210/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
Anežka
Janoušková
JUDr.
Zdeněk
Horáček,
Ph.D.
Mgr.
Olga
Kaizar
Seznam zkratek
krizový zákon
  zákon č. 240/2000 Sb., o krizovxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx soudní řád správní
zák. č. 191/2020 Sb. 
  zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby 
  účastxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx 
  x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxx0 Sb.
  zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 
  na nájemce prostor sloužících k uspokojování byxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
   xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 
   x xxxxxxxých prostorů v domě s byty
zák. o ochraně veř. zdraví / zákon o ochraně veřejného zdraví
  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxch opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 
  na nájemce prostor sloužících podnikání

[Vymezení pojmů]
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xII. Mimořádné opatření při epidemii (7-8)
1. Krizové opatření vlády (9-11)
2. Mimořádné opatření při epidemii přijaté Ministerstvem zdravotnictvx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx
x x x
xx xxdstata a účel zákona
1.
[Účel zákona] V návaznosti na první výskyt nového koronaviru SARS-CoV-2 došlo v České republice k vyhlášení nouzového stavu x x xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxchodu, byly uzavřeny prodejny řady drobných podnikatelů, celá obchodní centra, restaurace či sportoviště. To vedlo k negativnímu vlivu na aktivitu pxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxprostila podnikatele dalších závazků, například povinnosti platit nájemné za pronájem či pachtovné za pacht prostor či místností sloužících alespox xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání, byl přijat za účelem zlepšení postavení těchto osob, když jim umožňuje po určitou dobu odložit splátky nájemného. Uvedené ulehčení se však xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xostal v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými při epidemii.
2.
[Vztah zákona k obecným předpisům] Zákonodárce při řešení dílčích opatřxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxanského zákoníku. Občanský zákoník je tak po určitou dobu nezbytné číst spolu s komentovaným předpisem. V případě rozporu obecné normy s komentovanou xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxtí za předpokladu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci zvláštních pravidel komentovaného předpisu. Klíčovou úlohu zde hraje § 1 a vymezení ochrannx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxx č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, je nezbytné odlišovat od nouzového stavu (k tomuto pojmu srov. dále). Stav legislativní nouze vyhxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxozí-li státu značné hospodářské škody.
Stav legislativní nouze vyhlásil svým rozhodnutím č. 41 ze dne 19. března 2020 předseda Poslanecké sněmovnxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxovou krizí byly přijímány v tzv. zkráceném jednání podle § 99 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a § 118 zák. č. 107/1999 Sb., o jednxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxval již opakovaně (viz např. Pl. ÚS 55/10), lze mít důvodně za to, že jak samotný stav legislativní nouze, tak i přijetí komentovaného zákona v tomto mimoxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
[Vymezení odborných zkratek] S přihlédnutím ke zdravotnické terminologii zákon při vymezování pojmů v § 1 odlišuje označení pro původce onemocnění, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxvirus“, a samotné virové onemocnění nesoucí název COVID-19 (počáteční písmena z angl. „corona virus disease 2019“).
K odst. 1
II. Nouzový stav
5.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxské republiky. Nouzový stav vyhlašuje vláda, pakliže jsou ve značném rozsahu ohroženy životy, zdraví či majetkového hodnoty nebo vnitřní pořádek a bexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxdrobný postup a podmínky, za kterých lze nouzový stav vyhlásit, upravuje čl. 5 a 6 úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Komentovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxsením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, uveřejněným pod č. 69/2020 Sb.
Definování nouzového stavu je důležité jednak pro vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmu, nájemce ukončení podnájmu a propachtovatel ukončení pachtu.
6.
[Trvání a povaha nouzového stavu] Původní délka trvání nouzového stavu byla sxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxby nouzového stavu do 30. dubna 2020. K prodloužení nouzového stavu bylo v souladu s čl. 6 odst. 2 úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republikyx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxjala žádost o další prodloužení nouzového stavu do 25. května 2020. Poslanecká sněmovna však k žádosti vlády schválila další prodloužení jen do 17. kvěxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo stavu soudem je zřejmě s ohledem na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu vyloučeno (Pl. ÚS 8/20). Ústavní soud totiž dospěl k závěru, že vyhlášení nouzoxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxtavního soudu a je „přezkoumatelný“ především demokraticky zvoleným („nesoudním“) orgánem, kterým je Poslanecká sněmovna.
K odst. 2
III. Mimořáxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu samy o sobě nevedou k omezení práv a svobod osob. Z hlediska účinků komentovaného předpisu proto nejsou
relevantní
ani tak tyto okolnosti jako opatřexx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx něž komentovaný zákon zavádí pojem „mimořádné opatření při epidemii“, vymezuje § 1 odst. 2.
Mezi mimořádná opatření při epidemii řadí komentované xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxmořádná opatření při epidemii přijatá krajskými hygienickými stanicemi za podmínek zákona o ochraně veřejného zdraví.
8.
[Zrušení nebo změnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxpubliky. Jestliže bylo jednotlivé mimořádné opatření při epidemii později zrušeno či změněno a nahrazeno jiným, mohou být
relevantní
všechna tato oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a nájemce již mohl otevřít prodejnu).
III.1 Krizové opatření vlády
9.
[Pojem krizového opatření] Krizová opatření jsou definována v § 2 písm. c) kxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxsahuje do práv a povinností osob. Krizová situace nastává podle krizového zákona pouze v krizovém stavu, kterým může být dle okolností také nouzový stxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxzového stavu, vymezují § 5 a § 6 krizového zákona.
Komentovaný zákon nezohledňuje všechna krizová opatření. Zahrnuta jsou pouze taková krizová opxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxém v reakci na výskyt nového koronaviru na území České republiky. Krizová opatření byla přijímána formou usnesení vlády.
10.
[Příklady krizových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 (uveřejněno pod č. 85/2020 Sb.)
Toto krizové opatření bylo později nahrazeno mimořádným opatřením Ministerstva zxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem v Praze vydala vláda nové krizové opatření xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dne 30. dubna 2020 č. 490 (uveřejněno pod č. 223/2020 Sb.).
*
zákaz maloobchodního prodeje nařízený usnesením vlády České republiky ze dne 14. březxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxdomí usnesením ze dne 23. března 2020 č. 280. Po zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví Městským soudem v Praze vydala vláda nové krizové opatřenx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xx. 195/2020 Sb.). Navazovalo krizové opatření vlády ze dne 30. dubna 2020 č. 493 (uveřejněno pod č. 224/2020 Sb.) účinné od 11. května 2020.
Uvolňoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xo 2 500 m2 či fitness centra) a nejvýraznější uvolňování nastalo 11. května (nákupní centra, zahrádky u restauračních zařízení, kadeřnictví a holičsxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxu usnesením vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 209 (č. 81/2020 Sb.);
*
omezení vstupu na území ČR a omezení pohybu osob, které přicestovalx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedený usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 199 (č. 72/2020 Sb.);
*
zákaz přítomnosti žáků ve školách (usnesení vlády České xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx 456, č. 198/2020 Sb.; usnesení vlády ze dne 30. dubna 2020 č. 491, č. 220/2020 Sb.).
11.
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx rozdíl od opatření uvedených v písmenech b) a c) je tak nelze vyhlásit před vyhlášením nouzového stavu a zanikají nejpozději s jeho skončením. V tomto ohxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxní zanikne buďto uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno, nebo jeho zrušením, začasté provedeným s přijetím nového krizového opatření nebo jiného mixxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxe tohoto zákona. Omezení vyplývající z krizových opatření, k nimž došlo před jejich zrušením, nejsou totiž zrušením krizových opatření dotčena.
Pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxření obecné povahy. Krizová opatření se navíc vyhlašují ve Sbírce zákonů. Ústavní soud dospěl k závěru, že krizová opatření přijatá vládou k řešení nouxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx materiální znaky opatření obecné povahy, nýbrž mají povahu jiného právního předpisu ve smyslu zákona o Ústavním soudu. Z toho také vyplývá, že zrušit jx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxavotnictví
12.
[Pojem mimořádného opatření podle písm. b)] Vedle krizových opatření vlády byla v době koronavirové krize přijímána též mimořádná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxdle § 1 odst. 2 písm. b) jsou zahrnuta jen ta mimořádná opatření, která byla přijata na základě zmocnění v § 69 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 písm. g) zák. o oxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxocnění COVID-19. Rozhodující je okamžik vydání. Bylo-li tedy mimořádné opatření vydáno v roce 2020, lze se jej dovolávat, přestože by jeho účinky přetxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxaně veř. zdraví.
Zákon nepostihuje všechna mimořádná opatření při epidemii vydaná Ministerstvem zdravotnictví. Výslovně jsou zahrnuta pouze tax xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xákazu či omezení styku s osobami podezřelými z nákazy, zákazu nebo omezení cestování, dopravy, slavností, představení, sportovních událostí, trhů, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x x1/2020), se neodvolávalo na § 69 odst. 1 písm. b) zák. o ochraně veř. zdraví, nýbrž na zbytkovou klauzuli uvedenou v § 69 odst. 1 písm. i) zák. o ochraně veř. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxádných opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno ve výslovně předpokládaném režimu, a zda je udržitelný doslovný výklad, který fakticky činí z komxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadovat odklad placení nájemného nebo pachtovného bez rizika ukončení smluvního vztahu (§ 3 odst. 1), vznikla-li povinnost v rozhodné době, by byla xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxosti na zrušující rozhodnutí začala vláda opět vydávat krizová opatření. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která byla vydávána v mezixxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx xx
xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx x x xxxxx x xxxm. b) byla zahrnuta vedle opatření vydaných na základě § 69 odst. 1 písm. b) zák. o ochraně veř. zdraví i opatření vydaná na základě zbytkové
klauzule
§ 69 xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxdřeno v obecné části důvodové zprávy, a to reagovat na negativní dopady zásadních restrikcí na práva podnikatelů, která byla přijata v boji s onemocněnxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxx x xísm. i) zák. o ochraně veř. zdraví, se ve skutečnost po obsahové stránce do značné míry překrývala s tím, k čemu je ministerstvo oprávněno dle § 69 odst. 1 pxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxností, představení, sportovních událostí, trhů, uzavření škol či uzavření nebo omezení provozoven ubytovacích služeb. Materiálně tak tato opatřenx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xlády, jež jsou do zákona zahrnuta bez dalšího podle § 1 odst. 2 písm. a). Následně
exekutiva
upravila postup a nahradila obsahově totožná omezení jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xyla praxe krizových opatření opět obnovena, ačkoliv materiálně ke změně omezení nedošlo. Není též bez významu, že Městský soud v Praze
relevantní
opaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxk v době účinnosti mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví neměly na výběr a musely se jim podřídit; újma spočívající v náhlé ztrátě příjmů a zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxení vydaná Ministerstvem zdravotnictví po skončení nouzového stavu se již odvolávají na § 69 odst. 1 písm. b) a písm. i) zák. o ochraně veř. zdraví zárovex xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx proto za to, že pod mimořádné opatření při epidemii podle § 1 odst. 2 písm. b) je nezbytné zařadit i
relevantní
omezení přijatá podle § 69 odst. 1 písm. i) zxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxezpečí jejího vzniku.
13.
[Příklady mimořádných opatření] Mezi nejdůležitější mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví z hlediska komexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxctví vydaným dne 23. března 2020, čj. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, a nahradilo tak krizové opatření vlády. Účinky mimořádného opatření skončily 1. dubxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxDR 12745/2020-4/MIN/KAN, a následně dalším opatřením podobného znění ze dne 6. dubna 2020, čj. MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN, ze dne 10. dubna 2020, čj. Mxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxa bylo následně převedeno do režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, byl velice sporný. I proto bylo posledně zmiňované opatření Ministerstva zdraxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxkona o ochraně veřejného zdraví k takovému zásadnímu omezení práv jednotlivců pravomoc. Podle názoru soudu je zásadní omezení práv a svobod v době nouzxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xegi xxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xčiněn mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným dne 23. března 2020, čj. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, které nahradilo krizové opatřexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxezna 2020, čj. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN. Toto opatření bylo zrušeno a nahrazeno dalším opatřením, ze dne 1. dubna 2020, čj. MZDR 13361/2020-3/MIN/Kxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx x7. dubna 2020, čj. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN.
Obdobně jako v případě omezení volného pohybu osob zrušil Městský soud v Praze poslední zmíněné mimořáxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xouzového stavu, kdy odpadla možnost pokračovat ve vydávání krizových opatření, přijalo Ministerstvo zdravotnictví nové mimořádné opatření při epixxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxinné karantény pro osoby, které se vrátily ze zahraničí
Toto opatření bylo vydáno jako mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. března xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxAN (pro osoby s trvalým či přechodným pobytem na území ČR).
14.
[Trvání a povaha mimořádných opatření] Mimořádné opatření při epidemii je přijxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxvého stavu. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zaniká zrušením nebo uplynutím doby, na kterou bylo nařízeno. Podle názoru vyjádřeného v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxizových opatření. Případný nesprávný postup Ministerstva zdravotnictví však nemá vliv na kvalifikaci mimořádného opatření podle tohoto zákona.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxhoto zákona ve vztahu k době trvání mimořádného opatření je bez významu, zda bylo později vybrané mimořádné opatření zrušeno soudem. Ten, na jehož právx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxst. 4 s. ř. s.
III.3 Mimořádné opatření při epidemii přijaté krajskou hygienickou stanicí
15.
[Pojem mimořádného opatření podle písm. c)] Podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xydala krajská hygienická stanice ve smyslu § 82 odst. 1 cit. zákona.
Jde pouze o opatření vydaná v roce 2020, pročež je rozhodující okamžik jejich vydxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xulturní a sportovní akce, zákaz či omezení provozu ubytovacích zařízení, zákaz či omezení cestování nebo na uzavření škol. Ustanovení, které bylo podxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx] V praxi byla v tomto režimu vydávána rozhodnutí krajské hygienické stanice, kterými byla na vybranou lokalitu uvalena povinná karanténa.
Krajskx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxranténě obyvatel majících trvalý či jiný pobyt na katastrálním území 21 obcí v okolí Litovle a Uničova. Toto rozhodnutí bylo následně doplněno mimořádxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxření byla zrušena mimořádným opatřením ze dne 29. března 2020, čj. KHSOC/10123/2020/RED, sp. zn. KHSOC/09068/2020, a to s účinností ode dne 30. března xxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxtřením při epidemii vyhlášeným dnem 16. března 2020 pod čj. KHSV/05900/2020/JI/Ř/Říha, sp. zn. S-KHSV/05900/2020. Uvedená karanténa byla zrušena k xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx05900/2020.
17.
[Trvání a povaha mimořádných opatření] Mimořádné opatření podle písmene c) je opatřením obecné povahy, které je nezávislé na exixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxo uplynutím doby, na kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxx
x8.
[Rozhodná doba] Odstavec 3 komentovaného ustanovení vymezuje pojem „rozhodné doby“ pro účely § 3 odst. 1 písm. b), § 3 odst. 4 a 5. Nájemce, podnájemcx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxvného stala splatnou právě v rozhodné době. Na rozdíl od zákona týkajícího se nájmu k uspokojení bytových potřeb (zákon č. 209/2020 Sb.) není rozhodné oxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxm nouzového stavu.
K odst. 4
V. Ochranná doba
19.
[Ochranná doba] Odstavec 4 definuje pojem „ochranné doby“, po kterou je nájemce či pachtýř za podxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxodné době. Mimo to je ochranná doba určující pro nejzazší okamžik, do kterého musí být uvedené pohledávky na nájemném či pachtovném uhrazeny.
Ochraxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx
x x xxxxxx xx xxxšení nouzového stavu, vybraných krizových opatření vlády a mimořádných opatření při epidemii
nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2011, sp. zn. Pxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxádných opatření při epidemii
Související ustanovení:
§ 3 - omezení důvodů pro ukončení nájmu ze strany pronajímatele v ochranné době, § 5 - účinxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sněmovny, - § 118 zák. č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, - § 64 až 71 zák. o ÚS, - § 101a až 101d s. ř. s.
Literatura:
KRÝSA, I., KRÝSOVÁ, Z. Zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 2017.
WINTR, J. Přehled problémů a rizik spojených s nouzovým stavem a krizovými opatřeními vlády (k 24. 3. 2020). Výběr literatury. 2020, č. 1.
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xVymezení pojmu „nájem“] Komentované ustanovení vymezuje pojem „nájem“ pro účely zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v občanském zákoníku (§ 2302 až § 2315) i podnájem prostoru sloužícího podnikání. Rovněž podle § 2 odst. 2 se zákon č. 210/2020 Sb. použije na pacht, je-lx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx rovněž podnájem či pacht prostoru sloužícího podnikání. Pro úplnost je třeba uvést, že pro sjednání nájmu, podnájmu či pachtu prostoru sloužícího podxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xrostor užíván.
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxx x xbč. zák., tzn., že se nijak neodchyluje od obecné úpravy. Lze proto předpokládat, že pravidla pro určení, zda se jedná o prostor sloužící k podnikání, či xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xčelu nájmu vyjádřeném v nájemní smlouvě, či kolaudačním rozhodnutí, ale na tom, zda skutečně prostor slouží podnikání, či nikoliv.
K odst. 2
3.
[Pxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx zák., přičemž pacht prostoru sloužícího podnikání v občanském zákoníku vymezen není, nicméně se použije pravidlo uvedené v § 2341 obč. zák., podle něhxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxx v neprospěch nájemce] Pokud smlouva obsahuje ujednání, které se odchyluje od ustanovení zákona č. 210/2020 Sb. v neprospěch nájemce, po ochrannou doxx xxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxvé ujednání nepoužije. Po uplynutí ochranné doby se na nájemní vztahy případná smluvní ujednání v neprospěch nájemce opět použijí. Zcela jistě půjde vx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxst. 1 a rovněž úhradu z toho vzniklých úroků, smluvních pokut a náhradu škody v ochranné době.
Související ustanovení:
§ 1 - vymezení pojmů, § 3 - omexxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxů pro ukončení nájmu ze strany pronajímatele x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxné ukončení nájmu pronajímatelem] Zákon č. 210/2020 Sb. stanoví, že v ochranné době pronajímatel nemůže nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu prxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xísm. b) obč. zák., případně z důvodů prodlení s placením nájemného uvedeného ve smlouvě, ale rovněž odstoupení od nájemní smlouvy podle § 2001 až 2005 obxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxy.
2.
[Prodlení s nájemným splatným v rozhodné době] Komentovaný zákon stanoví, že pokud došlo k prodlení s placením nájemného, které se stalo splaxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxvod vypovědět. Zákon stanoví, že „je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxsobit nerovnosti mezi jednotlivými nájemci, jelikož každá nájemní smlouva stanoví jinou dobu splatnosti nájemného, kdy některé nájemné se platí přexxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxlení s placením nájemného nevzniká. Lze dovodit, že nikoliv pouze prodlení, ale i splatnost nájemného musely vzniknout v rozhodné době.
3.
[Obdobx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxch opatření nechránil, přestože se nájemci mohli i před tímto datem dostat do prodlení, bylo do 27. dubna 2020 možné dát nájemci výpověď či odstoupit od sxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
x.
[Důsledek omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii] xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xpidemii pro zákon č. 210/2020 Sb., je uvedeno v § 1 odst. 2. Důkazní břemeno s prokázáním příčinné souvislosti mezi mimořádným opatřením a znemožněním nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnnosti] Znemožněním nebo podstatným ztížením provozování podnikatelské činnosti se rozumí buď nutné zavření provozovny z důvodu mimořádného opatřxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxmem] Zákon č. 210/2020 Sb. chrání nájemce pouze v souvislosti s prodlením nájemného. V případě prodlení plateb za služby ochrana před výpovědí nevznixxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxniklá v důsledku prodlení nájemce (smluvní pokuta, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.). Stejně tak komentovaný zákon nevylučuje v ochranné době uxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxením zákona by naopak bylo ukončení nájmu pronajímatelem z důvodu nedoplnění sjednané jistoty, jejíž část pronajímatel čerpal namísto nájemného neuxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. započíst sjednanou jistotu k úhradě nájemného a souvisejících nákladů nebo možnost využít sjednanou bankovní záruku a právo jednat o změně nájemní sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxniká povinnost odvádět DPH z nájemného dle uzavřené nájemní smlouvy. V tomto odstavci popsaná práva proto pronajímatel může uplatnit i pro zajištění řxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mimořádným opatřením a znemožněním nebo podstatným ztížením provozování podnikatelské činnosti nájemce -, lze předpokládat, že půjde zejména o účexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxící příčinnou souvislost mezi mimořádným opatřením x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxí prodlení s placením nájemného.
11.
[Povaha lhůty pro předložení listin] Lhůta pro předložení listin je hmotněprávní, tzn., že se listiny musí do xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxlaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxlo v rozhodné době před účinností zákona č. 210/2020 Sb., počítá se uvedená lhůta od účinnosti tohoto zákona. Posledním dnem takto stanovené lhůty je útxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxit pronajímateli veškeré škody, které případným prodlením s předložením listin pronajímateli vznikly.
K odst. 4
12.
[Úhrada pohledávek splatnxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxnajímatele. Jinak je to důvod výpovědi z nájmu.
13.
[Výpověď z důvodu neuhrazení nájemného po ochranné době] Ustanovení § 3 odst. 4 obsahuje zvláštxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx kdy není prodlení s nájemným stanoveno v nájemní smlouvě jako důvod pro výpověď z nájmu.
14.
[Úroky z prodlení a smluvní pokuty] Zákon č. 210/2020 Sbx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s prodlením s placením nájemného. Jsou-li tedy ujednány úroky z prodlení, či smluvní pokuta, je nájemce povinen uhradit dlužné nájemné včetně úroků z pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxsející právní úpravy, která byla rovněž vydána ke zmírnění dopadů epidemie. Na prodlení s plněním peněžitého dluhu dopadá zvláštní opatření ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. Podle § 29 zák. č. 191/2020 Sxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxoky z prodlení. Tyto účinky pominou nejpozději 30. června 2020.“ Tato úprava je
lex specialis
ke všem ostatním právním předpisům, z nichž vyplývá dlužxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nájemce chráněn i z hlediska dalších možných peněžitých sankcí, které vůči němu pronajímatel může uplatnit z důvodu prodlení s placením nájemného. Uvxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxí. Za neplacení nájemného tak bude pronajímatel oprávněn uplatnit vůči nájemci peněžitou sankci, která nepřesáhne zákonný úrok z prodlení. Jinou penxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xmezení aplikovat zpětně, tedy již od 12. března 2020. Nepoužije se však na závazky ze smluv uzavřených po dni nabytí účinnosti zákona č. 191/2020 Sb. (txxx xx xxx xxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxajímateli škodu, nemajetkovou újmu nebo výdaje vzniklé v příčinné souvislosti s prodlením s hrazením nájemného.
K odst. 5
16.
[Zánik nájmu v ochrxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 30 dnů od zániku či skončení nájmu. Může tak jít o skončení nájmu na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Sb. a nehradil dle něho nájemné, je nezbytné, aby prostředky nájemného do 30 dnů ode dne zániku nájmu obdržel pronajímatel, tzn., aby byly poukázány na xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xx
xxavrácení do běžného režimu] Pronajímatel může po uplynutí důsledků omezení plynoucích z mimořádného opatření při epidemii, které nájemci znemožňovxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxeném rozsahu snášel, a to i v ochranné době. Pokud by byl nouzový stav prodloužen a přesahoval ochrannou dobu, pronajímatel může požadovat zrušení nájmx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxbu mohl pronajímatel vypovědět nájem, či od nájemní smlouvy odstoupit z důvodu prodlení s nájemným na straně nájemce způsobeného mimořádným opatřeníxx x xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xájem prostoru sloužícího k podnikání, tzn., pokud pronajímatel může nájem vypovědět v případě, kdy by prostor potřeboval pro sebe a nájemce je v prodlexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxjemní smlouvu soud, obdobně jako v případě např. § 1793 či § 2000 obč. zák.
4. [Pominutí okolností] Pominutím okolností podle § 3 odst. 1 písm. b) je mxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5.
[Důkazní břemeno] Na pronajímateli bude prokázání výpovědního důvodu, tzn., že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanovenéx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xnemožňují nebo podstatně ztěžují provozování podnikatelské činnosti.
Související ustanovení:
§ 3 - omezení důvodů pro ukončení nájmu ze stranx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 17.5.2020.
K § 5
1. [Účinnost] S ohledem na stanovení ochranné doby se stanovila účinnost dnem vyhlášení zákona č. 210/2020 Sb. ve Sbírce zákonůx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxž dne.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR