90/2012 Sb.

Zákon o obchodních korporacích: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxich
Arabasz
JUDr.
Zdeněk
Čáp
Mgr.
Tomáš
Doležil,
Ph.D., LL.M. Eur.
JUDr.
Václav
Filip,
Ph.D.
Mgr. Ing.
Dušan
Hrabánek
JUDxx
xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxx xxx xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xx xxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Z obecné části:
Předně platí, že tento zákon je připravován po přijetí věcného záměru občanského zákoníku, což má xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxo secundo se nepokouší jít cestou uměle vytvářeného vlastního pojmosloví a specifické pojmy přijme jen v rozsahu odůvodněném povahou věci, též s přihlxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xákoníku.
A) Návrh zákona vychází z těchto tezí (koncepce):
Z variant rekodifikace obchodního práva přicházely v úvahu dvě základní. Předně bxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xbchodního. Návrh občanského zákoníku se přiklonil k druhé alternativě. Důsledkem toho je zadání obchodní zákoník koncepčně, byť v redukované podobxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxě upravovat dílčí otázky. Naopak, návrh vychází z teze celkové dekodifikace obchodního práva v tom smyslu, že se zaměří pouze na nejnutnější právní proxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxz dalšího - cílem není omezit regulaci, cílem je dosavadní regulaci zvážit a modifikovat, případně nahradit jinými pravidly.
Nutný předpoklad a lixxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdního práva, ledaže by její potřeba plynula z principu speciality zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xákon věnuje jen obchodním korporacím, tedy z užšího pohledu nikoliv právu obchodnímu, ale jen právu korporačnímu (právo obchodních korporací). V souxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxní“, které opětovně zavádí návrh občanského zákoníku apod.
Na rozdíl od výkladově obtížné stávající úpravy obchodního práva návrh striktně dodržxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh situací neúměrnými detaily (nedotčení náhrady škody při deliktním jednání, superflua u solidárního ručení, jednotlivosti řešící šikanu apod.). Cxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xředpisů na míru nejnutnější a potřebnou - a to ve smyslu technického propojení; zákon samozřejmě neopouští úzké věcné, resp. funkční propojení práva, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxsti návrh nepředpokládá zařazení detailnější úpravy obchodních knih a účetnictví, a to i přes historickou tradici (takovouto kapitolu obsahoval již xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx úpravy např. německého obchodního zákoníku]. Důvod toho není jen v samostatné úpravě těchto otázek zvlášt¬ními zákony, ale také ve snaze věcného záměxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxpni standardizace, což by nutně vedlo k opakovaným parciálním změnám zákona, narušujícím jeho stabilní celistvost.
Návrh vychází z toho, že obchxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxem k závazkům České republiky, plynoucím především z komunitárního práva, nebo k povaze věci nutné, zachovává zákon soukromoprávní povahu jednotlivxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx xxx xmocněna předpokladem profesionality podnikatelů a některých dalších osob. Návrh tuto zásadu bere za svou, a je tudíž v úpravě konkrétních institutů sxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxané návrhem jako hypostazovaný soubor obligací). Říká-li se „v zásadě“, je tím míněno s ohledem na nutné omezení těchto principů vzhledem k problematixx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zákon nicméně v tomto ohledu zohledňuje specifické postavení věřitelů, jakožto ekonomických vlastníků obchodní
xxxxxxxxx
x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxení, a zákon se to proto snaží kompenzovat.
Co se celkové povahy změny zákona týče, vychází návrh v mnohém z „konservatismu, plynoucího z přesvědčexx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xěnit stávající právní úpravu. Opačný postup by vzhledem k návaznosti jednotlivých právních předpisů na
recentní
obchodní zákoník silně narušoval xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - zejména v oblasti správy obchodních korporací, koncernového práva, provazeb na insolvenční právo či v regulaci společnosti s ručením omezeným. Návxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxnaly jednotlivé právní řády výrazných změn, které není možné opomíjet (Francie, Itálie, Velká Británie, Nizozemí, Polsko, Německo apod.).
Návrx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a institutů proto plynule přejde ze současného obchodního zákoníku do budoucího zákona, resp. do občanského zákoníku. Tento přechod však nebude bezx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x
xxxxxxxtní
situace. Problém, který vyvstane opuštěním definice adresy, totiž obtížná možnost přesnější identifikace subjektů obchodního práva, bude řešxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xychází z předpokladu co nejvíce možné eliminace stávající vysoké kazuičnosti obchodního zákoníku, kdy sebeméně důležitý termín nachází svůj obraz v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xejen spisovná čeština, ale také průměrný příjemce právní normy. Jsou proto opuštěna zejména krkolomná souvětí a cizí slovosled ve větných stavbách. Txxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxterpretačních obtíží. Používá-li zákon slova „platí“, jedná se o nevyvratitelnou domněnku (či možnou fikci), v případě slov „má se za to“ pak o domněnkx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xrávního úkonu, pacht namísto (částečně) nájmu či širší újma namísto škody. Používá-li zákon slovo „také“, myslí se tím kromě údajů obsažených v zákoně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxejnutnějších). Leckdy by se sice dala věc vyjádřit možná stručněji, ale na samotné povaze institutu se tím nic nezmění a pro snadnější „přechod“ na nové xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn v relevantních ustanoveních reflektuje povinnost jednat s vyšším stupněm obezřetnosti a profesionality.
Z důvodu přesunu stávajících smluvnxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxli, nikoliv k obchodům. S ohledem na metodiku přístupu k tvorbě zákona se takovéto řešení jeví jako nejvhodnější, když navíc řada předpokládaných instxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx občanský zákoník a tamní jednotnou úpravu obligací. Vzhledem k přesunu úpravy obligačního práva do občanského zákoníku, oslabují svůj význam předevxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxadních zásad povinnost šetřit při podnikatelských vztazích poctivý obchodní styk. Tento princip však není manifestován přímo v textu zákona, ale vycxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxenosti evropského obchodního zákonodárství (zejména britského, německého, rakouského, francouzského a polského, ale i přes monistickou úpravu, nxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxje výsledky harmonizačních snah českého zákonodárce. I zde však návrh vychází z jisté střízlivosti procesu harmonizace, která byla postupnými novelxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xoslovné převzetí přeloženého textu evropského právního předpisu (směrnice), ale jeho obsahově shodný přenos do českého právního řádu. Současně je txxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxvy. V konkrétních případech proto návrh předpokládá opuštění tvrdšího režimu nastoleného novelou obchodního zákoníku, zákona č. 370/2000 Sb., kterx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x
xxxxxs communautaire
. Pro přehlednost celé regulace se shodně s občanským zákoníkem informační vymezení transponovaných evropských předpisů dává na konxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojetím soukromého práva, kdy napříště bude existovat pouze jeden
kodex
soukromého práva a ostatní speciální předpisy budou pouhými „zákony“. Jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxních vztahů. Obdobně jako je zde navrhováno označení zákon, byl koncipován název připravovaného právního předpisu upravujícího obchodní právo v rocx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxhodní“ (tak i věcný záměr), nicméně připomínkové řízení přivedlo tuto úvahu ke změně. Nový zákon se proto bude označovat zákon o obchodních společnostxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxo zákona přenesena regulace obchodního rejstříku) - navíc již dříve byla do zvláštních úprav vyjmuta regulace přeměn obchodních korporací a regulace xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxových a hospodářských společenstvech, který (v novelizovaném znění) platil v českých zemích až do roku 1954. Přitom se přihlíží k vývoji novějšího zákxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxtuje princip, podle něhož bude nový občanský zákoník jakožto
lex generalis
základním zákonem českého soukromého práva a obecná právní úprava právnxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak i k stanoviskům představitelů té části českého družstevního hnutí, která je organizována (Družstevní asociace ČR a v ní sdružené členské svazy a dáxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxvážná většina jejich připomínek.
B) Faktické změny současného obchodního zákoníku - obecně
S ohledem na rozsáhlost změn v soukromém právu vxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxstupných novel či jedné velké novely současného zákona se nezdá vhodným a pro právní jistotu stabilním řešením. Jednotný nový zákon bude také více schoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxedpokládá podstatné zeštíhlení zákona, protože úpravu většiny situací řešených dosud obchodním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xadále, jakožto veřejnoprávní disciplína, řešena zvláštním zákonem (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) a problematika nekalé souxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxodních společností, kterou obecně upraví ustanovení občanského zákoníku o likvidaci právnických osob, jelikož jde o instituty významné pro právní
sxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které na obligační právo navazují (
prokura
, zastavení podílu apod.)
Nový zákon nepřevzal v Evropě ojedinělou a nestandardní volbu práva (
fakulxxxxxxx
xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí možnosti sukcesivního založení akciové společnosti. Důvodem je nejen praktická neužitečnost tohoto způsobu, ale také opuštění tohoto institutu nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxanského, došlo k vyjmutí agendy obchodního rejstříku a jejímu přesunutí do zvláštního zákona, který bude vypracován v rámci doprovodných a změnových xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxodem pak je snaha sjednotit a zjednodušit složitou strukturu různých rejstříků (obchodní, spolkový, nadační apod.), jejichž funkčnost je podmínkou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je přiřazení těchto pojmů k jejich sys¬tematickým souvislostem. Stejný osud mají také pojmy vlastní
kapitál
, obchodní jmění a obchodní majetek, kterx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnční zajištění, doposud regulované § 323a obchodního zákoníku (v režimu směrnice č. 2002/47/ES x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxeným v rámci změnových a prováděcích předpisů k zákonu o obchodních korporacích.
C) Inspirační zdroje nového zákona o obchodních korporacích
xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xylo v rámci evropského obchodního práva dosaženo. Předně se tak zužitkují veškerá pozitiva stávající úpravy, včetně změn, které přináší novela obchoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obchodní z roku 1863 a uherský obchodní zákoník. Z novodobější evropské úpravy se jak geograficky, tak dogmaticky jakožto inspirační zdroje přímo nabxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxáva a ke stavbě základního soukromoprávního kodexu se přihlíží rovněž k občanským zákoníkům Itálie, Švýcarska, Nizozemí, Velké Británie, Québeku či xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx reflektuje také právní úpravu některých skandinávských zemí. Vzhledem k současnému vývoji obchodního práva lze však mluvit o stále sílícím úspěchu bxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxtně vysledovat i v ostatních evropských jurisdikcích (včetně jinak vzorové německé).
Kromě myšlenkových, filosofických a systematických zdroxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxrního práva jsou zde především směrnice; při jejich praktické aplikaci se vychází z čl. 288 Smlouvy o EU (Lisabonská smlouva), kde se praví: „Směrnice jx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxgánům.“ Je ambicí zákona promítat evropská pravidla tak, aby byl dán prostor pro rozumnou eurokonformní interpretaci s přihlédnutím k chtěnému účelu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxání zákonů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniku, podnikání nebo částí podniků. Reflektuje také transpxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxředpokládá komplexní úpravu účetních a daňových otázek, čtvrtá a sedmá xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
míře.
S ohledem na mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána, je reflektována zejména Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictvx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxností stalo mnohé. Nejenže se v důsledku postupné
relevantní
judikatury ESD posunula obecná teorie, ale zejména byly vydány nové kodexy ve Francii, Ixxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxké
jurisdikce
(Velká Británie, Francie a Německo), tj. že se dosavadní striktní koncepty narušují či smazávají a více regulace se dává na otázky správx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxdu míry znalostí. Text zákona se proto místy od věcného záměru odchyluje, jak umožňují legislativní pravidla vlády, vždy však směrem k trendům či běžnýx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx
x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxerý umožní z pohledu nákladů rozumné podnikání. Návrh byl i z tohoto pohledu diskutován se zástupci Nejvyššího soudu, praxe, odborné i akademické veřexxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxého zákona. Vzhledem k vysokému počtu novel stávajícího obchodního zákoníku a problematickým následkům především v rovině sys¬tematičnosti, návrx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu do nového zákona přejaty a novela by tak celý předpis velmi znepřehlednila.
Rozdílná je také metoda ve věcech odkazů. Příslušné komplexní partie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příjemcem normy. Odkaz je používán pouze v jasných a nerozvíjejících se případech.
Ze zvláštní části:
Nový právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxna tím, že právní úprava závazkových vztahů bude, až na drobné výjimky, přesunuta do nového zákoníku občanského.
Vzhledem k cíli nového právního pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxi (stávající § 1). Podpůrným důvodem je také to, že tato skutečnost plyne ze samotného obsahu a struktury zákona - „zákon upravuje to, co dále upravuje“, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xákoníkem občanským, a to včetně některých dalších normativních řešení, která byla dosavadně upravena zákoníkem obchodním.
Celá řada ustanovenx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxloví občanského zákoníku.
Otázka pramenů obchodního práva není nadále upravena zákonem. Vychází se zde z toho, co je navrženo v občanském zákoníkxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxpisů, postupuje se podle § 9 občanského zákoníku.
Úprava poctivého obchodního styku se nepřebírá, avšak přesouvá se do občanského zákoníku.
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxím cílem a účelem je podnikání. Možnost založit kapitálovou společnost také za jiným účelem (fiktivní podnikatel) zůstává. Zákon společnost ani korpxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxopská akciová společnost (
Societas
Europaea), Evropská družstevní společnost a Evropské zájmové hospodářské sdružení dle zvláštního předpisu se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxízeními a zvláštními právními předpisy.
Zákon předpokládá existenci pravidla „lex specialis derogat generali“. Tedy neobsahuje ustanovení „nxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Stejný předpoklad pak platí i uvnitř zákona - zákon neobsahuje věty „nestanoví-li tento zákon jinak“, protože i uvnitř jeho samotného platí, že z obecnxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxrmulována společně jak pro obchodní společnosti, tak pro družstva. Celkově se zavádí legislativní zkratky, které nejsou žádným nóvem, pouze využívaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xx xx xxx x xxxxní společnosti (pro v. o. s. a k. s.). Pojem obchodní
korporace
pak navazuje na českou, resp.
kontinentální
doktrínu a nekryje se s anglickým pojmem „cxxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx
x tedy jako struktura proměnná, a cílem regulace je zajistit její fungování a dále ochranu slabších nebo méně informovaných stran (minority, věřitelé)x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V tomto smyslu se sice pro kapitálové společnosti přináší přísnější pravidla, nicméně u společnosti s ručením omezeným je více možností odchylek. Důxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxovosti podílů a kmenových listů u společnosti s ručením omezeným.
I. Rekodifikace práva obchodních korporací
Rekodifikace soukromého práva
, kxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xákladních předpisech. Kromě nového občanského zákoníku a zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním je tímto předpisem i zákon o obchodních sxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a družstva. Obchodní společnosti se dále člení na
osobní společnosti
(veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a
kapitálové společnosxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxx xružstva pak zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxních korporacích
V souvislosti s aplikací zákona o obchodních korporacích patří mezi klíčová témata rozlišování
kogentních
a
dispozitivních nxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xutné vycházet především z § 1 odst. 2 obč. zák., podle kterého, nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
Prvním kritériem, na základě kterého lze určit, zda je norma obsažená v ustanovení zákona o obchodních korporacích
kogentní
či nikoliv, je skutečnoxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx x
xxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xrčitý úrok nezávisle na hospodářských výsledcích společnosti, se zakazují. Viz též např. § 42 odst. 1 nebo § 613 odst. 2. Přímý zákaz může být formulováx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x
xxxxxxx
- a to tak, že zákon spojuje s určitým ujednáním zákonnou sankci (neplatnost, neúčinnost nebo zdánlivost). V tomto ohledu viz například § 48, § 53 odst. xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxjimku z výchozího pravidla. Zákonodárce zpravidla vymezuje tyto výjimky konstatováním, že primární xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxchto ustanovení lze v zákoně o obchodních korporacích nalézt též
polodispozitivní normy
, které připouští odchylku od zákonného textu, nicméně stanxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxně přípustnost odchylky (případně polodispozitivitu) v textu konkrétního ustanovení nevyjádří, neznamená to, že takové ustanovení je
kogentní
.
Doxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xákona o obchodních korporacích, jejichž porušení zakládá narušení
dobrých mravů
(ustanovení na ochranu společníků či členů) nebo
veřejného pořádkx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx
xchranu třetích osob-věřitelů
(viz § 62 až 68, § 71 odst. 1, § 132 odst. 1 a další), případně (minoritních) akcionářů (například právo na přednostní úpixxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
(viz např. vymezení vkladů nebo základního kapitálu v § 15).
Mezi
kogentní
lze konečně podle § 1 odst. 2 obč. zák. zahrnout i ustanovení, která uprxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xtatusové povahy.
Statusovými záležitostmi
jsou zejména ustanovení zákona o obchodních korporacích upravující následující instituty:
-
vznxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
x
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
likvidace obchodní
korporace
,
-
základní organizační složení (vymezení obligatorních orgánů obchodní
korporace
), nebo
-
změny základxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přináší celou řadu důsledků i pro
stávající obchodní společnosti a družstva
(obchodní
korporace
), které se od 1. ledna 2014 začnou zákonem o obchodnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xeškeré obchodní
korporace
povinnost přizpůsobit
do 30. 6. 2014
své zakladatelské dokumenty (společenskou smlouvu, stanovy) novému zákonu o obchoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxálové společnosti.
Nezbytnou změnou v rámci
společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným
(zakladatelské listiny společnosti s ručením oxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxů. Z § 139 odst. 2 lze současně dovozovat, že společenská smlouva musí obsahovat i
označení podílů
, podle nějž lze ten který podíl identifikovat, neboť xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vytvářet a doplňovat
rezervní fond ze zisku
. Je-li splněna naproti tomu
vkladová povinnost
, pak je možné ze společenské smlouvy dále vypustit:
-
lxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednatelů.
10. Pokud jde o nezbytné změny v rámci
stanov akciové společnosti
, pak ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nad rámec stávajícíxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxů
ve společnosti, případně údaj o tom, který ze
systémů vnitřní struktury
společnosti byl zvolen (zda monistický nebo dualistický). Stanovy akciovx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxstnanci společnosti,
-
způsob splácení emisního kursu,
-
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xunkčního období, jejich působnost ani způsob rozhodování,
-
způsob rozdělení zisku (ledaže se má připustit rozdělení zisku i mezi jiné osoby než xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlu (ledaže se má připouštět podmíněné zvýšení základního kapitálu) nebo jeho snižování (ledaže se má připouštět vzetí akcií z oběhu),
-
pravidla xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále vyžaduje, aby
do 30. 6. 2014
byly upraveny
smlouvy o výkonu funkce
členů orgánů kapitálové společnosti tak, aby vyhovovaly (zejména z hlediska
oxxxxxxxxx
x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xevyvratitelná právní domněnka, podle níž je výkon funkce
bezplatný
a jakékoliv plnění dále vyplácené bude považováno za
bezdůvodné obohacení
s možnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxonu funkce pro členy všech orgánů kapitálových společností (tedy například pro jednatele a členy dozorčí rady společnosti s ručením omezeným, pro člexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xx x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxci
Veškeré obchodní
korporace
musí učinit rozhodnutí, zda xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xx
xxx xxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxvému zákonu o obchodních korporacích přitom bude zakládat relativně značnou nejistotu, pokud jde o úpravu vnitřních poměrů konkrétní obchodní
korpxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo obchodního zákoníku. Jinými slovy, společnosti, které se rozhodnou nepodřídit se nové právní úpravě, budou z hlediska určení práv a povinností ve znxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxe viz výklad k § 777 odst. 4).
Zřízení internetových stránek a kontrola povinných údajů
Každá akciová společnost je podle § 7 odst. 2 povinna zřídxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxých stránkách je akciová společnost povinna uvádět údaje stanovené především v § 435 obč. zák., tj. obchodní firmu, sídlo, údaj o zápisu v obchodním rexxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxlšího, a to i když se jedná o prázdné, případně holdingové společnosti. Obdobný požadavek platí též pro případy společností s ručením omezeným, avšak pxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xvláštní důsledky porušení takové povinnosti (hrozí však
pořádková pokuta
ze strany rejstříkového soudu podle § 107 zák. o veř. rejstřících), jakkolxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxazích mezi propojenými osobami a zánik ovládacích smluv
Významným důsledkem zákona o obchodních korporacích je zánik
ovládacích smluv
jako insxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxdobí závazného pro řídící osobu ( § 780). V této souvislosti pak dochází ke značnému zdůraznění úlohy a významu
zpráv o vztazích mezi propojenými osobamx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxka, zda v případech, kdy má obchodní
korporace
účetní období shodné s kalendářním rokem, se požadavky zákona o obchodních korporacích mají použít na xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 by se ještě aplikovala ustanovení zrušeného obchodního zákoníku.
Přestože lze vznášet zásadní axxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxcích by se měly zpracovávat až za účetní období, které proběhne již za účinnosti nového zákona (tj. v roce 2015 za účetní období 2014, má-li společnost úxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodnikatelských seskupení
. Například co se ještě v roce 2013 nepovažovalo za ovládání, se již v roce 2014 za ovládání považovat bude. Podle § 775 se dále xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxi za účetní období, které skončilo kdykoliv v roce 2013, přitom vznikla ještě v roce 2013. To plyne jak z § 66 odst. 9 obch. zák., tak i z § 82 odst. 1, kde se stxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxacích by se měly použít na zprávy o vztazích mezi propojenými osobami poprvé v roce 2015 za účetní období roku 2014
(má-li společnost účetní období kalxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxntrola zápisu v obchodním rejstříku
Podle zákona o veřejných rejstřících musí veškeré obchodní
korporace
do 30. 6. 2014 přizpůsobit
zápisy v obchxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxidaci obchodní
korporace
.
II. Unijní úprava práva obchodních xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xrcadlí již v úvodním § 1, který vymezuje
nadnárodní formy obchodních korporací
; ty zákon o obchodních korporacích považuje buď za obchodní společnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxy obchodních korporací (tedy evropská společnost, evropské hospodářské a zájmové sdružení a evropské družstvo) jsou upraveny nejen na úrovni
nařízexxx xx
x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxisy závazné pro členské státy v tom směru, že jejich obsah jsou povinny v rámci transpozičních lhůt učinit součástí národního právního řádu. Nicméně prxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xsazování
, která představuje jeden ze základních pilířů primárního komunitárního práva, se zakládá na čl. 49 a násl. (bývalý čl. 43 a násl. Smlouvy o ES) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxe rozvíjeny a konkretizovány judikaturou a sekundárním právem Evropských společenství.
Článek 49 SFEU v kontextu usazovací svobody zapovídá „xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí, poboček nebo dceřiných společností příslušníky jednoho členského státu na území druhého státu. Následně z čl. 49 odst. 2 SFEU vyplývá
zásada stejnxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xrávo soukromé ve světle novějších rozhodnutí Evropského soudního dvora. Právník, 2004, č. 12, s. 1162). Na základě čl. 54 SFEU se zachází se společnosxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx své podnikatelské činnosti uvnitř Unie, pro účely svobody usazování stejně jako s osobami, které jsou příslušníky daných členských států. Články 49 i xxx xx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx ve věci 2/74 J. Reyners v. Belgian State, nebo Thieffry; rozhodnutí ze dne 28. dubna 1977, ve věci 71/76 Jean Thieffry v. Rada advokátů Soudu v Paříži).
xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xtát, jehož právním řádem se příslušná společnost řídí, uplatňuje v otázce
osobního statusu
společnosti
teorii sídla
nebo
teorii inkorporační
. Spoxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx
xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlivých členských států, aby v rámci svého právního řádu určily, která vazba garantuje společnostem jejich státní příslušnost, na jejímž základě požíxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxenského státu, je přitom nutné zabývat se předběžně. Článek 54 SFEU rovněž předpokládá, že společnost požívající práv plynoucích ze svobody usazováxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje problematiku přeshraničních vztahů, tedy vztahů obsahujících mezinárodní prvek, který s sebou přináší účast hned několika osobních statutů spoxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxsti na území jiného členského státu EU. Jinými slovy, jde o oprávnění přesunout sídlo vlastní činnosti podnikatele, aniž by byla dotčena jeho právní suxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xpolečnosti s vlastní právní subjektivitou nebo nesamostatné části podniku (pobočky), které se následně mohou v tomto jiném členském státě účastnit hxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxávní úpravu obchodních korporací klíčový význam především unijní směrnice a nařízení coby
sekundární zdroj unijního práva
. Následující přehled přexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření Směrnice obsahuje především úpravx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu vést (ústřední, obchodní, podnikový) rejstřík a zásady vedení takového rejstříku. Dále upravuje jednání za společnost, včetně jednání před vznikxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady 2012/30/EU
ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členskýxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření Směrnice upravuje především problematiku základního kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dále problematiku vnitřního obchodování. V další části tato směrnice upravuje pravidla pro zachování základního kapitálu (například otázky výplatx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xměrnice Rady 89/666/EHS
ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxe upravuje zveřejňování informací ohledně poboček společností z třetích zemí a povinnost uvést existenci poboček ve výroční zprávě.
Směrnice Evxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxdifikované znění) Směrnice upravuje koordinační opatření týkající se jednočlenných společností s ručením omezeným, například požadavek na dodržexx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xx07
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxm povinnosti při konání valné hromady (náležitosti pozvánky, právo zařazovat body na pořad jednání, požadavky na účast - rozhodný den, hlasování prosxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2011/35/EU
ze dne 5. dubna 2011
o fúzích akciových společností
Směrnice rozlišuje fúze sloučením a fúze splynutím, dále obsahuje spxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxení, povinnost statutárního orgánu vypracovat zprávu o fúzi a nechat přezkoumat projekt znalcem. Dále upravuje povinnost ochrany věřitelů a držitelx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx upravuje povinnost stanovit občanskoprávní odpovědnost znalce a řídících orgánů a podmínky úpravy neplatnosti fúze.
Šestá směrnice Rady 82/89xxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxjící společnosti, rozdělení se založením nových společností. Speciálně upravuje rozdělení pod dohledem soudu. Směrnice stanovuje náležitosti proxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxavuje povinnost ochrany věřitelů a držitelů cenných papírů se zvláštními právy a povinnost notářského zápisu nebo předběžné správní/soudní kontrolxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxzdělení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES
ze dne 21. dubna 2004
o nabídkách převzetí
Směrnice upravuje nabídky převzetí u spolexxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánů, způsob ochrany minoritních akcionářů, povinnost, způsob a náležitosti zveřejnění nabídky, povinnosti statutárních orgánů cílové společnoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxdost zbývajícího minoritního akcionáře.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxnských států. Stanovuje podmínky takové fúze, společný projekt fúze, zveřejnění a schválení, povinnost vypracovat zprávu o rozdělení a nechat přezkxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlatnost fúze po nabytí účinnosti. Konečně upravuje práva zaměstnanců a zjednodušení podmínek pro fúzi sloučením dceřiné společnosti s mateřskou.
xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxnky založení EHZS. Stanovuje rozhodné právo pro zakládací smlouvy a pravidla vnitřní organizace, zákazy činnosti sdružení a nároky na členy sdruženíx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxinnost členů sdružení, včetně orgánů sdružení, rozdělování zisku, převodu členství a odpovědnosti členů. Konečně upravuje způsoby zániku členství x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxolečnosti, tedy možnosti a způsoby založení SE (fúzí, založením holdingové SE, dceřiné SE, změnou právní formy), minimální základní
kapitál
evropsxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxury vnitřního řízení (dualistický/monistický systém) a obsahuje i úpravu valné hromady. Konečně stanoví, jakými předpisy se řídí účetnictví, zrušexxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xaměstnanců
Směrnice upravuje zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti, tedy povinnost a způsob založení vyjednávacího výboru při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxími evropskou společnost ohledně zapojení zaměstnanců. Dále tato směrnice stanoví povinnost mlčenlivosti členům výboru, ochranu zástupců zaměstnxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a možnosti založení (fúzí a změnou právní formy), základní
kapitál
, náležitosti stanov, možnosti a přemístění sídla. Dále stanoví, kterými předpisy xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxství, možnosti struktury (dualistický/monistický systém) a obsahuje úpravu valné hromady, vydávání cenných papírů se zvláštními výhodami a rozdělxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxce Rady 2003/72/ES
ze dne 22. července 2003
, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců
Směrnice upxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxdání SCE zastupujícího zaměstnance, jeho činnost a náležitosti dohody mezi vyjednávacím výborem a společnostmi zakládající SCE ohledně zapojení zaxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxstnanců účastnit se valné hromady. Dále tato směrnice stanoví povinnost mlčenlivosti členům výboru, ochranu zástupců zaměstnanců a zákaz zneužití Sxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxdovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků,
o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxitosti a strukturu rozvahy a výsledovky, možné formy rozvržení rozvahy a členění výsledovky, zkrácenou formu rozvahy/výsledovky, zvláštní ustanovxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla zveřejňování, odpovědnosti za sestavení a zveřejnění závěrky a pravidla auditu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/20xx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxdované účetní závěrky společností, jejichž účastnické cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Státy mohou stanovit povinné sesxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xne 17. května 2006
o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek,
o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xzdělávání a vzájemné uznávání audi¬torů, jejich registraci, profesní etiku, nezávislost, objektivitu a důvěrnost (včetně povinnosti zachovávat pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxný dohled. Konečně stanoví speciální pravidla pro audit subjektů veřejného zájmu.
ČÁST PRVNÍ
OBCHODNÍ KORPORACE
HLAVA I
Díl 1
Společná ustxxxxxxx
x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx rysy obchodních korporací
Odstavec 1 vymezuje, jaké právnické osoby se rozumí
obchodními korpo-racemi
. Obchodní
korporace
sama o sobě není zvláxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x § 1 odst. 2 a družstva vymezená v § 1 odst. 3. Jedná se o
taxativně
vymezenou (uzavřenou) skupinu obchodních korporací, kterou může rozšířit pouze zákoxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxrace
(tedy každá společnost nebo družstvo) je
právnickou osobou
. Na tom nic nemůže změnit skutečnost, že (na rozdíl od § 56 obch. zák.) již zákon o obchxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxx jako organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má
právní osobnost
(tj. právní subjektivitu), nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Zákon o obchoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxtně
soukromými korporacemi
ve smyslu § 210 odst. 1 obč. zák., podle nějž korporaci vytváří
jako právnickou osobu
společenství osob
.
Ustanovenx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xx
xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx člena, připouští-li to zákon ( § 213 obč. zák.). Zásadně tudíž platí, že obchodní
korporace
jsou právnickými osobami, které jsou tvořeny alespoň dvěxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé společnosti), xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxě vztahují ustanovení o
jednočlenné společnosti
(viz § 11 až 14).
Obchodní
korporace
mají svou právní osobnost
od svého vzniku až do svého zániku
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xorporace
. S tím souvisí i nezbytné
majetkové oddělení majetku společníků a majetku obchodní
korporace
. Majetek obchodní
korporace
není majetkem spxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xrvání a existenci obchodní
korporace
nehledě na majetkovou pozici jednotlivých společníků. Obchodní
korporace
je proto vlastníkem věcí, které má xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtupný pro věřitele společníka obchodní
korporace
.
Jelikož jsou obchodní
korporace
právnickými osobami, aplikují se na ně obecná ustanovení obxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxjím vznikem - § 127 obč. zák., neplatnost právnických osob - § 129 až 131 obč. zák., název právnické osoby - § 132 až 135 obč. zák., sídlo právnických osox x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xsoby - x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x 174 až 184 obč. zák., zánik právnické osoby - § 185 a 186 obč. zák., a likvidace právnické osoby - § 187 až 209 obč. zák.), neobsahuje-li zákon o obchodnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uskutečňování
podnikatelské činnosti v moderní společnosti
. Ustanovení § 420 obč. zák. vymezuje podnikatele jako osobu, která vykonává na vlastní xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxč. zák. současně plyne, že za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Jelikož každá obchodní
korporace
se
povinně zapisuje do obxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx
x
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxsti
(tj. veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) založeny pouze za
podnikatelským účelem
. Kapitálové společnosti tudíž mohou být zalxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xodnikatelským účelem a provozují nepodnikatelskou činnost, představují
tzv. podnikatele podle formy
, nebo též
fiktivní podnikatele
, neboť ač podnxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxatelskou činnost, zásadně na ně dopadají ustanovení o podnikatelích podle § xxx x xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
x x xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pod nímž je obchodní
korporace
zapsána do obchodního rejstříku, přičemž obchodní
korporace
nesmí mít více obchodních firem. Obchodní firma
korporxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrporací spojeno do
podnikatelského seskupení
, mohou jejich obchodní firmy obsahovat
shodné prvky
; veřejnost však musí být schopna je odlišit ( § 426 xxxx xxxxxx
x x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x. s.“. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí označení „a spol“. Z § 118 odst. 2 plyne, že obchodní firma komanditní společnostx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x x32 odst. 2 plyne, že obchodní firma společnosti s ručením omezeným obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „akc. spol.“ nebo „a. s.“. Pokud jde o družstva, ta musí obsahovat označení „družstvo“, „bytové družstvo“ nebo „sociální družstvo“ (viz § 552 odst. 3, § xxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxdla
. Současně však platí, že proti tomu, kdo se dovolá sídla obchodní
korporace
zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže obchodní
korporace
namítatx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxe, že pokud obchodní
korporace
dá veřejnosti najevo, ve kterém místě fakticky podniká, má povinnost umožnit veřejnosti vstupovat s ní v tomto místě do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xále upravuje
tzv. zákonné zastoupení podnikatele
, které bylo dříve obsaženo v § 15 obch. zák. Ustanovení § 430 odst. 1 obč. zák. i pro účely obchodních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xbchodní korporaci ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Překročí-li přitom takový zákonný zástupce podnikatele své zástupčí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxedem k okolnostem případu ( § 431 obč. zák.). Obchodní korporaci současně zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byla třetí osoba v dobrx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní
korporace
(viz komentář k § 5).
Zákaz konkurence
Osoba, která vystupuje xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxá do oboru obchodního závodu. Stane-li se tak, může se ¬obchodní
korporace
domáhat, aby se jeho zástupce takového jednání zdržel ( § 432 odst. 1 obč. záxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxli zástupce na cizí účet, může se obchodní
korporace
domáhat, aby jí bylo postoupeno právo na odměnu nebo aby jí byla vydána odměna již poskytnutá. Tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx došlo ( § 432 odst. 2 obč. zák.). Namísto práva podle § 432 odst. 2 obč. zák. může obchodní
korporace
požadovat náhradu škody; to však pouze tehdy, měl-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxující obchodní korporaci, a v jehož prospěch zástupce obchodní
korporace
nedovoleně jednal ( § 432 odst. 3 obč. zák.).
Ostatní
Z § 433 odst. x xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxáření nebo k využití závislosti
slabší strany
a
k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran
. Ustanovení § 43x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxkém styku vystupuje
mimo souvislost s vlastním podnikáním
.
Podle x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxlkového přístupu své jméno a sídlo. Jelikož je obchodní
korporace
povinně zapsána v obchodním rejstříku [ § 40 písm. a) zák. o veř. rejstřících], uvedx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxstinách je obchodní
korporace
oprávněna uvádět i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem. Na citovaný § 435 obč. zák. dále pro účely oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxosti
(veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a
kapitálové společnosti
(společnost s ručením omezeným a akciová společnost). K výklxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxením omezeným) a § 243 až 551 (akciová společnost).
V rámci zvoleného definičního vymezení zákonodárce reflektuje doktrinální dělení společnosxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xbchodnímu zákoníku (Pokorná, J. in Pokorná, J.; Kovařík, Z.; Čáp, Z. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 265):
+---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x               x   xxxxxx xxxxxxxxxxx    x   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx   |
+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+
| Základní znak společnosti  | sepětx xxxxxxxxxxx      x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx     x
x               x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx    x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx      x
x               x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx    x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
|               | účasti se společnost ruší  | společníka na společnosti    |
|               |               | nemá za následek zrušení    |
|               |               | společnosti           |
+------------------------------+------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx       x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx  x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx      x
x xxxxxxxxxxx         x xxxxxxxxxxx xxxxxx      x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx     x
x               x xxxxxxxxxxx xetvoří     | -předepisuje zákon       |
|               | -povinně základní 
kapitál
| -základní
kapitál
se tvoří | | | -zisk iztráta se přenášejí | -povinně | | | na společníky | -xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxxx xxxx x x x x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------+---------------------------------+ | Právní postavení společníků | -společníci jsou povinni | -společníci nejsou povinni | | | osxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx nepřevoditelné | -ručení společníků | | | -společníci ručí za závazky | -za závazky společnosti | | | společnosti neomezeně | -je omezené nebo žádné | | | a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx--------------------+------------------------------+---------------------------------+ | Vnitřní organizace | -společnost nemá zákonem | xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxré společnost řídí | | | jsou oprávněni přímo | a jednají navenek, | | | společníci | -členové těchto orgánů | | | -společnost nemohou řídit | -mohou být spolxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------+---------------------------------+ | Jednání za společnost | -statutárním orgánem | -statutární orgán je výkonný | | navenek | -společnxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x x x x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx-------------------+------------------------------+---------------------------------+
xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxé sdružení
. Tyto evropské obchodní
korporace
(společnosti) nejsou pojaty do vymezení osobní a kapitálové společnosti, nicméně zejména evropská spxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v každém členském státě zásadně přistupuje tak, jako kdyby se jednalo o akciovou společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém má sídlo.
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxon o obchodních korporacích směřuje v právní úpravě akciové společnosti k její větší
„průhlednosti“
a relativnímu zpřísnění právní regulace. To se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xelá řada údajů a doku¬mentů, které budou přístupné veřejnosti. V právní úpravě akciové společnosti je současně řada norem týkajících se vnitřního funxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxřebám.
Společnost s ručením omezeným je v podmínkách zákona o obchodních korporacích více chápána jako
soukromá společnost
, do jejíchž vnitřníxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xvých práv vzdát nebo si zvolit právní režim zcela odchylný od zákona. Z tohoto pohledu lze považovat právní úpravu společnosti s ručením omezeným v podmxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x x xxxt. 1 a 2 plyne, že každá akciová společnost musí mít zřízeny
internetové stránky
, na kterých musí být uvedena obchodní firma a sídlo, identifikační číslx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx údajům a dokumentům povinně publikovaným na internetových stránkách akciové společnosti
viz komentář k § 7 odst. 2.
Z § 7 odst. 3 plyne, že
společxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxže však být § 79 odst. 3, je-li společnost s ručením omezeným účastníkem
koncernu
. Podle tohoto ustanovení platí, že účastníci koncernu bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xedy možnosti vyrovnávat újmu způsobenou řízené osobě výhodami plynoucími z členství v koncernu. Je-li skupina společností koncernově uspořádána, jx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxm získání mož¬ných koncernových výhod.
Zřídí-li společnost s ručením omezeným internetové stránky dobrovolně
, musí na nich uvádět firmu a sídlox xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxladním kapitálu. K
dalším údajům a dokumentům povinně publikovaným na internetových stránkách společnosti s ručením omezeným
viz komentář k § 7 odst. xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx společníka/akcionáře
, je úprava pro obě kapitálové společnosti v podstatě shodná a zásadně se nemění (kromě možnosti jediného společníka/akcionářxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxomady akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným
Zásadně odlišná xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xkciové společnosti
s akciemi na jméno je podle § 406 nutné publikovat na internetových stránkách společnosti a ještě zasílat akcionářům. Stanovy mohxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxnou hromadu podle § 407 obsahovat nejen pořad jednání valné hromady, ale dokonce i návrh usnesení (včetně jmen osob navrhovaných do funkcí členů orgánx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxní zprávy o podnikatelské činnosti), musí pozvánka obsahovat vyjádření představenstva k dané záležitosti na pořadu jednání valné hromady.
Zákox xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xstanovení o tom, že soud neprohlásí neplatnost usnesení valné hromady pro vady ve svolávání valné hromady, pokud na valné hromadě byli přítomni všichnx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxví pravidla jiná, avšak ani zákonná pravidla nevyžadují publikaci pozvánky na valnou hromadu. V § 184 odst. 1 se sice uvádí, že součástí pozvánky na valxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxe nemá přístup veřejnost (pozvánka na valnou hromadu nemusí být publikována na internetových stránkách společnosti). Kromě toho se podle § 184 odst. 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxava akciové společnosti stanoví závazná
pravidla pro odvolání a přesunutí data konání valné hromady
a pro publikaci návrhů a protinávrhů
akcionářů xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxěřovatele zápisu a skrutátora. Pro valnou hromadu společnosti s ručením omezeným se vyžaduje pouze volba předsedy a zapisovatele.
Pokud jde o
kvoxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxhopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných společníků/akcionářů. Co se týče většin nezbytných pro přijetí rozhodnutí, je přísnější úprava u spolxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxaná většina počítá podle § 416 a 417 z hlasů přítomných akcionářů. Na rozdíl od akciové společnosti není u společnosti s ručením omezeným povinné svolxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxsování
při volbě orgánů společnosti, připustí-li jej stanovy nebo společenská smlouva. V případě kumulativního hlasování se počet hlasů jednotlivxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xlenů orgánů společnosti. Jedná se o nástroj ochrany minoritních investorů, nicméně tento nástroj vyžaduje významnou úpravu stanov/společenské smlxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xpolečenská smlouva dále připustit hlasování v nepřítomnosti pomocí technických prostředků nebo písemné hlasování před konáním valné hromady
(tzv. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxné hromady a jejího svolávání. Ve společnosti s ručením omezeným plyne tato možnost již ze zákona a společenská smlouva ji může vyloučit (viz § xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxdné negativní následky publicity při svolávání valné hromady akciové společnosti a jejího průběhu. Nicméně i hlasování
per rollam
je v akciové spolexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx návrh rozhodnutí obsahovat i jeho odůvodnění (viz § 418 odst. 2 a § 175 odst. 2). Má-li být o rozhodnutí valné hromady pořízen
notářský zápis
, musí mít v axxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xdst. 2), zatímco u společnosti s ručením omezeným postačuje, že podpis společníka na rozhodnutí
per rollam
je
úředně ověřen
(viz § 175 odst. 2). V tomtx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxční struktura akciové společnosti zůstává v podstatě nezměněna s tím, že akciová společnost může nově zvolit mezi klasickým
dualistickým systémem
(xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxý a jeho úprava je značně problematická. V dualistickém systému umožňuje zákon o obchodních korporacích vytvářet nově
jednočlenné představenstvo
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxční období členů orgánů akcio¬vé společnosti
.
Ve společnosti s ručením omezeným zůstává jediným povinným orgánem řízení a správy společnosti
jexxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxele může být stanoveno na
dobu určitou
i
neurčitou
. Dozorčí rada nadále zůstává pouze dobrovolným orgánem společnosti.
Pro obě kapitálové spolexxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxou hromadou (ledaže by členy představenstva akciové společnosti volila dozorčí rada, pak i smlouvu o výkonu funkce schvaluje ona); tím není dotčená moxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxby zániku funkce
, ustanovení o
střetu zájmů
, o
zákazu konkurence
, o
péči řádného hospodáře
a o možnosti vyžádat si od valné hromady
pokyny k obchodnímu vxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, který může být představován jednou osobou; právní úprava akciové společnosti však umožňuje, aby společnost s
monistickým systémem řízení
měla pouxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxů
Pokud jde o
práva a povinnosti společníků/akcionářů
, je flexibilnější právní úprava společnosti s ručením omezeným, neboť umožňuje ukládat spoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xad rámec zákona.
Pokud jde o práva týkající se účasti společníků na řízení společnosti s ručením omezeným, lze ji vykonávat i
mimo valnou hromadu
, cxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxnosti s ručením omezeným se společníci navíc zapisují do obchodního rejstříku, takže jde o údaj veřejně přístupný, zatímco v akciové společnosti nikoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxcionářů, neboť povinným údajem v seznamu akcionářů je nově i
číslo bankového účtu
vedeného u osoby, která je oprávněna poskytovat bankovní služby ve sxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxznamu společníků nezapisuje. Dále údaje o osobách zapsaných do seznamu akcionářů nebudou již přístupné jen akciové společnosti a akcionářům, ale novx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxcí. Těmto osobám (nikoliv i ostatním akcionářům) bude akciová společnost povinna sdělit i číslo jí evidovaného bankovního účtu.
Vyplácet
peněžixx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. U společnosti s ručením omezeným takové omezení neplatí.
Právo podat
společnickou žxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxář (viz § 365 a 371). I v podmínkách akciové společnosti se však bude moci každý akcionář domáhat náhrady
tzv. reflexní škody
v souladu s § 213 obč. zák.
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxxxxx x xxčením omezeným bude volně převoditelný podíl mezi společníky s tím, že společenská smlouva může podmínit převod souhlasem jakéhokoliv orgánu společxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxuva nevyloučí (viz § 207). Na třetí osobu bude podíl převoditelný jen se souhlasem valné hromady, avšak společenská smlouva může určit, že podíl společxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xrčit, že na podíl společníka bude vydán cenný papír na řad převoditelný rubopisem
(tzv. kmenový list)
podle § 137. Nadále však bude trvat povinnost evixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxt
zrušení
své
účasti ve společnosti
soudem. Ve společnosti s ručením omezeným je to naproti tomu v zákonem stanovených případech umožněno. Společenxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účasti ve společnosti soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval.
Vyloučit společníka
z akciové společnosti nexx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx společník v prodlení se splněním
příplatkové povinnosti
. Ze společnosti s ručením omezeným je možné navíc vyloučit společníka rozhodnutím soudu, poxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtek společníka společnosti s ručením omezeným účast společníka nezaniká, nicméně podíl se stává součástí majetkové podstaty. Insolvenční správce zxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxčního návrhu pro nedostatek majetku společníka podle § 206 odst. 1, zrušením konkursu z důvodu, že majetek společníka je zcela nedostačující podle § 20x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxím omezeným zanikne také právní mocí nařízení výkonu rozhodnutí k postižení podílu nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu po uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxdle § 206 odst. 1, je-li podíl nepřevoditelný. Je-li podíl převoditelný, zanikne účast společníka ve společnosti s ručením omezeným jen doručením vyrxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxlová vybavenost akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným
V akciové společnosti je stanovena
minimální výše základního kapitálu
na 2 xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx x xx xviz § 142 odst. 1).
Základní
kapitál
ve společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti lze zvyšovat jak v důsledku
převzetí nové vkladové poxxxxxxxx
x xxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx základní
kapitál
podmíněně a nelze pověřit jednatele zvýšením základního kapitálu.
Pravidla pro zvyšování základního xxxxxxxx
x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xýjimkou nemožnosti veřejné nabídky při zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Zvyšování z vlastních zdrojů je upraveno zásadnx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxelem. Ochrana věřitelů v souvislosti se snižováním základního kapitálu je v obou kapitálových společnostech upravena zásadně shodně.
Ve společxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxm možné poskytnout
dobrovolné příplatky
společníků. Příplatek společníkovi, který jej poskytl, však lze vrátit jen ve společnosti s ručením omezenxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxních zdrojů
.
Pro
finanční asistenci
jsou ve společnosti s ručením omezeným méně přísná pravidla než v akciové společnosti, zejména není nutné vyxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zrušuje povinná tvorba
rezervního fondu ze zisku
. Rezervní fond vytvořený ze zisku nebo příplatkem při vzniku kapitálové společnosti bude možno zcxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxpská (akciová) společnost*)
a) Povaha evropské společnosti, prameny úpravy
Nadnárodní formou akciové společnosti je
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou sice aplikovatelná přímo v jednotlivých členských státech (a též ve státech tvořících spolu s členskými státy EU Evropský hospodářský prostor - Lxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnotlivých členských států. V ČR je to zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. K nařízení byla vydána ještě směrnice 2001/86/ES, která zavazuje čxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx V otázkách, které nejsou řešeny ani nařízením ani speciálním zákonem, se aplikují národní právní úpravy platné pro
akciové společnosti
členských stxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx x xxřízením v rozsahu, v němž to nařízení připouští, a v rámci aplikace národních právních řádů v rozsahu, který stanovám ponechávají tyto národní úpravy axxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xředpisy plně na SE.
I přes tuto roztříštěnost právní úpravy má forma nadnárodní společnosti několik výhod: umožňuje vznik fúzí společností, kterx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxho článku nařízení je SE právnickou osobou,
kapitálovou společností
ve formě akciové společnosti, která je nejvhodnější formou z hlediska financovxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxnoven minimální
základní
kapitál
tak, aby společnosti měly dostatečný majetek, a přitom nebylo pro malé a střední podniky obtížné SE založit. Základxx
xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx
xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx pravidlo by bylo významně odchylné od české úpravy a jeho doslovná aplikace by přinášela akcionářům SE znevýhodnění oproti akcionářům českých akciovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxoto nutno považovat za maximum zákonného ručení - pokud akcionáři národních akciových společností ručí ze zákona za dluhy svých společností, je u SE toxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx uplatnit i pro akcionáře SE. Akcionáři evropské společnosti se sídlem v ČR proto za dluhy své SE ručit nebudou.
b) Označení evropské společnosti
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxce
uvedenou zkratku nesmí používat. Pokud ale měly obchodní společnosti a jiné právnické osoby zapsané do rejstříku v členském státě před dnem vstupu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxiové společnosti podle českého práva platí pro zakládání nadnárodní evropské společnosti odlišná pravidla. Základní odlišnost spočívá v tom, že evrxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxk
. Evropskou společnost je možné založit:
-
Fúzí
dvou nebo více akciových nebo evropských společností, které jsou založeny podle práva některéhx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxstmi, přičemž sídlo budoucí evropské společnosti si mohou zvolit v kterémkoli státě EU. Fúze se může uskutečnit jako
fúze splynutím
(formu SE nabývá nxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxní nezmiňuje. Úvodní etapy fúze se proto uskuteční podle národního právního řádu každé z fúzujících společností, do kterého se ovšem promítají požadaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fúze je
projekt fúze
, který musí obsahovat náležitosti uvedené v čl. 20 nařízení s tím, že fúzující společnosti mohou v projektu fúze upravit další zálexxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxitele a
menšinové akcionáře
(čl. 21), následuje
zpráva znalce
a
schválení projektu valnými hromadami
každé z fúzujících společností. Soulad fúze x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxostí členského státu, jehož právem se fúzující společnost řídí. V každém dotyčném členském státě vystaví soud, notář nebo jiný příslušný úřad
osvědčexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi osvědčení stanoví § 16 zák. č. 627/2004 Sb., podklady, které je společnost povinna notáři předložit, vyplývají z prováděcího předpisu (vyhl. č. 204xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxolečnosti fúzí). Fúze je potom dokončena již ve státě budoucího sídla nástupnické SE tím, že soulad fúze s právem přezkoumá, pokud jde o část postupu týkxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxvem v členském státě, ve kterém se má nacházet navrhované sídlo SE. K tomuto účelu předloží každá fúzující společnost příslušnému úřadu osvědčení vystxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxkum se soustřeďuje zejména na to, zda byl projekt fúze řádně schválen a zda byla vyřešena otázka zapojení zaměstnanců do řízení společnosti. Potom může xxx xxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxa každé zanikající společnosti převádějí na nástupnickou společnost, akcionáři zanikající společnosti se stávají akcionáři nástupnické společnoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxádějí na SE, akcionáři fúzujících společností se stávají akcionáři SE a fúzující společnosti zanikají. Po zápisu do rejstříku již fúze nesmí být prohlxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx
xxxxxratorní
účinky.
-
Akciové společnosti
a
společnosti s ručením omezeným
založené podle práva členského státu, které mají sídlo a správní ústxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx
xx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
ii)
mají alespoň dva roky
dceřinou společnost
řídící se právem jiného členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě.
Při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
vkladu
do holdingové společnosti.
Řídící nebo správní orgány společností
, které dávají podnět k založení holdingové společnosti, vypracují
jednoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vytvoření holdingové SE pro akcionáře a zaměstnance. Projekt stanoví minimální podíl akcií v každé společnosti dávající podnět k založení holdingovx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx ze společností projekt zveřejní nejméně jeden měsíc před konáním valné hromady, která má rozhodnout o založení holdingové SE. Projekt musí být prozkoxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxení holdingové SE potom schvaluje valná hromada každé společnosti dávající podnět k založení. Schválením projektu začíná běžet tříměsíční lhůta pro xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxdingová SE je založena pouze tehdy, pokud akcionáři nebo držitelé podílů společností dávajících podnět k založení převedou ve zmíněné tříměsíční lhůxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxejní každá ze společností v národním věstníku. Od okamžiku tohoto zveřejnění začíná běžet jednoměsíční dodatečná lhůta, během níž se mohou i ti společxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx obchodního rejstříku ve státě svého sídla a stane se ovládací společností všech ostatních společností, jejichž společníci obdrží akcie holdingové Sxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxlo a správní ústředí ve Společenství, mohou založit
dceřinou společnost SE
upsáním jejích akcií, jestliže nejméně dvě z nich
i)
se řídí právem růzxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxém členském státě.
Na společnosti a ostatní právnické osoby účastnící se založení se vztahují předpisy, kterými se řídí jejich účast na založení dcxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtátu, která má sídlo a správní ústředí v Evropské unii, může být přeměněna na SE, pokud má alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného člxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxho členského státu xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odůvodňuje právní a hospodářská hlediska této přeměny a uvádí důsledky přechodu na formu SE pro akcionáře a zaměstnance. Projekt přeměny se zveřejní zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxady, která má rozhodnout o přeměně. Před konáním valné hromady musí jeden nebo více nezávislých znalců jmenovaných nebo schválených v souladu s vnitroxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxějí být podle právních předpisů nebo stanov rozděleny. Valná hromada dotyčné společnosti potom schválí projekt přeměny společně se stanovami SE.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x SE; právní předpisy členského státu, ve kterém má dceřiná společnost SE sídlo, podle kterých musí mít akciová společnost více než jednoho akcionáře, sx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxže podílet na založení SE, je-li společnost založena podle práva členského státu, má sídlo v členském státě a má skutečnou a trvalou vazbu na hospodářstxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 66) zpětnou přeměnu SE na akciovou společnost řídící se právem členského státu, ve kterém se nachází její sídlo. Rozhodnutí o takové přeměně lze učxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxde k zániku společnosti nebo k vytvoření nové právnické osoby.
I přes značnou volnost, pokud jde o volbu sídla, určuje nařízení, že se
sídlo SE
musí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxí povinnost mít své
správní ústředí
a sídlo xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx SE nesmí být zapsána, dokud nebyla uzavřena
dohoda o zapojení zaměstnanců
nebo dokud zvláštní
vyjednávací výbor
nerozhodl o tom, že jednání nebudou xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxhody. Evropská společnost, která má mít zapsané sídlo na území České republiky, se zapisuje do
obchodního rejstříku
; zapsané údaje a obsah uložených lxxxxx xx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx rejstřících právnických a fyzických osob.
Do složky
sbírky listin
vedené pro každou evropskou společnost se zakládají kromě listin stanovenýcx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxen pro účely zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství oznámit Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství zápis nebo výmaz evropské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xrganizace evropské společnosti
Rovněž evropská společnost má jako svůj nejvyšší orgán
valnou hromadu
. Základní zásady jejího postavení, působnxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxada rozhoduje o záležitostech, ve kterých má výlučnou působnost na základě nařízení nebo pro něž svěřují působnost valné hromadě akciové společnosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxanců na řízení společnosti rozhoduje valná hromada podle právních předpisů členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE, jimiž se provádí směrnice 2xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxchází sídlo SE. Valná hromada SE se koná nejméně jednou v kalendářním roce do šesti měsíců po skončení účetního období. První valná hromada se může konat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxn či úřad v souladu s vnitro¬státními právními předpisy vztahujícími se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE. Rozhodoxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE, vyšší většinu, přijímají se rozhodnutí valné hromady evropské společnosti prostou většinou odevxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xlasování nebo odevzdal prázdný nebo neplatný hlasovací lístek.
I nařízení počítá s možností, že evropská společnost vydala různé
druhy akcií
. Prx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtnímu hlasování každé skupiny akcionářů, jejichž zvláštních práv se toto rozhodnutí týká. Vyžaduje-li rozhodnutí valné hromady většinu hlasů uvedexxx x xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Pro
změny stanov evropské společnosti
se vyžaduje rozhodnutí valné hromady přijaté většinou nejméně dvou třetin odevzdaných hlasů, pokud právnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx o evropské společnosti odkazuje v této věci na zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jehož požadavky se krxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxkonné orgány společnosti povinny uložit znění změn stanov i jejich úplné platné znění.
e) Konstrukce výkonných a dozorčích orgánů evropské společxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxorčí radu jako orgán kontrolní), nebo na
monistickém základě
(valná hromada a jeden orgán slučující funkce výkonné i dozorové).
Nařízení o evropxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx
x
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx stanovách, která však nesmí přesahovat
šest let
,
-
podle stanov může být členem orgánu i osoba právnická, pokud jmenuje fyzickou osobu, aby vykonxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, ve kterém se nachází sídlo SE, není způsobilá být členem odpovídajícího orgánu akciové společnosti řídící se právem tohoto členského státu, nexx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí vydaného v tomto členském státě,
-
ve stanovách mohou být určeny zvláštní požadavky na ty členy orgánů společnosti, které zastupují akcionářex
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxeny orgánu společnosti - české právo tuto možnost nezná, nelze jí proto využít ani u SE se sídlem v ČR, část členů dozorčí rady však může být volena zaměstnxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxkém systému schválit řídícímu orgánu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxávat funkci, sdělovat informace o SE, jejichž šíření by mohlo poškodit zájmy společnosti, s výjimkou případů, ve kterých předání informací požadují nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxx
xxxxxxxxx xxxášet se
platí, že musí být přítomna nejméně polovina členů orgánu a rozhodování se děje většinou přítomných, přičemž v případě rovnosti hlasů má rozhoxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxy, které vznikly v důsledku porušení jim uložených povinností při výkonu funkce.
f) Pravidla pro monistický systém evropské společnosti
Čexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxení a činnosti tohoto systému pro případ, že by si SE se sídlem v České republice monistický systém zvolila. Nový zákon o obchodních korporacích již monxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xměnový zákon) od 1. 1. 2014, zvláštní úpravu monistického systému v zákoně o SE ruší.
Samotné nařízení má jen několik obecných pravidel pro
monistixxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxst. Nezasahuje sice do obchodního vedení, ale náleží jí rozhodovat o
koncepčních otázkách řízení společnosti
. Podobně zákon o obchodních korporacícx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xvropské společnosti, že má mít
minimálně tři a maximálně 18 členů
volených a odvolávaných valnou hromadou.
Správní rada volí a odvolává svého
přexxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxrávní rady a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxasně statutárním ředitelem, zastupuje společnost jiný správní radou určený člen.
Z postavení a funkce správní rady vyplývá, že se musí pravidelnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxlal správní radu
s programem, který žadatelé určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xeditele oddělena.
Statutární ředitel může být správní radou odvolán. Pokud jde o postavení statutárního ředitele, přísluší mu
obchodní vedení sxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx správní rady omezující působnost generálního ředitele jsou vůči třetím osobám neúčinná.
g) Dualistický systém evropské společnosti
Evropskx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxkých akciových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxrčí rada
. Český zákon o evropské společnosti však připouští, aby ve stanovách evropské společnosti bylo určeno, že členy představenstva
dualistické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxví v představenstvu a dozorčí radě platí
vzájemná neslučitelnost funkcí
, dozorčí rada však může jmenovat jednoho ze svých členů, aby jednal jako člen pxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx může vykonávat funkci člena představenstva pouze do doby konání nejbližšího zasedání orgánu, do jehož působnosti náleží volba či jmenování nového člxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozorčí rady vykonávat funkci člena představenstva tímto dnem zaniká a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích jmenuje chybějícíxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x
xxxxxxx a předpokládaném vývoji podnikání SE
. Kromě těchto pravidelných informací podává představenstvo dozorčí radě neprodleně informace o událostech, kxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxní představenstva, u nichž je nutné schválení dozorčí rady. Český zákon o evropské společnosti tato jednání sám neupravuje, nevyužívá možnosti vyplýxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxalistický systém vnitřního uspořádání, je povinna zřídit
dozorčí radu
, která i u této společnosti představuje orgán vnitřního dohledu a kontroly ve vxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxla pro jeho stanovení, uvádějí stanovy. Česká republika nevyužila možnosti vyplývající z čl. 40 nařízení a neurčila minimální ani maximální hranici pxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxbjekt mimo SE) jakákoli šetření potřebná k výkonu jejích povinností. Kromě toho je dále oprávněna požadovat od představenstva, aby jí poskytl informaxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dozorčího orgánu. Český zákon o evropské společnosti určuje v tomto směru, že každý člen dozorčí rady má
právo na informace vůči představenstvu
, avšak xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxadě sporu rozhodne o právu na informace člena dozorčí rady na jeho návrh nebo na návrh představenstva soud.
Uvnitř dozorčí rady musí být zajištěn taxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xtředu předsedu.
i) Zapojení zaměstnanců do řízení a správy evropské společnosti
Úprava
zapojení zaměstnanců do řízení a správy evropské spolexxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Členské státy byly povinny upravit
účast zaměstnanců na řízení záležitxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx je založena na
smluvním principu
- řídící orgány osob, které se zúčastňují založení evropské společnosti, jsou povinny vytvořit bez zbytečného odklxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxzsahu zapojení zaměstnanců do řízení v budoucí evropské společnosti. Složení výboru musí odpovídat počtům zaměstnanců budoucí evropské společnostxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxé společnosti. V průběhu vyjednávání rozhoduje výbor hlasováním, pokud by měla být účast nižší, než stanoví právo platné pro daný členský stát, je nutnx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Proces vyjednávání
musí být skončen po půl roce, lhůta však může být jednou prodloužena o dalších šest měsíců. Pokud účastníci vyjednávání nedoxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtváří povinně
základní
kapitál
, jehož výše musí činit nejméně 120 tisíc eur. Právní předpisy členského státu vyžadující vyšší upsaný základní
kapitáx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxpitál
SE, jeho zachování a změny, a rovněž pro
akcie, dluhopisy
a ostatní podobné
cenné papíry
SE předpisy, které by se vztahovaly na akciovou společxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxenského státu, ve kterém se nachází její sídlo, pokud jde o sestavování její
roční účetní závěrky
a případně
konsolidované účetní závěrky
, včetně dopxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx i v evropské společnosti. Jeden nebo více akcionářů, jejichž společný podíl na upsaném základním kapitálu SE činí nejméně 10 %, mohou požádat SE, aby svxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxvo využívá této možnosti a stanoví, že právo žádat o svolání valné hromady a určení pořadu jejího jednání mají akcionáři evropské společnosti za podmínxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
Nekoná-li se po žádosti podle odstavce 1 valná hromada v přiměřené době, nejpozději do dvou měsíců, může soud nebo správní úřad příslušný podle sídla Sx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xvolali. Tím nejsou dotčeny případné vnitrostátní právní předpisy, které rovněž akcionářům umožňují, aby sami svolali valnou hromadu.
Jeden nebx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxazeny jeden nebo více dodatečných bodů. Postupy a lhůty pro tyto žádosti stanoví vnitrostátní právní předpisy členského státu, ve kterém se nachází síxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xtejných podmínek, které platí pro akciové společnosti.
l) Jednání navenek
Statutární orgán SE se liší podle toho, zda je zvolena monistická nebx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxučasně je členem
statutárního orgánu
i osobou oprávněnou vykonávat
obchodní vedení společnosti
. Ostatní členové správní rady mají potom
funkce konxxxxxx
x
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx který je rovněž oprávněn k obchodnímu vedení společnosti. Předseda a ostatní členové správní rady plní v tomto uspořádání kontrolní funkce.
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti
Vnitrostátní úprava platí i pro evropskou společnost. Nařízení určuje, že ve věcech
zrušení, likvidace, úpadku, zastavení plateb
a podobných xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxdlo, včetně ustanovení o rozhodování valné hromady.
Zvláštní důvody pro zrušení SE rozhodnutím soudu vyplývají ze zák. č. 627/2004 Sb.:
-
Evrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxx není, vyzve ji soud, u něhož je zapsána v obchodním rejstříku, i bez návrhu ke zjednání nápravy. Neuposlechne-li evropská společnost a neučiní-li opatxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxenuje likvidátora.
-
Jestliže se stanovy evropské společnosti dostanou do rozporu s
dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců
, uzavřenox xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxu; valná hromada o této změně nerozhoduje. Porušení této povinnosti je důvodem, pro který může soud i bez návrhu rozhodnout o zrušení evropské společnoxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxové sdružení*)
a) Povaha sdružení, prameny jeho úpravy
Nadnárodní komunitární formou obchodní společnosti, která se velmi blíží osobní společxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdářském zájmovém sdružení
(dále též jen „nařízení“) a navazujícím vnitrostátním zákonem (zák. č. 360/2004 Sb.). Při absenci speciálních ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxbě zavedení jednotného trhu a posílení jeho jednoty. Ve prospěch fyzických osob, společností a dalších právních subjektů byl pomocí EHZS vytvořen práxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména překonat právní, daňové či psychologické obtíže takové spolupráce.
Obchodní společností
EHZS v plném smyslu tohoto pojmu není - od spolxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxřských výsledků, jeho účelem není dosahování zisku pro vlastní potřebu. Pro tuto doplňující povahu musí být činnost sdružení spojena s hospodářskou čxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xídící nebo kontrolní pravomoc nad činnostmi svých členů nebo činnostmi jiného podniku, zejména v oblasti týkající se zaměstnanců, financí a investicx
x
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x jiné společnosti je možné, pouze pokud je nezbytné pro dosažení cílů sdružení a pokud k němu dochází na účet jeho členů;
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxoli osobě s nimi spojené. Sdružení rovněž smí být využíváno k převodu majetku mezi členskou společností a členy jejích řídících orgánů nebo jakoukoli oxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxspodářského zájmového sdružení.
Podle čl. 1 nařízení má sdružení ode dne svého zápisu do obchodního rejstříku
způsobilost být subjektem práv x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxu osobou, jeho charakter jako právnické osoby je závislý na právní úpravě v členském státě, v jehož příslušném rejstříku je sdružení zapsáno. Pokud by sxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
Členy EHZS mohou být
obchodní společnosti
ve smyslu SFEU a další právní subjekty veřejného nebo soukromého práva vytvořené v souladu s právem člensxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxeslnou, zemědělskou činnost nebo svobodné povolání nebo poskytují jiné služby ve Společenství.
Evropské hospodářské zájmové sdružení musí mít
xxxxxxx xxx xxxxx
x xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxch členských státech, nebo dvou fyzických osob, které vykonávají svou činnost jako hlavní v různých členských státech, nebo společnosti nebo jiného pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xeské právo nevyužilo. Každý členský stát je též oprávněn z důvodu svého veřejného zájmu vyloučit nebo omezit členství určitých kategorií fyzických osxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxnačení sdružení
Evropské hospodářské zájmové sdružení má svůj název, kterému předcházejí nebo následují slova „evropské hospodářské zájmové sdxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní, stanoví, že
obchodní firma evropského sdružení
musí obsahovat označení „evropské hospodářské zájmové sdružení“ nebo zkratku „EHZS“. Jiné osobx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch listech a jiných obdobných dokumentech
, které musí čitelně uvádět: a) název sdružení, který předchází nebo následují slova „evropské hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxváno, a rovněž spisovou značku zápisu,
-
adresu sídla sdružení,
-
popřípadě údaj, že jednatelé musí jednat společně,
-
popřípadě údaxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxe, jaké minimální náležitosti musí obsahovat smlouva, kterou se sdružení zakládá:
-
název sdružení, který předchází nebo následují slova „evropxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxt, pro který bylo sdružení založeno,
-
jméno, obchodní firmu, právní formu, bydliště nebo sídlo a popřípadě číslo a místo registrace každého členx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xěmž bude mít budoucí sdružení svoje sídlo. V ČR se sdružení zapisují do
obchodního rejstříku
. Návrh na zápis evropského sdružení do obchodního rejstříxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxuva o sdružení, a jejich změny, spisovou značku, den zápisu sdružení do obchodního rejstříku a soud, u něhož je sdružení zapsáno. Rejstříkový soud je roxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx
xxxxxx listin
.
Vznik a zánik sdružení
s datem zveřejnění a číslem, pod xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xisky Evropské unie, který tyto údaje zveřejňuje v Úředním věstníku Evropských společenství.
Do
sbírky listin
je podle nařízení nutno uložit smlxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o neplatnosti sdružení, rozhodnutí o jmenování jednatelů a určení způsobu, jakým jednají navenek, údaje, které jednatele identifikují, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, identifikační údaje likvidátora, návrh na změnu sídla sdružení a doložku, která osvobozuje nového člena od úhrady závazků, jež vznikly před jeho vstxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxpsat do obchodního rejstříku nebo obdobné evidence tohoto jiného členského státu. U příslušného rejstříku tohoto členského státu též uloží kopie dokxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxklostmi rejstříku, v němž jsou jmenované vnitřní organizační složky sdružení registrovány.
e) Vnitřní organizace sdružení
I když má EHZS svým xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x6 jsou
orgány sdružení
členové jednající společně a jednatel nebo jednatelé. Smlouva o sdružení může stanovit další orgány a určit jejich pravomoci.
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxen hlas. Smlouva o sdružení může nicméně některým členům přidělit více hlasů za podmínky, že žádný z nich nezíská většinu hlasů. Členové mohou pouze jedxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxpěvků každého z členů nebo některých z nich na financování sdružení,
-
změně jakékoli jiné povinnosti člena, nestanoví-li smlouva o sdružení jinxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxy sdružení je rovněž přijímáno rozhodnutí o přijetí nového člena nebo členů.
Ve všech ostatních případech, kdy nařízení nestanoví, že rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxodnutí. Nestanoví-li smlouva jinak, jsou rozhodnutí přijímána jednomyslně.
Výkonným orgánem sdružení je
jeden nebo více
jednatelů,
kteří říxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xsoby, které podle práva pro ně použitelného, nebo podle vnitrostátního práva státu, kde má sdružení sídlo, nebo na základě soudního nebo správního rozxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxobit jako jednatelé evropského hospodářského zájmového sdružení. Další podmínky jmenování a odvolání jednatele nebo jednatelů určí smlouva o sdružxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxdních korporacích upravující výkon funkce a odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným. Jednatelé mají vůči členům informační povinnosxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
V evropském hospodářském zájmovém sdružení, které není oprávněno samo podnikat, ale slouží především podpoře hospodářských aktivit svých členůx xxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxvě o sdružení, a pokud jej tato smlouva neurčuje, rovnými díly.
Pokud jde o
danění zisku
, platí pro evropské hospodářské zájmové sdružení princip txxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxení EHZS úspěšné, musí členové sdružení přispět na vyrovnání částky, o kterou výdaje přesahují příjmy, v poměru stanoveném ve smlouvě o sdružení, a pokxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxjně jako u veřejné obchodní společnosti, s tím, že po dobu trvání a v průběhu likvidace až do jejího skončení musí věřitelé nejprve požádat o zaplacení dlxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxon o evropském hospodářském zájmovém sdružení upřesňuje pro případ výkladových obtíží, že členové evropského sdružení ručí za dluhy evropského sdruxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxvy
promlčení povinností člena sdružení
podle čl. 37 nařízení. Pro žalobu proti členu sdružení ve věcech, které se týkají závazků vyplývajících z činnxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xromlčecí lhůta je stanovena pro žalobu v totožné věci, pokud zaniklo sdružení. Tato promlčecí lhůta začíná běžet od zveřejnění skončení likvidace.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xx xxxná. Ručí tedy v plném rozsahu i za dluhy, které vznikly ještě před jeho vstupem do sdružení. Od povinnosti hradit dluhy, které vznikly před jeho vstupem, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zproštění uložena ve sbírce listin a uložení bylo zveřejněno v Obchodním věstníku.
Úprava ručení za dřívější dluhy sdružení se uplatní jen pro člexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. 22 nařízení), vstupují plně do právního postavení svého předchůdce a ručí za všechny dluhy neomezeně, společně a nerozdílně bez možnosti být zproštěx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xa dluhy, které vyplynuly z činnosti sdružení před ukončením jeho členství. Tato úprava ručení se neuplatní pro případ převodu členství - v tomto případx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxdnotkou
podle zvláštního právního předpisu. Jednatelé evropského sdružení zabezpečují řádné vedení účetnictví a předkládají členům evropského sxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxnoví článek 22 nařízení, že každý člen sdružení může převést svou účast ve sdružení nebo její část na jiného člena nebo na třetí osobu. Je tedy věcí každéhx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxí převodů - nařízení váže účinnost převodu na jeho jednomyslné schválení ostatními členy sdružení.
Pokud dojde k singulární sukcesi a do sdružení xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xřevodu, a nedopadá na něj zvláštní úprava uvedená v čl. 26 odst. 2 nařízení. Ručení nemůže být zproštěn.
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx
xástavní právo k účasti ve sdružení
se použijí přiměřeně ustanovení o
zástavním právu k podílu
ve společnosti s ručením omezeným s výjimkou ustanoveníx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xráva do obchodního rejstříku. Úřední ověření podpisu na zástavní smlouvě a jejích změnách se nevyžaduje.
Člen sdružení může rovněž
ukončit
svojx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxk pro vystoupení člena.
Originárním způsobem vzniku členství je
přistoupení ke sdružení
. Rozhodnutí o přijetí nových členů je přijímáno jednomyxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxd jeho vstupem. Od povinnosti hradit dluhy, které vznikly před jeho vstupem, jej může osvobodit ustanovení ve smlouvě o sdružení nebo aktu o přijetí. Toxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xdchylná od úpravy, kterou obsahuje české právo pro veřejnou obchodní společnost. Členství ve sdružení může zaniknout následujícími právními skutečxxxxxxx
x
xxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxuje, může člen vystoupit na základě jednomyslného souhlasu ostatních členů. Člen může rovněž ze sdružení vystoupit, pokud pro to má oprávněný důvod.
x
xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xovinností člena nebo způsobí-li člen, že fungování sdružení je vážně narušeno nebo takové narušení hrozí. K sankčnímu vyloučení může dojít pouze rozhxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxna
- členství zásadně nepřechází na právního nástupce zemřelého, smlouva o sdružení to ale může dovolovat a stejně tak je možné - není-li ve smlouvě staxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxá, pokud člen přestane splňovat požadavky uvedené v čl. 4 odst. 1 nařízení (členy sdružení mohou být pouze společnosti a další právní subjekty veřejnéhx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx které vykonávají průmyslovou, obchodní, řemeslnou, zemědělskou činnost nebo svobodné povolání nebo poskytují jiné služby v Unii).
Jakmile xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxodním rejstříku. Na vlastní existenci sdružení nemá zánik členství některého z jeho členů zásadně vliv. Smlouva o sdružení však může obsahovat odchylxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xterou si za převod účasti ve sdružení dohodl. Přestane-li být člen součástí sdružení z jiného důvodu, než je převod, určí se výše práv, které mu náležejíx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xýt stanovena paušálně dopředu.
Nestanoví-li smlouva o sdružení jinak, a aniž jsou dotčena práva, která osoba nabyla podle čl. 22 odst. 1 nebo čl. 28 xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o sdružení nebo určených jednomyslným rozhodnutím dotyčných členů.
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxob, jakým navenek jednají, musí být zapsán v obchodním rejstříku). Jednatel má při jednání se třetími osobami postavení, které se blíží postavení členx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xřetími osobami. Sdružení tedy zavazuje navenek jednání každého z jednatelů, pokud tento jednatel jedná způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, i kdxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxodnutím jeho členů není vůči třetím osobám účinné, i když je zveřejněno. Smlouva o sdružení může stanovit, že sdružení může být platně zavazováno pouze xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
i) Zrušení a zánik sdružení
Ke
zrušení
samotného
sdružení
může primárně dojít na základě rozhodnutí jeho členů. Rozhodnutí musí být přijato xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx doba stanovená ve smlouvě o sdružení nebo nastanou-li jakékoli jiné důvody uvedené v této smlouvě. Sdružení musí být rovněž zrušeno rozhodnutím jeho čxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxpřijali, může kterýkoli člen požádat o prohlášení zrušení soud.
Členové sdružení jsou povinni rozhodnout o jeho zrušení i v případě, že již nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxré mají ústředí v různých členských státech, nebo dvou fyzických osob, které vykonávají svou činnost jako hlavní v různých členských státech, nebo spoxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxm členském státě). Po zrušení sdružení na základě rozhodnutí jeho členů musí jednatelé podat návrh na příslušný rejstříkový zápis.
Je-li sdruženx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxtní právní předpisy.
Likvidátorovi
náleží, aby splnil povinnosti spojené s výmazem sdružení z obchodního rejstříku.
Zrušení soudním rozhodnutxx
xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x), porušení ustanovení o sídle sdružení (čl. 12), popř. porušení předepsané struktury členů sdružení (čl. 4 odst. 2). Zrušení je však až posledním krokxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xtj. zejména člena sdružení, jednatele, věřitele) nebo příslušného státního orgánu. Při neexistenci orgánu, do jehož působnosti by patřil dohled nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxní rozhodnutím soudu - nalézt takový státní orgán, do jehož působnosti by návrh na zrušení sdružení patřil. Soud může rozhodnout o zrušení sdružení i na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxho správního úřadu
, pokud sdružení jedná proti veřejnému zájmu tohoto státu. Uvedenou možnost však nařízení váže na skutečnost, že takový důvod sdružxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xepřichází uvedený důvod zrušení EHZS v úvahu.
K odst. 3
Pokud zákon o obchodních korporacích hovoří o
družstvu
, rozumí se tím jednak národní družxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx družstevní společnost, jejíž úprava je provedena přímo použitelnými předpisy Evropské unie a v návaznosti na to v rámci českého právního řádu zvláštnxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx typu družstva, jímž je sociální družstvo. Pro družstva jde o významný posun v tom smyslu, že ve vztahu k bytovému družstvu obsahoval obchodní zákoník pxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxvěr lze učinit, byť v některých dřívějších právních úpravách družstev v samostatných družstevních zákonech byla rozlišována také družstva
spotřebnxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxsti výpočetní techniky, vzdělávání či výkupu potravinářských produktů.
Právní úprava evropské družstevní společnosti vychází z nařízení Rady xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, vydané k provedení citovaného nařízení. Oba tyto předpisy nxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx
Evropská družstevní společnost
Ve vztahu k evropské družstevní společnosti je třeba vzít v úvahu, že se jedná o nadnárodní formu družstva
a z toho xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xdy to nařízení výslovně ukládá či umožňuje. Takové úpravy a doplnění obsahuje zák. č. 307/2006 Sb. Nařízení je tedy (přes jeho přímou použitelnost) bex xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxtevní společnost užívána zkratka SCE
(kterou použije pro vyjádření právní formy před nebo za svou firmou pouze evropská družstevní společnost).
Pokxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xvých stanov z tohoto nařízení vycházejících
(stanovy se mohou od nařízení odchýlit pouze v případě, že to nařízení výslovně připouští - platí tedy opaxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jsou upraveny jen zčásti (a ve smyslu nařízení je v potřebném rozsahu neupravují ani stanovy), se evropská družstevní společnost
dále řídí zákonyx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx v České republice podle zák. č. 307/2006 Sb.). V dalším se pak evropská družstevní společnost řídí
zákony členských států, které by jinak platily pro drxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxími svých stanov
, stejným způsobem jako družstvo vzniklé podle zákona členského státu, v němž má evropská družstevní společnost své registrované sídxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxvahy činnosti vykonávané evropskou družstevní společností, respektive forem její kontroly, bude se tento zákon v plném rozsahu vztahovat také na evrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xvropskou družstevní společností jako by šlo o družstvo vzniklé podle zákona členského státu, v němž má evropská družstevní společnost své registrovaxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xstředí a registrované sídlo na stejném místě.
Cílem evropské družstevní společnosti
by mělo být uspokojování potřeb jejích členů nebo rozvoj jexxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtevní společnosti prospěch, který bude úměrný jeho účasti,
-
členové by měli být také zákazníky, zaměstnanci nebo dodavateli, nebo by se měli jinxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
-
zisky by měly být rozdělovány podle obchodních transakcí s družstvem nebo ponechány ke splnění potřeb členů,
-
pro členství by neměly platix xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxní organizaci, sledující podobné záměry nebo na všeobecné zájmové účely.
Evropská družstevní společnost může být
založena
pouze subjekty xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxnaci členství právnických a fyzických osob. Jedná se tedy o obdobný přístup, jaký znal pro založení družstva obchodní zákoník. Nařízení dále umožňuje xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxutím, kdy formu SCE má nově vzniklé družstvo.
Může vzniknout také změnou právní formy tuzemského družstva
, pokud mělo po dobu alespoň dvou roků svoji prxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxo na území České republiky, se může účastnit i právnická osoba, jejíž skutečné sídlo leží mimo území členských států Evropské unie, jestliže je založenx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx evropské družstevní společnosti vypracují zakládající členové její stanovy
v souladu s předpisy pro zakládání družstev platnými v členském státě, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxní osobnost (dříve právní subjektivitu) a nabývá ji v den své registrace v členském státě podle příslušného zákona tohoto členského státu.
Členy
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxstnanců nebo dodavatelů. Skládá-li se družstvo z členů, jimiž jsou jiná družstva, nazývá se (v družstevní teorii a praxi) družstvem „sekundárním“ či dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxstorů, kteří nevyužívají jeho služeb, nebo třetích osob, jež mají prospěch z činnosti družstva, anebo provádějí práce jeho jménem.
Upsaný
kapitáx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxdřeny také v eurech. Rovněž je připuštěno vydání více kategorií podílů. Podíly se vydávají na jméno a nominální hodnota podílů v jedné kategorii musí býx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x nominální hodnoty a zbývající část do pěti let, neurčí-li stanovy kratší dobu. Nepeněžité vklady musí být splaceny v plné výši v den upsání. Současně plxxxx xx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxétní výši upsaného kapitálu určují stanovy s tím, že musí činit nejméně 30 000 EUR a pod tuto hodnotu nesmí nikdy poklesnout. Stanovy mohou také upravit vxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xvropské družstevní společnosti, avšak jejich celková hodnota je omezena stanovami; u nečlenů úpis nezakládá členství. Takto postupovat by mohlo SCE xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxanovách. Základem je vždy valná hromada, která je nejvyšším orgánem. V dalším záleží na rozhodnutí, zda je zvolen
tzv. dualistický systém nebo tzv. monxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxu a nyní v zákonu o obchodních korporacích, kontrolní komise) a řídící xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xtatutárním orgánem evropské družstevní společnosti generální ředitel, jmenovaný správní radou. Správní rada se může zabývat jakoukoliv záležitosxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxými dvěma formami není ničím omezena. V České republice není u družstva podle zákona o obchodních korporacích (ani dříve podle obchodního zákoníku) mxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán družstva. Obecně pak statutárním orgánem je představenstvo a dozorčím orgánem kontrolní komise. Podobně jako obchodní zákoník, zná také součaxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, mohou stanovy určit, že se představenstvo nezřizuje a statutárním orgánem je předseda družstva. Kontrolní komise se v tomto družstvu nezřizuje, neuxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xá vůči statutárnímu orgánu stejnou pravomoc jako kontrolní komise.
Odlišný systém ve vztahu mezi právní úpravou SCE a tuzemského družstva existuxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
dualistickým -systémem
jmenuje valná hromada pouze členy dozorčího orgánu (rovněž však mohou být členové prvního dozorčího orgánu jmenováni ve staxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxké družstevní společnosti (nebo to dokonce po nich požadoval) případné určení, že člen nebo členové řídícího orgánu jsou jmenováni a odvoláváni valnox xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xe stanovy evropské družstevní společnosti mohou určit, že členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Stejně, jako je tomu v zákonu o obchodníxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xvých členů k výkonu funkce člena řídícího orgánu, pokud se funkce uvolní (s tím, že národní úprava může tuto dobu omezit). Po dobu výkonu funkce v řídícím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxmise (tedy dozorčího orgánu), který je dočasně pověřen k výkonu funkce člena představenstva (tedy řídícího orgánu), vykonávat tuto funkci jen do nejbxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxdu.
xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxeny správního orgánu, a určují-li tak stanovy, též jejich náhradníky, jmenuje valná hromada. Členové prvního správního orgánu však mohou být jmenováxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxele (zde byl jako vzor vzat zákon o evropské společnosti), který je statutárním orgánem evropské družstevní společnosti monistické struktury; je mu sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxečnosti. Upravena je i možnost správní rady na návrh generálního ředitele jmenovat jednoho nebo více pověřených ředitelů, pokud to stanovy nezakazujxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxřeného ředitele určí správní rada po předchozí dohodě s generálním ředitelem. Je-li jmenován více než jeden pověřený ředitel, platí, že je každý oprávxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxaže stanovy nebo usnesení správní rady určují něco jiného.
Funkční období
členů orgánů je omezeno na šest roků, avšak stanovy mohou určit období kxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xovinnosti jako členové správní rady nebo kontrolní komise volení valnou hromadou. Oproti naší právní úpravě je tedy funkční období o rok delší - zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xtejně tak kontrolní komise), která má zapsané sídlo na území České republiky, musí mít alespoň 3 členy, stejně jako to určuje zákon o obchodních korporaxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xo dovoluje právní úprava členského státu, v němž má SCE své sídlo, mohou stanovy každému členu přiznat určitý počet hlasů, který se řídí podle jeho účastx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxentní podíl na celkovém počtu hlasů, podle toho, co je nižší. Pokud družstvo vyvíjí finanční nebo pojišťovací činnost, mohou stanovy (připouští-li to xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxí než pět hlasů, nebo než dvacetiprocentní podíl na celkovém xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxělení hlasů podle účasti členů na družstevní činnosti včetně kapitálové účasti, anebo podle počtu členů každého zúčastněného družstva (za podmínky, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxvestorům), pokud takovéto ustanovení stanov není v rozporu s právními předpisy členského státu, v němž má družstvo své sídlo. Členové - neuživatelé všxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx - neuživatelům (investorům) neumožňuje. Dále nařízení stanoví, že dovolují-li to právní předpisy členského státu, v němž má družstvo své sídlo, mohox xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx x hlasovacích práv. Ani toto však tuzemská právní úprava nepřipouští.
Ve věcech
zrušení
, likvidace či úpadku se evropská družstevní společnost říxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxvání valné hromady. Navíc na žádost osoby s oprávněným zájmem nebo příslušného orgánu rozhodne soud nebo příslušný správní orgán členského státu, ve kxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxopská družstevní společnost se může přeměnit na družstvo podléhající právu členského státu
, v němž se nachází jeho sídlo. O přeměně však smí být rozhodxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxo družstva, ani ke vzniku nové právnické osoby.
Sídlo evropské družstevní společnosti lze
přemístit
do jiného členského státu. Řídící nebo spráxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé členským státem, ve kterém se nachází sídlo. Pokud by šlo o přemístění sídla z České republiky do jiného členského státu, statutární orgán evropské drxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxtění sídla nesmí být schválen valnou hromadou dříve než dva měsíce po zveřejnění návrhu v Obchodním věstníku. Statutární orgán evropské družstevní spxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxou splněny veškeré právní povinnosti stanovené pro přemístění zapsaného sídla, což se stvrzuje notářským zápisem.
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Právo na zapojení obsahuje
právo na informace a projednání, právo volit a být volen, jmenovat, doporučovat nebo souhlasit či nesouhlasit s volbou nebo xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxitosti, které se týkají evropské družstevní společnosti.
Při jednání o zapojení zaměstnanců
evropské družstevní společnosti zastupuje zaměstnanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxněných právnických osob, které má v každém členském státu každá zúčastněná právnická osoba. Volba členů vyjednávacího výboru se zpravidla řídí příslxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxočatých 10 % zaměstnanců zúčastněných právnických osob se volí jeden člen vyjednávacího výboru. Zúčastněná právnická osoba, která má zapsané sídlo nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxací výbor si může k jednání přizvat odborné poradce, zejména zástupce odborů. Člen vyjednávacího výboru má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v rozxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xlenovi nenáleží. Jednání o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti nesmí být delší než 6 měsíců ode dne konání ustavujxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxů evropské družstevní společnosti však nesmí být delší než jeden rok ode dne konání ustavující schůze vyjednávacího výboru. Završením jednání by mělo xxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxtřednictvím výboru zaměstnanců
, jehož funkční období je 5 let.
Obchodní korporace jako účetní jednotky
Ustanovení § 1 a 4 zák. o účetnictví stxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxladu s právním řádem, podle kterého jsou založeny/zřízeny;
c)
organizační složky státu;
d)
fyzické osoby (i zahraniční), které jsou zapsáxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxty (včetně plnění osvobozených) přesáhne za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč;
f)
ostatní fyzické osoby (i zahraxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxnzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření;
i)
investiční fondy bxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu;
k)
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxou, která povinně vede účetnictví;
l)
ostatní fyzické osoby na základě svého rozhodnutí.
Ustanovení § 4 zák. o účetnictví dále určuje
obxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxy a), c) a g) až j) jsou povinny vést účetnictví od okamžiku svého vzniku až do dne svého zániku;
b)
zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxetnictví po dobu jejich evidence v obchodním rejstříku (tj. ode dne jejich zápisu do dne jejich výmazu);
d)
fyzické osoby uvedené pod bodem e) jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxetního období, ve kterém přestaly být účetní jednotkou;
e)
fyzické osoby uvedené pod bodem f) jsou povinny vést účetnictví ode dne zahájení činnoxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx
x
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxsti stal účetní jednotkou,
a to do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být společníky sdruženými ve společnosti;
g)
fyzické osxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx účetního období, ve kterém se rozhodly vedení účetnictví zanechat.
Systém účetnictví a způsob jeho vedení
Podmínky a způsob vedení účetnicxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxu povinny vést jedno
účetnictví
za účetní jednotku
jako celek
. Účetnictví je vlastně soustava účetních záznamů.
Účetním záznamem
se rozumí data, ktxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnny zaznamenávat výhradně účetními záznamy. Ty mohou být seskupovány do souhrnných účetních záznamů, např. účetních dokladů, účetních zápisů, účetxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx jednotkou jsou následující:
xx
xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xlediska věcného - dle účtů);
c)
knihy analytických účtů
- podrobněji rozvádí účetní zápisy z hlavní knihy provedené na syntetické účty;
d)
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxv. syntetické a analytické účty.
Syntetické účty
jsou základní účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů sloužící k souhrnnému zachycování jejich stavů a pxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xčtovou skupinu a třetí číslo konkrétní syntetický účet v rámci účtové skupiny (např. účet 221 - Bankovní účty). Do roku 2002 existovala závazná účtová oxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xísla syntetického účtu, tj. pouze umístění syntetických účtů v rámci účtových skupin (např. umístění účtu Bankovní účty v rámci účtové skupiny 22; konxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xnalytické účty
podrobněji člení syntetické účty a jsou tvořeny plně v závis¬losti na vůli účetní jednotky, tj. nejsou povinné. V praxi jsou často tvořxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxe bankovních účtů účetní jednotky), reportingy dle požadavků bank (např. analytické účty k účtu 461 - Bankovní úvěry dle konkrétních úvěrových linek úxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxlasti nákladových účtů pak účetní jednotky tvoří analytické účty zejména za účelem naplnění požadavků daných Českým účetním standardem č. 001 - Účty a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xyužívá šestimístných číselných označení, např. účet 343100 - Daň z přidané hodnoty na výstupu.
Účetní jednotky jsou obecně povinny vést účetnictxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxhů, podílů na obchodních společnostech, cenných papírů a derivátů, cenin apod.), pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, jsou účetní jednotky povinny použíx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx
xprávné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a vedené způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Účetnictví je
správné
, jest¬liže účetnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxí jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat podle zákona o účetnictví a sestavila účexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
účetnictví se dokazuje průkazností účetních záznamů dle § 33a zák. o účetnictví a pro účely průkaznosti musí provést účetní jednotka inventarizacex
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxkupenými. Účetní jednotka musí vést účetnictví tak, aby byla zaručena
trvalost účetních záznamů
po celou dobu povinné archivace účetních dokladů, zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx x x x
xxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xteré mohou vést účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu
. Z účetních jednotek uvedených výše v komentáři k tomuto ustanovení pod odrážkou a) a b) se jedná naxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxáštním právním předpisem. Další účetní jednotkou, která je oprávněna vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (za stejných podmínek jako výše uvedexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxstí od 1. 1. 2014 zcela změnila právní formu občanských sdružení, která se od tohoto data automaticky změnila na spolky (popř. se následně změnila na ústxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx i nadále ve svých ustanoveních § 9 odst. 3 a odst. 4 operuje s pojmem občanská sdružení. Dle názoru autorů došlo nedopatřením k ponechání tohoto pojmu v záxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx přeměně na spolek, by neměla být dotčena.
Ostatní účetní jednotky
uvedené pod zbylými odrážkami c) až l) mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsaxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxvuje zvláštní zákon. Podobu účetnictví vedeného ve zjednodušeném rozsahu upravuje zejména § 13a zák. o účetnictví.
Účetní jednotka
(tímto výraxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx účetní jednotka nezbavuje
odpovědnosti za vedení účetnictví
.
Judikatura
z účetní a daňové oblasti související s povinností vedení účetnictví, povxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxí závěrce, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty (příloha dále obsahuje další informace stanovené zákonem o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxkaz o změnách vlastního kapitálu. Účetní jednotky, které jsou povinny nechat ověřit svou účetní závěrku auditorem, rovněž sestavují
tzv. výroční zprxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxotky. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku účetní jednotky, zprávu auditora a další informace stanovené § 21 zák. o účetnictví (např. informace o sxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy, informace o činnosti účetní jednotky v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí aj.).
Povinný obsah účetní závěrky
, stejně jako oxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxka Ministerstva financí ČR č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxušeném rozsahu
(nezaměňovat s vedením účetnictví v plném či zjednodušeném rozsahu). Účetní jednotky, které mají povinnost nechat ověřit účetní závěxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxu zjednodušeném.
Účetní závěrka se sestavuje k rozvahovému dni
, tj. ke dni, kdy se uzavírají účetní knihy. Účetní knihy se uzavírají k okamžikům stxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx
xx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn obchodních korporací;
e)
ke dni předcházejícímu den, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx dni předcházejícímu den, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu;
h)
ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního pxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx dni účetního období se sestavuje
účetní závěrka
řádná
, k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx se sestavuje v průběhu účetního období, vyžadují-li to zvláštní právní předpisy (v případě sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
účetní závěrky řeší § 18 a následující zák. o účetnictví.
Způsoby sestavování
účetní závěrky upravují prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví.
Oxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxditorem
. Tato povinnost se vztahuje vždy na řádnou a mimořádnou účetní závěrku dané účetní jednotky.
Akciové společnosti
mají povinnost ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xednoho ze tří níže uvedených kritérií:
a)
aktiva celkem více než 40 000 000 Kč; hodnotou aktiv se v tomto případě rozumí tzv. brutto aktiva před úpravxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxratu více než 80 000 000 Kč; obratem se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x družstvu.
Dále jsou účetní závěrku povinny nechat ověřit auditorem
účetní jednotky, o kterých to dále stanoví zákon
o účetnictví, např.:
a)
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxchodní korporace;
c)
svěřenské fondy za podmínek platných pro akciové společnosti apod.
Zákon o účetnictví v § 20 odst. 2 rovněž stanoví xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xepřetržitě po sobě jdoucích 36 kalendářních měsíců nebo pokud došlo ke zrušení konkursu z důvodu nepostačujícího majetku dlužníka, apod.
Povinnoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxopř. i jiným účetním jednotkám, kterým tuto povinnost ukládá zvláštní zákon, např. zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politicxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku a výroční zprávu v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena dle § 18 odst. 3 zák. o účetnictví (zjednodušený vs. plný rozsah).
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxkumentů ke zveřejnění rejstříkovému soudu. Účetní jednotky, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu ČNB, předávají účetxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xNB. Účetní závěrka může být do sbírky listin uložena i jako součást výroční zprávy.
Společnosti, na které se vztahuje povinnost ověření účetní závxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx
xx xxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxgánem společnosti, resp. ode dne splnění obou podmínek kumulativně. Nejpozději je však společnost povinna účetní závěrku zveřejnit
do konce následuxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxm případě však musí společnost spolu s účetní závěrkou zveřejnit rovněž informaci, že účetní závěrka nebyla schválena výše uvedenými způsoby. Účetní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xpůsobem, který by mohl uživatele uvést v omyl, že výstupy auditorem ověřeny byly.
Výše uvedená povinnost zveřejnění účetní závěrky se týká rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxce listin, se dopustí správního deliktu a hrozí jí
sankce až do výše 3 % hodnoty aktiv
. Hodnotou aktiv se v tomto případě rozumí tzv. brutto aktiva (viz komxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxoduje s kalendářním rokem, nebo jde o hospodářský rok. Hospodářský rok začíná vždy prvním dnem kalendářního měsíce, jiného než leden. Účetním období jx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxní jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního roku, popř. při zániku účetní jednotky v období tří měsíců po skončení kalendářního nebo hospoxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxem účetního období, do kterého spadá datum zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Za toto účetní období sestavuje nástupnická účetní jednotka účetnx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xnihy, až do dne zápisu přeměny obchodní
korporace
do obchodního rejstříku. Ke dni zápisu přeměny obchodní
korporace
do obchodního rejstříku, ke dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxnikající účetní jednotky k poslednímu dni účetního období po rozhodném dni, pokud se den zápisu přeměny obchodní
korporace
uskuteční až v následujícxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xčetní standardy
Účetní jednotky jsou povinny
vést účetnictví
a sestavovat účetní závěrku , jeho prováděcími přexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví) a českými účetními standardy. Výjimku z tohoto pravidla uxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxardy
(obecně jde o obchodní společnosti, emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu v některých z členských států EU).
Saxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xdpovědná za vedení účetnictví dle § 4a zák. o účetnictví - v případě svěřenských a investičních fondů bez právní osobnosti) vystavuje riziku
xxxxxx
x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx x x xxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sankce je tedy zákonem stanovena v rozmezí 0 až 3 %, resp. 0 až 6 % a správní orgán by měl při stanovení výše sankce přihlédnout k míře porušení povinností dlx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxx
6 % hodnoty aktiv
může být udělena v případě, že účetní jednotka a) nevede účetnictví, b) nesestaví účetní závěrku, c) nepoužije pro účtování a sestavexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx
x x xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxostí účetních jednotek, např. v případě, že:
a)
účetnictví nepodává věrný a poctivý obraz skutečnosti;
b)
účetní jednotka nezveřejnila účexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxací
Nejprve
k obecným daňovým povinnostem
obchodních korporací. Každá obchodní
korporace
je poplatníkem daně z příjmů právnických osob (obecnx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxem mohou být xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxorázové“.
Do skupiny
„pravidelných“ daní
lze zařadit například DPH, jejímž plátcem se může obchodní
korporace
stát v případě, že splní zákonné xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xlastnictví nemovitých věcí (daň z nemovitých věcí), využívání motorových vozidel k podnikání (daň silniční) nebo z titulu zaměstnávání zaměstnanců xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí a veřejné zdravotní pojištění).
Daně „jednorázové“
lze definovat jako daně odvíjející se od zákonem stanovené zdanitelné události/skutečnoxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxsti
plátcovství
jsou samozřejmě spojeny i s určitými „administrativními“ povinnosti, tj. podání daňového přiznání, hlášení, vyúčtování apod., pxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxaňování fyzických a právnických osob daní z příjmů je zapotřebí
rozlišovat tzv. daňového rezidenta a daňového nerezidenta
. Ačkoliv v praxi byly pojmy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxím Senátu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 344/2013 Sb.
Daňový nerezident fyzická osoba
je dxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxplatník, o němž to stanoví mezinárodní smlouvy. Daňovými rezidenty ČR jsou poplatníci, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxník, o němž to stanoví mezinárodní smlouvy.
Specifika veřejné obchodní společnosti
Veřejná obchodní společnost
má určitá
specifika zdaňováxx xxxx x xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxem k tomu, že se jedná o tzv. „daňově transparentní entitu/společnost“, je zisk veřejné obchodní společnosti zdaňován na úrovni jejích společníků. Záxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxích z příjmů. Tato část základu daně se stanoví stejným poměrem, jakým je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. Stejný princix xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxy poskytnuté jejími společníky a rozdělují se pro účely výpočtu daně z příjmů stejně jako základ daně; obdobně se postupuje při uplatnění dalších položxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxtelnosti některých nákladů vynaložených veřejnou obchodní společností na různé účely.
Každý ze společníků veřejné obchodní společnosti
náslxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxečnost s ručením omezeným, pak zahrne základ daně z podílu na veřejné obchodní společnosti do svého daňového přiznání a zdaní jej daní z příjmů právnickxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxě z podílu na veřejné obchodní společnosti v rámci svého daňového přiznání daní z příjmů fyzických osob, a to v dílčím základu daně dle § 7 zák. o daních z přxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlů na výsledku hospodaření jejím společníkům. Na úrovni veřejné obchodní společnosti jsou tedy, v souladu s § 18b odst. 1 zák. o daních z příjmů, předmětxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxné obchodní společnosti má svá specifika i
zdaňování příjmů komanditní společnosti
. Komanditní společnost je určitým „smíšeným typem“ společnosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxejný princip zdaňování jako pro společníky veřejné obchodní společnosti (tj. komplementáři zdaňují svůj podíl na komanditní společnosti ve svém daňxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxladu daně, který „zůstává“ v komanditní společnosti, platí obdobné principy jako pro zdanění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnostx x xxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxob, ve kterém dojde ke zdanění podílu na základu daně připadajícího na její komanditisty. U komplementáře komanditní společnosti je součástí základu xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsti. Dary poskytnuté komanditní společností se rozdělují na komanditisty a komplementáře ve stejném poměru jako základ daně. U komanditní společnosxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Daňové aspekty ostatních obchodních korporací
Příjmy či přesněji výnosy
družstva, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
se zdaxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxika jako v případě veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti.
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxedku hospodaření
(výsledek hospodaření se stanoví v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy; výsledek hospodaření vychází z účetnicxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxdu peněžních prostředků), který je následně v souladu se zákonem o daních z příjmů upravován o položky zvyšující/snižující základ daně (např. daňově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxzdíl mezi účetními a daňovými odpisy apod.). Následně ještě dochází ke snížení základu daně o případné dary a další položky odčitatelné od základu daně xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxou uznatelnost jednotlivých nákladů vynakládaných obchodní korporací, možnosti odčitatelných položek apod. jsou stanoveny příslušnými § 23 až 33 zxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------------------------+
| Hospodářský výsledek                                  |
+--------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx    x
xxxxx------------------------------------------------------------------------------------+
| + připočitatelné položky celkem, zejména:                       |
|  čásxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx               x
x  xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxx
x  xxxxxx xxciální azdravotní pojištění neodvedené v zákonné lhůtě)           |
|  daňově neuznatelné náklady (zejm. náklady definované §25 zák. odaních zpříjmů)    |
|  rozdílx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx    x
x  xxx xxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx                         x
x  xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxx x xaních z příjmů v případě zrušení     |
|  poplatníka s likvidací                                |
|  ostatní připočitatelné položky (např. zdanitelné výnosy běžného období proúčtované  |
|  x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx                                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxžky celkem, zejména:                         |
|  částky osvobozené xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx    x
x  xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx      x
x  xxxxxxxxxti osvobozené od daně v souladu s §19 zák. odaních zpříjmů)         |
|  částky, o které se podle §23 odst. 3 písm. b) zák. odaních z příjmů snižuje výsledek |
|  hospodxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx    x
x  xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxlad daně)  |
|  částky, o které lze podle §23 odst. 3 písm. c) zák. odaních zpříjmů snížit výsledek |
|  hospodaření (např. částky související srozpuštěním úxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx    x
x  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx        x
x  xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx3 odst. 4 písm. a) ab) zák. odaních   |
|  zpříjmů (příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně dle §36 nebo §21 odst. 4 zák.      |
|  odaních zpříjmů)                                   |
|  další částky podle §xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx    x
x  xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx                    x
x  xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xle §26 až 33 zák. o daních zpříjmů      |
|  převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné vúčetnictví                |
|  souhrn rozdílů, o které částky daňových nákladů převyšujx xxxxxxx xxxxxxxxx     x
x  x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx    x
x  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxu vúčetnictví)              |
|  úprava základu daně podle §23 odst. 8 zák. odaních z příjmů v případě zrušení    |
|  poplatníka likvidací                                 |
|  ostatní odčitatelné položky                             |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxu)                     |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - část základu daně nebo daňové ztráty koxxxxxxxxxxx                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xdanění vzahraničí                     |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Základ daně nebo daňová xxxxxx xxx xxxxxxx                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx                                 x
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - odečet výdajů na vědu a výzkum §34/4-8                        |
+--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxx xxxx                                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------------+
| Snížený základ daně                                  |
+---------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxx xxx xx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------+
| Daň                                          |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - Slxxx xx xxxx                                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx                                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx                          x
xxx--------------------------------------------------------------------------------------+
| Daň po zápočtu                                     |
+--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx                             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------+
| Nedoplatek (+)/přeplatek (-) daně                           |
+------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xákonem o evropské společnosti byla do českých právních předpisů vnesena možnost založení nových typů společností, a to
evropské společnosti a evropsxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxvinnosti obdobně jako akciová společnost (§ 37a odst. 5 zák. o daních z příjmů). Evropská družstevní společnost v takových případech postupuje obdobnx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních předpisů, byly daňové a účetní aspekty v případě evropské společnosti upraveny/diskutovány prostřednictvím koordinačního výboru v roce 2xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx. P. Fekar). V souladu s tímto koordinačním výborem bylo s Ministerstvem financí ČR odsouhlaseno např., že evropská společnost je povinna vést účetnicxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxé účetní závěrku v eurech, měla by být v rámci mezinárodních účetních standardů řešena otázka kurzových rozdílů vzniklých v této souvis¬losti. Ani v osxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxopskou společnost žádná specifika. Obecně lze tedy říci, že
evropská společnost postupuje v souladu se zákonem o účetnictví obdobně jako akciová spoxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxporace
, a to i v případě, že je vykázán základ daně ve výši nula nebo pokud obchodní
korporace
vykazuje daňovou ztrátu (tato pak může v následujících zdaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xásledujících zdaňovacích obdobích).
Výjimky
z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob jsou dány § 38mb zák. o daních z příjmxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xbchodní
korporace
ve standardních případech (za předpokladu, že zdaňovací období činí nejméně 12 měsíců) do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího obdobíx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxiz výše komentář k § 1) nebo toto přiznání zpracovává daňový poradce, jehož plná moc byla uplatněna u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty. Je-lx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro podání daňového přiznání vyplývají z § 136 daňového řádu. Daň z příjmů je
splatná
v poslední den lhůty pro podání řádného daňového přiznání.
Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcí) se daňové přiznání podává obecně do 3 měsíců od konce měsíce, do kterého spadá
relevantní
datum stanovené zákonem o daních z příjmů (např. den rozhxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxním „způsobem“ podnikání i s ohledem na daňové a účetní aspekty je podnikání xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxch forem podnikání zahraničních obchodních korporací na území ČR. Tento způsob podnikání s sebou nese určitá specifika jak z pohledu účetnictví, tak z xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxganizační složky je však ovlivněno skutečností, že organizační složka je zřizována zahraniční obchodní korporací a ačkoliv je zapisována do obchodnxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxním zdrojem krytí organizační složky je totiž její dluh vůči zřizovateli - zahraniční obchodní korporaci. Pro evidenci tohoto dluhu se nejčastěji vyuxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxervní fond, ostatní kapitálové fondy apod.), nýbrž zůstatek účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je obvykle pouze celý „přesunut“ nx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxx xxxla stejně jako u kterékoliv jiné obchodní
korporace
se sídlem na území ČR a v souladu s Českými účetními standardy.
Z hlediska daně z příjmů
je velmi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxtšinou dojde ke vzniku stálé provozovny z hlediska daně z příjmů, může dojít ke vzniku stálé provozovny i bez existence organizační složky. Může však doxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxňuje podmínku prostoru a osob, jejichž prostřednictvím je vykonávána činnost a v jejichž důsledku by došlo ke vzniku stálé provozovny, popř. taková orxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací).
Ke
zdanění příjmů přičitatelných organizační složce
na území ČR však dochází pouze v případě, že dochází rovněž ke vzniku stálé provxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxetnictví vedeném organizační složkou.
Podíváme-li se na problematiku organizační složky z opačného pohledu, tj. z pohledu
české obchodní
korpoxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxá zdanění v ČR svými celosvětovými příjmy, tj. příjmy včetně příjmů organizační složky/stálé provozovny umístěné v zahraničí. Záleží pak na příslušnxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxěné v zahraničí v ČR u zřizovatele vyňaty ze zdanění, nebo zda bude umožněn zřizovateli zápočet daně sražené z příjmů organizační složky v zahraničí, přxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxavuje metody zamezení dvojího zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí).
Stálá provozovna
Od organizační složky/pobočky je nutné odlišovat pojem
xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xubjektu. Zároveň je zapotřebí rozlišovat pojem stálá provozovna pro účely daně z příjmů a provozovna pro účely DPH, ani tyto dva pojmy nejsou totožné.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxvých nerezidentů (fyzických či právnických osob; k pojmům daňový rezident a daňový nerezident viz výše komentář k § 1) na území ČR, např. dílna, kanceláxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxvebně montážních projektů;
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxavebně montážních projektů, poskytování obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídící a zprostředkovatelské činnosti a obdobné činnosxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx x xxxích z příjmů (tj. činnost a služby poskytované při výkonu tzv. nezávislých povolání - architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, učitele, umělcxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xrvání šest měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
Jestliže osoba
jedná na území ČR v zastoupení daňového nerezidexxx
x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx má stálou provozovnu na území ČR, a to ve vztahu ke všem činnostem, které pro něj osoba na území ČR provádí.
Ačkoliv zákon o daních z příjmů stanoví výxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxezení dvojího zdanění
(tuto povinnost stanoví § 37 zák. o daních z příjmů).
Dojde-li v souladu s českými právními předpisy a/nebo mezistátními smxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxzická či právnická osoba) je v takovém případě povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických/právnických osob do 15 dnů ode dne vzniku sxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxo ni xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xřiznání, hradit zálohy apod.
V souladu s § 37 zák. o daních z příjmů se ustanovení zákona o daních z příjmů použijí jen v případě, pokud
mezinárodní xxxxxxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x souladu s konkrétní/příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění) a vnitrostátní daňová právní úprava má pouze podpůrným charakter.
Obecně pxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxouvou o zamezení dvojího zdanění - viz výše
přednost mezinárodních smluv před zákonem o daních z příjmů
). Pro účely zákona o daních z příjmů je považováxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xxx
xx xxxxx xx xxxx xxxx xxaňované pouze
příjmy dosažené a přičitatelné stálé provozovně
. Ustanovení § 22 zák. o daních z příjmů stanoví, jaké zdroje příjmů jsou na území ČR u těcxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxy většinou upravuje článek 7 konkrétních smluv o zamezení dvojího zdanění, příp. jejich článek 5).
Základ daně stálé provozovny
se pak stanoví v sxxxxxx x x xx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxané danou stálou provozovnou, ať již vznikly v ČR, či nikoliv, např. tedy i o náklady zřizovatele vynaložené v souvislosti s provozem této stálé provozoxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx by dosáhl z téže nebo podobné činnosti vykonávané za obdobných podmínek poplatník se sídlem či bydlištěm na území ČR. Ke stanovení základu daně stálé prxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xbchodního rozpětí (provize) a jiných srovnatelných údajů (tento „alternativní“ způsob stanovení základu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xtanovení základu daně). Rovněž lze použít metody rozdělení celkových zisků nebo ztrát zřizovatele stálé provozovny jeho různým částem. Jedná se o jakxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx výši základu daně jednoznačně určit.
Stálá provozovna podává
daňové přiznání
k dani z příjmů právnických osob ve standardní lhůtě jako jakákolix xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxlá provozovna toto nulovým daňovým přiznáním a případně i čestným prohlášením svého zřizovatele.
Pokud jde o účetnictví, není stálá provozovna sxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx
xxxcuje s pojmem „
provozovna
“. Její definice je stanovena v § 4 odst. 1 písm. k) zák. o DPH. Provozovnou pro účely DPH se v souladu s tímto ustanovením rozumí oxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. Provozovna pro nadnárodní určení je pak definována tzv. Šestox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx
xxxxxx xísta plnění
pro účely DPH. Obecně se v souladu s § 9 odst. 1 zák. o DPH místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani rozumí místo, kde má tato osxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxní místo, kde je tato provozovna umístěna. I další specifika určování místa plnění v jednotlivých případech jsou pak často ovlivňována otázkou existexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxobou.
(NS 2 Cdon 173/1996, SoJ příloha III/01 č. 2)
Bývalé veřejné obchodní společnosti nebyly podle dřívější právní úpravy právnickými osobami. xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x7/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, za oprávněné osoby.
(VS 3 Cdo 147/1992, SoJ příloha III/01 č. 1)
Judixxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxšení subjektivity společníků společnosti a společnosti samotné (šlo o irskou společnost s anglickými společníky)
C-270/83 Komise proti Francxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx- og Selskabsstyrelsen:
xxxxxx xx x xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx a kde nevykonává žádnou obchodní činnost, pokud je pobočka určena k tomu, aby předmětné společnosti umožnila vykonávat veškerou činnost ve státě, ve kxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxto státě přísnější, co se týče upsání minimálního základního kapitálu. Tento výklad nicméně nevylučuje, aby úřady příslušného členského státu přijaxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxátem, kde byla založena, nebo vůči společníkům, kterým bude prokázáno, že se ve skutečnosti snaží prostřednictvím založení společnosti vyhnout svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xaumanagement GmbH (NCC):
Způsobilost společnosti založené podle práva určitého členského státu, kde má i své zapsané sídlo, být účastníkem řízení v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx167/01 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam proti Inspire Art Ltd:
Skutečnost, že společnost byla založena podle práva určitého členskxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednání.
C-411/03 SEVIC Systems AG:
Články 43 a 48 ES brání tomu, aby byl v členském státě obecně odepřen zápis fúze uskutečněné zrušením společnoxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxolečností sídlo v jiném členském státě, zatímco takový zápis je možný, jsou-li dodrženy určité podmínky, pokud společnosti účastnící se fúze mají obě xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx Trust PLC:
Články 52 a 58 Smlouvy nedovolují ve stavu, v němž se nachází právo Společenství, aby společnost založená podle práva xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxt tzv. primárního usazení pro právnické osoby).
C-208/00 Überseering BV:
Články 43 ES a 48 ES brání tomu, aby v případě, že se u společnosti založexx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do tohoto státu, posledně uvedený členský stát upřel uvedené společnosti způsobilost k právům a povinnostem, a tudíž i způsobilost být účastníkem řízxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxost založená v souladu s právními předpisy členského státu, na jehož území má své sídlo, využívá své svobody usazování v jiném členském státě, články 43 xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx společnost má na základě práva státu svého založení.
C-167/01 Inspire Art:
Je v rozporu s článkem 43 SES a 48 SES, aby národní právní předpisy jako Wxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxu s právními předpisy jiného členského státu, podmínky stanovené národními předpisy práva společností pro založení společnosti vztahující se k záklxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxnost výlučně nebo téměř výlučně ve státě sídla, ji nezbavují práva dovolávat se svobody usazování zaručené Smlouvu o ES, s výjimkou případů kdy je v konkxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxacího faktoru vyžadovaného od společností založených podle práva určitého členského státu a otázka zda - a pokud ano, jak - může být zapsané sídlo nebo sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravidly o svobodě usazování, ale musí být vyřešeny budoucími právními předpisy nebo úmluvami, které však dosud nebyly přijaty nebo uzavřeny. Proto, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxenského státu, jež zde má zapsané sídlo, právo přenést své ústřední sídlo a správu do jiného členského státu. Směrnice Rady 73/148 ze dne 21. května 1973 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxu a obsahu vztahuje pouze na pohyb a pobyt fyzických osob a ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právo přenést své ústřední sídlo a správu do jiného členského státu.
C-210/06 Cartesio:
Právní úpravy členských států se velmi liší jak co do vazxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxzbu změnit. Právní úpravy některých členských států vyžadují, aby se na jejich území nacházelo nejen statutární sídlo, ale rovněž sídlo skutečné, tj. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx úrovni práva Společenství. Jiné právní úpravy přiznávají společnostem právo přemístit svou ústřední správu do zahraničí, některé však podrobují toxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxav počítala. Při definování společností, které mohou využívat práva na usazování, v článku 58 této smlouvy (později článek 58 Smlouvy o ES, nyní článek xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxost společnosti založené podle právní úpravy členského státu přemístit své sídlo, ať již statutární, nebo skutečné, do jiného členského státu, aniž bx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxou určeny vnitrostátní právní úpravou, podle níž byla společnost založena. Aby si společnost mohla zachovat svou právní subjektivitu, která jí příslxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxečného sídla z jeho území.
Když Smlouva o EHS definovala v tomto článku společnosti oprávněné k využití práva na usazování, považovala rozdíly ve vnitxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxnek přemístění statutárního či skutečného sídla společnosti založené podle vnitrostátního práva určitého členského státu do jiného členského státx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxrá zatím není završena.
Proto tedy v souladu s článkem 48 ES platí, že neexistuje-li v právu Společenství jednotná definice společností oprávněných k xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, zda se článek 43 ES použije na společnost, která se dovolává základní svobody zakotvené v tomto článku, ostatně stejně jako otázka, zda je fyzická osobx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxství může být zodpovězena pouze na základě příslušného vnitrostátního práva. Pouze v případě, že je ověřeno, že tato společnost skutečně požívá svoboxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx
Členský stát má možnost volby při definování jak vazby, která je vyžadována od společnosti k tomu, aby mohla být považována za společnost založenou poxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxto možnost volby zahrnuje možnost členského státu nedovolit společnosti podléhající jeho vnitrostátnímu právu zachovat si toto postavení, hodlá-lx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtátní právo členského státu založení.
Z uvedeného vyplývá, že za současného stavu práva Společenství musí být články 43 ES a 48 ES vykládány tak, že nebxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx jiného členského státu a zároveň být považována i nadále za společnost, která se řídí vnitrostátním právem členského státu, podle jehož právní úpravy xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxidenta usazené v některém členském státě byly zahrnuty zisky dosažené ovládanou zahraniční společností v jiném členském státě, pokud se tam na tyto zixxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xperací, jejichž účelem je vyhnout se obvykle dlužné vnitrostátní dani. Uplatnění takového daňového opatření musí být tedy vyloučeno, pokud se na záklxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xpolečnost skutečně usazena v hostitelském členském státě a vykonává zde skutečnou hospodářskou činnost.
C-169/07 Hartlauer:
Články 43 ES a 48 Ex xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve formě samostatné zubní polikliniky nutné povolení a podle nichž musí být toto povolení zamítnuto, pokud není zřízení takového zařízení potřebné s oxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xovněž skupinové praxe a nezakládají se na podmínce, která by byla způsobilá stanovit pro výkon posuzovací pravomoci vnitrostátními orgány dostatečnx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx vypláceny akciovými společnostmi, vyloučen v případě, že tyto akciové společnosti nemají sídlo v tomto státě.
C-101/05 Skatteverket:
Články 5x xx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxných formou akcií dceřiné společnosti poskytnuto pouze tehdy, je-li vyplácející společnost usazena v členském státě EHP nebo ve státě, se kterým členxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxlušnými orgány tohoto členského státu pouze na základě informací získaných od státu, v němž je usazena vyplácející společnost.
C-524/04 Test Claxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro daňové účely vyplacené úroky z úvěru poskytnutého přímou nebo nepřímou mateřskou společností, která je rezidentem v jiném členském státě, nebo spxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxt, které poskytla úvěr společnost, která je rovněž rezidentem, ledaže se jednak tyto právní předpisy zakládají na přezkumu objektivních a ověřitelnýxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xaňový poplatník, aniž by byl předmětem nepřiměřených správních požadavků, případně předložil důkazy o obchodních důvodech, pro které byla dotčená txxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx potud, pokud překračují to, co by bylo dohodnuto za podmínek úplné hospodářské soutěže. Takové právní předpisy členského státu, jako jsou právní předxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxá je rezidentem jiného členského státu nebo třetí země a která sama neovládá společnost přijímající úvěr, a pokud jsou obě tyto společnosti přímo nebo nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtrostátnímu právnímu řádu každého členského státu, aby určil příslušné soudy a upravil procesní podmínky soudních řízení určených k zajištění ochraxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxostátní soudy však musí zaručit, že procesní subjekty mají k dispozici účinný procesní prostředek, který jim umožňuje dosáhnout vrácení neoprávněně xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxniklé v důsledku porušení práva Společenství přičitatelného členskému státu, musí tento členský stát nahradit škodu způsobenou jednotlivcům za podxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, že právní předpisy členského státu představují překážku svobodě usazování zakázanou článkem 43 ES, předkládající soud může za účelem určení škody, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xyužili všech dostupných právních prostředků. Aby se však zamezilo tomu, že výkon práv, které článek 43 ES přiznává jednotlivcům, bude znemožněn nebo nxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xDZ, každopádně vedlo k neúspěchu v nárocích žalobkyň v původním řízení u daňové správy dotyčného členského státu.
C-446/03 Marks&Spencer:
xxxxxx xx xx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti-rezidenta odečíst ze svého zdanitelného zisku ztráty vzniklé v jiném členském státě v dceřiné společnosti se sídlem na území tohoto jiného člensxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx x x8 ES, je-li taková možnost mateřské společnosti-rezidenta vyloučena v situaci, kdy jednak dceřiná společnost-nerezident vyčerpala možnosti zohlexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxňovacích období, a kdy jednak neexistují možnosti, aby tyto ztráty mohly být zohledněny v jejím státě sídla v rámci budoucích zdaňovacích období buď jí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátů, musejí tyto při výkonu své pravomoci dodržovat právo Společenství. I když ustanovení týkající se svobody usazování směřují primárně k zajištění xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo společnosti založené podle jeho právních předpisů v usazení v jiném členském státě. Snížení daní o ztráty vzniklé v dceřiných společnostech předstxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském státě, která v mateřské společnosti nevykonává žádnou hospodářskou činnost, může narušit výkon svobody usazování v členském státě mateřskxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxzporu s čl. 43 a 48 Smlouvy ES pouze taková úprava, která vylučuje výše uvedenou možnost mateřské společnosti-rezidenta k daňovému odpočtu ztrát vznikxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt ztráty, které existují ve státě jejího sídla za zdaňovací období, kterého se týkala žádost o snížení daní, jakož i za předcházející zdaňovací období, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx třetí osobou, zejména v případě převodu dceřiné společnosti na tuto třetí osobu.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě ve svém důsledku brání uskutečňování přes¬hraničních fúzí. Takové odpírání ze strany členského státu jednoznačně překračuje meze toho, co je nxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jakož i zachování účinnosti daňových kontrol a poctivosti obchodních transakcí. Články 43 a 48 Smlouvy ES neumožňují, aby byl v členském státě obecně xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxlečnosti na jinou společnost, pokud má jedna z těchto dvou společností sídlo v jiném členském státě, pokud je takový zápis fúze možný za dodržení určitýxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Související předpisy:
§ 15, 56, § 154 odst. 1, § 212 odst. 2, § 420 a násl., § 421 odst. 1 obch. xxxxx x x xxx xx xxxx x xxx xx xxxx x xxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xx xx x xxxx x xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxx xx xx x xxxx x xxx xxxxx xx xx xx x xxx xxxxx xx xx x xxxx xxx xxxx xxxxx x x xx xxxxx xx xxxx x xxx. rejstřících, - zák. č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, - zák. č. 360/2004 Sb., o EHZS, - zák. č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, x xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxx xxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x. Praha: Polygon, 2002.
Dědič, J.; Čech, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU. 2. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2005.
Dědič, J.; Čech, P. Evropské práxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxx P.; Alexander, J. Evropské právo obchodních společností. Praha: Linde, a. s., 2005.
Král, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČRx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k obchodnímu zákoníku. 2. díl. 3. přepracované a doplněné vydání, Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2004.
Pelikánová, I.; Černá, S. a kol. Obchodní xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxvá, I.; Havel, B.; Cileček, F.; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013.
(Předmět podnikánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx
. Rozlišení mezi právnickými osobami veřejného a soukromého práva má přitom zásadní právní význam, neboť ustanovení občanského zákoníku se na právnixxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
podle § 210 a násl. obč. zák., a § 20 odst. 2 obč. zák. tudíž není na obchodní
korporace
aplikovatelný.
Veřejná obchodní společnost a komanditní sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxtrario
,
kapitálové společnosti
(společnost s ručením omezeným, akciová společnost), jakož i evropská společnost, mohou být založeny též za
jiným nxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxnikatelským nebo nepodnikatelským účelem je nutno odlišovat možnost získání
tzv. statusu veřejné prospěšnosti
. Veřejně prospěšnou se může stát
korxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxvnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účexxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxhodní firmě, že je veřejně prospěšná ( x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí i jiných právních forem podnikání je nutno odlišit též
obecně prospěšné společnosti
založené podle zákona č. 248/1995 Sb., které jsou určeny pouze pxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xepodnikatelským účelem, jedná-li se o
správu vlastního majetku
. To v podstatě odpovídá dosavadní judikatuře Nejvyššího soudu, který například v usnxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xbchodní společnosti; jde totiž o činnost, jež je vlastní každé obchodní společnosti, neboť je nezbytná k jejímu řádnému fungování. Bylo by proto nelogxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxtálová společnost založena za účelem správy vlastního majetku (typicky holdingové společnosti) nepotřebuje k výkonu této činnosti
žádné úřední povxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxo za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Pokud však jde o
bytové družstvo
, to může být založeno
pouze za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xinnost
(jako vedlejší a doplňkovou), neohrozí-li uspokojování bytových potřeb svých členů (§ 727). Konečně
sociální družstva
mohou být podle § 758 xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxýhodněných osob do společnosti
.
Omezení z hlediska předmětu podnikání
Při volbě
předmětu podnikání
nejsou obchodní
korporace
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxonávána pomocí k tomu oprávněných osob. Výjimku z této zásady stanoví sektorové právní předpisy, které upravují zvláštní podmínky a požadavky, v přípxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxo výjimky lze uvést například ¬následující:
a)
banky
- podle § 1 zák. o bankách mohou být bankami pouze akciové společnosti,
b)
družstevnx xxxxxxx
x xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx § 6 odst. 1 zák. č. 256/2004 Sb. může mít obchodník s cennými papíry pouze právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
dx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo společnosti s ručením omezeným,
e)
provozovatel vypořádacího systému
- podle § xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
f)
centrální depozitář
- podle § 103 odst. 2 zák. č. 256/2004 Sb. může mít centrální depozitář pouze právní formu akciové společnosti nebo spolexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstému pouze právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
h)
penzijní fond
- podle § 3 odst. 2 zák. č. 42/1994 Sb. může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze akciová společnost,
j)
pojišťovna
- podle § 13 odst. 2 zák. č. 277/2009 xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxx 1 zák. č. 477/2001 Sb. může mít autorizovaná obalová společnost pouze právní formu akciové společnosti.
K odst. 2
Ustanovení § 2 odst. 2 v záxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu, může tak činit pouze
prostřednictvím fyzických osob, které jsou k takovému podnikání, resp. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxch osob, oprávněných uskutečňovat určité činnosti, může být založeno především na institutech
závazkového práva
, tj. prostřednictvím příkazní smlxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost prostřednictvím společníků, jejichž povinnost k výkonu takových činností pro společnost bude vyplývat ze společenské smlouvy. Takové uspoxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxmu v akciové společnosti nelze akcionářům stanovami uložit povinnosti nad rámec zákona.
V současné době dopadá § 2 odst. 2 například na
advokáty
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxříklad plyne, že advokáti mohou vykonávat advokacii jako společníci veřejné obchodní společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxíky jsou pouze advokáti; § 15 odst. 3 zák. o advokacii pak stanoví, že advokát je oprávněn vykonávat advokacii ve společnosti až poté, co bude zapsán jakx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Advokáti nemohou vykonávat advokacii jako akcionáři akciové společnosti.
Skutečnost, že fyzické osoby, které jsou oprávněny k určité činnostx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx
xxxle zvláštních právních předpisů. Právní úprava tak vytváří konstrukci, podle níž
právnická osoba
podnikající v příslušném sektoru oboru „pomocí“ kxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxalifikované fyzické osoby“ se řídí zásadně příslušnými zvláštními předpisy
. Přestože tak za advokáta vykonávajícího advokacii v komanditní společxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxm advokacie, společnost (viz § 24 odst. 1 zák. o advokacii), není tím dotčena například
kárná odpovědnost
advokáta ve smyslu § 32 a násl. zák. o advokaciix xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xoradenství. Ten ve svém § 3 odst. 6 mj. uvádí, že daňové poradenství mohou vykonávat také
obchodní společnosti nebo družstva, pokud tak budou činit „pomxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovení zákona o daňovém poradenství
pro poskytování daňového poradenství daňovými poradci. Může tak být otázkou, zda odpovědnost právnické osoby poxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxdnost
jednotlivých daňových poradců, obdobně jako tomu v případě advokátů činí § 24 odst. 1 zák. o advokacii. Žádné takové ustanovení přitom v zákoně o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxu, nýbrž (na základě § 2 odst. 2) i konkrétní daňový poradce, jehož pomocí právnická osoba daňové poradenství klientovi poskytla. Tento závěr nicméně pxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxjmě není dotčen § 2913 odst. 1
in fine
obč. zák.
Pokud obchodní
korporace
vykonává činnosti, k jejichž výkonu jsou oprávněny jen fyzické osoby, bxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx právní zájem,
zrušit a nařídit její likvidaci
podle § 93 písm. d).
Judikatura:
Skutečnost, že určitá činnost není podnikatelskou činností, nexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx společnost s ručením omezeným i za jiným účelem, než za účelem podnikání a i taková společnost se zapisuje do obchodního rejstříku.
(VS Praha Cmz 38/1xxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxastní každé obchodní společnosti, neboť je nezbytná k jejímu řádnému fungování. Ke správě vlastního majetku není třeba žádného úředního povolení. Spxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, jejímž předmětem činnosti bude právě správa vlastního majetku.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
§ 56 odst. 1, § 56 odst. 3 obch. zák., - § 147 obč. zák., - § 60 zák. o kolekt. investování, - § 1 odst. 2 zák. č. 87/1995 Sb., - § 3 oxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x x x xxxxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx - § 29 odst. 1 zák. č. 427/2011 xxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxx x x x
x x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxkterých pojmů)
JUDr.
Jan
Lasák,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Regulace spolků upravená v občanskxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxkumu usnesení valné hromady a u vyloučení společníka ze společnosti z důvodu prodlení se splácením vkladu), jinak se použije jen obecná úprava právnicxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxík je předpisem obecným.
K odst. 1
Systém právní úpravy
Oproti dosavadnímu obchodnímu zákoníku je systém právní úpravy obchodních korporací xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxtavení a vznik právnické osoby - § 122 až 126 obč. zák., § 128 obč. zák., xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xx5 obč. zák., sídlo právnických osob - § 136 až 143 obč. zák., účel právnických osob - § 144 a 145 obč. zák., veřejná prospěšnost právnické osoby - § 146 ax xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xx3 obč. zák., přeměna právnické osoby - § 174 až 184 obč. zák., zánik právnické osoby - § 185 a 186 obč. zák., a likvidace právnické osoby - § 187 až 209 obxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxo zákoníku o
soukromých
korporacích
, jež je obsažena v § 210 až 213 (vymezení
korporace
- § 210 až 211 obč. zák., povinnost loajality členů
korporace
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxí
korporace
bez dalšího též
podnikateli
, je nutné přihlédnout též k ustanovením občanského zákoníku o podnikatelích (obchodní firma - § 423 až 428 obxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxem o obchodních korporacích obecně platí
princip
subsidiarity
, tzn. že se ustanovení občanského zákoníku použijí i na obchodní
korporace
, nestanoxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxho zákoníku o spolcích se použijí na obchodní korporaci pouze tehdy, pokud tak zákon o obchodních korporacích stanoví výslovně; tím není dotčeno možnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxentář. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 8).
Ustanovení občanského zákoníku o spolcích se použijí na obchodní
korporace
v následujících případech (rozxxxxxx
x
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xorporace
(§ 191 odst. 1 pro společnost s ručením omezeným, § 428 odst. 1 pro akciovou společnost, § 663 odst. 1 a § 702 odst. 1 pro družstvo),
-
právo sxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxce
nezbytné aplikovat obecnou úpravu zákona o obchodních korporacích (§ 1 až 94), na kterou navazuje právní úprava pro jednotlivé obchodní
korporacx
x xxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxvá společnost) a § 552 až 773 (družstvo).
K odst. 2
Obecně k újmě v podmínkách zákona o obchodních korporacích
Obecná úprava
náhrady újmy
je obsaxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx koncepce odpovědnosti
, tj. z odpovědnosti za řádné plnění právních povinností s případnou povinností k náhradě vzniklé újmy v důsledku
porušení
prixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzení, zda se škůdce dopustil
porušení
zákonné povinnosti
podle § 2910 obč. zák. nebo
porušení smluvní povinnosti
ve smyslu § 2913 a násl. obč. zák.x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxonem, a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jinxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xxxx obč. zák. postaveno na principu
presumovaného zavinění na bázi nedbalosti
. Lze upozornit též na § 2912 obč. zák., který upravuje zvláštní
domněnky nexxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxtelná právní domněnka, že jedná nedbale. Vyvratitelná právní domněnka nedbalostního právního jednání je dána též v případě, dá-li škůdce najevo zvláxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxli tyto zvláštní vlastnosti.
Naproti tomu povinnost k náhradě újmy v případě
porušení smluvní povinnosti
je upravena v § 2913 obč. zák. a spočívá xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. Povinnosti k náhradě škody se škůdce podle § 2913 xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxlná překážka
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxostí. Při porušení smluvní povinnosti lze současně uvažovat o možnosti
vzdát se předem práva na náhradu vzniklé újmy
s limity uvedenými v § 2898 obč. zxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxx xxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxený, hradí se škoda v penězích. V souladu s § 2952 se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhux xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxostiučiněním
. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy. V xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxhž škůdce způsobil újmu protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xsobní neštěstí, které nelze jinak odčinit.
Z § 2953 odst. 1 obč. zák. též plyne, že z důvodů zvláštního zřetele hodných
soud náhradu škody
přiměřexx xxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxměrům poškozeného. Náhradu škody však nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně, případně způsobil-li škodu, kdo se hlásil k odbornému výkonu jaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
x x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxx3 odst. 2 obč. zák. nedopadá, neboť člen orgánu obchodní
korporace
nemá povinnost vykonávat svou funkci s odbornou péčí, nýbrž s
péčí řádného hospodáxx
xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx x x xx x xxxxxxx
x x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xabyl, a to i nepodléhají-li jinak výkonu rozhodnutí. Do uspokojení práva na náhradu škody nesmí škůdce nakládat s takovými věcmi uvedenými v rozhodnutxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadu
soud.
Aplikace povinnosti nahradit nemajetkovou újmu
Pokud je na základě ustanovení zákona o obchodních korporacích škůdce povinen nahxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxe
. Ustanovení § 3 odst. 2 logicky navazuje na § 2894 obč. zák., podle kterého povinnost k
náhradě újmy zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (šxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxšť zákon, což pro účely zákona o obchodních korporacích plyne právě z § 3 odst. 2.
Textace § 3 odst. 2 je nicméně značně problematická, neboť podle záxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh však výslovně žádnou povinnost škůdce k náhradě vzniklé újmy
neukládá
, neboť vychází z konstrukce obsažené v občanském zákoníku, podle níž povinnoxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xormu plynoucí ze zákona o obchodních korporacích
, stíhala jak povinnost k náhradě majetkové újmy, tak i k náhradě
újmy nemajetkové
, jakkoliv se tento zxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxný obsah korespondující vůli zákonodárce.
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxkém zákoníku nebo jiném právním předpise, i kdyby toto pravidlo dopadalo na právní úpravu obchodních korporací, ledaže zákon o obchodních korporacícx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stíhat
znalce
, poruší-li povinnosti plynoucí z § 10.
Může být otázkou, zda použitý pojem
„újma“
má zahrnovat
nemajetkovou újmu
též v případě, kxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxtí vlastních akcií usnesla valná hromada) se nepoužije na
nabytí vlastních akcií
za účelem odvrácení značné újmy, která akciové společnosti bezprosxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a to buď zcela, nebo zčásti, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit akciové společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu. Citovaná ustanovení zákona o obxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx zák., který zjevně míří pouze na
náhradu (nemajetkové) újmy
. Z uvedeného důvodu dovozuji, že užitý pojem „újma“ v § 301 odst. 1 písm. a) nebo § 359 písm. a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxý pro případ, že zákon společníkovi obchodní
korporace
dává možnost domáhat se za ni nebo proti ní nějakého práva, nese žalovaný
důkazní břemeno
o tomx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxadě vzniklé újmy upravuje též § 4 odst. 2 nebo § 52 odst. xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání veřejné obchodní společnosti (§ 98), komanditní společnosti (§ 124) a společnosti s ručením omezeným (§ 146), zatímco zakladatelským právníx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxavy IV. Pokud zákonodárce v hlavě I a hlavě IV hovoří o společenské smlouvě, má tím na mysli i stanovy akciové společnosti a družstva, aby nedocházelo ke zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxečnost, že pokud má kapitálová společnost jediného společníka (§ 11), je zakladatelským právním jednáním obchodní
korporace
zakladatelská listinx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x x xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxiného společníka, dochází ze zákona ke změně společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným, resp. stanov akciové společnosti na zakladatelskox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxí rozhledy, 1998, č. 6, s. 313).
Ustanovení § 3 odst. 3 je současně nutné vykládat tak, že společenskou smlouvou podle hlavy IV se rozumí též
zakladatxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxlou na regulaci stanov akciové společnosti, resp. družstva. Na základě logického a teleologického výkladu (srov. nález III. ÚS 258/03) § 3 odst. 3 lze řxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxalo § 3 odst. 3 v podmínkách akciové společnosti, resp. družstva. Žádné ustanovení zákona o obchodních korporacích nestanoví, že stanovami podle hlaxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxtovat, že společenskou smlouvou společnosti s ručením omezeným podle hlavy IV se rozumí i zakladatelská listina, měl tak učinit též pro účely akciové sxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x x xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xružstva, proto se společníkem rozumí i člen družstva, aby zákonodárce nemusel v jednotlivých ustanoveních hlavy I opakovaně uvádět „společník a člen xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx současně i
členem soukromé
korporace
(srov. § 212 obč. zák.) a
členem nejvyššího orgánu
obchodní
korporace
(srov. např. § 151 odst. 2 obč. zák.).
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxuze kapitálová společnost (§ 1 odst. 2) může mít jediného společníka (akcionáře), resp. zakladatele. Přestože se tak v hlavě I dílu 3 hovoří o společníkxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxě i evropské družstevní společnosti) rovněž v dále uvedených v případech, kdy příslušné ustanovení zákona určitým způsobem společníka obchodní
korpxxxxx
xxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x
x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxolečností -“. Je zřejmé, že citované ustanovení dopadá pouze na společníka společnosti s ručením omezeným, resp. na akcionáře akciové společnosti nexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx
x
x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx společným společníkem -“. Citované ustanovení nedopadá na člena družstva, resp. evropské družstevní společnosti, a to s ohledem na vymezení obchodnx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x x x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx. 1) a namísto pojmu „společnost“ používá pojem „obchodní společnost“;
-
§ 39: dovozuji, že na členy družstva (družstevní společnosti) se má vztaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xx xxxxx x x x: „Podíl společníka veřejné obchodní společnosti a podíl komplementáře podle § 118 nelze rozdělit“, resp. „Podíl komanditisty podle § 118 a podíl spolxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxní společnosti jsou všichni její společníci -“;
-
§ 44 odst. 4: „Statutárním orgánem osobní společnosti je každý její společník.“
Na členx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x vkladové povinnosti, § 16 upravující vrácení předmětu vkladu, § 31 vymezující podíl, § 32 odst. 1 upravující (též) právní stránku podílu v družstvu, § 3x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxm zániku, § 42 o přechodu podílu v obchodní korporaci, § 53 odst. 3 o schválení smlouvy o vypořádaní újmy, § 71 odst. 2 o právu na náhradu újmy vůči vlivné osoxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, § 89 až 91 o právu vystoupit z obchodní
korporace
, § 92 o prohlášení obchodní
korporace
za neplatnou, případně § 93 o zrušení obchodní
korporace
a naříxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xby stanovil, že společníkem se pro účely hlavy I rozumí též akcionář, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konvenci zákonodárce přejal z dosavadního obchodního zákoníku, kde rovněž v rámci obecných ustanovení o obchodních společnostech (část druhá hlava x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxně vyjád¬řena. Společníkem podle hlavy I zákona o obchodních korporacích se tudíž bude rozumět též akcionář akciové společnosti, resp. evropské akcxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxdních korporacích, Komentář. Praha: C. H. Beck. 2013.
(Přenesení důkazního břemene)
JUDr.
Jan
Lasák,
LL.M.
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxných) subjektů - tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při péči řádného hospodáře a zvyšuje ochranu slabších stran (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxen družstva (§ 3 odst. 4). Obrácení důkazního břemene vždy sleduje narovnání
informačních asymetrií
existujících uvnitř obchodní
korporace
, zejméxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x obrací pouze tehdy, pokud žalobní oprávnění zakládá společníkovi přímo zákon o obchodních korporacích. Právem ve smyslu § 4 odst. 1 je nutné rozumět i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxožina případů patřících pod § 4 odst. 1 byla zásadně nulová. Obrácení důkazního břemene se naopak nevztahuje na práva (žalobní oprávnění) plynoucí spxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxe obrácení důkazního břemene sjednat. Takové ujednání by bylo zřejmě
absolutně neplatné
pro zjevný rozpor s
veřejným pořádkem
( § 588 obč. zák.).
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx na případy
porušení smluvní povinnosti
podle § 2913 obč. zák (Havel, B. in Štenglová, I.; Havel, B.; Cileček, F; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních koxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxt se za ni nebo proti ní nějakého práva a tím, zda se takové právo odvíjí od porušení smluvní nebo zákonné povinnosti. I smluvní povinnost totiž může být foxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxxxx x x x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxost, přestože je formulována v právním předpise, a řídí se proto § 2913 a násl. obč. zák.
xxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxaci poškodí její člen nebo člen jejího orgánu způsobem, který zakládá jeho povinnost k náhradě a kterým byl poškozen i jiný člen obchodní
korporace
na hxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxraci, pokud to odůvodňují okolnosti případu, zejména pokud je dostatečně zřejmé, že se takovým opatřením vyrovná i škoda na znehodnocené účasti. B. Haxxx xxxxxx xx x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx porušení povinnosti vázne na porušení zákona o obchodních korporacích a společník se může domáhat navazujícího práva za společnost (viz Havel, B. in xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxho břemene v podmínkách § 213 obč. zák. je poněkud problematičtější. Norma obsažená v § 4 představuje výjimku z obecného pravidla, podle nějž důkazní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx neumožňuje společníkovi domáhat se reflexní škody. To umožňuje pouze občanský zákoník (srov. „dává-li tento zákon společníkovi obchodní korporacexxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx škody
se společník nedomáhá ani práva za obchodní korporaci ani proti ní. Žaloba o reflexní škodě je obsažena pouze v § 4 odst. 2. Bude-li se tedy domáhat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxní škody vůči členovi orgánu obchodní
korporace
, uplatní se
obrácené důkazní břemeno
podle § 52 odst. 2, nikoliv však podle § 4 odst. 1.
Od právní úpxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe a člena družstva na
přiměřené zadostiučinění
, porušila-li obchodní
korporace
při svolání valné hromady nebo v jejím průběhu právo společníka závxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxno v občanském zákoníku v rámci právní úpravy spolků a na obchodní
korporace
se použijí prostřednictvím odkazu uvedeného v § 3 odst. 1. Tím, že zákon o obxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xmyslu § 4 odst. 1.
Zákon o obchodních korporacích v § 4 odst. 1 rozlišuje žaloby přímé a žaloby derivativní (odvozené).
Přímé žaloby (přímé nároxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxhodní
korporace
uplatňuje
své vlastní právo
přímo, nikoliv zprostředkovaně, s tím, že povinnou osobou (případně žalovaným, rozhodne-li se společxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xlen orgánu obchodní
korporace
). V rámci zákona o obchodních korporacích lze vysledovat především
právo společníka či akcionáře na přiměřené zadostxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xalné hromady nebo v jejím průběhu právo společníka závažným způsobem.
Povinnou osobou
může být v případě přímých žalob pouze obchodní
korporace
.
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxňuje nikoliv své vlastní právo, nýbrž právo obchodní
korporace
vůči třetí osobě.
Povinnou osobou
(případně žalovaným, rozhodne-li se společník obxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí společnosti,
-
společník komanditní společnosti,
-
jednatel, člen dozorčí rady a vlivná osoba společnosti s ručením omezeným (dokonce x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx člen dozorčí rady vlivná osoba akciové společnosti (dokonce i bývalý člen představenstva, dozorčí rady a vlivná osoba akciové společnosti za podmínex xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx žaloby
(nároky):
-
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxdlení, a v tomto řízení ji zastupovat za podmínek stanovených v § 102 odst. 1;
-
právo společníka veřejné obchodní společnosti domáhat se u soudu za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxdání újmy podle § 53 odst. 3 za podmínek stanovených v § 108 odst. 1; - právo společníka
komanditní společnosti
domáhat se u soudu splnění vkladové povinxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxx
x
xxxxx společníka komanditní společnosti domáhat se u soudu za společnost proti komplementáři náhrady újmy, kterou společnosti způsobil, nebo splnění jehx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxxx
x
xxxxx xxxxxčníka
společnosti s ručením omezeným
domáhat se za společnost náhrady újmy proti jednateli, nebo splnění jeho případné povinnosti plynoucí z dohody xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx;
-
právo společníka společnosti s ručením omezeným domáhat se za společnost splnění vkladové povinnosti proti společníkovi, který je v prodlenx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxnosti soudem pro neplnění vkladové povinnosti za podmínek stanovených v § 157 a násl.;
-
právo
kvalifikovaného xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx odst. 3, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat, resp. proti vlivnx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx
x
xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 za podmínek podle § 584 a násl.
Výše uvedené případy derivativních žalob je nutné vnímat xxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xůkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ustanovení § 52 odst. 2 je tudíž speciální normou k § 4 odst. 1. xxxxx xxx xxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxvěr o tom, který z účastníků řízení, resp. procesní strana, je jeho nositelem, vždy odvozen z hmotného práva. Uplatní-li tedy oprávněná osoba (tj. spolxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxládá zákon
automatické
obrácení důkazního břemene
. Toto obrácení důkazního břemene nelze vyloučit jakoukoliv soukromoprávní dohodou, případně úxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxo v neprospěch povinné osoby, plyne, že povinná osoba je povinna prostřednictvím označených důkazů prokázat, že se
tvrzeného protiprávního jednání nxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxlad vznik škody, její výši a příčinnou souvislost). Pokud žalobce (oprávněná osoba) nesplní svou povinnost tvrdit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
x xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxrdil a která nevyšla jinak v řízení najevo (například dotazováním ze strany soudu), zpravidla nebude předmětem dokazování, ve kterém by povinnou osobx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxzení (skutečnost, že se protiprávního jednání ve smyslu konkrétního uplatněného nároku nedopustila) nebyla prokázána, a že z toho důvodu muselo být rxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxst, která je významná pro rozhodnutí o věci, pro nečinnost povinné osoby nebo vůbec (objektivně vzato) nemohla být prokázána. Závěr o tom, že povinná osxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxr ani o pravdivosti tvrzení povinné osoby, ani o tom, že by bylo nepravdivé. O důkazní povinnosti a o důkazním břemenu je soud povinen účastníky poučit poxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxinnosti z hlediska břemene kladeného na povinnou osobou
nepřiměřené
. Obrácené důkazní břemeno může být nežádoucí zejména v případě
bývalých jednatexx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xůže rozhodnout, že po povinné osobě nelze požadovat, aby důkazní břemeno ohledně prokázání určité tvrzené skutečnosti skutečně nesla. Důkazní břemexx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Zvláštní modifikace důkazního břemene
Zákon o obchodních korporacích v některých případech
obrácení důkazního břemene
v případě přímých nárxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxí společníků ovládané osoby
nebo k jinému podstatnému poškození jejich oprávněných zájmů, a není proto možné po nich spravedlivě požadovat, aby v ovlxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podíl odkoupila za přiměřenou cenu. Podle § 90 odst. 1 při posuzování, zda došlo k podstatnému zhoršení postavení společníků nebo k jinému podstatnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxivě požadovat, zatímco z § 90 odst. 2 pak plyne, že při posuzování, zda k podstatnému zhoršení postavení společníků nebo k jinému podstatnému poškození xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xošlo, ovládající osoba, ledaže soud rozhodne, že to po ní nelze spravedlivě požadovat.
K odst. 2
Ustanovení § 4 odst. 2 dopadá na případy, kdy spolexxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho postavení v obchodní korporaci. Na rozdíl od odstavce 1 může toto právo společníkovi založit
též zvláštní právní předpis
. Bývalý společník (člen xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxchodní korporaci. Jde-li o újmu plynoucí ze „setrvání ve společnosti“, náleží žalobní oprávnění pouze společníkům obchodní
korporace
, neboť práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxchodních korporacích. Komentář. Praha : C. H. Beck. 2013, s. 12).
Právo na dorovnání
Právo na dorovnání
upravuje zákon o obchodních korporacícx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů mohou od splatnosti protiplnění domáhat po hlavním akcionáři práva na dorovnání, není-li pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxh v § 390. Pokud se tudíž vlastník účastnického cenného papíru, který je akcionářem společnosti, bude domáhat zaplacení dorovnání podle § 390, lze z obdxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nese hlavní akcionář. To nicméně považujeme z logického hlediska za velice problematické. Jde o to, že hlavní akcionář je zásadně povinen podle § 376 doxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xím poskytnuté dorovnání je přiměřené. Je otázkou, k čemu obrácení důkazního břemene v tomto případě vede. Znamená to, že hlavní akcionář musí u soudu prxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx akcionář hodnověrným způsobem zpochybní údaje ve znaleckém posudku tak, že bude sporné, zda hodnota protiplnění byla skutečně přiměřená. V takovém pxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx akcionářem přiměřená, či nikoliv.
Právo na dorovnání
společníků obchodních korporací upravují i jiné předpisy než zákon o obchodních korporacxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxdělení k rozhodnému dni není přiměřený nebo nepřiznává-li
projekt fúze
sloučením nebo
projekt rozdělení
sloučením společníkům nástupnické spolexxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé přejímajícím společníkem při
převodu jmění
ostatním společníkům přiměřené reálné hodnotě jejich podílu (§ 70 odst. 3 zák. o přeměnách) ke dni zápisx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxí společníci společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, která se zrušuje s převodem jmění na přejímajícího společníka, vůči nástupnicxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxní rozštěpením jsou k zaplacení dorovnání podle § 45 odst. 2 zák. o přeměnách zavázány všechny nástupnické společnosti nebo družstva společně a nerozdxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxdělovaná společnost nebo rozdělované družstvo společně a nerozdílně. Soudím však, že § 4 odst. 2 o
obrácení důkazního břemene je nutné v podmínkách zákxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxávo na dorovnání vůči jinému společníkovi (přejímajícímu společníkovi), přičemž současně v souvislosti s převzetím jmění dochází k zániku účasti spxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xsobě
za podmínek stanovených v § 71 odst. 1 a 2, bude-li vlivná osoba současně společníkem obchodní
korporace
. V opačném případě nebude splněna hypotéxx x x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxt. 1 poruší povinnost učinit
veřejný návrh smlouvy
. Uvažovaná újma zásadně vzniká vlastníkovi účastnického cenného papíru v souvis¬losti s jeho postxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxní důkazního břemene
v případě náhrady újmy podle jiného právního předpisu předpokládá splnění dvou předpokladů:
a)
Právo na náhradu újmy spolexxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxkonodárce jiný právní předpis nijak nespecifikuje. Může se tak jednat o právo založené jednak obecným právním předpisem (tedy občanským zákoníkem), xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsu však musí být založeno na
postavení společníků v obchodní korporaci
, nemůže se jednat o právo na náhradu újmy, která s postavením poškozeného společxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxože poškozenému akcionáři obchodní
korporace
může v důsledku srážky vzniknout právo na náhradu újmy ve smyslu občanského zákoníku, nejedná se o právxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxením v obchodní korporaci zakládá například § 213 obč. zák. Poškodí-li obchodní korporaci její člen (společník) nebo člen jejího orgánu způsobem, ktxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xůže soud škůdci i bez zvláštního návrhu uložit povinnost nahradit způsobenou škodu jen korporaci, pokud to odůvodňují okolnosti případu, zejména pokxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xlen jejího orgánu této korporaci škodu, která se promítla do hodnoty účasti společníka obchodní
korporace
, má tento společník přímé právo domáhat se pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxodní korporaci, která se určí podílem jeho účasti na obchodní korporaci a vzniklé škody. Přímé právo společníků obchodních korporací domáhat se reflexxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisů plyne především z usnesení NS 29 Cdo 3180/2008, ve kterém dovolací soud dospěl k závěru, že společníci společnosti s ručením omezeným nemají protx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtranění této újmy se mohou domoci tím, že jménem společnosti uplatní (její) nárok na náhradu škody (derivativní žalobu). Ustanovením § 213 obč. zák. jx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtimace jednak o členovi
korporace
(společníkovi) a jednak o členovi orgánu
korporace
. Pokud se bude společník domáhat náhrady své
reflexní (reflektxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxat své reflexní (reflektované) škody vůči členovi orgánu obchodní
korporace
, není obrácení důkazního břemene podle § 4 odst. 2 aplikovatelné. Pasivxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxace
na náhradu škody podle § 213 obč. zák., může se uplatnit obrácené důkazní břemeno podle § 52 odst. 2.
b)
Právo na náhradu újmy podle jiného právxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxením poškozeného společníka (člena) v obchodní korporaci
. Obrácení důkazního břemene podle § 4 odst. 2 tedy vyžaduje, aby byla kumulativně naplněna vxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xčlena) vznikla v souvislosti s uplatněním práv nebo naopak zásahem do práv společníka (člena) souvisejících s jeho postavením v obchodní korporaci.
Čxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí
korporace
.
Osobní souvislost
je dána tehdy, pokud osobou oprávněnou je společník (člen) nebo bývalý společník (člen) obchodní
korporace
a osobou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxíkem (členem) být přestala. Budou-li splněny výše uvedené podmínky, platí
obrácení důkazního břemene
podle § 4 odst. 1 na základě obdobné aplikace toxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxoku podle § 4 odst. 2 (bývalý) společník (člen) obchodní
korporace
musí uplatňovat své
vlastní přímé právo
, nikoliv právo třetí osoby (právo obchodní
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxch. Jedná se o ustanovení
kogentní
povahy. Ze skutečnosti, že § 4 odst. 2 obrací důkazní břemeno v neprospěch žalovaného společníka (člena) obchodní
kxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe nezasahuje do povinnosti oprávněného společníka (člena) tvrdit skutečnosti rozhodné z hlediska uplatněného práva (blíže viz výklad k § 4 odst. 1). Pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxu konkrétního uplatněného nároku nedopustil) nebyla prokázána, a že z toho důvodu muselo být rozhodnuto o věci samé v neprospěch povinného společníka xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxá pro rozhodnutí o věci, pro nečinnost povinného společníka nebo vůbec (objektivně vzato) nemohla být prokázána. Závěr o tom, že povinný společník obcxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijmout závěr ani o pravdivosti tvrzení povinného společníka, ani o tom, že by bylo nepravdivé. O důkazní povinnosti a o důkazním břemenu je soud povinxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xýt obrácení důkazního břemene
nepřiměřené
. Soud může v takovém případě rozhodnout, že po povinném společníkovi nelze požadovat, aby důkazní břemeno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxesní odpovědnost
za to, že dotčená tvrzení nebudou v rámci řízení prokázána.
Judikatura:
Důkazní břemeno
I když jsou důkazní povinnost a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xráva; ten, kdo má podle hmotného práva povinnost tvrdit (uvést) určité skutečnosti, je povinen je (prostřednictvím označených důkazů) prokázat, a nexx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxhoto důvodu muselo být rozhodnuto o věci samé v jeho neprospěch. Smyslem důkazního břemene je umožnit soudu rozhodnout o věci samé i v takových případecxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxázána. Závěr o tom, že účastník neunesl důkazní břemeno, lze učinit jen tehdy, jestli zhodnocení důkazů, které byly za řízení provedeny, neumožňuje soxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxníky poučit.
Rozsah důkazního břemene, tedy okruh skutečností, které konkrétně musí účastník prokázat, zásadně určuje hmotxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxobě neúspěchu ve sporu.
Na závěru, že účastník neunesl důkazní břemeno, může soud založit své rozhodnutí jen tehdy, jestliže txxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxazní je úzká vzájemná vazba. Jestliže účastník nesplní svou povinnost tvrdit skutečnosti rozhodné z hlediska hypotézy právní normy, pak zpravidla anx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxu účastník vůbec netvrdil a která nevyšla jinak v řízení najevo (například dotazováním ze strany soudu), zpravidla nebude předmětem dokazování.
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx x x xx xxxxx xx xx xx x xx xxxxx xx x xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxrtošíková, M. Povinnost a odpovědnost statutárních orgánů kapitálových společností. Obchodní právo, 1998, č. 11.
Bejček, J. O střetu zájmů podnxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxostí. Právní rozhledy, 2007, č. 17.
Čech, P. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3.
Černá, S. Důsledky porušexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxntů kapitálových společností. Právník, 1999, č. 4.
Havel, B. Synergie péče řádného hospodáře a podnikatelského úsudku. Právní rozhledy, 2007, čx xxx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxik funkce člena představenstva akciové společnosti. Obchodní právo, 2003, č. 1.
Rada, I. Povaha valné hromady a povinnosti uložené statutárnímu xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akciové. Právní rozhledy, 2004, č. 1.
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrgánů kapitálových společností podle českého práva. Právo a podnikání, 2002, č. 12.
(Porušení zákazu konkurence)
JUDr.
Jan
Lxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxerých takových osob, které vykazují zvláštní postavení, jestliže tak zákon v rámci jednotlivých specifických úprav stanoví. Obecněji formulovaný zxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x souladu s Osnovou z roku 1937 (§ 134) a nadále se stanoví, že porušující osoba vydá společnosti získaný prospěch nebo připustí, že jednání, která učinilxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxmoci toho, že jednání, které ji poškodilo, je jejím jednáním (v podstatě by tak šlo o nevyvratitelnou domněnku, pakliže by soud žalobě vyhověl). Je samoxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxx x
xxrava
zákazu konkurence
v zákonu o obchodních korporacích pamatuje na zvláštní případy
konfliktu zájmů
obchodní
korporace
a osob, které jsou opráxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxurenčního jednání členů orgánů obchodní
korporace
v § 109, 199, § 441 a násl., § 451, 710 a 722 a prokurista v § 58.
Prostředky ochrany
vymezené v § 5 jsou vxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Základní úprava
zákazu konkurence
je obsažena v § 432 obč. zák., podle kterého osoba, která vystupuje jako podnikatelův zástupce při provozu obchoxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxdu
. Stane-li se tak, může se podnikatel domáhat, aby se jeho zástupce takového jednání zdržel.
Obchodní
korporace
je vždy
podnikatelem
(viz § 42x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxečnosti,
komplementář
komanditní společnosti, jednatel, případně člen představenstva akciové společnosti nebo družstva), soudím, že § 432 obč. xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxlův zástupce při provozu obchodního závodu ve smyslu § 430 odst. 1 obč. zák, na které § 432 odst. 1 obč. zák. zřetelně navazuje. Z uvedeného důvodu dovozxxxx xx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 13, shodně naopak I. Štenglová,
tamtéž, xx xxx
xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx odst. 1 obč. zák. (srov. NS 29 Cdo 1744/2008). Zákaz konkurence obsažený v § 432 obč. zák. nedopadne ani na společníky, pokud na ně
společenská smlouva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxnáním na vlastní účet, se může obchodní
korporace
domáhat, aby zástupcovo jednání bylo
prohlášeno za učiněné na účet
obchodní
korporace
. Jednal-li xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x Tato práva obchodní
korporace
zanikají, pokud nebudou uplatněna do tří měsíců ode dne, kdy se obchodní
korporace
o jednání dozvěděla, nejpozději všxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxnání učiněné na účet obchodní
korporace
, může se obchodní
korporace
na základě § 432 odst. 3 obč. zák. domáhat
náhrady
škody
, avšak pouze pokud zástuxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxu prokázat. Měl-li a mohl vědět také ten, v jehož prospěch zástupce obchodní
korporace
nedovoleně jednal, že jde o činnost poškozující obchodní korpoxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxx
xxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xorporace
. Tím samozřejmě není dotčeno právo obchodní
korporace
domáhat se
náhrady újmy
vůči členovi jejího orgánu, který zákaz konkurence porušilx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxurenčního jednání
představuje
porušení smluvní povinnosti
ve smyslu § 2913 obč. zák., a nikoliv porušení zákonné povinnosti ve smyslu § 2910 a násxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxnotlivých právních forem. K uplatňování zákazu konkurence ve veřejné
obchodní společnosti a komanditní společnosti
viz § 109 a 119, ve
společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxitř¬ního řízení), a v případě
družstva
viz § 710, 711 a 722.
Ze zákona o obchodních korporacích plyne, že
zákaz konkurence
jsou povinny dodržovax xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x x xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx9 odst. 1 až 3,
-
společník společnosti s ručením omezeným, stanoví-li tak společenská smlouva,
-
člen představenstva za podmínek uvedenýxx x x xxx x xxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxedených v § 710 a násl.,
-
člen kontrolní komise družstva za podmínek uvedených v § 722,
-
zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obcxxxxx
xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxnkurenčního jednání“, zda se touto osobou rozumí pouze člen orgánu (případně prokurista, společník nebo zástupce právnické osoby v orgánu obchodní
kxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
podle § 5 odst. 1 vztahují i na zástupce, jejichž zákaz konkurence vyplývá z § 432 obč. zák. Domnívám se, že pokud by se měl § 5 odst. 1 vztahovat i na jiné zxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
prokuristy
(viz § 58 odst. 1). Jelikož zákon obdobu § 58 odst. 1 ve vztahu k dalším zástupcům obchodní
korporace
neobsahuje (například ve vztahu k
zaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxe.
Nároky při porušení konkurenčního jednání
Poruší-li povinná osoba
zákaz konkurenčního jednání
, může se obchodní
korporace
domáhat
vydánx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxporaci převedla. Pokud jde o získaný prospěch, rozumí se jím
odměna, případně jiný benefit
, který osoba, jež zákaz konkurence porušila, získala. Prosxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxžňuje, aby se akcionář domáhal za obchodní korporaci vydání prospěchu vůči členovi orgánu z důvodu porušení zákazu konkurence podle § 371, neuplatní sx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx
xxxaz konkurence porušila
, požadovat i
vydání práv z konkurenčního jednání
vzniklá, ledaže to jejich povaha vylučuje.
Právo na náhradu újmy
obchodní
kxxxxxxxx
xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxba vzniklá práva dobrovolně, může se obchodní
korporace
domáhat u soudu
nahrazení projevu vůle
povinné osoby. Případná volba mezi vydáním prospěchu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxx
x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxskytovatelů licencí osobám porušujícím zákaz konkurence. Bez jejich souhlasu zřejmě nebude možné takové právo vydat, ani nahradit jejich projev vůlxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxkytovatel licence) nebyla v
dobré víře
(srov. § 6 odst. 2 obč. zák.). Tím není samozřejmě dotčeno právo obchodní
korporace
žádat, aby se osoba porušuxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxhu, resp. z konkurenčního jednání vzniklých práv, nejen vůči osobě, která zákaz konkurence porušila, nýbrž i
vůči dalšímu nabyvateli
tohoto prospěcxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxích korporacích přitom vyjadřuje, že § 5 odst. 1 věta před středníkem se na další nabyvatele tohoto prospěchu nebo práva mají použít
v plném rozsahu
(sxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxo anebo zprostředkovaně od osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx x
xxxxx xxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxence; v opačném případě je povinen prospěch nebo práva vzniklá z konkurenčního jednání obchodní korporaci vydat. Dobrou víru lze vymezit především jaxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxaz konkurence). Dobrá víra nabyvatele se předpokládá ( § 7 obč. zák.); třetí osoba tedy není povinna svou dobrou víru prokazovat (opačně Havel, B. in Štxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdě by musel nabyvatel prokazovat negativní skutečnost (tj. že nevěděl, že osoba, se kterou jedná, porušuje zákaz konkurence), což nelze připustit. Přx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxa vycházet z toho, zda při zachování náležité opatrnosti, kterou lze s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu po každém subjektu práva požadovxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxvodce) - srov. rozhodnutí NS 2 Cdon 568/96.
Další možné důsledky konkurenčního jednání
Problematika zasahující konkurenční jednání členů orgxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxstavení v obchodním styku“). Na
osoby zaměstnané v pracovním poměru
(srov. § 61 odst. 3) dopadne též zákaz konkurence plynoucí z § 304 a násl. zák. prácex
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x u osoby, která zákaz konkurence porušila, a to ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se obchodní
korporace
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx měsíců (v případě subjektivní lhůty) nebo let (v případě objektivní lhůty) připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který pxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xoslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.
Má-li porušení zákazu konkurence
trvxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xorušování zákazu konkurence ze strany povinné osoby skončilo (tedy od okamžiku, kdy povinná osoba zákaz konkurence přestala porušovat). Jak subjektxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxní prospěchu nebo na převedení práva podle § 5 odst. 1 v této prekluzivní lhůtě, tato
práva zanikají
vůči osobě, která zákaz konkurence porušila i vůči xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxní
korporace
přitom musí
dodržet obě lhůty, tj. jak subjektivní, tak objektivní
.
Prekluze
uvedených práv se nevztahuje na případné uplatnění
zdržoxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xovinné osoby (tedy osoby, která zákaz konkurence porušila, případně u jiného nabyvatele ve smyslu § 5 odst. 1) je nutné chápat jako doručení výzvy obchoxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxkazu konkurence zís¬kala. Od uplatnění práva na vydání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxecí lhůtu k uplatnění práv podle § 5 odst. 1 poté, co byla náležitě uplatněna u povinné osoby, nestanoví, uplatní se obecná promlčecí doba stanovená občxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx
x xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodovací praxí rozumí též
doručení stejnopisu žaloby
pasivně legitimované osobě.
Judikatura:
Pojem dobré víry
Posouzení toho, zda držxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xředstav držitele. Dobrá víra držitele se musí vztahovat i k okolnostem, za nichž vůbec mohlo věcné právo vzniknout, tedy i k právnímu důvodu („titulu“)x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxitou věc přisvojuje. Dobrá víra musí být podložena konkrétními okolnostmi, z nichž lze soudit, že toto přesvědčení držitele je opodstatněné. Okolnosxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxbytí.
(NS 3 Cdon 395/1996)
Při posouzení otázky, zda byl držitel „se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc patří“, je třeba vycházet z txxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx mohl mít pochybnosti, že mu věc nebo právo patří. Dobrá víra držitele se musí vztahovat ke všem právním skutečnostem, které mají za následek nabytí věci xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxe na něm požadovat, neměl a nemohl mít pochybnosti, že mu právo náleží.
Dobrá víra je psychický stav držitele; takový držitel se xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx že toto přesvědčení držitele je opodstatněné.
Posouzení, je-li držitel v dobré víře či nikoli, je třeba vždy hodnotit objektixxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx) opatrnosti, kterou lze s ohledem na okolnosti a povahu daného případu po každém požadovat, neměl, resp. nemohl mít po celou dobu důvodné pochybnosti o xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpady, kdy držitel bude „se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře“ i v případě, že jeho přesvědčení bude vycházet z právního omylu (např. v případě objexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxktivního hlediska (osobního přesvědčení) samotného účastníka, a je třeba vždy brát v úvahu, zda držitel při běžné (normální) opatrnosti, kterou lze s xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxtří. Oprávněná držba tak spočívá na objektivně omluvitelném důvodu. Za neoprávněného držitele nelze považovat toho, kdo se držby uchopí na základě jexxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxprávním předpisem, nemůže být oprávněným držitelem tohoto práva.
Obdobné použití - výklad pojmu
Legislativní termín „přxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxikují jen některé odpovídající části jiné právní úpravy, jež má být přiměřeně použita; na rozdíl od legislativního termínu „obdobně“, které ve spojenx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx naznačuje termín „přiměřeně“ volnější vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými právními vztahy. Úvaha o míře přiměřené použitelnosti jiného ustanxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxou tyto právní vztahy upraveny, a ze vzájemného srovnání jednotlivých ustanovení obsažených v obecně závazném právním předpisu, jenž má být přiměřenx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxlnosti konkrétních ustanovení obsažených v témže nebo jiném právním předpise a o tom, u kterých z nich je přiměřené použití vyloučeno.
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxrence zdržet se jednání, jímž zákaz konkurence porušuje.
Trestného činu zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxací xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo více z nich. V kvalifikované skutkové podstatě podle § 128 odst. 2, 4 tr. zák. se tohoto trestného činu dopustí pachatel, který získá činem uvedenýx x x xxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xinančního vyjádření částka dosahující nejméně 5 000 000 Kč (vše trestní zákon ve znění zák. č. 265/2001 Sb.). Ve stručnosti lze poznamenat, že citovaná xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxa v oblasti konkurence v obchodní činnosti. Nejedná se o blanketní skutkovou podstatu, a proto není nutné, aby pro naplnění trestní odpovědnosti podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxraven v širším rozsahu, než je tomu u zákazu konkurence v obchodním zákoníku. Pachatelem může být kdokoli, kdo je pracovníkem, členem orgánu, společníxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxu podstatu tohoto trestného činu může naplnit jen osoba splňující tyto podmínky. V konkrétním případě je nutné vždy zvažovat, zda pachatel měl reálnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Ustanovení § 128 odst. 2 tr. zák. je zákonné ustanovení, které sankcionuje jednání, kdy pachatel z titulu svého specifického postavení ve dvxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xebo více z nich. Nevýhodná je taková smlouva, která jakýmkoli způsobem znevýhodňuje jednu organizaci vůči druhé. Nevýhodnost uzavřené smlouvy může mxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxo znemožněno i toto podnikání samotné, z jehož výnosů byla společnost v době před uzavřením smlouvy schopna uhrazovat své závazky. Nevýhodnost se může xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxventnímu kupujícímu, takže společnost, na jejíž úkor byla smlouva uzavřena, nemohla své závazky uhrazovat ani z prostředků získaných uskutečněným pxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxání se pachatel účastní, před jakoukoliv smlouvou, která by byla uzavřena tak, že by jednu nebo více z nich znevýhodnila. Čin musí být spáchán v úmyslu opxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxavidla rozhodující. Nemusí jít o smlouvu, která by byla uzavřena mezi společnostmi, v nichž je pachatel činný. Smluvní stranou může být i třetí subjekt xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xi více organizací, v nichž současně působí, a je veden úmyslem opatřit prospěch druhé z nich. Není ani nutné, aby se smlouva přímo týkala předmětu činnosxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterou pachatel uzavřel, nebo k jejímuž uzavření dal popud, podle předpisů občanského nebo obchodního práva neplatná (srov. rozhodnutí publikovanx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu podle § 128 odst. 2 tr. zák. chrání zneužívání postavení ve dvou nebo více podnicích či organizacích, zejména v oblasti konkurence v obchodní činnostxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxm styku podle § 128 odst. 2 tr. zák. se nedovolává obecně jiné normy či norem určitého druhu, nedovolává se ani normy určité (jedinečné), a proto nejde o sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxušení zákazu konkurence ve smyslu obchodního zákoníku (§ 65 a 136), a obchodní zákoník není v poměru speciality k trestnímu zákonu.
V daných souvislxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxanovení § 136 obchodního zákoníku ve znění účinném do 30. 6. 1996 a poté od 1. 7. 1996. Ustanovení § 136 obchodního zákoníku není z pohledu naplnění znakx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxeným. Nehledě na tuto trestněprávní úpravu, obviněný podepsal společenskou smlouvu a věděl o jejím jasně formulovaném ustanovení, které mu ukládalo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 tr. zák. sankcionuje některé případy porušování zákazu konkurence v hospodářské soutěži, nemá tzv. blanketnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo zákazu, ale trestní zákon v ní stanoví vlastní znaky charakterizující porušení zákazu konkurence, včetně postavení pachatele, typu jednání a specixxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxence i podle obchodního zákoníku nebo jiného předpisu, resp. podle společenské smlouvy či stanov obchodní společnosti nebo družstva, a zda porušil i xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xi stanovami obchodní společnosti nebo družstva samo o sobě nezakládá trestní odpovědnost podle citovaného ustanovení trestního zákona.
II. Stejnýx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxně každý předmět činnosti, v němž jsou tyto subjekty oprávněny podnikat, a to bez ohledu na skutečnost, zda v době spáchání trestného činu podle citovanxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Právní hodnocení souladu konkrétního jednání společníků nebo jednatelů společnosti z hlediska obchodněprávní úpravy zákazu konkurence obsxxxxx x x xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů. Zákaz konkurence stanovený v uvedených ustanoveních obchodního zákoníku navíc směřuje primárně k tomu, aby umožnil společnosti kontrolu, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxí účet „nepřipravuje“ o její potenciální zákazníky nebo obchody, a to případně i s využitím know-how a jiných znalostí získaných z titulu své funkce jedxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxěřuje k tomu, aby jednateli, příp. společníku znemožnil vykonávat činnost pro společnost.
Podle ustanovení § 30 odst. 2 obchxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxstříku u obchodní společnosti zapsat činnost, kterou podle zvláštních předpisů mohou vykonávat pouze fyzické osoby, jen pokud žadatel o zápis prokážxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx xxž zrušený - zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR, podle jehož ustanovení § 3 auditorskou činnost mohly vykonávat i právnické osoby, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxi auditorské obchodní společnosti byli auditoři s oprávněním podle cit. zákona, bylo lze spravedlivě očekávat, že právě tito auditoři budou pro tuto sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxurence“) jednatel společnosti s ručením omezeným nesmí - mimo jiné - podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxně tak legislativní vývoj zákonné úpravy postavení auditorů vyústil v zákaz poskytování auditorských služeb auditory současně vlastním jménem i jméxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxlečnosti, nemůže současně poskytovat auditorské služby svým jménem, jménem jiné auditorské společnosti ani jménem jiného auditora.“). Jak vyplývá x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxvním poměru u auditora nebo auditorské společnosti“.
Ustanovení obchodního zákoníku o zákazu konkurence, která se vztahují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkona. Odkaz na „ustanovení o zásadách konkurence“ je dostatečně určitým, protože jiný předpis než obchodní zákoník zákaz konkurence pro společnost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx § 109, 119, 199, § 441 a násl., § 442, § 451 a násl., § 452, § 710 a násl., § 711, 722
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xileček, F.; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013.
Křetínský, D. Věcný a osobní rozsah zákazu konkurexxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch. Právní rozhledy, 1997, č. 12.
(Forma právních jednání)
JUDr.
Jan
Lasák,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.201xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xřevod obchodního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xednání formu veřejné listiny, vyžaduje se stejná forma také pro jakékoliv následné změny - neplyne to však z tohoto zákona, leč z občanského zákoníku.
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxmální nároky na
právní jednání týkající se existence obchodní
korporace
. Úprava formy právních jednání týkajících se založení, vzniku, změny a zrušexx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvky (srov. např. § 8). Naopak § 6 nedopadne na případy, kdy si zvláštní formální požadavky na určitá právní jednání stanoví dobrovolně sami společníci xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxitém
právním jednání
týkajícím se existence obchodní
korporace
pořízena
veřejná listina
(tj. notářský zápis) - srov. např. § 241 odst. 1, podle ktexxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu o této dohodě (nebo jiném jednání týkajícím se existence obchodní
korporace
) založí
absolutní neplatnost
takové dohody, ať už na základě aplikace § x x
x xxxxxx xx xxxxx
x xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxkon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 8). S ohledem na odstavec 2 toto neplatí pro případ, že má být veřejná listina pořízenx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která je završena
zápisem obchodní
korporace
do obchodního rejstříku
. K tomuto okamžiku obchodní
korporace
vzniká a může nabývat práva a povinnosxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxho právního jednání
. Lze rozlišovat
obsahové a formální požadavky
zakladatelského právního jednání. Pokud jde o
obsahové náležitosti
zakladatelxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zákoníku (viz § 123 obč. zák.). K obsahovým náležitostem společenské smlouvy veřejné obchodní společnosti viz výklad k § 98, společenské smlouvy komxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x 250 a stanov družstva viz výklad k § 553.
Ustanovení § 6 (respektive § 8) představují speciální ustanovení k § 123 odst. 2 obč. zák., dle kterého obexxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx
xxxxx xxx x xxxxxxm jednáním
vedoucím k založení a vzniku obchodní
korporace
. To plyne z § 441 odst. 2 obč. zák., které stanoví, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx formu veřejné listiny, resp. notářského zápisu (například § 8 odst. xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxské smlouvy společnosti s ručením omezeným) byla udělena ve
formě notářského zápisu
.
Ustanovení § 6 nelze bez dalšího vztáhnout na
evropskou spolxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxchodní
korporace
, pak se § 6 odst. 1 použije pouze na
osobní společnosti
. Uzavření společenské smlouvy veřejné obchodní společnosti podle § 98, resp. uxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x
xxxxxálové společnosti
(společnost s ručením omezeným a akciovou společnost), obsahuje § 8 zvláštní úpravu, neboť společenská smlouva (a ve smyslu § 3 odsxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxčenská smlouva, kterou se
zakládá družstvo
, se uzavírá přijetím ustavující schůzí (§ 8 odst. 1).
Změna obchodní korporace
Zákon nevymezuje, co xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x tedy právní jednání, která zakládají
změnu společenské smlouvy (stanov)
obchodní
korporace
. Od těchto právních jednání je pak nutné odlišovat takovx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxudou
rozumět
převody podílů
(srov. § 207 a násl.)
nebo účastí v obchodní korporaci
(srov. § 256 odst. 2), jakkoliv se v jejich důsledku může změnit spxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxrmální požadavky, posoudí se důsledky nedodržení těchto formálních pravidel podle obecné úpravy obsažené v § 580, 582 a 588 obč. zák.
Změnou obcxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xpolečníků podle § 99 tudíž vyžaduje písemnou formu a úředně ověřené podpisy společníků (§ 99). Totéž platí o změně společenské smlouvy uskutečňující
pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsti podle § 113 odst. 2. Stejné požadavky platí i na změnu společenské smlouvy
komanditní společnosti
dohodou společníků (viz § 119).
Požadavek pxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx uskutečňuje dohodou všech společníků, neboť z citovaného ustanovení plyne, že taková dohoda vyžaduje formu
veřejné listiny
, tedy ve smyslu § 776 odstx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxzeným, stanoví-li tak společenská smlouva podle § 147 odst. 1, u akciové společnosti, určí-li tak stanovy), formální požadavky plynoucí z § 6 odst. 1 se xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxolečnosti, nezaloží-li stanovy tuto působnost valné hromadě v souladu s § 421 odst. 1 písm. a).
Usnesení členské schůze družstva o změně stanov
se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxena
dohodou všech společníků
. Taková dohoda vyžaduje písemnou xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xx x xxxovém případě nepoužije (viz § 6 odst. 2); zákon pro tato rozhodnutí navíc vyžaduje
formu veřejné listiny
[viz § 172 odst. 1 ve spojení s § 171 odst. 1 písm. xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpolečníci přímo dohodou (§ 241 odst. 1), vyžaduje tato dohoda formu veřejné listiny/notářského zápisu (§ 776 odst. 2). Usnesení členské schůze družstxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxosti podpisů
(legalizaci) zakladatelů obchodní
korporace
provádějí zejména notáři podle § 74 not. řádu, případně Ministerstvo vnitra, krajské úřxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxího města Prahy, újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora a konečně též advokáti.
Legalizací (ověřením podpisu)
podle § 74 nxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx vlastní. Za účelem zjištění totožnosti této osoby notář postupuje podle § 64 not. řádu. Ověření podpisu (legalizační prohlášení) se vyznačí na listixx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxtina pořízena, vyzve žadatele, aby předložil překlad listiny tlumočníkem. Pokud nevyhoví, notář provedení legalizačního úkonu odmítne ( § 74 odst. 3 x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx x xx xx xx xx xxxxení pravosti podpisu jedné osoby na téže listině.
Legalizaci (ověření podpisu) podle zák. č. 21/2006 Sb
. provádí
pověřený pracovník v úředních míxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxjů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad provádějící legalizaci za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se provádí pouze na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede. Nemůže-li přitom žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxh pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat ( § 10 zák. č. 21/2006 Sb.). Legalizace se vyznaxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka ve výši 30 Kč a za ověření (apostila) podpisu a otisku razítkx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxejnými účinky, pokud advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající osoba před advokátem vlastnoručně podepsala. Prohlášení o pravosti podpisu musí býx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxční veřejné moci
se uznává za podmínek stanovených v příslušných smlouvách o právní pomoci. S těmito zeměmi má ČR uzavřenu dvoustrannou smlouvu o právxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx), Alžírsko (č. 17/1984 Sb.), Belgie (č. 59/1986 Sb. - pouze pro listiny související s dožádáním soudu), Bělorusko (č. 95/1983 Sb.), Bosna a Hercegovixx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx89 Sb.), Kosovo (č. 207/1964 Sb.), Kuba (č. 80/1981 Sb.), Kypr (č. 96/1983 Sb.), Kyrgyzstán (č. 95/1983 Sb.), Maďarsko (č. 63/1990 Sb.), Makedonie (FYRxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx1963 Sb.), Rumunsko (č. 1/1996 Sb.), Rusko (č. 95/1983 Sb.), Řecko (č. 102/1983 Sb. - pouze pro listiny související s dožádáním soudu), Slovensko (č. 2xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxjina (č. 123/2002 Sb. m. s.), Uzbekistán (č. 133/2003 Sb. m. s.), Vietnam (č. 98/1984 Sb.). Aktuální seznam je dostupný na stránkách Ministerstva spravxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxouvu o právní pomoci, vyžaduje se, aby byl podpis opatřen
apostilou
(je-li daná země signatářem Haagské úmluvy o apostilaci) nebo
superlegalizována
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xahamy, Bahrajn, Barbados, Belgie, Belize, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Estonsko, Fidži, Finsko, Francie (+ Fr. Polynesie, Affars a Issas, Guadelupe, Fr. Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa, Kapverdy, Kazachstán, Kolumbie, Korejská republika, Kostarika, Kypr, Kyrgyzstán, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xiue, Nizozemí (+ Aruba, Curaçao, Sint-Maarten a ostrovy Bonair, St. Eustatius a Saba - od 10. 10. 2010 zanikly Nizozemské Antily), Norsko, Nový Zéland, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Spojené státy americké [+ Americká Samoa, Guam, Severní Mariany (Northern Mariana Islands), Portoriko, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Ixxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Ukrajina, Uruguay, Uzbekistán, Velká Británie [+ Jersey, the Bailiwick of Guernxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx je dostupný na internetových stránkách Haagské konference mezinárodního práva soukromého (http://www.hcch.net/index_en.php?act=states.listxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxi, že pro účely § 6 nebude možné nahradit úřední ověření podpisu
elektronickým podpisem, zaručený elektronický podpis
, ani
elektronickou značkou zalxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxnt úředního ověření podpisu
.
Důsledky absence písemné formy a úředně ověřeného podpisu
Nebude-li právní jednání týkající se vzniku, změny, zrxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxládá tato skutečnost
neplatnost příslušného právního jednání
ve smyslu § 582 odst. 1 obč. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xrávního jednání. To plyne z dovětku, podle něhož soud k této neplatnosti
přihlédne i bez návrhu
(srov. § 588 obč. zák.). Ustanovení je zřejmě
kogentní
xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xormy
. Obecné pravidlo nedostatku náležité formy totiž plyne z § 582 odst. 1 obč. zák., přičemž důsledkem absence náležité formy může být jak
relativní xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xymezených v § 6 nicméně nevylučuje, aby společníci formální vadu dodatečně zhojili podle § 582 odst. 1 obč. zák., který se, jak soudím, obecně vztahujx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxohou být negativně dotčeny
třetí osoby
, vůči kterým je možné se dovolávat
konvalidovaného právního jednání
pouze s účinky
ex nunc
(shodně Štenglováx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxorace
se pravidlo obsažené v § 6 odst. 1 musí (při zakládání obchodní
korporace
) dát též do spojitosti s § 92, podle kterého může soud prohlásit obchodnx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xák., a tudíž by bylo možné vadné zakladatelské právní jednání konvalidovat podle § 582 odst. 1 obč. zák. předtím, než soud prohlásí obchodní korporaci xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho orgánu obchodní
korporace
považováno za
právní úkon
(viz především rozhodnutí NS 1 Odon 88/97), podle nového pojetí je
usnesení valné hromady práxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xztahovat, na rozhodnutí nejvyšších orgánů obchodní
korporace
v plném rozsahu. Tomu má § 6 odst. 2 za cíl zabránit.
Z § 6 odst. 2 plyne
autonomní povxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxrace
souvisí. Pokud rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní
korporace
souvisí se vznikem, změnou, zrušením nebo zánikem obchodní
korporace
, § 6 odsxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případné ustanovení o právních jednáních podle občanského zákoníku, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak (viz § 45). Naproti tomu se xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxné hromady
(především tedy rozhodnutí o změně stanov akciové společnosti, nezaloží-li v tomto směru působnost valné hromady stanovy podle § 421 odstx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xviz § 44 odst. 1). Z § 12 odst. 1 současně plyne, že působnost nejvyššího orgánu v kapitálové společnosti s jediným společníkem vykonává její společník. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xx xxxxx xxx x xxxxxx xxci lze však dovodit, že vykonává-li jediný společník kapitálové společnosti působnost valné hromady, § 6 odst. 1 se na jeho rozhodnutí v působnosti valxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxiové společnosti a členské schůze družstva se § 6 odst. 1 neuplatní. Poněkud problematická může být aplikace § 6 odst. 2 na osobní společnosti, ve které pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx x x xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxcméně zákonodárce skutečně zamýšlel prostřednictvím § 6 odst. 2 vyloučit aplikaci tohoto ustanovení na
osobní společnosti
, pak by § 6 odst. 1 byl v podsxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xx xsobní společnosti, neboť je
absurdní
, aby se na změnu společenské smlouvy osobní společnosti nevztahovaly zásadně žádné formální požadavky.
Za xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxosti a
„smluvní“
stránku osobní společnosti (srov. text § 6 odst. 2 „na rozhodnutí nejvyššího orgánu“). Přijímají-li tudíž společníci
rozhodnutí
v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxná se o korporační režim osobní společnosti a § 6 odst. 2 se nepoužije (v daných případech společníci „přijímají rozhodnutí“).
Naproti tomu v přípaxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxíci osobní společnosti vystupují jako smluvní strany společenské smlouvy (a nikoliv jako členové nejvyššího orgánu), patří právě
změny společenské xxxxxxx
xxxx x xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxolečenská smlouva osobní společnosti připustí její změnu rozhodnutím společníků coby nejvyššího orgánu. V takovém případě by se formální požadavky xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zasahovat do veřejnoprávního požadavku na
ověření identity jednajících osob
. Z uvedeného důvodu lze alespoň doporučit, aby v těchto případech byla ixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxx x xxxxxxxx požadavky kladené na rozhodnutí nejvyššího orgánu kapitálové společnosti, uplatní se pravidla o formě a neplatnosti rozhodnutí orgánů (obecně v § 45 x xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxvé společnosti, případně § 663 v případě družstva).
Judikatura:
Dojde-li v důsledku rozdělení jediného obchodního podílu a převodu jeho části xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxího - pouze v důsledku změny počtu společníků společnosti - nijak nemění. Po vstupu do společnosti mají přitom společníci vždy možnost společenskou smxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxnskou smlouvu nezmění, je pro posouzení převoditelnosti obchodního podílu rozhodné původní znění zakladatelského dokumentu.
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx příp. stanovisek [viz stanovisko sp. zn. Pl. ÚS 1/96 (Sbírka rozhodnutí, svazek 9, str. 471), nález sp. zn. Pl. ÚS 33/97 (Sbírka rozhodnutí, svazek 9, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxlným momentem používání práva je jeho aplikace vycházející pouze z jazykového výkladu; jazykový výklad představuje toliko prvotní přiblížení se k apxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx). V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/96 (Sbírka rozhodnutí, svazek 7, nález č. 13; vyhlášen pod č. 63/1997 Sb.) pak již v kontextu obdobném posuzované věci uvedlx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významoxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx x x xxx xx not. řádu, - § 3 odst. 1 zák. č. 627/2004 Sb., - § 10 odst. 5, § 11, 12, 13 zák. č. 21/2006 Sb., - vyhl. č. 196/2001 Sb., Položka H, bod 2 zák. č 21/2006 Sb., - záxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, F.; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013.
Jindřich, M. Notářské zápisy a jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx
x xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo zákoníku ještě jednou.
Ad Notam
, 1996, č. 2.
Jindřich, M. Notářské zápisy a novela obchodního zákoníku. Právní rádce, 1996, č. 11.
Procházkax xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx
x xxxxx xx xx
x x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
JUDr.
Jan
Lasák,
LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Obsah obchodních listin je nad rámec občanského záxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxlečnost a společnost s ručením omezeným. Každá obchodní
korporace
je
podnikatelem
. Coby podnikatel musí každá obchodní
korporace
uvádět na
obchodxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx včetně oddílu a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxt i další údaje,
nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem
. Ustanovení § 7 odst. 1 je konkretizací zákazu uvedeného v § 435 odst. 2 obč. zák., když vyžaxxxxx xxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxcenou část základního kapitálu
. To platí i v případě, pokud obchodní
korporace
uveřejňuje údaj o výši základního kapitálu na internetových stránkácx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxerý podnikatelům umožňoval sdělovat informaci o výši základního kapitálu pouze tehdy, pokud byl základní
kapitál
zcela splacen.
Na rozdíl od § 1xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xdaje uvádět. Nepochybně však lze vyjít z dříve platného znění § 13a obch. zák.
Obchodní listinou
tak lze rozumět především
jakýkoliv dokument obchodxx xxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xplikační praxi. V zásadě se však jedná o jakýkoliv dokument, který je vyhotoven za obchodní korporaci a týká se její podnikatelské činnosti. Obchodní lxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzpůsobuje samo o sobě neplatnost příslušného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxtčena, například z toho důvodu, že právní jednání nebylo učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, případně z důvodu, že příslušné prxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtříkového soudu uložit
pořádkovou pokutu do výše 100 000 Kč
(viz § 107 ve spojení s § 104 zák. o veř. rejstřících).
K odst. 2
Internetové stránky akcixxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxit
si
internetové stránky
a uvádět na nich zákonem stanovené údaje. Ustanovení § 7 odst. 2 z hlediska internetových stránek akciových společností stxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxx.); má tudíž povinnost zřídit internetové stránky nejpozději ve lhůtě bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti (tedy po právní moci usnesení o zápxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxch korporacích neobsahuje
žádné přechodné ustanovení
pro stávající akciové společnosti. Z uvedeného lze dovozovat, že existující akciové společxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxinnosti (tj. k 1. lednu 2014).
Věcné požadavky
- akciová společnost je povinna na internetových stránkách uveřejnit veškeré údaje, které je povixxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx
xx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
.
Bude-li na internetových stránkách akciová společnost uvádět
údaj o svém základním kapitálu
, dovozuji, že se tento údaj může týkat pouze
upsxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xodle § 79 odst. 3,
b)
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, případně stanovisko dozorčí rady k ní podle § 84 odst. 1 (§ 436 a 437),
c)
znalexxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdle § 312,
g)
veřejný návrh smlouvy na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů (§ 323 odst. 1),
h)
rozhodnutí o vyřazení účastnických cexxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxečnost s účastnickými cennými papíry přijatými k obchodování na regulovaném trhu zde publikuje informace vztahující se k nucenému přechodu účastnicxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xebo zdůvodněním výše protiplnění (§ 384),
k)
den uplatnění práva na dorovnání při nuceném přechodu účastnických cenných papírů (§ 390 odst. 2),
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxtiplnění nebo mimosoudní dohoda o dorovnání (viz § 390),
m)
akcionářův protinávrh (návrh) nebo jeho podstata, obsahuje-li více než 100 slov, příxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxady podle § 410 odst. 1,
q)
účetní závěrku nebo vybrané údaje z ní (§ 436 a 437) spolu se zprávou o podnikatelské činnosti (§ 436 a 437),
r)
informxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxzva k převzetí akcií (§ 502 a 537),
t)
výsledky losování akcií (§ 528),
u)
vzetí akcií z oběhu při snižování základního kapitálu (§ 532 odst. 2)x
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xodnoty akcií při souběžném zvýšení a snížení základního kapitálu (§ 548),
x)
lze na nich uveřejnit projekt přeměny ve smyslu příslušných ustanovxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xktualizovat informace uvedené výše na internetových stránkách (i)
bezplatně
a (ii) tak, aby tyto informace byly
dostupné jednoduchým způsobem po zaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xdržovat existenci primární internetové stránky (například, že by společnost Nový Úsvit, a. s., musela zřídit internetové stránky www.novyusvitas.xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xe akciová společnost povinna uvádět na
obchodních listinách
, a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích, musely být uvedeny přímo na
tzxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxosti nalézt. Obecně je přípustné, aby na hlavní stránce akciové společnosti figurovala například záložka „O společnosti“, kde by po kliknutí na tento xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx že
zpřístupnění požadovaných údajů a dokumentů nemůže být na internetových stránkách akciové společnosti podmíněno zadáním jakéhokoliv hesla
apoxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxnost, a údaji, které jsou z hlediska svého obsahu významné pouze pro akcionáře/akcionáře společnosti. Například údaje týkající se odvolání a odloženx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxo obsahu významné primárně pro společníky, resp. akcionáře společnosti. V takovém případě by údaje, které jsou adresovány a mají význam pouze ve vztahx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxní příslušného
přístupového hesla
. Uvedený výklad, který je v odborných kruzích částečně přijímán, je nicméně problematický s přihlédnutím ke stávaxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxě významná i pro jiné osoby, než jsou akcionáři společnosti (například v případě rozhodování o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcioxxxxxx
x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxých
hlavních internetových stránkách
. Jde o to, že akciové společnosti mohou mít své domovské stránky, na kterých informují o záležitostech společnoxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxahu ke konkrétnímu produktu. Soudím, že smyslem § 7 odst. 2 nebylo, aby společnost na všech
doménových adresách
, které jí patří, uváděla zákonem stanovxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xouvisející otázkou může být, zda si takto může česká akciová společnost zřídit internetové stránky v rámci internetových stránek své
mateřské společxxxxx
x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na nich poskytuje též informace o záležitostech své české dceřiné společnosti. Může tak samozřejmě vzniknout otázka, zda jsou tyto internetové stránxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxá
„centrální“ internetová stránka
určitého koncernu, v jejímž rámci by byly zpřístupněny povinné informace i o české akciové společnosti, a to prostxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtřednictvím by veřejnost měla možnost přejít přímo na „internetové stránky“ dotčené české společnosti.
Dále může vzniknout otázka, zda lze uvažxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxé povinnosti podle § 435 obč. zák. a § 7, tj. publikovaly by zde zákonem požadované údaje. Lze konstatovat, že takový postup může být rizikový, neboť závxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxm dostatečnou právní oporu.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx automaticky nastaveny například na anglickou jazykovou verzi, nicméně z požadavku, aby požadované informace byly dostupné „jednoduchým způsobem“ xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxolečnosti existovaly též
v české jazykové verzi
. V opačném případě může být obtížné konstatovat, že požadované informace jsou jednoduchým způsobem pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu uložit
pořádkovou pokutu
do výše 100 000 Kč (viz § 107 ve spojení s § 104 zák. o veř. rejstřících). Stejnou pořádkovou pokutu zřejmě bude oprávněn pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Přestože to zákon o obchodních korporacích nestanoví výslovně,
z povahy věci musí
určité údaje prostřednictvím internetových stránek zpřístupňoxxx xxx
xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxeřejnit pozvánku na členskou schůzi na
internetových stránkách družstva
a současně ji zaslat členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánka musx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, nemůže být řádným způsobem členské schůze svolána. Z uvedeného důvodu budou tudíž družstva fakticky nucena internetové stránky zřídit, příxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx, coby
podnikatel podle formy
, uvádět též údaje stanovené v § 435 obč. zák.
K odst. 3
Společnost s ručením xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx založená a existující podle českého práva své internetové stránky zřídí, je povinna informace uvedené v § 7 odst. 2, resp. údaje, jež je povinna uvádět nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxost s ručením omezeným může však být především § 79 odst. 3, je-li společnost
účastníkem koncernu
. Podle tohoto ustanovení platí, že účastníci koncernx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxnu zakotvuje § 72, tedy možnosti vyrovnávat újmu způsobenou řízené osobě
výhodami plynoucími z členství v koncernu
.
Ustanovení o povinnosti zřídxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xovinnost internetové stránky udržovat po celou dobu existence této společnosti.
Pokud společnost s ručením omezeným internetové stránky zřídíx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx
xx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxčnosti včetně oddílu a vložky,
d)
identifikační číslo společnosti s ručením omezeným.
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxné části základního kapitálu
. Pokud společnost s ručením omezeným internetové stránky zřídí, uveřejňuje na nich dále:
a)
příslušnost ke koncernx xxxxx x xx xxxxx x x
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxé stránky zřídí, je s ohledem na obdobnou aplikaci § 7 odst. 2 povinna uveřejnit informace uvedené výše (i)
bezplatně
a (ii) tak, aby tyto informace bylx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxístupňovat zdarma, neboť „takový požadavek zákon pro společnost s ručením omezeným nepřináší“