168/1999 Sb.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Komentář

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
JUDr.
Pavel
Bušta
PhDr.
Vladimír
Přikryl
ČÁST PRVNÍ
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxu (škodu) způsobenou provozem silničního vozidla, zvláštního vozidla a trolejbusu, které se formou legislativní zkratky dále uvádí jen slovy "pojišxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx) uvedeným v poznámce pod čarou č. 1 bylo nahrazeno zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla podle dřívější úprxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě zákona č. 303/201x xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla".
Podle § 2861 zákona č. 89/2012 Sb., tj. nového občanského zákoníku (NOZ), z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojisxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxinnost k náhradě pojištěnému.
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx x xxxxx xxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x občanského xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jen "Kancelář"), která je profesní organizací pojistitelů zřízenou tímto zákonem, srov. § 18 a násl. tohoto zákona.
Ve smyslu tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxti vzniklého na základě pojistné smlouvy.
Po novelizaci účinné od 1. června 2008 platí, že povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v příxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxchat silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus, jak jsou definovány v ustanovení § 2 písm. a) tohoto zákona, jen za existence pojištění odpovědnxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxarkováno ani na místě označeném příslušnou dopravní značkou jako parkoviště.
Uvedené se však nevztahuje na vozidla s výjimkou z pojištění odpovědxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrčená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojenx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxtí silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do tříd - viz § 5 zákona č. 13/1997 Sb.
Místní komxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxce je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu - viz § 7 zákona č. 13/1997 Sb.
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx nově upravují § 2758 až 2872, náhradu majetkové a nemajetkové újmy, včetně povinnosti nahradit škodu upravují § 2894 až 2971.
Vymezení pojmx
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxgorií, technický popis jednotlivých kategorií silničních vozidel a jejich další členění se stanoví v příloze k cit. zákonu.
Silniční vozidla se roxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
f)
přípojná vozidla,
g)
ostatní silniční vozidla.
Zvláštní vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:
a)
zemědělské nebo lesnicxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xejich šířka nebo délka přesahuje jeden metr, jejich konstrukční rychlost převyšuje 6 km.h-1 nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxých je zabudován spalovací motor.
Podle přílohy k zákonu č. 56/2001 Sb. se vozidla dělí do těchto kategorií:
Kategorie L - motorová vozidla zpravidxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xterá mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů,
Kategorie O - přípojná vozidla,
Kategorie T - traktory zemědělské nebo lesnické,
Kategxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx
a)
dvoukolové mopedy jsou dvoukolová vozidla s objemem válců motoru nepřesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční ryxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxlců motoru nepřesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 45 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonux
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxzidel, dále, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřesahuje 45 km.h-1 a jejichž zdvihový objem válců motoru nepřesahuje 50 cm3 u zážehových motorx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xřesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonu,
b)
motoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x0 cm3 v případě spalovacího motoru nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonu,
c)
motorové tříkolky xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxřkolky jiné než lehké tříkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřesahuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě nákladů, do čehož se nexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxo s trvale zabudovaným motorem s objemem válců motoru nepřesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxažují za mopedy, vozidla kategorií L3 a L4 se považují za motocykly a vozidla kategorie L5 se považují za motorové tříkolky.
Kategorie vozidel M se člxxx xxx
xx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxe než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg,
c)
M3 - vozidla, která mají více než osx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx
xx
xx x xxzidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
b)
N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevxxxxx xx xxx xxx
xx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx
xx
xx x xxxxxxxx xxzidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg,
b)
O2 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, axx xxxxxxxxxxx x xxx xxx
xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx
xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx
xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnost nepřevyšuje 1 500 kg,
f)
OT2 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 1 500 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg,
xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx
xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 6 000 kg.
Kategorie vozidel S se člení na:
a)
Ss - pracovní stroj samojízdný je zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxý není určený zpravidla pro přepravní činnost,
b)
Sp - pracovní stroj přípojný je zvláštní vozidlo bez vlastního zdroje pohonu, konstrukčně a svým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxzpůsobené pro jeho připojení. Pracovní stroj přípojný není určený zpravidla pro přepravní činnost.
Pracovní stroje přípojné se dělí:
1.
SPx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx
xx
xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxy přípustnou hmotností převyšující 3 000 kg, ale nepřevyšující 6 000 kg,
3.
SP3 - pracovní stroj přípojný s největší technicky přípustnou hmotnostx xxxxxxxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkých osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům stanoví příloha č. 18 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technicxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je zařazený mezi vozidla pro účely tohoto zákona s ohledem na to, že ve státech Evropské unie toto vozidlo spadá pxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xx xx x x. Rozdělení silničních vozidel a zvláštních vozidel do kategorií, další členění jednotlivých kategorií a jejich technický popis a způsob zařazení voxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
Podle § 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky netrvá déle než 185 dnů v kalendářním roce.
Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj přípojný (vozidlo patřící do kategorie S), který xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxsat silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo,
a)
jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena, a
b)
je-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxku z jiného členského státu Evropské unie zaplacena daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.
Podle § 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx silničních motorových vozidel, přípojných vozidel a provozovatelů těchto vozidel. Součástí evidence silničních motorových vozidel je evidence paxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxdějších předpisů) záznamovým zařízením.
(2) Registr silničních vozidel je seznam, který vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Přísluxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.
(3) Do registru silnxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xsobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělenx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxum přidělení a odebrání registrační značky,
d)
číslo technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, datum a místo jeho xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdla a přípojného vozidla,
g)
výrobce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, značka (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
i)
výrobce podvozku silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
j)
výrobce motoxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxěry ložné plochy, objem skříně nebo cisterny,
l)
údaj o celkových rozměrech silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
m)
největší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxst na nápravu a největší povolená hmotnost na nápravu,
n)
druh spojovacího zařízení, největší technicky přípustná hmotnost naloženého přípojnéxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtnost xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx silniční motorové vozidlo vybaveno podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství záznamovým zařízením,
q)
stát poslední registrxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxstru silničních motorových vozidel a přípojných vozidel se kromě údajů uvedených v odstavci 4 dále zapisují tyto údaje:
a)
účel, pro který je silničxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxštění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla sdělené Českou kanceláří pojistitelů nebo touto kanceláří vrácené registru silničních motxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxna č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
d)
záznam o technických prohlídkách,
e)
záznam o schválení technické způsobilosti silničxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxidla,
g)
trvalé a dočasné vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru,
h)
odejmutí osvědčení o registraci silničxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxým státem Evropské unie.
(6) Součástí registru silničních vozidel je samostatná evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených osxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulek s přidělenou registrační značkou a evidence vyrobených zúčtovatelných tiskopisů osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxidla.
(7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo vnitra vede registr vozidel používaný pro účely celních orgánů podle tohoto zákona.
(8) Způsob vedení registru silničních motorovýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxváděcí právní předpis.
V § 4a zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je v návaznosti na tuto úpravu s účinností od 1. července 2010 stanoxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxstníku vozidla a uživateli zvláštní registrační značky trvale manipulační, zvláštní registrační značky pro historická vozidla nebo uživateli zvláxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxformačního systému evidence obyvatel,
c)
údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písmx xx xxxx
xx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxavce 1 písm. b) jsou
a)
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)
rodné číslo,
c)
datum narození,
d)
adresa místa trvalého pxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xbyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru přexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxbinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České repxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxo úkolu.
Znění účinné od 1. ledna 2015:
Registr a registraci silničního vozidla upravuje ustanovení § 4 a násl. zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozděxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xnění pozdějších předpisů.
Seznam pojišťoven oprávněných provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti se uvádí v závěru této publixxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxidla, či osoba provozující silniční dopravu, a to vzhledem k povinnosti podle § 1 odst. 2 tohoto zákona a s přihlédnutím k objektivní odpovědnosti za škxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě (§ 6 odsxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxoto provozu. Stejnou povinnost má i jiný provozovatel vozidla, plavidla nebo letadla, ledaže je takový dopravní prostředek poháněn lidskou silou.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
Je-li dopravní prostředek v opravě, považuje se za jeho prxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxdomí nebo proti vůli provozovatele. Provozovatel nahradí škodu společně a nerozdílně s ním, pokud mu takové užití dopravního prostředku z nedbalosti xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxu, nahradí provozovatel tuto škodu, jen pokud poškozený neměl možnost věc opatrovat.
Střetnou-li se provozy dvou nebo více provozovatelů a jedná-xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xále viz § 2861 a násl. NOZ.
K vozidlu viz § 2 písm. a) tohoto zákona. K právu na náhradu újmy viz zejména § 3a a 3b, § 6 odst. 2 až 4, § 7 a 9 odstx x xx xx x xxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxi, takže se nejedná jen o újmu způsobenou provozem vozidla na pozemní komunikaci, ale i o újmu způsobenou provozem vozidla vymezeného v ustanovení § 2a xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xdálost, kterou se podle § 2758 odst. 1 NOZ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxstitelů v České republice je Česká kancelář pojistitelů zřízená tímto zákonem - viz § 18 tohoto zákona.
Registr silničních vozidel vxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxzšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel takového vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo (§ 4 oxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zelená karta vychází rovněž ze směrnice Rady 72/166/EHS. Jiný doklad o pojištěxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxlie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Rakousko, Finsko, Švédsko, Estonsko, Kxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xospodářském prostoru jsou dále Island, Norsko a Lichtenštejnsko.
Oddíl druhý
Pojištění odpovědnosti
Pojistná smlouva
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na uzavření pojistné smlouvy s tímto zákonem a zákonem o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb.). Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se zákxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx x x 2861 až 2867. Současně je třeba vzít v úvahu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxvána zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhoxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xozhodnutí ze dne 24. října 2013 ve věci C-22/12 týkající se nemajetkové újmy na zdraví nebo usmrcením, na které se odkazuje výklad k § 6 odst. 2.
Návrh mxxx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnou událost, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. V praxi jsme ale častokrát svědky jiného postupu, kdy tyto pxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxcí, nebo dokonce ukládají povinnosti osobám, které nejsou smluvními stranami. Před naším vstupem do Evropské unie tyto podmínky podléhaly schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jednak odstraňování všech překážek volnému poskytování služeb, jednak nedůvodný zásah státu, dokonce prostřednictvím státních úředníků, do smluvxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxtná smlouva se může od zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla odchýlit, jen pokud tím nedochází ke snížení nároků poškozeného nad rámec stanxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxjuje absolutní neplatnost smlouvy, navíc by to mělo i vážné důsledky pro pojistníka z hlediska plnění povinnosti podle § 1 odst. 2, ale pouze relativní nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxnit i zvláštní ustanovení § 1841 až 1851 NOZ, která se vztahují na smlouvy o finančních službách uzavíraných se spotřebitelem distančním způsobem nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx NOZ, je upraveno tzv. přerušení pojištění, které umožňuje pojistníkovi v době, kdy nehrozí pojistné nebezpečí, pojištění přerušit, aniž by bylo nutnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi, které nutí pojistníka k registračním úkonům ztěžujícím použití vozidla v provozu na veřejné pozemní komunikaci. Vlastník vozidla, který např. odjxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xojištění opakovat třeba i za méně výhodných podmínek. K dosažení úspory na pojistném stačí dočasně vyřadit vozidlo z registrace podle § 13 zákona o podmxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, což je spojeno s odevzdáním tabulky se státní poznávací (registrační) značkou a osvědčení o registraci vozidla. Chce-li pojistitel přerušení pojišxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe samozřejmé, že v době přerušení pojištění, kdy pojistiteli nevzniká povinnost plnit, není plněna tímto zákonem stanovená povinnost pojištění odpoxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxění jsou hrazeny z garančního fondu [§ 24 odst. 2 písm. b)], samozřejmě se všemi sankčními a regresními důsledky pro jeho vlastníka a osobu, které vzniklx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxstnou smlouvu o pojištění odpovědnosti s některým z pojistitelů. Mimo vlastníka nebo spoluvlastníka tuzemského vozidla je tato povinnost stanovena x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxovozu na pozemních komunikacích. Případy, kdy je více spoluvlastníků, kdy vlastník vozidla zemře nebo zanikne bez právního nástupce, řeší § 26 tohotx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavře jiná osoba, která je odlišná od vlastníka tuzemského vozidla, např. jeho provozovatel, nebo od řidiče cixxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx
xxxxxxxxx sjednat pojištění odpovědnosti nevzniká každému vlastníkovi vozidla, jak bývá někdy chybně vykládáno, ale v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 tehdy, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xovinnosti lze považovat za ne zcela odpovídající čl. 3 směrnice 2009/103/ES. Minimálně provoz vozidel na některých jiných místech ve velké míře využíxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xe věci "Vnuk", kde se řeší předběžná otázka, zda musí být pojem "provoz vozidel" ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS (nově čl. 3 směrnixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxu, na kterém stál navrhovatel skládající balíky sena v blízkosti seníku, jelikož k události nedošlo v rámci silničního provozu?
Důvodem, proč je daxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhů, tuto povinnost stanovit provozovateli vozidla nebo tak, aby bylo na výběru osob, která z nich pojištění sjedná, např. provozovatel nebo řidič xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxrcení i nemajetkovou újmu způsobenou zvláštní povahou dopravního prostředku s provozovatelem vozidla, tohoto provozovatele nijak nedefinuje. Ze sxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxovozovatele je považována i osoba užívající vozidlo na základě smlouvy o koupi najaté věci. Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou provozem dopraxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxové újmy podle § 2956 a násl. NOZ, přímo vůči této osobě (faktickému řidiči); tato osoba však odpovídá poškozenému na základě ust. § 420 obč. zák., resp. § xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx. zák., resp. § 2914 NOZ ; to platí i tehdy, jde-li o fyzickou osobu (podnikatele), která ke své činnosti použila jiného. § 2930 NOZ nově stanoví, že nelzxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxnkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kde podle § 2 odst. 15 je "provozovatelem silničního vozidla osoba, která je v registru silničních vxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx definice se týká pouze provozovatelů registrovaných silničních vozidel.
Podmínkou zápisu do tohoto registru vozidel je podle zákona č. 56/2001 Sxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx. 5 písm. d)]. U vozidla zapisovaného do registru vozidel musí tedy být povinnost uzavřít pojištění splněna nejpozději v době podání žádosti o zápis vozxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Českou kanceláří pojistitelů [§ 4 odst. 2 písm. k)].
Pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xříkladem jsou některá přípojná vozidla nebo pracovní stroje (např. motorový ruční vozík). U takových vozidel musí být povinnost uzavřít pojistnou smxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxzi členskými státy Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru. S tím souvisí i některé odlišnosti národních úprav pojištění odpovědnosxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 239/2013 Sb. má řešit tzv. otevřené flotily. Ustanovení první věty se totiž nijak nedotýká práva uzavřít takovou smlouvu jako pojištění cixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnou smlouvu, ke které přistupují formou dodatků jednotliví vlastníci vozidel, kteří však s pojistníkem nemají žádné příbuzenské, ekonomické či jinx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxu pojistného zájmu podle § 2761 až 2765 NOZ, lze také zpochybňovat existenci tohoto zájmu jako základní podmínku vzniku a trvání pojištění. Z tohoto důvxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxlouvou o pojištění odpovědnosti pojistit odpovědnost z provozu více vozidel jen tehdy, pokud má pojistník na uzavření smlouvy pojistný zájem. Ten můžx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xsoby součástí stejného koncernu. Je nezpochybnitelné, že osoba, která poskytla finanční prostředky má pojistný zájem i na uchování svého jmění, nebox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxému řízení jinou osobou nebo osobami, tj. koncernu (§ 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
Pojistitel má bezprostřednx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xšak písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy (pojistku), kterou pojistitel vydává pojistníkovi v souladu s ustanovením § 9 zákona o pojistné smlxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxu, tudíž při zániku pojištění ho bylo možno zneužít k prokazování pojištění, které však již zaniklo. Naproti tomu zelená karta je vydávána s platností nx xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xento doklad. S ohledem na uvedenou mezinárodní úpravu je dostatečné, aby náležitosti této karty byly zveřejněny na webových stránkách České kancelářx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxtění nevzniklo proto, že nevznikl pojistný zájem (§ 2763 NOZ), nebo proto, že pojistná smlouva je neplatná pro neexistenci pojistného zájmu (§ 2764 NOZxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxjistitele a pojistníka, tedy smluvních stran a vozidla, jehož provoz je předmětem daného pojištění, doby trvání pojištění, limitů pojistného plnění xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxm. p) až s) zákona o pojistné smlouvě, resp. § 2783 odst. 2 NOZ). Identifikační údaje se také týkají škodního zástupce pojišťovny provozující na území Čexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělit podle § 9b odst. 5 do 7 dnů ode dne jeho změny.
Ne všechny údaje musí být při sjednávání pojistné smlouvy nebo její změny známy. V taxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx takového charakteru, který by znemožňoval identifikaci vozidla, jehož provoz, resp. povinnost nahradit újmu způsobenou tímto provozem, je předmětxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xdy k takové změně došlo.
Limity pojistného plnění
Pro účely tohoto zákona se vymezuje pojem "limit pojistného plnění". Rxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxu apod., jak bývá v jiných pojistných smlouvách stanoveno. Přitom v rámci jedné škodné události může vzniknout několik pojistných událostí. Toto vymexxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdě vzniku pojistné události, stejně jako termín pojistné částky, dříve pojistné sumy (viz zákon č. 145/1934 Sb., o pojistné smlouvě), který je používáx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Této hodnotě by měla odpovídat i pojistná částka. xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx bude v závislosti na pojistných podmínkách odpovídajícím způsobem kráceno. To však nelze vztahovat zejména na pojištění odpovědnosti, kde nelze určxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxy tento limit, pak pojistitel plní až do výše sjednaného limitu a částku přesahující tuto újmu musí uhradit osoba, která je povinna tuto újmu nahradit (pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxvují nejnižší částky pojistného plnění, s jakými může pojistitel pojistnou smlouvu uzavřít. To znamená, že pojistná smlouva může být uzavřena s vyššíxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxípadě bude pojistitel plnit až do výše těchto limitů nebo bude z každé pojistné události plnit až do výše skutečně vzniklé újmy bez ohledu na její výši, poxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx4/ES a čl. 1 směrnice 76/580/EHS). Povinnosti členských států zaručit pojistné krytí alespoň v určitých minimálních částkách jsou důležitým prvkem pxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ale i z důvodu potřeby rozšíření ochrany poškozených i reálně navýšeny. Podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2009/103/ES je povinností členského státu zabezpexxxx
xx
x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxškozených;
b)
při věcné škodě 1 000 000 EUR na každou škodnou událost, bez ohledu na počet poškozených.
Aby bylo zajištěno, že minimální částxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxlských cen (EISC) vydávaný Eurostatem, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelskxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxk, aby se v důsledku možného propadu hodnoty Kč k EUR vyloučil pokles těchto limitů pod minimální hranice stanovené komunitárním právem včetně jejich pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxopa.eu, jako dokument COM/2002/0244 final-COD2000/0124) vycházela především ze skutečnosti, že minimální částky pojistného krytí se od přijetí 2. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xa cíl i zvýšenou ochranu obětí dopravních nehod. Mimo to 8 členských států ve svých xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxi zavedenými 5. směrnicí. Zajímavý je v této souvislosti i výsledek konzultace s národními asociacemi z roku 1999 (formou dotazníku CEA), který mimo jixx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxbec existuji).
Původní návrh Komise prošel ve vztahu k výši minimálních částek pojistného krytí změnami na základě připomínek EP i členských států x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxx xxxedu na počet poškozených. Vedle toho směrnice umožňuje využít přechodných období pro zavedení těchto částek.
Využití možnosti upravit limit pro úxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxčným v případě hromadných dopravních nehod. Nehledě na to, že v původním zákonném pojištění nebyly částky pojistného plnění omezeny limitem, ale pouzx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx x xx xa každého poškozeného. Limit pro škody na věci nebo ušlém zisku činí 35 mil. Kč, a to bez ohledu na počet poškozených. S ohledem na vývoj kurzu Kč k euru tak zxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxnovené v eurech.
V případě škody na zdraví nebo usmrcením se tak limit 35 milionů Kč vztahuje na každou zraněnou nebo usmrcenou osobu, tj. v případě zrxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxnění, nejméně však do výše 35 mil. Kč.
V případě věcné škody nebo ušlého zisku se tak limit 35 milionů Kč vztahuje na jednu škodnou událost, a to bez ohlexx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxde pojistitel plnit maximálně v této výše, pokud v pojistné smlouvě nebyl dohodnut vyšší limit pojistného plnění. Bude-li poškozeno více osob a celkovx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxt v poměru, v jakém je částka 35 mil. Kč, resp. vyšší dohodnutý limit, k celkovému součtu nároků všech poškozených. Výpočet částky pojistného plnění kažxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
   
xxxx     xxxx xxxxxx  xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x  xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------
plnění            součet celkové výše nároků všech 
                      poškozených
 
          
Novelou provedenou zákonem č. 160/2013 Sb. se tento paragraf rozšiřuxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xtanoveného pro škody na věci a ušlém zisku. Jde o významnou změnu v daném pojištění, která má dopad do jeho ekonomiky i do činnosti jednotlivých pojistitxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxní návrhu novely zákona o pojišťovnictví (sněmovní tisk č. 709). Základní myšlenkou bylo získání prostředků na financování jednotek Hasičského zácxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjišťovnám odvádět 6% z pojistného v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nešlo přitom o žádnou novinku, neboť již v roce 1998 byly poslanecké sněmxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Takto získané prostředky měly být převedeny na zvlášť k tomu zřízený účet Ministerstva vnitra a sloužily by k financování techniky jednotek Hasičskéxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxnění trestala jako správní delikt.
Historicky nejde o žádnou novinku, již za Rakousko-Uherska byl od pojišťoven vybírán příspěvek na hasičské sboxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxchny pojišťovací ústavy a spolky (pojišťovny) tuzemské i cizozemské, které se zabývají - ať výlučně či vedle jiných odvětví pojišťovacích - pojišťováxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxm způsobem tu činnost svou vyvíjejí, odváděti podle předpisů tohoto zákona příspěvek k účelům hasičským (hasičský příspěvek).". Tuzemské pojišťovnx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí na území republiky Československé, bez ohledu na to, kde, kdy a na jakou dobu byla smlouva pojistná uzavřena a zda byla pojistka vystavena, a to na účxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x vybírala ho současně s pojistným. Pokud nebyla oprávněna provozovat pojišťovací činnost v Československé republice, ručil pojistník z pojistné smlxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxkona i uvedená v důvodové zprávě byla založena na směšování způsobu provádění sociálního zabezpečení (nepřesně označovaného jako pojištění) a soukrxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvání výše ročního přijatého pojistného s ročními výplatami pojistného plnění, z čehož byl činěn zcela nesprávný závěr o vysoké ziskovosti daného pojixxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxdně vyplácí pojistná plnění, vzniká určitý časový prostor, kdy takto dočasně volné pojistné investuje. Vezmeme-li v úvahu výši aktiv, kterými vyrovnxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lepšími službami, a zbytek jako svůj zisk.
Přestože soukromý systém pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byl zaveden od 1. ledna 2000, je stále xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxném roce z platných pojistných smluv. Důvodem této skutečnosti jsou především dlouhodobé škody na zdraví vyplácené formou rent. Renty ztráty na výdělxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xemonopolizace systému daného pojištění je stále výrazně kratší než horizont očekávaných výplat rent, a proto v konkrétním roce vyplacené pojistné plxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxým vlastníkům vozidel. Zatěžován byl každý vlastník vozidla bez ohledu na to, zda za škodu, při které byl nutný zásah hasičů, odpovídá. V podstatě šlo o dxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xasičského záchranného sboru, avšak jejich vlastníci by nebyli povinni přispívat, neboť pojištění platí v zemi, kde je jejich vozidlo registrováno.
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xárok na finanční prostředky přiznáván. Tím šlo o diskriminaci ostatních složek IZS.
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla mohou provozovat i pxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx činností vykonává domovský orgán dohledu. Bylo by tedy velmi složité kontrolovat u těchto pojišťoven plnění poplatkové povinnosti, která byla předmxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxa v prvém čtení a poslala do dalšího projednávání. V návaznosti na to byla ustavena pracovní skupina, jejímž cílem bylo upravit návrh tak, aby bylo vyhovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí v zahraniční. Výsledkem bylo zpracování komplexního pozměňovacího návrhu, kterým se novelizoval daný zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. S tím souvisí i nařízení vlády č. 263/2013 Sb., kterým se stanoví výše úhrady nákladů zásahu jednotxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxná v komentáři k § 6 odst. 4 a zavedení tvorby fondu zábrany škod zmíněném v komentáři k § 23a a 23b.
xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výjimkou jednání osoby nesvéprávné nebo osoby, která s ohledem na duševní poruchu není způsobilá ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Půvoxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx provedení elektroinstalace, bleskosvodu nebo plynu. Provozovatelé takových činností by se pro případ uvedených nákladů mohli pojistit v rámci pojixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxvinnosti náhrady nákladů hasičů rezignoval na zajištění bezpečnosti a degradoval by samotný bezpečnostní systém. Obdobně se úhrada nákladů řeší ve vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. Tato náhrada je příjmem fondů zdravotní pojišťovny. VZP vymůže takto ročně zhrxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxny vymohou zhruba 100 mil. Kč.
Již v současnosti je podle § 24 odst. 2 písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně něktexxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxhranného systému náklady spojené s poskytnutím věcné a osobní pomoci, s likvidačními pracemi a se škodami prokazatelně vzniklými havárií. Stejně tak xxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxní úřad stanovuje nápravná opatření. Součástí nápravných opatření pro původce havárie je i úhrada nákladů za protihavarijní opatření. Pokud se nejedxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxy havárie obecněji a původce hradí jen likvidační práce a ty prostředky, které byly použity jako osobní a věcná pomoc.
Dopravních nehod se zásahem jexxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx pojistného
Jedná se o povinnost pojistitele kalkulovat netto pojistné pojistně matematickými metodami, které zohledňují vývoj poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxdných příspěvků určuje shromáždění členů České kanceláře pojistitelů pevnou částkou za vozidlo uvedené v pojistné smlouvě nebo procentuálním podílxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx stanovení výše pojistného je zakotven ve směrnicích Evropských společenství, zejména co se týká životního pojištění. Směrnice 92/96/EHS v čl. 19 (člx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxematických předpokladů tak, aby umožnilo pojišťovacím podnikům dostát všem svým závazkům a zejména vytvořit dostatečné technické rezervy." Nic nebxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu sociálního zabezpečení s příjmy a výdaji v systému soukromého pojištění bez znalosti zásadních odlišností těchto systémů. Soukromé pojištění nefuxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nemůže se spolehnout, že i příště vybere pojistné jako stát daně. Proto musí mít v rezervách tolik prostředků, aby dostála všem svým závazkům (nově podlx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě by jí Česká národní banka odebrala povolení k činnosti.
Od přijatého pojistného daného roku je proto třeba odečíst tu část, která se vztahujx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx vztahuje. A naopak, přičíst částku, kterou pojišťovna z této rezervy použije v daném účetním období. Tak např. je-li uzavřena roční pojistná smlouva 1x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx Stejně tak musí pojišťovna část pojistného odvést zajišťovně na krytí rizik, která přesahují jeho pojistnou kapacitu. Asi těžko by každá pojišťovna uxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xivoty lidí nebo příliš velký počet škod způsobených v důsledku nepříznivého počasí nebo v případě hromadné nehody.
Současně je třeba vzít v úvahu, žx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí se zdaleka netýkají jen těch škod vzniklých v daném účetním období, ale škod vyplácených formou rent vzniklých řadu let před daným účetním obdobím. Poxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxatého pojistného. Všechny výnosy a náklady musejí tak být vztaženy k tomu účetnímu období, ve kterém vznikly, tj. bez ohledu na to, jak dlouho bude z pojixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxx xet. V tom je odlišnost od sociálního zabezpečení, kdy se z přijatého pojistného vyplácejí pouze v daném roce splatné renty a stát se spoléhá na to, že rentxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxistiteli stanoví povinnost zohlednit při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxpovědnosti. Bezeškodným průběhem se přitom rozumí situace, kdy pojistník v předcházejícím pojistném období (většinou půjde o předcházející roční oxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxtném, neboť z motivačního prvku by se stal "doživotní trest". Přirážka na pojistném je vázána na výplatu pojistného plnění z pojistných událostí, kterx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxující, zda do konce tohoto období byla částka vyplacena.
Je samozřejmě řada případů, kdy je pojistník osobou odlišnou od osoby provozovatele vozidxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxlo provozuje, přičemž není pojistníkem. Nejedná se o zásadní změnu, neboť ani do této doby platná právní úprava takovému ujednání nebránila a v praxi se xx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlíží k době, po kterou bylo pojištění odpovědnosti přerušeno, tedy tato doba se nezapočítává do pojistné doby tohoto pojištění. Jedná se o logické vyloxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxko orgánu dohledu v pojišťovnictví ke kontrole
1.
způsob stanovení výše pojistného,
2.
statistické údaje, na kterých je způsob stanovení výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxpy dozoru v pojišťovnictví platnými v Evropské unii se kontrola dostatečnosti pojistného ke krytí závazků (dluhů) z provozovaného pojištění a vlastnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxpské unii zakázáno jako překážka volného poskytování xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxy. Směrnice Solventnost II v této souvislosti stanoví: "Členské státy nevyžadují předchozí schválení nebo soustavné oznamování všeobecných nebo zvxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxnské státy mohou pouze požadovat nesoustavné oznamování uvedených pojistných podmínek a jiných dokladů pro účely ověření dodržování vnitrostátnícx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxce 2009/138/ES).
Vyjádření odpovědného pojistného matematika (viz § 80 a 81 zákona o pojišťovnictví) je dalším bezpečnostním prvkem, který by měx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xejvětší pravděpodobností ke zrušení tohoto institutu, neboť většinu činností bude pokrývat tzv. pojistně matematická funkce v rámci řídicího kontrxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xsou dostatečně vysoké a výrazně převyšují svojí výší průměrné pojistné plnění, je takové tvrzení spíše vhodnou záminkou ke zvýšení sazeb pojistného z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx na rozložení daného pojistného rizika jeho přenosem na specializované subjekty. Rozhodujícím faktorem při stanovení výše pojistného je naopak škodxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjistitele, tedy schopnost v rámci své činnosti v neživotním pojištění kompenzovat výkyvy ve škodném průběhu (mimo zajištění) nebo vlastních nákladexxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxtelů, kteří svoji pojišťovací činnost provozují podle většího počtu pojistných odvětví neživotních pojištění, než u pojistitelů specializovaných xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xovolovány v řadě států EU a které byly hojně využívány v prvorepublikovém Československu, se ztráty v neživotním pojištění řeší stanovením mimořádnéxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxní § 3 odst. 2 tohoto zákona.
Výjimky z pojištění odpovědnosti
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu s Multilaterální dohodou o zárukách mezi národními kancelářemi pojistitelů (Madrid, 15. března 1991) a Jednotnou dohodou mezi národními kanxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxto zákona).
Škody způsobené provozem vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti jsou vyřizovány jménem a na účet Ministerstva financí pojišťovnxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxa způsobená provozem těchto vozidel bude poškozeným uhrazena v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami, k vozidlům s výjimkou z pojištění odpovxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxouvu týkající se odpovědnosti za újmu způsobenou jejich provozem, pak byla zavedena legislativní zkratka "vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxti
Pojištěným je každá osoba, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, podle právní úxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxk řidiče, který odpovídá za škodu jím způsobenou porušením právního předpisu podle § 420 občanského zákoníku, podle § 2910 NOZ se jedná o zaviněné poruxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxu vyvolanou zvláštní povahou provozu motorového vozidla podle § 427 a násl. občanského zákoníku, resp. podle § 2927 NOZ. Půjde-li například o škodu na zxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx8 NOZ, v případě závažného ublížení na zdraví i náhrada podle § 2959 NOZ.
Proti § 427 OZ však v § 2927 NOZ dochází k vypuštění slova "motorového". Nová xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxci, kdy podle § 2895 NOZ je škůdce povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem. Z hlediska povinnosti řidixx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxněnce zaměstnance nebo jiného pomocníka ke své činnosti. Bude-li tedy např. řidič vozidla zaměstnancem právnické osoby, přičemž způsobil dopravní nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxstnavatel. Jí pak vzniká právo na náhradu vůči zaměstnanci podle zákoníku práce (§ 250 a 257 zákona č. 262/2006 Sb.).
Velmi často je kladena otázkax xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxé by přicházely v úvahu, přičemž různé provozy jsou charakterizovány různými znaky. Proto je vykládán soudní praxí s přihlédnutím k individuálním okoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxojí, ale v chodu je jeho motor. Provozem motorového vozidla je také příprava k jízdě a bezprostřední úkony po ukončení jízdy, stejně jako i úkony potřebnx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xak stalo na komunikaci, případně na jiném místě veřejně přístupném, nebo ještě v garáži, a zda motor uvedl do chodu sám provozovatel anebo jeho pracovníxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxrá má svůj původ v provozu, se provozovatel nemůže zbavit své odpovědnosti.".
Společným znakem všech provozů je tedy pohyb, a to nikoliv jen pohyb přxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tak i vertikální (pohyb výtahu). Ačkoliv je pohyb, a to nejen přepravovaných osob nebo věcí, ale i samotného prostředku přepravy,
imanentní
pojmu proxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxí ve stanici. Bylo-li však vozidlo odstaveno dlouhodobě, pak pochopitelně již v provozu není (Rc 3/84). V provozu není ani vozidlo odstavené v garáži, zxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxízeními, například taženým člunem.
Na druhou stranu v případě tzv. pracovních strojů (bagrů, buldozerů, jeřábů, práškovacích letadel) je třeba rxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxacovního stroje, kdy jde o škodu způsobenou provozní činností (např. NS 25 Cdo 3125/2005). Pracovní stroj má totiž povahu motorového xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh prostředků nemusí být jen újma způsobená při samotné přepravě, respektive jejím prováděním, ale i újma, ke které došlo v souvislosti s ní (např. Rc 30/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxpravního prostředku. Pokud má škodná událost svůj původ v provozu, liberace vůbec nepřichází v úvahu. Provozovatel dopravního prostředku se tak nemůxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní povahou provozu vozidla se této povinnosti provozovatel vozidla zprostí jen v případech, kdy prokáže, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxdy, jež musejí být pro vznik povinnosti k náhradě újmy dány, jsou:
-
musí se jednat o provoz dopravního prostředku, respektive událost vyvolanou jehx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x
xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xovahou provozu dopravního prostředku, který je provozován zákonem vymezeným subjektem nebo dopravního prostředku zákonem vymezeného), tzv.
kauzáxxx xxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxstitel uhradil poškozenému uvedenou škodu, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá podle občanského zákoníku, resp. podle NOZ nahradit škodu nebx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxlatnil a prokázal. Rozsah a výše náhrady se řídí ustanovením § 442 až 450 občanského zákoníku, resp. § 2951 až 2968 NOZ.
Z hlediska rozsahu náhrady újmx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdy, vychází se ze zásady, že se pravidelně hradí jen škoda na majetku. Škoda na majetku má být hrazena v rozsahu vymezeném skutečnou škodou a ušlým ziskemx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxak je formulována zásada, že se škoda nahrazuje především uvedením do xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xedy naturální
restituce
možná, bude nadále záležet jen na vůli poškozeného, jaký způsob nahrazení škody bude požadovat a soud nemůže zkoumat, zda je zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xedostalo by se mu právní ochrany; v tom směru stačí kautely obsažené v obecné části nového občanského zákoníku, např. § 6 až 8.
Upřednostnění naturálxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxh zvláštních případech, a to buď tehdy, není-li náhrada majetkové újmy vůbec možná, anebo tehdy, odporovalo-li by přiznání poškozenému náhrady jen maxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxověka nebo do obdobných (restriktivněji vymezených) práv právnické osoby. Pokud jde o nemajetkové újmy při ublížení na zdraví nebo náhrady při usmrcexxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní. Rozhodnutí jednotlivého právního případu bude záležet jen soudci, kterému nelze nařizovat, jak má jednotlivý případ rozhodnout. Tuto jeho odpovxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxyslně z touhy ničit či ublížit nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky, anebo způsobil-li škodu porušením důležité povinnosti z hrubé nedbalosti, pokud náxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxní (viz § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xřitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodáxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxnkce poškozené věci. Při poškození věci tedy musí být vzato v úvahu, že poškozený měl až do vzniku škodné události věc funkční a že k obnovení její funkčnoxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxkatorní praxi běžné v zahraničí - může jít o převýšení až třetinové. Povinnost k náhradě ceny zvláštní obliby stíhá škůdce při poškození věci ze svévolex xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxvatel. Při poranění nebo zabití zvířete je aplikovatelné i právní pravidlo o ceně zvláštní obliby.
Z výše uvedeného vyplývá, že zejména změny provexxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxou technickou novelou, ale zákon jak věcně, tak i strukturálně časem přepracovat, aby plně odpovídal změněným podmínkám.
Pro plnění z pojistné smlxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxd tímto dnem budou řídit již novou právní úpravou. Podle § 3079 odst. 2 NOZ však soud může z důvodu zvlášť hodného zřetele přiznat poškozenému i náhradu nxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxx xx xrávo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti promlčuje nejpozději promlčením práva na náhradu škody nebo újmy, na kterou se pojištění vztahuje. V xxxxx xxxxxxx xxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xkody nebo újmy 15letá a u újmy na životě nebo zdraví žádná. I pro pojištění odpovědnosti platí ustanovení o počátku běhu promlčecí lhůty u práva na pojistxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxtnění práv, která se řídí právními předpisy účinnými přede dnem nabytí účinnosti NOZ, se řídí těmito právními předpisy, i když začaly běžet po dni nabytx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxede dnem nabytí účinnosti NOZ.
Zmínit je třeba i § 11 až 16 stávajícího občanského zákoníku, které se týkají práva fyzické osoby na ochranu osobnostxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx je však pouze příkladmý, neboť jde o ochranu hodnot spojených s fyzickou a psychickou integritou osobnosti. § 16 pak stanoví, že pokud ten, kdo neoprávxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxědnost za škodu založenou na principu zavinění podle § 420 občanského zákoníku. Stávající znění § 6 odst. 2 zákona nezahrnuje výslovně i takto vzniklox xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu za tvrzený zásah do osobnostních práv žalobce, zemřela, zanikla tím její případná povinnost vyvozovaná z ustanovení § 13 o.z. V tomto případě se xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx osoby, jako osoby z tohoto vztahu povinné.". "Žalovaná však byla jako pojišťovna pouze účastníkem pojistného vztahu z odpovědnosti pojištění vozidlx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvyššího soudu byla podána ústavní stížnost, kterou Ústavní soud usnesením ze dne 16.3.2006, sp. zn. III. ÚS 8/06 odmítl. Uvedl zde, mimo jiné, že "vymezxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxění odpovědnosti z provozu vozidla "zdraví a život", a nikoli soukromí a život rodinný, resp. jiné obdobné kategorie, z nichž teprve by bylo možné usuzoxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xodle § 13 odst. 2 obč. zák. nebyl podřaditelný ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla". Situaci řeší NOZ, kdy xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx újmu takto způsobenou, přičemž jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. Současně je třeba zdůraznit, že na rozdíl od § 15 OZ, který v přxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxdě smrti člověka se ochrany jeho osobnosti může domáhat kterákoli z osob jemu blízkých, přičemž jejich okruh vymezuje § 22 NOZ.
V dané souvislosti je xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v oblasti občanskoprávní odpovědnosti zavedl povinné pojistné krytí věcných škod a škod na zdraví až do výše stanovených částek právě z toho důvodu, abx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxl tuto povinnost na pojistné krytí škod na zdraví způsobených osobám cestujícím ve vozidle s výjimkou řidiče (výše uvedený rozsudek Ruiz Bernáldez, box xxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtního práva bude kryta pojištěním v souladu s ustanoveními první, druhé a třetí směrnice (výše uvedený rozsudek Marques Almeida, bod 30 a citovaná
judixxxxxx
xx
xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxtí směrnicí v tom ohledu, že se na jejich základě stalo krytí některých škod až do výše stanovených částek povinným. Mezi těmito škodami, jejichž krytí jx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxiska a Soud ESVO judikoval v rozsudku ze dne 20. června 2008, Celina Nguyen v. The Norwegian State (E-8/07, EFTA Court Report, s. 224, body 26 a 27), je třebx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xíl výše uvedených tří směrnic, za to, že pod pojem škoda na zdraví spadá jakákoli újma, pokud na spor použitelné vnitrostátní právo upravuje nárok na jejx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxé utrpení.
48. Podle ustálené judikatury musí být totiž ustanovení unijního práva vykládána a používána jednotně na základě znění vypracovaných vx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxní úpravy, jejíž je součástí (viz zejména rozsudek ze dne 8. prosince 2005, Jyske Finans, C-280/04, Sb. rozh. s. I-10683, bod 31 a citovaná
judikatura
).
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xystematiku a účel těchto ustanovení a směrnice. V této souvislosti je nutno uvést, že tyto pojmy doplňují pojem "věcná škoda", a dále připomenout, že cíxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxažen v bodě 47 tohoto rozsudku.
50 Mezi škody, které musejí být nahrazeny v souladu s první, druhou a třetí směrnicí, tedy spadají nemajetkové újmy, jxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxoby mohou nárokovat náhradu takové nemajetkové újmy, je třeba poznamenat, že z výkladu čl. 1 bodu 2 ve spojení s čl. 3 odst. 1 první větou první směrnice vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xozidlem na základě vnitrostátního práva upravujícího občanskoprávní odpovědnost.
52. Dále je nutno poukázat na to, že jak uvedl generální advokáx x xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxůsobených určitým osobám považovaným za zvláště zranitelné.
53. Kromě toho je třeba poznamenat, že jelikož pojem škoda obsažený v čl. 1 bodě 2 první xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxpovědnost.
54. Žádná skutečnost z první, druhé a třetí směrnice neumožňuje dospět k závěru, že unijní zákonodárce zamýšlel omezit ochranu zajišťoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxdy, jež má být vyplacena podle jejich vnitrostátních právních předpisů upravujících občanskoprávní odpovědnost z důvodu, že došlo k nemajetkové újmxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxch částek stanovených v čl. 1 odst. 2 druhé směrnice.
56. Tak by tomu mělo být i v projednávaném případě, jelikož podle údajů předkládajícího soudu maxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xsmrcení jejich manžela a otce.
57. Toto posouzení nelze zpochybnit okolností, jíž se dovolává slovenská vláda, že tato ustanovení spadají do části xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxprávní odpovědnost za škodu jako takovou ve smyslu těchto zákoníků.
58. Vzhledem k tomu, že se odpovědnost pojištěného, která podle předkládajícíxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx mít za to, že taková odpovědnost nespadá do hmotného vnitrostátního práva upravujícího občanskoprávní odpovědnost, na které odkazují výše uvedené sxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxx x xlánek 1 první pododstavec třetí směrnice musejí být vykládány v tom smyslu, že povinné pojištění občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou proxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xáhradu škody z titulu občanskoprávní odpovědnosti pojištěného upravují vnitrostátní právní předpisy použitelné na spor v původním řízení."
Náhxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uplynutím tříměsíční lhůty pro plnění pojistitele (§ 9 odst. 3) nebo neoprávněným odmítnutím anebo neoprávněným krácením pojistného plnění pojistixxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxla v souladu se zákonem a nebyl tedy důvod takto navyšovat pojistné plnění.
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxdeného v pojistné smlouvě - viz § 3a odst. 2 tohoto zákona, byl-li sjednán. V opačném případě plní pojistitel v plné výši způsobené újmy (§ 2865 odst. 1 NOxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx že škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Nemajetková újma se oxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxění způsobené újmy. Podle § 2952 NOZ se "hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxdy poskytnuta. Zúžení plnění pojistitele pouze na plnění v penězích tak může činit problémy, neboť v daném pojištění má poškozený přímý nárok proti pojxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxitel uhradil poškozenému v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu újmy, kterou je povinen mu nxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, která stanoví povinné pojištění) připouští a nedojde-li tím ke snížení rozsahu pojištění stanoveného jiným zákonem. Jde tedy o současné splnění obox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxí formu plnění. To v konečném důsledku může vést k tomu, že poškozený vynaloží náklady na restituční náhradu škody, které nebudou plně pokryty peněžním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxm atp. Tím hrozí nebezpečí soudních sporů z toho, že pouze peněžní plnění může být nižší než skutečné celkové náklady na restituční náhradu v případech, xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlouvy, stanoví jako obligační povinnost pojistitele pojistné plnění poskytnout, nikoli zaplatit. Tím se nevylučuje, aby se pojistitel zavázal k posxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí.
Podobně i u nemajetkových újem přichází peněžitá náhrada v úvahu jen tehdy, nelze-li tuto újmu odčinit jinak. Musí však jít o skutečné a dostatečnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxdnění je podmíněna uzavřením dohody mezi pojistitelem a poškozeným o jejich úplném a konečném vypořádání včetně budoucích nároků. NOZ v této souvislxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a umožňuje poškozeným řešit tíživou situaci při radikálních změnách jejich životní situace (ztráta pohyblivosti, vyřazení z aktivní činnosti apod.x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxtňování nároků na náhradu škody je omezena pouze účelností jejich vynaložení. Jako plnění z pojištění zde přicházejí v úvahu i zachraňovací náklady poxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxx osoba není osobou oprávněnou podle § 2770 NOZ, kterou je ta osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. V případě zachraxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxcení bezprostředně hrozící pojistné události (viz § 2819 NOZ). Obdobně je tomu i podle právní úpravy zákona o pojistné smlouvě, která se nabytím účinnoxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxkytnutou poškozenému hrazenou z veřejného zdravotního pojištění (§ 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění něktxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxnském pojištění). Tyto náhrady spadají do limitu pojistného plnění pro škody na zdraví nebo usmrcením podle § 3a odst. 2 písm. a). Novelou provedenou záxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xednotek sborů dobrovolných hasičů obce podle § 3a odst. 3. Jde o jeden z doplňkových zdrojů financování hasičských záchranných sborů kraje, záchrannéxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxahu těchto jednotek u dopravní nehody. Tyto náklady jsou hrazeny za každou započatou hodinu zásahu paušální částkou stanovenou vládním nařízením č. 2xxxxxxx xxx xx xxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxlouhavý proces. Do této kategorie lze zařadit i dopravní nehody. Náklady takového zásahu se již dnes pojišťovnám účtují na základě dohod, avšak stávajxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx
Náklady zásahu u dopravní nehody uplatňuje hasičský záchranný sbor přímo proti příslušné pojišťovně, která uzavřela pojistnou smlouvu podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokud byla provozem vozidla způsobena újma, kterou je tato kancelář povinna nahradit z garančního fondu (§ 24), nebo proti Ministerstvu financí, pokux xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxantovaných smlouvami o Evropské unii vyžaduje odstranění všech překážek, které brání nebo ztěžují její praktické uplatnění. V případě provozu vozidxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxoba v Evropské unii poškozená provozem motorového nebo jeho přípojného vozidla při jeho provozu na teritoriu Evropské unie, bude vždycky odškodněna. xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxěm nebo sídlem v Evropské unii, ale i pojištění odpovědnosti z provozu vozidel ze třetích států, která vstupují na území Evropské unie bez ohledu na to, nx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxské unie. To ve stejné míře platí i pro státy tvořící Evropský hospodářský prostor.
Odstraňování překážek pohybu vozidel se netýká jen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxk musí být podle zákona rozšířen i na tyto státy a pojistitel je povinen tuto platnost vyznačit na zelené kartě. Seznam cizích států, na území kterých jsox xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu zařazení státu do tohoto seznamu je jeho členství v Radě kanceláří. Od 1. června 2008 jsou kryty škody způsobené na území České republiky, ostatních člxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxgoslávské republiky Makedonie, Chorvatska, Monaka, San Marina, Srbska a Černé Hory, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a Vatikánu.
Avšak ani tento sezxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxo rozšířenou teritoriální platnost pojištění pak pojistitel vyznačí na zelené kartě. Ovšem za takové rozšíření již může požadovat příplatek k pojistxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe těchto náhrad. Stanoví se tak pravidlo, podle kterého se na škodu, resp. majetkovou újmu, způsobenou provozem tuzemského vozidla na území jiného člexxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxahu a výše odškodnění výhodnější úprava podle tohoto zákona, resp. ustanovení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu daného tuzemského xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxského státu a přitom mu bude způsobena škoda provozem vozidla s obvyklým stanovištěm na území členského státu, ke které dojde na teritoriu, na něž se nevxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxodnuto, že se použije právní úpravy členského státu, na území kterého má vozidlo, jehož provozem byla škoda (újma) způsobena, obvyklé stanoviště. Podxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxe 72/166/EHS a čl. 2 směrnice 90/232/EHS a čl., nově pak na čl. 3 směrnice 2009/103/ES, kterým se členským státům ukládá přijmout veškerá vhodná opatřenxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxné odpovědnosti a podmínky pojistného krytí se určí na základě opatření uvedených v prvním pododstavci.
Každý členský stát je povinen přijmout vešxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xebo škodu na zdraví způsobenou na území těchto států;
b)
jakoukoli věcnou škodu nebo škodu na zdraví, kterou utrpí státní příslušníci členských stxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxjí; v tom případě je věcná škoda nebo škoda na zdraví kryta podle právních předpisů o povinném pojištění platných v členském státě, na jehož území má vozixxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx
Tato výluka z pojistné ochrany xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxdle tohoto ustanovení pojistitel nehradí škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xím v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti. NOZ vymezení domácnosti, na rozdíl od úpravy podle § 115 předchozího občanského zákoníkxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx pojistitel hradí újmu spočívající v ušlém zisku, pokud má tato škoda souvislost se škodou na zdraví nebo usmrcením.
Újma vzniklá ublížením zdraví nxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Za věc, kterou má přepravovaná osoba u sebe, lze považovat především jakékoliv zavazadlo či jinou věc patřící takové osobě a souvisexxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxob podle § 7 odst. 1 písm. b) tohoto zákona v případech citovanými ustanoveními uvedených, neboť podle nich tyto osoby nemají nárok na náhradu věcných šxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtí bez ohledu na vlastníka motorového a přípojného vozidla. Tak se nevylučuje ani rozdílnost vlastníků vozidel jízdní soupravy.
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xakovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Jedná se především o újxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxemních komunikacích za běžného (neuzavřeného) silničního provozu v rámci obecného užívání pozemní komunikace, kdy je každý účastník silničního proxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxzu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
V případě újmy zpxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxm, náhradu nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a předepsanou regresní úhradu. Podmínkou je, že v době vzniku škodx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxí vozidla pronajímatele v případě střetu jeho vozidel provozovaných v rámci nájemního vztahu odlišnými subjekty - provozovateli nájemci.
V přípaxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxtníku těchto vozidel hradí jen podle odstavce 2.
Úprava je reakcí na komunitárním právem zakázané smluvní výjimky, např. čl. 4 odst. 1 txxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smluvní ujednání obsažené v pojistné smlouvě, které vylučuje cestující z pojistného krytí z toho důvodu, že věděli nebo měli vědět, že řidič vozidla byx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxištěného
Vedle práva pojištěného podle § 6 tohoto zákona se pojištěnému ukládají i určité povinnosti. Tak především v zájmu řádného pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu písemně oznámit pojistiteli, který uzavřel s pojistníkem pojistnou smlouvu vztahující se k vozidlu, jehož provozem byla způsobena újma, vznxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxa způsobena, a jeho vlastníkovi, resp. provozovateli, zejména druh, tovární značku a typ vozidla, VIN, popřípadě výrobní číslo karoserie, rok výroby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxbo místo podnikání vlastníka nebo provozovatele vozidla,
-
údaje o poškozeném a rozsahu způsobené škody,
-
popis vzniku a průběhu škodné událxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xetření škodné události, byla-li dopravní nehoda Policií ČR šetřena.
Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxodu neprodleně ohlásit příslušníkovi Policie ČR. Povinnost oznámit dopravní nehodu neprodleně policistovi platí i v případě, kdy při dopravní nehodx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxpravované v tomto vozidle,
b)
dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacíxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnikacích.
V případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, jsou účastníci dopravní nehody povinni sepsat společný záznam o dopraxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
Nesplněním oznamovací povinnosti, respektive nesplněním povinnosti sepsat sxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxzu.
Jedná-li se o škodnou událost a pojištěný nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že v důsledku nesplnění uvedené povinnosti byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele - vix x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxdovat úhradu nákladů spojených s šetřením pojistné události nebo jiných nákladů vyvolaných porušením těchto povinností (§ 10 odst. 6 tohoto zákona)x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxky k § 9 odst. 5 tohoto zákona.
Danou úpravou je sledován zájem na usnadnění práva poškozeného uplatnit jeho nárok na pojistné plnění poxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxst. 3 písm. g) zákona o silničním provozu jsou účastníci dopravní nehody povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
Podle § 47 odst. 4 zákona o silničním provozu, dojde-li při dopravní nehodě k usxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxu účastníci dopravní nehody povinni
a)
neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi,
b)
zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopxx
xx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxx xxxravní nehodě
a)
dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxích, nebo
c)
účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xehody.
Zřejmě výrazem kouzla nechtěného je výjimka z ohlašovací povinnosti podle písm. a), spočívající v právu neohlašovat dopravní nehodu, při nxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxě účast. Taková výjimka je zcela neodůvodněná.
V případě, kdy nebude nehodu vyšetřovat policie, bude především na straně poškozených vystupovat dx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxým se budou muset vypořádat při uplatňování nároku na náhradu škody podle tohoto zákona.
Pojistné plnění
Právu pojištěnéhxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2010 se ukládá poškozenému při uplatnění nároku na pojistné plnění povinnost předložit společný záznam o dopravní nehodě, jedná-li se o dopraxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxž záznam musí pojistiteli odevzdat i jako účastník dopravní nehody podle § 47 zákona o silničním provozu - viz poznámky k § 8 odst. 1 a 4, ale případně i jaxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění proti pojistiteli, u něhož je pojištěna odpovědnost za škodu způsobenou povozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, odpadá problém s dříve čxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxu újmy prokazuje poškozený.
Nárok na plnění z garančního fondu má poškozený právo uplatnit u Kanceláře v případech podle § 24 odst. 2 tohoto zákona.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxem k povinnosti pojistitele zjistit rozsah jeho povinnosti plnit, a to bez zbytečného odkladu, musí šetření pojistitel zahájit, jakmile se dozví o skuxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch vozidel (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000). Nesplní-li pojistitel povinnost podle tohoto ustanovení, zvyšxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxdost plnění ve výši odpovídající rozsahu uplatněných nároků, které poškozený prokázal, popřípadě poskytnout okolnostem odpovídající zálohu, pokux xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxrá.
Nadále platí povinnost pojistitele provést šetření bez zbytečného odkladu.
Povinnost pojistitele podle písm. a) platí pro případ, že není xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xy mělo obsahovat přesvědčivé odůvodnění s uvedením těch skutečností, o které se pojistitel ve svém zamítavém stanovisku nebo restriktivním přístupu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxahu a výše uplatněného nároku na pojistné plnění. Povrchní přístup bez odpovídajícího odůvodnění pojistitele by byl v rozporu se zákonem, pokud by se nxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe nebo jeho škodního zástupce.
Nesplnil-li pojistitel povinnost podle tohoto ustanovení, k jeho tíži poskytne na základě písemné žádosti poškozexxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xx x xxx tohoto zákona.
Mezi sdělované údaje patří údaje o
-
účastníkovi dopravní nehody,
-
vozidle, které mělo účast na dopravní nehodxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxxjednávající přestupky patří
a)
obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí (§ 53 odst. 4 zákona o přestupcích),
b)
jiné správní orgány, stanoví-li txx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxzení o jiných správních deliktech podle zvláštních zákonů je za podmínek stanovených těmito zákony vedeno podle správního řádu.
Orgány činnými v txxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxtupce pojistitele v jiném členském státě
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxdliště nebo sídla dojde v důsledku dopravní nehody ke škodě na jejich zdraví nebo majetku. Tento institut škodního zástupce má ulehčit a zrychlit likvixxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxho státu než je místo, ve kterém je oběť nehody rezidentem. Oběť takové nehody se poté může ve svém domovském členském státě obrátit na škodního zástupce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxstitut byl do zákona zaveden zákonem č. 47/2004 Sb. (§ 9a), a to v souladu se 4. motorovou směrnicí. Praxe však ukázala, že je nutno rozlišovat škodního zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojistitele, který působí v České republice v pojištění odpovědnosti na základě dočasného poskytování služeb a škodního zástupce pojišťovny, kteréxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx úpravě § 9a až 9d. Pro odlišení škodních zástupců a s ohledem na ustanovení § 2 písm. d) zákon rozlišuje mezi pojistitelem usazeným v České republice, poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx či více zemích Evropského hospodářského prostoru mimo území České republiky.
Ve srovnání s obsahem pojmu pojistitel podle nové právní úpravy NOZ xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxí České republiky v souladu se zákonem o pojišťovnictví (zákon č. 277/2009 Sb.). NOZ však za pojistitele považuje každého, kdo se zaváže k pojistnému xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmůže být důvodem neplatnosti takové smlouvy, k čemuž dospěla i
judikatura
. Stejně tak není možné, aby pro smlouvy uzavřené těmi, kdo vykonávají určitox xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxnosti, že osoby, které vykonávají pojišťovací činnost a uzavírají pojistné smlouvy bez povolení provozovat pojišťovací činnost, podléhají trestně xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxdu s právní úpravou EU nevylučuje za určitých podmínek např. činnost vzájemných pojišťoven (§ 2 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb.).
Po kodifikaci směrnxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx takové odpovědnosti pojištění (kodifikované znění), které stanoví:
1.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby všechny pojišťovny pojišťuxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxm státě, než kde získaly úřední povolení.
Úkolem škodního zástupce je projednání a vyřízení nároků vzniklých z nehody v případech uvedených v čl. 20 odsxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxy.
Členské státy nesmějí tuto volbu omezit.
3.
Škodní zástupce může jednat za jednu nebo i více pojišťoven.
4.
Škodní zástupce shromažďuje v sxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxodního zástupce nevylučuje právo poškozeného nebo jeho pojišťovny zahájit řízení přímo proti osobě, která nehodu způsobila, nebo její pojišťovně.
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x k uspokojení jejich nároků na náhradu škody v plném rozsahu.
Musí být schopni zkoumat případ v úředním jazyce nebo jazycích členského státu bydliště nexx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxdní zástupce není považován za provozovnu ve smyslu čl. 2 písm. c) směrnice 88/357/EHS ani za provozovnu ve smyslu nařízení (ES) č. 44/2001.
Směrxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xlenský stát musí na neživotní pojišťovně vyžadovat, aby zabezpečila, že osoby uplatňující nároky z událostí vzniklých na jeho území se nedostanou do mxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) v rámci poskytování služeb, a nikoli prostřednictvím provozovny v uvedeném státě.
Článek 152
Zástupce
1. Pro účely xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxí, který bude shromažďovat všechny nutné informace o škodných případech a který bude mít dostatečné pravomoci pro zastupování pojišťovny ve vztahu k pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxťovnu nebo případně dát ji zastupovat před soudy nebo orgány tohoto členského státu ve vztahu k těmto nárokům na náhradu škody.
Po tomto zástupci lze xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
2. Hostitelský členský stát nesmí na zástupci požadovat, aby jménem neživoxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí pobočky ve smyslu článku 145.
4. Jestliže pojišťovna nejmenovala zástupce, mohou členské státy dát souhlas se jmenováním škodního zástupce jmenxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
Tímto ustanovením se upravují škodní zástupci jmenovaní tuzemskou pojišťovnou a pojišťovnou z třetího státu, která v České republice pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxpského hospodářského prostoru. V případě pojišťovny z třetího státu tato povinnost nevzniká v té zemi Evropského hospodářského prostoru, kde je pojixxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxjí výhodu jednotného evropského pasu, a na rozdíl od pojišťoven ze zemí Evropského hospodářského prostoru musí v každém členském státu Evropského hosxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxlení povolení k provozování pojištění odpovědnosti. Tedy tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího státu musí při podání žádosti o udělení tohotx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxní bance předložit seznam škodních zástupců ustanovených v ostatních členských zemích Evropské unie (jméno, adresa). To vyplývá z formulace samotnéxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jde-li o fyzickou osobu, bydliště nebo místo podnikání, nebo, jde-li o právnickou osobu, sídlo v tom členském státě, ve kterém byl ustanoven.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxiště, místa podnikání nebo sídla poškozeného odlišný od členského státu, ve kterém došlo k uzavření pojistné smlouvy [písm. a)], a od členského státu oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxéhá evidenci, má bydliště, místo podnikání nebo sídlo, resp. vozidlo je evidováno nebo mu byla přidělena značka pojistitele (§ 2 písm. m) odst. 1 až 3), x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxště, místa podnikání nebo sídla poškozeného [písm. c)], nebo že ke škodě došlo v třetím státu, který se prostřednictvím své kanceláře pojistitelů připxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxublice, pojištěného v České republice, kdy poškozeným je slovenský občan.
Škodní zástupce tak jménem a na účet pojistitele, jehož zastupuje, projxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxřízení.
Zákon umožňuje, aby škodní zástupce svoji činnost vykonával jménem a na účet více pojistitelů. Takto mohou působit např. tzvx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxo nároků na náhradu způsobené škody, tak i ve vztahu k příslušným správním orgánům nebo soudům a jiným institucím, pokud se jedná o šetření škodné událosxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxtě nebo sídla poškozeného.
Jmenováním škodního zástupce však nedochází k zániku práva poškozeného uplatnit své právo na náhradu škody přímo proti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxdního zástupce samo o sobě nepředstavuje otevření pobočky pojišťovny a škodní zástupce není považován za podnikatelskou jednotku. Prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx o pojišťovnu z členského státu, resp. požádat domovský orgán dohledu o udělení povolení, jedná-li se o pojišťovnu z třetího státu.
Poxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxm členském státě. V rámci Evropské unie se tak vytváří informační síť, která by měla podstatně zjednodušit situaci osob poškozených provozem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx pojišťovna povinna oznámit Kanceláři všechny změny předávaných údajů týkajících se škodního zástupce. Kancelář je povinna tyto informace bez zbytexxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu pro Českou republiku
Ustanovení článku 6 odst. 4 směrnice 90/618/EHS se týká případu, kdy pojišťovna se sídlem v jednom členském stáxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xojištění odpovědnosti v jednom či více ostatních členských státech. Je to situace odlišná od té, která je upravena 4. motorovou směrnicí, kde není podmxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx diskriminaci v případě dopravních nehod vzniklých v zemi, kde má oběť rezidenci, ale škůdce je pojištěn u zahraniční pojišťovny poskytující v zemi oběxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxoto, že se jedná o zahraniční pojišťovnu v rámci režimu volného poskytování služeb, znevýhodněn při uplatňování svého přímého nároku vůči pojišťovně xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxavit, že pojišťovny využívají stejné subjekty - tedy škodním zástupcem a zástupcem ve smyslu článku 6 odst. 4 směrnice 90/618/EHS je jedna a tatáž osobax x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh (§ 15a).
Hlavním úkolem tohoto škodního zástupce je vypořádání nároků vznesených osobou poškozenou provozem vozidla, bylo-li pojxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx republiky [písm. a)] a pokud ke škodě došlo na území členského státu nebo na území třetího státu, který se prostřednictvím své kanceláře pojistitelů přxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxovědnosti formou volného pohybu služeb (není zde usazen, tj. nemá na území České republiky pobočku). Tohoto škodního zástupce tak nezřizuje pojišťovxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Jako příklad můžeme uvést škodu způsobenou občanu České republiky provozem vozidla pojištěného pojišťovnou z členského státu, která není v České rexxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxní nároků vznesených poškozeným a provádí opatření k jejich konečnému vyřízení.
Viz komentář k § 9a odst. 3 až 5.
Vxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxí zástupce pojistitele ve vztahu ke Kanceláři ve věcech týkajících se evidence pojištění odpovědnosti (§ 15) a plnění z garančního fondu (§ 24 odst. 7 a xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxdní zástupce ustanovené na území České republice těch pojišťoven, kterým bylo uděleno v jiném členském státě než České republice povolení k provozováxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxsených osobou poškozenou provozem vozidla, bylo-li pojištění odpovědnosti sjednáno s pojišťovnou, kterou škodní zástupce zastupuje, pokud má poškxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 písm. m)] v jiném členském státě, než v České republice [písm. b)]. K tomu se váže ještě alternativní podmínka, a to buď že ke škodě došlo v jiném členském xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxných karet [písm. d)]. Jako příklad můžeme uvést škodu způsobenou občanu České republiky provozem vozidla registrovaného ve Spolkové republice Němexxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxliky Německo, přičemž k dopravní nehodě došlo na území Rakouska.
Odvolává-li se zákon na úpravu práva EU, pak povinnost členských států zřídit tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xšechny členské státy přijmou veškerá opatření, aby všechny pojišťovny pojišťující odpovědnost z provozu vozidla jmenovaly škodního zástupce v každxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxez ohledu na to, zda se jedná o pobočku nebo přeshraniční obchod) se sídlem v členském státě jiném než státě trvalého bydliště poškozené strany, a
b)
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxnském státě bydliště nebo sídla poškozeného.
Škodní zástupce tak jménem a na účet pojistitele, jehož zastupuje, projednává škodxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxud tato pojišťovna sjednala pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena a bylo-li toto pojištění účinné v době vznixx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxkozeného tím ale nezaniká možnost se obrátit se svými nároky přímo proti pojišťovně, která odpovědnost z provozu vozidla, kterým byla poškozenému škoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxým stranám a v plném rozsahu tyto nároky uspokojit, včetně zastupování pojišťovny před soudy při rozhodování o těchto právech či povinnostech.
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovny a škodní zástupce není považován za podnikatelskou jednotku (viz komentář k § 9a odst. 4).
Tímto ustanovením se zohledňuje sxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xa území České republiky usazena). V takovém případě plní povinnosti škodního zástupce (§ 9c odst. 1 až 3) vedoucí této pobočky zřízené na území České repxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti na základě svobody dočasně poskytovat služby (§ 9b odst. 1). V takovém případě plní povinnosti škodního zástupce, kterého musx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xx xxdifikovaného znění.
V obou případech tyto
fikce
platí, pokud pojišťovna pro jí sjednaná pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které má obvykxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x škodní zástupce, a to jednoho pro ta pojištění odpovědnosti, která se týkají provozu vozidel s obvyklým stanovištěm v České republice (tj. pojištění sxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxl s obvyklým stanovištěm v jiném členském státu než České republice.
Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky
Ustanovení uxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxno přitom spočívá na straně pojistitele.
Co se rozumí základní povinností týkající se provozu na pozemní komunikaci vymezujx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx odst. 2 tohoto zákona, které je v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěný odpovídá.
Mezi neoprávněné pouxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx majetku podle § 50 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přestupcích.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxstník dopravní nehody nesplní povinnost neprodleně ohlásit příslušníkovi Policie ČR dopravní nehodu, při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby anexx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxovozu), popřípadě i jinou dopravní nehodu, při níž dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby (s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na doprxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxtníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích (§ 47 odst. x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxou podmínkou je, že v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3 tohoto zákona. Přehlédnout nelze, že zákon o silnxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) zákona o silničním provozu je řidič povinen podrobit se na výzvu příslušníka Policie ČR, příslušníka Vojenské policie, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Podle ustanovení § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním.
Orixxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, pod vlivem alkoholu, a dále osoba, u které je důvoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxkoholu v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, odborné lékařské vyšxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah jiné návykové látky než alkoholu je povinna se podrobit také osoba, u níž se lze důvodně domníxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xřivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s užitím jiné návykové látky.
Vyzvat uvedené osoby ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxtel, její ošetřující lékař, strážník obecní policie nebo osoby pověřené kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxoba pověřená kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život anebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, zaměxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Orientačním vyšetřením se rozumí dechová zkouška, odběr slin nebo stěr z kůže nebo sliznic. Odborným lékařským vyšetřením se rozumí cílené klinické vxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxt uvedená vyšetření, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Podle § 67 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 273/2008 Sb., o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxdezření na ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou pomocí dechové zkoušky nebo odběrem slin anebo potu, popřípadě odborné lékařské vyšetřenx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx strpění příslušných úkonů vyzvat.
Takto obecně pojatá dikce dost dobře neodpovídá sledovanému záměru. Pro právo pojistitexx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, který byl v příčinné souvislosti se vznikem škody.
Technické požadavky na provoz silničních a zvláštních vozidel upravuje především zákon č. 56/xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxobilosti typu silničního vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku rozhoduje na záklaxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31 odst. 1 a § 34 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Jednání vymezené tímto ustanovením je zakázáno xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x zákona o silničním provozu).
Řidičská oprávnění se zapisují do řidičského průkazu, který musí mít jeho držitel při řízení motorového vozidla u sebx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x0a a 81 zákona o silničním provozu.
Zákaz činnosti jako trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel může uložit přexxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xdsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního pxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxkon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachaxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx doba, po kterou bylo pachateli před právní mocí rozsudku oprávnění k činnosti, která je předmětem zákazu v souvislosti s trestným činem, odňato podle zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxchatele, jako by nebyl odsouzen.
Trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel připadá v úvahu zejména u trestných činů uxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xedbalosti podle § 273 trestního zákoníku, ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku. Trestný čin řízení motorového vozidla bex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxkaz činnosti za přestupky uvedené ve zvláštní části zákona o přestupcích nebo v jiném zákoně a na dobu tam stanovenou, nejdéle na dva roky, a jde-li o činxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxel přestupek touto činností nebo v souvislosti s ní.
Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxiny doby výkonu této sankce upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že její další výkon není potřebný (§ 14 zákona o přestxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak zákonem o silničním provozu.
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva pojistitele, pokud neprokáže, že nemohl jednání pojištěného, zpravidla fyzické osoby, ovlivnit. Je tedy v zájmu provozovatele vozidla věnovax xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxděníhodnou roli však nebude mít v situaci, když pojištěný jako řidič vozidla nebude ochoten se podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu, a tuto zkoušku xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xyto výjimky jsou upraveny v § 5.
Rozsah povinnosti Ministerstva financí uhradit újmu, kterou je povinna nahradit osoba provozující vxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxstliže mu vzniká nárok na náhradu vyplacené částky proti osobě, která újmu způsobila. Poškozený má v těchto případech právo se obrátit se svým nárokem nx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxdu hospodárnosti nakládání s prostředky státního rozpočtu, neboť není důvodu, aby Ministerstvo financí zřizovalo zvláštní útvar pro likvidaci škod xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxí škodu na území cizího státu, uhradí vzniklou újmu Kancelář nebo smluvně dohodnutý pojistitel. Pojistné plnění vyplacené Kanceláří, včetně nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxi osobě, která je povinna nahradit způsobenou újmu, na náhradu toho, co za tuto osobu plnilo, jestliže byla tato újma způsobena za okolností uvedených v x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xápoje nebo pod vlivem omamné látky, je toto právo ministerstva omezeno stejným způsobem, jako právo zaměstnavatele na náhradu škody proti zaměstnancx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení § 250 až § 264, přičemž rozsah náhrady škody upravuje § 257 zákoníku práce takto:
"(1) Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250 jx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku přxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch látek.
(3) Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat, kromě částky uvedené v odstavci 2, i náhradu ušlého zisku.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry svého zavinění.".
Zánik pojištění odpovědnosti
Ustanovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí vozidlo uvedené v pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti.
Pro zánik pojištění podle tohoto ustanovení je rozhoduxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
K evidenci vozidel viz poznámky k § 2 písm. b) tohoto zákona.
Znění účinné od 1.ledna 2015:
Podle § 13 zákona č. 56/2001 Sb.x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxgistru silničních vozidel na základě
a)
žádosti vlastníka silničního vozidla, pokud silniční vozidlo
1.
bylo předáno provozovateli zařízení xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
3.
bylo zničeno, nebo
b)
oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a). K žádosti přiloží
a)
doklad o ekologické likvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx
xx
xxxxxx xxxxxzující zničení silničního vozidla, jedná-li se o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3,
c)
technický průkaz silničního vozidla,
d)
osvědxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xísm. c) až e) se k žádosti nepřikládají, pokud byly zničeny spolu s vozidlem.
(5) Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) bod 1 ověří obecní úřad obcx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxního vozidla dále
a)
odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a
b)
vyznačí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Pro zánik pojištění odpovědnosti podle tohoto ustanovení není rozhodující, zda bylo vozidlo vyřazeno z evidence trvale nebo dočasně.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvení § 13 platí:
xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxidlo a přípojné vozidlo zaniklo nebo zanikl účel jejich využití,
b)
zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se registrovaného xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu vozidla týkající se téhož vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxho vozidla předloží potvrzení o převzetí autovraku, vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu.
xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxu vozidla a v registru silničních vozidel. Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla poxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxvzdá tabulky s přidělenou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle odstavce 1 písm. a), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxbností dočasně vyřadí vozidlo z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla. Doba dočasného vyřazení vozidla z registru nesxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxidla z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla prodlouží. Doba dalšího prodloužení nesmí přesáhnout 6 měsíců od uplynutx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí osvědčení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou, paměťovou kartu vozidla, pokud byla vydána a předložit technický průkax xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxu silničních vozidel údaj o počátku doby, během níž je vozidlo dočasně vyřazeno z provozu na pozemních komunikacích.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxích vozidel. Vlastník vozidla je povinen k žádosti přiložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel.
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxání obecního úřadu obce s rozšířenou působností o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla z registru motorových vozidel platí i na úzxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxede obecní úřad obce s rozšířenou působností
a)
výmaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru silničních vozidel,
b)
záxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxru silničních vozidel.
(2) Vlastník silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinen nejpozději do sedmi dnů od právní moci rozhoxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi se o trvalé vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla podle § 13 odst. 2, odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvěxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxit technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k vyznačení záznamu o zrušení technické způsobilosti silničního motorového xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalém vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru. Registrační značka se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xd 1. ledna 2015:
Podle § 12 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2015 platí:
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu vozidla5) a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnostx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události.
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží technický průkaz silničního vozidla k vyzxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxůsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a
b)
neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu oxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxžádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiložx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzidlo vyřazeno z provozu podle odstavce 1 písm. b), je vlastník silničního vozidla povinen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 10 dnů ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxlky s přidělenou registrační značkou,
b)
předložit technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu a
c)
oznxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud
a)
je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a
b)
má silniční vozidlo platné osvědčení o technxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdčení o registraci silničního vozidla a tabulky s přidělenou registrační značkou a vyznačí ukončení vyřazení z provozu v technickém průkazu silničníxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx s přidělenou registrační značkou.
Pro zánik pojištění odpovědnosti podle tohoto ustanovení je z hlediska jeho kontextu rozxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdla.
Občanský zákoník, na který se odkazuje v poznámce pod čarou č. 19, se zrušuje s účinností k 1. lednu 2014 novým občanským záxxxxxxxx
xxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxení smlouvy, nebo
b)
s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; vypoví-li však pojistitel životní pojištěxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko zakázané v § 2769,
b)
do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.
Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období. Vypoví-li pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se k xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx sledované skutečnosti pojistiteli bezodkladně oznámit.
Znění účinné od 1. ledna 2015:
K zápisu zániku vozidla viz poznámky k odst. x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x tohoto zákona a kompetenci Ministerstva financí ke stanovení náležitostí potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zanikléhx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxblikace.
Na nesplnění povinnosti pojistníka navazuje oprávnění pojistitele podle § 13 odst. 3 tohoto zákona.
Se zánikem pojištění odpovědnoxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxá pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojisxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xdevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence, tj. pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxušné registrační místo o vyřazení vozidla z provozu podle zákona š. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Případná ztráta zelenx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtné zaplaceno; doba přerušení počne uplynutím dvou měsíců ode dne splatnosti pojistného až do jeho zaplacení.
Přeruší-li se pojištění během pojisxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxlostmi. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby, jen je-li to výslovně ujednáno.
Existují-li zákonné důvody trvání povinného pojxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmo území Evropské unie, popřípadě mimo území Evropského hospodářského prostoru, kteří při vstupu na území České republiky nemají platnou zelenou karxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxí se uzavírá s Kanceláří a je uzavřeno zaplacením pojistného. Bez tohoto pojištění neumožní Policie ČR jízdu vozidla na území České republiky.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxa uvedeného v pojistné smlouvě pouze na území České republiky. Vstupem České republiky do Evropské unie musí každé pojištění odpovědnosti z provozu voxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxenské státy. S ohledem na to, že Česká republika se po vstupu do Evropské unie stala jejím vnitřním státem, došlo k podstatnému snížení uzavíraných smlux x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxeláři se stanoví povinnost vydat řidiči doklad o hraničním pojištění, kterým se řidič cizozemského vozidla prokazuje při silniční kontrole - viz § 17 xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxinnosti pojištění odpovědnosti v případě provozu cizozemského vozidla na území České republiky je podle tohoto ustanovení povinnost zaplatit navýšxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxovat zákon.
Takto se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xomu, že hraniční pojištění má převážně krátkodobý charakter a pojistné za toto pojištění se platí jednorázově, zákon vylučuje vracení nespotřebovanxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxvislá na evidenci údajů o tomto pojištění. Tato evidence je nezbytná jak k zabezpečení plnění povinností stanovených tímto zákonem vlastníkům vozidexx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se stanoví pojišťovně lhůta jednoho měsíce pro oznámení vzniku, změny nebo zániku pojištění Kanceláři.
Původně byla v odstavci 1 upravena povinnoxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxl s výjimkou z pojištění odpovědnosti. Toto ustanovení se v praxi ukázalo jako více problematické než efektivní. Původní doklad o pojištění odpovědnoxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxu, při vkládání vozidla do tzv. depozita, tj. při odevzdání tabulky se státní poznávací (registrační) značkou a osvědčení o registraci orgánu evidencx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xilničního vozidla z provozu (§ 12 zákona č. 56/2001 Sb.) nebo při jiných změnách v registru vozidel. Problémy nastávaly při změně např. motoru, barvy atxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxšné změny v evidenci silničních vozidel apod. Navíc se jednalo o problematiku, která nepatří do tohoto zákona, ale do zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxéna z důvodu jeho vydávání na dobu neurčitou. Novelou provedenou zákonem č. 137/2008 Sb. byl proto tento doklad zrušen a nahrazen toliko zelenou kartoxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xochází k zásadní změně v charakteru registru vozidel. Podle nového § 4 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je registr silničnícx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxr xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxatické mise,
c)
ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního voxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxzených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou,
e)
vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
f)
technických údajů schválených typů silničních vozidel.
Důvodová zpráva k tomu uvádí, že se opouští zastaralá koncepce tzv. centrálníhx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxru budou shodně jako v dnešní úpravě zejména příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Zakotvuje se propojení na základní registry a některx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxných údajů v zásadě odpovídá dnešní právní úpravě doplněné o některé potřebné údaje (např. o vyřazení vozidla z provozu, odcizení, atd.). Zapisované úxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxí údajů o zástavních právech k vozidlu. Tato úprava předcházející úpravu Rejstříku zástav nebyla v praxi využívána, a to mj. s ohledem na charakter regixxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxvodu se také v textu Centrální registr vozidel nahrazuje registrem silničních vozidel.
Evidenci údajů o pojištění odpovědnosti vedx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xmluv, které mají ve svém pojistném kmeni, a to do jednoho měsíce ode dne vzniku příslušné skutečnosti. Tato data Kancelář předává Ministerstvu dopravyx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxiduální případ, zejména pokud se jedná o kontrolu plnění tímto zákonem stanovených povinností, a dále pro účely likvidace pojistných událostí z garanxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxdené Kanceláří mohou být sděleny pojistiteli. Je zřejmé, že se bude jednat o ty údaje, které se vztahují k pojistným smlouvám o pojištění odpovědnosti uxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxých smluv porovnávat přímo s daty vedenými v registru vozidel. Na druhé straně je třeba zabezpečit, aby takto získané údaje nebyly zneužívány marketinxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxtvem dopravy. Určitě je to však cesta ke zlepšení kvality dat vedených v souvislosti s daným pojištěním odpovědnosti.
Vlastníku vozixxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v původním znění před novelou provedenou zákonem č. 239/2013 Sb. povinnost odevzdat přidělxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxůtě 14 dnů nebylo uzavřeno nové pojištění odpovědnosti. Toto ustanovení je zde od počátku, avšak svým charakterem nepatří do tohoto zákona. Jedná se o exxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x evidence. Po této novele je povinnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností vyřadit silniční vozidlo z provozu stanovena v § 12 odst. 1 písm. b), pxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, předložit technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznaxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxužití. Při obnově pojištění lze podle odstavce 7 požádat o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu, pokud současně splňuje podmínky technické xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxavce, ale i § 15 jako celku.
Povinnost obnovit pojištění do 14 dnů ode dne jeho zániku je upravena tak, aby se nevztahovala pouze na sjednání pojištěnxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xojistné plnění v případě pojistné události. Pojistná smlouva může totiž obsahovat ustanovení, kterým se povinnost pojistitele poskytnout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxjetku, ale lze ho vztáhnout i na jiná škodová pojištění, resp. na pojištění obecně. Má-li být splněna povinnost pojištění odpovědnosti v případě provoxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxla povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události.
Je samozřejmé, že tato xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxčná pro uzavření nové pojistné smlouvy i pro vyřazení silničního vozidla z provozu s ohledem na to, že zákon č. 56/2001 Sb. vyžaduje, aby jiné změny údajx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh vozidel v rozporu se zákonem, tj. bez pojištění odpovědnosti, a tím i k zátěži garančního fondu. V souvislosti s touto lhůtou vzniká otázka oprávněnosxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, která nezbavuje vlastníka vozidla povinnosti podle § 1 odst. 2. Proto požadavek České kanceláře pojistitelů prokázat, že vozidlo nebylo během dané 1x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxoť i když se stal vlastníkem vozidla, ne vždy má po nabytí tohoto vlastnictví vozidlo k dispozici. Z praktického hlediska si tak praxe vyžaduje budoucí úxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxištění dané odpovědnosti, a ne již zánikem zákonného pojištění podle právní úpravy platné do demonopolizace tohoto pojištění, tj. do 1. ledna 2000. Poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx tedy vozidlo provozováno na veřejné pozemní komunikaci po 1. lednu 2000, nevzniká vlastníku vozidla v souladu s § 1 odst. 2 tohoto zákona povinnost ani xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xilničních vozidel vytváří Kancelář tzv. oznamovací soubory, které obsahují údaje o osobách, které nesplnily povinnost podle odstavce 5. Kancelář sdxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xebo sídla vlastníka vozidla. Tyto orgány pak z úřední povinnosti provedou příslušná šetření a shledají-li k tomu zákonné důvody, zahájí příslušné sprxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxními orgány, je nejen nízké procento osob, které neplní povinnosti v souvislosti s pojištěním odpovědnosti, ale významnou měrou tato součinnost přisxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xro administrativní zjednodušení a zvýšení efektivity je umožněno využívat prostředků dálkové komunikace.
Pojistitelům se stanovx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pojistného (§ 3b odst. 2), vedení evidencí a statistik v pojištění odpovědnosti a předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na předcházxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xýkajících se pojištění fyzických a právnických osob (§ 129 odst. 6 zákona o pojišťovnictví).
Jde o provázanost zpracování osobních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx0 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Pokud bylo silniční vozidlo vyřazeno z provozu z důvodu nesplnění povinnosti podle odstavce 5x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxm, aby ve své evidenci nevedla toto vozidlo jako vozidlo provozované v rozporu se zákonem, což má svůj důvod, mimo jiné, i ve vazbě na § 24c.
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxstru silničních vozidel, který zbytečně zatěžuje text zákona a do budoucna by bylo vhodné jeho přenesení do vyhlášky č. 205/1999 Sb.
Infoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxěrnice 2009/103/ES, která členským státům ukládá povinnost vytvořit tato střediska s cílem usnadnit poškozeným získat informace nezbytné k uplatněxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxcky se lze s touto povinností Kanceláře setkat na její informační internetové adrese www.ckp.cz. Tato služba umožňuje poškozeným získat k určitému daxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxé využít ve prospěch spotřebitele i při odhalování pojistných podvodů souvisejících s provozem vozidel. Jedná se o významné snížení pojistných plněnxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxrem silničních vozidel (§ 15 odst. 3 a 12). Informace o vozidlech s výjimkou z pojištění odpovědnosti [§ 5 odst. 1 písm. b) a c)] má povinnost shromažďovxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxrá z důvodů jejich určení musí zůstat utajena.
Takto shromažďované informace musí Kancelář uchovávat nejméně po dobu 7 let ode dne trxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uplynutí této doby informace nezbytné k uplatnění svého nároku na náhradu újmy. Ty se týkají pojistitele a pojistné smlouvu o pojištění odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xůže uplatnit svůj nárok na náhradu újmy, která byla způsobena provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti.
Databáze vznikxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxské unie, čímž se usnadňuje cesta k získání informací potřebných pro uplatnění jejich nároků na náhradu škody způsobené vozidly s obvyklým stanovištěx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xčelové komunikaci provozuje vozidlo uvedené v § 2 písm. a) tohoto zákona bez pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou jeho provozem, pokud se nejednx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxtupku také v případě, kdy takové vozidlo pouze ponechá na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.
Znění účixxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xčelové komunikaci provozuje nebo na takové pozemní komunikaci ponechá vozidlo uvedené v § 2 písm. a) cit. zákona bez pojištění odpovědnosti za škodu zxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xx0 do 40 000 Kč. V případě příkazního řízení může být jedinou sankcí pokuta, jejíž výše je vcelku nekoncepčně stanovena naprosto pevnou částkou, takže odxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxrmace in peius, takže ani pak nebude možné uložit jinou pokutu než ve výši 5 000 Kč.
Tento přestupek nepodléhá bodovému hodnocení.
Pokud by se takoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxvní delikt podle § 16a odst. 1.
Přestupku podle tohoto ustanovení se dopustí fyzická osoba jako vlastník vozidla, která v přípxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxtná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xegistraci nebo osvědčení o technickém průkazu.
Znění účinné od 1. ledna 2015:
Přestupku podle tohoto ustanovení se dopustí fyzická osoba jako řidxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xro řidiče vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vůči § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, který se v případě tohoto přestupku neuplatní.
Tento přestupek nepodléhá bodovému hodnocenxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxjimkou řidiče vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxklad o hraničním pojištění.
Zelenou kartu vydá pojistitel pojistníkovi bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, týkající se tuzemského vozixxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxa).
Na řízení o přestupcích se vztahuje především zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/20xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxkoně stanoveno jinak.
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem spxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsů nebo o trestný čin.
K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xodle zákona o přestupcích ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo měl jednat, a jde-li o jednání na příkaz, ten kdo dal k jednání příkaz.
Za přestupex xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xe přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xpolečném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný.
Pokutu lze uložit do 1 000 Kč, nestanoví-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xiný zákon nepřipouští uložit v takovém řízení pokutu vyšší.
Zákaz činnosti lze uložit jen za přestupky uvedené ve zvláštní části zákona o přestupcíxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo k níž je třeba povolení nebo souhlasu státního orgánu a spáchal-li pachatel přestupek touto činností nebo v souvislosti s ní.
Do doby zákazu čixxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxo činnost vykonávat.
Od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce upustit, jestliže pachatel přestupku způsoxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxní jeden rok, nelze jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie.
Přestupky projedxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu náklady spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení se hradí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo vnitra České republiky v dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxích 1 000 Kč, byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie, zvyšuje se paušální částka o 1 500 Kč; byl-li přibrán znalec z obxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
Podle § 87 zákona o přestupcích platí, že není-li pochybnosti o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil a nebyla-li věc vyřízena v blokovém řxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Oznamuje se vždy písemně. Obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal. Včasxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyšší výměru sankce, než byly uvedeny v příkaze. Příkaz, proti kterému nebyl včas podán odpor, má účinky pravomocného rozhodnutí. V příkazním řízení nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx se vyznačuje naprostou neformálností, rychlostí a bezprostředním účinkem. Jde o způsob projednávání méně závažných přestupků. Jeho podstata spočíxx x xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xsou: spolehlivé zjištění přestupku (úplné a přesné), k vyřízení přestupku nestačí domluva, obviněný z přestupku je ochoten stanovenou pokutu zaplatxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxviněný z přestupku pokutu zaplatit, nelze přestupek v blokovém řízení projednat. Proti uložení pokuty v blokovém řízení nelze podat řádný opravný proxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxatel zaplatit pokutu na místě, vydá se mu blok na pokutu na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxtí právnická osoba, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx bez pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou jeho provozem, pokud se nejedná o vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti (§ 5 tohoto zákona).
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xdpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající sx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, neodevzdá ve stejné lhůtě tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci nebo osvědčxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že na dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci provozuje nebx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xe nejedná o vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti (§ 5 cit. zákona).
Za tento správní delikt se uloží pokuta od 5 000 do 40 000 Kč. Pokud jde o příkxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxíkazu vydaného na místě za podmínek stanovených v § 150 odst. 5 správního řádu, není zvlášť upravena. To je nicméně sporné z hlediska zachování principu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxace in peius, někteří autoři jej však dovozují výkladem (viz např. Vedral, J.: Správní řád. Komentář. II. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 1171).
xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xiž o jiný správní delikt, nýbrž o přestupek podle § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.
Na rozdíl od sankcí za přestupky podle § 16 odst. 2 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxnává o přestupcích a jako takové je již uvedeno v § 16 odst. 2. Na příkazní řízení o správních deliktech podle § 16a odst. 1 se plně vztahuje ustanovení § 15x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx deliktu podle odstavce 1 neaplikovatelné.
Společná ustanovení
U správního deliktu podle § 16a odst. 1 tohoto zákona xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx provozu apod.
Otázkou je, co je na správních deliktech podle § 16 a 16a tohoto zákona tak specifického, jak se to uvádí v důvodové zprxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxul-li od jejich spáchání jeden rok (§ 20 odst. 1 zákona o přestupcích).
I pro přestupky podle § 16 tohoto zákona však platí, že je nelze projednat, popxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxonem přenesené působnosti podle § 26a tohoto zákona.
Vzhledem k rozdílu v sankcích za přestupek podle § 16 odst. 1 písm. c) tohoto zákona s ohledem nx xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx újma za tento přestupek projednaný ve správním řízení činí nejméně 2 500 Kč (1 500 Kč dolní hranice pokuty a 1 000 Kč paušální částka nákladů řízení).
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxto zákona, než jak je upravena ustanovením § 55 zákona o přestupcích, podle něhož k projednání přestupku je místně příslušný správní orgán, v jehož územxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věc i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.
Dojde-li kx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxuběhu s jiným přestupkem, nebude možné tyto přestupky projednat ve společném řízení podle § 57 odst. 1 zákona o přestupcích, ale každý samostatně.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlo za předpokladu pojištění odpovědnosti podle § 1 odst. 2 tohoto zákona ustanovení upravuje jednak povinnost řidiče mít při provozu vozidla na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxmkami uvedenými v druhé větě tohoto ustanovení.
Od 1. ledna 2015 se jako doklad o hraničním pojištění bude vydávat zelená karta.
K zelené kartě vix x x xxxxx xxx x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvědnosti viz § 5 tohoto zákona.
Oddíl třetí
Kancelář
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která je oprávněna vyvíjet činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Považuje se za tuzemskou pojišťovnu, na jejíž činnost se přiměřeně použijí usxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxx xx xxxxx 4.
Ustanovení vymezuje působnost Kanceláře, a to taxativním způsobem.
Ke garančnímu fondu blíže viz § 24 txxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
Vymezuje se působnost Kanceláře i do oblasti zábrany škod v provozu na pozemních komunikacích a předcházení trestné činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxx
Ustanovení upravují vznik a zánik členství pojistitele nebo pojišťovny z jiného členského státu v Kanceláři. Zde je třeba vzít v úvahu, že pxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxací činnosti udělené v členském státě sídla pojišťovny platné pro celé Společenství (EHP), přičemž se uvedené povolení vztahuje také na právo usazováxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxmořádných příspěvků členů Kanceláře, a to pevnou částkou za vozidlo uvedené v pojistné smlouvě nebo procentuálním podílem z předepsaného pojistnéhox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxsti Kanceláře.
Technické rezervy upravuje § 51 a násl. zákona o pojišťovnictví. Změna provedená rekodifikační novelou (zákon č. 303xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vniklé z pojistné smlouvy, přičemž jde o synallagma spočívající ve vzájemné povinnosti poskytnout pojistné plnění oprávněné osobě, nastane-li pojixxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstitele je podmíněná, spojená s nejistotou, zda pojistná událost nastane nebo kdy tato událost nastane. Tato změna měla být promítnuta i do odstavce 10x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxle k uzavírání pojistných smluv v pojištění odpovědnosti nebo nařízení pojistiteli převést pojistný kmen pojištění odpovědnosti, tak navazuje na poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxí-li Česká národní banka při výkonu dohledu nad činností tuzemské pojišťovny nebo nad činností tuzemské zajišťovny porušení povinnosti, která se vztxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxdpisem, nebo
b)
právní úpravou státu, na jehož území je činnost vykonávána,
uloží této pojišťovně nebo zajišťovně odstranit nedostatky a určí k toxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh nedostatků, ve stanovené lhůtě provedení změny
a)
osoby, která má účast na jejím řízení,
b)
v osobě jejího prokuristy,
c)
člena jejího přexxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx škod v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
jestliže jí zjištěné nedostatky v činnosti této pojišťovny nebo zajišťovny souvisí s výkonem činnosxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ztráta přesahuje 20% jejího základního kapitálu,
a)
přednostně použila zisk po zdanění k úhradě neuhrazené ztráty nebo doplnění rezervního fondu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx fondy.
Pokud Česká národní banka zjistí v hospodaření tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny nedostatky, které by mohly ohrozit nebo ohxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxx xakáže volné nakládání s aktivy,
c)
zavede nucenou správu,
d)
pozastaví oprávnění k uzavírání pojistných smluv nebo oprávnění k uzavírání zajxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Účastníkem řízení podle uvedených ustanovení je pouze dotčená tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, můxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxk.
Česká národní banka informuje příslušný orgán dohledu státu, na jehož území provozuje tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna svoji činnxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxhly ohrozit nebo ohrožují splnitelnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxm se řeší, kdo bude s Kanceláří jednat za pojišťovnu se sídlem mimo území ČR po jejím vstupu na trh s pojištěním odpovědnosti do doby obdržení Kanceláří píxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxat, tj. vedoucí pobočky zřízené na území ČR nebo škodní zástupce.
K dluhům vzniklým ze závazků podle § 24 odst. 2 a podle § 29 je Kancelxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxtví, pokud nejde o pohledávky za pojistiteli, kteří obdobně k těmto dluhům vůči Kanceláři tvoří technické rezervy podle odstavce 6. Stejně jako u pojišxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxěrku Kanceláře auditorem.
Informační povinnosti Kanceláře
Původně v souladu s čl. 5 první motorové směrnice (72/166xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na území jiného členského státu. Dalším rozšířením informačního servisu pro spotřebitele je pak výše zmíněná povinnost Kanceláře vytvořit informačxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxádají informační povinnosti vůči poškozeným s cílem usnadnit jim získání informací nezbytných k uplatnění svých přímých nároků na náhradu újmy.
Txxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxci osoby vlastníka, resp. držitele či obvyklého řidiče vozidla, jehož provozem byla poškozenému újma způsobena, identifikaci pojišťovny a jejího poxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx žádost poškozeného za podmínky, že ke škodné události došlo v členském státě, a to provozem vozidla s obvyklým stanovištěm v členském státě. Informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxu, je-li tento stát účasten v systému zelených karet.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xbdobné informace jako poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, a to za podmínky, že
1.
ke škodné události došlo na území České rexxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxé, že sdělení informací Kanceláří je podmíněno prokázáním oprávněného zájmu ze strany poškozeného. Ten je proto povinen uvést v žádosti o sdělení infoxxxxx
xx
xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxx x xxxxxxxxxní značce vozidla, jehož provozem byla újma způsobena, a státu, v němž byla registrační značka vydána. Tuto povinnost má však jen pokud jsou mu takové údxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxředisky členských států. Kancelář je tak oprávněna poskytovat informace o vozidlech s obvyklým stanovištěm na území České republiky informačnímu stxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxým poskytují na žádost. Naopak, sama Kancelář může od těchto středisek potřebné informace vyžadovat.
Podle tohoto ustanovení poskxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxnky, že by našemu občanu byly ve státě bydliště nebo sídla poškozeného poskytnuty stejné informace. Zohledňuje se tak postup některých jiných než členxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxní organizační strukturu Kanceláře, vymezují její orgány a jejich působnost. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Kanceláře, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxeláře v době mezi zasedáními správní rady.
Shromáždění členů
Nejvyšším orgánem Kanceláře je shromáždění členů, na kterxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx To je také důvodem, proč musí být zástupci České národní banky uděleno slovo na tomto shromáždění, pokud o něj požádá. Původně tato práva a povinnosti náxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxu, a to s účinností od 1. dubna 2006. Ministerstvo financí od tohoto data zůstalo regulátorem, do jehož
kompetence
náleží příprava zákonů včetně odpovxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxtutární orgán a musí se uskutečnit nejméně jedenkrát za 12 měsíců. První shromáždění členů Kanceláře se konalo dne 22. října 1999 na Ministerstvu finanxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní členů Kanceláře je vázána na charakter provozování pojištění odpovědnosti jejími členy z jiných členských států. Shromáždění členů Kanceláře by oxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxch států provozujících dané pojištění na základě volného poskytování služeb, tj. bez trvalé přítomnosti na našem území. Z tohoto důvodu se vylučuje poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvat služby, tj. právo provozovat pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území hostitelského členského státu, a to v rozsahu povolení uděleného přísxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tj. usazení (viz zákon o pojišťovnictví).
Každý člen Kanceláře má jeden hlas, tj. nepřihlíží se k podílu člena na trhu s pojištěním odpovědnosti anx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiky. Právní úprava současně řeší situaci, kdy svolané shromáždění členů nebude usnášeníschopné. V takovém případě správní rada musí do třiceti dnů svxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxmské pojišťovny a zahraniční pojišťovny, které mají na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Vymezuje se příslušnost shromáždění členů Kanceláře, jejíž obsah lze stručně shrnout jako rozhodování o nejzásadnějších činnostech a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx včetně jeho změn podléhá předchozímu schválení Českou národní bankou jako orgánem dohledu. To je odůvodněno tím, že zákon ani jiný právní předpis nemůxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxmi v § 18 odst. 2 písm. a), b), d) a f), tj. činnostmi významnými z hlediska jejího hospodaření, vykonává Česká národní banka. Ze zákona tedy musí mít právx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxo či nepřímo podléhají jejímu dohledu a ručí za závazky Kanceláře, což má samozřejmě dopad i do jejich činnosti.
Zákonem č. 160/2013 Sb. došlo k rozšxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxí prostředků fondu zábrany škod podle § 23b. Nově vložený § 23a a 23b rozšiřuje činnost České kanceláře pojistitelů o tvorbu a užití fondu zábrany škodx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxek členů, který slouží k úhradě nákladů Kanceláře, se určuje pevnou částkou za vozidlo uvedené v pojistné smlouvě nebo procentuálním podílem z předepsxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxvku. Myšlenka jeho úprav zákonem vznikla s ohledem na úhradu nákladů vynaložených před rokem 2000 zakládajícími členy Kanceláře na vznik Kanceláře. Nxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xyžadován podíl na nákladech, které musely být vynaloženy ještě před zavedením smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Přitom je třeba vzxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxkci informačního střediska atp. V tom je rozdíl oproti situaci v některých jiných členských státech Evropské unie. Zřizovací náklady Kanceláře činilx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxx xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxsti poukázat xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx si neživotní pojišťovna přeje, aby její pobočka kryla rizika zařazená do odvětví 10 v části A přílohy I s vyloučením odpovědnosti dopravce, musí předloxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxoví, že "členské státy, na jejichž území neživotní pojišťovna hodlá v rámci volného pohybu služeb krýt rizika zařazená do odvětví 10 v části A přílohy I s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxčního fondu hostitelského členského státu."
V čl. 158 věnovanému danému pojištění se pak uvádí:
"1. Pokud neživotní pojišťovna prostřednictvxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxém členském státě, hostitelský členský stát musí na uvedené pojišťovně požadovat, aby se stala členem národní kanceláře a garančního fondu tohoto stáxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxlohy I (kromě občanskoprávní odpovědnosti dopravce) krytá v rámci poskytování služeb. Uvedený příspěvek se vypočte na stejném základě jako u neživotxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxedené odvětví v hostitelském členském státě nebo počtu rizik, jež jsou v uvedeném odvětví v uvedeném tomto hostitelském státě kryta.
3. Hostitelskx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xe tato pravidla vztahují na neživotní pojišťovny usazené v tomto státě."
Garančním fondem se přitom rozumí v souladu s čl. 1 písm. c) směrnice 90/618xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxi nebo na zdraví způsobených neidentifikovaným vozidlem nebo vozidlem, ke kterému nebyla splněna povinnost pojištění odpovědnosti. Uvedený článek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xkody minimálně do výše povinného pojištění v případě věcných škod nebo škod na zdraví způsobených nezjištěným vozidlem nebo vozidlem, u něhož nebyla sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xubsidiární nebo nesubsidiární a právo stanovit, jak se mají řešit nároky mezi tímto orgánem a osobou nebo osobami odpovědnými za nehodu a jinými pojišťxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxškozený nějakou formou prokázal, že osoba, která je za škodu odpovědná, není schopna nebo odmítá zaplatit.
2. Poškozený může v každém případě uplatxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xýplatu případné náhrady škody.
Členské státy však mohou výplatu náhrady škody uvedeným orgánem vyloučit u osob, které do vozidla, jež věcnou škodu xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx mohou výplatu náhrady škody tímto orgánem omezit nebo vyloučit v případě věcné škody způsobené nezjištěným vozidlem.
Pokud však orgán vyplatil náxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vyloučit uhrazení náhrady věcné škody na základě toho, že totožnost vozidla nebyla zjištěna. Nicméně členské státy mohou stanovit spoluúčast poškozxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxisy členského státu, kde k nehodě došlo. V tomto ohledu mohou členské státy vzít mimo jiné v úvahu, zda úraz vyžadoval nemocniční ošetření.
4. Každý čxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxst. 3 kodifikované směrnice jako profesní organizace vytvořená v souladu s doporučením č. 5, přijatým dne 25. ledna 1949 Podvýborem pro silniční dopraxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx oprávněny provozovat pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Plní také požadavky a ustanovení uvedené v Ženevských doxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxledem na nevýznamný objem pojištění realizovaného formou přeshraničního obchodu pojišťovnami z jiných členských států, kdy by se tento příspěvek jexxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx/2013 Sb. zavedla i příspěvek do fondu zábrany škod. K tomu blíže viz komentář k § 23a a 23b.
xxxxxxx xxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxnání tohoto orgánu je jednáním Kanceláře a zavazuje Kancelář vůči třetím osobám (srov. např. § 13 obchodního zákoníku). Zákon přitom výslovně stanovíx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxanovením se vymezuje působnost správní rady Kanceláře. Zasedání správní rady řídí její předseda nebo místopředseda, kteří jsou do těchto funkcí volexx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxře a jeho zástupce.
Obdobně jako v § 20 odst. 3 došlo zákonem č. 160/2013 Sb. k rozšíření rozsahu činnosti správní rady, kdy podle nově vloženého písxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxe do tohoto fondu a na návrh Komise o vnitřních předpisech pro poskytování dotací a půjček z tohoto fondu. Fond zábrany škod byl uvedeným zákonem doplněn x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xově vloženého § 23b. Tato Komise také správní radě předkládá ke schválení návrhy pravidel, kterými se řídí postup při poskytování dotací a půjček z fondx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x aktivy, kterými jsou kryty technické rezervy pojišťoven. Tedy především bezpečně tak, aby byla maximálně eliminována rizika jejich ztráty, s čímž soxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tedy zajišťovalo dosažitelnost v čase, ve kterém mají být použity ke svému účelu.
Rozhodnutí správní rady Kanceláře jsou přijata, poxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxona se zasedání správní rady svolává zpravidla jedenkrát měsíčně.
Kontrolní komise
Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xinností Kanceláře zabezpečované mezi zasedáními správní rady výkonným ředitelem Kanceláře a jeho zástupcem. Dále pak kontrolní komisi přísluší dohxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxty jejich splatnosti, tak i stanovené výše (§ 18 odst. 5 a § 20 odst. 3 a 4).
Členové kontrolní komise jsou voleni shromážděním členů Kaxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnu by měly zajistit nestrannost v jejím rozhodování. Proto členství v kontrolní komisi je neslučitelné se současným členstvím ve správní radě Kanceláxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu pojišťovny, která je členem Kanceláře, nebo členem dozorčího orgánu anebo prokuristox xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxdivé a úplné informace, a to pro účely výkonu její činnosti obsahově vymezené zákonem. To je důležité zejména ve vztahu k členským pojišťovnám Kancelářxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxkytnout jakoukoliv jinou informaci, která by mohla být jejím obchodním tajemstvím. Nakonec z obdobných důvodů směrnice Solventnost II v čl. 53 odst. 1 xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxn stanoví kontrolní komisi povinnost informovat správní radu Kanceláře o zjištěných nedostatcích v činnosti Kanceláře nebo o neplacení, pozdním plaxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxvantní
opatření a informovat dohledový orgán v pojišťovnictví, tj. Českou národní banku jak o způsobu projednání, tak i o přijatých opatřeních. Dohlxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxodování správní rady.
Výkonný ředitel
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xástupce, řídí činnost Kanceláře v souladu s rozhodováním správní rady.
Fond zábrany škod
V Poslanecké sněmovně byl již při prxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xmínit např. § 64 zákona č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, kdy pojišťovny musely přispívat do tzv. "Fondu pro podporu při úrazech motorovxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxími výdaji, byla polovina zbytku použita k vytvoření rezervy až do výše 5 000 000 Kč, druhá polovina zbytku pak sloužila k zábraně úrazů motorovými vozidxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxmi korporacemi, na propagace opatrné jízdy a opatrné chůze apod.). Ještě podle § 14 odst. 4 zákona č. 185/1999 Sb., o pojišťovnictví, pojišťovna vytvářxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxy škod si stanovila sama pojišťovna. Vzhledem k tomu, že jeho tvorba nebyla uznána jako odečitatelná položka ze základu daně z příjmů pojišťoven, ztratxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxtí nákladů na předcházení škodám a jejich minimalizaci a na propagaci těchto činností. Tvořil se z
-
z přijatého pojistného z jednotlivých druhů pojxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxbranná opatření;
-
z úrokových výnosů prostředků fondu;
-
z výnosů úvěrů poskytnutých z prostředků fondu;
-
z finančních prostředků poskxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x
x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxení.
Fond zábrany škod se používal na
-
financování zábranných opatření, která působí na odstraňování příčin vzniku pojistných událostí nexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
V době centrálně řízené ekonomiky byl používán i k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky (§ 8 vyhlášky č. 118/1984 Sb.), na rozxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků (§ 13 nařízení vlády č. 127/1988 Sb.x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxedení tohoto způsobu doplňkového zdroje financování zejména složek hasičských záchranných sborů je uváděna obdobná praxe v některých zemích EU. O toxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxivé většině uvedených států se spolufinancování hasičských sborů nerealizuje formou daně uvalené na pojistné z pojištění odpovědnosti z provozu vozxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xožáru. Některé státy poplatek zavedly ve velmi zúžené podobě, např. v Polsku se vztahuje pouze na pojištění zemědělských budov, v Belgii pouze na povinxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxek historický původ. Např. ve Velké Británii se (na základě zákona z r. 1865) určuje z hrubé hodnoty pojištěného majetku, přičemž jeho vybírání je omezexx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdů hasičských jednotek a složek Ministerstva vnitra, které zabezpečují výkon dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, objasňují přxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxžní prostředí ještě nestlačilo sazby pojistného na minimum, nemělo jeho zavedení takový dopad do sazeb pojistného.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxko povinnosti pojišťoven, členů Kanceláře, včetně osvobození placených příspěvků do tohoto fondu od daně z příjmů (§ 19 odst. 1 písm. s) zákona č. 586/1xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právnické osoby by bylo neefektivní a vyvolalo by další náklady, o které by se snížily vybrané prostředky. Stávající systém řízení České kanceláře pojxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxného ve výši 3% z jeho ročního objemu, výnosy z investování dočasně volných prostředků tohoto fondu a další prostředky z investovaní těchto prostředkůx xxxxx
xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxo fondu, o kterých rozhodne správní rada.
Povinností každého člena Kanceláře je odvádět do fondu zábrany škod nejméně 3% z ročního obxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Zákon tak nebrání, aby např. shromáždění členů Kanceláře rozhodlo o vyšším příspěvku do tohoto fondu.
Povinnost odvodu tohoto příspěvku vzniká v sxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxí zákona jde o celkový výnos ve výši mezi 500 až 600 mil. Kč. Aby docházelo k postupnému naplňování tohoto fondu, splácení příspěvku jednotlivých pojišťxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo vybraného pojistného. Jde o to, aby se částka určená jako příspěvek do tohoto fondu odváděla ze skutečně inkasovaného, časově nerozlišeného pojistnxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxcím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno. Předepsaným pojistným je konečná částka pojistného po přirážkách a slevách, kterox xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za určité časové období. Z toho plyne, že přijatým pojistným bude skutečně zaplacené předepsané pojistné za období kalendářního roku. Termín "přijatx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt. Účelem zavedení jeho tvorby je získání prostředků k úhradě nákladů spojených s pořízením techniky složek Integrovaného záchranného systému potřexxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvozu schválených vládou a realizací programů na prevenci v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jde o doplňkový zdroj k financování těchto aktivxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nehodovost nebo snížit důsledky takto vzniklých událostí. Proto půjde zejména o technické vybavení složek IZS, prostředky na operační střediska hasxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xtrátě životů nebo k těžkým újmám na zdraví. Je zcela nepochybné, že pojišťovny nejsou vybaveny expertním aparátem, který by produkoval odborně podložxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrovni zpracovával projekty, které by byly následně financovány z fondu zábrany škod. To se promítlo do složení a náplně činnosti Komise podle § 23b.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že fond zábrany škod má v prvé řadě sloužit k vícezdrojovému financování hasičských záchranných sborů. Z tohoto důvodu byly zákonem stanoveny minimáxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxačních středisek hasičskému záchrannému sboru. Částka ve výši 60% celkové výše prostředků fondu zábrany škod se přitom neopírá o žádnou, věcně podložxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxtřebného objemu prostředků. Z těchto 60% pak nejméně 20% musí připadnout na úhradu těchto nákladů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí. Dalších nxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
x
xxxxxxxxxx složkami IZS Hasičský záchranný sbor České, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxné bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxi složkami IZS také poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem; pro období mimo krizový stav jsou takovými složkami v případxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezpečnost silničního provozu a programů prevence v oblasti škod způsobených provozem vozidel. Celkem tedy 90% prostředků fondu zábrany škod má ze záxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx zákona takové regulace. Vyloučeno, bohužel, není ani možné krácení prostředků státního rozpočtu určených ke krytí nákladů, které budou hrazeny i z toxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxných sborů, která byla rozdělena do dvou skupin. První skupinu tvořila opatření realizovaná s ohledem na maximální zachování podmínek pro účinnou ochxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xouvisející s reorganizací HZS ČR. Druhou skupinu představovala úsporná opatření související se službami pomoci občanům v tísni.
Uxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxmisi podle § 23b dává kontrolní pravomoc vůči příjemcům prostředků z garančního fondu a těmto příjemcům povinnost poskytnout Komisi na její vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxprokázal oprávněné použití poskytnutých prostředků, vzniká mu ze zákona povinnost tyto vrátit. Lhůtu, ve které je povinen vrácení provést, stanoví Kxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxupoval způsobem podle odstavce 5, tedy porušil účel, pro který byly prostředky poskytnuty, nebo neprokázal jejich skutečné použití a přitom je v soulaxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády v souladu s § 517 odst. 2 OZ, resp. § 1970 NOZ.
Komise
V návaznosti na zavedexx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xde o orgán kanceláře s uvedeným, zákonem vymezeným rozsahem činnosti. Hlavním důvodem vzniku této Komise je zabezpečení nestranného a odborného posuxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxela vymyká danému charakteru orgánů Kanceláře. Proto také není uvedena ve výčtu orgánů Kanceláře podle § 19, neboť její specifická činnost, personálnx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxtčených složek státu a pojišťoven v Komisi má zabezpečit její vyvážené rozhodování a vzájemnou kontrolu zabraňující tomu, že prostředky budou použitx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxtečné, schopné efektivního rozhodování při minimálních nákladech. S ohledem na převažující zaměření užití prostředků fondu zábrany škod podle § 23a xxxxx x x x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx člen policejním prezidentem jako zástupce Policie České republiky, jeden člen je jmenován ministrem vnitra a jeden ministrem zdravotnictví. Tito člxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxvy, a to zejména z důvodu odborného pokrytí rozhodování Komise ve věcech projektů zaměřených na bezpečnost silničního provozu [§ 23a odst. 3 písm. c)]. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxbornosti v pojištění odpovědnosti včetně dokládání a
interpretace
statistik zobrazujících vývoj daného pojištění [§ 18 odst. 2 písm. f)] a současně xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxenuje je také odvolává.
Činnost Komise řídí její předseda, který je volen Komisí z jejích členů stejně jako jeho zástupce, který řídí Komisi v jeho nexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxch členů.
Ze zákona se výkon funkce člena Komise posuzuje jako jiný úkon v obecném zájmu (§ 203 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxdu mzdy nebo platu sice není podle zákoníku práce zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout, avšak na druhé straně tomu zákon ani nebrání. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xbsahem statutu Kanceláře přijímaného shromážděním členů podle § 20 odst. 3 písm. g), a to po jeho předchozím schválení Českou národní bankou.
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx Komise zpracovávat vždy v dostatečném předstihu tak, aby byly stanoveny priority použití těchto prostředků. Tím vzniká možnost příjemců těchto prosxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxití těchto prostředků nebude sloužit k nákupu stejné techniky nebo jiných věcných prostředků či technologií, ale použití prostředků z veřejných rozpxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxrhu nemůže být vytvořena určitá rezerva pro mimořádné případy nebo, že může v důsledku takové mimořádné potřeby být dokonce již schválený návrh v průběxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zásahy složek IZS zásadní pro záchranu zdraví, životů a majetku.
Návrhy programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel budou ve značné míře závixxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xejich součástí i podpora výchovy dětí a mládeže zaměřená do oblasti prevence těchto škod.
Rozhodování o prioritách rozdělení prostředků z fondu záxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xříjemců včas a efektivně zasahovat při situacích ohrožujících zdraví, životy a majetek osob, resp. předcházet vzniku takových situací, které souvisxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx rizika návratnosti prostředků použitých formou půjček k realizaci schválených opatření apod.
S uvedenými činnostmi Komise souvisí i potřeba vnixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xondu zábrany škod, poskytováním dotací a půjček z tohoto fondu náleží do rozsahu působnosti výkonného ředitele podle § 23. Návrh rozsahu této působnosxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxrzích rozhodne.
Nezbytnost kontroly čerpání prostředků fondu zábrany škod byla zmíněna v komentáři k § 23a odst. 5 a 6. Orgánem, který tuto kontrolx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx již z dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx na rozdělení prostředků z fondu zábrany škod na následující kalendářní rok předkládá Komise ke schválení správní radě Kanceláře (§ 21), Ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pokud k němu kterýkoli z těchto orgánů nevysloví nesouhlas. Ten je možné vyjádřit pouze z důvodu rozporu určení prostředků fondu zábrany škod s jeho určxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Pokud některý z uvedených orgánů vysloví nesouhlas s návrhem, vzniká Komisi povinnost předložit těmto orgánům upravený návrh, který by měl vytýkaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxačí, pokud s ním vysloví souhlas alespoň dva z uvedených orgánů. Přestože zákon nestanoví zvláštní lhůtu pro schválení upraveného návrhu, lze analogixxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxitkám orgánu, který vyjádřil nesouhlas s původním návrhem. Pokud Komise dojde k závěru, že vznesené námitky nejsou
relevantní
, může být upravený návrx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxsouhlas může být vyjádřen více než jedním z těchto orgánů. Aby byl schvalovací proces co nejefektivnější, měly by vnitřní předpisy Komise řešit tyto víxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx konečného znění návrhu, aby se předešlo následným problémům.
Garanční fond
Ustanovení upravuje tvorbu garančního fonxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxné za hraniční pojistné, které vzhledem k tomu, že vozidla vstupující na území Společenství musejí mít pojištění odpovědnosti platné po celou dobu jehx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxů podle § 18 odst. 5, náhrady plnění z garančního fondu, na které vzniká Kanceláři právo podle odstavce 7 a 9, a příspěvky Kanceláře placené osobami, kterx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx připomenout, že v daném případě nejde o pojistné plnění, neboť se nejedná o plnění z pojistné smlouvy, s výjimkou plnění z hraničního pojištění.
xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xrovozem byla újma způsobena. Primárně se hradí újma na zdraví nebo usmrcením, plnění za škodu na věci nebo ušlém zisku poskytuje Kancelář pouze za podmíxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa zdraví, upravuje odstavec 3.
Jedná se o plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxsm. a) tohoto zákona, s výjimkou vozidla podle § 5.
V tomto případě se jedná o specifické plnění za újmu způsobenou provozem tuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxdit tuto újmu, které neupravuje právo EU. V podstatě jde o garanční schéma, které chrání poškozeného i pojistníka proti insolvenci pojistitele. Součaxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx neboť nedostatky v činnosti člena Kanceláře dopadají na ostatní členy.
Podle tohoto ustanovení Kancelář plní za újmu způsobxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxzozemské vozidlo je vymezeno v § 2 písm. c). V daném případě se jedná o pojistné plnění z pojištění uzavíraného Kanceláří.
Toto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xxxx xxx xterém povinnost uzavřít hraniční pojištění při provozu cizozemského vozidla na území České republiky nevzniká řidiči cizozemského vozidla, který jx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxo státu. Náhradu vyplaceného plnění pak Kancelář požaduje po příslušném garančním fondu podle odstavce 9.
Ustanovení vycháxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxb.
I v daném případě jde o plnění vycházející z právní úpravy EU. Podle čl. 15 směrnice 2009/103/ES, je-li vozidlo odesláno z jexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxím po dobu třiceti dnů, přestože vozidlo nebylo v cílovém členském státě řádně registrováno. V případě, že se vozidlo během tohoto období stalo účastníxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Tímto ustanovením se vymezuje, co se rozumí závažnou újmu na zdraví podle odstavce 2 písm. a). Jde o takový zásah do života a zdraví poškozxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxatnění. S takovou újmou na přirozených právech člověka spojuje § 2956 a násl. NOZ povinnost k náhradě nemajetkové újmy.
Tímto ustanoxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx-li o právo podle odstavce 2 písm. b), c) a g), pak se uplatní stejné podmínky, jaké jsou v § 9 stanoveny pro uplatnění nároku na pojistné plnění proti pojixxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxůsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění z garančního fondu podle odstavxx x xxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxení předmětné škodné události Policií České republiky je ohlášení dopravní nehody příslušníkovi Policie ČR (srov. § 47 odst. 4 nebo 5 zákona č. 361/20xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xídí úpravou uvedenou v § 6 odst. 2 a 5, tj. podle právní úpravy NOZ týkající se náhrady újmy způsobené provozem vozidla, včetně teritoriálního rozsahu xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx
Dané ustanovení řeší případy, kdy vznikne mezi Kanceláří a pojistitelem, popřípadě Ministerstvem financí v případech podle § 11, spor o tom, kdo má xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxři poskytnuté plnění nahradit.
Horní hranicí plnění Kanceláře z garančního fondu při jedné škodné události jsou limity pojistného pxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxt.
Pokud Kancelář plní z garančního fondu, vzniká jí nárok na náhradu poškozenému vyplaceného plnění, a to včetně nákladů na jinou osoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxvozovatel a řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena újma. Co se týká řidiče, pak pouze v případě, že mu vznikla povinnost nahradit takto způsobenox xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxozovatele nelze určit (viz § 2930 NOZ).
Ustanovení se netýká případů, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo v důsledku odcizení vozidla podle § 12 odsxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění nebo formou náhradního plnění, požaduje náhradu vyplaceného plnění na příslušném gxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxtění odpovědnosti (§ 5), pokud se nejedná o výše uvedené případy, o výluky z pojištění odpovědnosti podle § 7 nebo o náklady vzniklé plněním ze systému sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vznikla povinnost k její náhradě.
Kancelář má právo pověřit vyřízením žádosti o plnění z garančního fondu včetně nároků na náhradu txxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxedkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí nebo i jinou osobu. V takovém případě pověřené osobě poskytuje všechny pro vyříxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxat o nich mlčenlivost podle § 127 zákona o pojišťovnictví.
Náhradní plnění z garančního fondu
K § 24a a 24b:
Náhradní plnění je poskyxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x) nebo neustanovila škodního zástupce (§ 9a až 9d). Tento institut zavedla tzv. čtvrtá motorová směrnice, v kodifikované směrnici se jedná o čl. 24 a 25 v xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ximž došlo v jiném členském státě než v členském státě bydliště nebo sídla poškozeného, a které byly způsobeny provozem vozidel pojištěných a majících oxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxné věci. Kancelář je povinna tuto žádost vyřídit do dvou měsíců od jejího podání. V rozsahu, v jakém Kancelář škodu nahradila, jí vzniká právo na náhradu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvu. Obdobně je poskytováno Kanceláří náhradní plnění občanům České republiky, kterým byla způsobena újma v jiném členském státě, pokud nelze zjistit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxípady, kdy pojišťovna nesplnila povinnost do tří měsíců od nahlášení škodné události plnit nebo sdělit důvody svého neplnění, resp. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxtění odpovědnosti z provozu vozidla v jiném členském státě, než je Česká republika, neustanovila v České republice škodního zástupce (§ 9b a 9c).
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxnském státě, než je Česká republika, který provozuje na území České republiky pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na základě práva dočasně poskyxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxla s obvyklým stanovištěm v České republice, pojištěným u tohoto pojistitele a pokud ke škodné události došlo na území členského státu, resp. třetího sxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxky v případě, kdy pojišťovna, která provozuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v jiném členském státu než České republice, neustanovila v Česxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xež v České republice, pojištěným u tohoto pojistitele a pokud ke škodě došlo na území členského státu, resp. třetího státu zapojeného do systému zelenýxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxního fondu, přičemž posuzuje, zda je na toto plnění právní nárok.
Právo na náhradní plnění nevzniká, pokud poškozený již předložil žxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxobena, nebo jejímu škodnímu zástupci a pokud do tří měsíců ode dne předložení požadavku na náhradu škody obdržel vyjádření této pojišťovny nebo jejího xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxteli.
Pro splnění povinnosti Kanceláře plnit formou náhradního plnění nebo sdělit poškozenému důvody, pro které toto plnění snížixx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxradu vzniklé újmy nebo sdělí poškozenému důvody, pro které svoje plnění snižuje nebo pro které odmítá plnit, pak Kancelář takovou žádost odloží.
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx měsíců ode dne jejího obdržení. Sdělení musí být učiněno bez zbytečného odkladu po jejím obdržení, a to buďto pojišťovně, která uzavřela pojistnou smlxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxském státě sídla dané pojišťovny nebo její pobočky poskytovat náhradní plnění, anebo osobě, která je povinna nahradit újmu, samozřejmě pokud je tato oxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxho vyřizováním žádostí o náhradní plnění v členském státě sídla pojišťovny nebo její pobočky, která nepůsobí v pojištění odpovědnosti z provozu vozidxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
Současně s výplatou náhradního plnění Kanceláří dochází k přechodu práva, které vzniklo poškozenému vůči osobě, která je povinna nahradix xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxného než České republiky), poskytl náhradní plnění poškozenému s bydlištěm nebo sídlem v tomtéž členském státu a uplatnil své právo na náhradu proti Kaxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxbena škoda, mělo v době vzniku škodné události své obvyklé stanoviště na území České republiky. Tato úprava platí obdobně i pro náhradní plnění poskytoxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxž je Česká republika, způsobena újma, nebo není-li možné do dvou měsíců ode dne vzniku újmy způsobené provozem vozidla zjistit pojišťovnu, které vznikxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxné částky náhradního plnění proti:
1.
garančnímu fondu v členském státě, ve kterém došlo ke škodě, a to v případě,
-
kdy nelze zjistit vozidlo, jehxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
2.
garančnímu fondu v členském státě, na jehož území má vozidlo, jehož provozem byla újma způsobena, obvyklé stanoviště, pokud nelze zjistit pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxviště, je v souladu s čl. 1 odst. 4 kodifikované směrnice definováno v § 2 písm. m) tohoto zákona jako území státu,
1.
jehož státní poznávací značkou nxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxdlu pojistitelem nebo jiná rozlišovací značka byla vydána, jestliže vozidlo nepodléhá evidenci vozidel, ale na vozidle je umístěna značka přidělená xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx takové vozidlo nevyžaduje ani registrační značka ani značka přidělená pojistitelem nebo jiná rozlišovací značka, která je obdobou státní poznávací xxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxřeno, nebo o vozidlo se státní poznávací značkou či jinou registrační značkou, která neodpovídá nebo přestala odpovídat vozidlu, a to v případech poskxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxo náhradního plnění z garančního fondu vzniká Kanceláři právo vůči tomu, kdo je povinen nahradit újmu, na náhradu toho, co za něho plnila včetně nákladů xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxe osob, pak za takovou pohledávku Kanceláře odpovídají xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti (§ 5), kterou hradí Ministerstvo financí (§ 11), za újmy vyloučené z plnění z pojištění odpovědnosti za škoxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxtění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením způsobené provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba.
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx To znamená, že ti, kteří řádně splnili svoji povinnost a uzavřeli pojistnou smlouvu, přispívají prostřednictvím pojistitelů do garančního fondu Kanxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxké iniciativy) důvod k zavedení povinnosti vlastníků silničních vozidel, v případě provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti, tj. v rozporu s pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xohoto titulu a současně se snížily příspěvky pojistitelů, jejichž zdrojem je pojistné vybírané od jejich klientů jednajících v souladu se zákonem. Mixxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xteří porušují zákon tím, že provozují vozidlo v rozporu se zákonem.
V žádném případě nejde o dvojí trestání, neboť příspěvek není ukládán v rámci sprxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x
xx xxx xx xxxx
x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxek je konstruován jako soukromoprávní sankce za nesplnění zákonem uložené povinnosti tak, jak tomu je v celé řadě případů. Není vázán na to, zda vozidlexx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxdu uhradit, ale je vázán na to, že tuzemské vozidlo bylo provozováno v rozporu s předmětným zákonem. Konstrukce příspěvku navíc odpovídá názoru Ústavnxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx základní lidská práva a svobody, nesmějí svými negativními důsledky přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na těchto opatřeních". Je xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxu vyvolány odstraňováním tohoto protiprávního stavu a jde tedy o mimořádné výdaje Kanceláře. Podobné principy úhrady nákladů povinným již v českém prxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxěnému advokátovi) uhradit náklady tohoto řízení advokátní komoře, tedy profesnímu společenství advokacie zřízenému zákonem podobně jako Kancelářx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu přenést na něj náklady daňového řízení.
Z hlediska historického lze připomenout § 62 zákona č. 81/1935 Sb. z. a n., podle kterého nesplní-li držxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxtní příspěvek ve prospěch fondu zmíněného v § 64, a to ve výši úhrnné částky prémií, jež by byly zaplaceny při pojištění podle § 56, odst. 2, u některé úřadex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxek předepíše úřad provádějící trestní řízení.
Také v rámci členských států Evropského hospodářského prostoru funguje systém uplatňování obdobnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xejnižší počty nepojištěných vozidel v rámci celé Evropské unie (pod 1%). Základní principy právní úpravy v těchto členských státech korespondují s úpxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxší pojistné pro vozidla stejné kategorie.
Ve Finsku stanovuje zvýšené pojistné Finská kancelář, a to specificky pro každý případ. Může být až čtyřixxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxtuje souběžně se sankcemi v oblasti správního práva, které jsou však tamními správními orgány ukládány spíše výjimečně díky vysoké efektivitě uplatňxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepojištěného vozidla s jeho následným prodejem nebo v případě nepatrné hodnoty jeho sešrotování. Je evidentní, že britský systém jde tak daleko, že zxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxědnosti z provozu vozidla tuto otázku řeší obecně tak, že v čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS se členským státům ukládá přijmout veškerá nezbytná opatřexx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxy ve dvou "starších" členských státech Evropské unie (Finsko, Švédsko).
Novela provedená zákonem č. 239/2013 Sb. text zpřesňuje v tom, že právo na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxikaci pouze za podmínky krytí rizika způsobení škody (újmy) jeho provozem daným pojištěním odpovědnosti, pokud zákon nestanoví z této povinnosti výjxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxouvu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (§ 3 odst. 2). V případě cizozemských vozidel je dané porušení řešeno navýšeným pojistným (§ 14 odst. 4 x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xefinici provozovatele podle novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provedené výše uvedeným zákonem se za provozovatexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xegistru silničních vozidel zapsána jiná osoba (§ 2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb.). Tím se zápis provozovatele z dosavadního deklaratorního charakterx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxidla, který byl, resp. měl být, v souladu se zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích takto zapsán v registru silničních vozidelx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxovozovatelem vozidla, aby v 30 denní lhůtě podle odstavce 4 Kanceláři prokázala, že jí povinnost k zaplacení příspěvku nevznikla. Tato povinnost logixxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxidlem nakládat. Zmíněná novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích přináší řadu změn v registru silničních vozidel, které xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxru se zákonem (tedy obdoba tzv. ryzího pojistného k pokrytí finančních závazků z tzv. nepojištěných škod) a druhou složku tvoří náklady Kanceláře na upxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxla zákon. Proto nelze náklady této činnosti považovat za běžné náklady Kanceláře, ale naopak za mimořádné, vyvolané odstraňováním protiprávního staxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxá se o analogii nároku na úhradu nákladů souvisejících s regresní náhradou podle § 24 odst. 9 zákona.
Při zjišťování skutečností, ktxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx. Zákon č. 239/2003 Sb. rozšiřuje zdroje informací, ze kterých Kancelář vychází při zjišťování osob, kterým vznikla povinnost uhradit kanceláři příxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx odst. 2 písm. b)) a z údajů poskytovaných správními orgány, které získaly v rámci řízení vedených v souvislosti se správními delikty na úseku pojištění xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xepodléhají registraci (motokolo, motorový ruční vozík atp.). Kancelář tedy v těchto případech nemůže vycházet z informací získaných porovnáním výšx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tento odstavec upravuje doručování výzvy k úhradě příspěvku jako nezbytnou podmínku splatnosti příspěvku a stanoví lhůtu jeho splatnosti.
Fikce
doxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxčasně zakotvuje možnost obeslané osoby prokázat, že nejedná/nejednala v rozporu se zákonem a není tedy povinnou osobou k úhradě příspěvku. Je diskutaxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xřemeno je zde na obeslané osobě. Do důkazní nouze se dostává např. ten, kdo nikdy vozidlo, u kterého neexistence pojištění odpovědnosti z jeho provozu vxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, byla zákonem č. 239/2013 Sb. doplněna povinnost Kanceláře uvádět jakou součást této výzvy výsledek porovnání údajů z databáze pojistných smluv vedxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxh provozu vozidel na pozemních komunikacích. Obeslaná osoba tak bude moci zjistit, zda výzva nebyla založena na chybných datech a také to, kdo taková daxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
Toto ustanovení je konstatováním, že i v případě úhrady příspěvku nezanikají povinnosti stanovené předmětným zákonem ve vztahu k provozovanéxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
x xxxpadě zjišťování adres povinných osob sděluje na žádost Kanceláře tyto informace i místně příslušné registrační místo. Toto ustanovení je nezbytné v pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Výkon dohledu nad činností Kanceláře
Dohled je upraven především v § 84 a násl. zákona o pojišťovnictví. Dohled v pojišťoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxťoven a zajišťoven. Nedílnou součástí dohledu je dohled nad činností pojišťovny nebo zajišťovny ve skupině podle § 87 až 91 zákona o pojišťovnictví.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxřediska (§ 15a), uzavírání dohod s kancelářemi pojistitelů cizích států, s jejich informačními středisky a s orgány pověřenými v jiných členských stáxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti.
Česká národní banka se opravňuje ukládat Kanceláři opatření k odstranění zjištěných nedostatků v její činnosti. V přxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx případě dosáhnout až xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xřijetí statutu Kanceláře shromážděním členů, včetně jeho změn, podmíněno jeho předchozím schválením Českou národní bankou. Členové Kanceláře pak pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xzemí České republiky.
Oddíl čtvrtý
Společná a přechodná ustanovení
Společná ustanovení
Ustanovením se konkretizují osxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx xxst. 5 a § 24c odst. 1 tohoto zákona. Zde je třeba zmínit ustanovení § 1448 NOZ týkající se svěřenského fondu. V případě vozidla jako takto vyčleněného mxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxo zákonem žádná působnost nestanoví.
Přechodná ustanovení
Ode dne nabytí původní účinnosti zákona č. 168/1999 Sb., tj. od 30. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxti byla zákonem č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, stanovena lhůta 3 měsíců od jejího podání. Dnem vydání rozhodnutí ve správním řízení, kterým se těmtx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdnosti, avšak s účinností nejdříve od 1. ledna 2000, tj. dnem přechodu na nový systém pojištění. Tímto dnem vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxtvářet databázi pojištění odpovědnosti týkající se silničních vozidel evidovaných před 1. lednem 2000, která je po 1. lednu 2000 předmětem výměny dat xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x pojistných smluv o pojištění odpovědnosti uzavřených před 1. lednem 2000.
V době, kdy nebyla ustanovena správní rada Kancelářex xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xabytí účinnosti zákona byla stanovena s ohledem na již zmíněnou tříměsíční lhůtu pro vyřízení žádosti pojišťovny o udělení povolení k provozování pojxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré v té době obdržely povolení k provozování daného pojištění odpovědnosti.
Náklady spojené se vznikem Kanceláře vynaložené v roce 1999 uhradili jxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zabezpečeno bezporuchové plnění z tohoto fondu - viz § 24 tohoto zákona. Minimální úroveň těchto prostředků narůstala tak, aby k polovině roku 2001 čixxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxné stanovit ve statutu Kanceláře - viz § 20 odst. 3 písm. g) tohoto zákona.
Tímto ustanovením byl upraven přechod práv a povinnostx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxa v obchodním rejstříku) na Kancelář. Tato úprava odpovídá usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 1998. Česká pojišťovna a.s., převedla podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxonného pojištění jménem a na účet Kanceláře.
V případě nedostatku prostředků vytvořených ze zákonného pojištění na úhradu škod vzniklých z tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxovědnosti se odhaduje na 15 až 20 let. Vyúčtování s Kanceláří provádí Česká pojišťovna a.s., ročně vždy k 31. březnu. Po zhruba čtyřech letech od transfoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxtivy a výše zmíněný
deficit
prostředků nemůže být důvodem pro zvyšování pojistného v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Česká pojišťovna xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx aktuální databázi plátců pojistného za zákonné pojištění a statistiky o vývoji tohoto pojištění za posledních pět let. Tyto údaje sloužily jednak Kanxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xkupin a kategorií silničních vozidel.
Tato činnost Kanceláře a České pojišťovny a.s., podléhá výkonu dohledu Českou národní bankou podle zákona o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xd ukončení zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, tj. od 31.12.1999. Uvedená data jsou přehledem vývoje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx-I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I
I k 31.12. I     2000 I     2001 I     2002 I     2003 I     2004 I
I----------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    x x xxx xxx xxx x  xxx xxx xxx x  xxx xxx xxx x  xxx xxx xxx x  xxx x45 357 I
I----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I
I B    I 7 311 609 599 I 8 446 397 262 I 8 234 7xx xxx x x xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    x x xxx x39 600 I 4 176 697 262 I 3 965 007 000 I 3 639 692 000 I 3 481 294 006 I
I----------I---------------I---------------I---------------I---------------I--xxxxxxxxxxxxxx
x x    x x xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------------I---------------I
 
I----------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------I
x x xxxxxx x     xxxx x     xxxx x     xxxx x     xxxx x     xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    I  271 978 965 I  290 298 702 I  194 851 918 I  309 784 967 I  312 879 055 I
I----------I---------------I---------------I---------------I---------------I-xxxxxxxxxxxxxxx
x x    x x xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I---------------I---------------I
I C    I 3 326 219 265 I 3 070 527 690 I 3 042 096 768 I 2 635 xxx xxx x x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    x x xxx xxx xxx x x xxx 000 000 I 4 584 000 000 I 4 361 000 000 I 4 121 000 000 I
I----------I---------------I---------------I---------------I---------------I------------xxxx
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx x     xxxx x     xxxx x     xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------------I
I A    I  358 987 878 I  758 838 233 I  464 257 555 I
I----------I---------------I---------------I---------------I
I B    I 6 336 501 775 I 5 xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x    x x xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x
xxxxxxxxxxxI---------------I---------------I---------------I
I D    I 3 991 000 000 I 3 468 000 000 I 3 067 000 000 I
I----------I---------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxx
  
  xxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xezerva ČKP (§ 29)
C - stav finančních prostředků
D - stav RZK resp. pohledávky ČKP za členy, § 18/6 (
deficit
)
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xřibyla další podmínka nutná k provozu vozidla na pozemní komunikaci - uzavřená pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozex xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxe 1999,
2.
zákonem č. 56/2001 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. července 2001,
3.
zákonem č. 320/2002 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. srpnx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x005,
6.
zákonem č. 57/2006 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006,
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xýjimkou ustanovení čl. I bodu 73 pokud jde o § 24 odst. 1 a bodu 89 pokud jde o § 24c, které nabývají účinnosti dne 1. ledna 2009,
9.
zákonem č. 274/2008 Sbxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xyhlášení,
b)
čl. XXIII bodů 1 až 6, 8, 10, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 62, 63, 67, bodu 68, pokud jde o § 165 písm. j) a v § 1xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx x x xxx xxxx xxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxem 1. ledna 2013, a
c)
čl. XXVII, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010,
10.
zákonem č. 278/2009 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. ledna xxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 2012, s výjimkou ustanovení § 1 odst. 1, § 68, 69 a § 70 odst. 1 věty druhé, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení,
13.
zákonem č. 18/2012 Sb., ktxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx x x x a části druhé čl. II, které nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení,
15.
zákonem č. 239/20xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxx xxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxzn.: toto ustanovení se netýká zákona č. 168/1999 Sb.) a
16.
zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x
x xxxxxxx k zákonu:
Tato příloha má vazbu na § 24c, který byl do zákona vložen zákonem č. 137/2008 Sb. Určuje denní sazbu pro výpočet výše příspěvku Kanceláři, kxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxx x009 se takovýmto vlastníkům nepojištěný provoz vozidel nevyplatí. Např. za měsíční provoz osobního automobilu o zdvihovém objemu 1 400 cm3 bez pojištxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxx xx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxloviny ročního pojistného.
Výše denního příspěvku se stanoví pro jedenáct druhů vozidel a vychází z maximálních hodnot pojistného pro daný druh voxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR