orgánu společnosti, nesmějí řídit závod nebo nesmějx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xdružení, popř. jednomyslné rozhodnutí členů.
Na
výkon funkce jednatele
evropského sdružení, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu, se vztahxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxm. Jednatelé mají vůči členům informační povinnost. Každý člen má právo získat od jednatelů informace o záležitostech sdružení a seznamovat se s účetnxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxdevším podpoře hospodářských aktivit svých členů, může xxx xxx xxxxxxxx
xxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxružení, a pokud jej tato smlouva neurčuje, rovnými díly.
Pokud jde o
danění zisku
, platí pro evropské hospodářské zájmové sdružení princip totožnx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxZS úspěšné, musí členové sdružení přispět na vyrovnání částky, o kterou výdaje přesahují příjmy, v poměru stanoveném ve smlouvě o sdružení, a pokud jej xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxko u veřejné obchodní společnosti, s tím, že po dobu trvání a v průběhu likvidace až do jejího skončení musí věřitelé nejprve požádat o zaplacení dluhu hlxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxropském hospodářském zájmovém sdružení upřesňuje pro případ výkladových obtíží, že členové evropského sdružení ručí za dluhy evropského sdružení jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxmlčení povinností člena sdružení
podle čl. 37 nařízení. Pro žalobu proti členu sdružení ve věcech, které se týkají závazků vyplývajících z činnosti sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxecí lhůta je stanovena pro žalobu v totožné věci, pokud zaniklo sdružení. Tato promlčecí lhůta začíná běžet od zveřejnění skončení likvidace.
Pokxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxčí tedy v plném rozsahu i za dluhy, které vznikly ještě před jeho vstupem do sdružení. Od povinnosti hradit dluhy, které vznikly před jeho vstupem, jej můxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtění uložena ve sbírce listin a uložení bylo zveřejněno v Obchodním věstníku.
Úprava ručení za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se stali členy na základě převodu členství (čl. 22 nařízení), vstupují plně do právního postavení svého předchůdce a ručí za všechny dluhy neomezeně, sxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxrý přestal být členem sdružení, ručí i nadále za dluhy, které vyplynuly z činnosti sdružení před ukončením jeho členství. Tato úprava ručení se neuplatxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxící dluhy.
Evropské sdružení je
účetní jednotkou
podle zvláštního právního předpisu. Jednatelé evropského sdružení zabezpečují řádné vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxní společnosti, který je nepřevoditelný, stanoví článek 22 nařízení, že každý člen sdružení může převést svou účast ve sdružení nebo její část na jinéhx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx sdružení
však není prolomen ani přípustností převodů - nařízení váže účinnost převodu na jeho jednomyslné schválení ostatními členy sdružení.
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx ručí i za dluhy, které vznikly před účinností převodu, a nedopadá na něj zvláštní úprava uvedená v čl. 26 odst. 2 nařízení. Ručení nemůže být zproštěn.
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx
xástavní právo k účasti ve sdružení
se použijí přiměřeně ustanovení o
zástavním právu k podílu
ve společnosti s ručením omezeným s výjimkou ustanoveníx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xráva do obchodního rejstříku. Úřední ověření podpisu na zástavní smlouvě a jejích změnách se nevyžaduje.
Člen sdružení může xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxahuje úpravu podmínek pro vystoupení člena.
Originárním způsobem vzniku členství je
přistoupení ke sdružení
. Rozhodnutí o přijetí nových členů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xinnosti sdružení před jeho vstupem. Od povinnosti hradit dluhy, které vznikly před jeho vstupem, jej může osvobodit ustanovení ve smlouvě o sdružení nxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxství ve sdružení
je odchylná od úpravy, kterou obsahuje české právo pro veřejnou obchodní společnost. Členství ve sdružení může zaniknout následujíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vystoupení nic neurčuje, může člen vystoupit na základě jednomyslného souhlasu ostatních členů. Člen může rovněž ze sdružení vystoupit, pokud pro to xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxní. Jako sankce může vyloučení následovat po vážném porušení povinností člena nebo způsobí-li člen, že fungování sdružení je vážně narušeno nebo takoxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx-li smlouva o sdružení jinak.
-
Členství zaniká
smrtí člena
- členství zásadně nepřechází na právního nástupce zemřelého, smlouva o sdružení to xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxtane splňovat požadavky uvedené v čl. 4 odst. 1 nařízení (členy sdružení mohou být pouze společnosti a další právní subjekty veřejného nebo soukromého xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průmyslovou, obchodní, řemeslnou, zemědělskou činnost nebo svobodné povolání nebo poskytují jiné služby v Unii).
Jakmile přestane být člen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Na vlastní existenci sdružení nemá zánik členství některého z jeho členů zásadně vliv. Smlouva o sdružení však může obsahovat odchylné řešení.
Člxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx účasti ve sdružení dohodl. Přestane-li být člen součástí sdružení z jiného důvodu, než je převod, určí se výše práv, které mu náležejí, nebo dluhů, kterx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxálně dopředu.
Nestanoví-li smlouva o sdružení jinak, a aniž jsou dotčena práva, která osoba nabyla podle čl. 22 odst. 1 nebo čl. 28 odst. 2 nařízení, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxčených jednomyslným rozhodnutím dotyčných členů.
h) Zastoupení sdružení navenek
Evropské hospodářské zájmové sdružení zavazuje vůči třetíx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxími osobami postavení, které se blíží postavení členů statutárních orgánů veřejné obchodní společnosti, i když je nařízení i prováděcí zákon chápou jxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxl jedná způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, i když jeho jednání nerealizuje předmět činnosti sdružení. Jakékoli omezení pravomocí jednatele nexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxanovit, že sdružení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxchodního rejstříku a zveřejněna.
i) Zrušení a zánik sdružení
Ke
zrušení
samotného
sdružení
může primárně dojít na základě rozhodnutí jeho člxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxx xvých členů zrušeno
, pokud uplyne doba stanovená ve smlouvě o sdružení nebo nastanou-li jakékoli jiné důvody uvedené v této smlouvě. Sdružení musí být rxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí v těchto případech nepřijali, může kterýkoli člen požádat o prohlášení zrušení soud.
Členové sdružení jsou povinni rozhodnout o jeho xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxbo jiných právních subjektů, které mají ústředí v různých členských státech, nebo dvou fyzických osob, které vykonávají svou činnost jako hlavní v růzxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxvá svou činnost jako hlavní v jiném členském státě). Po zrušení sdružení na základě rozhodnutí jeho členů musí jednatelé podat návrh na příslušný rejstxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy nebo činit jiná právní jednání a vystupovat před soudem. Na průběh likvidace a její skončení se aplikují vnitrostátní právní předpisy.
Likvidxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxspodářského zájmového sdružení. Důvodem pro zrušení je porušení nařízením vymezeného předmětu činnosti sdružení (čl. 3), porušení ustanovení o sídxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxzhodnutím o věci samé xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo příslušného státního orgánu. Při neexistenci orgánu, do jehož působnosti by patřil dohled nad evropským hospodářským zájmovým sdružením (je oxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, do jehož působnosti by návrh na zrušení sdružení patřil. Soud může rozhodnout o zrušení sdružení i na návrh jeho člena, pokud k tomu má člen sdružení oprxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxřejnému zájmu tohoto státu. Uvedenou možnost však nařízení váže na skutečnost, že takový důvod sdružení je upraven právem členského státu i pro další oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
x odst. 3
Pokud zákon o obchodních korporacích hovoří o
družstvu
, rozumí se tím jednak národní družstvo, jehož úprava je obsažena v § 552 až 773, a to včxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx přímo použitelnými předpisy Evropské unie a v návaznosti na to v rámci českého právního řádu zvláštním zákonem.
Podobně jako obchodní zákoník, taxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxa, jímž je sociální družstvo. Pro družstva jde o významný posun v tom smyslu, že ve vztahu k bytovému družstvu obsahoval obchodní zákoník pouze vymezení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, byť v některých dřívějších právních úpravách družstev v samostatných družstevních zákonech byla rozlišována také družstva
spotřební, výrobní a zexxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx techniky, vzdělávání či výkupu potravinářských produktů.
Právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxnosti na to ze směrnice Rady ES č. 2003/72 ze dne 22. 7. 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnancxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xospodářskému a zájmovému sdružení viz komentář k § 1 odst. 2.
Evropská družstevní společnost
Ve vztahu k evropské družstevní společnosti je třexx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx x435/2003 je možno měnit či doplňovat pouze v těch případech, kdy to nařízení výslovně ukládá či umožňuje. Takové úpravy a doplnění obsahuje zák. č. 307/xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákon.
Podle citovaného nařízení je
pro evropskou družstevní společnost užívána zkratka SCE
(kterou použije pro vyjádření právní formy před nexx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxvní společnost se v první řadě řídí uvedeným nařízením Rady ES č. 1435/2003
a tam, kde to je nařízením výslovně povoleno, se řídí
ustanoveními svých staxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxda, než u právní úpravy družstva v zákonu o obchodních korporacích i dříve v obchodním zákoníku). Ve věcech, které nejsou upraveny nařízením, nebo jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxenské státy přijaly v souvislosti s implementací komunitárních předpisů, týkajících se specificky evropské družstevní společnosti
(tedy v České rexxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxniklé podle zákona členského státu, v němž má evropská družstevní společnost své registrované sídlo
(tedy xxxxx xx xx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxí společnost své registrované sídlo (tedy s možnými úpravami, které z. o. k. přímo nezakazuje). Jestliže národní zákon stanovuje specifická pravidlax xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxném rozsahu vztahovat také na evropskou družstevní společnost. Současně nařízení výslovně upravuje zásadu nediskriminace, podle které musí být v kaxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxtevní společnost své registrované sídlo. Toto sídlo se musí nacházet na území Společenství, ve stejném členském státě jako jeho ústředí. Členský stát xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xotřeb jejích členů nebo rozvoj jejich ekonomických či sociálních aktivit, a to v souladu se stanovenými principy, mezi které patří:
-
každý člen by xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo dodavateli, nebo by se měli jinak podílet na aktivitách družstva,
-
řízení by mělo být svěřeno členům rovným způsobem, i když může být dovoleno vxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxechány ke splnění potřeb členů,
-
pro členství by neměly platit žádné umělé restrikce,
-
při zrušení by měla být čistá aktiva a rezervy rozděxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či trvalé bydliště alespoň ve dvou členských státech. Musí se jednat alespoň o 5 fyzických osob, nebo o osoby právnické, případně o kombinaci členství pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxzí tuzemského a zahraničního družstva. Může se jednat buď o fúzi sloučením, kdy formu SCE získává nástupnické družstvo, nebo fúzi splynutím, kdy formu xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu. Na založení evropské družstevní společnosti, která bude mít zapsané sídlo na území České xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxkterého členského státu, má zapsané sídlo v členském státě a má trvalý a efektivní vztah k ekonomice členského státu.
Při zakládání evropské družsxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxlo. Stanovy mají písemnou podobu a musí být zakládajícími členy podepsány (stanovami se v nařízení rozumí zakladatelská smlouva nebo listina a stanovxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxx xegistrace v členském státě podle příslušného zákona tohoto členského státu.
Členy
evropské družstevní společnosti mohou být buď fyzické osobyx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxž jsou jiná družstva, nazývá se (v družstevní teorii a praxi) družstvem „sekundárním“ či družstvem „druhého stupně“. Skladba členů může být diverzifixxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx mají prospěch z činnosti družstva, anebo provádějí práce jeho jménem.
Upsaný
kapitál
evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x eurech. Rovněž je připuštěno vydání více kategorií podílů. Podíly se vydávají na jméno a nominální hodnota podílů v jedné kategorii musí být shodná. Koxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xodnoty a zbývající část do pěti let, neurčí-li stanovy kratší dobu. Nepeněžité vklady musí být splaceny v plné výši v den upsání. Současně platí, že
kapixxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxsaného kapitálu určují stanovy s tím, že musí činit nejméně 30 000 EUR a pod tuto hodnotu nesmí nikdy poklesnout. Stanovy mohou také upravit vydávání nepxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžstevní společnosti, avšak jejich celková hodnota je omezena stanovami; u nečlenů úpis nezakládá členství. Takto postupovat by mohlo SCE se zapsaným xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxkladem je vždy valná hromada, která je nejvyšším orgánem. V dalším záleží na rozhodnutí, zda je zvolen
tzv. dualistický systém nebo tzv. monistický sysxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxonu o obchodních korporacích, kontrolní komise) a řídící orgán (představenstvo). V případě monistického systému je ustaven pouze správní orgán (v čexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx radou. Správní rada se může zabývat jakoukoliv záležitostí týkající se evropské družstevní společnosti, pokud ji nařízení, zákony nebo stanovy nesvxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxích korporacích (ani dříve podle obchodního zákoníku) monistický systém znám. Základem orgánů družstva je vždy členská schůze (nazývaná ve vzdáleněxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní komise. Podobně jako obchodní zákoník, zná také současná úprava družstva zvláštní možnost zjednodušené soustavy orgánů u malého družstva. V malém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtva. Kontrolní komise se v tomto družstvu nezřizuje, neurčí-li stanovy jinak. Není-li kontrolní komise zřízena, nebo neurčí-li stanovy jinak, vykonxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxužstva voleny členskou schůzí, v případě evropské družstevní společnosti s
dualistickým -systémem
jmenuje valná hromada pouze členy dozorčího orgxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xřipouští, aby členský stát ve své právní úpravě ponechal na stanovách evropské družstevní společnosti (nebo to dokonce po nich požadoval) případné urxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xzemí. Tento přístup byl zvolen také v české právní úpravě, kde je stanoveno, že stanovy evropské družstevní společnosti mohou určit, že členy představxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxho orgánu. Na rozdíl od z. o. k. však dozorčí orgán může ustanovit jednoho ze svých členů k výkonu funkce člena řídícího orgánu, pokud se funkce uvolní (s txxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xeské právní úpravy evropské družstevní společnosti může člen kontrolní komise (tedy dozorčího orgánu), který je dočasně pověřen k výkonu funkce členx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxolí nového člena představenstva. Řídící orgán si ze svých členů volí předsedu.
Pokud SCE zvolí pro strukturu orgánů
monistický systém
, ustavuje pxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jmenuje valná hromada. Členové prvního správního orgánu však mohou být jmenováni již ve stanovách. V návaznosti na nařízení upravuje tuzemský zákon o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxutárním orgánem evropské družstevní společnosti monistické struktury; je mu svěřena nejen jednatelská působnost, nýbrž i obchodní vedení. Generálxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxele jmenovat jednoho nebo více pověřených ředitelů, pokud to stanovy nezakazují. Pověřený ředitel však nesmí být členem správní rady, generálním ředxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxitelem. Je-li jmenován více než jeden pověřený ředitel, platí, že je každý oprávněn k samostatnému obchodnímu vedení a k samostatnému jednání jménem exxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxí období
členů orgánů je omezeno na šest roků, avšak stanovy mohou určit období kratší. Část členů orgánů je pak za vymezených podmínek volena zaměstnaxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxí o rok delší - zákon o obchodních korporacích toto období omezuje na pět roků, neurčují-li stanovy dobu kratší.
Představenstvo evropské družstevxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xbchodních korporacích pro tuzemské družstvo.
Při
hlasování
v evropské družstevní společnosti má každý člen, bez ohledu na počet svých podílů, jxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxí podle jeho účasti na družstevní činnosti v jiné formě než kapitálové účasti. Přiznané hlasy však u žádného člena nesmějí přesáhnout počet pěti hlasů, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (připouští-li to zákon) určit, že se počet hlasů řídí podle účasti člena na družstevní činnosti včetně kapitálové účasti. Počet hlasů však nesmí u žádnxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxropské družstevní společnosti je tvořena družstvy, mohou stanovy určit rozdělení hlasů podle účasti členů na družstevní činnosti včetně kapitálové xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx nařízení umožňuje přidělení hlasovacích práv také členům - neuživatelům (investorům), pokud takovéto ustanovení stanov není v rozporu s právními přxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxcích práv. Právní úprava v České republice přidělení hlasovacích práv členům - neuživatelům (investorům) neumožňuje. Dále nařízení stanoví, že dovoxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xodmínkou, že zástupci zaměstnanců nebudou dohromady disponovat více než 15 % hlasovacích práv. Ani toto však tuzemská právní úprava nepřipouští.
xx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx členského státu, ve kterém se nachází její sídlo, včetně ustanovení o rozhodování valné hromady. Navíc na žádost osoby s oprávněným zájmem nebo přísluxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxli, že došlo k porušení vymezených ustanovení příslušného nařízení.
Evropská xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xejdříve dva roky od jejího zápisu nebo po schválení prvních dvou ročních účetních závěrek. Přeměna na družstvo přitom nevede ke zrušení původního družxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxgán musí vypracovat návrh na přemístění a zveřejnit jej v souladu s nařízením, avšak tím nejsou dotčeny případné další formy zveřejnění stanovené členxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvní společnosti uloží návrh přemístění zapsaného sídla do sbírky listin obchodního rejstříku a zveřejní jej v Obchodním věstníku. Návrh přemístění sxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxosti podá návrh na zápis přemístění zapsaného sídla do příslušného rejstříku státu, kde se nachází nové sídlo, bez zbytečného odkladu poté, co jsou splxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxní společnosti hraje
zapojení za-městnanců
do rozhodování o záležitostech evropské družstevní společnosti. Právo na zapojení obsahuje
právo na inxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx kontrolní komise evropské družstevní společnosti. Právo na informace a projednání se vztahuje na veškeré záležitosti, které se týkají evropské družxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxáštní
vyjednávací výbor zaměstnanců
. Členové vyjednávacího výboru jsou voleni podle počtu zaměstnanců zúčastněných právnických osob, které má v kaxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxch předpisů o volbě rady zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na každých i započatých 10 % zaměstnanců zúčastněnýcx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu v Obchodním věstníku informaci o záměru založit evropskou družstevní společnost. Vyjednávací výbor si může k jednání přizvat odbxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x na náhradu věcně odůvodněných a účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce. Odměna za výkon funkce členovi nenáleží. Jednání o způsobu a rxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxany se však mohou dohodnout na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxk ode dne konání ustavující schůze vyjednávacího výboru. Završením jednání by mělo být
uzavření smlouvy o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců
evrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx
Obchodní korporace jako účetní jednotky
Ustanovení § 1 a 4 zák. o účetnictví stanoví
povinnost vedení účetnictví
. V souladu s § 1 zák. o účetnictví vexxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xR, které jsou účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví v souladu s právním řádem, podle kterého jsou založeny/zřízeny;
c)
organizační xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty (včetně plnění osvobozených) přesáhne za bezprostředně předcházející kalenxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxravujícího doplňkové penzijní spoření;
i)
investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a fondy;
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisu;
k)
ostatní fyzické osoby (i zahraniční), které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze spolexxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxle určuje
období, po které je účetní jednotka povinna vést účetnictví
. Obecně platí, že:
a)
obchodní
korporace
a ostatní účetní jednotky uvedené xxxx xxx xxxx xxx xx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxní jednotky uvedené pod bodem b) jsou povinny vést účetnictví po dobu trvání jejich činnosti na území ČR;
c)
fyzické osoby uvedené x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxoby uvedené pod bodem e) jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednoxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti, pokud nestanoví zvláštní zákon jinak;
f)
fyzické osoby uvedené pod bodem k) vedou účexxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx
x
xx xxxxxxx xx xxxlečníků sdružených ve společnosti stal účetní jednotkou,
a to do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být společníky sdruženými ve sxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xčetnictví, až do posledního dne účetního období, ve kterém se rozhodly vedení účetnictví zanechat.
Systém účetnictví a způsob jeho vedení
Pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxtky).
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxamem
se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví. Každou skutečnost týkající se vedení účetnictví jsxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, účetních zápisů, účetních knih, apod.
Účetní zápisy
jsou účetní záznamy, přičemž tyto se musí provádět v rámci účetních knih.
Základní účetní kxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx kniha
- uspořádává účetní zápisy systematicky (z hlediska věcného - dle účtů);
c)
knihy analytických účtů
- podrobněji rozvádí účetní zápisy x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxvané v žádné z knih a) až c).
Lze rozlišovat tzv. syntetické a analytické účty.
xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x praxi jsou označovány třímístným číslem, přičemž první číslo z tohoto trojčíslí označuje účtovou třídu, druhé číslo účtovou skupinu a třetí číslo konxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxétní třímístná čísla syntetických účtů. Počínaje rokem 2003 jsou však pro účetní jednotky již závazná pouze první dvě čísla syntetického účtu, tj. pouxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx této skupiny je již však plně v kompetenci účetní jednotky, tj. např. účet 221, může však být označen i číslem 222).
Analytické účty
podrobněji člexx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xlehčovaly zpracování účetní závěrky či provádění inventarizace (např. analytické účty k účtu 321 - Dodavatelé v členění dle konkrétních dodavatelů čx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxěry dle konkrétních úvěrových linek účetní jednotky) či zpracování daňových přiznání (např. analytické účty k účtu 343 - Daň z přidané hodnoty v členěnx xx xxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxským účetním standardem č. 001 - Účty a zásady účtování na účtech, který požaduje striktní odlišování tzv. daňových a nedaňových nákladů. V praxi se obvxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxtky jsou obecně povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách
české měny
(k problematice vedení účetnictví v cizí měně viz komentář k § 246). U stanovxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxě, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu. Účetnictví jsou dále povinny vést
v českém jazyce
, popř. tak, aby byla zajištěna jeho srozuxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxetnictví je
správné
, jest¬liže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje zákonu o účetnictví a ostatním právním předpisům ani neobchází jxxxxx xxxxx xx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace podle § 21a zák. o účetnictví a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy přehledně uspořádané.
Průkaznost
účetnictví se dokazuje pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxtví je dána mj. i spolehlivým určením obsahu účetních případů, účetních záznamů a vazbou mezi účetními záznamy dílčími a seskupenými. Účetní jednotka xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrůkaznost apod.
Účetnictví musí být v souladu § 9 zák. o účetnictví vedeno v
plném rozsahu
. Z tohoto pravidla však stanoví § 9 odst. 3 a 4
výjimky
, txx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxžkou a) a b) se jedná např. o církve, příspěvkové organizace, bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a další jexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxmínek jako výše uvedené církve, bytová družstva apod.), jsou v souladu s § 9 odst. 3 a 4 zák. o účetnictví
občanská sdružení
. Ačkoliv rekodifikace soukxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxsledně změnila na ústavy dle obč. zák. nebo na sociální družstva dle z. o. k.; v případě, že se do 31. 12. 2013 nezměnila na obecně prospěšné společnosti), xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxní tohoto pojmu v zákoně o účetnictví a možnost občanských sdružení, resp. spolků vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu i po 1. 1. 2014, kdy došlo k jexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxdnodušeném rozsahu všechny, ovšem za podmínky, že nemají povinnost ověřovat svou účetní závěrku auditorem, či jim povinnost vedení účetnictví v plnéx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxobu. Ani tímto pověřením se však účetní jednotka nezbavuje
odpovědnosti za vedení účetnictví
.
Judikatura
z účetní a daňové oblasti související s povxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxny v rámci vedení účetnictví sestavovat tzv.
účetní závěrku
. Ta se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce, která vysvětluje a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xx x prováděcími předpisy). Účetní závěrka může rovněž u některých účetních jednotek obsahovat výkaz o peněžních tocích a výkaz o změnách vlastního kapitxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky. Výroční zpráva obsahujx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xž po rozhodném dni, a jsou významné pro účely výroční zprávy, informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, informace o činnosti účetní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a výkazu zisku a ztráty, obsah přílohy a výroční zprávy stanoví zákon o účetnictví a prováděcí předpisy (zejména vyhláška Ministerstva financí ČR č. 50xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xodnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví).
Účetní závěrka
se obecně sestavuje v
plném či zjednodušeném rozsahu
(nezaměňovat s vxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnosti sestavují účetní závěrku vždy v plném rozsahu. Ostatní účetní jednotky mohou účetní závěrku sestavovat v rozsahu zjednodušeném.
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx
x xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxt. 2 zák. o účetnictví, a to:
a)
ke dni zániku povinnosti vést účetnictví;
b)
k poslednímu dni účetního období;
c)
ke dni předcházejícímu xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs;
f)
ke dni, kterým nastanou účixxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xčinky splnění reorganizačního plánu;
i)
ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení;
j)
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxx účetní závěrka
mimořádná
. K prvnímu dni účetního období sestavuje účetní jednotka zahajovací rozvahu.
Mezitímní
účetní závěrka se sestavuje v průběxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxhy, provádějí se však inventarizace, ale pouze pro účely ocenění majetku dle § 25 odst. 3 zák. o účetnictví).
Okamžiky sestavování
účetní závěrky řeší x xx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxky auditorem
Ustanovení § 20 zák. o účetnictví stanoví, jaké účetní jednotky jsou povinny nechat
ověřit svou účetní závěrku auditorem
. Tato povinnxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxorem, v případě, že za účetní období, za které se účetní závěrka ověřuje, a období bezprostředně předcházející, dosáhly alespoň jednoho ze tří níže uvexxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx před úpravou o položky snižující jejich hodnotu (např. rezervy, opravné položky a odpisy majetku);
b)
roční úhrn čistého obratu více než 80 000 00x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dvou z výše uvedených kritérií. V případě
družstva
se zaměstnancem dle bodu c) rozumí i pracovní vztah člena družstva k družstvu.
Dále jsou účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxoví zvláštní předpis;
b)
zahraniční právnické osoby, které jsou podnikateli za podmínek platných pro ostatní obchodní korporace;
c)
svěřxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxtka ověřovat účetní závěrku auditorem
, ačkoliv splnila výše uvedená rozhodná kritéria, např. v průběhu konkursu po nepřetržitě po sobě jdoucích 36 kaxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výroční zprávy
Ustanovení § 21a zák. o účetnictví stanoví účetní jednotce zapisované do obchodního rejstříku (popř. i jiným účetním jednotkám, kxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena dle § 18 odst. 3 zák. o účetnictví (zjednodušený vs. plný rozsah).
Společnost zveřejňuje účetní závěrku prosxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xčetní jednotky, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu ČNB, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin prxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxožena i jako součást výroční zprávy.
Společnosti, na které se vztahuje povinnost ověření účetní závěrky auditorem (§ 20 zák. o účetnictví), mají pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx
xx xxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx podmínek kumulativně. Nejpozději je však společnost povinna účetní závěrku zveřejnit
do konce následujícího účetního období
, a to bez ohledu na to, zxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xávěrkou zveřejnit rovněž informaci, že účetní závěrka nebyla schválena výše uvedenými způsoby. Účetní jednotky, které mají povinnost nechat ověřit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx že výstupy auditorem ověřeny byly.
Výše uvedená povinnost zveřejnění účetní závěrky se týká rovněž výroční zprávy, zprávy o auditu a konsolidovaxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxí jí
sankce až do výše 3 % hodnoty aktiv
. Hodnotou aktiv se v tomto případě rozumí tzv. brutto aktiva (viz komentář k § 1 ověření účetní jednotky auditorem)x
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxský rok. Hospodářský rok začíná vždy prvním dnem kalendářního měsíce, jiného než leden. Účetním období je i období kratší nebo delší než xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx před koncem kalendářního roku, popř. při zániku účetní jednotky v období tří měsíců po skončení kalendářního nebo hospodářského roku.
V případě
pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxdobí, do kterého spadá datum zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Za toto účetní období sestavuje nástupnická účetní jednotka účetní závěrku. Obcxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx zápisu přeměny obchodní
korporace
do obchodního rejstříku. Ke dni zápisu přeměny obchodní
korporace
do obchodního rejstříku, ke dni předcházejícxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxní jednotky k poslednímu dni účetního období po rozhodném dni, pokud se den zápisu přeměny obchodní
korporace
uskuteční až v následujícím účetním obdxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxdy
Účetní jednotky jsou povinny
vést účetnictví
a sestavovat účetní závěrku
v souladu se zákonem o účetnictví
, jeho prováděcími předpisy (zejménx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxdnotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví) a českými účetními standardy. Výjimku z tohoto pravidla uvádí § 19a zák. x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xde o obchodní společnosti, emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu v některých z členských států EU).
Sankce při porušxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
x xx xxxx xxx xprávcem daně udělena až do výše 3 % nebo 6 % hodnoty aktiv brutto, a to v závis¬losti na závažnosti „správního deliktu“. Výše případné sankce je tedy zákonxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x xx xxxxx x xx x x x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxí a závažnosti důsledků z toho plynoucích, což by měl rovněž uvést do odůvodnění rozhodnutí o uložení sankce.
Pokuta až do výše
6 % hodnoty aktiv
můžx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxinárodní účetní standardy, ačkoliv je k tomu povinna.
Pokuta do výše
3 % hodnoty aktiv
se vztahuje na ostatní porušení povinností účetních jednotxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxým způsobem;
c)
účetní jednotka neověří účetní závěrku auditorem apod.
Obecné daňové povinnosti obchodních korporací
Nejprve
k obecxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k této dani v zákonné lhůtě 15 dnů od vzniku obchodní
korporace
dle § 39a zák. o daních z příjmů).
Další xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xpůsobu jejich výkonu, a na daně „jednorázové“.
Do skupiny
„pravidelných“ daní
lze zařadit například DPH, jejímž plátcem se může obchodní
korporxxx
xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxhodní korporaci vyplynout z titulu vlastnictví nemovitých věcí (daň z nemovitých věcí), využívání motorových vozidel k podnikání (daň silniční) nebx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxvinné odvody na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění).
Daně „jednorázové“
lze definovat jako daně odvíjející se od zákonem stanoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí.
Veškeré výše uvedené
povinnosti
plátcovství
jsou samozřejmě spojeny i s určitými „administrativními“ povinnosti, tj. podání daňového přixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xezident a nerezident
Pro účely zdaňování fyzických a právnických osob daní z příjmů je zapotřebí
rozlišovat tzv. daňového rezidenta a daňového nerxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x účinností od 1. 1. 2014 zák. opatřením Senátu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 344/2013 Sb.
Daxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy. Daňovými rezidenty ČR jsou poplatníci, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují.
Daňový nerezident právnická osoba
je definxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Specifika veřejné obchodní společnosti
Veřejná obchodní společnost
má určitá
specifika zdaňování daní z příjmů
. Ačkoliv se jedná o obchodní korxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxní entitu/společnost“, je zisk veřejné obchodní společnosti zdaňován na úrovni jejích společníků. Základem daně společníka veřejné obchodní spolexxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xtejným poměrem, jakým je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. Stejný princip platí rovněž pro rozdělení daňové ztráty mezi xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xro účely výpočtu daně z příjmů stejně jako základ daně; obdobně se postupuje při uplatnění dalších položek odčitatelných od základu daně, popř. zákonex xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxou obchodní společností na různé účely.
Každý ze společníků veřejné obchodní společnosti
následně
zdaní svůj podíl na základu daně
veřejné obcxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx z podílu na veřejné obchodní společnosti do svého daňového přiznání a zdaní jej daní z příjmů právnických osob (tato povinnost vyplývá z § 18b odst. 2 zákx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx svého daňového přiznání daní z příjmů fyzických osob, a to v dílčím základu daně dle § 7 zák. o daních z příjmů.
Pro zjištění
základu daně veřejné obchxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně (tzv. srážkou).
Specifika komanditní společnosti
Stejně jako v případě veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xybridem mezi osobní a kapitálovou společností. To se odráží i do daňové roviny, kde zatímco pro komplementáře komanditní společnost platí obecně stejxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxém přiznání), na úrovni komanditní společnosti dochází ke zdaňování podílu připadajícího na její komanditisty (pro zdanění komanditistů, tj. záklaxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x viz dále).
Na rozdíl od veřejné obchodní společnosti je tedy
komanditní společnost povinna
vždy
podat přiznání k dani
z příjmů právnických osobx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxně část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti určená ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnostxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se vykázaný základ daně v daňovém přiznání snižuje o podíl připadající na komplementáře, a to na příslušných řádcích (ř. 201 daňového přiznání).
Daxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxjí daní z příjmů právnických osob v souladu se zákonem o daních z příjmů. Obecně zdaňování příjmů u těchto typů společností s sebou nenese žádná specifikx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxy pro účely daně z příjmů právnických osob vychází primárně z účetního
výsledku hospodaření
(výsledek hospodaření xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tj. v souladu s principem věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů, nikoliv v návaznosti na skutečnou úhradu peněžních prostředků), který je následxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxozené příjmy, mimoúčetní položky, náklady uznatelné/výnosy zdanitelné v návaznosti na jejich úhradu, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy apod.)x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxbí, odčitatelná položka na výzkum a vývoj). Způsob kalkulace daňového základu/ztráty, pravidla pro daňovou uznatelnost jednotlivých nákladů vynakxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxka způsobu výpočtu daně z příjmů právnických osob dle zákona o daních z příjmů:
+----------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------+
| + podíl na základu daně veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti    |
+-----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx                       x
x  xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxžité příjmy               |
|  částky, o které se zvyšuje výsledek hospodaření dle §23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 13|
|  (např. sociální azdravotní pojištění neodvedené v zxxxxxx xxxxxx           x
x  xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx    x
x  xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxyšují daňové odpisy majetku    |
|  dle §26 až 33 zák. o daních zpříjmů                         |
|  úprava základu daně dle §23 odst. 8 zák. o daních z příjmů v případě zrušení     |
|  poplatníxx x xxxxxxxxx                                x
x  xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx  x
x  x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx                                x
xxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------------------------------+
| - odčitatelné položky celkem, zejména:                         |
|  částky osvobozené od xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx    x
x  xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx      x
x  xxxxxxxxxxx osvobozené od daně v souladu s §19 zák. odaních zpříjmů)         |
|  částky, o které se podle §23 odst. 3 písm. b) zák. odaních z příjmů snižuje výsledek |
|  hospodařxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx    x
x  xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxd daně)  |
|  částky, o které lze podle §23 odst. 3 písm. c) zák. odaních zpříjmů snížit výsledek |
|  hospodaření (např. částky související srozpuštěním účexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx    x
x  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx        x
x  xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xdst. x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx   x
x  xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxx      x
x  xxxxxxx xxxxxxxx                                   x
x  xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx. 4 zák. o daních zpříjmů (např. výnosy související    |
|  sdaňově neuznatelnými náklady minulých období)                    |
|  rozdíl, o který daňové odpisy majetku dle §26 ax xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx      x
x  xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx                x
x  xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdy uplatněné     |
|  v účetnictví (např. rozdíl, o který daňová zůstatková cena vyřazeného majetku    |
|  převyšuje zůstatkovou cenu majetku uplatněnou vúčetxxxxxxx              x
x  xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx    x
x  xxxxxxxxxx xxxxxxxxx                                 x
x  xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx                             x
xxxxxx-----------------------------------------------------------------------------------+
| Základ daně nebo daňová ztráta (před úpravou)                     |
+--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxntáře                  |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - vyňaté příjmy podléhající zdanění xxxxxxxxxx                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (po úpravě)                       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - odečet daňové ztráty                                 |
+-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx                        x
xxxxxxxxx--------------------------------------------------------------------------------+
| - odečet hodnoty darů                                 |
+--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------+
| × Sazba daně (19 %)                                  |
+------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx                                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xani                                    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Daň upravená                                      |
+--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------------------------+
| Daň po zápočtu                                     |
+-------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx                             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------+
| Nedoplatek (+)/přeplatek (-) daně                           |
+-----------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů vnesena možnost založení nových typů společností, a to
evropské společnosti a evropské družstevní společnosti
. V souladu se zákonem o danícx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xák. o daních z příjmů). Evropská družstevní společnost v takových případech postupuje obdobně jako družstvo (§ 37a odst. 6 zák. o daních z příjmů).
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxě evropské společnosti upraveny/diskutovány prostřednictvím koordinačního výboru v roce 2005 (Koordinační výbor Komory daňových poradců č. 08/26xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Ministerstvem financí ČR odsouhlaseno např., že evropská společnost je povinna vést účetnictví, stejně jako jiné účetní jednotky, v souladu se zákonxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxh účetních standardů řešena otázka kurzových rozdílů vzniklých v této souvis¬losti. Ani v ostatních oblastech (konsolidovaná účetní závěrka, použixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx že
evropská společnost postupuje v souladu se zákonem o účetnictví obdobně jako akciová společnost
.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Dxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxace
, a to i v případě, že je vykázán základ daně ve výši nula nebo pokud obchodní
korporace
vykazuje daňovou ztrátu (tato pak může v následujících zdaňovxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxedujících zdaňovacích obdobích).
Výjimky
z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob jsou dány § 38mb zák. o daních z příjmů. V xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxců po uplynutí zdaňovacího období, popř. do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, v případě, že účetní závěrka obchodní
korporace
podléhá povinnéxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xplynutím tříměsíční lhůty. Je-li zdaňovací období kratší než jeden rok, podává se daňové přiznání do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období, s tím, že tuxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxdného daňového přiznání.
Ve zvláštních případech
stanovených § 38ma zák. o daních z příjmů (např. daňová přiznání podávaná k různým okamžikům přx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x daních z příjmů (např. den rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní
korporace
o přeměně, pokud je tento den dnem pozdějším rozhodnému dni přeměny).
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xbchodní
korporace
. Podnikání prostřednictvím organizační složky obchodní
korporace
je jednou z možných forem podnikání zahraničních obchodních xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x účetnictví je povinna
organizační složka vést
účetnictví
dle české účetní legislativy. Účtování u organizační složky je však ovlivněno skutečnosxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx důvodu bychom v účetnictví organizační složky marně hledali např. informaci o základním kapitálu. Hlavním zdrojem krytí organizační složky je totiž xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxěž při rozdělení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xčtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je obvykle pouze celý „přesunut“ na účet dluhu vůči zřizovateli, tj. dochází ke vzniku nového dluxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx na území ČR a v souladu s Českými účetními standardy.
Z hlediska daně z příjmů
je velmi důležité nezaměňovat pojmy organizační složka a stálá provozxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxů, může dojít ke vzniku stálé provozovny i bez existence organizační složky. Může však dojít i ke vzniku organizační složky, aniž by došlo ke vzniku stálx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxonávána činnost a v jejichž důsledku by došlo ke vzniku stálé provozovny, popř. taková organizační složka nesplňuje podmínky vzniku stálé provozovnyx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní složce
na území ČR však dochází pouze v případě, že dochází rovněž ke vzniku stálé provozovny (zákon o daních z příjmů operuje pouze s pojmem stálá proxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxci základu daně vychází z výsledku hospodaření vykázaného v účetnictví vedeném organizační složkou.
Podíváme-li se na problematiku organizačnx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxní
korporace
se sídlem na území ČR (daňový rezident ČR) podléhá zdanění v ČR svými celosvětovými příjmy, tj. příjmy včetně příjmů organizační složky/xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxo zdanění dojde, tj. zda budou příjmy organizační složky umístěné v zahraničí v ČR u zřizovatele vyňaty ze zdanění, nebo zda bude umožněn zřizovateli záxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa o zamezení dvojího zdanění a domácí právo neumožňuje či neupravuje metody zamezení dvojího zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí).
xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxě nutně neznamená, že na území ČR působí rovněž organizační složka zahraničního subjektu. Zároveň je zapotřebí rozlišovat pojem stálá provozovna pro xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx 2 zák. o daních z příjmů. Stálou provozovnou se rozumí místo k výkonu činností daňových nerezidentů (fyzických či právnických osob; k pojmům daňový rezxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxlou provozovnu se také považují:
a)
staveniště;
b)
místo provádění stavebně montážních projektů;
c)
poskytování činností a služeb uvxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxní obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídící a zprostředkovatelské činnosti a obdobné činnosti) poplatníkem nebo zaměstnanci či osoxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxované při výkonu tzv. nezávislých povolání - architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, učitele, umělce, daňového či účetního poradce a podobnýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xalendářních měsíců po sobě jdoucích.
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xohoto daňového nerezidenta, má se za to, že tento daňový nerezident má stálou provozovnu na území ČR, a to ve vztahu ke všem činnostem, které pro něj osoba xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxt případnou
definici stálé provozovny dle konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění
(tuto povinnost stanoví § 37 zák. o daních z příjmů).
Dojdxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxgistrovat se k dani z příjmů
u správce daně. Daňový nerezident (fyzická či právnická osoba) je v takovém případě povinen podat přihlášku k registraci k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxce daně vydá stálé provozovně daňové identifikační číslo a dále pro ni platí povinnosti jako pro daňového rezidenta (s výjimkou zúženého rozsahu příjmxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxní zákona o daních z příjmů použijí jen v případě, pokud
mezinárodní smlouva
, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak. Primárně se tedy při zdanění stálé prxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxní daňová právní úprava má pouze podpůrným charakter.
Obecně platí, že zahraniční právnická osoba může být zdaněna na území ČR pouze z příjmů dosažxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxem o daních z příjmů
). Pro účely zákona o daních z příjmů je považována za poplatníka - daňového nerezidenta dle § 17 odst. 4 (k pojmům daňový rezident a daňxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xxx
xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xak zdaňovány v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění (problematiku stálé provozovny většinou upravuje článek 7 konkrétních smluv x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xětšina smluv o zamezení dvojího zdanění umožňuje příjmy snížit o náklady, které vznikly na cíle sledované danou stálou provozovnou, ať již vznikly v ČRx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxů určuje podmínku, že základ daně stálé provozovny nemůže být nižší nebo daňová ztráta vyšší, než jaké by dosáhl z téže nebo podobné činnosti vykonávané xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxo ztráty k nákladům nebo hrubým příjmům u srovnatelných poplatníků nebo činností, srovnatelné výše obchodního rozpětí (provize) a jiných srovnatelnxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxít ke vzájemné dohodě se správcem daně o zvláštním způsobu stanovení základu daně). Rovněž lze použít metody rozdělení celkových zisků nebo ztrát zřizxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nevede evidenci výnosů a nákladů, podle které by bylo možné výši základu daně jednoznačně určit.
Stálá provozovna podává
daňové přiznání
k dani z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xdaňovacího období přičitatelné žádné příjmy, dokládá stálá provozovna toto nulovým daňovým přiznáním a případně i čestným prohlášením svého zřizovxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xčetnictví.
Provozovna pro účely DPH
Zákon o DPH
pracuje s pojmem „
provozovna
“. Její definice je stanovena v § 4 odst. 1 písm. k) zák. o DPH. Provozxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. Provozovna pro nadnárodní určení je pak definována tzv. Šestou směrnicí, resp. Rxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxely DPH. Obecně se v souladu s § 9 odst. 1 zák. o DPH místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani rozumí místo, kde má tato osoba sídlo. Pokud je vxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx provozovna umístěna. I další specifika určování místa plnění v jednotlivých případech jsou pak často ovlivňována otázkou existence/neexistence prxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnost právnickou osobou.
(NS 2 Cdon 173/1996, SoJ příloha III/01 č. 2)
Bývalé veřejné obchodní společnosti nebyly podle dřívější právní úpravy práxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xlediska zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, za oprávněné osoby.
(VS 3 Cdo 147/1992, SoJ příloha III/xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxost s anglickými společníky)
C-270/83 Komise proti Francii:
Svoboda usazování, zákaz daňové diskriminace subjektů, jejichž zapsané sídlo je x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zápis pobočky společnosti založené podle práva jiného členského státu, kde má své sídlo a kde nevykonává žádnou obchodní činnost, pokud je pobočka určxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xxxxxx xxxxxit společnost, a tím tak obešla právní předpisy o zakládání společností, které jsou v tomto státě přísnější, co se týče upsání minimálního základního kxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xě ukládat sankce, buď vůči samotné společnosti, případně ve spolupráci s tím členským státem, kde byla založena, nebo vůči společníkům, kterým bude prxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxého členského státu.
C-208/00 Überseering BV proti Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC):
Způsobilost společnosti založené xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx společnost založena, i když její skutečné sídlo leží v tomto jiném členském státě.
C-167/01 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam proti xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxí pobočky v jiném členském státě, nepředstavuje sama o sobě zneužívající nebo podvodné jednání.
C-411/03 SEVIC Systems AG:
Články xx x xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxlečnosti na jinou společnost do vnitrostátního obchodního rejstříku, pokud má jedna z těchto dvou společností sídlo v jiném členském státě, zatímco txxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx87 The Queen proti H. M. Treasury and Commisioners of Inland Revenue,
ex parte
Daily Mail and General Trust PLC:
Články 52 a 58 Smlouvy nedovolují ve staxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxné sídlo (sídlo, kde má svoje vedení) do jiného členského státu (nepřípustnost tzv. primárního usazení pro právnické osoby).
C-208/00 Überseerxxx xxx
xxxxxx xx xx x xx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxlo, má podle práva jiného členského státu za to, že své skutečné sídlo přenesla do tohoto státu, posledně uvedený členský stát upřel uvedené společnostx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxh ze smlouvy uzavřené se společností se sídlem v uvedeném státě. Pokud společnost založená v souladu s právními předpisy členského státu, na jehož územx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxůsobilost k právům a povinnostem, a tudíž i procesní způsobilost, kterou tato společnost má na základě práva státu svého založení.
C-167/01 Inspirx xxxx
xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxy zakládat pobočky v tomto členském státě společnostmi, založenými v souladu s právními předpisy jiného členského státu, podmínky stanovené národníxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxost založena v jiném členském státě, jakož i skutečnost, že vykonává svou činnost výlučně nebo téměř výlučně ve státě sídla, ji nezbavují práva dovolávxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxl:
Podle Smlouvy jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxzka zda - a pokud ano, jak - může být zapsané sídlo nebo skutečné sídlo společnosti založené podle národního práva přeneseno z jednoho členského státu do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xteré však dosud nebyly přijaty nebo uzavřeny. Proto, za současného stavu práva Společenství, články 52 a 58 Smlouvy, náležitě interpretovány, nepřizxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxého státu. Směrnice Rady 73/148 ze dne 21. května 1973 o odstranění omezení pohybu a pobytu státních příslušníků členských států uvnitř Společenství v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxi být analogicky použity na právnické osoby. Směrnice 73/148, náležitě interpretována, proto neposkytuje společnosti právo přenést své ústřední síxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxné pro účely založení společnosti, tak co do možnosti společnosti založené podle takovéto právní úpravy následně tuto vazbu změnit. Právní úpravy někxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnosti, takže přesun ústřední správy z tohoto území předpokládá zrušení společnosti se všemi následky, jaké to může mít na úrovni práva Společenství. Jxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxávní důsledky přemístění se v jednotlivých státech liší.
Smlouva o EHS s touto rozdílností vnitrostátních právních úprav počítala. Při definování sxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxS statutární sídlo, ústřední správu a hlavní provozovnu společnosti coby vazbu k určitému území na stejnou úroveň.
Možnost společnosti založené podxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxtu, kterou měla v právním řádu členského státu svého založení, jakož i případné bližší podrobnosti tohoto přemístění, jsou určeny vnitrostátní právnx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtu, má členský stát možnost uložit společnosti založené podle jeho právního řádu omezení týkající se přesunu jejího skutečného sídla z jeho území.
Kdxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxh - týkající se jak vazby vyžadované od společností podléhajících těmto právním úpravám, tak možnosti a případných podmínek přemístění statutárního xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na smluvní úpravě, která zatím není završena.
Proto tedy v souladu s článkem 48 ES platí, že neexistuje-li v právu Společenství jednotná definice spolxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xpolečnosti, je otázka, zda se článek 43 ES použije na společnost, která se dovolává základní svobody zakotvené v tomto článku, ostatně stejně jako otázxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxo stavu práva Společenství může být zodpovězena pouze na základě příslušného vnitrostátního práva. Pouze v případě, že je ověřeno, že tato společnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx této svobody ve smyslu článku 43 ES.
Členský stát má možnost volby při definování jak vazby, která je vyžadována od společnosti k tomu, aby mohla být povxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxjší zachování tohoto postavení. Tato možnost volby zahrnuje možnost členského státu nedovolit společnosti podléhající jeho vnitrostátnímu právu zxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxruší vazbu, kterou stanoví vnitrostátní právo členského státu založení.
Z uvedeného vyplývá, že za současného stavu práva Společenství musí být čláxxx xx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxnského státu přemístit své sídlo do jiného členského státu a zároveň být považována i nadále za společnost, která se řídí vnitrostátním právem členskéxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxy do základu daně společnosti-rezidenta usazené v některém členském státě byly zahrnuty zisky dosažené ovládanou zahraniční společností v jiném člexxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxká pouze čistě vykonstruovaných operací, jejichž účelem je vyhnout se obvykle dlužné vnitrostátní dani. Uplatnění takového daňového opatření musí bxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxy je uvedená ovládaná zahraniční společnost skutečně usazena v hostitelském členském státě a vykonává zde skutečnou hospodářskou činnost.
C-169xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxromého zdravotnického zařízení ve formě samostatné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxskytovanou lékaři, kteří jsou ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, jelikož tyto předpisy takovému systému nepodřizují rovněž skupinové praxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx2 Manninen:
Články 56 ES a 58 ES brání právní úpravě, na základě které je nárok osoby s hlavní daňovou povinností v členském státě na daňový odpočet z titxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx5 Skatteverket:
Články 56 ES a 58 ES musejí být vykládány v tom smyslu, že nebrání právním předpisům členského státu, podle kterých může být osvobození xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxbo ve státě, se kterým členský stát zdanění uzavřel daňovou dohodu stanovující výměnu informací, podléhá-li toto osvobození podmínkám, jejichž dodrxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxst.
C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation:
Článek 43 ES brání právním předpisům členského státu, které omezují možnost společnxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxm členském státě, nebo společností, která je rezidentem v jiném členském státě, ovládanou takovou mateřskou společností, když tomuto omezení nepodlxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxjektivních a ověřitelných prvků, které umožňují identifikovat existenci čistě vykonstruované operace, jež byla uskutečněna pouze pro daňové účelyx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro které byla dotčená transakce uzavřena, a jednak, pokud je existence takové operace prokázána, uvedené právní předpisy kvalifikují tyto úroky jaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu, jako jsou právní předpisy uvedené v první otázce, nespadají pod článek 43 ES, pokud se použijí na situace, kdy je společnosti-rezidentovi poskytnux xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx společnosti přímo nebo nepřímo ovládány společnou spřízněnou společností, která je rezidentem ve třetí zemi. V případě neexistence právní úpravy Spxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxbjektům vyplývají z práva Společenství, včetně kvalifikace žalob podaných poškozenými před vnitrostátními soudy. Vnitrostátní soudy však musí zarxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxcených tomuto členskému státu nebo zadržených tímto státem v přímé souvislosti s touto daní. Pokud jde o jiné škody někomu vzniklé v důsledku porušení pxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxzsudku ze dne 5. března 1996, Brasserie du Pecheur a Factortame (C-46/93 a C-48/93), aniž by to vylučovalo, že odpovědnost státu může být na základě vnitxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xakázanou článkem 43 ES, předkládající soud může za účelem určení škody, za niž lze náhradu přiznat, ověřit, zda poškození projevili přiměřenou snahu zx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxon práv, které článek 43 ES přiznává jednotlivcům, bude znemožněn nebo nadměrně ztížen, předkládající soud může určit, zda by použití těchto právních xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx správy dotyčného členského státu.
C-446/03 Marks&Spencer:
Články 43 ES a 48 ES při současném stavu práva Společenství nebrání právním předpxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxském státě v dceřiné společnosti se sídlem na území tohoto jiného členského státu, zatímco takovou možnost přiznávají, pokud se jedná o ztráty vzniklé x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy jednak dceřiná společnost-nerezident vyčerpala možnosti zohlednit ztráty, které existují v jejím státě sídla v rámci zdaňovacího období, kterxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxledněny v jejím státě sídla v rámci budoucích zdaňovacích období buď jí samotnou, nebo třetí osobou, zejména v případě převodu dceřiné společnosti na txxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xstanovení týkající se svobody usazování směřují primárně k zajištění práva na vnitrostátní zacházení v hostitelském členském státě, zamezují rovněx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě. Snížení daní o ztráty vzniklé v dceřiných společnostech představuje pro dotyčné společnosti daňové zvýhodnění. Vyloučení takového zvýhodněxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xinnost, může narušit výkon svobody usazování v členském státě mateřskou společností tím, že ji odradí od zřizování dceřiných společností v jiných člexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxžnost mateřské společnosti-rezidenta k daňovému odpočtu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxti zohlednit ztráty, které existují ve státě jejího sídla za zdaňovací období, kterého se týkala žádost o snížení daní, jakož i za předcházející zdaňovxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxotnou, nebo třetí osobou, zejména v případě převodu dceřiné společnosti na tuto třetí osobu.
C-411/03 SEVIC Systems:
Generální odpírání zápisu fxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxních fúzí. Takové odpírání ze strany členského státu jednoznačně překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cílů sledujících ochranu naléhavých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxsti obchodních transakcí. Články 43 a 48 Smlouvy ES neumožňují, aby byl v členském státě obecně odpírán zápis do vnitrostátního obchodního rejstříku v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxu společností sídlo v jiném členském státě, pokud je takový zápis fúze možný za dodržení určitých podmínek u společností se sídlem na území dotčeného člxxxxxxx xxxxxx
Související předpisy:
§ xxx xxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx x xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx x x xxx xx xxxx x xxx xx xxxx x xxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xx xx x xxxx x xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxx xx x, § 431, § 432 odst. 1, 2, 3, § 433 odst. 1, 2, § 434, 435 obč. zák., - § 40 písm. a) zák. o veř. rejstřících, - zák. č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní spolexxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxz s. 15, bod 24
Literatura:
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxLYGON, 2005.
Dědič, J.; Čech, P. Evropské právo společností. Praha: BOVA POLYGON, 2004.
Eliáš, K.; Bartošíková, M.; Pokorná, J. Kurs obchodnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa: Linde, a. s., 2005.
Král, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR, Praha: C. H. Beck, 2002
Pelikánová, I. Komentář k obchodníxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí, Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2004.
Pelikánová, I.; Černá, S. a kol. Obchodní právo. Praha: ASPI, a. s., 2006.
Štenglová, I.; Plíva, S.; Txxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxch korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013.
(Předmět podnikání obchodních korporací)
JUDr.
Jan
Lasák,
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxbo soukromém zájmu
; její povaha se v souladu s § 144 odst. 1 obč. zák. posoudí podle její
hlavní činnosti
. Rozlišení mezi právnickými osobami veřejného x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx povahou (srov. § 20 odst. 2 obč. zák.). Obchodní
korporace
nicméně jsou vždy
soukromými korporacemi
podle § 210 a násl. obč. zák., a § 20 odst. 2 obč. zxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxt. 2) mohou být založeny pouze za
podnikatelským účelem
nebo za účelem
správy vlastního majetku
.
A contrario
,
kapitálové společnosti
(společnost s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxx xxl založen i obchodní zákoník (viz § 56 odst. 1 obch. zák.).
Od založení obchodní
korporace
za podnikatelským nebo nepodnikatelským účelem je nutxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zakladatelským právním jednáním k dosahování obecného blaha, za předpokladu, že na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do obchodního rejstříku podle § 147 obč. zák., resp. uvádět ve své obchodní firmě, že je veřejně prospěšná x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí i jiných právních forem podnikání je nutno odlišit též
obecně prospěšné společnosti
založené podle zákona č. 248/1995 Sb., které jsou určeny pouze pxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxpodnikatelským účelem, jedná-li se o
správu vlastního majetku
. To v podstatě odpovídá dosavadní judikatuře Nejvyššího soudu, který například v usnexxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxchodní společnosti; jde totiž o činnost, jež je vlastní každé obchodní společnosti, neboť je nezbytná k jejímu řádnému fungování. Bylo by proto nelogixxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxálová společnost založena za účelem správy vlastního majetku (typicky holdingové společnosti) nepotřebuje k výkonu této činnosti
žádné úřední povoxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Pokud však jde o
bytové družstvo
, to může být založeno
pouze za úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxnnost
(jako vedlejší a doplňkovou), neohrozí-li uspokojování bytových potřeb svých členů (§ 727). Konečně
sociální družstva
mohou být podle § 758 zxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxhodněných osob do společnosti
.
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxních korporací mohou být i činnosti, které mohou vykonávat pouze fyzické osoby, bude-li tato činnost vykonávána pomocí k tomu oprávněných osob. Výjimxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxat specifickou podnikatelskou činnost, a to za podmínek stanovených těmito právními předpisy. Mezi tyto výjimky lze uvést například ¬následující:
xx
xxxxx
x xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx může mít družstevní záložna pouze právní formu družstva,
c)
obchodník s cennými papíry
- podle § 6 odst. 1 zák. č. 256/2004 Sb. může mít obchodxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx x xx zák. č. 256/2004 Sb. může mít organizátor regulovaného trhu pouze právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxvé společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
f)
centrální depozitář
- podle § 103 odst. 2 zák. č. 256/2004 Sb. může mít centrální depozxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxx x xxxxna č. 284/2009 Sb., může mít provozovatel platebního systému pouze právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
h)
pexxxxxx xxxx
x xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxx. 1 zák. č. 427/2011 Sb. může být penzijní společností pouze akciová společnost,
xx
xxxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
k)
autorizovaná obalová společnost
- podle § 16 odst. 1 zák. č. 477/2001 Sb. může mít autorizovaná obalová společnost pouze právní formu akciové sxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxtečňovat podnikání nebo činnost, které mohou vykonávat pouze fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu, může tak činit pouze
prostřednictvíx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xsoby musí vůči obchodní korporaci být. Využití fyzických osob, oprávněných uskutečňovat určité činnosti, může být založeno především na institutecx
xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx že obchodní
korporace
budou uskutečňovat příslušnou činnost prostřednictvím společníků, jejichž povinnost k výkonu takových činností pro společxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případně ve společnosti s ručením omezeným. Naproti tomu v akciové společnosti nelze akcionářům stanovami uložit povinnosti nad rámec zákona.
V xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xohou vykonávat advokacii jako společníci veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, pokud předmětxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xe oprávněn vykonávat advokacii ve společnosti až poté, co bude zapsán jako společník společnosti do obchodního rejstříku a po zápisu splacení celého sxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Skutečnost, že fyzické osoby, které jsou oprávněny k určité činnosti podle zvláštních právních předpisů, vykonávají tuto činnost pro obchodní kxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe níž
právnická osoba
podnikající v příslušném sektoru oboru „pomocí“ kvalifikované fyzické osoby je
podřízena obecnému režimu soukromoprávní odpxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
. Přestože tak za advokáta vykonávajícího advokacii v komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, odxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxpříklad
kárná odpovědnost
advokáta ve smyslu § 32 a násl. zák. o advokacii, ani případná odpovědnost advokáta vůči společnosti.
Ustanovení odpovxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x x xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvat také
obchodní společnosti nebo družstva, pokud tak budou činit „pomocí“ daňových poradců
. Zároveň totéž ustanovení konstatuje, že na poskytovánx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxovými poradci. Může tak být otázkou, zda odpovědnost právnické osoby poskytující daňové poradenství (k principům odpovědnosti daňových poradců viz x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxí § xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xvrdit, že v případě daňového poradenství klientovi odpovídá nejen právnická osoba, se kterou
klient
uzavřel smlouvu, nýbrž (na základě § 2 odst. 2) i kxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxlní odpovědnosti
, v jejímž rámci odpovídá klientovi jeho smluvní partner, nikoliv jeho „subdodavatel“. Tím samozřejmě není dotčen § 2913 odst. 1
in fxxx
xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxb, může ji soud na návrh státního zastupitelství, pokud na tom shledá
závažný veřejný zájem
, nebo osoby, která prokáže právní zájem,
zrušit a nařídit jexx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxím omezeným, zabývající se takovou činností, do obchodního rejstříku, neboť podle § 56 odst. 1 obch. zák. lze založit společnost s ručením omezeným i zx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxího majetku není podnikáním, a nemůže proto být ani předmětem podnikání obchodní společnosti. Jde o činnost, jež je vlastní každé obchodní společnostxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxžné založit i za jiným než podnikatelským účelem ( § 56 odst. 1 věta čtvrtá obch. zák.), a nelze proto vyloučit založení společnosti, jejímž předmětem čxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
§ 56 odst. 1, § 56 odst. 3 obch. zák., - § 147 obč. zák., - § 60 zák. o kolekt. investování, - § 1 odst. 2 zák. č. 87/1995 Sbxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x x x xxxxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx01 Sb., - § xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxx x x x
x x
xxxxxx x xxxxxxkému zákoníku a vymezení některých pojmů)
JUDr.
Jan
Lasák,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Regulacx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zásadě tak činí pouze u přezkumu usnesení valné hromady a u vyloučení společníka ze společnosti z důvodu prodlení se splácením vkladu), jinak se použijx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x to proto, že občanský zákoník je předpisem obecným.
K odst. 1
Systém právní úpravy
Oproti dosavadnímu obchodnímu zákoníku je systém právní úprxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
právnických osobách
(ustavení a vznik právnické osoby - § 122 až 126 obč. zák., § xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xsoby - § 132 až 135 obč. zák., sídlo právnických osob - § 136 až 143 obč. zák., účel právnických osob - § 144 a 145 obč. zák., veřejná prospěšnost právnicxx xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xsoby - § 168 až 173 obč. zák., přeměna právnické osoby - § 174 až 184 obč. zák., zánik právnické osoby - § 185 a 186 obč. zák., a likvidace právnické osoby x x xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxavu občanského zákoníku o
soukromých
korporacích
, jež je obsažena v § 210 až 213 (vymezení
korporace
- § 210 až 211 obč. zák., povinnost loajality člxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxž jsou obchodní
korporace
bez dalšího též
podnikateli
, je nutné přihlédnout též k ustanovením občanského zákoníku o podnikatelích (obchodní firma - x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxem o obchodních korporacích obecně platí
princip
subsidiarity
, tzn. že se ustanovení občanského zákoníku použijí i na obchodní
korporace
, nestanovxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku o spolcích se použijí na obchodní korporaci pouze tehdy, pokud tak zákon o obchodních korporacích stanoví výslovně; tím není dotčeno možné poxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxář. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 8).
Ustanovení občanského zákoníku o spolcích se použijí na obchodní
korporace
v následujících případech (rozsahxxx
x
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxorace
(§ 191 odst. 1 pro společnost s ručením omezeným, § 428 odst. 1 pro akciovou společnost, § 663 odst. 1 a § 702 odst. 1 pro družstvo),
-
právo spolxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxčnosti s ručením omezeným pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxracích (§ 1 až 94), na kterou navazuje právní úprava pro jednotlivé obchodní
korporace
, tedy § 95 až 117 (veřejná obchodní společnosti), § 118 až 131 (komxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xxxx v podmínkách zákona o obchodních korporacích
Obecná úprava
náhrady újmy
je obsažena v občanském zákoníku, na kterou zákon o obchodních korporacíxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxh povinností s případnou povinností k náhradě vzniklé újmy v důsledku
porušení
primární právní povinnosti
.
Jelikož nový občanský zákoník opustxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x910 obč. zák. nebo
porušení smluvní povinnosti
ve smyslu § 2913 a násl. obč. zák., neboť
porušení smluvní povinnosti a porušení zákonné povinnosti
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem, a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxrušení zákonné povinnosti je v souladu s § 2911 obč. zák. postaveno na principu
presumovaného zavinění na bázi nedbalosti
. Lze upozornit též na § 2912 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxt, je podle § 2912 odst. 1 obč. zák. dána vyvratitelná právní domněnka, že jedná nedbale. Vyvratitelná právní domněnka nedbalostního právního jednánx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnosti nebo pečlivosti zapotřebí, a neuplatní-li tyto zvláštní vlastnosti.
Naproti tomu povinnost k náhradě újmy v případě
porušení smluvní povixxxxxx
xx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. Pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxnila
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vznixxx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxti k náhradě škody podle téhož ustanovení nezprostí. Při porušení smluvní povinnosti lze současně uvažovat o možnosti
vzdát se předem práva na náhradu xxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxx xxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxje především
uvedením do předešlého stavu
. Není-li to dost dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. V souladu s x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx zprostil nebo mu poskytl náhradu.
Nemajetková újma
se pak podle § 2951 odst. 2 obč. zák. odčiní
přiměřeným zadostiučiněním
. Zadostiučinění musí být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxcích nelze vyloučit ani aplikaci § 2971 obč. zák., podle kterého odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním činxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxšť zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinixx
x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xo, jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, jakož i k poměrům poškozeného. Náhradu škody však nexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxní, porušením
odborné péče
( § 2953 odst. 2 obč. zák.). Na člena orgánu obchodní
korporace
zásadně však § 2953 odst. 2 obč. zák. nedopadá, neboť člen oxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx x x xx x xxsl.).
Z § 2954 obč. zák. dále plyne, že způsobil-li škůdce škodu
úmyslným trest-ným činem
, z něhož měl majetkový prospěch, může soud na návrh poškoxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na náhradu škody nesmí škůdce nakládat s takovými věcmi uvedenými v rozhodnutí. Konečně podle § 2955 obč. zák. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxti nahradit nemajetkovou újmu
Pokud je na základě ustanovení zákona o obchodních korporacích škůdce povinen nahradit újmu, je povinen nahradit
nexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xavazuje na § 2894 obč. zák., podle kterého povinnost k
náhradě újmy zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody)
, přičemž nebyla-li povinnoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxhodních korporacích plyne právě z § 3 odst. 2.
Textace § 3 odst. 2 je nicméně značně problematická, neboť podle zákonné formulace má dopadat toliko nx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxdce k náhradě vzniklé újmy
neukládá
, neboť vychází z konstrukce obsažené v občanském zákoníku, podle níž povinnost k náhradě vzniklé újmy vzniká jako dxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xorporacích
, stíhala jak povinnost k náhradě majetkové újmy, tak i k náhradě
újmy nemajetkové
, jakkoliv se tento záměr nepodařilo v textu zákona vyjádřxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxárce.
Naproti tomu je zřejmé, že povinnost k náhradě nemajetkové újmy nemá obecně dopadat na případy, kdy dojde k porušení pravidla obsaženého v obxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxacích výslovně určité pravidlo vtáhne do režimu zákona o obchodních korporacích. Z uvedeného důvodu bude například
povinnost k náhradě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxu
též v případě, kdy zákon na jejím (potenciálním) vzniku pouze staví svá následná východiska. Z § 304 například plyne, že § 301 odst. 1 písm. a) (podmíxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxlečnosti bezprostředně hrozí. V souladu s § 359 písm. a) pak může představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, odmítnout poskytnutí vysvxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxnovení zákona o obchodních korporacích zjevně neupravují vznik újmy ve vztahu k povinnosti k její náhradě. Soudím tak, že není věcný důvod aplikovat § 2xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xebo § 359 písm. a) zahrnuje též nemajetkovou (imateriální) újmu.
Povinnost k náhradě újmy (včetně nemajetkové) je současně nutné vnímat v kontextx x x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxní břemeno
o tom, že se protiprávního jednání nedopustil, ledaže soud rozhodne, že to po něm
nelze spravedlivě požadovat
.
Obracení důkazního břemene
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xxxtečnost, že
společenská smlouva
představuje zakladatelské právní jednání veřejné obchodní společnosti (§ 98), komanditní společnosti (§ 124) a spxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x 3 odst. 3 vymezuje zvláštní legislativní zkratku pro účely hlavy I a hlavy xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxečnému prodlužování textu (například „společenská smlouva a stanovy obchodní
korporace
-“).
Ustanovení § 3 odst. 3 rovněž respektuje tu skutečnxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xikoliv společenská smlouva nebo stanovy. To plyne z § 8 odst. 2 a § 11 odst. 1. Soustředí-li se pak všechny podíly v kapitálové společnosti do rukou jedinéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxstinu příslušné kapitálové společnosti (shodně Štenglová, I. Přeměna jednočlenné společnosti s ručením omezeným na vícečlennou a naopak. Právní roxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxká listina
, nikoliv však již stanovy. Hlava IV totiž upravuje společnost s ručením omezeným a ustanovení hlavy IV představují úpravu zcela nezávislou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxx, že společenskou smlouvou podle hlavy IV nelze rozumět stanovy akciové společnosti a družstva.
Postrádáme však ustanovení, které by odpovídalo x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xe rozumí i zakladatelská listina. Tento nedostatek lze však snadno překlenout výkladem, nicméně pokud již zákonodárce považoval za nutné konstatovaxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxčnosti.
K odst. 4
Význam § 3 odst. 4 je dán především s ohledem na zavedení relativně obsáhlé obecné části (hlava I) společně pro obchodní společnoxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxník a člen družstva“.
Členem družstva
je nutné rozumět jak člena družstva, tak člena evropské družstevní společnosti ( § 1 odst. 3). Společník i člen drxxxxxx xx xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxeného pravidla nicméně existují výjimky. Na člena družstva logicky nedopadá ustanovení hlavy I dílu 3 („Jednočlenná společnost“), neboť pouze kapitxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xapř. § 12 odst. 1 nebo § 13), tímto společníkem člen družstva z povahy věci být nemůže.
Společníkem nelze rozumět člena družstva (a případně i evropsxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxalifikuje
, a to především tím, že hovoří o
společníkovi kapitálové společnosti
:
-
§ 21 odst. 3: „pohledávka společníka za kapitálovou společnostx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxké akciové společnosti (srov. § 1 odst. 2);
-
§ 32 odst. 4: „je-li podíl v obchodní společnosti ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnýx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti (§ 1 odst. 1 a § 1 odst. 2), ostatně srov. i § 578. Na tomto místě je možné rovnou konstatovat, že zákonodárce se v § 32 odst. 4 nedrží zavedené legislativxx xxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxečnosti) se má vztahovat toliko ustanovení věty první o ručení, nikoliv věta druhá a třetí, které hovoří o společnosti, nikoliv o obchodní korporaci;
x
x xx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 118 a podíl společníka společnosti s ručením omezeným -“; uvedená ustanovení logicky nemohou na členy družstva dopadat;
-
§ 44 odst. 1: „Nejvyššíx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx
x
x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
Na členy družstva lze naopak vztáhnout především následující ustanovení hlavy I zákona o obchodních korporacích: § 4 o náhradě újmy, § 15 o určexx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxu v družstvu, § 34 o rozdělování podílu na zisku, § 36 o právu na vypořádací podíl, § 37 o likvidačním zůstatku, § 39 o ručení (i) členů družstva za dluhy spolxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxx vůči vlivné osobě, § 75 o vymezení ovládající osoby, § 84 o právu společníků ovládané osoby, § 88 o právu navrhnout jmenování znalce pro účely přezkumu zpxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxrporace
a nařízení její likvidace.
Pokud však již zákonodárce měl potřebu stanovit, že pro účely hlavy I se společníkem rozumí i člen družstva, byxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxolečnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným. Nicméně tuto konvenci zákonodárce přejal z dosavadního obchodního zákoníku, kxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxiové společnosti, aniž by tato skutečnost byla v textu obchodního zákoníku výslovně vyjád¬řena. Společníkem podle hlavy I zákona o obchodních korporxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe infxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stran (typicky minoritních akcionářů).
K odst. 1
Obecně k přímým a derivativním nárokům
Společníkem obchodní
korporace
se rozumí i akcionář xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
, zejména pak mezi společníky a členy (statutárních) orgánů. Ti jsou v postavení
tzv. insiderů
, neboť mají (zásadně na rozdíl od společníků) přístup k
dxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi přímo zákon o obchodních korporacích. Právem ve smyslu § 4 odst. 1 je nutné rozumět i nárok společníka obchodní
korporace
, který vznikl jako
důsledek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xprávnění) plynoucí společníkovi obchodní
korporace
z jiných právních předpisů (například tedy z občanského zákoníku). Pro jiné než stanovené žaloxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
( § 588 obč. zák.).
Na druhou stranu zřejmě nelze plně souhlasit s B. Havlem, podle kterého obrácení důkazního břemene dopadá pouze na případy
porxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 11). Je totiž rozdíl mezi tím, zdali zákon o obchodních korporacích dává společnxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxnost totiž může být formulována v zákoně. Povinnost člena orgánu jednat s
péčí řádného hospodáře
( § 159 odst. 1 a § 51 a násl.) je například podle mého nxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxího břemene
dopadne též na řízení podle § 213 obč. zák. upravující
tzv. reflexní škodu
. Pokud obchodní korporaci poškodí její člen nebo člen jejího orxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxy jen tento člen, může soud škůdci i bez zvláštního návrhu uložit povinnost nahradit způsobenou škodu jen korporaci, pokud to odůvodňují okolnosti příxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
podle § 213 obč. zák. se použije obrácené důkazní břemeno podle § 4 odst. 1 v neprospěch škůdce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxiz Havel, B. in Štenglová, I.; Havel, B.; Cileček, F; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 11).
Obrxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe nějž důkazní břemeno nese žalobce, a jako taková by měla být vykládána
restriktivně
. Žádné ustanovení zákona o obchodních korporacích přitom nepředxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní korporace“). Navíc § 213 obč. zák. nesplňuje ve vztahu k členům orgánů ani další část § 4 odst. 1, neboť prostřednictvím
žaloby o náhradu reflexní či rxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx xx tedy domáhat společník úhrady reflexní škody po jiném společníkovi, důkazní břemeno bude obráceno podle § 4 odst. 2. Bude-li se pak společník domáhat úxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xx
Od právní úpravy
reflexní škody
je nutno odlišovat situaci, kdy na právo společníka podle jiného právního předpisu zákon přímo odkazuje a aktivuje jxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxchodní
korporace
při svolání valné hromady nebo v jejím průběhu právo společníka závažným způsobem podle § 193 odst. 2 pro společnost s ručením omezenxx x x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx
korporace
se použijí prostřednictvím odkazu uvedeného v § 3 odst. 1. Tím, že zákon o obchodních korporacích tato práva společníka do práva obchodních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x x xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxzlišuje xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxolečníka obchodní
korporace
jsou charakteristické tím, že společník obchodní
korporace
uplatňuje
své vlastní právo
přímo, nikoliv zprostředkoxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxorace
samotná, nikoliv osoba od obchodní
korporace
odlišná (například člen orgánu obchodní
korporace
). V rámci zákona o obchodních korporacích lzx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xpolku na přiměřené zadostiučinění, porušila-li společnost při svolání valné hromady nebo v jejím průběhu právo společníka závažným způsobem.
Povinxxx xxxxxx
xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxoky)
společníka obchodní
korporace
jsou naopak charakteristické tím, že společník
obchodní
korporace
uplatňuje nikoliv své vlastní právo, nýbrx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxchodní
korporace
soudní cestou) je osoba od obchodní
korporace
odlišná, a to:
-
společník veřejné obchodní společnosti,
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx člen dozorčí rady a vlivná osoba společnosti s ručením omezeným za podmínek stanovených v § 157 odst. 4),
-
člen představenstva, člen dozorčí rady xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x72 odst. 3),
-
člen orgánu družstva.
V rámci zákona o obchodních korporacích lze vysledovat následující
derivativní žaloby
(nároky):
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx v prodlení, a v tomto řízení ji zastupovat za podmínek stanovených v § 102 odst. 1;
-
právo společníka veřejné obchodní společnosti domáhat se u souxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxpořádání újmy podle § 53 odst. 3 za podmínek stanovených v § 108 odst. 1; - právo společníka
komanditní společnosti
domáhat se u soudu splnění vkladové pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxx
x
xrávo společníka komanditní společnosti domáhat se u soudu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxí újmy podle § 53 odst. 3 za podmínek stanovených v § 108 odst. 1 ve spojení s § 119;
-
právo společníka
společnosti s ručením omezeným
domáhat se za spxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovat, resp. proti členu dozorčí rady, byla-li zřízena, proti vlivné osobě za podmínek podle § 157;
-
právo společníka společnosti s ručením omezexxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xpolečnosti s ručením omezeným na uplatnění práva společnosti na vyloučení společníka ze společnosti soudem pro neplnění vkladové povinnosti za podmxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xplnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácexxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx
x
xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxo náhrady újmy proti členu orgánu družstva nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 za podmínek podle § 584 a násl.
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxnu obchodní
korporace
jednal s
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxíž speciální normou k § 4 odst. 1. Blíže viz výklad k § 52 odst. 2.
Obrácení důkazního břemene
Přestože je
důkazní povinnost (důkazní břemeno)
insxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi tedy oprávněná osoba (tj. společník obchodní
korporace
- v případě akciové společnosti se musí jednat o tzv. kvalifikovaného akcionáře) proti povixxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxromoprávní dohodou, případně úpravou ve společenské smlouvě či stanovách. A naopak, obrácené důkazní břemeno nelze sjednat.
Ze skutečnosti, že x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxzeného protiprávního jednání nedopustila
. Obrácení důkazního břemene nezasahuje do povinnosti oprávněné osoby tvrdit skutečnosti rozhodné z hledxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtečnosti rozhodné z hlediska hypotézy právní normy, tedy neunese-li
břemeno tvrzení
, má to za následek, že skutečnost, kterou účastník vůbec netvrdix x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxvinnost důkazní tížila (srov. rozsudek NS 29 Odo 1014/2003).
Povinná osoba nicméně nese
procesní
odpovědnost
za to, že její protikladná tvrzenx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxodnuto o věci samé v neprospěch povinné osoby. Soud tak bude moci rozhodnout o věci samé v neprospěch povinné osoby i v případech, kdy určitá skutečnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx neunesla důkazní břemeno, lze nicméně učinit pouze tehdy, pokud
hodnocení důkazů
, které byly za řízení provedeny, neumožňuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účastníky poučit podle § 118a odst. 3 o. s. ř. (srov. rozsudek NS 29 Odo 515/2006).
Zákonodárce konečně předjímá, že v určitých situacích může být oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdě
bývalých jednatelů
a
bývalých členů představenstva
, kteří již nemusí být v pozici, aby se dostali k dokumentům, které svědčí v jejich prospěch. V taxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xesla. Důkazní břemeno pak přechází zpět na žalobce (oprávněnou osobou), která ponese
procesní odpovědnost
za to, že dotčená tvrzení nebudou v rámci řxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xřípadě přímých nároků společníků proti obchodní korporaci
modifikuje
. Z § 89 například plyne, že pokud ovládající osoba využívá svého vlivu v ovládanx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxvněných zájmů, a není proto možné po nich spravedlivě požadovat, aby v ovládané osobě setrvali, je každý společník, který není ovládající osobou nebo oxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxo k podstatnému zhoršení postavení společníků nebo k jinému podstatnému poškození jejich oprávněných zájmů podle § 89, nese
důkazní břemeno
o tom, že x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxnému zhoršení postavení společníků nebo k jinému podstatnému poškození jejich oprávněných zájmů podle § 89 došlo v důsledku prosazení vlivu ovládajíxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxžadovat.
K odst. 2
Ustanovení § 4 odst. 2 dopadá na případy, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x ukončení jeho postavení v obchodní korporaci. Na rozdíl od odstavce 1 může toto právo společníkovi založit
též zvláštní právní předpis
. Bývalý společxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xčasti v obchodní korporaci. Jde-li o újmu plynoucí ze „setrvání ve společnosti“, náleží žalobní oprávnění pouze společníkům obchodní
korporace
, nebxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha : C. H. Beck. 2013, s. 12).
Právo na dorovnání
Právo na dorovnání
upravuje zákon o obchodních koxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxů se v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů mohou od splatnosti protiplnění domáhat po hlavním akcionáři práva na dorovnání, nxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xvedených v § 390. Pokud se tudíž vlastník účastnického cenného papíru, který je akcionářem společnosti, bude domáhat zaplacení dorovnání podle § 390, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxh účastnických cenných papírů, nese hlavní akcionář. To nicméně považujeme z logického hlediska za velice problematické. Jde o to, že hlavní akcionář xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xnalecký posudek v tom směru, že jím poskytnuté dorovnání je přiměřené. Je otázkou, k čemu obrácení důkazního břemene v tomto případě vede. Znamená to, žx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxt pouze v situaci, kdy vytěsněný akcionář hodnověrným způsobem zpochybní údaje ve znaleckém posudku tak, že bude sporné, zda hodnota protiplnění byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xrotiplnění poskytnutá hlavním akcionářem přiměřená, či nikoliv.
Právo na dorovnání
společníků obchodních korporací upravují i jiné předpisy xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xloučením společníkům nástupnické společnosti nebo členům nástupnického družstva, jejichž podíly se nevyměňují, k rozhodnému dni přiměřený doplatxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§ 70 odst. 3 zák. o přeměnách) ke dni zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku, mají společníci zúčastněné společnosti nebo členové zúčastněného xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxejímajícího společníka, vůči nástupnické společnosti nebo družstvu nebo přejímajícímu společníkovi právo na dorovnání v penězích, nestanoví-li zxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxlečnosti nebo družstva společně a nerozdílně. Podle § 45 odst. 3 zák. o přeměnách jsou při rozdělení odštěpením k zaplacení dorovnání zavázány každá náxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x x xxxxx x x
xxxxxxxx xxkazního břemene je nutné v podmínkách zákona o přeměnách vztáhnout toliko na
převod jmění na společníka
podle § 337 a násl. zák. o přeměnách, neboť pouxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xřevzetím jmění dochází k zániku účasti společníka na společnosti, jejíž jmění přejímající společník přebírá. Na ostatní přeměny nelze § 4 odst. 2 aplixxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxvné osobě
za podmínek stanovených v § 71 odst. 1 a 2, bude-li vlivná osoba současně společníkem obchodní
korporace
. V opačném případě nebude splněna hyxxxxxx x x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx9 odst. 1 poruší povinnost učinit
veřejný návrh smlouvy
. Uvažovaná újma zásadně vzniká vlastníkovi účastnického cenného papíru v souvis¬losti s jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxx
xxrácení důkazního břemene
v případě náhrady újmy podle jiného právního předpisu předpokládá splnění dvou předpokladů:
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodní korporaci.
a)
Zákonodárce jiný právní předpis nijak nespecifikuje. Může se tak jednat o právo založené jednak obecným právním předpxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xjmy podle jiného právního předpisu však musí být založeno na
postavení společníků v obchodní korporaci
, nemůže se jednat o právo na náhradu újmy, která x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jedné obchodní
korporace
. Přestože poškozenému akcionáři obchodní
korporace
může v důsledku srážky vzniknout právo na náhradu újmy ve smyslu občanxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxi družstva) v souvislosti s jejich postavením v obchodní korporaci zakládá například § 213 obč. zák. Poškodí-li obchodní korporaci její člen (společxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xvé účasti, a domáhá-li se náhrady jen on, může soud škůdci i bez zvláštního návrhu uložit povinnost nahradit způsobenou škodu jen korporaci, pokud to odxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxn obchodní
korporace
(společník) nebo člen jejího orgánu této korporaci škodu, která se promítla do hodnoty účasti společníka obchodní
korporace
, mx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxdající snížení hodnoty jeho účasti v obchodní korporaci, která se určí podílem jeho účasti na obchodní korporaci a vzniklé škody. Přímé právo společníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxal. To pro účely dosavadních právních předpisů plyne především z usnesení xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx náhradu újmy vzniklé na jejich podílech
v důsledku škody na majetku společnosti, způsobené jeho jednáním, neboť odstranění této újmy se mohou domoci xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xbchodních korporací překonána a nadále neaplikovatelná. Ustanovení § 213 obč. zák. uvažuje z hlediska pasivní legitimace jednak o členovi
korporacx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx
xxxxxrace
(jinému společníkovi), uplatní se obrácené důkazní břemeno podle § 4 odst. 2. Pokud se však společník bude domáhat své reflexní (reflektované) šxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxečník obchodní
korporace
. Stejně tak na tyto případy nelze aplikovat obrácení důkazního břemene plynoucí z § 4 odst. 1. Je-li nicméně v řízení žalován čxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xx
xxxxx xx xxxradu újmy podle jiného právního předpisu není jediným nezbytným předpokladem zakládajícím obrácení důkazního břemene podle § 4 odst. 2.
Druhou podmíxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xyla kumulativně naplněna věcná, osobní a časová souvislost vzniku újmy s postavením společníka v obchodní korporaci.
Věcná souvislost
bude dána tehxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxním v obchodní korporaci.
Časová souvislost
bude dána tehdy, pokud vznik újmy společníka bude časově a logicky souviset x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxbo bývalý společník (člen) obchodní
korporace
a osobou povinnou je společník obchodní
korporace
bez zřetele k tomu, že po vzniku práva poškozeného sxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxo břemene
podle § 4 odst. 1 na základě obdobné aplikace tohoto ustanovení. V každém případě se však musí jednat o žalobní nárok, který je
přímý, nikoliv oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxí přímé právo
, nikoliv právo třetí osoby (právo obchodní
korporace
apod.). Obrácení důkazního břemene nelze
změnit jakoukoliv soukromoprávní dohoxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxo v neprospěch žalovaného společníka (člena) obchodní
korporace
, plyne, že povinná osoba je zatížena povinností prostřednictvím označených důkazů xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvrdit skutečnosti rozhodné z hlediska uplatněného práva (blíže viz výklad k § 4 odst. 1). Povinný společník obchodní
korporace
nese procesní odpověxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxzána, a že z toho důvodu muselo být rozhodnuto o věci samé v neprospěch povinného společníka obchodní
korporace
. Soud tak bude moci rozhodnout o věci samx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vůbec (objektivně vzato) nemohla být prokázána. Závěr o tom, že povinný společník obchodní
korporace
neunesl
důkazní břemeno
, lze nicméně učinxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxíka, ani o tom, že by bylo nepravdivé. O důkazní povinnosti a o důkazním břemenu je soud povinen účastníky poučit podle § 118a odst. 3 o. s. ř. (srov. rozsuxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxčníkovi nelze požadovat, aby důkazní břemeno ohledně prokázání určité tvrzené skutečnosti opravdu nesl. Důkazní břemeno pak přechází zpět na žalobcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxazní břemeno
I když jsou důkazní povinnost a důkazní břemeno instituty procesního práva, je závěr o tom, který z účastníků řízení (která procesní strxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxřednictvím označených důkazů) prokázat, a nese tedy také procesní odpovědnost za to, že jeho tvrzení nebyla prokázána, a že z tohoto důvodu muselo být rxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xa řízení nebyla prokázána jeho tvrzení, a že z tohoto důvodu muselo být rozhodnuto o věci samé v jeho neprospěch. Smyslem důkazního břemene je umožnit soxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vůbec (objektivně vzato) nemohla být prokázána. Závěr o tom, že účastník neunesl důkazní břemeno, lze učinit jen tehdy, jestli zhodnocení důkazůx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxnosti a o důkazním břemenu je soud povinen účastníky poučit.
Rozsah důkazního břemene, tedy okruh skutečností, které konkrétxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxti stíhá účastníka nepříznivým následkem v podobě neúspěchu ve sporu.
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezvýsledně poskytl poučení podle § 118a odst. 3 o. s. ř.
Mezi povinností tvrzení a povinností důkazní je úzká vzájemná vazbax xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxinnost. Jinými slovy, nesplnění povinnosti tvrzení, tedy neunesení břemene tvrzení, má za následek, že skutečnost, kterou účastník vůbec netvrdil a xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx x x xx xdst. 1, 2, 3, § 70 odst. 3, § 337 a násl. zák. o přeměnách, - § 118a odst. 3 o. s. ř.
Literatura:
Štenglová, I.; Havel, B.; Cileček, F.; Kuhn, P.; Šukx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh společností. Obchodní právo, 1998, č. 11.
Bejček, J. O střetu zájmů podnikatelů a jejich manažerů. Právní rozhledy, 2004, č. 13.
Bejček, J. Pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3.
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. Právník, 1999, č. 4.
Havel, B. Synergie péče řádného hospodáře a podnikatelského úsudxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx00, č. 4.
Pokorná, J. Zánik funkce člena představenstva akciové společnosti. Obchodní právo, 2003, č. 1.
Rada, I. Povaha valné hromady a povinxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxením omezeným a společnosti akciové. Právní rozhledy, 2004, č. 1.
Rada, I. Obecné povinnosti členů statutárního orgánu. Právo a podnikání, 2003, xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
(Porušení zákazu konkurence)
JUDr.
Jan
Lasák,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xestliže tak zákon v rámci jednotlivých specifických úprav stanoví. Obecněji formulovaný zákaz je obtížné koncipovat, a to s ohledem na distinkce mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xorušující osoba vydá společnosti získaný prospěch nebo připustí, že jednání, která učinila, jsou jednáním společnosti. Věcně jde o to, že společnost xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxm (v podstatě by tak šlo o nevyvratitelnou domněnku, pakliže by soud žalobě vyhověl). Je samozřejmé, že výše uvedené platí také v případě, kdy se společnxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pamatuje na zvláštní případy
konfliktu zájmů
obchodní
korporace
a osob, které jsou oprávněny obchodní korporaci zastupovat, případně jsou nadány x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon obsahuje zvláštní právní úpravu konkurenčního jednání členů orgánů obchodní
korporace
v § 109, 199, § 441 a násl., § 451, 710 a 722 a prokurista v x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xonkurence: obecná občanskoprávní úprava
Základní úprava
zákazu konkurence
je obsažena v § 432 obč. zák., podle kterého osoba, která vystupuje jxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxzí účet nic, co spadá do
oboru obchodního závodu
. Stane-li se tak, může se podnikatel domáhat, aby se jeho zástupce takového jednání zdržel.
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxatutárního orgánu (tedy společník veřejné obchodní společnosti,
komplementář
komanditní společnosti, jednatel, případně člen představenstva axxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx nelze považovat za osoby, které vystupují jako podnikatelův zástupce při provozu obchodního závodu ve smyslu § 430 odst. 1 obč. zák, na které § 432 odstx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxá, I.; Havel, B.; Cileček, F.; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 13, shodně naopak I. Štenglová,
tamxxxx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx § 432 odst. 1 obč. zák. (srov. NS 29 Cdo 1744/2008). Zákaz konkurence obsažený v § 432 obč. zák. nedopadne ani na společníky, pokud na ně
společenská smlxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxx. jednáním na vlastní účet, se může obchodní
korporace
domáhat, aby zástupcovo jednání bylo
prohlášeno za učiněné na účet
obchodní
korporace
. Jednaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xplatněna do tří měsíců ode dne, kdy se obchodní
korporace
o jednání dozvěděla, nejpozději však jeden rok ode dne, kdy k jednání naplňujícího zákaz konkxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx
korporace
na základě § 432 odst. 3 obč. zák. domáhat
náhrady
škody
, avšak pouze pokud zástupce měl či mohl vědět, že svou činností podnikatele poškozxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xástupce obchodní
korporace
nedovoleně jednal, že jde o činnost poškozující obchodní korporaci, je povinen k
náhradě škody
také on.
Nároky plynxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxozřejmě není dotčeno právo obchodní
korporace
domáhat se
náhrady újmy
vůči členovi jejího orgánu, který zákaz konkurence porušil. Základem pro tutx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxí
představuje
porušení smluvní povinnosti
ve smyslu § 2913 obč. zák., a nikoliv porušení zákonné povinnosti ve smyslu § 2910 a násl. obč. zák.
Věxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxé
obchodní společnosti a komanditní společnosti
viz § 109 a 119, ve
společnosti s ručením omezeným
viz § 199, v případě
akciové společnosti
viz § 441, 4xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx
xxxxxxxx
xxx x xxxx xxx x xxxx
xx xxxona o obchodních korporacích plyne, že
zákaz konkurence
jsou povinny dodržovat za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních zákona o obchodnxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x x xxxxx
-
jednatel společnosti s ručením omezeným za podmínek stanovených v § 199 odst. 1 až 3,
-
společník společnosti s ručením omezeným, stanoví-li tax xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxdených v § 451 a násl.,
x
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx
x
xxxxxpce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní
korporace
(§ 46 odst. 4),
-
prokurista (§ 58 odst. 1).
V uvedené souvislosti je nutné xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxt „osobu, která porušila zákaz konkurenčního jednání“, zda se touto osobou rozumí pouze člen orgánu (případně prokurista, společník nebo zástupce prxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxebo se práva obchodní
korporace
podle § 5 odst. 1 vztahují i na zástupce, jejichž zákaz konkurence vyplývá z § 432 obč. zák. Domnívám se, že pokud by se mxx x x xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvně. To například činí v případě
prokuristy
(viz § 58 odst. 1). Jelikož zákon obdobu § 58 odst. 1 ve vztahu k dalším zástupcům obchodní
korporace
neobxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xbč. xxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxní
korporace
domáhat
vydání prospěchu
, který v důsledku konkurenčního jednání povinná osoba získala, anebo aby tato osoba práva vzniklá z konkurenčxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxnce porušila, získala. Prospěch může mít formu
peněžitou i nepeněžitou
. Prospěchem může být například i existující pohledávka povinné osoby za třetí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxence podle § 371, neuplatní se pravidlo o
obrácení důkazního břemene
podle § 4 odst. 1 (shodně Havel, B. in Štenglová, I.; Havel, B.; Cileček, F.; Kuhn, Pxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx
xxxxz konkurence porušila
, požadovat i
vydání práv z konkurenčního jednání
vzniklá, ledaže to jejich povaha vylučuje.
Právo na náhradu újmy
obchodní
koxxxxxxx
xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa vzniklá práva dobrovolně, může se obchodní
korporace
domáhat u soudu
nahrazení projevu vůle
povinné osoby. Případná volba mezi vydáním prospěchu a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxx
x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxkytovatelů licencí osobám porušujícím zákaz konkurence. Bez jejich souhlasu zřejmě nebude možné takové právo vydat, ani nahradit jejich projev vůlex xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxytovatel licence) nebyla v
dobré víře
(srov. § 6 xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxence zdržela.
Ustanovení § 5 odst. 1 obchodní korporaci umožňuje, aby se domáhala vydání prospěchu, resp. z konkurenčního jednání vzniklých právx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxré víře
. Legislativní termín „obdobně“ ve spojení s odkazem na příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích přitom vyjadřuje, že § 5 odst. 1 věxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxodné, zda tento jiný nabyvatel nabývá prospěch nebo jiné
právo vzniklé z konkurenčního jednání
přímo anebo zprostředkovaně od osoby, která stanovený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx x
xxxxx xxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xřípadě je povinen prospěch nebo práva vzniklá z konkurenčního jednání obchodní korporaci vydat. Dobrou víru lze vymezit především jako vnitřní přesvxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Dobrá víra nabyvatele se předpokládá ( § 7 obč. zák.); třetí osoba tedy není povinna svou dobrou víru prokazovat (opačně Havel, B. in Štenglová, I.; Havxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxatel prokazovat negativní skutečnost (tj. že nevěděl, že osoba, se kterou jedná, porušuje zákaz konkurence), což nelze připustit. Při posuzování dobxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, zda při zachování náležité opatrnosti, kterou lze s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu po každém subjektu práva požadovat, měl anebo mohx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxzhodnutí NS 2 Cdon 568/96.
Další možné důsledky konkurenčního jednání
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxoucími (srov. např. § 255 tr. zák.: „zneužití informace a postavení v obchodním styku“). Na
osoby zaměstnané v pracovním poměru
(srov. § 61 odst. 3) doxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxeré musí obchodní
korporace
uplatnit práva podle § 5 odst. 1 u osoby, která zákaz konkurence porušila, a to ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se obchodní
koxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxx xxxené podle měsíců (v případě subjektivní lhůty) nebo let (v případě objektivní lhůty) připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.
Má-li porušení zákazu konkuxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxiku, kdy porušování zákazu konkurence ze strany povinné osoby skončilo (tedy od okamžiku, kdy povinná osoba zákaz konkurence přestala porušovat). Jax xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxva na vydání prospěchu nebo na převedení práva podle § 5 odst. 1 v této prekluzivní lhůtě, tato
práva zanikají
vůči osobě, která zákaz konkurence porušxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxadné uplatnění
zdržovacího nároku
podle občanského soudního řádu (srov. NS 29 Cdo 1744/2008).
Uplatnění
práva na vydání prospěchu nebo na převox xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xoručení výzvy obchodní
korporace
do sféry dispozice povinné osoby požadující vydání příslušného prospěchu nebo jiných práv, které povinná osoba v dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxchto práv u soudu. Jelikož zákon o obchodních korporacích zvláštní promlčecí lhůtu k uplatnění práv podle § 5 odst. 1 poté, co byla náležitě uplatněna u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx
x xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxa na vydání prospěchu nebo předání vzniklých práv se v souladu s dosavadní rozhodovací praxí rozumí též
doručení stejnopisu žaloby
pasivně legitimovxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x § 150 odst. 1 obč. zák.), nemůže vycházet jen z posouzení subjektivních představ držitele. Dobrá víra držitele se musí vztahovat i k okolnostem, za nicxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xkolnostmi, z nichž lze soudit, že toto přesvědčení držitele je opodstatněné. Okolnostmi, které mohou svědčit pro závěr o existenci dobré víry, jsou zpxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxitel „se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc patří“, je třeba vycházet z toho, zda při zachování náležité opatrnosti, kterou lze s přihlédxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxele se musí vztahovat ke všem právním skutečnostem, které mají za následek nabytí věci nebo práva, které je předmětem držby.
Otxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxl a nemohl mít pochybnosti, že mu právo náleží.
Dobrá víra je psychický stav držitele; takový držitel se domnívá, že mu vykonávaxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxitele je opodstatněné.
Posouzení, je-li držitel v dobré víře či nikoli, je třeba vždy hodnotit objektivně a nikoli pouze ze subxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxe s ohledem na okolnosti a povahu daného případu po každém požadovat, neměl, resp. nemohl mít po celou dobu důvodné pochybnosti o tom, že mu věc nebo právo xxxxxx
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v dobré víře“ i v případě, že jeho přesvědčení bude vycházet z právního omylu (např. v případě objektivně nejasného znění zákona).
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka, a je třeba vždy brát v úvahu, zda držitel při běžné (normální) opatrnosti, kterou lze s ohledem na okolnosti a povahu daného případu po každém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxtelném důvodu. Za neoprávněného držitele nelze považovat toho, kdo se držby uchopí na základě jednoho z možných výkladů zákona, bylo-li k tomuto výklaxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxím předpisem, nemůže být oprávněným držitelem tohoto práva.
Obdobné použití - výklad pojmu
Legislativní termín „přiměřexxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen některé odpovídající části jiné právní úpravy, jež má být přiměřeně použita; na rozdíl od legislativního termínu „obdobně“, které ve spojení s odkxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxčuje termín „přiměřeně“ volnější vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými právními vztahy. Úvaha o míře přiměřené použitelnosti jiného ustanovení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxo právní vztahy upraveny, a ze vzájemného srovnání jednotlivých ustanovení obsažených v obecně závazném právním předpisu, jenž má být přiměřeně použxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi konkrétních ustanovení obsažených v témže nebo jiném právním předpise a o tom, u kterých z nich je přiměřené použití vyloučeno.
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xdržet se jednání, jímž zákaz konkurence porušuje.
Trestného činu zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xtejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jedné nebx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x 128 odst. 2 tr. zák. pro sebe nebo jiného prospěch velkého rozsahu. Ve smyslu § 89 odst. 11 tr. zák. se prospěchem velkého rozsahu rozumí z hlediska finaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxanovení § 128 tr. zák. v obecné rovině chrání hospodářskou kázeň před zneužíváním postavení ve dvou nebo více podnicích nebo organizacích, zejména v oxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxoto ustanovení muselo dojít k porušení zákazu konkurence ve smyslu obchodního zákoníku. Rovněž okruh pachatelů u předmětného trestného činu je upravxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelem nebo účastníkem na podnikání dvou nebo více organizací se stejným nebo podobným předmětem činnosti. Z uvedeného plyne, že skutkovou poxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxnost nějakým způsobem zneužít svého postavení v dotčených podnicích nebo organizacích, resp. ovlivnit průběh obchodních operací.
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxo více společnostech se stejným nebo obdobným předmětem podnikání uzavře smlouvu nebo dá popud k uzavření smlouvy, která je nevýhodná pro jednu nebo víxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxné spočívat v tom, že jedna ze společností byla takovou smlouvou zbavena majetku sloužícího k jedinému reálně fungujícímu podnikání, a tím jí bylo znemxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxvit též v nižší smluvní ceně, než za jakou by mohl být určitý majetek jedné ze společností ve skutečnosti prodán, případně v tom, že byl prodán nesolventnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxem.
Z uvedeného plyne, že ustanovení § 128 odst. 2 tr. zák. chrání organizace nebo podniky se stejným nebo podobným předmětem činnosti, na jejichž podxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch, přičemž nemusí jít vždy jenom o výhodu nebo prospěch hospodářské povahy, i když finanční hledisko bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxekt stojící mimo tyto organizace, kdy pachatel z důvodu svého specifického postavení, a tedy i určitých informací, takovou smlouvou znevýhodňuje jedxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnosti těchto organizací nebo podniků, který je jim společný. Konečně trestní odpovědnost podle citovaného ustanovení není ani vyloučena, je-li smloxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvané ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek - věci trestní pod č. 36/2000).
Trestný čin zneužívání informací v obchodním sxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxosti. Znaky tohoto trestného činu jsou přímo popsány v ustanovení § 128 odst. 2 tr. zák. Skutková podstata trestného činu zneužívání informací v obchoxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxdu není nutné, aby pro naplnění trestní odpovědnosti podle tohoto ustanovení muselo dojít k porušení zákazu konkurence ve smyslu obchodního zákoníku xx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxnamné, zda a jak byl upraven zákaz konkurence společníka společnosti s ručením omezeným v ustanovení § 136 obchodního zákoníku ve znění účinném do 30. xx xxxx x xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xodle § 128 odst. 2 tr. zák. nikterak podstatné; ze znění § 128 odst. 2 tr. zák. nepochybně plyne, že zákaz konkurence se týká i společníka obchodní spolexxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxjím jasně formulovaném ustanovení, které mu ukládalo zákaz zneužívání informací a podkladů k separátnímu jednání.
I. Přestožx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkurence v hospodářské soutěži, nemá tzv. blanketní dispozici, neboť neodkazuje na ustanovení obchodního zákoníku upravující zákaz konkurence a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxce, včetně postavení pachatele, typu jednání a specifického úmyslu. Proto z hlediska trestní odpovědnosti za trestný čin podle § 128 odst. 2 tr. zák. nxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obchodní společnosti nebo družstva, a zda porušil i takový zákaz. Na druhé straně z uvedeného vyplývá, že porušení zákazu konkurence stanoveného předxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxtovaného ustanovení trestního zákona.
II. Stejným nebo podobným předmětem činnosti dvou nebo více podnikatelských subjektů může být z hlediska trexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxst, zda v době spáchání trestného činu podle citovaného ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xodnocení souladu konkrétního jednání společníků nebo jednatelů společnosti z hlediska obchodněprávní úpravy zákazu konkurence obsažené v § 136 ve xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xákoníku, nemůže se však dotknout posouzení právní povahy daného jednání z pohledu daňového práva, resp. právní úpravy daně z příjmů. Zákaz konkurence xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xebo společník nejedná vůči ní samotné konkurenčním způsobem, tedy zda společnost svou činností vlastním jménem a na vlastní účet „nepřipravuje“ o jejx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxstavení jejího společníka, resp. zda kromě zájmů společnosti nehájí i zájmy jiných subjektů. Zákaz konkurence naopak nesměřuje k tomu, aby jednatelix xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu: v současnosti je obdobná úprava obsažena v § 37 odst. 1 stejného zákona) jako předmět podnikání lze do obchodního rejstříku u obchodní společnoxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxou činnost vykonávat pomocí osob oprávněných k takové činnosti podle zvláštních předpisů. Takovým předpisem byl i - dnes již zrušený - zákon č. 524/199x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, avšak jejich jménem mohli tuto činnost vykonávat jen auditoři. Z logiky věci proto vyplývá, že pokud společníky a jednateli auditorské obchodní spolxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxorskou činnost. V tomto kontextu zdejší soud rovněž připomíná, že podle ustanovení § xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxu podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů. Rovněž toto ustanovení, představující zákaz konkurence, tak jednoznačnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xuditory současně vlastním jménem i jménem auditorské společnosti (viz § 13 odst. 2 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech: „Auditor, který poskytuje auxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xménem jiného auditora.“). Jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu tohoto zákona, jednou ze základních zásad této nové zákonné úpravy bylo právě „upravix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxovním poměru u auditora nebo auditorské společnosti“.
Ustanovení obchodního zákoníku o zákazu konkurence, která se vztahují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkona. Odkaz na „ustanovení o zásadách konkurence“ je dostatečně určitým, protože jiný předpis než obchodní zákoník zákaz konkurence pro společnost s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x 109, 119, 199, § 441 a násl., § xxxx x xxx x xxxxxx x xxxx x xxx x xxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Literatura:
Štenglová, I.; Havel, B.; Cileček, F.; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentářx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxrná, J.; Večerková, E. K zákazu konkurenčního jednání v obchodních společnostech. Právní rozhledy, 1997, č. 12.
(Forma právních jedxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xednání související s životem obchodní
korporace
(založení, vznik, převod obchodního podílu atd.) je zachována; rovněž tak zákonná možnost vyžadovxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxo jakékoliv následné změny - neplyne to však z tohoto zákona, leč z občanského zákoníku.
K odst. 1
Právní jednání týkající se existence obchodní korxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
korporace
. Úprava formy právních jednání týkajících se založení, vzniku, změny a zrušení nebo zániku obchodní
korporace
je obecné povahy, která se uxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxláštní formální požadavky na určitá právní jednání stanoví dobrovolně sami společníci (akcionáři). Tehdy se uplatní
obecná občanskoprávní úprava
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxace
pořízena
veřejná listina
(tj. notářský zápis) - srov. např. § 241 odst. 1, podle kterého dohoda společníků o zrušení společnosti s ručením omezenxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxodní
korporace
) založí
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x x
x xxxxxx xx xxxxx
x xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxx. (srov. Štenglová, I.; Havel, B.; Cileček, F.; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 8). S ohledem na odxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xorporace
Obchodní
korporace
nevzniká na základě jednorázového úkonu, nýbrž následkem sekvence úkonů, která je završena
zápisem obchodní
korpoxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxodní korporaci zastupovat.
K založení obchodní
korporace
se zásadně vyžaduje přijetí
zakladatelského právního jednání
. Lze rozlišovat
obsahxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxávním formám, které rozvíjí obecné náležitosti zakladatelského právního jednání, jež plynou z občanského zákoníku (viz § 123 obč. zák.). K obsahovýx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxx xxxlečenské smlouvy společnosti s ručením omezeným viz výklad k § 146, stanov akciové společnosti viz výklad k § 250 a stanov družstva viz výklad k § 553.
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxh právnic¬kých osob vyžaduje
písemnou xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxx xxxxx 2 obč. zák., které stanoví, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. To je problematické zejména ve vztahu k xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxxx případě totiž z § 441 odst. 2 obč. zák. zřejmě vyplyne požadavek, aby i plná moc k takovému právnímu jednání (například k uzavření společenské smlouvy sxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxpské hospodářské zájmové sdružení
, neboť nařízení o SE a nařízení o EHZS stanoví zvláštní způsoby založení. Pokud jde o založení a vznik obchodní
korpoxxxx
x xxx xx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxečenské smlouvy komanditní společnosti podle § 124 tedy vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy společníků. Pokud jde o
kapitálové společxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxnovy, resp. zakladatelská listina) kapitálové společnosti vyžaduje formu, kterou se ve smyslu § 776 odst. 2 rozumí notářský zápis. Společenská smlouxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxnou obchodní
korporace
. Z logiky korporátního práva lze nicméně dovodit, že se tím rozumí změny vnitřního fungování obchodní
korporace
, tedy právní jxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxání, která nemají přímý vliv na nastavení vnitřních mechanismů (corporate governance). Změnou obchodní
korporace
xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxx x xxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxledku může změnit společenská smlouva [(srov. § 146 odst. 1 písm. c)], neboť v důsledku převodu podílu dochází pouze ke změně držitele reziduálního nárxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se důsledky nedodržení těchto formálních pravidel podle obecné úpravy obsažené v § 580, 582 a 588 obč. zák.
Změnou obchodní
korporace
se tak budx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xyžaduje písemnou formu a úředně ověřené podpisy společníků (§ 99). Totéž platí o změně společenské smlouvy uskutečňující
přistoupení nebo vystoupenx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxné požadavky platí i na změnu společenské smlouvy
komanditní společnosti
dohodou společníků (viz § 119).
Požadavek písemné formy a úředně ověřexxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společníků, neboť z citovaného ustanovení plyne, že taková dohoda vyžaduje formu
veřejné listiny
, tedy ve smyslu § 776 odst. 2 formu notářského zápisux xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxečenská smlouva podle § 147 odst. 1, u akciové společnosti, určí-li tak stanovy), formální požadavky plynoucí z § 6 odst. 1 se nepoužijí (viz § 6 odst. 2). xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxanovy tuto působnost valné hromadě v souladu s § 421 odst. 1 písm. a).
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxx xbchodní korporace
Osobní společnost může být zrušena
dohodou všech společníků
. Taková dohoda vyžaduje písemnou formu a ověřený podpis všech spolxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxst. 2); zákon pro tato rozhodnutí navíc vyžaduje
formu veřejné listiny
[viz § 172 odst. 1 ve spojení s § 171 odst. 1 písm. a) u společnosti s ručením omezenxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxst. 1), vyžaduje tato dohoda formu veřejné listiny/notářského zápisu (§ 776 odst. 2). Usnesení členské schůze družstva o zrušení družstva s likvidací xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxadatelů obchodní
korporace
provádějí zejména notáři podle § 74 not. řádu, případně Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xržitel poštovní licence, Hospodářská komora a konečně též advokáti.
Legalizací (ověřením podpisu)
podle § 74 not. řádu
notář ověřuje
, že určitx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxžnosti této osoby notář postupuje podle § 64 not. řádu. Ověření podpisu (legalizační prohlášení) se vyznačí na listině formou ověřovací doložky. Notxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xby předložil překlad listiny tlumočníkem. Pokud nevyhoví, notář provedení legalizačního úkonu odmítne ( § 74 odst. 3 a 4 not. řádu). Za provedení legxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxtině.
Legalizaci (ověření podpisu) podle zák. č. 21/2006 Sb
. provádí
pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu
. Legalizací se ověřuje, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxvost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad provádějící legalizaci za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se provádí xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede. Nemůže-li přitom žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědkůx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat ( § 10 zák. č. 21/2006 Sb.). Legalizace xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxí podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka ve výši 30 Kč a za ověření (apostila) podpisu a otiskx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxním se stejnými účinky, pokud advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající osoba před advokátem vlastnoručně podepsala. Prohlášení o pravosti podpisx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx zahraniční veřejné moci
se uznává za podmínek stanovených v příslušných smlouvách o právní pomoci. S těmito zeměmi má ČR uzavřenu dvoustrannou smlouxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx1960 Sb.), Alžírsko (č. 17/1984 Sb.), Belgie (č. xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx978 Sb.), Černá hora (č. 207/1964 Sb.), Francie (č. 83/1985 Sb.), Gruzie (č. 95/1983 Sb.), Chorvatsko (č. 207/1964 Sb.), Itálie (č. 508/1990 Sb. - pouzx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx/1983 Sb.), Kyrgyzstán (č. 95/1983 Sb.), Maďarsko (č. 63/1990 Sb.), Makedonie (FYROM) (č. 207/1964 Sb.), Moldavsko (č. 95/1983 Sb.), Mongolsko (č. 10xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xč. 102/1983 Sb. - pouze pro listiny související s dožádáním soudu), Slovensko (č. 209/1993 Sb.), Slovinsko (č. 207/1964 Sb.), Srbsko (č. 207/1964 Sb.xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxtnam (č. 98/1984 Sb.). Aktuální seznam je dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti: http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=3xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxo
superlegalizována
. Signatáři Haagské úmluvy o apostilaci jsou následující země: Albánie, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, ¬Austrxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxá Hora, Česká republika, Čína - pouze Hong Kong a Macao, Dánsko, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Estonsko, Fidži, Finsko, Francie (+ Fr. Poxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxada, Gruzie, Honduras, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kapverdy, Kazachstán, Kolumbie, Korejxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Moldávie, ¬Monako, Mongolsko, Namibie, Německo, Nikaragua, Niue, Nizozemí (+ Aruba, Curaçao, Sint-Maaxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxtugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké [+ Americká Samoax xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tonga, Txxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtish Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Turks a Caicos Islands], Vanuatu, Venezuela. Aktuální seznam smluvních stran Haagské úmluvy o apostilaci je dostupný na internetových stránkách Haxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrstva spravedlnosti ČR (portal.justice.cz).
S ohledem na nedostatek výslovného znění zákona dovozuji, že pro účely § 6 nebude možné nahradit úřexxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxifikátu
ve smyslu zák. o elektronickém podpisu, neboť ani jeden z těchto podpisů
není považován za ekvivalent úředního ověření podpisu
.
Důsledky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxušného právního jednání
ve smyslu § 582 odst. 1 obč. zák., ledaže jednající tuto vadu dodatečně zhojí. Nedodržení písemné formy a úředně ověřeného poxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxx xxxxxx
xxrov. § 588 obč. zák.). Ustanovení je zřejmě
kogentní
povahy podle § 1 odst. 2 obč. zák.
Uvedené pravidlo zákonodárce stanoví, aby bylo postaveno xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxledkem absence náležité formy může být jak
relativní neplatnost
, tak
neplatnost absolutní
, v závislosti na
naplnění kritéria veřejného pořádku
ve sxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxst. 1 obč. zák., který se, jak soudím, obecně vztahuje i na případy, kdy nedostatek zákonem stanovené formy zakládá absolutní neplatnost právního jedxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxho jednání
pouze s účinky
ex nunc
(shodně Štenglová, I.; Havel, B.; Cileček, F.; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. xx xxxxx xxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v předepsané formě
. Mám za to, že formální nedostatek zakladatelského právního jednání je odstranitelnou vadou ve smyslu § 130 obč. zák., a tudíž by byxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
K odst. 2
Ustanovení odstavce 2 reaguje na skutečnost, že zatímco podle dosavadních právních předpisů nebylo rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xokud by tudíž chyběla zvláštní úprava pro rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní
korporace
, pak by se § 6 odst. 1 vztahoval, resp. mohl vztahovat, na rozxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x x xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx
x x x xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xejvyššího orgánu
obchodní
korporace
a ostatních právních jednání, které se vznikem, změnou, zrušením nebo zánikem obchodní
korporace
souvisí. Pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x x xxxxx x xx x xxxxxxxa náležitostí formy tohoto právního jednání nepoužije a aplikují se příslušná ustanovení u jednotlivých forem obchodních korporací, případné ustanxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxt. 1 může aplikovat na změny obchodní
korporace
, ke kterým dojde v důsledku rozhodování společníků nebo akcionářů
mimo působnost valné hromady
(předxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xlenská schůze (viz § 44 odst. 1). Z § 12 odst. 1 současně plyne, že působnost nejvyššího orgánu v kapitálové společnosti s jediným společníkem vykonává jxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xx xxxxx 1), z povahy věci lze však dovodit, že vykonává-li jediný společník kapitálové společnosti působnost valné hromady, § 6 odst. 1 se na jeho rozhodnutí v pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, akciové společnosti a členské schůze družstva se § 6 odst. 1 neuplatní. Poněkud problematická může být aplikace § 6 odst. 2 na osobní společnoxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx x x xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxje. Pokud by nicméně zákonodárce skutečně zamýšlel prostřednictvím § 6 odst. 2 vyloučit aplikaci tohoto ustanovení na
osobní společnosti
, pak by § 6 odxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi § 6 odst. 1 na osobní společnosti, neboť je
absurdní
, aby se na změnu společenské smlouvy osobní společnosti nevztahovaly zásadně žádné formální požaxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xsobní společnosti a
„smluvní“
stránku osobní společnosti (srov. text § 6 odst. 2 „na rozhodnutí nejvyššího orgánu“). Přijímají-li tudíž společníci
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx1 odst. 2), jedná se o korporační režim osobní společnosti a § 6 odst. 2 se nepoužije (v daných případech společníci „přijímají rozhodnutí“).
Naproxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxy, kdy společníci osobní společnosti vystupují jako smluvní strany společenské smlouvy (a nikoliv jako členové nejvyššího orgánu), patří právě
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxozuji, že § 6 odst. 2 se vztahuje pouze na korporační stránku osobní společnosti, nikoliv na smluvní aspekty její existence. Hraničním případem bude, pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxadavky stanovené v § 6 odst. 1 nepoužily (§ 6 odst. 2), nicméně je otázkou, zda lze přenesením působnosti v otázce změny společenské smlouvy osobní spolexxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxh byla identita společníků rozhodujících o změně společenské smlouvy osobní společnosti v rámci nejvyššího orgánu
úředně ověřena
.
Pokud jde o foxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxně v § 45 a dále pak u jednotlivých kapitálových společností, resp. družstva - viz především § 191 v případě společnosti s ručením omezeným, § 428 v případx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxo části na třetí osobu ke zvýšení počtu společníků, zakladatelská listina se stává společenskou smlouvu a platí dál v původním znění; její obsah se tím bxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxskou smlouvu změnit, např. omezit či vyloučit převoditelnost obchodního podílu na osoby stojící mimo společnost. Jestliže společníci v tomto směru sxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ústavní soud k problematice výkladu zákona uvádí: K otázce napětí mezi doslovným a teleologickým výkladem se Ústavní soud vyslovil v řadě nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxazek 9, nález č. 163; vyhlášen pod č. 30/1998 Sb.)]. Výchozí tezi v této souvislosti zformuloval přitom v nálezu sp. zn. Pl. ÚS xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe toliko prvotní přiblížení se k aplikované právní normě, je východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxášen pod č. 63/1997 Sb.) pak již v kontextu obdobném posuzované věci uvedl: „Soud není absolutně vázán doslovným zněním zákonného ustanovení, nýbrž se xx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxcipů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku. Je nutno se přitom vyvarovat libovůle; rozhodnutí soudu se musí zakxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x x88 obč. zák., - § 64, 74 not. řádu, - § 3 odst. 1 zák. č. 627/2004 Sb., - § 10 odst. 5, § 11, 12, 13 zák. č. 21/2006 Sb., - vyhl. č. 196/2001 Sb., Položka H, bod 2 xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx I.; Havel, B.; Cileček, F.; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013.
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx
x xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich používání zejména podle obchodního zákoníku ještě jednou.
Ad Notam
, 1996, č. 2.
Jindřich, M. Notářské zápisy a novela obchodního zákoníkux xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx
x xxxxx xx xx
x x
(Obchodní listiny a internetové stránky)
JUDr.
Jan
Lasák,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Obsah obxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxálovou společností
se rozumí akciová společnost a společnost s ručením omezeným. Každá obchodní
korporace
je
podnikatelem
. Coby podnikatel musí kxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xložky a identifikující údaj
(viz § 435 odst. 1 obč. zák.).
Ustanovení § 435 odst. 2 obč. zák. připouští, že na obchodních listinách je možné uvádět x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxuje, aby
údaj o základním kapitálu
, bude-li jej kapitálová společnost nebo družstvo na
obchodních listinách
uvádět, obsahoval pouze
upsanou a splacxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti. Pravidlo o uvádění základního kapitálu na obchodních listinách představuje posun oproti dřívějšímu znění § 13a odst. 1 obch. zák., ktexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx x xxa obch. zák. nový občanský zákoník ani zákon o obchodních korporacích nevymezuje, na kterých listinách je obchodní
korporace
povinna stanovené údaxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy
, například
obchodní dopisy,
faktury, smlouvy, nebo objednávky
. Uvedený výčet samozřejmě není úplný a jeho naplnění bude nacházet odraz v aplxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtinou tak například není občanskoprávní žaloba nebo jiný podobný procesní úkon.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
nebo
zdánlivost
dotčeného právního jednání na základě obecných ustanovení o právních jednáních tím není dotčena, například z toho důvodu, že právnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxuvádí-li však kapitálová společnost nebo družstvo na listinách stanovené údaje, může jí předseda senátu rejstříkového soudu uložit
pořádkovou pokuxx xx xxxx xxx xxx xx
xxxx x xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxcího obchodního zákoníku, zákon o obchodních korporacích ukládá všem akciovým společnostem povinnost
zřídit
si
internetové stránky
a uvádět na nixx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
:
Časové
požadavky
- akciová společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku ( § 126 odst. 1 obč. zák.); má tudíž povinnost zřídit internetovx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxjstříku) a po celou dobu existence společnosti tyto internetové stránky udržovat v provozu. Zákon o obchodních korporacích neobsahuje
žádné přechodxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxé stránky (a uvádět na nich zákonem stanovené údaje) v okamžiku, kdy zákon o obchodních korporacích nabyl účinnosti (tj. k 1. lednu 2014).
Věcné požxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
a)
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx
xx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
Bude-li na internetových stránkách akciová společnost uvádět
údaj o svém základním kapitálu
, dovozuji, že se tento údaj může týkat pouze
upsanx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxle § 79 odst. 3,
b)
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, případně stanovisko dozorčí rady k ní podle § 84 odst. 1 (§ 436 a 437),
c)
znaleckxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdle § 312,
g)
veřejný návrh smlouvy na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů (§ 323 odst. 1),
h)
rozhodnutí o vyřazení účastnických cexxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxečnost s účastnickými cennými papíry přijatými k obchodování na regulovaném trhu zde publikuje informace vztahující se k nucenému přechodu účastnicxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xebo zdůvodněním výše protiplnění (§ 384),
k)
den uplatnění práva na dorovnání při nuceném přechodu účastnických cenných papírů (§ 390 odst. 2),
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxtiplnění nebo mimosoudní dohoda o dorovnání (viz § 390),
m)
akcionářův protinávrh (návrh) nebo jeho podstata, obsahuje-li více než 100 slov, příxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx 1,
q)
účetní závěrku nebo vybrané údaje z ní (§ 436 a 437) spolu se zprávou o podnikatelské činnosti (§ 436 a 437),
r)
informace o přednostním prxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§ 502 a 537),
t)
výsledky losování akcií (§ 528),
u)
vzetí akcií z oběhu při snižování základního kapitálu (§ 532 odst. 2),
v)
prohlášenx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxběžném zvýšení a snížení základního kapitálu (§ 548),
x)
lze na nich uveřejnit projekt přeměny ve smyslu příslušných ustanovení zákona o přeměnáxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xktualizovat informace uvedené výše na internetových stránkách (i)
bezplatně
a (ii) tak, aby tyto informace byly
dostupné jednoduchým způsobem po zaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xdržovat existenci primární internetové stránky (například, že by společnost Nový Úsvit, a. s., musela zřídit internetové stránky www.novyusvitas.xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xe akciová společnost povinna uvádět na
obchodních listinách
, a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích, musely být uvedeny přímo na
tzxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxosti nalézt. Obecně je přípustné, aby na hlavní stránce akciové společnosti figurovala například záložka „O společnosti“, kde by po kliknutí na tento xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx že
zpřístupnění požadovaných údajů a dokumentů nemůže být na internetových stránkách akciové společnosti podmíněno zadáním jakéhokoliv hesla
apoxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxnost, a údaji, které jsou z hlediska svého obsahu významné pouze pro akcionáře/akcionáře společnosti. Například údaje týkající se odvolání a odloženx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxo obsahu významné primárně pro společníky, resp. akcionáře společnosti. V takovém případě by údaje, které jsou adresovány a mají význam pouze ve vztahx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxní příslušného
přístupového hesla
. Uvedený výklad, který je v odborných kruzích částečně přijímán, je nicméně problematický s přihlédnutím ke stávaxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xiné osoby, než jsou akcionáři společnosti (například v případě rozhodování o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře).
Z § 7 oxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxernetových stránkách
. Jde o to, že akciové společnosti mohou mít své domovské stránky, na kterých informují o záležitostech společnosti, a vedle nich xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxmu produktu. Soudím, že smyslem § 7 odst. 2 nebylo, aby společnost na všech
doménových adresách
, které jí patří, uváděla zákonem stanovené údaje, nýbrž xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxkou může být, zda si takto může česká akciová společnost zřídit internetové stránky v rámci internetových stránek své
mateřské společnosti
. V praxi je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxe též informace o záležitostech své české dceřiné společnosti. Může tak samozřejmě vzniknout otázka, zda jsou tyto internetové stránky dostačující axxxx xxx xx x x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxternetová stránka
určitého koncernu, v jejímž rámci by byly zpřístupněny povinné informace i o české akciové společnosti, a to prostřednictvím jednxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xeřejnost měla možnost přejít přímo na „internetové stránky“ dotčené české společnosti.
Dále může vzniknout otázka, zda lze uvažovat o existenci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxle § 435 obč. zák. a § 7, tj. publikovaly by zde zákonem požadované údaje. Lze konstatovat, že takový postup může být rizikový, neboť závěrem zákonodárcx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxávní oporu.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xutomaticky nastaveny například na anglickou jazykovou verzi, nicméně z požadavku, aby požadované informace byly dostupné „jednoduchým způsobem“ pxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxlečnosti existovaly též
v české jazykové verzi
. V opačném případě může být obtížné konstatovat, že požadované informace jsou jednoduchým způsobem prx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoudu uložit
pořádkovou pokutu
do výše 100 000 Kč (viz § 107 ve spojení s § 104 zák. o veř. rejstřících). Stejnou pořádkovou pokutu zřejmě bude oprávněn přxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Přestože to zákon o obchodních korporacích nestanoví výslovně,
z povahy věci musí
určité údaje prostřednictvím internetových stránek zpřístupňovax xxx
xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxejnit pozvánku na členskou schůzi na
internetových stránkách družstva
a současně ji zaslat členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánka musí bxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxránky, nemůže být řádným způsobem členské schůze svolána. Z uvedeného důvodu budou tudíž družstva fakticky nucena internetové stránky zřídit, přípaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xoby
podnikatel podle formy
, uvádět též údaje stanovené v § 435 obč. zák.
K odst. 3
Společnost s ručením omezeným není
, na rozdíl od akciové společnxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdí, je povinna informace uvedené v § 7 odst. 2, resp. údaje, jež je povinna uvádět na obchodních listinách podle § 435 obč. zák., na těchto internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxnost
účastníkem koncernu
. Podle tohoto ustanovení platí, že účastníci koncernu bez zbytečného odkladu uveřejní na svých internetových stránkách
exxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxbě
výhodami plynoucími z členství v koncernu
.
Ustanovení o povinnosti zřídit internetové stránky bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti sx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxolečnosti.
Pokud společnost s ručením omezeným internetové stránky zřídí, musí zde uvádět údaje, které je povinna uvádět na
obchodních listinácx
x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx
xx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxti s ručením omezeným.
Bude-li na internetových stránkách společnost s ručením omezeným uvádět
xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnetové stránky zřídí, uveřejňuje na nich dále:
a)
příslušnost ke koncernu podle § 79 odst. 3 a
b)
znaleckou zprávu o přezkoumání zprávy o vztazxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxejnit informace uvedené výše (i)
bezplatně
a (ii) tak, aby tyto informace byly dostupné
jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy
. B. Havel x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxím omezeným nepřináší“ (Havel, B. in Štenglová, I.; Havel, B.; Cileček, F; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha : C. H. Beckx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxetové stránky zřídí, pak je musí veřejnosti zpřístupňovat bezplatně a zdarma na nich poskytovat údaje, které je povinna uvádět podle § 435 obč. zák., pxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xe tedy nutné obdobně aplikovat též
způsob zpřístupňování povinných údajů
(tedy bezplatně).
Volba adresy internetových stránek společnosti s rxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxy přímo na
tzv. úvodní stránce (homepage)
této společnosti. Zákon pouze vyžaduje, aby tento údaj bylo možné na stránkách jednoduchým způsobem naléztx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx společnosti“, kde po kliknutí na tento odkaz bylo možné požadované údaje nalézt. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxernetových stránkách akciové společnosti podmíněno zadáním jakéhokoliv hesla apod.
K
jazyku
, v jakém musí být informace na internetových stránxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxz výklad k § 7 odst. 2.
Zákon stanoví, že povinnost společnosti s ručením omezeným uvádět na internetových stránkách zákonem stanovené údaje vznikx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxm omezeným své internetové stránky zřízeny. V praxi totiž často dochází k tomu, že si společnosti pořizují určitá doménová jména „do zásoby“, aby si napxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxelem internetových stránek) jí vzniká povinnost na těchto stránkách uvádět zákonem stanovené údaje? Domnívám se, že povinnost plynoucí z § 7 odst. 3 se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či jen poskytováním informací o společnosti a její činnosti)
a začne jejich obsah zpřístupňovat veřejnosti, tj. ve chvíli, kdy si veřejnost může tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxy odstavce 3 vyžaduje jednoduchou dostupnost „informací“, což implikuje i určitý obsah zpřístupňovaných internetových stránek.
Zřídí-li spolxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxovou pokutu do výše 100 000 Kč
(viz § 107 ve spojení s § 104 zák. o veř. rejstřících).
K odst. 4
Závod zahraniční kapitálové společnosti
Zákon o obcxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxčnost s ručením omezeným a akciová společnost. Zahraniční společnost s ručením omezeným a zahraniční akciová společnost je naproti tomu v zásadě
nonsxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxečnost je společnost, která je podřízená jinému právnímu řádu a jejíž překlad do českého jazyka zní „společnost s ručením omezeným“ nebo „akciová spolxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na ty právnické osoby, jejichž vnitřní poměry se řídí jiným právním řádem, než právním řádem ČR, a to bez zřetele k tomu, zda se tato právnická osoba řídí pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx účely § 7 odst. 4, lze aspoň (v případě společností z jiných členských států EU) zřejmě vyjít z Dvanácté směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 v oblasti prxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xprava citované směrnice v jednotlivých členských státech dopadá.
Zahraniční společností s ručením omezeným
lze proto patrně rozumět následující pxxxxx xxxxxx


xxxxx xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx EU) zřejmě vyjít z přílohy č. 1 nařízení o SE, která v čl. 1 vymezuje, které společnosti se pro účely citovaného nařízení v jednotlivých členských státecx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx


xxxxxxxx xxxxxxx xxxxzuje
závod
jako
organizovaný soubor jmění
, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se přitom za to, že závxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxku tak, jak jej dosud vymezoval § 5 obch. zák. Dochází tedy k pojmovému odklonu od dosavadní právní úpravy, což je odůvodněno primárně tím, že pojem podnxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxřejného práva (ochrany hospodářské soutěže).
Pobočkou
se pak rozumí taková
část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost
a x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxzení pojmu pobočka, který se v současnosti používal
promiscue
pro označování dceřiných společností, organizačních složek apod. Pobočka je vymezenx xxxx
xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xikoliv organizační - srov. § 487 obch. zák.), přičemž bude-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, bude se jednat o