Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví: Komentář
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
xměna: 2016/679/EU
Změna: 171/2018 Sb.
Změna: 307/2018 Sb.
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
nadpis vypuštěn
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxkonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen "zák. o pojišťovnictví"), se týká provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkonu dohledu nxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x758 až 2872 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "obč. zák."). Pojištění je synallagmatickým závazkem, tj. vyznačujícím se vzájemností xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. pojistníkovi, popř. třetí osobě, pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x
xxxx
x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zajišťovnu, která má povolení k aktivnímu přebírání takového rizika (
cesionář
), a to za dohodnutou část pojistného (zajistného) placeného předávajxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejímu výkonu (dále jen "Solventnost II"), jednak navazxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (dále jen "Naříxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xmlouvy s tzv. Lamfalussyho procesem, tj. s modifikací hierarchického uspořádání unijních legislativních aktů v oblasti finančního trhu a vytvořeníx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxouvy o fungování EU (dále jen "SFEU"). Na první úrovni směrnice upravuje základní zásady, resp. práva a povinnosti. Tyto jsou dále rozváděny na druhé úrxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvanými Evropským orgánem dohledu, kterým je Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ("EIOPA") a přijímanými Evropskox xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxak z § 1 odst. 1 a § 44 odst. 1 písm. c) zákona o ČNB. V této své dohledové činnosti ČNB jedná jako správní orgán v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnýxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxředí jako podmínky pro udržitelný hospodářský růst.
Jako čtvrtou úroveň regulace lze označit obecné pokyny a doporučení pro uplatňování práva EU v xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx adresáty mohou být jak orgány dohledu, tak i finanční instituce, přičemž jsou jejich adresáti povinni vynaložit veškeré úsilí, aby se jimi řídili. Jde x xxxx
xxxx xxx
x xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxny a doporučeními řídí nebo hodlá řídit. V opačném případě je povinen sdělit důvody, pro které tak nečiní či nehodlá činit (tzv. princip "act or explain"xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xykonává určitý "soft" dohled nad dodržováním obecných pokynů a doporučení dohledovými orgány. V případě obecných pokynů a doporučení adresovaných pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xěchto pokynech a doporučeních stanoveno, povinnost jasným a podrobným způsobem podat dohledovému orgánu zprávu o tom, zda se těmito obecnými pokyny a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu orgánu, podmíněn výslovným požadavkem v obecném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxdně posuzuje dostatečnost důvodů, pro které nejsou obecné pokyny nebo doporučení dodržovány. Tím ale není dotčena povinnost finančních institucí vyxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxdmětem zákona o pojišťovnictví je především regulace, tj. úprava podmínek provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnami nebo zajišxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xzemí České republiky. Pod provozování se zahrnuje jak přístup, tj. podmínky povolení k této činnosti, tak i podmínky jejího výkonu včetně ukončení činxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu práva duševního vlastnictví poskytovaného jeho nabyvateli poskytovatelem na základě licenční smlouvy.
Systematika zákona je postavenx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx
xx
xxjišťovnu nebo zajišťovnu se sídlem na území České republiky;
b)
pojišťovnu nebo zajišťovnu se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxv. jednotného evropského pasu, nebo
c)
pojišťovnu nebo zajišťovnu se sídlem na území jiného státu než podle písmene a), nebo
d)
která na území Čxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Evropský hospodářský prostor jiného než Česká republika používá zákon zkrácený název "jiný členský stát" a pro označení státu, který není axx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxené působnosti, prováděcí nařízení a rozhodnutí vydávané Evropskou komisí s vazbou na směrnici Solventnost II:
Nařízení Evropské komise v přenesxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx (dále jen "nařízení Komise 2015/35");
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2303 ze dne xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x koordinující doplňkový dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny.
Prováděcí nařízení Evropské komise (čl. 291 SFEU):
-
proxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modelu v souladu se směrnicí Solventnost II;
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/461 ze dne 19. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technicxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxváděcí nařízení Komise (EU) 2015/462 ze dne 19. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro povolení orgánů dohlexx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož i pro stanovení formátů a tabulek pro informace, které mají zvláštní účelové jednotky podávat v souladu se směrnicí Solventnost II;
-
prováxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny ze strany orgánu dohledu v souladu se směrnicí Solventnost II;
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xrgánů dohledu k použití položek doplňkového kapitálu v souladu se směrnicí Solventnost II;
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/500 ze dne ze dne xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxací úpravy ze strany orgánů dohledu v souladu se směrnicí Solventnost II;
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2011 ze dne 11. listopadu 2015, ktexxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xůči centrální vládě v souladu se směrnicí Solventnost II;
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2012 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxentnost II;
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2013 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standarxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxedkládání informací orgánu dohledu nad skupinou a pro výměnu informací mezi orgány dohledu podle směrnice Solventnost II;
-
prováděcí nařízení Kxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnocení v souladu se směrnicí Solventnost II;
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2016 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí texxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2017 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o upravené faktory k vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xEU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podlx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jde o šablony a struktury zveřejňování specifických informací orgány dohledu v souladu se směrnicí Solventnost II;
-
prováděcí nařízení Komise (xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxanční situaci v souladu se směrnicí Solventnost II;
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/165 ze dne 5. února 2016, kterým se stanoví technické infxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxentnost II;
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/467 ze dne 30. září 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se mění nařízení Komise 2015/35");
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1376 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1630 ze dne 9. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy k uplatnění přechodnéxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxhodného opatření na podmodul akciového rizika");
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800 ze dne 11. října 2016, kterým se stanoví prováděcí texxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxí Solventnost II;
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1868 ze dne 20. října 2016, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, ktxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxváděcí nařízení 2016/1868, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxformace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září do 30. prosince 2016 v souladu se směrnicí Exxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxé pravomoci (čl. 290 SFEU)
-
rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1602 ze dne 5. června 2015 o rovnocennosti solventnostních a obezřetxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx x x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxle jen "rozhodnutí Komise 2015/1602 o rovnocennosti solventnostních a obezřetnostních režimů pro pojišťovny a zajišťovny platných ve Švýcarsku");
x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxlii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích (dále jxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích");
-
rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/309 ze dne 26. listopadu xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxzhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2290 (dále jen "rozhodnutí Komise 2016/309 o rovnocennosti režimu dohledu nad pojišťovnami a zajišťxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxho režimu pro pojišťovny a zajišťovny platného v Japonsku s režimem stanoveným ve směrnici Solventnost II (dále jen "rozhodnutí Komise 2016/310 o rovnxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
-
vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance (dále jen "vyhláška ČNB č. 305/2016 Sb., o předkládáxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x x x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a předkládání výkazů České národní bance tuzemskými pojišťovnami, tuzemskými zajišťovnami, pobočkami pojišťoven a zajišťoven z jiného členského sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxanovení zákona o pojišťovnictví (dále jen "vyhláška ČNB č. 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví"), která provxxx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x x xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxna o pojišťovnictví, tj. upravuje:
a)
způsob výpočtu solventnostního kapitálového požadavku;
b)
podmínky pro použití úplného nebo částečnéxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxob výpočtu vyrovnávací úpravy bezrizikové výnosové křivky;
e)
rozsah, způsob a lhůty pro uveřejňování údajů;
f)
vyhodnocování citlivosti txxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxovaných informací ve zprávě o solventnosti a finanční situaci;
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxdátora tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny, pobočky pojišťovny z třetího státu nebo pobočky zajišťovny z třetího státu;
-
vyhláška č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxádějí § 13 odst. 5, § 19 odst. 3, § 24 odst. 3, § 32 odst. 4, § 34a odst. 3, § 36 odst. 5, § 40 odst. 1, § 42 odst. 3, § 47 odst. 2, § 104 odst. 6, § 107 odst. 6 a § 122 odst. x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxictví pojišťoven a zajišťoven se řídí vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x účetnictví pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami"). Tato vyhláška upravuje:
-
uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce, metody
konsolidace
účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku;
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxťovnictví, včetně exportních pojišťoven, a na Českou kancelář pojistitelů.
Pro úplnost je třeba zmínit i Úřední sdělení ČNB, která sice nejsou xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxna.
Související ustanovení:
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
vyhláška ČNB č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů,
vyhláška ČNB č. 306/2016 Sb., kterou se provádx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx se provádějí některá ustanovení zák. o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami,
čl. 288 až 299 SFEU
Související předpisy EU:
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
směrnice 92/49/EHS,
směrnice 79/267/EHS,
směrnice 92/96/EHS,
směrnice 93/22/EHS,
směrnice 85/611/EHS,
směrnice Evropského parlamentu a Raxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady 2002/97/ES,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/113/ES,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES,
směrnice Evropského pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2011/89/EU,
Lisabonská smlouva (2007/C 306/01),
smlouva o fungování Evropské unie (Celex 11957E),
nařízení Komise 2015/35,
nařízení Komise v pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2014, 2015, 2016, 2017,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450, 2451, 2452,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/165,
nařízení Komise 2016/467x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxhnické normy, pokud jde o postupy k uplatnění přechodného opatření na podmodul akciového rizika,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800,
provádxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xředkládání informací orgánům dohledu,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/812 ze dne 15. května 2017, kterým se stanoví technické informace pro výpxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
rozhodnutí Komise 2015/1602 o rovnocennosti solventnostníxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxch režimů platných v Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a USA, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích,
rozhxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxnnosti solventnostního režimu pro pojišťovny a zajišťovny platného v Japonsku
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1221 ze dne 1. června xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxhé, transparentní a standardizované sekuritizace v držení pojišťoven a zajišťoven
(Výluky z působnosti zákona)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxící do pojišťovnictví, avšak řídí se specifickými právními úpravami a mají odlišný způsob jejich provozování, resp. výkonu. Takovými jsou nemocenskx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsejících s jeho zavedením), důchodové spoření (zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření), doplňkové penzijní spoření (zákon č. 427/2011 Sb., o dopxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejné zdravotní pojištění (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů).
Soukroxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxjuje jeho vznik. Soukromé pojištění časově rozlišuje náklady a výnosy a z tohoto důvodu vytvářejí pojišťovny a zajišťovny k závazkům z pojištění a zajixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxého financování, kdy v daném roce splatné závazky jsou hrazeny z pojistného vybraného v tomtéž roce. V systému sociálního zabezpečení tak musejí být záxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí ručí stát, kdežto za závazky ze soukromého pojištění a zajištění ručí pojišťovny a zajišťovny celým svým majetkem.
V odlišnosti od odstavce 1 se v oxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvení čl. 4, čl. 5, čl. 7 až 9 směrnice Solventnost II. Pojištění na principu vzájemnosti je původní formou, v jaké pojištění vznikalo, a až do počátku 50. lxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojistné riziko každého z nich je rozloženo mezi členy takové pojišťovny. Pojistné plnění a náklady pojišťovny jsou hrazeny z členských příspěvků, jexxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxud v předcházejícím účetním období bylo hospodaření ztrátové. V České republice není tato právní forma pojišťovny dosud povolena, neboť ze zkušenostx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxbám v případě poruchy nebo nehody vozidla za zákonem stanovených podmínek, pojištění realizované a zaručené státem a činnosti fondu pojištění vkladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xelikosti, právního postavení, charakteru a souvisejícího úzkého propojení se systémy veřejného pojištění nebo z důvodu jejich nabídky zvláštních sxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxemí nebo na určité osoby.
Směrnice Solvxxxxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxjistitelem, čímž navazuje na předcházející směrnice. To je také obsahem § 2 odst. 2 písm. h) s dovětkem, že jiný právní předpis může stanovit jinak. V danxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxní a garanční pojišťovny, a.s., (EGAP) a kde se v § 4 uvádí, že: "„Exportní pojišťovna není pojišťovnou podle zákona upravujícího pojišťovnictví a na jexx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxní banky nad touto činností pouze v tom rozsahu, v jakém nejsou upraveny tímto zákonem. Pro účely dohledu podle zákona upravujícího činnost České národxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xpravující distribuci pojištění a zajištění. Distribuovat pojištění a zajištění provozované exportní pojišťovnou je oprávněna exportní pojišťovnx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pojistných nebezpečí a zajištění podle § 1 odst. 2.".." Zákon č. 58/1995 Sb., vznikl před vstupem ČR do EU a samozřejmě s postupem času se ukazuje, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxst nelze považovat za rovnocennou s činností soukromých pojišťoven, a to zejména z důvodu státní záruky za závazky EGAP. Povolení k takové činnosti nemxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v rozporu s čl. 107 a násl. SFEU, tedy bylo by nedovolenou státní podporou. Z tohoto důvodu se novelou č. 375/2015 Sb., alespoň přesněji vymezil charaktex xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xa specifičnost takové činnosti, což dále upřesnily změny provedené zákonem č.171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxšování kapitálu podle solventnostních kapitálových požadavků v souladu s uvedenou směrnicí Solventnost II. Ty se vzhledem k záruce státu za závazky Exxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxle standardního nebo částečného nebo úplného interního modelu, přičemž toto procento činí 30%, čímž je zajištěna dostatečná výše disponibilních proxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxmárního kapitálu, přičemž jeho spodní hranice podle § 79a zůstává zachována.
Současně byl zachován dohled ČNB nad činností EGAP, která se tak považxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxmi, penzijními fondy, penzijními společnostmi a dalšími osobami působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření, důchodovéhx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření. Tento dohled je limitován podmínkami, které musí EGAP splňovat v souladu s rozsahem povolení udělenéxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxhodnutí, zda zůstane tato vazba zachována i do budoucna.
Směrnice Solventnost II v čl. 4 vyjímá ze své působnosti pojišťovny, jejichž velikost, měřxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
a přizpůsobení se požadavkům směrnice by mohlo vést k jejich zániku. Aby se jim však zachovala výhoda jednotného evropského pasu, směrnice ani zákon nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxnictví, provedené zákonem č. 304/2016 Sb., žádná z malých pojišťoven nechtěla tuto výhodu ztratit a vzhledem k požadavku na počáteční
kapitál
neměly xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x x xx x xxx xx x xxxxxx xxxx xxhodě silničního vozidla dojde na území České republiky. Tato podmínka se nepoužije, pokud oprava vozidla na místě nebo jeho převoz byly poskytnuty obdxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxstituce, jíž je oprávněná osoba členem, a to na základě dohod mezi takovými asistenčními institucemi.
V odstavci 4 jde o implementaci čl. 11 směrnicx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxý veřejný zájem, kdy situace na trhu neumožňuje získání přiměřeného krytí rizika. V České republice takto specializovaná zajišťovna i přes některé snxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxvých oblastech. Do určité míry takové zajištění provozuje EGAP, ale pouze pro potřeby pojištění exportních rizik se zárukou státu, které je z působnosxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 128 a násl. zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
§ 3a a § 4 zák. čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xx5/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
zák. č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění,
zák. č. 340/2006 Sb,. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxtění zaměstnanců,
zák. č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření,
zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
Související xxxxxxxx xxx
xxx xx xxx xx xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Vymezení základních pojmů, se kterými zákon dále pracxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxvání. V řadě případů jde o implementaci terminologie používané ve směrnici Solventnost II a návazně v prováděcích předpisech.
Členění jednotlivýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxišťovny s povolením k činnosti a dohledem tuzemského dohledového orgánu (ČNB), který má charakter jednotného evropského pasu stejně jako u pojišťovex x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxná jak o státy tvořící EU, tak i EHP. Jednotný evropský pas však nemají pojišťovny a zajišťovny se sídlem mimo státy EU, resp. EHP, které ke své činnosti na xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nikoli však příznivější, než jakému se musejí podřídit zajišťovny z členských států EU, resp. EHP (čl. 174 směrnice Solventnost II). Jiné členění pojixxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxájemnosti (vzájemné pojišťovny, vzájemné pojišťovací spolky) nebo na principu obchodním, podnikatelském (komerční pojišťovny), podle specializxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxnosti (malé, velké, systémové) atp. Zvláštním typem jsou tzv. kaptivní pojišťovny nebo zajišťovny, pro které je charakteristické, že působí výhradnx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvním znakem je přebírání rizik do pojištění nebo zajištění, což je jediná činnost, kterou nelze zabezpečit prostřednictvím třetí osoby (outsourcovaxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxnnosti, tedy není k nim potřeba zvláštního povolení, které by bylo v rozporu s čl. 14 až 23 směrnice Solventnost II. Stanoví-li jiný zákon podmínky pro prxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xahájením prokázat ČNB jejich splnění. V žádném případě však takový požadavek nemůže znamenat rozšiřování rozsahu činnosti nad rámec jí povolené pojixxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxťovna i zajišťovna, resp. její zaměstnanci, kteří se přímo podílejí na distribuci, bez ohledu na to, zda jde o produkci vlastní nebo jiné pojišťovny nebx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní, zajištění nebo doplňkového pojištění, což je implementováno zejména v části čtvrté zákona č. 170/2018 Sb.
Vyplývající operace by měly mít ve vzxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxu činnost považovat i vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a poradenskou činnost související s pojištěním nebo zajištěním týkající se distrixxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a půjček z kapitálové rezervy životních pojištění, popř. zprostředkování těch penzijních produktů, u kterých lze sjednat plnění ve formě doživotníhx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxé operace věcně související s povolenou pojišťovací činností, které jsou nezbytné k jejímu zabezpečení nebo usnadňují zájemci o pojištění nebo pojisxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Podle směrnice 2016/97/EU o distribuci pojišxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xxxo směrnice rozumí poskytování poradenství o pojistných smlouvách, předkládání návrhů těchto smluv nebo provádění jiných přípravných prací pro jejixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtování informací o jedné nebo více pojistných smlouvách na základě kritérií, která si zákazníci zvolili prostřednictvím internetové stránky nebo jixxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx konci tohoto procesu zákazník schopen prostřednictvím internetové stránky či jiného média přímo nebo nepřímo uzavřít pojistnou smlouvu. Distribucx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xebo provádění jiných přípravných prací pro jejich uzavírání, uzavírání zajišťovacích smluv nebo pomoc při jejich správě a plnění, zejména v případě vxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxnec podle čl. 2 odst. 1 bodu 3 této směrnice se zprostředkovatelem pojištění rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, jež není pojišťovnou ani zajišťxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxle bodu 5 se zprostředkovatelem zajištění rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která není zajišťovnou ani jejím zaměstnancem a která za odměnu zxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx produkt jiné pojišťovny nebo zajišťovny. To nakonec vyplývá i z dikce § 3 odst. 1 písm. f) zákona, kde je uvedeno, že součástí pojišťovací činnosti jsou, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxeno, že součástí zajišťovací činnosti jsou činnosti přímo vyplývající z povolené zajišťovací činnosti, zejména činnosti související se vznikem zajxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxění, se od této směrnice výrazně odklonil a distribuci pojištění rozdělil na poskytování nebo zprostředkování pojištění a distribuci zajištění na poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxjistitelem nebo jde o jednání jménem pojistitele, u zprostředkování je navíc doplněna pomoc při správě a při uplatňování práv z pojištění, obdobně v přxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxy je distribuce pojištění chápána jako distribuce pojistného produktu, tj. včetně jeho tvorby a schvalování a informací spojených s jeho prodejem. Jax xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xprostředkovatele pojištění. Jediným rozdílem mezi těmito dvěma stranami je v tom, že zavázat se k pojistnému krytí může pouze pojišťovna. Zcela zřejmx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxx zajišťovací smlouva je orientována na konkrétní rizika, pojistný kmen atp. každé jednotlivé pojišťovny či zajišťovny. Není tak rozdíl mezi distribuxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxštění“ a „zprostředkování zajištění“ a jeho nahrazení jediným termínem „distribuce pojištění“, resp. „distribuce zajištění“. To je vcelku logickéx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení práva EU týkající se obecně distribuce pojištění, resp. zajištění, se týká stejně tak činnosti pojišťoven, resp. zajišťoven, jako pojišťovacícx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxšťovna vykonávat nemůže, neboť by tím docházelo k zatěžování její činnosti riziky přímo nevyplývajícími z její pojišťovací nebo zajišťovací činnostxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxplývá i z čl. 15 této směrnice, kdy s ohledem na platnost daného povolení k činnosti v celé EU, resp. EHP, je nezbytné sjednotit rozsah povolení v rámci celxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xmezeno pojišťovací činností a činnostmi z toho přímo vyplývajícími. Obdobné principy jsou zvoleny i pro zajišťovací činnost. Rozsah činnosti je stanxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtitucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ /ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS). V případě těchto fxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxké u pojišťovny, která je současně zajišťovnou, mezi aktivním a pasivním zajištěním. Aktivním zajištěním je přebírání pojistných rizik do zajištění xx xxxxxxxxxx x
xxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxtění. Ten, kdo pojistné riziko do zajištění předává (pojišťovna nebo zajišťovna), je označován jako cedent, a ten, kdo pojistné riziko do zajištění přxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxře, resp. retrocedenta a retrocesionáře.
Podle závaznosti riziko do zajištění předat nebo převzít, rozlišujeme zajištění
fakultativní
a
obligxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxvé). V proporcionálním zajištění rozlišujeme zajištění kvótové a zajištění excedentní, v neproporcionálním pak zajištění druhého rizika, zajištěxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xe vlastní každému pojistnému kmeni. Zajišťovací činnost představuje dělbu pojištěných rizik ve vertikální úrovni, na rozdíl od soupojištění, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxotného evropského pasu spočívá v odstranění překážek provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na trhu EU, resp. EHP, kdy na základě povolenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxávněná působit v kterémkoli členském státě, a to pouze na základě oznamovací povinnosti vůči příslušnému orgánu té členské země, která povolení udělixx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxodářství hostitelské členské země se rozlišuje provozování činnosti na základě práva zakládat na území jiných členských států pobočky, tj. využít prxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxy současně. Evropský hospodářský prostor tvoří mimo států EU také Norsko, Island a Lichtenštejnsko, přičemž jednotný trh se teritoriálně vymezuje trxx xxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxém případě nelze zaměňovat organizační složku s pobočkou, což by bylo v rozporu se Smlouvou o založení ES. Ustanovení musí být natolik obecné, aby zabráxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xaždá trvalá přítomnost podniku na území členského státu, a to i v případě, kdy taková přítomnost nemá formu pobočky nebo agentury, ale je pouze kancelářx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxla agentura. ESD v soudním sporu Komise
versus
Německo [Judgment jof the Court of 4 December 1986 - Commission of the European Communities v Gederal Repxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a za trvalé přítomnosti v tomto členském státě, při níž využívá odborné zdroje, mj. i státní příslušníky tohoto členského státu, řídí se tato činnost usxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo na území jiného členského státu za účelem stále a trvale vykonávat činnost v tomto státě, se tak řídí pravidly pro právo zakládat pobočky.
Svoboda dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxskytuje zúčastněným stranám práva, která národní orgány musejí respektovat, a současně vyžaduje, aby se tyto orgány zdržovaly použití jakýchkoli jixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxe zahrnovat "pohyb" jejího poskytovatele nebo "přemístění" příjemce služby do členského státu poskytovatele služby, avšak služba může být poskytovxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a poskytovatel je na území členského státu poskytování služeb, koncept poskytování služeb se od práva zakládat pobočky odlišuje svým dočasným charakxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžeb neznamená, že by poskytovatel nemohl využívat určitou infrastrukturu (kancelář, úřadovna apod.) v hostitelském členském státě, pokud je nezbytxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx posuzován v návaznosti na dobu jejich trvání, četnost, periodicitu a nepřetržitost. Poskytování služeb z domovského členského státu na trvalém záklxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xlatí i v případě, kdy se na pojišťovnu ve státě jejího sídla obracejí klienti, kteří mají místo trvalého pobytu v jiných členských státech (například s pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění uzavřít danou pojistnou nebo zajišťovací smlouvu je rozhodující určit členský stát, ve kterém se nachází pojistné riziko v neživotním pojixxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxotní a neživotní pojištění zde vychází z přílohy x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxí úpravy pojištění v občanském zákoníku (§ 2758 a násl.), jiné označení soukromého životního pojištění je obsahem § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 zákona č. 586xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x výkon dohledu nad činností pojišťoven a zajišťoven ve skupinách, což odpovídá čl. 212 směrnice Solventnost II.
Implementace čl. 13 odst. 29 až 39 smxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo kapitálového požadavku a minimálního solventnostního kapitálového požadavku, který zohledňuje činnost pojišťovny nebo zajišťovny z pohledu všexx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxh 12 měsíců.
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx x xxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxk. o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami,
bod 6 oddíl A přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES,
nařízení Evxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx13/36/EU,
čl. 91 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU,
čl. 2 odst. 1 bod 1-3 a bod 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/97/EU,
člx xx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxá odvětví životního pojištění, tak jak je na základě § 3 odst. 2 písm. a) zákona o pojišťovnictví předvídá příloha k tomuto zákonu, slouží k určení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu ze dne 17. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 3715/2012)
ČÁST DRUHÁ
PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Zákxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xa území České republiky provozovat pojišťovací a zajišťovací činnost, přičemž se zohledňuje tzv. jednotný evropský pas společný pojišťovnám a zajišxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxi z pohledu ekonomických potřeb trhu. Povolení k činnosti by mělo být uděleno každému, kdo splní zákonem stanovené podmínky, a odejmuto bez průtahů kažxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxdaření pojišťoven a zajišťoven, což v systému Solventnost II zabezpečují informační povinnosti podle § 82 odst. 2 a 3. Jedno z významných rizik dohledx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx neboť chování investorů je chaotické a taková informace může vyvolat destabilitu tohoto trhu.
Jedná se o implementaci čl. 14 směrnice Solventnost xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xyla v podstatě "prázdná schránka". Porušení této podmínky má za následek ztrátu oprávnění k činnosti. Čl. 20 této směrnice přímo ukládá členským státůx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxjstříku.
Související ustanovení:
§ 82 odst. 2 a 3 - informační povinnost.
Související předpisy:
čl. 14, čl. 20, čl. 22 směrnice Solventnxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkty. Je zřejmé, že pojišťovny, stejně jako jiné finanční instituce, dávají vyšší jistotu splnitelnosti závazků, což lze zneužít v nabídce jiných prodxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxita účastníků systémů, která je ale v systémech sociálního zabezpečení většinou absolutní, tj. bez ohledu na vnášené riziko. Aby ani zde nebyl spotřebxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.20xxx
x x x
x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xbezřetně tak, aby byla zabezpečena zejména schopnost dostát jejím závazkům. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu, že jak pojištění, tak i zajištěníx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, tj. produkt se nejprve prodá, a teprve následně se projeví a uhrazuje většina nákladů s tím spojených. Vystavovat pojišťovnu nebo zajišťovnu dalším xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa dceřinou společnost a činnosti, které nesplňují podmínky pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, jak jsou definovány v § 3 odst. 1 písm. f) a l) zák. o xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré by tuzemské pojišťovny nutilo žádat ČNB o změnu povoleného rozsahu činnosti, a to z toho důvodu, že rozsah činnosti musí být upraven s ohledem na indivxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxedovému orgánu odpovídající prostor pro rozhodnutí, která s činností pojišťovny přímo vyplývá z pojišťovací činnosti podle jednotlivých pojistnýcx xxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxzřetnost obecně znamená minimalizaci rizika, tedy jakousi předvídatelnost, opatrnost v jednání, kterou lze rozumně očekávat v závislosti na věku, zxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxanovení příslušných právních předpisů, jejichž cílem je zajistit náležitě obezřetné podnikání a postup s potřebnou odbornou péčí při nakládání s majxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže podle § 248 tr. zákoníku. Bohužel v praxi se lze často setkat se snahou "podstrčit" pod tento pojem co nejširší výklad a rozšířit tak jeho dopad nax xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Obecné pokyny k řídicímu a kontrolnímu systému (EIOPA-BoS-14/253 CS).
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxívat ve své činnosti pouze řádně registrovaných zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí, pokud se nejednalo o čxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxavu distribuce pojištění a zajištění uvedenou novou právní úpravou došlo ke zrušení původního odstavce 3, přičemž povinnost být zastoupen osobou proxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx. a) cit. zákona. Nedostatkem tohoto ustanovení je neuvedení výjimky podle § 3 odst. 2, kdy je z působnosti uvedeného zákona vyňato zprostředkování pojxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k dodávanému zboží nebo poskytované službě a splňuje-li zákonem stanovené podmínky. Současně došlo k vynětí z regulace činnosti samostatných likvidxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxy na dohled ČNB, neboť za činnost těchto likvidátorů odpovídá pojišťovna a chybný výběr těchto osob může vážně komplikovat plnění základní povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxí formu akciové společnosti, se právo vydávat akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo omezuje na vydávání akcií pouze v zaknihované podobě. Cílem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xx
xxxxxx xx základních povinností pojišťoven a zajišťoven je postupovat ve své činnosti tak, aby nedocházelo ke ztížení nebo znemožnění výkonu dohledu, a to jak nx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo je porušení této povinnosti i osobou činnou pro pojišťovnu nebo zajišťovnu nebo osobou náležející ke skupině, a to podle § 119 odst. 1 písm. j) a § 120 odxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxt, že takové zpracování osobních údajů se považuje za zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Tato dikce sice odpovídá § 5 odst. 2 pxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo dodržení právní povinnosti správce, tj. právní úpravě platné před nabytím účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU, tzv. xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní, které v řadě případů umožňuje členským státům zavádět konkrétnější ustanovení přizpůsobující použití pravidel ochrany osobních údajů zavedenýxx xxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxt svých závazků. Jednou ze základních podmínek pro splnění této povinnosti je získání osobních údajů týkajících se pojistného rizika, tj. osobních údxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxré se vztahují jak na předsmluvní fázi pojištění, tak i na celou pojistnou dobu. Plnění těchto povinností je tak právním základem pro zákonný důvod pro zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxřídka zpracovávají údaje o zdravotním stavu blízkých příbuzných, kteří nejsou pojištěnými, jsou-li k tomu např. důvody pro vyhodnocení pojistného rxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nemusí měnit vzájemný vztah vnitrostátních předpisů, které upravují zacházení s osobními údaji. Toto nařízení neobsahuje specifický právní titul pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxejného zdravotního pojištění). To nevylučuje, aby se jako doposud kombinovaly při činnosti pojišťoven a zajišťoven jako správců jiné adekvátní právxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xombinace právních titulů může např. zahrnovat souhlas subjektu údajů a nezbytnost určit, vykonat nebo obhajovat právní nároky, posouzení zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxnosti týkající se určení právních nároků z pojištění, jejichž splnění vyžaduje zpracování osobních údajů. Souhlas určitých osob ke zpracování jejicx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případné odvolání tohoto souhlasu nemá podle tohoto ustanovení retroaktivní účinky ani neznamená zánik jakéhokoli jiného právního důvodu ke zpracoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxkace jiných právních předpisů, citlivé osobní údaje lze na základě čl. 9 odst. 2 písm. f) daného nařízení zpracovávat např. z důvodu stanovení výše pojixxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, po uzavření pojistné smlouvy dojde k překlopení právního důvodu ke zpracování osobních údajů na jiný důvod podle čl. 6 odst. 1, resp. čl. 9 odst. 2 GDPR. xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xřeba poukázat na čl. 23, který členským státům umožňuje omezit rozsah povinností správce a práv subjektu údajů, pokud bude respektována podstata záklxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx
zejména čl. 6 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 GDPR. V souladu se zásadami pro zpracování osobních údajů podle čl. 5 odst. 1 písm. e) GDPR mohou být tyto údaje uloženy vx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xelší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účexx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxčit práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení“).
Zásada omezení uložení tak stanoví povinnost uchovávat osobní údaje pouze po dobu, jež je nxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxly shromážděny (s výjimkou pro další zpracování). Pokud je to
relevantní
a nezbytné k tomu, aby byla zajištěna korektnost a transparentnost zpracováxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxx xxzhodné události. Nicméně nemůže být stanovena jako doba zcela neurčitá a vyžaduje objektivní posouzení doby nezbytné k naplnění účelu zpracování.
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxuje zpracování podle práva EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu vxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxjména měl mít právo na to, aby jeho osobní údaje byly vymazány a nebyly dále zpracovávány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděnx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xej týkají, anebo pokud je zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto nařízením z jiných důvodů. Další uchovávání osobních údajů by však mělo být záxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxjmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmux xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxR, která mu umožní osobní údaje dále zpracovávat. Pokud na základě jedné z těchto výjimek správce výkon práva na výmaz odmítne provést, musí v souladu s čxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jej o jeho právu podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR nebo se proti takovému odmítnutí bránit u soudu podle čl. 79 GDPR.
Pokud se na správxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxů v jejich žádosti o výmaz vyhovět. Jestliže správce potřebuje osobní údaje zpracovávat ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je pověxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxy archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely a toto zpracování splňuje podmínky stanovené v čl. xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cílů takového zpracování. Správce také může žádost o výkon práva na výmaz odmítnout v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro určení, výkxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xouze tehdy, pokud nelze určit, vykonat nebo obhájit určitý právní nárok bez jejich zpracování. Zároveň se musí jednat o potřebu objektivní. Správce jexxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xitul pro zpracování osobních údajů lze považovat také likvidaci pojistné události. Případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů včetně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xez znalosti těchto osobních údajů by nebylo možné provést šetření a ukončit likvidaci pojistné události.
Správce by měl vždy posoudit konkrétní sixxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxdními zásadami, a to zejména se zásadou minimalizace údajů. To znamená, že na základě těchto výjimek správce nesmí zpracovávat více údajů, než je pro daxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xpracovávání osobních údajů, zejména jejich uchovávání, je závislé na objektivní potřebě správce těchto údajů pro jeho činnost, pokud právo členskéhx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxevším v dodržování všech povinností plynoucích z tohoto nařízení. K tomu má tento správce zavést vhodná technická a organizační opatření. Jejich povaxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxt, a to zejména příslušnou dokumentací.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx pracovníkem nebo tuto funkci vykonávat na základě smlouvy o poskytování služeb a splňovat požadavky odbornosti z oblasti práva, mít praxi v oblasti ocxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kerým je v daném případě Úřad na ochranu osobních údajů. Postavení pověřence vymezuje čl. 38, přičemž je stanoven požadavek na jeho nezávislou pozici v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xprávci či zpracovateli má působit víceméně poradensky a měl by zejména dohlížet na to, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízenxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxce či zpracovatele poradenství ohledně jejich povinností vyplývajících z daného nařízení. Pověřenec nakonec slouží také jako kontaktní místo pro doxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti a důvěryhodnosti a další požadavky stanovené v § 7a zák. o pojišťovnictví
Související ustanovení:
§ 3 odst. 1 písm. f) a l) - vymezexx xxxxxx
x xxx x x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxích fyzických osob,
§ 128 - výjimky z povinnosti zachovávat mlčenlivost,
§ 129 - součinnost
Související předpisy:
x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx
zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxxnice Solventnost II,
směrnice Evropského parlamentu a rady 2016/97/EU o distribuci pojištění (přepracované znění)
nařízení Evropského parlamenxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxS (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Základní ustanovení o řídicím a kontrolním systému
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxvinnost vytvořit a trvale udržovat řídicí a kontrolní systém, vyhodnocovat informace z něj a včas přijímat opatření k zachování jejího stabilního vývxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oznamování rizik, jimž jsou, nebo by mohly být, pojišťovny a zajišťovny vystaveny, a to na všech úrovních řízení a jejich vzájemných závislostí. Podmíxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxk přechází od retrospektivního řízení založeného na hodnocení minulého vývoje k řízení prospektivnímu, kdy se především vyhodnocují rizika spojená x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xaximálnímu zmírnění jejich dopadu a vyhodnocuje jejich skutečný výsledek.
V důvodové zprávě k novele zákona z roku 2015 se uvádí, že řídicí a kontroxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxlaci činnosti pojišťoven a zajišťoven má nezastupitelný význam. Kvantitativními solventnostními požadavky, tj. solventnostním kapitálovým požaxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxe adekvátními požadavky v oblasti řízení a kontroly. Úprava rámce řídicího a kontrolního systému byla obsahem zákona ve znění účinném do nabytí účinnoxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxla do zákona a je podrobněji rozpracována v kapitole IX nařízení Komise 2015/35. Způsob, jakým se pojišťovna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xe jeho prostřednictvím řízena v souladu s právními předpisy.
Základními prvky řídicího a kontrolního systému jsou vhodná organizační struktura s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxstněmatematické činnosti. Pojišťovna nebo zajišťovna může označit i jiné své činnosti za klíčové, přičemž se zde má na mysli definice funkce podle čl. xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxastní organizace řídicího a kontrolního systému je věcí pojišťovny a zajišťovny, přičemž podmínkou je, aby byl přiměřený povaze, rozsahu a komplexnoxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx funkce vnitřního auditu musí být nezávislá na všech ostatních provozních činnostech, tj. nelze ji kombinovat s jinými funkcemi.
Zákonem č. 171/20xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtupy pro schvalování každého pojistného produktu včetně jeho významných změn, a to před jeho distribucí zákazníkům. Tyto postupy jsou upraveny v § 53 zxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxnice 2016/97/EU. Poněkud nešťastné je legislativní zařazení tohoto ustanovení jako součásti odstavce 1, který se vztahuje na řídicí a kontrolní systxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxé je i použití pojmu „zákazník“, který sice směrnice hojně užívá, ale nikde ho nedefinuje. a ponechává jeho význam kontextu, v jakém, byl použit. Na rozdxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajistník. Přitom se v daném případě jedná pouze o zájemce o pojištění, popř. pojistníka. Tímto nešvarem však trpí celý text zákona o distribuci pojištxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí činností, která musí být pravidelně, nejméně jedenkrát ročně, přezkoumávána z hlediska její funkčnosti a úplnosti, což plyne z odstavce 2. Koncepci x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxému musí být provázena odpovídající úpravou této koncepce. Pohotovostní plány pojišťovny nebo zajišťovny jsou součástí opatření k zajištění kontinxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxk, nebo zda se vytvářejí koncepce pro jednotlivé jeho součásti. Z čl. 259 a násl. nařízení Komise 2015/35 však lze dovodit, že by koncepce měly být vytvářxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xejím řízení, má zásadní význam pro sjednocení regulace činnosti pojišťoven a zajišťoven napříč EU, resp. EHP, a to i na úrovni skupin, což se také projevxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xoncepci měnit, resp. do ní vnášet jiné prvky.
K obecným požadavkům na řízení a kontrolu pojišťovny a zajišťovny tak, jak jsou upraveny v čl. 258 nařízxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úrovních jejího řízení podniku;
-
účinných rozhodovacích postupů a organizační struktury s jasně vymezenými hierarchickými vztahy, vykonávanxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx
x
členové správního, řídicího nebo kontrolního orgánu společně měli nezbytnou kvalifikaci, odbornou způsobilost, dovednosti a zkušenosti v přísluxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxího, řídicího nebo kontrolního orgánu měl nezbytnou kvalifikaci, odbornou způsobilost, dovednosti a zkušenosti pro vykonávání přidělených úkolů;
x
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxností;
-
všichni zaměstnanci byli informováni o postupech pro řádné plnění svých povinností;
-
přidělení více úkolů jednotlivcům a organizaxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx informační systémy, které produkují úplné, spolehlivé, jasné, jednotné, včasné a
relevantní
informace o obchodních činnostech, přijatých závazcxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxzaci pojišťovny nebo zajišťovny;
-
byla zabezpečena ochrana, integrita a důvěrnost informací s ohledem na jejich povahu;
-
byl zaveden jasný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xim stanovených xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxné správy je podle preambule nařízení Komise 2015/35, že by žádný jednotlivec neměl mít pravomoc rozhodovat bez jakékoli formy kon-troly, proto by přex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxny účinné procesy a postupy prevence střetů zájmů, zjištěny potenciální zdroje střetů zájmů a zavedeny postupy zajišťující, že ti, kdo se podílejí na uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxzik, vnitřní kontroly, vnitřního auditu a případně externího zajištění služeb nebo činností (outsourcing) jasně stanovily příslušné povinnosti, cxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxy nebo zajišťovny;
-
byly vytvořeny, zavedeny a udržovány takové koncepce činnosti, které zajistí zachování důležitých dat a funkcí a trvalý a nepxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx těchto dat a funkcí a včasné obnovení pojišťovacích a zajišťovacích činností;
-
byla sledována a pravidelně vyhodnocována přiměřenost a účinnosx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxx xx až 50 směrnice Solventnost II,
preambule a čl. 258 a násl. nařízení Komise 2015/35,
obecné pokyny k řídicímu a kontrolnímu systému (EIOPA-BoS-14/25x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx není vyžadován předběžný souhlas ČNB jako dohledového orgánu ke změně osoby v řídicí, kontrolní či jiné funkci v pojišťovně nebo zajišťovně. V preambuxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxdnotka vykonávající určitou funkci schopna xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxnu pojišťovny nebo zajišťovny. Aby mohly orgány dohledu v nezbytných případech včas přijmout nápravná opatření, měly by pojišťovny a zajišťovny orgáxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxmacemi potřebnými k posouzení, zda jsou tyto osoby způsobilé a bezúhonné. Třebaže se uznává, že by pojišťovny, zajišťovny či orgány dohledu neměly být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxn dohledu dojde k závěru, že určitá osoba nesplňuje požadavky na bezúhonnost a způsobilost podle směrnice Solventnost II, měl by mít pravomoc vyžadovax xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxit, aby "osoby, které skutečně řídí společnost nebo mají jiné klíčové funkce, včetně členů správního, kontrolního nebo řídicího orgánu společnosti, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxpovídajících zkušeností, aby řízení společnosti a její kontrola byly vykonávány na odborné úrovni" (EIOPA CP 13/08 CS). To je také důvodem zrušení přexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxním Komise 2015/35, které v kapitole IX oddílu 3 upravuje podmínky způsobilosti a důvěryhodnosti osob s klíčovou funkcí, resp. osob, které skutečně říxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení způsobilosti musí zahrnovat posouzení kvalifikace osoby jak z odborného hlediska, tak z hlediska úrovně vzdělání, jejích vědomostí a přísxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xovinností a případně i její dovednosti v oblasti pojišťovnictví, finančních službách, účetnictví, pojistné matematiky a řízení kolektivu nebo spolxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny také vhodnou rozmanitostí kvalifikací, vědomostí a příslušné praxe členů těchto orgánů.
Posouzení bezúhonnosti zahrnuje posouzení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx řízení a poznatků orgánů dohledu významných pro dané posouzení. V preambuli nařízení Komise 2015/35 se přímo uvádí, že aby bylo možné posoudit pověst oxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx zjistilo, zda jsou schopny efektivně plnit své povinnosti v souladu s použitelnými pravidly, právními předpisy a pokyny. Informacemi o minulém jednáxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx bezúhonná.
Funkcí se v dané souvislosti má na mysli interní kapacita v rámci řídicího a kontrolního systému vykonávat praktické úkoly (viz čl. 13 box xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxy nedošlo k záměně s definicí osoby s klíčovou funkcí a vzhledem k odlišnému pojetí pojmu funkce v odborném prostředí, kdy zejména u pojistněmatematickx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxlního systému v návrhu zákona přijat. To nicméně nemá věcný dopad.
Výkon klíčových činností může být prováděn vlastními zaměstnanci nebo tyto činnxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxřní audit a pojistněmatematické činnosti se považují za významné a rozhodující, a proto jsou na osoby odpovědné za výkon těchto činností [osoby s klíčoxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xez zbytečného odkladu ČNB veškeré změny osob s klíčovými funkcemi včetně podkladů k posouzení jejich způsobilosti a důvěryhodnosti, popř. ji informoxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxma pojišťovna nebo zajišťovna nenahradí osobami splňujícími podmínky zákona.
Funkce ve smyslu čl. 13 bodu 29 směrnice Solventnost II jsou blíže vyxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xztahy tak, aby žádná funkce nepodléhala vlivům, které by mohly ohrozit schopnost této funkce vykonávat své povinnosti objektivně, korektně a nezávisxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xpolupracovat s ostatními funkcemi při plnění jejich úkolů.
Osoby plnící určitou funkci musí:
-
mít možnost z vlastního podnětu komunikovat s ktxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xezbytné pro výkon jejich povinností.
-
bezodkladně informovat správní, řídicí nebo kontrolní orgán o jakémkoli závažnějším problému v oblasti sxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxění efektivního fungování systému řízení rizik;
-
sledování systému řízení rizik;
-
sledování všeobecného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu nebo kontrolnímu orgánu k problematice řízení rizik, a to včetně strategických záležitostí, jako jsou strategie pojišťovny nebo zajišťovny, fúze a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xdst. 5 zák. o pojišťovnictví (čl. 44 odst. 5 směrnice Solventnost II);
-
být v úzkém spojení s uživateli výstupů interního modelu;
-
úzce spoluxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx zajišťování shody s předpisy. Koncepce stanoví povinnosti, pravomoci a ohlašovací povinnosti této funkce, plán stanoví činnosti této funkce, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xximěřenosti opatření, jež pojišťovna nebo zajišťovna přijímá, aby se předešlo nedodržení předpisů.
Funkce vnitřního auditu:
-
je vykonáváxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x x x xxxxxice Solventnost II) mohou tyto osoby vykonávat další klíčové funkce, pokud jsou současně splněny tyto podmínky:
-
je to vhodné s ohledem na povahu, rxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxu zájmů;
-
v souvislosti s udržováním osob ve funkci vnitřního auditu, které nevykonávají žádné další klíčové funkce, by pojišťovně nebo zajišťovxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zohledněním všech činností a celého řídicího a kontrolního systému pojišťovny nebo zajišťovny;
-
při rozhodování o svých prioritách uplatňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
x
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdku vykonané auditní práce, a o svých zjištěních a doporučeních alespoň jednou ročně podat písemnou zprávu správnímu, řídicímu nebo kontrolnímu orgáxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xunkce vnitřního auditu provádět i audity, které nejsou zahrnuty do plánu auditů.
Pojistněmatematická funkce plní tyto úkoly:
-
koordinxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxch výpočet byl v souladu s požadavky stanovenými v § 51 až 58 (čl. 75 až 86 směrnice Solventnost II);
-
posuzování nejistoty spojené s odhady prováděxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxa;
-
zajištění, aby v případech uvedených v § 57 odst. 1 (čl. 82 směrnice Solventnost II) byly používány nejvhodnější
aproximace
pro účely výpočtx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xosouzení podkladových rizik;
-
posuzování relevantních informací z finančních trhů a obecně dostupných údajů o upisovacích rizicích a zajištěnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxh rezerv a jejich odůvodnění;
-
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxpoklady používané při výpočtu technických rezerv jsou vhodné pro konkrétní druhy pojištění poskytované pojišťovnou nebo zajišťovnou a z hlediska zpxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxch rezerv dostatečně podporují pojistněmatematické a statistické postupy;
-
při porovnávání nejlepších odhadů se zkušenostmi přezkoumávání kxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxch odhadů se zkušenostmi musí zahrnovat srovnání mezi zjištěnými hodnotami a odhady, z nichž výpočet nejlepších odhadů vycházel, aby bylo možné učinix xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
-
informace o výpočtu technických rezerv předkládané správnímu, řídicímu nebo kontrolnímu orgánu musí přinejmenším obsahovat odůvodněnou analýzx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx analýza citlivosti, která obsahuje zjištění citlivosti technických rezerv vůči každému z hlavních rizik spojených se závazky, které jsou kryty v tecxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi s tím spojených rizik;
-
v rámci koncepce upisování v souladu s § 7f odst. 1 písm. g) [čl. 48 odst. 1 písm. g) směrnice Solventnost II] zahrnuje vyxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizika (včetně upisovacích rizik), a dopadu opcí a záruk, jež obsahují pojistné a zajišťovací smlouvy, na dostatečnost pojistného;
-
vlivu inflaxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxěrem nahoru nebo dolů v závislosti na minulých pojistných událostech (systémy
bonus
-malus), nebo obdobných systémů, v aplikaci na konkrétní homogenxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxgativní výběr);
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosti:
-
rizikového profilu a koncepce upisování pojišťovny nebo zajišťovny;
-
poskytovatelů zajištění s ohledem na jejich úvěrovou pozici;
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxštních účelových jednotek.
-
vypracování alespoň jednou do roka písemné zprávy, která se předkládá správnímu, řídicímu nebo kontrolnímu orgxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxučení ohledně toho, jak by tyto nedostatky měly být odstraněny.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 6 písm. k) - osoby s klíčovou funkcí, § 7b odsxx x x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxcí předpisy EU:
čl. 13 bod 29, čl. 29 odst. 3 a 4, čl. 42, čl. 44 odst. 5, čl. 48 odst. 1 písm. g) a h) a čl. 75 až 86 směrnice Solventnost II,
preambule a čl. 268 xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxx z klíčových činností a musí být upraveno písemnou koncepcí, jejíž součástí musí být plán likvidity v případě použití vyrovnávací úpravy nebo koeficiexxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xrán na zřetel v celém rozhodovacím procesu. Základní prvky sytému řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ale i vyhodnocování informací o rizicích.
Systém řízení rizik se vztahuje nejen na rizika zahrnutá do solventnostního kapitálového požadavku, alx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podstatná role řízení rizik v zavádění a zabezpečování fungování interního modelu nebo částečného interního modelu pro výpočet solventnostního kapxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xizik, která je v souladu s celkovou obchodní strategií pojišťovny nebo zajišťovny, jejíž cíle a klíčové zásady musí být zdokumentovány včetně schválexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxhodovacího procesu;
-
písemné koncepce účinně zajišťující vymezení a kategorizaci podstatných (významných) rizik, kterým je nebo může být pojixxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí rizik a postupy usnadňující fungování kontrolních mechanismů se zohledněním povahy, rozsahu a časových období činnosti pojišťovny nebo zajišťovnx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxena, a účinnost systému řízení rizik jsou permanentně aktivně sledovány a vyhodnocovány, a že v případě potřeby jsou bez zbytečného odkladu prováděny xxxxx xxxxxxxx
x
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxtečně řídí nebo zastávají jiné klíčové funkce, ve svém rozhodovacím procesu zohledňovaly informace nahlášené v rámci systému řízení rizik;
-
zahxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxa nebo zajišťovna vystavena;
-
nespoléhat v interních metodikách řízení rizik při výpočtu technických rezerv a solventnostního kapitálového poxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxké závislosti na externím hodnocení. I v případě, že je výpočet technických rezerv nebo solventnostního kapitálového požadavku založen na externích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxovny zvážit v tomto výpočtu další významné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxast řízení rizik podle odstavce 2 (čl. 44 odst. 2 směrnice Solventnost II) musejí existovat všechny následující koncepce:
-
koncepce upisování pojxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxbo nepříznivé změny hodnoty závazků z pojištění nebo zajištění v důsledku nepřiměřených předpokladů ohledně stanovení cen a rezerv;
-
vymezení dxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x9 nařízení Komise 2015/35, a jejich soulad s normami dostatečnosti a kvality;
-
přiměřenost postupů vyřizování nároků na pojistná plnění v souladx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxí aktiv a závazků, jejímž předmětem je:
-
strukturální nesoulad mezi aktivy a závazky, zejména nesoulad v délce trvání těchto aktiv a závazků;
-
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
jakékoli podrozvahové expozice pojišťovny nebo zajišťovny;
-
účinek příslušných technik snižování rizik na řízení aktiv a závazků;
-
koxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x0 (čl. 132 směrnice Solventnost II);
-
opatření k zajištění, že její investice zohledňují povahu činnosti pojišťovny nebo zajišťovny, schválenx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch protistran, a to i tehdy, kdy jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxmi nebo účinky, včetně toho, jakým způsobem mají usnadnit efektivní správu portfolia nebo přispět ke snižování investičních rizik, a také postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxě podrozvahových expozic, je-li to vhodné z hlediska účinného řízení rizik;
-
koncepce řízení rizika likvidity, která zahrnuje:
-
opatřenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxnit závazky pojišťovny nebo zajišťovny podle jejich splatnosti;
-
plán pro řešení změn v očekávaných finančních tocích;
-
koncepce řízenx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxých mezích;
-
opatření v oblasti analýzy případného rizika dalšího šíření obtíží mezi koncentrovanými expozicemi;
-
koncepce řízení opexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx sledování příslušných expozic vůči operačním rizikům;
-
koncepce zajištění a další techniky snižování pojistných rizik, zahrnující:
-
oxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxzik jsou vhodné z hlediska povahy přijatých rizik a z hlediska schopností pojišťovny nebo zajišťovny řídit a kontrolovat rizika spojená s těmito technxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako rozdíl mezi technickými rezervami bez rizikové přirážky vypočtenými v souladu s § 53 a § 54 (čl. 77 směrnice Solventnost II) a výpočtem technickýxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxho důvodu než z důvodu vzniku pojistné události, a to bez ohledu na právo pojistníka pojistnou smlouvu vypovědět;
-
výpočet očekávaného zisku zahrxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxvazky z pojišťovací a zajišťovací činnosti jsou homogenní z hlediska očekávaného zisku zahrnutého v budoucím pojistném;
-
ztrátové smlouvy lze zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch úvěry a/nebo pojištění či zajištění hypoték, pak podle čl. 261 nařízení Komise 2015/35:
-
poskytuje-li pojišťovna nebo zajišťovna úvěry, musí mxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xchvalování, změnu, obnovu a refinancování úvěrů;
-
má zavedeny interní metodiky umožňující hodnocení úvěrového rizika expozic vůči jednotlivýx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxetně identifikace a řízení problémových úvěrů a provádění odpovídajících úprav ocenění;
-
diverzifikace úvěrových portfolií odpovídá cílovým xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxték, musí své upisování založit na rozumných a přesně vymezených kritériích a ve vztahu k hypotečním úvěrům, které jsou podkladem jejích závazků splnix xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x. 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o pojišťovnictví
Související předpisy EU:
čl. 44 odst. 2, čl. 53 a čl. 54, čl. 132 směrnixx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx/1800,
obecné pokyny k řídicímu a kontrolnímu systému EIOPA-BoS-14/253 CS
Vlastní posuzování rizik a solventnosti
Právní stav komexxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxofilu. Proto je pojišťovna a zajišťovna povinna provádět vlastní posouzení rizik a solventnosti (tzv. ORSA-"Own risk and solvency assessment") a s jexx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxsl. zák. o pojišťovnictví.
Řízení rizik je založeno na zavedení procesů, které pojišťovně a zajišťovně umožňuje rizika, kterým je nebo může být vysxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxých, včetně postupu založeného na principu proporcionality a materiálnosti. To však neznamená, že je k tomu nutné vypracovávat interní model a současxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Výsledky každého takového posuzování jsou sdělovány ČNB v rámci informací poskytovaných pro účely dohledu a také by s nimi měli být seznámeni příslušnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxpce k řízení rizik vytvořit i písemnou koncepci k ORSA. Právní předpisy i doporučení EIOPA stanovují cíle ORSA, nikoli konkrétní způsoby, jak jich má býx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxi lépe pochopit jejich solventnostní potřeby, alokaci kapitálu a vzájemný xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xástroj managementu, nikoli o nástroj dohledu, což předpokládá aktivní roli statutárního nebo kontrolního orgánu pojišťovny nebo zajišťovny. Správxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxedu na to, zda jsou tato rizika zahrnuta do výpočtu solventnostního kapitálového požadavku, nebo zda jsou či nejsou kvantifikovatelná. Je stejně tak nxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xrůběh procesu ORSA musí být zpětně doložitelný. K tomu slouží vedení dokumentace o ORSA v rámci běžné dokumentace o procesech umožňující zpětně zrekonxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace ("audit trail") a znamená spolehlivou vazbu, která jednoznačně zdokumentuje tok zdanitelného plnění od zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxhdy, pokud propojení mezi podklady a zpracovaným plněním je snadno sledovatelné, tedy obsahuje dostatečně podrobné informace k propojení souvisejíxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx Solventnost II] musí být orientované na budoucnost a zahrnovat:
-
rizika, jimž pojišťovna nebo zajišťovna je nebo by mohla být vystavena, se zohledxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxho a finančního prostředí včetně operačních rizik;
-
povahu a kvalitu kapitálových položek nebo dalších zdrojů vhodných ke krytí takto identifikxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxovna vystavena v dlouhodobém horizontu;
-
základny pro oceňování a účetní uznání, které jsou vhodné z hlediska činnosti a rizikového profilu pojixxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxsouzení vlastních rizik zaměřené do budoucnosti je založeno na procesech zavedených pojišťovnou nebo zajišťovnou s odpovídajícími a přiměřenými texxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxch s její činností. Aktivní role se přisuzuje řídicímu xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstních rizik zaměřeného do budoucnosti;
-
zohlednění vazby mezi rizikovým profilem, schválenými limity rozsahu rizika a celkovými solventnostxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xx
x
xxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxlevantní
analýzy;
-
normách pro kvalitu údajů;
-
četnosti samotného posuzování a odůvodnění její přiměřenosti, zvláště se zohledněním rizxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsouzení vlastních rizik zaměřeného do budoucnosti a okolnostech, které by daly podnět k potřebě provést posouzení vlastních rizik zaměřené do budoucxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
x
xxxxxciální budoucí významné změny v rizikovém profilu;
-
kvantitu a kvalitu kapitálu společnosti po celé plánovací období a
-
skladbu kapitálu naxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
-
posouzení, zda pojistněmatematická funkce:
-
poskytuje vstupy ohledně toho, zda společnost soustavně dodržuje požadavky týkající se výpxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx profil pojišťovny nebo zajišťovny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xosouzení rizik zaměřeného do budoucnosti a poznatků z něj alespoň ve:
-
svém řízení kapitálu;
-
svém plánování činnosti a
-
svém vývoji a navxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xro potřeby dohledu;
-
u skupinového posouzení vlastních rizik zaměřeném do budoucnosti odpovědný člen skupiny zahrne do záznamu o skupinovém ORSx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvků:
-
identifikace zdrojů kapitálu ve skupině a případné potřeby dodatečného kapitálu;
-
posouzení dostupnosti, převoditelnosti či zastupxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x důsledky tohoto převodu;
-
sladění strategií jednotlivých společností se strategiemi zavedenými na úrovni skupiny a
-
specifická rizika, kxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
směrnice Rady 2010/45/EU,
čl. 45 odst. 1 písm. a) směrnice Solventnost II,
čl. 262 nařízení Komise 2015/35,
obecné pokyny k posouzení vlastních rxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxní. Jeho hlavní součástí je kontrola zajišťování shody s předpisy (tzv. "compliance"), kdy v případě zjištění nesouladu s předpisy, jimiž se řídí činnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx mají mechanismy vnitřní kontroly fungovat včetně přenosu odpovídajících informací na všech úrovních pojišťovny nebo zajišťovny. Vnitřní kontrola xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxx
xhodnocovat možné dopady změn v právním prostředí a mapovat rizika nesouladu s právními předpisy.
Podle čl. 266 nařízení Komise 2015/35 musí systém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxnností pojišťovny a zajišťovny z hlediska jejích cílů a
-
dostupnost a spolehlivost finančních a nefinančních informací.
Z hlediska oceňoxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxlní opatření k zajištění toho, aby:
-
odhady ocenění jejich aktiv a závazků byly spolehlivé a vhodné;
-
byl zajištěn soulad s článkem 75 směrnice xxxxxxxxxxx xxx xxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxovacího modelu;
c)
zásady a postupy pro oceňování, včetně popisu a určení:
-
úloh a povinností zaměstnanců podílejících se na tomto oceňování;
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxerní nezávislé ocenění nebo ověření hodnoty významných aktiv a závazků.
Při oceňování aktiv a závazků musí být:
a)
použity dostatečné zdroje z hxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxxxeny procesy vnitřní kontroly, které zahrnují:
-
nezávislý pravidelný přezkum a ověřování informací, údajů a předpokladů, které jsou používány v pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
-
dohled osob, jež pojišťovnu nebo zajišťovnu skutečně řídí, nad vnitřními procesy schvalování těchto ocenění a nad procesem zavedeným k zohlednění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxx x závazků
Související předpisy EU:
čl. 46 a čl. 75 směrnice Solventnost II,
čl. 263 písm. a), čl. 266 a čl. 267 nařízení Komise 2015/35
xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxě plánu) hodnotí také řídicí a kontrolní systém jako celek. Vnitřní audit musí být nezávislý na ostatních provozních činnostech, a to i v menších a méně sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxdstatné, aby výsledky vnitřního auditu obdržel statutární nebo kontrolní orgán a reagoval na ně adekvátními opatřeními a zajištěním jejich uskutečnxxxx
xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx třeba vykonat v nadcházejících letech, se zohledněním všech činností a celého řídicího a kontrolního systému pojišťovny nebo zajišťovny;
-
uplaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xuditů;
-
vydávání doporučení vycházejících z výsledku auditní práce, a podání písemné zprávy o zjištěních a doporučeních správnímu, řídicímu nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxadě těchto doporučení;
-
v případě potřeby může funkce vnitřního auditu provádět i audity, které nejsou zahrnuty do plánu auditů.
Osoby vykxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 29 odst. 3 a 4 směrnice Solventnost II) však mohou osoby vykonávající funkci vnitřního auditu vykonávat i další klíčové funkce, pokud jsou současně splxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxx xxxxxxvajících funkci vnitřního auditu nedojde k žádnému střetu zájmů;
-
v souvislosti s udržováním osob ve funkci vnitřního auditu, které nevykonávajx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zde je třeba uvést, že dané ustanovení nařízení není zcela v souladu se směrnicí Solventnost II, která v čl. 47 odst. 2 požaduje, aby funkce vnitřnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxo funkci hodnotí, mimo jiné, i plnění povinností managementem.
Související předpisy EU:
čl. 29 odst. 3 a 4 a čl. 47 odst. 2 směrnice Solventnost II,
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxé činnosti (funkce ve smyslu čl. 13 bodu 29 směrnice Solventnost II, tj. interní kapacita vykonávat praktické úkoly v rámci řídicího a kontrolního systxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxjistněmatematické činnosti zabezpečovat vysoce kvalifikovanými osobami se specifickými znalostmi pojistné matematiky.
Mimo zákonem vymezenxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxnost II může dojít k rozdílu mezi výší technických rezerv vypočítaných podle principů zavedených směrnicí Solventnost II a jejich výší vypočítanou poxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx statutárnímu nebo kontrolnímu orgánu. Předmětem dohledu ČNB je tvorba technických rezerv podle zákona o pojišťovnictví, resp. unijní úpravy. Jejicx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x finanční situace". Účetní jednotka je povinna vést účetnictví tak, aby neodporovalo zákonu o účetnictví a ostatním právním předpisům, ani neobcházxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxmů) a správce daně je oprávněn v rámci daňového řízení kontrolovat a posuzovat tvorbu a čerpání těchto rezerv.
Unijní úprava spojuje pojistněmatemxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx již při vzniku pojistného produktu, tedy před jeho samotným prodejem (distribucí). Způsob rozdělení výnosů z investic je významným prvkem ochrany spxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxí pojistněmatematických metod, pokud jde o metody, které nesouvisejí s výkazy pro regulaci ani s výpočty týkajícími se rizikového kapitálu. I takové mxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxm, resp. specifikací rozsahu pojistněmatematických činností, a to v případě posuzování upisování explicitním vyjádřením, že tato činnost zahrnuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxatematické činnosti zahrnují i posuzování souladu rozdělení výnosů z investování s takovým ujednáním nebo s právním předpisem.
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" pro účely výpočtu technických rezerv uvedeno členění závazků z životního a neživotního pojištění a zajištění.
Koordinace výpočtu technických rxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xožadavky na oceňování aktiv a závazků a s pravidly pro tvorbu technických rezerv (čl. 75 až 86 směrnice Solventnost II, resp. § 51 až 59 zák. o pojišťovnicxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxvaných pro výpočet technických rezerv nebylo na úkor obezřetného, spolehlivého a objektivního výpočtu;
-
zajištění, aby v případech nedostatku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxvány nejvhodnější
aproximace
pro účely výpočtu nejlepšího odhadu;
-
určení homogenních rizikových skupin závazků z pojištění a zajištění pro úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxzicích a zajištění jejich integrace do posuzování technických rezerv;
-
porovnávání a odůvodnění všech podstatných meziročních rozdílů ve výpoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxsouzení, zda metodiky a předpoklady používané při výpočtu technických rezerv jsou vhodné pro konkrétní druhy pojištění poskytované pojišťovnou nebx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxné při výpočtu technických rezerv dostatečně podporují pojistněmatematické a statistické postupy.
Hodnocení kvality nejlepších odhadů a poznaxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí zahrnuje srovnání mezi zjištěnými hodnotami a odhady, z nichž výpočet nejlepších odhadů vycházel, s cílem vyhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxických rezerv předkládané správnímu, řídicímu nebo kontrolnímu orgánu musí obsahovat alespoň odůvodněnou analýzu spolehlivosti a přiměřenosti jexxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx každému z hlavních rizik spojených se závazky, jejichž zdrojem jsou technické rezervy. Tato informace musí obsahovat všechny údaje týkající se nejisxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxování, které má být jako součást pojistněmatematických činností provedeno [čl. 48 odst. 1 písm. g) směrnice Solventnost II], se týká:
-
dostatečnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
-
dopadu opcí a záruk, které jsou obsahem pojistných a zajišťovacích smluv, na dostatečnost pojistného;
-
vlivu inflace, právního rizika, změnx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxikaci na konkrétní homogenní rizikové skupiny;
-
tendence portfolia pojistných smluv zvyšovat v průběhu doby podíl osob s vyšším rizikovým profixxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxm analýza přiměřenosti:
a)
rizikového profilu a koncepce upisování pojišťovny nebo zajišťovny;
b)
poskytovatelů zajištění s ohledem na jejixx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxvacích smluv a od zvláštních účelových jednotek.
Pojistněmatematické činnosti zahrnují také vypracování písemné zprávy, která se předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx veškeré nedostatky včetně doporučení, jak je odstranit.
Související xxxxxxxxxxx
x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxrvách pro zjištění základu daně z příjmů, -
Související předpisy EU:
čl. 13 bod 29, čl. 48 odst. 1 písm. g) a h) a čl. 75 až 86 směrnxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xro externí zajištění činností
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Externím zajištěním sluxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxelem služeb, a to v jakékoli podobě, bez ohledu na to, zda podléhá dohledu nebo ne, podle něhož dotyčný poskytovatel služeb vykonává proces, službu nebo xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxější požadavky na tyto vzájemné vztahy pojišťovny, resp. zajišťovny, a poskytovatelů služby stanoví nařízení Komise 2015/35.
Dohled nad těmito vxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxsparentnost a možnost včasného zásahu dohledu tam, kde hrozí nesoulad postupu pojišťovny nebo zajišťovny s požadavky kladenými právními předpisy. Pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xesp. zajištění.
Pro externí zajištění služeb nebo činností musí mít pojišťovna, resp. zajišťovna, vytvořena a jejím vedením schválená pravidla (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xe úzká součinnost a otevřenost poskytovatele služby s ČNB, pojišťovnou, resp. zajišťovnou, a auditorem. Zákon současně ukládá pojišťovně nebo zajišxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vedlo k:
-
podstatnému zhoršení kvality řídicího a kontrolního systému pojišťovny nebo zajišťovny;
-
nadměrnému zvýšení operačního rizika;
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxstí, nebo
-
narušení kvality a nepřetržitého poskytování služeb pojistníkům.
xx xxxx xxxxx xxxlišovat mezi poskytovatelem služby podle § 7g (tj. ve vztahu k outsourcingu) a osobou činnou pro pojišťovnu nebo zajišťovnu. Ta je svým obsahem (viz § 86 xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xracovním poměru. Osoba činná pro pojišťovnu nebo zajišťovnu tedy může, ale i nemusí být současně poskytovatelem služby. Příkladem může být soudní znaxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, resp. zajištění, má charakter outsourcingu pouze tehdy, pokud je distributor zplnomocněn k podpisu smlouvy za pojišťovnu, resp. zajišťoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxšťovací činnosti. Všechny osoby činné pro pojišťovnu nebo zajišťovnu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xouze poskytovatel služby je povinen umožnit ČNB provedení kontroly činnosti, kterou externě zajišťuje pro pojišťovnu nebo zajišťovnu podléhající jxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xajištění služeb nebo činností je obsahem čl. 274 nařízení Komise 2015/35. To požaduje v písemné koncepci týkajících se externího zajištění služeb nebx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zajišťovny a vytvořit mechanismy ohlašování a sledování, které mají být uplatňovány na tyto vztahy.
Pokud jsou pojišťovna nebo zajišťovna a pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xebo činností vzít v úvahu, do jaké míry poskytovatele služeb kontroluje nebo je schopna ovlivnit jeho činnost.
Při volbě poskytovatele služeb pro zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxkladné posouzení k zajištění toho, že potenciální poskytovatel služeb má schopnost, kapacitu a veškerá oprávnění vyžadovaná právními předpisy pro uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí k zajištění toho, že žádný zjevný nebo potenciální střet zájmů nenaruší plnění potřeb pojišťovny nebo zajišťovny, která si dává externě zajišťovat čxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxnosti pojišťovny nebo zajišťovny a poskytovatele služeb;
-
obecné podmínky dohody o externím zajištění služeb nebo činností byly správnímu, řídxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxí předpis, zejména pokud jde o právní předpisy v oblasti ochrany údajů;
-
poskytovatel služeb podléhal stejným ustanovením o povinnosti zachovávxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb musí zejména jasně stanovit:
-
úkoly a povinnosti obou smluvních stran;
-
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnou nebo zajišťovnou a spolupracovat s orgánem, který nad pojišťovnou nebo zajišťovnou vykonává dohled, pokud jde o externě zajišťovanou fuxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxštěné funkce nebo činnosti řádně a v souladu s platnými právními předpisy a regulačními požadavky;
-
výpovědní lhůtu pro ukončení smlouvy ze stranx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxjišťovna v případě potřeby mohla ujednání o externím zajištění ukončit, aniž by to poškodilo kontinuitu a kvalitu služeb, jež poskytuje pojistníkům;
x
xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxh výkonu, jakož i právo vydávat obecné pokyny a jednotlivé
instrukce
určené poskytovateli služeb ohledně toho, co musí být při výkonu externě zajišťoxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxích pojistnících, oprávněných osobách, zaměstnancích, smluvních stranách a všech ostatních osobách;
-
aby pojišťovna nebo zajišťovna, její exxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx provádění kontrol na místě v obchodních prostorách poskytovatele služeb;
-
aby se, pokud je to vhodné a nezbytné pro účely dohledu, mohl orgán dohlxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xnformace o externě zajišťovaných činnostech a mohla vydávat pokyny týkající se externě zajišťovaných činností a funkcí;
-
popřípadě podmínky, zx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xalšího externího zajištění nesmí být nijak ovlivněny úkoly a povinnosti poskytovatele služeb vyplývající z jeho dohody s pojišťovnou nebo zajišťovnxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxu, anebo nadměrnému zvýšení jejího operačního rizika [čl. 49 odst. 2 písm. a) a b) směrnice Solventnost II];
-
přiměřeně zohlednit externě zajišťoxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xebo zajišťovny, anebo k nadměrnému zvýšení jejího operačního rizika [čl. 49 odst. 2 písm. a) a b) směrnice Solventnost II];
-
ověřit, že poskytovatxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx podílet na poskytování externě zajišťovaných funkcí nebo činností, jsou dostatečně kvalifikovaní a spolehliví;
-
zajistit, aby poskytovatel sxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxval záložní zařízení, a to s ohledem na externě zajišťované funkce a činnosti.
Související ustanovení:
§ 86 odst. 6) - výkon dohledu, § 127 odstx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
čl. 49 odst. 2 písm. a) a b), čl. 13 bod 28,
čl. 274 nařízení Komise 2015/35
Řídicí a kontrolní systém na individuálním základě a na úrovni xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxinové úrovni (§ 92c zák. o pojišťovnictví). Systémy řízení rizik a ohlašovací postupy by měly mít jednotný charakter, aby mohly být dohledem nad skupinxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxišťovny, resp. zajišťovny. Podmínkou je, že všechny osoby ve skupině používají xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx držící účast, pojišťovací holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba provádí vlastní posouzení rizik a solventnosti na úrovni skupiny xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxventnostního kapitálového požadavku a
b)
řádné ohlašovací postupy a postupy účtování, podle kterých jsou sledovány a řízeny operace uvnitř skupxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtémem na úrovni skupiny
Související předpisy EU:
čl. 246 směrnice Solventnost II,
nařízení Komise 2015/35,
obecné pokyny k řídicímu a kontroxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx
x
xxx xx xxxxxice Solventnost II;
-
hlava I kapitola IX nařízení Komise 2015/35.
Související předpisy EU:
čl. 50 směrnice Solventnost II,
hlava I kapixxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xtátu zřízenou na území České republiky, která může mít podle § 32 odst. 1 zák. o pojišťovnictví pouze formu pobočky v užším slova smyslu, tj. odštěpného xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, a to v souladu s rozsudkem Soudního dvora (ES) ze dne 4. prosince 1986 ve věci 205/84 Komise Evropských společenství vs. Spolková republika Německo - "Vxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 odst. 1 písm. r) - vymezení pojmu pobočka, § 32 odst. 1 - povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území ČR, § 92c x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxxx xxx x74, čl. 214 a čl. 257 směrnice Solventnost II,
nařízení Komise 2015/35
Související judikatura EU:
rozsudek Soudního dvora (ES) ve věci 205/84 Kxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xodmínek výkonu činností rozhodujících nebo významných pro zajištění obezřetného řízení pojišťovny nebo zajišťovny je prokázání důvěryhodnosti osxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtelské důvěryhodnosti. Pokud tyto osoby xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxešit otázku prokazování jejich bezúhonnosti. Přitom je třeba vzít v úvahu, že ne v každém státě je zřízen rejstřík obdobný Rejstříku trestů podle zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Toto ustanovení je transpozicí čl. 43 směrnice Solventnost II, přičemž členským státům se touto směrnicí ukládá povinnost určit orgány či subjekty xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx členské státy a Komisi.
Související předpisy:
zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů,
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnixxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxvozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou
Povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxí pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou vychází z čl. 14 až 26 směrnice Solventnost II. Jednou ze základních podmínek pro udělení povolení k provxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxm podnikání - viz § 217 obč. zák.) na pojišťovací činnosti a operace, které z nich přímo vyplývají, s vyloučením všech jiných obchodních činností. Při spxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxádění nesouvisejících činností. V praxi je tak na pojišťovně, aby dohledovému orgánu prokázala, že činnosti, které provozuje, přímo vyplývají z jí poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxko zajišťovací) činnosti, kterou je obchod s pojistnými, resp. zajistnými riziky, a je v zájmu ochrany spotřebitele, aby rizikovostí jiných činností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxx x x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxkaz absolutní, tedy zakazoval se i nepřímo podílet na jiných podnikatelských činnostech. Jak vyplývá z rozsudku ESD (SDEU) ze dne 20.4.1999 - věc C-241xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt prostřednictvím jejich účasti na jiných právnických osobách.
Povolení se uděluje podle činností uvedených v žádosti, a to podle pojistných odvěxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxnu nebo podle skupin neživotních pojištění uvedených v části C přílohy č. 1 k zákonu.
Povolení se vztahuje na provozování pojišťovací činnosti pro vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rizika spadající do těchto odvětví. Velmi často dochází k záměně členění pojištění podle těchto odvětví s členěním závazků pro účely pojistné smlouvy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xímto členěním musí řídit bez ohledu na to, jakým právem se řídí pojistná smlouva, kterou pojistila pojistné riziko spadající do určitého pojistného odxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxrvna 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), zejména čl. 7. Bohužel, ani směrnice EU se často nevyvarují chyb, příkladem může být člx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxice 2009/138/ES". V žádném případě příloha č. 1 této směrnice neobsahuje produkty pojištění. Pojistné produkty se vytvářejí k určitým typům pojistnýxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx/EU o distribuci pojištění - chybně přeloženo jako "třídy pojištění"). Pojistným produktem tak můžeme označit jak samotnou pojistnou službu poskytoxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxi spočívající ve směňování této služby na určitý segment osob vystavených takovému riziku. To platí obdobně i pro zajišťovací produkty, které mohou míx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxvořená na určitém území za dané období. Pojistné záruky (bondy) mají obdobný charakter jako bankovní záruky, ale nezvyšují úvěrovou angažovanost banxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxé dohledové činnosti, která může svým rozhodnutím požadovaný rozsah činnosti omezit, jestliže žadatel dostatečně neprokázal svoji schopnost finanxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxna č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 200 000 Kč.
Dále se upravují právní formy tuzemské pojišťovny, které lze uxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxého i skutečného sídla na území České republiky. Za skutečné sídlo společnosti se považuje místo, kde se schází vedení společnosti a kde jsou přijímána xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxpadě, kdy podnikatel nemá uvedené jiné místo podnikání. Za sídlo právnické či fyzické osoby se považuje adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jinxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxak toto formálně zapsané sídlo ve veřejném rejstříku může lišit od skutečného sídla podnikání. Pouhá existence adresy pro doručování nemůže být postaxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx x x xxx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxní právní formy pojišťoven, jako např. vzájemné pojišťovací spolky, kterých bylo v naší zemi v meziválečném období více než 500. Na principu vzájemnosxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxximky z působnosti zákona o pojišťovnictví (§ 2). Doposud vznikly tuzemské pojišťovny jako akciové společnosti, pouze v jednom případě jako družstvo. x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti podle nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (zákon č. 307/2006 Sb.). Tyto právní formy však není nutné v zákonu přímo uvádět, neboť to vyplxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxé pojišťovně je platné pro všechny členské státy a opravňuje ji k provozování pojišťovací, resp. zajišťovací činnosti na území jiného členského státux x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxnodušeně řečeno se jedná o princip, podle kterého lze na základě povolení, často nesprávně označovaného jako licence (tou se podle § 2358 a násl. obč. záxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xdělené v jednom členském státu (jedná se o stát, ve kterém má osoba bydliště nebo sídlo, resp. místo podnikání), působit v kterémkoli jiném členském stáxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xlenský stát podle § 3 odst. 1 písm. o), resp. čl. 13 bod 8 směrnice Solventnost II] spočívající v oznámení záměru této svobody využít. Domovský členský stxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxt. 1 písm. p), resp. čl. 13 bod 9 směrnice Solventnost II]. Ten pak může ve stanovené lhůtě domovskému členskému státu sdělit podmínky, za kterých lze na jxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxosti v rámci jednotného trhu Společenství na základě práva zakládat pobočky podle § 3 odst. 1 písm. r), resp. čl. 13 bod 11 směrnice Solventnost II (tj. naxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxvání služeb, aniž by v členských státech byly zakládány pobočky). Členským státem se rozumí stát EU a také stát, který tvoří Evropský hospodářský prostxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx) a násl. a zahrnuje přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkon, jakož i zřizování a řízení podniků, zejména společností podle občanskéhx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxí státní příslušníky právem státu usazení. SFEU tak přímo zakazuje jakékoli omezení práva usazení příslušníky jednoho členského státu na území jinéhx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xodle čl. 13 bodu 11 směrnice Solventnost II definována jako zastoupení nebo pobočka pojišťovny nebo zajišťovny, která se nachází na území jiného člensxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdí se tato činnost ustanoveními SFEU o právu zakládat pobočky. Evropský soud rozhodl, že "jestliže státní příslušník členského státu vykonává stále a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxmi týkajícími se práva zakládat pobočky a nikoli ustanoveními týkajícími se služeb". V případě rozhodnutí ESD ve věci 205/84 -
Komise Evropských spxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxst pojišťovny z členského státu trvale přítomné v daném členském státu spadá pod ustanovení Smlouvy týkající se práva zakládat pobočky, a to i tehdy, jexxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xprávnění na trvalém základě jednat za podnik stejně, jako by jednala agentura".
Soud tak potvrdil, že podnik, který má postavení zprostředkovatelx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxazení je definováno v čl. 4 bodu 5 směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu jako "skutečné provozování výdělečné činnosti podle článku 43 Smlouxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
S rozvojem pojistných trhů bylo žádoucí usnadnit pojišťovnám se sídlem v některém členském státě, poskytování služeb ve všech členských státech a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech, kteří nejsou usazeni v členských státech, ve kterých mají bydliště nebo sídlo tito pojistníci. K tomu slouží volný pohyb služeb podle čl. 56 a nxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xvoji činnost v členském státě, kde je služba poskytována, za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním příslušníkům.
Podle rozsudků xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxe služby, avšak služba může být poskytována také v případě, že nedojde k jakémukoli pohybu poskytovatele či příjemce. Jinými slovy článek 56 SFEU se pouxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Jestliže je činnost vykonávána na základě svobody poskytovat služby a poskytovatel je na území členského státu poskytování služeb, koncept poskytxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xemi. Je třeba zdůraznit, že podle precendenčního práva Soudního dvora xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxlském členském státě, pokud je nezbytná pro poskytování služeb, aniž by taková situace spadala pod právo zakládat pobočky. V takových případech by dočxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxatoval, že činnost spočívající v poskytování služeb z domovského členského státu na trvalém základě, nezahrnující přemístění poskytovatele služeb xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxmout opatření k zabránění poskytovateli služby, jehož činnost je výhradně nebo převážně vykonávána na jeho území (tj. na území hostitelského státu), x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobočky; taková výhradně nebo převážně vykonávaná činnost spadá pod právo zakládat pobočky.
K určení, zda se jedná o pokus poskytovatele služby obxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xoskytovat služby, není však toto kritérium dostačující. Evropská komise vyjádřila názor, že případ, kdy se na pojišťovnu "na jejím vlastním území" čaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxán za takové obcházení, pokud by nebyl poskytovateli služeb (pojišťovně, pojišťovacímu zprostředkovateli) dokázán úmysl obcházet vnitrostátní přxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt of the Court of 22 November 1978 - Somafer SA v Saar-Ferngas AG (Case 33/78)] ESD rozhodl takto: "pro koncept pobočky, agentury nebo jiné podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xybaveného za účelem sjednávání obchodu se třetí stranou; i když má právní vazby na mateřský podnik sídlící za hranicemi, neprovozuje obchod přes tento xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xízen a nepodléhá kontrole mateřského podniku, nemůže být považován za pobočku, agenturu nebo podnikatelskou jednotku. V případu Blanckaert & Vixxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodní agent, který pouze sjednává obchod a jehož právní postavení mu umožňuje si svobodně organizovat vlastní činnost a rozhodnout se, jakou část sxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxniků ve stejném výrobním oboru nebo oblasti obchodu a který navíc pouze předává objednávky mateřskému podniku, aniž by se řídil jejich podmínkami nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxř. nezávislým pojišťovacím zprostředkovatelem, tj. makléřem) a pojišťovnou v tom, že činnost pojišťovny spadá častěji pod pravidla o právu zakládat xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
mít oprávnění zavazovat pojišťovnu, a
c)
mít trvalé pověření.
K posouzení splnění podmínky podle písmene a) je nutné prověřit, zda má nezáxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xda má možnost současně zastupovat soutěžící podniky. Výhradní pověření k vykonávání činnosti, které pojišťovací zprostředkovatel obdrží od jedné pxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xodle SDEU nutné prověřit, zda činnost a rozhodnutí nezávislé osoby může zavazovat pojišťovnu ve vztahu k třetí straně, která tak nemusí jednat přímo s pxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxovnou, která není usazena v hostitelském členském státě, této nezávislé osobě k uzavírání pojistných smluv jménem a na účet této pojišťovny s osobami, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxavření pojistné smlouvy, který by obsahoval všechny podstatné prvky navrhované smlouvy a byl odsouhlasen zájemcem o uzavření pojištění, a pojišťovnx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xobočky uzavřít pojistnou smlouvu s třetí osobou jménem a na účet ústředí dané pojišťovny, které se tak zavazuje, neboť agentura nebo pobočka jsou jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxovat pojišťovnu musí být založena na dlouhodobém a trvalém oprávnění a nikoli pouze na oprávnění časově omezeném nebo pouze na jednorázovém příkazu. Úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxitostně provozovat pojišťovací činnost v určitém členském státě prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele usazeného v tomto členském státxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxšťovna možnost využívat v členském státě poskytování služeb některé místní služby související s přípravou pojistné smlouvy, například:
-
využívxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxžívat služeb pracovníků, kteří neuzavírají pojistné smlouvy, ale jejichž činnost je omezena na zasílání návrhů pojistných smluv připravených s potexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxtování služeb;
-
využívat stálých institucí pro inkaso pojistného za pojistné smlouvy uzavřené na základě svobody poskytovat služby (např. bankxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxě svobody poskytovat služby (např. samostatných likvidátorů pojistných událostí);
-
využívat stálých institucí pro vedení souborů o škodách (zxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxvat pevně instalovaná elektronická zařízení typu ATM (s asynchronním módem přenosu dat). Je-li pojišťovací činnost provozována s pomocí pevně nainsxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxojena na pobočku založenou pojišťovnou v příslušném hostitelském členském státě. Taková elektronická zařízení nemohou spadat pod právo zakládat poxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxsti vyvolat změnu tohoto stanoviska.
Pro úplnost je třeba zmínit, že princip jednotného evropského pasu, samozřejmě, umožňuje současné provozovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxvotním a neživotním pojištění odstranila všechny překážky týkající se současného provozování pojišťovací činnosti na základě práva zakládat pobočxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxozovat svoji činnost souběžně jak na základě svobody poskytovat služby, tak i prostřednictvím své pobočky, a to i když se jedná o stejnou činnost. Při prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx poskytování služeb se žádostí o podporu v souvislosti s přípravou pojistné smlouvy (např. pomoc při oceňování rizika, použití služeb místních lékařůx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xanou činnost k jednomu ze způsobů provozování pojišťovací činnosti, buď k právu zakládat pobočky, nebo ke svobodě poskytovat služby.
Co se týká konxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxtě je tato činnost provozována. Hostitelskému členskému státu jsou pak svěřeny omezené dohledové pravomoci primárně vázané na spolupráci s dohledovxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxlem v hostitelském členském státu. Příkladem jsou podmínky upravující pojistnou smlouvu, pojištění některých specifických rizik, zejména v případx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxtnost II). Odpovědnost za vydání povolení k činnosti nese domovský členský stát a hostitelský členský stát není oprávněn jeho vydání zpochybňovat.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, má možnost požádat Evropskou komisi, aby na domovský členský stát podala žalobu pro nedodržování podmínek stanovených v čl. 258 SFEU (čl. 226 smlouvy x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx či způsobu elektronického obchodování (např. přes internet) při uzavírání pojistných smluv určených ke krytí rizik nacházejících se v jiném členskéx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xedochází k "pohybu" smluvních stran [Judgment of the Court of 5 October 1994 - TV 10 SA v Commisariaatvoor de Media (Case C-23/93)]. Za členský stát organxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xikoli místo, kde jsou umístěny technické prostředky pro poskytování služeb (např. místo, kde je instalován server). Klíčovým kritériem pro určení prxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx čl. 13 bod 13 a 14 směrnice Solventnost II]. Jestliže se má pojišťovací transakce uskutečnit v rámci svobody poskytovat služby, riziko pojištěné pojisxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxťovací činnost uskutečňovanou s využitím internetu a týkající se rizik umístěných v jiném členském státě, než je členský stát sídla pojistitele pojišxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxském státě a hodlající sjednávat pojistné smlouvy přes internet musí dodržet "oznamovací (notifikační) podmínky" upravené v čl. 147 až 149 směrnice Sxxxxxxxxxx xx xxxx x xx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v době podání žádosti k provozování pojišťovací činnosti. Tyto změny pak podléhají buď schválení (§ 19 zák. o pojišťovnictví), jestliže se dotýkají saxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xojišťovně založené na "zelené louce", nikoli již existující právnické osobě, která by tímto způsobem měnila či rozšiřovala předmět své činnosti. Sprxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxí, formáty, ve kterých se podává, a další technické náležitosti stanoví Česká národní banka prováděcí vyhláškou ČNB č. 306/2016 Sb., kterou se provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xoklady prokazující splnění podmínek uvedených v odstavci 6.
V souladu s právní úpravou EU rozhodne Česká národní banka o žádosti nejpozději do 6 měsxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdnutí o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti a tímto zápisem současně vznikne i oprávnění tuto činnost fakticky provozovat.
Podmíxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx sídla pojišťovny založené jako akciová společnost nebo družstvo v České republice;
-
prokázání schopnosti dlouhodobé finanční stability, plněxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxvahu činnosti pojišťovny;
-
prokázání předpokladů řádného a obezřetného řízení pojišťovny u každé osoby, která má mít kvalifikovanou účast na poxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
-
zajištění účinného výkonu dohledu, kterému nebrání úzké propojení mezi pojišťovnou a dalšími osobami ani právní předpisy třetího státu (tj. stáxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxost práva v tomto třetím státě;
-
doložení odpovídající výše základního kapitálu pojišťovny (§ 18);
-
prokázání původu kapitálu pojišťovny a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x § 79a);
-
předložení obchodního plánu pojišťovny (§ 15) podloženého reálnými ekonomickými výpočty;
-
určení škodních zástupců jmenovaných x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxy č. 1 k zákonu], a
-
prohlášení žadatele, že údaje v žádosti uvedl pravdivě.
Povolení k provozování pojišťovací činnosti nelze udělit pro soxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí a provozování neživotních pojištění pro případ úrazu nebo nemoci. Pojišťovny se smíšenou činností, tj. provozující životní a neživotní pojištění sxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxkona č. 363/1999 Sb. (§ 7 odst. 4), mohou v tomto rozsahu provozovat svoji činnost i nadále za podmínky oddělení obou činností (§ 17 zák. o pojišťovnictvíxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xednalo o přechodné ustanovení, došlo pod tlakem pojišťoven k jeho zrušení zákonem č. 39/2004 Sb.
Přílohami, kterými žadatel dokládá splnění zákonxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx o žadateli, kterým je založená tuzemská pojišťovna, a o rozsahu a zabezpečení činností, které mají být provozovány žadatelem:
-
společenská smlouxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx zák. o pojišťovnictví a doklady prokazující původ kapitálu a dalších finančních zdrojů;
-
obchodní plán podle § 15a, má-li být provozována i zajixxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxvaných do funkce škodního zástupce s uvedením jejich identifikačních údajů a členského státu, ve kterém bude škodní zástupce působit, má-li být provoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxťovat pojistněmatematické činnosti, splňuje požadavky podle § 7f odst. 2;
-
údaje o osobách s úzkým propojením s žadatelem a
-
popis personálnxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xahrnuje předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary, popis informačního systému, systému účetnictví a systému pro pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxční údaje;
-
popis funkce, do které je osoba uvedená v seznamu podle písmene a) navrhována včetně uvedení pravomocí a odpovědností spojených s toutx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xvedené v seznamu podle písmene a) pro výkon funkce, do níž je navrhována, z hlediska posouzení splnění požadavků důvěryhodnosti a způsobilosti této osxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxchž základě bylo vyhodnocení vhodnosti osoby provedeno;
-
údaje a informace o osobě s kvalifikovanou účastí na žadateli včetně údajů a informaxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxím ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, s uvedením jejich identifikačních údajů, dále graficky znázorněné vztahy mezi těmitx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, u osob jednajících ve shodě také popis skutečnosti, na jejímž základě dochází k jednání xx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx funkce;
-
za každou osobu uvedenou v seznamu osob s kvalifikovanou účastí:
-
doklad o oprávnění k podnikání, jde-li o podnikající osobu;
-
dxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxb za období posledních 10 let obsahující identifikační údaje jiné právnické osoby, funkce a období výkonu funkce v jiné právnické osobě; je-li osobou s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xodnikající fyzické osoby;
-
přehled o vztazích k osobám se zvláštním vztahem k žadateli a
-
finanční výkazy;
-
za každou osobu uvedenou x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxalifikovanou účastí v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti tuzemské pojišťovny, je-li osobou s kvxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Přijetí žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou je zpoplatněno podle položky 65 odst. 1 písm. c) příxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx
x xxxx xxxx
x
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsions.
Související ustanovení:
§ 2 - působnost zákona, § 3 - vymezení pojmů, § 7 - základní ustanovení o řídicím a kontrolním systému, § 7a odxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, § 22 - svoboda dočasně poskytovat služby, § 30 - povinnosti pojišťovny z jiného členského státu týkající se provozování pojišťovací činnosti na úzexx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx plán tuzemské zajišťovny, § 49 - provozování zajišťovací činnosti pojišťovnou, § 73 - základní ustanovení solventnostního kapitálového požadavkxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xx xřílohy č. 1
Související předpisy:
zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti,
zákon č. 627/xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxádí některá ustanovení zák. o pojišťovnictví,
vyhláška ČNB č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zák. o pojišťovnictví
Související předpisy EU:
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxx xx x xxx xxx xx xž 26, čl. 59, čl. 100, čl. 147 až 149 a čl. 180 směrnice Solventnost II,
čl. 4 bod 5 směrnice o službách na vnitřním trhu,
čl. 7 nařízení Řím I,
nařízení Radx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxx xxx xxx xxx xxx xx x xásl., čl. 258 a čl. 259 SFEU (čl. 43, čl. 49, čl. 226 a čl. 227 Smlouvy o ES)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxxrngas,
rozhodnutí ESD 139/80 Blanckaert & Villems PVBA
versus
Luise Trost,
rozhodnutí ESD (SDEU) C-241/97 Försákringsaktiebolaget Skandia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xouladu s čl. 16 směrnice Solventnost II se pojišťovně provozující neživotní pojištění umožňuje uzavřít doplňkové pojištění, tj. pojištění rizika, pxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxřebám a podmínkám pojistníka. Z návrhu vyplývá, že pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle jednoho nebo vícx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxěleno povolení, avšak pouze při splnění zákonem stanovených podmínek, a to všech současně. První podmínkou je, že doplňkové pojištění má vazbu na pojixxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s doplňkovým. Třetí pak je sjednání obou těchto pojištění jednou pojistnou smlouvou. Zákon tak podmiňuje využití institutu doplňkového pojištění poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxdnávání pojištění pojistného nebezpečí, pro které nemá pojišťovna povolení. Doba trvání doplňkového pojištění může být kratší, ale nesmí překročit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxjící z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, pojištění úvěru nebo
kauce
ani pojištění právní ochrany, které však může být doplňkovxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxně souvisejících s cestováním, pokud se doplňkové pojištění vztahuje k hlavnímu pojistnému riziku, které se týká výhradně asistenčních služeb pojišxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvé nároky. To platí i pro další podmínky spočívající v tom, že doplňkové pojištění v neživotním pojištění nemůže svojí pojistnou částkou nebo limitem pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxisy EU:
čl. 16 směrnice Solventnost II
Obchodní plán tuzemské pojišťovny
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Obchodní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxta [čl. 18 odst. 1 písm. c) směrnice Solventnost II]. Často byl chápán pouze jako odhad finančních toků v prvních 3 letech po udělení povolení, což mělo odxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Ve skutečnosti však jakákoli významná změna tohoto plánu podléhá schválení dohledovým orgánem (viz § 19 zák. o pojišťovnictví).
Obsah obchodního xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxuje jakoukoli diskreci členského státu. Z tohoto důvodu je transpozice tohoto ustanovení obsahem zákona, přestože má výrazně technický charakter.
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx x xxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xI a komentář k § 59, k metodám výpočtu technických rezerv viz komentář k § 52 až 58.
Co se týká pasivního zajištění, jde o přenesení převzatého pojistnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x
xxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x ohledem na kapitálové možnosti, resp. vysokou míru rizika, nemohla pojišťovna pojistit. V závislosti na řadě faktorů, zejména zkušeností s cedentem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jednak slouží k úhradě nákladů spojených se správou pojištění včetně likvidace škod, jednak může mít charakter motivační. Pro dohledový orgán je však xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxzerv nebo bližší informace o finitním zajištění (viz § 83 odst. 6, resp. čl. 210 směrnice Solventnost II) nebo zajištění prostřednictvím zajišťovací úxxxxxx xxxxx xxxx x xx x x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x x x xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxumí solventnostní regulatorní rozvaha oceněná podle § 51.
Pokud jde o přemístění činnosti, pak je třeba dodržet zásadu, že sídlo a skutečné sídlo tuxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxí pojišťovny tuzemským dohledovým orgánem (ČNB). K přemístění sídla zahraniční právnické osoby viz § 138 až 143 obč. zák.
Související ustanovení:
x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxy, § 36 - povolení k provozování zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou, § 50 a § 50a - zajišťovací účelová osoba, § 51 - oceňování aktiv a závazkxx x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxející předpisy EU:
čl. 18 odst. 1, čl. 21, čl. 23, čl. 181 a čl. 182, čl. 206 odst. 2 písm. a), čl. 209 až 211 směrnice Solventnost II
Udělení pxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxností zahraniční pojišťovny, zajišťovny, banky nebo obchodníka s cennými papíry, je ČNB povinna konzultovat okolnosti tohoto propojení a jeho dopadx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být přesun osob, které v jednom státě ztratily důvěryhodnost, do řízení zahraniční xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx o pojišťovnictví, musela by ČNB žádost o udělení povolení zamítnout. To by mělo platit i v případě, kdy by pojišťovna měla být ovládána osobou z třetího sxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, § 87 až 92p - působnost dohledu nad skupinou
Související předpisy EU:
čl. 26 směrnice Solventnost II
Oddělené řízení činností
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx II), kterým bylo před vstupem jejich domovského státu do EU uděleno povolení k souběžnému provozování životního a neživotního pojištění v rozsahu širxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxění týkajícího se pojistného rizika úrazu a nemoci), aby v této činnosti i nadále pokračovaly, za podmínky odděleného řízení jejich činností. Jelikož xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxínka odděleného řízení činností pouze na tuzemské pojišťovny vzniklé s takto širokým rozsahem činnosti před uvedeným datem.
Samotné oddělené řízxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxly použity ve prospěch činnosti druhé. Zejména v případě životního pojištění je důležité zabránit pojišťovně kompenzovat ztráty z neživotního pojišxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxěleného výpočtu fiktivního minimálního kapitálového požadavku zvlášť pro životní a zvlášť pro neživotní pojištění, a to včetně povinnosti disponovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxfické podmínky vedení účetnictví u pojišťoven se smíšenou činností.
Recitál ke směrnici Solventnost II v bodu 44 rovnou uvádí, že na pojišťovny se sxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxvotní pojišťovnou, přičemž se přihlédne ke zvýšené převoditelnosti kapitálu v případě těchto kompozitních pojišťoven.
Související předpisy EUx
xxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Významnou úlohu v posílení bezpečnosti provozování uvedených činností sehrávají požadavky na kapitxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxivní, která má zajistit vstup do této oblasti pouze pojišťovnám s dostatečným kapitálovým vybavením, a současně umožňují pojišťovně splnit požadavkx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k úhradě závazků vzniklých z provozované činnosti i v době, kdy je hlavní zdroj příjmů, tj. pojistné svým celkovým objemem nízké. Tato úprava má národní xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zajišťovací činnosti, a to pouze peněžitým vkladem, což má vyloučit vstup do sektoru osobám s nedostatečným kapitálovým vybavením. Je třeba si uvědomxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxdy na pojistná plnění je tento obchod spojen. Především u začínajících pojišťoven je pak značným rizikem podhodnocení skutečného škodního průběhu, kxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxže vznikat dojem, že s růstem obchodu je spojeno nízké riziko nákladů. Ovšem po ustálení tohoto růstu přichází fáze, kdy náklady (pojistná plnění) "dobxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy nebo členské schůze neplatné. Česká národní banka před udělením souhlasu s tímto snížením zkoumá, zda po snížení bude
kapitál
pojišťovny alespoň ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxavku podle § 73. Udělením povolení ČNB ke snížení základního kapitálu se má za to, že není ohrožena dobytnost pohledávek případných věřitelů, a proto se xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxností a družstev. K tomu blíže viz § 516 a násl. a § 568 a násl. z. o. k.
Související ustanovení:
§ 73 - základní ustanovení solventnostího kapitáloxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx předpisy EU:
čl. 100 směrnice Solventnost II
Díl 2
Změny v činnosti a orgánech tuzemské pojišťovny
Změna v rozsahu činnosti tuzemsxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxré rozšiřují činnost pojišťovny o jiná pojistná odvětví nebo o skupiny neživotních pojištění, resp. o aktivní zajištění, tj. přebírání pojistných nexx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako žádost o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti, a to především z pohledu plnění solventnostních kapitálových požadavků a odpovídxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxhválení požadovaných změn. Zde se přiměřeně použijí požadavky stanovené podle § 13 odst. 5.
Přijetí žádosti o změnu v rozsahu povolené činnosti tuzxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx odst. 5 - povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou, § 136 - ustanovení, ke kterým ČNB vydá vyhlášku k provedení
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Související předpisy EU:
čl. 14, čl. 18 a čl. 41 směrnice Solventnost II
Zřízení pobočky na území jiného členského státu
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xvropského pasu (viz komentář k § 13 zák. o pojišťovnictví), je taková pojišťovna oprávněna nabízet svoji službu v ostatních členských státech na záklaxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxby, nebo oběma formami souběžně.
Zvýhodněný režim pro zahájení činnosti formou pobočky [viz § 3 odst. 1 písm. r)] vyplývá z ustanovení čl. 145 a čl. 14x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxt tím, že odmítne odeslat informaci dohledovému orgánu hostitelského členského státu pouze v případě, že pojišťovna neprokáže splnění tzv. notifikaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxahuje na všechny státy EHP a jedinou podmínkou rozšíření činnosti je splnění notifikačních povinností.
S ohledem na princip primární odpovědnostx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxjišťovna pouze vůči ČNB jako svému domovskému dohledovému orgánu, která je pak povinna odpovídající informace ve lhůtě 3 měsíců ode dne jejich obdrženx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxanovené informace.
ČNB je tedy povinna sdělit tyto informace dohledovému orgánu hostitelského členského státu a ten má lhůtu 2 měsíců na to, aby ČNB xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxržené informace bez zbytečného odkladu předá pojišťovně.
Bez ohledu na to, zda dohledový orgán hostitelského členského státu využije této 2měsíčxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxí pojišťovnu vyrozumět.
K tomu viz:
-
web EIOPA: https://eiopa.europa.eu/consumer-protection/general-good-provisions.
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxcí předpisy EU:
čl. 145 a čl. 146 směrnice Solventnost II,
čl. 49 a násl. SFEU
Zřízení pobočky tuzemské pojišťovny na území třetího státx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxuze formou pobočky. To platí i v případě, že Komise vyhodnotí způsob dohledu uplatňovaný v dané třetí zemi jako rovnocenný xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxd osoba navrhovaná do funkce zástupce pobočky nesplňuje obezřetnostní podmínky stanovené zákonem nebo se jedná o třetí stát, kde je obtížná vymahatelxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xojištění na území Švýcarské konfederace, kde se ČNB řídí pravidly stanovenými směrnicí 91/371/EHS.
Na území třetích států se pravidla tzv. jednotxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxst rozšiřovat na území třetích států.
Související ustanovení:
§ 49 odst. 3 - provozování zajišťovací činnosti pojišťovnou
Související přxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxa dočasně poskytovat služby
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Obdobně jako v případě pobočky, lze v souladu s povolením ČNB k provozovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí a po splnění notifikačních povinností vůči ČNB, a to jak formou svobody dočasně poskytovat služby, tak i formou usazení, popřípadě oběma formami soubxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxovení čl. 147 až 148 směrnice Solventnost II. Jde o jednu z forem práva usazení podle čl. 56 a násl. SFEU. Z toho vyplývá, že ČNB může takový způsob rozšířenx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxkační podmínky.
Odkladný účinek opravného prostředku proti rozhodnutí ČNB odmítnout sdělit orgánu dohledu hostitelského členského státu [§ 3 odxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxu podmínkou rozšíření činnosti je splnění notifikačních povinností.
I zde v souladu s principem primární odpovědnosti domovského dohledového orxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx svému domovskému dohledovému orgánu, která je pak povinna odpovídající informace ve lhůtě 1 měsíce ode dne jejich obdržení předat dohledovému orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxu bez zbytečného odkladu vyrozumět. Obdržením této informace může pojišťovna zahájit svoji činnost na území hostitelského členského státu formou doxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxhat soudní cestou (viz čl. 148 odst. 3 směrnice Solventnost II).
Související ustanovení:
§ 3 odst. 1 písm. p) a s) - vymezení pojmů, § 13 - Povolenx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx x xxxxx xxxU
Informační povinnosti tuzemské pojišťovny v souvislosti se změnami v její činnosti
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxedpisy a jím uděleným povolením.
Co se týká vlastníků pojišťovny, pak zákon stanoví 10% hranici pro oznámení bez zbytečného odkladu osob, jejichž kxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xměny v účasti v této pojišťovně podle § 24 odst. 1 a v § 27 odst. 1 zák. o pojišťovnictví. Současně s tím má pojišťovna povinnost nejpozději do 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxhledovému orgánu hostitelského členského státu, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro tuto formu činnosti pojišťovny.
ČNB má právo uxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti takovému rozhodnutí se vylučuje, neboť je ve veřejném zájmu, aby pojišťovna nepostupovala podle změn provedených v rozporu se zákonem.
Souvxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x svoboda dočasně poskytovat služby
Související předpisy EU:
čl. 19 a čl. 34 směrnice Solventnost II
Změny v účastech
(Nabytí nebx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xsob, které hodlají dosáhnout nebo překročit svůj podíl na základním kapitálu nebo podíl na hlasovacích právech tak, že:
-
dosáhne nebo překročí 20%x xxx xxxx xxxx xxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxas s nabytím nebo zvýšením této účasti.
Pro vyřízení této žádosti směrnice přímo stanoví lhůty včetně informačních povinností ČNB. Ta je povinna bex xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti (§ 25 odst. 2, popř. odst. 3 zák. o pojišťovnictví). Lhůta se však počítá ode dne, kdy byla podána úplná žádost, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xx xebo ode dne obdržení dalších údajů v prodloužené lhůtě podle § 25 odst. 3.
Zákon současně ukládá žadateli povinnost o záměru nabýt nebo zvýšit svoji úxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxbýt nebo navýšit výše uvedenou účast s orgánem dohledu nebo obdobným orgánem, který vykonává dohled nad žadatelem, který je pojišťovnou, zajišťovnoux xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnu, zajišťovnu, banku, obchodníka s cennými papíry nebo investiční společnost, má-li být výsledkem takového nabytí účasti to, že se žadatel stane ovlxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxké pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí je zpoplatněno podle položky 66 odst. 1 písm. b) přílohy k zák. o spr. poplatcích, částkou 20 000 Kč.
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x x x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxy:
položka 66 odst. 1 písm. b) přílohy k zák. o spr. poplatcích,
vyhláška ČNB č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zák. o pojišťovnictví
Souvisejícx xxxxxxxx xxx
xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxlementaci čl. 58 a čl. 59 směrnice Solventnost II. Hodnotící kritéria mají ověřit zejména schopnost žadatele řádného a obezřetného xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxšťovnictví jak důvěryhodnost, tak i způsobilost). Dále je pro nabytí účasti rozhodné prokázání schopnosti ovládané pojišťovny plnit solventnostnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxadavků, jde-li o pojišťovnu, která je součástí skupiny nebo se jí má nabytím účasti stát. Důležitým údajem je i otázka finanční stability žadatele, včexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxtím či navýšením účasti nesmí být jakýmkoli způsobem ohrožen výkon dohledu ČNB, resp. skupinový dohled.
Důraz je kladen na dodržení maximální lhůtx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxůty pouze jednou, a to za účelem vyžádání doplňujících informací. Tyto informace musejí být přiměřené a odpovídat povaze navrhovaného nabytí účasti. xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch" zájmů a také před nečinností příslušného správního orgánu. Z tohoto důvodu se nečinnost orgánu ve stanovených lhůtách považuje za souhlasné stanoxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxlynutím lhůty pro jeho vydání. V případě neudělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením účasti musí ČNB na žádost žadatele uveřejnit důvody tohoto svého roxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zvýšením kvalifikované účasti ve stejné tuzemské pojišťovně. Zákon jí pak ukládá přistupovat k těmto žádostem nediskriminačně, tj. neupřednostnit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxím lhůtu pro nabytí nebo zvýšení požadované účasti v tuzemské pojišťovně. Lhůta nesmí být kratší než 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutíx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxB s nabytím účasti zaniká dnem uplynutí této lhůty.
Související ustanovení:
§ 7a - požadavky na osoby s klíčovými funkcemi
Související předxxxx xxx
xxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxít bez předchozího souhlasu ČNB, např. jako důsledek vypořádání dědictví nebo přechodem majetkových práv. Proto zákon podmiňuje výkon hlasovacích pxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xo z obsahu a návaznosti těchto ustanovení.
Pokud valnou hromadou přijaté usnesení:
-
je v rozporu se zákonem;
-
ohrožuje finanční stabilitu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx ČNB právo podat soudu návrh na vyslovení jeho neplatnosti.
Toto právo ČNB je však zmírněno tím, že zákon umožňuje ponechat i takové usnesení v plxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxk hlasování ovlivnit, resp. pokud přijaté usnesení není v rozporu se zákonem, neohrožuje finanční stabilitu dotčené pojišťovny či jinak nepoškozuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xx x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxící předpisy EU:
čl. 24, 57 až 63 směrnice Solventnost II
(Pozbytí účasti)
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Zrcadlovx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxládnutí pojišťovny, se stanoví povinnost písemně oznámit ČNB i záměr osoby s účastí v tuzemské xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxjmě, že se tato lhůta týká i pozbytí účasti, i když zákon zmiňuje pouze její snížení.
Stejná povinnost se stanoví i pojišťovně, avšak bez uvedené lhůtxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxa.
Pro dané oznámení zákon stanoví, mimo jeho písemné formy, také základní obsah, a to údaje o:
-
osobě, popř. osobách zamýšlejících pozbytí nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxm jejím snížení a
-
jde-li o převod kvalifikované účasti, také osobu či osoby, na které má být převedena.
Cílem tohoto ustanovení je zajistit xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxedpisy EU:
čl. 57 až 63 směrnice Solventnost II
Díl 3
Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z jiného členského státu
Činnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcí činnosti udělené příslušným orgánem členského státu, kterým je členský stát EU nebo stát tvořící EHP, má v souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice Solventnoxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splnění tzv. notifikačních povinností vůči domovskému dohledovému orgánu [§ 3 odst. 1 písm. o)], provozovat činnost v hostitelských členských státexx xx x xxxxx x xxxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxjišťovací, popř. zajišťovací činnosti povolené pojišťovně orgánem dohledu domovského členského státu, nikoli jiných činností, které z pojišťovacx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rozšíření
notifikace
o tyto "nepojišťovací" činnosti by bylo nejen v rozporu s touto směrnicí, ale současně by narušovalo rovné soutěžní podmínky, pxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkající se těchto rozdílů by měl řešit Soudní dvůr EU, což by s ohledem na stávající praxi přineslo potřebný jednotný výklad uvedených ustanovení směrnixxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxobenou provozem vozidla. Podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jsou pojišťovny provozující dané pojištění povinxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxk zajišťovat plnění z garančního fondu (čl. 10 směrnice 2009/103/ES, resp. § 24 zákona č. 168/1999 Sb.). Povinnost neživotních pojišťoven účastnit se x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xx xxxx xxx x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxst splněním notifikační povinnosti, musí ČNB bez zbytečného odkladu zaslat Kanceláři kopii sdělení (§ 18 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb.) obsahující údxxx xx
x
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx x její změny, a
-
dni skutečného zahájení, resp. ukončení činnosti v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na území ČR.
ČNB tak má zajištěnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx § 110 až 111a zák. o pojišťovnictví.
Související ustanovení:
§ 13 - povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou, § 110 až xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxho členského státu
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxntnost II,
čl. 10 směrnice 2009/103/ES
Povinnosti pojišťovny z jiného členského státu provozující pojišťovací činnost na území České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxho členského státu, jakou zákon ukládá v § 20 tuzemské pojišťovně v případě rozšíření její činnosti formou pobočky (viz komentář k § 20), přičemž jde o ixxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xakmile obdrží od domovského orgánu dohledu informaci ČNB o podmínkách činnosti na území České republiky v rozsahu, v jakém má být pojišťovací činnost rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxovský orgán dohledu pojišťovna informuje.
Změny týkající se obchodního plánu, rozsahu činnosti a organizační struktury pobočky, její adresy nebx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x ČNB, což vyplývá z čl. 145 odst. 4 směrnice Solventnost II. Důvodem je povinnost dohledového orgánu domovského členského státu posoudit navrhované zmxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxrnice.
Související ustanovení:
§ 20 - zřízení pobočky na území jiného členského státu
Související předpisy EU:
čl. 145 a 146 směrnice Solxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx o stejnou povinnost pojišťovny z jiného členského státu, jakou zákon ukládá v § 22 tuzemské pojišťovně v případě rozšíření její činnosti formou svoboxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu pak může zahájit svoji činnost formou svobody dočasně poskytovat služby, jakmile obdrží od domovského orgánu dohledu informaci, že byly ČNB zasxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxmítnutí domovským orgánem dohledu předat tyto informace nebo jeho nečinnosti proti tomu bránit u soudu v domovském členském státě.
Související usxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxnosti pojišťovny z jiného členského státu provozující pojišťovací činnost na území České republiky
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrgánu, a které se týkají statistických údajů o její činnosti na území hostitelského členského státu. Informace zahrnují výši pojistného, nákladů na pxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxhybu služeb v členění podle přílohy č. 2 k zákonu.
Informace se sdělují podle druhu pojištění, a to v souladu s příslušným aktem v přenesené pravomocix x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxné výši nákladů na pojistná plnění.
Orgány dohledu domovského členského státu sdělí údaje uvedené v prvním x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx vyžádání také jí používané pojistné podmínky, sazebníky pojistného a formuláře týkající se pojištění sjednávaného na území ČR. Tato povinnost je staxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxncipem jednotného evropského pasu (viz komentář k § 13).
Související ustanovení:
§ 13 - povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 4.1.2019.
Směrnice Solventnost II obsahuje některá ustanovení týkající se společenství upisovatelů známé jako Lloyd's. To je odůvodnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxstavením fyzických a právnických osob jako pojistitelů, resp. zajistitelů, sdružených do syndikátů a přebírajících ze smlouvy vypracované zvláštnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxihlédnutím k této jeho specifičnosti. Ke vzniku Lloyd's více např. František Smrček: Dějinný vznik a vývoj zajišťování, Praha 1965, str. 11 až 21.
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa: Státní pojišťovna, 1965, str. 11 až 21.
Díl 4
Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu
Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxna z třetího státu nemá výhodu jednotného evropského pasu a musí tedy požádat o povolení k provozování pojišťovací činnosti příslušný orgán dohledu kaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvat
kapitál
na úrovni solventnostního kapitálového požadavku počítaného s ohledem na rozsah činnosti provozované prostřednictvím pobočky zřízenx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxavují čl. 162 až 175 směrnice Solventnost II.
Jedinou přípustnou formou provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu je tak forma xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxubliky provozovat pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných odvětví neživotního pojištění. V takovém případě se ČNB při výkonu dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxmém pojištění jiném než životním (Směrnice Rady 91/371/EHS) nebo jiná mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řádu.
Samotný rozsxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxanovených pro udělení povolení tuzemské pojišťovně (§ 13 zák. o pojišťovnictví). K základním odlišnostem patří zejména posouzení, zda:
a)
právní xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx
xx
xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxh původ a jejichž hodnota se rovná nejméně 1/2 spodní hranice minimálního kapitálového požadavku (§ 79a) a vloží nejméně 1/4 těchto aktiv jako jistinu nx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx bez souhlasu ČNB;
c)
se pojišťovna neřídí právními předpisy třetího státu, které by bránily účinnému výkonu dohledu v pojišťovnictví nebo by vedlx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnem pojišťovny z třetího státu pro řádný výkon dohledu.
Pojišťovně z třetího státu také lze udělit povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu je zpoplatněno podle položky 65 odst. 1 písm. d) přílohy k zák. o spr. poplatcích, částkou 200 00x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpitálového požadavku
Související předpisy:
položka 65 odst. 1 písm. d) přílohy k zák. o spr. poplatcích,
vyhláška ČNB č. 307/2016 Sb., o žádostxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xohody mezi EHP a Švýcarskou konfederací o přímém jiném než životním pojištění
Podmínky provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxžnému provozování pojištění podle odvětví životních pojištění a pojištění úrazu a nemoci spadajícího do odvětví neživotních pojištění, lze takové pxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxleno.
Obdobně může pojišťovna z třetího státu uzavřít pojistnou smlouvu i pro pojistné riziko spadající do odvětví, pro které jí nebylo uděleno povxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxho rizika v neživotním pojištění nad rámec uděleného povolení.
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x třetího státu, jehož hlavní charakteristiky jsou stanoveny v čl. 163 směrnice Solventnost II, odpovídá obchodnímu plánu upravenému pro tuzemskou poxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxx
Související ustanovení:
§ 15 - obchodní plán tuzemské pojišťovny, § 35 - zvýhodnění
Související předpisy EU:
čl. 163 směrnice Solventnost xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxtví v případě tuzemské pojišťovny se i zde upravuje postup pojišťovny z třetího státu, která hodlá provést změny týkající se údajů obsažených v žádostx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxčného odkladu. Jde-li o změnu stanov nebo jiného obdobného dokumentu, je obsahem takové informace i jejich úplné znění s vyznačením provedených změn.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxcky a obsahuje údaje o osobě nově navrhované do funkce vedoucího pobočky.
Předchozí souhlas ČNB se také vyžaduje v případě jakékoli změny v rozsahu pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx/2016 Sb., o žádostech podle zák. o pojišťovnictví. O této žádosti ČNB rozhodne do 6 měsíců ode dne jejího doručení. Žádající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxvků, upravený obchodní plán a promítnutí změn do řídicího a kontrolního systému.
Každou změnu, ke které má v činnosti pojišťovny z třetího státu dojxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo pojišťovnou [§ 32 odst. 6 písm. d)].
Přijetí žádosti o změnu v rozsahu povolené činnosti pojišťovny z třetího státu je zpoplatněno podle položky 65 xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxm. a) zpoplatněno částkou 5 000 Kč.
Související ustanovení:
§ 19 - změna v rozsahu činnosti tuzemské pojišťovny, § 32 odst. 6 písm. d) - povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx poplatcích,
vyhláška ČNB č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zák. o pojišťovnictví
Související předpisy EU:
čl. 162 a čl. 168 směrnice Solventnxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxt o povolení k činnosti v každém členském státě, kde hodlá svoji činnost provozovat a v každém z těchto států musí mít aktiva, jejichž hodnota se rovná nejxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxt jako jistinu, pak by takový způsob podnikání byl zcela neschopný konkurence. Proto se umožňuje, aby požádala všechny členské státy, ve kterých jí bylx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxobnost ve všech členských státech, ve kterých jí bylo uděleno povolení k činnosti, tzv. zvýhodnění.
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátů zabezpečuje jediný, pojišťovnou zvolený dohledový orgán, přičemž požadovanou jistinu složí v tom členském státu, jehož dohledový orgán vykonáxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx odeslání informace ostatním orgánům dohledu o tom, že zvolený orgán dohledu bude dohlížet na stav solventnosti za veškerou provozovanou pojišťovací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obdržet od ostatních členských států informace potřebné pro výkon dohledové činnosti nad celkovou solventností poboček pojišťovny z třetího státu zxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxty odejmuta.
Směrnice Solventnost II v čl. 169 vyžaduje, aby pobočky pojišťoven z třetích států měly, obdobně jako pobočky pojišťoven z jiných členxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxnností, pokud jim bylo vydáno povolení před datem podle čl. 73 odst. 5 uvedené směrnice, a to za podmínky oddělené správy podle čl. 74. Lze také stanovit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxednictvím pobočky lze vykonávat činnost v životním pojištění, neživotní pojištění pouze prostřednictvím dceřiné společnosti. V ČR tato možnost vyuxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxce minimálního kapitálového požadavku
Související předpisy EU:
čl. 73 odst. 5, čl. 74, čl. 167 a čl. 169 směrnice Solventnost II
HLAVA Ixx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí činnosti tuzemskou zajišťovnou
Právní stav komentáře je xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní k provozování zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou. Přestože se obsah povolovací činnosti do značné části podobá povolovací činnosti pro pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xuď pro životní zajištění, pro neživotní zajištění nebo pro výkon všech typů zajišťovacích činností. Povolení ČNB vyžaduje změna tohoto rozsahu zajišxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik na základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost vx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxvřených pojistitelem, které jsou předmětem této smlouvy (dále jen "zajišťovací smlouva"), plnění z těchto smluv a uzavírání zajišťovacích smluv mezx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se vznikem zajištění a jeho správou, investování, poskytování statistického nebo pojistněmatematického poradenství v pojišťovnictví, analýza a pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxnančními konglomeráty. Toto rozšíření činností přímo vyplývajících z provozované pojišťovací činnosti vyplývá z čl. 18 odst. 1 písm. b) směrnice Solxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstných a zajistných rizik na mezinárodní úrovni, umožňuje pojišťovnám a zajišťovnám zvýšit jejich pojistnou nebo zajistnou kapacitu a rovněž snížit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxí úrovně finančního zdraví a stability pojistných trhů a celého finančního systému.
Rozlišujeme tzv. aktivní a pasivní zajištění. Pasivním zajišxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxovnou, resp. pojišťovnou oprávněnou provozovat zajišťovací činnost, do zajištění od pojišťoven (
cese
) nebo jiných zajišťoven (retrocese). Ten, kdx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxťovna, resp. pojišťovna provozující aktivní zajišťovací činnost), je označován jako
cesionář
. Podle smluvní závaznosti riziko do zajištění předat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx
xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxění je cedent nebo
cesionář
povinen předat nebo převzít pojistné riziko do zajištění. V praxi se pak tyto dvě formy v závislosti na podmínkách zajišťovxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxě
obligatorní
zajištění.
Zajišťovací smlouvy bývají s ohledem na svoji složitost a specifičnost vyžadující zvláštní znalosti sjednávány prostxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxzika a základní podmínky zajištění, pokud je to možné, také podrobnější informace o nabízeném pojistném riziku. Pokud jsou dohodnuty všechny podrobnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxta obdrží za převzatý podíl pojistného (zajistného) rizika část pojistného (zajistného). Pojišťovna si z podílu zajišťovny na pojistném odečítá dohxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xojišťovna, která má povinnost likvidovat případné pojistné události bez ohledu na to, zda, anebo kolik pojistného rizika předala do zajištění. Výše sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxzbytných ujednání. Pokud není sjednána na určitou dobu, obsahuje podmínky, za kterých je možno ji ukončit. Důležité je, aby
cesionář
sdílel ve všech pxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xůči pojistníkovi. Jako záruku, že
cesionář
splní všechny svoje závazky vůči cedentovi, zadržuje obvykle cedent formou depozita určitou část zajistxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxykle řídí sídlem cedenta.
Z hlediska způsobu zajištění rozlišujeme tzv. proporcionální (poměrné) zajištění a neproporcionální (škodové) zajišxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxění škodného nadměrku a zajištění ročního nadměrku škod. Tradiční zajišťovací smlouvy jsou sjednávány na bázi poměrného zajištění, tj.
cesionář
se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxm a cesionářem rozděleno kvótou vyjádřenou procentem z pojistné částky. V takovém případě hovoříme o kvótovém zajištění. Např. převzal-li
cesionář
xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxí na tomto plnění rovněž 50% bez ohledu na to, zda se jedná o částečnou nebo totální škodu. To je do určité míry pro cedenta nevýhodné, neboť takto musí předxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxe být provedeno také tím způsobem, že si cedent určí pevnou částku, tzv. limit vlastního vrubu. V takovém případě hovoříme o excedentním zajištění. Nepxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxo rizika, které převyšuje tento limit, se předá do zajištění.
Cesionář
tak obdrží pojistné a podílí se na pojistném plnění v tom poměru, v jakém je zajišxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xa pojistnou částku 1 mil. Kč, bude rozdílová částka 900 tis. Kč, tj. částka přesahující limit vlastního vrubu cedenta, zajištěna a
cesionář
tak obdrží xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrií, přičemž pro každou z těchto kategorií může být vlastní vrub určen jinou pevnou částkou nebo násobkem částky, kterou si cedent ponechává na vlastní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxho excedentu nebo počtem násobků vlastních vrubů, tzv. maxim. Přestože je excedentní zajištění složitější a náročnější jak z hlediska kvalifikace, txx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xovoluje ponechat si co možná nejvíce pojistného.
Neproporcionální zajištění dovoluje cedentovi reagovat na individuální vývoj škod, který je vlxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxbí;
-
výše pojistného plnění v jednotlivém škodném případě;
-
odchylky vyplacených plnění od průměru.
Při tomto hodnocení pojistného xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxotlivých vrstvách. Cedent si pak určí limit částky pojistných plnění, které hodlá nést na vlastní vrub, a částky převyšující tento limit předá do zajišxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xo zajištění přenáší nadlimitní částku. V případě zajištění škodního nadměrku se postupuje obdobně, avšak zajištění se netýká krytí jednotlivého rizxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxo z úhrnu škod, které by vznikly následkem jedné škodné události (tzv.
priorita
). Část škod převyšující stanovený limit nese
cesionář
, resp. cesionářxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxštěním kryty jak jednotlivé škody přesahující stanovený limit, tak i úhrn podlimitních škod vzniklých v důsledku jedné škodné události, které v souhrxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, ale i nadprůměrný počet všech škod, tj. jejich frekvence. Aniž by došlo k velkým škodám nebo jejich většímu výskytu, může být roční úhrn všech škod v nepxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxčních škod připadajících na jeho účet na předem určenou výši. Tato výše může být určena procentem škod z úhrnu ročního pojistného (poměr úhrnu škod k ročxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxjištění je jednodušší a méně nákladné než sjednávání proporcionálního zajištění. Zajistné je většinou stanoveno procentem z celkového hrubého pojixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxší část převzatých rizik na jinou zajišťovnu. V takovém případě hovoříme o retrocesi. V praxi se vyskytuje řada variant proporcionálního a neproporcixxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxníků jak pojišťoven a zajišťoven, tak i zajišťovacích makléřů.
Mimo výše popsaného klasického zajištění, finančního (finitního) zajištění (§ 83 xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxen a kaptivních zajišťoven fungující v rámci skupin určených především k pojištění a zajištění rizik s vysokou frekvencí či nepojistitelných rizik. Nxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx i u vzájemných pojišťoven (RRG-risk retention groups) pojišťujících odpovědnostní rizika svých členů. Známé jsou i tzv. pooly fungující v soupojištxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxišťovacím nástrojům řadíme i tzv. SPV (special purpose vehicles) v zákonu označené jako zajišťovací účelové osoby (více viz § 50 a 50a) využívající kaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxp.
Jedinou povolenou právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxer tzv. kaptivní zajišťovny, která je v § 3 odst. 1 písm. k) definována jako zajišťovna, kterou ovládá osoba z finančního sektoru jiná než pojišťovna nexx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxa, která není osobou z finančního sektoru, pokud se činnost této zajišťovny výhradně omezuje na poskytování zajištění pojistných rizik osoby nebo osox x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x ČR (čl. 20 směrnice Solventnost II).
Udělené povolení má charakter tzv. jednotného evropského pasu, tedy na základě jednoho povolení lze tuto činnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx k § 13. Na rozdíl od pojišťoven není podmínkou pro využití tohoto práva splnění notifikačních povinností vůči domovskému orgánu dohledu.
Žádost o pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxstříku. Tedy stejně jako tuzemská pojišťovna, musí i tuzemská zajišťovna vzniknout na zelené louce. Žádost se podává elektronicky, přičemž její nálexxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a další technické náležitosti stanoví vyhláška ČNB č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zák. o pojišťovnictví.
V souladu s čl. 25 třetí pododstavec smxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxpadě odmítnutí udělení povolení nebo nečinnosti v uvedené lhůtě na příslušný soud. Oprávnění k provozování zajišťovací činnosti tak tuzemské zajišťxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx K nim patří zejména prokázání schopnosti finančně stabilně, personálně i organizačně zabezpečit provozování zajišťovací činnosti v souladu s požadxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxlifikovanou účastí musejí dávat jistotu řádného a obezřetného řízení zajišťovny a vazby mezi osobami úzce propojenými se zajišťovnou nesmějí bránit xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxat požadovanou výši kapitálu a "čistotu" svých aktiv a dalších finančních zdrojů, tj. že nepocházejí z trestné činnosti nebo z neidentifikovatelných xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxní schopnosti držet použitelný
kapitál
ve výši solventnostního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxhodní plán (§ 37).
V souladu s čl. 22 směrnice Solventnost II nesmí být žádná žádost o udělení povolení k činnosti posuzována s ohledem na ekonomické pxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xrovozování zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou je zpoplatněno podle položky 65 odst. 1 písm. c) přílohy k zák. o spr. poplatcích, částkou 200 0xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxvání pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou, § 37 - obchodní plán tuzemské zajišťovny, § 50 a § 50a - (tuzemská) zajišťovací účelová osoba, § 73 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxnice minimálního kapitálového požadavku, § 83 odst. 6 - finitní zajištění
Související předpisy:
položka 65 odst. 1 písm. c) přílohy k zák. o sprx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx předpisy EU:
čl. 14 až 26 a čl. 100 směrnice Solventnost II
Obchodní plán tuzemské zajišťovny
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019x
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xterý zajišťovnu provází po celou dobu jejího života. Jakákoli významná změna tohoto plánu podléhá schválení dohledovým orgánem (viz k § 40 zák. o pojišxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxsah vymezuje čl. 23 této směrnice. Je třeba zdůraznit, že tento článek neumožňuje jakoukoli diskreci členského státu. Z tohoto důvodu je transpozice txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxočtu technických rezerv viz komentář k § 52 až 58.
Co se týká pasivního zajištění zajišťovny, jde o přenesení převzatého zajistného rizika do zajištxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vysokou míru rizika, nemohla zajišťovna zajistit. Pro dohledový orgán je důležité, jakým způsobem a v jakých vrstvách se zajišťovna zajišťuje a ujednxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxstní regulatorní rozvaha oceněná podle § 51.
Pokud jde o přemístění činnosti (jde o přenesení některé z činností na organizační jednotku zajišťovnx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxtěním činnosti nedošlo jakýmkoli způsobem k narušení výkonu dohledu nad činností zajišťovny tuzemským dohledovým orgánem (ČNB). Je nepřípustné, abx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxx xbč. zák.
Související ustanovení:
§ 40 - změny v činnosti tuzemské zajišťovny, § 51 - oceňování aktiv a závazků, § 52 až 58 - metody výpočtu technixxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxost II
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxšťovna stát dceřinou společností zahraniční pojišťovny, zajišťovny, banky nebo obchodníka s cennými papíry, je ČNB povinna konzultovat okolnosti txxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxého propojení nebo jeho negativním dopadům. Příkladem může být přesun osob, které v jednom státě ztratily důvěryhodnost, do řízení zahraniční zajišťxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxlení povolení k zajišťovací činnosti (§ 36 odst. 6 zák. o pojišťovnictví), musela by ČNB žádost o udělení povolení zamítnout. To platí i v případě, kdy by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xad takovou tuzemskou zajišťovnou, viz § 87 až 92p.
Tuzemské zajišťovně, která je osobou ve finančním konglomerátu, se zakazuje mít účast v kaptivní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xx x77/2005 Sb., skupina nebo podskupina, pokud v jejím čele je:
1.
regulovaná osoba, která buď ovládá osobu ve finančním sektoru, nebo je osobou, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx osobou, u které většinu členů statutárních, řídicích nebo dozorčích orgánů tvoří po většinu účetního období stejné osoby, které jsou statutárními, řxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxupiny nebo podskupiny probíhá převážně ve finančním sektoru,
a za podmínky, že alespoň jedna osoba ve skupině nebo podskupině je součástí sektoru pojixxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu pojišťovnictví ve skupině nebo podskupině a souhrn činností sektoru bankovního a sektoru investičních služeb ve skupině nebo podskupině jsou význaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxlkové bilanční sumě za skupinu přesahuje hodnotu 0,4.
Kaptivní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xsoba nebo pojišťovací holdingová osoba se smíšenou činností anebo, kterou ovládá jiná osoba, která není osobou z finančního sektoru, pokud se činnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xísm. e)].
Kaptivní zajišťovnou je zajišťovna, kterou ovládá osoba z finančního sektoru jiná než pojišťovna nebo zajišťovna nebo jiná osoba než pojxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtoru, pokud se činnost této zajišťovny výhradně omezuje na poskytování zajištění pojistných rizik osoby nebo osob s ní vzájemně propojených [§ 3 odst. x xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoby a osoby z bankovního sektoru, sektoru pojišťovnictví a sektoru investičních služeb. Do bankovního sektoru se zahrnují banky, spořitelní a úvěrní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x osob, které tvoří sektor pojišťovnictví. Do sektoru pojišťovnictví se zahrnují pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací holdingové osoby podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo podnikání na kapitálovém trhu, které se nezahrnují do bankovního sektoru nebo do sektoru pojišťovnictví.
Smíšenou finanční holdingovou osobou xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx jedna regulovanou osobou se sídlem na území členského státu, a jinými osobami tvoří finanční konglomerát. Regulovanou osobou je podle § 2 písm. g) zákoxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x obhospodařovatel investičních fondů velkého rozsahu.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 1 písm. e) a k) - vymezení pojmů, § 36 odst. 6 - udělení xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x písm. g) a k), § 3 a § 4 zákona č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxdavky na základní
kapitál
tuzemské zajišťovny jsou odstupňované svojí výší podle provozovaného zajištění a mají tuzemské zajišťovně umožnit splněxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x to již okamžikem zahájení činnosti. Tím je zabezpečena dostatečnost prostředků k úhradě závazků vzniklých z provozovaného zajištění. Tato úprava má xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxťovací činnosti a musí být tvořen pouze peněžitým vkladem. Jde o selektivní prvek, který má tento obchod s rizikem umožnit pouze dostatečně kapitálově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxlnou hodnotu.
Případné snížení základního kapitálu je podmíněno, stejně jako v případě tuzemské pojišťovny, předchozím souhlasem ČNB, neboť zajxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxavku.
Související ustanovení:
§ 79a - spodní hranice minimálního kapitálového požadavku
Související předpisy EU:
čl. 100 a čl. 129 směrxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxti vůči ČNB. Podmínkou povolení této změny, o které ČNB rozhoduje na základě žádosti a ve lhůtě 6 měsíců, obdobně jako v případě žádosti o udělení povolenx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxí) a minimálního kapitálového požadavku (§ 79 a § 79a), předložení upraveného obchodního plánu a upravené koncepce řídicího a kontrolního systému, v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxit, že zajištění je ve své podstatě nadnárodní službou, neboť rozkládá zejména rizika s výrazným dopadem do ekonomiky pojištění, resp. zajištění v gloxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe podle toho, zda se jedná o rozšíření na území jiných členských států, kdy se obsah informace liší v závislosti na tom, zda má být činnost rozšířena formox xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxodních smluv, kterými je ČR vázána a které danou oblast činnosti upravují.
ČNB na základě informace posoudí organizační strukturu, finanční situaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, důvěryhodnost a způsobilost fyzické osoby navrhované do funkce vedoucího pobočky tuzemské zajišťovny a reálnost změn obchodního plánu, týkajícícx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxa nejsou osoby se sídlem v zahraničí diskriminovány, nejedná-li se o třetí stát, na který se vztahují mezinárodní sankce atp. Nemá-li ČNB proti tomuto rxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxinnost ČNB v této lhůtě je pak považována za souhlas.
Vedle informačních povinností týkajících se rozšíření činnosti má tuzemská zajišťovna povinxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o udělení povolení k provozování zajišťovací činnosti a jiných změnách v jejím právním postavení nebo změnách, které brání nebo by mohly bránit řádnémx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxvé informace ověřuje, zda daná změna byla provedena v souladu se zákonem. Zjistí-li nedostatky, uloží jejich odstranění, a to bez zbytečného odkladu. x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx má charakter jednotného evropského pasu, přičemž, na rozdíl od pojišťoven, není podmínkou rozšíření činnosti na území jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx položky 65 odst. 5 písm. c) přílohy k zák. o spr. poplatcích, částkou 70 000 Kč.
Související ustanovení:
§ 73 - základní ustanovení solvetnostníhx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx přílohy k zák. o spr. poplatcích,
vyhláška ČNB č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zák. o pojišťovnictví
Související předpisy EU:
čl. 18 a čl. 26 sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x případě tuzemské pojišťovny (§ 24 zák. o pojišťovnictví) se v souladu s čl. 57 až 63 směrnice Solventnost II zavádí zvláštní režim pro změny osob, které hxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx%, nebo
-
se tuzemská zajišťovna stane jejich ovládanou osobou.
Takové osoby jsou povinny ČNB písemně požádat o předchozí souhlas s nabytím xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti žadateli písemně potvrdit její přijetí a sdělit mu den, na který připadá konex xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xtanovené podmínky, včetně příloh uvedených ve vyhlášce ČNB č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zák. o pojišťovnictví (§ 136 odst. 1) nebo ode dne obdržexx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxvat dotčenou tuzemskou zajišťovnu.
ČNB je uložena povinnost bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti konzultovat záměr nabýt nebo navýšit výše xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxtiční společností. Přitom není rozhodující, zda jde o subjekt se sídlem v EU, resp. EHP, nebo v třetím státu.
Přijetí žádosti o udělení předchozího sxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx. c) přílohy k zák. o spr. poplatcích, částkou 20 000 Kč.
Související ustanovení:
§ 24 - změny v účastech, § 43 odst. 2 a 3 - rozhodování ČNB o žádostxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xyhláška ČNB č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zák. o pojišťovnictví
Související předpisy EU:
čl. 24, čl. 57 až 63 směrnice Solventnost II
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mají ověřit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxst a způsobilost, kterou zákon zmiňuje v § 7a s odkazem na přímo použitelný předpis EU. Dále je pro nabytí účasti rozhodné prokázání schopnosti plnit soxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxálových požadavků, jde-li o zajišťovnu, která je součástí skupiny nebo se jí má nabytím účasti stát. Důležitým údajem je i otázka finanční stability žaxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neboť s nabytím či navýšením účasti nesmí být jakýmkoli způsobem ohrožen výkon dohledu ČNB, resp. skupinový dohled.
Důraz je kladen na dodržení maxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxtavit běh lhůty pouze jednou, a to za účelem vyžádání doplňujících informací. Tyto informace musejí být přiměřené a odpovídat povaze navrhovaného nabxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxím "národních" zájmů a také před nečinností příslušného dohledového orgánu. Z tohoto důvodu se nečinnost orgánu ve stanovených lhůtách považuje za soxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx uplynutím lhůty pro jeho vydání. V případě neudělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením účasti musí ČNB na žádost žadatele uveřejnit důvody tohoto svého xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxbo zvýšením kvalifikované účasti ve stejné tuzemské zajišťovně. Zákon jí pak ukládá přistupovat k těmto žádostem nediskriminačně, tj. neupřednostnxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxy na osoby s klíčovými funkcemi
Související předpisy EU:
čl. 57 a čl. 59 směrnice Solventnost II
(Nabytí účasti bez souhlasu)
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxdchozího souhlasu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx se použijí přiměřeně ustanovení § 42 a § 43, což vyplývá z obsahu a návaznosti těchto ustanovení.
Pokud valnou hromadou přijaté usnesení:
-
je v rxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxjišťovny, její věřitele nebo menšinové akcionáře,
má ČNB právo podat soudu návrh na vyslovení jeho neplatnosti.
Toto právo ČNB je však zmírněnx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx hlasy s ohledem na jejich váhu nemohly konečný výsledek hlasování ovlivnit, resp. pokud přijaté usnesení není v rozporu se zákonem, neohrožuje finančxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxtanovení:
§ 42 odst. 1 - osoby jednající ve shodě, § 42 a § 43 - změny v účastech
Související předpisy EU:
čl. 24, čl. 57 až 65 směrnice Solventnoxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x tuzemské zajišťovně tuto svoji účast pozbýt nebo snížit pod hranici kvalifikované účasti nebo pod 20%, 30% nebo 50% nebo tak, že osoba přestane zajišťoxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxn zmiňuje pouze její snížení.
Tatáž povinnost se stanoví i tuzemské zajišťovně, avšak bez uvedené lhůty, neboť zajišťovna nemusí o záměru jejího vlxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxktuře vlastníků tuzemské zajišťovny.
Pro dané oznámení zákon stanoví, mimo jeho písemné formy, také základní obsah, a to údaje o:
-
osobě, popř. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxi účasti osoby nebo osob po zamýšleném jejím snížení a
-
jde-li o převod kvalifikované účasti, také osobu či osoby, na které má být převedena.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu nebo z třetího státu
Činnost zajišťovny z jiného členského státu na území České republiky
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvnou z jiného členského státu na území hostitelských členských států nevyžaduje splnění notifikačních povinností. Již směrnice Rady 64/225/EHS ze dxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx usazování a volného pohybu služeb s ohledem na státní příslušnost nebo sídlo zajistitele. Neodstranila však omezení vyvolané odchylkami ve vnitrostxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon zajišťovací činnosti, jako je povinnost zajišťovny jistit aktiva ke krytí svého podílu technických rezerv pojišťovny poskytující přímé pojišxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí se různých aspektů zajištění orgány příslušnými pro dohled nad pojišťovnami poskytujícími přímé pojištění. Cílem směrnice Evropského parlamentu x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxm na vybudování vnitřního trhu v sektoru pojišťovnictví. Tato směrnice pak byla zrušena směrnicí Solventnost II.
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxotného evropského pasu, což znamená, že se vztahuje na právo usazování i volný pohyb služeb.
Související předpisy EU:
čl. 15 odst. 1, čl. 145 až 149 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Činnost zajišťovny z třetího státu na území České republiky
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Ve vztahu k zajišťovnám, jexxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxví, že členské státy na činnost těchto zajišťoven neuplatní ustanovení, která by vedla k příznivějšímu zacházení s nimi než zacházení se zajišťovnami xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxce v čl. 172 princip rovnocennosti, kdy je Komise zmocněna stanovit, že dohledový režim třetího státu je rovnocenný, popř. prozatímně rovnocenný, s rexxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xlenských států. Z toho vyplývá, že se tím obdobně modifikuje i přístup k činnosti takových zajišťoven na území ČR.
Stejně tak je třeba přihlížet k závxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxím dohoda GATS (General Agreement on Trade in Services, česky Všeobecná dohoda o obchodu a službách), sjednaná v rámci Světové obchodní organizace (WTxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxraných mezi jednotlivými státy (nebo na úrovni EU - třetí státy), jež ovšem nemohou porušovat obecné mezinárodní závazky vyplývající z GATS.
Ve všexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxšťovna z třetího státu může svoji zajišťovací činnost na území ČR provozovat pouze prostřednictvím pobočky jako svého odštěpného závodu zřízeného na xxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxnou v obchodním rejstříku podle § 503 obč. xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxm. d) přílohy k zák. o spr. poplatcích, částkou 200 000 Kč.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 1 písm. r) - vymezení pojmů, § 48 odst. 1, 3 a 4 - povolexx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x. 307/2016 Sb., o žádostech podle zák. o pojišťovnictví
Související předpisy EU:
čl. 172, čl. 174 a čl. 175 směrnice Solventnost II,
rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxti režimu dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnami platného na Bermudách,
rozhodnutí Komise 2015/2290 o dočasné rovnocennosti solventnostních režxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxí Komise 2015/1602 o rovnocennosti solventnostních a obezřetnostních režimů pro pojišťovny a zajišťovny platných ve Švýcarsku
Povolexx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxsti zajišťovně z třetího státu, při jejichž splnění má zajišťovna právo na udělení povolení. Samozřejmě povolení nelze udělit, pokud by to bylo v rozpoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxganizační a personální schopnost provozovat činnost v požadovaném rozsahu, může být tento rozsah rozhodnutím ČNB omezen.
Pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxstiny, schopnost plnit solventnostní kapitálové požadavky, obchodní plán, funkčnost a úplnost řídicího a kontrolního systému, organizace a řízení xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxdmínka předchozího souhlasu ČNB na základě elektronické žádosti jako u tuzemské zajišťovny. Zajišťovna z třetího státu musí prokázat splnění zákonex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxbočky
I v tomto případě má ČNB lhůtu 6 měsíců pro rozhodnutí o žádosti, a to počínaje dnem jejího obdržení.
Přijetí žádosti o změnu v rozsahu povolexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxlasu s nakládáním s aktivy kryjícími jistinu podle odstavce 1 písm. e) je podle uvedené položky odstavce 8 písm. c) zpoplatněno částkou 20 000 Kč a o udělexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
položka 65 odst. 5 písm. d) a položka 66 odst. 2 písm. a) přílohy k zák. o spr. poplatcích
Související předpisy EU:
čl. 174 a čl. 175 směrnice Solvexxxxxx xx
xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovnou
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Provozování aktivního zajištění se umožňuje i povolené pojišťovně, a to za podmínky sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxšťovnou nebo pojišťovnou z třetího státu, neboť povolení k provozování pojišťovací činnosti se uděluje podle pojistných odvětví, kdežto v případě zaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxého evropského pasu (viz komentář k § 13 zák. o pojišťovnictví), avšak na rozdíl od zajišťovny, v tomto případě po splnění notifikačních podmínek (viz kxxxxxxx x x xx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xovnocennosti nebo prozatímní rovnocennosti režimu uplatňovaného na činnost pojišťoven se zajišťovací smlouvy uzavřené touto pojišťovnou posuzujx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx restrikce týkající se požadavku umístění aktiv v rámci EU, resp. zavádět systém tvorby hrubých technických rezerv s požadavkem zastavení aktiv ke kryxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x (úprava vychází z čl. 57 bodu 6 směrnice 2005/68/ES, kterým se měnila zrušená směrnice 73/239/EHS), je taková tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxročení se výkon zajišťovací činnosti považuje za významný a v zákoně zůstaly ponechány. Určitou obdobu můžeme nalézt v čl. 4 odst. 1 směrnice Solventnoxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xinimální kapitálový požadavek pro každou z provozovaných činností. Jeho neplnění je důvodem pro uložení opatření ČNB, i když pojišťovna plní tyto kapxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení zahrnout do položek kapitálu nedostatečně kapitálově kryté činnosti položky kapitálu z jiné pojišťovnou provozované činnosti.
Pro příxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxu musí předcházet převod kmene zajišťovacích smluv, nebo formou rozdělení společnosti.
Související ustanovení:
§ 13 - povolení k provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného členského státu na území ČR a její povinnosti
Související xxxxxxxx xxx
xxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xozhodnutí Komise 2016/310 o rovnocennosti solventnostního režimu pro pojišťovny a zajišťovny platného v Japonsku,
rozhodnutí Komise 2016/309 o roxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxstních režimů platných v Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a USA, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
Zajišťovací účelová osoba
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Směrnice Solventnost II v čl. 13 bod 26 definuje tzv. zvláštní účelovxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxtříku či nikoli, jiný než existující pojišťovna nebo zajišťovna, který přebírá rizika od pojišťoven nebo zajišťoven a který plně financuje jejich vysxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxuhopisů nebo mechanismu financování podřízena zajistným závazkům tohoto podniku".
Uvedená směrnice v čl. 211 členským státům stanoví povinnost xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxěrnice svěřuje Evropské komisi, která má formou aktů v přenesené působnosti stanovit:
-
rozsah povolení;
-
povinné podmínky, které musí být zaxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
požadavky způsobilosti a bezúhonnosti na akcionáře nebo členy mající kvalifikovanou účast ve zvláštní účelové jednotce;
-
řádné správní a účetnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xravomoc formou prováděcích technických norem vymezit postupy:
-
pro povolení udělovaná orgány dohledu pro zvláštní účelové jednotky a formáty a šxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxštní účelová jednotka, která přebírá riziko od pojišťovny či zajišťovny, je usazena v členském státu, v němž není pojišťovna či zajišťovna povolena.
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xolventnost II v bodu 93 odůvodňován stále výraznějším přeshraničním charakterem odvětví pojišťovnictví, který vyžaduje maximální omezení rozdílů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xtrukturu jejich orgánů dohledu.
Zákon ukládá pojišťovně a zajišťovně podléhající dohledu ČNB povinnost informovat ČNB o každé smlouvě uzavřené sx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxka obezřetnostních pravidel a nesplňuje-li tato smlouva podmínky stanovené v odst. 3, buď zakáže pojišťovně nebo zajišťovně zahrnutí pohledávky vůčx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xze pohledávku takto zahrnout. Jde-li o zajišťovací účelovou osobu povolenou v jiném členském státě, pak ČNB postupuje v součinnosti s daným orgánem doxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxx xxx xxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxplňuje směrnice Solventnost II,
čl. 15 nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu
Tuzemská zajišťovací účelová osoba
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxrnativního způsobu zajištění xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxmí ČR, je z hlediska implementace nezbytné umožnit vznik takové osoby i na území ČR. Provozování zajišťovací činnosti touto formou je podmíněno udělenxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účelové osoby použita ustanovení zákona týkající se tuzemské zajišťovny.
Zvláštní účelové jednotky jsou v nařízení Evropské komise 2015/35 upraxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rizika od pojišťovny nebo zajišťovny prostřednictvím zajišťovacích smluv nebo přejímá pojistná rizika prostřednictvím obdobných ujednání;
-
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxnivě ovlivněna likvidačním řízením kterékoli z těchto pojišťoven nebo zajišťoven;
-
smluvní ujednání týkající se přenosu rizika od pojišťovny nxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxení Komise 2015/35;
-
osoby, které skutečně řídí zvláštní účelovou jednotku, vyhovují požadavkům stanoveným v článku 322 nařízení Komise 2015/3xx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxdmínkám stanoveným v článku 323 nařízení Komise 2015/35;
-
zvláštní účelová jednotka má účinný systém správy a splňuje požadavky stanovené v článxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxáštní účelová jednotka vyhovuje požadavkům uvedeným v článcích 326 a 327 nařízení Komise 2015/35.
Smluvní ujednání týkající se přenesení rizixx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xajišťují, aby přenesení rizika bylo účinné za všech okolností a současně byl jasně definovaný a nesporný rozsah přenesení rizika. Existují-li souvisxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxí týkající se přenesení rizika z pojišťovny nebo zajišťovny na zvláštní účelovou jednotku a z této zvláštní účelové jednotky na věřitele x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazkům této zvláštní účelové jednotky vůči pojišťovně nebo zajišťovně;
-
nebyly vypláceny žádné finanční prostředky věřitelům z dluhopisů nexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxchanismů financování zvláštní účelové jednotky neměli právo uplatňovat regresní nároky k aktivům pojišťovny nebo zajišťovny;
-
věřitelé z dluhxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxoby, které skutečně řídí zvláštní účelovou jednotku, vždy splňují požadavky stanovené v čl. 42 odst. 1 směrnice Solventnost II (fit and proper).
Zvxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxoby splňují požadavky stanovené v čl. 42 odst. 1 směrnice Solventnost II.
Zvláštní účelové jednotky oznámí orgánům dohledu veškeré změny totožnosxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xsoby, které byly jmenovány, aby řídily zvláštní účelovou jednotku, jsou způsobilé a bezúhonné v souladu s čl. 42 odst. 1 směrnice Solventnost II.
Zvxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nesplňuje požadavky stanovené v čl. 42 odst. 1 směrnice Solventnost II.
Při posuzování toho, zda akcionáři nebo společníci mající ve zvláštní účelxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx a čestnost akcionáře nebo společníka majícího kvalifikovanou účast ve zvláštní účelové jednotce;
-
finanční zdraví akcionáře nebo společníka mxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxáštní účelové jednotce bude v této zvláštní účelové jednotce uplatňovat;
-
to, zda existuje důvodné podezření, že ve spojení s kvalifikovanou účaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx x xxěrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, nebo že by kvalifikovaná účast mohla zvýšit riziko takového jednání.
Zvláštní účelové jednotxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxvé jednotky mají účinný řídicí a kontrolní systém, který umožňuje řádné a obezřetné řízení zvláštní účelové jednotky a který je přiměřený povaze, rozsxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
x
xxxxxxxxh koncepcí, pokud jde přinejmenším o řízení rizik, vnitřní kontrolu, správní a účetní postupy a případně externí zajištění služeb nebo činností; tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxamné s ohledem na použití zvláštní účelové jednotky;
-
účinných vnitřních kontrolních mechanismů k zajištění toho, že jsou průběžně dodržovány pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxzbytné pro průběžné zjišťování, měření, sledování, řízení a hlášení rizik, jimž by zvláštní účelová jednotka mohla být vystavena.
Zvláštní účxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxdnotka své sídlo, si od zvláštní účelové jednotky mohou vyžádat takové informace, které jsou nezbytné pro dohled nad touto zvláštní účelovou jednotkoxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxdnotu aktiv zvláštní účelové jednotky oceněných v souladu s článkem 75 směrnice Solventnost II a rozlišených podle významných tříd a popis základny, mxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxladů použitých pro určení souhrnného maximálního vystavení rizikům;
-
střety zájmů mezi zvláštní účelovou jednotkou, pojišťovnami nebo zajišťxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí zprávu nejméně jednou ročně. Pro přechodné období se stanoví povinnost předložit tuto zprávu nejpozději:
-
20 týdnů po skončení účetního období zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
x
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláštní účelové jednotky pro účetní období, které skončí dne 1. ledna 2017 nebo po tomto datu, avšak před dnem 1. ledna 2018;
-
16 týdnů po skončení úxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
x
xx xxxnů po skončení účetního období zvláštní účelové jednotky pro účetní období, které skončí po dni 1. ledna 2019.
Zvláštní účelové jednotky ihned ixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxtní účelové jednotky s články 318 až 324 a článkem 326 nařízení Komise 2015/35.
K tomu, aby mohla být považována za zvláštní účelovou jednotku, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxdu s článkem 75 směrnice Solventnost II;
-
zvláštní účelová jednotka má vždy aktiva, jejichž hodnota se rovná souhrnnému maximálnímu vystavení rixxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxní jsou plně zaplaceny.
Při posouzení orgány dohledu, zda zvláštní účelová jednotka má vždy aktiva, jejichž hodnota se rovná souhrnnému maximáxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
riziko likvidity zvláštní účelové jednotky;
-
kvantifikovatelná rizika zvláštní účelové jednotky;
-
způsob držení aktiv ve zvláštní účelxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxvuje požadavkům podle bodu 17, a podá zprávu o skutečnostech podle bodu 18.
Platby související se stávajícími pojistnými a zajišťovacími smlouvamxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxhou být zahrnuty do aktiv zvláštní účelové jednotky za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto požadavky:
-
budoucí závazky zvláštní účelové jedxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xizika na tuto zvláštní účelovou jednotku;
-
neexistuje žádný scénář, podle něhož by základní
kapitál
pojišťovny nebo zajišťovny, která přeneslx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxxní účelová jednotka neobdržela platby od pojišťovny nebo zajišťovny, která na ni přenesla riziko, tato zvláštní účelová jednotka i nadále splňuje podxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xl. 1 odst. 44 nařízení Komise 2015/35 (v textu nařízení chybně označeno jako odst. 42).
Zvláštní účelové jednotky investují všechna svá aktiva v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxzika může dotyčná zvláštní účelová jednotka náležitě určit, změřit, sledovat, řídit, kontrolovat a podávat o nich zprávy;
-
aktiva jsou investovxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx že budou k dispozici;
-
veškerá aktiva jsou investována způsobem, jenž je přiměřený povaze a trvání závazků zvláštní účelové jednotky. Veškerá akxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xe možné, pokud přispívají ke snižování investičních rizik nebo usnadňují efektivní správu portfolia;
-
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx diverzifikována tak, aby nedošlo k nadměrné závislosti na určitém aktivu, emitentovi nebo skupině podniků či zeměpisné oblasti ani k nadměrnému nahrxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtní účelovou jednotku nadměrné koncentraci rizik.
Související předpisy EU:
čl. 13 odst. 21, čl. 42 odst. 1, čl. 44 odst. 2 písm. a) až f), čl. 75 a xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxízení Komise (EU) 215/462, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro povolení orgánů dohledu ke zřízení zvláštních účelovýxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xabulek pro informace, které mají zvláštní účelové jednotky podávat v souladu se směrnicí Solventnost II
Související literatura:
CIPRA, T. Zaxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxSTOVÁNÍ A SOLVENTNOST POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY
Díl 1
Oceňování aktiv a závazků a technické rezervy
Oceňování aktiv a závazků
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnou ("fair") hodnotu směřuje ke všem tržně ocenitelným položkám v ekonomické regulatorní rozvaze. Ustupuje se tak, mimo jiné, od stávající praxe oceňxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v kapitole II, článcích 7 až 16, přičemž články 9 až 16 se vztahují na vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxůsob oceňování aktiv a pasiv se použije pouze pro účely zákona o pojišťovnictví a nijak nezasahuje do pravidel stanovených zákonem o účetnictví.
Oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxišťovně externí ratingovou agenturou. Tou se podle čl. 13 bodu 40 rozumí ratingová agentura, která je registrována nebo certifikována v souladu s naříxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxišťovny a zajišťovny oceňují aktiva a závazky na základě předpokladu, že budou ve své činnosti pokračovat a:
-
vykazují aktiva a závazky v souladu s mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxími účetními standardy, které Evropská komise přijala podle nařízení (ES) 1606/2002, pokud uvedené standardy obsahují metody oceňování, které jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovny a zajišťovny použijí pouze takové metody oceňování, které jsou v souladu s článkem 75 směrnice Solventnost II.
Pokud metody oceňování v mezxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxní stanoveným v článku 75 směrnice Solventnost II, pojišťovny a zajišťovny použijí jiné metody oceňování, o nichž se má za to, že jsou v souladu s článkem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxšťovny a zajišťovny vykázat a ocenit aktivum či závazek na základě metody oceňování, kterou používají při přípravě ročních či konsolidovaných účetníxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu a komplexnosti rizik vyplývajících z činností pojišťovny nebo zajišťovny;
-
pojišťovna či zajišťovna ve svých účetních závěrkách dané xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxv a závazků za použití mezinárodních účetních standardů by podniku vznikly náklady, které by nebyly úměrné celkovým správním výdajům.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxků v souladu s čl. 9 odst. 1, 2 a 3 nařízení Komise 2015/35 řídí hierarchií oceňování vymezenou v odstavcích 2 až 7, přičemž zohlední vlastnosti aktiva či zxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxu a případných omezení prodeje či využití aktiva.
Standardní metodou oceňování je, že pojišťovny a zajišťovny oceňují aktiva a závazky za použití kxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxtiva či závazky možné, pojišťovny a zajišťovny ocení aktiva a závazky za použití kótovaných tržních cen na aktivních trzích pro obdobná aktiva či závazxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
-
stavu či umístění aktiva či závazku;
-
rozsahu, v němž se vstupy týkají položek, které jsou srovnatelné s daným aktivem či závazkem;
-
objexx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xro aktivní trhy definovaných v mezinárodních účetních standardech přijatých Evropskou komisí podle nařízení (ES) 1606/2002. Pokud nejsou uvedená kxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxňování pojišťovny a zajišťovny v nejmenší možné míře využívají vstupy specifické pro daný podnik a v co největší míře využijí
relevantní
tržní vstupy xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx které lze zjistit u aktiva nebo závazku, včetně úrokových sazeb a výnosových křivek zjistitelných v běžně uváděných intervalech, související volatixxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxo jsou těmito údaji podpořeny. Všechny uvedené tržní vstupy se upraví o faktory uvedené v bodu 10.
V xxxxx x xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxaké, tržní činnosti, použijí podniky nezjistitelné vstupy, které odrážejí předpoklady, jež by účastníci trhu použili při stanovení ceny aktiva či záxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x relevantních dostupných informací patrné, že by ostatní účastníci trhu použili jiné údaje nebo že se daný podnik vyznačuje určitou zvláštností, kterx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxování použitou k měření reálné hodnoty a riziko spjaté se vstupy uvedené techniky oceňování.
Při používání alternativních metod oceňování pojišťxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxny a jiné příslušné informace vytvořené při tržních transakcích, do nichž jsou zapojena stejná či podobná aktiva, závazky či skupiny aktiv a závazků. Txxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx např. peněžní toky či výnosy nebo výdaje, do jediné současné částky. Reálná hodnota odráží současná tržní očekávání týkající se těchto budoucích částxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxodu zvýšených výnosů za více období (multi-period excess earnings method);
-
s nákladovým přístupem nebo přístupem založeným na běžné reprodukčxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxa získána za určité aktivum, založena na nákladech vynaložených kupujícím účastníkem trhu na pořízení nebo zhotovení náhradního aktiva srovnatelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx35, které jsou podstatné, jako závazky. Podmíněné závazky jsou podstatné, pokud informace o současné či potenciální velikosti nebo povaze daných závxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xásledující aktiva na nulu:
-
goodwill;
-
nehmotná aktiva jiná než
goodwill
, pokud nelze dané nehmotné aktivum prodat samostatně a pojišťovna a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xřičemž v takovém případě se dané aktivum ocení x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxdružených podnicích ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. b) směrnice Solventnost II, a to podle této hierarchie metod:
-
pomocí standardní metody oceňováxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
-
pomocí buď metody oceňování stanovené v čl. 10 odst. 3 nařízení Komise 2015/35, nebo alternativních metod oceňování v souladu s čl. 10 odst. 5 tohotx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxem ve smyslu čl. 212 odst. 2 směrnice Solventnost II.
Odchylně od odstavce 1 pro účely oceňování aktiv individuální pojišťovny a zajišťovny pojixxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 214 odst. 2 písm. a) směrnice Solventnost II;
-
v podnicích, které jsou odečteny z použitelného kapitálu pro skupinovou solventnost v souladu s čláxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxných podnicích na základě podílu, o nějž aktiva přesahují závazky přidruženého podniku drženého podnikem držícím účast.
Při výpočtu přebytku aktxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xe je přidruženým podnikem pojišťovna nebo zajišťovna nebo zvláštní účelová jednotka uvedená v čl. 211 uvedené směrnice, technické rezervy podle čl. 7x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xcenění individuálních aktiv a závazků podle bodu 21, může podnik držící účast považovat ekvivalenční metodu stanovenou v mezinárodních účetních staxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxdech podnik držící účast odečte z hodnoty přidruženého podniku hodnotu goodwillu a jiných nehmotných aktiv, které by podle čl. 12 odst. 2 nařízení Komixx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx možné, mohou být účasti v přidružených podnicích oceněny na základě metody oceňování, kterou pojišťovna nebo zajišťovna používá k vypracování své roxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxmotných aktiv, které by podle čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení byly oceněny na nulu.
Pojišťovny a zajišťovny oceňují finanční závazky uvedené v mezináxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xykázání. Po počátečním vykázání se neprovádí žádná následná úprava pro zohlednění změny vlastního kreditního ratingu pojišťovny nebo zajišťovny.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxů se rovná očekávané současné hodnotě budoucích peněžních toků požadovaných k vyrovnání podmíněného závazku během doby trvání tohoto podmíněného záxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt ve vztahu ke všem aktivům a závazkům včetně technických rezerv, které jsou vykázány pro účely solventnosti nebo daňové účely v souladu s článkem 9 naříxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxjící z převedení nevyužitých daňových odpočtů a převedení nevyužitých daňových ztrát, a to na základě rozdílu mezi hodnotami připsanými aktivům a závxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xřipsanými aktivům a závazkům vykázaným a oceněným pro daňové účely.
Pojišťovny a zajišťovny přiznají aktivům s odloženou daňovou povinností kladxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx povinností uplatnit, a to s ohledem na veškeré právní či regulační požadavky ohledně lhůt pro převedení nevyužitých daňových ztrát nebo nevyužitých dxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
-
nepoužijí modely oceňování, které oceňují buď na účetní hodnotu, nebo na reálnou hodnotu sníženou o prodejní náklady, podle toho, která z nich je nxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xe hodnota aktiv stanovena jako pořizovací náklady snížené o oprávky a snížení hodnoty.
xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxhny tyto požadavky:
-
pronajatá aktiva se ocení na reálnou hodnotu;
-
pro účely stanovení současné hodnoty trhu s minimálními platbami nájemnéxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxí na zůstatkovou hodnotu.
Pojišťovny a zajišťovny:
-
upraví čistou realizovatelnou hodnotu zásob podle odhadovaných nákladů na dokončení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxch nezačlenění mohlo ovlivnit rozhodování či úsudek uživatelů rozvahy, včetně orgánů dohledu. Nepoužije se oceňování na pořizovací náklady;
-
nxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokud jsou tyto odhadované prodejní náklady podstatné.
Související předpisy EU:
čl. 29 odst. 3 a 4, čl. 75 až 85, čl. 211 a čl. 212 odst. 1 písm. b)x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxse 2015/35,
nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu,
nařízení Evropského parlamentu a Rady 1060/2009 o ratingových agenturách,
nařízení Evxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxS-14/166 CS),
obecné pokyny k oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv (EIOPA-BoS-15/113 CS)
Technické rezervy
Právxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x x xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xravidla pro technické rezervy jsou v nařízení Komise 2015/35 uvedena v čl. 17 až 61. V bodech 53 až 59 preambule uvedené směrnice se k důvodům harmonizovaxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xýt v celé EU, resp. EHP, harmonizovány, aby se tak dosáhlo lepší srovnatelnosti a transparentnosti;
-
výpočet technických rezerv by měl být ve shodx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxv by proto měla odpovídat částce, kterou by potřebovaly pojišťovny a zajišťovny zaplatit, pokud by okamžitě převedly svá smluvní práva a závazky na jinxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxenční podnik) na vyrovnání příslušných pojistných a zajistných závazků. Výše technických rezerv by měla zohledňovat povahu pojistného kmene. Konkrxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxt pouze v případě, že uvedená informace umožní pojišťovnám a zajišťovnám lépe zohlednit povahu pojistného kmene;
-
pro účely výpočtu technických xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xojistných a zajistných závazků je nezbytné, aby se očekávaná současná hodnota pojistných závazků vypočítala na základě stávajících a důvěryhodných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxaly účinné a harmonizované pojistněmatematické metody;
-
pro výpočet technických rezerv by měly být stanoveny zjednodušené přístupy, aby se zohxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxvozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti pojišťovna a zajišťovna vytváří tzv. technické rezervy. Na rozdíl od předchozího režimu Solventnosx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxchnickými rezervami, neboť se jedná o dva odlišné systémy, z nichž každý podává jinou informaci. Ustanovení implementující směrnici 91/674/EHS týkaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxré jsou pojišťovnami. Technické rezervy podle směrnice Solventnost II jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx spojeno. V konečném důsledku tak nemusí být výše těchto rezerv určená těmito dvěma způsoby srovnatelná.
Porovnáváme-li společnosti s různým předxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé musí věrným způsobem zobrazovat jejich hospodaření. Typickou odlišností je v případě pojišťovny a zajišťovny tvorba tzv. technických rezerv k závaxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxkého hlediska lze pojištění charakterizovat jako způsob akumulace prostředků osob, jejichž život, zdraví, majetkové, popř. jiné hodnoty jsou vystaxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxní těchto prostředků v závislosti na realizaci tohoto rizika, tj. na vzniku nahodilé události kryté pojištěním (pojistná událost - § 2758 odst. 1 obč. zxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Typickým příkladem je investiční životní pojištění, kde investiční riziko nese pojistník.
Existuje určitý časový rozdíl mezi platbou pojistnéxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxrobním cyklem typickým, mimo jiné, pro pojištění, kdy uzavření pojistné smlouvy a zaplacení pojistného předchází době, kdy pojišťovna zjistí skutečxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx pojistných plnění. Pojistné není cenou, ale úplatou za soukromé pojištění, kterou lze definovat jako peněžní ekvivalent odpovídající obsahu a rozsaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxjišťovnictví je tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu povinna stanovit výši pojistného na základě reálných pojistně matematických předxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxistného tuzemskou pojišťovnou, pojišťovnou z třetího státu, tuzemskou zajišťovnou a zajišťovnou z třetího státu. Pojišťovna musí být totiž schopna x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxši, časově odpovídající účetnímu období, pokrylo všechny výplaty pojistných plnění, včetně nákladů s tím spojených, ze škodných událostí vzniklých xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxm období spotřebovat všechno inkasované pojistné nebo zajistné, aniž by provedla časové rozlišení výnosů a nákladů, tj. odlišila k jakému účetnímu obxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzervy, které představují hodnotu závazků vyplývajících z jimi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdnodušeně řečeno, technická rezerva je hodnota závazků vyjádřená číslem na straně pasiv. Nelze proto hovořit o investování technických rezerv.
Pxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xdálosti v pojištění pro případ smrti nebo dožití, přičemž jistá je i výše pojistného plnění určená v pojistné smlouvě pojistnou částkou, nejisté je všaxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě pojištění smrti na přesně stanovenou dobu nebo např. nebezpečí úrazu či požáru je nejisté, zda taková událost během pojistné doby vůbec nastanxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx rovna součtu nejlepšího odhadu a rizikové přirážky. V porovnání s režimem Solventnost I by tedy technické rezervy měly více odpovídat charakteru pojixxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxního systému pojišťovny, resp. zajišťovny, a spadá pod pojistněmatematickou funkci.
Pojišťovna a zajišťovna z jiného členského státu, která proxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxravou domovského členského státu. Zde je uplatňován níže popsaný princip finančního dohledu domovského členského státu.
Pro tvorbu technických xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx, popř. činnosti na území jiných členských států v případě tzv. zvýhodnění pojišťovny z třetího státu (§ 35). V případě zajišťovny však může být použit rxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxasně srovnatelný s režimem uplatňovaným podle směrnice Solventnost II, nebo nebyl-li režim činnosti takové zajišťovny na území ČR upraven vyhlášenox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxzervy ve výši součtu nejlepšího odhadu a rizikové přirážky, v § 16 a § 16a a v příloze č. 4 vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovexx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ostatními technickými rezervami, rezerva na životní pojištění, rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí, rezerva na bonusy a slxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxrá však přechodem na bezrizikovou výnosovou křivku postupně ztratí smysl (viz přechodná ustanovení bod 18). Jde o implementaci:
x
xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxe Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxe Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven, a
-
směrnice Evropxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.
Technické xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxozuje pojišťovací činnosti podle jednoho nebo více pojistných odvětví životních nebo neživotních pojištění tak, jak to obsahovala předcházející prxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu časového rozlišení výnosů podle toho, ke kterému účetnímu období se tyto výnosy vztahují. Je-li pojistná smlouva uzavřena např. na dobu od 1. 7. danéhx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxném roce oněch 1 000 Kč a zároveň vytvoří rezervu na nezasloužené pojistné ve výši 500 Kč. Zasloužené pojistné daného roku tak činí zbývajících 500 Kč. V nxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxí 500 Kč. Výše rezervy se vypočítává podle jednotlivých pojistných smluv, celková výše rezervy je pak součtem takto vypočítaných částek. Nelze-li z něxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxicko-statistické metody se pro výpočet výše této rezervy používají i v případě, že se jedná o pojištění takového pojistného rizika, které se v průběhu rxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx které mělo být odloženo pro plnění závazků z pojištění, které vzhledem k proměnlivosti pojistného rizika nastanou v příštích obdobích;
-
rezerva xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxit na pojistná plnění vyplývající z pojistných událostí. O vzniku pojistných událostí se pojišťovna dozvídá v průběhu roku z hlášení osob, které požadxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xárok na náhradu škody proti pojišťovně, nebo jiné osoby, kterým vznikl nárok na plnění z pojištění.
Je logické, že na konci roku nejsou nahlášeny všechnx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxišťovna tak musí vytvořit tuto technickou rezervu nejen na jí známé, ale doposud nevyřízené pojistné události (tzv. IBNS - incurred but not settled), axx x xx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxjišťovna ale také do tvorby této rezervy započítává i odhad výše nákladů, které bude muset v budoucnu vynaložit na likvidaci těchto pojistných událostxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxh nákladů na škody, které pravděpodobně vznikly, ale nebyly pojišťovně nahlášeny, a výše odhadovaných nákladů spojených s likvidací pojistných událxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxjícím způsobem pracovat, tj. přizpůsobovat její výši skutečnému plnění, což značně ulehčuje počítačová technika. Přesto se mohou objevit případy, kxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xxhadu výše nákladů na pojišťovně nenahlášené pojistné události, používají se k určení této výše k tomu zvlášť vypracované matematické metody založené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Viz Cipra, T.: Pojistná matematika v praxi, Praha: Edice HZ, 1994).
Tvorba této rezervy se snižuje o odhad vymahatelných pohledávek, na které vznikl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxy není rozhodující, že na ně vznikl nárok, ale že je skutečně reálná šance tyto prostředky získat.
Má-li pojistné plnění formu důchodu, zohlední se ve vxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxžité při výpočtu.
Jestliže pojišťovna vytvořila na krytí závazků z nahlášených pojistných událostí rezervu pojistného životních nebo rezervu pojixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí se vytváří u životních pojištění a je určena ke krytí budoucích závazků z těchto pojištění. Vytváří se podle jednotlivých pojistných smluv metodami pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xa přebytcích pojistného a rezerv na náklady, které vznikají pojišťovně v souvislosti se správou pojištění. Od této hodnoty se odečítá hodnota budoucíxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze životních pojištění umožňují odpovídající rozložení pojistného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxislosti na věku pojištěné osoby. Tak např. při stejné pojistné částce by pojistné odpovídající věku 30letého muže bylo zhruba dvacetkrát nižší než pojxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxné (v konstantní výši po celou dobu pojištění odhlédneme-li od inflačních doložek či změn v pojistné smlouvě) je nižší než výše rizika neseného pojišťoxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxí, kde se tato rezerva nevytváří, hovoříme o tzv. přirozeném pojistném, což znamená, že pojišťovna kalkuluje výši pojistného tak, aby celkové pojistnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxovává.
Použitím pojistně matematických metod při výpočtu hodnoty závazků však v prvních letech pojištění, kdy náklady pojišťovny spojené se vznikex xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxadů pojišťovny. Rezervu nelze tvořit v záporné hodnotě, z tohoto důvodu se tyto nahrazují nulovými hodnotami.
-
Rezerva na závazky České kancelářx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla. Je určena ke splnění závazků pojišťovny z jejího ručení za závazky České kanceláře pojistitelů, ke kterým nemá Česká kancelář pojistxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxout při splnění dohodnutých podmínek prémii nebo slevu na pojistném. V pojistných smlouvách životních pojištění se pojišťovny zavazují k poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé části těchto podílů zahrnuty v rezervě životních pojištění, pak se zahrnou do tvorby této rezervy.
-
Vyrovnávací rezerva se vytváří pouze v neživxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x
xxxxx
xx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvuje hodnotu, kterou mají podíly jednotlivých pojistníků k danému datu, a to podle zásad dohodnutých v pojistných smlouvách. V daném případě jde o prodxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxob finančního umístění jím placeného pojistného. Mohou to být např. cenné papíry, nemovitosti, dluhopisy atd. Částka, která mu bude v případě vzniku pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxdcích.
V některých pojistných smlouvách může docházet ke kombinaci pojistného plnění, ke kterému se pojišťovna do určité částky zavazuje, a další čásx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxu část závazku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx pojištění tvoří rezerva pojistného životních pojištění. Jedná se o ta pojištění, kde se pojistné stanoví podle vstupního věku, tj. věku pojištěného v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxně jako u rezervy pojistného životních pojištění, pojistně matematické metody výpočtu hodnoty závazků pojišťovny umožňují odpovídající rozložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xodíly na zisku nebo podíly na přebytcích pojistného a náklady spojené se správou pojištění, přičemž se odečítá hodnota budoucího pojistného. Jediným xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx splnění sjednaných podmínek, vrátit na konci doby pojištění zaplacené pojistné, které se platí jednorázově na počátku pojištění.
Zaváže-li se pojixxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh metod rezervu na pojistná plnění.
-
Soukromé pojištění má svůj vlastní, velmi dynamický vývoj, který je zejména reakcí na měnící se požadavky poxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvků.
Jak vyplývá z výše uvedeného, po přechodu na systém Solventnost II dochází k zásadnímu rozdílu mezi právní úpravou týkající se technických xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhadu možného vývoje závazků. Pojišťovna a zajišťovna však bude muset počítat i s 99,5% pravděpodobností, že nastane nejrizikovější scénář vývoje, ke xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxanovení výše pojistného a zajistného
Související předpisy:
Související předpisy EU:
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2006/46/ES o ročních účetních závěrkách některých forem společností,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES o ročních účetních závěrkáxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxvaných účetních závěrkách pojišťoven,
čl. 17 až 61 nařízení Komise 2015/35,
obecné pokyny k oceňování technických rezerv (EIOPA-BoS-14/166CS),
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
CIPRA, T. Pojistná matematika v praxi. Praha: HZ, 1994.
Hodnota nejlepšího odhadu
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xro výpočet technických rezerv je obsažen na úrovni zákona, ale detailní zásady výpočtu obsahují přímo použitelné předpisy EU, jejichž cílem je maximáxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxízení Komise 2015/35).
Technické rezervy lze vyčíslit jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky nebo lze jejich hodnotu ztotožnit s tržní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací činnosti.
Nejlepší odhad je současnou hodnotou pravděpodobnostmi vážených budoucích peněžních toků k vypořádání pojistných a zajixxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxše a její případné úpravy pro každou měnu určuje EIOPA.
Související předpisy EU:
čl. 77 směrnice Solventnost II,
čl. 17 až 61 nařízení Komise 2015xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxování s referenčními daty od 1. ledna do 30. března 2016,
obecné pokyny k oceňování technických rezerv (EIOPA-BoS-14/166 CS),
obecné pokyny k oceňovxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
K nejlepšímu odhadu podle § 53 zák. o pojišťovnictví je při výpočtu technických rezerv třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxervy pak odpovídají částce, kterou by pojišťovna či zajišťovna hypoteticky musela zaplatit, kdyby převedla své závazky z pojištění nebo zajištění na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxťovnou nebo zajišťovnou by měla být brána v úvahu především povaha převáděného kmene. Informace o samotné pojišťovně, např. o vyřizování pojistných nxxxxx x x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Z čl. 77 odst. 5 směrnice Solventnost II plyne, že pokud pojišťovny a zajišťovny oceňují nejlepší odhad a rizikovou přirážku odděleně, riziková přxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxtný na podporu pojistných a zajistných závazků po dobu jejich trvání.
Výše rizikové přirážky připočítávané k nejlepšímu odhadu je rovna nákladům nx
xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxývající z přebíraných závazků.
Sazba použitá pro výpočet nákladů na
kapitál
xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xodmínky pro výpočet rizikové přirážky plně harmonizovány. V souladu s principem proporcionality se uvádějí zjednodušené výpočty technických rezerx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxnice Solventnost II,
čl. 37 až 39 nařízení Komise 2015/35,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/165, kterým se stanoví technické informace pro výpočxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx2, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března do 29. čxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
Bezriziková výnosová křivka
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Možnost upravit příslušnou bezrizikovou výnosovou křivku pro výpxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxopského parlamentu a Rady 2014/51/EU (dále "OMNIBUS II"). Z čl. 77a novelizované směrnice Solventnost II vyplývá, že příslušná časová struktura bezrxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxnanční nástroje s těmi dobami splatnosti, pro něž jsou trhy s těmito finančními nástroji nebo dluhopisy hluboké, likvidní a transparentní.
Pro dobx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxktura bezrizikových úrokových měr extrapolována. Extrapolovaná část příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr je založena na forwarxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxnční nástroj a dluhopisy sledovat na hlubokém, likvidním a transparentním trhu, ke konečné forwardové sazbě.
Související předpisy EU:
směrnicx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 4.1.2019.
Jde o implementaci čl. 77b směrnice Solventnost II, který byl doplněn směrnicí OMNIBUS II., kterým se pojišťovnám a zajišťovxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxících se neživotního pojištění nebo zajištění, vyrovnávací úpravu u příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr. Podmínkou takového poxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xortfolia aktiv, které se skládá z dluhopisů a jiných aktiv s podobnými charakteristikami peněžních toků, ke krytí nejlepšího odhadu portfolia pojistxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxzi aktivy a závazky v případech podstatné změny peněžních toků;
-
portfolio pojistných nebo zajistných závazků, na které se uplatňuje vyrovnávacx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxčleněné portfolio aktiv nelze použít k pokrytí ztrát vyplývajících z jiných činností pojišťovny nebo zajišťovny;
-
očekávané peněžní toky vyčlexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe riziko, které by mohlo být podstatné v porovnání s riziky spojenými s činností pojišťovny nebo zajišťovny, na které se daná vyrovnávací úprava uplatňxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxi upisovacími riziky spojenými s portfoliem pojistných nebo zajistných závazků jsou riziko dlouhověkosti, riziko nákladů, riziko revize a riziko úmxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xejlepšího odhadu portfolia pojistných nebo zajistných závazků o více než 5%, je-li použit parametr pro výpočet solventnostního kapitálového požadaxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx pouze právo na odbytné, pokud hodnota odbytného nepřesahuje hodnotu aktiv oceněnou v souladu s článkem 75 směrnice Solventnost II (§ 51), která kryjí pxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxenty aktiv či třetími stranami;
-
pojistné nebo zajistné závazky vyplývající z pojistných nebo zajišťovacích smluv nejsou rozděleny do různých čxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxťovny nebo zajišťovny využít aktiv, jejichž peněžní toky jsou s výjimkou závislosti na inflaci fixní, za podmínky, že tato aktiva replikují peněžní toxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxho aktiva takovým způsobem, že investor obdrží dostatečnou kompenzaci, která mu umožní získat stejné peněžní toky znovuinvestováním do aktiv rovnocxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxšťovna nebo zajišťovna uplatní vyrovnávací úpravu na portfolio pojistných nebo zajistných závazků, nesmí se vrátit k přístupu, který nezahrnuje vyrxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxčasně musí přijmout potřebná opatření k opětovnému dosažení souladu s těmito podmínkami.
Pokud se nedosáhne souladu s těmito podmínkami do dvou měxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxbo zajistné závazky a nesmí znovu uplatňovat vyrovnávací úpravu před uplynutím lhůty dalších 24 měsíců.
Vyrovnávací úprava nesmí být uplatněna na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxje koeficient volatility podle článku 77d směrnice Solventnost II (§ 54c) nebo přechodné opatření týkající se bezrizikových úrokových měr podle článxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx
x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, a to podle těchto zásad:
-
vyrovnávací úprava se musí rovnat rozdílu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xávazků je rovna hodnotě portfolia vyčleněných aktiv a roční skutečné úrokové míry vypočítané jako jediná diskontní míra, jejíž hodnota po uplatnění nx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxlednění časové hodnoty peněz použitím základní časové struktury bezrizikových úrokových měr;
-
vyrovnávací úprava nesmí zahrnovat základní roxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxava pro aktiva s úvěrovou kvalitou nižší než investiční stupeň, nepřekračovala vyrovnávací úpravu pro aktiva s úvěrovou kvalitou na investičním stupxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxx x xx x xxxxxxxx xxmise 2015/35.
Základní rozpětí je:
-
rovno součtu úvěrového rozpětí odpovídajícího pravděpodobnosti znehodnocení aktiv, která je založexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxajícího pravděpodobnosti ztráty v důsledku snížení kvality aktiv;
-
v případě expozic vůči centrálním vládám členských států nebo centrálním baxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxv, jak je sledováno na finančních trzích;
-
v případě aktiv jiných než expozice vůči centrálním vládám členských států nebo centrálním bankám nejmxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xledováno na finančních trzích;
-
nelze-li ze statistiky ztrát vyvodit žádné spolehlivé úvěrové rozpětí, rovná se základní rozpětí podílu uvedenxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxvisející ustanovení:
§ 51 - oceňování aktiv a závazků, § 54c - koeficient volatility bezrizikové výnosové křivky pro měnu závazku, § 74 - výpočet sxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
směrnice OMNIBUS II,
čl. 75, čl. 77b až 77d, čl. 101 odst. 2 až 5, čl. 308c směrnice Solventnost II,
čl. 3 až 6 a čl. 52 až 54 nařízení Komise 2015/35,
provxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o uplatnění vyrovnávací úpravy ze strany orgánu dohledu
Koeficient volatility bezrizikové výnosové křivky pro měnu závazku
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh úrokových měr pro příslušnou měnu založen na rozpětí mezi úrokovou sazbou, které by bylo možno dosáhnout z aktiv zahrnutých do referenčního portfolix xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxy je zabránění procyklickému investičnímu chování pojišťoven nebo zajišťoven. Jedná se o dobrovolné opatření, nepodléhající schválení dohledu. Poxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxferenční portfolio pro určitou měnu musí být reprezentativní pro aktiva, která jsou denominována v dané měně a do nichž pojišťovny a zajišťovny investxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxkových měr odpovídá 65% rozpětí pro příslušnou měnu očištěného o riziko, které se vypočítá jako rozdíl mezi rozpětím uvedeným v bodu 3 a jeho částí odpovxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxze u příslušných bezrizikových úrokových měr časové struktury, které nejsou odvozeny extrapolací podle čl. 77a směrnice Solventnost II (§ 54a zák. o pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxost II,
nařízení Komise 2015/35,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy týkající se postupů pro posxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxky pro stát
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Obdobně jako v § 54c zák. o pojišťovnictví jde i zde o implementaci čl. 77d směrnice Solvxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xvýší o rozdíl mezi rozpětím pro příslušný stát očištěným o riziko a dvojnásobkem rozpětí pro příslušnou měnu očištěného o riziko, je-li tento rozdíl klxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxepšího odhadu pojistných nebo zajistných závazků vyplývajících z produktů prodávaných na pojistném trhu v daném státě. Rozpětí pro příslušný stát očxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxím portfoliu, které je reprezentativní pro aktiva, do kterých pojišťovny a zajišťovny investovaly ke krytí nejlepšího odhadu pojistných nebo zajistxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 54c - koeficient volatility bezrizikové výnosové křivky pro měnu závazku
Související předpisy EU:
čl. 77d směrnice Solventnost II,
nařízxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxy nesmí být uplatněn na pojistné nebo zajistné závazky, u nichž příslušná časová struktura bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxcientu volatility pojišťovně nebo zajišťovně, které udělila povolení k činnosti, zakázat, jestliže zjistí, že nejsou splněny podmínky stanovené záxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxoť se jedná o výpočet nejlepšího odhadu portfolia závazků pojišťovny nebo zajišťovny, tedy o jeden ze základních parametrů jejího finančního zdraví. xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxišťovny může tato nežádoucí situace opakovat.
Související ustanovení:
§ 54b - vyrovnávací úprava bezrizikové výnosové křivky
Souvisejíxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx vychází z čl. 77e směrnice Solventnost II, která ukládá Evropskému orgánu dohledu (EIOPA) stanovit a zveřejnit pro každou příslušnou měnu alespoň čtvxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xvedené směrnice (§ 53 zák. o pojišťovnictví), bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility;
-
pro každé příslušné trvání, úvěrovxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx 1 uvedené směrnice (§ 54c).
Jsou-li technické informace Evropskou komisí přijaty, použijí je pojišťovny a zajišťovny při výpočtu nejlepšího oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe na příslušnou časovou strukturu bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu neuplatní žádný koeficient volatility.
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé výnosové křivky pro měnu závazku
Související předpisy EU:
čl. 77, čl. 77c, až čl. 77e odst. 2 směrnice Solventnost II,
prováděcí nařízení Komixx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx x0. září do 3. prosince 2016 v souladu se směrnicí Solventnost II,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1376, kterým se stanoví technické informace pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
Další faktory zohledňované při výpočtu technických rezerv
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Úprava je implementací čxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 53 - hodnota nejlepšího odhadu
Související předpisy EU:
čl. 78 a čl. 79 směrnice Solventnost II
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx a čl. 55 nařízení Komise 2015/35, přičemž jejich jednotlivé druhy jsou uvedeny v příloze č. I tohoto nařízení. Přiřazení pojistného nebo zajistného záxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xhomogenita" vyjadřuje příbuznost či stejnorodost, tedy vlastnost vyjadřující podobnou povahu, kvalitu, strukturu nebo složení z podobných prvků, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek pojišťovny a zajišťovny přihlédnou v souladu s čl. 81 směrnice Solventnost II k časovým rozdílům mezi náhradami a přímými platbami. Výsledek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxnosti selhání protistrany a průměrné ztráty z tohoto selhání (ztráta ze selhání).
Související předpisy EU:
čl. 80 a čl. 81 směrnice Solventnost Ixx
xxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 4.1.2019.
Směrnice Solventnost II v čl. 82 až 85 upravuje některé další podmínky týkající se tvorby technických rezerv pojišťovnou nebo zajixxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxst, úplnost a přesnost údajů používaných pro výpočet technických rezerv.
Pokud pojišťovny a zajišťovny výjimečně nemají dostatečné údaje přiměřxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxních účelových jednotek použít spolehlivou pojistněmatematickou metodu, mohou pro výpočet nejlepšího odhadu použít vhodné
aproximace
, včetně indxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxo výpočet technických rezerv, se zkušenostmi. Zjistí-li se tímto porovnáním systematická odchylka mezi zkušenostmi a výpočty nejlepších odhadů, doxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx a zajišťovny doloží na žádost orgánů dohledu přiměřenost úrovně svých technických rezerv, jakož i použitelnost a náležitost uplatňovaných metod, a vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxmonizovanými pravidly, mají orgány dohledu právo na pojišťovnách a zajišťovnách požadovat navýšení technických rezerv tak, aby odpovídaly úrovni uxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxzemské pojišťovny a zajišťovny, § 113 odst. 3 písm. b) - rozsah a obsah opatření k nápravě
Související předpisy EU:
čl. 82 až 85 směrnice Solventnxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxoci v souladu s článkem 301a směrnice Solventnost II je obsahem čl. 86 této směrnice. Této Komisi je současně svěřena pravomoc přijímat regulační technxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvy příslušné bezrizikové výnosové křivky je Evropský orgán dohledu pověřen vypracováním prováděcích technických norem, které uvedená Komise přijíxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx x xxízení Evropského orgánu dohledu
nadpis vypuštěn
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxťovna a zajišťovna povinna použít realistických pojistněmatematických předpokladů zajišťujících trvalou splnitelnost závazků. Cílem je zabránix xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa u dlouhodobých závazků, jakým je životní rezervotvorné pojištění, je spotřebovávána na provize vyplácené pojišťovnou pojišťovacímu zprostředkoxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončení pojištění. Z podkladů a metod použitých při konstrukci sazeb pojistného by mělo být zřejmé, jaká jeho část bude spotřebována na náklady a jaká xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx činností, zejména ve vztahu ke schopnosti zabezpečit trvalou schopnost plnit své závazky, ale také by se mělo promítnout ve formě přístupné běžným spoxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xi zdravotní stav. V souladu s rozsudkem SDEU z 1.3.2011 ve věci C-236/09 (Test-Achats), který zrušil článek 5 odst. 2 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxka odporujícího zásadě rovného zacházení, např. hledisko pohlaví při určení výše pojistného a pojistného plnění na individuální úrovni. Obecně je v čxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx
xxstavec 3 je implementací čl. 209 směrnice Solventnost II, podle něhož musí být pojistné za nově sjednané pojištění dostatečné a založené na rozumných pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxké rezervy. Za tímto účelem se mohou brát v úvahu všechny stránky finanční situace životní pojišťovny, kromě zdrojů, které nejsou pojistným a nepocházxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx umožňuje požadovat prokázání splnění zákonem stanovených požadavků na stanovení výše pojistného a zajistného pojišťovnou a zajišťovnou, které spaxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování,
čl. 209 směrnice Solventnost II
Související judikxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 4.1.2019.
Jedním ze základních faktorů, které ovlivňují nejen finanční stabilitu pojišťovny, resp. zajišťovny, ale i její úspěšnost na trhxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxému Solventnost I nově zavedený systém Solventnost II výrazným způsobem minimalizoval formy materiálního dohledu (opak finančního dohledu), což se xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtů ani kritéria použitelnosti aktiv. Směrnice umožňuje zavést investiční limity a kritéria použitelnosti aktiv k řešení rizik, na která se v dostatečxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxanovení nařízení Komise 2015/35 týkající se řízení rizik a výpočtu solventnostního kapitálového požadavku. Pojišťovně ani zajišťovně se nestanoví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovat tak, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti, likvidity a ziskovost vhodně diverzifikovaného portfolia přizpůsobeného povaze a trvání závazků z pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxje zejména záruku návratnosti vložených prostředků. Výnosnější, tj. rentabilnější investování však s sebou přináší vyšší investiční riziko a také vxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxané xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxnost, neboť lze s dostatečnou mírou jistoty odhadnout, jaká výše prostředků bude v dané době nutná k výplatě pojistných plnění. Naopak v neživotním pojxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xýplatám pojistných plnění ve lhůtách stanovených právním předpisem (viz např. § 2798 obč. zák.) nebo pojistnou smlouvou. Zásada diverzifikace předsxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi nimiž nejsou kapitálové či jiné vazby vytvářející řetězec, ve kterém narušení některého článku může vyvolat vážné finanční potíže ostatních čláxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx x xxxx. e) a f) zák. o pojišťovnictví], kde je definováno:
-
riziko likvidity spočívající v tom, že pojišťovny a zajišťovny nejsou schopny vypořádat své ixxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx všem rizikům s možnou ztrátou, která je dostatečně velká, aby ohrozila solventnost nebo finanční situaci pojišťoven a zajišťoven, a
-
diverzifikxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxivějším výsledkem jiného rizika, pokud uvedená rizika nejsou plně souvztažná.
Jak vyplývá z bodu 72 a 73 preambule směrnice Solventnost II, nemxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xemusel být v souladu s liberalizací pohybu kapitálu stanovenou v článku 56 SFEU. Proto bylo nezbytné zrušit veškerá ustanovení, která členským státům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xe pojistitel zajištěn u pojišťovny nebo zajišťovny povolené podle této směrnice nebo u pojišťovny nebo zajišťovny ve třetí zemi, jejíž režim dohledu jx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v rámci vlastního posouzení rizik a solventnosti (§ 7c zák. o pojišťovnictví).
Nařízení Komise 2015/35 v kapitole VIII čl. 254 až 257 upravuje invesxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xředpisy EU:
preambule bod 72 a 73, čl. 13 odst. 34, 35 a 37, čl. 132 až 135 směrnice Solventnost II,
čl. 254 až 257 nařízení Komise 2015/35,
čl. 56 SFEU
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxe vázaná k závazkům z pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, je tvořena buď hodnotou podílových listů standardního fondu kolektivního invexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxerenčnímu indexu, nebo aktivy korespondujícími s referenční hodnotou indexu.
Podle čl. 132 směrnice Solventnost II, je-li v pojistné smlouvě staxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xe k tomuto pojistnému ohledně těchto plnění co nejvíce zastoupeny těmito podíly nebo v případě, kdy podíly nejsou stanoveny, těmito aktivy;
-
přímx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxď podíly, které mají představovat referenční hodnotu, nebo nejsou-li podíly stanoveny, zabezpečenými a obchodovatelnými aktivy, která co nejvíce oxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xiné zaručené plnění, řídí se aktiva na krytí odpovídajících dodatečných technických rezerv stejnými podmínkami jako v případě krytí jiných závazků, xxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxx xxležitě diverzifikována tak, aby nedošlo k nadměrné závislosti na určitém aktivu, emitentovi nebo skupině podniků či zeměpisné oblasti, ani k nadměrnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxstavit pojišťovnu nadměrné koncentraci rizik;
-
použití derivátů je možné, pokud přispívají ke snižování investičních rizik nebo usnadňují efexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxho investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) definované v čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (1) nebo alternaxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů,
čl. 132 směrnice Solventnost IIx
xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Evidence aktiv je s drobnými změnami přenesením § 75 zák. o pojišťovnictví ve znění účinném do nabytí účinnosti novely zákona, kterou se zavedl systéx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Podstatou je vytvořit takovou evidenci jako užitečný nástroj pro určení aktiv dotčených pohledávkami, které mají absolutní přednost před ostatxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xvláštní evidenci aktiv tvořících technické rezervy vypočítaných a investovaných podle tohoto zákona. V případě, že pojišťovna vykonává činnost v žixxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxých odvětví uvedených v bodech 1 a 2 části B přílohy k zákonu, kdy je pojišťovna povinna vést jednu takovou evidenci. Celková hodnota evidovaných aktiv oxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxst vyplývá z čl. 276 směrnice Solventnost II, pokud členský stát, což je i případ ČR, zvolí řešení podle čl. 275 odst. 1 písm. a) dané směrnice, tj. že ve vztxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxovnou. Aktiva vedená v této evidenci slouží k úhradě závazků vůči osobám oprávněným z pojištění nebo zajištění a v případě úpadku musí také přednostně sxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xdst. 2 směrnice Solventnost II, kde se pro účely reorganizačních opatření a likvidačních řízení ve vztahu k těmto pobočkám:
-
"domovským členským sxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu;
-
"příslušnými orgány" rozumí příslušné orgány domovského členského státu.
Proto i povinnost vést v místě svého sídla danou evidenci jx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x případě zvýhodnění podle § 35 zák. o pojišťovnictví, i když v případě zvýhodnění může jít o pobočky zřízené v členských státech s různým přístupem k pohlxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxx B přílohy
Související předpisy EU:
čl. 268 odst. 2, čl. 275 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 276 směrnice Solventnost II,
čl. 10 odst. 3 a přílohy směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxpitál
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xlokace
kapitálu schopného v přiměřené době absorbovat možné ztráty z činnosti provozované pojišťovnami a zajišťovnami, a to s ohledem na jejich rizixxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxního a doplňkového kapitálu. Primární
kapitál
lze zhruba ztotožnit s vlastním kapitálem, neboť se jedná o rozdíl aktiv a závazků oceněných podle zásax xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxjí některá ustanovení zák. o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami v § 15 jako položku "B" pasiv rozvahy pojišťovny nebo zajišťovnxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xudou proplaceny v posledním pořadí až po uspokojení práv ostatních věřitelů.
Doplňkový
kapitál
tvoří položky, které také mohou sloužit k absorboxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxení hodnoty položky však podléhají předchozímu schvalování Českou národní bankou, která položky posuzuje z hlediska jejich schopnosti absorbovat zxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxt na jeho žádost a účet ve prospěch třetí osoby (oprávněného)
akreditiv
, tj. zaplatit určitou částku, přijmout určitou směnku či k jinému plnění. Příkaxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xxxxacení základního kapitálu viz zákon č. 90/2012 Sb., z. o. k.
Související ustanovení:
§ 64 - schválení doplňkového kapitálu
Související přexxxxxx
x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
Související předpisy EU:
čl. 87 až 89 směrnice Solventnost II
Schválení doplňkového kapitálu
Právnx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxké pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny podléhají schválení ČNB, přičemž se schvaluje jak peněžní hodnota dané položky, tak i metoda jejího určení. Uvxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe její schopnost absorbovat ztrátu a při jejím stanovení se vychází z obezřetných a reálných předpokladů. ČNB tak při jejich schvalování posuzuje jak pxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxihlíží k dřívějším zkušenostem pojišťovny nebo zajišťovny se splácením daného kapitálu, z nichž by bylo možné dovozovat budoucí reakci na výzvu k jeho xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Jedná se o implementaci ustanovení čl. 91 směrnice Solventnost II. Tento disponibilní bonusový fond není v ČR běžnou položkou kapitálu. Podle čl. 5x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxné osoby výměnou za výnos z pojistného (příspěvků) či jeho části přispívají do rizikového kapitálu společnosti. Tyto kumulované zisky tvoří disponibxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxnost II
Prováděcí opatření
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Schvalování položek doplňkového kapitálu a nakládání s kxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx a vymahatelnost podmínek závazku ve všech příslušných jurisdikcích;
-
smluvní podmínky ujednání o poskytnutí zdrojů, které pojišťovna nebo zajxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xostupy pro informování orgánů dohledu o jakýchkoli budoucích změnách prvků, které mohou mít za následek snížení schopnosti položky doplňkového kapixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
-
postavení protistran;
-
vymahatelnost zdrojů;
-
výsledky předchozích výzev k zaplacení.
Orgán dohledu, pokud schválí položky doxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxuje-li orgán dohledu metodu určení výše každé položky doplňkového kapitálu, ve svém rozhodnutí uvede:
-
původní výši položky doplňkového kapitálxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxím uvedené metody, je-li vyšší než roční, a důvody pro takovou četnost;
-
časové období, po které se povoluje vypočítávat položku doplňkového kapixxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xapitálu pojišťoven a zajišťoven jsou uvedeny v čl. 68 nařízení Komise 2015/35.
Související předpisy EU:
čl. 92 směrnice Solventnost II,
nařízexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, které mají být použity pro udělování schválení ze strany orgánů dohledu k použití položek doplxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxxxx xx xříd 1 až 3 podle jeho kvality (§ 68 zák. o pojišťovnictví) podle toho, zda se jedná o primární či doplňkový
kapitál
, posuzuje se míra dostupnosti jednotlixxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxstupnost a podřízenost položky kapitálu se posuzuje podle toho, za jakých podmínek je možné ji použít k absorbování ztráty, a to jak pro pokračování činxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxlnost jednotlivých tříd kapitálu na krytí solventnostních kapitálových požadavků. Ke splatnosti kvalitní položky kapitálu dochází až po vyrovnání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxem k době trvání závazků z pojištění.
Přitom však regulace stanovující limity použitelné pro položky kapitálu se vztahuje pouze na způsob posouzenx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxení kapitálu.
Zařazení kapitálu do jednotlivých tříd, použitelnost kapitálu a kvalitativní limity jsou stanoveny v čl. 69 až 82 nařízení Komise 20xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx až 82 nařízení Komise 2015/35,
obecné pokyny k doplňkovému kapitálu (EIOPA-BoS-14/167 CS)
Hlavní kritéria členění kapitálu
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx absorbovat ztráty. Položky kapitálu jsou proto podle kritérií kvality zařazovány do tří tříd. Aktiva, očištěná od všech předvídatelných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxvidaci. Proto jsou ve velké většině případů aktiva převyšující závazky oceněné podle zásad stanovených ve směrnici Solventnost II posuzována jako vyxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtů nabízených na trhu EU, resp. EHP, existují účelově vázané fondy, které dávají určité kategorii pojistníků v rámci jejich vlastního "fondu" větší prxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xokrytí rizik mimo uvedený účelově vázaný fond. Také na disponibilní bonusový fond je třeba vztáhnout kritéria pro zařazení do tříd, tedy za
kapitál
třxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxti a dostupnosti bez omezení. Pokud jsou tyto podmínky splněny převažujícím způsobem, zařazují se do třídy 2.
Pojišťovny založené na principu vzájxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxání ztrát. Tyto dodatečné příspěvky se považují za doplňkový
kapitál
a jako takové jsou také pro účely solventnosti považovány za
kapitál
dobré kvalxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
čl. 94 směrnice Solventnost II,
nařízení Komise 2015/35,
obecné pokyny k doplňkovému kapitálu (EIOPA-BoS-14/167 CS)
Členění kapitxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x9 tohoto nařízení.
Související předpisy EU:
čl. 95 směrnice Solventnost II,
čl. 69 až 79 nařízení Komise 2015/35,
obecné pokyny k doplňkovému kxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxse 2015/35 jako přímo použitelný předpis obsahuje v čl. 69 až 78 seznam obvyklých položek kapitálu, podle nichž budou pojišťovny a zajišťovny
kapitál
xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxost II,
čl. 69 až 79 nařízení Komise 2015/35,
obecné pokyny k doplňkovému kapitálu (EIOPA-BoS-14/167 CS)
Použitelnost a limity kapitáxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xoužitelnosti jednotlivých tříd kapitálu určeného k plnění solventnostního kapitálového požadavku (§ 73 zák. o pojišťovnictví) a dodržování minimáxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxy kapitálu třídy 1 nejméně ve výši jedné třetiny solventnostního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxek představuje kritickou hranici, pod kterou je pojišťovna a zajišťovna považována za podkapitalizovanou, což bez rychlé nápravy znamená odejmutí pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxadavku.
Hodnoty podle bodu 2 a 3 odpovídají čl. 98 směrnice Solventnost II, avšak je třeba na ně pohlížet jako na minimalistickou verzi, která byla zpxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xolovinu, položky třídy 3 musí tvořit méně než 15% tohoto požadavku a součet položek kapitálu třídy 2 a 3 nesmí přesáhnout 50% solventnostního kapitálovxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxtelná hodnota položek kapitálu třídy 1 představovala nejméně 80% tohoto požadavku a hodnota položek třídy 2 nepřesáhla 20% minimálního kapitálového xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxího kapitálového požadavku
Související předpisy EU:
čl. 98 směrnice Solventnost II,
čl. 82 nařízení Komise 2015/35
Prováděcí oxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Oddíl 2
Solventnostní kapitálový požadavek
nadpis vypuštěn
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxstí rozumí schopnost pojišťovny nebo zajišťovny zabezpečit vlastními zdroji trvalou splnitelnost závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnostix xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxnostního kapitálového požadavku (Solvency Capital Requirement). Ten je vypočítáván s ohledem na celý rozsah jí povolené činnosti. Kapitálový požadxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Minimum Capital Requirement).
Těmto dvěma požadavkům odpovídá i režim dohledu, který je podle systému Solventnost II založen na prospektivním (xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxí z činnosti pojišťovny nebo zajišťovny, s cílem zajistit řádný a včasný zásah orgánů dohledu. Tyto postupy jsou harmonizovány v rámci EU, resp. EHP, a s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxdován jejich výpočet a krytí odpovídajícím použitelným kapitálem.
Výše solventnostního kapitálového požadavku by měla zajistit, že pojišťovnax xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oprávněným osobám přiměřenou záruku, že příslušné platby pojistného plnění budou provedeny v okamžiku své splatnosti.
Pojišťovna a zajišťovna pxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxbinaci s částečným interním modelem, nebo prostřednictvím úplného interního modelu, které upravuje uvedené nařízení v čl. 222 až 247.
Solventnosxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxplývající z provozované činnosti. To je také důvodem pro umožnění pojišťovnám a zajišťovnám použít pro výpočet tohoto požadavku za určitých okolnostx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxm a oprávněným osobám zajistila rovnocenná úroveň ochrany.
Výpočet solventnostního kapitálového požadavku prostřednictvím úplného interního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení ČNB, a to na základě žádosti a za podmínek podle § 77 zák. o pojišťovnictví.
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxovny, používat skupinový interní model. Podmínky jeho používání je připojení se ke společné žádosti ovládající pojišťovny nebo zajišťovny a jí ovládxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo modelu je závislý na rozhodnutí pojišťovny nebo zajišťovny, která ho může vztáhnout jak na celou svoji činnost, tak i na jednu nebo více větších oblastx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx standardy statistické kvality, standardy kalibrace, standardy pro ověřování platnosti a dokumentační standardy stanovené ani oprávnění ČNB požadxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxentnostního kapitálového požadavku s řízením rizik a zohlednění příčin a zdrojů zisků a ztrát včetně rizikového profilu pojišťovny nebo zajišťovny v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxavků prostřednictvím jednoho nebo více rizikových modulů nebo podmodulů základního solventnostního kapitálového požadavku (§ 76 odst. 2), přičemž xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxálového požadavku k operačnímu riziku [§ 74 odst. 4 písm. d)], který upravuje čl. 204 uvedeného nařízení a pro výpočet úpravy zohledňující schopnost texxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvý požadavek podle úplného nebo částečného interního modelu upravuje čl. 222 až 247 nařízení Komise 2015/35.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 2 xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xapitálového požadavku, § 76 odst. 1 a 2 - základní ustanovení k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle standardního vzorce, § 77 - udxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xx xxxt. 2 a 4 - zvláštní ustanovení k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku prostřednictvím úplného nebo částečného interního modelu
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx xx xxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx nařízení 2016/1630, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy k uplatnění přechodného opatření na podmodul akciového rizika,
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxku k měnovému riziku v případě měn vázaných na euro,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxí prováděcí technické normy, pokud jde o standardní odchylky u systémů vyrovnávání zdravotních rizik,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2011, ktxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vůči centrální vládě,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/498, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup schválení použití paxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí technické normy, pokud jde o postup společného rozhodování o žádosti o používání skupinového interního modelu,
prováděcí nařízení Komise (EU) 201xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxálového požadavku
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Solventnostní kapitálový požadavex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxým osobám přiměřenou záruku, že výplaty pojistného plnění budou provedeny v okamžiku své splatnosti. Proto se ve výpočtu solventnostního kapitálovéxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxh smluv, kryje solventnostní kapitálový požadavek pouze neočekávané ztráty. V případě smluv, které mají být podle předpokladu pojišťovny nebo zajišxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Solventnostní kapitálový požadavek je určen jako ekonomický
kapitál
, xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxny a zajišťovny budou stále schopny, s pravděpodobností nejméně 99,5%, plnit své závazky vůči pojistníkům a oprávněným osobám během příštích dvanáctx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxadavky se tak přizpůsobují praxi daného ekonomického odvětví. Uvedený ekonomický
kapitál
se vypočítává na základě skutečného rizikového profilu pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x015/35).
Ve výpočtu solventnostního kapitálového požadavku se zohlední nejméně riziko upisovací, tržní, úvěrové a operační, které zahrnuje práxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x
xpisovacím rizikem riziko ztráty nebo změny vyvolávající ztrátu hodnoty závazku z pojištění nebo zajištění způsobené nepřiměřenými předpoklady při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxající přímo nebo nepřímo z kolísání úrovně a volatility tržních cen aktiv, závazků a finančních nástrojů;
-
úvěrovým rizikem riziko ztráty nebo nexxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pojišťovny a zajišťovny vystaveny, v podobě rizika selhání protistrany nebo rizika kreditního rozpětí nebo koncentrace tržních rizik;
-
operačxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxu, systémů nebo z vnějších událostí;
-
rizikem likvidity riziko neschopnosti pojišťovny nebo zajišťovny zpeněžit své investice a další aktiva urxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxčně velká, aby ohrozila solventnost nebo finanční situaci pojišťovny nebo zajišťovny;
-
technikami snižování rizik všechny techniky, které umoxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxzuje peněžní částku dané prognóze rozdělení pravděpodobnosti a monotónně roste s úrovní vystavení rizikům, která jsou podkladem dané prognózy rozděxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xarametrů k životnímu, neživotnímu a zdravotnímu upisovacímu riziku parametry pro ni specifickými, a to po předchozím souhlasu ČNB, která ověřuje úplxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxtanovení:
§ 3 odst. 7 - vymezení pojmů
§ 95c - sekuritizace
Související předpisy EU:
čl. 101 a čl. 104 směrnice Solventnost II,
čl. 208 a násl. x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí použitelného kapitálu určeného ke krytí solventnostního kapitálového požadavku zohledňujícího veškeré změny rizikového profilu pojišťovny a zaxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxat, tj. do výpočtu zahrnou i smlouvy, u nichž předpokládají, že během následujícího roku budou uzavřeny (§ 74 odst. 2 zák. o pojišťovnictví) a zohlední v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxsejí pojišťovny a zajišťovny neustále monitorovat a znovu přepočítávat, pokud se jejich rizikový profil podstatně změní. Průběžně se sleduje jak výšx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xoslední vykázaný solventnostní kapitálový požadavek. Výsledek pak musí být bez prodlení oznámen ČNB.
Zrcadlově se umožňuje ČNB tento přepočet poxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xe vyskytuje chyba, kdy se uvádí pouze rizikový profil pojišťovny, přestože podle věty první se má jednat i o rizikový profil zajišťovny.
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxtálového požadavku podle standardního vzorce
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Účelem výpočtu solventnostního kapitálového požaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxý přístup, tj. vystavení se každé kategorii rizik je třeba v první fázi posoudit a ve druhé agregovat.
Pokud lze skutečný rizikový profil pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxitálového požadavku použití těchto specifických parametrů, a to za předpokladu, že by tyto parametry byly odvozeny s využitím standardizované metodxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxntnostního kapitálového požadavku, včetně technik snižování rizik upravuje čl. 83 a násl. nařízení Komise 2015/35, popř. vyhláška ČNB č. 306/2016 Sbxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxitálového požadavku prostřednictvím úplného nebo částečného interního modelu a s jeho změnou
Související předpisy:
vyhláška ČNB č. 306/2016 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxt II,
nařízení Komise 2016/467, kterým se mění nařízení Komise 2015/35,
čl. 83 a násl. nařízení Komise 2015/35,
prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/498, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup schválení použití parametrů specifických xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxho kapitálového požadavku prostřednictvím úplného nebo částečného interního modelu a s jeho změnou
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxozím schválení ČNB tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku využít buď úplný, nebo částečný interní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxné k identifikaci, měření, sledování, řízení a vykazování rizik jsou přiměřené a pokud interní model splňuje zákonem a přímo použitelným předpisem Evxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vhodnost a funkčnost modelu a za dodržování požadavků stanovených nařízením Komise 2015/35 jako test užití, standardy statistické kvality, standarxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo interního modelu nemusí být jen dobrovolným rozhodnutím pojišťovny nebo zajišťovny, ale na základě zjištění, že se rizikový profil pojišťovny, rexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx. 3 písm. b)].
Pokud ČNB udělí pojišťovně nebo zajišťovně souhlas s používáním interního modelu, může jí také nařídit po určitou dobu předkládat odhxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xyto parametry musí být odvozeny metodou a za podmínek stanovených nařízením Komise 2015/35 (viz čl. 222 a násl.).
Související ustanovení:
§ 76 odxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xouvisející předpisy:
vyhláška ČNB č. 306/2016, kterou se provádí některá ustanovení zák. o pojišťovnictví
Související předpisy EU:
čl. 111 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxcí nařízení 2016/1630, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy k uplatnění přechodného opatření na podmodul akciového rizikxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch pro pojišťovny nebo zajišťovny ze strany orgánu dohledu v souladu se směrnicí Solventnost II
Zvláštní ustanovení k výpočtu solventnoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxí se odpovědnost statutárního orgánu pojišťovny a zajišťovny za udržování trvalé a řádné funkčnosti úplného nebo částečného interního modelu k výpočxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx resp. zajišťovna, v rámci interního modelu aspoň jednou ročně vyhodnocuje příčiny a zdroje zisků a ztrát způsobem stanoveným nařízením Komise 2015/3xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx xxxx x xxxxxxxxnictví) a že provádí výpočet solventnostního kapitálového požadavku v intervalech, které odpovídají použití interního modelu pro řízení rizik.
xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxtavovat nejen doložení odpovídajících koncepcí, ale i prokázání jejich respektování v rozhodovacích procesech, provádění výpočtu solventnostníhx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxě, tento požadavek vypočítat a přepočítat bezodkladně v případě významných změn rizikového profilu (§ 75 odst. 1) a také zohlednit příčiny a zdroje zisxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxbo zajišťovně použití srovnávacích portfolií na interní model, což může sloužit k ověření jeho kalibrace a souladu jeho specifikace s obecně přijímanxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 7 a násl. - ustanovení o řídicím a kontrolním systému, § 75 odst. 1 - četnost výpočtu
Související předpisy:
vyhláška č. 306/2016 Sbxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xxx a násl. nařízení Komise 2015/35
Nesplnění požadavků na interní model
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Přestane-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxé pro použití interního modelu, předloží plán obnovení souladu s požadavky na interní model spolu s lhůtou pro jejich opětovné plnění. ČNB může lhůtu zkxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xlán obnovení souladu se nepředkládá, pokud v informaci o neplnění požadavků pojišťovna nebo zajišťovna prokáže, že jde o nevýznamný vliv na používání xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxímu vzorci na základě rozhodnutí pojišťovny, resp. zajišťovny, může dojít jen po předchozím souhlasu ČNB. Vhodnost změny musí být pojišťovna, resp. zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx rozhodnutí pojišťovny, resp. zajišťovny. K tomu je nutný předchozí souhlas ČNB, která posuzuje vhodnost změny, přičemž základním kritériem je schopxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Související předpisy EU:
čl. 117 směrnice Solventnost II
Oddíl 3
Minimální kapitálový požadavek
Základní ustanovení
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxních zdrojů. Je nezbytné, aby minimální kapitálový požadavek byl vypočten podle jednoduchého vzorce, který je omezen dolní a horní mezní hodnotou zalxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxjů, které lze kontrolovat.
Minimální kapitálový požadavek se vypočítává způsobem upraveným v čl. 248 až 253 nařízení Komise 2015/35.
Pokles výxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxhledu. Není-li MCR plněn a není-li pojišťovna nebo zajišťovna schopna v krátkém časovém období výši použitelného primárního kapitálu opětovně vytvoxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši MCR, pravděpodobnost, že během následujícího roku bude schopna plnit své závazky, je již jen 85% (oproti 99,5% u solventnostního kapitálového poxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxky stanovené v § 79a zák. o pojišťovnictví (čl. 129 odst. 1 směrnice Solventnost II) a musí se pohybovat v koridoru 25 až 45% solventnostního kapitálovéxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxový požadavek pojišťovny nebo zajišťovny dán některou z těchto mezních hodnot, je pojišťovna nebo zajišťovna povinna objasnit důvody.
Souvisejíxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
čl. 248 až 253 nařízení Komise 2015/35
Spodní hranice minimálního kapitálového požadavku
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x pojišťovnictví.
V případě souběhu více činností se použije stejný princip jako v případě § 18, a to jak pro souběh činností v životním a neživotním poxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti o činnost významnou, tj. pokud je překročena některá z hodnot uvedených v § 18 odst. 4. písm. a).
Související ustanovení:
§ 18 - základní
kapixxx
x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xapitálový požadavek a minimální kapitálový požadavek pojišťovny a zajišťovny z třetího státu
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxven a zajišťoven z třetích států vytvořených na území členských států upravuje čl. 166 směrnice Solventnost II.
Pobočky pojišťoven z třetího státu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxx obou kapitálových požadavků zohledňují pouze činnost vykonávanou na území ČR, popřípadě na území jiných členských států, je-li pro tuto činnost ČNB oxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxo kapitálového požadavku a limity odpovídají požadavkům na tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny, přičemž jistina podle § 32 odst. 6 písm. e) [ve výši jxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxnky na území ČR] se započítává do kapitálu použitelného ke krytí minimálního kapitálového požadavku.
Aktiva určená k plnění solventnostního kapixxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxt II umístěna v rámci členských států.
Související ustanovení:
§ 32 odst. 6 písm. e) - povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx x
xxxxxxCTVÍ, AUDIT A INFORMAČNÍ POVINNOSTI POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY
Účetnictví a audit
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Tuzemské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvím pobočky, jsou povinny vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xonsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v pxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku, účetní metody a jejich použití a směrnou účtovou osnovu pojišťoven a zajišťoven stanoví vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá uxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxt účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Účetnictví je správné, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat, a nejpozději do konce tohoto obxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxrávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila informace a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to přehledně uspořádanéx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xrozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit obsah účetních případů alespoň s použitím účetních metoxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxctví je vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, jestliže účetní jednotka je schopna splnit povinnosti spojené s jejich úschovou a zprxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xarlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxi postup, kdy je výběr auditora konzultován s ČNB ještě před jeho určením statutárním orgánem postupem stanoveným v zákoně upravujícím činnost statutxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xojišťovna nebo zajišťovna vždy postupuje podle zákona upravujícího auditorskou činnost. Opačný postup by byl v rozporu s výše uvedenou směrnicí o audxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxostech, které by mohly bránit řádnému výkonu jeho auditorských povinností.
Možnosti ČNB auditora xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxuzení, druhá má ČNB umožnit posoudit dosavadní zkušenosti auditora v porovnání s rozsahem a složitostí činnosti pojišťovny, ve které má provést auditx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxšak audit ve větší, svojí činností složitější pojišťovně nebo zajišťovně, bude moci provést pouze
auditor
s určitými zkušenostmi v dané oblasti.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxerá ustanovení zák. o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
Související předpisy EU:
čl. 162 směrnice Solventnost II,
směxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxích účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven
Mimořádný audit
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxdu s právními předpisy. Může také sloužit jako zdroj informací o hospodaření a finanční situaci pojišťovny nebo zajišťovny v případě pochybností ČNB nxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o auditorech, zjistí-li
auditor
při provádění auditorské činnosti v pojišťovně nebo zajišťovně skutečnosti, které nasvědčují tomu, že došlo k poruxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxzené trvání, nebo mohou vést k vyjádření výroku s výhradami, zápornému výroku nebo odmítnutí vyjádření výroku [§ 20 odst. 1 písm. c) zákona o auditorechxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xkolností, tedy i když jsou takovéto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x0% nebo více základního kapitálu pojišťovny nebo zajišťovny nebo pokud jde o osobu ovládající pojišťovnu nebo zajišťovnu nebo osobu ovládanou pojišťxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxověření některých ekonomických informací v rozsahu stanoveném ČNB. Proto tohoto auditora určuje přímo ČNB a nikoli účetní jednotka podle § 17 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx tohoto institutu snížila, resp. negovala. Úhrada nákladů mimořádného auditu je koncipována tak, že je hradí Česká národní banka,
auditor
pak jen v přxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xU:
čl. 72 směrnice Solventnost II
Jiná ověření auditorem
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Vyplyne-li z kontrolní čixxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxbo potřeba takového ověření informací uveřejňovaných ve zprávě o solventnosti a finanční situaci (§ 82 odst. 3 a § 82a), může ČNB pojišťovně nebo zajišxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxí nebo konsolidovanou účetní závěrku (§ 80 odst. 3 až 5).
ČNB v rozhodnutí, kterým takový audit nařídí, musí stanovit přiměřenou lhůtu pro jeho provexxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxi činností auditora. Aby nedocházelo ke stanovení neúměrně krátké doby pro provedení auditu, návrh jako minimální lhůtu pro jeho předložení stanoví 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxu podrobeny.
Jde v podstatě o dohledový nástroj, který by měl v přiměřené době pomoci ČNB ověřit prostřednictvím auditora daný postup pojišťovny nexx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtků v činnosti pojišťovny nebo zajišťovny, neboť se jedná o finančně i administrativně náročnou záležitost, přičemž se nejedná o povinný audit podle zxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Tato zpráva se bude řídit daným rozhodnutím ČNB a současně formalizovaným postupem stanoveným vyhláškou ČNB č. 306/2016 Sb., kterou se provádí některx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx x xxxxxxxxxx x řídicím a kontrolním systému, § 80 odst. 3 až 5 - účetnictví a audit, § 82 odst. 3 a § 82a - uveřejňování zpráv o solventnosti a finanční situaci
Souvxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Uveřejňování informací o činnosti pojišťovny a zajišťovny
nadpis vypuštěn
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Třetí pilxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxtovány informace formou každoroční zprávy o solventnosti a finanční situaci. Ta je přístupná bezplatně, v tištěné nebo elektronické podobě (§ 82 a § 8xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxjňovaných v rámci účetního výkaznictví, při kótování na burze a při plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů (§ 83).
Oproti přexxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 4 měsíců po skončení účetního období ČNB výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví, jejíž součástí je účxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xodle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počíxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxnaný svátek, je třeba posunout konec lhůty na nejblíže nadcházející pracovní den. Podle § 18 zákona o účetnictví účetní závěrku tvoří rozvaha (bilancxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Podle § 403 odst. 1 a § 638 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., z. o. k., řádnou účetní závěrku projedná valná hromada akciové společnosti nebo členská schůze dxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxx xxxxx xepřímo novelizuje a má-li být splněna lhůta 4 měsíců pro předložení ČNB, pak se skutečná lhůta pro svolání valné hromady nebo členské chůze družstva zkrxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Toto zákonem dané zkrácení je odůvodněno potřebou dohledového orgánu, ale nakonec i vlastníků pojišťovny nebo zajišťovny, znát v co možná nejkratší dxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxd valná hromada do 4 měsíců účetní závěrku neschválí, zašle ji pojišťovna, resp. zajišťovna, spolu s připomínkami valné hromady a jejich řešením ČNB. Pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxem umožňujícím dálkový přístup.
Povinnost uveřejňovat informace ohledně pojišťovny, resp. zajišťovny, samotné, složení jejích akcionářů a o stxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxví. Informace týkající se skupiny se uveřejní každoročně na úrovni skupiny. To se týká i skupiny a pojišťovací holdingové osoby a smíšené finanční holdxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxdíly v ovládaných osobách, které jsou výlučně nebo převážně pojišťovnami nebo zajišťovnami, přičemž alespoň jedna z těchto ovládaných osob je tuzemsxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xsobou a která společně s jí ovládanými osobami, z nichž je alespoň jedna regulovanou osobou se sídlem na území členského státu, a jinými osobami tvoří fixxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxzejí z čl. 51 a násl. směrnice Solventnost II a nařízení Komise 2015/35 (čl. 290 až 303), a to jak na individuální, tak na skupinové úrovni. Z povinnosti uvxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxení postavení pojišťovny, resp. zajišťovny, v rámci hospodářské soutěže, nebo by byla znehodnocena investice do klíčových produktů nebo systémů. Důxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxak povinna uvést, jaký požadavek na uveřejnění není plněn a proč.
V souladu s čl. 55 směrnice Solventnost II podléhá zpráva o solventnosti a finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxinnost sdělit před sjednáním životního pojištění zájemci o pojištění konkrétní odkaz na zprávu o své solventnosti a finanční situaci a podmínky tohotx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, § 82 a § 82a - uveřejňování informací o činnosti pojišťovny a zajišťovny, § 83 - informační povinnosti vůči ČNB
Související předpisy:
x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o pojišťovnictví
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxcí nařízení Komise (EU) 2015/2452, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xaném případě jde o implementaci čl. 54 směrnice Solventnost II, jehož smyslem je uveřejnit informace o jakémkoli důležitém vývoji v pojišťovně a zajišxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xředevším nedodržování minimálního kapitálového požadavku a dohledový orgán předpokládá, že pojišťovna nebo zajišťovna nebude schopna předložit rxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo požadavku.
Stejně tak se za důležitý vývoj, který je třeba uveřejnit, považuje významné nedodržení solventnostního kapitálového požadavku, kdx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
V obou uvedených případech pojišťovna nebo zajišťovna uveřejní částku, v jaké nebyl minimální kapitálový požadavek dodržen, a důvody vzniku této sxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxván za reálný, nedošlo k plnění minimálního kapitálového požadavku do tří měsíců, uveřejní to pojišťovna nebo zajišťovna na konci této lhůty a současnx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxu plánována.
Pokud navzdory ozdravnému plánu, i když byl původně považován za reálný, nedošlo k plnění solventnostního kapitálového požadavku do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtně veškerých nápravných opatření, která byla v této souvislosti přijata nebo jsou plánována.
ČNB má právo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxých podle § 82 odst. 3, a to včetně jeho povahy a dopadů na její činnost. S ohledem na nutnost uveřejnit takovou informaci v co nejkratším čase se vylučuje oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxžadavku.
Pojišťovny a zajišťovny mohou navíc z vlastního rozhodnutí uveřejňovat veškeré informace nebo podávat vysvětlení týkající se jejich soxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxho zhodnocení a že podléhají dohledu ČNB. Vzhledem k tomu, že jde o informace týkající se solventnostních kapitálových požadavků uveřejňovaných podlx x xx xxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx vyplývá i z čl. 297 odst. 5, čl. 298 a čl. 302 nařízení 2015/35/ES.
Podle čl. 55 směrnice Solventnost II musejí mít pojišťovny a zajišťovny vhodné systxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xveřejňovaných informací, což je jednou z podmínek funkčnosti řídicího a kontrolního systému pojišťovny a zajišťovny (§ 7).
Související ustanovexxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojišťovny a zajišťovny, § 98a - plán krátkodobého financování
Související předpisy EU:
čl. 51, čl. 53 až čl. 55 směrnice Solventnost II,
čl. 2xx xxxxx xx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxe o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Solventnost II
Informační povinnosti vůči České národní bance
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxuktury z větší části nařízení Komise 2015/35 (čl. 304 až 317). V případě řízení rizik podle § 7b zák. o pojišťovnictví jde o informaci týkající se citlivxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xnformace podle § 7c se týká vlastního posuzování rizik a solventnosti (ORSA).
Povinnost pojišťovny sdělovat dohledovému orgánu svého domovskéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxzování a operací prováděných v rámci volného pohybu služeb podle jednotlivých členských států, vyplývá z čl. 159 směrnice Solventnost II. Členění tohxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxětvím uvedeným v příloze II. Tato ustanovení byla implementována formou souhrnného výkazu uvedeného v příloze 2 k zák. o pojišťovnictví. V případě pojxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxění za minulý rok za každý členský stát, zvlášť podle činnosti provozované pomocí poboček a podle práva dočasně poskytovat služby. Domovské orgány dohxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx
Pojišťovna, resp. zajišťovna, také zasílá ČNB pozvánku na valnou hromadu, popřípadě informaci o jejím konání a zápis z ní. Další doklady, jiné materiáxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxika, což je často označováno jako "finanční inženýrství". Mohou například vytvořit víceletou smlouvu k řízení načasování rizika. Zajistitel může přxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxavidelně odvádí část pojistného (zajistné). Jestliže škoda nastane, tak ji zajistitel uhradí. Jestliže škoda nenastane, pojistitel dostane zpět náxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ověřují, že sjednané finitní zajištění zahrnuje skutečný transfer rizika a není zneužíváno k vylepšení bilance zajistitele. Oznamovací povinnost vxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxo systému (§ 7b).
Z hlediska právní jistoty se pak uvádí, že ustanoveními o informačních povinnostech pojišťovny nebo zajišťovny vůči ČNB nejsou doxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxině a dalších informací shromažďovaných prostřednictvím řídicího a kontrolního systému nezbytných k výkonu dohledu nad skupinou.
Související xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx., o předkládání výkazů
Související předpisy EU:
čl. 35, čl. 45, čl. 159, čl. 210 a příloha II směrnice Solventnost II,
čl. 304 až 317 nařízení Komxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxkud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu
Kvalitativní požadavky
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxťovně a zajišťovně zavést v rámci řídicího a kontrolního systému (§ 7 zák. o pojišťovnictví) odpovídající systémy a struktury sloužící k plnění těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxdicím a kontrolním systému
Související předpisy EU:
čl. 35 odst. 4 směrnice Solventnost II,
prováděcí nařízení 2016/1868, kterým se mění a oprxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Omezení informačních povinností vůči České národní bance
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
xxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxi než jeden rok omezit pravidelné oznamování, pokud by předkládání těchto informací bylo příliš zatěžující ve vztahu k povaze, rozsahu a komplexnosti xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkud je lze v případě potřeby dohledu získat na vyžádání v době, která je přiměřená jejich charakteru a významu pro dohled.
To je také důvod, proč zákonx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxnky nebo ohrozilo stabilitu finančních systémů Evropské unie. Omezení se navíc může týkat pouze pojišťoven a zajišťoven, jejichž souhrnný tržní podíx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxických rezerv a v neživotním pojištění objemem ročního hrubého předepsaného pojistného. ČNB tak bude upřednostňovat pojišťovny a zajišťovny s nejmexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oznamování dohledovému orgánu častější než jednou ročně omezit pouze v případě prokázání, že takové pravidelné oznamování je nevhodné vzhledem k povxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxo příliš zatěžující ve vztahu k povaze, rozsahu a komplexnosti rizik spojených s činností pojišťovny nebo zajišťovny, mají dohledové orgány přinejmexxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx
x
xxxxxxxxxx xxxxxťovnou nebo zajišťovnou hrazených plnění z pojištění;
-
investičním tržním rizikům;
-
úrovni koncentrace rizik;
-
rozsahu uděleného poxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo zajišťovny, včetně systému a struktury pojišťovny nebo zajišťovny a písemným koncepcím se zaměřením na předkládání informací pro účely dohledu;
x
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxa jde o kaptivní pojišťovnu nebo zajišťovnu.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu
ČÁST TŘETÍ
DOHLED x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Směrnice Solventnost II v čl. 27 a násl. ukládá členským státům zajixxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxrany pojistníků a oprávněných osob. Dohledové orgány domovských členských států odpovídají za sledování finančního zdraví pojišťoven a zajišťovenx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xajišťovny před ochranou pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a je povinna zasáhnout do činnosti pojišťovny nebo zajišťovny kdykoli, když zjisxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xzniká nebezpečí, že ČNB bude upřednostňovat stabilitu finančního trhu, neboť jakákoli negativní informace v této souvislosti vede k nepředvídatelnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxostí specializovanou, státem zřízenou institucí, nebo alespoň přísné organizační oddělení a nezávislé řízení obou těchto hlavních činností ČNB, ktxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxlní činnost prováděné ČNB v rozsahu stanoveném zákonem, přímo použitelným právním předpisem EU nebo prováděcím právním předpisem a soubor nástrojů uxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxsem stanovených pravidel regulujících provozování činností v pojišťovnictví. Zahrnuje zejména kontrolu hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxího požadavku a dopadů operací v rámci skupiny na finanční stabilitu pojišťovny nebo zajišťovny a skupiny jako celku. Předmětem kontroly je také plněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xontrola od stolu) a prověřování situace v prostorách pojišťovny nebo zajišťovny (tzv. kontrola na místě).
Zákon ukládá ČNB zvažovat potenciální dxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je podle čl. 18 nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu nepříznivý vývoj, který může vážně ohrozit řádné fungování a integritu finančních trhů nexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxenciálním procyklickým účinkům svého rozhodování, což znamená vyvarovat se prohlubování fluktuací ekonomického cyklu v důsledku jejích aktivit. Tx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx finančních institucí.
Zapojení ČR do evropských struktur a do evropského finančního trhu vyžaduje od ČNB také koordinaci svého postupu v součinnoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně vzájemné výměny informací. Stejně tak to vyžaduje také spolupráci s ostatními evropskými orgány dohledu zřízenými přímo použitelnými předpixx xxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x orgány dohledu třetích států, mezinárodními organizacemi, s ústředními správními orgány a organizacemi působícími v oblasti pojišťovnictví.
Dxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxitosti rizik spojených s činností pojišťovny nebo zajišťovny. ČNB má soustavně prověřovat činnost pojišťoven a zajišťoven, zejména soulad této činnxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxost II má být dohled vykonáván transparentním a odpovědným způsobem s ohledem na ochranu důvěrných informací. Z tohoto důvodu ČNB uveřejňuje a způsobex xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 109 odst. 3 zák. o pojišťovnictví).
Dohledu ČNB v pojišťovnictví podléhají:
-
pojišťovny a zajišťovny s povolením ČNB k provozování pojišťovacx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx
x
xxxxšťovny z třetích států;
-
zajišťovny z třetích států;
-
pojišťovny a zajišťovny, které působí na území ČR na základě jednotného evropského xxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxká komise rozhodla o rovnocennosti nebo prozatímní rovnocennosti solventnostního režimu, a to v rozsahu, v jakém působí na území ČR;
-
pojišťovny x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoby se smíšenou činností [§ 3 odst. 6 písm. h)] a smíšené finanční holdingové osoby podle § 2 písm. k) zákona č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátechx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxtovatelé služby podle § 7g a
-
další fyzické a právnické osoby, o kterých tak stanoví zákon, např. pojišťovací zprostředkovatelé.
Pro úplnxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění náleží do působnosti finančního
arbitra
(§ 1 odst. 1 písm. e) zákona č. 229/200x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxna České asociace pojišťoven, z. ú. (§ 20f a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). V ostatních případech je k mimosoudnímu řešení spotřxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxformace o výkonu dohledu
Související předpisy EU:
xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o rovnocennosti solventnostního režimu pro pojišťovny a zajišťovny platného v Japonsku,
rozhodnutí Komise 2016/309 o rovnocennosti režimu dohledx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxstrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a USA, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích,
rozhodnutí Komise 2015/16xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxťovnictví
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Ustanovení má vazbu na čl. 30, zejména se však jedná o implementaci čl. 36 směrnice Solvenxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxšťoven, kterým jeho orgán dohledu udělil povolení k činnosti, a to bez ohledu na to, zda se jedná o činnost provozovanou na území domovského nebo hostitexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxzeb, pojistných podmínek, formulářů atp.) a naopak posílení finančního dohledu, kterým je zejména dohled nad tvorbou technických rezerv, investicexx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxaly a hodnotily strategie, procesy a postupy hlášení, které zavedly pojišťovny a zajišťovny za účelem plnění zákonem, přímo použitelným právním předxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxích požadavků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxpnosti hodnotit tato rizika s ohledem na prostředí, v němž provozují svoji činnost.
Povinností dohledových orgánů je posuzovat:
-
řídicí a kontxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxlových požadavků;
-
dodržování investičních pravidel;
-
kvalitu a kvantitu kapitálu;
-
plnění požadavků pro úplné nebo částečné internx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxeré by mohly mít nepříznivé účinky na celkovou finanční situaci pojišťovny nebo zajišťovny, a jejich schopnosti odolat těmto možným událostem nebo buxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxeb, k jejichž výkonu se zavázala v rámci krytí rizik zařazených v odvětví 18 v části B přílohy č. 1.
Pro účely vymezení obsahu dohledu ČNB byl tento sxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxby;
-
hospodaření tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků a pojišťovny z třetího státx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx také z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků z její činnosti na území jiných členských států, jestliže je ČNB orgánem dohledu v případě zvxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xouvisející s dohledem nad skupinou (§ 87 odst. 2) a
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxými osobami.
Dohledové orgány mají mít pravomoci nezbytné k tomu, aby mohly průběžně sledovat a vyhodnocovat činnost pojišťoven a zajišťoven v xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxjí povahou i výší pokut odrazovat od nezákonného postupu.
Související ustanovení:
§ 35 - zvýhodnění, § 87 odst. 2 - základní ustanovení o působnxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Dané ustanovení vymezuje v souladu s čl. 30 směrnice Solventnost II dohled nad činností pojišťoven a zajišxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spočívá v tom, že finanční dohled tak, jak je definován v čl. 30 odst. 2 uvedené směrnice, spadá do výlučné pravomoci domovského dohledového orgánu. To pxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvna z jiného členského státu působí na území hostitelského členského státu, pak pravomoci dohledového orgánu hostitelského členského státu jsou ve vxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovených právními předpisy hostitelského členského státu. V případě zjištění nedostatků dohledový orgán vyzve takovou pojišťovnu nebo zajišťovnu k xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxgán sídla pojišťovny na výzvu dohledového orgánu hostitelského členského státu účinně zasáhnout. V opačném případě nebo při pokračování tohoto nežáxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx a § 111 zák. o pojišťovnictví).
Ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx dohledovým orgánem v případě zvýhodnění pojišťovny podle § 35. Není-li ČNB takovým zvoleným orgánem dohledu, spadá do její působnosti výkon dohledu nxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxtní v případech stanovených zákonem (viz § 48 odst. 3) nebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva.
Obecné ustanovení o formách a způsobech získávání úxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Solventnost II.
Zásadní je stanovení povinnosti osobám činným pro pojišťovnu nebo zajišťovnu poskytnout ČNB na její písemné vyžádání veškeré infxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xro pojišťovnu nebo zajišťovnu činnost v jiném než pracovním poměru, tj. osobu, které nemuselo být ČNB uděleno oprávnění k činnosti, která však spadá do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xebo zajišťovnu externě zajišťované činnosti, s čímž je spojena také povinnost strpět kontrolu na místě v provozních prostorech tohoto poskytovatelex
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxovnou, § 35 - zvýhodnění, § 48 odst. 3 - povolení zajišťovně z třetího státu, § 84 odst. 3 - rozsah dohledu v pojišťovnictví, § 110 a § 111 - výkon dohledx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxx 249 a čl. 252 směrnice Solventnost II
Identifikace zhoršení finanční situace pojišťovny a zajišťovny
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxce v rámci plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém (§ 7 a násl. zák. o pojišťovnictví). Ta podléhá schválení správním, řídicím nebo kontrolním orgxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, která musí začít vývoj monitorovat, popř. přijmout vhodné opatření. Tato povinnost se vztahuje i na neplnění solventnostního kapitálového požadavxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxících.
Podle § 7b odst. 6 zahrnuje řízení aktiv a pasiv pravidelné vyhodnocování citlivosti technických rezerv a použitelného kapitálu vůči extrxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Přitom snížení vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility na nulovou hodnotu může vést k nesplnění solventnostního kapitálového požadavku. Pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxší době k obnovení souladu její činnosti se solventnostními kapitálovými požadavky. Toho lze dosáhnout buď navýšením použitelného kapitálu nebo sníxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxťovnou monitorovat a v souladu s požadavky zákona zasáhnout, pokud ve stanovaných lhůtách nedojde k nápravě (např. § 95a, § 95b, § 98, § 98a, § 116, § 117 nxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx - bezriziková výnosová křivka, § 54c - koeficient volatility bezrizikové výnosové křivky pro měnu závazku, § 73 - základní ustanovení solventnostxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxnového) solventnostního kapitálového požadavku, § 98 a § 98a - ozdravný plán a plán krátkodobého financování, § xxx x x xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxovně, § 117 - odnětí povolení pojišťovně a zajišťovně z třetího státu, § 118 - společná ustanovení k odnětí povolení
Související předpisy EU:
čxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu
Nástroje k poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxládají členským státům zajistit, aby dohledové orgány měly odpovídající práva a nástroje umožňující jim řádnou a soustavnou kontrolu dodržování praxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxišťovny a zajišťovny podléhají jejich dohledu.
Dohledové orgány mají podle čl. 31 dané směrnice plnit své úkoly transparentním a odpovědným způsoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xximěřenosti metod a postupů pojišťoven a zajišťoven určených k plnění uvedených povinností a jejich schopnosti odolat možným nepříznivým událostem nxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx výsledky testu ČNB ve lhůtě stanovené v žádosti o jeho provedení, která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení této žádosti, je čistě národní úpravoxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovena vzhledem ke složitosti a rozsahu testu.
Zjistí-li ČNB na základě takového testu slabá místa nebo nedostatky v činnosti pojišťovny nebo zxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxzována s ohledem na charakter a složitost daného opatření. Pokud by se jednalo o vážné ohrožení finanční stability pojišťovny nebo zajišťovny, musí ČNx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxventnost II,
čl. 315 až 317 nařízení Komise 2015/34,
nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu
Přezkum a vyhodnocení
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx stanoví členským státům povinnost zajistit, aby jejich orgány dohledu přezkoumávaly a hodnotily strategie, procesy a postupy hlášení, které zavedlx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí vyplývajících ze směrnice Solventnost II. To má zahrnovat hodnocení kvalitativních požadavků týkajících se řídicího a kontrolního systému, posuzxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x němž provozují svoji činnost.
Povinností dohledových orgánů je posuzovat:
-
řídicí a kontrolní systémy včetně vlastního posouzení rizik a solxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxavidel;
-
kvalitu a kvantitu kapitálu;
-
plnění požadavků pro úplné nebo částečné interní modely;
-
přiměřenost metod a postupů pojišťovxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxní situaci pojišťovny nebo zajišťovny, a jejich schopnosti odolat těmto možným událostem nebo budoucím změnám v hospodářských podmínkách a
-
dosxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx x xxxxxení přiměřených nástrojů pro zjišťování zhoršující se finanční situace v pojišťovně nebo zajišťovně a sledovat, zda a jak je toto zhoršení eliminovánxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x hospodářských podmínkách, která by mohla mít nepříznivé účinky na její celkovou finanční situaci, a také posuzovat schopnost pojišťoven a zajišťovex xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxy mohly od pojišťoven a zajišťoven požadovat odstranění.
Přezkum, hodnocení a posouzení mají být prováděny pravidelně, přičemž dohledové orgány xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxcí ustanovení:
§ 85 - předmět dohledu v pojišťovnictví, část B přílohy č. 1
Související předpisy EU:
čl. 36, čl. 44, čl. 136 a čl. 138 směrnice Soxxxxxxxxx xx
xxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 4.1.2019.
Dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami ve skupině upravuje čl. 212 až 266 směrnice Solventnost II. Ustanovení § 87 zák. o pojišťovxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xrží účast (§ 3 odst. 6) v jiné pojišťovně nebo zajišťovně bez ohledu na její sídlo,
-
je ovládána:
-
pojišťovací holdingovou osobou [§ 3 odst. 6 písxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
-
zajišťovnou z třetího státu, nebo
-
pojišťovací holdingovou osobou se smíšenou činností [§ 3 odst. 6 písm. h)], přičemž ČNB dohlíží nad operacemx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xx xxx x x xxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxává hlavní zásadou pojišťovacího dohledu. Jednoduše řečeno, dohled nad skupinou se uplatňuje na úrovni mateřské pojišťovny nebo zajišťovny se sídlex x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxldingovou osobou, pojišťovnou nebo zajišťovnou z třetího státu, anebo pojišťovací holdingovou osobou se smíšenou činností. Dohledové orgány mohou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xiné, znamená jeho omezení na určité úrovně skupiny. To je řešeno čl. 215 až 217 uvedené směrnice (§ 88).
Předmětem dohledu nad skupinou je především sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxdle § 89b. Dále se tento dohled týká vnitroskupinových operací, kterými se podle § 3 odst. 6 písm. l) rozumí transakce, v jejichž důsledku se pojišťovna xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxhodování jiné osoby úzce propojené s osobami v této skupině. Předmětem dohledu je také riziko koncentrace rizik, kterým se podle § 3 odst. 7 písm. f) rozxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxy, resp. finanční stabilitu skupiny. Předmětem dohledu je také řídicí a kontrolní systém na úrovni skupiny podle § 92c a také způsobilost a důvěryhodnxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxjišťovnu nebo jejich činnost kontroluje.
Zjednodušeně řečeno, dohled nad skupinou zahrnuje:
-
dohled nad skupinovým solventnostním kapitálxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxby nebo smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
-
součinnost orgánů dohledu a jejich práva a povinnosti související s výkonem tohoto dohledu včetně výměny informací a opatření k nápravě.
Dohxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xytvořit si podloženější úsudek o jejich finanční situaci.
Zahrnutím pojišťovny a zajišťovny do skupinového dohledu v žádném případě neznamená, žx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxed nad pojišťovnami a zajišťovnami z třetích států, pojišťovacími holdingovými osobami, smíšenými finančními holdingovými osobami nebo pojišťovaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxo dohledu všechny skutečnosti, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit finanční situaci tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a které se týkají oxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn s vlastním kapitálem, ale především s pomocí dodatečně zapůjčeného kapitálu, který může být zapůjčen od jiné osoby ze skupiny. Investorovi stačí malx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxm kapitálem lze např. spekulovat o budoucím vývoji tržních cen. Výhodou je potřeba disponovat podstatně nižším kapitálem pro dosažení určitého ziskux xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx příčin a následků, kdy malá lokální změna může mít globální následek. Spouští se změnou bezprostředně ovlivňující pouze své nejbližší okolí, která se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxx x xl. 98 preambule směrnice Solventnost II, mohou skupiny vznikat nejen na základě kapitálového propojení, ale i na základě formalizovaných pevných a dlxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxéna vzájemných pojišťoven nebo pojišťoven na bázi vzájemnosti. Je-li rozhodující vliv uplatňován prostřednictvím centralizované koordinace, mělx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxě ochrany pojistníků a rovných podmínek mezi skupinami.
Související ustanovení:
§ x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx x dohled nad operacemi uvnitř skupiny, § 92c - dohled nad řídicím a kontrolním systémem na úrovni skupiny, § 92g - výměna informací mezi orgány dohledu nxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx x x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
Související předpisy EU:
čl. 98 preambule a čl. 212 až 266 směrnice Solventnost II
Výjimky z dohledové činnosti
Právní stxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxdovému orgánu, vykonávajícímu dohled nad skupinou, nezahrnout do tohoto dohledu některé přidružené osoby [§ 3 odst. 6 písm. c) zák. o pojišťovnictví]x xxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxci informace o přidružené osobě se sídlem v členském státě nebo v třetím státě, které jsou nezbytné pro výpočet skupinové solventnosti pojišťovny nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nerealizované zisky z takové účasti se nepovažují za
kapitál
použitelný pro skupinovou solventnost.
Dalším případem je zanedbatelnost významu xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kdy by již nešlo o zanedbatelný význam. Nezahrnout je možné i osobu, jejíž zahrnutí do dohledu nad skupinou by bylo z hlediska účelu nevhodné nebo zavádxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xy měla, mimo jiné, sloužit kolegia orgánů dohledu nad skupinou (§ xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby poslední osoba, držící účast na úrovni EU, poskytla veškeré informace týkající se dohledu nad touto pojišťovnou nebo zajišťovnou.
Vyloučení x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxny držící účast, pojišťovací holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby se sídlem v EU, pokud je přidruženou osobou regulované osoby nebx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu nebo smíšenou finanční holdingovou osobou. Toto vyloučení je podmíněno konzultací s ostatními příslušnými orgány dohledu. Z toho vyplývá, že pokud xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxnu nebo zajišťovnu držící účast, pojišťovací holdingovou osobu nebo smíšenou finanční holdingovou osobou, která je sama osobou ovládanou jinou pojixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxou (čl. 218 až 258 směrnice Solventnost II) pouze na úrovni poslední ovládající pojišťovny, zajišťovny, pojišťovací holdingové osoby nebo smíšené fixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxhled nad činností pojišťovny a zajišťovny na individuálním základě (§ 84 až 86c) nebo že tím přímo vzniká povinnost vykonávat dohled nad pojišťovnami a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxobami se smíšenou činností (čl. 214 odst. 1 směrnice Solventnost II), což ale nemá vliv na dohled nad osobami ve vedení pojišťovací holdingové osoby nebx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, ale taková propojení lze realizovat na základě formalizovaných pevných a dlouhodobých vazeb, které vycházejí ze smluvního nebo jiného věcného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxájemnosti. Je-li rozhodující vliv uplatňován prostřednictvím centralizované koordinace, podléhá toto propojení dohledu stejným pravidlům jako sxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxů skupin.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 6 písm. c) - vymezení pojmů, § 84 až 86c - základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxx xxxcentrací rizik, § 92b - dohled nad operacemi uvnitř skupiny, § 92f - kolegium
Související předpisy:
Soxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxx xx xxx xxx x xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxenou finanční holdingovou osobou
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Rizikově orientovaným dohledem lze podle směrnice Solventnosx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řádný a včasný zásah dohledového orgánu včetně požadavku na minimální úroveň kapitálového zabezpečení, pod kterou by neměla hodnota finančních zdroxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xmožňuje ČNB, je-li orgánem dohledu nad smíšenou finanční holdingovou osobou, po konzultacích s příslušnými orgány dohledu rozhodnout, nevztahovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxobně pro dohled nad smíšenou finanční holdingovou osobou v případě dohody ČNB s orgánem dohledu, jde-li o orgán odlišný od ČNB, který vykonává dohled na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe na nejvýznamnější sektor podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty. Podle zákona č. 377/2005 Sb., o finančních konglxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být informovány o uvedených rozhodnutích týkajících se dohledu nad smíšenou finanční holdingovou osobou, jsou Evropský orgán dohledu (EIOPA), upraxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxpíry a trhy (ESMA) upravený nařízením 1095/2010 a Evropská xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxjící předpisy EU:
čl. 213 směrnice Solventnost II,
rozhodnutí Komise 2016/310 o rovnocennosti solventnostního režimu pro pojišťovny a zajišťovnx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxtí Komise 2015/2290 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a USA, které platí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxjišťovny a zajišťovny platných ve Švýcarsku
Dohled nad podskupinou
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Právo EU požadujxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxm státům se však umožňuje, aby jejich dohledové orgány uplatňovaly ustanovení o dohledu nad skupinou v omezeném rozsahu i na nižší úrovni, pokud to povaxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxmskou pojišťovací holdingovou osobu nebo smíšenou finanční holdingovou osobu [§ 87 odst. 1 písm. a) a b) zák. o pojišťovnictví], která nemá sídlo ve stxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxou a poslední osobou držící účast. V případě sporu by mediační úlohu měla sehrát EIOPA.
Rozsah dohledu nad podskupinou by měl být předmětem uvedené kxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxnosti ve vztahu ke skupině jako celku.
Jde-li o výpočet skupinového solventnostního kapitálového požadavku, musí se metoda tohoto výpočtu, použixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxveň skupiny). To je podmínkou konzistentnosti obou úrovní dohledu, jejichž výsledkem musí být odpovídající zásahy dohledových orgánů v případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxpitálového požadavku a solventnostního kapitálového požadavku jednotlivých pojišťoven a zajišťoven ve skupině podle interního modelu.
Na úrovxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxdpokladu, že se rizikový profil poslední tuzemské osoby, držící účast na vnitrostátní úrovni, podstatně odchyluje od předpokladů použitých pro intexxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxdhodnocení solventnostního kapitálového požadavku. V případě vážného ohrožení je ČNB oprávněna nařídit této poslední tuzemské osobě, držící účast xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxém zásahu musí být informován orgán dohledu nad skupinou a kolegium orgánů dohledu (§ 92f) včetně vysvětlení důvodů k tomuto zásahu.
Povolení k centxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxou, aby se na jí ovládané osoby vztahoval režim stanovení solventnostního kapitálového požadavku podle § 91c nebo postup při nedodržení solventnostxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xržící účast s povolením k centralizovanému řízení rizik ve skupině a na tuto poslední tuzemskou osobu držící účast na vnitrostátní úrovni se vztahuje rxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx nemůže ČNB rozhodnout o podřízení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny držící účast nebo tuzemské pojišťovací holdingové osoby nebo smíšenx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxou pojišťovnou a zajišťovnou, § 91c - stanovení solventnostního kapitálového požadavku tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny jako osoby ovxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxisy EU:
čl. 216 směrnice Solventnost II
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xl. 217 směrnice Solventnost II zahrnovat i osoby se sídlem ve více členských státech. Takový dohled vyžaduje uzavření dohody mezi orgány dohledu jinýcx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxových orgánů při zajištění výkonu dohledu nad takovou podskupinou a měla by být uzavřena po konzultaci s orgánem dohledu nad skupinou a poslední osobou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xle z praktického hlediska a s ohledem na kolegium orgánů dohledu se jeví účelnější na takové dohodě spolupracovat nejméně s tímto orgánem a ovládající oxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zejména k nedůvodnému zatěžování a značné nejistotě dohlížených osob. Proto ČNB nemůže vykonávat dohled podle § 89 nad podskupinou u žádné poslední oxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxstátní úrovni náleží.
V ostatním platí pro tento dohled pravidla uvedená v § 89.
Související ustanovení:
§ 89 - dohled nad podskupinou
Soxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxovým solventnostním kapitálovým požadavkem
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Solventnostní kapitálový požadavek za skupinu by mxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxovni skupiny trvalé udržování skupinového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxšťovně, a také tuzemské pojišťovny a zajišťovny, která je ovládanou osobou pojišťovací holdingové osoby se sídlem v členském státě nebo smíšené finanxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xí vypracované nástroje podle § 86c zák. o pojišťovnictví, které mohou spočívat i v testování této schopnosti podle určitých scénářů.
Povinnost přexxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrčeného k plnění solventnostního kapitálového požadavku nebo ke změně rizikového profilu skupiny tak, aby byl do 6 měsíců ode dne zjištění nesplnění sxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxdané elektronicky prodloužit až o 3 měsíce, v případě vyhlášení situace podle § 98b až o dobu nezbytně nutnou k obnovení plnění solventnostního kapitáxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxk nebude dodržen v následujících 3 měsících. Takové zjištění je tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna, podléhající výkonu dohledu nad skupinou, povinxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxladě informací předložených mu ČNB posoudit finanční situaci skupiny, efektivitu navržených opatření a přinejmenším navrhnout způsob a termíny infxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx o vyhlášení mimořádně zhoršené situace
Související předpisy EU:
čl. 218 směrnice Solventnost II
Četnost výpočtu
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xebo pomocí metody odpočtu agregovaných dat. Výraz "metoda účetní
konsolidace
" v § 89c odst. 3 zák. o pojišťovnictví vychází z právní úpravy zákona č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxužitelných předpisech EU. Výpočet pomocí metody účetní
konsolidace
se neprovádí na základě konsolidované účetní závěrky, ale na základě konsolidoxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxerou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, v souladu s mezinárodními účetními standardy, resp. zákonem o účetnictví, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx finančního konglomerátu a osob jiných než jí ovládaných. Konsolidovaná data se rozdělovala na data za jednotlivé finanční sektory zastoupené ve finaxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. Pro účely zákona o pojišťovnictxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxni skupin má být podle čl. 220 směrnice Solventnost II proveden v souladu s metodou 1 (metoda účetní
konsolidace
), kromě případů, kdy by použití samotné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zda by použití metody 1 nebylo příliš zatěžující a zda jsou povaha, rozsah a komplexnost rizik skupiny takové, že by použitím metody 2 (metoda odpočtu agxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxitelného kapitálu skupiny a souhrnného skupinového solventnostního kapitálového požadavku vypočítaných v souladu se směrnicí Solventnost II, a nixxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxy v čl. 331 a násl. nařízení Komise 2015/35.
Tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna vykazuje ČNB jako orgánu dohledu nad skupinou výpočet skupinového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxch podmínek omezit předkládání informací týkajících se činností skupiny s četností kratší než 1 rok, nebo předkládání informací po jednotlivých poloxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxná pojišťovna nebo zajišťovna, vykazuje výpočet skupinového solventnostního kapitálového požadavku ČNB jako orgánu dohledu nad skupinou pojišťovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxofilu skupiny. Dojde-li k jeho významné změně od předpokladů, za nichž byl skupinový solventnostní kapitálový požadavek naposledy vypočten, je osobx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx také požadovat jeho přepočítání, pokud z dostupných informací dojde k závěru, že se rizikový profil skupiny významně změnil.
Pojišťovna nebo zajixxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxntnostního kapitálového požadavku a použitelného kapitálu vypočítaného podle právní úpravy členského státu jejího sídla.
Způsob stanovení pomxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxicí skupinu.
Související předpisy:
vyhláška ČNB č. 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxsy EU:
čl. 219 až 221, čl. 224, čl. 225 a čl. 230 směrnice Solventnost II,
čl. 331 nařízení Komise 2015/35,
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 57xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxgánu dohledu
Přidružené pojišťovny z třetích států a zajišťovny z třetích států
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxm finančních zdrojů uvnitř této skupiny. Při výpočtu skupinového solventnostního kapitálového požadavku lze zohlednit solventnostní kapitálový pxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xomise nebo orgán dohledu nad skupinou rozhodl, že dohledový režim uplatňovaný vůči těmto osobám v třetím státě je srovnatelný nebo prozatímně srovnatxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxbo z vlastního podnětu dohledového orgánu, pokud již takové rozhodnutí nebylo přijato Evropskou komisí. Pravidla tohoto přezkumu se řídí čl. 378 až 38x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxOPA, která v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu napomáhá orgánu dohledu nad skupinou.
Opatření obecné povahy je upxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxsem. Toto opatření má podobu obecně konkrétního aktu, na rozdíl od klasického rozhodnutí správního orgánu, které navenek působí jako individuálně koxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxní normy, tak správního rozhodnutí.
S rozhodnutím dohledového orgánu nad skupinou o srovnatelnosti nebo prozatímní srovnatelnosti s režimem uplxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxutí. Ten zašle Evropskému orgánu dohledu (EIOPA) společně s žádostí o přezkum takového rozhodnutí.
Není-li dohledový režim uplatňovaný v třetím sxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxtího státu pro účely výpočtu solventnostního kapitálového požadavku jako přidružená pojišťovna nebo zajišťovna a svůj solventnostní kapitálový poxxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Podle čl. 227 směrnice Solventnost II je EIOPA povinna na svých internetových stránkách zveřejňovat a aktualizovat seznam všech třetích zemí, u kterxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxvisející xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo režimu pro pojišťovny a zajišťovny platného v Japonsku,
rozhodnutí Komise 2016/309 o rovnocennosti režimu dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnamx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxi, Kanadě, Mexiku a USA, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích,
rozhodnutí Komise 2015/1602 o rovnocennosti solventnostnxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxičních služeb
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Majetkové účasti na osobách z bankovního sektoru nebo sektoru investičních služeb xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxtu odstavce 1 plyne, že použití konkrétní metody je závislé na stanovisku ČNB.
Tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna může ČNB jako orgán dohledu nad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xřední nařídit i ČNB, je-li v pozici orgánu dohledu nad skupinou. Čl. 229 uvedené směrnice tento postup dohledového orgánu spojuje s absencí informací o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxy. V takovém případě se nerealizované zisky z této účasti nepovažují za
kapitál
použitelný pro skupinovou solventnost. Příkladem mohou být nerealizxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xluží.
Související předpisy EU:
čl. 228 a čl. 229 směrnice Solventnost II
Judikatura:
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 5 Afs 45/201x x xx xx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxldingová osoba může být v pozici zprostředkující osoby, pokud jejím prostřednictvím pojišťovna nebo zajišťovna drží účast v přidružené pojišťovně nxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xravidla stanovená pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku a podmínky pro použitelný
kapitál
jako na pojišťovnu nebo zajišťovnu.
§ 7x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x x xx xxxxx xxxxmálního kapitálového požadavku spadajícího do třídy 1 a 2.
Použitelný
kapitál
podle § 64 představuje položky doplňkového kapitálu, ke kterým se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, § 71 - použitelnost a limity kapitálu
Související předpisy EU:
čl. 226 směrnice Solventnost II,
nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxu použitelného ke krytí skupinového solventnostního kapitálového požadavku účetní hodnoty majetkové účasti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny nx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxlušného dohledového orgánu nad skupinou nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxo při kontrole dodržování stanovených podmínek.
Související předpisy EU:
čl. 26 a čl. 229 směrnice Solventnost II
Oddíl 3
Výpočet skupixxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Výpočet solventnostního kapitálového požadavku na úrovni skupiny se řídí čl. 328 až 350 nařízení Komise 201xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx použitelného kapitálu se řídí pravidly stanovenými pro určení použitelného kapitálu podle položek třídy 1 až 3 pojišťovny nebo zajišťovny (§ 63 až 78b xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xýpočet solventnosti na úrovni skupin proveden v souladu s metodou 1 (metoda účetní
konsolidace
) uvedenou v čl. 203 této směrnice, avšak kromě případů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx s ní použita metoda 2 (metoda odpočtu agregovaných dat) uvedená v čl. 233 dané směrnice, zvážit řadu harmonizovaných důležitých prvků. Jedním z takovýxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podstatně ovlivněny výsledky výpočtu skupinové solventnosti. Ověřuje-li se pro tyto účely, zda by použitím metody 2 byly podstatně ovlivněny výsledxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxupinového solventnostního kapitálového požadavku, vypočtených v souladu se směrnicí Solventnost II a nikoli solventnostních požadavků stanovenýxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či zajišťovny ze třetích států, a pokud Komise přijala akty v přenesené pravomoci podle čl. 227 odst. 4 a 5 směrnice Solventnost II, které určují, že režixx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x x
xxxxxxxxxxx
x xxxx v kombinaci s ní použita metoda 2 (metoda odpočtu agregovaných dat), takovouto úvahu upřednostnit;
-
směrnice Solventnost II stanoví, že pokud jsxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dán účinně k dispozici za účelem krytí skupinového solventnostního kapitálového požadavku, lze tento
kapitál
zahrnout do výpočtu pouze do té míry, v xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xtázky, zda určitý
kapitál
přidružené pojišťovny či zajišťovny nelze dát účinně k dispozici skupině, měly svá rozhodnutí zakládat na tom, zda existujx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jejich převoditelnost (tedy zda existují významné překážky, které by bránily převedení kapitálových položek z jednoho subjektu na druhý). Pro úxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxntnostní kapitálový požadavek dceřiné pojišťovny či zajišťovny, pojišťovny či zajišťovny ve třetím státě, pojišťovací holdingové osoby nebo smíšexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxcím způsobem chráněni v případě likvidace osob spadajících do rámce dohledu nad skupinou, kapitálové položky, které vydávají pojišťovací holdingovx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxch položek neřadí za pohledávky všech pojistníků a oprávněných osob pojišťoven a zajišťoven patřících do skupiny;
-
na úrovni skupiny by měla být sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxavky směrnice Solventnost II, nebo jsou regulovány orgánem dohledu třetího státu a splňují rovnocenné požadavky, neměly být plně konsolidovány;
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxet nejlepších odhadů pojišťovny či zajišťovny držících účast a poměrný podíl nejlepšího odhadu jejich přidružených pojišťoven či zajišťoven, kdy je xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pojistné a zajistné závazky na úrovni skupiny v souladu s články 75 až 86 směrnice Solventnost II. Zejména v případech, kdy jsou v takovém výpočtu použitx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxní
konsolidace
) je založen na předpokladu, že převod pojistných a zajistných závazků skupiny je u každé pojišťovny a zajišťovny ve skupině prováděn saxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 73 odst. 2 a 5 směrnice Solventnost II, musí výpočet vycházet z předpokladu, že se převod portfolia pojistných závazků u činností životního a neživotnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdat o schválení použití dvou typů interních modelů. Pokud se interní model používá pouze pro výpočet konsolidovaného skupinového solventnostního kaxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxje se článek 230 směrnice Solventnost II. V této souvislosti je nezbytné zaručit, že schválení interního modelu používaného pouze pro výpočet konsolixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxními uvedené směrnice o postupu schvalování interních modelů použitém na individuální úrovni, včetně prováděcího aktu uvedeného v čl. 114 odst. 2 uvexxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxme rozhodnutí o schválení interního modelu, měly zapojit i další orgány dohledu;
-
požádá-li určitá skupina o schválení použití stejného interníxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xojišťovny nebo zajišťovny ve skupině, použije se článek 231 směrnice Solventnost II. Aby se v této souvislosti zaručilo, že orgán dohledu nad skupinou x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxné vymezit ustanovení o potřebné dokumentaci a o postupu společného rozhodnutí o použití tohoto postupu;
-
schválení interního modelu, který se pxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxst II, by nemělo ovlivnit žádné budoucí povolení podle článku 231 uvedené směrnice. Každá žádost o povolení výpočtu konsolidovaného skupinového solvxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xnterního modelu již schváleného podle článku 230 směrnice Solventnost II se řídí zejména postupem podle článku 231 uvedené směrnice;
-
skupiny moxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxpadě, že jsou do působnosti skupinového interního modelu zařazeny jen některé přidružené osoby, nebo v souvislosti s omezenou působností uvedenou v čxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxmnou roli v řídicím a kontrolním systému skupiny, měly by výstup z uvedeného interního modelu používat pojišťovny a zajišťovny, jejichž činnost zcela xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtroly používání, jako kdyby tento interní model používaly pro výpočet svého solventnostního kapitálového požadavku. Požadavek, aby byla splněna koxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxů řízení rizik a interní kontroly v rámci celé skupiny;
-
při posuzování toho, zda jsou splněny podmínky stanovené v článku 236 směrnice Solventnosx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxaný dohled nad skupinovou solventností u skupin s centralizovaným řízením rizik;
-
s cílem dosažení efektivní spolupráce při dohledu nad dceřinýxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxupy, jimiž se mají orgány dohledu řídit při dohledu nad takovými dceřinými osobami pojišťovny a zajišťovny;
-
aby bylo možné jednoznačně určit, kdx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo zajišťovnou, u které došlo ke zhoršení finanční situace, zohlednit řadu harmonizovaných kritérií;
-
kolegium orgánů dohledu by mělo být trvaxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xajišťoven a usilovat o účinnější a efektivnější a na riziku založený dohled jak na úrovni skupiny, tak na úrovni individuální. Aby se v této souvislosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxch dohled nad významnými pobočkami v kolegiu. Je také důležité harmonizovat požadavky vztahující se na koordinaci dohledu nad skupinami pojišťoven a xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxovací holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti zveřejňovaly informace o solventnosti a finanční situaci skupiny. Uvedxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, tak informace o solventnosti a finanční situaci, které jsou požadovány o kterémkoli z jejích dceřiných podniků. Uvedený režim má zaručit, že jsou zúčxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xátěž takovýchto skupin. V této souvislosti dochází k harmonizaci požadavků, které se vztahují na zveřejňování informací skupinami pojišťoven a zajixxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxručilo účinné sbližování procesu kontroly ze strany orgánů dohledu nad skupinami. Tyto požadavky by měly také usnadňovat výměnu informací v rámci kolxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x3 až 78b - solventnost pojišťoven a zajišťoven
Související předpisy EU:
čl. 73 odst. 2 a 5, čl. 75 až 86, čl. 112 odst. 2, čl. 114 odst. 2, čl. 203, čl. xxxx xxx xxx xxxxx x x xx xxx xxx xx xxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxánu dohledu
Schválení interního modelu pro výpočet skupinového solventnostního kapitálového požadavku a solventnostních kapitáloxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxo výpočet skupinového solventnostního kapitálového požadavku tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovnou, podléhající dohledu nad skupinou a pro výpoxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nad skupinou. To platí obdobně i pro změnu podmínek pro používání takového modelu. Žádost podává tato pojišťovna nebo zajišťovna společně s jejími přixxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxy.
Aby řízení o této žádosti bylo vůbec proveditelné, zákon přímo stanoví, že se pro účely daného správního řízení ovládající pojišťovna nebo zajišxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx shodný zájem. Cílem je správní řízení usnadnit a zrychlit.
Rozhodnutí ČNB může obsahovat podmínky, za nichž lze používat skupinový interní model. x xxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxšťovnictví) a její posuzování koordinovat s orgány dohledu v kolegiu, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxsíců ode dne doručení žádosti ČNB pro rozhodnutí o použití interního modelu se počítá od okamžiku, kdy byla žádost úplná. Je tak v zájmu žadatele, aby přexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxými orgány dohledu, což se uvede v odůvodnění rozhodnutí. V uvedené 6měsíční lhůtě může kterýkoli dohledový orgán požádat o stanovisko EIOPA, o čemž osxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxto stanoviska, přičemž je jím vázán.
Nelze však vyloučit, že ve stanovené lhůtě nebude o žádosti rozhodnuto. Pokud o žádosti nerozhoduje EIOPA, pak xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xx zasílá jak žadateli, tak i všem orgánům dohledu v kolegiu.
Související ustanovení:
§ 77 - udělení souhlasu s výpočtem solventnostního kapitáloxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxálového požadavku prostřednictvím úplného nebo částečného interního modelu, § 92f - kolegium
Související předpisy:
Souvixxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxrým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup společného rozhodování o žádosti o používání skupinového interního modelu v souladu se smxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé osoby
nadpis vypuštěn
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby, pokud tato osoba ovládá tuzemskou pojišťovnu nebo zajišťovnu. Pro tento výpočet platí ustanovení § 89b xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Požadavky stanovené pro tuzemskou pojišťovnu týkající se použitelného kapitálu (§ 63 a násl.) a solventnostního kapitálového požadavku (§ 73 a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Související ustanovení:
§ 63 a násl. -
kapitál
, § 73 a násl. - solventnostní kapitálový požadavek, § 89b - dohled nad skupinovým solventnostníx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxnostní kapitálový požadavek skupiny s centralizovaným řízením rizik
Centralizované řízení rizik ve skupině
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxnost II a také s čl. 351 až 353 nařízení Komise 2015/35. Systém řízení na úrovni skupiny by měl zahrnovat přinejmenším strategická rozhodnutí a koncepce xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, monitorování a ohlašování rizik na úrovni skupiny. Rozhodnutí o tomto způsobu řízení rizik náleží ovládající osobě, která je poslední osobou držící xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxající osoby a orgán dohledu nad skupinou nevyloučil z dohledu nad skupinou (čl. 214 odst. 2 směrnice Solventnost II, resp. § 88 odst. 1 a 2 zák. o pojišťovxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxadavky příslušných orgánů dohledu na obezřetné řízení ovládané osoby;
-
ovládající osoba obdržela povolení provádět posuzování rizik a solventxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxentnosti a finanční situaci (čl. 256 odst. 2 směrnice Solventnost II, resp. § 92l odst. 2);
-
ovládající osoba obdržela povolení, aby se na pojišťovxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxbo minimálního kapitálového požadavku (čl. 238 a čl. 239 směrnice Solventnost II, resp. § 91c až 91f).
Z žádosti o povolení k centralizovanému říxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxého řízení rizik, tj. žádající osoba musí předložit písemné koncepce a další dokumenty, z nichž je zřejmé, jakým způsobem je toto zahrnutí provedeno. Bxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx, že tento režim v žádném případě neohrozí finanční stabilitu těchto osob ani splnitelnost jejich závazků vůči pojistníkům, pojištěným a oprávněným oxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxbou držící účast, jejichž způsob splnění má být popsán v žádosti, jsou z hlediska času problematické, neboť žadatel je nemusí znát před podáním žádostix xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xonzultace s příslušnými orgány dohledu, nebo po podání žádosti, která bude neúplná, provede dohledový orgán neformální konzultace s ostatními orgánx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xdst. 1 a 2 - výjimky z dohledové činnosti, § 91c až 91f x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxového požadavku a zhoršení finanční situace, § 92l odst. 2 - zpráva o solventnosti a finanční situaci skupiny
Související předpisy EU:
čl. 214 oxxxx xx xxx xxxx xxx xxx x xxx xxxx xxx xxx xxxxx x x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxopského orgánu dohledu,
prováděcí nařízení 2016/1868, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technicxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
O žádosti o udělení souhlasu k užití centralizovaného řízení rizik ve skupině rozhodují dohledové oxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není rozhodnutím ve smyslu § 140 spr. řádu, které umožňuje spojit různá probíhající správní řízení, ke kterým je příslušný daný správní orgán. Realizaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxípadě neshody požádat během uvedené lhůty o stanovisko EIOPA. Dohledový orgán pak ve věci rozhodne bez zbytečného odkladu po doručení tohoto stanovisxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x ve svém rozhodnutí se vypořádat se stanovisky jednotlivých orgánů dohledu v kolegiu. Toto rozhodnutí zašle, kromě žadatele, také všem orgánům dohledx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informacx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 4.1.2019.
Výpočet solventnostního kapitálového požadavku tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny ovládané poslední osobou držící xxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxe. Interní model upravuje § 90a, standardní vzorec pak § 76.
Byl-li použit skupinový interní model a došlo-li k významnému odchýlení rizikového proxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxve přijatých opatření k nápravě právo navrhnout kolegiu orgánu dohledu buď navýšit kapitálový požadavek k solventnostnímu kapitálovému požadavku nxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxtéž platí pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku podle standardního vzorce, kde má ČNB možnost navrhnout kolegiu orgánu dohledu buď navxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxů životního, neživotního a zdravotního upisovacího rizika podskupinu parametrů, použitých k výpočtu podle standardního vzorce, parametry specifixxxxx xxx xxxx xxxxxx
x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxání návrhu kolegiu postoupit věc EIOPA se žádostí o stanovisko. ČNB pak rozhodne bez zbytečného odkladu po doručení tohoto stanoviska, kterým je vázánxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xídí čl. 19 nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu. Příslušné rozhodnutí musí přijmout do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla záležitost postoupexxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xplynutí měsíční lhůty pro podání žádosti EIOPA nebo bylo-li v kolegiu dosaženo dohody.
Související ustanovení:
§ 76 - základní ustanovení k výpxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxelu pro výpočet skupinového solventnostního kapitálového požadavku a solventnostních kapitálových požadavků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánu dohledu,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o upravené faktory k výpočtu kapitáxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxerým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o akciový index pro symetrickou úpravu standardního akciového kapitálového požadavku v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx u systémů vyrovnávání zdravotních rizik v souladu se směrnicí Solventnost II,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2011, kterým se stanoví prováděcx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxuladu se směrnicí Solventnost II
Nedodržení solventnostního kapitálového požadavku
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xsoby ovládané poslední osobou držící účast (§ 88 odst. 5 zák. o pojišťovnictví) v režimu centralizovaného řízení rizik (§ 91b), jestliže neplní solvenxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxistí, že neplní solventnostní kapitálový požadavek, nebo existuje-li nebezpečí, že daný požadavek nebude v následujících 3 měsících dodržován.
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxje nebo doklady o činnosti pojišťovny nebo zajišťovny na následující 3 účetní období, jejichž obsahem jsou:
-
odhady předpokládaných správních náxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxění, zajištění, převzaté zajištění a postoupené zajištění;
-
přehled aktiv a pasiv, ve kterém budou oceněna aktiva a pasiva (§ 51);
-
odhad přexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxy v zajištění a
-
změny v rizikovém profilu a obchodní strategii, pokud má dojít k jejich realizaci.
Cílem ozdravného plánu je opětovné dosažxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxasně vzniká pojišťovně nebo zajišťovně povinnost předložit ČNB každé 3 měsíce ode dne schválení ozdravného plánu zprávu o vývoji finanční situace, v nxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxijmout vhodná opatření a hrozí-li další zhoršení finanční situace, může omezit nebo zakázat pojišťovně nebo zajišťovně nakládání s aktivy bez souhlaxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxdu účastnícími se kolegia, a to nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy došlo ke zjištění neplnění solventnostního kapitálového požadavku nebo ohrožení jexx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxných osob v případech mimořádných situací na trhu (§ 91h), kdy je třeba rozhodovat v co možná nejkratší době. Proto se za takové situace umožňuje, aby ČNB xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 51 - oceňování aktiv a závazků, § 88 odst. 5 - výjimky z dohledové činnosti, § 91b - udělení souhlasu s centralizovaným řízením rizik ve skupině, § 91h x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xituace
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Obdobně, jako v případě nesplnění tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovnou jako osobou ovlxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku podle § 91d, se upravuje postup ČNB vůči této pojišťovně nebo zajišťovně a orgánům dohledu v kolegiu v případě, kdy dojde ke zhoršení její finaxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx mediační role EIOPA. V ostatním viz komentář k § 91d.
Související ustanovení:
§ 88 odst. 5 - výjimky z dohledové činnosti, § 91b - udělení souhlasx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx019.
V daném ustanovení jde o nesplnění tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovnou jako osobou ovládanou poslední osobou držící účast (§ 88 odstx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxvek nebude dodržován v následujících 3 měsících. V takovém případě je pojišťovna nebo zajišťovna povinna předložit ČNB ke schválení plán krátkodobéhx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxžitelný primární
kapitál
alespoň na úroveň minimálního kapitálového požadavku nebo snížit rizikový profil tak, aby bylo zajištěno dodržování tohoxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxž se má toto opatření k nápravě týkat. To má ochránit pojistníky, pojištěné a osoby oprávněné z pojištění před takovým nakládáním s těmito aktivy, které xx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x x xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvny. O plánu krátkodobého financování rozhodne ČNB sama a informuje o tom neprodleně dohledové orgány v kolegiu, včetně související opatřeních, kterx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxzením rizik ve skupině, § 91d - nedodržení solventnostního kapitálového požadavku, § 91e - zhoršení finanční situace, § 98a - plán krátkodobého finxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxntnost II oprávnění tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny užívat režim centralizovaného řízení rizik ve skupině zaniká, jestliže:
-
došlo k jejímu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xotožné s postupy a mechanismy uplatňovanými ovládající osobou a nesplňují požadavky na obezřetné řízení ovládané osoby, a jestliže skupina v přiměřexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx. 6 zák. o pojišťovnictví);
-
ovládající osobě bylo odejmuto povolení předkládat společnou zprávu o solventnosti a finanční situaci (§ 92l odst. 2xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxkajících se centralizovaného řízení rizik a v případě zjištění jejich nedodržení předložit ke schválení orgánu dohledu nad skupinou a orgánu dohledu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtatkům. Orgán dohledu nad skupinou ověřuje plnění těchto požadavků z vlastního podnětu alespoň jednou ročně. Není-li dána jistota, že plán k obnovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxé lhůtě, orgán dohledu nad skupinou rozhodne po konzultaci s ostatními orgány dohledu v kolegiu o ukončení užití režimu centralizovaného řízení rizik xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxu z dohledu nad skupinou. Takové vyloučení musí být nejprve konzultováno s ostatními orgány dohledu v kolegiu.
Oprávnění k centralizovanému řízenx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxt. 6 - zpráva o solventnosti a finanční situaci skupiny
Související předpisy EU:
čl. 240 směrnice Solventnost II
Prováděcí opatxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
čl. 241 směrnice Solventnost II.
Související předpisy EU:
čl. 241 směrnice Solventnost II,
čl. 351 až 353 nařízení o zřízení Komise 2015/35/xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxobou
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
K holdingové pojišťovací osobě viz § 3 odst. 6 písm. g) zák. o pojišťovnictví a smíšené finančxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xojmů
Související xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
V případě holdingové pojišťovací osoby [§ 3 odst. 6 písm. g) zák. o pojišťovnictví] a smíšené finanční hxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxlňovat podmínky způsobilosti a důvěryhodnosti pro výkon vykonávané funkce. Tyto podmínky v souladu s § 7a a § 11, resp. čl. 42 a 43 směrnice Solventnost xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí osoby či smíšené finanční holdingové osoby nebo jeho členem. Jde-li o fyzickou osobu, pak se za takovou osobu považuje i osoba, která sama nebo společnx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxouzení dohledového orgánu ohledně struktury a řízení takové osoby.
Nabytí účasti na pojišťovně nebo zajišťovně je podmíněno prokázáním splnění pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxých požadavků musí být dohledovému orgánu okamžitě sděleno a vede k bezodkladnému zákazu výkonu činnosti osoby, která přestala tyto požadavky splňovxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xílem se také ČNB jako dohledovému orgánu nad holdingovou pojišťovací osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou umožňuje podat návrh na vyslovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtu osob jí ovládaných nebo jinak poškozuje jejich zaměstnance, věřitele nebo menšinové akcionáře, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího konání. ČNB nemusí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxí není v rozporu se zákonem, neohrožuje finanční stabilitu ovládaných osob, jejich zaměstnanců, věřitelů nebo menšinových akcionářů (§ 26 odst. 2, rexxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxrávy
Dohled nad koncentrací rizik
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Pro výkon dohledu nad skupinou jsou zásadní pravidelxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xizikem koncentrace se podle § 3 odst. 7 písm. f) zák. o pojišťovnictví rozumí všechna vystavení rizikům s možnou ztrátou, která je dostatečně velká, abx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pokud je poslední osobou držící účast, nebo pojišťovací holdingová osoba, smíšená finanční holdingová osoba nebo pojišťovna nebo zajišťovna ve skupxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s ostatními orgány dohledu a skupinou.
Orgán dohledu nad skupinou s využitím stanovisek kolegia určí s ohledem na charakter skupiny ta rizika, o ktexxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu.
Zákon ukládá ČNB, je-li orgánem dohledu nad skupinou, sledovat zejména nebezpečí nákazy, tj. nebezpečí přenosu rizika na jiné osoby ve skupině, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx předpisy EU:
čl. 244 směrnice Solventnost II,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxování operací, resp. transakcí mezi pojišťovnami a zajišťovnami ve skupině. To zahrnuje také operace prováděné fyzickými osobami úzce propojenými s xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo zajišťovna stává při úhradě svého dluhu nebo splnění pohledávky přímo či nepřímo závislou na rozhodování jiných osob ve stejné skupině nebo na rozxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xonzultaci s ostatními příslušnými orgány dohledu v kolegiu, pak musí pojišťovny nebo zajišťovny podléhající dohledu nad skupinou informovat dohledxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxe Solventnost II,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 4.1.2019.
Jednou z podmínek řádného řízení skupiny je vytvoření řídicího a kontrolního systému podle požadavků § 7 až 7i na úrovni skuxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxrolu. Jako minimální zákonný požadavek musejí obsahovat alespoň mechanismy pro výpočet, posuzování a dodržování skupinového solventnostního kapixxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
Na úrovni skupiny se provádí vlastní posuzování rizik a solventnosti (ORSA) obdobně jako u pojišťovny nebo zajišťovny (§ 7c). Tato povinnost vzniká xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxu solventnostnímu kapitálovému požadavku. Pokud je výše těchto požadavků rozdílná, musí být orgánu dohledu nad skupinou vysvětlen důvod tohoto rozdxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Orgán dohledu nad skupinou může na základě žádosti pojišťovny nebo zajišťovny držící účast nebo pojišťovací holdingové osoby nebo smíšené finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxb ve skupině. S tím je spojeno i vytvoření jediného dokumentu obsahujícího všechna posouzení, který se předkládá všem příslušným orgánům dohledu.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xe, bohužel, chybně uveden § 7a.
Související ustanovení:
§ 7 - základní ustanovení o řídicím a kontrolním systému, § 7a - požadavky na osoby s klíčxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxmatické činnosti, § 7g - pravidla pro externí zajištění činností, § 7h - řídicí a kontrolní systém na individuálním základě a na úrovni skupiny, § 7i - xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
Orgán dohledu nad skupinou
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
V souladu s čl. 247 směrnice Solventnost II se stanoví způsob urxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx skupinu pojišťovna nebo zajišťovna, pak jím je orgán dohledu toho členského státu, jehož povolení k činnosti má tato pojišťovna nebo zajišťovna.
Nxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxšťovně nebo zajišťovně řízené holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou.
Jsou-li dvě nebo více pojišťoven nebo zajišťoven se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxn povolení v členském státě, ve kterém má pojišťovací holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost sídlo, bude orgánem dohledu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxšených finančních holdingových osob se sídly v různých členských státech a v každém z těchto členských států je jedna pojišťovna nebo zajišťovna, pak oxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxn nebo zajišťoven se sídlem v EU (EHP) ovládány stejnou pojišťovací holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou a žádná z těchto pojixxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxba sídlo, je orgánem dohledu nad skupinou ten, který udělil povolení k činnosti pojišťovně nebo zajišťovně s největší bilanční sumou.
Není-li skupxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxvně nebo zajišťovně s největší bilanční sumou.
Jestliže by uplatnění uvedených principů bylo nevhodné vzhledem ke struktuře skupiny a k poměrnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxedu. To může požadovat kterýkoli z příslušných orgánů dohledu, přičemž uvedená směrnice umožňuje takový přezkum nejvýše jednou ročně. Rozhodnutí o txxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xřijetím rozhodnutí musí být dotčené skupině umožněno vyjádřit k dané žádosti své stanovisko. Konečné rozhodnutí pak skupině předkládá určený orgán dxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxladu s čl. 19 nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu. V takovém případě musejí orgány dohledu vyčkat na rozhodnutí, které EIOPA případně přijme v xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxu pro smírné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xhůtě pro smírné urovnání sporu, může EIOPA přijmout rozhodnutí požadující, aby dotyčné příslušné orgány za účelem urovnání dané záležitosti přijaly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxání práva EU.
V případě, kdy není přijato společné rozhodnutí ani za součinnosti EIOPA, určí se orgánu dohledu nad skupinou podle výše uvedených krixxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxinnosti orgánu dohledu nad skupinou
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
V souladu s čl. 248 směrnice Solventnost II se vymezují práva a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx
x
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxdržování solventnostních kapitálových požadavků, pravidel pro koncentraci rizik a operace uvnitř skupiny (čl. 42 a čl. 257 směrnice Solventnost II)x
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxů stanovených pro členy správního, řídicího nebo kontrolního orgánu ovládající osoby.
S tím souvisí:
-
koordinace shromažďování a předáváxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxntrolních činností prováděných příslušnými orgány dohledu, a to formou pravidelných jednání konaných nejméně jednou ročně nebo jinými přiměřenými xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxímání opatření a rozhodování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxtněním režimu centralizovaného řízení rizik (čl. 237 až 240 směrnice Solventnost II).
V případech, kdy orgán dohledu nad skupinou nevykonává sxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x požádat jej o pomoc v souladu s čl. 19 nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu.
Související předpisy EU:
čl. 42, čl. 231, čl. 233, čl. 237 až 240x xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 4.1.2019.
Podle čl. 212 odst. 1 písm. e) směrnice Solventnost II se kolegiem orgánů dohledu rozumí stálá, avšak flexibilní struktuxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxi dohledu nad skupinou. Kolegiu předsedá orgán dohledu nad skupinou (§ 92d zák. o pojišťovnictví). Kolegium má zajišťovat, aby spolupráce, výměna infxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxfektivňovaly jejich činnost.
V případech, kdy orgán dohledu nad skupinou neplní své povinnosti nebo když členové kolegia nespolupracují, může ktxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxgia orgánů dohledu jsou orgán dohledu nad skupinou, orgány dohledu všech členských států, ve kterých se nacházejí sídla všech ovládaných osob, a EIOPAx x xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxi, přičemž taková účast je omezena pouze na výměnu informací. To nebrání tomu, aby některé činnosti byly prováděny omezeným počtem příslušných orgánů xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozdílných názorů na obsah dohody lze věc postoupit EIOPA, jehož rozhodnutí je pro orgán dohledu nad skupinou závazné.
Dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xohledu. Pokud se tím zvýší účinnost dohledu nad skupinou a neohrozí kontrolní činnost členů kolegia s ohledem na jejich individuální povinnosti, lze txxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxsti, která orgánu dohledu nad skupinou a ostatním orgánům dohledu plynou z této směrnice, mohou být obsahem dohod o koordinaci postupy konzultací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxnými orgány dohledu.
Obecné pokyny pro fungování kolegií stanoví EIOPA. Ten také může vypracovat návrh regulačních technických norem, ve kterých xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxcí ustanovení:
§ 92d - orgán dohledu nad skupinou
Související předpisy EU:
čl. 212 až 221, čl. 227, čl. 231, čl. 232, čl. 244 až 248, čl. 250, čl. 2xxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx xx xxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xezi orgány dohledu nad skupinou
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Podle čl. 249 směrnice Solventnost II je pro výkon dohledu nad skupxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xozsahu. To je zásadní pro jejich úzkou spolupráci zejména v případech, kdy se některá pojišťovna nebo zajišťovna ve skupině dostane do finančních potíxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx nad skupinou předkládá příslušným orgánům dohledu a EIOPA informace týkající se skupiny (čl. 19, čl. 51 odst. 1 a čl. 254 odst. 2 směrnice Solventnost IIxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxzení Evropského orgánu dohledu. Pokud tedy orgán dohledu nesdělil
relevantní
informace nebo zamítl žádost o jejich xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xvolat jednání kolegia kdykoli:
-
zjistí-li závažné porušení solventnostního kapitálového požadavku či minimálního kapitálového požadavku pojxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xákladě konsolidovaných údajů nebo souhrnného skupinového solventnostního kapitálového požadavku vypočítaného v souladu s čl. 230 až 234 směrnice Sxxxxxxxxxx xxx xxxx
x
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xohledu mají zajistit regulační technické normy zpracované EIOPA, ve kterých upřesní informace, které:
-
orgán dohledu nad skupinou systematicky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x
xxxx xro dohled na úrovni skupiny zásadní nebo
relevantní
, s cílem zajistit jednotnost ohlašovacích postupů.
Regulační technické normy přijímá Evrxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx. 249, čl. 254 odst. 2 směrnice Solventnost II,
čl. 10 až 14, čl. 19 nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxormací mezi orgány dohledu podle směrnice Solventnost II
Konzultace mezi orgány dohledu
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxá pro kontrolní činnost jiných příslušných orgánů dohledu. V rámci kolegia tak dochází k výměně informací o:
-
změnách ve složení akcionářů, organixxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty (čl. 138 odst. 3 a 4) pro opětovné dosažení úrovně použitelného kapitálu ke krytí solventnostního kapitálového požadavku nebo ke snížení rizikoxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xouladu s čl. 18 nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu, kdy se jedná o nepříznivý vývoj na finančních trzích, který může vážně ohrozit jejich řádnx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxány dohledu, včetně navýšení kapitálového požadavku k solventnostnímu kapitálovému požadavku uloženého (čl. 37) nebo omezení použití interního moxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxkladě informací poskytnutých jinými orgány dohledu, musejí příslušné orgány dohledu před jeho přijetím vzájemně konzultovat. V naléhavých případexxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe. Orgán dohledu, který takové rozhodnutí přijal, pak o tom bez zbytečného odkladu informuje ostatní příslušné orgány dohledu.
Uvedený postup nemx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxaz na § 92j, kterým se implementuje čl. 252 směrnice, což má s ohledem na druhý pododstavec svůj význam z hlediska výměny informací mezi orgány dohledu v pxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x2e - práva a povinnosti orgánu dohledu nad skupinou, § 92j - spolupráce s orgány dohledu v jiných sektorech finančního trhu
Související předpisy xxx
xxx xxx xxx xxx xxxxx x x xx xxx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxvení § 92g a § 92h zák. o pojišťovnictví týkající se výměny informací, kdy se ČNB jako orgánu dohledu nad skupinou určený dohodou příslušných orgánů (§ xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xinností ovládající osoby, jejíž sídlo nebo bydliště je v jiném členském státě.
Bylo by však zbytečně zatěžující vyžadovat informaci, kterou již dixxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxx xohledu nad skupinou, § 92e - práva a povinnosti orgánu dohledu nad skupinou, § 92g - výměna informací mezi orgány dohledu nad skupinou, § 92h - konzultxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxnančního trhu
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Skupina může zahrnovat i jiné osoby z finančního trhu, jakými jsou úvěrové institucx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxransponovaná zákonem o bankách a zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech) nebo investiční společnosti podle směrnic 2009/65/ES (SKIPCP) a 2011xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxktivního dohledu nad těmito osobami je tak úzká spolupráce jednotlivých orgánů dohledu, do jejichž
kompetence
dohled xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tyto orgány si navzájem poskytují informace, které mohou zjednodušit plnění jejich úkolů.
Související předpisy:
zákon č. 21/1992 Sb., o bankáxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxvisející předpisy EU:
směrnice 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010,
čl. 252 směrnice Solventnost II,
směrnice 2009/65xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Předávání informací a jejich ověřování
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
čl. 254 směrnice Solventnost II ukládá členským stáxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xředávat si vzájemně informace pro účely dohledu nad skupinou. To by mělo být zabezpečeno prostřednictvím řídicího a kontrolního systému.
Stejně txx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xa charakter dotčené pojišťovny či zajišťovny. Pro předávání informací se použije ustanovení § 83 odst. 1 zák. o pojišťovnictví.
Orgány dohledu nad xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxech pojišťoven či zajišťoven ve skupině, a to s ohledem na povahu, rozsah a komplexnost rizik spjatých s činností osob ve skupině. Osvobození se může týkxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxrmace již od pojišťovny nebo zajišťovny podléhající dohledu nad skupinou vyžádány, avšak nebyly dodány ve lhůtě přiměřené jejich charakteru.
To jx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxovny podléhající dohledu nad skupinou;
-
osoby přidružené [§ 3 odst. 6 písm. c)] k této pojišťovně nebo zajišťovně;
-
osoby ovládající tuto pojxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xsoby, která je součástí skupiny a nachází se v jiném členském státě, mají orgány dohledu možnost požádat příslušný orgán dohledu tohoto jiného členskéxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxhodě s příslušným orgánem dohledu přímo. Ověření může též provést
auditor
nebo znalec.
Tak jako v jiných případech má i zde EIOPA mediační úlohu, nexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí, má možnost požádat EIOPA o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu. Ten má také v souladu s článkem 21 tohoto nařízení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxrmační povinnosti vůči ČNB, § 3 odst. 6 písm. c) - vymezení pojmů
Související předpisy:
vyhláška ČNB č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informacx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxx xožaduje na členských státech, aby pojišťovna a zajišťovna držící účast, pojišťovací holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba měla povinxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxčnou zprávu o solventnosti a finanční situaci ovládajících a ovládaných osob ve skupině. Ta musí obsahovat informace o skupině a o každé ovládané osobě xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xx x xxxx o pojišťovnictví (čl. 51, čl. 53, čl. 54 a čl. 55 uvedené směrnice). Konzultace orgánu dohledu nad skupinou před udělením souhlasu k uveřejňování spolxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Orgán dohledu nad ovládanou pojišťovnou nebo zajišťovnou musí být oprávněn vyžadovat v případech, kdy ve společné zprávě nebyly uveřejněny podsxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxně.
Evropské komisi je v souladu s článkem 301a směrnice Solventnost II svěřena pravomoc právním aktem v přenesené pravomoci specifikovat informaxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx Komise 2015/35).
Související ustanovení:
§ 82 odst. 3 až 6 - uveřejňování informací o činnosti pojišťovny a zajišťovny
Související předpixx xxx
xxx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx52, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanční situaci v souladu se směrnicx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdavky týkající se koncentrace rizik operací uvnitř skupiny, řídicího kontrolního systému a informační povinnosti (§ 89b až 92c zák. o pojišťovnictvíx xxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxbo zajišťovny, která je jejím členem, anebo v případě, že operace uvnitř skupiny nebo koncentrace rizik představují hrozbu pro finanční situaci pojišxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x
xxxxxx xxxxedu nad skupinou, jde-li o pojišťovací holdingovou osobu nebo smíšenou finanční holdingovou osobu, nebo
-
příslušnému orgánu dohledu, jde-li o pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo pojišťovnou nebo zajišťovnou ve skupině orgán dohledu z členského státu, pak orgánu dohledu nad skupinou vzniká povinnost informovat tento orgáx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xůči pojišťovacím holdingovým společnostem a smíšeným finančním holdingovým společnostem. Tato opatření orgány dohledu nad skupinou vzájemně koorxxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxingové osobě, která poruší povinnosti týkající se skupinového dohledu, anebo osobám, které skutečně tyto holdingové osoby řídí, sankce nebo opatřenx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxcí jednotka nenachází ve stejném členském státě jako její sídlo.
Evropská komise je zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci (čl. 301a směrnicx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxitálový požadavek
Související předpisy EU:
čl. 218 až 246, čl. 258 odst. 2 směrnice Solventnost II
Skupina řízená osobou se sídlem v třetíx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvací holdingové společnosti, pojišťovny nebo zajišťovny, mající sídlo v třetím státě, může být ovlivněna finančními zdroji skupiny, jejíž je součásxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření na úrovni pojišťovny nebo zajišťovny, pokud její solventnost je nebo může být ohrožena.
Finanční situaci pojišťovny nebo zajišťovny by mxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx by měly vzít v úvahu povahu vztahů mezi regulovanými i neregulovanými subjekty včetně holdingových pojišťoven, holdingových pojišťoven se smíšenou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xe nebo může být ohrožena.
V případě rozhodnutí Evropské komise o rovnocennosti dohledu ve třetím státě může být orgánem dohledu nad skupinou i orgán xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx x xxxišťovnictví, resp. čl. 247 až 258 směrnice Solventnost II). V opačném případě musí být orgánem dohledu nad skupinou orgán dohledu z členského státu (vix xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxled nad pojišťovnami a zajišťovnami ve skupině. Tyto postupy podléhají schválení orgánu dohledu nad skupinou po konzultaci s ostatními příslušnými oxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xU a uplatňovat uvedená opatření na pojišťovny a zajišťovny ve skupině, které jsou takovou holdingovou osobou řízeny (viz § 92o odst. 3). Podmínkou je, žx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánům dohledu a Evropské komisi.
Klíčová role je přisouzena orgánu dohledu nad skupinou, přičemž se uznává významná role samostatného orgánu dohxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xřípadě sporu dotčených orgánů dohledu bude mít EIOPA, která bude hrát roli zprostředkovatele dohody mezi těmi orgány dohledu, popř. bude moci přijmoux xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxt založení smíšené finanční nebo pojišťovací holdingové osoby
Související předpisy EU:
čl. 247 až 258 a čl. 260 až 262 směrnice Solventnost II,
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxného v Japonsku,
rozhodnutí Komise 2016/309 o rovnocennosti režimu dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnami platného na Bermudách,
rozhodnutí Komxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxjišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích,
rozhodnutí Komise 2015/1602 o rovnocennosti solventnostních a obezřetnostních režimů pro pojišťoxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxadě neexistence rovnocenného dohledu (čl. 260 směrnice Solventnost II) nebo, pokud členské státy v případě dočasné rovnocennosti dohledu třetího stxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxledu, jejichž ovládající osoba má sídlo v třetím státě, rozsah dohledu nad skupinou upravený v § 89b až 92m zák. o pojišťovnictví, mimo skupinového solvxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx použijí na pojišťovací holdingovou osobu se sídlem v třetím státě nebo smíšenou finanční holdingovou osobu se sídlem v třetím státě, která podléhá skuxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxtího státu dohled vykonávaný příslušným orgánem dohledu z třetího státu s tou výjimkou, kdy je bilanční suma pojišťovny nebo zajišťovny se sídlem v někxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxdnající orgán dohledu nad skupinou.
Tento postup zahrnuje i možnost např. požadovat zřízení pojišťovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxlventnostní požadavek a jeho výpočet, koncentrace rizik, opatření uvnitř skupiny a systém správy a práva a povinnosti orgánu dohledu nad skupinou, § 9xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx10 o rovnocennosti solventnostního režimu pro pojišťovny a zajišťovny platného v Japonsku,
rozhodnutí Komise 2016/309 o rovnocennosti režimu dohlxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a USA, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích,
rozhodnutí Komise 2015/xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxšťovací holdingovou osobou se smíšenou činností
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Pokud je ovládající osoba sama osobou ovládanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxu, provedou členské státy ověření rovnocennosti nebo dočasné rovnocennosti obezřetnostního režimu (čl. 260 směrnice Solventnost II) pouze na úrovnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxnou z třetího státu.
Pokud nelze považovat dohled za rovnocenný, mohou orgány dohledu nad skupinou provést nové ověření na nižší úrovni, kde existuxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxjišťovny nebo zajišťovny z třetího státu. Jednající orgán dohledu nad skupinou (čl. 260 odst. 1 druhý pododstavec směrnice Solventnost II) zdůvodní sxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xohledu mohou dohled nad skupinou uplatňovat i v omezeném rozsahu na nižších úrovních, pokud to považují za nutné. Konsolidovaný solventnostní kapitáxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxový solventnostní kapitálový požadavek se vypočítává pomocí metody vycházející z konsolidovaných účetních údajů, tzv. "metoda účetní
konsolidace
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
x x x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxitou v zákoně č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech a je v zákoně dále využíván jako legislativní zkratka. "Metoda účetní
konsolidace
", resp. axxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrazu jak v českých právních předpisech, tak i v prováděcích opatřeních ke směrnici Solventnost II. Výpočet pomocí metody účetní
konsolidace
se nepxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
Solventnost dceřiné pojišťovny nebo zajišťovny, pojišťovací holdingové společnosti, pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu může být ovlivxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xohledu nad skupinou a přijímání odpovídajících opatření na úrovni pojišťovny nebo zajišťovny, pokud její solventnost je nebo může být ohrožena. Finaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxto riziky uvnitř skupiny, přičemž by měly vzít v úvahu povahu vztahů mezi regulovanými i neregulovanými subjekty včetně holdingových pojišťoven, holxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxišťovny, pokud její solventnost je nebo může být ohrožena. V tomto novém modelu je klíčová role přisouzena orgánu dohledu nad skupinou, přičemž se uznáxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se ze své činnosti. Významné postavení v případě sporu dotčených orgánů dohledu bude mít EIOPA, která bude hrát roli zprostředkovatele dohody mezi těmx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x - četnost výpočtu solventnostního kapitálového požadavku
Související předpisy:
Související předpixx xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xomise 2016/309 o rovnocennosti režimu dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnami platného na Bermudách,
rozhodnutí Komise 2015/2290 o dočasné rovnocxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxm v těchto zemích,
rozhodnutí Komise 2015/1602 o rovnocennosti solventnostních a obezřetnostních režimů pro pojišťovny a zajišťovny platných ve Švxxxxxxx
xxx x
xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xohledu ČNB na místě, tj. v prostorách kontrolované osoby, se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"). Podle § 2 tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxeny na základě těchto předpisů.
Zahájení kontroly předcházejí úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu. O txxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxjuje kontrola, bude především:
-
doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí oznámení musí být pověření ke kontrole, anebx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxící je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlaxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxjící oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednicxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xhápe konkrétní budova, případně byt. Právní definice xx xxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx jeho nedotknutelnost podle vyjádřená v čl. 12 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Není tak zásadně dovoleno vstupovat do obydlí jixxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxknutelnost obydlí lze narušit pouze v případě domovní prohlídky, kterou může nařídit jen soudce v trestním řízení. Kromě domovní prohlídky ji lze přípxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxi kontrolujícímu vstup umožnit. Z důvodové zprávy ke kontrolnímu řádu vyplývá, že kontrolní řád v žádném případě neumožňuje kontrolujícím násilný vxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xiného procesního režimu, nikoli režimu kontrolního řádu. Oprávnění vstupu se nevztahuje na obydlí, vyjma obydlí sloužícího k podnikání nebo provozoxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxí sloužícího k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti může kontrolující vstoupit pouze, je-li to nezbytné ke splnění účelu kontroly a nxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xuto úpravu umožňuje čl. 12 odst. 3 Listiny, neboť výkon kontroly lze považovat za plnění jednoho z úkolů veřejné správy, přičemž z dikce předmětného ustxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxeba součinnosti vlastníka či uživatele obydlí. Kontrolní řád sice stanoví povinnost vlastníků a uživatelů vstup kontrolujícímu umožnit, avšak vynuxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxzbytnost využití předmětného oprávnění vzhledem k naplnění účelu kontroly.
O vykonané kontrole vyhotoví ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení poslednxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xontrolnímu zjištění, uvedenému v protokolu o kontrole, může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
S ohledem na činnost pojišťoven a zajišťoven na území ČR se sídlxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. To vyplývá i z čl. 33 směrnice Solventnost II, který členským státům ukládá povinnost umožnit v případech, kdy pojišťovna nebo zajišťovna s povolením x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, co informovaly orgány dohledu hostitelského členského státu, provést ověření informací nutných k zajištění finančního dohledu nad touto pojišťovxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxého státu se mohou uvedených ověřování účastnit.
Co se týká outsourcingu, pak čl. 38 uvedené směrnice ukládá členským státům povinnost zajistit, axx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxoky nezbytné k tomu, aby:
-
poskytovatel služeb v souvislosti s externě zajištěnou funkcí nebo činností spolupracoval s orgány dohledu pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxmi funkcemi nebo činnostmi a
-
orgány dohledu měly přístup do provozních prostorů poskytovatele služeb a měly možnost si tato práva vynutit.
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xovinnost povolit orgánům dohledu pojišťovny nebo zajišťovny, aby samy nebo prostřednictvím osob, které pro tento účel jmenují, prováděly kontroly nx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxí poskytovatel služeb, před provedením kontroly na místě. Orgány dohledu členských států pojišťovny nebo zajišťovny mohou k provádění uvedených konxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Související předpisy EU:
čl. 33 a čl. 38 směrnice Solventnost II
Dohxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxníci jiných dohledových orgánů, pokud jde o kontrolu činnosti tuzemských pojišťoven a zajišťoven působících na území jiných členských států. To vyplxxx x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxti uděleném v jiném členském státě provozuje na území hostitelského členského státu činnost prostřednictvím pobočky, orgánům dohledu domovského člxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nad touto pojišťovnou nebo zajišťovnou, a to svými zaměstnanci nebo prostřednictvím osob jmenovaných pro uvedený účel na místě. Orgány dotyčného hosxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo státu o tom, že má v úmyslu na jejich území ověřovat na místě informace a jestliže je tomuto orgánu dohledu toto znemožněno, nebo pokud je orgánu dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxat jej v souladu s článkem 19 nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu o pomoc. EIOPA může postupovat v souladu se svěřenými pravomocemi a také se můžx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxetí stát, bude záležet na právní úpravě tohoto státu, přičemž ČNB by měla v případě obdobné žádosti orgánu dohledu tohoto státu postupovat recipročně.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxstě u poskytovatele služby usazeného v jiném členském státě
Právní stav komentáře je ke dni 4.1.2019.
Obdobně jako v případě pojišťoven a zaxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxšťovna nebo zajišťovna k externímu zajištění svých činností (outsourcing), ukládá povinnost povolit orgánům dohledu pojišťovny nebo zajišťovny, axx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxovny nebo zajišťovny o tom informuje příslušný orgán členského státu, v němž se nachází poskytovatel služeb, před provedením kontroly xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxátu, v němž se nachází poskytovatel služeb.
Stejně tak jako v případě podle § 94a zák. o pojišťovnictví, pokud některý orgán dohledu informuje orgánx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx orgánu dohledu toto znemožněno, nebo pokud je orgánu dohledu členského státu, ve kterém je usazen poskytovatel služby, znemožněna účast na takovém ovxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnu dohledu o pomoc. EIOPA může postupovat v souladu se svěřenými pravomocemi a také se může v souladu s článkem 21 tohoto nařízení účastnit kontrol na mísxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle § 94a odst. 3.
Související ustanovení:
§ 94a - dohled na místě v pobočce tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny
Související předpisy EU:
xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xOHLEDU NAD ČINNOSTÍ POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY
Díl 1
Opatření k nápravě ve vztahu k činnosti tuzemské pojišťovny a tuzemské zajišťovny
Záklaxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxdá členským státům zajistit orgánům dohledu pravomoci přijímat preventivní opatření a opatření k nápravě za účelem zajištění toho, aby pojišťovny a zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxytečného odkladu pojišťovně nebo zajišťovně opatření k nápravě k odstranění zjištěných nedostatků x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx. o pojišťovnictví). Zde je však třeba odmítnout tendenci ukládat pokuty za každé porušení, tím spíše, že se do zákona doplnil i princip oportunity podlx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxí. Proto jdou tyto zásahy i proti pojistníkům. Zákon přitom umožňuje potrestat přímo osoby, které se na konkrétním porušení podílely nebo jsou za ně odpxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxdu mají mít pravomoci nezbytné k vyžadování od pojišťoven a zajišťoven odstranění slabých stránek nebo nedostatků zjištěných v procesu kontroly orgáxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxišťovací nebo zajišťovací činnosti, a to jak povolené, tak i nepovolené, s výjimkou neoprávněného podnikání, které je podle § 251 tr. zákoníku charakxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxím, organizační strukturou a počtem zaměstnanců měla dohlížet neoprávněně podnikající osoby, jestliže k tomu není vybavena stejnými pravomocemi jaxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxou státu, na jehož území jsou uvedené činnosti vykonávány.
Specifickým opatřením je nařízení ČNB vyměnit osobu s klíčovou funkcí, tj. podle § 3 oxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxo osobu odpovědnou za řízení rizik, kontrolu zajišťování shody s předpisy, vnitřní audit nebo pojistněmatematické činnosti, anebo osobu odpovědnou xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny také osobu, která pojišťovnu nebo zajišťovnu řídí nebo je členem její správní rady. To může ČNB také v případě vedoucího pobočky tuzemské poxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxkový postup ČNB použije, pokud zjistí, že taková osoba nesplňuje podmínku způsobilosti nebo důvěryhodnosti, popř. se dostane do střetu zájmů, který bx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxý souvisí s výkonem některé z uvedených osob. V rozhodnutí musí ČNB stanovit i přiměřenou lhůtu pro provedení výměny osoby či odstranění nedostatku. Tíxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xprávního, řídicího nebo kontrolního orgánu.
Ve vazbě na § 80a zák. o pojišťovnictví může ČNB z důvodu neprovedení ověření účetní závěrky nebo konsxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxoji oznamovací povinnost stanovenou v zákoně upravujícím auditorskou činnost (§ 21 odst. 3 až 6 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech).
Zjistí-li ČNBx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxící navýšení nebo změnu metody jejich výpočtu. S ohledem na to, že podhodnocením technických rezerv může dojít k ohrožení schopnosti pojišťovny nebo zxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxké spočívat v nařízení výměny např. osoby odpovídající za výkon pojistněmatematických činností (§ 7f), mezi které patří i dohlížení na výpočet technixxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxx xxxxxy dohledu požadovat jejich navýšení tak, aby odpovídaly požadované úrovni.
Rozhodnutí ČNB o přednostním použití zisku po zdanění k úhradě neuhrazxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xejím zúčtování s rezervními a dalšími fondy v případě, kdy neuhrazená kumulovaná ztráta tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny přesahuje 20% jejího zákxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx x xxxovém případě hrozí pojišťovně nebo zajišťovně odejmutí povolení k provozování její činnosti podle § 116 odst. 2, resp. § 118 odst. 1. Podle § 96 lze snížxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxnost nebo snížením hodnoty zapisovaného základního kapitálu u tuzemské pojišťovny založené jako družstvo.
Ohrožují-li nedostatky v činnosti tuxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xodle:
-
§ 98 a nařídit předložení ozdravného plánu nebo podle § 98a a nařídit předložení plánu krátkodobého financování;
-
§ 97 a omezit nebo zxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x
x xx x xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx
x
x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch smluv a k rozšiřování závazků již převzatých;
-
§ 103 a násl. a nařídit převedení jejího pojistného kmene nebo podle § 106 a násl. a nařídit převexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xNB může také:
-
omezit pohyblivou složku odměny osob s klíčovou funkcí (§ 7a odst. 1), pokud pojišťovna nebo zajišťovna neudržuje
kapitál
podle § 73 x x xxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxzením Komise 2015/35 zahrnout do primárního kapitálu, obdobnou položkou, nebo úměrným zvýšením základního kapitálu, nebo
-
uložit nevyplacení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x souladu s nařízením Komise 2015/35 zahrnout do primárního kapitálu.
Co se týká pohyblivé složky odměn osob s klíčovou funkcí, je povinností tuzxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xředpisem. Tento předpis je povinnou součástí písemné koncepce v rámci řídicího a kontrolního systému podle § 7 odst. 3, kterou schvaluje statutární orxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxanu zájmů pojistníků v případě pojistných smluv nebo závazků ze zajišťovacích smluv, pokud dojde ke zhoršení solventnosti pojišťovny nebo zajišťovnxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx zřejmé, že výše uvedená opatření ČNB mohou mít přímý dopad na řadu osob. Podle § xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxávech nebo povinnostech. Z tohoto důvodu je nezbytné omezit účastníky předmětného řízení pouze na pojišťovny a zajišťovny. Jelikož může dojít k závažxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xakládání s aktivy pojišťovny nebo zajišťovny. Ze stejného důvodu se také vylučuje odkladný účinek podaného rozkladu proti rozhodnutí ČNB, kterým uklxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovně, tzv. jednotný evropský pas, vzniká ČNB povinnost informovat orgány dohledu hostitelských členských států o jejích rozhodnutích o uložexx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxt, že by mohlo k tomuto ohrožení dojít, nemůže ČNB vydat potvrzení o splnění solventnostního požadavku pro účely rozšíření činnosti pojišťovny na územx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí na ni pojistného kmene jiné pojišťovny (§ 104 odst. 4, resp. § 105 odst. 4). Obdobně by se mělo přistupovat i k činnosti tuzemské zajišťovny.
Vedle prxxxxxx