145/2010 Sb.

[Zrušeno] Zákon o spotřebitelském úvěru: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxt úpravy
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2015.
1.
Úvodní ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru pozitivně vymezuje předmět právní úxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxelského úvěru, podle které se spotřebitelským úvěrem rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxdit jak některé konkrétní smluvní typy, např. smlouvu o zápůjčce podle § 2390 a násl. obč. zák. nebo smlouvu o úvěru podle § 2395 a násl. obč. zák., kterým xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxné, které budou mít obdobný charakter, za předpokladu, že jednou smluvní stranou bude spotřebitel [viz komentář k § 3 písm. a)] a druhou věřitel [viz komxxxxx x x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k § 3 písm. c) a k § 17]. Spotřebitelský úvěr sám o sobě však žádným konkrétním smluvním typem není. Je to pouze režim, který je třeba aplikovat v případě, žx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu a upravuje v § xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxech smlouvy o účtu podle § 2662 a násl. obč. zák. (dříve smlouva o běžném účtu podle § xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtu, ale vedle toho může dopadat i na nejrůznější podoby smluv nepojmenovaných, v praxi označovaných např. jako "smlouva o vydání platební karty" apod. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxuvou o úvěru podle § 2395 a násl. obč. zák., má charakter smlouvy o platebních službách a ve většině případů má současně také charakter smlouvy o spotřebixxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxch členů Legislativní rady vlády, nevyplýval jednoznačně z původně navrhovaného označení "smlouva o spotřebitelském úvěru", které podle nich naopax xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxává spotřebitelský úvěr". Pro účely tohoto komentáře však bude v textu dále používáno zjednodušené označení "smlouva o spotřebitelském úvěru".
4x
xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx právní řád. Spotřebitelským úvěrem je tedy vše, co splňuje materiální znaky vymezené v tomto zákoně jak po stránce objektivní, tedy věcné (v tomto přípxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxtivní, tedy osobní, kdy na jedné straně vystupuje spotřebitel a na druhé straně věřitel, případně zprostředkovatel.
5.
Spotřebitelským úvěrem bxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxé finanční služby. Jako příklad takového přislíbení přichází v úvahu finanční záruka podle § 2029 a násl. obč. zák. Finanční záruka vzniká prohlášeníx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxo splní-li se jiné podmínky určené v záruční listině. Je-li výstavcem banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, jedná se o bankovní záxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxskytnutí bankovní záruky je obecně považováno za poskytnutí potenciálního úvěru, přičemž lze dovozovat, že k samotnému poskytnutí úvěru dochází tehxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinen do určité doby splatit pohledávku. Poskytnutí bankovní záruky samozřejmě nebývá zadarmo, když
klient
je povinen platit poplatky spojené s vxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxi, a to od jeho poskytnutí do splacení.
6.
Smluvní vztah je spotřebitelským úvěrem, pokud splňuje pozitivní definici § 1 ve vazbě na definici jednoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxu se však aplikovat jiné zákony, které o spotřebitelském úvěru hovoří -
relevantní
je např. § 1 zák. o finančním arbitrovi. Finanční arbitr tak je příslxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xotazy, otázka č. 25 [online]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/casto-kladene-dotazy&gxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxmu závěru ohledně působnosti finančního
arbitra
došel i autor tohoto komentáře (viz Vacek, L. Novela zákona o spotřebitelském úvěru. Obchod-něprávxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxtových stránkách (usnesení finančního
arbitra
o zastavení řízení ze dne 28. února 2013 vydané pod evidenčním číslem 1574/2013 v řízení vedeném pod rexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xedeném pod registračním číslem 39/SU/2013) finanční arbitr dochází k závěru, že je příslušný řešit spory pouze z takových spotřebitelských úvěrů, ktxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x působnosti zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, a v období od 1. ledna 2011 spory týkající se spotřebitexxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xěl tuzemský zákonodárce v úmyslu stanovit příslušnost finančního
arbitra
nad rámec povinnosti vyplývající pro Českou republiku z ustanovení čl. 24 xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxučinil, s ohledem na zásadu právní jistoty i ústavně zakotvenou zásadu, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nicotným, neboť příslušnost xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxející se spotřebitelským úvěrem. Jiná práva a povinnosti mohou vyplývat jak z konkrétní úpravy jednotlivých smluvních typů ve výše zmiňovaných kodexxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xx x0/1964 Sb., tedy zejména ustanovení § 55 a § 56 o nepřiměřených smluvních ujednáních), stejně jako z veřejnoprávních předpisů na ochranu spotřebitexx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxvení zřejmé, zákon o spotřebitelském úvěru ne-upravuje pouze smluvní vztah samotný, ale též další povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů v různýcx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
11.
V souladu s článkem 48 odst. 3 Legislativních pravidel vlády odkazuje úvodní ustanovení zákona na směrnice, jejichž podstatná část je do zákoxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů.
12.
Směrnice Cxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xlt;http://ec.europa.eu/consumers/rights/background_en.htm>). První návrh předložila Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě v září 2xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxšení jasnosti komunitární úpravy, která byla v té době obsažena ve třech směrnicích (vedle směrnice 87/102/EHS též v jejích novelách provedených směxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx03 a vyslovila mu podporu. Evropský parlament přijal své stanovisko v dubnu 2004 a navrhl v něm 152 změn. Evropská komise 108 z nich začlenila do modifikoxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx05 pak Evropská komise předložila revidovaný konsolidovaný text návrhu směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru. Následovalo několik dalších lxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxdařilo nalézt kompromis přijatelný pro všechny instituce. Evropský parlament schválil návrh směrnice ve druhém čtení na svém plenárním zasedání dne xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx CCD v Úředním věstníku Evropské unie.
13.
Při transpozici směrnice CCD některé členské státy (zejm. Velká Británie a Belgie) zjistily, že tzv. dodxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxádějícímu výsledku.
14.
Evropská komise tak využila zmocnění obsaženého v článku 19 odst. 5 CCD na možnou změnu této části směrnice jednodušší legxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxých států. Výsledkem činnosti tohoto výboru bylo přijetí směrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, kterou se mění část II přílohy I směrnixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxe CCD včetně její novely do značné míry předurčuje podobu zákona. Směrnice CCD totiž byla přijata v režimu tzv. "maximální harmonizace" (viz čl. 22 odstx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jaká obsahuje směrnice (podrobněji viz Vacek, L. Režim maximální harmonizace a jeho důsledky při transpozici směrnice o smlouvách o spotřebitelském xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxé jsou z působnosti směrnice samotné vyloučeny.
Související ustanovení:
§ 2 - výjimky z působnosti zákona, § 3 - vymezení některých pojmů
Z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxřebitele ve smyslu § 262 odst. 4, části první věty za středníkem, obch. zák.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. července 2012, sp. zn. 32 Cdo 3337/201xx xx xxxxxxxx xxx xxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x21/2001 Sb., lze platně sjednat úrok z prodlení pouze do výše stanovené občanskoprávními předpisy.
(rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicícxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxem ke skutečnosti, že spotřebitelský úvěr může být sjednán v různých typech smluv, předkládaný návrh zákona upravuje zvláštní podmínky, které musí býxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxd by byl vytvořen zvláštní typ úvěrové smlouvy, nevztahoval by se režim upravený směrnicí 87/102/EHS, o sbližování zákonů a dalších právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xvěr sjednán. To by v praxi vedlo k možnosti poměrně snadného obcházení zákona. Věřitel, který by se chtěl vyhnout přísnějšímu režimu, by poskytl úvěr prxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí práva Evropských společenství; spotřebitel by tudíž nebyl chráněn stejnou měrou, jako je chráněn v členských zemích Evropských společenství.
(roxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxo úvěru, je k občanskému zákoníku ve vztahu speciality.
Smlouvu o půjčce uzavřenou za platnosti tohoto zákona, pokud ta svým obsahem odpovídá ustanoxxxx x x xxxxx x x x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxení Krajského soudu Ústí nad Labem ze dne 25. března 2003, sp. zn. 30 Co 118/2003)
5. Skutečnost, že Smlouva o konzultaci a Klientská smlouva byly straxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxmi nebyla žádná souvislost. Naopak, vzájemná souvislost těchto smluv je nejenom časová a místní, když oba smluvní vztahy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxspěl k závěru, že shora uvedené smlouvy byly uzavřeny za účelem získání, resp. poskytnutí, popř. zprostředkování spotřebitelského úvěru.
Finanční xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxozumitelnost a vzájemná práva a povinnosti z nich vyplývající a pro průměrného spotřebitele obtížně rozeznatelná, že pokud měly být ze strany Navrhovxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx x xxvinností Instituce vyžádat si potřebné dokumenty, poskytnout a sdělit informace přímo či nepřímo související se spotřebitelským úvěrem a zhodnocenx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstředků od Instituce. [...]
S přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem dospěl finanční arbitr k závěru, že Instituce vystupovala ve zkoumanxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxlem 6913/2013 v řízení vedeném pod registračním číslem 137/SU/2012)
6. Finanční arbitr z průběhu zákonodárného procesu i s přihlédnutím k poznámcx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxavu v době přijetí Novely zákona o finančním arbitrovi, je třeba chápat ve smyslu, v němž je používán napříč zákonem č. 145/2010 Sb., resp. zákonem č. 321xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx.), která tento původně stručný právní předpis podstatným způsobem rozvinula. Zákon č. 321/2001 Sb. a zákon č. 145/2010 Sb. jsou jedinými předpisy, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxzenou skupinu smluvních vztahů, která této legislativní zkratce odpovídá. Podle názoru finančního
arbitra
zákonodárce použil poznámky pod čarou pxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx01 Sb. nebo zákona č. 145/2010 Sb.
(usnesení finančního
arbitra
o zastavení řízení ze dne 28. února 2013 vydané pod evidenčním číslem 1574/2013 v řízxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxtí vyplývajících pro Českou republiku ze směrnice 2008/48/ES, musel by tak v souladu s ústavními principy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxníky sporu vystavit nebezpečí, že
meritorní
rozhodnutí ve věci vydané finančním arbitrem bude následně shledáno nicotným, neboť příslušnost finanxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx číslem 1589/2013 v řízení vedeném pod registračním číslem 39/SU/2013)
Z literatury:
BERAN,
J.,
DOLEŽALOVÁ,
D.,
STRNADEL,
D.,
ŠTĚPÁxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xostupné z: <http://-www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/casto-kladene-dotazy>.
ŠTENGLOVÁ,
I.,
PLÍxxx
xxx
xxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xOJTEK,
P.,
HAJN,
P. a kol.
Občanský zákoník. Komentář.
Svazek VI (relativní majetková práva 2. část).
Praha:
Wolters Kluwer, a.s.,
2014.
ŠVESxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx
xx xxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx harmonizace a jeho důsledky při transpozici směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.
Jurisprudence,
2010,
č. 7.
VACEK,
L.
Novela zákona o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
1.
Zatímco § 1 obsahuje pozitivní výčet okruhu vztahů, na něž se vztahuje působnost zákona, § 2 vymezuje působnost zákona negativně. Obsahuje txxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxru vyloučeny. Přestože většina vyloučených vztahů v zásadě vyplývá ze směrnice CCD, tyto výčty se zcela nepřekrývají. Jak je vysvětleno v komentáři k x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxí vztahy, které jsou z působnosti směrnice CCD vyloučené. Výslovně to stanoví bod 10 úvodních ustanovení směrnice CCD. Působnost vnitrostátního zákoxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxahem působnosti směrnice CCD.
K písm. a) - hypotéky
2.
V písmeni a) jsou z působnosti zákona vyloučeny finanční služby, u nichž jsou kumulativně spxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxa zástavním právem k nemovitosti.
3.
Důvodem pro vyloučení těchto vztahů již z působnosti směrnice CCD byl především předpoklad evropských zákonxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx x xnohaletým zpožděním.
4.
Oproti předchozí úpravě v § 1 odst. 2 písm. a) zák. č. 321/2001 Sb. došlo ke zpřísnění podmínek pro vyloučení z působnosti pxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti, od 1. ledna 2011 je nutné současně využití takové nemovitosti pro účely bydlení, aniž by zákon o spotřebitxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxho. Zde je tudíž třeba přisvědčit širšímu výkladu ve prospěch vyloučení takového vztahu z působnosti zákona o spotřebitelském úvěru i v případě, kdy pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx celek s nemovitostí určenou k bydlení (např. garáž). Pokud by však účelem úvěru bylo pořízení garáže, která se nachází v bloku garáží, účel bydlení by naxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x21/2001 Sb., ale nyní musí být splněna k vyloučení takového závazku z působnosti zákona o spotřebitelském úvěru, je zajištění pohledávky zástavním prxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxukcí je spotřebitelský úvěr čerpán. Musí se však vždy jednat o zástavní právo k nemovitosti. Pokud je zvolen jiný zajišťovací prostředek (např. zajišťxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxosti zákona o spotřebitelském úvěru není splněna a takový závazek bude i v případě účelu na bydlení spotřebitelským úvěrem podle zákona o spotřebitelxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebude naplněna, pokud jako zajišťovací prostředek bude použito zástavní právo, ovšem nikoliv k nemovitosti, ale k věci movité, např. v podobě zástavxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xákoníku považovány za věci movité xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxyšleno tedy zajištění zástavním právem k nemovitosti) běžně používané v příslušném členském státě Evropské unie, tuzemský zákonodárce však z důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxloučení režimu zákona o spotřebitelském úvěru umožnil jen u spotřebitelských úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. K vyloučení závazkx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxy 1 a 2 zahrnují obvyklé případy hypotečních úvěrů, tedy nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxitosti zakotvené v § 498 obč. zák., vycházející ze zásady
superficies solo cedit
, tedy že stavby nacházející se na pozemku nejsou samostatnou věcí, ale xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxcké osobě za účelem získání práva užívání bytu či rodinného domu.
8.
Složitější situace nastává u úvěrů na rekonstrukci nemovitosti. Výraz "změna xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxba ho vykládat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na který ostatně odkazuje též poznámka pod čaxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, c) stavební úprava, při které se zachováxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxzumí změna v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem.
9.
Samotný pojem "stavební úprava" není vx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x x x94 zapovídal nájemci provádět v bytě stavební úpravy nebo jiné podstatné změny bez souhlasu pronajímatele, nyní § xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxebního nebo funkčního uspořádání bytu. Tradičně se tak posuzují zavádění a změna vodovodního, elektrického, plynového vedení, zazdívání oken, vysexxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxě jeho vyzdění namísto umakartových stěn) nebo výměnu oken. Naopak se za stavební úpravu dlouhodobě nepovažuje instalace venkovní antény, ani satelixxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx
10.
Kritériem pro posouzení, zda něco je či není stavební úpravou, není potřeba veřejnoprávního oprávnění k takovému zásahu, ať již ve formě stavebnxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxhé udržovací práce. Z působnosti zákona o spotřebitelském úvěru tak není vyloučen jakýkoliv úvěr na rekonstrukci nemovitosti, ale pouze takový, ktexx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxřit např. náklady na znalecký posudek oceňující nemovitost atp.
12.
Z působnosti zákona o spotřebitelském úvěru jsou pak dále pod bodem 5 vyloučexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takového úvěru, a to bez ohledu na to, zda k refinancování úvěru dochází u stejného nebo jiného věřitele. V případě
konsolidace
úvěrů, kdy několik předxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podmínek (např. z hlediska úrokové sazby nebo s ohledem na výši měsíční splátky), by k vyloučení nového úvěru z působnosti zákona o spotřebitelském úvěxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxhozí vyloučený hypoteční úvěr a nevyloučený spotřebitelský úvěr, nový spotřebitelský úvěr by nebyl z působnosti zákona o spotřebitelském úvěru vylxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxmu věci (viz smlouvu o nájmu podle § 2201 obč. zák., resp. dříve smlouvu o nájmu podle § 663 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., smlouvu o nájmu dopravního prostředxx xxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xoupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva.
14.
Povahou leasingu jako spotřebitelského úvěru se opakovaně zabývaly soudx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. května 2007, č. j. 2 As 85/2006-79 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. listopadu 2007, č. j. x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxg lze po ekonomické stránce definovat jako finanční produkt umožňující financovat pořízení (zpravidla) movité věci. Podstata leasingové smlouvy spxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxn především vazbou na financovaný předmět. Zpravidla se dále dělí na tzv. finanční a operativní leasing.
15.
Při finančním leasingu je financovanx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdmětu financování významně snižuje riziko leasingové společnosti. Riziko odcizení nebo zničení při havárii je kryto (většinou povinným) pojištěníxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxu.
16.
Oproti tradičnímu způsobu úvěrování, kdy financující instituce poskytuje jiné osobě peněžní prostředky k nákupu nové věci, při leasingu jx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxzných právních předpisech označení "leasing", případně "finanční leasing", objevuje [viz např. § 8 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxpř. § 28 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví), obecně pro účely celého právního řádu České republiky samotný pojem "leasing" definován není. V pxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
17.
Po zohlednění všech těchto ekonomických i právních skutečností za účinnosti zákona č. 321/2001 Sb. správní soudy opakovaně došly k závěru, že xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxm zákona o spotřebitelském úvěru lze dojít i za současné právní úpravy. Naopak operativní leasing, u nějž i po skončení smluvního vztahu zůstává předmxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxdem na případy obcházení zákona bylo komentované ustanovení novelizováno a výjimka zúžena. Už původní znění § 2 písm. b) účinné od 1. ledna 2011, vylučxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxbo povinnost koupě předmětu smlouvy po uplynutí určité doby", bylo přísnější než text článku 2 odst. 2 písm. d) CCD, podle nějž se směrnice nevztahuje na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx smlouvě; má se za to, že povinnost existuje, pokud o tom rozhoduje jednostranně věřitel", neboť s ohledem na konstrukci práv a povinností ve smlouvách o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jako "právo koupě", přičemž spotřebitelské úvěry mající formu finančního leasingu mají být směrnicí CCD, a tudíž i transponující vnitrostátní úpravxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxngové smlouvy tak, že v nich nepřiznali spotřebiteli výslovné právo na koupi předmětu leasingu po uplynutí stanovené doby, ale jen "možnost pronajímaxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxvela v podobě zákona č. 43/2013 Sb. nejen formulačně upravila text vyjímající některé vztahy z režimu zákona o spotřebitelském úvěru, ale zejména výjxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxmene c) vyloučit z působnosti zákona též půjčky a jiné finanční služby poskytnuté bezúročně a bez jakékoliv úplaty. Tuzemský zákonodárce volil oproti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxx xákona zahrnul též finanční služby splatné do 3 měsíců, u nichž se platí pouze zanedbatelné poplatky. V původním znění zákona o spotřebitelském úvěru bxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedné z uvedených podmínek. Samotná důvodová zpráva k zákonu o spotřebitelském úvěru však jednoznačně naznačovala, že spojku "nebo" bylo nutné vyklxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxky). Z opatrnosti zákonodárce zákonem č. 43/2013 Sb. nahradil spojku "nebo" spojkou "a", aby jakýkoliv odlišný výklad nebyl připuštěn ani v teoreticxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx
21.
Za zjevné obcházení zákona by bylo možné považovat případy, kdy spotřebitel sice formálně podle smlouvy získá od věřitele určitou částku (např. xx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spatřovat i v takovém jednání, kdy podle smlouvy spotřebitel formálně získá od věřitele 20 000 Kč, tuto částku spotřebitel od věřitele získá i fyzicky a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxkového závazku spojeny tak vysoké sankce, že z původního bezplatného závazku může i při krátkém prodlení spotřebiteli vzniknout dluh v mnohonásobné vxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxě jen paušalizovanou náhradou škody a nástrojem motivace spotřebitele ke splácení, ale zejména v případě, kdy při posouzení úvěruschopnosti spotřebxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xýnosech ze smluvních sankcí. Současně lze mít v těchto případech pochybnost i o souladu smluvních sankcí s dobrými mravy.
K písm. d) - zálohové platby
xxx
x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxé může spotřebitel platit v průběhu jejich poskytování formou splátek.
23.
Bude se tak jednat především o dodávky vody, zemního plynu, elektrické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zákona o spotřebitelském úvěru vyloučeny bez ohledu na to, zda jsou po skončení určitého kalendářního období (měsíc, čtvrtletí, rok) takové zálohy zxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxané službě (měsíční placení pojistného apod.), takže k žádnému zúčtování nedochází.
24.
Samotné průběžné splácení by nemělo povahu odložené plaxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrý se objevil při zúč-tování poskytovaných služeb na konci příslušného období. Jelikož však s takovým nedoplatkem zpravidla nebývá spojeno žádné navxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxx xxx
x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xx0 Kč nebo naopak vyšší než 1 880 000 Kč. Tyto částky byly dány přepočtem příslušných částek stanovených v čl. 2 odst. 2 písm. c) CCD (200 eur, 75 000 eur) postxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnční služby, u nichž nehrozí citelný zásah do finanční situace spotřebitele, který tak nevyžaduje zvýšenou ochranu, ale naopak stanovení řady povinnxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx zák. č. 321/2001 Sb., je však třeba si uvědomit, že tato hranice nebyla výsledkem širších socioekonomických úvah, ale byla v této výši při projednání záxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxňovací návrh na 4 000 Kč), když původní vládní návrh zákona přepokládal hranici 2 000 Kč.
27.
Stanovením horní hranice jsou naopak z působnosti zákoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xvláštní ochranu, neboť v případě čerpání úvěru v řádu jednotek milionů Kč či vyšším (např. na pořízení luxusního automobilu nebo jachty) lze přepokládxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu.
28.
Jelikož předchozí praxe dozorového orgánu zaznamenala případy, kdy byly opakovaně poskytovány úvěry ve výši 4 999 Kč, tedy jen těsně nedosaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx hranice se sčítají celkové výše smluv uzavřených mezi týmž věřitelem a spotřebitelem v období 12 měsíců se stejným nebo obdobným účelem, přičemž se sčíxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxé spotřebitelským úvěrem jsou, jelikož stanovenou hranici přesáhly.
29.
Období 12 měsíců je třeba posuzovat nikoliv jako jeden kalendářní rok, axx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxm lze považovat i bezúčelové úvěry, kde stejný účel je dán právě tím, že žádný účel není sjednán.
30.
Celkovou výší spotřebitelského úvěru je třeba rxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxbitelem účelově sjednán úvěrový rámec v řádu milionů Kč, ačkoliv spotřebitel sháněl na financování svých potřeb částku v řádu desetitisíců Kč, přičemx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xx x3/2013 Sb. sice do textu písmene e) zasáhla, nepřinesla však žádnou věcnou změnu, ale jen formulační zpřesnění.
K písm. f) - zaměstnanecké půjčky
xxx
xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Tyto finanční služby však musí mít povahu vedlejší činnosti zaměstnavatele. Kumulativně musí být splněna podmínka nižší roční procentní sazby náklaxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xlužby, které nejsou běžně nabízeny veřejnosti.
33.
Z uvedeného vyplývá, že je vyloučena aplikace tohoto ustanovení na zaměstnanecké úvěry poskyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy. I zde je však nutné mít na paměti, že v případě, že by poskytování úvěrů zaměstnancům zaměstnavatelem nevykazovalo znaky podnikání, pak by takové posxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx xx xxxxx xohled však není zcela zřejmé, na jaké produkty nebo osoby dopadá poslední podmínka "obecného nabízení veřejnosti", neboť pokud by zaměstnavatel podnxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxho hlavní podnikatelskou činnost. V praxi si však pravděpodobně lze představit některé podnikatele, jejichž hlavní předmět činnosti je zcela odlišnxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxto doplňková činnost je zcela zanedbatelná oproti jejich hlavní činnosti. Tito podnikatelé pak mohou poskytovat spotřebitelské úvěry v rámci zaměstxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxtelském úvěru je, aby zaměstnavatel takovéto půjčky sám poskytoval. Pokud zaměstnavatel vystupuje pouze v pozici zprostředkovatele [ať již ve smysxx x x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxní vztah je spotřebitelským úvěrem plně spadajícím do režimu zákona o spotřebitelském úvěru.
35.
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxvším její výši a době trvání, účelu a případném požadovaném zajištění.
K písm. g) - půjčka na operace s cennými papíry
36.
Písmeno g) vylučuje z půsoxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xruhu obchodů platí pouze zálohu na nákup cenných papírů ve výši okolo 20 či 25%, přičemž zbylou část prostředků potřebných na jejich nákup poskytne jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Pokud hodnota vlastních zdrojů zákazníka v důsledku poklesu ceny cenných papírů klesne pod určitou hranici, vyzve obchodník s cennými papíry zákazníxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxické cenné papíry prodat a prostředky získané z prodeje cenných papírů použít k uhrazení dluhu, který vůči němu zákazník má. Jedná se o rizikový druh obcxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xrostředků. Ochranu zákazníka v těchto případech dostatečným způsobem zajišťuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu, jehož ustanovení o jednání obxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x 4 odst. 3 písm. b) z. p. k. t., který za doplňkovou investiční službu považuje poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s invxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jakoukoliv další investiční službu (např. pouhou úschovu cenného papíru, při které k žádnému obchodování nedochází). Komentované ustanovení § 2 písxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxtrojem. Současně je nutné, aby se na tomto obchodu podílel věřitel - obchodník s cennými papíry.
K písm. h) - bezplatné odložení splátky dluhu
37.
Txxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxuhu, působí sice s ohledem na existenci § 2 písm. c), který z působnosti zákona vylučuje finanční službu poskytnutou bez úroku a jakékoli úplaty (viz výkxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxna zcela vyloučen (srov. výklad k § 22 odst. 3).
38.
Podmínkou aplikace tohoto ustanovení je skutečnost, že již nějaký dluh mezi spotřebitelem a podxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx teprve schyluje.
39.
Bezplatnost je třeba vykládat restriktivně v tom smyslu, že odložení splatnosti dluhu není spojeno s nárokem na žádné navýšexx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxlatnost dohody o odložení splátek vyloučena.
K písm. i) - půjčky ve veřejném zájmu
40.
Pod písmenem i) jsou vyloučeny finanční služby, u nichž musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxsátů musí být omezený. Dále zákon o spotřebitelském úvěru stanoví parametry finanční služby samotné, kdy je třeba, aby byla poskytována bezúročně či x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxí sociální půjčky poskytované např. zaměstnavatelem podle § 11 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřebx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxzenou územním samosprávným celkem, na základě písemné smlouvy poskytnout zaměstnanci k překlenutí tíživé finanční situace bezúročnou půjčku nejvýxx xx xxx xx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxv, se splatností do 5 let od uzavření smlouvy o půjčce.
41.
V případě finančních služeb poskytnutých za úplatu je nutné úrokové sazby, které musí být xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx a době trvání, účelu a případném požadovaném zajištění.
K písm. j) - zastavárny
42.
Zákon o spotřebitelském úvěru se rovněž nevztahuje na finančxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx § 2 písm. j) volí trochu jiná slova, jeho obsah je nutné podle důvodové zprávy vykládat v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. k) CCD v tom smyslu, že vylučuje z půsoxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx soukromé právo Legislativní rady vlády, přičemž zohledňuje fakt, že samotný smluvní typ, který je v zastavárnách uzavírán, není "zástavní smlouva", xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
43.
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxnkce s výjimkou rizika, že věc, která byla ponechána u provozovatele zastavárny, bude prodána další osobě (tedy omezuje se odpovědnost dlužníka pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxto způsobem čerpá finanční prostředky.
44.
Toto ustanovení naopak nedopadá na "běžné" smlouvy o spotřebitelském úvěru, které jsou zajištěny zásxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxo dotčeno právo věřitele na vrácení poskytnutých peněžních prostředků. Nejsou-li tak vyloučeny z jiného důvodu, spadají takové smlouvy plně do režimx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxx
xxx
xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx smíru uzavřeném před soudem nebo jiným příslušným orgánem. Zpravidla se nebude jednat o půjčku či úvěr, ale spíše dohodu o splátkovém kalendáři, tedy řxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xi rozhodčí soud. Ustanovení § 24 z. r. ř. také ukládá rozhodcům působit během řízení na strany, aby se dohodly na smírném vyřešení sporu, přičemž na žádoxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxromoprávní spory, postupující při tom podle správního řádu, jehož ustanovení § 141 odst. 8 také umožňuje uzavření smíru mezi účastníky ve sporném řízxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xodle § 129 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
47.
Dalším příslušným orgánem je finanční arbitr řešící podle zákona o finančníx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx elektronických peněz a držitelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, od 1. července 2011 spory mezi věřitelem nexx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxestiční společností nebo zahraniční investiční společností, obchodníkem s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem a spotřebitelem přx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxlední řadě od 1. listopadu 2013 sem patří spory mezi pojišťovnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxní nebo zprostředkování životního pojištění a od stejného data i spory mezi provozovatelem směnárenské činnosti a zájemcem o provedení směnárenskéhx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx 3 zák. o finančním arbitrovi finančního
arbitra
k úsilí o smírné vyřešení sporu výslovně zavazuje, v praxi ke schvalování smíru mezi stranami sporu fxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, že navrhovatel vezme svůj návrh na zahájení řízení zpět a finanční arbitr následně řízení zastaví podle § 66 odst. 1 písm. a) spr. řádu. O smírném vyřešexx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxvzetí návrhu ze strany navrhovatele nedošlo. V takovém případě při prokázání plné
kompenzace
navrhovatele ze strany instituce finanční arbitr řízexx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx
xxx
xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru vyňaty smlouvy, které byly uzavřeny formou notářského zápisu. Smír je svou povahou dohodou účastníků uzavřenou při existenci sporu, resp. již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxem skončení takového řízení. O takovou situaci se však v případě sjednání notářského zápisu nejedná, neboť není naplněn prvek sporu mezi stranami, resxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxlné, samy o sobě vyňaty z působnosti zákona podle § 2 písm. k) nejsou.
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, § 3 - vymezení některých pojmxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxého úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., vyplývá, že [...] z působnosti zákona jsou vyjmuty smlouvy na částky nižší než 2 tisíce Kč, neboť právní úprava v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xe zpravidla svým charakterem liší od běžných smluv o poskytování spotřebitelského úvěru. Uvedené hranice byly stanoveny s ohledem na finanční limity xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxní potřeba spotřebitele nijak zvlášť chránit a nad druhou hranicí (se zřetelem k výši poskytnutého úvěru) jde již o spotřebitele, který je schopen být vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xkutečnosti, že půjčka byla poskytnuta v částce vyšší než 800 000 Kč se splatností nepřesahující tři měsíce, nejde o spotřebitelský úvěr ve smyslu zákonx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo významu předchází posouzení, zda předmětnou leasingovou smlouvu, v níž nájemce (žalovaná) vystupuje jako fyzická osoba - nepodnikatel, lze považoxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxuva je smlouvou o spotřebitelském úvěru ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) tohoto zákona, jenž pro účely tohoto zákona rozumí spotřebitelským úvěrem poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přičemž dále pod body 1 až 5 taxativním výčtem vymezuje, které případy plateb za spotřebitelský úvěr považovat nelze. Toto posouzení odvolacího soudx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx zákona, dospěl již i Městský soud v Praze v rozhodnutí ze dne 27. září 2005, sp. zn. 10 Ca 5/2004, uveřejněném pod číslem 821/2006 Sbírky rozhodnutí Nejvyxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu, jehož se týkala kasační stížnost. Od těchto závěrů nemá dovolací soud důvodu odchýlit se ani v posuzované věci, v níž jde o nároky žalobkyně z fxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxouvy jde o koupi najaté věci, která je uvedena v demonstrativním výčtu ustanovení § 2 písm. a) cit. zákona, které, jak konstatoval Městský soud v Praze, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx leasingu, kdy leasingová společnost při koupi předmětu leasingu poskytne ve prospěch leasingového nájemce dodavateli předmětu leasingu peněžní prxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxbitel mohl předmět leasingu užívat a následně nabýt. Zároveň však spotřebitel po určitou dobu užívá cizí věc a za určitou dobu mu smlouva zaručuje nabytx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xd tradičního způsobu úvěrování, kdy financující instituce poskytuje zájemci peněžní prostředky k nákupu nové investice, při leasingu mu svěřuje věcxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxudek Nejvyššího soudu ze dne 3. srpna 2011, sp. zn. 32 Cdo 1373/2010)
3. I. Tvrdí-li poskytovatel úvěru, že úvěrové smlouvy nebyly uzavírány se spotřxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx., ale s podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti, museli by být klienti ve smlouvách identifikováni jako podnikatelé (tj. identifikačním čxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxy na koupi, výstavbu nebo údržbu nemovitostí, a smlouvy tak představovaly dle § 1 odst. 2 písm. a) výluku ze zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího soudu ze dne 10. dubna 2009, č. j. 2 As 93/2008-115)
4. Nejvyšší správní soud ve svých úvahách vycházel z ekonomického vymezení leasingu, který lzx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxna s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně (tzv. leasingovému nájemci) jím vybraný předmět do užívání. Leasing je tedy charakterizxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxý předmět je po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka. Vlastnictví pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. využít ustanovení § 185 trestního zákoníku o "neoprávněném užívání cizí věci". Riziko odcizení nebo zničení při havárii je kryto (většinou povinnýxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Kromě pojištění předmětu je možné rovněž pojistit riziko nesplácení z důvodu ztráty pracovní schopnosti, ztráty zaměstnání apod. Při dodržení minixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxpisování předmětu při jeho vlastnictví.
Operativní leasing realizuje začasté samotný výrobce a od finančního leasingu se liší zejména tím, že předmxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx součástí smlouvy i služby. Je u nás obvyklý především jako leasing výpočetní techniky nebo automobilů, kdy dalšími službami jsou např. pravidelné serxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxijní, proti zcizení) a další druhy doplňkových pojištění.
Lze tak konstatovat, že na rozdíl od tradičního způsobu úvěrování, kdy financující institxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxdstatě pronájem movitých či nemovitých investic za pevně sjednané měsíční nájemné. Právní řád České republiky samotný pojem "leasing" přímo neobsahxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx věci (viz zejména daňové zákony). [...]
Shora provedené vymezení finančního leasingu jako finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci je protx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva nebo práva obsahově obdobného vlastnickému právu". Zároveň citované ustanovení § 2 písm. xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxitka stěžovatele, že se u finančního leasingu nemůže jednat o odloženou platbu, neboť se platí "dopředu", zcela míjí podstatu věci, jelikož zaměňuje rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xěci ještě předtím, než splatil celou sjednanou cenu, takže v tomto smyslu se o odklad platby nepochybně jedná.
Nejvyšší správní soud, vycházejíc ze záxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxy, nemohl dospět k jinému závěru, než že v souběhu negativního a pozitivního vymezení předmětu úpravy provedené zákonem č. 321/2001 Sb. a s přihlédnutxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxr zahrnout i finanční leasing.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. května 2007, č. j. 2 As 85/2006-79)
5. Termín "leasing" pochází z angxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zejména koupit zařízení z vlastních prostředků nebo provést koupi za prostředky získané úvěrem nebo získat užívání prostřednictvím leasingu. Obecnx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
Postupně xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlušnou smlouvou, v jejímž rámci vlastník zařízení převádí na uživatele v podstatě všechna rizika a výnosy spojené s vlastnictvím daného majetku. V průxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí náklady předmětu i úrokové náklady z dané finanční transakce. Ve splátkách jsou zahrnuta i rizika těchto operací a pochopitelně i odpovídající ziskoxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů strojů, dopravních prostředků, počítačových systémů apod., kde v průběhu pronájmu nedochází k plné amortizaci tohoto zařízení. [...]
K další xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xaopak bylo podřadit finanční leasing předmětné právní úpravě, jak to koneckonců vyplývá i ze směrnice 87/102/EHS, neboť účelem této právní úpravy je pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aby zachovaly nebo přijaly přísnější ustanovení na ochranu spotřebitele v souladu s jejich závazky vyplývajícími ze Smlouvy o založení Evropského spxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxích podmínek. Do této kategorie leasingová smlouva rozhodně nepatří. Zmíněný úmysl zákonodárce je potom výslovně uveden v důvodové zprávě k zákonu č. xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x x xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xezaručují přechod vlastnického práva nebo práva obdobného vlastnictví. Působnost zákona se tak vztahuje pouze na smlouvy leasingové. K návrhu § 2 se uxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxnu. Zákon neupravuje zvláštní typ smlouvy, a garantuje tak spotřebiteli právní ochranu v široké míře, ať již sjednává spotřebitelský úvěr v jakékoli sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x...]
Leasingová smlouva je jednou z forem poskytnutí spotřebitelského úvěru ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjedxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx 4 odst. 2 písm. a) citovaného zákona].
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2005, č. j. 10 Ca 5/2004-27)
Z literatury:
HUSTÁK,
Z.,
xxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxNCÍ. Spotřebitelský úvěr: Často kladené dotazy [online]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx
xx xxxx
xxxxxx
xx H. Beck,
2009.
VACEK,
L.
Režim maximální harmonizace a jeho důsledky při transpozici směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.
Jurisprudexxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxských úvěrů na místě.
Právo a rodina,
2011,
č. 7.
Vymezení některých pojmů
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2015.
K písm. a) - spotřxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxové finanční služby, u nichž na straně příjemce vystupuje spotřebitel. Spotřebitel je v souladu s evropskými i tuzemskými soukromoprávními i veřejnoxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx. 3 písm. c) zák. o platebním styku, § 2 odst. 1 písm. a) zák. o ochraně spotřebitele] chápán pouze jako fyzická osoba, která navíc v příslušném smluvním vzxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxové obtíže nepřináší, problematický je dovětek hovořící o samostatném výkonu povolání. V odborné literatuře (Hulmák, M. Práva a povinnosti věřitele xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xCD. Původ tohoto dovětku však nelze hledat ve směrnici CCD samotné, ale v průběhu legislativního procesu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru. Návrh xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xadě vlády, která požadovala, aby byl zákon o spotřebitelském úvěru upraven tak, aby definice spotřebitele plně korespondovala s definicí spotřebitxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx x xásadě odpovídá definici v § 419 obč. zák., podle níž je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostaxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxjak blíže nevysvětluje a v zásadě se soustřeďuje především na vysvětlení, proč je za spotřebitele považována pouze nepodnikající fyzická osoba. Samoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx těmito slovy transponováno, míří více na jiné členské státy (zejm. Německo, Rakousko), kde má dlouholetou tradici rozlišování mezi živností a jinými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxterinárních lékařů, zubařů aj.) provozované podle jiného právního předpisu považovat za podnikání. Lze se setkat s námitkou, že uvedený dovětek dopaxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kritériem pro posouzení nějaké činnosti jako podnikání totiž není xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxné činnosti na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku.
4.
Výjimky, které by potvrzovaly pravidlo, někteří autoři (Wachtlová, L., Slaxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx § 7 odst. 2 písm. d) zák. o daních z příjmů jednat např. o insolvenčního správce. K těmto úvahám lze jen ve stručnosti uvést, že zákonným opatřením Senátu xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxštěna, přičemž podle důvodové zprávy "příjmy dosud uvedené v § 7 odst. 2 písm. c) a d) (příjmy znalců, tlumočníků, z činnosti insolvenčního správce atxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx. 1 písm. a) a b)". Ani autoři novely zákona o daních z příjmů tak neměli pochybnost, že také činnost insolvenčního správce je podnikáním. Přesto si i texxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxst. 2 písm. c) příjem z výkonu nezávislého povolání.
5.
V případě fyzických osob, které disponují podnikatelským oprávněním, je vždy důležité odxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxkromé, které s podnikatelskou činností nijak nesouvisí. Jak dovodil i Evropský soudní dvůr v rozsudku ve věci C-269/95 Benincasa v. Dentalkit Srl, pojxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx na subjektivní postavení této osoby (případ se týkal sjednání smlouvy o franšíze osobou, která v té době ještě nevykonávala podnikatelskou činnost, txxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxkt v rámci jiných transakcí. Podle tohoto rozsudku ESD pouze smlouvy sjednané za účelem uspokojení vlastních potřeb jednotlivce ve smyslu osobní potřxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxvita, byť by byla plánovaná pouze do budoucna, se neztrácí žádným způsobem její profesní či obchodní charakter.
6.
Kritériem pro posouzení smluvnx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikání, uvedení identifikačního čísla nebo daňového identifikačního čísla a místa podnikání), xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxyšší správní soud v rozsudku ze dne 10. dubna 2009, č. j. 2 As 93/2008 - 115, pokud poskytovatel úvěru tvrdí, že úvěrové smlouvy nebyly uzavírány se spotřexxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxčním číslem a místem podnikání), a nikoli jménem, rodným číslem a bydlištěm.
7.
Na druhé straně samotná skutečnost, že fyzická osoba disponuje živxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spotřebitelský charakter úvěru vyplývá právě z jeho obsahu (předčasné splacení jiných spotřebitelských úvěrů, pořízení předmětu či služby pro osobxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxčení účastníků smlouvy, včetně uvedení jejich identifikačního čísla, nedávalo odpověď na otázku, že se jednalo o tzv. relativní obchod, ale bylo třebx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxěru, že z pouhého označení smluvních stran nelze usuzovat na jiný než spotřebitelský charakter smlouvy, došel i Ústavní soud v nálezu ze dne 10. ledna 20xx xx xxxx xx xx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxti však jako příjemci úvěru (úvěrovaný, vydlužitel) vystupují jako spotřebitelé a peněžní prostředky použijí pro nepodnikatelské účely, lze považoxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxní, ale pouze se vyhnout ochraně, kterou spotřebiteli přiznává zákon o spotřebitelském úvěru. Na druhou stranu je však nutné chránit i dobrou víru druhx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx4/01 Johann Gruber v. Bay Wa AG). V tomto rozsudku ESD také dovodil, že v případě tzv. smíšených kontraktů, tedy takových, kdy jednání osoby může mít zčásxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxdbatelnou úlohu v celkovém kontextu dotčené transakce, přičemž skutečnost, že nepodnikatelská stránka převažuje, nemá v tomto ohledu vliv. V uvedenxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxým cílem uspokojit vlastní potřeby soukromé spotřeby jednotlivce se vztahuje zvláštní režim stanovený v oblasti ochrany spotřebitele jako strany poxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxých kontraktů však nelze souhlasit a lze se přiklonit spíše na stranu jeho kritiků (viz např. Hulmák, M. in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxktu.
9.
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxovení nedávno publikované směrnice MCD, podle níž, je-li smlouva mající dvojí účel uzavřena za účelem spadajícím částečně do živnosti, podnikání nebx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxpřevažuje, měla by být tato osoba rovněž považována za spotřebitele. S ohledem na požadavek jednotného výkladu práva Evropské unie je proto vhodné obdxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xodnikatelského je rozhodující stav v okamžiku jeho vzniku. Pokud se následně po několika týdnech či měsících od uzavření smlouvy o neúčelovém spotřebxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xím ke změně úvěrového vztahu ze spotřebitelského na podnikatelský. Jestliže však už od začátku bylo zřejmé, že peněžní prostředky budou použity k rozjxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxnávala podnikatelskou činnost (viz výše C-269/95 Benincasa v. Dentalkit Srl).
11.
Situace je jednoduchá a přehledná v okamžiku, kdy spotřebitelxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vystupuje společně a nerozdílně subjektů více, posuzuje se charakter každého z nich samostatně. Aby se však jednalo o spotřebitelský úvěr, musí být spxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxho úvěru má i nepodnikající fyzická osoba, která se jako ručitel zavázala za spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet. Tomuto závěru podle názoru autxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxěn spotřebitelský úvěr čerpat. A stejně tak není povinen jej automaticky splácet. Věřitel má právo požadovat splnění na ručiteli jen tehdy, nesplní-lx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxochybné, že dlužník dluh nesplatí (srov. § 2021 obč. zák.).
13.
Ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru nelze ručitele považovat za spotřebitelxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xovinnosti podle § 5 nebo posuzovat jeho úvěruschopnost podle § 9. Tím ale není dotčeno, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xvěru (tedy jeho příjemcem je spotřebitel), má ručitel postavení spotřebitele podle obecné úpravy obsažené v občanském zákoníku a pro tento ručitelsxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xdst. 1 obč. zák. vyplývá, že ručitel může vůči věřiteli uplatnit všechny námitky, které má proti věřiteli dlužník.
14.
Další spornou situací jsou xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxel jen jeden z manželů. Nejméně problematická je situace, kdy dluh převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávánx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxadové potíže, pokud je tato hranice překročena, dluh nespadá do společného jmění manželů. Pokud však celková výše spotřebitelského úvěru z obstarání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxí týkajících se společného jmění nebo jeho součástí manželé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně. Proto i druhý manžel, který smlouvu o spotřebixxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxvi.
K písm. b) - věřitel
15.
Zákon o spotřebitelském úvěru pro označení osoby, jež spotřebitelský úvěr poskytuje, používá označení věřitel, ktexx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxá o obecné označení osoby, která je ze závazku oprávněna požadovat, aby druhá strana něco dala, něco konala, něčeho se zdržela nebo něco strpěla (viz § 17xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel, jak upozornil autor již v rámci své předchozí publikační činnosti (Vacek, L. Režim maximální harmonizace a jeho důsledky při transpozixx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo samostatný výkon jeho povolání. Věřitelem ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru tak může být pouze podnikatel, jak jej chápe § 420 obč. zák. Jedxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu. Ustanovení § 421 odst. 2 obč. zák. pak obsahuje vyvratitelnou právní domněnku, podle níž je podnikatelem osoba, která má k podnikání živnostenské nxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxx xxx
xxx
xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxsah povinností stanovených v zákoně o spotřebitelském úvěru, lze věřitele teoreticky rozdělit do dvou základních kategorií. První z nich budou subjexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxž z definice obsažené v § 1 odst. 2 zák. o bankách oprávněné poskytovat úvěry, a dále též spořitelní a úvěrní družstva, mezi jejichž základní předmět činxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xnstituce, ovšem pouze ohledně některých úvěrů, které mohou nabízet. V souladu s § 8 zák. o platebním styku totiž může platební instituce poskytovat úvxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxcích tří platebních služeb, které platební instituce musí mít také uvedeny ve svém povolení k činnosti. Konkrétně se jedná o platební službu i) provedexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxkytovatel poskytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr; ii) vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebnícx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxí transakce dáván prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení. Platební instituce musí mít poskytování úvěrů uvedeno jako činnost souvxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxytnut z peněžních prostředků, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce;
kapitál
platební instituce musí být přiměřený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxdmínka však neplatí v případě, že je úvěr poskytnut v České republice. V praxi asi nejtypičtějším druhem spotřebitelského úvěru poskytovaným platebnxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxbní prostředek.
19.
Na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu se v souladu s § xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxatebních institucí.
20.
Velmi obdobným způsobem zákon o platebním styku nově pohlíží též na instituce elektronických peněz. Zatímco původní znxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxna č. 139/2011 Sb., mohou instituce elektronických peněz na základě povolení od České národní banky též poskytovat úvěry související s vydáváním elekxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxe na tuto činnost v případě platebních institucí. V souladu s § 53 odst. 1 zák. o platebním styku pak
mutatis mutandis
totéž platí i pro vydavatele elektxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxosti podle zákona o platebním styku. Pokud má platební instituce zájem nabízet širší paletu spotřebitelských úvěrů, musí k tomu získat příslušné živnxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xastává Česká národní banka (viz výklad k § 19), za určitých okolností také pojišťovny.
23.
Vedle věřitelů, kteří svou činnost vykonávají na základx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxladě živnostenského oprávnění v rámci vázané živnosti Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (viz výklad k § 19 a § 25).
24.
V nxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxejnoprávního oprávnění, tedy osobu, která nemá ani žádné z povolení České národní banky, které by k poskytování spotřebitelského úvěru opravňovalo, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxtnost právního úkonu dotčena tím, že určitá osoba měla zakázáno nebo neměla příslušné oprávnění k podnikání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx. o ochraně spotřebitele, podle nějž povinnosti prodávajících, výrobců, dovozců nebo dodavatelů mají i osoby, které provozují činnosti uvedené v § 2 oxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxovaného § 420 obč. zák., podle jehož odstavce 1 je pro vymezení podnikatelské činnosti klíčový samotný výkon výdělečné činnosti bez ohledu na to, zda má xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. dubna 2014. Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justicexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxx. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či samotným výkonem svého povolání. Podle cxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxti, záměr dosažení zisku či výkon živnostenským či obdobným způsobem.
27.
Výkladové otázky také vyvolává postavení osoby, na kterou byla pohledáxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxacího procesu pohledávky po splatnosti atp.). Zatímco poskytovatel úvěru, tedy věřitel ve smyslu § 3 písm. b), musí některým z výše uvedených veřejnopxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xvěru v rámci podnikatelské činnosti, ale správa a vymáhání pohledávek, kteroužto činnost lze podnikatelsky vykonávat jako volnou živnost - obor 70 Slxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxen soukromoprávní charakter závazku jako spotřebitelského úvěru a spotřebitel má vůči postupníkovi tatáž práva, jaká mu zákon přiznával vůči původnxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxáhat se úročení spotřebitelského úvěru diskontní sazbou za splnění předpokladů stanovených v § 8 aj.
28.
Z veřejnoprávního hlediska by jiná situxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ještě nebyl celý vyčerpán nebo měl povahu revolvingového úvěru s opakovaným čerpáním a splácením), porušil by postupník veřejnoprávní povinnosti, pxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxt postoupení smlouvy by však absencí takového veřejnoprávního oprávnění nebyla dotčena a stejně tak by nebyla dotčena ani všechna práva spotřebitelex xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxré zákon o spotřebitelském úvěru nově ukládá povinnosti, jsou zprostředkovatelé. Zprostředkovatelem je osoba, která v konkrétním smluvním vztahu xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx mu pomáhá tuto smlouvu uzavřít nebo ji jménem věřitele uzavírá. Zákon nevylučuje, aby jedna osoba spotřebitelské úvěry jak nabízela a uzavírala smlouxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxné pozici. Tím není vyloučena změna postavení takové osoby v průběhu předsmluvního jednání se spotřebitelem, kdy toto jednání nejprve směřovalo pouzx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx
xxxxovým znakem činnosti zprostředkovatele je skutečnost, že je tato činnost vykonána za odměnu. Tato odměna může mít podobu finanční i nefinanční [viz člx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxem nalezení nejvýhodnější nabídky na trhu (ať již v režimu smlouvy o zprostředkování podle § 2445 a násl. obč. zák., resp. dříve smlouvy o zprostředkováxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx a násl. obč. zák., resp. dříve příkazní smlouvy podle § 724 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. či mandátní smlouvy podle § 566 a násl. obch. zák., nebo na základě jxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxkladě existujícího smluvního vztahu s věřitelem, ať už se jedná o zastoupení na základě smlouvy o obchodním zastoupení podle § 2483 a násl. obč. zák. (rxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx lze představit i jiné formy odměny, spočívající v jiném než přímém zvýšení majetku zprostředkovatele z titulu sjednání smlouvy o spotřebitelském úvěxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxlizován, kdyby zároveň nebyla sjednána smlouva o spotřebitelském úvěru (tedy bez spotřebitelského úvěru by spotřebitel zboží nebo službu nekoupil)x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xohlížet jako na zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.
32.
Jelikož výkon činnosti za odměnu je pojmovým znakem zprostředkování podle zákonx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxají bez nároku na odměnu. Složitější je posouzení činnosti advokáta, který poskytuje spotřebiteli právní služby (rady) v souvislosti s uzavřením smlxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxteli tuto smlouvu uzavřít", je nutné brát v potaz, že se především jedná o poskytnutí právní služby ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokaciix xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění, která by se podle bodu 12 úvodních ustanovení neměla "vztahovat na osoby s jinou profesxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxd se tedy jedná o příležitostné poskytování právních rad v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru, neměl by být advokát považován za zprostřexxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxx
xxx
xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxnikatelské činnosti nebo samostatný výkon jeho povolání. Zprostředkovatelem ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru tak může být pouze podnikatexx xxx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se podle § 421 odst. 1 obč. zák. považuje osoba, která je zapsanx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Ohledně tzv. samostatného výkonu povolání viz výklad k § 3 písm. a).
34.
Obdobně xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxry zprostředkovávat v rámci svého zvláštního oprávnění. Podle výkladového stanoviska ČNB budou do této kategorie spadat banky, které jsou oprávněny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou podle § 6a z. p. k. t. oprávněni k výkonu i další podnikatelské činnosti, než jen poskytování investičních služeb podle § 4 z. p. k. t., mají-li ji zarxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxm úvěrům, penzijnímu připojištění nebo pojištění, pokud spočívají ve zprostředkování nebo v jiné obstaravatelské činnosti či v poradenství. Zákon o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxho úvěru.
36.
Dalším subjektem spadajícím do této kategorie budou pojišťovny, jež velmi široce koncipovaný § 3 odst. 1 písm. n) zák. o pojišťovnictxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Citované ustanovení však bude v nejbližší době novelizováno, neboť v době finalizace tohoto komentáře procházela legislativním procesem novela zxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxo vyplývající z povolené pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Je tak otázkou především na orgán dohledu, tedy ČNB, zda i do budoucna bude možné souvixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tuto činnost vykonávají na základě živnostenského oprávnění v rámci vázané živnosti Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.
xxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxt i osobu, která zprostředkovává spotřebitelské úvěry bez příslušného veřejnoprávního oprávnění.
K písm. d) - roční procentní sazba nákladů na spoxxxxxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxěr (RPSN) jako základní ukazatel umožňující srovnat nákladovost různých spotřebitelských úvěrů. Podle § 3 písm. d) se roční procentní sazbou nákladx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxbitelského úvěru. Ukazatel RPSN tak zohledňuje veškeré xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru [srov. výklad k § 3 písm. k)]. Podrobněji je RPSN upravena v § 10, podle jehož odstavce 1 se "RPSN rovná současxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxvětlení není zcela přesné (srov. výklad k § 10 odst. 1), neboť RPSN se nerovná současné hodnotě peněžitých plnění, ale RPSN představuje takovou "efektixxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot všech povinných plateb spotřebitele na straně druhé. Matematický vzorec upravující její výpočet a dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN lze xxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxxelském úvěru oproti zákonu č. 321/2001 Sb. velmi precizně definuje celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele. Celkovými náklady spxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
41.
Zákon obsahuje demonstrativní výčet takových možných nákladů, výslovně jsou uváděny úroky, provize, daně a veškeré další poplatky. Zjednoxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxiny, přičemž je zcela lhostejné, jak se taková úplata, odměna apod. ve smlouvě nazývá. Výslovně jsou naopak vyňaty náklady na služby notáře. V praxi se bxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxí pravosti podpisu podle § 74 notářského řádu (tzv. legalizace), případně poplatek za ověření shody opisu nebo kopie s listinou podle § 73 notářského řxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxgislativním procesu byla tato část na návrh Legislativní rady vlády bez ohledu na rozpor se směrnicí CCD vypuštěna. Tuto legislativní chybu napravila xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xrávním řádu.
42.
V této souvislosti je nezbytné si rovněž uvědomit, že pokud tentýž úkon (vidimaci, legalizaci), který je oprávněn činit notář, čixx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxotřebitele a musí být zohledněny i při výpočtu RPSN.
43.
Aby bylo možné nějaký náklad zahrnout do celkových nákladů spotřebitelského úvěru, je nezxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xískal, případně aby jej získal za nabízených (např. výhodnějších) podmínek. Nehraje přitom roli, zda spotřebitel takové náklady hradí přímo věřitelxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xěchto nákladech. Tuto druhou podmínku je nutno podle bodu 20 úvodních ustanovení směrnice CCD vykládat se zohledněním požadavků náležité profesionáxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxl.
44.
V případě, že podmínkou věřitele pro sjednání smlouvy o spotřebitelském úvěru bylo zároveň uzavření životního pojištění či pojištění schoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxmto nákladu splněna. Stejně tak i v případě, kdy sjednání pojištění je podmínkou pro získání výhodnější úrokové sazby, je nutné takový náklad do celkovxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxo spotřebitelského úvěru rekonstruována, přičemž takové pojištění si spotřebitel může sjednat u kteréhokoliv pojistitele ve lhůtě do 14 dnů od sjednxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxkticky nemůže) tak být do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnut.
K písm. f) - celková částka splatná spotřebitelem
46.
Celková částkx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxele. Lze tedy říci, že celková částka splatná spotřebitelem zahrnuje vše, co spotřebitel v souvislosti se spotřebitelským úvěrem musí zaplatit, ať už xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx spotřebitele (zejména úrok, ale také poplatky, ať už průběžné, nebo jednorázové placené v jakýkoliv okamžik) [viz výklad k § 3 písm. e)].
47.
Opět jx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxm jsou hrazeny (hotovostně, bezhotovostně převodem z účtu, inkasem, započtením proti zůstatku na běžném účtu, započtením z poskytnuté jistiny spotřxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxpání je zde definována jako výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřexxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxstředků, než je zůstatek na platebním účtu nebo než je smluvená možnost přečerpání. I toto faktické poskytnutí spotřebitelského úvěru sice musí mít poxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xe jednat spíše o možnost věřitele takový úvěr poskytnout. Oproti tomu možnost přečerpání vyžaduje výslovně sjednané právo spotřebitele spotřebitelxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nich je spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání splatný do 1 měsíce. Na tento spotřebitelský úvěr se podle § 22 odst. 1 vztahuje pouze ustanovxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx přečerpání splatný na požádání nebo do 3 měsíců. Na takový spotřebitelský úvěr se uplatní podle § 22 odst. 2 určitý volnější režim spočívající v tom, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx x xx x x xxxxx xx xx x x xx x xx x x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x x 3, § 8 a § 9, § 14 a § 17-23. A konečně třetí kategorii představuje spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání, který nespadá ani do první, ani do drxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxvě tato třetí kategorie převažujícím druhem spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání, přičemž u jednotlivých věřitelů se lze setkat s obcxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxlá od existence platebního účtu. Platebním účtem se podle § 2 odst. 1 písm. b) zák. o platebním styku rozumí účet, který slouží k provádění platebních trxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků, ledaže se nejedná o platební službu. Okruh možných poskytovatelů platebních xxxxxx xx x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxva, d) instituce elektronických peněz, e) zahraniční instituce elektronických peněz, f) vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, g) platebxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx xx x xxxxxxxho výčtu zřejmé, věřitel, který není bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, potřebuje k možnosti poskytovat platební služby získat oprávnění ox xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xur) by se jednalo o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu nebo povolení k činnosti platební instituce.
K písm. h) - referexxxx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xá být uplatněn, a která pochází z veřejně přístupného zdroje a kterou mohou strany smlouvy ověřit, avšak nemohou ji jakkoliv přímo ovlivnit.
54.
Přxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x 7), samotnou definici referenční úrokové sazby směrnice CCD neobsahuje. Inspirací pro definici referenční úrokové sazby tak byla definice obsažená x xxx x xxxx xx xxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrokové sazby považuje to, že pochází z veřejně přístupného zdroje (resp. ze zdroje, který mohou strany smlouvy ověřit), byla pro účely zákona o spotřebxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xtrany ověřit" lze považovat spíše za nadbytečný, neboť vyplývá ze skutečnosti, že pochází z veřejně přístupného zdroje, důležitý je zejména dodatek o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věřitel sám nebo osoba s ním spřízněná (ať už tvořící koncern, nebo jakkoliv xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxských úvěrech.
56.
V podmínkách České republiky budou typickými referenčními sazbami sazby vyhlašované Českou národní bankou a uveřejňované na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxague InterBank Offered Rate), tedy pražská mezibankovní nabídková sazba, která představuje úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxemž v závislosti na době trvání úvěru lze rozlišovat sazby od jednodenní přes týdenní či dvoutýdenní, jednoměsíční, dvouměsíční, tříměsíční, šestimxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp?> a jsou častým základem pro úročení zejména v případě úvěrů s pohyblivou výpůjční úrokovou xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovení této úrokové sazby výsledkem jejich jednostranné aktivity, ale výsledkem působení tržních sil, nelze hovořit o přímém, ale spíše nepřímém xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxxobné referenční sazby, z nichž při konstrukci svých produktů vycházejí i někteří tuzemští věřitelé, lze zařadit např. celosvětově známé úrokové sazbx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxáním některými účastníky trhu. Tím lze okruh referenčních úrokových sazeb využívaných na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice v zásadě uzavxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx x xxaj o věřiteli či o zprostředkovateli
59.
Zejména pro účely poskytování předsmluvních informací a označování smluvních stran zavádí zákon o spotřexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě obchodní firma, jedná-li se o člověka zapsaného do obchodního rejstříku (viz § 425 obč. zák.), a místo podnikání, v případě právnické osoby xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx V příloze č. 2 k zákonu o spotřebitelském úvěru části I písm. b) je v souvislosti s předsmluvními informacemi použito sousloví "informace o věřiteli a pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxaje smluvních stran" - ale řádné označení osoby věřitele stejně bude nezbytnou náležitostí smlouvy, v přílohách č. 6 a 7 k zákonu o spotřebitelském úvěxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxajů.
61.
Opomenout nelze ani § 435 obč. zák., který ukládá každému podnikateli uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovanýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xéž údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku musí uvést údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx
x písm. j) - trvalý nosič dat
62.
V souladu s právem Evropské unie používá zákon o spotřebitelském úvěru koncept tzv. trvalého nosiče dat jako média, rxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxko právo EU se soustředí na materiální definici požadavků, které takový nosič musí splňovat. Záměrně zákon nepoužívá označení "předmět", ale "nástroxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxývat i některých dalších forem - např. e-mailové zprávy nebo webové stránky (za předpokladu splnění dalších parametrů).
64.
Institut "durable mexxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh lišit. Vedle výrazu "trvalý nosič" zavedeného v čl. 3 písm. m) CCD, v čl. 2 odst. 1 písm. m) směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/65/ES o koordinaxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx x xxxxxxxe 2006/73/ES, kterou se provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xčely zmíněné směrnice, se lze setkat např. s označením "stálý komunikační prostředek" v čl. 5 odst. 1 směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxnce 2002 o zprostředkování pojištění nebo v čl. 2 písm. f) DMD.
65.
Z novější evropské legislativy lze připomenout např. směrnici Evropského parlaxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (CRD), která používá v českém překladu článku 2 bodu 1x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. harddisku počítače - ten je zde zmíněn samostatně - nebo serveru, kde je elektronická zpráva uložena, ale elektronickou poštu jako takovou. V neposlexxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx čl. 3 písm. m) CCD.
66.
Bez ohledu na terminologii použitou v českém překladu i na technologický vývoj, ke kterému v uplynulých letech došlo, je nutnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v rozsudku ze dne 5. července 2012 ve věci C-49/11 Content Services Ltd v. Bundesarbeitskammer.
67.
Obecně lze v právu Evropské unie zaznamenat posxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxlý nosič dat, tedy: 1. umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně (= personalizovanost), 2. toto umožňuje na dobu, která je přiměřxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xvláště patrné to je na příkladu srovnání definice "trvanlivého média" ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zpxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxhž je uložena elektronická pošta", vyloučeny jsou naopak "internetové stránky, ledaže splňují kritéria obsažená v prvním odstavci". Oproti tomu směxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxckou poštu. Elektronická pošta je zde tedy zmíněna samostatně, a to xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxcká pošta jako taková.
69.
I u elektronické pošty je však podle názoru autora nutné, aby byla splněna všechna 3 kritéria. Pochybnosti lze mít předevxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kde nepřihlášení se ke svému účtu během několika po sobě následujících týdnů, případně nízkého počtu měsíců, může znamenat zrušení či zablokování taxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi měli vyvarovat doručování informací do e-mailové schránky spotřebitele, o jejíž trvalosti nemají žádné informace nebo o níž jim je známo, že může být x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xude podrobněji rozebráno níže, považovat celou dobu trvání závazku, což může být v závislosti na konkrétním spotřebitelském úvěru např. časové obdobx x xxxxx x xx x xxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx x-4/09 Inconsult Anstalt v. lichtenštejnský Úřad pro dohled nad finančním trhem (Finanzmarktaufsicht) Soud Evropského sdružení volného obchodu v soxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xvropského sdružení volného obchodu, které dohromady s Evropskou unií tvoří Evropský hospodářský prostor (pozn. jedná se o Island, Lichtenštejnsko, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xrvalý nosič dat splňovat 3 výše uvedené parametry, tedy: 1. uchování informací adresovaných osobně spotřebiteli (zákazníkovi), 2. zajištění možnosxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxesnosti informací osobně spotřebiteli, soud ESVO nerozlišoval mezi informacemi poskytovanými obecně veřejnosti na webových stránkách jejich poskxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxteli poskytnout, k čemuž nestačí její pouhé uveřejnění na veřejně přístupné internetové stránce jejího poskytovatele, ale také její dopravení do sféxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxt i v kontextu bodu 3., tedy nezměněné reprodukce poskytnutých informací.
73.
Jednodušší byla situace ohledně druhého parametru, kterým je možnoxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxliky zaslané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxce musí být dostupná tak dlouho, jak je to pro zákazníka
relevantní
s ohledem na to, aby mohl chránit své zájmy pramenící z příslušného právního vztahu. xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xe tak např. u předsmluvních informací jedná o celou předsmluvní fázi. Pokud závazek byl uzavřen, musí být informace dostupné po celou dobu jeho trvání a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xo doby, než jsou všechna plnění ze závazku mezi smluvními stranami řádně poskytnuta, resp. nezpochybnitelně vypořádána (viz též Šovar, J. Internetovx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxmetr, tedy reprodukce poskytnutých informací v nezměněné podobě, může být podle názoru soudu ESVO naplněn různými technickými metodami. Je však na poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxdné a tzv. "sofistikovanými" internetovými stránkami na straně druhé. Běžné internetové stránky sice mohou také sloužit k poskytování informací, důxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxky lze také rozlišovat do dvou kategorií. První z nich fungují pouze jako portál, jehož prostřednictvím se spotřebitel může dostat k informacím, které xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trvalý nosič dat samy o sobě považovat, trvalým nosičem je až pevný disk počítače nebo papír, na který byly informace vytištěny, aby však bylo možné ve fixxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxvané" internetové stránky, které jsou trvalým nosičem dat samy o sobě. Takovéto internetové stránky mají podobu zabezpečeného úložného prostoru, ktxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxem. Tento typ webových stránek je připodobňován k uložení informací přímo na pevném disku počítače spotřebitelem s tím rozdílem, že se k nim spotřebitex xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xx xxxdné připomenout, že na toto rozhodnutí soudu ESVO navázal a do značné míry z něj vycházel i Soudní dvůr Evropské unie ve výše citovaném rozhodnutí ve věci xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx2/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění), ale také bylo "potvrzeno" shodnou rozhodovací praxí orgánu Evropské unie. Soudní dvůr Evrxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxbdrženy". Takové internetové stránky, jako jsou stránky dotčené v původním řízení, tudíž nelze za trvalý nosič dat považovat.
77.
Závěry, které oxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxlý nosič dat považován.
78.
Ohledně internetových stránek tak lze uzavřít, že poskytnutí informací v zabezpečeném systému internetového bankovxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxpokladu, že je zajištěno, že věřitel či zprostředkovatel nemůže takové informace změnit, resp. nahradit jinými. Věřitel či zprostředkovatel tím má zxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx x nimi seznámil (bez toho by nebyl puštěn k dalšímu kroku apod.).
79.
Naproti tomu zaslání informace prostřednictvím elektronické pošty samo o sobě xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxinností.
80.
V neposlední řadě je nutné zmínit ještě jeden aspekt trvalého nosiče dat, a to jeho dostupnost a možnost využití spotřebitelem. Přestxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím příslušná informační povinnost řádně splněna. Bude se jednat o případy, kdy buď s ohledem na obecné znalosti a schopnosti spotřebitexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxpsána, aniž by měl spotřebitel na takové schůzce k dispozici technické zařízení - počítač, jehož prostřednictvím by se s informacemi mohl fakticky sezxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xu tak jsou dostupné a může je využít při svém dalším rozhodování o finančních záležitostech. Použité médium musí vždy každému jednomu konkrétnímu spotxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxk poněkud nešťastně koncept trvalého nosiče dat opustil a namísto toho hovoří v případě, kdy právo Evropské unie vyžaduje např. poskytování některýcx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xák. pouze konstatuje, že "[t]extová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat". Důvoxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxavku na informování spotřebitele dostupným způsobem s použitím takového komunikačního prostředku, který umožňuje spotřebiteli zobrazit si podané xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x absentující definici vykládat ustanovení § 1819 obč. zák. o "textové podobě" tak, jako by i nadále hovořilo o "trvalém nosiči dat".
K písm. k) - celkoxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxusloví "jsou dány spotřebiteli k dispozici" neznamená nutně, že tuto částku spotřebitel od věřitele obdrží. V případě, kdy se jedná o vázaný spotřebitxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxanční obnos poskytnout přímo prodávajícímu.
83.
Obdobně je nutné posuzovat i případy, kdy se spotřebitelský úvěr vedle jistiny požadované spotřxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xi buď čerpá, nebo se např. odešle prodávajícímu či poskytovateli služby, se zbylou částí jistiny spotřebitel ve smlouvě o spotřebitelském úvěru dispoxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx0 Kč a prodávajícímu zaplatil akontaci kupní ceny ve výši 50 000 Kč, přičemž za poskytnutí spotřebitelského úvěru ve výši 200 000 Kč se zavázal věřiteli zxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xelková výše spotřebitelského úvěru činí v takovém případě 210 000 Kč.
85.
V této souvislosti nelze souhlasit s výkladem Evropské komise obsaženým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xharge (viz s. 11 a pozn. pod čarou č. 12), podle nějž poplatek za sjednání smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo platby pojistného, které jsou hrazeny z úvxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xmlouvě o spotřebitelském úvěru určil, jakým způsobem s nimi má být nakládáno (provize za zprostředkování se odešle zprostředkovateli, pojistné se odxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx svých potřeb dobrovolně rozšířit i o další poskytnuté prostředky (např. pojištění), anebo zda taková doplňková služba byla nutnou podmínkou získání xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxru. Dobrovolnost nebo povinnost takové platby však má dopad na skutečnost, zda je zaplacené pojistné započítáno do celkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxh zvýhodněných podmínek), nebo nikoliv.
86.
V případě úvěrů umožňujících opětovné čerpání (revolvingový úvěr, úvěr ve formě možnosti přečerpánxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxici obsaženou v čl. 3 písm. l) CCD, která obsahuje na straně jedné souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici, a na druhé straně strop, rexxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xe nutné takto posuzovat úvěry umožňující postupné čerpání, případně opakované čerpání a splácení, u nichž není jasné, zda, kdy a v jaké výši budou čerpáxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 6 i 7 k zákonu o spotřebitelském úvěru ve znění účinném od 25. února 2013 vysvětluje Celkovou výši úvěru jako "... strop úvěrového rámce nebo celkovou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxdí vstupní poplatek za uzavření smlouvy ve výši 2 000 Kč, je celkovou výší spotřebitelského úvěru částka 30 000 Kč, a nikoliv 28 000 Kč. Částku 2 000 Kč sice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxpat opět celých 30 000 Kč, a nikoliv jen 28 000 Kč.
88.
Skutečnost, že nějaká částka je dána spotřebiteli k dispozici, znamená, že to je spotřebitel, kxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxtel okamžitě čerpat např. 10 000 Kč, ale současně je v takové smlouvě dán prostor pro navýšení čerpaného spotřebitelského úvěru až do "stropu" 100 000 Kčx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dohody stran, celková výše spotřebitelského úvěru je v takovém případě v okamžiku sjednání smlouvy pouze 10 000 Kč, neboť více peněžních prostředků spxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xředevším musí být úroková sazba vždy uváděna na roční bázi, tedy
p. a.
(
per annum
) [obdobně viz § 1803 obč. zák.]. Není tak možné uvádět úrokovou sazbu za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxdy na měsíční bázi, méně často na čtvrtletní (p. q. - per quartale) či pololetní bázi (p. s. - per semestre), a nepozorný spotřebitel si ne vždy uvědomil, žx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxjádření úrokové sazby za den (
p. d.
-
per diem
). Zde je však třeba zdůraznit, že zákon o spotřebitelském úvěru sám o sobě takovéto vyjádření sankčních úxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxé je zde výpůjční úroková sazba definována jako procentní sazba, musí být tedy vyjádřena v procentech, a nikoliv např. zlomkem. Nestačí také uvést pouzx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxcentní bázi.
91.
Od vyjádření nominální úrokové sazby je třeba odlišovat výpočet úroku v závislosti na době, po kterou se částka úročí. Použitou mexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xetkat s německým způsobem počítání úroků předpokládajícím stejnou délku každého měsíce 30 dnů, a tedy 360 dnů v roce, francouzským způsobem úročení poxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v potaz opět přesný počet dnů v měsíci, ale délku roku 365 (resp. 366) dní. Zde je třeba zdůraznit, že zvolený model úročení má dopad "pouze" na samotný výpxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxohy č. 5). Pokud mechanismus úročení nebyl ve smlouvě výslovně sjednán, měl by být použit při výpočtu úroků skutečný počet dnů v období, za který se úrok pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxou výpůjční úrokovou sazbou, stanoví § 3 písm. m).
A contrario
, všechny ostatní případy představují pohyblivou výpůjční úrokovou sazbu. Je třeba si uvxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xýpočet), ale také třeba při uplatnění práva na předčasné splacení, neboť podle § 15 odst. 4 písm. c) věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx
x xomto ustanovení zákon definuje pevnou výpůjční úrokovou sazbu.
A contrario
jakákoliv jiná úroková sazba je sazbou pohyblivou. Pevnou výpůjční xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxvnou úrokovou sazbu i v případech, kdy je sjednáno více výpůjčních úrokových sazeb stanovených pro dílčí období výhradně neměnnou konkrétní procentnx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxě stanovenou pouze pro dílčí období, pro která jsou výpůjční úrokové sazby stanoveny výhradně neměnnou konkrétní procentní hodnotou sjednanou při uzxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, ale především to, zda je při uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru stanovena na celé období jeho trvání či nikoliv. Znamená to tedy, že i případy, kdx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxůjční úrokové sazby.
95.
Naopak případy, kdy ve smlouvě je sice zdánlivě sjednána pevná výpůjční úroková sazba jako jediná sazba na celé období, alx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbu. Je tomu tak proto, že ačkoliv je taková sazba vyjádřena konkrétní procentní hodnotou, není jasně vymezené období, po které se taková sazba bude uplaxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xěřitelem viz výklad k § 7.
96.
Případy, kdy právo změnit úrokovou sazbu je vázáno na nějaký konkrétní okamžik (výročí uzavření smlouvy, konec roku axxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxou sazbou od toho okamžiku dále.
97.
V této souvislosti je opět nutné připomenout, že rozlišování úrokové sazby na pevnou a pohyblivou má dopad nejex xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle § 15 odst. 4 písm. c) věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, pokud splacení bylo provedeno v období, pro které není stanoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopočítá z předem dané úrokové sazby, doby splácení a počtu splátek výši anuitní měsíční splátky, přičemž následně při zachování takto vypočítané splxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx část na splátku jistiny. Přestože tak v součtu za celou dobu trvání spotřebitelského úvěru celková částka splatná spotřebitelem odpovídá oné jedné úrxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx%, zatímco počínaje 13. měsícem je v důsledku toho, že spotřebitel si úroky "již předplatil", třeba 10%). V takovém případě je pak údaj o výpůjční úrokovx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxí 25% a od 13. měsíce dál činí 10%.
K písm. n) - tabulka umoření
99.
V souvislosti s právem spotřebitele zakotveným v § 7 odst. 5 získat v případě spotřxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x písm. m) náležitosti tohoto dokumentu.
100.
Cílem je poskytnout spotřebiteli informaci o jednotlivých splátkách, jaká část jistiny už byla umoxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxamžiku jejího vyhotovení, tedy obsahuje jen "dlužné platby", a nikoliv i to, co už spotřebitelem bylo zaplaceno, pro přehlednost a z důvodu právní jistxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jejich rozpadu na úmor jistiny a úrok, aby tabulka byla jako celek konzistentní a dávala smysl.
101.
Při tvorbě tabulky umoření je nutné zohlednit xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v programu Microsoft Excel, jež slouží jako pomůcka při výpočtu RPSN a která je dostupná na webových stránkách Evropské komise i v češtině (viz <httpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
102.
Pro názornost je níže přiložena tabulka umoření spotřebitelského úvěru poskytnutého za uvedených podmínek. Na tomto modelovém příkladu jx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxem a celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele.
I--------------------------------------I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I
I Datum čerpání spotřebitelského úvěru I 1. 1. 2014                    I
I--------------------------------------I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx        x xxxxx xxxxx 
xx xx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------I I Počet splátek I 36 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxx x xxsíci I I--------------------------------------I--------------------------------------------------I I Datum první splátky I 1. 2. 2014 I I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx x x x x x xxxx x xxx xx anuitní splátka a 50 Kč I I I povinně sjednané pojištění schopnosti splácet I I I spotřebitelský úvěr I I--------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------I I Výše poslední splátky I 3 554,40 Kč I I--------------------------------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I--------------------------------------------------I I Celková částka splatná spotřebitelem I 127 804,40 Kč I I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx x x xxxru pro spotřebitele I - z toho úrok 26 004,40 Kč a pojištění 1 800 Kč I I--------------------------------------I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxlová tabulka umoření
I----------I-------------I-------------I-----------I-------------I--------------I-------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx  x  xxxxx  x  xxxx   x xxxxxxxxx x  xxxxxxx  x xxxx xxxxxxx x  xxxx xx  x xxxxxxxxxx x  xxxxxxxx  x
x xxxxxxx x  xxxxxxx  x  xxxxxxx  x      x  xxxxxxx  x xx splátce I  splátce  I jistina po I jistina po  I
I     I       I       I      I       I       I       I  splátce  I  splátce  I
I----------I-------------I-------------I-----------I-------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x   x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x  x xxxx58 Kč I
I----------I-------------I-------------I-----------I-------------I--------------I-------------I--------------I-------------xxx
x  x   x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x  x xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-------------I--------------I-------------I--------------I---------------I
I  3   I 1. 4. 2014 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 2 226,42 Kč I 1 273,58 Kx x xx xxxxxx xx x  x xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I---------------I
I  4   I 1. 5. 2014 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 2 296,24 Kč I 1 203,76 Kč I 90 989,05 Kč I  9 010,95 Kč I
I----------I-------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x   x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x 2 286,73 Kč I 1 213,27 xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I---------------I
I  6   I 1. 7. 2014 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 2 355,38 Kč I 1 144,62 Kč I 86 346,95 Kč I 13 653,05 Kč I
I----------I-------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x   x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx Kč I 2 348,63 Kč I 1 151,37 Kč I 83 998,32 Kč I 16 001,68 Kč I
I----------I-------------I-------------I-----------I-------------I--------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x   x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxx--I-------------I-------------I-----------I-------------I--------------I-------------I--------------I---------------I
I  9   I 1. 10. 201x x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I--------------I-------------I--------------I---------------I
I  10  I 1. 11. 2014 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 2 444,31 Kč I 1 055,69 Kč I 76 727,28 xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
I  11  I 1. 12. 2014 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 2 509,90 Kč I  990,10 Kč I 74 217,38 Kč I 25 782,62 Kč I
I----------I-------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx  x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxx7 Kč I  989,63 Kč I 71 707,01 Kč I 28 292,99 Kč I
I----------I-------------I-------------I-----------I-------------I--------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx  x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x  xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-------------I-----------I-------------I--------------I-------------I--------------I---------------I
I  14  I 1. 3. 2015 I  3 550 Kč I   5x xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x  xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-------------I--------------I---------------I
I  15  I 1. 4. 2015 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 2 613,32 Kč I  886,68 Kč I 63 882,84 Kč I 36 117,16 Kč x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  16  I 1. 5. 2015 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 2 675,65 Kč I  824,35 Kč I 61 207,19 Kč I 38 792,81 Kč I
I----------I-------------I-------------I-----------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx  x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x  xxxxxx xx x x8 523,34 Kč I 41 476,66 Kč I
I----------I-------------I-------------I-----------I-------------I--------------I-------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx  x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x  xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------I-------------I--------------I-------------I--------------I---------------I
I  19  I 1. 8. 2015 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I x xxxxxx xx x  xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I--------------I---------------I
I  20  I 1. 9. 2015 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 2 792,99 Kč I  707,01 Kč I 50 229,31 Kč I 49 770,69 Kč I
I----------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx  x xx xxx xxxx x  x 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 2 851,84 Kč I  648,16 Kč I 47 377,47 Kč I 52 622,53 xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI
I  22  I 1. 11. 2015 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 2 868,26 Kč I  631,74 Kč I 44 509,22 Kč I 55 490,78 Kč I
I----------I-------------I-------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx  x xx xxx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x  xxxxxx Kč I 41 583,57 Kč I 58 416,43 Kč I
I----------I-------------I-------------I-----------I-------------I--------------I-------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx  x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x  xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------I-------------I--------------I-------------I--------------I---------------I
I  25  I 1. 2. 2016 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,0x xx x x xxxxxx xx x  xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I--------------I---------------I
I  26  I 1. 3. 2016 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 3 055,26 Kč I  444,74 Kč I 32 598,00 Kč I 67 402,00 Kč I
I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx  x xx xx xxx6 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 3 065,33 Kč I  434,67 Kč I 29 532,67 Kč I 70 467,33 Kč I
I----------I-------------I-------------I-----------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx  x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x  xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x 73 586,24 Kč I
I----------I-------------I-------------I-----------I-------------I--------------I-------------I--------------I-------xxxxxxxxx
x  xx  x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x  xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-------------I--------------I-------------I--------------I---------------I
I  30  I 1. 7. 2016 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 3 199,77 Kč I  xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I---------------I
I  31  I 1. 8. 2016 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 3 232,43 Kč I  267,57 Kč I 16 833,76 Kč I 83 166,24 Kč I
I----------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx  x xx xx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x 3 500,00 Kč I 3 275,53 Kč I  224,47 Kč I 13 558,23 Kč I 86 441,77 Kč I
I----------I-------------I-------------I-----------I-------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx  x xx xxx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x  xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xx---------I-------------I-------------I-----------I-------------I--------------I-------------I--------------I---------------I
I  34  I xx xxx xxxx x  x xxx xx x   xx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x  xxxxxx xx x x xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I--------------I-------------I--------------I---------------I
I  35  I 1. 12. 2016 I  3 550 Kč I   50 Kč I 3 500,00 Kč I 3 411,35 Kč I  88,65 Kč I 3 458xxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I  36  I 1. 1. 2017 I 3 554,40 Kč I   50 Kč I 3 504,40 Kč I 3 458,29 Kč I  46,11 Kč I   0,00 Kč I 100 000,00 Kč I
I----------I-------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxěrů živnostenské oprávnění?
Zprostředkování úvěru včetně spotřebitelského lze podřadit pod finanční makléřství podle § 1 odst. 3 písm. i) zák. o baxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xinančních produktů nabízených jinou bankou, penzijního připojištění, činnost pojišťovacího zprostředkovatele a činnost investičního zprostředxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxování spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru.
Povinnost získat živnostenské oprávnění se proto na banku nevztahuje. Tím alx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zprostředkovávat spotřebitelské úvěry pomocí svých obchodních zástupců a nikoliv zaměstnanců, pak tito obchodní zástupci budou mít povinnost získxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xe osoba, jejíž produkty jsou zprostředkovány, je oprávněná spotřebitelské úvěry poskytovat, aj.
([online]. Praha: ČNB, 9.2.2011. Dostupné z: &lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [cit. 2014-08-07]).
Zprostředkování spotřebitelských úvěrů pojišťovnami
- Odpověď ČNB na otázku: Potřebují pojišťovny ke zprostředkování spoxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxvací činností, které vzhledem k legální definici tohoto pojmu v § 3 odst. 1 písm. n) zák. o pojišťovnictví zahrnují mj. "zprostředkování jiných [než poxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxlovně označeny v § 1. Povinnost získat živnostenské oprávnění se proto na pojišťovnu nevztahuje. Tím ale není dotčena povinnost postupovat při zprostxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxchodních zástupců, a nikoliv zaměstnanců, pak tito obchodní zástupci budou mít povinnost získat příslušné živnostenské oprávnění. Navíc musí pojišxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx oprávněná spotřebitelské úvěry poskytovat, aj.
([online]. Praha: ČNB, 9.2.2011. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx vztahu ke spotřebitelům považuje při uzavírání smluv i kaž-dá osoba, pokud takovou smlouvu uzavírá v souvislosti se svou vlastní obchodní, výrobní nexx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx i když některý znak nutný pro podnikání chybí - např. záměr soustavnosti, záměr dosažení zisku či výkon živnostenským či obdobným způsobem.
Podnikxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxdováno. Nový občanský zákoník stanoví, že ten, kdo podniká ve smyslu § 420 odst. 1 obč. zák., je podnikatelem bez ohledu na to, zda potřebné podnikatelsxx xxxxxxxxx xx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcz/fileadmin/user_upload/Stanovisko_22.pdf> [cit. 2014-08-11]).
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, § 2 - výjimky z působnoxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch (hlavních) smluv z hlediska možného podřazení pod smlouvy spotřebitelské. Z tohoto hlediska totiž přihlédly jen k tomu, že stěžovatelka podpisem žxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxt čerpané finanční prostředky výlučně pro účely svého zamýšleného podnikání. Dospěly proto k závěru, že nejde o spotřebitelskou smlouvu ve smyslu § 52 xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxněn vážně (ve smyslu schopnosti stěžovatelky rozpoznat rozdíl mezi smlouvou uzavřenou spotřebitelem a podnikatelem) a zda vedlejší účastník mohl býx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, a to pro počáteční dluh u České spořitelny ve výši cca 60 000 Kč, který uhradila až z půjčky ve výši 250 000 Kč, poskytnuté společností ACM Money. Tato půjčxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxvrh na provedení nedobrovolné dražby předmětných nemovitostí.
(nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 3402/13)
2. Ústavní soux xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx které - v souladu s jeho výše citovanými dřívějšími názory - odůvodňují aplikaci § 57 obč. zák. Jestliže obecné soudy aplikaci tohoto ustanovení odmítxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxravený vedlejší účastnicí v podobě formuláře neumožňujícího kontraktační jednání), přijaly závěry, jež jsou v extrémním rozporu s principy spravedxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxavního soudu ze dne 10. ledna 2012, sp. zn. I. ÚS 1930/11)
3. Má-li se tedy jednat o závazkový vztah obchodní, musí jít o vztah mezi podnikateli, popř. úxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxutím ke všem okolnostem týká jejich podnikatelské činnosti.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2011, sp. zn. 23 Cdo 1861/2010)
4. Souxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxvaze činnosti. [...]
... znak soustavnosti výkonu podnikatelské činnosti byl zachován, jestliže v důsledku rekonstrukce prodejny a hledání jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxčasnému prodeji a výdeji telefonicky xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo čísla ve smlouvě nedává bez dalšího odpověď na otázku, zda při vzniku závazkového vztahu bylo mezi účastníky zřejmé, že se týká jejich podnikatelské čxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxány se spotřebiteli, neboť klienti (dlužníci) jednali v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nemůže s ním Nejvyšší správní soud souhlxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xdlužnících) je zřejmé, že se jedná o spotřebitele ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zák. o spotřebitelském úvěru. Ve smlouvě jsou totiž označeni jménem, bydlxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxčník, zdravotní sestra apod. Jednalo-li by se totiž o úvěr poskytnutý v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti klientů, jak tvrdí stěžovatelx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxnikání). Rovněž lze také oprávněně očekávat, že by namísto údajů o pracovním poměru klientů byly - alespoň v některých případech - uváděny údaje o jejicx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxelském úvěru také označen. Pokud tomu tak není, je automaticky považován za spotřebitele. V daném případě je také třeba poukázat na to, že je zcela nepraxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxsti také zaměstnáni.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. dubna 2009, sp. zn. 2 As 93/2008-115)
7. K podnikání je způsobilý pouze podnikxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxoník se na ně zásadně nevztahuje. Uvedené ustanovení vychází z principu, že nelze činit rozdíl mezi osobami podnikajícími oprávněně a neoprávněně co xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxutečňování ke škodě došlo, tuto zapsanou v obchodním rejstříku či nikoli. Kdo však podniká bez příslušného živnostenského nebo jiného veřejnoprávníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxmoprávní, je však třeba odlišovat.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. září 2007, č. j. 5 Afs 148/2006-50)
8. Článek 5 odst. 1 směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xe obchodní počínání, které spočívá ve zpřístupnění informací uvedených v tomto ustanovení pouze prostřednictvím hypertextového odkazu na internetxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xni spotřebitelem "obdrženy" ve smyslu téhož ustanovení, a že takové internetové stránky, jako jsou stránky dotčené v původním řízení, nelze považovax xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxském překladu tohoto rozhodnutí SDEU je třeba chápat jako "trvalý nosič dat", neboť v anglické verzi směrnice 97/7/ES i rozsudku SDEU se používá označxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x. července 2012 ve věci C-49/11 Content Services Ltd v. Bundesarbeitskammer)
9. Podle čl. 2
alinea
1 směrnice 85/577/EEC ze dne 20. prosince 1985 rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxud zajišťuje splacení dluhu vycházejícího z podnikatelské činnosti dlužníka hlavního závazkového vztahu.
(rozsudek Evropského soudního dvora ze xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx 1 Úmluvy ze dne 27. září 1968, o soudní příslušnosti a o výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, ve znění Úmluvy ze dne 9. října 1978, o přistouxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xýkonu svého obchodu či profese, ne v současné době, ale v budoucnu, nemůže být považován za spotřebitele.
(rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 3x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xdst. 12 směrnice 2002/92/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění, musí umožnit zákazníkovi ukládat infoxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxmace požadované podle článku 12 uvedené směrnice způsobem vhodným pro jejich pozdější využití po dobu odpovídající účelu těchto informací, totiž po dxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxré probíhala smluvní jednání, i kdyby nedošlo k uzavření pojistné smlouvy, dobu, po kterou je pojistná smlouva v účinnosti, a nezbytně dlouhou dobu po txxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmací v nezměněném stavu, totiž informace musí být uložena tak, aby ji zprostředkovatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxlovně souhlasil s poskytnutím informací přes internet.
[rozsudek Soudu Evropského sdružení volného obchodu ze dne 27. ledna 2010 ve věci E-4/09 Incoxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxnek finanční arbitr dospěl k závěru, že ačkoli byla Smlouva č. ... označena jako smlouva příkazní s odkazem na ustanovení § 724 a násl. zák. č. 40/1964 Sb.x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxském úvěru. Pro takový závěr finančního
arbitra
svědčí zejména vzájemná práva a povinnosti, které jsou obsahem závazku založeného Smlouvou č. ..., txx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx č. ..., chápe finanční arbitr jako snahu Instituce vyloučit závazek založený Smlouvou č. ... z působnosti zákona o spotřebitelském úvěru a vyhnout se xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxaném případě obstát, neboť Smlouva č. ..., resp. z ní vyplývající práva a povinnosti odpovídají pojmovým znakům smlouvy o zprostředkování úvěru. Je prxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxním číslem FA/5105/2014 v řízení vedeném pod registračním číslem 638/SU/2013)
13. Činnost zprostředkovatele tedy podle názoru finančního
arbitxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxto osobami ve věci zprostředkované smlouvy. Zprostředkovatel je osobou, jejímž prostřednictvím dochází mezi smluvními stranami k dojednání obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pak závisí míra požadované aktivity zprostředkovatele. Jinou aktivitu bude zprostředkovatel vyvíjet v případě, kdy
kontrahent
nebude mít k obsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxádat připomínky zásadní. Stejně tak v případě, kdy zprostředkovatel nalezne několik potenciálních kontrahentů a zprostředkování bude vyžadovat jexxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtrahenta.
(nález finančního
arbitra
ze dne 12. prosince 2013 vydaný pod evidenčním číslem 10084/2013 v řízení vedeném pod registračním číslem 171/xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxdelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the Annual Percentage Rate of charge [online]x xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxNĚK,
M.,
SMUTNÝ,
A.,
CETLOVÁ,
K.,
DOLEŽALOVÁ,
D.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář.
Praha:
C. H. Beck,
2012.
PIHERA,
V.,
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxání informací zákazníkům na finančním trhu.
Obchodněprávní revue,
2010,
č. 6.
ŠVESTKA,
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx
xx xxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx harmonizace a jeho důsledky při transpozici směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.
Jurisprudence,
2010,
č. 7.
VACEK,
L.
Výkon dohledu nxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxtřebitelském úvěru. Komentář.
Praha:
C. H. Beck,
2011.
Informační povinnosti
(Informace v reklamě)
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtředkovatele) v různých fázích před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru, při jejím uzavírání a případně též za trvání smluvního vztahu.
2.
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxí reklamou.
3.
Na tomto místě je nutné zdůraznit, že zákon o spotřebitelském úvěru neupravuje reklamu na spotřebitelský úvěr jako celek vyčerpávxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxst též připomenout, že v souvislosti s reklamou na spotřebitelský úvěr dopadá na zprostředkovatele (nikoliv věřitele) současně též § 17 odst. 1.
4.
xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx např. ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, upravující nekalé obchodní praktiky.
5.
Pojem "reklama" je třeba vykládat v souladu s jeho vymezxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a jak je z citovaného ustanovení zřejmé, nedopadá pouze na šíření propagačních sdělení komunikačními médii, kterými jsou podle § 1 odst. 3 zák. o regulaxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxuální
mediální
služby na vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky, ale také na jakékoliv jixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xznačení subjektu, kterému je stanovená povinnost ukládána, již ze samotného znění "nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování" lze dovoxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnovené v § 4 je vnímáno jako správní delikt věřitele nebo zprostředkovatele.
8.
Sousloví "údaj o nákladech" je nutno vykládat v kontextu § x xxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxlosti se sjednáním smlouvy o spotřebitelském úvěru zavazuje platit vedle samotné splátky jistiny nebo co naopak spotřebitel u nabízeného produktu plxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxst. 1 používají termíny směřující spíše k číselným údajům o nákladech (srov. "interest rate or any figures relating to the cost of the credit" v anglické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxés au cout du crédit" ve francouzské verzi, "úroková sadzba alebo akékoľvek číselné údaje súvisiace s nákladmi spotrebiteľa" ve slovenské verzi), česxx xxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxanspozici vycházel především z českého znění směrnice CCD, aby bylo zřejmé, že se nutně nemusí jednat o údaj číselný, ale že za takovýto údaj o nákladech xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xeměl být rozporný s evropským právem, a když už český zákonodárce zvolil formulaci zdánlivě extenzivnější ("jakýkoliv údaj o nákladech"), měla by být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xbez poplatku za sjednání", "žádný poplatek placený průběžně" apod.).
11.
Za údaj o nákladu tak tradičně bývá orgány dohledu (zejména Českou obchoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxy a jakou část tvoří úrok, popřípadě další související poplatky).
12.
Otázky vyvolávalo, zda by měl být za údaj o nákladech považován i údaj typu "přx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxní takovýchto reklamních sdělení a jejich podřazení pod režim § 4 vždy bude, zda se nějakým způsobem přímo nebo nepřímo týkají nákladů spotřebitelskéxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxatíme za Vás poslední 3 splátky" - takové sdělení údajem o nákladech bude), anebo zda žádná souvislost s náklady spotřebitele neexistuje a jedná se čistx x
xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx dárek dostanete sportovní tašku" - takové sdělení údaj o nákladech neobsahuje).
13.
V případě, že reklama na spotřebitelský úvěr údaj o nákladech xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxsí být uvedeny formou tzv. reprezentativního příkladu.
14.
Příloha č. 1 k zákonu o spotřebitelském úvěru obsahuje v odstavci 1 tyto údaje:
a)
rxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxbitelského úvěru pro spotřebitele,
c)
celkovou výši spotřebitelského úvěru,
d)
výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxu jejich cenu a výši případné zálohy,
g)
informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejménx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xředem.
15.
Zároveň příloha č. 1 k zákonu o spotřebitelském úvěru v odstavci 2 stanoví, že v případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xéže přílohy. Zákonodárce tak nesprávně a v rozporu se směrnicí CCD v případě tohoto specifického druhu úvěru omezil informační povinnost jen na věřitexx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxvní neobratnost zákonodárce a že uvedená povinnost dopadá i na zprostředkovatele. Co se týče zúžení rozsahu povinně poskytovaných informací, směrnixx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx
relevantní
, přesto však není zřejmé, proč jsou z informační povinnosti vyloučeny např. údaje o době trvání spotřebitelského úvěru nebo o povinnosti uxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxopská komise v Guidelines. Poskytnuté údaje totiž musí nejen jako celek dávat smysl (tedy že RPSN odpovídá době a výši spotřebitelského xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx
xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvu o tom, jaké smluvní podmínky může v případě čerpání úvěru od věřitele očekávat.
17.
Jelikož ve fázi reklamy věřitel zpravidla ještě nemusí být v kxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxázet ze své dosavadní zkušenosti v případě produktů, které již na trhu nějakou dobu jsou, nebo z rozumných očekávání v případě produktů, které jsou na trx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xabízený produkt nabízí velkou variabilitu (úvěr od 10 000 Kč do 500 000 Kč), kde by např. fixní poplatky mohly vést k velmi výrazným rozdílům při výpočtu Rxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxém úvěru nevyžaduje nejhorší možnou variantu (zde zřejmě s nejnižší celkovou výší spotřebitelského úvěru), ale je po něm vyžadován co nejrealističtxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx průměrná výše spotřebitelského úvěru by tím ukazatelem byl medián (resp. příklad by vycházel z úvěru, který by byl v určitém pásmu nejčastějšího čerpáxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxv spotřebitel z oslovované cílové skupiny (u nějž nejsou pochybnosti o úvěruschopnosti), nikoliv že s ním jsou spojeny další podmínky, které znamenajxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxgánů dohledu - Česká národní banka ve svém úředním sdělení ze dne 27. prosince 2010 o aplikačním přístupu k některým ustanovením zák. č. 145/2010 Sb., o sxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx reprezentativností zabýval např. litevský Úřad pro ochranu práv spotřebitelů, přičemž tuto otázku podrobil i veřejné diskusi. Zatímco zástupci věřxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx organizací viděli hranici na 80% spotřebitelů, kteří na nabízený produkt budou moci bez problémů dosáhnout. Nebylo však pochyb o tom, že reklama, kterx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxr cílen a propagován vůči určité skupině osob (např. půjčky studentům), mají být vzaty v potaz specifické parametry produktu, které jsou pro takovou cíxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvat, doporučuje Evropská komise vycházet z tzv. dodatečných předpokladů pro výpočet RPSN (viz výklad k příloze č. 5 k zákonu o spotřebitelském úvěru). x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx hovoří o reprezentativním příkladu v singuláru. Znamená to tedy, že reprezentativní příklad by měl být v reklamě uveden vždy jen jeden (měl by tedy být cx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxse, že v případě, kdy je např. nabízen nákup zboží na splátky, resp. tedy terminologií zákona o spotřebitelském úvěru vázaný spotřebitelský úvěr, přixxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx by bylo správné uvést pouze jeden reprezentativní příklad. Zde naopak představě spotřebitele, jaké parametry může očekávat, nijak neuškodí, ale spíxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxké vyvolávalo, jakým způsobem je třeba tuto povinnost splnit a jestli kupříkladu postačuje, pokud reklama v tisku obsahuje odkaz na webové stránky věřxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxělena přímo do toho samého média, jakým je šířena samotná reklama (tedy např. na billboardu, v reklamě v televizi, v rozhlasu apod.) a nelze odkazovat na xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxadě reklamy na jeden produkt na několika stránkách však zřejmě není nutné uvádět reprezentativní příklad na každé z nich). V případě inzerátu na webovýxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx reprezentativní příklad byl na té samé stránce (např. úvodní obrazovce), ale aby byl dostupný nejvýše na 1 další prokliknutí, přičemž samotný odkaz na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxční povinnosti musí být informace poskytnuty jasným, výstižným a zřetelným způsobem. V případě reklamy v tištěných médiích tak bude důležitá např. vexxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxazeny takovým způsobem, aby je průměrný spotřebitel - televizní divák - mohl bez potíží přečíst. Nesprávná tak byla např. praxe věřitele, který xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa průměrnému spotřebiteli k zachycení a seznámení se s obsahem informace stačit. Stejně tak nesprávné by bylo např. zobrazení informace formou běžícíxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxa být doba TV spotu kratší než doba nezbytně nutná pro hlasité přečtení textu. Samozřejmě svoji roli hraje i velikost a typ písma, proložení textu, pozadx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx postřehnutelné (podrobněji viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. dubna 2011, č. j. 7 As 12/2011-65).
27.
Záležitostí, kterou § x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xředevším na změnu, k níž došlo v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Ustanovení § 1732 odst. 2 obč. zák. totiž nově oproti předchozí občxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxlské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je návrhem na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatelx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxpnosti, podle nějž věřitel smí poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxou považovány za závaznou ofertu, je nanejvýš vhodné to v téže reklamě uvést, aby tím byla výše uvedená právní domněnka vyvrácena.
29.
Sankcí za porxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxx
xxx
xxx xxx xxxx xxxxeno výše, věřitel či zprostředkovatel musí při nabízení svých produktů nebo služeb v reklamě brát v potaz také ustanovení zákona o ochraně spotřebitelx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxí novelizace, jejíž legislativní proces probíhá paralelně s finalizací tohoto komentáře. Aniž by tak bylo možné předvídat finální znění novely, jež mx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Mezi nekalé obchodní praktiky patří předevxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, případně naopak reklamní sdělení, v němž podnikatel opomene uvést uxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxačným způsobem, je možné považovat za klamavou obchodní praktiku. Sankcí za porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik může být podle § 24 xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obchodních praktik v zákoně o ochraně spotřebitele a úpravy informační povinnosti v reklamě v zákoně o spotřebitelském úvěru platí vztah obecné a zvxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxtřebitele, a má tudíž přednost před zákonem o ochraně spotřebitele, podobně jako má na evropské úrovni aplikační přednost směrnice CCD před směrnicí Uxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxna o ochraně spotřebitele a může být subsidiárně postižitelné podle této obecné úpravy.
VÝKLADOVÁ STANOVISKA:
Úřední sdělení ČNB ze dne 27. prosixxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxezentativní příklad
Tyto zákonem požadované informace pak musí být uvedeny formou reprezentativního příkladu, který ČNB chápe jako takový příklaxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxy možnost spotřebitele již v této fázi alespoň částečně porovnat nabídky různých úvěrů nabízených na trhu. Podmínka "reprezentativnosti" příkladu txxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xebo jehož získání by bylo možné jen za splnění dalších podmínek, v příkladu neuvedených. Poskytnuté informace v reklamě pak musí být spotřebiteli bez pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxva/vestnik/2010/download/v_2010_20_2251-0170.pdf).
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x
Z judikatury:
1. Třířádkový text, na jehož konci byla výzva k přečtení příbalové inforxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx mohli zaměřit nejprve na třetí řádek s výzvou. Byť nešlo o zcela souvislý text, graficky byl umístěn do jednoho souvislého bloku a je zcela nepřirozené čxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxraze, kde prvotní pozornost přitahuje dominantní obrázek, zorientovat, svoji pozornost nasměrovat k textu s výzvou pod obrázkem a tento text si přečíxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xze přitom souhlasit s tím, že v případě písemné výzvy v reklamním spotu je možné informaci z výzvy zaznamenat smysly a zároveň zaznamenat v mysli, pokud jx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xx xosouzení, zda v televizi vysílaná reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost obsahovala zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze na základě zhlédnutí předmětného reklamního spotu v takové technické kvalitě obrazu, v jaké byl prezentován ve vysílání televiznímu divákovi. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x složitost sdělované informace).
Problematikou veřejnoprávní regulace v oblasti reklamních sdělení určených běžným spotřebitelům a uveřejněnýcx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxbl. pod č. 1772/2009 Sb. NSS, a ze dne 17.2.2010, č. j. 1 As 6/2010-61, publ. pod č. 2220/2011 Sb. NSS a na www.nssoud.cz, se zabýval i aspektem zřetelnosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx použití výkladu gramatického a teleologického. Z gramatického hlediska pojem "zřetelný" znamená "smysly (zvl. zrakem a sluchem) dobře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zřetelnosti informace je zajištění ochrany práv slabšího subjektu (spotřebitele) jako příjemce reklamy. K výkladu pojmu "zřetelný" použitému Radox xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm interpretován. Neurčité právní pojmy ‚zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat. Jejich obsah se může měnixx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxné vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 82). Neurčitými právními pojmy tak zákonodárce ponechává na orgánu aplikujícím danou právní normu, aby neurčitý xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xa použití synonym jako ‚viditelný, výrazný, jasný, srozumitelný, patrný, nepochybný'. Následně dopěla k závěru, že zákon o regulaci reklamy‚ požaduxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pojmu ‚zřetelný' [...] učinila závěr o tom, že není-li adresátovi reklamy umožněno zaznamenat zrakem a myslí, že inzerovaný přípravek je doplňkem strxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x As 6/2010-61). S těmito závěry, z nichž vyplývá, že zákonem požadovaný text musí být průměrným spotřebitelem bez obtíží postřehnutelný, se Nejvyšší sxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdně i dalších faktorů, je spolu s dobou umístění požadovaného textu a působením dalších informací (znaků, zvuků, objektů) na obrazovce nedílnou součáxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinky na celkový efekt (míru zřetelnosti) se mohou podle okolností někdy navzájem kompenzovat nebo naopak zesilovat.
(rozsudek Nejvyššího správnxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxnotit, zda průměrný divák během zhlédnutí reklamního spotu mohl bez jakýchkoli obtíží zaregistrovat zobrazený text "doplněk stravy", a byl tak schopxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx x xx x/2010-61, č. 2220/2011 Sb. NSS)
4. Pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 5d písm. d) zák. o regulaci reklamy, není rozhodné, zda bxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtaty je, zda kombinace obsahu reklamního sdělení a jejího grafického zpracování může xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. září 2008, č. j. 7 As 48/2008-72, č. 1772/2009 Sb. NSS)
Z literatury:
EVROPSKÁ KOMISE. Guidelinex xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
HULMÁK,
M.
Práva a povinnosti věřitele při poskytování spotřebitelského úvěru.
Jurisprudence,
2010,
č. 7.
KOTÁSEK,
J.
Reklama na spotřebitxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xe u spotřebitelských úvěrů na místě.
Právo a rodina,
2011,
13(6).
(Předsmluvní informace)
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2015.
x x x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xpotřebitelském úvěru zcela nová a nenavazuje na žádnou obdobnou povinnost v zákoně č. 321/2001 Sb., přesto se nejedná o nijak překvapivý či neznámý prxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxříč celou škálou vnitřního trhu, tedy nejen v oblasti finančních služeb, ze které lze jmenovat např. směrnici 2007/64/ES o platebních službách na vnixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů (§ 1820 obč. zák.) nebo třeba smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xx
xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xotřeba důsledně rozlišovat informace poskytnuté ve fázi před uzavřením smlouvy od informací obsažených ve smlouvě samotné. Jsou známy i případy, kdy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xmlouvě výslovně neoznačil (viz čl. 5 odstavec 2 směrnice 2008/122/ES, který byl transponován do § 1857 obč. zák.). Obdobně i podle čl. 6 odst. 5 CRD předsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a bez výslovného souhlasu smluvních stran je nelze měnit.
3.
Toto však není případ směxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxud se finální uzavřená smlouva v některých bodech liší, neznamená to, že by namísto toho platily předsmluvní informace.
4.
Poskytnutí informací v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx a násl. obč. zák. Věřitelé i zprostředkovatelé by však měli být obezřetní, neboť v souvislosti s přijetím občanského zákoníku došlo k posílení závazxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxoží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x 9 upravujícího posouzení úvěruschopnosti, podle nějž věřitel smí poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe předsmluvní informace nebudou považovány za závaznou ofertu, je vhodné to při jejich poskytnutí výslovně uvést, aby tím byla výše uvedená právní domxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx na povinnost uvést všechny požadované údaje ve smlouvě, není ani možné s ohledem na povinnost poskytnout smluvní informace ve smlouvě samotné na předsxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxch náležité vysvětlení, má umožnit spotřebiteli učinit odpovědné rozhodnutí. Přestože tak zákon o spotřebitelském úvěru v rámci odpovědného úvěroxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxhána i na spotřebiteli samotném, neboť on sám by měl být také schopen posoudit, nakolik návrh smlouvy odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.
7.
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxprávní odpovědnosti nestanoví žádné zvláštní soukromoprávní důsledky, v praxi si však lze i takové důsledky představit. Jedním z možných důsledků poxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xák., § 49a zák. č. 40/1964 Sb.), vyloučit však nelze ani případnou odpovědnost za škodu.
K odst. 1
8.
Věřitel a případně též zprostředkovatel (viz § x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxvo rozhodování o tom, zda spotřebitelský úvěr čerpat, případně pro výběr toho nejvhodnějšího produktu.
9.
Lhůta pro poskytování informací je staxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy. Zákonodárce tak zohledňuje různé varianty kontraktačního procesu - na straně jedné případy, kdy návrh na uzavření smlouvy (ofertu) dává věřxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdně předá k akceptaci věřiteli (případně i prostřednictvím zprostředkovatele). Ve všech těchto případech má spotřebitel právo obdržet určitou sadu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxvrhu na uzavření smlouvy).
10.
Lhůtu s "dostatečným předstihem" před učiněním právního jednání ze strany spotřebitele, ve které mu musí být předsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxmil a byl schopen sám vyhodnotit, nakolik budoucí závazek odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, případně aby mohl provést porovnání různých nabíxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxosti a zkušenosti spotřebitele si tak lze představit jak relativně krátké lhůty, včetně možnosti uzavření smlouvy na témže jednání, na němž jsou inforxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xiz též Ministerstvo financí. Spotřebitelský úvěr: Často kladené dotazy, otázka č. 1 [online]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxném trvalém nosiči dat. Také tento parametr je nutné brát v potaz v souvislosti s požadavkem na dostatečný předstih. Problematické nebude poskytnutí ixxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xormátu PDF, aniž by měl spotřebitel možnost se s informacemi přímo při jednání o uzavření smlouvy seznámit a důkladně si je prostudovat, věřitel nebo spxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xe informace jsou dostupné v osobní složce klienta v internetovém bankovnictví. Použité médium musí vždy každému jednomu konkrétnímu spotřebiteli umxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxven v příloze č. 2 k zákonu o spotřebitelském úvěru. V části I přílohy jsou obsažené informace, které se poskytují obecně, tedy nejedná-li se o některý ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxštních případech, tedy v případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců, v případě sjednání dohodx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xvěru formou hlasové telefonní komunikace.
13.
Oproti informacím, které věřitel či zprostředkovatel uvádí v reklamě a jež jsou cíleny na širší okrxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxtřebitel jasnou představu ohledně základních parametrů úvěru nemá, je možné mu poskytnout standardizovanou informaci o nabízeném produktu, ideálnx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrových podmínek a spotřebitelem vyjádřených preferencí a poskytnutých údajů". Přestože tento dovětek nebyl do zákona o spotřebitelském úvěru vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxi spotřebitele určité údaje, musí být tato přání spotřebitele nebo poskytnuté údaje při poskytování předsmluvních informací zohledněny.
14.
Všxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxčným písmem či méně výrazným druhem písma. V souladu s § 5 odst. 2 se informace poskytují na standardizovaném formuláři, který je obsažen v přílohách č. x x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 k zákonu o spotřebitelském úvěru (resp. v přílohách č. 6 a 7) nesmí věřitel nebo zprostředkovatel do standardizovaného formuláře doplňovat, ale xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, výslovně však považuje dobu jejich závaznosti za jednu z konkrétních předsmluvních informací, které je věřitel, resp. zprostředkovatel, povinen sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxx xeznámit a prostudovat je. Je však nutné mít na paměti, že účelem předsmluvních informací je také umožnit spotřebiteli porovnání různých nabídek ("shox xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xěřitele v návaznosti na vývoj na finančním trhu, zejména co se týče kolísání úrokových sazeb.
17.
Samotná vázanost věřitele poskytnutými předsmlxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxní smlouvy (s výhradou § 1732 odst. 2 obč. zák. viz výklad výše), nejsou tedy ofertou v právním smyslu a nezavazují věřitele uzavřít s konkrétním spotřexxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe s odbornou péčí. Pokud se při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele zjistí, že by nebyl schopen spotřebitelský úvěr splácet, věřitel nejen že není xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxak žádná taková překážka nenastane a spotřebitel je způsobilý smlouvu o spotřebitelském úvěru uzavřít a má na jejím uzavření zájem, věřitel mu nemůže vx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxle je věřitelem zjišťována již před poskytnutím předsmluvních informací, což je ostatně v souladu s výše popsaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxních informací do okamžiku uzavření samotné smlouvy o úvěru) může situace spotřebitele změnit takovým způsobem (podáním návrhu na exekuci, zahájeníx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx.
Předsmluvní informace by tak měly korespondovat nejen s požadavky spotřebitele, ale také s tím, jaký spotřebitelský úvěr je věřitel ochoten spotřexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx.
Zákon o spotřebitelském úvěru výslovně neupravuje situaci, kdy se finální uzavíraná smlouva nakonec v určitých parametrech od poskytnutých předxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxkytnout předsmluvní informace v celém rozsahu a teprve poté je možné přikročit k uzavření smlouvy.
20.
Tento názor nebere v potaz účel poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxoduktu a usnadnit rozhodování mezi různými spotřebitelskými úvěry. Pokud na základě těchto informací spotřebitel pokračuje v kontraktačním procesx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxě nutné spotřebiteli opětovně předsmluvní informace poskytovat.
21.
Pokud by však při finalizaci kontraktačního procesu došlo k zásadním změnáx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxardizovaných předsmluvních informací svůj smysl má a věřitel či zprostředkovatel jsou povinni je poskytnout.
K odst. 2
22.
Ustanovení odstavce x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xomněnku splnění předsmluvní informační povinnosti věřitele za předpokladu, že informace poskytne na formuláři uvedeném v příloze č. 6 k zákonu o spotxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx podle přílohy č. 2 k zákonu o spotřebitelském úvěru, spotřebiteli poskytnout před uzavřením smlouvy, předat spotřebiteli i v jinak strukturované podxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxvely zákona o spotřebitelském úvěru (později publikované pod č. 43/2013 Sb.) v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky shledáno jako nevyhoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xe navíc přijata v režimu maximální harmonizace a takovéto odchylky neumožňuje, byl proto navržen pozměňovací návrh, jenž byl nakonec přijat a který texx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxpostačuje jen poskytnout informace uvedené v příloze č. 2 k zákonu o spotřebitelském úvěru, ale zároveň je nutné tyto informace poskytnout na příslušnxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x článku II bodě 3 přechodné ustanovení, které umožňovalo věřitelům a zprostředkovatelům do jednoho roku od nabytí její účinnosti, tedy do 25. února 201xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru ve znění účinném do 24. února 2013. Cílem byla mimo jiné úspora nákladů na straně věřitelů, kteří již mohli mít předtištěné formuláře podle předcxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxém v příloze č. 6 k zákonu o spotřebitelském úvěru. V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxe odkládá platba nebo mění způsob splácení, se informace uvedené v části II přílohy č. 2 k zákonu o spotřebitelském úvěru poskytují na formuláři uvedenxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x x xxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxý byl sjednán formou hlasové telefonní komunikace, přestože samotný formulář obsažený v příloze č. 7 k zákonu o spotřebitelském úvěru s tím minimálně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxou používat formulář xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxhodní dokumentaci podnikatele, používat vlastní typ písma i barevný vzhled, nicméně je vždy nezbytně nutné zachovat strukturu tabulek a pořadí inforxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xmlouvy a snazší srovnání případného většího počtu nabídek od jednoho nebo více věřitelů či zprostředkovatelů.
27.
Povinnost poskytnout nějaký úxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x x x rozhodně splnit nelze.
K odst. 3
28.
V případě, že je smlouva o spotřebitelském úvěru uzavírána distančním způsobem, dopadají na ni vedle zákona x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx.
S ohledem na vyčerpávající výčet informací obsažených v příloze č. 2 k zákonu o spotřebitelském úvěru nepovažoval zákonodárce za účelné některé z nxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxlském úvěru, a proto v souladu i s čl. 5 odst. 1 větou poslední CCD zakotvil v § 5 odst. 3 nevyvratitelnou právní domněnku splnění informační povinnosti vxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xen tehdy, kdy jsou informace požadované zákonem o spotřebitelském úvěru poskytnuty řádným způsobem. Pokud tomu tak není, neuplatní se ani tato domněxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx
xxx
xxxxxxxx xxx xxxou č. 10 sice stále ještě odkazuje na § 54b zák. č. 40/1964 Sb., nicméně v současné době je nutno ji číst právě jako odkaz na § 1843 obč. zák.
K odst. 4
32.
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx není možné. Proto v případech, je-li spotřebitelský úvěr sjednáván na žádost spotřebitele prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, které poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x x x xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt spotřebiteli informace bezprostředně po uzavření smlouvy.
33.
Lhůtu "bezprostředně" po uzavření smlouvy je třeba vykládat jako velmi krátkou xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxx xouvislosti je nutné připomenout, že požadavek na písemnou formu smlouvy o spotřebitelském úvěru zakotvený v § 6 odst. 1 není tímto ustanovením nijak dxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxánky apod.
35.
Pokud zákon hovoří o sjednávání spotřebitelského úvěru prostřednictvím komunikace na dálku, má tím na mysli především "vyjednávaxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxasové telefonické komunikace. Bude to asi právě jen hlasová telefonická komunikace, případně komunikace prostřednictvím SMS zpráv, která po technixxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxují - počínaje sjednáváním smlouvy v prostředí internetového bankovnictví či přes e-mailovou korespondenci a konče např. sjednáváním smlouvy přes vxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxlářích. Ve znění před novelizací bylo možné považovat úpravu stanovenou v odstavci 4 za přísnější oproti úpravě v odstavcích 2 a 3, kde větší přísnost spxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxtelském úvěru.
37.
Zároveň však přesněji než novelizované znění § 5 odst. 2 odkazuje na jednotlivé přílohy. Obecně odkazuje § 5 odst. 4 písm. a) na xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní splatného na požádání nebo do 3 měsíců (viz § xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxení (viz § 22 odst. 3), pak odkazují na formulář obsažený v příloze č. 7 k zákonu o spotřebitelském úvěru.
38.
Pouze pro úplnost lze jen poznamenat, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxebitelského úvěru výslovně zmiňuje, to však nijak nebrání jeho použití.
K odst. 5
39.
Jedná se o jedno z nejdůležitějších ustanovení, které zákon x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx 1, tedy povinnosti poskytnout s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy spotřebiteli určité informace, ukládá zákon věřiteli (a v souladu s § 5 xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxvrhovaná smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.
41.
Náležité vysvětlení musí být individualizované a musí vždy zohlednit individuáxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxotřebitel nepotřebuje, vysvětlení poskytnuto být nemusí". Zákon žádné takové omezení nestanoví, náležité vysvětlení proto musí být poskytnuto věřxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxsah a obsah individuálního vysvětlení.
42.
V této souvislosti nelze považovat za dostatečné, pokud je náležité vysvětlení poskytováno formou jexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxy věci zaručit, že jeho výsledkem je stav, kdy konkrétní spotřebitel vysvětlovaným informacím porozuměl natolik, aby byl schopen posoudit, zda smlouxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý může v právním styku od ní důvodně očekávat", zakxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx však musí být kladen na vysvětlení základních parametrů nabízených produktů a poučení o důsledcích prodlení. Zejména v případě složitějších či kombixxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxm čerpat jednorázový vázaný spotřebitelský úvěr v souvislosti s pořízením elektroniky v obchodním domě, ve skutečnosti sjednává smlouvu o revolvingxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx tušení současně navrhuje uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru ve formě neúčelové kreditní karty.
44.
Nesprávně také dovozovali Wachtlová sx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Naopak, vzhledem k závažnosti takto zakotvené povinnosti i výslovnému znění čl. 5 odst. 6 CCD bylo nutné již předchozí znění § 5 odst. 5 ve spojení s § 5 oxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xždy též zprostředkovatel. Tuto povinnost zprostředkovatele již za účinnosti předchozí právní úpravy dovozovalo i Ministerstvo financí (viz Ministxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxace/spotrebitelsky-uver/casto-kladene-dotazy>).
45.
Problematice náležitého vysvětlení se zevrubně věnovala také Česká národní banka xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxis spotřebitele na prohlášení, že se mu náležité vysvětlení dostalo. S odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu naopak ČNB požaduje, aby věřixxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxá, že jako součást předsmluvních informací musí být i náležité vysvětlení poskytnuto s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy.
46.
V soulxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxínky) nebo předsmluvní formulář obsahují větu o tom, že náležité vysvětlení bylo poskytnuto, což spotřebitel stvrdil podpisem, ale je třeba učinit něxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnoručně zaškrtne, že mu byly poskytnuty, anebo spotřebitel sám může napsat větu, co vše mu bylo vysvětleno, jaké měl doplňující dotazy apod.
47.
K dxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxnout, že pokud je náležité vysvětlení poskytováno písemně, musí být v souladu s § 5 odst. 1 věty poslední poskytnuto na jiném dokumentu než na formuláři xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxx xnformační a vysvětlovací povinnost, jakou má podle § 5 odst. 1 až 5 věřitel, má také zprostředkovatel. Jakkoliv šlo tuto skutečnost dovodit již ze zněnx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxtp://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/casto-kladene-dotazy>), výjimečně (Wachtlová, Slanina, c. d., s. 58x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxení podle § 5 odst. 5.
50.
Jakkoliv byl tento názor ojedinělý a neměl ani oporu v evropském právu, když z čl. 5 odst. 6 CCD výslovně vyplývá povinnost člxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosti a s cílem jednoznačného vyloučení jakéhokoliv nesprávného výkladu § 5 odst. 6 novelizoval a nyní obsahuje i výslovnou zmínku o náležitém vysvětlxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v jaké pozici vystupuje zprostředkovatel při jednání se spotřebitelem, tedy zda zároveň uzavírá smlouvu jménem věřitele, anebo zda "jen" nabízí spoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxr: Často kladené dotazy, otázka č. 2 [online]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/casto-klxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxx
xxxxx xxxxxxx" v § 5 odst. 6 znamená, že na zprostředkovatele se uplatní naprosto stejný režim, který jinak platí pro věřitele, co se týče obsahu a rozsahu poskytovánx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxvy).
53.
x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxele informační povinnosti. Aby však zbytečně nedocházelo k dublování informační povinnosti a opakovanému poskytování spotřebiteli týchž předsmluxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxboť při jejím splnění není důvod ji vyvracet a naopak při jejím nesplnění není domněnka naplněna), že splní-li některou z povinností zprostředkovatelx xx xx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxřitele, bylo věřiteli přičitatelné. Naopak opačnou domněnku, tedy že splněním informační povinnosti ze strany věřitele je též splněna informační poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nemusí to opětovně činit zprostředkovatel, který se spotřebitelem jedná.
K odst. 7
54.
Toto ustanovení zakotvuje výjimku pro některé zprostřexxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxsvětlení ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako je tomu povinen věřitel.
55.
Tato výjimka se vztahuje výlučně na takového zprostředkovatelex xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vázaného spotřebitelského úvěru (viz výklad k § 14). Jelikož se jedná o výjimku z pravidla, je nutno ji vykládat restriktivně. Takto sjednávaným spotřxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xromě spotřebitelského úvěru na pořízené zboží či poskytnutou službu je zároveň sjednán další spotřebitelský úvěr (revolvingový úvěr, kreditní kartx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxlem této výjimky je nepřenášet ze zákona některé informační povinnosti na takové subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti není poskytování finaxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxusí disponovat potřebnou kvalifikací, aby mohly splnit zejména povinnost řádně vysvětlit předsmluvní informace.
57.
V praxi to však stejně budox xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxobami, které jsou v přímém fyzickém kontaktu se spotřebitelem při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru. Jedinou povinnou osobou je však v těchtx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxtní odpovědnost takového xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxostředkovatele věřiteli za porušení smluvní povinnosti určitým způsobem jménem věřitele jednat.
58.
Jen pro úplnost lze zmínit, že § 5 odst. 7 byx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxté vysvětlení.
VÝKLADOVÁ STANOVISKA:
Úřední sdělení ČNB ze dne 27. prosince 2010 o aplikačním přístupu k některým ustanovením zák. č. 145/2010 Sb.x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxtřebitele na prohlášení, že se mu náležitého vysvětlení dostalo. ČNB je toho názoru, že vysvětlení musí být poskytnuto v materiálním smyslu, tedy že buxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx že informace poskytnuty nebyly. [...]
Vzhledem k výše uvedenému je tedy nutné, aby věřitel prokázal, že k poskytnutí náležitého vysvětlení skutečxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxh bodech, tj. především vysvětlení předsmluvních informací, důsledků prodlení, základních informací o jednotlivých nabízených produktech a jejicx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxtlení skutečně poskytnuto bylo. Vzhledem k tomu, že toto vysvětlení se týká především předsmluvních informací, které dle § 5 odst. 1 zákona musí být poxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx má umožnit spotřebiteli, aby v klidu prostudoval předsmluvní informace a byl sám schopen posoudit, nakolik budoucí smluvní vztah odpovídá jeho potřexxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxě parametry může být lhůta kratší, u komplikovaného produktu delší).
([online]. Praha: ČNB, 27.12.2010. Dostupné z: https://www.cnb.cz/mirandxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxr: Často kladené dotazy
[P]ovinnost vysvětlit spotřebiteli poskytnuté informace se vztahuje též na zprostředkovatele. Přestože ustanovení § 5 odxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxejný rozsah" pak samozřejmě implikuje též povinnost poskytnout informace ve stejné kvalitě a obdobným způsobem, jak má činit věřitel, tzn. informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx umožňuje, odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.
([online]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxitelský úvěr, § 14 - smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru, § 20 - správní delikty, § 22 - společná ustanovení, přílohy č. 2, 6 a 7
Související pxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxního arbitra:
1. Zákon nijak blíže nespecifikuje charakter "upozornění" a ani nestanoví, do jaké míry musí být toto upozornění konkretizováno. Nexxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxtel porušuje povinnosti stanovené zákonem a že mu hrozí sankce.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. května 2008, č. j. 6 As 21/2007-109)
xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxí být vykládán v tom smyslu, že obchodní počínání, které spočívá ve zpřístupnění informací uvedených v tomto ustanovení pouze prostřednictvím hypertxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxto podnikem "poskytnuty", ani spotřebitelem "obdrženy" ve smyslu téhož ustanovení, a že takové internetové stránky, jako jsou stránky dotčené v půvoxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxk" používané v oficiálním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxačení "durable medium", tedy termín, který je v novějších směrnicích překládán jako "trvalý nosič dat".
(rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dnx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi právního úkonu podle § 40a zák. č. 40/1964 Sb. Ze strany Navrhovatele se jednalo o omyl podstatný, neboť Navrhovatel se na základě postupu Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tento omyl Navrhovatele svým jednáním vyvolala, a současně se jednalo omyl omluvitelný, neboť s ohledem na okolnosti uzavření a plnění ze Smlouvy o konxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxto i s ohledem na těsnou časovou souslednost, neměl možnost svému omylu vyhnout (srovnání viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.12.2xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxtuce, při kterém Navrhovatele uvedla v omyl, považuje finanční arbitr současně za klamavou obchodní praktiku ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) zák. o ochranx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxnostem a souvislostem, za nichž byl užit" a podle písm. d) "vede-li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uváděnx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxzporu s požadavkem odborné péče a Navrhovatel v důsledku jednání Instituce učinil obchodní rozhodnutí v podobě uzavření předmětných smluv a uhrazení xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxe kterého je prodávající "povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb...".
(rxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x39/SU/2012)
Z literatury:
EVROPSKÁ KOMISE. Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/casto-kladene-dotazy>.
ŠVESTKA,
J.,
DVOŘÁK,
J.,
FIALA,
J.,
PELIKÁNOVÁ,
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx4.
VACEK,
L.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru.
Obchodněprávní revue,
2013,
č. 3.
VACEK,
L.
Obezřetnost je u spotřebitelských úvěrů na mxxxxx
xxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
(Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr)
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2015.
1.
Přestože xxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxém úvěru, neboť jsou zde upraveny základní náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru. Jakkoliv neméně důležité jsou např. i § 4 o informacích poskyxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xutné si uvědomit, že právě smlouva o spotřebitelském úvěru je jediným z těchto dokumentů, který zavazuje spotřebitele.
2.
Úpravu náležitostí smlxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxlouva obsahovat, v souladu s čl. 10 CCD zásadním způsobem rozšířil.
3.
Zákon o spotřebitelském úvěru používá relativně složité označení "smlouvxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xěkterých členech Legislativní rady vlády mylný dojem, že se jedná o zvláštní smluvní typ. Jak je vysvětleno již ve výkladu k § 1, není smlouva o spotřebitxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxt. 1
4.
Smlouva o spotřebitelském úvěru vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat minimálně všechny informace, které stanoví příloha č. 3 k zákonu o sxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ostatně opačný přístup by byl v rozporu s obecným principem dispoziční autonomie smluvních stran. Jelikož zákon o spotřebitelském úvěru výslovně hxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxé smlouva odkazuje, např. ve všeobecných obchodních podmínkách, produktových podmínkách apod. (obdobně viz nález Ústavního soudu ze dne 11. listopaxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxto požadavek vyplývá z čl. 10 odst. 2 CCD (v anglické verzi "in a clear and concise manner"), přičemž zákonodárce použil stejnou terminologii, kterou jix xxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxtelnost a určitost právního jednání (viz § xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zásadou poctivosti v obchodním styku zajistit dostatečnou čitelnost, přehlednost a logické uspořádání textu tak, aby se v něm průměrný spotřebitel bxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xšak jedná o právní jednání, jehož jednou stranou je spotřebitel, má i tento přísnější požadavek svůj smysl.
6.
Jasnost a výstižnost uváděných infoxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxe, pokud bude plný různých (navíc ještě podobných) zkratek, které vzhledem k absenci pevně daného slovosledu v češtině mnohdy ani neumožní identifikoxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxě odkazovat, obsahovat různé výjimky z výjimek atp. Zřetelnost více směřuje k formálnímu vyhotovení smlouvy a má zabránit jejímu sepsání malým písmemx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx x souladu se zásadou dispoziční autonomie smluvních stran obsahovat i řadu jiných ujednání, údaje stanovené zákonem se nesmějí mezi ostatními ujednánxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xovodit, že informace není možné uvádět izolovaně v různých dokumentech, ale musí být přehledně a do určité míry koncentrovaně uvedeny v dokumentu jedixxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xodle přílohy č. 3 k zákonu o spotřebitelském úvěru se jedná o několik kategorií údajů. Předně údaje o smluvních stranách jsou nezbytnou náležitostí prxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxosti plateb aj. pak nejsou svou povahou informacemi, ale spíše smluvními ujednáními - tedy tím, na čem se strany dohodly a zároveň tím vymezily, o jaký koxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xezi stranami. Informací v užším slova smyslu jsou pak spíše až ustanovení skutečně informativní povahy, jejichž cílem je poučit spotřebitele o jeho prxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxtoupení od smlouvy či informace o možnosti mimosoudního řešení sporu prostřednictvím finančního
arbitra
. Zákon o spotřebitelském úvěru však souhrxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxelského úvěru. Tak např. informaci o ceně zboží nebo služby, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru podle odst. 1 písm. d) přílohy č. 3x xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxace podle odst. 1 písm. t) přílohy č. 3 o tom, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxého úvěru, ale jeho platby jsou směřovány do nějakého propojeného investičního nebo spořicího produktu, jehož prostřednictvím bude na konci smluvníxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxx (resp. dříve § 40 zák. č. 40/1964 Sb.). K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. Nejjednodušší je situaxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxace v případě právních jednání činěných elektronicky. Podepisování právního jednání učiněného elektronickými prostředky upravuje zákon č. 227/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxonickou značku. Elektronický podpis představuje údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a ktexx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxvé zprávy účinky "ověřeného podpisu", musí splňovat následující čtyři požadavky:
a)
je jednoznačně spojen s podepisující osobou,
b)
umožňujx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
d)
je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv nxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx 1 zák. o elektronickém podpisu podepsána, pokud je opatřena elektronickým podpisem. Podle § x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxí prostředku pro bezpečné vytváření podpisu umožňuje ověřit, že datovou zprávu podepsala osoba uvedená na tomto kvalifikovaném certifikátu". Jakkoxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxěpodobně z důvodu relativně vágní definice elektronického podpisu a požadavku na právní jistotu účastníků právního jednání) ve své rozhodovací praxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx7). V neposlední řadě pak je vhodné připomenout, že nejen v oblasti veřejného práva (viz např. § 37 odst. 4 spr. řádu), ale i v oblasti soukromoprávních vzxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x1 odst. 3 zák. o elektronickém podpisu rozumí především zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovanýx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxsti naopak nejsou o tom, že požadavek na písemně učiněný a podepsaný úkon nesplňuje prostý e-mail, který kromě podpisu v textu e-mailu není opatřen žádnxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtronický podpis a jeho zvláštní povahu jako takovou, další možnosti podpisu právního jednání učiněného v písemné formě nabízí § 561 odst. 1 věty druhé oxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxx
xxxména v oblasti bankovního poskytování služeb lze považovat za obvyklé, že jednání klientů jsou činěna ve speciálním elektronickém rozhraní internetxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxožňuje použité technické řešení jednoznačně identifikovat jednající osobu, zachytit obsah právního jednání a spojit obsah právního jednání s jednaxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxování písemné formy, tedy určení jednající osoby a zachycení obsahu právního jednání, aby se vůbec jednalo o právní jednání, nesmí zde chybět vůle jednxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxcího smluvního vztahu mezi spotřebitelem a finanční institucí, kdy finanční instituce již dříve klienta identifikovala, přičemž pro další komunikaxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxtraktační fázi učiní další úkon, ze kterého je zřejmá jeho vůle být smluvně vázán - např. použije certifikát svěřený institucí k potvrzení/podpisu práxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxrávy na mobilní telefon apod. I tak je však nezbytné, aby takovýto systém uzavírání smluv umožňoval neoddělitelné spojení projevu vůle smluvních strax xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx je třeba, aby měl příslušný systém důkladně vedené záznamy o technických postupech autentizace a aby mohl být v případě sporu generován pokud možno i koxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxicky jej potvrdil." (viz Polčák, R. Praxe elektronických dokumentů. Bulletin advokacie, 2011, č. 7 in ASPI ID LIT38815CZ). V neposlední řadě je však nuxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v § 561 odst. 1 obč. zák., kterou je připojení podpisu jednající osoby. I takovýmto způsobem učiněné jednání musí být podepsané minimálně elektronickýx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxm prostředků, který se v současné době začíná při uzavírání smluv na finančním trhu používat pro podpis dokumentů, je tzv. biometrický podpis. Namísto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxje zachycení nejen tzv. statické části (tedy obrázku podpisu jednající osoby), ale i tzv. dynamických charakteristik (tlak, rychlost, zrychlení běhxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxožňují jednoznačné určení jednající osoby, takže je-li současně zachycen i obsah právního jednání a nejsou pochybnosti o existenci vůle jednající osxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx spotřebitel seznámil a přímo opatřil biometrickým podpisem. Za podepsané však nebude možné považovat dokumenty, k nimž byl (byť se souhlasem spotřebxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xodepisoval jiný dokument. Pro úplnost je opět vhodné připomenout, že tzv. biometrický podpis nesplňuje všechny požadavky kladené § 2 písm. b) zák. o elxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xsoba může udržet pod svou výhradní kontrolou).
16.
Vedle speciálních podložek pro sejmutí podpisu xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxometrických charakteristik, takže o jednoznačném určení jednající osoby těmito prostředky lze mít v současné době pochybnosti. Tím však není vyloučxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxím datových zpráv zasílaných prostřednictvím datových schránek na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxze považovat jednání učiněné prostřednictvím pouhé SMS zprávy odesílané spotřebitelem věřiteli nebo jednání učiněné prostřednictvím bankomatu. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, bez učinění dalšího úkonu - např. v podobě zaslání SMS zprávy a vložení takového kódu zpět do bankomatu - však nejsou naplněny znaky další, zejménx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxu smluvních stran, ale také požadavek na obdržení smlouvy v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, jakkoliv i tuto záležitost je možné řešit nxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xístech (např. § 5 odst. 4, příloha č. 2 část II odst. 3 a 4) hovoří o uzavírání smlouvy formou hlasové komunikace či prostřednictvím prostředků komunikacx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx způsoby uzavíraní smlouvy, které by prolamovaly povinnost stanovenou v § 6 odst. 1. Podrobněji a v zásadě se stejnými závěry se povinnou písemnou formox xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxatnost právního jednání. Totéž platí podle výslovného ustanovení odst. 1 věty druhé i pro případy, kdy nebyla splněna informační povinnost. Historicxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxého právního úkonu. Cílem této úpravy zde byla především ochrana spotřebitele, pro nějž by absolutní neplatnost právního úkonu znamenala neodůvodnixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxcení dle § 457 zák. č. 40/1964 Sb.). Oproti závěrům učiněným v Závěrečné zprávě RIA však schválený text zákona výslovně nespojoval x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxkonem č. 43/2013 Sb. je nedostatek písemné formy v § 8 písm. a) výslovně uveden jako jeden z případů uplatnění úročení diskontní sazbou. Vedle toho porxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxžaduje, aby spotřebitel obdržel jedno vyhotovení smlouvy v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat [viz výklad k § 3 písm. j)]. V případě, že je sxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xádný problém v případě sjednání smlouvy písemně na papíře, je to však opět nutné brát v potaz zejména v případě sjednávání smlouvy na dálku elektronickýxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmy má několikeré důsledky. Předně tím jsou naplněny znaky správního deliktu podle § 20 odst. 1 písm. b), za což věřiteli nebo zprostředkovateli může hroxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xemá písemnou formu nebo neobsahuje informace uvedené v příloze č. 3 k zákonu o spotřebitelském úvěru anebo nebyla alespoň v jednom vyhotovení poskytnxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xvěr úročí od počátku pouze diskontní sazbou uveřejněnou Českou národní bankou (podrobněji viz výklad k § 8).
24.
Dalším soukromoprávním důsledkex xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od smlouvy až do doby, kdy uplynulo 14 dnů od okamžiku, kdy věřitel chybějící informace dodatečně poskytl (podrobněji viz výklad k § 11).
25.
Ustanoxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxného změnového zákona bylo doplněno až v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijetím pozměňovacího návrhu. Novela byla motivována osobxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxní nesjednával. Cílem tohoto ustanovení tak má být dát spotřebiteli k dispozici právě jen takovou dokumentaci, která je pro něj
relevantní
. Výsledné lxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxchodní podmínky", i když tím pravděpodobně myslí totéž, vyvolává toto nové ustanovení i další výkladové pochybnosti.
26.
Jak autor upozornil již xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xstanovení nemělo znamenat zrušení institutu všeobecných obchodních podmínek a jejich individualizaci v závislosti na konkrétních parametrech kažxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxřebitel zároveň získat zvláštní podmínky týkající se kreditní karty či pojistné podmínky, i když žádné pojištění nebylo jako doplňková služba sjednáxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
relevantní
(např. pravidla pro bezhotovostní splácení, pokud si spotřebitel zvolil hotovostní formu splácení), zejména za situace, kdy se toto rozxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xložení § 6 odst. 1 věty čtvrté, podle níž použitá velikost písma (myšleno v obchodních podmínkách) nesmí být menší než ve smlouvě samotné. Komentované uxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx velikost jednotlivých písmen, a nikoliv velikost udávanou v typografických bodech v textových editorech (kdy reálná velikost písma Arial 10 je srovnxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxnos pro spotřebitele už má požadavek na jasný, výstižný a zřetelný způsob poskytování informací, který je s účinností od 25. února 2013 zakotven v ustanxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xx xdst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.).
28.
Pro úplnost je vhodné připomenout, že s ohledem na článek III zák. č. 43/2013 Sb. představovalo vložení věty třetí a xxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxinistrativní zátěže pro věřitele, kteří právě k 1. lednu 2014 měnili obchodní podmínky v souvislosti s nabytím účinnosti občanského zákoníku.
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxtinné podobě) nebo na jiném trvalém nosiči dat (což je obvyklé při uzavření smlouvy elektronicky).
30.
Velkým tématem v souvislosti se smlouvami o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Jednalo se o využívání tzv. rozhodčích doložek, jejichž sjednáním strany určovaly, že namísto soudů bude příslušný řešit spor ze spotřebitelského úvxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx spotřebitel řadu pochybností, když se jednalo o subjekt, který fakticky k rozhodování sporu vybral věřitel, když připravoval formulářovou smlouvu o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxě přesahuje rozsah tohoto komentáře a netýká se výlučně spotřebitelských úvěrů, lze alespoň ve stručnosti shrnout, že rozhodovací praxe soudů završexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxrané ze seznamu rozhodců vedeného určitou právnickou osobou, je neplatná (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. května 2011, sp. zn. 31 Cdo 194xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx možné rozhodčí doložku považovat za platně sjednanou nebo naopak neplatnou, ať už podle § 39 zák. č. 40/1964 Sb. pro rozpor se zákonem, nebo pro rozpor s x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxávech a povinnostech stran.
32.
Paralelně s rozhodovací činností soudů reagoval na znepokojivou situaci i zákonodárce, když zákonem č. 19/2012 Sxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxní sporů ze spotřebitelských smluv, musí být sjednána samostatně, a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní; jinak je neplatná.
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xapř. ve všeobecných obchodních podmínkách, na které smlouva o spotřebitelském úvěru subsidiárně odkazuje.
34.
Současně je podle x x xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxl spotřebitel schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat.
K odst. 2
35.
Součástí informačních povinností xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (ofertu, resp. nabídku) ve smyslu § 1731 a násl. obč. zák. (§ 43a zák. č. 40/1964 Sb.), který by věřitele zavazoval xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxy smluvní vztah), ale v zásadě o informativní dokument, který má spotřebiteli umožnit prostudování smluvních podmínek v klidu domova. Po technické stxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxy věřitele či zprostředkovatele podepsaný. V tomto případně je nutné výraz "smlouva" vykládat extenzivněji než smlouvu v užším smyslu podle § 6 odst. 1x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxnnost vztahovat i na tyto další dokumenty, které jsou součástí smlouvy nebo na něž smlouva odkazuje. Vedle ustanovení, která obsahuje smlouva o spotřexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxkytnout kopii návrhu smlouvy nemá věřitel nebo zprostředkovatel v případě, když v okamžiku, kdy jedná se spotřebitelem, není ochoten smlouvu se spotřxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxk vyhledávání v databázi).
VÝKLADOVÁ STANOVISKA:
Úřední sdělení ČNB ze dne 27. prosince 2010 o aplikačním přístupu k některým ustanovením zák. č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxává spotřebitelský úvěr, vyžaduje písemnou formu a poskytovatel úvěru je povinen v ní uvést všechny informace stanovené v příloze č. 3 zákona.
Z důvxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy a také ze snahy zabránit v současné době mnohdy uplatňovaným praktikám, kdy spotřebitel uzavírá závazky, aniž by se předem mohl seznámit s jejich podmxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxa, totiž to, že včasné a úplné informace jsou nezbytným předpokladem pro to, aby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho deliktu v tom, že věřitel nebo zprostředkovatel v rozporu s § 6 odst. 1 zákona neposkytne spotřebiteli ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelsxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxx xx odst. 3 zákona vykládat v tom smyslu, že tyto předpokládají situace, kdy v průběhu sjednávání, resp. vyjednávání obou smluvních stran o smlouvě budou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxy na proces předcházející samotnému uzavření smlouvy a se shora popsaným výkladem § 6 odst. 1 zákona nejsou nijak v rozporu. Česká národní banka tak budx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxx Tato skutečnost nebrání uzavření smlouvy prostřednictvím takových prostředků komunikace na dálku, které požadavky na písemnou formu dle občanskéxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa/vestnik/2010/download/v_2010_20_2251-0170.pdf).
Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. prosince 20xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxných v důvodech tohoto stanoviska jsou inominátními kontrakty, jimiž se zakládají závazkové vztahy, o kterých se účastníci platně dohodli, že se řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxit smluvní pokutu a náklady na písemnou upomínku, ujednání o nevratnosti plnění poskytnutého spotřebitelem bez ohledu na důvod, pro který dojde k předxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xro každou ze smluvních stran.
Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. října 2013 k výkladu ustanovení § 89a zákoxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxéna ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech, sp. zn. Cpjn 200/2011
I.
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxoníkem (jen) proto, že smluvní strany závazkového vztahu uzavřely dohodu podle ustanovení § 262 odst. 1 obch. zák., nebo proto, že tak bez ohledu na povxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxem a spotřebitelem, ve kterém posuzuje platnost sjednané prorogační doložky, nesmí soud aplikovat směrnici Rady 93/13/EHS ze dne 5.4.1993 o nepřiměxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxou Soudního dvora Evropské unie.
III.
Podle ustanovení § 55 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. se pokládá za neplatné (s výjimkou uvedenou v § 56 odst. 2 zák. xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxhu v právech a povinnostech stran (§ 56 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.), zejména pak ujednání vypočtené příkladmo v ustanovení § 56 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.x x xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxiduálně a která zakládá místní příslušnost soudu, jenž se nachází daleko od bydliště spotřebitele (§ 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.), jak z hlediska územxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele.
V.
Soud, který při zkoumání podmínek řízení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx 1 zák. č. 40/1964 Sb., o tom vyrozumí účastníky řízení a vyzve je, aby se v určené lhůtě k této otázce vyjádřili. Závěr, že ujednání o prorogační doložce je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxení k vyjádření nevyjdou najevo (např. proto, že účastníci se k výzvě soudu nevyjádřili, nebo proto, že spotřebitel v určené lhůtě popřel, že by prorogaxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxení:
§ 7 - povinnosti věřitele během trvání spotřebitelského úvěru, § 8 - důsledky porušení informační povinnosti, § 20 - správní delikty, přílohx xx x
Z judikatury a rozhodovací praxe finančního arbitra:
1. Za zneužití práva je nutné považovat i jednání, jehož cílem není dosažení účelu a smyslx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxx obohatit. Jestliže konkrétní okolnosti signalizují, že strany poskytovatele půjčky dochází k uzavírání řady sice formálně právně bezvadných právnxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxka smluv na řádnou a efektivní soudní obranu, je nezbytné poskytnout účastníkovi řízení právo na přístup k soudu a právo na spravedlivý (řádný) proces. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věci, porušily právo stěžovatelky na spravedlivý (řádný) proces.
(nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 3402/13)
2. Spotřebixxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod izolován, takže v tomto právně regulovaném vztahu se působení základních práv a svobod projevuje jako povinnost státu taková základní práva a sxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xak při řešení sporů z nich vyplývajících. Princip autonomie vůle v těchto soukromoprávních vztazích a současně princip svobody podnikání však tím nemxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xráv a svobod může být odvozována ze zvláštností jeho zpravidla slabšího postavení (disparity) ve smluvním (spotřebitelském) vztahu. K tomuto postavxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx strana tohoto vztahu určovala jednostranně smluvní podmínky, které by druhé straně nezbylo než akceptovat, neboť oproti situaci zvažování veřejnéhx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kde se na obou stranách vztahu uplatňuje princip autonomie vůle chráněný čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 4 Ústavy České repubxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvení, neboť má odbornou převahu nad spotřebiteli, kterým své služby poskytuje. A proto kromě omezení vyplývajících z výše uvedeného principu rovnostx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxli tímto způsobem, zpronevěří se důvěře druhého účastníka smluvního vztahu v poctivost svého jednání, a takovému nepoctivému jednání nelze poskytnoxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxebitelské smlouvy, obzvláště jedná-li se o smlouvu formulářovou, má být pro průměrného spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořáxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxílech, které vzbuzují dojem nepodstatného charakteru. Zásada poctivosti dopadá i na aplikaci všeobecných obchodních podmínek. I ve spotřebitelskýxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxeba zdůraznit, že obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách na rozdíl třeba od obchodních smluv mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbyxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxžitě formulované a malým písmem psané formě skryl dodavatel ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxtahu poctivě a takovému jednání nelze přiznat právní ochranu. [...]
[V] rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu (podobně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xa niž spotřebitel připojuje svůj podpis). Výjimku představují specifické případy, kdy se z povahy věci uplatňuje specifický režim (např. smlouva o přxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe dne 11. listopadu 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11)
4. To, aby mohla být rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách platně dojednána, v prvé řadě přexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxbitel k ujednání ve spotřebitelské smlouvě nezavázal (ústnost, přímost jednání, odvolací instance, absence jiných překážek v uplatnění spotřebitexxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxe, jenž není určen transparentním způsobem, rozhodovat pouze podle zásad spravedlnosti a současně je spotřebitel zbaven svého práva podat žalobu k cixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí hmotněprávní ochrana spotřebitele, není tato ochrana realizovatelná, pokud se jí nelze efektivně domoci. Jestliže se účastníci soukromoprávního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxdčí nález je vykonatelným rozhodnutím a tudíž se i ve vztahu k rozhodčímu řízení uplatňuje státní moc, kterou lze vykonávat jen v případech a v mezích staxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxbitelské smlouvě lze z ústavněprávního hlediska připustit pouze za předpokladu, že podmínky ustavení rozhodce a dohodnuté podmínky procesního charxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxebitele a že dohodnutá procesní pravidla budou garantovat spravedlivé řízení, včetně možnosti přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci, jak tx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xro posouzení dovolenosti jednoinstančnosti a písemnosti rozhodčího řízení klíčový článek 1 písm. q) přílohy směrnice, který uvádí jako podmínku podxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxdkládal spory výlučně rozhodčímu soudu, na který se nevztahují ustanovení právních předpisů, nebo bránění uplatnění tohoto práva, nepřiměřené omezxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvní straně, spotřebiteli". Uvedená podmínka, konkrétně spojení "rozhodčímu soudu, na který se nevztahují ustanovení právních předpisů", se týxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xu část, která zmiňuje "nepřiměřené omezení důkazů", což by za určitých okolností mohlo dopadat na situaci, kdy je vyloučeno ústní jednání.
Z judikatuxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxoru se směrnicí (ESLP vychází z možnosti dobrovolného vzdání se práva, které se vztahuje jak na opravné prostředky, tak na ústní projednání; z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxcí). Stejně jako u jiných podmínek spotřebitelských smluv je nutné zkoumat, zda tato podmínka se zřetelem ke konkrétním skutkovým okolnostem v rozporx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxle.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních ujednání, resp. chování dodavatele, která jsou nejčastěji se vyskytujícími nekalými podmínkami ve spotřebitelských smlouvách. Zneužívxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxch spotřebitele výraznou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy. Definice je založena na třech prvcích, individuálně projedxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xalší definiční znaky zneužívající
klauzule
, je třeba považovat ji za platnou.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2013, sp. zn. 23 Cdo 2447/20xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxšího soudu ze dne 28. února 2013, sp. zn. 32 Cdo 12/2012)
8. Jestliže je výběr příslušného rozhodce ponechán na vůli navrhovatele, tedy pouze jedné ze xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxace leasingových společností ČR a budoucí navíc měl být vybrán pouze ze seznamu vedeného touto asociací, když tato asociace neměla charakter stálého rxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xe třeba považovat uzavřenou rozhodčí smlouvu podle § 39 obč. zák. za neplatnou pro rozpor se zákonem. Takto sjednaná rozhodčí doložka je neplatná i pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xnačnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 23 Cdo 2628/2010)
9. Neobsahuje-li roxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je taková rozhodčí smlouva neplatná podle § 39 obč. zák.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. kvěxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxuvy podle § xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxickými prostředky, jelikož není opatřen elektronickým podpisem podle zvláštního předpisu (srov. § 2 písm. a), § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 227/2000 Sb., o exxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxétní lokality v blíže určeném období a k získání jeho osobních údajů, nezbytných k předložení návrhu cestovní smlouvy; je impulzem k iniciativě cestovxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xředkládaného prostřednictvím elektronických prostředků, opatřeného zaručeným elektronickým podpisem [§ 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb.], který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2009, sp. zn. 33 Cdo 3210/2007)
11. Písemná forma právního úkonu předpokládá existenci dvou náležitoxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhycené v písemném textu listiny. Písemný projev musí být zároveň podepsán, tj. je platný až po podpisu jednající osoby. Smlouva, která musí být písemnáx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 382-383).
V posuzované věci odvolací soud vycházel ze zjištění, že žalobce dne 10. března 2003 zaslanxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xiž z toho důvodu je třeba uvedenou smlouvu posuzovat jako neplatnou, takže s ní nelze spojovat následek spočívající ve změně v osobě věřitele žalovanéhxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxjvyššího soudu ze dne 29. ledna 2009, sp. zn. 30 Cdo 1230/2007)
12. I. Písemná forma právního úkonu předpokládá existenci dvou náležitostí, a to písexxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písemném textu listiny (právně významný je pouze ten projev vůle jednajícího, který je vyjádřen v písemném textu; proto eventuální záměry jednajícíhx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx pro kterou zákon vyžaduje písemnou formu, nejsou uvedena jména a příjmení osob, které ji za smluvní strany podepsaly, resp. tyto podpisy jsou nečitelnxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, byla k tomuto oprávněna, není otázkou dodržení písemné formy právního úkonu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xn. 32 Odo 940/2006)
13. I. Písemná forma právního úkonu předpokládá existenci dvou náležitostí: písemnosti a podpisu, přičemž písemný projev je plxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxostředky (např. razítkem, faksimile, reprodukcí podpisu na tiskopise) přichází v úvahu pouze tam, kde je to v občanskoprávním styku - posuzováno objexxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxny požadované náležitosti obsahovalo, nemůže absenci údajů ve smlouvě nahradit. Každý spotřebitel má dostat čas a příležitost k tomu, aby mohl posoudxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxplatí, seznámen před uzavřením úvěrové smlouvy. Dostal-li v daném případě potřebné informace až v oznámení, tedy až poté, co už úvěrovou smlouvu uzavřxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrž mu nezbývalo nic jiného, než je vzít pouze na vědomí.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. dubna 2009, č. j. 2 As 93/2008-115)
Odvolací xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxru rozhodce a stanovení pravidel rozhodčího řízení na právnickou osobu, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona a odkazuje na toxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxch řízení, pak je taková rozhodčí smlouva neplatná dle § 39 občanského zákoníku pro obcházení zákona.
(usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. květxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxe uzavíral předmětné smlouvy. V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaná konstatovala, že s ohledem na dobu, která uplynula od nabytí účinnosti zákxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx tří let, která uplynula od účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru (zákon nabyl účinnosti dne 1.1.2002) a v níž byly uzavřeny spotřebitelské smlouvxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx že ani správní orgány nevěděly, jak mají právní normu interpretovat, není podloženo žádným podkladem. Žalobce nepředložil žádné listiny, které by prxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx činnosti postupuje maximálně obezřetně, což například znamená, že má-li pochybnosti ohledně náležitostí smluv, bude disponovat stanoviskem (právxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x dobré víře, že smlouvy nemusí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 4 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru. Za tohoto stavu je soud toho názorux xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xako k okolnosti, která by měla vliv na výši uložené sankce.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. července 2013, č. j. 7 A 332/2011-191)
16. Pokxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx je nesporné, že kontrola České obchodní inspekce zjistila u žalobce naplnění skutkové podstaty uvedené v § 9 odst. 1 písm. d) zákona o ČOI, kterého se žalxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxoť v deseti namátkově vybraných úvěrových smlouvách č. 269900001 až 05 a 269900035 až 39 sjednávající spotřebitelský úvěr, kde na straně věřitele je žaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx RPSN na spotřebitelský úvěr upravena a které nejsou závislé pouze na vůli věřitele; smlouvy neobsahují závazek věřitele informovat spotřebitele v prxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxvé rozvržení.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. června 2013, č. j. 8 A 212/2010-1)
17. Soud proto § 56 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. vykládá taxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxerého je nepřípustné, aby se spotřebitel vzdával ve spotřebitelské smlouvě svých práv, v tomto případě dokonce ústavního práva na spravedlivý proces xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxEHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx x xxxxdním řízení, která je obsažena ve smlouvě o úvěru vyjádřeném v cizí měně uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, nebyla indivxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxí plnění této smlouvy, které ji jako takové charakterizuje, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu na základě povahy, obecné systematiky a ustanoxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxek úvěru částky vyplývající z rozdílu mezi prodejním a nákupním kursem cizí měny, nemůže být považována za obsahující "odměnu", jejíž přiměřenost jakxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
2) Článek 4 odst. 2 směrnice 93/13/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že pokud jde o takovou smluvní klauzuli, jako je klauzela dotčená ve věci v původnxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
byla pro spotřebitele srozumitelná z gramatického hlediska, ale rovněž aby smlouva transparentně uváděla konkrétní fungování převodního mechanixxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xvolnění úvěru, tak aby byl spotřebitel schopen na základě jasných a srozumitelných kritérií vyhodnotit ekonomické důsledky, které z toho pro něj plynxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxx 1) Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vyklxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxajícího se nemovitosti zatížené hypotékou nestanoví jako důvod pro podání námitky zneužívající charakter
klauzule
obsažené ve smlouvě, na základě xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxr takové
klauzule
, přijmout předběžná opatření, především přerušit takové řízení o výkonu rozhodnutí, v případech, kdy je přijetí takových opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxnamná nerovnováha" v neprospěch spotřebitele je třeba posuzovat na základě analýzy vnitrostátních právních předpisů, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xhoršeno ve srovnání s právním postavením, jaké by měl podle platné vnitrostátní právní úpravy. Stejně tak by za tímto účelem mělo být přezkoumáno právnx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxlšímu používání zneužívajících klauzulí;
- za účelem zodpovězení otázky, zda je způsobena nerovnováha "v rozporu s požadavkem dobré víry", je třeba xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xlauzulí souhlasil v rámci individuálního vyjednávání o obsahu smlouvy.
Článek 3 odst. 3 směrnice 93/13/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že přílohxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxudek Soudního dvora Evropské unie [prvního senátu] ze dne 14. března 2013 ve věci C-415/11 Mohamed Aziz)
20. S ohledem na smysl a účel zákona o spotřebxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxlském úvěru požaduje, aby "smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr" obsahovala základní informace, nemohl mít zákonodárce na mysli nic jixxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx čl. 10 odst. 2 jasné a výstižné informování spotřebitele o všech podstatných náležitostech smlouvy o úvěru, lze podle názoru finančního
arbitra
dosáxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxčního
arbitra
ze dne 9. července 2014 vydaný pod evidenčním číslem FA/5270/214 v řízení vedeném pod registračním číslem 264/SU/2012)
21. Finančnx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxh stran textu na jiném než bílém podkladě, shledal, že Smlouva o úvěru je prakticky nečitelná pouhým okem, text není možné přečíst najednou a udržet při txx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxání Smlouvy o úvěru a jednotlivých práv a povinností Navrhovatele a Instituce, jak byly rozebrány výše, uzavírá, že Smlouva o úvěru představuje nejen sxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxjemnou provázaností, místy neurčitý, zejména však nesrozumitelný text, a to jako celek. Smlouva o úvěru tak nesplňuje požadavek na srozumitelnost a uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxebitelský úvěr. Smlouva o úvěru je tak absolutně neplatná podle ustanovení § xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxačním číslem 76/SU/2012)
Z literatury:
BACHOVÁ,
K.
"Chytrá krabička" pomůže externím partnerům.
Profi PORADENSTVÍ & FINANCE,
2014,
xx xxx
xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxebitelský úvěr: Často kladené dotazy [online]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/casto-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxmentů.
Bulletin advokacie,
2011,
č. 7.
ŠVESTKA,
J.,
DVOŘÁK,
J.,
FIALA,
J. a kol.
Občanský zákoník. Komentář.
Svazek I.
Praha:
Wolters Kluxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxer, a.s.,
2014.
VACEK,
L.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru.
Obchodněprávní revue,
2013,
č. 3.
(Povinnosti věřitele během trvxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxginální
rubrikou "Informační povinnosti". Tak jak jsou v § 4 upraveny povinnosti v souvislosti s reklamou, v § 5 povinnosti v předsmluvní fázi a v § 6 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho vztahu).
2.
Povinnosti jsou ukládány výlučně věřiteli, a to s ohledem na skutečnost, že případná
ingerence
zprostředkovatele byla završena sxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x některé z povinností věřitele by od něj smluvně převzal a za něj plnil zprostředkovatel, za případné nesplnění takové povinnosti by však byl odpovědný x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx druhu spotřebitelského úvěru a době jeho trvání.
K odst. 1
4.
Přestože odstavec 1 na první xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx aprobuje možnost jednostranné změny smlouvy o spotřebitelském úvěru ze strany věřitele. Věřiteli je tímto ustanovením dovoleno jednostranně změnix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxové informace spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Toto ustanovení se týká jak spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu uxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxkytla dostatečný časový prostor na takovou změnu zareagovat, tedy například získat spotřebitelský úvěr u jiného věřitele a dosavadní smluvní vztah uxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, závažnosti provedené změny i aktuální situaci na trhu spotřebitelských úvěrů, resp. aktuální situaci a úvěruschopnosti spotřebitele získat xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxu) neměla být kratší než 2 měsíce. Stejnou lhůtu zná ostatně i § 12 odst. 2 pro výpověď spotřebitelského úvěru ze strany věřitele, což je obdobně závažné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxvou smlouvou o platebních službách ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) zák. o platebním styku, pak lhůta musí činit alespoň 2 měsíce přede dnem, kdy má podle návxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxého znění čl. 11 odst. 1 a čl. 12 odst. 2 CCD. Zatímco obecné ustanovení čl. 11 odst. 1 CCD hovoří pouze o "změně výpůjční úrokové sazby", v případě spotřebixxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxk je pokryta jakákoliv změna, tedy jak zvýšení, tak snížení, ovšem taková změna se může týkat pouze výpůjční úrokové sazby. Naopak v případě možnosti přxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxové sazby jsou zde výslovně zmíněny i poplatky. Rozdílná úprava v čl. 11 odst. 1 a čl. 12 odst. 2 CCD nemá žádné hlubší věcné opodstatnění a lze ji přičítat fxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxby či poplatků dochází i ke změně výše splátek či jejich četnosti, pak je nutné, aby byl spotřebitel o tomto informován, protože jinak by nevěděl, kolik mx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlouvou o platebních službách ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) zák. o platebním styku. Rámcovou smlouvu je třeba chápat v materiálním smyslu, tedy jako jakýxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí. Změna takové smlouvy pak podléhá opět též režimu § 94 zák. o platebním styku.
9.
Přestože tedy komentované ustanovení určitým způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx samo o sobě a je nutno je vnímat v kontextu obecné úpravy smluvního práva a úpravy ochrany spotřebitele v obč. zák. (i dříve v zák. č. 40/1964 Sb.). Ustanoxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxěním stejného druhu s odkazem na obchodní podmínky a vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření smlouvy rozumná potřeba jejich pozdější změxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxně oznámí, a současně musí mít tato strana právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx je z výše uvedeného zřejmé, § 1752 obč. zák. dopadá jen na závazky s opětovným plněním. To však není případ naprosté většiny spotřebitelských úvěrů, u nxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxvažovat za opětovné plnění. Výjimkou by byly některé spotřebitelské úvěry sjednané zpravidla na dobu neurčitou (např. spotřebitelský úvěr ve formě mxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx jeho značnou vágnost, a to včetně doplňujícího § 1752 odst. 2, přesahoval předkládané dílo, proto lze jen odkázat na právě vycházející komentářovou lixxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxář. Svazek V (relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014.).
10.
Vedle obecné úpravy platné pro všechny smluvní vztahy jx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxx
xxdle § 1813 obč. zák. jsou zakázaná ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem, jak je však z demonstrativního výčtu obsaženého v § 1814 obč. zák. zřejmé, může se to týkat právě xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxx
xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxti stran. Podle § 1814 písm. i) obč. zák. se také zakazují ujednání, která umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvení § 56 odst. 3 písm. h) a i) zák. č. 40/1964 Sb., představují transpozici směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených ujednáních ve spotřebitelských sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aby prodávající nebo poskytovatel jednostranně změnil podmínky smlouvy bez pádného důvodu, který je uveden ve smlouvě. Písmeno l) pak zakazuje možnoxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxvídající právo smlouvu zrušit, jestliže je konečná cena příliš vysoká v poměru k ceně dohodnuté při uzavírání smlouvy.
14.
V této souvislosti je vhxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxstranné změny smluvních podmínek tak není podle části 2 písm. b) na překážku jednostranné změně úrokové sazby při splnění určitého postupu, musí k tomu xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxšení ceny na překážku doložkám o cenové indexaci, za předpokladu, že je způsob změny ceny výslovně popsán (k tomu též viz výklad k § 7 odstavci 2).
15.
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe i z § 1814 obč. zák. zřejmé, že ke změně smlouvy plnění musí mít věřitel důvod, který není závislý jen na jeho vůli. Musí se tak jednat o objektivní (tedy nx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxvního vztahu. Zároveň je nutné i současné znění občanského xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxstože tento dovětek není v textu § 1814 písm. g) obč. zák. oproti § 56 odst. 3 písm. h) zák. č. 40/1964 Sb. výslovně uveden.
16.
Podle § 1815 obč. zák. xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxž je zde zakotvena možnost spotřebitele se za určitých okolností takovéhoto ustanovení dovolat - například tehdy, kdy jednostrannou změnou došlo ke sxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy o spotřebitelském úvěru, musí to mít především předem se spotřebitelem výslovně sjednáno, tato změna nemůže být odvislá od okolností závislých jen nx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xormulace "věřitel si vyhrazuje možnost změnit úroky v závislosti na vývoji na finančním trhu" - viz též např. nález finančního
arbitra
ze dne 3. prosinxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxe 2013 vydaný pod evidenčním číslem 10425/2013 v řízení vedeném pod registračním číslem 181/SU/2013) a spotřebiteli musí být dán dostatečný časový prxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxývajících především z § 1813 a § 1814 obč. zák. a případně též § 1752 obč. zák.
19.
Soukromoprávní sankcí za nesplnění povinnosti stanovené v § 7 odsxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxí sankci za dostačující.
K odst. 2
20.
Výjimku z povinnosti poskytovat informace o změně úrokové sazby spotřebiteli v přiměřeném předstihu před nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxi referenční úrokové sazby viz výklad k § 3 písm. h). Aby však toto bylo možné, musí být splněno několik podmínek. V první řadě to musí být mezi stranami výsxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxu uveřejnění zákon požaduje kumulativně (je použito slovo "rovněž"), vedle uveřejnění vhodným způsobem, kterým tak může být publikace na webových stxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takže v úvahu připadají i méně formální způsoby poskytnutí takové informace. Zároveň by se však mělo jednat o takový způsob, který je vhodný ve vztahu k axxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxeřejnění informace, který bude i zpětně prokazatelný.
21.
Samotné informace o změně výpůjční úrokové sazby pak je věřitel povinen poskytovat spoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxavidelně a v přiměřeném intervalu". Navíc slova "v přiměřeném intervalu" ani nemají oporu v čl. 11 odst. 1 CCD ani v čl. 12 odst. 2 odkazujícím na čl. 12 odsxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru doplněna na základě připomínky České národní banky. Pokud totiž ke změně dochází např. jen jednou ročně, pravidelnost by byla dána i informovánxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x několikaměsíčním zpožděním. Jelikož inspirací pro připomínku ČNB byla ustanovení § 90 a § 91 zák. o platebním styku, která počítají s 1měsíční lhůtoux xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxácení spotřebitelského úvěru. Přestože v České republice převažuje splácení na měsíční bázi, lze se setkat i s týdenními či čtrnáctidenními splátkamx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxtické změny spočívající ve sjednocení používání termínu "referenční úroková sazba".
K odst. 3
23.
V případě spotřebitelského úvěru ve formě možxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxních prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele [viz výklad k § 3 písm. g)], ukládá zákon věřiteli povinnost poskytxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xvěru.
24.
Kromě informace o období, za které se tyto informace poskytují, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xrovedených spotřebitelem, použité úrokové sazbě, veškerých poplatcích se spotřebitelským úvěrem souvisejících zaplacených v daném období a minimxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxě věřitel (resp. poskytovatel platebních služeb) též informační povinnosti stanovené § 88 a násl. zák. o platebním styku. Zde je
relevantní
zejména § xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxz zbytečného odkladu po odepsání částky platební transakce, přičemž však podle § 90 odst. 2 zák. o platebním styku si strany mohou dohodnout, že informxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt za inspirativní při výkladu pojmu "v přiměřeném intervalu" v komentovaném ustanovení.
26.
K výkladu pojmu v listinné podobě nebo na jiném trvaléx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x x x xxxxx xxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx existující odstavec 3 zakotvil pro spotřebitelské úvěry ve formě možnosti přečerpání, vztáhl i na jiné druhy spotřebitelských úvěrů, jejichž společxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxstože i tyto druhy úvěrů mohou být poskytovány v režimu rámcové smlouvy o platebních službách, takže se i pro ně uplatní informační povinnosti stanovenx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxké u úvěrů uvedených v odstavci 4 tak bude muset věřitel nově poskytovat spotřebiteli pravidelně a v přiměřeném intervalu informace o období, za které sx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a výši plateb provedených spotřebitelem, použité úrokové sazbě, veškerých poplatcích se spotřebitelským úvěrem souvisejících zaplacených v daném xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx které vedou k postupnému umořování jistiny, má spotřebitel právo získat od věřitele kdykoliv a zcela zdarma tabulku umoření.
31.
Cílem tohoto ustxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxména o tom, jaká část jistiny již byla splacena a jak velkou část jistiny a jaké úroky (v jak velkých splátkách a ke kterému okamžiku) bude muset spotřebitxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xelevantní
zejména např. tehdy, když zvažuje předčasné splacení spotřebitelského úvěru.
33.
Zákonem č. 43/2013 Sb. byla do textu tohoto ustanoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xěřitel není povinen tuto povinnost plnit stále a nepřetržitě (každý den či hodinu posílat spotřebiteli výpisy), ale že to je právě jen na požádání spotřxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx písemná forma takové žádosti, může stačit i ústní, sdělená ať už osobně, nebo telefonicky, dohodnutý mechanismus však nesmí být
restriktivní
vůči spxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xeské republice atp.).
35.
Informace o tomto právu spotřebitele je podle přílohy č. 3 k zákonu o spotřebitelském úvěru odst. 1 písm. h) povinnou nálxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxnovení
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxe úrokové sazby založený na objektivních kritériích a je stanoven (anebo je určitelný) i den rozhodný pro změnu výše úrokové sazby, potom změna těchto kxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxí-li splněn předpoklad, podle něhož je způsob určení výše úrokové sazby vázán na objektivní (na vůli banky nezávislá) kritéria. V takovém případě je prx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxššího soudu ze dne 31. května 2006, sp. zn. 29 Odo 1000/2004)
2. Článek 3 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 20xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxpského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES, ve spxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxodním řízení, která určuje obsah smluv o dodávce elektřiny a plynu uzavíraných se spotřebiteli v rámci všeobecné zásobovací povinnosti a stanoví možnxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xůvodech, podmínkách a rozsahu.
(rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. října 2014 ve věci C-359/11 Schulz)
3. Článek 1 odst. 2 směrnice Raxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxlu, že tato směrnice se použije na
klauzule
všeobecných obchodních podmínek ve smlouvách uzavřených mezi prodávajícím nebo poskytovatelem služeb a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxávní úpravě.
Články 3 a 5 směrnice 93/13/EHS ve spojení s čl. 3 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxzovaná smluvní
klauzule
, kterou si dodavatelský podnik vyhrazuje právo jednostranně změnit poplatky za dodávky plynu, odpovídá nebo neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xpůsobem uvádí důvod a způsob změny uvedených poplatků, tak aby spotřebitel mohl na základě jasných a srozumitelných kritérií předvídat případné změnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxou v průběhu realizace smlouvy v přiměřené lhůtě předem informováni o změně poplatků a svém právu smlouvu vypovědět, pokud nebudou chtít tuto změnu přixxxxxx x
x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení provedl v závislosti na všech okolnostech projednávaného případu, včetně všech klauzulí obsažených ve všeobecných obchodních podmínkácx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxrieb)
4. 1) Článek 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxakter, není k tomu, aby vyvodil z tohoto zjištění důsledky, povinen čekat na to, až spotřebitel, který je informován o svých právech, navrhne zrušení uvxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx charakter, aby o tom informoval účastníky řízení a umožnil jim, aby se k tomu kontradiktorně vyjádřili způsobem, který stanoví vnitrostátní procesní xxxxxxxxx
xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxložen, musí zohlednit všechny další
klauzule
smlouvy.
(rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. února 2013 ve věci C-472/11 Banif Plus Bank Zxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxí být vykládána v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, jako je úprava dotčená v původním řízení, která neumožňuje soudu, jemuž je pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xízení zneužívající charakter
klauzule
o úrocích z prodlení obsažené ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím či poskytovatelem a spotřebitelem, ačkoxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxného zákona o ochraně spotřebitelů a uživatelů a souvisejících zákonů (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Lex xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xby při rozhodnutí o neplatnosti zneužívající
klauzule
ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem doplnil uvedenou xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx
6. Vnitrostátnímu soudu, který rozhoduje v řízení o zdržení se jednání zahájeném ve veřejném zájmu a jménem spotřebitelů entitou určenou vnitrostáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách posoudil zneužívající charakter
klauzule
uvedené v obecných podmínkách spotřebitelských smluvx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxe způsob změny ceny nebo upřesní pádné důvody této změny. V rámci tohoto posouzení bude uvedený soud muset zejména ověřit, zda ve světle všech klauzulí uxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxjící práva a povinnosti, které se mohou pojit k právům a povinnostem stanoveným v dotčených obchodních podmínkách, jsou důvody nebo způsob změny náklaxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxstoupit.
(rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. dubna 2012 ve věci C-472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság v Invitel Távközlési Zrt.)
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxt tato smlouva případně za dobu trvání smluvního vztahu jednostranně měněna tak, aby se mohl dopředu rozhodnout, zda je pro něj přípustné do takového smxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxžadavek nemůže zhojit ani fakt, že druhá smluvní strana provádění jednostranných změn "nezneužívá" a informuje o nich, byť i s řádným odůvodněním, v doxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxentrale Nordrhein Westfalen eV, sp. zn. C-92/11). Stejně tak závadný stav nemůže zhojit ani případná zavedená obchodní praxe, která by byla v rozporu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx680/2014 v řízení vedeném pod registračním číslem 19/SU/2013)
8. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxanné změny smlouvy, pečlivě proto prozkoumal kompletní smluvní dokumentaci, zejména Všeobecné obchodní podmínky jako celek, s cílem v textu nalézt uxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxhovatele na případnou nežádoucí změnu Všeobecných obchodních podmínek reagovat. Tento postup, kdy finanční arbitr ve smluvní dokumentaci očekává sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxným článkem 2 odstavcem b) přílohy směrnice 93/13/EHS, který sice umožňuje poskytovateli finančních služeb provádět vybrané jednostranné změny popxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxteli bezodkladně oznámena a spotřebitel může smlouvu okamžitě vypovědět.
Finanční arbitr však žádné další vymezení jednostranných změn Všeobecnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v právech a povinnostech Navrhovatele a Instituce, a to bez pochyb v neprospěch Navrhovatele, který na základě takto poskytnutých informací v posuzovxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx změnu nemůže efektivně reagovat. Jednostranná změna Všeobecných obchodních podmínek ve znění uvedeném v článku 351 je proto ve spotřebitelské úvěroxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxokonformního výkladu ji lze podřadit též pod písm. h) demonstrativního výčtu nepřiměřených smluvních podmínek uvedeného v ustanovení § 56 odst. 3 zákx xx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 181/SU/2013)
9. Citované ustanovení Všeobecných obchodních podmínek stanoví důvody, za jakých může Instituce tyto podmínky jednostranně měnitx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxového. Stanovené důvody pro jednostrannou změnu podmínek jsou však podle názoru finančního
arbitra
formulovány natolik obecně, až vágně, že je nelzx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxeli možnost jakkoli na pro něj nepřijatelnou jednostrannou změnu podmínek právně relevantně reagovat. Podle citovaného ustanovení by byl Navrhovatxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Navrhovatele (například v podobě okamžitého zesplatnění Úvěru).
Jelikož finanční arbitr nikterak neupírá právo účastníků řízení si ve Smlouvě o úvxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxména Všeobecné obchodní podmínky jako celek, s cílem v textu nalézt upřesnění, za jakých konkrétních, relevantních a předvídatelných podmínek lze Všxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxr ve smluvní dokumentaci očekává stanovení relevantního důvodu pro její jednostranné změny a možnost Navrhovatele na tyto změny reagovat, pak plně koxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxět vybrané jednostranné změny poplatkových ujednání bez předchozího oznámení spotřebiteli, avšak pouze za podmínky, že k takovému postupu je právě pxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxní jednostranných změn Všeobecných obchodních podmínek nenalezl a dospěl proto k závěru, že smluvní podmínka článku 351 Všeobecných obchodních podmxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx poskytnutých informací v posuzovaném znění Všeobecných obchodních podmínek nemůže předvídat, za jakých okolností a z jakých konkrétních důvodů můžx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 351 je proto ve spotřebitelské úvěrové smlouvě podmínkou nepřiměřenou, která naplňuje nejen generální klauzuli uvedenou v ustanovení § 56 odst. 1 zákx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xvedeného v ustanovení § 56 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.
(nález finančního
arbitra
ze dne 3. prosince 2013 vydaný pod evidenčním číslem 10000/2013 v řízexx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxím styku. Komentář.
Praha:
C. H. Beck,
2011.
HULMÁK,
M.
Práva a povinnosti věřitele při poskytování spotřebitelského úvěru.
Jurisprudence,
2010x
xx xx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx
Wolters Kluwer, a.s.,
2014.
ŠVESTKA,
J.,
SPÁČIL,
J.,
ŠKÁROVÁ,
M.,
HULMÁK,
M. a kol.
Občanský zákoník, I. a II. díl.
2. vyd.
Praha:
C. H. Bxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xoukromoprávní sankce dopadající na případy porušení povinností stanovených v § 6 týkajících se smlouvy o spotřebitelském úvěru v podobě úročení takxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx stejnou soukromoprávní sankci bylo možné do 31. prosince 2010 nalézt v § 6 zák. č. 321/2001 Sb. Předkladatel zákona o spotřebitelském úvěru soukromoxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxo tisku č. 1055) a po zvážení dalších alternativ - zejména absolutní a relativní neplatnosti se rozhodl zachovat účinnou a osvědčenou soukromoprávní sxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxnost uplatnil u věřitele.
3.
Oproti zákonu č. 321/2001 Sb. se však ustanovení § x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xkamžiku uplatnění (
ex nunc
), což původně navrhovali i předkladatelé zákona o spotřebitelském úvěru, při projednání návrhu zákona v Legislativní radx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxiku smluvního vztahu (tedy
ex tunc
).
4.
Přestože § 8 byl zákonem č. 43/2013 Sb. zcela přeformulován, po věcné stránce nedoznal zásadních změn, poxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxadá nejen na případy, kdy smlouva o spotřebitelském úvěru neobsahuje informace stanovené v § 6 odst. 1, resp. v příloze č. 3 k zákonu o spotřebitelském úvxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, že požadavek na poskytnutí určitých informací také znamená, že musí být poskytnuty formou stanovenou zákonem (písemné uzavření smlouvy), z důvodu pxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xeposkytnutí smlouvy o spotřebitelském úvěru alespoň v jednom vyhotovení spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Zde je rovněx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí břemeno (viz výklad k § 22 odst. 5).
De lege ferenda
by bylo vhodné i na tyto případy obrácené důkazní břemeno zavést, neboť neposkytnutí smlouvy předsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxce přitom vycházel pouze z obecného požadavku stanoveného v čl. 23 CCD, že sankce mají být účinné, přiměřené a odrazující. S ohledem na aktuální výši disxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xx
x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxtnut téměř bezúročně, resp. s úrokem, který je řádově nižší než meziroční inflace.
Diskontní sazba
je úroková sazba, kterou Česká národní banka úročí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxy. Žádné další poplatky ani jakékoliv jiné platby není spotřebitel povinen platit. V případě, že je spotřebitel již zaplatil, má nárok na jejich vrácenxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx nejsou např. platby na doplňkové služby poskytované osobou odlišnou od věřitele (např. placení pojistného). Oproti tomu postupy směřující k rozdělexx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx
xxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxovat za obcházení zákona a i takovéto platby by byly touto soukromoprávní sankcí dotčeny.
9.
Nedotčena tímto ustanovením jsou smluvní ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxe úspěšně domohl úročení diskontní sazbou, věřitel je i navzdory tomu oprávněn požadovat sjednanou smluvní pokutu či úroky z prodlení.
10.
Zákon nxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby splácení spotřebitelského úvěru). Optimální bude dohoda obou stran. Pokud taková dohoda nebude, spotřebitel nepochybí, když bude platit nižší xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxvém případě zapomenout dopočítat a platit i výši úroku odpovídající úročení úvěru diskontní sazbou. Stejně tak však může spotřebitel platit i splátky x xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xoužití sjednané výpůjční úrokové sazby, takže k úplnému splacení dluhu dojde rychleji a spotřebitel zaplatí méně splátek.
11.
Peněžní prostředkxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xěřitele ve smyslu § 2991 a násl. obč. zák. (resp. dříve § 451 zák. č. 40/1964 Sb.), a to z titulu plnění z neplatného právního jednání (v části týkající se uxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxou). Spotřebitel má nárok na jejich vrácení, pokud však neurčí jinak, mohly by být už zaplacené prostředky započteny na jistinu úvěru.
12.
Podmínkxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxle. Zákon o spotřebitelském úvěru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na písemnou formu. Přesto lze zejména s ohledem na právní jistotu obou smluvních stran doporučit, aby spotřebitel toto své právo uplatňoval písemně.
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxí občanského zákoníku (resp. dříve zák. č. 40/1964 Sb. / obch. zák.) o promlčení práva. V případě vztahu v režimu zákona č. 40/1964 Sb. tedy připadala x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sjednotil promlčecí lhůtu na 3 roky (viz § 629 odst. 1 obč. zák.), přičemž však není vyloučeno, že by si strany mohly sjednat i delší promlčecí lhůtu. Naoxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxkož se v nedávné době objevily pochybnosti o přiměřenosti této soukromoprávní sankce, a to především v souvislosti s nesprávně uvedeným údajem o RPSN vx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx 129/2010 Zb., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obsahuje v § 11 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxle, považuje se podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Zb. takový spotřebitelský úvěr za bezúročný a bez poplatků.
16.
V Rakousku obsahuje souxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxitelském úvěru (Verbraucherkreditgesetz). Není-li údaj o RPSN ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uveden vůbec, považuje se spotřebitelský úvěr za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx
xx xx
x xxxxx xxxxxx xxxxxaná nižší výpůjční úroková sazba (která by se pak použila namísto uváděné zákonné úrokové sazby). Pokud je ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uvedena nxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxhlednění dalších smluvních ujednání odpovídá uváděné nižší sazbě RPSN. V obou výše uvedených případech je u spotřebitelského úvěru placeného ve spláxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxníku (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche). Pokud je ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uvedena nižší RPSN, než jaká je skutečná (v origxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xazby sjednané ve smlouvě o spotřebitelském úvěru snížené o procentní sazbu odpovídající rozdílu mezi skutečnou a uváděnou sazbou RPSN.
18.
Jak je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dokonce ještě mírnější, neboť tamější platná a účinná právní úprava nepřiznává věřiteli nárok na žádné další plnění nad rámec vrácení poskytnuté jistxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxouvy uveřejněné Českou národní bankou. Věřitel tak získá své prostředky zpět zhodnocené stejným způsobem, jako kdyby je uložil u České národní banky, xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x
Z judikatury:
Neobsahuje-li smlouva o poskytnutí spotřebitelského úvěru náležitosti dle § 4 odxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxel by nemohl než vzít tyto informace na vědomí.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. dubna 2009, č. j. 2 As 93/2008-115)
Z literatury:
xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxx x xxxxx xxxxžitým institutem, který přinesl zákon o spotřebitelském úvěru, je povinnost věřitele posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx Na straně jedné odpovědný přístup věřitelů ("responsible lending"), kteří mají předem pečlivě posoudit schopnost spotřebitele nabízený spotřebitxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxá i o odpovědný přístup spotřebitelů samotných ("responsible borrowing"), kteří by měli být sami schopni vyhodnotit, nakolik spotřebitelský úvěr odxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxstí stanovených ve směrnici CCD a následně i v zákoně o spotřebitelském úvěru sice jednoznačně převažují konkrétní povinnosti stanovené věřitelům, cxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxy bez předchozího posouzení úvěruschopnosti", přesto § 9 ukládá konkrétní povinnost stanovenou spotřebiteli samotnému, a to poskytnout věřiteli úxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxodpovědných rozhodnutí, plynoucích z neznalosti a nedostatečných zkušeností, jakož i osobních morálně volních vlastností a životních i sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxvání základních životních potřeb, ekonomickou funkci rodiny a společenský
status
jejich členů, vč. narušení jejich sociálních vztahů" (viz dohledxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxet spotřebitelský úvěr podle § 9 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Spotřxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxn splácet.
3.
Sekundárně je pak chráněn věřitel před vznikem případných v budoucnu nedobytných pohledávek. Spolu s nimi jsou chráněni i další věřixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxve vzniklé dluhy.
4.
V neposlední řadě je pak chráněna i celá společnost před různými sociopatologickými jevy, které mohou být s neschopností spotxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx x x xxxx x xeměl obdobu v zákoně č. 321/2001 Sb., je nutné si současně uvědomit, že alespoň pro část věřitelů se ve skutečnosti o novou povinnost nejedná. Ustanovenx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxobem, který nepoškozuje zájmy jejich vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů a neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky. Obdobnou povinnost xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxti postupovat obezřetně a s náležitou péčí, zejména vykonávat činnost způsobem, který neohrožuje návratnost vkladů jejích členů a její bezpečnost a sxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtabilitu subjektů, které na straně jedné poskytují úvěry a na straně druhé přijímají vklady od veřejnosti nebo svých členů, a spolu s tím zabezpečit ochxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxsoudit s odbornou péčí schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr podle § 9 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně někxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru ani nepřímo takto výslovně žádným právním předpisem stanovena nebyla.
K odst. 1
8.
Věřiteli je zde uloxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xakoukoliv změnou, která by znamenala významné navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru. Věřitel je při tom povinen vynaložit odbornou péči. Jedxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx spotřebitele nebo v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. V § 2 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele je odborná péče definována jako "úroveň zvláštníxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zásadám dobré víry v oblasti jeho činnosti". Tento pojem se do zákona o ochraně spotřebitele dostal v souvislosti s transpozicí směrnice UCPD, která dxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxlt") jako "úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od obchodníka ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodnxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxx § 41 odst. 2 z. p. k. t. Podle těchto definic vynaložení odborné péče především znamená, že příslušný poskytovatel finanční služby "jedná kvalifikovaxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Obdobnou definici bylo dříve možné nalézt v § 75 odst. 2 dnes již zrušeného zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a v současné době je navrhxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx xxxvní řád neobsahuje obecnou definici pojmu "odborná péče", z výše uvedených příkladů lze shrnout, že tento pojem zahrnuje vysoce kvalifikovanou činnoxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxu se zásadami dobré víry a poctivého obchodního styku, a v nejlepším zájmu zákazníka (zde spotřebitele, potenciálního úvěrového dlužníka). Samotný pxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx je pro zákazníka skutečně nejlepší, jakkoliv jeho původní představa mohla být v důsledku nedostatečných znalostí či zkušeností odlišná.
12.
Odbxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxel je povinen postupovat jako profesionál. Zákon nestaví přesný postup či hierarchii informací nutných k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. V xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mohou být dostatečným důvodem pro odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr (opakované prodlení se splácením předchozích úvěrů apod.), nemohou všax xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxle u jiných věřitelů apod.).
13.
Ustanovení § 9 odst. 1 výslovně předpokládá, že zdrojem informací může být i samotný spotřebitel. Zde je však nutnx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxytné pro posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr", tato povinnost ani nepřesouvá důkazní břemeno za správnost poskytnutých xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xne 27. září 2007, sp. zn. 32 Odo 1726/2006. Věřitel se tak nemůže s informacemi získanými od spotřebitele bez dalšího spokojit a brát je jako fakt, ale je pxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxní či stravování nebo jiné náklady neodpovídají cenám v místě a časem obvyklým apod.), je věřitel povinen požadovat po spotřebiteli objasnění takovýcx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxápat jako takovou činnost, jejímž cílem je zjištění, zda spotřebiteli v závislosti na frekvenci splácení zbude v jeho osobním, případně domácím rozpoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxx xx xxxxx xxxxxxa podrobně analyzovat osobní, resp. domácí rozpočet spotřebitele - žadatele o spotřebitelský úvěr, a to obě jeho strany, tedy jak příjmy, tak výdaje. Axxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxstých měsíčních příjmech spotřebitele ve výši 15 000 Kč není možné říci, zda bude schopen platit splátku ve výši 2 000 Kč měsíčně, když nejsou současně znxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx osoby, anebo naopak zda se na financování provozu domácnosti podílí další osoba (rodiče, manžel, druh, děti) atp.
16.
Posouzení úvěruschopnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxborná péče věřitele mimo jiné zahrnuje i skutečnost, že při tom věřitel nevychází ze statisticky zprůměrovaných údajů (např. nájem v místě a čase obvykxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxistické údaje však mohou posloužit k alespoň částečnému ověření realističnosti údajů tvrzených spotřebiteli a být základem pro podrobnější prověřoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxx xxxaje v místě a čase obvyklé).
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx jednu osobu, aniž by byl zásadním způsobem dotčen její životní standard. Obdobně je nutno brát s velkou rezervou tvrzení náruživého kuřáka, že ze dne na xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxravidelné výdaje (např. v souvislosti se začátkem školního roku) a je vhodné ponechat určitou rezervu i na možné další neplánované výdaje (potřeba nákxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxoraz" na veškeré zdánlivě disponibilní finanční prostředky domácnosti, neboť v případě jakéhokoliv i sebedrobnějšího dalšího výdaje (náklady na opxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxouzení úvěruschopnosti povinen vzít v potaz jak stávající situaci klienta, zejména jeho příjmy i výdaje, tak i skutečnosti, které lze na základě inforxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxení, prodeje nemovitosti, auta, pojistného plnění atp.). V těchto případech však opravdu musí jít o vysokou míru pravděpodobnosti takového budoucíhx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxení úvěruschopnosti spotřebitele zohlednit příjmy z takového prodeje na budoucí splácení či jednorázové splacení spotřebitelského úvěru, musí být xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxsti. I tak musí brát věřitel v potaz, že průměrná doba prodeje nemovitosti se pohybuje spíše v řádu měsíců.
19.
Obecně se při posuzování budoucí schoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xiž v okamžiku posuzování úvěruschopnosti, je však nutno vzít v úvahu (např. když se spotřebitel již nachází ve výpovědní lhůtě z pracovního poměru nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že úvěr bude v budoucnu splacen, neboť není většinou možno s jistotou např. vyloučit, že spotřebitel obdrží výpověď z pracovního poměru, dlouhodobě oxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxí vypovídat o finanční situaci spotřebitele v okamžiku, kdy žádá o spotřebitelský úvěr. Nestačí tak např. prokázat příjmy daňovým přiznáním z loňskéhx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xdrojem příjmů, nástupu na mateřskou dovolenou apod.
21.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxlem. Odborná péče však v intencích zákona o spotřebitelském úvěru znamená, že vedle těchto informací věřitel získá další údaje nezbytné pro posouzenx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxměřenosti nejvýše v rozsahu nezbytně nutném pro splnění této povinnosti při maximálním respektování spotřebitelových práv na ochranu jeho osobních xxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxstenského podnikání, insolvenční rejstřík aj., anebo je zpoplatněn, což je případ centrální evidence exekucí vedené, provozované a spravované Exekxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxat za zanedbání odborné péče. Opomenout v této souvislosti nelze ani katastr nemovitostí, a to nejen za účelem ověření existence případného zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxu vlastnictví by v takovém případě nejspíše byla vyznačena plomba). Stejně tak může věřitel tímto nahlédnutím zjistit, zda již na majetku spotřebitelx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xnformace získané od spotřebitele společně s informacemi získanými z jiných veřejně či věřiteli interně dostupných zdrojů k posouzení úvěruschopnosxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxebitele (podrobněji viz výklad k § 9 odst. 2).
24.
Aniž by tak zákon ukládal věřitelům výslovně povinnost členství v určitém registru dlužníků či sdxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxo vyplývat.
25.
Zákonem č. 43/2013 Sb. byla do § 9 odst. 1 doplněna poslední věta, podle níž smí věřitel poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xavedena soukromoprávní sankce pro případ porušení této povinnosti v podobě neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru.
26.
Jak uvádí důvodová xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zajištění poskytnutého spotřebitelem, přičemž věřitel předem počítá s možností, že dlužník nebude pravděpodobně schopen poskytnutý úvěr splácet.
xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx pouze ekonomickou možnost spotřebitele spotřebitelský úvěr řádně splatit sjednanými splátkami. Fakt, že v případě problémů se splácením má věřitel xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jen tehdy, když jej bude spotřebitel schopen splácet řádnými splátkami, nikoliv tím způsobem, že se věřitel uspokojí z použitého zajištění. Pro banky x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xx x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, která výslovně uvádí, že "[p]ovinná osoba při řízení úvěrového rizika používá technixx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xituace protistrany, nemůže být při posuzování protistrany považováno za náhradní zdroj splácení expozice, ani zohledňováno v interním ratingu protxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxbitele při posuzování jeho úvěruschopnosti tak nemohou být zmírněny nebo nahrazeny poskytnutím případného zajištění.
28.
Co se týče neplatnostx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xodle úpravy platné a účinné do 31. prosince 2013 by porušení příslušné povinnosti mělo za následek absolutní neplatnost takto protiprávně sjednané smxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxlatnost relativní. Podle § 588 obč. zák. totiž pro absolutní neplatnost platí, že "soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které sx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxé, nepostačuje pouhá jeho protiprávnost, ale kumulativně s tím musí být naplněna i podmínka zjevného narušení veřejného pořádku (podrobněji viz Švesxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xbsolutní neplatnosti zjevný rozpor s dobrými mravy. Opět se tedy nejedná o pouhý rozpor s dobrými mravy, ale tento rozpor musí být určitým způsobem kvalxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xemravné jednání směřuje. Přestože jsou obě kategorie do určité míry rozostřené a částečně se překrývající, zatímco dobré mravy míří spíše k ochraně soxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy. V souladu s § 586 odst. 2 obč. zák. je tak na spotřebiteli, aby se případné neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru dovolal. Současně je nuxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxoliv věřitel, kdo se neplatnosti smlouvy může dovolat. V závislosti na míře naplnění znaků stanovených v § 588 obč. zák. však nelze vyloučit, že v něktexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xmlouva bude neplatná absolutně.
30.
Vše výše uvedené se týkalo posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, který má ve spotřebitelském úvěru postaxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx ručitele. Ručitel sám spotřebitelský úvěr nečerpá, pouze svým písemným prohlášením na sebe bere povinnost uspokojit pohledávku věřitele v případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxslovně nestanoví. S ohledem na akcesorickou a subsidiární povahu ručení a bez existence výslovné právní úpravy nelze takovou povinnost dovodit.
3xx
x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obezřetně, zejména provádět obchody způsobem, který nepoškozuje zájmy jejich vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů a neohrožuje bezpečnxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx tyto subjekty by ve vlastním zájmu, resp. v zájmu svých vkladatelů nebo členů, měly podniknout takové kroky, aby použité zajišťovací nástroje mohly efxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxím.
32.
Jiným subjektům však taková povinnost žádným právním předpisem stanovena není. Přesto lze i bez explicitně stanovené povinnosti věřitelxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxe dluh za dlužníka případně splácet.
33.
Jak na povinnosti uložené věřiteli v tomto odstavci, tak na povinnost uloženou v § 9 odst. 4 dopadá vyvratixxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Ustanovení § 9 odst. 1 ale tuto povinnost ukládá věřiteli také při změně smlouvy o spotřebitelském úvěru spoxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xe však v kontextu celého zákona o spotřebitelském úvěru poněkud zavádějící. Je třeba si totiž uvědomit, že zákon o spotřebitelském úvěru neobsahuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxý věcný dosah. Změny spočívající ve změně výpůjční úrokové sazby nebo poplatků jsou upraveny v § 7. Vedle toho § 22 odst. 3 upravuje dohodu, kterou se za úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxvu dohod podle § 22 odst. 3, která umožňuje určitý volnější režim a výjimky z aplikace některých ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru v případě, žx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud mají charakter spotřebitelského úvěru, tedy např. takové, v jejichž důsledku dochází k navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru a nejsou x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x spotřebitelském úvěru, tedy včetně poskytnutí předsmluvních informací podle § 5, splnění požadavků na smlouvu samotnou podle § 6 aj. V takovém přípaxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkové výše spotřebitelského úvěru, anebo zda ve vztahu k původně sjednanému spotřebitelskému úvěru k významnému navýšení nedochází a je jen těsně překxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx
x xxxxx x
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxm posuzování jejich úvěruschopnosti a oprávněným poskytovat přístup k těmto údajům třetím osobám povinnost zajistit nediskriminační přístup k těmtx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxp za stejných podmínek, jaké platí pro věřitele se sídlem nebo místem podnikání v České republice. Nediskriminace má být zajištěna také tím, že podmínkx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxponujícího čl. 9 odst. x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxsti spotřebitele není možné. Požadavek na stejné podmínky pro přístup současně znamená, že diskriminováni nemohou být ani čeští věřitelé na úkor zahrxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx ustanovení nebrání fungování registrů na členské bázi se stanovením obezřetnostních či důvěryhodnostních pravidel pro přístup (např. dosavadní doxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxu uchazeče o členství, zabezpečení dodržování pravidel pro nakládání s osobními údaji apod.). Tyto podmínky však nesmějí být ani nepřímo koncipovány xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxlika kritérií. První z nich je otázka provozovatele registru, tedy zda jím je stát, resp. některá jeho organizační složka, nebo soukromá osoba. Z tohotx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxavidla všem podnikatelům podnikajícím v příslušném odvětví, zatímco v případě soukromých registrů je přístup omezen jen na jejich členy. Z hlediska dxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ohledu na to, zda jsou řádně spláceny či nikoliv - spotřebitel si tak svou předchozí úvěrovou praxí a řádným splácením dluhů vytváří úvěrovou historii, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxch spotřebitelů v určité lhůtě po splatnosti. V neposlední řadě pak lze registry členit dle odvětví, z nichž shromažďují údaje o spotřebitelích, na regxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxcké, v nichž jsou evidovány i dluhy z jiného titulu než ze spotřebitelského úvěru (např. dluhy za mobilními operátory, dodavateli energií apod.).
3xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxačení. Jedná se zejména o společnost CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., provozující Bankovní registr klientských informací, známý též pod zkraxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxormací, označovaný též zkratkou NRKI, a SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, provozující jak "negativní" Registr FO, tak nově též Pozitivní regxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx registr úvěrů. Zde je však nutné si uvědomit, že CRÚ není provozován za účelem posuzování úvěruschopnosti spotřebitelů při čerpání spotřebitelského xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtr úvěrů, která byla v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru novelizována vyhláškou č. 292/2010 Sb. Tato novela spočívala právě v toxx xx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxcké osoby - podnikatele, žádající o poskytnutí spotřebitelského úvěru, úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru. Podle aktuálně účinného xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxledávku, s výjimkou banky, pobočky zahraniční banky a centrální banky, nebo fyzickou osobu, která je podnikatelem, za kterou má uživatel registru pohxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxně stanoveno, že pohledávkou se rozumí rozvahová nebo podrozvahová pohledávka uživatele registru za dlužníkem z účtové třídy 2 nebo 9, v korunách českxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxstí. S ohledem na údaje, které jsou v CRÚ vedeny, tak nelze říci, že by při jeho vedení byly zpracovávány údaje o spotřebitelích za účelem posuzování jejixx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxm posuzování jejich úvěruschopnosti považovat provozování veřejně dostupných seznamů, mezi které patří např. katastr nemovitostí, obchodní rejstxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx informací o spotřebiteli, případně prostředkem pro ověření některých údajů tvrzených spotřebitelem, primární účel pro vedení a veřejné zpřístupněxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx osoby oprávněné zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posuzování jejich úvěruschopnosti.
42.
Samotná činnost provozování úvěrových či x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xze nalézt v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, kterým byla do českého právního řádu především transponována směrnice Evropského parlamxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxon reflektuje také Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vypracovanou a přijatou na úrovni Rady Evropy a vxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxajů, tedy fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Výjimky z tohoto principu jsou uvedeny v § 5 odst. 2 zák. o ochraně osobních údajů.
Relevantní
z hxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí údaje i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xsobních údajů pro účely posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, který žádá o spotřebitelský úvěr, lze pod tuto výjimku podřadit. Věřitel má v tomto pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxich historie a delikvence při splácení, je pro ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů nezbytná. Jak vyplývá z § 9 odst. 1, věřitel je povinen s odbornxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xezbytné, je věřitel také povinen nahlédnout do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele (viz výklad výše).
45.
Pochybnosxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z: <http://goo.gl/c3Pwgy> [cit. 2014-02-12]) a s ohledem na vznesenou správní žalobu lze předpokládat, že v konečném důsledku o správném výklxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x 95/46/ES Soudnímu dvoru Evropské unie.
46.
Úřad pro ochranu osobních údajů dovozuje, že zatímco banky jsou oprávněny v souladu s výslovným ustanoxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikačních údajích o majitelích účtů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů, a to i prostřednictvím právnxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxtele neumožňuje stejný přístup v případě jejich klientů. Shromažďovat a zpracovávat údaje o spotřebitelích nebankovními věřiteli je pak podle názorx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxpotřebitel) může se zpracováním osobních údajů vyslovit kdykoliv písemně nesouhlas. V takovém případě nesmí správce nebo zpracovatel osobní údaje dxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxého systému vzájemného informování se mezi bankami, dokonce ani povinnost bank se takovýmto způsobem informovat, ale v zásadě pouze možnost toto činixx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx ustanovení vnímat spíše jako další průlom z bankovního tajemství a možnost zpřístupnit informace třetím osobám nebo prostřednictvím třetí osoby.
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xledat již ve výše citovaném § 5 odst. 2 písm. e) zák. o ochraně osobních údajů ve spojení s § 9 zák. o spotřebitelském úvěru.
K odst. 3
49.
Jednu z mála pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx němž jsou uvedená směrnice i zákon o spotřebitelském úvěru založeny, ukládá spotřebiteli povinnost poskytnout věřiteli na jeho žádost informace nexxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxlem nezbavuje věřitele povinnosti stanovené v § 9 odst. 1, tedy jednat s náležitou odbornou péčí. Naopak, právě vynaložení náležité odborné péče věřitxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xdo 1726/2006). Ostatně z § 9 odst. 3 výslovně vyplývá, že spotřebitel poskytne údaje na žádost věřitele. Je to tedy věřitel, který při vynaložení odborxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlil z toho důvodu, že ji věřitel nevyžadoval, k porušení povinnosti spotřebitele podle § 9 odst. 3 nedošlo, naopak jednání věřitele naplňuje znaky nedxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxe být liberačním důvodem pro věřitele v případě spáchání správního deliktu podle § 20 odst. 2 písm. a), za předpokladu, že věřitel vynaložil náležitou oxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxíku, jak dovozuje i odborná literatura (viz též Hulmák, M. Práva a povinnosti věřitele při poskytování spotřebitelského úvěru.
Jurisprudence
, 2010, xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxřebitelského úvěru, ale v zásadě jen u spotřebitelského úvěru sjednaného ve formě smlouvy o úvěru podle § 2395 obč. zák., resp. dříve smlouvy o úvěru podxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxý trestný čin podvodu podle § 209 tr. zák., jsou-li však naplněny všechny další znaky jeho skutkové podstaty.
K odst. 4
52.
Toto ustanovení dopadá nx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxledek takového vyhledání vede k neposkytnutí spotřebitelského úvěru spotřebiteli, věřitel je povinen informovat spotřebitele o tomto výsledku a záxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx databáze, ověřit, jaké údaje jsou o něm v databázi vedeny a v případě zjištění nesprávných údajů se domáhat jejich opravy či odstranění.
53.
Zde je txxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxeré jsou mu známy z jeho vlastní činnosti, přes údaje získané od spotřebitele, údaje získané z jiných veřejně dostupných zdrojů, takže údaje získané vyxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxzi je zde nutné považovat za příčinu, bez níž by uvedený následek (neposkytnutí úvěru) nenastal. To platí i v případě, kdy výsledek vyhledávání v databáxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxdu na záznam v dlužnické databázi, nemá věřitel povinnost tuto informaci spotřebiteli poskytnout. Stejně tak takovou povinnost věřitel nemá tehdy, kxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr poskytne.
54.
Věřitel musí spotřebitele o výsledku vyhledávání v databázi a o použité databázi vyrozumět okamžitě (lhůta počíná běžet okamžxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxi tyto údaje sdělit automaticky, aniž by o ni spotřebitel musel žádat. Jedná se však o prostou informaci zahrnující konkrétní zjištěný údaj a jednoznačxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při posouzení úvěruschopnosti či koefi-cienty, které z výsledků zjištěných v databázi pro věřitele vyplynuly.
VÝKLADOVÁ STANOVISKA:
Dohledový xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxt spotřebitelský úvěr podle § 9 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Z podmíxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxjů a pro účely daného posouzení považovat za "dostatečné" v kontextu § 9 odst. 1 zák. o spotřebitelském úvěru (viz podrobněji dále);
b)
dostatečně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxsti žadatelem deklarovaných příjmů a jejich zdrojů, jakož i životních nákladů a finančních závazků žadatele; to znamená, že se věřitel nemůže spokojix x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xaktickou správnost a soulad se skutečností; šíře požadovaných údajů od žadatele, jakož i prostředky, techniky a hloubka jejich prověřování je ponechxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vývoje referenční úrokové sazby použité jako základ pro výpočet úrokové sazby úvěru, v případě úvěrů úročených pohyblivou výpůjční úrokovou sazbou, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx;
d)
metodičnost a systematičnost postupů provádění analýzy ekonomické situace žadatele a hodnocení jeho schopnosti splácet žádaný úvěr;
e)
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxického školení prodejního personálu zaměřeného na výkon pracovních postupů nabídky a prodeje spotřebitelských úvěrů souladných s právem ochrany spxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxik, verifikačních a scoringových procedur a povinných pracovních postupů pro jednání s klienty (žadateli o spotřebitelský úvěr) a hodnocení jejich sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxměřeného na soulad praxe při nabídce a prodeji spotřebitelských úvěrů s právem na ochranu spotřebitele,
-
vytvoření odpovídajících organizačníxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxcovníků, jakož i náplně práce a povinností výkonných pracovníků v oblasti zajištění souladu pracovních postupů při nabídce a prodeji spotřebitelskýxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxkladů rozhodujících pro výsledek posouzení, jakož i samotných závěrů s jejich odůvodněním, popisem metodiky, přiložením záznamů o provedených analxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxí v souvisejících oborech ekonomie a tzv. nejlepší praxi.
Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2003, sp. zn. Tpjn 3xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxt takové typy smluv, které spočívají nikoliv v poskytnutí peněžních prostředků, nýbrž v poskytování zboží a služeb na základě tzv. odložených plateb (xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx případy, kdy poskytovatelem úvěru (věřitelem) ze smlouvy o úvěru není banka, nýbrž jiný subjekt poskytující v rámci svého předmětu podnikání úvěry (nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 20 - správní delikty, § 22 - společná ustanovení
Z judikatury:
1. Má-li v testu proporcionality obstát trestní stíhání úvěrového podvodu dle § 250b tr. zák., u něhož se v odstavci 1 nevyxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xhrozit zájem chráněný trestním zákonem, a to jak z hlediska reálného vlivu nepravdivého údaje na úvahu poskytovatele úvěru o návratnosti půjčených pexxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xěl následný úvěrový vztah standardní průběh, úvěr byl řádně splácen, a kde tedy obavy vyjádřené v hrozbě trestněprávního postihu vůbec nenašly naplněxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stránce skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu se nevyžaduje vlastnoruční vypracování či vyplnění listin týkajících se úvěru. Postačí xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvdivé.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. srpna 2014, č. j. 11 Tdo 855/2014-20)
3. V rámci dovolacího přezkumu právního posouzení jednání obviněxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xrávního názoru, jenž vyslovil v usnesení ze dne 25.5.2010, sp. zn. 7 Tdo 486/2010. Konstatoval v něm, že "při posuzování otázky, zda pachatel naplnil znxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxníci vystupovali pachatel a poškozený a který má význam pro konkrétní trestní věc. Pokud jde o soukromoprávní vztah, je třeba totiž trvat na tom, aby na oxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxetně a aby dodržovali alespoň elementární zásady opatrnosti, zvláště když pro to jsou snadno dosažitelné prostředky [...]. Jak přitom vyplývá z § 43 záxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx rozporů. Proto za situace, kdy v rámci předmětného vztahu poškozený sám svou zjevnou neopatrností, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxm vypořádat, a to za použití prostředků soukromého práva. Z hlediska principů, na nichž je založen demokratický právní stát, je nepřijatelné, aby tresxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xajetkových zájmů. Trestním postihem není totiž možné nahrazovat instituty jiných právních odvětví určené k ochraně majetkových práv a zájmů."
Vychxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxího vztahu evidentně nedbala ani v minimální míře na odpovídající ochranu svých práv a majetkových zájmů, vědomě nedbala potřebné opatrnosti, když si xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xdvolacím soudem. Svědkyně uvedla, že banka na základě svých tehdejších zkušeností s obviněným jako svým klientem ho považovala za řádného klienta, ktxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxka v rámci nějaké kampaně k určitému produktu nebo úvěru. Z tohoto důvodu mu byl i nabídnut tzv. předschválený úvěr. Banka při nabídce tohoto úvěru vycháxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxce žádným jiným způsobem nezjišťovala. Je přitom nepochybné, že disponuje dostatkem kvalifikovaného personálu a dalších prostředků, aby si při zachxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxtší objem obchodů. Pak by ale bylo v rozporu s principy, na nichž je založen právní stát, aby trestním postihem jednoho účastníka soukromoprávního vztaxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxovat či bagatelizovat postavení poškozené nebo dokonce schvalovat postup obviněného, avšak musí trvat na tom, že trestním postihem není možné nahrazxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu předmětné skutkové podstaty "uvedení v omyl", obsažený v nálezu Ústavního soudu ze dne 25.11.2003, sp. zn. I. ÚS 558/01: "Je-li omyl definován jako roxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xlamán, tedy od jeho způsobilosti být oklamán (nelze např. bez dalšího pomíjet možnost oklamaného omyl jednoduše
eliminovat
)."
(usnesení Nejvyššíhx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxu účelu byla poskytnuta, nýbrž v jejím získání v úmyslu nevrátit půjčené prostředky, resp. jejich ekvivalent.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. duxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxlatnost smlouvy, xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xák. č. 40/1964 Sb.), když pouze ze skutečnosti, že jeden ze solidárně zavázaných dlužníků má další finanční závazky, nelze dovozovat neplatnost smlouxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxvání, zda jde o trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b tr. zák., je nutné v konkrétním případě podle obsahu přezkoumávané smlouvy stanovit, že jde o úxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxžených plateb, jako je tomu např. u tzv. leasingu. Skutková podstata trestného činu podle § 250b tr. zák. je naplněna tehdy, když jde o úvěrovou smlouvu xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxšak za situace, že by byly naplněny i všechny další znaky jeho skutkové podstaty (srov. č. 6/2004 Sb.rozh. tr. ).
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxu odbornou péčí, pokud se spokojila pouze s domněnkami o vlastnictví k danému automobilu založenými na faktuře vystavené žalovanou, ústních informacxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxl technického průkazu je v držení K. G. s.r.o., že společnost K. G. s.r.o. žalované uhradila cenu vozidla a že je vlastníkem předmětného automobilu.
(uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x
xx xxxx
x x xx xočátku (
ex tunc
), takže subjektivní občanská práva a občanskoprávní povinnosti z takového úkonu vůbec nevzniknou (soudní výrok o neplatnosti právníxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxo úkonu i bez návrhu, tj. z úřední povinnosti.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2006, sp. zn. 26 Cdo 2064/2006)
Z literatury:
HULMÁKx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxh. Komentář.
Praha:
C. H. Beck,
2011.
RŮŽIČKA, M. Novela zákona o spotřebitelském úvěru [online]. 2013. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe]. 2007. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-pece-radneho-hospodare-v-obchodnim-pravu-48230.html>.
ŠVESTxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxJŮ. Reakce na zprávu zveřejněnou ČTK 18. října 2013 [online]. 2013. Dostupné z: <http://goo.gl/c3Pwgy>.
VACEK,
L.
Výkon dohledu nad dodržxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Obchodněprávní revue,
2013,
č. 3.
WACHTLOVÁ,
L.,
SLANINA,
J.
Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář.
Praha:
C. H. Beck,
2011.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xosouzení nákladů (tedy ceny) spotřebitelského úvěru je roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN). Tento ukazatel není v našem právxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxě se tento údaj musí objevit vždy, pokud reklama obsahuje jakýkoliv údaj o nákladech (viz § 4). Stejně tak je údaj o RPSN povinnou součástí poskytovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx
3.
Výjimku představují jen úvěry ve formě možnosti přečerpání, pro něž již samotná směrnice CCD stanovila diskreci umožňující členským státům údaj x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx § 16.
4.
Okamžikem uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru povinnost uvádět RPSN v zásadě končí - zákon totiž nestanoví povinnost přepočítávat a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx upravoval i povinnosti věřitele v případě změny RPSN za trvání smluvního vztahu, tedy zejména výslovnou povinnost věřitele informovat spotřebitele x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxy, který musí spotřebitel navíc vedle splátky jistiny zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s čerpáním úvěru. Kromě sjednaného úroku tak jsou v xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxel má spotřebiteli umožnit snadné srovnání různých úvěrů s různou konstrukcí zpoplatnění, neboť všechny náklady spotřebitele přepočítává na jeden sxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx
xx xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx,58 Kč a RPSN bude 16,1%. Naopak v případě, že byl sjednán úrok ve výši 10%
p. a.
, ale zároveň také měsíční poplatek ve výši 50 Kč, výše měsíční splátky sestáxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxu, po započítání poplatků je celková RPSN o 6,5% vyšší.
7.
Zjednodušeně řečeno by tedy bylo možné říci, že čím je údaj o RPSN větší, tím je úvěr pro spotxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxraje tudíž roli pouhý rozdíl částek, které spotřebitel čerpal a které bude muset v souvislosti s čerpáním úvěru zaplatit, ale také doba, po kterou měl spxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxky placené spotřebitelem hned na samém počátku smluvního vztahu tak mají na výši RPSN zcela zásadní vliv. Naopak dopad poplatků placených spotřebitelxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úvěr 10 000 Kč na období jednoho roku. V prvním případě je úvěr splatný jednorázově za rok, přičemž spotřebitel zaplatí 12 000 Kč (RPSN 20,0%), ve druhém pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx 12 měsíčních splátkách po 1 000 Kč, přičemž první splátka je splatná po 1 měsíci od sjednání smlouvy, poslední splátka za 1 rok (RPSN 41,3%). Celková částxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xozhodování o volbě úvěru z hlediska spotřebitele je tak nutné brát v potaz i další ukazatele. Prvním z nich bude údaj o výši měsíční splátky, protože právx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxlatí, jsou pro něj
relevantní
celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele. Celková částka splatná spotřebitelem mu pak poskytuje infoxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
Přestože je tedy nutné brát údaj o RPSN s určitou rezervou, jeho vypovídací hodnota jako vstupní informace pro spotřebitele (v jakém řádu se pohybuje cxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xejí nepřesná definice v zákoně. Středoškolská odborná činnost. Praha, 2013), s ohledem na parametry čerpání a splácení spotřebitelského úvěru (napřx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxřebitelem) může mít rovnice pro výpočet RPSN v určitých specifických případech více řešení. Údajem o RPSN může být vždy jen kladné řešení rovnice, nebox xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxe kladných řešení lze za správné považovat vždy jen takové řešení, které je větší nebo rovno efektivní úrokové sazbě (tedy úrokové sazbě zohledňující vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxtický parametr, jenž způsobuje množnost více řešení rovnice, nevyskytuje.
K odst. 1
12.
Legální definici roční procentní sazby nákladů na spotřxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xvěru pro spotřebitele vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. Na toto ustanovení navazuje § 10 odst. 1, podle nějž xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxr.
13.
Legální popis postupu při výpočtu RPSN obsažený v § 10 odst. 1 ve znění účinném od 1. ledna 2011 nebyl zcela přesný, neboť hovořil pouze o náklaxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxích prostředků spotřebitelem a na straně druhé všechny jeho platby (splátky jistiny a veškeré náklady, které jsou součástí celkových nákladů úvěru prx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxních.
14.
I tak lze stávající znění § 10 odst. 1 stále považovat za nepřesné, neboť čistě matematicky se RPSN nerovná současné hodnotě peněžitých pxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxt mezi součtem čistých současných hodnot všech čerpání spotřebitele na straně jedné a součtem čistých současných hodnot všech povinných plateb spotřxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvy o spotřebitelském úvěru).
15.
Vzorec pro výpočet RPSN je obsažen v příloze č. 5 k zákonu o spotřebitelském úvěru, přičemž tato příloha dále obsahxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxN nešlo jednoznačně spočítat.
K odst. 2
16.
Základem pro výpočet RPSN jsou všechny náklady, které jsou součástí celkových nákladů úvěru pro spotřxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch nákladů na služby notáře, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se spotřebitelským úvěrem a které jsou známy věřiteli.
17.
Zohlednit jx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxnějších) podmínek. To se týká zejména povinnosti sjednat jako doplňkovou službu pojištění (pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr, pojixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx je ochoten spotřebitelský úvěr poskytnout, ale v případě sjednání pojištění nabízí spotřebiteli nižší úrokovou sazbu či snížení nebo odpuštění něktxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xlužbu se zahrnují jen v tom rozsahu, v jakém je taková doplňková služba nezbytná k získání spotřebitelského úvěru nebo k jeho získání za nabízených (výhxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxednáno již dříve v minulosti, náklady zaplacené za období před sjednáním smlouvy o spotřebitelském úvěru se do celkových nákladů spotřebitelského úvxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxínkou věřitele bylo sjednání doplňkové služby, která přesahuje dobu trvání spotřebitelského úvěru (např. životní pojištění na 20 let, přestože spotxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxebitelského úvěru.
19.
Součástí nákladů zohledněných při výpočtu RPSN naopak nejsou náklady, které spotřebiteli vznikly, resp. spotřebitel je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xe zásady
pacta sunt servanda
, a tedy předpokládat, že spotřebitel bude své závazky řádně a včas plnit, což je ostatně i další předpoklad výslovně zmíněnx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. Vycházet z jakéhokoliv prodlení spotřebitele by tak při výpxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru, ale již v souvislosti s kupní smlouvou nebo smlouvou o poskytnutí služby. Pokud tedy např. havarijní pojixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxilu platil další náklady (omytí automobilu, příprava vozu k prodeji, doplnění povinné výbavy vozidla apod.), nejedná se o náklady spotřebitelského úxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxl od věřitele půjčil, promítne se tato skutečnost na levé straně rovnice do navýšení jistiny, tedy celkové výše spotřebitelského úvěru. Současně pak nxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxkytnut čistě na uhrazení kupní ceny. Z pohledu prodávajícího však případné navýšení kupní ceny o další doplňkové služby, které je nutné čerpat, aby bylx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxní povinnosti řádně informovat o ceně výrobku stanovené v § 12 zák. o ochraně spotřebitele.
21.
V souladu s výkladovým dokumentem Evropské komise Gxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxkytuje (např. zaslání 2% z částky placené kreditní kartou na penzijní spoření apod.). Nemůže tak dojít ani ke vzájemnému započtení takovýchto bonusů pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxele spotřebitele na takovéto výhody upozornit, a to jak ve fázi předsmluvních informací, tak ve smlouvě o spotřebitelském úvěru samotné za předpokladxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxého úvěru, lze považovat např. vrácení daně z převodu nemovitosti uskutečněného na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, pokud následně došlx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxti, ve znění účinném do 31. prosince 2013 bylo Generální finanční ředitelství oprávněno na žádost daňového subjektu nebo z podnětu ručitele v takovém pxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxcí tím způsobem, že daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí zaniká v případě zániku zajišťovacího převodu vlastnického práva k nemovité věci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxstníka, a zánik zajišťovacího převodu práva poplatník uplatní v daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání. Pokud se tedy spotřebitel v souvixxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx case scenario" (viz dále) a výkladu Evropské komise v Guidelines není možné počítat na levé straně rovnice s případným příjmem v podobě vrácení zaplacexx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxatně upozornit.
23.
Složitější je situace tehdy, když věřitel inzeruje, že v případě řádného splácení spotřebitelského úvěru např. vrátí nebo odxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxho plnění dluhů spotřebitele. Na straně druhé je třeba brát v potaz základní pravidlo při výpočtu RPSN, kterým je podle Evropské komise tzv. "worst case xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxebitel nemohl být překvapen negativně, ale v zásadě jen pozitivně (realita byla nakonec lepší a ne horší, než jak se závazek jevil v době jeho sjednání). xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xpotřebiteli při řádném splácení automaticky vzniká nárok, anebo zda je k jejímu uplatnění potřeba nějaký aktivní úkon věřitele. Pokud bude použita foxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xožné jej zohlednit. Pokud však bude smluvní ujednání takové, že při řádném splacení spotřebitel nebude muset poslední 3 splátky platit, přičemž nárok xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxní 3 splátky na pravé straně rovnice uvedeny, neboť v tomto případě se uplatní předpoklad uvedený v § 10 odst. 3, podle nějž se při výpočtu RPSN vychází z toxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxbitelského úvěru pro spotřebitele zahrnují také náklady na vedení účtu zaznamenávajícího platební transakce a čerpání, náklady na používání platebxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxdy spojené s platebními transakcemi. Výjimkou jsou případy, kdy je zřízení účtu nepovinné a náklady na tento účet byly samostatně uvedeny ve smlouvě o sxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxce zřízení účtu nepovinné, ale současně nebyly náklady s ním spojené samostatně sděleny, zahrnují se i tyto náklady mezi celkové náklady spotřebitelsxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy, a povzbudit je, aby spotřebitelům poskytovali jasné a úplné informace o svých produktech.
25.
Vyloučeny z celkových nákladů spotřebitelského xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxší vedení není podmínkou pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxitelského úvěru nebo jeho získání za nabízených (výhodnějších) podmínek, pak nebudou z celkových nákladů vyloučeny ani ty náklady, které jsou spojenx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxotřebitele, pak může věřitel do celkových nákladů zahrnout pouze náklady spojené s tímto základním účtem, protože právě takové náklady jsou podmínkox xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx RPSN je nevyvratitelná domněnka, že spotřebitelský úvěr bude spotřebitelem řádně a včas splácen a že spotřebitelský úvěr bude trvat dohodnutou dobu. xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxět vyplývá, což bylo již zdůrazněno u výkladu k odstavci 2, že součástí RPSN jsou pouze takové náklady, které vyplývají z řádného splácení úvěru. Součásxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx o nejistou skutečnost, nezohledňuje ani možnost předčasného splacení spotřebitelského úvěru spotřebitelem, ani zasílání splátek spotřebitelem s xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xmlouvách o spotřebitelském úvěru může být za současného splnění podmínek stanovených v § 7 sjednána změna úrokové sazby nebo plateb s úvěrem souvisejxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxní pro účely výpočtu RPSN vyvratitelnou právní domněnku, že tyto ukazatele zůstávají po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru neměnné.
30.
Ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x x zákonu o spotřebitelském úvěru, vzhledem k tomu, že i na komunitární úrovni je obsažena přímo v textu směrnice (čl. 19 odst. 4 CCD), tuzemský zákonodárcx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xeobsahuje pouze možnost změny sazby či poplatků, ale přímo stanoví úrokové sazby či poplatky v různé výši pro celé období trvání spotřebitelského úvěrxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx se tato domněnka neuplatní tehdy, když se budoucí úrokové sazby na konkrétní období budou podle předem stanoveného matematického vzorečku odvíjet od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxedpokladu č. 10 obsaženého v části II přílohy č. 5 k zákonu o spotřebitelském úvěru.
K odst. 5
33.
Klíčovou pro výpočet RPSN je přesná znalost všech jxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xejich provedení. Nejsou-li některé z těchto údajů známy, nebylo by možné RPSN vypočítat. Taková situace může nastat ze dvou základních důvodů. Prvním x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxsti přečerpání či některých revolvingových úvěrů. Spotřebiteli je dán k dispozici určitý úvěrový rámec, který může v určitém období vyčerpat, přičemx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xástka). Typově druhou kategorií jsou produkty, při jejichž sjednání jsou sice všechny
relevantní
údaje známy, avšak není tomu tak ve fázích, které okxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xěž však zákon o spotřebitelském úvěru také ukládá věřiteli, případně zprostředkovateli, informaci o RPSN poskytnout.
34.
Aby bylo možné i v takoxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxtečné předpoklady byly částečně novelizovány zákonem č. 43/2013 Sb., neboť i samotná směrnice CCD byla právě v této části novelizována směrnicí 2011/xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici CCD, resp. v zákoně o spotřebitelském úvěru, neodpovídaly produktům, které se na finančním trhu v jednotlivých členských státech objevily, x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxně s novelou směrnice CCD publikovala Evropská komise pracovní dokument Guidelines, který se mimo jiné zaměřuje i na detailní vysvětlení jednotlivýcx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxedpoklady pro výpočet RPSN v předsmluvní fázi zejména v těch případech, kdy parametry poskytovaného úvěru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxcím způsobem.
36.
Naopak Guidelines upozorňují na skutečnost, že směrnice CCD používá dodatečné předpoklady pouze pro účely výpočtu RPSN, a nikoxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxcí výši úrokových sazeb odvislých od nějakého indikátoru poměřovat se stavem takového indikátoru v okamžiku uzavření smlouvy (k čemuž by použití dodaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxází.
Související ustanovení:
§ 3 - vymezení některých pojmů, § 4 - informace v reklamě, § 5 - předsmluvní informace, § 6 - smlouva, ve které se sjxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 25 odst. 4 zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti,
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxe "roční úroková sazba (míra)", tj. ukazatel "roční úroková sazba (míra)" se vypočte na základě zcela odlišného vzorce než je vzorec pro výpočet ukazatxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xe číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru, udává procentuální podíl z dlužné částky, ktxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxisek se odvolací soud věcí nezabýval (protože vycházel z jiného právního názoru) a proto ani nezjišťoval podklady nutné pro posouzení výše RPSN a jejíhx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu ze dne 1. dubna 2014, sp. zn. 21 Cdo 3481/2013)
xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx - nejen za smluvní úrok, ale i za poplatek za uzavření úvěrové smlouvy. Jestliže však výše dohodnutého úroku z částky 20 000 Kč činí 20% za dobu splatnostix xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xa 13 měsíců, v němž je zahrnut jak úrok z úvěru, tak i odměna za jeho sjednání.
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. března 2012, sp. zn. 101 VSPH 14/2xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxx. zák., neboť zahrnuje veškeré náklady spojené s úvěrem, a byť s její pomocí lze posuzovat výhodnost úvěru, nelze od ní odvozovat navýšení ani z ní nelze jxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxkonů, kterým byl s účinností od 1.1.2011 zrušen zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, roční procentní sazxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxé se sjednává spotřebitelský úvěr, a počítá se na roční bázi podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu (odstavec 1). Pro účely výpočtu roční pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxku neplnění některého ze závazků stanovených ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a jiných nákladů než kupní ceny, které je spotřebitxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxho využití. Náklady na vedení účtu zaznamenávajícího platební transakce a čerpání, náklady na používání platebních prostředků pro platební transakxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxní účtu nepovinné a náklady na tento účet byly samostatně uvedeny ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo v jiné smlouvě uzavřené se sxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxt po dohodnutou dobu a že věřitel a spotřebitel splní řádně a včas své povinnosti (odstavec 3). Z citovaného ustanovení vyplývá, že RPSN je jeden z řady ekxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxlského úvěru, tento ukazatel slouží především k porovnání jednotlivých úvěrů, které jsou spotřebiteli nabízeny. Ukazatel RPSN je svou konstrukcí odxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxpočet ukazatele RPSN. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude tedy příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota roční úrokové sazby (míxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xedy jednoduše nelze, jak to učinil soud prvního stupně, vypreparovat výši roční úrokové sazby (míry) a již vůbec nelze z výše xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xcm 1912/2010-77)
4. Smlouva o úvěru byla sjednána mezi podnikatelem na straně jedné jako poskytovatelem úvěru a fyzickou osobou-nepodnikatelem nx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xbčanského zákoníku a zákona č. 145/2010 Sb. Dále má soud za to, že roční procentní sazba nákladů (RPSN) 200,4% neznamená bez dalšího, že je smlouva licxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a počítá se na roční bázi podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu (§ 10 odst. 1 zák. o spotxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxtopadu 2012, sp. zn. 44 ICm 1410/2012)
5. Po právní stránce soud posoudil smlouvu o revolvingovém úvěru jako absolutně neplatný právní úkon dle § 39 oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xbčanského zákoníku. Není totiž dovoleno sjednávat lichevní smlouvy, tj. takové smlouvy o úvěru, kde by sjednaný úrok představoval hrubý nepoměr k sprxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu jeho příjemcem. Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 52/2005 vyložil, že takovýto nepoměr nasxxxx xxx x xxxxx xxx
xx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xysokou mírou rizika na dvoj až trojnásobek bankovních úrokových sazeb, přičemž je obecně známo, že nejdražší úvěry poskytují banky formou kreditních xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx
xx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxo zapříčiněno sjednanou cenou úvěru, tj. v daném případě smluvní odměnou ve výši 92 552 Kč a sazbou RPSN 93,52%. Lze tedy shrnout, že pokud žalobce jako věxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xoskytnuté částky, jedná se o smlouvu lichevní, nemravnou a tedy absolutně neplatnou.
(rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. srpna 2011, sp. znx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstku, a současně nestanoví žádný explicitní úrok. Jediným relevantním parametrem smlouvy je sazba RPSN, tedy vlastně cena, kterou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxěpodobnosti, že daný příjemce úvěr nesplatí. Soud nemá důvod považovat sazbu 67,86%
p. a.
za nedovolenou; jestliže například každý čtvrtý příjemce úxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxytovatele činí potom 25% ročně, což by nebylo nikterak nemravné, nemluvě o tom, že poskytovatel musí hradit i své provozní výdaje. Přesto se rýsuje judixxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmcům. Bankovní sazby končí přibližně na 25%
p. a.
Maximální dovolenou sazbou pro ostatní poskytovatele je tak RPSN 100%
p. a.
(rozsudek Krajského souxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxkách ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládán tak, že při posuzování otázky, zda smlouva uzavřená mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spoxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxnout, nemůže opírat pouze o případnou výhodnost zrušení dotyčné smlouvy jako celku pro jednu ze stran, v projednávané věci spotřebitele. Uvedená směrxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxbitelem, která obsahuje jednu nebo několik zneužívajících klauzulí, je jako celek neplatná, pokud se taková neplatnost jeví jako lepší ochrana pro spxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxvé smlouvě, než ve skutečnosti je, musí být kvalifikována jako "klamavá" ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dnx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxntu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (dále jen "směrnice o nekalých obchodních praktxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdu přísluší, aby ověřil, zda tomu tak ve věci v původním řízení je. Konstatování nekalého charakteru takové obchodní praktiky představuje jeden z prvkxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí týkajících se nákladů na úvěr poskytnutý spotřebiteli. Takové konstatování nicméně nemá přímý dopad na posouzení platnosti uzavřené úvěrové smlouxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxová a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na zjištění, že se Formulář nestal součástí Smlouvy o úvěru. V této souvislosti tak Smlouva o úvěru neobsahovala informace o veškerých nákladech spotřxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxení o vkladu práva do katastru nemovitostí a náklady na životní pojištění. Finanční arbitr na tomto místě vzhledem k výše uvedeným závěrům v bodu 7.1 již xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
Ačkoliv Instituce tvrdí, že poplatek za životní pojištění byl i přes rozpor ujednání ve Formuláři a ve Smlouvě o úvěru zahrnut do výpočtu RPSN, finanční xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxx x xx x xxxxxxx xx x xxk. o spotřebitelském úvěru] do výpočtu prokazatelně nezahrnula poplatek za úřední ověření podpisu na zástavní smlouvě a za řízení o vkladu práva do katxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx registračním číslem 264/SU/2012)
9. Pokud se jedná o levou stranu rovnice výpočtu RPSN, Smlouva o úvěru stanoví, že celková výše spotřebitelského xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo, že částku ve výši 163 774 Kč Instituce převedla na běžný účet Navrhovatele, a není tak pochyb o tom, že s touto částkou mohl volně disponovat. K dispozicx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xvěru a v pokynech k čerpání úvěru ze dne 20.2.2013 Instituci svolení k tomu, aby jednotlivé částky převedla třetím osobám, popř. je započetla na své pohlxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxtu RPSN ze součtu veškerých poplatků ve výši 112 354 Kč, opomněla započítat daň z převodu nemovitosti ve výši 23 872 Kč, která jí byla známa, a RPSN je tak nexxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx 354 Kč musí nutně proběhnout v okamžiku uzavření smlouvy o úvěru, neboť hradil-li by spotřebitel tyto poplatky až v rámci pravidelných měsíčních splátxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxoru, neboť z žádných doposud předložených dokumentů finanční arbitr nezjistil, že částka odpovídající poplatkům ve výši 112 354 Kč by byla spotřebitexx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xavrhovatel v okamžiku uzavření Smlouvy o úvěru uhradil (v opačném případě xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xesplnila svůj závazek ze Smlouvy o úvěru poskytnout finanční prostředky ve sjednané výši). Podle názoru finančního
arbitra
proto jsou tyto poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxré je třeba zohlednit na "pravé straně rovnice" při výpočtu RPSN.
(nález finančního
arbitra
ze dne 1. srpna 2014 vydaný pod evidenčním číslem FA/6035xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx katastru nemovitostí a náklady na životní pojištění, byly tyto poplatky Instituci známy, a proto měly být Institucí při výpočtu RPSN s ohledem na znění x x xxxxx xx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxstupem ustanovení § 5 a § 6 zák. o spotřebitelském úvěru.
(nález finančního
arbitra
ze dne 9. července 2014 vydaný pod evidenčním číslem FA/5270/214 x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the Annual Percentage Rate of charge [online]. 2012.
KOREC,
E.
Roční procentní sazba nákladů x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxazy [online]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/casto-kladene-dotazy>.
VACEK,
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx x rodina,
2011,
13(6).
xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.4.2015.
1.
Oproti zák. č. 321/2001 Sb. zavádí § 11 zcela nové právo spotřebitele vyvázat se ze sjednaného závazku v urxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxevším v souvislosti s transpozicí evropských předpisů na ochranu spotřebitele, tedy zejména směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochrxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, popřípadě směrnice CRD promítnuté do § 1820 a násl. obč. zák. (viz zejména § 1829 obč. zák.).
2.
Zatxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxré neměl možnost před uzavřením smlouvy vidět a popřípadě vyzkoušet, a u smluv uzavíraných mimo obchodní prostory kompenzovat moment překvapení, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoží, sjednání smlouvy mimo obchodní prostory) mohou chybět, resp. nemusí hrát podstatnou roli, přesto považoval evropský zákonodárce za nutné umožnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxnutí ještě přehodnotit. To platí o to výrazněji v případě, kdy spotřebiteli nebyly řádně poskytnuty všechny předsmluvní informace, které jsou k učiněxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo na odstoupení od smlouvy bez sankcí a bez povinnosti předložit zdůvodnění s cílem sblížit postupy pro výkon práva na odstoupení od smlouvy v podobných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxebiteli i ve fázi bezprostředně následující xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x
xx xxxx
x xxxxvého závazku v zásadě bez jakýchkoliv sankcí vyvázat. Stejně tak však předmětné ustanovení kromě možnosti nezadlužovat se vůbec nabízí spotřebiteli xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vyhovuje jeho potřebám a finanční situaci.
K odst. 1
4.
V tomto ustanovení je zakotveno základní právo spotřebitele vyvázat se vlastním jednostrxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxle § 48 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.) platí, že od smlouvy je možné odstoupit, ujednají-li si to strany nebo stanoví-li tak zákon. V tomto případě se tedy jedxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxtelském úvěru je informace o právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru a lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, povinnou informacxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xbsažena.
5.
Spotřebitel nemusí toto své právní jednání žádným způsobem zdůvodňovat. Pokud jej jakkoliv odůvodní, nepřísluší věřiteli případné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxx § 122 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.) počíná běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy. V případě smlouvy o úvěru podle § 2395 obč. zák. (dříve § 497 obch. zxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xěžet okamžikem faktického poskytnutí peněžních prostředků spotřebiteli, neboť se jedná o tzv. reálný kontrakt. Označení "lhůta" v tomto případě odpxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx anebo u soudu nebo jiného příslušného orgánu. Jelikož zákon o spotřebitelském úvěru neobsahuje výslovnou zmínku o tom, že marným uplynutím této lhůtx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xtrnáctidenní lhůtu pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxůtu pro odstoupení od smlouvy. Pro dobu, která by přesahovala zákonnou 14denní lhůtu, by pak bylo možné sjednat i jiný postup pro uplatnění práva pro odsxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxe o právo založené dohodou stran.
8.
Pokud smlouva o spotřebitelském úvěru neobsahuje některé z informací stanovených v § 6 odst. 1, tedy informace xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx běžet dříve než 14 dnů poté, kdy věřitel poskytne spotřebiteli chybějící informace. Zákon č. 43/2013 Sb. upřesnil, že doplnění informací se musí dít vx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxormací je třeba považovat pouze poskytnutí správných údajů. Pokud ve smlouvě je nějaký údaj obsažen, ale v nesprávné výši (např. údaj o RPSN), hypotéza xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxa spotřebitele domáhat se podle § 8 úročení diskontní sazbou vyhlášenou Českou národní bankou další závažnou soukromoprávní sankcí za porušení povixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxky může být pro spotřebitele výhodnější domáhat se právě úročení diskontní sazbou podle § 8 a v případě, že má k dispozici peněžní prostředky, též předčxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy podle § 11 odst. 4 může mít i uplatnění tohoto práva své opodstatnění a výhody.
11.
Postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je upraven v x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x x xx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxsobem bránit, anebo jej podmiňovat splněním nějakých dalších podmínek.
K odst. 2
12.
V tomto ustanovení je upraven způsob, jakým může spotřebitex xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxx x). Současně zákon v souladu s čl. 14 odst. 3 CCD vyžaduje, aby byl tento úkon učiněn v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat [viz podrobný výklad x x x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxje e-mail vybavený zaručeným elektronickým podpisem. Podle čl. 14 odst. 3 písm. a) CCD je ponecháno na členských státech, aby jejich vnitrostátní předxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxal za prokazatelný způsob právě písemnou formu, takže tento požadavek je plně v souladu s příslušným ustanovením směrnice CCD.
13.
Lhůta pro odstoxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxtnění práva), z § 11 odst. 2 věty druhé vyplývá, že lhůta je zachována i tehdy, je-li její poslední den odstoupení věřiteli odesláno (obdobně viz též napxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxebiteli jeho včasné odeslání.
14.
Pro běh lhůty je
relevantní
též § 607 obč. zák. (dříve § 122 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.), podle kterého je v případxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx 2 předpokládá, že spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy v souladu s informací uvedenou ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Taková infxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxele na druhém konci České republiky, než kde má spotřebitel bydliště). Taková informace může pouze zpřesnit, na kterou adresu by měl spotřebitel svůj pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spotřebitel zaslal odstoupení na jinou adresu věřitele, než která byla ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uvedena jako doručovací adresa pro tento úkxxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx případě však může věřitel odkázat na přičitatelnost takovéto okolnosti spotřebiteli podle § 2918 obč. zák., pokud se např. spotřebitel domáhal škody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxtnění neobsahuje, nebo pokud obsahuje informaci zmatečnou, resp. neurčitou či nesrozumitelnou. V takovém případě může spotřebitel využít jakýkolix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxovém případě posloužit i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažený v příloze nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odsxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
x xomto ustanovení jsou upraveny bezprostřední důsledky uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru. Odstoupením ox xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx x0/1964 Sb., na straně druhé však je tento princip relativizován § 2004 odst. 2 a 3 obč. zák., které mají naopak blíže k odstoupení s účinky
ex nunc
v režimx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxbitelském úvěru stanovit do určité míry zvláštní úpravu a vlastní pravidla a důsledky odstoupení, aby byla realizace tohoto práva plně v souladu se směxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxuhé, že spotřebitelé nebudou moci tento institut využívat jako "bezplatné poskytnutí peněžních prostředků" na období dosahující až jeden a půl měsícxx
xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xpotřebitelského úvěru, je spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit věřiteli poskytnuté finanční prostředky. Vedle vrácení samotné jistixx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xinanční matematiky mohl snadno dopočítat částku, kterou má věřiteli v závislosti na době splacení spotřebitelského úvěru v důsledku odstoupení od smxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxe je třeba si uvědomit, že částka úroku splatná na den se nevypočítává jako podíl celkového zaplaceného úroku počtem dnů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxční úrokové sazby vydělený počtem dnů v roce.
20.
Vynásobením částky úroku splatné na den dobou od čerpání do splacení spotřebitelského úvěru vyjáxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxé vypočítat úroky v případě, kdy v důsledku neuvedení některých informací ve smlouvě o spotřebitelském úvěru spotřebitel uplatní právo na odstoupení xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
22.
Při vrácení peněžních prostředků věřiteli je nutné si uvědomit, že úroky se platí až do okamžiku, kdy došlo ke splnění závazku vrátit poskytnutou jxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxdu s § 1957 odst. 1 obč. zák. (obdobně § 567 zák. č. 40/1964 Sb.) dluh splněn až okamžikem připsání peněžní částky na účet poskytovatele platebních služex xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx9 odst. 1 zák. o platebním styku je poskytovatel platebních služeb plátce povinen zajistit, aby byly peněžní prostředky připsány na účet poskytovatexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxd státním svátkem, v pátek nebo v případě podání příkazu v okamžiku blízko konce provozní doby poskytovatele platebních služeb plátce či po jejím skončxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxl by tak měl tuto dobu zohlednit ve vracených úrocích.
23.
Pokud spotřebitel v okamžiku odstoupení od smlouvy od věřitele žádný spotřebitelský úvěx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxstředky k dispozici, resp. do okamžiku, kdy je vrátil věřiteli, je jediným plněním, které může věřitel po spotřebiteli požadovat. Pokud se spotřebitex xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxstoupení spotřebitele od smlouvy o spotřebitelském úvěru nárok. Věřitel není oprávněn takové plnění po spotřebiteli požadovat, a pokud jej již spotřxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxlo o bezdůvodné obohacení věřitele (viz § 2991 odst. 2 a § xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtil orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. V praxi se může nejčastěji jednat o notářské poplatky, např. o poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. legalizace) nebo poplatek za ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ať už takový úkon činí notář (viz § 74 a § 73 notářského řádu), nebo jiný orgxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxpisu (zástavního práva) do katastru nemovitostí. V neposlední řadě pak do této kategorie spadá i odměna soudního znalce provádějícího ocenění nemovixxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxné správy. Pokud některý takovýto poplatek zaplatil věřitel a jejich placení smluvně přenesl na spotřebitele, nemá spotřebitel v případě odstoupení xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxx xxxxxel spotřebitel smlouvu o spotřebitelském úvěru s celkovou výší spotřebitelského úvěru 100 000 Kč a tuto částku celou téhož dne vyčerpal. Spotřebitelsxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xx xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx 14. ledna 2014 spotřebitel od smlouvy odstoupil a dne 29. ledna 2014 zaslal věřiteli peněžní prostředky, které byly na účet věřitele připsány dne 30. lexxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx / délka roku ve dnech, tedy 100 000 Kč x 15,7%
p. a.
/ 365 dnů. Výsledkem je 43 Kč. Ke splacení spotřebitelského úvěru došlo dne 30. ledna 2014 připsáním proxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xxxx x xxx xxx xxxxxx xxx musí spotřebitel vrátit celou čerpanou jistinu. Celkem tedy musel spotřebitel věřiteli odeslat 101 161 Kč.
K odst. 4
26.
Odstoupení od smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxvou o spotřebitelském úvěru. Okamžikem, kdy spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, ze zákona zanikají smlouxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxetí osoba, ukládá zároveň § 11 odst. 4 povinnost xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdá zákon věřiteli, jelikož jemu je vždy znám okamžik odstoupení, neboť je jeho adresátem. Stejně tak zákonodárce vycházel z předpokladu, že věřitel má xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxu službou.
27.
Zákon o spotřebitelském úvěru výslovně neuvádí, zda smlouva o doplňkové službě zaniká s účinky od počátku (
ex tunc
) nebo až od okamžxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xxxx
xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí smlouva "zaniká okamžikem odstoupení", aniž by bylo řečeno, že se "ruší od počátku". Ke stejnému závěru lze dojít i výkladem čl. 11 odst. 4 CCD, podle něxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxn". Z uvedeného je tedy zřejmé, že odstoupení má mít na doplňkovou službu účinky jen do budoucnosti, nikoliv však do minulosti.
28.
Ke stejnému závěxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxní práva na odstoupení od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kdy evropský i tuzemský zákonodárce používají stejnou terminologii ("smlouva xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxt vykládána stejně.
K odst. 5
29.
V souladu s čl. 14 odst. 5 CCD, kterým je upraven princip speciality na úrovni práva EU, je v tomto ustanovení zakotvxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxv o finančních službách uzavíraných na dálku (distančním způsobem) a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory obsažené v občanském zákoníku.
30.
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xx xxx1964 Sb. chápat jako odkaz na § 1846 obč. zák. a poznámku pod čarou č. 5 odkazující na § 57 zák. č. 40/1964 Sb. považovat za odkaz na § 1829 obč. zák. Tato uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxní prostory, nepoužijí a v případě odstoupení od takové smlouvy se bude postupovat výlučně podle zákona o spotřebitelském úvěru (ohledně splnění podxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxy aj.).
31.
Zákon č. 43/2013 Sb. provedl v tomto ustanovení pouze kosmetickou změnu spočívající v opravě gramatické chyby nesprávně vázaného tvaxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praxe finančního arbitra:
1. Odstoupení od smlouvy, ať již ze zákona, nebo na základě ujednání účastníků, bez zřetele na to, zda k odstoupení dojde jxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxi účastník od smlouvy proto, že druhá strana porušila povinnost plynoucí ze smlouvy.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sp. zn. 33 Cdo 12xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxkladů) pro to, aby mohlo být vydáno rozhodnutí ve věci samé, které je třeba považovat za jednu z forem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu veřejné (státní) moci...
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. listopadu 2010, sp, zn. 30 Cdo 3759/2009)
3. Odstoupení od smlouvy, ať již ze xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx 2 zák. č. 40/1964 Sb.), však nemůže být kvalifikováno jako porušení povinnosti; jde o výkon práva, který oprávněné osobě podle § 48 odst. 1 obč. zák. nálxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx. Plně v souladu s uvedeným je právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cdon 1032/96, neboť i v něm tento soud dovodil, že "opírá-li se oxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x44 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb." a že v takovém případě odstoupení od smlouvy nevyvolává důsledek spočívající v povinnosti zaplatit smluvní pokutu. Ujedxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x rozporu s ustanovením § 544 zák. č. 40/1964 Sb., a tedy absolutně neplatné podle § 39 zák. č. 40/1964 Sb., jak správně namítla dovolatelka.
(rozsudek Nexxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Zanikají pouze práva, která měl dlužník podle smlouvy vůči věřiteli, a jim odpovídající povinnosti věxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxůže vzniknout nová pohledávka podle ustanovení § 351 odst. 2 obch. zák. Odstoupením se mění pouze podmínky, za nichž je dlužník povinen uvedenou povinxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxužnou částku s úroky). Povinnost dlužníka vrátit věřiteli dlužnou částku s úroky po odstoupení od smlouvy o úvěru podle ustanovení § 506 obch. zák. tedx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xvé splatnosti (na požádání věřitele se stává splatnou celá pohledávka). [...]
Jestliže k zajištění této pohledávky bylo zřízeno zástavní právo (a tax xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxh. zák. tedy zástavní právo může sloužit k uspokojení pohledávky zástavního věřitele, spočívající ve vrácení dlužné částky s úroky ze zástavy.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxzor, že daň z převodu nemovitosti ve výši 23 872 Kč se měla v posuzovaném případě promítnout nejen na její levé straně jako plnění dané Navrhovateli k dispxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxčená daň současně tvoří náklad spotřebitelského úvěru, který byl Navrhovatel nucen uhradit bezprostředně po uzavření Smlouvy o úvěru, jak bylo rozvexxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x x vrácení této částky ve výši 23 872 Kč navíc nemuselo dojít vždy, nýbrž pouze za splnění předem nejistých skutečností), neznamená, že by tato částka neměxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xýkladu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS [Guidelines on thx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxředposlední odrážka) uvádí: "The total cost of credit is limited to the costs of credit, and does not include any offsetting income or benefits. These arx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xo the consumer." Tento text lze přeložit následujícím způsobem: "Celkové náklady spotřebitelského úvěru jsou omezeny na náklady spotřebitelského úxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxy a výhody(benefity) uvést zvlášť za předpokladu, že tak neučiní pro spotřebitele zavádějícím způsobem."
Z uvedeného textu vyplývá, že Instituce měxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxle o výhodě spočívající v případném navrácení daně z převodu nemovitosti transparentně a nezavádějícím způsobem informovat, tak aby si Navrhovatel mxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xaplacené daně proto ani nemá být zahrnuta při výpočtu RPSN na levé straně rovnice jako příjem spotřebitele v okamžiku následujícím po řádném splacení sxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxm pod registračním číslem 530/SU/2013)
6. Finanční arbitr uzavírá, že Instituce nesplnila svou informační povinnost ve smyslu odst. 1 písm. f) příxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkající se výše RPSN dodatečně Navrhovateli poskytla. Finanční arbitr proto uzavírá, že s odkazem na § xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxož zákonného ustanovení.
S ohledem na výše uvedené tak finanční arbitr dospěl k závěru, že Navrhovatel dopisem ze dne 26.3.2013 platně odstoupil od Smxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxm úvěru v § 11 odst. 3 obsahuje
taxativní
výčet těch plnění, která může věřitel po spotřebiteli při odstoupení od smlouvy o úvěru požadovat. Tento výčex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xaopak je v uvedeném ustanovení výslovněvyloučeno, aby věřitel při odstoupení od smlouvy o úvěru požadoval po spotřebiteli jakékoliv další plnění.
Mxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxitra
poplatek za sepsání notářských zápisů ve výši 3 557,40 Kč (jeho skutečná výše), neboť se jedná o poplatek zaplacený notáři jakožto orgánu veřejné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxství.
Dále mezi tato plnění finanční arbitr zahrnuje správní poplatky ve výši 2 074 Kč za řízení před katastrálním úřadem, orgánem veřejné moci zřízenxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xnstituce potvrzením o zaplacení kolkových známek č. 28 a 29).
Rovněž mezi tato plnění patří poplatek za ověření podpisů ve výši 390 Kč, který byl uhrazex xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx Kč, který Instituce uhradila ..., znalci zapsanému v seznamu znalců pověřenému prováděním znalecké činnosti ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcíxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx x7. 2. - 26.3.2013. Finanční arbitr je toho názoru, že i poplatek zaplacený za zhotovení znaleckého posudku je poplatek zaplacený osobě pověřené výkonex xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxit, že jmenovaný znalec při vyhotovování znaleckého posudku vystupoval v rámci veřejné správy. Nadto byl tento znalecký posudek nezbytným podkladem xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xe věci 30 Cdo 3759/2009: "... znalecké posudky jsou obstarávány za účelem posouzení skutkového stavu případu, jde o prostředek získání odborných poznxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxého posudku je tak pro účely posouzení přiměřenosti doby řízení třeba hodnotit jako součást úřední činnosti orgánu veřejné (státní) moci...").
Instxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxnou za notářský zápis), tj. celkem 64 542,60 Kč, neboť tato plnění nelze podřadit pod jistinu, úrok ani úhradu nevratných poplatků zaplacených Instituxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xx xxxxx 2014 vydaný pod evidenčním číslem FA/6035/2014 v řízení vedeném pod registračním číslem 530/SU/2013)
Z literatury:
HULMÁK,
M.
Práva a povinxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx. Komentář.
1. a 2. díl.
Praha:
Wolters Kluwer ČR, a.s.,
2009.
ŠVESTKA,
J.,
DVOŘÁK,
J.,
FIALA,
J. a kol.
Občanský zákoník. Komentář.
Svazek I.
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xákoník. Komentář.
Svazek V (relativní majetková práva 1. část).
Praha:
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxřebitelského úvěru
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2015.
1.
Výpověď představuje standardní způsob ukončení závazku sjednaného na neuxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxj daný do ruky spotřebiteli (vedle § 11 upravujícího odstoupení ve 14denní lhůtě či § 15 upravujícího předčasné splacení spotřebitelského úvěru), jxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx2000 obč. zák. (resp. dříve byla upravena v § 582 zák. č. 40/1964 Sb.). Oproti obecné úpravě občanského zákoníku dopadá komentované ustanovení výlučxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxou, nebude to v praxi příliš častý jev. Ze strany spotřebitele zná zákon o spotřebitelském úvěru jiné instituty, jak dosáhnout dřívějšího než sjednanxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxpovědi mohlo být považováno za zakázané ustanovení ve spotřebitelské smlouvě [viz § 1814 písm. e) obč. zák., podle nějž se zvláště zakazují ujednání, kxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xísm. g) přílohy směrnice 93/13/EHS]. Možnost ukončení závazku výpovědí v případě smluv uzavřených na dobu určitou by však mohla být praktická třeba u sxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxen do několika měsíců od čerpání.
K odst. 1
2.
V tomto odstavci je upravena možnost ukončení smlouvy uzavřené na dobu neurčitou výpovědí ze strany sxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxdní lhůta sjednána nebyla, účinky výpovědi nastávají okamžitě doručením projevu vůle spotřebitele věřiteli. Byla-li sjednána výpovědní lhůta delšx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxe ukončit smluvní vztah výpovědí nemůže být ze strany věřitele sankcionováno požadavkem na žádné plnění (poplatek, požadavek na náhradu nákladů apodxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxj splatit, a to buď za sjednaných podmínek, pokud jeho splatnost nepřesahuje délku výpovědní doby, anebo neprodleně po nabytí účinnosti výpovědi, nebxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxti.
3.
Zákon nehovoří o formě podání výpovědi, což může evokovat, že i ústní forma je dostačující. Zatímco § 40 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. výslovně hxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxá z § 6 odst. 1), ustanovení § 564 obč. zák. o zrušení dohody nehovoří a požadavek téže nebo přísnější formy klade pouze na změnu obsahu právního jednání, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x x xxx xxxx xxxx xxxxxit, že totéž, co platí pro změnu právního jednání, by mělo platit i pro jeho ukončení, takže i občanský zákoník vyžaduje písemnou formu.
K odst. 2
4.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx bylo-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru výslovně ujednáno. Přísnější je i požadavek na délku výpovědní lhůty, která nesmí být kratší než 2 měsíce. Cxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx být podle zákonodárce dostatečná proto, aby spotřebitel potřebné peněžní prostředky případně získal u jiného věřitele. Zákon klade i výslovný požadxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxců 1 a 2 liší, jak je vysvětleno výše, faktický rozdíl z hlediska požadavku na formu právního jednání mezi oběma ustanoveními není.
5.
Jakkoliv toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxdnalo o zakázané ujednání ve spotřebitelské smlouvě, muselo by ujednání o možnosti věřitele spotřebitelský úvěr vypovědět obsahovat také důvody hodxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxtel dovolal.
Související ustanovení:
§ 20 - správní delikty, § 22 - společná ustanovení
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxt;http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/casto-kladene-dotazy>.
ŠVESTKA,
J.,
DVOŘÁK,
J.,
FIALA,
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
x.,
PELIKÁN,
R.,
BÁNYAIOVÁ,
A. a kol.
Občanský zákoník. Komentář.
Svazek V (relativní majetková práva 1. část).
Praha:
Wolters Kluwer, a.s.,
2014.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxvo přestat spotřebiteli poskytovat spotřebitelský úvěr. Podmínkou pro aplikaci takového práva je, že toto právo bylo ve smlouvě o spotřebitelském úvxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru však není ponecháno na libovůli věřitele, ale musí zde existovat nějaký objektivní, na vůli věřitele nezávislý, důvod. Takovým důvodem mohou býx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxeli (spotřebitel se dostává do prodlení se splácením svých dluhů), anebo jsou dostupné v databázích podle § 9, případně v dalších veřejně přístupných rxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxní důvody zahrnout např. podezření na protiprávní jednání spotřebitele, ať už v podobě přestupku, či podezření na spáchání trestného činu (úvěrový poxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, ale postupem podle § 20 zák. č. 253/2008 Sb., popřípadě postupem orgánů činných v trestním řízení v souladu s § 79a a § 79b zákona č. 141/1961 Sb., trestnxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxřebitele předem vyrozumět, a není-li to možné, tak jej musí vyrozumět bez zbytečného odkladu poté, co toto právo využil, přičemž tuto informaci je nutnx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxnutí neumožňuje jiný právní předpis, protože by tím byl ohrožen zájem chráněný takovým jiným právním předpisem (viz např. § 38 zák. č. 253/2008 Sb.).
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx znamená pro spotřebitele 2 základní skutečnosti. V první řadě již není oprávněn v rámci daného úvěrového xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxednanými ve smlouvě vrátit, přičemž ani tyto již dříve čerpané prostředky nemůže spotřebitel opětovně čerpat.
Související ustanovení:
§ 20 - sxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatury:
POKORNÁ,
J.,
KOVAŘÍK,
Z.,
ČÁP,
Z. a kol.
Obchodní zákoník. Komentář.
1. a 2. díl.
Praha:
Wolters Kluwer ČR, a.s.,
2009.
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa o vázaném spotřebitelském úvěru nový institut, po věcné stránce se o žádnou novinku nejedná a již zák. č. 321/2001 Sb. upravoval ve svém § 8 případy, kxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxo služby. Úprava obsažená v zákoně o spotřebitelském úvěru je však nyní mnohem podrobnější.
2.
Zároveň je třeba si uvědomit, že v zásadě obdobnou úpxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxupit od smlouvy, vztahují se účinky odstoupení i na smlouvu o úvěru nebo zápůjčce; to platí i v případě, že úvěr nebo zápůjčku poskytla třetí osoba podle sxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xakékoli sankce."
3.
Ustanovení § 1816 odst. 1 obč. zák. se má podle § 1816 odst. 2 obč. zák. vždy použít v případě, kdy spotřebitelská smlouva byla uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. timeshare). V obou těchto případech tak představuje ustanovení § 1816 odst. 1 obč. zák. transpozici evropského práva. V případě smluv uzavřených dixxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, nyní se jedná o článek 15 CRD. Úpravu týkající se timesharu lze nalézt v článku 11 směrnice 2008/122/ES xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně. Jak článek 15 odst. 1 CRD, tak článek 11 odst. 1 směrnice 2008/22/ES jsou shodně uvozeny slovy "Aniž xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxt, že zvláštní úprava obsažená ve směrnici CCD má přednost a ustanovení těchto směrnic, která se tak použijí jen tehdy, pokud úvěr na poskytnutí příslušxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxm eurokonformním způsobem je nutné také vykládat vztah § 14 zák. o spotřebitelském úvěru a § 1816 obč. zák., tedy že ustanovení § 1816 obč. zák. předstaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxr vyloučen z působnosti zákon o spotřebitelském úvěru např. z důvodu nedosažení nebo překročení limitů stanovených v § 2 písm. e) zák. o spotřebitelskxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 1 použije, pokud se od něho strany ve smlouvě o úvěru nebo zápůjčce neodchýlí nebo pokud je nevyloučí". Cílem tohoto ustanovení je totiž pouze kxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx
x xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xvěru nebo zápůjčce nedohodnou jinak, ať již by zvolily odchylnou úpravu, anebo účinky odstoupení od smlouvy o koupi zboží, resp. smlouvy o poskytnutí sxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxa budou mít charakter spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru, odchylná úprava, či dokonce vyloučení aplikace § 14 nepřipadá vůxxx x xxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xávislá na smlouvě o koupi zboží nebo poskytnutí služby.
5.
Definice vázaného spotřebitelského úvěru se sice z hlediska použité terminologie částxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxx hovoří o tom, že smlouva o spotřebitelském úvěru a smlouva o dodání konkrétního zboží nebo poskytnutí konkrétní služby "tvoří z objektivního hlediska xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xadě vlády jedním ze zpravodajů zkritizováno a namísto toho bylo doporučeno použít koncept tzv. závislých smluv, který již český právní řád v té době znax x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxh smluv, ale v podobě jednostranné závislosti (§ 275 odst. 3 obch. zák.), kdy po právní stránce smlouva o spotřebitelském úvěru je závislá na smlouvě o koxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx by smlouva o spotřebitelském úvěru byla předčasně ukončena nebo zrušena (např. z důvodu odstoupení spotřebitele od takové smlouvy v souladu s ustanovxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxaje roli, že ekonomicky tomu je vlastně naopak, tedy že bez sjednání smlouvy o spotřebitelském úvěru by spotřebitel nemohl uzavřít smlouvu o koupi zbožxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxužby.
7.
Jak vyplývá z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2013, sp. zn. 29 Cdo 1912/2012) i z oxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxi tomu považovat ty, u nichž se závislost týká jejich vzniku a zániku. Jinak řečeno, závislé jsou smlouvy, kdy vznik jedné z nich, pokud by nevznikla i druxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xplnění by nemělo rovněž hospodářský význam.
xx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxřebitel by neměl důvod takovou smlouvu uzavírat. Hospodářský význam takové smlouvy o spotřebitelském úvěru je dán právě existencí smlouvy o koupi zboxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxní smlouvy, na níž je smlouva o spotřebitelském úvěru závislá, jako smlouvy "o koupi zboží nebo poskytnutí služby". Po právní stránce je zřejmé, že slovx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxmozřejmě znal i zák. č. 40/1964 Sb. (§ 588 a násl.) a obch. zák. (§ 409 a násl.). Složitější to je se slovem "zboží", které není definováno v zákoně o spoxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxaz hojně využívají. Pojem "zboží", bohužel jen pro účely příslušné směrnice, je definován v čl. 2 bodu 3) CRD jako veškeré hmotné movité předměty, s výjixxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxje také voda, plyn a elektřina, které jsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství. Jelikož je však pojem "zboží" obsažen již v samotném primxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxadu Evropského soudního dvora, resp. Soudního dvora Evropské unie, který dovodil, že zbožím se rozumí produkty, které lze peněžně ocenit a které jsou jxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxá díla (rozsudek Soudního dvora ve věci Thompson, 7/78), mince, které již nejsou v oběhu jako oběživo, stejně jako bankovky a šeky na doručitele (rozsudxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxán dokonce i odpad, i když není recyklovatelný, ale je předmětem obchodní transakce, což ale nebude častý případ zboží, které by nakupoval spotřebitelx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxdek Soudního dvora ve věci Komise v. Francie, C-159/94), které za zboží považovány jsou, oproti tomu televizní signál ne (rozsudek Soudního dvora ve věxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxy nemůže být úvěr, jímž by byla financována kupní cena z kupní smlouvy týkající se nemovitosti. Není ale vyloučeno, aby se nemovitosti týkala poskytovaxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxx se "smlouvou o poskytování služeb" rozumí jakákoli smlouva jiná než kupní smlouva, na jejímž základě obchodník poskytuje službu spotřebiteli nebo se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx "
a contrario
" oproti kupní smlouvě lze považovat v právu Evropské unie za ustálenou, byť je obsažena nově např. i v článku 4 odst. 1 písm. d) směrnice 2013xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxní služby, sociální služby, finanční služby aj. v případě směrnice CRD a v případě směrnice 2013/11/EU mj. zdravotní služby, nehospodářské služby obxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xedná o výluky pouze z hlediska působnosti příslušné směrnice, je třeba pojem "služby" chápat šířeji, než na jaké služby se vztahuje směrnice CRD, a nepoxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojistného za pojištění). V českém právním řádu je pro účely ochrany spotřebitele definována služba v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zák. o ochraně spotxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxzor nad ochranou spotřebitele svěřuje profesním sdružením nebo jiným orgánům státní správy než uvedeným v § 23 téhož zákona. Není tak pochybnost o tomx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, služby na úseku veterinární péče, služby mající povahu živnosti v oblasti obchodu a služeb, služby na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxnikání v energetických odvětvích, za úplatu sjednané dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby, služby elektronických komunikaxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxu na smlouvě o koupi zboží nebo poskytnutí služby je v tomto odstavci založena vyvratitelnou právní domněnkou. Tato domněnka vychází v souladu s článkex x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo zboží nebo poskytnutí určité služby. Ze slova výhradně je třeba dovodit, že případné smíšené kontrakty, v nichž by část prostředků byla určena na finaxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxpak za obcházení zákona (zejména práva stanoveného v § 14 odst. 3) by však bylo nutné považovat případy, kdy by výše poskytnutých finančních prostředkx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo v hotovosti při sjednání smlouvy 100 Kč).
13.
Vázaným spotřebitelským úvěrem tak zpravidla nebude kreditní karta, která umožňuje pořídit jakékxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxeditní karta byla jen nástrojem, jímž je úvěr poskytnut (třeba proto, že věřitel jiné druhy spotřebitelských úvěrů neposkytuje), naplnění domněnky nxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxutečností: a) prodávající nebo poskytovatel služby je zároveň věřitelem, b) věřitel využije služeb prodávajícího nebo poskytovatele služeb v souvixxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxském úvěru.
15.
O vázaný spotřebitelský úvěr podle § 14 odst. 2 písm. a) se jedná v případě, kdy je spotřebitel v úvěrovém smluvním vztahu s tím samým xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xo však nebude obvyklý případ, neboť věřitelé (ať už bankovní, nebo nebankovní) zpravidla současně neprodávají zboží, resp. neposkytují jiné služby, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx prodávající zboží nebo poskytovatel služby v rámci podpory své podnikatelské činnosti umožňuje spotřebiteli pořídit zboží nebo službu nejen platbox x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxuvního vztahu s věřitelem jeho jménem a na jeho účet a v některých případech i smlouvu jménem věřitele podepisuje, což umožňuje spotřebiteli okamžité čxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxertu ke schválení věřiteli.
17.
Vázaný spotřebitelský úvěr podle § 14 odst. 2 písm. c) s sebou nese především otázky ohledně vymezení "konkrétnosxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxo. O konkrétní zboží půjde tehdy, když je předmět zboží vymezen dostatečně určitě, na což stačí i jen typové či modelové označení zboží nebo jiný způsob kxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxovení § 14 odst. 2 písm. c) tak dopadá především na případy, kdy spotřebitel nečerpá spotřebitelský úvěr přímo v místě prodeje, ale namísto toho kontakxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxatní pravidlo, že čím konkrétněji je v účelově určeném spotřebitelském úvěru zboží nebo služba vymezena, tím spíše se jedná o vázaný spotřebitelský úvxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxe.
20.
Je třeba si uvědomit, že vše výše uvedené představuje "jen" vyvratitelnou právní domněnku, a proto i v případech, kdy jsou kumulativně obě poxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxk byly spíše hypotetické než reálné.
21.
Stejně tak si ale lze představit i opačnou situaci, tedy kdy některý spotřebitelský úvěr nenaplňuje znaky xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxnaného zániku, hospodářský smysl atd. o vázaný spotřebitelský úvěr bude jednat.
K odst. 3
22.
Základní právo, které je se smlouvou o vázaném spotřxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud cena takového zboží nebo služby byla plně nebo částečně hrazena spotřebitelským úvěrem. Zákon o spotřebitelském úvěru neupravuje případy, kxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxt. 1 zák. č. 40/1964 Sb.), že od smlouvy lze odstoupit tehdy, ujednají-li si to strany nebo stanoví-li tak zákon. Ujednání stran, které by spotřebiteli uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy, kdy spotřebitel využije právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby, bude uplatnění práva stanoveného zákonem.
23.
Pxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x násl. obč. zák. (dříve § 53 a § 57 zák. č. 40/1964 Sb.). V případě, že by služba, na zaplacení jejíhož poskytnutí byl čerpán spotřebitelský úvěr, byla svxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. od převzetí zboží v případě kupní smlouvy, případně v delší lhůtě v určitých specixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxením smlouvy nebyly sděleny určité informace, lhůta pro odstoupení od smlouvy se prodlužuje.
24.
Dalším důvodem pro právo na odstoupení od smlouvx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxt. 1 obč. zák. nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 obč. zák., může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vadx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxdle § 2169 odst. 2 obč. zák. má kupující právo odstoupit od smlouvy i v případě, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro xxxxx xxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo práva zaniká smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. Za okamžik uplatnění práva je nutné považovat okamžik, kdy se projev vůle spotřebitele dostal xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxotřebitelském úvěru ukládá spotřebiteli povinnost věřitele o této skutečnosti informovat. Přestože zákon o spotřebitelském úvěru nestanoví žádxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud spotřebitel neinformuje věřitele bezodkladně, vystavuje se riziku vzniku odpovědnosti za škodu, která v této souvislosti případně věřiteli xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx okamžiku, kdy bylo uplatněno právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby. Jakkoliv z ustanovení § 2004 odst. 1 obč. zák. vyplxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxx964 Sb., a naopak koncepčně odchylně, ale ve finále se stejnými důsledky, jak byly účinky odstoupení od smlouvy upraveny v § 349 odst. 1 a § 351 odst. 1 obcxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xouhlasit. Článek 15 odst. 1 CCD říká, že pokud spotřebitel na základě práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxpského zákonodárce tedy nebyl takový, aby se smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru rušila od počátku, ale aby spotřebitel nebyl od okamžiku zrušení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxky účelná, neboť se předpokládá, že v důsledku odstoupení od smlouvy získá spotřebitel zpět zaplacenou kupní cenu nebo cenu za poskytované služby. Ke sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxí práva na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, kdy evropský i tuzemský zákonodárce používají stejnou terminologii ("smlouva zaniká" - pozxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xtejným způsobem.
27.
Jelikož smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru nezaniká od počátku, nebude se v případě jejího zániku postupovat obdobně, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní podle § 15 s tím rozdílem, že podle výslovného ustanovení § 14 odst. 3 věty 3 nesmí být zánik smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru spojován s uplatxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxba po spotřebiteli uplatňovala v důsledku zániku smlouvy o spotřebitelském úvěru. Vedle případně sjednané smluvní pokuty tak věřitel ani jiná osoba nxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxd nesplacenou část jistiny, která nemohou být žádným způsobem navyšována. Ohledně tzv. předplácených úroků platí totéž, co je uvedeno ve výkladu k 15 oxxxx xx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxř. v podobě poplatku za uzavření smlouvy nebo průběžného poplatku za správu či vedení úvěru, platil je spotřebitel po právu a nemá nárok na jejich vrácenxx
xxx
xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx 1 CCD, neboť nepožaduje, aby právo na odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí zboží vyplývalo výlučně z práva Společenstvíx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxele od kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby nebylo provedeno platně, tedy zejména řádně a včas (bylo provedeno např. po uplynutí 14denní lhůtx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úvěru není tímto vadným právním jednáním spotřebitele nijak dotčena.
31.
Reakcí na nekalé praktiky na trhu je poslední věta § 14 odst. 3, která nepřxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxortním připomínkovém řízení, jímž návrh zákona o spotřebitelském úvěru procházel, veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl. V případě, že byla smlxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxlogií § 1820 obč. zák. rozuměj "mimo obchodní prostory") nebo při použití prostředků komunikace na dálku (terminologií § 1820 obč. zák. rozuměj "disxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xude prodávajícím vrácena kupní cena. Podmínkou pro tuto odloženou platbu pak je pouze to, aby spotřebitel vrátil zboží prodávajícímu. I přestože to nexx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxstu zaplatil. Ani v tomto případě není povinen vracet věřiteli peněžní prostředky dříve, než je získá zpět od prodávajícího.
32.
Spotřebitelský úxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxející poplatky. Dokud však od prodávajícího neobdrží zpět vrácenou kupní cenu, není povinen vracet nesplacenou část jistiny věřiteli, a není tudíž s txxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxny doplatit.
33.
Cílem tohoto ustanovení je především ochrana spotřebitele před nekalými praktikami, které se na trhu děly, kdy spotřebitel na přxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx však se spotřebitelem dále nekomunikoval, zatímco věřitel o to intenzivněji vymáhal po spotřebiteli spotřebitelský úvěr. Spotřebitel, který prodáxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxé společnosti, které se seriózně prodejem zboží spotřebitelům ani nezabývaly, ale byly určeny jen ke zprostředkování uzavření smlouvy o spotřebitelxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxitel, který takového prodávajícího využívá jako svého zprostředkovatele, takovou možnost měl v okamžiku, kdy s takovým prodávajícím vstoupil do obcxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxebitel.
xxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xx x x x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxa tyto zvláštní případy sjednávání spotřebitelských smluv jednotně upraveny.
36.
Zákon č. 43/2013 Sb. provedl pouze kosmetickou terminologicxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xřípadě, že spotřebitel koupí dva a více kusů zboží financovaných prostřednictvím úvěru, přičemž k odstoupení od kupní smlouvy by došlo jen ohledně někxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxl zaniknout jen v té části, která se týká zboží, jehož se odstoupení od kupní smlouvy týkalo. Bylo by však problematické bez dalšího určit, v jaké podobě sxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxvy o spotřebitelském úvěru v důsledku odstoupení od kupní smlouvy na jedno dílčí plnění by mohl způsobit spotřebiteli svízelnou situaci, kdy by musel vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxtel dostal od prodávajícího zpět zaplacenou kupní cenu.
39.
Z důvodu právní jistoty obou smluvních stran lze tedy jen doporučit, aby v případě nákuxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxx xxxxxx, které je spojeno s existencí vázaného spotřebitelského úvěru, je zákonné ručení věřitele za určité závazky prodávajícího, resp. poskytovatele sluxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na které se vztahuje smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru, nebyly dodány, byly poskytnuty pouze zčásti, anebo pokud nejsou v souladu s kupní smlouvxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí z právního řádu nebo dohodnuté ve smlouvě nebyly uspokojeny. Zároveň tento odstavec směrnice výslovně ukládá členským státům určit rozsah a podmínkx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtelů domáhat se svých práv u věřitele, pokud nebyli uspokojeni prodávajícím nebo poskytovatelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxit. S ohledem na předmět podnikání věřitele, kterým bude zpravidla jen poskytování finančních služeb, je právo, kterého se u něj může spotřebitel domáxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxeň se spotřebitel nemůže práva na peněžité plnění domáhat po věřiteli kdykoliv, resp. v jakékoliv fázi reklamačního procesu u prodávajícího nebo poskxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxého soudem, anebo aby bylo takové právo prodávajícím nebo poskytovatelem služby písemně uznáno co do důvodu a výše. Přestože požadavek písemné formy a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvení od počátku, když inspiračním zdrojem byl tehdejší § 110 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., který stanovil stejnou délku promlčecí doby právu přiznanému pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxil na jisto bez jakékoliv pochybnosti (že tedy např. nestačí ústní vyřízení reklamace a uznání práva z odpovědnosti za vadné plnění ze strany prodávajíxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx poskytovateli služby i vůči spotřebiteli se tak použije § 2018 a násl. obč. zák. Věřitel tak má vůči spotřebiteli především všechny námitky, které by vxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxud místo nich plnil spotřebiteli.
Související ustanovení:
§ 11 - odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, § 15 - předčaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xák. uzavřel, že nejde o závislé smlouvy v případě, kdy se jedná "pouze o jistou ekonomickou spjatost" určitých smluv (v posuzované věci smlouvy kupní a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxouvy, kdy vznik jedné z nich, pokud by nevznikla i druhá smlouva, nemá hospodářský smysl a současně zánik jedné ze smluv bez splnění musí vyvolat zánik i dxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxntrakty, I. díl, Obecná úprava obchodních smluv. Praha: Prospektrum, 1993, s. 99-101, kde se na dané téma uvádí, že vyplyne-li uzavření více smluv z téhxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxo uzavřením uvedených smluv, byl-li stranám znám v době uzavření smlouvy. Závislost vyplyne z povahy smluv, jestliže plnění závazku z jedné smlouvy je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt, jestliže vyplývají z účelu uzavíraných smluv, který je stranám znám v době uzavření smlouvy. Tento účel může vyplynout z obsahu smlouvy, postačí alex xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x0. června 2013, sp. zn. 29 Cdo 1912/2012)
2. V daném případě z právního vztahu uzavřeného mezi účastníky nevyplývá, že by kupní smlouva a leasingová sxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx leasingu a podle výběru konkrétního zboží, které se má stát předmětem leasingu, poskytovatel leasingu pro leasingového nájemce opatří uzavřením kupxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xmlouvy, jejíž smluvní stranou je leasingový poskytovatel, jako kupující a třetí osoba, jako prodávající.
Je namístě v této souvislosti odkázat na prxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xvedla: "O závislých smlouvách ve smyslu § 275 obch. zák. však nemluvíme při jakékoli ekonomické spjatosti uzavřených smluv, ale jenom tehdy, jedná-lx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx smlouva, nemá hospodářský smysl a současně zánik jedné ze smluv bez splnění musí vyvolat zánik i další smlouvy nebo smluv, protože jejich izolované splxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxného názoru mohlo jednat pouze o jistou ekonomickou spjatost smlouvy kupní a smlouvy leasingové, jak i připustil odvolací soud, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxa neměla hospodářský smysl bez leasingové smlouvy a nemohla by bez závislosti na leasingové smlouvy existovat.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, není-li ujednáno jinak, podle zásad stanovených v § 351 odst. 2 obch. zák., podle něhož strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plněxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxi o smlouvu o dílo, je takto upravený způsob vypořádání doplněn (speciálně upraven) o pravidla vzájemného vypořádání účastníků smlouvy o dílo upravenx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxd nezanikla splněním (protože na ni nebylo plněno řádně). Právní doktrína i soudní praxe sice z ustanovení § 349 odst. 1 obch. zák. dovozují, že v oblastx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xěty první, a odst. 2, věty první, obch. zák. však vyplývá, že i v tomto případě se odstoupení týká též těch závazků, které byly v době účinnosti odstoupenx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xětě druhé, a ustanovení § 351 odst. 2, věta první, obch. zák. zakládající povinnost stran vrátit si plnění poskytnutá před odstoupením od smlouvy by nexxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x důsledku odstoupení smlouva o dílo, zanikl též závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla v této smlouvě dohodnutou (§ 546 odst. 1, věta prvníx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxdající na tu část díla, jež byla provedena řádně.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2011, sp. zn. 32 Cdo 4778/2010)
Z literatury:
POxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xx xxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxí zákoník. Komentář.
13. vyd.
Praha:
C. H. Beck,
2010.
ŠVESTKA,
J.,
DVOŘÁK,
J.,
FIALA,
J.,
PELIKÁNOVÁ,
I.,
PELIKÁN,
R.,
BÁNYAIOVÁ,
Ax x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxení spotřebitelského úvěru
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2015.
1.
Právo spotřebitele vyvázat se kdykoliv před uplynutím doby trvání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxladních práv, které zákon o spotřebitelském úvěru spotřebiteli přiznává. Doplacením nesplacené části jistiny se spotřebitel především snaží snížxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxotřebitelském úvěru novinkou, neboť se objevilo již v § 11 zák. č. 321/2001 Sb. Oproti předchozí velmi vágní úpravě zejména ohledně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxí míru právní jistoty.
3.
Zároveň je vhodné podotknout, že se nejedná o žádné pokračování práva na odstoupení od smlouvy, pokud jej spotřebitel nesxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxo založené na zcela jiném ideovém základě, byť může ekonomicky částečně fungovat na obdobných principech. Zatímco smyslem práva na odstoupení od smloxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxského úvěru nelze hovořit o neuváženém kroku, ale je spíše reakcí na změněnou ekonomickou situaci, ať už výlučně na straně spotřebitele, nebo na trhu obxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxaně spotřebitele (dědictví, dar, mimořádné prémie v zaměstnání apod.), které spotřebiteli umožní umořit část dluhu, nebo dokonce celý dluh, a vyvázax xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí v reakci na nabídky jiných věřitelů na získání úvěru za výhodnějších podmínek. Spotřebitel tak čerpá nový úvěr s nižší úrokovou sazbou, osvobozený od xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx také u
konsolidace
dluhů, kdy jeden nový spotřebitelský úvěr slouží k předčasnému splacení několika starších dluhů, s jejichž splácením měl spotřebxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxostech je.
5.
Někteří věřitelé již od dob účinnosti zák. č. 321/2001 Sb. považují předčasné splacení spotřebitelského úvěru spotřebitelem za poxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xzniku odpovědnosti za škodu je porušení právní povinnosti, ať již vyplývající ze zákona, nebo ujednané mezi stranami (§ 2910 a § 2913 obč. zák.; dříve § xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxí považovat nelze, není tudíž naplněn jeden z nutných předpokladů vzniku odpovědnosti za škodu. K obdobnému závěru došel i Nejvyšší soud České republixxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xákona, nebo na základě ujednání účastníků, bez zřetele na to, zda k odstoupení dojde jednostranným úkonem nebo na základě dohody účastníků, nemůže být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxládat tak, že právo spotřebitele na předčasné splacení spotřebitelského úvěru nemůže být omezeno ani jednostranně věřitelem, ani dohodou stran, že bx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úkonem spotřebitele a není k němu nutná žádná formální
akceptace
ze strany věřitele či dohoda stran. K jeho perfektnímu průběhu je však nutné, aby spotxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxžik předčasného splacení je pak třeba považovat moment, kdy se u věřitele oba tyto prvky sejdou. To může být učiněno buď současně, anebo může spotřebitex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx mu věřitel odešle finanční prostředky zpět, neboť vůle spotřebitele nebude v okamžiku zaslání peněžních prostředků zřejmá. Pokud se však u věřitele sxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxlané peněžní prostředky nepostačují k úplnému splacení spotřebitelského úvěru a z projevu vůle spotřebitele je seznatelný jeho úmysl spotřebitelskx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xdy se u věřitele sešly oba prvky - tedy finanční prostředky a projev vůle spotřebitele. Zcela v rozporu se zákonem je tak postup některých věřitelů, kteřx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, odečtou z nich jen nejbližší nadcházející splátku a zbytek evidují například na "technickém účtu" až do okamžiku, kdy spotřebitel doplatí i chybějícx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxě, že věřitel právo spotřebitele na předčasné splacení včas neakceptuje, má spotřebitel vůči věřiteli nárok na náhradu škody odpovídající úrokům a přxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe výši a v okamžiku, ve kterém bylo realizováno. Stejně tak není možné, aby věřitel spotřebitelovo právo na předčasné splacení omezoval například tím zxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xakéhokoliv omezení předčasného splacení dovodit i z § 1814 písm. l) obč. zák., podle nějž se zakazují ujednání, která zbavují spotřebitele jeho práva uxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxrany (viz § 8 obč. zák., dříve § 3 odst. 1 zák. č. 40/1964 xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxtel svůj úmysl předčasně splatit část úvěru musí dát věřiteli najevo takovým způsobem, aby o něm nebylo pochyb. To platí zejména v těch případech, kdy věxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x následující měsíc platit nemusí (na rozdíl od částečného předčasného splacení, kdy jeho povinnost platit následující splátku není dotčena).
11.
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxačovat pouhé zaslání peněžních prostředků na takový běžný účet a sdělení vůle spotřebitele předčasně splatit spotřebitelský úvěr věřiteli, ale spotxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxdčasně splatit, nepřevyšovala případný limit inkasa, k němuž dal dříve souhlas.
12.
Jestliže spotřebitel realizuje své právo na předčasné splacxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxatit v případě, kdy by k předčasnému splacení nedošlo. To je ostatně také jedním z hlavních důvodů, proč spotřebitel takový krok činí. Toto znění zákona xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru". Toto původní znění však vyvolávalo určité výkladové obtíže a vyšší míru právní nejistoty mezx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xpětně nějak poměrně snižován. Novelizované znění je v tomto bodě jasnější, neboť je z něj zřejmé, že toto ustanovení míří primárně do budoucnosti na úrox x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxké z hlediska práva spotřebitele na předčasné splacení jsou takové spotřebitelské úvěry, u nichž nebylo sjednáno standardní anuitní splácení s postuxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx úroku a teprve později (např. počínaje druhým rokem) se při splácení začíná umořovat jistina. Přestože by v případě, kdy by závazek trval celou dohodnuxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxacení. Když totiž spotřebitel např. po půl roce trvání takového závazku chce spotřebitelský úvěr předčasně splatit, zdánlivě by mu zbývalo i navzdory xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx. 2 obč. zák. (obdobné ustanovení obsahoval i § xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxjční úrokové sazbě [srov. výklad k § 3 písm. m)] zaplatil spotřebitel na úrocích do okamžiku předčasného splacení více, než kolik by odpovídalo době, po xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxení spotřebitelského úvěru započítat část doposud provedených splátek i na jistinu a po spotřebiteli požadovat při předčasném splacení pouze takovox xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xeněžní prostředky k dispozici.
K odst. 2
14.
Protipólem práva spotřebitele na předčasné vyvázání se ze závazku a osvobození od plateb, k jejichž pxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxacením. Nejedná se tedy o automatické právo věřitele ve všech případech předčasného splacení požadovat určitou kompenzaci, ale k nároku na ni je třeba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxto náklady musí být nutné (nešlo se jich vyvarovat) a objektivně odůvodnitelné.
15.
Lze si představit dvě kategorie takovýchto nákladů. První z nixx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xe spotřebitelem jednala a převzala od něj peníze, apod. Druhou kategorií nákladů je škoda v podobě ušlého zisku z prostředků získatelných na úrocích za xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxe úrokové sazby u nově uzavíraných smluv jsou nižší. Také tyto náklady mají být předmětem
kompenzace
dle tohoto odstavce.
16.
Konkrétní hranice nxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxc žádnou náhradu nákladů.
K odst. 3
17.
Zřejmě nejzásadnějším rozdílem oproti zák. č. 321/2001 Sb., který přinesl zákon o spotřebitelském úvěru x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na snížení plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal žáxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxsně splácené jistiny, resp. xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rok.
18.
Zde je opět nutné připomenout, že věřitel nemá automatický nárok na navýšení předčasně splácené jistiny o 1%, ale že takový nárok má jen tehxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jakékoliv navyšování této částky. V minulosti se objevily např. případy, kdy v rámci "marketingové akce" při sjednání smlouvy o spotřebitelském úvěrx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxr předčasně splatit. Takovýto postup věřitele je však ve zjevném rozporu s § 15 odst. 1 až 3, které velmi striktně bez možnosti jakéhokoliv odchýlení limxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxah odškodnění věřitele nemůže být ani dohodou stran rozšířen.
PŘÍKLAD:
Dne 1. ledna 2014 uzavřel spotřebitel smlouvu o spotřebitelském úvěru s celkxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxí smlouvy, který zaplatil ze svých prostředků věřiteli při uzavření smlouvy. Spotřebitelský úvěr měl být splacený ve 36 splátkách splatných vždy k 1. dxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xx xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi zájem předčasně splatit spotřebitelský úvěr, dne 20. června 2014 (v pátek) odeslal věřiteli peněžní prostředky, které byly věřiteli připsány v pondxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xředčasného splacení ve výši 1% z předčasně splácené části spotřebitelského úvěru. Kolik peněz musel spotřebitel v takovém případě věřiteli odeslat?
xxxxxxx
xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x1 297,67 Kč. Předmětem předčasného splacení tak byla nesplacená část jistiny ve výši 88 702,33 Kč. Současně byl spotřebitel povinen zaplatit úroky z téxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxektivně odůvodněných nákladů věřitele činila 1% z nesplacené části jistiny, tedy 1% z 88 702,33 Kč, což je 887,02 Kč. Celkem byl tedy spotřebitel povinex xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxx------I------------I-------------I-------------I-------------I--------------I--------------I
I Číslo I  Datum  I   Anuitní I    Úmor I   Úrok ve I  Nesxxxxxxx x   xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxx  x   xxxxxxx x xxxxxxx xx x   xxxxxxx x  xxxxxxx xx x  xxxxxxx xx x
x     x      x       x   xxxxxxx x       x   xxxxxxx x   xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x  x xx xx xxxx x x xx0,00 Kč I 2 166,58 Kč I 1 333,42 Kč I 97 833,42 Kč I 2 166,58 Kč I
I---------I------------I-------------I-------------I-------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxx
x  x  x xx xx xxxx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x x xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-------------I--------------I--------------I
I  3  I 1. 4. 2014 I 3 500,00 Kč I 2 226,42 Kč I 1 273,58 Kč I 93 285,29 Kč I 6 714,71 Kč I
I---------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x  x xx xx xxxx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x xx xxxxxx Kč I 9 010,95 Kč I
I---------I------------I-------------I-------------I-------------I--------------I--------------I
I  5  I 1. 6. 2014 I 3 500,00 xx x x xxxxxx xx x x xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
K odst. 4
20.
V tomto ustanovení jsou definovány 3 případy, kdy věřitel nesmí v souvislosti s předčasným splacením žádnou náhradx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxřebitelského úvěru realizováno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení spotřebitelského úvěru. Nehraje přitom roli, o jaký drux xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxní věřitele v rámci pojištění (oprávněná osoba; osoba, v jejíž prospěch bylo pojištění vinkulováno, apod.).
22.
Věřitel nemá nárok na náhradu nákxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxo úvěru, kdy jak čerpání, tak splácení bývá ve větší míře ponecháno na volnosti spotřebitele, takže by bylo obtížné vůbec vymezit případy, které by byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxkého úvěru bylo provedeno v období, po které není stanovena pevná úroková sazba. V těchto případech evropský i český zákonodárce vychází z předpokladux xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxžení dluhu spotřebitele při předčasném splacení má věřitel možnost půjčit peníze jinému spotřebiteli v zásadě za těch samých podmínek.
24.
Jak je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xůže zdát, neboť sem spadají i situace, kdy úroková sazba je sice stanovena pevně, nicméně smlouva zároveň dovoluje věřiteli za předpokladu splnění dalxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xakovéto spotřebitelské úvěry jsou na českém trhu poměrně obvyklé, přičemž věřitelé si mnohdy neuvědomují, že úroková sazba není v tomto případě sjednxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxx x částce náhrady nákladů vypočítané podle § 15 odst. 3 je omezení, že tato náhrada nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxebitele v podobě snížení částky, kterou celkem zaplatí. Oproti 1%, resp. 0,5% hranici zakotvené v § 15 odst. 3 je však dopad tohoto ustanovení v zásadě mxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxel "předplácí úroky", nicméně jak má být v těchto případech postupováno, je uvedeno už ve výkladu k § 15 odst. 1.
Související ustanovení:
§ 3 - vymexxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxí od smlouvy, ať již ze zákona, nebo na základě ujednání účastníků, bez zřetele na to, zda k odstoupení dojde jednostranným úkonem nebo na základě dohody xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx porušila povinnost plynoucí ze smlouvy.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sp. zn. 33 Cdo 1216/2010)
2. Otázkou finančního vypořádxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxjvyšší soud zabýval v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia uveřejněném pod číslem 24/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a staxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxjněném pod číslem 25/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále též jen "R 25/2011").
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxcem pro případ předčasného ukončení leasingové smlouvy z důvodů na straně nájemce právo na úhradu všech dlužných splátek, tedy i splátek splatných po oxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxrání vozidla leasingovému nájemci). Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí porovnáním s běžným nájmem věci vysvětlil, že případné vrácení předmětu leasinxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxdu předčasného ukončení leasingové smlouvy pro okolnosti na straně nájemce, v důsledku čehož se nenaplní sjednaný účel leasingové smlouvy, nemění se xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxčení smlouvy a dosud nezaplacené úroky. Požaduje-li kromě toho leasingová společnost po nájemci i zaplacení leasingových plátek splatných po ukončexx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxasingu, se rovná úhrnu všech leasingových splátek, neboť v leasingových splátkách jsou uvedené položky obsaženy.
Rovněž tak v R 25/2011 Nejvyšší soux xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxnaných leasingových splátek, není v rozporu s dobrými mravy, přičemž od těchto splátek je třeba odečíst ušetřené finanční náklady leasingového pronaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxé smlouvy, když za nejčastější případy předčasného ukončení leasingových smluv označil zánik závazkového vztahu v důsledku odstoupení od smlouvy či xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xávazků z leasingové smlouvy leasingový pronajímatel splnil své povinnosti z leasingové smlouvy - opatřil předmět leasingu do svého vlastnictví na záxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxemce), uhradil pořizovací cenu předmětu leasingu, který předal leasingovému nájemci do užívání s tím, že leasingový nájemce nese nebezpečí škody na vxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxbě zahrnují náklady na pořízení předmětu leasingu, včetně úroků, které je povinen hradit peněžnímu ústavu, i zisk, který leasingový pronajímatel zísxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů na straně nájemce právo na úhradu všech dlužných splátek, tedy i splátek splatných po odstoupení od smlouvy, jde o ujednání, jenž odpovídá přiměxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxský úvěr slouží k pořízení zboží a toto zboží je vráceno věřiteli, popřípadě třetí osobě, musí dojít k přiměřenému vypořádání mezi spotřebitelem a věřixxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx na straně leasingového nájemce. S ohledem na zaujatý odlišný právní názor, že použití čl. 6.3.4 VSP je v daném případě pro rozpor s ustanovením § 39 obč. zxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx x011, sp. zn. 32 Cdo 1373/2010)
3. Ze samotné povahy kontokorentního úvěru i ze znění smlouvy o kontokorentním úvěru vyplývá, že čerpání tohoto úvěru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxdle ustanovení bodu 9 úvěrových podmínek je
klient
oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky před dobou stanovenou ve smlouvě o kontokorentním xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxk v rozporu se zněním smlouvy o úvěru. Smlouva stanovuje průběžné splácení úvěru, čímž připouští možnost jeho předčasného splacení. V takovém případěx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 273 odst. 2 obch. zák.). Za situace, kdy žalovaná byla oprávněna předčasně splnit svůj závazek, byla nepochybně i oprávněna způsobit zánik závazku k vrxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxatury:
HULMÁK,
M.
Práva a povinnosti věřitele při poskytování spotřebitelského úvěru.
Jurisprudence,
2010,
č. 7.
POKORNÁ,
J.,
KOVAŘÍK,
Z.x
xxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xx xxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxx
xx x xxxx
xxxxxdní zákoník. Komentář.
13. vyd.
Praha:
C. H. Beck,
2010.
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xajetková práva 1. část).
Praha:
Wolters Kluwer, a.s.,
2014.
VACEK,
L.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru.
Obchodněprávní revue,
2013,
č. 3.
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxkém úvěru. Komentář.
Praha:
C. H. Beck,
2011.
Překročení
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2015.
1.
Překročení představxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xvěru je zcela nová. Pojem překročení je třeba odlišovat od spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání. Hlavním cílem právní úpravy tohoto z hxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb realizuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxatelé platebních služeb sice na jedné straně argumentují tím, že uskutečnění takové platební transakce je v zájmu spotřebitele, aby se např. nedostal xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xankční poplatky a poskytnutou částku úročí relativně vysokou úrokovou sazbou.
2.
Citované ustanovení směřuje především k zajištění dostatečnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx
xx
x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxxxxebitelský úvěr ve formě překročení použijí vedle § 16 pouze § 1-3 (úvodní ustanovení zákona a vymezení pojmů) a § 18-23 (ustanovení směřující cíleně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxístupnění (věřitelem spotřebiteli) více peněžních prostředků, než je zůstatek na platebním účtu nebo než je smluvená možnost přečerpání.
5.
Přexxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x § 3 písm. g) jako výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřexxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxe - buď spotřebitel čerpá více prostředků, než jak velkou má pohledávku za věřitelem z titulu vedení platebního účtu, anebo sice byla sjednána možnost pxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxěžní prostředky není v rámcové smlouvě o platebních službách, na jejímž základě je veden platební účet, výslovně sjednána (resp. není sjednána povinnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxíž uskutečnění spotřebitel nemá dostatek prostředků na svém platebním účtu. Je lhostejné, zda takovou službou je inkaso, příkaz k převodu daný spotřexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxle sice není podle zákona o platebním styku ani smlouvy povinen v případě nedostatku peněžních prostředků na platebním účtu spotřebitele takovou plaxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxý slouží k provádění platebních transakcí. Platební transakcí se pak podle § 2 odst. 1 písm. a) zák. o platebním styku rozumí vložení peněžních prostřexxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
7.
Již v úvodu tohoto ustanovení se projevuje určitá schizofrenie institutu překročení, kdy na jednu stranu je v § 16 odst. 1 předpokládáno, že překrxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xx xxslovně hovoří o tom, že smlouva o platební službě překročení umožňuje. V takovém případě musí smlouva zároveň obsahovat některé důležité informace o pxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxexu nebo referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční výpůjční úrokovou sazbu [viz výklad § 3 písm. h)] a zejména také informace o všech sankcích, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxm zároveň stává smlouvou o spotřebitelském úvěru, je věřitel povinen poskytovat tyto informace spotřebiteli pravidelně v přiměřeném intervalu na trxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ale byl do zákona o spotřebitelském úvěru doplněn z toho důvodu, aby pravidelnost poskytování informací měla dostatečnou frekvenci odpovídající poxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xorespondovat s frekvencí, v jaké jsou spotřebiteli - uživateli platebních služeb - poskytovány informace o platebních transakcích. Podle § 90 odst. 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xež 1 měsíc. Tuto lhůtu je vhodné vztáhnout i na informace poskytované podle § 16 odst. 2.
9.
Zákon č. 43/2013 Sb. přinesl do tohoto ustanovení pouze kxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxx xxxxxxvení stanoví věřiteli další informační xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xvýrazné překročení" nedefinuje. Výraznost proto bude nutné posuzovat v každém jednotlivém případě na individuální bázi. Vodítkem pro posouzení výrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxžnost přečerpání. Srovnávání s průměrnými kladnými zůstatky však neposkytne jednoznačné vodítko např. tehdy, když spotřebitel uloží na účet 100 000 xxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxraznému překročení? Snazší je situace v případě sjednané možnosti přečerpání, neboť s ní je případné překročení asi nejsnáze poměřitelné.
11.
Záxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxednána možnost přečerpání, dosáhnout výše alespoň 5 000 Kč. V případě, že možnost přečerpání sjednána byla, bylo by nutné pro posouzení, zda je dosaženx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxkročení v řádu stovek Kč nemusí být vždy samo o sobě za překročení ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru vůbec považováno, překročení v řádech tisícx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxitisíců Kč. Na druhou stranu v případě, kdy překročení nebude sjednáno en bloc, ale už ve smlouvě samotné bude omezeno určitým konkrétním rámcem (např. xx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xvěru (překročení) v řádu stovek Kč, neboť za celkovou výši spotřebitelského úvěru je nutné podle § 3 písm. k) považovat souhrn všech částek, jež jsou dáxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xyjádření by při sjednané možnosti přečerpání mělo být považované za výrazné překročení takové překročení, které dosahuje řádově desítek procent sjexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx
xxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxné překročení trvá déle než jeden měsíc, musí věřitel informovat spotřebitele bezodkladně o tom, že takové překročení nastalo, jak je vysoké, jaká se nx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxo velmi krátkou lhůtu nepřesahující několik málo dnů.
Související ustanovení:
§ 3 - vymezení některých pojmů, § 20 x xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx finančního arbitra:
1. Umožnila-li banka realizovat výběry z bankomatu nad rámec zůstatku peněžních prostředků na účtu, a to navzdory povaze účtux xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxedky nad rámec kreditního zůstatku peněžních prostředků na tomto účtu), zcela zjevně porušila povinnosti stanovené právními předpisy vydanými za účxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx účtu porušil ustanovení podmínek pro platební karty a PIN uchovával společně s platební kartou na jednom místě, platební kartu neuložil odděleně od svxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
2. Jak bylo uvedeno shora v souvislosti se zákonnou úpravou překročení, je toto překročení faktickým stavem (který není sjednán smluvně). Spotřebxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxi tyto prostředky poskytnout. Na čerpání prostředků v rámci překročení nemá potencionální dlužník nárok a potencionální věřitel není povinen prostřxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxžbách spotřebiteli umožněno překročení" ovšem vyplývá, že smlouva musí toto překročení umožnit.
Smluvně tedy musí být založena možnost věřitele prxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxonnou úpravou. [...]
Finanční arbitr uzavírá, že pokud Instituce Navrhovateli v souvislosti s čerpáním peněžních prostředků nad rámec sjednaného Úxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxtelem a Institucí připouští, je neplatné. [...]
Instituce Navrhovateli v souvislosti s čerpáním prostředků nad rámec Úvěru účtovala Poplatek za přexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce nad rámec aktuálního zůstatku nevyčerpaného Úvěru. Bez takového čerpání prostředků by nedošlo k překročení, které Instituce Poplatkem za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxeli částku 900 Kč, a to jako náhradu způsobené škody podle § 420 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. pro porušení obecné preventivní povinnosti upravené v § 415 txxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxSU/34/2014)
Z literatury:
BERAN,
J.,
DOLEŽALOVÁ,
D.,
STRNADEL,
D.,
ŠTĚPÁNOVÁ,
A.
Zákon o platebním styku. Komentář.
Praha:
C. H. Bexxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxznalo nabytím účinnosti zákona č. 43/2013 Sb. dílčích změn. Nedotčeny zůstaly odstavce 1 a 3, naopak zcela přepracován byl odstavec 2. Původní znění § xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxa, že takováto kusá úprava činnosti zprostředkovatelů je naprosto nevyhovující.
2.
Kromě úpravy provedené v § 17 byly především doplněny zcela nxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxo úvěru. Díky těmto ustanovením byla výrazně posílena práva spotřebitelů, kteří se snaží získat spotřebitelský úvěr prostřednictvím zprostředkovaxxxxx
xx
xxxxx x xxx x xxx x x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnnosti před uzavřením smlouvy), nebo implicitně (viz např. § 4 upravující reklamu na spotřebitelský úvěr).
K odst. 1
4.
Ustanovení § 17 odst. 1 sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxovatelskou činnost výhradně pro jednoho nebo více věřitelů nebo že ji nevykonává pro žádného věřitele.
5.
Cílem této informační povinnosti je posxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxelskou činnost a z jak široké nabídky úvěrů různých poskytovatelů nabízí spotřebitelské úvěry.
6.
Ustanovení § 17 odst. 1 je třeba vnímat jako zvlxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xouze reklamy, ale také veškeré dokumentace, která je určena pro spotřebitele. Takovou dokumentací budou zejména předsmluvní informace poskytované xxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xákonu o spotřebitelském úvěru, je nutné je v souladu s § 5 odst. 1 větou poslední poskytnout spotřebiteli na samostatném dokumentu odlišeném od standaxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxané ustanovení nepožaduje označení konkrétních věřitelů. Jazykovým výkladem lze dokonce i dovodit, že není nutný údaj o přesném počtu zastupovaných xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací je však nutné si uvědomit, že součástí informací poskytovaných podle § 5 ve spojení s přílohami č. 2, 6 a 7 je informace o konkrétním věřitelx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx naopak jménem spotřebitele jedná s věřitelem. Směrnice pro tyto případy používá označení "nezávislý makléř". Tomuto označení se však tuzemský zákonxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xakléře a pojišťovací makléře upravené zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), který není jednotný právx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxoucí stav napravit zcela nový zákon o některých podmínkách nabízení a zprostředkování finančních služeb (zákon o distribuci finančních služeb, jehox xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxt Ministerstvo financí vládě nejpozději do konce roku 2014).
9.
Sjednocení úpravy zprostředkovatelů bude vhodné i z toho důvodu, že i přes dílčí úpxxxx xxxxxxx x x xxx x xxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xodnikání na kapitálovém trhu nebo zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Ustanovení § 15 z. p. k. t. ukládx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x x x2 z. p. k. t. uloženo i investičním zprostředkovatelům. Obdobně přísné povinnosti vyplývají z § 21 odst. 1 zák. o pojišťovacích zprostředkovatelích a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Prx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxprávní zásady poctivého obchodního styku, tak z veřejnoprávní úpravy, zejména zákazu nekalých obchodních praktik v zákoně o ochraně spotřebitele.
x xxxxx x
xxx
xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxsticky hovoří o legislativně technickém zpřesnění, ale zároveň upozorňuje na skutečnost, že ustanovení představuje reakci na neférové praktiky na fxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. V praxi byly obvyklé případy, kdy zprostředkovatel či zdánlivý zprostředkovatel od spotřebitele zinkasoval odměnu za své služby a poté už se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxiteli nárok na zaplacení odměny až poté, kdy spotřebitele vyrozumí o výsledku zprostředkovatelské činnosti. Odměnou je třeba rozumět jakékoliv peněxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxu vyrozumění spotřebitele o výsledku zprostředkovatelské činnosti požadovat po spotřebiteli ani žádnou zálohu na odměnu, "vratnou kauci" či náhradx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxmální stránce musí být toto vyrozumění provedeno v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat [viz výklad k § 3 písm. j)], nestačí tedy pouhá ústní čx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxtředkovatelské činnosti oslovil. To má spotřebiteli umožnit v případě potřeby informace ověřit přímo u věřitelů.
13.
Na druhou stranu na nárok zpxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxtelů nemá na uzavření smlouvy se spotřebitelem zájem, nárok na zaplacení odměny tím není dotčen.
14.
Samotným nárokem na odměnu se v souvislosti se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyložil § 774 zák. č. 40/1964 Sb., zejména význam slov "přičinění, přičinit se", které byly nezbytným předpokladem nároku zprostředkovatele na odměnx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx964 Sb. je opodstatněn za předpokladu, že mezi výsledkem, tj. uzavřením požadované smlouvy zájemcem s třetí osobou, a činností zprostředkovatele je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxosti pro zájemce uzavřít smlouvu s třetí osobou, k tomuto výsledku by nedošlo. Závěr v tomto směru odvisí od okolností konkrétního případu a jejich hodnxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxtelské smlouvy podle § 774 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., ale spíše ze smlouvy o zprostředkování podle § 642 a násl. obch. zák. Podmínkou nároku na odměnu tax xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxvatel má nárok na odměnu jen tehdy, když mezi výsledkem, tedy uzavřením smlouvy, případně možností smlouvu uzavřít, a činností zprostředkovatele je pxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx x xx xdst. 3 bylo v době publikace zákona o spotřebitelském úvěru ve Sbírce zákonů nepochopeno jeho adresáty a vyvolávalo obavy, že představuje povinnost xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xpotřebitel odměnu zprostředkovatele zná, neboť ji sám platí. To bude platit zejména v těch případech, kdy zprostředkovatel nevystupuje jako osoba jexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxěřující k tomu, aby měl spotřebitel možnost uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru.
18.
V takových případech však odměnu zprostředkovatele nemxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru, je nutné zahrnout do celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele [viz výklad k § 3 písm. e)], a tedy do nákladů, na jejichž základě xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxé formální požadavky na takový úkon, takže postačuje i zcela neformální sdělení takové odměny e-mailem bez použití elektronického podpisu, ústně či txxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, § 17b - odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxečnost, že teprve po zániku smlouvy o zprostředkování je s třetí osobou uzavřena smlouva, popřípadě splněna smlouva, na kterou se vztahovala jeho zproxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xako smluvní ujednání, jímž se strany odchýlily od občanského zákoníku v neprospěch spotřebitele, tj. ujednání v rozporu s § 55 zák. č. 40/1964 Sb. Na zxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xpotřebitele směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem. Volba obchodního zákoníku je proto podle § 262 odstx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xdo 2589/2010)
2. Nebylo-li účastníky smlouvy o zprostředkování jednoznačně dohodnuto, jaká konkrétní smlouva s jakým předmětem plnění má být zprxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxem plnění na jejím základě přijaté.
(rozsudek Nevyššího soudu ze dne 25. května 2011, sp. zn. 23 Cdo 2305/2009)
3. Smlouva o zprostředkování je dvouxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxem a třetí osobou. Samo zprostředkování zahrnuje vyhledávání osob, které mohou být uvažovány jako smluvní strany se zájemcem, navázání styku s nimi a zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxdstata zprostředkovatelské smlouvy spočívá v závazku zprostředkovatele vyvíjet činnost, která má vést k uzavření určité smlouvy mezi zájemcem a třexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a třetí osobou, avšak bez účasti zprostředkovatele, nárok na odměnu zprostředkovateli nevznikne. Pojmovými znaky zprostředkovatelské smlouvy je uxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxvateli. Právní úprava vztahující se k institutu zprostředkovatelské smlouvy nevylučuje, aby bylo případně dohodnuto, že zprostředkovatel jím zproxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpovědnosti za škodu (§ 420 násl. zák. č. 40/1964 Sb.).
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2002, sp. zn. 30 Cdo 772/2001)
5. Podstata právnx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pojmu "přičinění se" ve smyslu § 774 zák. č. 40/1964 Sb. jako náležitosti pro vznik práva zprostředkovatele na odměnu, a to ve vztahu k osobní účasti zprxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxtel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx závazku zprostředkovatele vyvíjet činnost, která má vést k příležitosti uzavření určité smlouvy mezi zájemcem a třetí osobou a závazku zájemce zaplaxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvy dohodli. Zákon výslovně nestanoví, jakým způsobem má být činnost zprostředkovatele vyvíjena a neurčuje ani prostředky, jichž zprostředkovxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxmi a zjišťování konkrétního úmyslu uzavřít zprostředkovanou smlouvu. Uvedené zákonné ustanovení neobsahuje přesné vymezení pojmu "přičinění", jex xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx v daném kontextu výrazu "přičiniti se" ve smyslu vyvinout velké úsilí, postarat se, vynasnažit se, zasadit se o něco (Slovník spisovného jazyka českéhx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xj. uzavřením požadované smlouvy zájemcem s třetí osobou, a činností zprostředkovatele je vztah příčiny a následku (vztah příčinné souvislosti), oprxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxledku by nedošlo. Závěr v tomto směru odvisí od okolností konkrétního případu a jejich hodnocení ve vzájemných souvislostech.
(rozsudek Nejvyššího xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxedkovatel provozuje podnikatelsky služby realitní kanceláře a zájemce v právním vztahu se zprostředkovatelem jako podnikatel nevystupuje.
Odvolxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby realitní kanceláře byl v tomto vztahu dodavatelem, který jednal v rámci své podnikatelské činnosti, žalobce spotřebitelem, který naopak jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxvější (srov. § 55 odst. 1 a 3 zák. č. 40/1964 Sb.). To znamená, že smluvní vyloučení § 774 zák. č. 40/1964 Sb. a jeho nahrazení dohodou, podle níž má žalovaxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxší. I kdyby však takové ujednání možné bylo, bylo by třeba smlouvu vzhledem k jejímu nejasnému obsahu vyložit ve prospěch spotřebitele. Protože smlouvx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxo otázku odchylně od zákona. Vztah mezi účastníky by tudíž i za těchto okolností podléhal zákonné úpravě.
Lze tedy závěrem uvést, že pokud nebyla zprosxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxní bez právního důvodu. Žalovaný byl tímto plněním bezdůvodně obohacen a je povinen vydat je žalobci zpět (§ 451 zák. č. 40/1964 Sb.).
(rozsudek Krajskxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x konzultaci a klientské smlouvy a z nich vyplývající nesrozumitelná vzájemná práva a povinnosti, jsou pro průměrného spotřebitele natolik obtížně roxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxančních prostředků od Instituce. A tak tomu bylo i v případě Smlouvy o konzultaci a Klientské smlouvy uzavřené Navrhovatelem.
(Rozhodnutí finančníhx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxž finanční arbitr konstatoval shora i v napadeném nálezu, z uvedeného vyplývá, že se Instituce Zprostředkovatelskou smlouvou zavázala k nalezení potxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xedy bylo zprostředkování úvěrové smlouvy a nárok Instituce na Provizi byl podmíněn zprostředkováním smlouvy o úvěru a nikoliv další smlouvy o zprostřxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Zprostředkovatele, tak nelze s ohledem obsah smluvního závazku ze Zprostředkovatelské smlouvy přisvědčit.
Finanční arbitr proto jako v nálezu konxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxem.
(rozhodnutí finančního
arbitra
o námitkách ze dne 2. července 2014 vydané pod evidenčním číslem FA/5092/2014 v řízení vedeném pod registračním xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxbírá, informován, totiž nemůže zhojit, že takový závazek nebyl sjednán způsobem, který požaduje zákon, tj. v tomto případě určitě. Navrhovatel byl v txxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxání, resp. Navrhovatel nepřevzal závazek k úhradě výdajů Instituce v podobě provize, které jí vznikly v souvislosti s plněním jiného závazkového vztaxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxná povinnost hradit zprostředkovateli jakoukoli provizi za sjednání Smlouvy o úvěru. Došlo-li tedy v rámci vztahu mezi Institucí a zprostředkovatelxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx
xxozhodnutí finančního
arbitra
o námitkách ze dne 9. května 2014 vydané pod evidenčním číslem FA/3161/2014 v řízení vedeném pod registračním číslem 25xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xpotřebitel v rámci zpracování úvěru zpravidla očekává, že věřitel učiní veškeré nezbytné administrativní kroky, kterých je třeba pro sjednání a poskxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxvy s ohledem na údaje sdělené spotřebitelem, zjistí potřebné informace nezbytné pro uzavření smlouvy, popřípadě pomůže spotřebiteli tyto informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxě apod. Vzhledem k tomu, že Smlouva o úvěru má povahu smlouvy o účelově vázaném úvěru, lze si rovněž představit, že takovým poplatkem budou kryty náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxím úvěru prostřednictvím předmětu koupě apod. Finanční arbitr tedy může shrnout, že průměrný spotřebitel si pod zpracováním úvěru toliko představí nxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxně ustanovení o Poplatku za zpracování úvěru) tedy svou neurčitě projevenou vůlí, nejasně stanovila obsah závazku z ujednání o Poplatku za zpracování xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxele totiž podle názoru finančního
arbitra
nelze podřadit představu, že se ujednáním o Poplatku za zpracování úvěru zavazuje k úhradě výdajů Institucx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s třetí osobou, tedy vztahu, jehož smluvní stranou není Navrhovatel.
Finanční arbitr uzavírá, že ujednání o Poplatku za zpracování úvěru je sice dostxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxování úvěru zásadně rozcházejí a ze samotného ujednání o Poplatku za zpracování úvěru bez dalšího nelze určit, co by mělo být z hlediska vůle smluvních sxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xx xxora 2014 vydaný pod evidenčním číslem FA/763/2014 v řízení vedeném pod registračním číslem 254/SU/2013)
11. Finanční arbitr ze všech provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xinanční konzultantkou důvodně domníval, že podepsání veškerých dokumentů resp., uzavření Smlouvy o konzultaci a Klientské smlouvy spolu se zaplacexxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxvá i z dopisu ze dne 7.12.2012, který adresoval Instituci. Finanční arbitr je přesvědčen, že Navrhovatel by výše zmíněné smlouvy nepodepsal, resp. neuxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxní Finanční konzultantky, že Instituce tento omyl svým jednáním vyvolala, a to okolnostmi, za kterých byly výše uvedené smlouvy uzavřeny i předmětem jxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx 6 zák. č. 40/1964 Sb. byly Navrhovateli poskytnuty za podmínek uvedených v § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb., resp. nebyly poskytnuty s dostatečným předsxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxl nemohl podle § 53 odst. 8 písm. a) zák. č. 40/1964 Sb. od smlouvy odstoupit. Klientská smlouva s uvedením výše požadovaného úvěru a obtížně srozumitelxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx že vzhledem k okolnostem nebyl dán Navrhovateli čas potřebný k tomu, aby mohl při uzavírání smluv postupovat s přiměřenou péčí, tedy zjistit objektivnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxností pro uskutečnění právního úkonu, které byly rozhodující.
(nález finančního
arbitra
ze dne 16. prosince 2013 vydaný pod evidenčním číslem 1042xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vstupuje, je uzavření zprostředkované smlouvy. Zprostředkovatel svůj smluvní závazek splní již obstaráním možnosti smlouvu uzavřít, ovšem nárok nx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx zprostředkované smlouvy došlo jeho přičiněním. [...]
Předání kontaktu bez ověření zájmu kontrahenta na uzavření zprostředkované smlouvy nezaručx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xvedeném případě, kdy Instituce předala Navrhovateli kontakt na Zprostředkovatele, který neměl zájem na uzavření Navrhovatelem zamýšlené smlouvy, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxituci náleží odměna jen za předpokladu, že Instituce zprostředkuje smlouvu, v tomto případě Smlouvu o úvěru. Instituce ovšem předáním kontaktu na Zprxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxající ze Zprostředkovatelské smlouvy, když Smlouvu o úvěru nezprostředkovala. [...]
Finanční arbitr dospěl k závěru, že Instituce pouhým předáním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na Provizi dle článku II. "Provize" odst. 1. Zprostředkovatelské smlouvy a Navrhovatel proto není povinen Institucí požadovanou Provizi platit.
(nxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Z literatury:
HULMÁK,
M.
Práva a povinnosti věřitele při poskytování spotřebitelského úvěru.
Jurisprudence,
2010,
č. 7.
RŮŽIČKA, M. Novela zxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7.html>.
ŠVESTKA,
J.,
DVOŘÁK,
J.,
FIALA,
J.,
HRÁDEK,
J.,
VOJTEK,
P.,
HAJN,
P. a kol.
Občanský zákoník. Komentář.
Svazek VI (relaxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx
xx xxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx 3.
VACEK,
L.
Obezřetnost je u spotřebitelských úvěrů na místě.
Právo a rodina,
2011,
13(6).
Smlouva, ve které se sjednává zprostřxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx zákoně od samého počátku, ale byl vložen zákonem č. 43/2013 Sb. účinným od 25. února 2013. Podle důvodové zprávy představuje toto ustanovení reakci na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxi odlišuje. Zatímco porušení povinností stanovených v § 6 nemá podle výslovné úpravy za následek neplatnost smlouvy o spotřebitelském úvěru (s cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxonodárce postup přesně opačný a porušení povinností stanovených v tomto ustanovení je naopak výslovně sankcionováno neplatností takto sjednané smlxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxele do tíživé finanční situace.
K odst. 1
2.
V případě, že se spotřebitel rozhodne při shánění spotřebitelského úvěru využít služeb zprostředkovxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxně.
3.
Obdobně jako smlouva o spotřebitelském úvěru není zvláštním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxbitelském úvěru, není zvláštním smluvním typem ani smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru. I smlouvu o zprostředkování spotřebitelskéhx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxrým se v intencích § 3 písm. c) rozumí nabízení spotřebiteli možnosti uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru s věřitelem nebo pomáhání spotřebiteli x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxdstavuje činnost vykonávanou jménem a na účet věřitele, nikoliv činnost vykonávanou pro spotřebitele na základě smlouvy s ním uzavřené, v podmínkách xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtelského úvěru tak v závislosti na obsahu práv a povinností smluvních stran může být jak smlouva o zprostředkování uzavřená v režimu § 2445 a násl. obč. zxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, příkazní smlouva podle § 2430 a násl. obč. zák. (případně příkazní smlouva podle § 724 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. či mandátní smlouva podle § 566 a náslx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xýslovně v občanském zákoníku (případně dříve v zákoně č. 40/1964 Sb. či obchodním zákoníku) upravena, bez ohledu na její označení jako "klientská smxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx. c). Je-li tato materiální podmínka splněna, nemůže aplikaci zákona o spotřebitelském úvěru vyloučit ani případné výslovné prohlášení smluvních sxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxěru je informace o právu spotřebitele na odstoupení od ní v souladu s § 17b.
6.
Další náležitostí, kterou má smlouva obsahovat, je dohoda o odměně zprxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxstních prostředků, nebo i z čerpaného úvěru, kdy část peněžních prostředků je převedena věřitelem přímo zprostředkovateli.
xx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxtí smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru. Stejně tak ani není povinností věřitele nebo zprostředkovatele informaci o provizi zprostředxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxo smlouvu o spotřebitelském úvěru, i u smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru platí, že minimálně jedno její vyhotovení musí obdržet spotřxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxx
xx
x xxx xx xxxx xxxxxx o trvalý nosič dat, který odpovídá možnostem spotřebitele se s jeho obsahem kdykoliv podle potřeby seznámit.
K odst. 3
10.
S nesplněním požadavků xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxona č. 40/1964 Sb. je třeba tuto neplatnost vnímat jako absolutní. Naopak u smluv uzavřených v režimu občanského zákoníku je tuto neplatnost nutno vnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx chybějící dohodu o odměně zprostředkovatele bylo možné považovat za jednání zjevně se příčící dobrým mravům anebo zjevně narušující veřejný pořádek xxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxatnosti vnímat podle § 586 odst. 1 obč. zák. jako ustanovení na ochranu zájmu spotřebitele, proto je to výlučně spotřebitel, a nikoliv zprostředkovatxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx pohlížet jako na platnou. Není-li ujednáno jinak, právo dovolat se relativní neplatnosti se promlčí v obecné tříleté promlčecí lhůtě. Současně není pxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xmluvní strany (spotřebitele) a sjednání delší lhůty nelze předpokládat.
Související ustanovení:
§ 3 - vymezení některých pojmů, § 6 x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, § 20 - správní delikty
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání upravuje § 588 občanského zákoníku, podle kterého "soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mrxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxplatnost smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, tak jak o ní hovoří § 17a odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru, finanxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxodu o odměně zprostředkovatele nelze považovat za právní jednání zjevně se příčící dobrým mravům nebo odporující zákonu a zjevně narušující veřejný pxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx/SU/2012)
2. Smlouva o zprostředkování úvěru byla uzavřena před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku [...].
Cílem zákoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxbitel musí mít jistotu, že odstoupení pro něj nebude znamenat finanční nebo jiný postih. Absenci této informace nemůže zhojit ani skutečnost, že smlouxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti použije terminologii zákona, či zda informuje slabší stranu vlastními slovy. Podstatná je obsahová stránka sdělení a to, zda zahrnuje vešxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvinnosti podle § 17b zákona o spotřebitelském úvěru. Smlouva o zprostředkování úvěru tedy neobsahuje zákonem stanovené
obligatorní
náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxez finančního
arbitra
ze dne 13. října 2014 vydaný pod evidenčním číslem FA/8046/2014 v řízení vedeném pod registračním číslem FA/SU/34/2014)
3. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxa příkazní s odkazem na ustanovení § 724 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., činnost, ke které se Instituce zavázala, naplňuje znaky činnosti zprostředkovatelx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxvinnosti, které jsou obsahem závazku založeného Smlouvou č. ..., tak jak je uvedeno shora.
Tvrzení Instituce o tom, že Smlouva č. ... je smlouvou příkaxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvou č. ... z působnosti zákona o spotřebitelském úvěru a vyhnout se tak povinnostem, které tento zákon pro zprostředkovatele spotřebitelského úvěru xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídají pojmovým znakům smlouvy o zprostředkování úvěru. Je proto na místě aplikovat na zkoumaný smluvní vztah zákon o spotřebitelském úvěru.
(nxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
4. Obligatorními náležitostmi smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru jsou tedy její písemnost a uvedení informace o právu na odstoupení. x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto podmínek upravuje § 17a odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru, který stanoví, že "[p]okud smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxru, že ani Smlouva o zprostředkování úvěru, ani Všeobecné obchodní podmínky neobsahují informaci o právu Navrhovatele od Smlouvy o zprostředkování oxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxanovené
obligatorní
náležitosti smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, a proto nemohla být platně uzavřena a je podle § 17a odst. 3 zákonx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxna o spotřebitelském úvěru [online]. 2013. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-spotrebitelskem-uveru-89937.hxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
J.,
DVOŘÁK,
J.,
FIALA,
J.,
HRÁDEK,
J.,
VOJTEK,
P.,
HAJN,
P. a kol.
Občanský zákoník. Komentář.
Svazek VI (relativní majetková práva 2. čáxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx
xx xxxx
xraha:
C. H. Beck,
2009.
VACEK,
L.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru.
Obchodněprávní revue,
2013,
č. 3.
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxtanovení § 17b bylo do tohoto zákona vloženo zákonem č. 43/2013 Sb. Toto ustanovení nepředstavuje transpozici směrnice CCD, ale jedná se o ryze tuzemxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x využitím služeb zprostředkovatele.
2.
Obdobně jako pro smlouvu o spotřebitelském úvěru samotnou, zakládá nově zákon o spotřebitelském úvěru i x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxevnou inspirací i z hlediska legislativně technického řešení je § 11, proto lze odkázat i na výklad k němu.
K odst. 1
3.
Tímto ustanovením je zakotvexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxitelského úvěru. Obecně podle § 2001 obč. zák. (obdobně jako dříve podle § 48 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.) platí, že od smlouvy je možné odstoupit, ujednaxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xez ohledu na to, že podle § 17a odst. 1 je informace o právu na odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru povinnou informací, kterx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxa.
4.
Spotřebitel nemusí toto své právní jednání žádným způsobem zdůvodňovat. Pokud jej jakkoliv odůvodní, nepřísluší zprostředkovateli přípaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxkce, resp. je pro tento účel nelze ani platně sjednat dohodou stran.
5.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je stanovena jako 14denní a v souladu s § 605 obxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxogii občanského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxného orgánu. Jelikož zákon o spotřebitelském úvěru neobsahuje výslovnou zmínku o tom, že marným uplynutím této lhůty právo spotřebitele na odstoupexx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxní od smlouvy ze strany spotřebitele není možné zkrátit, a to ani dohodou stran. Zprostředkovateli však nic nebrání dohodnout se spotřebitelem delší lxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxt jen pro dobu, která by přesahovala zákonnou 14denní lhůtu.
7.
Podmínkou pro možnost uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o zprostředkování sxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxém úvěru. Omezení práva na odstoupení od smlouvy tak není vázáno na pouhý výkon zprostředkovatelské činnosti zprostředkovatelem, ale na dosažení kýžxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx důsledky jeho uplatnění pak v § 17b odst. 3 a 4. Jsou-li tyto podmínky splněny, zprostředkovatel nemůže spotřebiteli v uplatnění jeho práva žádným způxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru zakotvené v § 17b odst. 1 uplatnit. Odstavec 2 vyžaduje, aby byl úkon učiněn v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxačí ústní či telefonické odstoupení od smlouvy ani prostý e-mail. Požadavky na písemnou formu splňuje e-mail vybavený zaručeným elektronickým podpixxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxněprávní (je to lhůta pro uplatnění práva), z § 17b odst. 2 věty druhé vyplývá, že lhůta je zachována i tehdy, je-li její poslední den odstoupení zprostřxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na odstoupení postačuje spotřebiteli jeho včasné odeslání.
11.
Pro běh lhůty je
relevantní
též § 607 obč. zák. (dříve § 122 odst. 3 zák. č. 40/1964 xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxn.
12.
Ustanovení § 17b odst. 2 předpokládá, že spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy v souladu s informací uvedenou ve smlouvě o zpxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xonést osobně v pracovní den na jedinou pobočku zprostředkovatele velmi vzdálenou od spotřebitelova bydliště). Taková informace může pouze zpřesnitx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxouvu o zprostředkování úvěru sjednával, apod. Pokud spotřebitel zaslal odstoupení na jinou adresu zprostředkovatele, než která byla ve smlouvě o zprxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxvý úkon dostal do sféry zprostředkovatele (např. byl zaslán na adresu jeho sídla). V tomto případě však může zprostředkovatel odkázat na přičitatelnoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti s uplatněním práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy.
13.
Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy je samozřejmě zachováno i x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. neurčitou či nesrozumitelnou. V takovém případě může spotřebitel využít jakýkoliv prostředek, který zajistí včasné doručení projevu jeho vůxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xa odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Toto ustanovení je tak zaloxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xdstoupením od smlouvy závazek zrušuje od počátku. Odstoupení má tedy účinky
ex tunc
, čímž zákon o spotřebitelském úvěru i občanský zákoník převzaly xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxení s účinky
ex nunc
v režimu § 349 odst. 1 obch. zák.
15.
Oproti úpravě účinků odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru v § 11 odst. 3 neobsahujx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxvy zakotvené v § 2005 obč. zák. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti obou smluvních stran. Zároveň však nejsou v souxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxniklé z porušení smluvní povinnosti.
16.
V této souvislosti lze připomenout § 17 odst. 2, podle kterého má-li spotřebitel platit zprostředkovatexx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxkovatelské činnosti v souladu s § 17 odst. 2 nevyrozuměl, nemá nárok na odměnu, neboť vzájemná práva a povinnosti stran okamžikem odstoupení od smlouvx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxení smlouvy o spotřebitelském úvěru nedošlo, spotřebitel sice může právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru uplatnixx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxpit jen ohledně nesplněného zbytku plnění.
K odst. 4
19.
Odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nemá přímý dopad jen na txxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, zanikají ze zákona smlouvy o doplňkových službách, pxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxrostředkovateli bez zbytečného odkladu tuto třetí osobu o odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru informovat. Tuto informaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxl z předpokladu, že zprostředkovatel má na třetí osobu nějaký kontakt i z toho titulu, že vedle zprostředkování spotřebitelského úvěru mohl vystupovax x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxdeno, zda smlouva o doplňkových službách zaniká s účinky od počátku (
ex tunc
) nebo až od okamžiku odstoupení spotřebitele od smlouvy o spotřebitelském xxxxx x
xx xxxx
xx xxxx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkladu zákona přiklonit spíše ke druhé možnosti, neboť podle komentovaného § 17b odst. 4 smlouva "zaniká okamžikem odstoupení", aniž by bylo řečenox xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxvou odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory obsaženou v § 1846 a § 1829 obč. zák., ohledně smlouvy o zprostředkxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxém úvěru v režimu zákona o spotřebitelském úvěru vyplývá i z práva EU, konkrétně z čl. 14 odst. 5 CCD. Oproti tomu smlouvě o zprostředkování spotřebitelxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxx xxxxxxxx xxd čarou č. 4 odkazující na § 54c zák. č. 40/1964 Sb. je patrné, že tuzemský zákonodárce se snažil zachovat aplikační přednost právní úpravy odstoupení ox xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxmě nezakotvil aplikační přednost tuzemské netranspoziční úpravy obsažené v zákoně o spotřebitelském úvěru před tuzemskou úpravou transponující smxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxlského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxanční službu definuje jako jakoukoliv službu bankovní, úvěrové, pojistné, osobní důchodové, investiční nebo platební povahy. Přestože lze extenzixxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxnačný. Jakkoliv tedy není vůbec zřejmé, zda se ustanovení občanského zákoníku upravující odstoupení od smlouvy o finanční službě na smlouvu o zprostxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxbitelského úvěru uzavřené mimo obchodní prostory. Zde je však situace jednodušší v tom smyslu, že směrnice CRD finanční služby ze své působnosti podle xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxize
s právem EU by nehrozila. Působnost úpravy obsažené v § 1829 obč. zák. (ve spojení s § 1820 a § 1828 obč. zák.) je však širší a dopadá i na smlouvy o finaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xak bude nutné považovat za zvláštní úpravu, která bude mít přednost před úpravou obecnou obsaženou ve zmiňovaných ustanoveních občanského zákoníku.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xstanovení týkající se zprostředkovatelů, § 17a - smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx [online]. 2013. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-spotrebitelskem-uveru-89937.html>.
ŠVESTKA,
J.,
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxx,
J.,
HRÁDEK,
J.,
VOJTEK,
P.,
HAJN,
P. a kol.
Občanský zákoník. Komentář.
Svazek VI (relativní majetková práva 2. část).
Praha:
Wolters Kluwexx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx
xx xxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
VACEK,
L.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru.
Obchodněprávní revue,
2013,
č. 3.
Vyloučení použití směnky nebo šeku
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdené ustanovení hovořilo o tom, že v případě použití směnky nebo šeku ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru si musí věřitel počínxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxracovaná k zákonu č. 43/2013 Sb. na straně 25 a násl. upozorňuje na problémy, na něž byl předkladatel upozorněn jak ze stížností spotřebitelů, tak při pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxnizace, experty Aliance proti dluhům aj.). Jedná se především o zneužívání blankosměnek, které věřitelé vyplňovali v zásadě dle svého uvážení a vymáhxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxledávky z nich vymáhal indosatář bez ohledu na to, že všechny závazky ze spotřebitelského úvěru byly řádně a včas splněny.
3.
V případě soudního vymxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx směnečnému platebnímu rozkazu neskýtala spotřebiteli dostatečný prostor pro náležitou procesní obranu, navíc když řízení samotné je koncentrovánx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx x.). Rozhodnutím Pl. ÚS 16/12 ze dne 16. října 2012 publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 369/2012 Sb. došel k obdobným závěrům dokonce také Ústavní sxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxkonec zákonodárce k razantnímu řešení, které spočívá v zákazu používání směnek (a spolu s nimi i šeků) v souvislosti se spotřebitelským úvěrem. Takové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxna snadnější komunikace informace spotřebiteli, že v souvislosti se spotřebitelským úvěrem není možné směnku použít, oproti variantám v podobě zvláxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xstavního soudu projeveného v citovaném nálezu je směnečná hmotněprávní úprava už tak vysoce formalizovaná, tedy vyžaduje značnou odbornou erudici, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxé ustanovení o směnkách a šecích neobsahuje, měl český zákonodárce v souladu s bodem 9 jejích úvodních ustanovení možnost přijmout x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxužití směnek i zákonodárce na Slovensku, kde zákon č. 129/2010 Z.z., o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, obsahoxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxh nebo zabezpečit jeho splnění směnkou nebo šekem. S účinností od 1. května 2014 následně došlo ke zobecnění zákazu zabezpečení splnění pohledávky nebx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xbecnou úpravou v § 5a odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxu a Německu (podrobněji viz např. Kotásek, J. Námitky směnečných dlužníků. Brno: Tribun EU, 2007).
K odst. 1
8.
Ustanovení odstavce 1 s ohledem na vxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxstní i cizí a je zcela irelevantní, v jakém postavení by se spotřebitel směnečného prohlášení účastnil (výstavce směnky vlastní,
akceptant
cizí směnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xutné slovo "použít" chápat v nejširším možném významu jako slovo pokrývající vystavení směnky, její akceptaci, převod, uplatňování či vymáhání právx x xx xxx
xxx
x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xicméně věřitel či zprostředkovatel odpovídají spotřebiteli podle odstavce 2 za škodu, která mu v souvislosti s takovým použitím směnky vznikla. Součxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xž výše 20 mil. Kč.
11.
Ještě podle předchozí právní úpravy obsažené v zákoně č. 321/2001 Sb., resp. v zákoně o spotřebitelském úvěru ve znění účinném xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xozsudek ze dne 29. dubna 2013, sp. zn. 9 Cmo 122/2013, nebo rozsudek ze dne 17. února 2014, sp. zn. 104 VSPH 26/2014), že od samého počátku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxrá souvisela se spotřebitelským úvěrem. Není-li totiž ve směnečné dohodě vyloučena převoditelnost směnky rubopisem, pak taková dohoda (smlouva) obxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xak nemá vliv ani okolnost, že směnka nebyla rubopisována na jiného. Taková dohoda byla shledána absolutně neplatnou od samého počátku, neboť v sobě zahxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxskytnutí spotřebitelského úvěru. Zároveň Vrchní soud mj. též s odkazem na svůj předchozí rozsudek ze dne 6. května 2009, sp. zn. 12 Cmo 445/2008, i na rozxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx avšak zakládá
relevantní
kauzální námitku dlužníka proti povinnosti směnku zaplatit. Spotřebitel tak nemá povinnost zaplatit směnku jejímu prvníxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxu II bodě 2 přechodné ustanovení, podle nějž právní vztahy související s použitím směnky nebo šeku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nejsou nabxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxvy provedené v § 18 nepůsobí retroaktivně. Směnky a šeky použité podle dosavadní úpravy se řídí dosavadní úpravou i přes to, že od okamžiku nabytí účinnxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx takové právo vymahatelné, samozřejmě za předpokladu, že směnečná dohoda uzavřená za znění zákona o spotřebitelském úvěru účinného do 24. února 2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxřitel, a je-li to
relevantní
, společně a nerozdílně s ním též zprostředkovatel, spotřebiteli za škodu, která tím byla způsobena.
15.
V první řadě jx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx směnku, neboť za platnou směnku je nutno považovat jakýkoliv dokument splňující náležitosti stanovené zákonem č. 191/1950 Sb., zákonem směnečným x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxok na náhradu škody, která mu případně použitím směnky v souvislosti se spotřebitelským úvěrem vznikla.
16.
Škodou se terminologií občanského záxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx ušlo (ušlý zisk - tedy to, o co by se jinak majetek poškozeného zvýšil, pokud by nedošlo k jednání škůdce). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx lze za škodu považovat jakoukoliv ztrátu na majetku spotřebitele, ať už v podobě škody skutečné (výše, o kterou se hodnota majetku snížila), nebo v podoxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx také jakékoliv náklady, které musel spotřebitel vynaložit na svou procesní obranu a které by jinak vynaložit nemusel, kdyby směnky nebylo.
K odst. 3
xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxeden také pro splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru. Ani za tímto účelem tak nenx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xprostředkováním spotřebitelského úvěru.
20.
I pro použití směnky či šeku v rozporu s § 18 odst. 3 větou první platí obdobně jako v případě porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xkodu, která spotřebiteli porušením takové povinnosti vznikla.
21.
Obdobně jako v souvislosti s § 18 odst. 1 dopadá i na § 18 odst. 3 přechodné ustaxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xejsou nabytím účinnosti tohoto zákona dotčeny.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxx xx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxx,
Z judikatury:
1. K postavení směnečního dlužníka a směnečního věřitele Ústavní soud již v minulosti konstatoval, že směnka je mnxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxtah v celé jeho šíři a reflektovat tak případná rizika z něj plynoucí (srov. nález Pl. 16/12 ze dne 16.10.2012). Ústavní soud nezpochybňuje zásadu
vigilxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvání soudní moci [Paulus (D.50, 17, 90) - In omnibus quidem, maxime tamen
in iure
aequitas
spectanta est]. Je proto třeba rozlišovat situaci, kdy vstuxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xzniku právního vztahu mezi podnikatelem (tedy v daném oboru činnosti profesionálem) a nepodnikatelem.
Ústavní soud má za to, že výše uvedené skutečnxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dokonce podlomení jejich právní jistoty a nepřiměřenému zvýhodnění jedné ze smluvních stran.
Z ústavní stížnosti a předcházejících rozhodnutí obexxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxuace, kdy došlo k indosaci směnky na společnost GORASAN COMPANY LIMITED. Obecné soudy přitom dovodily, že pokud v daném případě nebyla naplněna dispozxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xtěžovatelky přihlížet.
S výše uvedeným právním závěrem se Ústavní soud neztotožňuje, neboť v případě spotřebitelů nelze odhlížet od jejich specifixxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxlé řadě evropských států. Zmíněná blízkost právní úpravy způsobuje, že se jednotlivé státy (např. Rakousko či Německo), musely v minulosti vypořádat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x šekový. Německý nejvyšší soud tak např. již v šedesátých letech minulého století konstatoval, že v konkrétním xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxÁSEK, J. Zákon směnečný a šekový. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 144-145. Obdobně se s nastíněným problémem musela vypořádat i rakouská pxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxtvím zákona o ochraně spotřebitelů.
Současná česká právní úprava již sice na jednu stranu chrání spotřebitele tím, že zapovídá v ustanovení § 18 odst. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx však stává iniciátorem otázky nové, a to, jakým jiným způsobem nahradit u spotřebitelských úvěrů dosavadní zajišťovací funkci směnky.
De lege ferendx
xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxlních námitek je tak zachována.
V právě projednávaném případě uzavřela stěžovatelka smlouvu o půjčce se společností FAST FINANCE, s. r. o., s tím, že pxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x době uzavření smlouvy měla společnost FAST FINANCE, s. r. o., v obchodním rejstříku zapsán jako předmět činnosti poskytování drobných peněžitých půjxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxi užití jak smluvní pokuty, tak i směnečného práva. Z úřední činnosti je Ústavnímu soudu známo, že
indosace
směnek nepředstavuje v případě společnostx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxvém účelu
indosace
směnky, kterým, dle náhledu Ústavního soudu, nedošlo k výkonu práva, ale právě naopak, k jeho zneužití. V obecné rovině se za zneužixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa společnost FAST FINANCE, s. r. o., indosací vyplněnou "blankosměnku" na společnost GORASAN COMPANY LIMITED, čímž zbavila stěžovatelku možnosti vzxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxlku zcela zásadní význam. Nutno též poukázat na to, že obdobný postup by mohl v souvislosti s příliš vysokou smluvní pokutou vést v obchodněprávních vztxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxx/10)
2. K nerovnováze mezi směnečnými věřiteli a směnečnými dlužníky přitom podle Ústavního soudu přispívá i námitková lhůta ve smyslu § 175 o. s. ř.x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxsti přístupu směnečných dlužníků ke kauzálním námitkám; prokazování důvodnosti námitky vědomého jednání věřitele na škodu dlužníka atd. - Chalupa, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtková lhůta ve smyslu § 175 o. s. ř. je protiústavní v dialogu s dalšími prvky právní úpravy. Nejenže směnečná hmotněprávní úprava je vysoce formalizovxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xení vlastní - srov. Kotásek, J. Funkce směnky a její použití u spotřebitelských úvěrů. Obchodní právo, 2002, č. 2, s. 22-23 (20-27)], ale je doprovázena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zrušení vydaného směnečného platebního rozkazu, resp. věcné projednání žalobního žádání, jakoby tohoto rozkazu vůbec nebylo [srov. k tomu v podrobnxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxsadou je tak podle Ústavního soudu navozena situace, kdy zvláště spotřebitelé v postavení směnečných dlužníků jsou vystaveni právem aprobovanému tlxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx námitky, jimž právo (resp. posuzující soudce) nepřizná dlužníkem zamýšlenou relevanci a účinek, směnečné řízení se přesto prodlouží. Pozitivní práxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xnoha případech jen k "pozdržení" celého řízení, aniž by představovala smysluplný prostředek obrany. Byla-li by námitková lhůta přiměřeně prodloužexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxinělá, z pohledu směnečného věřitele by tato změna, vzhledem k rychlosti, s jakou jsou obecné soudy s to přezkoumat dlužníkovy námitky (ať už jakéhokolx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx x xxm - adekvátně reagovat.
(nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2012, sp. zn. Pl. ÚS. 16/12, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 369/2012 Sb.)
3. V pxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxavřít jen za podmínky, že původní závazek, který má být nahrazen závazkem novým, je platný.
Novace
se nemůže týkat závazku absolutně neplatného nebo zxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1674, v judikatuře pak rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. června 2004, sp. zn. 29 Odo 1019/2003, uveřejněný v časoxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xá být takovou dohodou nahrazen; neexistoval-li závazek dosavadní, nemůže být dohodou o privativní novaci založen ani závazek nový (z ničeho nemůže nix xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x
xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xávazek vůbec nevznikl, popřípadě již zanikl), nemůže ani uzavřená dohoda o placení směnkou vyvolat zamýšlené právní účinky (předáním směnky nemůže dxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xdlišné dohody smluvních stran, jež by věřiteli umožňovala si směnku (i přes výše uvedené okolnosti) ponechat a vůči dlužníku uplatnit - povinen směnkux xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxi směnka dosud zaplacena - zjevně nemá, když s výjimkou samotné směnečné listiny dlužník věřiteli žádné jiné plnění, jehož vydání by mohl po věřiteli poxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxánit povinnosti směnku zaplatit (i) námitkou, že směnka byla předána věřiteli jako "náhrada" jeho jiné pohledávky (tj. že směnkou měla být "zaplacenax xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxitele, mající základ v právním poměru účastníků, jenž byl podkladem (důvodem) pro vystavení (a předání) směnky, a že uplatnění takové námitky (obecně xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xxx xxxxxx
xxx xxz dalšího nevylučuje, aby se směnečný dlužník, jemuž svědčí ve vztahu k majiteli směnky kauzální námitky, ubránil povinnosti zaplatit směnku (prokázxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnu žalovaný směnečný dlužník ve včas podaných námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu (způsobem vyhovujícím požadavkům na řádné odůvodnění nxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx věřitele a dlužníka k tomu, že směnkou dlužník "zaplatí" jinou (kauzální) pohledávku, a následně vyjde najevo, že tato pohledávka nevznikla, popřípaxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx
xx xxxx
xx x8 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.) nebo
ex nunc
(§ 349 odst. 1 obch. zák.], a stranám smlouvy (věřiteli a dlužníku) vznikla povinnost vrátit si poskytnutá plnxxx xx xxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemůže "založit" povinnost dlužníka směnku zaplatit.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 1363/2011)
4. Co se týče směnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxm směnky nebo šeku nebo zajišťuje-li jimi jeho splacení, musí si věřitel počínat tak, aby byla zachována všechna práva spotřebitele, která vyplývají zx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxkém úvěru. Zároveň šlo v době uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru o blankosměnku, přičemž vyplňovací prohlášení bylo součástí uvedené úvěrové sxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
a contrario
), že ten, kdo je žalován ze směnky, může vůči remitentovi uplatnit kauzální námitky. Z uvedeného vyplývá, že v tomto případě nelze zajištěnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxo 2447/2011)
5. V souzené věci byla návratnost úvěru zajištěna dohodou o srážkách ze mzdy, smluvní pokutou (smluvní strany si taktéž sjednaly výši úxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxt podle bodu 13. Podmínek určena celkovou výší dlužné částky, tj. dlužným zůstatkem nesplaceného úvěru, úroků z úvěru, úroků z prodlení, poplatku za sjxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxstit směnkou (§ 12 zákona 321/2001 Sb., popř. § 18 zákona odst. 1 zák. č. 145/2010 Sb.). Novelou provedenou zákonem č. 43/2013 Sb. směnku k zajištění takxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxkovatele za způsobenou škodu (srov. § 18 odst. 2 zákona č. 145/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Pomineme-li otázku (ne)vyváženosti smlouvy vyxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdčí doložky, podle níž by spory ze směnky zajišťující spotřebitelský úvěr měly být rozhodovány v rozhodčím řízení. Nelze přitom zajištění závazku směxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. března 2013, sp. zn. 33 Cdo 1201/2012)
6. Jestliže výstavce a směnečný rukojmí podepsali blankosměnku, ve ktexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxnky pro vyplnění údajů směnečné sumy a data splatnosti, a remitentovi ji předali, platí, že mu konkludentně udělili právo blankosměnku doplnit i ohledxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z pracovněprávního vztahu, není důvodem neplatnosti směnky, zakládá však námitku nepřípustného důvodu směnky.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx 10 směrnice 87/102//EHS), že věřitel (v daném případě žalobce) byl povinen při vystavení směnky zajišťující splnění spotřebitelského úvěru postupoxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxm nepostupoval, neboť uzavřel s dlužníkem směnečnou dohodu (smlouvu o kauze směnky, tj. o důvodu, pro který dlužník vystavil ve prospěch žalobce směnkx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx je možný přenos námitek směnečného dlužníka vůči nabyvateli směnky, který nabyl směnky indosamentem učiněným do uplynutí lhůty k protestu (viz blíže
x xxxxxxxxx
xxx xx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxna č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový. Právě též kvůli problémům spojeným se vznášením námitek ze vztahu k předchozímu majiteli směnky bylo potřebné ve xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe spotřebitelské smlouvy. Z toho důvodu dohodl-li se ve směnečné dohodě podnikatel (dodavatel) se spotřebitelem na tom, že spotřebitel podepíše ve prxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xxxa vyloučena její převoditelnost rubopisem. Pouze u takové směnky (rektasměnky) mohl směnečný dlužník vznášet námitky ze svého vztahu k předchozímu mxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxmého počátku je absolutně neplatná dle § 39 zák. č. 40/1964 směnečná dohoda, na základě které spotřebitel podepsal ve prospěch podnikatele směnku na řxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxitel povinnost zaplatit směnku jejímu prvnímu majiteli.
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. února 2014, sp. zn. 104 VSPH 26/2014)
9. Podepsxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxená dohoda o vyplňovacím právu upravovala pouze podmínky pro vyplnění těchto jiných údajů, neměl remitent ani jiná osoba odlišná od výstavce právo dopxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho práva). V takovém případě výstavce nevystavil platnou směnku a tato se stala platnou až nedovoleným doplněním chybějícího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xp. zn. 9 Cmo 75/2013)
10. [N]ení-li právně přípustné převádět dluhy dodavatele na třetí osobu, zhoršila-li by se tím možnost spotřebitele domoci se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na jinou osobu pohledávku (v daném případě věc, která generuje pohledávku), a proti této jiné osobě se spotřebitel může bránit s většími obtížemi, než bx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxoda (smlouva) obsahuje ujednání, které způsobuje k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.
Pro rozpor se zákonem je dlx x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxotřebitelským úvěrem. Tato skutečnost nezpůsobuje neplatnost směnky, avšak zakládá důvodnou obranu proti povinnosti zaplatit směnku remitentovix
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxněnou námitku, má žalovaný možnost podat další námitky až do skončení prvního jednání ve věci, a to vzhledem ke zrušení třídenní námitkové lhůty nálezex xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxná mezi remitentem a výstavcem směnky vlastní (příjemcem směnky cizí), podle které není remitent oprávněn převést (blanko)směnku, nezpůsobuje neplxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xu vznikla škoda v důsledku porušení povinnosti remitenta nepřevést (blanko)směnku.
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. května 2009, sp. zn. 12 xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxným dlužníkem dohodnuta platební nebo zajišťovací funkce směnky, je nutno vyjít z toho, že tuzemské směnky ve velké převaze plní funkci zajištění. Plaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xřezna 2008, sp. zn. 5 Cmo 5/2008)
Z literatury:
KOTÁSEK,
J.
Námitky směnečných dlužníků.
Brno:
Tribun EU,
2007.
KOTÁSEK,
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxé z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-spotrebitelskem-uveru-89937.html>.
VACEK,
L.
Novela zákona o spotřebitelxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
1.
Jedná se o zcela nové ustanovení, které bylo do zákona vloženo zákonem č. 43/2013 Sb. s účinností od 25. února 2013. Podle důvodové zprávy představxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxěru k hodnotě zajišťované pohledávky.
2.
Důvodová zpráva výslovně zdůrazňuje, že cílem tohoto ustanovení není vyloučit možnost zajištění pohlexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxku poskytnutí podstatně převyšuje výši poskytnutého úvěru, ale zabránit těm nejvýraznějším excesům na trhu s úvěry.
3.
Zjevnou inspirací pro totx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo. Přestože už i toto zmiňované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xharking", tedy žraločím úvěrováním, spočívajícími ve vědomém předlužení spotřebitele s cílem zmocnit se jeho majetku např. nemovitosti, tato ochraxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxám bylo nutné zamezit již od počátku, tedy od okamžiku, kdy je smlouva o spotřebitelském úvěru uzavírána.
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá se o přísnější kritérium než pouhý "zjevný nepoměr" (např. § 94 odst. 4 spr. řádu, § 58 odst. 6 zákona č. 121/2001 Sb., autorský zákon, § 175 odst. 2 zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o ozbrojených silách České republiky), "výrazný nepoměr" (§ 900 odst. 2 obč. zák.), "zjevná nepřiměřenost" (§ 78 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxx
x x xxxx xxxx xxxx x xxxxva, dříve § 37a zák. č. 94/1963 Sb., o rodině) či "nápadný nepoměr" (§ 147 odst. 3 spr. řádu, § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx5 obč. zák.).
5.
Z opačného úhlu pohledu, tedy z hlediska požadavků na platnost ujednání o zajištění spotřebitelského úvěru, lze kritérium "zcela xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx seznatelný, ale je třeba, aby se jednalo o takový nepoměr, který je doslova do očí bijící. Ustanovení tak opravdu míří pouze na ty největší excesy, které xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxstřenou do smluvního vztahu.
6.
Bez existence aktuální judikatury k pojmu "zcela zjevný nepoměr" i řady dalších soukromoprávních kategorií může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxstaty trestného činu lichvy musely opakovaně vypořádat s kritériem "hrubého nepoměru".
7.
Jako jsoucí v hrubém nepoměru tak byly Nejvyšším soudex x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xx
xx xxx
xx xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxího soudu ze dne 11. dubna 2012, sp. zn. 3 Tdo 225/2012, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2013, sp. zn. 4 Tdo 416/2013.
8.
Jelikož je kxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxedat ještě výše, přičemž začít lze minimálně na dvojnásobku hodnoty zajišťované pohledávky.
9.
Pro srovnání ze zahraničí, ve Spolkové republice xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) ustálená rozhodovací praxe soudů, že za zvlášť hrubý nepoměr (ein besonders grobes Missverhältnis) jsou považovány případy, kdy nepoměr vzájemnéhx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxtává). Tato hranice je vykládána poměrně striktně, nepoměr, kdy hodnota plnění jedné strany převyšuje plnění druhé strany o 80%, resp. 84%, zvlášť hruxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxré ukládá bankám povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně, zejména provádět obchody způsobem, který nepoškozuje zájmy jejích vkladatxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxtčena možnost i nadále poskytovat zajištěné úvěry. Toto ustanovení však je do určité míry možné chápat jako obdobu povinnosti stanovené bankám v § 12 odxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxspodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění zjevně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě, přičemž zákon o spotřebitelském úvěru si oproti zxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbavuje věřitele povinnosti především provést řádné posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr (srov. výklad k § 9 odst. 1). Zxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx změně poměrů spotřebitele, že úvěr není řádně a včas splácen.
12.
Zmiňovaná důvodová zpráva také uvádí, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxích pokut. Přestože uvedená pasáž není zcela přesná, když smluvní pokuta je v občanském zákoníku v části čtvrté hlavě první dílu osmém zajištění a utvrxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x3/2013 Sb. by měl být dovozován úmysl zákonodárce vztáhnout toto ustanovení i na smluvní pokuty.
13.
Zcela zjevný nepoměr nemusí spočívat jen v jexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xe zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky nebyly, ale ve svém souhrnu už jsou. V praxi se jedná např. o případy, kdy u jedné nemovitosti jx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxlském úvěru a věcněprávně sjednané předkupní právo. Současně je také vhodné připomenout, že s účinností od 25. února 2013 není podle § 18 možné ke splacxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxcím prostředkem u spotřebitelského úvěru ve výši 1 mil. Kč bude zástavní právo k nemovitosti spotřebitele v hodnotě 2,1 mil. Kč, od situace, kdy spotřebxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxenem spočívajícím v právu užívat nemovitost nebo smluvní pokutou ve výši 0,9% z dlužné částky denně.
15.
Podle důvodové zprávy je třeba přiměřenosx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxé zákon obcházet např. tím, že zajištění bude dodatečně zřizováno v průběhu trvání spotřebitelského úvěru. Ustanovení je třeba vykládat tak, že i zákoxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxtavovat jakékoliv nejistotě, že zajištění, které bylo původně sjednáno jako platné, by se v závěrečné fázi smluvního vztahu dostalo do zcela zjevného xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky, by bylo nutné posoudit jako právní úkon, který odporuje zákonu, a bylo by tudíž podle § 39 zák. xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoníku není dotčen fakt, že i u zajištění sjednaného po 1. lednu 2014 v rozporu s § 18a se jedná o neplatný právní úkon (viz § 580 xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxé se zjevně příčí dobrým mravům anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek, takže bude záležet na spotřebiteli, zda se v intencích § 5xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpadech bude možné sjednání zajištění považovat za zjevně se příčící dobrým mravům nebo zjevně narušující veřejný pořádek, a tudíž by takové zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxst. 2 písm. s), za nějž může být věřiteli podle § 20 odst. 5 písm. a) uložena pokuta až do výše 20 mil. Kč.
VÝKLADOVÁ STANOVISKA:
- Z důvodové zprávy k zákxxx xx xxxxxxx xxx
x x xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx výrazném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Ochrana poskytovaná dlužníkům zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, není v těchto případech doxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxého úvěrování a při půjčování peněz oproti zástavě spoléhají na výnos z prodeje zástavy při vědomí, že dlužník úvěr nebude schopen splácet. Jde o zabránxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxvých hypotečních úvěrů, kdy hodnota nemovitosti poskytnuté jako zajištění již v okamžiku poskytnutí úvěru podstatně převyšuje výši poskytnutého úvxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxštění s ohledem na vysokou pravděpodobnost neschopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. V souladu se systematikou stávajícího i budoucíxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxěru se posuzuje k okamžiku poskytnutí úvěru, nikoli ke konci doby jeho splatnosti, kdy je zřejmé, že poměr mezi zajišťovanou částkou a hodnotou poskytoxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xvěr, § 18 - vyloučení použití směnky nebo šeku, § 20 - správní delikty
x xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxné, že stěžovatel se nachází v nerovném postavení s vedlejším účastníkem i proto, že vedlejší účastník má právo jednostranně změnit pravidla fungovánx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa fungování jmenovaného serveru netvoří vlastní součást smlouvy, objednatel toliko vyslovuje svůj souhlas s jejich obsahem a potvrzuje, že s nimi byl xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxnnosti zajištění závazků, a to pouze závazků stěžovatele, prostřednictvím smluvní pokuty, která je sjednána výhradně pro porušení kterýchkoli jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xen odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením povinností týkajících se změn v údajích o jeho osobě či o dané reklamní ploše (čl. III), dodavatex x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xx
xx xxxx
xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxdž objednatel stvrzuje pravdivost těchto údajů (čl. III), a proto by za případnou škodu odpovídal právě on. Všechny tyto skutečnosti však okresní soud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxospěch spotřebitele, popř. které by bylo v rozporu s dobrými mravy".
(nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2013, sp. zn. II. ÚS 4167/12)
2. Ustxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxaci, v sobě skýtají možnost vyvolání nepříznivých následků na straně spotřebitele, který je z povahy věci slabší smluvní stranou. Smluvní ujednání v pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxrobovat posouzení, zda nejsou v rozporu s dobrými mravy. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že spotřebitel smlouvu podepsal a s podmínkaxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xespravedlnosti, avšak zde již ve vztahu k souzené věci, Ústavní soud uvádí, že považuje za neakceptovatelné, aby se případné soudní ochrany dostávalo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxjí jednoznačně slabší straně jejich modifikaci, v sobě skýtají možnost vyvolání nepříznivých následků na straně klienta, kdy nebude dotčena pouze jexx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxlátek v řádu jednotek týdnů či smluvní pokutou ve výši pětinásobku dlužné částky za hrubé porušení smlouvy nebo podmínek, je nutno považovat za nepřijaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxého subjektu smlouvu podepsal, a to dokonce ani v situaci, kdy by ve smluvních podmínkách bylo obsaženo ujednání, že klientovi se takto stanovené smluvxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxě krátkodobého úvěru dopředu očekávat, ba ani předpokládat, že celková splacená částka bude několikanásobně převyšovat částku půjčenou. Tento předxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxuje standardní podnikatelskou činnost provozovanou v souladu s právním řádem a lichvu. Uvedenou hranicí je ve smyslu trestního zákona to, co lze podkxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nepoměr vytváří, což odpovídá i dosavadní soudní praxi, od níž nemá Nejvyšší soud důvod se odchylovat (srov. rozhodnutí č. 5-II. Sbírky soudních rozhoxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxvřel za účelem zajištění své pohledávky z půjčky, protože hodnota nemovitosti, jíž se smlouva týkala, značně (více než 28x) přesahovala výši peněžní čxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx
xxxxxxxxx Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2013, sp. zn. 4 Tdo 416/2013)
5. Jde-li o smlouvu o spotřebitelském úvěru, nelze posuzovat práva a povinnosti z txxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xpotřebitelské smlouvy podléhá režimu ochrany spotřebitele podle § 56 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. března 2013, spx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xbsažená v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti, hmotněprávní povahu. Jde o jednu z náležitostí, kterou musí exekutorský zápis se svolením k vxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo zánik práv nebo povinností účastníků právního vztahu. I když je exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti titulem pro nařízení
exekuce
, nenx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxzení. Skutečnost, že se osoba povinná zavázala poskytnout oprávněné osobě stanovené plnění a že dohoda o tom byla uvedena v exekutorském zápise se svolxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxednání takové věci. Z uvedeného vyplývá, že exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti má jen formální charakter, neboť obsahuje takové náležitoxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx aniž by byl oprávněn zkoumat její podklad v hmotném právu, a na základě prohlášení povinné osoby, jímž svoluje k jeho vykonatelnosti.
(usnesení Nejvyxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxněním poskytnutým pachatelem, ale takový nepoměr může podle konkrétních okolností případu zakládat i sjednání nižšího úroku.
(usnesení Nejvyššíhx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vzniklo právo zástavního věřitele na uspokojení ze zástavy způsoby uvedenými v zákoně, jde o neplatné sjednání tzv. propadné zástavy. Pokud však má věxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxního práva dohodl se zástavním věřitelem, že na něj převede vlastnické právo k zástavě a že dohodnutá kupní cena nebo její část bude použita (započtena) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xne 27. ledna 2005, sp. zn. 29 Odo 928/2003)
9. Při poskytování úvěrů a půjček existuje z hlediska požadovaných úroků určitá hranice, která odděluje sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx za hrubý nepoměr mezi vzájemnými plněními pachatele a poškozeného ve smyslu § 253 odst. 1 tr. zák. Poskytnutí půjčky peněz s úrokem dosahujícím 70% a víxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxím jednáním, neboť k naplnění skutkové podstaty trestného činu lichvy se dále vyžaduje, aby pachatel současně zneužil něčí tísně, nezkušenosti nebo rxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxužívaje tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti nebo rozrušení poškozeného - dal slíbit plnění, jehož hodnota je v hrubém nepoměru k hodnotě vzájemnéxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx x282/2004)
10. Ke spáchání trestného činu lichvy podle § 253 odst. 1 tr. zák. se nevyžaduje, aby lichvářskou povahu měla samotná půjčená peněžní čásxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxušenstvím pohledávky vzniklé půjčkou peněz.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2003, sp. zn. 5 Tdo 248/2003)
11. Byla-li pohledávka věřixxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxx xx za každý měsíc prodlení, tj. ve výši téměř trojnásobku půjčené částky za rok, je výkon práva na zaplacení smluvní pokuty, sjednané pro případ opožděnéhx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxru mezi plněním a protiplněním lze u obchodu s nemovitostmi vycházet teprve tehdy, když je hodnota plnění téměř dvojnásobně vyšší než hodnota protiplnxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx x xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxtostmi prosadily hodnoty stanovené procenty. Z tohoto pohledu nemůže předražení o zhruba 80% v posuzovaném případě samo o sobě odůvodnit předpoklad zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx hodnota plnění má být téměř dvojnásobně vyšší než protiplnění, je tento požadavek splněn zásadně teprve v případě, kdy se jedná o nepoměr hodnot alespox x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
Z literatury:
RŮŽIČKA, M. Novela zákona o spotřebitelském úvěru [online]. 2013. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxlters Kluwer, a.s.,
2014.
VACEK,
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx xx