353/2003 Sb.

Zákon o spotřebních daních: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Předpisy EU a SDEU (1)
xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 1.7.2017
K § 1
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebním daním, a v návaznosti na to i jednotlivé spotřební daně. Zároveň pro výrobky podléhající spotřební dani zavádí legislativní zkratku
vybraxx xxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxlní oleje v § 45, líh v § 67, pivo v § 81, víno a meziprodukty v § 93 a tabákové výrobky v § 101. Novela účinná od 1. ledna 2014 zrušila zavedenou legislativní zkxxxxx
xxx
x
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxulace jejich spotřeby. Vybranymi vyrobky jsou vyrobky alkoholicke (lih, vino, pivo), tabakove a dale mineralni oleje. Jine, než nyni vyjmenovane vyrxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx všichni ti, kteři vyrobky zatižene touto dani nakupuji. Podstatne však je, že osoby, ktere daň do statniho rozpočtu odvaději, a to pod svoji majetkovou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxn srazit a odvest daň z přijmů ze zavisle činnosti za přijemce těchto přijmů. Spotřebni daně jsou odvaděny jednorazově a daň je stanovena častkou za jednxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx klade zvlaštni požadavky na vedeni přesne dokumentace, je pravě to, aby bylo možne jednoznačně posoudit, zda byla spotřebni daň za konkretni množstvi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Vedle vymezxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxslativní úprava značkování a barvení vybraných minerálních olejů (viz komentář k § 134a až § 134k) byla do zákona převzata ze předpisůzák. o barvení a znxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x značkování některých dalších minerálních olejů (viz komentář k § 134l až § 134v).
Novelou účinnou k 1. lednu 2015 byly v nové části sedmé zákona vymezexx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxgálně přimíchávány do nafty a používány pro pohon motorů. S cílem zajistit lepší možnosti sledování těchto zvláštních minerálních olejů je osobám nakxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxytí, prodej nebo jiný převod zvláštního minerálního oleje jiné osobě (viz komentář k § 134w až 134zg). V návaznosti na tuto novou část sedmou bylo do komexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxx xx xxrového tabáku. Surový tabák není na rozdíl od ostatních komodit, které v současné době podléhají spotřební dani, vybraným výrobkem, resp. není zahrnux xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze surového tabáku je vymezeno v § 131a až 131g.
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxlní správy České republiky. V návaznosti na daňový řád novela zákona účinná od 1. května 2011 odstranila vymezení místní příslušnosti těchto orgánů. Pxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxce daně celní úřad, místně příslušný např. daňovému skladu, ve kterém začíná přeprava zboží v režimu podmíněného osvobození od daně (například § 24 odsxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xe v zákoně užíván především obecný pojem „správce daně“ ve spojení s úvodním § 1 odst. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxci svěřuje správu daní celním úřadům.
Pojem „správce daně“ je v zákoně užíván obecně ve všech případech, kdy se daná
kompetence
procesně řídí daňovýx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxníka bezpečnostního sboru.
Pojem „celní úřad“ je v zákoně užíván zejména v případech, kdy příslušná
kompetence
souvisí s problematikou celních rexxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxcitně stanovit působnost jednotlivého celního úřadu (například Celní úřad Praha Ruzyně nebo Celní úřad pro hl. m. Prahu).
xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxsm. a) komentovaného paragrafu ustanovení obsažené ve zrušovaném ustanovení § 34 s tím, že došlo k textovému sjednocení s § 93 zákona o DPH. Praxe orgánů xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podmíněného osvobození od daně, vyměří spotřební daň z těchto dovážených vybraných výrobků celní úřad dle podmínek stanovených celními předpisy. Těxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxcesní ustanovení právních předpisů upravujících správu cla, tak na hmotněprávní ustanovení (např. ustanovení upravující lhůtu pro vyměření, resp. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxních daních (např. vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit, sazba spotřební daně).
Novela účinná k 1. lednu 2015 rozšířila působnost orgánů Celnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxedováním zvláštních minerálních olejů, které byly do zákona doplněny k témuž datu. V návaznosti na novelu účinnou k 1. červenci 2015 byla působnost těcxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxstupovat podle daňového řádu. Výjimku představují řízení o správních deliktech, na která se nepoužijí ustanovení daňového řádu. Standardně v těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxí povolení k provozování daňového skladu z moci úřední, § 21a - povolení ručitele, § 22 - oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 33a - zástupce pro zasílání vybraných výrobků, § 36 - prodej za ceny bez daně, § 41 - pravomoci správce daně, § 42 - Řízení o zajištění vybraných výrobků nebx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxtů, § 101 - předmět daně z tabákových výrobků, § 131a - plátce daně ze surového tabáku, § 131b - předmět daně ze surového tabáku, § 131c - vznik daňové povinnxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx přiznání a dodatečné daňové přiznání k dani ze surového tabáku, § 134a až 134k - značkování a barvení vybraných minerálních olejů, § 134l až 134v - značkoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxní, § 134y - podmínky registrace, § 134z - rozhodnutí o registraci, § 134za - zrušení registrace na návrh, §134zb - zrušení registrace z moci úřední, § 134xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxtních minerálních olejů, § 134zf - oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem, § 134zg - zajištění zvláštního minerálníhx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x
xxxxx
, § 134zl - žádost o snížení
kauce
, § 134zm - podmínky pro snížení
kauce
, § 134zn - snížení
kauce
, § 134zo - oznamovací povinnost osoby skladující surový taxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
x xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx
xxxxx
x x xxxxx x xxxxxxxxtí o registraci, § 134zt - zrušení registrace na návrh, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xurový tabák, § 134zy - evidence surového tabáku, § 134zz - omezení nakládání se surovým tabákem, § 134zza - oznamovací povinnost v případě přijetí nebo oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxvisející předpisy:
celní řád
Evropské právní předpisy:
Směrnice; směrnice 95/59/EHS; směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/96/ES; směrnice 2004/75/ES.
směrnice 2010/12/ES
, celní
kodex
EU
Judikatura:
KS Ústí nad Labem 15 Ca 184/2006-421:
K bezprostřední axxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxáležitá transpozice směrnice do národní legislativy, dostatečná přesnost a bezpodmínečnost pravidla směrnice, aktivní legitimace osoby, jež se bexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xčinek směrnice je pouze vertikálně vzestupný, tzn. že jednotlivec se může na základě přímo účinné směrnice dovolat svého práva vůči členskému státu, axx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxe dovolávat tohoto porušení vlastní povinnosti vůči jinému subjektu. V daném případě soud akceptoval
relevantní
aplikovatelnost směrnice 95/59/Exx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxímou aplikovatelnost směrnice, které se žalobce dovolával. Soud uvedl, že povinnost eurokonformního výkladu zavazuje všechny orgány včetně správnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxí
Právní stav komentářx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxmí, které spadá do působnosti Směrnice a v návaznosti na to pro zvolení správného postupu při aplikaci spotřebních daní.
Odst. 1 písm. a)
Daňovým úzexxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxomatických misí a konzulátů České republiky v zahraničí.
Odst. 1 písm. b)
Daňové území Evropské společenství zahrnuje území kteréhokoli členskéhx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x x xxhoto paragrafu.
Odst. 1 písm. c)
Členským státem se rozumí jakýkoli členský stát Evropské unie, na nějž se vztahuje Smlouva o založení Evropské spolxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxx
Dle čl. 299 Smlouvy o založení Evropského společenství se jedná o 28 následujících státxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxpubliku, Španělské království, Francouzskou republiku, Irskou republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevsxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnskou republiku, Finskou republiku, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Rumunsko, Bulharskou republiku.
Odxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxkýkoli členský stát Evropské unie s výjimkou České republiky.
Odst. 1 písm. e)
Třetí zemí se rozumí jakákoli země, která není zahrnuta do daňového úxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxrnicí zavedla definice třetího území. Třetí území jsou taxativně uvedena v odst. 3 a 4. Pro účely dovozu a vývozu se tato území považují za třetí země.
Odxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x x x
xxxxxxx xxxxxx x xxotřebních daních účinnou od 1. dubna 2010 se doplnily nové odst. 3 a 4 vymezující „třetí území“, na která se ve smyslu čl. 5 Směrnice tato Směrnice nevztahxxxx
x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxou.
Odst. 5 a 6
Novelou zákona účinnou od 1. dubna 2010 byly doplněny nové odst. 5 a 6, které stanovují, že i na dopravu vybraných výrobků z třetího území x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 - vymezení pojmů, § 4 - plátce daně, § 7 - pxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx x podmíněné osvobození od daně, § 20 - zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední, § 22 - oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xsvobození od daně na daňovém území České republiky, § 25 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy, § 28 - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxátě pro účely podnikání, § 30 - zjednodušený průvodní doklad, § 31 - doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území Českx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx § 33 - zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky, § 36 - prodej za ceny bez daně, § 50 - doprava minerálních olejů osvobozených od daně na dxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxnerálních olejů, § 64 - vývoz minerálních olejů, § 79 - doprava lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky, § 100 - doprava tichého vxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xývoz vybraných minerálních olejů, § 134o - vývoz vybraných minerálních olejů
Evropské právní předpisy:
xxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K x x
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
Novela zákona úxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xředcházející celní
kodex
Společenství v čl. 84 vymezoval režim s podmíněným osvobozením od dovozního cla u zboží, které není zbožím Společenství, avxxx xxxx xxxxx
xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxvozního cla, souhrnně označeny jako zvláštní režimy.
V souladu s čl. 210 celního kodexu Unie se jedná o následující zvláštní režimy:
-
tranzit, což xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xoužití a konečné užití,
-
zušlechtění, což zahrnuje aktivní a pasivní zušlechťovací styk.
Dovozem se tak pro účely spotřebních daní i nadále rozxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxx xxopuštěno do zvláštního režimu konečného užití (čl. 254 celního kodexu Unie),
-
dojde k vyřízení či ukončení zvláštního celního režimu, do kterého byxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uskladnění propuštěním do celního režimu volného oběhu nebo do zvláštního režimu konečného užití.
Jak vyplývá z důvodové zprávy, k revizi ustanoxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xd cla“, neboť zatím nedošlo k aktualizaci této směrnice na terminologii celního kodexu Unie a dalších přímo použitelných předpisů v celní oblasti. Vzhxxxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xeště k danému okamžiku nedošlo k aktualizaci této směrnice.
Vzhledem k tomu, že předmětem daně jsou v souladu s § 7 odst. 1 vybrané výrobky na daňové úzxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xžití), teoreticky předmětem spotřební daně na daňovém území České republiky, jelikož ještě nebyly dovezeny.
K písm. c)
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxěným osvobozením od cla. Novela zákona účinná od 29. července 2016 tuto definici v návaznosti vypustila, jelikož v novém celním kodexu Unie se režim s poxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxjímž základě může být zboží, které není zbožím Unie, přiznáno osvobození od cla. Režim s podmíněným osvobozením od cla tak obsahuje režimy, které spadaxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxrnují.
Následně tedy došlo k přečíslování zbývajících ustanovení, tj. do písmene c), které vymezuje pojem „vývoz“, bylo přesunuto ustanxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvního zušlechťovacího styku a zároveň vystoupí z daňového území EU [viz komentář k § 2 odst. 1 písm. b)].
Jestliže tedy příslušný celní úřad vývozu zruxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxské unie, nelze daný vybraný výrobek považovat za vyvezený.
K písm. d)
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxení od daně“. Zatímco osvobození od daně umožňuje osvobodit některé vybrané výrobky za podmínek vymezených zákonem zcela od spotřební daně, režim podxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx bez zatížení vybraných výrobků spotřební daní s tím, že daň bude zaplacena až k okamžiku ukončení tohoto režimu a uvedením do volného daňového oběhu či v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxzejí právě v režimu podmíněného osvobození od daně, s výjimkou případů uvedených v zákoně (viz komentář k § 19).
x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxněným osvobozením od cla, se současně nevztahuje režim podmíněného osvobození od daně. Důvodem je fakt, že vybrané výrobky, které se nacházejí v režimx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvela zákona účinná od 29. července 2016 opět reagovala na změny, které přinesl celní
kodex
Unie, když pojem „režim s podmíněným osvobozením od cla“ nahxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdení do volného daňového oběhu povinnost přiznat, vyměřit a zaplatit daň. Vybrané výrobky osvobozené od daně tak mohou být za podmínek uvedených v zákoxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x x xx xxxxx x a 4. V těchto ustanoveních se však nehovoří o osvobození od daně, a tak by se na vybrané výrobky zde uvedené neměla ustanovení týkající se vybraných výrobxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxky za podmínek stanovených zákonem vyrábět, přepracovávat, držet, skladovat, přijímat či odesílat v režimu podmíněného osvobození od daně.
Jak jix xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxož hranice nesmějí být přerušeny. Jedinou výjimku představuje situace, kdy daňovým skladem prochází veřejná komunikace.
V rámci sjednávání povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdu, jsou z tohoto skladu vyjmuty, tj. že v těchto vyjmutých objektech/plochách lze například skladovat zboží již uvedené do volného daňového oběhu apoxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxob vymezení těchto prostor v rámci daňového skladu, způsob dopravy zboží do těchto prostor apod.
Zákon nedefinuje způsob ohraničení ani způsob zajixxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xouze na daňovém území České republiky, vztahuje se i tato definice jen na daňové sklady na daňovém území České republiky.
Zákon ve své druhé části obsaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxx xxxx x x xx xxx xxxx x x x xx xxx xxno a meziprodukty.
K písm. i)
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxt pouze na základě povolení k provozování daňového skladu vydaného místně příslušným správcem daně. Osoba, které je vydáno toto povolení, se pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxdání povolení k provozování daňového skladu (viz komentář k § 20). Provozovatel daňového skladu je odpovědný za provozování daňového skladu, za plněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
K písm. h)
Další osobou, která smí přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně, je takzvaný oprávněný příjemce. Na roxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxobky dopravené na daňové území České republiky z jiného členského státu.
Oprávněný příjemce tak sice přijme vybrané výrobky v režimu podmíněného osxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xu tak vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň.
Pro přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně musí daná osoba rovněž získat xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx x xásledujícím).
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxo oběhu, u kterých nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, se nazývá pro účely zákona uživatel vybraných výrobků. V zákoně je dále užívána legislatxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Uživatel rovněž může za podmínek stanovených v § 52a a 53 minerální oleje osvobozené od daně prodávat dalšímu uživateli (viz komentář k § xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxě, že použije vybrané výrobky pro jiné účely, než na které se vztahuje osvobození.
K písm. j)
V návaznosti na Směrnici byla s účinností od 1. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxení od daně z místa dovozu na území České republiky, kde jsou vybrané výrobky propuštěny do režimu volného oběhu, na některé z následujících míst:
a)
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxu v jiném členském státě,
d)
příjemci v jiném členském státě, jestliže lze využít osvobození od daně ve smyslu § 12 odst. 1 Směrnice 2008/118/ES (vybrxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Místem dovozu je celní úřad, který rozhodne o propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu.
Podmínky pro schválení osoby oprávněného odesíxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxká nebo právnická osoba, která však musí být provozovatelem daňového skladu [viz komentář k písm. h) téhož paragrafu].
K písm. k)
Toto ustxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xaň (viz komentář k § 9) z titulu uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu (jestliže se nejedná o výrobky osvobozené od daně).
Okamžik uvedexx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně, nebo nikoli.
Jestliže není vybraný výrobek dovezen či vyroben v režimu podmíněného osvobození od daně, vzniká v souladu s § 8 daňová povinnosx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx představuje uvedení těchto vybraných výrobků do volného daňového oběhu.
V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. b) Směrnice se s účinností od 1. dubna 2010 stanxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx vybrána daň nebo nebyly oprávněně nabyty bez daně, resp. jestliže jejich držitel nemůže tuto skutečnost prokázat.
K písm. l)
Daňová povixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx.
Daňovou povinností je výše daně, která musí být přiznána a zaplacena z vybraných výrobků ve smyslu § 9.
Termín xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxrobků.
K písm. m)
Novela účinná k 1. lednu 2014 zakotvila v tomto ustanovení definici klasifikace NACE pro účely spotřebních daní.
x xxxxx xx
Kódy nomenklatury jsou rozhodujícím rozlišujícím kritériem jak pro vymezení předmětu daně u všech vybraných výrobků vyjma xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxně definován, a to s odkazem na nařízení 2658/87/EHS, ve znění platném k 1. lednu 2002.
K písm. o)
Místem pobytu státního občana České repubxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Fyzické osoby, které jsxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xro výpočet spotřební daně je, s výjimkou tabákových výrobků, resp. cigaret (viz § 102), „množství vybraného výrobku“, a to vyjádřené v měřicích jednotxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxje uvedené v § 45 odst. 1 písm. c) a zkapalnělé ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e) až g), u kterých se množství vyjadřuje v tunách čisté hmotnosti (viz x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx x x xxxx
xnožství vybraných výrobků musí být měřeno způsobem stanoveným xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxbu zajištění jejich ověřování měřidel a jejich kalibrací.
K písm. q)
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxekty. Veškeré daňově zvýhodněné pilotní projekty musí být schváleny Ministerstva životního prostředí České republiky i Ministerstva financí České xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xmulzní naftu, která byla zároveň osvobozena od spotřební daně podle § 49 odst. 17 (viz komentář ke zrušenému § 49 odst. 17 a Přechodným ustanovením, body x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxodněno tím, že výroba emulsní nafty se v praxi natolik rozšířila, že nesplňuje povahu pilotního projektu a dochází k významnému propadu inkasa spotřebxx xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštně denaturovaného bylo novelou č. 221/2011 Sb. doplněno, že tento líh musí splňovat kritéria udržitelnosti biopaliv podle zákona o ochraně ovxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx x xxx x xdst. 4 Směrnice se vybrané výrobky považují za znehodnocené, úplně zničené nebo nenahraditelně ztracené, jestliže již nemohou být použity jako předmxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Zákon ani Směrnice však již nevymezují, jax xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxázce vyjádřil následovně:
(40) Vzhledem k výše uvedeným úvahám je na první položenou otázku nutno odpovědět, že pojem „vyšší moc“ ve smyslu čl. 14 odst. x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xemohlo být ani přes veškerou vynaloženou řádnou péči zabráněno. Podmínka, podle níž události musí být nezávislé na vůli oprávněného skladovatele, se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrole oprávněného skladovatele nebo se nacházejí mimo oblast jeho odpovědnosti.
(44) Na druhou položenou otázku je tudíž nutno odpovědět, že ztxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nemohou být považovány za „ztráty způsobené povahou výrobků“ ve smyslu čl. 14 odst. 1 druhé věty směrnice 92/12. (C-314/06 Société Pipeline Méditerrxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xíl usnadnění použití vymezeného pojmu v textu zákona. Tato úprava nepřinesla žádnou změnu v chápání pojmu „nepředvídatelná ztráta nebo znehodnoceníxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx. prosince 2013 obsahovalo definici „daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků“ uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě fyxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxenského státu ustanovit svého daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků (viz komentář k § 33).
Novela účinná od 1. ledna 2014 zrušila tuto dexxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxstitut objevuje. V návaznosti na vypuštění této definice došlo k přečíslování zbývajících definic obsažených v tomto paragrafu. Do písmeme t) tak bylx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxt zcela nový výrobek podléhající spotřební dani, nebo musí v rámci tohoto procesu vzniknout jiný vybraný výrobek, který je jiným předmětem daně než půvxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xinerálního oleje.
S účinností od 1. dubna 2010 byly z definice výroby, resp. výjimek z výroby, vyjmuty případy týkající se pouze minerálních olejů, kxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxx
x xxxxxxx x x xx xxxx. 12 se za výrobu minerálních olejů nepovažuje:
a)
smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu v běžných nádržích motorových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpacích stanic, pokud se jedná o minerální oleje, u nichž již byla zaplacena spotřební daň, jejíž sazba není nižší než sazba daně u vzniklé směsi.
Výklxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxt postup na straně dodavatele stěžovatelky, jenž zpracoval tabákovou surovinu do podoby finálního výrobku určeného pro maloobchodní prodej (s deklaxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxatelky, že na tabákové surovině nebylo provedeno žádné zpracování, nemůže obstát. )
Jak uvádí Ing. Ondřej Denkstein2, za výrobx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxum (např. xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxzebníku 2710 11 41, s lihem vznikne lihobenzinová směs, která je sice rovněž zatříděna do kódu celního sazebníku 2710 11 41, ale je předmětem spotřební dxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxzebníku 3824 90 99).
K písm. t)
x xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xOZ již neobsahuje definici pojmu „domácnost“, vložena definice nového pojmu, kterým je společně hospodařící domácnost. Jak vyplývá z důvodové zprávx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxto konkrétního pojmu je využití téhož pojmu, jež zavádí také zákon o daních z příjmů.“
Související ustanovení k písm. b):
§ 8 - vznik daňové povinnxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky, § 25 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x x x xxxxx daňové povinnosti, § 19 odst. 6 - podmíněné osvobození od daně.
Související ustanovení k písm. d):
§ 24 - doprava vybraných výrobků v režimu podmxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xtáty, § 27 - elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27e - nedoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxvoz minerálních olejů, § 134d - vývoz vybraných minerálních olejů, § 134o - vývoz některých dalších minerálních olejů.
Související ustanovení x xxxxx xxx
x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového skladu, § 21 - zajištění daně, § 22 - oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, § 23a - daňový zástupce, § 24 - doprava vxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbození od daně mezi členskými státy, § 26 - návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvoxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x7a - elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27b - elektronické doklady při vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxbraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27d - nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxavě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 28 - porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy, § 58a - doprava mixxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x xx x xxxxxxxxxx od daně, § 12 - uplatnění nároku na osvobození od daně, §13 - zvláštní povolení na přijímání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 15 - vracení danx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxí od daně z lihu, § 86 - osvobození od daně z piva, § 97 - osvobození od daně z vína a meziproduktů, § 105 - osvobození od daně z tabákových výrobků.
Souxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxvého skladu, § 21 - zajištění daně, § 24 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky, § 25 - doxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxrální oleje.
Související ustanovení k písm. h):
§ 9 - vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, § 19 - podmíněné osvobození od daně, § 20 - povolexx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxé republiky, § 25 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy, § 59 - uplatnění režimu podmíněného osvobxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxvněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 25 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými stxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxímání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 15 - vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit, § 49 - osvobození od daně z minerálních olejů, § 53 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxně z lihu, § 72 - uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu, § 86 - osvobození od daně z piva, § 97 - osvobození od daně z vína a meziproduktů, § 105 - osvxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
§ 9 - vznik povinnosti přiznat a zaplatit daň, § 19 - podmíněné osvobození od daně z moci úřexxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xaňovém území České republiky, § 25 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy, § 63 - dovoz minerálních xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x x x xxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxnosti přiznat a zaplatit daň, § 28 - porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy, § 29 - doprava vybraných výrobků uvedených do volného xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxní vybraných výrobků, § 34 - dovoz vybraných výrobků
Související ustanovení k písm. m):
§ 7 - předmět daně, § 8 - vznik daňové povinnosti.
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxačkování a barvení vybraných minerálních olejů, § 134m - předmět značkování některých dalších minerálních olejů, § 134w - vymezení základních pojmů
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrobků.
Související ustanovení k písm. q):
§ 47 - základ daně z minerálních olejů, § 69 - základ daně z lihu, § 84 - základ daně z piva, § 95 - základ xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x xx xxxxx xxx xx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x x xxxx. 1 písm. b - plátci daně, § 9 odst. 3 - vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, § 28 - porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbků.
Související ustanovení k písm. u):
§ 7 - předmět daně, § 8 - vznik daňové povinnosti, § 9 - vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, § 19 - poxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxí předpisy:
zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
Literatura:
Denkstein,
O.
K některým otázkám zákona o sxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxzení Rady 2658/87.
xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx x xxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxx xx xx x
xxxx xxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu rozumí „každé skladování nebo doprava vybraných výrobků, u nichž se neprokáže, že se jedná o výrobky zdaněné, nebo pokud se neprokáže způsob jejixx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xouze s daňovým dokladem, s dokladem o prodeji, s dokladem o dopravě nebo s rozhodnutím podle odstavce 5.“
(18) Vybrané výrobky, mezi něž patří tabákové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxlného daňového oběhu jejich dopravou, neprokáže-li se zároveň, že se jedná o výrobky zdaněné.
(19) Pro účinnost celních kontrol dopravovaných vybraxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xrodeji, dokladu o dopravě nebo s rozhodnutím dle § 5 odst. 5. Právní úprava zde reguluje nejen způsob prokazování zdanění vybraných výrobků, ale stanovx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxx09 - 68: „Protože předmětem spotřební daně jsou věci určené druhově, tak jedním z důvodů, proč zákon o spotřebních daních klade zvláštní požadavky na vexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxena.“.
(26) Nepřípadné je též tvrzení stěžovatelky, že zdanění vybraných výrobků prokázala existencí tabákových nálepek. Jak již totiž soud výše uvxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxdem o prodeji či dokladem o dopravě vybraných výrobků do volného daňového oběhu již uvedených, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 6). Vzhledem k tomu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxtit, neboť nejde o zákonem předvídaný způsob prokázání zdanění.
NSS 3 Afs 10/2015 - -68 OXY TRADE GmbH:
To, že v některých případech absentuje povinnxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
K písm. s)
NSS 6 Afs 48/2015 - -45 CASTROL Austria GmbH:
(40) Jak správně uvedl městský soud, výklad pojmu „nepředvídatelná událost nebo vyšší moci“ oxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxMR). Daný pojem představuje autonomní pojem komunitárního, respektive unijního práva [stanovisko generální advokátky J. xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxrou Evropského soudního dvora, podle níž „pojem vyšší moci obsahuje objektivní složku, která spočívá v neobvyklých událostech nezávislých na vůli hoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx učiní vhodná opatření, aniž by však podstoupil nepřiměřené oběti.“ (citovaný rozsudek SPMR, bod 24 a tam uvedená
judikatura
). Městský soud správně zhxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxo partnera a jeho jednání je součástí podnikatelského rizika. Jak uvedla generální advokátka v citovaném stanovisku, kritérium vyšší moci nelze zaměxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
x xxxxx xx
xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xx xxx
(17) Stěžovatel namítá, že neúmyslné smíchání jednoho minerálního oleje s jiným nelze považovat za výrobu ve smyslu zákona o spotřebních daních. V poxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxn o spotřebních daních ve znění účinném ke dni vydání rozhodnutí celního úřadu v § 3 písm. u) bod 3. takto: „výrobou se rozumí proces, při kterém z minerálnxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xodle § 45 odst. 12“, (v aktuálním znění zákona o spotřebních daní je totožná definice obsažena v § 3 písm. t), na který jak stěžovatel, tak i žalovaný ve svýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xe výrobu je třeba chápat nejen jako technologický proces vzniku nového výrobku, při němž dochází ke změně vlastností, ale rovněž postup, kdy konečný prxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxení. K otázce výroby se vyslovil rovněž Ústavní soud v nálezu ze dne 27. 6. 2000, ve věci sp. zn. II. ÚS 157/97, kde mimo jiné konstatoval, že výrobou ve smysxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxna o spotřebních daních, tak i z k němu se vztahující judikatury jednoznačně vyplývá, co je obsahem pojmu výroba. Není zde dán tedy žádný prostor pro jakéxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxmo výše uvedené Nejvyšší správní soud pro úplnost připomíná, že otázkou zpracování, resp. posouzení „výroby“ se již zabýval např. ve svém rozsudku ze dxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxek určený k odbytu, tedy vyráběl“.
V uvedeném případě se sice jednalo o věc skutkově odlišnou (naplnění podmínek pro registraci plátce ke spotřebním dxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho rozsudku lze užít i pro nyní projednávanou věc.
Podle § 3 písm. s) zákona o spotřebních daních se výrobou rozumí proces, při kterém: 1. vybraný výrobex xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxdený pod jedním kódem nomenklatury, vznikne minerální olej, který je uveden pod jiným kódem nomenklatury.
Z této legální definice je patrné, že výrobxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvinu do podoby finálního výrobku určeného pro maloobchodní prodej (s deklarovaným použitím pro vykuřování skleníků). Není proto sporu o tom, že se jedxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obstát.
Judikatura evropských soudů:
C-314/06 Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR)
(22) Podle čtvrtého bodu odůvodnění směrnice 92xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, v níž je pojem „vyšší moc“ faktorem, který může případně přispět k určení vzniku daňové povinnosti ke spotřební dani, nabývá tento pojem nutně nezávisxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxpříklad v kontextu zemědělské právní úpravy nebo pravidel stanovení procesních lhůt uvedených v článku 45 statutu SD, není pojem vyšší moci omezen na axxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxledkům nemohlo být zabráněno ani přes veškerou vynaloženou řádnou péči (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 15. prosince 1994, Bayer v. Komise, C-195/91 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxplývá, jak již Soudní dvůr upřesnil, že pojem vyšší moci obsahuje objektivní složku, která spočívá v neobvyklých událostech nezávislých na vůli hospoxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxní vhodná opatření, aniž by však podstoupil nepřiměřené oběti (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Bayer v. Komise, bod 32, a usnesení Soudního dvoxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxm vyšší moci nemá totožný obsah v různých oblastech uplatňování práva Společenství, musí být jeho význam určen v závislosti na právním rámci, v němž se mxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxcueil, s. I-5537, bod 41).
(26) Je tudíž třeba zkoumat, zda ohledně pojmu „vyšší moc“ ve smyslu čl. 14 odst. 1 první věty směrnice 92/12 vyžaduje systemaxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxáštním způsobem.
(27) V tomto ohledu vyplývá z prvního a čtvrtého bodu odůvodnění směrnice 92/12, že je jejím cílem zajistit vytvoření a fungování vnixxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech stejný.
(28) Na základě čl. 5 odst. 1 směrnice 92/12 podléhají spotřební dani výrobky uvedené v čl. 3 odst. 1 této směrnice, k nimž patří i mineráxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke spotřební dani, je výroba na území Společenství nebo dovoz na toto území, povinnost k jejímu zaplacení vzniká na základě čl. 6 odst. 1 uvedené směrnicx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxěním výrobků pro domácí spotřebu podle uvedeného čl. 6 odst. 1 se rozumí každé opuštění, včetně neoprávněného, režimu s podmíněným osvobozením od daněx
xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxných ztrátami podle odst. 1 zmíněného čl. 14, a v případě ztrát, na které nebylo přiznáno osvobození podle odst. 1, na základě sazeb platných v dotyčných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxí zmíněných v předchozích dvou bodech vyplývá v jejich vzájemném spojení, že minerální oleje podléhají spotřební dani pouze z důvodu jejich výroby na úxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xrgány přiznáno osvobození. Osvobození upravené v čl. 14 odst. 1 v první větě směrnice 92/12 ohledně ztrát způsobených vyšší mocí představuje výjimku z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxí moci, který Soudní dvůr podal v jiných oblastech práva Společenství, připomenutý v bodě 23 tohoto rozsudku, se musí uplatnit též v rámci čl. 14 odst. 1 pxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxci událostí nezávislých na jeho vůli, neobvyklých a nahodilých, jejichž důsledkům nemohlo být i přes veškerou vynaloženou řádnou péči zabráněno.
(3xx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxnice 92/12 nesmí mít za následek uložení absolutní odpovědnosti oprávněnému skladovateli za ztráty výrobků nacházejících se v režimu s podmíněným osxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xeomezuje na události mimo jeho vůli ve smyslu hmotném nebo fyzikálním. Tato podmínka musí být spíše vykládána jako podmínka týkající se okolností, u nixxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx).
(34) Co se týče okolností sporu v původním řízení, ze spisu předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že SPMR tvrdila před vnitrostátními soudy, že únikxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxala nárok na osvobození od daní, lze připsat na vrub korozi způsobující trhlinky, která byla v rozhodné době neznámým fenoménem, a tudíž nemohla být zjixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxylo by možno vyloučit, že lze korozi typu popsaného v předcházejícím bodě považovat za případ „vyšší moci“ ve smyslu čl. 14 odst. 1 první věty směrnice 92xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxi možnosti kontroly ze strany oprávněného skladovatele. Vnitrostátním soudům přísluší zkoumat, zda byly tyto podmínky splněny ve věci projednávané x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxnka byla splněna, jelikož je prokázáno, že se daný hospodářský subjekt řídil příslušnými technickými předpisy.
(37) Třebaže dodržování technickýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí s řádnou péčí, není samo o sobě rozhodující. Dostatečná řádná péče předpokládá kromě toho trvalou činnost zaměřenou na zjišťování a vyhodnocování moxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, že podle článku 12 směrnice 92/12 zřizování a provoz skladů s daňovým dozorem jako například ropovodu za takových okolností, jako jsou okolnosti sporx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejichž výčet je podán v čl. 13 této směrnice, zejména požadavek souhlasu s veškerým sledováním zboží, ani skutečnost, že z čl. 15 odst. 3 druhého pododsxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxených s přepravou uvnitř Společenství a že zákonodárce Společenství považuje přepravu ropovodem za bezpečnou, nepředstavují faktory
relevantní
pxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxé straně schválení oprávněného skladovatele, jakož i kontroly, jimž je podroben, jako například kontroly stanovené ve zmíněném čl. 13, mají pouze zajxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxšné orgány členského státu udělily povolení ke zřízení a provozování skladu s daňovým dozorem, nečiní tento stát spoluodpovědným za spotřební daň z výxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxléhají výrobky ztracené, a to z toho důvodu, že nebyly nikdy propuštěny pro domácí spotřebu, jak to požaduje čl. 6 odst. 1 směrnice 92/12 jakožto podmínkx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx území Společenství xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Z toho plyne, že propuštění pro domácí spotřebu není rozhodující skutečností pro vznik daňového dluhu.
(40) Vzhledem k výše uvedeným úvahám je na prvnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxávněného skladovatele, neobvyklým a nepředvídatelným, jejichž důsledkům nemohlo být ani přes veškerou vynaloženou řádnou péči zabráněno. Podmínkxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxím, ale vztahuje se i k událostem, u nichž je patrné, že objektivně nepodléhají kontrole oprávněného skladovatele nebo se nacházejí mimo oblast jeho odxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxdku jejich kapalné povahy a vlastností půdy, do níž unikly, které zabránily jejich zpětnému získání, považovány za „ztráty způsobené povahou výrobkůx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxž došlo v rámci určitých operací uvedených v taxativním výčtu, k nimž patří i přeprava. Zatímco pojem ztrát způsobených povahou výrobků může, jak poznaxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx osvobození od daně stanovené pro takovéto přirozené ztráty liší od osvobození stanoveného v čl. 14 odst. 1 první větě směrnice 92/12 pro ztráty, které lxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxchž nejsou splněny podmínky umožňující jeho uplatnění.
(44) Na druhou položenou otázku je tudíž nutno odpovědět, že ztráty části výrobků, které unikxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxráty způsobené povahou výrobků“ ve smyslu čl. 14 odst. 1 druhé věty směrnice 92/12.
Plátce daně
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 1.7.2017
K § 4
Toto ustanovení definuje osoby a podmínky, za kterých se tyto osoby stávají plátcem daně, a to ve vztahu ke všem druhům spotřebnxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxně z lihu, v § 80 jsou vymezeny povinnosti osob pro domácí výrobu piva, v § 92 jsou blíž specifikovány povinnosti fyzických osob vyrábějících výhradně tixxx xxxx x x x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxm vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň.
K odst. 1 písm. a)
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xo volného daňového oběhu, a z tohoto titulu jim vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Do této kategorie tedy spadají především:
a)
provozovatelé dxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxový sklad [viz komentář k § 3 písm. k)],
d)
oprávnění odesílatelé [viz komentář k § 3 písm. j)].
Výše uvedené osoby jsou rovnxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení [viz komentář k § 3 písm. r) a § 9 odst. 3 písm. a)].
K odst. 1 písm. b)
Plátcem daně je rovněž jakákoli právnixxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xvedeny do volného daňového oběhu [viz komentář k § 9 odst. 2)]. Naopak v případě dovozu vybraných výrobků uvedených do režimu podmíněného osvobození od xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxe z jiných důvodů uvedených v § 9). Osoba, která se stala plátcem z důvodu dovozu zboží, není povinna se registrovat k dani, daň je jí vyměřena místně příslxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Plátcem s povinnostx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxm. e)] pro jiné účely, než na které se vztahuje dané osvobození.
Rovněž osoba, která použije vybrané výrobky, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx daň z důvodu vzniku ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků, jestliže se nejedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení [viz komentář k § 3 píxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxých skutečných výrobních ztrát a ztrát při skladování.
Přestože to ze znění zákona nevyplývá, domníváme se, že by toto ustanovení mělo být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu, které jsou osvobozeny od daně.
K odst. 1 písm. c)
Jako plátce se musí zaregistrovat osoba, která uplatňuje nárok na vrácení daně. Vxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xohou žádat o vrácení daně za podmínek uvedených v § 15a, popř. které mohou žádat o vracení daně z minerálních olejů použitých pro výrobu tepla ve smyslu § 5x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvaných v mineralogických postupech a metalurgických procesech vracet daň z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro zemědělskou prvovýrobu dle § 57. Všechny tyto osoby mají postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.
K odst. 1 písm. d)
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxstila daň. Osobou povinnou zajistit daň při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně je primárně provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxké republiky může daň se souhlasem celního úřadu místně příslušného odesílajícímu daňovému skladu zajistit rovněž dopravce, provozovatel přijímajxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxmi státy může daň se souhlasem celního úřadu místně příslušného odesílajícímu daňovému skladu zajistit rovněž dopravce nebo vlastník vybraných výroxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxrušení tohoto režimu podílela, a to v případě, že si byla porušení režimu vědoma nebo lze důvodně předpokládat, že si ho vědoma být měla.
K odst. 1 písm. ex
xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k § 29).
Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě a přijímané veřejnoprávním subjektem v České republice se rovněž poxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxvá osoba, která pořídila vybrané výrobky ve volném daňovém oběhu a dopravila je na území České republiky [viz komentář k § 9 odst. 3 písm. g)].
K odst. 1 píxxx xx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe, že se jedná o vybrané výrobky pro osobní spotřebu a že se jedná o již zdaněné vybrané výrobky nebo o výrobky oprávněně nabyté bez daně. Za množství vybraxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx registrovat k dani se stává také osoba, která uvádí vybrané výrobky do volného daňového oběhu, jestliže neprokáže, že se jedná o již zdaněné vybrané výrxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxdílně rovněž osoba, která se na skladování nebo dopravě podílela, tj. i osoba, která pouze skladuje zboží ve vlastnictví třetích osob, nebo osoba, kterx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxhu se na daňovém území České republiky prokazuje daňovým dokladem, dokladem o prodeji nebo dokladem o dopravě vybraných výrobků (viz komentář k § 5).
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxi ustanoveni ve vztahu k § 31 odst. 4 daňoveho řadu, podle něhož lze jako důkaznich prostředků užit všech prostředků, jimiž lze ověřit skutečnosti rozhxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxi upravy preferuje jako důkazni prostředek k prokazani zdaněni vybranych vyrobků, zde tedy mineralnich olejů, perfektni daňovy doklad (resp. jiny zaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx či nespravně uvedene naležitosti daňoveho dokladu (či jinych dokladů dle § 5 zakona o spotřebnich danich) by nebylo možne za žadnych okolnosti nahradxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxa č. 235/2004 Sb., o dani z přidane hodnoty vyslovny odkaz na možnost nahradit chybějici naležitosti daňoveho dokladu jinymi důkazy, ovšem ani tuto možxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxovy či jiny v tomto ustanoveni uvedeny doklad, a to i tehdy, pokud by tyto skutečnosti jednoznačně svědčily pro zdaněni vybranych vyrobků spotřebni danxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vyrobky řadně zdaněny spotřebni dani. Tento zavěr ostatně vyplyva take z rozsudku Nejvyššiho spravniho soudu ze dne 27. 6. 2008, č. j. 5 Afs 35/2008-53, xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxni, aniž prokaže přislušnym dokladem dle § 5 citovaneho zakona, připadně jiným způsobem, že se jedna o vybrane vyrobky zdaněne, nebo pokud neprokaže zpxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx x)
xlátcem se stává osoba, která nabude vlastnické právo k nezdaněným vybraným výrobkům mimo režim podmíněného osvobození od daně tvořící obchodní majetxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xčinná od 1. ledna 2014 vypustila konkrétní případy pozbytí obchodního závodu (přechod nebo převod) a použití obecného pojmu „pozbytí“. Tato úprava nexxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxx zdaněných vybraných výrobků z jiného členského státu do České republiky je plátcem daně zástupce pro zasílání vybraných výrobků.
Jestliže osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti, plátcem daně se stává právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo místem pobytu v České republice, které jsou vybrané výrobky zasílány.
K odst. 2
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxi všichni plátci uvedení v odst. 1 s výjimkou plátců, kterým vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň z titulu dovozu vybraných výrobků a z titulu použitx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xlátcem, jelikož nebyly schopny prokázat, že skladují, dopravují či uvádějí do volného daňového oběhu vybrané výrobky již zdaněné či osvobozené od danx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxovat se musí rovněž osoby uplatňující nárok na vrácení daně, a to nejpozději do dne, kdy poprvé uplatní nárok na vrácení daně. Jestliže je však již registxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxravení vybraných výrobků, z kterých byla zaplacena daň na území České republiky, do jiného členského státu pro účely podnikání (viz komentář k § 14 odstx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxjů a dani z lihu.
K odst. 3
Novelou účinnou od 1. dubna 2010 bylo zavedeno ustanovení, které rozšiřuje okruh osob, které ručí za daň z důvodu uvedení vybxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Při oprávněném uvedení do volného daňového oběhu zůstává stále osobou povinnou přiznat daň například provozovatel odesílajícího daňového skladu, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých výrobků, který si v daňovém skladu nechává skladovat své vybrané výrobky a rozhodne se vybrané výrobky ze skladu odebrat a uvést do volného daňového xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx na neoprávněném uvedení podílela (například zloděj, ale zřejmě i dopravce).
K odst. 4
Jedná se rovněž o ustanovení zavedené novelou účinnou od 1. duxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xybraných výrobků.
Při oprávněném dovozu zůstává stále osobou povinnou přiznat daň dovozce, ale za daň odpovídá společně a nerozdílně také osoba, jexxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xa neoprávněném uvedení nebo dovozu podílela (opět například zloděj).
K odst. 5
V návaznosti na novelu k 1. dubnu 2014 se v § 4 odst. 1 písm. f) se „větší mxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Množství vybraných výrobků pro osobní spotřebu představuje množství vybraných výrobků, které by nemělo vést ke vzniku dxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxovením jsou vybrané výrobky v množství uvedeném v odst. 5 považovány za vybrané výrobky pro osobní spotřebu pro účely odst. 1 písm. f). Nicméně vzhledem x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxř k § 32 odst. 2), tj. nelze vybrané výrobky v množství uvedeném v odst. 5 automaticky považovat za vybrané výrobky pro osobní spotřebu.
Na druhou stranx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxř k § 32 odst. 5).
K odst. 7
xxxxxou účinnou od 1. ledna 2014 bylo ustanovení odkazující na podmínky, za kterých se fyzické a právnické osoby stávají plátci k jednotlivým spotřebním danxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxet speciální úprava navazující na ustanovení tohoto paragrafu. Vedle těchto obecných ustanovení jsou v části druhé zákona specifikovány osoby plátcx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. s) - ztráty a znehodnocení, § 7 - předmět daně, § 8 - vznik daňové povinnosti, § 9 - vznik povinnosti daň xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil České republiky, § 19 - podmíněné osvobození od daně, § 20 - povolení k provozování daňoxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxků, § 23a - daňový zástupce, § 24 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky, § 25 - doprava vxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x 29 - doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání, § 31 - doprava vybraných výrobků uvedexxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x 32 - doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu, § 33 - zasílání vybraných výrobků, § 44 - plátce daně z minerálních olejů, § 50 - doprava minerálnxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxrobu, § 58a - doprava minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky, § 63 - dovoz minerálních olejů, § 66 x xxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxně na daňovém území České republiky, § 100c - plátce daně z tabákových výrobků.
Související předpisy:
vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se prováxx x xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xudikatura:
NSS 6 Afs 145/2016 - -43 Henryk Prochera - PROTRANSPROCHERA:
Nejvyšší správní soud připomíná, co již uvedl ve svém výše citovaném předchoxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxkona o spotřebních daních se dopravce stane plátcem daně bez dalšího, tj. bez ohledu na skutečnost, zda věděl, nebo vědět mohl, že přepravované výrobky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx
xxx x xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxANY s.r.o.:
(22) K otázce určení „definice dopravce“, jak stěžovatelka v kasační stížnosti podrobně rozvádí, Nejvyšší správní soud odkazuje na rozsxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxumentací souhlasit. Zákon o spotřebních daních nevyžaduje, aby se jednalo o „stálého dopravce“. I při „náhodném“ dopravovaní vybraných výrobků ve věxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé, nebo pokud neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně. Příslušný subjekt se tedy v takovém případě stane plátcem daně bez dalších podmínek, txxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxjvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2008, č. j. 9 Afs 137/2007 - 59, dostupný na www.nssoud.cz, v němž Nejvyšší správní soud sice zaujímal stanovisko k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx že ve shora uvedeném smyslu se osoba, která skladuje ve větším množství vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky zdaněné, nebo pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x
xx xxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx je možné vést řádné daňové řízení- V této souvislosti je třeba zdůraznit, že pro posouzení zákonnosti vyměření spotřební daně stěžovateli není vůbec rxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxí spotřební daní, či nikoliv.“ V souladu s tímto závěrem Nejvyššího správního soudu je zřejmé, že není rozhodné, zda stěžovatelka prováděla dopravu vyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), což bylo v projednávané věci prokázáno tím, že ve vozidle stěžovatelky byly celním orgánem zjištěny vybrané výrobky v podobě 712000 kusů tabákových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxí správní soud dále odkazuje na dikci ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona o spotřebních daních, podle které „plátcem je právnická nebo fyzická osoba, kxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně; za daň společně a nerozxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx situace, kdy celní orgány zajistily velké množství nezdaněných tabákových výrobků ve vozidle stěžovatelky, které před celní hlídkou ujíždělo, nelzx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x to bez ohledu na to, že ve vozidle stěžovatelky nebyl zjištěn nikdo z jejích zaměstnanců. Svého postavení plátce by se stěžovatelka mohla podle názoru Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxmuž nedala souhlas, protože pak by se nedalo hovořit o tom, že by se na dopravě podílela. Plátcem spotřební daně se rovněž zásadně nemohou stát ani leasinxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxngu má velmi úzký vztah jeho faktický uživatel, který jej dlouhodobě užívá na základě uzavřené smlouvy často bez bližšího vědomí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xkůdci, ačkoli je vlastníkem leasingového vozidla leasingová společnost viz rozsudek Nejvyššího soudu 24. 4. 2014, sp. zn. 25 Cdo 689/2012.
(24) Nejvxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu vyplývá nejen to, že vlastníkovi náležejí zisky a užitky z vlastnictví věci, ale že jej zavazuje k odpovědnosti - srov. např. odpovědnost provozovatexx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxhkovážně pronajímat své vozidlo třetímu subjektu, o němž ničeho konkrétního neví, aniž by se zajímala, na co vozidlo, které se dá použít k dopravě vybraxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxud s ohledem na rozsudek tohoto soudu ze dne 26. 2. 2009, č. j. 7 Afs 69/2007 - -85, proto souhlasí se závěrem, že stěžovatelka byla právem stanovena jako plxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx x xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xoudu. Pro postavení stěžovatele jako plátce daně je rozhodné prokázání, že nádrže byly jím užívány, neboť není možno doložit doklady ani svědecky, kdy x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, že v r. 2010 byly nádrže občas užívány stěžovatelem jako rezervní, případně že tomu tak bylo v několika blíže nespecifikovaných případech 2 Afs 275/20xx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxjící část nákladu bez dokladů při dopravě v říjnu 2010. Za této situace je nezbytným předpokladem posouzení postavení stěžovatele jako plátce daně nepxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxící důkazní situace není.
NSS 10 Afs 8/2015 - -42 P. B.:
(21) Pokud stěžovatel nesouhlasí s tím, že žalovaný i krajský soud na něj nahlížely jako na sklaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xěhož osobou skladovatele může být třebas i neoprávněný uživatel skladovacích prostor, podnájemce, nájemce či vlastník. Shodně s těmito judikáty má Nxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxjíž podstatou jsou dva prvky: vůle držitele nakládat s věcí jako s vlastní (subjektivní prvek) a faktické ovládání věci, tzv. výkon faktického panství xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xizí. ([22]) Krajský soud tedy správně konstatoval, že při určování plátce daně se postupně obrací na osoby, u nichž je
detence
nejvíce pravděpodobná - xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxele jako nájemce oněch prostor. Stěžovatel na dané prostory uzavřel řádnou nájemní smlouvu, k objektu měl klíče, atp. To vše více než dostatečně prokazxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxčím nepodložené tvrzení, že zboží patří „Vietnamci jménem D.“, s nímž má pro účely skladování v kontrolovaných nebytových prostorech uzavřenou nepsaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxx xx xx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxhybuje i zdejší soud.
Z výše uvedeného tedy plyne, že osoba, která skladuje ve větším množství vybrané výrobky, aniž prokáže, že sx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxx
xx xx xxx xxxxxnosti registrace). (-)
Samotný pojem „skladování“ není obsažen v § 3 zákona o spotřebních daních, který vymezuje pojmy, jež zákon v různých souvislosxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxná na www.nssoud.cz), vyložila takto: „Z povahy věci však plyne, že vlastníka nemovitosti, v níž je uskladněno jisté zboží, nelze
a priori
považovat zx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxejmenším vědomost o zboží a úmysl je uchovávat a zajistit před znehodnocením, odcizením apod.... Nejvyšší správní soud si je nicméně vědom praktickýcx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Shora popsaný výklad proto konfrontoval i s výkladem teleologickým... Z tohoto pohledu je závěr plynoucí z jazykového výkladu zcela neudržitelný a poxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxství) skladuje vybrané výrobky, není nutné prokázat, že o existenci těchto výrobků věděla a měla v úmyslu je uchovávat a zajišťovat před znehodnocenímx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx kdo má tyto výrobky pouze v detenci, není-li zjištěna osoba, která by je skladovala kvalifikovaným způsobem.“
Zde Nejvyšší správní soud poznamenáváx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx shodně interpretovat pro účel celého zákona, tedy i pro určení plátce této daně (§ 4, § 66 tohoto zákona). Ke shodné interpretaci pojmů viz rozsudek ze dnx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xovinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit je právně
relevantní
uložení vybraných výrobků u osoby, kterou lze považovat za skladovatele, přičemž je x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx č. j. 5 Afs 35/2008-53: „...pro posouzení zákonnosti vyměření spotřební daně stěžovateli není vůbec rozhodující otázka, kdo byl vlastníkem vybranýcx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxví vybraných výrobků tedy mohla být ve věci
relevantní
pouze do té míry, v jaké by objasnění této otázky mohlo napomoci k prokázání zdanění vybraných výxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxí judikaturu, ze které je zřejmé, že zákon o spotřební dani je konstruován tak, že vědomá či nevědomá dispozice není pro vznik daňové povinnosti skladovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxžená na tvrzení, že o existenci předmětných lihových zásob neměl povědomost tak z hlediska (ne)naplnění podmínky skladování nemůže obstát.“ Tento záxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxé výrobky skladuje. Pohnutky, popřípadě vědomost o tom, jaké vybrané výrobky uskladnila, jsou již nerozhodné, neboť postavení toho, kdo vybrané výroxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxn. i bez jakéhokoli prostoru pro zohlednění žalobcem namítaných skutkových okolností případu. Konečně sama stěžovatelka ve své výpovědi do protokolx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx
Konstantní
judikatura
Nejvyššího správního soudu zastává právní názor, že dopravce se stává plátcem spotřební daně, neprokáže-li, že přepravxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxně bez dalších podmínek, pouze na základě toho, že vybrané zboží dopravuje či skladuje a neprokáže jejich zdanění (srov. rozsudky Nejvyššího správníhx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxsti vyměření spotřební daně stěžovateli není vůbec rozhodující otázka, kdo byl vlastníkem vybraných výrobků, ale výhradě otázka, zda stěžovatel jakxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxí
pouze do té míry, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx formuluje podmínky, za kterých se dopravce stává plátcem daně. Jsou-li kumulativně splněny, dopravce se stane plátcem daně bez dalšího, tj. bez ohledx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxství (§ 4 odst. 3 zákona o spotřebních daních). Za druhé, subjekt musí prokázat, že vybrané výrobky byly zdaněné nebo že je nabyl oprávněně bez daně. V posxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxázal, že tyto výrobky nabyl oprávněně bez daně, resp. že byly předmětné výrobky již zdaněny. V souladu s veřejnoprávními předpisy mu tak vznikla povinnxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxny ze zákona nejsou oprávněny v takové situaci daň prominout, případně ji snížit.
Vycházeje z dikce zákona, dopravce se stává plátcem daně podle § 4 odsxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxadě přepravy většího množství výrobků se u dopravce předpokládá určitý stupeň profesionality a vyšší míra odborných znalostí než u osoby, která přeprxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xýrobky převáží, informovat se, zda jsou předmětem spotřební daně, případně při uzavírání smlouvy o přepravě si smluvně ošetřit riziko uvedení v omyl oxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxání daní z důvodu, že dopravce mohl být uveden v omyl osobou, s níž sjednával smlouvu o přepravě. Pro danou věc je podstatné, že žalobce je plátcem daně, jsxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany (odesílatele), na jehož základě žalobci mohla vzniknout škoda, jsou mu zachovány. Bude tedy pouze na žalobci, rozhodne-li se v daném případě doxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zjistit, bude zpravidla možné hojit se na odesílateli v rovině soukromoprávní.
Je zřejmé, že v posuzovaném případě byla uzavřena smlouva o přepravě vxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a odesílatel se zavázal zaplatit mu úplatu (přepravné). Na smlouvu o přepravě je nutné aplixxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx975 Sb. Podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy musí nákladní list obsahovat tyto údaje: a) místo a datum vystavení, b) jméno a adresu odesílatele, c) jméno a adresu dxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxlu; u věcí nebezpečné povahy jejich obecně uznávané označení, g) počet kusů, jejich zvláštní značky a čísla, h) hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xž do vydání zásilky), xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xlánku 7 odst. 1 písm. a) pak odesílatel odpovídá za veškeré výlohy a škody, které vzniknou dopravci v důsledku nepřesnosti nebo neúplnosti údajů uvedenxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xaňového nedoplatku domáhat náhrady škody v rovině soukromoprávní, která mu vznikla tím, že byl odesílatelem uveden v omyl ohledně přepravovaného zboxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xředmětné ustanovení na něj nedopadá, neboť doprava pro třetí osobu byla zcela náhodná a stěžovatel nebyl stálým dopravcem, nelze s takovou argumentacx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxžství, než je uvedeno v § 4 odst. 3 zákona o spotřebních daních, se subjekt stává plátcem daně, neprokáže-li, že se jedná o vybrané výrobky zdaněné, nebo pxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxe na základě toho, že, byť jednorázově, vybrané zboží dopravuje či skladuje a neprokáže jejich zdanění. V této otázce lze odkázat na rozsudek Nejvyššíhx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxatice skladování tabákových výrobků, ovšem s ohledem na dikci § 4 odst. 1 písm. f) zákona o spotřebních daních konstatoval, že „je zcela zřejmé, že ve shoxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně, stává plátcem spotřební daně ze zákona (
ex lege
), bez povinnosti registrace“. S takovým subjektem je možné xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxla čistě množstevní kritérium pro posouzení, zda je tabák pocházející z jiného členského státu v držení fyzických osob pro obchodní účely, jakož i tím, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxí ze směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, a zejména z jejích xxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx x x xx xxxxx x xxx x xxxx. 1 směrnice 92/12 musí být vykládány v tom smyslu, že pokud je zboží podléhající spotřební dani, které bylo nelegálně dopraveno na území členského státxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxlušnými orgány,
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxu propuštěny do volného daňového oběhu a zdaněny. Další požadavky na náležitosti těchto dokladů u jednotlivých spotřebních daní jsou uvedeny v části dxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xx x xxxxx
x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxmit že každý z dokladů plní zcela jinou funkci a obvykle jsou vystavovány odděleně, a to i z toho důvodu, že daňový doklad pro účely spotřebních daní vystaxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxateli zaslán až následně (zákon o DPH stanoví obecnou 15denní lhůtu pro vystavení daňového dokladu).
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxavovaných vybraných výrobků mohou být vystavovány i v elektronické podobě za předpokladu, že budou splněny podmínky, které jsou uvedeny v metodickém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx (dále jen „Alternativní postupy“), který je zveřejněn na webových stránkách Celní správy České republiky. Zahájení standardního provozu proběhlo 1x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxonicky v rámci doporučených alternativních postupů, tj., je mimo jiné odeslán přes webové rozhraní do datového skladu Celní správy České republiky, pxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxný doklad v datovém skladu a ztotožní jej s kontrolovanými vybranými výrobky.
Dokument Alternativní postupy předpokládá, že daňový subjekt nebude mxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní Celní správě České republiky online účetní systém pravidelně ověřovaný účetním auditorem, ve kterém bude možné jednoduše a v reálném čase vyhledat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
V případě, že subjekt vystaví doklad elektronicky, ale nezašle jej do datového skladu Celní správy České repubxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxd s časovým razítkem vytisknout a předložit ke kontrole v tištěné podobě.
I elektronický doklad musí být vystaven před zahájením dopravy, resp. před zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxný daňový oběh na daňovém území ČR“, pod kterým se nachází rozhraní pro vytváření a odesílání výše uvedených dokladů.
Elektronický doklad pomocí formxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxnění základních údajů formuláře a vložení přílohy ve formátu PDF. V tomto případě se vyplní IČO vystavujícího subjektu, e-mailová adresa a připojí se pxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ARES zadáním příslušného IČO a použitím funkce „Načíst data“.
Dokument Alternativní postupy uvádí postup pro různé kombinace pro uvedení vybraných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx provozovatele daňového xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxnění a uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu a zahájení dopravy vybraných výrobků slouží k prokázání zdanění daňový doklad, který vystaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrobků po dobu dopravy na první místo stočení.
Okamžikem stočení dochází k prodeji vybraných výrobků provozovateli čerpací stanice. Bezodkladně po sxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxvajícího (osoba, která nakoupila vybrané výrobky od provozovatele daňového skladu) vystavit přepravce nebo ho může vystavit sám prodávající na záklxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx listu. Případné odchylky mezi množstvím na dokladu o prodeji a stáčecím lístku musí být odůvodnitelné odchylkou měřidla (1 % objemu z množství uvedenéxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxočení, vystaví dopravce jménem prodávajícího (nebo sám prodávající na základě údajů od dopravce) doklad o dopravě do následujícího místa určení.
Alxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxatele). Na jednotlivých úsecích dopravy bude zdanění vybraných výrobků prokazováno vydaným daňovým dokladem, jednotlivými stáčecími lístky a přilxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedená na jednotlivých stáčecích lístcích odpovídat množství, které se aktuálně nachází v automobilové cisterně. Jednotlivé stáčecí lístky musí oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxedenými na rozvozovém plánu.
Rozvozový plán musí být v tomto případě zaslán na zadanou adresu Celní správy České republiky ještě před zahájením dopraxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx může být doplněno i dodatečně, nejpozději však do zahájení dopravy vybraných výrobků. Zároveň musí být do daňového dokladu vyznačeno číslo rozvozovéxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxtkové množství vybraných výrobků, doplní řidič dle pokynů dispečera do rozvozového plánu místo stočení a na základě daňového dokladu (příp. dokladu o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které nebyly stočeny z automobilové cisterny v důsledku roztažnosti minerálního oleje a odchylky měřidel při plnění na lávce a na stáčecím zařízení axxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx doklad o dopravě vydáván v elektronické podobě, pak musí být buďto odeslán na určené webové rozhraní Celní správy České republiky, nebo musí být opatřex xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xx xx x
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu i při jejich dopravě. Tento paragraf rozlišuje následující doklady prokazující zdanění:
a)
daňový doklad,
b)
doklad o prodeji,
cx
xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx předat nabyvateli nebo kupujícími vybraných výrobků nebo osobě, která přechodně nabývá vybrané výrobky pro nabyvatele či kupujícího (například dopxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx z daňového skladu a jejich uvedení do volného daňového oběhu. V tomto případě by neměl být vystaven doklad o prodeji ani doklad o dopravě.
Doklad o prodxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx která prodává vybrané výrobky z nedaňového skladu.
Doklad o dopravě je povinna vystavit osoba, která vydá pro dopravu vybrané výrobky již uvedené do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z jednoho nedaňového skladu do jiného nedaňového skladu. V souvislosti s touto dopravou tedy nedochází k uvedení vybraných výrobků do volného daňovéhx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxt doklad o prodeji ve smyslu odst. 3. Proto musí být v tomto případě vystaven doklad o dopravě, u kterého se na rozdíl od daňového dokladu a dokladu o prodejx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Počínaje tímto datem musí být na dokladu o přepravě uvedena adresa místa určení a v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu místa určení.
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxíjmení, která mu podle zákona náležejí, a na § 132 odst. 1 NOZ, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xměny.
Při zavážení minerálních olejů na čerpací stanici pohonných hmot, která nemusí být umístěna na konkrétní adrese, musí být na daňovém dokladu uxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx tyto doklady samozřejmě mohou obsahovat i další „nepovinné“ údaje.
Jak daňový doklad, tak doklad o prodeji musí výstavce vystavit „bezodkladně“. Txxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xyjádřit lhůtu přesným časovým údajem. Jelikož zákon neobsahuje přesnější vymezení tohoto pojmu, je při jeho výkladu nutno přihlédnout ke všem okolnoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxitě“. Nicméně vzhledem k tomu, že tyto doklady slouží k prokázání zdanění vybraných výrobků, a to i po dobu dopravy, měl by být doklad vystaven nejpozdějx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Doklad o prodeji vybraných výrobků již uvedených do volného daňového oběhu a doklad o dopravě vybraných výrobků již uvedenýxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxdevším na základě množství daných vybraných výrobků, ale i takových skutečností, jako je
status
nabyvatele/držitele vybraných výrobků (viz komentxx x x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxňového oběhu přepravovány s některým z výše uvedených dokladů nebo s rozhodnutím celního úřadu o propuštění do některého z celních režimů uvedených v oxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxm podmíněného osvobození, ale naopak ve volném daňovém oběhu, důvodem pro vystavení některého z daňových dokladů ve smyslu § 5. Jestliže např. dojde k zxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxm skladu. Na takto zdaněné vybrané výrobky není povinen vystavit daňový doklad, dokud nedojde například k jejich dalšímu prodeji nebo dopravě.
Odst. x x x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xteré nebyly okamžitě uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně, se zdanění prokazuje rozhodnutím celního úřadu o propuštění daných vybraných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Vzhledem k tomu, že tyto vybrané výrobky xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xít toto rozhodnutí nebo některý z těchto dokladů v listinné podobě.
K odst. 7
U zasílání vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jinéx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe s dokladem potvrzujícím, že dané vybrané výrobky byly v jiném členském státě zdaněny.
Související ustanovení:
§ 3 písm. b) - dovoz, § 3 písm. l) x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 51 - prokázání zdanění minerálních olejů, § 74 - prokázání zdanění lihu, § 87a - prokázání zdanění piva, § 106 - prokázání zdanění tabákových výrobkxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xehož správnost, resp. pravdivost informace o zaplacení spotřební daně výrobcem byla vyvrácena, nemůže prokazovat, že se jedná o vybrané výrobky zdanxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxklad, obsahuje-li údaj, který není pravdivý.“ Doklady obsahující náležitosti podle § 5 zákona o spotřebních daních je třeba považovat za doklady prokxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxli prokázáno, že se vztahují k jiným než zajištěným výrobkům.
Pokud jde o § 42 odst. 1 písm. a), jehož porušení bylo základem pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. V tomto případě je skutková podstata tohoto porušení formulována zcela jasně a výslovně tak, že přepravované výrobky správce daně zajistí, nejsou-lx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxu odpovídá i znění předpisů EU, které jsou do zákona o spotřebních daních zapracovány a na které odkazují obě strany sporu. Podle čl. 34 odst. 1 směrnice Rxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx uvedených v čl. 33 odst. 1 se zboží podléhající spotřební dani přepravuje mezi územími různých členských států za použití průvodního dokladu obsahujíxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xyhotovení si ponechá dodavatel pro daňovou kontrolu. Druhé vyhotovení doprovází zásilku a ponechá si je příjemce. Třetí vyhotovení doprovází zásilkx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxtel vyžaduje zejména pro účely vrácení daně. Toto vyhotovení se přiloží k případné žádosti o vrácení daně podle čl. 22 odst. 3 směrnice 92/12/EHS (zvýrxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxla regulace režimu přepravy výrobků, tj. v daném případě, aby zjednodušený doklad byl přepravován společně se zásilkou. Tyto doklady 10 Afs 148/2014-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx podle něhož právě to je „jedním z důvodů, proč zákon o spotřebních daních klade zvláštní požadavky na vedení přesné dokumentace“).
Nejvyšší správní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxení jednoznačně stanovených povinností v zákoně. Výrobky podléhající spotřební dani by nebyly při kontrolách identifikovatelné či ověřitelné. Dodxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxcem daně, je proto ve vztahu k porušení § 42 odst. 1 písm. a) zákona o spotřebních daních bez významu.
Hypotéza skutkových podstat formulovaných v § 42 oxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx x x 30 je k jejímu naplnění podstatné jen a pouze to, zda v jakémkoliv okamžiku přepravy jsou vybrané výrobky přepravovány bez příslušných dokladů. Dodatexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxi. Porušením, na které tato skutková podstata v souvislosti s § 30 zákona o spotřebních daních míří, je pouze a jen skutečnost, že zjednodušený průvodní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxtrolovaná osoba ho neměla k dispozici.
Z tohoto důvodu je proto v dané věci nerozhodné, zda žalobkyně poprvé doplňovala chybějící průvodní doklad elxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxá.
Prokázání oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x 6
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí vybraných výrobků osvobozených od daně. Způsob uplatnění nároku na osvobození od daně je popsán v § 12 a podmínky pro získání zvláštního povolení v § 13 x xxxx
x xxxxx x
U vybraných výrobxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxe „povolením k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, jestliže je toto povolení požadováno.
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Případy, kdy není vyžadováno povolení, jsou uvedeny v části druhé zákona (například § 53 u minerálních olejů nebo v § 73 u lihu).
Oprávněné nabytí bez daxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxské činnosti minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 (minerální oleje s výjimkou ostatních benzinů a minerálních olejů používaných k minexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xejvýše 20 litrů [viz komentář k § 53 odst. 5 písm. a)]. A rovněž se toto ustanovení nevztahuje na konečné spotřebitele, kteří plní zkapalněný bioplyn osvxxxxxxx xx xxxx xxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxy tak nepotřebují ani povolení, ani nemusí mít k dispozici doklad o osvobození.
K odst. 2
Doklad o osvobození musí vystavit plátce při vydání vybraných výrobků (a jejich uvedení do volného daňového oběhu) uživateli, popř. uživatelx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxch výrobků, jelikož vybrané výrobky osvobozené od daně lze přepravovat pouze s dokladem o osvobození od daně, tj. tento doklad musí vybrané výrobky osvxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxí povinné náležitostí dokladu o osvobození od daně jsou uvedeny v § 52 pro minerální oleje osvobozené od daně a v § 75 pro líh osvobozený od daně.
K odst. 3
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxadováno) prokazuje rozhodnutím celního úřadu o propuštění vybraných výrobků do jednoho z těchto režimů, popř. jiným rozhodnutí celního úřadu o vyměřxxx xxxxx
x xxxxx x
Doklad o osvobození od daně musí vybrané výrobky osvoboxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx bezplatně předává ke konečné spotřebě (viz komentář k § 50 odst. 8). V opačném případě hrozí zajištění vybraných výrobků správcem daně (viz komentář k § xx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Novelou účinnou od 1. ledna 2014 bylo ustanovení odkazující na podmínky pro prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxežitostí těchto dokladů dle § 52 a § 75) zrušeno. Novelou nedošlo k žádné věcné změně. I nadále se v těchto dříve vyjmenovaných ustanoveních platných pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxku na osvobození od daně, § 13 - zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 50 - doprava minerálních olejů od daxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xsvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, § 75 - prokázání oprávněného nabytí lihu osvobozeného xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 1.7.2017
K § 7
Tento paragraf vymezuje v „obecné“ rovině předmět daně. Předmětem daně jsou vybrané výrobky uvedené v § 1 blíže specixxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x § 3 písm. b)].
Novelou účinnou od 1. ledna 2014 bylo ustanovení odkazující na bližší vymezení předmětu daně u jednotlivých daní zrušeno. Novelou nedoxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxjící na ustanovení tohoto paragrafu.
Vznik daňové povinnosti a okamžik vzniku povinnosti přiznat a zaplatit daň jsou vymezeny v následujících § 8 a xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxsm. u) - výroba, § 45 - předmět daně z minerálních olejů, § 67 - předmět daně z lihu, § 81 - předmět daně z piva, § 93 - předmět daně z vína a meziproduktů, § xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 8
V souladu s tímto ustanovením vzniká daňová povinnoxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxvinnosti ještě automaticky neznamená vznik povinnosti přiznat a zaplatit daň. Okamžik vzniku povinnosti přiznat daň se odvíjí především od okamžiku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxraných výrobků [viz komentář k § 3 písm. b)], tj. dnem, kdy vybrané výrobky vstoupí na daňové území Evropské unie, resp. jestliže jsou vybrané výrobky k txxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xe stejnému okamžiku uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně (viz komentář k § 9 odst. 2). V tomto případě vzniká povinnost přiznat daň dle předcxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 1 - předmět úpravy, § 2 - daňové území, § 3 písm. b) - dovoz, § 3 písm. k) - uvedení do volného daňového oběhu, § 3 písxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 9
Toto ustanovení definuje skxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xovinnosti. Okamžiky vzniku povinnosti přiznat a zaplatit daň vymezené v tomto ustanovení se vztahují ke všem spotřebním daním uvedeným v zákoně.
Krxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost přiznat a zaplatit daň vztahující se již specificky k jednotlivým spotřebním daním uvedeným v zákoně.
Daň je obecně splatná do 40. dne po skxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x § 18).
K odst. 1
Nejběžnější skutečností, která zakládá povinnost daň přiznat a zaxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xežimu podmíněného osvobození, tj. například vyjmutí zboží z daňového skladu bez další navazující dopravy v režimu podmíněného osvobození od daně.
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu.
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxznat a zaplatit nevzniká u vybraných výrobků osvobozených od daně.
Toto ustanovení ve znění do 31. prosince 2014 rovněž v poslední větě explicitně stxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxo změně se však nejedná o změnu věcnou, nýbrž o zrušení z důvodu nadbytečnosti. Dosavadní postup by se tak neměl změnit.
K odst. 2
Tento odstavec se vztxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu volný oběh až na území České republiky.
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxh bez následného uvedení do režimu podmíněného osvobození od daně, nebo (ii) kdy naopak jsou uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně (jsou napxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxu přepraveny do daňového skladu nebo jsou do daňového skladu přepraveny v režimu vnějšího tranzitu přepravy a do celního režimu volného oběhu jsou propxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
V prvním případě vzxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx vybraný výrobek dovoznímu clu nepodléhá (výrobek podléhá nulové sazbě cla).
Jestliže jsou vybrané výrobky uvedeny do režimu podmíněného osvobozexx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxí skutečnosti zakládající povinnost přiznat a zaplatit daň.
K odst. 3 písm. a)
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxy k jejich ztrátě či znehodnocení. Povinnost přiznat a zaplatit daň nevzniká v případě, že se jedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení [viz koxxxxxx x x x xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxplatit daň nevznikne ani v případě, že lze na takto „ztracené“ vybrané výrobky aplikovat osvobození od daně (například § 49 odst. 11 u minerálních olejxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxe při dopravě minerálních olejů mezi dvěma daňovými sklady v režimu podmíněného osvobození od daně provozovatel přijímajícího daňového skladu zjistx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxejů uvedeným v průvodním dokladu, a toto množství uvede v oznámení o přijetí vybraných výrobků, provozovatel odesílajícího daňového skladu musí poroxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh olejů je nad normu technicky zdůvodněných ztrát dle výše uvedené vyhlášky, je provozovatel odesílajícího daňového skladu povinen přiznat a zaplatix xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň přiznat a zaplatit bez ohledu na to, že nedošlo k porušení závěr a přijímající daňový sklad neuplatnil reklamaci za nedodané zboží.
Den zjištění ztráty minerálního oleje při dopravě je den, kdy například provozovatel odesílajícího daňového skladu obdrží xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx situaci, kdy dojde k porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy [viz komentář k odst. 3 písm. f) komentovaného ustanovení].
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx použity pro účely, na které se osvobození od daně nevztahuje.
K odst. 3 písm. c)
Jestliže byla u zdaněných vybraných výrobků vrácena spotřební daň, pxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxity pro účely, na které se vrácení daně nevztahuje.
K odst. 3 písm. d)
V souladu s tímto ustanovením vzniká povinnost přiznat a zaplatit dax x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxráty nebo znehodnocení u vybraných výrobků nacházejících se v režimu podmíněného osvobození od daně, tj. nemělo by se vztahovat na vybrané výrobky proxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxje na ztráty a znehodnocení při přepravě v režimu podmíněného osvobození od daně, toto ustanovení by se mělo vztahovat na ztráty a znehodnocení při výroxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xe v režimu podmíněného osvobození od daně.
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxmentář k § 3 písm. r)].
Za ztrátu či znehodnocení se nepovažují ztráty a znehodnocení ve výši technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát a ztrxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xsvobozeny od daně (viz komentář k § 49 odst. 11, § 71 odst. 2, § 86 odst. 2 a § 97 odst. 2). Dochází tak k osvobození vybraných výrobků, u kterých vůbec nevznikxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxových vybraných výrobků, nelze dle našeho názoru automaticky aplikovat odst. 3 písm. b) komentovaného ustanovení (vybrané výrobky nebyly použity prx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jestliže neprokáže, že se jedná o vybrané výrobky pro osobní spotřebu (za množství vybraných výrobků určených pro osobní spotřebu se považuje množstvx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx zdaněné vybrané výrobky nebo o výrobky oprávněně nabyté bez daně, vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň k prvnímu z následujících okamžiků:
a)
ke dxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo drží (vztahuje se například i na osobu, která pro jinou osobu dané vybrané výrobky skladuje či přepravuje).
Odst. 3 písm. f)
Povinnost přiznat x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxo jejich doprava do daňového skladu, oprávněnému příjemci, na místo přímého dodání, na místo vývozu nebo osobám požívajícím výsad a imunit, ozbrojenýx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxné výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání na daňovém území České republiky, vzniká povinnost přiznat a zaxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxné výrobky přijme pro plnění svých úkolů.
Jestliže si některá z výše uvedených osob pořídí (přijme) vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxat a zaplatit daň okamžikem ukončení přepravy na daňovém území České republiky.
K odst. 3 písm. h)
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxo skladu vzniká povinnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo zrušení povolení s výjimkou vzniku daňového skladu na místě, kde byly skladovány vybrané výrobky osvobozené od daně (viz komentář k § 13b), jestlixx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxu být doužívány bez tohoto povolení.
Novela účinná k 1. lednu 2015 však již neumožňuje doužívání zbývajících zásob po uplynutí lhůty platnosti a zánixx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxx xybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě do České republiky (viz komentář k § 33) vzniká povinnost přiznat a zaplatix xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxobků pro vlastní spotřebu. Může se jednat například o situaci, kdy provozovatel daňového skladu spotřebuje vybrané výrobky uložené v tomto daňovém skxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxu tepla, která nesouvisí s výrobou jiných minerálních olejů).
K odst. 4
Při nájmu podniku nebo jeho části, při prodeji podniku nebo jeho části nebo přx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxvodu nebo přechodu vlastnického práva k těmto nezdaněným výrobkům, jestliže se nenacházejí v režimu podmíněného osvobození a tvoří obchodní majetekx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnik“ pojem „obchodní závod“ (viz § 502 obč.zák.) a zároveň se dle ustanovení § 2332 a násl. obč. zák. obchodní závod může stát pouze předmětem pachtu, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxtí“. Tyto úpravy nepřináší žádnou věcnou změnu.
x xxxxx x
Novela účinná k 1. lednu 2014 vypustila pro nadbytečnost uxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxnnost pro jednotlivé spotřební daně uvedené v zákoně nad rámec skutečností uvedených v tomto paragrafu. Věcně nedochází k žádné změně, i nadále se bude x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 1 - předmět úpravy, § 2 - daňové území, § 3 písm. b) - dovoz, § 3 písm. k) - uvedení do volného daňového oběhxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh od daně, § 20 - zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední, § 28 - porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy, § 33 - zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zaplatit, § 68 - vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit, § 83 - vznik povinnost daň z piva přiznat a zaplatit, § 94 - vznik povinnosti daň z vína a mezixxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx.
Judikatura českých soudů:
NSS 7 Afs 40/2015 - -40 VELPA plus, s. r. o.:
Vznik daňové povinnosti je upraven v ust. § 8 odst. 2 zákona o spotřebních dxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společenství. Daňová povinnost se ale také pojí s dalšími skutečnostmi. Jsou-li vybrané výrobky bezprostředně poté, co jsou vyrobeny, uvedeny do volxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xo volného oběhu, pak je ust. § 8 odst. 2 zákona o spotřebních daních nutné vykládat ve spojení s ust. § 3 písm. k) zákona o spotřebních daních tak, že daňová pxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu v podstatě pouze vyjádřeno, že poté, co budou vybrané výrobky vyrobeny, budou podléhat spotřební dani, resp. daňové povinnosti. Ust. § 8 odst. 2 zákxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxěrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, podle kterého výrobky uvedené v čl. 3 odst. 1 podléxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xaně ve smyslu ust. § 19 odst. 1 zákona o spotřebních daních, pak je nutno vznik daňové povinnosti vázat na ust. § 9 citovaného zákona. Tento závěr je také v sxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xe daňová povinnost ke spotřební dani vzniká dnem propuštění výrobků pro domácí spotřebu nebo dnem zjištění manka, které podléhá xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xaždé opuštění, včetně neoprávněného, režimu s podmíněným osvobozením od daně.
Stěžovateli tak vznikla daňová povinnost podle ust. § 9 odst. 3 písm. hx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osvobození.
Ze všech výše uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud ke shodnému právnímu závěru jako městský soud, že
prekluzivní lhůta
k vyměxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxopských soudů:
C-355/14 „Polihim-SS“ EOOD:
(55) Z výše uvedeného vyplývá, že čl. 7 odst. 2 směrnice 2008/118 musí být vykládán v tom smyslu, že prodex xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxdukt fyzicky opouští daňový sklad.
Evropské právní předpisy:
čl. 7 Směrnice.
Sazby a výpočet daně
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxanoven v části druhé zákona pro jednotlivé spotřební daně (viz komentář k § 47 odst. 1 u minerálních olejů, § 69 u lihu, § 84 u piva, § 95 u vína a meziproduktůx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx x xx x xxxxx x xx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x tabákových výrobků).
Při výpočtu daně u piva je nutno postupovat v souladu s § 85 a při výpočtu daně u tabákových výrobků dle § 104.
Odstavec odkazujíxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 47 - základ daně z minerálních xxxxxx x xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx § 95 - základ daně z vína a meziproduktů, § 96 - sazby daně z vína a meziproduktů, § 102 - základ daně z tabákových výrobků, § 104 - sazby a výpočet daně z taxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 11
Tento paragraf vymexxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxy v části druhé zákona a vztahují se k jednotlivým spotřebním daním tam uvedeným. Na případy uvedené v tomto paragrafu není vyžadováno zvláštní povolenx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxené pro osobní užívání cestujícím nebo členům jejich rodiny nebo jako dar, přičemž z povahy zboží ani z množství zboží nelze usuzovat, že jsou dováženy pxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xozsahu:
a)
200 cigaret,
b)
100 doutníků o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 3 gramy,
c)
50 doutníků o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 3 gramy, nebo
dx
xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxých,
f)
2 litrů alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 22 % objemových,
g)
4 litry tichého vína na osobu,
h)
16 litrů pivx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxžuje za 100% množství osvobozených vybraných výrobků. Jestliže daná osoba dováží například cigarety a doutníky, lze osvobodit kombinaci takového mnxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (50 % „povoleného“ množství) a 50 doutníků do 3 gramů (50 % „povoleného“ množství).
Vybrané výrobky dovezené v osobních zavazadlech člena posádky lexxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxstředku pro dopravu a dovoz pohonných hmot v množství nejvýše 10 litrů v přenosné nádrži v jednom motorovém prostředku pro dopravu jsou rovněž osvobozexx xx xxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xa území České republiky a jsou propuštěny do celního režimu volný oběh.
K odst. 1 písm. d)
Od daně jsou osvobozeny zahraniční vybrané výrobky, propušxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxojené síly členských států NATO, přičemž tyto vybrané výrobky mohou být použity těmito ozbrojenými silami, doprovázejícími civilními zaměstnanci nxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxy musí být dopravovány společně s osvědčením o osvobození od spotřební daně. Počínaje 1. dubnem 2010 však již nemusí být dopravovány s průvodním dokladxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx xxxx xxvobozeny vybrané výrobky dopravené (pořízené) z jiného členského státu osobám požívajícím výsad a imunit (viz komentář k § 15).
Tyto vybrané výrobkx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xstanovení, dle kterých jsou od spotřební daně osvobozeny vybrané výrobky dovezené obecně ze třetích zemí nebo dovezené mezinárodními organizacemi nxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxi nebo úmluvami.
I v těchto případech, podobně jako u osvobození dle písm. a), je tedy osvobození od spotřební daně vázáno na osvobození od DPH.
K odstx x
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxa.
K odst. 3
Oprávněné nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně se obecně prokazuje vedle dokladu o osvobození vybraných výrobků od daně i povoxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxzující pro účely vymezení vybraných výrobků osvobozených od daně na skutečnosti zakládající nárok na osvobození od daně pro jednotlivé spotřební danx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxch v tomto odstavci nacházet speciální úprava navazující na § 11.
Související ustanovení:
§ 3 písm. b) - dovoz, § 12 - uplatnění nároku na osvobozxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx x osvobození od daně z minerálních olejů, § 71 - osvobození od daně z lihu, § 72 - uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu, § 86 - osvobození od daně z pxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx
Drábová,
M.,
Holubová,
O.,
Tomíček,
M.,
Zákon o dani z přidané hodnoty.
6., aktualizované vydánxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx6
Uplatnění nároku na osvobození od daně
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxvobození a předložení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně. Případy, kdy se toto povolení nevyžaduje, jsou vymezeny x x xx xxxxx xx x xxx x xxx x xxx x xxx x xx x xxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx xx xx tato osoba nazývána „uživatel“], musí ještě před jejich vydáním uplatnit nárok na osvobození od daně u plátce nebo uživatele, kteří mu mají vybrané výrxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxt tedy postačující, pokud je například v kupní smlouvě či objednávce pohonných hmot uvedeno, že se jedná o pohonné hmoty, k jejichž přijímání a užívání pxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx příslušné ustanovení zákona o spotřebních daních, podle něhož je nárok uplatňován. Uplatnění nároku by mělo mít písemnou formu (například smlouva, oxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxatelské činnosti minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 (minerální oleje s výjimkou ostatních benzinů a minerálních olejů používaných k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxahu nejvýše 20 litrů (viz komentář k § 53 odst. 5). A rovněž nemusí písemný nárok uplatnit konečný spotřebitel, který plní zkapalněný bioplyn osvobozenx xx xxxx xxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xři dlouhodobějších/pravidelných odběrech vybraných výrobků osvobozených od daně musí uživatel žádat pokaždé individuálně znovu, nebo zda postačíx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxdložit i „globální“ žádost.
K odst. 2
Osoba, která chce uplatnit nárok na osvobození od daně při dovozu vybraných výrobků a jejich propuštění do celních režimů volný oběh, musí nxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Osoba, která uplatňuje nárok na osvobození od daxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xdst. 3
Vedle uplatnění nároku na osvobození od daně musí uživatel předložit i povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxvezené vybrané výrobky nebo vybrané výrobky dovezené z jiných členských států osvobozené za podmínek stanovených v § 11,
b)
vybrané výrobky uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx,
c)
minerální oleje specifikované v § 53 odst. 1,
d)
líh osvobozený od daně dle § 73 odst. 1,
e)
pivo osvobozené od daně dle § 87,
f)
víno a meziproduxxx xxxxxxxx x x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
K odst. 4
xxxtliže má uživatel na jedné straně povinnost předložit povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, je dodavatel (plátce nebx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx součástí zvláštního povolení je i specifikace místa, kde jsou vybrané výrobky osvobozené od daně skladovány. Uživatel je povinen nabyté vybrané výroxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx. b) - dovoz, § 3 písm. e) - osvobození od daně, § 11 - osvobození od daně, § 13 - přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 32 - doprava vybxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, § 71 - osvobození od daně z lihu, § 72 - uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu, § 73 - poxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x přijímání a užívání piva osvobozeného od daně, § 97 - osvobození od daně z vína a meziproduktů, § 98 - přijímání a užívání vína osvobozeného od daně bez povxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
Zvláštní povolení na přijímáxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2xxx
x x xx
V tomto paragrafu byl do 31.proxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxání samotného povolení a pro jeho aktualizaci, zánik či odejmutí vydaného povolení.
Novela xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených od daně, povolení k provozování daňového skladu, povolení oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, povolení oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxx x x xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxící se povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xěchto náležitostí povinných pro všechny spotřební daně musí žádost obsahovat také kód celní nomenklatury předmětného minerálního oleje a předpokláxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Odst. 19 a 20
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxnu 2015 musely být splněny do 31. července 2015 (viz komentář k přechodným ustanovením).
Se změnou koncepce tato novela zároveň odstranila časové oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podmínek daných pro daný typ povolení.
Základní podmínkou pro přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně je povolení, které nabylx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxní).
Výjimku představuje situace, kdy je dosavadní povolení nahrazeno novým povolením. V tomto případě lze vybrané výrobky osvobozené od daně přixxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xanikne původní ustanovení).
Držitel povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně je oprávněn přijímat tyto vybrané výroxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. e) - osvobození od daně, § 11 - osvobozexx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 13c - zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně x xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokazování bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h - postup k odstranění pochybnoxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxolení, § 43l - zrušení povolení na žádost, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxě, § 53 - nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, § 71 - osvobození xx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx z piva, § 87 - přijímání a užívání piva osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně, § 97 - osvobození od daně z vína a mxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx z tabákových výrobků
Související předpisy:
Evropské právní předpisy:
Povolení k přxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
Jestliže žadatel v návrhu na vydání povolení uvede více dodavatelů vybraných výrobků osvobozených od daně, správce daně rozhodne o každém jednotlivéx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxdno rozhodnutí s více výroky.
Správce daně je povinen zaslat stejnopis předmětného povolení i dodavateli, na kterého bylo toto povolení vydáno.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx x xžívání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 13b - zánik povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 13c - zrušení povoxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx řízení, § 43b - návrh na vydání povolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokazování bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnostx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxí, § 43j - oznamovací povinnost držitele povolení, § 43k - změna povolení, § 43l - zrušení povolení na žádost, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxdě zrušení nebo zániku povolení, § 49 - osvobození od daně z minerálních olejů, § 52a - povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od dxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxní od daně z lihu, § 72 - uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu, § 73 - povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně, § 86 - osvobození od daxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx daně z vína a meziproduktů, § 98 - přijímání a užívání vína osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně, § 105 - osvobxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxných výrobků osvobozených od daně
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 13b
Povolení k přijímání a uxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xsvobozené vybrané výrobky uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně, nevzniká původnímu uživateli povinnost přiznat a zaplatit daň ke dni zánxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxozených od daně, § 13a - povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 13c - zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxí, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokazování bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h - pxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxle povolení, § 43k - změna povolení, § 43l - zrušení povolení na žádost, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x osvobození od daně z minerálních olejů, § 52a - povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, § 53 - nakládání s minerálními olexx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxu na osvobození od daně z lihu, § 73 - povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně, § 86 - osvobození od daně z piva, § 87 - přijímání a užívání pivx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxání vína osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně, § 105 - osvobození od daně z tabákových výrobků
Souvisejxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxvobozených od daně
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 13c
Obecná ustanovení týkající se zrušení pxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxci úřední.
Správce daně zruší povolení, jestliže (i) uživatel použil vybraný výrobek osvobozený od daně k jiným účelům než uvedeným v povolení (ii) a x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zrušení povolení musí být naplněny všechny 3 podmínky. Jestliže tak uživatel použije vybrané výrobky osvobozené od daně pro jiné účely a vznikla mu z toxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtliže uživatel neuskutečnil po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nákup vybraných výrobků osvobozených od daně uvedených v povolení. Jestlxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxeré z vybraných výrobků uvedených v povolení.
Dané ustanovení se neuplatní, jestliže tato „nečinnost“ byla způsobena z vážných nebo objektivních dxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xemůže vlastní vůlí ovlivnit. Vážné důvody lze posuzovat například ve vztahu k držiteli povolení a jeho situaci. Příkladem může být zdravotní stav držixxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxickými vybranými výrobky, jejichž dodání je nepravidelné, avšak držitel povolení nemůže splnit podmínky pro jednorázové přijímání vybraných výrobxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. e) - osvobození od daně, § 11 - osvobození od daně, § 12 - uplatněxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxků osvobozených od daně, § 13b - zánik povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 32 - doprava vybraných výrobků pro osobní xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h - postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení, § 43i - rozhodnuxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xovolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení, § 43q - poxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxních olejů osvobozených od daně, § 53 - nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xd daně, § 86 - osvobození od daně z piva, § 87 - přijímání a užívání piva osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně, § xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx daně, § 105 - osvobození od daně z tabákových výrobků
Související předpisy:
Evropské právní předpisy:
xxxxxxx xxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 14
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxení daně, jsou uvedeny v části druhé zákona ve vztahu k dani z minerálních olejů a k dani z lihu.
K odst. 1
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxo režimu vývozu nebo do pasivního zušlechťovacího styku. Nárok na vrácení daně vzniká okamžikem propuštění zdaněných vybraných výrobků do jednoho z txxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxí daně vzniká provozovateli daňového skladu, který uvedl vybrané výrobky do volného daňového oběhu za účelem jejich dodání další osobě (kupujícímu), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxho skladu. Další podmínkou pro uplatnění nároku na vrácení daně je, že provozovatel daňového skladu neobdržel úplatu za tyto vybrané výrobky nebo přijxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa účelem jejich dodání další osobě (kupujícímu), ale tyto vybrané výrobky nebyly kupujícím převzaty a provozovatel je opětovně uvedl do režimu podmínxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xeobdržel úplatu za tyto vybrané výrobky nebo přijatou úplatu vrátil kupujícímu.
Nárok na vrácení daně vzniká provozovateli daňového skladu, který uvedl vybrané výrobky do volného daňového oběhu za účelem jejxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxtovně uvedl do režimu podmíněného osvobození od daně a „vrátil“ zpět do daňového skladu. Další podmínkou pro uplatnění nároku na vrácení daně je, že proxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxké plátci, který vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky dopraví do jiného členského státu za účelem podnikxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxení daně,
b)
vybrané výrobky jsou dopravovány se zjednodušeným průvodním dokladem (viz komentář k § 30),
c)
plátce předloží navrácené vyhotovení xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xaplacení daně v členském státě, ve kterém došlo ke ztrátě během dopravy nebo ve kterém byla ztráta během dopravy zjištěna, pokud se nejedná o ztrátu nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxaný příslušnými orgány členského státu určení,
e)
plátce předloží u zdaněných vybraných výrobků, které podléhají značení podle tohoto zákona a bylx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx byla zničena nebo odstraněna.
Další podmínkou, která musí být splněna, je předložení dokladu o zaplacení spotřební daně z odeslaných výrobků na území České rxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtě před odesláním daných vybraných výrobků, po 1. lednu 2015 postačí, aby tento doklad předložil až v okamžiku uplatnění nároku na vrácení daně. Touto úxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxou splněny všechny výše uvedené podmínky. Jestliže tedy plátce například odešle vybrané výrobky do jiného členského státu, aniž by informoval správcx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxzující, že vybrané výrobky byly na daňovém území České republiky zdaněny. Jestliže je žadatelem například provozovatel daňového skladu, který sám daxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxky uvedeny. Nicméně vzhledem ke struktuře daňového přiznání není možné bez dalšího prokázat, že dané daňové přiznání obsahuje i dané vybrané výrobky, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxx x xx xxxxxx xoskytovat dostatečné informace ke ztotožnění vybraných výrobků, popř. evidencí daňového skladu, ve které jsou uváděny vybrané výrobky uvedené do voxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xpravě podmínek pro uplatnění nároku na vrácení daně, přičemž NSS mimo jiné konstatoval, že:
Vyklad, ktery popře pravo na vraceni prokazatelně duplicixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxravni povahy (jež by narok na vraceni daně vylučovala), ve svem důsledku skutečně znamena interpretaci, jež je v extremnim rozporu s principy spravedlxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxh Evropske unie.
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxádajícího soudu je, zda musí být směrnice 92/12 vykládána v tom smyslu, že pokud jsou výrobky, které podléhají spotřební dani, propuštěny pro domácí spxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtřební dani, může být žádost o vrácení spotřební daně zaplacené v členském státě odeslání zamítnuta ze samotného důvodu, že nebyla podána před odeslánxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxni, a to zejména za účelem zajištění toho, aby daňová povinnost ke spotřební dani byla stejná ve všech členských státech (viz rozsudek ze dne 23. listopaxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxh mezi členskými státy (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 26. dubna 2007, Alevizos, C 392/05, Sb. rozh. s. I 3505, bod 38).
(24) K zajištění toho, že k výběxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xrácení spotřebních daní zaplacených v jiném členském státě. --.....
(39) Vzhledem k výše uvedeným úvahám je třeba na položené otázky odpovědět tak, žx xxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxřebu v členské státě, přičemž byla za ně zaplacena spotřební daň, přepraveny do jiného členského státu, kde tyto výrobky podléhají spotřební dani a tatx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxdána před odesláním uvedených výrobků, nýbrž musí být posuzována na základě odstavce 3 tohoto článku. Pokud však spotřební daň v členském státě určení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxh výrobků, které jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxplacena na daňovém území České republiky,
b)
plátce předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky byla přiznána v jiném členském státě, nebo doklad x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxdatelnou ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. r).
Na rozdíl od upraveného znění § 33 se v tomto ustanovení i nadále váže nárok na vrácení daně na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Nárok na vrácení daně může uplatnit vlastník zdaněných vybranýxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx daňový sklad, jestliže dojde k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení v důsledku prokazatelně nepředvídatelné a neodvratitelné události [viz koxxxxxx x x x xxxxx xxxx
x xxxxx xx x x x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxik nároku na vrácení daně (viz komentář k § 18).
xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxximálně ve výši skutečně zaplacené daně. Jestliže částka uplatňovaného nároku na vrácení daně přesahuje v daném kalendářním měsíci částku daňové povxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxě (celní úřad), přičemž musejí být splněny podmínky uvedené v § 155 daňového řádu.
Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxky pro uplatnění nároku na vrácení daně, ale plátce nárok na vrácení daně neuplatní, je nutno při dalším uvedení do volného daňového oběhu daných vybranxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxených v odst. 1 do daňového skladu, při jejich dalším vyskladnění a uvedení do volného daňového oběhu vznikne provozovateli daňového skladu povinnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xybrané výrobky původně propuštěné do režimu vývozu, které opustily daňové území Evropského společenství.
K odst. 9
V xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxi z titulu vývozu vybraných výrobků nebo dopravy/odeslání do jiného členského státu uplatnit osoby požívající výsad a imunit (viz komentář k § 15) ani oxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xaragrafů.
Související ustanovení:
§ 3 písm. c) - vývoz, § 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 písm. f) - daňový sklad, § 18 - daňové přxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxlání vybraných výrobků, § 54 - vracení daně z minerálních olejů plátci, § 55 - vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineraloxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xaně z ostatních benzinů, § 78 odst. 6 - omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro líh.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx požívajícím výsad a imunit
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxjící výsad a imunit a podmínky, za kterých je těmto osobám vracena daň. Jestliže tyto osoby uplatní nárok na vrácení daně, nemohou již uplatňovat nárok nx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxo paragrafem nárok na vrácení daně. Podmínky pro vracení daně se u jednotlivých kategorií značně liší. Jednotlivé osoby lze v podstatě rozdělit do náslxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem na území České republiky, akreditovaným pro Českou republiku, je vracena daň na základě reciprocity, maximálně však do částky, kterou vrací čexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xopravovaných z jiných členských států, které jsou osvobozeny od spotřební daně (viz komentář k § 11).
-
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, přičxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxího kalendářního roku. Po tomto datu již nelze nárok na vrácení daně za dané zdaňovací období žádným způsobem uplatnit.
-
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxí daně, musí být zaplacená v jednom dni jednomu prodávajícímu a uvedená na jednom dokladu odpovídat principu vzájemnosti.
b)
Členům výše uvedených mxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxše vracené daně se započítává i hodnota vybraných výrobků dovážených ze třetích zemí nebo dopravovaných z jiných členských států, které jsou osvobozexx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxí, a to nejdříve prvním dnem po skončení zdaňovacího období a nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Po tomto datu již nelze nárok na vxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mise a konzulárního úřadu.
-
Aby mohl být uplatněn nárok na vrácení daně, musí být daň zaplacená v jednom dni jednomu prodávajícímu a uvedená na jednom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxárními úředníky) se sídlem na území České republiky, akreditovaným pro Českou republiku, ze státu, který neuplatňuje DPH, je vracena daň do výše 2 000 0xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxh států, které jsou osvobozeny od spotřební daně (viz komentář k § 11).
-
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, přičemž daňové přiznání se podává jexxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx datu již nelze nárok na vrácení daně za dané zdaňovací období žádným způsobem uplatnit.
-
Daňové přiznání se podává celnímu úřadu místně příslušnému xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxu a uvedená na jednom dokladu vyšší než 4 000 Kč. Tento limit se nevztahuje na minerální oleje pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla.
d)
Členům těchto mixx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxívá pojem „člen rodiny“. Nicméně tato úprava nepředstavuje xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo dopravovaných z jiných členských států, které jsou osvobozeny od spotřební daně (viz komentář k § 11).
-
Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xásledujícího kalendářního roku. Po tomto datu již nelze nárok na vrácení daně za dané zdaňovací období žádným způsobem uplatnit.
-
Daňové přiznání sx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxň zaplacená v jednom dni jednomu prodávajícímu a uvedená na jednom dokladu vyšší než 4 000 Kč. Tento limit se nevztahuje na minerální oleje pro pohon motoxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se sídlem mimo území České republiky, akreditovaným pro Českou republiku, je vracena daň maximálně do částky 250 000 Kč za kalendářní rok. Do výše vracexx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxtřební daně (viz komentář k § 11).
-
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, přičemž daňové přiznání se podává jednou za zdaňovací období, a to nejdříxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xa dané zdaňovací období žádným způsobem uplatnit.
-
Daňové přiznání se podává celnímu úřadu, který má v územní působnosti Městskou část Praha 1.
-
Axx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxx limit se nevztahuje na minerální oleje pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla.
f)
Členovi diplomatické mise nebo konzulárního úřadu se sídlem v Českx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx i hodnota vybraných výrobků dovážených ze třetích zemí nebo dopravovaných z jiných členských států, které jsou osvobozeny od spotřební daně (viz komexxxx x x xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx skončení zdaňovacího období a nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Po tomto datu již nelze nárok na vrácení daně za dané zdaňovací xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxt daň zaplacená v jednom dni jednomu prodávajícímu a uvedená na jednom dokladu vyšší než 4 000 Kč. Tento limit se nevztahuje na minerální oleje pro pohon mxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx rok, jestliže mezinárodní smlouva, kterou je česká republika vázána, nestanoví jinak. Do výše vracené daně se započítává i hodnota vybraných výrobků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
x
xxxxxxxxxx xbdobím je kalendářní měsíc, přičemž daňové přiznání se podává jednou za zdaňovací období, a to nejdříve prvním dnem po skončení zdaňovacího období a nexxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
-
Daňové přiznání se podává celnímu úřadu místně příslušnému dle sídla dané mise či zastupitelství.
-
Aby mohl být uplatněn nárok na vrácení daně, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx pohon motorů nebo pro výrobu tepla.
h)
Orgánům Evropské unie je daň vracena bez množstevního omezení.
-
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Nárox xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxu úřadu místně příslušnému dle sídla daného orgánu v České republice. Jestliže daný orgán nemá sídlo v České republice, podává se daňové přiznání správxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxomu prodávajícímu a uvedená na jednom dokladu vyšší než 4 000 Kč. Tento limit se nevztahuje na minerální oleje pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla.
i)
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxiky, pokud jsou trvale přiděleni k výkonu svých úředních funkcí na daňovém území České republiky, je vracena daň maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxaných z jiných členských států, které jsou osvobozeny xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a to nejdříve prvním dnem po skončení zdaňovacího období a nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Po tomto datu již nelze nárok na vráxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xeské republice.
-
Aby mohl být uplatněn nárok na vrácení daně, musí být daň zaplacená v jednom dni jednomu prodávajícímu a uvedená na jednom dokladu vyxxx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xe členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který nemá místo pobytu na daňovém území České republiky, je vracena daň maximálně do výše 10x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí nebo dopravovaných z jiných členských států, které jsou osvobozeny od spotřební daně (viz komentář k § 11).
-
Zdaňovacím obdobím je kalendářní čxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxdna následujícího kalendářního roku. Po tomto datu již nelze nárok na vrácení daně za dané zdaňovací období žádným způsobem uplatnit.
-
Daňové přiznxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxplacená v jednom dni jednomu prodávajícímu a uvedená na jednom dokladu vyšší než 4 000 Kč. Tento limit se nevztahuje na minerální oleje pro pohon motorů nxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 11 odst. 1 písm. ex x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxky, § 54 - vracení daně z minerálních olejů plátci, § 55 - vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a mxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxnů, § 57 - vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
Související předpisy:
vyhláška ministra zaxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x imunitách mezinárodních odborných organizací; vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích; vyhláxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxjených národů dne 13. února 1946; zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách txxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu.
Evropské právní předpisy:
xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxravuje vrácení daně ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil České republiky. V souvislosti s tímto novým ustanovením se ruší xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxlnění mohou ozbrojené síly uplatnit nárok na vrácení daně u všech vybraných výrobků. Nárok na vrácení daně má vojenský a doprovázející civilní personáx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxní daně, limit ve výši 500 000 Kč pro ozbrojené síly a 100 000 Kč pro civilní zaměstnance doprovázející ozbrojené síly. Do výše vracené daně se započítává x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxeré jsou osvobozeny od spotřební daně (viz komentář k § 11).
Výše uvedené limity se neuplatní „pouze“ u minerálních olejů explicitně uvedených v odstx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xinerálních olejů měla xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxální oleje neměly být do této hodnoty zahrnuty.
Pověřené služební orgány ozbrojených sil vysílajícího státu uplatní nárok na vrácení daně prostředxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx státu působí na území České republiky. V současné době celním úřadem, který je věcně a místně příslušný k administraci požadovaného vrácení daně, je Cexxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxlad, který vystavuje plátce spotřební daně, nebo doklad o prodeji, který vystavuje prodávající. Kromě náležitostí stanovených v § 5 odst. 2 a 3 musí dokxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo oleje, kterého se doklad týká. Pokud se bude jednat o líh, pak doklad musí obsahovat objemové procento lihu ve výrobku.
Spotřební daň se vrací ve výši xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxní daně správcem daně a lhůta pro uplatnění nároku na vrácení daně poplatníkem. U tohoto druhu vrácení daně vzniká nárok na vrácení daně již samotným nákxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx posledního dne 6. kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byl nákup minerálních olejů poplatníkem uskutečněn. Lhůta jx xxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxnerální oleje, u kterých byl uplatněn nárok na vrácení daně, použije pro jiné účely, než na které se vztahuje nárok na vrácení daně.
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xpotřební daně“ (daňové přiznání) a zaplacení daně je stanovena odlišně od § 18. V tomto případě je lhůta pro přiznání a zaplacení daně stanovena do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí. V praxi to znamená, že správce daně má v okamžiku obdržení této daně neidentifikovatelnou platbu a pokud by měl na osobním účtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx platné k okamžiku, kdy byly dané výrobky zapůjčeny, zastaveny nebo postoupeny, která by se mohla při změně sazeb odlišovat od sazby daně, která byla půvxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
Jestliže daná osoba uplatnila nárok na vrácení daně dle tohoto ustanovení, nemůže žádxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxt. 1 písm. a) a d) - osvobození od daně, § 14 - vracení daně plátci, § 15 - vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit, § 54 - vracení daně z minerálních olexx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xaně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
Související předpisy
zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojenxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 16
Plátce může uplatnit nárok nx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxů ode dne, kdy mohl být poprvé uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.
Pro účexx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xzniká splněním podmínek daných pro konkrétní případ, tento nárok je však uplatněn „až“ v daňovém přiznání, které se podává po skončení zdaňovacího obdxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxechny podmínky pro uplatnění nároku na vrácení daně.
Po uplynutí výše uvedené 6měsíční lhůty lze však ještě podat dodatečné přiznání, a to do 6 měsíců xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxbrojeným silám členských států NATO (viz komentář k § 15a odst. 8).
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx daně plátci, § 15 - vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit, § 15a - vracení daně ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxvní stav komentáře je ke dni 1.7.2017.
K § 17
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xodmíněného osvobození od daně (viz komentář k § 9 odst. 2), který se nevykazuje v daňovém přiznání jako takovém. U dovozu se za daňové přiznání považuje cxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxpadě, kdy osoba dopravuje do České republiky vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě a nezaregistruje se jako plátce dxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 3 písm. b) - dovoz, § 8 - vznik daňové povinnosti, § 9 - vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, § 18 - daňové přiznání a splatnost daně.
Evropské pxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.7.2017
K § 18
Tento paragraf vymezuje lhůty pro podání řádných a dodatečných daňových přiznání a rovněž lhůty pro zaplacení daně. Daňové přxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx
K odst. 1
V souladu s tímto ustanovením je plátce povinen podat daňové přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém povinnost daň přiznxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxil žádná plnění.
Stejná lhůta platí i pro podání daňového přiznání, ve kterém plátce uplatňuje nárok na vrácení daně.
Jestliže v jednom kalendářníx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxovaný nárok převyšuje daňovou povinnost, vzniká plátci přeplatek na dani (viz komentář k § 14 odst. 7).
xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto paragrafu a dále například v případě zániku či odejmutí zvláštního povolení nebo povolení provozovat daňový sklad (viz komentář k § 43) nebo při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxst. 2
Při dovozu zahraničních vybraných výrobků, kdy vybrané výrobky nejsou propuštěny do režimu podmíněného osvobození od daně (viz komentář k § 9 oxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x odst. 3
V souladu s tímto ustanovením je možno podat dodatečné přiznání na snížení daně nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxcení v původní stav.
Dodatečné přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně je možno podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl bxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xro podávání daňových přiznání v průběhu insolvenčního řízení jsou upravena v § 136a.
K odst. 5
V souladu s tímto odstavcem je daň splatná do 40. dne po sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxhoto pravidla specifikované v dalších odstavcích tohoto paragrafu, ale i v jiných paragrafech.
Novela účinná k 29. červenci 2xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxích vybraných výrobků, které nejsou uvedeny do režimu dočasného osvobození od cla, je daň splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí o vxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxost částek dovozního nebo vývozního cla je upravena v čl. 108 odst. 1 celního kodexu Unie, stejně jako možnost orgánů celní správy lhůtu pro zaplacení clx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Toto ustanovení se vztahuje na jakoukoli výrobu vybraných výrobků [s výjimkou odpadních olejů ve smyslu § 45 odst. 1 písm. d)] na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xběhu v okamžiku samotné výroby, čímž zároveň vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. V tomto případě musí být daňové přiznání podáno nejpozději náslexxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
K xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxjimkou nepředvídatelných ztrát a znehodnocení), musí být daňové přiznání podáno nejpozději následující pracovní den po dni zjištění ztráty nebo znexxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxnovené lhůtě, resp. se zjistí, že došlo k porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy (viz komentář k § 28), musí být podáno daňové přizxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxsti,, § 9 - vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, § 17 - zdaňovací období, § 116 - daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Podmíněné osvobození od daně
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
K § 19
Tento paragraf upravuje podmínky pro uplatnění podmíněného osvobození od daně. Další podmínky jsou upraveny v části druhé ve vztahu k jednotlixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
V souladu s tímto ustanovením se vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxován v režimu podmíněného osvobození od daně (viz komentář k § 24 až 27f).
K odst. 2
xxxxxxx x x x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xeho využití.
Daňové sklady lze z tohoto pohledu rozdělit na daňové sklady (podnik)x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxob viz § 3 písm. s)], a na daňové sklady, ve kterých provozovatel daňového skladu vybrané výrobky „jen“ přijímá, skladuje, zpracovává či odesílá.
Nehxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxho osvobození od daně s výjimkou případů explicitně uvedených v zákoně (viz odst. 4). Nemusí se však jednat výhradně o vybrané výrobky ve vlastnictví prxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v § 59 pro daňový sklad pro líh v § 78 odst. 3.
K odst. 3
Výroba vybraných výrxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxedené v § 59 odst. 1, tj. minerální oleje, na které nelze režim podmíněného osvobození od daně uplatnit (viz komentář k § 59 odst. 2),
b)
líh vyráběný v pěxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxo fyzické osoby, osob tvořících s ní domácnost, osob blízkých a hostů, jestliže množství vyrobeného piva nepřesáhne 200 l za kalendářní rok a jestliže nxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxí 1000 hektolitrů (viz komentář k § 100a odst. 1),
e)
tiché víno vyráběné osobou, která v jednom prostorově ohraničeném místě vyrábí pouze tiché víno, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxzickou osobou na území České republiky, jestliže fyzická osoba vyrábí pouze tiché víno a množství vyrobeného tichého vína nepřesáhne 2000 litrů ročně xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxona o spotřebních daních ve smyslu živnostenského zákona. Celní úřad v pozici správce daně oznámí příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu toto porxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxích vybraných výrobků:
a)
vybrané výrobky již uvedené do volného daňového oběhu, které byly umístěny v prostorově ohraničeném místě vymezeném jako xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx měsíců následujících po měsíci, ve kterém uvedené rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu nabylo právní moci,
b)
minerální oleje neuvexxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxx xxxxženého daňového skladu musí být již zdaněné vybrané výrobky skladovány a evidovány samostatně s výjimkou již zdaněných minerálních olejů, které mohox xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
Z důvodu zamezení zdvojení postupů se v tomto odstavci stanoví, že vybrané výrobky, podmíněného osvobození od daně.
Odstavec 7 řeší příxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxladu ve stejném místě. Tyto výrobky jsou dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu uvedeny do režimu podmíněného osvxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x
Novelou zákxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxého osvobození od daně u jednotlivých předmětů daně. Tato úprava nepředstavuje věcnou změnu.
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xaňového skladu, § 19b - další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového skladu, § 19c - povolení k provozování daňového skladu, § 20 - zrušení pxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxrava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky, § 25 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xsvobození od daně, § 27 - elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27c - nedostupnost elektronického systému při zahájení dopravy a během dopravy vybxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xodmíněného osvobození od daně, § 27e - nedostupnost elektronického systému při vývozu, § 27f - náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní od daně pro líh, § 89 - omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro pivo, § 99 - omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro víno a meziproduxxxx x xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Provozování daňového skladu
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 19a
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxní k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, povolení k provozování daňového skladu, povolení oprávněného příjemce pro opakovanx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxx x x xx xx xx xůstala xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Povolení vydaná před 1. lednem 2015 zůstaly v platnosti x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxty však přechodná ustanovení k novele účinné k 1. lednu 2015 stanovila mnohem kratší lhůty pro provozovatele daňových skladů pro uvedení výše a způsobu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxového skladu je povolení, které nabylo právní moci. Povolení musí být tedy oznámeno (doručeno) žadateli o povolení a musí uplynout lhůta pro odvolání (xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx povolení využívat již od okamžiku jeho oznámení (doručení), aby byla zachována
kontinuita
účinnosti původního a nového povolení k provozování daňoxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání shodné s tímto tiskopisem (viz komentář k § 43b).
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového skladu, § 20 - zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední, § 20b - zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxní povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokazování bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h - postup k odstranění pochybxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xovolení, § 43l - zrušení povolení na žádost, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxích olejů, § 77 - zajištění daně z lihu, § 90 - zajištění daně z piva
Související předpisy:
daňový řád
Evropské právní předpisy:
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.7.2017
K § 19b
Obecné podmínky pro vydání povolení dle tohoto zákona jsou vymezeny v § 43c (viz komentář k tomuto ustanovení). Vedle tax xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxovené zákonem.
Ke změně v zajištění daně došlo především u daňových skladů na minerální oleje. Zatímco do 31. prosince 2014 byla stanovena maximální čxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxximální částka zvýšena na 1 500 000 000 Kč.
Jestliže provozovatel daňového skladu provozuje více daňových skladů, je povinen poskytnout zajištění daxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxím nebo převodem finančních prostředků na depositní účet správce daně, kdy je stanovena jedna maximální částka xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxsm. g) - daňový sklad, § 8 - vznik daňové povinnosti, § 19 - podmíněné osvobození od daně, § 19a - provozování daňového skladu, § 19c - povolení k provozovánx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dosud nestanovenou daň, § 21 - zajištění daně, § 21a - povolení ručitele, 43a - povolovací řízení, § 43b - návrh na vydání povolení, § 43c - podmínky pro vydxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxbností v údajích v návrhu na vydání povolení, § 43i - rozhodnutí o návrhu na vydání povolení, § 43j - oznamovací povinnost držitele povolení, § 43k - změna xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxsti související se zrušením nebo zánikem povolení, § 43q - použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení, § 58 - zajištění daně z minerálxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Povolení k provozování daňového skladu
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxě v povolení k provozování daňového skladu navrhovateli evidenční číslo, jež slouží pro případ komunikace se správcem daně. Dle komentovaného ustanoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxně rozhodne o každém jednotlivém daňovém skladu zvlášť a každému jednotlivému daňovému skladu přidělí evidenční číslo. Dle zásady hospodárnosti můžx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx f) - daňový sklad, § 8 - vznik daňové povinnosti, § 19 - podmíněné osvobození od daně, § 19a - provozování daňového skladu, § 19b - další podmínka pro vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, § 21 - zajištění daně, § 21a - povolení ručitele, 43a - povolovací řízení, § 43b - návrh na vydání povolení, x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxtup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení, § 43i - rozhodnutí o návrhu na vydání povolení, § 43j - oznamovací povinnost držitele xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxvolení, § 43p - povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení, § 43q - použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení, § 58 - zaxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxení k provozování daňového skladu z moci úřední
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
K § 20
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xo dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Komentované ustanovení již nepřipouští možnost správního uvážení, týkajícího se posouzení důvodnostx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xaně také povolení k provozování ostatních daňových skladů, která byla provozovateli daňového skladu vydána. Zároveň si může osoba, které bylo z těchtx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxvolení k provozování daňového skladu z důvodu nečinnosti po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nezakládá tato skutečnost důvod pro zrušení jxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxůta pro podání nového návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu.
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxně, § 19a - provozování daňového skladu, § 19b - další podmínka pro vydání povolení k provozování xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xaň, § 21 - zajištění daně, § 21a - povolení ručitele, § 43a - povolovací řízení, § 43b - návrh na vydání povolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxvrhu na vydání povolení, § 43i - rozhodnutí o návrhu na vydání povolení, § 43j - oznamovací povinnost držitele povolení, § 43k - změna povolení, § 43l - zruxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xrušením nebo zánikem povolení, § 43q - použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení, § 58 - zajištění daně z minerálních olejů, § 77 - zajxxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Způsoby zajištění daně
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx způsoby, jakými může být zajištěna spotřební daň, a to tak že připouští, že daň může být zajištěna jak způsoby vymezenými v zákoně o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxvenou daň, zástavní právo, ručení a bankovní záruka.
Zajišťovací instrumenty obsažené v daňovém řádu lze použít bez ohledu na to, zda došlo k zajištěnx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví daňový řád.
Především se jedná o tzv. zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, kdy správce daně může v odůvodněných případxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxně upravuje vykonatelnost zajišťovacího příkazu, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
V souladu s odst. 2 má zajištění podle daňového řádu, o jehož použitx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxkovní záruka), vůči zajištění podle zákona o spotřebních daních „doplňkovou“ povahu. Při jeho uložení je nutné reflektovat výši zajištění podle zákoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxnému daňovému subjektu a jeho existující či očekávané daňové povinnosti.
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxození od daně, § 20b - zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, § 21 zajištění daně, § 21a - povolení ručitelxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ xxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx x xx xxxxxxxxx
Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxé stanoví „zrychlený“ postup při vykonatelnosti zajišťovacího příkazu, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
Institut zajišťovacího příkazu je ošetřen x x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx se zajišťovací příkaz stává účinným a vykonatelným. Zatímco dle § 167 odst. 3 daňového řádu se zajišťovací příkaz v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxtelným „již“ okamžikem jeho vydání.
Oznámením rozhodnutí se pro účely daňového řádu rozumí v souladu s § 101 odst. 6 daňového řádu doručení rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xyl učiněn úkon k doručení zajišťovacího příkazu.
Správce daně je sice povinen pokusit se o zajišťovacím příkazu vyrozumět daňový subjekt a sepsat o tox xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 písm. g) - daňový sklad, § 8 - vznik daňové povinnosti, § 19 - podmíněné osvobození od daně, § 20a - způxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxštění daně z piva.
Související předpisy:
§ 173 daňového řádu, - § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, - vyhláška č. 370/2003 Sb.
Evropské právní předpisy:
čl. 16 a 18 Směrnice.
Zajixxxxx xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 21
U vybraných výrobků, které se nachází v režimu podxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx výrobky v průběhy dopravy v režimu podmíněného osvobození od daně. Rovněž u vybraných výrobků osvobozených od daně, které jsou dopravovány od plátce k xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výpočet výše zajištění daně a následné sledování, zda je daň zajištěna v odpovídající výši. Rovněž stanoví postup pro možnost snížení zajištění daně čx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxků.
K odst. 1 až 4
Zajištění daně použije správce daně na úhradu daně, jestliže není daň zaplacena v zákonné lhůtě její splatnosti. Zároxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xe jedná pouze o bankovní záruku. Jak vyplývá z důvodové zprávy k novele, oproti stavu platnému do 31. prosince 2012 nedošlo k věcné změně.
Novela účinnx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xůže být zajištění daně poskytnuto nejen bankou (tj. bankou, zahraniční bankou, spořitelním a úvěrním družstvem), ale i jiným subjektem, nahradila baxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxící či nevyhovující. Toto své rozhodnutí pak musí náležitě odůvodnit.
V případě, že byla daň zajištěna složením či převodem finančních prostředků nx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xormou ručení, zašle správce daně výzvu k zaplacení na vědomí i ručiteli. Jestliže není daň a její příslušenství dlužníkem zaplacena ani na základě výzvxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxípadě zajištění daně formou ručení stanoví vyhláška č. 313/2005 Sb., o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxí, že ručitel ručí za všechny již existující nedoplatky na spotřební dani nebo za nedoplatky na spotřební dani, které teprve vzniknou, a to až do 16. dne kxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxx xx x xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx0 000 Kč). Na rozdíl od daňových skladů na jiné vybrané výrobky platí tento maximální limit u daňových skladů na minerální oleje i na případy, kdy je daň zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxální limity, musí být daň zajištěna jen ve výši těchto limitů.
Částka zajištění daně se rovněž může odchýlit od této kalkulace v případě, že správce danx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxo skladu odesílaných,
b)
množství vybraných výrobků vyrobených v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně,
c)
množství vybraných výxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňového skladu, a to jak do režimu volného daňového oběhu, tak v režimu podmíněného osvobození od daně, jelikož i tato doprava musí být „zajištěna“, a k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxvacímu období, na které se zajištění daně poskytuje. Do této částky je nutno zahrnout vybrané výrobky odeslané ve volném daňovém oběhu, tak v režimu podxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsp. zjištěná částka zajištění daně musí být porovnána s hodnotou jedné dvanáctiny výše daňové povinnosti, která vznikla ve smyslu § 8 z titulu výroby vyxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxištění daně poskytuje (tj. nejedná se o výši daně, kterou měl provozovatel přiznat a zaplatit, ale o výši daňové povinnosti, která dle § 8 vzniká výrobou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxl se přičte k množství vybraných výrobků, u kterých má být zajištěna daň.
S tímto součtem se porovná množství naskladňovaných vybraných výrobků v režixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxházející kalendářní rok. Nejedná se však o 1/12 z veškerých vybraných výrobků přijatých na daňový sklad v režimu podmíněného osvobození od daně za předxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxí vybraných výrobků skutečně umístěných v daňovém skladu v „okamžiku“ výpočtu zajištění daně. Zákon totiž stanoví, že tento poslední krok při výpočtu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxovací období, v němž se zajištění daně poskytuje.
Novela účinná k 1. lednu 2015 upřesnila, že je nutno zohlednit i vybrané výrobky, které byly provozovxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu podmíněného osvobození od daně).
A jestliže je toto množství vyšší než výše uvedený součet, vzniklý kladný rozdíl se opět přičte k množství vybxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxí daně vypočítáno, se pak konkrétní postup výpočtu bude lišit mezi výrobním daňovým skladem a daňovým skladem, kde je zboží „pouze“ skladováno.
U daňoxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx by měly být vyskladněny za zdaňovací období (takto zjištěný odhad zajištění daně nesmí být nižší než 1/12 výše daně, která připadala na vybrané výrobkyx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxskytuje). xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje, které jsou v tomto zdaňovacím období umístěny x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxlad v režimu podmíněného osvobození od daně za předcházející kalendářní rok, základna pro výpočet množství vybraných výrobků, z kterých se zjišťuje txxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxového skladu je tedy samozřejmě při výpočtu výše zajištění daně ještě nutno zohlednit výši daňové povinnosti z titulu výroby vybraných výrobků. V praxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného osvobození od daně, ale většina vybraných výrobků zůstala uskladněna v daňovém skladu a vybrané výrobky budou vyskladněny teprve v budouxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxjištění daně relativně neadekvátní, přičemž lze očekávat, že vyrobené vybrané výrobky budou vyskladněny a provozovateli daňového skladu vznikne poxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxst vyplývající z výroby vybraných výrobků.
U výrobního daňového skladu rovněž může vzniknout situace, že zboží, které vstupuje do daňového skladu, jxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxí při výpočtu výše zajištění daně.
Ve výrobních daňových skladech samozřejmě může docházet k postupnému zpracování vstupních surovin, tj. v daňovém xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxípadech je nutno při výpočtu částky zajištění daně zohlednit daňovou povinnost vyplývající z obou výrob.
Při kalkulaci výše zajištění daně je nutno zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxmi pro jednotlivé druhy vybraných výrobků (například minerální oleje určené pro zvláštní účely, jejichž vlastníkem je stát, viz komentář k § 58; líh urxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxem k tomu, že výše zajištění daně musí odpovídat níže uvedené kalkulaci „v každém okamžiku“ a provozovatel daňového skladu je povinen sledovat, zda zajxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxotlivými zdaňovacími obdobími.
K odst. 7
V případě nově založeného daňového skladu, kdy ještě nejsou k dispozici údaje nezbytné prx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxjištění daně odpovídat očekávané daňové povinnosti. Stále však i v tomto případě platí, že nebude-li správce daně souhlasit s navrženou výší zajištěnx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, může být výše zajištění daně odvozena od očekávané daňové povinnosti nebo postupem uvedeným v odstavci 6 jen s tím rozdílem, že časové období, z kteréhx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxání, zda výše zajištění daně odpovídá skutečné daňové povinnosti. Rozhodným obdobím je jakékoli 3měsíční období, které je porovnáváno s 3násobkem měxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxebních daních č. 575/2006 Sb. V důvodové zprávě k této úpravě je uvedeno:
Dnes provozovatel daňoveho skladu doplňuje zajištěni daně, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x x
xxxx
x x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxu, že někteři provozovatele daňovych skladů nebo opravněni přijemci přijimaji vybrane vyrobky v takovem množstvi, aby skutečna vyše daně převyšovalx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxsou kryty zajištěnim daně. Tato situace se bude řešit tim, že porovnani skutečne vyše daně, kterou je třeba zajistit, s poskytnutym zajištěnim daně se bxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xorovnávat dvě následující veličiny:
a)
součet skutečné výše daňové povinnosti vzniklé provozovateli daňového skladu z titulu výroby vybraných výxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jejich uvedením do volného daňového oběhu za tři po sobě jdoucí zdaňovací období,
b)
součet 3/12 výše daňové povinnosti, která vznikla z titulu výrobx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxází k porovnání stejných údajů, což je způsobeno tím, že částku budoucí výše daně, kterou bude muset provozovatel daňového skladu zajistit, je závislá xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxto ustanovení jasně uvedeno, je nutno brát do úvahy opět „jen“ vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození.
Vycházeje ze způsobu kalkulace, proxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe pak provozovatel daňového skladu povinen do 10 dnů ode dne zjištění odpovídajícím způsobem zvýšit zajištění daně. Nesplnění této povinnosti může véxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Povinnost sledovat, zda výše zajištění daně odpovídá skutečnosti, nemx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxx xx
V situaci, kdy naopak poskytnuté zajištění daně převyxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxý dle sídla provozovatele daňového skladu), prostřednictvím celního úřadu místně příslušného daňovému skladu o snížení zajištění daně.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xorovnávanými v odst. 10, Pro účely snížení zajištění daně jsou porovnávány následující veličiny:
a)
součet skutečné výše daňové povinnosti vzniklx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxd, které nevstupují do výroby, za 3 po sobě jdoucí zdaňovací období,
b)
zajištění daně ve 3 po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích.
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xoto snížení daně má odlišné právní účinky než snížení zajištění daně dle odst. 11.
Jestliže byla daň zajištěna složením nebo převodem finančních prosxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, na rozdíl od stavu platného do 31. prosince 2012, vrácení přeplatku tím, že provozovatel daňového skladu nemá nedoplatek na dani u správce daně, příp. xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxdná se o speciální ustanovení vůči daňovému řádu, jelikož v souladu s § 155 daňového řádu se vratitelný přeplatek vrací pouze na žádost daňového subjektxx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxhrazuje slovem „postoupena“. Důvodem je fakt, že doručování je institutem, který daňový řád používá pro seznámení adresátů s písemností. Nelze jej texx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xx xx
Provozovatel daňového skladu může požádat správce daně o snížení zajištění daně nebo o upuštěxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxhoto povolení. Po dobu platnosti povolení není provozovatel povinen sledovat výši zajištění daně dle § 9.
Žadatel musí:
a)
prokázat daňovou spolexxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxcovat s celními orgány.
Způsob prokázání prvních čtyř podmínek je stanoven vyhláškou č. 370/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxí od jeho poskytnutí přiloženy minimálně následující dokumenty:
a)
doklad o tom, že žadatel nemá nedoplatek evidovaný daňovým úřadem ani nedoplatex xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxsti starší více než 30 kalendářních dnů),
b)
daňová přiznání žadatele podaná v průběhu roku, ve kterém byla žádost podána, a v průběhu 2 let předcházejxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxictví, a to za poslední 2 účetní období, která předcházela účetnímu období, v němž byla žádost správci daně doručena.
Jestliže nejsou součástí účetxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x)
přehled uzavřených leasingových smluv,
d)
přehled majetku zatíženého zástavním právem,
e)
bankovní reference,
f)
přehled pojistných smlux x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Na základě výše uvedených dokladů provede správce daně analýzu posuzující základní poměrové ukazatele, kxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxt svým závazkům.
Jestliže by však došlo v průběhu platnosti povolení ke změně skutečností předložených správci daně, je provozovatel daňového skladx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxré povolení vydalo. Správce daně na základě poskytnutých údajů může změnit nebo zrušit své rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od jeho pxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxce před ukončením doby platnosti současného povolení požádat o vydání nového povolení.
K odst. 17
xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxatele daňového skladu použije i pro oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků. Na oprávněného příjemce pro opakované přijímánx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x x x xxx xxxx x x xx pro pivo a v § 116a pro tabákové výrobky.
Související ustanovení:
§ 3 písm. d) - podmíněné osvobozenx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, § 21a - povolení ručitele, § 58 - zajištění daně z minerálních olejů, § 77 - zxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx x xx xxxxxice.
Povolení ručitele
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xaně ručením.
K odst. 1, 2, 5, 6 a 7
Ručitelem může být jen fyzická osoba s místem pobytu na území České republiky nebo právnická osoba, která splňuje všexxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa) ani zaměstnancem nebo zaměstnavatelem dlužníka,
b)
není osobou, která vlastní, kontroluje nebo má přímo, či nepřímo v držení 5 % nebo více hodnoty xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Správce daně je oprávněn požadovat následující dokumenty týkající se osoby, která by měla být rxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tento doklad nesmí být v den podání žádosti starší více než 30 kalendářních dnů),
b)
daňová přxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxu a závazcích a přehled o příjmech a výdajích žadatele účtujícího v soustavě jednoduchého účetnictví, a to za poslední 2 účetní období, která předcházexx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úrokových sazeb, přehled uzavřených leasingových smluv, přehled majetku zatíženého zástavním právem, bankovní reference přehled pojistných smlux x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Stejně tak může správce daně povolení ručit odejmout.
K odst. 3 a 4
V případě, že má být daň v daňovém skladu zajištěna ručením, uvede osoba, který přexxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxce daně, které rozhoduje o návrhu na vydání povolení provozovat daňový sklad, posoudí i navržený způsob zajištění daně. Jestliže správce daně shledá, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxx být zajištěna ručením i v případě přepravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně. Pro tyto účely může být využito i zajištění daně pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxného osvobození od daně.
Jestliže zajištění daně na daňový sklad není využito pro účely zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmínxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xdeslání.
K odst. 8
Rozhodnutí o odejmutí povolení zajištění daně ručením při provozování daňového skladu se doručuje provozovateli daňového sklaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxlení provozovat daňový sklad.
K odst. 9
Rozhodnutí o odejmutí povolení zajištění daně ručením pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného oxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxný účinek.
Jestliže není zajištění daně poskytnuto jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxrávy i územním finančním orgánům oznámit celnímu orgánu, který vydal povolení k ručení, skutečnosti svědčící o neschopnosti nebo nevůli ručitele plnxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 písm. f) - daňový sklad, § 8 - vznik daňové povinnostix x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxenou daň, § 21 - zajištění daně.
Evropské právní předpisy:
čl. 16 a 18 Směrnice.
Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraxxxx xxxxxxx
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxxxí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mimo daňový sklad lze požádat o povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků v režimx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx).
Novela účinná k 1. lednu 2015 změnila koncepci pro vydávání povolení dle tohoto zákona tak, že obecné podmínky stejné pro všechny typy povolení (pxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxkované přijímání vybraných výrobků, povolení oprávněného příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků) jsou nově vymezeny v § 43a až 43q. V parxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch výrobků.
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxny do 31. července 2015.
Základní podmínkou pro přijímání vybraných výrobků oprávněným příjemcem je povolení, které nabylo právní moci. Povolení xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxje situace, kdy je dosavadní povolení nahrazeno novým povolením. V toto případě lze nové povolení využívat již od okamžiku jeho oznámení (doručení), axx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Návrh na vydání povolení lze podat pouze na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí České republiky nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárnxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 odst. i) - oprávněný příjemce, § 20a - způsoby zajištění daně, § 20b - zvláštní ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pro opakované přijímání vybraných výrobků, § 22b - zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední, § 23 - oprávněný příjemce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxázové přijetí vybraných výrobků, § 23c - zánik povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23d - použití zajištění daně v případě zániku povoxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxolehlivost, § 43e - prokazování bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h - postup k odstranění pochybností v údajích v návrxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxní povolení na žádost, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti související se zruxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxopské právní předpisy:
Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxěna i podmínka zajištění daně, která se použije i pro oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků. Pro stanovení zajištění daně u oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxije úprava maximálního limitu zajištění daně zakotvená v § 58 odst. 1 pro minerální oleje, v § 77 odst. 1 a 2 pro líh, v § 90 pro pivo a v § 116a pro tabákové výroxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 odstx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx x zajištění daně, § 21a - povolení ručitele, § 22 - oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, § 22b - zrušení povolení pro opakované pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23b - povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23c - zánik povolení pro jednorázové přijetí vybxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxvrh na vydání povolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokazování bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomicxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxací povinnost držitele povolení, § 43k - změna povolení, § 43l - zrušení povolení na žádost, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení pxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xániku povolení
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí vybraných výrobků z moci úřední
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 22b
Důvody pro zrušení povolxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxnávání činnosti, jež je předmětem příslušného povolení, a to po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Komentované ustanovení již nepřipouští mxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Pokud dojde ke zrušení povolení z moci úředxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí. Do 31. prosince 2015 platila, na rozdíl od obdobného ustanovení pro povolení k provozování daňového skladu tato blokační lhůta jak pro případy zrušexx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xjednotila úpravu povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků a povolení k provozování daňového skladu (viz komentář k § 20 odst. 3) a počínaje txxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xěsíce nepřijímal vybrané výrobky.
Z textace zákona lze zřejmě dovodit i fakt, že blokační lhůta se vztahuje na jakékoli povolení pro opakované přijíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xpůsoby zajištění daně, § 20b - zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, § 21 - zajištění daně, § 21a - povolení rxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxných výrobků, § 23 - oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23a - podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybranxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxtí zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 43a - povolovací řízení, § 43b - návrh na vydání povolení, § 43c x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení, § 43i - rozhodnutí o návrhu na vydání povolení, § 43j - oznamovací povinnost držitele povoxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxní, § 43p - povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení, § 43q - použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení
Souvisexxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
Odst. 1 až 2
Rovněž oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků může tyto výrobky přijmxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xovolení pro jednorázové přijímání, obsahuje komentované ustanovení blokační lhůtu pro podání dalšího návrhu na vydání povolení pro jednorázové přixxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxaném Ministerstvem financí České republiky nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání shodné s tímto tiskopisxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 odst. i) - oprávněný příjemce, § 20a - způsoby zajištění daně, § 20b - zvláštní ustanovení o zajixxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx - další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků, § 22b - zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z mxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, § 23c - zánik povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23d - použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h - postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení, § 43i - rozxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxšení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení, § 4xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxopské právní předpisy:
Podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxnorázové přijetí vybraných výrobků. Touto podmínkou je zajištění daně v plné výši daně odpovídající vybraným výrobkům, na které je povolení pro jednoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxvce daně.
Na rozdíl od ostatních typů povolení dle tohoto zákona zřejmě nemusí být splněny obecné podmínky pro vydání povolení uvedené v § 43c. Tomu svxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxzení (srovnej například § 19a nebo 22a) nehovoří o „další“ podmínce pro vydání povolení, ale pouze o podmínce pro vydání povolení.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 odsxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx - zajištění daně, § 21a - povolení ručitele, § 22 - oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, § 22a - další podmínka pro vydání povolxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxmce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23b - povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23c - zánik povolení pro jednorázové přijxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x 43b - návrh na vydání povolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokazování bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xznamovací povinnost držitele povolení, § 43k - změna povolení, § 43l - zrušení povolení na žádost, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxí nebo zániku povolení
Související předpisy:
Evropské právní předpisy:
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx017
K § 23b
Jestliže žadatel o vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podá návrh na vydání tohoto povolení a zajistí daň (viz komexxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vady. Má-li návrh vady, pro které není způsobilý k projednání, nebo vady, pro které nemůže mít předpokládané účinky, vyzve správce daně žadatele, aby oxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx o správnosti a úplnosti tohoto návrhu.
Vydané povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků omezuje určitý maximální objem (množství) vybraxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x0b - zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, § 21 - zajištění daně, § 21a - povolení ručitele, § 22 - oprávněný pxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných výrobků, § 23a - podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23c - zánik povolení pro jednorázové přijetí vybrxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxrh na vydání povolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokazování bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomickx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxcí povinnost držitele povolení, § 43k - změna povolení, § 43l - zrušení povolení na žádost, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení poxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxniku povolení
Související předpisy:
Evropské právní předpisy:
Zánik povolení pro jednoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xex specialis
k obecné úpravě zániku povolení zakotvené v § 43o. Platnost vydaného povolení je omezena na dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci daného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxno.
Související ustanovení:
§ 3 písm. d) - podmíněné osvxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nestanovenou daň, § 21 - zajištění daně, § 21a - povolení ručitele, § 22 - oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, § 22a - další podxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, § 23 - oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23a - podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, § 43a - povolovací řízení, § 43b - návrh na vydání povolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokazování bezúhoxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxí o návrhu na vydání povolení, § 43j - oznamovací povinnost držitele povolení, § 43k - změna povolení, § 43l - zrušení povolení na žádost, § 43m - zrušení poxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxžití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení
Související předpisy:
Evropské právní předpisy:
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 23d
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxx xe vztahu k vymezení okamžiku zániku zajištění. Ustanovení 23d stanovuje za den zániku zajištění den splatnosti zajištěné daně a ke stejnému okamžiku jx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdobí, ve kterém došlo k jednorázovému přijetí vybraných výrobků oprávněným příjemcem a jejich uvedení do volného daňového oběhu, a to s výjimkou daně z xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx x xx tak vracen „automaticky“ bez žádosti v termínu 5 pracovních dnů ode dne splatnosti daně.
Související ustanovení:
§ 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 odst. i) - oprávněný příjemce, § 20a - způsxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxtele, § 22 - oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, § 22a - další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybranýcx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh výrobků, § 23a - podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23b - povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xovolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokazování bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h - postup k odstranění pochybnosxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti související se zrušením nebo zánikem povxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Evropské právní předpisy:
Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém úzexx xxxxx xxxxxxxxx
xxxvní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 24
Tento paragraf vymezuje obecné podmínky pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně po daňovém území České republiky, x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxěnu elektronických průvodních dokladů, tzv. EMCS (Excise Movement and Control System). Tento systém na rozdíl od původního systému založeného na papxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxbliky může být zahájena pouze z daňového skladu provozovatelem tohoto daňového skladu (viz komentář k § 19) nebo v místě dovozu oprávněným odesílatelex xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxo režimu volný oběh mimo daňový sklad a „odeslané“ oprávněným odesílatelem. Za „místo dovozu“ se v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b) Směrnice rozumí „místxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xýt toto zboží dopraveno do daňového skladu na území České republiky, do místa vývozu na území České republiky nebo místa přímého dodání na území České rexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxení od daně může realizovat pouze oprávněný odesílatel [jak vyplývá i z čl. 17 odst. 1 písm. b) Směrnice], koliduje toto ustanovení s vymezením oprávněnxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx do
daňového skladu, oprávněnému příjemci v jiném členském státě, do místa vývozu v jiném členském státě nebo příjemci v jiném členském státě.
Nicméně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxxxxx
xx xxxxx xřímého dodání nelze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat vybrané výrobky pro ozbrojené síly členských států Organizace Severoatlantixxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx. 1 písm. d)].
Kromě výše uvedených typů dopravy lze v souladu s § 58a dopravovat v režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje z jedné části dxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx x 1. lednu 2013 doplnila nový odst. 2 a vymezila v něm povinnost provozovatele přijímajícího daňového skladu poskytnout správci daně seznam míst příméhx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxit tuto oznamovací povinnost minimálně 3 dny před zahájením dopravy v režimu podmíněného osvobození.
K odst. 3
Z důvodu doplnění nového odstavce 2 noxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ze kterého jsou vybrané výrobky odesílány, nebo oprávněným odesílatelem v případě dovozu vybraných výrobků poskytnuto zajištění daně.
Zajištěnx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxt a zaplatit v případě, že by k okamžiku započetí dopravy byly vybrané výrobky propuštěny do volného daňového oběhu s výjimkou dopravy zkapalněných ropxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxnána a zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů (viz komentář k § 58 odst. 3).
Naopak, zajištění daně se nevyžaduje při dopravě v rexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx benzinů uvedených v § 45 odst. 1 písm. a), které nejsou určeny k přímému použití, nabízeny k prodeji nebo používány k pohonu motorů nebo pro výrobu tepla,
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxo výrobu tepla a na které se zároveň vztahuje režim podmíněného osvobození od daně podle § 59 odst. 1,
c)
doprava minerálních olejů produktovodem.
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxného skladu (viz komentář k § 21), a to se souhlasem místně příslušného celního úřadu. Jestliže zajištění daně pro provozování daňového skladu není v doxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxskytnout dodatečné zajištění daně.
Oprávněný odesílatel musí být v souladu s § 3 písm. k) provozovatelem daňového skladu na území České republiky. Jxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v předcházejícím odstavci.
Jestliže oprávněný odesílatel odesílá vybrané výrobky do místa výxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xo ke každé dopravě zvlášť. Zajištění daně musí být v tomto případě poskytnuto převodem nebo složením finančních prostředků na depozitní účet pro zajišxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xrovozovatele odesílajícího daňového skladu nebo oprávněného odesílatele udělit souhlas s tím, aby zajištění daně poskytl dopravce, provozovatel pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxaných výrobků písemně souhlasí.
K odst. 4
Zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození může zajistit také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího daňové skladu nebo oprávněný odesílatel o tento způsob zajištění požádají,
b)
místně příslušný celní úřad udělí souhlas,
c)
daná osoba (dopraxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x xxxxx 1 písm. d) odpovídá za daň v každém případě také právnická nebo fyzická osoba, která se na porušení režimu podmíněného osvobození od daně při přepravě poxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okamžik zahájení dopravy v režimu podmíněného osvobození od daně. Doprava vybraných výrobků z daňového skladu je zahájena v okamžiku, kdy vybrané výrxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
V případě dopravy v režimu podmíněného osvobození od daně z místa dovozu je doprava zahájena v okamžiku propuštění vybraných výxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxx xxxxx před propuštěním zboží do celního režimu volného oběhu musí oprávněný odesílatel odeslat správci daně, který rozhoduje o propuštění vybraných výrobxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzeno, že by bylo nutné vybrané výrobky po propuštění do celního režimu volný oběh uvést do volného daňového oběhu.
K odst. 6
Tento odstavec vyxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxého společenství se doprava v režimu podmíněného osvobození považuje za ukončenou okamžikem, kdy výstupní pohraniční celní úřad potvrdí elektronicxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxém skladu, musí provozovatel tohoto daňového skladu zapsat přijaté vybrané výrobky do evidence daňového skladu a umístit je bezodkladně v daňovém sklxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxány do daňového skladu, musí provozovatel tohoto daňového skladu zapsat přijaté vybrané výrobky do evidence daňového skladu.
K odst. 7
Správce daně, kterému bylo poskytnuto zajištění daně, musx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v režimu podmíněného osvobození od daně.
K odst. 8
V souladu s tímto ustanovením může provozovatel daňového skladu nebo oprávněný příjemce xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxní lze změnit v případě, kdy zboží bylo primárně odesláno do daňového skladu nebo do místa vývozu. Toto ustanovení tak nepřipouští změnu dopravy u výrobxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
Česká republika se rozhodla nevyužít možnost, kterou poskytuje čl. 23 Směrnice, a to umožnit rozdělení dopravy „energetických produktů“ v režimu pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobků (viz komentář k odst. 7), ale nelze vybrané výrobky přepravované jako jedna zásilka rozdělit.
Související ustanovení:
§ 3 písm. b) - dovoz, § 3 písm. c) - vývoz, § 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxoby zajištění daně, § 20b - zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, § 21 - zajištění daně, § 21a - povolení rxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27a - elektronický průvodnx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xežimu podmíněného osvobození od daně, § 27c - nedostupnost elektronického systému při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu poxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xd daně, § 27e - nedostupnost elektronického systému při vývozu, § 27f - náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobozexx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx4/15 BP Europa SE - ukončení přepravy v režimu podmíněného osvobození od daně:
(32) Dále vzhledem k tomu, že spotřební daň je daní ze spotřeby určitého zxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi k této dani stanoven tak, aby mohlo být přesně určeno množství dotčeného zboží. Vzhledem k tomuto cíli musí být čl. 20 odst. 2 této směrnice, který uvádíx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xodléhajícího spotřební dani, vykládán v tom smyslu, že je třeba mít za to, k převzetí zboží došlo v okamžiku, kdy posledně uvedený může přesně zjistit mnxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxdléhajícím spotřební dani dorazí na místo určení, aniž by zatím příjemce mohl určit skutečně dodané množství zboží, vznikla by daňová povinnost v rozpxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx uvedeno v předchozím bodě. V takové situaci, jako je situace ve věci v původním řízení, tedy nelze mít za to, že k převzetí dotčeného zboží došlo před úplnxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxe 2008/118 vyžaduje, aby v okamžiku ukončení přepravy umístil do daňového skladu veškeré zboží podléhající spotřební dani, které je přepravováno v rexxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxím přepravy, chtěl vztáhnout ukončení přepravy k okamžiku, kdy skladovatel skutečně přijal dotčené zboží a kdy jeho množství mohlo být za účelem jeho zxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xýt vykládán v tom smyslu, že přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně je v takové situaci, jako je situace vx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xrostředku konstatoval, že ve srovnání s množstvím, které mu mělo být dodáno, určité množství tohoto zboží chybí.
Doprava vybraných výroxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xymezuje tyto podmínky pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození mezi členskými státy. Ustanovení § 24 vymezuje obecné podmínky pxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxnu elektronických průvodních dokladů, tzv. EMCS.
K odst. 1
Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození mezi členskými státy může býx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxář k § 3 písm. k)].
V případě dopravy z místa dovozu se musí jednat o dovážené vybrané výrobky propuštěné na území daného členského státu do celního režixx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kde se zboží nachází v okamžiku, kdy je propuštěno do volného oběhu v souladu s čl. 79 nařízení (EHS) 2913/92“.
Vybrané výrobky v režimu podmíněného osxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxém státě,
c)
do místa vývozu v jiném členském státě,
d)
ozbrojeným silám členských států NATO v jiném členském státě, osobám požívajícím výsad a imuxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxavy v jiném členském státě s odkazem na čl. 12 Směrnice].
K odst. 2
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxx xxxinnost provozovatele přijímajícího daňového skladu a oprávněného příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxl přijímajícího daňového skladu a oprávněný příjemce musí splnit tuto oznamovací povinnost minimálně 3 pracovní dny před zahájením dopravy v režimu pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxtanovení specifikuje podmínky pro odeslání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně z místa dovozu na daňovém území České republikyx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdu na území České republiky. Tato podmínka vyplývá i ze samotné definice oprávněného odesílatele uvedené v § 3 písm. k).
xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od správce daně, který propouští dovážené vybrané výrobky do celního režimu volného oběhu referenční kód (viz komentář k § 26 odst. 4). V případě, že oprxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx za neplnění těchto povinností, neposkytne tento správce daně následně referenční kód, resp. souhlas se zahájením dopravy v režimu podmíněného osvobxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xoci rozhodnutí o uložení pokuty.
K odst. 4
Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy z daňovéhx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxlem daňového skladu, ze kterého jsou vybrané výrobky odesílány, nebo oprávněným odesílatelem v případě dovozu vybraných výrobků poskytnuto zajištěxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobků, a to za následujících podmínek:
a)
provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel o tento způsob zajištění požádají,
xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxto způsobem zajištění souhlasí.
xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxrané výrobky propuštěny do volného daňového oběhu s výjimkou dopravy minerálních olejů produktovodem Českou republikou a jiným členským státem výhrxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx zákona, která nabyla účinnosti 29. července 2015 a která z tohoto ustanovení vyňala přímý odkaz na § 58, odst. 5, písm. b) zákona.
Zajištění daně musí bxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxva zahájena v daňovém skladu, lze pro zajištění dopravy v režimu podmíněného osvobození použít zajištění daně pro provozování samotného skladu (viz kxxxxxxx x x xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. nepokrývá daň připadající na množství vybraných výrobků dopravovaných (vyskladňovaných), musí provozovatel daňového skladu poskytnout dodatečxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do jiného členského státu, nemůže oprávněný provozovatel využít zajištění daně pro provozování daňového skladu. Oprávněný odesílatel musí poskytnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo složením finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně.
Daň se považuje za zajištěnou ode dne připsání přísxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xoprava vybraných výrobků z daňového skladu je zahájena v okamžiku, kdy vybrané výrobky fyzicky opustí daňový sklad.
V případě dopravy v režimu podmíxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxesíláno do daňového skladu nebo oprávněnému příjemci v jiném členském státě nebo do místa vývozu v jiném členském státě, musí mít k okamžiku propuštění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zboží do celního režimu volného oběhu musí oprávněný odesílatel odeslat na celní úřad, který rozhoduje o propuštění vybraných výrobků do celního režixx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx systém pro přijímání elektronických průvodních dokladů nedostupný, může provozovatel daňového skladu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxány s dokladem, který obsahuje stejné údaje jako návrh elektronického průvodního dokladu,
b)
před zahájením dopravy o této skutečnosti uvědomí sprxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxt elektronického systému nese odpovědnost.
Jestliže mají být vybrané výrobky odeslány ozbrojeným silám členských států NATO v jiném členském stáxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxm o osvobození od daně.
K odst. 6
Tento odstavec vymezuje okamžik, kdy se doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně pxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxkem, kdy výstupní pohraniční celní úřad potvrdí elektronický průvodní doklad, tj. kdy potvrdí výstup vybraných výrobků z území Evropské unie.
Jestxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxrobky do evidence daňového skladu a umístit je bezodkladně v daňovém skladu.
Jestliže je příjemcem vybraných výrobků provozovatel daňového skladux xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxté vybrané výrobky do evidence daňového skladu.
K odst. 7
xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxení od daně mimo přijímající daňový sklad.
V souladu s tímto ustanovením může být doprava vybraných výrobků z daňového skladu umístěného v jiném členxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo daňový sklad (tj. vybrané výrobky budou přepraveny do místa mimo daňový sklad, a v tomto místě může/musí být i ukončen režim podmíněného osvobozenx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků přijímat tyto výrobky v místě přímého dodání, je možnost dodání do místa přímého dodání pouze u oprávněnéxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxmžiku, kdy odesílatel prokáže, že byly splněny podmínky přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.
K odst. 9
V soulxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxal v režimu podmíněného osvobození od daně do daňového skladu, oprávněnému příjemci nebo do místa vývozu v jiném členském státě.
K odst. 10
Čxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxíněného osvobození od daně. Sice lze změnit v průběhu dopravy v režimu podmíněného osvobození od daně místo určení nebo příjemce vybraných výrobků (vix xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. b) - dovoz, § 3 písm. c) - vývoz, § 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 písm. f) - daňový sklad, § 3 písm. j) - oprávněný odesílatxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxěného osvobození od daně na daňovém území České republiky, § 26 - návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v rexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xsvobození od daně, § 27a - elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27b - elektrxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxvy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27d - nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy vybraxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxbraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 58 - zajištění daně z minerálních olejů.
Evropské právní předpisy:
čl. 17 až 20 Směrnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak uvádí bod 9 odůvodnění směrnice 2008/118, která se odvíjí od množství zboží nabízeného ke spotřebě, musí být okamžik vzniku daňové povinnosti k téxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xřeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně je ukončena v okamžiku, kdy příjemce převzal dodávku zboží podléxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxví zboží, které skutečně přijal.
(33) Pokud by mělo být převzetí zboží považováno za uskutečněné v okamžiku, kdy dopravní prostředek se zbožím podléhxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky souvisejícími se samotnou povahou dotčené daně, která předpokládá přesnou znalost množství zboží propuštěného ke spotřebě, jak bylo uvedxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxkládkou tohoto zboží z dopravního prostředku.
(34) Kromě toho unijní normotvůrce tím, že po provozovateli skladu v čl. 16 odst. 2 písm. d) směrnice 200xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s podmíněným osvobozením od daně, a zanesl je do své evidence, a dále tím, že stanoví, že tyto materiální a účetní operace se časově shodují s ukončením přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxvání do evidence skladu přesně zjištěno.
(35) Za těchto podmínek je třeba odpovědět na druhou otázku tak, že čl. 20 odst. 2 směrnice 2008/118 musí být vyxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxi v původním řízení, ukončena podle tohoto ustanovení v okamžiku, kdy příjemce tohoto zboží na konci úplné vykládky dotčeného zboží z dopravního prostxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxní změně ve způsobu vystavování průvodních daňových dokladů. Tento paragraf vymezuje postup pro vystavení návrhu elektronického průvodního dokladxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxzení od daně. Paragrafy 27c až 27f pak stanoví postup pro případ, že elektronický systém je nedostupný.
K odst. 1
Všechny typy dopravy vybraných výroxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxř k § 25 odst. 1) musí probíhat pouze s elektronickým dokladem s výjimkou následujících případů:
a)
elektronický systém pro přijímání elektronickýcx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxé republiky (viz komentář k § 100),
c)
doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně pro ozbrojené síly členských států NATO [viz xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x
Návrh elektronického průvodního dxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxný odesílatel, a to pomocí elektronického systému.
Náležitosti elektronického průvodního dokladu jsou vymezeny v tabulce 1 přílohy I prováděcího xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Provozovatel odesílajícího daňového skladu zašle návrh elektronického průvodního dokladx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxo dokladu pomocí elektronického systému celnímu úřadu, který propouští dovážené vybrané výrobky do celního režimu volný oběh.
Vzhledem k tomu, že dxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxy z místa dovozu vybraných výrobků návrh průvodního dokladu zasílat pokud možno ještě před propuštěním zboží do celního režimu volný oběh.
x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxmto dokladu uvedeno jako den odeslání daných vybraných výrobků.
K odst. 4
xxxrava v režimu podmíněného osvobození může být zahájena až po obdržení referenčního kódu (viz komentář k § 25 odst. 4). Referenční kód přidělí a sdělí bezxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxního dokladu, jestliže jsou splněny následující podmínky:
a)
návrh elektronického průvodního dokladu nevykazuje vady,
b)
je zajištěna daň (viz xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x x x x xx xxxxx xxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxktronického průvodního dokladu neúplným nebo v něm uvedené údaje nesprávnými, uvědomí o tom bezodkladně provozovatele odesílajícího daňového sklaxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uváděné údaje odpovídají skutečnosti.
Z tohoto ustanovení to sice nevyplývá zcela jasně, ale jsme toho názoru, že správce daně může tuto fyzickou konxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxi návrhu elektronického průvodního dokladu jsou specifikovány v tabulce 1 přílohy I prováděcího nařízení Komise. Náležitosti jsou jednotné pro všecxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xx xxxx xxxxxxxř k § 41) přesouvá z tohoto paragrafu do odst. 7 oprávnění orgánu nařídit před zahájením dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, x x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxištění daně, § 24 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky, § 25 - doprava vybraných výrobxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27a - elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvoxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho systému při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27d - nedostupnost elektronického systéxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 58 - zajištění daně z minerálních olejů.
Evropské právní xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxem dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xelních úřadů v pozici správců daně při procesování elektronických průvodních dokladů při zahájení a v průběhu dopravy vybraných výrobků v režimu podmxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxození od daně. Rovněž stanoví postup pro zrušení elektronického průvodního dokladu a změnu příjemce či místa určení v průběhu dopravy v režimu podmíněxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x
V tomto odstavci je vymezen postup správců daně pro následující typy dopravy vybraných výrobků v režimx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xo daňového skladu umístěného v jiném členském státě,
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxa vybraných výrobků oprávněným odesílatelem z místa dovozu na daňovém území České republiky do daňového skladu umístěného v jiném členském státě,
d)
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
doprava vybraných výrobků z daňového skladu umístěného na daňovém území České republiky do daňového skladu umístěného v jiném členském státě do místx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě do místa přímého dodání,
g)
doprava vybraných výrobků oprávněným odesílatelem z místa dovozu na daňovém území České republiky daňovému skladx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxské republiky oprávněnému příjemci v jiném členském státě do místa přímého dodání,
i)
doprava vybraných výrobků z daňového skladu umístěného na daňxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxa vybraných výrobků oprávněným odesílatelem z místa dovozu na daňovém území České republiky „příjemcům“ v jiných členských státech s výjimkou ozbrojxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
V těchto případech správce daně odešle elektronický průvodní doklad příslušným orgánům jiného státu, ve kterém má být doprava ukončena, a to bexxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvce daně „pouze“ sdělí referenční kód přidělený tomuto dokladu a související dopravě.
V tomto odstavci je dále vymezen postup správců daně pro následující typy dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození na území Českx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxmí České republiky,
b)
doprava vybraných výrobků z daňového skladu umístěného na daňovém území České republiky jinému daňovému skladu umístěnému nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtěného na území České republiky,
d)
doprava vybraných výrobků z místa dovozu na daňovém území České republiky do daňového skladu umístěného na území xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx v elektronickém průvodním dokladu uveden jako příjemce, a to bezodkladně poté, co ověří správnost a platnost údajů v tomto dokladu. Provozovateli odexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxvě.
K odst. 2
V tomto odstavci je vymezen postup českých celních úřadů pro následující typy dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobozexx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxpubliky,
b)
doprava vybraných výrobků z daňového skladu umístěného v jiném členském státě oprávněnému příjemci na daňovém území České republiky,
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xepubliky,
d)
doprava vybraných výrobků od oprávněného odesílatele z jiného členského státu oprávněnému příjemci na daňovém území České republikyx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx republiky do místa přímého dodání,
f)
doprava vybraných výrobků z daňového skladu umístěného v jiném členském státě oprávněnému příjemci na daňovéx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxového skladu umístěného na daňovém území České republiky do místa přímého dodání,
h)
doprava vybraných výrobků od oprávněného odesílatele z jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxtěného v jiném členském státě osobám požívajícím výsad a imunit (viz komentář k § 15),
j)
doprava vybraných výrobků od oprávněného odesílatele z jinéxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xbdržet elektronický průvodní doklad od příslušného orgánu jiného členského státu. Správce daně odešle tento doklad příjemci uvedenému na tomto doklxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, kde je místně příslušným jiný celní úřad, odešle tento doklad i tomuto místně příslušnému celnímu úřadu.
Odst. x
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxrava vybraných výrobků z daňového skladu umístěného na daňovém území České republiky do místa vývozu vybraných výrobků,
b)
doprava vybraných výrobxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x 25, ve kterém se specifikují podmínky pro dopravu zboží v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy, nicméně vzhledem k samotné textaxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z daňového území České republiky do jiného členského státu, kde budou navrženy do režimu vývozu, zašle český místně příslušný celní úřad elektronický xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Jestliže mají být vybrané výrobky přepraveny z daňového území České rxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xprávnost a platnost údajů v tomto dokladu, příslušným orgánům daného členského státu.
Jestliže mají být vybrané výrobky vyvezeny přímo z daňového úzxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxkladně poté, co ověří správnost a platnost údajů v tomto dokladu, celnímu úřadu, který rozhoduje o propuštění vybraných výrobků do režimu vývozu. Tentx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxlený tomuto dokladu a související dopravě.
K odst. 4
V tomto odstavci je vymezen postup českých celních úřadů pro následující typy dopravy vybranýcx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xtátě do místa vývozu vybraných výrobků na daňovém území České republiky,
b)
doprava vybraných výrobků od oprávněného odesílatele z jiného členskéhx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xěl správce daně, kterým je místně příslušný celní úřad obdržet elektronický průvodní doklad od příslušného orgánu jiného členského státu. Správce daxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxradila slovo „odešle“ slovem „předá“. Důvodová zpráva k novele odůvodňuje tuto změnu tím, že „pojem „předá“ v sobě zahrnuje více způsobů komunikace mexx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxat stejně jako doposavad. Je pouze vyloučena nutnost odesílat určité doklady pokud je zároveň možnost je dopravit orgánu jinou formou než odesláním, nxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxílajícího daňového skladu nebo oprávněný příjemce musí odeslat správci daně, jsou tyto osoby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxeným referenčním kódem, který obdržely od místně příslušného celního úřadu (viz komentář k § 26 odst. 4).
Osoba, která fyzicky dopravuje vybrané výroxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlad může být provozovatelem odesílajícího daňového skladu zrušen, jestliže vybrané výrobky, které mají být předmětem dopravy v režimu podmíněného oxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xrčení (viz odst. 7).
Elektronický daňový doklad může být zrušen oprávněným odesílatelem, jestliže vybrané výrobky, které mají být předmětem dopraxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo místo určení.
Návrh zprávy o zrušení elektronického průvodního dokladu musí obsahovat náležitosti uvedené v tabulce 2 přílohy I prováděcího nxxxxxxx xxxxxxx
Příslušný orgán členského státu odeslání ověří elektronicky údaje uvedené v této zprávě, podobně jakou u návrhu elektronického průvodního doklxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo oprávněného odesílatele. Rovněž zašle zprávu o zrušení příslušným orgánům v členském státě určení, které zašlou tuto zprávu příjemci.
K odst. 7
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxejně tak může učinit oprávněný odesílatel. Možnost změnit příjemce nebo místo určení nelze využít v případě dopravy vybraných výrobků v režimu podmínxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xměnu příjemce nebo místa určení nemůže udělat provozovatel odesílajícího daňového skladu ani oprávněný odesílatel, jestliže zajištění daně poskytxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel zašlou tuto zprávu o změně místx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o změně místa určení datum a čas ověření, pořadové číslo a vyrozumí o tom odesílatele. Zároveň tento správce daně zaktualizuje původní elektronický spxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkého průvodního dokladu. Jestliže došlo ke změně členského státu určení, zašle správce daně zprávu o změně místa určení i příslušným orgánům členskéhx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxm elektronickém správním dokladu o změně místa určení a použijí k tomu „oznámení o změně místa určení“, které obsahuje náležitosti uvedené v tabulce 4 pxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxlou příslušné orgány členského státu odeslání zprávu o změně místa určení příslušným orgánům členského státu určení uvedeným v původním elektronickxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxtu, vyrozumí příslušné orgány daného členského státu příjemce uvedeného v původním elektronickém správním dokladu o změně místa určení a použijí k toxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 píxxx xx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxní daně, § 24 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky, § 25 - doprava vybraných výrobků v rxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xežimu podmíněného osvobození od daně, § 27a - elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození ox xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxmu při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27d - nedostupnost elektronického systému při ukxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xoklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.
Evropské právní předpisy:
čl. 21 Směrnice; čl. 5 Nařízení; rozhoxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 27a
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 1. dubnu 2010 vloženy nové paragrafy 27a až 27f. S výjimkou odst. 7 jsou v tomto paragrafu vymezeny postupy pro ukončení dopravy vybraných výrobků v režixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro plátce, zbývající odstavce stanoví postup pro správce daně.
K odst. 1
Postup uvedený v tomto odstavci se aplikuje vždy, kdy jsou vybrané výrobky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxí České republiky, a to jak v případě, kdy doprava bude probíhat pouze na území České republiky, tak v případě že vybrané výrobky budou dopraveny z jiného xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky (viz komentář k odstavci 2) a pro osoby požívající výsad a imunit (viz komentář k odst. 3).
Provozovatel daňového skladu a oprávněný příjemcx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xznámení o přijetí vybraných výrobků. Doprava je v souladu s čl. 20 odst. 2 Směrnice ukončena v okamžiku, kdy příjemce převzal dodávku vybraných výrobkůx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxx xx xxxto oznámení uvedeny ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy, s výjimkou nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení [viz komentář k § 3 xxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxů zjištěné na základě měření příjemce je vyšší než množství uvedené v elektronickém průvodním dokladu). Nicméně, jak vyplývá z náležitostí oznámení o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xviz komentář k § 15). Postup se využije na vybrané výrobky dopravované z jiných členských států.
Tito příjemci jsou povinni do 5 pracovních dnů po ukončení dopravy v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků. Kromě tohoto oznámení musí příjemci předložit tomuto správci daně zároveň osvědčení o osvobození od spotřební daně.
Místní příslušnost spxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxíslušným správce daně vykonávající působnost na území hlavního města Prahy.
I tito příjemci musí na oznámení o přijetí vybraných výrobků uvést ztráxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxé množství.
K odst. 3
Postup uvedený v tomto odstavci se aplikuje na dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně pro ozbrojené xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxsm. d)]. Postup se využije jak na vybrané výrobky dopravované z jiných členských států, tak na vybrané výrobky přepravované v režimu podmíněného osvobxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxzení od daně, tj. od okamžiku jejich převzetí, předložit správci daně vykonávajícímu působnost na území hlavního města Prahy osvědčení o osvobození ox xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x x
Tento odstavec stanoví postup pro správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxo osvobození od daně obdržet pomocí elektronického systému oznámení o přijetí vybraných výrobků (v případě, že příjemcem je osoba požívající výsad a ixxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxad příjemce, aby ve stanovené lhůtě tyto nedostatky odstranil. Pokud správce daně neshledá vady v tomto oznámení, potvrdí příjemci, že byly splněny poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxm uvedeným v odst. 1 a 2.
Tento správce daně musí rovněž odeslat toto oznámení příslušným orgánům jiného členského státu odeslání (viz komentář k odst. xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxést fyzickou kontrolu, zda údaje uvedené v oznámení odpovídají skutečnosti.
K odst. 6
x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxy byly v režimu podmíněného osvobození od daně přepraveny z jiného členského státu, zašle správce daně oznámení o přijetí vybraných výrobků příslušnýx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xomentář k odst. 4).
Jestliže jsou příjemcem ozbrojené síly členských států NATO (s výjimkou ozbrojených sil České republiky), které se nachází na daňxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx odstavec se týká jako jediný z celého paragrafu dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně zahájené v České republice, tj. z daňxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxem dodání do daňového skladu, oprávněnému příjemci nebo „příjemcům“ v jiném členském státě.
Správce daně, kterým je místně příslušný úřad dle místa odeslání, by měl obdržet od příslušných orgánů jiného čxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xýrobků.
K odst. 8
V případě dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, která probíhá pouze na daňovém území České republikyx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vybraných výrobků přímo odesílateli vybraných výrobků.
Související ustanovení:
§ 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 písm. f) - daňový sklad, § 3 písm. j) - oprávněný odesílatel, § 11 odst. 1 písm. d) - osvoxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xaňovém území České republiky, § 25 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy, § 26 - návrh elektronickxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27b - elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněnéhx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxzení od daně, § 27d - nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27e - nedxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxopské právní předpisy:
čl. 24 Směrnice; čl. 7 Nařízení; rozhodnutí EP a Rady 1152/2003/ES.
Elektronické doklady při vývozu vybranýcx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxximu podmíněného osvobození ukončenou vývozem zboží z daňového území Evropské unie. Jednotlivé odstavce tohoto paragrafu jsou členěny dle charakterx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxém státě a ukončenou výstupem zboží z daňového území Evropského společenství na daňovém území České republiky.
Pohraniční celní úřad vyhotoví potvxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy do režimu vývozu.
Celní úřad, který propustil vybrané výrobky do režimu vývozu, ověří správnost a platnost údajů uvedených v tomto potvrzení. Pokux xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxní úřad musí v tomto oznámení uvést i ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy, s výjimkou nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení [vxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xe doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně zahájena na daňovém území České republiky a ukončena vývozem těchto vybraných výrxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxtronického systému oznámení o vývozu vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství.
Tento celní úřad zašle obdržené oznámení odesílxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxnou pouze na daňovém území České republiky.
Pohraniční celní úřad vyhotoví potvrzení o výstupu vybraných výrobků z daňového území EU. Tento pohranixxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxá vady v tomto potvrzení, zašle oznámení o vývozu vybraných výrobků odesílateli vybraných výrobků.
Tento celní úřad musí v tomto oznámení uvést i ztrxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxé a neodvratitelné události [viz komentář k § 3 písm. s)].
Související ustanovení:
§ 3 xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xodmíněné osvobození od daně, § 21 - zajištění daně, § 24 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České repxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxký průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27c - nedostupnost elektronického systému při zxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27e - nedostupnost elektronického systému při vývozu, § 27f - náhradní doklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx
Nedostupnost elektronického systému při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxaci dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození pro situaci, kdy přístupové komunikační prostředky správce daně (celního úřadu) k elexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx
x xxxxx x xx x
Jestlixx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbků dodržet následující postup:
a)
odesílatel vyhotoví doklad, který obsahuje stejné údaje jako návrh elektronického průvodního dokladu, a zajisxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxíněným osvobozením od cla“,
b)
b) odesílatel před zahájením dopravy uvědomí správce daně (v případě zahájení přepravy z daňového skladu je to celní úxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxe uvedeného dokladu,
c)
c) odesílatel informuje správce daně o důvodech nedostupnosti elektronického systému, jestliže je nedostupnost zapříčinxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxx xx obdržení souhlasu správce daně zahájit dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.
Pro zahájení dopravy je nutno rovněž spxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
Jestliže se odesílatel rozhodne v průběhu dopravy zxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx obnovena dostupnost elektronického systému, musí odesílatel postupovat dle pravidel xxxxxxxxx x xxxxx x xx xx
x xxxxx x xx x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxení dopravy k obnovení dostupnosti elektronického systému, odesílatel je povinen bezodkladně odeslat správci daně návrh elektronického průvodníhx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, přidělí mu referenční kód a sdělí jej odesílateli. V okamžiku sdělení referenčního kódu odesílateli nahrazuje elektronický průvodní doklad původnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxcem prostřednictvím elektronického systému.
K odst. 6
Jestliže je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození zahájena za použití xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxbu 10 let ode dne zahájení dopravy.
Tato povinnost platí nehledě na to, zda v průběhu dopravy byl elektronický systém zpřístupněn a návrh elektronickxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x
Jestlxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xprávci daně ještě před jejím uskutečněním.
Zatímco xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhnik podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní“ jako jsou dálnopis, telefax, apod., novela účinná k 1. lednu 2013 stanovila, že tutx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Jestliže poté, co odesílatel sdělí celnímu úřadu tímto „náhradním“ způsobem změnu příjemce nebo místa ukončení dopravy, dojde k obnovení dostupnxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x odst. 8
xxxxx xxxxxxec definuje, co se pro účely dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně rozumí „nedostupností elektronického systému“. Jednax xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxostupnost elektronického systému způsobena na straně odesílatele. V tomto druhém případě je odesílatel povinen před zahájením dopravy informovat sxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxsílatel, § 11 odst. 1 písm. d) - osvobození od daně, § 19 - podmíněné osvobození od daně, § 21 - zajištění daně, § 24 - doprava vybraných výrobků v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxými státy, § 26 - návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27 - elekxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27b - elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxobození od daně, § 27e - nedostupnost elektronického systému při vývozu, § 27f - náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxní dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxtce, kterému jsou dopravovány vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně, i pro správce daně, při nedostupnosti elektronického systémux xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxravu:
a)
doprava pro ozbrojené síly členských států NATO na území České republiky [viz komentář k § 11 odst. 1 písm. d)],
b)
doprava do místa vývozu na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxůže předložit pomocí elektronického systému oznámení o přijetí vybraných výrobků, jelikož je elektronický systém v místě přijetí výrobků nedostupnx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxci daně místně příslušnému přijetí vybraných výrobků bezodkladně po přijetí vybraných výrobků doklad obsahující stejné údaje jako toto oznámení. Texxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xsvobozením od daně“.
Zákon nevymezuje, co se rozumí pojmem „bezodkladně“, nicméně z odst. 2 nepřímo vyplývá, že by příjemce měl tento doklad předložxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkladu musí příjemce bezodkladně po obnovení dostupnosti elektronického systému předložit oznámení o přijetí vybraných výrobků (viz komentář k odstx xxx
x xxxxx x
V souladu s tímto ustanovením správce daně místně příslušný místu přijetí vybraných výrobků zašle kopii „záložního“ dokladx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mu do konce dne, kdy byly vybrané výrobky přijaty, příjemce nezašle prostřednictvím elektronického systému (předpokládá se obnovení dostupnosti elxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí“ doklad o přijetí vybraných výrobků ten samý den, kdy přijme vybrané výrobky, a správce daně bude povinen ho odeslat výše uvedeným osobám, jestliže nexxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xicméně řeší situaci, kdy nebyly naplněny podmínky odst. 2 a správce daně místně příslušný místu přijetí obdržel do konce pracovního dne v návaznosti na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xostupuje dle odst. 4.
Tento odstavec i pro tento případ stanoví, že správce daně odešle „záložní“ doklad o přijetí vybraných výrobků příslušným orgánxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Jaxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přijetí vybraných výrobků.
Jestliže správce daně obdrží toto oznámení do konce dne, kdy byly vybrané výrobky přijaty (doprava ukončena), správce daxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxenském státě nebo přímo českému odesílateli.
Jestliže toto oznámení obdrží až následující den nebo později, odešle správce daně nejdříve „záložní“ xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxůvodního dokladu a rovněž odešle toto oznámení příslušnému orgánu odeslání v jiném členském státě nebo přímo českému odesílateli.
Související ustxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxní od daně, § 19 - podmíněné osvobození od daně, § 21 - zajištění daně, § 24 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxůvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27 - elektronický průvodní doklad při zahájení doxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27b x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxní dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27e - nedostupnost elektronického systému při vývozu, § 27f - xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxení.
Nedostupnost elektronického systému při vývozu
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxému při dopravě vybraných výrobků vyvážených z daňového území České republiky. Výjimku představuje odst. 3, který se aplikuje na dopravu z daňového úzxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xterý propustil vybrané výrobky do režimu vývozu, neobdržel elektronický průvodní doklad s přiděleným referenčním číslem, a tento celní úřad z tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé potvrzuje, že doprava byla ukončena.
Další postup tohoto celního úřadu je popsán v následujících odstavcích tohoto paragrafu.
K odst. 2
Jestlixx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxadem ve vztahu ke konkrétní dopravě, není schopen vyhotovit oznámení do konce dne, kdy vybrané výrobky opustily daňové území Evropské unie, odešle tenxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobky přepraveny v režimu podmíněného osvobození od daně do České republiky z jiného členského státu) nebo přímo odesílateli vybraných výrobků (jexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxním celním úřadem ve vztahu ke konkrétní dopravě, není schopen vyhotovit oznámení do konce dne, kdy obdržel potvrzení o výstupu vybraných výrobků od poxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxání (jestliže byly vybrané výrobky přepraveny v režimu podmíněného osvobození od daně do České republiky z jiného členského státu) nebo přímo odesílaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxiže by nedostupnost elektronického systému byla odstraněna, musí celní úřady postupovat dle § 27b (viz komentář k odst. 4). To znamená, že nehledě na tox xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o vývozu vybraných výrobků, či nikoli, musí zaslat po zprovoznění elektronického systému oznámení o vývozu vybraných výrobků (viz komentář k § 27b).
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xy celní úřad odeslal prostřednictvím elektronického systému samotné oznámení o vývozu vybraných výrobků do konce dne, kdy vybrané výrobky opustily dxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxvec se jako jediný v tomto paragrafu vztahuje k přepravě vybraných výrobků směřující z České republiky, tj. přepravě z daňového skladu umístěného na daxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Správce daně příslušný místu odeslání vybraných výrobků by měl od celního úřadu jiného členského stxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní o vývozu vybraných výrobků z daňového území Evropské unie. Kopii tohoto dokladu předá správce daně odesílateli.
K odst. 4
Jakmile je elektronickx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxní úřad, který propustil vybrané výrobky do režimu vývozu, odešle oznámení o vývozu vybraných výrobků atd.).
K odst. 5
Toto ustanovení počítá se sitxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxzu vybraných výrobků a zašle jej příslušným orgánům členského státu odeslání nebo odesílateli na daňovém území České republiky (jestliže doprava bylx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. d) - podmíněné osvobození od daně, § 3 písm. f) - daňový sklad, § 3 písm. j) - oprávněný odesílatel, § 11 odst. 1 píxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní od daně na daňovém území České republiky, § 25 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy, § 26 - návrh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27a - elektronický průvodní doklad při ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxému při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27d - nedostupnost elektronického systému při uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxo osvobození od daně.
Evropské právní předpisy:
čl. 27 Směrnice; čl. 8 Nařízení.
Náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.7.2017
K § 27f
Tento paragraf vymezuje postup pro situaci, kdy příjemce vybraných výrobků nemůže předložit oznámení o přijetí vybraných vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxrobků v režimu podmíněného osvobození od daně směřující do daňového skladu nebo oprávněnému příjemci na daňovém území České republiky včetně dopravy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxzejících § 27a až 27e je na zvážení správce daně, kterým je celní úřadu příslušný místu odeslání vybraných výrobků, který obdrží náhradní doklad o přijexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx
x xxxxx x x x
Příjemce je povinen předložit správci daně, kterým je celní úřad místně příslušný místu přijetí vybraných výroxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xeshledá na tomto dokladu vady, zašle tento doklad příslušným orgánům členského státu odeslání nebo v případě dopravy v tuzemsku celnímu úřadu místně pxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Pokxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxenského státu, uzná tento doklad, ukončí dopravu v elektronickém systému.
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxštění daně, § 24 - doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky, § 25 - doprava vybraných výrobkx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxů v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27 - elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27c - nedostupnost elektronického systému při zahájenx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, 27e - nedostupnost elektronického systému při vývozu.
Evropské právní předpisy:
xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 28
V tomto ustanovení jsou specifikovány podmínky, za kterých se režim podxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xlátce daně je v souladu s § 4 odst. 1 písm. d) osoba, která poskytla zajištění daně při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxšení tohoto režimu podílela, pokud si byla tohoto porušení vědoma nebo pokud lze důvodně předpokládat, že si ho vědoma být měla.
K odst. 1 a 2
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxození není ve stanoveném termínu řádně ukončena.
Toto ustanovení se vztahuje na vnitrostátní i na intrakomunitární dopravu vybraných výrobků.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxý odesílateli bezodkladně informován:
a)
nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení [viz komentář k § 3 písm. r)],
b)
technicky zdůvodněné skutečxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxem ztrát.
K odst. 3
Jestliže dojde k porušení režimu podmíněného osvobození od daně, jsou vybrané výrobky, u kterých k porušení dojde, považovány zx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxíněného osvobození u dopravy vybraných výrobků probíhající pouze na daňovém území České republiky,
b)
se zjistí, že k porušení režimu podmíněného oxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxském státě zjištěno na daňovém území České republiky, ale není možno stanovit, kde k porušení došlo, nebo
d)
bylo zjištěno porušení režimu podmíněnéxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxovém území České republiky.
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxěného osvobození od daně a o vzniku povinnosti daň zaplatit a přiznat na daňovém území České republiky příslušnému orgánu členského státu, ve kterém byxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxšení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy zjištěno.
K této otázce se rovněž vyjádřilo i GŘC, a to v informaci č. j. 662-4/2014-900000-xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxence 2014. GŘC uvedlo:
„9. Dle ustanovení článku 7 odst. 1 Směrnice daňová povinnost ke spotřební dani vzniká okamžikem propuštění ke spotřebě a v člensxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xodléhající spotřební dani opustí režim s podmíněným osvobozením od daně, včetně neoprávněného opuštění. Dle článku 10 odst. 1 Směrnice, pokud v průběxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxo zboží ke spotřebě podle čl. 7 odst. 2 písm. a), nastává xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xpotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně zjištěna nesrovnalost, která má za následek propuštění tohoto zboží ke spotřebě podle čl. 7 odsxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Z výše uvedeného plyne, že pokud ke ztrátě vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození dojde nebo bude zjištěna na daňovém území xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxněného osvobození dojde nebo bude zjištěna na daňovém území jiného členského státu a není možné určit, kde k nesrovnalosti došlo, daň bude přiznána a zaxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxkého státu, došlo k ní na daňovém území České republiky (např. vlak byl vypraven z České republiky a bez zastávky dorazil na území jiného členského státux xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxmí jiného členského státu zjištěno, že došlo k poškození nákladu, ale případná ztráta je pouze odhadnuta, nikoli však exaktně zjištěna, vzniká povinnxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxěné ztrátě skutečně došlo).“
K odst. 7 a 8
Znění původního odst. 7 bylo k 1. dubnu 2010 rozděleno na dopravu probíhající pouze na daňovém území České xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xdstavce stanoví, že doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození by měla být obecně ukončena do 4 měsíců ode dne svého zahájení.
V obou případech je odesílajíxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemá potvrzení o tom, že byly dodány na místo určení nebo že vystoupily z daňového území Evropské unie.
Jestliže ani ve lhůtě 4 měsíců ode dne zahájení dxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxě není u vybraných výrobků určených pro vývoz potvrzeno celním úřadem, kterým byly vybrané výrobky propuštěny do režimu vývozu, že tyto vybrané výrobkx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe, kdy u dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně z daňového území České republiky do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxy dodány na místo určení, ale k porušení režimu podmíněného osvobození od daně došlo mimo daňové území České republiky. V tomto případě totiž povinnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Tento odstavec poskytuje osobě, která poskytxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxx správce daně uvědomí, na to, aby prokázala, že doprava byla řádně ukončena nebo že došlo k porušení režimu na území jiného členského státu. Jestliže v téxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xtanovené lhůtě neprokáže, že doprava byla řádně ukončena nebo že k porušení režimu podmíněného osvobození došlo mimo daňové území České republiky, poxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného osvobození uplatnit nárok na vrácení daně, která byla zaplacena v České republice z důvodu porušení režimu podmíněného osvobození, jestxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxněného osvobození od daně došlo v jiném členském státě a daň byla v tomto členském státě zaplacena.
Nárok na vrácení daně musí být uplatněn v rámci daňxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Vratitelný přeplatek musí správce daně vrátit bez žádosti do 30 dnů px xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x) - podmíněné osvobození od daně, § 3 písm. r) - ztráta, § 4 odst. 1 písm. d) - plátce, § 9 odst. 3 písm. f) - vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, § 14 - xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxch výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy, § 49 odst. 15 - osvobození od daně z minerálních olejů, § 71 odst. 2 - osvobozenx xx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xx xxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxbrané výrobky byly v rozporu s dokumenty AAD „stočeny“ na českém území a nikdy nedorazily na Slovensko do místa určení. Tímto okamžikem došlo k propuštěxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx x) směrnice. K tomuto okamžiku nastala povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit. Co se týče určení osoby povinné k dani, popsané skutečnosti zjevně naxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxnosti ...“). Z čl. 20 odst. 1 směrnice plyne, že osobou povinnou je stěžovatelka jakožto osoba, která poskytla zajištění daně, přičemž daň dluží v České xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxění dávalo jakýkoliv prostor k úvahám, v čí moci vybrané výrobky fakticky byly. Stěžovatelčině námitce týkající se určení okamžiku převzetí vybranýcx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xednání, na němž se stěžovatelka nepodílela - vyloučit odpovědnost stěžovatelky za zaplacení daně tak, jak to učinil Evropský soudní dvůr v rozsudcích xxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xvora ze dne 12. ledna 2006, spojené věci C-354/03, C-355/03 a C-484/03, Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd a
Bond
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Teleos plc a další; ze dne 11. května 2006, C-384/04, Federation of Technological Industries; ze dne 21. června 2012, ve spojených věcech C-80/11 a C-1xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x přidané hodnoty a možnosti uložení povinnosti zaplatit daň subjektu, který nebyl podvodu účasten. Jelikož jsou principy v těchto rozsudcích podobnéx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxx xxxxovatelem a žalovaným je sporné, zda se závěry vyslovené Soudním dvorem vztahují pouze k úpravě daně z přidané hodnoty nebo zda se jedná o obecnější závěrx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxebních daní ospravedlňuje odchýlení se od výše uvedených závěrů Soudního dvora. Nejvyšší správní soud se po důkladné úvaze přiklonil k závěru, že v tomxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxovatel, že stát v daném případě nenese žádnou spoluúčast za důsledky daňového podvodu a že rozdělení rizika v případě daňového podvodu je v režimu směrnxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxpce zakotvené ve směrnici a skutečnosti, že směrnice nepovažuje za liberační důvod prokázání „náležité péče“. Při hledání osoby zodpovědné za zaplacxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxziko podvodu konkrétním subjektům, aniž by jejich případnou odpovědnost jakkoliv vázala na splnění či nesplnění podmínky náležité péče a uskutečněnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxRC [2012] UKFTT 371 (TC), body 127-128].
-
(38) Nejvyšší správní soud se proto ztotožnil se závěrem městského soudu, že v daném případě byla s ohledem nx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxh, zjevně zavádí objektivní odpovědnost osoby, která poskytla zajištění daně podle čl. 15 odst. 3 směrnice, za veškeré ztráty vybraných výrobků nehlexx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx and Chancery Chamber, Butlers Ship Stores Ltd v Revenue and Customs Commissioners, [2013] UKUT 0564 (TCC), zejm. body 31 a 32]. Pro uplatnění závěrů plxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xřeba zodpovědět, proto je, zda byly ve stěžovatelčině případě naplněny podmínky liberace podle čl. 14 odst. 1 směrnice a v § 28 odst. 2 zákona o spotřebníxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxbozením od daně, které lze připsat nepředvídatelné události nebo vyšší moci a které zjistí orgány daného členského státu.“ Zákon o spotřebních daních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xorušení režimu podmíněného osvobození od daně.“ Stěžovatelka v kasační stížnosti tvrdila, že v tomto případě bylo porušení režimu podmíněného osvobxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xprávně uvedl městský soud, výklad pojmu „nepředvídatelná událost nebo vyšší moci“ obsaženého v čl. 14 odst. 1 směrnice podal Evropský soudní dvůr v rozxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxektive unijního práva [stanovisko generální advokátky J. Kokott ze dne 18. července 2007, C-314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR), bxx xxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrá spočívá v neobvyklých událostech nezávislých na vůli hospodářského subjektu, a subjektivní složku, která spočívá v povinnosti dotčeného subjektx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxR, bod 24 a tam uvedená
judikatura
). Městský soud správně zhodnotil, že situaci v nyní projednávané věci nelze podřadit pod pojem vyšší moc nebo nepředvxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxka v citovaném stanovisku, kritérium vyšší moci nelze zaměňovat s mnohem širším pojmem nedostatku zavinění. Daňovému právu je totiž zavinění cizí (box xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx12 analyzovaná ve světle obecných zásad unijního práva, zejména zásad právní jistoty a proporcionality, musí být vykládána v tom smyslu, že brání takoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xástek odpovídajících peněžitým sankcím uloženým v důsledku protiprávního jednání při přepravě výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od spotřebxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x na jejímž základě je oprávněný skladovatel určen za solidárně odpovědného za zaplacení uvedených částek, a to i tehdy, jestliže tento skladovatel podxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxadě kterého by na ně mohlo být nahlíženo jako na jeho zmocněnce.
(31) Pro zodpovězení této otázky je třeba bez dalšího uvést, že ze systematiky směrnice xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxhybu výrobků podléhajících spotřební dani a nacházejících se v režimu s podmíněným osvobozením.
(32) Jak uvedl generální advokát v bodech 34 až 36 svéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podléhajících spotřební dani a nacházejících se v režimu s podmíněným osvobozením, a tento skladovatel je v důsledku toho xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxedené dani. Tato odpovědnost je tak objektivní a spočívá nikoliv na prokázaném nebo předpokládaném pochybení skladovatele, ale na jeho účasti na hospxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně zpochybněna.
(34) Je však třeba se zabývat otázkou, zda směrnice 92/12 umožňuje členským státům rovněž stanovit solidární odpovědnost oprávněxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxženou otázku odpovědět, že směrnice 92/12 analyzovaná ve světle obecných zásad unijního práva, zejména zásad právní jistoty a proporcionality, musí xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx za solidárně odpovědného za zaplacení částek odpovídajících peněžitým sankcím uloženým v důsledku protiprávního jednání při přepravě výrobků v režxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxže být nahlíženo jako na jeho zmocněnce - na jejímž základě může být oprávněný skladovatel uznán za solidárně odpovědného za zaplacení uvedených částexx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxxx skladovatel podle vnitrostátního práva nebyl v okamžiku spáchání protiprávního jednání majitelem uvedeného zboží ani neměl smluvní vztah k jeho pacxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xx
xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xčely článku 10 směrnice 2008/118 definuje odstavec 6 tohoto článku „nesrovnalost“ jako situaci, která nastala během přepravy zboží podléhajícího spxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx této přepravy zboží nebyla ukončena v souladu s čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice.
(43) Toto zjištění chybějícího množství při dodání zboží podléhajícíxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a jehož přeprava tedy nebyla ukončena v souladu s čl. 20 odst. 2 směrnice 2008/118. Tato situace tedy představuje nesrovnalost ve smyslu čl. 10 odst. 6 téxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxřebě, jak je předpokládá čl. 7 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice.
(44) V tomto kontextu, pokud takové vnitrostátní ustanovení provádějící čl. 10 odst. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého zboží ke spotřebě, nemůže takové opomenutí bránit použití tohoto vnitrostátního ustanovení při zjištění manka, které nezbytně implikuje takové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxt nastala během přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xvůli níž tato přeprava nebo část této přepravy zboží podléhajícího spotřební dani nebyla ukončena v souladu s čl. 20 odst. 2 této směrnice. Článek 10 odsxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxkají pouze části přepravy.
(53) Cílem článku 10 směrnice 2008/118 je stanovit pravidla pro určení členského státu, v němž zboží podléhající spotřebnx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa během přepravy. Vzhledem k tomu cíli není zde nic, co by umožňovalo dospět k závěru, že unijní normotvůrce přijetím odstavce 4 tohoto článku, který se txxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxtavcem pouze na případ, kdy na místo určení nedorazilo celé množství zboží přepravovaného v režimu s podmíněným osvobozením od daně.
(54) Vzhledem k vxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxech, kdy na místo určení nedorazilo celé množství zboží přepravovaného v režimu s podmíněným osvobozením od daně, nýbrž i v případech, kdy na místo určexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xměrnice 92/12 nebrání právní úpravě členského státu, která vylučuje vrácení částky zaplacené za odebrání daňového značení, které tento členský stát xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxě, pokud tyto výrobky byly odcizeny v jiném členském státě, což mělo za následek povinnost zaplatit spotřební daň v tomto jiném členském státě, a pokud nxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx x xx xxxxnice.
Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
Tento paragraf vymezuje postup osoby, která přijímá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K 1. dubnu 2010 byly doplněny nové odst. 6 až 10, které především stanoví postup pro „tranzitní“ dopravu vybraných výrobků přes daňové území České repxxxxxxx
x xxxxx x xx xx x
Každá osoba je povinna se před přijetím vybraných výrobků uvedených do volného oběhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xřepravovaných vybraných výrobků a poskytnout zajištění daně. Povinnost registrace stačí splnit pouze před prvním odběrem, povinnost informovat o mxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Daň musí býx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxlice. Výjimku představují zkapalněné ropné plyny, u kterých musí být daň (nehledě na účel použití těchto výrobků) zajištěna vždy ve výši daně, která by xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxí účet celního úřadu. Tato výjimka platí i přesto, že novela účinná k 29. červenci 2016 vypustila z komentovaného ustanovení odkaz na § 60 odst. 13.
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxnčení dopravy musí daná osoba podat daňové přiznání a zaplatit daň. Plátce daně vykáže
relevantní
daň v řádném daňovém přiznání za zdaňovací období, vx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxadě, že daná osoba splnila všechny výše uvedené podmínky, tj.:
a)
a) zaregistrovala se před odběrem u správce daně,
b)
oznámila před odběrem vybranxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxá osoba některou z těchto podmínek nesplní, musí podat daňové přiznání a zaplatit daň následující pracovní den po přijetí vybraných výrobků.
Daň mxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xnů ode dne připsání daně na určený účet správce daně.
Když není daň zaplacena včas, použije správce daněcelní úřad na její úhradu poskytnuté zajištěnx xxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu z jiného členského státu.
K odst. 6
Jestliže dojde v průběhu dopravy vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu z jiného členského xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxho osvobození a došlo k porušení tohoto režimu. Je nutno aplikovat ustanovení § 28 odst. 4, 5, 10 a 11.
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxátu nebo znehodnocení [viz komentář k § 3 písm. r)]. V tomto případě správce daně uvolní zajištění daně do 5 pracovních dnů ode dne prokázání.
K odst. 7 až xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxbliky do dalšího členského státu. A rovněž na vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě a umístěné na palubě letadla při jxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxpravy ke ztrátě či znehodnocení těchto vybraných výrobků, nevznikají na daňovém území České republiky žádné povinnosti ve vztahu ke spotřební dani. Jxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx xxxxká povinnost přiznat a zaplatit daň v České republice, ledaže by bylo možno prokázat, že ke ztrátě a znehodnocení došlo mimo daňové území České republikxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxšný orgán členského státu, ve kterém má být doprava ukončena.
Jestliže v průběhu dopravy dojdx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx nevzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Správce daně informuje o této skutečnostipříslušný orgán členského státu, ve kterém má být doprava ukončexxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. k) - uvedení do volného daňoxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx § 21 - zajištění daně.
Evropské právní předpisy:
čl. 33 Směrnice.
Zjednodušený průvodní doklad
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxrá tyto vybrané výrobky ve volném oběhu z jiných členských států odebírá. V § 31 je pak popsán způsob vystavování zjednodušených průvodních dokladů a jexxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů zůstává nezměněn i po zavedení elektronického systému pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně (viz komentář k § xx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx x xxx
x xxxxx x xx x
xx daňovém území České republiky musí být vybrané výrobky propuštěné do volného daňového oběhu z jiného členského státu pro účely podnikání dopravovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí být schopná předložit tento doklad.
Stejné podmínky platí i pro dopravu vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky a dopravované přes území jiného členského státu zpět na daňové území České repuxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxt vhodná trasa stanovena. Lze předpokládat, že vhodnou trasou automaticky není vždy ta nejkratší trasa, nýbrž je nutno zohlednit způsob dopravy, techxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxednané 2stranné dohody s daným členským státem zatím není možná, jelikož takové dohody ještě nebyly uzavřeny.
K odst. 4
Jestliže jsou vybrané výrobxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkladně po jejich přijetí odeslat jedno potvrzené vyhotovení zjednodušeného průvodního dokladu.
Například pro účely vrácení daně v členském státě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Celní úřad je povinen na základě žádosti příjemce takové potvrzení vydat.
K odst. 5
Vzor zjednodušeného průvodního dokladu je obsažen v nařízení 3xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxho daňového oběhu, § 29 - doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání.
Evropské právxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xo jiného členského státu nebo přes území jiného členského státu pro účely podnikání
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xýrobků uvedených do volného daňového oběhu v České republice se zjednodušeným přepravním dokladem.
Dále je zde popsán postup pro vystavování zjednxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx xxxx xxxy do tohoto paragrafu doplněny odst. 6, 7 a 8. Tyto odstavce vymezují postup pro případ, že na daňovém území České republiky dojde v průběhu dopravy vybraxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xtrátě či znehodnocení došlo na daňovém území České republiky nebo není možné určit, kde ke ztrátě či znehodnocení došlo, vzniká z těchto vybraných výroxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xplikací tohoto ustanovení vzniká nelogická situace, kdy je daň z vybraných výrobků přiznána v České republice dvakrát.
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xiném členském státě, vzniká nárok na vrácení daně zaplacené podruhé na daňovém území České republiky.
Související ustanovení:
§ 3 písm. e) - osvobození od daně, § 3 písm. l) - uvedení do volného daňového oběhu, § 4 odst. 5 - množství pro xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobní spotřebu
Právnx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxém státě, které tam fyzická osoba nabyla pro osobní spotřebu a přepravila na daňové území České republiky anebo které si fyzická osoba nechala dopravit xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxa a přepravila na daňové území České republiky, jsou osvobozeny od daně za podmínky, že jsou určeny pro osobní spotřebu fyzické osoby.
Při posouzení této podmínky je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxa tyto hlavní skutečnosti. Jinak však má správce daně postupovat vždy podle konkrétního případu tak, aby bylo dosaženo základního cíle správy daně, tjx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxou uvedeny v § 32 odst. 2.
Jednou z hlavních podmínek je množství přepravovaných vybraných výrobků (viz komentář k odst. 4 a 5).
Pro tyto vybrané výrobky není nutné povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně (viz komentář k § 13 až 13c). xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se vyjádřil ESD a došel k následujícímu závěru:
Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. unora 1992 o obecne upravě, drženi, pohybu a sledovani vyrobků podlexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxdnim řizeni nabude jednotlivec nejednajici při vykonu sveho povolani a neusilujici o dosaženi zisku v prvnim členskem statě pro uspokojeni svych potřxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxavit do druheho členskeho statu na svůj učet přepravni společnosti usazenou v tomto druhem statě, použije se članek 7 teto směrnice, a nikoli jeji članex xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxenskem statě platci v souladu s jejim čl. 22 odst. 3.
(C-5/05 Joustra)
K otázce způsobu dopravy, která je rovněž jedním z kritérií, se vyjádřil ESD takxxx
xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve zněni směrnice Rady 92/108/EHS ze dne 14. prosince 1992, neumožňuje, aby topna nafta nabyta v jinem členskem statě jednotlivcem pro vlastni potřexx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xednotlivec uskutečňuje tuto dopravu.
(2) Doprava 3 000 l topne nafty ve třech nadržich běžně nazyvanych „velke nadrže pro volně ložene zboži“ naloženxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxnice 92/108.
(3) Članek 7 odst. 4 směrnice 92/12, ve zněni směrnice 92/108, nebrani tomu, aby pravni předpis xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxi nabyli sami a pro vlastni potřebu topnou naftu v jinem členskem statě, kde bylo toto zboži propuštěno pro domaci spotřebu, a kteři sami uvedene zboži přxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxebni daně a měli u sebe průvodni doklad, jakož i důkaz o zřizeni teto zaruky.
(C-330/05 Granberg)
K odst. 3
Od daně jsou osvobozeny i vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě, které fyzické osobx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxky se postupuje obdobně jako při určení, zda se jedná o vybrané výrobky určené pro osobní spotřebu ve smyslu odst. 1 a 2.
Jestliže se nebude jednat o drobnou zásilku neobchodního charakteru, má příjemce takto dopxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm (viz komentář k § 30).
K odst. 4 a 5
Jednou z hlavních skutečností, kterou musí celní úřad posoudit při určení, zda se jedná o vybrané výrobky určené prx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx považováno množství vybraných výrobků uvedených v § 4 odst. 5. To ale automaticky neznamená, že vybrané výrobky přepravované v množství nepřesahujícx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xři větším množství přepravovaných vybraných výrobků může celní úřad s přihlédnutím k dalším okolnostem konkrétního případu rozhodnout, že se ještě jxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
K této otázce se vyjádřil NSS v rozsudku 6 Afs 73/2014-86 takto:
(23)Pro konkretizaci množství xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxo ustanovení je konkrétně pro minerální oleje stanoveno, že „se za množství vybraných výrobků pro osobní spotřebu považuje množství, které nepřesahuxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvané v běžných nádržích (§ 63 odst. 2) zvýšené o 20 l.“ Krajský soud, jenž se ztotožnil s názorem žalovaného i celního úřadu, z uvedeného dovozuje, že pokux xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxuje v běžné nádrži (viz § 63 odst. 2 zákona o spotřebních daních). Nejvyšší správní soud však uvedený závěr považuje za nesprávný, neboť krajský soud směxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x spotřebních daních. Je nutné upozornit, že § 32 odst. 4 ve spojení s § 4 odst. 5 a § 63 odst. 2, ostatně stejně jako i § 32 odst. 5 zákona o spotřebních daních, rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xelze z konkretizovaného kritéria množství dovodit povolený, resp. nepovolený způsob dopravy.
(24)Ustanovení § 4 odst. 5 zákona o spotřebních danícx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako zdroj energie pro dopravované pracovní stroje či pro, klimatizační, chladírenská a jiná podobná zařízení instalovaná na něm či jím přepravovanáx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxot či zdroje energie pro přepravovaná doprovodná zařízení, považuje za množství pro osobní spotřebu. Pravidlo je to ve své podstatě jednoduché a logicxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxápění stacionárních objektů, tedy typicky u topné nafty, však zákonodárce žádné takovéto pomocné pravidlo jako u pohonných hmot pro motorové dopravnx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxebo pro osobní spotřebu), bude třeba zvážit všechny rozhodné okolnosti, a to zejména pomocí indikátorů demonstrativně vyjmenovaných v § 32 odst. 2 zákxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxovatele, neboť při aplikaci § 32 odst. 2 písm. d) zákona o spotřebních daních považovaly kritérium způsobu dopravy topného oleje přepravovaného mimo bxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xšak své závěry založily na nesprávné úvaze o § 32 odst. 4 ve spojení s § 4 odst. 5 a § 63 odst. 2 zákona o spotřebních daních, přičemž ovšem tato ustanovení se vxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(30)Výše uvedená unijní právní úprava vychází ve vztahu k soukromým osobám, které přepravují zboží podléhající spotřební dani pro vlastní potřebux x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx/ES a čl. 8 směrnice 92/12/EHS). Z této zásady mohly státy využít xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxtřeby v případě, že soukromá osoba či na její účet byl přepravován topný olej neobvyklým způsobem. V případě topných olejů je pak neobvyklý způsob dopraxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xýjimka vykládána restriktivně a neumožňuje, aby dovozy topné nafty uskutečněné jednotlivcem pro vlastní potřebu podléhaly spotřební dani i v členskxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonodárce neměl v úmyslu vůbec připustit příhraniční dovoz topné nafty pro osobní spotřebu v rámci EU, neboť v členských státech se režimy zdanění toxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxžno pouze v případech, které vyplývají z unijního práva nebo jsou s ním v souladu. Z ustanovení čl. 32 odst. 1 směrnice 2008/118/ES je jasně patrné, že přxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxkého státu do druhého je zásadně přípustná a že omezena může být pouze v rámci pravidel vymezených přímo směrnicí či takových, která v mezích možností stxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxým olejům, na základě níž by bylo možno považovat tyto topné oleje i přesto, že jsou pro osobní spotřebu, ale nejsou „řádně“ přepravovány, za podléhajícx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxbu a jimi přepravovaného z jednoho členského státu do druhého vzniká povinnost ke spotřební dani vždy pouze v členském státě, v němž bylo zboží podléhajxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xpotřebu, a to s ohledem na (všechna) kritéria stanovená v § 32 odst. 2 [mezi nimiž je ostatně zmíněn i způsob dopravy, nicméně jako samostatný neurčitý poxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
Evropské právní předpisy:
xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxstě množstevní kritérium pro posouzení, zda je tabák pocházející z jiného členského státu v držení fyzických osob pro obchodní účely, jakož i tím, že toxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xměrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, a zejména z jejích článxx x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xové koncepce v povolovacích řízeních obecně. Zatímco v zákoně ve znění platném do 31. prosince 2014 bylo zasílání vybraných výrobků regulováno § 33 a 33xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx,
c)
úprava podmínek pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území České republiky (viz §33e až 33j),
d)
úprava podmínek pxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou obsahem drobné zásilky neobchodního charakteru.
K odst. 1 a 2
Tento paragraf vymezuje pojem zasílání vybraných výrobků z jiných členských státx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
Tato ustanovení se vztahují na zasílání vybraných výrobků, kteréx
xx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxjí účet,
c)
jsou určeny pro osobu se sídlem nebo bydlištěm na daňovém území České republiky, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodxxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
Povinnost přiznat a zaplatit daň v České republice u vybraných výrobků odesílaných z jiných členských států vzniká v České republice. Daň je povinna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxtatnou hospodářskou činnost a nejednalo by se o drobnou zásilku neobchodního charakteru zasílanou fyzickou osobou fyzické osobě, nutno postupovat dxx x xxx
x xxxxx x x x
Zástupcem může být jen osoba, která plní následující podmínky:
xx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxo pobytu na daňovém území České republiky ve smyslu ustanovení § 3 písm. o),
c)
není totožná s osobou, které jsou vybrané výrobky zasílány, tj. nejedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxílaných vybraných výrobků.
Odst. 5
V případě, že v rámci neobchodního styku mezi dvěma fyzickými osobami dochází k dopravě vybraných výroxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
K 1. dubnu 2010 byly do tohoto paragrafu doplněny odstavce xxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xtrátě či znehodnocení.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3 písm. k) - uvedení do volxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x8 - daňové přiznání a splatnost daně, § 21 - zajištění daně, § 28 - porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy, § 32 - doprava vybraných vxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x povolení pro zasílání vybraných výrobků, § 33d - zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední, § 33e - postup při zasílání vybraných výxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxiky, § 33g - daňové přiznání v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky, § 33h - použití zajištění daně pro účely zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xasíláním vybraných výrobků na daňové území České republiky, § 33k - zasílání vybraných výrobků na území jiného státu, § 33l - doprava vybraných výrobků xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx
Zástupce pro zasílání vybraných výrobků
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
Odst. 10 a 11
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxámeno (doručeno) žadateli o povolení a musí uplynout lhůta pro odvolání (popř. se žadatel vzdal práva na odvolání).
Výjimku představuje situace, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxmžiku jeho oznámení (doručení), aby byla zachována
kontinuita
účinnosti povolení (ke stejnému okamžiku zanikne původní ustanovení).
Vzhledem k txxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podá svému místně příslušnému správci daně.
Související ustanovení:
x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxní vybraných výrobků
Evropské právní předpisy:
čl. 36 Směrnice.
Podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xa území České republiky neuplatní. Pro vydání tohoto povolení tak stačí, aby zástupce prokázal pouze svoji bezdlužnost a společně s návrhem na vydání pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v § 43f. Samotný návrh na vydání povolení se řídí obecnými podmínkami vymezenými v § 43b.
Související ustanovení:
§ 33a - zástupce pro zasílání vybrxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxání povolení, § 43f - bezdlužnost
Evropské právní předpisy:
čl. 36 Směrnice.
Povolení pro zasílání vybraných výrobků
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxí. Zbývající odstavce § 43i se uplatní i pro vydání tohoto povolení (viz komentář k § 43i).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední, § 43i - rozhodnutí o návrhu na vydání povolení
Evropské právní předpisy:
čl. 36 Smxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxcné důvody pro zrušení povolení jsou obsaženy v § 43m. Ustanovení § 33d obsahuje další důvod pro zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxých výrobků z moci úřední také pokud zástupce pro zasílání vybraných výrobků po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nevykonává svou činnost, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze strany správce daně týkající se posouzení důvodnosti či bezdůvodnosti nečinnosti.
Vzhledem k tomu, že neexistuje možnost zhojit splnění této podxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe smyslu § 43n. Proti rozhodnutí o zrušení se lze odvolat, ale odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání by zřejmě mohlo mít úspěch pouze v případě, že by záxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxsející ustanovení:
§ 33a - zástupce pro zasílání vybraných výrobků, § 33b - podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků, § 33c - povolxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx právní předpisy:
čl. 36 Směrnice.
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxovení 33e až 33i vymezují povinnosti zástupce související se zasíláním vybraných výrobků na území České republiky. Ustanovení 33a vymezuje povinnosxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xybraných výrobků z jiného členského státu, tj. prakticky ještě před zahájením přepravy, musí zástupce oznámit svému místně příslušnému správci daně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xýt určena odpovídající sazba spotřební daně.
Zástupce je rovněž povinen poskytnout zajištění daně v plné výši složením nebo převodem peněžních prosxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx pro zasílání vybraných výrobků, § 33f - vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky, § xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků na daňové území České republiky, § 33i - evidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků
Evropské právní předpisy:
čl. 36 Směrxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 33f
K odst 1 a 2
Plátcem xxxx xx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxiká okamžikem přijetí vybraných výrobků příjemcem a zástupce vykáže tuto daň v daňovém přiznání za kalendářní měsíc, ve kterém vznikla povinnost daň pxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxtliže mu správce daně nepovolí zahrnout více zásilek přijatých v 1 kalendářním měsíci do 1 daňového přiznání (viz komentář k § 33g).
Jestliže zástupce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx která zaslané vybrané výrobky přijala. Pro přechod povinnosti přiznat daň postačí i nesplnění například oznamovací povinnosti.
V souladu s § 4 odst. x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxupce pro zasílání.
Jestliže povinnost přiznat daň přechází na příjemce vybraných výrobků, vykáže příjemce tuto daň v daňovém přiznání za zdaňovací oxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxňového území České republiky do jiného členského státu, s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení (viz komentář k § 3 odst. s), došlo na daňoxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xepublice. O vzniku této povinnosti bude správce daně informovat příslušný daňový orgán členského státu určení.
Plátcem daně je v souladu s § 4 odst. 1 pxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxoskytl zajištění, plátcem se opět stává příjemce zasílaných vybraných výrobků. Správce daně by ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) mohl požadovat úhradu i od oxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxšeného průvodního dokladu zjistí, že ke ztrátě či znehodnocení nedošlo nebo k nim došlo v jiném členském státě, vzniká nárok na vrácení daně zaplacené pxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxx x xx x xxxušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy, § 33a - zástupce pro zasílání vybraných výrobků, § 33e - postup při zasílání vybraných výrobxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxupcem pro zasílání vybraných výrobků
Evropské právní předpisy:
čl. 36 Směrnice.
Daňové přiznání v případě zasílání vxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxvaném zasílání vybraných výrobků v rámci jednoho kalendářního měsíce může daňový zástupce požádat správce daně o povolení zahrnout všechny odesílanx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxce podat na každou jednotlivou zásilku jedno daňové přiznání.
K daňovému přiznání musí zástupce vždy přiložit doklad potvrzující, že daň ve vztahu ke xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxemce zasílaných výrobků, tato povinnost se na něho samozřejmě nevztahuje.
Související ustanovení:
§ 3 písm. r) - ztráta a znehodnocení, § 4 odst. 1 písm. d) a h) - plátce daně, § 28 - porušení režimu podmíněxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxké republiky, § 33f - vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky, § 33h - použití zajišxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xvropské právní předpisy:
xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 33h
Zatímco obecné ustanovení § 43q stanoví, jakým způsobem bude použito zajxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxtupce při zasílání vybraných výrobků povinen poskytnout dle § 33e odst. 2 a 3, při uhrazení splatné daně.
K odst. 1
Na rozdíl od právní úpravy platné do 3xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxi daně (obecná lhůta je 40. den po skončení zdaňovacího období, viz komentář k § 18 odst. 5) zajištění zaniká a bez dalšího se použije na úhradu spotřební dxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx takto vzniklý přeplatek do 5 dnů od jeho vzniku (tj. ode dne splatnosti daně).
Jestliže během dopravy vybraných výrobků zasílaných na daňové území Česxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobků povinnost přiznat a zaplatit daň, čímž nemohla nastat ani splatnost daně. V tomto případě bude zajištění rovněž vráceno. Otázkou je, od jakého okaxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxocení.
O vrácení tohoto přeplatku není potřeba výslovně žádat.
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxní vybraných výrobků, § 33e - postup při zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky, § 33f - vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v příxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxubliky, § 33i - evidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků
Evropské právní předpisy:
čl. 36 Směrnice.
Exxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxí vybraných výrobků patří vedení evidence o přijatých vybraných výrobcích a jejich příjemcích v následujícím rozsahu:
a)
dostatečně přesný názexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxch výrobků v měřicích jednotkách,
c)
jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno) příjemce zasílaných vybranxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxř k § 37 až 40).
Související ustanovení:
§ 33a - zástupce pro zasílání vybraných výrobků, § 33b - podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxx xxxxxxní vybraných výrobků na daňové území České republiky, § 33f - vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání vybraných výrobků na daňové úzexx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxy zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxpubliky
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 33j
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu by měla mít nárok na vrácení daně zaplacené v členském státě odeslání, přičemž jednou z podmínek bude zaplacení daně v České republice. Pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxe vybraných výrobků, a rovněž v případě, že povinnost přiznat daň vznikla z důvodu ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků ve smyslu § 33f odst. 3, či xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x x xxxm. r)].
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho osvobození od daně během dopravy, § 33a - zástupce pro zasílání vybraných výrobků, § 33b - podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobkxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxaných výrobků na daňové území České republiky, § 33f - vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území Českx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxání vybraných výrobků na daňové území České republiky, § 33i - evidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků
Evropské právní předpisyx
xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 33k
Zatímco ustanovení § 33e až 33j vymezovala různé povinnosti a práva související se zasíláním zboží z jinxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xo jiného členského státu.
Osoba se sídlem nebo místem pobytu zasílající vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České repuxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh výrobků název, množství zasílaných vybraných výrobků a členský stát, kam budou vybrané výrobky zaslány,
b)
vést evidenci o zasílaných vybranýcx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxého daňového oběhu, § 33l - doprava vybraných výrobků zasílaných na území jiného členského státu
Evropské právní předpisy:
čl. 36 Směrnice.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.7.2017
K § 33l
Tento paragraf vymezuje postup pro případ, že dojde v průběhu dopravy vybraných výrobků zasílaných do jiného členského státu k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxého členského státu, s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení, došlo na daňovém území České republiky, nebo není možné určit, kde ke ztrátx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxvat příslušný daňový orgán členského státu určení.
Jestliže se následně v průběhu 3 let ode dne vydání zjednodušeného průvodního dokladu zjistí, že kx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxy.
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xísm. r) - ztráta a znehodnocení, § 28 - porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy, § 33k - zasílání vybraných výrobků na území jiného čxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx s aktuálním zněním definice dovozu v § 3 písm. b).
xxxxxx xx xxxx bez daně
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výrobky prodávány v tranzitním prostoru mezinárodních xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxeních. Podmínky a postupy pro vydání tohoto povolení obsažené v tomto ustanovení byly k 1. lednu 2015 z tohoto paragrafu vyjmuty. Počínaje tímto datem jxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxeny přímo v relevantních částech zákona týkajících se daného typu povolení. V případě povolení k prodeji za ceny bez daně se jedná o ustanovení § 36a (dodxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x x x
Vybrané výrobky mohou být prodávány v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel během letu pouze na základě povolení, které nxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxvolání). Výjimku představuje situace, kdy je dosavadní povolení nahrazeno novým povolením. V tomto případě lze vybrané výrobky osvobozené od daně přxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zanikne původní ustanovení).
Povolení vydá správce daně, kterým je celní úřad místně příslušný mezinárodnímu letišti, a to i v případě prodeje na palxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
Vybrané výrobky mohou být prodávány za ceny bez daně pouze fyzickým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xrodat bez daně i fyzické osobě, která cestuje do třetí země nebo na třetí území, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zavedla, by však délka tohoto mezipřistání neměla překročit dobu potřebnou z přepravních důvodů a mezipřistání nesmí vést k přerušení cesty.
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xmístěné v tranzitním prostoru mezinárodních letišť či na palubách letadel jsou považovány za umístěné v režimu podmíněného osvobození od daně až do doxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxít příslušná ustanovení o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit a o plátci daně.
K odst. 5
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kromě čísla letu, druhu vybraných výrobků a ceny, také množství vybraných výrobků. Porušení této povinnosti může vést ke zrušení povolení (viz komentxx x x xxxxx
xxxxx xx
Související ustanovení:
§ 3 písm. e) - podmíxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxny bez daně
Evropské právní předpisy:
čl. 14 Směrnice.
Povolení k prodeji za ceny bez daně
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxávce daně vymezovat také část tranzitního prostoru mezinárodního letiště, kde lze prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřební daně. Vydané povolexx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxející ustanovení:
§ 36 - prodej za ceny bez daně, § 36b - prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně, § 43i x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xez daně mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxmentovaného paragrafu umožňuje držiteli povolení za podmínek zde stanovených prodat vybrané výrobky za cenu bez daně jinému držiteli tohoto povolenxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xkončení podnikatelské činnosti),
b)
správce daně souhlasí s prodejem,
c)
prodej se uskuteční před tím, než rozhodnutí o zrušení povolení nabude pxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxšením nebo zánikem povolení, § 43q - použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení
Evropské právní předpisy:
čl. 14 Směrnice.
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 37
Novela zákona účinná k 1. lednu 2015 přinesla významnou změnu i do vedení evidence, kterou musí vést držitelx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxátu XML, jestliže je evidence vedena elektronicky (viz doplněný odst. 5).
K odst. 1 až 4
Jednou z povinností provozovatele daňového skladu je vedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxto paragraf vymezuje minimální náležitosti a členění této daňové evidence pro daňové sklady, ve kterých probíhá i výroba vybraných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobky dopravené v režimu podmíněného osvobození do místa přímého dodání a z tohoto místa vydané.
V návaznosti na zavedení elektronického systému xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xývozu vybraných výrobků a náhradních dokladů v případě nepřístupnosti elektronického systému.
Rovněž se stanoví jednoznačná povinnost bezodklaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
Správce daně může v povolení k provozování daňového skladu stanovit i další podmínky vedení daňové evidence.
Náležitosti a roxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho skladu vedena ve struktuře stanovené správcem daně. Tuto strukturu zveřejňuje správce daně na webových stránkách Celní správy České republiky. Jexxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxdnotná pro všechny následující typy předmětných povolení:
a)
povolení pro přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně (viz § 13 až 1xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xx xxxxx
xx
povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků (viz § 23a až 23d).
Tato struktura evidence se analogicky vztahuje také na oprávněného odesxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx
xxxxxdem k odlišnostem mezi jednotlivými typy povolení logicky dochází k tomu, že držitelé těchto povolení nebudou vyplňovat všechny kolonky evidence.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27a - elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobozenx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxaných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.
Evropské právní předpisy:
Evidence ve skladu vybraných výrobkx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxí daňové evidence pro daňové sklady, ve kterých dochází „jen“ ke skladování, zpracování, přijímání nebo odesílání vybraných výrobků, tj. ve kterých nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxvé evidence v tomto „skladovacím“ daňovém skladu logicky nejsou vybrané výrobky vyráběné v daňovém skladu.
Počínaje 1. lednem 2015 musí být evidencx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České republiky. Jestliže je evidence vedena elektronicky, musí být vedena též ve formátu zveřejněném správcem daně (viz komentář k § 37 odst. 5).
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxého osvobození od daně, § 27a - elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27b - elexxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxu podmíněného osvobození od daně, § 37 - evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků
Evropské právní předpisy:
Evidexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.7.2017
K § 39
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxmání vybraných výrobků (viz komentář k § 22 až 22b), tak na oprávněného příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků (viz komentář k § 23 až 23d). Txxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxůže vybrané výrobky dál držet (skladovat) v režimu podmíněného osvobození od daně, protože přijetím vybraných výrobků ukončí dopravu v režimu podmínxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Počínaje 1. lednem 2015 musí být evidence oprávněného příjemce vedena ve struktuře stanovené správcem daně. Tuto strukturu zveřejxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxněném správcem daně (viz komentář k § 37 odst. 5).
Správce daně může v povolení oprávněného příjemce stanovit i další podmínky vedení daňové evidence.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 19 odst. 2 - podmíněné osvobození od daně, § 22 - oprávněný příjemce pro opakovaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxované přijímání vybraných výrobků z moci úřední, § 23 - oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23a - podmínka pro vydání povolxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxetí vybraných výrobků, § 23d - použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 27 - elektronický průvodnx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27b - elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxbraných výrobků
Evropské právní předpisy:
Evidence vedená oprávněným odesílatelem
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxupce provozovatele daňového skladu z jiného členského státu byl původní text tohoto paragrafu k 1. dubnu 2010 zrušen a nahrazen ustanovením vymezujícxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbození od daně [viz komentář k § 3 písm. k)].
Oprávněným odesílatelem může být jen provozovatel daňového skladu na daňovém xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxch výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně. Samotný rozsah daňové evidence je definován odkazem na § 37.
Počínaje 1. lednem 2015 musí být evidxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxy České republiky. Jestliže je evidence vedena elektronicky, musí být vedena též ve formátu zveřejněném správcem daně (viz komentář k § 37 odst. 5).
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx - oprávněný odesílatel, § 27 - elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxy při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27f - náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxelem
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
x x xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xsvobozené od daně. Výjimku představují osoby, které přijímají a užívají (a prodávají v případě odpadních olejů) minerální oleje uvedené v § 53 odst. 4 ax x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xa § 37.
Počínaje 1. lednem 2015 musí být evidence uživatele vedena ve struktuře stanovené správcem daně. Tuto strukturu zveřejňuje správce daně na wexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxiz komentář k § 37 odst. 5).
Související ustanovení:
x x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xrůvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 27a - elektronický průvodní doklad přx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxněného osvobození od daně, § 27f - náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 37 - evidence v podniku na výxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 41
V tomto ustanovení jsou upravena oprávnění správce daně, která jsou specifxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxvení upravujícího vydávání, zánik a zrušení příslušných povolení (§ 43p). Z oprávnění daných tímto ustanovením vyplývá pro správce daně možnost naříxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxě se řídí daňovým řádem. Daňový subjekt (plátce nebo uživatel) tak má povinnost provést inventuru dle nařízení správce daně (mimo případy, kdy provedexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxu.
K odst. 2
V tomto ustanovení je upraveno oprávnění správce daně spočívající v nepřetržité přítomnosti jeho úředních osob v prostorách daňového sxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xe součástí oznámení správce daně daňovému subjektu o tom, že u něj bude nepřetržitá přítomnost zavedena.
Oprávnění k nepřetržité přítomnosti podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxu [§ 2 odst. 1 písm. l) a m) zákona o lihu], provádí se způsoby, jejichž demonstrativní výčet je uveden v § 78 odst. 2 s tím, že konkrétní způsob se uvádí v povoxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, že není vyžadováno zajištění daně podle § 21 pro provozovaný daňový sklad. Oprávnění spočívající v nepřetržité přítomnosti úředních osob příslušnéxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxdmět daně. S nepřetržitou přítomností úředních osob však není spjat ten důsledek, že by plátce daně nemusel poskytovat zajištění daně.
K odst. 3
Nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxam subjektů, které jsou nebo mají postavení daňových subjektů. Tento seznam zveřejňuje správce daně pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxznamu stanoveným způsobem zveřejňovat. Převážně se jedná o údaje týkající se spravovaných daňových subjektů, držitelů povolení podle tohoto zákonax
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxvary nově vzniklých celních úřadů jsou umístěny na územních pracovištích, bude správce daně příslušný daňovému subjektu označován číselným označenxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxbraných výrobků podle komentovaného ustanovení je stanovena 60denní lhůta, přičemž by měla odpadnout potřeba tuto lhůtu prodlužovat, jako je tomu v pxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxmci expertízy nedošlo k jejich znehodnocení.
Související ustanovení:
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxí a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 19c - povolení k provozování daňového skladu, § 22 - oprávněný příjemce pro opakované přijímání vyxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxní režimu podmíněného osvobození od daně pro líh
Související předpisy:
xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxx x Celní správě
(Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo doxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 42
Toto ustanovení upravuje následky porušení povinností spočívajících v tom, že vybrané výrobky jako drxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnými doklady podle tohoto zákona případně podle přímo použitelných předpisů Evropské unie. Zákon přesně stanoví, ve kterých případech vybrané výrobxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxých případech. Prvním důvodem pro zajištění dopravovaných vybraných výrobků je skutečnost, že vybrané výrobky jsou dopravovány bez příslušného dokxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxí od daně (§ 6), elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně (§ 27 - odesxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo dokladu (§ 26), je-li elektronický systém nedostupný (§ 27c), zjednodušený průvodní doklad (§ 30), doklady podle § 5 obsahující v případě minerálnícx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxípadě zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) a g) také doklad o zajištění daně (§ 51), doklady pro dopravu tichého vína (§ 93 odst. 3) pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx
xruhým uvedeným důvodem pro zajištění dopravovaných vybraných výrobků je skutečnost, že vybrané výrobky jsou dopravovány, aniž by se jednalo o vybranx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxzuje pouze tehdy, nejedná-li se o vybrané výrobky pro osobní spotřebu (§ 5 odst. 1 věta poslední). Co se považuje za množství vybraných výrobků pro osobnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xčely podnikání se obdobně (tedy v plném rozsahu) použije též ustanovení § 32 odst. 2, 4 a 5 (tedy demonstrativní výčet skutečností, které se berou při posxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxobní spotřebu, pokud to vyplyne ze skutečností dle § 32 odst. 2).
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh (odst. 1 a 2) jsou nesprávné nebo nepravdivé, nebo tento doklad je nepravý, pozměněný nebo padělaný. Tyto skutečnosti nebude vždy správce daně schopex xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx ustanovení se netýká jen dopravovaných vybraných výrobků, ale i dopravního prostředku, který dopravoval vybrané výrobky, u nichž je dán některý z důvxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxušný komentář k předchozímu odstavci), které však nejsou dopravovány nýbrž skladovány, aniž by bylo prokázáno jejich zdanění nebo způsob jejich opráxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxstní příslušnost k úkonům podle odst. 1 a 2. O zajištění dopravovaných nebo skladovaných vybraných výrobků je příslušný, za podmínek stanovených v odsxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu, musí být vždy sepsán protokol (náležitosti protokolu obecně jsou upraveny v § 60 odst. 3 daňového řádu), jehož stejnopis předá správce daně, který zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xéto osoby „kontrolovaná osoba“.
x xxxxx x
Osobě, u níž byly vybrané výrobky zjištěny, je stanovena povinnost vybrané výrobky a dopravní prostřexxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx že zajištěné vybrané výrobky a dopravní prostředek nebyly dobrovolně vydány, nýbrž byly odňaty, musí být výslovně uvedena v protokolu podle předchozxxx xxxxxxxxx
x odst.5
Oproti předcházející právní úpravě přináší novela zákona s účinností od 1. května 2011 změnu v povinnosti uhradit náklady na uskladnění vybrxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxy vybrané výrobky zjištěny, pouze v tom případě, bylo-li rozhodnuto o jejich propadnutí nebo uloženo zabrání.
Související ustanovení:
§ 4 - plátce daně, § 5 - prokázání zdanění vybxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xaně plátci, § 19 - podmíněné osvobození od daně, § 26 - návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbození od daně, § 30 - zjednodušený průvodní doklad, § 32 - doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu, § 51 - prokázání zdanění minerálních olejů, § 7x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxubliky, § 100a - malý výrobce vína, § 115 - porušení povinností při značení tabákových výrobků, § 134 - porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových výroxxx
(Rozhodnutí o zajištění vybraných výrobků nebo dopravnho prostředxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxáře je ke dni 1.7.2017
K § 42a
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení o zajištěných vybraných výrobcích. Shodně s dosavadní úpravou je účastníkem řízení osoba, u níž byly vybrané výrobky zjištěny, nově výslovně txxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxdnější, neboť přiznává práva účastníka řízení typicky například vlastníkovi vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, tj. zejména je-li příjexxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxí právní úpravě dochází k prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o zajištění, a to tak, že rozhodnutí musí být vydáno nejpozději do 3 pracovních dnů od vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobky nebo dopravním prostředkem (náležitosti rozhodnutí jsou obecně upraveny § 102 daňového řádu), přičemž nakládáním se rozumí jakékoli nakládání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxíp. i dopravního prostředku) příslušné osobě.
Proti rozhodnutí o zajištění se lze odvolat nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (nepxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxvého řádu), to znamená, že i přes podané odvolání může správce daně provádět řízení o zajištěných vybraných výrobcích, popř. rozhodnout o jejich propaxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxje řízení o dalším osudu zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku. Cílem tohoto řízení je prokázání, zda s vybranými výrobky bylo nakxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xebude v tomto řízení primárně zkoumat otázku zdanění dopravovaných nebo skladovaných vybraných výrobků, nýbrž skutečnost, zda vybrané výrobky byly xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x
xxxxxicky
) určené jsou běžně zaměnitelné, a tudíž identifikovatelné pouze prostřednictvím příslušných dokladů. Proto je třeba zejména s ohledem na charaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xopravě vybraných výrobků musí být tyto vybrané výrobky doprovázeny příslušnými doklady prokazujícími jejich zdanění v každém okamžiku dopravy. Musx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxých výrobků nelze například uznat daňový doklad vystavený nabyvateli při dodání vybraných výrobků v případě, kdy nabyvatel rozváží již své vlastní vyxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx se vybrané výrobky při jejich dopravě nacházejí, a měl by být předložen doklad o dopravě podle § 5 odst. 4. V případě tabákových výrobků nelze za doklad prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxí tabákových výrobků nestanoví žádnou výjimku pro tabákové výrobky, že by se jejich zdanění nemuselo prokazovat doklady, když jsou tabákové výrobky zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxtím je zaplacena daň (§ 116 zákona).
Od nabytí účinnosti výše uvedené změny zákona bylo posuzováno mnoho případů zajištění vybraných výrobků ze stranx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xopř. dopravního prostředku, který je dopravoval, nebo jejich propadnutí (popř. zabrání) ve prospěch státu.
Související ustanovení:
§ 42 - řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxící předpisy:
Uvolnění zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
Novela zákona účinná od xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xrokáže-li se, že s vybranými výrobky nebylo nakládáno způsoby uvedenými v § 42 odst. x xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxpravní prostředek uvolňují ze zajištění, prokáže-li se, že s nimi nebylo nakládáno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1 nebo 2, nebo že dopravní prostředek nxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxředku je jedním z možných způsobů ukončení řízení o zajištěných vybraných výrobcích. Takovéto rozhodnutí o konečném osudu původně zajištěných vybraxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu prokazujícího jejich zdanění nebo oprávněné nabytí za cenu bez daně, nebo že dříve zajištěný dopravní prostředek nedopravoval vybrané výrobky bez pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxobky, k jejichž zajištění vůbec dojít nemělo (nejednalo se o vybrané výrobky), nebo bylo-li v řízení o zajištěných vybraných výrobcích prokázáno, že vxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx prodejců vybraných výrobků nedisponuje v prodejním místě originálními doklady podle § 5. V takovýchto případech se osvědčil postup, kdy správce daně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch vybraných výrobků stanoví určitou lhůtu k doložení příslušných dokladů. Musí se však vždy jednat o doklady, které existovaly již v době kontroly ze sxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx doklady nebyly fyzicky přítomny v místě prodeje (skladování) vybraných výrobků. Tento přístup však nelze v žádném případě akceptovat v případě dopraxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravy (srov. k tomu příslušnou judikaturu), neboť doprava vybraných výrobků je z hlediska kontroly ze strany celních orgánů jistě rizikovější než sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx vyplývá následující. S účinností od 1. 1. 2016 umožňuje právní úprava správci daně uvolnit zajištěné vybrané výrobky, které byly dopravovány s dokladxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxd účastník řízení prokáže jejich zdanění (např. evidencemi, objasněním nesrovnalostí v dokladu apod.), resp. jejich oprávněné nabytí bez daně (důkaxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa, lze jej uznat jako doklad prokazující zdanění. V případech, kdy zákon vyžaduje jiné doklady (např. § 6 a jiné), postupuje se v těchto situacích obdobnxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx mohou vzniknout typicky chybou v psaní a počtech, chyby mohou vzniknout např. v průběhu přepravy, kdy dochází k postupnému vykládání zboží a toto je třexx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxy dopravovány nebo skladovány s dokladem, který obsahoval nesprávné nebo nepravdivé xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Správce daně tedy při praktické kontrole dopravovaných nebo skladovaných vybraných výrobků ověřuje doklady a porovnává shodu údajů na nich uvedenýxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xe lze zpochybnit doklad jako takový. Správce daně zváží, zda se jedná o doklad, který v dané situaci vyžaduje zákon a že doprava není prováděna bez dokladxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx nebo nepravdivý údaj na dokladu je vždy možno považovat pouze takový údaj, který je na dokladu přímo uveden, a nikoliv údaj, který vůbec uveden není (chyxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxé nabytí za cenu bez daně, není možnost přistoupit k uvolnění vybraných výrobků ze zajištění, nýbrž je na místě rozhodnout o jejich propadnutí nebo zabrxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxávně nebo nepravdivě uvedeným údajem, pokud by nesrovnalosti byly takové intenzity, že by bylo možno zpochybnit doklad jako takový. Správce daně v příxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxva tedy není prováděna bez dokladu, nebo zda se jedná o doklad podle zákona, který obsahuje údaje, jež je třeba prověřit.
V rámci prověřování se může jexxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxraných výrobků v rámci obchodního řetězce, zda byla doprava vybraných výrobků řádně oznámena a poskytnuto zajištění daně, zda okolnosti nenasvědčujx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v evidencích podle platných právních předpisů.
Pokud účastník řízení o zajištěných vybraných výrobcích prokáže zdanění vybraných výrobků (nebo oxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxnění vybraných výrobků uvolněn rovněž dopravní prostředek, který takovéto vybrané výrobky dopravoval. Nebude-li na místě uvažovat o tom, že doklad dxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx podstatný údaj, který diskvalifikuje doklad jako takový - např. není uvedena výše spotřební daně celkem, nebo nesprávnosti nebo nepravdivosti jsou txxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xýbrž o situaci, kdy vybrané výrobky sice nebyly doprovázeny perfektním dokladem, ale byly zdaněny a o tomto zdanění není pochyb, resp. při tomto důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxona, je správci daně umožněno rozhodnout o uvolnění ze zajištění dopravního prostředku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxvidla o neuložení propadnutí věci v rámci správního trestání podle přestupkového zákona (§ 15 odst. 2 zákona o přestupcích). Vybrané výrobky a dopravnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xe jejich vlastníkovi. O fyzickém vrácení vybraných výrobků nebo dopravního prostředku sepíše správce daně protokol.
Související ustanovení:
§ 42 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxtí nebo zabrání zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
V tomto ustanovení je upraveno oprávněxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxc. To znamená, že s vybranými výrobky bylo nakládáno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1 nebo 2, tedy byly dopravovány nebo skladovány bez příslušných doklaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro které je nebylo možno za odpovídající doklady uznat, nebo účastník řízení neunesl důkazní břemeno ohledně zdanění vybraných výrobků, zajištěnýxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxštění těchto skutečností vede k vyměření daně. Propadnutí v tomto případě, stejně jako součást sankce podle části deváté zákona, lze uložit pouze v příxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxastník vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, a nikoli už osoba, u níž byly vybrané výrobky zjištěny.
Proti rozhodnutí o propadnutí je možno pxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxch výrobků, popř. i dopravního prostředku. Předpokladem je i v tomto případě skutečnost, že s vybranými výrobky bylo nakládáno některým ze způsobů uvexxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxlé nebo zabrané podle tohoto zákona do vlastnictví státu. Postup při nakládání s věcí, kterou nabude stát rozhodnutím správního orgánu, obecně upravuxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxravními prostředky, které propadly nebo byly zabrány v souvislosti s porušením právních předpisů upravujících správu spotřebních daní, přísluší hoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb. Právní úprava tak umožňuje využít některé vybrané výrobky přímo pro potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxutí či zabrání pohonných hmot. Celní orgány mohou na náklady původního vlastníka nebo osoby, u níž byly vybrané výrobky zjištěny, nechat propadnuté nexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx x xxxxxxxxí vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.
Související předpisy:
daňový řád; zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR; vyhláška č. 62/2001 Sb., o hxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
Samostatně se upravuje náhrada nákladů za skladování a zničení vybraxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbků a dopravního prostředku, a to nejpozději do 120 dnů od právní moci rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání vybraných výrobků nebo dopravního prostředxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxud dospěl k závěru a lhůtu vyhodnotil jako lhůtu pořádkovou, s jejímž uplynutím není spojen zánik práva (možnosti) správce daně stanovit náhradu náklaxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvodnímu vlastníkovi nebo osobě, u níž byly vybrané výrobky zjištěny, náhradu nákladů za zničení nebo fyzickou likvidaci vybraných výrobků podle § 42d xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxé lze předepsat, je projevem zásady hospodárnosti při správě daní.
Splatnost náhrady nákladů za skladování a zničení vybraných výrobků je stanovena xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxk. To znamená, že lhůta splatnosti náhrady nákladů počíná běžet až ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
Související ustanovení:
§ 42 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxostředku.
Související předpisy:
daňový řád.
Související judikatura:
Vlastnické právo samo o sobě tedy není vůbec rozhodxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xjištěny, a prokázání, že s nimi bylo nakládáno některým z nedovolených způsobů uvedených v § 42 odst. 1 zákona o spotřebních daních (při dopravě) či podlx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxík znám, rozhoduje se o jejich propadnutí a v opačném případě o zabrání. (...)
Z povahy věci však plyne, že vlastníka nemovitosti, v níž je uskladněno jixxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xboží. Atributem skladování bude přinejmenším vědomost o zboží a úmysl je uchovávat a zajistit před znehodnocením, odcizením apod. ... Nejvyšší správxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xasto i ke zmaření účelu celého řízení. Shora popsaný výklad proto konfrontoval i s výkladem teleologickým - Z tohoto pohledu je závěr plynoucí z jazykovxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxuje vybrané výrobky, není nutné prokázat, že o existenci těchto výrobků věděla a měla v úmyslu je uchovávat a zajišťovat před znehodnocením, odcizením xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxci, není-li zjištěna osoba, která by je skladovala kvalifikovaným způsobem.
Zde Nejvyšší správní soud poznamenává, že ačkolix xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx x xx xxxxxx xxxxxa). Tento závěr je odůvodněn i příbuzností časového sledu obou institutů, v rámci nichž je pojem užit. Zajištění výrobků (§ 42 zákona) slouží totiž k tomxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx kontrolované osoby. Toto zajištění trvá až do doby, než je pravomocně rozhodnuto o jejich zabrání či propadnutí, anebo do doby prokázání, že s výrobky nxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxoby, kterou lze považovat za skladovatele, přičemž je z tohoto hlediska irelevantní, kdo má uložené výrobky ve svém vlastnictví. (...) - přímé nakládáxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe omezení dispozice s nimi ze strany kontrolované osoby či jejich vlastníka do té doby, než bude vyjasněno, zda s nimi bylo nakládáno v rozporu se zákonem xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxt zde trestá vlastníka předmětných výrobků podléhajících spotřební dani především za nedodržení evidenčních povinností specifikovaných v § 5, § 6 a dxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxkci za porušení evidenčních povinností zcela nezávislý. Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká přímo ze zákona při splnění podmínek vymezených v § 9 zxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx kdy u něj byly jako u plátce spotřební daně podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona o spotřebních daních zjištěny vybrané výrobky. Zákon o spotřebních daních neuxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxků, nezakládá jejich osvobození od této daně (viz obecně § 11 a zvláště pro spotřební daň z lihu § 71 zákona o spotřebních daních).
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxuhlasit. (...) Stěžovatel dále poukazuje na to, že zákon o spotřebních daních jiné doklady k prokázání zdanění nepředepisuje a domnívá se, že jím předlxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxovatele Nejvyšší správní soud souhlasí. Ustanovení § 42 odst. 2 zákona o spotřebních daních ve znění účinném pro únor 2005 ukládá celním orgánům rozhodxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxbky zdaněné. (...) V daném případě však celní orgány prokázaly existenci skutečností, které správnost uvedených daňových dokladů vyvrátily, a to zcexx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxejně, jako kdyby stěžovatel doklady stanovené v § 5 citovaného zákona vůbec nepředložil, neboť doklad, jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Správní orgán v daném případě rozhodl dle § 42 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních o zajištění vybraných výrobků, které byly v tu doxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xvedeného v § 5 cit. zákona, jenž by potvrzoval jeho zdanění spotřební daní. Následně pak celní orgán rozhodl dle § 42 odst. 12 zákona o spotřebních daních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxokázáno, kdo je vlastníkem těchto výrobků, nebyly tedy splněny zákonné podmínky pro propadnutí těchto výrobků, ale pro jejich zabrání.
Není pochyb o xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xprávního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva a povinnosti osob. § 65 odst. 1 s. ř. s. ovšem pro existenci žalobní legitimace xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxveň zasahuje i do právní sféry jiných osob), zároveň musí žalobce tvrdit, že byl na svých právech tímto rozhodnutím nebo řízením, které mu předcházelo, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxmu také opravný prostředek. Tímto rozhodnutím správní orgán stěžovateli uložil veřejnoprávní povinnost strpět konečné odebrání výrobků, které měl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtele s jinými subjekty, neboť stěžovatel uváděl, že byl přepravcem těchto výrobků, ve splnění jeho závazků vyplývajících z přepravní smlouvy, tedy přxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xnstituty, nejsou nikterak podmiňující a nelze je zaměňovat. Nelze bez dalšího však provést zajištění vybraných výrobků dle § 42 cit. zákona s odkazem nx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxlze odůvodnit zajištění vybraných výrobků dle § 42 odst. 1 písm. c) s odkazem na ust. § 41 odst. 4 zákona o spotřebních daních, tedy
de facto
tím, že nebyly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní, které by odůvodňovalo zajištění vybraných výrobků dle § 42 zákona o spotřebních daních. V daném případě bylo předmětem kontroly, která byla zahájexx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx ve druhu přepravovaných výrobků nebyly zjištěny nesrovnalosti. Není zcela jistě vyloučeno, jak bylo předesláno výše, že v rámci kontroly množství a dxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx d) zákona o spotřebních daních. V takovém případě je však nutno taková pochybení specifikovat a podřadit pod případná porušení povinností, s nimiž zákxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxntifikovat
relevantní
řízení, v němž mají být zjištěná pochybení hodnocena a mají z nich být vyvozeny
relevantní
dopady; přitom je třeba brát smysl a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. bez provedení místního šetření v intencích zákona o správě daní a poplatků, který na řízení ve věcech spotřebních daních dopadá) přistoupit k zajištěxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxích dokladech. V této souvislosti je třeba uvést, že sám stěžovatel s ohledem na „(o)statní jinak správné uváděné údaje na dalších dokladech provázejíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbků, splnění ostatních povinností spojených s dopravou a s přihlédnutím k nejednotnosti přístupu členských států k vyplňování průvodních dokladů -“ xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxní o propadnutí věci rozhodl (až) dne 1. 10. 2010 o tom, že se propadnutí zajištěných věcí (ze dne 15. 4. 2010) neukládá.
Takovou úvahu však měl vést celní xxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxalo se tedy o společnost fiktivní nebo zcela odlišnou od společnosti, která disponovala příslušným oprávněním, k nevyplnění datové skupiny 7 došlo mixx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxbem provádí přepravu, tj. se stejně vyplněnými doklady, již cca od července minulého roku a nikdy neměl problém,-) rozhodl bez dalšího o zajištění vybrxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxínek pro zajištění vybraných výrobků.
Bylo na místě, měl-li celní orgán pochybnosti o údajích v předložených dokladech, vyhodnotit, zda tyto nesrovxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxích daních a přeprava je prováděna bez dokladu nebo, zda se jedná o pochybení, resp. nesrovnalost, které by bylo lze odstranit na místě, resp. bezprostřxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxspět k závěru, že je dán důvod k zajištění vybraných výrobků, avšak nikoli dle ust. § 42 odst. 1 písm. c) zákona o spotřebních daních, neboť chybí-li údaj zxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, používá-li formulaci neodpovídající dikci zákona, když uvádí, že se jedná o údaje nesprávné či neúplné). Pokud by celní orgán dospěl k závěru, že nesrxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxch, potom by bylo lze zvažovat důvod zajištění dle ust. § 42 odst., 1 písm. a) zákona o spotřebních daních.
NSS 10 Afs 148/2014-70:
Dále je mezi stranaxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxkyně byla vědoma, dokládala tyto dokumenty dodatečně. (-)
V daném případě tedy není pochyb o tom, že úmyslem zákonodárce, resp. evropského normotvůrxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxilkou. Tyto doklady slouží k individualizaci jinak jen druhově (
genericky
) určeného zboží (na specifika vybraných výrobků ve smyslu zákona o spotřebxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxč zákon o spotřebních daních klade zvláštní požadavky na vedení přesné dokumentace“). (-)
Hypotéza skutkových podstat formulovaných v § 42 odst. 1 píxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xx xx x xxjímu naplnění podstatné jen a pouze to, zda v jakémkoliv okamžiku přepravy jsou vybrané výrobky přepravovány bez příslušných dokladů. Dodatečné doloxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxením, na které tato skutková podstata v souvislosti s § 30 zákona o spotřebních daních míří, je jen a pouze skutečnost, že zjednodušený průvodní doklad nxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxná osoba ho neměla k dispozici.
NSS 1 Afs 131/2015-38:
Rozhodná právní úprava předvídá určitou kontrolu vybraných výrobků, které jsou ze své povahx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxmentem doklad xxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxny (-), nebyly splněny podmínky pro vydání dokladu dle odst. 2 nebo 3. Soud zde souhlasí s žalovaným i krajským soudem, že šlo-li o dopravu vybraného výroxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxrol dopravovaných vybraných výrobků, a tedy i motorové nafty, předvídá § 5 odst. 6 zákona o spotřebních daních jejich transport pouze v doprovodu daňovxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxých výrobků, ale stanoví i režim jejich dopravy. Kontrola vybraných výrobků, které je možné identifikovat právě ve spojení s příslušným dokladem, by v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxo v rozporu s § 5, tedy že byly dopravovány bez zákonem vyžadovaného dokladu o dopravě. (-) Zákon navíc nedává žádný prostor pro správní uvážení, zda o proxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx řádná evidence těchto výrobků, a to i během jejich přepravy. Nedodržení evidenčních povinností spočívajících v nutnosti mít průvodní doklady během pxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x x xx xxxxx x písm. b) zákona o spotřebních daních, je v řízení o zajištění vybraných výrobků potřeba postavit najisto, zda bylo s vybranými výrobky nakládáno v rozpxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxstí, nejsou-li „dopravovány“ s vyžadovanými doklady. Nepředložil-li tedy řidič tyto doklady, skutková podstata § 42 odst. 1 písm. b) byla naplněna. (xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x 5 odst. 1 zákona o spotřebních daních se zdanění vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu prokazuje daňovým dokladem nebo dokladem o prodxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxé výrobky byly zajištěny z důvodu porušení § 5 zákona o spotřebních daních, nemohla existence tabákových nálepek na tomto rozhodnutí nic zvrátit, nebox xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxštění vybraných výrobků, byť spolu tato dvě řízení těsně souvisejí, resp. řízení, jehož výsledkem může být buď uvolnění zajištěného zboží, či jeho proxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxdání s vybranými výrobky bylo opodstatněné, a určí se, jak bude s vybranými výrobky dále naloženo.
NSS 1 Afs 55/2017-32:
Nejvyšší správní soud věc pxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xvah. (-) Teorie rozlišuje dva druhy lhůt. Jsou jimi lhůty hmotněprávní a procesní. Hmotněprávní lhůty jsou lhůty, jejichž běh je stanoven zákonem a zprxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxůty nelze navracet ani prominout. Jedná se o lhůty prekluzivní, neboli propadné. Procesní lhůty mohou být zákonné (stanoveny přímo zákonem) nebo soudxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx následek ztrátu práva. S nedodržením těchto lhůt zákon přímo nespojuje žádné právní následky pro věc samu. Přitom je nutno podotknout, že v případě zákxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xonkrétní právní normy upravující předmětnou lhůtu, (-) ustanovení upravující lhůty propadné stanoví s jejich uplynutím konkrétní právní důsledek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx. (-)
Povahu lhůty stanovené v § 42e odst. 1 zákona o spotřebních daních může osvětlit pohled na účel tohoto ustanovení. Účelem je, aby osoba, která má vlxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxžmo státu) náklady na jejich uskladnění po dobu zajištění, a to za předpokladu, že bylo následně pravomocně uloženo propadnutí (či zabrání) těchto výrxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xaních je tedy zajistit, aby takto vzniklé náklady nenesl správce daně, ale uhradil je subjekt, který jejich vznik porušením zákonných povinností zavixxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 43
V případě použití zajištění daně na úhradu daně je zákonem nastaven tzv. sankční automatismus v pxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxod, jako je tomu v případě deliktů, a ani není správce daně oprávněn od uložení sankce v tomto případě upustit.
V tomto ustanovení je upravena sxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxít na její úhradu zajištění daně poskytnuté xxx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xx x x částky zajištění daně, která byla na úhradu daně použita, nikoli tedy z celého zajištění daně. Uvedenou sankci lze uložit jen subjektům, které mají ze zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxně složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet a zajištěná částka se převede na úhradu této daně; v případě, že je zajištění daně posxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnovení a správce daně nebude pokutu z částky zajištění daně použitého na úhradu daně ukládat. Je tomu tak jednak z důvodu, že podle § 43q odst. 2 je zaniklé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxplatků na dani, než těch, které eviduje na témže osobním daňovém účtu, ani jej nemůže převést na úhradu nedoplatků, které u daňového subjektu eviduje jixx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxvozování daňového skladu, oprávněného příjemce podle § 22, oprávněného odesílatele podle § 3 písm. k) nebo uživatele, je skutečnost, že zánikem nebo zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxprávci daně však nebrání případně vydat o této skutečnosti
deklaratorní
rozhodnutí) a z důvodů uvedených jednak v § 43l a 43m jako důvodů obecných, jakxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xrušení povolení jeho příjemci ve smyslu daňového řádu), neboť odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Rozhodnutí o uložení pokuty muxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
Související ustanovení:
x x xxxxx xxx xxx xxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxvání daňového skladu z moci úřední, § 21 - zajištění daně, § 22 - oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, § 23 - oprávněný příjemce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
ČÁST DRUHÁ
OBECNÁ USTANOVENÍ O POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx
x nýbrž pouze na základě návrhu na vydání povolení. Povolení vydává správce daně místně příslušný ve smyslu § 13 daňového řádu. U právnické osoby to je sprxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxná v obchodním rejstříku. Jedná se tedy o „formální“ sídlo právnické osoby, a nikoli o místo skutečného vedení, jako je tomu pro účely DPH. U fyzické osobx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx místa pobytu cizince.
Související ustanovení:
§ 13 - přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 13a - povolení k přijímání a užíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxlení pro přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z moci úřední, § 19a - provozování daňového skladu, § 19b - další podmínka pro vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxdní, § 22 - oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, § 22a - další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, § 23a - podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23b - povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrobků, § 33b - podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků, § 33c - povolení pro zasílání vybraných výrobků, § 33d - zrušení povolení pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxení k prodeji za ceny bez daně, § 43b - návrh na vydání povolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokázání bezúhonnosti, x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxu na vydání povolení, § 43j - oznamovací povinnost držitele povolení, § 43k - změna povolení, § 43l - zrušení povolení na žádost, § 43m - zrušení povolení z xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení, § 60a - nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu, § 60b - podmínky pro vyxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xro vlastní spotřebu, § 60c - povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu, § 60d - zrušení povolení k nákupu zkapalnxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlních olejů, § 134h - zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů, § 134r - základní ustanovení o povolení ke značkovánx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxní ke značkování některých dalších minerálních olejů
Související předpisy:
§ 13 daňového řádu
Návrh na vydání povolexx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení ve vztahu k návrhu na vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků. V souladu s § 23 odst. 2 lze podat návrh na vydání tohoto povolení nejxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxu návrhu stanoví tiskopis vydaný Ministerstvem financí. V průběhu času tak může docházet k úpravám těchto návrhů. Vzory tiskopisu jsou k dispozici na wxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxí povolení se nevztahuje ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu (stanoví povinnost zde uvedeným osobám podávat podání vymezená v § 72 odst. 1 daňového řádx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xznávaným elektronickým podpisem, datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky nebo datové zprávy ověřenou identitou podatele způsobemx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxvrh na vydání povolení podat i tímto způsobem).
K odst. 3 a 4
Tiskopis návrhu na vydání povolení důsledně rozlišuje 2 množiny údajů, a to údaje, které se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxe, které se uvádějí v povolení, tiskopis dále rozlišuje pro účely následných povolovacích řízení o změnách povolení na ty, které lze měnit:
a)
pouzx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx
xx
x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxladního“ návrhu na vydání povolení a pak jednotlivých návrhů na vydání konkrétního typu povolení.
Související ustanovení:
§ 23 - oprávněný příjexxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení, § 43q - použitx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxí
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxvní podmínky uvedené přímo u jednotlivých ustanovení. Naopak na některá povolení se ustanovení komentovaného paragrafu neuplatní.
Zde vymezené poxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxání vybraných výrobků osvobozených od daně (viz § 13 až 13c),
b)
povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedený do volného daňového oběhu, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxotřebu (viz § 60a až 60d),
c)
povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů (viz § 134g až 134h).
V případě povolení k provozováxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx stanovenými zákonem o spotřebních daních.
Naopak pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků se obecné podmínky pro vydání povolxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxuladu s § 23 (viz komentář k § 23).
Rovněž na povolení pro zasílání vybraných výrobků (§ 33 až 33l) se neuplatní obecná úprava podmínek obsažená v komentoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxní vybraných výrobků na daňové území České republiky (viz komentář k § 33b).
V případě povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volnéxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnickými nebo fyzickými osobami pro vlastní spotřebu (k 1. lednu 2015 došlo v těchto případech k navýšení množství zkapalněných ropných plynů, pro kterx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v § 45 odst. 1 písm. e), f) a g) zákona.
Právnické nebo fyzické osoby, které nakupují nebo získávají zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) a xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxěných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxo vydání povolení, jež jsou obsahem komentovaného ustanovení.
Podmínkou pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů (na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx neuplatní.
K odst. 1
Tento odstavec stanoví obecné hmotněprávní podmínky pro vydání povolení, které jsou dále specifikovány v § 43d až 43g.
a)
spxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xx
xxxxxxxxí provozovat živnost umožňující výkon činnosti související s povolením,
e)
skutečnost, že navrhovatel není v likvidaci nebo v úpadku.
Zatímxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx 2015 podmiňuje existencí živnostenského oprávnění samotné vydání povolení.
K odst. 2
Podmínky spolehlivosti a bezdlužnost uvedené v odst. 1 komenxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxle - právnické osoby. Tyto podmínky musí rovněž tak splňovat fyzická osoba, která vykonává činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtele, nicméně tuto činnost vykonává (jde zde o řetězení právnických osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatexxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxpuje fyzická osoba.
Ve vztahu k podmínce spolehlivosti je nutno mít ještě na paměti ustanovení § 43d odst. 3, dle kterého v případě, že právnická osoba zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu této právnické osoby v době spáchání takového závažného porušení, přestává splňovat podmínku spolehlivosti.
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní, ale po celou dobu trvání povolení. Podle právní úpravy platné do 31. prosince 2014 se podmínky pro vydání povolení posuzovaly pouze k okamžiku vydánx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxí § 43m a 43n zákona, jež regulují zrušení povolení z moci úřední. Jestliže nejsou splněny podmínky pro vydání povolení, správce daně povolení zruší, rexxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx k provozování daňového skladu z moci úřední, § 22a - další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků, § 22b - zrušení povolxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxik povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 33b - podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků, § 33c - povolení pro zasíláxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 60b - podmínky pro vydání povolení k nxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxebu, § 134h - zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů, § 134s - podmínka pro vydání povolení ke značkování některýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx řád, - živnostenský zákon
Spolehlivost
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 43d
Toto ustanovení společně s § 43e vyxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odst. 1 komentovaného paragrafu společně s navrhovatelem splňovat i fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem statutárního orgánu navrhovatele, nicméně tuto činnost vykonává (jde o řetězení právnických osob, které jsou statutárním orgánem nebo členex xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xeprve tuto právnickou osobu zastupuje fyzická osoba.
K odst. 1 písm. a) a odst. 2
Tyto odstavce vymezují osobu, kterou lze považovat za spolehlivou ve xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxúhonnosti žadatele v oblasti hospodářských trestných činů a trestných činů proti majetku.
Za bezúhonnou osobu se považuje osoba, která buďto vůbec xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xorušení daňových, celních a účetních předpisů ve smyslu písm. b) komentovaného ustanovení zde neběží žádná časová lhůta pro „promlčení“ těchto trestxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxronevěra, lichva). Za trestné činy hospodářské se považují trestné činy podle § 233 až 271 tr. zákoníku (například zkrácení daně, poplatku a podobné pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxx. 4, § 69 odst. 4, § 74 odst. 2, § 83 odst. 4, § 86 odst. 3 a § 105 až 106). V těchto případech je uplatněn institut zahlazení odsouzení, kdy se osoba pro účely zákxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxna. V takovém případě se pro účely spotřebních daní tato osoba považuje za bezúhonnou.
K odst. 1 písm. b)
Odst. 1 písm. b) vymezuje spolehlivost ve vztaxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxož se počítá výše uvedená doba, je den vydání rozhodnutí o návrhu na vydání povolení, změně povolení nebo zrušení povolení. Při posuzování podmínky spoxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxů“ nedefinuje. Vymezení pojmů „závažné porušení celních nebo daňových předpisů“ a „opakované porušení celních nebo daňových předpisů“, obsažené v § xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celních nebo účetních předpisů, musí učinit příslušný správní orgán. Za závažné porušení nelze označit každé porušení daných předpisů, ale pouze porxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je zejména řádný výkon správy spotřební daně a zamezení činnosti osob, které neposkytují dostatečné záruky pro tento řádný výkon. Závažným porušením xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxsů by měl zohlednit také jemu známé objektivní důvody hodné zvláštního zřetele, které vedly k porušení těchto předpisů. Může se jednat například o živexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxisem“ je pro účely posuzování spolehlivosti právní předpis, jehož předmětem je úprava daní v užším slova smyslu, tzn. nedobrovolných a neekvivalentnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxá plnění. Rovněž pojem „celní předpis“ je nutné vykládat v užším slova smyslu. Tedy nikoli jako veškeré právní předpisy, v nichž mají orgány celní správx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xozumí nejen právní předpisy České republiky (včetně podzákonných právních předpisů), ale též přímo použitelné předpisy Evropské unie.
Důvodová zpxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xadatel je/byl nespolehlivým plátcem podle § 106a zákona o DPH.
b)
Žadatel se zapojil do obchodů, u kterých existuje důvodná obava, že z nich nebude uxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxné povinnosti způsobem, který měl za následek vyměření daně podle pomůcek nebo doměření daně podle pomůcek oproti poslední známé dani nebo stanovení dxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxšení a ke splnění této své ze zákona plynoucí povinnosti byla proto vyzván správcem daně. Za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud taxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xebo dovozu zboží, přičemž rozhodným okamžikem pro hodnocení je nabytí právní moci rozhodnutí, jímž je v případě dovozu subjektu stanoven celní dluh nexx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xx x xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxo hodnocení je nabytí právní moci rozhodnutí.
g)
Žadateli byla uložena pokuta (za spáchaný delikt dle tohoto zákona a/nebo pokuta dle daňového řádx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxí než 250 000 Kč (rozhodným okamžikem pro hodnocení je nabytí právní moci rozhodnutí).
h)
Žadatel záměrně prováděl nedovolenou výrobu mimo daňový xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx nebo daň z tabákových výrobků
i)
Žadatel vylučoval denaturační prostředky z denaturovaného lihu nebo pozměňoval vlastnosti lihu nebo odstraňovxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxtutárních orgánů (viz obecný komentář ke komentovanému paragrafu).
K odst. 3
V případě, že právnická osoba závažně porušila daňové, celní nebo účetxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
x xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxkového závažného porušení, přestává splňovat podmínku spolehlivosti.
Jestliže je tedy například jednatelem společnosti s ručením omezeným, kterx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smyslu komentovaného paragrafu, nesplňuje vzhledem k § 43c odst. 2 podmínku spolehlivosti ani prvně jmenovaná společnost s ručením omezeným (viz komxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx - prokázání bezúhonnosti, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti související sx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx odst. 1 písm. a) a vymezenou následně v § 43d stanoví tento paragraf postup, jakým se splnění podmínky spolehlivosti dokládá.
Státní občan České repubxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xrgány celní správy mají v souladu s § 58 odst. 1 písm. l) zákona o celní správě možnost do něj nahlížet a zjistit si tuto informaci samy. Tento paragraf se tax xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v zahraničí.
K odst. 1, 3 a 4
Právnická osoba se sídlem mimo Českou republiku je povinna správci daně předložit evidenci z výpisu trestů nebo rovnocennxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu delší než 3 měsíce. Pouze v případě, že daný stát požadovanou evidenci nevydává, může právnická osoba tuto evidenci nahradit čestným prohlášením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxem se rozumí osoba, která není občanem České republiky. Cizinec je povinen správci daně předložit evidenci z výpisu trestů nebo rovnocennou písemnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxž 3 měsíce. Jestliže tedy je daná osoba občanem jednoho státu, ale dlouhodobě se v posledních 3 letech zdržovala i v jiných státech či jiném státě, musí prxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxím občanem jiného členského státu než České republiky, nebo pro osobu, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České republice. Tato osoxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxho paragrafu). Toto speciální ustanovení navazuje na ustanovení § 16g zák. o Rejstříku trestů, který umožňuje na základě žádosti cizince vydat k výpisx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx evidována příslušným orgánem jeho domovského státu). Tím se zjednodušuje proces prokázání bezúhonnosti občanů členských států Evropské unie nebo oxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nemůže.
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxení. Při posuzování podmínky spolehlivosti se přihlédne i ke skutečnostem, které se staly před 1. lednem 2015.
K odst. 2 a 4
Občan České republiky nemuxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxržitě déle než 3 měsíce, je povinen v rámci prokázání bezúhonnosti předložit výpis z evidence trestů daného státu nebo rovnocennou písemnost vydanou txxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxním učiněným před notářem nebo orgánem daného státu.
K odst. 6
Jestliže u správce daně vzniknou důvodné pochybnosti o bezúhonnosti uvedené osoby, nexxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxí této podmínky ve lhůtě stanovené správcem daně. V případě, že nesplnění této povinnosti, případně opakované nesplnění této povinnosti dosáhne intexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxí řízení, § 43b - návrh na vydání povolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxon o celní správě, - zák. o Rejstříku trestů
Bezdlužnost
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 43f
V návaznosti na podxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. V případě, že je žadatel právnickou osobou, musí v návaznosti na § 43c odst. 2 tyto podmínky splnit jak samotná právnická osoba, tak její statutární orgxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxi povolení.
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky již funguje výměna informací ohledně bezdlužnosti, a tedy není v této věcx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxdat potvrzení o bezdlužnosti od správy sociálního zabezpečení a od všech pojišťoven, kterým je povinna platit zálohy za sebe a své zaměstnance.
Za nedxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx Mezi nedoplatky evidované u orgánů celní správy naopak patří i nedoplatky, které vznikly v důsledku nezaplacení pokuty uložené správním orgánem ve spxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxmáhání.
Související ustanovení:
§ 43a - povolovací řízení, § 43b - návrh na vydání povolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivoxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxlení, § 43p - povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení, § 43q - použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení
Souvixxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxnku ekonomické stability uvedenou v § 43c odst. 1 písm. c) tento paragraf stanoví podmínky, za kterých je daná osoba pro účely zákona považována za ekonoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxanční stabilita, aktivita a produktivita práce. Vedle výsledků provedené finanční analýzy by správce daně měl zohlednit správní úvahy o významných sxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti souvisejxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
Postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 43h
V přípaxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxsvětlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil, a tímto způsobem vzniklé pochybnosti odstranil. Správce daně je povinen své pochybnosti ve výzvě doxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxhybnosti. Navrhovatel je povinen prokázat všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v návrhu na vydání povolení. Důkazní břemeno nese navrhovatexx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdené v návrhu na vydání povolení, správce daně řízení zastaví. Rozhodnutí musí správce daně odůvodnit. Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvoláníx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxtýlit pochybnosti, které byly uvedeny ve výzvě k odstranění pochybností, vydá správce daně
meritorní
rozhodnutí ve věci a návrh na vydání povolení zaxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxi údajů uvedených v návrhu na vydání povolení.
Související ustanovení:
§ 13 - přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 13a - poxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xaně, § 13c - zrušení povolení pro přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z moci úřední, § 19a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, § 20 - zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední, § 22 - oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, § 22a - další pxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxní, § 23 - oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 23a - podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobkxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxní daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, § 43b - návrh na vydání povolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxvisející předpisy:
daňový řád
Rozhodnutí o návrhu na vydání povolení
Právní stxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxolení 2 způsoby. Pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro vydání povolení, vzniká navrhovateli na vydání povolení právní nárok a sprxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx musí být rozhodnutí správcem daně odůvodněno.
K odst.2
Správce daně má 60 dnů ode dne podání návrhu na vydání rozhodnutí. Jestliže správce daně vyzve xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxe dne odstranění vad nebo pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů tvrzených v návrhu na vydání povolení.
Jestliže dojde k prodloužení lhůty nejbxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxecné 60denní lhůtě existují u některých typů povolení speciální lhůty kratší. V souladu s § 23b v případě povolení pro jednorázové přijetí vybraných výxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxce daně pochybnosti o jeho správnosti nebo úplnosti.
V souladu s § 33c v případě povolení pro zasílání vybraných výrobků rozhodne správce daně o návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti nebo úplnosti údajů v něm uvedených.
K odst.3
Rozhodnutí o návrhu na vydání povolení musí splňovat obecné náležitosti dle § 102 daňového řxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxmá odkladný účinek.
Rozhodl-li správce daně o vydání povolení, vymezí obsah tohoto povolení tak, aby z něj bylo zřejmé, že se jeho držiteli umožňuje vyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxívat při komunikaci se správcem daně. Evidenčním číslem (zkráceně „SEED ID“) se rozumí jedinečné evidenční číslo ke spotřební dani. Všechna evidenčnx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvých subjektů. To platí samozřejmě pouze v případě, že nebylo evidenční číslo přiděleno navrhovateli již dříve.
V povolení je správce daně oprávněn dxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxky pro zabezpečení vybraných výrobků nebo uložit opatření potřebných k zabránění jejich neoprávněnému použití, okruh dalších podmínek po 1. lednu 20xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxlení další povinné náležitosti:
a)
Je-li v návrhu na vydání povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně uvedeno více dodxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxch výrobků.
b)
Je-li v návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu uvedeno více daňových skladů, správce daně vydá v souladu s § 19c povxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xybraných výrobků, které má být přijato.
d)
V povolení k prodeji za ceny xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxě.
e)
Je-li v návrhu na vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu uvedeno více dodavatelů, správce xxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxdených do volného daňového oběhu dodavateli těchto zkapalněných ropných plynů.
Související ustanovení:
§ 13a x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxé přijetí vybraných výrobků, § 33c - povolení pro zasílání vybraných výrobků, § 36b - prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k pxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxzání bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h - postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení, § 43j x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení, § 43q - použití zajištění daně v případě zrušxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
daňový řád, - nařízení Rady (EU) č. 389/2012, ze dne 2. května 2012, o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu údajů, které má uvedeny v povolení a které se uvádějí v návrhu na vydání povolení, a to do 5 dnů ode dne vzniku této změny. Množina těchto zákonem stanxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x návrhu budou uvedeny i ve vydaném povolení.
Toto oznámení může držitel učinit ve formě tiskopisu pro oznamování změn v údajích uváděných v povolení. V xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxné změny uváděné v povolení nahradí dosavadní povolení novým.
K odst.2
Držitel povolení je povinen jednou ročně doložit, zda je ekonomicky stabilní xx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxence. Povinnost doložit ekonomickou stabilitu neplatí v případě, pokud mezi podáním návrhu na vydání povolení (jehož součástí jsou také tyto údaje) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxe a návrh na vydání povolení podala v průběhu června, nemusí dané údaje předkládat znovu.
K odst.3
Z daného ustanovení vyplývá právo správce daně požaxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xyto údaje je však omezena podmínkou, že je možné požadovat pouze takové údaje, které jsou potřebné pro správu daní, což navazuje na základní cíl správy vxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x x x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxmou výzvy vůči držiteli povolení. V této výzvě stanoví správce daně lhůtu, v níž je navrhovatel povinen oznámit požadované údaje. Pro tuto lhůtu platí pxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxeněžité povahy dle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu.
K odst.4
Oznamovací povinnost se nevztahuje na údaje, které může správce daně zjistit automaxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx
x xřípadě, že správci daně vzniknou pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v oznámení, vyzve držitele povolení, aby tyto údaje vysvětlixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxně konkretizovat, aby bylo navrhovateli zřejmé, co je třeba vysvětlit, doložit, doplnit či změnit. Nepostačí tedy pouhé tvrzení, že tu jsou pochybnosxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxovatel ve stanovené lhůtě neprokáže skutečnosti uvedené v oznámení, správce daně řízení zastaví. Rozhodnutí musí správce daně odůvodnit. Proti tomuxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxvolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokázání bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxšení povolení na žádost, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti související se zxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
Změna povolení
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 43k
Právní úprava platná do 31. prosince 2014 rozlišovala případy, kdy sx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxdní povolení z důvodů vymezených v zákoně vždy nahrazuje povolením novým.
Správce daně v případě nahrazování dosavadního povolení novým vydá rozhodxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání, které však nemá odkladný účinek.
x xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxno pouze v případě, že jsou i nadále splněny podmínky pro vydání povolení, tj. především obecné podmínky vymezené v § 43c až 43g aplikovatelné pro daný tyx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xodá žádost, ve které navrhne změnu údajů, kterým zákon přikládá
status
údajů změnitelných až na základě změny povolení, tj. aby mohlo dojít k materiálxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xřijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně se jedná o název a množství vybraných výrobků, na které je povolení vydáno, účel použití přijxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxolení. Jestliže tedy držitel povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně chce změnit dodavatele pro vybrané výrobky osvobxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xůže začít daná osoba odebírat od tohoto dodavatele vybrané výrobky osvobozené od daně.
K odst. 1 písm. b)
Správce daně nahradí dosavadní povolení novxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxání povolení nejsou označeny jako údaje, které lze měnit pouze na žádost držitele povolení). Vydání nového povolení a zrušení starého povolení může spxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxstil v rámci své činnosti.
K odst. 1 písm. c)
Správce daně nahradí dosavadní povolení novým, chce-li tímto způsobem změnit nebo doplnit podmínky potřxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxněných případech, neboť se jedná o zásadní zásah do vydaného povolení, a tedy i do práv jeho držitele. K úpravě těchto podmínek může dojít společně s vydáxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx možností podat žádost na změnu podmínek takto stanovených správcem daně v povolení. Pokud by držitel povolení takovou žádost správci daně adresoval, xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxínek stanovených v povolení.
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxutečností nezávislých na vůli držitele povolení a hodných zvláštního zřetele, například změna právních předpisů, živelné pohromy,
b)
v důsledxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xedostatky ve vedení evidencí vyplývajících ze zákona či stanovené rozhodnutím o uložení záznamní povinnosti),
b)
v důsledku chování, resp. jedxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xvidencí vyplývajících ze zákona či stanovené rozhodnutím o uložení záznamní povinnosti),
c)
z podkladů předaných dalšími orgány veřejné moci (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxutárních orgánech držitele povolení (bezdomovec),
b)
dojde k netransparentní změně majetkové struktury subjektu,
c)
se sídlo přesune do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvat s rizikovými subjekty (například s daňovou trestní minulostí, s dlužníky u jiných státních orgánů nebo nekontaktními subjekty),
e)
značně/xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní povolení a příkladná komunikace se správcem daně včetně plnění všech ostatních zákonných povinností, jež se může konkrétně projevit například v upxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxže dojde ke změně, která má za důsledek porušení podmínek pro vydání povolení a zamezí jejich následnému splňování po čas trvání povolení (viz § 43c odstx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxje v rozhodnutí pouze změny oproti dosavadnímu povolení. Neuplatní se tak obecné pravidlo uvedené v § 102 odst. 2 daňového řádu.
Související ustanovxxxx
x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xkladu, § 22a - další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků, § 23a - podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijexx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x3c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokázání bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h - postup k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlení, § 43l - zrušení povolení na žádost, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti sxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxí k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím zkapalněné ropné plyny pro vlastní spxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
Zrušení povolení na žádost
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 43l
Správce daně může zrušit povolení buďto na základě návrhu drxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxo oznamování změn v údajích uváděných v povolení. Jedná se však o právo, nikoli povinnost držitele.
Držitel povolení si může kdykoli podat žádost o vydxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxt o vydání povolení (na rozdíl od zrušení z moci úřední, u něhož zákon o spotřebních daních stanovuje výslovně u některých typů povolení, že lze návrh na vxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxvobozených od daně z moci úřední, § 20 - zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední, § 22b - zrušení povolení pro opakované přijímání vyxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokázání bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtele povolení, § 43k - změna povolení, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti souxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu z moci úřední, § 134h - zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálníxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
Zrušení povolení z moci úřední
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 43m
Správce daně může zxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxní povolení obsahuje zákon ještě další důvody pro zrušení konkrétních typů povolení (viz komentář k odst. 2 komentovaného paragrafu).
Je nutno rovněx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxí stejného typu. Jedná se o následující případy:
a)
Pokud bylo povolení k provozování daňového skladu zrušeno z moci úřední, s výjimkou zrušení podxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxdříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto povolení.
b)
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxí povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto povolení.
c)
Pokud bylo povolení k nákupu zkapalxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxení k provozování daňového skladu nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto povolení (s výjimkou zrušení povolení z důvodu nečinnosti držitele povoxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxínky potřebné pro správu daní, které správce daně stanovil v povolení, vyzve držitele povolení k jejich splnění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Tuxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxat pouze v situaci, kdy jsou obě podmínky splněny zároveň.
Výzva nemůže být správcem daně zaslána ani v případech, kdy zákon výslovně stanovuje, že sprxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxle povolení o následcích neuposlechnutí výzvy (§ 32 odst. 3 daňového řádu), tj. o tom, že nebude-li podmínka pro vydání povolení nebo podmínka potřebná xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxtel povolení ve lhůtě stanovené výzvou podmínky splní, správce daně řízení o zrušení povolení zastaví dle § 106 odst. 1 písm. f) daňového řádu, tj. z důvoxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxo vydání povolení, za účelem odstranění závadného stavu, vydat rozhodnutí, kterým držiteli povolení stanoví dodatečné povinnosti či ho nějak omezí (xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxání povolení, za účelem odstranění závadného stavu, vydat rozhodnutí, kterým držiteli povolení stanoví dodatečné povinnosti či ho nějak omezí (viz kxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxmínek pro vydání povolení nebo podmínek potřebných pro správu daní stanovené v povolení, a nezajistí-li držitel povolení na tuto výzvu ve lhůtě stanovxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeré však nemá odkladný účinek.
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxlení, u kterých správce daně držitele povolení k jejich dodatečnému splnění nevyzývá, jelikož povaha těchto podmínek neumožňuje jejich zhojení. Proxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xednotlivé typy povolení i další specifické důvody pro zrušení povolení uvedené přímo v ustanoveních regulujících dané povolení:
a)
Povolení k přxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx použit na jiný účel, než který byl v tomto povolení uveden, a uživatel ve stanovené lhůtě nezaplatil daň, nebo držitel tohoto povolení po dobu 12 po sobě jxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xx
xxxxxxxx x provozování daňového skladu správce daně zruší i v případě, že provozovatel daňového skladu po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neprovozujx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřijímá vybrané výrobky (viz komentář k § 22b).
d)
Povolení pro zasílání vybraných výrobků správce dxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxem povolení (viz komentář k § 33c).
e)
Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu správce daně zruší rovněž txxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxbě jdoucích kalendářních měsíců neuskuteční nákup zkapalněných ropných plynů podle tohoto povolení (viz komentář k § 60d).
f)
Povolení ke značkoxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134e a 134f zákona o spotřebních daních (viz komentář k § 134h).
g)
Povolení ke značkování některých mixxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxbních daních (viz komentář k § 134t).
K odst. 3
Toto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxlicitně vymezených v zákoně). Správce daně zruší povolení z důvodu nesplnění těchto podmínek pouze v případě, kdy se jedná o závažné nesplnění těchto pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxm daného protiprávního jednání držitele povolení.
Podmínka závažného porušení neplatí u zákonem stanovených podmínek pro vydání povolení, u nichž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní.
K odst. 4
Správce daně může současně s výzvou ke splnění podmínek pro vydání povolení dle odst. 1 komentovaného paragrafu, za účelem odstranění záxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nakupování),
b)
uloží povinnost dodatečného zajištění daně (na toto dodatečné zajištění se nevztahují ustanovení o maximální výši zajištění), xxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxnostem vyplývajícím ze samotného povolení. Držitel povolení je tak povinen dodržovat povinnosti plynoucí jak z povolení, tak z tohoto rozhodnutí, kdx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxvolení je vázán podmínkami uvedenými v rozhodnutí vydaném správcem daně v souladu s odst. 4 komentovaného paragrafu do okamžiku (dne), kdy správce danx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xosavadního rozhodnutí. Nové rozhodnutí může jak zmírnit některé správcem daně dříve stanovené podmínky, tak je může naopak zpřísnit.
Rozhodnutí vyxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxodů:
a)
držitel povolení nedokázal ve lhůtě stanovené správcem daně dle odst. 1 napravit protiprávní stav a nezačal opět splňovat podmínky pro vydxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxení a správce daně řízení o zrušení zastaví, jelikož řízení se stalo bezpředmětným.
Související ustanovení:
§ 13c - zrušení povolení pro přijíxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xovolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední, § 33d - zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední, § 43a - povolovaxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h - postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení, § 43i - rozhodnutí o návrhu na vydání povolenxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx povolení, § 43p - povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení, § 43q - použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení, § 60d x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxí a barvení vybraných minerálních olejů, § 134t - zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
Související předpisxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx x xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xx xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stejně jako správním orgánům, nesprávné posouzení právní otázky, zda nastaly právní účinky rozhodnutí o odejmutí povolení pro provozování daňovýcx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxněného osvobození od daně. Zcela identickou otázkou ve vztahu ke stěžovateli se již Nejvyšší správní soud zabýval v rozsudku ze dne 6. 8. 2013, č. j. 2 Afs xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxl. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud v dané věci neshledal důvod odchýlit se od právního názoru vyjádřeného v citovaném rozsudku, považuje za doxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxdeného v ust. § 20 odst. 19 zákona o spotřebních daních, od něhož se odvíjí počátek lhůty pro provedení inventarizace a pro podání daňového přiznání [§ 22 xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxejmutí povolení, nýbrž až okamžik jeho faktického odnětí. Poněvadž u stěžovatelky k fyzickému odejmutí povolení nedošlo, je stále provozovatelkou dxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxý stěžovatelkou a zdůraznil význam konstitutivního rozhodnutí o odejmutí povolení k provozování daňového skladu pokračování (jeho vykonatelnost) xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxa o spotřebních daních, jak byl proveden stěžovatelkou, je neudržitelný, neboť zcela opomíjí další výkladové metody a vede ke zcela nelogickému řešenxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxeba zkoumat vždy i účel a důvody, pro které zákonodárce určité ustanovení do zákona uvedl. (-) [N]utno přisvědčit žalovanému i městskému soudu, že i kdyx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xelní ředitelství tak učiní konstitutivním rozhodnutím o odnětí povolení k provozování daňového skladu. Povolení jakožto listina je pouze dokumentex xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xouze informativní charakter. Ostatně, sama stěžovatelka v žalobě argumentovala, že práva a povinnosti lze v rámci daňového řízení ukládat pouze rozhxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx povinnosti pozbýt, s ohledem na zachování právní jistoty, případně možnosti bránit se proti takovému postupu opravnými prostředky. Nabývá- li se tedx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxní), z logiky věci vyplývá, že práva na základě tohoto rozhodnutí nabytá budou daňovému subjektu odňata rovněž na základě konstitutivního rozhodnutíx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx. 2008. Přes podané odvolání nastala doručením těchto rozhodnutí jejich vykonatelnost, neboť odvolání neměla odkladný účinek. Právě doručení předmxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx písm. a) zákona o spotřebních daních]. Ačkoli tedy stěžovatelka argumentovala faktickým držením povolení, oprávnění z nich plynoucí již právně zanixxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxněji, zopakoval Nejvyšší správní soud i v rozsudku ze dne 30. 6. 2015, č. j. 2 Afs 16/2015 - 44 se stejným závěrem, že „Ačkoliv tedy stěžovatelka argumentoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx nezdaněné do režimu volného daňového oběhu.“
Odklad zrušení povolení
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 43n
Spxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx aby například držitel povolení získal čas k doprodeji vybraných výrobků nebo z důvodu zjednodušení ukončení činnosti držitele povolení. Odůvodněnoxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxnitivně zrušeno, správce daně může stanovit přísnější režim spočívající především v omezení možnosti přijímání či výroby vybraných výrobků, nebo stxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxto ustanovení lze uplatnit jak v případě zrušení povolení z moci úřední, tak v případě zrušení povolení na návrh.
Související ustanovení:
§ 13c - zrxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxi úřední, § 22b - zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední, § 33d - zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z mocx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h - postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení, § 43i - rozhodnutí o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxení z moci úřední, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení, § 43q - použití zajištění daně v případě zrušexx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů, § 134t - zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 1.7.2017
K § 43o
Kromě případu zániku právnické osoby, který se shoduje s úpravou zákona platnou do 31. prosince 2014, zaniká povolení v přípxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xro zánik povolení, obsahuje zákon pro jednotlivé typy povolení i další specifické důvody pro zánik povolení uvedené přímo v ustanoveních regulujícícx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxvozování daňového skladu pro prostorově ohraničené místo, ve kterém jsou umístěny vybrané výrobky osvobozené od daně na základě povolení k přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxení komentovaného paragrafu nepoužijí. Toto povolení zaniká okamžikem jednorázového přijetí vybraných výrobků, nebo uplynutím 3 měsíců ode dne nabxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxích olejů zaniká také dnem zrušení nebo zániku povolení k provozování daňového skladu, ve kterém jsou minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 zákona o spxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx
xx
xxxxxení ke značkování některých dalších minerálních olejů zaniká též dnem zrušení nebo zániku povolení k provozování daňového skladu, ve kterém jsou minexxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxiz komentář k § 134t).
Související ustanovení:
13b - zánik povolení pro přijímání a užívání vybraxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxvolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokázání bezúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, § 43j - oznamovací povinnost držitele povolení, § 43k - změna povolení, § 43l - zrušení povolení na žádost, § 43m - zrušení povolení z moci úřední, § 43n - oxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xovolení, § 134b, § 134m, § 134h - zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů, § 134t - zrušení a zánik povolení ke značkoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zánikem povolení
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 43p
Toto ustanovení vymezuje povinnost provxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxištěním daně nakládáno při zániku povolení (viz komentář k § 43o) či při zrušení povolení bez náhrady (viz komentář k § 43m).
K odst. 1
Dojde-li k zánikx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xato povinnost se vztahuje i na právního nástupce, který nepokračuje v činnosti bývalého držitele povolení v nakládání s vybranými výrobky.
Základní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx x x xxsunu termínu pro podání daňového přiznání (viz komentář k odst. 3 komentovaného paragrafu).
K odst. 2
V případě zániku povolení v důsledku zániku práxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxnnost. Těmito osobami se rozumí například zaměstnanci hlídající objekt, v němž se provozoval daňový sklad.
K odst. 3
Jedná se o speciální ustanovení x x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa povinnost přiznat a zaplatit daň. V souladu s § 9 odst. 3 písm. h) se jedná o vybrané výrobky v daňovém skladu a o vybrané výrobky osvobozené od daně [viz koxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxmžiku zrušení či zániku povolení do volného daňového oběhu. I v tomto případě vzniká v souladu s § 9 odst. 1 povinnost přiznat a zaplatit daň.
Souvisejíxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných výrobků, § 43a - povolovací řízení, § 43b - návrh na vydání povolení, § 43c - podmínky pro vydání povolení, § 43d - spolehlivost, § 43e - prokázánx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxzhodnutí o návrhu na vydání povolení, § 43j - oznamovací povinnost držitele povolení, § 43k - změna povolení, § 43l - zrušení povolení na žádost, § 43m - zrxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxí, § 134h - zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů, § 134t - zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalšíxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx x xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xx xxx
x xxxxx xxxxího stížního bodu stěžovatel namítal, že při místních šetřeních probíhala v jeho daňových skladech inventura, tj. fyzické zjišťování stavu zásob vybxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx daňových přiznání. Smyslem této námitky, která byla uplatněna i v žalobě, je dosáhnout
akceptace
stěžovatelova názoru, že to byl celní úřad, kdo měl ixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxzace způsobuje prodlení s plněním lhůty pro podání daňového přiznání podle citovaného ustanovení.
V ust. § 20 odst. 22 písm. a) věta před středníkem záxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xracuje v celním úřadu místně příslušném daňovému skladu ve stejné lhůtě, nejpozději však do 5 kalendářních dní, inventarizaci zásob vybraných výrobkx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx výkladové metody dovodit povinnost celního úřadu, resp. jeho zaměstnance, jakkoliv iniciovat provedení inventarizace plátcem daně. Jedná se zcela xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dovozovat, že by celní úřad měl v tomto směru vyvíjet nějakou aktivitu. Stěžovatelova argumentace týkající je vztahu pojmů inventura a inventarizace x x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2017
K § 43q
Pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxde se zajištěním daně nakládáno při zániku povolení (viz komentář k § 43o) či při zrušení povolení bez náhrady (viz komentář k § 43m).
K odst. 1
Pokud je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxřební dani bývalého držitele povolení. V tom okamžiku se tato částka stává přeplatkem na tomto osobním daňovém účtu.
V případě, že je zajištění poskytxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxrý vznikl převodem částky zajištění z depozitního účtu, kde byla tato částka uložena jako forma zajištění, nebude podroben testu vratitelnosti dřívex xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx všechna zdaňovací období v rámci předmětného povolení, poslední den splatnosti nebude obvykle navázán na podání daňového přiznání navazující na proxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxem částky zajištění daně z depozitního účtu na osobním daňový účet bývalého držitele povolení použit pouze na úhradu této zajištěné daně a jejího příslxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx ustanovení:
§ 13b - zánik povolení pro přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, § 23c - zánik povolení pro jednorázové přijetí vybxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxzúhonnosti, § 43f - bezdlužnost, § 43g - ekonomická stabilita, § 43h - postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení, § 43i - rozhoxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxní povolení z moci úřední, § 43n - odklad zrušení povolení, § 43o - zánik povolení, § 43p - povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení, § 134x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrálních olejů
Související předpisy:
daňový řád
Judikatura českých soudů:
5 Afs 227/2016- - 38 ORSEA, spol. s r. o:
Z § 20 odst. 22 ZSpD, ve zxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xajištění daně má původ v právu veřejném (ve vztahu daňového subjektu na straně jedné a správce daně na straně druhé). Nárok na vrácení uvedeného přeplatxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů a nelze jej proto např. ani postoupit, popř. k němu zřídit zástavní právo-
Stěžovatel má tedy pravdu, pokud dovozuje, že nárok na vrácení vratitxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a nikoli jiná osoba.
ČÁST TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
DAŇ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ
Plátce daně z minerálních olejů
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x x xxx xxxxxx xx xxx x xxkými druhy vybraných výrobků nakládá. V tomto ustanovení je osoba plátce definována v souvislosti s nakládáním s minerálními oleji.
K odst. x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxší než je sazba daně stanovená pro daný účel použití, a použila nebo prodala je pro účely, pro které je stanovena vyšší sazba daně. Nejběžnější příkladem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
K odst. 1 písm. b)
Ve druhém případě se osoba nakládající se směsí, která může obsahovat motorový benzin a je určena pro pohon dvoutaktních motorů, stxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxčeny pro pohon dvoutaktních motorů, nejsou pro tento definovaný účel použití předmětem daně z minerálních olejů [viz vyloučení z předmětu daně uvedenx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxfinovány jako předmět daně (§ 45 odst. 3), a patří tedy mezi vybrané výrobky, ale povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká pouze tehdy, jsou-li použity nexx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxní daní, ale následně je použije pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2, se okamžikem tohoto způsobu použití stáxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx 45 odst. 3 písm. b)] nebo použití methylesterů mastných kyselin (název vznikl odvozením z anglického fat acid metylesters, dále jen „FAME“,) pro přimíxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxx xotorů nebo takový minerální olej nabídne k prodeji nebo prodá pro pohon motorů. Jedná se například o minerální oleje typu vosky, parafíny, ozokerit apoxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx. Pokud bude voda používána pro pohon motorů, pak se na ni bude z pohledu tohoto zákona pohlížet jako na minerální oleje, a bude předmětem daně, a osoba, ktxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxnu minerálních olejů ohraničenou čísly 2701 až 2715 Kombinované nomenklatury. Osoba se stává plátcem, pokud některý z těchto minerálních olejů použixxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxu patřit pouze minerální oleje uvedené pod čísly Kombinované nomenklatury 2712 a 2713.
K odst. 1 písm. f)
Plátcem daně se také stává osoba, kxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxu určeny pro pohon motorů. Jedná se tedy o výrobky určené k aditivaci motorových benzinů, motorové nafty a dalších pohonných hmot.
Výrobky, které jsox xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxtem daně podle § 45 odst. 7. Osoba, která s nimi bude nakládat (doprava, dovoz, prodej atd.), se z tohoto titulu naopak plátcem daně nestane.
x xxxxx x xxxxx xx x xx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxkud osoba, která vyrobila odpadní oleje a nezdanila je, je bezplatně předá nebo prodá jiné osobě za účelem použití pro výrobu tepla nebo pro pohon motorůx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxje pro pohon motorů nebo výrobu tepla. Okamžikem jejich použití pro pohon motorů nebo výrobu tepla se stává plátcem daně.
Naopak osoba, která vyrobí oxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx z minerálních olejů nestává. Obdobně se nahlíží na osoby v obchodním řetězci, které předávají nebo prodávají odpadní oleje další osobě pro jiné účely, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxláštního povolení.
Každá osoba, která bude v obchodním řetězci předávat nebo prodávat tyto odpadní oleje k osvobozenému účelu, sice nebude plátcem xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxí s minerálními oleji nestává plátcem daně, ačkoli podle obecného ustanovení by se jím stala. Jedná se o osoby, které na daňovém území České republiky naxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxe za účelem podnikání, pak odesílající osoba je může odeslat bez toho, že by je zde zdanila a následně po splnění zákonem stanovených podmínek podle § 14 oxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 4 - plátce daně, § 9 - vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, § 13 - přijímání a užívání vybraných výroxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, § 58b - doprava minerálních olejů uvedexxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
čl. 8 Směrnice, Příloha I nařízení 2658/87/EHS
Předmět daně z minerálních olejů
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.7.2017
K § 45
Obecně zákon definuje předmět úpravy a jednotlivé druhy spotřebních daní hned v úvodu. V tomto ustanovení pak podrobně definujx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxzvosloví (terminologie) používané výrobci, distributory a dalšími osobami, které nakládají s minerálními oleji, je různorodé a může být i zavádějícxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kód nomenklatury.
Obdobným způsobem bylo přistoupeno k definici předmětu daně z minerálních olejů ve směrnici 2003/96/ES. Skupina výrobků, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxěrnici a používané v tomto zákoně kódy podle nařízení Komise (ES) č. 2031/2001, kterým se mění příloha nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistixxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxí na kódy nomenklatury platné pro rok 2002, může v praxi docházet v důsledku změn kódů nomenklatury k určitým rozporům v číselném označení minerálních oxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxána tzv. směsná nafta. Do průvodního dokladu pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně se do odstavce kód nomenklatury uvede kód 3824 90 99, zaxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx
xxxxx xx xozdíl od směrnice 2003/96/ES je v posuzování předmětu daně přísnější. Směrnice 2003/96/ES xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxhon motorů nebo pro výrobu tepla. V ostatních případech se za energetické výrobky nepovažují a uvedená směrnice se na ně nevztahuje a nevztahuje se na ně xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxití. V praxi takto implementovaná část směrnice 2003/96/ES do zákona způsobuje problémy zejména při dopravě, kdy ze strany odesílatele z jiného členxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx které se nejedná o energetický výrobek.
Kromě definování předmětu daně zahrnuje toto ustanovení i další definice, které úzce souvisí s předmětem daxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní jednotky nebo definici výroby minerálních olejů.
K odst. 1
První odstavec definuje základní skupiny minerálních olejů, které jsou předmětem daxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ropy, což je separační metoda dělení složek podle rozdílného bodu varu, se získávají jednotlivé destilační frakce.
K odst. 1 písm. a)
První frakci txxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxové benziny, tak jak jsou známy běžnému spotřebiteli, které jsou uvedeny pod kódy KN 2710 11 41 až 2710 11 59. V celním sazebníku jsou podrobně rozčleněny xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ale není zakázána jejich výroba, která by byla určena na trh do zemí, kde je ještě povoleno olovnaté motorové benziny používat. V České republice se vyrxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xx x xx x xxxxx xxxx xx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx se postupně z trhu stahuje. Tyto benziny musí splňovat požadavky technické normy ČSN EN 228, která je národní verzí evropské normy EN 228.
Na základě pxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného nebo jako etyl-terc-butyl-éter (dále jen „ETBE“), který je vyroben z výše uvedenéhx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxmět daně se tyto směsi minerálních olejů s biopalivy budou zařazovat do odst. 2 tohoto ustanovení.
Do skupiny ostatních benzinů patří například lakový benzin (kód KN 2710 11 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxodukty, které se přímo používají ke svému určenému účelu (lékařský benzin, důlní benzin do lamp) nebo vstupují jako složka do výroby jiných výrobků jakx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx x xxxxiny pro chemickou přeměnu (kód KN 2710 11 15). V rafinérské terminologii se jedná o primární frakce benzinu, v surovém stavu, určené pro další rafinérskx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx typu. Mezi ostatní benziny patří také lehké frakce, které svým charakterem nesplňují požadavky na konečné výrobky. Může se jednat o vedlejší produkty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxplňkové poznámce 5 k číslu 2710 společného celního sazebníku. Mezi tyto operace patří například vakuová destilace, rektifikace, krakování, reformoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxlad halogenace, halogennitrace, nitrace, sulfonace, sulfonitrace, acylace a podobně. Jedná se o procesy používané zejména v petrochemii.
Leteckx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxtecký petrolej), který je uveden pod kódem KN 2710 11 31, a benziny pro letecké tryskové motory uvedené pod kódem KN 2710 11 70. V případě leteckého benzinx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxraethylolovo) s oktanovým číslem zjištěným motorovou metodou nejméně 80 nebo olovnaté typy s oktanovým číslem zjištěným motorovou metodou nad 100 jexxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xypu 100LL.
Letecké benziny mají oproti automobilovým nižší těkavost, vyšší začátek destilace a nižší konec. Přísnější jsou také požadavky na jejicx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxpy se používají pro moderní výkonné letecké motory především malých vrtulových letadel. Letecké benziny jsou typem pohonných hmot, který může obsahoxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx KN 2710 19 11) a střední oleje pro chemickou přeměnu (kód KN 2710 19 15). Obdobně jako u benzinů se jedná o primární frakce středního oleje v surovém stavu uxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxtatní střední oleje.
Letecký petrolej podle technické specifikace označovaný jako Jet A-1 (kód KN 2710 19 21) je nejrozšířenějším leteckým palivemx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxametry však musí odpovídat odlišným provozním podmínkám. Letecký petrolej podléhá z hlediska kontroly kvality velmi přísným kontrolám, protože nelxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xřidávají také vhodná aditiva. V rafinérii je to především antioxidant a antistatická přísada, dále se používají především antikorozní a mazivostní pxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxluje v rozmezí teplot od 150 °C do 275 °C. Ostatní střední oleje (KN 2710 19 29), které se používají pro výrobu velmi lehkých topných olejů, pro výrobu lampxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxzů se přidávají např. aditiva, která dávají těmto řezům charakteristickou vlastnost, pro kterou jsou pak používány, jako jsou řezné oleje, mazací olexx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx x xxx xxxxickou přeměnu (kód KN 2710 19 35). Jedná se opět o frakce určené pro další zpracování na pohonné hmoty nebo topné oleje. Na rozdíl od motorových benzinů nexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx chemických vlastností obou produktů. V obou případech se jedná o těžké plynové oleje pro ostatní účely použití, jejichž další členění se řídí obsahem sxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx naftu stanovuje technická norma ČSN EN 590, která je národní verzí evropské normy EN 590. Lehké topné oleje jsou zařazovány pod již zmíněný kód KN 2710 19 xx x xxxx xxx xxxx xx xxxx xx xx x xx xxxx xx xxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xůzné sazby daně pro motorovou naftu a nízkosirný lehký topný olej, byly příčinou vzniku rozsáhlého daňového úniku v kauze lehkých topných olejů v letecx xxxx xx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxerální oleje známé například jako mazut. V celním sazebníku jsou těžké topné oleje rozčleněny na těžké topné oleje pro specifické procesy (kód KN xxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xx xx xxxx xx xxxx xxxxastěji se tyto minerální leje používají jako palivo v teplárnách pro výrobu tepla nebo jako pohonná hmota v lodích (tlačné nebo vlečné remorkéry).
K odxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Odpadní oleje jsou hlavně odpad obsahující minerální oleje a oleje ze živičných nerostů. Mohou také obsahovat vodu. Mezi odpadní oleje patří zejména xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xydraulické oleje a použité transformátorové oleje). Dále mezi odpadní oleje patří olejové kaly ze zásobních nádrží na minerální oleje, obsahující hlxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx s vodou ve formě emulzí jako například oleje, které vznikly z řezných olejů použitých při obrábění.
K odst. 1 písm. e), f) a g)
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxjším představitelem plynných paliv. Pod zkapalněnými ropnými plyny rozumíme směsi zkapalněných uhlovodíků převážně se 3 až 4 atomy uhlíku v molekulex x xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxmbinované nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19.
Zkapalněné ropné plyny se získávají při zpracování ropy a navazujících technologických procesech. Jaxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxroleum gases“), naznačujícím původ těchto produktů. Tyto plyny se také často označují jako propan- -butan podle 2 základních komponent tohoto palivax
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxdu zákona pro výrobu tepla. Dále se používají v chemickém průmyslu pro odasfaltování těžších ropných produktů, v kosmetickém průmyslu jako nosný plyn xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xKN 2711 12), propan-butan (KN 2711 12 nebo 2711 13) a butan (KN 2711 13). Tyto směsi se liší svým složením, a z toho vyplývajícím převažujícím způsobem pouxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxn je obchodní název pro směs zkapalněných ropných plynů se 3 až 4 atomy uhlíku v molekule. Používá xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxx období, pro které je vhodné jejich použití. Butan je obchodní název pro směs zkapalněných ropných plynů převážně se 4 atomy uhlíku v molekule s převládaxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxzdíl od požadavků na propan-butan používaný jako topný plyn se v požadavcích kladených na LPG používaných jako motorové palivo klade důraz na čistotu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe probíhá bez přístupu vzduchu a ve vlhkém prostředí vlivem působení metanových bakterií - metanogenů. Při určitém složení lze zkapalněný bioplyn takx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xze stručně (jednoduše) charakterizovat jako směsi. Jednotlivé definice minerálních olejů se neodvolávají nebo nejsou spojeny s kódem KN, protože dexxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxmětem daně buď bez ohledu na účel použití [směsi uvedené pod písmeny a), b), c), d), e), h), i a j)], nebo pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxiky předmětu daně zmíněna i příslušná technická norma, pokud je definovaná směs určena pro použití, nabízena k prodeji nebo používána pro pohon motorůx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxe nesplňují jakostní parametry příslušných technických norem, neznamená to, že by nespadaly jako předmět daně pod příslušná ustanovení, právě naopaxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxh motorů, ale tato směs nebude splňovat příslušnou normu ČSN EN 228 v některém jakostním parametru, pak tuto směs zákon dokáže definovat jako předmět daxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxx x xxxxxxx zákazníka, je ale předmětem kontroly České obchodní inspekce.
K odst. 2 písm. a)
Do první skupiny patří směsi vzniklé smícháním minerálního olejex xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Tyto směsi jsou předmětem daně vždy, bez ohledu na definovaný účel použití.
K odst. 2 písm. b)
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx 1 uveden není. Může se tedy jednat o minerální olej z odstavce 3. Ve své podstatě se jedná o jednu z tzv. sběrných položek.
K odst. 2 písm. c)
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxuje jako směsná nafta. Tato směs sestává z těžkého plynového oleje a metylesteru řepkového oleje (dále jen „MEŘO“) splňujícího kritéria udržitelnostx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxa pro pohon motorů, musí splňovat jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN 65 6508. Uvedená směs je určena pro pohon vznětových motorů.
Ačkxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxí splňovat kritéria udržitelnosti biopaliv. K takto definovanému předmětu daně pak zákon stanovuje v § 48 odst. 5 sníženou sazbu daně.
Pokud budou vyrxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výše uvedené technické normy, jako předmět daně se budou zařazovat pod písmeno f) tohoto odstavce.
K odst. 2 písm. d)
Do této skupiny patří tzv. lihoxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxnaturovaného. Podíl lihu ve směsi může činit nejvýše 10 % objemových. Použitý bezvodý kvasný líh musí být denaturován buď obecnou denaturační směsí 1bx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxedené směsi jsou určeny pro pohon zážehových motorů.
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxě bude patřit i motorový benzin s přídavkem lihu, který musí jako pohonná hmota splňovat jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228 [viz xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Toto písmeno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxaný líh, který byl použit na výrobu ETBE. K výrobě ETBE může být použit buď líh kvasný bezvodý denaturovaný zvláštní denaturační směsí stanovenou pro texxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x. 141/1997 Sb. Uvedené směsi jsou určeny pro pohon zážehových motorů.
Z pohonných hmot bude do tohoto předmětu zařazován motorový benzin s přídavkxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxují se sem ale směsi, které již byly zahrnuty pod písmeny b) až e) nebo které budou definovány dále pod písmeny g) až m). Vzhledem k velmi obecné charakterixxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Mezi tyto směsi se budou zahrnovat právě směsi těžkých plynových olejů s FAMEx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxzbou daně minerálního oleje uvedeného v odstavci 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují, tedy sazbou daně stanovenou pro těžké xxxxxxx xxxxxx
Další směsi minerálních olejů, které sem budou patřit, jsou směsi těžkých plynových olejů s obsahem FAME vxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx jednat o podobné směsi minerálních olejů, u kterých podíl lihu, ETBE nebo FAME je vyšší než u směsí, které jsou jednoznačně definovány pod písmeny c) až exx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx x xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxí líh, ale poměr lihu a minerálních olejů je zde v opačném poměru, než je tomu u předmětu daně definovaného v odst. 2 písm. d). Navíc je zde ve směsi obecně zaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Na rozdíl od podobných směsí definovaných v odst. 2 písm. l) a m) je u této směsi stanoven pouze poměr jednotlivých složek a požadavek kvality použitéhx xxxxx