455/1991 Sb.

Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem a judikaturou: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xx xxxxí zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 1xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona čx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxa č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x24/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sbxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxkona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxna č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 20xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákona č. 309/2013 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxo úvodní ustanovení vymezuje předmět úpravy živnostenského zákona. Živnostenský zákon stanoví podmínky provozování podnikatelské činnosti potřxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxmínek stanovených tímto zákonem a ukládání sankcí.
Jak lze vyvodit z ustanovení § 1, upravuje xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxvahy). Tento charakter zákona podtrhuje zejména ustanovení § 60a až § 60d platného znění živnostenského zákona, upravující živnostenskou kontrolu, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxnského zákona mají v zásadě
kogentní
charakter.
Pojem "živnost" je použit jako legislativní zkratka pro označení určité výseče podnikání, kterxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 2:
Pojem "živnost" je použit jak z důvodů tradičních, tak vzhledem k účelnosti terminologického souladu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), který s účinností od 1. ledna 2014 zrušil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Podle živnostensxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxažení zisku. Občanský zákoník jednak vymezuje pojem podnikatel v § 421, kdy podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnost, za účelem zisku vykonávaná živnostenským nebo jiným způsobem).
Za podnikatele se považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakýxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxch osob).
Činnosti na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx zapsána do evidence podle zvláštního právního předpisu (srov. ustanovení § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). Z xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxtelská činnost provozovaná na základě živnostenského oprávnění, dále že živností nejsou činnosti, které sice jinak vyhovují ustanovením § 2 o samosxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xákona vyloučeny vzhledem k ustanovení jeho § 3 a živností nejsou činnosti, které nevyhovují požadavkům § 2 živnostenského zákona, pokud jde o pojmovx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosti nemůže být ani činnost odporující dobrým mravům [srov. ustanovení § 3 odst. 3 písm. p) platného znění živnostenského zákona].
Z požadavku souxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxna. S požadavkem soustavnosti však není v rozporu, je-li činnost vykonávána sezónně. Podle okolností lze hodnotit jako soustavnou činnost i jednání sxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xpakování v každém roce, lze jej hodnotit jako činnost soustavnou). Rovněž tak je namístě považovat za soustavnou takovou činnost, která vyžaduje k proxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxř. zřízení továrny).
Zvláštní význam má požadavek samostatnosti (samostatného provozování) živnostenské činnosti. Právě samostatností se podxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxen živnostenské oprávnění, že jedná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, ale že také samostatně o své činnosti rozhoduje a sama (byť tak případně čxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xmyslu - realizuje její výsledky. Nelze tudíž za samostatnou považovat činnost v závislém ("podřízeném") postavení, zejména činnost, která je vykonáxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxcí k obcházení daňových, pracovněprávních a sociálněprávních předpisů).
Zjistí-li se, že činnost není prováděna samostatně, nejde vůbec o živnoxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxvání nutno vzít v úvahu řadu kritérií, jako obvyklý způsob provozování činnosti (např. subdodávka dílčího stavebního celku nebo dílčího projektu), pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx x63/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) apod.
Požadavkem provozování živnosti vlastním jménem se má na mysli obchodní firma tak, xxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxotlivé úkony svým vlastním jménem a příjmením nebo názvem (název, pod kterým činí podnikatel právní úkony při provozování živnosti). Jménem právnickx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní vztah (srov. § 132 a 133 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Podnikatel činí právní úkony při provozxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodování): podnikatel - ať fyzická či právnická osoba - odpovídá za své závazky celým svým majetkem (u obchodních společností nadto ručí ještě spolxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xozhodující, pro jaké účely bude zisk použit. Není rovněž rozhodující, zda bude zisku skutečně dosaženo, postačuje, je-li zde takový úmysl. V této souvxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tzv. doplňkové podnikatelské činnosti občanských sdružení podléhá živnostenskému zákonu. S účinností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/20xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 3 odst. 1:
Výčet činností vyloučených z působnosti živnostenského zákona je dán taxativně a zahrnuje jednxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxáštní, zpravidla náročnější zákonné úpravy. Tyto zákonné úpravy jsou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxnostenského zákona.
Ustanovení odstavce 1 písm. a) vylučuje z působnosti živnostenského zákona činnosti, které bývají označovány jako státní mxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xíření a archivování audiovizuálních děl, ve znění pozdějších předpisů, jímž byl zrušen § 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních).
Pokud jde o poštovní služby, byl zrušen zákon č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon) a v této oblasti bylo mxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo zákona opět dochází k určité změně v této oblasti. Od 1.1.2013 je možné provozovat poštovní služby a zahraniční poštovní služby pouze na základě oznáxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxní s lihem je upraveno zákonem o lihu č. 61/1997 Sb., zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými vyhláškxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xzákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, spolky nebo ústavy). Spolky nebo ústavy mohou vykonávat doplňkovou činnost, která se zapisuje do rejstříku poxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxzují činnost, která je živností.
Význam ustanovení odstavce 1 písm. b) se značně zvýšil postupným rozšířením úpravy autorského zákona (zákon č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a kapel. Tato činnost se plně řídí ustanovením autorského zákona. Jiná situace vzniká u vedoucích těchto skupin. Ti vystupují ve většině případů i jako xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxeba považovat např. vydavatelskou činnost neperiodických a periodických publikací, prodejní galerie, lidovou technickou zábavu, agentážní činnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi volné.
Ustanovením odst. 1 písm. e) je vyloučeno provádění archeologických výzkumů. Výše uvedenou činnost lze provádět ve smyslu § 21 odst. 2 zákoxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xřípadech po dohodě s Akademií věd České republiky povolit provádění archeologických výzkumů vysokým školám, pokud je provádějí při plnění svých vědexxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxorné předpoklady. Oprávněný subjekt uzavírá s Akademií věd dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických prací. Odborná kvalifikace se prxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx
Komentář k § 3 odst. 2:
K odstavci 2 písm. a) je třeba poznamenat, že činnost zdravotnických pracovníků je z působnosti živnostenského zákona vylouxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xouvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxniků (ohlašovací živností vázanou).
K odstavci 2 písm. c) nutno poznamenat, že v současné době pro advokáty platí zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxdosti zapsáni do seznamu advokátů.
Činnost soudních exekutorů je upravena zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o zxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxravuje výše uvedený zákon.
Ustanovení odstavce 2 písm. d) se vztahuje pouze na tzv. soudní znalce a tlumočníky působící podle zákona č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxti s právními úkony fyzických a právnických xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xřekladatelů, pokud nejde o překlad chráněný autorským právem, patří mezi živnosti volné (překlady pro komerční účely, tlumočnická činnost v mezinárxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxových sporů. Jmenovaná činnost je upravena zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Jedná se o civilní řízení majetkovýxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxodné povolání podle bližších podmínek zmíněného zákona.
Z ustanovení odstavce 2 písm. j) vyplývá, že činnost autorizovaných inspektorů je svobodxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxt fyzická osoba, kterou jmenuje ministr pro místní rozvoj po vyjádření České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků čxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxými ustanoveními zákona č. 246/2013 Sb., o státním fondu kolektivního investování.
Z ustanovení § 3 písm. a) dále vyplývá, že provádění převodů pexxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsů. Oprávnění poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze mohou pouze subjekty uvedené ve jmenovaném zákoně, které získají povolení k čxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, za podmínek stanovených ve výše uvedeném zákoně.
K odstavci 3 písm. b) nutno upozornit na nález Ústavního soudu č. 136/1997 Sb., ze dne 4. června 199x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxsta Šumperka. Z nálezu lze vyvodit, že je nutno rozlišovat hrací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx světelné a hrací automaty nevýherní (podléhající živnostenskému zákonu) - srov. též vyhlášku Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zákona podle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Všechny uvedxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxnictvím ve smyslu živnostenského zákona je možno rozumět provozování zemědělské výroby, rostlinné a živočišné (vč. např. provozování závlahových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxcích prací a myslivosti) a na vodních plochách (zemědělská a lesní prvovýroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracovxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx živnostenské oprávnění v živnosti obchodní nebo výrobní (jde vesměs o živnosti řemeslné nebo volné, tedy o živnosti, kde je na živnostenské oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx živočišných produktů z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami komukoliv.
Do zemědělské výroby nepatří výcvik zvířxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxa č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Je-li tudíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ve znění pozdějších předpisů. Pokud tato činnost bude naplňovat znaky § 2 živnostenského zákona, půjde o volnou živnost, event. o živnost vázanou - drxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxřat bude způsob chovu. Zvířata, která se chovají tzv. faremním způsobem, se při tomto způsobu chovu stávají hospodářskými zvířaty.
K odstavci 3 písxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxmi a vztahují se na ně všechna jeho příslušná ustanovení (zejména poctivost prodeje, hygiena, zákaz diskriminace a klamání spotřebitele, informační xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxktronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Fyzická nebo právnická osoba, která hodlx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxu úřadu.
Z ustanovení odstavce 3 písm. j) nyní vyplývá, že výzkum, výroba a distribuce humánních a veterinárních léčivých přípravků je z působnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxchnických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu uvedeného zákona se státním zkušebnictvím rozumí soubor činností uskutečxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxezpečit u výrobků stanovených podle tohoto zákona posouzení shody s požadavky technických předpisů.
K odstavci 3 písm. n) je třeba poznamenat, že čxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxdržování právních předpisů z oblasti pracovního práva a bezpečnosti práce.
Z ustanovení odstavce 3 písm. z) lze říci, že vyhledávat a těžit nerostnx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx00 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů. Osvědčení o odborné zpxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxhou vykonávat fyzické nebo právnické osoby, které mají k této činnosti pověření ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxostatné působnosti nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností. Podmínky zřízení a provozování veřejného a neveřejného pohřebiště staxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xalených výrobků na trh nebo do oběhu stanoví zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. Rozhodnutí o autorizaci pro provádění uvedené čxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými biologickými agens a toxiny vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve smyslu zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejíxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxit, že provozovat zoologickou zahradu je možné pouze na základě licence udělené Ministerstvem životního prostředí ve smyslu zákona č. 162/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxa poznamenat, že činnost archivů se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpixxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní, vědecké a kulturní.
K ustanovení odstavce 3 písm. af) lze dodat, že poskytování sociálních služeb je možné na základě zákona č. 108/2006 Sb., o soxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxgistrací u příslušného krajského úřadu, popř. příslušného ministerstva, které je zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb.
Z ustanovení oxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxa č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků a dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Podmxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxmínky splní.
V ustanovení odstavce 3 písm. ah) vyplývá, že pronajímat nemovitosti může každý, kdo je jejich vlastníkem, aniž potřebuje živnostensxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx 716 a § 720.
HLAVA II
Provozování živnosti
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxím zásadu, že živnostenskému zákonu podléhají jak fyzické, tak i právnické osoby. V druhé řadě pak vyjadřuje skutečnost, že právo provozovat živnost xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) - nárok na živnostenské oprávnění pro každého, kdo splní předepsané podmínky.
Omezení v uvedeném směru je dáno pro tx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xajetku, minimalizací jednostranných rizik i potřebou zvláštní spolehlivosti (důvěry), jež vyžaduje výkon některých živností.
Z ustanovení § 5 oxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnost. Jde např. o rozpočtové a příspěvkové organizace, církve, charitativní ústavy a organizace, spolky apod.
Zákon dále vytváří prostor pro pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xim oprávnění provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako osobám českým, musejí ovšem v některých případech vyhovět ustanovením xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxěstnanců státní správy a územní samosprávy ve funkcích stanovených zákonem, příslušníků bezpečnostních sborů a příslušníků ozbrojených sil. Přímox xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xiž právně upravena celou řadou zvláštních předpisů, obecně pak pro zaměstnance státních orgánů platným zněním zákoníku práce. Pokud jde o veřejné funxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xe takové omezení nebo zákaz týká. Živnostenský zákon živnostenskému úřadu neukládá zjišťovat, zda osoba, která ohlašuje živnost nebo žádá o koncesix xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxán, vůči kterému je ohlašovatel nebo žadatel v pracovním nebo služebním poměru. Pokud dotyčná osoba nějaké živnostenské oprávnění má, nemůže je vykonxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxní budou vždy zájmy řádného a nestranného výkonu služebních povinností či veřejných funkcí.
Připouští se rovněž odchylná úprava pro cizince (čl. 2x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx v této souvislosti též mezinárodní smlouvy, zejména úmluvy o podpoře a ochraně investic.
Subjektem živnostenského podnikání - jak vyplývá z ustanxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe však osobní statut těchto subjektů, vycházející u fyzických osob z § 18 a § 19 občanského zákoníku (srov. odraz těchto ustanovení v § 6 popř. § 13 živnxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x x x a v § 11 odst. 4 živnostenského zákona).
Právnickými osobami jsou ve smyslu nového občanského zákoníku organizované útvary, o kterých zákon stanxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxčanský zákoník se na ně použije jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.
Ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostecx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxčením omezeným, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvem jsou družstvo a evropská družstevní společnost.
Způsob xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x 5 odst. 2:
Pokud jde o podnikání zahraničních osob (§ 5 odst. 2), mohou na území České republiky podnikat za stejných podmínek a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxganizační složka jejího závodu zapsána v obchodním rejstříku.
Povinnost zápisu do obchodního rejstříku se nevztahuje na fyzické osoby s bydlištěx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xivnostenském zákoně vztahující se na státní příslušníky členských států EU se vztahuje i na občany států tvořících Evropský hospodářský prostor a obxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta (viz § 70 odst. 1 živnostenského zákona).
Zahraniční osobou sx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx mimo území ČR, nutno tím rozumět fyzickou osobu, která nemá místo trvalého pobytu na území ČR. Pro fyzické osoby je významný zákon č. 326/1999 Sb., o pobyxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxhodný nad 90 dnů a pobyt trvalý.
Pokud jde o právnické osoby, nečiní živnostenský zákon mezi nimi rozdíl ani z hlediska právní formy. Z živnostenskoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podniky), tak právnické osoby, jejichž hlavní předmět činnosti je jiný.
Jejich hospodářská činnost se řídí živnostenským zákonem, pokud odpovídx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxitým, ne-li rozhodujícím kritériem bude úmysl dosahovat zisku. Tento předpoklad nebude dán, provozuje-li například nemocnice prádelnu výlučně pro xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxytovat třetím osobám za úplatu, jde o živnost.
Podobně má-li bytový podnik údržbářskou četu, pomocí které pouze obstarává opravy, k nimž je povinen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx nájemce za běžných podmínek za úplatu ty opravy, k nimž je povinen nájemce (§ 2265 občanského zákoníku) nebo pokud bude provádět tyto opravy pro třetí osxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxdních společností.
V rozsahu vymezeném zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech mohou podnikat rovněž církve a náboženské sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxím dokumentu registrované církve a náboženské společnosti. Podnikání a jiná výdělečná činnost církve a náboženské společnosti mohou být pouze její dxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xondy. Podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., s účinností od 1. ledna 2014) jsou nadace a nadační fondy zahrnuty mezi tzv.
fundace
. Nenx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxeného vyplývá, že nadace nebo nadační fond nemohou již vzhledem k své podstatě sloužit výdělečným cílům svých zřizovatelů, sponzorů nebo správců.
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxích předpisů, vlastním jménem podnikat. Mohou však podle § 17 odst. 3 téhož zákona založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako spoxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkladatelství, tiskáren,
b)
publikační a propagační činnost,
c)
pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávaxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxžení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 1. ledna 2014 tento zákon ruší a občanská sdružení xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx právní úpravy nového občanského zákoníku.
Obdobné postavení mají obecně prospěšné společnosti, které se změnily podle nové právní úpravy občansxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxch určité skutečnosti při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi. Obecně platí zásada, že pokud ze živnostenského zákona pro podnikatele vyplývá pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech dokladů vydaných v zahraničí musí být také ověřeny.
Komentář k § x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxří mohou předkládat neformální překlad. Předpokladem ovšem je, že ze strany živnostenských úřadů nejsou žádné pochybnosti o správnosti tohoto překlxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxt mít povolen pobyt na našem území za účelem podnikání. Toto povolení je zahraniční osoba povinna doložit již k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxst prostřednictvím organizační složky svého závodu.
Občané členských států EU, EHP a Švýcarské konfederace, kteří ve smyslu § 87a zákona č. 290/20xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x koncesi uvést.
Za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako osoby české mohou živnost provozovat osoby, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů přiznáno postavení azylanta, jsou postaveny naroveň občanům ČR s bydlištěm na území ČR (srov. § 5 odst. x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxdě jeho vrácení do státu jeho posledního trvalého bydliště, mu hrozí nebezpečí vážné újmy. Nebezpečí vážné újmy je definováno výše uvedeným zákonem.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 303/2013 Sb.
Předmětná novela uvedxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xerozlišuje termín sídlo a místo podnikání). Zároveň dochází k reformulaci ustanovení, které upravuje všeobecné podmínky provozování živnosti fyzixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxdmínky.
Jako všeobecné požadavky na fyzickou osobu jako podnikatele se stanoví plná svéprávnost a bezúhonnost. Ve sxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xednat). Plně svéprávným se člověk stává dosažením zletilosti, tj. dosažením věku 18 let. Na návrh nezletilého může soud přiznat plnou svéprávnost, poxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxi, popř. jsou dány jiné závažné důvody v zájmu nezletilého.
Navrhované ustanovení klade v zásadě stejné požadavky na právnickou osobu, u níž ovšem vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost a určitá doba praxe, ovšem dosažení plné svéprávnosti samo o sobě ještě nepostačuje. Odborné zxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx být nahrazena nabytím zletilosti podle § 30 odst. 2 věty druhé občanského zákoníku (uzavřením manželství).
Bezúhonnost je pro účely živnostenskxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovení § 6 odst. 2 písm. a) se omezuje na nejzávažnější trestné činy. Bezúhonnost se posuzuje v souvislosti s pravomocným odsouzením za trestný čin spácxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxosti podle § 6 odst. 2 trvají, dokud trest není zahlazen (§ 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů).
Komentář k § 6 oxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx což znamená, že podnikatel již nemusí výpis při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi předkládat. Tento závěr se ovšem týká jenom české fyzické osobx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxe bezúhonnost obdobnými doklady vydanými státem, jehož je občanem nebo podle místa posledního pobytu. Odpovídající doklady jsou zřejmě doklady, ktexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je fyzická osoba státním příslušníkem nebo vydaným orgánem státu, na jehož území se tato oxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem nebo orgánem členského státu nebo notářem nebo orgánem státu posledního pobytu fyzické osobxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xa občany smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a na občany Švýcarské konfederace.
Jedná-li se o fyzickou osobu z tzv. třetí zeměx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxdává, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti stejně jako fyzická osoba z členského státu EU, tj. čestné prohlášení, které učinila přxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxt si od soudu opis pravomocného rozhodnutí, kterým byl podnikateli uložen trest. Pokud vyžádané pravomocné rozhodnutí nestačí pro posouzení bezúhonxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxatele.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxrné nebo jiné způsobilosti podnikatele. Liší se podle toho, zda jde o živnost řemeslnou, vázanou či koncesovanou, a vztahují se převážně na odbornou zpxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxy v části druhé živnostenského zákona.
Jejich splnění nic nemění na povinnosti podnikatele dodržovat při provozování živnosti zvláštní právní přxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxanovení § 21 odst. 2 živnostenského zákona.
Komentář k § 7 odst. 2:
Dojde-li ke změně nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost na základě změxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx podnikatel prokazovat praxi. Předpokladem ovšem je, že podnikateli takovéto živnostenské oprávnění trvá, resp. fyzická osoba je pro danou živnost uxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xx 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, provádí inspektoři oblastních inspektorátů práce kontrolu podle výše uvedeného zákonxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxerý prokazuje, že odborná způsobilost osob byla splněna. Podkladem může být doklad vydaný na základě provedeného školení zaměstnavatele, kterým bylx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxorných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnoxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xdpovídající oboru živnosti.
Při prokazování odborné způsobilosti u živností řemeslných se nevyžaduje obecně praxe, pokud podnikatel prokáže vzxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
Praxe v oboru se pak vyžaduje u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností uvedených v jednotlivých přílohách živnostenského zákona. Zprxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů.
Komentář k § 7 odst. 5:
Občané České republiky i příslušníci členských států xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxadavky na odbornou kvalifikaci. Těmito doklady mohou uvedené osoby prokázat odbornou kvalifikaci přímo živnostenským úřadům. Doložit odbornou způxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe tato skutečnost vyplývá z přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona.
Komentář k § 7 odst. 6:
U vybraných živností vyplývá splnění odborné způsobixxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zejména u těch živností, při nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiných hodnot (např. masérské služby, kosmetické služby), výkon činnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxci i po ukončení jejich činnosti. Podnikatel je také povinen dodržovat povinnosti určené zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné spxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxvé chovy,
-
Průvodcovská činnost horská,
-
Vodní záchranářská služba,
-
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb,
-
Péče o dxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xosmetické služby,
-
Pedikúra, manikúra,
-
Oční optika (pozn. s účinností od 1. června 2014).
Překážky provozování živnosti
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxní práva podnikat nebo získat a mít živnostenské oprávnění. V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. l) živnostenského zákona se překážky zapisují do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxké mají vliv na možnost být členem statutárního orgánu právnické osoby, být odpovědným zástupcem podnikatele (fyzické i právnické osoby) i osobou pokxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xbsaženou v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. O tom, že tyto překážky nastaly, jsxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxnosti pak živnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku. Informace o insolvenčním řízení získávají živnostenské úřady také náhledem do inxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxe uvedeného zákona. O úpadku dlužníka rozhodne insolvenční soud podle § 136 insolvenčního zákona a rozhodnutí se doručuje také orgánu, který vede obcxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xebo právnické osoby nekončí provozování závodu. Toto provozování xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvat svou živnost. Od prohlášení konkursu do rozhodnutí soudu o ukončení provozování závodu insolvenční správce může se souhlasem soudu učinit opatřexx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xůže umožnit lépe uspokojit zájmy věřitelů než pouhé prosté zpeněžení podstaty. Nový občanský zákoník používá místo pojmu "podnik" pojem "obchodní zxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx podnikatel již nemusí v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi uvést, zda u něj existuje překážka provozování živnosti ve smyslu § 8 odst. 1 a odst. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxost. Vznikne-li překážka konkursu během provozování živnosti, nemá živnostenský úřad povinnost tuto skutečnost zjišťovat a zkoumat. Pokud se ovšem x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxšení, ve znění pozdějších předpisů. Po prohlášení konkursu zajišťuje provoz dlužníkova podniku insolvenční správce.
Podle nové právní úpravy záxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů insolvenčního řízení. V případě, že budou doručována pravomocná rozhodnutí soudu, která ještě budou odpovídat předchozí právní úpravě, budx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxále aplikovat uvedené ustanovení živnostenského zákona.
Živnost nemůže provozovat také fyzická ani právnická osoba, jestliže soud rozhodne o zrxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa. Překážka vzniká právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu a trvá po dobu 3 let od právní moci tohoto rozhodnutí. Živnostenský úřad může uvedenou přxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxnikatele vyjádřené úpadkem v předchozím podnikání vyvolávají nedůvěru v jeho podnikatelské schopnosti a v jeho úvěruschopnost. Proto jsou považováxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxsm. a). Proto na rozdíl od uvedených případů se ponechává možnost, aby orgán určený zákonem (živnostenský xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxžek a zrušení jeho živnostenského oprávnění musí být rozhodnutí živnostenského úřadu řádně zdůvodněno.
Došlo-li ke zrušení konkursu z jiného důvxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
Soud může v insolvenčním řízení nařídit předběžné opatření, kterým se omezuje podnikatel v nakládání s majetkem. V tomto případě je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxze s jeho písemným souhlasem. Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou a výkon práva a plněnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí daňových povinností atd.). Předběžný insolvenční správce plní úkoly obdobné úkolům insolvenčního správce.
V průběhu insolvenčního řízení můžx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s písemným souhlasem insolvenčního správce.
V případě, že dlužník s insolvenčním správcem nespolupracuje, lze dovodit, že insolvenční správce sxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxd by dlužník byl nečinný. Smyslem činnosti insolvenčního správce je, aby uspokojil věřitele, a proto veškerá jeho činnost by měla směřovat k tomuto posxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx výlučně příslušet dlužníkovi.
Komentář k § 8 odst. 5:
Překážkou provozování živnosti je dále zákaz činnosti vyslovený v trestním nebo správním říxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxikatel pokusil přejít na jinou živnost.
Trest zákazu činnosti záleží mj. v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitéxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména sankce podle § 14 a dalších ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názory na otázku, v jaké šíři mxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxo sankce zákazu činnosti, ostatní činnosti v rámci volné živnosti podnikatel může provozovat.
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtliže budou příslušnému živnostenskému úřadu doručeny.
Neexistenci překážky provozování živnosti prokazuje právnická osoba výpisem z evidencx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx kontrolní činnosti živnostenského úřadu.
Zahraniční právnické osoby předkládají živnostenskému úřadu doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxá vznikne z důvodů, kdy živnostenský úřad zruší podnikateli živnostenské oprávnění proto, že závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené rozhoxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvání živnosti však neplatí, pokud osoba (člen statutárního orgánu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění) prokáže, že vynaložixx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxila.
Stejná situace nastane, pokud se jedná o právnickou osobu, jejímž statutárním orgánem byla právnická nebo fyzická osoba, které bylo zrušeno žxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxgánu vykonává fyzická nebo právnická osoba, jež byla členem statutárního orgánu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle cixxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jestliže však dotčený člen statutárního orgánu prokáže živnostenskému úřadu, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránil pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkon zde pro uvedené osoby formuluje určité
liberační důvody
.
Prokázat xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxárního orgánu apod.).
Komentář k § 8 odst. 7:
Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, nebo fyzická nxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxžádat o koncesi v oboru nebo příbuzném oboru až po uplynutí lhůty stanovené živnostenským zákonem. Lhůta pro udělení
koncese
v jiném oboru je výrazně zxxxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v silniční motorové dopravě provozované prostřednictvím velkých vozidel živnostenské oprávnění z důvodů uvedených v § 35b odst. 4 silničního zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxahuje ustanovení § 8 odst. 7, neboť tento podnikatel může znovu požádat o udělení
koncese
pro dopravu, aniž by bylo omezeno lhůtou 3 roky od právní moci rxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxst po dobu delší než 4 roky, výše uvedené omezení neplatí.
Rozdělení živností
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 9:
Uxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxt živnost vznikne ohlášením, splňuje-li žadatel všeobecné podmínky a požadavek odborné způsobilosti. Ohlášením, kterým žadatel oznamuje živnostexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxní, byl vydán výpis ze živnostenského rejstříku. Na případy zneužití tohoto a dalších ustanovení zákon pamatuje v ustanovení § 47, pak již bude provozoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxí žadatel provozovat živnost, až jakmile rozhodnutí o udělení
koncese
nabylo xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxí stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 10 k odst. 1 a odst. 2:
Ustanovení § 10 zákona upravuje vznik živnostenského oprávnění podle podnikxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxožňovat s výpisem ze živnostenského rejstříku, který má především legitimační poslání. Výpis ze živnostenského rejstříku je veřejnou listinou. Slexxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xe řádné (bližší úprava § 47 živnostenského zákona). Ukáže-li se, že ohlášení nebylo řádné a jeho nedostatky nebyly odstraněny, živnostenské oprávněnx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdu vydat zjišťovací rozhodnutí, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo (§ 47 odst. 6) nebo (u zahraničních osob a těch subjektů, jejichž oprávxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx oprávnění u živnosti koncesované se naproti tomu konstituuje udělením státního povolení (
koncese
). Respektive jakmile rozhodnutí o udělení
koncesx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxí obou zákonů. Vznik obchodní společnosti je vázán na zápis do obchodního rejstříku, který je možný - jde-li o činnost, která je živností - jen tehdy, proxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxjstříku. Na druhé straně živnostenské oprávnění - přesto, že výpis ze živnostenského rejstříku je vydán již předtím - vznikne zahraničním osobám a česxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
U některých právnických osob, které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku (rozpočtové organizace), vzniká živnostenské oprávněnx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxrávnění výpisem ze živnostenského rejstříku a do doby než bude výpis vydán, doručeným stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje týkající se jedné nebo několika živností. S ohledem na právní úpravu může výpis obsahovat údaje o všech živnostech, k nimž má podnikatel živnostexxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušný správní poplatek. Jedná se o místa vymezená zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvními předpisy prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktními místy veřejné správy jsou:
a)
notáři,
b)
krajskx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxh částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
e)
zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xprávní poplatek ve výši 1 000 Kč, musí osoba, která využije možnosti kontaktního místa, současně zaplatit i příslušný správní poplatek.
Komentář k § xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxisem do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku. Výpisem živnostenský úřad potvrdí uvedeným subjektům splnění podmínek pro provozování živnostxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby. U veřejné obchodní společnosti mohou podat návrh na zápis do obchodního rejstříku všichni společníci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členové představenstva a u družstva všichni členové představenstva (srov. § 46 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzickýxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx listinou a u družstev notářským zápisem o ustavující schůzi družstva.
Potvrzení se vydává fyzickým i právnickým osobám pro účely zápisu do obchodnxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxvnostenského oprávnění je u některých osob vázán na den zápisu do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxného rejstříku zapsána, váže se rozsah živnostenského oprávnění na zapsaný předmět podnikání.
Ze zákonné úpravy vyplývá, že návrh na zápis do obchxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pokud v zákonné lhůtě návrh podán nebude nebo návrhu není vyhověno, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxisu oznámí živnostenskému úřadu provedení zápisu nebo to, že k zápisu nedošlo.
Identifikační číslo osobě podnikatxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x 13 a § 14 živnostenského zákona. Jedná se o pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele, fyzické osoby. Druhým případem je skutečnost, že se mění spolxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxečností a družstev.
Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx x xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xřípadech, kdy odbornou nebo jinou zvláštní způsobilost stanovenou právními předpisy nemá podnikatel - jednotlivec, nebo kdy jde o podnikání právnicxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx čtyřech živnostenských podnicích. Z povahy věci vyplývá, že odpovědným zástupcem může být pouze fyzická osoba, rovněž tak neslučitelnost s jejím člexxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného zástupce a jeho postavení. Zůstává zachována dosavadní konstrukce spočívající v tom, že zákon stanovuje případy obligatorního ustanovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxupce při provozování živnosti vykonává, se vyžaduje, aby u koncesovaných živností bylo jeho ustanovení schváleno živnostenským úřadem.
Odpovědxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxzorčí radě, popř. jiném kontrolním orgánu právnické osoby s funkcí odpovědného zástupce téže právnické osoby. Odpovědným zástupcem nemůže být ani osxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxíbuzném oboru ustanoven ten, komu bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 (jedná se o zrušení živnostenského oprávnění z důvodů závaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxstávat funkci odpovědného zástupce po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Toto omezení se nevztahuje na oxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxvána formálně; tomu brání svými ustanoveními sám živnostenský zákon, neboť odpovědný zástupce je ve smluvním vztahu k podnikateli. Vztah odpovědnéhx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x:
Posláním odpovědného zástupce je zajišťování řádného technického provozu živnosti, dodržování živnostenskoprávních předpisů při tomto provoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.
Má-li podnikatel živnostenská oprávnění na provozování většího počtu živností, nic tedy nebrání tomu, aby ustanovil odpovědného zástxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xodnikateli. Lze pouze doporučit, aby při ustanovování většího počtu odpovědných zástupců nedocházelo ke zbytečnému tříštění odpovědnosti.
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxovozovat živnost osobně; odpovědný zástupce v tomto případě musí splňovat podmínky podle § 6 živnostenského zákona.
Fyzická osoba je povinna ustaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Funkci odpovědného zástupce podle ustanovení § 11 odst. 4 písm. b), podle kterého je odpovědným zástupcem člen statutárního orgánu nebo statutární oxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxezeným, člen představenstva akciové společnosti nebo družstva (splňuje-li podmínky stanovené živnostenským zákonem), ale může jí být pověřen také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxsně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce předem písemně informoval podnikatele. V takových případech pak výkon funkce odpovědného zástupce končx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxmení podnikatele.
U živnosti ohlašovací může činnost odpovědného zástupce být vykonávaná dnem ustanovení do funkxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxvá rozhodnutí. Při ukončení činnosti odpovědným zástupcem, musí být prokázáno, že byl předem podnikatel o tom informován ze strany odpovědného zástuxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxem doručení oznámení odpovědným zástupcem živnostenskému úřadu nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx aby to neprodleně (do 15 dnů) oznámil živnostenskému úřadu. Tuto povinnost podnikatel nemá, pokud je provozování živnosti pozastaveno nebo sám požádx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxmínek stanovených živnostenským zákonem, zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím o udělení
koncese
.
Podnikatel pak může sám požádat o přexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu předem písemně.
Ustanovení odpovědného zástupce v případě, že podnikatel splňuje podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, je zcela na zvxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxx
xxxxxxx xstanovení se např. vztahuje na novelu silničního zákona, zákon č. 119/2012 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu § 35b odst. x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xvoji funkci nebo již nesplňuje podmínky podle § 8b zákona o silniční dopravě, k ustanovení nového odpovědného zástupce ve lhůtě stanovené podle čl. 13 nxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxčnost se zapíše do živnostenského rejstříku, kdy živnost je dočasně provozována bez odpovědného zástupce.
Pokračování v provozování žixxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx úmrtí podnikatele (fyzické osoby). Osobám, které jsou oprávněny pokračovat v provozování živnosti, se určuje povinnost oznámit tuto skutečnost živxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x 1553 občanského zákoníku může zůstavitel stanovit, kdo bude vykonavatelem jeho závěti.
Zřízení svěřenského fondu upravuje § 1448-§ 1456 občansxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk, popř. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxtek zakladatele zcela vyloučen z dědického řízení s podstatnými následky např. i pro nepominutelné dědice, aniž by se musel zakladatel vzdát správy svxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xajetkových nároků jeho případných dědiců, včetně dědiců nepominutelných.
Osud živnostenského oprávnění zůstavitele je podřízen vůli dědiců, rxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Správce pozůstalosti, vykonavatel závěti, dědicové ze závěti, dědicové ze zákona a pozůstalý manžel nebo partner musí oxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, že nadále provozovat živnost zemřelého nebudou, v tomto případě oprávnění k provozování živnosti zanikne dnem doručení oznámení. Pokud uvedexx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí nebo likvidační správce.
Osoba, která musí mít pobyt na území České republiky, a tento pobyt povolen nemá, musí ustanovit osobu odpovědného zástuxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Všechny výše uvedené osoby, které nesplňují podmínky pro vznik živnostenského oprávnění a chtějí v živnosti pokračovat, musí současně s oznámením uxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xprávce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce jsou povinni oznámit pokračování v provozování živnosti živxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxnského zákona. Musí tak učinit současně s oznámením, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xezaniklo, mohou po skončení řízení o pozůstalosti pokračovat v živnosti dědicové ze zákona, dědicové ze závěti, pozůstalý manžel nebo partner, když pxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxvnění mají, i když po úmrtí podnikatele nesdělili, že hodlají v provozování živnosti pokračovat.
Současně s oznámením musí uvedené osoby ohlásit žxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxenské oprávnění, tj. ohlášením živnosti, rozhodnutím o udělení
koncese
, rozhodnutím živnostenského úřadu, že živnostenské oprávnění nevzniklo nexx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xtejné náležitosti jako při ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi.
Na žádost živnostenského úřadu poskytne soud údaje o pravomocně skxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxnovení § 14 zachovává možnost pokračovat v živnosti po určitou dobu se živnostenským oprávněním právního předchůdce. Tato možnost existuje za předpxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxí odpovědnost.
Nástupce zaniklé společnosti nebo družstva musí písemně oznámit pokračování v živnosti svého právního předchůdce a zároveň ohlásxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xokračovat v provozování živnosti zaniklé společnosti (družstva) má právní nástupce pouze do doby vzniku vlastního živnostenského oprávnění nebo nexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nástupce zaniklé společnosti nebo družstva, pak živnostenské oprávnění obchodní společnosti nebo družstva zaniká podle § 57 odst. 1 písm. b) živnostxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů.
Provozovny
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 17 odst. 1 a 2:
Pojem provozovny podle § 17 se vymezuje jako xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxozování živnosti.
Za provozovnu se považuje i stánek, pojízdné prodejny a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb. Na všxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xrovozovny podle stavebního zákona; na druhé straně oznámení o zřízení provozovny nebo o zahájení činnosti v provozovně nenahrazuje schválení podle sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxvnostenského oprávnění, za předpokladu, že zahájení a ukončení činnosti v provozovně písemně ohlásí živnostenskému úřadu a že má k provozovně vlastnxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat na žádost živnostenského úřadu (právní důvod).
Odpovědnost za způsobilost provozovny pro provozování konkrétní živnosti je plně na podxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxě přesvědčit o tom, zda provozovna odpovídá jmenovaným požadavkům.
Podle okolností případu může živnostenský úřad k prohlídce provozovny přizvax x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době. Uvedený zákon stanoví, že v noční době mezi 22. a 6. hodinou ranní je zakázán nákup a prodej veškexxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení, se dopouští správního deliktu, za který jí příslušný živnostenský úřad nebo Česká obchodní inspekce může uložit pokutu ve výši 50 000 Kč.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxjízdné prodejny nebo obdobného zařízení sloužícího k prodeji zboží nebo poskytování služeb.
Na základě oznámení přidělí živnostenský úřad podnixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxovozovny přidělí živnostenský úřad, pokud již číslo nebylo přiděleno.
Zákon určuje označení provozovny (trvale a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxčasně určuje, jak musí být označena provozovna určená k prodeji zboží a poskytování služeb. Při nedodržení těchto povinností může podnikatel naplnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Komentář k odst. 9 a odst. 10:
Při prodeji zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxalo zboží osobám nezletilým.
Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží a poskytování služeb je podnikatel povinen předem na vhodném a viditexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxovny a automaty.
Ustanovení § 17 zahrnuje prodej v pojízdných prodejnách, pomocí automatů.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014x
xxxxxxxx x x xx xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxji stánkového prodeje bez možnosti obce regulovat v případě potřeby nežádoucí stav.
x x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxodeje a poskytování služeb (např. pochůzkový a podomní prodej) nebo příležitostné akce se tržní řád nevztahuje.
Vydání tržních řádů patří do přenexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy (§ 61 obecního zxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxzování tržišť (§ 11 obecního zřízení).
Komentář k § 18 odst. 2
Ustanovení § 18 živnostenského zákona nezůstává co do předmětu omezeno na podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu prodeje zboží a poskytování služeb. Na tržišti může být tudíž provozována - pokud tomu nebrání zvláštní předpis - i činnost z působnosti živnostenskéxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxd to připouštějí hygienické předpisy. Avšak ani činnost, která je živností, nelze na tržišti provozovat, brání-li tomu zvláštní předpis, jako je tomu xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxstenského oprávnění.
Ustanovení § 18 živnostenského zákona nevymezuje pojem "tržnice", popř. "tržiště" (dokonce ustanovení věty druhé preambxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxznamu slov, a to i včetně určitého implicitního kvalitativního odstínění ("tržnice" na rozdíl od obchodního domu).
V § 18 se rovněž nestanoví nic bxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxovozovatelem tržiště též sama obec.
Dle našeho názoru nyní tato situace je řešena právě ustanovením § 18. Jedná se o speciální ustanovení, podle ktexxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxezit mj. dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti (může jít zřejmě jak o vymezení jednotné, tak o vymezení minima nebo maxima); takové oprávněxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xLAVA I
ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 19:
Z uvedeného ustanovení vyplývá, že rozlišovacím krxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxaduje, u ohlašovací živnosti volné nikoliv.
K písm. a): Odborná způsobilost je pro všechny druhy řemeslných živností (vyčleněných jako řemeslné žxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxe způsobu, jímž je odborná způsobilost prokazována, na části A, B, C.
K písm. b): Odborná způsobilost pro vázané živnosti je v zásadě uvedena přílohox xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxlušným zvláštním orgánem.
K písm. c): Jediná volná živnost byla zavedena novelou živnostenského zákona č. 130/2008 Sb.
Díl 1
Živnosti řemexxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxtavci 1 písm. e): Uznávacím orgánem, který vydává doklad o uznání odborné kvalifikace, je Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež při svém rozhodování poxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xěkterých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Příslušným, tj. právně relevantním dokladem o uznání odborné kvalifikace pro oblast živnosxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xákona vydaná s účinností od 30.6.2012 pod č. 169/2012 Sb. zde odkazuje na zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a občané České republiky kromě práva doložit odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace uznávacím orgánem předložit příslušnému žixxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x na zákon o uznávání odborné kvalifikace.
U řemeslných živností
a)
u vedených v příloze č. 1, části A, lze odbornou způsobilost se zřetelem k ustanxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxli držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně třílexx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxnském státě původu, nebo
3.
po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jednx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxzujícího nejméně tříleté vzdělání x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxu způsobilost se zřetelem k ustanovení § 21 odst. 2 prokazovat těmito způsoby:
1.
po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečná činná osobx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
2.
p o dxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxvení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
4.
p o dobu 5 po sobě jdoucxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením žxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxžitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nexxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxtě původu.
Stejné právo občanů členských států Evropské unie využít možnosti prokazovat odbornou způsobilost buď podle § 21 odst. 1 nebo § 2x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxace.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 22:
Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti je možné nahradit vzděláníx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xraxe v oboru zůstává jako jeden z náhradních způsobů prokazování odborné způsobilosti i nadále zákonem zachována.
Díl 2
Živnosti vázané
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z přílohy č. 2 živnostenského zákona nebo ze zvláštních zákonů v příloze uvedených.
Komentář k § 24 odst. 2:
Občané členských států Evropské unie x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xežim zvláštní úpravy uvedený v odstavci 2. Jde o možnost prokázat odbornou způsobilost též dokladem o uznání odborné kvalifikace vydávaným uznávacím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xivnostenskému úřadu je živnostenským zákonem systémově řešena v ustanovení x x xxxxx xx
xxx x
xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlné a vznik živnostenského oprávnění je splnění všeobecných podmínek provozování živnosti podle živnostenského zákona. Ohlašovatel takové živnosxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xrčitých požadavků pro provádění vlastní činnosti (tj. jde-li o požadavky stanovené pro její faktický výkon, nikoliv pro ohlášení živnosti), je podnixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtujících služby, jež jsou živnostmi, a nejsou přitom upraveny přílohami č. 1 až 3 živnostenského zákona. Uvedené obory činnosti, spadající do volné žxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxí živnosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 27 odst. 1:
U živností koncesovaných se odkazuje na přílohu č. 3 živnostenského záxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxími se živností koncesovaných).
Komentář k § 27 odst. 2:
Občané členských států Evropské unie a občané České republiky (a vzhledem k § 70 živnostensxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxst prokázat odbornou způsobilost též dokladem o uznání odborné kvalifikace vydávaným uznávacím orgánem (Ministerstvo průmyslu a obchodu).
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x kontextu právní úpravy je zřejmé, že živnostenský úřad nemůže podmínky provozování živnosti stanovit svévolně, nýbrž při jejich stanovování je povixxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxdu).
ČÁST TŘETÍ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
nadpis vypuštěn
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 28 odst. xx
x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxhu předmětu podnikání je třeba přihlédnout i k ustanovením a § 34 a k § 42§ 44 části třetí živnostenského zákona.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpadech nadále zachována.
Pokud nastanou pochybnosti o rozsahu živnostenského oprávnění, svěřuje zákonodárce rozhodnutí v této věci živnostensxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xadpis vypuštěn
Povinnosti podnikatele
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 31 odst. 1:
Povinnost podnikatele zajistix xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Povinnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xrganizační složku závodu, určitým způsobem navazuje na povinnost podnikatele obsaženou v § 17 odst. 3 prokázat na žádost živnostenského úřadu právnx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xžívání prostor i v případech ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi [§ 46 odst. 1 písm. f), odst. 2 písm. f) a g), § 50 odst. 2].
Nesplnění této povinnoxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxená zákonem č. 169/2012 Sb.)
Komentář k § 31 odst. 3:
Povinnost podnikatele uvedená v odstavci 3 zajistit, aby kontrolnímu orgánu byly k dispozici dxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxolního orgánu, takže lze usuzovat, že uvedenou povinnost musí podnikatel prokazovat v postavení kontrolované osoby poté, jakmile byla živnostenskýx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxlního orgánu stanovit podnikateli ke splnění této povinnosti lhůtu, je zřejmé, že uvedená povinnost může být splněna i dodatečně.
Povinnost kontrxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxících), obsažených v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) s tím, že uvedenému oprávnění odpovídá povinnost kontrolované osoby poskytnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xx x xx zařazeny s nabytím účinnosti zákona č. 119/2004 Sb., tj. ještě před přijetím tzv. euronovely živnostenského xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy účastníky a předmět smluvního vztahu, a to ještě před uzavřením takovéxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdnikatele evidovat příslušné identifikační údaje po dobu stanovenou zákonem. Smluvní vztah nelze uzavřít, nepodrobí-li se jeho účastník požadovanx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikatele mít evidenci vedenou o zákonem stanovených skutečnostech tak, aby tato evidence byla přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikacx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxnostenské kontroly. Vzhledem k tomu, že jde o povinnost podnikatele zpřístupnit předmětnou evidenci v konkrétní provozovně, je zřejmé, že porušení dxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxkého zákona zařazeno právě proto, aby byly příslušnému kontrolnímu orgánu zajištěny nutné podmínky pro kontrolu plnění uvedené povinnosti.
Komexxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům zodpovídá před živnostenským úřadem (tj. i z hlediska možného sankčního postihu) výlučně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti zaměstnanců podnikatel (z toho je zřejmé, že předmětem živnostenské kontroly zaměřené na splnění této povinnosti nejsou přímo zaměstnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxčně splněna).
Komentář k § 31 odst. 10:
Povinnost podnikatele a dalších osob uvedených v odstavci 10 prokázat totožnost je možné patrně vztáhnout i xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxu, není její prokazování omezeno pouze na výkon živnostenské kontroly, požadavek na prokázání totožnosti může být uplatněn v zásadě při jakémkoli jedxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxské oprávnění podnikatele omezenou na určitou dobu, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání uvedeného oprávnění.
Uvedená novelx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxněny, o povinnosti stanovené v § 31 odst. 2, jež se týkají označení objektu, v němž má podnikatel místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podnikux
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona) - jde pouze o terminologickou úpravu části texxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxnizační složku závodu a které patří k povinnostem podnikatele, jež se na podnikatele po dobu přerušení provozování živnosti nevztahují.
Komentář k x xx xxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xodnikatele nelze ovšem zaměňovat s povinností podnikatele evidovat veškeré doklady vyplývající ze zvláštních právních předpisů).
Komentář k § 31 xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxti podnikatele předložit potřebné doklady může být vyžadováno i mimo rámec výkonu živnostenské kontroly).
Komentář k § 31 odst. 16:
Uvedené ustanxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona). Po úpravách textu provedených citovaným zákonem bylo stanoveno, resp. upřesxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xdresu sídla správního orgánu (výjimkou je pouze případ, kdy podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách).
Předmětný poxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xdresy (až na zmíněné výjimky) fiktivní, na nichž nelze podnikatele reálně, fakticky zastihnout, a tím ani dosáhnout příslušného vypořádání případnýxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi nejen povinnosti vyplývající z živnostenského zákona, ale i dalších zvláštních právních předpisů. Nemusí jít přitom pouze o obecně závazné předpisx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxvního řádu České republiky.
Rozsah oprávnění
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 34 odst. 1:
Podnikatel provozuxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxného převodu vlastnického práva po skončení doby nájmu.
2.
Zprostředkovávat koupi nebo prodej mezi zákazníkem a jiným podnikatelem, a to buď zproxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxvádět drobné změny úpravou zboží, kdy se mění povrch věci nebo její vlastnosti (na žádost zákazníka).
4.
Montáž dodaného zboží je plněním, které se x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxtář k § 34 odst. 2:
Podnikatel může zajišťovat i servis. Pokud by však k provedení této činnosti bylo třeba odborné způsobilosti, použije k tomuto osobx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxtele na přijímání objednávek odpovídá možnosti prodeje na objednávku. Vzniklý právní vztah je však třeba odlišovat od smlouvy o dílo, resp. od zhotovexx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zakázky, jde-li o druh xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxým výrobcem.
nadpis vypuštěn
nadpis vypuštěn
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 42:
Uvedené ustanovení se týkx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, v podstatě shodné s komentářem uvedeným k § 34 k živnostem spočívajícím v obchodní činnosti; povaha výrobní živnosti musí zůstat zachovánxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x konkrétních služeb, i zde musí zůstat zachována povaha živnosti. Takto upřesněný rozsah nelze využít u jiných služeb.
nadpis vypuštěn
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xopravy. Poskytování pohostinství mimo dopravní prostředky, byť v souvislosti s dopravou v nádražních, přístavních a letištních restauracích, kiosxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxna povaha živností.
ČÁST ČTVRTÁ
VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
HLAVA x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxnosti učinit u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu. Ohlášení může učinit osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (Centrální regxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx možné také učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).
Komentář k § 45 odst. 2:
Obsahuje náležitosti, jež musí uvést x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxostřednictvím.
Zákon stanoví rovněž údaje, které musí v souvislosti s ohlášením živnosti povinně uvádět zahraniční fyzická osoba. U vedoucího orxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx u této osoby výpis z rejstříku trestů nedokládá.
K pouze terminologické úpravě částí textu uvedeného ustanovení došlo s účinností od 1.1.2014 na záxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xátá citovaného zákona).
Komentář k § 45 odst. 3:
Obsahuje náležitosti, jež musí uvést v ohlášení živnosti právnická osoba.
K pouze terminologixxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 45 odst. 4:
Požadavek vymezit pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět živnosti volné je ohlašovatel povinen ohlásit v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxo částečném rozsahu.
Komentář k § 45 odst. 5:
Jde o ustanovení, které umožňuje ohlašovateli neuvádět při ohlášení údaje, pokud jsou již vedeny v živxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
x xvedeném ustanovení se soustřeďuje činnost Centrálních registračních míst.
Celorepubliková síť Centrálních registračních míst (CRM) pro podnixxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxhájení a v průběhu podnikání (ZAP) schváleného vládou České republiky usnesením č. 1006 ze dne 20. října 2004. Účelem projektu ZAP je zjednodušit podnixxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ustanovení § 45a živnostenského zákona umožňuje, aby podnikatel učinil prostřednictvím CRM také některé úkony vůči finančnímu úřadu, příslušxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi současně splnila svoji registrační povinnost podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, která jí vzxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxň oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, jakož i podat přihlášku (nebo odhlášku) k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění.
V odsxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnostenském úřadu podal oznámení o volném pracovním místě, případně o jeho obsazení, tak jak to vyplývá ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxního živnostenského úřadu rovněž oznámila na odpovídající části Jednotného registračního formuláře zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné čxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa.
Komentář k § 45a odst. 2 a 3:
Ustanovením odstavce 2 písm. a) se umožňuje pxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxst, jaká je pro fyzickou osobu uvedena v odstavci 1 písm. e).
Komentář k § 45a odst. 4:
Zákon ukládá obecnímu živnostenskému úřadu povinnost předat pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx ustanovení má být pozměněno (s předpokládanou účinností od 1.1.2015) zákonem č. 428/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasníxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxním údajů, které se týkají údajů uváděných v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi, oznámit rovněž změnu údajů podle zvláštního zákona (srov. § 45a xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxde učiněn (podle terminologie zpřesněné novelou živnostenského zákona) pouze v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle živnostenského zxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxnského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. došlo k rozšíření možnosti oznamovat změny údajů prostřednictvím živnostenských úřadů. Podnikatel prosxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxhny změny údajů, související s plněním povinností vůči těmto orgánům, uvedených v přihlášce nebo oznámení, bez ohledu na to, zda se zároveň jedná o podáxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxedání stanovených údajů začíná zásadně běžet ode dne, kdy podnikatel získal živnostenské oprávnění. Tato lhůta se bude počítat u ohlašovacích živnosxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxí těchto závad bez ohledu na vznik živnostenského oprávnění (podle živnostenského zákona po odstranění závad vzniká oprávnění dnem ohlášení). U konxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxdá příslušným orgánům. Pro podnikatele tato právní úprava znamená možnost z jednoho místa splnit oznamovací povinnost vůči příslušným orgánům státnx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxst. 1:
Ohlašovatel je povinen doložit, resp. prokázat splnění podmínky bezúhonnosti podle živnostenského zákona.
Jde-li o občana České republxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsoby - buď výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydávaným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem nebo členského státx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxký stát takový doklad nevydává, je možné prokázat splnění podmínky bezúhonnosti prohlášením učiněným před notářem nebo příslušným orgánem členskéhx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xokladem o uznání odborné kvalifikace. Takovým dokladem je rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Možnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxářský prostor (Lichtenštejnsko, Norsko a Island) a občany Švýcarské konfederace (viz § 70 živnostenského zákona).
Občané tzv. třetích států (tj. xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xovolen trvalý pobyt, musí dokládat bezúhonnost předložením výpisu z Rejstříku trestů ČR, nebo odpovídajícími xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxkázat splnění podmínky bezúhonnosti prohlášením učiněným před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem nexx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxady, jimiž je bezúhonnost prokazována, nesmí být starší než 3 měsíce.
K dokladům, jež jsou součástí ohlášení, patří rovněž doklad o zaplacení správxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a), b), c), e) a f) došlo s účinností od 1.1.2014 na základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislostx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxo účely ohlášení povinna předložit právnická osoba. Jde jednak o doklady, které se vztahují k samotné právnické osobě, jež je ohlašovatelem, jednak o dxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx x xxxnností od 1.1.2014 na základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace sxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa s účinností od 1.1.2014 na základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifixxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx x xxxt. 1:
Odstavec 1 stanoví lhůtu pro zápis do živnostenského xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxnoznačně stanovena lhůta, do kdy ode dne doručení ohlášení živnosti musí živnostenský úřad provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat podnikaxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxt. 2.
(Lhůta pro zápis rozhodnutí o udělení
koncese
podle § 54 odst. 1 zůstává nezměněna s ohledem na odlišný proces vzniku práva, tj. zápis do živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx
xxanoví, jaké údaje musí obsahovat výpis vydaný fyzické osobě a výpis vydaný osobě právnické.
Změna provedená novelou živnostenského zákona č. 169xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xhlášení živnosti, resp. po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
.
Další pouze terminologické změny v uvedených ustanoveních souvisejí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxkromého práva (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 47 odst. 4 až 6:
Administrativní postup živnostenského úřadu v případech, kdy ohlášení žxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xprávním řízení o tom, že ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo, resp. že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Jsxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnění vydání výpisu nic nebrání (v uvedeném případě celé řízení končí zápisem do živnostenského rejstříku a vydáním výpisu).
Komentář k § 47 odst. 7 až xx
xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Úprava se týká xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxí-li zahraniční fyzická osoba následně (tj. po vydání předmětného potvrzení) v zákonem stanovené lhůtě chybějící povolení k pobytu, vydá jí živnostexxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. byl v odstavci 8 doplněn termín "pracovní" (viz komentář k § 47 odst. 1), čímž byla jednoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxli výpis, resp. lhůta, do kdy ode dne doložení dokladu o povolení k pobytu zahraniční fyzickou osobou musí živnostenský úřad vydat výpis podle § 47 odst. xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxraniční fyzická osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, do živnostenského rejstříku. Zákon nestanoví lhůtu, do kdy tak má učinxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxdená v § 60 odst. 2 písm. q) uvádějící výčet dalších skutečností zapisujících se do živnostenského rejstříku.
Komentář k § 47 odst. 9:
Nelze-li ze zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxho úřadu nadřízeným orgánem prodloužena.
Komentář k § 47 odst. 10:
Upravuje jednotlivé fáze postupu, byl-li zápis do živnostenského rejstříku v sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xuď vydá nový výpis ze živnostenského rejstříku nebo živnostenské oprávnění rozhodnutím zruší.
Novela živnostenského zákona vydaná pod č. 169/2xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xostupu živnostenský úřad oprávnění podnikatele zruší, je nadbytečné vydávat kromě rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění ještě výpis.
Koxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxenském rejstříku nebo ve výpisu.
xxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxá výpis obsahující opravené údaje (nejedná se o nový výpis podle § 47 odst. 1).
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 48 odsxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xouze terminologické změny v uvedeném ustanovení souvisejí s účinností od 1.1.2014 s novelou živnostenského zákona provedenou zákonem č. 303/2013 Sxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxt oznamovat vyjmenované údaje Ministerstvu vnitra. Jedním z předmětných údajů je i vydání výpisu pro zahraniční fyzickou osobu podle § 47 odst. 7 živnoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxí České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Komentář k § 48 odst. 3:
Je stanovena lhůta, v níž xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.3.2014.
Komentář k § 49 odst. 1:
Je stanovena lhůta k provedení příslušných změn údajů, vztahujících se k ohlášení živnosti a k předložení požxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxo rejstříku. V souladu s dosavadní praxí se stanoví, že změny a doplnění údajů již zapsaných v základních registrech, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtru živnostenského podnikání, zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku (jedná se o změny, které podnikatel není xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxy.
Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. je řešena situace, kdy podnikatel nesplní oznamovací povinnost a neoznámí změny údxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.
Komentář k § 49 odst. 3:
Obecně je upraven postup živnostenského úřadu při změně odpovědného zástxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxpak zahájí řízení o pozastavení provozování živnosti podle § 58 odst. 3 živnostenského zákona).
Komentář k § 49 odst. 4:
Toto ustanovení ve vazbě na x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí. Zároveň stanovuje, že v takovém případě nemusí podnikatel při změně bydliště oznamovat živnostenskému úřadu změnu sídla.
Terminologické změnx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxlosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 49 odst. 5:
V případě zápisu změny nebo doplnění údajů u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem provedeného na základě ohlášení živnosti, tedy podle § 47 odst. 10 živnostenského zákona.
Komentář k § 49 odst. 6:
V případě, že zápis změny xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxpuje živnostenský úřad u ohlašovacích živností a u koncesovaných živností (viz § 56 odst. xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
Náležitosti žádosti o koncesi
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 50 odst. 1:
Obdobně jako u ohlašovacích živností lze pxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxostech ohlášení živnosti (a dokladech, jež je nutno v souvislosti s ohlášením předložit živnostenskému úřadu), jež platí pro náležitosti žádosti o koxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxi.
Komentář k § 50 odst. 4:
Žadatel o koncesi má povinnost uvést živnostenskému úřadu údaje, jež jsou nutné k vydání stanoviska příslušného orgánu pxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx3.2014.
Komentář k § 52 odst. 1:
Zdůrazňuje se, že obecní živnostenský úřad předává příslušnému orgánu státní správy vydávajícímu oprávnění, souhxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxz novela živnostenského zákona č. 169/2012 Sb.) spolu s ostatními doklady nutnými k zaujetí předmětného stanoviska.
Lhůtou k vydání stanoviska pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx záporné, nemůže živnostenský úřad vydat rozhodnutí o udělení
koncese
. Je-li stanovisko kladné (pozitivní), rozhodne příslušný živnostenský úřad bxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx x x xx xrušen původní odstavec 2, který upravoval možnost živnostenského úřadu vyžádat si, pokud to povaha věci vyžadovala nebo vznikly-li pochybnosti, vyjxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxrávního řádu jsou podkladem pro rozhodnutí i "podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci".
Prokázala-li zahraniční fyzická osxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Švýcarské konfederace), při podání žádosti o koncesi nebo v průběhu řízení o udělení
koncese
splnění všech zákonem stanovených podmínek, postupuje xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 53 odst. 2:
Stanoví, ve kterých případech je povinností živnostenského úřadu žádost o koncesi zamítnout. Proti rozhxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupce je - za dalších zákonem stanovených podmínek - součástí rozhodnutí o udělení
koncese
.
Komentář k § 53 odst. 5:
Ustanovení rovněž uvádí, jaké údxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 54 odst. 1:
Uvedené ustanovení stanoví v daném případě lhůtu pro provedení zápisu do živnostenského rejxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x živnostenského rejstříku vydávaného podnikateli v případě, kdy mu byla pravomocným rozhodnutím živnostenského úřadu udělena
koncese
.
Komentář x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě.
U zahraniční osoby, která je podle § 5 odst. 5 povinna doložit doklad o povolení k pobytu ve lhůtě podle § 47 oxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xedoložila, se doplňuje konstatování, že se má za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Na rozdíl od úpravy u ohlašovacích živnxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xivnostenský úřad skutečnost, že uvedená osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, poznamená do spisu a zapíše do živnostenského xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx § 47 odst. 8). Skutečnost, že právo provozovat živnost vznikne uvedené zahraniční osobě až dnem doložení dokladu o povolení pobytu ve lhůtě stanovené v x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x
xxxxxse
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xejstříku.
Jedná se o případy, kdy zápis do živnostenského rejstříku nebyl proveden v souladu s rozhodnutím o udělení
koncese
a dále o případy, kdy úxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxadech živnostenský úřad provede opravu zápisu v živnostenském rejstříku, a podle okolností vydá výpis (jedná-li se o údaje podle § 47 odst. 2 nebo 3) nexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxtí postupem podle § 70 správního řádu (zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení rozhodnutí), nebo v přezkumném řízení (§ 94 a násl. správního řádu), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxí postupem podle § 56 odst. 2 živnostenského zákona.
Po vypršení správním řádem stanovených lhůt, v nichž lze přezkoumat rozhodnutí o udělení
koncxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti (§ 56 odst. 3 živnostenského zákona). V tomto případě je pak zápis změny do živnosxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx4.
Komentář k § 55 odst. 2:
V odstavci 2 byl novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. změněn text tak, aby údaje o podnikateli a jeho živnostensxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxlušných změn údajů, vztahujících se k náležitostem žádosti o koncesi a k předložení požadovaných dokladů.
Citované ustanovení novelizované zákoxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxplnění údajů již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému cizincůx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku (jedná se o změny, které podnikatel není povinen oznamovat).
Komentář k § 56 odst. 2:
Jsou upraveny zásady dalšího postupu živnostenskéxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxl nesplní oznamovací povinnost a neoznámí změny údajů a dokladů, které jsou náležitostí žádosti o koncesi. Pokud živnostenský úřad prokazatelně zjisxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xodnikání a podmínek provozování živnosti se provádí změnou rozhodnutí o udělení
koncese
.
Komentář k § 56 odst. 4:
Při rozhodování o změně rozhodnuxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxvnostenského zákona provedenou zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovanéhx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxvností postupuje přiměřeně podle § 54 odst. 4 nebo § 47 odst. 11.
HLAVA III
Zánik živnostenského oprávnění
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smrtí podnikatele, novela živnostenského zákona č. 303/2013 Sb. (část pátá citovaného zákona) reaguje na nové znění § 13 (pokračování v provozováxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxx xxvnostenského oprávnění rozhodnutím živnostenského úřadu dochází buď na základě projevu vůle podnikatele, tj. na jeho žádost, anebo naopak zcela mimx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxt. 2:
Dalším možným způsobem zániku živnostenského oprávnění je též uplynutí doby, pokud bylo živnostenské oprávnění při jeho vydání časově omezenxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosti nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení
koncese
vydané na dobu určitou.
Zákon se specificky zabývá i problematikou zániku živnostenského oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 58:
Zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxžení pokuty), mnohem více jde spíše o akty celospolečensky preventivní povahy, jimiž se společnost brání proti dalšímu pokračování nežádoucích podnxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění či pozastavení provozování živnosti (odstavce 2 až 3), jsou oprávnění živnostenského úřadu (resp. volxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxody vedoucími k zahájení správního řízení, jinak není správní orgán při tomto rozhodování v podstatě nijak omezen.
Zákonná úprava rozlišuje mezi oxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx pro něž je živnostenský úřad vždy povinen přistoupit ke zrušení živnostenského oprávnění, jsou uvedeny samostatně v odstavci 1.
Podle ustanovení x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxateli jeho živnostenské (příp. živnostenská) oprávnění. Zrušení živnostenského oprávnění podle citovaného ustanovení živnostenského zákona nexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm novely živnostenského zákona provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 303/2013 Sb. (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 58 odst. 2 až 3x
xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxý úřad může zrušit oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti, avšak nemusí tak učinit) jsou upraveny v odstavci 3.
Komentář k § 58 odst. 4:
Podxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem porušeny nebo porušovány povinnosti dané právními předpisy (tj. nejen povinnosti ukládané živnostenským zákonem), vždy pozastavit provoxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxje xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxkého zákona nahrazeno textem zcela novým, týkajícím se postupu živnostenského úřadu v případě, že se podnikatel rozhodne sám zrušit své živnostenskx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxovozování živnosti, jež nesmí být delší než 1 rok.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 59:
Uvedené ustanovení bylo do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).
Znění tohoto ustanovení odráží skutečnost, že "Provozování cestovní agentury" již není samostatnou živností, ale spadá do živnoxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.
HLAVA IV
Živnostenský rejstřík
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Živnostenský úřad České republiky, jehož působnost vykonává Ministerstvo průmyslx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je tedy veden jak obecními živnostenskými úřady, tak krajskými živnostenskými úřady (srov. zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvají svou působnost v rozsahu stanoveném v odst. 2 až 5 tohoto paragrafu, krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavci 3 a 4.
Komentář k § xx xxxxx x x xx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xeznam (s výjimkami stanovenými zákonem). Veřejným seznamem není přehled o uložených pokutách a údaje o rodném čísle.
Terminologická úprava textu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xomentář k § 60 odst. 4 a 5:
Stanoví, jaké údaje se vydávají na žádost ze živnostenského rejstříku v listinné nebo elektronické podobě, současně jsou sxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xvedeným v § 48.
Komentář k § 60 odst. 6:
Je upravena forma, kterou Živnostenský úřad České republiky zveřejňuje údaje v části rejstříku, jež je veřejxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxed živnostenským úřadem a pro potřeby vedení rejstříku.
Komentář k § 60 odst. 9 a 10:
Znění odst. 9 písm. h) a odst. 10 bylo do textu živnostenského záxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům byl nahrazen údajem o omezení svéprávnosti.
ČÁST PÁTÁ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I
Živnostenská kontrola
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxtu zákonné právní úpravy lze výkladem pro účely živnostenského zákona nicméně dovodit, že živnostenskou kontrolou se rozumí výkon kontrolní činnosxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxatním osobám, jejichž činnost podléhá právnímu režimu živnostenského zákona (případy neoprávněného podnikání, v omezeném rozsahu i subjekty poskxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxroly zcela jednoznačně živnostenské úřady jako příslušné orgány státní správy, jež působí v oblasti živnostenského podnikání, stejně tak jako určujx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxených živnostenským zákonem, ale i na kontrolu ustanovení zvláštních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a na kontrolu podmínek provxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xne vstupu České republiky do Evropské unie i podnikatele z ostatních členských zemí poskytujících na území České republiky služby (k tomu dále viz § 69axx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xyla do živnostenského zákona "přenesena" též kontrolní pravomoc živnostenských úřadů v oblasti dodržování povinností při značení tabákových výroxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx13 (část třetí citovaného zákona), byla kontrolní pravomoc živnostenských úřadů dále rozšířena i o dodržování povinností při značení lihu a nakládánx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 60b:
Novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. byl do zákona doplněn způsob, kterým se pxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo ve formě průkazu.
Další zpřesnění textu uvedené právní úpravy bylo provedeno s účinností od 17.10.2013 novelou živnostenského zákona č. 309/2xxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxo datu nabytí účinnosti kontrolního řádu, tj. po 1.1.2014) kontrolním průkazem jen tehdy, je-li tato možnost upravena ve zvláštním právním předpisu.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto směru není ze zákona nijak omezen. K zvoleným třetím osobám, které je podnikatel oprávněn přizvat v průběhu kontroly, patří např. zaměstnanci poxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář x x xxxx
x xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnského zákona se zde uvádí, že odvolání proti uvedenému opatření nemá odkladné účinky (to znamená, že rozhodnutí je vykonatelné, ačkoli není pravomoxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jako procesní důsledek kontroly), nebo naopak bez jakékoli souvislosti či návaznosti s živnostenskou kontrolou (tj. kontrola nemusí uložení uvedexxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxna zřejmé, že uložení tohoto opatření nelze aplikovat například v případě neoprávněného podnikání.
Novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sxx xxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxdat proti rozhodnutí v patnáctidenní lhůtě odvolání (je řešeno v rámci správního řádu).
HLAVA II
SPRÁVNÍ DELIKTY
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxvního trestání předložená ministrem vnitra a obsažená v návrhu věcného záměru zákona o správním trestání. Ministerstvo vnitra zpracovalo za uvedenýx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radou vlády na schůzi vlády 28.8.2003.
Jedná se o následující zásady:
1)
v sankčních ustanoveních zvláštních právních předpisů obsahujících sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xežimu zákona o přestupcích,
2)
pro všechny subjekty typově shodných skutkových podstat správních deliktů stanovit stejně přísný sankční postihx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxektivní stránku správního deliktu),
4)
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x
5)
stanovit, že podle ustanovení o odpovědnosti právnických osob za správní delikt, jehož znaky jsou uvedeny v sankčním ustanovení zvláštního prxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx pokud jsou současně vymezeny podmínky opakovaného porušení povinností a současně určen orgán veřejné správy, který povede evidenci projednaných spxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxdnost právnických osob, příslušnost správních úřadů k projednání správního deliktu a rozpočtové určení příjmů plynoucích z pokut.
Správní dexxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xsoba) a na správní delikty (právnických a podnikajících fyzických osob).
Přestupky
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxiněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní dexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxk postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. Při zavinění z nedbalosti (vědomá a nevědomá nedbalostx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxona dopustí fyzická osoba.
Ustanovení § 61 stanoví skutkové podstaty přestupků a výši sankce odstupňovanou v jednotlivých skupinách podle závažxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona ke správnímu řádu, tak princip subsidiarity (podpůrnosti) správního řádu k přestupkovému zákonu.
Pokuty lze ukládat buď v klasickém sprxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxh nezná institut příkazu na místě.
Kromě uvedených sankcí lze užít též sankce dle § 11 přestupkového zákona, a to za podmínek stanovených přestupkoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxupek uložit pouze tehdy, je-li to výslovně v zákoně stanoveno, což není případ živnostenského zákona). Napomenutí nelze uložit spolu s pokutou.
Záxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxt, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie. Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po ktxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx založena na zásadě, že přestupek má projednávat ten orgán, v jehož oboru působnosti byl přestupek spáchán. K projednávání přestupků podle § 61 živnostxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xo výše 5 000 Kč (při podpůrném použití § 84 přestupkového zákona).
Úprava textu v odstavci 1 byla do živnostenského zákona zapracována s účinností ox xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxch.
Stanoví skutkové podstaty správních deliktů a výši sankce odstupňovanou v jednotlivých skupinách podle závažnosti deliktu (od nejnižší hornx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx správního řádu), správní orgán nemá možnost v rámci své úvahy dospět k závěru, že pokuta uložena nebude. Správní uvážení se však týká výše pokuty a hodnoxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 62 odst. 5:
Za správní delikt podle odstavců 1 xx x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xyužitím příslušných ustanovení zákona o přestupcích.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 63 odst. 1:
Stanoví skutkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x1).
Komentář k § 63 odst. 2:
Stanoví výši sankce odstupňovanou v jednotlivých skupinách (podle závažnosti správního deliktu neoprávněného podnixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxní - viz § 150 správního řádu), správní orgán nemá možnost v rámci své úvahy dospět k závěru, že pokuta uložena nebude. Správní uvážení se však týká výše poxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxy ve správním trestání, kdy se správní delikty spáchané jednou osobou ze zákona projednávají ve společném řízení, aniž musí správní orgán o tom vydat usxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx x xxxxx x x xx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxž zbavují právnickou nebo podnikající fyzickou osobu odpovědnosti za správní delikt a určuje hlediska, k nimž se přihlíží při určení výše pokuty u obou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xýt nutně v uvedených lhůtách pravomocně ukončeno (nejde o lhůty pro uložení pokuty). Obě lhůty musí být zachovány, jinak odpovědnost za správní delikt xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánů k projednávání správních deliktů.
V řízení o správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona se místní přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí neobsahuje ani živnostenský zákon speciální právní úpravu odpovědnosti a sankčního postihu podnikatelů - subjektů živnostenského podnikání ve sxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxnických osob.
Komentář k § 64 odst. 6:
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxTANOVENÍ
Součinnost orgánů státní správy
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 68 odst. 1:
Právní úprava týkající se souxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xpisu rozhodnutí o porušení zvláštních předpisů podnikatelem nevylučuje možnost zahájit v působnosti živnostenského úřadu vůči podnikateli správnx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxského zákona.
Komentář k § 68 odst. 2:
Z uvedeného ustanovení živnostenského zákona lze dovozovat, že v případě event. zjištění podezření živnosxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadů informovat v zákonem stanovené lhůtě příslušné specializované orgány o tomto porušování zvláštních předpisů podnikatelem, popř. osobami provoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxle příslušné specifické právní úpravy.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 69a odst. 1 a 2:
Živnostenské úřady jsox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxíslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou usazenou v některém z čl. států EU či držitelem podnikatelského oprávnění k výkonu čixxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxu výkonu činnosti na našem území, frekvenci, zřízení provozovny apod.
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxonskou smlouvou pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (podepsána v Lisabonu dne 13. prosince 2007, Úřední xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxlouvu o fungování Evropské unie (srov. též § 59).
Komentář k § 69a odst. 3:
Právo na volné poskytování služeb na území České republiky se vztahuje i na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xsoby se sídlem na území těchto států.
Komentář k § 69a odst. 4:
Živnostenský zákon se na poskytovatele služeb nevztahuje s výjimkou povinnosti posxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, blíže specifikuje způsob, resp. konkrétní prostředky, jimiž jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxm.
Na poskytovatele služeb se vztahuje též povinnost zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k živnostenskémx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxx xsobám uvedeným v odstavci 1, jež poskytují na území České republiky služby v tzv. regulovaných činnostech, je stanovena povinnost písemně oznámit posxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona rovněž vztahuje aplikovatelnost § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace přiměřeně i na právnické osoby uvedené v odstavci 2.
Komentář k § xxx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xlnění jejich povinností podle § 69a odst. 4 písm. b) a podle § 69a odst. 5 živnostenského zákona. 49
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxanění dosavadního nejednotného používání pojmů "občan" a "státní příslušník" v textu zákona, kdy pojem "státní příslušník" byl novelou nahrazen pojxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxona považuje i rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, jiného státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Švýcarské konfederxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xéž terminologii § 46, § 49 a § 56).
Místní příslušnost
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 71 odst. 1:
Úprava stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxho živnostenského úřadu na území České republiky, a to bez ohledu na to, jedná-li se o fyzickou osobu, právnickou osobu, zahraniční fyzickou nebo zahraxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xístní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu, tzn. podle místa činnosti - viz § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu, např. řízení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ukončení činnosti odpovědného zástupce, neoznámení zahájení a ukončení činnosti v provozovně, neoznámení opětovného zahájení přerušeného provozxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, popř. umístěním organizační složky zahraniční osoby (k terminologii správního řádu "místo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxa o přestupcích - místem činnosti, místem, kde byl přestupek spáchán (s možností event. postoupení k projednání přestupku do správního obvodu živnosxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxích právních předpisů se plní u živnostenského úřadu příslušného podle sídla fyzické osoby, sídla právnické osoby, umístění organizační složky zahrxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je příslušný k provedení tohoto zápisu.
nadpis vypuštěn
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 72 odst. 1:
Stanovená mxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxsti nebo žádosti o koncesi, žádosti o zrušení živnostenských oprávnění, apod.).
Podání se doručuje prostřednictvím kontaktního místo veřejné spxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zákona, ale za určitých podmínek může dnem podání dojít ke vzniku oprávnění provozovat živnost.
Komentář k § 72 odst. 2:
Kontaktní místo veřejné spxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xákona podání živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se kontaktní místo nachází.
Poté, kdy ohlašovatel živnosti (žadatel o koncesi) vyplní sxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxistračního formuláře, odešlou se data do systému, který potvrdí jejich doručení. Tuto "doručenku" pracovník kontaktního místa veřejné správy vytisxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxní (včetně příloh, pokud jsou součástí podání).
Listinná podoba podání by měla být doručena příslušnému živnostenskému úřadu do 5 dnů v souladu se sxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx je pouze podpis pracovníka kontaktního místa veřejné správy). Teprve tak je podání podle správního řádu úplné.
Doručením listinné podoby podání xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x dnů, je dnem ohlášení den, kdy podání fakticky došlo živnostenskému úřadu.
Komentář k § 72 odst. 4:
Pokud jde o způsob tohoto podání, zákon umožňuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xprávy vyplní spolu s ohlašovatelem živnosti nebo žadatelem o koncesi příslušný formulář, vytiskne formulář, ohlašovatel či žadatel tento formulář zxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
HLAVA II
Přechodná a závěrečná ustanovení
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtenského úřadu vyrozumět podnikatele, který zřídil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxji od 1.8.2012 identifikačním číslem provozovny provozovnu zřízenou před 1.7.2010.
Příl.1
Živnosti řemeslné(K § 20)
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxované a obory činnosti živnosti volné. Do příloh zákona se promítají i některé směrnice Evropské unie. Jedná se o směrnici 99/42/ES, 74/556/EHS a 74/5xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx4 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních úředníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xoklady získanými v jiném členském státě EU ve smyslu § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
U živností řemeslných se uplatňuje stanovisko, že se jedná o žxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně taxativně uvedenými a dokladem o jednoroční praxi.
Živnosti vázané jsou činnosti, které vyžadují zvláštní odbornou způsobilost podle zvlxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxhlas vydaný podle zvláštního právního předpisu.
Obsahovou náplň jednotlivých živností upravuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových nápxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxho zákona. Obory činností živnosti volné zahrnují veškeré činnosti výrobní, obchodní nebo poskytující služby, které nejsou upraveny v přílohách 1 až x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xahrnuje 80 oborů činností.
Dnem 1.1.2013 nabyl účinnosti xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxění. Uvedený zákon přeřazuje činnost spočívající "v provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb" ze živnosti volné mezi činnostxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxě oznámení podnikání Českému telekomunikačnímu úřadu podle § 18 výše uvedeného zákona, za předpokladu podmínek v zákoně uvedených. Podnikatel, kterx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Dnem 1. května 2013 podnikateli zaniklo právo provozovat předmětnou činnost ve smyslu živnostenského zákona.
Přílohou č. 5 živnostenského zákxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto přílohou. Bude-li se jednat o živnosti uvedené v této příloze, musí podnikatel vést evidenci o osobách, které splňují podmínky odborné způsobilxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xdborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalixxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x koncesovaných. U uvedených živností je pak možné využít i doklad ve smyslu § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
Obsah jednotlivých živností je v komenxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
výčet řemeslných živností, které představují klasická řemesla. Tomu také odpovídají i názvy jednotlivých skupin řemeslných živností i názvy samotxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxstem v příslušném oboru nebo jiným dokladem o ukončení vzdělání na střední odborné nebo vysoké škole.
Odborná způsobilost se tak prokazuje vysvědčxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu.
Odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdaným uznávacím orgánem podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. Uznávání se týká pouze dokladů zísxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxerstvo průmyslu a obchodu. Doklad o uznání odborné kvalifikace vydaný uznávacím orgánem příslušný živnostenský úřad dále nezkoumá.
Podle § 21 odsxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přičemž tyto doklady jsou v § 21 odst. 2 živnostenského zákona uvedeny odkazem na příslušná ustanovení zákona o odborné kvalifikaci. Jmenované ustanxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxci 2005/36/ES je možno doložit kvalifikaci přímo doklady získanými v jiném státě EU ve smyslu § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
Všechny výše jmenoxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxo studium v příbuzném oboru a jednoroční praxe nebo doklad o vykonání šestileté praxe v oboru.
Náhradním dokladem může být i osvědčení o rekvalifikaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců a doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru.
Živnostenský zákon v § 7 odst. 4 definuje, co sx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxuzném oboru, dále činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce nebo činnost osoby, která bezprostředně odpovídá za řízení činnosti.
Pro úxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxých znalostí. Posouzení příbuzného oboru při rozhodování o konkrétní živnosti pak bude věcí příslušného živnostenského úřadu, který má možnost vyžáxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příslušného středního odborného učiliště.
K PŘÍLOZE č. 2: VÁZANÉ ŽIVNOSTI
Živnosti xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxch provozování je odborná způsobilost stanovená jednak přílohou č. 2 živnostenského zákona a jednak upravená zvláštními právními předpisy.
Odxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců a dokladem o vykonání příslušné praxe v oboru. Současně je možné u jednotlivých žixxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Občan ČR a příslušníci členských států EU mohou prokázat odbornou kvalifikaci postupem stanoveným zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxjších předpisů i doklady získanými v jiném státě EU podle § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
Obsahové náplně vázaných živností jsou stanoveny nařízxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xVýroba a zpracování paliv a maziv" a byla zařazena nová živnost mezi živnosti koncesované s předmětem podnikání "Výroba a zpracování paliv a maziv a disxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů jsou geologický výzkum a průzkum, který zahrnuje:
a)
z koumání, hodnocení, dokumentování a zobrazování vývoje a složení geologické stavby území x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a ochranu,
c)
vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých, stolních minerálních a termálních, ověřování jejich vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
d)
zjišťování a ověřování inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace a provxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxurách a podzemních prostorech, pro průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry a pro zajišťování a likvidaci starých důlních děl,
f)
zjišťoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxiv, rozhodne Ministerstvo životního prostředí. Jmenovaná živnost se nevztahuje na provádění geologických prací, které jsou hornickou činností nebx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxh předpisů).
Základním předpokladem k získání vázané živnosti v této oblasti je odborná způsobilost, která se prokazuje osvědčením vydaným Minisxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxerá zahrnuje podíl na řešení geologických úkolů a znalost právních předpisů z této oblasti.
Vydané osvědčení může výše uvedené ministerstvo odejmxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xdborné způsobilosti se vydává na dobu určitou. Podmínkou odborné způsobilosti je vysokoškolské vzdělání geologického směru, odborná praxe v oboru (xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídat rozsahu dokladů o odborné způsobilosti.
Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
Zpracovávat tabák a vyrábět tabákové výrobky lxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxzuje vysokoškolským vzděláním v oblasti potravinářské chemie nebo zemědělství a 1 rok praxe v oboru, nebo vyšším odborným vzděláním ve studijním oborx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí a 3 roky praxe v oboru nebo osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti pro příslušnou činnost vydaným institucí akreditovxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxy praxe v oboru.
Dovoz a vývoz tabákových výrobků vyžaduje povolení, které uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Prodej tabákových výrobků je žxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xrčené pro vývoz. Podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků stanoví novela zákona o spotřebních daních (č. 325/1993 Sb.) a vyhláška č. 467/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxlepek je zákonem svěřena příslušnému celnímu orgánu. Ten jako jediný může získat tabákové nálepky od výrobce a předávat je na základě objednávky vývozxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxská inspekce nebo Česká obchodní inspekce rozhodnout i o propadnutí nebo zabrání cigaret.
Povinnosti podnikatelů při výrobě tabákových výrobků a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxch a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemickxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxických látek a chemických přípravků uvedených v zákoně č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech. Dále sx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxní praxi. Vysoce toxické látky nebo směsi a toxické látky nebo směsi definuje § 5 odst. 1 písm. f) a písm. g) výše uvedeného zákona.
Odborná způsobiloxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xzdělání v příslušné oblasti studijních oborů a dokladem osvědčujícím 1 rok praxe v oboru, nebo
b)
dokladem o vyšším odborném vzdělání v příslušné oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci a 4 roky praxe v oboru, nebo
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxou tuto živnost provozovat po dobu platnosti této autorizace.
Dovoz se v režimu živnostenského zákona zahrnuje pod prodej, jehož regulace se omezxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxo vysoce toxické a toxické lze odbornou způsobilost prokázat též následujícími způsoby uvedenými v příloze č. 2 živnostenského zákona:
a)
dokladxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxně 3leté nepřetržité praxi v oboru v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci, nebo jiným dokladem o kvalifikaci
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu, nebo
d)
dokladem o nejméně 3leté nepřetržité praxi v oboru v postavení zaměstnance a dokladxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxkladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu.
Pro výrobu chemické látky a chemické směsi se nevyžaduje živnostenské oprávnění pro tuxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxba a opravy sériově zhotovovaných
-
protéz,
-
trupových ortéz,
-
končetinových ortéz,
-
měkkých bandáží.
Obsahem uvedené živnxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxrtéza trupová nebo končetinová) nebo pomůcek, které pomáhají fixovat určitou část těla (bandáže).
Odborná způsobilost se prokazuje
a)
absolvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxlání orticko-protetický technik podle zákona č. 96/2004 Sb. a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xo jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 3 roky praxe v oboru, nebo
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxnskou činnost. Podnikatel samozřejmě má možnost provozovat buď jednu z výše uvedených činností, nebo všechny.
Základním zvláštním právním předpxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xnění.
Oční optika
xxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxnu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx péče přímo souvisejí.
Obsahovou náplní živnosti je souhrn činností spojených se zhotovováním, prodejem a opravami korekčních očních pomůcek.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxmetrista nebo vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním v příslušném oboru nebo osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvaxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxe uvedené živnosti je i poradenská činnost v této oblasti a prodej různých druhů brýlí, pouzder a dalších optických výrobků, pomůcek souvisejících s čixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy souvisejícími s provozováním živnosti jsou zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v plaxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxládání s nebezpečnými odpady
Nebezpečným odpadem je takový zvláštní odpad, který svým charakterem nebo kumulací svých nebezpečných vlastností přxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxost, oxidační schopnost, radioaktivita, infekčnost apod. Nakládání s nebezpečnými odpady je pak jakákoliv činnost, jejímž předmětem jsou nebezpečxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxní, zpracování a využívání jako zdrojů druhotných surovin a energie.
Nebezpečné vlastnosti odpadu může ověřovat pouze právnická osoba nebo fyzicxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxch a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jmenované osoby jsou uvedeny v seznamu vydaném Ministerstvem životního prostředx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxtních odpadů je pak živností ohlašovací volnou. Podnikatel však musí samozřejmě dodržovat všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xákona součástí výše uvedené živnosti za předpokladu, že dopravní prostředky pro tuto činnost určené jsou využívány pouze pro tento účel. Pokud dopravxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxt pro uvedenou vázanou živnost se prokazuje:
a)
dokladem o vysokoškolském vzdělání a 1 rokem praxe v oboru, nebo
b)
dokladem o vyšším odborném vzxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x 3 lety praxe v oboru, nebo
d)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti pro příslušnou činnost vydaným institucí akrexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a 4 roky praxe v oboru.
Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadux xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxání opadů a pro spalování odpadů.
Zákon o odpadech vymezuje i tzv. komunální odpad, jako veškerý odpad vznikající na území obce při činnostech fyzixxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněných k podnikání. Komunální odpad vzniká např. při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně, včetně hřbitovů axxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xterých může být souhlas k podnikání s komunálním odpadem udělen.
Projektová činnost ve výstavbě
Pro tuto živnost se vyžaduje odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxvolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínkami udělení autorizace je občanství České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxé praxe v předepsané délce, úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti a složení předepsaného slibu.
Odborná způsobilost pro uvedenou živnost xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxdijním programu v oblasti stavebnictví nebo architektury a 3 roky praxe v projektování staveb nebo dokladem o vysokoškolském vzdělání v bakalářském sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xe stavebním studijním oboru a dokladem o 5leté praxi v projektování staveb nebo dokladem o vyšším odborném vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let prxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlašované stavby, pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy, které se předkládají pro xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxch staveb".
Jedná se o projektování drobných staveb uvedených v § 103 a § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxní pozdějších předpisů.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
V rámci této živnosti jsou prováděny veškeré stavební práce při novostavbáxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxř. demolice, demontáž, odklizení suti a odpadového materiálu apod. Důvody, kdy je třeba stavbu odstranit, jsou taxativně uvedeny v příslušných ustanxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxích prací mohou být vykonávány i činnosti, které jsou předmětem živností řemeslných, vázaných a volných souvisejících s realizací staveb.
Odbornx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxhitektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo vysokoškolským vzděláním v maxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxury a 5 let praxe v provádění staveb nebo vyšším odborným vzděláním ve stavebním studijním oboru a 5 let praxe v provádění staveb nebo středním vzděláním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxaci uděluje Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.
Rozsah oprávnění je pak dán tím, jaký druh stavex xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxgická zařízení staveb, technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, městské inženýrství a geotechnika. Podnikatel, který má zájem prováděx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxbních prací ve výškách pomocí horolezecké nebo speleologické techniky. Odborná způsobilost se prokazuje stejným způsobem jako u všech výše uvedenýcx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx definovány v § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Jedná se o stavby, terénní úpravy, zařízení a udržoxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxit příslušnému stavebnímu úřadu, vymezuje § 104 výše uvedeného zákona.
Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty (prodej stxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxátkové péči, ve znění pozdějších předmětů. Před vlastním rozhodnutím (prohlášením věci za kulturní památku) si ministerstvo vyžádá vyjádření krajsxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxté a nemovité prohlásit za kulturní památku stanoví § 3 výše jmenovaného zákona.
Předměty xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxtéria obsažená v příloze č. 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předmětů.
Předměty kulturní xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu prohlášeného za kulturní památku.
Osvědčení vydávají na základě žádosti muzea, galerie, archivy, knihovny a organizace památkové péče pověřenx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvézt nebo uvedené hodnoty nabízí k prodeji.
Výše uvedenou činnost mohou osoby provozovat jen na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací žxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxu a studijním programu zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění, nebo
b)
vyšším odborným vzděláním zaměřeném na výtvarné uxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu, 1 rok praxe v oboru, nebo
d)
středním vzděláním s výučxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xoky praxe v oboru, nebo
e)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti pro příslušnou činnost vydaným institucí akredixxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x roky praxe v oboru.
Rozsah živnostenského oprávnění bude záviset na tom, který druh činnosti bude žadatel provozovat.
Živnost zahrnuje i zpxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxkupu a prodeji akvarijních ryb, malých hlodavců, psů, koček, exotických ptáků, plazů, obojživelníků apod. V rámci této živnosti lze prodávat krmiva a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxý zákon určuje povinnosti chovatelů a ochranu zvířat v zájmových chovech. Každý, kdo chce chovat zvířata v zájmových chovech, musí splňovat podmínky sxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa může udělené povolení rozhodnutím změnit nebo zrušit, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za nichž bylo povolení uděleno. Za tím účelem je povxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x zájmových chovech může fyzická nebo právnická osoba, která má živnostenské oprávnění. Živnostenské oprávnění musí mít i subjekty, které provozují jxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxx xx xx
x)
vysokoškolské vzdělání ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství a 1 rok praxe v oboru, nebo
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxritní zkouškou ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
d)
absolvováxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízenxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxa, nebo
Fyzická nebo právnická osoba, která takto podniká, musí xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxh na zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 živnostenského zákona.
Na výše uvedenou živnost se vztahuje příloha č. 5 živnostenského záxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnovenou touto přílohou.
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výše uvedená vázaná živnost zahrnuje jednak činnoxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy účetní evidence v podniku nebo u soukromého podnikatele jednotlivce, poskytování doporučení k jejímu zdokonalování tak, aby byla v souladu s právníxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxů, dohled nad vedením účetnictví apod.).
Účetní poradce - poskytování rad např. v otázkách vedení účetnictví, v používání účetních metod, ve vyhotxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxě se jedná o provádění běžných účetních operací pro různé podnikatele.
Rozsah živnostenského oprávnění bude záviset na tom, kterou z uvedených činxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxdení účetnictví ještě neznamená, že osoba, která ho provádí je daňovým poradcem.
Provede-li účetní poradce na přání klienta kontrolu účetní uzávěxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxst pro účetní poradce, vedení účetnictví a vedení daňové evidence je uvedena v příloze č. 2 živnostenského zákona a prokazuje se:
a)
vysokoškolskxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxláním s maturitou a 5 let praxe v oboru, nebo
d)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx praxe v oboru.
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtelského úvěru upravuje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 43/2013 Sb. Současně v této oblasxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxužby se zákon nevztahuje a vymezuje některé základní pojmy vztahující se na jmenovanou činnost.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v ráxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Zprostředkovatel je vymezen jako osoba, která není věřitelem a ktxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xjednává spotřebitelský úvěr, s věřitelem nebo mu pomáhá tuto smlouvu uzavřít nebo jménem věřitele uzavírá.
Smlouva o poskytnutí nebo zprostředkoxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xe neplatná. Porušení povinností při sjednávání nebo zprostředkování smlouvy o spotřebitelském úvěru, lze kvalifikovat jako správní delikt
Osobxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxnského zákona", mohly tuto činnost provozovat do ledna roku 2012 a před uplynutím této doby musely živnostenskému úřadu prokázat, že splňují podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Odborná způsobilost se prokazuje:
a)
středním vzděláním s maturitní zkouškou, nebo
b)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxsterstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
c)
3 roky praxe v oboru.
Provádění dobrovolných dražeb movxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlečnost nebo družstvo, které splňují podmínky uvedené v zákoně č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa žádost vlastníka věci na místě veřejnosti přístupném (nejedná se o dražby nemovitostí). Předmětem dražby nemohou být práva z duševního vlastnictví xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx bylo uplatněno zadržovací právo. Dražit v dobrovolné dražbě nelze také věci movité, jejichž vlastnictví je omezeno předkupním právem zapsaným v listxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxm vzděláním a 2 roky praxe v obchodní činnosti nebo středním vzděláním s maturitou a 3 roky praxe v obchodní činnosti nebo osvědčením o rekvalifikaci nebx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xraxe v oboru nebo doklady ve smyslu § 7 odst. 5 písm. j), k), l), nebo m) živnostenského zákona.
Podmínky provádění dražby movitých věcí jsou upravenx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nazývá dražebník. Kontrolu dodržování podmínek organizování a provádění dražeb podle výše uvedeného zákona kontroluje Ministerstvo pro místní rozxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů. Podle uvedeného zákona je možné provádět dražbu i elektronicky. Základní podmínky provádění elektronických dražeb upravuje § 16a citoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxžeb, povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu a další podmínky).
Oceňování majetku pro
a)
věci movité,
b)
věci nemovitéx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxatních druhů majetku a služeb stanoví zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem k tomu, že podmínky pro provozování živnosti nejsou v živnostenském zákoně dostatečně konkrétní, má uvedený zákon pouze podpůrný význam.
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxístěné. Stavby se rozdělují podle různých kritérií (např. obytné domy, byty, haly, nebytové prostory apod.). Stejně tak pozemky se ve smyslu výše uvedxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxící z průmyslových práv nebo práv na označení nebo vyplývající z jejich užití a výrobně technické a obchodní poznatky (např. práva k vynálezům, průmyslxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xvedeného zákona různé druhy cenných papírů, vklady na vkladních knížkách, vklady na účtech u bank, ceniny, platební karty a ostatní majetek.
Oceňoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxního závodu provádí, zda pro administrativní účely nebo pro účely podnikatelské. V rámci podnikatelského ocenění by mělo být rozlišováno tržní oceněxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxjícího) a objektivizované ocenění (ocenění s důrazem na opatrnost a průkaznost).
Odborná způsobilost pro oceňování věcí movitých a nemovitých se xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxsokoškolským vzděláním a absolvováním celoživotního vzdělávání po dle zvláštního právního předpisu v rozsahu nejméně 2 akademických roků (4 semestxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou v příslušném oboru, ve kterém je oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu v rozsahx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxonáváno, a absolvování pomaturitního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
e)
vysokoškoxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xraxe v oboru, nebo
f)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akrxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 5 let praxe v oboru.
Odborná způsobilost pro oceňování nehmotného majetkux xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxí majetku, nebo
b)
vysokoškolským vzděláním a absolvováním celoživotního vzdělání po dle zvláštního právního předpisu v rozsahu nejméně 2 akadexxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxání po dle zvláštního právního předpisu v rozsahu nejméně 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe v oboru.
Podnixxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxskané informace při provozování živnosti uchovávat a nesdělovat je jiným osobám, zamezit střetu zájmů, vést potřebnou evidenci všech provedených ocxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxx/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů jako činnosti při budovánxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorbu, obnovu a vydávání kartograficxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x informačních systémech zeměměřictví včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.
Odborná způsobilost k uvedeným činnostex xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxru, nebo středním vzděláním s maturitou zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru nebo oprávněním vydaným ve smyslu § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxst vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů a 4 roky praxe v oboru. Úřední oprávnění se uděluje fyzické osobě, která je
a)
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosti.
Výsledky zeměměřických činností musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění. Úřední oprávnění uděluje na zákxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxějších předpisů. Ve vymezených případech pak toto oprávnění uděluje Ministerstvo obrany.
Toto ověřování není živností [viz § 3 odst. 2 písm. h) živxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxbci a dodavateli. Katalogizační data jsou údaje nezbytné pro přidělení katalogizačního čísla výrobku, katalogizačního kódu výrobce a katalogizačnxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxovávat návrh katalogizačních dat může agentura (fyzická nebo právnická osoba), která podniká podle živnostenského zákona a získá osvědčení o způsoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. Osvědčení o způsobilosti vydá na záklaxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je odborná způsobilost, která se prokazuje vysokoškolským vzděláním v příslušné oblasti zaměřené na zpracování návrhu katalogizačních dat nebo vyšxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 roky praxe v oboru.
Odborná způsobilost se prokazuje taky osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti pro příslušnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxí, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Provozování výše uvedexxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xnění pozdějších předpisů, a vydává ho příslušný Drážní správní úřad.
Revize jednotlivých zařízení se pak provádí podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxených technických zařízení). Vyhláška současně určuje časové intervaly prohlídek, způsob jejich provádění a zkoušky určených technických zařízenxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxx xx xx xx1/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
Prx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxské vzdělání strojního nebo elektrotechnického zaměření,
b)
odborná praxe v oblasti konstrukce nebo výroby nebo provozu určených technických zxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxických znalostí před drážním správním úřadem (zkouška se po 5 letech opakuje),
e)
odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací revizního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x)
vysokoškolské vzdělání strojního nebo elektrotechnického zaměření,
b)
praxe v délce nejméně pět let,
c)
zkouška z odborných teoretickýcx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxborné způsobilosti fyzické osoby, pokud zjistí, že činnost oprávněné osoby vykazuje nedostatky, které podstatným způsobem ovlivňují ověřování tecxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužeb ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (tj. technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, zařízení pro ochranu před xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxavy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve znění pozdějšxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xrovozování drážní dopravy na těchto drahách.
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbíxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Před vlastním rozhodnutím (prohlášením věci za kulturní památku) si mixxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu a splňují kritéria obsxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx děl mohou jako živnost provozovat pouze osoby, které k tomu mají odbornou způsobilost. Musí se jednat buď o výtvarná díla, která nejsou kulturními pamáxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxatném znění, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty. Činnost spočívá v průzkumu stavu díla a stanovení příčiny poškození, na základě které se volí zpxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxím odborným vzděláním v oblasti restaurátorství nebo výtvarného umění, nebo
b)
vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxšném restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a 3 roky praxe v restaurátorství, nebo
d)
středním vzděláním s výučním lixxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx dokladem o odborné způsobilosti pro příslušnou činnost vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným mxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen "restaurování") je nadále provozována ve smyslu § 14 odst. 8 zákona č. 20xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x4a výše uvedeného zákona.
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
-
bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických lxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
v potravinářských a zemědělských provozech
-
toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxe bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratixxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxného výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů s použitím chemickýxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu § xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xpůsobilosti před komisí a získala o tom osvědčení. Ve smyslu tohoto zákona lze odbornou způsobilost prokázat také vysokoškolským vzděláním v akreditxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (mimo činnosti prováděné zdravotnickým zařízením, v potravinářských nebo zemědělskxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany rostlin. Odborná způsobilost je stanovena § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxbilosti před komisí a získala o tom osvědčení.
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickýmx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxem živnosti jsou odborné činnosti zaměřené na likvidaci původců nákaz a přenašečů infekčních onemocnění s použitím chemických látek a chemických příxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxských provozech a s výjimkou činností na úseku rostlinolékařské péče.
Jako průkaz způsobilosti pro provozování živnosti je požadována odborná zpxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Výše uvedenou činnost může provozovat osoba, která dosáhla
a)
věk 18 let,
b)
absolvovala odborný kurs pro práci s toxickými x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.
Osoba, která provádí výše uvedené činnosti jx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisů. Odborná způsobilost je upravena vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona.
Průvodcovská činnost horská
Výše uvedená činnost je zaměřena na poskytování služeb v horských oblastexx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxním vzděláním s maturitní zkouškou a profesní kvalifi kací pro horskou průvodcovskou činnost podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výslxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dokladem o odborné kvalifi kaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxnosti jsou činnosti spočívající v zajištění prevence a poskytování pomoci při nehodách a tonutí osob při rekreaci a sportech v bazénech a koupalištíchx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxlohy č. 2 živnostenského zákona, tj. osvědčením o rekvalifi kaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxi zařízeními pro oblast tělesné výchovy a sportu jsou jednak vysoké školy tělovýchovného směru nebo sportovní gymnasia, střední zdravotní školy a lékxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxchovy. Seznam akreditovaných zařízení je uveřejňován ve Věstníku výše uvedeného ministerstva.
Uvedená živnost je obsažena v příloze č. 5 živnosxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxobilost stanovenou touto přílohou.
Zvláštním právním předpisem, souvisejícím s provozováním živnosti, lze uvést zákon č. 258/2000 Sb., o ochranx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxé osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, jsou povinny prostřednicxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxeku požární ochrany (oblast nezahrnuje kominické práce nebo revize hasicích přístrojů, v obou případech se jedná o samostatné ohlašovací živnosti).
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisů. Podnikatelé jsou též povinni dodržovat vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xaměstnanců zařazených do požárních hlídek a jednotek požární ochrany. Odbornou přípravu zabezpečují opět prostřednictvím odborně způsobilé osobyx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxhrany nebo vyšší odborné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru zaměřeném na požární ochranu nebo osvědčením o rekvalifikacx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xoky praxe v oboru.
Tato odborná způsobilost se získá také absolvováním odborné přípravy v oboru požární ochrany a složením zkoušky odborné způsobixxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxbilosti pak na základě splněných podmínek vydává Ministerstvo vnitra.
Pokud osoby, které takto získaly osvědčení o odborné způsobilosti, vykazuxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxci
Obsahem uvedené živnosti je provádění odborného dozoru nad bezpečností práce a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek tak, aby nedochxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xsoby zabezpečit kontrolu spočívající v posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podnikatelé jsou povinni dodržovat předpisy k zajištění bexxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxolují, zda technická zařízení a technologie a prototypy strojů, zařízení a osobní ochranné pracovní prostředky splňují požadavky bezpečnosti prácex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxebné pro výkon kontroly. Na zjištěné nedostatky a závady jsou povinny upozornit jednak podnikatele a jednak příslušný inspektorát státního odbornéhx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
Provádění jednotlivých činností v souvislosti s bezpečností vyhrazených technických zařízení vymezuje § 6a odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státníx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxatelské činnosti z hlediska zabezpečení ochrany zdraví při práci, lze provozovat jako vázanou živnost za předpokladu, že osoba ukončila vysokoškolsxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxě zdraví při práci, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
Odbornou způsobxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 3 roky pxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxné činnosti jsou zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajišxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xportovního odvětví, a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny. Součástí živnosti je půjčování sportovního nářadí, nxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxst není živností vzhledem k tomu, že nesplňuje pojmové znaky živnosti ve smyslu § 2 živnostenského zákona.
Pojmové znaky živnosti rovněž nesplňuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxných služeb, má zákon na mysli veřejné tělovýchovné a sportovní školy v různých sportovních odvětvích, jako je lyžování, plavání, tenis apod. a činnosx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxilost se prokazuje absolvováním vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru nebo osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné zxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxvětví, v němž je živnost provozována.
Podnikatel při ohlášení vymezí předmět podnikání v souladu s předloženými doklady o odborné způsobilosti.
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou touto příloxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxzidel a vyučování zdravotnické přípravy a provádění praktického výcviku v poskytování první pomoci.
Provozováním autoškoly se rozumí poskytováxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxstrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu bude autoxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxkání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyučovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tohoto osvědčení stanoví § 21 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Tuto odbornou způsobilost musí mít z povahy věci nejen provozovatxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xadatel o registraci autoškoly musí současně také prokázat, že v uvedeném oboru má nejméně 1 rok praxe.
Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu specxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx které absolvují odborný kurs. Kursy pro získání znalostí pro výkon uvedených činností může provozovat pouze osoba, která má odbornou způsobilost ve sxxxxx x xx xxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx znění pozdějších předpisů.
Pořádání kurzů může provádět pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, absolvovala odborný kurs, složila zkouškx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti.
Osoba, která hodlá provozovat kursy, musí současně se žádostí předložit obsah a rozsah kursu a stanovenou odbornou způsobilost a odbornoxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkcí, dezinsekcí a deratizací.
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Péče o dítě ve věku do tří let představuje určité riziko a děti v tomto věku jsox xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxost provozovat, prokázat v živnostenském zákoně uvedenou odbornou způsobilost. Odborná způsobilost se prokazuje následujícím způsobem:
a)
odxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsů, nebo
b)
odborným vzděláním ve studijním oboru sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálnxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxé školní docházky podle zákona č. 179/2006 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Obsahem uvedené živnosti je denní péče x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxašovací živností volnou.
Psychologické poradenství a diagnostika
Živnost zahrnuje činnosti z oblasti psychologie, včetně poradenství mimo obxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xe vymezena přímo přílohou č. 2 živnostenského zákona. Živnost v této oblasti může provozovat osoba, která řádně ukončila jednooborové studium psychxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xraxe v příslušné specializaci nebo řádně ukončila vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie nebo studium psychologie v kombinaci s jinýx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxovozováním živnosti je zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xouvisejícím zákonem je i zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx používá u koní a psů pro účely pracovní a sportovní a u divokých a ochočených zvířat pro účely varietní (lvi, tygři, sloni apod.) Činnost zahrnuje výcvik xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxk a přípravu jezdeckých koní.
Chovatelem zvířat se ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, rxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xbchoduje se zvířaty, provozuje jatky, provádí pokusy na zvířatech, provozuje zoologické zahrady. Zákon současně vymezuje, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxstí, utrpením nebo poškozením zvířete.
Chovatel je povinen umožnit pracovníkům ochrany zvířat, kteří provádějí dozor, vstup do objektů, kde se zvxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osoba, která získá vázanou živnost k této činnosti. Odborná způsobilost se prokazuje:
a)
vysokoškolským vzděláním ve studijních oborech zaměřenxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxrech zaměřených na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství a 2 roky odborné praxe, nebo
c)
středním vzděláním s maturitní zkouškxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky odborné praxe, nebo
e)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobixxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxobnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxnost, lze říci, že se jedná o výcvik zvířat za účelem jejich předvádění, např. v cirkuse, ve varieté a podobných zařízeních. K tomu účelu pak není rozhoduxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxaniční stráž, pro celní stráž, policii apod.
Bližší podmínky chovu uvedených zvířat upravuje vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmíxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x cílem estetické úpravy jejího vzhledu, při kterých je porušována celistvost kůže. Bude se zřejmě jednat o kosmetické služby, ale i další činnosti jako xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm provozování takovýchto činností bude:
a)
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jinx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví, nebo
b)
odborná způsobilost podle příslušných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., o poxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), nebo
c)
střední vzdělání s výučním listem v oboxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxe vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xubního lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnicxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xinnosti při, kterých je porušována integrita lidské kůže vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxsti, která bude provozována a která by měla být v živnostenském oprávnění přesně specifi kována. Odborná způsobilost bude zejména prokazována jednak x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe smyslu přílohy č. 5 živnostenského zákona, která stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami spxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Výše uvedené činnosti jsou činnosti mající charakter tzvx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jedná se souhrnně o poskytování různých regeneračních služeb a služeb masérských.
Může se jednat o provozování sauny, provádění různých zábalů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxené činnosti s ohledem na to, že v současné době si každý jednotlivec může pořídit např. perličkovou koupel, vířivku apod. a s ohledem na předpokládanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvných a sportovních zařízení" vymezit a samozřejmě, že podnikatel může provozovat kteroukoliv z uvedených činností.
Odborná způsobilost se prokxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších přxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
c)
absolvováním vysokoškolského vzdělání v oblasti ve studijním programu a studijním oboru rehabilitaxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxým institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb.).
Výkon uvedených činností je podnikatel povinen zabezpečovat pouze fyzickými osobami ve smyslu přílohy č. 5 živnostenského zákona, kterxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo přílohou.
Základním zvláštním právním předpisem, souvisejícím s provozováním živnosti, je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxou živnost. Jedná se o činnost, která neodborným provedením může způsobit vážné poškození zdraví člověka (při překročení povolených dávek záření). Z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxosti nemůže být provozování kadeřnictví nebo kosmetických služeb. Pro obě tyto činnosti je třeba získat samostatné živnostenské oprávnění. Naopak sxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přímo v provozovně, kde se provozuje solárium.
Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxrstvem zdravotnictví nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 1 rok praxe v oboru.
Další možnosxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxi nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro danou činnost, nebo
b)
absolvováním odborného studia pro výkon povolání všeobecné sestry, porodní asxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, biomedicínského technika, radiologického technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského inženýra, odborného pracovníka v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xoklad o odborné kvalifikaci pro danou činnost, nebo
c)
absolvováním vysokoškolského vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxost se vztahuje příloha č. 5 živnostenského zákona, kterou se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot" a přesouvá do koncesovaných živností.
S účinností od června 2013 se vázaná živnost "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxm přípravky na ochranu rostli nebo biocidními přípravky" stala živností volnou.
K PŘÍLOZE č. 3: KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (k § 26 a § 27)
Živnosti koncexxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxují výkon jednotlivých rizikových nebo z hlediska ochrany státních zájmů důležitých činností.
V této skupině živností jsou ty činnosti, jejichž rxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxáštními právními předpisy a jejich výkon je zejména podmíněn povolením (souhlasem) příslušného orgánu státní správy.
Jednou z podmínek provozovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxího orgánu, popř. vedoucí organizační složky zahraniční osoby.
Příslušníci členských států Evropské unie a občan České republiky mohou odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxona).
Umožňuje se současně prokázat odbornou způsobilost též doklady vydanými institucemi akreditovanými podle zvláštních právních předpisů nxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xřílohu č. IV. směrnice 2005/36/ES.
Podle § 27 odst. 3 zákona může živnostenský úřad uložit nebo měnit podmínky provozování koncesované živnosti pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxo zákona oznamovací povinnost vůči orgánu, který vydával závazné stanovisko k udělení
koncese
, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tak být změněny pouze tehdy, jestliže po vydání
koncese
se změní zvláštní předpis, nebo ustanovení živnostenského zákona, upravující podmínky výkoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle správního řádu. Z uvedeného vyplývá, že živnostenský úřad nemá možnosti sám ukládat podnikateli jiné podmínky omezující jeho podnikatelskou čxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxo zákona). Vzhledem k tomu, že podnikatel má možnost uvést předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu, nebude se při takovéto změně na žádost podxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisů, které jsou nezbytné pro vydání stanoviska příslušného orgánu státní správy, který se k žádosti o koncesi vyjadřuje.
Obecně lze k živnostem kxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxosti dodržovat podmínky stanovené zvláštními předpisy.
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a lihovin
Podmínky pro výrobu, úpravu, skladování, evidenci a oběh lihu vymezuje zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sbxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů (zákon o lihu). Líh smí vyrábět nebo upravovat pouze právnická nebo fyzická osoba, která má odbornou způsobilost a bylo jí vydáno státní povolexx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný.
Úpravou lihu se rozumí jeho zušlechťování (čištěxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro pitné účely. Denaturace musí být provedena za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxvnická nebo fyzická osoba, která má zájem provozovat výše uvedené činnosti, musí nejdříve splnit odbornou způsobilost stanovenou živnostenským zákxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
b)
vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru potravinářské technologie, nebo chemie, nebo zemědělství nebo v oboru farmacie nebo veterinární lékaxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx farmaceutickou výrobu a 3 roky praxe v oboru, nebo
d)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxhovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 3 roky praxe v oboru, nebo
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stanovisku uvede, zda uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru odpovídá podmínkám stanoveným v zákoně (§ 5), popřípadě stanxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lihovaru nebo zvláštního lihovaru a technickou dokumentaci výrobního zařízení. Lihovarem je provozovna, ve které se vyrábí líh a zároveň je možné proxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí o "prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin". K získání
koncese
v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to prodej kvasného lihu, konzumníhx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxhválení provozovny. Smyslem úpravy je získat přehled o prodejcích uvedených komodit. Kromě prodejců lihovin x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxo na prodejce, kteří mají vlastní prodejnu odlišnou od výrobní provozovny.
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti zákona č. 309/2013 Sb. oprxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxbna 2014. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasnéhx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xhůty k podání žádosti o koncesi právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Živnostenské oprávnění k této činnosti zaniká také tehdyx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně onačení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89).
Výrxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxašených roztoků pocházejících z celulózy a řídí se podmínkami uvedenými v zákoně č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.
Stejně jako v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxisterstvo průmyslu a obchodu a jeho vyjádření obsahuje stejné náležitosti jako stanovisko Ministerstva zemědělství v předchozím případě.
Žadatxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx
b)
vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)
střední vzdělání s maturitou zaměřené na chemii a 3 rxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxsti jsou obdobné, jako u předchozí živnosti. Souhlas k žádosti o udělení
koncese
vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Výzkum, vývoj, výroba, nixxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxí, obsahuje zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxlské vzdělání v oblasti technických věd a technologií,
b)
pro ničení a zneškodňování:
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika vydaný orgánem státní xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx
xx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obvodním báňským úřadem nebo oprávnění technického vedoucího odstřelu vydané Českým báňským úřadem.
Vyrábět a zpracovávat výbušniny nebo prxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxt ověřuje místně příslušný obvodní báňský úřad, jímž je obvodní báňský úřad podle sídla, event. trvalého bydliště žadatele (podnikatele).
Pro nákxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx. Tato vyhláška v § 2 rozděluje pyrotechnické výrobky na pyrotechnické předměty a výbušné předměty. Pyrotechnické předměty pro zábavné účely se zařaxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx TO a TI. Výbušné předměty se zařazují do třídy IV. a podtřídy T2 a vztahují se na ně také předpisy o výbušninách.
Prodej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xII. třídy je třeba splnit § 8 odst. 5 vyhlášky č. 174/1992 Sb., který stanoví, že takovéto pyrotechnické předměty mohou být prodávány jen osobám s kvalifxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyplývá, že držitel živnostenského oprávnění na volnou živnost musí také splnit podmínku uvedenou v § 8 odst. 5 vyhlášky č. 174/1992 Sb., aby mohl sám naxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxností koncesovanou. Odborná způsobilost se prokazuje průkazem odpalovače ohňostrojů.
K žádosti o koncesi (vývoj, výroba, ničení, zneškodňovánx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkání
koncese
v této činnosti je spolehlivost ve smyslu lustračního zákona (zákon č. 451/1991 Sb.) podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxatele splňovat odbornou způsobilost stanovenou pro obor výzkum, vývoj, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, a to přiměřeně rxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxní a střeliva
Obsahem uvedené živnosti jsou činnosti související se zbraněmi, které jsou uvedeny v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxt předmětem koncesované živnosti.
Výše uvedený zákon je speciálním předpisem upravujícím hospodářskou činnost v těchto oborech. Režimu zákona pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, příslušné útvary policie a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. To má za následek i jednotné vedení evidence zbraní a jejich držitelů. Významné jx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxřeliva, podmínky pro jejich nabývání do vlastnictví, držení, nošení a používání, některé podmínky provozování koncesovaných živností souvisejícíxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxstnání a povolání vymezuje § 17 a násl. zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
Zákonem je upravena i tzv. registrační povinnost (§ 4xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxelství Policie ČR podle trvalého bydliště, popř. pobytu na území ČR u fyzické osoby nebo podle sídla u osoby právnické. Výjimka z registrační povinnostx xx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ximo území České republiky, a to jak fyzickým osobám, tak i podnikatelským subjektům.
Přesná pravidla jsou stanovena i pro znehodnocování zbraní. Zxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxdnotit zbraň jen na základě povolení krajského ředitelství policie. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být současně udělen souhlas přísxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxouška se skládá z teoretické a praktické části. Ve smyslu § 22 zákona se zjišťuje bezúhonnost žadatele a podle § 23 zákona i jeho spolehlivost.
Obecxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxniku platnosti zbrojního průkazu, popř. jeho odnětí jsou taxativně v zákoně uvedeny.
V § 31 a násl. zákona je upraven institut "zbrojní licence". Nx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence. Jmenovaný doklad se vydává na základě žádosti a je-li současně splněn některý x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxní muzejnictví nebo sbírkové činnosti,
-
nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva,
-
půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střelxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxečňování sportovní, kulturní, nebo zájmové činnosti,
-
zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu.
Povinnosti držitele zbxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxst ustanovit zbrojíře, který je především osobou odpovědnou za dodržování podmínek přechovávání a skladování střeliva a za zabezpečení zbraní a střexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru zbraní a střeliva požadovaná podle § 27 odst. 1 a 2 živnostenského zákona je uvedena v příloze č. 3 živnostenského zákona:
Pro vývoj, výrobux xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx nebo
b)
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)
vyšší odborné vzdělání ve sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akrexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxy praxe v oboru.
Pro nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva:
a)
střední vzdělání s výučním listem v učebním oboru xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxdělání s výučním listem v učebním oboru prodavač se specializací na zbraně a střelivo nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v obchodní činnosti se zbraněmx x xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxo
d)
střední vzdělání s maturitou s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením a 2 roky praxe v oboru, nebo
e)
vysokoškolskx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akrexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxy praxe v oboru.
Pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva:
a)
odborná způsobilost stanovená pro vývoj, výrobu, opravy, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxti technických věd a technologií, studijní obor teorie a technologie výbušnin a 3 roky praxe v oboru.
Zákon také upravuje podmínky potřebné pro vývoxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení vykonávají orgány Policie České republiky a Ministerstvo vnitra. V případě porušení příslušných uxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxnosti.
Základními právními předpisy, kterými se řídí provozování živnosti, jsou vedle již jmenovaného zákona, také zákon č. 156/2000 Sb., o ověřoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxích), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a řada předpisů prováděcích.
Prx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraní, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění pozdějších předpisů (viz přxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
K žádosti o koncesi se vyjadřuje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
Nákup a prodej, pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxdené živnosti je nakládání s bezpečnostním materiálem, který je vymezen zákonem č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obrannýx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxteriál. Podrobnější členění je uvedeno vyhláškou č. 407/2013 Sb., o členění bezpečnostního materiálu. Výše uvedenou podnikatelskou činnost lze proxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxná způsobilost pro jmenovanou činnost se prokazuje vysokoškolským vzděláním ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy, ekxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxk nejméně 21 let, nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo výučním listem technického, ekonomického, vojenského nebo policejního zaměření x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxu pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxladem
koncese
je souhlas příslušného útvaru Policie České republiky (krajské ředitelství Policie ČR.) Živnostenský úřad vydá koncesi na základě stxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o občana členského státu Evropské unie, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo umístění organizační složky závodu takové zahraniční fxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe posuzuje, zda fyzická nebo právnická osoba, která žádá o koncesi, splňuje podmínky způsobilosti k nakládání s bezpečnostním materiálem podle § 5 výšx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxním materiálem se pro účely uvedeného zákona považuje svéprávnost, bezúhonnost a spolehlivost osoby starší 21 let. Všechny osoby, které s tímto materxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxt všech zaměstnanců podle živnostenského zákona. Práva a povinnosti držitele
koncese
stanoví § 5 výše uvedeného zákona.
Podle přechodných ustanxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xoklad o bezpečnostní způsobilosti.
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Základním právním předpisem je zákon č. 311/2006 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů. Zákonem č. 234/2013 Sb., kterým se mění výše uvedený zákon, se stanovují nové parametry a podmínky pro tuto podnikatelskou činnost.
Výxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxmponentů paliva a maziva (např. benzin, topné oleje, mazací oleje, plastická maziva apod.). Součástí této živnosti jsou i činnosti spočívající ve sklxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxby, které mají vysokoškolské vzdělání v oblasti chemie a 1 rok praxe v oboru, nebo vyšší oborné vzdělání v chemickém studijním oboru a 3 roky praxe x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xsvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikace pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru nebo dokladem ve smyslu § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona.
Pro distxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xtřední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru.
Distribuce pohonných hmot, která byla původxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxí úřad.
Celní úřad vydává stanovisko a vyjadřuje se ke spolehlivosti žadatele o koncesi, statutárního orgánu právnické osoby nebo členů statutárnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání živnostenského oprávnění. Za spolehlivou se považuje osoba, která je bezúhonná a v posledních třech letech neporušila závažným způsobem daňoxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxnkci odpovědného zástupce pro jiného distributora pohonných hmot.
Pro výkon činnosti distributora pohonných hmot je nutné se předem zaregistrovxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na všeobecném zdravotním pojištění. Přihláška k registraci se podává výhradně elxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xauci v zákonem stanovené výši. Tato
kauce
musí zůstat na zvláštním účtu celního úřadu po celou dobu trvání registrace distributora pohonných hmot.
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh hmot z čerpací stanice a s výjimkou prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnikatel, který ke dni účinnosti zákona je oprávněn vyrábět a zpracovávat paliva a maziva anebo prodávat pohonné hmoty, mohl v uvedené činnosti pokračoxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxžadované podle nové právní úpravy, může ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v prodeji pohonných hmot jinde než na čerpací stanici pokračovat do doby prxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxným uplynutím lhůty jednoho měsíce pro podání žádosti o koncesi právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a prodávat pohonné hmoty jinde než na čerpacx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Podle přechodných ustanovení zákona o pohonných hmotách distributor, který byl zapsán v registru distributorů pohonných hmot podle zákona č. 311/20xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xřihlášku k registraci a nesloží příslušnou kauci, byla jeho registrace zrušena dnem 2.11.2013.
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxtí, ale lze v této oblasti podnikat na základě udělené licence podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetickxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x rozvod tepelné energie, na kterou se neuděluje licence podle zvláštního právního předpisu (viz zákon č. 458/2000 Sb.).
Rozvodem tepelné energie sx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxrná způsobilost, která se prokazuje:
a)
u končeným vysokoškolským vzděláním technického směru a 3 roky praxe v oboru, nebo
b)
vyšším odborným vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxným výkonem do 1 MW včetně, lze odbornou způsobilost prokázat:
a)
vyučením v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo
b)
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro zajištění výkonu koncesované živnosti a že touto činností nebude ohrožen život a činnost osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí. Osxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxel, který žádá o udělení
koncese
, musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti.
Orgán státní správy, který se k žádosti o koncesi vyjadřuje, je Státní exxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a vyhláška č. 426/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.
Silniční motorová doprava
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxřat nebo věcí
-
osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
Silniční motorová doprava
-
nákladní proxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
x
xxobní provozovaná pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
Základní speciálním předpisem je zákon č. 111/1994 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční dopravě obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009 (dále jen "nařízení"). Výše uvedená nařízenx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xředmětu této živnosti lze provozovat malými vozidly nebo velkými vozidly. V obou případech musí podnikatel získat příslušnou koncesi.
Provozováxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxncesi splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti podle § 6 živnostenského zákona. Živnostenský úřad předá žádost ke stanovisku dopravnímu úřxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxní, je u obou uvedených živností dopravní úřad v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele a v Praze Magistrátní úřad hl. m. Prahy, u zahraniční osoby dopxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxemí zřizují organizační složku svého závodu, je to dopravní úřad v místě, kde je umístěna tato organizační složka. Pro zahraniční fyzické osoby, které xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxzování silniční dopravy velkými vozidly
Podmínky pro provozování silniční dopravy velkými vozidly jsou stanoveny odlišně § 6 odst. 1 zákona o silnxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxátě je uveden v čl. 5 písm. c) uvedeného nařízení. Podnikatel musí mít v členském státě, kde bude činnost vykonávat, sídlo s prostorami, kde uchovává klíxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxnu s příslušným technickým vybavením. Plnění této povinnosti nemusí podnikatel splňovat v případě přerušení provozování živnosti.
Koncese
pro proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě s trvalým pobytem na území ČR nebo s obdobným pobytem na území členského státu EU. Splnění podmínky usazení bude v tomto případě posuzovat krajský xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxuje výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo není-li k dispozici, rovnocenným dokladem vydaným soudním nebo správním orgánem členského státu, kde měx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxnanční způsobilosti, kterou lze prokázat různými způsoby (např. přehledem obchodního majetku, bankovní zárukou, pojištěním odpovědnosti za škodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xaného roku.
Podmínka odborné způsobilosti je stanovena v § 8a zákona o silniční dopravě v návaznosti na čl. 8 a čl. 21 nařízení. Osvědčení o odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xředmětů nebo na základě osvědčení vydaného v jiném členském státě EU.
Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými silničními vozidly musí pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxutečnou vazbu k podniku (zaměstnancem, ředitelem, vlastníkem nebo podnik spravuje, nebo podnikatelem) a má bydliště ve Společenství (trvalý pobyt nx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xšechny výše uvedené podmínky, může být odpovědným zástupcem sám pro sebe, ale musí ho schválit dopravní úřad.
Podle přechodných ustanovení živnosxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxou dopravu malými vozidly, zapsal živnostenský úřad změnu rozsahu předmětu podnikání do 1 měsíce podle nové právní úpravy, tj. do 1. dubna 2012. Stejně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xpravy provozovali tzv. silniční dopravu velkými silničními vozidly, museli do jednoho roku ode dne nabytí novely silničního zákona, požádat o změnu rxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx malými vozidly".
Vnitrozemská vodní doprava
Vnitrozemskou vodní osobní a nákladní dopravu (provozování lodí, plovoucích zařízení, vorů) je moxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy. Současně je nutno splnit i ostatní podmínky stanovené v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxečných věcí, vyhlášce č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxn, kdo je spolehlivý a má koncesi k této činnosti. Součástí živnosti je i zabezpečování dalších činností souvisejících s dopravou věcí a osob.
Koncese
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí vodní dopravy pro cizí potřebu stanoví § 33a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Odborná způsobilost se prokxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxí správou a současně se musí přiložit doklad o vykonání pětileté praxe v oboru vodní doprava. Podrobnosti o vykonání zkoušky stanoví vyhláška č. 84/200x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z odborných předmětů, pokud Státní plavební správa tuto zkoušku uzná z hlediska odborné způsobilosti zákxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xopravních prostředků, úseky vodních cest, kde bude vodní doprava provozována a další činnost související s přepravou osob a zboží).
Ve stanovisku xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xx4/1995 Sb. Dále věcný, časový a územní rozsah provozování vodní dopravy, popř. další podmínky jejího provozování.
Úřad, který se ke koncesi vyjadxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzení na ochranu rostlin
Výše uvedená činnost je koncesovanou živností, která spočívá v přezkoušení funkční způsobilosti profesionálních zařízenx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtanovených právním předpisem.
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtřiku nebo rosení ve venkovním prostředí nebo k moření osiv.
Uvedená profesionální zařízení mohou být uváděna na trh a používána k podnikatelské čixxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v rámci podnikání, musí vyhovovat technickým a technologickým požadavkům, nesmějí zhoršovat biologický účinek aplikovaných prostředků a podléhajx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxováděcím předpisem.
Výrobce, případně dovozce profesionálních zařízení prostředků musí před jejich uvedením do oběhu zajistit jejich kontrolnx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxm s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na rostlinolékařství, ochranu rostlin, pěstitelství, zahradnictví, chmelařství, vinohradnictví, lesnicxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxnimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 4 roky praxe v obsluze a seřizování zařízení pro aplikaci přípravků.
Odborná způsobilost pro naxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poradenskou činnost v oblasti ochxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx je souhlas Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Tento orgán státní správy se vyjadřuje k žádosti o koncesi a posuzuje nejen odborxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitosti stanovené živnostenským zákonem také adresu provozovny a přiloží technickou dokumentaci vybavení proxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxkou správou se považují za osoby zaregistrované podle tohoto zákona.
Provádění pyrotechnického průzkumu
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyzvednutí nebo dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo výbušnin.
Základními předpisy, jimiž se řídí provozování živnoxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxmětů, ve znění pozdějších předpisů, a jejich prováděcí předpisy.
Odborná způsobilost vyplývá z přílohy č. 3 živnostenského zákona a prokazuje sx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxhlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu podle § 1 odst. 5 lustračního zákona (zákon č. 451/1991 Sb.).
Prováděxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxjších předpisů, může fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, obchodní společnost nebo družstvo, které splňují podmínky stanovené výše uvedenýx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby. Předmětem dražby může být věc nemovitá, závod nebo jeho organizaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
koncese
je odborná způsobilost:
-
pro provádění veřejných dražeb dobrovolných:
vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v dražební nebo realitní činxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxnnosti nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxí odvětví, v němž je živnost provozována a 9 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxborné vzdělání a 4 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti nebo středoškolské vzdělání a 6 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo osvědčxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Orgánem státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi, je Ministerstvo pro místní rozvoj, bez jeho kladného stanoviska nelze koncesi vydatx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xoncese
nebo o jejím zrušení. Ministerstvo uveřejní údaje podnikatele na Internetu (centrální adresa) v rozsahu zveřejňovaném v živnostenském rejsxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho činností.
Pokud podnikatel takovouto smlouvu neuzavře, jedná se o závažné porušení povinností pxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře
Provozovat cestovní kancelář může pouze ten, kdo získá k uvedené činnosti koncesi. Provozovatel cestovní kanceláře je oprávněn nabízet x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxnkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisůx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxotlivé služby cestovního ruchu (dopravu, ubytování, jiné služby) a na základě individuální objednávky prodávat jejich kombinace, organizovat kombxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních a jiných akcí), zprostředkovávat prodej zájezdů pro jinou cestovní kancelxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pohledy, jízdní řády, vstupenky, tištěné průvodce a upomínkové předměty.
Odborná způsobilost pro uvedenou živnost se prokazuje:
a)
vysokoškxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxh, nebo
c)
středním vzděláním s maturitou zaměřeným na cestovní ruch, nebo
d)
vysokoškolským vzděláním a 1 rok praxe v oboru, nebo
e)
vyššíx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a 6 let praxe v oboru,
h)
dokladem o profesní kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře podle zvláštního právního předpisu a 2 roky praxe v oboxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí k žádosti o koncesi, musí žadatel předložit smlouvu s pojišťovnou o povinném smluvním pojištění, podnikatelský záměr, včetně bližších údajů o své čixxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x podnikání v cestovním ruchu.
Povinnosti cestovní kanceláře uvádí x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxnané pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo být jinak pro tento případ zajištěna, alespoň v rozsahu stanoveném výše uvedeným zákxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvá v rozsahu oprávnění a povinností. Cestovní kancelář je zejména oprávněna nabízet a prodávat své zájezdy, které sestaví na základě vlastní úvahy a taxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xen pro cestovní kancelář zprostředkovávat.
Stanovisko ke koncesi ve smyslu § 52 živnostenského zákona vydává Ministerstvo pro místní rozvoj.
xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxis. Jedná se o dvě živnosti, které se mnohdy vykonávají současně, živnost "Ostraha majetku a osob" a živnost "Služby soukromých detektivů", neboť v mnoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazy v řízení před soudem nebo správním orgánem, získávání informací o fyzických a právnicxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xsob (tzv. hlídací služby) spočívají v organizování a výkonu ochrany majetku a osob, strážní služby, převozů peněžních hotovostí a jiných cenností, zaxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx požadavků zákazníka na komerčním základě. Nemohou být samozřejmě prováděny v rozporu s požadavky a zájmy zákazníka, s výhradou požadavků a zájmů odpoxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xrovádění příslušných činností zasahovat do
kompetence
policie nebo jiných státních orgánů. Mezi předpisy, které musí podnikatel v tomto oboru podlx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxx/2002 Sb. (zákon o zbraních a střelivu), ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu § 31 a násl. zákona č. 119/2002 Sb., se vydává zbrojní licence na záxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je právnická nebo fyzická osoba - podnikatel oprávněna držet zbraň příslušné kategorie a střelivo do ní. Povinnosti držitele zbrojní licence, jakož i xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx způsobilost u živnosti Ostraha majetku a osob se prokazuje: a) vysokoškolským vzděláním, nebo
b)
vyšším odborným vzděláním právnického, bezpečnxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
d)
středním vzděláním s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e)
středním vzděláním a maturitní zkoxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxby soukromých detektivů" se prokazuje stejně. Pouze v případě pod písm. e) to je: střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu nebo členů statutárního orgánu podle § 1 odst. 5 lustračního zákona (zákon č. 451/1991 Sb.) a bezúhonnost u všech zaměstnanců podle živnostenského zxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx projektování, montáž, údržba a opravy elektronických zabezpečovacích xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxravy mechanických zabezpečovacích systémů, které zvyšují účinnost běžných zabezpečovacích prvků zabezpečující majetek a osoby (nejedná se o běžné xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxlské vzdělání zaměřené na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo
b)
vyšší odborné vzxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxuritou zaměřené na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo
d)
střední vzdělání s výuxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxi nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zaxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxzována a 4 roky praxe v oboru.
Odborným vzděláním v oboru může být například:
-
učební obor elektromechanik 26-83-2
-
učební obor mechanix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve smyslu § 52 živnostenského zákona se nevyjadřuje žádný orgán státní správy.
Vlastní provozování živnosti není speciálně upraveno žádným zvláxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxstní archiv
Spisová služba ve smyslu zákona č. 499/2004 xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxisové služby je zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnujícíxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxní, a to včetně kontroly těchto činností. Jednotlivé činnosti, které tvoří obsah spisové služby, a jejich způsob provádění jsou popsány ve jmenovaném xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxnosti původce. Původce je pak každý, z jehož činnosti dokument vznikl. Ve smyslu § 63 odst. 2 výše uvedeného zákona jsou vymezeny subjekty, které jsou pxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako živnost, musí mít vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v administrativě nebo vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v administrativě nebo střední vzxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxativě.
Další podmínkou k této činnosti je schválení provozovny a bezúhonnost všech zaměstnanců podle živnostenského zákona. Provozovnu schvaluxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxcvik střelby, ostrá střelba se zbraní a další související činnosti, včetně činnosti poradenské a informační, půjčování ochranných, sportovních pomxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxkání. Provoz lze zahájit jen na základě povolení krajského ředitelství policie příslušného podle místa střelnice. Krajské ředitelství policie povoxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxce a druh střelnice. Nejpozději ke dni zahájení provozu střelnice musí podnikatel předložit příslušnému krajskému ředitelství policie provozní řád xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkud je v něm podnikatel zapsán.
Základním předpisem, souvisejícím s provozováním živnosti, je zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelixx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxní střelnic, nebo
b)
vyšším odborným vzděláním na vojenské nebo policejní škole a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, nebo
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
průkazem rozhodčího nebo trenéra střeleb a 3 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic.
Základní podmínkou je také spolehlivost poxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxcích a ohňostrojových prací
Obsahem uvedené živnosti je provádění odborné manipulace s výbušninami pro využití při stavební, hornické a další činnxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxobilost pro provádění trhacích a ohňostrojových prací jsou v příloze 3 živnostenského zákona:
a)
oprávnění nebo střelmistrovský průkaz vydané obxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxo
c)
oprávnění nebo průkaz odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem.
Odbornou způsobilost k výkonu činnosti střelmistra posxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdatele).
K výkonu činnosti technického vedoucího odstřelu posuzuje a oprávnění osobám starším 24 let, umožňující provádět trhací práce velkého rxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxat, zneškodňovat a ničit výbušniny, určené k ohňostrojovým pracím, vydává na základě teoretické i praktické zkoušky obvodní báňský úřad.
Je třeba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xoučást hornické činnosti nebo činnosti prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu ve smyslu § 1 odst. 5 lustračního zákona (zákon č. 451/1991 Sb.).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmace a konzervace" a "Provozování krematoria". Každá z těchto oblastí je samostatnou koncesovanou živností.
Provozování pohřební služby je souhxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxsnulých. Ostatní činnosti jsou ty, které byly sjednány v objednávce pohřbu, a patří sem např. obstarávání pohřbu, dodání rakve, úprava těla zesnuléhox xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xonzervaci a zpopelňování lidských pozůstatků.
Žadatel o koncesi musí prokázat svoji odbornou způsobilost ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxorné přípravy zaměřené na odbornou provozní, ekonomickou a právní problematiku související s provozováním pohřební služby.
K udělení
koncese
jx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxtelů v této oblasti stanoví zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Provozování krematoria
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxkých ostatků a související nakládání s nimi, ukládání lidských pozůstatků, úpravu popela, jeho ukládání do uren a jejich předávání. Do služeb kremačnxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxých, skladování uren se zpopelněnými ostatky a jejich výdej. Je-li součástí krematoria i smuteční síň, pak i činnosti s tímto spojené.
Výše uvedené xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxho povolení. Dotčenými orgány jsou vždy krajská hygienická stanice a orgán ochrany ovzduší.
xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrnou problematiku související s provozováním krematoria a odborné vzdělání. Předpoklady odborné způsobilosti jsou uvedeny v § 13 odst. 2 a odst. 3 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xtanice, která vydá kladné stanovisko za podmínek stanovených v § 13 odst. 4 výše uvedeného zákona.
Provádění balzamace a konzervace
Balzamace spxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx lidských pozůstatků zpomalujících rozvoj posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem. Obě výše uvedené činnosti jsou koncesovanxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxerých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel o koncesi musí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné absolvování spexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxhřebnictví. Současně musí žadatel splnit podmínku odborného vzdělání uvedenou v § 10 odst. 2 téhož zákona.
K udělení
koncese
je třeba vyjádření krxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x9.6.1999, sp. zn. 8 Ty 77/99
Trestný čin podvodu podle § 250 tr. zák .(209 tr. zákoníku) může být spáchán i tím, že pachatel vystupoval jako zprostředkoxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xvěr nezajistil ani neposkytl(resp. vůbec nečinil žádné kroky směřující k tomu, aby jej zajistil) a od počátku mu šlo jen o vylákání peněz. Souběh s trestxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxytování nebo obstarání úvěrů za úplatu) vůbec nedošlo a ani úmysl pachatele k tomu nesměřoval.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.11.20xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxznamu, jestliže ustanovení trestního zákona, podle něhož byl žadatel o udělení
koncese
odsouzen, bylo dotčeno novelizací, pokud se v důsledku takovx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx čj. 3 As 24/2003-72
Předražení jízdného (§ 15 odst. 1 písm. a)zákona č. 526/1990 Sb., o cenách) a nevydání řádného dokladu o zaplacení jízdného (§ 21 odsxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxné porušení právních předpisů, které může být důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění na provozování koncesované živnosti " taxislužba" podle xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx
xxávo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost podle čl. 26 Listiny základních práv a svobod může být zákonem omezeno; takovým omezením je i ustxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx pro území jejího obvodu stanovit s přihlédnutím k místním podmínkám regulaci prodeje zboží. Nevybočuje-li taková regulace z mezí zákonného zmocněníx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxnikatel neoprávněně podniká, nemá-li živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živnostenské oprávnění, kxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxlními stroji"), podniká neoprávněně, vykonává-li v tomto rámci také činnost, k níž je třeba
koncese
(zde: "silniční doprava nákladní").
Rozsudex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxolní orgán návrhu účastníka řízení - kupujícího na rozšíření u něho prováděné kontroly na jeho dodavatele- prodávajícího, neporušuje tím povinnost zxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
Jestliže je živnostenskému úřadu známo, že doručení podle § 70 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, na adresu sídla právnické osoby xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxdek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21.12.2004
Zatajení příjmu docíleného trestným činem a neodvedení daně z takového příjmu nelze posuzovat xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxící v tzv. lichvářském úroku z půjčky, včetně té jeho části, která by představovala obvyklý úrok.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.11.2xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxnačit za nezákonné z důvodů nedostatečně zjištěného stavu věci jen proto, že skutková zjištění správního orgánu vycházejí v zásadě pouze ze svědectví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx správním řízení jako zástupce účastníka, aniž se prokázal plnou mocí, ji předloží dodatečně, je tím nedostatek průkazu zastoupení zhojen, a jsou tak sxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxdání odvolání vystavena později, nelze z toho dovozovat, že odvolání bylo podáno osobou k tomu neoprávněnou, a že se tedy jedná o odvolání nepřípustné.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxo oprávnění, není pro vyměření daně z příjmů jediná směrodatná, neboť správce daně posuzuje především skutečnosti rozhodné pro správné vyměření daněx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxat za příjmy z příležitostné činnosti (§ xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnstrukce překročil meze svého živnostenského oprávnění.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.4.2006, čj. 3 Ads 82/2005-50
Soud se nemůxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxci zákona, že práce vykonávané v provozovně žalobce na základě živnostenských listů osobami sdruženými v konsorciu jsou plněním běžných úkolů vyplývxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxxxdek Městského soudu v Praze ze dne 21.2.2006, čj. 6 Ca 49/2004-39
Ustanovení § 20 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v sobě nezahrnuje zmocnění ke stanovexx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx kterou se provádí zákon o cenách, jde v ustanovení § 8 odst. 7 nad rámec uvedeného zákonného zmocnění a je s ním v rozporu, neboť počátek lhůty spojuje až s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxokáže-li se v průběhu správního řízení, že odpad zařazený žalobcem do kategorie "ostatní" má některou z nebezpečných vlastností odpadu uvedenou v příxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x6 odst. 4 písm. a) citovaného zákona. Žalobce musí takový odpad zařadit do programu nebezpečných odpadů a nakládat s ním odpovídajícím způsobem. Pokud xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx např. předložením certifi kovaného osvědčení o vyloučení nebezpečnosti kalu. Za této situace by již nemusel dodržovat režim stanovený pro nebezpečnx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xa 15/2005-69
I. Ke zřízení provozovny autobazaru a vrakoviště a dalších souvisejících služeb na území, které do této doby sloužilo k jiným účelům, je v xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje povinnost stanovenou v § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, tj. povinnost zajistit, aby jeho provozovna byla způsobilá k proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxho zákona, je sankcí svého druhu, zároveň má však charakter nápravného opatření, jehož smyslem může být i odstranění určitého trvajícího protiprávníxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxaz či pověření k provedení kontroly dle § 12 odst.2 písm. a) zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, nemění nic na skutečnosti ,že taková kontrola bxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxníky kontrolního orgánu oprávněné k provedení kontroly.
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.4.2007 čj. 15 Ca 62/2005-36
Na daňovéhx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daňové evidence", se při provozování účetního poradenství, vedení účetnictví, a vedení daňové evidence vztahuje § 6 odst. 8 zákona ČNR 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx se dozvěděl v souvislosti s výkonem daňového poradenství.
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.9.2007, čj. 22 Ca 401/2005-25
Pod pojem chexxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxisejících zákonů, lze podřadit přípravky vymezené písmeny a) až d) citovaného ustanovení. Přípravek sloužící k ničení nežádoucích rostlin je tak rovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxucích rostlin pod vázanou živnost "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlixx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxvnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živnostenské oprávnění, které ale předmět skutečně provozované čixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx také činnost, k níž je třeba
koncese
(zde: silniční doprava nákladní).
Usnesení Nevyššího soudu ze dne 26.4.2011, sp. zn. 4 Tdo 162/2011
Neoprávnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxvních předpisů zaniklo v důsledku předchozího pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním a správní orgán rozhxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxí výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. (od 1.10.2010 přečin podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zák.). Současně se k tresxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxkud takový zákaz pachateli nebyl uložen, může být trestně odpovědný pouze za trestný čin neoprávněného podnikání podle § 118 tr. zák. (§ 251 tr. zákoníxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxoprávněného podnikání podle § 118 tr. zák. (§ 251 tr. zákoníku) se může jednat i v případě, že pachatel nezajistí, aby předmět jeho podnikání skutečně oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zmíněné povinnosti není důvodem pro závěr o tom, že pachatel jednal v negativním právním omylu.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR