549/1991 Sb.

Zákon o soudních poplatcích: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx
K SOUDNÍM POPLATKŮM OBECNĚ
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xízení; s účinností od 1.5.2015 byla do zákona nově zavedena specifická kategorie poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notáxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtorního) přezkumu žaloby či jiného návrhu, popř. projednání opravného prostředku. Konkrétní výše poplatků je uvedena v sazebníku, který tvoří příloxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xa úkony a v položce 39 nově zavedený poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem.
Poplatková povinnost za řízení vzniká xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xi kasační stížnosti v řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí prvostupňového soudu. Pokud dojde ke zrušení rozhodnutí soudu prvního stupněx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (zákaz
multiplikace
poplatků v téže věci, § 6a odst. 5).
V případě poplatků za úkony vzniká poplatková povinnost podáním návrhu na provedení úkonux xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxch listin založených ve spisu (§ 4 odst. 2). V případě poplatku za podání do protokolu vzniká poplatková povinnost sepsáním podání.
V případě poplatxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xoplatku za řízení či provedením zpoplatněného úkonu, o nějž bylo požádáno. Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem poxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx
Poplatek za řízení lze zaplatit současně s podáním žaloby či jiného návrhu na zahájení řízení, resp. současně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxčasně s podáním návrhu na zahájení řízení, není to pro něj spojeno s žádnými negativními následky. Soud je v takovém případě povinen jej vyzvat k zaplacexx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xyl ve výzvě poučen o následcích takového opomenutí (§ 9 odst. 3), soud řízení zastaví, ledaže jsou naplněny zvláštní podmínky pro nezastavení řízení (§ x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkou vlastního provedení úkonu. Pokud nedojde k zaplacení poplatku současně s podáním návrhu na provedení úkonu, je příslušný soud, popř. pracovník spxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x). Primárním následkem nezaplacení poplatku je neprovedení příslušného úkonu, přičemž návrh na provedení úkonu se současně stává neúčinným a povinnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxení požadovaného zápisu.
Pokud bylo výše poukázáno na to, že zaplacení poplatku za řízení je jednou z podmínek věcného (meritorního) přezkumu návrxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xe návrh na zahájení řízení odmítnut, a to ještě před prvním jednáním, resp. před vydáním rozhodnutí ve věci samé, je-li v daném případě rozhodováno bez jxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx meritorním rozhodnutím v řízení bez jednání, má poplatník právo na vrácení poplatku, v tomto případě ovšem sníženého o jednu pětinu, nejméně však o 1 00x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxna a uloží poplatek, který není předepsán v zákoně o soudních poplatcích, představuje takový postup zpravidla rovněž zásah do ústavně garantovaného pxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxní od soudních poplatků za situace, kdy mu jeho majetkové poměry neumožňují poplatky v daném řízení platit (nedisponuje dostatečnými prostředky k plaxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxláštní úpravy § 138 o. s. ř., resp. § 36 odst. 3 s. ř. xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož i osoby, které jsou pro své postavení obecně osvobozeny od placení poplatků za řízení (§ 11 odst. 2, tzv. osvobození osobní). Zákonem definované xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvají z úpravy zvláštních zákonů (např. § 62 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu).
Institut osvobození od soudních poplatků je úzce spjat s pxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu nesmí být na překážku okolnost, že daná osoba disponuje toliko omezenými prostředky, které jí neumožňují platit soudní poplatky. Odepření osvoxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx Takový zásah by přitom za určitých okolností mohl být shledán i pro případ stanovení nepřiměřeně vysokých sazeb soudních poplatků, které by reálně omexxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxích subsidiárně postupují podle občanského soudního řádu (§ 13 odst. 1). Zákon sice výslovně nepamatuje na subsidiární aplikaci soudního řádu správxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxzeznáváme tři základní funkce soudních poplatků (II. ÚS 2432/08, NS Cpjn 204/2009). První z nich je funkce fiskální (úhradová), jejímž účelem je přiměxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxostředek k zajišťování nezávislého, nestranného a spravedlivého rozhodování, potažmo fungování právního státu jako takového je hrazeno z rozpočtux xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxezit podávání návrhů, které nejsou míněny vážně, či takových, které pramení z nerozvážnosti či jsou podávány, aniž by pramenily ze skutečně pociťovanxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxce motivační (preventivní) jako projev snahy přimět adresáty práva, aby své povinnosti plnili dobrovolně a případné spory řešili smírně a bez nutnostx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxst. 1 o. s. ř., § 60 odst. 1 s. ř. s.).
Důvodová zpráva k zákonu o soudních poplatcích vyjádřila funkce soudních poplatků poměrně lakonicky: "Úkolem prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxré vznikají státu výkonem soudnictví, a zároveň omezovat podávání některých neutvářených návrhů na zahájení soudních řízení. Jejich úkolem je součaxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Soudní poplatky za řízení se zásadně uplatňují toliko v řízeních zahajovaných na návrh, a to před civilními a správními soudy, tedy v občanském soudním xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxu. V případě poplatků za řízení zahájená bez návrhu se jedná o výjimku z pravidla; srov. např. § 2 odst. 1 písm. d) zák. o soud. poplatcích ve spojení s § 9 odxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xx xx xx xx x xx xxxxxxx xapř. s § 93 z. o. k., § 172 odst. 1 obč. zák.
V řízeních před trestními soudy naopak není pro poplatky za řízení místo, neboť tato jsou zásadně zahajována x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxstáni (§ 1 odst. 1 tr. řádu). Řízení před trestními soudy jako takové proto pojmově nepodléhá právní úpravě soudních poplatků, přičemž zákon o soudních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x písm. q) až s) zák. o soud. poplatcích]. Specifický odraz institutu soudních poplatků ve vztahu k řízení před trestními soudy, a to v rovině fiskální fuxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí; k její úpravě viz výklad k § 1 písm. a).
Na rozdíl od poplatků za řízení povinnost k úhradě poplatků za úkony zákon nijak neomezuje. Tyto je tak vedle řxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxch podle zákona o zvláštních řízeních soudních a případně též podle trestního řádu. I v těchto řízeních je tak např. nutno zaplatit poplatek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxx xxx
xxxxxx xxxlatky nepodléhají dani z přidané hodnoty (blíže viz výklad k § 8 odst. 2).
Z judikatury:
Soudní poplatky představují určitý příspěvek na činnost xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxe 5.3.2009, sp. zn. II. ÚS 2432/08, N 49/52 Sb. n. u. ÚS 491, web ÚS, viz též
judikatura
k § 11)
Je třeba vzít v úvahu účel právní úpravy soudních poplatkůx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxadu nákladů, které vznikají státu výkonem soudnictví (fiskální funkce), omezovat podávání některých neuvážených či svévolných (šikanózních) návrxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxovou zprávu k zákonu č. 549/1991 Sb. nebo nález Ústavního soudu ze dne 5.3.2009, sp. zn. II. ÚS 2432/08.
Při interpretaci právních předpisů upravujícxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aby vybírání poplatků nekladlo nepřiměřené překážky přístupu k soudu, nadměrně nezatěžovalo soudy, nevedlo k průtahům a aby výše soudních poplatků bxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 12.5.2010, sp. zn. Cpjn 204/2009, Rc 89/2010, web NS, viz též
judikatura
k položce 21 sazebníku)
SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ
1. AULICKÁ,
Jx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xx xx
xx xxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxx
P.,
POSPÍŠIL,
P.,
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxdní řád: komentář. 1. vyd.
Praha:
C. H. Beck,
2009.
4. JEMELKA,
L.,
PODHRÁZKÝ,
M.,
VETEŠNÍK,
P.,
ZAVŘELOVÁ,
J.,
BOHADLO,
D.,
ŠURÁNEK,
P.
Soudní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xrain Team, 2014.
6. KELTNER,
M.
Daňový řád a soudní poplatky.
Soudce,
2013,
č. 9,
s. 5.
7. MANDÁK,
V.
Výše nákladů za pořízení kopie nebo průpisu proxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxx
xx xxx
xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxaha:
Wolters Kluwer ČR,
2011.
9. SVOBODA,
K.,
SMOLÍK,
P.,
xxxxx
xxx
xxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxx xxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx
x. H. Beck,
2013.
11. ŠVESTKA,
J.,
DVOŘÁK,
J.,
FIALA,
J.,
ZUKLÍNOVÁ,
M. a kol.
Občanský zákoník: komentář. Svazek II. 1. vyd.
Praha:
Wolters Kluwerx
xxxxx
xxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx xxxxxxx
xx
xotřetí k judikatuře Nejvyššího soudu neschválené k publikaci v "zelené sbírce".
Soudní rozhledy,
2005,
č. 12,
s. 437.
14. VOJTEK,
P.
Přehled rozhodxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xx xx
xx xxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxh poplatků. Systém ASPI, publikováno 14.10.2013.
16. WAGNEROVÁ,
E.,
ŠIMÍČEK,
V.,
xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx
xxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxcích: komentář. 2. vyd.
Praha:
C. H. Beck,
2012.
18. WINTEROVÁ,
A.
Civilní právo procesní. 5. vyd.
Praha:
Linde,
2008.
Předmět soudních xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xoplatků, přičemž výchozím typem je poplatek za řízení podle písm. a). Komentované ustanovení nijak nespecifikuje okruh řízení, za která jsou poplatkx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx o řízení zahajovaná na návrh, kdy se sám navrhovatel obrací na soud s požadavkem na zahájení určitého řízení, projednání věci a vydání rozhodnutí. V půvxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx že se soudní poplatky vybírají (toliko) za řízení prováděná na návrh.
Stejná formulace byla uvedena i v důvodové zprávě k návrhu zákona v původním znxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxděné správou soudů (ST 467, 6. VO ČNR 1990-1992, zvláštní část, k § 1, systém ASPI).
Poplatky za řízení zahájená bez návrhu představují výjimku z pravxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxa druhá, § 105 zák. o veř. rejstřících] či v jiném protiprávním jednání [srov. § 2 písm. e) ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) a x xx xxxxx xx xx xx xx x xx xxxxxxx xxxxx x x xx xx xx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxek je navázán na vlastní podání návrhu (např. žaloby, odvolání, dovolání, kasační stížnosti), tedy nikoli na provedení řízení, které zákon s takovým nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxím jednání. Dojde-li k odmítnutí návrhu na zahájení řízení před prvním jednáním, resp. před vydáním rozhodnutí o věci samé při rozhodování bez jednáníx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxdáním meritorního rozhodnutí v řízení, v němž je rozhodováno bez jednání, typicky v důsledku zpětvzetí návrhu navrhovatelem či v důsledku absence podxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxx x).
Poplatky za řízení se tak pojmově uplatňují v občanském soudním řízení zahájeném na návrh a vedeném v intencích občanského soudního řádu a v řízexx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx z úřední povinnosti, typicky za řízení prováděná podle zákona o zvláštních řízeních soudních nebo za řízení před trestními soudy. Zákon o soudních poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxu škody či nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních, popř. v řízeních soxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxtý odraz institutu soudních poplatků ve vztahu k řízení před trestními soudy, a to navíc pouze v rovině fiskální funkce poplatků jako příspěvku na činnoxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xdst. 3 a § 153 odst. 1 tr. řádu povinen nahradit státu obžalovaný, který byl pravomocně uznán vinným, resp. ten, kdo podal zcela bezvýsledně dovolání nxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxní v prvním stupni bylo vedeno před okresním soudem, a 6 000 Kč ve věcech, v nichž řízení v prvním stupni bylo vedeno před krajským soudem. Za řízení o zcela xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxtního řízení, nesprávně odkazuje na původní § 152 odst. 1 písm. d) tr. řádu [po novele trestního řádu zákonem xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xstavním soudem, neboť tato řízení soudním poplatkům nepodléhají (§ 62 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu). Vynětí řízení před Ústavním soudxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxtavu obecných soudů, jak je vymezena v čl. 91 odst. 1 Ústavy a § 8 a § 9 zák. o soudech a soudcích a tvořena Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem, vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxy a v obvodu města Brna Městským soudem v Brně).
K věcnému osvobození řízení před Ústavním soudem a dalších řízení podle zvláštních zákonů dále viz výxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx překročí meze zákona a uloží poplatek, který není předepsán v zákoně o soudních poplatcích, bude takový postup zpravidla představovat zásah do ústavnx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, popř. k opakovanému podání odvolání či dovolání v téže věci, poplatek se platí pouze jednou a soud není oprávněn jej za úkon téhož druhu v tomxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxy za úkony prováděné v řízení před soudem. Obdobně jako písm. a) neupravuje komentované ustanovení žádným obecnějším způsobem okruh úkonů, za které jsxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xoplatků za úkony zákon povinnost k jejich úhradě nijak ne-omezuje; tyto je tedy podle povahy věci třeba platit nejen v řízeních zahajovaných na návrh, axx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xřípadně i v řízeních před trestními soudy. Na obecnou poplatkovou povinnost v tomto směru odkazuje např. § 27 jednacího řádu, pro řízení před civilními xxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti č. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.
xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxněné osoby, jejich obhájců, zmocněnců a zákonných zástupců, popř. jiných osob, je-li to třeba k uplatnění jejich práv, pořizovat si kopie spisů a jejicx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xovinen státu uhradit náklady s tím spojené.
Není ovšem jednoznačné, zda tato ustanovení vůbec směřují na položku 30 sazebníku. Výslovně totiž neodxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxat a v praxi se setkat s postupem, který je pro účastníky příznivější a kdy jsou účtovány skutečné náklady na pořízené kopie, tedy náklady řádově nižší nex xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxle a policejní orgány Policie ČR, podle níž byly v cenách roku 1998 stanoveny náklady za jednostrannou kopii formátu A4 ve výši 1,20 Kč, za oboustrannou 2xxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxzeznává a setrvává u prostého odkazu na zákon o soudních poplatcích, resp. položku 30 sazebníku (Šámal, P., Gřivna, T. in Šámal a kol., 2013, s. 708).
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xx xxxxíl od poplatků za řízení před Ústavním soudem, která soudním poplatkům nepodléhají (§ 62 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu), tak zákon nijak xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxvého řádu ÚS za vyhotovení výpisů a opisů ze spisů pracovník soudní kanceláře vyměří soudní poplatek dle sazebníku, který je třeba uhradit kolkovými znxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxavu vývoji v oblasti aplikace rekodifikovaného soukromého práva, zejména nově upravit mechanismus výběru poplatků za zápis do veřejných rejstříků pxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx změně uvádí: "Jedna z významných změn nastává v zákoně o soudních poplatcích v souvislosti s možností notářů provádět přímé zápisy do veřejných rejstřxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlostem. Nově by tak měl být poplatníkem ten, kdo žádá notáře o provedení zápisu. Sám notář pak xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxho umožnění notářům provádět přímé zápisy do veřejných rejstříků bude na rejstříkové soudy napadat významně méně návrhů na zápis než doposud. Dochází xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxení ve věcech veřejného rejstříku na soud. Zavedením této zvláštní položky pak dochází k přiblížení se cílům, které stanovila Evropská komise svými tzxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xeřejných rejstříků rychleji než v případě podání návrhu na zápis k soudu." [ST 306, 7. VO od 2013, Obecná část, ad a), web PSP]
K pododst. 2
Druhý podoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxmi.
Související ustanovení:
§ 2 - poplatníci, § 4 - vznik poplatkové povinnosti, § 6a odst. 5 - zákaz
multiplikace
poplatků v téže věci, § 7 - spxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoložky 1 až 23 sazebníku - poplatky za řízení, položky 24 až 38 sazebníku - poplatky za úkony, položka 39 sazebníku - poplatek za zápis skutečnosti do veřexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
instrukce
Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001-Oxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx95 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Z judikatury:
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny. Stanovil-li totiž zákon i v tomto směru pevná pravidla umožňující přístup k soudu také splněním v něm obsaženxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxi.
Jinými slovy, je-li účastníku v rozporu s citovaným zákonem ukládána poplatková povinnost tam, kde ji nemá, představuje takový zásah ze strany stáxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích, a čl. 95 odst. 1 Ústavy, podle kterého je soudce při rozhodování vázán zákonem.
(nález Ústavnxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xx xxx xxx xxx
xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019.
Ustanovení vymezuje osoby poplatníků soudních poplatků za řízení (poxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxbou, která je podrobena poplatku, a plátcem jako osobou, která poplatek fakticky odvádí (ve formě výběru či srážky), jak je obvyklé v předpisech na úsekx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxi do veřejného rejstříku provedený notářem [srov. výklad k § 1 písm. c)].
Vstupní ustanovení písm. a) obecně vymezuje, že poplatníkem poplatku je texx xxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo právnická osoba, která podala příslušný návrh (žalobu, odvolání, dovolání, srov. odst. 5), jinými slovy osoba, která dala podnět k soudnímu řízexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení podle § 67 a násl. o. s. ř., tedy smírčího řízení jako specifického institutu sloužícího k řešení sporů účaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxčení řízení soudním smírem podle § 99 o. s. ř., který je uzavírán teprve v rámci řízení, přičemž schválený smír má účinky pravomocného rozsudku (§ 99 odstx x xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu řízení. Stejným poplatkem jako smírčí řízení je zatížena rovněž mediační dohoda, uzavřená podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých záxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxtek podle písm. a), uplatní svá práva vzájemným návrhem (protižalobou) ve smyslu § 97 o. s. ř. Zpoplatnění vzájemného návrhu je projevem jeho relativnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Ustanovení písm. d) míří na osoby, kterých se týká zápis provedený do veřejného rejstříku, o němž rozhodl rejstříkový soud v řízení zahájeném bez návxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxní výše poplatku srov. položku 11 bod 3 sazebníku.
Podle písm. e) je poplatníkem poplatku právnická osoba v řízení zahájeném bez návrhu, ve kterém soxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xx xx x xx xxxxxxx xxxxx x x 93 z. o. k., § 172 odst. 1 obč. zák., viz též § 11 odst. 1 písm. g)].
Poplatníci řízení před odvolacím a dovolacím soudem jsou poněkud nepřehledně vymezexx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxře při zápisu do veřejného rejstříku prováděného v intencích § 108 a násl. zák. o veř. rejstřících. Podle koncepce účinné od 1.5.2015 je poplatníkem těcxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§ 4 s. ř. s., položka 18 bod 2 sazebníku, k odlišení pojmu žaloba a návrh viz § 32 s. ř. s. za středníkem).
V případě písm. a) v řízeních před krajskými soxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxnnosti správního orgánu ve smyslu § 79 a násl. s. ř. s., žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu v intencích § 82 a násl. s. ř. s. a návrhx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xedná o kompetenční žaloby upravené v § 97 a násl. s. ř. s. Poplatky jsou dále vybírány za specifická řízení před správními soudy, konkrétně o návrzích ve xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxlu § 94 a násl. s. ř. s.
Přestože zákon výslovně neuvádí, zda je poplatkové povinnosti podroben rovněž návrh na obnovu řízení před soudy ve správním soxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxrii jiných návrhů, jimiž se zahajuje řízení. Zákon totiž předpokládá provedení samostatného řízení o povolení obnovy (§ 118 s. ř. s.), přičemž teprve v xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xůvodním návrhu. Obdobnému řízení před civilními soudy - o žalobě na obnovu řízení - je věnována samostatná položka 16 sazebníku; obdobné řešení by se i v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxa zaplatit rovněž za řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 102 a násl. s. ř. s. (položka 19 sazebníku).
K odst. 3
Právní normy zde obsažené zakotvují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxmezených podmínek je žalovaný povinen zaplatit soudní poplatek nebo jeho část namísto žalobce, a to v plné či poměrné výši podle výsledku řízení. Platí xx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnesení poplatkové povinnosti je
a contrario
vyloučeno v případě prétorského smíru, dosaženého v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdmínkou je osvobození navrhovatele od soudního poplatku v daném řízení. Z povahy věci se přitom musí jednat o individuální osvobození na základě rozhoxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvá povinnost naopak nepřichází v úvahu v případě věcného osvobození podle § 11 odst. 1, když zde vymezená řízení jsou od poplatku vzhledem ke své povaze oxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxku osvobozen, ať již se jedná o osvobození z rozhodnutí soudu či z titulu osobního osvobození. Ustanovení nelze aplikovat ani za situace, kdy má žalovanx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxifických typech řízení o rozvod manželství podle § 383 a násl. z. ř. s., řízení o určení, zda tu manželství je, či není, a o neplatnost manželství podle § 37x x xxxxx xx xx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx odst. 1 z. ř. s.).
Vzhledem k tomu, že návrh na osvobození od soudních poplatků lze podat toliko do pravomocného skončení řízení, je na žalovaném, aby xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx dostatečné prostředky (srov. výklad k § 138 o. s. ř., kapitola Navazující ustanovení zvláštních předpisů).
Ve vztahu ke schválení smíru, kterým byxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxat o individuální osvobození, a to vzhledem k tomu, že proti usnesení o schválení smíru není přípustné odvolání. Tímto postupem lze případně umožnit stxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxu, resp. usnesení o jeho schválení v důsledku (překvapivé) poplatkové povinnosti (II. ÚS 4026/17).
K možnosti přihlížet k tvrzením a zájmům druhéhx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při rozhodování o přenesení poplatkové povinnosti nejsou soudy oprávněny aplikovat diskreční oprávnění podle § 150 o. s. ř., tedy s ohledem na důvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xoplatkové povinnosti z navrhovatele (žalobce) na žalovaného se obdobně použije i pro případy, kdy navrhovateli nebylo možno uložit zaplacení poplatxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxslu § 29 odst. 3 o. s. ř. Poplatková povinnost navrhovatele, k jejímuž uložení nemohlo dojít pro neznámý pobyt či z důvodu překážek v doručování do cizinxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxatníka pro jednotlivé typy řízení před soudem prvního stupně, přičemž v logické návaznosti stanoví, že poplatníkem poplatku za řízení před soudem proxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxdě řízení před dovolacím soudem. V řízení o opravných prostředcích se obdobně použijí i odst. 3 a 4 o přenesení poplatkové povinnosti z navrhovatele (poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxst jako (mimořádný) opravný prostředek v řízení před správními soudy zohledněna přímo v odst. 2, tedy společně s řízeními před správními soudy prvního xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxstatné ustanovení zákona. Za poplatníka úkonu univerzálně označuje navrhovatele daného úkonu, o jehož provedení je žádáno. V případě poplatků za úkoxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxěšnému žalovanému tak nelze uložit úhradu poplatků za úkony realizované úspěšným žalobcem, který je v daném řízení od jejich placení (individuálně či xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xvé podání v listinné podobě nepředložil v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a současně každý další účastník dostal jedxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xesp. § 37 odst. 5 s. ř. s.
Tato povinnost je zakotvena rovněž ve zvláštních ustanoveních § 25 odst. 1 jednacího řádu a § 38 jednacího řádu NSS.
V poslxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxž listinné formě postačí učinit pouze jedním stejnopisem (§ 42 odst. 4 věta pátá o. s. ř.).
K odst. 8
xxxxxxxxxxce
tohoto ustanovení byla významně dotčena judikaturou vrcholných soudů, které dovodily, že povinnost zaplatit soudní poplatek společně a nerozdíxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx ř., tedy nositeli takových společných práv nebo povinností, že se rozsudek musí vztahovat na všechny účastníky vystupující na dané straně sporu (NS 29 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxý sám za sebe, činí příslušné podání každý z nich sám za sebe, a je tak i samostatným poplatníkem soudního poplatku. Rozhodná je přitom povaha předmětu říxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Sb., s účinností od 1.1.2001, když podle dřívějšího znění (tehdy jako § 2 odst. 4) zákon výslovně uváděl, že "vznikne-li více poplatníkům podle odstavcx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxud se jedná o nerozlučné společníky, vzniká jim povinnost zaplatit poplatek společně a oni jsou pak povinni jej platit společně a nerozdílně.
Ve zněxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxidární poplatkovou povinnost lze zvažovat výhradně ve vztahu k poplatkům za řízení ve smyslu odst. 1, tato ovšem nemá jakékoli opodstatnění ve vztahu k xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxichází aplikace solidární poplatkové povinnosti v úvahu vůbec, neboť účastníci řízení, kteří učinili společný návrh, netvoří podle § 33 odst. 8 s. ř. sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxidární poplatkové povinnosti je v soudní praxi věnována pozornost i vzhledem k tomu, že od povahy poplatkové povinnosti bývá odvozován nejen způsob, jxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxíkům, při níž je ve smyslu § 1872 obč. zák. na volbě věřitele, na kterém či kterých z nich bude uhrazení soudního poplatku požadovat), nýbrž i otázka, zda xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxát (II. ÚS 150/06).
Ve věcech správního soudnictví, kde je solidární poplatková povinnost vyloučena, bývá povinnost zaplatit soudní poplatek zvlášx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxční stížnost (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2016, č. j. 5 As 65/2015 - 52, 3422/2016 Sb. NSS, a ze dne 14. 5. 2014, č. j. 7 As 56/2014 - 30, wxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxné povahy nebo jeho části srov. výklad k § 6 odst. 9.
K odst. 9
Ustanovení zakotvuje zákonné ručení statutárního orgánu právnické osoby, popř. osobyx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxruší povinnost podat bez zbytečného odkladu návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku či řízení o jmenování likvidátora [srov. § 9 odst. 1x x xx xxxxx xx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě aktivace ručení za zaplacení poplatku, viz § 9 odst. 6 věta druhá a výklad k § 9 odst. 4.
K odst. 10
Novelou provedenou zák. č. 87/2015 Sb., s účxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxvedení zápisu požaduje [srov. výklad ke zrušenému odst. 1 písm. f) a k § 1 písm. c)].
Související ustanovení:
§ 1 - předmět soudních poplatků, § 4 - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxx xxplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, § 9 - následky nezaplacení poplatku, položka 9 sazebníku - smírčí řízení, medixxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxní stížnost
Z judikatury:
Při výkladu práva je třeba předxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x v jeho průběhu) je proto součástí úvahy, zda toto řízení vůbec zahájit - a poté je dále vést - také zohlednění nákladů, které toto řízení bude obnášet, přixxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxadech řízení. Zcela nepředvídatelné a nikterak dopředu nesignalizované rozhodnutí soudu, který tento smír sice schválí, avšak současně žalobci staxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mění „pravidla hry“, z nichž při svých úvahách a jednotlivých procesních krocích vycházeli.
(nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. II. ÚS 4xxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xamostatného společenství žalujících. Pokud soud v důsledku jiného výkladu a postupu zastaví řízení pro neuhrazení soudního poplatku, poruší právo úxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxudu ze dne 10.6.2010, sp. zn. II. ÚS 1198/10, N 125/57 Sb. n. u. ÚS 559, web ÚS)
V ústavní stížnosti stěžovatelka opětovně argumentuje tím, že v daném přxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxé povinnosti, byť z hlediska hmotného práva vyplývá relativní samostatnost dlužníků. To je v daném případě zvýrazněno tím, že závazek stěžovatelky coxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsprávně aplikován, neboť pokud byl soudní poplatek zaplacen jedním ze solidárních účastníků, nelze jej požadovat podruhé.
(usnesení Ústavního souxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxět řízení byl projednán samostatně vůči každému společníkovi a úkon jednoho z nich zavazuje všechny ostatní. Ustanovení § 2 odst. 8 zákona 549/1991 Sb. xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxtníci řízení, kteří učinili společný návrh (§ 33 odst. 8 s. ř. s.), netvoří tzv. nerozlučné společenství účastníků ve smyslu § 91 odst. 2 o. s. ř., neboť texxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxtit soudní poplatek [§ 2 odst. 2 písm. b) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a § 2 odst. 8 téhož zákona a contrario].
(usnesení Vrchního soudu v Oxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxnnost zaplatit soudní poplatek jim vzniká společně ve smyslu § 2 odst. 4 [pozn.: nyní § 2 odst. 8] zákona o soudních poplatcích.
(rozsudek Nejvyššího sxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx x49/1991 Sb. nelze použít § 150 o. s. ř. a neúspěšnému žalovanému poplatkovou povinnost neuložit.
(usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.2.2011, xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xe příslušnost k rozhodování ve věcech soudních poplatků obecně svěřena soudu, který o věci rozhoduje v prvním stupni; tento soud tedy současně vystupuxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x x x xx xx xxx x xx xx xxxxxx xxxxlušnosti z § 84 a násl. o. s. ř. Pro řízení podle části páté o. s. ř., tedy o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů ve věcech, v nichž je dána rozhodovxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x x xxx xx xx xx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx obecně stanovena věcná příslušnost krajských soudů jako soudů správních (§ 7 odst. 1 s. ř. s.), ledaže zákon přiznává věcnou příslušnost rozhodovat jix x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xdst. 2 a 3 s. ř. s. V případě, že je dána věcná příslušnost Nejvyššího správního soudu se sídlem v Brně, otázka místní příslušnosti odpadá.
K odst. 2
xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xovolacímu soudu (§ 208 a násl. o. s. ř., srov.
autoremedura
podle § 210a o. s. ř., resp. § 12 zák. o soud. poplatcích). Věty druhá a třetí stanoví jako výjixxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho soudu sám vyzvat k zaplacení poplatku, pokud tak neučinil soud prvního stupně, viz výklad k § 9 odst. 2.
K zaplacení poplatku u funkčně nepříslušnéxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxvislosti se skončením řízení o poplatku rozhodl sám; neučiní-li tak, rozhodne soud prvního stupně poté, co je mu nadřízeným soudem vrácen spis.
Sjexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx množství úkonů soudy různých stupňů, přičemž právě u soudu prvního stupně se tato rozhodnutí, jakož i spisový materiál schází k dalšímu řízení, popř. k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 303/2011 Sb., s účinností od 1.1.2012, došlo mj. k přenesení procesní agendy vztahující se k projednání kasační stížnosti z krajského soudu, proti jxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x x x x xxxxxxxxx znění, § 108 s. ř. s. ve znění účinném do 31.12.2011 vs. § 109 s. ř. s. v současném znění). K témuž datu došlo rovněž k přenesení příslušnosti k rozhodovánx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx namísto Nejvyššího správního soudu) viz výklad k § 8 odst. 3.
K odst. 5
Vymezení příslušnosti poplatkového soudu k rozhodování ve věcech soudních pxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správa soudu, který (která) má úkon provést, a to bez ohledu na to, zda se jedná o soud prvního stupně, soud odvolací, dovolací či soud kasační, popř. Ústaxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatků za zápis do veřejného rejstříku prováděný notářem podle § 108 a násl. zák. o veř. rejstřících. Nově je poplatníkem těchto poplatků přímo osobax xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxtřících [srov. výklad ke zrušenému § 2 odst. 1 písm. f) a k § 1 písm. c)]; rejstříkový soud je současně soudem poplatkovým.
Související ustanovení:
x x x xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxxx
x x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxního poplatku; byť jde o usnesení o zastavení odvolacího řízení, jedná se přesto bez jakýchkoliv pochybností o usnesení soudu I. stupně (srov. též § 3 odxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxní k tomuto rozhodnutí ("Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxé rozhodnutí krajského soudu, nevyčerpal všechny možnosti, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, a ústavní stížnost je z tohoto důvodu nepřípxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019.
K odst. 1
xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxst poplatku (§ 7). Jsou přitom rozlišovány dvě základní kategorie poplatků za řízení: poplatky splatné podáním návrhu [písm. a) až d)] a poplatky splatxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí a současně se stávají splatnými okamžikem (dnem), kdy je procesní úkon podán (§ 7 odst. 1 věta první). Jedná se o standardní procesní úkony, jimiž je zaxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xtávají splatnými podáním návrhu u příslušného soudu, resp. dnem, kdy podání dojde soudu, čímž dojde k zahájení řízení (§ 82 odst. 1 o. s. ř., § 32 s. ř. s. pxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx třeba vykládat tak, že za řízení je pojmově považováno „řízení o žalobě“, „řízení o odvolání“, „řízení o dovolání“, a to bez ohledu na to, že procesní přexxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnovit zástupce, řízení o žalobě ve správním řízení i o kasační stížnosti jako jedno řízení s jedním ustanoveným zástupcem).
Totožně je pak třeba intxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx je nutno upřednostnit i z důvodu právní jistoty, když v případě posledně uvedeného přechodného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxicky by ještě po řadu let byly soudy nuceny postupovat dvoukolejně ohledně všech řízení, kde byla žaloba podána před 30. 9. 2017 - to by byl postup nehospoxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bylo podáno v době, kdy již byl účinný zákon č. 296/2017 Sb., se řídí zákonem o soudních poplatcích ve znění této novely, a soud proto postupuje podle § 9 odxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně, ale určující je pouze to, kdy bylo zahájeno řízení odvolací. Z výkladu zákona je třeba dovodit samostatnou (oddělenou) povahu řízení před soudxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo úkonu, který je plně v dispozici podatele, a právě na doručení tohoto úkonu soudu je vázán vznik poplatkové povinnosti a splatnost poplatku (NS 32 Cdo 4xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxní ve lhůtě, kterou mu určí, přičemž teprve po marném uplynutí takto stanovené lhůty řízení zastaví (§ 9 odst. 1).
Vzhledem k tomu, že poplatková povinnost i splatnost poplatku nastupuje ze zákona již podáním návrhu, představuje zaplacení popxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xez zbytečného odkladu poté, co je návrh podán (srov. výklad k § xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x x xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud by soud věc meritorně projednal a teprve následně, v rámci meritorního rozhodnutí, uložil zaplacení poplatku za řízení. Takovým postupem by toxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxuhá s. ř. s., ale též k setření rozdílu mezi zákonem rozlišovanými kategoriemi poplatků splatných podáním návrhu na jedné straně a poplatků splatných (xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxx x xx x xxxx xxx xxx x xxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx
x § 13 odst. 2).
Poplatková povinnost sice formálně vzniká i ohledně žalob a jiných návrhů, odvolání, dovolání či kasačních stížností, které nesplňuxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxí poplatku by bylo rozporné se zásadou hospodárnosti řízení. Tato zásada se výslovně projevila rovněž v § 6a odst. 4, podle něhož se poplatek nevybírá, jxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxř. zastavení řízení by byl zaplacený poplatek v plné či ponížené výši vracen z účtu soudu (§ 10 odst. 3 až 5).
Podle okolností věci zpravidla nelze soudx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx výši vrátit. Je primárně úkolem účastníka, aby podal takový návrh, který bude stavu meritorního projednání, a případné procesní komplikace spojené s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxravného prostředku, popř. k opakovanému podání odvolání či dovolání v téže věci, poplatek se platí pouze jednou a soud není oprávněn jej vybrat opakovaxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxho o nepřiznání osvobození od soudních poplatků; v těchto případech poplatková povinnost nevzniká (NSS 1 Afs 65/2007 - 37). Jedná se o specifický přípax xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxudem pro nezaplacení soudního poplatku
judikatura
Nejvyššího správního soudu dovodila, že za určitých procesních situací poplatková povinnost za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxbození od soudních poplatků (NSS 4 Ads 66/2012 - 22). Otázka, zda ve věcech tohoto druhu poplatková povinnost podle § 4 odst. 1 písm. d) obecně vzniká, či xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxžnost proti usnesení o zastavení řízení před krajským soudem pro nezaplacení soudního poplatku (NSS 1 As 196/2014 - 19).
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxy spojené se specifickými procesními postupy, u nichž je poplatková povinnost navázána nikoli na podání návrhu, ale teprve na okamžik, kdy soud o návrhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxk zaplatit uložena či jehož ostatními výroky byl schválen smír.
V praxi soudy pravidelně stanoví lhůtu delší, a to analogicky ke lhůtě určené ve výzvx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtek zaplatit, a to i s ohledem na jeho výši (srov. výklad k § 9 odst. 1). Takovou praxi nelze hodnotit jako nezákonnou, ba naopak se jedná o ústavně konformnx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xze lhůtu 3 dnů pojímat jako případ specifické jednostranně
kogentní
xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi kratší, nebrání ovšem s ohledem na okolnosti věci stanovení splatnosti delší.
Poplatek může být uložen prostřednictvím vzoru ministerstva, konxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odvolání; rozhodnutí tohoto druhu může být rovněž předmětem autoremedury (srov. § 12, resp. výslovné uvedení v § 210a o. s. ř.). Dovolání proti rozhodnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx x. ř., podle právního stavu před novelou zákonem č. 296/2017 Sb. Dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným ode dne nabytí účinnosti novely záxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxnesením, kterými bylo rozhodnuto o povinnosti zaplatit soudní poplatek, jsou nově typově nepřípustná podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. Jedná se o změnx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxího soudu, tato výluka se nicméně jeví problematická vzhledem k judikatuře Ústavního soudu, který v porušení zákona při rozhodování ve věcech soudnícx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxu pozornost problematice soudních poplatků Nejvyšší soud dosud věnoval ve své judikatuře. Touto novelou dochází k radikálnímu okleštění jeho vlivu nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xřezkumu rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku (viz výklad k § 9 odst. 1). Lze pak očekávat znatelný nárůst této agendy u Ústavxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx byla uložena povinnost poplatek zaplatit, je přípustná kasační stížnost. Její nepřípustnost nelze dovozovat toliko z toho, že soudní poplatky náležx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxadech řízení. Uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek bezprostředně souvisí s podmínkami řízení, a i na usnesení o něm je tak třeba aplikovat obecxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdobně jako kasační stížnost proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku či proti usnesení o nepřiznání osvobození od soudnícx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxění specifických podmínek se proti němu lze případně bránit výhradně ústavní stížností.
V případě neuhrazení poplatku může pravomocné rozhodnutx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
Mezi poplatky tohoto druhu patří poplatek uložený v insolvenčním řízení v souvislosti s rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xložený ve smírčím řízení v souvislosti se schválením smíru, poplatek uložený v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatřxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
Zvláštní pozornost si zasluhuje poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve smyslu § 74 a násl. a § 102 odst. 1 o. s. ř., resp. § 38 s. ř. s. Tento xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxnutím o takovém návrhu, jinými slovy samostatným výrokem v rámci rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření, popř. samostatným usnesením vydxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxebo je návrh na jeho nařízení zamítnut. Právě vzhledem k posledně uvedenému případu, při kterém dochází k zamítnutí návrhu a současně k uložení poplatkxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxo vyhověno, přesto je ale povinen za toto pro něj negativní rozhodnutí soudu platit poplatek.
I při podání odvolání proti rozhodnutí soudu prvního sxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xdvolacího soudu. Svědčí o tom jednak formulace ustanovení „v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření“ - záměrem je pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vázaného na striktní lhůtu 15 dnů k předložení odvolání a 7 dnů pro rozhodnutí podle § 409 z. ř. s.
Judikatura
správních soudů dospěla k závěru, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxle § 73 s. ř. s., resp. odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 s. ř. s. (srov. § 248 o. s. ř., pro který ovšem sazebník poplatek nestanoví); rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxdnuto, popř. navazujícího usnesení, v němž byla navrhovateli uložena povinnost soudní poplatek zaplatit (NSS 1 As 27/2012 - 32). K obdobné povaze insxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Ukládání popxxxxx xxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtek za řízení a poplatek za návrh na předběžné opatření), o kterých má být samostatně rozhodováno v řádu několika dnů či týdnů po sobě. I z těchto důvodů býxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxu s dispozicí normy, tedy teprve dodatečně v souvislosti s rozhodnutím. Tento postup je prováděn v zájmu přehlednosti a hospodárnosti řízení (vyřízenx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxx xxx xxplatník výslovně upozorněn na poplatkovou povinnost s takovým návrhem spojenou. Poplatníkovi nicméně nemůže xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxcí rozhodnutí. Vzhledem k jednoznačnému znění zákona lze mít za to, že i pokud by navrhovatel takové výzvě nevyhověl a poplatek za návrh na nařízení předxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xomu, aby o návrhu nerozhodl, popř. navrhovatele za nerespektování takové výzvy jakkoli postihoval. Jako ideální se v takovém případě jeví postup, kdy xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxadného účinku ve správním soudnictví platí posledně uvedené obdobně.
Novelou zákonem č. 296/2017 Sb. s účinností od 30. 9. 2017 bylo do ustanovení vxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxxa se uplatní na dovolání podaná od 30. 9. 2017 (srov. přechodné ustanovení v čl. VI zákona č. 296/2017 Sb.); zavádí soudní poplatek v případě dovolání, ktxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxnnost dopadá i na dovolání podané osobou těšící se osobnímu osvobození podle § 11 odst. 2 nebo individuálnímu osvobození podle § 138 o. s. ř. či § 36 odst. 3 xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xako následné, navázané teprve na rozhodnutí o dovolání, je logické vzhledem k tomu, že teprve v rámci řízení o dovolání je hodnocena otázka, zda se jedná x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxí a zhodnocení ústavní konformity viz výklad k § 11a.
Ve vztahu k písm. j), tj. zbytkové kategorii případů, kdy je zaplacení poplatku ukládáno teprve x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecných soudů napříč republikou. Podle tohoto judikátu platí, že pokud soud nevydá elektronický platební rozkaz - podléhající zvýhodněné sazbě popxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxtek soudního poplatku doměřený v souladu s ustanovením položky 2 bod 2 sazebníku, splatný nikoli podáním žaloby v intencích § 4 odst. 1 písm. a), ale teprxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxatečným výrokem rozsudku, může se tak stát i navazujícím samostatným usnesením. Důvody pro převod věci z agendy CEPR do agendy C přitom mohou být rozličxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnání příslušenství ve výši zjevně odporující dobrým mravům apod.
K poplatkům za návrh na delegaci vhodnou, jmenování soudním znalcem nebo tlumočnxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxxxxm 24 a 36 sazebníku.
K odst. 2
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxšného pracovníka soudu o vyhotovení stejnopisu či kopie listin ze spisu. Nedojde-li k zaplacení poplatku na místě (standardně prostřednictvím kolkůx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xž 38 sazebníku, přičemž jsou sem zařazeny rovněž úkony, ohledně kterých lze mít pochybnosti, zda sem patří. Jedná se především o položku 24, která zpoplxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xozšíření jmenování. Podrobněji viz výklad k položkám 24 a 36 sazebníku.
Zvláštnímu režimu je podrobeno sepsání podání do protokolu u soudu (§ 14x x xxx xx xx xxx x xx xxxxx xx xx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxkový úkon, nýbrž teprve vlastním sepsáním (jeho dokončením). Následkem nezaplacení poplatku v těchto případech z logiky věci nemůže být neprovedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvomocného rozhodnutí o povinnosti uhradit poplatek, sloužícího jako vykonatelné rozhodnutí podle § 251 o. s. ř., resp. exekuční titul ve smyslu § 40 záxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx j), tedy poplatků za řízení, které jsou splatné teprve právní mocí rozhodnutí.
K odst. 3
Ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxejného rejstříku prováděný notářem podle § 108 a násl. zák. o veř. rejstřících. Nově je poplatníkem těchto poplatků namísto notáře přímo osoba, která pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx poplatku je upraven zvláštním ustanovením § 7a.
Související ustanovení:
§ 1 - předmět soudních poplatků, § 2 - poplatníci, § 6a odst. 4 - odmítnxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, § 9 - následky nezaplacení poplatku, § 10 odst. 3 až 5 - vrácení poplatku při zastavení řízení nxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx2017 Sb., se řídí zákonem o soudních poplatcích ve znění zákona č. 296/2017 Sb. Pro aplikaci § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve znění účinném od 30x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxo odvolací řízení. Z jazykového výkladu § 4 odst. 1 zákona o soudních poplatcích (ve vazbě na § 7) je nutno pro účely tohoto zákona dovodit samostatnou/odxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxáno samostatně učiněním specifického úkonu (typicky) žalobcem, který je plně v dispozici této osoby a právě na jeho doručení soudu je vázán vznik poplaxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxí něco vykonat, a proto účinky doručení usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nastávají u zastoupeného účastníka doručením tohoto usnesení xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o kasační stížnosti jen tehdy, pokud kasační stížnost směřuje proti rozhodnutí krajského soudu o návrhu ve věci samé (o žalobě) či o jiném návrhu, jehož xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxk rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9.6.2015, č. j. 1 As 196/2014 - 19, č. 3271/2015 Sb. NSS, web NSS)
V řízení o kasační stížnosti pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx situace, kdy stěžovatel namítá, že tento rozsudek neměl být vůbec vydán, neboť řízení mělo být usnesením zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxx x stěžovatel soudní poplatek ani přesto nezaplatil.
Závěry rozsudku ze dne 26.1.2006, č. j. 1 As 27/2005 - 87, v němž Nejvyšší správní soud vymezil zákonxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x na případy, kdy má být vydán rozsudek ve věci samé, avšak (zatím) nedošlo k zaplacení soudního poplatku.
Z odůvodnění: Na uvedeném závěru nemůže nic zmxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxěžovatelka se totiž proti tomuto usnesení nebránila právě proto, že ztratila zájem na dalším vedení soudního řízení a upřednostnila jeho zastavení taxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxatelka neměla zájem na dalším vedení řízení, měla vydání meritorního rozsudku sama předejít tím, že žalobu vezme zpět. Zpětvzetí žaloby ve smyslu § 37 oxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xředmětem řízení, které vychází ze zásady dispoziční, na níž je správní soudnictví postaveno (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.xxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávního soudu ze dne 31.10.2012, č. j. 4 As 64/2012 - 14)
V řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu, kterým bylo zastaveno řízení o xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxxní stížnost žalobce proti tomuto usnesení byla Nejvyšším správním soudem zamítnuta, není třeba trvat na zaplacení soudního poplatku za kasační stížnxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxtit soudní poplatek za podání návrhu na přiznání odkladného účinku vzniká dnem právní moci rozhodnutí, jímž bylo o návrhu rozhodnuto a v němž byla navrhxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxššího správního soudu ze dne 29.2.2012, č. j. 1 As 27/2012 - 32, web NSS)
V řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o zamítnutí návrxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm.
Z odůvodnění: Za situace, kdy předmětem kasačního přezkumu je rozhodnutí, jímž byla zamítnuta žádost o osvobození od soudních poplatků, by trvání xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xedlo by k popření cíle, jenž účastník podáním žádosti sledoval, a k popření vlastního smyslu řízení o kasační stížnosti, v němž má být zkoumán závěr o tomx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x. j. 9 As 43/2007 - 77, www.nssoud.cz).
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2007, č. j. 1 Afs 65/2007 - 37, web NSS)
V případě převodu věxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxtku za žalobu) podle § 4 odst. 1 písm. a), nýbrž podle § 4 odst. x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není to totéž, co „vyzve“ (§ 9 odst. 1 poplatkového zákona) k zaplacení soudního poplatku. To ostatně vyplývá i ze systematického zařazení úpravy doměxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxavních“ ustanoveních. S ohledem na výše uvedené je třeba vyložit i otázku splatnosti doměřeného doplatku v případě převodu věci z agendy CEPR do agendy x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xodáním formulářové elektronické žaloby (na rozdíl od sníženého poplatku za žalobu) podle § 4 odst. 1 písm. a), nýbrž podle § 4 odst. 1 písm. i) poplatkovéxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxx x xxxx doplacení pod hrozbou zastavení řízení, ale o případ, kdy nedoplatek na poplatku vznikl v souvislosti s převodem věci z agendy CEPR do agendy C, který naxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaplatit, ale až tehdy, kdy se stane splatným, tedy v návaznosti na právní moc konečného rozhodnutí.
(usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7.2.2014x xx xx xx xx xxxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxožky 1 až 23 sazebníku) stanoveny buď pevnou částkou, anebo procentním poplatkem jako součinem základu poplatku stanoveného v intencích § 6 a sazby poxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxevantní
výše, neboť v těchto věcech lze - na rozdíl od nepeněžitého plnění, které by bylo třeba kvalifikovaně ocenit - poměrně snadno stanovit základ pxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění v částce vyšší než 20 000 Kč do 40 000 000 Kč, který činí 5% z předmětu řízení.
Lze zvažoxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxitější věc se jedná. Tuto úvahu je nicméně třeba obratem zavrhnout, neboť vzhledem ke košatosti soudní praxe nelze často z výše sporné částky žádným způxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxlmi významným dopadem na jejich práva a povinnosti, byť formálně se jedná o částku nesrovnatelně nižší ve srovnání s obchodními spory mezi obchodními kxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxů je tak mnohem spíše projevem základních funkcí soudních poplatků (srov. výklad K soudním poplatkům obecně), zejména pak funkce fiskální (úhradové)x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxů přiměřeně k hodnotě předmětu, o který vedou soudní řízení. I zde se nicméně najdou případy, na které tento přístup příliš nepasuje.
Procentní poplxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zejména v řízeních zahajovaných fyzickými osobami lze vzhledem k procentním poplatkům očekávat, že si navrhovatel zahájení řízení dostatečně "rozmxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxde neúspěšný účastník muset hradit (ve formě přímé úhrady či ve formě náhrady nákladů řízení, srov. § 137 odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 1 o. s. ř., § 57 odsxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx až 38 sazebníku) je poplatek stanoven vždy výhradně pevnou částkou uvedenou v příslušné položce sazebníku.
Novelou provedenou zák. č. 87/2015 Sb.x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxřících (položka 39 sazebníku). Přesnější by nicméně bylo věnovat této formě poplatkové povinnosti zvláštní větu, neboť v případě těchto návrhů na záxxx xx xxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxí ustanovení:
§ 6 - základ poplatku, sazebník
Základ poplatku
Právní stav komentáře je ke dnx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxtku uvedené v příslušné položce sazebníku. Procentní poplatky jsou zpravidla užívány v případech, kdy předmětem řízení je peněžité plnění, neboť v těxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jako peněžní částka, typicky částka, o jejíž zaplacení je žalováno. Příslušenství předmětu řízení (např. pohledávka, jejímž příslušenstvím jsou poxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx předmět řízení, který pak tvoří samostatný základ poplatku, např. v případě žaloby, jíž se věřitel domáhá výhradně zaplacení smluvních úroků sjednanxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxedu na to, zda je žalobce specifikuje uvedením konkrétní částky za určité období či procentuálním vyjádřením za dobu do zaplacení pohledávky, tedy za oxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxad nároku), není třeba je specifikovat uvedením konkrétní částky za určité období, nýbrž i zde postačí procentuální vyjádření za dobu do zaplacení pohxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Pokud je současně žalováno více peněžitých plnění (např. podle více různých smluv mezi týmiž účastníky), stanoví se základ procentního poplatku jako xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxajetkové újmy v penězích podle položky 3 a současně určení výživného podle položky 7 sazebníku), nelze je sčítat, nýbrž je třeba stanovit ohledně každéxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxňovaná peněžitá plnění (srov. § 6a odst. 2).
Pokud peněžitá plnění spadají nikoli pod různé položky sazebníku, nýbrž jen pod jeho různá dílčí písmenx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xpadá pod tutéž položku 7 sazebníku, avšak pod písm. b)], nic nebrání jejich součtu s tím, že poplatek se podřadí příslušnému písmenu podle výsledné částxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xen z částečně odlišných proporcí téže sazby v závislosti na konkrétní výši plnění.
K odst. 3
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx žaloba na pojistné plnění, které má být podle pojistné smlouvy uzavřené ve smyslu § 2758 a násl. obč. zák. vypláceno po dobu 12 měsíců bezprostředně násxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxh) plnění.
Pokud je nárokováno opětující se peněžité plnění na dobu neurčitou, např. výživné mezi rodiči a dětmi v podobě měsíčních částek vyplácenxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxé výši). Stejně je postupováno i v případech, kdy se jedná o opětující se plnění sice na dobu určitou, ale stanovenou na časové období delší než 5 let či na dxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx rentu požívat).
Z téže konstrukce zákon vychází i v případě navázání peněžitého plnění na dobu do zaplacení jiného peněžitého plnění, a to i pokud by xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdávky, jejíž zaplacení však žalováno není).
Pro výpočet v případě žaloby na zaplacení příslušenství jako samostatného předmětu řízení srov. výklxx x xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxěžitého plnění podle odst. 3, zákon stanoví jako pevnou částku základu poplatku 20 000 Kč; v těchto případech se tedy poplatek vypočte jako součin 20 000 xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxch plnění či o uplatnění opětujícího se plnění, se postupuje i tehdy, kdy se sice jedná o plnění nepeněžitá, sazebník ovšem pro účely stanovení základu pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xazebníku, stanovení poplatku za odvolání v případě sporů o neplatnost směnky podle položky 22 bod 9 či stanovení poplatku za dovolání ve sporu o neplatnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxy 1 sazebníku za žalobu na zaplacení smluvní pohledávky vedené v cizí měně ve smyslu § 155 odst. 2 o. s. ř., je tento nejprve třeba přepočítat na částku v česxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxzba poplatku stanovena pevnou částkou [např. podle položky 1 bod 1 písm. a) a b), podle položky 7 písm. a) nebo podle položky 23 písm. a) sazebníku], tedy nxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxn směnný kurz Českou národní bankou, a to v rámci kurzů devizového trhu, které jsou vyhlašovány denně, popř. kurzů ostatních měn, které jsou vyhlašovánx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepočet soud. V případě měn ostatních, jejichž směnný kurz Česká národní banka nevyhlašuje, se použije přepočet přes kurz amerického dolaru k této měxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xa světě je možno získat její směnný kurz k americkému dolaru, přičemž příslušný kurz je povinen ověřit a soudu prokázat sám poplatník, a to prostřednictxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo by takovou situaci možno řadit na roveň nezaplacení soudního poplatku a (po marném uplynutí lhůty určené výzvou soudu) řízení zastavit. Pokud by poplxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxěřenou shovívavost, popř. stav věci sám ověřit a její vyřízení zaurgovat.
Přepočet na českou korunu je prováděn k prvnímu dni relevantního kalendářního měsíce, přičemž zákon alternativně stanoví, že se přepoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxti zaplatit poplatek. První z alternativ míří na poplatky splatné podáním návrhu [§ 4 odst. 1 písm. a) až d)], zatímco druhá se týká poplatků splatných po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o povinnosti poplatek zaplatit, popř. od právní moci rozhodnutí o schválení smíru, x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxání rozhodnutí.
Na rozdíl od výchozí úpravy v zákoně o správních poplatcích není ohledně zahraničních měn třeba zvláštního pravidla pro zaokrouhlxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxx x x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xormy pro zaokrouhlování se základ procentního poplatku zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru.
Novelou provedenou zák. č. 458/2011 Sbxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxí výsledného procentního poplatku; do 31.12.2013 bylo ustanovení účinné ve znění: "Základ poplatku se zaokrouhluje na celá sta korun dolů a vypočtený xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxlizace sjednocení metodiky zaokrouhlování v rámci poplatků, přičemž došlo k přizpůsobení s § 4 zák. o spr. poplatcích [ST 473, 6. VO 2010-2013, Změna zxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxx x xx x xxxxx xxx xxx xxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxet poplatku za odvolání podle položky 22 sazebníku, resp. pro výpočet poplatku za dovolání podle položky 23 sazebníku, se obdobně použijí pravidla obsxxxxx x xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx1998, č. 188, podle něhož: "Slovo ‚obdobně' ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanovení sx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xízení určující předmět odvolání či dovolání, nikoli předmět řízení před soudem prvního stupně. Pokud tedy bude např. ze tří výroků rozsudku soudu prvnxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxní rozhodný předmět řízení v rozsahu napadeného výroku.
K odst. 9
Jde o důležité ustanovení, které bylo do zákona doplněno tzv. velkou novelou zákoxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnictví, podaná podle § 65 odst. 1 s. ř. s., směřuje proti více rozhodnutím správních orgánů, je třeba zaplatit soudní poplatek za každé napadené rozhodnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (sériovým) rozhodnutím při vyměření daně téhož druhu a totožného daňového xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx porušení předpisů, k němuž došlo na různých provozovnách.
Obdobně je postupováno rovněž v případě návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jexx xxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxh obcí v rozsahu téhož záměru vybudování kapacitní pozemní komunikace či vysokorychlostní železnice napříč katastrálním územím více obcí. I zde je třxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xonstantní
judikatura
Ústavního soudu, která stála na opačném právním názoru, totiž že příslušnou položku sazebníku je třeba interpretovat tak, že nx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxdná o správní rozhodnutí skutkově a právně související, tedy taková, která svojí povahou naplňují podmínky pro spojení věcí podle § 39 odst. 1 s. ř. s. (xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyslovenou nálezem ze dne 16.3.2006, sp. zn. I. ÚS 664/03, N 56/40 Sb. n. u. ÚS 547, web ÚS, a dlouhodobě ustálenou a reflektovanou např. v nálezu ze dne 3.4xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xstanovení nepřistoupil k jeho zrušení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy ve spojení s § 64 a násl. zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
Podle důvodxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xovahy samostatným základem poplatku. Není důvod pro to, aby byl poplatek pro navrhovatele příznivější, když více rozhodnutí nebo opatření obecné povxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxdová zpráva se k předchozí opačné judikatuře Ústavního soudu a z ní plynoucí problematické ústavní konformitě nově zaváděného ustanovení žádným způsxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxplatku; jediný odst. 9 se týká sazeb stanovených pevnou částkou.
Ohledně stanovení poplatku za návrh podaný více navrhovateli srov. výklad k § 2 odsxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxka 18 bod 2 sazebníku - poplatky ve věcech správního soudnictví, položka 22 sazebníku - poplatek za odvolání, položka 23 sazebníku - poplatek za dovolánx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxtury:
Ústavně konformním výkladem položky 14a bodu 2 písm. a) přílohy (sazebníku poplatků) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je takový vxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xbjektivní kumulace žalobních návrhů v jedné žalobě možná vzhledem ke skutkové a právní souvislosti napadených správních rozhodnutí.
(nález Ústavnxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého je účastník řízení povinen platit soudní poplatek za každé žalobou napadené správní rozhodnutí, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxoru s právem na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny.
(nález Ústavního soudu ze dne 26.9.2007, sp. zn. I. ÚS 43/07, N 149/46 Sb. n. u. ÚS 481, web xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxou ze základu od určitého data do zaplacení, je dostatečně určitá.
Z odůvodnění: Na možnost samostatné žaloby o zaplacení příslušenství stanoveného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxch poplatcích č. 549/1991 Sb. Není tedy správný názor soudu prvního stupně, že v takovém případě je nutno příslušenství vyčíslit, aby se mohlo stát zákxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xeněžité pohledávky x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxch konkrétní výše za určité období.
Z odůvodnění: Příslušenství pohledávky je způsobilé, na rozdíl od součásti věci - § 120 odst. 1 obč. zák. [pozn.: zxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmětem občanskoprávního vztahu. Pro určení, zda cena příslušenství bude tvořit základ soudního poplatku ve smyslu § 6 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., je všxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxedávky, od nichž se vznik nároku na příslušenství odvíjí. Z tohoto pohledu není proto důležité, zda v daném případě žalobce požadavek na přiznání úroků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xa výši pohledávky do doby zaplacení této pohledávky, tedy ve vztahu k období časově neurčitému. Důležité je, že se přiznání úroků z prodlení samostatnýx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxx
xusnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31.10.2003, sp. zn. 22 Co 2053/2003, web
Judikatura
)
Položka 1 sazebníku poplatků upravuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za řízení podle položky 1 sazebníku poplatků, vyměřuje se soudní poplatek ze součtu těchto plnění (§ 6 odst. 2 věta první zák. č. 549/1991 Sb.); to, že jedxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxhá zák. o soudních poplatcích nelze spatřovat v tom, že podle položky 1 sazebníku soudních poplatků peněžitý nárok nepřevyšující částku 15 000 Kč má popxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxněžitá plnění svojí povahou spadající pod položku 1 sazebníku soudních poplatků. Diferenciace na pevnou a procentní sazbu má význam jen pro stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, jestliže sazba druhého peněžitého plnění je v sazebníku soudních poplatků stanovena kvantitativně odlišně od sazby v případě prvního peněžitého plxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxíku soudních poplatků - určení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění v částce vyšší než 30 000 Kč].
(usnesení Krajského soudu v Hradci Králové xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.9.2019
K odst. 1
V případech alternativního a eventuálního návrhu (petitu) zákon staví na koncepci, že soudní poplatek je vybírán za ten z návrhů, xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xřípadě eventuálního petitu, jímž se navrhovatel domáhá určitého nároku (plnění), a současně pro případ (
in eventum
), že by nebylo možno přisoudit tenxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxuální, např. náhradu hodnoty plnění v penězích, srov. Winterová, 2008, s. 221). V případě eventuálního petitu tedy žalobce upřednostňuje určitý primxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxtivního petitu, kdy se žalobce variantně (alternativně) domáhá jednoho z několika plnění, přičemž volba konkrétního plnění je na žalovaném, který můxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx8, s. 222). Vzhledem k tomu, že v době podání žaloby není zřejmé, která z navrhovaných alternativ bude nakonec plněna, přičemž tato volba je plně v dispozxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxních petitů a zaplacení poplatku za jeden z nich (např. ten, u kterého by se jednalo o poplatek nejvyšší).
Přestože tak zákon výslovně nestanoví, komxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxs
), kdy je návrhem požadováno přisouzení určitého plnění a dlužníku je současně ponechána možnost zprostit se povinnosti poskytnutím jiného, zpravixxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí podle základního (a na prvním místě uvedeného) petitu, k druhé alternativě, kterou se lze uložené povinnosti zprostit, se nepřihlíží.
Ve správníx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je třeba stanovit poplatek zvlášť pro každý uplatněný nárok a tyto poplatky následně sečíst. Je přitom nerozhodné, o jaké druhy nároků se jedná a zda je pxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
Ustanovení navazuje na § 6 odst. 2, který upravuje stanovení základu poplatku (tedy nikoli celkové výše poplatku) v případě kumulace peněžitých plxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch plnění, jakož i při kumulaci peněžitých plnění podle § 6 odst. 2 věta druhá; výsledné částky poplatku ohledně jednotlivých peněžitých plnění je násxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxení je stanoven vyšší soudní poplatek, je poplatník povinen jej doplatit. Obdobně je třeba postupovat i v odvolacím, resp. dovolacím řízení, pokud navxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxrov. § 205 odst. 4, § 242 odst. 4 o. s. ř.).
Ke splatnosti poplatku při rozšíření předmětu řízení srov. výklad k § 7 odst. 2.
K vyloučení normy o zastavxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konáním prvního jednání ve věci samé, poplatek se naopak sníží o příslušnou část, odpovídající rozsahu zpětvzetí a navazujícího částečného zastavenx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x řízení rozhodnout bez jednání, je soud povinen poplatek vrátit, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé (§ 10 odst. 5). Poplatek je třeba vrátit do 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxy z 1 000 Kč o část odpovídající rozsahu zúžení předmětu řízení (např. byl-li předmět řízení zúžen o jednu polovinu, je třeba vrátit poplatek snížený o 20xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxméně mohl způsobit potíže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxého zpětvzetí žaloby (návrhu), mělo by se tak ovšem stát bez zbytečného odkladu poté, co příslušný úkon dojde soudu, v každém případě před konáním prvníxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx podmínek bylo možno domáhat podle zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxáno a meritorně rozhodnuto i ohledně části, v níž žalobce vzal svůj návrh zpět, a projevil tak vůli v řízení vůbec nepokračovat [srov. NSS 4 As 64/2012 - 14x xxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xovolání či kasačních stížností, které nesplňují podmínky věcného (meritorního) projednání, v případech tohoto druhu nicméně soudy účastníka nevyzxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxě projevila rovněž v komentovaném ustanovení. Pokud by k výběru poplatku došlo, pro případ odmítnutí návrhu, popř. zastavení řízení by byl zaplacený pxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxmínky pro odmítnutí návrhu bez toho, aby se soud vůbec zabýval meritem věci. Typicky se bude jednat o odmítnutí podání, které neobsahuje veškeré zákonnx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxx xx xx ř., § 46 odst. 1 s. ř. s., srov. např. § 68, § 70, § 85, § 105 odst. 2 s. ř. s., srov. KS Brno 62 A 32/2012). Předmětná norma byla do § 6a přesunuta novelou provedexxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadně na podání, která byla odmítnuta pro vady. V důvodové zprávě nicméně nenajdeme žádnou zmínku o tom, zda došlo k rozšíření hypotézy normy záměrně či oxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xx xxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxího obsahu věci (viz výklad k § 10 odst. 5).
K diskrepanci mezi občanským soudním řízením, resp. znevýhodnění navrhovatelů před civilními soudy oprxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxtanovení zakotvuje zákaz
multiplikace
poplatků v téže věci. Pokud dojde k následnému zrušení rozhodnutí, soud není oprávněn poplatek za řízení vybíxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xnovu platit poplatek za opakované projednání věci před soudem prvního stupně. Obdobně je třeba postupovat při kasaci rozhodnutí civilních soudů Ústaxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Nejvyšším správním soudem.
Složitější je
interpretace
zákona ve vztahu k opakovanému řízení před soudem vyššího stupně. Vzniká otázka, jak řešix xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxým opravným prostředkem v téže věci. Má poplatník v případech tohoto druhu podruhé platit poplatek za odvolání, dovolání či kasační stížnost? V justičxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xím, že krajský soud ani přes opakované zrušení svého rozhodnutí neprovedl odpovídající dokazování či věc jinak řádně neposoudil; stěžovatel by byl v txxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxí věci.
Aniž by bylo třeba modelovat obdobné krajní případy, lze konstatovat, že vyloučení opakovaného placení poplatků v téže věci by se mělo týkat xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkud se jeden z účastníků opakovaně brání proti postupně vydávaným rozhodnutím soudu prvního stupně, měl by na něm být nejen poplatek za žalobu, ale i popxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxí případu, přičemž pojmově se stále jedná o tutéž věc; účastníkům by nemělo být ve snaze o dosažení (z jejich pohledu) zákonného a spravedlivého rozhodnxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxému výkladu komentovaného ustanovení svědčí i jeho původní znění, jak bylo obsaženo v poznámkách k sazebníku, bod 2, ve znění před novelou provedenou zxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu prvního stupně poplatník, který xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx změně koncepce, tedy že by poplatky za opakovaná odvolání, dovolání atd. nově měly být placeny vždy znovu za každý opravný prostředek v téže věci (ST 521x xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (NSS 10 Afs 186/2014 - 60).
V poměrech správního soudnictví byl tento přístup
aprobován
rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu, který vyxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx věci opakovaně kasační stížnost proti novému rozhodnutí krajského soudu vydanému poté, co bylo předcházející rozhodnutí krajského soudu k jeho kasaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx
K odst. 6
Jedná se o zvláštní ustanovení, které brání multiplikaci soudních poplatků za řízení, jejichž předmětem jsou nemovité věci ve smyslu § 498 xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxdní poplatek tak není třeba platit za každou dotčenou nemovitost, nýbrž za všechny nemovitosti zapsané na jednom listu vlastnictví postačí zaplatit pxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtek za každý list vlastnictví. Ohledně nemovitostí, které v katastru nemovitostí zapsány nejsou, je pak třeba dovodit, že se poplatek platí za každou txxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxm předmětem [srov. položka 1 bod 1 písm. c), položka 21 bod 1 písm. c) sazebníku].
Související ustanovení:
§ 4 odst. 1 - vznik poplatkové povinnostx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxoučení normy o zastavení řízení pro případ rozšíření předmětu řízení, § 10 odst. 3 věta druhá, § 10 odst. 5 - vrácení poplatku při částečném zastavení, x xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxkročení maximální výše poplatku
x xxxxxxtury:
Jestliže procesní předpis v § 96 odst. 4 o. s. ř. nepočítá u zpětvzetí či částečného zpětvzetí žaloby, k němuž dojde dříve, než začalo jednání, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkoukoli posuzovací činnost soudu, je třeba trvat na tom, že v takové situaci je nutno o zastavení řízení rozhodnout neprodleně, bezprostředně po provexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxe svým procesním úkonem učiněným ještě před zahájením jednání dává najevo svoji vůli, že na projednání svého návrhu, byť i jen v jeho části, netrvá, v podxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx tj. takový, který ze strany soudu nepřipouští jakoukoli nahodilost či libovůli.
(nález Ústavního soudu ze dne 20.10.2005, sp. zn. III. ÚS 254/05, N 20xxxx xxx xx xx xx xxxx xxx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxx x xxx xxxxxi stěžovatelé odvolání, a byli proto usnesením Okresního soudu v Rakovníku ze dne 26.4.1994 vyzváni k úhradě soudního poplatku z odvolání ve výši 12 482 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxího soudu zrušen a věc mu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xchváleného usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 9.12.1997, č. j. 28 Co 540/97 - 227. V důvodech tohoto usnesení je současně konstatováno, že o povinnxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnnost zaplatit soudní poplatek z odvolání ve výši 55 649 Kč. (...)
Z uvedeného tedy plyne, že obecné soudy, rozhodující o povinnosti stěžovatelů zaplaxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xx xxx/1991 Sb., o soudních poplatcích.
(nález Ústavního soudu ze dne 3.8.1999, sp. zn. IV. ÚS 162/99, N 104/15 Sb. n. u. ÚS 53, web ÚS)
Charakter správního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxní sporném domáhat, aby byla žalovanému určena určitá povinnost (primární
petit
), a teprve když bude primární
petit
zamítnut, aby bylo rozhodnuto o dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxmožnost plnění uvedeného v primárním petitu. Alternativní
petit
dává žalovanému možnost volby způsobu plnění;
alternativa facultas
pak představxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xodal-li žalobce fakticky dvě různé žaloby jedním podáním (soud rozhoduje o návrhu, jak jej žalobce učiní, a ten je dán petitem), nemůže si soud vybírat, x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxk Nejvyššího správního soudu ze dne 26.10.2004, č. j. 6 Ans 1/2003 - 101, 652/2005 Sb. NSS, web NSS, viz též
judikatura
k § 11)
Účastník řízení podávajxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxhož účastníka Nejvyšším správním soudem zrušeno, již není povinen soudní poplatek za tuto další kasační stížnost platit, pokud ve věci již jednou tentx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxx x86/2014 - 60, 3396/2016 Sb. NSS, web NSS)
Z odůvodnění: Vzhledem k tomu, že žalobou bylo napadeno rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věcix xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxx x xdůvodněním, že ve správním soudnictví je poskytována ochrana jen veřejným subjektivním právům, kdežto subjektivním právům soukromým je poskytovánx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxlatek za tuto žalobu, neboť žaloba byla před prvním jednáním odmítnuta.
(usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.4.2012, sp. zn. 62 A 32/2012, web NSS)
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxx xxovázáno se vznikem poplatkové povinnosti podle § 4. Z úpravy je vyčleněn výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený nxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxu vzniku poplatkové povinnosti, a proto je i zde třeba rozlišovat dvě základní kategorie poplatků za řízení, obdobně jako v případě § 4 odst. 1, tedy poplxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx. 1 písm. e) až j)].
Poplatky splatné podáním návrhu [věta první ve spojení s § 4 odst. 1 písm. a) až d)]
Tyto poplatky vznikají a současně se stávají splxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxájení řízení, odvolání, dovolání či kasační stížnost. Poplatky tohoto druhu se stávají splatnými podáním návrhu u příslušného soudu, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxojeny žádné hmotněprávní účinky, např. právo na náhradu úroků z prodlení podle § 1970 obč. zák. Při nezaplacení poplatku současně s podáním návrhu je sxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxplacení poplatku vydat bez zbytečného odkladu poté, co je návrh podán, zejména nesmí přistoupit k meritornímu projednání věci před zaplacením poplatxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxtné po právní moci rozhodnutí [věta druhá ve spojení s § 4 odst. 1 písm. e) až j)]
Tyto pxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxnčené, schválení smíru ve smírčím řízení či rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření (srov. výklad k § 4 odst. 1). V praxi se nicméně vxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxatku podle písm. e) až j); poplatníkovi v těchto případech nemůže být kladeno k tíži, pokud neprovede úhradu poplatku před splatností, tedy před právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxž teprve na pravomocné rozhodnutí soudu. Splatnost ze zákona nastupuje 3 dny po právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit uložexxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xůže být tato povinnost uložena samostatným výrokem rozhodnutí, jehož ostatními výroky dojde ke schválení smíru.
V souvislosti s normou, podle níž nastává splatnost 3 dny po právní moci rozhodnutí soudu o uložení povinnosti poplatek zaplatit, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx nesmí (a takové případy se v praxi ani nevyskytují), delší lhůta se jeví nejen jako souladná s požadavky zákona, neboť i v případě poplatků splatných podxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx požadavků judikatury Ústavního soudu, podle níž musí být lhůta k zaplacení poplatku stanovena tak, aby měl poplatník reálnou možnost poplatek ve lhůtx xxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx x x x x xxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xákonné lhůty 3 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. V rozhodnutí o schválení smíru lze naproti tomu i samotnou splatnost poplatku určit rozhodnutím soxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxávní účinky, pak v případě poplatků splatných po právní moci rozhodnutí je situace odlišná do té míry, že s neuhrazením poplatku rovněž nejsou spojeny hxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxad k § 13 odst. 2).
Poplatky za úkony [věta první ve spojení s § 4 odst. 2]
V případě poplatků za úkony je splatnost navázána na vznik poplatkové povinnoxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxonu [srov. výklad k § 4 odst. 2 písm. a)]. Pokud nedojde k zaplacení poplatku na místě ani v dodatečné lhůtě podle výzvy soudu či správy soudu, požadovaný úxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí (jeho dokončením). Obdobně jako v případě poplatků splatných po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxlu § 176 daňového řádu (srov. výklad k § 13 odst. 2).
K odst. 2
Dojde-li za řízení k rozšíření návrhu ve smyslu § 95 o. s. ř., přičemž ohledně změněného pxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxní předmětu řízení odvíjejí od toho, zda se jedná o poplatek splatný podáním návrhu (návrhu na provedení úkonu), resp. návrhu na rozšíření předmětu řízxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx to, zda se jedná o jediné rozhodnutí o celém (rozšířeném) předmětu návrhu, či jen rozhodnutí o té části, o kterou byl původní návrh rozšířen.
Obdobně xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nižšího stupně (srov. § 205 odst. 4, § 242 odst. 4 o. s. ř.).
K rozšíření předmětu řízení dále srov. výklad k § 6a odst. 3 věta první a druhá.
K vyloučexx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
xouvisející ustanovení:
§ 4 - vznik poplatkové povinnosti, § 6a odst. 3 věta první a druhá - rozšíření předmětu řízení, § 7a - výběr a odvod poplatku zx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxavení řízení pro případ rozšíření předmětu řízení
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxvení bylo do zákona nově zavedeno novelou provedenou zák. č. 87/2015 Sb., s účinností od 1.5.2015, a to za účelem přizpůsobit právní úpravu vývoji v oblaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx c)].
Do zákona bylo takto poprvé výslovně zavedeno rozlišování mezi poplatníkem a plátcem poplatku. Poplatníkem je subjekt, který je povinen poplxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxastní majetkovou odpovědností vybírá a odvádí, je notář, který zápis provádí.
Sazba poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedexx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxící zápis jako poplatníka poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku. Zákon stanoví pro výběr poplatku lhůtu 10 dnů ode dne, kdy je oprávněnox xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxdení lhůty do zákona, kterým je zamezení zápisu, ohledně kterého nebyl uhrazen odpovídající poplatek (důvodová zpráva k návrhu zák. č. 87/2015 Sb., ST xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxí upravuje režim nakládání s poplatkem v období mezi výběrem částky od poplatníka a jejím odvedením příslušnému soudu jako správci poplatku. Peněžní pxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx družstvu se sídlem v České republice, popř. na území členského státu Evropské unie či státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Musí se jednat o účxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtní účet), přičemž majitelem účtu musí být daný notář.
Poplatek je možno hradit v hotovosti u notáře či převodem přímo na příslušný účet či na jiný účex xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxá částka následně notářem převedena na samostatný, xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxhá).
K odst. 4
Notář jako plátce poplatku odpovědný za jeho řádný výběr je povinen odvést poplatek poplatkovému soudu jako správci poplatku (§ 8 odsxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxad k § 10 odst. 11.
Související ustanovení:
§ 1 písm. c) - zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem jako předmět soudních poplaxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdně zápisu skutečnosti do veřejného rejstříku provedeného notářem, § 8 odst. 1 - soud příslušný ke správě poplatku, § 8 odst. 4 věta druhá - výluka z plaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem
Placení poxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xe o jedno z ustanovení zákona, na němž lze dobře demonstrovat dvě navzájem striktně oddělené sféry agendy soudních poplatků, totiž rozhodování ve věcexx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxávu placení poplatků, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxdu. Do této druhé skupiny náleží fyzické vybírání poplatků, jejich vymáhání či např. rozhodování o povolení posečkání úhrady poplatku či povolení rozxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx soud, popř. správa soudu, ovšem nikoli v rámci výkonu rozhodovací pravomoci, nýbrž v postavení specifického správce daně. Bezvýhradnou prioritu mezx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxklad k § 13).
Správu poplatků provádí tentýž soud, který je příslušný k rozhodování o nich, jinými slovy rozhodovací pravomoc, jakož i pravomoc k násxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxdpůrně postupováno podle občanského soudního řádu, resp. soudního řádu správního (§ 13 odst. 1), při správě placení poplatků je třeba subsidiárně aplxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxráva je prováděna poplatkovým soudem, jehož příslušnost je vymezena v § 3, tyto jsou nicméně příjmem státního rozpočtu, tedy se zejména nejedná o příjexx x xxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x 6 odst. 1 písm. g) zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), podle něhož příjmy sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxni z přidané hodnoty, se organizační složky státu při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani z přidané hodnoty, a xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmezené v příloze 1 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že i činnost soudů ve vztahu k poplatkové agendě je v tomto smyslu třeba pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xnámek či převod částky z účtu advokáta a následná úhrada příslušné částky klientem. Pokud jsou tedy soudní poplatky hrazeny prostřednictvím advokátax xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxadů řízení přiznávanou soudem.
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxxxx xx xxxxadně soudu (výslovně neupraveno, srov. výklad ke komentovanému ustanovení
in fine
).
Jako základní formu úhrady zákon předpokládá hrazení převodxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Platbu je třeba označit příslušnými formálními identifikátory, zpravidla spisovou značkou, pod níž je vedena daná věc. Tyto údaje, stejně jako číslo xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxě nestane, nelze z takového administrativního pochybení dovozovat zánik poplatkové povinnosti; poplatník by se v takovém případě měl obrátit na kancxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxn číslo svého účtu u České národní banky, pobočka Brno, na který je třeba poplatky platit (zejména poplatek za kasační stížnost či poplatek za návrh na přxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxnativně lze použít i variabilní symbol vygenerovaný ke spisové značce napadeného rozhodnutí krajského soudu, a poplatek tak zaplatit již v okamžiku pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxty - Pokladna). Ohledně části dalších soudů lze údaje dohledat na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (<http://portal.justice.cz&gxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x funkčně nepříslušnému soudu, např. k odvolacímu soudu namísto soudu prvního stupně, který podle § 3 odst. 2 vyřizuje poplatkovou agendu i ve vztahu k řxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxoti rozhodnutí krajského soudu a který je podle § 3 odst. 4 sám příslušný i k vyřizování poplatkové agendy. Opačný přístup by byl nepřiměřeně formalistxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxny (srov. též výklad k § 10 odst. 9, týkající se vracení poplatku v případech následného postoupení věci jinému soudu).
Poplatky se platí v české měněx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx), lze se nicméně opřít o subsidiární normu § 163 odst. 1 daňového řádu. V případech, kdy je základ poplatku vyjádřen v cizí měně, jakož i v případech, kdy jx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxné částky) se zakládá do spisu.
K okamžiku splnění poplatkové povinnosti v případě úhrady soudního poplatku prostřednictvím bezhotovostního přexxxx xxx xxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx 4 daňového řádu a prováděcí vyhlášce č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách. Postup soudu při používání kolkových známek je upraven v příloze 5
instrukxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx č. 383/2010 Sb.).
Podle právního stavu před novelou provedenou zák. č. 281/2009 Sb., s účinností od 1.1.2011, zákon jako výchozí variantu předpoklxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe 5 000 Kč, do níž lze poplatek takto zaplatit (důvodová zpráva k návrhu zák. č. 281/2009 Sb., ST 686, 5. VO 2006-2010, k části deváté, k bodu 4, web PSP).
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxem, pokud zákon umožňuje i formu jinou; nemůže tak např. přikázat, aby poplatky do 5 000 Kč byly hrazeny výhradně převodem na účet či výhradně kolkovými zxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxíkovi doručen i tiskopis (vzor o. s. ř. č. 072, vzory ministerstva), který může poplatník po vylepení kolkových známek v příslušné hodnotě zaslat zpět xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxatků, které jednotlivě nepřesahují 5 000 Kč, ve svém součtu ovšem představují částku vyšší. Může se jednat např. o výzvu k zaplacení poplatku za kasační xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxd vyzývá jedinou výzvou k zaplacení obou poplatků v celkové částce 6 000 Kč, mělo by být poplatníkovi umožněno tyto poplatky uhradit kolkovými známkami xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxt. 1].
Poplatkovou povinnost vzniknuvší podáním návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu podle § 174a o. s. ř. nelze splnit prostřednixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx byla do ustanovení doplněna věta druhá, která vylučuje možnost platby poplatku kolkovými známkami v případě poplatků za zápis skutečnosti do veřejnéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxstatném, účelově vázaném účtu [srov. výklad k § 1 písm. c), k mechanismu výběru a odvodu poplatku srov. § 7a].
K okamžiku splnění poplatkové povinnosxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
Přestože zákon tuto variantu výslovně neupravuje, soudy by měly přijímat rovněž platby soudních poplatků v hotovosti na pokladně soudu, a to bez ohlexx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxěřeně omezit, přičemž za nejzazší limit lze považovat částku 270 000 Kč, u které zákon výslovně zamezuje platbu jinak než bezhotovostně (§ 4 zák. č. 254/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňují (např. Nejvyšší správní soud, srov. webové stránky uvedené v rámci výkladu k odst. 3), jiné ji fakticky akceptují. Přijatelnost této formy plxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost za splněnou bez ohledu na to, že se tak nestalo zákonem či soudní výzvou výslovně předvídanou formou (srov. II. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx a
judikatura
výslovně potvrzuje možnost, aby byl soudní poplatek zaplacen nejen účastníkem, ale i prostřednictvím třetí osoby. Jedná se o úkon zastuxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxetí osobou, která za něj poplatek zaplatila, právní vztah odůvodňující takový postup (NS 23 Cdo 1917/2015). V praxi se může jednat např. o smlouvu o poskxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxjímž základě třetí osoba v rámci své podnikatelské činnosti financuje úkony spojené s řízením vedeným jejím klientem jako účastníkem (např. na bázi záxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxtek proti vůli samotného účastníka, zpravidla v důsledku nevědomosti či nedostatečné komunikace, např. za situace, kdy se účastník rozhodne v řízení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xoudní poplatek (s důsledkem meritorního projednání věci) i záměrně proti vůli účastníka. V těchto případech by bylo nutné upřednostnit vůli samotnéhx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxo k tomu nebyl povinen.
K doručování výzvy k zaplacení soudního poplatku jako zastupitelnému úkonu srov. výklad k § 9 odst. 1.
Související ustanoxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxocesních řádů
Související předpisy:
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx x xx95 a násl. xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxé demokratické společnosti natolik významné místo, že nepřichází v úvahu ani jeho určující výklad ani formálně interpretační přístupy, a proto také nxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxbjektu, a to i v případě, že jde o poplatek vyšší než 5 000 Kč.
(nález Ústavního soudu ze dne 1.6.1998, sp. zn. II. ÚS 310/97, N 61/11 Sb. n. u. ÚS 107, web ÚS)
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxudu ze dne 29. 9. 2015, sp. zn. 23 Cdo 1917/2015, Rc 50/2016, web NS)
Následky nezaplacení poplatku
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 1.9.2019.
K odst. 1
xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxplatků splatných podáním návrhu [§ x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xxxlatník nezaplatí poplatek současně s podáním návrhu na zahájení řízení, není to pro něj samo o sobě spojeno s žádnými negativními následky. Poplatkový xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xhůtu k jeho zaplacení a současně poplatníka výslovně poučit o následcích nevyhovění výzvě, tedy že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxaví.
Soudní poplatek je třeba vždy vyměřovat výhradně z jistiny, nikoli z úroků či dalšího příslušenství, např. nárokované smluvní pokuty apod., a xx x x xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtku představuje specifickou podmínku řízení. Výzva k jeho zaplacení tak má povahu výzvy k odstranění vady návrhu a činí ji předseda senátu v intencích oxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx.
Na zákonnosti postupu soudu nic nemění, pokud je ve výzvě k zaplacení poplatku jeho částka uvedena ne-správně, účastník ovšem na výzvu nijak nezaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxku neobsahuje základní zákonné náležitosti, lhůta běžet nepočne, a nemůže tedy ani marně uplynout (NSS 8 As 54/2016 - 71).
Bez splnění podmínky řízexxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx x xxípadě nezaplacení poplatku je naopak povinen řízení zastavit [viz výklad k odst. 7 a dále k § 4 odst. 1 písm. a) až d)].
Do postupu soudu při vyzývání účastníků k zaplacení soudního poplatku a stanovení lhůty bylo výzamně koncepčně zasaženo novxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxna č. 296/2017 Sb.) platí, že soud stanoví lhůtu v délce alespoň 15 dnů, pouze ve výjimečných případech může stanovit lhůtu kratší (NSS 8 Afs 37/2018-51)x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxdle níž se k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty nepřihlíží; pokud je poplatek zaplacen po lhůtě, soud řízení zastaví a zaplacený poplatek vrátx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxníka ve vztahu k výši ukládaného poplatku. Typicky pokud se jedná o poplatek ve výši desítek tisíc Kč a poplatníkem je běžná fyzická osoba, bude namístě uxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxušné žaloby či opravného prostředku, již k tomuto dni je poplatek ze zákona splatný, a další prodloužení lhůtou stanovenou soudem je pojmově bonusem prx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu vyložil, že stanovení soudcovské lhůty k zaplacení soudního poplatku v délce alespoň 15 dnů s následkem zastavení řízení v případě marného uplynxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlatit soudní poplatek společně s podáním návrhu. Poplatník má svou poplatkovou povinnost pojmově splnit již při podání žaloby, a pokud tak neučiní, a dxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx2018).
V řízeních podle právního stavu před novelou zákonem č. 296/2017 Sb. - zahájených do 29. 9. 2017 - má soud ve vztahu k délce lhůty v podstatě volnxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxna výši poplatku a vycházeje z těchto okolností určit přiměřenou lhůtu, v níž bude mít poplatník reálnou možnost poplatek zaplatit. V tomto ohledu nelzx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxříklad lhůta v délce 7 či 10 dnů, v případě poplatků přesahujících jednotky tisíc korun je pak lhůta odpovídajícím způsobem prodloužená na 15, 30 nebo i vxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxst. 7); i v tomto ohledu lze ve vztahu k soudům doporučit přiměřenou shovívavost, tedy k zastavení řízení přistoupit s určitým přiměřeným časovým odstuxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxx xx xx8/2000), resp. lhůtu soudcovskou, která může být k žádosti poplatníka prodloužena v intencích § 55 věta druhá o. s. ř., resp. § 40 odst. 5 věta třetí s. ř. sx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx xaplacení soudního poplatku se nejedná o osobní úkon ve smyslu § 50b odst. 4 písm. a) o. s. ř., resp. § 42 odst. 4 věta druhá s. ř. s., tedy případ, kdy by měl účaxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xrov. výklad k § 8
in fine
.
V případě výzvy k zaplacení soudního poplatku se jedná o procesní usnesení, proti němuž není přípustné odvolání [§ 202 odst. x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxy podle § 12 zák. o soud. poplatcích, jakož ani podle § 210a o. s. ř. (srov. Drápal, L. in Drápal a kol., 2009, s. 1681). Není proti ní přípustná ani ústavní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xsnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Výzva k zaplacení soudního poplatku je pravidelně činěna prostřednictvím vzorů minisxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxx xx xx xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxy ve výzvě určené, je odvolání zásadně přípustné, stejně jako je obecně přípustná kasační stížnost proti usnesení o zastavení řízení před krajským souxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxššího správního soudu nejsou opravné prostředky přípustné; proti takovému usnesení se případně dá bránit výhradně ústavní stížností, a to jen při splxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxho poplatku je dovolání přípustné za podmínek podle § 237 o. s. ř. V tomto směru je třeba poukázat na změnu koncepce přípustnosti dovolání, jak byla zakoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo, a dále na to, že na typové přípustnosti dovolání nic nezměnila ani zpřísňující novela zákonem č. 296/2017 Sb., neboť rozhodnutí tohoto druhu nebyla zxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxně kterých dovolání nadále přípustné není podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. (viz též výklad k § 4 odst. 1 a k § 138 o. s. ř.). Proti rozhodnutí Nejvyššího sprxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxustné.
K povinnosti platit soudní poplatek za kasační stížnost proti usnesení krajského soudu o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatxx xxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
V případě pravomocného zastavení řízení usnesením, které nebylo zrušeno podle odst. 7 (xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxx. To navrhovateli nicméně nebrání podat tentýž návrh znovu, nedošlo-li v mezidobí k marnému uplynutí lhůty k takovému úkonu, prekluzi práva apod.; zasxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x x xxxx xxxxx x xx xx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxit ani přes naplnění podmínek komentovaného ustanovení (srov. výklad k odst. 4). I o těchto výjimkách by měl být poplatník poučen spolu s poučením podle xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo poplatku požádat soud o osvobození od soudních poplatků v intencích § 138 o. s. ř., resp. § 36 odst. 3 s. ř. s. (viz výklad k těmto ustanovením). V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxkovaně k tomu určit přiměřenou lhůtu; teprve po marném uplynutí takto stanovené lhůty lze řízení zastavit (NSS 1 As 75/2008 - 77).
Pokud se navrhovatxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxšším správním soudem, a pokud je kasační stížnost zamítnuta, teprve po takovém zamítnutí znovu vyzvat poplatníka k uhrazení soudního poplatku a stanoxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xoudu jako soudu správního o neosvobození navrhovatele od soudních poplatků viz výklad k § 4 odst. 1 písm. d).
Poplatek postačí uhradit i po marném uplxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu, je-li odvolání podáno). Stane-li se tak, je soud povinen případně již vydané usnesení o zastavení řízení zrušit (viz výklad k odst. 7).
V rámci rozxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxn náhrada soudního poplatku uhrazeného, ale i takového, který poplatník dosud nezaplatil (NS 29 Odo 674/2001, 29 Odo 675/2001).
K odst. 2
Ustanovexx xxxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx vyřizuje poplatkovou agendu i za odvolací, resp. dovolací soud. Pokud odvolací, resp. dovolací soud zjistí, že poplatek zaplacen nebyl, přestože se txx xxxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxní poplatkové agendy.
Výzva k zaplacení soudního poplatku odvolacím soudem je pravidelně činěna prostřednictvím vzorů ministerstva, konkrétně xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xx xxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxcení poplatku opětovně předloží nadřízenému soudu, popř. řízení zastaví, nedojde-li k zaplacení poplatku v nadřízeným soudem určené lhůtě.
Pokux xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxpně v intencích obecné úpravy § 3 odst. 2 a § 8.
K odst. 3
Předseda senátu či samosoudce je povinen ve výzvě poplatníka poučit o následcích nezaplacenx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxní zastavit, a pokud se tak stane, je nadřízený soud k opravnému prostředku povolán usnesení o zastavení řízení zrušit. V těchto případech je vyloučeno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xro případy nezákonného zastavení řízení. Pro usnesení o zastavení řízení rovněž není dána možnost autoremedury podle § 12, resp. § 210a o. s. ř.
Přesxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xožádat soud v určené lhůtě o osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 138 o. s. ř., resp. § 36 odst. 3 s. ř. s.
Mimoto by měl soud poplatníka poučit rovnxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx mohl odpovídajícím způsobem zareagovat, tedy případně doložit soudu, že v daném případě došlo k naplnění některé z výjimek podle odst. 4.
K odst. 4
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xe jedná o případ podle písm. a), kdy soud již začal jednat o věci samé, tedy bylo zahájeno jednání nařízené k projednání věci samé ve smyslu § 115 ve spojenx x x xxx xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xx xx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxodnutí o věci samé.
Dalším případem je podle písm. b) situace, kdy poplatková povinnost vznikla účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxm případě popřelo smysl ustanovení opatrovníka, přičemž opatrovníka rovněž nelze zatížit poplatkovou povinností.
Ze situace podle písm. c) je paxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoudního poplatku, pokud je nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, a poplatník ve lhůtě určené soudem ve výzvě k zaplxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xozhodne zvláštním usnesením, které není třeba doručovat (odst. 5). Tuto výjimku by měly soudy obdobně aplikovat i na případy, kdy poplatník řádně doloxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx budoucna. Při opačném výkladu by tato výjimka ztrácela smysl, neboť soud je povinen přijmout i poplatek zaplacený po marném uplynutí lhůty podle výzvyx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí opožděného (důvody aplikace výjimky).
Podle písm. c) lze postupovat rovněž v případě, kdy poplatník objektivně (nezaviněně) není schopen poplaxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxxa
k § 13).
Jinými slovy, ustanovení písm. c) zohledňuje situace, kdy je poplatník připraven soudní poplatek uhradit, přechodně mu v tom ale brání vnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xude schopen zaplatit nejpozději po skončení řízení. Komentované ustanovení naopak nemíří na případy, kdy poplatníkovi nebylo přiznáno osvobození ox xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxt řízení ani navzdory nezaplacení poplatku, pokud po zahájení projednání věci samé došlo k rozšíření návrhu, resp. odvolání či dovolání; jedná se o spexxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxdní výzvou podle odst. 1 s tím, že při nedoplacení poplatku se zastaví řízení o návrhu jako takovém (tedy nikoli jen co do rozšířené části).
K poplatkoxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x x x x x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxní některé z výjimek viz výklad k odst. 6.
K odst. 5
Zatímco o naplnění výjimek podle odst. 4 písm. a), b) či d) soud vzhledem k jejich objektivní povaze xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxdat zvláštní usnesení, tak aby bylo zřejmé, jak soud posoudil údaje poplatníkem sdělené.
Přestože zákon umožňuje toto specifické procesní usnesexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx xx xhodné o výsledku informovat alespoň jiným způsobem (např. telefonicky či e-mailem).
K odst. 6
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutím, jímž se řízení končí, typicky samostatným výrokem rozhodnutí ve věci samé, popř. navazujícím samostatným usnesením. Mechanismus uložxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxm. e) až j). Na tyto případy nicméně nelze vztáhnout normu o splatnosti 3 dny od právní moci rozhodnutí (§ 7 odst. 1 věta druhá); je proto třeba, aby soud v kxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxejně) postupováno i v případě aktivace ručení za zaplacení poplatku podle § 2 odst. 9 (srov. výklad k tomuto ustanovení).
K odst. 7
K tomuto odstavci nezbývá než provést dvojí - podstatně xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xtížnosti zahájená od účinnosti novely, tj. od 30. 9. 2017 (srov. přechodné ustanovení v čl. VI zákona č. 296/2017 Sb.), a zvlášť na řízení zahájená do 29. xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxm podle odst. 1, popř. odst. 2, která musí být zásadně stanovena v délce 15 dnů nebo delší, vše pro něj (i pro soud) končí. Ze zákona totiž byla novelou zákonxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k oxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxvější znění zákona totiž způsobovalo znatelný nárůst soudní agendy, neboť bylo masově využíváno (či dokonce zneužíváno) účastníky a advokáty, kteří xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxak před právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku, soudu nezbude, než vydané usnesení o zastavení řízení zrušit a v řízení pokxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtku podle odst. 1 a následně o zrušení tohoto usnesení podle odst. 7. Dlužno dodat, že v případě některých - konkrétnímu soudu zpravidla dobře známých - axxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxůty proti němu poplatek zaplatit - stala systémová praxe, která se naprosto vymykala požadavku ochrany procesních práv účastníků, pro který bylo půvoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxně skutečných motivů takového postupu.
Současně je nutno vnímat i negativní důsledky této koncepční změny pro advokáty, na které je v souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxiko „ohlídat“ zaplacení včas, tak aby nehrozilo zastavení řízení. Pokud z jakýchkoli důvodů hrozí překročení lhůty, popř. pokud advokát s výší soudníxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx či osobně, aby byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o zastavení řízení, což je řešení krajní, značně riskantní (k obraně proti výzvě na úhradu soudního poplatku v nesprávné výši viz výklad k odxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxplatku.
Následující výklad je nadále použitelný pro veškerá řízení zahájená před 30. 9. 2017, tj. pro veškeré žaloby, odvolání, dovolání či kasačnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxaplacení soudního poplatku nejen jeho uhrazením ve lhůtě určené výzvou soudu podle odst. 1 a nejen v mezidobí od marného uplynutí této lhůty do vydání usxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xízení, a to až do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení, tedy zásadně do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí (§ 204 o. s. ř.), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xdst. 1 o. s. ř., podle kterého je soud vázán usnesením, jakmile je vyhlásil, že účastník může zabránit zastavení řízení také podáním žádosti o osvobozenx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xoudního poplatku - bez ohledu na to, že v době podání žádosti rozhodnutí odvolacího soudu ještě nebylo doručeno, tedy ani v právní moci (NS 29 Cdo 847/201xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx v tomtéž časovém období požádat o osvobození od soudních poplatků (NSS 1 As 74/2011 - 251). Splní-li poplatník hypotézu normy, je soud, který vydal usnexxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x případech, kdy poplatník zaplatí soudní poplatek za odvolání sice teprve po rozhodnutí soudu prvního stupně o zastavení odvolacího řízení, ale ještě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxvě 54 Co 705/2012 - 56).
Pro správní soudy byl doposud závazný právní názor Nejvyššího správního soudu, podle něhož na obsah komentxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xro včasné zaplacení tak musí být kolkové známky v předmětném období nejen odeslány, ale i fakticky doručeny soudu (NSS 5 Afs 1/2007 - 172).
Aktuální nxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xaslat prostřednictvím držitele poštovní licence (I. ÚS 2535/18). Správní soudy nesmí nadále považovat soudní poplatek za nezaplacený jen proto, že zxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxvá jistý prostor pro další judikatorní aktivitu Nejvyššího správního soudu, když k závěru o protiústavnosti právního názoru vysloveného v rozsudku Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xřístupu oproti dřívější judikatuře Ústavního soudu, která vycházela z aplikace dobrodiní procesní lhůty i na případy hrazení soudního poplatku kolkxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xasového období jako lhůty procesní, tedy takové, k jejímuž zachování postačí poplatek v poslední den lhůty pro podání odvolání odeslat soudu prostředxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxvní názor byl nicméně označen za překonaný Krajským soudem v Brně - pobočka v Jihlavě (54 Co 705/2012 - 56), a to v důsledku novely provedené zák. č. 281/20xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxle něhož se za den platby, která byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, považuje den, kdy byla platbx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxt z výše uvedené judikatury Nejvyššího správního soudu, tedy z toho, že se nejedná o lhůtu procesní a pro tyto případy nelze použít dobrodiní podle § 57 odxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx
Před zastavením řízení je soud povinen řádně ověřit, zda poplatek skutečně nebyl zaplacen (I. ÚS 231/95). Pokud soud zastaví řízení, např. v důsledxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxtiny (IV. ÚS 103/2000). Soud je případně povolán ověřit zaplacení poplatku i dokazováním nad rámec obsahu spisu (II. ÚS 3170/09).
Komentované ustaxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o nepřiznání osvobození od soudních poplatků a opakované výzvě k zaplacení soudního poplatku; soud v takovém případě zejména není oprávněn věc posoudxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx x) až d)].
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 4. 7. 1996, Cpjn 68/95 a Opjn 1/95, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť splnění poplatkové povinnosti je jednou z podmínek řízení. Zastavení řízení z důvodu a podle ustanovení pro zpětvzetí návrhu na zahájení řízenx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xožné, aby soud prvního stupně zastavil řízení z důvodu a podle ustanovení pro nezaplacení soudního poplatku (§ 9 odst. 1) i v části, v níž nevzal žalobce žxxxxx xxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxího poplatku v části, ve které vzala žalobkyně žalobu zpět před prvním jednáním ve věci samé (NS 23 Cdo 2649/2017).
Nabytím právní moci usnesení o zasxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Byl-li poplatek i přes zánik poplatkové povinnosti uhrazen, soud jej vrátí v intencích § 10 a § 10a; může tak učinit prostřednictvím vzorů ministerstxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxx xx xxxxx
Komentované ustanovexx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe by soud měl následně - po zastavení řízení pro nezaplacení poplatku - i přesto požadovat na účastníkovi zaplacení části poplatku odpovídající 20 % jehx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxu i přesto, že soud právě pro ne-zaplacení poplatku odepřel
meritorní
projednání věci.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx x xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxilních věcech, jejichž předmětem je více různých druhů nároků - účastníkovi často není dopředu známa výše poplatku, a kolik by měl za řízení platit, se fxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xa posouzení, zda a v jakém rozsahu soud účastníkovi přizná osvobození od soudních poplatků. Teprve v tento moment se účastník rozhoduje, zda řízení za dxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxdech limitoval přístup k soudu, neboť účastník by byl odrazován od vedení soudního řízení již tím, že by musel počítat s povinností platit poměrně význaxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxitom neznal jeho výši ani nevěděl, zda a v jakém rozsahu bude vyhověno jeho žádosti o osvobození.
Nejasnosti vyvolává situace, kdy nabývá právní mocx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxolání. Autor tohoto komentáře se přiklání k přístupu, že právní moc prvostupňového rozhodnutí nastává teprve dnem právní moci rozhodnutí o zastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxferuje Jirsa, podle něhož nabude právní moci rozsudek soudu prvního stupně uplynutím patnáctidenní lhůty k podání odvolání - bez ohledu na právní moc uxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako by se nekonalo a podání odvolání nemá na právní moc rozsudku soudu prvního stupně vliv (JIRSA, J., s. 496).
K odst. 8
Ustanovení navazuje na § 4 odxxx x x x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xa provedení úkonu (srov. výklad k § 4 odst. 2). Nedojde-li k zaplacení poplatku na místě (standardně prostřednictvím kolků) ani v dodatečné lhůtě podle xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxrh na provedení úkonu se současně stává neúčinným a povinnost zaplatit poplatek bez dalšího zaniká; o těchto následcích musí být poplatník ve výzvě pouxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxli způsobem vymáhat; bude-li poplatek i přes zánik poplatkové povinnosti přece uhrazen, soud jej vrátí v intencích § 10 a § 10a.
Tomuto režimu nepodxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxním sepsáním (jeho dokončením). Následkem nezaplacení poplatku v těchto případech nemůže být neprovedení úkonu, nýbrž je třeba postupovat prostředxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, např. teprve na základě dodatečné výzvy nebo později před zastavením řízení, popř. při zrušení usnesení v režimu odst. 7, není poplatník povinen hradxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxlo třeba aplikovat na bázi subsidiární aplikace podle § 13 odst. 2.
Důvodem výluky aplikace těchto ustanovení je především specifická právní povahx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxatnění žádostí o povolení posečkání úhrady poplatku či povolení rozložení úhrady na splátky viz výklad k § 13 odst. 2.
K odst. 10
Ustanovení nově zavxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xeuhrazení poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku prováděný notářem podle § 108 a násl. zák. o veř. rejstřících. Zákon nevymezuje zvláštxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xby byla respektována lhůta 10 dnů po podání žádosti o zápis (srov. výklad k § 7a odst. 2).
Zaplacení poplatku je třeba interpretovat jako zvláštní podxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxo rejstříku odmítnout.
K odst. 11
Ustanovení zavedené do zákona společně s odst. 10 vymezuje následky prodlení s platbou poplatku za zápis skutečnxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xoplatkový soud jako správce poplatku (§ 8 odst. 1) notáři zaplacení nezaplacené části poplatku navýšené o 20%, přičemž toto zvýšení je příslušenstvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxrazení bude nejen navýšení, ale i vlastní poplatek vymáhán primárně přímo na notáři jako plátci (srov. např. § 233 a § 235 daňového řádu).
Souvisejíxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxení, § 7 - splatnost poplatku, § 7a - výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, § 8 - placení poplatků, § 10 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxy ve správním soudnictví
Z judikatury:
Otázka zachování lhůty k placení soudního poplatku bylx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx závěru, že podání s nalepenými kolkovými známkami postačí ve lhůtě zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence. Dospěl-li Nejvyšší správní soxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx x328/2011 Sb. NSS, a komentářové literatury, bylo na něm, aby předestřel zásadní důvody pro takovou změnu [srov. nález sp. zn. IV. ÚS 301/05 ze dne 13. 11. xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxvěrů o zachování lhůty pro zaplacení soudního poplatku a které je zároveň s nimi v rozporu, je odepřením přístupu k soudu v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyzván k zaplacení poplatku za řízení, splatného podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolánx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13, 124/2013 Sb., ST 35/69 Sb. n. u. ÚS 859, web ÚS)
Z odůvodnění: V posuzovaném případě je rozhodující, že stěžovatel v odvolánx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxvního stupně o tom, že poplatek nebyl do 18. března 2009 (kdy ještě ani neuplynula lhůta uvedená v ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích) uhxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx být na základě předložených důkazů posouzeno, zda je tvrzení stěžovatele opodstatněné. Nic takového však neučinil a rozhodl pouze na základě obsahu sxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx ve spojení s článkem 4 Ústavy [srov. nález sp. zn. I. ÚS 231/95 ze dne 20.12.1995 (N 86/4 Sb. n. u. ÚS 307), nález sp. zn. I. ÚS 7/03 ze dne 25.8.2004 (N 119/xx xxx xx xx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xx xxx xxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx., soudní řád správní, právní úprava správního soudnictví neumožňovala zohlednit dodatečné uhrazení poplatku a v řízení pokračovat. Oproti účastníxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxoť mohli dodatečně uhradit poplatek z návrhu nejpozději ve lhůtě stanovené k tomu správním soudem. Za situace, kdy občanskoprávní a správní soudnictvx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxenou.
Deficit
právní úpravy správního soudnictví měl být proto vyvážen právě doručováním výzev k úhradě poplatku též samotnému žalobci. (...)
Ústaxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxci tak Ústavní soud uzavírá, že postup soudu, který výzvu k zaplacení soudního poplatku ze správní žaloby zaslal pouze stěžovatelovu advokátovi, a nikxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené a neakceptovatelně nerovné.
Aplikováno na návrhem vymezenou oblast lhůt stanovených soudem k dodatečné úhradě poplatku ze správní žalobx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxřuje uvedenými kritérii. V posuzované věci byla stěžovateli poskytnuta pouze třídenní lhůta k dodatečnému splnění poplatkové povinnosti, kterou záxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xmocněný advokát převzal dne 22.9.2004 a lhůta formálně uplynula 25.9.2004, usnesení o zastavení řízení vydal Městský soud v Praze dne 14.10.2004 a zásxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxního soudu je to prostor dostatečný k tomu, aby se advokát se stěžovatelem na úhradě soudního poplatku dohodl, i kdyby snad s ohledem na předchozí judikaxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemohl relativní krátkost lhůty do výroku nálezu promítnout (body 18, 23 a 24).
(nález Ústavního soudu ze dne 13.11.2007, sp. zn. Pl. ÚS 2/07, N 193/47 Sxx xx xx xx xxxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxst. 1 občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.") vykonat pouze účastník osobně, je ústavně konformní. Z pohledu ústavního práva je totiž významná pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxanovisko, se týkala výlučně řízení v tzv. správním soudnictví podle části páté o. s. ř. ve znění do 31.12.2002. Tehdejší jednoinstanční řízení o správxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxetí a čtvrté o. s. ř.
(usnesení Ústavního soudu ze dne 28.1.2004, sp. zn. II. ÚS 671/02, U 2/32 Sb. n. u. ÚS 455, web ÚS)
Vymezení času pro zaplacení soudxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxcích, ve spojení s § 55 o. s. ř., je lhůtou procesněprávní, a nikoli hmotněprávní (a to s příslušnými důsledky pro její počítání).
(nález Ústavního soudx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení pro nezaplacení soudního poplatku, ač tento byl ve lhůtě účastníkem zaplacen, je porušením práva na přístup k soudu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxx xeb ÚS)
Pokud soud řádně neprověřil, zda navrhovatel ve stanovené lhůtě uhradil soudní poplatek a usnesením řízení zastavil, znemožnil stěžovatelx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxčuje každému, že se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu.
(nález Ústavního soudu ze dne 20.12.1995, sp. zn. xx xx xxxxxxx x xxxx xxx xx xx xx xxxx xxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxajuje, nebo kterým se zahajuje řízení o opravném prostředku, a to odvolání, dovolání či kasační stížnosti. Poplatková povinnost založená odvoláním (x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxona č. 296/2017 Sb. Stanovení soudcovské lhůty k zaplacení soudního poplatku v délce alespoň 15 dnů s následkem zastavení řízení v případě marného uplyxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxt soudní poplatek společně s podáním návrhu. Poplatníkům tedy v zásadě nic nebrání, aby svou poplatkovou povinnost řádně splnili již při podání žalobyx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pasivity.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 4200/2018, web NS)
Zastavení řízení z důvodu zpětvzetí návrhu na zahájení řízxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx začal jednat ve věci samé. Uvedený závěr vychází z toho, že splnění poplatkové povinnosti je jednou z podmínek řízení. Není možné, aby soud prvního stupxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxnnost v soudem stanovené lhůtě splnil.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2019, sp. zn. 32 Cdo 4581/2018, web NS)
Z odůvodnění: Jestliže tedy žxxxxxxxx xx xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx Kč a současně uhradila soudní poplatek ve výši 16 653 Kč odpovídající žalobou vymáhanému právu na zaplacení částky 333 056 Kč s příslušenstvím, není závxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkony dotčena, správný, neboť nelze zastavit řízení pro nezaplacení soudního poplatku v části, ve které vzala žalobkyně žalobu zpět před prvním jednáxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxení § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích není.
Z odůvodnění: Smyslem ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích je zohlednix xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx že není schopen soudní poplatek uhradit z důvodu svých nepříznivých majetkových poměrů, a o jeho žádosti o osvobození od soudního poplatku již bylo praxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxatcích přiznává poplatníku právo požádat soud, aby pro nezaplacení soudního poplatku (splatného podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxní končí (k tomu srov. § 9 odst. 6 zákona o soudních poplatcích, jakož i důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 22 Cdo 1679/2015, a usnexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxni v soudem dodatečně určené lhůtě) zaplatit, přičemž současně mu hrozí nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla vzniknout újma.
(usnesení Nxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxřednictvím bezhotovostního převodu je splněna dnem připsání platby na účet soudu.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. 32 Cdo 3616/20xxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xve znění pozdějších předpisů) bez zřetele k tomu, že výše poplatku byla ve výzvě soudu stanovena nesprávně.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 201xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zastavil odvolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku, avšak dříve, než bylo rozhodnutí odvolacího souxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x9 Cdo 847/2015, Rc 86/2016, web NS)
Účastníku řízení může být při rozhodování o náhradě nákladů řízení přiznána i náhrada soudního poplatku, který dxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxdný rozumný důvod jakkoliv měnit v návaznosti na výzvu soudu vydanou po novelizaci zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zákonem č. 296/2017 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxplatku skutečně připsána na účet soudu (při platbě bezhotovostním převodem či poštovní poukázkou) nebo kdy se kolky, jimiž je soudní poplatek zaplacexx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xoudních poplatcích, představuje výjimku z pravidla; tu je nezbytné aplikovat pouze restriktivně a s náležitým odůvodněním, a to již v okamžiku určení xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx x734/2018 Sb. NSS, web NSS)
Lhůta podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, určená soudem k zaplacení soudního poplatku za návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxežitos-ti, a není proto veřejnou listinou.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2016, č. j. 8 As 54/2016 - 71)
Z hlediska včasnosti spxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxd dospěl k závěru, že pojem zaplacen je nutno vykládat ve smyslu hmotněprávním, tj. že povinnost uhradit soudní poplatek je splněna až okamžikem připsáxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxkoli pochybností potvrzeno, že účastník řízení skutečně soudní poplatek v souladu s pokyny soudu zaplatil. Do doby, než je částka připsána na účet soudxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xdpovídá významu, který je pojmu zaplacen obecně přisuzován, tj. faktické dispozici příjemce uhrazenou peněžní částkou.
Z hlediska včasnosti splněxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxu převodu), ale je rozhodný až ten den, kdy je částka skutečně připsána na účet soudu. Dokladem potvrzujícím zaplacení soudního poplatku je v takovém přxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxko účastníka řízení, přičemž v případě pochybení při provádění platební transakce má účastník řízení k dispozici prostředky ochrany dle zákona o platxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxx96, publikovaném pod č. 8/1998 SoJ., vyslovil: "Pro úvahu o tom, zda byl uhrazen soudní poplatek za řízení, nejsou rozhodující okolnosti, které způsobxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx x x9, web NSS)
Pokud účastník řízení doručí krajskému soudu žádost o osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xastavení řízení (§ 9 odst. 7 zák. č. 549/1991 Sb., o soud. poplatcích) a rozhodne o žádosti účastníka o osvobození od soudních poplatků.
(rozsudek Nejvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxud kasační stížnost proti usnesení krajského soudu o nepřiznání osvobození od soudního poplatku, musí krajský soud po doručení kasační stížnosti žalxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxčit ho o následcích nezaplacení.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.11.2008, č. j. 1 As 75/2008 - 77, web NSS)
Rozhodnutí soudu ve věci správního soudnictví nabývá právní moci (§ 54 odst. 5 x x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xsnesení (o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku) nabylo právní moci (§ 9 odst. 7 zák. č. 549/1991 Sb., o soud. poplatcích), i tehdy, učiní-li tak v dxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je přípustná.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8.9.2005, č. j. Na 225/2005 - 110, 765/2006 Sb. Nxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoudního poplatku ovšem není úkonem, který má osobně vykonat účastník řízení; je-li účastník řízení zastoupen, výzva k zaplacení soudního poplatku se xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x xdůvodnění: Placení soudního poplatku není úkonem, který by musel vykonat účastník osobně, nýbrž že se jedná o úkon, který může vykonat jeho zástupce. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxk osobního prvku jednajícího nezpůsobuje neplatnost či neúčinnost tohoto jednání. Účinky doručení usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx 187/2004 - 69, 726/2005 Sb. NSS, web NSS)
Překážku věci rozhodnuté ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. představují pouze
meritorní
roxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xozhoduje ve věci (§ 53 odst. 1 s. ř. s.). Usnesení, jímž se "odmítá řízení o návrhu" podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., je rozhodnutím, jež překážku věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení je zaplacen po uplynutí lhůty k podání odvolání, avšak před rozhodnutím odvolacího soudu, je třeba posxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx č. j. 13 Cmo 229/2002 - 17, web
Judikatura
)
Zaplatí-li odvolatel soudní poplatek za odvolání až po rozhodnutí soudu I. stupně o zastavení odvolacího xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xízení, tak odvolací soud napadené usnesení zruší a věc vrátí soudu I. stupně k dalšímu řízení.
x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužeb, zákon o soud. poplatcích nestanoví. Ve smyslu § 13 odst. 2 zák. o soud. poplatcích je proto nutno se řídit úpravou zakotvenou v zák. č. 280/2009 Sbx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxění, se již neuplatní závěr dovozený dříve Krajským soudem v Hradci Králové v usnesení z 30.4.2004, sp. zn. 18 Co 132/2004, o tom, že lhůta k zaplacení souxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poukázán soudu prostřednictvím držitele poštovní licence či peněžního ústavu nejpozději poslední den pro podání odvolání), podle kterého se v těchtx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxí Krajského soudu v Brně - pobočka v Jihlavě ze dne 17.9.2012, č. j. 54 Co 705/2012 - 56, web
Judikatura
)
Lhůta k zaplacení soudního poplatku nejpozdějx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxvána, je-li poplatek poukázán soudu prostřednictvím držitele poštovní licence či peněžního ústavu nejpozději poslední den pro podání odvolání.
(uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo do 31.12.2010)
Vrácení poplatku
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxplatkový soud (srov. § 3 a § 8 odst. 1) povinen poplatek vrátit, a to za podmínek § 10a, zejména ve lhůtě podle § 10a odst. 1. Poplatek soud vrací převodem z úxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxplatku, zejména je soudu povinen sdělit číslo účtu, na který má být příslušná částka poukázána.
O vrácení poplatku je soud povinen rozhodnout i bez nxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxitelného přeplatku náleží pouze tehdy, pokud o něj poplatník požádá (srov. výklad k § 10a odst. 2).
Totožně jako při vrácení nedůvodně zaplaceného pxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přeplatek na poplatku se nevrací, pokud by se jednalo o vrácení bagatelní částky do 50 Kč, ledaže se jedná o platbu na základě nesprávné výzvy nebo nespráxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx
x xxxxxxí poplatku bezdůvodně zaplaceného třetí osobou srov. výklad k § 8
in fine
.
K odst. 2
Toto ustanovení výslovně pokrývá vrácení nedůvodně zaplaceného poplatku či přeplatku v případech, kdy se jedná o platbu na základě nxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x těchto případech je třeba vrátit i částku do 50 Kč (odst. 1 poslední věta).
Nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek je soud v rámxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
autoremedura
v úvahu (viz výklad x x x xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxní meritorního projednání, jakož i výrazem zájmu na mimosoudním řešení sporů. Pokud nedojde k zahájení meritorního projednání věci z důvodu zastavenx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx xxxxx x x9 odst. 1 a 4 s. ř. s. (tedy nejen že bylo nařízeno a účastníci se sešli v jednací síni, ale že bylo předsedou senátu po úvodním poučení a dalších úkonech skxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxx xxzhodnout bez jednání, je třeba postupovat obdobně, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé (odst. 5). Pojem "obdobně" je v daném kontextu třeba intexxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xahájení řízení (žalobu, odvolání, dovolání nebo kasační stížnost), ovšem sníženého o pětinu, nejméně o 1 000 Kč. Důvod pro snížení vratky poplatku lze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdmínek řízení před civilními soudy, přičemž zákon tak vyjadřuje zájem na tom, aby nedocházelo k nadbytečnému zatěžování soudů návrhy, které nedospějx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxy podmínky řízení.
K nemožnosti dodatečně vymáhat zaplacení poplatku v případě zastavení řízení pro nezaplacení poplatku srov. výklad k § 9 odst. xx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxném případě rozhodováno bez jednání (odst. 5), má poplatník nárok na vrácení zaplaceného poplatku v plné výši.
Specifické případy vrácení soudníhx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxpni, který poplatek vybral, viz výklad k odst. 9.
V této souvislosti je třeba předestřít, že navrhovatelé v občanském soudním řízení jsou znevýhodnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxení předpokládá odmítnutí návrhu (§ 46 odst. 1, 2 s. ř. s.), a tedy vrácení poplatku v plné výši, podle občanského xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxího, kde dochází k odmítnutí návrhu, se navíc poplatek za návrh na zahájení řízení ze zákona vůbec nevybírá, pokud jej soud před prvním jednáním odmítne xx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení.
V judikatuře civilních soudů (aprobované usneseními Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2015, sp. zn. III. ÚS 2075/15, a ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. Ixx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xxžimu o. s. ř. zastavuje) ještě dále prohlubuje. Podle této
interpretace
je vrácení poplatku v případě odmítnutí návrhu omezováno výhradně na řízení v xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe nesprávný. Odporuje obecné zásadě, na níž je postaven komentovaný zákon, totiž že poplatková povinnost je pojmově vázána (teprve) na posouzení věci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xi dokonce fatální následky; je třeba upřednostnit výklad, který vychází ze vzájemné návaznosti první a druhé věty komentovaného ustanovení, jinými sxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxní.
Návětí § 4 odst. 1 zákona „poplatek za řízení“ uvozuje jednotlivé typy poplatků - za žalobu, za odvolání, za dovolání, za kasační stížnost - zákon xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xředpisy vnímají tyto pojmy jinak (v civilním řízení jedno řízení o žalobě a odvolání, ale samostatné řízení o dovolání, pro které je nutno samostatně usxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxrpretovat nejen komentované ustanovení, ale např. též přechodné ustanovení čl. VI novely zákonem č. 296/2017 Sb. (srov. výklad k § 4 odst. 1).
Důslxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxační stížnost, by bylo nutné vybrat poplatek vždy, a to i při absenci elementárních podmínek řízení s následkem odmítnutí návrhu jednoduchým usneseníx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že již bylo vydáno pravomocné rozhodnutí) a velmi jednoduchým úkonem soudu odmítnuta podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. - přesto by nastupovala poplatkxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xlné výši by účastníka stíhala i přesto, že jeho odvolání bylo odmítnuto několikařádkovým usnesením podle § 218 písm. c) o. s. ř. - protože přehlédl či nesxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxd zjevné, že se jedná o dovolání nepřípustné podle § 238 odst. 1 o. s. ř., avšak účastník neznalý práva by jej přesto podal.
K vrácení odpovídající částx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxplatku podle pravidel odst. 3. V případě zastavení řízení pro zpětvzetí návrhu lze (ponížený) poplatek vrátit, i pokud ke zpětvzetí došlo teprve po vydxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxho (šekového) platebního rozkazu podle § 175 o. s. ř., avšak nejpozději v poslední den lhůty k podání odporu či námitek proti platebnímu rozkazu, elektrxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zastaveno před prvním jednáním ve věci.
Při částečném zastavení řízení (částečném zpětvzetí) se vrací odpovídající část poplatku (přeplatek) obxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu.
K odst. 5
Pokud je v řízení rozhodováno bez jednání, je určuxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxzhodnutí o věci samé. Pokud k nařízení jednání dojde, ustanovení nelze aplikovat; rozhodujícím je v takovém případě okamžik zahájení jednání (srov. vxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxm prvního stupně, v § 177 o. s. ř. ve věcech ochrany rušené držby, v § 214 odst. 2 a 3 pro odvolací řízení, v § 235f o. s. ř. pro řízení o žalobě na obnovu řízenx xx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxtí.
Ve správním soudnictví vymezuje podmínky rozhodování bez nařízení jednání především § xx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x x. ř. s. ve věcech referenda. Rovněž o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání (§ 109 odst. 2 věta první s. ř. s.).
Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxhodnutí, typicky např. pro neodstranění vad návrhu podle § 43 odst. 2 o. s. ř., pro opožděnost odvolání podle § 208 odst. 1 o. s. ř., za podmínek § 218 o. s. ř.x xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjde o odmítnutí pro neodstranění vad návrhu podle § 37 odst. 5 s. ř. s. nebo z důvodů podle § 46 odst. 1 a 2 s. ř. s.
Toto ustanovení by ovšem nemělo být pouxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
meritorní
obsah věci a uváží, zda lze o návrhu rozhodovat ve věci samé. Takové rozhodnutí - byť mající formu odmítnutí - by mělo být interpretováno již jxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xledisek (nikoli ve spojení s taxativním výčtem v § 238 o. s. ř.), nebo o odmítnutí kasační stížnosti ve věcech mezinárodní ochrany pro nepřijatelnost poxxx x xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
x xxxxx x
xxxxx xx x xxxxx xxxxxfický případ vrácení poplatku, který zvýhodňuje řízení o rozvod manželství podle § 383 a násl. z. ř. s. a ve zvýšené míře motivuje účastníky k tomu, aby ox xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xzat zpět (bez ohledu na to, kdy skutečně dojde k zastavení řízení) nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně.
Vrácení poplatku přicxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxípadě se vrací polovina poplatku. Tuto normu nelze aplikovat na zastavení řízení z jiného důvodu než pro zpětvzetí.
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxtnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
K odst. 7
Ponížený poplatek ve výši totožné jako podle odst. 3 a 4 se vrací i v případě schválení smxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úpravy odst. 3 (obdobně jako např. při řízení o rozvod manželství podle odst. 6) je patrný zájem zákonodárce na řešení věci mimosoudně, resp. jinak než axxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxení, ohledně kterého byl smír uzavřen, na celkovém předmětu řízení (srov. odst. 3 věta druhá a dále § 6a odst. 3 věta třetí a čtvrtá).
Jestliže nicméxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
K přenesení poplatkové povinnosti v případě schválení smíru, kterým bylo žalobě zcela vyhověno, viz výklad k § 2 odst. 3.
K odst. 8
Specifický přípxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxlepu (srov. § 336j o. s. ř.) nebo rozhodnutí o předražku (srov. § 336ja o. s. ř.), resp. dosáhne rozhodnutí soudu, že se příklep či předražek neuděluje (§ 3xxx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xterá souvisí s tím, že soudní poplatky jsou podle § 8 odst. 2 příjmem státního rozpočtu bez ohledu na to, u kterého z funkčně příslušných soudů byly zaplaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xx xx xx x., resp. § 9 s. ř. s., nebo na základě přenesení příslušnosti podle § 5 z. ř. s. nebo podle § 76 zák. o veř. rejstřících).
Poplatek či jeho odpovídající čxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o uložení povinnosti poplatek zaplatit.
Svébytný případ tohoto druhu zakotvuje i § 110 odst. 3 s. ř. s., podle něhož Nejvyšší správní soud rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení. V těchto případech je Nejvyšší správní soud povolán k vrácení případně zaplaceného soudního poplatku za žalobx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxekluzivní dobu v trvání 10 let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatek zaplacen, po jejímž uplynutí nelze poplatek ani přeplatek na poplatku vráxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx11, přičemž podle důvodové zprávy bylo jejím záměrem vyloučit prekluzi především v případech dlouhodobých přerušení řízení podle § 140a, resp. § 263 ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxo § 110 o. s. ř., resp. podle § 48 s. ř. s.; i tato je v kontextu komentovaného ustanovení třeba považovat za zvláštní úpravu (
lex specialis
), byť se pojmově xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
K odst. 11
Novelou provedenou zák. č. 87/2015 Sb., s účinností od 1.5.2015, byl do zákona zakotven specifický mechanismus výběru poplatku za zápis xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxveden, typicky pokud dojde k odmítnutí provést zápis podle § 112 zák. o veř. rejstřících.
Vzhledem k tomu, že zásadní postavení při výběru a odvodu poxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a teprve po provedení zápisu by byl povinen ji odvést poplatkovému soudu jako správci poplatku (§ 7a odst. 4).
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxti do veřejného rejstříku, přičemž navíc notář není v postavení správce, nýbrž toliko v postavení plátce poplatku, je třeba se přiklonit k závěru, že se xxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xodmínek pro takový postup. V případě prodlení při vrácení poplatku nepřipadá v úvahu ani stanovení úroku z vratitelného přeplatku podle § 10a odst. 2.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx 4 - nevybírání poplatku, § 7a - výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, § 8 - placení poplatků, § 9 odst. xx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxho předchozí rozhodnutí ve věci samé bylo zrušeno, zaplacený soudní poplatek se nevrací (§ 10 odst. 7 zá-kona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
K odst. 1
Tato zvláštní úprava byla do zákona zavedena novelou provedxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxkovat při správě placení poplatků podle § 13 odst. 2 a který stanoví vlastní lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku, a sice obecně v délce 30 dnů, ve spxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xplikaci daňového řádu bylo do zákona zavedeno novelou provedenou zák. č. 281/2009 Sb., s účinností od 1.1.2011 (tedy spolu s účinností daňového řádu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxahu k přeplatku v důsledku zúžení předmětu řízení (částečného zpětvzetí). Následně s odstupem 8 měsíců byla norma novelou provedenou zák. č. 218/2011 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx již se jedná o vrácení celého poplatku, nebo jen jeho části (přeplatku), nutno provést do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, jímž bylo o vrácení rozhodnutx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy ve vztahu k daňovému řádu byla významným impulsem k zavedení lhůty k vrácení poplatku dřívější roztříštěná praxe soudů, při níž k vracení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxně po pravomocném skončení věci (v rámci tzv. porozsudkové agendy).
Následkem nedodržení lhůty je povinnost vrácení úroku z vratitelného přeplatxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxsahu administrativní zátěže obecných soudů, při kterém by obecnou lhůtu v délce 15 dnů v řadě případů nebylo reálně možné splnit, a to i proto, že v rámci lxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ustanovení lze vnímat i jako případ specifické jednostranně
koxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxesení o vrácení poplatku stanovil lhůtu delší 30 dnů, nebrání ovšem tomu, aby stanovil lhůtu kratší; stanovenou (zkrácenou) lhůtou je nicméně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxvení řízení pro nezaplacení soudního poplatku třeba, aby byla příslušná částka v daném časovém období skutečně připsána na účet soudu, v případě vracexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx z účtu soudu. Tato okolnost vyplývá z § 155 odst. 3, 5 a 6 daňového řádu, který je v intencích § 13 odst. 2 nutno aplikovat jako subsidiární úpravu; z "poukxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xx xx x. (srov. § 13 odst. 1).
K odst. 2
Ustanovení výslovně vtahuje do úpravy zákona o soudních poplatcích institut úroku z vratitelného přeplatku podle x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xen příslušného kalendářního pololetí. Úrok náleží ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula stanovená lhůta pro vrácení poplatku, a do dne poukxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud o něj poplatník požádá (k vrácení vlastního poplatku z úřední povinnosti srov. výklad k § 10 odst. 1).
O výši úroku rozhodne soud bezodkladně px xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxtitelného přeplatku; jako příhodné se jeví vycházet ze lhůty 6 let od konce roku, ve kterém vzniklo právo na vrácení poplatku, jak je zakotvena v § 155 odsxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xroku z něj pak již správce rozhodne z úřední povinnosti).
Při posouzení nároku na úrok soud zohlední rovněž okolnost, zda k prodlení nedošlo v důsledxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xouvisející ustanovení:
§ 10 - vrácení poplatku, § 13 odst. x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Osvobození od poplatku
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.9.2019.
Obecně ke komentovanému ustanovení
Inherentní součástí právní úpravy zakotvující povinnost platit soudní poplatky je pokrytí přípxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxávo poplatníka požádat o osvobození od soudních poplatků v případech, kdy mu majetkové poměry neumožňují poplatky v řízení platit (osvobození indivixxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx x x6 odst. 3 s. ř. s. Na osvobození mají za stejných podmínek právo rovněž cizinci a zahraniční právnické osoby (§ 10 zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním práxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx. č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie]. K osvobození individuálnímu viz výklad k § 138 o. s. ř., resxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v každém jednotlivém případě, vymezuje zákon v komentovaném ustanovení katalog řízení, která jsou typově osvobozena xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxobození věcné či osobní účastníkovi obecně nebrání současně požádat i o přiznání osvobození individuálního, které má širší dopad a je s ním spojeno větxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxzení individuální je vždy třeba doložit majetkové poměry, bez ohledu na to, zda se daný účastník navíc těší i osvobození věcnému či osobnímu. Stejně tak xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxdních poplatků.
Osvobození věcné se zásadně vztahuje pouze na poplatek za řízení, osvobození osobní naproti tomu zahrnuje rovněž poplatky za úkonx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xovněž na případné navazující řízení o opravných prostředcích, jakož i na výkon rozhodnutí (odst. 3 a 4); výjimku z tohoto pravidla představuje řízení pxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxbuzuje mylný dojem, že se této otázky dotýká více na sebe navazujících ustanovení. Ve skutečnosti se osvobození od poplatků dotýká výhradně komentovaxx xxxxxxxxxx x xxx x
xxxxxxx
xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxje autoremeduru, tedy typově zcela odlišnou otázku). V rámci tohoto komentáře je uváděno členění správné, které ve zmíněném ohledu neodpovídá formálxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxplatků".
K odst. 1
Ustanovení zakotvuje tzv. osvobození věcné. Vymezuje řízení, která jsou typově osvobozena od poplatku za řízení, a to zpravidlx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xodle § 4 odst. 1 písm. e) až j); nevztahuje se naopak na poplatky za úkony podle § 4 odst. 2, ohledně kterých musí být případně rozhodnuto o individuálním osxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxm prvního stupně se osvobození vztahuje rovněž na řízení o opravných prostředcích a dále též na výkon rozhodnutí [odst. 3 a 4, výjimka odst. 1 písm. e)].
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poplatek za odvolání proti rozhodnutí jen o základu předmětu řízení (tzv. mezitímní rozsudek), jakož ani odvolání proti procesnímu rozhodnutí soudu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxní (tzv. mezitímní rozsudek). Podle položky 21 bod 3 sazebníku se nevybírá poplatek za návrh na zastavení nebo odklad výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
.
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxx
K písm. a)
Od poplatku jsou věcně osvobozena řízení ve věcech opatrovnických podle § 44 a násl. z. ř. s., ve věcech péče soudu o nezletilé podle § 452 a náxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xovněž sepsání návrhu v těchto věcech do protokolu (odst. 5 věta třetí).
K písm. b)
Osvobození věcné se dále vztahuje na vybrané typy řízení před spráxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxe, konkrétně ve věcech důchodového pojištění a zabezpečení, tedy pojmově na veškerá řízení podle zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a dále nx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích [srov. též osobní osvobození podle odst. 2 písm. xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účasxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální (ohledně obou posledně citovaných srov. zák. č. 108/2009 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx vztahuje na řízení ve věcech nemocenského pojištění podle zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, řízení ve věcech státní sociální podpory podxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi podle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Specifickým problematickým případem je osvobození ve věcech pojistného na veřejné zdravxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxplnění některých souvisejících zákonů), nikoli však obecně na veškerá řízení ve věcech zdravotního pojištění; bez osvobození a odkázána na případné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jakož i podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmíxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxí spory o úhradu za zdravotní péči mezi zdravotnickým zařízením, které tuto péči poskytlo pojištěncům, a příslušnou zdravotní pojišťovnou (NS 29 Odo 2xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odlišení případů, kde lze obecně dovozovat limitované majetkové poměry poplatníka, od případů, kde takovou limitaci typově dovozovat nelze. V této sxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxhováno v rámci novelizace zák. č. 218/2011 Sb. (důvodová zpráva k návrhu zákona, ST 269, 6. VO 2010-2013, k čl. I, k bodům 14 a 15, web PSP), když se jedná o vxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxení se nevztahuje na incidenční spory o pravost, výši nebo pořadí pohledávky zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxobození podle písm. b) jsou státní dávky. Jedná se o sběrnou kategorii, přičemž je do značné míry na rozhodovací činnosti soudů, jaké typy plnění sem budxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxní částky některým obětem nacistické perzekuce, zák. č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahranxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb.x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x x a násl. č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvkx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxonů. Novelou zák. č. 87/2015 Sb., s účinností od 1.5.2015, bylo do ustanovení výslovně zavedeno osvobození řízení ve věcech podpory v nezaměstnanosti xxxxx x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxSS 4 Ads 143/2011 - 78). Vedle podpory v nezaměstnanosti jsou osvobozena rovněž řízení ve věcech podpory při rekvalifikaci ve smyslu § 40 a ve věcech
komxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxazení z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (NSS 1 Ans 1/2003 - 101).
Věcné osvobození podle písm. b) se vzxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxna též na žalobu nečinnostní podle § 79 a násl. s. ř. s. či žalobu zásahovou podle § 82 a násl. s. ř. s. (NSS 4 Ans 11/2013 - 25).
Novelou provedenou zák. čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx x. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Vzhledem k tomu, že písm. b) je jinak pojmově věnováno řízením, která jsou primárně vedena před správníxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxx
x xxxbnímu osvobození ve věcech výživného srov. výklad k odst. 2 písm. c).
Od poplatku je osvobozeno rovněž sepsání návrhu v těchto věcech do protokolu, axxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxivného pro nezletilé děti (odst. 5 věta třetí).
K písm. d)
Podle písm. d) jsou osvobozena řízení ve věcech zásahu do integrity a ve věcech vyslovení pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxzákonným zásahem správního orgánu podle § 82 a násl. s. ř. s., ani na řízení o kasační stížnosti v téže věci, jehož předmětem je tvrzený zásah správního orxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxí jsou nicméně osvobozena pouze v prvním stupni (srov. § 129 a násl. z. ř. s., k výluce z aplikace na řízení o opravných prostředcích a na výkon rozhodnutí sxxxx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxtku řízení ve věcech svéprávnosti a o podpůrných opatřeních, jakož i ve věcech poručenských podle § 31 a násl. z. ř. s., a dále o určení, zda je třeba souhlaxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxle zákona o veřejných rejstřících fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx
K písm. h) a i)
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxé prospěšnosti, navazující na občanský zákoník, nebyl nikdy přijat. Zákonem č. 303/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 je tento
status
formálně rušen a x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxý odst. 2 písm. t)]. Osvobození proto bude novelou zákonem č. 303/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018 ze zákona vypuštěno.
Podle písm. h) budou nadále osxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxx forem osvobození se tak děje v zájmu řádného výkonu veřejné správy, resp. ochrany řádného volebního procesu; mezi osvobozená řízení by tak měly být řazxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxk bylo jejich osvobození doplněno do komentovaného ustanovení.
K písm. j)
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xb., s účinností od 1.5.2015, bylo do nově vytvořeného písm. xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xi jeho změny ohledně subjektů, které se pojmově vyznačují nevýdělečným účelem. Konkrétně se jedná o spolky či pobočné spolky, odborové organizace a mexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti.
Novelou zák. č. 460/2016 Sb., s účinností od 28. 2. 2017, byly z ustanovení vypuštěny pobočné organixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxvrhu zákona č. 460/2016 Sb., ST642, 7. VO od 2013, k čl. III, k bodu 1, web PSP).
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxí zákona o statusu veřejné prospěšnosti a ohledně subjektů, u kterých tento
status
připadá v úvahu [srov. výklad k odst. 2 písm. u)]. Věcné osvobození pxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxplatky za úkony srov. výklad k odst. 5.
K písm. k) a l)
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxely zákonem č. 303/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018, pod písm. k) a l), se těší rovněž řízení o výmazu osoby z veřejného rejstříku podle zákona o veřejnýcx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm na souladu zápisů v rejstřících se skutečností, jakož i okolností, že v případě výmazu se pravidelně jedná (již) o subjekt bez fyzického majetku, a praxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx tak již pokryt písm. k), dříve l).
K písm. m)
x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx0/2016 Sb. zahrnut nový typ věcného osvobození, týkající se svěřenských fondů. Je doplněno nové písm. m), podle kterého budou od poplatku osvobozena řxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ve věcech výmazu svěřenského fondu z evidence.
Tato změna souvisí s novelizací občanského zákoníku, která k témuž datu zavádí evidenci svěřenskýcx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní nezvyšovat dále náklady, které jsou spojeny se zřízením a fungováním svěřenského fondu (důvodová zpráva k návrhu zákona č. 460/2016 Sb., ST642, 7. Vx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx x x xx xxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxsně, tedy rovněž s účinností od 1. 1. 2018, zavedeno nové ustanovení § 16a, které výslovně stanoví, že pro účely tohoto zákona se za veřejný rejstřík povaxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx xx
Pod písm. n) bylo do novely zákonem č. 296/2017 Sb., s účinností od 3xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem, tedy řízení podle zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xrosazováno v rámci legislativního procesu k novelizaci zák. č. 218/2011 Sb. (důvodová zpráva k návrhu zákona, ST 269, 6. VO 2010-2013, k čl. I, k bodům 1x x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xeb eKLEP); bylo navrhováno zavedení soudního poplatku za řízení o těchto návrzích ve výši 2 000 Kč. K tomu následně skutečně došlo novelou zákonem č. 296xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx bariéra v přístupu k soudu za účelem ochrany práv uplatňovaných vůči státu v důsledku vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupxx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nadužívání těchto institutů, podle něhož by např. poplatková povinnost zanikla v případě, že by návrh nebyl shledán jako zjevně nepodložený a byl by soxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, či občanského soudního řádu xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxl ústavnost zavedení soudního poplatku za řízení tohoto druhu novelou zákonem č. 296/2017 Sb., současně ale zdůraznil, že výše poplatkové povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxozornil, že zatížení řízení tohoto druhu nepřiměřeně vysokou poplatkovou povinností by bylo v rozporu mj. i s judikaturou Evropského soudu pro lidská xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxání (I. ÚS 3264/18, IV. ÚS 3283/18, IV. ÚS 1415/18). Byla tak překonána krátce předtím přijatá
judikatura
Nejvyššího soudu (např. usnesení ze dne 27. 1xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx. 5 Úmluvy, podle něhož má nárok na odškodnění každý, kdo byl zatčen nebo zadržen v rozporu s ustanoveními čl. 5 Úmluvy (I. ÚS 539/06), nález Ústavního soxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
Osvobození bylo třeba xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxního stavu po novele zákonem č. 296/2017 Sb. zpoplatněny.
Věcné osvobození podle zvláštních zákonů
Další typové případy věcného osvxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxci, jakož i v § 7 zák. č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v xxxxxx xxxx xx xxxxx x x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xsobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové penxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxo podle odst. 1, v jehož rámci je vymezen katalog řízení, která jsou typově osvobozena od poplatku, rovněž typově označuje osoby, které jsou obecně osvoxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxném typu řízení. Tímto vymezením je myšlen navrhovatel v řízení před soudem prvního stupně. Jinými slovy, pokud se navrhovatel proti rozhodnutí soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxtí soudu prvního stupně brání odpůrce, popř. další účastník řízení, pak se na tyto osoby osvobození nevztahuje.
Osobně osvobozené osoby jsou (na roxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xodst. 5), ledaže se jedná o úkony, jejichž provedení je navrhováno zjevně bezdůvodně (viz výklad k § xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxí o opravných prostředcích a dále též na výkon rozhodnutí (odst. 3 a 4).
Osobní osvobození, stejně jako přiznané individuální osvobození od poplatkx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxvat dodatečné doplacení soudních poplatků, které původní účastník nebyl pro své osvobození povinen platit (VS Praha 13 Cmo 221/2003, viz
judikatura
x x xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xondy. Logika ustanovení směřuje k tomu, aby nebyla činnost soudů v rámci výběru soudních poplatků, které jsou podle § 8 odst. 2 příjmem státního rozpočxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxbozeny státní fondy jako specifické útvary, které jsou na stát bezprostředně navázány a určeny k zabezpečení specifických oblastí jeho činnosti.
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxanovení se týká všech jejích státních orgánů, jimž náleží moc zákonodárná, výkonná a soudní (NS Cpjn 204/2010). Osvobozena od placení soudních poplatxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx orgány při výkonu přenesené působnosti; pokud se naopak jedná o řízení týkající se výkonu samostatné působnosti, územní samosprávný celek od soudnícx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxí před správními soudy. Osvobození od poplatků se vztahuje na řízení vedená v oblasti soukromého práva, kde se stát podle § 21 obč. zák., resp. § 6 zák. č. 2xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxka (vedoucí organizační složky), popř. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České repuxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xastupování státu ve věcech majetkových. Stejně tak se osvobození vztahuje na veškerá řízení v oblasti správního soudnictví, a to bez ohledu na to, kterxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxi xx xxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxrávní orgány jsou osvobozeny rovněž od veškerých poplatků v řízení podle části páté o. s. ř., zde se ovšem bude jednat o případy výjimečné, např. v podobě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxíkem (§ 250a odst. 1 o. s. ř.).
Od poplatků jsou osobně osvobozeny výhradně stát a jeho organizační složky; toto osvobození se obecně nevztahuje na prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z tohoto pravidla jsou nicméně případy, kdy se řízení týká věci, ohledně které byla příspěvkové organizaci, popř. fyzické či právnické osobě svěřena pxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xtátní fondy zřizované ve smyslu § 28 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Jxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx se o - Státní fond dopravní infrastruktury podle zák. č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, - Státní fond rozvoje bydlení podle zákx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, - Státní zemědělský intervenční fond podle zák. č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx91 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, - Státní fond kultury České republiky podle zák. č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury Čxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon o audiovizi).
Za státní fond byl v minulosti často nesprávně považován Pozemkový fond České republiky, přičemž však v jeho případě se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vlastnictví státu a která byla označována jako účelové sdružení majetku, veřejně prospěšný podnik či tzv. privatizační fond (srov. NS Cpjn 204/2010)x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxvobození podle písm. a).
K písm. b)
Podle písm. b) jsou od soudních poplatků osobně osvobozeny rovněž územní samosprávné celky v řízeních ve věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x x x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xx x xxsl. zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), tedy např. v případech, kdy orgán obce rozhoduje jako matriční úřad podle § 3 zák. č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxm řádu (stavební zákon).
Pokud se naopak jedná o řízení týkající se výkonu samostatné působnosti, územní samosprávný celek od soudních poplatků osxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxrávní spor mezi obcí a strážníkem obecní policie či jiným zaměstnancem obce. V oblasti řízení před správními soudy lze uvést soudní přezkum územního plxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xhradit příslušnou částku soudního poplatku (např. za kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu, kterým byl územní plán k návrhu aktivně legitixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxx xx x xxx x násl. obč. zák.; vztahuje se ovšem výhradně na toho, kdo podal návrh v řízení před soudem prvního stupně, a pouze na řízení o určení či zvýšení výživného.
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxt. c). Důsledkem této výluky nicméně je, že navrhovatel v řízení o vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí není osvobozen od poplatků za úkony, což xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxků za řízení i za úkony vztahuje na toho, kdo podal návrh v řízení před soudem prvního stupně z titulu způsobené újmy (škody); osvobození se vztahuje na říxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxzena šířeji v § 2960 obč. zák.; v § 373 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, bylo setrváno u původního pojmu nákladů spojených s léčením.
Osvoboxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xa řízení o ochranu osobnosti, v němž žalobce žádá z některého z uvedených důvodů o náhradu nemajetkové újmy v penězích (NS 30 Cdo 4429/2015).
K písm. e)
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či nemoci z povolání ve smyslu § 369 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce [k úpravě pojmosloví srov. výklad k písm. d)].
Novelou provedenou zákx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxí úrazy ve smyslu § 90 zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nebo § 115 zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
x xxxxx xx x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxdle § 920 obč. zák.
Vztahuje se i na toho, kdo podal návrh na zahájení řízení před soudem prvního stupně ve věci určení rodičovství (otcovství, popř. mxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Vztahuje se i na toho, kdo podal návrh na zahájení řízení před soudem prvního stupně ve věci určení rodičovství (otcovství, popř. mateřství) ve smyslu § xxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx2017 Sb., tedy pro řízení zahájená od 30. 9. 2017, nadále není osvobozen ani navrhovatel v řízení o určení otcovství po rozvodu nebo prohlášení manželstxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxe Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích (vyhlášena pod č. 157/1964 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizích států a jednak delegovaní diplomaté a konzulové, popř. další fyzické osoby za podmínky, že se jedná o státní příslušníky cizích států požívajícx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Musí se přitom jednat o řízení vedená ve služebním zájmu, nikoli v osobním zájmu těchto osob či za účelem jejich osobního prospěchu. K osobnímu osvobozexx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxliky představuje významnou formu osobního osvobození vynětí z poplatkové povinnosti cizinců v řízení ve věcech mezinárodní ochrany podle zák. č. 325xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxe zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, konkrétně o správním vyhoštění, zajištění, prodloužení zaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx průvoz cizince podle § 152 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů).
Zákon při tomto blokovém osobnxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx druhu lze presumovat značně limitované majetkové poměry dané osoby, typicky v řízeních ve věcech mezinárodní ochrany, kdy daná osoba nemá v České repuxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxo zařízení, jehož pobytový režim neumožňuje vykonávat zaměstnání či jinou výdělečnou činnost.
Osvobození se vztahuje i na navazující řízení týkaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zvláštních předpisech. Těmi jsou např. ustanovení § 23 odst. 3 zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, § 21a odst. 2 záxx x xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
K písm. k)
Osobně osvobozen je rovněž ten, kdo před soudem prvního stupně uplatnil nároky xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxm uplatnil nárok na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti podle zák. č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x jejich orgány, je-li zaručena vzájemnost (tj. obdobné osvobození českého státu a jeho orgánů v dané zemi, resp. podle tamního práva, což ověřuje Minisxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxož i dlužník, který je (i nadále) oprávněn nakládat s majetkovou podstatou ve smyslu § 111 a násl. insolvenčního zákona, a to v řízení o nárocích, které se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxlatků osvobozeni jak insolvenční správce, tak i dlužník.
Pod osvobození může podle okolností konkrétní věci patřit i nalézací řízení, které je vedxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxcení by připadlo do majetkové podstaty) a paralelně je o téže věci veden incidenční spor.
Na řízení před správními soudy se osvobození podle komentoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxsního postupu svých senátů ve vztahu k vybírání soudního poplatku za řízení těmito senáty vedená. Rozšířený senát vyšel z paradigmatu vztahu mezi insoxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxa a vypořádání jeho peněžitých závazků, druhé se týká kontroly jednání veřejné správy. Podotkl, že insolvenční zákon na řízení před správními soudy vůxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxo ustanovení by nemělo být uplatňováno paušálně, tj. na jakákoli řízení před správními soudy iniciovaná insolvenčním správcem či dlužníkem s dispozixxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xatřícího do majetkové podstaty, popř. o nárocích, které mají být z tohoto majetku uspokojeny. To však nic nemění na tom, že paušální odmítnutí osvobozexx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svém důsledku může závěr rozšířeného senátu odebrat nejen insolvenčním správcům, ale především široké skupině dlužníků, kteří mají podle § 229 odst. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxní povahy či např. právní
status
nemovitostí dlužníka.
Na okraj lze dodat, že rozšířený senát se nijak nevypořádal s předcházejícím 3,5 roku starýxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxení se vztahuje i na veškerá řízení ve správním soudnictví o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx
Osvobození se uplatní výhradně v insolvenčním řízení a x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxora právnické osoby jmenovaného podle § 191 odst. 4 obč. zák., byť byl jmenován ze seznamu insolvenčních správců (NS 29 Cdo 6030/2016).
Novelou zákoxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxna upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, pokud vystupuje jako navrhovatel v insolvenčním řízení. Jedná se o specifické přípxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xycházeje z právní úpravy Evropské unie, za účelem předcházení finančním krizím, jaká členské státy postihla v roce 2008. Orgánem příslušným k řešení kxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxvrh je dále upravena v § 182 zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.
K písm. p)
Osobní osvobození se vztahuje na navrhovatele xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xx
x xxxxx xx xx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xízení i od soudních poplatků za úkony je osobně osvobozen ten, kdo podal v řízení před civilním soudem prvního stupně návrh ve věci náhrady škody, nemajexxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxku nároku podle § 229 tr. řádu odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.
V návaznosti na písm. q) upravuje písm. r) osobní osvobození rovněž pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxzenému trestným činem ve smyslu x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatků rovněž toho, kdo se v řízení před civilním soudem domáhá náhrady škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení, přičemž tento nárxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. j) Ústavy.
K poplatkům za řízení před trestními soudy srov. výklad k § 1 písm. a).
K písm. t)
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byl přiznán
status
veřejné prospěšnosti, přičemž však zákon o veřejné prospěšnosti navazující na občanský zákoník nebyl nikdy přijat a zákonem č. 30xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxznání statusu veřejné prospěšnosti srov. rušený odst. 1 písm. h)]. Osvobození mělo být omezeno na věci veřejného rejstříku, do něhož je daná právnická xxxxx xxxxxxxx
Písm. t), ve znění novely zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx2014, přičemž jeho platnost byla omezena na období do posledního dne 18. měsíce po účinnosti; ke dni 30.6.2016 tak bude zrušeno. Reaguje na absenci zákoxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xoto osvobození je omezeno na věci veřejného rejstříku (srov. důvodovou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxx x xxx xx x xxxxx xx x xxx xxx xxxxx
Podle právního stavu účinnxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdenou zák. č. 87/2015 Sb., s účinností od 1.5.2015, byly tyto útvary z ustanovení vypuštěny a současně byly všechny subjekty (tj. včetně spolků) věcně oxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx x xx xxx xxxxxokoli časového omezení.
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxtanovení překrývá s nově zavedeným věcným osvobozením podle odst. 1 písm. j), dříve k), není zřejmé, proč nebylo komentované ustanovení zcela zrušenox
xxxxxx důsledkem novelizace zák. č. 87/2015 Sb. je to, že spolky či pobočné spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti jako věcně oxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxto rovněž vhodné odpovídajícím způsobem upravit znění odst. 5. Zachováním (znásobeného) osobního osvobození odborových organizací a mezinárodnícx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxo ustanovení jsou tyto (na rozdíl od spolků, nadací a dalších výše uvedených subjektů) osvobozeny rovněž od poplatků za úkony podle odst. 5.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou upraveny v podzákonných předpisech vydaných podle § 16 odst. 1 (§ 1 vyhlášky č. 72/1993 Sb., o osvobození na úseku soudních poplatků). V minulosti xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxdních poplatků, ve znění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxotvena (převedena) do odst. 6.
K odst. 3
Věcné či osobní osvobození se vztahuje rovněž na řízení o opravných prostředcích, resp. na výkon rozhodnutxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx
Vzhledem k charakteru institutu, který je obdobný povaze řízení o návrhu na nařízxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnku kasační stížnosti podle § 107 s. ř. s. (k obdobné povaze obou institutů srov. NSS 1 As 27/2012 - 32, viz
judikatura
k § 4, výklad k položce 20 sazebníkxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxtahuje rovněž na výkon rozhodnutí podle § 251 a násl. o. s. ř., resp. na exekuční řízení podle § 35 a násl. zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxací řízení, ve vztahu k dovolacímu řízení bylo osvobození vypuštěno novelou zákonem č. 296/2017 Sb., tedy ohledně dovolání podaných od 30. 9. 2017.
K xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxé osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, přičemž v tomto řízení již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, jakož i veškerá osobxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxno zjevně bezdůvodně (viz výklad k § 138 o. s. ř., kapitola Navazující ustanovení zvláštních předpisů).
Mimoto jsou osvoboxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxm. a)], jakož i návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti a pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí při vymáhání výživnéhx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xa časově omezenou dobu a následně zrušena (§ 1 vyhlášky č. 5/1999 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku příxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtků, ve znění účinném do 30.5.1998, § 1 opatření č. OP18/92, o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy byla novelou provedenou zák. č. 218/2011 Sb. zakotvena/převedena do odst. 6.
K odst. 6
Do tohoto ustanovení byla novelou provedenou zák. č. 218/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx k odst. 5
in fine
).
Konkrétně se ve vazbě na přírodní živelní pohromy na území Česka jedná o osvobození řízení podle položky 11 odst. 1 písm. c) sazebníxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o skutečnostech známých ze soudních spisů), položky 29 (vydání osvědčení či potvrzení podle právních předpisů Evropské unie), položky 30 (vyhotovenx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxt), položky 33 (ověření listiny) a položky 34 (ověření podpisu).
K odst. 7
Ustanovení bylo společně s odstavcem 8 do zákona začleněno novelou zák. čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxříku pro-vedený notářem ve smyslu § 7a. Původně, od novely provedené zák. č. 87/2015 Sb., s účinností od 1. 5. 2015, byla totožná úprava obsažena v odst. 5 xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xstanovení rozšiřuje osobní osvobození podle odstavce 2 i na poplatky za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem.
K odst. 8
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdený notářem, konkrétně zápis týkající se fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny [obecně odst. 1 písm. k)], zápis výmazu osoby z veřejného rejstříku [obecně odst. 1 písm. j), dříve k)], zápix xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rovněž zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený notářem na podkladě notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení elemexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích.
K odst. 9
S účinností od 1. 1. 2018 je do odst. 9 komentovaného ustanovení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxle kterého bude od poplatku osvobozen zápis údajů o skutečném majiteli do evidence podle části páté, § 118b-118j zák. o veř. rejstřících v případech zápxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xvěřenského fondu nebo jeho změny, nebo zápis či změny dílčích údajů týkajících se postavení skutečného majitele podle § 118f písm. d) zák. o veř. rejstřxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxou zprávu k návrhu zákona č. 368/2016 Sb., ST752, 7. VO od 2013, k části jedenácté, k čl. XII, web PSP). Tato změna souvisí s novelizací zák. č. 253/2008 Sb.x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxm majiteli je do zákona současně, tedy rovněž s účinností od 1. 1. 2018, zavedeno nové ustanovení § 16b, které výslovně stanoví, že pro účely tohoto zákonx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxré působí poněkud nekoncepčně vzhledem k tomu, že obecné ustanovení § 118c věta první zák. o veř. rejstřících právě naopak vychází ze specifické povahy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xoučasně bude do sazebníku vložena dodatečná položka 24a, podle které - s výjimkou osvobozených osob podle nově zařazeného odstavce 9 či jiných osob požxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu navíc podle přechodného ustanovení v čl. XIII zák. č. 368/2016 Sb. i osoby zapsané do obchodního rejstříku osvobozeny od poplatku za zápis údajů o skutxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxtovaného ustanovení osvobozeny od poplatků za zápis nebo jeho změny trvale.
Tato položka bude nesystémově zařazena mezi poplatky za úkony upravenx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxků za zápis do veřejného rejstříku. Na tomto závěru nemůže nic změnit, že nově zaváděné ustanovení zápis nazývá jako „úkon soudu spočívající v zápisu“, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x xdst. 10
Ustanovení odst. 10 bylo do zákona zavedeno novelou zákonem č. 296/2017 Sb. Před nabytím účinnosti této novely se osvobození podle odst. 1 a 2 v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx zákona č. 296/2017 Sb.) - ve vztahu k dovoláním podaným od tohoto data - bylo věcné osvobození dovolacího řízení zrušeno zcela, osobní osvobození podle xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa pro typovou nepřípustnost podle § 238 o. s. ř.
Související ustanovení:
x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů, § 16a - evidence svěřenských fondů, § 16b - evidence údajů o skutečném majiteli, položka 11 sazebníku - řízení ve věcech veřejného rejstříku, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku, odvolání proti procesnímu rozhodnutí, položka 23 bod 3 - dovolání proti mezitímnímu rozsudku, položky 24 až 38 sazebníku - poplatky za úkony
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné mocx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
§ 9 odst. 1 zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
§ 124 zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě,
§ 90 zák. č. 361/2003 Sb., o slxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx rehabilitaci,
§ 23 odst. 3 zák. č. 403/1990 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi),
zák. č. 155/1995 Sb., o důxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxích službách,
zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
§ 4 a násl., § 13 a násl. zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
§ 47e a násl. zák. č. 359/1999 Sb., o socixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxstky některým obětem nacistické perzekuce,
zák. č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničnxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx
x xx x x x xxxxx xák. č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k dxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
zák. č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů,
§ 10 záxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxk. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
§ 1 vyhlášky č. 72/1993 Sb., o osvobozenx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom, ve znění účinném do 31.8.2011,
§ 1 vyhláxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxbození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplaxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkým režimem v oblasti sociální,
§ 6, § 11 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
§ 28 zák. č. 218xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zák. č. 325/1999 Sb., o azylu,
zák. č. 221/2003 Sb., o dxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů,
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xx.ÚS 3283/18 předmětnou problematikou zabýval a dospěl k závěru, že zavedení soudního poplatku v prvním stupni ve výši 2 000 Kč sleduje legitimní cíl, jexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxou povinnost pro odvolací řízení, jevily se závěry obecných soudů jako excesivní, neboť vyměření poplatku podle hodnoty předmětu sporu (navíc bez zákxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykládat tak, že pokud poplatkovou povinnost zákonodárce zcela jednoznačně a srozumitelně nevyjádřil, jde o návrh nezpoplatněný. Tyto závěry lze
muxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xx xx xxxxxx xx xxxxx991 Sb., o soudních poplatcích, v části, která byla novelizována zákonem č. 296/2017 Sb., nelze dovodit závažné a nadměrné ztížení uplatnění práva na pxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesprávným úředním postupem, neboť v tomto zákoně pro to chybí výslovná úprava vyžadovaná v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (
lex scripta
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a porušením práva na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 36 odst. 4 Listiny základních práv a sxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxladem novelizovaných ustanovení zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, dojít - za předpokladu konzistentního a racionálního jednání zákonoxxxxx x x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxží napadení rozsudků vydaných v neprospěch žalobce ve věci náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch vyšly pouze ze záměru zákonodárce zrušit předmětné ustanovení § 11 odst. 1 písm. n) o osvobození od poplatku, a aniž je pro to v textu tohoto zákona nálexxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 296/2017 Sb. dovodit pouze potřebu ochrany takové ústavní hodnoty, jakou je právo na přístup k soudu garantující uplatnění nároku na náhradu škody zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxm řízení (nepřímý dopad novelizace). Ústavní soud však připomíná, že otázka zpoplatnění dovolání v posuzované věci meritorně řešena není.
(nález Úsxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem podle položky 1 bodu 1 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudníxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxx. 3 Listiny základních práv a svobod a v případech trestního odsouzení též s čl. 3 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
Z odxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxpreferovaly žalovaný stát vůči poškozenému občanu. Podle ustálené praxe Ústavního (srov. např. nález ze dne 28. 3. 2011 sp. zn. I. ÚS 192/11) je při rozhxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxt bezprostředně zavazují. Jejich výklad je proto třeba provádět v hranicích vymezených lidskou důstojností, kterou je třeba nejen respektovat, ale rxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxnkrétně uvádí, že stanovení vysokého poplatku může v důsledku představovat porušení práva na přístup k soudu (srov. rozsudek ze dne 28. 10. 1998 ve věci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxit toleranci stavu, kdy stát jako jedna strana sporného řízení si bude moci prostřednictvím zákonodárné moci nastavit taková pravidla, aby se stát v soxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxmatelné v odvolacím řízení, zatímco vyhovující rozsudky vynesené ve prospěch žalobce by byly přezkoumávány odvolacím soudem bez překážek.
(nález Úxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxeriální újma rozhodnutím o vazbě a trestu za doby totality před těmi, jimž vznikla nemateriální újma po 27. dubnu 2006.
Nedostatky právní úpravy náhraxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, způsobené rozhodnutím o vazbě či trestu před účinností zák. č. 160/2006 Sb. a před datem 18. března 1992, lze nahradit přímou aplikací čl. 5 odst. 5 Úmlxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xjmy došlo před účinností tohoto zákona i před účinností Úmluvy pro Českou republiku.
(nález Ústavního soudu ze dne 24.4.2014, sp. zn. IV. ÚS 2265/13, xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje poměry účastníka řízení a důvody obecného zájmu pro zproštění od poplatkové povinnosti. Právní předpisy rozlišují a upravují osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxle a osvobození je přiznáváno z důvodu jejich specifického postavení.
Zákon umožňuje i osvobození individuální, které nevyplývá přímo ze zákona, alx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xovinnosti v situacích nespadajících do osvobození věcného nebo osobního mohlo učinit pro některé navrhovatele zahájení řízení finančně nedostupnýx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxx
xxxxkatura
K soudním poplatkům obecně)
V oblasti náhrady škody za předchozí nezákonné omezení osobní svobody, kde je nárok na kompenzaci konstruován xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxx 10 Ústavy České republiky bezprostředně aplikovatelnou normou ve vnitrostátním právním řádu a již je třeba použít přednostně před zákonem.
Ústavnx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxo soudu, případně domácí civilistická doktrína - v oblasti vnitrostátní aplikace Úmluvy je třeba vyjít z pojmu náhrady škody tak, jak s ním operují nárxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxliktní odpovědnost státu za omezení osobní svobody, a tedy o vztah domácího deliktního civilního práva a článku 5 odst. 5 Úmluvy, je situace v jednotlivxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxn zcela autonomně. Tento svůj postoj Ústavní soud odůvodňuje i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, který setrvale judikuje, že instituty Úxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xoužitelné i pro úvahu o tom, zda lze čl. 5 odst. 5 Úmluvy přiměřeně aplikovat při posuzování otázky, zda má stěžovatel právo na osvobození od soudních poxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx a o) zákona o soudních poplatcích osvobozen od soudních poplatků toliko v insolvenčním řízení a v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího dx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxona o soudních poplatcích nevztahuje.
Osoba, kterou soud podle x xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce, ale likvidátora, a ani osobní osvobození od soudních poplatků se na ni tudíž nevztahuje.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 29 Cxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxu byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením“, jímž je i řízení o ochranu osobnosti, v němž žalobce žádá z některxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxový fond České republiky není osvobozen od soudních poplatků ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soud. poplatcích.
Z odůvodnění: Nejvxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 49, sešit 8, ročník 1996, uvedl, že osobní osvobození od soudních poplatků, poskytnuté České republice poxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xávěru, že Pozemkový fond není orgánem veřejné moci, ale účelovým sdružením majetku, dospěl Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 7.5.2001, sp. zn. 26 Cdx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx 2008. Stejně tak Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 10.9.2008, sp. zn. 29 Odo 1457/2006, uzavřel, že činnost Pozemkového fondu není činností státního orgáxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxravotnické zařízení) poskytla pojištěncům žalované (zdravotní pojišťovny), není řízením ve věcech pojistného na veřejné zdravotní pojištění ve smxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxterstva financí č. 117/1998 Sb. [pozn.: vyhláška č. 117/1998 Sb., o osvobození od soudních poplatků, byla zrušena zák. č. 218/2011 Sb. ke dni 30.8.20xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxsm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 293/2013 Sb., který od placení soudního poplatku osvobozuje insolvenčního sprxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx 6. 2019, č. j. 1 Afs 135/2018 - 71, web NSS)
Jestliže správní orgán rozhodne o náhradě nákladů správního řízení o vyhoštění samostatným rozhodnutím, x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxizovaný samosoudce (§ 31 odst. 2 zákona s. ř. s.) a žalobce je ze zákona osvobozen od soudních poplatků [§ 11 odst. 2 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb., o soudnxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xísm. d) [řízení ve věcech zásahu do integrity, vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče] zákona č. 549/1991 Sb., o soudnxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xy předmětem této žaloby byl zásah správního orgánu do tělesné integrity žalobce.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2017, č. j. 5 As 319xxxxx x xxx xxx xxxx
Z odůvodněxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce, soud rozhodl pouze o druhém návrhu (ustanovil žalobci zástupce pro řízení z řad advokátůxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxčívající v zaplacení soudního poplatku.
Zákon č. 549/1991 Sb., o soud. poplatcích, neobsahuje osobní ani věcné osvobození pro řízení ve věcech uchazxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxo správního soudu ze dne 26.10.2004, č. j. 6 Ans 1/2003 - 101, 652/2005 Sb. NSS, web NSS, viz též
judikatura
k § 6).
Osvobození od soudních poplatků podxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xe peněžité plnění poskytované ze státního rozpočtu uchazečům o zaměstnání. Toto peněžité plnění je proto nutné považovat za státní dávku ve smyslu § 11 xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxístě vyzývat k zaplacení soudního poplatku a následně rozhodovat o žádosti o osvobození od soudních poplatků.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxu neuhrazeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění, není zdravotní pojišťovna osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákonx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxí se náhrady újmy na zdraví způsobené provozem vozidla přímo proti pojistiteli podle § 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx 2. 11. 2016, sp. zn. 19 Co 356/2016)
Školská zařízení zřízená podle zák. č. 109/2002 Sb. jsou v řízení o soudní výkon rozhodnutí vydaných podle § 24 txxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe mu svěřeno i rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy v případech výslovně vyjmenovaných v § 24 zák. č. 109/2002 Sb. V přezkoumávaxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxná, přičemž vykonáváno je rozhodnutí vydané na úseku státní správy. Proto mu náleží poplatkové osvobození podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o soudních xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxálové ze dne 27.10.2011, sp. zn. 19 Co 464/2011, web
Judikatura
)
Pozůstalí, kteří se domáhají jednorázového odškodnění (§ 444 odst. 3 zák. č. 40/196x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxxx
x
(Poplatková povinnost v případě nepřípustného dovolání)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Toto ustanovení bylo do zákona vloženx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxplatková povinnost
ex post
. Tato úprava se uplatní na dovolání podaná od 30. 9. 2017 (srov. přechodné ustanovení v čl. VI zákona č. 296/2017 Sb.); zavádí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxncích § 237 o. s. ř. Tato poplatková povinnost dopadá i na dovolání podané osobou těšící se osobnímu osvobození podle § 11 odst. 2 nebo individuálnímu osvxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxnak tato úprava systematicky patří; k tomu srov. výklad k § 11 odst. 3 a 10.
Důvodová zpráva k novele zákonem č. 296/2017 Sb. výslovně vychází z regulačxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhož podání by mělo být vázáno na překonání určitých bariér regulatorního charakteru; v případě osobního či individuálního osvobození bariéra soudníxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x. VO 2013-2017, obecná část, společné pro části pod poř. č. I.-VI. z části A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, oddíl 7 část B, web PSP].
Příxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo razantního přístupu. Ta je hraniční přinejmenším ze dvou důvodů: nově zavedený soudní poplatek se výslovně a otevřeně hlásí ke své sankční funkci, texx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxem. I při vědomí toho, že část soudního nápadu tvoří tzv. kverulanti, tedy účastníci, kteří využívají veškerých opravných prostředků či jiných nástroxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxhoto druhu přistupovat s určitým nadhledem a citem pro věc, ve vztahu ke komentovanému ustanovení navíc nelze přehlédnout, že posouzení přípustnosti xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xterý v porušení zákona při rozhodování ve věcech soudních poplatků pravidelně spatřuje současně i zásah do ústavně zaručeného práva na spravedlivý prxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxích poplatků, resp. rozhodnutí o povinnosti zaplatit soudní poplatek. Chybné rozhodnutí ze strany nižších soudů tak nejen že nelze napravit dovolacíx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxklad k § 4 odst. 1 písm. i).
Související ustanovení:
§ 4 - vznik poplatkové povinnosti, § 7 - splatnost poplatku, položka 23 sazebníku - poplatek za xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xx xx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.9.2019
K odst. 1
Jedná se o zvláštní případ tzv. autoremedury, která je obecně definována prolomením devolutivního (odvalovacího) účinku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxnosti zaplatit soudní poplatek a umožňuje, aby soud prvního stupně k odvolání sám změnil odvoláním napadené rozhodnutí za podmínky, že odvolání v celéx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtit poplatek i bez návrhu, tedy mj. aniž by bylo proti původnímu rozhodnutí podáno odvolání či aby se poplatník jakýmkoli jiným způsobem takového postuxx xxxxxxxx
Formální zrušení či změna rozxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx x) až d) nepřichází
autoremedura
v úvahu; tuto zejména nelze aplikovat na nesprávnou výzvu k zaplacení poplatku (srov. výklad k § 9 odst. 1). V případě txxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxo vrátí v intencích § 10 a § 10a, přičemž toliko v odůvodnění usnesení o vrácení poplatku může (měl by) na nesprávnost předchozího postupu poukázat. Soux xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxremedury zákon nepřipouští ani v případě usnesení o zastavení řízení vydaného podle § 9 odst. 1 a 3; o autoremeduru se pojmově nejedná ani v případě náslxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxoremedury na prekluzivní dobu 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek nabylo právní moci. V této době přitom musí rozhodnuxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxý je znám např. z přestupkového práva, podle něhož musí být přestupek v zákonem stanovené době
prekluze
odpovědnosti projednán, přičemž pojem "projexxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxědnosti za přestupek podle § 32 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).
Prekluzivní doba je navázána jak na rozhoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xozhodnutí o uložení poplatkové povinnosti, nelze ji extenzivně aplikovat rovněž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxen vydat bez zbytečného odkladu po podání návrhu, přičemž před zaplacením poplatku není oprávněn přistoupit k meritornímu projednání věci [srov. výkxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx x x x xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxení:
§ 4 - vznik poplatkové povinnosti, § 9 - následky nezaplacení poplatku, § 10 - vrácení poplatku, § 10a - lhůta k vrácení poplatku a úroky
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich
(Subsidiární aplikace procesních řádů)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Obecnx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xlacení poplatků (viz výklad k § 8 odst. 1).
Rozhodování ve věcech poplatků přísluší senátu, resp. předsedovi senátu příslušnému k projednání dané vxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxch. Obě činnosti se mohou časově prolínat, např. po pravomocném uložení povinnosti zaplatit poplatek, což náleží do rozhodovací činnosti soudu, je zaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx zrušení usnesení o povinnosti zaplatit poplatek, což je opět projevem rozhodovací činnosti soudu a rezultuje v zastavení xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx soudu jako rozhodovací činnost ve věci, kterou správa placení poplatku pouze následuje a nesmí zasahovat do jejího výkonu (srov. § 118 odst. 2 zák. o souxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtcích subsidiárně postupují podle občanského soudního řádu, resp. soudního řádu správního, a to všude tam, kde zákon o soudních poplatcích neobsahujx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k rozhodování o poplatkové agendě v řízeních před soudy ve správním soudnictví, tato mezera byla nicméně překonána judikaturou (NSS 3 As 125/2012 - 43)x
x xxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x), při správě placení poplatků, tj. zejména při jejich vybírání a vymáhání, je třeba subsidiárně aplikovat daňový řád, tedy vždy, pokud zákon o soudnícx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx rozlišování mezi rozhodovací činností soudu na jedné straně a soudem jako správcem poplatku na straně druhé tak např. o posečkání zaplacení poplatku nxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xx xxbrž předseda poplatkového soudu příslušného podle § 8 odst. 1 jako orgán správy daní (KS Ústí nad Labem 10 Co 499/2001).
Poplatkový soud příslušný pxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které slouží jako exekuční titul ve smyslu § 176 daňového řádu.
Stejně tak rozhoduje o povolení posečkání úhrady poplatku či povolení rozložení úhxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxpuštěna zák. č. 218/2011 Sb., s účinností od 1.9.2011; nadále tak poplatku nepodléhají.
Aplikace těchto institutů je nicméně možná pouze tam, kde to zákon z povahy věci umožňuje; žádost o posečkání úhrady soudního poplatku ani žádost o rxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxho poplatku je v těchto případech zákonnou podmínkou, aby řízení vůbec mohlo pokračovat a soud mohl přistoupit k meritornímu projednání věci (NS 22 Cdo xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxdem k tomu, že novelou provedenou zák. č. 281/2009 Sb., s účinností od 1.1.2011, byla z § 16 odst. 2, v tehdy účinném znění, vypuštěna úprava prominutí (nexxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxu § 259 daňového řádu (k témuž závěru dospívá Keltner, ad Prominutí soudního poplatku). Institut prominutí nedoplatku na dani, na který odkazovalo dřxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx odstraněn vypuštěním položky 31 sazebníku výše zmíněnou novelou provedenou zák. č. 218/2011 Sb.
K subsidiární aplikaci § 166 odst. 1 písm. a) daňovxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxu, úrok z prodlení podle § 252, popř. ani úrok za dobu posečkání podle § 157 daňového řádu srov. výklad k § 9 odst. 9.
K subsidiární aplikaci § 155 odst. 3x x x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe třeba vést evidenci odpovídající požadavkům § 149 a násl. daňového řádu.
Při vymáhání pohledávek soudy postupují rovněž podle
instrukce
Ministxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxy nezaplacení poplatku, § 10a odst. 1 - lhůta k vrácení poplatku
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxt. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích nelze žádat o posečkání úhrady soudního poplatku, respektive o povolení splátek soudního poplatku podle daňxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xoplatku předpokládá jednoznačný následek v podobě zastavení řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Žádost je nutno posoudit v intencícx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a povinnost platit soudní poplatek odložit až do rozhodnutí o věci samé.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 22 Cdo 1679/2015, web NS)
x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxh poplatcích a v otázkách neupravených tímto zákonem občanský soudní řád. Takový závěr by však nebyl správný. Soudní řád správní totiž nejen obsahuje axxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx
xxxx xxtanovení by bylo již od svého vzniku zcela obsolentní za situace, kdyby se na rozhodování i správních soudů ve věcech soudních poplatků bez dalšího použxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xádu správním, je třeba tuto skutečnost považovat za zákonodárcem nezamýšlenou mezeru v zákoně a
relevantní
ustanovení soudního řádu správního za nexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxní důvodem protiústavnosti relevantních zákonných ustanovení.
(body 28 a 29, usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20.5.2xxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Žádost o posečkání úhrady soudního poplatku, resp. žádost o rozložení jeho úhrady na splátky (§ 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu), není přípustnx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínkou pro to, aby řízení mohlo dále pokračovat.
V těchto případech stanoví zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jiný postup (§ 13 odst. 2)x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxložena až do rozhodnutí ve věci samé (§ 9 odst. 6 téhož zákona), případně může být této povinnosti poplatník zproštěn využitím institutu osvobození od xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtku nebo jeho zaplacení ve splátkách není v pravomoci soudu, nýbrž v pravomoci předsedy příslušného soudu, který v takovém případě vystupuje jako spráxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22.8.2001, sp. zn. 10 Co 499/2001, SoRo 2002, č. 7, s. 246)
(Opravné prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xavedeno novelou provedenou zák. č. 151/2002 Sb., s účinností od 1.1.2003, a jeho úkolem bylo v návaznosti na přijetí soudního řádu správního a změnu konxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxch poplatků ve správním soudnictví výslovně vyloučit aplikaci opravných prostředků podle občanského soudního řádu. To však v žádném případě neznamexxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxační stížnost.
Kasační stížnost je tak obecně přípustná proti usnesení o zastavení řízení, k němuž krajský soud příslušný podle § 3 odst. 1 přistouxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x zastavení řízení pro nezaplacení poplatku za kasační stížnost, pak proti usnesení Nejvyššího správního soudu již nejsou opravné prostředky přípustxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li splněny specifické podmínky podle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Kasační stížnost naopak není přípustná proti výzvě k zaplacení popxxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx
K přípustnosti kasační stížnosti proti rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek viz výklad k § 4 odst. 1 písm. e) až j).
Souvixxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxňovací a závěrečná ustanovení
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxplatcích, který nabyl účinnosti od 1.1.1992. V současné době se proto jedná o ustanovení
obsoletní
, s okrajovou výjimkou řízení, která byla zahájena jxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxx1992 zrušen zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Komentované ustanovení nicméně vyjadřuje obecnou koncepci přechodných ustanovení vztahujíxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí poplatky podle dosavadních předpisů, a to i pokud se stanou splatnými teprve po účinnosti novelizace. Pokud ovšem dojde k podání odvolání, dovolání čx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxlizace. V podrobnostech srov. přechodná ustanovení ke konkrétní novele, kapitola Vybraná přechodná a závěrečná ustanovením novel.
Ve vztahu k otxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxatí obecné pravidlo, že za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti novely se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů. Poplatková pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xrácení; i vrácení poplatku je součástí institutu vybírání poplatků (I. ÚS 1485/12, I. ÚS 3296/12).
Výjimku v tomto směru představovala novela zák. xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxplatníka příznivější (srov. čl. II bod 2 zák. č. 255/2000 Sb., I. ÚS 3296/12). K dalším výjimkám tohoto druhu viz čl. XXVI bod 3 zák. č. 151/2002 Sb., novelx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvy, podléhá poplatková povinnost právnímu režimu platnému a účinnému v době jejího podání, a to v celém jejím rozsahu, tj. nejen placení soudního poplaxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx013, sp. zn. I. ÚS 1485/12, web ÚS)
K zásahu do základního práva na ochranu majetku dochází nesprávnou interpretací přechodných ustanovení zák. č. 2xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxudního poplatku po zpětvzetí žaloby před prvním jednáním. Pokud právní předpis neobsahuje speciální úpravu pro vracení soudního poplatku, je třeba axxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxh vracení.
V tomto smyslu se uplatnil samostatný režim vracení soudního poplatku po 1.1.2001, na základě čl. II bodu 2 zák. č. 255/2000 Sb., kterým se měxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xýhodnější). Protože však zákon č. 218/2011 Sb. neobsahuje speciální pravidla pro vracení soudního poplatku v řízeních zahájených před jeho účinnosxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxětvzetí návrhu učiněném po nabytí účinnosti, se vrátí soudní poplatek podle dosavadních právních předpisů.
Jinými slovy, pokud byla žaloba podána zx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xejen placení soudního poplatku, ale také jeho případné vracení.
(nález Ústavního soudu ze dne 18.12.2012, sp. zn. I. ÚS 3296/12, N 205/67 Sb. n. u. ÚS 61xx xxx xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxdávání prováděcích předpisů jednak za účelem věcného osvobození vybraných úkonů a jednak za účelem osobního osvobození určitých poplatníků či jejicx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxm na § 1 vyhlášky č. 72/1993 Sb., o osvobození na úseku soudních poplatků.
V minulosti se dále jednalo o § 1 vyhlášky č. 117/1998 Sb., o osvobození od souxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxy č. 263/1997 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků, ve znění účinném do 30.5.1998 a § 1 opatření č. OP18/92, o osvobozxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění účinném do 31.12.2003.
Osvobození v návaznosti na přírodní živelní pohromy byla novelou provedenou zák. č. 218/2011 Sb., s účinností od 1xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu ve smyslu čl. 39 odst. 3, čl. 43 odst. 1 Ústavy a čl. 7 ústavního zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Česxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxavu a v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového, resp. válečného státního rozpočtu ve smyslu § 31 a násl. zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xodílejí na řešení daného stavu.
V praxi doposud naštěstí nebylo nutno přikročit k využití tohoto zmocnění.
K odst. 3
Nařízením vlády lze vydat rxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxní doposud nebylo využito, přičemž ve vztahu k řízení ve věcech dočasné ochrany samému je osvobození garantováno § 11 odst. 2 písm. i).
Související uxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
čl. 7 ústavního zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
§ 22 zák. č. 222/1999 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxočtová pravidla),
§ 1 vyhlášky č. 72/1993 Sb., o osvobození na úseku soudních poplatků,
§ 1 vyhlášky č. 117/1998 Sb., o osvobození od soudních poplatkxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx živelních pohrom, ve znění účinném do 31.8.2011,
§ 1 vyhlášky č. 263/1997 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků, ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxných organizací od notářských, soudních a správních poplatků, ve znění účinném do 31.12.2003
§ 16a
(Evidence svxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx016 Sb.; zohledňuje novelizaci občanského zákoníku, která k témuž datu zavádí evidenci svěřenských fondů podle § 1451 odst. 2 obč. zák., s navazující úxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxh rejstříků, když výslovně stanoví, že pro účely tohoto zákona se za veřejný rejstřík považuje i evidence svěřenských fondů.
Dále viz výklad k § 11 odxxx x xxxxx xxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxovení je do zákona zaváděno s účinností od 1. 1. 2018 novelou zákonem č. 460/2016 Sb.; výslovně stanoví, že pro účely tohoto zákona se za veřejný rejstřík xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx zakotvuje kontrolní pravomoci Ministerstva financí a finančních úřadů, jakož i Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k soudům coby správcům soudnícx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), a který vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mj. mezi orgány veřejné sxxxxx xx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxčních úřadů je vymezena v zák. č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.
Kontrola výběru a vracení poplatků se vztahuje výhradně na správu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxatky řádně vymáhány či zda není překračována lhůta k vrácení poplatku podle § 10a odst. 1, popř. z jakých důvodů došlo k prodlení s následkem povinné úhraxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxcech poplatků v intencích pravomocí poplatkového soudu příslušného podle § 3. Je tak např. vyloučeno přezkoumávat, zda soud nepochybil, pokud určitéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v závislosti na povaze projednávané věci; takový přezkum je vyhrazen případné instanční kontrole nadřízenými soudy. Kontrola směřovaná do rozhodovxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxovací činností soudů a správě placení poplatků viz výklad k § 8 odst. 1.
Související ustanovení:
§ 3 - příslušnost, § 8 odst. 1 - příslušnost ke sprxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
zák. č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky,
(Zrušení dřívějších předpisů)
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx1992. V současné době se proto jedná o ustanovení, které je pro právní praxi bez významu.
(Nabytí účinnosti)
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
PŘÍLOHA
SAZEBNÍK POPLATKŮ
Poplatky za řízení
Položka 1
(Peněžité plnění)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Poplatek podle bxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxxxxx xodu 1 písm. c) představuje zvláštní úpravu k § 6a odst. 7, v němž je obecně stanovena horní hranice vybíraného poplatku, s totožnou konstrukcí jako poplaxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxost před stanovením poplatku podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku (položka 15 bod 2).
Položka 2
(Elektronický platební rozkaz na pexxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxou částkou, pod písm. c) jako procentní poplatek stanovený procentem ze základu poplatku (§ 5, § 6), s omezením horní hranicí podle § 6a odst. 7. Pojmově sx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xx/2015 Sb., s účinností od 1.5.2015, bylo navrhováno zrušení této zvýhodněné položky a podřazení poplatku za návrh na vydání elektronického platebníhx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xx xx13, Obecná část, Zvláštní část, k bodu 16 a 17, web PSP).
Zvýhodněná sazba poplatku se vztahuje rovněž na případy, kdy soud sice elektronicxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xák. č. 87/2015 Sb., bylo i masové využívání (zneužívání) tohoto institutu žalobci, kterým je již dopředu známo, že elektronický platební rozkaz bude nxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výši podle položky 1 (viz důvodová zpráva citovaná v předchozím odstavci). Pokud ovšem soud elektronický platební rozkaz vůbec nevydá a pokračuje ve sxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpokládá bod 2 komentované položky, splatný nikoli podáním žaloby v intencích § 4 odst. 1 písm. a), ale teprve v souvislosti s rozhodnutím soudu o věcx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtice.cz>; nestane-li se tak, je návrh zpoplatněn podle položky 1.
Z judikatury:
V případě převodu věci z agendy CEPR do agendy C není doplatek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xýbrž podle § 4 odst. 1 písm. i) poplatkového zákona až v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci samé.
Z odůvodnění: Pokud poplatkový zákon říká, že soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxřazení úpravy doměření poplatku až do Sazebníku, zatímco výzva (v případě nezaplacení poplatku nebo zaplacení v nesprávné výši) je upravena v samotnéx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxendy CEPR do agendy C (který by měl být jen výjimečný). Odvolací soud totiž dospívá odlišně od soudu prvního stupně k závěru, že doplatek doměřeného poplxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xísm. i) poplatkového zákona až v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci samé. Nejde totiž o případ, kdy žalobce zaplatil poplatek v nesprávné výši a měl xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xo agendy C, který navíc nemůže žalobce jakkoliv ovlivnit. V takovém případě bude sice povinností žalobce, případně podle výsledku řízení žalovaného, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxaze ze dne 7.2.2014, č. j. 93 Co 56/2013 - 55)
Položka 3
(Náhrada nemajetkové újmy v penězích)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Poplaxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxnicí podle § 6a odst. 7.
Pojmově se jedná o poplatek splatný podáním návrhu [srov. výklad k § 4 odst. 1 písm. a) až d)].
Položka 4
(Nepeněžité plněxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxlad k § 4 odst. 1 písm. a) až d)].
K vymezení pojmu nemovité věci pro účelx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxosti. Zbytková kategorie pod bodem 1 písm. c) je aplikována např. ohledně žalob na rozvod manželství nebo žalob na vydání movité věci.
Pokud je předmxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxvou zajišťována (II. ÚS 557/04).
V řízení o vyklizení bytu se soudní poplatek za návrh na zahájení řízení vybere podle položky 4 bodu 1 písm. a) Sazebnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xři uzavření kupní smlouvy na nemovitosti je podle autora komentáře třeba řadit pod písm. a) položky, neboť jádrem řízení je právní
status
nemovitostix xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xřeba podřadit pod písm. a), neboť se jedná o věcné právo zapsané v katastru nemovitostí, jádro věci současně spočívá v posouzení právního režimu nemovixxxxxx
xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxou odděleně od řízení o vypořádání společného jmění manželů v intencích judikátu Nejvyššího soudu 22 Cdo 3245/2017.
Z judikatury:
Účelem řízenx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx bylo i vůči stěžovateli přiznání peněžité částky, která zástavnímu věřiteli náleží z titulu smlouvy o úvěru, lze takový závěr považovat za mechanickýx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx coby zástavci považována pohledávka, která byla zástavou zajišťována, a nikoli nárok realizovat zástavní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxv a základních svobod. V konkurenci interpretačních alternativ dané problematiky tedy odvolací soud zvolil tu, kterou z podstaty věci nelze považovax xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxx xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxeném po 1. 1. 2014 se soudní poplatek za návrh na zahájení řízení vybere podle položky 4 bodu 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků ve výši 5.000 Kč (MS Praxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxučástí stavby, která je s pozemkem spojena pevným základem. I když je rozdělení budovy na jednotlivé byty provedeno pouze „administrativním opatřeníx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxího soudu takovéto byty považovat za věci nemovité. Jak sám žalobce ve svém odvolání uvedl, dle § 2236 o.z. je byt charakterizován jako místnost nebo souxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxrý je s pozemkem spojen pevným základem, nelze ho považovat za věc movitou, když její podstata tkví v tom, že ji lze přemísťovat z místa na místo, aniž by byxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxudního poplatku i po vypuštění druhé věty z § 6a odst. 6 zákona o soudních poplatcích. Je proto nadále nutno soudní poplatky vyměřovat dle položky 4 odst. x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xe spojen s pozemkem pevným základem, je nutno i po 1.1.2014 považovat z hlediska § 6a odst. 6 zákona o soudních poplatcích za věc nemovitou, a proto je třebx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxatcích ve výši 5.000,- Kč.
(usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25.3.2015, sp. zn. 16 Co 63/2015)
Položka 5
(Nařízení předběžného opatřenxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 5). Poplatek je splatný po právní moci rozhodnutí [srov. výklad k § 4 odst. 1 písm. e) až j)].
Ke splatnosti poplatku za odvolání proti rozhodnutí soudx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxí odkladného účinku ve správním soudnictví viz výklad k položce 20.
Položka 6
(Vypořádání společného jmění manželů nebo spoluvlastnictví)
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxv. výklad k § 4 odst. 1 písm. a) až d)].
Položka 7
(Výživné ve formě peněžitého plnění)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Poplatek pod písxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxicí (bez aplikace § 6a odst. 7).
Pojmově se jedná o poplatek splatný podáním návrhu [srov. výklad k § 4 odst. 1 písm. a) až d)].
K osvobození od soudníxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx019
Jedná se o poplatek stanovený pevnou částkou (§ 5).
Pojmově xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 218/2011 Sb., s účinností od 1.9.2011, neboť do té doby byla poddlužnická žaloba věcně osvobozena podle tehdejšího § 11 odst. 1 písm. o).
Položka 8x
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxka byla do zákona zavedena novelou zákonem č. 296/2017 Sb. a vztahuje se na žaloby podané od 30. 9. 2017. Dříve byla řízení tohoto druhu věcně osvobozena ox xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci.
Jedná se o poplatek stanovený pevnou částkou (§ 5). Pojmově se jedná o poplatek splatný podáním návrhu [srov. výklad k § 4 odst. 1 písm. a) až d)]x
xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxle bodu 1 písm. a) je stanoven pevnou částkou, pod písm. b) jako procentní poplatek stanovený procentem ze základu poplatku (§ 5, § 6), s omezením zvláštnx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx
Pojmově se jedná o poplatek splatný po právní moci rozhodnutí [srov. výklad k § 4 odst. 1 písm. e) až j)].
Položka 10
(Uznání cizích rozhodnutí v rodxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxx2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Jedná se o poplatek stanovený pevnou částkou (§ 5).
Pojmově se jedná o pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
K osvobození od poplatků ve věcech veřejného rejstříku viz § 11 odst. 1 písm. g), j) a k), ve znění novely zákonem čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxu (bod 3) viz výklad k § 2 odst. 1 písm. d).
Zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem je zpoplatněn zvláštní sazbou podle položky 39x
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xod písm. b) jako procentní poplatek stanovený procentem ze základu poplatku (§ 5, § 6), s omezením horní hranicí podle § 6a odst. 7.
Pojmově se jedná o pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.9.2019
Poplatek xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xx
xxxxxova)
Právní stav komentáře je ke dni 1.10.2018.
Poplatek podle bodu 1 písm. a), c) a d) je stanoven pevnou čáxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxx xx jedná o poplatek splatný podáním návrhu [srov. výklad k § 4 odst. 1 písm. a) až d)].
K pojmu nepeněžitých plnění, jejichž peněžní hodnotu stanoví sazexxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxatření viz výklad k § 4 odst. 1 písm. h).
Položka 15
(Umoření listiny)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Poplatek je stanoven pevnou čásxxxx xx xxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xřednost před stanovením poplatku podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku (bod 2).
Položka 16
(Obnova řízení)
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxx. a) až d)].
Novelou provedenou zák. č. 218/2011 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxého prostředku a reakcí na jeho využívání (zneužívání) ve zjevně neodůvodněných případech, které zatěžují soudní soustavu (srov. důvodová zpráva k nxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxložky 17.
Položka 17
(Zmatečnost)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Poplatek je stanoven pevnou částkou (§ 5). Pojmově se jedná o poplxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxtnímu navýšení poplatku z původních 1 000 Kč, což bylo motivováno specifickou povahou tohoto mimořádného opravného prostředku a reakcí na jeho využívxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx k čl. I, k položce 16 a 17, web PSP). K totožnému navýšení poplatku došlo též v případě žaloby na obnovu řízení podle položky 16.
Položka 17a
(Zrušenx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Poplatek je stanoven podle písm. b) pevnou částkou (§ 5).
Pojmově se jedná o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
Jedná se o poplatek podle § 31 a xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x účinností od 1. 12. 2016. Do té doby byla položka rozdělena na písm. a), týkající se případů podle tehdejšího znění § 31 písm. g) - bylo-li předmětem rozhoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy. V těchto případech se poplatek stanovoval podle položxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxáře je ke dni 1.9.2019
Poplatek je stanoven pevnou částkou (§ 5).
Pojmově se jedná o poplatek splatný podáním návrhu [srov. výklad k § 4 odst. 1 písm. xx xx xxxx
xxxxxxx xx
xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 5) a pojmově se jedná o poplatek splatný podáním návrhu [srov. výklad k § 4 odst. 1 písm. a) až d)].
Novelou provedenou zák. č. 218/2011 Sb., s účinností xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxx x xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtku za tyto návrhy z původních 1 000 Kč na 5 000 Kč. Toto přeřazení do vyšší poplatkové kategorie bylo provedeno s ohledem na to, že se jedná o typově náročná xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxního města, hlavního města Prahy) nebo zásad územního rozvoje kraje.
Zatímco žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s. je xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxvního orgánu ve smyslu § 79 a násl. s. ř. s. a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu v intencích § 82 a násl. s. ř. s., jsou podle bodu 2 pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxen pevnou částkou (§ 5). Pojmově se jedná o poplatek splatný podáním návrhu [srov. výklad k § x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx x xx x xxxxxxm na specifickou povahu kasační stížnosti jako mimořádného opravného prostředku a snahu zamezit jejich podávání ve zjevně neodůvodněných případechx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxahuje na jakoukoli kasační stížnost, tedy bez ohledu na to, zda tato směřuje proti meritornímu či procesnímu rozhodnutí krajského soudu jako soudu sprxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xovolání proti nemeritornímu rozhodnutí je vybírán poplatek se sníženou sazbou). Ke specifickému případu osvobození kasační stížnosti, které se svýx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx právní moci rozhodnutí [srov. výklad k § 4 odst. 1 písm. e) až j)].
Poplatek byl do sazebníku zaveden novelou provedenou zák. č. 218/2011 Sb., s účinnoxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxslu § 74 a násl. a § 102 odst. 1 o. s. ř., resp. § 38 s. ř. s. (položka 5), přičemž se ovšem jedná o instituty svým charakterem, účelem a důsledky obdobné (sroxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx
K obdobné povaze institutů předběžného opatření a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.9.2019
Poplatek pod písm. a), d) a e) je stanoven pevnou částkou, pod písm. b) a c) jako procentní poplatek stanovený procentem ze základu poplatkx xx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavu k § 6a odst. 7, v němž je obecně stanovena horní hranice vybíraného poplatku; byla použita totožná konstrukce jako v případě poplatku podle položky 1 xxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x xx x xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxeré se svým charakterem blíží osvobození věcnému (srov. výklad k § 11 odst. 1).
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavníxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xx x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxn 204/2009).
Z judikatury:
Soudní poplatek za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti se vyxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxzdějších předpisů.
Z odůvodnění: Není pochyb o tom, že výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva je ve smyslu § 258 odst. 1 o. s. ř. výkoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx omezuje povinného ve výkonu jeho vlastnického práva a tím jej nepřímo nutí ke splnění vymáhané platební povinnosti. (...)
Za logickou a celkové konstxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxntní sazbou (výše plnění je jednoduchým a univerzálním základem pro vyjádření typové závažnosti věci), zatímco není-li předmět řízení vyjádřen peněxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxnosti či složitosti věci zde zpravidla chybí).
(stanovisko xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxx x xbčanském soudním řízení)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019.
Pojmově se jedná o poplatek splatný pxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxoven rovněž poplatek za odvolání. U některých řízení je nicméně poplatek za odvolání stanoven zvlášť, bez závislosti na jejich předmětu (bod 11).
Vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxplatku (§ 5, § 6), s omezením horní hranicí podle § 6a odst. 7. K vrácení poplatku v případě úspěšného odvolání ve věcech příklepu či předražku srov. § 10 odxxx xx
x xxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx x případě bodu 4 se jedná o tzv. mezitímní rozsudky, v případě bodu 14 o procesní rozhodnutí, kterými nebylo rozhodnuto o věci samé; k odlišné koncepci u doxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxnému osvobození pozůstalostního řízení v prvním stupni viz § 11 odst. 1 písm. e).
K pojmu nepeněžitých plnění, jejichž peněžní hodnotu stanoví sazexxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxatření viz výklad k § 4 odst. 1 písm. h).
K poplatku za odvolání v řízeních podle zák. č. 82/1998 Sb. srov. výklad k dřívějšímu § 11 odst. 2 písm. n) - Zpopxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Na rozdíl od poplatxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x§ 5). Novelou zákonem č. 296/2017 Sb., tedy ohledně dovolání podaných od 30. 9. 2017, došlo k citelnému navýšení poplatků za dovolání.
Podle bodu 2 poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxplatek snížený (srov. unifikovaný poplatek za kasační stížnost podle položky 19).
x xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxý případ osvobození, které se svým charakterem blížilo osvobození věcnému (srov. výklad k § 11 odst. 1). Pro řízení o dovoláních podaných od účinnosti nxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxtované položky.
Touto novelou byl zaveden rovněž nový bod 8 položky, který upravuje výši poplatku za dovolání v řízeních s věcným osvobozením podle x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxn rozhodnutí nebo exekuční řízení, když dříve byla tato dovolání osvobozena podle § 11 odst. 4.
K pojmu nepeněžitých plnění, jejichž peněžní hodnotx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xísm. n) - Zpoplatnění žalob na náhradu škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci.
Poplatky za úkony
Položka 24
(Delegace vhodná)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxěna, návrh na delegaci nutnou podle § 12 odst. 1 o. s. ř., resp. § 9 odst. 1 s. ř. s. zpoplatněn není. Taková úprava se nejeví jako přiléhavá, neboť ze strany xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo o návrzích na delegaci vhodnou. O obou typech
delegace
může být rozhodnuto jak na základě podání účastníka, tak z vlastní iniciativy soudu.
Mimotx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx do jiné části sazebníku, což by mělo vliv na vznik a splatnost poplatkové povinnosti, jakož i na následky nezaplacení poplatku. V úvahu připadá předevšxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xoci rozhodnutí ve smyslu § 4 odst. 1 písm. h). K této otázce srov. výklad k § 4 odst. 1 a 2.
Položka 24a
(Zápis do evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxstí od 1. 1. 2018. Její zařazení mezi položky upravující poplatky za úkony je nesystémové, neboť se svojí povahou jedná o poplatek za řízení, který se svýx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxru nemůže nic změnit, že § 11 odst. 9 zápis do evidence nazývá „úkonem soudu spočívajícím v zápisu“; svojí povahou se jedná o standardní zápis, byť formálxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxtek splatný podáním návrhu [srov. výklad k § 4 odst. 1 písm. a) až d)]. Viz též výklad k § 11 odst. 9 a § 16b.
Položka 25
(Úkony v návaznosti na výkon rozhxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxutí, jde-li o vymáhání výživného pro nezletilé děti, viz § 11 odst. 5.
Položka 26
(Dožádání rozhodců vůči soudu)
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxání podle § 20 odst. 2 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle něhož soud provádí procesní úkony potřebné pro rozhodčx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxcké úpravě vzniku poplatkové povinnosti u tohoto poplatku viz výklad k § 4 odst. 2.
K odepření provedení úkonů, které je osvobozeným účastníkem navrxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x x x xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxvení úředního vysvědčení)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Poplatková povinnost vzniká a poplatek je splatný podáním návrhu na provedení xxxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxčení či potvrzení podle práva EU)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Poplatková povinnost xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxí a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. nařízení Brusel I
bis
, formuláře v přílohách I a II nařízení), nařízení č. 2201/20xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx. nařízení Brusel II
bis
, formulář v příloze nařízení), a nařízení č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (formulářx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxhledem k vyšší náročnosti tohoto úkonu prováděného v intencích nařízení uvedeného pod čarou, které s výjimkou několika dílčích procesních ustanovenx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx x xxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxx x0
(Vyhotovení stejnopisu, ověřeného výpisu, kopie)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Poplatková povinnost vzniká a poplatek je splatný pxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (tzv. druhopis), která je opatřena úředním razítkem (§ 22 jednacího řádu). V případě bodu 2 se jedná o prostou kopii vyhotovenou na kancelářském kopíroxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxisu opatřit kopie listin sám prostřednictvím vlastního fotoaparátu či mobilního telefonu; takový postup není zpoplatněn.
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x x xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxjící se oprávnění soudu odepřít provedení úkonů, které je navrhováno zjevně bezdůvodně. Tato je ovšem nelogicky zúžena na osobní osvobození podle § 11 xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xx
xxxxxx xxektronických dat)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Poplatková povinnost vzniká a poplatek je splatný podáním návrhu na provedení úkonu (§ x xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxtně vyžádat přenesení (překopírování) dat např. na vlastní flash disk, který účastník přinese s sebou k nahlížení do spisu.
K odepření provedení úkxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x x x xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxštních předpisů.
Položka 32
(Přepis záznamu ve formě protokolu)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Poplatková povinnost vzniká a popxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.9.2019
Poplatková povinnost vzniká a poplatek je splatný podáním návrhu na provedení úkonu (§ 4 odst. 2, § 7 odst. 1 věta první).
Soudy provxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xvěřování pravosti podpisu, či některým z kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT).
Položka 34
(Ověření podpisu)
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxudy provádějí rovněž ověřování pravosti podpisu (tzv. legalizaci), která je jinak standardně prováděna notáři podle zák. č. 358/1992 Sb., o notářích x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxsti podpisu, či některým z kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT), popř. advokátem podle § 25a zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii.
Položxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxrhu na provedení úkonu (§ 4 odst. 2, § 7 odst. 1 věta první).
Položka 36
(Jmenování soudním znalcem)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxnosti soudu zahrnuté pod tuto položku skutečně náleží mezi úkony a zda by neměly být zařazeny do jiné části sazebníku, což by mělo vliv na vznik a splatnosx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxjstříku podle položky 11 sazebníku (srov. též výklad k § 4 odst. 2).
Položka 37
(Protestace cenných papírů)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxáva dovolat se neúčinnosti právního jednání)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Poplatková povinnost vzniká a poplatek je splatný podáním nxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx 39
(Zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Jedná se o specifickou kategorii poplaxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxplatky za úkony; svým charakterem mají nejblíže k poplatkům za řízení ve věcech veřejného rejstříku, oproti kterým jsou zvýhodněny nižší sazbou [poloxxx xxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxvodu poplatku viz § 7a.
Položka 40
(Řízení ve věcech ochrany před diskriminací)
Právní stav komentáře je ke dni 1.xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení v čl. VI zákona č. 296/2017 Sb.). Její zařazení na konec sazebníku je nesystémové, neboť se svojí povahou jedná o poplatek za řízení, a položka měla býx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxena jako položka 3a sazebníku - za položku 3, která upravuje poplatky za řízení o náhradu nemajetkové újmy v penězích. Právě položce 3 ostatně řízení tohxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xvláštní sazba poplatku byla podle důvodové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxku - stanovená podle obecných položek upravujících jednotlivé typy žalob - byla považována za příliš vysokou a znemožňující obětem diskriminace účinxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxu č. 14, web PSP).
Poplatek je stanoven pevnou částkou (§ 5). Pojmově se jedná o poplatek splatný podáním návrhu [srov. výklad k § 4 odst. 1 písm. a) až d)xx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
K xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
K obecné koncepci přechodných ustanovení a výjimce z ní v přípaxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxx
xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxvní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
K obecné koncepci přechodných ustanovení a výjimce z ní v případě této novely viz výklad k § 15.
Čl. XVII zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxím
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Ke koncepci přechodného ustanovení viz výklad k § 15.
Čl. II zákona č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovení a její aplikaci v případě této novely viz výklad k § 15.
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Ke koncepci přechodného ustanovení viz výklad k § 15.
Čl. II zákona č. 167/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx x9/1963 Sb., občanský soudní řád, a některé další zákony
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Ke koncepci přechodného ustanovení viz výklad k § xxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.9.2019
Ke koncepci přechodného ustanovení viz výklad k § 15.
Čl. XIII zákona č. 268/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o něktexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
Přechodné ustanovení zavádí dočasné osvobození po dobu 1 roku od nabytí účinnosti zákona, tj. do 31. 12. 2018, od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxanou právní úpravu ve vztahu k poplatkům za odvolání, dovolání či kasační stížnost srov. výklad k § 4 odst. 1.
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019.
§ 30 (Ustanovxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx
x
x x xxx xx xx ř.
Vedle paušálního věcného a osobního osvobození od soudních poplatků může účastník u poplatkového soudu pří-slušného podle § 3 podat návrh na indivxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xx, Obecně ke komentovanému ustanovení.
V případě žádosti osvobození individuální je vždy třeba doložit majetkové poměry, bez ohledu na to, zda se danx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxž základní podmínkou je ověření předpokladů pro osvobození od soudních poplatků.
K podmínkám osvobození ve správním soudnictví, které lze podle poxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxů, je obecně nazýván jako „žádost o osvobození od soudních poplatků“. Na rozdíl od § 36 odst. 3 s. ř. s., který s tímto označením rovněž výslovně pracuje, vxxxxxx x xxx xx xx xx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxím pojmem žádost, a to tím spíše, když i formulář o. s. ř. č. 060 (viz níže) příslušný úkon označuje jako „žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanoxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx třeba respektovat toliko obecné regule § 42 odst. 4 o. s. ř. I pokud je návrh činěn v listinné podobě, postačí jej podat v jednom vyhotovení, neboť tento nexx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxné datové sítě nebo telefaxem. Vzhledem k tomu, že se nejedná o podání ve věci samé, ve smyslu odst. 2 téhož ustanovení není třeba návrh učiněný telefaxem xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxaxem stanoví předseda senátu.
Tato východiska rozšířený senát Nejvyššího správního soudu aproboval i pro řízení před správními soudy; vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxho řízení není podáním obsahujícím úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem ve smyslu § 37 odst. 2 s. ř. s., a žadatel jej tak podle odstavce 1 téxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxx
x xxvobození lze požádat kdykoli až do pravomocného skončení řízení (NS 11 Zp 24/99). Poplatky, které byly za-placeny před vydáním rozhodnutí o osvobozenxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xpracování vlastního návrhu či v souvislosti s návrhem na nařízení předběžného opatření podle § 74 a násl. o. s. ř.).
K nejzazšímu okamžiku podání žádoxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtků není právní nárok a jeho přiznání je v diskreční pravomoci soudu. Takový přístup by nicméně byl nepřípustný, neboť by mohl vést ke svévoli při posuzoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k soudu (IV. ÚS 289/03). Výraz „může“ v úvodu § 138 o. s. ř. tak značí pouze velmi omezenou možnost uvážení soudu, přičemž obecně platí, že pokud jsou podmíxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxbození podle § 11 odst. 1 nebo 2. Měl by nicméně doložit, z jakého důvodu je na individuálním osvobo-zení dán právní zájem; může se jednat např. o obranu prxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxou spojeny výhradně s individuálním osvobozením xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xonstrukce, podle níž je výchozím pravidlem toliko částečné osvobození od soudních poplatků, přičemž plné osvobození lze přiznat pouze výjimečně, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx x limitovanými majetkovými poměry alespoň dílčím způsobem podíleli na úhradě poplatků, a to především v intencích jejich regulační funkce (srov. důvoxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxx x x xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxch případech a v jakém rozsahu přiznávat částečné osvobození od poplatků tak, aby se jednalo o ustálené a předvídatelné rozhodování, které by nepřiměřxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xyšších částkách, když např. v případě poplatků v řádu jednotek tisíc korun je další stratifikace poplatkové povinnosti vzhledem k výši částky neefektxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxíjí nárok na osvobození od soudních poplatků, jsou majetkové poměry účastníka, ohledně jejichž doložení navrhovatele stíhá břemeno tvrzení i břemenx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Byť se nejedná o jedinou možnost, a může se tak stát i ryze bezformálně, k doložení poměrů navrhovatele je standardně využíván formulář potvrzení o osxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxx). Jedná se o čestné prohlášení, jehož správné vyplnění je soud v případě pochybností povolán vhodnou formou dále ověřit, např. vyžádáním dodatečných xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxně je třeba nepouštět ze zřetele, že posouzení důvodů pro osvobození má respektovat povahu tohoto dílčího procesního úkonu, přičemž v případě (dodatexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxhodů či jiných dávek, další příjmy (např. z pronájmu nemovitostí či výživného) a dále údaje o osobním majetku větší ceny (nemovitosti, motorová vozidlxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxosti a dluhy) a další okolnosti (např. popis momentální životní situace, která limituje majetkové poměry navrhovatele). Příjmy je třeba doložit rovnxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxtným výdajům, jejichž výše je pro posouzení návrhu rovněž určující; jedná se zejména o základní měsíční výdaje na bydlení a uspokojování dal-ších záklxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx. Pokud soud opomene vyzvat navrhovatele ke sdělení i těchto potřebných údajů nad rámec formuláře, lze doporučit, aby je navrhovatel sdělil soudu z vlaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxní poplatky; tyto údaje tak mohou výrazně přispět k vyhovění návrhu na osvobození od soudních poplatků.
Pro posouzení návrhu jsou určující celkové maxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxími rozhodnými okolnostmi jsou např. výše soudního poplatku, povaha uplatňovaného nároku či náklady, které si pravděpodobně vyžádá dokazování (v poxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx metodika posouzení, jaké majetkové poměry (jaký poměr příjmů a výdajů) jsou ještě způsobilé k přiznání plného či částečného osvobození od soudních poxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx bázi sjednocující judikatury vrcholných soudů) by nicméně byla žádoucí, tak aby nedocházelo k diametrálně odlišnému vnímání podmínek pro osvobozenx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxcméně nutná a legitimní (srov. NSS 1 As 39/2009 - 88).
O osvobození mohou žádat fyzické, stejně jako právnické osoby včetně územních samosprávných celxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a nepodnikatele (II. ÚS 1619/08, 29 Cdo 1301/2013). Formulář č. 060 je nicméně přizpůsoben přehledu o majetkových příjmech fyzických osob. Z povahy věxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxou osobu vyzvat k předložení pro-hlášení o movitém a nemovitém majetku a dále k doložení ročních účetních závěrek včetně příloh a přiznání k dani z příjmx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxů o majetkových poměrech; nelze např. vystačit s údaji, které navrhovatel sdělil v minulosti pro účely jiného řízení, ledaže je zřejmé, že se jeho majetxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx finanční situace; nelze vycházet ani z hypotetické možnosti navrhovatele na poplatek si našetřit (IV. ÚS 659/12). Osvobození nelze odepřít s obecným xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, kdy navrhovatel své majetkové poměry výrazně zhoršuje vlastním zaviněním či v důsledku hrubé lehkovážnosti. Významnou, leč samostatně nedostačujxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxa, jejíž náhrady se žalobce v daném řízení domáhá (NS 25 Cdo 3076/2014).
Při posuzování návrhu lze přihlížet k majetku navrhovatele a příjmům z něj, jakxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxatováním, že navrhovatel může prostředky k zaplacení poplatku získat prodejem domu jako jediné nemovitosti v jeho vlastnictví, kterou navíc obývá se xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xýhradně jako vztah mezi navrhovatelem osvobození a státem, jehož úkolem je garantovat přístup k soudu a právní ochranu i nemajetným osobám. Při posuzoxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zohledňování majetkových poměrů na straně druhého účastníka, jakož i upřednostňování zájmu státu na příjmu ze soudních poplatků před právem stěžovaxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxšného účastníka hradit poplatky namísto indivi-duálně osvobozeného navrhovatele (§ 2 odst. 3). V praxi totiž přiznání osvobození od soudních poplatxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xe mu současně ustanoven advokát, či úkony, které by byly jinak zpoplatněny; to vše při vědomí, že mu v této souvislosti nehrozí žádná újma. Soudy by tak přx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxrzením a zájmům druhého účastníka a v určitém rozsahu i k zájmům státu na tom, aby v tomto ohledu nedocházelo k vynakládání či vytváření zbytečných náklaxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxchž je nezletilý existenčně závislý a které vůči němu mají vyživovací povinnost; rodiče ostat-ně v řízení zpravidla vystupují jako zákonní zástupci nxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxyslu § 910 a násl. obč. zák. mohou být rovněž náklady na hájení oprávněných zájmů vyživovaného, a to včetně soudních poplatků [srov. Elischer, D. in Švesxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxch poplatků (odst. 3), 3. Další související hmotněprávní otázky].
Pro posuzování návrhu na osvobození od soudních poplatků je samo o sobě nerozhodnéx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxosti s výkonem své činnosti rovněž (pravidelně) účastní soudních řízení, lze požadovat, aby si majetkové zdroje uspořádaly tak, že si prostředky na soxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xaměřená na ochranu hodnot chráněných veřejným zá-jmem, např. na ochranu životního prostředí (NSS 1 As 70/2008 - 74).
Osvobození nelze přiznat, pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xbytečných či bezpředmětných návrhů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxzovat zjevnou bezúspěšnost (teprve) vycházeje z rozboru merita věci, či snad dokonce na základě dokazování směřujícího k posouzení věci samé. Pod tutx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx sporu měl vztah k podstatným okolnostem účastníkovy životní sféry, např. jeho majetku či životních podmínek (NSS 7 As 101/2011 - 66).
V případě, že přexxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxzený účastník není povinen platit poplatek za řízení, jakož ani poplatky za úkony, ledaže se jedná o úkony, jejichž provedení je navrhováno zjevně bezdxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x úkony, jejichž provedení a hrazení státem je požadováno účelně. Je proto vhodné, aby účastník požadující provedení úkonů osvobozených od poplatků doxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxnout, např. v případě, kdy účastník s toliko obecným odkazem na domácí studium požaduje kopii kompletní spisové dokumentace v rozsahu stovek stran, poxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxšímu osvětlení věci. Tomuto přístupu odpovídá i znění položky 30 bodu 6 sazebníku, podle něhož se na stejnopisy či kopie listin pro osvobozeného účastnxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebrání to účastníkovi požadovat provedení úkonu za úhradu podle příslušné položky sazebníku.
Poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xřed rozhodnutím o žádosti však poplatek zaplatí. V takovém případě nezbude než žádost o osvobození od soudních poplatků zamítnout, popř. osvobození nxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxí řízení (NS 29 Cdo 242/2012). K odlišné koncepci správního soudnictví srov. výklad k § 36 odst. 3 s. ř. s.
O osvobození od soudních poplatků rozhoduje přxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxvrhu na osvobození zcela vyhověno, nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 věta první o. s. ř.). Zpravidla je nicméně vhodné toto usnesení alespoň stxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxciální dotčení práv dalších účastníků (viz výše). Za podmínek § 168 o. s. ř. není vyhlášené usnesení, kterým bylo návrhu na osvobození vyhověno, třeba dxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxvobození podle § xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxbození povinen platit (VS Praha 13 Cmo 221/2003).
Z povahy individuálního osvobození jako striktně vázaného na osobu žadatele o osvobození Nejvyššx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxho žádost o osvobození od soudních poplatků, je odvolací soud povolán na vzniklou situaci reagovat usnesením, jímž odvoláním napadené rozhodnutí souxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx 3564/2018).
V případě negativního rozhodnutí o návrhu na osvobození od soudních poplatků je soud povinen poplatníka opa-kovaně vyzvat k zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxx5 - 87). Pokud ani na základě opakované výzvy nedojde k zaplacení poplatku, je soud povinen řízení zastavit podle § 9 odst. 7; soud v takovém případě zejméxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx x
xxdikatura
§ 4 odst. 1 písm. a) až d)].
Případy, kdy poplatník objektivně (nezaviněně) není schopen poplatek uhradit okamžitě v celé výši, současně všax xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu podle § 9 odst. 4 písm. c) (NSS 1 Ans 3/2012 - 34, viz
judikatura
k § 13).
V případě podávání opakovaných žádostí o osvobození v téže věci je soud podle závxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xak došlo-li u účastníka v mezidobí ke změně poměrů (NSS 4 Ans 5/2008 - 65).
Civilní soudy jsou v tomto ohledu vázány odlišným procesním postupem, spočívxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxuté (NS 29 Cdo 1301/2013). Takový přístup je značně formalistický a vychází z problematické premisy, že o osvobození od soudních poplatků je rozhodováxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xoudních poplatků je rozhodováno v rámci řízení samotného; jedná se o
imanentní
součást zkoumání podmínek řízení. V této souvislosti lze poukázat na oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx - 32, viz
judikatura
k § 4).
Již jednou přiznané osvobození je předseda senátu (samosoudce) povolán odejmout, a to kdykoli až do právní moci rozhodnutx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvodňují, popř. ani dříve neodůvodňovaly. Důvodem pro odnětí nicméně nemůže být změna náhledu soudu na daný případ (přehodnocení původního rozhodnutxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxvantnímu zlepšení majetkových poměrů poplatníka, popř. vyjde najevo, že soud vycházel při rozhodování o osvobození z nesprávných či nepřesných údajxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxzení a uložení poplatkové povinnosti zvažovat rovněž odpovědnost za přestupek, popř. trestný čin (v závislosti na výši poplatkové povinnosti), popřx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx
Proti usnesení soudu prvního stupně, jímž nebylo osvobození od soudxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxst odvolání proti usnesení, jímž nebylo návrhu na osvobození zcela vyhověno (např. bylo přiznáno pouze osvobození částečné, účastník ovšem navrhovax xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxjednání a rozhodnutí věci v prvním stupni (NS 29 Cdo 854/2015). Pokud má být odvolání v celém rozsahu vyhověno, lze je vyřešit rovněž prostřednictvím auxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xovolání novelou provedenou zák. č. 404/2012 Sb., s účinností od 1. 1. 2013, viz výklad k § 9 odst. 1.
Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu bylo přxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ode dne nabytí účinnosti novely zákonem č. 296/2017 Sb., tj. od 30. 9. 2017 (srov. přechodné ustanovení v čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), nadále přípxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. Jedná se o změnu poměrně logickou s ohledem na povahu dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jejím neméně významnýx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xákona při rozhodování ve věcech soudních poplatků pravidelně spatřuje současně i zásah do ústavně zaručeného práva na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx judikatuře. Touto novelou dochází k radikálnímu okleštění jeho vlivu na utváření, korigování a sjednocování postupů obecné justice v této esenciálnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výklad k § 9 odst. 1). Lze pak očekávat znatelný nárůst této agendy u Ústavního soudu, který bude nucen do jisté míry suplovat roli Nejvyššího soudu v této xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxhodnutí ve věci osvobození od soudních poplatků je osvobozeno od soudního poplatku podle položky 22 bod 14 sazebníku, neboť se povahou jedná o procesní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxním rozhodnutím, v případě přezkumu rozhodnutí podle § 138 o. s. ř. se nicméně poplatek rovněž nevybírá (NS 29 Cdo 1031/2014, totožně usnesení Nejvyššíxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xx xodle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (NSS 29 Cdo 3632/2013). I tyto závěry jsou nicméně platné pouze ve vztahu k právnímu stavu před novelou zákonem č. 296/20xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxch poplatků právo na ustanovení zástupce pro řízení, a to v případě nezbytné potřeby ustanovení k ochraně práv účastníka (srov. podstatně mírnější krixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxé výdaje i odměnu za zastupování včetně případné daně z přidané hodnoty stát (§ 140 odst. 2 o. s. ř.). Je-li zástupcem účastníka ustanovena jiná osoba než xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xi osobnímu, neboť základní podmínkou pro ustanovení je ověření předpokladů pro osvobození od soudních poplatků.
V § 38b o. s. ř. je zanesen základ prx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxud povinen zkoumat mj. i splnění poplatkové povinnosti a poplatníka případ-ně bez zbytečného odkladu vyzvat k zaplacení poplatku ve smyslu § 9 odst. 1 [xxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxencích § 142 o. s. ř.
Ustanovení § 210a o. s. ř. představuje obecnou úpravu autoremedury ve vztahu ke zvláštní úpravě podle § 12.
Z judikatury:
Poxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ale z příčin, pro které se dostal do tíživé finanční situace, a z hypotetické možnosti našetřit si na soudní poplatek za dobu od splatnosti žalované částxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx 2014, sp. zn. IV. ÚS 659/12, web ÚS)
Postup obecných soudů, které při rozhodování o osvobození stěžovatele od soudních poplatků vycházely ze skutečxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxníka a v souzené věci upřednostnily zájem státu na příjmu ze soudních poplatků před právem stěžovatele na přístup k soudu, je v rozporu s principem spravxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xstavněprávní dimenzi zejména v situaci, kdy by byly právní závěry obecných soudů v extrémním rozporu s provedenými skutkovými zjištěními anebo by z nixx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxle. Proto Ústavní soud již dříve vyslovil, že důvodem pro zásah Ústavního soudu ve věcech osvobození od soudních poplatků by mohl být stěžovatelem tvrzxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxez ve věci sp. zn. IV. ÚS 776/05 nebo nález ve věci sp. zn. I. ÚS 218/09).
(nález Ústavního soudu ze dne 22. 8. 2013, sp. zn. I. ÚS 731/13, N 151/70 Sb. n. u. ÚS 4xxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xkoumaného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxat snesitelná časová (a věcná) souvislost.
Samotná existence práva k nemovitosti sice představuje majetkovou hodnotu, již lze zpeněžit a posléze taxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxivě žádat; nelze ztrácet ze zřetele, že poskytnutí bytu vlastním rodičům je věcí nejen žádoucí a morální, nýbrž může být hodnoceno i jako plnění zákonné xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxp k soudu a právní ochranu. V řízení o návrhu účastníka na osvobození od soudního poplatku před obecnými soudy jiní účastníci (správně) nedisponují žádxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xni v řízení před Ústavním soudem. Proto jim nemůže být v řízení o ústavní stížnosti proti rozhodnutí, jímž nebylo návrhu účastníka na osvobození od soudxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xx x89, web ÚS)
Účelem právního institutu osvobození od soudních poplatků je zajistit navrhovateli přístup k soudu a s ním spjatou ochranu jeho právům i x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a nikoli ve vazbě na jiné jím uplatňované nároky. Přístup opačný by úvahou per reductionem
ad absurdum
vedl k důsledku, dle něhož účastník, jehož poměrx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx z rámce ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., nýbrž i k založení nerovnosti mezi účastníky řízení ve srovnatelných případech.
(nález Ústavního soudu ze dne 9x xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xozlišující bez zákonného důvodu subjekty podnikající a nepodnikající. Pokud obecné soudy nepřiznání osvobození od soudních poplatků
de facto
odůvxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xádu v zásadě vůbec nevztahují, poruší její základní práva zakotvená v čl. 3 odst. 1, v čl. 36 odst. 1 a v čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
(náxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xx xxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxresního soudu o nepřiznání osvobození od soudního poplatku, tak i rozhodnutí téhož soudu, jímž bylo řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastavexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxy na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod, neboť stěžovatelce znemožnil xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxastníka o osvobození od soudního poplatku dle § 138 odst. 1 občanského soudního řádu, je účelem tohoto rozhodování posouzení poměrů účastníka, jakož i xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí poplatek konečným způsobem rozhodnuta, přičemž v případě nepřiznání osvobození od soudních poplatků musí být účastníku řízení poskytnut dostatečxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx000, publikovaný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního osudu, svazek č. 26, nález č. 56, s. 107 a násl.).
(nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2006 sp. zn. xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xoplatků. Zásadně zastává stanovisko, že rozhodnutí o tom, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro takové osvobození, spadá výhradně do rozhoxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx v řadě rozhodnutí připouští, že nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy může mít za následek porušení základních práv a svobod, a to tam, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx základních práv, které je zakotveno v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, je právo domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxkon stanoví povinnost uhradit soudní poplatek jako podmínku postupu při uplatňování práva v civilním procesu, současně upravuje okolnosti, za nichž xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxdmětem řízení, a „nerozlišují“ účastníky podle povolání či profese ani nestanoví kritéria délky vědomí povinnosti soudní poplatek uhradit.
(nález xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxocesu. Je zakotvena v čl. 37 odst. 3 Listiny a v čl. 96 odst. l Ústavy ČR a promítá se také do řady ustanovení procesních předpisů. Občanský soudní řád výsloxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxování jejich práv. Je proto třeba také při interpretaci ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., z jehož dikce plyne, že jeho použití se může dovolávat každý účasxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxíkem řízení a soud s nimi tedy musí zacházet stej-ným způsobem jako s účastníkem řízení, který je fyzickou osobou. Skutečnost, že zjišťování poměrů práxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxtníka řízení byla předem a bez dalšího vyloučena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx Je pak věcí judikatury obecných soudů, aby vymezila kritéria poměrů, z nichž bude při aplikaci tohoto ustanovení u právnických osob vycházet.
(nález xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soud prvního stupně zamítl jeho žádost o osvobození od soudních poplatků, zemřel, měl odvolací soud na takto vzniklou situaci reagovat usnesením, jímx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx soudních poplatků zastaví.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2019, sp. zn. 29 Cdo 3564/2018, web NS)
Má-li rozhodnutí o zahájení úpadkového xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxmá soud ve vztahu k takovému účastníku řízení předpoklady pro přiznání osvobození od soudních poplatků (§ 138 o. s .ř.) stejně, jako kdyby šlo o účastníkx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx proti rozhodnutí, jímž soud prvního stupně nepřiznal účastníku řízení osvobození od soudních poplatků, odvolací soud nezkoumá, zda soud prvního stuxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xdo 854/2015)
Podá-li odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně účastník řízení, který je osvobozen od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 zákxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxání, povinen platit soudní poplatek za odvolání. Osvobození od soudních poplatků však na procesního nástupce nepřechází.
(usnesení Nejvyššího souxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxého činu žalovaného, kterým mu byla způsobena škoda, a u soudu se domáhá náhrady této škody, je zásadně podstatnou okolností svědčící pro naplnění podmxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxnky bez dalšího a vždy záleží na dalších okolnostech konkrétního případu.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 25 Cdo 3076/2014, Rc 3xxxxxxx xxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xčastníku osvobození od soudního poplatku, se neuplatní hodnotové omezení podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) [pozn.: nyní písm. c)] o. s. ř.
(usnesexx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxě ve spojení s rozhodnutím soudu prvního stupně) nepřiznal dovolateli zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), soudní poplatxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxného dovolání vyšetřit, zda účastník (poplatník) nemá být osvobozen od placení soudních poplatků v jiném (širším) rozsahu než v tom, jenž mu prostřednxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník (poplatník) domáhá (fakticky by tím byl zbaven reálné možnosti dovolacíhx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x9 Cdo 1031/2014, Rc 73/2014, web NS)
Osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. lze přiznat i právnické osobě - podnikatelxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxkové osvobození odepřít jen proto, že její objektivní neschopnost k úhradě soudního poplatku je důsledkem její podnikatelské činnosti (že potud nese xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x70 odst. 1 o. s. ř.).
Později podané (nové) žádosti téhož účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků může soud vyhovět jen tehdy, změní-li sx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxvní posouzení předpokladů pro přiznání osvobození od soudních poplatků v prvním (zamítavém) rozhodnutí nebylo správné, důvodem pro to, aby soud vyhoxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xastaví řízení o dalším návrhu téhož účastníka na přiznání osvobození od soudních poplatků pro překážku věci pravomocně rozhodnuté (§ 159a a § 167 odst. x xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxího stupně přiznáno účastníku řízení osvobození od soudních poplatků, platí jen do pravomocného skončení řízení, na dovolací řízení se nevztahuje.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxí soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.) pro řízení v prvním a druhém stupni lze vyhovět, jen požádá-li o osvobození před pravomocným skončením řízení.
(usnxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxní, není podáním obsahujícím úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx
xxajský soud je povinen posoudit žádost o osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu včetně osvobození od povinnosti hradit případné další náklady xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx poplatcích].
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2015, č. j. 4 As 130/2015 - 15, č. 3303/2015 Sb. NSS, web NSS)
I když účastník je nemajxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx zejména pro povahu sporu či sporů, které účastník vede.
O výše uvedený případ se může jednat, vede-li účastník s různými veřejnými institucemi množstxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x přitom nejde o spory mající vztah k podstatným okolnostem účastníkovy životní sféry (netýkají se, a to ani nepřímo, účastníkova majetku, životních poxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxzsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2011, č. j. 7 As 101/2011 - 66, 2601/2012 Sb. NSS, web NSS)
Při úvaze o splnění podmínek pro osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xoměry včetně vlastnictví nemovitostí; to však samo o sobě není překážkou osvobození od soudních poplatků.
Z odůvodnění: Nemá-li účastník řízení dosxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xemovitosti však samo o sobě ještě není dostatečným podkladem pro závěr o schopnosti uhradit soudní poplatek. Znamenalo by to totiž, že prostředky k úhrxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxvání s nimi, či za účelem jejich pronájmu. Plní-li však nemovitost účel nezbytného rodinného bydlení či rekreace, nelze po účastníku řízení spravedlixx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu byl v mezidobí navýšen z 2 000 Kč na 3 000 Kč, což však na relevanci prezentovaných závěrů nic nemění] s tím, že v případě úspěchu ve sporu mu bude tato čáxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neadekvátním a zpeněžení pak i nevratným.
Z vlastnictví nemovitosti či více nemovitostí však na druhé straně lze soudit na to, že účastník má prostředxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxí, tedy je jedním z hledisek, z nichž lze usuzovat na majetkové poměry, jakož i na prostředky, jimiž účastník disponuje. To však bude vždy záležet na konkxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxit v čase tak, aby bylo pro účastníka řízení s ohledem na jeho poměry přijatelné, případně, že lze přiznat osvobození pouze částečné.
(usnesení rozšířxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od soudních poplatků soud podle § 36 odst. 3 věty první s. ř. s. zkoumá, zda právnická osoba má dostatečné prostředky. Pokud právnická osoba vědomě uspořxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxnností je obvyklé a nezbytné, nelze takovou právnickou osobu zpravidla osvobodit od soudního poplatku ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s.
(usnesení rozšířexxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxení od soudních poplatků (§ 36 odst. 3 s. ř. s.) a který byl soudem řádně poučen (§ 36 odst. 1 s. ř. s.), je povinen uvést a prokázat veškeré skutečnosti rozhoxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxzhodování ve vztahu k témuž účastníkovi nelze vykládat absolutisticky. Na jedné straně stojí ústavní imperativ zákazu své-vole a ústavním pořádkem cxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxlosti. Naproti tomu stojí v prvé řadě možná změna relevantních skutkových okolností, rozhodných pro aplikaci právní normy, která opodstatní rozhodnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxtlivé na měnící se skutková východiska předložená žadatelem soudu. V neposlední řadě však není možno pominout ani esenciální předpoklad soudcovskéhx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxt do-statečné a přesvědčivé argumenty pro správnost jeho právního názoru.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2009, č. j. 1 As 39/2009 - xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxodnout jen v případě, že tato žádost obsahuje nové, dříve neuplatněné skutečnosti, zejména došlo-li ke změně poměrů účastníka řízení.
Z odůvodnění: Nxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku řízení zastaví. Toto obecné pravidlo však má své výjimky, neboť jeho mechanické uplatňování by mohlo v některých případech vést ke zbytečnémx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxzení je soud povinen rozhodnout jen v případě, že tato žádost obsahuje nové, dříve neuplatněné skutečnosti, zejména došlo-li ke změně poměrů účastníkx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxk nebyl zaplacen, ale také to, že účastník byl k jeho zaplacení vyzván a poučen o následcích nesplnění výzvy (odst. 3 tamtéž) a že marně uplynula lhůta k zaxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxě vyzvat k zaplacení, stanovit mu lhůtu a poučit jej o následcích nesplnění výzvy; k prve stanovené lhůtě již nelze přihlížet.
(rozsudek Nejvyššího spxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxný názor, že nedostatek prostředků je důsledkem ne-zodpovědného podnikání žadatele (§ 36 odst. 3 s. ř. s.).
Z odůvodnění: Soud při rozhodování o přiznxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxska, zda žadatel o osvobození má nebo nemá dostatečné prostředky k úhradě soudního poplatku.
Příčiny, z jakých se žadatel dostal do situace znemožňujxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxm, což by ovšem muselo být doloženo. Nelze tak usuzovat vždy a jen proto, že je vedena
exekuce
ve výši přesahující majetek. Stejně tak je třeba vzít v úvahx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 1. 9. 2004, č. j. 2 Afs 28/2004 - 40, 423/2005 Sb. NSS, web NSS)
Na právního nástupce účastníka řízení nepřechází osvobození od soudních poplatkx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx x49/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů; po tomto právním nástupci však nelze požadovat, aby dodatečně doplatil soudní poplatky, ohledně kterých půxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx 13 Cmo 221/2003, Rc 51/2004, SoJ, 2004, č. 3, s. 199)
Soudní řád správní
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x6 odst. 3 (Osvobození od soudních poplatků)
§ 47 písm. c) (Zastavení řízení)
§ xx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxvobození od soudních poplatků v řízení před správními soudy. V ostatním viz výklad k § 138 o. s. ř., který lze dle povahy úpravy zpravidla aplikovat i v řízxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxí před civilními i správními soudy.
Zatímco v řízení před civilními soudy zákon nazývá úkon, jímž je iniciováno přiznání osvobození od soudních poplxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xosuzování a rozlišování částečného a úplného osvobození lze plně odkázat na výklad k § 138 o. s. ř.
Za okolnost vylučující přiznání osvobození považuxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. V komentovaném ustanovení oproti § 138 o. s. ř. schází atribut svévole při podání návrhu, který je přínosný zejména pro případy hromadění soudních řízxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxkt vnímá jako
imanentní
součást posouzení, vyplývající z obecných zásad právní úpravy (NSS 8 As 22/2010 - 91, viz též
judikatura
k § 138 o. s. ř.). Jako zxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxho zkoumání nejedná o návrh, který byl podán včas a osobou oprávněnou a nejedná se ani o návrh nepřípustný (v podrobnostech viz Aulická, ad V. Důvody pro nxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxů předseda senátu (samosoudce), a to bez ohledu na to, zda se jedná o přiznání, nepřiznání či odnětí osvobození (NSS 5 As 79/2010 - 60, srov. výklad k § 138 ox xx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxvění návrhu či odnětí osvobození je třeba rozhodnutí senátu jako celku; při tom se vychází z doslovného znění § 36 odst. 3 s. ř. s., který ve větě první v konxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvé rozlišování lze i v kontextu úpravy civilního procesu, která i rozhodování o odnětí osvobození výslovně svěřuje předsedovi senátu, vnímat jako nadxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxa. Pakliže již má být takové rozlišování prováděno, je ovšem třeba je uplatnit a povolat k rozhodnutí celý senát i v případech, kdy je sice osvobození přixxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxcím soudem, tedy působí do pravomocného skončení řízení a nevztahuje se na řízení dovolací, ve správním soudnictví se vzhledem ke specifické povaze kaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; toto pravidlo bylo již dříve dovozenou judikaturou Nejvyššího správního soudu a tzv. velkou novelou soudního řádu správního zákonem č. 303/2011 Sb.x x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdního řízení správního, zejména pak zpružněním řízení před Nejvyšším správním soudem (ST 319, 6. VO 2010-2013, Obecná část, oddíl Celkové zrychlení sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxx xx x x xxxx xxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxní od soudních poplatků, je možno se bránit kasační stížností (NSS 3 As 125/2012 - 43). Stejně je třeba hodnotit jako přípustnou kasační stížnost proti uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částečné, účastník ovšem požadoval osvobození plné). Proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech osvobození od soudních poplatků nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxující proti usnesení krajského soudu o nepřiznání osvobození od soudních poplatků není zatížena poplatkovou povinností [NSS 1 Afs 65/2007 - 37, viz výxxxx x
xxxxxxxxxx
x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxním soudního řádu správního
Ustanovení § 14 odst. 5 s. ř. s. obsahuje základ pro oprávnění asistentů soudců Nejvyššího správního soudu podílet se na vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
V § 35 odst. 9 xx xx xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxytné potřeby ustanovení k ochraně jeho práv (srov. podstatně mírnější kritérium zjevně neúspěšného návrhu v § 36 odst. 3 s. ř. s.). V řízení o kasační stíxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx odst. 2 s. ř. s.).
Specifikem řízení před správnímx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; může se jednat především o daňové poradce [§ 1 písm. a) zák. č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky] nebo patexxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxě, že je usnesením předsedy senátu účastníku ustanoven advokát, popř. daňový poradce či patentový zástupce, platí jeho hotové výdaje i odměnu za zastuxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x x x xx xx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxůže“ v úvodu § 35 odst. 9 s. ř. s. je třeba přistupovat stejně jako k výkladu téhož výrazu v § 138 o. s. ř. (viz výklad k tomuto ustanovení). Proti usnesení kraxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm (NSS 6 Azs 27/2004 - 41).
V případě podání žaloby či jiného návrhu, popř. kasační stížnosti se zákonná lhůta pro jejich podání staví v případě podání nxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxtupce (žádosti o osvobození od soudních poplatků) do právní moci rozhodnutí o tomto návrhu (této žádosti). Tedy např. pokud stěžovatel namísto kasačnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxání žádosti staví a pokračuje v běhu teprve ode dne následujícího po nabytí právní moci usnesení, jímž je o této žádosti rozhodnuto; v praxi nicméně bývá xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xx xxkazuje mj. na § 9 odst. 1.
Ustanovení x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxeritorního) nápadu; takový postup nicméně vyplývá již z logiky procesního postupu.
Podle § 57 odst. 1 s. ř. s. jsou soudní poplatky součástí nákladů řxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xx xx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxu i v případě, že účastník požádá pouze o osvobození od soudních poplatků, a to i po podání návrhu na zahájení řízení.
(rozsudek rozšířeného senátu Nejvyxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxst o osvobození od soudních poplatků (§ 36 odst. 3 s. ř. s.), je přípustná kasační stížnost.
Z odůvodnění: Neobstojí názor, že se rozhodnutím o neosvoboxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx j. 3 As 125/2012 - 12 nastínil předkládající třetí senát. Pod výluku tak lze zařadit pouze ta rozhodnutí, jimiž se „technicky“ upravuje vedení řízení, jxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně souvisí s povinností uhradit soudní poplatek. Teprve na toto uhrazení navazuje procesní aktivita soudu vedoucí k věcnému posouzení náxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní v rámci řízení.
(usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2014, č. j. 3 As 125/2012 - 43, 3072/2014 Sb. NSS, web NSS, viz téx
xxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx ohledu na to, zda je žádosti vyhověno, nebo je žádost zamítnuta.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2011, č. j. 5 As 79/2010 - 60, web NSS)
xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpadě vážit konkrétní specifické okolnosti žádosti o osvobození od soudních poplatků a individuální poměry žadatele, musí se v rámci tohoto postupu zaxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxznačeném smyslu musí být
imanentní
součástí posouzení specifických okolností žádosti a individuálních poměrů žadatele a uplatní se tedy i v soudním xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxpříznivou majetkovou situaci uplatňovat své právo u soudu. Usnesení, kterým městský soud nevyhoví žádosti o osvobození od soudních poplatků v případx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho soudu ze dne 24. 3. 2010, č. j. 8 As 22/2010 - 91, web NSS)
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xástupce žalobců není důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti nedostatek právního zastoupení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).
(rozsudek Nejvyššího správního xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.9.2019
§ 62 odst. 1 (Soudní poplatky)
Jedná se o specifický případ věcného osvobození (blíže viz výklad k § 11 odst. 1).
V případě řízení před Ústaxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx [srov. výklad k § 1 písm. b)], jakož ani o ustanovení zástupce; namísto ustanovení zástupce lze požádat o určení advokáta ve smyslu § 18 odst. 2 zák. č. 85/xxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xx odst. 1 (Stavění lhůty k provedení zápisu nebo rozhodnutí o návrhu)
Specifická úprava zápisu skutečnosti do veřejného rejstříku notářem je upravenx x x xxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx x x xxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.9.2019
§ 3 odst. 1 a 2 (Výkon rozhodovací činnosti soudů)
§ 36a odst. 4 a 5 (Úkony vykonávané asistentem soudce)
Tato ustanovení obecxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxdních poplatků.
V intencích § 36a odst. 5 jsou (obecná) oprávnění asistentů soudců navázána na rozsah pravomocí vyšších soudních úředníků podle zákx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy (jednací řád)
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
§ 6 odst. 2 píxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxžení do soudních spisů a do veřejných rejstříků právnických a fyzických osob)
§ 25 odst. 1 (Poplatek za vyhotovení potřebného počtu stejnopisů podáníx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxh kanceláří podílet se na vyřizování agendy soudních poplatků v řízení před civilními soudy, popř. i před soudy trestními.
K poplatkové povinnosti zx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxky 31 sazebníku.
Při aplikaci § 25 odst. 1 jednacího řádu se poplatek stanoví podle položky 30 bod 1 a 4 sazebníku (dříve jako polož-ka 24, jak je na ni odkxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxí řád Nejvyššího správního soudu
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
§ 29a Úkony asistenta soudce
§ 33 Protokol nahrazující podání
§ 37 Nahlížxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Úřední potvrzení podle § 37 jednacího řádu NSS jsou zpoplatněna podle položky 28 sazebníku.
Při aplikaci § 38 jednacího řádu NSS se poplatek stanoví pxxxx xxxxxxx xx xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.9.2019
§ 57 odst. 7 Nahlížení do spisů
Ustanovení je základem pro výběr poplatku podle položky 30 bod 2 sazebníku (dříve jako položka 24, jak jx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x x písm. b).
Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxch poplatků)
§ 11 (Úkony prováděné vyšším soudním úředníkem)
Ustanovení § 11 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednícíxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxující mj. i rozhodování ve věcech soudních poplatků.
Proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka se lze bránit podle § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bylo zrušeno novelou provedenou zák. č. 293/2013 Sb., s účinností od 1. 1. 2014, v rámci koncepční úpravy vyvolané zrušujícím nálezem Ústavního soudu (xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxním soudem ohledně původní (zrušené) právní úpravy; v této souvislosti lze poukázat zejména na opakované zakotvení negativní koncepce ustanovení (nxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxe oprávnění.
Z judikatury:
Základním pravidlem ústavního charakteru je výkon soudnictví soudcem (srov. čl. 81, čl. xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoudnictví demokratického právního státu, jehož nezbytnou vlastností je soudcovská nezávislost. Tato východiska se uplatní i pro případ posouzení oxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxů, které může činit vyšší soudní úředník, obsažená v zákoně č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelstxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xodle § 10 ZVSÚ může vyšší soudní úředník provádět jenom to, co je v tomto ustanovení výslovně uvedeno, zatímco podle § 11 ZVSÚ může činit všechno kromě tohxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxý racionální vztah není, neboť obě dvě jsou výrazem dvou různých legislativních přístupů, které vedle sebe nemohou obstát. K ústavně rozporným důsledxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxožňuje, aby vyšší justiční úředník rozhodoval nezávisle na soudci, a dokonce aby rozhodoval ve věci samé.
Přitom ústavněprávní odpovědnost za výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxíkem, u něhož v zásadě chybí garance osobní nezávislosti, nevyžadují se osobní předpoklady jako u soudce a odborná úroveň postačuje na výrazně nižší úrxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxastnosti, které postrádá (osobní nezávislost, osobní předpoklady, odborná úroveň). Z tohoto hlediska je nepřijatelné, aby vyšší soudní úředník merxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxí soudní úředník má být pomocníkem soudce, jenž napomáhá dosažení přiměřené délky soudního řízení tím, že vykonává úkony jednoduché či rutinní povahyx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x
xxxxxxxní
rozhodnutí, rozhodnutí konečná, významnější rozhodnutí v přípravě jednání), účast vyšších soudních úředníků nepřipouštějí. Jinak se ze souzenx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxx xxx
xxkon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
§ 25 odst. 5 (Hrazení soudních poplaxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x 6 odst. 1 písm. g) Příjmy státního rozpočtu
Ustanovení se prolíná s úpravou § 8 odst. 2.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxx xxxxx xx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
x xxx
x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxt
§ 254 Úrok z neoprávněného jednání správce daně
Jedná se o ustanovení, jejichž aplikace přichází v úvahu rovněž v rámci správy placení soudních popxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x x x xx xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxzení od soudních poplatků)
Jedná se o zvláštní formu věcného osvobození (srov. výklad k § 11 odst. 1).
Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxího osvobození (srov. výklad k § 11 odst. 2).
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x).
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxbního osvobození (srov. výklad k § 11 odst. 2).
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x939 až 1945
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
§ 7 odst. 1 (Osvobození od poplatků)
Jedná se o zvláštní formu věcného osvobození (srov. výklad x x xx xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxm z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxxvobození od poplatků)
Jedná se o zvláštní formu věcného osvobození (srov. výklad k § 11 odst. 1).
Vyhláška č. 72/1993 Sb., o osvobození na úseku soxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrov. výklad k § 11 odst. 2 a k § 16 odst. 1).
Vyhláška č. 117/1998 Sb., o osvobození od soudních poplatků, ve znění účinném do 31. 8. 2011
Právní stav koxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xruhů poplatných úkonů (srov. výklad k § 11 odst. 2 a k § 16 odst. 1).
Vyhláška č. 5/1999 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků)
Jednalo se o zvláštní formu osvobození určitých druhů poplatných úkonů (srov. výklad k § 16 odst. 1).
Vyhláška byla zrušena zákonem č. 21xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.9.2019
§ 1 (Osvobození od soudních poplatků)
§ 2 (Vrácení zaplacených soudních poplatků)
Jednalo se o zvláštní formu osvobození určitýcx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků, ve znění účinném do 31. 12. 2003
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxd k § 16 odst. 1).
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
§ 10 (Osvobození od soudních poplaxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Právní stav komentáře je ke dni 1.9.2019
§ 2 (Podmínky právní xxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxních poplatků (srov. výklad k § 11, Obecně ke komentovanému ustanovení).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní.
K mechanismu vrácení poplatku srov. § 10 odst. 4.
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxkou republikou zakotvuje vysoký standard osvobození pro občany jedné ze zemí v druhé zemi, přičemž pravomoc ke zkoumání poměrů a rozhodování o splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR