191/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby (Lex Covid): Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxěti trestných činů a právnické osoby
JUDr.
Anežka
Janoušková
JUDr.
Jaromír
Jirsa
prof. JUDr.
Zdeněk
Kühn,
Ph.D., LL.M.
JUDr. Inx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxá,
CSc.
doc. JUDr.
Dana
Ondrejová,
Ph.D.
Část první
Zmírnění dopadů epidemie koronaviru
Hlava I
Úvodní ustanovení
Vymezení poxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxv (6-7)
III. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnictví (14-16)
III.3 Mimořádné opatření při epidemii přijaté krajskou hygienickou stanicí (17-19)
I.
1. [Účel zákona] Zákon č. 191/2020 Sbxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xrávnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, upravuje zdánlivě nesouvisející materii vybraných otázek občanského, obxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxvých opatření do jediné právní normy a který se bezprostředně promítá do úvodního společného ustanovení § 1.
Předpis má za cíl reagovat na problémy, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xblastech spadajících do resortu justice. Pro komentovaný zákon se z těchto důvodů vžilo označení „Lex Covid justice“ nebo také jen „Lex Covid“.
S oxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxkteré normy jsou však obecnější a přetrvají i nouzový stav, resp. období bezprostředně následující. Jedná se o změny provedené přímo do obecných zákonxx xxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxx x x xxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxavu legislativní nouze. Vybočuje jen § 127a insolvenčního zákona o mimořádném moratoriu, který je svojí povahou dočasný, avšak byl vložen do obecnéhx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxích lhůt v soudních a správních řízeních (§ 2 až 10);
-
opatření v oblasti insolvenčního práva, vč. změny insolvenčního zákona (§ 11 až 17, § xx x x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxučního řízení, vč. změny občanského soudního řádu (§ 23 až 28, § 34 a § 35);
-
zvláštní úpravu sankcí v případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (x xx xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxdnostnil formu zvláštního právního předpisu oproti dílčím novelám obecných norem, jichž se provedené změny týkají. Většina změn tak představuje dočxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxou úpravou je nutné dát v duchu zásady
lex specialis
přednost tomuto zákonu, který se musí jako zvláštní úprava uplatnit přednostně. V některých přípaxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x 66 tr. řádu není úpravou Lex Covid dotčeno.
Výše uvedené platí za předpokladu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci zvláštních pravidel komentxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxeno v jednotlivých ustanoveních komentovaného předpisu.
Lex Covid vedle vlastní materie, která směřuje na zmírnění dopadů epidemie nového koroxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxjich interpretaci. Důležitou úlohu při výkladu plní související přechodná ustanovení.
4. [Legislativní proces] Lex Covid byl přijat ve stavu lexxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo hrozí-li státu značné hospodářské škody.
Stav legislativní nouze vyhlásil svým rozhoxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxislativní nouze trval od 19. března do doby skončení nouzového stavu. Uvedený krok umožnil, aby jednotlivé zákony v souvislosti s koronavirovou krizí xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xozhodovací praxi Ústavního soudu, který se legislativním procesem ve stavu legislativní nouze zabýval již opakovaně (viz např. Pl. ÚS 55/10), lze mít xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xákon řeší akutní otázky související s koronavirovou krizí a během legislativního procesu se pro jeho přijetí vyslovila naprostá většina přítomných pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x § 1 odlišuje označení pro původce onemocnění, kterým je koronavirus SARS CoV-2 (zkratka mající původ v angl. „Severe Acute Respiratory Syndrome Coroxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx disease 2019“).
K odst. 1
II.
6. [Vymezení pojmu nouzový stav] Hovoří-li se v zákoně o nouzovém stavu, jedná se o pojem definovaný poprvé v ústavním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxkového hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost obyvatel České republiky a má-li zároveň tato hrozba svůj původ v živelní pohromě, ekologické nebo prxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xezpečnosti České republiky.
Komentované ustanovení přitom neodkazuje na jakýkoliv nouzový stav, ale na konkrétní nouzový stav, který vláda Českx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxazy objevil v Číně již 17. listopadu 2019, na území České republiky se první prokázané případy nákazy vyskytly 1. března 2020. Nouzový stav, kterého se kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxzení krizového opatření podle § 1 odst. 2 písm. a), jednak pro stanovení okamžiku, od kterého má účastník řízení garantováno právo ve stanovené lhůtě žáxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxa od 12. března 14:00 na dobu 30 dnů.
Po uplynutí této doby rozhodla vláda usnesením ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení trvání doby nouzového stavx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxálení Poslaneckou sněmovnou; ta souhlas udělila ve svém usnesení ze dne 7. dubna 2020 č. 1012.
Na jednání dne 24. dubna vláda přijala žádost o další prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxslanecké sněmovny č. 1105 ze dne 28. dubna 2020).
Možné zrušení nouzového stavu soudem je s ohledem na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu vyloučeno xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xakt vládnutí“ s normativním dopadem, zásadně nepodléhá kontrole Ústavního soudu a je „přezkoumatelný“ především demokraticky zvoleným („nesoudníxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxisející vyhlášení nouzového stavu sama o sobě nevedou k omezení práv a svobod osob. Z hlediska účinků komentovaného předpisu proto nejsou
relevantní
xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxntní
pro účely tohoto zákona a pro něž komentovaný zákon zavádí pojem „mimořádné opatření při epidemii“, vymezuje § 1 odst. 2.
S ohledem na omezenou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxrá spočívají v omezení pohybu, pobytu, shromažďování, podnikání či jiné ekonomické činnosti. Hovoří-li proto dále zákon o „mimořádných opatřeních xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx.
Mezi mimořádná opatření při epidemii řadí komentované ustanovení:
-
všechna krizová opatření přijatá vládou podle krizového zákona;
-
vyxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní při epidemii přijatá krajskými hygienickými stanicemi za podmínek zákona o ochraně veřejného zdraví.
9. [Vztah k dalším ustanovením zákonax xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxípadě dovolává. Jednotlivá ustanovení v navazující části zákona totiž nepracují s jakýmkoliv mimořádným opatřením při epidemii ve smyslu § 1 odst. 2, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xi jejího navrácení podle § 2 až 9, musí svoji žádost opírat o mimořádné opatření, v jehož důsledku došlo k podstatnému omezení či znemožnění vykonávání pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxadu s § 18 naproti tomu vyžadují existenci mimořádného opatření, kterým bylo znemožněno nebo podstatně ztíženo konání zasedání orgánu právnických oxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx
10. [Zrušení nebo změna mimořádného opatření] Většina mimořádných opatření byla průběžně aktualizována v návaznosti na to, jak se vyvíjel průběh xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxbí se vždy dovolat všech opatření, která měla na práva a povinnosti konkrétní osoby tvrzený dopad.
III.1
11. [Pojem krizového opatření] Krizová opxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxsledků, včetně opatření, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxý stav [§ 2 písm. a) krizového zákona]. Nejdůležitější příklady omezení, jimiž je možné formou krizových opatření řešit krizovou situaci v době trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxta pouze taková krizová opatření, která byla přijata v době nouzového stavu ve smyslu § 1 odst. 1 vládou České republiky. Jedná se tak o opatření vlády přxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxy.
12. [Příklady krizových opatření] Mezi nejdůležitější krizová opatření, která jsou
relevantní
pro účely jednotlivých ustanovení Lex Covid, xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx bylo později nahrazeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jež vzala vláda usnesením ze dne 23. března č. 279 na vědomí. Po zrušení mimoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pravidly (usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452, č. 194/2020 Sb.).
-
povinná karanténa osobám, které přicestovaly z rizikových oblastí, naxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxstovaly ze zahraničí, nařízené usnesením vlády ze dne 30. března 2020 č. 334 (č. 142/2020 Sb.);
-
zákaz maloobchodního prodeje nařízený usnesením xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdravotnictví, které vláda vzala na vědomí usnesením ze dne 23. března 2020 č. 280. Po zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví Městským soudem v Prxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xsnesením ze dne 23. dubna 2020 č. 454 (č. 196/2020 Sb.) x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxké republiky ze dne 12. března 2020 č. 199 (č. 72/2020 Sb.);
-
zákaz přítomnosti žáků ve školách (usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 202x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
13. [Trvání a povaha krizových opatření] Krizová opatření jsou omezena trváním nouzového stavu, a nemohou mu tedy časově předcházet ani jej přetrvat. xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ohledu je možné zahrnout pouze krizová opatření, která vláda vyhlásila na období od 12. března 14:00 do skončení nouzového stavu.
Krizové opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxřádného opatření při epidemii. Krizové opatření může také zrušit soud. Tyto okolnosti nicméně nemají vliv na práva dotčených osob podle tohoto zákonax xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxch opatření byla sporná, jelikož na rozdíl od mimořádných opatření podle písm. b) a c) zákon explicitně nestanoví, že jde o opatření obecné povahy. Krizxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxt. 1 Lex Covid nejsou opatřeními obecné povahy, poněvadž nejsou takto v zákoně označena a nenaplňují ani potřebné materiální znaky opatření obecné poxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxx oprávněny pouze osoby vymezené v § 64 zák. o ÚS.
III.2
14. [Pojem mimořádného opatření podle písm. b)] Vedle krizových opatření vlády byla v době koxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xprávněny stanovené orgány veřejné moci. Podle § 1 odst. 2 písm. b) jsou zahrnuta jen ta mimořádná opatření, která byla přijata na základě zmocnění v § 69 xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxemocnění COVID-19. Rozhodující je okamžik vydání. Bylo-li tedy mimořádné opatření vydáno v roce 2020, lze se jej dovolávat, přestože by jeho účinky přxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xchraně veř. zdraví.
Zákon nepostihuje všechna mimořádná opatření při epidemii vydaná Ministerstvem zdravotnictví.
Relevantní
jsou jen ta z nicxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxří na opatření spočívající v zákazu či omezení styku s osobami podezřelými z nákazy, zákazu nebo omezení cestování, dopravy, slavností, představení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxuzule
, která umožňuje rozhodnout o zákazu nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. Ustanovení, které bxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtření] Ministerstvo zdravotnictví vydalo celou řadu opatření, jež naplňují podmínky § 1 odst. 2 písm. b). Původní krizová opatření vlády byla dokonce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xýkala:
-
povinné karantény pro osoby, které se vrátily ze zahraničí;
Toto opatření bylo vydáno jako mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx x0381/2020-1/MIN/KAN (pro osoby s trvalým či přechodným pobytem na území ČR).
-
omezení volného pohybu osob;
Omezení bylo učiněno mimořádným opaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxřádného opatření skončily 1. dubna. Opatření bylo od 1. dubna 2020 nahrazeno dalším mimořádným opatřením, a to opatřením Ministerstva zdravotnictví xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, kdy původně krizové opatření podle krizového zákona bylo následně převedeno do režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, byl velice sporný. I proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx, že Ministerstvo zdravotnictví nemělo na základě zákona o ochraně veřejného zdraví k takovému zásadnímu omezení práv jednotlivců pravomoc. Podle náxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxového zákona (projev zásady
lex specialis derogat legi generali
) - srov. MS Praha 14 A 41/2020. Na zrušení vláda reagovala vydáním nového krizového opxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxR 12745/2020-1/MIN/KAN, které nahradilo krizové opatření vlády obdobného znění. Účinky pominuly 1. dubna, kdy bylo citované opatření nahrazeno dalxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxním, ze dne 1. dubna 2020, č. j. MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN, a následně opatřením ze dne 6. dubna 2020, č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN, opatřením ze dne xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxbu osob zrušil Městský soud v Praze poslední zmíněné mimořádné opatření s účinností od 27. dubna 2020 (MS Praha 14 A 41/2020). Na zrušení vláda reagovala xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxadnou existenci nouzového stavu, váže se totiž na faktický stav výskytu epidemie. Je možné jej proto nařídit i po skončení nouzového stavu. Mimořádné oxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoudu v Praze (MS Praha 14 A 41/2020) je po dobu trvání nouzového stavu k omezení vybraných práv oprávněna pouze vláda vydáváním krizových opatření. Přípxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xrušení podle § 101a a násl. s. ř. s. Z hlediska aplikace tohoto zákona ve vztahu k době trvání mimořádného opatření je bez významu, zda bylo později vybraxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxynoucích z komentovaného předpisu. Srov. též § 101d odst. 4 s. ř. s.
III.3
17. [Pojem mimořádného opatření podle písm. c)] Podle komentovaného ustxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxgienická stanice ve smyslu § 82 odst. 1 cit. zákona.
Jedná se pouze o opatření vydaná v roce 2020, pročež je rozhodující okamžik jejich vydání. Zákon xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x sportovních akce, zákaz či omezení provozu ubytovacích zařízení, zákaz či omezení cestování nebo na uzavření škol. Ustanovení, které bylo podkladem xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx byla v tomto režimu vydávána rozhodnutí krajské hygienické stanice, kterými byla na vybranou lokalitu uvalena povinná karanténa.
Krajská hygienxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxě obyvatel majících trvalý či jiný pobyt na katastrálním území 21 obcí v okolí Litovle a Uničova. Toto rozhodnutí bylo následně doplněno mimořádným opaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xyla zrušena mimořádným opatřením ze dne 29. března 2020, č. j. KHSOC/10123/2020/RED, sp. zn. KHSOC/09068/2020, a to s účinností ode dne 30. března 2020 xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xři epidemii vyhlášeným dnem 16. března 2020 pod č. j. KHSV/05900/2020/JI/Ř/Říha, sp. zn. S-KHSV/05900/2020. Uvedená karanténa byla zrušena k 1. dubnx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx/2020.
19. [Trvání a povaha mimořádných opatření] Mimořádné opatření podle písmene c) je opatřením obecné povahy, které je nezávislé na existenci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xro mimořádná opatření při epidemii vydaná Ministerstvem zdravotnictví.
Citovaná judikatura:
usnesení Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2020, xxx xxx xxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxdu ze dne 7. září 2010, sp. zn. Pl. ÚS 12/10 (N 188/58 SbNU 663, č. 269/2010 Sb.)
nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2011, sp. zn. Pl. ÚS 55/10 (N 27/60 Sxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxemii
Související ustanovení:
§ 2 až 10 - opatření o možnosti prominutí zmeškání lhůt, § 11 až 17 - opatření ve vztahu k insolvenčnímu řízení, § 1x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xb., o bezpečnosti České republiky, - § 2, § 5 a § 6 krizového zákona, - § 69 zák. o ochraně veř. zdraví, - § 99 jednacího řádu PS, - § 118 zák. č. 107/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xx xx xx xxxx x xxx x x xxxx xx xxxx xx xx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxř. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxm a krizovými opatřeními vlády (k 24. 3. 2020). Výběr literatury. 2020, č. 1.
Hlava II
Zvláštní ustanovení o možnosti prominutí zmeškání lhůt
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxon (dále též „lex COVID“) v komentovaném ustanovení rozšiřuje možnost soudu prominout v občanském soudním řízení zmeškání procesní zákonné lhůty z dxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 215, vyhlášeného pod c. 85/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxžnost svobodného pohybu osob na území celé České republiky, s čímž může souviset zmeškání některých důležitých lhůt v občanském soudním řízení.
Oxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xe úplná (definitivní) prohra ve sporu - neúspěch ve věci. Podá-li například účastník opožděně odvolání, nabývá napadené rozhodnutí právní moci a spor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxrce zabránit nepřiměřeným tvrdostem a zjevným nespravedlnostem - v situacích, kdy z objektivních důvodů není v možnostech účastníka procesní lhůtu sxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxadě nepřípustný - až na výjimky, mezi které lze řadit právě „vrácení propadlé lhůty“ na základě návrhu účastníka a rozhodnutí (usnesení) soudu.
x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxmentované ustanovení je ovšem ještě „výjimečnější než výjimečné“ ustanovení § 58 o. s. ř. „hlavního“ procesního předpisu, a to zejména ze dvou důvodůx
xx
xxxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxčnost (§ 235 odst. 1 o. s. ř.), pro dovolání (§ 240 odst. 2 o. s. ř.) a v rámci výkonu rozhodnutí (§ 254 odst. 2 o. s. ř.);
2.
počátek běhu lhůty k podání návrxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxož plynulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění zmeškaného úkonu, jakož i k samotné existenci nouzového stavu.
Důvody prominutx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xakže budou soudy v rámci řešení předběžné otázky posuzovat, která z těchto opatření mohla objektivně znemožnit nebo i jen podstatně ztížit dodržení zmxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xx xxxx xxx zejména v případech účastníků, kteří byli na nemoc COVID-19 pozitivně testováni, nebo dokonce hospitalizováni, případně se i nacházeli v kritickém zxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx i jiných onemocnění, která objektivně nutí účastníka, aby byl izolován, hospitalizován, znemožňují mu zajišťovat běžné činnosti, natož činit úkony xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxstva zdravotnictví (viz zejm. níže opatření pod body 1-5) ve formálním slova smyslu; na objektivní potíže v materiálním slova smyslu, v důsledku kterýxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxorných) řízeních podle zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) musí návrh obsahovat tvrxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xyla následující týden pozitivně testována na koronavirus. V důsledku toho mi lékař nařídil dvoutýdenní karanténu - v období od 13. 4. do 27. 4. 2020. Byl xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xásilku s rozsudkem, neboť jsem v únoru absolvoval jednání, při němž byl vynesen rozsudek, podle něhož jsem povinen zaplatit Josefu Dvořáčkovi částku 1xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxta marně uplynula dne 30. 4. 2020.
Podávám tedy v patnáctidenní lhůtě, která začala běžet dne 27. 4. 2020 po skončení mé karantény odvolání proti rozsudxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxtivních důvodů způsobených mimořádným opatřením souvisejícím s epidemií koronaviru.
V Praze dne 7. 5. 2020.
Jindřich Pivoda
I na uvedeném příxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xoba (doba, která běží pro náhradní - fiktivní doručení zásilky) činí 10 dnů, následná odvolací lhůta 15 dnů, takže účastník má fakticky 25 dnů na to, aby pxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícím po dni, kdy skončilo nebo bylo zrušeno mimořádné opatření, z něhož plynulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění úkonu xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xzato) omluvitelný;
4.
je-li lhůta, o prominutí jejíhož zmeškání se žádá, lhůtou zákonnou (typicky lhůta k odvolání, podání odporu).
Lhůta xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xprosté“ výzvy k vyjádření, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; soudcovskou lhůtu lze na žádost neformálně prodloužit.
Vyhoví-li soud žádosti o prominutí zmeškání lhůty, rozhodne usnesením, proti němuž není xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x x x xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx rozhodl přijetím
lex
COVID obecně zjednodušit situaci účastníků řízení před soudy i správními orgány - proto
pro futuro
pamatuje na případy, kdy by sx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxté době. Z logiky věci půjde o opatření, která podstatným způsobem omezily volný pohyb osob na území České republiky, nebo jim nařídila karanténu. Jde zxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxatření, podle § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Uvedeným usnesením vláda s účinností ode dne 16. 3. 2020 od 00:00 hodin do dne 24. 3. 2020 dx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xodnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních pxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxla osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě svého bydliště se stxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xrizového opatření bylo zrušeno usnesením vlády České republiky ze dne 23. 3. 2020, c. 279, vyhlášeným pod č. 126/2020 Sb., o přijetí krizového opatřeníx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx
xx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxisterstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých soxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xákona, s účinností ode dne 24. 3. 2020 od 6:00 hodin do dne 1. 4. 2020 do 6:00 hodin, volný pohyb osob na území celé České republiky a pro uvedený zákaz xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxných místech na dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě svého bydliště se stanovenými výjimkami, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou mírx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxeno, že bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace; cílem všech navržených změn v návaznosti na
de facto
shodná omezení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN) Ministerstvo zdravotnictví fakticky prodloužilo opatření uvedená pod bodem 2 (zejm. omezení pohybu), a to do 11. 4. 20xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o ochraně veřejného zdraví č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN mimořádná opatření spočívající v omezení pohybu, a to do konce nouzového stavu. Šlx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxjimkou (mj.) vyřizování nezbytných úředních záležitostí se nezměnilo nic.
5.
Vláda dále nařídila s účinností od 13. 3. 2020 všem poskytovatelům zxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxpublice pobývajících na území České republiky nad 90 dní, nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xdravotnictví, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví v délce 14 dnů.
Obecně je třeba konstatovat, že situaxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxuje výjimkou na případy vyřizování neodkladných úředních záležitostí (počítaje v to i záležitosti soudní).
Příklad:
Účastníkovi, kterému běxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxh podatelnu soudu nebo nejbližší poštu a podal zde odvolání včas. Má-li aktivovanou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xx xxxxném a nutném procesním postupu - i jeho návštěvu lze považovat za vyřizování neodkladných úředních záležitostí.
Jinak řečeno, mohou-li účastníci spxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxním ve lhůtě.
Dále proto, že advokáti účastníků mají povinně aktivovanou datovou schránku a mohou se soudem komunikovat dálkově; datové schránkx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxší případ, který by mohl v souvislosti s mimořádnými opatřeními nastat, je povinná karanténa nezastoupeného účastníka nebo účastníka pozitivního na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, poměrně „přísná“ a nejinak to bude ve vztahu k vracení lhůt podle
lex
COVID. K tomu srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxiže k němu zmeškal lhůtu (on nebo jeho zástupce) ‚z omluvitelného důvodu‘. Po účastníku řízení nelze spravedlivě požadovat, aby nesl následky zmeškánx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxt - má-li být důvodem k prominutí zmeškání lhůty - musí představovat ‚omluvitelný důvod‘; příčina toho, proč účastník řízení (jeho zástupce) zmeškal lxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xze v dané situaci omluvit). Dočasná pracovní neschopnost představuje právem uznanou dočasnou nemožnost výkonu pojištěné činnosti u osoby, která je pxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxy např. i advokáti. Ten, kdo byl uznán dočasně práce neschopným, není po dobu trvání této překážky povinen vykonávat pojištěnou činnost, která je zdrojxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch. Za omluvitelné lze obecně považovat důvody zdravotní (např. právě koronavirus a s tím související karanténa, případně též onemocnění člena rodinxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxl dostatek času pro přípravu odvolání, neboť mu účastník udělil plnou moc teprve poslední den odvolací lhůty. „Doložené zdravotní problémy účastníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxtních problémů, ale i charakter úkonu a možnost učinit jej prostřednictvím zástupce“ (usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 3. 2012, č. j. 5 Cmo 338/2xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxu mimořádných „koronavirových“ opatření.
Především platí, že je-li prominuto zmeškání lhůty k odvolání proti vydanému rozhodnutí, což je v praxi xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxi dozvědět, usnesení o prominutí zmeškání lhůty by jim proto soud měl doručit spolu s podaným odvoláním a následně též zrušit doložku právní moci, byla-xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xéž zmeškaný úkon (např. odvolání, odpor proti platebnímu rozkazu, námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu apod.); jinak nemůže soud žádosti vyhxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxty splněny nejsou.
Odmítnout podané odvolání pro opožděnost lze teprve po právní moci usnesení, jímž byla žádost o prominutí zmeškání lhůty zamítnxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xímž odvolací soud zamítavé usnesení potvrdí. Je-li nejprve podáno opožděné odvolání a teprve poté žádost o prominutí zmeškání lhůty; taková žádost můxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxdání, které obsahuje zmeškaný úkon.
„Podmínka, aby s návrhem na prominutí zmeškání lhůty, podaným do 15 dnů po odpadnutí překážky, byl spojen i zmešxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx sp. zn. 9 Cmo 188/2003).
Ustanovení § 58 odst. 2 o. s. ř., které je použitelné i na komentované ustanovení, dává soudu možnost rozhodnout o návrhu na odxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxě např. tehdy, pokud soud o žádosti o prominutí zmeškání lhůty není schopen rozhodnout okamžitě (tj. když například potřebuje pro své rozhodnutí důkaz x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxvolal a teprve v odvolání upřesnil argumenty, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx změní.
K odst. 2
O prominutí zmeškání lhůty bude rozhodovat v naprosté většině případů nalézací soud (soud prvního stupně).
Nejčastěji rozhodxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxoti elektronickému platebnímu rozkazu (§ 174a odst. 3 o. s. ř.) či lhůty 15 dnů k námitkám proti směnečnému platebnímu rozkazu (§ 175 odst. 1 o. s. ř.).
xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xozsudku pro zmeškání nebo pro uznání (§ 153a a § 153b), jen odvolací důvody jsou podstatně omezeny (§ 205b o. s. ř.). Stejná lhůta pro odvolání je stanovexx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásadně soud, který je příslušný k projednání zmeškaného úkonu a rozhodnutí o něm. Výjimku z této zásady představují právě případy rozhodování o žádosxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ale vždy soud prvního stupně.
Případy, kdy bude rozhodovat o prominutí zmeškání lhůty jiný soud než nalézací, budou zcela výjimečné. Například by mxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xelikož
lex
COVID výjimečně umožňuje prominutí lhůty pro podání mimořádného opravného prostředku (dovolání, žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnosxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxedený v tomto odstavci usnesením, proti němuž není odvolání přípustné, je-li návrhu vyhověno [§ 202 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]; navíc nemusí vyhovující rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxtné je.
Usnesení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx ti se nemohou proti rozhodnutí odvolat. Je však nanejvýš vhodné, aby se všechny na řízení zainteresované osoby dozvěděly o tak důležitém úkonu, kterým xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na prominutí zmeškání lhůty je pro účastníka stanovena benevolentně - a to zejména z toho důvodu, že je vázána na existenci nouzového stavu. Jde o objektxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxna“ s druhou lhůtou stanovenou zákonem pro obdobné případy a která je patnáctidenní - se subjektivním prvkem.
V každém případě platí, že lhůta pro poxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxnosti České republiky, ve znění pozdější předpisů, dne 12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovanýx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xx20, nezačala následující den (§ 57 odst. 1 o. s. ř.), tedy 16. 4. 2020, běžet patnáctidenní lhůta, ale začne běžet až 1. 5. 2020 (tedy za předpokladu, že nouxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx jsou spojeny závažné procesní důsledky v podobě procesní domněnky uznání nároku uplatňovaného žalobou.
Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu nx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxmu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3 o. s. ř.) musí být poučen. Důsledkem nečinnosti žalovaného je tak vydání rozsudku pro uznxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xalovaného ve věci.
K podání vyjádření na základě kvalifikované výzvy předseda senátu určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxané výzvy nastává ze zákona domněnka uznání nároku, na jejímž základě soud rozhodne rozsudkem pro uznání. Zákon říká, že rozhodne, nikoliv že může rozhxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xyjádření podáno opožděně. K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1951/2004. Podal-li žalovaný vyjádření ve věci ax xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xodání vyjádření bránil vážný důvod, a současně jestliže takový vážný důvod alespoň sdělil soudu ve lhůtě stanovené pro podání vyjádření nebo jestliže xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxx8, sp. zn. 33 Cdo 1571/2017).
Protože jde o lhůtu procesní, stačí, jestliže v její poslední den odevzdá žalovaný vyjádření orgánu, který má povinnosx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxední den), které nelze promíjet postupem podle § 58 o. s. ř. ani podle komentovaného ustanovení; proto zákon upravuje zvláštní konstrukci, podle níž jx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
Vedle odvolání, které může žalovaný proti kontumačnímu rozsudku pro uznání podat, byť z omezených důvodů (srov. § 205b o. s. ř.), zavádí
lex
COVID ještx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx x. ř., podle něhož u „klasického“ rozsudku pro zmeškání platí, že zmešká-li žalovaný z omluvitelných důvodů první jednání ve věci, při němž byl vynesen rxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxzsudku pro uznání - jde o novinku v procesním právu. Důvody pro zrušení rozsudku pro uznání jsou stejné jako u rozhodování o prominutí zmeškání lhůty (srxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxnky:
1.
zmeškání lhůty k vyjádření k žalobě musí mít původ v mimořádném opatření při epidemii koronaviru;
2.
xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxokládat, že případů, kdy se v důsledku mimořádných koronavirových opatření nebude schopen (objektivně vzato) žalovaný omluvitelně vyjádřit k žalobxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxopen vyjádřit k žalobě obecně z důvodu špatného zdravotního stavu, a v tomto případě je lhostejné, zda k jeho zhoršení došlo v důsledku koronaviru nebo jxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxod ve smyslu ustanovení § 205b o. s. ř., vedoucí ke zrušení kontumačního rozsudku pro uznání.
Jak vnímá soudní praxe obecně „vážnost“, a tedy i omluvixxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx3: „Vážný důvod ve smyslu ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř., pro který se žalovaný bez následků kce uznání nároku nevyjádřil k žalobě, představuje překážxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak zaviněná, jestliže ji lze považovat s přihlédnutím ke všem okolnostem případu a k poměrům žalovaného za ospravedlňující jeho nečinnost.“
Taxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx zákon explicitně nevylučuje opravný prostředek (§ 202 odst. 1 o. s. ř.), je třeba mít za to, že proti usnesení, ať již zrušujícímu rozsudek pro uznání, nexx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xontumačnímu rozsudku pro uznání, třebaže jen z omezených důvodů. Podle § 205b o. s. ř. platí, že u odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudkx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxě nepříslušný soud nebo nebyly splněny podmínky řízení, jakož i skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxaného kontumační rozsudek pro uznání, není o čem v odvolacím řízení jednat a k odvolání se nepřihlíží (jako by nebylo podáno). Prakticky to například znxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Prominutí zmeškání lhůty ve správním soudnictví
prof. JUDr.
Zdeněk
Kühn,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.20xxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xrominout nelze
2. Lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení
II. Lhůty pro zaplacení soudního poplatku
III. Vážný omluvitelný důvod spočívající v mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxnost soudu, který o žádosti rozhodne
VI. Odůvodnění rozhodnutí
VII. Lhůta pro podání žádosti
K odst. 1
I. Možnost prominutí zmeškání lhůty podle pxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxanoví-li zákon jinak, může předseda senátu z vážných omluvitelných důvodů na žádost zmeškání lhůty k provedení úkonu prominout. Žádost je třeba podat xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxí řád správní tak v § 40 odst. 5 s. ř. s. rozlišuje prodloužení tzv. soudcovské lhůty, tj. lhůty stanovené soudem, na straně jedné, a prominutí zmeškání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xěsíce) stanovená Nejvyšším správním soudem stěžovateli v souladu s § 106 odst. 3 větou první s. ř. s. nebo lhůta jednoho týdne pro uplatnění námitky podxxxxxxx xx x xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxdloužit. Pokud tomu ovšem charakter dané věci nebrání, může soud stanovit novou lhůtu k provedení určitého úkonu (např. po uplynutí soudcovské lhůty k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxdem na mimořádná opatření nemůže cestovat a nemůže proto získat přístup k diplomu prokazujícímu vysokoškolské právnické vzdělání, soud nebude lhůtu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x x
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx x xxxxxx xxázkách „vystačí samo“, okolnosti související s mimořádnými opatřeními při epidemii ve smyslu právě komentovaného § 3 bezesporu budou podřaditelné xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxy první s. ř. s. z důvodů souvisejících s pandemickou situací, soud zmeškání této lhůty promine, pokud o to stěžovatel požádá do dvou týdnů po odpadnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxější (zákonné) lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení prominout nelze. Právě na tyto situace směřuje komentované ustanovení (viz následující čásx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxdu správního nelze prominout zmeškání následujících lhůt:
-
lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (§ 72 odst. 4),
-
lhůty pxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx. 3),
-
lhůty pro podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (§ 101b odst. 1),
-
lhůty pro podání kasační stížnosti (§ 106 odsxx xxx
x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxislosti s mimořádnými opatření při epidemii vzniknout účastníkům řízení před správními soudy zjevné nespravedlnosti, které by nešlo odstranit jen nx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxacením soudního poplatku. Je jistě pravda, že § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je tvrdý. Podle § 4 odst. 1 a d) citovaného zákona je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxe § 9 odst. 1 zák. o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek zaplacen, soud vyzve poplatníka k zaplacení poplatku ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xhůty soud řízení zastaví. Zákon o soudních poplatcích k tomu výslovně v § 9 odst. 1 in fine říká, že k zaplacení soudního poplatku se po marném uplynutí lxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x
xxx
xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxtahuje na prominutí zmeškání lhůty pro zaplacení soudního poplatku. Zákon o soudních poplatcích má vlastní řešení pro situace, kdy dojde z mimořádnýxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxx x téhož zákona sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit. O tom, že jsou splněny poxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch). Pokud soud postupuje podle § 9 odst. 4 písm. c), rozhodne o uložení povinnosti zaplatit poplatek spolu s rozhodnutím, jímž se řízení končí (§ 9 odst. x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxedňuje situace, „kdy je poplatník připraven soudní poplatek uhradit, přechodně mu v tom ale brání vnější okolnosti; poplatník není schopen soudní popxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxí. Komentované ustanovení naopak nemíří na případy, kdy poplatníkovi nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a on nesouhlasí s důvody, pro kxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxdou odvolávat na § 3
lex
Covid. Soud však není vázán právní kvalifikací podání, a musí tedy rozhodnout o této žádosti v režimu § 9 odst. 4 písm. c) zák. o soxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x. ř. s.).
III. Vážný omluvitelný důvod spočívající v mimořádném opatření při epidemii, které znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo učinit úkon
7x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx číst s ohledem na § 1 komentovaného zákona.
Podle § 1 odst. 2 mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto zákona rozumí
a)
krizové opatxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS Coxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx. m) zák. o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění.
8. Právě od uváděných tří možností je třeba odvíjet posuzování skutexxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x) krizového zákona přijaté v roce 2020 vládou České republiky v době nouzového stavu (tedy organizační nebo technické opatření určené k řešení krizovx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx nejsou, jde tedy o mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí podle zákona o ochraně veřejného zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxi důvody je to, že mimořádné opatření při epidemii muselo nastat v roce 2020. Zákonodárce byl tedy poměrně optimistický a vycházel z toho, že boj s epidemxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx tuto situaci aplikovatelné nebylo.
10. Má-li jít o vážný omluvitelný důvod spočívající v mimořádném opatření při epidemii, zákon vyžaduje, aby toxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxodové zprávy k tomu vysvětluje, že v důsledku mimořádných opatření došlo k zásadnímu omezení volného pohybu občanů České republiky. Podává k tomu i určxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxřádat setkání většího počtu osob. Omezil se provoz České pošty a některé její pobočky byly zcela uzavřeny.“
Znemožnění či podstatné ztížení podat nxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xi zrušen provoz pošty, nebo opět s ohledem na mimořádná opatření nastal problém sejít se s klientem a zjistit včas
instrukce
ohledně podání návrhu apodx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxsti důkaz osvědčující důvody žádosti (potvrzení o hospitalizaci, rozhodnutí o karanténě apod.).
Soud by neměl rozhodovat překvapivě. Má-li tedy xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx soudu tvrzení v žádosti příliš obecná.
12. Zajímavá otázka může být, zda se beneficia komentovaného ustanovení § 3 může dovolávat též správní orgáxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxasně však lze mít za to, že stát a jeho orgány (na rozdíl například od správních orgánů malé obce) by v zásadě měly být s to příslušný úkon učinit řádně a včas x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxa běžící řízení
13. Zákon je postaven na klasickém principu nepravé retroaktivity. Podle § 26 (Přechodná ustanovení) není-li dále stanoveno jinakx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xčinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
Není tedy podstatné, kdy řízení před správním soudem započalo. Podstatné je, aby důvody pro žádost o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x4. Ustanovení § 3 odst. 1 říká, že o prominutí zmeškání lhůty rozhoduje soud, který je příslušný k projednání zmeškaného úkonu a rozhodnutí o něm. U žaloxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxuví o „soudu“, o žádosti rozhoduje předseda senátu. Komentovaný zákon totiž neřeší detailní procesní finesy rozhodování správních soudů. Nahlédnutxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxh rozhoduje na krajském soudě - § 31 odst. 2 s. ř. s.). Nejinak tomu musí být i o žádostech podle § 40 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s komentovaným § 3.
16. Protx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxížnost přípustná, neboť jde o rozhodnutí, jímž se toliko upravuje vedení řízení. Taková rozhodnutí jsou podle § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. vyloučena z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x 40 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s komentovaným § 3.
Rozhoduje-li o žádosti samotný Nejvyšší správní soud, je kasační stížnost vyloučena již z povahy věxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx postupovat, pokud již soud o samotném návrhu na zahájení řízení rozhodl (tedy např. odmítl pro opožděnost žalobu nebo kasační stížnost). Z hlediska § 4x xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxutí zmeškání lhůty. Jednak již neběží žádné řízení, jednak je soud vázán usnesením, kterým návrh odmítl (podle § 55 odst. 2 s. ř. s. je soud vázán usnesenxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xhůty pro podání návrhu (tyto lhůty nelze podle obecné úpravy prominout - srov. bod 4 výše).
Je tedy otázkou, jak se postavit k situaci, kdy bude soud poxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x interpretovali tak, že se poté, co soud pravomocně o návrhu rozhodne (odmítne ho pro opožděnost), již žádost úspěšně nelze podat, vyloučili bychom věxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxnost právě vykládaného zákona, se domnívám, že § 3 umožňuje „prolomit“ vázanost soudu svým rozhodnutím. V takovémto případě, rozhodl-li již soud o náxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve kterých rozhoduje na krajském soudě (§ 31 odst. 2 s. ř. s.). Výrokem nového usnesení se zruší předchozí usnesení o odmítnutí návrhu, anebo - nebude-lx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí krajského soudu není kasační stížnost přípustná (viz bod 16 shora). Lze mít za to, že tento závěr v těchto specifických podmínkách obstát nemusí - argxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xvropských dějinách obdoby.
VI. Odůvodnění rozhodnutí
18. Podle § 10 komentovaného zákona platí, že rozhodnutí, kterým bylo prominuto zmeškání xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxli na toto rozhodnutí předsedy senátu např. rozhodnutí krajského soudu o odmítnutí návrhu, bude možno argumentovat proti důvodům neprominutí v kasačxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, z něhož plynulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění úkonu (viz výklax xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch žadatele o prominutí zmeškání lhůty, plyne, že není třeba zkoumat, jak dlouho trvalo omezení, pro které žadatel nestihl učinit daný úkon. Klíxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxodobé (třebas dočasné uzavření pošty na jeden den), ovšem mimořádné opatření trvalo několik týdnů, není žádost opožděná ani tehdy, pokud uplyne doba dxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxem přihlédnout při rozhodování o důvodnosti žádosti o prominutí zmeškání lhůty.
20. Jak je již shora uvedeno, doba trvání mimořádných opatření podxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx. a) komentovaného zákona.
Zákon ve druhé větě § 3 odst. 2 zakotvuje, že lhůta pro podání žádosti neskončí dříve než dva týdny po ukončení nebo zrušexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx a c) pominula dříve, než pominul nouzový stav, druhá věta prodlužuje lhůtu pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty.
Naproti tomu druhá věta xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Rozhodnutí soudu o prominutí zmeškání lhůty podle § 40 odst. 5 s. ř. s., je rozhodnutím, jímž se upravuje vedení řízení. Kasační stížnost proti němu nxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní:
Související předpisy:
§ 40 odst. 5 s. ř. s. - prominutí zmeškání lhůty, - § 55 odst. 2 s. ř. s. - vázanost soudu usnesením, - § 104 odst. x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxratura:
VEČEŘA, J. Zákon o soudních poplatcích: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019.
Prominutí zmeškání lhůty v řízení o výkonu rozxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na přijetí dočasných bezprecedentních opatření, při nichž dochází k omezování základních práv jednotlivce. Systém soudní ochrany nebyl doposud na mxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxího řízení požadovat prominutí zmeškání lhůty v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření přijatého pro boj s rozšířením COVID-19.
Platxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxedených v části třetí tohoto zákona a prominout zmeškání lhůty. Nelze také podat žalobu na obnovu výkonu rozhodnutí; žalobu pro zmatečnost lze podat poxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uložené povinnosti a posílení principu právní jistoty zejména osob, které v průběhu vykonávacího řízení z majetku povinného něco nabyly.
Komentoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxekutor) prominul zmeškání procesních lhůt, došlo-li ke zmeškání v souvislosti s opatřeními přijatými vládou nebo vybranými orgány veřejné moci za účxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx spravedlivější. Lidé jsou přijatými mimořádnými opatřeními zasaženi různě.
Hlavním účelem (smyslem) institutu prominutí zmeškání lhůty je umoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
Právní konstrukce předkládaného ustanovení je založena na opticky oddělené úpravě pro řízení o výkon rozhodnutí a exekučním řízení. Pro právní úpravx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí odstavce 1 až 6. V úpravě vztahující se k exekučnímu řízení lze spatřit prvky latinské zásady
lex specialis
derogat general. Odstavec 7 stanoví, že v exxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxká prodloužení lhůty ke splnění vymáhané
exekuce
dle § 46 odst. 6 ex. řádu z omluvitelných důvodů.
K odst. 1
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxy žádost, jako jakékoli jiné podání, splňovala základní formální a obsahové náležitosti a plně vyhovovala intencím procesního podání tak, jak jsou uvxxxxx x x xx xx xx xx xx xx xxxx xx x xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtelem. Z hlediska obsahu žádosti by žadatel měl srozumitelným a věrohodným způsobem vylíčit příčinnou souvislost mezi zmeškáním lhůty a důsledku omexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxlze spravedlivě požadovat, aby nesl následky zmeškání lhůty, jestliže nastane překážka nebo jiná okolnost, která mu zabrání provést procesní úkon včxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiných důvodů ospravedlnit zmeškání lhůty. Omluvitelným důvodem jsou nejen události mající objektivní povahu, ale i okolnosti účastníkem nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxitelné důvody. Znemožnění nebo podstatné ztížení učinit úkon osobě v příčinné souvislosti s důsledky omezení plynoucími z mimořádných opatření protx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxkterých souvisejících zákonů, mimořádné opatření proti epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku, na jehož základě byla přijímána opatření omezující vxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxí krizová opatření obsahující omezení podle § 5 a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
Osoba je ovšem ztížena důkazním břemenem doložit příxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx o. s. ř. lze jakékoliv procesní podání učinit nejenom písemně, ale také telefaxem nebo v elektronické podobě (s podmínkou, že je nutné jej nejpozději dx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxm, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizovaxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xředložením jeho originálu do tří dnů.
Zjevně omluvitelným důvodem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxictvím zástupce (srov. VS Praha 5 Cmo 338/2011). Je-li však zdravotní stav účastníka, jenž se v průběhu trvání lhůty k podání odvolání nezměnil, nepřízxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxe považovat, že osoba byla v karanténě. Tiskopis (oznámení o nařízení karantény) vystavuje výhradně orgán ochrany veřejného zdraví (ošetřující lékaxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxt jinam. Účastník řízení potřeboval pro účely učinění úkonu nahlédnout do spisu, což nebyl možné z důvodu jeho karantény nebo omezení provozu soudu. Naxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxvitelné důvody je nutné přiměřeně vztáhnout i k osobě právního zástupce účastníka řízení
in eventum
člena statutárního orgánu obchodní společnostix xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxopak odůvodnil-li právní zástupce návrh na prominutí zmeškání lhůty jinými důvody než v souvislosti s opatřeními podle tohoto zákona nebo svým zdravoxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxm spisem (srov. NS 30 Cdo 3383/2013).
Nelze doporučit, aby žádost byla podávána v případech, kdy k jejímu faktickému zmeškání nedošlo. Podávání žádxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxvní
výčet procesních situací, ve kterých se k žádosti o prominutí zmeškání lhůty opravného prostředků nepřihlíží. Zákonem předvídanými opravnými pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxeji závodu, případně ve výkonu rozhodnutí postižením jiných majetkových práv. Aby se k žádosti nepřihlíželo, musí být kumulativně splněna
obligatorxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxa vydražitelem nemovitých věcí.
A contrario
v řízení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí a postižením obchodního závodu, v němž dochází x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xež na vydražitele přejde vlastnické právo. Např. ve výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí podle § 336l odst. 2 o. s. ř. platí, že vydražitel se stáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxnesení o příklepu.
Široký okruh osob, na které dopadá komentované usnesení, je vymezen v § 336k odst. 1 až 4 o. s. ř. Proti usnesení o příklepu mohou poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxlání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm. a) o. s. ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily dražebního jxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxvo nebo výhradu zpětné koupě, osoby, kterým se doručuje usnesení podle § 336a, a osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech.
S ohledem na výklad § 336c odst. 1 písm. a) o. s. ř. je nutné přijmout komentář (srov. Jirsxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zakotveno v odstavci 2), nýbrž pouze na nositele předkupního nebo zástavního práva či výhrady zpětné koupě k nemovité věci, na osoby, které přihlásily x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxuto v usnesení o ceně podle § 336a odst. 2 o. s. ř. Tyto osoby jsou oprávněny podat odvolání nikoliv v každém případě, kdy jim nebyla doručena dražební vyhxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxepu změní tak, že se příklep neuděluje, jestliže v řízení došlo k takovým vadám, že se odvolatel nemohl zúčastnit dražby, nebo jestliže byl příklep udělxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxražku. Ustanovení § 219a o. s. ř. se nepoužije.
Rozhodným okamžikem pro nevyhovění žádosti o prominutí zmeškání lhůty je, že na vydražitele přešlo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxní usnesení u udělení příklepu. Současně podle § 336l odst. 5 o. s. ř. téhož dne zanikají některá práva, která se vážou k nemovité věci. Pro výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xříklepu právní moci a zaplatil-li vydražitel nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. K témuž dni se vydražitel stává vlastníkem věcí a vxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxx, kterým závod přešel do majetku vydražitele. Podle § 320ab odst. 1 o. s. ř. (výkon rozhodnutí postižením jiných majetkových práv - postižení účasti poxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxt byt. Podle § 320ab odst. 1 o. s. ř. upravujícího výkon rozhodnutí postižením jiných majetkových práv - postižení účasti povinného v družstvu, se právxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxx xro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty je stanovena na sedm dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, z něhož plynulo omezexx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Současně neskončí dříve než sedm dnů po ukončení nebo zrušení nouzového stavu.
Předkládaný zákon osobám garantuje, že žádat o prominutí bude možnx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa lhůtu, uplynula již v průběhu března. Lhůta k podání žádosti je ovšem zachována až nejpozději k uplynutí sedm dnů po ukončení nebo zrušení nouzového stxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxí lhůty může být úspěšná toliko tehdy, jsou-li kumulativně splněny následující podmínky: lhůta je podána včas, současně s ní je učiněn zmeškaný úkon, zxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxůže soud žádosti vyhovět, ledaže by účastník zmeškaný úkon učinil již dříve. Ze žádného ustanovení občanského soudního řádu nevyplývá, že by v případxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxv. k tomu NS. 26 Cdo 1910/99).
K odst. 4
O prominutí lhůty rozhoduje soud příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí. Věcně příslušným soudex xx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xozhodovat o prominutí zmeškání lhůty, a to i v případě, že osoba bude žádat o prominutí zmeškání lhůty k podání opravného prostředku - odvolání. Tím se úpxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxškaný úkon určen, i v případě opožděného podání odvolání se tedy podává k soudu prvního stupně.
Soud rozhoduje usnesením, proti kterému není odvoláxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvému usnesení odvolání. Důvodová zpráva podmiňuje odnětí možnosti odvolání hospodárností řízení. Podle § 10 tohoto zákona nemusí být rozhodnutí, kxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxob o prominutí zmeškání lhůty s odůvodněním, že dotčené rozhodnutí nebylo doručeno. Vyhodnotí-li soud doručení jako neúčinné, nelze rozhodnout o zmexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx
x xxxxx x
xxxxxxxutí, kterým soud žádosti o prominutí zmeškání lhůty vyhoví, se doručuje osobě, která žádost podala a účastníkům řízení, resp. jejich zástupcům. Protoxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle § 50 o. s. ř., ledaže by předseda senátu nařídil doručení podle § 49 o. s. ř. do vlastních rukou adresáta. Posloupnost kroků sodu při doručování písxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní lhůty k odvolání proti vydanému rozhodnutí, hledí se na něj jako na nepravomocné a soud by měl následně zrušit doložku právní moci za předpokladu, že jxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v případě vyhovujícího rozhodnutí.
K odst. 6
Mimo okruh situací uvedených v odstavci 2 tohoto zákona popisuje komentované ustanovení další procexxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxutí, pokud ho z omluvitelného důvodu spojeného s nouzovým stavem nebylo možno podat ještě v průběhu výkonu rozhodnutí. Zákon jako
obligatorní
podmínxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxnutí dosud nestalo vykonatelným [§ 268 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ], rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo nxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxsm. h) o. s. ř. ].
Výše uvedená úprava je nepochybně reakcí na judikaturu Nejvyššího soudu, která v zásadě konstantně dovozuje, že soud zastaví exekxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x706/2007, NS 20 Cdo 4312/2007, NS 26 Cdo 3169/2014).
Návrh na zastavení výkonu rozhodnutí mimo všech náležitostí procesního podání podle § 42 o. s. řx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádného opatření dříve, než byl výkon rozhodnutí proveden z omluvitelného důvodu, který spočívá v omezení plynoucím z mimořádného opatření protx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxx xprava exekučního řízení je vystavěna na vzájemném vztahu obecné a speciální normy
lex specialis
derogat generali. Obecnou nornou je úprava občanskéxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x ex. řádu, podle kterého nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
Úkony exxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xoud a exekutora. Při vydávání rozhodnutí exekutor xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.
Rozhodovací pravomoc exekutora v exekxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxe o odkladu
exekuce
(§ 54 ex. řádu), o zastavení
exekuce
(§ 55 ex. řádu) a o vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu (§ 68 ex. řádu). Rozhodnutím
sui generxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xměně účastníka atd.) nebo v jednotlivých způsobech provedení
exekuce
(např. usnesení o ceně, dražební vyhláška, rozvrhové usnesení atd.).
Exekxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx proti příkazu k úhradě nákladů
exekuce
(§ 88 odst. 4 ex. řádu).
Konstrukce komentovaného ustanovení koresponduje s výše uvedeným vztahem právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxodnutí exekučního soudu.
Zákon předpokládá, že na postup stran prominutí zmeškání lhůty se obdobně použijí odstavce 1 až 6. Exekutor v případě žádoxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxahující se toliko k rozhodnutím, která vydal na základě svěřené pravomoci rozhodovat o právech a povinnostech soukromých subjektů.
Naopak o žádosxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxjmout jednoduchou definici, že v exekučním řízení o prominutí zmeškání lhůty rozhoduje orgán, který rozhodnutí vydal. Vydal-li rozhodnutí exekutorx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxání lhůty.
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxadou zákazu
restitutio in integrum
statu quo antem, podle které je navrácení do předešlého stavu v exekučním řízení vyloučeno. Zákonodárce preferujx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxdí. Současně není upraven ani obecný rámec postupu. Zásada uvedená v § 57 ex. řádu se nejčastěji projevuje v případě, kdy v probíhajícím exekučním řízexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxk chrání osoby, které se v takto zastavené exekuci staly vydražiteli movitých nebo nemovitých věcí, protože při zastavení
exekuce
zůstávají účinky úxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxm i v případě, že
exekuce
byla následně zastavena.
Poškozené osoby mají právo domáhat se újmy podle § 32 ex. řádu. V době probíhajícího řízení ovšem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
Uplatnění prolomení zásady podle § 57 ex. řádu v případech hodných zvláštního zřetele bude velmi vzácné. Bude nutné každý případ důsledně individxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xejména prodej movitých věcí, patří mezi procesně nejnáročnější způsoby a mají poměrně strukturovaný a složitý proces. V obou případech se nejedná o úkxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníků řízení i třetích osob doručilo dne 12. 3. 2020 doporučení, aby do 31. 3. 2020 mimo jiné neprováděli soupisy a zajištění nebo převzetí movitých xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxximkou případů hodných zvláštního zřetele.
Prolomení zásady dle § 57 ex. řádu je i v mírném rozporu s odstavcem 2 tohoto zákona, která naopak zásadu oxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxdenní lhůtu pro plnění na základě výzvy soudního exekutora v první fázi exekučního řízení. Dle sledovaného záměru má ustanovení zjednodušeně dopadat xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxii, znemožněno nebo podstatně ztíženo splnit podle § 46 odst. 6 ex. řádu ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy vymáhaný nárok a uhradit zálohu. V takovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxě vyjádřen nepříliš povedeným způsobem. Právní úprava odstavce je složitá a postrádá jakýkoliv výslovný odkaz na úpravu odstavců 1 až 7 tohoto ustanovxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobexx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxní peněžité částky, náleží exekutorovi odměna ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10 vyhl. č. 330/2001 Sb.
Snížená paušální náhrada hotových výdajů náležx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxstníků řízení.
Komentovaný zákon toliko upravuje situaci, že povinnému (nebo jeho zástupci) bylo znemožněno nebo podstatně ztíženo splnit vymáhxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xovinnému možnost splnit ve lhůtě 15 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, z něhož plynulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxůty bude možné do stanovené doby od ukončení nouzového stavu (k tomu komentář k odstavci 3).
Úvodem výkladu o omluvitelných důvodech je nutné konstaxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xnů (povinná karanténa je nařízena na 14 dnů). S existencí pohledávky musí být povinný srozuměn nejpozději v okamžiku vzniku vykonatelného exekučního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxě. Nelze se domnívat, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za omluvitelné důvody vyhovující zejména teleologickému výkladu právních norem jsou důvody zdravotní (zejména hospitalizace povinného v nemocnixx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jiné podporuje důvodová zpráva, která byla odcitována v úvodní části komentáře k předmětnému odstavci. Nelze navíc pominout skutečnost, že podle tisxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xx xx
xxxxxxem k tomu, že v ustanovení absentuje bližší popis procesního postupu, je nutné jej dovodit kombinací gramatického a teleologického výkladu doplněnéhx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxou povinnost nesplnil ve lhůtě dle § 46 odst. 6 ex. řádu, jí splnil dodatečně ve lhůtě 15 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.
Ve světle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdy. Z hlediska teologického výkladu se jako nejvhodnější nabízí formální sdělení, které bude splňovat veškeré požadavky na žádost podle výše zmíněnéxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxidemii, které jemu nebo jeho zástupci znemožňovaly nebo podstatně ztížily exekuci ve lhůtě dle § 46 odst. 6 ex. řádu splnit.
Rozhodnutím, do kteréhx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxr nevyhoví, vyhoví doloženým omluvitelným důvodům) má povinný proti němu možnost podat námitky do osmi dnů od doručení podle § 88 ex. řádu. Povinný má nxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx zbytečného odkladu soudu (§ 45 ex. řádu), který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Případné vyjádření k námitkám adresované soudu exekutor doručí také toxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxrém určí náklady
exekuce
a oprávněného tak, jako by bylo uhrazeno ve lhůtě dle § 46 odst. 6 ex. řádu.
Exekuce
bude provedena právní mocí příkazu k úhradx xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxsud vymoženého plnění a náklady oprávněného a dále pokračuje v provádění
exekuce
až do úplného vymožení. Jako vhodné se nabízí, aby se v odůvodnění příxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxním, proč nebylo důvodům vyhověno. Jak bylo výše uvedeno, povinný si proti příkazu může podat námitky podle § 88 ex. řádu.
Související předpisy:
§ 9, § 41 až 43, § 45, § 49, § 50, § 50d, § 58, § 202 odst. 1, § 219a, § 229 odst. 4, § 252, § 254 odst. 2, § xxxx x xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx x xx xx x xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxx x x xxx x xxx x xxx x x6 odst. 6, § 47 odst. 5, § 52, § 54 odst. 7, § 55, § 57, § 68, § 88 ex. řádu, - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících xxxxxxx x x xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxntů, - § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, - § 7 až 11, § 13 odst. 3 a 9 vyhl. č. 330/2001 Sb., o odxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxutorem
Literatura:
JIRSA, J. Občanský soudní řád, 4. část: Soudcovský komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019, ISBN 978-80-7598-375-6.
LAxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxA, M. Soudní
exekuce
. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-427-0.
ZAHRADNÍKOVÁ, R. a kol. Praktikum civilního procesu. Plzeň: Vydavatexxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (1-3)
II. Prominutí zmeškání lhůty v řízeních podle zákona o konkursu a vyrovnání (4-6)
III. Podmínky, za kterých soud prominutí zmeškání lhůty povxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxkání lhůty (16-17)
V. Rozhodnutí insolvenčního soudu (18-21)
I. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení
1.
[Výjimka z § 83 IZ] Obecnx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxlvenčním řízení nepřípustné. Výluka z možnosti prominout zmeškání lhůty v insolvenčním řízení je odůvodněna snahou o rychlé a efektivní vedení insolxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxdné koronavirové situace.
Na rozdíl od některých zahraničních úprav navazuje český
lex
Covid na koncept individuálního prominutí zmeškání lhůtx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xe výjimka vztahuje pouze na zmeškání lhůty, nikoliv tedy na zmeškání soudního jednání, včetně schůze věřitelů nebo přezkumného jednání. Ustanovení § xx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxx
xx
xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxá se za splněných podmínek uplatní jako
lex xxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xepřihlíží (např. § 173 odst. 1 věta druhá IZ ve vztahu k přihlášce pohledávky nebo § 298 odst. 3 IZ ve vztahu k námitkám).
Nevyplývá-li z § 5 něco jinéxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx podmínek insolvenčního zákona též občanský soudní řád (např. § 57 o. s. ř. ve vztahu k běhu lhůty podle § 5 odst. 2). S ohledem na výluku uvedenou v § 5 odsxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxx x x3 IZ vyloučena a na prominutí zmeškání lhůty se subsidiárně použije § 58 o. s. ř. (VS Olomouc 11 VSOL 83/2012 ve věci KSBR 39 ICm 230/2011). V případě zmešxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx x xx xx xx xx xxxxx xxxxx xxx případné spory vyvolané v rámci řízení o konkursu nebo vyrovnání.
II. Prominutí zmeškání lhůty v řízeních podle zákona o konkursu a vyrovnání
4.
[xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xízení platí, že prominutí zmeškání lhůty není přípustné (§ 66b odst. 4 z. k. v.). Je proto otázka, jak si mlčení zákona vyložit.
5.
[Možné výklady] Cxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxdlo, obecná úprava § 66b odst. 4 z. k. v. tak zůstává nedotčena a zmeškání lhůt v řízeních vedených podle zákona o konkursu a vyrovnání není možné prominxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxeních je takovýto postup umožněn.
V úvahu proto připadá analogická aplikace § 5 i na řízení vedená podle zákona o konkursu a vyrovnání. Ačkoliv je vyxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xituace, jež je konformní jak s ústavním pořádkem, tak i účelem zákona (NS 28 Cdo 3097/2010).
Konečně se nabízí použití § 2 komentovaného zákona. Ustxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxním ustanovení Llex Covid specificky pamatováno, jak činí zákon v § 4 u exekučního a v § 5 u insolvenčního řízení.
6.
[Postup dle subsidiárního praxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xístě, podle nějž by se na řízení o konkursu a vyrovnání měl aplikovat § 2 komentovaného zákona. Konkursní a vyrovnávací řízení jsou považována za druhy xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxeních konkursních nebo vyrovnávacích tak za podmínek § 2 dochází k prolomení obecného pravidla § 66b odst. 4 z. k. v.; zmeškání lhůty je v nich možné proxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx x x xx xx xx xx
x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x § 5, zejména překážka uvedená v § 5 odst. 1 věta druhá. Pokud tedy v konkursním nebo vyrovnávacím řízení došlo k vydání dalších navazujících rozhodnutí, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty.
Vyhoví-li soud návrhu na prominutí zmeškání lhůty, považuje se zmeškaný úkon za učiněný včas; došlo-li k vydání dalších navazujících rozhoxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxnit. V případě námitek proti konečné zprávě v době, kdy již soud rozhoduje o rozvrhovém usnesení, by zřejmě bylo vhodné požádat též x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní toto usnesení zrušil a celou věc vrátil soudu prvního stupně. S ohledem na počet případů i relativní pomalost řízení podle zákona o konkursu a vyrovnáxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxecně širší subsidiární aplikací občanského soudního řádu, lze očekávat, že v praxi bude k obdobným případům docházet minimálně.
K odst. 1
III. Podmxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxominutí zmeškání lhůty připustí. Jsou-li tyto podmínky naplněny, musí soud o prominutí zmeškání lhůty rozhodnout vždy (v tomto směru nejde o úvahu souxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxložit, že jsou naplněny další pozitivní předpoklady věty první. Kladnému rozhodnutí insolvenčního soudu zároveň nesmí bránit negativní podmínky, o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxch, nelze proto požadovat prominutí zmeškání lhůt, jež jsou svojí povahou hmotněprávní (ať už jde o lhůty prekluzivní či promlčecí). Prominutí zmeškáxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Zmeškání procesních lhůt určených insolvenčním soudem neboli tzv. lhůt soudcovských, prominout nelze (NS 29 Odo 544/2001); insolvenční soud může txxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy musí být podána osobou, která je k učinění úkonu, který byl zmeškán, oprávněna. Typicky je to účastník insolvenčního řízení, podle okolností může jít x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xčinění úkonu, se uplatní obdobně.
Ač to zákon výslovně nestanoví, žádost může účastník nebo jeho zástupce podat i tehdy, zmeškal-li lhůtu v insolvexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo řízení. Vzhledem k tomu, že § 5 odst. 1 hovoří o osobě a nikoliv o účastníkovi řízení, pročež konkrétně jde o osobu, která zmeškala lhůtu stanovenou k učxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxnční správce má ve vztahu ke konkrétnímu úkonu postavení blížící se postavení účastníků insolvenčního řízení, typicky tam, kde má právo podat proti roxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvenčního správce podle § 38 odst. 5 IZ) nebo nikoliv (např. odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o konečné zprávě dle § 304 odst. 6 IZ). Naproti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxostřední následky (např. lhůta 60 dnů k zaslání oznámení věřitelům podle § 385 odst. 2 IZ).
10.
[Další předpoklady podle odstavce 1 věty první] Odstxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxatření při epidemii ve smyslu § 1 odst. 2, rozhodující je konec běhu této lhůty. Pokud lhůta začala běžet před mimořádnými opatřeními při epidemii, avšax xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x na konci běhu lhůty mu mimořádné opatření učinění úkonu zmařilo (I. ÚS 396/01). Pokud část běhu lhůty spadá do období mimořádných opatření a část jej přexxxxx xxxx xx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxišené bude posouzení, zbyl-li navrhovateli po odpadnutí překážky na učinění úkonu jen jeden den a naopak spadl-li do mimořádného opatření pouze jeden xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxatele, popřípadě jeho zástupce, a to takovým způsobem, který mu zabránil nebo podstatně znemožnil úkon učinit. Nestačí tedy jen pouhá existence mimořxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx či jeho zástupce nemohli z důvodu karantény opustit své bydliště, byla uzavřena pobočka České pošty v místě jejich bydliště a z důvodu omezení pohybu nexxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxolávat na mimořádné opatření, kterým bylo žadateli zakázáno odcestovat do zahraniční na dovolenou nebo na základě kterého byl povinen si zakrývat nos x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xřičemž soudy by měly přihlédnout zejména ke smyslu a účelu komentovaného ustanovení.
III.2 Výluka z možnosti prominout zmeškání lhůty
11.
[Výluxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty vyhovět, ač byly jinak dány všechny požadované předpoklady.
Ustanovení je zapotřebí vykládat s přihlédnutím ke smyslu a účelu pravidla. Tím xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxze, byly v řízení učiněny další kroky, není možné zpochybňovat rozhodnutí či úkony, které tomu předcházely a na nichž další pokračování insolvenčního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx konečnou zprávu schválenou soudem podle § 304 IZ.
Pravidlo věty druhé je formulováno negativně. Z hlediska důkazního tak navrhovatel nemusí prokáxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxěnou žádost odkazem na výjimku věty druhé zamítl.
12.
[Bylo-li již o věci rozhodnuto] První výluka dopadá na situaci, kdy se navrhovatel domáhá zmexxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxidla, které se odkazuje na právní moc rozhodnutí, je nutné dospět k závěru, že nejde-li o odvolání či námitky, postačí vydání rozhodnutí, aniž by toto jexxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxných (§ 89 IZ).
Jak ale postupovat tam, kde insolvenční zákon se zmeškaným úkonem bezprostředně nespojuje konkrétní navazující rozhodnutí. Máme xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxaný úkon zohlednit.
Příkladem situace, kde úkon není bezprostředně spojen s určitým rozhodnutím, je zákonná procesní lhůta pro podání přihlášky pxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxinutí zmeškání xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx neuspokojí, by neměly nastat. Okamžikem, který by podle věty druhé komentovaného pravidla měl být rozhodný a po kterém by již nebylo možné přihlášku poxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe § 197 IZ.
Nelze však vyloučit ani výklad, podle nějž by žádost o prominutí zmeškání lhůty k přihlášení pohledávky byla možná i později bez „limitu“ v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xrůběhu insolvenčního řízení (např. pohledávka na náhradu škody způsobenou trestním činem podle § 173 odst. 1 in fine IZ).
13.
[Zvláštní pravidlo pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxní, může o prominutí zmeškání lhůty úspěšně požádat do doby, než napadené rozhodnutí nabylo právní moci. Tato zvláštní úprava je logická, neboť odvoláxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxůtu pro podání odvolání by nebylo možné prominout nikdy.
Přesto může zlepšení pozice konkrétního žadatele zůstat pouze na papíře. Pokud totiž žádnx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxl, který podání odvolání zmeškal, si nijak nepomůže. Pakliže se nicméně kdokoliv jiný proti rozhodnutí insolvenčního soudu odvolal a odvolací soud doxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy uspět. Zmeškal-li tak kupříkladu dlužník lhůtu pro podání odvolání proti rozhodnutí soudu o konečné zprávě podle § 304 odst. 4 IZ a podal-li odvolání xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxsledný postup je stejný, jako by byla podána odvolání více účastníky řízení.
Pro dovolání však obdobné omezení neplatí.
14.
[Zvláštní pravidlx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx podle insolvenčního zákona. S ohledem na smysl a účel daného ustanovení, kterým je zřejmě odlišit opravné prostředky se suspenzivními účinky od ostatxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxního úředníka (viz § xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxným prostředkem, nemají suspenzivní ani devolutivní účinky. Podání námitek tak nijak nesouvisí s právní mocí rozhodnutí, ve své podstatě jsou spíše pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx námitky proti konečné zprávě dle § 304 odst. 2 a navazující rozhodnutí soudu dle § 304 odst. 4 IZ nebo námitky proti zprávě o oddlužení podle § 398a odst. x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxe kterého je možnost požadovat prominutí zmeškání lhůty k podání námitky vázána na rozhodnutí soudu o námitkách, respektive na rozhodnutí soudu, kterx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxávní moc), nelze již prominutí zmeškání lhůty k podání námitky požadovat. Pro námitky podle insolvenčního zákona se tak uplatní pravidlo první části xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxna byla navázána až na právní moc rozhodnutí, by vedl k nelogickým závěrům a přímo odporoval účelu věty druhé. Hrozila by totiž
kolize
mezi případným dxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxitek.
15.
[Následky naplnění výluky podle odstavce 1 věty druhé] Naplnění negativní podmínky je možné vzhledem k relativní rychlosti insolvenčnxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Insolvenční soud totiž nemusí při naplnění věty druhé o podané žádosti rozhodovat, neboť se k ní ze zákona nepřihlíží. Řečeno jinak, hledí se na nxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx x xx xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxxx x
xxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxesním následku oficiálně vyrozumět (usnesením). Přesto lze považovat za vhodné, aby insolvenční soud navrhovatele na tuto skutečnost neformálně upxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxminutí zmeškání požádat. S ohledem na požadavek rychlosti insolvenčního řízení je lhůta stanovena v relativně krátce v délce 7 dnů.
Jedná se o lhůtu xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxli její konec na víkend nebo státní svátek, skončí nejbližší bezprostředně následující pracovní den. Lhůta je zachována, pokud žadatel učinil žádost xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxjž se žádost o prominutí zmeškání opírá, tedy toho opatření, které žadateli znemožnilo či podstatně ztížilo zmeškaný úkon včas učinit. Komentované usxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xebo popřípadě i soudem. Pokud docházelo k opakovanému prodlužování opatření, je možné se odvolat na všechna tato opatření najednou a okamžik rozhodný xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxx
xxx
xxvid zákon zavádí pravidlo, podle nějž běh lhůty neskončí dříve než 7 dnů od konce nouzového stavu podle § 1 odst. 1. Jedná se o odchylku od jinak obvyklého pxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxemožnilo úkon učinit, skončilo ještě před koncem nouzového stavu, má účastník insolvenčního řízení garantováno, že přinejmenším do konce nouzového xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xkončí-li nouzový stav podle předpokladů 17. 5. 2020, počne lhůta běžet 18. 5. a nejzazším termínem pro učinění žádosti bude pondělí 25. 5. 2020 (poslednx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxtálet, nevyužívat možnosti posečkání na ukončení trvání nouzového stavu a podat žádost o prominutí zmeškání lhůty co nejdříve to okolnosti umožní.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxm. b) nebo c), neboť krizové opatření podle § 1 odst. 2 písm. a) je možné přijímat jen v době nouzového stavu], jehož se účastník řízení dovolá, trvá i po sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxkových mimořádných opatření více (např. docházelo k jejich aktualizaci či doplňování), je zapotřebí odkázat na všechna z nich. Žadatel tak kupříkladx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xavrátivší se z rizikových oblastí, a omezení vyplývající z tohoto opatření spočívalo v povinnosti zůstat 14 dní v karanténě a nevycházet, což žadateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxypicky informaci o skončení relevantních mimořádných opatření, popř. o konci nouzového stavu).
Podle komentovaného ustanovení je k žádosti nezbxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xx xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x žádosti není zmeškaný úkon připojen, nejsou podmínky pro prominutí zmeškání lhůty splněny.
Je-li zmeškaný úkon připojen, ale obsahuje-li vady, nxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxě.
Žádost se podává u soudu, vůči kterému by směřoval zmeškaný úkon.
K odst. 3 a 4
V. Rozhodnutí insolvenčního soudu
18.
[Příslušný soud] Jelikxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxm insolvenční zákon neřeší. V prvním případě to je otázka soudu příslušného k rozhodnutí o podané žádosti.
Základní pravidlo komentovaného ustanxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxky, při nichž by o žádosti o prominutí zmeškání lhůty měl rozhodovat soud prvního stupně. Tato odchylka souvisí s tím, kdo posuzuje včasnost podání opraxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx x x xxxx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xmeškání lhůty v naprosté většině případů rozhodovat právě soud prvního stupně.
Insolvenční zákon nicméně u odvolání proti vybraným důležitým rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v zájmu rychlosti insolvenčního řízení učiní úvodní procesní xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o schválení reorganizačního plánu. U jmenovaných rozhodnutí komentované ustanovení dodržuje smysl a účel pravidla § 93 IZ a přenechává posouzení žáxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxporu s praxí insolvenčních soudů, podle níž opožděná odvolání proti rozhodnutím dle § 93 IZ odmítají už krajské insolvenční soudy. Pokud není odvolánx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxňový soud. Předání k posouzení odvolacímu soudu se týká pouze případů, kdy je s opožděným podáním odvolání spojena i žádost o prominutí zmeškání lhůty.
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxůvodnění] Pro usnesení insolvenčního soudu platí § 10 komentovaného zákona. Usnesení soudu, kterým bylo žádosti o prominutí zmeškání lhůty vyhověnxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxminutí zmeškání lhůty. Úprava je speciální k obecné regulaci doručování v insolvenčním řízení obsažené v § 71 a násl. IZ a potud, pokud si obě úpravy odpxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x
xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpatření k doručování v insolvenčním řízení. Tuto kolizi je třeba vyložit ve prospěch aplikace § 5 odst. 4, který se v případě doručení rozhodnutí insolvxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxle výsledku jeho rozhodnutí. V případě, že insolvenční soud žádosti vyhověl, doručí se jeho rozhodnutí o žádosti pouze zveřejněním v insolvenčním rejxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx že rozhodnutí se doručuje zvlášť osobě, jejíhož úkonu se týká).
Pakliže insolvenční soud žádost o prominutí zmeškání lhůty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxe osobě podle § 5 odst. 1, tedy osobě, která podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty učinila. Jedná se o tzv. zvláštní způsob doručení podle insolvenčnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxšť, širší.
Z textu pravidla ani důvodové zprávy
prima facie
nevyplývá, zda bylo cílem omezit doručení skutečně jen na doručení vyhláškou, popřípaxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlvenčního soudu podle § 72 IZ, popřípadě zda se jím vylučuje uvážení předsedy senátu podle § 75 odst. 3 IZ, které mu umožňuje rozhodnout o doručení rozhodxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxemenění insolvenčních soudů, máme za to, že by insolvenční soud mohl rozhodnout i o jiné formě či zvláštním způsobu doručení ve smyslu § 72 či § 75 odst. 3 xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxrušit princip rovnosti účastníků řízení, který akcentuje též § 75 odst. 3 in fine IZ.
21.
[Opravné prostředky] Proti rozhodnutí insolvenčního souxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnutí soudu o prominutí zmeškání lhůty je tak konečné.
Lex Covid se zde odchyluje od obecné procesní úpravy, kde je možné se proti rozhodnutí soudu brxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxura:
nález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2001, sp. zn. I. ÚS 396/01 (N 194/24 SbNU 457)
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2002, sp. zn 2x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxcím soudu, aby zkoumal, zda byl tento zákonem vyžadovaný postup zachován. Případné výhrady vůči zpeněžování majetku podstaty totiž za takové situace xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ve smyslu § 237 a 238a odst. 1 písm. a/ o.s.ř. i dovolání. Nabude-li proto usnesení o schválení konečné zprávy právní moci, je zásadně vyloučeno, aby prxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxdání usnesení o zrušení konkursu. (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. října 2003, sp. zn. 29 Odo 777/2002)
Lhůta k podání žaloby o určení pravosti, výxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxx hmotněprávní, k jejímuž zachování je nezbytné, aby žaloba nejpozději posledního dne lhůty došla soudu, a jejíž zmeškání nelze prominout. (rozsudek Nxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxztahuje na incidenční řízení, a to s ohledem na výluku z použití tohoto ustanovení stanovenou výslovně v ustanovení § 160 odst. 3 IZ. V incidenčních sporxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na hmotněprávní lhůty, a proto nelze postupem podle § 58 o. s. ř. promíjet lhůtu k podání žaloby. Pozdě podanou incidenční žalobu je třeba odmítnout podxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 1 - definice pojmů, § 2 - prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení, § 10 - společné ustanovení o odůvodnění rozhodnutí, § 11 - zvláštnx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Praha: C. H. Beck, 2009.
HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.
KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A.x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxký soudní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.
WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 7. vyxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 24.4.2020.
K odst. 1
Řízení před Ústavním soudem upravuje zvláštní předpis - zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení.
Přiměřeně a v podrobnostech lze proto odkázat na komentář k § 2 tohotx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xtanoví zákon o Ústavním soudu především pro podání stížnosti (§ 72 x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudů) a jinému zásahu orgánů veřejné moci (například zásah Policie ČR při demonstraci) do ústavně zaručených základních práv a svobod, jestliže tvrdxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxo svoboda zaručené ústavním pořádkem.
Dále může stížnost podat zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávného celku proti nezákonnému xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxku na samosprávu.
Řízení o stížnostech představují více než 90 % agendy Ústavního soudu a zákon o Ústavním soudu stanoví obecně pro podání stížnostx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxcesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xebo jiného právního řízení. Projevuje se tak zásada subsidiarity ústavní stížnosti, kterou lze podat až po vyčerpání všech prostředků procesní obranx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxut jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení, lze podat ústavní stížnost proti předchozímu rozhodnutí o procesním prostředku k ochraně pxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xestliže zákon procesní prostředek k ochraně práva stěžovateli neposkytuje, lze podat ústavní stížnost ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se stěžovatel x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxsahu došlo.
Vzhledem k tomu, že v řízení před Ústavním soudem je povinné právní zastoupení, a dále vzhledem k tomu, že všichni advokáti mají ze zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxatuje komentované ustanovení.
Dospěje-li Ústavní soud k závěru, že podání návrhu nebylo znemožněno nebo podstatně ztíženo, Ústavní soud (jen souxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxzení před Ústavním soudem.
Je-li podání návrhu v důsledku mimořádných opatření během koronavirové krize znemožněno nebo podstatně ztíženo, neskxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxím řízení
JUDr.
Antonín
Draštík
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2020.
S ohledem na řadu mimořádných opatření přijatých v souvisxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxšíření možnosti navracení zmeškaných lhůt i v trestním řízení.
Stávající úprava navrácení lhůty v § 61 odst. 1 tr. řádu pochopitelně nepředvídá sixxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xráv.
Trestní řád v § 61 výslovně zakotvuje pouze navrácení lhůty k podání opravného prostředku, přičemž k podaní takové žádosti navíc opravňuje poxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxud šířeji (srov. Rt 60/2005 -II, III, 11 Tdo 195/2005). Ostatní osoby zúčastněné na trestním řízení takovým oprávněním nedisponují, ačkoliv i jim můžx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní podle § 66 tr. řádu, zajišťovacími instituty podle § 79a a násl. tr. řádu. Trestní řád dále též výslovně a bezvýjimečně vylučuje navracení lhůty pro pxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxlektuje opodstatněný požadavek právní jistoty a nedotčení účinků právní moci trestních rozhodnutí, jakož i potřebu zajistit rychlý průběh trestníhx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxjma samotných orgánů činných v trestním řízení), jimž tato opatření znemožňují nebo podstatně ztěžují provedení procesních úkonů, zejména pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxo úkonu:
a)
ke zmeškání lhůty došlo v době trvání mimořádných opatření při epidemii (§ 1 odst. 2 komentovaného zákona), a
b)
ke zmeškání lhůty došxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxn.
Zákonné vymezení pojmu mimořádné opatření při epidemii zahrnuje tři kategorie opatření:
-
krizová opatření přijatá vládou České republxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxskými hygienickými stanicemi (srov. výklad k § 1 odst. 2).
Ke zmeškání lhůty, o jejíž navrácení se podle tohoto ustanovení žádá, musí dojít v obdoxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xočátkem vyhlášení takových opatření. Stejné platí ovšem i v situaci, kdy k marnému uplynutí příslušné lhůty dojde až po skončení těchto opatření, nebox xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx být zcela vyloučeno, jde-li o obviněného nebo o obhájce a spočívá-li jimi zmeškaný procesní úkon v podání opravného prostředku (vyjma dovolání), aby sx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xplynula v době trvání mimořádných opatření při epidemii a že po tuto dobu v důsledku omezení plynoucích z těchto mimořádných opatření, jim bylo znemožnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxu přijatých mimořádných opatření, resp. z omezení z nich vyplývajících, která osobě znemožnily provedení předmětného úkonu vůbec nebo jeho provedenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxty mohou ovlivnit schopnost subjektů trestního řízení dodržet stanovené procesní lhůty k provedení předmětných úkonů.
Pokud tomu tak není, neboť xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxným způsobem, nelze z tohoto důvodu povolit navrácení zmeškané lhůty.
O navrácení lhůty rozhoduje příslušný orgán činný v trestním řízení pouze na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí existenci obou výše uvedených zákonných podmínek pro navrácení zmeškané lhůty. Přitom ve smyslu § 7 odst. 3 je třeba s podanou žádostí spojit předmětxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxovedení zmeškaného procesního úkonu svědčí lhůta stanovená trestně procesními předpisy. O navrácení zmeškané lhůty však nemůže žádat orgán činný v txxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxvedení procesních úkonů, se rozumí především trestní řád, dále zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcexx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxoti nim a zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
Procesními úkony, u nichž žadatel zmeškal lhůtu k jejich proxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxru). Může jít též o jiné procesní úkony - např. přihlášení nároku na věc podle § 81 tr. řádu, odstranění vad odvolání podle § 251 odst. 1, 2 tr. řádu.
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xoby, než o ní příslušný orgán pravomocně rozhodne (§ 139 odst. 3 tr. řádu, § 140 odst. 4 tr. řádu).
O žádosti o navrácení lhůty rozhoduje orgán činný v trxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx podání. Tento orgán navrátí zmeškanou lhůtu jen za současného splnění obou zákonných podmínek (viz výše).
Touto speciální zákonnou úpravou není dxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxležitých důvodů než z důvodů plynoucích z mimořádných opatření při epidemii.
Zákon výslovně umožňuje navrácení lhůty k podání dovolání a v tomto smxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxti buď vyhoví nebo při nesplnění zákonných předpokladů ji zamítne. Proti rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. Rozhodnutí, jímž bylo povolexx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, resp. od zrušení omezení z něj plynoucích, která žadateli znemožňovala nebo podstatně ztěžovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x1 odst. 1 tr. řádu je třídenní lhůta k podání žádosti vázána na pominutí překážky k podání opravného prostředku.
K odst. 3
Stejně jako v § 61 tr. ř. se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxhem výzvy podle ustanovení § 251 odst. 1 tr. ř. musí být upozornění na zjištěné nedostatky náležitostí obsahu odvolání, jež podle názoru předsedy senáxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxanovení § 251 odst. 2 tr. ř. není nutné, aby soud takovou výzvou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxfikace vad podaného odvolání předpokladem, že za splnění dalších podmínek mohou být vůči odvolateli vyvozeny z nesplnění výzvy důsledky uvedené v ustxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx opravného prostředku, lze použít i v případech, když obviněný nebo jeho obhájce z důležitých důvodů zmešká lhůtu stanovenou ve výzvě soudu k odstraněnx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdku ve smyslu § 61 tr. ř., byť by jinak jeho zmocnění obhajovat obviněného zaniklo skončením trestního stíhání (§ 41 odst. 5 tr. ř.).
Ustanovení § 61 tr. řx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xaniklo, oprávněn podat ještě žádost o navrácení lhůty k podání odvolání. Obdobně je pak obhájce obviněného oprávněn podat též žádost o navrácení lhůty x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxzení o uspokojení majetkového nároku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení
Mgrx
xxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů (dále jen zákox xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx x9/2017 Sb.) k podání žádosti o uspokojení jejího xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Ministerstva spravedlnosti. Dále jde o pětidenní lhůtu stanovenou oprávněné osobě podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 59/2017 Sb. k doložení toho, že vx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxpie pravomocného rozhodnutí soudu vydaného v trestním řízení, kterým byla s tímto majetkovým nárokem na řízení ve věcech občanskoprávních odkázána.
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxvním řízení podle zákona č. 59/2017 Sb. a správního řádu. Předmětné lhůty jsou za normálních okolností lhůtami prekluzivními (propadnými); v případx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxxxx xx xxx2017 Sb. bude prominuto za kumulativního splnění následujících podmínek:
a)
lhůta byla zmeškána v době trvání mimořádných opatření při epidemii xxxxx x x xxxxx x x
xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně ztěžovala učinění předmětného podání.
Zmeškání lhůty proto nelze prominout v případě, kdy k němu sice došlo v době trvání mimořádnýcx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxvala. Zmeškání lhůty by nemělo být prominuto ani v případě, kdy omezení plynoucí z mimořádných opatření učinění podání sice ztěžovala, nikoli však podxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx 6 spr. řádu), přičemž splnění uvedených podmínek posuzuje u každé žádosti individuálně. Prokázání závažnosti důvodů zmeškání, tedy v tomto případě xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxdu na podateli žádosti. Usnesení, kterým Ministerstvo spravedlnosti žádosti o prominutí zmeškání lhůty vyhoví, nemusí být odůvodněno (§ 10 tohoto zxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podateli bránila úkon učinit. Takovou překážkou se u komentovaného ustanovení rozumí primárně trvání mimořádného opatření při epidemii podle § 1 odsxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxení nebo zrušení takového opatření. V případě, že však nouzový stav podle § 1 odst. 1 trvá i po konci předmětného mimořádného opatření při epidemii, lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxzpečnosti České republiky, končí nouzový stav uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho zrušenx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxění. V opačném případě se Ministerstvo spravedlnosti žádostí o prominutí zmeškané lhůty nezabývá. Jde o zopakování obecného pravidla stanoveného prx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxropadné) a právo na uspokojení majetkového nároku ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti tak jejich zmeškáním za normálních okolností zanikxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxty, se stanoví, že právo na uspokojení majetkového nároku ze zvláštního účtu uplynutím předmětné lhůty nezaniklo, bylo-li její zmeškání prominuto. Pxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxpokojení jejího majetkového nároku ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti nadále existuje.
Prominutí zmeškání lhůty v řízení o žáxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlního zákona (tzv.
lex
COVID) představuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který dopadá na oblast ochrany obětí trestných činů, konkrétně na právo oběti na peněžitou pomoc poskytovanou státem.
Účelem tohoto ustanovení jx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx důsledkem těchto mimořádných opatření je zásadní omezení volného pohybu osob, jakož i omezení činnosti orgánů státní správy při styku s veřejností, oxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxání některých zákonných lhůt, včetně lhůty pro podání žádosti o peněžitou pomoc poskytovanou obětem trestných činů za podmínek stanovených zákonem čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxlo možné účinně reagovat na nezaviněné zmeškání propadné lhůty stanovené zákonem pro podání uvedené žádosti obětí trestného činu, pakliže k tomuto zmxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtnictví, Ministerstvem spravedlnosti apod.) v důsledku epidemie nemoci COVID-19 za účelem ochrany veřejného zdraví občanů České republiky. Jedná sx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxkání lhůty v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uloženxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxé skupině viktimizovaných osob k překonání jejich zhoršené sociální situace způsobené trestným činem (tj. vymezení okruhu oprávněných žadatelů, stxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxvání peněžité pomoci v tzv. přeshraničních případech), jsou upraveny v § 23 až 37 z. o. t. č.
Nárok na peněžitou pomoc poskytovanou státem nesvědčí kxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxůsobena újma na zdraví dosahující zákonem popsané závažnosti, a o některé pozůstalé po obětech, které následkem trestného činu zemřely. Nárok na peněxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xákoníku) či děti, které byly oběťmi trestného činu týrání svěřené osoby podle § 198 tr. zákoníku, a to za předpokladu, že jim v souvislosti s trestným činxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xodobě újmy na zdraví nebo nemajetkové újmy doposud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxlá na konkrétních okolnostech daného případu, jakož i na poměrech dotčené oběti.
K odst. 1:
Právo na peněžitou pomoc může být uplatněno jen na záklaxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxor), které vede správní řízení ve věcech poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů. Ministerstvo spravedlnosti má povinnost žádost přijmouxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxovení pro správní řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů jsou pak obsažena v § 30 až 37 z. o. t. č.
Lhůty pro podání žádosti o peněžitxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xádost je třeba podat nejpozději do dvou let ode dne, kdy se oběť skutečně dozvěděla o újmě, která jí byla trestným činem způsobena). V případě jakýchkoli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx. presumpci postavení oběti vyjádřenou v § 3 odst. 1 z. o. t. č. Zároveň je pro podání žádosti o peněžitou pomoc stanovena i lhůta objektivní, která činí pxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxm podstatné, kdy pachatel konal, nebo v případě opomenutí byl povinen konat, tedy kdy svým jednáním (v podobě konání či opomenutí) naplnil zákonné znakx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxo činu. Obě výše uvedené lhůty jsou prekluzivní (propadné), tzn. že jejich marným uplynutím právo oběti na peněžitou pomoc od státu zaniká.
Na záklaxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x § 30 odst. 2 z. o. t. č. pro podání žádosti o poskytnutí peněžité pomoci, pakliže k jejímu zmeškání došlo ze strany oběti výlučně v důsledku omezení plynoxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxchání trestného činu, v jejímž rámci se subjektivní dvouletá lhůta pohybuje, není § 9 nikterak dotčena. Připadne-li totiž konec objektivní pětileté xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxplynula subjektivní dvouletá lhůta, bude ve vztahu k této subjektivní lhůtě možno postupovat podle § 9, tedy na základě žádosti oběti prominout její zmxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xeboť nárok na tuto pomoc byl prekludován ještě před zavedením omezení plynoucích z mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemií nemoci COVxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xákladní podmínkou prominutí zmeškání této lhůty.
Mimořádnými opatřeními se rozumí zejména mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví přijxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí Olomouckého kraje, na jehož základě došlo k izolaci obcí ležících v okolí obcí Litovel a Uničov vůči okolnímu světu za současného zákazu volnéhx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdin orgánů státní správy, včetně Ministerstva spravedlnosti apod.
K prominutí zmeškání zákonné lhůty pro podání žádosti o peněžitou pomoc nedochxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxasně žadatelem o poskytnutí peněžité pomoci, tzn. že bez žádosti oběti nelze zmeškání lhůty stanovené v § 30 odst. 2 z. o. t. č. prominout, byť by jinak prx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x x xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxušným k přijetí, jakož i posouzení žádosti o prominutí zmeškání lhůty je Ministerstvo spravedlnosti (odbor odškodňovací). Jsou-li pro prominutí zmexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zmeškání lhůty stanovené v § 30 odst. 2 z. o. t. č. ministerstvo rozhodne formou usnesení, proti kterému není opravný prostředek přípustný. K obsahovýx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxinutí zmeškání lhůty stanovené v § 30 odst. 2 z. o. t. č. je, stejně jako její žádost o peněžitou pomoc, projednávána ve správním řízení.
K prominutí zxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxech, nýbrž jen v případech odůvodněných, tedy po individuálním posouzení každé jednotlivé žádosti. V tomto ohledu byly zákonodárcem vymezeny dva zákxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byla přijata v důsledku epidemie nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2, tedy faktor dočasné aplikace zákonného institutu prominutí zmexxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podání této žádosti xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxnčení dříve vyhlášeného nouzového stavu.
Druhým zákonným předpokladem pro prominutí zmeškání lhůty je skutečnost, že včasné podání žádosti obětx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x mimořádných opatřeních přijatých v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19. Důkazní břemeno při prokázání existence překážky bránící podání žádostx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo podstatným způsobem ztížilo podání této žádosti) je přitom zcela na straně oběti trestného činu. O prominutí zmeškání lhůty tak Ministerstvo sprxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxemožňovala včasné podání žádosti o peněžitou pomoc, ale i tehdy, kdy bylo včasné podání takové žádosti oběti podstatným způsobem ztíženo, tzn. že nebyxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x ohledem na v té době panující omezení plynoucí z přijatých mimořádných opatření při epidemii nemoci COVID-19 oprávněně požadovat. V obou případech přxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxí peněžité pomoci od státu obětí trestného činu v zákonné prekluzivní lhůtě stanovené v § 30 odst. 2 z. o. t. č. vůbec podána.
Naproti tomu bylo-li podxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxášením nouzového stavu sice ztíženo, nikoli však podstatným způsobem, nelze o prominutí zmeškání této lhůty úspěšně žádat. Vyhodnocení intenzity, jxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxlušným odborem Ministerstva spravedlnosti (tj. odborem odškodňování).
K odst. 2:
V tomto ustanovení je zakotvena zákonná lhůta pro podání žádosxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xěhu této lhůty je navázán na ukončení (uplynutím doby, na které bylo dané opatření vyhlášeno) nebo zrušení (rozhodnutím vlády, příslušného orgánu stáxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx Vždy se přitom musí jednat o takové mimořádné opatření, z něhož plynulo konkrétní omezení, jež oběti trestného činu bránilo (tedy ji zcela znemožňovalx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxt. 2 z. o. t. č.
Současně však platí, že tato lhůta pro podání žádosti o prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xrodloužen) nebo zrušení (rozhodnutím vlády, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nebo příslušného soudu) dříve vyhlášeného nouzového sxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xsoby v důsledku vyhlášeného nouzového stavu povinny na území České republiky čelit. Podle takto nastaveného pravidla je tedy oběť trestného činu opráxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxích svůj základ v mimořádných opatřeních přijatých v důsledku vyhlášeného nouzového stavu, jakož i v průběhu dalších patnácti dnů, které bezprostředxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxčnosti České republiky.
K počítání lhůty určené podle dní blíže § 40 odst. 1 písm. a), c), d), odst. 2 spr. řádu.
K odst. 3:
Pakliže oběť žádající o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxytné, aby tento zmeškaný úkon připojila nejpozději ke své žádosti o prominutí zmeškání lhůty. V praxi se tak mohou objevit jak situace, kdy oběť v důsledxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx opožděně, tedy až po uplynutí subjektivní lhůty stanovené v § 30 odst. 2 z. o. t. č., a teprve poté využije § 9
lex
COVID a požádá o prominutí zmeškání lhůtx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxné žádosti o peněžitou pomoc přímo spojila i svoji žádost o prominutí zmeškání lhůty stanovené v § 30 odst. 2 z. o. t. č. Naproti tomu poté, co již byla obětx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx Ministerstvo spravedlnosti žádostí obětí o prominutí zmeškání lhůty vůbec nezabývá, tzn. že nikterak nezkoumá její náležitosti ani věcnost jejího oxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podání žádosti o peněžitou pomoc, je vyloučení
prekluze
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxytovanou státem, ačkoli (subjektivní) lhůta stanovená v § 30 odst. 2 z. o. t. č. k podání této žádosti již dříve marně uplynula. Pakliže tedy ze strany Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxou pomoc poskytovanou státem.
Společné ustanovení o odůvodnění rozhodnutí
JUDr.
Jaromír
Jirsa
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxmentáře prodloužen Poslaneckou sněmovnou do 30. 4. 2020. „Nouzovému“ charakteru zákona odpovídá i komentované ustanovení o (ne)odůvodnění některýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty v civilních řízeních bychom dovodili z podpůrně použitelného ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř., které umožňuje soudu, aby neodůvodnil (mj.) usnesxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxnuto. Účastník navrhující prominutí lhůty logicky odporovat návrhu nebude a další účastník se o něm pravděpodobně nedozví, takže odporovat rovněž nexxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx) nejen v civilních řízeních, ale i v řízeních trestních, správních, insolvenčních a exekučních, takže je komentované ustanovení obecně použitelné.
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvat, má soud postupovat neformálně, rychle a nemusí některé své kroky ani odůvodňovat.
Neobsahuje-li rozhodnutí (usnesení) soudu odůvodnění, měx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxalovanému se podle § 2
lex
COVID (č. Sb. -) promíjí lhůta k podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 2. 4. 2020, č. j. 12 C 326/2019-12xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxní opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu
§ 11
Zvláštní opatření ve vztahu ke zvláštnímu způsobu doručení v insolvenčním řízení
JUDr.
Anexxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
I. Účel ustanovení
1.
[Obecně k doručování v insolvenčním řízení] Insolvenční zákon obsahuje svébytnou úpravu pro doručování v insolvenčním řxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xveřejněním v insolvenčním rejstříku (tzv. doručení vyhláškou, § 71 IZ). Uvedená odlišnost je odůvodněna zejména velkým množstvím písemností, které xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxle insolvenční zákon ve jmenovaných situacích předvídá též zvláštní způsob doručení, kdy se písemnost doručuje zvlášť konkrétní osobě, popř. do vlaxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxastních rukou. Nestanoví-li insolvenční zákon jinak, je hlavním zdrojem § 75 odst. 2 IZ.
Modifikace
jsou následně obsaženy ve vybraných ustanoveníxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zrušení konkursu dle § 309 odst. 1 IZ.
2.
[Účel § 11] Přes univerzální a transparentní doručování skrze insolvenční rejstřík však insolvenční zákox xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxnak, zvlášť doručuje vždy dlužníkovi, osobám, které mají právo na podání opravného prostředku, osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xe vybraných fázích insolvenčního řízení vysoká.
Vzhledem ke koronavirové krizi, která měla zásadní dopady na hospodářství České republiky, jednxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxení počtu nově zahájených insolvenčních řízení, ale i v souvislosti s řízeními již běžícími, zejména se sanačními způsoby řešení úpadku. Z těchto důvoxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxé době doručovat v insolvenčním řízení zvlášť.
II. Postup soudu při doručování
3.
[Modifikace postupu insolvenčního soudu při doručování podle x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxbu doručuje zvlášť pouze dlužníku, osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje (např. rozhodnutí odvolacího soudu věřiteli, který podal proxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxdě nezbytné zajistit, aby se o rozhodnutí insolvenčního soudu dozvěděli, neboť se v rozhodnutí upravují jejich práva a povinnosti a v praxi nelze vždy zxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx právo podat proti konkrétnímu rozhodnutí opravný prostředek, nejde-li xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxování usnesení o schválení konečné zprávy věřiteli, který proti konečné zprávě podal námitky. Této osobě se rozhodnutí doručuje jen zveřejněním v insxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xodání opravného prostředku, neběží lhůta k podání tohoto prostředku od okamžiku doručení písemnosti adresátovi zvláštním způsobem, nýbrž od okamžixxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xterých se změna v doručování a tím i běhu lhůty pro podání opravného prostředku týká, v předmětném rozhodnutí soudu poučit (§ 74 odst. 2 věta druhá
per anxxxxxxx
xx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnostně postup předvídaný § 5 odst. 4
lex
Covid.
4.
[Uplatnění obecných předpisů o doručování] Ustanovení § 11
lex
Covid výslovně vylučuje aplixxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x x x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdu uplatnit podpůrně. Pokud tedy soud doručuje osobám vypočteným v § 11 komentovaného zákona zvlášť, postupuje standardně podle pravidel občanskéxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xe uplatní postup dle § 50 o. s. ř. Úprava doručování do vlastních rukou se použije pouze tam, kde to insolvenční zákon výslovně ukládá (srov. § 75 odst. 1 xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx
xxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx
xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx využil postup podle § 72 IZ. Máme také za to, že předseda senátu může využít diskreční xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxž které jsou vypočteny v § 11
lex
Covid. Tento postup je přitom podle našeho názoru možný i vůči osobám, které mají právo na podání opravného prostředku x xxxx xx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x § 75 odst. 3 věta druhá IZ, tím není dotčena.
Nedotčena zůstávají ustanovení § 74 odst. 1, § 89 odst. 2 nebo § 424 IZ. V incidenčních sporech se při doručxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxx
xxxxx xxxx xx xxtšině případů dočasného rázu. To platí i pro § 11. Zvláštní opatření ve vztahu k doručování v insolvenčních věcech se tak použije pouze v rozhodné době.
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí při epidemii. Na rozdíl od jiných ustanovení zákon v tomto případě blíže nespecifikuje, o jaké mimořádné opatření by se mělo jednat. S přihlédnutím k dxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxí podle § 1 odst. 2
lex
Covid.
Poněvadž opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mohou Ministerstvo zdravotnictví i krajské hygienické stxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx20 o poznání déle, než se možná očekávalo. Mimořádným opatřením při epidemii, které splňuje obecné podmínky § 1 odst. 2, je např. i opatření přikazující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxnosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, který je informačním systémem veřejné spráxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxsolvenčního rejstříku, když uvedené písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jejich současným zveřejněxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxího zákona doručována (k požadavku zákona nebo na pokyn soudu) zvlášť (§ 74 odst. 1 insolvenčního zákona). Obdobným způsobem plní insolvenční soud taxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx 711/2008)
Při zvláštním způsobu doručení soud doručuje do vlastních rukou, tedy postupem podle § 49 o. s. ř. tam, kde to insolvenční zákon výslovně uxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xx x xxx xdst. 4, § 107 odst. 5, § 113 odst. 2, § 138 odst. 1, § 160 odst. 3, § 190 odst. 2, § 214 odst. 1, § 309 odst. 1, § 344 odst. 2, § 399 odst. 2 a § 406 odst. 4 a 5. V ostatníxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxi doručující orgán písemnost do domovní schránky adresáta v souladu se zákonem, nemá zásadně žádný právní význam okolnost, kdy se písemnost k adresátu xxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xde o zvláštní způsob doručení podle § 75 insolvenčního zákona, odvíjí se dle názoru odvolacího soudu běh lhůty k opravnému prostředku podávanému proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxíka a nikoliv na jeho doručení přímo účastníkovi, jemuž se musí také doručit. (VS Praha VSPH 424/2010-B-36 ve věci MSPH 91 INS 2145/2009)
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx
Literatura:
HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.
KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 7. vyd. Praha: Linde, 2014.
§ 12
Zvláštní opatření ve vztahu k povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxníka podat insolvenční návrh] Komentované ustanovení suspenduje povinnost dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelexx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xmezené vyloučení vzniku této povinnosti u dlužníka způsobí, že se po stejnou dobu nevztahuje na další subjekty, jejichž povinnost podat insolvenční nxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xeho statutárním orgánu či likvidátorovi (§ 98 odst. 2 IZ). Pro úplnost lze připomenout, že nic nebrání dlužníku podat insolvenční návrh dobrovolně.
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. První představuje scénář, kdy úpadek xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxx xákonodárce zde byl veden úvahou, že tito dlužníci se do úpadkové situace dostali nezávisle na situaci kolem COVID-19, a tudíž postrádá smysl přiznávat xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí situace, kdy se na úpadku sice částečně podílela okolnost související s mimořádným opatřením, ale sama o sobě neměla za následek vyloučení nebo podstxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxmii, a třeba jej i urychlila, ale převažujícím důvodem a jeho hlavní příčinou nebyla (tj. úpadek by nastal nezávisle na přijetí mimořádných opatření přx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx x
xxx
xxxxxx x xxpady pandemií koronaviru SARS CoV-2 v širším slova smyslu, které pro toto pravidlo nejsou
relevantní
. Za ilustrativní lze vzít např. ztrátu výrobních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnkce) nebo ztrátu způsobilosti k podnikání (zánik povolení k výkonu profese, pozbytí licence) aj. Odkaz na plnění peněžitých závazků znamená, že zákoxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xex
Covid, platí bez výjimky, že dlužník není povinen podat insolvenční návrh.
4.
[Příčinná souvislost a ochrana před negativními následky] Sousxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx skutečnosti nahrává unesení povinnosti tvrzení dlužníkům, kteří mohou za příčinu svého úpadku označit širší okruh důvodů i volněji souvisejících s Cxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx x vznik odpovědnosti některé z výše uvedených osob za škodu nebo jinou újmu, kterou věřiteli způsobí opožděným podáním insolvenčního návrhu (§ 99 IZ). V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxe popisovaných výjimek.
K odst. 2
5.
[Skočení trvání] Účinnost zvláštního opatření definitivně skončí nejpozději 31. 12. 2020. Fixně stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxm. b) a c)
lex
Covid.
Související ustanovení:
§ 1 - vymezení mimořádných opatření, § 13 - suspenze práva věřitelů podat insolvenční návrh
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxí opatření ve vztahu k insolvenčním návrhům podávaným věřiteli
JUDr.
Anežka
Janoušková
Mgr.
Ondřej
Zezulka
Právní stav komentáře je xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxva, je suspenze práva věřitele podat na dlužníka insolvenční návrh. Účelem ustanovení je v souladu s odůvodněním poskytnutým v důvodové zprávě ochránxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xodnikajícím subjektům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xebyli nuceni vynakládat finanční i personální zdroje na řešení formálního procesu insolvenčního řízení. Neméně důležitá je snaha zamezit negativníx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxonavirové situace ze strany jiných subjektů na trhu, které by mohly být motivovány k nepřátelskému převzetí dlužníkova podniku.
2.
[Nepřípustnoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xdst. 1 a 7 IZ). Věřitel má tudíž podle obecné úpravy insolvenčního zákona za normálních okolností právo podat na svého dlužníka insolvenční návrh. Usxxxxxxxx x xx xxxxx x
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxenční návrh nevyvolává v rozhodné době sledované účinky. Takový insolvenční návrh je z hlediska procesního práva nepřípustný.
Na rozdíl od § 12
lex
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxch potíží dostal v souvislosti s koronavirovou krizí nebo zcela mimo ni.
Ustanovení se nijak nedotýká oprávnění dlužníka podat na sebe insolvenční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx x xx
xxx
xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxení aplikace § 13
lex
Covid je okamžik podání věřitelského insolvenčního návrhu. Naopak zcela bez významu je okamžik, kdy se dlužník dostal do úpadkux xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxý insolvenční návrh, který věřitel podal v období od 24. 4. 2020 (00:00) do 31. 8. 2020 (24:00). Pro stanovení okamžiku podání insolvenčního návrhu je urxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxed začátkem rozhodné doby, avšak u soudu, který není věcně příslušný, přičemž do dispozice věcně příslušného soudu se návrh dostal až v rozhodném obdobxx xxxxxxxxxxx x xx
xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u krajského soudu, který není místně příslušný, účinky § 13
lex
Covid nenastávají, přestože se insolvenční návrh k místně příslušnému krajskému souxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xormátu, nelze se toho dovolávat, podal-li věřitel nový insolvenční návrh řádně až v rozhodném období. K prvnímu ani ke druhému insolvenčnímu návrhu se xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx x xx xxxxx x
xxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xdali tyto vady brání projednání insolvenčního návrhu. Pokud pro nedostatky návrhu nelze pokračovat v řízení, insolvenční soud nevyzve navrhovatele x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xento insolvenční návrh je nepřípustný.
V případě, že byl insolvenční návrh podán krátce před počátkem rozhodné doby řádně, avšak nebyly k němu přilxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xxxolvenční návrh je přípustný, přestože byly nedostatky příloh odstraněny až po zahájení rozhodného období.
V souvislosti se striktním a bezpodmínxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx Právo přistoupit k řízení je co do formy
stricto sensu
svázáno s podáním dalšího insolvenčního návrhu v již zahájeném insolvenčním řízení, na který se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxních návrhů. Nejdříve je na procesní úkon nutno nahlížet jako na insolvenční návrh a až později z něj lze vyvozovat další účinky; mezi jinými i účinky zhoxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxečnosti v usnesení podle § 13 odst. 2
lex
Covid informovat.
4.
[Účinky věřitelského insolvenčního návrhu] Jsou-li naplněny podmínky aplikace § xx xxxxx x
xxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxvrh nevyvolává žádné procesní ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlvenční soud tedy věřitelský insolvenční návrh neuveřejní v insolvenčním rejstříku postupem podle § 101 IZ a s jeho podáním nejsou spojeny žádné dalšx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxtatou žalobou u civilního soudu, nejsou omezena práva věřitelů na uspokojení ze zajištění nebo je možné i nadále provádět výkon rozhodnutí a exekuci (bxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx
xxx
xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx insolvenční návrh nijak neomezuje dlužníka v nakládání s jeho majetkem (neplatí důsledky § 111 IZ). Uvedená okolnost může mít negativní dopad na hodnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xyto účely proto komentovaný zákon počítá s dalším zvláštním opatřením, které by mělo věřitele před uvedenými vedlejšími důsledky ochránit. Jedná se o x xx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Dlužník by proto měl i bez zahájeného insolvenčního řízení se svým majetkem nakládat způsobem, který nebude zavdávat pochybnosti o případně odporovaxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxna (§ 113 IZ).
Z hlediska hmotného práva je důležité, že podaným insolvenčním věřitelským návrhem nedochází k účinkům předvídaným v § 109 odst. 3 IZ x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxží dále.
Podaný insolvenční návrh nevyvolává ani další následky, které se zahájením insolvenčního řízení spojují jiné zákony (např. zákon č. 118/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe možnost zaměstnanců uplatňovat část mzdových nároků u Úřadu práce; aktuálně (tj. ke dni 6. 5. 2020) se však jako sněmovní tisk č. 851 projednává vládní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtnavatele, jenž by měl nároky zaměstnanců podle zákona č. 118/2000 Sb. i přes neúčinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtou dobu práva na podání insolvenčního návrhu, včetně možnosti profitovat ze souvisejících procesních a hmotněprávních účinků spojených se zahájenxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxdné budoucí insolvenční řízení.
Věřitel má předně i nadále právo svoji pohledávku uplatnit žalobou u soudu v řízení podle občanského soudního řádux xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxm započíst. V případě vykonatelné pohledávky může též přistoupit k výkonu rozhodnutí nebo exekuci (do 30. 6. 2020 však za omezení, která předvídá § 23 a nxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xdpůrčí žalobu podle § 589 obč. zák. Všem věřitelům zároveň svědčí prodloužení doby rozhodné pro případnou neúčinnost právních jednání dlužníka podlx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx
xxx
xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xěřitelským insolvenčním návrhem podaným v rozhodné době naložit. Postup insolvenčního soudu je obdobný jako v jiných případech, kdy se podle insolvexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxt. 4 IZ); srov. § 97 odst. 6 IZ.
Je třeba zdůraznit, že pro postup podle § 13
lex
Covid je bez významu, zdali byl insolvenční návrh podán ve stanoveném fxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xouladu s § 13 odst. 2
lex
Covid. Insolvenční soud tak insolvenční návrh nijak neposuzuje, materiálně o něm nerozhoduje a pouze vyrozumí věřitele o tomx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxní povahu možné se bránit žádným opravným prostředkem.
Byl-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxle § 107 IZ vyloučen, měl by soud v usnesení podle § 13 odst. 2
lex
Covid navrhovatele o této skutečnosti zpravit.
K odst. 3
6.
[Obnovení práva podax xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxitelů na podání insolvenčního návrhu v plném rozsahu obnovuje. To platí i pro věřitele, který se v mezidobí pokusil o podání insolvenčního návrhu, avšax x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé doby zanikají účinky § 13
lex
Covid, a § 97 odst. 7 IZ se znovu aplikuje v plném rozsahu. Ani usnesení insolvenčního soudu, kterým byl věřitel vyrozumxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxu
res iudicata
).
Judikatura:
Právní konstrukce tzv. nepřihlížení k insolvenčnímu návrhu znamená, že chybí procesní úkon, v jehož důsledku by mxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí soudu. (VS Praha VSPH 300/2009-A-10 ve věci KSHK 40 INS 2342/2009)
Zjednodušeně řečeno lze říci, že od okamžiku, od kterého se další insolvenční návrx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxlvenční návrh podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele (§ 107 odst. 1 věty první insolvenčního zákona), se na původní insolvenční návrx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxvatelem. (NS 29 NSČR 20/2012-A-56 ve věci MSPH 95 INS 11931/2011)
Související ustanovení:
§ 1 - vymezení pojmů, § 11 - opatření ve vztahu k povixxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxx xx xxxx x xxx x x xxxx xxx x x xxx xx xx ř., - zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Literatura:
HÁSOVÁ, J.x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx, ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.
SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a koxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xyd. Praha: Linde, 2014.
§ 14
Zvláštní opatření ve vztahu k plnění splátkového kalendáře
Mgr.
Ondřej
Zezulka
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxálení oddlužení plněním splátkového kalendáře při podstatné změně okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních sxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho opatření pouze na schválená oddlužení plněním splátkového kalendáře probíhající v režimu insolvenčního zákona platného před přijetím zákona č. xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxjí od původní úpravy, lze totožného účinku dosáhnout bez zásahu to usnesení o schválení oddlužení, a to aplikací institutu přerušení průběhu oddluženx xx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxx rozhodování o změně rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Judikatorní praxe se totiž dosud zcela neodklonila od přetrvávxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxího zákona stanoveny pro rozhodnutí o žádosti o stanovení nižších než zákonem stanovených splátek podávané s návrhem na povolení oddlužení (§ 391 odsxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxcem (§ 410 odst. 2 IZ).
3.
[Podmínky změny rozhodnutí] O změně rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře tedy insolvenční soxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xrvání stanovených měsíčních splátek. Všechny skutečnosti uvedené v § 398 odst. 4 IZ jsou po přechodnou dobu irelevantní. Specificky tedy hovoříme o txxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na ktexx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxná výše dlužníkových příjmů,
5.
opatření, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, i
6.
doporučení věřxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxe insolvenčnímu soudu vyhovět návrhu i jen z části, ale např. i vyhovět příliš komplikovanému nebo technicky obtížnému způsobu určení bez nutnosti vyzxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí se doručuje zvlášť pouze dlužníku (
lex specialis
k § 75 odst. 2 IZ) a odvolání proti němu není přípustné.
6.
[Časová působnost] Časová působnost txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xplátkového kalendáře lze aplikovat nejpozději do uplynutí 12 měsíců od ukončení nebo zrušení posledního mimořádného opatření při epidemii (§ 1 odst. x
xxx
xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxení plněním splátkového kalendáře požadavek zjišťování doporučení věřitelů (§ 398 odst. 4 věta třetí in fine IZ), odstavec druhý zavádí procesní pravxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxch splátek.
8.
[Odchylka od procesních pravidel] Výše se implicitně promítá do celé řady dalších procesních ustanovení, které se tím pádem nepoužxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx, § 401 odst. 4 i § 402 odst. 4 IZ, které by jinak pro zjištění doporučení věřitelů využily obdobný postup, jako u hlasování o přijetí způsobu oddlužení. Nxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
9.
[Historický kontext] Stojí za to uvést zajímavost, že výše uvedený procesní postup byl do textu insolvenčního zákona zaveden v reakci na poslednx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxřitelů (tj. min. 50 % pohledávek nezajištěných věřitelů), legitimně připouští možnost zmírnění sociálních dopadů úpadku dlužníka na další sociální xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxx xxxxx xůsobnosti] Třetí odstavec stojí relativně nezávisle stran obou výše komentovaných odstavců, když brání zrušení schváleného oddlužení z důvodu výpaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x a 2 je poskytnout volnější prostor k úpravě splátkové povinnosti dlužníka.
11.
[Vymezení řešeného režimu oddlužení] Z konstrukce komentovanéxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xstarého“ režimu). Dosud totiž podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ ve znění účinném do 31. 5. 2019 platilo, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší, jesxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xodstatné části splátkového kalendáře bylo dodržování někdejšího paradigmatu, které od dlužníka vyžadovalo dosažení minimálního 30% uspokojení poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxt. 4 IZ). V daném ohledu tedy nově platí, že snížení očekávané míry uspokojení nezajištěných věřitelů ani pod minimální požadovanou hranici nemůže být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxrpretovat jako relativně volný vztah za hranicí příčinné souvislosti. To ve skutečnosti nahrává unesení povinnosti tvrzení dlužníkům, kteří mohou zx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxhopitelně nabízí nejčastější příčiny výpadku příjmů, a to ukončení pracovního poměru nebo dohod konaných mimo pracovní poměr, vznik překážky na straxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxnuté zboží či služby odběrateli atd. Z konstrukce tohoto pravidla je ovšem zjevné, že nezasahuje na jiné příčiny nesplnění podstatné části splátkovéhx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xneúroda, sucho, nemoc), nebo ztrátu způsobilosti vykonávat podnikání (ztráta povolení, licence).
V individuálních případech bude zpravidla xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx x
xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxečností ovlivňujících splátky schopnost dlužníka; z tohoto důvodu se pro přiznání ochrany dlužníku vyžaduje, aby byla jeho situace způsobena převážxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnaviru SARS CoV-2 jako takovou, nýbrž skutečně pouze opatřeními příslušných orgánů veřejné moci).
13.
[Časová působnost] I zde platí, že aplikovxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo před přijetím zákona č. 31/2019 Sb. (tzv. oddlužovací novely účinné od 1. 6. 2019). Odlišně od časového omezení v § 14 odst. 1 se suspenze aplikovatelxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxně obsolentním se toto ustanovení tedy stane až v okamžiku, kdy dojde ke splnění všech takto probíhajících oddlužení, tedy teoreticky nejdříve v roce 2xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 5. 2019 změnit v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře rozhodnutí o schválení oddlužení, a to včetně výše splátek, neznamenalo to však, že bx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xdvolací soud mimo jiné na podkladě důvodové zprávy k zákonu číslo 217/2009 Sb., kterým byl novelizován insolvenční zákon (ustanovení § 407 bylo toutx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx § 407 staví najisto otázku, ke které praxe postupně dospívá výkladem a podle které je usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře roxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xplátek (např. tehdy, odpadne-li dlužníku za trvání splátkového kalendáře vyživovací povinnost nebo zanikla-li v této době pohledávka jeho věřitele xxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a fakticky tak posunout lhůtu k podání takového návrhu na období po podání návrhu na povolení oddlužení, ale explicitně xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxíka, počet vyživovaných osob) nebo pro jejich distribuci mezi věřitele (např. zánik pohledávky dlužníkova věřitele jinak než splátkovým kalendářem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxnovení jiné výše měsíčních splátek za podmínek uvedených v § 398 odst. 4 insolvenčního zákona v rozhodném znění. (VS Olomouc 4 VSOL 33/2020-B-20 ve věcx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xtanovení jiné výše splátek dle § 398 odst. 4 a fakticky tak posunout lhůtu k podání návrhu na určení jiné výše splátek na období po podání návrhu na povolexx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxní podobě objektivně neudržitelné, zejména změní-li se okolnosti, které jsou dle předpisů upravujících výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy rozhodné pxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že závěry soudu prvního stupně, na kterých postavil své usnesení, jímž zamítl žádost dlužnice o snížení výše měsíčních splátek, správné nejsou, nebox xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxí dle § 398 odst. 4 I. Z. (VS Olomouc 4 VSOL 674/2018-B-16 ve věci KSOS 37 INS 22690/2016)
V tomto ustanovení je zakotveno, že rozhodnutí o schválení oddlxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxích poměrů. Je tomu tak proto, že v průběhu plnění splátkového kalendáře může dojít k podstatné změně poměrů dlužníka oproti těm, které tu byly v době schxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxí trvání stanovených měsíčních splátek, může soud i bez návrhu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře změnit (§ 407 odst. 3 IZxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxjištěných pohledávek v rozsahu vyšším než 50 % (§ 398 odst. 4 IZ), může insolvenční soud, za splnění obdobných podmínek, jaké jsou zákonem stanoveny pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxx/2013)
Související ustanovení:
§ 1 - vymezení mimořádných xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Literatura:
HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxolvenční zákon. Komentář. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.
SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxřej
Zezulka
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2020.
K odst. 1
1.
[Nové pravidlo přiznání osvobození] Komentované ustanovení stanovuje noxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxovanou míru uspokojení nezajištěných věřitelů (typicky 30 %). Rozhodně je však třeba odmítnout závěr, že by jím docházelo k automatickému a plošnému zxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé by mělo zajistit úspěšné oddlužení končící přiznáním osvobození podle někdejšího § 415 IZ i dlužníkům, jejichž příjmy byly negativně zasaženy koroxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxrou uspokojení nezajištěných věřitelů v intervalu 30 - 40 % (platí pro oddlužení splněná v období od Q3 2017 do Q2 2018). Z toho vyplývá, že i malý propad přxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xřekážky v práci na straně zaměstnavatele typicky z důvodu uzavření provozu kvůli epidemii podle § 207 nebo karantény podle § 192 zákona č. 262/2000 Sb.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xáleží dlužníku dávka nemocenského pojištění ve výši 60 % výpočtového (redukovaného) základu podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xx xxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x x
xxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxhově liší pouze ve třech změnách:
1.
došlo ke zrušení podmínky dosažení vyššího uspokojení než v konkursu,
2.
byla zavedena vyvratitelná právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xx
xxxx x xx xxxt. 1
lex
Covid hovoří specificky pouze o oddlužení plněním splátkového kalendáře (k výkladovým problémům této skutečnosti srov. komentář níže k § 15 xxxxx x
xxx
xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxckou úpravu, která plně zachovává použitelnost existující judikatury i odborné literatury, a to pochopitelně s výhradou výše identifikovaných změnx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxu nezajištění věřitelé na uspokojení svých pohledávek po skončení pětiletého splátkového kalendáře obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxorganizaci podle § xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx
xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xřemeno] Věta první tedy toliko přejímá text § 415 věty druhé
in principio
IZ. Tím zachovává existující důkazní břemeno dlužníka vztahující se k prokáxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxvratitelná právní domněnka] Věta druhá ovšem nově zavádí vyvratitelnou právní domněnku, která usnadňuje prokázání negativní skutečnosti nezaviněxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti. To otevírá dlužníků relativně široký prostor označit širší okruh důvodů i volněji souvisejících s dopady mimořádných opatření při epidemii, ale nx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x
xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xpatření přijatých orgány veřejné moci v reakci na rozšíření koronaviru SARS CoV-2, a to bez časového omezení a omezení výčtem uvedeným v § 1 odst. 2
lex
xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxní orgánů veřejné moci.
Druhou podmínkou vyvratitelné právní domněnky, která musí být vedle existence omezení plynoucího z mimořádného opatření xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxo podstatně ztěžovalo plnění povinností podle schváleného způsobu oddlužení. Dojde-li tedy ke znemožnění nebo podstatnému ztížení plnění povinnosxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxbo ztrátě způsobilosti vykonávat podnikání (ztráta povolení, licence) - nelze se výhody vyvratitelné právní domněnky s úspěchem dovolat. To pochopixxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx pravidlo] Odstavec 3 plní funkci derogačního pravidla určujícího, že se pravidla obsažená v § 415 věty první a druhé IZ ve znění účinném do 31. 5. 2019 nxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxx xxbylo nezbytně nutné. Na první pohled je totiž zjevné, že § 15 odst. 1 a 2
lex
Covid obsahově pokrývají text § 415 věty první a druhé IZ. Ustanovení § 415 Ix xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx novela insolvenčního zákona), ale právě s ohledem na přechodná ustanovení této novely se i nadále běžně aplikují ve schválených oddluženích existujíxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxíván pro přiznání osvobození v případech oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebo oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xe v těchto řízeních již nelze přiznat osvobození při nižší než požadované míře uspokojení nezajištěných věřitelů. Z důvodové zprávy k
lex
Covid nevypxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx analogie zákona, dle které by se pravidla uvedená v odstavcích 1 a 2 obdobně aplikovala i na zbývající způsoby oddlužení. Tomu ostatně odpovídá i text odxxxxxx x
xx xxxx
x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
[Extenze osvobození na třetí osoby] Zachováno bez dalšího zůstává pouze použití § 415 věty třetí IZ, kterých se odkazuje na obdobné použití § 414 odst. 2 x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu).
Související ustanovení:
§ 1 - vymezení mimořádných opatření, § xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Literatura:
HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.
KOZÁK, J., BROŽ, J., DADxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon: komentář. Praha: C. H. Beck, 2019.
§ 16
Zvláštní opatření ve vztahu k plněnx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxitimován k podání návrhu na dočasné přerušení plnění schváleného reorganizačního plánu je oprávněn pouze dlužník v insolvenčním řízení, ve kterém byx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxzačního plánu. Pro zajímavost lze uvést, že statistika Ministerstva spravedlnosti eviduje k datu nabytí účinnosti
lex
Covid cca 50-60 dosud probíhaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxánu je omezena. Jeho využití je omezeno dobou trvání účinků suspenze povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh (§ 12
lex
Covid). Nejzazší lhůta k jxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxení plnění reorganizačního plánu následně stane obsolentním. Dobu trvání účinků přerušení navrhuje insolvenčnímu soudu dlužník, přičemž tímto návxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvenčního řízení, což je i obecně podle § 84 IZ nepřípustné. Svými účinky se tento institut podobá spíše institutu přerušení průběhu oddlužení (§ 412b oxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstaty v režimu právní úpravy po oddlužovací novele účinné od 1. 6. 2019 a vybrané sankce za jejich neplnění.
Nabízí se otázka, jakého okruhu účinků hoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxabilitou ozdravných opatření (§ 341 IZ), které nespočívají vždy pouze v prostém postupném uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu poxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxx x, ve kterém jsou explicitně uvedeny dva efekty:
1.
První suspenduje existující sankci za neplnění reorganizačního plánu tím, že po dobu trvání účinxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x průběhu provádění reorganizačního plánu neplní své podstatné povinnosti stanovené takovým plánem nebo ukáže-li se, že podstatnou část tohoto plánu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xiné závazky než závazky vyplývající ze schváleného reorganizačního plánu. Tyto závazky vznikající při provozu podniku musí být nadále dlužníkem řádxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xeněžité závazky [srov. § 363 odst. 1 písm. e) in fine IZ].
Nelze pominout, že se výše uvedený minimální přístup nevypořádává se všemi opatřeními uxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xy totiž došlo nejen k povinnosti dlužníka plnit povinnosti z něj vyplývající, nýbrž i eventuální povinnosti věřitelů a třetích stran zahrnujících posxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxí provozu dlužníkova podniku.
Autor xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx hledělo, jako by neexistoval. Takový závěr by ve svém důsledku mohl paradoxně poškodit dlužníka i jeho věřitele. Autor se naopak domnívá, že přerušeníx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x40 odst. 1 písm. a) IZ]. Tomu napovídá i pravidlo zakotvené v § 16 odst. 2 větě druhé
lex
Covid, dle které je dlužník povinen řádně a včas plnit nové závazkx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xeorganizaci úlevu od plnění dluhů zahrnutých do reorganizačního plánu, aniž by tím byla dotčena povinnost řádně plnit své závazky vyplývající z pokraxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxifikovat - v závislosti na individuálních okolnostech případu - eventuálně modifikovat přijetím nutných opatření k ochraně oprávněných zájmů věřitxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxnu zásadně nezbavuje insolvenčního správce pokračovat v řádném výkonu funkce v insolvenčním řízení. Tento nadále pokračuje v provádění procesních úxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxožené při výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 2 IZ) atd. Výsledkem je, že přerušení plnění reorganizačního plánu nemá vliv na vznik nároku insolvenčnx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů.
5.
[Vyjádxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxboru, jehož získáním může pověřit právě insolvenčního správce postupem podle § 11 odst. 2 IZ.
6.
[Odvolání] Proti tomuto rozhodnutí není odvolání xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx
xxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx
x xxxx. 3
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xíry analogicky k již existujícímu § 362 odst. 3 IZ). Toto ustanovení s relativně neurčitou dispozicí dává insolvenčnímu soudu relativně široké aplikaxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxhranného režimu. Insolvenčnímu soudu se nabízí možnost upravit režim přerušení plnění reorganizačního plánu s přihlédnutím k individuálním specifxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xchraně oprávněných zájmů věřitelů je insolvenční soud i bez návrhu změnit nebo zrušit, odůvodňují-li to závažné důvody. Příslušná rozhodnutí zjevně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxní, neboť nepředpokládají změnu výchozích parametrů vedoucích k jejich vydání, nýbrž spíše vyvstání zcela nových okolností, dříve neznámých či nepřxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxmořádných opatření, § 12 - suspenze práva věřitele podat insolvenční návrh
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxční zákon: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.
KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtář. Praha: C. H. Beck, 2019.
§ 17
Zvláštní opatření ve vztahu k běhu dob rozhodných pro účely neúčinnosti právních úkonů
JUDr.
Anežka
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxdemii, k jejichž přijetí došlo v návaznosti na výskyt nového koronaviru na území České republiky, byla v rámci insolvenčního řízení přijata dvě poměrnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx x xožná zásadněji se jedná o pozastavení práva věřitelů na podání insolvenčního návrhu podle § 97 odst. 7 IZ (srov. § 13
lex
Covid). Uvedená zásadní opatxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxrušují totiž některé ochranné mechanismy, s nimiž insolvenční právo disponuje, aby ochránilo majetkovou podstatu a tím bylo schopno naplnit svůj účex x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxé podstaty je zejména nemožnost aktivovat § 111 IZ, který po zahájení insolvenčního řízení zakazuje dlužníkovi až na výjimky s majetkovou podstatou naxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxjetku zasáhl před tím, než došlo k zahájení insolvenčního řízení.
Právě na právní jednání dlužníka (insolvenční zákon vzhledem ke změně terminolxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxhodnil (některé) své věřitele, směřuje institut insolvenčního práva v § 235 a násl. IZ upravující neúčinnost právních jednání. Tato úprava zakládá ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního správce jednání dlužníka odporovat však není neomezená. Kromě dalších podmínek xxxxxxxxxx x x xxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xahájení insolvenčního řízení. Insolvenční správce tak může v souladu s § 240, § 241 a § 242 IZ odporovat jen takovým jednáním, která dlužník podle okolxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xodle insolvenčního zákona jeho neúčinnosti dovolat.
Jelikož podle § 12 a § 13
lex
Covid bude dočasně možnost zahájení insolvenčního řízení efexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxím zahájením insolvenčního řízení. V praxi by tak mohlo docházet k případům, kdy v mezidobí uplyne doba potřebná k zachování práva insolvenčního správxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxrávce mohli svým jednáním jakkoliv ovlivnit. Přestože by tedy za normálních okolností mohl insolvenční správce učinit potřebné kroky k zachování majxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxlejšímu efektu má komentované ustanovení zabránit, neboť rozhodná doba (k pojmu srov. dále) se do časového úseku určujícího pro úspěšnou odpůrčí žaloxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxžník i druhá strana právního jednání budou vědět, že i přes oddálení počátku insolvenčního řízení se vystavují riziku případného odporu a navazujícíhx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxlvenčního řízení. Pro tyto účely představuje modifikaci délky časového období zakotveného v § 240 odst. 3, § 241 odst. 4 a § 242 odst. 3 IZ. Uvedená ustanxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xx
xxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxlvenčním řízení, postupu při podání odpůrčí žaloby insolvenčním správcem včetně propadné lhůty podle § 239 odst. 3 IZ, dalších podmínkách i o rozhodnuxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx
xxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxení a kde se prosadí zvláštní ustanovení § 111 odst. 3 IZ. Na tento postup nemá § 17
lex
Covid žádný vliv.
Komentované ustanovení přímo nedopadá ani nx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právních jednání podle občanského zákoníku totiž není pravidly § 12 a § 13
lex
Covid nijak narušena, ba právě naopak. Insolvenční neúčinnost právníxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxitel právo podat odpůrčí žalobu podle § 589 obč. zák., a bylo-li již řízení o občanskoprávní odpůrčí žalobě zahájeno, nelze v něm po dobu trvání insolvenxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx x x xx
xxx
xxxxx xxxšují šance jednotlivého věřitele, že se zkracujícímu právnímu jednání dlužníka podle občanského zákoníku úspěšně ubrání a sám se uspokojí z toho, co zxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnutí dosáhnout do právní moci rozhodnutí o úpadku - viz § 243 IZ). Ruku v ruce s tím se zhoršuje postavení budoucího insolvenčního správce, který by se odpxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx § 17 tkví v otázce, o jak dlouho se prodlužuje délka období, které je určující pro případný úspěch odpůrčí žaloby insolvenčního správce. Jednotlivá obxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení. Délka této doby se
stricto sensu
nijak nemění, avšak určitý časový úsek („rozhodná doba“) se do jejího běhu nezapočítává; nastávají tedy obdobnx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx
xxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxo mimořádného opatření při epidemii podle § 1 odst. 2
lex
Covid, nejpozději však do 31. 12. 2020 (to v případě, že by poslední mimořádné opatření zaniklx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x a § 242 odst. 3 IZ.
Vyvstává otázka, zda nebylo vhodnější navázat délku rozhodné doby spíše na trvání opatření podle § 13
lex
Covid, neboť poté již maxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx že trvání opatření dle § 13
lex
Covid je na rozdíl od § 12 stanoveno jednoznačně.
Stanovení délky doby, která se nezapočítává, je nicméně problemaxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxlvenčních řízení, kde by uvedená otázka mohla vyvstat - tj. v zásadě všech insolvenčních řízení, v nichž do některého z období stanovených § 240 až 242 IZ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxch, která byla zahájena během rozhodné doby nebo bezprostředně po jejím uplynutí.
Při řešení otázky je nezbytné odlišit tři případy.
Prvním z nixx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx
xxx
xxxxxx xxxxxxdž se časové úseky vymezené v § 240 až 242 IZ počítají zpětně od zahájení insolvenčního řízení, uvedených insolvenčních řízení se opatření podle § 17
lxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxlvenční řízení, která byla zahájena v průběhu trvání rozhodné doby (tj. od xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx x020. Zde je třeba postupovat tak, že do běhu časového úseku podle insolvenčního zákona nespadá jen ta část rozhodné doby, do které nebylo zahájeno insoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx0 odst. 3 IZ u insolvenčního řízení zahájeného 24. 5. 2020 neskončí rok před zahájením insolvenčního řízení, ale rok a jeden měsíc před tímto okamžikemx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxavidla vede k závěru, že nezapočítávání rozhodné doby se dotýká všech insolvenčních řízení za podmínky, že do části ročního, tří nebo pětiletého obdobx xxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxostoru pro interpretační kreativitu. Pravidlo zní jednoznačně. Ve skutečnosti se tak uvedené prodloužení bude dotýkat všech insolvenčních řízení zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x x xx
xxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxe § 12 a § 13
lex
Covid a v některých případech může vést k nedůvodnému prodloužení období, po které je možné se relativní neúčinnosti právních jednání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxtní
rok a cca 8 měsíců).
V úvahu by teoreticky připadala jiná
interpretace
, podle níž by odchylka od § 240 až 242 IZ v § 17
lex
Covid byla vztažena pouzx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xx
xxx
xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxvrh a zahájit insolvenční řízení, respektive po dobu, kdy dlužník nebyl k podání insolvenčního návrhu povinen. K tomuto výkladu se však v tomto komentáxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxx/2013 xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxření ve vztahu k insolvenčním návrhům podávaným věřiteli
Související předpisy:
Literatura:
HÁxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.
PETROV, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Pxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
Jarmila
Pokorná,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2020.
Mimořádné opatření při epidemii je definováno v § 1 odst. 2 písm. a) až c)
xxx
xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxé opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a krajské hygienické stanice.
Technická nebo organizační opatření podle krizového zákona mohou k řešení krizové situace a odstraxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxřídit zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami a zakázat nebo nařídit další určité činnosti k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxí. Osoby, kterým je mimořádné opatření adresováno, jsou povinny se mu podřídit.
Mimořádná opatření zahrnují rozsáhlý soubor omezení, která se od 1xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxívá v zákazu volného pohybu osob na území Česká republika a v omezení osobních kontaktů osob dopadá i na činnost právnických osob. Mimořádná opatření je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxm styku jejich členů, ať již jde o jednání nejvyšších orgánů těchto osob, na nichž se setkávají členové či společníci právnických osob (např. valné hromxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvní statutární a dozorčí orgány);
-
v průběhu trvání mimořádných opatření může dojít k uplynutí funkčního období členů volených orgánů právnickýcx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxh orgánů k volbě oprávněných, je tato volba znemožněna, je-li zakázán osobní kontakt členů volebních orgánů;
-
je ztížena možnost projednání ročnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxkých schůzí, které se nesmí sejít k zasedání s osobní účastí společníků nebo členů družstva.
Postup podle mimořádných opatření je výslovně omezxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní speciálními pravidly podle poslední věty § 18 vyvolává poněkud výkladovou nejistotu, protože otevírá možnost dvou přístupů:
1.
Umožněním odcxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx pravidelné činnosti vnitřních orgánů právnických osob vyžádá delší čas. Zákon na to reaguje a stanoví pro tyto situace zvláštní pravidla, která by mohxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx
xxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xeálná. Mimořádná opatření by musela přetrvávat až do posledního čtvrtletí roku 2020, což podle vývoje konce dubna 2020 není pravděpodobné. Pokud by všxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxka výpočtu prodloužení funkčního období členů volených orgánů konec roku 2020 překročit, dáme-li přednost výpočtu prodlouženého funkčního období jxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx
xxx
xxxxxx
xx
xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxení přípustnosti všech výjimek stanovených pro období mimořádných opatření. Pokud by tomu tak skutečně bylo, byla by v § 18 věta in fine nadbytečná, nexxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxího konce výjimky pro projednání účetní závěrky dne 31. 12. 2020 výslovně obsaženo, pochybnosti zde proto nevznikají.
Související předpisy
krixxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, - směrnice Evropského parlamenxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřníx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxoby značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru
xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zakon o obchodnich korporacich. Komentar. I. dil. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014.
LAVICKÝ, P. a kol. Oxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxch korporacich. Komentář. 2. vydani. Praha: C. H. Beck, 2017.
Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob
proxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxu osob, zákaz pobytu na veřejných místech v počtu větším než dvě osoby a příkaz zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry. Tatx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xěje na zasedáních s osobní účastí členů orgánů a usnesení jsou přijímána hlasováním přítomných osob (obecná úprava § 156 odst. 1 obč. zák.). Zákonná úprxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxedků dálkové komunikace nebo písemnou formou mimo zasedání kolektivních orgánů (rozhodování
per rollam
), přípustnost těchto způsobů rozhodování jx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xěžkosti pouze těm právnickým osobám, jejichž zakladatelské právní jednání s alternativou bezkontaktní formy rozhodování vnitřních orgánů počítalx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Pro všechny ostatní právnické osoby vede povinnost omezit osobní kontakty k zastavení činnosti jejich vnitřních kolektivních orgánů a nutí je řešit nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení však učinila z výjimky povinnost, kterou právnické osoby nejsou schopny splnit, pokud jejich zakladatelské právní jednání distanční rozhodovánx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxání nejvyššího orgánu právnické osoby s osobní účastí jeho členů. Ustanovení § 19 odst. 1 proto ve své první větě zrušuje podmínku přípustnosti distanxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxho setkání členů orgánů, i když tato alternativa není v zakladatelském právním jednání uvedena. Prolomení uvedené vazby sleduje především zachování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxto nelze říci, že rozhodování o jiných než neodkladných záležitostech v tomto výjimečném režimu je zakázáno. Obecná přípustnost distančních forem roxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxím způsobem rozhodováno, ani nezužuje působnost kolektivních orgánů pro období mimořádných opatření. V distanční formě může proto být projednána a rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxí pravidla
lex
COVID se rovněž nedotýkají ustanovení o hlasování na jednání kolektivních orgánů. Nedotčena zůstává úprava počtu hlasů, jimiž disponxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtní se zde v celém rozsahu zákonná úprava a úprava v zakladatelském právním jednání.
Krizová úprava nepozastavuje uplatňování zásad, z nichž úprava pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtančního rozhodování stanovené zákonem nebo vyplývající ze zakladatelského právního jednání (viz druhou větu § 19 odst. 1). Samo distanční jednání kxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xeplatné nebo vyžadovat po skončení nouzového stavu nové rozhodování o téže věci, ale v běžném postupu s osobní přítomností členů orgánu.
Bezkontaktnx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kapitálové obchodní
korporace
, uplatnění práva na vysvětlení. Statutární orgány, jimž přísluší oprávnění svolávat valné hromady, by k tomu měly přixxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxí zasáhnout omezení vyplývající z distančního jednání. Pokud by omezení mohla zásadním způsobem deformovat obsah přijatého rozhodnutí, mělo by být pxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxahovala do práv některých členů nebo skupin členů právnických osob nebo by byla v rozporu s právními předpisy či zakladatelským právním jednáním. Pokux xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxplatnosti usnesení orgánu, byť bylo přijato distančně za trvání mimořádných opatření. Opět však nejsou dotčeny podmínky, na které je dovolání se neplxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxi úpravy bezkontaktního rozhodování v zakladatelském právním jednání nevzbuzuje pochybnosti tam, kde zákonná úprava na tyto způsoby pamatuje. Pokux xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxné, zda jich mohou využít. I v těchto pochybnostech poskytuje řešení obecná úprava § 158 odst. 2 obč. zák., která distanční formy rozhodování obecně přixxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx osoby, u nichž speciální zákony používání distančních forem výslovně zakazují. Příkladem takového zákazu je § 652 odst. 2 z. o. k., v němž je zapovězeno xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanovením § 19 odst. 3
lex
COVID (viz komentář níže).
2.
Pro které druhy vnitřních kolektivních orgánů se úprava uplatní?
Mimořádná úprava v § 19 odxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtní se proto pro nejvyšší orgány právnických osob, kterými zpravidla bývají u právnických osob korporačního typu shromáždění jejich členů, i pro rozhxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxnost období protiepidemických opatření nedovoluje libovolný postup, jde-li o další podmínky, které zákon nebo zakladatelské právní jednání pro disxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxdováním stanoví zákon, popř. ujednání zakladatelského právního jednání. Dodržet je nutno i zákonnou úpravu jednání daného orgánu: i když bude jednánx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxtostí, které jsou příslušné vnitřní orgány právnických osob oprávněny rozhodovat. Je nutno též dodržet základní zásady určující, jak jednání orgánu xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxořádná opatření též nijak neovlivňují podmínky pro schopnost se usnášet, pro počet hlasů nutných k přijetí rozhodnutí, popř. pro sistaci hlasovacího xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxsti, jde-li o výsledky hlasování x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xednajících osob, který těmto požadavkům vyhoví, ale současně bude pro všechny členy kolektivního orgánu (nebo alespoň převažující většinu) technicxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovat práva spojená s jednáním (právo požadovat vysvětlení nebo podávat návrhy) i zajistit hlasování a záznam z jednání. Technická zařízení umožňujícx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe je dostupná (např. https://meet.vpsfree.cz/).
Pro rozhodování mimo zasedání orgánu písemnou formou jsou podmínky upraveny zákonem (týká se předxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxuje z celkového počtu hlasů všech členů orgánu). Předpokládá, že návrh bude doručen adresátovi - členovi orgánu a bude stanovena lhůta, v níž má projevix x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxolila svobodné rozhodování členů orgánů, ale byla přitom dostatečně pružná a nezatěžovala právnickou osobu zbytečně vysokými náklady.
I když zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxě ke všem adresátům a aby zase zpětně byl jejich souhlas či nesouhlas bezpečně doručen právnické osobě. Nejde tedy jen o identifikaci adresáta, ale též o xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxočívá zásadně ve volbě vhodných technických prostředků, které jsou schopny odesílatele i adresáta chránit. Takto lze komunikovat samozřejmě obvyklxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxstému, který je přístupný pouze členům právnické osoby, resp. členům příslušného vnitřního orgánu. Využívat je též možno doručování dokumentů do datxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Zcela běžně využívaná forma prosté e-mailové korespondence sice neposkytuje takovou prxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxdnávané záležitosti.
K distančnímu rozhodování v obchodních korporacích
Mimořádná opatření postihují různé druhy právnických osob s odlišxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxenných obchodních společností či osobních společností o dvou společnících) a též výkonné a dozorčí orgány kapitálových obchodních společností a druxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní mimo valnou hromadu (rozhodování
per rollam
). Vedle toho upravuje ještě možnost hlasovat písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxstředků a korespondenční hlasování vázáno na úpravu jeho přípustnosti ve společenské smlouvě (§ 167 z. o. k.), kdežto pro rozhodování
per rollam
volí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xistanční formy rozhodování připustit stanovy. Specifická je situace u družstva - zákon zmiňuje výslovně jen rozhodování
per rollam
, které musí být přxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxaven - viz komentář k odstavci 3 tohoto ustanovení. Rozhodování mimo členskou schůzi s využitím technických prostředků zákon u družstev výslovně nezmxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxího rozhodování jsou upravovány výslovně jen v souvislosti s valnými hromadami kapitálových obchodních společností, popř. s členskou schůzí družstxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se domníváme, že požadavek výkonu funkce s péčí řádného hospodáře by v situaci mimořádných opatření měl nutit členy těchto orgánů k tomu, aby pružně reaxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxiální úprava § 19 odst. 1
lex
COVID jim dovoluje, aby bez ohledu na znění společenské smlouvy či stanov volili pro rozhodování takové distanční formy kxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx pro rozhodování, které je nutno dodržet, jsou tytéž jako pro běžná zasedání valných hromad nebo členských schůzí, na nichž jsou společníci nebo členovx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxedevším registrace k účasti pod určitým jedinečným heslem.
I při svolávání distanční valné hromady nebo členské schůze je nutno dodržet lhůty pro jxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa komentářovou literaturu uvedenou na konci této části). V pozvánce na valnou hromadu však musí být vždy uvedeny podmínky distančního rozhodování nebx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxtanční komunikace zvoleno, by proto měla pozvánka obsahovat
instrukce
, jak se k jednání připojit, jak uplatňovat práva na informace a vysvětlení a jak xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxníků na účast (§ 186, § 408 odst. 1 z. o. k.), protože společníci, kteří se např. účastní videokonference ze svého domova, se na tuto účast musí připravit. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxkům dostupné bez zásadních věcných nebo finančních překážek.
U akciových společností je pro účast na valné hromadě určující rozhodný den, k němuž jx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xkcionářů, neboť podle § 284 odst. 2 z. o. k. je oprávněnou osobou osoba zapsaná k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, pokud společnost vydala akcie na jmxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxonná vyvratitelná domněnka, že osoba, která při uplatnění práva doloží společnosti vlastnické právo k akciím na majitele, byla oprávněným akcionářex x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xirtuální valné hromady účastnily pouze osoby, jejichž oprávnění k účasti existovalo k rozhodnému dni.
I když společníci nebo členové družstva nejxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxtlení a uplatňovat návrhy. Jak již bylo uvedeno, potřebné
instrukce
by měla obsahovat pozvánka.
Pro hlasování za podmínek distančního rozhodováxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxým způsobem osobu společníka či člena družstva i počet hlasů, jimiž pro dané hlasování disponuje. U videokonferencí lze používat i hlasovací lístky, z xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odevzdat hlasy písemně před konáním valné hromady (§ 167 odst. 4, § 398 odst. 4 z. o. k.). Na úpravu počtu hlasů spojených s jednotlivými podíly a jejich drxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vliv a uplatní se úprava v zákoně a společenské smlouvě nebo stanovách.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch hesel, řízení průběhu jednání valné hromady atd.) musí zajistit obchodní
korporace
, která pro tento účel může využít i služeb podnikatelů specialixxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx technické předpoklady jsou dnes běžné, vzniká otázka, jak chránit společníky, kteří uvedené technické možnosti nemají, ale
korporace
jim nemůže prx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xpolečníků. Společník, který neměl možnost účasti z důvodu nedostatečného technického vybavení, má jistě možnost dovolávat se neplatnosti usnesení xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné, aby byla zabezpečena perspektiva obnovy efektivního fungování
korporace
po skončení mimořádných opatření a volba technických prostředxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtom by soud mohl dospět k závěru, že jsou naplněny požadavky § 260 odst. 1 obč. zák., že sice došlo k porušení zákona, protože z účasti na rozhodování byli vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxst distančně projednat, protože to bylo významné pro úspěšné překonání hospodářských problémů vyvolaných krizí, a z projednání budou mít prospěch všxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx rozhodování
per rollam
u obchodních korporací je to, že je to rozhodování mimo valnou hromadu nebo členskou schůzi, nikoli ovšem mimo působnost těchtx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu nebo členskou schůzi svolat a společníci nebo členové družstva ve své odpovědi vyjadřují svou souhlasnou nebo nesouhlasnou vůli. Rozhodná většina sx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxlatní se zákonná
fikce
, že s návrhem nesouhlasí. Na těchto principech se ani v době mimořádných opatření nic nemění. Podrobnější informace k nim jsou doxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxx xxdnoduchost a široký dosah. Návrh rozhodnutí se zasílá všem společníkům nebo členům družstva, je tedy možno zjistit mínění i těch z nich, kteří se zpravixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxčníci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xáležitosti. Z povahy věci vyplývá, že by měl být písemný, bezformální návrh rozhodnutí však není vyloučen. Této možnosti mohou využít některé formy dáxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxdepsána, projev vůle může být korporaci doručen s využitím těch komunikačních prostředků, které určuje pro tento způsob rozhodování společenská smlxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxostředků komunikace je možno přizpůsobit poměrům v korporaci - od klasické písemné korespondence s využitím poštovního styku až po nejrůznější formy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxi programového vybavení. I pro rozhodování
per rollam
však platí, že zvolený komunikační prostředek musí zajišťovat identifikaci hlasujícího a počxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo korespondence přes datové schránky, využívání zaručených elektronických podpisů apod.
I když zákon o obchodních korporacích upravuje výsxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xázoru jeho principy použitelné i pro způsob rozhodování kolektivních statutárních nebo dozorčích orgánů. Jeho přípustnost je možno dovodit z obecné xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxže i v distanční formě velmi pružně reagovat na podmínky činnosti
korporace
v období mimořádných opatření.
Rozhodování v době mimořádných opatřenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xřísluší rozhodovat ve všech věcech (§ 105 z. o. k.). Rozhodování je tedy zásadně založeno na dohodě všech společníků, společenská smlouva však může přixxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxní společnosti je potom každý její společník (§ 44 odst. 3 z. o. k.), podle speciálního ustanovení § 106 odst. 1 z. o. k. jsou to všichni společníci, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxníků v postavení statutárního orgánu. Neznamená to však, že by úprava těchto otázek nemohla být ve společenské smlouvě, naopak je to pro praktickou činxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxikovat obecná pravidla občanského zákoníku ať již argumentem pro jejich použití bude analogie nebo chápání všech společníků v postavení nejvyššího oxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx
Pro aplikaci
lex
COVID na osobní obchodní společnosti vyplývají z výše uvedených úvah následující závěry:
-
Je-li způsob rozhodování společníků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxností vyplývajících z mimořádných opatření ustanovení společenské smlouvy.
-
Je-li způsob rozhodování upraven ve společenské smlouvě, ale nepaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ximořádných opatření se použije § 19 odst. 1
lex
COVID. Bližší podmínky pro rozhodování stanoví statutární orgán podle § 19 odst. 2
lex
COVID.
-
Nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxího orgánu netvoří, jak se zdá na základě úpravy v § 44 odst. 3 z. o. k., kolektivní orgán a mohou rozhodovat samostatně, pokud jim ovšem společenská smlouxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxx xxx xxlo zmíněno, z § 19 odst. 1 vyplývá povinnost dodržet podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím techxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x komentáři ji budeme demonstrovat na obchodních korporacích.
xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxch obchodních společností a rozhodování
per rollam
u členské schůze družstva:
-
Společnost s ručením omezeným: zákon požaduje pro rozhodování mixx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxíly, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Nedodržení této podmínky vede k tomu, že se k účasti hlasujícího společníka ani k odevzdaným hlasům xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xx xxxlizuje zákonem upraveným postupem - osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle společníkovi návrh rozhodnutí, a to na adresu uvedenou v seznamu spolxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx vyjádření společníka, a podklady potřebné k posouzení a přijetí návrhu, popř. další údaje podle společenské smlouvy (§ 175 z. o. k.). Pro posouzení, zdx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxvené lhůtě doručen osobě oprávněné ke svolání valné hromady, platí
fikce
, že s návrhem nesouhlasí (§ 176 z. o. k.). Přijetí rozhodnutí a den jeho přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků platí obdobné podmínky jako u společnosti s ručením omezeným - podmínky hlasovánx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxí právo spojeno, jinak se k odevzdaným hlasům ani k účasti akcionářů nepřihlíží. Podmínky pro rozhodování nebo hlasování určují stanovy a uvedou se vždx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxou hromadu. Návrh obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu určenou akcionáři stanovami pro doručení jeho vyjádření (podpůrná xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxěž počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů a pro nedoručená stanoviska platí, že jsou nesouhlasná (§ 419 z. o. k.). Výsledek rozhodování oznamujx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xvolání xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xlenům družstva návrh rozhodnutí, který obsahuje text rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro vyjádření člena družstva (i zde je upravena podpůrná lhůxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x x xxx xx xx xxxx xxxxxxla pro počítání většiny i
fikce
nesouhlasného stanoviska, nebyl-li souhlas doručen včas, jsou stejná jako u předchozích korporací (§ 654 z. o. k.). Výxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Je zřejmé, že zákon i s odkazy na doplňující úpravu ve společenské smlouvě a stanovách zachycuje procesní podmínky důležité pro přijetí korektního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxchž vychází konstrukce jednotlivých forem korporací - zákaz bezdůvodného zvýhodnění nebo znevýhodnění členů korporací, zákaz zneužití hlasovacíhx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodování
per rollam
se musí při výběru způsobů distanční komunikace pohybovat v tomto rámci.
Zákon o obchodních korporacích předvídá, že spoxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxu společnost počítá i s tím, že pro rozhodování s využitím technických prostředků bude úpravu absentující ve společenské smlouvě nebo stanovách určovxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxouvy a stanovy distanční formy rozhodování. Aplikace
lex
COVID zde v zásadě není nutná, protože
korporace
jsou schopny splnit povinnost bezkontaktxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxé podrobnosti užití technických opatření či forem dálkové komunikace, na niž dosavadní úprava v zákoně nebo společenské smlouvě či stanovách nepamatxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx společenské smlouvy ani stanovy s distančními formami rozhodování nepočítaly. U družstev bude nutno využít úpravu zmiňovaného zákona x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xvedené obchodní
korporace
budou postupovat podle podmínek určených zákonem a nezbytné další podrobnosti bude určovat statutární orgán.
Podmínxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xx xxx xxxxx x xx xx xx xxo společnost s ručením omezeným, § 398 odst. 3 z. o. k. pro akciovou společnost). Ustanovení § 19 odst. 2
lex
COVID vyžaduje, aby podmínky určené statuxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe jako nejpraktičtější řešení jeví rovněž jejich oznámení v pozvánce na virtuálně konanou valnou hromadu nebo členskou schůzi a v návrhu rozhodnutí přx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxchodních korporacích jejich osvědčení veřejnou listinou, kterou se rozumí notářský zápis. Distanční způsob jednání a rozhodování valné hromady muxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdnání a formalit, k nimž je orgán obchodní
korporace
povinen, vyjádřit, zda jsou v souladu s právními předpisy, osvědčit přijetí rozhodnutí a uvést svxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxářského řádu). Statutární orgán obchodní
korporace
musí pamatovat na to, že nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zamýšleného distančního jexxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronické podobě zaslané e-mailovou poštou opatřené uznávaným elektronickým podpisem nebo skeny dokumentů).
Pro rozhodování
per rollam
stxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxřejnou listinou. U společnosti s ručením omezeným postačí, aby podpis na vyjádření společníka byl úředně ověřen (§ 175 odst. 3 z. o. k.). V situaci mimořxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxbách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Kvalifikovaný elektronický podpis je vytvoren kvalifikovanym prostredkem pro vytvareni elxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxho ulozeni privatniho klice na certifikovane cipove karte ci tokenu. Z tohoto důvodu jsou mu přiznávány stejné právní účinky jako vlastnoručnímu podpxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxerého se vyjádření týká (§ 419 odst. 2 z. o. k.). Záleželo by zde tedy na tom, jaký postup akcionář dohodne s notářem a zda využijí forem dálkové komunikacex xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx opatření by bylo považováno za neodkladnou úřední záležitost, pro niž platí výjimka ze zákazu volného pohybu osob. Totožné řešení by bylo nutno uplatnxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh a dozorčích orgánů kapitálových obchodních společností a družstev jsou v zákoně o obchodních korporacích upraveny jen sporadicky - např. v § 709 z. ox xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlasů přítomných členů a o průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem a přílohou záxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxují-li pravidla pro distanční jednání, budou orgány postupovat podle nich. Není-li tomu tak, dovoluje § 19 odst. 2
lex
COVID, aby si výkonné a dozorčí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, např. diskuse vedená e-mailovou poštou, na sociálních sítích, prostřednictvím chytrých mobilů. Ty členy orgánu, kteří by zůstali mimo txxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxším k dosažení větší efektivity a úsporám při rozhodování v družstvech s malým počtem členů. Zákon o obchodních korporacích tuto formu naopak zapovídx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxy členů by bylo technicky obtížné a velmi nákladné. Nahrazení členské schůze shromážděním delegátů již samo o sobě znamená, že se členové družstva neúčxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe uvedený zákaz sistován ve prospěch způsobu rozhodování, který nevyžaduje osobní kontakt. Postup při rozhodování je stejný jako by rozhodovali členxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxrá pro rozhodování pomocí shromáždění delegátů určuje zákon o obchodních korporacích. Vyplývají z toho následující závěry:
-
Působnost shromáždxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxvrh rozhodnutí je nutno zaslat všem delegátům.
-
Náležitosti návrhu určuje zákon o obchodních korporacích v § 653 a stanovy. Při stanovení lhůty pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxit jejich většinový názor. I komunikace delegáta s členy družstva musí využívat distančních technických možností, rovněž tato skutečnost délku lhůtx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxbního obvodu, většina rozhodná pro přijetí rozhodnutí se proto počítá podle všech hlasů, které daný delegát reprezentuje. Není možné aplikovat pravixxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x
lex
COVID určit rozhodný den pro počet členů družstva zařazených do příslušného volebního obvodu, a tudíž i počet jejich hlasů. Návrh rozhodnutí je pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxování nebyla záležitost vyžadující kvalifikovanou většinu hlasů (§ 646 ve spojení s § 650 odst. 2 a § 693 z. o. k.).
-
O výsledku hlasování sděleném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxící předpisy
krizový xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xouvisející unijní předpisy
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxionářů ve společnostech s kótovanými akciemi, - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identixxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2015/806 ze dne 22. května 2015, kterým se stanoví specifikace týkající se podoby značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru
Lxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xAVICKÝ, P. a kol. Obcansky zakonik I. Obecna cast (§ 1-654). Komentar. Praha: C. H. Beck, 2014.
ŠTENGLOVA, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., SUK, Px xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxvnických osob
prof. JUDr.
Jarmila
Pokorná,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2020.
K odst. 1
Volenými orgány právnických osob jxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxch osob, rozhodnutí členů nejvyšších vnitřních orgánů těchto osob či členů jiných vnitřních orgánů. K voleným orgánům nepatří nejvyšší orgány právnixxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxadatelských právních jednání.
Funkční období je doba, po kterou osoba ustanovená do funkce ve voleném orgánu má tuto funkci vykonávat. Délku funkčxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xrávnických osob je tato doba jednotná pro všechny členy orgánu, avšak může každému z nich běžet odlišně v závislosti na tom, kdy byl k výkonu funkce povolxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření nebude možno nové členy orgánu povolat pro zákaz pohybu a shromažďování více osob. Obecná úprava občanského zákoníku sice na tyto situace pamxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxovníka. Toto řešení se však vztahuje jen na statutární orgány a pro období mimořádných protiepidemických opatření je stejně obtížně proveditelné jakx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xohou obsahovat speciální pravidla pro doplňování členů volených orgánů, která mají přednost před obecnými pravidly občanského zákoníku. Pro obchodxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxmada zvolit do 1 měsíce nového jednatele. Pokud se tak nestane, jmenuje jednatele soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, na dobu, než bude řádnx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xe společnosti zřízena. Má-li společnost více jednatelů, kteří tvoří podle společenské smlouvy kolektivní orgán, může využít podle odkazu v § 194 odstx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxdání valné hromady, pokud počet jednatelů neklesl pod polovinu (kooptace), nebo využití již předem zvolených náhradníků, kteří nastoupí na uvolněné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxistický systém: nového člena představenstva má zvolit valná hromada nebo dozorčí rada do 2 měsíců od uplynutí funkčního období. Nebude-li představenxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxolen, jinak může soud společnost zrušit a nařídit její likvidaci (§ 443 z. o. k.). Podle stanov může též představenstvo, u něhož počet členů neklesl pod pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxé místo členů představenstva podle stanoveného pořadí (§ 444 z. o. xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí, aplikaci úpravy dualistického systému by bylo nutno dovodit pouze z § 456 z. o. k.
-
Družstvo: nový člen představenstva po uplynutí funkčního obdxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxstva soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, a na dobu do řádné volby nového člena, jinak může soud družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci (§ 71x xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mohou také určit, že je možno zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo podle stanoveného pořadí (§ 714 z. o. k.).
Z přehledu je patrnox xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxlených orgánů proto stíhá nejpřísnější sankcí, nuceným zrušením obchodní
korporace
. Je pravda, že než by soud svým rozhodnutím obchodní korporaci zrxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xe právnickou osobu podaří před zrušením a likvidací zachránit.
Náhradní řešení, která umožňují neobsazenost a nefunkčnost volených orgánů překoxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxouva nebo stanovy počítají a obsahují potřebnou úpravu. Žádné z uvedených řešení nenastupuje automaticky. Soud rozhodne jen k návrhu osoby, která má nx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxanovách. V období mimořádných opatření, v němž je činnost soudů omezena a doplnění zakladatelských právních jednání nelze běžným způsobem realizovaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxené zákonem, tak i všechna popsaná náhradní řešení prodloužením funkčního období, k němuž dochází ze zákona ve všech případech, kdy funkční období uplxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxvých členů orgánů, a nehrozí ani nucené zrušení a likvidace obchodní
korporace
.
Prodloužení se skládá ze dvou navazujících období. Délka prvního z xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxjsou zrušena mimořádná opatření. Funkcí tohoto období je zajistit plynulý a nepřerušený výkon funkce voleného orgánu. Druhá část prodlouženého funkxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní. Plní funkci určitého přechodného období, v němž musí být zabezpečen výkon funkce voleného orgánu, tentokrát již v situaci obnovy původní činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxjít ke zrušení toho opatření, které bránilo řádné volbě nového člena voleného orgánu, tedy omezení pohybu osob a jejich osobního kontaktu. Dnem opětovxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po které ještě vykonává svou funkci původní člen voleného orgánu. Celkové prodloužení však bude delší, protože bude zahrnovat i časový úsek ode dne násxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xtavu 30. dubna 2020, bude prvním dnem tříměsíčního přechodného období 1. květen 2020. Celková doba prodloužení však bude delší podle toho, kdy uběhlo pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxselně shoduje se dnem počátku této lhůty (den následující po skončení mimořádného opatření), v našem případě by tedy prodloužené funkční období skončxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxje prodloužení i pro případy, kdy funkční období uplyne až po skončení mimořádného opatření, a to do jednoho měsíce ode dne následujícího po skončení. Pxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xe možnost právnických osob zorganizovat např. zasedání nejvyššího orgánu k volbě člena statutárního orgánu bude bezprostředně po skončení mimořádnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxé obchodní
korporace
platí poměrně přísné procedurální požadavky na svolání valných hromad, řešení
lex
COVID tak dovoluje odsunout valnou hromadu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx v tomto případě kratší, protože i v tomto případě je jeho počátek stanoven na den následující po dni skončeného mimořádného opatření. V našem příkladu bx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx konce prodlouženého funkčního období začínají běžet případné zákonné lhůty stanovené pro volbu nového člena voleného orgánu. Pro obchodní
korporacx
xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxěna na nejbližší členské schůzi (§ 713 z. o. k.).
V této souvislosti může být položena otázka, zda má prodloužení funkčního období
kogentní
charaktxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho funkčního období. Chápeme tuto otázku tak, že prodloužení funkčního období nastupuje automaticky na základě zákonné úpravy a právnickým osobám nexx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxvat skutečnost, že i v prodlouženém funkčním období funkce danému členovi voleného orgánu stále trvá. Pro jeho nahrazení novou osobou musí existovat lxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí člen musel pečlivě zvážit, zda neodstupuje v době, která je nevhodná z důvodu zvýšených nároků na všechny členy orgánů při překonávání důsledků mimořxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxním období odvolán.
U obchodních korporací vzniká ještě další otázka, na niž však speciální úprava
lex
COVID nereaguje - čím se v prodlouženém funkxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxovat několik variant:
-
Smlouva o výkonu funkce nebyla uzavřena, potom se podle § 59 odst. 1 z. o. k. použije přiměřeně příkazní smlouva podle § 2430 a xxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx výkon funkce zůstávají nedotčeny. Podle této úvahy by i nadále byla účinná dosavadní smlouva o výkonu funkce a nebylo by nutno činit žádná další opatřenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxtno sjednat její změnu, která minimálně prodlouží její účinnost i po celou dobu nového funkčního období a hlavně výslovně upraví odměňování člena orgáxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xejvyšším orgánem společnosti, narážíme proto opět na problém distančního jednání valné hromady, resp. možnosti předložit dodatek ke schválení pomoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xe přiklonili k tomu názoru, že společníci osobních obchodních společností, kteří jsou statutárními orgány, jsou statutárními orgány na základě zákoxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxx
xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxuvě bylo upraveno nějaké funkční období, k jeho prodloužení v režimu
lex
COVID by nedošlo. Po uplynutí doby omezující u těchto společníků výkon funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtárního orgánu, popř. přijmout jiné řešení.
Pokud bychom zastávali názor, že i společníci, kteří jsou statutárním orgánem osobních obchodních spxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xpolečníků, kteří jsou statutárními orgány, totožný jako u kapitálových společností a bude se řídit § 20.
K odst. 2
Účelem úpravy v prvním odstavci jx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxdných opatření nebo bezprostředně po jejich zrušení. Jak jsme již zmínili, právnické osoby toto opatření vlastním rozhodnutím vyloučit nemohou. Ustxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s pokračováním ve výkonu funkce. Podmínkou vyjádření nesouhlasu je pouze to, že nesouhlasný projev své vůle doručí právnické osobě před uplynutím funxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x okamžiku, kdy adresát nabude objektivní možnosti seznámit se s obsahem projevu vůle (NS 32 Odo 442/2003). Nejvyšší soud řeší tento okamžik pro zásilky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxna, nebo - je-li adresátu držitelem poštovní licence oznámeno, že zásilka je pro něj u držitele uložena - dnem, kdy si adresát může zásilku poprvé vyzvedxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxemné formě bude směřovat k právnické osobě zastoupené jejím statutárním orgánem. Budou-li využity technické prostředky komunikace na dálku, není vyxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxítko, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x9 Cdo 2863/2008). Připouštíme rovněž, i když toto pravidlo právní úprava neobsahuje, že nesouhlasný projev vůle by člen, jehož funkční období uplynulxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xyhnout se řešením přehnaně formalistickým.
Forma vyjádření nesouhlasné vůle není zákonem předepsána. I pokud bychom z požadavku doručení dovozoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxrétní právnické osoby (e-mailová pošta, zpráva SMS, vyjádření s využitím vnitřního elektronického informačního systému právnické osoby). Protože xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xrávnické osoby před uplynutím funkčního období člena orgánu, v opačném případě bude funkční období prodlouženo na základě zákonné automatiky. Opoždxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxí jejích vnitřních výkonných a dozorčích orgánů, a nevyvolávat ani pochybnosti o tom, zda jsou určité osoby skutečně i nadále členy těchto orgánů.
Oxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxn - společnost s ručením omezeným jednoho jednatele podle § 194 odst. 1 z. o. k., akciová společnost s dualistickým uspořádáním jednočlenné představenxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávní radu podle § 457 z. o. k. Podle našeho názoru je u společnosti s ručením omezeným v takovém případě orgánem oprávněným přijmout nesouhlasný projxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přecházejí tato oprávnění na společníky. Ustanovení § 183 z. o. k., které dovoluje kterémukoli společníkovi svolat valnou hromadu při absenci jednatxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti, i když byl doručen některému ze společníků. U akciové společnosti s dualistickým uspořádáním předpokládáme, že funkce neobsazeného představensxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxstva, umožňují-li to stanovy společnosti (§ 438 odst. 1 z. o. k.). U akciové společnosti s monistickým uspořádáním by při uplynutí funkčního období jedxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí orgán. Řešitelná by byla i situace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto případě lze očekávat, že nesouhlas s pokračováním ve výkonu funkce bude směřovat k jedinému akcionáři, který též učiní příslušná rozhodnutí. Ocxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx situaci vyřeší ve vzájemné dohodě distanční valnou hromadou, která zvolí nového člena jednočlenné správní rady, jenž bude současně i statutárním ředxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxno. Řešení ze strany právnické osoby jsme naznačili v komentáři k předchozímu odstavci - je nutno vycházet z toho, že funkce trvá i nadále a hledat právní xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxnu přichází v úvahu též odstoupení z funkce jako jednostranný projev vůle. U obchodních korporací však upozorňujeme na zákaz odstoupení v době, která jx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx
xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxhodním korporacím v případě uplynutí funkčního období členů jejich volených orgánů, považujeme celé období mimořádných opatření z povahy věci za dobxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxí. Podle judikatury Nejvyššího soudu je porušení zákazu odstoupit z funkce člena (voleného) orgánu obchodní
korporace
v době pro korporaci nevhodné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx Cdo 3367/2018).
Byl-li nesouhlasný projev vůle člena voleného orgánu doručen podle pravidel v § 20 odst.
lex
COVID, k prodloužení funkčního obdoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxx x xx3 z. o. k.), je však zřejmé, že se kolektivní orgány příslušné k ustanovení nových členů volených orgánů nemohou sejít ke svým běžným zasedáním. Východixxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxář k § 19). Použití prostředků komunikace na dálku podle § 19 má při volbě člena orgánu přece jen jisté omezení, protože nedovoluje bezprostřední diskuxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v zakladatelském právním jednání počet členů voleného orgánu nebo v akciových společnostech s dualistickou strukturou přenést působnost k volbě člexx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k volbě stanovena v zakladatelském právním jednání zvláštní pravidla např. omezující jejich funkční období nebo požadující dodatečné potvrzení jejxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx volených orgánů, považujeme za problematické a obtížně odůvodnitelné pouze okolnostmi trvání mimořádných opatření.
K odst. 3
Ustanovení § 20 odxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxů voleného orgánu je doplněn jeho vlastním rozhodnutím, nikoli rozhodnutím orgánu příslušného povolávat členy volených orgánů do funkce. Svou podstxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xůže narušit i rovnováhu v reprezentaci a prosazování zájmů jednotlivých skupin členů právnické osoby. I když ji speciální zákonné úpravy pro jednotlixx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxván určitý počet členů voleného orgánu, kooptovaní členové jsou oprávněni vykonávat funkci jen do doby, než se sejde orgán příslušný k volbě, a musí zde xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxloučit, pokud by byla přípustná na základě právní úpravy.
Východiskem právní úpravy kooptace u volených orgánů obchodních korporací jsou podmínkx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představenstva je podmíněna tím, že ji připouštějí stanovy a počet členů představenstva neklesl pod polovinu. Náhradní členové představenstva jsou xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxdstavenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva (§ 444 odst. 1 z. o. k.). Pro dozorčí radu obsahuje obdobnou úpravu § 454 odst. 1 zx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xx xx xx Pravidla platná pro akciovou společnost se použijí i pro společnost s ručením omezeným, tvoří-li její jednatelé podle společenské smlouvy kolektivnx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxx xx xx xx x xxo kontrolní komisi v § 725 z. o. k.
V uvedených formách obchodních korporací nenastupuje možnost kooptace ze zákona, ale vyžaduje se její výslovná pxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvání volených orgánů kapitálových obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlečenskou smlouvou nebo stanovami ruší, ke kooptaci mohou proto přistoupit volené orgány zmíněných obchodních korporací jen na základě vlastního uvxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxí rozhodnutí a vyžaduje souhlas všech dosavadních členů voleného orgánu. Kooptace za podmínek mimořádných protiepidemických opatření bude velmi prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxD. Kooptace poskytne dobré a efektivní východisko i v těch případech, kdy by za trvání mimořádných opatření došlo k zániku funkce členovi voleného orgáxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx) nebo člen orgánu zemře.
Společenská smlouva nebo stanovy jsou i pro speciální úpravu v
lex
COVID rozhodující pro určení poloviny počtu členů volexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů orgánu v okamžiku, kdy trvala mimořádná opatření, a některému z členů uplynulo funkční období. Mělo-li např. představenstvo 5 členů, ale u jednoxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxkční období za trvání mimořádných opatření kooptován člen náhradní se souhlasem 3 dosavadních členů, kteří představují polovinu z počtu členů předstxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx že výkon funkce končí kooptovanému členovi voleného orgánu dnem příštího zasedání jmenovacího orgánu. V souladu s judikaturou (NS 29 Cdo 3718/2009) fxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xčinnosti obchodního zákoníku, na jeho závěrech však není nutno nic měnit. Pro období mimořádných opatření lze dovodit, že by výkon funkce kooptovanéhx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxedků dálkové komunikace.
Mimořádnost kooptace se odráží i v počítání průběhu funkčního období. Pokud by byl kooptovaný člen voleného orgánu do své xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx kooptace se do něho nezapočítává.
Na rozdíl od distančních forem rozhodování nelze kooptaci uplatnit u statutárních orgánů osobních obchodních kxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxí splňují požadavky § 46 z. o. k., tedy u převažujícího počtu společností všichni společníci. I kdyby společenská smlouva tento rozsah zúžila jen na někxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxuvy.
K odst. 4
Zákonná definice v § 20 odst. 4 rozšiřuje vymezení členů volených orgánů uvedené v § 152 odst. 2 obč. zák. na všechny osoby včetně osob xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxmořádných opatření zaniklo, i za právnické osoby je možno kooptovat náhradní členy volených orgánů, popř. mohou být samy za člena orgánu kooptovány. Jxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu (§ 154 obč. zák.).
Judikatura
Porušení zákazu odstoupit z funkce člena (volenxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxinnosti k náhradě újmy vzniklé odstoupením v nevhodné době.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3367/2018 - z odůvodnění)
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxužstva dnem, kdy je adresátu držitelem poštovní licence předána, nebo - je-li adresátu držitelem poštovní licence oznámeno, že zásilka obsahující náxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxektivně.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 272/2011 - z odůvodnění)
Funkce kooptovaného člena představenstva naproti xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxšího.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3718/2009 - z odůvodnění)
K tomu, aby odstoupení bylo společnosti doručeno, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxá, např. osoba, která je za společnost oprávněna přijímat poštu. Předání oznámení o odstoupení z funkce předsedovi představenstva akciové společnosxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx zák. ve spojení s ustanovením § 13 odst. 1 věty druhé obch. zák.).
Lze tedy uzavřít, že předáním oznámení o odstoupení z funkce předsedovi představexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx)
Projev vůle dojde adresátovi, jakmile se dostane do sféry jeho dispozice, tzn. v okamžiku, kdy adresát nabude objektivní možnost seznámit se s obsxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxr, že od okamžiku dojití projevu vůle do sféry adresáta je právní úkon pro jednající subjekt závazný a nelze jej jednostranně odvolat. Není přitom nezbyxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx 2004, sp. zn. 32 Odo 442/2003 - z odůvodnění)
Související předpisy
krizový zákon, - zák. o ochraně veřejného zdraví, - obč. zák., - z. o. k.
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 24.4.2020.
Kapitálové obchodní společnosti a družstva jsou podle zákona o obchodních korporacích povinny do 6 měsíců od posxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xospodářský výsledek skončeného účetního období dočasně zobrazen na účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Je-li výsledkem zisk, měx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxých stanovami - § 586 z. o. k.), je rovněž možný příděl ze zisku do rezervního fondu, který se na základě společenské smlouvy nebo stanov tvoří ze zisku, poxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxobí k jejich úhradě. Zisk též může zůstat nerozdělen u
korporace
- je převeden na účet nerozděleného zisku minulých účetních období. Je-li hospodářskxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxh účetních období, popř. její promítnutí do investic společníků snížením základního kapitálu
korporace
.
Z hlediska daňového je účetní výsledek hxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xrávnické osoby. Daňové přiznání je potom
korporace
povinna podat (za předpokladu, že zdaňovací období činí nejméně 12 měsíců) do 3 měsíců po skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x účetnictví nebo je
korporace
pro účely daňového přiznání zastoupena daňovým poradcem.
Projednání řádné účetní závěrky je z obou výše uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx
xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxné účetní závěrky kapitálových obchodních korporací a družstev - lhůta činí v pravidelné činnosti těchto korporací 6 měsíců od posledního dne předcháxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxá schůze se sice může konat náhradními způsoby podle § 19
lex
COVID, ale tyto způsoby znesnadňují splnění některých zákonných povinností ve spojitosxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx svolání valné hromady alespoň 30 dnů před konáním valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí). Distanční formy jednání xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxvě tato limitace může být u projednávání účetní závěrky a návrhů na rozdělení a použití zisku pro společníky velmi důležitá a mohou ji pociťovat jako znaxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxedeny v pozvánce na valnou hromadu (NS 27 Cdo 3885/2017), a lze očekávat žádosti akcionářů na další objasnění těchto důvodů, kterým by ale na valné hromaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxodloužení je kromě konce mimořádných opatření důležité i to, zda se u dané
korporace
účetní období kryje s kalendářním rokem, nebo zda je hospodářským xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxtšiny kapitálových obchodních korporací a družstev účetní období a kalendářní rok, jsou povinny projednat řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní oxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa 2 měsíce po skončení opatření a došlo by k jejímu prodloužení do 30. července 2020. Nejzazší možnost skončení této lhůty je 31. prosinec 2020, což znamexxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x plném rozsahu využít až tehdy, pokud by mimořádná opatření trvala až do posledního čtvrtletí roku 2020, což se ale vzhledem k aktuálnímu vývoji z druhé pxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxší. Relativně nejmenší časový prostor mají ty
korporace
, jejichž hospodářský rok končí 31. ledna 2020 - musí řádnou účetní závěrku projednat do 31. čerxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx naopak nevyužijí
korporace
, jejichž hospodářský rok končí 30. června 2020 a později.
Prodloužená lhůta k projednání řádné účetní závěrky ovlivní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnání k dani z příjmu právnických osob za rok 2019. Zde se uplatní speciální opatření, která spočívají v tom, že daňoví poplatníci nemusí dodržet pro podáxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxu daně. Bude dostačující podat a daň uhradit nejpozději do 1. července 2020. K posunu termínu není třeba podávat žádost. Plošně se promíjejí pokuty za opxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tak dotkne jen menší části kapitálových obchodních korporací a družstev. Větší část z nich je buď povinna nechat ověřit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xodání daňového přiznání k dani z příjmu a ve lhůtě k úhradě daně k žádným změnám.
Jen pro úplnost připomínáme, že důležitou povinností, která je spojexx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxlné hromady o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku či úhradě ztráty ve Sbírce listin rejstříkového soudu. To je třeba učinit ve lhůtě 30 dnů od schvxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxozději do 31. července následujícího roku. Nejzazší termín pro zveřejnění je konec bezprostředně následujícího účetního období, tj. standardně je nxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí povinnosti zveřejnění může být sankcionováno pořádkovou pokutou podle § 104 zák. o veřejných rejstřících nebo výrazně vyššími sankcemi dle § 37 až 3xxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxálových obchodních korporacích. Za účinnosti obchodního zákoníku dovodila
judikatura
Nejvyššího soudu (NS 29 Cdo 4284/2007), že lhůta ke svolání xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxm a obvyklém chodu věcí) odsouhlasit výsledky onoho účetního období, ale též nejzazší lhůtou, ve které lze výsledky účetní závěrky sloužící pro jednánx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxvané rozhodovat o rozdělení zisku. V citovaném rozhodnutí dovozuje Nejvyšší soud závěr, že mimořádná valná hromada konaná v listopadu 2002, která rozxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx valná hromada za těchto podmínek o rozdělení zisku rozhodnout nemůže. Uvedenému závěru nasvědčuje i teleologický výklad § 178 odst. 2 obch. zák. Účelxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xákazem neoprávněného rozdělování zisku akcionářům. K zajištění tohoto účelu je nezbytné, aby splnění podmínek pro rozdělení zisku akcionářům, stanxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xakovou účetní závěrkou nemůže být účetní závěrka obsahující údaje o stavu majetku společnosti před deseti měsíci. Z citovaného rozhodnutí vyplynul pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx hromada xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxtu podílu na zisku by nebylo možno za těchto okolností provést. Nejvyšší soud vyjádřil toto stanovisko následující právní větou: „Jestliže valná hromxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxbí a na jejím základě rozhodla o rozdělení zisku, pak mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního obdxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxně č. 90/2012 Sb. Nejvyšší soud tento judikatorní závěr změnil a v rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 potvrdil, že se za účinností zákona o obchodních xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní
korporace
(§ 34 odst. 1 z. o. k.) a současně upravuje lhůtu pro projednání řádné účetní závěrky akciové sxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxat pro dosažení cíle sledovaného dřívější judikaturou - zabránit vyplacení podílů na zisku „na úkor“ věřitelů společnosti. Nelze též přehlížet, že v pxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxo rozdělení zisku poměrně snadno vyhnout tím, že společnost emituje akcie s pevnými podíly na zisku (viz § 276 odst. 3 a § 348 odst. 4 z. o. k.). Právo na pevxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxchozím účetním období vytvořen), přičemž § 348 odst. 4 z. o. k. dispozitivně upravuje pouze jeho splatnost. Akcionáři s akciemi s pevným podílem na zisxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxěrka zpracovaná za předchozí účetní období může sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období.
Z nového stanoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxtovaného rozhodnutí toliko dovolují změnit rozhodnutí o použití zisku, např. rozhodnout o tom, že se k rozdělení uvolňuje část zisku původně převedenx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xčetní závěrku a uzavřít tak uplynulý účetní rok to proto nic nemění. Nedodržení povinnosti zpracovat účetní závěrku, přezkoumat ji x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxch orgánů
korporace
se všemi sankčními následky, i když důvodová zpráva k
lex
COVID hovoří o možnosti výkladového zmírnění sankčních dopadů pro obdoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtiměsíční lhůtu, a poskytuje tak členům volených orgánů větší právní jistotu i prostor pro zvládnutí mimořádné situace.
Judikatura
Ze zdůvodnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx představenstvo (popř. jiná osoba svolávající valnou hromadu) navrhuje, aby valná hromada o dané záležitosti rozhodla, a proč se tak má stát navrhovanxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy o rozdělení zisku akciové společnosti až do konce následujícího účetního období. S účinností od 1. 1. 2014 může valná hromada akciové společnosti rozxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx akcionáře, a to za předpokladu, že rozdělení (části) zisku mezi členy volených orgánů (či jiné osoby odlišné od akcionářů) připouští stanovy společnoxxx xx xx xxxxx x xx xxxx xx xx xxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxní (části) zisku mezi akcionáře může být i ujednání obsažené ve stanovách upravující nakládání se ziskem společnosti.
(usnesení Nejvyššího soudu ze xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx odst. 3 obch. zák.) projednala účetní závěrku za ono účetní období a na jejím základě rozhodla o rozdělení zisku, pak mimořádná valná hromada konaná v téxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xrozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007)
Související předpisy
krizový zákon, - zák. o ochraně veřejného zdraví, - xxxx xxxxx x xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xx x x0 odst. 1 zachycuje první odstavec § 22 období, kdy již byla účinná mimořádná opatření, ale legislativní orgány státu na ně ještě nezareagovaly přijexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxní orgány právnických osob měly zahájit přípravu ke svolání a jednání orgánů příslušných povolat nové členy volených orgánů, aby byla zachována
kontixxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xro volbu nového člena orgánu (§ 198 odst. 1, § 443, § 713 z. o. k.), to vše ovšem v situaci mimořádného opatření, které nedovolovalo zasedání valné hromadyx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxávnická osoba svolala distanční jednání příslušného orgánu, který povolal nového člena voleného orgánu,
kontinuita
činnosti voleného orgánu nebyxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xpravené v zakladatelském právním jednání - např. do představenstva akciové společnosti nastoupili předem zvolení náhradníci (§ 444 odst. 2 z. o. k.);
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlastním rozhodnutím;
-
nestalo se nic z výše uvedeného, volený orgán zůstal v neúplném stavu.
Lex
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx
Uplynutím funkčního období funkce člena voleného orgánu zanikla, zvláštní úprava v
lex
COVID proto v této situaci musela zaniklý stav obnovit. Přx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxé místo ve voleném orgánu doplněno ať již řádným povoláním nového člena nebo některým z náhradních řešení, činnost voleného orgánu nebyla narušena nedxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počet členů voleného orgánu neúplný. Konstruují obnovení zaniklé funkce původního člena orgánu, které je ale vázáno na jeho souhlasný projev vůle. K oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxiňuje, formulace o vyslovení souhlasu nasvědčuje tomu, že k obnovení funkce je zapotřebí, aby se setkaly dva souhlasné projevy vůle - návrh právnické oxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xkamžiku uplynutí funkčního období má totiž právnická osoba více možností, jak počet členů svého voleného orgánu doplnit a návrh na pokračování ve výkoxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa zvolila. Návrh na obnovení funkce je v této situaci závazný projev vůle právnické osoby, který mu dává potřebnou právní jistotu.
Obnovení funkce mxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxanovení § 22 odst. 1 nestanoví pro postup obnovení funkce žádná lhůtová pravidla. Mimořádnost situace odůvodňuje zřejmě požadavek reagovat bez zbytxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x některému z náhradních řešení či bude původnímu členu orgánu navržena obnova jeho funkce, náleží statutárnímu orgánu právnické osoby (u kapitálovýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxx. 1 z. o. k.) a požadavek včasného rozhodnutí vyplývá ze standardu péče řádného hospodáře. Posouzení okamžiku doručení
akceptace
bude obdobné jako v pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxčního období člena voleného orgánu nebude následovat žádná reakce ze strany příslušného vnitřního orgánu právnické osoby a člen orgánu bude ve výkonu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x2 odst. 1, můžeme dospět k závěru, že zmíněné ustanovení je založeno na výslovném projevu vůle člena voleného orgánu, jemuž uplynulo funkční období, zexxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Faktické pokračování ve výkonu funkce bez výslovného souhlasu by potom stálo mimo právní úpravu a znamenalo, že funkci vykonává neoprávněnx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xterou sice neprojevily výslovně, ale kterou patrně mají, jestliže se výkonu funkce nebrání. V zájmu právní jistoty a prevence budoucích pochybností pxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xrávnické osoby i dotčeného člena voleného orgánu, kterému zanikla funkce uplynutím funkčního období, může být kvalifikována jako porušení péče řádnxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xoba, v níž byl přijímán
lex
COVID, je naprosto jedinečná a náš návrh rozšířeného výkladu vyjadřuje snahu nekomplikovat dále situaci, v níž se právnickx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxího období, nemají předepsanou žádnou formu. Zákonná úprava volí termín „doručení souhlasu“, z něhož by se dalo usuzovat na písemné vyjádření vůle, avxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xálku, např. Skype, komunikace na sociálních sítích, komunikace v interním informačním systému právnické osoby apod. Podstatné je, aby způsob komunixxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xx xedochází k obnovení funkce na celou dobu dalšího funkčního období, nýbrž pouze na omezenou dobu, po niž trvají mimořádná opatření, a následující tři měxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xasu pro řádné povolání nového člena voleného orgánu, kterému potom bude běžet již řádné funkční období, ale současně umožnit, aby volený orgán průběžnx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxgánu kapitálové obchodní
korporace
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxstavenstvo podle § 439 odst. 1 z. o. k. nebo jednočlennou dozorčí radu podle § 448 odst. 1 z. o. k., akciová společnost s monistickým uspořádáním jednočlxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x v případných právních jednáních souvisejících s obnovou funkce. Praktické východisko spatřujeme v tom, že jediný člen statutárního orgánu vědomý si xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xlen orgánu nechce svou funkci vykonávat a nemá zájem o její obnovu. Potom nevidíme jiné řešení než aktivizovat orgán oprávněný povolat do funkce nového xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xterý vykonává působnost nejvyššího orgánu (§ 12 odst. 1 z. o. k.). U vícečlenné společnosti rozhodne valná hromada, samozřejmě v distančním režimu. U sxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xx xx k. U akciové společnosti s dualistickým uspořádáním může být nové jednočlenné představenstvo zvoleno dozorčí radou, dovolují-li to stanovy - § 438 oxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x její jediný člen byl současně i statutárním ředitelem, musí vzniklou situaci vyřešit akcionáři, protože společnost nemá personálně obsazeny žádné vxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxí otevírá otázka smlouvy o výkonu funkce. Navazujeme na komentář k § 20 odst. 1 a pro obnovení funkce se přikláníme k názoru, že se funkce obnovuje včetně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdobí.
U uplynutí funkčního období statutárních orgánů osobních obchodních korporací též odkazujeme na závěry vyslovené v komentáři k § 20 odst. 1.
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xdehrávat za různých právních podmínek. Funkcí přechodných ustanovení je zjednat právní jistotu o tom, jakým způsobem má být rozhodnuto, a vyloučit tax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
ximo zasedání orgánu), avšak dříve než došlo k přijetí rozhodnutí, byla tato mimořádná opatření odvolána. Zákonné řešení respektuje skutečnost, že prxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxnosti změnily.
Přechodné ustanovení není nutné, pokud celý rozhodovací proces začne i skončí v rámci trvání mimořádných opatření.
Přechodné uxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ještě nebyl ukončen. Odpověď na otázku, zda nepostupovat analogicky § 22 odst. 2 a ukončit rozhodovací proces za původních podmínek, musí být zápornáx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx musí respektovat. V reakci na tuto povinnost je potom na příslušných orgánech právnických osob, zda již zahájené procesy ukončí a zvolí nově takový posxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxržely. Byla-li např. před přijetím mimořádných opatření svolána valná hromada akciové společnosti, dovoluje ji zákon o obchodních korporacích odvxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxvodně stanoveným termínem, jinak mají akcionáři, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, právo na náhradu účelně vynaložených nxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady stanoví, tj. pozvánka s novým termínem musí být uveřejněna opět nejméně 30 dnů před termínem odložené valné hromady (§ 411 a § 406 odst. 1 z. o. k.xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxvnických osob na informace o předmětu rozhodování a na časový prostor pro přípravu vlastní účasti na rozhodování.
Související předpisy
krizový xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxslativně vyjádřeno, upravuje na přechodnou dobu (od účinnosti tohoto zákona do 30. 6. 2020) čtyři dílčí procesní úkony v rámci výkonu rozhodnutí prodexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx právní úpravy výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí je v § 323 a násl. o. s. ř. K úplnosti nutné dále uvést zejména vyhlášku č. 418/2001 Sb., o postupexx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze dne 21. 8. 1996, kterou se vydává Řád pro soudní vykonavatele. Návrh na nařízení výkonu z rozhodnutí může směrovat buď na konkrétní věc, kterou oprávnxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx nakládal. Usnesení povinnému doručuje vykonavatel až při provádění soupisu. Důvodem je, aby se povinný o úmyslu soupisu nedozvěděl a nemohl jej zmařixx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxem movitých věcí. Uvedená doba se ovšem nijak nedotýká tzv. generálního inhibitoria (zákaz nakládání s celým majetkem povinného), jehož účinky ve výkxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx nemá žádné právní účinky ve vztahu k tzv. speciálnímu inhibitoriu (pokud je výkon rozhodnutí nařízen na výslovně určenou věc, která má být prodána podlx x xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxcím (exekučním) řízením je nutné striktně výkladově rozlišovat mezi dvěma pojmy, vedením a provedením. Uvedenou terminologii zohledňuje i komentovxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxhodnutí. K nejvýznamnější úkonům provádění výkonu rozhodnutí patří zejména součinnostní dotazy na třetí osoby a vydávání usnesení o nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x udělení příklepu podle § 329 a násl. o. s. ř. Je současně nepodstatné, kdy byl dražební rok oznámen, protože zkoumání pozitivních i negativních podmínxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx vyjádřené, nelze než vykládat tím způsobem, že striktně dopadá pouze na provedení dražby movitých věcí toliko v ochranné době.
Oznámil-li soud draxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xásledující po skončení ochranné doby, tzn. na den 1. 7. 2020. Soud ke dni konání dražby musí vždy zkoumat podmínky řízení, resp. podmínky k provedení draxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Per analogiam
jsou negativními podmínkami např. podání vylučovací žaloby (§ 328b odst. 6 o. s. ř.) nebo zánik (úmrtí) povinného.
V ochranné době mxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xx xxx x xxxxxxní dražebního roku vyhláškou (§ 328b o. s. ř.) za předpokladu, že datum a čas dražby je uveden nejdříve na den následující po uplynutí ochranné doby.
Pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxovaného ustanovení se na provedení výkonu rozhodnutí movitých věcí nepoužijí.
Ex lege
nejsou dotčeny procesní úkony bezprostředně navazující po udxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx
xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxzitivním dopadem do sféry povinného. V naprosté většině případů jsou totiž movité věci určené k dražbě již mimo faktickou držbu povinného (došlo k jejixx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Nelze si nevšimnout, že komentované ustanovení je retroaktivní. Protože však bude působit pouze po omezenou a relativně krátkou dobu, lze očekávatx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpisuje situace, na které se omezení provedení soupisu nevztahuje. Zákon patrně vychází z toho, že v období nouzového stavu i v období po něm bezprostředxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxh. U řady takových osob může současně dojít ke zhoršení aktuální ekonomické situace, tak i psychického stavu. Zákonodárce se zjevně domníval, že omezexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh. Požadovaným záměrem omezení provedení soupisu je zřejmě zmírnění tlaku současné krizové situace ve prospěch sociálně nejslabší vrstvy obyvatelsxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Na druhou stranu by neměla být upozaďována možnost volné úvahy soudu ve věci provedení soupisu se zákonným limitem nezbytnosti pro vedení řízení. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Jedním z hlavních atributů při úvaze soudu o nezbytnosti provedení soupisu by mělo být posouzení ekonomické závislosti oprávněného ve vztahu k vymáhxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe razantní zásah, jehož negativním důsledkem bude značné snížení vymahatelnosti. Právní nároky zejména drobných oprávněných mohou být výrazným způxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxickou likvidaci. Využití možnosti individualizovaného posouzení soudem by nemělo být okrajové, natož opomíjené.
Zajištění movitých věcí
Budexxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxení. Soud může po ochrannou dobu sepsané věci zajistit jenom v případě hodném zvláštního zřetele.
Úvodem je nutné podotknout, že se jedná o podmínku xxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxvým, sociálním, osobním a dalším poměrům všech účastníků řízení; je třeba přitom vzít na zřetel nejen poměry toho, na koho úkon dopadá, ale je nutno také xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxonu, kterým je zajištění sepsaných movitých věcí, musí být posuzováno hned několik rozhodných faktorů: vliv a dopady nouzového stavu a mimořádných opxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povinného při úkonu samém, výše částečné úhrady a obsah dalšího postupu řešení vymáhané povinnosti atd. Rozhodující může být obava z poškození nebo ztxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxmných úkonu soupisu na místě samém nabude důvodného podezření, že po ukončení soupisu budou mít úmysl sepsanou věc poškodit, zničit nebo jinak uschovax xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxpsaných movitých věcí bude vždy výrazem vlastního uvážení soudního vykonatele, plně odvislého na jednotlivých rysech konkrétního případu a okolnosxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxi podle § 345 a násl. o. s. ř. Rozhodnutí soudu ukládá povinnému, aby vydal nebo dodal oprávněnému věc se vším, co k ní patří. Z uvedeného plyne, že k předměxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxny majetkové poměry povinného. Platná právní úprava jiný způsob, než odebrání věci uvedené v návrhu povinnému, nezná. Aplikace jiného postupu než odexxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxtně uvádí, že omezení přijatá tímto zákonem nedopadají na provedení jiného soupisu. V praxi se tento institut uplatňuje při provádění soupisu movitýcx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxlu provádět bez omezení. Zajištění takto sepsaných movitých věcí podléhá zákonnému omezení podle věty třetí tohoto ustanovení. Prostřednictvím jinxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xrát v potaz riziko jejich uschování. Povinný díky lehké manipulaci s nimi je může kdykoliv uschovat, a tím se vyhnout nepříznivým důsledkům výkonu rozhxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xěty první neuplatní (do 30. 6. 2020 soud neprovede výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí).
Možností první je zákonem upravené písemné oznámení pxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxt intencím procesního podání tak, jak jsou uvedeny v § 41 až 43 o. s. ř., mělo by být datováno a podepsáno. Z hlediska obsahu nemusí být oznámení odůvodněnox xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí může soud pokračovat ve výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, tzn. nařídit dražební jednání a udělit příklep i v ochranné době.
Znaky jednání
xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxona nelze dražbu v ochranné době provést s poučením, že zákaz může povinný odvrátit písemným oznámením soudu. Odůvodněním uvedeného postupu je skutečxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy takto přijatých zákonů zasahujících do jejich práv a povinností. Může paradoxně nastat situace, že povinný dražbu movitých věcí považuje za jediný pxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxí omezení, která mohou jít paradoxně k jeho tíži. V obdobných případech je informační a poučovací činnost soudu vhodná. Písemné oznámení povinného ovšxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxostních pohledávek. Omezení zákona jsou prolomena v případě vymáhání pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublíženxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxt domnělou nespravedlnost. Tím, že zákaz provedení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí není absolutní, je si zákonodárce bezpochyby vědom dispxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 26 odst. 2 - přechodná ustanovení
Související předpisy:
§ 41 až 43, § 232 a násl., § 327a, § 328, § 328b a násxxx x xxx x xxxxxx x xxxx x xxxx x xxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Literatura:
JIRSA, J. Občanský soudní řád, 4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxký komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7478-988-5.
WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní
exekuce
. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-8xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx85-6.
Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí
JUDr. Ing
Martin
Štika
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2020.
Obecně
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxutí prodejem nemovité věcí proveden. Uvedený zákaz ovšem není uveden absolutně a v odstavci 2 je odkazováno na zákonné výjimky, při jejichž naplnění výxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxislativní nouze. Ustanovení byla z velké části přijata v důsledku poslanecké iniciativy doslova na poslední chvílí před samotným projednáním zákonax x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxd takové normy, zejména z hlediska úmyslu zákonodárce, ztěžuje.
Těžištěm právní úpravy prodeje nemovitých věcí je § 335 a násl. o. s. ř. Výkon rozhoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxo 559/2014). První fází je vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, následuje určení ceny, kdy soud ustanoví znalce a uloží mu, aby ocenil nemovitxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxna vydáním a rozesláním či vyvěšením dražební vyhlášky. Dražební rok je zakončen usnesením o příklepu
in eventum
usnesením o předražku. Závěrečnou fxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxci, ve které má povinný místo trvalého pobytu. Uvedená doba se ovšem nijak nedotýká účinků tzv. speciálního inhibitoria [§ 335b odst. 1 písm. a) o. s. ř.]x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxat mezi dvěma pojmy, vedením a provedením. Uvedenou terminologii zohledňuje i komentované ustanovení.
Vedení výkonu rozhodnutí je charakterizoxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxtří zejména součinnostní dotazy na třetí osoby a vydávání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí.
Provedení výkonu rozhoxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxých věcí je jím toliko zpeněžení sepsaných nemovitých věcí v dražbě a udělení příklepu, resp. předražku podle § 336h a násl. o. s. ř. Je současně nepodstxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Dražba nemovitých věcí a udělení příklepu, resp. předražku
Přijaté omezení tak, jak je legislativně vyjádřené, nelze než vykládat tím způsobemx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxvedení výkonu rozhodnutí dražbou nemovité věci (ve které má povinný místo trvalého pobytu) ještě před účinností tohoto zákona s tím, že datum a čas dražxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxn. na den 1. 7. 2020. Soud ke dni konání dražby musí vždy zkoumat podmínky řízení, resp. podmínky k provedení dražby. V tomto případě je tzv. negativní podxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxkami např. podání vylučovací žaloby (§ 336i odst.1 o. s. ř.) nebo zánik (úmrtí) povinného.
V ochranné době může soud ve vztahu k dílčím činnostem přexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x36 a násl. o. s. ř.) a vydání dražební vyhlášky (§ 336b a násl. o. s. ř.) za předpokladu, že soud datum a čas dražebního jednání v dražební vyhlášce uvede nejxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxnky komentovaného ustanovení se na provedení výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci (ve které má povinný místo trvalého pobytu) nepoužijí.
Ex lege
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx6q o. s. ř.) a výplata přiznaných pohledávek (§ 337g o. s. ř.).
Je evidentní, že komentované ustanovení je retroaktivní. Protože však bude působit poxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx x xxxxx xx s. ř.
Z ustanovení není zřejmé, zda dopadá i na řízení o rozdělení nemovitosti jejím zpeněžením podle § 348 a násl. o. s. ř. Extenzivní výklad se jeví jaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxývá, že cílem omezení je ochrana, která dopadá na bydlení povinných, vzorově vychází z ustanovení § 336i odst. 2 o. s. ř. Je-li v textu usnesení užito legxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xěkterých zákonů. Místo trvalého pobytu lze jednoduše zjistit dálkovým náhledem do registru obyvatel.
Nelze přijmout úvahu, že nemovitost, kterox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxa, 2019). Obdobná úvaha by mohla být návodná pro řadu osob mít místo trvalého pobytu na adrese ohlašovny ve snaze vyhnout se nepříznivým následkům
exekuxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx V první řadě zcela absentuje hlubší provázanost s komplexní právní úpravou výkonu rozhodnutí (
exekuce
) prodeje nemovité věci. Zákon zcela mlčí o rozhxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xrvalému pobytu ve výkonu rozhodnutí postižené nemovitosti se přihlásil toliko ve snaze ochránit ji tímto způsobem před prodejem v dražbě, materiální xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxny podle § x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xímto zákonem na popisovanou situaci nedopadala. Definitivní vyřešení této otázky tak zjevně přinese až budoucí soudní praxe. V neposlední řadě předlxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za doby trvání společného jmění, ve které sice povinný místo trvalého pobytu nemá, ale manžel ano.
K odst. 2
Ustanovení je legislativním odkazem k § xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxe písemné oznámení povinného soudu, ve kterém bude obsahově uvedeno, že soud má ve výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí pokračovat. Okamžikem dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. předražek i v ochranné době (k tomu podrobně komentář k § 23 odst. 2).
Ve druhém případě zákonodárce zohledňuje zájem na nepřetržitém vymáhání vybrxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxému ublížením na zdraví nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy (k tomu podrobně komentář k § 23 odst. 2).
Judikatura:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxcí předpisy:
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xád, 4. část: Soudcovský komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019, ISBN 978-80-7598-375-6.
LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx praxi. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN 978-80-7400-701-9
WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní
exekuce
. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-427-xx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí)
JUDr. Ing
Martin
Štika
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2020.
K odst. 1
Komxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxudního řádu. Protože zákonný postup a prameny práva řízení o výkonu rozhodnutí jiný postup nepředpokládají, je předložené ustanovení v zásadě nadbytxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu normou je úprava občanského soudního řádu, normou speciální je exekuční řád. Konstrukce komentovaného ustanovení koresponduje s výše uvedeným vztxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx svém procesním postupu ustanovení občanského soudního řádu. Protože zákonný postup a prameny práva exekučního řízení jiný postup nepředpokládají, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xbecné úpravy podle § 323 a násl. o. s. ř., a speciálního ustanovení § 66 ex. řádu. K ucelenosti je nutné uvést vyhl. č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Řád pro soudní vykonavatele.
Jakkoliv nejsou mezi řízením o výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a exekucí prodejem movitých věcí významnějšx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxora se jedná o každodenní činnost.
Stejně jako v případě provedení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí nedopadá omezení podle § 23 na účinky txxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxčasně nedopadá ani na účinky tzv. speciálního inhibiotira (47 odst. 6 ex. řádu), dopadající na majetek postižený exekučním příkazem. Povinný jej nesmx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxlogickou a faktickou odlišností mezi vedením
exekuce
a provedením
exekuce
je nepochybné, že "provedením“ se má v celém exekučním právu na mysli takoxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Za nevratné je tedy potřeba považovat i provedení dražby a udělení příklepu. Je současně nepodstatné, kdy byl dražební rok oznámen, protože zkoumánx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxjít k závěru, že i přes zákonné omezení v § 23 odst. 1 tohoto zákona, exekutor bez dalšího může podle § 35 odst. 3 ex. řádu zjišťovat majetek povinného proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxž vykládat tím způsobem, že striktně dopadá pouze na provedení dražby movitých věcí toliko v ochranné době.
Oznámil-li exekutor dražební rok dražexxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xkončení ochranné doby, tzn. na den 1. 7. 2020. Exekutor ke dni konání dražby musí vždy zkoumat podmínky řízení, resp. podmínky k provedení dražby. V tomtx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxr analogiam
jsou negativními podmínkami např. podání vylučovací žaloby (§ 328b odst. 6 o. s. ř.) nebo zánik (úmrtí) povinného.
V ochranné době může xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xx xxx x xxxxxení dražebního roku vyhláškou (§ 328b o. s. ř.) za předpokladu, že datum a čas dražby je uveden nejdříve na den následující po uplynutí ochranné doby.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtovaného ustanovení se na provedení
exekuce
prodejem movitých věcí nepoužijí.
Ex lege
nejsou dotčeny procesní úkony bezprostředně navazující po uxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx
xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xozitivním dopadem do sféry povinného. V naprosté většině případů jsou totiž movité věci určené k dražbě již mimo faktickou držbu povinného (došlo k jejxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Nelze si nevšimnout, že komentované ustanovení je retroaktivní. Protože však bude působit pouze po omezenou a relativně krátkou dobu, lze očekávaxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxě co nejvíce omezit tzv. mobiliární
exekuce
, což je
terminus xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxupis movitých věcí na místě samém lze provést tehdy, pokud je to pro vedení řízení nezbytné a věci sepsané soudem mohou být zajištěny v případech hodných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xejefektivnějším instrumentům k vymožení nároku oprávněného. Řada povinných nemá náležitý respekt ke svým povinnostem splnit svůj dluh a svoji situaxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxní faktického pobytu povinného, kontaktování povinného (písemně, telefonicky, elektronickým způsobem) za účelem vykonávání exekuční činnosti. Nx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxho kontaktu exekutora a povinného. Povinný i v ochranné době může v úředních hodinách v sídle exekutorského úřadu započít s řešením své
exekuce
nebo osxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (resp. vykonavatel) učinit osobní návštěvu povinného za účelem uhrazení
exekuce
, ovšem s výrazným omezením, které mu zákon ukládá. Osobní návštěva sx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xříslušných exekučních příkazů. Povinný má při takové návštěvě možnost úhrady vymáhané částky k rukám vykonavatele,
in eventum
může dohodnout jiný axxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxnného, že soupis nelze provést. V opačném případě je nutné přesvědčivé zdůvodnění vykonavatele o existenci důvodů nezbytných pro vedení řízení; důvoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xpůsobům provedení
exekuce
hodnotit jako obsahově nejrozsáhlejší. Jejím právním základem je obecná úprava v § 335 až 338 o. s. ř., a dále speciální ustaxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, nedopadá omezení podle § xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx majetkem včetně nemovitostí. Současně nedopadá ani na účinky tzv. speciálního inhibiotira (47 odst. 6 ex. řádu), dopadající na majetek postižený vydxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxost, je neplatné.
Zákonodárce omezuje po ochrannou dobu toliko provedení
exekuce
prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobyxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x x xx xxxxx xxx K nejvýznamnějším úkonům vedení
exekuce
patří zejména součinnostní dotazy na třetí osoby a vydávání exekučního příkazu. I v ochranné době může exekuxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxislativně vyjádřené, nelze než vykládat tím způsobem, že striktně dopadá pouze na provedení dražby nemovité věci (ve které má povinný místo trvalého pxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxí tohoto zákona s tím, že datum a čas dražebního jednání uvedený v dražební vyhlášce spadá do tzv. ochranné doby, bude muset dražbu odročit nejdříve na dex xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxení dražby. V tomto případě je tzv. negativní podmínkou zákonné omezení vyplývající z komentovaného ustanovení, které zmírňuje dopady epidemie koroxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxné době může exekutor ve vztahu k dílčím činnostem předcházejícím provedení dražby nemovité věci (ve které má povinný místo trvalého pobytu) bez dalšíxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x čas dražebního jednání v dražební vyhlášce uvede nejdříve na den následující po uplynutí ochranné doby.
Přechodné ustanovení komentovaného zákoxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxní výkonu rozhodnutí prodejem nemovité xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tzv. předražek (§ 336ja o. s. ř.), rozvrh rozdělované podstaty (§ 336q o. s. ř.) a výplata přiznaných pohledávek (§ 337g o. s. ř.).
Je evidentní, že komxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxvně právním přezkumu.
Související ustanovení:
§ 23 - výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, § 24 - výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxx x xxxx x xxx xx xxx xx xx xxx x x xx x xxxxxx x xx xxxxx xx x xxx x xx, § 66 ex. řádu, - vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, - vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7478-988-5.
SYRUČEK, V., SAxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxuce
. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-427-0.
ZAHRADNÍKOVÁ, R. a kol. Praktikum civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx2020.
K odst. 1
Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu provedená zákonem č. 191/2020 Sb., je výsledkem zkráceného legislativního proxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ximořádná zmírňující opatření reagující na nejurgentnější obtíže, jimiž jsou lidé v současné době s rozšířením onemocnění COVID-19 zasaženi. Zákon vxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxitých a nemovitých věcí a exekuční řízení prodejem movitých a nemovitých věcí.
Omezení při výkonu rozhodnutí (exekuci) prodejem movitých věcí
Výxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 23 odst. 2 komentovaného zákona (písemné oznámení povinného, že ve výkonu rozhodnutí nebo exekuci má být pokračováno;
taxativní
výčet nepřednostnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxě samém se provede pouze tehdy, pokud je to pro vedení řízení nezbytné. Sepsané věci soud nebo exekutor zajistí jenom v případě hodného zvláštního zřetexxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu;
exekuce
prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxováno;
taxativní
výčet nepřednostních pohledávek). Pokud byl udělen příklep přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, § 23 se nepoužije (§ 26 odstx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx přechodného ustanovení je vybudována na tradiční zásadě procesního práva, kterou je zásada nepravé zpětné účinnosti nové úpravy. Zákon se aplikuje i xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxny od účinnosti tohoto zákona do 30. 6. 2020. Poté bez dalšího
ex lege
zaniknou.
Ustanovení o tom, že právní účinky úkonů, které v řízení nastaly předx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitých věcí vykládat tak, že nařídil-li soud (exekutor) dražbu ještě před účinností tohoto zákona s tím, že datum a čas dražebního jednání uvedený x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx na den 1. 7. 2020. Soud (exekutor) ke dni konání dražby musí vždy zkoumat podmínky řízení, resp. podmínky k provedení dražby. V tomto případě je tzv. negaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxam
jsou negativními podmínkami např. podání vylučovací žaloby (§ 328b odst. 6 o. s. ř.) nebo zánik (úmrtí) povinného. Jakýkoliv jiný výklad by byl v rozxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxch sporech (zejména odvolání proti usnesení o příklepu podle § 336k o. s. ř., resp. předražku § 336ja odst. 7 o. s. ř.), proto definitivní vyřešení této otxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxo přechodného ustanovení se bez omezení v ochranné době nepoužijí § 23 a § 24, byl-li v řízeních o výkonu rozhodnutí a v exekučních řízeních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xliv, protože vlastnické právo již pozbyl. Navazující kroky soudu (exekutora) po udělení příklepu směřují toliko k realizaci důsledků přechodu vlastxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxjimky stanovené § 23 a § 24 komentovaného zákona.
Související ustanovení:
§ 23 - výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, § 24 - výkon rozhodnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx80-7598-375-6.
LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7478-988-5x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx ŠTIKA, M. Soudní
exekuce
. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-427-0.
ZAHRADNÍKOVÁ, R. a kol. Praktikum civilního procesu. Plzeň: Vydaxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky z účtu u peněžního ústavu
Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
JUDrx xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxsti tohoto zákona do 31. 12. 2020 se zákazy podle § 304 odst. 1 a 3 xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxximu. Jedná se tak o opatření dočasné povahy, jehož časové rozpětí ochranné doby nejenom dalece přesahuje dobu nouzového stavu, ale je také výrazně odlixxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxvinných, které se mohlo zhoršit zejména v souvislosti se současným nouzovým stavem a přijatými mimořádnými opatřeními, kdy řada povinných mohla ztraxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx "z úspor“. Je tedy potřeba, aby povinní měli přístup k vyšší částce z peněžních prostředků, které jsou na jejich účtech postiženy výkonem rozhodnutí. V xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxekvátní.
Arrestatorium
a inhibitorium
Zákazy podle § 304 odst. 1 a 3 o. s. ř. se rozumí především tzv. inhibiotorium, podle kterého povinný se zaxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxzumí zákaz peněžního ústavu nakládat se zablokovanými prostředky (lze toliko přijímat peněžní prostředky na peněžní účet). K úplnosti výkladu je nutxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxava upravuje několik možností, kterými lze výše uvedené zákazy prolomit. Podle § 304a odst. 1 a 3 o. s. ř. zákazy neplatí, pokud jsou peněžní prostředkx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxedené zákazy upravuje § 304b o. s. ř. jde o nepostižitelnou část pohledávky z účtu (životní minimum).
Právní úprava valorizace částek životního minxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx x x xxx xxxxx x x x xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Citovaný zákon upravuje i podmínky valorizačního mechanismu částek životního a existexxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx může vláda částku životního minima zvýšit nařízením v pravidelném termínu od 1. 1.,
in eventum
podle § 9 odst. 2 stejného zákona může vláda nařízením čxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxma, činí částka životního minima jednotlivce měsíčně 3 860 Kč s účinností od 1. 4. 2020. Dvojnásobek životního minima jednotlivce činí podle platné práxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xeho žádost nejvýše jednou ze zablokovaného účtu peněžní prostředky do výše čtyřnásobku životního minima jednotlivce podle zákona č. 110/2006 Sb., o žxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxe čtyřnásobku životního minima jednotlivce pouze z jednoho z těchto účtů.
K odst. 2
Ustanovení zakládá rozhodný okamžik pro posouzení výše životnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxekučního příkazu) peněžnímu ústavu.
Pokud bylo usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuční příkaz) peněžnímu ústavu doručeno nejdříve 1. 4. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 860 Kč s účinností od 1. 4. 2020. Dvojnásobek životního minima jednotlivce činí podle platné právní úpravy 7 720 Kč, čtyřnásobek činí 15 440 Kč.
Byloxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxního minima jednotlivce nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, podle něhož činí částka životního mixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx
x xxxxx x
xomentované ustanovení nelze než vnímat jako tzv. časově omezenou derogaci § 304b o. s. ř. do doby 31. 12. 2020, tzn. i ve vztahu k § 304b odst. 4 o. s. ř. (účxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxodejem movitých věcí, § 24 - výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí
Související předpisy:
§ 304 odst. 1 a 3, § 304b o. s. ř., - zákon č. 110/200x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Literatura:
JIRSA, J. Občanský soudní řád, 4. část: Soudcovský komentář. Pxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xluwer, 2016, ISBN 978-80-7478-988-5.
WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní
exekuce
. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-427-0.
ZAHRADNÍKxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxá ustanovení
JUDr. Ing
Martin
Štika
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2020.
Účinnost novely
Novela občanského soudního řádu provedxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx 2020.
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxvně vyjádřeno, nepůsobí srozumitelně. Jednoznačné a přesvědčivé závěry k jeho aplikaci se nepodávají ani z předkládací zprávy. Při snaze o jeho výklax xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxoucnost ukáže, jakým směrem se vyvine ustálená rozhodovací praxe soudů stran výkladu přechodných ustanovení. Predikce rizika poddlužnických žalob xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i na řízení zahájená před jeho účinností s výjimkami uvedenými v textu tohoto komentovaného ustanovení. Lze mít důvodně za to, že pokud již povinný před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxn žádný další nárok na výplatu, protože mu již bylo nejvýše jednou vyplaceno (§ 304b odst. 2 o. s. ř). Uvedený výklad se zdá být souladný se závěrem v důvodxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxbku určena před účinností zákona, zůstanou právní účinky tohoto úkonu zachovány.
K odst. 2
Z důvodové zprávy se podává, že pokud bylo usnesení o nařxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa určena, určuje se výše životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu účinného ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Je-li spxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxjící výklad. Pokud povinný do účinnosti tohoto zákona žádost o výplatu neučinil a učiní tak až po účinnosti tohoto zákona, bude jeho výše určena podle § 2x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx by žádost učinil ještě před účinností tohoto zákona (dvojnásobek životního minima), nemá následně již žádný další nárok na rozdíl mezí tím, co by mu nálxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
Související xxxxxxxxx
x xxxx xxxxx x x xx x xxx xx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 4. část: Soudcovský komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019, ISBN 978-80-7598-375-6.
LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx-80-7552-427-0.
ZAHRADNÍKOVÁ, R. a kol. Praktikum civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020, ISBN 978-80-7380xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2020.
Přehled výkladu:
1. Důvody přijetí zvláštních ustanovení o prodlení
2. Aplikační předpoklady komenxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
5. Čeho se komentované ustanovení nedotýká?
6. Maximální trvání účinků komentovaného ustanovení
7.
Kogentní
povaha ustanovení
I. Důvodx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxidemii“ blíže viz komentář k § 1 odst. 2 komentovaného zákona) také některé důsledky prodlení dlužníka.
Odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 4783 k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xx xxxx xxxxořádná situace, která v České republice nastala v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, má významné dopady na existující smluvní závazkové vztahyx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxávající právní úprava prodlení obsažená v občanském zákoníku obecně umožňuje dlužníka postihnout za porušení povinnosti, které nastalo vlivem vyššx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xopad na značnou část osob, se uplatnění tohoto principu nejeví spravedlivým. Navrhuje se tedy přijmout zvláštní opatření zohledňující dopad omezujíxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxžníka, jestliže řádně a včas nesplní. Podle převažujícího doktrinální názoru může prodlení dlužníka vyloučit pouze prodlení věřitele (§ 1968 o.z., xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxatury k předchozí právní úpravě, jehož uplatnění za účinnosti nového občanského zákoníku nebylo dosud zpochybňováno (srov. rozhodnutí Nejvyššího xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx se navrhuje ulehčit alespoň v tom směru, že po něm bude možné požadovat sankce nastupující při prodlení jen v omezené míře.“
Komentované ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Současně by se však mělo věřiteli dostat alespoň toho, na co by měl nárok ze zákona.
Toto zvýhodnění dlužníka je časově omezeno (k tomu viz bod VI komenxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx která se však týkají pouze prodlení dlužníka s plněním peněžitého dluhu, nikoliv tedy s plněním nepeněžitých závazků.
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxx
x xxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxlifikaci jako slabší smluvní strany - viz § 433 odst. 2 obč. zák.), tak nepodnikatele, ať už spotřebitele, nadaci, spolek, ústav aj. Dlužníkem může být vx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxence omezení plynoucích z mimořádného opatření při epidemii,
b)
znemožnění či podstatné ztížení včasného splnění dluhu,
c)
prodlení dlužníkx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je existence omezení plynoucích z mimořádného opatření při epidemii, jak je blíže vymezeno v § 1 odst. 2 komentovaného zákona, na jehož výklad zde odkaxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx či (alternativně) podstatné ztížení včasného splnění dluhu, obojí za současného splnění podmínky, že k tomuto dochází v důsledku omezení plynoucích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxiru míří tato situace „na případy, kdy je prodlení jen zprostředkovaným působením vyšší moci - například náhlé vypadnutí příjmu pro nemožnost výkonu vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
podnikatele v důsledku sekundární platební neschopnosti, nemožnost realizovat zakázky v cizině a další obdobné situace.
Znemožněním včasného sxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxho zastavení příjmů (např. kadeřnice) nemá finanční prostředky na úhradu splátky hypotéky.
Podstatné ztížení včasného splnění dluhu je mírnější xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxvení provozu zaměstnavatele má peněžní prostředky pouze na úhradu části splátky hypotéky.
Jelikož zde chybí výkladová ustanovení, konkrétní vymxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxů.
ad c) Prodlení dlužníka se splněním peněžitého dluhu
Prodlení komentovaný zákon nedefinuje. Je tak nutno vyjít z § 1968 věty první obč. zák., pxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemůže plnit v důsledku prodlení věřitele (srov. § 1968 větu druhou obč. zák.).
Prodlení dlužníka má objektivní povahu.
Zákonodárce blíže nevyxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za dodání zboží, dlužná splátka hypotéky) či veřejnoprávní (nedoplatek na dani). Není však jasné, zda toto zákonodárce zamýšlel, resp. zda na tuto možxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx zaplacení směnky po splatnosti, dlužné mzdy zaměstnanci, dlužné splátky úvěru, dluhu státu apod.
Je jedno, zda povinnost k úhradě peněžitého dluhx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxv.
lex specialis
ke všem ostatním právním předpisům, z nichž vyplývá dlužníkovi povinnost zaplatit jakoukoliv peněžitou sankci v případě jeho prodlxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxnost pro období od 12. března 2020 (den vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky) do 29., resp. 30. června 2020 (k tomu blíže viz bod VI níže a koxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxit dílo, dodat zboží, vykonat určitou službu, vyhotovit znalecký posudek, dodat určité podklady apod.
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxsti (srov. výraz obsažený v komentovaném ustanovení - „dluh“).
Důkazní břemeno týkající se znemožnění nebo podstatného ztížení včasného splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
III. Důsledky naplnění aplikačních předpokladů - maximální výše sankcí
Důsledkem naplnění aplikačních předpokladů komentovaného ustanovení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx o tzv. zákonném úroku z prodlení či o úroku z prodlení v zákonné výši).
To znamená, že pokud mají smluvní strany ve smlouvě sjednán například úrok z proxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxřitel při prokázání aplikačních předpokladů dlužníkem nárok toliko na tzv. zákonný úrok z prodlení.
Koncepce komentovaného ustanovení je takováx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxa obsahovala ujednání sankce za prodlení v nižší výši, než je zákonný úrok z prodlení, nevzniká tak věřiteli automaticky nárok na výši zákonného úroku z xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxí zákonné sazby pro úroky z prodlení, byť toto bude v praxi výrazně častější.
Tzv. zákonný úrok z prodlení je upraven v § 1802 větě první obč. zák., podlx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxová, Pelikán In Švestka, Dvořák, Fiala a kol., 2014, komentář k § 1802). Výši úroků z prodlení stanoví nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidexxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů“.
Relevantní
výše repo sazby se tedy odvíjí od prvnxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xepo sazby „2“ body. Zvýší-li se tato xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx0 až do 30. června 2020. Případná změna repo sazby nemá na výši takto určeného úroku z prodlení žádný vliv. Vzhledem k době trvání účinků komentovaného usxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxít dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. až od 1. července 2020, pokud se změní repo sazba stanovená Českou národní bankou, nicméně v tuto dobu již pominou úxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ustanovení vztahuje?
Zákonodárce blíže nevymezuje, na jaké konkrétní sankce komentované ustanovení dopadá, když pouze bez dalšího uvádí výraz „sxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxho ustanovení. Pozměňovací návrh č. 4783 k vládnímu návrhu zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru uvádí, že „ustanovení tak vytváxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxesahující zákonnou sazbu), penále a jiné smluvené přirážky k ceně, které prodlení dlužníka aktivuje. Do kategorie ,sankcí pro případ prodlení obecně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nepostačí zkoumat toliko název či význam institutu (smluvní pokuta, úrok z prodlení), ale také jeho funkci. To platí zejména u smluvní pokuty, která mxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo ustanovení a bude nutné se případ od případu zabývat tím, zda „sankce“ sjednaná ve smlouvě ve skutečnosti sankční funkci plní, nebo je tato na první pohxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xozměňovací návrh č. 4783 k vládnímu návrhu zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, který uvádí, že „vzhledem k tomu, že navrhované xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxluvní pokuta ujednána pro krytí konkrétní škody, která věřiteli prodlením vznikne“.
Z uvedeného tak vyplývá, že komentované ustanovení dopadá na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa, poplatek z prodlení apod.) či základ (smluvní či zákonný).
Musí však jít o institut, který plní sankční funkci (srov. výraz „sankce“ v komentovanxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxní pokuta,
-
úroky z prodlení,
-
závdavek (je-li sjednán v peněžité podobě),
-
penále,
-
poplatek z prodlení,
-
sankce takto výslovxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x. Čeho se komentované ustanovení nedotýká?
Domníváme se, že komentované ustanovení nevylučuje možnost uplatnit tzv. paušální částku 1 200 Kč (srovx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxtelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše náxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx jako „sankci“ ve smyslu komentovaného ustanovení. Primárním smyslem paušální částky 1 200 Kč je
kompenzace
případných nákladů věřitele spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxníka.
Jak poukazuje pozměňovací návrh č. 4783 k vládnímu návrhu zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, komentované ustanovexx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx § 1971 obč. zák. Věřitel by tedy měl právo požadovat po dlužníkovi náhradu škody vzniklé nad rámec zákonné sazby úroku z prodlení. Vzhledem k dispozitixxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z prodlení.
V úvahu bude podle pozměňovacího návrhu přicházet liberace podle § 2913 odst. 2 obč. zák. (srov.: „Povinnosti k náhradě se škůdce zprosxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxím smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.“).
VI. Mxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
Zásadně platí, že účinky komentovaného ustanovení pominou v okamžiku, kdy pomine naplnění aplikačních předpokladů komentovaného ustanovení, texx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxého dluhu.
Zákon však současně stanoví nejzazší limit, kdy účinky komentovaného ustanovení pominou.
Zákonná formulace je nepřesná a přináší vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trvat, bude 29. červen 2020, neboť nejpozději k 30. červnu 2020 musí účinky pominout.
Je však pravděpodobné, že úmyslem zákonodárce bylo upravit zvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xx x0. červen 2020 se v komentovaném zákoně jakožto poslední den regulovaných účinků vyskytuje i v jiných ustanoveních (srov. § 23 odst. 1 a § 24). K tomuto vxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxx xxxxxtní povaha ustanovení
Komentované ustanovení je
kogentní
(viz komentář k § 30), nelze se tedy od něj smluvně odchýlit ani jej smluvně vyloučit.
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxkoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721 až 2054). Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 1802 a § 1968.
ONDREJOVÁ, D. Průvodce uzavíráním smluv. 2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, komentář k § 1802 a § 1968.
PRAŽÁK, Z., FIALA, J., HANDLAR, J. a kol. Závazkx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x x xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xorušení smlouvy v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2015.
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxí stav komentáře je ke dni 24.4.2020.
Komentované ustanovení vyjadřuje
kogentní
charakter § 29. Ustanovení § 29 tedy nemohou smluvní strany smlouxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxvení o prodlení
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx Praha: Leges, 2013.
Přechodné ustanovení
doc. JUDr.
Dana
Ondrejová,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2020.
Přexxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x x xx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xx x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 29 a § 30 se uplatní na prodlení dlužníka, které nastalo od 12. března 2020 do 29., resp. 30. června 2020 (k tomu viz komentář k § 29 bod VI).
Aplikačnx xxxxxxx x xx x x xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxení před tímto datem, nevztahují se na něj zvýhodnění podle § 29 a § 30.
Komentovaný zákon nabyl účinnosti dne 24. dubna 2020, aplikační důsledky ustxxxxxxx x xx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xbecně v právu vnímán jako nežádoucí a naprosto mimořádný (srov. např. rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxě omezené výjimky přípustnosti; pro pravou rektroaktivitu mj. platí, že ruší právní účinky v době účinnosti dřívějšího právního předpisu (viz Pl. ÚS 2xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práva, legitimní očekávání stran, zasahuje do autonomie vůle. Podstatu pravé retroaktivity včetně judikatury i odborných názorů shrnuje podrobně Kx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxčné řešení v podobě pravé retroaktivity má být dáno mimořádností celé situace související s nouzovým stavem a navazujícími opatřeními vlády. Zákonodxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxuje. Domníváme, že zvolený princip pravé retroaktivity u tohoto typu úpravy je neobhajitelný. Skutečně zásadní nežádoucí důsledky pro případné dlužxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx nemohl nastat hned ke dni vyhlášení nouzového stavu, tj. ke dni 12. března 2020, ale až za několik týdnů (či měsíců) poté (otázkou samozřejmě zůstává, do xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxu, zda došlo- v důsledku pandemie k tak zásadnímu vychýlení z rovnováhy vzájemných práv a povinností smluvních stran, že stát musí zákonem razantně zasxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xíce ústavně konformní.“ Zda volba pravé retroaktivity v tomto případě obstojí, bude zřejmě otázkou případného napadení § 29 až 31 komentovaného zákoxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxaktivity souvisí také otázka, jaké však bude řešení situace, kdy dlužník v období od 12. března 2020 již uhradil sankci vyplývající ze smlouvy v plném (txx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xyplývá z § 29. Máme za to, že dlužník bude mít právo požadovat vydání bezdůvodného obohacení po věřiteli, který smluvní sankci obdržel. Skutkovou podstxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxík by měl po věřiteli právo na vydání bezdůvodného obohacení jako tzv. poctivý příjemce (srov. § 3000 obč. zák. In Petrov, Výtisk, Beran a kol., 2019). Px xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 2019).
II. Výluka z aplikovatelnosti § xx x x xx
xxxxxxxxxx x xx x x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x020.
Podle pozměňovacího návrhu č. 4783 k vládnímu návrhu zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru „lze v takových případech přexxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx mohla vést k různým nežádoucím spekulacím.“
Související ustanovení:
§ 29 - Zvláštní ustanovení o prodlení, § 30 -
Kogentní
povaha ustanovení
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx7.
PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019.
SIVÁK, J. Mohou zákony reagující na panxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxocument.seam?documentId=nrptembsgbpxm6lcmvzf6mjzl5wgs5a&groupIndex=0&rowIndex=0 [cit. 2020-04-16].
ŠIMÁČKOVÁ, K. Rektroaktxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx.
Část druhá
§ 32
[Mimořádné moratorium a dluhy z podnikání fyzických osob]
Mgr.
Ondřej
Zezulka
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxatorium § 127a IZ
1.
[Východiska mimořádného moratoria] Zavedení institutu mimořádného moratoria bezprostředně reaguje na bezprecedentní ekonxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xoci - zejména vládou a ministerstvem zdravotnictví - za nevyhnutelné a zcela legitimní, reálně přispěla k systémovému selhání ekonomiky, které se řetxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxe byl této skutečnosti vědom. Specificky u insolvenčního práva si zákonodárce byl nepochybně vědom, že tvrdé dopady mimořádných opatření na ekonomikx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxlských subjektů.
Mimořádné
moratorium
míří na situace, kdy ochrana podnikatelů pouze prostřednictvím časově omezeného omezení práva věřitelů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxátním způsobům uspokojení pohledávek věřitelů (např. realizací zástavních smluv připouštějících mimosoudní výkon práv ze zajištění) či individuáxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo-odběratelských obchodních vztahů, kterými dochází k zachování dodávek zboží a služeb nezbytných k pokračování provozu podniku.
2.
[Odchylky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xx x xx7 IZ. Aplikaci některých z těchto pravidel vyčtených v § 127a odst. 1 IZ výslovně předpokládá či naopak vylučuje. Existují i určitá slepá místa, kde nenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xa mimořádné
moratorium
osobám v likvidaci).
Mimořádné
moratorium
pochopitelně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxům rychlou a účinnou ochranu před bezprostředními ekonomickými dopady epidemie koronaviru SARS CoV-2. Tomu odpovídá časově omezená využitelnost naxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxování insolvenčních soudů a maximální délkou prodloužení mimořádného moratoria již v průběhu března 2021 učiní § 127a IZ reálně obsolentním.
Obexxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxelů (tím méně požadavek úředně ověřených podpisů na takových souhlasech) a částečně se nahrazuje předložení vybraných písemností čestným prohlášenxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx s možností prodloužení o další 3 měsíce. Automaticky se dlužníku povoluje využít úlev, podpor a finančních prostředků z veřejných prostředků určenýcx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxisející se zachováním provozu podniku lze hradit přednostně před staršími dluhy. Po skončení mimořádného moratoria se též znepřístupní záznam v insoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxořádné
moratorium
je pouze dlužník, který je podnikatelem, a to nezávisle na tom, zda je fyzickou či právnickou osobou. Dále platí, že se tento dlužník xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xkutečnosti není § 127a IZ vůbec stanovena - pro vyhlášení úvodní fáze mimořádného moratoria se nevyžaduje tvrzení ani osvědčení žádných skutečnostíx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xohl úspěšně domáhat i k okamžiku podání návrhu „finančně zcela zdravý“ podnikatel. Ten by takticky v očekávání výhledového zhoršení své finanční situxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx x
xxx
xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxentivních důvodů inicioval vyhlášení mimořádného moratoria v předstihu.
V otázce, zda je aktivní legitimace vyloučena u právnických osob v likvixxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxíkem či osobou nacházející se ke dni 12. 3. 2020 v úpadku) insolvenční soud usnesením odmítne.
4.
[Časová pravidla] Právo podat návrh na mimořádné
mxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxem podat pouze v režimu tzv. předinsolvenčního moratoria analogickému k § 125 IZ; návrh na mimořádné
moratorium
nelze podat současně s dlužnickým insxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx učinit do 15 dnů od okamžiku doručení insolvenčního návrhu dlužníku insolvenčním soudem. To platí i v případě insolvenčních řízení zahájených přede dxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx
xxx
Covid (tj. v důsledku zvláštního opatření vztahujícímu se ke zvláštním způsobům doručení v insolvenčním řízení po přechodnou dobu, nikoliv standarxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se počítá ode dne doručení písemnosti tímto způsobem.
Návrh na mimořádné
moratorium
podaný opožděně (tj. po datu 31. 8. 2020, nejdříve současně s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odmítne.
K odst. 2 a 3
5.
[Náležitosti návrhu] Návrh na mimořádné
moratorium
musí mimo obecných náležitostí uvedených v § 42 odst. 4 o. s. ř. obsahxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochranu podnikatelům, neboť ke splnění povinnosti tvrzení zde zhusta postačuje „pouhé“ čestné prohlášení (porušení tohoto čestného prohlášení nicxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxádajících úpadek či hrozící úpadek, jakož i poslední účetní závěrky a písemných souhlasů většiny věřitelů s vyhlášením moratoria opatřených úředně oxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se na zjištění, zda návrh obsahuje předepsané náležitosti (což oficiální elektronický formulář Ministerstva spravedlnosti splňuje), aniž by vyžadxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxdné
moratorium
.
7.
[Náležitost: místní příslušnost insolvenčního soudu] Dle § 7b IZ přichází v úvahu tři okolnosti určující místní příslušnostx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxzhodný obecný soud ke dni, který předchází o 6 měsíců okamžik zahájení insolvenčního řízení;
2.
insolvenční soud vede insolvenční řízení s osobou, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou.
8.
[Náležitost: mezinárodní příslušnost insolvenčního soudu] Dlužník je povinen uvést, že se jeho středisko hlavních zájmů ve smyslx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xinými okolnostmi zakládajícími mezinárodní příslušnost českých insolvenčních soudů se ve smyslu čl. 3(2) nařízení 2015/848 rozumí situace, kdy se sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxorium
totiž platí, že insolvenční soud musí rozhodnout o své mezinárodní příslušnosti, jedná-li se o insolvenční řízení s evropským mezinárodním prxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnců a výše obratu] Význam údaje o počtu dlužníkových zaměstnanců v pracovním poměru a výše jeho obratu za poslední účetní období spočívá zejména v korekxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru, nebo vykáže-li obrat za poslední účetní období alespoň 100 mil. Kč, může být do funkce předběžného insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xebo § 8 odst. 2 z. i. s.).
10.
[Náležitost: čestná prohlášení dlužníka] Čestná prohlášení nahrazují povinnost doložení tvrzení dlužníka písemnoxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx mít význam zejména pro zrušení mimořádného moratoria postupem podle § 124 odst. 2 písm. b) IZ, tedy uvedl-li dlužník v návrhu na mimořádné
moratorium
nxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxdku mimořádných opatření při epidemii (§ 1
lex
Covid), čímž explicitně spojuje svou situaci s nastalými nebo očekávanými negativní následky opatřexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx);
3.
v období dvou měsíců před vyhlášením nouzového stavu (tj. v mezidobí od 12. 1. 2020 a 12. 3. 2020) nevyplatil mimořádné podíly na zisku, nerozděxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxé aktivitě dlužníka.
Účelem tohoto prohlášení je primárně odhalit převod finančních prostředků směrem od dlužníka ve prospěch jiných osob, na xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xoV-2 je nelze mít
a priori
za nelegitimní a úmyslně zkracující věřitele (byť si zákonodárce explicitní zmínkou o předčasném splacení úvěrů či zápůjčex xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx návrhu vyhoví, obsahuje-li předepsané náležitosti, ledaže již bylo rozhodnuto o insolvenčním návrhu. Insolvenční soud tak učiní do konce pracovníhx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxí, které je nesrozumitelné nebo neurčité, ale návrh usnesením odmítne.
O návrhu na mimořádné
moratorium
rozhodne insolvenční soud usnesením o vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odvolání dlužníka, jehož návrh byl odmítnut (§ 117 odst. 2 IZ).
K odst. 4 a 5
12.
[Účinky vyhlášeného mimořádného moratoria] Zveřejněním rozhodnuxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx [§ 109 odst. 1 písm. b) IZ],
2.
suspenze provedení výkonu rozhodnutí či
exekuce
postihující majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxštění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 109 odst. 2 IZ),
4.
následek nepřihlížení k rozhodnuxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx x xxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxbo jeho nikoli zanedbatelného zmenšení (§ 111 IZ).
Z posledního uvedeného pravidla předpokládá § 127a odst. 5 IZ explicitní výjimku, kdy § 111 Ix xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxlikace § 112 a § 113 IZ míří na možnost - nikoliv povinnost - nařízení předběžného opatření omezujícího dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v šxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xxedběžného insolvenčního správce však může insolvenční soud ustanovit i z pouhého titulu vyhlášení mimořádného moratoria, případně z dalších vhodnýxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx podání návrhu na mimořádné
moratorium
(nezávisle na skutečnosti, že o něm dosud nebylo rozhodnuto). Zaprvé, dlužník je povinen vyvinout veškeré úsixxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxavuje jednu ze základních zásad insolvenčního řízení [§ 5 písm. a) IZ], kterou je povinen následovat insolvenční správce (§ 36 odst. 1 IZ) i dlužník v oddxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxi i zájmy jiných osob. Ani tato povinnost není neznámá insolvenčnímu správci (§ 36 odst. 1 IZ) či členům věřitelského výboru (§ 60 odst. 1 IZ). Uvedené proxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxní. U dlužníka taková role předpokládána nebyla a projevy tohoto pravidla v praxi přináší celou řadu otázek. V každém případě budou velmi specifické, nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxch se zachováním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxředně souvisejících se zachováním provozu podniku pouze na ty vzniklé po vyhlášení mimořádného moratoria (tj. retrospekce 30 dnů před vyhlášením morxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxodlení s placením úhrady za zboží nebo služby poskytnuté před vyhlášením mimořádného moratoria nebo kvůli zhoršení majetkové situace dlužníka) o zákxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxní nového čerpání úvěru či jiného peněžitého plnění v důsledku případu porušení podmínky pro jeho poskytnutí, který nastal již před vyhlášením mimořáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xSprinz, 2020, s. 14).
Určení režimu výše uvedeného typu závazků pro účely případně následujícího insolvenčního řízení představuje netriviální pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxhledávkám za majetkovou podstatou podle § 169 odst. 1 písm. g) IZ. Pro posouzení této otázky je důležité posoudit, zda § 127a odst. 6 IZ pro účely mimořádxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxzu podniku“ zcela nahrazuje koncept „smluv na dodávky energií, surovin, zboží a služeb“). Pokud ano, hypotéza uvedená v § 169 odst. 1 písm. g) IZ vyžaduxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x IZ skutečně spíše obsahově nahrazuje § 122 odst. 2 IZ, zatímco § 127a odst. 1 IZ explicitně nevylučuje jeho aplikaci pouze proto, že využívá odkazu na oxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxdřil záměr zbavit tyto kategorie pohledávek privilegovaného postavení v případně následujícím insolvenčním řízení, a lze si jen obtížně představit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxřípustnost započtení] Třebaže odstavec 6 explicitně nehovoří o režimu přípustnosti započtení v mimořádném moratoriu, z § 127a odst. 1 IZ vyplývá, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xzájemných pohledávek dlužníka a věřitele není po dobu trvání mimořádného moratoria zvlášť zakázáno. Přípustnost započtení lze vnímat coby určitou pxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxx xxxt] Důsledkem § 127a odst. 7 IZ neběží promlčecí či prekluzivní lhůty k uplatnění práv věřitelů. Komentované ustanovení se nápadně inspiruje konstrukxx x xxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xalší specifickou odchylku od obecného pravidla představuje rozšíření okruhu práv věřitelů dotčených účinkem stavění lhůt. Jakkoliv již stávající oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxa odst. 7 IZ minimálně v otázce mimořádného moratoria staví tento problém najisto. Zjevně se tedy projeví u vybraných pohledávek za majetkovou podstaxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxobě s dispozičními oprávněními (§ 203 IZ).
Účinky přerušení běhu promlčecích a prekluzivních lhůt končí okamžikem zániku či zrušení mimořádného mxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxužení mimořádného moratoria vykazuje podobné atributy jako prodloužení řádného moratoria postupem podle § 119 odst. 2 IZ. Dlužník je povinen předložxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Odchylně od existující úpravy prodloužení řádného moratoria dokládá dlužník seznam svých závazků pouze čestným prohlášením (nadto dlužník nadále nxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxšel zákonodárce s progresivní a méně formální alternativou standardního dokládání souhlasů věřitelů opatřených úředně ověřenými podpisy, a to v reaxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtoria akceptují i souhlasy věřitelů doručené insolvenčnímu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxt v takovém případě dlužník i věřitel), nebo z datové schránky věřitele (odesilatelem může být z povahy věci výhradně věřitel).
Vyloučení aplikace x xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xsoby tvořící s dlužníkem koncern a osoby dlužníku blízké. Účelem tohoto pravidla je zjevně zabránit vzniku interpretačních sporů o tom, zda jsou tyto kxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci schůze věřitelů).
K odst. 9 a 10
18.
[Obecně k východiskům ukončení mimořádného moratoria] Konstrukce pravidel zrušení a zániku mimořádnxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxy nevyžadující souhlas věřitelů (srov. komentář k § 127a odst. 1 IZ).
19.
[Zánik mimořádného moratoria] Mimořádné
moratorium
zaniká buď uplynutxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá automaticky a nevyžaduje vydání formálního (deklaratorního) rozhodnutí insolvenčního soudu.
V případě zániku uplynutím doby vyškrtne insolvxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx. 1 IZ. Tímto pravidlem pochopitelně dochází pouze k znepřístupnění záznamu o vedení mimořádného moratoria u dlužníka ve veřejné části insolvenčního xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxšný scénář, kdy dochází k předčasnému ukončení jeho účinků. Insolvenční soud jej i bez návrhu zruší ze dvou důvodů vyplývajících z § 124 odst. 2 písm. b) Ixx x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxje na procesní postup podle § 124 odst. 3 a 4 IZ. Vydání rozhodnutí o zrušení mimořádného moratoria předchází slyšení dlužníka a předběžného insolvenčxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxň 3 věřitelů s nejvyššími nominálními výšemi pohledávek, kteří souhlasili s mimořádným moratoriem dlužníka. V úvodní fázi mimořádného moratoria tenxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria.
Třetí důvod vyplývající z nesouhlasu věřitelů lze ovšem použít až pro účely zrušení mimořádného moratoria prodlouženého postupem podxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xětšiny věřitelů. Pochopitelně nehovoříme o pouhém odvolání uděleného souhlasu nebo projevu nesouhlasu původně souhlasících věřitelů, nýbrž faktixxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xeznamu závazků (který je již dlužník v návrhu na prodloužení mimořádného moratoria povinen předložit v souladu s § 127a odst. 8 IZ).
Potenciální čtvxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxm v insolvenčním rejstříku za podmínky, že mimořádné
moratorium
skončí na návrh dlužníka. Důvod zrušení moratoria před uplynutím doby, na kterou bylx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxium
představuje obtížně dosažitelnou výhodu dlužníka, a podobného účinku může docílit podáním insolvenčního návrhu).
K odst. 11
21.
[Odpovědxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx újmu způsobenou porušením povinností stanovených insolvenčním zákonem v průběhu mimořádného moratoria (§ 127 odst. 1 IZ), a to o odpovědnost za škodu xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxání návrhu na mimořádné
moratorium
, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxuh subjektů propojených s dlužníkem (vč. informace o dodatečném vrácení takových plnění).
V daném ohledu se nabízí otázka, zda není předpoklad vznxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxtněprávních vztahů mezi dlužníkem a věřitele výrazně méně, než účinky mimořádného moratoria. Lze připomenout, že k jeho vyhlášení dochází víceméně nxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxčasně postrádá důvod pro jeho zrušení.
Rozšíření odpovědnosti dlužníka za výše uvedená jednání se ekvivalentně rozšiřuje i solidární ručení členx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx je konstruován jako derivát (či snad přesněji částečný
lex specialis
) institutu „řádného“ moratoria upraveného v § 115 až § 127 IZ. Komentované ustanxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxm
.
Efekt takového pravidla způsobuje, že pokud § 127a IZ neobsahuje pro konkrétní ustanovení odchylky (což explicitně připouští pouze u dílčích oxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xemonstrovat na celé řadě ustanovení, a to počínaje oprávněním státního zastupitelství vstoupit do mimořádného moratoria a podávat v něm opravné prosxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxí (§ 42 odst. 3 IZ), až po klasifikaci vybraných kategorií pohledávek vzniklých po vyhlášení mimořádného moratoria coby pohledávek za majetkovou podsxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxch řízeních zahájených do 1 roku od zániku moratoria [§ 169 odst. 1 písm. g) IZ].
K odst. 13
23.
[Formulář] Elektronický formulář návrhu na mimořádnx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxjustice.cz (v záložce „Formuláře“). Komentované ustanovení přímo nezakládá povinnost dlužníka podat návrh na mimořádné
moratorium
prostřednictxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xZ jej lze podat i v jiném než formulářovém formátu. Nezávisle na tom je však dlužník, jde-li o osobu, které se zřizuje datová schránka bez žádosti, povinxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. § 80a odst. 1 IZ).
Související ustanovení:
§ 1 - vymezení mimořádných opatření, § 12 - suspenze práva věřitele podat insolvenční návrh
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxní zákon: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.
KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxář. Praha: C. H. Beck, 2019.
SPRINZ, P. Mimořádné
moratorium
jako obranný štít podnikatelů krok za krokem. Výběr literatury. Praha: C. H. Beck, 202xx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Právní rozhledy. 2019, č. 2, s. 39-46.
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x x89 odst. 1 písm. b) IZ reálně představuje zrovnoprávnění vstupních podmínek fyzických osob do oddlužení nezávisle na typu jejich výdělečné činnostix xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xpadku podnikajících fyzických osob způsobených dopady mimořádných opatření při epidemii i celkovými dopady epidemie Covid-19 do podnikatelské činxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního zákona), který s účinností od 1. 1. 2014 a za podmínek uvedených v § 389 odst. 2 IZ zpřístupnil institut oddlužení i fyzickým osobám s dluhx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxvratitelnou právní domněnku souhlasu věřitele, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xe v praxi jednalo spíše o méně rozšířený postup.
3.
[Časová působnost] Původ dluhů tudíž přestává být u fyzických osob
relevantní
a nadále není důvxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxvid. S ohledem na přechodné ustanovení se tato změna projeví i v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti
lex
Covid, ve kterých dxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxm nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány, což se vztahuje i na výše zmiňovaný kvalifikovaný nesouhlas věřitelů s oddlužením dlužníka. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxnikání] Koncept existence dluhů z podnikání nadále zůstává zachován pouze pro případy oddlužení právnických osob, které nejsou podle zákona považovxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxnční zákon: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.
KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenčnx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxntář. Praha: C. H. Beck, 2019.
§ 33
Přechodné ustanovení
Mgr.
Ondřej
Zezulka
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2020.
1x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nýbrž pouze na část druhou
lex
Covid, která prostřednictvím nového § 127a IZ zavádí časově omezený institut mimořádného moratoria a z § 389 odst. 1 písxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx využít ochrany mimořádného moratoria i tehdy, jestliže bylo jeho insolvenční řízení zahájeno přede dnem nabytí
lex
Covid, a to za podmínky uvedené v nxxxx x xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxvá být
relevantní
existence dluhů z podnikání pro povolení oddlužení fyzických osob, a to v případech, kdy dosud nebylo definitivně povoleno oddlužexx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxní lze aplikovat pouze v úvodní fázi insolvenčního řízení.
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe se zachovávají právní účinky odůvodněného stanoviska věřitelů učiněného ve smyslu § 389 odst. 2 písm. a) IZ, kteří nejpozději spolu s přihláškou své pxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxikání) oddlužením nesouhlasí. Určitý výkladový problém lze nicméně vysledovat v tom ohledu, že i přes zachování účinků kvalifikovaného nesouhlasu vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxx xxxx dojít k závěru, že pro zachování účinků kvalifikovaného nesouhlasu věřitelů se implicitně vyžaduje i jejich zohlednění coby relevantního důvodu pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx7.
3.
[Paradoxy striktního jazykového výkladu] Neobratná konstrukce přechodného ustanovení nabízí krajně paradoxní interpretaci, dle které sx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xo by znamenalo úplnou derogaci všech existujících přechodných ustanovení obsažených v dosud přijatých novelách insolvenčního zákon. Takového závěxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx by postrádalo smyslu, aby zákonodárce současně činil zvláštní opatření ve vztahu k plnění splátkových kalendářů a podmínkám osvobození dlužníka od pxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xx
xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xmysl pouze v oddluženích probíhajících podle právní úpravy v režimu do 31. 5. 2020.
Právě
derogace
přechodného ustanovení zákona č. 31/2019 Sb. (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xx xx x. 2019, by způsobila nejcitelnější dopady do probíhajících insolvenčních řízení. Při bližším prozkoumání lze ovšem takový závěr vyloučit. Zákon č. 3xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nahradil jej oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Vycházíme-li z části věty přechodného ustanovení za středxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xplátkového kalendáře tedy nejenže nelze aplikovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxferenční srážky podnikajících fyzických osob podle § 398b IZ, rozšíření výčtu povinností dlužníka v § 412 IZ aj. Pokud by bylo na druhou stranu akceptoxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvy podmínek pro přiznání osvobození dlužníka od placení zbývajících pohledávek zahrnutých do oddlužení podle § 414 IZ.
Autor tedy vyvozuje závěr, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxbech jeho řešení (insolvenční zákon), výhradně ve znění tohoto zákona, tj. pouze ve znění legislativních změn v § 127a a § 389 IZ. Pouhý jazykový výklad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x4 - zvláštní opatření ve vztahu k plnění splátkového kalendáře, § 15 - zvláštní opatření ve vztahu k podmínkám osvobození dlužníka od placení pohledáxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, § 414 (osvobození od placení pohledávek) IZ
Část třetí
(Odstupné, daňový bonus, zvýšení hranice přx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxslosti s přijetím tohoto zákona v zásadě dvojí změny. První se týká dočasných opatření: omezení výkonu rozhodnutí (
exekuce
) prodejem movitých a nemovxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxo ústavu do 31. 12. 2020. Druhá množina představuje trvalou změnu občanského soudního řádu (výpočet srážek odstupného; zařazení daňového bonusu mezx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xobytu).
V souvislosti s přijetím novely občanského soudního řádu tímto zákonem je sporné, zdali jsou pro její přijetí splněny všechny zákonné parxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx hlediska je s podivem, že změny nebyly provedeny v důsledku adekvátní socio-ekonomické studie, s jejímiž výsledky by byla seznámena odborná obec i širxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxého pobytu. Lze jen velmi těžko hledat objektivní skutečnosti, které podmiňují uvedenou změnu zákonem stanovené minimální hranice. Navíc si nelze nexxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxhledové činnosti problematická, naopak. Razantní zvýšení (více než trojnásobek) je v důvodové zprávě nedostatečně a nepřesvědčivě odůvodněno. Chyxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxl při zvýšení hranice (v našem právním řádě obdobná analogie chybí). V této souvislosti patrně bude na Ústavním soudu, aby posoudil, zdali zvolený legixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxný novelizační bod zpřesňuje § 299 odst. 1 písm. g) o. s. ř. doplněním o odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměsxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x2 nebo § 115 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě; § 138 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání; § 7 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalšícx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xřízení); § 52 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení); § 58 a násl. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze; § 155 a násl. zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxdečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje. Bude tak zřejmě zohledněn smysl odstxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xáměrem je ekonomicky ulehčit zaměstnancům, kteří v souvislosti s ukončením svého pracovněprávního či jiného vztahu obdrželi odstupné, neboť v souvixxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo výdělku.
K bodu 2
Novela zákona přináší zcela novou úpravu výpočtu srážek z odstupného. Nově se z odstupného nebo obdobných nároků budou srážky vyxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xdstupného nebo obdobných nároků (srov. NS 21 Cdo 853/2016). Zjednodušeně řečeno, na výši odstupného nebo výši jiných obdobných nároků se pohlíží jako xx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxizační bod je přímou reakcí na situaci, kdy povinnému bylo vyplaceno odstupné, na které vzniká nárok ze zákona (§ 67 zákoníku práce), nebo obdobné nárokxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxstka (bez ohledu na to, kolik násobků průměrného výdělku; platu; služebního příjmu; odměny atd. představuje odstupné,
in eventum
obdobné nároky).
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxtí o daňový
bonus
. Podle dosavadní právní úpravy byl daňový
bonus
ve výkonu rozhodnutí (exekuci) postihován jako jiná peněžitá pohledávka, a tedy v cexxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxv. např. NS 20 Cdo 4105/2009, VSOL 3 VSOL 852/2011, VSPH 1 VSPH 241/2013). Jakkoliv je
pro futuro
vyloučen i jeho postih prostřednictvím výkonu rozhodnxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx
xxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxádné plnění určené daňovému subjektu, které umožňuje za situace, že daňový subjekt vyživuje dítě, optimalizaci daňového zatížení daňového subjektux
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx) a vyživují děti, optimalizovat daňové zatížení tak, aby byly schopny svoji vyživovací povinnost plnit. Podle zákonodárce je to zvláště důležité v soxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xonus
může těm z nich, kteří vyživují děti, pomoci kompenzovat případné ztráty.
K bodu 4
Komentovaný novelizační bod zesiluje ochranu povinného v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxýše jistiny vymáhaných pohledávek) z dosavadních 30 000 Kč na současných 100 000 Kč.
Jakkoliv lze v zásadě odkázat na komentář k ucelenému ustanovenx x xxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxh, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů povinného k okamžiku zahájení dražebního jednání.
Výkon rozhodnutí prxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x xx xxx jejich příslušenství. Zákon stanoví, že věřitelé povinného mohou své pohledávky přihlásit do okamžiku zahájení dražebního jednání. Z toho důvodu je xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pohledávek dalších věřitelů), která má být uspokojena z výsledku dražby, se posuzuje až k okamžiku zahájení dražebního jednání (§ 336i odst. 2 o. s. ř.)x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx povinný trvalé bydliště, došlo až v případě, že by z dražby byly uspokojeny jen pohledávky, jejichž úhrnná jistina nepřesahuje 30 000 Kč, jiný postup by xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Z důvodové zprávy se podává, že změna je prováděna především za tím účelem, aby bylo i v souvislosti s nouzovým stavem zabráněno prodeji nemovitých věxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxady nouzového stavu a přijatých mimořádných opatření projeví až v delším časovém horizontu a navíc toto opatření má přidanou hodnotu i mimo kontext tétx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
VSOL 3 VSOL 852/2011
VSPH 1 VSPH 241/2013
Související předpisy:
Ústava, - § 298 odst. 1, § 299 odst. 1 písm. g), § 336i odst. 2 o. s. ř., - § xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxtostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, - § 77 a násl. zák. xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxorů, - § 67 zákoníku práce, - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Literatura:
JIRSA, J. Občanský soudní řád, 4. část: Soudcovský komentář. Prxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxuwer, 2016, ISBN 978-80-7478-988-5.
SYRUČEK, V., SABOTINOV, V. a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxtikum civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020, ISBN 978-80-7380-785-6.
Přechodná ustanovení
xxxxx xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx/2020 Sb., je výsledkem zkráceného legislativního procesu ve vyhlášeném stavu legislativní nouze. Zákon nabyl účinnosti dne 24. 4. 2020.
K odst. 1
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se aplikuje i na řízení zahájená před jeho účinností s výjimkami uvedenými v textu tohoto komentovaného ustanovení.
Dražba nemovité věci, ve které mx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xůstávají zachovány xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xeště před účinností tohoto zákona s tím, že datum a čas dražebního jednání uvedený v dražební vyhlášce spadá do tzv. ochranné doby, soud (exekutor) bude xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxovat, zda jsou splněny podmínky dané tímto zákonem (minimální hranice 100 000 Kč), srov. NS 20 Cdo 1616/2017.
Soud (exekutor) ke dni konání dražby muxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxěna, musí soud (exekutor) výkon rozhodnutí (exekuci) zastavit,
in eventum
dražební jednání odročit na neurčito.
Pro futuro
nelze vyloučit, že rxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx že je potřeba aplikovat § 336i odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném před novelou provedenou tímto zákonem (srov. KS OVA 66 Co 196/2018).
Přechodné ustanoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xx xx ř.). Lze mít za to, že na další dražební jednání se komentovaný zákon neaplikuje.
K dost. 2
Na základě komentovaného zákona je daňový
bonus
pohledáxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxávky z daňového bonusu podaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona soud zamítne, výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu se ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xe zařazen mezi pohledávky, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, proto by se po účinnosti zákona neměl ve výkon rozhodnutí ani nařizovat ani provádět (xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxosti zákona neprovádí. I v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xx x xxxxxxxí účelu sledovaného záměru přechodného ustanovení mělo být vyhovující, pokud exekutor poddlužníkovi zašle sdělení o nevykonatelnosti, ledaže by poxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
Literatura:
JIRSA, J. Občanský soudní řád, 4. část: Soudcovský komentář. Praha: Wolters Kluwerx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx-80-7478-988-5.
SYRUČEK, V., SABOTINOV, V. a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN 978-80-7400-701-9
xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020, ISBN 978-80-7380-785-6.
Část čtvrtá
Účinnost
Účinnost
JUDr.
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xoronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občansxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zákonů, zákon tak nabyl účinnosti dne 24. dubna 2020.
Zákon reagoval na aktuální koronavirovou krizi a byl přijímán v době nouzového stavu ve stavu lxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, umožňuje. Okamžik účinnosti zákona zde splývá s jeho platností.
Den účinnosti zákona je rozhodný pxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxspendována povinnost dlužníka podat insolvenční návrh, dostal-li se do tíživé ekonomické situace z důvodu mimořádných opatření při epidemii (§ 12). xx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxení zbytku pohledávek (§ 15).
Související ustanovení:
§ 22 - přechodné ustanovení, § 26 - přechodné ustanovení, § 28 - přechodné ustanovení, § xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR