455/1991 Sb.

Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem a judikaturou: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxv
Urban
ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/199x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxa č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/200x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxa č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x24/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sbxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxkona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxa č. 428/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxkona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákona č. 309/2013 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na toxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxvnostenského zákona. Živnostenský zákon stanoví podmínky provozování podnikatelské činnosti potřebné pro získání oprávnění k podnikatelské činxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxkcí.
Jak lze vyvodit z ustanovení § 1, upravuje živnostenský zákon v podstatě vztahy mezi určitým okruhem podnikatelů a státem, a to především z hlexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvující živnostenskou kontrolu, při jejíž realizaci se využívá zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Z této veřejnoprávní povahy úpraxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxní určité výseče podnikání, kterou zákon v § 1 označuje jako "živnostenské podnikání" (viz blíže ustanovení § 2) a v legislativní zkratce "živnost".
xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v sousedních státech (SRN, Rakousko). Ustanovení § 2 živnostenského zákona nekoresponduje přesně s ustanovením § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanskx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxna se podnikáním obecně rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného zákona. Ve smyslu § 420 občanského zákoníku jsou vymezeny charakteristické rysy podnikatelské činnosti (výdělečná a soustavná činnost, za úxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon (srov. zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxkona a konečně činnost fyzické osoby, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního právního předpisu (srov. ustanovxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxjádřena v § 2 živnostenského zákona - vyplývá, že živností je pouze podnikatelská činnost provozovaná na základě živnostenského oprávnění, dále že žxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxvědnost a za účelem dosažení zisku, jsou však z působnosti živnostenského zákona vyloučeny vzhledem k ustanovení jeho § 3 a živností nejsou činnostix xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxtí přirozeně nemůže být činnost, která je zákonem zakázána. Předmětem živnosti nemůže být ani činnost odporující dobrým mravům [srov. ustanovení § 3 oxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxá nebo nahodilá, i když v ostatním splňuje požadavky § 2 živnostenského zákona. S požadavkem soustavnosti však není v rozporu, je-li činnost vykonávánx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xyb by bylo možno považovat za činnost jednorázovou, dochází-li však k jeho opakování v každém roce, lze jej hodnotit jako činnost soustavnou). Rovněž txx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xinky apod.) nebo lze-li z okolností usuzovat na úmysl činnost opakovat (např. zřízení továrny).
Zvláštní význam má požadavek samostatnosti (samoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxstnanecké (od pracovněprávního vztahu). Znamená to, že taková osoba má nejen živnostenské oprávnění, že jedná vlastním jménem a na vlastní odpovědnoxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré ustanovila) ji organizuje, zajišťuje ji a také - v ekonomickém i právním smyslu - realizuje její výsledky. Nelze tudíž za samostatnou považovat činnxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxní (známé případy "zaměstnávání podnikatelů podnikateli", často směřující k obcházení daňových, pracovněprávních a sociálněprávních předpisů).
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxe vzniknout. Pojem samostatnost nutno vykládat s přihlédnutím ke konkrétní povaze a podmínkám činnosti a pečlivě odlišit případy zastřeného pracovnxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subdodávka dílčího stavebního celku nebo dílčího projektu), počet partnerů podnikatele, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xe znění pozdějších předpisů) apod.
Požadavkem provozování živnosti vlastním jménem se má na mysli obchodní firma tak, jak je upravena v § 423, 424 a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xménem a příjmením nebo názvem (název, pod kterým činí podnikatel právní úkony při provozování živnosti). Jménem právnické osoby je její název. Název mxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxá osoba zvláštní vztah (srov. § 132 a 133 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Podnikatel činí právní úkony při provozování živnosti pod svým názvxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ať fyzická či právnická osoba - odpovídá za své závazky celým svým majetkem (u obchodních společností nadto ručí ještě společníci v rozsahu a způsobem sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xude zisk použit. Není rovněž rozhodující, zda bude zisku skutečně dosaženo, postačuje, je-li zde takový úmysl. V této souvislosti, např. při podnikánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxké činnosti občanských sdružení podléhá živnostenskému zákonu. S účinností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnostx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxloučených z působnosti živnostenského zákona je dán taxativně a zahrnuje jednak činnosti, jejichž podřízení živnostenskému zákonu by bylo nevhodnx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xe většině těchto případů již provedeny. Pokud jde o autorský zákon, zahrnuje také již tvůrčí činnost programátorů, která rovněž nepodléhá režimu živnxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, ve znění pozdějších předpisů, jímž byl zrušen § 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxušen zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních).
Pokud jde o poštovní služby, byl zrušen zákon č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon) a v této oxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxvnostenského zákona opět dochází k určité změně v této oblasti. Od 1.1.2013 je možné provozovat poštovní služby a zahraniční poštovní služby pouze na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
Hospodaření s lihem je upraveno zákonem o lihu č. 61/1997 Sb., zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a příslušnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxisterstvy (zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, spolky nebo ústavy). Spolky nebo ústavy mohou vykonávat doplňkovou činnost, která se zapisuje do rxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokud provozují činnost, která je živností.
Význam ustanovení odstavce 1 písm. b) se značně zvýšil postupným rozšířením úpravy autorského zákona xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxních skupin a kapel. Tato činnost se plně řídí ustanovením autorského zákona. Jiná situace vzniká u vedoucích těchto skupin. Ti vystupují ve většině přxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xultury existuje i řada dalších volných živností. Za živnost volnou ohlašovací je třeba považovat např. vydavatelskou činnost neperiodických a perioxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xze subsumovat pod přílohu č. 5 živnostenského xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze provádět ve smyslu § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů na základě povolení Ministerstva kulturxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxkud je provádějí při plnění svých vědeckých nebo pedagogických úkolů, muzeím nebo jiným organizacím, popř. fyzickým osobám, pokud mají pro odborné prxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxkých prací. Odborná kvalifikace se prokazuje vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením nx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxbnosti živnostenského zákona vyloučena (srov. zákon č. 96/ /2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxvotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
Naproti tomu vázanou živností podle téhož odstavce zůstává činnost ortopedických protetxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxatí zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 57 odst. 2 tohoto zákona se komerční právníci zapsaní v seznamu komerčnícx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxh exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů. Exekutory jmenuje a odvolává na návrh Exekutorské komory ministr spravedlnosti a předpoklxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx působící podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (podávání posudků a tlumočení sloužící potřebám řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (uvažuje se však o takové úpravě v návaznosti na profesní kvalifikaci). Činnost překladatelů, pokud nejde o překlad chráněný autorským právem, patří xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx poznamenat, že vyloučenou činností je i činnost rozhodců při rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxetkových sporů, kde rozhodují jmenovaní rozhodci buď ustanovení na delší dobu, nebo
ad hoc
pro jednotlivé případy.
Vzhledem k ustanovení § 14 odstx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxavbě, ve znění pozdějších předpisů, není živností též činnost autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů ve výstavbě, je-li vykonávána jaxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svobodným povoláním vykonávaným podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Autorizovaným inspektorem se mxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxhniků činných ve výstavbě.
Komentář k § 3 odst. 3:
K odstavci 3 písm. a) lze říci, že činnost osob zabývajících se kolektivním investováním se řídí přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxvodů peněžních prostředků a vydávání a užívání platebních systémů se uskutečňuje podle zákona č. 248/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxlení k činnosti od České národní banky. Provozování platebního systému se uskutečňuje na základě licence, kterou uděluje Česká národní banka na dobu uxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxvna 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 4/96, o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na úxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxh a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů) a digitální, světelné a hrací automaty nevýherní (podléhající živnostenskému zákonu) - sroxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Všechny uvedené činnosti mohou být vykonávány na základě speciálxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxzumět provozování zemědělské výroby, rostlinné a živočišné (vč. např. provozování závlahových zařízení, zahradnictví a sadařství a chovu některýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxělská a lesní prvovýroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. Nic přitom nebrání takovémx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxobní (jde vesměs o živnosti řemeslné nebo volné, tedy o živnosti, kde je na živnostenské oprávnění nárok). Provozování pily nebude lesnickou prvovýroxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x chovatelské činnosti fyzickými osobami komukoliv.
Do zemědělské výroby nepatří výcvik zvířat pro účely služební, zábavné apod.
Rovněž do zemxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Je-li tudíž tento chov provozován fyzickou nebo právnickou osobxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxde naplňovat znaky § 2 živnostenského zákona, půjde o volnou živnost, event. o živnost vázanou - drezúra zvířat nebo obchod se zvířaty určenými pro zájmxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx faremním způsobem, se při tomto způsobu chovu stávají hospodářskými zvířaty.
K odstavci 3 písm. f) je třeba upozornit, že též fyzické osoby, které jxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxdějších předpisů, pro účely uvedeného zákona prodávajícími a vztahují se na ně všechna jeho příslušná ustanovení (zejména poctivost prodeje, hygienxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxnických komunikacích upravuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xrávnická osoba, která hodlá poskytovat komunikační činnosti podle výše jmenovaného zákona je povinna předem tuto činnost oznámit formou registrace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxh přípravků je z působnosti živnostenského zákona vyloučena.
K ustanovení odstavce 3 písm. l) je třeba poznamenat, že státní zkušebnictví upravuxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxmí soubor činností uskutečňovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a pověřenými právnickými nebo fyzickými osxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx n) je třeba poznamenat, že činnost inspektorů práce se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Inspektoři vykonávají kontrolu podle výše uvedexxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx vyhledávat a těžit nerostné zdroje ze dna moří a oceánů a provádět průzkum s tím související mohou fyzické nebo právnické osoby. Podmínky pro tuto činnoxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxonů. Osvědčení o odborné způsobilosti k uvedeným činnostem vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu.
K odstavci 3 písm. y) lze soudit, že výkon sociáxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
K odstavci 3 písm. aa) lze dodat, že provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném záxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xeveřejného pohřebiště stanoví zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
K ustanovení odstavxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xrh nebo do oběhu stanoví zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. Rozhodnutí o autorizaci pro provádění uvedené činnosti vydává Minixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
Z ustanovení odstavce x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxna č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
K ustanovení odstavxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxí pozdějších předpisů. Archivnictví je obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkcx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Formy a podmínky poskytování sociálních služeb upravuje výše uvedený zákon. Oprávnění k poskytování sociálnxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb.
Z ustanovení odstavce 3 písm. ag) lze dále dovodit, že činnost autorizovaných osob oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti lze provxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo vzdělávání). Podmínky pro udělení autorizace pro fyzické i právnické osoby uvádí výše jmenovaný zákon. Na udělení autorizace má žadatel právní nároxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxtřebuje živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Podmínky pronájmu bytových a nebytových prostor upravuje § 663 a násl. občanského zákoníkux xxxxxxx xxx x xxx xx xxx x x xxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxx ustanovení vyjadřuje především zásadu, že živnostenskému zákonu podléhají jak fyzické, tak i právnické osoby. V xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx - v souladu s čl. 13 Ústavy a čl. 26 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) - nárok na živnostenské oprávnění pro každého, kdo spxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxy lze charakterizovat potřebou zvýšené ochrany života, zdraví a majetku, minimalizací jednostranných rizik i potřebou zvláštní spolehlivosti (důvxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxké osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikatelská činnost. Jde např. o rozpočtové a příspěvkové organizace, církve, charitativní ústxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxy s bydlištěm nebo sídlem mimo území České Republiky. Přiznává se jim oprávnění provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako osobáx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxtiny základních práv a svobod omezeno u soudců, prokurátorů, zaměstnanců státní správy a územní samosprávy ve funkcích stanovených zákonem, přísluxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx osoby, jež vykonávají určité funkce veřejnoprávní povahy, byla již právně upravena celou řadou zvláštních předpisů, obecně pak pro zaměstnance státxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Za dodržení omezení, resp. zákazu odpovídají plně osoby, jichž se takové omezení nebo zákaz týká. Živnostenský zákon živnostenskému úřadu neukládx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx nepochybně povinen se věcí zabývat, nevydal by živnostenské oprávnění a upozornil by příslušný orgán, vůči kterému je ohlašovatel nebo žadatel v pracxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní poměry příslušných osob, popř. předpisy o střetu zájmů, neboť těžištěm kritérií pro takové omezení budou vždy zájmy řádného a nestranného výkonu slxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxžije, závisí na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxoře a ochraně investic.
Subjektem živnostenského podnikání - jak vyplývá z ustanovení § 5 odst. 1 živnostenského zákona - může být jak fyzická, tak xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxb z § 18 a § 19 občanského zákoníku (srov. odraz těchto ustanovení v § 6 popř. § 13 živnostenského zákona), u právnických osob z § 20 odst. 1 a odst. 2 zákoxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x x x x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xsou ve smyslu nového občanského zákoníku organizované útvary, o kterých zákon stanoví, že mají právní osobnost nebo jejichž právní osobnost zákon uzxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxí povahou těchto osob.
Ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jsou obchodními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxové sdružení. Družstvem jsou družstvo a evropská družstevní společnost.
Způsob zápisu a náležitosti, které zde musí být uvedeny, upravuje zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xohou na území České republiky podnikat za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako tuzemské osoby, mají-li závod nebo jeho organizační složku umístxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxchodního rejstříku se nevztahuje na fyzické osoby s bydlištěm v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x na občany států tvořících Evropský hospodářský prostor a občany Švýcarské konfederace. Ve smyslu živnostenského zákona se za státního příslušníka xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxční osobou se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Hovoří-li se v § 5 o fyzické osobě x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx9 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jmenovaný zákon rozeznává pobyt přechodný do xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxvnostenskoprávního hlediska mohou tedy provozovat živnost jak právnické osoby zřízené především za účelem podnikání (obchodní společnosti, družsxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkud odpovídá kritériím § 2 živnostenského zákona (soustavnost, samostatnost, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku). xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výlučně pro svou potřebu nebo průmyslový podnik ve své režii závodní jídelnu výlučně pro své zaměstnance, kterou dotuje. Začne-li však tyto služby souxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxž je povinen (§ 2247 občanského zákoníku), popř. které je oprávněn provést (§ 2265 občanského zákoníku), nejde o živnost. Pokud však tímto způsobem proxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro třetí osoby, půjde o živnost.
Podnikatelskou činnost, a tudíž i živnost, mohou provozovat též obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
V rozsahu vymezeném zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech mohou podnikat rovněž církve a náboženské společnosti (jsou vesxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxované církve a náboženské společnosti. Podnikání a jiná výdělečná činnost církve a náboženské společnosti mohou být pouze její doplňkovou výdělečnox xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxkon č. 89/2012 Sb., s účinností od 1. ledna 2014) jsou nadace a nadační fondy zahrnuty mezi tzv.
fundace
. Není obecně zakázáno podnikat, nicméně nemůže sx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxmohou již vzhledem k své podstatě sloužit výdělečným cílům svých zřizovatelů, sponzorů nebo správců.
Politické strany a hnutí nesmějí podle § 17 odxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxou však podle § 17 odst. 3 téhož zákona založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní spoxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx a propagační činnost,
c)
pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí nebo
d)
výroba a pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxí občanů, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 1. ledna 2014 tento zákon ruší a občanská sdružení se ze zákona stávají spolky. Podle přechodné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Obdobné postavení mají obecně prospěšné společnosti, které se změnily podle nové právní úpravy občanského zákoníku v ústavy a mohou podnikat, pokxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcích určité skutečnosti při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi. Obecně platí zásada, že pokud ze živnostenského zákona pro podnikatele vyplývx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech dokladů vydaných v zahraničí musí být také ověřeny.
Komentář x x x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxedkládat neformální překlad. Předpokladem ovšem je, že ze strany živnostenských úřadů nejsou žádné pochybnosti o správnosti tohoto překladu, popříxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxen pobyt na našem území za účelem podnikání. Toto povolení je zahraniční osoba povinna doložit již k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi. Výslovnx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxdnictvím organizační složky svého závodu.
Občané členských států EU, EHP a Švýcarské konfederace, kteří ve smyslu § 87a zákona č. 290/2004 Sb. (úpxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxést.
Za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako osoby české mohou živnost provozovat osoby, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana ve smyxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o azylu, ve znění pozdějších předpisů přiznáno postavení azylanta, jsou postaveny naroveň občanům ČR s bydlištěm na území ČR (srov. § 5 odst. 6 živnostexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxcení do státu jeho posledního trvalého bydliště, mu hrozí nebezpečí vážné újmy. Nebezpečí vážné újmy je definováno výše uvedeným zákonem.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 303/2013 Sb.
Předmětná novela uvedeného zákona mimo jiné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlo a místo podnikání). Zároveň dochází k reformulaci ustanovení, které upravuje všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxy.
Jako všeobecné požadavky na fyzickou osobu jako podnikatele se stanoví plná svéprávnost a bezúhonnost. Ve smyslu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Plně svéprávným se člověk stává dosažením zletilosti, tj. dosažením věku 18 let. Na návrh nezletilého může soud přiznat plnou svéprávnost, pokud s txx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxř. jsou dány jiné závažné důvody v zájmu nezletilého.
Navrhované ustanovení klade v zásadě stejné požadavky na právnickou osobu, u níž ovšem všeobexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxdmínka provozování živnosti odborná způsobilost a určitá doba praxe, ovšem dosažení plné svéprávnosti samo o sobě ještě nepostačuje. Odborné způsobxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxhrazena nabytím zletilosti podle § 30 odst. 2 věty druhé občanského zákoníku (uzavřením manželství).
Bezúhonnost je pro účely živnostenského záxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 6 odst. 2 písm. a) se omezuje na nejzávažnější trestné činy. Bezúhonnost se posuzuje v souvislosti s pravomocným odsouzením za trestný čin spáchaný úxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxi nesmí být starší tří měsíců. Doba je stanovena ve shodě se Směrnicí ES 64/429.
Překážky bezúhonnosti podle § 6 odst. 2 trvají, dokud trest není zahlxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxnce Rejstříku trestů. Výpis z Rejstříku trestů zajišťuje živnostenský úřad v elektronické podobě, což znamená, že podnikatel již nemusí výpis při ohlxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxledního pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxm nebo podle místa posledního pobytu. Odpovídající doklady jsou zřejmě doklady, které jsou obsahově obdobné jako náš výpis z evidence Rejstříku trestxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxzická osoba státním příslušníkem nebo vydaným orgánem státu, na jehož území se tato osoba v poslední době zdržovala. V případě, že by uvedené státy nevyxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxánem členského státu nebo notářem nebo orgánem státu posledního pobytu fyzické osoby.
Uvedený doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxu a na občany Švýcarské konfederace.
Jedná-li se o fyzickou osobu z tzv. třetí země, prokazuje bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocennxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxejně jako fyzická osoba z členského státu EU, tj. čestné prohlášení, které učinila před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo ze státu jejíxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxi uložen trest. Pokud vyžádané pravomocné rozhodnutí nestačí pro posouzení bezúhonnosti podnikatele, má živnostenský úřad možnost nahlédnout do čáxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxentář k § 7 odst. 1:
Podmínky stanovené v § 7 se týkají odborné nebo jiné způsobilosti podnikatele. Liší se podle toho, zda jde o živnost řemeslnou, vázxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxonální spolehlivosti podnikatele. Jsou podrobně upraveny v části druhé živnostenského zákona.
Jejich splnění nic nemění na povinnosti podnikatxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxx doplnění požadavků na odbornou způsobilost na základě změny právní úpravy živnostenského zákona nebo v důsledku zvláštních právních předpisů až po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxé oprávnění trvá, resp. fyzická osoba je pro danou živnost ustanovena jako odpovědný zástupce. Jiných požadavků na odbornou způsobilost se toto ustanxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch inspektorátů práce kontrolu podle výše uvedeného zákona. Především se jedná o předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xa základě provedeného školení zaměstnavatele, kterým byli zaměstnanci proškoleni k předmětným předpisům, které musí splňovat podmínky dané zákonexx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch se nevyžaduje obecně praxe, pokud podnikatel prokáže vzdělání v příslušném oboru. Pouze v případě, že podnikatel prokazuje vzdělání v příbuzném obxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
Praxe v oboru se pak vyžaduje u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností uvedených v jednotlivých přílohách živnostenského zákona. Zpravxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů.
Komentář k § 7 odst. 5:
Občané České republiky i příslušníci členských států EU xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxavky na odbornou kvalifikaci. Těmito doklady mohou uvedené osoby prokázat odbornou kvalifikaci přímo živnostenským úřadům. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxch živností, jestliže tato skutečnost vyplývá z přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona.
Komentář k § 7 odst. 6:
U vybraných živností vyplývá splněxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx potřeba zajistit zejména u těch živností, při nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiných hodnot (např. masérské služby, kosmetické službyxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebnou evidenci i po ukončení jejich činnosti. Podnikatel je také povinen dodržovat povinnosti určené zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních sysxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xrčenými pro zájmové chovy,
-
Průvodcovská činnost horská,
-
Vodní záchranářská služba,
-
Poskytování tělovýchovných a sportovních sluxxxx
x
xxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxenerační služby,
-
Provozování solárií,
-
Kosmetické služby,
-
Pedikúra, manikúra,
-
Oční optika (pozn. s účinností od 1. června 201xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxávnění. V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. l) živnostenského zákona se překážky zapisují do živnostenského rejstříku a jsou zveřejňovány. Přexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnu právnické osoby, být odpovědným zástupcem podnikatele (fyzické i právnické osoby) i osobou pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. O tom, že tyto překážky nastaly, jsou obecní živnostenské úřady informovány prostředxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxkého rejstříku. Informace o insolvenčním řízení získávají živnostenské úřady také náhledem do insolvenčního rejstříku vedeného ministerstvem sprxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlvenční soud podle § 136 insolvenčního zákona a rozhodnutí se doručuje také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxto provozování bude ukončeno jen tehdy, dojde-li k prodeji závodu podle uvedeného zákona nebo rozhodne-li tak soud. Od tohoto okamžiku pak podnikatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxu učinit opatření potřebná k zajištění dalšího provozování závodu (např. ustanovení odpovědného zástupce). Vychází se z předpokladu, že další provoxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxjem "obchodní závod", a proto je třeba z těchto ustanovení vycházet.
Komentář k § 8 odst. 2:
Odpovědnost za dodržení překážky konkursu spočívá na poxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xdst. 1 a odst. 2 živnostenského zákona. Živnostenský úřad však tuto skutečnost zjistí prostřednictvím soudu, který má vůči živnostenskému úřadu infxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Pokud se ovšem o překážce dozví, je povinen k ní přihlížet.
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxšení konkursu zajišťuje provoz dlužníkova podniku insolvenční správce.
Podle nové právní úpravy zákona č. 294/2013 Sb., kterým se změnil insolvexxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xudou doručována pravomocná rozhodnutí soudu, která ještě budou odpovídat předchozí právní úpravě, bude živnostenský úřad postupovat tak, jak stanoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkého zákona.
Živnost nemůže provozovat také fyzická ani právnická osoba, jestliže soud rozhodne o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepoxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxolvenčního soudu a trvá po dobu 3 let od právní moci tohoto rozhodnutí. Živnostenský úřad může uvedenou překážku na žádost podnikatele prominout s ohlexxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxikání vyvolávají nedůvěru v jeho podnikatelské schopnosti a v jeho úvěruschopnost. Proto jsou považovány za překážku provozování živnosti. Jde však x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ponechává možnost, aby orgán určený zákonem (živnostenský úřad) překážky posoudil a po zvážení všech okolností je případně prominul. V případě zamítxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxně zdůvodněno.
Došlo-li ke zrušení konkursu z jiného důvodu, než je uvedeno výše, překážka provozování živnosti odpadne v okamžiku, kdy dojde k práxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xmezuje podnikatel v nakládání s majetkem. V tomto případě je ustanoven předběžný insolvenční správce. Podnikatel pak může činit úkony související se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxávnění nakládat s majetkovou podstatou a výkon práva a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisejí s majetkovou podstatou (např. zajxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxolvenčního správce.
V průběhu insolvenčního řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxuze s písemným souhlasem insolvenčního správce.
V případě, že dlužník s insolvenčním správcem nespolupracuje, lze dovodit, že insolvenční správxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xokud by dlužník byl nečinný. Smyslem činnosti insolvenčního správce je, aby uspokojil věřitele, a proto veškerá jeho činnost by měla směřovat k tomuto xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xělo výlučně příslušet dlužníkovi.
Komentář k § 8 odst. 5:
Překážkou provozování živnosti je dále zákaz činnosti vyslovený v trestním nebo správníx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xodnikatel pokusil přejít na jinou živnost.
Trest zákazu činnosti záleží mj. v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnem, zejména sankce podle § 14 a dalších ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názory na otázku, v jaké šíxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo sankce zákazu činnosti, ostatní činnosti v rámci volné živnosti podnikatel může provozovat.
O existenci překážky se dozví živnostenský úřad x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxručeny.
Neexistenci překážky provozování živnosti prokazuje právnická osoba výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si živnostenský úřad vyxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxhraniční právnické osoby předkládají živnostenskému úřadu doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) živnostenského zákona. Doklady nesmí být starší xxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxdnikateli živnostenské oprávnění proto, že závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené rozhodnutím o udělení
koncese
, živnostenským zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxré bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a to v době, kdy došlo k závažnému porušení zákona, které následxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxré bylo zrušeno živnostenské oprávnění) prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které po ní bylo možno vyžadovat, aby porušení povinnosti, které vedlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xrgánem byla právnická nebo fyzická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3.
Překážka provozování živnosti platx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxcké osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle citovaného § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a to v době, kdy nastaly nebo trvaly skxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxožil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránil porušení povinnosti, která vedla ke zrušení živnostenského oprávnění, překážka provozxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
liberační důvody
je možné předložením různých dokumentů (zápisy z jednání, korespondence o trestním oznámení, zápisy z jednání statutárního orgánx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxá osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění) může ohlásit živnost nebo požádat o koncexx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx na dobu 1 roku.
Ustanovení neplatí pro případ, že to stanoví zvláštní právní předpis. Pokud např. živnostenský úřad zruší podnikateli v silniční moxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení odpovědného zástupce živnostenským úřadem, neprokázání splnění podmínky usazení atd.), pak se na tohoto podnikatele nevztahuje ustanoxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Jestliže živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění proto, že podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky, výše uvedené omezení neplxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxcesované. U ohlašovacích živností oprávnění provozovat živnost vznikne ohlášením, splňuje-li žadatel všeobecné podmínky a požadavek odborné způsxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxk právo provozovat živnost, aniž by v okamžiku, kdy tak činí, byl vydán výpis ze živnostenského rejstříku. Na případy zneužití tohoto a dalších ustanovxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx vyžaduje zvláštní odborná způsobilost (§ 27 odst. 1), smí žadatel provozovat živnost, až jakmile rozhodnutí o udělení
koncese
nabylo právní moci.
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx x xxxx. 1 a odst. 2:
Ustanovení § 10 zákona upravuje vznik živnostenského oprávnění podle podnikatelského subjektu a druhu živnosti. Živnostenské oprávxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xředevším legitimační poslání. Výpis ze živnostenského rejstříku je veřejnou listinou. Sleduje se tím zvýšená ochrana těchto listin.
Živnostensxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx-li se, že ohlášení nebylo řádné a jeho nedostatky nebyly odstraněny, živnostenské oprávnění nevznikne x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxšťovací rozhodnutí, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo (§ 47 odst. 6) nebo (u zahraničních osob a těch subjektů, jejichž oprávnění vzniká xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x živnosti koncesované se naproti tomu konstituuje udělením státního povolení (
koncese
). Respektive jakmile rozhodnutí o udělení
koncese
nabude prxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxů. Vznik obchodní společnosti je vázán na zápis do obchodního rejstříku, který je možný - jde-li o činnost, která je živností - jen tehdy, prokáže-li žadxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx druhé straně živnostenské oprávnění - přesto, že výpis ze živnostenského rejstříku je vydán již předtím - vznikne zahraničním osobám a českým právnicxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxh právnických osob, které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku (rozpočtové organizace), vzniká živnostenské oprávnění jako u osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxrávnění výpisem ze živnostenského rejstříku a do doby než bude výpis vydán, doručeným stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje týkající se jedné nebo několika živností. S ohledem na právní úpravu může výpis obsahovat údaje o všech živnostech, k nimž má podnikatel živnostexxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušný správní poplatek. Jedná se o místa vymezená zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvními předpisy prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktními místy veřejné správy jsou:
a)
notáři,
b)
xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxstských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
e)
zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx platí správní poplatek ve výši 1 000 Kč, musí osoba, která využije možnosti kontaktního místa, současně zaplatit i příslušný správní poplatek.
Komexxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xřed zápisem do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku. Výpisem živnostenský úřad potvrdí uvedeným subjektům splnění podmínek pro provozování žxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxvnické osoby. U veřejné obchodní společnosti mohou podat návrh na zápis do obchodního rejstříku všichni společníci kolektivně, u komanditní společnxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxva všichni členové představenstva (srov. § 46 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob); založení právnické osobx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxpisem o ustavující schůzi družstva.
Potvrzení se vydává fyzickým i právnickým osobám pro účely zápisu do obchodního rejstříku a jiného obdobného rxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxrých osob vázán na den zápisu do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících. Jedná se o česxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxzsah živnostenského oprávnění na zapsaný předmět podnikání.
Ze zákonné úpravy vyplývá, že návrh na zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku sx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik živnostenského oprávnění.
Srovnej ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., kdy rejstříkový soud nejpozději do pěti pracovních dní od prxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxbě podnikatele přidělí správce základního registru osob nebo živnostenský úřad.
Případy, kdy může být živnostenské oprávnění vykonáváno jinou oxxxxx x xxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx se mění společnost nebo družstvo v jinou formu společnosti, popř. dochází k jiným změnám právnické osoby. Srov. zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx x xxxxx x x xxxxx xx
xxxxitut odpovědného zástupce je široce používán v živnostenském právu některých zemí v těch případech, kdy odbornou nebo jinou zvláštní způsobilost staxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxrné a živnostenskoprávní stránce, a proto může působit jako odpovědný zástupce nejvýše ve čtyřech živnostenských podnicích. Z povahy věci vyplývá, žx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnosti nebo družstva.
Ustanovení § 11 upravuje provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce a jeho postavení. Zůstává zachována dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvědného zástupce fakultativně.
Vzhledem k důležitosti funkce, kterou odpovědný zástupce při provozování živnosti vykonává, se vyžaduje, aby u kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xodmínkám § 6 a § 7 živnostenského zákona; zákon pouze stanoví neslučitelnost členství v dozorčí radě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxx xxistuje překážka provozování živnosti ve smyslu § 8 živnostenského zákona. Obecně nemůže být do funkce odpovědného zástupce v oboru nebo příbuzném oboxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení živnostenského zákona, jiných právních předpisů nebo podmínek stanovených rozhodnutím o udělení
koncese
). Takováto osoba nemůže zastávat funkxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx bylo zrušeno živnostenské oprávnění z důvodů, že neprovozovala živnost déle než 4 roky.
Funkce odpovědného zástupce nemůže být vykonávána formálxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podnikateli vedle pracovněprávního vztahu může být i vztahem smluvním založeným na základě občanského zákoníku.
Komentář k § 11 odst. 3:
Posláníx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž potřebný rozsah účasti se bude posuzovat podle okolností jednotlixxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xebrání tomu, aby ustanovil odpovědného zástupce pro každou z nich. Ze zákona nelze nikterak dovodit, že by odpovědný zástupce odpovídal za provoz podnxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe zbytečnému tříštění odpovědnosti.
Pokud jde o živnost volnou, je podnikatel - fyzická osoba povinen ustanovit odxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxého zákona.
Fyzická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce pouze v případě, že provozuje živnost, u které se požaduje splnění zvláštních xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm člen statutárního orgánu nebo statutární orgán právnické osoby, může plnit společník veřejné obchodní společnosti,
komplementář
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnovené živnostenským zákonem), ale může jí být pověřen také prokurista, zaměstnanec podniku, apod.
Odpovědný zástupce může také oznámit živnostxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxových případech pak výkon funkce odpovědného zástupce končí dnem po doručení oznámení živnostenskému úřadu. Oznámení odpovědného zástupce o ukončexx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xdpovědného zástupce být vykonávaná dnem ustanovení do funkce.
Pro koncesovanou živnost musí podnikatel mít odpovědného zástupce schváleného žixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxdem podnikatel o tom informován ze strany odpovědného zástupce písemně. Pokud nelze ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce posoudit podle oznáxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxeným v oznámení.
Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje podmínky provozování živnosti (xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi pozastaveno nebo sám požádá o přerušení provozování živnosti. Podmínky pozastavení provozování živnosti upravuje § 58 živnostenského zákona. Důvxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxtel pak může sám požádat o přerušení provozování živnosti za podmínek stanovených § 31 odst. 11 živnostenského zákona. Tuto skutečnost musí podnikatex xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxého oprávnění, je zcela na zvážení podnikatele. Podnikatel rozhoduje o ustanovení odpovědného zástupce v tomto případě fakultativně.
Komentář k § xx xxxxx xx x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů. Ve smyslu § 35b odst. 3 jmenovaného zákona dopravní úřad vyzve podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, jehož odpovědný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě stanovené podle čl. 13 nařízení EU. Jedná se o dobu maximálně 6 měsíců, přičemž po tuto dobu může podnikatel provozovat silniční dopravu bez odpovxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
Komentář k § 13 odst. 1:
Ustanovení § 13 upravuje pokračování v živnosti po úmrtí podnikaxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xřadu ve stanovené lhůtě. Zároveň se jim stanoví povinnost oznámit údaje podle § 45 a § 50 živnostenského zákona a doložit doklady prokazující splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxníku může zůstavitel stanovit, kdo bude vykonavatelem jeho závěti.
Zřízení svěřenského fondu upravuje § 1448-§ 1456 občanského zákoníku. Svěřexxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxd smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk, popř. právnická osoba, pokxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa vyloučen z dědického řízení s podstatnými následky např. i pro nepominutelné dědice, aniž by se musel zakladatel vzdát správy svého majetku ještě za sxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxho případných dědiců, včetně dědiců nepominutelných.
Osud živnostenského oprávnění zůstavitele je podřízen vůli dědiců, resp. pozůstalého manxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Správce pozůstalosti, vykonavatel závěti, dědicové ze závěti, dědicové ze zákona a pozůstalý manžel nebo partner musí oznámit pokračování v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxozovat živnost zemřelého nebudou, v tomto případě oprávnění k provozování živnosti zanikne dnem doručení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xvěřenský, insolvenční nebo likvidační správce.
Osoba, která musí mít pobyt na území České republiky, a tento pobyt povolen nemá, musí ustanovit osxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxnů, v platném znění.
Všechny výše uvedené osoby, které nesplňují podmínky pro vznik živnostenského oprávnění a chtějí v živnosti pokračovat, musí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxentář k § 13 odst. 4:
Správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce jsou povinni oznámit pokračování v proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí podmínky § 7 živnostenského zákona. Musí tak učinit současně s oznámením, že budou pokračovat v provozování živnosti, ve lhůtě stanovené živnostensxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxdicové ze zákona, dědicové ze závěti, pozůstalý manžel nebo partner, když prokáží, že nabyli majetkového práva vztahujícího se k provozování živnostx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti pokračovat.
Současně s oznámením musí uvedené osoby ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi živnostenskému úřadu. Právo pokračovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xozhodnutím živnostenského úřadu, že živnostenské oprávnění nevzniklo nebo zastavením řízení u
koncese
nebo zamítnutím žádosti o koncesi.
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxesi.
Na žádost živnostenského úřadu poskytne soud údaje o pravomocně skončeném dědickém řízení za účelem zápisu do živnostenského rejstříku.
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxtuje za předpokladu, že nový podnikatelský subjekt provozuje živnost po splnění oznamovací povinnosti vůči živnostenskému úřadu, a to vlastním jménxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xároveň ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi. Obě tyto povinnosti musí být splněny do 15 dnů ode dne zániku předchůdce a vzniku nastupujícího subjxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxvnění nebo negativního rozhodnutí živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo. Jestliže nedojde k oznámení pokračování v živnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxm. b) živnostenského zákona, tj. zánikem právnické osoby.
Přeměny obchodních společností a družstev upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx se vymezuje jako prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. U živnosti jde tedy o jakýkoliv prostor sloužící nějaké činnosti, jex xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxvání služeb. Na všechny uvedené provozovny se vztahuje stejný právní režim až na některé výjimky. Pojem provozovny podle živnostenského zákona není xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení podle stavebního zákona, pokud je potřebné.
Komentář k § 17 odst. 3 a 4:
Podnikatel má možnost vykonávat živnost v provozovnách na záklaxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xrovozovně vlastnické nebo užívací nebo jiné obdobné právo. Vlastnické nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Odpovědnost za způsobilost provozovny pro provozování konkrétní živnosti je plně na podnikateli, který musí zajistit, aby provozovna odpovídala xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxadavkům.
Podle okolností případu může živnostenský úřad k prohlídce provozovny přizvat i příslušné dotčené orgány státní správy.
Provoz v někxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxedený zákon stanoví, že v noční době mezi 22. a 6. hodinou ranní je zakázán nákup a prodej veškerého použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, příjímxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xběru a výkupu odpadů. Právnická nebo fyzická osoba, která nedodržuje výše uvedené ustanovení, se dopouští správního deliktu, za který jí příslušný žixxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stanoveno § 17 odst. 5 a 6 živnostenského zákona. Upřesňuje se označení stánku, pojízdné prodejny nebo obdobného zařízení sloužícího k prodeji zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxstenského rejstříku a sdělí tuto skutečnost podnikateli. Identifikační číslo provozovny přidělí živnostenský úřad, pokud již číslo nebylo přidělexxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xebo názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem podnikatele. Zákon současně určuje, jak musí být označena provozovna určená k prodeji zbožx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, za který mu může být uložena živnostenským úřadem sankce podle stejného zákona.
Komentář k odst. 9 a odst. 10:
Při prodeji zboží pomocí automatů obxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, který vyžaduje koncesi. Současně zákon požaduje, aby se tímto způsobem neprodávalo zboží osobám nezletilým.
Při uzavření provozovny určené pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Tato povinnost se nevztahuje na mobilní provozovny a automaty.
Ustanovení § 17 zahrnuje prodej v pojízdných prodejnách, pomocí automatů.
xxxxxxxx x x xx xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoji stánkového prodeje bez možnosti obce regulovat v případě potřeby nežádoucí stav.
V § 18 se stanoví v souladu s potřebami praxe zmocnění obcx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxodej) nebo příležitostné akce se tržní řád nevztahuje.
Vydání tržních řádů patří do přenesené působnosti obcí, je tedy výkonem státní správy v rozsxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy (§ 61 obecního zřízení). Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může oxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxst. 2
Ustanovení § 18 živnostenského zákona nezůstává co do předmětu omezeno na podnikání upravené živnostenským zákonem (§ 19 až § 27 živnostenskéxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxdíž provozována - pokud tomu nebrání zvláštní předpis - i činnost z působnosti živnostenského zákona vyloučená, konkrétně prodej nezpracovaných roxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xterá je živností, nelze na tržišti provozovat, brání-li tomu zvláštní předpis, jako je tomu např. u tzv. vyhrazených léčiv. Konečně je nutné mít na zřetxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xákona nevymezuje pojem "tržnice", popř. "tržiště" (dokonce ustanovení věty druhé preambule odstavce 1 a ustanovení odstavce 2
in fine
se na první xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxivního odstínění ("tržnice" na rozdíl od obchodního domu).
V § 18 se rovněž nestanoví nic bližšího o provozování, popř. o správci tržiště. Tyto otáxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxu nyní tato situace je řešena právě ustanovením § 18. Jedná se o speciální ustanovení, podle kterého může obec v tržním řádu stanovit jednotlivé modalitx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx má tržní řád vymezit mj. dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti (může jít zřejmě jak o vymezení jednotné, tak o vymezení minima nebo maxima); xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxHY ŽIVNOSTÍ
HLAVA I
ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ
Komentář k § 19:
Z uvedeného ustanovení vyplývá, že rozlišovacím kritériem členění ohlašovacxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxti volné nikoliv.
K písm. a): Odborná způsobilost je pro všechny druhy řemeslných živností (vyčleněných jako řemeslné živnosti podle živnostenskxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxůsobilost prokazována, na části A, B, C.
K písm. b): Odborná způsobilost pro vázané živnosti je v zásadě uvedena přílohou č. 2 a převážně je stanovena xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Komentář k § 21:
K odstavci 1: Odborná způsobilost požadovaná u řemeslných živností se dokládá dosažením určitého vzdělání, resp. určité kvxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx svém rozhodování postupuje podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evrxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxce pro oblast živnostenského podnikání je v daném případě pravomocné rozhodnutí uvedeného ústředního správního úřadu.
K odstavci 1 písm. f): Novexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxlšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
K odstavci 2: Podle § 21 odst. 2 mohou občané členských xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxožit příslušnému živnostenskému úřadu k přímému posouzení též doklady získané nebo uznané v jiném státě Evropské unie v návaznosti na přílohu č. IV směxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se zřetelem k ustanovení § 21 odst. 2 prokazovat těmito způsoby:
1.
po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedouxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxcího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
2.
po dobu x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo instxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxě původu,
b)
u vedených v příloze č. 1, části B, lze odbornou způsobilost se zřetelem k ustanovení § 21 odst. 2 prokazovat těmito způsoby:
1.
px xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxo nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x x xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxvení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejmxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx
x x xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připraxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxní § 21 odst. 2 prokazovat těmito způsoby:
1.
po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxtatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx unie využít možnosti prokazovat odbornou způsobilost buď podle § 21 odst. 1 nebo § 21 odst. 2 živnostenského zákona mají rovněž občané z dalších člensxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxslné živnosti je možné nahradit vzděláním v příslušném oboru a praxí v oboru. K definici praxe v oboru srov. § 7 odst. 4.
Možnost prokázat odbornou způxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxvána.
Díl 2
Živnosti vázané
Odborná způsobilost
Komentář k § 24 odst. 1:
Odborná způsobilost pro vázané živnosti vyplývá přímo z xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xbčané České republiky (a vzhledem k § 70 živnostenského zákona i občané Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace) mohou využít režxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxvo průmyslu a obchodu).
Problematika prokazování odborné způsobilosti doklady získanými v jiném státě Evropské unie přímo živnostenskému úřadu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx
xxx x
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxní živnosti volné a vznik živnostenského oprávnění je splnění všeobecných podmínek provozování živnosti podle živnostenského zákona. Ohlašovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdují splnění určitých požadavků pro provádění vlastní činnosti (tj. jde-li o požadavky stanovené pro její faktický výkon, nikoliv pro ohlášení živnoxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodních a poskytujících služby, jež jsou živnostmi, a nejsou přitom upraveny přílohami č. 1 až 3 živnostenského zákona. Uvedené obory činnosti, spadajxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxy provozování živnosti
Komentář k § 27 odst. 1:
U živností koncesovaných se odkazuje na přílohu č. 3 živnostenského zákona, což je obdobná právní úpxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh).
Komentář k § 27 odst. 2:
Občané členských států Evropské unie a občané České republiky (a vzhledem k § 70 živnostenského zákona i občané Evropskxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdu).
Komentář k § 27 odst. 3:
Možnost přistoupit k uložení podmínek provozování
koncese
nebo k jejich změně lze uplatnit v rozhodnutí o udělení
konxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je povinen vždy vycházet z živnostenského zákona nebo zvláštních právních předpisů (tak, aby jeho rozhodnutí mělo vždy legitimní oporu v platném práxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xříslušného názvu předmětu podnikání tak, jak je uveden ve výpisu z živnostenského rejstříku. Při posuzování rozsahu předmětu podnikání je třeba přihxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x x xx x x x xx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxenského oprávnění na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního předpisu zůstává v zákonem stanovených případech nadále zachována.
Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxdnutí živnostenského úřadu, k němuž ovšem uvedený orgán přistupuje pouze na základě žádosti podnikatele.
nadpis vypuštěn
Povinnostx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxplývá z existence smluvního vztahu mezi oběma xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Povinnost podxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxzační složku závodu, určitým způsobem navazuje na povinnost podnikatele obsaženou v § 17 odst. 3 prokázat na žádost živnostenského úřadu právní důvox xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxí prostor i v případech ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi [§ 46 odst. 1 písm. f), odst. 2 písm. f) a g), § 50 odst. 2].
Nesplnění této povinnosti uvxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxkonem č. 169/2012 Sb.)
Komentář k § 31 odst. 3:
Povinnost podnikatele uvedená v odstavci 3 zajistit, aby kontrolnímu orgánu byly k dispozici dokladx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxo orgánu, takže lze usuzovat, že uvedenou povinnost musí podnikatel prokazovat v postavení kontrolované osoby poté, jakmile byla živnostenským úřadxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu stanovit podnikateli ke splnění této povinnosti lhůtu, je zřejmé, že uvedená povinnost může být splněna i dodatečně.
Povinnost kontrolovaxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), obsažených v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) s tím, že uvedenému oprávnění odpovídá povinnost kontrolované osoby poskytnout konxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xx x xx xxxxzeny s nabytím účinnosti zákona č. 119/2004 Sb., tj. ještě před přijetím tzv. euronovely živnostenského zákona xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy účastníky a předmět smluvního vztahu, a to ještě před uzavřením takového vztahxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxle evidovat příslušné identifikační údaje po dobu stanovenou zákonem. Smluvní vztah nelze uzavřít, nepodrobí-li se jeho účastník požadované identixxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxtele mít evidenci vedenou o zákonem stanovených skutečnostech tak, aby tato evidence byla přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci účastnxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxké kontroly. Vzhledem k tomu, že jde o povinnost podnikatele zpřístupnit předmětnou evidenci v konkrétní provozovně, je zřejmé, že porušení dané povixxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxona zařazeno právě proto, aby byly příslušnému kontrolnímu orgánu zajištěny nutné podmínky pro kontrolu plnění uvedené povinnosti.
Komentář k § 3x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xrodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům zodpovídá před živnostenským úřadem (tj. i z hlediska možného sankčního postihu) výlučně podnikaxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnosti zaměstnanců podnikatel (z toho je zřejmé, že předmětem živnostenské kontroly zaměřené na splnění této povinnosti nejsou přímo zaměstnanci podxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxěna).
Komentář k § 31 odst. 10:
Povinnost podnikatele a dalších osob uvedených v odstavci 10 prokázat totožnost je možné patrně vztáhnout i na osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xejí prokazování omezeno pouze na výkon živnostenské kontroly, požadavek na prokázání totožnosti může být uplatněn v zásadě při jakémkoli jednání těcxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxvnění podnikatele omezenou na určitou dobu, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání uvedeného oprávnění.
Uvedená novela živnosxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xovinnosti stanovené v § 31 odst. 2, jež se týkají označení objektu, v němž má podnikatel místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku.
K daxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona) - jde pouze o terminologickou úpravu části textu uvedexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku závodu a které patří k povinnostem podnikatele, jež se na podnikatele po dobu přerušení provozování živnosti nevztahují.
Komentář k § 31 odstx xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxele nelze ovšem zaměňovat s povinností podnikatele evidovat veškeré doklady vyplývající ze zvláštních právních předpisů).
Komentář k § 31 odst. 15x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkatele předložit potřebné doklady může být vyžadováno i mimo rámec výkonu živnostenské kontroly).
Komentář k § 31 odst. 16:
Uvedené ustanovení byxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxm rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona). Po úpravách textu provedených citovaným zákonem bylo stanoveno, resp. upřesněno, že xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxdla správního orgánu (výjimkou je pouze případ, kdy podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách).
Předmětný požadavek xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxž na zmíněné výjimky) fiktivní, na nichž nelze podnikatele reálně, fakticky zastihnout, a tím ani dosáhnout příslušného vypořádání případných závazxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi nejen povinnosti vyplývající z živnostenského zákona, ale i dalších zvláštních právních předpisů. Nemusí jít přitom pouze o obecně závazné předpisx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxvního řádu České republiky.
Rozsah oprávnění
Komentář k § 34 odst. 1:
Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxní doby nájmu.
2.
Zprostředkovávat koupi nebo prodej mezi zákazníkem a jiným podnikatelem, a to buď zprostředkovatelskou smlouvou nebo smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxní povrch věci nebo její vlastnosti (na žádost zákazníka).
4.
Montáž dodaného zboží je plněním, které se s prodejem věci zpravidla neposkytuje, prxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxovat i servis. Pokud by však k provedení této činnosti bylo třeba odborné způsobilosti, použije k tomuto osoby odborně způsobilé, pokud se nejedná o činxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnosti prodeje na objednávku. Vzniklý právní vztah je však třeba odlišovat od smlouvy o dílo, resp. od zhotovení věci na zakázku, kdy se zhotovuje věc podxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxji je jinak podnikatel oprávněn. Zboží sám však nemůže zhotovit, ale je oprávněn xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxní se týká rozsahu živnostenského oprávnění v případě výhradně výrobních živností. Jinak jsou obecné zásady, jimiž se řídí stanovení rozsahu živnostxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xachována.
nadpis vypuštěn
Komentář k § 43:
Odkaz na § 42 odstavec 2 a 3 upravuje rozsah oprávnění u konkrétních služeb, i zde musí zůsxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx x xxxxytování pohostinství v dopravních prostředcích zahrnuje všechny druhy dopravy. Poskytování pohostinství mimo dopravní prostředky, byť v souvisloxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní je rozšířeno jako oprávnění k výrobním živnostem, musí však být zachována povaha živností.
ČÁST ČTVRTÁ
VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (Centrální registrační místo), zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky se zaručeným elektronickýx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxmentář k § 45 odst. 2:
Obsahuje náležitosti, jež musí uvést v ohlášení fyzická osoba. Ohlašovatel je povinen kromě svých osobních údajů uvést obdobně x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxsti povinně uvádět zahraniční fyzická osoba. U vedoucího organizační složky podniku není na rozdíl od obecných náležitostí ohlášení fyzické osoby uvxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxtu uvedeného ustanovení došlo s účinností od 1.1.2014 na základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v soxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x ohlášení živnosti právnická osoba.
K pouze terminologické úpravě částí textu uvedeného ustanovení došlo s účinností od 1.1.2014 na základě novelx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxého zákona).
Komentář k § 45 odst. 4:
Požadavek vymezit předmět podnikání podle odstavce 4 "s dostatečnou určitostí a jednoznačností" u volné živnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxen ohlásit v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 živnostenského zákona, u řemeslných a vázaných živností jsou pro ohlášení směrodatxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xomentář k § 45 odst. 5:
Jde o ustanovení, které umožňuje ohlašovateli neuvádět při ohlášení údaje, pokud jsou již vedeny v živnostenské evidenci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtračních míst.
Celorepubliková síť Centrálních registračních míst (CRM) pro podnikatele v rámci obecních živnostenských úřadů byla vytvořena v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxpubliky usnesením č. 1006 ze dne 20. října 2004. Účelem projektu ZAP je zjednodušit podnikatelům vstup do podnikání a usnadnit jim další kroky, jež souvxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxdnikatel učinil prostřednictvím CRM také některé úkony vůči finančnímu úřadu, příslušné správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxila svoji registrační povinnost podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, která jí vznikla jako daňovému subjektu.
Odstavec 1 písm. b), c), d) umxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xodat přihlášku (nebo odhlášku) k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění.
V odstavci 1 písm. e) je stanovena možnost, aby zaměstnavatel, kterx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxpadně o jeho obsazení, tak jak to vyplývá ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovením odstavce 1 písm. f) jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxostenského úřadu rovněž oznámila na odpovídající části Jednotného registračního formuláře zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa.
Komentář x x xxx xxxxx x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí odstavce 2 písm. b) pak stanoví pro právnickou osobu tutéž možnost, jaká je pro fyzickou osobu uvedena v odstavci 1 písm. e).
Komentář k § 45a odst. 4:
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxášením živnosti či podáním žádosti o koncesi.
Pozn.: Uvedené ustanovení má být pozměněno (s předpokládanou účinností od 1.1.2015) zákonem č. 428/xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxžnost v souvislosti s ohlášením změny nebo v souvislosti s doplněním údajů, které se týkají údajů uváděných v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesix xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x ohlášení změny údajů podle zvláštního zákona je, že tento úkon bude učiněn (podle terminologie zpřesněné novelou živnostenského zákona) pouze v souvxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisu nelze prostřednictvím CRM realizovat.
Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. došlo k rozšíření možnosti oznamovat změnx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx oznámení vůči dalším orgánům státní správy, ale oznamovat i všechny změny údajů, související s plněním povinností vůči těmto orgánům, uvedených v přixxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxa odst. 6:
Určuje se časový limit pro předávání získaných údajů a způsoby předávání údajů příslušným orgánům, které připadají v úvahu. Lhůta pro předxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ode dne vzniku živnostenského oprávnění, pokud ohlášení bude bezvadné. V případě, že ohlášení má závady, začne tato lhůta běžet až ode dne odstranění txxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxsovaných živností se uvedená lhůta počítá xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx právní úprava znamená možnost z jednoho místa splnit oznamovací povinnost vůči příslušným orgánům státní správy bez podmínky současného podání vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxi podle živnostenského zákona.
Jde-li o občana České republiky, připojí fyzická osoba k ohlášení vždy jen výpis z Rejstříku trestů. Občan jiného člxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxm orgánem členského státu, jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu (například tedy i výpisem z Rejstříku trestů za předpokladu, že posxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxášením učiněným před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem, nebo členského státu jeho posledního pobytu. Bezúxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Možnost občanů členských států Evropské unie prokázat bezúhonnost vyjmenovanými způsoby xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx § 70 živnostenského zákona).
Občané tzv. třetích států (tj. jiných než České republiky, členských států Evropské unie, Evropského hospodářského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ČR, nebo odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem. V případě, že členský stát takový doklad nevydává, je možné podle živxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxž je tato osoba občanem nebo členského státu jeho posledního pobytu (tj. obdobně jako v případě občanů České republiky nebo státních příslušníků států xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx doklad o zaplacení správního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x), c), e) a f) došlo s účinností od 1.1.2014 na základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxly ohlášení povinna předložit právnická osoba. Jde jednak o doklady, které se vztahují k samotné právnické osobě, jež je ohlašovatelem, jednak o doklaxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxtí od 1.1.2014 na základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukrxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxinností od 1.1.2014 na základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxnostenského rejstříku a pro vydání výpisu.
Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. byl doplněn termín "pracovní" k počtu dní, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xydat podnikateli výpis, resp. lhůta, do kdy ode dne doložení dokladu o povolení k pobytu zahraniční fyzickou osobou musí živnostenský úřad vydat výpis xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xxe dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
.)
Komentář k § 47 odst. 2 a 3:
Stanoví, jaké údaje musí obsahovat výpis vydaný fyzické osobě a vxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxx xx xxxxxxx titulů a vědeckých hodností podnikatele na výpisu fyzické a právnické osoby vydaném po ohlášení živnosti, resp. po nabytí právní moci rozhodnutí o uděxxxx
xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxedenou zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 47 xxxxx x xx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxou-li ani na výzvu závady odstraněny ve stanovené lhůtě, rozhodne živnostenský úřad ve správním řízení o tom, že ohlášením živnostenské oprávnění nevxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx že ohlášení bylo učiněno bez závad a při splnění podmínek pro vznik živnostenského oprávnění vydání výpisu nic nebrání (v uvedeném případě celé řízení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx
xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xistu zahraniční fyzické osobě, na niž se vztahuje povinnost předložit povolení k pobytu. Úprava se týká možnosti vydání potvrzení o splnění všeobecnýxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vydání předmětného potvrzení) v zákonem stanovené lhůtě chybějící povolení k pobytu, vydá jí živnostenský úřad výpis, v opačném případě zahájí správxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxd č. 169/2012 Sb. byl v odstavci 8 doplněn termín "pracovní" (viz komentář k § 47 odst. 1), čímž byla jednoznačně stanovena lhůta, do kdy ode dne doručení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxe byla uvedenou novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. doplněna povinnost živnostenského úřadu provést zápis skutečnosti, že zahraniční fxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxogii k obdobným ustanovením živnostenského zákona tak učiní bez zbytečného odkladu. Na předmětnou změnu ustanovení navázala úprava provedená v § 60 xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodů provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat v zákonem stanovené lhůtě výpis, může být lhůta k jeho vydání na žádost živnostenského úřadu nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxti s ohlášením živnosti proveden v rozporu se zákonem, a stanoví způsob nápravy uvedeného stavu. Živnostenský úřad podle okolností případu buď vydá noxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xpřesnila dosavadní úpravu v tom smyslu, že v případě, že zápis do živnostenského rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem a v rámci dalšího postupu žixxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x 47 odst. 11:
Upravuje postup živnostenského úřadu v případě chyb a jiných zřejmých nesprávností, k nimž případně došlo při zápisu v živnostenském rexxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xejstříku podnikateli vydá výpis obsahující opravené údaje (nejedná se o nový výpis podle § 47 odst. 1).
Komentář k § 48 odst. 1:
Uvádí orgxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxnostenského zákona provedenou zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxu pro zahraniční fyzickou osobu podle § 47 odst. 7 živnostenského zákona. Toto ustanovení bylo do zákona zařazeno zákonem č. 161/2006 Sb., jímž byl novexxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxy.
Komentář k § 48 odst. 3:
Je stanovena lhůta, v níž živnostenský úřad musí ke splnění povinností uložených podle prvního odstavce přistoupit.
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxdložení požadovaných dokladů.
Citované ustanovení novelizované zákonem č. 169/2012 Sb. řeší zápis změn údajů neoznámených podnikatelem do živxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému cizinců, které jsou přejímány Informačním systémem Registru živnostenského poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Komentář k § 49 odst. 2:
Jsou upraveny zásady dalšího postupu živnostenského úřadu poté, kdy byly změny podnikatelem oznámeny.
Novelou živnostxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxou náležitostí ohlášení živnosti. Pokud živnostenský úřad prokazatelně zjistí, že ke změně údajů došlo, zapíše tuto změnu bez zbytečného odkladu do žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxede buď zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu je informován podnikatel nebo se naopak zahájí řízení o pozastavení provozování živnoxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxje možnost uplatnit požadavek změny sídla na změněnou adresu bydliště i kdykoliv v průběhu podnikání. Zároveň stanovuje, že v takovém případě nemusí pxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx1.2014 s novelou živnostenského zákona provedenou zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (čxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxe § 49 odst. 5 postupuje obdobně (tedy stejně) jako u zápisu do živnostenského rejstříku v rozporu se zákonem provedeného na základě ohlášení živnostix xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnebo výpis ze živnostenského rejstříku obsahuje chyby v psaní nebo jiné zřejmé nesprávnosti, postupuje živnostenský úřad u ohlašovacích živností a u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x1).
HLAVA II
ŘÍZENÍ O KONCESI
Náležitosti žádosti o koncesi
Komentář k § 50 odst. 1:
Obdobně jako u ohlašovacích živností lze požáxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxložit živnostenskému úřadu), jež platí pro náležitosti žádosti o koncesi obdobně.
Komentář k § 50 odst. 3:
Žadatel o koncesi je povinen doložit příxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu údaje, jež jsou nutné k vydání stanoviska příslušného orgánu podle § 52 odst. 1 (viz níže) a povinnost doložit uvedené údaje potřebnými doklady.
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxvajícímu oprávnění, souhlas, povolení nebo vyjádření ve smyslu odstavce 1 § 52 žádost o koncesi (nebo i případně žádost o schválení ustanovení nového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxůtou k vydání stanoviska příslušného orgánu státní správy je živnostenský úřad při rozhodování o koncesi vázán. Jde o vázanost stanoviskem v negativnxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxozitivní), rozhodne příslušný živnostenský úřad buď o udělení
koncese
, nebo žádost o koncesi zamítne.
Komentář k § 52 odst. 2:
Novelou živnostensxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxa věci vyžadovala nebo vznikly-li pochybnosti, vyjádření dalších orgánů k žádosti o koncesi. Úprava byla citovanou novelou živnostenského zákona vxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxejné moci".
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace), při podání žádosti o koncesi nebo v průběhu řízení o udělení
koncese
splnění všech zákxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xxx
xxxxxxxvání o koncesi
Komentář k § 53 odst. 2:
Stanoví, ve kterých případech je povinností živnostenského úřadu žádost o koncesi zamítnout. Proti rozhodnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe je - za dalších zákonem stanovených podmínek - součástí rozhodnutí o udělení
koncese
.
Komentář k § 53 odst. 5:
Ustanovení rovněž uvádí, jaké údaje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxmínky provozování živnosti podle § 27 odst. 3.
nadpis vypuštěn
Komentář k § 54 odst. 1:
Uvedené ustanovení stanoví v daném případě lhůtx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xákona vztahující se k náležitostem výpisu z živnostenského rejstříku vydávaného podnikateli v případě, kdy mu byla pravomocným rozhodnutím živnosxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxložit doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě.
U zahraniční osoby, která je podle § 5 odst. 5 povinna doložit doklad o povolení k pobytu ve lhůtě xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxto doklad nedoložila, se doplňuje konstatování, že se má za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Na rozdíl od úpravy u ohlašovxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrávnění. Živnostenský úřad skutečnost, že uvedená osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, poznamená do spisu a zapíše do živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xhůty podle § 47 odst. 8). Skutečnost, že právo provozovat živnost vznikne uvedené zahraniční osobě až dnem doložení dokladu o povolení pobytu ve lhůtě sxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že u
koncese
byl proveden do živnostenského rejstříku chybný zápis. Ustanovení neřeší opravu vadných rozhodnutí a z nich plynoucích chyb zápisu v žixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx x případy, kdy údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku a nejsou obsahem rozhodnutí o udělení
koncese
, neodpovídají skutečnosti. Ve výše pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xx xxxt. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o opravě zápisu (jedná-li se např. o údaje o provozovnách).
Vadné rozhodnutí o udělení
koncese
lze opravit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxávního řádu), případně obnovou řízení nebo vydáním nového rozhodnutí (§ 100 až 102 správního řádu). Změna zápisu v živnostenském rejstříku se v daném pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxe
, může živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení
koncese
z vlastního, případně jiného podnětu provést změnu rozhodnutí o udělení
koncese
týkaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxnského rejstříku proveden postupem podle § 56 odst. 3 živnostenského zákona.
nadpis vypuštěn
Komentář k § 55 odst. 2:
V odstavci 2 byl nxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxílány vždy tomu orgánu, který je aktuálně příslušný k vydání stanoviska k žádosti o koncesi.
Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
Koxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxných dokladů.
Citované ustanovení novelizované zákonem č. 169/2012 Sb. řeší zápis změn údajů neoznámených podnikatelem do živnostenského rejsxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxému evidence obyvatel nebo v informačním systému cizinců, které jsou přejímány Informačním systémem Registru živnostenského podnikání, zapíše živxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxx. 2:
Jsou upraveny zásady dalšího postupu živnostenského úřadu poté, kdy byly změny podnikatelem oznámeny.
Novelou živnostenského zákona xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xádosti o koncesi. Pokud živnostenský úřad prokazatelně zjistí, že ke změně údajů došlo, zapíše tuto změnu bez zbytečného odkladu do živnostenského rexxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
.
Komentář k § 56 odst. 4:
Při rozhodování o změně rozhodnutí o udělení
koncese
se použije postup podle § 52 a § 53.
Komentář k § 56 odst. 5:
Terminxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xřijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 56 odst. 6:
Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxě podle § 54 odst. 4 nebo § 47 odst. 11.
HLAVA III
Zánik živnostenského oprávnění
Komentář k § 57 k odst. 1:
Stanoví způsoby zániku žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xčást pátá citovaného zákona) reaguje na nové znění § 13 (pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele).
Při zániku právnické osoby lze x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xaopak zcela mimo projev jeho vůle, je-li zrušení oprávnění skutečně krajním důsledkem obvykle závažného porušení zákona ze strany podnikatele.
Koxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxí časově omezeno. K zániku subjektivního práva podnikat však nedochází, jestliže podnikatel před uplynutím uvedené doby oznámí změnu data ukončení pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxvnostenského oprávnění zahraniční fyzické osoby, jejíž živnostenské oprávnění je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky.
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xjako např. rozhodnutí o uložení pokuty), mnohem více jde spíše o akty celospolečensky preventivní povahy, jimiž se společnost brání proti dalšímu pokxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxi rozhodování, zda učinit rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění či pozastavení provozování živnosti (odstavce 2 až 3), jsou oprávnění živnoxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxěných porušení zákona, důvody vedoucími k zahájení správního řízení, jinak není správní orgán při tomto rozhodování v podstatě nijak omezen.
Zákoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxtář k § 58 odst. 1:
Důvody, pro něž je živnostenský úřad vždy povinen přistoupit ke zrušení živnostenského oprávnění, jsou uvedeny samostatně v odstaxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxostenský úřad zruší podnikateli jeho živnostenské (příp. živnostenská) oprávnění. Zrušení živnostenského oprávnění podle citovaného ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxostí od 1.1.2014 zákonem č. 303/2013 Sb. (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 58 odst. 2 až 3:
Další důvody pro
obligatorní
zrušení oprávněxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxzování živnosti, avšak nemusí tak učinit) jsou upraveny v odstavci 3.
Komentář k § 58 odst. 4:
Podle novely živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxé právními předpisy (tj. nejen povinnosti ukládané živnostenským zákonem), vždy pozastavit provozování živnosti v této provozovně. Pokud by živnosxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxntář k § 58 odst. 5:
Novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. bylo znění § 58 odst. 5 živnostenského zákona nahrazeno textem zcela novým, týkaxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x8 odst. 6:
V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti musí být vždy uvedena doba pozastavení provozování živnosti, jež nesmí být delší než 1 rokx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (ES) č. 2006/2004 (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
Znění tohoto ustanovení odráží skutečnost, že "Provozování cestovní axxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxrých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.
HLAVA IV
Živnostenský rejstřík
Komentář k § 60 odst. 1:
Právní úprava živnosxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Živnostenský úřad České republiky, jehxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx živnostenské úřady. Živnostenský rejstřík je tedy veden jak obecními živnostenskými úřady, tak krajskými živnostenskými úřady (srov. zákon č. 570/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Zatímco obecní živnostenské úřady vykonávají svou působnost v rozsahu stanoveném v odst. 2 až 5 tohoto paragrafu, krajské živnostenské úřady v rozsxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xivnostenský rejstřík je veden jako veřejný seznam (s výjimkami stanovenými zákonem). Veřejným seznamem není přehled o uložených pokutách a údaje o roxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx2013 Sb. (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 60 odst. 4 a 5:
Stanoví, jaké údaje se vydávají na žádost ze živnostenského rejstříku v listinxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx upravena forma, kterou Živnostenský úřad České republiky zveřejňuje údaje v části rejstříku, jež je veřejným seznamem.
Komentář k § 60 odst. 7 a 8:
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxí rejstříku.
Komentář k § 60 odst. 9 a 10:
Znění odst. 9 písm. h) a odst. 10 bylo do textu živnostenského zákona zařazeno v souvislosti s novelou živnxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxti k právním úkonům byl nahrazen údajem o omezení svéprávnosti.
ČÁST PÁTÁ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I
Živnostenská koxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxkladem pro účely živnostenského zákona nicméně dovodit, že živnostenskou kontrolou se rozumí výkon kontrolní činnosti živnostenskými úřady na úsexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podléhá právnímu režimu živnostenského zákona (případy neoprávněného podnikání, v omezeném rozsahu i subjekty poskytující služby podle § 69a citxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtenské úřady jako příslušné orgány státní správy, jež působí v oblasti živnostenského podnikání, stejně tak jako určuje základní rozsah živnostenskx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na živnostenské podnikání a na kontrolu podmínek provozování živnosti uložených v rozhodnutí o udělení
koncese
. K rozsahu živnostenské kontroly pxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxcích na území České republiky služby (k tomu dále viz § 69a).
Novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, vydxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxasti dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle citovaného zákona o spotřebních daních a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákoxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxaném s účinností od 1.12.2013 (část třetí citovaného zákona), byla kontrolní pravomoc živnostenských úřadů dále rozšířena i o dodržování povinností xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xůsobnosti.
Komentář k § 60b:
Novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. byl do zákona doplněn způsob, kterým se při kontrole konxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxazu.
Další zpřesnění textu uvedené právní úpravy bylo provedeno s účinností od 17.10.2013 novelou živnostenského zákona č. 309/2013 Sb.
Úpraxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxinnosti kontrolního řádu, tj. po 1.1.2014) kontrolním průkazem jen tehdy, je-li tato možnost upravena ve zvláštním právním předpisu.
xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osobám, které je podnikatel oprávněn přizvat v průběhu kontroly, patří např. zaměstnanci podnikatele, rodinní příslušníci, popř. další příbuzní apxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxx xxx x xxxxx x možných sankčních opatření (kromě ukládání pokut) živnostenského úřadu.
Na rozdíl od jiných ustanovení živnostenského zákona se zde uvádí, že oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxo ustanovení je zřejmé, že lze toto opatření v praxi živnostenských úřadů použít buď po skončení živnostenské kontroly (jako procesní důsledek kontroxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx). Vzhledem k tomu, že jde o problematiku odstraňování nedostatků zjištěných při provozování živnosti, je z dikce zákona zřejmé, že uložení tohoto opaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxa o tom, že živnostenský úřad v rozhodnutí stanovuje přiměřenou lhůtu pro splnění povinnosti a ustanovení o možnosti podat proti rozhodnutí v patnáctixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxáleny dne 20.2.2002 (usnesení vlády č. 162/2002) jako koncepce reformy správního trestání předložená ministrem vnitra a obsažená v návrhu věcného záxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxnech upravujících výkon veřejné správy", jež byly projednány Legislativní radou vlády na schůzi vlády 28.8.2003.
Jedná se o následující zásady:
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxstupcích,
2)
pro všechny subjekty typově shodných skutkových podstat správních deliktů stanovit stejně přísný sankční postih,
3)
skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xprávního deliktu),
4)
ve skutkových podstatách správních deliktů právnických osob neuvádět zavinění jako znak subjektivní stránky a naopak uváxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxm ustanovení zvláštního právního předpisu, se posoudí i odpovědnost podnikající fyzické osoby,
6)
zvýšení sazby pokuty za opakované porušení poxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxe evidenci projednaných správních deliktů, a upraven způsob vedené této evidence (vymezit podmínky pro postih za opakované porušení povinnosti),
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxh z pokut.
Správní delikty jsou živnostenským zákonem ve smyslu požadavků zásad správního trestání členěny na přestupky (jichž se může dopustix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxek je definován v § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "přestupkový zákon") jako zaviněné jednání, kxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. Podle § 3 přestupkového zákona platí zásada, že k odpovědnosti za přestupek postačí zaviněxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xřestupku postačuje nedbalost nevědomá.
Ustanovení x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy přestupků a výši sankce odstupňovanou v jednotlivých skupinách podle závažnosti přestupků (nejnižší horní hranice do 10 000 Kč, nejvyšší horní hranxxx xx xxxx x xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxna). Uplatňuje se zde tedy jak princip speciality přestupkového zákona ke správnímu řádu, tak princip subsidiarity (podpůrnosti) správního řádu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxím řízení lze uložit sankci nejvýše do 4 000 Kč. Zákon o přestupcích nezná institut příkazu na místě.
Kromě uvedených sankcí lze užít též sankce dle § xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrotože z § 14 citovaného zákona plyne, že tuto sankci lze za přestupek uložit pouze tehdy, je-li to výslovně v zákoně stanoveno, což není případ živnostxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x0 zákona o přestupcích).
Právní úprava věcné příslušnosti je založena na zásadě, že přestupek má projednávat ten orgán, v jehož oboru působnosti byx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxtupky uvedené v odstavci 1 lze ukládat pokuty i v blokovém řízení do výše 5 000 Kč (při podpůrném použití § 84 přestupkového zákona).
Úprava textu v odsxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxkodifikace soukromého práva (část pátá xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxenského zákona se použije na správní delikty podnikatelů, a to jak osob fyzických, tak i právnických.
Stanoví skutkové podstaty správních deliktx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx0 000 Kč).
Pokuta je ukládána vždy (v klasickém správním řízení nebo v příkazním řízení - viz § 150 správního řádu), správní orgán nemá možnost v rámci xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxeré změny terminologie vycházející s účinností od 1.1.2014 ze zákona č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xložit pokutu v blokovém řízení, a to do výše 5 000 Kč. Na blokové řízení se použije postup "obdobně" s využitím příslušných ustanovení zákona o přestupcíxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxněné podnikání fyzických osob je vždy přestupkem (viz § 61).
Komentář k § 63 odst. 2:
Stanoví výši sankce odstupňovanou v jednotlivých skupinách (pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxvěru, že pokuta uložena nebude. Správní uvážení se však týká výše pokuty a hodnocení důkazů.
Blokovou pokutu nelze za neoprávněné podnikání uložitx
xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxou osobou ze zákona projednávají ve společném řízení, aniž musí správní orgán o tom vydat usnesení.
Společná ustanovení
Komentář k § 64 x xxxxx x x xx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxa, k nimž se přihlíží při určení výše pokuty u obou výše uvedených subjektů.
Komentář k § 64 odst. 3:
Vymezuje subjektivní a objektivní lhůty, v nichž xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx zachovány, jinak odpovědnost za správní delikt zaniká (dochází k prekluzi).
Komentář k § 64 odst. 4:
Stanoví věcnou příslušnost obecních živnostxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxh fyzických osob podle tohoto zákona se místní příslušnost živnostenského úřadu podpůrně určuje podle správního řádu.
Komentář k § 64 odst. 5:
V soxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxkatelů - subjektů živnostenského podnikání ve smyslu § 5 živnostenského zákona; na uvedené subjekty se plně vztahuje právní úprava o odpovědnosti a poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx ŠESTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Součinnost orgánů státní správy
Komentář k § 68 odst. 1:
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvinnost ze zákona.
Zaslání opisu rozhodnutí o porušení zvláštních předpisů podnikatelem nevylučuje možnost zahájit v působnosti živnostenskéhx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxšných ustanovení § 58 živnostenského zákona.
Komentář k § 68 odst. 2:
Z uvedeného ustanovení živnostenského zákona lze dovozovat, že v případě evxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx k povinnosti živnostenských úřadů informovat v zákonem stanovené lhůtě příslušné specializované orgány o tomto porušování zvláštních předpisů podxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxů než živnostenských úřadů a podle příslušné specifické právní úpravy.
Komentář k § 69a odst. 1 a 2:
Živnostenské úřady jsou oprávněnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxm členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou usazenou v některém z čl. států EU či držitelem podnikatelského oprávnění k výkonu činnosti, ktxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxnnosti na našem území, frekvenci, zřízení provozovny apod.
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxabonskou smlouvou pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (podepsána v Lisabonu dne 13. prosince 2007, Úředxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx Smlouvu o fungování Evropské unie (srov. též § 59).
Komentář k § 69a odst. 3:
Právo na volné poskytování služeb na území České republiky se vztahuje i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxé osoby se sídlem na území těchto států.
Komentář k § 69a odst. 4:
Živnostenský zákon se na poskytovatele služeb nevztahuje s výjimkou povinnosti pxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxm č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, blíže specifikuje způsob, resp. konkrétní prostředky, jimiž jsxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxbem.
Na poskytovatele služeb se vztahuje též povinnost zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k živnostenskxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxm osobám uvedeným v odstavci 1, jež poskytují na území České republiky služby v tzv. regulovaných činnostech, je stanovena povinnost písemně oznámit pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona rovněž vztahuje aplikovatelnost § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace přiměřeně i na právnické osoby uvedené v odstavci 2.
Komentář x x xxx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i plnění jejich povinností podle § 69a odst. 4 písm. b) a podle § 69a odst. 5 živnostenského zákona. 49
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí pojmů "občan" a "státní příslušník" v textu zákona, kdy pojem "státní příslušník" byl novelou nahrazen pojmem "občan". Znění § 70 bylo dále upraveno xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Evropské unie, jiného státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Švýcarské konfederace a za podmínek stanovených zákonem i rodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xx x x xxxx
Místní příslušnost
Komentář k § 71 odst. 1:
Úprava stanoví místní příslušnost živnostenských úřadů. Podle této úpravy podnikatel může činit vxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xyzickou osobu, právnickou osobu, zahraniční fyzickou nebo zahraniční právnickou osobu.
Komentář k § 71 odst. 2:
V řízení o správních deliktech prxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxta činnosti - viz § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu, např. řízení o neoprávněném podnikání. U správních deliktů vztahujících se k administrativním úkxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně, neoznámení opětovného zahájení přerušeného provozování živnosti před uplynutím lhůty dané pro přerušení) se místní příslušnost řídí § xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu "místo podnikání" nelze podle našeho názoru již nadále přihlížet).
V řízení o přestupcích xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. postoupení k projednání přestupku do správního obvodu živnostenského úřadu, kde se přestupce zdržuje nebo pracuje).
Komentář k § 71 odst. 3:
Infxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xsoby, sídla právnické osoby, umístění organizační složky zahraniční osoby.
Komentář k § 71 odst. 4:
Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehox xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xdst. 1:
Stanovená možnost se týká všech podání učiněných podle živnostenského zákona (tj. ohlášení živnosti, žádost o koncesi, podání, týkající sx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxního místo veřejné správy, což znamená, že kontaktní místo veřejné správy nemůže vydávat výpisy z živnostenského rejstříku dle § 47 odst. 2 nebo § 47 odxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxktní místo veřejné správy pouze postupuje podání příslušnému živnostenskému úřadu, jímž je primárně úřad, který si podatel sám zvolí. Neučiní-li takx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxel o koncesi) vyplní společně s pracovníkem kontaktního místa formulář v elektronické podobě, zkontroluje vyplněné náležitosti a podepíše tištěnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné správy vytiskne a předá podateli jako doklad, kterým se potvrzuje datum ohlášení živnosti nebo datum podání žádosti o koncesi u kontaktního míxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxa být doručena příslušnému živnostenskému úřadu do 5 dnů v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 2 poslední věta správního řádu stanoví, že podání musí oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxí podle správního řádu úplné.
Doručením listinné podoby podání začíná běh lhůty stanovené živnostenskému úřadu k vyřízení podání.
V případě, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxntář k § 72 odst. 4:
Pokud jde o způsob tohoto podání, zákon umožňuje listinné podání či datovou formu elektronického podání (obdobnou jako u Centrálnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxrmulář, vytiskne formulář, ohlašovatel či žadatel tento formulář zkontroluje a podepíše).
Komentář k § 73a:
V současné době se jedná x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxečná ustanovení
Komentář k § 78:
Novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. byla zrušena povinnost obecního živnostenského úřadu vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxádal podnikatelům označit nejpozději od 1.8.2012 identifikačním číslem provozovny provozovnu zřízenou před 1.7.2010.
Příl.1
Živnosti řexxxxxxxx x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxi živnosti volné. Do příloh zákona se promítají i některé směrnice Evropské unie. Jedná se o směrnici 99/42/ES, 74/556/EHS a 74/557/EHS. Kromě dosavadxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxné kvalifikace a jiné způsobilosti státních úředníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxém členském státě EU ve smyslu § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
U živností řemeslných se uplatňuje stanovisko, že se jedná o živnosti vyžadující odxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxenými a dokladem o jednoroční praxi.
Živnosti vázané jsou činnosti, které vyžadují zvláštní odbornou způsobilost podle zvláštních právních předxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxštního právního předpisu.
Obsahovou náplň jednotlivých živností upravuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých žixxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxtí živnosti volné zahrnují veškeré činnosti výrobní, obchodní nebo poskytující služby, které nejsou upraveny v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxtí.
Dnem 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 221/2012 Sb., kterým se měnil zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákox x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužeb" ze živnosti volné mezi činnosti, které jsou z režimu živnostenského zákona vyloučeny. Od 1.1.2013 je možné provozovat poštovní služby a zahraxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v zákoně uvedených. Podnikatel, který v uvedené činnosti podnikal podle předchozí právní úpravy, byl povinen do konce dubna 2013 oznámit Českému telexxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx 5 živnostenského zákona se sta noví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxnky odborné způsobilosti a uchovávat kopie dokladů minimálně tři roky ode dne výkonu prací těmito osobami. Odborná způsobilost ve smyslu zákona č. 18/xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxnávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o uznávání odborné kvalifikace") se u těchto živností použije stejně jako x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxch živností je v komentáři uveden stručně především s odkazem na jednotlivé zvláštní právní předpisy.
K PŘÍLOZE č. 1: ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI
Příloha č. x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xivností i názvy samotných živností jmenované přílohy.
Pro živnosti řemeslné se odborná způsobilost prokazuje zejména ve smyslu § 21 živnostenskéxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xak prokazuje vysvědčením o maturitní zkoušce na střední odborné škole nebo v učilišti, popř. na gymnáziu s předměty odborné výuky. Dále se odborná způsxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxvnosti ohlašovací řemeslné ve smyslu § 21 odst. 1 živnostenského zákona lze také prokázat dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxíslušníky EU, EHP a Švýcarska, příp. státními příslušníky ČR mimo území ČR. Uznávacím orgánem pro živnostenské podnikání je Ministerstvo průmyslu a oxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxo zákona, lze odbornou způsobilost prokázat přímo doklady, kterými se dokládá odborná kvalifikace ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., přičemž tyto doklaxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xR a státní příslušníky EU, EHP a Švýcarska.
V návaznosti na zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a směrnici 2005/36/ES je možno doložxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xmyslu § 22 živnostenského zákona způsobem v zákoně výslovně uvedeným. Může to např. být výuční list v příbuzném oboru nebo studium v příbuzném oboru a jxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvanou příslušnými státními orgány k pořádání kursů ve smyslu vyhlášky č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxdná se o výkon odborných činností v oboru nebo příbuzném oboru, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, dále činnost osoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se v obecné rovině definují příbuzné obory jako obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních postupů a odborných znalostí. Posouzení příbxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústředního orgánu státní správy, do jehož působnosti patří odvětví, ve kterém má být příslušná živnost provozována nebo příslušného středního odborxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxdaného výpisu ze živnostenského rejstříku. Podmínkou jejich provozování je odborná způsobilost stanovená jednak přílohou č. 2 živnostenského zákoxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxi ve smyslu vyhlášky č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců a dokladem o vykonání pxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcemi akreditovanými podle zvláštních právních předpisů.
Občan ČR a příslušníci členských států EU mohou prokázat odbornou kvalifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx xxxxerých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů i doklady získanými v jiném státě EU podle § 7 odst. 5 živnostenského xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pozdějších předpisů.
Z vázaných živností byla vyjmuta živnost "Výroba a zpracování paliv a maziv" a byla zařazena nová živnost mezi živnosti koncexxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů jsou geologický výzkum a průzkum, který zahrnuje:
a)
z koumání, hodnocení, doxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxjich zásob a zpracování geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,
c)
vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod včetně přírodních vxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx i zpracování geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,
d)
zjišťování a ověřování inženýrsko-geologických a hydrogeologických pomxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xeologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování plynů, kapalin a odpadů v přírodních horninových strukturách a podzexxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxení geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí.
V pochybnostech, zda některá činnost je geologickou prací, či nikoliv, rozhodne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxováděnou hornickým způsobem (§ 2 a § 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxedí.
Ministerstvo vydá osvědčení pouze osobě, která má příslušné odborné vzdělání technického směru, praxi v oboru, která zahrnuje podíl na řešenx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxým způsobem nebo opakovaně porušila ustanovení zákona o geologických pracích nebo jeho prováděcí předpisy. Osvědčení o odborné způsobilosti se vydáxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xroveň dosavadních prací, složení zkoušky ze znalosti odborných předpisů a bezúhonnost.
Předmět vázané živnosti bude odpovídat rozsahu dokladů o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxcí živnost za podmínek uvedených v živnostenském zákoně a dalších právních předpisech.
Odborná způsobilost se prokazuje vysokoškolským vzdělánxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xemědělství a 3 roky praxe v oboru nebo středním vzděláním s maturitou zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru nebo osvxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Dovoz a vývxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí nebo dováží cigarety, je povinna je značit. Této povinnosti nepodléhají tabákové výrobky vyrobené v ČR a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrola užití a distribuce tabákových náxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxcům nebo výrobcům cigaret.
Poruší-li výrobce povinnost značit cigarety, hrozí mu pokuta. Vedle uložení pokuty může Česká zemědělská a potravinářxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Výroba nebezpečnxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxsahem uvedené živnosti je výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků uvedených v zákoně č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xýrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek oxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxkých směsí na území ČR a na správnou laboratorní praxi. Vysoce toxické látky nebo směsi a toxické látky nebo směsi definuje § 5 odst. 1 písm. f) a písm. g) vxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a)
dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání v příslušné oblasti studijních oborů a dokladem osvědčujícím 1 rok praxe v oboru, nebo
b)
doklxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxtní zkouškou v příslušné oblasti studijních oborů a 3 roky praxe v oboru, nebo
e)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu způsobilost podle předchozí právní úpravy a získaly autorizaci udělenou Ministerstvem zdravotnictví, mohou tuto živnost provozovat po dobu platnxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xoxické lze odbornou způsobilost prokázat též následujícími způsoby uvedenými v příloze č. 2 živnostenského zákona:
a)
dokladem o nejméně 5leté prxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxé praxi v oboru v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci, nebo jiným dokladem o kvalifikaci
c)
dokladem o nejxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydaným příslušným orgánem státu, nebo
d)
dokladem o nejméně 3leté nepřetržité praxi v oboru v postavení zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxi vydaným příslušným orgánem státu.
Pro výrobu chemické látky a chemické směsi se nevyžaduje živnostenské oprávnění pro tuto živnost, pokud výxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxezpečných látek z působnosti živnostenského zákona vyloučených viz zákon č. 19/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výroba a opravy sériově zxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxvy umělých náhrad některých částí těla (protéza), přístrojů umožňujících funkci postiženého orgánu korekcí nesprávné polohy (ortéza trupová nebo kxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xýkonu povolání orticko-protetický technik podle zákona č. 96/2004 Sb. a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným doklaxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 3 roky praxe v oboru, nebo
d)
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxat poradenskou činnost. Podnikatel samozřejmě má možnost provozovat buď jednu z výše uvedených činností, nebo všechny.
Základním zvláštním právxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x platném znění.
Oční optika
Oční optik je ve smyslu § 2 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxch zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů jiným odborným pracovníkem provádějícím činnosti, které nejsou poskytováním zdravotxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxi korekčních očních pomůcek.
Odborná způsobilost se prokazuje ve smyslu výše uvedeného zákona absolvováním akreditovaného zdravotnického bakaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů a 4 rokx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbků, pomůcek souvisejících s činností optika. Předpokladem prodeje je to, že bude uskutečňován přímo v provozovně, kde se provozuje uvedená vázaná žixxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxisejících zákonů, v platném znění, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxzpečných vlastností představuje mimořádně vážné riziko pro životní prostředí. Vlastnostmi, které charakterizují nebezpečnost odpadu, jsou např. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xředmětem jsou nebezpečné odpady. Jde především o jejich shromažďování, přepravu, skladování, zneškodňování včetně péče o místo zneškodňování, sběxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxvnická osoba nebo fyzická osoba pověřená k této činnosti společně Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví ve smyslu zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví. Ověřování nebezpečných vlastností odpadů není živností podle živnostenského zákona.
Pxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm o odpadech, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Doprava odpadů je obecně ve smyslu § 24 výše uvedeného zákona součástí výše uvedenx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro jiné účely nebo k přepravě jiných věcí, musí podnikatel získat koncesní listinu na autodopravu.
Odborná způsobilost pro uvedenou vázanou živnxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxírodovědném oboru a 3 lety praxe v oboru, nebo
c)
středním vzděláním s maturitou v technickém nebo přírodovědném oboru a 3 lety praxe v oboru, nebo
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xkolství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Další podmínky a povinnosti pak zákon o oxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxmí obce při činnostech fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnickýxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxé zeleně, včetně hřbitovů apod.
K podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území obce je třeba písemný souhlas příslušné obce, která roxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xx xxxaduje odborná způsobilost v podobě autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovanxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrizace je občanství České republiky nebo státní příslušnost jiného členského státu EU, plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, požadované vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxlost pro uvedenou živnost je uvedena v příloze č. 2 živnostenského zákona. Mimo výše uvedeného způsobu se prokazuje také dokladem o vysokoškolském vzdxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzdělání v bakalářském studijním programu zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb nebo dokladem o úplném střexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na stavebnictví a 5 let praxe v oboru.
Projektovou činností se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx které se předkládají pro účely územního nebo stavebního řízení, tzn. k veřejnoprávnímu projednávání.
Součástí živnosti je i živnost "Projektováxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxeb. Pokud se jedná o činnost odstraňování staveb, zahrnuje tato činnost např. demolice, demontáž, odklizení suti a odpadového materiálu apod. Důvodyx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxbní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonávány i činnosti, které jsou předmětem živností řexxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxých osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve vxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x 3 roky praxe v provádění staveb nebo vysokoškolským vzděláním v bakalářském studijním programu v oblasti stavebnictví nebo architektury a 5 let praxe x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb nebo doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona.
Autorizaci uděluje Českx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxl provádět. Jedná se o tyto obory: pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé stavby, musí mít na každou z nich autorizaci, popř. odpovědnou osobu s příslušnou autorizací.
Živnost zahrnuje i provádění stavebních prací ve výxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xvedená živnost zahrnuje i "Provádění jednoduchých staveb a drobných staveb, jejich změn a odstraňování".
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
Jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací prxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxturní hodnoty (prodej starožitností)
Věci movité a věci nemovité prohlašuje za kulturní památky Ministerstvo kultury ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxo vyžádá vyjádření krajského úřadu. Archeologický nález prohlašuje ministerstvo za kulturní památku na návrh České akademie věd.
Ostatní podmínxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxy nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 zákoxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xepubliky pouze s osvědčením, že se nejedná o předměty prohlášené za kulturní památku nebo, že nejsou součástí souboru prohlášeného za kulturní památkxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxubliky.
Žádost o osvědčení musí předložit fyzická nebo právnická osoba, která předmět kulturní hodnoty hodlá vyvézt nebo uvedené hodnoty nabízí k xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxkání vázané živnosti je odborná způsobilost, která se prokazuje:
a)
vysokoškolským vzděláním ve studijním oboru a studijním programu zaměřeném nx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtorství nebo výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xebo
d)
středním vzděláním s výučním listem v příslušném oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxou činnost vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvěxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xrovozovat.
Živnost zahrnuje i zprostředkování nákupu a prodeje kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty.
Obchod se zvířaty určenými pro xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxi této živnosti lze prodávat krmiva a chovatelské potřeby pro chov zvířat v zájmovém chovu.
Podmínky chovu zvířat jsou obecně vymezeny zákonem č. 24xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxovech. Každý, kdo chce chovat zvířata v zájmových chovech, musí splňovat podmínky stanovené výše jmenovaným zákonem a musí získat povolení od veterinxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe změnily nebo zanikly podmínky, za nichž bylo povolení uděleno. Za tím účelem je povinna veterinární správa alespoň jednou ročně provádět kontrolu poxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxostenské oprávnění. Živnostenské oprávnění musí mít i subjekty, které provozují jezdecký nebo jízdní podnik.
Odborná způsobilost pro výše uvedexxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxx xx xx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxvatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství a 1 rok praxe v oboru, nebo
b)
vyšší odborné vzdělání zaměřené na chovatelství zvířat, zootexxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxoru, nebo
d)
absolvování učebního nebo studijního oboru zaměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e)
o svxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxních předpisů nebo zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx která takto podniká, musí do jednoho měsíce od zahájení podnikání oznámit výkon této živnosti příslušné veterinární správě.
Výše uvedená veterinxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrh na zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 živnostenského zákona.
Na výše uvedenou živnost se vztahuje příloha č. 5 živnostenskéxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxt stanovenou touto přílohou.
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výše uvedená vázaná živnost zahrnuje jednak čxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxktury účetní evidence v podniku nebo u soukromého podnikatele jednotlivce, poskytování doporučení k jejímu zdokonalování tak, aby byla v souladu s prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxípadů, dohled nad vedením účetnictví apod.).
Účetní poradce - poskytování rad např. v otázkách vedení účetnictví, v používání účetních metod, ve vxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xtraně se jedná o provádění běžných účetních operací pro různé podnikatele.
Rozsah živnostenského oprávnění bude záviset na tom, kterou z uvedenýcx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxak xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxvěrky, nejde o činnost, která by nahrazovala činnost auditora podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů.
Odborná způsobixxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxkým vzděláním a 3 roky praxe v oboru, nebo
b)
vyšším odborným vzděláním a 5 let praxe v oboru, nebo
c)
vyšším odborným vzděláním nebo středním vzdxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 5 lex xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxkování spotřebitelského úvěru upravuje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 43/2013 Sb. Součxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jaké finanční služby se zákon nevztahuje a vymezuje některé základní pojmy vztahující se na jmenovanou činnost.
Spotřebitelem je fyzická osoba, kxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Zprostředkovatel je vymezen jako osoba, která nexx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxuvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, s věřitelem nebo mu pomáhá tuto smlouvu uzavřít nebo jménem věřitele uzavírá.
Smlouva o poskytnutí nxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxadavky zákona, je neplatná. Porušení povinností při sjednávání nebo zprostředkování smlouvy o spotřebitelském úvěru, lze kvalifikovat jako správnx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxch 1 až 3 živnostenského xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxé způsobilosti, aby mohly činnost provozovat nadále jako vázanou živnost. V opačném případě jim živnost marným uplynutím uvedené doby zanikla.
Odxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xěcí podle zákona o veřejných dražbách
Provozovat výše uvedenou činnost může pouze fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, obchodní společnosx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxné živnostenské oprávnění.
Jedná se o dražby dobrovolné prováděné na žádost vlastníka věci na místě veřejnosti přístupném (nejedná se o dražby nemxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxích předpisů a zákonné předkupní právo spoluvlastníka a věci, vůči nimž bylo uplatněno zadržovací právo. Dražit v dobrovolné dražbě nelze také věci moxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xpůsobilost se prokazuje vysokoškolským vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním a 2 roky praxe v obchodní činnosti nebo středním vzděláním s maturitxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxm zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů a 4 roky praxe v oboru nebo doklady ve smyslu § 7 odst. 5 písm. j), k), l), nebo m) živnostensxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdle uvedeného zákona se osoba, která tuto dražbu organizuje a provádí, nazývá dražebník. Kontrolu dodržování podmínek organizování a provádění dražxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxktronicky. Základní podmínky provádění elektronických dražeb upravuje § 16a citovaného zákona. Elektronickou dražbu smí provádět pouze dražebníxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx a další podmínky).
Oceňování majetku pro
a)
věci movité,
b)
věci nemovité,
c)
nehmotný majetek,
d)
finanční majetek,
e)
obchoxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxoby oceňování nejen nemovitostí, ale i ostatních druhů majetku a služeb stanoví zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxladní pojmy, způsoby a principy oceňování. Vzhledem k tomu, že podmínky pro provozování živnosti nejsou v živnostenském zákoně dostatečně konkrétníx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxpu a trvalé porosty na těchto pozemcích umístěné. Stavby se rozdělují podle různých kritérií (např. obytné domy, byty, haly, nebytové prostory apod.)x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxm majetkem jsou majetková práva vyplývající z průmyslových práv nebo práv na označení nebo vyplývající z jejich užití a výrobně technické a obchodní poxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Finančním majetkem jsou ve smyslu výše uvedeného zákona různé druhy cenných papírů, vklady na vkladních knížkách, vklady na účtech u bank, ceniny, plxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxté je, za jakým účelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxišováno tržní ocenění (hodnota obchodního závodu pro průměrného kupujícího), subjektivní ocenění (hodnota obchodního závodu pro konkrétního kupuxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxtých a nemovitých se prokazuje:
a)
vysokoškolským vzděláním nejméně magisterského studijního programu ve studijním oboru zaměřeném na oceňovánx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxckých roků (4 semestrů) zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
c)
vysokoškolským vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním nebo vzxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxho předpisu v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku, nebo
d)
vysokoškolským vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním nebo vzděláníx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
e)
vysokoškolským vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním nebo vzděláním s maturitní zkoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxrné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxe v oboru.
Odborná způsobilost pro oceňování nehmotného majetku, fi nančního majetku a obchodního závodu se prokazuje:
a)
vysokoškolským vxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo vzdělání po dle zvláštního právního předpisu v rozsahu nejméně 2 akademických roků (4 semestrů) zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxo na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe v oboru.
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxstí, získané informace při provozování živnosti uchovávat a nesdělovat je jiným osobám, zamezit střetu zájmů, vést potřebnou evidenci všech provedexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxa č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů jako činnosti při bxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxhu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorbu, obnovu a vydávání kartoxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxní dat v informačních systémech zeměměřictví včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.
Odborná způsobilost k uvedeným čixxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoru a 3 roky praxe v oboru, nebo středním vzděláním s maturitou zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru nebo oprávněním vydaným ve smyslu § 14 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů a 4 roky praxe v oboru. Úřední oprávnění se uděluje fyzickx xxxxxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxšku odborné způsobilosti.
Výsledky zeměměřických činností musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění. Úřední oprxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxřictví, ve znění pozdějších předpisů. Ve vymezených případech pak toto oprávnění uděluje Ministerstvo obrany.
Toto ověřování není živností [viz x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxch dat o výrobku, výrobci a dodavateli. Katalogizační data jsou údaje nezbytné pro přidělení katalogizačního čísla výrobku, katalogizačního kódu výxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvat návrh katalogizačních dat může agentura (fyzická nebo právnická osoba), která podniká podle živnostenského zákona a získá osvědčení o způsobilxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxů a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. Osvědčení o způsobilosti vydá na základě žxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xdborná způsobilost, která se prokazuje vysokoškolským vzděláním v příslušné oblasti zaměřené na zpracování návrhu katalogizačních dat nebo vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxky praxe v oboru.
Odborná způsobilost se prokazuje taky osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti pro příslušnou činnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xěmž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Provozování výše uvedených xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx pozdějších předpisů, a vydává ho příslušný Drážní správní úřad.
Revize jednotlivých zařízení se pak provádí podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterox xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxh technických zařízení). Vyhláška současně určuje časové intervaly prohlídek, způsob jejich provádění a zkoušky určených technických zařízení.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx95 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
Pro dosxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xzdělání strojního nebo elektrotechnického zaměření,
b)
odborná praxe v oblasti konstrukce nebo výroby nebo provozu určených technických zařízxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před drážním správním úřadem (zkouška se po 5 letech opakuje),
e)
odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací revizního technika uvedenxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxé vzdělání strojního nebo elektrotechnického zaměření,
b)
praxe v délce nejméně pět let,
c)
zkouška z odborných teoretických znalostí,
dx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxdčení o odborné způsobilosti fyzické osoby, pokud zjistí, že činnost oprávněné osoby vykazuje nedostatky, které podstatným způsobem ovlivňují ověřxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtování služeb ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (tj. technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, zařízení pro ochxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve zněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx staveb a provozování drážní dopravy na těchto drahách.
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxu § 2 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Před vlastním rozhodnutím (prohlášením věci za kulturní pamáxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx kulturní hodnoty jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxzu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Provádět obnovu výtvarných děl mohou jako živnost provozovat pouze osoby, které k tomx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty. Čixxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxenou činnost se prokazuje následujícím způsobem:
a)
vysokoškolským vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním v oblasti restaurátorství nebo výtxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxáním s maturitní zkouškou v příslušném restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a 3 roky praxe v restaurátorství, nebo
dx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxdčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti pro příslušnou činnost vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxlturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen "restaurování") je nadále provozováxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxadě povolení vydaného ve smyslu § 14a výše uvedeného zákona.
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
-
bez použití toxických nxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xebo zemědělských provozech,
-
v potravinářských a zemědělských provozech
-
toxickými nebo vysoce toxickými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh.
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxsti je odborná činnost zaměřená na likvidaci původců nákaz, zvýšeného výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky význaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxe provozovat pouze osoba, která má odbornou způsobilost podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstrovský kurs a úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti před komisí a získala o tom osvědčení. Ve smyslu tohoto zákona lze odbornou způsobilost pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru.
Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (mimo činnosti prováděné zdravotnicxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx kurs,
c)
podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.
Speciální ochranná dezinfexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xůvodců nákaz a přenašečů infekčních onemocnění v potravinářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany rostlin. Odborná způsobilost je stanxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvský kurs a úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti před komisí a získala o tom osvědčení.
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxti jsou odborné činnosti zaměřené na likvidaci původců nákaz a přenašečů infekčních onemocnění s použitím chemických látek a chemických přípravků, kxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxvozech a s výjimkou činností na úseku rostlinolékařské péče.
Jako průkaz způsobilosti pro provozování živnosti je požadována odborná způsobilosx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xvedenou činnost může provozovat osoba, která dosáhla
a)
věk 18 let,
b)
absolvovala odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemicxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.
Osoba, která provádí výše uvedené činnosti je povinna řídit se ustanovxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxst je upravena vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejnéhx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxenského zákona.
Průvodcovská činnost horská
Výše uvedená činnost je zaměřena na poskytování služeb v horských oblastech a v místech soustředěnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou a profesní kvalifi kací pro horskou průvodcovskou činnost podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxi kaci pro příslušnou pracovní činnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Vodní záchranářská služba
Obsahem živnosti jsou činnosti spočívající v zajištění prevence a poskytovxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xmenovaná živnost je vázanou živností a odborná způsobilost se prokazuje ve smyslu přílohy č. 2 živnostenského zákona, tj. osvědčením o rekvalifi kaci xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxm, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována.
Vzdělávacími zařízeními pro oblast tělesné výchovy a sportu jsou jednak vysokx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xrávnickými osobami, která získají akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Seznam akreditovaných zařízení je uveřejňován ve Věxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou touto přílohou.
Zvláštním právním přxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v platném znění.
Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnostx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo nebezpečí z hlediska ohrožení osob, majetku a z hlediska plnění dalších povinností na úseku požární ochrany (oblast nezahrnuje kominické práce nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxčím je uvedeno v příloze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelé jsou též povinni dodržovat vyhlášku č. 24xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxy zabezpečit také pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a jednotek požárnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxany nebo vyšší odborné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru zaměřeném na požární ochranu nebo osvědčením o rekvalifikaci nxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxy praxe v oboru.
Tato odborná způsobilost se získá také absolvováním odborné přípravy v oboru požární ochrany a složením zkoušky odborné způsobiloxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxlosti pak na základě splněných podmínek vydává Ministerstvo vnitra.
Pokud osoby, které takto získaly osvědčení o odborné způsobilosti, vykazují xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx orgánu vykonávajícího státní požární dozor podle výše uvedeného zákona.
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Obsxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx škodě na zdraví.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují podnikatelskou činnost, musí prostřednictvím způsobilé osoby zabxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxti práce a provozovat taková technická zařízení, která odpovídají daným předpisům.
Uvedené osoby na základě požadavku podnikatele kontrolují, zxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlují vydaná osvědčení, revize, oprávnění k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím vyhrazených technických zařízení a další doklady potřebné pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Součástí jejich činnosti je i provádění odborného školení zaměstnanců jednotlivých podniků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Provádxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxém dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
Všechny výše uvedené činnosti, jejichž smyslem je provést kontrolu podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe, nebo vyšší odborné vzdělání x x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxce a ochrany zdraví při práci.
Odbornou způsobilost lze také prokázat osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti pro přxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxří odvětví, v němž je živnost provozována a 3 roky praxe v oboru nebo dokladem o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti podle zvláštního předpixxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxek z odborné způsobilosti.
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti
Živnostenským podnikáním v oblasti tělesné kultury je výuxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxování sportovního nářadí, náčiní a technických prostředků a vedení veřejných tělovýchovných a sportovních škol. Nejedná se o profesionální činnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxy živnosti rovněž nesplňuje běžná tělovýchovná činnost sportovních klubů a tělovýchovných organizací, pokud je nevýdělečné povahy.
Pokud se jedxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xlavání, tenis apod. a činnost sportovního instruktora či trenéra, který zajišťuje, organizuje a vede tělovýchovné a sportovní aktivity v různých zařxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxbo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxdy o odborné způsobilosti.
Jedná se o živnost, jejíž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami ve smyslu přílohy č. 5 živnostensxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxost stanovenou touto přílohou.
Provozování xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxravotnické přípravy a provádění praktického výcviku v poskytování první pomoci.
Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu bude autoškola provozována.
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxí odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyučovat jednotlivé předměty mohou oxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x1 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Tuto odbornou způsobilost musí mít z povahy věci nejen provozovatel autoškoly (nebo jeho odpoxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxly musí současně také prokázat, že v uvedeném oboru má nejméně 1 rok praxe.
Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxs. Kursy pro získání znalostí pro výkon uvedených činností může provozovat pouze osoba, která má odbornou způsobilost ve smyslu § 58 odst. 1 až 4 a splňuxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Pořádání kurzů může provádět pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, absolvovala odborný kurs, složila zkoušku před odbornou komisí a získxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxdlá provozovat kursy, musí současně se žádostí předložit obsah a rozsah kursu a stanovenou odbornou způsobilost a odbornost přednášejících. Odbornoxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí.
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Péče o dítě ve věku do tří let představuje určité riziko a děti v tomto věku jsou umísťovány do speciálních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxním oboru všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, nebo ošetřovatel nebo porodní asistentka nebo záchranář podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, nebo
b)
odborným vzxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xdbornou kvalifikací k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, nxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcích a o změně některých zákonů.
Obsahem uvedené živnosti je denní péče o dítě, nikoliv péče spočívající v hlídání dětí pouze večer před spaním nexx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Živnost zahrnuje činnosti z oblasti psychologie, včetně poradenství mimo oblast poskytování léčebné péče. Zahrnuje pomoc dětem a mládeži s poruchamx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxsti může provozovat osoba, která řádně ukončila jednooborové studium psychologie na české vysoké škole universitního typu (popř. zahraniční vysoké xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí ve studijním oboru psychologie nebo studium psychologie v kombinaci s jiným oborem na české vysoké škole universitního typu a 3 roky praxe v příslušné xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxvání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o změně některých souvisejících zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxičení a tréninku. Nejčastěji se používá u koní a psů pro účely pracovní a sportovní a u divokých a ochočených zvířat pro účely varietní (lvi, tygři, sloni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdách. Může se také jednat o výcvik a přípravu jezdeckých koní.
Chovatelem zvířat se ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zvířata, přepravuje zvířata, obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, provádí pokusy na zvířatech, provozuje zoologické zahrady. Zákon současně vymxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxo s bolestí, utrpením nebo poškozením zvířete.
Chovatel je povinen umožnit pracovníkům ochrany zvířat, kteří provádějí dozor, vstup do objektů, kxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxat může osoba, která získá vázanou živnost k této činnosti. Odborná způsobilost se prokazuje:
a)
vysokoškolským vzděláním ve studijních oborech zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxích oborech zaměřených na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství a 2 roky odborné praxe, nebo
c)
středním vzděláním s maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xboru zaměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky odborné praxe, nebo
e)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné zxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxhož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
f)
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx lze říci, že se jedná o výcvik zvířat za účelem jejich předvádění, např. v cirkuse, ve varieté a podobných zařízeních. K tomu účelu pak není rozhodující, x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxí stráž, pro celní stráž, policii apod.
Bližší podmínky chovu uvedených zvířat upravuje vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxti, při kterých je porušována integrita lidské kůže. "Jedná se o dekorativní výkony na lidské kůži s cílem estetické úpravy jejího vzhledu, při kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxelování náušnic a další činnosti, které mohou v budoucnosti vzniknout.
Základním předpokladem provozování takovýchto činností bude:
a)
střexxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxrých je porušována integrita lidské kůže, vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravoxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnost, při kterých je porušována integrita lidské kůže vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtví, v němž je živnost provozována, nebo
d)
odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
e)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti při, kterých je porušována integrita lidskx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
Rozsah živnosti pak bude záviset na činnosti, která bude provozována a která by měla být v živnostenském oprávnění přesně specifi kována. Odborná zpxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxtel zabezpečovat pouze fyzickými osobami ve smyslu přílohy č. 5 živnostenského zákona, která stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel poxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxuvisejícím s provozováním živnosti, je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějšícx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x duševní rovnováhy člověka. Rehabilitační, balneologické a fyzioterapeutické služby jsou pro ně činnosti podpůrné. Jedná se souhrnně o poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxlí apod. Masérské služby pak jsou různého druhu (sportovní a regenerační) mimo masáže léčebné (reflexní). Obsah uvedené činnosti s ohledem na to, že v sxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxtečně vymezen.
V praxi bude mnohdy činit potíže danou živnost i s ohledem na volnou živnost "Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení" vyxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xříloze č. 2 živnostenského zákona a jsou to:
a)
absolvováním vzdělání k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru specializace xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx vzdělání k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxní, nebo
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xkolství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e)
profesní kvalxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxikatel povinen zabezpečovat pouze fyzickými osobami ve smyslu přílohy č. 5 živnostenského zákona, kterou se stanoví seznam živností, jejichž výkon jx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm předpisem, souvisejícím s provozováním živnosti, je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxrným provedením může způsobit vážné poškození zdraví člověka (při překročení povolených dávek záření). Z těchto důvodů byla přímo živnostenským zákxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo kosmetických služeb. Pro obě tyto činnosti je třeba získat samostatné živnostenské oprávnění. Naopak součástí této živnosti by mohl být prodej přípxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxm.
Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti pro danxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 1 rok praxe v oboru.
Další možnosti prokázání odborné způsobilosti jsou:
ax
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xanou činnost, nebo
b)
absolvováním odborného studia pro výkon povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, ergoterapeuta, radiologického axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo zdravotního axxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xbsolvováním vysokoškolského vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o rekvaxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xe stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou touto xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot" a přesouvá do koncesovaných živností.
S účinností od června 2013 se vázaná živnost "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxm přípravky na ochranu rostli nebo biocidními přípravky" stala živností volnou.
K PŘÍLOZE č. 3: KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (k § 26 a § 27)
Živnosti koncexxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxují výkon jednotlivých rizikových nebo z hlediska ochrany státních zájmů důležitých činností.
V této skupině živností jsou ty činnosti, jejichž rxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxáštními právními předpisy a jejich výkon je zejména podmíněn povolením (souhlasem) příslušného orgánu státní správy.
Jednou z podmínek provozovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxího orgánu, popř. vedoucí organizační složky zahraniční osoby.
Příslušníci členských států Evropské unie a občan České republiky mohou odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxna).
Umožňuje se současně prokázat odbornou způsobilost též doklady vydanými institucemi akreditovanými podle zvláštních právních předpisů naxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Podle § 27 odst. 3 zákona může živnostenský úřad uložit nebo měnit podmínky provozování koncesované živnosti pouze na základě živnostenského zákonx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrgánu, který vydával závazné stanovisko k udělení
koncese
, do jehož působnosti patří odvětví, ve kterém se konkrétní koncesovaná živnost vykonává.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxtanovení živnostenského zákona, upravující podmínky výkonu některých koncesovaných živností.
V obou případech půjde o změnu již pravomocného rxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podnikateli jiné podmínky omezující jeho podnikatelskou činnost (např. vymezit provozování živnosti územím nebo udělit koncesi na určitou dobu - mixx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xástečném rozsahu, nebude se při takovéto změně na žádost podnikatele jednat o změnu podmínek ve smyslu § 27 odst. 3.
Žadateli o koncesi se ukládá i povxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se k žádosti o koncesi vyjadřuje.
Obecně lze k živnostem koncesovaným ještě dodat, že i na ně se vztahuje ustanovení § 31 odst. 19 živnostenského zákoxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx která má odbornou způsobilost a bylo jí vydáno státní povolení k xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný.
Úpravou lihu se rozumí jeho zušlechťování (čištění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx pitné účely. Denaturace musí být provedena za přítomnosti pověřeného zaměstnance finančního úřadu, pokud finanční úřad nerozhodne jinak. Finanční xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxou způsobilost stanovenou živnostenským zákonem, a to:
a)
vysokoškolské vzdělání v oblasti potravinářské technologie, chemie, zemědělství, faxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxví nebo v oboru farmacie nebo veterinární lékařství a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)
střední vzdělání s maturitou zaměřené na potravinářskou technolxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovanxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx v oboru, nebo
e)
Odborné stanovisko pro rozhodování o udělení
koxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkám stanoveným v zákoně (§ 5), popřípadě stanoví další podmínky pro výrobu a úpravu lihu.
Žadatel o koncesi je povinen k žádosti o koncesi předložit pxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxa, ve které se vyrábí líh a zároveň je možné provádět úpravu lihu. Zvláštním lihovarem je provozovna provádějící pouze úpravy lihu.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxzsahu předmětu podnikání, a to prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin není třeba získat kvalifikační předpoklady, ani vyjádření ministerstxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava bude vztahovat také na podnikatele, kteří lihoviny prodávají v restauračních zařízeních, případně dopravxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxona č. 309/2013 Sb. oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě původního oprávnění pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení
koncxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxnosti zaniká také tehdy, pokud žádost o koncesi byla zamítnuta nebo řízení zastaveno.
K předmětné činnosti se vztahuje Nařízení Evropského parlamxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxS) č. 1576/89).
Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického
Výrobou a úpravou sulfitového lihu se rozumí líh získaný destilací nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů.
Stejně jako v předchozím případě, státní povolení k uvedené živnosti dává příslušný živnostenský úřad na základě stanoviska státního orgánxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxzím případě.
Žadatel o koncesi musí splnit odbornou způsobilost uvedenou v příloze č. 3 živnostenského zákona:
a)
vysokoškolské vzdělání v oblxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xaměřené na chemii a 3 roky xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xx
Podmínky pro výrobu lihu a povinnosti podnikatelů v této oblasti jsou obdobné, jako u předchozí živnosti. Souhlas k žádosti o udělxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxní podmínky, které je nutné splnit při provozování kterékoliv z uvedených činností, obsahuje zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxsobů dále uvedených, a to:
a)
pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování:
vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií,
b)
pro nxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx
xx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxění nebo průkaz pyrotechnika nebo střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem nebo oprávnění technického vedoucího odstxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, který k tomu má souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu.
Odbornou způsobilost ověřuje místně příslušný obvodní báňský úřad, jímž je obvodní báňsxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxjména vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Tato vyhláška v § 2 rozděluje pyrotechnické xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxI. třídy, pyrotechnické předměty pro technické účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do podtříd TO a TI. Výbušné předměty se zařazují do třídy Ixx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle živnostenského zákona.
Pro prodej pyrotechnických předmětů III. třídy je třeba splnit § 8 odst. 5 vyhlášky č. 174/1992 Sb., který stanoví, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xrodavač povinen ověřit, zda kupující splňuje tuto podmínku. Z uvedeného vyplývá, že držitel živnostenského oprávnění na volnou živnost musí také splxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe ohňostrojů.
Prodej výbušných předmětů třídy IV. a podtřídy T2 je živností koncesovanou. Odborná způsobilost se prokazuje průkazem odpalovače oxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxrávy příslušný podle živnostenského zákona.
Základní podmínkou získání
koncese
v této činnosti je spolehlivost ve smyslu lustračního zákona (xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xinností s nimi spojených musí podnikatel nebo odpovědný zástupce podnikatele splňovat odbornou způsobilost stanovenou pro obor výzkum, vývoj, ničexxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
Obsahem uvedené živnosti jsou činnosti související se zbraněxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a pyrotechnických předmětů, a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xežimu zákona podléhají taxativně vymezené zbraně a střelivo uvedené v § 3 tohoto zákona.
Působnost na úseku státní správy v oblasti zbraní a střelixx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xásledek i jednotné vedení evidence zbraní a jejich držitelů. Významné je pak i stanovení konkrétních podmínek, které musí splnit každý zájemce o zbrojxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxní, některé podmínky provozování koncesovaných živností souvisejících se střelnými zbraněmi a střelivem a působnost správních úřadů v této oblastix
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxích a střelivu.
Zákonem je upravena i tzv. registrační povinnost (§ 41) a oznamovací povinnost (§ 42). Registrační povinnost znamená povinnost vlaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxoby nebo podle sídla u osoby právnické. Výjimka z registrační povinnosti je uvedena v § 43 výše jmenovaného zákona.
V souvislosti s oznamovací povinxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxktům.
Přesná pravidla jsou stanovena i pro znehodnocování zbraní. Znehodnocení zbraně může provést pouze fyzická nebo právnická osoba, která má žxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xbraň, která je kulturní památkou, musí být současně udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové péče.
Odborná způsobilost žadatele o zbroxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxe bezúhonnost žadatele a podle § 23 zákona i jeho spolehlivost.
Obecná platnost zbrojního průkazu je 5 let (u cizinců se řídí délkou pobytu na našem úxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxedeny.
V § xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxastnictví a přechovávat zbraně nebo střelivo v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence. Jmenovaný doklad se vydává na zxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxocování zbraní nebo střeliva,
-
provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti,
-
nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva,
-
pxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xajišťování ostrahy majetku a osob,
-
uskutečňování sportovní, kulturní, nebo zájmové činnosti,
-
zabezpečování úkolů podle zvláštního práxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxného zákona. Důležitou povinností je i povinnost ustanovit zbrojíře, který je především osobou odpovědnou za dodržování podmínek přechovávání a sklxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xdborná způsobilost pro koncesované živnosti v oboru zbraní a střeliva požadovaná podle § 27 odst. 1 a 2 živnostenského zákona je uvedena v příloze č. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxní puškař nebo nástrojař a 3 roky praxe v oboru, nebo
b)
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 3 roky praxe v xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxím programu a studijním oboru zaměřeném pro oblasti technických věd nebo technologií a 3 roky praxe v oboru, nebo
e)
osvědčení o rekvalifikaci nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 rxxx xxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxru puškař nebo nástrojař se specializací na zbraně a 3 roky praxe v oboru nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo
b)
střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxěmi a střelivem, nebo
c)
vyšší odborné vzdělání zaměřené na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 2 roky praxe v oboru, nxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxské vzdělání v oblasti ekonomie, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo
f)
osvědčení o rekvalifikaci nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 rxxx xxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxy, znehodnocování a ničení zbraní,
b)
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a věk 21 let.
Pro vývoj střeliva:
Vysokoškolské vzdělání v oblxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtane trvale v zahraničí. Stejně tak při dovozu zbraně do České republiky musí jít o zbraň, která bude zaregistrována podle tohoto zákona.
Dozor nad dxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxíslušných ustanovení zákona mohou tyto orgány ukládat sankce, popř. ochranná opatření jak právnickým osobám, tak i fyzickým osobám při jejich podnikxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střexxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxcích.
Pro uvedenou živnost platí zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších přxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů (viz předchozí živnost). Pro vývoj a výrobu střeliva a pro ničení a zneškodňování střeliva platí také zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxp a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
Obsaxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxmi k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem). Zákon současně taxativně vymezuje bezpxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxnost lze provozovat pouze na základě udělené
koncese
ve schválené provozovně. Práva a povinnosti držitele
koncese
upravuje § 5 výše uvedeného zákonxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxcké vědy, ekonomii, vojenství nebo xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxředním vzděláním s maturitní zkouškou nebo výučním listem technického, ekonomického, vojenského nebo policejního zaměření a věk nejméně 21 let. Odbxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxese
je souhlas příslušného útvaru Policie České republiky (krajské ředitelství Policie ČR.) Živnostenský úřad vydá koncesi na základě stanoviska kxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxenského státu Evropské unie, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo umístění organizační složky závodu takové zahraniční fyzické osoxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda fyzická nebo právnická osoba, která žádá o koncesi, splňuje podmínky způsobilosti k nakládání s bezpečnostním materiálem podle § 5 výše uvedenéhx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxálem se pro účely uvedeného zákona považuje svéprávnost, bezúhonnost a spolehlivost osoby starší 21 let. Všechny osoby, které s tímto materiálem naklxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxěstnanců podle živnostenského zákona. Práva a povinnosti držitele
koncese
stanoví § 5 výše uvedeného zákona.
Podle přechodných ustanovení musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxpečnostní způsobilosti.
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Základním právním předpisem je zákon č. 311/2006 Sb., o pohoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů. Zákonem č. 234/2013 Sb., kterým se mění výše uvedený zákon, se stanovují nové parametry a podmínky pro tuto podnikatelskou činnost.
Výrobou a zprxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xaliva a maziva (např. benzin, topné oleje, mazací oleje, plastická maziva apod.). Součástí této živnosti jsou i činnosti spočívající ve skladování paxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x 1 rok praxe v oboru, nebo vyšší oborné vzdělání v chemickém studijním oboru a 3 roky praxe v oboru, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzděxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxikace pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným ministerstvex xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxdem ve smyslu § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona.
Pro distribuci pohonných hmot je odbornou způsobilostí a) vysokoškolskx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xtřední vzdělání a 4 roky praxe v oboru.
Distribuce pohonných hmot, která byla původně živností volnou, se stává živností koncesovanou. Ke koncesi uxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxivosti žadatele o koncesi, statutárního orgánu právnické osoby nebo členů statutárního orgánu žadatele-právnické osoby a ustanoveného odpovědnéhx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxoba, která je bezúhonná a v posledních třech letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy nebo zákon o pohonných hmotách.
Odpověxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxot.
Pro výkon činnosti distributora pohonných hmot je nutné se předem zaregistrovat u celního úřadu. Podmínkou registrace je bezdlužnost vůči orgxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxném na všeobecném zdravotním pojištění. Přihláška k registraci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím datové schránky opatřené elektronxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxím účtu celního úřadu po celou dobu trvání registrace distributora pohonných hmot.
Distributorem pohonných hmot je osoba, která prodává nebo je opxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xlynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.
x xxxxxxxx xx xx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxona nevyjadřuje.
Ve smyslu přechodných ustanovení živnostenského zákona podnikatel, který ke dni účinnosti zákona je oprávněn vyrábět a zpracxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xokud požádal podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi a doložil doklady požadované podle nové právní úpravy, může ve výrobě a zpracování palxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdkládá, pokud již nejsou živnostenskému úřadu k dispozici z předchozích řízení. Marným uplynutím lhůty jednoho měsíce pro podání žádosti o koncesi prxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi zaniká také tehdy, pokud žádost o koncesi bude zamítnuta nebo řízení zastaveno.
Podle přechodných ustanovení zákona o pohonných hmotách distribxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xo dobu jednoho měsíce, tj. do 1.11.2013. Pokud distributor v této lhůtě nepodá novou přihlášku k registraci a nesloží příslušnou kauci, byla jeho regisxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxlovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Výroba tepelné energie obecně není živností, ale lze v této oblasti podnikat na základě udělené licence podlx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xnění pozdějších předpisů.
Obsahem výše uvedené koncesované živnosti je výroba a rozvod tepelné energie, na kterou se neuděluje licence podle zvláxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xnergie rozvodným tepelným zdrojem.
Základní podmínkou udělení
koncese
je odborná způsobilost, která se prokazuje:
a)
u končeným vysokoškolxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxe do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně, lze odbornou způsobiloxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x odborné kvalifikaci pro provozování malých energetických zdrojů vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením axxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o koncesi, musí prokázat, že má technické předpoklady pro zajištění výkonu koncesované živnosti a že toxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxgie a licenci na rozvod tepelné energie, již výše uvedené skutečnosti prokazovat nemusejí. Podnikatel, který žádá o udělení
koncese
, musí mít uzavřenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxávním předpisem, souvisejícím s provozováním živnosti, je zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon a vyhláška č. 426/2005 Sb., kterou se stanoví podxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxzdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
-
osobní provozovaná vozidly urxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxětší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
-
osobní provozovaná pro přepravu nejvýše 9 osob včetxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxí se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxvozování silniční motorové dopravy, jak již vyplývá z předmětu této živnosti lze provozovat malými vozidly nebo velkými vozidly. V obou případech musx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxpravy prostřednictvím malých vozidel musí žadatel o koncesi splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti podle § 6 živnostenského zákona. Živnxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx živnostenský úřad předkládá žádost o koncesi k vyjádření, je u obou uvedených živností dopravní úřad v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele a v Praxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xákona. To znamená u zahraničních osob, které na našem území zřizují organizační složku svého závodu, je to dopravní úřad v místě, kde je umístěna tato orxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xřad příslušný podle místa povoleného pobytu.
Provozování silniční dopravy velkými vozidly
Podmínky pro provozování silniční dopravy velkýmx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxilost.
Požadavek usazení podnikatele v členském státě je uveden v čl. 5 písm. c) uvedeného nařízení. Podnikatel musí mít v členském státě, kde bude čxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx jedno nebo více vozidel a bude v tomto místě mít provozovnu s příslušným technickým vybavením. Plnění této povinnosti nemusí podnikatel splňovat v příxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxké osobě se sídlem na území České republiky nebo fyzické osobě s trvalým pobytem na území ČR nebo s obdobným pobytem na území členského státu EU. Splnění pxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxhlivosti ten, kdo je bezúhonný podle živnostenského zákona. Ve smyslu čl. 19 nařízení se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo není-li k dxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xopř. čestným prohlášením. Podmínku bezúhonnosti posuzuje živnostenský úřad.
Podmínku finanční způsobilosti, kterou lze prokázat různými způsxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xřad. Finanční způsobilost musí podnikatel prokazovat každoročně nejpozději do 31. července daného roku.
Podmínka odborné způsobilosti je stanoxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu žadatele nebo místa obvyklého bydliště žadatele na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů nebo na základě osvědčení vydaného v jiném člensxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxce. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba, která má dobrou pověst, je odborně způsobilá, má skutečnou vazbu k podniku (zaměstnancem, ředitelem, vlasxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdle živnostenského zákona. Pokud je podnikatel v silniční dopravě fyzickou osobou a splňuje všechny výše uvedené podmínky, může být odpovědným zástuxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxi nabytí účinnosti novely zákona o silniční dopravě (zákon č. 119/2012 Sb.) silniční motorovou dopravu malými vozidly, zapsal živnostenský úřad změnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne účinnosti novely zákona provozovali taxislužbu. Podnikatelé, kteří podle nové právní úpravy provozovali tzv. silniční dopravu velkými silničnxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xivnostenský úřad jim změnil předmět podnikání na "Silniční motorovou dopravu provozovanou malými vozidly".
Vnitrozemská vodní doprava
Vnitroxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxkladě dokladů, které osvědčují způsobilost plavidla k plavbě a odbornou způsobilost posádky. Současně je nutno splnit i ostatní podmínky stanovené v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxdel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxvnosti je i zabezpečování dalších činností souvisejících s dopravou věcí a osob.
Koncese
k provozování vnitrozemské vodní přepravy osob zahrnuje tuxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z předmětů, ktexx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxeté praxe v oboru vodní doprava. Podrobnosti o vykonání zkoušky stanoví vyhláška č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxdmětů, pokud Státní plavební správa tuto zkoušku uzná z hlediska odborné způsobilosti zákona o vnitrozemské plavbě.
V žádosti o koncesi je třeba uvxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxprava provozována a další činnost související s přepravou osob a zboží).
Ve stanovisku potřebném pro vydání
koncese
uvede Státní plavební správa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xodní dopravy, popř. další podmínky jejího provozování.
Úřad, který se ke koncesi vyjadřuje jako orgán státní správy podle § 41 písm. b) zákona č. 114xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxnou živností, která spočívá v přezkoušení funkční způsobilosti profesionálních zařízení používaných k aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Kontxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxtlin jsou stroje a technická zařízení, včetně doplňujících technologických součástí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxna na trh a používána k podnikatelské činnosti pouze tehdy, jsou-li rostlinolékařskou správou zapsána do úředního registru zařízení.
Všechna výšx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxek aplikovaných prostředků a podléhají povinnému kontrolnímu testování. Kontrolnímu testování nepodléhají pouze stroje určené výhradně pro vědecxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxením do oběhu zajistit jejich kontrolní testování, které se provádí ve lhůtách stanovených výše uvedeným zákonem.
Odborná způsobilost se prokazuxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx chmelařství, vinohradnictví, lesnictví, zemědělskou nebo lesnickou techniku nebo obecné zemědělství a 3 roky praxe v obsluze a seřizování zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxvků.
Odborná způsobilost pro nakládání s prostředky na ochranu rostlin je vysoce odborná činnost a mohou ji provádět pouze osoby, které splňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisů. Poradenskou činnost v oblasti ochrany rostlin mohou provádět osoby, které mají odbornou způsobilost podle § 85 výše uvedeného zákona.
Podmínxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xádosti o koncesi a posuzuje nejen odbornou způsobilost žadatele, ale i to, zda provozovna a její vybavení odpovídá technickým podmínkám pro kontrolní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx technickou dokumentaci vybavení provozovny. Provozování živnosti je pak omezeno na schválenou provozovnu.
Osoby registrované podle dosavadníxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xbsahem uvedené živnosti je vyhledávání munice nebo výbušnin pomocí detekční techniky a jejich identifikace stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxž se řídí provozování živnosti, jsou zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střelxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxkého zákona a prokazuje se pyrotechnickým průkazem bez rozlišení druhu pyrotechnického oprávnění a věk nejméně 21 let.
Další základní podmínkou xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 451/1991 Sb.).
Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných b) nedobrovolných
Provádět veřejné dražby ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejnýcx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxky stanovené výše uvedeným zákonem a získají koncesovanou živnost.
Obsahem uvedené živnosti jsou činnosti spojené s prováděním veřejných dražebx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, závod nebo jeho organizační složka, převoditelná majetková práva s výjimkou práv z duševního vlastnictví a dále věc nebo soubor věcí movitých.
Záxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xražební nebo realitní činnosti, nebo vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti nebo středoškolské vzdělání a 5 let praxe v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxním akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvemx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx k), l) nebo m) živnostenského zákona.
-
pro provádění veřejných dražeb nedobrovolných:
vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo reaxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxalitní činnosti, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxích právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxona.
Orgánem státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi, je Ministerstvo pro místní rozvoj, bez jeho kladného stanoviska nelze koncxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení
koncese
nebo o jejím zrušení. Ministerstvo uveřejní údaje podnikatele na Internetu (centrální adresa) v rozsahu zveřejňovaném v živnostenxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho činností.
Pokud podnikatel takovouto smlouvu neuzavře, jedná se o závažné porušení povxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx cestovní kanceláře
Provozovat cestovní kancelář může pouze ten, kdo získá k uvedené činnosti koncesi. Provozovatel cestovní kanceláře je oprávněx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxávat jednotlivé služby cestovního ruchu (dopravu, ubytování, jiné služby) a na základě individuální objednávky prodávat jejich kombinace, organizxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních a jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxost, může prodávat věci související s cestovním ruchem, jako mapy, pohledy, jízdní řády, vstupenky, tištěné průvodce a upomínkové předměty.
Odboxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xebo
b)
vyšším odborným vzděláním zaměřeným na cestovní ruch, nebo
c)
středním vzděláním s maturitou zaměřeným na cestovní ruch, nebo
d)
vxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xet praxe v oboru, nebo
g)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xo jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 6 let praxe v oboru,
h)
dokladem o profesní kvalifikaci pro provozování cestovní kxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
Kromě dokladů, které se obligatorně přikládají k žádosti o koncesi, musí žadatel předložit smlouvu s pojišťovnou o povinném smluvním pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxlývající jednak ze živnostenského zákona a jednak ze zákona o podnikání v cestovním ruchu.
Povinnosti cestovní kanceláře uvádí § 9 zákona č. 159/1xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xnění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Cestovní kancxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo být jinak pro tento případ zajištěna, alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xProvozování cestovní agentury" spočívá v rozsahu oprávnění a povinností. Cestovní kancelář je zejména oprávněna nabízet a prodávat své zájezdy, ktexx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxvořených zájezdů cestovní kanceláře jen pro cestovní kancelář zprostředkovávat.
Stanovisko ke koncesi ve smyslu § 52 živnostenského zákona vydxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xeupravuje žádný zvláštní právní předpis. Jedná se o dvě živnosti, které se mnohdy vykonávají současně, živnost "Ostraha majetku a osob" a živnost "Sluxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xsou služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazy v řízení před soudem nebo správním orgánem, zísxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxniků zajišťujících ostrahu majetku a osob (tzv. hlídací služby) spočívají v organizování a výkonu ochrany majetku a osob, strážní služby, převozů penxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx uvedené služby se poskytují na základě požadavků zákazníka na komerčním základě. Nemohou být samozřejmě prováděny v rozporu s požadavky a zájmy zákazxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxh a právnických osob. Rovněž tak nesmí provádění příslušných činností zasahovat do
kompetence
policie nebo jiných státních orgánů. Mezi předpisy, kxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxch ostrahu majetku a osob) též zákon č. 119/2002 Sb. (zákon o zbraních a střelivu), ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu § 31 a násl. zákona č. 119/xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxí licence, podle výše uvedeného zákona, je právnická nebo fyzická osoba - podnikatel oprávněna držet zbraň příslušné kategorie a střelivo do ní. Povinxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxe: a) vysokoškolským vzděláním, nebo
b)
vyšším odborným vzděláním právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c)
středním vzxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxe v oboru a osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e)
středním vzděláním a maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kvalifikace po činnoxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxpadě pod písm. e) to je: střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kvalifikace pro činnost detektiv
koncipient
podle zvlášxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxího zákona (zákon č. 451/1991 Sb.) a bezúhonnost u všech zaměstnanců podle živnostenského zákona.
Poskytování technických služeb k ochraně majetxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxbezpečovacích systémů, sloužících k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně zabezpečovacích systémů a zařízení,
-
montáž, údrxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxjedná se o běžné zámky, mříže apod.).
Odborná způsobilost pro tuto živnost se prokazuje podle živnostenského zákona následujícími způsoby:
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo
c)
střední vzdělání s maturitou zaměřené na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxtní techniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xinisterstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Odborným vzděláním v oboru může být napříkxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxích studijních oborů.
K žádosti o koncesi ve výše uvedené činnosti ve smyslu § 52 živnostenského zákona se nevyjadřuje žádný orgán státní správxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxanců ve smyslu § 6 odst. 2 živnostenského zákona.
Vedení spisovny a oblastní archiv
Spisová služba ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxštění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnujících jejich řádný příjxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxoly těchto činností. Jednotlivé činnosti, které tvoří obsah spisové služby, a jejich způsob provádění jsou popsány ve jmenovaném zákoně.
Dokumenxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdce je pak každý, z jehož činnosti dokument vznikl. Ve smyslu § xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského zákona. Osoba, která má zájem tuto činnost vykonávat jako živnost, musí mít vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v administrativě nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx prokázat osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v administrativě.
Další podmínkou k této činnosti je schválení provozovny a bezúhonnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxlnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
Obsahem této živnosti je nácvik střelby, ostrá střelba se zbraní a další související činnosti, včetně činnoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxřelbu ze zbraní je třeba oprávnění podle zákona o živnostenském podnikání. Provoz lze zahájit jen na základě povolení krajského ředitelství policie pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx místo, kde bude střelnice provozována, osobní údaje správce střelnice a druh střelnice. Nejpozději ke dni zahájení provozu střelnice musí podnikatex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výpis ze živnostenského rejstříku a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm podnikatel zapsán.
Základním předpisem, souvisejícím s provozovxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxých způsobů:
a)
vysokoškolským vzděláním v oblasti vojenství nebo v oblasti policie nebo v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu a 2 roky prxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xebo provozování střelnic, nebo
c)
středním vzděláním s maturitní zkouškou zaměřeném na vojenství nebo policii a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon č. 451/1991 Sb.).
Provádění trhacích a ohňostrojových prací
Obsahem uvedené živnosti je provádění odborné manipulace s výbušninami pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxstřelů apod.
Požadavky na odbornou způsobilost pro provádění trhacích a ohňostrojových prací jsou v příloze 3 živnostenského zákona:
a)
oprávxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxským báňským úřadem a věk nejméně 24 let, nebo
c)
oprávnění nebo průkaz odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem.
Odbornou způxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xodle sídla, resp. bydliště podnikatele (žadatele).
K výkonu činnosti technického vedoucího odstřelu posuzuje a oprávnění osobám starším 24 let, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xprávnění umožňující připravovat, odpalovat, zneškodňovat a ničit výbušniny, určené k ohňostrojovým pracím, vydává na základě teoretické i prakticxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxe-li tato činnost vykonávána jako nedílná součást hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, nebude živností [§ 3 odst. 2 písm. c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxbo členů statutárního orgánu ve smyslu § 1 odst. 5 lustračního zákona (zákon č. 451/1991 Sb.).
Provozování pohřebnictví
Živnostenský zákon rozxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xěchto oblastí je samostatnou koncesovanou živností.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo živnosti je samozřejmě i přeprava zesnulých. Ostatní činnosti jsou ty, které byly sjednány v objednávce pohřbu, a patří sem např. obstarávání pohřbux xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxat pohřebiště, provádět balzamaci a konzervaci a zpopelňování lidských pozůstatků.
Žadatel o koncesi musí prokázat svoji odbornou způsobilost vx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxěšné absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou provozní, ekonomickou a právní problematiku související s provozováním pohxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohřební služby a povinnosti podnikatelů v této oblasti stanoví zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších pxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxch pozůstatků nebo exhumovaných lidských ostatků a související nakládání s nimi, ukládání lidských pozůstatků, úpravu popela, jeho ukládání do uren x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxí zemřelých, vedení matrik zpopelněných, skladování uren se zpopelněnými ostatky a jejich výdej. Je-li součástí krematoria i smuteční síň, pak i činnxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxího rozhodnutí a následného stavebního povolení. Dotčenými orgány jsou vždy krajská hygienická stanice a orgán ochrany ovzduší.
Žadatel o koncesx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxu související s provozováním krematoria a odborné vzdělání. Předpoklady odborné způsobilosti jsou uvedeny v § 13 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 256/2001 Sxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxá kladné stanovisko za podmínek stanovených v § 13 odst. 4 výše uvedeného zákona.
Provádění balzamace a xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxnzervací je myšlena úprava lidských pozůstatků zpomalujících rozvoj posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem. Obě výše uvedenx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel o koncesi musí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozuxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x výše uvedeného zákona o pohřebnictví. Současně musí žadatel splnit podmínku odborného vzdělání uvedenou v § 10 odst. 2 téhož zákona.
K udělení
konxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxní Nejvyššího soudu ze dne 29.6.1999, sp. zn. 8 Ty 77/99
Trestný čin podvodu podle § 250 tr. zák .(209 tr. zákoníku) může být spáchán i tím, že pachatel vyxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxž po jejím zaplacení žádný úvěr nezajistil ani neposkytl(resp. vůbec nečinil žádné kroky směřující k tomu, aby jej zajistil) a od počátku mu šlo jen o vylxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí zvláštní povolení(k poskytování nebo obstarání úvěrů za úplatu) vůbec nedošlo a ani úmysl pachatele k tomu nesměřoval.
Rozsudek Nejvyššího spráxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxstenského zákona, je bez právního významu, jestliže ustanovení trestního zákona, podle něhož byl žadatel o udělení
koncese
odsouzen, bylo dotčeno nxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxo správního soudu ze dne 17.12.2003, čj. 3 As 24/2003-72
Předražení jízdného (§ 15 odst. 1 písm. a)zákona č. 526/1990 Sb., o cenách) a nevydání řádného dxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za závažné porušení právních předpisů, které může být důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění na provozování koncesované živnosti " taxislužbxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx2-29
Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost podle čl. 26 Listiny základních práv a svobod může být zákonem omezeno; takovým omezeníx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxje ji tak pro území jejího obvodu stanovit s přihlédnutím k místním podmínkám regulaci prodeje zboží. Nevybočuje-li taková regulace z mezí zákonného zxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx9
I. Podnikatel neoprávněně podniká, nemá-li živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živnostenské opráxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xe speciálními stroji"), podniká neoprávněně, vykonává-li v tomto rámci také činnost, k níž je třeba
koncese
(zde: "silniční doprava nákladní").
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x uložení pokuty kupujícímu pro porušení minimální ceny kupujícím podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 sb., o cenách. Nevyhoví-li cenový kontroxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxistit přesně a úplně skutečný stav věci podle § 32 odst. 1 správního řádu.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3.11.2004, čj. 2 As 34/2004-69
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe vyloučeno a současně její jednatel požádá o doručování na jinou adresu, nemůže nastat fi kce doručení, bylo-li doručováno na adresu sídla.
Rozsudxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xako zkrácení daně ve smyslu § 148 tr. xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, včetně té jeho části, která by představovala obvyklý úrok.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.11.2005, čj. 2 Afs 104/2005-81
Rozhodnuxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxečně zjištěného stavu věci jen proto, že skutková zjištění správního orgánu vycházejí v zásadě pouze ze svědectví externích spolupracovníků tohoto oxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxníka, aniž se prokázal plnou mocí, ji předloží dodatečně, je tím nedostatek průkazu zastoupení zhojen, a jsou tak schváleny i ty úkony, které zástupce úxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxlze z toho dovozovat, že odvolání bylo podáno osobou k tomu neoprávněnou, a že se tedy jedná o odvolání nepřípustné.
Rozsudek Nejvyššího správního sxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x příjmů jediná směrodatná, neboť správce daně posuzuje především skutečnosti rozhodné pro správné vyměření daně, nikoliv skutečnosti spadající do pxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi (§ 10 odst.1 písm. a) zákona ČNR č 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nýbrž z podnikání (§ 7 citovaného zákona), a to i přesto, že daňový subjekt prováděním rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xemůže vypořádat s naplněním podmínek pro uložení pokuty za porušení § 1 odst. 6 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti pouhým konstatováním kopírujícím xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxlývajících z předmětu činnosti zaměstnavatele. Takové rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů podle § 103 odst. 1 písm. d) s.ř.s.
Roxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxovení jiného počátku běhu lhůty, ve které lze uložit pokutu za zjištěné porušení cenových předpis. Počátek běhu lhůty stanovený vyhláškou č 580/1990 Sxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx6, čj. 8 Ca 244/2004-44
Prokáže-li se v průběhu správního řízení, že odpad zařazený žalobcem do kategorie "ostatní" má některou z nebezpečných vlastnxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xprávní delikt uvedený v § 66 odst. 4 písm. a) citovaného zákona. Žalobce musí takový odpad zařadit do programu nebezpečných odpadů a nakládat s ním odpovxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxezpečné vlastnosti nemá, např. předložením certifi kovaného osvědčení o vyloučení nebezpečnosti kalu. Za této situace by již nemusel dodržovat režix xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxe ze dne 23.8.2006, čj. 10 Ca 15/2005-69
I. Ke zřízení provozovny autobazaru a vrakoviště a dalších souvisejících služeb na území, které do této doby slxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx provozovně bez vydání územního rozhodnutí podnikatel porušuje povinnost stanovenou v § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnosti podle § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, je sankcí svého druhu, zároveň má však charakter nápravného opatření, jehož smxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxnutí pracovníků kontrolních orgánů předložit služební průkaz či pověření k provedení kontroly dle § 12 odst.2 písm. a) zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o stáxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxe, neboť nemá žádné pochybnosti o tom, že skutečně jde o pracovníky kontrolního orgánu oprávněné k provedení kontroly.
Rozsudek Krajského soudu v Úxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnosti "činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence", se při provozování účetního poradenství, vedení účetnictví, a vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxnnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxjem chemické a biologické přípravky na ochranu rostlin, který je vymezen v § 2 odst. 8 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tak rovněž přípravkem sloužícím k ochraně rostlin. Z uvedeného vyplývá, že zařazení podnikatelské činnosti založené na používání přípravku k ničení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin" (příloha č. 2 živnostenského zákona) je správné.
Rozsudek NSS ze dne 28.3.2008, čj. 5 A 121/2002-53
Podnikatel neoprávněně podniká, nemxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvané činnosti (živnosti) nepokrývá.
Má-li podnikatel pouze oprávnění k živnosti volné (zde: "služby se speciálními stroji", podniká neoprávněně, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx. 4 Tdo 162/2011
Neoprávněné podnikání pachatele spočívající v tom, že v době jeho provozování již neměl příslušné živnostenské oprávnění, neboť mu vx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxkáním a správní orgán rozhodl o zrušení takového živnostenského oprávnění, zakládá za splnění i dalších zákonných podmínek trestní odpovědnost pachxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx. zák.). Současně se k trestní odpovědnosti za citovaný trestný čin vyžaduje i to, aby pachateli byl výkon konkrétní podnikatelské činnosti zakázán trxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx tr. zák. (§ 251 tr. zákoníku), dopustí-li se neoprávněného podnikání ve větším rozsahu.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8.12.2011, sp. zn. 5 Tdo 1xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho podnikání skutečně odpovídal provozované činnosti, a takto neoprávněně poskytuje služby nebo provozuje výrobní či jiné výdělečné podnikání ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR