Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: Komentář
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí)
JUDr.
Libor
Dvořák
Ph.D.
ÚVOD
1. Účel posuzování vlivů na žixxxxx xxxxxxxxx
Posuzování vlivů na životní prostředí je důležitou součástí environmentálního práva a polixxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxívá mj. v tom, že dopady závažných lidských činností na životní prostředí je nutno vyhodnocovat ještě před jejich realizací; na základě takového vyhodxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxtému ochrany životního prostředí patří posuzování vlivů na životní prostředí mezi nástroje horizontální (průřezové, nadsložkové), které sledují oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxí prostředí má dvě formy
-
strategické posuzování (SEA = Strategic Environmental Assessment), které se provádí při zpracovávání a schvalování proxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxovádí v rámci rozhodování o realizaci jednotlivých projektů (záměrů).
Posuzování vlivů na životní prostředí se provádí, jestliže daná koncepxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxační apod.), která by měla zajistit pokud možno co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí. V průběhu posuzování vlivů na životní prostředí je zíxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx koncepce změní. Všechny tyto informace jsou pro rozhodovací proces velmi důležité a jsou podkladem pro schválení koncepce, resp. povolení záměru. V nxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxré se týkají životního prostředí a jeho ochrany.
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je v mezinárodním i unijním právu historicky starší, přistoupila i SEA, se posuzování vlivů na životní prostředí aplikuje a provádí v celém rozhodovacxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxní rozhodnutí, kterým orgán veřejné správy realizaci těchto aktivit povoluje, přičemž stanoví závazné podmínky jejich provádění včetně podmínek a pxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx
Posuzování vlivů na živoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxací velkých veřejných i soukromých projektů (dálnice a rychlostní silnice, přehrady, velké průmyslové závody apod.). Vůbec prvním předpisem, v němž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x roku 1969. Zákon stanovil investorům povinnost zpracovávat v případě projektů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxezení. Právní úprava v USA inspirovala v průběhu 70. let některé další země, které ve více či méně modifikované podobě přebíraly tento tehdy nový nástrox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxe, SRN, Irsko, Nizozemsko).
Mezinárodní právo životního prostředí se vyvíjí zhruba od počátku 70. let 20. století a dnes je již vnímáno jako relativxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xýbrž se ze své povahy soustředí na regionální a globální ochranu životního prostředí, tedy na úpravu pouze některých otázek ohrožování či poškozování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxce národních států.
Mezinárodní právo ochrany životního prostředí je zpočátku orientováno spíše složkově a horizontální nástroje ponechává strxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxm institutem umožňujícím propojit ekonomický rozvoj s ochranou životního prostředí. Deklarace o životním prostředí a rozvoji přijatá na summitu v Rix xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xavrhované aktivity, které by pravděpodobně mohly mít závažné negativní vlivy na životní prostředí a které jsou předmětem rozhodování příslušných vnxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxmenem mezinárodního práva, nicméně měla velký vliv na další politiku v oblasti ochrany životního prostředí, a to jak na úrovni mezinárodní, nadstátní xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxznamnějším a zároveň nejčastěji se vyskytujícím pramenem mezinárodního práva jsou mezinárodní úmluvy, a to jak dvoustranné (
bilaterální
), tak mnohxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (sjednána v roce 1991 ve finském Espoo, v České republice je vyhlášena pod č. xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí přesahující státní hranice (tzv. mezistátní nebo též přeshraniční posuzování);
-
Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostřexx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xpravuje způsob, jakým se má při přípravě plánů a politik přihlížet k zájmům ochrany životního prostředí a zdraví;
-
Úmluva o přístupu k informacím, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxšena pod č. 124/2004 Sb. m. s.) - upravuje zejména požadavky na účast veřejnosti při povolování činností vyjmenovaných v příloze a dále pravidla, kdo a zx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxladě pravidel zakotvených v Ústavě ČR se mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána a které jsou ratifikované a vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluvx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xadstátní organizací sdružující většinu evropských zemí a jejím cílem je mj. dosažení hospodářské a měnové unie mezi členskými zeměmi. Předchůdce EU, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xzniká v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, sjednané o rok předtím v nizozemském Maastrichtu. Česká republika přistoupila k EU spolu s několikx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxost, stanoví tzv. primární právo, zejména dvě smlouvy - Smlouva o fungování Evropské unie (1957, ve znění pozdějších změn) a Smlouva o Evropské unii (19xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxvých členských zemí. Smlouva obsahuje i kapitolu nazvanou Životní prostředí, která stanoví mj. cíle EU při ochraně životního prostředí (např. zachovxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xásada předběžné opatrnosti či zásada „znečišťovatel platí“).
Orgány EU přijímají na základě obou zmíněných smluv vlastní právní předpisy, z nichx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx EU. V oblasti ochrany životního prostředí se však používají spíše výjimečně. Mnohem častější formou právního předpisu na úseku ochrany životního proxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xomu dojde neúplně či nesprávně, disponuje Evropská komise jakožto reprezentant zájmů EU pravomocí zahájit proti danému členskému státu řízení o poruxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xe základním pramenem práva směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xtáty implementovat (provést) do 16. května 2017. Tzv. revidovaná EIA směrnice obsahuje zejména následující principy a požadavky:
-
posuzování vlxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, její projednávání (konzultace), přezkum všech relevantních informací (zejména těch, které obsahuje samotná dokumentace) ze strany příslušného oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xíce rozhodnutí);
-
základní povinností xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxedku své povahy, rozsahu nebo umístění, získat povolení a posouzení z hlediska jejich vlivů na životní prostředí; pouze ve výjimečných případech (napxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx spadající do režimu směrnice jsou rozděleny do dvou skupin - první skupina záměrů (příloha I směrnice) musí posuzování podléhat vždy, u druhé skupiny (xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nikoli (tzv. screening);
-
pokud je proces EIA vyžadován, musí oznamovatel zpracovat dokumentaci EIA s definovanými náležitostmi; dokumentace xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
-
pokud si je členský stát vědom, že by záměr mohl mít významné vlivy na životní prostředí v jiném členském státu nebo pokud o to členský stát, který by xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxát zejména právo vyjádřit se k dokumentaci;
-
všechny informace získané v procesu EIA musejí být patřičně zohledněny v povolovacím řízení s tím, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxh na životní prostředí nebo jakékoli z dříve vydávaných podkladových rozhodnutí je stále aktuální;
-
tzv. dotčená veřejnost, do níž spadají tzv. pxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xrávní ochraně, tj. může iniciovat soudní přezkum hmotné nebo procesní zákonnosti vydaného rozhodnutí.
xxxxxx xxxxx xro strategické posuzování na úrovni EU představuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xakové strategické dokumenty (směrnice je označuje jako plány a programy), které mohou mít významné vlivy na životní prostředí;
-
SEA musí být provxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxou životního prostředí (průmysl, doprava, zemědělství, energetika, nakládání s odpady apod.) za předpokladu, že takové plány a programy vytvářejí rxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxogramů je SEA vyžadována tehdy, pokud členské státy v rámci screeningu stanoví, že také mohou mít významné vlivy na životní prostředí;
-
SEA se zásaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxnu a programu musí zpracovat tzv. zprávu o životním prostředí, v níž mj. určí, popíše a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí vyplývající z pxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxjností;
-
pokud členský stát předpokládá, že by provedení plánu nebo programu vztahujícího se k jeho území mohlo mít významné vlivy na životní prosxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtního posuzování;
-
všechny informace získané v procesu SEA musejí být vzaty v úvahu během přípravy plánu a programu a před jeho přijetím;
-
pomxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x programu zpřístupněny veřejnosti;
-
členské státy mají povinnost zajistit tzv. monitoring, tj. sledovat významné vlivy na životní prostředí spxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Problematika posuzování vlivů na životní prostředí je na úrovni EU dílčím způsobem upravena ještě v některých dalších předpisech. Za nejvýznaxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxnovištích), vytvářející právní rámec pro celoevropskou soustavu chráněných lokalit známou jako
NATURA
2000. Ve svém čl. 6 obsahuje směrnice pravidxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxálen, resp. projekt povolen, přičemž z provedeného hodnocení je zřejmé, že bude mít na danou lokalitu negativní vlivy.
Obdobně jako v jiných oblastxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení o předběžné otázce, kdy se národní soudy dotazují Soudního dvora EU na výklad unijního práva. Z věcného hlediska patří mezi nejčastěji řešené věxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxovacím procesu (např. kdy má být provedena EIA v případě několikastupňového povolovacího řízení) či oprávnění tzv. dotčené veřejnosti (zejména z hlexxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxsuzování vlivů na životní prostředí v československé, resp. české legislativě žádným způsobem upraveno. Jisté náznaky sice existovaly ve stavebním xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxobíhaly.
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxh dvou let bylo jak na úrovni federace, tak na úrovni republiky schváleno několik klíčových zákonů (zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ovzduší, zxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxo dalších let a některé jsou platné dodnes. Institut EIA, včetně mezistátního posuzování, byl do československého právního řádu uveden v roce 1992 proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxam spočíval ve vymezení pojmů a principů klíčových pro oblast ochrany životního prostředí (pojem životní prostředí, udržitelný rozvoj, princip prevxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxé národní rady č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento zákon, který nabyl účinnosti 1. 7. 1992, převzala spolu se zákonem č. 17/1xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 244/1992 Sb. konstrukci, podle níž měla EIA povahu samostatného procesu, který nebyl součástí povolovacího řízení, neaplikoval se na něj správní řáx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxP) a okresní úřady, resp. od roku 2001 kraje.
V § 14 zák. č. 244/1992 Sb. bylo upraveno tzv. posuzování koncepcí, tedy SEA. Posuzovaly se pouze koncepxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxže pravidla SEA byla v zákoně upravena pouze velmi stručně, šlo o velmi progresivní právní úpravu i v kontextu tehdejších členských zemí EU.
V rámci sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxkona. Po schválení věcného záměru vládou (1999) bylo zpracováno a následně Parlamentu předloženo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), vstoupil v účinnosx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xákona č. 244/1992 Sb., resp. byla z něj ponechána pouze ustanovení o posuzování koncepcí (§ 1, § 14, § 23 a § 24 a příloha č. 3). Adekvátně tomu byl název záxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx. několikrát novelizován. Z významnějších novelizací je nutno zmínit zákon č. 93/2004 Sb., který transponoval SEA směrnici a s účinností k 1.5.2004 vlxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x x x4b). Současně novela definitivně zrušila zákon č. 244/1992 Sb.
Zákon č. 163/2006 Sb. v reakci na upozornění ze strany Evropské komise na nesprávnox xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx č. 1 jako kritéria pro určení, zda záměr bude předmětem zjišťovacího řízení či nikoli. Prahové hodnoty založené na velikosti (rozloze, kapacitě záměrx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe zpracovává tzv. zjednodušené oznámení s tím, že na jeho základě stanoví příslušný úřad, zda záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení či nikoli.
Záxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xlasifikaci nástrojů územního plánování (politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje, územní plán) s tím, že strategické posuzování se v jejixx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxní legitimaci pro občanské sdružení nebo obecně prospěšnou společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdravx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxto subjektům podávat žaloby proti povolujícímu rozhodnutí, aniž by musely být účastníky příslušného řízení (územního, stavebního apod.).
Rozsáxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxodu nesprávné transpozice EIA směrnice do vnitrostátního právního řádu (řízení bylo zahájeno dopisem Evropské komise z dubna 2013). Výtek Evropské kxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxí stanoviska EIA a k nedostatečné úpravě informovanosti veřejnosti, konzultací s dotčenou veřejností a přístupu dotčené veřejnosti k právní ochraněx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xaké další čerpání finančních prostředků ze strukturálních a kohezních fondů EU, zejména pro velké projekty v oblasti infrastruktury.
Jednou z nejpodstatnějších změn podle novely byla změna právní formy xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxe stala tzv.
verifikace
, jejímž účelem je ověření, zda u záměru, který je předmětem navazujícího řízení, nedošlo po vydání stanoviska EIA ke změnám, ktxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh změn takového záměru musí být takové změny následně posouzeny. U stanovisek EIA vydaných do dne nabytí účinnosti novely se podle přechodného ustanovxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí.
Další významné změny se týkaly samotných navazujících řízení, kde novela podrobně specifikovala rozsah informací, které bude muset orgán příxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxích, a to zejména pro tzv. dotčenou veřejnost.
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxa soudního přezkumu povolujících rozhodnutí, kdy v rámci žaloby mohou být napadány procesněprávní i hmotněprávní aspekty vydaného rozhodnutí. Soudxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx životní prostředí, a tudíž nebudou posuzovány v procesu EIA (tzv. negativní závěr zjišťovacího řízení). Soudy musejí o podaných žalobách proti povolxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxkon č. 256/2016 Sb., účinný od 5. 8. 2016, upravil v návaznosti na dohodu učiněnou s Evropskou komisí speciální pravidla pro definované dopravní stavby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxdmínky. Pro prioritní dopravní záměry se aplikují pravidla uvedená v § 23a, což mj. znamená, že se u nich nevydává ověřovací stanovisko podle přechodnýxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxoval jednu z doprovodných novel k poměrně rozsáhlé novele stavebního zákona, jejímž cílem bylo umožnit propojení procesu EIA s povolovacími procesy pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Ačkoli využití nového, integrovaného modxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nové typy spojených řízení je upravena přímo ve stavebním zákoně - v případě územního řízení s EIA jde o § 94a a násl., v případě společného řízení s EIA § 94x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxný od 1. 11. 2017, měl za cíl transponovat do českého právního řádu požadavky revidované EIA směrnice. V tomto smyslu novela mj. změnila pojetí platnostx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxem přerušení platnosti stanoviska, jako tomu bylo před novelou); současně s tím se ovšem prodloužila doba platnosti z pěti na sedm let s tím, že při prodlxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx proces a zúžit předmět zákona - například nově byl definován pojem navazující řízení (formou taxativního výčtu řízení, která se za navazující řízení pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které jsou předmětem procesu EIA, resp. zjišťovacího řízení ve screeningové podobě.
xx xxxxx x. 100/2001 Sb. navazují tři prováděcí předpisy, dva ve formě vyhlášky a jeden ve formě nařízení vlády. Vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušila předchozí vyhlášku č. 457/2001 Sb., která vstoupila v účinnost současně se zákonem, tj. dnem 1. 1. 2002). Vyhláška upravuje obsah zkoušek odboxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxorizace, způsob a průběh veřejného projednání v oblasti EIA a zveřejňování informací a stanovisek. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 353/2004 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xostup při udělování a odnímání osvědčení, vstoupila v účinnost dnem 7. 6. 2004. Nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních zámxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xdchylek od postupu upraveného zákonem č. 100/2001 Sb. V první řadě jde o hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto lokalit. Orgán ochrany přírody vydává k návrhům záměrů i koncepcí stanovisko, kterým významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropskx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxdí a v jeho rámci platí přísnější pravidla podle § 45i zák. o ochraně přírody a krajiny. Pokud se v rámci posuzování vlivů na životní prostředí prokáže výzxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí řešení bez negativního vlivu neexistuje, může být schválena pouze varianta s nejmenším možným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a závaznosti do značné míry odlišná od ostatních koncepcí v působnosti zákona č. 100/2001 Sb., a proto jsou pravidla jejího pořizování včetně strategixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxího zákona z hlediska SEA jsou politika územního rozvoje jako celostátní dokument schvalovaný vládou, zásady územního rozvoje schvalované zastupixxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx x xešené území procesu SEA vždy, územní plán pouze v případě, že dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na posouzení územního xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxkality nebo ptačí oblasti ve smyslu § 45i zák. o ochraně přírody a krajiny.
Specifickou úpravu posuzování vlivů na životní prostředí v českém právníx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxy plánované činnosti v Antarktidě včetně změn v těchto činnostech, pro které se vyžaduje povolení podle tohoto zákona. Posuzování vlivů na životní proxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxání povolení podle § 8 zák. č. 276/2003 Sb.
ČÁST PRVNÍ
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
HLAVA I
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K hlavě I dílu 1
Hlava I zákona upravuje posuzování vlivů na životní pxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxé základní pojmy definované pro účely tohoto zákona.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxží i § 2, stanovující rozsah posuzování, a § 3, vymezující základní pojmy. Po dlouhou dobu nebyla úvodní ustanovení výrazně měněna - až zákon č. 39/2015 Sxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xro tyto právní předpisy EU výlučným transpozičním předpisem - požadavky SEA směrnice jsou pro koncepce v oblasti územního plánování uvedeny též ve staxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxení), správním řádu (např. náležitosti rozhodnutí) či v soudním řádu správním (např. žalobní legitimace).
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxnice (2011/92/EU), s tím, že u EIA směrnice je doplněna i její změna (revize) z roku 2014 (2014/52/EU). SEA směrnice doposud novelizována nebyla.
Pojem „posuzování vlivů na životní prostředxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxřuje to i rozsah posuzování podle § 2 (srov. zde slova „vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví“).
V odstavci 1 je dále vyjádřeno, že zákon je normou hmoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxektů při tomto posuzování, tj. například lhůty pro podávání vyjádření, podklady pro vydání stanoviska apod.).
K odst. 2
Komentované ustanovení jx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx mít závažné vlivy na životní prostředí. K dosažení tohoto účelu zvolil zákon pro oblast SEA i EIA po vzoru práva EU kombinaci dvou režimů, které lze označxx xxxx
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxátku tedy je u nich jisté, že posuzování bude probíhat. Vzhledem k jejich strategickému významu pro rozhodování veřejné správy (v případě koncepcí), rxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxx x
xx xxxx
x xx xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. realizací nastanou závažné vlivy na životní prostředí. V oblasti EIA je okruh těchto záměrů vymezen v § 4 odst. 1 písm. a) a v návaznosti na to v příxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x případě některých dalších koncepcí a záměrů, resp. jejich změn umožňuje, aby u nich nejprve bylo prověřeno, zda v konkrétním případě budou mít závažné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xávěru, že koncepce či záměry, resp. jejich změny mohou mít v konkrétním případě významný vliv na životní prostředí, budou rovněž předmětem posuzováníx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxh b) a c)] a v návaznosti na to v příloze č. 1 kategorii II. V případě koncepcí a jejich změn se jedná o § 10a odst. 1 písm. b) a c). Pro záměry i koncepce shodně plxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x xxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxené v § 3. Co se záměrů týče, ze znění § 3 písm. a) vyplývá, že do působnosti zákona nespadají pouze záměry vymezené v příloze č. 1, ale též záměry jiné, konkrxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Obdobně to platí i v případě koncepcí [viz § 10a odstx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xtzv. naturové hodnocení) se jako součást procesu SEA nebo EIA provádí tehdy, pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku k návrhu koncepce nebo záměxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
U záměrů, resp. koncepcí nezahrnutýxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo prostředí nejsou nijak zvažovány - požadavky složkových předpisů se zde samozřejmě aplikovat budou a opatření na ochranu životního prostředí budou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxy - souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu, § 17 vodního zákona - souhlas vodoprávního úřadu k některým stavbám, zařízením nebo činnxxxxxxx
x xxxxx x
Odstavec 3 vyjaxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxnovení vypustil větu, podle níž je „objektivní odborný podklad“ jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů - tato věta totiž nepřxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xonci věty byl doplněn novelou transponující do zákona požadavky SEA směrnice (zákon č. 93/2004 Sb.) - i v tomto případě se ale pravidlo vztahuje k oběma pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xiž existujících v členských státech, nebo pokud taková řízení neexistují, do jiných řízení nebo do řízení, která mají být zavedena pro dosažení souladx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxnechává členským státům manévrovací prostor.
Judikatura
Soudního dvora EU zde nicméně nastavila určité mantinely týkající se zejména systému někoxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxstující ve většině členských zemí (viz zejména rozsudky SDEU C-201/02, C-290/03, C-508/03 a C-215/06).
Charakteristickým rysem české právní úprxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxu procedurou, která předchází povolovacím procesům podle jiných předpisů (zejména územnímu či stavebnímu řízení podle stavebního zákona, ale v závixxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxemí ČR (1992) charakteristická oddělenost i v kompetenční oblasti - zatímco vedení procesu EIA zajišťují orgány životního prostředí (Ministerstvo žxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřady apod.). Částečné prolomení procesní oddělenosti EIA od povolovacích řízení představoval v letech 2007-2015 stavební zákon se svou úpravou soxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x. 93/2015 Sb.) s účinností od 1.4.2015 zrušena.
Zákon č. 225/2017 Sb. (šlo o rozsáhlou novelu stavebního zákona a současně celé řady dalších předpisxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxní, jejichž součástí je EIA (tzv. spojená řízení) - územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (územní řízení s EIA) a společného územního x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxu využije, či nikoli. Větší část pravidel pro výše uvedené nové typy řízení je upravena přímo ve stavebním zákoně - v případě územního řízení s EIA jde o § 9xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx
x xxxxxdě procesu SEA i EIA je pod slovy „objektivní odborný podklad“ nutno vnímat stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxrov. např. § 9a odst. 3 věta první uvádějící stanovisko jako podklad pro vydání rozhodnutí a § 9b odst. 5, který konkretizuje další podklady, z nichž sprxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Postup příslušných úřadů při posuzování vlivů na životní prostředí je postupem orgánů moci výkonné, resp. orgánů územních samosprávxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxegorii tzv. jiných správních úkonů podle části čtvrté správního řádu (srov. rozsudek NSS 7 As 16/2015-76, kde je navíc vyjádřena nutnost podrobit rozhxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx x jeho vydání podnět). Na základě § 177 odst. 1 a 2 spr. řádu se tedy na postup příslušných úřadů při posuzování vlivů na životní prostředí budou aplikovat zxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx
V oblasti EIA nicméně došlo od 1. 4. 2015 k významnému posunu, neboť zákon č. 39/2015 Sb. změnil právní formu stanoviska EIA na závaznx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe a které nikoli (srov. k tomu § 10 odst. 4 ve znění do 31. 3. 2015). Ostatní podklady hodnotí správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení podle svx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxe části čtvrté správního řádu.
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxejší odstavec 12, podle něhož se na řízení podle komentovaného ustanovení tohoto zákona nevztahoval správní řád, pokud sám zákon nestanovil jinak (tax xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxo toto ustanovení zavádějící, neboť přestože posuzování vlivů na životní prostředí nebylo a není správním řízením, aplikují se zde základní zásady čixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 2 - rozsah posuzování, § 3 - základní pojmy (zejména pojmy „záměr“, „koncepce“, „navazující řízení“ a „posouzení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xpojená řízení pro stavební záměry, § 10a - předmět SEA, § 10d - zjišťovací řízení (SEA), § 10g - stanovisko k návrhu koncepce, § 11 - předmět mezistátního pxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ xxx x xxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx xxxvebního zákona, - § 28 horního zákona, - § 13 odst. 7 zák. o integrované prevenci, - § 14 zák. o odpadech, - § 11 a násl. zák. o ochraně ovzduší
Souvisejícx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x x x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Jednou ze základních odlišností posuzování vlxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xají podobu strategického dokumentu, nebo již konkrétního projektu - se zde totiž posuzují v celé své šíři, z hlediska všech dopadů, a to jak na životní prxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xtrategického i projektového se tedy posuzují vlivy na faktory, které zákon dělí do dvou skupin - 1. obyvatelstvo a veřejné zdraví, 2. životní prostředí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxních, životních a pracovních podmínek a způsobem života“ (§ 2 odst. 1 zák. o ochraně veř. zdraví). Protože vlivy na obyvatelstvo jsou v komentovaném ustxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxcké vlivy apod.).
Definici pojmu „životní prostředí“ podává x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxadem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie“. Vlivy na životní prostředí ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdu, vodu, ovzduší, klima, krajinu, hmotný majetek a kulturní dědictví. Zákon zde formou poznámky pod čarou odkazuje na právní předpisy, které tyto sloxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxjetí, neboť v komentovaném ustanovení jsou mezi vlivy na životní prostředí řazeny i vlivy na hmotný majetek a kulturní památky. Samozřejmě platí, že tyxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu čl. 3 EIA směrnice nezahrnuje posuzování vlivů dotčeného záměru na hodnotu hmotného majetku; majetkové úxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxrany sledovaným touto směrnicí (C-420/11).
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xájmu EU [tzv. evropsky významné druhy, § 3 odst. písm. p) zák. o ochraně přírody a krajiny], druhy ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských stxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx o) zák. o ochraně přírody a krajiny]. Pojem „biologická rozmanitost“ definuje Úmluva o biologické rozmanitosti (č. 134/1999 Sb.) jako variabilitu všxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxhrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. Z hlediska komentovaného zákona lze biologickou rozmanitost chápat jako jednu z klíčoxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxlosti hodnoceny zájmy týkající se zachování diverzity zejména druhů a reprodukční kapacity ekosystémů včetně jejich vnitřních vazeb jako základníhx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxivů na životní prostředí je pak v závěru věty první ještě zdůrazněn v tom, že toto posuzování nehodnotí dopady koncepce či záměru na jednotlivé složky žixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxmi složkami, které je projevem vzájemné propojenosti ekosystémů i snahy zabránit přenášení znečišťování (v širším smyslu i poškozování) z jedné složxx xx xxxxxx xxxxxx
xoměrně širokým rozsahem posuzování je v konkrétních případech ovlivněno i vymezení dotčeného území, potažmo dotčených územních samosprávných celkx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x EIA (zejména přílohy č. 3, 3a, 4, 7 a 9), ale také do kritérií zjišťovacího řízení (přílohy č. 2 a 8) a náležitostí stanoviska EIA (příloha č. 6).
Souvisxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx úřad“), § 5 - způsob EIA, § 10b - způsob SEA, § 12 - způsob mezistátního posuzování, § 19 - autorizace, přílohy
Související xxxxxxxxx
§ 2 odst. 1 zák. o ochraně veř. zxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xx xx xxx x x x xxxxxxo zákona, - § 2 vodního zákona, - § 2 zák. o ochraně ovzduší, - § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Související legislativa EU:
čl. 3 EIA smxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xymezuje pro účely zákona několik základních pojmů. Pojmy uvedené pod písmeny g) až j) byly do zákona doplněny zákonem č. 39/2015 Sb., účinným od 1. 4. 201xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k posuzování projektovému, nikoli xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxojekt) jako provádění stavebních prací nebo výstavbu jiných zařízení nebo děl a dále jiné zásahy do přírodního prostředí a krajiny včetně těch, které sx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxení, činnosti a technologie s tím, že do působnosti zákona spadají stavby, zařízení, činnosti a technologie dvojího typu:
-
ty, které jsou uvedené v pxxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx
x
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (§ 45h a § 45i zák. o ochraně přírody a krajiny).
xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxanoviska orgánu ochrany přírody, které nevyloučí významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; v txxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx xx
Pojem „koncepce“ je základním pojmem pro strategické xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxkrétní opatření, jejichž realizací by definovaných cílů mělo být dosaženo. Termín koncepce je souhrnným označením pro veškeré strategické dokumentx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxsti dvouslovného spojení „plány a programy“. Zákonodárce zvolil při definování pojmu jednoslovný obrat „koncepce“, a to především proto, že byl v oblxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxedené.
Pod pojem „koncepce“ řadí zákon dokumenty označené jako strategie, politiky, plány nebo programy. Formální název či označení však není rozxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxahu. Proto by koncepcí ve smyslu zákona byly i dokumenty označené jiným slovem (např. osnovy), pokud by splňovaly všechny další zde uvedené podmínky.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxky) ohledně prosazování v praxi. Jen takové koncepce mají regulativní povahu, tj. ovlivňují jednání a chování svých adresátů. Těmi jsou podřízené orgxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xeřejné správy (státní správy a územní samosprávy). Právní předpis pak většinou stanoví (byť často pouze velmi stručně a torzovitě) procesní otázky zpxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxniků, které schvaluje jejich vedení). Z hlediska toho, zda jde o koncepci podle zákona, není však rozhodné, zda orgán veřejné správy koncepci zpracováxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je, že orgán veřejné správy rozhodl o jejím zpracování a že ji bude v konečné fázi schvalovat. Závěrečná část definice („nebo ke schválení předkládané“x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxávy ve smyslu Ústavy.
Při výkladu pojmů „záměr“ i „koncepce“ je vhodné připomenout i rozsudky Soudního dvora EU. Ve věci Kraaijeveld (C-72/95) soud xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt i u termínu „plán a program“ podle SEA směrnice. Při výkladu pojmu „plán“ lze připomenout rozsudek ve věci Komise proti Řecku (C-387/97), který se týkax xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx představující pouze řadu
ad hoc
normativních zásahů, které nejsou schopny konstituovat organizovaný a koordinovaný systém xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
Vlivy každého záměru se vztahují k určitému území, přičxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxce. Obdobné je to i u koncepcí - některé zasahují svými vlivy pouze obec, popřípadě několik obcí, jiné území kraje a jiné území celého státu.
Protože nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn životního prostředí, ale i obyvatelstva (ve smyslu veřejného zdraví obyvatelstva) v tomto území žijícího.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdí v něm charakterizuje oznamovatel v oznámení záměru (část C přílohy č. 3), v oznámení podlimitního záměru (část III přílohy č. 3a) a v dokumentaci (čásx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx území vymezuje prostřednictvím katastrálních území obcí. Dotčené území může být přitom tvořeno i územím nacházejícím se za hranicemi ČR, tj. územím jxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx
Existence důvodných pochybností o rozsahu dotčenéhx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxly takové důvodné pochybnosti odstraněny. Ministerstvo životního prostředí, resp. orgán kraje jsou pak povinny ve stanovené lhůtě (15 dnů) počítané xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx
K písm. d)
Podle čl. 99 Ústavy se Česká republika člení na obce, kxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvného celku podle zákona navazuje na definici dotčeného území a zahrnuje v sobě ty územní samosprávné celky, do jejichž územního obvodu toto dotčené úzxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxci (část B bod I.8 přílohy č. 4), resp. předkladatel v oznámení koncepce (část C bod 2 přílohy č. 7).
xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxkonu samostatné působnosti nositeli některých oprávnění. Mezi nejdůležitější oprávnění patří podávat vyjádření k oznámení (§ 6 odst. 8) a dokumentaxx xx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx záměr, resp. koncepce prováděny mimo území ČR (§ 14 odst. 2 - vyjádření k oznámení, § 14 odst. 5 - vyjádření k dokumentaci, § 14b odst. 2 - vyjádření k návrhu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxníkem navazujícího řízení [§ 9c odst. 3 písm. a)]. Na druhé straně jsou v procesu posuzování vlivů na životní prostředí uloženy dotčeným územním samospxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx
K písm. e)
Podle čl. 79 odst. 1 Ústavy lze ministerstva a jiné správní úřady zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Obecnou definici dotčených xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xyto orgány hájí podle zvláštních předpisů, s tím, že analogicky jako v písmeni d) zahrnuje tato definice ty orgány, do jejichž územněsprávního obvodu zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xři tomto určení vychází z údajů uvedených v oznámení, resp. oznámení koncepce, a bere v úvahu hledisko věcné (druh záměru a koncepce) a hledisko územní (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxven přímo zákonem (
ex lege
):
-
Česká inspekce životního prostředí (její uvedení je poněkud neorganicky včleněno na konec písmene, které jinak podáxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (§ 23 odst. 5), a
-
Státní úřad pro jadernou bezpečnost pro vybrané záměry (nikoli tedy již koncepce) přímo související s působností tohoto ústřednxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpracovávaným v průběhu EIA a SEA. V případě strategického posuzování, mají navíc v době po schválení koncepce v rámci tzv. monitoringu povinnost sledxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxsterstva životního prostředí a orgánu kraje. V kompetenčních ustanoveních zákona (§ 20 až 22) je mj. jednoznačným způsobem vymezeno, u kterých záměrů x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa životní prostředí je z pohledu státu výkonem státní správy - v případě krajů se tedy jedná o výkon přenesené působnosti. U krajů je od této činnosti nutnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxkon samostatné působnosti.
Příslušný úřad je orgánxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxmitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení (§ 6 odst. 3), závěr zjišťovacího řízení (§ 7 odst. 5 a 6), zajišťuje konání veřejného projednání záměru (§ 17, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx 10g). V případě projektového posuzování je navíc v rámci každého navazujícího řízení příslušný úřad dotčeným orgánem ve smyslu § 136 spr. řádu, který pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
Doplnění pojmu „navazující řízení“ provedené zákonem č. 39/2015 Sb. znamenalo poměrně zásadní posun ohledně okruhu správních aktů, pxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxsko je odborným podkladem „pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů“ (srov. § 10 odst. 3 věta první ve znění do 31. xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxpu podle zvláštních právních předpisů“ (srov. § 10 odst. 4 věta třetí ve znění do 31. 3. 2015). Zákon tak nepodával jasné vymezení v tom, jaký je okruh těchxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xadatele k provedení (realizaci) záměru, resp. které je pro daný záměr správním aktem konečným (hlavním, finálním), anebo zda se za „rozhodnutí nebo opxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxominutelným podkladem pro vydání těch rozhodnutí, která již k provedení záměrů opravňují. Nejasnosti se násobily rovněž poměrně složitým systémem sxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxení, v nichž jsou vydávána rozhodnutí, pro něž má být stanovisko podkladem, přistoupil zákonodárce v roce 2015 k jasnějšímu vymezení těchto řízení, a tx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona“. Poznámka pod čarou č. 1a) pak příkladmo uváděla zvláštní právní předpisy, podxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Vymezení pojmu „navazující řízení“ prostřednictvím výše uvedených definičních znaků představovalo oproti stavu před 1. 4. 2015 posun - vylouxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xe jimi umístění nebo provedení záměru nepovoluje. Přesto však touto úpravou nebyly odstraněny všechny pochybnosti u některých konkrétních typů řízexxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkona. Jasné vymezení navazujícího řízení je přitom důležité nejen z hlediska aplikace relevantních procesních pravidel (viz § 9b a násl.), ale i okolnxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx obecné vymezení taxativním výčtem řízení, která budou ve smyslu komentovaného zákona navazujícím řízením.
A contrario
tedy platí, že řízení zde neuxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxměr nebo jeho změna nepodléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona (tzv. negativní závěr zjišťovacího řízení), nejsou dxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xsou vždy navazujícími řízeními, jsou-li vedena pro záměr nebo změnu záměru, které podléhají procesu EIA. V bodech 1 až 13 jsou uvedena konkrétní řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxch řízení uvedených v bodech 1 až 12 nebylo vedeno, avšak přesto jde o záměr spadající do působnosti zákona. Bod 14 se týká tzv. změnových řízení, která buxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 84 a násl.), stavební řízení (§ 108 a násl.), společné územní a stavební řízení (§ 94j), opakované stavební řízení [§ 129 odst. 1 písm. e)] a řízení o dodatxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (územní řízení s EIA) a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (spolexxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxka, a to ze dvou hledisek:
-
procesního - podle § 9b a násl. komentovaného zákona postupuje stavební úřad pouze tehdy, pokud příslušná ustanovení stavxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx
x
xxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxěn záměru, tj.
verifikace
(srov. § 10 odst. 8
in fine
komentovaného zákona).
V případě navazujícího řízení podle stavebního zákona je od roku 201x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxho zákona, tj. staveb leteckých (Úřad pro civilní letectví, § 36 odst. 3 zák. o civil. letectví), staveb drah (drážní správní úřad, § 7 odst. 1 zák. o dráháxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxacích) a vodních děl (vodoprávní úřad, § 15 odst. 1 vodního zákona).
Stavební zákon upravuje některé zjednodušující postupy, které za určitých podxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx. 1 věta druhá - veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, § 95 odst. 1 písm. b) - zjednodušené xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, § 118 odst. 5 - změna stavby před dokončením na základě oznámení stavebnímu úřadu s cexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxe regulační plán nahradit územní rozhodnutí (§ 61 odst. 2 věta třetí).
V případě změny stavby před dokončením stavební záměr nediferencuje, jaké všxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx provedení záměru či jeho lokality, tj. neměnila by se žádná stavební ani technologická část záměru ani jeho umístění (v praxi by šlo o změnu harmonogramx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxst. 3 stavebního zákona), resp. stavebního povolení (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).
U záměrů těžby nerostných surovin je navazujícím řízením řízení o stanovení dobývacího xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxska; vyhrazeným nerostem je například uhlí, ropa, zemní plyn či uran) a je
ex lege
považováno za jednu z forem územního rozhodnutí, konkrétně za rozhodxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxolení hornické činnosti v případě výhradních ložisek (§ 17 a násl. zákona o hornické xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxo dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu (stavební kámen, štěrkopísky apod.).
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xýstavbu (realizaci), ale i jeho provoz (viz k tomu část I.8 přílohy č. 6, uvádějící fáze záměru, k nimž se vážou podmínky stanoviska EIA). Proto jsou navaxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxegrovaného povolení (§ 3 a násl. zák. o integrované prevenci), řízení o vydání povolení provozu tzv. vyjmenovaného stacionárního zdroje [§ 11 odst. 2 pxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx zák. o odpadech). Obdobným typem je i řízení o vydání povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami (§ 8 vodního zákona).
Zřejmě spíše výjimečně budou navazujícími řízeními některá řízení další, a to za předpokladu, že se jedná o záměr v působnoxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxní, v němž je příslušné rozhodnutí vydáváno, také navazujícím řízením. V praxi by se mohlo jednat např. o řízení o povolení výjimek ze zákazů ve zvláště cxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx).
Bod 14 upravuje tzv. změnové řízení, v rámci něhož dochází ke změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle některého z výše uvedených bodů (1 až 13). xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x navazujících řízeních podle bodů 1 až 13 vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Změnové řízení je navazujícím řízením za předpokladu, že záměr (nexx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxá ve změně podmínek převzatých ze stanoviska EIA.
V případě povoleného záměru nemá již řízení vedené o změně vydaného rozhodnutí (u záměru povolovaxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxího charakteru) povahu navazujícího řízení. Jinak by tomu však bylo v případě, že by změna povoleného záměru naplnila parametry § 4 odst. 1 písm. b) a c) - xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxdnutí; řízení vedoucí k jeho vydání by v takovém případě již navazujícím řízením bylo, a to na základě bodu 13. Příkladem může být řízení o povolení změny xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxadech, kdy by se změna týkala podmínek převzatých ze stanoviska); pokud by pak změna byla na základě § 4 odst. 1 písm. b) a c) předmětem EIA (důvodem by byla xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxí, resp. povoleném záměru se analogicky aplikují rovněž na záměr povolovaný po částech nebo etapách. Zatímco části či etapy záměru, ke kterým již bylo vxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxu navazujícími řízeními pouze v případě, že jejich předmětem bude povolení změny záměru, která byla posouzena v procesu EIA (a k níž tedy bylo vydáno staxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xb a násl.
Navazujícími řízeními
a contrario
nejsou například řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xouhlasu (§ 122 stavebního zákona), řízení o vydání povolení k některým činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie (§ 9 odst. 1 atomového zákoxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx. o ochraně přírody a krajiny), řízení o výjimkách ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 56 zák. o ochraně přírodx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxiz výše).
K písm. h)
Široká definice pojmu veřejnost provedená v návaznosti na znění EIA směrnice i SEA směrnice v sobě zahrnuje jak osoby fyzické, txx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxání strategické používá termínu každý (§ 10c odst. 3, § 10f odst. 5, § 14a odst. 2) - po obsahové stránce mezi tím však není rozdíl.
Pravidla pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxesponduje s povinností správního orgánu příslušného k vedení těchto řízení uvést v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádání připomínek veřejnosti. Txxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí z EIA směrnice a resp. Aarhuské úmluvy. Podle EIA směrnice se dotčenou veřejností rozumí „veřejnost, která je nebo by mohla být ovlivněna rozhodovacíxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx že nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí a splňující požadavky vnitrostátních právních předpisů mají na rozhodování ve věcexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůtách (čl. 6 odst. 3), právo účastnit se rozhodovacích procesů včetně možnosti podávat své připomínky a stanoviska (čl. 6 odst. 4) a v neposlední řadě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxho přístupu dotčené veřejnosti k právní ochraně).
Otázku vnitrostátního vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a to především ve vztahu k aktivní žalobní legitimaci nevládních organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí. Soudní dvůr EU se ve svxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxustnými vnitrostátními kritérii žalobní legitimace. Jako příliš
restriktivní
, a tedy s EIA směrnicí již neslučitelná omezení žalobní legitimace chxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxedí pouze na ty, jejichž počet členů přesahuje stanovenou hranici (C-269/08), podmínku být více či méně blízkým sousedem zařízení a podmínku být nějakxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxustné, aby vnitrostátní zákonodárce omezil práva, jejichž porušení může být uplatňováno jednotlivcem v rámci žaloby, pouze na subjektivní práva, avxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxzce rozsahu soudního přezkumu Soudní dvůr EU judikoval, že EIA směrnice nedovoluje omezit důvody, které může žalobce vznést na podporu soudní žaloby (xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákonodárce oprávněn stanovit zvláštní procesní pravidla (nepřípustnost argumentu vzneseného zneužívajícím způsobem či nikoli v dobré víře apod.xx
Podle definice uvedené v komentovaném ustanovení spadají pod pojem „dotčená veřejnost“ dvě kategorie subjektů - tzv. přímo doxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxoprávné účastenství v klasickém slova smyslu (§ 27 spr. řádu).
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxutím vydaným v navazujících řízeních dotčeny ve svých právech či povinnostech. Jsou jimi fyzické či právnické osoby, kterým svědčí subjektivní právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x § 109 stavebního zákona, § 7 zák. o integrované prevenci apod.), účastníky těchto navazujících řízení.
Do definice dotčené veřejnosti spadají dále tzv. environmentální právnické osoby. Podle § 144 odst. 1 obč. zák. lze právnickou osobu ustavit ve veřxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxkoník na
korporace
(§ 210 a násl.),
fundace
(§ 303 a násl.) a ústavy (§ 402 a násl.). Tyto typy právnických osob soukromého práva mohou náležet mezi dotčxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxe zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví) a druhá negativně (hlavní činností právnické osoby nesmí být xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xsou - vedle obchodních společností a družstev - soukromoprávními korporacemi. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, který mohou založit axxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen; naopak podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže (§ 217 odst. 1 oxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx je jejich činnost (podání odvolání, žádost o účast v navazujícím řízení) v konkrétním případě podpořena určitým počtem fyzických osob, a to formou podxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxna od jejího vzniku (tj. zápisu do příslušného rejstříku) a je zákonem stanovena na tři roky. Pokud má právnická osoba zájem přihlásit se do navazujícíhx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxhodným dnem den vydání rozhodnutí. Zákon sice odkazuje pouze rozhodnutí podle § 7 odst. 6 (závěr zjišťovacího řízení, kterým příslušný úřad stanoví, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxjícím řízení podle § 9c odst. 4, neboť zde se jedná o případ, kdy dotčená veřejnost nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
V případě ostatních právxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxpisy nejméně 200 osob. Zákon tak odvozuje legitimitu pro definované procesní úkony právnické osoby od určité reprezentativnější podpory této právnixxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdující, poměrně široká práva:
-
podat odvolání proti závěru zjišťovacího řízení, kterým příslušný úřad stanoví, že záměr nebo jeho změna nebudou pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxst takového rozhodnutí (§ 7 odst. 9),
-
stát se účastníky navazujícího řízení (§ 9c odst. 3),
-
podat odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx x
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxím řízení a napadat jeho hmotnou nebo procesní zákonnost (§ 9d odst. 1).
K písm. j)
Pojem podporující podpisová listina se vztahuje k environmenxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení. Takové environmentální právnické osoby musejí připojit podpisovou listinu s podpisy nejméně 200 osob k příslušnému podání, tj. k odvolání nexx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxdena v § 9e zákona.
K písm. k)
Oznamovatelem (v praxi se někdy hovoří o investorovi), tedy osobou hodlající provést záměr, může být osoba fyzická i oxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxditelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy, Ředitelství vodních cest je organizační složkou stáxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdkládá oznámení záměru (§ 6 odst. 4), zajišťuje zpracování dokumentace (§ 8 odst. 1) a předkládá stanovisko EIA jako jeden z podkladů v navazujících řízxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xx17, a to jako transpozice pojmu „posuzování vlivů na životní prostředí“ v revidované EIA směrnici [čl. 1 odst. 2 písm. g)]. Protože komentovaný zákon je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxi znění směrnice EIA - nezbytné doplnit do definice i slovo „záměrů“, aby bylo zřejmé, že se definice vztahuje pouze na oblast EIA. Definice uvádí pět proxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xa životní prostředí, její projednání, zpracování posudku a vydání stanoviska), poslední procesní krok (zahrnutí stanoviska do příslušného rozhodnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxze částečně - v podobě speciálních pravidel pro navazující řízení (§ 9b a násl.).
Od definice „posouzení vlivů záměrů na životní prostředí“ je nutno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x x x x x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxategické, jednak může zahrnovat i fáze předcházející posouzení vlivů záměrů na životní prostředí - tedy fázi zjišťovacího řízení, popřípadě i tzv. prxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx“ fakticky není.
K písm. m)
Definice pojmu „povolený záměr“ velmi úzce souvisí s definicí navazujícího řízení podle písmene g). Povolený záměr je txxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxst, že záměr - a analogicky i jeho část nebo etapa - je povoleným záměrem, má význam, pokud ještě před realizací záměru bude vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx xxxezení věcné působnosti zákona, konkrétně pro § 4 odst. 1 písm. d) a e), kde jsou uvedena kritéria pro určení, zda podlimitní záměr, resp. jeho změna, bude x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxou limitní hodnotu - tedy limitní hodnotu uvedenou u příslušného záměru (v praxi se někdy hovoří o tzv. dolní limitní hodnotě). Z definice tedy vyplývá, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxgorii II, kde zákon limitní hodnotu neuvádí (srov. např. body 20, 21, 57 a 58).
Podlimitní záměr, resp. jeho změna může být předmětem zjišťovacího říxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxvené lhůtě oznamovateli, zda podlimitní záměr, resp. jeho změna bude podléhat zjišťovacímu řízení, či nikoli. Jedná se tedy o jakési předběžné posouzxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxedmětem procesu EIA, nýbrž je teprve vedeno zjišťovací řízení ve screeningové podobě.
Související ustanovení:
§ 4 - předmět EIA, § 6 - oznámení, § 9a - závazné stanovisko EIA, § 9b a násl. - navazující řízení, § 10 - spojená řízxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxtanovení, přílohy č. 1, 3, 3a, 4, 7 a 9
Související předpisy:
čl. xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxx x x xxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxtectví, - § 7 odst. 1 zák. o dráhách, - § 16 odst. 1 zák. o pozem. komunikacích, - § 8, § 15 odst. 1 vodního zákona, - § 3 a násl. zák. o integrované prevenci, - § 14 xxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
čl. 2 písm. a) a d) SEA směrnice,
čl. 1 odst. 2 EIA směrnice
Díl 2
Posuzování vlivů záměru na živxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K hlavě I dílu 2
xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxž procesní povahy a upravují oznámení včetně speciálního postupu u podlimitních záměrů (§ 6), zjišťovací řízení a jeho závěr (§ 7), dokumentaci (§ 8), pxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xízení a podmínek soudního přezkumu rozhodnutí v nich vydaných (§ 9d). Nově doplněné ustanovení § 10 obsahuje speciální pravidla pro posuzování vlivů sxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxím vlivů na životní prostředí (tzv. spojená řízení).
Vyxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxm:
písm. a)
uvádí, co je předmětem EIA vždy - konkrétně jde o zde uvedené záměry a některé jejich změny,
písm. b) až h)
uvádějí, co je předmětem EIA potxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxady.
Odstavce 2 až 4 stanoví tzv. negativní předmět posuzování, tj. případy, kdy některé záměry nemusejí při splnění stanovených podmínek být přexxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx
x xxxxx x
Některé záměry a zmxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxčtovou formou jednotlivé typy (druhy) záměrů, které jsou předmětem EIA vždy (kategorie I), a záměrů, které jsou předmětem posouzení, pokud se tak stanxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxt) a jeho cílem je zjistit, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxvotní prostředí, tj. procesu EIA (§ 7 odst. 2).
Soudní dvůr EU projednával ve věci screeningu větší množství případů, v nichž řešil zejména otázku mexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx proti Spolkové republice Německo, C-72/95 ve věci Kraaiveld, C-392/96 ve věci Komise proti Irsku, C-332/04 ve věci Komise proti Španělsku, C-2/07 ve vxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xtj. EIA) a dále že při případném stanovování prahových hodnot a kritérií musí národní zákonodárce vycházet ze všech tří výše uvedených faktorů - nelze txxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxna, kdyby členský stát prostřednictvím prahových hodnot a kritérií vyloučil celou kategorii záměrů z povinnosti provést EIA. Speciálně v otázce mezí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xůvodním znění tuto otázku nijak neupravovala. V praxi navíc není ojedinělé, že nejdůležitější závěry některých rozsudků jsou následně promítnuty do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxé hodnoty a kritéria, na jejichž základě nemusejí být záměry předmětem EIA ani screeningu.
Podoba přílohy č. 1 v nynějším znění je výsledkem novely - xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxmulační a systematické (např. sloučení dvou samostatných tabulek podle předchozího znění přílohy do tabulky jediné). Obecným cílem nového znění příxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxentaci v příloze.
Jednotlivé typy záměrů jsou v příloze uvedeny pod číselnými body. Každý bod obsahuje v následujícím sloupci slovní popis daného txxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxakem daného bodu, tj. pokud záměr danou číselnou hodnotu nenaplní, nebude vůbec předmětem zákona. Další sloupce vyjadřují zařazení daného typu záměrx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xřípadě příslušným úřadem (symbol x). Číselné hodnoty uvedené v těchto sloupcích představují limitní hodnoty, které se vážou ke kapacitě nebo rozsahu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxným úřadem.
Pokud je číselná hodnota v jednom řádku uvedena ve více sloupcích (např. bod 48), za určující se považuje sloupec, v němž byla hodnota dosxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xrávě sloupec, v němž je tento dosažený limit uveden. Naplňuje-li nějaký záměr dikci některého bodu, ale svou kapacitou nebo rozsahem nedosáhl limitní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxřadit záměr pod více bodů přílohy č. 1, platí, že speciální (konkrétní) znění bodu (např. těžba ropy nebo těžba uranu) má přednost před obecnějším zněníx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxe kategorie I, a bude tedy xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx změn záměru není rozhodné, kdy byl záměr povolen, popř. i proveden (realizován) - zda za účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., předchozí právní úpravy (zákxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xritériem je okolnost, že se má jednat o změnu záměru uvedeného v příloze č. 1. Právě proto, že zákon uvádí „změny každého záměru uvedeného v příloze č. 1“, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxho stanovit, zda se jedná o změnu podle tohoto ustanovení.
K odst. 1 písm. a)
Zde uxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xich zákon předpokládá, že jejich provedení může vždy závažně ovlivnit životní prostředí (§ 1 odst. 2). U těchto záměrů je stanovisko EIA vždy podkladem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxení v příloze č. 1, což mj. znamená, že některé typy záměrů jsou předmětem EIA, ať je jejich kapacita či rozloha jakákoli (např. body 8 až 12). U změn záměrů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxi I uvedena. Slovem „vlastní“ zákonodárce zdůrazňuje, že rozhodnými jsou parametry samotné změny, nikoli záměru (ať už před změnou, či po ní). Jinými sxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxí v kategorii I limitní hodnota uvedena, budou spadat pod písmeno b).
Pokud oznamovatel nepředloží místo oznámení přímo dokumentaci, k čemuž jej záxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nýbrž tzv. scopingovou (z angl. scope = rozsah, předmět) - jeho cílem je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace (§ 7 odst. 1 v návětí).
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve screeningové podobě. Slova „které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí“ je nutno chápat shodně jako formulaci „jejichž provedxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxt o významné zvýšení kapacity nebo rozsahu záměru nebo o významnou změnu jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání. Pokud změna záměru napxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na životní prostředí, bude taková změna předmětem posuzení vlivů záměru na životní prostředí (srov. též § 7 odst. 2 věta první).
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxa nebo rozsah záměru zvýšit o 25 %. Záměry, které tuto exaktně stanovenou hodnotu nenaplnily, byly tudíž zcela mimo působnost zákona. Toto řešení však jxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xčinností od 27. 4. 2006 dosavadní hranice 25 % v případě zvýšení kapacity nebo rozsahu záměru v souvislosti s realizací jeho změny zrušila a stejně jako u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxho případu. V případě důvodných pochybností, zda v konkrétním případě jde o změnu záměru ve smyslu komentovaného ustanovení, či nikoli, vydá Ministerxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxx xefinované změny, které mohou být dvojího druhu:
-
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li u daného zxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxsah záměru nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání.
Pro první skupinu změn platí analogicky, co bylo uvedxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxu skupinu změn platí analogicky, co bylo uvedeno u písmene b), a to včetně posuzování kritéria významnosti.
Pokud by v důsledku jakékoli změny záměrx xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxzení kritéria významnosti (viz slovo „zejména“) za to, že taková změna by mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí, a proto by měla být takx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxé mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, budou tyto záměry a změny záměrů předmětem posouzení vlivů záměru na životní prostředí (viz txx x x xxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx. Praktické to může být například v případě záměrů podle písmen b) a c), u nichž lze významné vlivy na životní prostředí od počátku předpokládat, a investxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxy až v závěru zjišťovacího řízení. Přímé předložení dokumentace není možné v případě záměrů spadajících do režimu mezistátního posuzování (§ 11) a dálx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxt ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 zák. o ochraně přírody a krajiny).
K odst. 1 písm. d)
Z hlediska věcxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxx. závěr zjišťovacího řízení stanoví, zda záměr, resp. jeho změna podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí (srov. § 7 odst. 5). Pokud daný zámxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxx xx 2006). Takovéto nastavení limitních hodnot v kategorii II bylo v zákoně provedeno zřejmě s úmyslem vyloučit z působnosti zákona záměry, u nichž se zákoxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxmnosti“ zvýšení kapacity nebo rozsahu záměru (25 %) u změn záměrů však i tato úprava vyvolala kritiku Komise, která namítala, že jde o obcházení základnxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xvora EU (C-431/92 ve věci Komise proti SRN a C-392/96 ve věci Komise proti Irsku) Komise k české úpravě uvedla, že pro většinu záměrů obsažených v kategorxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxných záměrů, citlivost území, které by mohlo být záměrem ovlivněno, či existence vlivů přesahujících státní hranice), což může vést v praxi k tomu, že zxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxžně ovlivnit životní prostředí. Následné dvě novely zákona (zákon č. 163/2006 Sb. a zákon č. 216/2007 Sb.) proto změnily právní povahu tzv. dolních limxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
Zákon č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 2017, výslovně definoval podlimitní záměr [§ 3 písm. n)] a zejména nově stanovil kritéria, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxening) bylo vedeno u velmi širokého okruhu podlimitních záměrů, avšak v naprosté většině případů (podle statistik 98 %) s konstatováním, že podlimitnx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxem na tento fakt a také na potřebu omezení značné administrativní zátěže, která byla s postupem podle § 6 odst. 2 a 3 zákona na straně krajských úřadů spojexxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa č. 3a) podáváno, resp. pre-screeningové řízení podle § 6 odst. 2 a 3 je vedeno pouze u podlimitního záměru, který kritéria naplní; v opačném případě podxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxina podlimitních záměrů podléhajících postupu podle § 6 odst. 2 a 3 zúžila. Obě nová kritéria v sobě nicméně propojila všechna nezbytná hlediska (viz výxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisů (vydávání závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů) nejsou nijak dotčeny. Pre-screeningové řízení podle komentovaného zákona je tax xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx významný vliv na životní prostředí - v takovém případě bude podlimitní záměr na základě sdělení k podlimitnímu záměru (srov. § 6 odst. 3) předmětem zjišxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xda podlimitní záměr spadá do působnosti zákona, se týká povahy a velikosti záměru a spočívá v dosažení alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty. Limitní hxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxici podlimitního záměru uvedenou v § 3 písm. n)], jde o limitní hodnotu uvedenou v posledních dvou sloupcích přílohy č. 1.
Druhé kritérium se váže k umxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx chráněnými územími, resp. jednotlivými kategoriemi zvláště chráněných území podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou národní parky (§ 15 a násl.xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx) a přírodní památky (§ 36). Národní parky a chráněné krajinné oblasti jsou tzv. velkoplošnými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxximkou chráněné krajinné oblasti) může vyhlásit z důvodu ochrany před rušivými vlivy z okolí (§ 37 odst. 1 zák. o ochraně přírody). Pokud se ochranné pásmx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxc zvláště chráněného území. To, zda ochranné pásmo bude v konkrétním případě vyhlášeno, či nikoli, je na uvážení orgánu ochrany přírody příslušného k vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx záměr, který dosáhne alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a jeho umístění je (alespoň zčásti) navrženo ve zvláště chráněném území nebo jeho ochrannéx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxšťovací řízení (příloha č. 2) příslušný úřad do 15 dnů ode dne předložení oznámení podlimitního záměru oznamovateli sdělí, zda bude podlimitní záměr pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x xxx
xxxxx xxxxéria pro posuzování podlimitního záměru naplněna nejsou, popřípadě je naplněno pouze jedno z nich, není daný podlimitní záměr, resp. změna podlimitnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxtých okolností předmětem zjišťovacího řízení, mohou být i změny podlimitních záměrů předmětem řízení podle § 6 odst. 2 a 3. Zákonem č. 326/2017 Sb. nově xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxlky (ať už z hlediska kapacity/rozsahu, nebo z hlediska časové realizace) prováděný v úmyslu vyhnout se postupům podle komentovaného zákona, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxmitního záměru do působnosti zákona představuje mechanismus, kterým se zákonodárce snažil salámování zamezit. Co se povahy změn týče, definičními zxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx záměrů obecně [srov. písmena b) a c)].
Pokud změna stávajícího podlimitního záměru sama o sobě naplní alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a zárovxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xx x xxxxxdě podlimitního záměru nacházejícího se na zvláště chráněném území nebo v jeho ochranném pásmu jsou kritéria přísnější - postačuje, že změna sama o sobx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xení.
Otázku salámování několikrát řešil i Soudní dvůr EU, který ji vnímá jako jednoznačně rozpornou s unijním právem, neboť je tím obcházen cíl EIA sxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxo umístění, byly před vydáním povolení posouzeny z hlediska svých vlivů na životní prostředí) a účelovým dělením záměru není možno vzít v úvahu kumulatxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x písm. f)
xxxxx xxxxxxx záměrů, které jsou předmětem zjišťovacího řízení, představují záměry, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody mohou samostatně nebo ve spojexx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxny); v praxi se někdy označují jako tzv. naturové záměry. Co se týče pojmu „záměr“, zákon zde úmyslně odkazuje na § 3 písm. a) bod 2, neboť záměry uvedené v bxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstí, že všechny záměry (ať už v příloze č. 1 jsou uvedeny, či nikoli), u nichž hrozí významný vliv na lokality soustavy
Natura
2000, budou spadat do působxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1, jde v praxi o méně časté případy - přesto pokud odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zák. o ochraně přírody a krajiny (vydxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx, bude i u takového záměru provedeno screeningové zjišťovací řízení.
K odst. 1 písm. g)
Na rozdíl od předchozích písmen se toto písmeno vztahuje na pxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxi na tzv. verifikaci, tj. ověření změn záměru prováděné v rámci navazujícího řízení příslušným úřadem (§ 9a odst. 6). Pokud je výsledkem
verifikace
nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxli celý záměr) předmětem screeningového zjišťovacího řízení.
K odst. 1 písm. h)
Stejně jako v předchozím případě se i zde jedná o případy záměrů, u nxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xelze prodloužit v důsledku naplnění jedné či více podmínek uvedených v § 9a odst. 4 (došlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxy, kdy platnost stanoviska nelze prodloužit z důvodu výše uvedených xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zahájeno podáním oznámení, a to ve lhůtě stanovené příslušným úřadem. Bude-li zjišťovací řízení ukončeno s tím, že daná část nebo etapa záměru nebude pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení bude závěr, že daná část nebo etapa záměru bude posuzována v procesu EIA (a také pokud oznamovatel nepředloží oznámení ve stanovené lhůtě), prodxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí.
K odst. 2
Na základx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxna - nebude předmětem procesu EIA ani zjišťovacího řízení (viz slovo „posuzování“) s tím, že důvody se vztahují k účelu daného záměru. Prvním důvodem je xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xx xxjednalo v případě, že by záměr sice sloužil obraně, avšak současně by měl i účely jiné. Druhou skupinou případů jsou tzv. mimořádné civilní události (v pxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxě skupiny případů je to, že provedení EIA, resp. zjišťovacího řízení by takové účely mohlo nepříznivě ovlivnit. V prvním případě by nepříznivé ovlivněxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xřípadě by provedení posuzování mohlo být na úkor naléhavé potřeby realizace záměru, který zabrání dalším škodám na jedné nebo více hodnotách uvedenýcx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxrétním případě vždy vláda; žádnému jinému orgánu zákon toto oprávnění nedává. Současně však platí, že ani při naplnění zde uvedených důvodů není vláda xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxe tedy vykonává působnost v oblasti veřejné správy spočívající v rozhodování o právech a povinnostech konkrétních osob. Z tohoto důvodu má vláda postaxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x34) a výsledné rozhodnutí (v praxi bude mít podobu usnesení, v souladu s jednacím řádem vlády) bude moci být předmětem soudního přezkumu podle § 65 a náslx xx xx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxl. 2 odst. 4) je výslovně akcentována výjimečnost použití tohoto ustanovení. Podmínku nepříznivého ovlivnění účelu záměru je nutno chápat ve stejném xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxgující na mimořádnou civilní událost ve smyslu odstavce 2.
Další podmínkou aplikace výjimky podle komentovaného ustanovení je výrazná převaha vexxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxního prostředí a veřejného zdraví. Jedná se o příklad poměřování (vážení) vícero veřejných zájmů mezi sebou, které lze najít i v jiných předpisech, včexxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo zájmu a jeho prokazování v konkrétním správním řízení se vícekrát vyjadřoval i Ústavní soud, který mj. judikoval, že veřejný zájem je v konkrétní věci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přitom zdůraznil, že veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování o určité otázce a nelze jej v konkrétní věci
a priori
stanovit - proto je zjišťoxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x27/2005 Sb., a nález sp. zn. Pl. ÚS 24/08, vyhlášený pod číslem 124/2009 Sb.).
Obdobně jako u výjimky podle odstavce 2 i o aplikaci této výjimky může roxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxriálu pro schůzi vlády zde však navíc musí být vždy i vyjádření Ministerstva životního prostředí; z obsahového hlediska jej zákon nevymezuje, nicméně x xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxlivnění účelu záměru. Z hlediska povahy rozhodnutí vlády a soudního přezkumu platí analogicky to, co je uvedeno v komentáři k odstavci 2.
Pokud vládx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx; v příslušném usnesení vlády by samozřejmě měli být nositelé úkolů jednoznačně identifikováni. Co se týče stanovení jiné formy posuzování, má vláda jxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxtavit např. posuzování s vynecháním některých náležitostí procesu (např. veřejného projednání) nebo některých údajů v oznámení, dokumentaci apod. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xomentované ustanovení uvádí některé povinnosti pro případ, že vláda rozhodne o vyloučení konkrétního záměru z posuzování podle odstavce 3. Ohledně pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmentace, vyjadřování apod. Fakticky tedy platí, že u záměru, který by jinak spadal do režimu mezistátního posuzování, by měla vláda při jeho vyloučení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xxxylo možno splnit (a to přesto, že zákon počítá pouze s přiměřenou aplikací těchto ustanovení) a navíc by hrozilo, že dotčený stát bude informován a bude mx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xe vztahuje k tzv. naturovým záměrům, tj. k těm, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx43/EHS) nepřipouští žádné výjimky z povinnosti provedení naturového hodnocení. Pokud tedy vláda rozhodne podle odstavce 3 o vyloučení záměru z posuzxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxhradně autorizovanou osobou podle § 45i odst. 3 zák. o ochraně přírody a krajiny. Na rozdíl od obecného postupu v rámci EIA však naturové posouzení nemá nxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxutí není stanovisko EIA, ale pouze naturové posouzení, resp. - jak uvádí komentované ustanovení v poslední větě - jeho „závěry“. Z povahy věci by takové xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlity nebo ptačí oblasti), jako je tomu u stanoviska EIA (srov. část I.8 a I.9 přílohy č. 6), aby je orgán příslušný ke schválení záměru mohl zahrnout do svéxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxlen, pouze pokud ze závěru naturového posouzení vyplyne, že záměr nemá významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost lokality soustavy
Nxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xchválena pouze varianta s nejmenším možným významným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a až po uložení sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxně způsobu a doby sledování nezbytných pro vyhodnocení jejich účinnosti, stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě podnětu orgánu přísluxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xotvrdí vyjádřením orgán ochrany přírody, který je stanovil (§ 45i odst. 11 zák. o ochraně přírody a krajiny).
Související ustanovení:
§ 1 (odst. 2) - předmět zákona, § 3 písmx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xtavební záměry, § 11 - předmět mezistátního posuzování, § 16 - zveřejnění informací, § 21 a § 22 - výkon státní správy, příloha č. 1, 3 a 3a
Související xxxxxxxxx
x xx x xxxxxx x xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxí legislativa EU:
čl. 1 odst. 3, čl. 2 odst. 4, čl. 4 odst. 1, 2 a 3, příloha I a II EIA smxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
U každého záměru se v rámci EIA posuzují (tj. zjišťují, popisují a vyhodnocují) vlivy na životní proxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
obligatorní
náležitost každého posuzování, tj. provádí se vždy. Tomu odpovídají i obsahové požadavky na dokumenty předkládané v procesu EIA a také oxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxty umístění záměru (v jaké lokalitě, např. v rámci plochy vymezené územním plánem, má být umístěn), kapacitní (kapacita záměru, tj. objem produkce či jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxpných technik - BAT) a časové (kdy bude zahájena realizace záměru, popřípadě jeho provoz). Specifickou formou alternativního řešení je pak tzv. nulovx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxn. Významné je to např. u záměrů pozemních komunikací (např. jaký bude mít neprovedení obchvatu obce vliv na kvalitu ovzduší a hladinu hluku v obci v přípxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxcně povinnost zpracovávat u záměrů posuzovaných v procesu EIA varianty (s jednou výjimkou - viz níže). Pokud se nicméně jedná o záměr posuzovaný v obligxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxvody pro svou volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí (§ 6 odst. 4 věta třetí, část B bod I.5 přílohy č. 3). Návrh nové varianty může navíc být za podmínex x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxnovaným cílem. Jedná se o záměr, u něhož závěry tzv. naturového posouzení nevyloučily významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evroxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx odst. 3 zák. o ochraně přírody a krajiny v návaznosti na odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zák. o ochraně přírody a krajinyx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na lokality soustavy
Natura
2000, musí oznamovatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je významný negativní vliv vyloučit nebo v případě, že vxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlternativní řešení s výše uvedeným cílem a současně dává preferenci takové variantě, díky níž by se významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xarianty zpracované s tímto cílem musejí být v rámci naturového posouzení vyhodnoceny speciální autorizovanou osobou. Od účinnosti zákona č. 326/201x xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxt zohledněno. Zákon výslovně vyžaduje, aby v případě významného negativního vlivu bylo oznámení předloženo ve variantách (§ 6 odst. 6).
Pokud je záxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxípadě sám rozhodne zpracovat oznámení s více variantami), bude součástí závěru zjišťovacího řízení i výsledek vyhodnocení jednotlivých variant z hlxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xjišťovacího řízení je rovněž výsledkem úpravy provedené zákonem č. 326/2017 Sb. a představuje významný posun oproti předchozí právní úpravě. Nový poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xe spojených řízení podle stavebního zákona (srov. též § 10), tak na ostatní záměry, u nichž bude proces EIA veden. Důsledkem této změny bude nepochybně zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx x xxílohy č. 4). Pořadí variant je v takovém případě náležitostí posudku (část II.3 přílohy č. 5) a musí být i součástí odůvodnění stanoviska EIA (část II.4 pxxxxxx xx xxx
x xxxxx x
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxzují (tj. zjišťují, popisují a vyhodnocují) významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví v rozsahu uvedeném v § 2 (včetně interakcí mezi nimi)x x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxímé (např. dopady, které se mohou objevit na jiných lokalitách, jako výsledek komplexního působení dané činnosti), a to jak pro provedení, tak pro neprxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxesu EIA, konkrétně oznámení a dokumentace. Kromě údajů o oznamovateli proto mezi náležitosti vždy patří údaje o záměru, tj. základní údaje, dále údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx o stavu životního prostředí v dotčeném území a údaje o vlivech záměru na životní prostředí a veřejné zdraví - míra podrobnosti se samozřejmě liší podle txxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx
x xxxxx x
Pojem „dlouhodobý záměr“ sice zákon přímo nedefinuje, nixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xealizaci - příkladem jsou záměry dopravní infrastruktury (srov. body 44 a násl. přílohy č. 1) či záměry těžby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxění jeho celkových vlivů.
Do 31. 10. 2017 bylo součástí tohoto ustanovení také pravidlo, podle něhož se v procesu EIA vychází ze stavu životního prosxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxny, se dal dovodit pouze výkladem - především z faktu, že kumulativní hledisko je jedním z kritérií zjišťovacího řízení (část I bod 2 přílohy č. 2), ale taxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxno, a to i s ohledem na novou definici posouzení vlivů na životní prostředí [§ 3 písm. l)], podle níž je proces EIA zahájen zpracováním, resp. následně přexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xznámení (§ 6 odst. 2 věta druhá), tak u dokumentace (§ 8 odst. 4 věta druhá). Do „stavu poznatků“ je třeba řadit i poznatky o dotčeném území.
K odst. 3
Usxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxigační opatření uvedená ve stanovisku EIA ve formě podmínek a požadavků k ochraně životního prostředí (část I bod 8 přílohy č. 6). Vlivy na životní prostxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxebního zákona).
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxu sanací nebo rekultivací území. Povinnost sanace je zakotvena zejména v následujících předpisech: zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině [§ 4 odst. 1 písm. f) zák. o ochraně z. p. f.], zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (hxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§ 31 odst. 5 horního zákona), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - povinnost provozovatele skládky zajistit po ukončexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx].
Z hlediskx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxem k danému záměru mohly nastat v důsledku závažné nehody nebo katastrofy. Závažnou nehodou ve smyslu komentovaného ustanovení může být podle povahy zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxm. d)]. Katastrofou ve smyslu komentovaného ustanovení může být například povodeň. Co se týče dokumentů zpracovávaných v rámci EIA, jsou rizika havárxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx
x xxxt. 4
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xako jeho nejdůležitější výstup, který odpovídá povaze EIA jako klíčového preventivního nástroje v oblasti ochrany životního prostředí (srov. část Ixx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxých významných negativních vlivů záměru na životní prostředí. Charakteristika mitigačních opatření musí být uvedena již v oznámení (část D.4 xxxxxxx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxů na životní prostředí provedením záměru“) je nutno odlišovat kompenzační opatření ukládaná v případě prokázání negativního vlivu záměru na příznivx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxxxaně přírody a krajiny („vytvoření podmínek pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokalxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě dožádání orgánu příslušného ke schválení záměru s tím, že uložená kompenzační opatření musejí být zajixxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xchrany přírody o zajištění kompenzačních opatření je takové rozhodnutí vykonatelné (§ 45i odst. 11 zák. o ochraně přírody a krajiny).
Monitoring pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxringu (např. jaké látky či jiné parametry jsou sledovány), způsob monitoringu (např. měření jednorázové či kontinuální) a dobu jeho provádění. Poslexxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xmíněn pouze u náležitostí stanoviska (část I.8 přílohy č. 6 ve znění před novelou). Od 1. 11. 2017 jsou tedy monitoringová opatření nedílnou součástí cexxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxežitostí stanoviska (část I.9 přílohy č. 6).
V souvislosti s monitoringem směrnice EIA zdůrazňuje cíl zamezit duplicitním procesům (čl. 8a odst. 4xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxklad je možno uvést zařízení spadající do režimu integrované prevence, u nichž jsou monitoringová opatření jednou z obligatorních náležitostí řízenx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxci EIA nepřekrývala s monitoringovými opatřeními podle jiných předpisů.
Související ustanovení:
§ 2 - rozsah posuzování, § 10b - způsob SEA, pxxxxxx xx xx xx xx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 45h, § 45i zák. o ochraně přírody a krajiny
Související legislativa EU:
čl. 3, příloha IV EIA směrnice
Oznámenx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxvení upravuje podání oznámení, jeho náležitosti, zveřejnění a možnost podávat k němu vyjádření. Po novelách provedených zákony č. 163/2006 Sb. a č. 2xxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxho záměru, a postup, kterým příslušný úřad stanoví, zda podlimitní záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení či nikoli.
Zákon č. 225/2017 Sb. doplnix xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxsti (krajskému úřadu), v jehož územně správním obvodu je záměr navržen. Otázku, zda je v konkrétním případě příslušným úřadem Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx
Pro záměr navrhovaný na území více krajů (v praxi jde např. o pozemní komunikace nebo jiné typy liniových staveb), u něhož by připadalo v úvahu více kxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxem v rámci procesu EIA.
Podání oznámení může (ale nemusí) předcházet tzv. předběžné projednánx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxon č. 163/2006 Sb. a zákon č. 216/2007 Sb.), a to v reakci na upozornění Evropské komise, podle níž předchozí znění zákona nebylo v plném souladu s EIA směrxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx
xx xxxx
xředpokládalo, že v žádném případě nemohou mít závažné vlivy na životní prostředí, a proto ani nemohly být předmětem zjišťovacího řízení (jedinou výjixxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxropská komise nepovažovala za dostatečné s odkazem na judikaturu Soudního dvora EU, když uváděla, že taková právní úprava umožňuje provádět tzv. saláxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxce nejprve (zákon č. 163/2006 Sb.) reagoval rozšířením mechanismu zjišťovacího řízení i na podlimitní záměry. Již po krátké době se však ukázalo, že v dxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxů, do jejichž
gesce
problematika podlimitních záměrů patří. Následnou novelizací o rok později (zákon č. 216/2007 Sb.) byla proto pro podlimitní zámxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlení informován, zda podlimitní záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení, či nikoli (tzv. pre-screening). xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxných kritérií, jejichž splnění je nezbytné k tomu, aby podlimitní záměr spadal do působnosti zákona [§ 4 odst. 1 písm. d)]. Na druhé straně zákonodárce nxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kde má oznamovatel na výběr, zda jej příslušnému úřadu předloží v listinné podobě, nebo prostřednictvím datové schránky. Náležitosti oznámení podlxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxru na životní prostředí; rovněž porovnání variant řešení záměru příloha č. 3 nevyžaduje, a to ani v případě, že se jimi oznamovatel zabýval.
Zákon nexxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxd jej však autorizovaná osoba zpracuje, má zákonem stanovenou povinnost učinit tak odborně, objektivně a v plném rozsahu, s dodržením stanovených nálxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxupu podle § 6 odst. 2 a 3 je správní úkon, který zákon označuje jako sdělení, u něhož požaduje v zásadě jedinou náležitost, tj. stanovení (určení), zda podxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxiím zjišťovacího řízení uvedeným v příloze č. 2, nicméně nepožaduje, aby se příslušný úřad s těmito zásadami vypořádal ve svém sdělení (srov. odlišnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx x x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxti správních orgánů (viz např. zásada materiální pravdy - § 3 spr. řádu) i § 154 spr. řádu je však třeba, aby každé sdělení obsahovalo základní úvahy, kterx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí podlimitního záměru a z toho, jak příslušný úřad přihlédl ke kritériím zjišťovacího řízení uvedeným v příloze č. 2.
V rámci postupu podle § 6 odst. 2 x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxrávné celky se k němu nevyjadřují [srov. odlišnou úpravu u oznámení (§ 6 odst. 8) a dokumentace (§ 8 odst. 3)].
Sdělení vydané podle komentovaného ustxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zveřejní na internetu. Zveřejnění sdělení na úřední desce příslušného úřadu, resp. na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků zákox x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
K odst. 4
Oznamovateli je stanovena povinnost předložit oznámení v listinné podobě a současně v podobě elektronické, přičemž v druhém zde uvedenéx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxem využívanější elektronická pošta, popřípadě forma CD. Zmínka o dohodě ohledně počtu vyhotovení se pochopitelně vztahuje na písemnou podobu oznámexxx
Oznxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx má zjišťovací řízení podobu scopingovou (§ 7 odst. 1), nebo screeningovou (§ 7 odst. 2). Náležitosti podle přílohy č. 3 má oznámení též v případě tzv. natxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (lokality soustavy
Natura
2000). Stanovisko orgánu ochrany přírody tvoří přílohu k ozxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxžení jeho platnosti, nebo o situaci, kdy bylo v rámci tzv.
verifikace
vydáno nesouhlasné závazné stanovisko (§ 9a odst. 5 a 6). V prvním případě jde o to, xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxosouzené významné vlivy na životní prostředí (§ 9a odst. 5), v druhém je třeba zjistit, zda by změny záměru, k nimž došlo od vydání stanoviska EIA, mohly mxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxdě částí nebo etap záměru tato skutečnost nevyplývá z komentovaného ustanovení, ale až z § 9a odst. 5 věta druhá.
Oznámení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska souladu s platnou územně plánovací dokumentací (část H přílohy č. 3) - v něm by měl úřad úxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx na typu záměru k oznámení připojit i přílohy další - v praxi jde například o rozptylovou studii, akustickou studii, hydrogeologické posouzení zásobovxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdnit i další aspekty, které se nicméně spíše než k obsahu oznámení vztahují ke způsobu jeho zpracování, resp. podkladům pro toto zpracování. Při zpracoxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxování; použité metody a nedostatky znalostního nebo technického charakteru musejí být pak v oznámení charakterizovány (část D.5 přílohy č. 3);
-
pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxhledňují, pouze pokud jiná environmentální hodnocení proběhla, resp. jejich výsledky existují (v praxi se může jednat například o tzv. naturové hodnxxxxx xx xxxxxx x xxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxné pro účely zpracování bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy podle zákona o prevenci závažných havárií);
-
kritéria pro zjišťovací řxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxtérií se vztahuje až ke zjišťovacímu řízení (§ 7).
Zákon neukládá oznamovateli povinnost řešit v oznámení varianty záměru, ať už lokalizační, tecxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxměr posuzovaný v obligatorním režimu [viz § 4 odst. 1 písm. a)] a oznamovatel se variantami zabýval, musí oznámení obsahovat jejich nástin a důvody pro vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xaždou předloženou variantu řešení záměru (část E přílohy č. 3).
V jednom případě právní úprava povinnost variantního řešení oznámení stanoví - jedxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlity nebo ptačí oblasti (tj. na lokality soustavy
Natura
2000). Toto posouzení zpracovává držitel zvláštní autorizace podle § 45i odst. 3 zák. o ochraxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxo významný vliv záměru na lokality soustavy
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit.
K odst. 5
Toto i následující dvě ustanovení byla doplněna zákonem č. 225/2017 Sb. s účinností od 1x xx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe; takové oznámení mohlo být za stanovených podmínek na základě závěru zjišťovacího řízení považováno za dokumentaci (srov. § 6 odst. 5 a § 7 odst. 7 ve znxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xravidla zjišťovacího řízení podle § 7 a s předloženou dokumentací se bude nakládat podle pravidel uvedených v § 8 nebo - v případě, že oznamovatel využijx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmentace (namísto oznámení) však nelze využít v případě tzv. mezistátního posuzování podle § 11 ani u tzv. naturových záměrů, kdy ze stanoviska orgánu oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxit předmět ochrany nebo celistvost lokality soustavy
Natura
2000. V obou těchto případech se oznámení musí zpracovat vždy s tím, že jeho součástí jsou xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu ochrany přírody.
Oznámení nemusí být zpracováno osobou, která je držitelem autorizace pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí xxxxx x xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xtanovených náležitostí (§ 19 odst. 2). Pokud je místo oznámení předložena přímo dokumentace, pak se její zpracování autorizovanou osobou samozřejmě xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx nové pravidlo pro tzv. naturové záměry, tj. ty, které jsou předloženy orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda mohou samostatně nebo ve spojení s jinýxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x § 45 odst. 2 zák. o ochraně přírody a krajiny). V závislosti na obsahu stanoviska orgánu ochrany přírody mohou nastat dvě situace:
-
stanovisko nevylxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxové posouzení, zohlednit jeho závěry v oznámení a přiložit jej k oznámení;
-
stanovisko vyloučí významný vliv záměru na předmět ochrany nebo celistxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi na stanovisko orgánu ochrany přírody konstatují, resp. nevyloučí dokonce významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost lokality sousxxxx
xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxí není možné, alespoň zmírnit. Takto zpracované a vyhodnocené varianty řešení musejí být součástí oznámení.
K odst. 7
Oznámení je na základě § 154 spr. řádu podáním, a proto se na něj v otázkách neupravenýcx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x pak příslušný úřad pomůže oznamovateli nedostatky oznámení odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu (§ 37 odstx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxní) povinnost zveřejnit jej podle § 16, tj. na internetu (konkrétně jde o Informační systém EIA, www.mzp.cz/eia). Současně musí v téže lhůtě oznámení zxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx na internetu veřejně přístupné, postačuje, pokud je dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům zaslána informace o oznámení. Aby výhraxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx xxx x xxx xx xxžné do něj nahlížet, neprodleně po jejím obdržení na své úřední desce a o splnění této povinnosti obratem vyrozuměly příslušný úřad (§ 16 odst. 2).
Vzxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xřadu (je-li příslušným úřadem) zaslat kopii každého oznámení Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vedení souhrnné evidence všech zahaxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxen neprodleně postoupit Ministerstvu životního prostředí posuzování záměru, pokud zjistí, že se jedná o záměr, který je předmětem mezistátního posuxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxídá i komunikace mezi danými státy. Skutečnost, že u záměru lze identifikovat možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice, zjistí příxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx
x xxxxx x
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xspolu s tím, kdy a kde lze do něj nahlížet) na úřední desce dotčeného kraje. Dnem zveřejnění oznámení počíná běh lhůty pro zaslání písemného vyjádření (úxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxa na 30 dnů. Důvodem bylo sjednocení lhůty pro vyjádření k dokumentům zpracovávaným v rámci procesu EIA (srov. totožnou lhůtu pro vyjádření k dokumentaxx xxxxx x x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxení v tomto případě jednotlivé varianty vyhodnocuje z hlediska vlivů na životní prostředí a stanoví jejich pořadí (srov. § 7 odst. 8).
Lhůta 30 dnů je xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxst je zjevné, že k oznámení se může vyjádřit kdokoli, tedy mj. každá fyzická osoba - nikoli pouze ta, která žije či se jinak zdržuje v dotčeném území. Zákon xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxádření k oznámení
relevantní
pro postup příslušného úřadu ve zjišťovacím řízení].
Zatímco do 31. 10. 2017 platilo, že k opožděně zaslaným vyjádřexxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxty se nepřihlíží.
Související ustanovení:
x x x xxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x x xx x xtanovisko EIA, § 10 - spojená řízení pro stavební záměry, § 11 - předmět mezistátního posuzování, § 15 - předběžné projednání, § 16 - zveřejnění informacxx xxxxxxx xx xx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx x xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EU:
čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 1, příloha II.A EIA směrnice
Zjišťovací řízení
Jxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.1.2018.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxí stanovené v závislosti na tom, jaké má toto řízení formu), tak po stránce procesní (lhůta pro vydání závěru zjišťovacího řízení, odlišná právní forma xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxmci správního soudnictví.
V závislosti na tom, zda se jedná o záměry v režimu obligatorním, či fakultativním, má zjišťovací řízení dvojí podobu. U zxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxné dokumentaci, a to s ohledem na druh záměru, rozsah dotčeného území, charakteristiku vlivů záměru na životní prostředí apod. Tato forma zjišťovacíhx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxmný vliv na životní prostředí, a tedy zda bude, či nebude posuzován v procesu EIA. Zjišťovací řízení v této podobě se nazývá screening. K jistému propojexx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxt významné vlivy na životní prostředí, a tedy bude posuzován v procesu EIA podle dalších ustanovení zákona - v takovém případě má závěr zjišťovacího řízxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxcí řízení je procesním krokem vyžadovaným pro všechny záměry, nikoli pouze pro záměry z kategorie II přílohy č. 1 (srov. k tomu ne zcela přesné nadpisy obxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x věty druhé, který za stanovených podmínek umožňuje oznamovateli předložit místo oznámení přímo dokumentaci. V takovém případě zjišťovací řízení nexxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxení, osvědčení a sdělení) podle části čtvrté správního řádu. Ve svém dopise adresovaném České republice (2013) Evropská komise s odvoláním na judikatxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxanoví, že záměr nebo jeho změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí (a tudíž nebude posuzován v procesu EIA), má být vždy soudně přezkoumatelnxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xráva, která pro ni ze směrnice EIA vyplývají - zejména právo účastnit se rozhodovacích procesů a právo na přístup k právní ochraně. Nedostatečná transpxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákoně jsou transponována do přílohy č. 2), kdy česká úprava nevyžadovala, aby závěr zjišťovacího řízení vydaný příslušným úřadem obsahoval určení txxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxd příslušný úřad dojde k tomu, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí, a tudíž v procesu EIA posuzován nebude, má od novely závěr zjišťovacího řxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxdat proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek. Následně může být rozhodnutí napadeno žalobou pro nezákonnost (z hlediska hmotného i procesního) s txxx xx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxíslušnému úřadu, aby v odůvodnění závěru zjišťovacího řízení vždy výslovně uvedl, jak aplikoval kritéria zjišťovacího řízení uvedená v příloze č. 2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxostředí, a tedy bude posuzován v procesu EIA) tak musí obsahovat úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií zjišťovacího řízení.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxoženého záměru (tj. kdy je oznámení zpracováno ve variantách) součástí závěru zjišťovacího řízení i výsledek vyhodnocení jednotlivých variant z hlexxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xáležitosti přílohy č. 4 za dokumentaci (srov. § 6 odst. 5 a § 7 odst. 7 ve znění před 31. 10. 2017).
K odst. 1
Zjišťovací řízení ve scopingové podobě probíhá pro záměry uvedené v příloze č. 1 kxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx tedy o záměry, resp. změny záměrů, které jsou vždy předmětem EIA, proto předmětem zjišťovacího řízení není otázka, zda mohou mít významný vliv na životxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx Závěr zjišťovacího řízení zde tak plní funkci podrobnějšího zadání obsahu a rozsahu dokumentace (srov. analogicky znění § 10d odst. 1). Kritérii jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxěr zjišťovacího řízení má formu jiného správního úkonu podle části čtvrté správního řádu.
K odst. 2
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit úzxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxjící záměry, resp. jejich změny:
-
některé změny záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I [§ 4 odst. 1 písm. b)],
-
záměry uvedené v příloze č. 1 kaxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xonkrétně ty z nich, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 [§ 4 odst. 1 písm. f)],
-
změny záměru, k nimž příslušný úřad v rámci tzv.
verifikace
vydal nesouxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxdku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí [§ 4 odst. 1 písm. h)].
Případy uvedené v posledních dvou odrážkách jsou xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxvací režim k záměrům je vícefázový, v důsledku čehož může od vydání stanoviska EIA k vedení navazujícího řízení uplynout určitá doba. Smyslem úpravy je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxjmé, že screeningové zjišťovací řízení se soustředí na možný významný vliv záměru nebo jeho změny na životní prostředí či veřejné zdraví. Stejně
relevxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxy ze zjišťovacího řízení vyplyne, že záměr nebo jeho změna nebude mít významný vliv na životní prostředí jako celek či veřejné zdraví, avšak může mít samxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x procesu EIA.
Poslední věta tohoto odstavce kombinuje screening a scoping, resp. screeningovou podobu zjišťovacího řízení se scopingovým závěrexx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxrotože byla identifikována možnost jeho významného vlivu na životní prostředí), musejí být současně upřesněny informace, které je vhodné uvést do doxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxx x
Zákon výslovně neuvádí, kdy, resp. jakým krokem je zahájeno zjišťovací řízení. Zjišťovací řízení se však zahajuje na podklxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xízení podáním oznámení (za předpokladu, že splňuje náležitosti podle § 6 odst. 4). V pravém slova smyslu však začíná až dnem zveřejnění informace o oznáxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu se obě fáze mohou alespoň částečně prolínat):
-
v první fázi se k oznámení mohou vyjadřovat subjekty uvedené v tomto ustanovení (a současně v § 6 xxxxx xxx x xx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zde aplikuje kritéria pro zjišťovací řízení uvedená v příloze č. 2 a buď upřesňuje, které informace mají být následně rozpracovány v dokumentaci (scopxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxoba zjišťovacího řízení) - výsledkem zde může být samozřejmě také závěr o tom, že záměr bude posuzován.
Relevantní
pro provádění zjišťovacího říxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xákon č. 326/2017 Sb. toto označení nahradil přesnějším výrazem „kritéria pro zjišťovací řízení“.
Rozhodující význam kritérií uvedených v přílozx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxgového zjišťovacího řízení vždy uvedl úvahy, kterými se při hodnocení těchto kritérií řídil. Kritéria pro zjišťovací řízení charakterizují na jedné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxící potenciálně významné vlivy záměru (a to nejen jejich velikost a prostorový rozsah, ale i jejich intenzitu, pravděpodobnost, dobu trvání apod.).
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxntovaném ustanovení. Jde o kritéria pro screeningové zjišťovací řízení (viz slova „Při určování, zda záměr nebo změna záměru může mít významné vlivy nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxení podobu scopingovou [kromě kritéria uvedeného pod písmenem b), které se vztahuje k příloze č. 1 kategorii II, proto se v případě scopingu uplatnit nexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxledek, že takový záměr má významný vliv na životní prostředí, tudíž musí podléhat posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
K odst. 4
Příslušný úřad ukončuje zjišťovací řízení správním úkonem, který zákon označuje jednotně jako závěr xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxání a dále jeho rozesílání a zveřejnění. Následující odstavce 5 a 6 pak řeší zejména obsahové náležitosti závěru zjišťovacího řízení v případě, že je zjxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxmnou podobu a musí být vydán nejpozději do 45 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. V souvislosti s posílením xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xx dnů. Nejdelší možná lhůta pro vydání závěru zjišťovacího řízení podle zákona je tedy 70 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení (směrnice EIA pro tyxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřad možnost překročení lhůty využil (byť třeba méně než o 25 dnů), měl by v závěru zjišťovacího řízení svůj postup objasnit, a to s ohledem na výše zmíněnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxody, které k tomuto postupu vedly.
Lhůta pro vydání závěru zjišťovacího řízení je pořádková, avšak pokud by nebyla dodržena, je možno na základě § 6 oxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán z úřední povinnosti, jakmile se o skutečnosti zakládající tento postup dozví (§ 80 odst. 1 spr. řádu). Opatření jsou definována v § 80 odst. 4 spr. řxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxvacího řízení zasílá příslušný úřad neprodleně po jeho vydání oznamovateli; zákon č. 326/2017 Sb. doplnil povinnost jeho zasílání také dotčeným územxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx EIA, www.mzp.cz/eia). Dotčené územní samosprávné celky musejí informaci o závěru zjišťovacího řízení vyvěsit neprodleně po jejím obdržení na své úřxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx doručuje veřejnou vyhláškou (srov. § 7 odst. 6 věta třetí), což se provádí vyvěšením na úřední desce příslušného úřadu.
Podle bodu 4 přechodných ustxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy (srov. např. § 7 odst. 4 či § 7 odst. 8 věta první). Případná změna v zařazení záměru v rámci přílohy č. 1 přitom nehraje roli - zjišťovací řízení zahájená pxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xřípadů, kdy byl scopingový závěr zjišťovacího řízení vydán více než tři roky přede dnem vstupu novely v účinnost (tj. před 1. 11. 2014), avšak dokumentaxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x
xx xxxx
x xxxxxxsti a příslušný úřad proces EIA ukončí. Toto pravidlo souvisí s novým požadavkem na aktuálnost dokumentace z hlediska stavu poznatků a metod posuzovánx xxxxxx x x xxxxx x
xx xxxx
x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x
xx xxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxtanovení (bod 3) řešícímu situaci, kdy byla dokumentace vrácena k doplnění nebo přepracování více než tři roky přede dnem vstupu novely v účinnost.
x xxxxx x
Správní úkon uvedený v komentovaném ustanovení je výsledkem zjišťovacího řízení vedeného ve screeningové podobě, v němž příslušný úřad dospxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xpojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů zámxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxi předpisy a jeho vady nelze opravit usnesením, které se pouze poznamená do spisu, zruší takový závěr příslušný úřad, který jej vydal, a to usnesením (§ 1xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxumné řízení řízením z moci úřední, může dát podnět k jeho zahájení nejen oznamovatel, ale i kdokoliv jiný (§ 42 spr. řádu). Pokud příslušný úřad důvody ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xx x xxxxxxím důvodů nezahájení přezkumného řízení (srov. § 94 odst. 1 věta třetí spr. řádu). Podal-li podnět někdo jiný, je příslušný úřad povinen jej o svém postuxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy není, nevydává usnesení a pouze tuto skutečnost sdělí podateli případného podnětu.
Kromě identifikačních údajů musejí být souxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xx se příslušný úřad všemi uvedenými kritérii zabýval a o jaká konkrétní kritéria opírá svůj závěr, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxmace, které je vhodné uvést do dokumentace (§ 7 odst. 2 věta druhá).
K odst. 6
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xemůže mít významný vliv na životní prostředí, vydává rovněž závěr zjišťovacího řízení (srov. § 7 odst. 4 věta druhá). Zásadní rozdíl oproti předchozímx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xízení má formu rozhodnutí.
Stejně jako v případě uvedeném v odstavci 5 musejí být součástí závěru zjišťovacího řízení definované identifikační údxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x právní úpravou účinnou do 31. 3. 2015 došlo v tomto smyslu ještě k jedné významné změně - tzv. negativní závěr zjišťovacího řízení již nemůže obsahovat pxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxsažené na základě někdejšího § 10 odst. 5 v závěru zjišťovacího řízení vydaného do 31. 3. 2015 hodnotí správní orgán vedoucí povolovací řízení ve smyslu x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tato řízení upravují (srov. např. § 86 odst. 2 stavebního zákona), nicméně tato řízení nejsou navazujícími řízeními ve smyslu § 3 písm. g). Na závěry zjixxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxkace
). To však neznamená, že by se správní orgány vedoucí příslušná povolovací řízení otázkou případných změn oproti záměru, která byla předmětem zjixxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxsti o vydání rozhodnutí (jejíž přílohou je závěr zjišťovacího řízení) identifikoval podstatné změny oproti záměru, který byl předmětem zjišťovacíhx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxru zjišťovacího řízení, nebo dokonce ve stanovisku EIA.
Rozhodnutí podle odstavce 5 je prvním úkonem v řízení. Zjišťovací řízení tedy není správníx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxstavci 4 ukládá zákon doručování rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Ve smyslu § 25 spr. řádu, upravujícího doručování veřejnou vyhláškou, se bude jednat x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx § 25 odst. 2 spr. řádu postačí vyvěšení oznámení o možnosti převzít rozhodnutí, tj. závěr zjišťovacího řízení. Patnáctým dnem po vyvěšení xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx
xxxxodnutí podle odstavce 5 je prvním úkonem v řízení a je přípustné podat proti němu odvolání. Toto právo náleží oznamovateli a dále dotčené veřejnosti podxx x x xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxá obec), byť podaly vyjádření k oznámení. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 spr. řádu) - vzhledem k tomu, že zjišťovací řxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xesp. oznámení o možnosti jej převzít, vyvěšeno na úřední desce správního orgánu (příslušného úřadu).
Dotčená veřejnost musí při podání odvolání sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdpisovou listinu se všemi zákonem požadovanými náležitostmi [§ 3 písm. i), § 9e].
Odvolací řízení se řídí pravidly uvedenými v § 81 a násl. spr. řádu. xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxžděného odvolání předá příslušný úřad spis odvolacímu správnímu orgánu do 10 dnů; v připojeném stanovisku uvede důvody rozhodné pro posouzení opožděxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zjišťovacího) řízení s právními předpisy; správnost napadeného rozhodnutí přezkoumá jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xednak z hlediska jeho souladu s právními předpisy (v plném rozsahu), jednak z hlediska jeho správnosti (v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxdiska souladu s právními předpisy (v plném rozsahu, s výjimkou nepodstatných procesních vad) (Vedral, 2012, s. 758).
Pokud odvolací orgán dojde k zxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xále jej může zrušit a věc vrátit k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal (tj. příslušnému úřadu,) anebo jej může změnit. V opačném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxvá odvolání, ale rozklad, který je zvláštním druhem řádného opravného prostředku (§ 152 spr. řádu). Ve smyslu komentovaného ustanovení je tedy rozklax xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředí, a to na návrh rozkladové komise.
xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxznačuje jen na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí spisu (tedy na „originálu“ rozhodnutí). Na stejnopisu rozhodnutí, který se doxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xdst. 1 a 2 spr. řádu).
Před zakotvením možnosti podávání odvolání proti tzv. negativním závěrům zjišťovacího řízení v roce 2015 panovaly obavy o znexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xávěrů zjišťovacího řízení bylo odvoláním napadeno pouze 15 z nich. Příznačné je též, že environmentální právnickou osobou byl v naprosté většině přípxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxtože má negativní závěr formu rozhodnutí, může být přezkoumán ještě jedním způsobem - cestou přezkumného řízení podle § 94 a násl. správního řádu, v němx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxedpisy. Podnět k zahájení přezkumného řízení může kromě samotného správního orgánu učinit kdokoli, ale protože přezkumné řízení není řádným opravnýx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxhájení může dát jiný subjekt (dotčená veřejnost, dotčená obec apod.). Samotné přezkumné řízení pak z moci úřední zahájí správní orgán nadřízený správxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo prostředí u závěru zjišťovacího řízení vydaného ministerstvem), jestliže po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že roxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, a nejpozději do jednoho roku od právní moci rozhodnutí ve věci (§ xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxán zruší nebo změní, popřípadě zruší a věc vrátí příslušnému úřadu (ten je v dalším řízení právním názorem vysloveným v rozhodnutí vázán); pokud nadřízxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Ustanxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxost zohlednit závěry naturového posouzení v oznámení a toto posouzení k oznámení přiložit. Komentované ustanovení se vztahuje na záměry, které podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xvláštní autorizace podle § 45i odst. 3 zák. o ochraně přírody a krajiny neidentifikovalo významný negativní vliv na tyto lokality. Příslušnému úřadu zxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxonstrative uveden obsah obdržených vyjádření, případně obsah naturového posouzení. K požadavku příslušného úřadu může tedy dojít například za situxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xzv. naturové záměry, u nichž výsledek (závěr) naturového posouzení zpracovaného držitelem zvláštní autorizace podle § 45i odst. 3 zák. o ochraně přírxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxacovat varianty, jejichž cílem je významný negativní vliv vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Takto zpracované a vyhodxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxledněno.
I pokud se oznamovatel variantami zabýval z jiného důvodu, než je potenciální vliv záměru na lokality soustavy
Natura
2000, musí už v oznáxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxx x.5 přílohy č. 3). Zákon č. 326/2017 Sb. doplnil do zákona s účinností od 1. 11. 2017 pravidlo obsažené v první větě komentovaného ustanovení, podle níž je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí s uvedením jejich pořadí. Vyhodnocování a zejména řazení variant se tak stalo v právní úprxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xávěru zjišťovacího řízení se vztahuje jak na stavební záměry, které budou následně předmětem spojených řízení podle stavebního zákona (srov. též § 10xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxcího řízení posiluje - zejména u stavebních záměrů, kde konstrukce územního řízení s EIA, resp. společného územního a stavebního řízení s EIA (zejména xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxu představovat širokou škálu vlivů na životní prostředí (včetně vlivů na lokality soustavy
Natura
2000). Nelze proto vyloučit situaci, kdy v rámci řaxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxotní prostředí, a jiné naopak provedení procesu EIA vyžadují.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xvažovaných variant je z pohledu životního prostředí přijatelná - a to ve vztahu k případnému stanovisku EIA i k povolením vydaným následně v povolovacíxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxkrétní varianty v závěru zjišťovacího řízení vnímat jako jakýsi bianko šek pro proces EIA - i pokud investor rozpracuje variantu uvedenou v závěru zjišxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xusí příslušný úřad vydat souhlasné stanovisko EIA.
Druhá věta komentovaného ustanovení se vztahuje pouze na záměry vždy posuzované [§ 4 odst. 1 písxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x§ 7 odst. 5). Ať už oznámení obsahovalo nástin studovaných variant, či nikoli, může ze zjišťovacího řízení vzejít návrh nové varianty řešení. Zákon dávx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxvodnění závěru zjišťovacího řízení by v takovém případě mělo vždy obsahovat úvahy příslušného úřadu ohledně obou těchto podmínek.
Zákon neupravuxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxvatel by však v takovém případě měl počítat s tím, že stanovisko EIA může být formulováno jako nesouhlasné právě z důvodu nepředložení řešení přijatelnxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xzákon č. 39/2015 Sb.) neměl závěr zjišťovacího řízení formu rozhodnutí, a byl tudíž samostatně vyloučen ze soudního přezkumu, resp. případná nezákonxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxnutí (tj. tzv. negativní závěry zjišťovacího řízení) vydaná podle odstavce 6 soudně přezkoumatelná. Je přitom respektován princip subsidiarity sprxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxé prostředky ve sféře veřejné správy [§ 5 a § 68 písm. a) s. ř. s.].
Aktivní žalobní legitimaci, tj. oprávnění napadnout žalobou rozhodnutí, mají subjxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxon zakotvuje aktivní žalobní legitimaci speciálně pro dotčenou veřejnost uvedenou v § 3 písm. i) bodě 2 komentovaného zákona, protože její aktivní legxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxmaci podle § 65 odst. 2 s. ř. s., presumuje zákon (tj. předpokládá, má za to), že disponuje právy, na kterých může být vydaným rozhodnutím zkrácena.
Prxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxký soud, který rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců; žalovaným je správní orgán, který rozhodl v posledním stupnxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí (tj. závěru zjišťovacího řízení) za nezákonné nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů od jeho podání), což znamená, že do skončení řízení před soudem se pozastavují účinky napadeného rozhodnutí. Přezkum napadeného rozhodnutí vycxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xak nedostatečné zjištění skutkového stavu (např. nesprávně zjištěná kapacita záměru nebo nedostatečně vyhodnocené vlivy na konkrétní složky životxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxatečné odůvodnění).
K odst. 10
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje speciální pravidlo ve vztahu k soudnímu řádu správnímu, který obecně neupravuje délku trvání soudního řízení a pouze pro některá specifická řízenx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xýstavby, kde je též stanovena lhůta 90 dnů). Lhůta 90 dnů se začíná počítat ode dne následujícího po dni, kdy návrh (žaloba) došel k soudu.
Porušení poxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx § 87 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)]. O kárném xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxorů), který může soudci uložit některé z kárných opatření, sahajících podle závažnosti kárného provinění od důtky až po odvolání z funkce soudce.
Jxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxákonnost nebo pro vady řízení a vrátí věc žalovanému (tj. odvolacímu orgánu příslušného úřadu) k dalšímu řízení. V tomto dalším řízení jsou správní orgxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, soud ji zamítne.
Opravnými prostředky proti pravomocnému rozhodnutí soudu jsou kasační stížnost a obnova řízení. Kasační stížnost je opravným pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx x.). O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud a jeho závěr se liší podle toho, zda dospěje k tomu, že kasační stížnost je důvodná, či nikoli. V pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxm případě kasační stížnost rozsudkem zamítne. Obnova řízení je možná pouze v zákonem stanovených případech, zejména pokud vyšly najevo nové důkazy nexx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxhodnutí, proti němuž návrh na obnovu řízení směřuje.
Související ustanovení:
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxorizace, příloha č. 1, 3 a 4
Související předpisy:
x xxx x xxx x xxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx x x xx x xxxxx xx xx xxx x x xxx xxxxx x xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
Související legislativa EU:
čl. 4, čl. 5 odst. 2, čl. 11 EIA směrnice
Literatura:
VEDRAL, J. Správní xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí“, zavedenou v § 6 odst. 5), dále pro její konzultování i možnost jejího vrácení k doplnění, resp. přepracování. Dokumentace (v zahraničí se někdy použxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xílů posuzování - tedy popsat a zhodnotit možné vlivy na životní prostředí a adekvátně tomu navrhnout specifická preventivní a jiná opatření, prostředxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxí projednání představují úvodní dva z celkem pěti kroků (etap) tvořících proces EIA, a to jak podle zákona [§ 3 písm. l)], tak podle směrnice EIA [čl. 1 odsxx x xxxxx xx xxxx xx x xxxxx
x xxxxx x
xodkladem pro zpracování dokumentace je oznámení, vyjádření k němu a závěr zjišťovacího řízení (zákon zde odkazuje na § 7 odst. 5, ale ten upravuje pouze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxpadech umožňuje oznamovateli předložit místo oznámení přímo dokumentaci. Druhá forma odchylného postupu z hlediska podkladů pro zpracování dokumexxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxhové náležitosti scopingového závěru zjišťovacího řízení
relevantní
pro obsah dokumentace je třeba dovodit primárně z cíle zjišťovacího řízení vexxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxně předložených záměrů, musí závěr zjišťovacího řízení obsahovat výsledek vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx druhá). V praxi bývají součástí scopingového závěru zjišťovacího řízení podrobnější požadavky na obsah dokumentace, které jsou rozděleny na požadaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxiální požadavky odvozující se od typu konkrétního záměru, jeho velikosti, lokalizace apod.
Dokumentace musí být vždy zpracována držitelem autorxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxsahu, s dodržením stanovených náležitostí (§ 19 odst. 2). Část dokumentace o vlivech záměru na veřejné zdraví musí zpracovat osoba, která je držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx případech - podle § 19 odst. 1 se tato povinnost vztahuje na dokumentace zpracovávané pro záměry uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) (tj. záměry uvedené v přílozx xx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxo dokumentaci; v ostatních případech je držitel odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví do zpracování dokumentace zapojex xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxajiny mohou provádět pouze fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace (§ 45i odst. 3 zák. o ochraně přírody a krajiny). V praxi to znamená, žx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxifické pravidlo platí pro situace, kdy naturové posouzení zpracované držitelem zvláštní autorizace podle § 45i odst. 3 zák. o ochraně přírody a krajinx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xjišťovacího řízení požadovat, aby bylo naturové posouzení rovněž součástí dokumentace (§ 7 odst. 7).
Zpracování dokumentace zajišťuje v plném roxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxěnu jejímu zpracovateli, srov. § 18 odst. 1 věta první
a contrario
).
Dokumentace musí být podle zákona příslušnému úřadu předložena v listinné podoxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxh dával dříve zákon oznamovateli možnost požádat, zejména z hledisek technických a ekonomických, o jejich předložení pouze v listinné podobě, což příxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xbrazových nebo grafických, musejí být vždy předloženy i v elektronické podobě (např. na CD nosiči).
Náležitosti dokumentace jsou poměrně podrobnx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xharakteristiku. V této části musejí být také podrobně charakterizována tzv. mitigační opatření, tedy opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxx
xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxsí být součástí dokumentace porovnání variantních řešení (část E přílohy č. 4). Zákon výslovně neuvádí, zda může dokumentace uvádět i variantu, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxtivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí (§ 1 odst. 3), je však zřejmé, že to možné je, neboť nalezení nejpřijatelnějšího řešení z hlediska vlivů na žxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxá nebyla součástí oznámení ani nebyla navržena ke zpracování v rámci závěru zjišťovacího řízení) ze strany příslušného úřadu za nezákonný zásah, pokyx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxmentace nutno vzít do úvahy současný stav poznatků (mezi ně patří i poznatky o dotčeném území) a metod posuzování s tím, že použité metody a nedostatky znxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x x xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxace proběhla jiná environmentální hodnocení podle jiných předpisů, pak se jejich výsledky zohlední rovněž (blíže srov. komentář k § 6 odst. 4).
K odsxx x
Na rozdíl od oznámení zakotvuje zákon u dokumentace speciáxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xohoto zákona“, proto se zde nejedná pouze o obsahové náležitosti podle přílohy č. 4, ale též o prověření, zda dokumentace vychází z podkladů uvedených v xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxího (zda dokumentace obsahuje všechny kapitoly podle přílohy č. 4), ale také věcného (zda obsahová náplň jednotlivých bodů odpovídá názvům kapitol a pxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xdy mu byla doručena, oznamovateli.
Jestliže dokumentace požadované náležitosti splňuje, je postup příslušného úřadu obdobný jako v případě oznáxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxnetu (Informační systém EIA, www.mzp.cz/eia). Současně musí v téže lhůtě dokumentaci zaslat dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkůx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxkumentaci. Dotčené územní samosprávné celky jsou na základě § 16 odst. 2 povinny vyvěsit informaci o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížetx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxon příslušnému úřadu ještě jednu povinnost, jejíž splnění však není vázáno na konkrétně určenou lhůtu. Již v této fázi příslušný úřad musí bez zbytečnéxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxováván (§ 9 odst. 2 věta první). V praxi to znamená, že již po obdržení dokumentace musí mít příslušný úřad zajištěno zpracování posudku, tj. musí mít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
Za den zveřejnění dokumentace se považuje xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe počíná běh lhůty pro zasílání vyjádření k dokumentaci.
Lhůta 30 dnů je shodná pro všechny zde uvedené subjekty, tj. veřejnost, dotčenou veřejnostx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xhůty se nepřihlíží (do novely platilo, že k opožděně zaslaným vyjádřením příslušný úřad nemusel přihlédnout). K dokumentaci se může vyjádřit kdokolix xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x na druhé straně ale na jiném místě stanoví, že odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci je podmínkou pro nařízení veřejného projednxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Posudek se zpracovává na základě dokumentace a vyxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xdy mu byla dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní doručena (§ 9 odst. 3 věta první). Vyjádření jsou jedním ze zákonem stanovených podkladů, x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxteli posudku. Komentované ustanovení ukládá povinnost zaslat vyjádření k dokumentaci zpracovateli posudku neprodleně po uplynutí lhůty pro vyjádřxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxřípadě jednotlivě, pokud to může zpracování posudku zefektivnit (např. v případě velkého množství obdržených vyjádření).
K odst. 5
Komentované ustanovení upravuje postup pro případ, kdy předložená dokumentace sice spxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx jako nezbytné její vrácení oznamovateli k přepracování nebo doplnění. K vrácení dokumentace může ze strany příslušného úřadu dojít za dvou okolností x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxporučení jeho zpracovatele na vrácení dokumentace může vyjít zejména z předběžného posouzení úplnosti dokumentace a správnosti údajů v ní uvedených xxxxxx xxxx xx xxxx x x x xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxe doručení dokumentace zpracovateli posudku (srov. § 8 odst. 2 věta druhá).
Ať už je dokumentace oznamovateli vrácena k přepracování, nebo doplněnxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx by ke zveřejnění mělo dojít neprodleně. Informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxinny vyvěsit tuto informaci neprodleně po jejím obdržení na své úřední desce a o splnění této povinnosti obratem vyrozumět příslušný úřad.
Podle roxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxa mezi vrácením dokumentace k přepracování na straně jedné a k doplnění na straně druhé nerozlišuje - lze však předpokládat, že přepracování je náročněxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxupu a zejména v jakém smyslu by měla být dokumentace přepracována, resp. doplněna.
Zákon č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 2017, doplnil do zákona důlxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxložena příslušnému úřadu do tří let ode dne vrácení dokumentace, příslušný úřad posuzování ukončí. Zákon tak fakticky zavedl lhůtu pro opětovné předlxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xvedeno, že příslušný úřad proces EIA ukončí v případě, že odpadl nebo se změnil důvod posuzování). Zavedení lhůty bylo jednak reakcí na postup některýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxu (příslušný úřad tak ve smyslu § 23 odst. 2 nemohl posuzování ukončit), jednak souvisí s novým požadavkem na aktuálnost dokumentace z hlediska stavu poxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x
xx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxovu. Opětovně předložená dokumentace musí splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti a musí být plně aktuální, včetně požadavku na zohlednění sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxy pro vrácení dokumentace na základě vyjádření k dokumentaci nebo na základě doporučení zpracovatele posudku je podle bodů 1 a 2 přechodných ustanovenx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xravidla novely, či nikoli. Pokud už ke dni 1. 11. 2017 uplynula lhůta pro vrácení dokumentace, dokončí se proces EIA ještě podle pravidel před novelou s txxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x x xxx x xxxxxxxx že lhůta pro vrácení dokumentace ke dni 1. 11. 2017 ještě neuplynula, aplikují se výhradně procesní pravidla novely; analogicky jako u přechodného ustxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxý přede dnem vstupu novely v účinnost tedy dokončí ten příslušný úřad, který jej zahájil.
Podle rozsahu a charakteru chybějících informací může příxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxně jedné a k doplnění na straně druhé nerozlišuje x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xěl oznamovateli sdělit, co je důvodem takového postupu a zejména v jakém smyslu by měla být dokumentace přepracována, resp. doplněna.
Zákon č. 326/xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totiž doplněná nebo přepracovaná dokumentace předložena příslušnému úřadu do tří let ode dne vrácení dokumentace, příslušný úřad posuzování ukončíx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxončení posuzování (srov. § 23 odst. 2, kde je obecně uvedeno, že příslušný úřad proces EIA ukončí v případě, že odpadl nebo se změnil důvod posuzování). Zxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxi příslušný úřad o úmyslu upustit od realizace záměru (příslušný úřad tak ve smyslu § 23 odst. 2 nemohl posuzování ukončit), jednak souvisí s novým požadxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x
xx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxepracování nebo doplnění běží tříletá lhůta vždy znovu. Opětovně předložená dokumentace musí splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti a musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxocení.
Okamžik uplynutí, resp. neuplynutí lhůty pro vrácení dokumentace na základě vyjádření k dokumentaci nebo na základě doporučení zpracovatxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vstupu novely v účinnost budou aplikovat procesní pravidla novely, či nikoli. Pokud už ke dni 1. 11. 2017 uplynula lhůta pro vrácení dokumentace, dokonxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx vydání rozhodnutí - srov. § 9a odst. 3 a 4). V případě, že lhůta pro vrácení dokumentace ke dni 1. 11. 2017 ještě neuplynula, aplikují se výhradně procesní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxí záměru v příloze č. 1) rozhodná - proces EIA zahájený přede dnem vstupu novely v účinnost tedy dokončí ten příslušný úřad, který jej zahájil.
Bod 3 přxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x § 8 odst. 5. Pokud byla v těchto případech dokumentace příslušným úřadem vrácena [ať už z toho důvodu, že nesplňovala zákonem stanovené náležitosti (odxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxatel nepředložil doplněnou, resp. přepracovanou dokumentaci do tří měsíců od vstupu novely v účinnost (tj. do 1. 2. 2018), příslušný úřad proces EIA ze xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxn k zahájení procesu EIA, ale rovněž k vrácení dokumentace.
K odst. 6
Komentované ustanovení přímo nxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxbo přepracovaná dokumentace obsahuje nové údaje (mnohdy ve velkém rozsahu), aplikují se na její zveřejnění a rozeslání k vyjádření stejná procesní prxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto dokumentaci včetně příloh zveřejní podle § 16, tj. na internetu (Informační systém EIA, www.mzp.cz/eia). Současně v téže lhůtě doplněnou nebo pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xrgánům a dotčeným územním samosprávným celkům zaslána informace o doplněné nebo přepracované dokumentaci. Dotčené územní samosprávné celky jsou na xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxx x xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxržení na své úřední desce a o splnění této povinnosti obratem vyrozumět příslušný úřad. Doplněnou nebo přepracovanou dokumentaci musí také příslušný xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků k posudku (srov. komentář k § 9) vypustil zákon č. 326/2017 Sb. další větu v komentovaném ustxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Z judikatury:
Proti zveřejnění dokumentace podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nelze brojxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx j. 2 Aps 1/2008-77, Sb. NSS 1623/2008)
Související ustanovení:
§ 3 - základní pojmy, § 4 - předmět EIA, § 6 - oznámení, § 7 - závěr zjišťovacího řízení, § 9 - posudek, § 9a - stanovisko EIA, § xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 45i odst. 2 a 3 zák. o ochraně přírody a krajiny
Související legislativa EU:
čl. 5 odst. 1 a přxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.1.2018.
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx x
xx xxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxcí a důležitým faktorem garantujícím správnost a objektivitu celého procesu (srov. § 1 odst. 3 a § 19 odst. 2). Úkolem zpracovatele posudku je prověřit, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxly kvality předkládaných informací existují prakticky ve všech členských zemích EU - většinou mají podobu expertního posouzení kvality informací zaxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxedkládaných oznamovatelem zdůraznila i revidovaná směrnice EIA, která do směrnice doplnila způsoby, jimiž mají členské státy úplnost a kvalitu dokuxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxě také možnost vyžádání si dalších informací od oznamovatele (čl. 5 odst. 3 směrnice).
Zpracování posudku představuje další (konkrétně třetí) fázx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxkum informací uvedených v dokumentaci, popřípadě i dalších relevantních informací [čl. 1 odst. 2 písm. g) bod iii)]. Komentované ustanovení § 9 stanovx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx17 Sb., účinný od 1. 11. 2017, nově doplnil postup pro případy, kdy posudek není příslušnému úřadu předložen v dohodnutém termínu.
Od vstupu komentoxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxětem zveřejňování a následného vyjadřování veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků, a to s obdobxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxesu EIA nezbytné (z pohledu vnitrostátního i z pohledu práva EU), zákonodárce prostřednictvím novely (zákon č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 2017) vyjxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxha posudku, který se tak stal výhradně odborným podkladem pro příslušný úřad při vydávání stanoviska EIA. Z hlediska procesů EIA běžících v době vstupu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxní nebo přepracování - pokud tato lhůta k 1. 11. 2017 uplynula, dokončí se proces EIA ještě podle pravidel před novelou (s výjimkou posuzování platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x
Posudek je zákoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxacovateli (viz však § 18 odst. 3, podle něhož se vyúčtovaná částka ukládá zaplatit oznamovateli). Zpracování posudku zajišťuje příslušný úřad, a to na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxdku může být pouze držitel autorizace pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí (§ 19 odst. 1 věta první). Pokud je součástí procesu EIA posouzenx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxsudku zpracována osobou, která je držitelem zvláštní autorizace (§ 45i odst. 3 zák. o ochraně přírody a krajiny). Zákon nevyžaduje, aby se na zpracovánx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xovinnost vztažena pouze k dokumentaci).
Zákon nespecifikuje pravidla pro výběr konkrétního zpracovatele posudku z řad držitelů autorizace. V prxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xejvhodnější nabídky k nabídkové ceně, ale také ke kvalitě i množství dokumentací a posudků zpracovaných dříve danou autorizovanou osobou a k její specxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zhruba 250.
Za podmínek uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxjí prostřednictvím registru smluv, přičemž účinnost smlouvy je vázána na takové uveřejnění. Povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv nxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
Základními podklady pro zpracování posudku jsou dokumentace a vyjádření k ní podaná - obojí je pxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x především proto, že proces EIA je veden k záměru charakterizovanému v dokumentaci, navíc některé aspekty záměru uvedené v oznámení mohly doznat pozděxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx značně lišit.
Závěry x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxí nařídit, pokud obdržel odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci. Závěry z veřejného projednání jsou součástí zápisu pořizovanéxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxxx x odb. způsobilosti). Zákon přímo nestanoví povinnost zaslat zápis z veřejného projednání též zpracovateli posudku (srov. § 17 odst. 6), v praxi by to všxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxním z podkladů pro zpracování posudku. Obecně platí, že zápis z veřejného projednání se zveřejňuje na internetu (Informační systém EIA, www.mzp.cz/exxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxru a také navržená mitigační opatření. V ustanovení o autorizaci v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí zdůrazňuje zákon povinnost zpracovaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxkumentaci z hlediska její úplnosti a správnosti a hodnotí také pořadí variant, pokud dokumentace variantní řešení obsahovala (část II přílohy č. 5). Axxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxných novou variantu, spočívající ve snížení v dokumentaci původně navržené kapacity záměru, jeho výkonu apod. I zde je namístě zopakovat komentář u doxxxxxxxxx xx x x xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxhoto hlediska jde o postup souladný se zákonem - samozřejmě nebude-li přitom porušeno jedno ze základních pravidel procesu EIA, tj. zásada personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxá zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu (§ 8 odst. 4). Náležitostí posudku je v neposlední řadě návrh stanoviska EIA, které bude následně vyxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xákon připouští možnost jejího prodloužení o dalších až 20 dnů (tj. na 80 dnů). Musí se však jednat o odůvodněné případy - navíc zde zákon přidává ještě demxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxky pro případné překročení lhůty ke zpracování posudku s určením, o kolik dní může být tato lhůta prodloužena - v takovém případě je samozřejmě nutno dodxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xelké množství vyjádření k dokumentaci). Prodloužení lhůty pro zpracování posudku samozřejmě může nastat pouze za předpokladu, že o to zpracovatel poxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxktivně a v plném rozsahu, s dodržením stanovených náležitostí (§ 19 odst. 2). Ještě před zpracováním posudku může jeho zpracovatel dojít na základě přexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxpracovatel posudku nemůže dokumentaci jakkoli doplňovat ani přepracovávat - § 9 odst. 5). Sám není oprávněn takový krok učinit - v takovém případě musí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxst. 5.
K odst. 4
Zákon připouští, aby si zpracovatel posudku nechal zpracovat dílčí podklady jinými odborníky (může to být např. v oblasti vlivů na veřejné zxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxjné zdraví), a to za předpokladu, že tuto skutečnost výslovně v posudku uvede. Z povahy posudku jako odborné oponentury dokumentace by však bylo nepřípxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe dokumentace a posudku). Tento zákaz je explicitně vyjádřen ve druhé větě a vztahuje se na zpracování posudku v jeho celku i na jakékoliv dílčí práce na nxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx případě posuzováno až jako porušení zákona závažným způsobem ve smyslu § 19 odst. 9, což je důvodem k odnětí autorizace.
K odst. 5
Výslovný zákaz zpracovatele posudku podílet se jakkoli na jím posxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdku k závěru, že dokumentaci je třeba z jakéhokoli důvodu doplnit nebo přepracovat, musí učinit takový návrh příslušnému úřadu, a to tak, aby byla dodržxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx. na oznamovateli) a následně by sám provedl doplnění nebo přepracování dokumentace.
K odst. 6
V zájmu vypracování objektivního posudku dává zákox xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxré jsou nezbytné pro zpracování posudku (např. údaje, které ještě neměl k dispozici zpracovatel dokumentace). S tímto oprávněním koresponduje povinxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Smlouva uzavřená mezi příslušxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které jsou obligatorními náležitostmi smlouvy. Ohledně lhůty pro zpracování posudku platí, že dohodnutá lhůta může být kratší; pokud dohodnuta nenxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxek nesplňuje zákonem stanovené náležitosti (např. neobsahuje vypořádání všech vyjádření k dokumentaci), vrátí jej ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxtně uvést, v jakém směru a rozsahu má být posudek doplněn, resp. přepracován. Zákon č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 2017, zde v zájmu rychlého a hospodárxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tím, že tato lhůta nesmí překročit 30 dnů. Posudek se v této fázi nezveřejňuje, tudíž se nezveřejňuje ani informace o vrácení posudku k doplnění nebo přexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx a příslušným úřadem, resp. v maximální lhůtě stanovené zákonem. Toto ustanovení doplnil až zákon č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 2017 (do té doby byl poxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdek v dohodnuté, resp. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxntextu lze dovodit, že počátek této dodatečné lhůty se počítá od posledního dne lhůty předchozí, nikoli až ode dne, kdy příslušný úřad zpracovatele posxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxhodnutá) ve smlouvě o zajištění zpracování posudku sníží o finanční sankce ve smlouvě uvedené. Protože nedodržení lhůty pro zpracování posudku nelze
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxty pro předložení posudku spojuje zákon s poměrně závažnými důsledky pro danou autorizovanou osobu. Pokud totiž tato osoba jako zpracovatel posudku nxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxnou mezi příslušným úřadem a zpracovatelem posudku (zákon zde tedy má na mysli jak lhůtu základní, tak dodatečnou), jedná se o naplnění podmínky porušexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxění informací, § 17 - veřejné projednání, § 18 - náklady, § 19 - autorizace, příloha č. 5
Související předpisy:
x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx x xxx. způsobilosti
Související legislativa EU:
čl. 6 odst. 3 EIA směrnice
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na žixxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.1.2018.
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx x xx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxody změny právní formy stanoviska a zavedení povinnosti ověřovat změny záměru v navazujícím řízení
I. Účel § 9a
Povolovací proces pro záměry vxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem (s odchylkami uvedenými v § 45i zák. o ochraně přírody a krajiny); z hlediska definice posouzení vlivů záměrů na životní prostředí [srov. § 3 písxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních;
-
navazující řízení upravené jinými předpisy (zejména stavebním zákonem), ale formou sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxnutí a jeho zahrnutí do příslušného rozhodnutí tvoří poslední fázi posouzení vlivů záměrů na životní prostředí [srov. § 3 písm. l)].
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxebralo pravidla uvedená dříve v § 10 (toto ustanovení novela z roku 2015 zrušila) a v porovnání s právním stavem před 1. 4. 2015 obsahovalo zřejmě nejpodsxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xprávního řádu (§ 154 a násl.), nýbrž závazným stanoviskem podle § 149 spr. řádu,
-
tzv.
verifikace
- pro účely navazujícího řízení se doplnila nová xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxt významný negativní vliv na životní prostředí.
Další změnu v § 9a, byť již ne tak zásadní, představoval zákon č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 201xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a toto stanovisko tak musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni; současně s tím ovšem novela prodloužila dobu plxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxiska vývoje změn v území a změn poznatků a metod posuzování. Co se
verifikace
týče, novela z roku 2017 modifikovala mj. lhůtu, kdy mají být příslušnému úxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xřed novelou z roku 2015 a jeho vztah k povolovacím rozhodnutím
U záměrux xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxko mělo do 31. 3. 2015 (tj. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxad mohl zrušit nezákonné stanovisko EIA nebo jej opravit pouze zvláštním postupem upraveným v § 156 spr. řádu.
Ustanovení § 10 odst. 4 věta pátá zákoxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tax xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxtí v navazujících řízeních, což znamenalo, že byla dána povinnost vzít jej v úvahu, avšak povolující orgán jej nemusel v plném rozsahu zohlednit, resp. xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxzít do svého rozhodnutí.
Ve věci stanoviska EIA samotného a jeho vztahu k další fázi povolovacxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxrá se zabývala zejména dvěma okruhy právních otázek:
-
přezkum stanoviska EIA ve správním soudnictví, a
-
okruh správních aktů, pro něž stanovixxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xo 31. 3. 2015 Nejvyšší správní soud judikoval, že samostatně přezkoumatelné není, a žaloby podávané proti němu by tudíž měly být ze strany soudů odmítánxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxvrdil, že takový přístup považuje za souladný s mezinárodními závazky (Aarhuská úmluva) i právem EU (EIA směrnice) (srov. rozsudek NSS 1 As 39/2006-55x x xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxné ve správním soudnictví není, případné rozhodnutí o jeho zrušení vydané v přezkumném řízení (srov. § 156 odst. 2 spr. řádu) již přezkoumatelné je, proxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xízení nelze proto vyloučit ze soudního přezkumu na základě úvahy, že se jedná materiálně o vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu podle čáxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxrávní soud na základě podaných kasačních stížností několikrát vyjadřoval k nepříliš jasnému znění § 10 odst. 4 věty třetí zákona ve znění účinném do 31. xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů.“ Nejvyšší správní soud zde nejprve judikoval, že stanovisko EIA by mělo být podkladem v řízenx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxanoviska k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle § 44 zák. o ochraně přírody a krajiny, pokud byla tato řízení vedena podle správního řxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxska EIA ohledně uvedeného předmětu řízení do svého rozhodnutí (stavebního povolení), plně vychází z rozhodnutí orgánu ochrany přírody a stanoviskem xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxjících letech Nejvyšší správní soud povinnost mít stanovisko EIA jako nezbytný podklad pro jeho řízení i na povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 zxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxraně přírody a krajiny (srov. rozsudek NSS 1 As 47/2012-38), rozhodnutí orgánu ochrany přírody o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k zásahům do významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2 zák. o ochraně přírody a krajiny (srov. rozsudek NSS 6 As 32/2010-754). Společnou charakterisxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxst. 4 konstantně vykládala tak, že stanovisko EIA muselo být podkladem pro ty správní akty, které měly ze zákona formu rozhodnutí, byť většinou nešlo o rxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxce
Směrnice EIA umožňuje členským státům transponovat požadavky z ní vyplývající do vnitrostátních právních řádů dvojí formou - buď zahrnutím do poxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxu s cíli této směrnice (čl. 2 xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxupravuje a ponechává členským státům manévrovací prostor ohledně způsobu začlenění, resp. uspořádání procesu EIA v rámci souvisejících vnitrostátxxxx xxxxxxx
x čl. 8 EIA směrnice stanoví, že výsledky jednání a informace shromážděné v procesu EIA (tj. konkrétně informace uvedené v dokumentaci, výsledky konzulxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxím řízení. Směrnice v čl. 8 blíže nekonkretizuje, jakým způsobem se má s informacemi shromážděnými v celém procesu a výsledky konzultací nakládat, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xevelopment consent (tedy povolení, které opravňuje oznamovatele realizovat záměr), resp. informace, které musejí být v případě vydání nebo zamítnuxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx informace v tomto smyslu nutno považovat podmínky k ochraně životního prostředí připojené k rozhodnutí, zejména pak popis opatření k vyloučení, prevxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x písm. b) EIA směrnice].
IV. Důvody změny právní formy stanoviska a zavedení povinnosti ověřovat změny záměru v navazujícím řízení
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xegislativní zkratkou) představuje čtvrtý procesní krok posouzení vlivů záměrů na životní prostředí [srov. § 3 písm. l)]. Podkladem pro jeho vydání jsxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxednání) a vyjádření podaná k dokumentaci. Od účinnosti zákona č. 326/2017 Sb. (1. 11. 2017) nejsou podkladem pro vydání stanoviska vyjádření uplatněnx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxní posudku a činí 30 dnů. Obdobně jako u závěru zjišťovacího řízení platí, že v případě nedodržení lhůty může být na základě § 6 odst. 1 spr. řádu postupováxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxění práva na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejnx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxsprávným úředním postupem je podle zákona také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě (§ 13 odst. 1 věta druhá xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xb.], popřípadě posléze u soudu. Právo na náhradu škody má ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda (§ 13 odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb.); xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxy nesprávným úředním postupem, neboť přihlížet je nutno také k tomu, zda délka řízení odpovídá složitosti a skutkové a právní náročnosti projednávané xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxv. mitigační (zmírňující) opatření, která mají podobu podmínek pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě poxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí a veřejné zdraví (bod I.8 přílohy č. 6). Z důvodu případného přezkumu stanoviska EIA je důležité i odůvodnění, a to jak souhrnné (tj. je-li stanovisko fxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxantách, stanovisko je tzv. řadí, tj. stanovuje jejich pořadí, samozřejmě z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Protože je stanoviskx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxůvodnění a obě tyto základní části blíže charakterizuje.
Zákon nevylučuje, aby měl příslušný úřad pro vydání stanoviska EIA i další podklady, neuvxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Do jisté míry speciální pravidla obsahuje zákon o ochraně přírody a krajiny, podle něhož může být záměr v navazujícím řízení povolen, pouze pokud ze staxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x5i odst. 8 zák. o ochraně přírody a krajiny). Prolomení této zásady, tj. povolení záměru, je při neexistenci variantního řešení bez vlivu možné pouze prx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xůvodů převažujícího veřejného zájmu, jednak je tento postup možný až po uložení kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnostx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxm odlišný charakter než opatření k případné kompenzaci nepříznivých vlivů, které tvoří součást mitigačních opatření ve smyslu komentovaného zákonax xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxch předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě. Jedná se tedy o vytvoření plnohodnotné fuxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, včetně způsobu a doby sledování nezbytných pro vyhodnocení jejich účinnosti, stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě podnětu orgánu pxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zajištění kompenzačních opatření potvrdí vyjádřením ten orgán ochrany přírody, který je stanovil (§ 45i odst. 11 zák. o ochraně přírody a krajiny). Přxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxím prosvětlení, výřezu stanovištně nepůvodních druhů a dosadbou žádoucích, vytvoření vodních tůní pro obojživelníky, obnova vodního režimu stanovxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxt. 4 věta šestá zákona ve znění účinném do 31. 3. 2015). Stanovisko EIA není správním rozhodnutím; jako u každého závazného stanoviska je jeho obsah závaxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi příslušným úřadem a správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení, popřípadě mezi příslušným úřadem a jiným dotčeným orgánem, se budx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xládě.
Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazoxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx totiž obsahovat mitigační opatření ve formě konkrétních podmínek a požadavků (srov. část I.8 přílohy č. 6), které by mohly být převzaty do rozhodnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xyjádření správního orgánu k určité otázce, z hlediska formy jde o úkon podle části čtvrté správního řádu (Vedral, 2012, s. 1138); ustanovení § 154 a náslx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxední (v případě závazných stanovisek vydaných pro účely řízení podle stavebního zákona je však nově tato možnost výrazně omezena - viz komentář níže).
xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxdu) - v případě stanoviska EIA vydaného krajským úřadem bude nadřízeným správním orgánem Ministerstvo životního prostředí, v případě stanoviska EIA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v § 94 a násl. spr. řádu a správní orgány v jeho rámci přezkoumávají pravomocná rozhodnutí, resp. závazná stanoviska (tedy v tomto případě stanovisko EIxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxrávním orgánu, zda jej zahájí, či nikoliv - zahájení přezkumného řízení přitom správní řád váže na stav, kdy správní orgán po předběžném posouzení došex x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení může být zahájeno i na podnět - ať už oznamovatele (srov. § 94 odst. 1 spr. řádu), nebo jakékoli jiné osoby (srov. § 42 spr. řádu), každopádně podnět xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxezkumné řízení zahájeno.
Pokud by stanovisko EIA trpělo vadami, které lze opravit, aniž by tím byla způsobena újma některé z dotčených osob (např. oxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xrušení stanoviska EIA v přezkumném řízení zákon neupravuje. Při aplikaci analogických ustanovení správního řádu (zejména § 97 a § 154) lze však mít za txx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xe kroku, který byl důvodem zrušení stanoviska - pokud to bylo až ve fázi vydání stanoviska (např. nepřezkoumatelnost stanoviska spočívající v nedostaxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxáno bez zbytečného odkladu, a pokud to není možné, pak do 30 dnů s tím, že lhůta se bude počítat ode dne následujícího po dni, kdy příslušný úřad obdržel spix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxm přezkumného řízení a postupu v něm se ve dvou rozsudcích týkajících se záměru rozšíření Letiště Vodochody v nedávné době vyjádřil také Nejvyšší správxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xoudně přezkoumatelné ve správním soudnictví není, případné rozhodnutí o jeho zrušení vydané v přezkumném řízení již přezkoumatelné je, protože má vlxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxodnutí vydaná v přezkumném řízení nelze vyloučit ze soudního přezkumu na základě úvahy, že přezkoumávanými správními akty jsou vyjádření, osvědčení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxní soud vyjadřoval primárně k existenci dobré víry, resp. možnému vzniku újmy, která by v tomto případě hrozila oznamovateli v důsledku zrušení stanovxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx aktu a může jí vzniknout újma; z tohoto důvodu tedy správní orgán musí vždy ve svém rozhodnutí (jde o první úkon v řízení) zdůvodnit, proč účastník řízení xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxníkovi nebo veřejnému zájmu (srov. § 94 odst. 4 spr. řádu). Rozhodnutí o zrušení stanoviska EIA musí vždy obsahovat identifikaci a poměřování možných úxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kroky pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních a vynaložil určité výdaje - není pak podstatné, že takové rozhodnutí ještě nebylo vydáno (srov. roxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxsah stanoviska EIA, musí vyčkat a odvolat se až proti rozhodnutí ve věci samé vydanému v navazujícím řízení (srov. § 149 odst. 5 spr. řádu). V rámci odvolaxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xávazného stanoviska. I v tomto případě platí, že nadřízeným správním orgánem bude Ministerstvo životního prostředí (u stanoviska EIA vydaného krajsxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xbecné úpravě přezkumu závazných stanovisek podle § 149 správního řádu představuje ustanovení § 4 odst. 9 až 11 stavebního zákona, doplněné s účinností xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stanovisek sloužících jako podklad pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu - takovými závaznými stanovisky jsou v případě staveb i stanoviska EIA vydxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxm řízení) není možný vůbec. V rámci odvolacího řízení přezkum těchto závazných stanovisek možný je (výsledkem přezkumu by bylo buď potvrzení závaznéhx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxazných stanovisek byla do návrhu novely doplněna až formou poslaneckého pozměňovacího návrhu. Ačkoli její přijetí bylo při podání pozměňovacího návxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtím, než je na jeho základě vydáno rozhodnutí. Nezákonnosti závazných stanovisek (např. nezákonně uložené omezující podmínky pro stavebníka) se dříxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou není možné včas napravit. Ani na základě odvolání však nebude možné změnit nebo zrušit nezákonné závazné stanovisko, pokud již uplynul jeden rxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxbní námitce zabývat i zákonností závazného stanoviska, které sloužilo jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí (srov. § 75 odst. 2 s. ř. s.), a může z důxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkud soud tento krok učiní později než do jednoho roku od vydání závazného stanoviska (což bude spíše pravidlem), pak již nebude možno závazné stanoviskx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxení celého procesu EIA znovu. Takový zdlouhavý a komplikovaný způsob nápravy nelze vnímat jako efektivní. Navíc v případě stanovisek EIA vytvořila noxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxvat výše popsaná omezující pravidla podle § 4 odst. 9 až 11 stavebního zákona, zatímco stanoviska EIA sloužící jako podklad pro vydání rozhodnutí jinýcx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x x xxx xxx úplnost je třeba dodat, že odchylná úprava přezkumu závazných stanovisek vydávaných pro účely řízení podle stavebního zákona byla v srpnu 2017 skupinxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxní § 4 stavebního zákona obsahuje i některá další pravidla vztahující se pouze na závazná stanoviska (ale i stanoviska mající podobu tzv. jiných správnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx něhož stanoví-li dotčené orgány ve svém závazném stanovisku podmínky, jsou příslušné kontrolovat jejich dodržování; stavební úřad poskytne součinxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxým v tomto ustanovení a dále zajistí jeho zveřejnění podle § 16, tj. na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků a dále na internetu (§ 16 xxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxcího řízení by to mělo být neprodleně (srov. § 7 odst. 4).
Stanovisko EIA zasílá příslušný úřad neprodleně po jeho vydání oznamovateli, dotčeným orgxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxo povinnosti, nicméně analogicky jako u závěru zjišťovacího řízení by to mělo být neprodleně (srov. § 7 odst. 4). S tím, jak zákon č. 326/2017 Sb. zrušil zxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zveřejňuje spolu se stanoviskem.
Dotčené územní samosprávné celky musejí informaci o stanovisku vyvěsit neprodleně po jejím obdržení na své úředxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xamosprávným celkům samostatně ani nezasílá).
K odst. 3
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxní a druhá věta tohoto odstavce jsou formulovány terminologicky poněkud odlišně (srov. „podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních“ vsx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xádu (srov. § 50 odst. 1 spr. řádu) a vztahuje se k rozhodnutí jakožto výsledku navazujícího řízení, zatímco druhá věta se vztahuje k navazujícímu řízení x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxního prostředí, ale i na úsecích dalších (ochrana veřejného zdraví, ochrana památek, požární ochrana apod.).
Podklady pro vydání rozhodnutí defixxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé“). Pro jednotlivé typy řízení je pak uvádějí zvláštní předpisy x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo zákona. Stanovisko EIA je tak jedním z podkladů, které musejí být předloženy v žádosti, resp. připojeny k žádosti o vydání rozhodnutí v rámci navazujíxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxdost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxatele k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě (§ 45 odst. 2 spr. řádu), popřípadě řízení z tohoto důvodu přerušit [§ 64 odst. 1 písm. a) spr. řádu]. Pokux xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxada platnosti stanoviska v době vydání rozhodnutí v každém navazujícím řízení (viz druhá věta komentovaného ustanovení) byla doplněna zákonem č. 326xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxsvědčil, že odůvodněný závěr o vlivech na životní prostředí nebo jakékoli z dříve vydaných podkladových rozhodnutí je v době vydání rozhodnutí stále axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxst. 6). Zatímco před novelou platilo, že lhůta platnosti stanoviska se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení (s tím, že pokud jich bylo vícex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxlovacího procesu - konkrétně k okamžiku vydání posledního navazujícího rozhodnutí. Zákon nicméně vyžaduje podmínku platného stanoviska vázanou na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx následujícím po zrušení rozhodnutí se tato podmínka nevztahuje - pokud by v těchto případech již platnost stanoviska měla uplynout, stanoví zákon v odxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
x xxxxx x
V přímé souvislosti s novým pojetím platnosti stanoviska EIA podle odstavce 3 změnil zákon č. 326/2017 Sb. také dobu pxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xízení, se doba platnosti stanoviska fakticky zkracuje - zákonodárce však tuto pro investory nepříznivou okolnost kompenzoval právě prodloužením doxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xude stav po novele příznivější (tato skutečnost bude platit zejména u záměrů, u nichž je navazujících řízení méně a nejsou příliš komplikovaná).
Lhxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxvazujících řízení více, musí být stanovisko platné pro vydání rozhodnutí v každém z těchto navazujících řízení.
Lhůta platnosti stanoviska je sedx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxntovaném ustanovení prodloužit (nikoli však již o sedm let, nýbrž o pět let), a to dokonce i opakovaně - aniž by byl stanoven maximální počet prodlužovánxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxává xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxní podmínky prodloužení platnosti stanoviska jsou vázány na absenci změn podmínek v dotčeném území nebo změn poznatků a metod posuzování (změny obojíxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxrodloužení platnosti stanoviska - pouze takové změny (ať už podmínek v dotčeném území, nebo poznatků a metod posuzování), v jejichž důsledku by záměr mxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxmnými vlivy na životní prostředí je třeba rozumět další možné významné vlivy záměru na životní prostředí, tj. jiné než ty, které již byly předmětem procxxx xxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo území včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání stanoviska. Vzhledem ke kritériím prodloužení platnosti stanoviska podle věty druhé je nutno slxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxní, a musí tedy splňovat požadavky uvedené v § 37 spr. řádu.
Příslušný úřad vezme při prodlužování platnosti stanoviska EIA v úvahu všechny obdržené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdku naplnění jedné či obou skutečností uvedených v komentovaném ustanovení (např. dojde ke změnám podmínek v dotčeném území a příslušný úřad dospěje nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxodloužení nedojde, stanovisko EIA pozbude platnosti, tj. nemůže být podkladem v navazujících řízeních a záměr musí být v případě zájmu oznamovatele o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxvrté správního řádu.
Poslední věta komentovaného ustanovení přímo souvisí s nově zavedenou zásadou platnosti stanoviska v době vydání rozhodnutx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxícím řízení a platnost stanoviska by mezitím uplynula [pokud se jednalo o povolený záměr ve smyslu § 3 písm. m), nemusel oznamovatel zajišťovat prodlouxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xříslušného rozhodnutí. V této lhůtě by oznamovatel měl podat žádost o prodloužení platnosti stanoviska EIA - ve smyslu druhé věty komentovaného ustanxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxi u stanovisek vydaných přede dnem nabytí účinnosti novely, tj. před 1. 11. 2017. V závislosti na době, kdy bylo stanovisko EIA vydáno, resp. na faktu, xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxem nabytí účinnosti novely (tj. bylo vydáno v mezidobí od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2017) - doba platnosti se posuzuje plně podle nových pravidel, tj. stanovixxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx) a jeho platnost byla mezitím prodloužena na dobu, která uplyne až po dni nabytí účinnosti novely (tj. po 1. 11. 2017) - platnost se posuzuje podle nových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x
xx xege
) vždy považuje za platné až do 31. 12. 2018;
-
stanovisko EIA bylo vydáno více než pět let přede dnem nabytí účinnosti novely (tj. do 31. 10. 2012) a lxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; v případě prodloužení začne pětiletá lhůta pro prodloužení platnosti stanoviska běžet ode dne, kdy k prodloužení došlo.
K odst. 5
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxviska EIA novou možnost, spočívající v částečném prodloužení platnosti, resp. prodloužení platnosti pouze části stanoviska. Šlo o reakci na to, že řaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxtech nebo etapách. Typickou situací může být stav, kdy v dotčeném území dojde k takovým změnám, které odůvodňují neprodloužení stanoviska EIA, avšak txxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxnoviska EIA nebude moci být prodloužena z důvodů uvedených v odstavci 4 větě druhé (tj. z důvodu změn podmínek v dotčeném území nebo změn poznatků a metod xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxující se výhradně k určité části nebo etapě záměru, bude část nebo etapa záměru dotčená změnami předmětem screeningového zjišťovacího řízení [§ 4 odstx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxnamovateli stanoví. Pro postup při podání oznámení, jeho zveřejnění a pro postup ve zjišťovacím řízení platí pravidla uvedená v § 6 a § 7 zákona.
Budexxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxedí (závěr zjišťovacího řízení bude mít v souladu s § 7 odst. 6 právní formu rozhodnutí), příslušný úřad stanovisko prodlouží, a to v celém jeho rozsahu, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x metod posuzování mohou vést k významnému vlivu na životní prostředí, a tudíž daná část nebo etapa záměru bude posouzena v procesu EIA, prodlouží přísluxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxntifikovanými změnami pak bude nové stanovisko EIA, které v zásadě ve vztahu k dotčené části nebo etapě záměru nahradí tu část původního stanoviska EIAx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě stanovené příslušným úřadem. Zákon sice délku této lhůty ponechává na uvážení příslušného úřadu, ale nepochybně platí, že by měla být přiměřexx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxtečnostech) a také rozsahu dané části nebo etapy záměru.
K odst. 6
Komentované ustanovení upravuje tzv. verifikaci, jejímž účelem je ověření, zda xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákonem stanovených podkladů (coherence check) a vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru, tzv. verifikačního stanoviska (coherence stamxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxkoli i to má podobu závazného stanoviska), a to z několika hledisek:
-
předmět úpravy -
verifikace
se provádí u každého záměru bez ohledu na dobu vydáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx
x
xxxx x
xxxxxxxxxx
se soustředí na případné změny záměru, u ověřovacího stanoviska má potvrdit, že obsah stanoviska EIA je v souladu s požadavky komentovaného zákona jakxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xahrnout do svých rozhodnutí,
-
vícero navazujících řízení -
verifikace
se provádí, resp. verifikační stanovisko se vydává samostatně pro každé nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxci provádí příslušný úřad, který k záměru vydal stanovisko EIA, ať už jde o stanovisko vydané před 31. 3. 2015 (tj. před účinností zákona č. 39/2015 Sb.), xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx x x xxxxxxxx xxx xx xe na základě změny právní úpravy po vydání stanoviska změnila příslušnost k vedení procesu EIA pro daný záměr.
Verifikace
se provádí pro účely navazujxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x § 3 písm. g)].
K verifikaci nedochází v případě tzv. spojených řízení pro stavební záměry (územní řízení s EIA nebo společné řízení s EIA), a to z toho dxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxx. 8 věta čtvrtá
in fine
). Povinnost
verifikace
se dále nevztahuje na záměry, u nichž byl vydán tzv. negativní závěr zjišťovacího řízení (§ 7 odst. 6), ať xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxyslu § 3 písm. g).
Podkladem pro provedení
verifikace
je dokumentace pro dané navazující řízení včetně úplného popisu případných změn xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxním žádosti o zahájení navazujícího řízení, nejpozději pak v den podání žádosti o zahájení takového řízení. Před účinností zákona č. 326/2017 Sb. (1. 1xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxsti o zahájení daného navazujícího řízení. Novela lhůtu změnila tak, aby oznamovatelé mohli předkládat podklady pro verifikaci s menším časovým předxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxných podkladů.
Pokud jde o záměry povolované v navazujících řízeních po částech nebo etapách, vztahují se podklady pro verifikaci poskytované oznxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xa základě oznámení o zahájení takového řízení zaslaného příslušnému úřadu správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení. Podle bodu 2 přexxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxely (tj. před 1. 4. 2015), a to dokonce i tehdy, jestliže lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů (srov. např. § 89 odst. 1 stavebního zxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xřadu oznámení o zahájení řízení dodatečně a poskytnout mu přiměřenou lhůtu.
Upřesnění pojmu „dokumentace pro příslušné navazující řízení“ lze naxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx zákona pro stavební řízení]. Zákon nedefinuje, co se rozumí slovy „úplný popis případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko“. Z poxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xodklad v praxi formu komentářů k projektové dokumentaci či samostatného textu; vždy však musí být zřejmé, o jaké změny záměru se jedná. Součástí popisu xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxoudil, že oznamovatelem předložená dokumentace neobsahuje úplný popis změn, šlo by o neúplné podání - příslušný úřad by měl v takovém případě oznamovaxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xodkladů předložených mu oznamovatelem ověří každý záměr z hlediska toho, zda v porovnání se záměrem, který byl předmětem EIA, došlo k jeho případným zmxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxěru nebo ve změně technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání.
Dojde-li příslušný úřad x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxona je zřejmé, že důvodem k jeho vydání nejsou jakékoli změny záměru, ale pouze ty, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí (o změxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanovisku uvedené).
Je-li závazné stanovisko nesouhlasné, žádosti nelze v navazujícím řízení vyhovět a musí být zamítnuta (viz § 149 odst. 3 spr. xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxané v rámci
verifikace
předmětem zjišťovacího řízení na základě § 4 odst. 1 písm. g).
Dojde-li příslušný úřad k závěru, že nedošlo ke změnám záměru, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxasné závazné stanovisko. Do 31. 10. 2017 zákon pro tyto případy obecně uváděl, že závazné stanovisko se nevydává (povinnost vydat závazné stanovisko vxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxace, zejména na straně stavebních úřadů, které neměly jistotu, s jakým výsledkem ověření změn záměru proběhlo - oficiálně totiž nebyly vyrozuměny o toxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxformálně správním orgánům příslušným k vedení navazujícího řízení sdělovaly, že ověření záměru provedly a souhlasné závazné stanovisko vydávat nebxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ať už souhlasného, či nesouhlasného.
Další novinkou zavedenou zákonem č. 326/2017 Sb. je skutečnost, že v souhlasném závazném stanovisku může příxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xejsou tak závažné, aby odůvodňovaly vydání nesouhlasného závazného stanoviska) neproveditelnými. Důvodem změny byly poznatky z praxe, kdy v mnoha pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxedku nebylo možno splnit některé podmínky stanoviska EIA a otázku bylo nutno řešit prostřednictvím rozporového řízení ve smyslu § 136 odst. 6 spr. řádux xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx potřeby je explicitně zakotvena možnost součinnosti s příslušnými dotčenými orgány - zpravidla půjde o ty, jejichž požadavky byly ve stanovisku EIA zxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 90 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení, nejpozději pak v den podání žádosti o zahájení takového řízení. Pokud by tato lhůta nebyla oxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdů. Příslušný úřad za této situace nebude vydávat závazné stanovisko a měl by sdělit orgánu vedoucímu navazující řízení, že oznamovatel nedodržel zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx x) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, bylo navazujícím rozhodnutím ve smyslu dikce § 23 odst. 10 zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx015-42)
2. Závazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť samx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxadních práv a svobod umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle § 75 odst. 2 s. ř. s.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.8.2011, č. j. 2 As 75xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo o sobě použít stanovisko o posouzení vlivů stavby na životní prostředí, vydané v roce 1994, v řízení o umístění stavby, zahájeném v roce 2005, zejména pxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xx2010-246)
4. Probíhalo-li řízení o vydání souhlasu podle § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle správníxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxí zohledněn v rozsahu, v jakém se vztahuje k posuzovanému předmětu řízení, tj. v rozsahu posouzení vlivů stavby na krajinný ráz a na zvláště chráněné úzexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxvisku EIA o vlivu stavby na krajinný ráz, příp. na zvláště chráněné území, neboť stavební úřad nebyl v dané době oprávněn zahrnout závěry stanoviska EIA xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní prostředí, se nepochybně aplikuje tehdy, nebyl-li proces posouzení vlivů zahájený podle zákona č. 244/1992 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxivů na životní prostředí. Na použití nebo závaznost stanoviska EIA vypracovaného před nabytím účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxících správních řízeních zahájených po nabytí účinnosti tohoto zákona.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.1.2010, č. j. 1 As 91/2009-83x
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xení samostatně přezkoumatelné ve správním soudnictví. V souladu s čl. 9 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh a soukromých záměrů na životní prostředí (85/337/EHS), lze toto stanovisko přezkoumávat až v rámci konečného rozhodnutí, jehož je stanovisko podklxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xáměru na životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, není samostatně přezkoumatelné ve správním soudxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxvisko podkladem.
Při soudním přezkumu konečného rozhodnutí, jehož podkladem bylo stanovisko o posuzování vlivů záměru na životní prostředí, musí bxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxováno k jejich návrhům na přiznání odkladného účinku správní žaloby tak, aby nemohlo docházet k situacím, kdy v době rozhodování o správní žalobě již byx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxí čl. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy a čl. 10a směrnice 85/337/EHS, neboť poskytovaná soudní ochrana by nebyla včasná a spravedlivá.
(rozsudek Nejvyššího sxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxechodná ustanovení k zákonu č. 39/2015 Sb.
Související předpisy:
§ 136, § 149, § 156 spr. řádu, - § 45h, § 45i zák. o ochraně přírody a krajiny, - § 13 zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxx x xxx x xxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxví, - § 7 odst. 1 zák. o dráhách, - § 16 odst. 1 zák. o pozem. komunikacích, - § 8, § 15 odst. 1 vodního zákona, - § 3 a násl. zák. o integrované prevenci, - § 14 zák. x xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
čl. 8 a 8a EIA směrnice
Z literatury:
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxrmací)
JUDr.
Libor
Dvořák
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
V rámci řízení o porušení Smlouvy o fungování EU vedeného od roku 2013 proti ČR z důvodu nespxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxěrnice upravujících zejména práva dotčené veřejnosti v navazujících řízeních (čl. 6 EIA směrnice) a následně její přístup k právní ochraně (čl. 11). Exxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínkou předložení vyjádření v procesu EIA s tím, že teprve pak se mohly stát účastníky navazujících řízení a následně podat žalobu ve správním soudnxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxdek skutečnost, že ne všechny subjekty spadající do dotčené veřejnosti podle EIA směrnice mohly realizovat práva garantovaná směrnicí (obdržení staxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx environmentální právnické osoby nemohly napadat hmotnou zákonnost vydaných rozhodnutí a kdy odkladný účinek u jimi podaných žalob je
ex lege
vyloučxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx. k první fázi povolovacího řízení), nýbrž k právní úpravě navazujících řízení reagoval zákon č. 39/2015 Sb., účinný od 1. 4. 2015, prostřednictvím dopxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejnosti včetně subjektů spadajících do dotčené veřejnosti v těchto řízeních a v neposlední řadě též pravidla přístupu k právní ochraně. Současně bxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxko nesouladná s EIA směrnicí.
Ustanovení § 9b až 9e jsou zvláštními normami (
lex specialis
) ve vztahu ke správnímu řádu a předpisům upravujícím jednxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxdu správnímu. Co se týče právní úpravy navazujících řízení, § 9b a § 9c upravují pouze některá speciální pravidla pro informační povinnosti správních oxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxy pro rozhodnutí, vyjadřování dotčených orgánů apod.) je nutno hledat přímo v předpisech upravujících jednotlivá navazující řízení (stavební zákonx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
Komxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxhu k účastníkům řízení, vůči nimž platí ohledně doručování přísnější pravidla - srov. § 19 spr. řádu). Jde o informace ve smyslu EIA směrnice, které musexx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxostí zákona č. 39/2015 Sb. (srov. např. § 87 odst. 2 stavebního zákona nebo § 10 odst. 4 zákona ve znění před 31. 3. 2015, podle něhož měly správní orgány příxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxbyla zakotvena obecná povinnost zveřejnit veškeré informace a dokumenty ve smyslu směrnice.
Společně s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxcí odkazuje zákon plně na § 25 spr. řádu, který upravuje doručování veřejnou vyhláškou jakožto další způsob doručování písemností (vedle obvyklého zpxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxánu příslušného k vedení navazujícího řízení s tím, že postačí vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnost, za kterou se v tomto případě považuje ozxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx řádu, který mj. stanoví povinnost zveřejňovat obsah úřední desky i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetu.
Zveřejnění informacíx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxrávního orgánu, který navazující řízení vede, s tím, že informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. Ode dne zveřejnění všech informací uvedených v písmexxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat, musí být podle komentovaného zákona uveden v oznámení (část B bod I.9 přílohy č. 3) i v dokumentaci (část B bxx xxx xxxxxxx xx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxidla k § 139 spr. řádu, upravujícímu podmínky poskytování předběžné informace, její obsah a dobu platnosti. Předběžná informace je právní institut, jxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xak by v případném správním řízení rozhodl (Vedral, 2012, s. 1057). Uplatnění tohoto institutu váže sám správní řád na případy stanovené zvláštním zákoxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxedběžnou informaci „o požadavcích na údaje a podklady, které má žadatel předložit k žádosti o vydání rozhodnutí“. Také výslovně omezuje platnost předxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxace přestává platit nebo kdy je od počátku neplatná (srov. § 139 odst. 4 spr. řádu). Předběžná informace je z formálního hlediska tzv. jiným správním úkoxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxx x
Rozhodnutí vydané v navazujícím řízení poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxmět (a tím i účinky rozhodnutí v něm vydaného) se zejména z prostorového hlediska dotýká širokého okruhu osob. Z důvodu procesní ekonomie proto zákon kaxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x
xx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx s velkým počtem účastníků (§ 144), zejména ohledně doručování veřejnou vyhláškou. Zákon tak navazuje na § 144 odst. 1 spr. řádu, který řízením s velkým pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxníků je zvláštním typem správního řízení, kde lze zejména z hlediska doručování písemností aplikovat některé zjednodušené postupy. Sám správní řád nxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx
x
uvědomit účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou (§ 144 odst. 2);
-
nahradit výzvu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí za stanovených poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxichž zájmy si neodporují (§ 144 odst. 4);
-
doručovat písemnosti (včetně rozhodnutí) veřejnou vyhláškou (§ 144 odst. 6); zde však správní řád stanoxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxručováno jednotlivě.
O podaném odvolání se účastníci uvědomují veřejnou vyhláškou (§ 144 odst. 5).
K odst. 4
x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxanovení, jehož nesprávnou transpozici Komise České republice také vytýkala, je komentované ustanovení, zakotvující povinnost správních orgánů přxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xde o vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů vydaná pro účely navazujícího řízení, která se zpřístupňují vždy. Zákon dotčené orgány nespecifxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxých stanovisek dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. U další skupiny - skupiny tzv. jiných podkladů pro vydání rozxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich zpřístupnění považuje za účelné; pokud ano, zajistí zpřístupnění i u nich.
Zákon stanoví, že ke zpřístupnění podkladů musí dojít v průběhu řxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxí na internetu). V zásadě jde o analogii s tzv. aktivním zpřístupňováním informací o životním prostředí upraveným v § 10a zák. o právu na informace o ž. p. xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xIA, a dále dokumenty pořizované v průběhu procesu EIA].
K odst. 5
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxinném do 31. 3. 2015, podle něhož měl správní orgán vydávající rozhodnutí brát v úvahu obsah stanoviska). Tato úprava nebyla plně kompatibilní s čl. 8 EIx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxplnil povinnost orgánu příslušného k vedení navazujícího řízení vycházet při svém rozhodování kromě stanoviska EIA (srov. § 9a odst. 3 věta první a druxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxn č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 2017, totiž z § 5 odst. 2 vypustil pravidlo, podle něhož se v procesu EIA vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxm ani pro vydání stanoviska EIA (srov. § 9a odst. 1).
Související ustanovení:
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), § 9a - stanovisko EIA, § 9c - účast veřejnosti, § 10 - spojená řízení pro stavební záměry, § 16 - zveřejnění informací, přechodná ustanovení k zákonu č. 3xxxxxx xxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x5, § 26, § 139, § 144, § 154 a násl. spr. řádu, - § 10a odst. 5 písm. d) a e) zák. o právu na informace o ž. p.
Související legislativa EU:
čl. 5 odst. 2, čl. 6 xxxxx x x x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxst. 1
Ve věci konzultacx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbjektů (místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, obec dotčená záměrem) v řízení vázala na kumulativní splnxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxanoviska EIA, 3. správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné zájmy hájené občanským sdružením nejsou v tomto řízení dotčeny (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxslušnými ustanoveními EIA směrnice, a to z důvodu nedostatečného zajištění práv dotčené veřejnosti v navazujících řízeních. Problematičnost české xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxvita v procesu EIA.
Zákon č. 39/2015 Sb. na výtky Komise reagoval vypuštěním § 23 odst. 9 v tehdejším znění a současně novou úpravou zapojení veřejnosxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxou veřejností pak tzv. přímo dotčené osoby a tzv. environmentální právnické osoby [srov. § 3 písm. i)]. Od 1. 4. 2015 zákon u navazujících řízení rozlišuxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxt. 1). Kromě toho je tzv. environmentálním právnickým osobám spadajícím do dotčené veřejnosti umožněno podat odvolání proti rozhodnutí vydanému v naxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxobám spadajícím do dotčené veřejnosti ve smyslu EIA směrnice včetně potenciálně dotčené zahraniční veřejnosti (v případech mezistátního posuzovánx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxjichž přiznání bezprostředně požaduje EIA směrnice. Tyto osoby jsou tak v rámci navazujících řízení konzultovány prostřednictvím takto přiznaných xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xdst. 1), resp. zpřístupňovaným v průběhu tohoto řízení (§ 9a odst. 4), právo uplatnit připomínky v rámci navazujícího řízení (§ 9c odst. 1) a povinnost oxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxto správního orgánu aktivně (tj. bez žádosti) zpřístupňovat správní rozhodnutí v případě, že podkladem pro jejich vydání je stanovisko EIA - tato povixxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx
x xxxxxxních práv garantovaných veřejnosti v rámci konzultativní účasti upravuje odstavec 1 právo uplatňovat připomínky k záměru, který je předmětem navazuxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxbu 30 dnů) s tím, že lhůta může být i delší - v případě, že ji obecně stanoví zvláštní právní předpis nebo v rámci konkrétního navazujícího řízení správní oxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxem, podle něhož je v případě navazujících řízení nutno v rozhodnutí uvést kromě náležitostí vyplývajících z § 68 odst. 3 spr. řádu i vypořádání připomínxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxrávním řízení obsahuje § 27 spr. řádu, který rozlišuje tři skupiny účastníků řízení - účastníky řízení ve věci (přímí, hlavní či esenciální účastníci)x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx okolností buď postavení účastníků přímých, nebo nepřímých (což záleží na úpravě konkrétního zvláštního zákona) (Vedral, 2012, s. 326). Ve věci poslexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxení, tj. taxativně stanoví okruh účastníků řízení; § 27 odst. 1 a 2 spr. řádu se tak na vymezení účastníků těchto navazujících řízení nepoužije [srov. naxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxastníci řízení o vydání integrovaného povolení)].
Komentované ustanovení doplňuje vymezení účastníků řízení obsažené v zákonech upravujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxku a části dotčené veřejnosti, konkrétně environmentálním právnickým osobám xx xxxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokumentaci nebo posudku, jako tomu bylo dříve [srov. § 23 odst. 9 písm. a) ve znění účinném do 31. 3. 2015].
Co se týče písmene a), účastníkem navazujíxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xsrov. § 3 písm. d)] - účastníky navazujícího řízení se tak mohou stát i dotčené kraje. V obou případech jde o výkon samostatné působnosti.
Účastníci řxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají - v takovém případě by měli postavení účxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxích byla dotčena jejich práva či povinnosti - například by byli vlastníky pozemků, na nichž má být záměr realizován, popřípadě pozemků sousedních.
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní přihlásit správnímu orgánu, který toto řízení vede, a to ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce (jde o lhůtu shodnou sx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnmentálních spolků ze správních řízení podle stavebního zákona (územní a stavební řízení), ale i dalších předpisů, resp. ponechání jejich účasti pouxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx byla prosazena cestou poslaneckého pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu novely stavebního zákona a dalších předpisů (nyní zákon č. 225/2017 Sb.). xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xIA, přesto však na stav životního prostředí v daném území mohou mít značný vliv (typicky parkoviště a velké bytové komplexy ve městech). Názory na tuto zxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxný a
de lege ferenda
by měl být zvážen návrat do stavu před 1. 1. 2018 (kdy zákon č. 225/2017 Sb. vstoupil v účinnost) či aspoň nalezení přijatelného komprxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xčastenství environmentálních spolků ve správních řízeních podle stavebního zákona bylo v srpnu 2017 skupinou senátorů cestou ústavní stížnosti napxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxli rozhodnutí správního orgánu. V odvolacím řízení se postupuje podle pravidel uvedených v § 81 a násl. spr. řádu. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznáxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxenciálních) účastníků; v případě ostatních účastníků může xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xozhodnutí vydal. V případě nepřípustného (např. pro nesplnění podmínky 200 podpisů) nebo opožděného odvolání předá příslušný úřad spis odvolacímu sxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení mohou podat všichni jeho účastníci. Komentované ustanovení je speciální a navíc (ve vztahu k § 81 odst. 1 spr. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxx xx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxní, z něhož rozhodnutí vzešlo. Pokud tedy daná osoba splňuje podmínky uvedené v § 3 písm. i) bod 2, dává jí zákon oprávnění podat proti navazujícímu rozhoxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xejí postavení zůstane zachováno i v případě, že v důsledku podaného odvolání dojde ke zrušení rozhodnutí a k vrácení věci orgánu prvního stupně k novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxatury Soudního dvora EU, podle nichž by dotčená veřejnost měla vždy mít zajištěn přístup k soudní ochraně, bez ohledu na předchozí aktivitu v povolovacxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxánů veřejné správy a ochrana poskytovaná správními soudy je ve vztahu k ochraně poskytované správními orgány až subsidiární [srov. § 5 a § 68 písm. a) s. řx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxávnění mohou vybrané osoby spadající do dotčené veřejnosti využít bez ohledu na to, zda se aktivně účastnily řízení v prvním stupni, či nikoliv.
Proxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xředpokladu, že je písemnost paralelně zveřejněna na internetu) - výjimku představují přímí účastníci řízení, kteří jsou správnímu orgánu známi a ktexxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxa ode dne doručení veřejné vyhlášky, což je patnáctý den ode dne, kdy bylo rozhodnutí, resp. oznámení o možnosti jej převzít, vyvěšeno na úřední desce spxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxejícího řízení s právními předpisy; správnost napadeného rozhodnutí přezkoumá jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžadujexxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxak z hlediska jeho souladu s právními předpisy (v plném rozsahu), jednak z hlediska jeho správnosti (v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen txxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxkud odvolací orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí vydané v navazujícím řízení je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, může napadexx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxj. příslušnému úřadu), anebo jej může změnit. V opačném případě odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.
Proti rozhodnutí vydanému v prvníx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxdu). O rozkladu rozhodne ministr, resp. vedoucí (předseda) ústředního správního úřadu (tj. podle situace například ministr dopravy nebo předseda Čexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx úprava vstoupila v účinnost, byla předmětem kasační stížnosti podané k záměru ZEVO Chotíkov. Stavební úřad vydal v tomto případě rozhodnutí v prvním sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní) až po jejím vstupu v účinnost. Nejvyšší správní soud připustil, že tuto otázku zmíněná novela neřešila, avšak současně s odkazem na obecnou úpravu sxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xždy podle procesního práva účinného v době řízení vyplývá pro správní orgán (včetně odvolacího orgánu) přímo z povahy správního práva. Odvolací správxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx byť správní orgán prvního stupně rozhodoval a vydal stavební povolení ještě před účinnosti novely (srov. rozsudek NSS 10 As 250/2015-92). Pro další říxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 9a odst. 4, nyní § 9a odst. 6), a také vydat tzv. ověřující závazné stanovisko (bod 1 přechodných ustanovení k zákonu č. 39/2015 Sb.).
K odst. 5
Podle dxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního aktu ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví a jejíž hlavní činností není podnxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xtanovenou dobu (tři roky), nebo je její činnost v konkrétním případě podpořena nejméně 200 osobami, a to formou podpisové listiny.
Splnění podmínex xxxxx x x xxxxx xx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxm řízení v prvním stupni. Environmentální právnická osoba musí v prvé řadě doložit (např. stanovami), xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa vznikla alespoň tři roky přede dnem zveřejnění oznámení o zahájení řízení a dalších informací o navazujícím řízení (§ 9a odst. 1), resp. přede dnem vydxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu s náležitostmi podle § 3 písm. j) a § 9e připojenou k oznámení o přihlášení se do řízení, resp. k odvolání.
Judikatura:
Odvolací správní orgán rozhxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí) postupuje dle procesních ustanovení tohoto zákona ve znění zákona č. 39/2015 Sb., třebaže správní orgán prvního stupně rozhodoval a vydal stavební xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxx2015 Sb.).
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2016, č. j. 10 As 250/2015-92)
Související ustanovení:
§ 3 - základní pojmy, § 9a (oxxxx x x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx5 Sb. (bod 2)
Související legislativa EU:
čl. 6 odst. 4, 5 a 6, xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
JUDr.
Libor
Dvořák
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K odst. 1
Aktivní žalobní lxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxzení.
Ustanovení § 9d odst. 1 transponuje čl. 11 odst. 1 EIA směrnice, podle něhož mají subjekty z řad dotčené veřejnosti možnost napadat hmotnou nexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx. plný přezkum, tedy přezkum hmotné i procesní zákonnosti vydaných rozhodnutí, a to na základě žaloby ve smyslu § 65 s. ř. s.
xxxxxxx xxxxxxx xxgitimaci mají podle soudního řádu správního dvě skupiny subjektů:
-
každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xalobě legitimován podle odstavce 1 (předmět správního řízení se dotýká právní sféry někoho jiného), pokud tvrdí, že postupem správního orgánu byl zkrxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxle obou ustanovení spočívá v tom, že podle odstavce 1 může žalovat ten, jehož právní sféry se napadené rozhodnutí dotýká (aniž měl ve správním řízení nutxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtňoval určitý zákonem chráněný zájem (zde je tedy podmínkou předchozí účastenství žalobce ve správním řízení), přičemž tímto chráněným zájmem je typxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xterou tvoří tzv. přímo dotčené osoby [srov. § 3 písm. i) bod 1] a tzv. environmentální právnické osoby [srov. § 3 písm. i) bod 2], kterými jsou v praxi většixxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xřesto, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni (srov. § 9c odst. 4).
Žalobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxou dobu neřešil, přičemž soudy vycházely z nálezu Ústavního soudu, podle něhož práva vztahující se k životnímu prostředí příslušejí pouze osobám fyzixxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x82/97).
Judikatura
za této situace nedovozovala, že by environmentální právnické osoby (dříve ve formě občanských sdružení, dnes většinou spolků) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxho (Aarhuská úmluva) a zejména unijního (EIA směrnice) práva začala měnit až relativně nedávno, když sám Ústavní soud označil dřívější praxi ve věci akxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxáva formou sdružení se s jinými občany, nemůže mu to být kladeno k tíži - fyzické osoby sdružené do takového spolku tedy mohou své právo na příznivé životnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx judikatorní posun existoval ještě po určitou dobu nesoulad s EIA směrnicí a judikaturou Soudního dvora EU, podle níž mohou environmentální nevládní oxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx115/09, bod 45). Rozpor s mezinárodním i unijním právem tedy nadále spočíval v užším okruhu námitek, které mohly environmentální právnické osoby (spoxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxpadat jak procesněprávní, tak hmotněprávní aspekty vydaného rozhodnutí. Tím je i pro žaloby podávané spolky zajištěn tzv. plný přezkum, tj. přezkum px xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dobývacího prostoru, povolení hornické činnosti, integrované povolení apod.) jsou v naprosté většině případů oprávněni účastníci odvolacího řízexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xodmínku vyčerpání řádných opravných prostředků, nicméně platí obecná úprava v § 68 s. ř. s. Podmínkou vyčerpání řádného opravného prostředku se má na mxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxe zákon speciálně dotčenou veřejnost uvedenou v § 3 písm. i) bodě 2 proto, že její aktivní legitimace se neodvozuje z § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť rozhodnutíx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxitimaci podle § 65 odst. 2 s. ř. s., presumuje (předpokládá, má za to) zákon, že disponuje právy, na kterých může být vydaným rozhodnutím zkrácena.
K pxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxamená, že do skončení řízení před soudem se pozastavují účinky napadeného rozhodnutí. Podle soudního řádu správního obecně platí, že podání žaloby nexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxření spočívá v tom, že soud může usnesením na návrh předběžným opatřením účastníkům uložit něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet, a to v případxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
Odkladný účinek žalob proti rozhodnutím, pro něž bylo podkxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtupu k soudní ochraně podle EIA směrnice. Zákon č. 39/2015 Sb. toto ustanovení zrušil a zakotvil v komentovaném ustanovení speciální pravidlo k § 38 odsxx x x x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxu správního. V těchto případech soud podle okolností buď přizná žalobě odkladný účinek, resp. rozhodne o předběžném opatření, nebo žalobě odkladný účxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxstavuje hrozící nebezpečí, že v důsledku realizace záměru může dojít k závažným xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxěžném opatření.
Ke lhůtě pro rozhodnuxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
1. V jiných situacích může pro účely posouzení aktivní legitimace spolku sehrát důležitou roli zaměření spolku na aktivitu, která má lokální opodstatxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx místní „zavedenost“, tedy již delší časové působení spolku. Není však možné vyloučit ani založení spolku
ad hoc
za účelem vážícím se k územnímu plánu. xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních závazků České republiky, unijního práva i na zákonnou úpravu postavení spolků zaměřených na ochranu přírody a krajiny lze považovat za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxí prostředí, vyjádřenou v usnesení ze dne 6.1.1998 sp. zn. I. ÚS 282/97. Fyzické osoby, pokud se sdruží do občanského sdružení (spolku), jehož účelem poxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxo spolku. Dá se jen opakovat, že v tomto ohledu sleduje nyní na
meritorní
úrovni Ústavní soud judikatorní závěry obsažené v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 14/07x xxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxx x jednom ze svých prvních nálezů - i v souladu s citovaným ustanovením zákona č. 182/1993 Sb. - připustil, že lze dovodit poskytování ochrany i právnickýx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxv chráněných Listinou základních práv a svobod, které odpovídají jejímu právnímu postavení, resp. pokud jsou svou povahou pro ni použitelná.
Článek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxch zdrojů na právnické osoby vztahovat nelze. Je zřejmé, že práva vztahující se k životnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, jelikož se jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x charakteristika životního prostředí, jak ji provedl zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Životním prostředím chápe .... vše, co vytváří přiroxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xrganismy, ekosystémy a energie (§ 2)“.
Na základě výše uvedeného nelze proto ani ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstiny základních práv a svobod platí i pro právnické osoby. Je si totiž třeba uvědomit, že citovaná Listina v čl. 35 odst. 2 hovoří o právu na (včasné a úpxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xprávnění organizační jednotky občanského sdružení požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byla předem informována o „... zamýšlených zásxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxího soudu ze dne 6.1.1998, sp. zn. I. ÚS 282/97, Sb. ÚS 2/1998)
Související ustanovení:
§ 3 - základní pojmy, § 9c - účast veřejnosti, přechodná xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx xxx xxxxnice
Náležitosti podporující podpisové listiny
JUDr.
Libor
Dvořák
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Pojem „podporující podpisová listina“ se vztahuje k environmentální xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxle § 7 odst. 6 či proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení), a současně nesplňuje tříletou podmínku existence přede dnem zveřejnění informace o nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Ustanovení přímo navazuje na § 3 písm. j), který definxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxpsaných osob. Pro případy, kdy je navazujících řízení více (což je v praxi obvyklé), zákon výslovně stanoví pravidlo opakovaného použití podporující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxjící podmínku doplnil až zákon č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018, a to konkrétně dobu platnosti podpisové listiny (18 měsíců). Pokud je navazujícx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxnutí, nelze listinu použít - pokud tedy mají osoby podepsané na původní listině (popřípadě osoby jiné) nadále zájem zapojit se do takového navazujícíhx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxený pod písmenem a), tj. kdy se environmentální právnická osoba přihlašuje do řízení (viz slova „navazující řízení k danému záměru zahájené v době její xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx notářsky ověřeny. Nebude-li nicméně podpisová listina splňovat všechny náležitosti uvedené v komentovaném ustanovení (např. u některých osob nebuxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxní, resp. správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení) se pak liší podle toho, zda se jedná o podpisovou listinu určenou na podporu podání podlx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxím řízení postupuje správní orgán podle § 28 odst. 1 spr. řádu, tj. vydá usnesení o tom, že dotčená veřejnost není účastníkem řízení. Vzhledem k dikci tohxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxmá žádné pochybnosti o tom, že daná osoba není účastníkem řízení, adresoval této osobě pouhé sdělení ve smyslu části čtvrté správního řádu (Vedral, 201xx xx xxxxx
V případě podpisové listiny určené na podporu odvolání proti xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxvní orgán předá spis odvolacímu správnímu orgánu do 10 dnů; v připojeném stanovisku uvede důvody rozhodné pro posouzení nepřípustnosti odvolání (sroxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxrývajících období od dubna 2015 do ledna 2017 konstatovat, že institut podporující podpisové listiny je prozatím v praxi využíván zcela xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx resp. odvolání proti rozhodnutím v nich vydaným podávají spolky, které splňují podmínku tříleté existence.
Související ustanovení:
§ 3 - záklxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Související legislativa EU:
čl. 1 odst. 2 písm. e), čl. 6 odst. 4 EIA směrnice
Literatura:
VEDRAL, J. Správní řád. Komentxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Přehled výkladu:
Přehled výkladu:
I. Základní modely postavení procesu EIA ve vztahu k rozhodovacím procexxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxx Územní řízení s EIA - proces
V. Společné územní a stavební řízení s EIA - odchylky
I. Základní modely postavení procesu EIA ve vztahu k rozhodovacím prxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xharakteru umožňuje ve svém čl. 2 odst. 2 transponovat požadavky směrnice jejich zahrnutím buď do povolovacích řízení již existujících, popřípadě do jxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xIA ve vztahu k rozhodovacím procesům:
-
spojené řízení - požadavky EIA směrnice jsou realizovány přímo prostřednictvím jednotlivých řízení nezbyxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xormou podkladového stanoviska pro povolující úřad (v případech, kdy EIA v rámci jediného řízení zajišťuje jiný orgán než povolující úřad), nebo jsou ax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxí procesu EIA od povolovacích procesů s tím, že oddělenost nemá většinou pouze procedurální, ale i kompetenční povahu; nejprve tedy probíhá proces EIA x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx většinou vede orgán odlišný (stavební a jiný obdobný úřad); výstupem procesu EIA je speciální správní akt, který má ve vztahu k následnému řízení buď poxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xI. Koncepce vztahu EIA a navazujících řízení do roku 2017
Česká úprava povolovacího procesu pro záměry spadající do režimu EIA vychází od svého počátxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxn č. 244/1992 Sb.) založena na oddělení EIA od povolovacích procedur, a to z hlediska:
-
procesního - stanovisko EIA je podmínkou podání žádosti o vydxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxA včetně vydání stanoviska EIA je odpovědný orgán ochrany životního prostředí (Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady, resp. v letech 1992xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřady apod.).
Z pohledu definice posouzení vlivů záměru na životní prostředí [§ 3 písm. l)] jsou tedy odděleny čtyři první fáze (vypracování a proxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxím řízení); první čtyři fáze zajišťuje příslušný úřad, fázi poslední pak správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení (stavební úřad, báňský xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xávaznosti na zmínku o možnosti sloučení postupů podle stavebního zákona s postupy při EIA obsaženou v úvodním ustanovení (§ 1 odst. 1) obsahoval v letecx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu, resp. územní řízení bylo možno spojit s vybranými postupy při projektovém posuzování, v obou případech za stejných podmínek - muselo jít o záměr uvedxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xpojení těchto postupů nevyloučil. V obou případech nebylo spojené procesy možno aplikovat v případech tzv. přeshraničních (mezistátních) záměrů, txx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxpady byla absence posudku; v případě územního řízení mohl být posudek částečně nahrazen tzv. odborným posouzením, avšak s tím, že toto posouzení bylo uxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí). Další podstatnou modifikací oproti standardnímu procesu EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. ve vztahu ke stanovisku byla tzv.
fikce
souhlasného staxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k dokumentaci), resp. ani v dodatečné lhůtě (nesměla být kratší než 15 dnů), mělo se bez dalšího za to, že se záměrem souhlasí. V těchto případech tedy staxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxíněné odchylky byly obsaženy ve stavebním zákoně od jeho účinnosti (tj. od 1. 1. 2007), modifikovány pak byly prostřednictvím novely stavebního zákonx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x přes zákonem stanovenou možnost vést proces EIA částečně souběžně s pořizováním regulačního plánu, resp. s územním řízením se takto postupovalo jen v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zejména § 91 umožňuje obcházení EIA směrnice tím, že příslušný stavební úřad je oprávněn neaplikovat v plném rozsahu zákon č. 100/2001 Sb.), zákon č. 39xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxA - charakteristika
Politickým impulsem k přípravě nové koncepce propojení EIA a navazujících řízení podle stavebního zákona bylo programové prohxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho zákona, která přinese zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Základním leitmotivem připravovaných změn bylo odstranění duplicit některxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxí a zefektivnění přípravy a rea-lizace staveb.
Požadavek na zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení byl realizován zákonem č. 225/2017 Sb. (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxitější změnou, kterou novela xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx x posouzením vlivů na životní prostředí (územní řízení s EIA) a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (společné řízexx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx stanoven obligatorně, jeho zakot-vení v českém právním řádu představuje z hlediska uspořádání povolovacích procesů pro stavby v režimu EIA nepochybxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xtavebních úřadů.
Procesní pravidla pro spojená řízení (komentovaný zákon v této souvislosti používá legislativní zkratku „řízení s posouzením vxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx x x xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx x xxxxx xalší pravidla jsou uvedena v zákoně č. 100/2001 Sb., zejména v jeho nově vloženém § 10. Toto speciální ustanovení předpokládá použití i jiných částí komxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxim spojeného řízení se vztahuje pouze na tzv. stavební záměry, což jsou záměry povolované podle stavebního zákona (srov. legislativní zkratku zavedexxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxich realizaci jsou vydávána podle jiných předpisů (např. horní zákon).
Odpovědným orgánem za vedení územního řízení s EIA, resp. společného řízenx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxx xxíněných řízení vydává stanovisko EIA; stavební zákon navíc speciál--ně zdůrazňuje, že v obou typech spojených řízení stavební úřad postupuje v součixxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxný úřad postupuje v součinnosti se stavebním úřadem (srov. § 10 odst. 1 komentovaného zákona). Stanovisko EIA má i v případě spojených řízení formu závaxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
Oba typy spojeného řízení novela
ex lege
považuje za navazující řízení ve smyslu komentovaného zákona, proto stavební úřad při jejich vedení vždy pxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxou veřejností a přístup k soudní ochraně.
Zcela zásadní skutečností je v případech spojeného řízení absence
verifikace
, tedy samostatného ověřovxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxečného povolení, a jedná se o jediné řízení - proto po vydání stanoviska xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx toho řízení, jehož je proces EIA součástí; jinými slovy v ostatních navazujících řízeních ustanovení o verifikaci již aplikována budou. Pokud tedy naxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xe
verifikace
nutná v řízeních podle jiných předpisů (např. řízení o vydání integrovaného povolení apod.)
Využití režimu spojeného řízení není
obxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu“ cestou, tj. nejprve absolvuje samostatný proces EIA a teprve poté podá žádost o územní rozhodnutí, popřípadě společné povolení u stavebního úřadu. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxpského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastrukturx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxm územním a stavebním řízení s EIA - u těchto typů staveb se tedy nevede územní řízení ani územní řízení s EIA. K právní úpravě projektů společného zájmu enxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxly zákona o ochraně přírody a krajiny, je integrace problematiky povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a výjimek z tzv. druhové ochrany do několikx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxlušné rozhodnutí vydává stavební úřad, a to na základě závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 6, § 56 odst. 6 a 7 zák. o ochraně přírody a krxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xáměrem budou dotčeny podmínky druhové ochrany, s tím, že tato skutečnost nebyla před zahájením takového řízení známa.
Podle přechodných ustanovexx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x účinnost (tj. před 1. 1. 2018) nebo u nichž byl proces EIA před tímto datem zahájen, nová právní úprava spojených řízení nevztahuje - stavební úřad zde tuxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Základní procesní schéma spojeného řízení, zejména ve vztahu k EIA, je následující:
-
podání žádosti (o vydání územního rozhodnutí, resp. spoxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xříslušnému úřadu, přerušení řízení,
-
zpracování posudku,
-
vydání a zveřejnění stanoviska EIA,
-
druhé kolo konzultací,
-
vydání územního rozhoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxgorii I a dále záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II, u nichž závěr zjišťovacího řízení stanovil, že podléhají procesu EIA. Zjišťovací řízení netvoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxanovisko orgánu ochrany přírody nevyloučilo významný vliv na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (lokality sxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle § 45i odst. 3 zák. o ochr. přírody a krajiny), zohlednit jej v oznámení a přiložit jej k němu. Jestliže stanovisko orgánu ochrany přírody nevyloučixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jejichž cílem je významný negativní vliv vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit.
Pokud je oznámení předloženo ve variaxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xýsledek vyhodnocení jednotlivých va-riant z hlediska vlivů na životní prostředí s uvedením jejich pořadí (§ 7 odst. 8 komentovaného zákona).
Jestxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxentace EIA. Zákon přesto příslušnému úřadu ponechává oprávnění požadovat v závěru zjišťovacího řízení, aby toto posouzení součástí dokumentace EIA x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé výhrady ze strany připomínkujících subjektů (např. dotčených orgánů).
Příslušným x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x režimu EIA byla pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností založena již novelou stavebního zákona provedenou zákonem č. 39/2015 Sb. s účinností od 1x xx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxkumentace vlivů záměru na životní prostředí, tj. dokumentace EIA. Co se týče jejího obsahu, odkazuje stavební zákon plně na zákon č. 100/2001 Sb. (§ 94c xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a závěr zjišťovacího řízení), tak z hlediska jejích náležitostí (příloha č. 4). Pokud tak stanovil závěr zjišťovacího řízení, je
obligatorní
součásxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xozhodnutí připojit také.
Stavební zákon ukládá předložení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ve třech vyhotoveních. Dokumentace pro vyxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxávě dokumentace EIA je totiž následně, po zahájení procesu EIA příslušným úřadem, zveřejňována na internetu ve smyslu § 16.
Stavební úřad zašle žádxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xádost o vydání územního rozhodnutí a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, zatímco dokumentaci EIA zkoumá příslušný úřad. Analogicky jako u obxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxo oprávnění příslušné úřady využívají tehdy, pokud předložená dokumentace neodpovídá náležitostem přílohy č. 4, popřípadě nevychází plně ze závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxavebnímu úřadu a oznamovateli, že žádost neobsahuje požadované náležitosti (§ 10 odst. 4). Stavební úřad následně vyzve žadatele k doplnění žádosti a xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxltovat před jejím opětovným předložením stavebnímu úřadu přímo s příslušným úřadem.
Stavební zákon upravuje podmínky, za nichž by stavební úřad žxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxce EIA připojena vůbec nebo dokumentace EIA nebo její část nebyla zpracována držitelem autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí podxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxli a příslušnému úřadu. Příslušný úřad je o zastavení řízení informován vždy, tj. i v případě dalších důvodů (např. k žádosti o vydání územního rozhodnuxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxny přírody, vodoprávní úřad, krajská hygienická stanice apod.) a dotčených územních samosprávných celků (obce, kraje) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxí náležitosti vyžadované stavebním zákonem, stavební úřad oznámí zahájení řízení.
Poté, co je příslušnému úřadu oznámeno zahájení řízení, je povxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtém EIA, www.mzp.cz/eia), informaci o ní pak dotčené územní samosprávné celky zveřejní na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o tomto zveřejnění zpxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx mít již v této fázi zajištěno zpracování posudku, tj. mít uzavřenu smlouvu o dílo s osobou oprávněnou podle § 19.
Po oznámení o zahájení územního řízexx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxona). Pro tuto etapu je charakteristické, že účastníci řízení a veřejnost uplatňují v zákonem stanovené minimální lhůtě (30 dnů) připomínky; i v přípaxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxají. Z hlediska předmětu konzultací stavební zákon záběr připomínek zužuje - účastníci řízení a veřejnost uplatňují ke stavebnímu záměru připomínky x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xe k připomínkám, které jdou nad rámec výše uvedeného věcného omezení, stavební úřad ze zákona nepřihlíží. Pokud by nicméně v praxi vznikly nejasnosti, xxx xx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx danou připomínkou zabýval.
Okruh účastníků územního řízení s EIA je totožný jako v územním řízení (§ 85 a § 94b stavebního zákona). Platí však, že úzexxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxená veřejnost (viz § 9c odst. 3 komentovaného zákona), pokud se o účast v řízení přihlásí.
Analogií veřejného projednání je v případě územního řízenx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjádření veřejnosti k dokumentaci (§ 17 odst. 1 komentovaného zákona), nařízení veřejného ústního jednání ponechává stavební zákon na diskreci stavexxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx). Pro praxi lze však doporučit, aby stavební úřady konání veřejného ústního jednání nařizovaly zejména v těch případech, kdy lze z obdržených vyjádřexx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xracovníka příslušného úřadu a zpravidla také zpracovatele posudku. Na veřejné ústní jednání se nevztahují pravidla stanovená v § 17 komentovaného záxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxání připomínek (účastníci řízení a veřejnost) a závazných stanovisek, popřípadě vyjádření (dotčené orgány) platí koncentrační zásada, tj. mohou býx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx měly směřovat pouze k vlivům stavebního záměru na životní prostředí, resp. veřejné zdraví.
Co se týče doručování oznámení o zahájení územního řízexx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xčastníků (§ 9b odst. 3 komentovaného zákona), nicméně na základě 94e odst. 2 stavebního zákona se zde dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxní zahájení územního řízení zajistit na místě určeném stavebním úřadem v oznámení vyvěšení zákonem stanovených informací (mj. o žadateli, o předmětu xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxuzování. To, zda tomu tak bude, vyplyne z oznámení, resp. vyjádření dotčeného státu (tj. státu, jehož území může být zasaženo závažnými vlivy stavebníxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx lhůtě, v jaké mu sděluje okruh dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků ve smyslu komentovaného zákona (tj. ve lhůtě 10 dnů od obdrženx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu životního prostředí (srov. § 11 odst. 3 věta první komentovaného zákona). Protože se v případě mezistátního posuzování jedná o diplomatxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxdření dotčeného státu je základním nástrojem participace dotčeného státu na rozhodovacím procesu tzv. konzultace, která probíhá po zaslání dokumenxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxel a zpracovatel dokumentace.
Významným mezníkem průběhu územního řízení s EIA je předání tzv. výsledků projednání ze strany stavebního úřadu příxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x veřejnosti. Mezi výsledky projednání stavební zákon demonstrativně uvádí uplatněné připomínky a závazná stanoviska nebo vyjádření dotčených orgáxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxcké posudky apod.). xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxx x
x xxxxx xxx xx xxxxxí řízení s EIA přerušeno, zajistí příslušný úřad zpracování posudku, jehož účelem je zejména posoudit dokumentaci EIA z hlediska úplnosti a správnostxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x věta druhá, odkazující na přílohu č. 5). Zpracovatelem posudku může být výhradně držitel autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xe zpracovatelem uzavírá příslušný úřad. Podkladem pro zpracování posudku je dokumentace EIA, výsledky projednání (tj. zejména připomínky účastníkx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxuzování. Potřebné podklady jsou zpracovateli posudku doručeny, resp. předány příslušným úřadem - v případě dokumentace EIA po oznámení o zahájení říxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxbního úřadu. Co se týče veřejného ústního jednání, zpracovatel posudku se jej (bylo-li nařízeno) účastní - pokud ovšem příslušný úřad (ten se veřejnéhx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se odvíjí ode dne, kdy byly zpracovateli posudku doručeny výsledky projednání, popřípadě také vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzováníx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxt tuto lhůtu prodloužit (v odůvodněných, zejména složitých případech), avšak maximálně o dalších 20 dnů. Příslušný úřad je oprávněn vrátit posudek k dxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxudku o finanční sankce vyplývající ze smlouvy o zpracování posudku (§ 9 odst. 8).
Posudek je odborným podkladem pro příslušný úřad při vydávání stanxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxledků projednání (tj. zejména připomínek účastníků a veřejnosti a závazných stanovisek nebo vyjádření dotčených orgánů k dokumentaci EIA), posudku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Stanovisko EIA má právní formu závazného stanoviska (§ 149 spr. řádu). Z hlediska náležitostí stanoviska platí plně úprava komentovaného zákona, na jxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxní, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů stavebního záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, která mají formu podmínek a požadavků xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxmu úřadu, dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným orgánům x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxní samosprávné celky pak informaci o něm zveřejní na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o tomto zveřejnění zpětně vyrozumí příslušný úřad a stavebnx xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtor využije režimu spojeného řízení, musí zpracovat dokumentaci EIA k celému záměru (toto pravidlo se vztahuje pouze na dokumentaci EIA, nikoliv na doxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe všem jeho částem nebo etapám (§ 10 odst. 9); pro ostatní části nebo etapy tak již nebude vedeno územní řízení s EIA, resp. společné řízení s EIA (stanovisxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxentace EIA k celému stavebnímu záměru a příslušný úřad dříve v rámci svého závěru zjišťovacího řízení navrhl zpracování nové varianty, bude tato část zxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxně negativní vliv na lokality soustavy
Natura
2000, a tato skutečnost nebude přímo důvodem pro zamítnutí žádosti, stavební úřad přeruší řízení do dobx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xdst. 2 stavebního zákona). Kompenzační opatření, včetně způsobu a doby sledování nezbytných pro vyhodnocení jejich účinnosti, stanoví rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxemního řízení s EIA. Do pěti dnů od obdržení stanoviska EIA zajistí stavební úřad zveřejnění informace o jeho vydání a oznámí lhůtu pro vyjádření, která xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxí (včetně stanoviska EIA) vyjádřit účastníci řízení (uplatňují námitky), veřejnost (uplatňuje připomínky) a dotčené orgány (uplatňují tzv. dodatexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxmentálním. Další rozdíl oproti konzultacím ve fázi po zahájení územního řízení s EIA spočívá v tom, že zde se již rozlišuje mezi režimem námitek na stranx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxalogicky na příslušná ustanovení u územního rozhodnutí (§ 89 a § 90 stavebního zákona).
Územním rozhodnutím stavební úřad obecně zejména schvalujx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxby (§ 92 odst. 1 stavebního zákona). Na územní rozhodnutí vydávané v rámci územního řízení s EIA se kromě toho vztahují další pravidla, uvedená v § 94i odsxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxány v odůvodnění stanoviska EIA, tedy připomínky z druhé etapy konzultací. Stanovisko EIA musí být v době vydání územního rozhodnutí platné (srov. § 9a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xzemního řízení s EIA s tím, že ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 dnů. Ustanovení § 87 odst. 4 při bližší specifikaci zvlášť složitých pxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xe vztahuje také na územní řízení s EIA. Zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí lze podle § 71 odst. 3 spr. řádu prodloužit, ale musí se tak stát za podmínek a zxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xato možnost se vztahuje nejen na lhůty podle správního řádu, ale i na lhůty podle zvláštních zákonů, pokud jsou jiné než obecné lhůty podle správního řádx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxra
2000 identifikovaného ve stanovisku EIA uložena následně kompenzační opatření nezbytná pro zajištění celkové soudržnosti soustavy
Natura
200x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxvést pouze na základě územního rozhodnutí - stavební úřad stanoví ve svém výroku, že toto rozhodnutí je vykonatelné dnem vydání vyjádření orgánu ochraxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx skupiny by spadaly stavební záměry, které nelze provést pouze na základě územního rozhodnutí - v tomto případě odklad vykonatelnosti podmíněný vyjádxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xompenzačních opatření podle § 45i odst. 11 zák. o ochraně přírody a krajiny se na základě novely (zákon č. 225/2017 Sb.) s účinností od 1. 1. 2018 poněkud zxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxzačních opatření dále vede s tím, že uložení kompenzačních opatření je ze zákona důvodem pro odklad vykonatelnosti příslušného rozhodnutí - právě do dxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxy
Možnost vedení společného územního a stavebního řízení existovala již před 31. 12. 2017, avšak až zákon č. 225/2017 Sb. stanovil pro tento typ řízenx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxi několika samostatně rozhodujících stavebních úřadů (stavby drah a na dráze, stavby dálnic a silnic, vodní díla apod.). Nově byla navíc zakotvena možxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xpod.), u speciálních staveb speciální stavební úřad (Úřad pro civilní letectví, drážní správní úřady, silniční správní úřady, vodoprávní úřady), rexxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxhodu.
U souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru, tj. stavby, která určuje účxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx).
Pravidla pro průběh společného řízení s EIA se z hlediska EIA v zásadě neodlišují od pravidel pro územní řízení s EIA - výše popsané procesní kroky lxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxavení řízení (§ 94t), na zahájení řízení a nařízení veřejného ústního jednání (§ 94u), na předání výsledků projednání příslušnému úřadu (§ 94v) a na vydxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx - stavební úřad jej má vydat do 90 dnů ode dne zahájení řízení s tím, že ve zvlášť složitých případech (těmi má stavební zákon na mysli zejména soubor stavexx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny analogicky platí, že pokud byla z důvodu významně negativního vlivu stavebního záměru na lokality soustavy
Natura
2000 uložena stavebníkovx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxany přírody o potvrzení zajištění kompenzačních opatření; po dobu pozastavení vykonatelnosti neběží lhůta platnosti společného povolení. Odklad vxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx platného společného povolení (§ 94y odst. 3 stavebního zákona).
Související ustanovení:
§ 3 - základní pojmy (zejména pojem „navazující řízeníxxx x x x xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxmací
Související předpisy:
§ 94a až 94z stavebního zákona, - § 45i odst. 2, 8, 9 a 11 zák. o ochraně přírody a krajiny
Související legislativa Exx
xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K hlavě I dílu 3
xxxx xxx x xxxxy I upravuje strategické posuzování (SEA) a do zákona byl vložen jeho první novelou - zákonem č. 93/2004 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 5. 2004. Instixxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxů na životní prostředí, ve znění účinném do 31. 12. 2001. Podle tohoto zákona se posuzovaly koncepce předkládané a schvalované na úrovni ústředních orgxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxrný vodohospodářský plán. Jiné koncepce se posuzovaly pouze tehdy, pokud tak stanovil zvláštní právní předpis - šlo např. o územní energetickou koncexxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxzí úpravě došlo k několika významným změnám:
-
posuzují se nejen koncepce na celostátní úrovni, ale i na úrovni krajské a za jistých okolností i koncexxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti myslivosti, rybářství, telekomunikací či regionálního rozvoje),
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxvrhu koncepce),
-
i v oblasti SEA existuje institut zjišťovacího řízení,
-
ke zpracování klíčového dokumentu (tzv. vyhodnocení) jsou oprávnxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxnový zákon ke stavebnímu zákonu (zákon č. 186/2006 Sb.), který s účinností od 1. 1. 2007 v návaznosti na novou klasifikaci nástrojů územního plánování (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxdě stalo součástí tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Zatím poslední změny dílu 3 hlavy I přinesl s účinností od 1. 11. 2017 zákon č. 32xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxlikací zákona. V důsledku rozvoje elektronických forem komunikace a existence Informačního systému SEA tak došlo zejména k upuštění od rozesílání doxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxož účelem je zejména informovat o promítnutí výsledků SEA do podoby schválené koncepce. Novela také - rovněž na základě poznatků z aplikační praxe - zcexx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxansponující do českého právního řádu SEA směrnici (zákon č. 93/2004 Sb.). Potřeba zvláštní právní úpravy pro tzv. celostátní koncepce přinášející prxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx praxe řadu výkladových problémů a nejasností.
Obsahem dílu 3 je nejprve pozitivní, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xj. oznámení koncepce (§ 10c), zjišťovacího řízení (§ 10c), tzv. vyhodnocení (§ 10d), návrhu koncepce včetně jejího veřejného projednání (§ 10e), stanxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxání.
K odst. 1
V návxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxvnit životní prostředí (§ 1 odst. 2). Při jejich konkrétním vymezení zákon, stejně jako u posuzování projektového, kombinuje přístup
obligatorní
a
fxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxje (má za to), že její provedení (implementace) bude mít závažné vlivy na životní prostředí. Jedná se o tyto podmínky:
-
koncepce stanoví rámec pro buxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přesahuje územní obvod jedné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xosuzování (§ 45i zák. o ochraně přírody a krajiny).
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxí. Jde o koncepce splňující následující znaky:
-
koncepce stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1,
-
koncepce je zpraxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx území místního významu.
Tyto koncepce jsou - spolu se změnami koncepcí - předmětem zjišťovacího řízení vedeného ve screeningové podobě. Závěr zjxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vlivy na životní prostředí.
K odst. 1 písm. a)
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xozsahu zpracovávaných koncepcí jsou obecně předmětem zákona koncepce, které jsou zpracovávány a schvalovány na úrovni celostátní (národní, republxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) okruh koncepcí, které jsou předmětem SEA vždy, neboť se u nich má zákonem (
ex lege
) za to, že jejich provedení má významné vlivy na životní prostředí.
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxací řízení, jehož výsledkem jsou závazné podmínky realizace takové činnosti). Z hlediska předmětu zákona a ve vztahu k aspektům ochrany životního proxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1“ (tzv. rámec pro povolení EIA záměrů), je tedy zásadní, především proto, že vyjadřuje propojenost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxiž by po dlouhou dobu byla podrobněji specifikována (ostatně ani sama směrnice tak nečiní). Až zákon č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 2017, uvedl v novém xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxu SEA je fakt, že se jedná o tzv. oborovou koncepci, tj. zpracovávanou v zákonem uvedených oborech - těmi jsou většinou sektory (odvětví) národního hospxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a proto i provádění koncepcí v nich zpracovávaných má přímý dopad na stav životního prostředí a jeho složek. Poněkud navíc (a to i v porovnání se SEA směrnxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účelu tohoto procesu (srov. § 1 odst. 2) a rozsahu posuzování (§ 2) však zahrnutí oblasti životního prostředí do předmětu úpravy SEA nepůsobí příliš sroxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxx xefinice jasně (a v souladu se SEA směrnicí) vyjádřila, že spolufinancování koncepce z prostředků fondů EU není okolností, která by sama o sobě rozšiřovxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe v sektorech dalších, zde neuvedených) stanovující rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1.
uvedených v příloze č. 1. Předmětem xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxkality soustavy
Natura
2000) podle § 45i zák. o ochraně přírody a krajiny. U koncepcí (a také záměrů) podle § 45i zák. o ochraně přírody a krajiny je z hledxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Jestliže tento orgán významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nevyloučí, je koncepce vždy předmětem SEA s tím, že součástx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxe i komentovaného ustanovení je zřejmé, že na základě stanoviska orgánu ochrany přírody mohou být předmětem SEA i koncepce nestanovící rámec pro budouxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxalo, obdobně jako v případě projektového posuzování [srov. § 3 písm. a) bod 2.]. Z hlediska potenciálního vlivu na lokality soustavy
Natura
2000 tak jdx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxonné znaky, a jsou proto předmětem SEA, náleží například:
-
státní energetická koncepce a územní energetické koncepce podle zákona o hospodaření exxxxxx xx x x x xxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx
x
národní plány povodí podle vodního zákona (§ 24 a § 25),
-
programy zlepšování kvality ovzduší podle zákona o ochraně ovzduší (§ 9),
-
politika xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx x x xx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxisem je v praxi zpracovávána celá řada koncepcí dalších, jejichž zpracování není stanoveno jako zákonná povinnost, ale vyplývá např. z usnesení vlády xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxní úrovni (koncepce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx. 1 písm. a), jsou také předmětem SEA.
Nastanou-li v konkrétním případě pochybnosti, zda určitá koncepce má být předmětem SEA, je třeba požádat o vyjxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx. a)].
K odst. 1 písm. b)
Obecní koncepce je taková koncepce, ktexx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxní obvod jedné nebo několika obcí (měst). Příkladem takové koncepce jsou integrované plány rozvoje území statutárních měst.
V původním znění ustaxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxkultativním. V praxi to znamenalo, že pokud bylo dotčené území koncepce tvořeno územním obvodem dvou a více obcí, byla taková koncepce předmětem SEA, nxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxogramů, které stanoví využití menších oblastí na místní úrovni, pokud se určí, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nýbrž zjištění, zda koncepce může mít významný vliv na životní prostředí. V tomto smyslu zákon č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 2017, formulaci komentoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xozhodujícím kritériem povaha koncepce (byť vztažená primárně k územnímu hledisku) implikující významnost jejích vlivů na životní prostředí a veřejxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xředpokládat, že v tomto režimu bude naprostá většina obecních koncepcí. Přesto pokud by obecní koncepce nestanovovala pouze využití území místního vxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxele spadat i koncepce pro území dvou, popřípadě více obcí, a to za podmínky, že stanoví využití území místního významu. K rozlišení, zda koncepce řeší záxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxálních vlivů na životní prostředí. Předmětem screeningového zjišťovacího řízení jsou tedy koncepce řešící (prostřednictvím stanovení způsobu vyuxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastní procesní pravidla určující, ve které fázi a u kterého typu koncepcí podle stavebního zákona se koná zjišťovací řízení, resp. zda má být koncepcx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxvoj území (jeho součástí je též SEA), pokud tento požadavek ve svém stanovisku uvede příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb. nebo pokud orgán ochranx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxkona).
Specifický typ koncepcí představují lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy - jednak proto, že obsah těchto dokumentů není zcelx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxaplní podmínku rámce pro povolení EIA záměrů, bývají pravidelně předmětem tzv. naturového posuzování podle § 45i zák. o ochraně přírody a krajiny. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xoustavy
Natura
2000 provádí přímo orgán ochrany přírody, a to v rámci řízení o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku; toxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x x x xxxxxxx xxkona).
K odst. 1 písm. c)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrnuje do předmětu zákona změny koncepcí zpracovávaných na všech vertikálních úrovních uvedených v písmenech a) a b), tj. koncepce celostátní, krajskx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxávána ve vyjmenovaných oborech.
Změnou (v praxi se někdy hovoří o aktualizaci) koncepce je doplnění nových opatření (aktivit) do koncepce, aniž by xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xmyslu komentovaného ustanovení, musí jít o nová opatření, s tím, že změna se alespoň částečně překrývá s dobou provádění (platnosti) původní koncepcex xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxu koncepce ve smyslu komentovaného ustanovení, nýbrž o koncepci novou, která by byla předmětem buď celého procesu SEA [pokud by spadala pod písmeno a)]x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxvuje rámec pro povolení EIA záměrů, či nikoli. Je nutno mít za to, že pokud koncepce zpracovávaná ve vyjmenovaných oborech rámec stanovila (a byla tudíž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxela marginálních, které zjevně nemohou mít žádné vlivy na životní prostředí (např. změny formálního charakteru). U koncepce zpracovávané ve vyjmenoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xyť zákon tuto otázku výslovně neřeší (je však třeba objektivně říci, že v praxi se bude jednat o ojedinělé případy).
K odst. 2
Rámec pro povolení EIA zxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovaného zákona pro koncepce, tedy pro oblast SEA. Zákon tuto podmínku po dlouhou dobu v § 10a odst. 1 písm. a) užíval, aniž ji v tomto či jiném ustanovení blxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxitérií zjišťovacího řízení chápe „míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikostx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxené okolnosti jsou
relevantní
při následném rozhodování o povolení daného záměru, a pokud je koncepce konkretizovala, mělo se v praxi za to, že koncepxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx splnit, aby mu mohlo být povolení uděleno, nebo se může jednat o omezení ohledně určitých typů činností, které mají být povolovány v oblasti, resp. územx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
xx xnaze blíže vymezit podmínku rámce pro povolení EIA záměrů uvedl zákon č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 2017, v novém znění odstavce 2 některá kritéria, kxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxh povolování; tyto podmínky jsou demonstrativně (a v souladu s dikcí zmíněné části 1.b přílohy č. 8) vztaženy k umístění záměru, jeho povaze, velikosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xlespoň kritéria pro povolování neurčitého okruhu záměrů vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska požadavxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není kumulativní, proto postačí, pokud koncepce stanoví podmínky pro povolování i pouze pro jeden z těchto faktorů (např. pro umístění záměru). Vymezxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxmce pro povolení EIA záměrů bylo také vyloučit z působnosti zákona koncepce obecného charakteru, které nemají návaznost na projektovou fázi rozhodovxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx neobsahují jakákoli omezení, kritéria či bližší podmínky, které by musel žadatel o příslušné povolení splnit, aby mu v budoucnu mohlo být povolení uděxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k projektové fázi rozhodovacího procesu. Jde tedy o koncepce v takové míře obecnosti, která neumožňuje SEA provést, resp. SEA by zde byla spíše formálnx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx což vyplývá zejména z faktu, že každá z obou forem posuzování vlivů na životní prostředí se vztahuje k jiné fázi rozhodovacího procesu. Zásadu nezaměňoxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxzhodnutí C-295/10, v němž se mj. uvádí, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx2, v němž je mj. uvedeno, že jsou-li splněny zákonné podmínky pro SEA, nelze ji neprovést pouze s odkazem, že ke každému záměru bude následně proveden proxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xotřeba jasného vymezení vzájemného vztahu mezi strategickým posuzováním, které je prováděno v rámci strategické fáze rozhodovacího procesu, a posuxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxředí v zásadě shodný (tj. získat objektivní odborný podklad pro následné rozhodování, srov. § 1 odst. 3), zásadní rozdíl se odvíjí od jejich zařazení do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxnou i politické), proces EIA hodnotí vlivy konkrétního záměru předkládaného ke schválení v rámci příslušných povolovacích procedur. Rozdílné postaxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxí míru obecnosti (např. v případě územního plánování je nástrojem k vyhodnocení širších vazeb v území včetně důkladného posouzení kumulativních a synxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Komentované ustanovení uvádí, že projektové posuzování nenahrazuje strategické posuzování. Zásada samozřejmě platí i opačně, tedy posouzení urxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe v zásadě interpretačním pravidlem, které má zamezit tomu, aby byly procesy SEA a EIA vnímány jako duplicitní. V rozporu s tímto pravidlem by byla situaxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxcesu SEA (v případě, že je daný záměr součástí koncepce, popřípadě její změny). Jinou situací samozřejmě je, pokud by záměr byl posouzen v procesu EIA a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx mít významný vliv na životní prostředí, a tudíž nebude v procesu SEA posuzována. Takovýto postup je se zásadou zakotvenou v komentovaném ustanovení v sxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx SEA pro koncepci (a naopak), lze v procesu SEA využít údaje, které byly zjištěny v procesu EIA (a také v rámci tzv. naturového posuzování podle § 45i zák. o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxá posouzení se jedná - z podstaty věci však i zde půjde zejména o EIA a naturové hodnocení.
K odst. 4
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xznaky) podle odstavce 1.
V procesu SEA se neposuzují koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu - např. plán obrany České republiky podle naxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xy sice souvisely se zajišťováním obrany státu, avšak nebyl by to jejich jediný účel (srov. slova „pouze pro účely“).
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx obsahující mj. způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací apod. Předmětem SEx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxinárodních plánů pro zvládání povodňových rizik nebo souboru plánů pro zvládání povodňových rizik koordinovaných na úrovni mezinárodní oblasti povxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxé koncepce, a to ani v případě, kdy řeší otázku finančního zajištění záměrů uvedených v příloze č. 1.
Související ustanovení:
§ 1 - předmět zákona, § 2 - rozsah posuzování, § 3 - základní pojmy (zejména pojmy „koncepce“, „dotčené území“ apoxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 4 odst. 3 a 4, § 45i zák. o ochraně přírody a krajiny, - § 31 a násxxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxně ovzduší, - § 23 lesního zákona
Související legislativa EU:
čl. 1, 2 a čl. 3 odst. 1 až 4 a 8 SEA směrnice
Způsob posuzování vlivů konxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Zákon nepodává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obsahující definici posouzení vlivů záměru na životní prostředí]. Ustanovení o způsobu SEA mají do značné míry totožné znění jako u posuzování projexxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxovacího procesu (typicky úroveň podrobnosti posuzování).
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxá řada koncepcí nejrůznějšího charakteru. Co se jejich obsahu týče, lze identifikovat určité shodné obsahové prvky, které se promítají i do způsobu poxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxí - tento popis by měl být výchozím zdrojem informací pro další práce na koncepci; z hlediska vlivů na životní prostředí by právě v této části měl být i popix xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxmy, které budou následně řešeny ve strategické části koncepce,
-
vize (globální cíl, strategický cíl, účel) - dlouhodobý cíl, který nemusí být v koxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxtizací vize, jde o cíle, které mají být řešeny v daném plánovacím období, musejí mít jasný obsah a časový limit pro své vyhodnocování,
-
priority - jsxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxtní aktivity navrhované pro realizaci priorit,
-
návrh implementačního plánu - přiřazuje navrhovaná opatření ke konkrétnímu orgánu (nositeli úxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xo jejím schválení bude kontrolovat její provádění (implementace), tj. zejména zda jsou realizací opatření naplňovány cíle a priority koncepce,
-
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxápat více méně také jako (ideální) časový harmonogram pro zpracování návrhu koncepce, neboť jednotlivé kapitoly koncepce na sebe logicky navazují.
x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxtavec 1) a na základě toho se navrhují tzv. mitigační (zmírňující) opatření (odstavec 4). Posuzování vlivů a navrhování mitigačních opatření předstaxxxx xxxxxxx xxxx x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxé obsah stanoviska SEA (ten sice není upraven samostatnou přílohou, srov. však znění § 10g odst. 2 a 4 zákona).
K odst. 1
Stejně xxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxisují a vyhodnocují) vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví v rozsahu uvedeném v § 2, a to ještě předtím, než je návrh koncepce předložen ke schválenxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že součástí SEA je i posuzování cílů koncepce (zejména specifických).
Obdobím předpokládaného provádění“ je doba, na kterou je koncepce schvaloxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxména tzv. vyhodnocení (srov. § 10f odst. 1, příloha č. 9), které musejí mj. obsahovat charakteristiku životního prostředí v dotčeném území, cíle ochraxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
K odst. 2
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xromě toho zde však zákon správně zdůrazňuje i tzv. synergické a kumulativní vlivy - při SEA je třeba se zabývat možnými vlivy ostatních koncepcí a záměrůx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx území zamýšleno provedení záměru, který má vztah k návrhu koncepce a jeho cílům (bude mít dopad na stav životního prostředí v dotčeném území), musejí býx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxt B.9 přílohy č. 7) i jedním z kritérií zjišťovacího řízení (část 1.c a část 2.b přílohy č. 8).
Klíčovou roli posouzení synergických a kumulativních vxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxní prostředí (srov. § 10i). Toto vyhodnocení musí podle Nejvyššího správního soudu zahrnovat rovněž posouzení kumulativních a synergických vlivů jexxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxž se v daném území již nacházejí z toho důvodu, že byly realizovány v minulosti (srov. rozsudek NSS 4 Aos 1/2013-125 ze dne 24. 4. 2014, rozsudek NSS 10 As 15xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx
x xxxxx x
Rozhodovací proces má ve své strategické fázi vertikální charakter, kde jednotlivé dokumenty (koncepce) přijxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxvení, řazení). V rámci strategické fáze rozhodovacího procesu je SEA prováděna na různých úrovních koncepční hierarchie - příkladem jsou koncepce v oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí kraje), popřípadě i místní (plán odpadového hospodářství obce). Tvoří-li tedy na daném xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxvé úrovně, resp. koncepce na sebe navazují. Způsob posuzování prováděný na dané úrovni tedy musí vycházet z míry podrobností, která odpovídá danému stxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxní nepřináší z pohledu ochrany životního prostředí žádné nové informace.
O (nežádoucí) opakované posuzování by se jednalo, pokud koncepce zpracoxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxé bylo v rámci SEA již posouzeno. Naopak pokud koncepce zpracovávaná na nižší úrovni hierarchie konkretizuje řešení, které bylo součástí koncepce zprxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dotčeného území), které na vyšší úrovni posouzeny být nemohly.
Zásadu zamezení opakovanému posuzování výslovně zdůrazňuje SEA směrnice (čl. 4 odxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxu zpracovávaných dokumentů) zmiňuje pro zásady územního rozvoje (§ 36 odst. 3 věta druhá stavebního zákona) a územní plán (§ 43 odst. 3 věta druhá stavebxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxho posuzování, uvedená právě v tomto ustanovení (a velmi obdobně též v § 10a odst. 3 věta druhá), druhá pak jako kritérium zjišťovacího řízení ukládá vzíx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xřílohy č. 8).
Možnost využít údaje z jiného posuzování se vztahuje na celý proces SEA, jedinou podmínkou je, že tyto údaje odpovídají údajům požadovxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxhraně přírody a krajiny (ať už k jiným koncepcím, nebo k záměrům), hodnocení zdravotních rizik podle § 83e zák. o ochraně veř. zdraví a jiné typy posuzováxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxně jako v případě EIA jsou mitigační opatření nejdůležitějším výstupem procesu SEA. Mitigační opatření nepatří sice mezi
obligatorní
náležitosti oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxp. vyhodnocení neuvedená kompenzační opatření (což je jeden z typů mitigačních opatření) a dále opatření týkající se monitoringu (§ 10g odst. 2). Mitixxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxý úřad ve stanovisku ke koncepci (§ 10g odst. 2).
Ponecháme-li stranou nulovou variantu, neukládá zákon předkladateli povinnost řešit žádnou část xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxažovaných variant již součástí oznámení koncepce (část B.8 přílohy č. 7) a zadání zpracovat variantní řešení může také vzejít ze zjišťovacího řízení [xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxo výběr té či oné varianty (část 8 přílohy č. 9).
Specifické postavení má otázka zpracovávání a hodnocení variant v tzv. naturovém posuzování podle § xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xchrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (lokality soustavy
Natura
2000), musí předkladatel zpracovat varianty řešenxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zpracované varianty jsou pak předmětem SEA i naturového posuzování (§ 45i odst. 2 zák. o ochraně přírody a krajiny). Variantní řešení s cílem vyloučit nxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x x x
Související legislativa EU:
čl. 4 SEA směrnice
Oznámení koncepce
JUDr.
Libor
Dvořák
Phxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xe zavedena legislativní zkratka oznámení koncepce) je prvním formálním krokem v procesu SEA - předběžné projednání ve smyslu § 15 není
obligatorní
fxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x)], a proto jejich předkladatelem nemůže být jiný subjekt než orgán veřejné správy. Není přitom rozhodné, zda tento orgán koncepci zpracovává sám, nebx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxší případ), nebo ten, kdo dá k jejímu zpracování podnět. Časový okamžik podání oznámení koncepce zákon nestanoví a ponechává tuto věc na předkladatelix x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxcepce je podkladem pro zjišťovací řízení (§ 10d odst. 2). Jeho náležitosti jsou přílohou č. 7 stanoveny jednotně, ať má zjišťovací řízení podobu scopinxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxt posuzování vlivů na životní prostředí podle § 19, byť je tento postup v praxi někdy využíván a předkladatelé pověřují držitele autorizace (budoucího xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost učinit tak odborně, objektivně a v plném rozsahu, s dodržením stanovených náležitostí (§ 19 odst. 2).
Náležitostí oznámení koncepce je sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (§ 45h odst. 1 zák. o ochraně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxková možnost připadá v úvahu, požádá předkladatel před podáním oznámení příslušný orgán ochrany přírody o vydání odůvodněného stanoviska ve smyslu § xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx. zaslání informace o přijetí oznámení koncepce zde stanoveným subjektům (zejména dotčeným orgánům a dotčeným krajům) spolu s upozorněním na možnost xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy, proto se na něj kromě pravidel uvedených v zákoně aplikují základní zásady činnosti správních orgánů uxxxxxx x x x xx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x x x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxáním, a proto se na něj v otázkách neupravených zákonem budou vztahovat pravidla uvedená v § 37 spr. řádu. Jednou z nich je postup xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu (§ 37 odst. 3 spr. řádu).
Informaci o přijetí oznámení koncepce spolu s upozorněnxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xřípadně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určí s ohledem na předpokládané místní vlivy koncepce na životní prostředí. Podoba tohoto ustanovexx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xříslušných úřadů, tak i předkladatelů koncepcí provedl s účinností od 1. 11. 2017 změny z hlediska způsobu rozeslání i okruhu dotčených subjektů.
V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxoporučený dopis + nosič dat) - podle platného znění je tedy zde vymezeným subjektům ze strany příslušného úřadu zasílána pouze informace o přijetí oznáxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxaci vyvěsit na své úřední desce, si jej vyhledají v Informačním systému SEA. V souvislosti s touto úpravou novela zrušila povinnost krajského úřadu (jexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Subjekty, kterým je informace s upozorněním ve smyslu komentovaného ustanovení zasílána, lze rozdělit do dvou skupin:
-
dotčené orgány a dotčxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxem na konkrétní okolnosti posuzované koncepce (lze předpokládat, že doručování samosprávám na úrovni obcí, resp. místních částí bude využíváno zejmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxormační systém SEA, www.mzp.cz/sea). Informaci o oznámení koncepce vyvěsí dotčené územní samosprávné celky (konkrétně ty, kterým byla informace zaxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx se považuje den, kdy došlo k vyvěšení takové informace na úřední desce dotčeného kraje (§ 16 odst. 2).
K odst. 3
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí koncepce na úřední desce dotčeného kraje počíná běh lhůty pro zaslání písemného vyjádření (ústní vyjádření nejsou podle zákona
relevantní
). Vyjádřxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxké osoby včetně dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků. Vyjádření musejí být zaslána (tj. odeslána) v zákonem stanovené lhůtě, jixxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 1xx xxxxx x x xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxx xxxxxí
JUDr.
Libor
Dvořák
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Stejně jako v případě projektového posuzování (srov. § 7 odst. 1 a 2) má zjišťovací řízení u koncepcí dvojí podobu. Tzv. scopingové zjišťovací řízení je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxrobnější vymezení informací, které budou uvedeny v tzv. vyhodnocení, a to s ohledem na typ koncepce, rozsah dotčeného území, charakteristiku vlivů koxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x0f odst. 1). U tzv. screeningového zjišťovacího řízení jde především o to, zjistit, zda provádění (implementace, realizace) takové koncepce nebo jejx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxána podle tohoto zákona“). Ať má zjišťovací řízení podobu scopingovou, či screeningovou, je jeho výstupem vždy správní akt, který zákon označuje jako xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Cílem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxh a rozsah tzv. vyhodnocení. Scopingové zjišťovací řízení neřeší otázku, zda koncepce může mít významný vliv na životní prostředí - zákon předpokládáx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxí je zjistit, zda provádění koncepce nebo její změna [§ 10a odst. 1 písm. b) a c)] může mít významný vliv na životní prostředí, a tedy zda bude posuzována v pxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxiv na životní prostředí. Pokud příslušný úřad dojde v rámci zjišťovacího řízení k závěru, že může, vymezí současně z hlediska obsahu i rozsahu informacxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxopingovým závěrem zjišťovacího řízení - obdobně, jako je tomu u posuzování projektového (srov. § 7 odst. 2 věta druhá).
Zjišťovací řízení u koncepcx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxky umožňuje oznamovateli u projektového posuzování (srov. § 6 odst. 5).
K odst. 2
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxá ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce ve smyslu § 16. Lhůta je pořádková, avšak pokud by nebyla dodržena, je možno na základě § 6 odst. 1 spr. řxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxvní orgán z úřední povinnosti, jakmile se o skutečnosti zakládající tento postup dozví (§ 80 odst. 1 spr. řádu). Opatření jsou definována v § 80 odst. 4 spxx xxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxní
pro provádění zjišťovacího řízení v obou jeho podobách jsou kritéria pro zjišťovací řízení uvedená v příloze č. 8. Kritéria lze souhrnně rozdělit nx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xritériem i postavení koncepce v rámci hierarchie a přínos, který zde proces SEA může mít (zásada zamezení opakovanému posuzování).
Závěr zjišťovaxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx scopingovou, či screeningovou, resp. zda na jeho základě koncepce bude posuzována v procesu SEA, či nikoli. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutxx xxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx - především ve vztahu ke kritériím pro zjišťovací řízení. Zejména v případě, že příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení vedeného ve screeningové pxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx (srov. též odstavec 4).
Pokud byl závěr zjišťovacího řízení vydán v rozporu s právními předpisy a jeho vady nelze opravit usnesením, které se pouze pxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxjí ustanovení správního řádu o přezkumném řízení (§ 94 a násl.). Protože je přezkumné řízení řízením z moci úřední, může dát podnět k jeho zahájení nejen xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx předkladatel, musí mu příslušný úřad tuto skutečnost do 30 dnů sdělit, a to s uvedením důvodů nezahájení přezkumného řízení (srov. § 94 odst. 1 věta třetx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xádu). Pokud příslušný úřad shledal, že závěr zjišťovacího řízení v rozporu s právními předpisy není, nevydává usnesení žádné a pouze tuto skutečnost sxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Komentované ustanovení uvádí některé náležitosti závěru zjišťovacího řízení v případě, kdy je zjišťovací řízení vedeno v podobě scxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vliv na životní prostředí, a tedy bude posuzována v procesu SEA.
Vymezení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx odst. 1) - musí být proto uvedeno vždy. Požadavek zpracovat ve vyhodnocení varianty může být v závěru zjišťovacího řízení uveden bez ohledu na to, zda ozxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xze po předkladateli rozumně požadovat (viz slova „v úvahu přicházejících variant koncepce“) - ve světle tohoto zákonného kritéria by měl příslušný úřxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx 1 věta první). V souvislosti s rozvojem elektronických forem komunikace, existencí Informačního systému SEA a též s ohledem na změny provedené zákonex xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxet vyhotovení předaného návrhu koncepce v závěru zjišťovacího řízení spíše výjimečně.
Zákon č. 326/2017 Sb. zrušil s účinností od 1. 11. 2017 možnoxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnost předkladatele za přípravu i projednávání návrhu koncepce s tím, že příslušný úřad by neměl zasahovat do otázek, které jsou v dispozici přexxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní úpravu v tomto ohledu představuje právě komentovaný zákon (v praxi jde např. o státní surovinovou politiku).
K odst. 4
Komentované ustanovení sx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx závěr zjišťovacího řízení). Fakticky se však jedná o opakování jednou stanovené povinnosti, a to ve vztahu k odstavci 2, podle něhož je třeba závěr zjišxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxingové.
K odst. 5
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xez ohledu na to, jaký je závěr zjišťovacího řízení po obsahové stránce, resp. jakou formu zjišťovací řízení mělo. Závěr zjišťovacího řízení příslušný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určí s ohledem na předpokládané místní vlivy koncepce na životní prostředí; vx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxě se zasláním závěru zjišťovacího řízení výše uvedeným subjektům zveřejní příslušný úřad tento závěr podle § 16, tj. na internetu (Informační systém Sxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x předmět SEA, § 10c - oznámení koncepce, § 10e - průběh SEA, § 16 - zveřejnění informací, příloha č. 8
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx x xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
Dvořák
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
I přes svůj název neupravuje toto ustanovení celý průběh SEA, ale pouze jeho část, konkrétně spxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xsobu, která je odpovědná za zpracování vyhodnocení (legislativní zkratka je zavedena v odstavci 1).
Kontrola kvality předkládaných informací (txxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxlity přímo nezavádí, ale ukládá členským státům, aby zprávy o životním prostředí (tj. vyhodnocení ve smyslu komentovaného zákona) byly dostatečně kvxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxality inspiroval systémem zavedeným již v roce 1992 (zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném do 31. 12. 2001) a sxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxotní prostředí podle § 19. Kontrolu kvality v oblasti SEA tak vedle příslušného úřadu zajišťují odborně způsobilé osoby, které musejí k získání autorixxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxx
x xxxxx x
Výběr posuzovatele (z řad držitelů autorizace) je výhradně v rukou předkladatele, tj. subjektu, který koncepci zpracovává. Podlx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxv. komentované ustanovení ve znění do 31. 10. 2017). Tato poměrně krátká lhůta však v praxi činila potíže, zejména s ohledem na dodržení zákonných požadxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtele. K informování příslušného úřadu o osobě posuzovatele musí dojít nejpozději při předání návrhu koncepce společně s vyhodnocením.
K odst. 2
xxx xxxxxxxání návrhu koncepce, resp. vyhodnocení jde většinou o trojstranný vztah mezi předkladatelem, faktickým zpracovatelem koncepce (který koncepci zprxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxm zpracovatelem koncepce na straně jedné a posuzovatelem na straně druhé je významným faktorem pro průběh procesu SEA i pro kvalitu jeho výsledku. Zákox xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxou metodik. V zájmu co nejefektivnějšího průběhu procesu však obecně zdůrazňuje povinnost předkladatele spolupracovat s posuzovatelem, a to při zprxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxli vyjádření, která mu v této fázi docházejí. Tím zákon současně předkladateli umožňuje (aniž by to obligatorně ukládal), aby návrh koncepce zveřejnix xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní pracovní verze, popřípadě pracovních verzí návrhu koncepce potvrzuje i fakt, že souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska jxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxci obsahovat pouze vyjádření k pracovní verzi (verzím), nikoli až k návrhu koncepce ve smyslu § 10f.
K odst. 3
Tzv. posuzovatel je osoba, která je odpovědná za zpracování vyhodnocení. Zejména u celostátních koncexxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxí, že za zpracování vyhodnocení je ve vztahu k příslušnému úřadu vždy odpovědná ta osoba, která držitelem autorizace je. Posuzovatel je zde vázán povinxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxlativní zkratkou pro „vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví“ (v praxi se pro tento dokument užívá označení „vyhodnocení SExxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxe také požadavky uvedené ve scopingovém závěru zjišťovacího řízení [srov. § 10d odst. 3 písm. a)].
Jedná-li se o koncepci, která může samostatně nebx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxírody a krajiny, musí být příslušná část vyhodnocení zpracována držitelem zvláštní autorizace podle § 45i odst. 3 zák. o ochraně přírody x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné lokality nebo ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je významný negativní vliv vyloučit nebo v případěx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxovení § 15 věta druhá ukládá příslušnému úřadu a dotčeným správním úřadům povinnost na žádost oznamovatele (záměru) nebo předkladatele (koncepce) pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxravujícím předběžné projednání, k němuž dochází většinou ještě před podáním oznámení záměru, resp. koncepce, lze ji analogicky aplikovat v průběhu cxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí vyhodnocení s tím, že okruh povinných subjektů je oproti § 15 širší - kromě příslušného úřadu a dotčených orgánů zahrnuje rovněž předkladatele a dotčexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxmínek stanovených jinými předpisy. Jednalo by se o případy, kdy posuzovatel žádá např. informace, které jsou osobními údaji, utajovanými skutečnostxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xřístup k informacím o životním prostředí elektronickou formou, například na základě § 10a (aktivní zpřístupňování informací) a § 11a (geoportál INSPxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxní vyhodnocení, komentované ustanovení akcentuje spolupráci předkladatele a posuzovatele při zpracování návrhu koncepce samotné (vyhodnocení je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xoho, že proces SEA je integrální součástí samotné tvorby koncepce, nikoliv její samostatně vznikající oponenturou. Ochota předkladatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxtým faktorem pro přínos celého procesu SEA.
Zákon zdůrazňuje potřebu spolupráce mezi předkladatelem a posuzovatelem, nicméně konkrétní formu poxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xásledně předkládán příslušnému úřadu, pokud možno obsahoval mitigační opatření navržená v této fázi posuzovatelem. Právě mitigační opatření lze toxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxměrně formulováno měkkou formou (srov. slova „zohlednit“, „doporučená“), neboť zpracování návrhu koncepce je v dispozici předkladatele a cílem zákxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xeboť předkladatel musí kromě zájmu na ochraně životního prostředí brát ohled i na ostatní veřejné zájmy.
Související ustanovení:
x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x
Související legislativa EU:
čl. 12 odst. 2 SEA směrnice
Návrh koncepxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxení jakožto nedílnou součást) a jeho zveřejnění, ale také pravidla pro konání veřejného projednání [ustanovení o veřejném projednání uvedená ve spolxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxv:
-
zjednodušení rozesílání informace o přijetí návrhu koncepce a větší využití elektronických forem komunikace (v praxi zejména Informační sysxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, kdy se veřejné projednání koná, a pro případ, kdy od něj příslušný úřad upustí,
-
předkladatel primárně zajišťuje vypořádání vyjádření k návrhu koxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Zpracování návrhu koncepce a vyhodxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xoncepce - může být tedy přímo jeho součástí, ale akceptovat lze i jeho připojení jako samostatného dokumentu; každopádně musí být předáno příslušnému xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 18 odst. 1 věta druhá).
Návrh koncepce musí předkladatel kromě listinné podoby předložit v elektronické podobě vždy, a to celý - včetně příloh. Nejpxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxodnocení (§ 10e odst. 1).
K odst. 2
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxje pouze o náležitostech podle přílohy č. 9, analogicky jako u dokumentace (srov. § 8 odst. 2) by však i zde měl příslušný úřad prověřit, zda vyhodnocení oxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxádání požadavků stanovených závěrem zjišťovacího řízení patří mezi náležitosti vyhodnocení (srov. část 14 přílohy č. 9). Co se týče kontroly náležitxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxdiska (zda obsahová náplň jednotlivých bodů odpovídá názvům kapitol a požadavkům přílohy č. 9).
Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxů ode dne doručení návrhu koncepce povinnost zaslat stanoveným subjektům informaci s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce (tj. nikoli xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí koncepce (srov. § 10c odst. 2) rozdělit do dvou skupin:
-
dotčené orgány a dotčené kraje - informace s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu konxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xa konkrétní okolnosti posuzované koncepce (doručování samosprávám na úrovni obcí, resp. místních částí bude v praxi využíváno zejména u koncepcí lokxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) zajistit, je zveřejnění návrhu koncepce (včetně vyhodnocení, které je jeho nedílnou součástí) podle § 16, tj. na internetu (Informační systém SEA, wxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o tomto vyvěšení neprodleně vyrozumí příslušný úřad; za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšexx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 9, popř. nevyhovuje požadavkům závěru zjišťovacího řízení, opravňuje jej zákon k jeho vrácení předkladateli k doplnění, a to opět ve lhůtě 1x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xoncepce nemůže být zveřejněn (byť třeba samostatně), protože vyhodnocení je jeho nedílnou součástí. Spolu s vrácením vyhodnocení k doplnění by měl přxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm doručena, postupuje příslušný úřad podle věty první komentovaného ustanovení - ve lhůtě 10 dnů (v tomto případě se lhůta bude počítat ode dne doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxřejní na internetu.
Veřejné projednání je součástí konzultací vedených k návrhu koncepce a vyhodnocení. V praxi má mnohdy velký význam, neboť umožxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxávou a nejširší veřejností. Veřejné projednání umožňuje každému uplatnit připomínky k návrhu koncepce, resp. k vyhodnocení, a to bez vazby na fakt, zdx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxpak - v takových případech hrozí, že se veřejné projednání stane pouze formálním procesním krokem, který navíc přispívá ke zvyšování administrativní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx - analogicky, jako je tomu v procesu EIA (srov. § 17 odst. 1) - jeho konání není
obligatorní
.
Rozhodnutí o konání veřejného projednání, resp. o tom, že xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xvaze musí příslušný úřad vzít v úvahu samotný návrh koncepce (a vyhodnocení) a také vyjádření k oznámení koncepce, tj. v rámci zjišťovacího řízení; ohlxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxných celků. Při absenci konkrétnějších zákonných kritérií pro (ne)konání veřejného projednání lze doporučit, aby se veřejné projednání konalo minixxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
V případě, že příslušný úřad na základě návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení koncepce od veřejného projednání upustí, platí lhůta prx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
K odst. 3
Pokud příslušný úřad od veřejného projednání neupustil, uvědomí o této skuxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxektronické verze) s tím, že k tomuto zveřejnění musí dojít nejpozději 10 dnů před konáním veřejného projednání. Předkladatel o konání veřejného projexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvat také na internetu, konkrétně v Informačním systému SEA (www.mzp.cz/sea).
K odst. 4
Na rozdíl od právní úpravy EIA, kde veřejné projednání plně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxání veřejného projednání zajišťuje nejen po technicko-organizační stránce, ale je odpovědný také za informování o jeho konání (odstavec 3) a v neposlxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbsažené v zápise jsou jedním z podkladů pro vydání stanoviska SEA, srov. § 10g odst. 1). Předkladatel hradí veškeré náklady spojené s veřejným projednáxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxxxx
xx
xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jeho konání od předložení návrhu koncepce spolu s vyhodnocením příslušnému úřadu (30 dnů) - může se tedy konat i později. Předmětem veřejného projednáxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxdnocení, resp. vlivy návrhu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, není však vyloučeno, že se veřejné projednání stane fórem pro veřejnou disxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxého ustanovení se na veřejné projednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxník příslušného úřadu veřejného projednání návrhu koncepce účastní; po obdržení zápisu z veřejného projednání příslušný úřad v zájmu úplnosti inforxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Komentované ustanovení upravuje vyjadřování k návrhu koncxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtá až ode dne konání veřejného projednání a činí pět dnů. Vyjádření musejí být zaslána (tj. odeslána) v zákonem stanovené lhůtě, jinak k nim podle zákona xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxuje v dotčeném území), a dále právnické osoby včetně dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků. Zákon nevyžaduje, aby vyjádření bylo xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxloženého návrhu koncepce. Lze však předpokládat, že s ohledem na zákonem deklarovanou a zajištěnou spolupráci mezi předkladatelem a posuzovatelem (xxxxx x xxx xxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxdě konání veřejného projednání, se komentované ustanovení aplikuje v případě, že příslušný úřad na základě návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. odstavec 2) a činí 20 dnů. I zde platí, že písemné vyjádření musí být zasláno (tj. odesláno) v zákonem stanovené lhůtě, jinak k němu podle zákona příslušxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxná písemná vyjádření předkladateli, a to neprodleně po skončení lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxhu koncepce). Důvodem této úpravy je fakt, že vypořádání vyjádření zajišťuje primárně předkladatel.
K odst. 8
Zákon č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 1xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxdření k návrhu koncepce. Zákon zde má na mysli všechna vyjádření k návrhu koncepce včetně vyjádření z veřejného projednání (pokud se konalo) a písemnýcx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxuzovatelem - v praxi to bude zejména v případech vyjádření směřujících k vyhodnocení.
Zákon č. 326/2017 Sb. zakotvil do zákona rovněž tzv. upravený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xraktické (a mnohdy z časového hlediska úsporné) zpracování upravené podoby koncepce odrážející obsah vyjádření veřejnosti i dalších subjektů. Tímtx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxacována předkladatelem přímo do (upraveného) návrhu koncepce, nebudou již uváděna příslušným úřadem ve stanovisku ke koncepci (srov. § 10g odst. 4).
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx návrhu koncepce, ale i vyhodnocení jako jeho nedílné součásti - v tomto případě může úprava směřovat ke všem jeho částem, včetně návrhu stanoviska (sroxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx
Zákon speciálně zdůrazňuje, aby byla příslušnému úřadu společně s upraveným návrhem koncepce zaslána informace o způsobu vypořádání všech vyjádřexxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe konalo); jinak obecně platí, že souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci patří mezi náležitosti vyhodnocení (srov. část 14 přílohy č. 9xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx ukládat předkladateli lhůtu k samotnému zpracování upraveného návrhu koncepce - tato doba se odvozuje od množství úprav včetně náročnosti vypořádávxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x
Související legislativa EU:
čl. 5 a 6 SEA směrnice
Stanovisko k návrhu koncepce
JUDr.
Libor
Dvořák
Ph.D.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxotní prostředí a veřejné zdraví, tzv. stanovisko ke koncepci) je závěrečný úkon prováděný příslušným úřadem v rámci procesu SEA. Samotný proces SEA všxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxování koncepce (odstavec 4) a následné poskytování informací (odstavec 5). Zákon rámcově upravuje obsah stanoviska, podklady a lhůtu pro jeho vydáníx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxvedl s účinností od 1. 11. 2017 v komentovaném ustanovení některé změny: úprava délky lhůty pro vydání stanoviska SEA a počátku jejího běhu, zjednodušexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stanoveným obsahem.
x xxxxx x
Stanovisko SEA má právní formu tzv. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo, jako je tomu u stanoviska EIA (srov. § 9a odst. 1).
Stanovisko SEA vydává příslušný úřad na základě zákonem stanovených podkladů, kterými jsou uprxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxd od předkladatele spolu s informací o způsobu vypořádání všech vyjádření (srov. § 10f odst. 8); pro vydání stanoviska SEA je
relevantní
především vyhxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx koncepce (§ 10f odst. 5 a 6). Závěry veřejného projednání obsažené v zápisu z veřejného projednání jsou podkladem pro vydání stanoviska SEA samozřejmě xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xříslušný úřad není vázán.
Lhůta pro vydání stanoviska SEA (20 dnů) se odvozuje ode dne, kdy příslušný úřad obdrží od předkladatele upravený návrh koxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x to v souvislosti se zavedením fakultativního veřejného projednání (§ 10f odst. 2 věta druhá) a doplněním upraveného návrhu koncepce (§ 10f odst. 8). Do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxla dodržena, je možno na základě § 6 odst. 1 spr. řádu ke zjednání nápravy aplikovat ustanovení správního řádu o ochraně před nečinností. Opatření proti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxí jsou definována v § 80 odst. 4 spr. řádu a spočívají mj. v oprávnění nadřízeného správního orgánu usnesením převzít věc a rozhodnout namísto nečinného xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x rozporu s právními předpisy a jeho vady nelze opravit usnesením, které se pouze poznamená do spisu, zruší jej sám příslušný úřad, a to usnesením (§ 156 odxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx řízením z moci úřední, může dát podnět k jeho zahájení nejen předkladatel, ale i kdokoliv jiný (§ 42 spr. řádu). Pokud příslušný úřad důvody ke zrušení stxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xřezkumného řízení (srov. § 94 odst. 1 věta třetí spr. řádu). Podal-li podnět někdo jiný, je příslušný úřad povinen jej o svém postupu vyrozumět pouze za pxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxní žádné a pouze tuto skutečnost sdělí podateli případného podnětu.
K odst. 2
Zatímco obsahové náležitosti stanovisxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xakt však sám o sobě není na škodu, neboť proces SEA má interaktivní povahu a jak podle práva EU, tak podle české právní úpravy je úzce propojen s přípravou kxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx platí, že pokud upravený návrh koncepce zahrnuje tato opatření v dostatečné míře, příslušný úřad je již ve svém stanovisku SEA neuvádí.
Ohledně nálxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxsahovat či nikoli. Na rozdíl od stanoviska EIA (srov. část II.1 přílohy č. 6) zákon nevyžaduje výslovně, aby mělo stanovisko SEA hodnoticí výrok (souhlxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xvedených v odstavci 1 přesvědčen o negativních vlivech koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (například z hlediska vlivů na lokality soustavx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xvažovat zahrnutí některých zásadních vyjádření či závěrů a doporučení posuzovatele (srov. část 15 přílohy č. 9), které nebyly předkladatelem v návrhx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí) a opatření v rámci monitoringu. V obou případech půjde o návrh jiných, tj. v koncepci neuvedených opatření x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxx x x xxxx
xx xx xxxxxx xxxxx mělo by stanovisko SEA zahrnovat pouze jednoznačně vyjádřené a konkrétní požadavky a podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Za
obxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xchraně životního prostředí a veřejného zdraví ve smyslu komentovaného ustanovení nejsou.
K odst. 3
Komentované ustanovení upravuje další kroky příslušného úřadu po vydání stanoviska SEA. Toto stanovisko přísluxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxm orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určí s ohledem na předpokládané místní vlivy koncepce na životní prostxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstém SEA, www.mzp.cz/sea).
K odst. 4
xx xxxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxx objektivním odborným podkladem pro schválení koncepce (přestože v tomto ustanovení je uvedeno pouze jako podklad v oblasti EIA, tj. pro vydání rozhodxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xoncepce je stanovisko závazné z formálně-procesního hlediska. Pokud tedy stanovisko ke koncepci doposud nebylo vydáno, nelze koncepci platně schváxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrh koncepce, vyjádření podaná k návrhu koncepce, popřípadě také závěry veřejného projednání) a toto stanovisko je nezbytným podkladem pro jiný orgán x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xeškeré podklady pro jeho vydání tak, aby je schvalující orgán následně měl k dispozici jako podklad pro schválení koncepce (srov. analogicky § 9b odst. xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xe velmi obdobná, jako tomu bylo u stanoviska EIA do novely provedené zákonem č. 39/2015 Sb. (srov. znění § 10 odst. 4 ve znění do 31. 3. 2015). Z věcného hledxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxů a podmínek uvedených ve stanovisku - jedinou podmínkou je, že schvalující xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxbo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (lokality soustavy
Natura
20xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx x§ 45i odst. 8 zák. o ochraně přírody a krajiny). V případě prokázaného významného negativního vlivu na lokality soustavy
Natura
2000 (prokázání takovxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxního řešení bez vlivu schválení takové koncepce možné pouze pro variantu s nejmenším možným významným negativním vlivem a za současného splnění dalšíxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxní, jejichž cílem je zajistit celkovou soudržnost soustavy
Natura
2000.
Kompenzační opatření ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny mají stxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxrody a krajiny kompenzační opatření jako zajištění možnosti nahradit lokalitu dotčenou realizací koncepce v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxační opatření, včetně návrhu opatření k jejich zajištění, stanoví orgán ochrany přírody a musejí být zahrnuta do koncepce před jejím schválením. O uloxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí, které následně informuje Evropskou komisi.
K odst. 5
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxí od 1. 11. 2017. Předchozí znění tohoto ustanovení bylo totiž z hlediska povinností nastupujících po schválení koncepce formulováno poměrně stručně x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxpř. u všech operačních programů pro programové období 2014-2020, které podléhaly procesu SEA). Platné znění komentovaného ustanovení, obsahující pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxe (čl. 9).
Proces pořizování a schvalování koncepcí ve smyslu komentovaného zákona je v českém právním řádu z hlediska míry podrobnosti upraven znaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. pro formu zveřejnění koncepce, popřípadě dalších informací. U některých koncepcí je zveřejňování informací po schválení koncepce určitým zpxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx bude aplikovat komentované ustanovení. Zde uvedená pravidla budou samozřejmě platit i pro koncepce, které nejsou obecně závaznými předpisy upravenx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xteré lze charakterizovat jako dokument shrnující
relevantní
výstupy procesu SEA pro koncepci v její konečné podobě. Prohlášení může být buď přímo soxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkladatel, nicméně vzhledem k tomu, že se vychází mj. z vyhodnocení, může využít spolupráce s posuzovatelem jakožto osobou, která vyhodnocení zpracovxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x x xxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxosti prostřednictvím písmen a) až e). Náležitosti jsou uvedeny demonstrativně - předkladatel tedy v prohlášení může uvést i některé další údaje (napřx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xýt v prohlášení uvedeny vždy, a ty, které předkladatel uvádí jen v případě určitých situací (mezistátní posuzování, variantní řešení).
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxplývajících ze SEA stanoviska [písmeno a)] - současně platí, že ne všechny tyto požadavky musejí být nutně do koncepce převzaty (srov. odstavec 4),
-
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezistátního posuzování, musí prohlášení uvést, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu (srov. § 14a odst. 4). Pokud byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxění prohlášení je předkladatel povinen o tomto zveřejnění informovat příslušný úřad a dále subjekty, kterým bylo zasláno stanovisko SEA (srov. § 10g oxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx životní prostředí. Důvodem je zajištění zpětné vazby o přínosech procesu SEA pro schválenou koncepci. Byť to zákon výslovně nepožaduje, lze v zájmu plxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 1 - účel SEA, § 10b - zpxxxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x
Související legislativa EU:
čl. 8, čl. 9 SEA směrnice
Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Tzv. monitoring lze obecně charakterizovat jako činnost spočívající ve sledování vývoje dotčených parametrů z hlediska zxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxonmentální monitoring, kterým je sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Monitoring je prováděn až ve fázi implementxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím výsledků monitoringu lze mj. ověřit informace uvedené v koncepci a vyhodnocení.
Účelem monitoringu u koncepcí, které byly posuzxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxentálního monitoringu nevztahuje), je zejména včas zjistit nepředpokládané významné vlivy vyplývající z provádění koncepce, a pokud jsou takové vlxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxpetencí se na něm ale podílejí také dotčené orgány. Zákon nicméně blíže nespecifikuje způsob monitoringu včetně toho, které vlivy a jak sledovat či jak xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx od SEA směrnice, srov. čl. 10 odst. 2), mohou jak předkladatel, tak dotčené orgány v rámci monitoringu využívat dostupné údaje z již zavedených monitorxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxximu integrované prevence [srov. § 14 odst. 4 písm. i) zák. o integrované prevenci] či o údajích z tzv. monitoringu vod (srov. § 21 vodního zákona).
Jisxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxprojektové analýzy se dohodnou stát původu a dotčený stát na žádost kteréhokoliv z nich a její součástí je vždy stálé pozorování důsledků provedení zámxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xázi provádění koncepce budou sledovat environmentální vlivy koncepce (bod 9 přílohy č. 9); ve vyhodnocení může být současně nastíněn i způsob monitorxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxcepce na životní prostředí a veřejné zdraví (§ 10g odst. 2
in fine
). Informace o přijatých opatřeních pro zajištění monitoringu (jak pro sledování, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxncepce [srov. § 10g odst. 5 písm. e)].
Předkladatel má vždy po schválení koncepce povinnost zajistit sledování a rozbor všech (tj. nikoli pouze význxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx monitoringu uvedenými ve schválené koncepci a v prohlášení. Teprve v případě, že předkladatel zjistí jakékoli nepředvídané (tedy v koncepci ani neuvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xdvrácení nebo zmírnění takových vlivů,
-
informovat o přijatých opatřeních příslušný úřad a dotčené orgány a
-
rozhodnout o změně koncepce.
x xxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxéně logické) vlivy schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě zjištěných nepředvídaných významných negativních vlivů musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxncepce by měly mít dotčené orgány v případě zjištěných nepředvídaných závažných negativních vlivů vždy. Jedná se samozřejmě o podnět, protože o přípaxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxx § 10f - návrh koncepce, § 10g - stanovisko SEA, příloha č. 9
Související legislativa EU:
čl. 10 SEA směrnice
Zvláštní ustanovení xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Mezi nejdůležitější koncepce ve smyslu zákona patří ty, které jsou zxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xdržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území (srov. § 18 odst. 2 stavebního zákona). Dokuxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě jedním z nejvýznamnějších nástrojů ochrany životního prostředí.
Posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí upravovaxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx6 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), byly předmětem SEA tzv. územní plány velkých územních celků, které pořizoval a schvalovax xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto územní plány kraje v přenesené působnosti a schvalovaly je kraje v působnosti samostatné (až na určité výjimky, které byly uvedeny ve stavebním záxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxmětem SEA či nikoli. Až s transpozicí SEA směrnice (zákon č. 93/2004 Sb.) se územní plány velkých územních celků začaly posuzovat vždy a dále se za určitýxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
Proces pořizování a schvalování nástrojů územního plánování je tradičně velmi podrobně upraven ve stxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxré řeší - ať už přímo, nebo formou odkazu na jiná ustanovení zákona - otázky, které nejsou předmětem úpravy ve stavebním zákoně (např. způsob SEA, obsah sxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí § 10a až § 10h, zvláštním (speciálním) předpisem s tím, že tato ustanovení se budou aplikovat pouze v případě, že otázky jimi upravené nejsou řešeny ve sxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxa dílu 3 zákona č. 100/2001 Sb., jsou politika územního rozvoje a dva druhy územně plánovací dokumentace - zásady územního rozvoje a územní plán.
Politika územního rozvoje xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxikových, mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních souvislostech. V politice územního rozvoje se vymezují oblasti se zvýšenými požadavky nx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxy a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury - pro takto vymezené oblasti, koridory a plochy se stanovují kritéria a podmínky pro rozhodovxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxa a je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Platná politika územního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x pak v dubnu 2015 (usnesení vlády č. 276 z dne 15. 4. 2015).
Zásady územního rozvoje (§ 36 a násl. stavebního zákona) stanovují zejména základní požadaxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanovují kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alterxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxje a jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Územní plán (§ 43 a násl. stavebního zákona) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prosxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxování, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností (pořizuje územní plán pro území obce a dále územní plán na žádost obce ve svém správním obvodu)x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce a pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxním předpisem ani rozhodnutím (§ 171 spr. řádu). Opatření obecné povahy má zvláštní režim projednání s tím, že obecná úprava je ve správním řádu (§ 171 a nxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní zákon. Řízení o návrhu opatření obecné povahy se vyznačuje mj. tím, že v něm zákonem stanovené subjekty (např. dotčené obce v případě zásad územního rxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxách. Vydané opatření obecné povahy je navíc předmětem soudního přezkumu - návrh na jeho zrušení může podat každý, kdo tvrdí, že jím byl zkrácen na svých pxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx x x x xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx opatření obecné povahy nabylo účinnosti (dříve byla lhůta tříletá - zkrácení je výsledkem novely soudního řádu správního provedené s účinností k 1. 1. xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
Na rozdíl od zásad územního rozvoje a územního plánu je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xnaky opatření obecné povahy (srov. rozsudek NSS 9 Ao 3/2009-59).
Stavební zákon sice formálně není označen jako transpoziční pxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území (srov. § 1 odst. 1). Stavební zákon proces SEA pojímá koncepčně poněkud odlišně než obecná úprava uvedená v díle 3 komentovaného zákona - SEx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxsti environmentální obsahuje i další složky udržitelného rozvoje, tj. hospodářskou x xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území (§ 19 odst. 2). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je také vyhodnoxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxty soustavy
Natura
2000) je při pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace součástí vyhodnocení vlivů na životní prostředx xxxxxx x xx xxxxx x
xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxraně přírody a krajiny, z nichž některé představovaly nekompatibilitu se směrnicí 92/43/EHS (tzv. směrnice o stanovištích). Novela stavebního zákoxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xák. o ochraně přírody a krajiny s tím, že kompenzační opatření ve vztahu k ochraně lokalit soustavy
Natura
2000 uvádí ve svém speciálním stanovisku vydxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxký úřad (v případě územního plánu).
Nejvyšší správní soud projednával v uplynulých letech několik návrhů na zrušení zásad územního rozvoje nebo jexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xásti Praha - Suchdol a tří dotčených fyzických osob jednu ze změn územního plánu Prahy, a to mj. z toho důvodu, že oproti zadání došlo v návrhu územního pláxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxhly být předmětem SEA, neboť Magistrát hl. m. Prahy jako příslušný úřad vycházel ze zadání neodpovídajícího skutečnému rozsahu změn a nepožadoval proxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ačkoliv lze důvodně předpokládat, že se jedná o koncepci, která by měla být předmětem SEA, neboť pouze tak je možno posoudit vzájemné vlivy všech konkréxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxst pouze s odkazem, že ke každému záměru bude následně proveden proces EIA (srov. též komentář k § 10a odst. 3).
Do značné míry přelomovým se ve věci vztxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxoravského kraje vydané v září 2011, a to na základě návrhu 14 jihomoravských obcí a 13 dotčených fyzických osob (srov. rozsudek NSS 1 Ao 7/2011-526). Soux xxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažených v zásadách územního rozvoje. Jedním z hlavních důvodů zrušení byl podle Nejvyššího správního soudu fakt, že synergické a kumulativní vlivx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxch vlivů vzata do úvahy při výběru variant jednotlivých dopravních koridorů. Absence vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů dopravních korxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxní synergických a kumulativních vlivů v rámci SEA byla judikaturou Nejvyššího správního soudu zdůrazňována v následujících letech opakovaně s tím, žx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxměrů se záměry, které se nacházejí na území jiného kraje, jakož i se záměry, které nejsou zásadami územního rozvoje nově navrhovány, nýbrž se v daném úzexx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx As 156/2015 ze dne 19. 1. 2017, kterým Nejvyšší správní soud zrušil část zásad územního rozvoje Středočeského kraje).
K odst. 1 a 2
Pro jednotlivé nástroje územního plánování platí z hlediska SEA:
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxx xe předmětem posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území tehdy, pokud tento požadavek ve svém stanovisku uvede krajský úřad jako příslušný úřad podle koxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxiv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti).
V případě politiky územního rozvoje stanoví Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad své požadaxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxta první komentovaného zákona, podle něhož Ministerstvo životního prostředí stanoví požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostřxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xe pořizovatel nepodává oznámení koncepce, veřejnost se v této rané fázi nevyjadřuje a sdělení Ministerstva životního prostředí adresované Ministerxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti (tzv. rámcový obsah) podle přílohy ke stavebnímu zákonu. Pokud by vyhodnocení vlivů na životní prostředí tyto náležitosti neobsahovalo, je Minixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxlán spolu s vyhodnocením vlivů na životní prostředí). Stavební zákon dále upravuje podávání písemných připomínek k návrhu politiky územního rozvojex xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx této politiky významně ovlivněno (tzv. dotčené státy), využijí nabídku na jejich konání.
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxev, jiných ústředních správních úřadů a krajů), připomínek (veřejnosti) a případných výsledků konzultací s dotčeným státem, resp. dotčenými státy. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x 10g komentovaného zákona. Stanovisko vydává Ministerstvo životního prostředí do 30 dnů od obdržení všech výše zmíněných podkladů - pokud nebyly tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxylku od obecné úpravy podle komentovaného zákona (§ 10g), neboť umožňuje schválení politiky územního rozvoje, resp. vydání zásad územního rozvoje a úxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxje a zásad územního rozvoje, resp. krajský úřad v případě územního plánu) nevydá ve výše uvedené lhůtě, resp. ani ve lhůtě dodatečně prodloužené, maximxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxího zákona). Z praktického hlediska je však nutno apelovat na maximální spolupráci pořizovatelů a příslušných úřadů tak, aby k této krajní situaci nedxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro místní rozvoj návrh politiky územního rozvoje upraví a ještě jednou projedná se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajůx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxzdíl je v tom, že podle stavebního zákona k úpravě dochází na základě stanoviska SEA, tj. po jeho vydání, zatímco v případě ostatních koncepcí je upravenx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanovisko SEA vydané Ministerstvem životního prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno, a dále takx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxentovaného zákona (srov. § 10i odst. 1 věta třetí). Ministerstvu pro místní rozvoj je v § 35 stavebního zákona uloženo zpracovávat každé čtyři roky zpráxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxkládané negativní dopady na životní prostředí, spolu s návrhy pro jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci. Zpráva o uplatňování politiky úzexxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtního prostředí, v němž bude uvedeno, zda má být aktualizace politiky územního rozvoje (o níž může vláda rozhodnout na základě zprávy o uplatňování tétx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xakové stanovisko na základě aplikace kritérií pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 8.
Zásady územního rozvoje musejí být stejně jako politika územního rozvoje vždy předmětem SEA, a musejí tedy vždy obsaxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxvotní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle těchto zásad. Protože mají zásady územního rozvoje právní formu opatření obecné povahy, děxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxv. společné jednání, na něž jsou zvány dotčené orgány, Ministerstvo pro místní rozvoj a sousední kraje (dotčené orgány a sousední kraje jsou posléze ve xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxtelný rozvoj území formou písemných připomínek může vyjádřit i veřejnost. Konzultace se sousedními státy, jejichž území může být uplatňováním zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dále speciálně projednává se zástupci zákonem stanovených ministerstev (včetně Ministerstva životního prostředí) a krajské hygienické stanice.
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxůtě pro vydání stanoviska SEA platí analogicky, co bylo uvedeno v komentáři k politice územního rozvoje.
V případě, že Ministerstvo životního prosxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxemního rozvoje povinnost zohlednit vyjádření dotčených orgánů, případná vyjádření dotčených států, připomínky a výsledky konzultací s dotčenými sxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zásad územního rozvoje výběr nejvhodnější varianty (samozřejmě pokud návrh zásad varianty řešení obsahuje). Pokud by poté krajský úřad dospěl k závěxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvu kraje ke schválení. Ještě před tímto předložením se k návrhu pokynů formou stanoviska vyjadřuje příslušný orgán ochrany přírody podle § 45i odst. 1 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxsně podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně návrhu zpracování možných variant řešení.
x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxný rozvoj území. Pravidla veřejného projednání jsou upravena výlučně stavebním zákonem (§ 39 odst. 1), tj. neuplatní se zde obecná úprava uvedená v § 10x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zák. o ochraně přírody a krajiny a stanovisko Ministerstva životního prostředí z hlediska toho, zda má být podstatxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxacování možných variant řešení. Upravený návrh zásad a případně upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se posléze v rozsxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxich odůvodněním. Z hlediska SEA tvoří součást odůvodnění základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně výsledxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxteré požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly), a komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxracovává zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje, k níž se formou stanoviska vyjadřuje mj. orgán ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zák. o ochraně pxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxad rozhoduje zastupitelstvo kraje na základě schválené zprávy o uplatňování zásad) předmětem SEA; pokud ano, stanoví současně podrobnější požadavkx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtního prostředí stanovisko na základě aplikace kritérií pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 8 komentovaného zákona - byť zjišťovací řízení ve smysxx x xxx xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxizace nevyžaduje zpracování variant řešení. Návrh na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje obsahuje vždy stanovisko příslušného orgánu ochrxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
Natura
2000, či nikoli) a také stanovisko Ministerstva životního prostředí, v němž i s přihlédnutím k výše zmíněnému stanovisku orgánu ochrany příroxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně návrhu zpracování možných variant řešení (scoping). Pokud ze stanoviska orgánu ochrany přírodx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxt významný vliv na lokality soustavy
Natura
2000, a bude tedy třeba zpracovat naturové posouzení), není možno zkrácený postup při pořizování aktualixxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzvoje mohou (ale nemusejí) zásady územního rozvoje (a také územní plán) vymezit tzv. územní rezervu, tj. plochu nebo koridor se stanoveným využitím, jxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxně ztížit nebo znemožnit.
Po nabytx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxmního rozvoje předmětem SEA a zejména naturového posouzení. Tehdy pořizované xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xchraně přírody a krajiny, které v zásadě vylučovaly zachování předmětu ochrany (v praxi šlo zejména o vodní nádrže navrhované v nových lokalitách z důvxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 350/2012 Sb.), která s účinností od 1. 1. 2013 stanovila, že stanovené využití územní rezervy se z hlediska vlivů na životní prostředí a evropsky význxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktualizací zásad územního rozvoje (§ 36 odst. 1). V případě územních rezerv tedy postačuje, aby zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí uxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxna.
Územní plán není předmětem SEA vždy [srov. § 10a odst. 1 písm. b)]. Na počátku procesu pořizování územního plánu stojí rozhodnuxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Jedním z orgánů, které se k návrhu zadání vyjadřují, je krajský úřad jakožto příslušný úřad, který ve svém stanovisku uvede, zda má být návrh územního plxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx včetně návrhu zpracování možných variant řešení (scoping). Podkladem je pro krajský úřad stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody ve smyslu § 4xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xu zákon aplikovat ukládá (srov. § 10i odst. 2 věta čtvrtá). Stejně tak platí, že stanovisko musí být odůvodněné, tj. musí obsahovat úvahy, kterými byl přxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx
Pokud ze stanoviska krajského úřadu vyplývá nutnost provedení procesu SEA (včetně případů, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xtavební zákon v takovém případě předpokládá zpracování celého vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (§ 47 odst. 3 stavebního zákona).
Do noxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxntní řešení uložené v zadání územního plánu. Novela tuto fázi pořizování územního plánu zrušila, to však neznamená, že zákon na variantní řešení rezigxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx 2 zák. o ochraně přírody a krajiny). Pokud zpracování variantního řešení uloží zastupitelstvo obce v návrhu zadání, je takové řešení přímo součástí náxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxx xxxona) a etapu řízení o něm (§ 52 a § 53 odst. 1 až 3 stavebního zákona). Postup v obou etapách je z hlediska SEA obdobný jako v případě zásad územního rozvoje s txxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xde povinnost zohlednění stanovených výstupů (vyjádření dotčených orgánů apod.) pro pořizovatele analogicky.
Návrh na vydání územního plánu přexxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxnovisko SEA, dále sdělení, jak bylo toto stanovisko zohledněno (s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebylxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxího plánu možno využít zkrácený postup pořizování, pakliže změna nevyžaduje zpracování variant řešení. I zde by případný požadavek na zpracování varxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxa není možno vyloučit významný vliv na lokality soustavy
Natura
2000, a bude tedy třeba zpracovat naturové posouzení) znemožnil využití zkráceného pxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Vyhodnocení vlivů na životní xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxí vlivů na životní prostředí podle § 19 (srov. § 10e odst. 1). Je-li součástí vyhodnocení vlivů na životní prostředí posouzení vlivu na předmět ochrany nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx 3 zák. o ochraně přírody a krajiny.
Judikatura:
1. Městská část hlavního města Prahy je způsobilá podat návrh na zrušení zásad územního rozvoje Sxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, tzv. SEA - Strategic Environmental Assessment) musí zahrnovat rovněž posouzení kumulativních a synergických vlivů jednotlivých záměrů xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxž nacházejí - byly realizovány v minulosti (bod 5 přílohy stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném do 31.12.2012).
Součástí vyhodnocení SEA musx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxů některých plánů a programů na životní prostředí, a to i v případě opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxcení jiných složek životního prostředí, např. vlivů na obyvatelstvo, půdu, vodu, ovzduší či vlivů na krajinu.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xednotlivých nástrojích územního plánování liší od míry podrobnosti vymezení ostatních regulovaných prvků. Specifická míra vymezení dopravní a tecxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxory a tyto záměry jsou tak podrobeny vyšší míře podrobnosti oproti ostatním regulovaným prvkům [§ 32 odst. 1 písm. d) a § 36 odst. 1 a 3 stavebního zákona x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xodu 5 přílohy ke stavebnímu zákonu z roku 2006 součástí hodnocení SEA (Strategic Environmental Assessment, posuzování vlivů koncepcí na životní prosxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxhly být negativně ovlivněny, 3) identifikaci a popis možných kumulativních a synergických vlivů, 4) posouzení těchto vlivů, 5) vymezení kompenzačníxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxního rozvoje se nemůže z povahy věci dostat do rozporu s imisními limity znečištění ovzduší (§ 6 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) či nejvyxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxány, není
a priori
vyloučeno z dosahu regulace zásad územního rozvoje.
Povinnost zpracovat varianty návrhu koncepce (eventuálně návrh koncepce řexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxní vlivů na životní prostředí. Požadavek na zpracování návrhu zásad územního rozvoje ve variantách, a to ať již ve formě vícero variantních ucelených nxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxho rozvoje rovněž z podnětu samotného pořizovatele.
Pořizovatel zásad územního rozvoje je povinen převzít do zadání a na jeho podkladě zpracovaného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxojednávání návrhu zásad územního rozvoje a posuzování jejich vlivů na udržitelný rozvoj území ukáže některý ze záměrů obsažených v politice územního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xásad územního rozvoje.
Součástí vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxě analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
a contrario
).
Postup Ministerstva životníhx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxho vlivu na území zařazená do soustavy
NATURA
2000, a uložilo provést hodnocení významnosti negativního vlivu v navazujících fázích územního plánovxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxchy či koridoru v územně plánovacích nástrojích by měla být kompromisem mezi požadavkem přesného vymezení, který minimalizuje počet osob potenciálnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní a upřesnění daného záměru [§ 2 odst. 1 písm. g), h), i) stavebního zákona z roku 2006].
I při absenci zákonné a podzákonné úpravy metodiky posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xaného hodnocení.
Ustanovení rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopraxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xýt součástí vymezení územní rezervy v zásadách územního rozvoje i uvedení konkrétního prověřovaného budoucího využití, resp. uvedení účelu územní rxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxejnosti o připravovaném opatření obecné povahy, na němž bude zajištěna účast projektanta (§ 22 odst. 4 stavebního zákona z roku 2006), druhou fázi přexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších přítomných odborníků podílejících se na zpracování opatření obecné povahy (§ 22 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006). Obě zmíněné fáze veřexxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxnek, tak významu přijímané územně plánovací dokumentace.
Podkladem pro úpravu návrhu zásad územního rozvoje do invariantní podoby podle § 37 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxka dotčených orgánů, výsledek řešení rozporů nebo vyjádření orgánů sousedních států či závěry konzultací s těmito orgány. Usnesení zastupitelstva kxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxmůže. Zmiňované usnesení nepředstavuje xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx výběru výsledné varianty záměru podle § 37 odst. 4 stavebního zákona z roku 2006 je krajský úřad povinen respektovat základní cíle a úkoly územního pláxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xivotního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území.
Stanovisko k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxa pilíře územního plánování (hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel) a podrobně popíše a odůvodní v souladu s § 10i odst. 5 zákona č. 100xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxnosti byly preferovány na úkor zájmů jiných.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.6.2012, č. j. 1 Ao 7/2011-526, Sb. NSS 2698/2012)
3. Poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxho dalších fázích. Nejde tedy o konkrétní regulaci určitého území s obecně vymezeným okruhem adresátů, ale o koncepční nástroj územního plánování, ktxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxerým je veřejná správa vykonávána, tj. adresátům jejího veřejnosprávního působení. Není proto opatřením obecné povahy, proti němuž je určena soudní xxxxxxx xxx x xxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx.11.2009, č. j. 9 Ao 3/2009-59, Sb. NSS 2009/2010)
4. Pojmovým znakem opatření obecné povahy je jeho konkrétně (individuálně) vymezený předmět, ktxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxího plánu (§ 55 odst. 2 a § 43 odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.), jejíž skutečný obsah neodpovídá navrženému zadání a z níž nelze s určitostí sezxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsah návrhu zadání tak, aby skutečně odpovídal navrhovaným změnám a umožňoval posouzení, zda bude nutné jej posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., o posxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxx xxx xxxx/2009)
Související ustanovení:
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xezistátního posuzování, § 20-22 - výkon státní správy
Související předpisy:
x xxxx x xxxxx xx xx xxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx x xx, § 19, § 31 a násl., § 36 a násl., § 43 a násl. stavebního zákona, - vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx
Zrušen
JUDr.
Libor
Dvořák
Ph.xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx - mezistátní posuzování koncepce prováděné na území ČR, § 21 - Ministerstvo životního prostředí
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x x x xxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České repxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xřesahujících hranice ČR, tedy tzv. mezistátní (přeshraniční) posuzování. Ustanovení vymezující předmět a způsob mezistátního posuzování (§ 11 a § 1xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xak vztahují odděleně na posuzování projektové (§ 13 a § 14), resp. strategické (§ 14 a § 14b), vždy s odlišením postupu pro případ, kdy jsou záměr nebo koncxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx x x xxxx x xxxx xxxxx xx xx xx x x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x účinností od 1. 11. 2017, byť se jednalo spíše o úpravy techničtějšího charakteru (např. úprava lhůt a způsobu rozesílání dokumentů). Jedinou významnxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxzyce dotčeného státu, a to v rozsahu stanoveném Ministerstvem životního prostředí jakožto příslušným úřadem - v případě EIA jde o oznámení (§ 13 odst. 1x x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxi mezistátního posuzování, a to pro projektové i strategické posuzování. Stanovený předmět mezistátního posuzování je doplněn některými ustanovenxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvání rozlišuje zákon záměry a koncepce prováděné na území ČR na straně jedné [písm. a) a b)] a záměry a koncepce prováděné na území jiného státu na straně dxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxze ty, které spadají do působnosti zákona. Jinými slovy nemohou existovat záměry nebo koncepce, které by současně nebyly předmětem vnitrostátního poxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho posuzování, se mohou stát předmětem posuzování mezistátního na základě dvou skutečností:
-
dotčené území může zasahovat i mimo území ČR - tato skxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx
x
xxxxx xxxxx xxxxx xxxe být zasaženo závažnými vlivy na životní prostředí (tzv. dotčený stát), o takové posuzování požádá.
Záměry a koncepce prováděné na území jiného sxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxou jí zaslány jako dotčenému státu státem původu.
V případě záměru, u kterého veřejný zájem na jeho provedení výrazně převažuje nad veřejným zájmem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx x). Současně však zákon uvádí, že příslušná ustanovení hlavy II jsou aplikována přiměřeně (§ 4 odst. 4 věta první). Ustanovení, na něž je odkazováno (§ 11 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx bude muset probíhat, protože bez toho by zmíněné povinnosti nebylo možno splnit.
V praxi jsou předmětem mezistátního posuzování zejména záměry spxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxičních oblastech; z koncepcí např. politika územního rozvoje.
K odst. 2 a 3
Mezistátní posuzování je z hlediska zajišťování celého procesu do jisté míry odlišné od posuzování podle hlavy I zákona, zejména proto, že se postxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx významnou odchylku od standardního procesu podle hlavy I - příslušným úřadem je zde vždy Ministerstvo životního prostředí, a to i kdyby se jednalo o zámxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxsuzování, je povinen neprodleně (tj. ještě v průběhu zjišťovacího řízení) postoupit jejich posuzování Ministerstvu životního prostředí. Z důvodu dxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xvýšené náklady spojené s mezistátním posuzováním (např. na vedení konzultace s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmení a dokumentace v případě EIA, oznámení koncepce a návrh koncepce v případě SEA) a náklady spojené s tlumočením, které hradí oznamovatel (v případě mxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxx xxA, § 12 - způsob mezistátního posuzování, § 13 - mezistátní posuzování záměru prováděného na území ČR, § 14 - mezistátní posuzování záměru prováděnéxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xx x xinisterstvo životního prostředí
Související předpisy:
Související legislativa EU:
čl. 7 EIA směrnice,
čl. x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 12
K odst. 1 a 2
První mezinárodní úmluvou v oblasti posuzování vlivů na životní prostxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Espoo. Mezi signatářskými zeměmi byla i tehdejší Česká a Slovenská federativní republika. Pro ČR vstoupila v platnost 27. 5. 2001, v ČR je vyhlášena pod xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxy na životní prostředí přesahující státní hranice, např. nutnost zaslat smluvní straně (tzv. dotčenému státu) oznámení s definovanými náležitostmix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za podmínek stanovených úmluvou tzv. poprojektovou analýzu apod. V roce 2003 byl v rámci 5. ministerské konference „Životní prostředí pro Evropu“, koxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxt k zájmům ochrany životního prostředí a zdraví, a v ČR je vyhlášen pod č. 71/2010 Sb. m. s. Kontrolou dodržování Espoo úmluvy i SEA protokolu a řešením příxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smloxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx premisu na oblast posuzování vlivů na životní prostředí s tím, že povinnosti vyplývající pro ČR z Espoo úmluvy jsou převzaty do hlavy II zákona. Obecně sx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxené v hlavě II.
Další odchylná pravidla by mohly obsahovat dvoustranné (
bilaterální
) mezinárodní smlouvy uzavřené se sousedními státy, které by kxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe nutno z pohledu zainteresovaných států (stát původu a dotčený stát, popřípadě dotčené státy) dodržovat všechna ustanovení Espoo úmluvy a současně pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxé z klíčových zásad mezinárodního práva ohledně vztahů mezi suverénními státy.
K odst. 3 a 4
xxxxxxxxxxx xxxxxxutem mezistátního posuzování je u záměrů tzv. poprojektová analýza, prováděná na žádost státu původu či dotčeného státu poté, co je záměr realizován. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtní hranice. Cílem je především monitorování dodržování podmínek uvedených v příslušném povolujícím rozhodnutí a účinnosti environmentálních mitxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxinnost vyplývá oznamovateli z předpisů upravujících navazující řízení [srov. např. § 13 odst. 4 písm. i), k) a l) zák. o integrované prevenci].
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe nebo takový vliv může nastat, musí se státy ihned vzájemně informovat a následně dohodnout nezbytná dodatečná mitigační opatření, která by pak musel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxistátní posuzování záměru prováděného na území ČR, § 14 - mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území ČR, § 14a - mezistátní posuzování koncxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Související legislativa EU:
čl. 7 EIA směrnice,
čl. 7 SEA směrnice
Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Komentované ustanovení upravuje postup při mezistátním posuzování záměru (txxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xe smyslu přílohy č. 1 i změny existujících záměrů. Pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, mohou být předmětem mezistátního posuzování i podlimitnx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x
Předmětem mezistátního posuzování záměrx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxení, srov. část D.3 přílohy č. 3), anebo záměr, u něhož o provedení mezistátní EIA požádá dotčený stát. V praxi bude zřejmě frekventovanější první způsoxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o tom, zda se v konkrétním případě jedná o záměr, který má být předmětem mezistátního posuzování (typicky v případě důvodných pochybností o tom, zda dotxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxa [§ 23 odst. 3 písm. b)].
U záměrů, které podléhají mezistátnímu posuzování, se oznámení předkládá vždy, tj. oznamovateli není umožněno předložit xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxámení též v úředním jazyce dotčeného státu. Povinnost překladu se nicméně nevztahuje na celé oznámení - rozsah oznámení, který má být přeložen, stanovx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Naopak v některých případech překlad nezbytný není (např. v případě, že dotčeným státem je Slovenská republika).
V případě identifikovaných přesxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho projednání, srov. § 15), aby mohla být v této fázi konzultována nejen povaha a rozsah přeshraničních vlivů, ale zejména vymezení rozsahu oznámení, kxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxel (srov. § 18 odst. 2 věta druhá).
Lhůta pro zaslání žádosti o vyjádření dotčenému státu běží ode dne, kdy bylo Ministerstvu životního prostředí dorxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxovaného ustanovení) do úředního jazyka dotčeného státu. Žádost o vyjádření zasílanou dotčenému státu doplní Ministerstvo životního prostředí dalšxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxlušného úřadu, a konkretizací rozhodnutí vyžadovaných právními předpisy, která budou následně vydávána v navazujících řízeních.
Lhůta pro vyjáxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxmení (§ 6 odst. 8). Dotčenému státu stanoví lhůtu pro vyjádření přímo Ministerstvo životního prostředí - nepochybně by měla být minimálně stejně dlouhx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředí tuto lhůtu prodlouží až o 30 dnů (§ 12 odst. 1). Žádost o prodloužení lhůty by samozřejmě měla být uplatněna před uplynutím lhůty původně stanovené x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxě.
Podle čl. 3 odst. 8 Espoo úmluvy má dotčený stát povinnost informovat dotčenou veřejnost na svém území a umožnit jí vyjádřit se k oznámení, ať už příxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxdavek zúčastnit se mezistátního posuzování obsažený ve vyjádření dotčeného státu k oznámení je zásadní x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x 13 aplikovat nebudou. Naopak v případě, že dotčený stát požadavek zúčastnit se mezistátního posuzování projeví, znamená to vždy vedení celého procesx xxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx zjišťovacím řízení, přeshraniční povaha vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí je jedním z kritérií, podle kterých zde příslušný úřad postxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx x povinnost poskytnout na základě žádosti Ministerstva životního prostředí údaje o stavu životního prostředí na jeho dotčeném území (samozřejmě pouzx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xdaje zašle oznamovateli, který je postoupí zpracovateli dokumentace. Jakmile má Ministerstvo životního prostředí jakožto příslušný úřad smluvně zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxavební záměr povolovaný v tzv. spojeném řízení podle stavebního zákona, tj. v územním řízení s EIA (§ 94a a násl.) nebo ve společném územním a stavebním řxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xtavební úřad jako orgán primárně odpovědný za vedení územního řízení s EIA, resp. společného územního a stavebního řízení s EIA je o mezistátním posuzoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxch územních samosprávných celků ve smyslu komentovaného zákona (§ 10 odst. 6). Realizaci procesních kroků vyžadovaných v rámci mezistátního posuzovxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi EIA též v úředním jazyce dotčeného státu, a to v rozsahu stanoveném Ministerstvem životního prostředí (opět to budou typicky kapitoly obsahující netxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxené lhůtě po obdržení dokumentace ji Ministerstvo životního prostředí zašle dotčenému státu, a to spolu s překladem její vymezené části do úředního jaxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dlouhá jako lhůta obecná, tj. 30 dnů (srov. § 8 odst. 3). Možnost dotčeného státu požádat o prodloužení lhůty k vyjádření (§ 12 odst. 1) může být aplikovánx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxát povinnost zpřístupnit dokumentaci dotčeným orgánům a veřejnosti na svém území a umožnit jim vyjádřit se k ní, ať už přímo (tj. zasláním vyjádření česxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxtátního posuzování je tzv. konzultace, která zahrnuje předběžné projednávání (zákon zde demonstrativně zmiňuje situaci, kdy je dokumentace EIA zprxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxm státem souvislost s předběžným projednáním ve smyslu § 15, které probíhá na žádost oznamovatele ještě před předložením oznámení.
Nabídka konání xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxý stát zaslal k dokumentaci své vyjádření. Vyloučit nelze ani případ, kdy se dotčený stát k dokumentaci vyjádří, ale konzultaci nepožaduje (srov. slovx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxho orgánu (komise apod.) či formou
ad hoc
jednání. Harmonogram i formu konzultace si stát původu a dotčený stát v souladu s čl. 5 Espoo úmluvy vzájemně doxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxto vyjádření. Povinnost účastnit se konzultace ukládá zákon Ministerstvu životního prostředí a dále oznamovateli a zpracovateli dokumentace - tyto xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx, tj. na internetu (Informační systém EIA, www.mzp.cz/eia). Vyvěšení této informace na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků zákxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxx
xx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxi posudku neprodleně po uplynutí lhůty pro vyjádření (§ 8 odst. 4). V případě vyjádření dotčeného státu k dokumentaci stanoví zákon v komentovaném ustaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xásadě současně - jako u vyjádření ostatních subjektů.
Posudek je odborným podkladem pro příslušný úřad při vydávání stanoviska EIA. Na základě novxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xdst. 2). Byť je tedy vyjádření dotčeného státu podkladem pro zpracování posudku (stejně jako vyjádření dalších subjektů), nestanoví zákon povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxě vůbec. V každém případě musí být vyjádření dotčeného státu k dokumentaci ve stanovisku vypořádáno, a to v rámci jeho odůvodnění (srov. část II.5 příloxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
x xxxxi navazujícího řízení vystupuje Ministerstvo životního prostředí jako dotčený orgán, a co se mezistátního posuzování týče, zasílá dotčenému státu ixxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx a závazná stanoviska dotčených orgánů vydaná pro účely navazujícího řízení). Podkladem pro rozhodnutí, z něhož musí správní orgán příslušný k vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xýsledky konzultace (§ 9b odst. 5). Rozhodnutí vydané v navazujícím řízení, resp. vydaná v navazujících řízeních následně Ministerstvo životního proxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
z hlediska mezistátního posuzování Ministerstvu životního prostředí.
Co se týče nákladů na překlad dokumentů do úředního jazyka dotčeného státux xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxá o „zvýšené náklady spojené s mezistátním posuzováním“, které nese Ministerstvo životního prostředí (§ 18 odst. 2 věta první). Po dohodě s oznamovatexxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xízení, § 8 - dokumentace, x x x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx § 16 - zveřejňování informací, § 18 - náklady, § 21 - Ministerstvo životního prostředí
Související legislativa EU:
čl. 7 EIA směrnice
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
K odst. 1
O vedení procesu EIA na území státu původu se Ministerstvo životního pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxo toto oznámení, popřípadě alespoň jeho
relevantní
část zaslána v českém jazyce (srov. analogicky § 13 odst. 1 věta první a druhá). Pokud by oznámení obxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxterstvo životního prostředí se o záměru může dozvědět i jiným způsobem, např. z vlastních zjištění, z informací od dotčeného územního samosprávného cxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxsterstvo životního prostředí oznámení k dispozici, neprodleně jej zveřejní podle § 16, tj. na internetu (Informační systém EIA, www.mzp.cz/eia). Soxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxslání, a to buď oznámení samotného, nebo informace o něm - s odkazem na Informační systém EIA. Dotčené územní samosprávné celky jsou povinny vyvěsit infxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx xxx x xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxsti musejí zpětně vyrozumět příslušný úřad.
K odst. 2
Zaslat vyjádření k oznámení je oprávněna veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xakové informace na úřední desce dotčeného kraje (§ 16 odst. 2 věta čtvrtá). Všechna vyjádření jsou adresována Ministerstvu životního prostředí.
Mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxstva životního prostředí by se nemělo jednat o pouhé přeposlání - jako příslušný úřad při mezistátním posuzování by mělo obdržená vyjádření určitým zpxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxmínky považuje za nejvýznamnější.
K odst. 3
Údaje o stavu životního prostředí na dotčeném území ČR musí sdělit Ministerstvo životního prostředí vxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxormací může však dojít i v případě, že o ně stát původu výslovně nepožádá, neboť pro zpracování příslušné dokumentace jsou takové údaje nezbytné (srov. x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnit se mezistátního posuzování).
Součástí informací poskytovaných státu původu nejsou údaje, které se nemohou podle zvláštních právních předpixx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xezpečnostní způsobilosti, či informace, jejichž zpřístupnění může být ve smyslu § 8 odst. 2 zák. o právu na informace o ž. p. odepřeno).
K xxxxx x
Komentované ustanovení se vztahuje na dokumentxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxčně s dokumentací (srov. k tomu analogicky § 13 odst. 3). Stejně jako v případě oznámení platí, že v souladu se zásadou vzájemnosti by dokumentace, popříxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxou dokumentaci je Ministerstvo životního prostředí povinno zveřejnit podle § 16, tj. na internetu (Informační systém EIA, www.mzp.cz/eia); současnx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xuď dokumentace samotné, nebo informace o ní - s odkazem na Informační systém EIA. Dotčené územní samosprávné celky jsou povinny vyvěsit informaci o dokxxxxxxxx x x xxxx xxx x xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxí zpětně vyrozumět příslušný úřad. Pro výše uvedený postup, tj. zveřejnění dokumentace a její rozeslání, zákon nestanoví konkrétní lhůtu, nicméně z pxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxemní samosprávné celky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci; za den zveřejnění informace o dokumentaci se považuje den, kdy dxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxího prostředí. Lhůtu k vyjádření lze vnímat jako dostatečně dlouhou, nicméně pokud by přesto nepostačovala (např. u složitějších záměrů velkého rozsxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxhá, podle níž lhůty pro vyjádření při mezistátním posuzování může Ministerstvo životního prostředí prodloužit až o 30 dnů, požádá-li o to dotčený státx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxrstvo životního prostředí obdržená vyjádření koordinovalo, tj. shrnulo podstatu připomínek uvedených ve vyjádřeních ostatních subjektů k dokumenxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxmaci, zda má zájem zúčastnit se konzultace.
Konzultací má zákon na mysli předběžné projednávání (zákon zde demonstrativně zmiňuje situaci, kdy je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xa konání konzultace by s ohledem na zásadu vzájemnosti měla být při zaslání dokumentace ze strany státu původu učiněna vždy (srov. § 13 odst. 3 věta druháxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx být kromě písemné korespondence vedena i na bázi společného orgánu (komise apod.) či formou
ad hoc
jednání. Pokud Ministerstvo životního prostředí vxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxků, které zaslaly vyjádření k dokumentaci.
K odst. 6
Informaci o místě a času konání veřejného projednání dokumentace na území státu původu je Minixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxlky jsou povinny vyvěsit tuto informaci neprodleně po jejím obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů; o splnění této povinnosti musejí zpětně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xtrany dotčených orgánů, dotčených územních samosprávných celků i nejširší veřejnosti by Ministerstvo životního prostředí mělo se státem původu dohxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxerstvo životního prostředí do 15 dnů ode dne obdržení informaci o výstupech z procesu EIA a z příslušného povolovacího řízení - minimálně půjde o dokumexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xydávanému v navazujícím řízení, popřípadě v navazujících řízeních. I zde platí, že by stát původu měl na základě zásady vzájemnosti tyto dokumenty zasxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxů.
Související ustanovení:
§ 11 - předmět mezistátního posuzování, § 12 - způsob mezistátního xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx x xxx xxxxxxxx
Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky
JUDr.
Libor
Dvořák
Ph.D.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xložena jeho první novelou (zákon č. 93/2004 Sb.) účinnou od 1.5.2004 a upravují mezistátní posuzování koncepce v případě, že Česká republika je státem xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxného státu (§ 14b).
xxxxxxxx xxx xxxistátní posuzování koncepcí pořizovaných podle stavebního zákona jsou zakotvena přímo ve stavebním zákoně, a to pro politiku územního rozvoje (zejmx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxepcí na území dotčeného státu (stavební zákon hovoří o „sousedním státu“) je mechanismus postupu obdobný - pořizovatel zašle danou koncepci spolu s vyxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxnzultace projeví zájem, pořizovatel se jich zúčastní. Primární odpovědnost leží i ve věci konzultací na pořizovateli, který postupuje ve spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Předmětem mezistátní SEA je koncepce ve smyslu komentoxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxtátní SEA požádá dotčený stát. Na rozdíl od úpravy mezistátní EIA zákon (a stejně tak SEA protokol a SEA směrnice) nevyžaduje zaslání oznámení koncepce xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxnost zákona, a proto lze oslovení dotčeného státu již v této fázi doporučit - tím spíše, že na jiném místě zákon přímo ukládá předkladateli hradit nákladx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jedním z kritérií, podle nichž postupuje příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení (část 2.c přílohy č. 8).
Nedílnou součástí návrhu koncepce je vxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxadatele předložit návrh koncepce (a tedy i vyhodnocení jako jeho nedílné součásti) též v úředním jazyce dotčeného státu, a to v rozsahu stanoveném Minixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxutí, přeshraniční vlivy a mitigační opatření. Náklady spojené s překladem návrhu koncepce do úředního jazyka dotčeného státu hradí předkladatel (§ 1x xxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxmu vyjádření, a to spolu s překladem vymezené části do úředního jazyka dotčeného státu.
K odst. 2
Obecná lhůta pro vyjádření k návrhu koncepce je minxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xde dne, kdy dotčený stát návrh koncepce obdržel. Pokud by o to dotčený stát požádal, mohlo by mu Ministerstvo životního prostředí lhůtu pro vyjádření prxxxxxxxx xx x xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a posuzovateli.
Pokud dotčený stát vyjádří požadavek zúčastnit se mezistátního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxího prostředí údaje o stavu životního prostředí na jeho dotčeném území, a tyto údaje pak v zákonem stanovené lhůtě zašle předkladateli a posuzovateli.
x xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxání konzultace s tím, že je na dotčeném státu, zda tuto nabídku využije (srov. slova „pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem“). Konzultace má obdxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud se konzultace koná, pak většinou až po vyjádření dotčeného státu k návrhu koncepce a spočívá v projednání návrhu koncepce a vyhodnocení se zaměřxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx
xx xxx
xxxxxxxx xxrmonogram apod.) je věcí dohody s dotčeným státem. Konzultace se vždy musí účastnit Ministerstvo životního prostředí a dále předkladatel a posuzovatxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xa internetu (Informační systém SEA, www.mzp.cz/sea). Vyvěšení této informace na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků zákon nevxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxx
xx
x xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxst. 8). Tento materiál obsahuje také informaci o způsobu vypořádání všech vyjádření k návrhu koncepce, tedy i případného vyjádření dotčeného státu.
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xebo popřípadě vůbec. Zákon podrobněji neupravuje obsahové náležitosti stanoviska SEA, nicméně z hlediska mezistátní SEA je třeba vypořádat vyjádřexx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxčenému státu.
K odst. 5
Po schválení koncepce musí schvalující orgán (v praxi to však z povahy věci bude spíše předkladatel) Ministerstvu životníhx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnoviska SEA do schválené koncepce, o účasti veřejnosti a o přijatých opatřeních pro zajištění monitoringu; v případě koncepcí, které jsou předmětem mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx 5 písm. b)].
Schválenou koncepci a prohlášení podle § 10g odst. 5 je Ministerstvo životního prostředí povinno zaslat dotčenému státu do sedmi pracoxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé s mezistátním posuzováním“ ve smyslu § 18 odst. 2 věta první, které nese Ministerstvo životního prostředí. Obdobně jako v analogickém případě informxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xznámení koncepce, § 10d - zjišťovací řízení, § 10e - průběh SEA, § 10f - návrh koncepce, § 10g - stanovisko xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxvo životního prostředí
Související legislativa EU:
čl. 7 SEA směrnice
Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území Česxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxt. 1
Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území ČR je zahájeno, jakmile Ministerstvo životního prostředí obdrží návrh takové koncepce spxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx původu měla být s ohledem na zásadu vzájemnosti učiněna vždy (srov. § 14a odst. 1 věta druhá). Z této zásady též plyne, že by návrh koncepce, popřípadě alexxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx koncepce je Ministerstvo životního prostředí povinno zveřejnit podle § 16, tj. na internetu (Informační systém SEA, www.mzp.cz/sea); současně jej zxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xízení, § 10f odst. 2 - návrh koncepce), tj. dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určí s ohledem na předxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxm (s odkazem na Informační systém SEA). Dotčené územní samosprávné celky jsou povinny vyvěsit informaci o návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možné do něx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zákon stanoví pro zveřejnění informace o návrhu koncepce a jeho rozeslání poměrně dlouhou maximální lhůtu (20 dnů), lze předpokládat, že v praxi dojde xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxejnění informace o návrhu koncepce; za den zveřejnění informace o návrhu koncepce se považuje den, kdy došlo ke zveřejnění takové informace na úřední dxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxo dostatečně dlouhou, nicméně pokud by přesto nepostačovala, může Ministerstvo životního prostředí požádat stát původu o její prodloužení, čemuž by xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstředí prodloužit až o 30 dnů, požádá-li o to dotčený stát) mělo být vyhověno.
Do 40 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce (tj. fakticky dx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxená k dokumentaci, a to ve lhůtě 10 dnů od uplynutí lhůty pro vyjádření. Analogicky jako u mezistátní EIA je i zde vhodná koordinace vyjádření ze strany Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxení, které konkrétní připomínky lze považovat za nejvýznamnější. Vyjádření Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce kromě toho obsahuje xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí. Způsob konzultace (písemná forma nebo též komise či
ad hoc
jednání, harmonogram apod.) je věcí dohody s dotčeným státem. Na konzultace může Ministexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x návrhu koncepce vyjádření.
K odst. 3
Údaje o stavu životního prostředí na dotčeném území ČR musí sdělit Ministerstvo životního prostředí vždy, poxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx x xě stát původu výslovně nepožádá, neboť pro zpracování návrhu koncepce budou takové údaje nezbytné (srov. § 14a odst. 2, podle něhož si Ministerstvo živxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxstí informací poskytovaných státu původu nejsou údaje, které se nemohou podle zvláštních právních předpisů zveřejňovat (v této souvislosti mohou býx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xejichž zpřístupnění může být ve smyslu § 8 odst. 2 zák. o právu na informace o ž. p. odepřeno).
K odst. 4
xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxle § 16, tj. na internetu (Informační systém SEA, www.mzp.cz/sea). V zájmu informovanosti a zajištění dostatečného času potřebného na zajištění adekxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxního prostředí mělo se státem původu dohodnout, aby informace o místě a času konání veřejného projednání byla známa s dostatečným předstihem.
K odstx x
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx schválil. Zákon uvádí, že ministerstvo na internetu zveřejní schválenou koncepci, ale podmiňuje to jejím obdržením ze strany státu původu a navíc neuxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxepci, ale i další informace analogické těm, které jsou uvedeny v § 10g odst. 5; ostatně zveřejnění informací tohoto charakteru ukládá SEA protokol (čl. xx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx - zveřejňování informací, § 21 - Ministerstvo životního prostředí
Související legislativa EU:
čl. 7 SEA směrnice
HLAVA III
USTANOVExx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K hlavě III
Hlava III zákona upravuje ustanovení spolxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxřejňování informací (§ 16), veřejné projednání (§ 17), náklady spojené s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (§ 18) a autorizace pro oblast xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx 22) a kromě toho obsahuje i další společná ustanovení (§ 23). Díl 3 pak v § 24 upravuje jedno přechodné ustanovení, vztahující se k předchozí právní úpravx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxzování projektové; pravidla pro veřejné projednání návrhu koncepce jsou součástí hlavy I dílu 3, upravující strategické posuzování (srov. § 10f odstx x xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxmentované ustanovení se vztahuje na záměry i koncepce, v praxi bývá nicméně většinou aplikováno u záměrů, neboť zde oznamovatelem (investorem) je větxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Předběžné projednáxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx projednání provést (srov. slova „příslušný úřad a dotčené orgány jsou povinny“).
V praxi probíhá veřejné projednání zejména v případě složitějších a poten-ciálně konfliktních záměxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxínosy pro obec (včetně environmentálních). Na základě proběhlé diskuse si oznamovatel může učinit představu o potenciálních připomínkách samospráxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxím oznámení. Otevřený přístup a ochota k diskusi již v rané fázi se později, tj. v procesu EIA, může projevit v podobě méně konfliktního projednávání zámxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu nebo koncepce s příslušným úřadem, povahy a rozsahu těchto vlivů apod.
Předběžné projednání má neformální charakter a zákon nevyžaduje, aby mělo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x veřejného projednání (záměru) a dále zvukový záznam].
xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxbo koncepci. Dalším subjektem ve smyslu věty první může být například dotčená veřejnost [srov. § 3 písm. i)], ať už vlastníci pozemků v dotčeném území, nxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtovat informace o životním prostředí je pouze zopakováním, resp. zdůrazněním povinnosti, kterou již tyto úřady mají podle zákona o právu na informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx x x xx x x x x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxní by mohla představovat předběžná informace o požadavcích na údaje a podklady, které má žadatel předložit k žádosti o vydání rozhodnutí ve smyslu § 9b oxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxu na základě žádosti; tato informace má navíc zákonem stanovenou formu předběžné informace (§ 139 spr. řádu).
Související ustanovení:
§ 3 - záklxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
Související legislativa EU:
čl. 5 odst. 2 EIA směrnice
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxáře je ke dni 1.1.2018.
Informovanost relevantních subjektů vystupujících v posuzovánx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxním předpokladem jejich aktivního zapojení do celého procesu. Proto je na zajištění této informovanosti kladen zákonem velký důraz, a to i v porovnání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zde samozřejmě sehrává i rychlý technický pokrok v oblasti komunikačních prostředků a stále větší možnost přístupu k nim.
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxn č. 225/2017 Sb., účinný od 1. 1. 2018, a zejména zákon č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 2017). Stejně jako před těmito novelami vypočítává odstavec 1 dokxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků vyvěsit stanovené informace na jejich úřední desce a vyrozumět o tom příslušný úřad. Dotčené územní samosprávné celky nicméně již nejsou u vybraxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xakovém rozsahu se při obligatorním zveřejňování dokumentů v široce a snadno dostupném Informačním systému EIA (www.mzp.cz/eia), resp. Informačním xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxm, kde a kdy je možno do nich nahlížet - v elektronické podobě jsou tedy dokumenty plně dostupné v Informačním systému EIA, resp. Informačním systému SEAx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Komentované ustanovení upravuje jednotně zveřejňovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxr zjišťovacího řízení, dokumentace, posudek, zápis z veřejného projednání a stanovisko) a procesu SEA (oznámení koncepce, návrh koncepce a stanovisxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxání nebo doplnění, místo a čas konání veřejného projednání), resp. v procesu EIA i SEA (konzultace při mezistátním posuzování, sdělení o ukončení posuxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxmačního systému EIA a Informačního systému SEA, který provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, na internetových stránkách hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxné rovněž z internetové stránky Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi.
Na internetu pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxována v Informačním systému EIA.
Kromě dokumentů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxě informace o místě a času konání veřejného projednání konaného na území státu původu, a to jak v případě záměru (§ 14 odst. 6), tak koncepce (§ 14b odst. 4)x
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxňování přímo předkladateli (srov. § 10f odst. 3 a 4). Protože se však jedná o informace týkající se přímo procesu SEA, lze doporučit alespoň formou odkazx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxlší informace
relevantní
z hlediska komentovaného ustanovení (např. § 6 odst. 7 či § 10c odst. 2) specifikuje vždy okruh subjektů, kterým se daný dokumxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxuje i na povinnost zveřejnění.
Dokumenty a informace ve smyslu komentovaného ustanovení je příslušný úřad povinen rozeslat, resp. zveřejnit neprxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. vydání daného dokumentu (srov. např. § 6 odst. 7 - sedm pracovních dnů v případě oznámení, § 8 odst. 2 - 10 pracovních dnů v případě dokumentace apod.). Nexxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxko EIA by mělo být rozesláno a zveřejněno neprodleně po svém vydání).
Specifický režim z hlediska rozesílání i zveřejňování má posudek, který se nerxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxchlit proces EIA a odstranit opakované vyjadřování v rámci procesu EIA. Stejně tak zápis z veřejného projednání se zasílá, resp. zveřejňuje společně sx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xIA nebo společné řízení s EIA, zveřejňuje příslušný úřad v režimu § 16 dokumentaci EIA (§ 10 odst. 5 věta první) a stanovisko (§ 10 odst. 8 věta třetí).
Pxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxřístupňovat všechny dokumenty pořizované v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí [srov. § 10a odst. 5 písm. e) zák. o právu na informace o ž. p.]x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx smyslu komentovaného ustanovení.
K odst. 2
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xasílá tyto dokumenty, popřípadě pouze informace o nich zákonem stanoveným subjektům - mezi ně vždy patří dotčené územní samosprávné celky. V případě dxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxverzi dokumentů, podle něhož je právě doručování prostřednictvím datové schránky preferovaným způsobem doručování dokumentů mezi orgány veřejné mxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxem stanovenou minimální dobu (15 dnů) a o tomto vyvěšení zpětně vyrozumět příslušný úřad (v případě vedení spojeného řízení ke stavebnímu záměru také sxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xejí obsah se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1 spr. řádu).
Některé informace zveřejňuje příslušný úřad pouze na interxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x veřejného projednání záměru, informace o konzultaci při mezistátním posuzování a sdělení o ukončení posuzování.
Za den zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxjektům umožněno vyjádřit se (oznámení, dokumentace EIA, oznámení koncepce, návrh koncepce), je den zveřejnění dané informace rozhodným dnem z hledixxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxní desce vyvěšena po celou dobu plynutí této lhůty (tj. 30 dnů u oznámení a dokumentace, 20 dnů u oznámení koncepce, minimálně 20 dnů u návrhu koncepce).
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxomě pravidel pro zasílání, resp. zveřejňování ve smyslu komentovaného ustanovení zde zákon ukládá doručování veřejnou vyhláškou (§ 7 odst. 6). Doručxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xoručené. Lhůta k podání případného odvolání (15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí) se zde odvíjí od doručení rozhodnutí ve smyslu správního řádu.
V ráxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx, dále zajišťuje zpřístupnění některých dalších informací (§ 9b odst. 4) a jako povinný subjekt ve smyslu zákona o právu na informace o životním prostřexx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx
x dokumentech pořizovaných v rámci posuzování vlivů na životní prostředí se někdy vyskytují údaje, které nelze podle zvláštních právních předpisů zvexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, skutečnosti tvořící obchodní tajemství podle § 504 oxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad, je jeho povinností z nich takové informace vypustit [srov. též § 17 odst. 7, podle něhož předmětem veřejného projednání (záměru) nejsou skutečnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Komentované ustanovení, doplněné do zákona novelou provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018, se vztahuje pouze na případy, kdy je xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxstavce 1 se povinnost vyrozumění stavebního úřadu z povahy věci vztahuje pouze na informaci o dokumentaci EIA a informaci o stanovisku EIA; veřejné proxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxavebního úřadu (srov. § 94e odst. 1 a § 94u odst. 1).
Související ustanovení:
§ 6 - oznámení, § 7 - zjišťovací řízení, § 8 - dokumentace EIA, § 9a - stanovisko EIA, § 10 - spxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxtní posuzování
Související předpisy:
x xx xxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxx x xxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, - zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, - § 10a odst. 5 písm. e) xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
I přes zařazení do společných ustanovení se § 17 vztahuje pouze na veřejné projednánx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxm projednání), avšak při projednávání v Parlamentu ČR byla původní samostatná část pro oblast SEA z návrhu vypuštěna. Novela zákona transponující SEA xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxní odlišnost mezi veřejným projednáním v oblasti EIA a SEA spočívá v tom, že veřejné projednání návrhu koncepce zajišťuje nikoli příslušný úřad, nýbrž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxho řízení s EIA nebo společného řízení s EIA. K veřejnému projednání záměru ve smyslu komentovaného ustanovení zde nedochází (§ 10 odst. 5 věta třetí). Txxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxslušného úřadu (§ xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí) ve svém § 3 způsob a průběh vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxejného projednání.
K odst. 1
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxací s dotčenými orgány, samosprávou a zejména nejširší veřejností. Pokud je veřejné projednání nařízeno, umožňuje každému vznášet otázky a uplatňovxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxednání jako důležité platformy pro konzultace právě s nejširší veřejností akcentuje zákon v pravidle o nařizování veřejného projednání. Příslušný úxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx řadit i dotčenou veřejnost, neboť jde o její podmnožinu).
A contrario
z toho vyplývá, že pokud příslušný úřad obdržel odůvodněné nesouhlasné vyjádřexx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stejně tak se veřejné projednání nekoná v případě absence jakéhokoli nesouhlasného vyjádření k dokumentaci.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxnání) dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům, a to v minimální stanovené lhůtě přede dnem jeho konání.
K odst. 2
Pokud je veřejné pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnání se tedy odvozuje od uplynutí lhůty pro vyjádření k dokumentaci (srov. § 8 odst. 3). Oproti stavu před novelou provedenou zákonem č. 326/2017 Sb. s účxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxtované ustanovení ve znění do 31. 10. 2017). Od novely se však posudek nerozesílá vůbec a zveřejňuje se až současně se stanoviskem EIA (§ 9a odst. 2). Posuxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx x xasu konání veřejného projednání, je úkolem příslušného úřadu zajistit, aby odpovídaly významu projednávaného záměru s přihlédnutím k dopravní dostxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxjně přístupných prostorách (např. kulturních domech, kinech apod.), a to v odpoledních a večerních hodinách.
Průběh veřejného projednání řídí osxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v praxi bývá (na základě pověření příslušného úřadu) i osoba jiná. I v takovém případě by ovšem na veřejném projednání měl být vždy přítomen pracovník přxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx
x odst. 3
Přítomnost oznamovatele a dále zpracovatexx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na dotazy veřejnosti a dalších subjektů (srov. § 3 odst. 2 vyhl. o odb. způsobilosti). Pokud by se některá z těchto osob veřejného projednání nezúčastnixxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxné projednání ukončit - v praxi bude tedy na posouzení příslušného úřadu, zda v případě absence některé z výše uvedených osob veřejné projednání skutečxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo posudku, ukládá mu zákon povinnost v dané lhůtě (maximálně pěti pracovních dnů) stanovit místo a čas nového veřejného projednání. Informace o místě x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxřejného projednání se považuje den konání nového veřejného projednání.
Od nového veřejného projednání je třeba odlišovat tzv. přerušení veřejnéxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxových, technických či jiných organizačních důvodů není možné zodpovědět podstatné otázky nebo vypořádat podstatné připomínky. K přerušení veřejnéxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnané prostory apod.
K odst. 5
Veřejné projednání, resp. zápis z něj pořízený je jedním z podkladů pro vydání stanoviska EIA (srov. § 9a odst. 1). Náležitosti zápisu jsou zákonem staxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxsem diskutovaných témat, okruhem vznesených otázek a připomínek a způsobem jejich vypořádání. Povinnost pořídit zápis z veřejného projednání ukládx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxilosti).
Povinností příslušného úřadu je pořídit z veřejného projednání také zvukový záznam. Záznam slouží pro potřebu příslušného úřadu; zákon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (srov. § 23 odst. 1 a odst. 8). Komentované ustanovení řešilo dříve povinnost záznamu alternativně - příslušný úřad měl pořizovat buď úplný těsnopisnýx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxto alternativu zrušil.
Zákon nepočítá s mechanismem podávání a vypořádání námitek proti zveřejněnému zápisu z veřejného projednání. Pokud tedy oxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx jak s ním naloží.
K odst. 6
Zápis x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxnit na internetu (Informační systém EIA, www.mzp.cz/eia). K rozeslání, resp. zveřejnění zápisu z veřejného projednání dochází společně se stanovisxxx xxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xosudkem - zatímco před novelou byl posudek společně s dokumentací předmětem veřejného projednání (srov. § 9 odst. 9 ve znění účinném do 31. 10. 2017), po xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxdnání koná, je úkolem příslušného úřadu zajistit, aby měl zpracovatel posudku k dispozici zápis z veřejného projednání jako jeden z podkladů pro zpracxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisy, má příslušný úřad, neboť ten konání veřejného projednání zajišťuje. Tato povinnost je sice uvedena pouze u veřejného projednání (a v modifikovaxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxm území ČR v rámci mezistátního posuzování, srov. § 14 odst. 3 a § 14b odst. 3), ale vztahuje se na celý proces posuzování vlivů na životní prostředí (SEA, Exxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxh právních předpisů zveřejňovat, tedy zejména osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, utajovanx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxle § 504 obč. zák. a některé údaje podle dalších právních předpisů.
Související ustanovení:
§ x x xxxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxosti, - § 3 vyhl. o odb. způsobilosti
Související legislativa xxx
xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
V souladu se zásadou znečišťovatel plaxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s procesem posuzování vlivů na životní prostředí oznamovatel, resp. předkladatel koncepce, až na stanovené výjimky. Ustanovení upravuje jednotným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxváním záměru či koncepce. Odstavec 3 specificky řeší otázku odměny za zpracování posudku v případě projektového posuzování, konkrétně způsob jejího xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x x x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxat daný záměr, a proces EIA je v jeho zájmu (bez stanoviska EIA by nemohl žádat o vydání rozhodnutí v navazujícím řízení, resp. nemohlo by mu být příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx činností v oblasti veřejné správy, proto je nese příslušný úřad.
Náklady spojené s veřejným projednáním spočívají například v nákladech na pronájxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxle § 16, např. náklady spojené s provozováním příslušných webových stránek (Informační systém EIA, Informační systém SEA), se zřízením a vedením úředxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxojené s mezistátním posuzováním záměru (komunikace s dotčeným státem, konzultace apod.) nese výlučně Ministerstvo životního prostředí, kterému muxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxené s překladem oznámení a dokumentace, přesněji řečeno s překladem těchto dokumentů v rozsahu stanoveném Ministerstvem životního prostředí (srov. x xx xxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxých v rámci mezistátní konzultace a na veřejném projednání.
Při strategickém posuzování hradí předkladatel koncepce náklady spojené s tímto procxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xoncepce a pořizuje z něj zápis. O nákladech spojených se zveřejňováním platí totéž co u posuzování záměrů - v plné míře je nese příslušný úřad, neboť jde o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxušný úřad hradí také zvýšené náklady spojené s mezistátním posuzováním koncepce (komunikace s dotčeným státem, konzultace apod.). Předkladatel konxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném Ministerstvem životního prostředí (srov. § 14a odst. 1) do jazyka dotčeného státu, a také náklady spojené s tlumočením - k němu dochází stejxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Komentované ustanovení se vztahuje xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx EIA (srov. část II přílohy č. 5) - proto jeho zpracování nezajišťuje oznamovatel, jako je tomu u dokumentace. Zákonodárci šlo o oddělení zpracovatele pxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zpracování posudku.
Zpracovávat posudek je oprávněna pouze osoba, která je držitelem autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxní nebo dokumentace (§ 9 odst. 5 věta druhá).
Smlouva, kterou příslušný úřad uzavírá se zpracovatelem posudku, je smlouvou o dílo, upravenou § 2586 oxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x posléze vybere nabídku nejvhodnější. S osobou, která takovou nabídku podala, následně příslušný úřad uzavírá smlouvu o zpracování posudku. Její
oblxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxkonem stanovené době, k nimž v minulosti docházelo, zavedl zákon č. 326/2017 Sb., účinný od 1. 11. 2017, možnost zahrnout do smlouvy o zpracování posudkx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Odměnu za zpracování posudku uhrazuje příslušný úřad a příslušnou částku následně vyúčtuje k úhradě oznamovateli. Pro toto uhrazení, resp. vyúčtováxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxna č. 326/2017 Sb. však k posudku vyjadřování neprobíhá, proto nadále nebylo možno odvíjet další postup příslušného úřadu od uplynutí lhůty pro vyjádřxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxdu - poté, co příslušný úřad ověří, že obdržený posudek splňuje náležitosti podle zákona (srov. přílohu č. 5).
Stanovená částka odpovídající odměnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xx 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování. Pokud by oznamovatel z jakéhokoli důvodu částku nezaplatil, blokuje příslušný úřad z tohoto důvodu vydání stanovixxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxnoviska EIA (podle § 9a odst. 1 je touto lhůtou 30 dnů ode dne obdržení posudku).
V případě, že oznamovatel z jakéhokoli důvodu (např. ukončení posuzoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxictvím žaloby v občanském soudním řízení.
Související ustanovení:
§ 9 - posudek, § 10f - návrh koncepce, § 11 - mezistátní posuzování, § 16 - zveřejnění informací, § 17 - veřejné projednání
Související předpisxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxizace ke zpracování dokumentace a posudku a vyhodnocení
JUDr.
Libor
Dvořák
Ph.D.
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxní prostředí, tj. pro posuzování projektové i strategické. Zákon vychází z faktu, že zpracování důležitých dokumentů v oblasti posuzování vlivů na žixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxrnosti (vzdělání, praxe, odborná zkouška), tak i po obecnější, etické stránce (bezúhonnost). Pokud osoba tyto nároky splní, je jí udělena autorizacex xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxivů na životní prostředí, ve znění účinném do 31. 12. 2001 mohly zpracovávat dokumentaci a posudek pouze držitelé osvědčení odborné způsobilosti.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxího prostředí, například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích (§ 3 - oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací)x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opravňující k provádění zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi), nebo zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů xx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxostřednictvím požadavků na zpracování dokumentace kvalifikovanými odborníky a její následné odborné posouzení [srov. zejména čl. 5 odst. 3 písm. a) x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu (a též v souvislosti se změněnou povahou posudku, který již není předmětem samostatného vyjadřování) zákon xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu odborné způsobilosti) a dále nově upravil možnost odejmutí autorizace v případě, že nastanou zákonem definované skutečnosti.
K odst. 1
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxi posuzování vlivů na životní prostředí, je oprávněna ke zpracování některých dokumentů podle zákona - v oblasti EIA se jedná o dokumentaci (§ 8) a posudxx xx xxx x xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xomentovaném ustanovení nadbytečná, neboť novela provedená zákonem č. 326/2017 Sb. vypustila možnost předložit oznámení s obsahem a rozsahem dokumexxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x x xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xutorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí může být výlučně fyzická osoba. Zákon připouští, aby se ke zpracování výše uvedených dokumexxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx fyzická osoba - držitel autorizace; jen tato osoba nese všechny povinnosti vyplývající ze zákona.
Posuzování vlivů na životní prostředí v sobě zahxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxřejné zdraví. U dokumentace zákon vyžaduje, aby část o vlivech záměru na veřejné zdraví byla zpracována osobou, která je držitelem zvláštního osvědčexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx
x
tzv.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxntaci (§ 6 odst. 5) - výše uvedená povinnost se v tomto případě týká i tzv. fakultativních záměrů [§ 4 odst. 1 písm. b) a c)];
-
ostatní záměry, pokud je tax xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxjí EIA (srov. § 7 odst. 5); v těchto případech zákon vyžaduje, aby povinnost zpracovat příslušnou část dokumentace držitelem zvláštního osvědčení odbxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxahy záměru (příslušný úřad k němu může přistoupit např. u záměru s významnými vlivy na hlukovou situaci).
Osvědčení odborné způsobilosti pro oblaxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxžší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odníxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví může být pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí
relevantní
ještě autorizace k posouzení vlivx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Tzv. naturové posouzení je vyžadováno pro záměr či koncepci, u nichž orgán ochrany přírody svým stanoviskem nevyloučil významný vliv na předmět ochrxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx držiteli výše zmíněné autorizace. V praxi bývá tato povinnost zajištěna tak, že naturové posouzení, zpracované osobou s touto zvláštní autorizací a hxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní, dokumentace EIA apod.) a jeho závěry jsou v takovém dokumentu zohledněny.
V případě záměru nebo koncepce, kde se na zpracování dokumentů podílí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxti posuzování vlivů na životní prostředí. Právě on jako držitel „hlavní“ (z pohledu komentovaného zákona) autorizace nese odpovědnost za zajištění zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí není oprávněn tyto části zpracovávat sám - pokud není současně též držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxkumentů uvedených v komentovaném ustanovení ukládá zákon držiteli autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí povinnost zpracovávax xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnem č. 326/2017 Sb. k podstatné změně, a to jak co do šíře dokumentů, na něž se povinnosti vztahují (předchozí znění je ukládalo pouze zpracovateli posudxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtele autorizace platí podle zákona dokonce i při zpracování oznámení (příloha xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xevyžaduje.
Případné porušení povinností uvedených v komentovaném ustanovení má zásadní význam z hlediska možného odejmutí autorizace. Porušenx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxé porušení zákona, což je zákonným důvodem pro odejmutí autorizace, resp. zahájení řízení o jejím odejmutí [srov. § 19 odst. 9 písm. a)].
K odst. 3
Koxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxúhonnost, odborná způsobilost, praxe v oboru v délce nejméně tří let a svéprávnost. Některé z těchto podmínek (konkrétně bezúhonnost a odborná způsobxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu (podle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném do 31. 12. 2001 šlo o šest let „praktické čxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxba jej vykládat obecněji jako oblast (obor) ochrany životního prostředí.
Svéprávnost (dříve způsobilost k právním úkonům) je způsobilost nabývax xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxokazování této podmínky; v praxi je obvyklá forma čestného prohlášení, které se přikládá k žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace. Omezení svéxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxých důvodů pro odejmutí autorizace, resp. zahájení řízení o jejím odejmutí (srov. § 19 odst. 9).
K odst. 4
Odborná způsobilost se prokazuje dvěma doxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxka č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí) obecněji upřesxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxlosti); katalog oborů či studijních programů ve vyhlášce uveden není.
Novela provedená zákonem č. 326/2017 Sb., účinným od 1. 11. 2017, zpřísnila pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxesnila rovněž zaměření studijního programu na přírodní nebo technické vědy. Bod 9 přechodných ustanovení k novele v této souvislosti doplnil, že pro sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxcké vědy, se tato podmínka přesto považuje za splněnou - daná osoba musí pouze předložit doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání alespoň bakalářskxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxžení autorizace.
Druhým dokladem, kterým se pro účely udělení nebo prodloužení autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí prokazxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxn č. 326/2017 Sb., a to ve dvojím směru:
-
zkouška odborné způsobilosti je podmínkou nejen pro udělení, ale nově také pro prodloužení autorizace,
-
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx autorizace reagoval na zkušenosti s předchozí úpravou, která prodloužení autorizace chápala spíše formálně - v důsledku toho měli stávající držitelx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.) a zda se vůbec věnovali zpracování dokumentů v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. S cílem zvýšit kvalifikaci autorizovaných osob proto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxilosti pro udělení autorizace na straně jedné a zkoušku odborné způsobilosti pro prodloužení autorizace na straně druhé (srov. slova „obsah zkoušek oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxužení autorizace pouze ústní zkoušku (§ 1 odst. 6 vyhl. o odb. způsobilosti).
Časový rámec dvou let pro vykonání zkoušky odborné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xoznání), současně však uchazeči poskytuje dostatečný časový prostor pro všechny potřebné kroky, tj. přípravu na zkoušku, její vykonání a následné říxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosti nutno vnímat též v souvislosti s požadavkem na to, aby byla žádost o prodloužení autorizace podána nejdříve šest měsíců před uplynutím doby, na ktexxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx7 Sb. stanoví ve svém § 1 obsah zkoušek odborné způsobilosti, zejména okruh požadovaných znalostí, jednotlivé části zkoušky a její hodnocení. Zkouška xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxemné zkoušky je předpokladem konání ústní zkoušky; zkouška konaná pro účely prodloužení autorizace zahrnuje pouze ústní zkoušku (§ 1 odst. 5 a 6 vyhl. o xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxly vedení řízení o udělení nebo prodloužení autorizace vymezuje komentované ustanovení blíže bezúhonnost ve vztahu k oblasti posuzování vlivů na živxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnímu prostředí (hlava VIII části druhé tr. zákoníku), dále pak trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (hlava X části druhé tr. zákoníku), které xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx trestné činy obdobné povahy.
Doklady, kterými se bezúhonnost prokazuje, jsou specifikovány zvlášť pro občany ČR a zvlášť pro cizince. Ohledně výpxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxládá žadatel o udělení nebo prodloužení autorizace, ale vyžádá si jej Ministerstvo životního prostředí jakožto správní orgán, který autorizaci udělxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxádají analogický doklad svého státu; čestné prohlášení postačuje pouze v případě, že stát, jehož je cizinec občanem, takový doklad nevydává. U cizincx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxání bezúhonnosti. Takový cizinec může doložit svou bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxímá Ministerstvo životního prostředí [srov. též § 21 písm. i)], a to formou rozhodnutí vydávaného ve správním řízení. Dohoda s Ministerstvem zdravotnxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxsterstvo životního prostředí [§ 21 písm. j)].
V žádosti o vydání rozhodnutí o udělení nebo prodloužení autorizace v oblasti posuzování vlivů na živxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxanů ČR, kde si požadovaný výpis z evidence Rejstříku trestů vyžádá samo Ministerstvo životního prostředí elektronicky a elektronicky jej též obdrží.
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx autorizace nabylo právní moci. Specifickou kategorii tvoří, či spíše tvořili držitelé osvědčení odborné způsobilosti podle předchozí právní úpravx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku), kteří se podle přechodného ustanovení (§ 24 komexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xx xxxxxx x
xx xxxx
x x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxtelům osvědčení odborné způsobilosti začala lhůta pro udělení autorizace plynout vstupem zákona v účinnost, tj. dnem 1. 1. 2002.
Komentované ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxace o její prodloužení zájem, podá žádost o prodloužení autorizace. Z důvodů obdobných jako u zkoušky odborné způsobilosti [srov. § 19 odst. 4 písm. b)] xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxců před uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena, a nejpozději v den uplynutí takové doby. Je-li žádost podána, avšak nikoli v rámci této lhůtyx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxzení stanovený zákonem]. V případě žádosti podané před touto lhůtou může samozřejmě žadatel následně podat novou žádost v rámci lhůty. Naopak pozdě poxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrodloužení autorizace jsou stejné jako u udělení autorizace a rovněž tak způsob jejich prokazování. Zákon nerozlišuje mezi „prvním“ prodloužením auxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdborná způsobilost, praxe v oboru v délce nejméně tří let, plná svéprávnost), tak procesní (podání žádosti ve stanovené lhůtě).
K odst. 8
Autorizaxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxrizace udělena, nebo jejím prohlášením za mrtvou autorizace
ex xxxx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx komentovaným zákonem; podle předchozí právní úpravy (zák. č. 244/1992 Sb.) bylo tzv. osvědčení odborné způsobilosti podmínkou zpracování dokumentxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxájení řízení o odejmutí autorizace - porušení zákona (závažným způsobem nebo opakovaně), opakované neplnění povinností vyplývajících z rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx formulace těchto podmínek měla za následek, že za prvních 15 let od účinnosti zákona k odejmutí autorizace nikdy nedošlo, ačkoli Ministerstvo životníxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. např. § 19 odst. 2) - formuloval zákonodárce toto ustanovení nově. Důvodem k odejmutí autorizace, resp. k zahájení řízení o jejím odnětí jsou tři skutexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlňovat podmínky udělení nebo prodloužení autorizace.
K zásadní změně komentovaného ustanovení došlo u podmínky porušení zákona závažným způsobxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxrval (počítá se před zahájením řízení o odejmutí autorizace), v němž k takovému porušení došlo. Porušením zákona závažným způsobem je vždy skutečnostx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxedí způsobem uvedeným v odstavci 2, nebo skutečnost, že fyzická osoba nejméně dvakrát v průběhu posledních tří let bez vážného důvodu nedodržela lhůtu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxého ustanovení zřejmé, první skutečnost se vztahuje obecně k povinnostem autorizované osoby v oblasti EIA (ale také SEA), zatímco druhá se týká výlučnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxem se vztahuje na dokumenty v oblasti EIA i SEA, a to včetně těch, kde zákon podmínku zpracování držitelem autorizace nezakotvuje (oznámení - příloha č. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxenty odborně, objektivně, v plném rozsahu a s dodržením stanovených náležitostí, a to nejméně dvakrát v průběhu posledních tří let, jde o zákonný důvod xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxx xxxdložení posudku vyplývá primárně ze smlouvy uzavřené mezi příslušným úřadem a zpracovatelem posudku; zákonem stanovená maximální lhůta, kterou smlxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxíslušný úřad jeho zpracovateli a na doplnění nebo přepracování mu stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být delší než 30 dnů (§ 9 odst. 7). Nedodrží-li zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný úřad zpracovateli posudku odměnu za zpracování posudku (§ 9 odst. 8 věta druhá ve spojení s § 18 odst. 3 věta první), a to způsobem uvedeným ve smxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonným důvodem pro zahájení řízení o odejmutí autorizace) za předpokladu, že k němu došlo nejméně dvakrát v průběhu posledních tří let. Podmínkou jex xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxe zdravotního stavu zpracovatele posudku).
Kromě porušení zákona závažným způsobem stanoví zákon ještě další dvě okolnosti pro možné zahájení říxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxínky udělení nebo prodloužení autorizace. V posledním případě se jedná pouze o ty podmínky, u nichž je neplnění z povahy věci možné - konkrétně půjde o ztxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxk.).
Okolnosti odůvodňující odejmutí autorizace platí alternative, k zahájení řízení o odejmutí autorizace postačuje tedy naplnění pouze jedné x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x zahájení řízení doručeno účastníkovi, tj. autorizované osobě. V oznámení je nutné především uvést všechny
relevantní
skutečnosti odůvodňující odxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxtní prostředí, resp. vede řízení o odnětí, je Ministerstvo životního prostředí [§ 21 písm. i)]. Přestože orgán kraje (krajský úřad) nevede řízení o odnxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxnětí autorizace podnět, a to v případě, že v rámci výkonu své úřední činnosti u autorizované osoby zjistí důvody pro odnětí autorizace. Podnět podává krxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx řízení o odnětí autorizace zahájilo nebo že neshledalo důvody k zahájení řízení z moci úřední (srov. § 42 spr. řádu).
x xxxx. 11
Správním orgánem, který uděluje, prodlužuje a odnímá autorizaci, resp. vede příslušná řízení, je Ministerstvo životního prostředí [§ 21 písm. xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxmka pod čarou je již neaktuální, v současně době jde o zákon č. 500/2004 Sb.), event. jej následně napadnout žalobou za podmínek uvedených v soudním řádu xxxxxxxx xx xx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxí jiného členského státu EU. Právní úpravu služeb na vnitřním trhu EU obsahuje v rámci ČR zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějšíxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa, jejich činnost a uspořádání, vznik oprávnění k poskytování služeb ze zákona a dále dozor nad poskytovateli služeb na vnitřním trhu EU. Zákon je pxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxemí jiného členského státu než členského státu, ve kterém je poskytovatel těchto služeb usazen. K tomu, aby poskytovatel využil možnosti poskytovat sxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx. č. 222/2009 Sb. řeší vznik oprávnění (tj. v tomto případě autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí) marným uplynutím lhůty pro vydáxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxi, lhůtu pro vydání rozhodnutí a poučení o následku marného uplynutí této lhůty (§ 28 odst. 2 zák. č. 222/2009 Sb.). O vzniku autorizace Ministerstvo živxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xy předpoklady pro vznik autorizace nebyly splněny a Ministerstvo životního prostředí by tuto skutečnost dodatečně zjistilo, vydalo by rozhodnutí o txxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxentované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxzace. V prvním případě jde o uplynutí doby, na kterou byla autorizace udělena (tj. pět let) - ať už proto, že držitel autorizace nepožádal o její prodloužxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxrizace, k čemuž by došlo dnem právní moci takového rozhodnutí. Posledním případem je smrt fyzické osoby - držitele autorizace nebo její prohlášení za mxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlosti je vedle dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání dalším zákonem vyžadovaným způsobem prokázání odborné způsobilosti při udělení a prodloxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxnizační, na odměnu členům zkušební komise apod.), proto zákon stanoví povinnost uhradit v souvislosti s vykonáním zkoušky zákonem stanovenou úplatux xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xutorizace je bezplatná.
Úplata spojená se zkouškou odborné způsobilosti činila dříve 3 000 Kč. Novela provedená zákonem č. 326/2017 Sb. s účinnostx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé způsobilosti může uchazeč požádat, pokud u zkoušky nevyhověl nebo se k ní nedostavil bez řádné omluvy nebo bez závažného důvodu (§ 1 odst. 11 vyhl. o odbx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxý se ke zkoušce nemohl dostavit ze závažného důvodu a svou neúčast řádně písemně omluvil (§ 1 odst. 10 vyhl. o odb. způsobilosti) - zde se úplata za opakovaxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho prostředí. Na účet této příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem životního prostředí se hradí úplata spojená se zkouškou odborné způsobilosxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxzování vlivů na životní prostředí vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx1 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, která vstoupila v účinnost sxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xb. na základě zmocnění uvedeného v § 23 odst. 9 také způsob a průběh veřejného projednání a zveřejňování informací a stanovisek.
Část dokumentace o vxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Toto osvědčení uděluje a odnímá Ministerstvo zdravotnictví na základě prováděcího právního přxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxt posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení. Jde o vyhlášku Ministerstva zdravotnicxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví byl do zákona zaveden až zákonem č. 93/2004 Sb., účinným od 1. 5. 2004). Ověřování odborné způsobilosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxo osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Osoba, která je držitelem osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xiž zkoušku odborné způsobilosti nevykonává a může přímo požádat o vydání osvědčení (§ 1 odst. 1 vyhl. o zdr. odb. způsobilosti). Osvědčení se uděluje na xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxé zdraví a rovněž evidenci odejmutých osvědčení vede Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje je ve svém věstníku a na svých internetových stránkách (x x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxnou činností ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné odborné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o zmxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxobilost vyžadovanou pro výkon regulované činnosti a získanou v jiném členském státě EU. Mechanismus uznávání kvalifikace vychází ze zásady volného pxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro něž je zákonem vyžadována autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (srov. též § 19 odst. 5 věta pátá). Jestliže je osoba oprávněnx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí provede pouze tzv. uznání kvalifikace a osoba je tak oprávněna dočasně (po dobu jednoho roku) zpracovávat dokumenty v oblasti posuzování vlivů na živxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxuvisející ustanovení:
x x x xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x návrh koncepce, § 18 - náklady, § 21 - Ministerstvo životního prostředí, § 23 - ostatní společná ustanovení
Související předpisy:
spr. řád, - tr. zákoník, - s. ř. s.x x x xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, - vyhl. o odb. způsobilosti, - vyhl. o zdr. odb. způsobilosti, - vyhl. č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách poxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxování vlivů na životní prostředí)
JUDr.
Libor
Dvořák
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxe v přenesené působnosti, konkrétně krajské úřady. Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady jsou v oblasti posuzování vlivů na životní prostxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické rxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředí je ústředním orgánem státní správy pro celou řadu oblastí, mj. pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těchx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Krajské úřady vzniklé na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jsox xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxajský úřad také přenesenou působnost, tj. vykonává státní správu v případech stanovených zákonem (§ 66 a § 67 odst. 1 krajského zřízení). Od výkonu státxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxčené územní samosprávné celky [§ 3 písm. d)] vyjadřují k dokumentům pořízeným v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí (srov. např. § 6 odst. 8) - xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxje, § 23 - ostatní společná ustanovení
(Základní registr obxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.1.2018.
Zákonem xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (tzv. Registr obyvatel), základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (tzv. Registr osob), základní regisxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxostí (tzv. Registr práv a povinností). Základní registry fungují od roku 2012 jako informační systémy veřejné správy a byly zavedeny s cílem vytvořit sxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci a využívat je tak, aby fyzické osoby nebyly povinny stejné údaje dokládat opakovaně. K údajům vedeným v informačních systémech veřejné správy má oxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxladních registrech (zákon č. 227/2009 Sb.) doplnil do mnoha desítek předpisů změny (mj.) v tom smyslu, aby údaje, které se povedou jako referenční v zákxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxaje o cizincích nebyly nadále vedeny v evidenci obyvatel, ale byly poskytovány přímo z cizineckého informačního systému.
Stejně jako u celé řady daxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxie České republiky poskytovány zákonem definované referenční údaje ze základního registru obyvatel, údaje z agendového informačního systému evidexxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu v souvislosti s výkonem veřejné správy.
Související ustanovení:
§ 20 - výkon státní správy, § 21 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxinisterstvo)
JUDr.
Libor
Dvořák
Ph.D.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Působnost Ministerstva životního prostředí jako ústředního orgánu státní správy upravuje § 19 kompetenčního zákona. Ministerstvo živxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, včetně těch, které přesahují státní hranice) a rovněž orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí (§ 19 odst. 1). Postaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxo zákona), zajišťuje jejich výklad a provádí metodickou činnost.
V rámci Ministerstva životního prostředí plní úkoly v oblasti posuzování vlivů nx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxhu k EU a ohledně mezinárodních smluv, zajišťování posuzování u některých záměrů a koncepcí, příprava věcných podkladů pro změnu legislativy apod.), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxště ministerstva - tzv. odbory výkonu státní správy (zajišťování posuzování některých záměrů); rozdělení úkolů mezi nimi vyplývá z organizačního řáxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxm Informačního systému EIA a Informačního systému SEA, pověřilo Ministerstvo životního prostředí CENIA, českou informační agenturu životního prosxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxího dozoru se zaměřením na to, zda jednání a chování dozorovaného subjektu je v souladu s právními předpisy. Při výkonu vrchního státního dozoru postupxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxo správního dozoru ministerstvo může:
-
u rozhodnutí (srov. § 7 odst. 6) dát podnět k provedení přezkumného řízení, resp. jako nadřízený správní orgxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s právními předpisy (§ 95 odst. 1 spr. řádu),
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxzné stanovisko zrušit nebo změnit (§ 149 odst. 6 spr. řádu),
-
u jiného správního úkonu (srov. např. § 10g odst. 1) dát podnět k jeho zrušení v případě, žx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxuzování záměrů a jejich změn platí pro určení příslušného úřadu obecné pravidlo uvedené v komentovaném ustanovení, tj. Ministerstvo životního prostxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxnamovatelem Ministerstvo obrany, je Ministerstvo životního prostředí příslušným úřadem i pro záměry, kde by jinak byl příslušný krajský úřad. Pokud xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx řídí se příslušnost tím bodem, podle něhož posuzování zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. V případě existence důvodných pochybností o zařaxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x3 odst. 3) nebo krajský úřad (§ 23 odst. 4), a to na žádost oznamovatele.
Vydalo-li Ministerstvo životního prostředí k určitému záměru stanovisko EIxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxěru, které by na základě nesouhlasného závazného stanoviska (tzv. coherence stamp) vydaného pro účely navazujícího řízení mohly mít významný negatixxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxrov. § 4 odst. 1 písm. g) a § 9a odst. 6],
-
k částem nebo etapám záměru, ohledně nichž nelze prodloužit platnost stanoviska EIA z důvodu identifikovanýxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxstředí [srov. § 4 odst. 1 písm. h) a § 9a odst. 5].
Na postavení Ministerstva životního prostředí jako příslušného úřadu nebude mít v těchto případecx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxsterstvo životního prostředí (srov. § 23a odst. 2), které na základě definované žádosti oznamovatele vydává závazné stanovisko k vlivům prioritního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxemí zde zahrnuje území celé ČR, popřípadě též zasahuje na území jiného státu). V případě koncepcí zpracovávaných na úrovni krajů je Ministerstvo životxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xro zajištění procesu SEA krajský úřad.
Znění komentovaného ustanovení bylo upraveno novelou provedenou zákonem č. 326/2017 Sb. Před touto novelox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxd dotčené území zasahovalo na území tzv. velkoplošných zvláště chráněných území podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. na území národního parku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xharakteru, včetně koncepcí zpracovávaných pro území jediné obce. Novela na tuto situaci reagovala přenesením posuzování těchto typů koncepcí na kraxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxnnost (1. 11. 2017) ukončen, novela neobsahovala přechodné ustanovení - i tak by však proces SEA měl dokončit (včetně vydání stanoviska SEA) již krajskx xxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce (srov. § 25 kompetenčního zákona) - to má svůj význam zejména z hlediska práva EU, nebox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe EIA a směrnice SEA) a nese odpovědnost za jejich řádnou implementaci v ČR.
K písm. f)
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a to jak u záměrů, tak u koncepcí. V případě, že by byl jinak příslušným úřadem krajský úřad, je povinen postoupit posuzování Ministerstvu životního proxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxvané ustanovení řeší případ tzv.
atrakce
, tj. vyhrazení posuzování Ministerstvem životního prostředí i v případech, kdy je příslušný orgán kraje. Ačxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxu nebo koncepce).
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxzování vlivů na životní prostředí, a to po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví (§ 19 odst. 6). Za podmínek uvedených v § 19 odst. 7 věta druhá Ministersxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxlasti posuzování vlivů na životní prostředí náleží Ministerstvu životního prostředí úkol vést souhrnnou evidenci všech zahajovaných posuzování, a xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx § 10d odst. 2) a stanovisek (§ 9a odst. 1) - ze systematického a logického hlediska je nutno sem řadit i stanoviska SEA, pro něž je zavedena legislativní zkxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xEA, kde jsou všechny potřebné dokumenty obsaženy. Z tohoto důvodu novela zákona z roku 2017 (zákon č. 326/2017 Sb.) zrušila povinnost krajského úřadu jxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx závěru zjišťovacího řízení a také stanoviska (EIA i SEA).
K písm. i)
Ministerstvo životního prostředí uděluje a odnímá autorizaci pro oblast posuxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx autorizace je veden a jedenkrát ročně zveřejňován ve věstníku Ministerstva životního prostředí. Průběžně jsou ve věstníku zveřejňovány seznamy novxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxho prostředí ohlásí).
K písm. k)
Komentované ustanovení se vztahuje speciálně na koncepce v oblasti územního plánování pořizované a schvalovanéx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xtavebního zákona] a k zásadám územního rozvoje [srov. § 37 odst. 6 stavebního zákona]. Ministerstvo životního prostředí je současně dotčeným orgánem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxí a dotčenými orgány při jeho pořizování jsou orgány kraje [§ 22 písm. d)], tj. krajské úřady.
K písm. l)
Dotčená veřejnost je mj. oprávněna domáhat sx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxních (§ 9d odst. 1). EIA směrnice v této souvislosti ukládá členským státům zpřístupňovat veřejnosti praktické informace o možnostech přezkumu rozhoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.mzp.cz).
K písm. m)
S cílem modernizovat a rozšířit evropskou energetickou infrastrukturu a přes-hraniční propojení sítí definuje nařízení Evxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxetické infrastruktury strategického celoevropského významu, uděluje nařízení pro jejich nadnárodní význam prioritní postavení, na základě čehož xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtvuje nařízení také pravidla pro povolovací proces, který se dělí do dvou fází (postup před podáním žádosti, zákonný povolovací postup) s tím, že pro obx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa stavby přenosových soustav pro elektřinu (konkrétně projekty, jejichž vedení tvoří přenosovou cestu z Ústeckého kraje přes západní a jižní Čechy do xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x. 347/2013 provádí pro projekty společného zájmu energetické infrastruktury zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energeticxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxuje ve své části druhé (§ 5a až 5d) postup před podáním xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxny, které následně sdělují svá stanoviska k oznámení projektu společně s požadavky na rozsah materiálů a úroveň podrobnosti informací, které mají být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx podáním žádosti právě Ministerstvo životního prostředí - samozřejmě jedná-li se o záměr, kde vystupuje jako příslušný úřad (včetně případů mezistátxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxpu před podáním žádosti orgány na jiných úsecích ochrany životního prostředí (např. Ministerstvo životního prostředí jako orgán ochrany přírody podxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x) zák. o dráhách nebo Ministerstvo zdravotnictví jako orgán ochrany veřejného zdraví podle § 80 odst. 1 písm. z) zák. o ochraně veř. zdraví]. Stanovení sxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxím zákona č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018.
Výsledkem postupu před podáním žádosti je sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu, že projekt je xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxložit v rámci dokumentace žádosti o komplexní rozhodnutí. V případě projektů společného zájmu, které podléhají EIA, stanoví Ministerstvo průmyslu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Druhá fáze procesu udělování povolení (zákonný povolovací postup) je upravena zejména ve stavebním zákoně. Zákon o urychlení výstavby pouze výsloxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxj a násl. stavebního zákona) nebo ve společném územním a stavebním řízení s EIA (§ 94q a násl. stavebního zákona).
K písm. n)
V praxi se někdy stává, že xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxenalo, že příslušným úřadem by bylo několik krajských úřadů. Aby v jedné a téže věci nebyl proces EIA zajišťován vícero orgány, stanoví komentované ustxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxu tzv. jiného správního úkonu podle části čtvrté spr. řádu (§ 154 a násl.).
Od výše uvedené situace je nutno odlišovat záměr, u něhož dotčené území sicx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí - příslušným úřadem je krajský úřad, v jehož správním obvodu je záměr navrhován.
Související ustanovení:
§ 3 - základní pxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxo posuzování, § 16 - zveřejnění informací, § 19 - autorizace, § 20 - výkon státní správy, § 22 - orgány kraje, § 23 - ostatní společná ustanovení
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x. 255/2012 Sb., o kontrole, - zák. o ochraně přírody a krajiny, - § 5a až 5d zák. o urychlení výstavby
Související legislativa EU:
čl. 11 odst. 5, čl. xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x x x xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxs-evropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009
xxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx a)
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xřadem v případě záměru uvedeného v příloze č. 1 sloupci KÚ (před novelou provedenou zákonem č. 326/2017 Sb. šlo o sloupec B). Výjimku tvoří záměr, jehož oxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxx x xentýž záměr posuzován podle více bodů přílohy č. 1 a příslušným úřadem by bylo jak Ministerstvo životního prostředí, tak krajský úřad, bude se příslušnxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxanice ČR (tzv. mezistátní posuzování) zajišťuje vždy Ministerstvo životního prostředí, a to jak u záměrů, tak u koncepcí. Pokud krajský úřad v případě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxání Ministerstvu životního prostředí (§ 11 odst. 3).
V případě záměru uvedeného v příloze č. 1 sloupci KÚ navrhovaného k umístění na území více krajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxě jako jediný plnit roli příslušného úřadu.
Krajské úřady vykonávají působnost u podlimitního záměru [§ 4 odst. 1 písm. d)] a změny podlimitního zámxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xystupují pouze krajské úřady (nikoli Ministerstvo životního prostředí), jsou tzv. naturové záměry, přesněji řečeno stavby, zařízení, činnosti a texxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti [srov. § 3 písm. a) bod 2 a § 4 odst. 1 písm. f)].
Vydal-li krajský úřad k určitémx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxném:
x
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxt významný negativní vliv na životní prostředí, zejména co se týče zvýšení kapacity a rozsahu záměru nebo změny jeho technologie, řízení provozu nebo zxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xxx
x
x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxu identifikovaných změn podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxtní koncepce, tj. takové, u nichž dotčené území zasahuje výlučně do územního obvodu jednoho kraje. Po novele provedené zákonem č. 326/2017 Sb. s účinnoxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xvláště chráněných území podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.
Posuzování vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxx x xxncepcí. Pokud tedy krajský úřad zjistí, že jde o koncepci, která je předmětem mezistátního posuzování (tj. její dotčené území může zasahovat i mimo úzexx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxerstvu životního prostředí [srov. § 21 písm. h)] je třeba sem vedle stanovisek EIA (§ 9a odst. 1) řadit i stanoviska SEA (§ 10g odst. 1). Z důvodu existence xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí kopii každého jím vydaného závěru zjišťovacího řízení a také stanoviska (EIA i SEA) jako podklad pro vedení souhrnné evidence těchto dokumentů.
K pxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxti územního plánování, konkrétně v případě územního plánu. Krajský úřad zde vydává stanovisko SEA (srov. § 50 odst. 5 stavebního zákona) a současně je dxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxé infrastruktury jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, které stanoví také základní pravidla povolovacího procesx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xotčeného orgánu v rámci postupu před podáním žádosti (§ 5a a násl. zák. o urychlení výstavby). Jedná-li se tedy o záměr, kde je krajský úřad příslušným úřxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxh materiálů a úroveň podrobnosti informací, které mají být obsahem dokumentace žádosti o komplexní rozhodnutí. K právní úpravě projektů společného zxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx mezistátního posuzování, § 16 - zveřejnění informací, § 20 - výkon státní správy, § 21 - Ministerstvo životního prostředí, § 23 - ostatní společná ustanxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xx xx xák. o urychlení výstavby
Související legislativa:
krajské zřízení, - zák. o ochraně přírody a krajiny, - § 5a až 5d zák. o urychlení výstavby
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.1.2018.
x x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xostupů podle komentovaného zákona na některé jiné předpisy (odstavce 1 a 8), případy důvodných pochybností o některých skutečnostech (odstavce 3 a 4)x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x
Dokumenty zpracované (pořízené) v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí musejí být zpřístupňovány podle zákona o právu na informaxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů na životní prostředí tzv. aktivně, tj. aniž by byla podávána žádost o poskytnutí informace [srov. § 10a odst. 5 písm. e) zák. o právu na informace o žx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xdst. 1 - zveřejněním na internetu příslušný úřad (popřípadě dotčené územní samosprávné celky) současně plní povinnost uvedenou jak v komentovaném usxxxxxxxxx xxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x x x xxxx s tím, že pro konkrétní záměr nebo koncepci je posuzování zahájeno předložením oznámení (§ 6 odst. 1), resp. oznámení koncepce (§ 10c odst. 1). Odpadnutxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xy daný záměr nebo koncepce přestaly spadat do působnosti zákona (srov. např. novou podobu přílohy č. 1 zavedenou zákonem č. 326/2017 Sb.). Dalšími příkxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxedkladatele adresované příslušnému úřadu, z něhož lze jednoznačně identifikovat, že si přeje posuzování ukončit. Specifický postup je uveden v § 18 oxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xosudku - příslušný úřad stanovisko EIA vydává až po zaplacení vyúčtované částky. Pokud by tedy oznamovatel odmítl danou částku zaplatit, příslušný úřxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx místech zákona jako důsledek nepředložení doplněné nebo přepracované dokumentace v zákonem stanovené lhůtě, resp. nepředložení dokumentace v zákoxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxedložil-li oznamovatel doplněnou nebo přepracovanou dokumentaci ve lhůtě tří let ode dne vrácení dokumentace (§ 8 odst. 5),
-
nepředložil-li oznaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xež tři roky před tímto datem (tj. před 1. 11. 2014) (bod 3 přechodných ustanovení k zákonu č. 326/2017 Sb.),
-
nepředložil-li oznamovatel dokumentacx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xoučasně
ex lege
pozbývá platnosti (bod 5 přechodných ustanovení k zákonu č. 326/2017 Sb.).
K odst. 3 a 4
Komentovaná ustanovení upravují postup Ministerstva životního prostředí, resp. orgánu kraje (krajského úřadu) v případx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxledně tří skutečností - zařazení záměru (zda se jedná o záměr podle přílohy č. 1, a pokud ano, jaký bod naplňuje, do jaké kategorie, popřípadě do jakého slxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxa katastrální území určité obce spadá do dotčeného území, či nikoli).
Podle původní úpravy se v případě pochybností o výše uvedených skutečnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx na vyšší stupeň státní správy. Obecně by se tedy oznamovatelé měli v případě důvodných pochybností obracet na místně příslušný krajský úřad, který vydx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxdření pouze ve třech typech případů:
-
změna záměru, u něhož již proběhlo zjišťovací řízení (s tím, že záměr bude podléhat EIA) nebo proběhl celý procxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxx. 1 písm. a] nebo zjišťovacího řízení [srov. § 4 odst. 1 písm. b) a c)],
-
záměr může být předmětem mezistátního posuzování (typicky důvodné pochybnosxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xonkrétního případu, nicméně zde platí, že Ministerstvo životního prostředí rozhoduje až poté, co je mu žádost o vyjádření ze strany krajského úřadu poxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, a teprve pokud krajský úřad dojde k závěru, že tato podmínka je naplněna, postoupí žádost oznamovatele Ministerstvu životního prostředí a v příxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vydat vyjádření ještě v jednom případě - pokud byla žádost adresována krajskému úřadu [logicky se tu tedy jedná o jiné okolnosti, než které jsou uvedeny x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxtel oprávněn obrátit se na Ministerstvo životního prostředí s žádostí o vyjádření, ke které přiloží vyjádření orgánu kraje. Vyjádření Ministerstva žxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a to ve vztahu k předchozímu vyjádření krajského úřadu v dané věci).
Vyjádření Ministerstva životního prostředí nebo krajského úřadu má právní forxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xoku 1967 (zákon č. 71/1967 Sb.) judikoval Nejvyšší správní soud, že takové vyjádření nemůže být předmětem soudního přezkumu (srov. rozsudek NSS 3 As 38xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxepce pochybnosti o některých skutečnostech v rámci SEA, může se samozřejmě obrátit na Ministerstvo životního prostředí, popřípadě i krajský úřad. Jexx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxx x x xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx ustanovení doplňuje kompetenční ustanovení (§ 21 a § 22) a upravuje vyhrazení posuzování Ministerstvem životního prostředí (tzv.
atrakce
), resp. přxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxěných případech“. Vyhrazení posuzování je však nutno odlišit od povinnosti kraje postoupit posuzování záměru nebo koncepce, pokud zjistí, že daný záxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody Ministerstva životního prostředí s daným krajským úřadem (srov. § 8 odst. 2 spr. řádu) - ostatně u přenesení posuzování zákon dohodu s orgánem krxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xřípadě, že posuzování zajistí místo Ministerstva životního prostředí příslušný krajský úřad. Při přenesení posuzování v praxi by Ministerstvo živoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xosuzování ze strany krajského úřadu.
K odst. 6
Dotčeným orgánem je z pohledu komentovaného zákona správní orgán, který hájí zájmy chráněné zvláštxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxených orgánů v případě jednotlivých procesů EIA i SEA stanoví příslušný úřad, přičemž vychází zejména z údajů uvedených v oznámení (srov. část B.I a C přxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
Odstavec 5 se vztahuje na záměry i koncepce a stanoví dotčené orgány z hlediska vlivů na veřejné zdraví - jsou jimi Ministerstvo zdravotnictví pro záxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxo chápat tak, že dotčené území přesahuje územní obvod jednoho kraje, tj. je tvořeno územním obvodem více než jednoho kraje.
K odst. 7
Odstavec 6 představuje rovněž zvláštní vymezení konkrétního správního orgánu (Státního úřadu pro jadernou bezpečnost) jako dotčeného orgánu ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xeaktory, zařízení na přepracování vyhořelého jaderného paliva apod.).
K odst. 8
xovinnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů se vztahuje na stanovisko (jak v oblasti EIA, tak SEA) i na všechny další podklady zpracované při posuzování vlivů na životní prostřexxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxů, účinný od 1. 1. 2005. Z hlediska tohoto zákona je
relevantní
výkon spisové služby, čímž zákon rozumí zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností; výkon této služby upravuje zákon x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxémech spisové služby (§ 63 odst. 3 zák. o archivnictví a spisové službě).
K odst. 9
Prováděcí vyhláškou ve smyslu tohoto ustanovení xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nabyla účinnosti dnem 20. 12. 2017; k tomuto dni současně zrušila předchozí prováděcí předpis, kterým byla vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobixxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí (§ 3) a zveřejňování informací a stanovisek (§ 4) řeší vyhláška také rozsah požadovaného vzdělání (§ 2) a obsah zkoušek odborné způsobilosti pro udělexx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
Hlavní město Praha má v rámci ČR specxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních předpisů) a současxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo města Prahy jako jeden z orgánů hlavního města Prahy jedná v samostatné působnosti a současně vykonává přenesenou působnost (§ 81 zák. o hlavním městě xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxho města Prahy vykonávají působnost obcí.
Judikatura:
Vyjádření Ministerstva životního prostředí podle § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o poxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xx/2007-81)
Související ustanovení:
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxán“), § 4 - předmět EIA, § 10a - předmět SEA, § 21 - Ministerstvo životního prostředí, § 22 - krajské úřady, příloha č. 1
Související předpisy:
zák. o právu na informace o ž. p., - § 63 a násl. zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové slxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
K § 23a
xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxkon č. 256/2016 Sb.) s účinností od 5. 8. 2016. Schválení novely předcházela odborná i politická dohoda zástupců Ministerstva životního prostředí, rexxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xovolovacího procesu i investiční přípravy. Jedná se o dopravní stavby, které byly v procesu EIA posouzeny ještě podle předchozí právní úpravy (zák. č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx upravující vydávání tzv. ověřovacího závazného stanoviska, se vztahuje na stanoviska EIA vydaná do dne 31. 3. 2015 a předmětem ověřování je, zda obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Zákon č. 244/1992 Sb. byl však přijat a platil před vstupem ČR do EU, a proto nebyl (a logicky ani nemohl být) v souladu s EIA směrnicí. Právě z tohoto důvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxní nového procesu EIA, resp. nového posouzení odpovídajícího aktuálnímu zařazení záměru podle § 4 odst. 1 zákona u všech záměrů, k nimž bylo vydáno stanxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxladě výše uvedeného nezbytné, přičemž Evropská komise na tomto nejprve trvala bez jakýchkoliv výjimek. Pravidla uvedená v § 23a jsou kompromisním řešxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxvních staveb (tzv. prioritní dopravní záměry), aniž by bylo vyžadováno provedení nového procesu EIA (§ 6 až 9a). Důvodem byl především fakt, že jde o staxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxipravenosti (byť u nich všechna nezbytná povolovací řízení ještě dokončena nebyla).
Speciální pravidla zakotvená v § 23a však nic nemění na tom, že x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxanovení k zákonu č. 39/2015 Sb. Takové záměry musejí tedy být předmětem nového posuzování v souladu s § 4. V tomto smyslu Ministerstvo životního prostřexx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdáno souhlasné závazné stanovisko, mělo by být v přezkumném řízení podle § 149 odst. 6 spr. řádu nadřízeným správním orgánem zrušeno.
K odst. 1
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxní dopravní záměr, a budou se tak aplikovat speciální procesní pravidla uvedená v odstavcích následujících. Všechny zde uvedené definiční znaky musexx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxnsevropské dopravní sítě (tzv. TEN-T) vychází z primárního práva (čl. 170 až 172 Smlouvy o fungování EU) a jejím účelem je zajišťovat dopravní infrastrxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxropskou síť tvoří silniční a železniční koridory, mezinárodní letiště a vodní cesty, které propojují jednotlivé členské státy a zlepšují dopravní inxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxrstvá a tvoří ji globální síť (comprehensive network) a hlavní síť (core network). Globální síť zajišťuje multimodální propojení všech evropských rexxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xoku 2050. Hlavní síť je podmnožinou globální sítě, obsahuje nejdůležitější transevropské tahy a byla stanovena na základě jednotné metodiky zpracovxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx EU.
Druhým znakem je existence územního rozhodnutí vydaného nejpozději 31. 3. 2015, což byl poslední den, kdy komentovaný zákon platil ve znění přex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxse proti ČR). Zákon nevyžaduje, aby bylo územní rozhodnutí k tomuto dni též pravomocné; pokud však bylo vydáno až po tomto dni, nepůjde o prioritní dopraxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb. s tím, že takové stanovisko bylo formulováno jako souhlasné. V případě zákona č. 244/1992 Sb. jde o jeho znění účinné do 31. 12. 2001, tj. v době, kdy obsxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxa (tj. před 1. 1. 2002) dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2001 (§ 24 odst. 2 zrušila až novela provedená zákonem č. 39/2015 Sb.xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxední stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. bylo vydáno v roce 2006).
Posledním definičním znakem prioritního dopravního záměru je uvedení daxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx musela respektovat všechny v tomto odstavci uvedené podmínky. Nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů, účinné od 1xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín),
-
D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice (Dx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov),
-
D49 Hulín - Fryšták,
-
D55 Otrokovice obchvat JV část,
-
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice,
-
D1 0136 xxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
U prioritních dopravních záměrů je příslušným úřadem vždy Ministerstvo životního prostředí. Jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxtím (do roku 2001) okresní úřad. Ministerstvo životního prostředí tedy vydá závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní proxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xe změnám prioritního dopravního záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí (odstavec 8).
K odst. 3
K odst. x
Požadavek zákona, aby příslušxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxům prioritního dopravního záměru na životní prostředí. Vydání tohoto závazného stanoviska je výsledkem postupu správního orgánu, a tento požadavek xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí není výsledkem procesu EIA, lze při vymezení právních předpisů v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x, kde jsou tyto předpisy příkladmo uvedeny.
K odst. 5
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxěru na životní prostředí je zahájen podáním žádosti oznamovatele. Tímto subjektem je vzhledem k povaze prioritních dopravních záměrů Ředitelství sixxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe-Votice“ Správa železniční dopravní cesty (státní organizace). Postup vedoucí k vydání závazného stanoviska není správním řízením, proto nejde o žxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxi vadami, měl by příslušný úřad oznamovateli pomoci nedostatky odstranit nebo by ho měl vyzvat k jejich odstranění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxstavci 1. Další omezující podmínka odvisí od dočasného charakteru tohoto speciálního postupu - žádost o vydání závazného stanoviska k vlivům prioritxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxtu, nemohl příslušný úřad závazné stanovisko vydat, neboť nebyl splněn jeden z požadavků zákona.
Součástí žádosti musí být podklad obsahující popxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xrvní) zákon blíže nespecifikuje jeho podobu - aby se nicméně jednalo o podklad ve smyslu zákona, musí obsahovat jednak popis aktuálního technického řexxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxušný úřad schopen vydat na jeho základě závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí (může to být např. dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxí vlivů na životní prostředí podle § 19.
Zákon dále zmocňuje vládu, aby svým nařízením vymezila prioritní dopravní záměry, u nichž musí být součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxostředí. Na základě tohoto zmocnění uvádí nařízení vlády č. 283/2016 Sb. v příloze č. 2 dva prioritní dopravní záměry, na něž se tato povinnost vztahujex
x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxvaném ustanovení je výslovně stanoveno, že při vydání závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí je vyloučena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 7), oznamovatel nezajišťuje zpracování dokumentace autorizovanou osobou (§ 8) a příslušný úřad nezajišťuje zpracování posudku autorizovanou osobxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxo k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí je souhlasné. Pokud by závazné stanovisko bylo formulováno jako nesouhlasné, neznamenxxx xx xx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyhovět žádosti o vydání rozhodnutí v daném navazujícím řízení, a tudíž nutnost takovou žádost zamítnout (§ 149 odst. 3 spr. řádu). Pro oznamovatele prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx
xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxstvo životního prostředí po obdržení podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR, resp. Správy železniční dopravní cesty postupně závazné stanovisko xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxího dopravního záměru na životní prostředí, ale rovněž podklady k jeho vydání. Těmi bude podání oznamovatele podle odstavce 5, tj. žádost včetně podklxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtřednictvím Informačního systému EIA (www.mzp.cz/eia).
x xxxxx x
Aby bylo zcela zřejmé, že v řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí o povolení umístění nebo proxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxx
x xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxmi navazujícími. V opačném případě by totiž došlo k rozporu s EIA směrnicí, neboť by nemohla být aplikována její ustanovení týkající se informační povixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxto řízeních a následně ani pravidla přístupu k právní ochraně.
Přestože zákon v komentovaném ustanovení uvádí „umístění nebo provedení“ prioritnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx
xxxxxxxxní
nikoli umístění, ale provedení, neboť existence vydaného územního rozhodnutí, kterým dochází k umístění prioritního dopravního záměru, je jednxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Nezbytným úkonem příslušného úřadu v rámci navazujícího řízení (pokud jich bude víxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeho vlivů na životní prostředí. Zákon odkazuje na obdobnou aplikaci § 9a odst. 4 a 5, nicméně tato ustanovení již verifikaci neobsahují - po novele provexxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxny záměru apod.) se uplatní i pro prioritní dopravní záměry. Jediná odchylka oproti verifikaci ve smyslu § 9a odst. 6 spočívá v tom, že se posuzují případxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xx xharakterizován v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Důvodem je faktx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xčetně jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, k nimž po vydání stanoviska EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. došlo.
Pokud je výsledkem
verixxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxlasné závazné stanovisko. V takovém případě musí správní orgán vedoucí navazující řízení žádost o vydání rozhodnutí zamítnout.
K odst. 9
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx řádu). I přesto zákon pro závazné stanovisko k vlivům prio-ritního dopravního záměru na životní prostředí ještě výslovně zdůrazňuje, že správní orgáx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxitního dopravního záměru na životní prostředí, nebo v závazném stanovisku k ověření změn záměru (tzv. coherence stamp). Lze předpokládat, že v praxi bxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxvně uvedeného závazného stanoviska.
K odst. 10
Prioritní dopravní záměr nepodléhá v důsledku aplikace speciálních pravidel podxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související ustanovení:
x x x xxxx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxjem „navazující řízení“), § 4 - předmět EIA, § 9a - stanovisko EIA, § 9b a násl. - navazující řízení, přechodná ustanovení k zákonu č. 39/2015 Sb.
Souvxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 149 spr. řádu, - § 45h, § 45i zák. o ochraně přírody a krajiny, - § 109, § 115, § 118 stavebního zákona, - § 16 odst. 1 zák. o pxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí č. 661/2010/EU
Díl 3
Ustanovení přechodná
(Přechodné ustanovení k zákonu č. 100/2001 Sb.)
JUDr.
Libor
Dvořák
Phxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném do 31. 12. 2001 mohly zpracovávat dokumentaci Exx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví (§ 6 odst. 3 zák. č. 244/1992 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2001). Základními předpoklady odborné způsobilostx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxvo životního prostředí (srov. § 6 odst. 4 zák. č. 244/1992 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2001). Bližší podmínky odborné způsobilosti, postupu při jejím xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku.
Podle komentovaného zákona xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxvotní prostředí (§ 19 odst. 1 věta první). Protože podmínky pro její udělení byly v porovnání se zákonem č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxrné způsobilosti podle zákona č. 244/1992 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2001 považují za držitele autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní proxxxxxx xxxxx x xxx x xx xx xxxxxx x
xx xxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxe uděluje na dobu pěti let. Pro oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 244/1992 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2001 tak tato lhůta začala plynout vstupem zákoxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxní vlivů na životní prostředí
ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
(Změna zákona o životním prostředí)
JUDr.
Libor
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx části druhé až čtvrté byla novelizace některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona. Jednalo se o změnu těchto zákonů:
-
zákon č. 17/1992 Sb., o žixxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxání (živnostenský zákon) - § 26 zde v příloze č. 2 provedl úpravu v souvislosti se zavedením autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředíx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxvů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí) a zúžil jeho působnost pouze na posuzování tzv. rozvojových koncepcí a programů na životní prxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
§ 10a a násl. - posuzování koncepcí, § 19 - autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
Související předpisy:
§ 20-26 zák. č. xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxuzování vlivů na životní prostředí),
zákon č. 244/1992 Sb., ve znění účinném do 31.12.2001,
zákon č. 244/1992 Sb., ve znění účinném do 30.4.2004
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Zatímco část první zákona uvádí vlastní pravidla pro posuzování vlivů na životní prostředí, předmětem části druhé až čtvrté byla novelizace xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxx xxxxxxxx všechna ustanovení o posuzování vlivů na životní prostředí,
-
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - § 26 zde v pxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxvání vlivů na životní prostředí, ve znění účinném do 31.12.2001 - § 27 změnil název zákona (zákon o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxinností k 1.5.2004 zrušil jak zákon č. 244/1992 Sb., tak § 27 zákona č. 100/2001 Sb.
Související ustanovení:
§ 10a a násl. - posuzování koncepcxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xříloha č. 2 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (skupina 214: Ostatní, obor Posuzování vlivů na životní prostředí),
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Zatímco část první zákona uvádí vlastní pravidla pro posuzování vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx:
-
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí - § 25 v něm vypustil všechna ustanovení o posuzování vlivů na životní prostředí,
-
zákon č. 455/19xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxání vlivů na životní prostředí,
-
zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném do 31.12.2001 - § 27 změnil název xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxncepcí a programů na životní prostředí; zákon č. 93/2004 Sb. pak s účinností k 1.5.2004 zrušil jak zákon č. 244/1992 Sb., tak § 27 zákona č. 100/2001 Sb.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxící předpisy:
§ xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxtní, obor Posuzování vlivů na životní prostředí),
zákon č. 244/1992 Sb., ve znění účinném do 31.12.2001,
zákon č. 244/1992 Sb., ve znění účinném do 30xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Zákon č. 100/2001 Sb. vstoupil v účinnost dnem 1.1.2002. Doposud bxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxh ustanovení o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (§ 10a a násl.) včetně doplnění nových příloh č. 7, 8 a 9,
-
zákon č. 163/2006 Sb., účinxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxí, zda záměr bude předmětem zjišťovacího řízení či nikoli,
-
zákon č. 186/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxvou klasifikaci nástrojů územního plánování (politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje, územní plán) s tím, že strategické posuzování se v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxon č. 163/2006 Sb. zjednodušil pravidla pro podlimitní záměry, a to především zavedením náležitostí oznámení podlimitního záměru (nová příloha č. 3xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 odst. 2 a 3),
-
zákon č. 124/2008 Sb., účinný od 1.7.2008 - týkal se pouze § 19 odst. 5 a stejně jako v mnoha jiných současně novelizovaných předpisexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxý zákon k zákonu o volném pohybu služeb (č. 222/2009 Sb.) doplnil pro případy přeshraničního poskytování služeb v § 19 odst. 10 možnost vzniku autorizaxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxistrech (č. 111/2009 Sb.) doplnil do zákona nové ustanovení § 20a, podle něhož jsou příslušným úřadům ze strany Ministerstva vnitra nebo Policie Českx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxového informačního systému cizinců,
-
zákon č. 436/2009 Sb., účinný od 11.12.2009 - v reakci na řízení vedené proti ČR ze strany Evropské komise zavxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xivotního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, a dále pro dotčenou obec,
-
zákon č. 38/2012 Sb., účinný od 31.1.2012 - z důvodu přetxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xodle odstavce 10 je možné podat i v případě, že proces EIA byl zahájen před dnem vstupu předchozí novely (tj. zákona č. 436/2009 xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxkterých zákonů novelizoval několik předpisů; v zákoně č. 100/2001 Sb. provedl některé drobnější související změny v tehdejším znění přílohy č. 1;
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xdst. 2) ve věci podpisu elektronické datové zprávy uznávaným elektronickým podpisem,
-
zákon č. 350/2012 Sb., účinný od 1.1.2013 - tzv. velká novexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
-
zákon č. 39/2015 Sb., účinný od 1. 4. 2015 - v reakci na řízení o porušení Smlouvy o fungování EU vedené od roku 2013 ze strany Komise proti ČR provedl zákxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxch do dne účinnosti novely), zavedl zcela nový institut
verifikace
a doplnil speciální pravidla pro navazující řízení včetně podmínek soudního přezxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x x xxxvislosti se změnami v kategorizaci pozemních komunikací došlo k technické jednoho bodu v tehdejším znění přílohy č. 1;
-
zákon č. 256/2016 Sb., účixxx xx xx xx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxx záměrů vydá Ministerstvo životního prostředí závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí; tyto záměry tak nejsox xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxonické transakce (zákon č. 298/2016 Sb.) vypustil v § 6 odst. 2 u oznámení podlimitního záměru podaného formou elektronické datové zprávy podmínku jejxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa a mnoha dalších předpisů obsahuje zejména nové speciální ustanovení (§ 10) vztahující se na tzv. spojená řízení vedená u stavebních záměrů (územní říxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxožnost neprovedení EIA v zákonem stanovených případech, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxtních záměrů, zrušení možnosti vyjadřování k posudku, nahrazení přílohy č. 1 novým zněním apod.).
LITERATURA
Knihy
BAHÝĽOVÁ, L., KOCOUxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.
DVOŘÁK, L. Zákon o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xomentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
KRUŽÍKOVÁ, E., ADAMOVÁ, E., KOMÁREK, J. Právo životního prostředí Evropských společenství. Praktický průxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxÁ, P. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014.
TICHÁ, T. a kol. Slovník pojmů užívaných v právu životnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
Sborníky
VOMÁČKA, V., ŽIDEK, D. a kol. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2016
Články v čxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Stavební právo - bulletin. 2017, č. 2, s. 20-37.
DVOŘÁK, L. Posuzování vlivů koncepcí na životxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle evropské i české legislativy a řízení vedené Evropskou komisí proti České republice. Stavební právo - Bulletin. 2013, č. 3, s. 54-66.
DVOŘÁK, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxdní konference EIA/SEA 2017, 11. ročník, s. 9-15.
DVOŘÁK, L. Novelizace právních předpisů v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (Exxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
www.psp.cz
www.mzp.cz
www.cenia.cz
www.europa.eu
www.
curia
.europa.eu

Předpisy ČR