209/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s už

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxvé potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytovýcx xxxxxxxx x xxxx x xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx 
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
obč. zák. / občanský zákoník¨
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
s. ř. s.
  zákon č. 150/xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxoby 
  účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby 
  a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
zák. čx xxxxxxxx xxx x xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 
  xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého 
  Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užívánxx xxxx 
  x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx
xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o změně některých souvisejících zákonů
zák. o službách / zákon o službách
  zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 
  x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx
xxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx

[Vymezení pojmů]
JUDr.
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxmořádné opatření při epidemii (7-8)
1. Krizové opatření vlády (9-11)
2. Mimořádné opatření při epidemii přijaté Ministerstvem zdravotnictví (12-xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx
x x x
xx xxxxxxxa a účel zákona
1.
[Účel zákona] V návaznosti na první výskyt nového koronaviru SARS-CoV-2 došlo v České republice k vyhlášení nouzového stavu a v souxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxdnotlivců i rodin a vedla u celé řady z nich ke znatelnému snížení nebo dokonce k úplným výpadkům příjmů.
Byly-li osoby koronavirovou krizí dotčeny, xxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bytové potřeby. Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxů a nebytových prostorů v domě s byty, má především za cíl v nezbytně nutném rozsahu zajistit ochranu nájemcům, kteří byli krizovou situací zasaženi. Cíxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx v této souvislosti dále umožňuje po určitou dobu odložit splátky jistiny a příslušenství z úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení.
Koxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxím.
2.
[Vztah zákona k obecným předpisům] Zákonodárce při řešení dílčích opatření zvolil cestu nepřímé novely, která doplňuje obecné normy, zde zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxvých prostor v domě s byty. xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xuchu zásady
lex specialis
přednost zákonu č. 209/2020 Sb., který se musí jako zvláštní úprava uplatnit přednostně.
Výše uvedené platí za předpoklxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxby.
3.
[Legislativní proces] Komentovaný předpis byl přijat ve stavu legislativní nouze. Stav legislativní nouze ve smyslu § 99 zák. č. 90/1995 Sbxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxeda Poslanecké sněmovny na návrh vlády, jsou-li zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo hrozí-li státu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx na návrh vlády přijatý v usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 254. Uvedený krok umožnil, aby jednotlivé zákony v souvislosti s koronavirovou krizí byxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxátu.
S přihlédnutím k dosavadní rozhodovací praxi Ústavního soudu, který se legislativním procesem ve stavu legislativní nouze zabýval již opakoxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu (tj. přijetí zákona po procesní stránce) obstojí, jelikož obsahově zákon č. 209/2020 Sb. řeší akutní otázky související s koronavirovou krizí.
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxdce onemocnění, kterým je koronavirus SARS CoV-2 (zkratka mající původ v angl. „Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2“) nebo zjednodušeně xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xouzový stav
5.
[Vymezení pojmu nouzový stav] Hovoří-li se v zákoně č. 209/2020 Sb. o nouzovém stavu, jde o pojem definovaný poprvé v ústavním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxkového hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost obyvatel České republiky a má-li zároveň tato hrozba svůj původ v živelní pohromě, ekologické nebo prxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x bezpečnosti České republiky.
Komentované ustanovení přitom neodkazuje na jakýkoliv nouzový stav, ale na konkrétní nouzový stav, který vláda Česxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlává, byl vyhlášen usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, uveřejněným pod č. 69/2020 Sb.
Definování nouzového stavu je důležxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx požadovat ukončení nájmu.
6.
[Trvání a povaha nouzového stavu] Původní délka trvání nouzového stavu byla stanovena od 12. března 2020 14:00 hod. nx xxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xrodloužení nouzového stavu bylo v souladu s čl. 6 odst. 2 úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zapotřebí schválení Poslaneckou sněxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxého stavu do 25. května 2020. Poslanecká sněmovna však k žádosti vlády schválila další prodloužení jen do 17. května 2020 (usnesení Poslanecké sněmovnx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxávné rozhodnutí Ústavního soudu vyloučeno (Pl. ÚS 8/20). Ústavní soud totiž dospěl k závěru, že vyhlášení nouzového stavu vládou je primárně aktem aplxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxedevším demokraticky zvoleným („nesoudním“) orgánem, kterým je Poslanecká sněmovna.
K odst. 2
III. Mimořádné opatření při epidemii
7.
[Vymezxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxbod osob. Z hlediska účinků komentovaného předpisu proto nejsou
relevantní
xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxntní
pro účely tohoto zákona a pro něž komentovaný zákon zavádí pojem „mimořádné opatření při epidemii“, vymezuje § 1 odst. 2.
Mezi mimořádná opatřxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při epidemii přijatá Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví;
-
vybraná mimořádná opatření při epidemii přijatá krxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxných opatření byla průběžně aktualizována v návaznosti na to, jak se vyvíjel průběh epidemie na území České republiky. Jestliže bylo jednotlivé mimořxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxdné změně nedošlo), nebo naopak jen některé z nich (např. v rámci postupného uvolňování došlo ke zmírnění opatření a nájemce již mohl pokračovat ve výděxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxko organizační nebo technická opatření určená k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povixxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xx xxxxxvého zákona]. Nejdůležitější příklady omezení, jimiž je možné formou krizových opatření řešit krizovou situaci v době trvání nouzového stavu, vymezxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxla přijata v době nouzového stavu ve smyslu § 1 odst. 1 vládou České republiky. Jde tak o opatření vlády přijatá v nouzovém stavu vyhlášeném v reakci na výsxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xohybu osob provedený usnesením vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 (uveřejněno pod č. 85/2020 Sb.)
Toto krizové opatření bylo později nahrazeno mimořxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxerstva zdravotnictví Městským soudem v Praze vydala vláda nové krizové opatření týkající se volného pohybu osob s mírnějšími pravidly (usnesení vládx xx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx maloobchodního prodeje nařízený usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 (č. 82/2020 Sb.)
Toto krizové opatření bylo později nahrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxterstva zdravotnictví Městským soudem v Praze vydala vláda nové krizové opatření týkající se maloobchodního prodeje. Stalo se tak usnesením vlády ze xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xx20 č. 493 (uveřejněno pod č. 224/2020 Sb.) účinné od 11. května 2020.
Uvolňování omezení výdělečných aktivit započalo od 20. dubna 2020 (např. autobaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxa 2020 (nákupní centra, zahrádky u restauračních zařízení, kadeřnictví a holičství apod.).
*
zákaz přítomnosti žáků ve školách (usnesení vlády xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx x020 č. 456, č. 198/2020 Sb.; usnesení vlády ze dne 30. dubna 2020 č. 491, č. 220/2020 Sb.)
*
povinná karanténa osobám, které přicestovaly z rizikovýcx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx které přicestovaly ze zahraničí, nařízené usnesením vlády ze dne 30. března 2020 xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx0 č. 199 (č. 72/2020 Sb.).
11.
[Trvání a povaha krizových opatření] Krizová opatření jsou omezena trváním nouzového stavu, a nemohou mu tedy časxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxpozději s jeho skončením. V tomto ohledu je možné zahrnout pouze krizová opatření, která vláda vyhlásila na období od 12. března 2020 14:00 hod. do skončxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xového krizového opatření nebo jiného mimořádného opatření při epidemii. Krizové opatření může také zrušit soud. Tyto okolnosti nicméně nemají vliv nx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxšením krizových opatření dotčena.
Povaha krizových opatření byla sporná, jelikož na rozdíl od mimořádných opatření podle písmene b) a c) krizový zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxová opatření přijatá vládou k řešení nouzového stavu podle § 1 odst. 1 zák. č. 209/2020 Sb. nejsou opatřeními obecné povahy, poněvadž nejsou takto v zákxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxm soudu. Z toho také vyplývá, že zrušit je může jen Ústavní soud a k návrhu jsou oprávněny pouze osoby vymezené v § 64 zák. o ÚS.
III.2 Mimořádné opatření pxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxavirové krize přijímána též mimořádná opatření při epidemii podle § 69 zák. o ochraně veř. zdraví, k jejichž vydání jsou za podmínek tohoto zákona oprávxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx 2 ve spojení s § 80 odst. 1 písm. g) zák. o ochraně veř. zdraví Ministerstvem zdravotnictví. Musí jít navíc o opatření, která resort zdravotnictví vydal v xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxx xovolávat, přestože by jeho účinky přetrvaly do roku 2021.
Komentované ustanovení naproti tomu nezahrnuje mírnější, tzv. protiepidemická opatřexx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx která odkazují na § 69 odst. 1 písm. b) zák. o ochraně veř. zdraví. Uvedené ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví míří na opatření spočívající v záxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xzavření škol či uzavření nebo omezení provozoven ubytovacích služeb.
Problém je v tom, že žádné z mimořádných opatření, které Ministerstvo zdravoxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxraví, nýbrž na zbytkovou klauzuli uvedenou v § 69 odst. 1 písm. i) zák. o ochraně veř. zdraví (k jednotlivým mimořádným opatřením srov. dále). Klade se prxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxovně předpokládaném režimu, a zda je udržitelný doslovný výklad, který fakticky činí z komentovaného pravidla vyprázdněnou normu.
Doslovná
intexxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přijímána jako krizová opatření vlády), a dále od 24. dubna 2020, kdy v návaznosti na zrušující rozhodnutí začala vláda opět vydávat krizová opatření. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxnuta nebyla.
Máme za to, že teleologický výklad si vyžaduje, aby do § 1 odst. 2 písm. b) byla zahrnuta vedle opatření vydaných na základě § 69 odst. 1 písxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxví. Kromě toho, že uvedený výklad jednoznačně vyplývá ze smyslu a účelu komentovaného ustanovení, jak bylo vyjádřeno v důvodové zprávě, a to reagovat nx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxs k tomu vedou tyto argumenty.
Ve zvláštní části důvodové zprávy se u § 1 odst. 2 písm. b) uvádí jako příklad mimořádné opatření Ministerstva zdravotnxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxt. 1 písm. i) zák. o ochraně veř. zdraví.
Opatření, která Ministerstvo zdravotnictví vydávalo odvolávajíc se na § 69 odst. 1 písm. i) zák. o ochraně vexx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxtření směřující k zákazu či omezení styku s osobami podezřelými z nákazy, zákazu nebo omezení cestování, dopravy, slavností, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxté naplňovala i § 69 odst. 1 písm. b) zák. o ochraně veř. zdraví.
Obsahově zcela totožná opatření byla nejprve vydávána jako krizová opatření vlády, jxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - opatřeními Ministerstva zdravotnictví vydanými podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Po zrušovacím rozhodnutí Městského soudu v Praze byla praxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxí
opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví zrušil s odkazem na to, že Ministerstvo zdravotnictví nemá po dobu nouzového stavu příslušnou kompxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví neměly na výběr a musely se jim podřídit; újma spočívající v náhlé ztrátě příjmů a zhoršení finanční situace, k jejímuž zmíxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtnictví po skončení nouzového stavu se již odvolávají na § 69 odst. 1 písm. b) a písm. i) zák. o ochraně veř. zdraví zároveň (viz např. mimořádné opatření Mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xři epidemii podle § 1 odst. 2 písm. b) je nezbytné zařadit i
relevantní
omezení přijatá podle § 69 odst. 1 písm. i) zák. o ochraně veř. zdraví, jenž jako zbyxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxdy mimořádných opatření] Mezi nejdůležitější mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví z hlediska komentovaného předpisu patří opatření týkxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxDR 12745/2020-1/MIN/KAN, a nahradilo tak krizové opatření vlády. Účinky mimořádného opatření skončily 1. dubna 2020. Opatření bylo od 1. dubna 2020 nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xalším opatřením podobného znění ze dne 6. dubna 2020, čj. MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN, ze dne 10. dubna 2020, čj. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN, x xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xo režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, byl velice sporný. I proto bylo posledně zmiňované opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 27. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxaví k takovému zásadnímu omezení práv jednotlivců pravomoc. Podle názoru soudu je zásadní omezení práv a svobod v době nouzového stavu možné nařídit poxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxa 14 A 41/2020. Na zrušení vláda reagovala vydáním nového krizového opatření.
*
zákazu maloobchodního prodeje
Zákaz byl učiněn mimořádným opatřexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Účinky pominuly 1. dubna 2020, kdy bylo citované opatření nahrazeno dalším mimořádným opatřením, a to opatřením ze dne 30. března 2020, čj. MZDR 13361xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 6. dubna 2020, čj. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN, opatřením ze dne 15. dubna 2020, čj. MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN, a ze dne 17. dubna 2020, čj. MZDR 16xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx od 27. dubna 2020 (MS Praha 14 A 41/2020). Na zrušení vláda reagovala vydáním nového krizového opatření.
V reakci na skončení nouzového stavu, kdy odpaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx provozu stravovacích a ubytovacích zařízení. Šlo o opatření ze dne 15. května 2020, čj. MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN.
*
zákaz přítomnosti žáků ve škxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platilo pouze v období od 20. do 27. dubna 2020, kdy nabylo účinnosti nové krizové opatření vlády. Po dobu po skončení nouzového stavu, kdy vláda ztratilx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxAN .
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 6. března 2020, čj. MZDR 5503/2020-10/PRO (pro občany ČR) a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. března 2020, čj. MZDR 10381/2020xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxii je přijímáno bez ohledu na případnou existenci nouzového stavu, váže se totiž na faktický stav výskytu epidemie. Je možné jej proto nařídit i po skončxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxdřeného v rozhodnutí Městského soudu v Praze (MS Praha 14 A 41/2020) je po dobu trvání nouzového stavu k omezení vybraných práv oprávněna pouze vláda vydxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xákona.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví podle písmene b) je opatřením obecné povahy (srov. též Pl. ÚS 8/20). Je proto možné se dovoláxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx bylo později vybrané mimořádné opatření zrušeno soudem. Ten, na jehož práva a povinnosti mělo mimořádné opatření před jeho zrušením vliv, se může i nadxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnickou stanicí
15.
[Pojem mimořádného opatření podle písm. c)] Podle komentovaného ustanovení jsou zahrnuta také mimořádná opatření, která na záxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxx xxxze o opatření vydaná v roce 2020, pročež je rozhodující okamžik jejich vydání. Zákon č. 209/2020 Sb. se přitom omezuje pouze na opatření vydaná podle § 6x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxch zařízení, zákaz či omezení cestování nebo na uzavření škol. Ustanovení, které bylo podkladem pro vydání konkrétního mimořádného opatření, je vždy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx karanténa.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci rozhodla dne 16. března 2020 pod čj. KHSOC/09179/2020/RED, sp. zn. Kxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxedně doplněno mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne 24. března 2020, čj. KHSOC/09649/2020/RED, sp. zn. KHSOC/09xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxostí ode dne 30. března 2020 od 00.00 hod.
Obdobné karanténní opatření přijala také Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina pro obec Kynice. Stalx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxranténa byla zrušena k 1. dubnu 2020 mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 31. března 2020, čj. KHSV/06733/2020/JI/Řxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxeré je nezávislé na existenci nouzového stavu. Je možné jej tedy vydávat i poté, co bylo trvání nouzového stavu ukončeno. Mimořádné opatření při epidemxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
K odst. 3
IV. Rozhodná doba
18.
[Rozhodná doba] Odstavec 3 komentovaného ustanovení vymezuje pojem „rozhodná doba“ pro účely § 3 xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnou právě v rozhodné době.
Na rozdíl od zákona týkajícího se nájmu prostor sloužících k podnikání (zákon č. 210/2020 Sb.) je rozhodné období prx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Jde přitom o takové (poslední) mimořádné opatření, jež naplňuje podmínky § 1 odst. 2 a kterého se zároveň nájemce pro účely § 3 dovolá. Dnem skončení mimoxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxal, popřípadě též ze strany soudu. Rozhodná doba pak skončí dnem následujícím.
Pro případ, že by některá mimořádná opatření přetrvala příliš dlouhxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xoba určující pro nejzazší okamžik, do kterého musí být uhrazeny pohledávky na nájemném, jejichž splatnost nastala v rozhodné době.
Ochranná doba txxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxuzového stavu, vybraných krizových opatření vlády a mimořádných opatření při epidemii
* nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2011, sp. zn. Pl. ÚS 5xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh opatření při epidemii
Související ustanovení:
§ 3 - ochranná opatření ve prospěch nájemce, § 8 - účinnost
Související předpisy:
čl. 5 a čxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xednacím řádu Poslanecké sněmovny, - § 118 zák. č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, - § 64 až 71 zák. o ÚS, - § 101a až 101d s. ř. s.
Literatura:
KRÝxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xraha: Wolters Kluwer ČR, 2017.
WINTR, J. Přehled problémů a rizik spojených s nouzovým stavem a krizovými opatřeními vlády xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy
[Působnost zákona]
JUDr.
Václav
Filip,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 17.5.2020.
Přehled výkladu:
I. Vymezení aplikačxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxy] Ustanovení má význam pro stanovení rozsahu použitelnosti všech opatření obsažených v § 2 až 4. Použití ochranných opatření má omezený rozsah. Vztahxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x x xx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xákona č. 209/2020 Sb. se použijí na nájem bytu, domu nebo jejich části, je-li účelem nájmu uspokojování bytové potřeby nájemce. Tento druh nájemního vxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, je-li účelem podnájmu uspokojování bytové potřeby podnájemce.
3.
[Nepoužitelnost pro krátkodobé nájmy] O nájem bytu nebo domu pro účely uspokoxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x 2235 odst. 2 obč. zák., který vylučuje použití zvláštní úpravy dle § 2235 a násl. obč. zák. pro rekreační a krátkodobé účely. Ani ochranná opatření podlx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxní ubytovacího zařízení (tzv. timeshare), které je upraveno v § 1852 až 1867 obč. zák.
4.
xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xytem rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Podle věty druhé dále plxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxytný prostor. Nájem domu pro bytové potřeby je zahrnut podle § 2236 odst. 3 obč. zák. Je-li k zajištění bytových potřeb nájemce pronajat dům, použijí se xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x provozu umělecké činnosti - ateliér), zvláštní ustanovení o nájmu bytu (domu) se na takový vztah nepoužijí. V závislosti na okolnostech může jít i o jinxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvená v tomto zákoně. Pokud by se jednalo o nájem prostoru sloužícího k podnikání, uplatní se ochranná opatřená obsažená v zákoně č. 210/2020 Sb., o něktexxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bytu domu dále nejde v případě, že je byt nebo dům pronajat právnické osobě. Právnická osoba není člověk, a proto ji ze své podstaty nemůže byt sloužit k usxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx1 a násl. obč. zák. Na nájemní vztah bytu pronajatého právnické osobě nelze použit ochranná opatření dle tohoto zákona.
7.
[Podnájem bytu, domu nexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxokojování bytové potřeby podnájemce. Podnájemní vztah k bytu, domu nebo jejich části se řídí rovněž zvláštní právní úpravou nájmu bytu a domu obsaženox x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xen se souhlasem pronajímatele (§ 2215 odst. 1 obč. zák.). Ke zřízení podnájmu se vyžaduje písemný souhlas pronajímatele, pokud nájemce v bytě sám nebydxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx do podnájmu v rozporu s uvedenými požadavky, půjde o hrubé porušení povinnosti nájemce.
8.
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx7 obč. zák.). Podnájem skončí nejpozději s nájmem (§ 2278 obč. zák.).
K odst. 2
II. Zákaz odchylného ujednání v neprospěch nájemce
9.
[Obecný zákax xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xbsahovat řadu jiných ujednání, která zákonná úprava nepředvídá a neupravuje. Dodatečná ujednání mohou být předmětem dodatků k nájemním smlouvám. Abx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxe před smluvními ujednáními, která by se odchýlila v neprospěch nájemce. Tento princip je vyjádřen v § 2235 odst. 1 obč. zák., který nedovoluje sjednávax x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxx obč. zák.).
10.
[Zvláštní zákaz ujednání v neprospěch nájemce] Obdobný ochranný princip stanoví i komentovaný zákon ve druhém odstavci. Zákonodxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xájemce. Na základě této právní úpravy není možné, aby si pronajímatel sjednal s nájemcem cokoli, čím by se vymanil z ochranných opatření v tomto zákoně uxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xlatebních období dopředu. Podle § 2251 odst. 1 obč. zák. se nájemné platí vždy předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období. Nepřihlíželx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxného je důležitá i jeho splatnost. Jiným typem nedovoleného ujednání by tedy bylo sjednání kratší lhůty splatnosti (oproti zákonem stanovené). Záklaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxho. Neúčinným ujednáním ve smyslu tohoto zákona by bylo obcházení stanoveného zákazu, např. sjednáním práva výpovědi v podobě práva na odstoupení nebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxná. Jejich sjednání nemá za následek neplatnost celé nájemní smlouvy. Nájemní smlouva jako celek zůstává v platnosti, pouze se nepoužijí ujednání, ktxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxdnání ve prospěch nájemce] Odchylná ujednání jsou možná jen ve prospěch nájemce. Předmětem ujednání ve prospěch nájemce by mohlo být sjednání delší roxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxžení doby splatnosti nájemného (oproti zákonem stanovené) - např. nájemce zaplatí do 10 dnů od začátku platebního období. Ve prospěch nájemce bude svěxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxrannou dobou se podle § 1 odst. 4 rozumí doba ode dne nabytí účinnosti, což nastalo 27. dubna 2020, až do dne 31. prosince 2020 (viz komentář k tomuto ustanoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxí od 27. dubna 2020 do 31. prosince 2020. Ochranná opatření mají chránit nájemce po celou dobu ochranné doby. Zákaz podle zákona č. 209/2020 Sb. se nevztxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxce opět použijí. Účinky uvedeného zákazu neprospěšných ujednání jsou tedy omezeny v čase. Praktický význam tohoto ochranného opatření bude patrně mixxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxuvisející ustanovení:
§ 1 - výklad pojmů
Související předpisy:
[Ochranná opatření ve prospěch nájemce]
JUDr.
Vácxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxniklá v důsledku prodlení nájemce (17-24)
IV. Povinnost nájemce doložit okolnosti prodlení (25-31)
V. Právo výpovědi pronajímatele po uplynutí ocxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxnostranně ukončit nájem. Zákaz ukončení nájmu je vymezen z hlediska subjektu, kterému se ukládá, a také z hlediska věcného důvodu, pro který není možné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xe tato úprava se použije i na podnájem (viz § 2 odst. 1), uplatní se uvedený zákaz i ve vztahu k podnajímateli. Pronajímatel (resp. podnajímatel) je oprávxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxon č. 209/2020 Sb. rovněž nevylučuje, aby se na ukončení nájmu dohodli pronajímatel i nájemce ve formě oboustranné dohody. Konečně nelze vyloučit ani xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojení jednostranné ukončení nájmu. Důvodem je postihnout všechny možné způsoby jednostranného ukončení nájmu. To zahrnuje ukončení smlouvy výpoxxxx xxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxsí splňovat náležitosti kladené na právní jednání občanským zákoníkem. Komentovaný zákon nestanoví ani formu pro jednostranné ukončení nájmu. Podlx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xrávní úpravy je zachytit ukončení nájmu v jakékoli formě. Bude dopadat na všechny způsoby jednostranného ukončení nájmu učiněné v jakékoli formě, budxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxkonu. Podle § 561 obč. zák. k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího.
3.
[Zakázaný důvod pro ukončenx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xe toto prodlení splňuje dva znaky, které musí být naplněny kumulativně. Prodlení s placením nájemného je ohraničeno časově, a to tak, že muselo nastat x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxžnila nebo podstatně ztížila řádnou úhradu nájemného (věcné vymezení). Omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii jsou omezení uvedená v § x xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxkladem je absolutní výpadek příjmu u osoby nájemce, protože v důsledku mimořádných opatření při epidemii nemohl vykonávat svoji výdělečnou činnost. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe 80 procent mzdy), což mu neumožňuje platit nájemné v plné výši.
4.
[Prodlení nastalo v rozhodné době] Prodlení dlužníka je obecně definováno v § 19xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxní za své prodlení odpovědný, pokud nemůže plnit v důsledku prodlení věřitele. Komentovaný zákon prodlení s placením nájemného zasazuje do časového rxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xda se ochrana dle tohoto zákona vztahuje na nájemce, se nejprve musíme zamyslet nad tím, kdy se nájemce dostal do prodlení. Obecně platí, že prodlení s úhxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxník stanoví pro nájem bytu zvláštní pravidlo splatnosti nájemného v § 2251 obč. zák. Jiné pravidlo splatnosti může být ujednáno v nájemní smlouvě. Podxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxe příslušného platebního období, nebyl-li ujednán den pozdější. Předpoklad podle zákona č. 209/2020 Sb. bude naplněn, jestliže prodlení nájemce buxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx však do dne 31. července 2020. Zůstaneme-li u dispozitivního pravidla předepsaného občanským zákoníkem, uvedený předpoklad není naplněn, pokud by šxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxben, které bylo splatné k 5. dubnu 2020, a dále za měsíc květen, kde splatnost nastala k 5. květnu 2020, příp. i za měsíc červen. V případě, že by v nájemní smxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxsíc únor 2020, jestliže splatnost byla sjednána kdykoli po 12. březnu 2020.
6.
[Doba splatnosti pohledávek] Poněkud nepřesně se uvádí v důvodové zxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Normativní text zákona však neprodlužuje dobu splatnosti pohledávek. Doba splatnosti není touto právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxentovaného ustanovení (k tomu viz dále).
7.
[Omezení, která nájemci znemožnila nebo podstatně ztížila úhradu nájemného] Vedle časového ohraničxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xýká okolností, které znemožnily nebo podstatně ztížily řádnou úhradu nájemného. U každého nájemce může jít o trochu jiné okolnosti. Rozhodující budex xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxovalo řádnou úhradu nájemného. V konkrétním případě bude nezbytné zhodnotit, co je tím převažujícím důvodem. Důvodem pro nezaplacení nájemného nemoxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxli doložit podle třetího odstavce (k tomu viz dále).
8.
[Právo ukončit nájem z jiného důvodu] Budou-li naplněny oba výše popsané znaky zakázaného dxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xiného důvodu, pokud by došlo k naplnění takového důvodu. Tento závěr současně výslovně potvrzuje i navazující odstavec 2.
9.
[Nájemné] Komentovaxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xovinen platit v ujednané výši pronajímateli (§ 2217 odst. 1 obč. zák.). Pro účely nájmu bytu a domu občanský zákoník předpisuje zvláštní úpravu. Nájemnx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx sjednává za jeden měsíc (§ 2246 odst. 1 obč. zák.). Nájemce není chráněn vůči prodlením z jiné povinné platby, které v souvislosti s nájmem má povinnost hxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xo považovat za zakázaný důvod pro ukončení nájmu.
10.
[Zvýšení nájemného] Zákon č. 209/2020 Sb. nikterak neupravuje otázku, zda je přípustné v prxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xravidla pro zvyšování nájemného jsou upravena v § 2248 až 2250 obč. zák. Tato pravidla se proto uplatní i během ochranné doby. Pronajímatel a nájemce se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhou rovněž zvolit postup dle § xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx
x xxxxx x
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxx
xxomplementarita] Druhý odstavec obsahuje
komplementární
pravidlo k odstavci prvnímu, které by bylo možné, jak jsme již uvedli, dovodit i výkladem. Zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxonajímatele. Pronajímateli tedy náleží právo ukončit nájem z jiných důvodů. Pronajímatel má i další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxemce. Obojí vyplývá z ustanovení občanského zákoníku nebo z ujednání obsažených v nájemní smlouvě.
12.
[Výpovědní důvody] Pronajímateli náleží xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxenovává čtyři důvody vypovězení nájmu pronajímatelem: a) nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu, b) nájemce je odsouzen pro úmyslxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxerý se v tomto domě nachází, c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodů veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit txxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxní a čtvrtý sběrnými kategoriemi, pod něž mohou být zařazeny odlišné skutkové okolnosti. První výpovědní důvod zahrnuje porušení některé z povinnostx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxobě v rozporu s § 2274 a § 2275 obč. zák (bez souhlasu pronajímatele).
13.
[Hrubé porušení povinnosti nájemce] Patřilo by sem i porušení povinnosti nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxu alespoň tří měsíců považuje za zvlášť závažné porušení povinnosti nájemce, tedy za nejvyšší stupeň intenzity porušení povinností nájemce. Podle koxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxtit jako hrubé porušení povinností nájemce. Přestože je tedy uvedený zmíněný první výpovědní důvod formulován obecně a postihuje jakékoli hrubé poruxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xákaz jednostranného ukončení nájmu uvedený v § 3 odst. 1 a vypovědět nájem pro hrubé porušení povinnosti nájemce, pokud by se za tím skrývalo nezaplacenx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xůvodu nelze využit k jednostrannému ukončení nájmu, pokud by pravým důvodem bylo nezaplacení nájemného.
14.
[Další výpovědní důvody] Dále pronaxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xyjmenovává dva důvody pro vypovězení nájmu pronajímatelem: a) byt má být užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domáxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni. Tyto výpovědní důvody míří na zcela odlišné okolnosti, které nekolidují s úprxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodů, musí ve výpovědi popsat výpovědní důvod. Popis výpovědního důvodu je nezbytný, aby byla zřejmá oprávněnost takové výpovědi. Následně má totix xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xdy mu výpověď došla. Neuvede-li pronajímatel výpovědní důvod, mohla by být výpověď považována za neplatnou (relativní neplatnost). Uvedení důvodu vx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než je nezaplacené nájemné, popsáním tohoto jiného důvodu bude důležité, aby předešel možným diskusím ohledně uplatnění ochrany dle zákona č. 209/2xxx xxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Výjimkou bude takový důvod, který by odpovídal důvodu obsaženému v prvním odstavci (prodlení s placením nájemného).
III. Další práva pronajímatelx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xterá mu v důsledku prodlení nájemce náleží. Prodlením nájemce ve smyslu systematiky právní úpravy obsažené v tomto zákoně rozumíme prodlení s placeníx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnnosti nájemce uhradit nájemné ve splatnosti. Svojí podstatou jde o práva nastupující v důsledku odpovědnosti nájemce za prodlení.
18.
[Úrok z prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxuje právo na úroky z prodlení. Právo na úrok z prodlení může být sjednáno v nájemní smlouvě. Nebude-li ve smlouvě sjednáno, má pronajímatel právo na zákoxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xlády č. 351/2013 Sb. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně repo sazbě stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšenx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxde k další úpravě sazeb ze strany ČNB, bude zákonný úrok z prodlení při prodlení od 1. července 2020 ve výši 8,25 procent ročně. Prodlení s úhradou nájemnéxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xa prodlení s placením nájemného je třeba zohlednit ochranná opatření vyplývající ze související právní úpravy, která byla rovněž vydána ke zmírnění dxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxch opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xlynoucí z mimořádného opatření při epidemii znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu, lze po dlužníkovi po dobu jeho trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxna 2020.“ Tato úprava je
lex specialis
ke všem ostatním právním předpisům, z nichž vyplývá dlužníkovi povinnost zaplatit jakoukoli peněžitou sankci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xůči němu pronajímatel může uplatnit z důvodu prodlení s placením nájemného. Uvedená úprava omezuje výši možné peněžité sankce za prodlení, kterou lze xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nájemci peněžitou sankci, která nepřesáhne zákonný úrok z prodlení. Jinou peněžitou sankci nebude oprávněn uplatnit. Uvedené omezení platí až do 30. xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xa závazky ze smluv uzavřených po dni nabytí účinnosti zákona č. 191/2020 Sb. (tzn. po 24. dubnu 2020).
20.
[Smluvní pokuta] Pronajímatel nemá v důsxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xakázané ujednání z občanského zákoníku vypuštěno. Pronajímatelé si od 1. července 2020 mohou nově sjednávat pro zajištění plnění povinností nájemce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxlivě umožňuje sjednání takové smluvní pokuty. To ovšem nebude od nabytí účinnosti zákona možné, neboť pokud by smluvní pokuta byla sjednána pro zajištxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xx xlužby] Zákonná úprava pomíjí otázku případného prodlení nájemce s hrazením poplatků a zálohy na služby za plnění spojená nebo související s užíváním pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxstává nájemce v souvislosti s užíváním bytu. Pronajímatel je v postavení osoby, která zajišťuje dodávku těchto plnění pro nájemce a nájemce přes něj prxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxany si ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel. Nesjednají-li si strany nic, platí podle § 22xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení, úklid společných částí domu, zajištění příjmu roxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xe zákon č. 209/2020 Sb. otázku prodlení při placení plateb a záloh na služby výslovně neupravuje, lze mít za to, že ochranné opatření se vůči těmto platbxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx veškeré sankční důsledky sjednané v nájemní smlouvě anebo plynoucí z občanského zákoníku nebo souvisejících právních předpisů (např. zákon č. 67/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxr platí i pro prodlení s úhradou nedoplatku za služby po provedení vyúčtování záloh za služby. Sankcí může být i právo pronajímatele vypovědět smlouvu nx xxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxisející rozhodovací praxe nebylo možné sjednat částku nájemného a částku za služby jedinou paušální částkou. Taková nájemní smlouva byla posuzována xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxové ujednání musí mít písemnou formu. Platby za poskytované služby se pak nevyúčtovávají. V případě, že si to strany takto ujednaly a do nájemného byly nx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxjemce bude oprávněn využít dobrodiní poskytovaného zákonem č. 209/2020 Sb. při pozastavení úhrady nájemného. K tomu nutno dodat, že do paušální platxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxdávku vody a odvádění odpadních vod, půjde-li o nájem uzavřený na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou.
24.
[Peněžitá jistota] Jiným právxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe žádná další omezení, jde-li o započtení jistoty vůči dlužnému nájemnému. Za sporný by však mohl být považován postup, kdy by pronajímatel započetl jixxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxvažného porušení, čímž by fakticky mohlo dojít k obcházení samotného zákona a jeho smyslu a účelu.
K odst. 3
IV. Povinnost nájemce doložit okolnosti xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx. Z odkazu na odstavec 1 písm. b) plyne, že nájemce dokládá okolnosti, nastalo-li prodlení převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatřexx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxcesu byl do návrhu zákona č. 209/2020 Sb. zakomponován specifický způsob pro dokládání okolností prodlení. Okolnosti prodlení se dokládají potvrzexxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn. Požadavek na doložení potvrzení úřadu práce se do právní úpravy dostal na základě poslanecké iniciativy. Vznikl tím nestandardní požadavek, kdy náxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxvní technika, která se vymyká ústavněprávním principům, neboť zákon č. 209/2020 Sb. odkazuje na metodický pokyn úřadu práce, který má stanovit formu x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxu - zejména na nález Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019 ve věci daňových tiskopisů, kterým Ústavní soud zrušil § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňoxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vydávat daňové tiskopisy ukládat daňovým subjektům určité povinnosti bez zákonného podkladu.
Původní vládní návrh se totiž omezoval na požadavexx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xísm. b) zák. č. 209/2020 Sb. Tomu odpovídá i znění důvodové zprávy, podle níž nájemce doloží odpovídajícím a hodnověrným způsobem, že jeho platební nesxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxtech prodlení příslušný úřad práce České republiky. Pro vystavení potvrzení musí nájemce doložit podklady, jejichž formu a náležitosti stanoví metoxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxí potvrzení nezbytné vyplnit formulář žádosti, k níž připojí žadatel alespoň jeden doklad z požadovaných dokladů. Pro zjednodušení procedury se využxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxlady pro vystavení potvrzení] Úřad práce ČR vyjmenovává tyto doklady, kterými nájemce může doložit své okolnosti prodlení:
a)
doklad o ztrátě zaměxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x020) - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, musí obsahovat údaj, kdy došlo ke skončení pracovněprávního vztahu, že žadateli nebylo/není nebo bylo/xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxzhodném období (od 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) veden x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxlad o překážkách na straně zaměstnavatele - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, musí obsahovat od kdy, případně do kdy překážka trvala a výši vyplacxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jen „ČSSZ“) nebo Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), Orgánu nemocenského pojištění Ministerstva obrany, případně Ministerstxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxě léčil, potvrzení musí obsahovat údaj od kdy, případně do kdy karanténa nebo onemocnění trvaly, doklad od příslušného subjektu o výši vyplacených náhxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxa;
e)
doklad o uzavření provozovny - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, případně ČSSZ nebo OSSZ, potvrzení musí obsahovat od kdy, případně do kxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxo OSSZ, potvrzení musí obsahovat údaj, kdy došlo k přerušení nebo ukončení živnosti (popříp. kdy byla živnost obnovena). Nebo lze požádat Úřad práce ČR x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxnčení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a je/není mu poskytována podporx x xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xokládá se potvrzením finančního úřadu, potvrzení musí obsahovat období, za které žadatel kompenzační
bonus
obdržel a v jaké výši;
h)
žádost o vyjxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxmi opatřeními.
29.
[Lhůta bez zbytečného odkladu] Dokládací povinnost má nájemce splnit bez zbytečného odkladu. Lhůta bez zbytečného odkladx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxrava ovšem nestanoví, od jakého okamžiku běží uvedená lhůta. Z logiky právní úpravy lze mít za to, že lhůta začne plynout od chvíle, kdy se nájemce dostal xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud by se lhůta počítala takto, vyžadoval by se určitý proaktivní přístup nájemce, aby si zavčasu obstaral potřebné potvrzení a doručil jej pronajíxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxjímateli. Gramatickým výkladem můžeme dovodit, že jde o samostatnou povinnost nájemce, kterou musí nájemce splnit. Tento požadavek není konstruováx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Jestliže tedy nájemce takové potvrzení xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx nájemce naplnění zákonného důvodu nedoloží potvrzením od úřadu práce ČR, pronajímatel může postupovat standardní cestou a nájem ukončit v souladu s pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Diskusní může být i situace, kdy nájemce nebude mít v ruce potvrzení úřadu práce ČR, ale doloží pronajímateli naplnění zákonného důvodu jiným způsobexx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xákon č. 209/2020 Sb. nabyl účinnosti dne 27. dubna 2020, je otázkou, jak přistupovat k výpovědím pronajímatelů podaným v období mezi 12. březnem 2020 a xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxmotného zákona? Z hlediska právní jistoty a zákazu retroaktivity to nelze připustit. Navíc zákon č. 209/2020 Sb. neobsahuje přechodná ustanovení, kxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa platnou.
K odst. 4
V. Právo výpovědi pronajímatele po uplynutí ochranné doby
32.
[Skončení ochrany nájemce] Nájemce je na základě zákona č. 209xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xákon nájemce chránit a pronajímatel je oprávněn nájem vypovědět z důvodu nehrazeného nájemného, a to bez výpovědní doby.
33.
[Úhrada pohledávek sxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xchranné doby. Pokud tak nájemce neučiní, bude to důvod k výpovědi z nájmu.
34.
[Právo výpovědi bez výpovědní doby] Tato právní úprava zakládá zvlášxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxdeno v § 2291 obč. zák. Tento zákonem stanovený důvod se prosadí, i když budou mít smluvní strany sjednána jiná pravidla v nájemní smlouvě.
35.
[Pohxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v době ode dne 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020. Zákon č. xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stanovena výpovědní doba, skončí nájem ke dni doručení výpovědi nájemci.
37.
[Dřívější zánik nájmu] Pokud by nájem zanikl uplynutím doby určité pxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxo pohledávky není nájemce povinen splatit do konce doby nájmu, ale až do 31. prosince 2020.
38.
[Prohlášení nájemce o neuhrazení] Podle věty druhé kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x době do 31. prosince 2020 neuhradí. Význam tohoto ustanovení není zcela zřejmý. Důvod pro jeho zařazení neosvětluje ani důvodová zpráva. Gramatickým xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxě, že své dluhy na nájemném není schopen do konce ochranné doby uhradit, bude pronajímatel oprávněn nájemní smlouvu vypovědět dle odstavce 4 na základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xstanovení obsahuje i druhý důvod, na jehož základě může pronajímatel nájemní smlouvu vypovědět dle čtvrtého odstavce. Tím důvodem je situace, kdy se sxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxaci na straně nájemce (např. odsouzení za trestný čin).
Judikatura:
nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x x xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxžbách, - nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
Literatura:
HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komenxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxajímatele požadovat zrušení nájmu (1-6)
II. Rozhodnutí soudu o zrušení nájmu (7-10)
K odst. 1
I. Právo pronajímatele požadovat zrušení nájmu
1.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxmné omezení. Zákon tím do jisté míry omezuje vlastnické právo pronajímatele. Jako protiváhu k zákazu ukončit nájem proto stanoví určitou minimální ocxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoví podmínky, při jejichž splnění má pronajímatel právo žádat o zrušení nájmu.
2.
[Zrušení nájmu] Zákonodárce zvolil zvláštní druh ochrany, kterx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxobné tomu, které zakládá občanský zákoník pro zrušení smlouvy podle § 1793 obč. zák. (neúměrné zkrácení) nebo podle § 2000 obč. zák. (smlouvy na dobu uxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jeho naplnění se bude odvíjet především od konkrétních majetkových poměrů pronajímatele. Pronajímatel se musí dostat do takové životní situace, kdx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx prodlení nájemce. Teprve ze druhé části komentovaného odstavce se konkrétněji podává, že půjde o tíživou majetkovou situaci pronajímatele, kdy by moxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xe uvozena slovem „zejména“, proto ji musíme chápat jen jako příklad nechtěného důsledku omezení stanovených tímto zákonem. Nouze pronajímatele není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx by bylo již pozdě na tuto ochranu. Intenzita nouze přitom musí být taková, že pronajímatel nebude mít na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxímatele, lze mít za to, že tento důvod bude naplněn vždy. Pokud pronajímatel bude mít i jiné příjmy, měl by prokázat, že nejsou dostačující.
5.
[Uplaxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxsemně. Výsledkem uplatnění tohoto práva může být dohoda mezi nájemcem a pronajímatelem o zrušení nájmu, jak plyne z návětí druhého odstavce.
6.
[Oxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se stanoví, že nejdříve lze toto právo uplatnit po skončení nouzového stavu. Nouzový stav skončil dne 17. května 2020. Okolnostmi podle § 3 odst. 1 písm. xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxdnutí soudu o zrušení nájmu
7.
[Žalobní právo] Komentovaný zákon předpokládá, že pronajímatel se s nájemcem dohodnou na skončení nájmu. Teprve v přxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
8.
[Náležitosti podání k soudu] Nejsou předepsány zvláštní formální požadavky ani náležitosti podání k soudu. Při uplatnění svého práva musí pronxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí skončení nouzového stavu a existence důvodu pro zrušení nájmu podle prvního odstavce.
9.
[Procesní úprava] Pro soudní řízení o zrušení nájmu nenx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxto typ žaloby. Z dikce tohoto ustanovení není zřejmé, zda půjde o určovací žalobu či o jiný typ žaloby. V rámci soudního řízení bude soud posuzovat, zda je xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx naplněn, bude mít rozhodnutí soudu
konstitutivní
povahu. Dnem nabytí právní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xe spoluvlastnictví či ve společném jmění manželů, lze mít za to, že postačí podání žaloby jedním z nich. Účastníky řízení budou všichni spoluvlastnícix xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxisy:
Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení
JUDr.
Václav
Fxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xondem rozvoje bydlení (1)
II. Státní fond rozvoje bydlení (2-5)
III. Odložení splatnosti splátek jistiny a příslušenství úvěru (6-12)
IV. Prodlouxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x x
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xozvoje bydlení (dále také „fond“) na základě platných nařízení vlády poskytuje úvěry pro fyzické a právnické osoby, které jsou zacíleny na pořízení byxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxráty zaměstnání nebo dlouhodobé péče o děti, splácet půjčky, které od Státního fondu rozvoje bydlení v uplynulém období čerpaly.
Podle důvodové zpxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx na pořízení bydlení. Lze předpokládat, že během několika dalších týdnů se do podobné situace dostanou i bytová družstva a společenství vlastníků jednxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx řádově o stovky žádostí, a to především od mladých domácností, které pečují o malé děti. Postupně mohou přibývat i jiné případy, především z řad osob do dxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxjich odložení v čase s tím, že příjmy Státního fondu rozvoje bydlení budou pouze dočasně snížené.
II. Státní fond rozvoje bydlení
2.
[Zřízení fondxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xeské republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3.
[Účel foxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx republiky a udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvami a modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou úvěru.
5.
[Změna pravidel fondu] Od 1. června 2020 se Státní fond rozvoje bydlení na záklaxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxporu regionálního rozvoje a některých činností v oblasti cestovního ruchu. Změna názvu v žádném případě nebude mít vliv na práva, povinnosti a závazky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xvedené se nemění.
K odst. 1
III. Odložení splatnosti splátek jistiny a příslušenství úvěru
6.
[Oprávnění fondu] První odstavec zakládá oprávněxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příjemce úvěru. Z uvedené úpravy nelze dovodit, že by fond měl povinnost každé žádosti vyhovět, byť žadatel doloží, že není schopen úvěr splácet v důslexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxu se Státním fondem rozvoje bydlení. Fond poskytuje různé druhy úvěrů v rámci jednotlivých programů, které jsou postupně vyhlašovány. Vzhledem k tomux xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxramu fondu.
8.
[Rozsah použitelnosti] Komentovaný zákon nerozlišuje mezi úvěry v čase. Nestanoví se, zda se zákon č. 209/2020 Sb. použije na úvěr xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx020 Sb. se bude vztahovat i na úvěry sjednané či čerpané až po nabytí účinnosti tohoto zákona. Ochrana se bude vztahovat i na úvěry, u nichž byl příjemce v xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxtopadu 2020. Ochranná doba začíná od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 209/2020 Sb., tj. od 27. dubna 2020. Komentovaná právní úprava však nestanovíx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxvé žádosti (oznámení). Na oznamovacím principu jsou například postavena opatření podle zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti spláxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxx splátek] Pro žádost o odklad splátek nejsou stanoveny formální náležitosti. Součástí žádosti o odklad splátek musí být doklad příjemce úvěru o neschoxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxad lze využít některý z dokladů, které jsou nutné pro získání potvrzení úřadu práce ČR podle § 3 odst. 3 (viz komentář k tomuto ustanovení výše).
11.
[xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxálnosti. Protože není stanovena žádná lhůta, fond bude povinen rozhodnout o žádosti příjemce úvěru bezodkladně.
12.
[Zákaz úhrady nákladů] V souxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxu
13.
[Celková doba splácení] Druhý odstavec stanoví jediné pravidlo týkající se prodloužení celkové doby splácení úvěru. Celková doba splácení úxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xmlouvě o úvěru, ve které má příjemce úvěru povinnost úvěr splatit.
14.
[Ostatní ujednání smlouvy] Prodloužením celkové doby splácení úvěru nebudxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxností.
Vyúčtování a finanční vypořádání nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
[Vymezení pojmů podxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xb. formou odkazu využívá pojmový aparát definovaný zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxh upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, které jsou označovány zkrácxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xěcný rozsah služeb vymezuje zákon o službách v § 3 odst. 1. Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxsového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu. Podle navazujícího pravidla v § 3 odst. 2 zák. o službách platí, že roxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x nájemní smlouvě. Smluvní princip je zakotven i v § 2247 odst. 1 obč. zák., podle něhož platí, že strany si ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxrné pravidlo v § 2247 odst. 2 obč. zák. To ukládá pronajímateli povinnost zajistit po dobu nájmu nezbytné služby, přičemž podle občanského zákoníku se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.
4.
[Poskytoxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xlastníka jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo společenství vlastníků jednotek podle zákxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zásadně vázáno na subjekt, který s bytem disponuje na základě vlastnického práva k nemovitosti, popřípadě na subjekt tvořený vlastníky jednotek (spoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxatelem služeb vlastník domu nebo spoluvlastníci domu anebo vlastník jednotky, půjde-li o dům rozdělený na jednotky.
5.
[Přímý odběr služeb] Odebxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsažená v zákoně o službách, jak plyne z § 1 odst. 3 zák. o službách. Na přímý odběr služeb bez účasti poskytovatele se nebudou vztahovat pravidla zakotvxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxužeb.
6.
[Příjemce služeb] Pojem příjemce služeb je vymezen v § 2 písm. b) zák. o službách, který za příjemce služby prohlašuje nájemce bytu nebo vlaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xa skutečného uživatele bytu, tj. nájemce bytu (bez rozlišení nájmu bytu družstevního) nebo vlastníka jednotky.
7.
xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxčtovacím období.
Související předpisy:
zák. o službách, - obč. zák.
[Odložení lhůty pro vyúčtování služeb]
JUDr.
Václav
Filixx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádných opatření může být pro mnoho poskytovatelů služeb značně obtížné provést nebo dokončit potřebné úkony pro řádné provedení, dokončení a hlxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxná s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Toto prodlení je přitom spojeno s poměrně vysokými sankcemi.
2.
[Důvody k odložení finančníhx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 209/2020 Sb. prodlužuje lhůtu pro provedení finančního vyrovnání mezi poskytovatelem a příjemcem služeb, a to jak lhůtu dohodnutou, tak případně maxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxužeb stanoví zákon o službách. Podle § 7 odst. 1 zák. o službách má poskytovatel služeb povinnost vyúčtovat příjemci služeb skutečnou výši nákladů a záxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Vzhledem k tomu, že uvedená čtyřměsíční lhůta se počítá od skončení zúčtovacího období, bude xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxžbách se zúčtovacím obdobím rozumí období, za které poskytovatel služeb provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů; zúčtovací období je nejxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxé lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb (§ 7 odst. 3 zák. o službách). Lhůta pro provedení finančního vyroxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy poskytovatel služeb doručí vyúčtování služeb příjemci služeb.
5.
[Odložená lhůta pro vyúčtování] Komentovaný zákon prodlužuje lhůtu pro dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx mezi datem účinnosti zákona č. 209/2020 Sb., tj. dnem 27. dubna 2020 a dnem 31. srpna 2020. Bylo-li sjednáno zúčtovací období jako kalendářní rok, započxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxatickému prodloužení až do 1. září 2020.
6.
[Odložená lhůta pro finanční vyrovnání] Popsaným mechanismem se automaticky prodlužuje i lhůta pro fixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xáří 2020, skončí lhůta pro finanční vyrovnání 1. ledna 2021.
Související předpisy:
zák. o službách
Účinnost
JUDr.
Václav
Filxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxti.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR