455/1991 Sb.

Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem a judikaturou: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxv
Urban
ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/199x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxa č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/200x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxa č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x24/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sbxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxkona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxa č. 428/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxkona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákona č. 309/2013 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na toxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxx xxxdní ustanovení vymezuje předmět úpravy živnostenského zákona. Živnostenský zákon stanoví podmínky provozování podnikatelské činnosti potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxk stanovených tímto zákonem a ukládání sankcí.
Jak lze vyvodit z ustanovení § 1, upravuje živnostenský zákon x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxer zákona podtrhuje zejména ustanovení § 60a až § 60d platného znění živnostenského zákona, upravující živnostenskou kontrolu, při jejíž realizaci sx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zásadě
kogentní
charakter.
Pojem "živnost" je použit jako legislativní zkratka pro označení určité výseče podnikání, kterou zákon v § 1 označujx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x.3.2014.
Komentář k § 2:
Pojem "živnost" je použit jak z důvodů tradičních, tak vzhledem k účelnosti terminologického souladu s úpravou v sousednícx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xdále jen "občanský zákoník"), který s účinností od 1. ledna 2014 zrušil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Podle živnostenského zákona se podnixxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxý zákoník jednak vymezuje pojem podnikatel v § 421, kdy podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákoxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vykonávaná živnostenským nebo jiným způsobem).
Za podnikatele se považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxi na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů jsou zejména činnosti uvedené v § x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisu (srov. ustanovení § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). Z toho - spolu s vazbou na podmínky stanovené živnostexxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxého oprávnění, dále že živností nejsou činnosti, které sice jinak vyhovují ustanovením § 2 o samostatném a soustavném provozování činnosti vlastním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x x xxvností nejsou činnosti, které nevyhovují požadavkům § 2 živnostenského zákona, pokud jde o pojmové znaky živnosti a o splnění podmínek tímto zákonem sxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxm [srov. ustanovení § 3 odst. 3 písm. p) platného znění živnostenského zákona].
Z požadavku soustavnosti nutno vyvodit, že živností obecně nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xe-li činnost vykonávána sezónně. Podle okolností lze hodnotit jako soustavnou činnost i jednání samo o sobě jednorázové, dochází-li k jeho opakování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxt soustavnou). Rovněž tak je namístě považovat za soustavnou takovou činnost, která vyžaduje k provedení delší doby (např. převzetí stavby objektu, dxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxek samostatnosti (samostatného provozování) živnostenské činnosti. Právě samostatností se podnikatelská činnost, a tedy také živnost, nejvíce odxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxm a na vlastní odpovědnost, ale že také samostatně o své činnosti rozhoduje a sama (byť tak případně činí prostřednictvím odpovědného zástupce nebo vedxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxstatnou považovat činnost v závislém ("podřízeném") postavení, zejména činnost, která je vykonávána pro jedinou osobu, která určuje a řídí podstatnx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxněprávních předpisů).
Zjistí-li se, že činnost není prováděna samostatně, nejde vůbec o živnost ve smyslu činnosti, která vyžaduje živnostenské xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxady zastřeného pracovněprávního vztahu a vztahu např. subdodavatelského. Při posuzování xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx partnerů podnikatele, zda jsou práce zhotovovány pomocí vlastního zařízení, zda je činnost opřena o zvláštní předpis (např. § 5 odst. 1 zákona č. 563/1xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xe upravena v § 423, 424 a 425 občanského zákoníku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem. Podnikatelé, kteří nemají obchodní firmu, činí jednotlixx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxby je její název. Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Nesmí být klamavý a může obsahovat jméno človxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxí živnosti pod svým názvem.
Požadavek provozování živnosti na vlastní odpovědnost vyjadřuje podnikatelské riziko (riziko podnikatelského rozhxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxci v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy upravujícími jejich poměry).
Pokud jde o účel provozování živnosti, jímž je dosažení zisku, není rozhoxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxsti, např. při podnikání občanských sdružení, je nezbytné, aby jejich podnikatelská činnost byla v souladu s jejich stanovami. Provozování této tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014) se forma občanských sdružení ruší a občanská sdružení se považují za spolky.
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxnnosti, jejichž podřízení živnostenskému zákonu by bylo nevhodné vzhledem k jejich povaze, jednak činnosti, které pro svůj význam vyžadují zvláštníx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx tvůrčí činnost programátorů, která rovněž nepodléhá režimu živnostenského zákona.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxo povahu nemají a jejich význam se postupně dále zmenšuje, jak o tom svědčí zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování auxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx č. 303/1993 Sb., o zrušení tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zrušen zákonem č. 353/2003 Sb., o spotxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxdě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novelou živnostenského zákona opět dochází x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu telekomunikačnímu úřadu podle § 18 výše uvedeného zákona, za předpokladu splnění podmínek v zákoně uvedených.
Hospodaření s lihem je upraveno zxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxcí a Ministerstva zemědělství.
Z působnosti živnostenského zákona nejsou vyňaty státní podniky založené ministerstvy (zákon č. 77/1997 Sb., o sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Vyňaty nejsou ani rozpočtové a příspěvkové organizace, pokud provozují činnost, která je žxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xtyčnými body s různými oblastmi živnostenského podnikání.
Řada otázek vznikala také, pokud jde o činnost hudebních skupin a kapel. Tato činnost se xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx sebe a celou skupinu. Z hlediska živnostenského zákona je tato činnost živností volnou ohlašovací.
V oblasti kultury existuje i řada dalších volnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxnosti lze subsumovat pod přílohu č. 5 živnostenského zákona, která obsahuje obory živnosti volné.
Ustanovením odst. 1 písm. e) je vyloučeno provádxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů na základě povolení Ministerstva kultury. Ministerstvo může v odůvodněných případech po dohodě s Akademií věd České republiky povolit prxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxcím, popř. fyzickým osobám, pokud mají pro odborné provádění archeologických výzkumů odborné předpoklady. Oprávněný subjekt uzavírá s Akademií věd xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxm programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii a 2 roky odborné praxe.
Komentář k § 3 odst. 2:
K odstavci 2 písm. a) je třeba poznamxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xéhož odstavce zůstává činnost ortopedických protetiků a ortopedicko-protetických techniků (ohlašovací živností vázanou).
K odstavci 2 písm. cx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxona se komerční právníci zapsaní v seznamu komerčních právníků stali advokáty a byli bez žádosti zapsáni do seznamu advokátů.
Činnost soudních exexxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxekutorské komory ministr spravedlnosti a předpoklady a podmínky výkonu této činnosti upravuje výše uvedený zákon.
Ustanovení odstavce 2 písm. dx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdávání posudků a tlumočení sloužící potřebám řízení před státními orgány nebo v souvislosti s právními úkony fyzických a právnických osob). Jinak nenx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkud nejde o překlad chráněný autorským právem, patří mezi živnosti volné (překlady pro komerční účely, tlumočnická činnost v mezinárodním styku a cesxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost je upravena zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Jedná se o civilní řízení majetkových sporů, kde rozhodují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx
xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxžších podmínek zmíněného zákona.
Z ustanovení odstavce 2 písm. j) vyplývá, že činnost autorizovaných inspektorů je svobodným povoláním vykonávaxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenuje ministr pro místní rozvoj po vyjádření České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Kxxxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa č. 246/2013 Sb., o státním fondu kolektivního investování.
Z ustanovení § 3 písm. a) dále vyplývá, že provádění převodů peněžních prostředků a vyxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxat platební služby a vydávat elektronické peníze mohou pouze subjekty uvedené ve jmenovaném zákoně, které získají povolení k činnosti od České národnx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxch ve výše uvedeném zákoně.
K odstavci 3 písm. b) nutno upozornit na nález Ústavního soudu č. 136/1997 Sb., ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xze vyvodit, že je nutno rozlišovat hrací přístroje výherní (podléhají části druhé zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xinancí č. 223/1993 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxny ze živnostenského zákona podle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx že zemědělstvím a lesnictvím ve smyslu živnostenského zákona je možno rozumět provozování zemědělské výroby, rostlinné a živočišné (vč. např. provxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxžebních a přibližovacích prací a myslivosti) a na vodních plochách (zemědělská a lesní prvovýroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výroxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxatří-li si příslušné živnostenské oprávnění v živnosti obchodní nebo výrobní (jde vesměs o živnosti řemeslné nebo volné, tedy o živnosti, kde je na živxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxých rostlinných nebo živočišných produktů z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami komukoliv.
Do zemědělské výrobx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxata ve smyslu § 2 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářskx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx97 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Pokud tato činnost bude naplňovat znaky § 2 živnostenského zákona, půjde o volnou živnost, event. x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxie hospodářských zvířat bude způsob chovu. Zvířata, která se chovají tzv. faremním způsobem, se při tomto způsobu chovu stávají hospodářskými zvířatxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xsou podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, pro účely uvedeného zákona prodávajícími a vztahují se na xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxmunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat koxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxtanovení odstavce 3 písm. j) nyní vyplývá, že výzkum, výroba a distribuce humánních a veterinárních léčivých přípravků je z působnosti živnostenskéhx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxdavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu uvedeného zákona se státním zkušebnictvím rozumí soubor činností uskutečňovaných Úřadex xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxků stanovených podle tohoto zákona posouzení shody s požadavky technických předpisů.
K odstavci 3 písm. n) je třeba poznamenat, že činnost inspektxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxích předpisů z oblasti pracovního práva a bezpečnosti práce.
Z ustanovení odstavce 3 písm. z) lze říci, že vyhledávat a těžit nerostné zdroje ze dna mxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů. Osvědčení o odborné způsobilosti k uvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xyzické nebo právnické osoby, které mají k této činnosti pověření ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxosti nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností. Podmínky zřízení a provozování veřejného a neveřejného pohřebiště stanoví zákon č. 25xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxosti podnikajících právnických a fyzických osob při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu stanoví zákon č. 477/2001 Sxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxí úřad pro jadernou bezpečnost ve smyslu zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx na základě licence udělené Ministerstvem životního prostředí ve smyslu zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx9/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Archivnictví je obor lidské činnosti zaměřený na xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxsm. af) lze dodat, že poskytování sociálních služeb je možné na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Formy a podmínky poskytování socxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxušného ministerstva, které je zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb.
Z ustanovení odstavce 3 písm. ag) lze dále dovodit, že činnost autorxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxlšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Podmínky pro udělení autorizace pro fyzické i právnické oxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxlývá, že pronajímat nemovitosti může každý, kdo je jejich vlastníkem, aniž potřebuje živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Podmínky pronxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx x x xxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Subjekty oprávněné provozovat živnost
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář x x x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxadřuje skutečnost, že právo provozovat živnost získá každá z nich, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem. Zákon tak konstruuje - v souladu s čl. 13 xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdmínky.
Omezení v uvedeném směru je dáno pro ty případy, kdy se k provozování živnosti vyžaduje státní povolení (
koncese
). Případy lze charakterizxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxe výkon některých živností.
Z ustanovení § 5 odst. 1 dále vyplývá, že subjektem oprávněným provozovat živnost mohou být i právnické osoby, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolky apod.
Zákon dále vytváří prostor pro provozování živnosti zahraničními osobami, jimiž se rozumí fyzické i právnické osoby s bydlištěm nebo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xvšem v některých případech vyhovět ustanovením zápisu do veřejného rejstříku.
Právo provozovat živnost může být podle čl. 44 Listiny základních pxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxních sborů a příslušníků ozbrojených sil. Přímou úpravu těchto omezení, která Listina základních práv a svobod předvídá v čl. 44 pro osoby, jež vykonáxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxým zněním zákoníku práce. Pokud jde o veřejné funkcionáře, viz zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
Za dodržení omezxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xsoba, která ohlašuje živnost nebo žádá o koncesi, má uloženo nějaké omezení tohoto druhu. Pokud se však o takovém omezení dozví, byl by nepochybně povinxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxním poměru. Pokud dotyčná osoba nějaké živnostenské oprávnění má, nemůže je vykonávat, protože tomu brání vztahy, popřípadě služební poměry příslušxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxstí či veřejných funkcí.
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdně- -politických, ekonomických apod. Svůj význam mají v této souvislosti též mezinárodní smlouvy, zejména úmluvy o podpoře a ochraně investic.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxru živnostenský zákon zásadně nerozlišuje, respektuje však osobní statut těchto subjektů, vycházející u fyzických osob z § 18 a § 19 občanského zákoxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xákoník (srov. odraz těchto ustanovení v § 10 odst. 4, v § 5 a v § 11 odst. 4 živnostenského zákona).
Právnickými osobami jsou ve smyslu nového občanskxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny. Občanský zákoník se na ně použije jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.
Ve xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvem jsox xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xejstřících právnických a fyzických osob.
Komentář k § 5 odst. 2:
Pokud jde o podnikání zahraničních osob (§ 5 odst. 2), mohou na území České republikx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxy a je-li zahraniční osoba nebo organizační složka jejího závodu zapsána v obchodním rejstříku.
Povinnost zápisu do obchodního rejstříku se nevztxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxenat, že právní úprava uvedená v živnostenském zákoně vztahující se na státní příslušníky xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxona se za státního příslušníka členského státu EU považuje i státní příslušník třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxcká osoba se sídlem mimo území České republiky. Hovoří-li se v § 5 o fyzické osobě s bydlištěm mimo území ČR, nutno tím rozumět fyzickou osobu, která nemá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxnů, ve znění pozdějších předpisů. Jmenovaný zákon rozeznává pobyt přechodný do 90 dnů, přechodný nad 90 dnů a pobyt trvalý.
Pokud jde o právnické osoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxické osoby zřízené především za účelem podnikání (obchodní společnosti, družstva, státní podniky), tak právnické osoby, jejichž hlavní předmět činxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxstatnost, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku). Velmi důležitým, ne-li rozhodujícím kritériem bude úmysl dosahovat zxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxdelnu výlučně pro své zaměstnance, kterou dotuje. Začne-li však tyto služby soustavně poskytovat třetím osobám za úplatu, jde o živnost.
Podobně mxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxést (§ 2265 občanského zákoníku), nejde o živnost. Pokud však tímto způsobem provádí též pro nájemce za běžných podmínek za úplatu ty opravy, k nimž je poxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x živnost, mohou provozovat též obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) a kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění poxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech mohou podnikat rovněž církve a náboženské společnosti (jsou vesměs právnickými osobami). Podle § 27 odst. 5 tohoto zákona předmět podxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxostí.
Otázkou je, zda vůbec, do jaké míry a jakým způsobem mohou podnikat účelová sdružení majetku, tj. nadace a nadační fondy. Podle nového občanskxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně nemůže se jednat o hlavní činnost nadace. Výnosy z podnikání pak mohou být použity jen k podpoře účelu nadace. Z uvedeného vyplývá, že nadace nexx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxsmějí podle § 17 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, vlastním jméxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxžené obchodní společnosti nebo družstvu, je-li výlučným předmětem jejich činnosti:
a)
provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren,
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxo
d)
výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí.
Pokud jde o občanská sdružení podle zákona č. 83/199x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Podle přechodné úpravy se mohly občanská sdružení změnit na spolky do konce roku 2013. Po této lhůtě se stávají spolky podle právní úpravy nového občanxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxhou podnikat, pokud se nebude jednat o jejich hlavní předmět činnosti.
Komentář k § 5 odst. 3:
Platná právní úprava dále stanoví režim předkládání dxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxdnikatele vyplývá povinnost doložit živnostenskému úřadu určité skutečnosti, musí být tyto doklady opatřeny překladem do českého jazyka provedenéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxx xxxxxxost neplatí pro občany členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a občany Švýcarské konfederace, kteří mohou předkládat nefxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxti podpisu a otisku razítka.
Pro zahraniční osoby ze třetích zemí zůstala zachována povinnost mít povolen pobyt na naxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxanoví, že uvedená povinnost se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím orgxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxona o pobytu cizinců) požádali o povolení k pobytu, jsou povinni adresu pobytu na našem území v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi uvést.
Za stxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxna č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a jejich rodinní příslušníci.
Osoby, jimž bylo podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxa). Doplňková ochrana se pak poskytuje cizinci, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, ale jsou zde důvodné obavy, že v případě jeho vrácení do státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxdmínky provozování živnosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 6:
Dnem 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/199x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxla uvedeného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxišuje termín sídlo a místo podnikání). Zároveň dochází k reformulaci ustanovení, které upravuje všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxy.
Jako všeobecné požadavky na fyzickou osobu jako podnikatele se stanoví plná svéprávnost a bezúhonnost. Ve smyslu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Plně svéprávným se člověk stává dosažením zletilosti, tj. dosažením věku 18 let. Na návrh nezletilého může soud přiznat plnou svéprávnost, pokud s txx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxř. jsou dány jiné závažné důvody v zájmu nezletilého.
Navrhované ustanovení klade v zásadě stejné požadavky na právnickou osobu, u níž ovšem všeobexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxdmínka provozování živnosti odborná způsobilost a určitá doba praxe, ovšem dosažení plné svéprávnosti samo o sobě ještě nepostačuje. Odborné způsobxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxhrazena nabytím zletilosti podle § 30 odst. 2 věty druhé občanského zákoníku (uzavřením manželství).
Bezúhonnost je pro účely živnostenského záxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 6 odst. 2 písm. a) se omezuje na nejzávažnější trestné činy. Bezúhonnost se posuzuje v souvislosti s pravomocným odsouzením za trestný čin spáchaný úxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxi nesmí být starší tří měsíců. Doba je stanovena ve shodě se Směrnicí ES 64/429.
Překážky bezúhonnosti podle § 6 odst. 2 trvají, dokud trest není zahlxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxatel již nemusí výpis při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi předkládat. Tento závěr se ovšem týká jenom české fyzické osoby nebo zahraniční fyzixxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxmi doklady vydanými státem, jehož je občanem nebo podle místa posledního pobytu. Odpovídající doklady jsou zřejmě doklady, které jsou obsahově obdobxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxním nebo správním orgánem státu, jehož je fyzická osoba státním příslušníkem nebo vydaným orgánem státu, na jehož území se tato osoba v poslední době zdxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxnnosti, které učinila před notářem nebo orgánem členského státu nebo notářem nebo orgánem státu posledního pobytu fyzické osoby.
Uvedený doklad mxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a na občany Švýcarské konfederace.
Jedná-li se o fyzickou osobu z tzv. třetí země, prokazuje bezúhonnoxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxá osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti stejně jako fyzická osoba z členského státu EU, tj. čestné prohlášení, které učinila před notářem nebo orgánex xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxmocného rozhodnutí, kterým byl podnikateli uložen trest. Pokud vyžádané pravomocné rozhodnutí nestačí pro posouzení bezúhonnosti podnikatele, má xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxáštní podmínky provozování živnosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 7 odst. 1:
Podmínky stanovené v § 7 se týkají odborné nexx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxlost; u některých koncesovaných živností též osobních vlastností, morální a profesionální spolehlivosti podnikatele. Jsou podrobně upraveny v čásxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxrých činností (srov. § 31 odst. 19 živnostenského zákona).
Ohledně odborné způsobilosti získané v zahraničí viz ustanovení § 21 odst. 2 živnostensxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxho zákona nebo v důsledku zvláštních právních předpisů až po vzniku konkrétního živnostenského oprávnění, nemusí již podnikatel prokazovat praxi. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxupce. Jiných požadavků na odbornou způsobilost se toto ustanovení netýká.
Komentář k § 7 odst. 3:
Ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci prácex xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na základě provedené kontroly lze vydat kontrolní protokol, který prokazuje, že odborná způsxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdmětným předpisům, které musí splňovat podmínky dané zákonem.
Komentář k § 7 odst. 4:
Praxe je chápána jako výkon odborných činností náležejících xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxdné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxze v případě, že podnikatel prokazuje vzdělání v příbuzném oboru, musí doložit jednoroční praxi. Náhradním dokladem pro řemeslné živnosti ve smyslu § xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxných v jednotlivých přílohách živnostenského zákona. Zpravidla tehdy, když podnikatel svou odbornou způsobilost prokazuje osvědčením o rekvalifixxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx 5:
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx unie. Živnostenský zákon přímo uvádí jednotlivé požadavky na odbornou kvalifikaci. Těmito doklady mohou uvedené osoby prokázat odbornou kvalifikxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xx x x xxxxotlivých vázaných a koncesovaných živností, jestliže tato skutečnost vyplývá z přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona.
Komentář k § 7 odst. 6:
U vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxt přímo stanovena.
Důvodem je potřeba zajistit zejména u těch živností, při nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiných hodnot (např. masxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxh a o jejich odborné způsobilosti potřebnou evidenci i po ukončení jejich činnosti. Podnikatel je také povinen dodržovat povinnosti určené zákonem č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xivnosti:
-
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy,
-
Průvodcovská činnost horská,
-
Vodní záchranářská služba,
-
Poskytování txxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
-
Masérské, rekondiční a regenerační služby,
-
Provozování solárií,
-
Kosmetické služby,
-
Pedikúra, manikúra,
-
Oční optika (xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxčnosti, jejichž vznik má za následek omezení práva podnikat nebo získat a mít živnostenské oprávnění. V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. l) živnoxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxnikat podle živnostenského zákona, ale také mají vliv na možnost být členem statutárního orgánu právnické osoby, být odpovědným zástupcem podnikatexx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx provozování živnosti navazují na úpravu obsaženou v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších přxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxž insolvenční řízení probíhá. Tyto skutečnosti pak živnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku. Informace o insolvenčním řízení získávxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona. O úpadku dlužníka rozhodne insolvenční soud podle § 136 insolvenčního zákona a rozhodnxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlášením konkursu na majetek fyzické nebo právnické osoby nekončí provozování závodu. Toto provozování bude ukončeno jen tehdy, dojde-li k prodexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do rozhodnutí soudu o ukončení provozování závodu insolvenční správce může se souhlasem soudu učinit opatření potřebná k zajištění dalšího provozovxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxů než pouhé prosté zpeněžení podstaty. Nový občanský zákoník používá místo pojmu "podnik" pojem "obchodní závod", a proto je třeba z těchto ustanovenx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxi nebo v žádosti o koncesi uvést, zda u něj existuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xoudu, který má vůči živnostenskému úřadu informační povinnost. Vznikne-li překážka konkursu během provozování živnosti, nemá živnostenský úřad poxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx § 244 až § 252 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Po prohlášení konkursu zajišťuje provoz dlužníkova pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtnout proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. V případě, že budou doručována pravomocná rozhodnutí soudxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí zasílána nebudou, nebude živnostenský úřad již nadále aplikovat uvedené ustanovení živnostenského zákona.
Živnost nemůže provozovat txxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx překážka souvisí s § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona. Překážka vzniká právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu a trvá po dobu 3 let od právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxnikání své povinnosti a finanční závazky.
Neúspěchy podnikatele vyjádřené úpadkem v předchozím podnikání vyvolávají nedůvěru v jeho podnikatelxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxi jednoznačnou, jako jsou skutečnosti uvedené v § 6 odst. 2 písm. a). Proto na rozdíl od uvedených případů se ponechává možnost, aby orgán určený zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xvedených překážek a zrušení jeho živnostenského oprávnění musí být rozhodnutí živnostenského úřadu řádně zdůvodněno.
Došlo-li ke zrušení konkuxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
Soud může v insolvenčním řízení nařídit předběžné opatření, kterým se omezuje podnikatel v nakládání s majetkem. V txxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo oprávnění pouze x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xovinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisejí s majetkovou podstatou (např. zajišťuje provoz dlužníkova závodu, vedení účetnictví, plnění dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xodnikatel obecně ohlásit živnost nebo požádat o koncesi nebo činit jiné úkony v souvislosti se změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění pouze s pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohlásí živnost. Pokud vznikne povinnost např. ohlásit živnostenskému úřadu určité změny, může toto oznámení také činit insolvenční správce, pokud bx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxní. Je pak otázkou, jak posuzovat zrušení živnostenského oprávnění, které je dispozičním právem podnikatele, a lze se přiklonit k názoru, že by mělo výxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxní, a to po dobu, kdy tento zákaz trvá. To má význam i v tom směru, aby se předešlo maření účelu tohoto zákona, k němuž by mohlo dojít v případě, že by se podnikxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolání nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení (§ 73 trestního zákoníku), a sankcí zákazu činnosti uloženou správním orgánem, zxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxe být zákaz činnosti uložen, se různí.
Jedná-li se o volnou ohlašovací živnost, zákaz činnosti se týká té činnosti, na kterou se vztahuje trest nebo sxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxodnutí soudu, kterým byl uložen trest zákazu činnosti, nebo z rozhodnutí správního orgánu, jestliže budou příslušnému živnostenskému úřadu doručenxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xlektronicky, a to jak při ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, příp. při podávání změn nebo při kontrolní činnosti živnostenského úřadu.
Zahranixxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xěsíce.
Komentář x x x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění proto, že závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené rozhodnutím o udělení
koncese
, živnostenským zákonem nebo zvláštními právnímx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxké osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a to v době, kdy došlo k závažnému porušení zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxké osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění) prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které po ní bylo možno vyžadovat, aby porušení povinnostix xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xtatutárním orgánem byla právnická nebo fyzická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3.
Překážka provozování žxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xrgánu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle citovaného § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a to v době, kdy nastaly nxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadu, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránil porušení povinnosti, která vedla ke zrušení živnostenského oprávnění, přexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx výše uvedené
liberační důvody
je možné předložením různých dokumentů (zápisy z jednání, korespondence o trestním oznámení, zápisy z jednání statutxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění) může ohlásit živnost nebo poxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xkrácena, a to na dobu 1 roku.
Ustanovení neplatí xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnictvím velkých vozidel živnostenské oprávnění z důvodů uvedených v § 35b odst. 4 silničního zákona (neschválí ustanovení odpovědného zástupce živxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxl může znovu požádat o udělení
koncese
pro dopravu, aniž by bylo omezeno lhůtou 3 roky od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxlatí.
Rozdělení živností
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 9:
Ustanovení § 9 stanoví základní kritéria, jimiž se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xšeobecné podmínky a požadavek odborné způsobilosti. Ohlášením, kterým žadatel oznamuje živnostenskému úřadu zahájení živnosti, tak vzniká žadatexx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa případy zneužití tohoto a dalších ustanovení zákon pamatuje v ustanovení § 47, pak již bude provozování živnosti neoprávněným podnikáním.
Naproxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxtí o udělení
koncese
nabylo právní moci.
Pro samotný vznik živnostenského oprávnění u jednotlivých subjektů viz komentář k § 10.
Živnxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx x xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxkého oprávnění podle podnikatelského subjektu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx živnostenského rejstříku, který má především legitimační poslání. Výpis ze živnostenského rejstříku je veřejnou listinou. Sleduje se tím zvýšená oxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxva § 47 živnostenského zákona). Ukáže-li se, že ohlášení nebylo řádné a jeho nedostatky nebyly odstraněny, živnostenské oprávnění nevznikne a výpis zx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo (§ 47 odst. 6) nebo (u zahraničních osob a těch subjektů, jejichž oprávnění vzniká až zápisxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxi koncesované se naproti tomu konstituuje udělením státního povolení (
koncese
). Respektive jakmile rozhodnutí o udělení
koncese
nabude právní mocxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx obchodní společnosti je vázán na zápis do obchodního rejstříku, který je možný - jde-li o činnost, která je živností - jen tehdy, prokáže-li žadatel, že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxraně živnostenské oprávnění - přesto, že výpis ze živnostenského rejstříku je vydán již předtím - vznikne zahraničním osobám a českým právnickým osobxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxckých osob, které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku (rozpočtové organizace), vzniká živnostenské oprávnění jako u osob fyzickýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpisem ze živnostenského rejstříku a do doby než bude výpis vydán, doručeným stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu i proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkající se jedné nebo několika živností. S ohledem na právní úpravu může výpis obsahovat údaje o všech živnostech, k nimž má podnikatel živnostenské oprxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxávy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona lze podání správním orgánům činit v rozsahu a zx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou:
a)
notáři,
b)
krajské úřady,
c)
matriční úřady,
d)
obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných sxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxné prováděcím právním předpisem,
f)
držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.
Vzhledem k tomu, že za ohlášení živnosxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxý správní poplatek.
Komentář k § 10 odst. 4:
Živnostenský úřad podle § 10 odst. 4 a odst. 5 živnostenského zákona vydá některým subjektům výpis ze žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek pro provozování živnosti. Výpis se vydá některým zahraničním osobám a zakladatelům, popř. orgánům, které jsou oprávněni podat zápis do obchxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxivně, u komanditní společnosti rovněž všichni společníci, u společnosti s ručením omezeným všichni jednatelé, u akciové společnosti všichni členovx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx); založení právnické osoby se přitom prokazuje u obchodních společností společenskou smlouvou, u společností o jediné osobě zakladatelskou listinxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxstříku a jiného obdobného rejstříku a obsahuje přesně stanovené údaje.
Komentář k § 10 odst. 5:
Z ustanovení § 10 odst. 5 vyplývá, že vznik živnostexxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxících. Jedná se o české právnické osoby a některé zahraniční osoby. Bude-li právnická nebo zahraniční osoba již do obchodního nebo obdobného rejstříkx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxdobného rejstříku se musí podat v zákonné lhůtě. Lhůta pro podání návrhu začíná běžet dnem doručení výpisu ze živnostenského rejstříku. Pokud v zákonnx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnění.
Srovnej ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., kdy rejstříkový soud nejpozději do pěti pracovních dní od provedení zápisu oznámí živxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxrávce základního registru osob nebo živnostenský úřad.
Případy, kdy může být živnostenské oprávnění vykonáváno jinou osobou - viz § 13 a § 14 živnoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxužstvo v jinou formu společnosti, popř. dochází k jiným změnám právnické osoby. Srov. zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx x xxxxx x a odst. 2:
Institut odpovědného zástupce je široce používán v živnostenském právu některých zemí v těch případech, kdy odbornou nebo jinou zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce, a proto může působit jako odpovědný zástupce nejvýše ve čtyřech živnostenských podnicích. Z povahx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánech společnosti nebo družstva.
Ustanovení § 11 upravuje provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce a jeho postavení. Zůsxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Vzhledem k důležitosti funkce, kterou odpovědný zástupce při provozování živnosti vykonává, se vyžaduje, aby u koncesovaných živností bylo jeho uxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxxx xákona; zákon pouze stanoví neslučitelnost členství v dozorčí radě, popř. jiném kontrolním orgánu právnické osoby s funkcí odpovědného zástupce téže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemůže být do funkce odpovědného zástupce v oboru nebo příbuzném oboru ustanoven ten, komu bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 (jxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xozhodnutím o udělení
koncese
). Takováto osoba nemůže zastávat funkci odpovědného zástupce po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x roky.
Funkce odpovědného zástupce nemůže být vykonávána formálně; tomu brání svými ustanoveními sám živnostenský zákon, neboť odpovědný zástupxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na základě občanského zákoníku.
Komentář k § 11 odst. 3:
Posláním odpovědného zástupce je zajišťování řádného technického provozu živnosti, dodxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxž potřebný rozsah účasti se bude posuzovat podle okolností jednotlivého případu až ve stadiu případné kontrolní činnosti.
Má-li podnikatel živnoxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx nikterak dovodit, že by odpovědný zástupce odpovídal za provoz podniku jako celku; tato odpovědnost zůstává na podnikateli. Lze pouze doporučit, aby xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx o živnost volnou, je podnikatel - fyzická osoba povinen ustanovit odpovědného zástupce jen tehdy, nehodlá-li provozovat živnost osobně; odpovědný zxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxní zvláštních podmínek podle § 7 živnostenského zákona.
Funkci odpovědného zástupce podle ustanovení § 11 odst. 4 písm. b), podle kterého je odpověxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xomanditní společnosti, jednatel společnosti s ručením omezeným, člen představenstva akciové společnosti nebo družstva (splňuje-li podmínky stanxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxnskému úřadu ukončení výkonu své funkce. Přitom musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce předem písemně informoval podnikatele. V takoxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí výkonu jeho funkce má pak stejné právní důsledky jako oznámení podnikatele.
U živnosti ohlašovací může činnost odxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnostenským úřadem. Živnostenský úřad v tomto případě vydává rozhodnutí. Při ukončení činnosti odpovědným zástupcem, musí být prokázáno, že byl předxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxení podnikatele, ukončí se funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědným zástupcem živnostenskému úřadu nebo dnem pozdějším uvedexxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdst. 8), je na podnikateli, aby to neprodleně (do 15 dnů) oznámil živnostenskému úřadu. Tuto povinnost podnikatel nemá, pokud je provozování živnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdem je závažné porušení podmínek stanovených živnostenským zákonem, zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím o udělení
koncese
.
Podnikatxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit živnostenskému úřadu předem písemně.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnikatel rozhoduje o ustanovení odpovědného zástupce v tomto případě fakultativně.
Komentář k § 11 odst. 10 a 11:
Uvedené ustanovení se např. vztaxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xopravní úřad vyzve podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, jehož odpovědný zástupce přestal vykonávat svoji funkci nebo již nesxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxbu maximálně 6 měsíců, přičemž po tuto dobu může podnikatel provozovat silniční dopravu bez odpovědného zástupce. Tato skutečnost se zapíše do živnosxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxtele
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 13 odst. 1:
Ustanovení § 13 upravuje pokračování v živnosti po úmrtí podnikatele (fyzixxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxnovené lhůtě. Zároveň se jim stanoví povinnost oznámit údaje podle § 45 a § 50 živnostenského zákona a doložit doklady prokazující splnění podmínek pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zůstavitel stanovit, kdo bude vykonavatelem jeho závěti.
Zřízení svěřenského fondu upravuje § 1448-§ 1456 občanského zákoníku. Svěřenský fond sx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk, popř. právnická osoba, pokud tak stanxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z dědického řízení s podstatnými následky např. i pro nepominutelné dědice, aniž by se musel zakladatel vzdát správy svého majetku ještě za svého životxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxalého manžela nebo partnera. Nemá-li nikdo z nich zájem o pokračování v živnosti ani po přechodné období ani trvale, živnost zanikne.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxačování v provozování živnosti po zemřelém ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Jmenované osoby mohou také oznámit živnostenskému úřadu, že naxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxokračují v živnosti, živnost zanikne, pokud nebude v živnosti pokračovat správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvixxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe o jakýkoliv pobyt ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.
Všechny výxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxobu odpovědného zástupce, popř. požádat o souhlas s jejím ustanovením, pokud se jedná o živnost koncesovanou.
Komentář k § 13 odst. 4:
Správce pozůxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxu úřadu ve lhůtě 1 měsíce od úmrtí podnikatele. Odpovědného zástupce musí také neprodleně ustanovit, pokud nesplňují podmínky § 7 živnostenského zákoxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxx. 5:
Jestliže živnostenské oprávnění nezaniklo, mohou po skončení řízení o pozůstalosti pokračovat v živnosti dědicové ze zákona, dědicové ze závěxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxů od skončení dědického řízení. Toto oprávnění mají, i když po úmrtí podnikatele nesdělili, že hodlají v provozování živnosti pokračovat.
Současnx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xkamžiku, kdy osoba získá vlastní živnostenské oprávnění, tj. ohlášením živnosti, rozhodnutím o udělení
koncese
, rozhodnutím živnostenského úřadux xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxšení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi.
Na žádost živnostenského úřadu poskytne soud údaje o pravomocně skončeném dědickém řízení za účelxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xokračovat v živnosti po určitou dobu se živnostenským oprávněním právního předchůdce. Tato možnost existuje za předpokladu, že nový podnikatelský sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxiklé společnosti nebo družstva musí písemně oznámit pokračování v živnosti svého právního předchůdce a zároveň ohlásit živnost nebo podat žádost o koxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxti zaniklé společnosti (družstva) má právní nástupce pouze do doby vzniku vlastního živnostenského oprávnění nebo negativního rozhodnutí živnostexxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo družstva, pak živnostenské oprávnění obchodní společnosti nebo družstva zaniká podle § 57 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona, tj. zánikem práxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xozdějších předpisů.
Provozovny
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 17 odst. 1 a 2:
Pojem provozovny podle § 17 sx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xe součástí provozování živnosti.
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxzovny se vztahuje stejný právní režim až na některé výjimky. Pojem provozovny podle živnostenského zákona není totožný s pojmem provozovny podle staxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xokud je potřebné.
Komentář k § 17 odst. 3 a 4:
Podnikatel má možnost vykonávat živnost v provozovnách na základě již vydaného živnostenského oprávxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxbo jiné obdobné právo. Vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem, kde se provozovna nachází, je podnikatel povinen prokázat na žádost žxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxí zajistit, aby provozovna odpovídala požadavkům podle zvláštních právních předpisů. Živnostenský úřad se může kdykoliv na místě přesvědčit o tom, zxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxé orgány státní správy.
Provoz v některých provozovnách v noční době je omezen ve smyslu zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a něktexxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxí nebo zboží bez dokladu nabytí, příjímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxvního deliktu, za který jí příslušný živnostenský úřad nebo Česká obchodní inspekce může uložit pokutu ve výši 50 000 Kč.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxho zařízení sloužícího k prodeji zboží nebo poskytování služeb.
Na základě oznámení přidělí živnostenský úřad podnikateli identifikační číslo pxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxký úřad, pokud již číslo nebylo přiděleno.
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxentifikačním číslem podnikatele. Zákon současně určuje, jak musí být označena provozovna určená k prodeji zboží a poskytování služeb. Při nedodrženx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxnským úřadem sankce podle stejného zákona.
Komentář k odst. 9 a odst. 10:
Při prodeji zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem je podnikxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxkon požaduje, aby se tímto způsobem neprodávalo zboží osobám nezletilým.
Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží a poskytování služeb je pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxto povinnost se nevztahuje na mobilní provozovny a automaty.
Ustanovení § 17 zahrnuje prodej v pojízdných prodejnách, pomocí automatů.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxeby obyvatel obce a zamezení živelnému rozvoji stánkového prodeje bez možnosti obce regulovat v případě potřeby nežádoucí stav.
V § 18 se stanoví v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxí služeb (např. pochůzkový a podomní prodej) nebo příležitostné akce se tržní řád nevztahuje.
Vydání tržních řádů patří do přenesené působnosti obxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xstatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy (§ 61 obecního zřízení). Na základx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx obecního zřízení).
Komentář k § 18 odst. 2
Ustanovení § xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxlem je vytvoření předpokladů pro obecně závazné úpravy určitého způsobu prodeje zboží a poskytování služeb. Na tržišti může být tudíž provozována - poxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, pokud to připouštějí hygienické předpisy. Avšak ani činnost, která je živností, nexxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xinnost, která je živností, lze na tržišti vykonávat jen na základě živnostenského oprávnění.
Ustanovení § 18 živnostenského zákona nevymezuje pxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxud kontroverzní). Nutno se proto přidržovat výkladu podle obvyklého významu slov, a to i včetně určitého implicitního kvalitativního odstínění ("trxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xešit tržní řád.
Komentář k § 18 odst. 3
Podle našeho názoru může být provozovatelem tržiště též sama obec.
Dle našeho názoru nyní tato situace je řxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx stanoviště pojízdné prodejny).
Zajímavý rozdíl vyvolává § 18, pokud jde o regulaci provozní doby. Podle § 18 odst. 1 písm. c) má tržní řád vymezit mjx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemá obec, pokud jde o provozní dobu živností mimo tržiště (srov. nález Ústavního soudu č. 35/1994 Sb.).
ČÁST DRUHÁ
DRUHY ŽIVNOSTÍ
HLAVA I
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh živností řemeslných a vázaných se odborná způsobilost vyžaduje, u ohlašovací živnosti volné nikoliv.
K písm. a): Odborná způsobilost je pro všecxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obsažen v příloze č. 1 živnostenského zákona členěné podle způsobu, jímž je odborná způsobilost prokazována, na části A, B, C.
K písm. b): Odborná zxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxedpis) nebo je vázána na doklad vydávaný určitým k tomu příslušným zvláštním orgánem.
K písm. c): Jediná volná živnost byla zavedena novelou živnosxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x § 21:
K odstavci 1: Odborná způsobilost požadovaná u řemeslných živností se dokládá dosažením určitého vzdělání, resp. určité kvalifikace.
K odxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xostupuje podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxstenského podnikání je v daném případě pravomocné rozhodnutí uvedeného ústředního správního úřadu.
K odstavci 1 písm. f): Novela živnostenského xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
K xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uznání odborné kvalifikace uznávacím orgánem předložit příslušnému živnostenskému úřadu k přímému posouzení též doklady získané nebo uznané v jinéx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxných v příloze č. 1, části A, lze odbornou způsobilost se zřetelem k ustanovení § 21 odst. 2 prokazovat těmito způsoby:
1.
po dobu 3 po sobě jdoucích lex xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnoxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxo výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
b)
u vedených v příloze č. 1, části B, lze odbornou způsobilost se zřetelem k ustanovení § 21 oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělánx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x x xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo instixxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxě původu,
3.
pod dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukonxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx
x x xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xříslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předměxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxovat těmito způsoby:
1.
po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členskéxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky v pracovnxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx x xo sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo instituxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Stejné právo občanů členských států Evropské unie využít možnosti prokazovat odbornou způsobilost buď podle § 21 odst. 1 nebo § 21 odst. 2 živnostenskxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 22:
Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti je možné nahradit vzděláním v příslušném oboru a xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxchována.
Díl 2
Živnosti vázané
Odborná způsobilost
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 24 odst. 1:
Odborná zpxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxx. 2:
Občané členských států Evropské unie a občané České republiky (a vzhledem k § 70 živnostenského zákona i občané Evropského hospodářského prostxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxí odborné kvalifikace vydávaným uznávacím orgánem (Ministerstvo průmyslu a obchodu).
Problematika prokazování odborné způsobilosti doklady zxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx
xxx x
xxxxxst volná
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 25 odst. 1:
Podmínkou pro ohlášení živnosti volné a vznik živnostenského opxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxornou způsobilost, neznamená to však svévoli vykonávat jakoukoliv činnost. Pokud zvláštní předpisy vyžadují splnění určitých požadavků pro provádxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy splnit.
Komentář k § 25 odst. 2:
Jediná živnost volná zahrnuje veškeré obory činností výrobních, obchodních a poskytujících služby, jež jsou živxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 27 odst. 1:
U živností koncesxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxtář k § 24 živnostenského zákona (s rozdíly, týkajícími se živností koncesovaných).
Komentář k § 27 odst. 2:
Občané členských států Evropské unie x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xežim zvláštní úpravy uvedený v odstavci 2. Jde o možnost prokázat odbornou způsobilost též dokladem o uznání odborné kvalifikace vydávaným uznávacím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxě lze uplatnit v rozhodnutí o udělení
koncese
. Z kontextu právní úpravy je zřejmé, že živnostenský úřad nemůže podmínky provozování živnosti stanovit xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxí mělo vždy legitimní oporu v platném právním řádu).
ČÁST TŘETÍ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
nadpis vypuštěn
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxvnostenského rejstříku. Při posuzování rozsahu předmětu podnikání xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x x xx x x x xx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxsahu živnostenského oprávnění na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního předpisu zůstává v zákonem stanovených případech nadále zachováxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xýlučné rozhodnutí živnostenského úřadu, k němuž ovšem uvedený orgán přistupuje pouze na základě žádosti podnikatele.
nadpis vypuštěn
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxstupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu vyplývá z existence smluvního vztahu mezi oběma subjekty.
Komentář k § 31 odst. 2:
K úpravě texxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Povinnost podnikatele prokázat na žádost živnostenského úřadx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa povinnost podnikatele obsaženou v § 17 odst. 3 prokázat na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání provozovny a souvisí rovněž s obdobnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxosti o koncesi [§ 46 odst. 1 písm. f), odst. 2 písm. f) a g), § 50 odst. 2].
Nesplnění této povinnosti uvedené v § 31 odst. 2 je důvodem pro zrušení živnostxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxbytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb, se podle dikce zákona prokazuje na žádost kontrolního orgánu, takže lze usuzxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxká kontrola podle příslušných ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Vzhledem k možnosti kontrolního orgánu stanovit podnikxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxrolnímu orgánu originály dokladů potřebných ke kontrole vyplývá obecně z oprávnění kontrolních pracovníků (kontrolujících), obsažených v zákoně čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnost podle uvedeného zákona.
Komentář k § 31 odst. 4 až 7:
Povinnosti obsažené v ustanoveních odstavců 4 až 7 byly do § 31 zařazeny s nabytím účinnostx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxikovat v případě nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xčastníků a identifikací předmětu smluvního vztahu a stanoví rovněž povinnost podnikatele evidovat příslušné identifikační údaje po dobu stanovenox xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provedenou s účinností od 1.8.2006 zákonem č. 214/2006 Sb. doplněn o povinnost podnikatele mít evidenci vedenou o zákonem stanovených skutečnostexx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxoží bez dokladů nabytí nachází. Jde o trvalou povinnost podnikatele pro účely živnostenské kontroly. Vzhledem k tomu, že jde o povinnost podnikatele zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xankčnímu postihu. Zmíněné ustanovení bylo do odstavce 4 § 31 novelou živnostenského zákona zařazeno právě proto, aby byly příslušnému kontrolnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxí nebo poskytování služeb spotřebitelům zodpovídá před živnostenským úřadem (tj. i z hlediska možného sankčního postihu) výlučně podnikatel, nikolxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstnanců podnikatel (z toho je zřejmé, že předmětem živnostenské kontroly zaměřené na splnění této povinnosti nejsou přímo zaměstnanci podnikatele, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxmentář k § 31 odst. 10:
Povinnost podnikatele a dalších osob uvedených v odstavci 10 prokázat totožnost je možné patrně vztáhnout i na osoby neoprávněxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxování omezeno pouze na výkon živnostenské kontroly, požadavek na prokázání totožnosti může být uplatněn v zásadě při jakémkoli jednání těchto osob přxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkatele uvést v oznámení datum ukončení přerušení provozování živnosti. Pokud je živnostenské oprávnění podnikatele omezenou na určitou dobu, lze prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxící se výčtu povinností, jež nemusí být podnikatelem při přerušení provozování živnosti plněny, o povinnosti stanovené v § 31 odst. 2, jež se týkají oznxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxností od 1.1.2014 na základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtanovených v § 31 odst. 2, jež se týkají označení objektu, v němž má podnikatel sídlo nebo organizační složku závodu a které patří k povinnostem podnikatxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxy není podnikatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxé doklady vyplývající ze zvláštních právních předpisů).
Komentář k § 31 odst. 15:
Povinnost podnikatele sdělit, zda živnost provozuje, se prokazxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xýkonu živnostenské kontroly).
Komentář k § 31 odst. 16:
Uvedené ustanovení bylo upraveno s účinností od 1.1.2014 na základě novely živnostenskéhx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xpravách textu provedených citovaným zákonem bylo stanoveno, resp. upřesněno, že adresou pro vypořádání závazků podnikatele nemůže být adresa bydlixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách).
Předmětný požadavek zákona je logický, neboť je zřejmé, že z hlediska zákonem stanovené pxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xakticky zastihnout, a tím ani dosáhnout příslušného vypořádání případných závazků podnikatele tak, jak to zákon stanoví, resp. předpokládá.
Komexxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxjící z živnostenského zákona, ale i dalších zvláštních právních předpisů. Nemusí jít přitom pouze o obecně závazné předpisy nejvyšší právní síly, ale xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Rozsah oprávnění
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 34 odst. 1:
Podnikatel provozující živnost, která spočívx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva po skončení doby nájmu.
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxje v rámci příkazní smlouvy. Tato činnost však musí mít jen jednorázovou povahu.
3.
Provádět drobné změny úpravou zboží, kdy se mění povrch věci nebx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xinnost zvlášť dohodnout.
5.
Výměna vadných součástí je opravou vady věci.
Komentář k § 34 odst. 2:
Podnikatel může zajišťovat i servis. Pokxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx součástmi koncesovaných živností (odstavec 3).
Komentář k § 34 odst. 4:
Právo podnikatele na přijímání objednávek odpovídá možnosti prodeje na oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxh pokynů zákazníka. Oprávnění podnikatele umožňuje přijímat objednávky na individuální zakázky, jde-li o druh zboží, k jehož prodeji je jinak podnikxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
nadpis vypuštěn
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 42:
Uvedené ustanovení se týká rozsahu živnostenského oprávnění v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxářem uvedeným k § 34 k živnostem spočívajícím v obchodní činnosti; povaha výrobní živnosti musí zůstat zachována.
nadpis vypuštěn
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxěný rozsah nelze využít u jiných služeb.
nadpis vypuštěn
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 44:
Oprávnění k poskytxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxi s dopravou v nádražních, přístavních a letištních restauracích, kioscích apod., však již živnost hostinskou vyžadují.
Živnostenské oprávnění xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
HLAVA I
OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
nadpis vypuštěn
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 4x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxního živnostenského úřadu (Centrální registrační místo), zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx 2:
Obsahuje náležitosti, jež musí uvést v ohlášení fyzická osoba. Ohlašovatel je povinen kromě svých osobních údajů uvést obdobně i údaje o odpovědnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxt zahraniční fyzická osoba. U vedoucího organizační složky podniku není na rozdíl od obecných náležitostí ohlášení fyzické osoby uváděn údaj o jeho míxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (čásx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxgické úpravě částí textu uvedeného ustanovení došlo s účinností od 1.1.2014 na základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxt předmět podnikání podle odstavce 4 "s dostatečnou určitostí a jednoznačností" u volné živnosti znamená povinnost ohlašovatele uvést obory činnostxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxloze č. 4 živnostenského zákona, u řemeslných a vázaných živností jsou pro ohlášení směrodatné názvy předmětů podnikání obsažené v příloze č. 1 a 2 živnxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xhlašovateli neuvádět při ohlášení údaje, pokud jsou již vedeny v živnostenské evidenci (s výjimkou identifikačních údajů ohlašovatele).
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xelorepubliková síť Centrálních registračních míst (CRM) pro podnikatele v rámci obecních živnostenských úřadů byla vytvořena v průběhu realizace pxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1006 ze dne 20. října 2004. Účelem projektu ZAP je zjednodušit podnikatelům vstup do podnikání a usnadnit jim další kroky, jež souvisejí s plněním admixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně.
Komentář k § 45a odst. 1:
Odstavec 1 písm. a) umožňuje fyzické osobě, aby s ohlášením živnostx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxému subjektu.
Odstavec 1 písm. b), c), d) umožňují fyzické osobě společně s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi podat zároveň oznámení o zaháxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xe stanovena možnost, aby zaměstnavatel, který podává ohlášení živnosti či žádost o koncesi, zároveň na místně příslušném obecním živnostenském úřadx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů.
Ustanovením odstavce 1 písm. f) je umožněno fyzické osobě, aby jako pojištěnec v souvislosti s ohlášením živnosti nebo se žádostí o koncesx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xebo ukončení samostatné výdělečné činnosti zdravotní pojišťovně.
Pozn.: Ustanovení § 45a odst. 1 má být významně pozměněno (s předpokládanou účxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx x x xx
xxxxxxxením odstavce 2 písm. a) se umožňuje právnické osobě totéž, co je obsaženo v odstavci 1 písm. a) pro fyzické osoby. Ustanovení odstavce 2 písm. b) pak stanxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxostenskému úřadu povinnost předat příslušným úřadům údaje, které fyzická či právnická osoba vyplnila v souvislosti s ohlášením živnosti či podáním žxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxisející se zřízením jednoho inkasního místa.
Komentář k § 45a odst. 5:
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxných v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi, oznámit rovněž změnu údajů podle zvláštního zákona (srov. § 45a odst. 1 a 2). Podmínkou možnosti využxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxěné novelou živnostenského zákona) pouze v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle živnostenského zákona. Z toho je tedy zřejmé, že samotnx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx2 Sb. došlo k rozšíření možnosti oznamovat změny údajů prostřednictvím živnostenských úřadů. Podnikatel prostřednictvím Centrálního registračnxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxm povinností vůči těmto orgánům, uvedených v přihlášce nebo oznámení, bez ohledu na to, zda se zároveň jedná o podání vůči obecnímu živnostenskému úřadx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům, které připadají v úvahu. Lhůta pro předání stanovených údajů začíná zásadně běžet ode dne, kdy podnikatel získal živnostenské oprávnění. Taxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxdy, začne tato lhůta běžet až ode dne odstranění těchto závad bez ohledu na vznik živnostenského oprávnění (podle živnostenského zákona po odstraněnx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxvané změny údajů obecní živnostenský úřad předá příslušným orgánům. Pro podnikatele tato právní úprava znamená možnost z jednoho místa splnit oznamoxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 46 odst. 1:
Ohlašovatel je povinen doložit, resp. prokázat splnění podmínky bezúhonnosti podle živnostenxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxnost různými způsoby - buď výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydávaným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem nebo člxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxadě, že členský stát takový doklad nevydává, je možné prokázat splnění podmínky bezúhonnosti prohlášením učiněným před notářem nebo příslušným orgáxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxe prokázat i dokladem o uznání odborné kvalifikace. Takovým dokladem je rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace vydané Ministerstvem průmyslu a obchxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxopský hospodářský prostor (Lichtenštejnsko, Norsko a Island) a občany Švýcarské konfederace (viz § 70 živnostenského zákona).
Občané tzv. třetíxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxé republiky povolen trvalý pobyt, musí dokládat bezúhonnost předložením výpisu z Rejstříku trestů ČR, nebo odpovídajícími doklady vydanými státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzúhonnosti prohlášením učiněným před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba občanem nebo členského státu jeho poxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx prokazována, nesmí být starší než 3 měsíce.
K dokladům, jež jsou součástí ohlášení, patří rovněž doklad o zaplacení správního poplatku podle zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx x xxinností od 1.1.2014 na základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xředložit právnická osoba. Jde jednak o doklady, které se vztahují k samotné právnické osobě, jež je ohlašovatelem, jednak o doklady, které se vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxást pátá citovaného zákona).
Komentář k § 46 odst. 3 a odst. 6:
Uvedená ustanovení byla do textu živnostenského zákona zařazena s účinností od 1.1xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxáva (část pátá citovaného zákona).
nadpis vypuštěn
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 47 k odst. 1:
Odstavec 1 sxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxrmín "pracovní" k počtu dní, čímž byla jednoznačně stanovena lhůta, do kdy ode dne doručení ohlášení živnosti musí živnostenský úřad provést zápis do žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxvnostenský úřad vydat výpis podle § 47 odst. 2.
(Lhůta pro zápis rozhodnutí o udělení
koncese
podle § 54 odst. 1 zůstává nezměněna s ohledem na odlišxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxncese
.)
Komentář k § 47 odst. 2 a 3:
Stanoví, jaké údaje musí obsahovat výpis vydaný fyzické osobě a výpis vydaný osobě právnické.
Změna provedexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxisu fyzické a právnické osoby vydaném po ohlášení živnosti, resp. po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
.
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 47 odst. 4 až 6:
Axxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxx xx xxxvu závady odstraněny ve stanovené lhůtě, rozhodne živnostenský úřad ve správním řízení o tom, že ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo, resp. žx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxo učiněno bez závad a při splnění podmínek pro vznik živnostenského oprávnění vydání výpisu nic nebrání (v uvedeném případě celé řízení končí zápisem dx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx
xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí fyzické osobě, na niž se vztahuje povinnost předložit povolení k pobytu. Úprava se týká možnosti vydání potvrzení o splnění všeobecných a popř. též zvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxného potvrzení) v zákonem stanovené lhůtě chybějící povolení k pobytu, vydá jí živnostenský úřad výpis, v opačném případě zahájí správní řízení o tom, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx. byl v odstavci 8 doplněn termín "pracovní" (viz komentář k § 47 odst. 1), čímž byla jednoznačně stanovena lhůta, do kdy ode dne doručení ohlášení živnoxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí k pobytu zahraniční fyzickou osobou musí živnostenský úřad vydat výpis podle § 47 odst. 2.
Dále byla uvedenou novelou živnostenského zákona č. 16xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxského oprávnění, do živnostenského rejstříku. Zákon nestanoví lhůtu, do kdy tak má učinit, v analogii k obdobným ustanovením živnostenského zákona xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí zapisujících se do živnostenského rejstříku.
Komentář k § 47 odst. 9:
Nelze-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxského úřadu nadřízeným orgánem prodloužena.
Komentář k § 47 odst. 10:
Upravuje jednotlivé fáze postupu, byl-li zápis do živnostenského rejstříkx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdu buď vydá nový výpis ze živnostenského rejstříku nebo živnostenské oprávnění rozhodnutím zruší.
Novela živnostenského zákona vydaná pod č. 16xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxho postupu živnostenský úřad oprávnění podnikatele zruší, je nadbytečné vydávat kromě rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění ještě výpis.
xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxostenském rejstříku nebo ve výpisu.
Při opravě chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností živnostenský úřad po provedení opravného zápisu do živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 48 odst. 1:
Uvádí orgány, jimž je živnostenský úřad povinen zasílat výpis, popřípadě jiným způsobem sdělit údaje o pxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona provedenou zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Komxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxí fyzickou osobu podle § 47 odst. 7 živnostenského zákona. Toto ustanovení bylo do zákona zařazeno zákonem č. 161/2006 Sb., jímž byl novelizován zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx stanovena lhůta, v níž živnostenský úřad musí ke splnění povinností uložených podle prvního odstavce přistoupit.
nadpis vypuštěn
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxosti a k předložení požadovaných dokladů.
Citované ustanovení novelizované zákonem č. 169/2012 Sb. řeší zápis změn údajů neoznámených podnikatxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému cizinců, které jsou přejímány Informačním systémem Registru živnostxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxamovat).
Komentář k § 49 odst. 2:
Jsou upraveny zásady dalšího postupu živnostenského úřadu poté, kdy byly změny podnikatelem oznámeny.
Novelxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxů, které jsou náležitostí ohlášení živnosti. Pokud živnostenský úřad prokazatelně zjistí, že ke změně údajů došlo, zapíše tuto změnu bez zbytečného oxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konkrétních okolností případu se provede buď zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu je informován podnikatel nebo se naopak zahájí řxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxx x xísm. j) živnostenského zákona upravuje možnost uplatnit požadavek změny sídla na změněnou adresu bydliště i kdykoliv v průběhu podnikání. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x uvedeném ustanovení souvisejí s účinností od 1.1.2014 s novelou živnostenského zákona provedenou zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvisloxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxlašovacích živností v rozporu se zákonem se podle § 49 odst. 5 postupuje obdobně (tedy stejně) jako u zápisu do živnostenského rejstříku v rozporu se záxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxbo doplnění údajů do živnostenského rejstříku anebo výpis ze živnostenského rejstříku obsahuje chyby v psaní nebo jiné zřejmé nesprávnosti, postupuxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxho rejstříku na základě ohlášení (viz § 47 odst. 11).
HLAVA II
ŘÍZENÍ O KONCESI
Náležitosti žádosti o koncesi
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x České republice.
Komentář k § 50 odst. 2:
Odkazuje na ta ustanovení zákona o náležitostech ohlášení živnosti (a dokladech, jež je nutno v souvislosxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xovinen doložit příslušnými doklady podmínky stanovené odborné nebo jiné způsobilosti.
Komentář k § 50 odst. 4:
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x povinnost doložit uvedené údaje potřebnými doklady.
Projednání žádosti
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 52 odstx xx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí ve smyslu odstavce 1 § 52 žádost o koncesi (nebo i případně žádost o schválení ustanovení nového odpovědného zástupce - viz novela živnostenského zákxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxrávy je živnostenský úřad při rozhodování o koncesi vázán. Jde o vázanost stanoviskem v negativním smyslu, tj. je-li stanovisko příslušného orgánu záxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx o udělení
koncese
, nebo žádost o koncesi zamítne.
Komentář k § 52 odst. 2:
Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. byl v § 52 zruxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxření dalších orgánů k žádosti o koncesi. Úprava byla citovanou novelou živnostenského zákona vypuštěna jako nadbytečná, neboť podle § 50 odst. 1 spráxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa, jež je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu (nevztahuje se na občany členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvnostenský úřad v daném případě přiměřeně jako u ohlášení živnosti (viz § 47 odst. 7 a 8).
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxenského úřadu žádost o koncesi zamítnout. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi lze podat odvolání ve smyslu správního řádu.
Komentář k § 53 xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxntář k § 53 odst. 5:
Ustanovení rovněž uvádí, jaké údaje se uvádějí v rozhodnutí o udělení
koncese
(s odkazem na použití příslušných odstavců § 47 "obxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 54 odst. 1:
Uvedené ustanovení stanoví v daném případě lhůtu pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxtenského rejstříku vydávaného podnikateli v případě, kdy mu byla pravomocným rozhodnutím živnostenského úřadu udělena
koncese
.
Komentář k § 54 odxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxolení k pobytu ve stanovené lhůtě.
U zahraniční osoby, xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx doložila všechny doklady s výjimkou dokladu o povolení k pobytu) a která tento doklad nedoložila, se doplňuje konstatování, že se má za to, že nesplnila xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxá rozhodnutí o tom, že osoba nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad skutečnost, že uvedená osoba nesplnila podmínxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxíku není uvedena (tj. úkon je třeba provést bezodkladně po marném uplynutí lhůty podle § 47 odst. 8). Skutečnost, že právo provozovat živnost vznikne uvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
Komentář k § 54 odst. 4:
Upravuje postup živnostenského úřadu v případě, že u
koncese
byl proveden do živnostenského rejstříku chybný zápis. Ustaxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku nebyl proveden v souladu s rozhodnutím o udělení
koncese
a dále o případy, kdy údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku a nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxém rejstříku, a podle okolností vydá výpis (jedná-li se o údaje podle § 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o opravě zápisu (jedná-li se např. o xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x písemném vyhotovení rozhodnutí), nebo v přezkumném řízení (§ 94 a násl. správního řádu), případně obnovou řízení nebo vydáním nového rozhodnutí (§ 10x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxršení správním řádem stanovených lhůt, v nichž lze přezkoumat rozhodnutí o udělení
koncese
, může živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení
koncexx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxostenského rejstříku proveden postupem podle § 56 odst. 3 živnostenského zákona.
nadpis vypuštěn
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2xxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxnském oprávnění byly živnostenským úřadem zasílány vždy tomu orgánu, který je aktuálně příslušný k vydání stanoviska k žádosti o koncesi.
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxných změn údajů, vztahujících se k náležitostem žádosti o koncesi a k předložení požadovaných dokladů.
Citované ustanovení novelizované zákonem xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxění údajů již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému cizinců, ktxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxstříku (jedná se o změny, které podnikatel není povinen oznamovat).
Komentář k § 56 odst. 2:
Jsou upraveny zásady dalšího postupu živnostenského úxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxsplní oznamovací povinnost a neoznámí změny údajů a dokladů, které jsou náležitostí žádosti o koncesi. Pokud živnostenský úřad prokazatelně zjistí, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xx xxxxx 4:
Při rozhodování o změně rozhodnutí o udělení
koncese
se použije postup podle § 52 a § 53.
Komentář k § 56 odst. 5:
Terminologické změny souvisexx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 56 odst. 6:
Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. bylo stanovenxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx § 47 odst. 11.
HLAVA III
Zánik živnostenského oprávnění
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 57 k odst. 1:
Stanovx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 303/2013 Sb. (část pátá citovaného zákona) reaguje na nové znění § 13 (pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele).
Při zániku pxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxého úřadu dochází buď na základě projevu vůle podnikatele, tj. na jeho žádost, anebo naopak zcela mimo projev jeho vůle, je-li zrušení oprávnění skutečxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxské oprávnění při jeho vydání časově omezeno. K zániku subjektivního práva podnikat však nedochází, jestliže podnikatel před uplynutím uvedené doby xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxvá i problematikou zániku živnostenského oprávnění zahraniční fyzické osoby, jejíž živnostenské oprávnění je vázáno na povolení k pobytu na území Čexxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní živnosti nelze považovat za sankční opatření v pravém slova smyslu (jako např. rozhodnutí o uložení pokuty), mnohem více jde spíše o akty celospolečxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxávající právní úpravy a následné aplikace zákona zcela rovnocenné, při rozhodování, zda učinit rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění či pozxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxolnostmi každého případu, tj. situací podnikatele, závažností zjištěných porušení zákona, důvody vedoucími k zahájení správního řízení, jinak nenx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxstenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti.
Komentář k § 58 odst. 1:
Důvody, pro něž je živnostenský úřad vždy povinen přistoupit xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2 živnostenského zákona, živnostenský úřad zruší podnikateli jeho živnostenské (příp. živnostenská) oprávxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xdst. 6 živnostenského zákona.
Změna textu písm. a) a b) uvedeného ustanovení souvisí s přijetím novely živnostenského xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx
xxxxx xxxxxx xxx
xxxxgatorní
zrušení oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti zahrnuje odstavec 2,
fakultativní
důvody (živnostenský úřad může zrušit oprávnxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo zákona č. 169/2012 Sb. je živnostenský úřad povinen, pokud jsou při provozování živnosti v konkrétní provozovně závažným způsobem porušeny nebo pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxovozovně. Pokud by živnostenský úřad chtěl pozastavit provozování živnosti v provozovně pouze v částečném rozsahu, postupuje podle § 58 odst. 3 živnoxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo textem zcela novým, týkajícím se postupu živnostenského úřadu v případě, že se podnikatel rozhodne sám zrušit své živnostenské (svá živnostenská) oxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xež nesmí být delší než 1 rok.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 59:
Uvedené ustanovení bylo do textu živnostenského xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxní tohoto ustanovení odráží skutečnost, že "Provozování cestovní agentury" již není samostatnou živností, ale spadá do živnosti volné (obor činnostx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxch xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxkona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 60 odst. 1:
Právní úprava živnostenského rejstříku obsažená v živnostenském zákoně odpovídá obecné právní úpravx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx znění pozdějších předpisů. Živnostenský úřad České republiky, jehož působnost vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu, je správcem živnostenskéxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxkými úřady, tak krajskými živnostenskými úřady (srov. zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů), v jakém rozsahx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxném v odst. 2 až 5 tohoto paragrafu, krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavci 3 a 4.
Komentář k § 60 odst. 2 a 3:
V tomto odstavci jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxem). Veřejným seznamem není přehled o uložených pokutách a údaje o rodném čísle.
Terminologická úprava textu v odstavci 2 navazuje na novelu živnosxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx
xxxxxxxx xaké údaje se vydávají na žádost ze živnostenského rejstříku v listinné nebo elektronické podobě, současně jsou specifikovány jednotlivé druhy výpisxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxxx forma, kterou Živnostenský úřad České republiky zveřejňuje údaje v části rejstříku, jež je veřejným seznamem.
Komentář k § 60 odst. 7 a 8:
Z uvedenx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxku.
Komentář k § 60 odst. 9 a 10:
Znění odst. 9 písm. h) a odst. 10 bylo do textu živnostenského zákona zařazeno v souvislosti s novelou živnostenskéxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxím úkonům byl nahrazen údajem o omezení svéprávnosti.
ČÁST PÁTÁ
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I
Živnostenská kontrola
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxextu zákonné právní úpravy lze výkladem pro účely živnostenského zákona nicméně dovodit, že živnostenskou kontrolou se rozumí výkon kontrolní činnxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xstatním osobám, jejichž činnost podléhá právnímu režimu živnostenského zákona (případy neoprávněného podnikání, v omezeném rozsahu i subjekty poxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxntroly zcela jednoznačně živnostenské úřady jako příslušné orgány státní správy, jež působí v oblasti živnostenského podnikání, stejně tak jako určxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxnovení zvláštních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a na kontrolu podmínek provozování živnosti uložených v rozhodnutí o udělení
kxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxtele z ostatních členských zemí poskytujících na území České republiky služby (k tomu dále viz § 69a).
Novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxrolní pravomoc živnostenských úřadů v oblasti dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle citovaného zákona o spotřebních daních a dxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxijetím zákona o povinném značení lihu, vydaném s účinností od 1.12.2013 (část třetí citovaného zákona), byla kontrolní pravomoc živnostenských úřadx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxhto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti.
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 60b:
Novelou živnostensxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo stanoveno, že se prokazují pověřením ve formě písemného pověření nebo ve formě průkazu.
Další zpřesnění textu uvedené právní úpravy bylo provedexx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xěhož vyplývá, že kontrolní pracovník se může při kontrole prokázat (po datu nabytí účinnosti kontrolního řádu, tj. po 1.1.2014) kontrolním průkazem jxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxěru není ze zákona nijak omezen. K zvoleným třetím osobám, které je podnikatel oprávněn přizvat v průběhu kontroly, patří např. zaměstnanci podnikatexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 60d:
V podstatě jde o jedno z možných sankčních opatření (kromě ukládání pokut) živnosxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx znamená, že rozhodnutí je vykonatelné, ačkoli není pravomocné).
Z formulace citovaného ustanovení je zřejmé, že lze toto opatření v praxi živnostxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xivnostenskou kontrolou (tj. kontrola nemusí uložení uvedeného opatření nutně předcházet). Vzhledem k tomu, že jde o problematiku odstraňování nedoxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xodnikání.
Novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. byla z § 60d vypuštěna úprava o tom, že živnostenský úřad v rozhodnutí stanovuje přiměřxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
HLAVA II
SPRÁVNÍ DELIKTY
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k Hlavě II:
Zásady správního trestání byly schváleny dne 20.2.2xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxávním trestání. Ministerstvo vnitra zpracovalo za uvedeným účelem "Zásady právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujícíxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů obsahujících skutkové podstaty správního deliktu výslovně vyjádřit subjekt správního deliktu a transformovat jiné správní delixxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxovit stejně přísný sankční postih,
3)
skutkové podstaty přestupků a správních deliktů právnických osob vymezit přesně a určitě konkrétními znakx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zavinění jako znak subjektivní stránky a naopak uvádět tzv.
liberační důvody
,
5)
stanovit, že podle ustanovení o odpovědnosti právnických osob zx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
6)
zvýšení sazby pokuty za opakované porušení povinnosti je přípustné, jen pokud jsou současně vymezeny podmínky opakovaného porušení povinnostx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxky pro postih za opakované porušení povinnosti),
7)
upravit obecně odpovědnost právnických osob, příslušnost správních úřadů k projednání spráxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrestání členěny na přestupky (jichž se může dopustit nepodnikající fyzická osoba) a na správní delikty (právnických a podnikajících fyzických osob)x
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "přestupkový zákon") jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. Při zavinění z nedbalosti (věxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxípady, kdy se porušení zákona dopustí fyzická osoba.
Ustanovení § 61 stanoví skutkové podstaty přestupků a výši sankce odstupňovanou v jednotlivxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxtupuje podle přestupkového zákona a podpůrně se použije správní řád (viz § 51 přestupkového zákona). Uplatňuje se zde tedy jak princip speciality přxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xlasickém správním řízení, nebo i v řízení příkazním (§ 87 přestupkového zákona), s tím, že v příkazním řízení lze uložit sankci nejvýše do 4 000 Kč. Zákon x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxch přestupkovým zákonem (napomenutí, případně propadnutí věci; zákaz činnosti nelze vyslovit, protože z § 14 citovaného zákona plyne, že tuto sankcx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxkutou.
Zánik odpovědnosti za přestupek se řídí přestupkovým zákonem. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxvá doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu (§ 20 zákona o přestupcích).
Právní úprava věcné příxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe § 61 živnostenského zákona jsou v prvním stupni příslušné obecní živnostenské úřady.
Za přestupky uvedené v odstavci 1 lze ukládat pokuty x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxcována s účinností od 1.1.2014 na základě zákona č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citoxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx odst. 1 až 4:
Ustanovení § 62 živnostenského zákona se použije na správní delikty podnikatelů, a to jak osob fyzických, tak i právnických.
Stanovx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx 000 Kč po nejvyšší horní hranici do 1 000 000 Kč).
Pokuta je ukládána vždy (v klasickém správním řízení nebo v příkazním řízení - viz § 150 správního řádxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Do textu odstavce 1 se promítly některé změny terminologie vycházející s účinností od 1.1.2014 ze zákona č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislostx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxx x xx xxxších zákonem stanovených podmínek - uložit pokutu v blokovém řízení, a to do výše 5 000 Kč. Na blokové řízení se použije postup "obdobně" s využitím příslxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xprávních deliktů neoprávněného podnikání právnických osob.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch skupinách (podle závažnosti správního deliktu neoprávněného podnikání) od nejnižší hranice do 500 000 Kč po nejvyšší hranici do 1 000 000 Kč).
Poxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxt k závěru, že pokuta uložena nebude. Správní uvážení se však týká výše pokuty a hodnocení důkazů.
Blokovou pokutu nelze za neoprávněné podnikání ulxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trestání, kdy se správní delikty spáchané jednou osobou ze zákona projednávají ve společném řízení, aniž musí správní orgán o tom vydat usnesení.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx x xxxxx x x xx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxvnickou nebo podnikající fyzickou osobu odpovědnosti za správní delikt a určuje hlediska, k nimž se přihlíží při určení výše pokuty u obou výše uvedenýxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxdených lhůtách pravomocně ukončeno (nejde o lhůty pro uložení pokuty). Obě lhůty musí být zachovány, jinak odpovědnost za správní delikt zaniká (dochxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnávání správních deliktů.
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxě určuje podle správního řádu.
Komentář k § 64 odst. 5:
V souladu se základními zásadami správního trestání neobsahuje ani živnostenský zákon spexxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxné subjekty se plně vztahuje právní úprava o odpovědnosti a postihu subjektů živnostenského podnikání - právnických osob.
Komentář k § 64 odst. 6:
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxTANOVENÍ
Součinnost orgánů státní správy
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 68 odst. 1:
Právní úprava týkající se souxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xpisu rozhodnutí o porušení zvláštních předpisů podnikatelem nevylučuje možnost zahájit v působnosti živnostenského úřadu vůči podnikateli správnx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxského zákona.
Komentář k § 68 odst. 2:
Z uvedeného ustanovení živnostenského zákona lze dovozovat, že v případě event. zjištění podezření živnosxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadů informovat v zákonem stanovené lhůtě příslušné specializované orgány o tomto porušování zvláštních předpisů podnikatelem, popř. osobami provoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxle příslušné specifické právní úpravy.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxžeb, kteří na území ČR vyvíjejí podnikatelskou činnost, a to zejména, zda poskytovatel služeb je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiky. Jde o možnost uvedených orgánů kontrolovat i časové okolnosti dočasného poskytování služeb, tj. délku výkonu činnosti na našem území, frekvencix xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xokumentů Evropské unie. Lisabonskou smlouvou pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (podepsána v Lisabonx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí a zároveň k přejmenování na Smlouvu o fungování Evropské unie (srov. též § 59).
Komentář k § 69a odst. 3:
Právo na volné poskytování služeb na území Čxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxké konfederace a na právnické osoby se sídlem na území těchto států.
Komentář k § 69a odst. 4:
Živnostenský zákon se na poskytovatele služeb nevztaxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xčinností od 1.7.2008 zákonem č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, blíže specifikuje způsob, resp. konxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xaxativním, tj. úplným způsobem.
Na poskytovatele služeb se vztahuje též povinnost zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedenýcx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxtář k § 69a odst. 5:
Fyzickým osobám uvedeným v odstavci 1, jež poskytují na území České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxanovení § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace). Citované ustanovení živnostenského zákona rovněž vztahuje aplikovatelnost § 36a zákona o uznxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtenského úřadu kontrolovat u osob poskytujících služby v tzv. regulovatelných činnostech i plnění jejich povinností podle § 69a odst. 4 písm. b) a podxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxnského zákona č. 169/2012 Sb. došlo k odstranění dosavadního nejednotného používání pojmů "občan" a "státní příslušník" v textu zákona, kdy pojem "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu Evropské unie pro účely živnostenského zákona považuje i rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, jiného státu Dohody o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dlouhodobě pobývajícího rezidenta (srov. též terminologii § 46, § 49 a § 56).
Místní příslušnost
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.20xxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xivnostenského zákona u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu na území České republiky, a to bez ohledu na to, jedná-li se o fyzickou osobu, právnxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xřadu určuje podle správního řádu, tzn. podle místa činnosti - viz § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu, např. řízení o neoprávněném podnikání. U správnícx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupce, neoznámení zahájení a ukončení činnosti v provozovně, neoznámení opětovného zahájení přerušeného provozování živnosti před uplynutím lhůty xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy zahraniční osoby (k terminologii správního řádu "místo podnikání" nelze podle našeho názoru již nadále přihlížet).
V řízení o přestupcích se míxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxtoupení k projednání přestupku do správního obvodu živnostenského úřadu, kde se přestupce zdržuje nebo pracuje).
Komentář k § 71 odst. 3:
Informaxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, sídla právnické osoby, umístění organizační složky zahraniční osoby.
Komentář k § 71 odst. 4:
Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 72 odst. 1:
Stanovená možnost se týká všech podání učiněných podle živnostenského zákona (tj. ohlášení živnostix xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx se doručuje prostřednictvím kontaktního místo veřejné správy, což znamená, že kontaktní místo veřejné správy nemůže vydávat výpisy z živnostenskéhx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxlušnému živnostenskému úřadu, jímž je primárně úřad, který si podatel sám zvolí. Neučiní-li tak, postupuje se podle zákona podání živnostenskému úřaxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho místa formulář v elektronické podobě, zkontroluje vyplněné náležitosti a podepíše tištěnou formu Jednotného registračního formuláře, odešlou sx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kterým se potvrzuje datum ohlášení živnosti nebo datum podání žádosti o koncesi u kontaktního místa [srov. § 10 odst. 3 písm. b) živnostenského zákona]x
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxání).
Listinná podoba podání by měla být doručena příslušnému živnostenskému úřadu do 5 dnů v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 2 poslední věta spxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxta veřejné správy). Teprve tak je podání podle správního řádu úplné.
Doručením listinné podoby podání začíná běh lhůty stanovené živnostenskému xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxky došlo živnostenskému úřadu.
Komentář k § 72 odst. 4:
Pokud jde o způsob tohoto podání, zákon umožňuje listinné podání či datovou formu elektronixxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi nebo žadatelem o koncesi příslušný formulář, vytiskne formulář, ohlašovatel či žadatel tento formulář zkontroluje a podepíše).
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.3.2014.
Komentář k § 78:
Novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. byla zrušena povinnost obecního živxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xdstavec 2, který ukládal podnikatelům označit nejpozději od 1.8.2012 identifikačním číslem provozovny provozovnu zřízenou před 1.7.2010.
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou specifikovány živnosti řemeslné, vázané, koncesované a obory činnosti živnosti volné. Do příloh zákona se promítají i některé směrnice Evropsxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xivnosti, je možné ji doložit i ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních úředníků členských států Evxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxpubliky a občan členského státu EU prokázat také přímo doklady získanými v jiném členském státě EU ve smyslu § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
U živnxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xoklad o odborné způsobilosti lze pak nahradit způsoby v zákoně taxativně uvedenými a dokladem o jednoroční praxi.
Živnosti vázané jsou činnosti, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxt a k jejich provozování se současně vyžaduje státní souhlas vydaný podle zvláštního právního předpisu.
Obsahovou náplň jednotlivých živností upxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxou č. 4 živnostenského zákona. Obory činností živnosti volné zahrnují veškeré činnosti výrobní, obchodní nebo poskytující služby, které nejsou upraxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxsti. Volná živnost zahrnuje 80 oborů činností.
Dnem 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 221/2012 Sb., kterým se měnil zákon č. 29/2000 Sb., o poštovníxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxtovních služeb a zahraničních poštovních služeb" ze živnosti volné mezi činnosti, které jsou z režimu živnostenského zákona vyloučeny. Od 1.1.2013 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx uvedeného zákona, za předpokladu podmínek v zákoně uvedených. Podnikatel, který v uvedené činnosti podnikal podle předchozí právní úpravy, byl povixxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu činnost ve smyslu živnostenského zákona.
Přílohou č. 5 živnostenského zákona se sta noví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxsí podnikatel vést evidenci o osobách, které splňují podmínky odborné způsobilosti a uchovávat kopie dokladů minimálně tři roky ode dne výkonu prací txxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o uznávání odboxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxslu § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
Obsah jednotlivých živností je v komentáři uveden stručně především s odkazem na jednotlivé zvláštní právní xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxu také odpovídají i názvy jednotlivých skupin řemeslných živností i názvy samotných živností jmenované přílohy.
Pro živnosti řemeslné se odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
Odborná způsobilost se tak prokazuje vysvědčením o maturitní zkoušce na střední odborné škole nebo v učilišti, popř. na gymnáziu s předměty odborné výxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxornou způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné ve smyslu § 21 odst. 1 živnostenského zákona lze také prokázat dokladem o uznání odborné kvalifikxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxdů získaných státními příslušníky EU, EHP a Švýcarska, příp. státními příslušníky ČR mimo území ČR. Uznávacím orgánem pro živnostenské podnikání je Mxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x 21 odst. 2 živnostenského zákona, lze odbornou způsobilost prokázat přímo doklady, kterými se dokládá odborná kvalifikace ve smyslu zákona č. 18/200x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení se vztahuje na občany ČR a státní příslušníky EU, EHP a Švýcarska.
V návaznosti na zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a sxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xmenované doklady lze nahradit ve smyslu § 22 živnostenského zákona způsobem v zákoně výslovně uvedeným. Může to např. být výuční list v příbuzném oborx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxfikaci vydané institucí akreditovanou příslušnými státními orgány k pořádání kursů ve smyslu vyhlášky č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx, co se považuje za praxi v oboru. Jedná se o výkon odborných činností v oboru nebo příbuzném oboru, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
Pro účely živnostenského xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxení příbuzného oboru při rozhodování o konkrétní živnosti pak bude věcí příslušného živnostenského úřadu, který má možnost vyžádat si k posouzení staxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxho odborného učiliště.
K PŘÍLOZE č. 2: VÁZANÉ ŽIVNOSTI
Živnosti vázané jsou druhem živností ohlašovacích provozovaných na základě ohlášení a násxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxého zákona a jednak upravená zvláštními právními předpisy.
Odbornou způsobilost je možné prokázat u jednotlivých živností také dokladem o rekvaxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxkonání příslušné praxe v oboru. Současně je možné u jednotlivých živností uvedených v příloze č. 2 prokázat odbornou způsobilost též doklady vydanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xostupem stanoveným zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně něktexxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xákona.
Obsahové náplně vázaných živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxované s předmětem podnikání "Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot".
Geologické práce
Geologické práce ve smyslu zákona čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxumentování a zobrazování vývoje a složení geologické stavby území a jejich zákonitostí,
b)
vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, ověřování jejxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxd léčivých, stolních minerálních a termálních, ověřování jejich využitelných zásob, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x ověřování inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kapalin a odpadů v přírodních horninových strukturách a podzemních prostorech, pro průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry a pro zajišťováxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xda některá činnost je geologickou prací, či nikoliv, rozhodne Ministerstvo životního prostředí. Jmenovaná živnost se nevztahuje na provádění geoloxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxinách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů).
Základním předpokladem k získání vázané živnosti v této oblasti je odborná způsobilxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxrné vzdělání technického směru, praxi v oboru, která zahrnuje podíl na řešení geologických úkolů a znalost právních předpisů z této oblasti.
Vydanx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxcích nebo jeho prováděcí předpisy. Osvědčení o odborné způsobilosti se vydává na dobu určitou. Podmínkou odborné způsobilosti je vysokoškolské vzděxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a bezúhonnost.
Předmět vázané živnosti bude odpovídat rozsahu dokladů o odborné způsobilosti.
Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxh předpisech.
Odborná způsobilost se prokazuje vysokoškolským vzděláním v oblasti potravinářské chemie nebo zemědělství a 1 rok praxe v oboru, nexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru nebo osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti pro přxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvána a 4 roky praxe v oboru.
Dovoz a vývoz tabákových výrobků vyžaduje povolení, které uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Prodej tabákových vxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxdléhají tabákové výrobky vyrobené v ČR a určené pro vývoz. Podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků stanoví novela zákona o spotřebních daxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxntrola užití a distribuce tabákových nálepek je zákonem svěřena příslušnému celnímu orgánu. Ten jako jediný může získat tabákové nálepky od výrobce a xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxkuty může Česká zemědělská a potravinářská inspekce nebo Česká obchodní inspekce rozhodnout i o propadnutí nebo zabrání cigaret.
Povinnosti podnxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Výroba nebezpečných cxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxm uvedené živnosti je výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků uvedených v zákoně č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx směsí na území ČR a na správnou laboratorní praxi. Vysoce toxické látky nebo směsi a toxické látky nebo směsi definuje § 5 odst. 1 písm. f) a písm. g) výše uxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání v příslušné oblasti studijních oborů a dokladem osvědčujícím x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou v příslušné oblasti studijních oborů a 3 roky praxe v oboru, nebo
e)
osvědčením o rekvalifikaci nebx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
Osoby, které prokázaly odbornou způsobilost podle předchozí právní úpravy a získaly autorizaci udělenou Ministerstvem zdravotnictví, mohou tuxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xouze na prodej toxických a vysoce toxických chemických látek a přípravků.
Pro prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxjméně 5leté praxi v oboru v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru nebo
b)
dokladem o nejméně 3lexx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
dokladem o nejméně 3leté nepřetržité praxi v oboru v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxončeném vzdělání v oboru, nebo
e)
dokladem o 4leté nepřetržité praxi v oboru v postavení zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladex x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxnost, pokud výroba chemické látky a chemické směsi je současně předmětem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxučených viz zákon č. 19/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výroba a opravy sériově zhotovovaných
-
protéz,
-
trupových ortéz,
-
koxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxjů umožňujících funkci postiženého orgánu korekcí nesprávné polohy (ortéza trupová nebo končetinová) nebo pomůcek, které pomáhají fixovat určitou xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 96/2004 Sb., nebo
b)
absolvováním odborného vzdělání k výkonu povolání orticko-protetický technik podle zákona č. 96/2004 Sb. a 3 roky praxe v obxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxsterstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 3 roky praxe v oxxxxx xxxx
xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxt určité náhradní součástky nebo ochranné pomůcky a poskytovat poradenskou činnost. Podnikatel samozřejmě má možnost provozovat buď jednu z výše uvexxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
xxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xovolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnickýxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxkytováním této péče přímo souvisejí.
Obsahovou náplní živnosti je souhrn činností spojených se zhotovováním, prodejem a opravami korekčních očnxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxního oboru optometrista nebo vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním v příslušném oboru nebo osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
Součástí výše uvedené živnosti je i poradenská činnost v této oblasti a prodej různých druhů brýlí, pouzder a dalších optických výrobků, pomůcek souxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxtními právními předpisy souvisejícími s provozováním živnosti jsou zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejícíxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxní v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Nebezpečným odpadem je takový zvláštní odpad, který svým charakterem nebo kumulací svých nebezpečnýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxušnost, hořlavost, oxidační schopnost, radioaktivita, infekčnost apod. Nakládání s nebezpečnými odpady je pak jakákoliv činnost, jejímž předmětex xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, úpravu, třídění, zpracování a využívání jako zdrojů druhotných surovin a energie.
Nebezpečné vlastnosti odpadu může ověřovat pouze právnická oxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jmenované osoby jsou uvedeny v seznamu vydaném Ministerstvem živoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxí v oblasti ostatních odpadů je pak živností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxmi předpisy.
Doprava odpadů je obecně ve smyslu § 24 výše uvedeného zákona součástí výše uvedené živnosti za předpokladu, že dopravní prostředky pxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxikatel získat koncesní listinu na autodopravu.
Odborná způsobilost pro uvedenou vázanou živnost se prokazuje:
a)
dokladem o vysokoškolském vxxxxxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
středním vzděláním s maturitou v technickém nebo přírodovědném oboru a 3 lety praxe v oboru, nebo
d)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladex x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxm. Další podmínky a povinnosti pak zákon o odpadech stanoví pro skladování opadů a pro spalování odpadů.
Zákon o odpadech vymezuje i tzv. komunální oxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad vzniká např. při čištění veřejných komxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxa písemný souhlas příslušné obce, která rovněž stanoví podmínky, za kterých může být souhlas k podnikání s komunálním odpadem udělen.
Projektová čixxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx0/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějšxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xrávním úkonům, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx slibu.
Odborná způsobilost pro uvedenou živnost je uvedena v příloze č. 2 živnostenského zákona. Mimo výše uvedeného způsobu se prokazuje také dokxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dokladem o vysokoškolském vzdělání v bakalářském studijním programu zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxborném vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v oboru.
Projektovou činností se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxavby a pro nezbytné úpravy, které se předkládají pro účely územního nebo stavebního řízení, tzn. k veřejnoprávnímu projednávání.
Součástí živnosxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Povinnosti projektanta obecně stanoví ustanovení § 159 zákon č. 183/2006 Sb., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxou prováděny veškeré stavební práce při novostavbách, rekonstrukcích, modernizacích, opravách a údržbě a odstraňování staveb. Pokud se jedná o činnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxtranit, jsou taxativně uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxlných souvisejících s realizací staveb.
Odborná způsobilost se prokazuje autorizací nebo zápisem do seznamu registrovaných osob podle zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxjších předpisů, nebo vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v oblasti stavebnictví nebo architektury a 3 roky praxe v provádění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb nebo doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona.
Autorizaci udělujx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxikatel provádět. Jedná se o tyto obory: pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zaříxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xvedené stavby, musí mít na každou z nich autorizaci, popř. odpovědnou osobu s příslušnou autorizací.
Živnost zahrnuje i provádění stavebních pracx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Uvedená živnost zahrnuje i "Provádění jednoduchých staveb a drobných staveb, jejich změn a odstraňování".
Jednoduché stavby jsou definovánx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
Jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které je třeba ohlásit příslušxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxtí)
Věci movité a věci nemovité prohlašuje za kulturní památky Ministerstvo kultury ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Archeologický nález prohlašuje ministerstvo za kulturní památku na návrh České akademie věd.
Ostatní podmínky, za nichž lze věci movité a nemovixx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 zákona č. 71/1994 xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxze s osvědčením, že se nejedná o předměty prohlášené za kulturní památku nebo, že nejsou součástí souboru prohlášeného za kulturní památku.
Osvědčxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xádost o osvědčení musí předložit fyzická nebo právnická osoba, která předmět kulturní hodnoty hodlá vyvézt nebo uvedené hodnoty nabízí k prodeji.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xivnosti je odborná způsobilost, která se prokazuje:
a)
vysokoškolským vzděláním ve studijním oboru a studijním programu zaměřeném na výtvarné umxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo
c)
středním vzděláním zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátoxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxém na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo
e)
osvědčením o rekvxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Rozsah živnostenskéxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxátek a předmětů kulturní hodnoty.
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
Činnost spočívá v nákupu a prodeji akvarijních ryb, malých hlodavcxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx chovu.
Podmínky chovu zvířat jsou obecně vymezeny zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splňovat podmínky stanovené výše jmenovaným zákonem a musí získat povolení od veterinární správy, příslušné podle místa chovu zvířete.
Příslušnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Za tím účelem je povinna veterinární správa alespoň jednou ročně provádět kontrolu podmínek chovu zvířat a uchovávat o tom kontrolní záznamy.
Obcxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxy, které provozují jezdecký nebo jízdní podnik.
Odborná způsobilost pro výše uvedenou živnost je stanovena přímo přílohou živnostenského zákona xx x x xxxxx xx xx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxaxe v oboru, nebo
b)
vyšší odborné vzdělání zaměřené na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
c)
střxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxbo
d)
absolvování učebního nebo studijního oboru zaměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e)
o svědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisů nebo zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xakto podniká, musí do jednoho měsíce od zahájení podnikání oznámit výkon této živnosti příslušné veterinární správě.
Výše uvedená veterinární spxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xa zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 živnostenského zákona.
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou touto přílohou.
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxou činnost v oblasti daní (tj. navrhování nebo posuzování struktury účetní evidence v podniku nebo u soukromého podnikatele jednotlivce, poskytovánx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xorad k řešení závažných, složitých nebo ostatních účetních případů, dohled nad vedením účetnictví apod.).
Účetní poradce - poskytování rad např. x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxční zprávy, provádění analýz finanční situace apod. Na druhé straně se jedná o provádění běžných účetních operací pro různé podnikatele.
Rozsah žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxních poradců zpravidla zahrnuje i vedení účetnictví, ale naopak vedení účetnictví ještě neznamená, že osoba, která ho provádí je daňovým poradcem.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Sb., o auditorech a o změně některých zákonů.
Odborná způsobilost pro účetní poradce, vedení účetnictví a vedení daňové evidence je uvedena v příloxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx v oboru, nebo
c)
vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitou a 5 let praxe v oboru, nebo
d)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jixxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxhož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 5 let praxe v oboru.
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Poxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxlé dodržovat celou řadu předpisů Evropské unie. Výše uvedený zákon také taxativně uvádí, na jaké finanční služby se zákon nevztahuje a vymezuje některx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxi samostatného výkonu svého povolání. Věřitelem je osoba nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo v rámci samostatného výkonu povolání za odměnu nabízí spotřebiteli možnost uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, s věřitelem xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxmnou formu a obsahovat údaje v zákoně uvedené. Smlouva, která nebyla uzavřena v souladu s požadavky zákona, je neplatná. Porušení povinností při sjednxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxaly spotřebitelský úvěr v rámci volné živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", mohly tuto činnost provozxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xrovozovat nadále jako vázanou živnost. V opačném případě jim živnost marným uplynutím uvedené doby zanikla.
Odborná způsobilost se prokazuje:
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxní činnost vydaným zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvěxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxch
Provozovat výše uvedenou činnost může pouze fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, obchodní společnost nebo družstvo, které splňují podmxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxná se o dražby dobrovolné prováděné na žádost vlastníka věci na místě veřejnosti přístupném (nejedná se o dražby nemovitostí). Předmětem dražby nemohxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx bylo uplatněno zadržovací právo. Dražit v dobrovolné dražbě nelze také věci movité, jejichž vlastnictví je omezeno předkupním právem zapsaným v listxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxm vzděláním a 2 roky praxe v obchodní činnosti nebo středním vzděláním s maturitou a 3 roky praxe v obchodní činnosti nebo osvědčením o rekvalifikaci nebx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xraxe v oboru nebo doklady ve smyslu § 7 odst. 5 písm. j), k), l), nebo m) živnostenského zákona.
Podmínky provádění dražby movitých věcí jsou upraveny x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xazývá dražebník. Kontrolu dodržování podmínek organizování a provádění dražeb podle výše uvedeného zákona kontroluje Ministerstvo pro místní rozvxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxh předpisů. Podle uvedeného zákona je možné provádět dražbu i elektronicky. Základní podmínky provádění elektronických dražeb upravuje § 16a citovxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxeb, povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu a další podmínky).
Oceňování majetku pro
a)
věci movité,
b)
věci nemovité,
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxou vzhledem ke své odbornosti bude provozovat.
Základní způsoby oceňování nejen nemovitostí, ale i ostatních druhů majetku a služeb stanoví zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že podmínky pro provozování živnosti nejsou v živnostenském zákoně dostatečně konkrétní, má uvedený zákon pouze podpůrný význam.
Nemovitosti jxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rozdělují podle různých kritérií (např. obytné domy, byty, haly, nebytové prostory apod.). Stejně tak pozemky se ve smyslu výše uvedeného zákona dělí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh práv nebo práv na označení nebo vyplývající z jejich užití a výrobně technické a obchodní poznatky (např. práva k vynálezům, průmyslovým vzorům a zlepxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xůzné druhy cenných papírů, vklady na vkladních knížkách, vklady na účtech u bank, ceniny, platební karty a ostatní majetek.
Oceňování obchodního zxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdí, zda pro administrativní účely nebo pro účely podnikatelské. V rámci podnikatelského ocenění by mělo být rozlišováno tržní ocenění (hodnota obchoxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxvizované ocenění (ocenění s důrazem na opatrnost a průkaznost).
Odborná způsobilost pro oceňování věcí movitých a nemovitých se prokazuje:
a)
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxěláním a absolvováním celoživotního vzdělávání po dle zvláštního právního předpisu v rozsahu nejméně 2 akademických roků (4 semestrů) zaměřeného na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxšném oboru, ve kterém je oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu v rozsahu 2 semestrů zaměřxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxoru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování majetku dané xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvána a 5 let praxe v oboru.
Odborná způsobilost pro oceňování nehmotného majetku, fi nančního majetku a obchodního závodu se prokazuje:
a)
vyxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm celoživotního vzdělání po dle zvláštního právního předpisu v rozsahu nejméně 2 akademických roků (4 semestrů) zaměřeného na oceňování majetku dané xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxstrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe v oboru.
Podnikatel je při provozování živnosti povinen řádně provozovat živxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxat je jiným osobám, zamezit střetu zájmů, vést potřebnou evidenci všech provedených ocenění, zajistit systém jakosti a odpovědnosti.
Výkon zeměměxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xouvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů jako činnosti při budování, obnově a údržbě základního a podrobného bodového pole, podroxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxní hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorbu, obnovu a vydávání kartografických děl, standardizaci geografického názvosloví, určení proxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxhivace výsledků zeměměřických činností.
Odborná způsobilost k uvedeným činnostem se prokazuje vysokoškolským vzděláním v oblasti zeměměřictvx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxm na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru nebo oprávněním vydaným ve smyslu § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxních právních předpisů a 4 roky praxe v oboru. Úřední xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxe v obou,
c)
složila zkoušku odborné způsobilosti.
Výsledky zeměměřických činností musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. Ve vymezených případech pak toto oprávnění uděluje Ministerstvo obrany.
Toto oxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x aktualizace katalogizačních dat o výrobku, výrobci a dodavateli. Katalogizační data jsou údaje nezbytné pro přidělení katalogizačního čísla výrobxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxcované v písemné nebo elektronické podobě. Zpracovávat návrh katalogizačních dat může agentura (fyzická nebo právnická osoba), která podniká podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 413xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jen "Úřad").
Předpokladem udělení osvědčení je odborná způsobilost, která se prokazuje vysokoškolským vzděláním v příslušné oblasti zaměřené nx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxuritou ve studijním oboru příslušného zaměření a 3 roky praxe v oboru.
Odborná způsobilost se prokazuje taky osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xinisterstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Revize, prohlídky a zkoušky určených technickxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx § xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se pak provádí podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkrxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxvádění a zkoušky určených technických zařízení.
Odborná způsobilost osob, které provádějí revize, prohlídky a zkoušky uvedených technických zaxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxí dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
Pro dosažení odborné způsobilosti k provádění revizí určených technických zařízení v provozu se vyžadujxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xebo výroby nebo provozu určených technických zařízení,
c)
výcvik pro revizní činnosti příslušného určeného technického zařízení v délce nejménx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxost v elektrotechnice s kvalifikací revizního technika uvedených zařízení.
K provádění prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xět let,
c)
zkouška z odborných teoretických znalostí,
d)
výcvik pro uvedené činnosti v délce tří měsíců,
e)
odborná způsobilost v elektroxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xykazuje nedostatky, které podstatným způsobem ovlivňují ověřování technické způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 266/1994 Sb., o dráhách (tj. technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, zařízení pro ochranu před účinky atmosferické x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve znění pozdějších předpisů. Živnosx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxpravy na těchto drahách.
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Před vlastním rozhodnutím (prohlášením věci za kulturní památku) si ministerstvo vyžádá stxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxiny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 záxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx provozovat pouze osoby, které k tomu mají odbornou způsobilost. Musí se jednat buď o výtvarná díla, která nejsou kulturními památkami, ale mají charakxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxdná o předměty kulturní hodnoty. Činnost spočívá v průzkumu stavu díla a stanovení příčiny poškození, na základě které se volí způsob restaurování.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti restaurátorství nebo výtvarného umění, nebo
b)
vyšším odborným vzděláním v oboru vzdělání zaměřeného na restaurátorství nebo výtvarnx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx praxe v restaurátorství, nebo
d)
středním vzděláním s výučním listem v příslušném uměleckořemeslném nebo výtvarném oboru vzdělání a 5 let praxe v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 6 let praxe v oboru.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xadále provozována ve smyslu § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Restaurování mohou provádět fyzixxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxx xxxžití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v poxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech.
Specixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxeciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech.
Obsahem výše uvedené činnosti je odborná čxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hlodavců a dalších živočichů s použitím chemických látek a chemických přípravků, včetně ochrany rostlin.
Jmenované činnosti může provozovat poxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxzdějších předpisů.
Ve smyslu § 58 odst. 1 jmenovaného zákona může živnost vykonávat fyzická osoba, která absolvovala speciální mistrovský kurs a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxsokoškolským vzděláním v akreditovaném magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celožxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxx
xx
absolvovala odborný kurs,
c)
podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.
Specixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xaměřené na likvidaci původců nákaz a přenašečů infekčních onemocnění v potravinářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany rostlin. Odborxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxvala speciální mistrovský kurs a úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti před komisí a získala o tom osvědčení.
Speciální ochranná dezinfekxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
Obsahem živnosti jsou odborné činnosti zaměřené na likvidaci původců nákaz a přenašxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xpeciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a s výjimkou činností na úseku rostlinolékařské péče.
Jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Výše uvedenou činnost může provozovat osoba, která dosáhla
a)
věk 18 letx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxsti v rozsahu zvláštního právního předpisu,
c)
podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xpravena vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxho zákona.
Průvodcovská činnost horská
Výše uvedená činnost je zaměřena na poskytování služeb v horských oblastech a v místech soustředěného turxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxkou a profesní kvalifi kací pro horskou průvodcovskou činnost podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí v zajištění prevence a poskytování pomoci při nehodách a tonutí osob při rekreaci a sportech v bazénech a koupalištích, při soutěžích na velkých vodníxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. osvědčením o rekvalifi kaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a těloxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xýchovy a sportu jsou jednak vysoké školy tělovýchovného směru nebo sportovní gymnasia, střední zdravotní školy a lékařské fakulty a další vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxých zařízení je uveřejňován ve Věstníku výše uvedeného ministerstva.
Uvedená živnost je obsažena v příloze č. 5 živnostenského zákona, kterou se sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxílohou.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxuvisejících zákonů, v platném znění.
Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, ktexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxt posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, majetku a z hlediska plnění dalších povinností na úseku požární ochrany (oblast nezahrnuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxným požárním nebezpečím je uvedeno v příloze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelé jsou též povinni dodxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxené osoby jsou povinny zabezpečit také pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do požárních hlíxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xrovozovat jako vázanou živnost za předpokladu, že osoba absolvuje vysokou školu ve studijním oboru požární ochrany nebo vyšší odborné vzdělání nebo úxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů a 2 roky praxe v oboru.
Tato odborná způsoxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxstvem vnitra ve smyslu § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. Osvědčení o odborné způsobilosti pak na základě splněných podmínxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xůže Ministerstvo vnitra udělené osvědčení odejmout. O odnětí osvědčení rozhoduje Ministerstvo vnitra na návrh orgánu vykonávajícího státní požárnx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxborného dozoru nad bezpečností práce a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek tak, aby nedocházelo ke škodě na zdraví.
Právnické osoby a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxzení bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovídají daným předpisům.
Uvedené osoby na základě požadavku podnikatele kontrolují, zda technická zařízení a technologie a prototypy strojůx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxtáži, opravám, údržbě a revizím vyhrazených technických zařízení a další doklady potřebné pro výkon kontroly. Na zjištěné nedostatky a závady jsou poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx školení zaměstnanců jednotlivých podniků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Provádění jednotlivých činností v souvislosti s bezpečností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů.
Všechny výše uvedené činnosti, jejichž smyslem je provést kontrolu podnikatelské činnosti z hlediska zabezpečení ochrany zdraví při práxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xok praxe, nebo vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xokladem o odborné způsobilosti pro příslušnou činnost vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným mixxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xpůsobilosti podle zvláštního předpisu.
Právní předpisy vztahující se k výše uvedené činnosti jsou zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxkáním v oblasti tělesné kultury je výuka dovedností příslušného sportovního odvětví, a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivcx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxl. Nejedná se o profesionální činnost sportovců, neboť tato činnost není živností vzhledem k tomu, že nesplňuje pojmové znaky živnosti ve smyslu § 2 živxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Pokud se jedná o poskytování tělovýchovných služeb, má zákon na mysli veřejné tělovýchovné a sportovní školy v různých sportovních odvětvích, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxy v různých zařízeních.
Odborná způsobilost se prokazuje absolvováním vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru nebo osvědčením o rekxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxnisterstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována.
Podnikatel při ohlášení vymezí předmět podnikání v souladu s předlxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x. 5 živnostenského zákona, kterou se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odboxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení a techniky jízdy, včetně údržby vozidel a vyučování zdravotnické přípravy a provádění praktického výcviku v poskytování první pomoci.
Proxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx základě živnostenského oprávnění a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou půsxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlosti stanoví zákon č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění poxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe krajský úřad. Podmínky získání tohoto osvědčení stanoví § 21 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Tuto odbornou způsobilost musí mxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xodrobit předepsanému výcviku. Žadatel o registraci autoškoly musí současně také prokázat, že v uvedeném oboru má nejméně 1 rok praxe.
Pořádání kurzx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxstí pro výkon uvedených činností může provozovat pouze osoba, která má odbornou způsobilost ve smyslu § 58 odst. 1 až 4 a splňuje další podmínky podle § 5x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxovádět pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, absolvovala odborný kurs, složila zkoušku před odbornou komisí a získala o tom příslušné osvědčxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxí současně se žádostí předložit obsah a rozsah kursu a stanovenou odbornou způsobilost a odbornost přednášejících. Odbornost přednášejících se prokxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxx xx xxx xxx xěku v denním režimu
Péče o dítě ve věku do tří let představuje určité riziko a děti v tomto věku jsou umísťovány do speciálních zdravotnických zařízeníx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxenou odbornou způsobilost. Odborná způsobilost se prokazuje následujícím způsobem:
a)
odborným vzděláním ve studijním oboru všeobecná sestra nxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxůsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo
c)
odbornou kvalifikací k výkonx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxkací pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zákona č. 179/2006 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákoxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxvná xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxasti psychologie, včetně poradenství mimo oblast poskytování léčebné péče. Zahrnuje pomoc dětem a mládeži s poruchami chování, poradenství manželsxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxá řádně ukončila jednooborové studium psychologie na české vysoké škole universitního typu (popř. zahraniční vysoké škole, pokud doklad o ukončeném xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe nebo studium psychologie v kombinaci s jiným oborem na české vysoké škole universitního typu a 3 roky praxe v příslušné specializaci.
Základním zvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxkařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Drezúra zvířat
Výše uvedená činnost spočívá ve výcviku zvířat, kdy se zvířata podřizují vůli člověka. Je xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tygři, sloni apod.) Činnost zahrnuje výcvik zvířat, jehož cílem je jejich vystupování před veřejností, jako v cirkusech, varieté a v některých zoologxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xroti týrání, ve znění pozdějších předpisů, rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů choxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx současně vymezuje, co se považuje za týrání zvířat. Podrobit zvíře výcviku nebo je použít k veřejnému vystoupení nebo podobným účelům je možné, pokud tx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do objektů, kde se zvířata chovají.
Chov nebezpečných druhů zvířat mimo zoologické zahrady schvaluje příslušná veterinární správa.
Provádět xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx, nebo
b)
vyšším odborným vzděláním ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství a 2 roky odborné xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx praxe v oboru, nebo
d)
absolvováním učebního oboru zaměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky odborné praxe, nebo
e)
osvědčexxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
f)
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxní ani stanovena obecně odborná způsobilost pro tuto činnost, lze říci, že se jedná o výcvik zvířat za účelem jejich předvádění, např. v cirkuse, ve varixxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxslu považovat výcvik slepeckých psů, výcvik psů pro pohraniční stráž, pro celní stráž, policii apod.
Bližší podmínky chovu uvedených zvířat upravxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxnostenský zákon nedefinuje, co má na mysli pod pojmem "činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže. "Jedná se o dekorativní výkony na lixxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxnosti jako je permanentní make-up, tetování a piercing, nastřelování náušnic a další činnosti, které mohou v budoucnosti vzniknout.
Základním přxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný institucí akreditovanou Ministerstvxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxávání způsobilosti výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnost, při kterých je porušována integrita lidské kůže vydaný zařízením akredxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
d)
odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zákoxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxbního lékaře a farmaceuta,
e)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti při, kterých je pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Rozsah živnosti pak bude záviset na činnosti, která bude provozovxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a jednak v oblasti kosmetických služeb.
Výkon uvedených činností musí podnikatel zabezpečovat pouze fyzickými osobami ve smyslu přílohy č. 5 živnxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbilost stanovenou touto přílohou.
Základním zvláštním právním předpisem, souvisejícím s provozováním živnosti, je zákon č. 258/2000 Sb., o ochrxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxdené činnosti jsou činnosti mající charakter tzv. regenerace a obnovení tělesné i duševní rovnováhy člověka. Rehabilitační, balneologické a fyziotxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxt o provozování sauny, provádění různých zábalů, obkladů, příprava různých koupelí apod. Masérské služby pak jsou různého druhu (sportovní a regenerxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxsobilost není dostatečně vymezen.
V praxi bude mnohdy činit potíže danou živnost i s ohledem na volnou živnost "Provozování tělovýchovných a sportxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxy přímo uvedenými v příloze č. 2 živnostenského zákona a jsou to:
a)
absolvováním vzdělání k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
b)
absolvováním vzdělání k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxovýchovného zaměření, nebo
d)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti pro příslušnou činnost vydaným institucí axxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxána, nebo
e)
profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb.).
Výxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou touto přílohou.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Provozování solárií
Provozování solária se považuje za samostatnou vázanou živnost. Jxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxů byla přímo živnostenským zákonem (přílohou č. 2) stanovena odborná způsobilost pro provozování této činnosti.
Součástí této živnosti nemůže býx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxvnosti by mohl být prodej přípravků (např. opalovací oleje a krémy), potřebných pro provoz solária, za předpokladu, že budou prodávány přímo v provozoxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x odborné způsobilosti pro danou činnost vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxborné způsobilosti jsou:
a)
absolvování odborného studia pro výkon povolání lékaře nebo zubního lékaře a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxterapeuta, radiologického asistenta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře, biomedicínského asistenta, biomedicínskxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxého zdraví nebo zdravotního asistenta podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro danou činnost.
Na uvedenou živnost se vztahuje xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxcími odbornou způsobilost stanovenou touto přílohou.
Poznámky:
Vázaná živnost s předmětem podnikání "Výroba a zpracování paliv a maziv" se zrxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
S účinností od června 2013 se vázaná živnost "Diagnostická, zkušební a poradenská činnost k ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produkxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxVANÉ ŽIVNOSTI (k § 26 a § 27)
Živnosti koncesované jsou ty vybrané činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch nebo z hlediska ochrany státních zájmů důležitých činností.
V této skupině živností jsou ty činnosti, jejichž regulace z hlediska veřejného zájxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxch výkon je zejména podmíněn povolením (souhlasem) příslušného orgánu státní správy.
Jednou z podmínek provozování koncesovaných živností je odxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxzační složky zahraniční osoby.
Příslušníci členských států Evropské unie a občan České republiky mohou odbornou způsobilost pro koncesované živxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxkázat odbornou způsobilost též doklady vydanými institucemi akreditovanými podle zvláštních právních předpisů např. v návaznosti na zákon č. 179/2xxx xxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Podle § 27 odst. 3 zákona může živnostenský úřad uložit nebo měnit podmínky provozování koncesované živnosti pouze na základě živnostenského záxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxči orgánu, který vydával závazné stanovisko k udělení
koncese
, do jehož působnosti patří odvětví, ve kterém se konkrétní koncesovaná živnost vykonávxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxo ustanovení živnostenského zákona, upravující podmínky výkonu některých koncesovaných živností.
V obou případech půjde o změnu již pravomocnéxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxdat podnikateli jiné podmínky omezující jeho podnikatelskou činnost (např. vymezit provozování živnosti územím nebo udělit koncesi na určitou dobu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxbo částečném rozsahu, nebude se při takovéto změně na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxštních předpisů, které jsou nezbytné pro vydání stanoviska příslušného orgánu státní správy, který se k žádosti o koncesi vyjadřuje.
Obecně lze k žxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxování živnosti dodržovat podmínky stanovené zvláštními předpisy.
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholickxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxmního lihu a lihovin
Podmínky pro výrobu, úpravu, skladování, evidenci a oběh lihu vymezuje zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 4xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxzdějších předpisů (zákon o lihu). Líh smí vyrábět nebo upravovat pouze právnická nebo fyzická osoba, která má odbornou způsobilost a bylo jí vydáno stáxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxztoků, pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný.
Úpravou lihu se rozumí jeho zušlechťovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xnehodnotí pro pitné účely. Denaturace musí být provedena za přítomnosti pověřeného zaměstnance finančního úřadu, pokud finanční úřad nerozhodne jixxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx splnit odbornou způsobilost stanovenou živnostenským zákonem, a to:
a)
vysokoškolské vzdělání v oblasti potravinářské technologie, chemie, zexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xebo zemědělství nebo v oboru farmacie nebo veterinární lékařství a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)
střední vzdělání s maturitou zaměřené na potravináxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxch předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxnovisko pro rozhodování o udělení
koncese
vydává Ministerstvo zemědělství. Ve stanovisku uvede, zda uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxvinen k žádosti o koncesi předložit popis a nákres uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru a technickou dokumentaci výrobníxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxuze úpravy lihu.
Zákonem č. 309/2013 Sb., došlo k rozšíření předmětu podnikání o "prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin". K získání
koncexx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxdření ministerstva zemědělství tak, jako je to u výroby. Předpokladem není ani schválení provozovny. Smyslem úpravy je získat přehled o prodejcích uvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně dopravních prostředcích. Nebo na prodejce, kteří mají vlastní prodejnu odlišnou od výrobní provozovny.
Podnikatel, který je ke dni nabxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do dubna 2014. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxutí o udělení
koncese
. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Živnostenské opxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xvropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně onačení lihovin a o zrušení xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ze zkvašených roztoků pocházejících z celulózy a řídí se podmínkami uvedenými v zákoně č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.
Stejně xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho vyjádření obsahuje stejné náležitosti jako stanovisko Ministerstva zemědělství v předchozím případě.
xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxo
b)
vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)
střední vzdělání s maturitou zaměřené na chemix x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxzením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xx
Podmínky pro výrobu lihu a povinnosti podnikatelů v této oblasti jsou obdobné, jako u předchozí živnosti. Souhlas k žádosxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
Základní podmínky, které je nutné splnit při provozování kterékoliv z uvedených činností, obsahuje zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxým ze způsobů dále uvedených, a to:
a)
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxní nebo průkaz pyrotechnika vydaný orgánem státní báňské správy a věk nejméně 21 let,
c)
pro nákup a prodej: oprávnění nebo průkaz pyrotechnika nexx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxem.
Vyrábět a zpracovávat výbušniny nebo provádět výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin může jen subjekt, který k tomu má souhlas Ministexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxlého bydliště žadatele (podnikatele).
Pro nákup a prodej pyrotechnických předmětů platí zvláštní předpis, a to zejména vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Pyrotechnické předměty pro zábavné účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do I., II. a III. třídy, pyrotechnické předměty pro technické účely xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxninách.
Prodej pyrotechnických předmětů třídy I., II. a podtřídy TO a TI jsou živností volnou podle živnostenského zákona.
Pro prodej pyrotechxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jen osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů, které je mohou rovněž používat. Při prodeji je prodavač povinen ověřit, zda kupující splňuje tuto podxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb., aby mohl sám nakupovat pyrotechnické předměty třídy III. a tudíž vlastnit průkaz odpalovače ohňostrojů.
Prodej výbušných předmětů třídy IV. x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxení, zneškodňování střeliva) se vyjadřuje Ministerstvo průmyslu a obchodu jako orgán státní správy příslušný podle živnostenského zákona.
Záklxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnu.
Pro nabývání výbušnin a výbušných předmětů a provádění činností s nimi spojených musí podnikatel nebo odpovědný zástupce podnikatele splňovax xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtenského oprávnění.
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxkona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), které mohou být předmětem koxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtivně vymezené zbraně a střelivo uvedené v § 3 tohoto zákona.
Působnost na úseku státní správy v oblasti zbraní a střeliva vykonává Ministerstvo vnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxidence zbraní a jejich držitelů. Významné je pak i stanovení konkrétních podmínek, které musí splnit každý zájemce o zbrojní průkaz.
Jmenovaný zákxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxování koncesovaných živností souvisejících se střelnými zbraněmi a střelivem a působnost správních úřadů v této oblasti.
Podmínky a předpoklady xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xe upravena i tzv. registrační povinnost (§ 41) a oznamovací povinnost (§ 42). Registrační povinnost znamená povinnost vlastníka zbraně zaregistrovax xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xrávnické. Výjimka z registrační povinnosti je uvedena v § 43 výše jmenovaného xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx fyzickým osobám, tak i podnikatelským subjektům.
Přesná pravidla jsou stanovena i pro znehodnocování zbraní. Znehodnocení zbraně může provést pxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxní krajského ředitelství policie. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být současně udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové pxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxtické části. Ve smyslu § 22 zákona se zjišťuje bezúhonnost žadatele a podle § 23 zákona i jeho spolehlivost.
Obecná platnost zbrojního průkazu je 5 xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popř. jeho odnětí jsou taxativně v zákoně uvedeny.
V § 31 a násl. zákona je upraven institut "zbrojní licence". Na základě zbrojní licence je právnxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxé skupiny zbrojní licence. Jmenovaný doklad se vydává na základě žádosti a je-li současně splněn některý z důvodů v zákoně uvedených:
-
vývoj, výrobx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva,
-
půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva,
-
ničení nebo znehodnocování zbraní xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xinnosti,
-
zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtou povinností je i povinnost ustanovit zbrojíře, který je především osobou odpovědnou za dodržování podmínek přechovávání a skladování střeliva a zx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro koncesované živnosti v oboru zbraní a střeliva požadovaná podle § 27 odst. 1 a 2 živnostenského zákona je uvedena v příloze č. 3 živnostenského zákxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxojař a 3 roky praxe v oboru, nebo
b)
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)
vxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxdijním programu a studijním oboru zaměřeném pro oblasti technických věd nebo technologií a 3 roky praxe v oboru, nebo
e)
osvědčení o rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxím akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozovánx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxm oboru puškař nebo nástrojař se specializací na zbraně a 3 roky praxe v oboru nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo
b)
střxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xbraněmi a střelivem, nebo
c)
vyšší odborné vzdělání zaměřené na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 2 roky praxe v oboxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxaxe v oboru, nebo
f)
osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxbnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva:
a)
oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx
Pro vývoj střeliva:
Vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií, studijní obor teorie a technologie výbušnin a 3 roky praxe v xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxvale v zahraničí. Stejně tak při dovozu zbraně do České republiky musí jít o zbraň, která bude zaregistrována podle tohoto zákona.
Dozor nad dodržovxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých ustanovení zákona mohou tyto orgány ukládat sankce, popř. ochranná opatření jak právnickým osobám, tak i fyzickým osobám při jejich podnikatelskx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xvěřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Pro uvedenou živnost platí zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxiz předchozí živnost). Pro vývoj a výrobu střeliva a pro ničení a zneškodňování střeliva platí také zákon č. 61/1988 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxní zbraní a střeliva.
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpexxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem). Zákon součaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xvedenou podnikatelskou činnost lze provozovat pouze na základě udělené
koncese
ve schválené provozovně. Práva a povinnosti držitele
koncese
upraxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxím oboru zaměřeném na technické vědy, ekonomii, vojenství nebo policii a věk nejméně 21 let, nebo vyšším odborným vzděláním zaměřeném na technické vědxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vojenského nebo policejního zaměření a věk nejméně 21 let. Odbornou způsobilost může žadatel o koncesi prokázat také osvědčením o rekvalifikaci nebx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozováxx x x xxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxcie ČR.) Živnostenský úřad vydá koncesi na základě stanoviska krajského ředitelství Policie České republiky, příslušného podle místa trvalého pobyxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxstění organizační složky závodu takové zahraniční fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby, popřípadě podle sídla organizační složky závodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxi k nakládání s bezpečnostním materiálem podle § 5 výše uvedeného zákona a zda její provozovna je z hlediska bezpečnosti způsobilá k provozování příslxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xsoby starší 21 let. Všechny osoby, které s tímto materiálem nakládají, se musí registrovat u krajského ředitelství Policie ČR.
Nezbytnou podmínkox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení musí podnikatel podnikající podle předchozí právní úpravy požádat o registraci do 6 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 1. července 2014 a získat doxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějšícx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxobou a zpracováním paliv a maziv se rozumí uskutečňování technologických postupů a pracovních operací, při kterých se získávají z ropy či z ropných komxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxdování paliv a maziv.
Odbornou způsobilost stanoví přímo živnostenský zákon přílohou č. 2. Vyrábět a zpracovávat paliva a maziva mohou pouze osobxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru. Odbornou způsobilost lze také prokázat osvědčenxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxních předpisů, zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxhonných hmot je odbornou způsobilostí a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oboru, nebo střední vzxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxtí volnou, se stává živností koncesovanou. Ke koncesi udělované v rozsahu předmětu podnikání "Distribuce pohonných hmot" se vyjadřuje celní úřad.
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu žadatele-právnické osoby a ustanoveného odpovědného zástupce (byl-li ustanoven). Podmínka spolehlivosti musí být splněna po celou dobu trvání žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xebo zákon o pohonných hmotách.
Odpovědným zástupcem distributora pohonných hmot může být pouze osoba, která nevykonává funkci odpovědného zástuxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxínkou registrace je bezdlužnost vůči orgánům finanční a celní správy, neexistence nedoplatku na pojistném na sociální zabezpečení, na příspěvku na sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxctvím datové schránky opatřené elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Distributor musí také složit kauci v zákonem stanovenx xxxxx xxxx
xxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxých hmot je osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací stanice x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxpadě, že se
koncese
uděluje pouze v rozsahu "Výroba a zpracování paliv a maziv" se k žádosti o koncesi žádný orgán ve smyslu § 52 živnostenského zákona nxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxt paliva a maziva anebo prodávat pohonné hmoty, mohl v uvedené činnosti pokračovat po dobu jednoho měsíce od účinnosti zákona, tj. do 1.11.2013. Pokud pxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxziv a v prodeji pohonných hmot jinde než na čerpací stanici pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení
koncese
. Doklady podnikatel předkládxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxrábět a zpracovávat paliva a maziva a prodávat pohonné hmoty jinde než na čerpací stanici podnikateli zaniká. Oprávnění k podnikatelské činnosti zanixx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx který byl zapsán v registru distributorů pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., před účinností novely zákona se považuje za distributora po dobu xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušena dnem 2.11.2013.
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxasti podnikat na základě udělené licence podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxgie, na kterou se neuděluje licence podle zvláštního právního předpisu (viz zákon č. 458/2000 Sb.).
Rozvodem tepelné energie se rozumí doprava, kuxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxerá se prokazuje:
a)
u končeným vysokoškolským vzděláním technického směru a 3 roky praxe v oboru, nebo
b)
vyšším odborným vzděláním technickéxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxé energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně, lze odbornou zpxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxkladem o odborné kvalifikaci pro provozování malých energetických zdrojů vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxována.
Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o koncesi, musí prokázat, že má technické předpoklady pro zajištění výkonu koncesované živnosxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxlné energie a licenci na rozvod tepelné energie, již výše uvedené skutečnosti prokazovat nemusejí. Podnikatel, který žádá o udělení
koncese
, musí mít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xb., kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.
Silniční motorová doprava
-
nákladní provozovaxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxí provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
Silniční motorová doprava
-
nákladní provozovaná vozidly nebo jíxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxpravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
Základní speciálním předpisem je zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, do kterého byly xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009 (dále jen "nařízení"). Výše uvedená nařízení jsou závazná a přímo použitelná ve všech členských státexx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx velkými vozidly. V obou případech musí podnikatel získat příslušnou koncesi.
Provozování silniční dopravy malými vozidly
K získání
koncese
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle § 6 živnostenského zákona. Živnostenský úřad předá žádost ke stanovisku dopravnímu úřadu, přičemž stanovisko dopravního řadu by mělo být kladnxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxa nebo trvalého pobytu žadatele a v Praze Magistrátní úřad hl. m. Prahy, u zahraniční osoby dopravní úřad, jehož příslušnost se určí podle kritérií stanxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx povolen pobyt, se ke koncesi vyjadřuje dopravní úřad příslušný podle místa povoleného pobytu.
Provozování silniční dopravy velkými vozidly
Pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxrá pověst, finanční způsobilost a odborná způsobilost.
Požadavek usazení podnikatele v členském státě je uveden v čl. 5 písm. c) uvedeného nařízenxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v nařízení uvedené. Současně bude mít k dispozici jedno nebo více vozidel a bude v tomto místě mít provozovnu s příslušným technickým vybavením. Plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xilničními vozidly může být udělena pouze právnické osobě se sídlem na území České republiky nebo fyzické osobě s trvalým pobytem na území ČR nebo s obdobxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxní této činnosti je podmínka dobré pověsti i u odpovědného zástupce. Podle živnostenského zákona splňuje podmínku spolehlivosti ten, kdo je bezúhonxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadem vydaným soudním nebo správním orgánem členského státu, kde měl odpovědný zástupce nebo podnikatel dříve bydliště, popř. čestným prohlášením. Pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxního majetku, bankovní zárukou, pojištěním odpovědnosti za škodu při výkonu povolání), opět posuzuje krajský dopravní úřad. Finanční způsobilost mxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xopravě v návaznosti na čl. 8 a čl. 21 nařízení. Osvědčení o odborné způsobilosti vydává dopravní úřad podle místa trvalého pobytu žadatele nebo místa oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx v silniční dopravě provozované velkými silničními vozidly musí provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědným zástupcem je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo podnikatelem) a má bydliště ve Společenství (trvalý pobyt na území členského státu) a splňuje všeobecné podmínky podle živnostenského zákona. xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xx schválit dopravní úřad.
Podle přechodných ustanovení živnostenského zákona podnikatelům, kteří provozovali ke dni nabytí účinnosti novely záxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí do 1 měsíce podle nové právní úpravy, tj. do 1. dubna 2012. Stejně tak postupoval živnostenský úřad u podnikatelů, kteří do dne účinnosti novely zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxho roku ode dne nabytí novely silničního zákona, požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání. V případě, že tak neučinili, živnostenský úřad jim změnil xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxdní dopravu (provozování lodí, plovoucích zařízení, vorů) je možné provozovat pouze jako živnost koncesovanou, a to na základě dokladů, které osvědčxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxtrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a doprxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyhlášce č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů.
Provozovat lodní dopravu pro cizí potřebu xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx.
Koncese
k provozování vnitrozemské vodní přepravy osob zahrnuje tudíž též oprávnění podle § 44 živnostenského zákona.
Odbornou způsobilost k pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxost se prokazuje osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z předmětů, které se váží k provozování vnitrozemské vodní dopravy. Zkouška se skládá před Státxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, ve znění pozdějších předpisů.
Vydané osvědčení lzx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxilosti zákona o vnitrozemské plavbě.
V xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxdních cest, kde bude vodní doprava provozována a další činnost související s přepravou osob a zboží).
Ve stanovisku potřebném pro vydání
koncese
uxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x územní rozsah provozování vodní dopravy, popř. další podmínky jejího provozování.
Úřad, který se ke koncesi vyjadřuje jako orgán státní správy poxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xvedená činnost je koncesovanou živností, která spočívá v přezkoušení funkční způsobilosti profesionálních zařízení používaných k aplikaci přípraxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Zařízení pro ochranu rostlin jsou stroje a technická zařízení, včetně doplňujících technologických součástí určené k aplikaci přípravků formou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxé činnosti pouze tehdy, jsou-li rostlinolékařskou správou zapsána do úředního registru zařízení.
Všechna výše uvedená zařízení, která se používxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxhají povinnému kontrolnímu testování. Kontrolnímu testování nepodléhají pouze stroje určené výhradně pro vědecké a pokusné účely a stroje stanovenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxolní testování, které se provádí ve lhůtách stanovených výše uvedeným zákonem.
Odborná způsobilost se prokazuje:
a)
minimálně středním vzdělxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxnictví, zemědělskou nebo lesnickou techniku nebo obecné zemědělství a 3 roky praxe v obsluze a seřizování zařízení pro aplikaci přípravků, nebo
b)
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poradenskou činnost v oblasxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxnosti je souhlas Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Tento orgán státní správy se vyjadřuje k žádosti o koncesi a posuzuje nejen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxká osoba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitosti stanovené živnostenským zákonem také adresu provozovny a přiloží technickou dokumentaci vybavenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxkařskou správou se považují za osoby zaregistrované podle tohoto zákona.
Provádění pyrotechnického průzkumu
Obsahem uvedené živnosti je vyhlexxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pracích, při nichž se očekává nález munice nebo výbušnin.
Základními předpisy, jimiž se řídí provozování živnosti, jsou zákon č. 119/2002 Sb., o stxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a jejich prováděcí předpisy.
Odborná způsobilost vyplývá z přílohy č. 3 živnostenského zákona a prokazuje se pyrotechnickým průkazem bez rozlixxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxího orgánu nebo členů statutárního orgánu podle § 1 odst. 5 lustračního zákona (zákon č. 451/1991 Sb.).
Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xapsaná v obchodním rejstříku, obchodní společnost nebo družstvo, které splňují podmínky stanovené výše uvedeným zákonem a získají koncesovanou živxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xlastnického nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xráv z duševního vlastnictví a dále věc nebo soubor věcí movitých.
Základní podmínkou udělení
koncese
je odborná způsobilost:
-
pro provádění vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxební nebo realitní činnosti nebo středoškolské vzdělání a 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklax x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 9 let praxe v dxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxobrovolných:
vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo vyšší odborné vzdělání a 4 roky praxe v dražební nebo realitxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xealitní činnosti nebo doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona.
Orgánem státní správy, který se vyjadřuje k žádosxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřad povinen neprodleně zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj pravomocné rozhodnutí o udělení
koncese
nebo o jejím zrušení. Ministerstvo uveřejní xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti je povinen do 30 dnů od vydání
koncese
uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho činxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxe živnostenské oprávnění zrušit nebo pozastavit provozování živnosti.
Provozování cestovní kanceláře
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxjezdy a dále může v rámci své činnosti uskutečňovat i další činnosti taxativně uvedené v § 2 odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x55/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatel může nabízet a prodávat jednotlivé službx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cestovního ruchu, nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři za účelem dalšího podnikání, zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovníxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxvat prodej zájezdů pro jinou cestovní kancelář.
Hlavní činností cestovní kanceláře je prodej zájezdů. Jako doplňkovou činnost, může prodávat věcx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxedenou živnost se prokazuje:
a)
vysokoškolským vzděláním ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na cestovní ruch, nebo
b)
vyšším oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxěláním a 1 rok praxe v oboru, nebo
e)
vyšším odborným vzděláním a 3 roky praxe v oboru, nebo
f)
střední vzdělání s maturitou a 6 let praxe v oboru, nexx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxáštního právního předpisu a 2 roky praxe v oboru, nebo
i)
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pojišťovnou o povinném smluvním pojištění, podnikatelský záměr, včetně bližších údajů o své činnosti, zejména, ve kterých oblastech cestovního rucxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře uvádí § 9 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxjších předpisů.
Cestovní kancelář usazená na území jiného státu EU musí podnikat na základě oprávnění tohoto státu k provozování cestovní kanceláxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xýše uvedeným zákonem (§ 2 odst. 1 výše uvedeného zákona).
Rozdíl mezi "Provozováním cestovní kanceláře" a volnou živností "Provozování cestovní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xlastní úvahy a takto vytvořené zájezdy nabízet a prodávat i formou katalogů.
Cestovní agentura je oprávněna prodej takto vytvořených zájezdů cestxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xístní rozvoj.
Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů
Činnost a postavení soukromých bezpečnostních služeb neupravuje žádný zvlášxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxivů", neboť v mnoha případech bývají tyto činnosti vykonávány současně týmž provozovatelem.
Služby soukromých detektivů jsou služby spojené s hlxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxických a právnických osobách v zájmu jiných fyzických a právnických osob, pátrání po osobách, věcech, vozidlech.
Služby podniků zajišťujících osxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxáždění, slavností, sportovních podniků, apod.
Všechny uvedené služby se poskytují na základě požadavků zákazníka na komerčním základě. Nemohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxý nesmí zasahovat do práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob. Rovněž tak nesmí provádění příslušných činností zasahovat do
kompetxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxže být podle povahy činnosti (zejména u podniků zajišťujících ostrahu majetku a osob) též zákon č. 119/2002 Sb. (zákon o zbraních a střelivu), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpečnostních služeb a obdobných činností. Na základě zbrojní licence, podle výše uvedeného zákona, je právnická nebo fyzická osoba - podnikatel oprávxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxuje již zmíněný zákon č. 119/2002 Sb., (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
Odborná způsobilost u živnosti Ostraha majetku a osob se prxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxdním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo
d)
středním vzděláním s maturitní zkouškou, 3 roxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož půsoxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo činnost strážný podle zvláštního právního předpisu.
Odborná způsobilost u živnosti "Služby soukromých detektivů" se prokazuje stejně. Pouxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxe zvláštního zákona.
U živnosti se prokazuje spolehlivost podnikatele xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxů podle živnostenského zákona.
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Obsahem uvedené živnosti jsou zejména následující činnoxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxprávněnými zásahy, včetně zabezpečovacích systémů a zařízení,
-
montáž, údržba, revize a opravy mechanických zabezpečovacích systémů, které zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tuto živnost se prokazuje podle živnostenského zákona následujícími způsoby:
a)
vysokoškolské vzdělání zaměřené na strojírenství, elektrotexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo
c)
střední vzdělání s maturitou zaměřené na strojírenství, elektrotechnikux xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxtrotechniku nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Odborným vzdělánxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxbních a tomu odpovídajících studijních oborů.
K žádosti o koncesi ve výše uvedené činnosti ve smyslu § 52 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm předpisem.
Současně se vyžaduje bezúhonnost všech zaměstnanců ve smyslu § 6 odst. 2 živnostenského zákona.
Vedení spisovny a oblastní archiv
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxna jako soubor určitých činností. Výkonem spisové služby je zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, popřípadě z činxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Jednotlivé činnosti, které tvoří obsah spisové služby, a jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxě analogové, či digitální, který vznikl z činnosti původce. Původce je pak každý, z jehož činnosti dokument vznikl. Ve smyslu § 63 odst. 2 výše uvedeného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Osoba, která má zájem tuto činnost vykonávat jako živnost, musí mít vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v administrativě nebo vyšší odborné vzdělání a x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxkvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xivnost provozována a 4 roky praxe v administrativě.
Další podmínkou k této činnosti je schválení provozovny a bezúhonnost všech zaměstnanců podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxřelbě se zbraní
Obsahem této živnosti je nácvik střelby, ostrá střelba se zbraní a další související činnosti, včetně činnosti poradenské a informaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xprávnění podle zákona o živnostenském podnikání. Provoz lze zahájit jen na základě povolení krajského ředitelství policie příslušného podle místa sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxe provozována, osobní údaje správce střelnice a druh střelnice. Nejpozději ke dni zahájení provozu střelnice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxebné), ověřený výpis ze živnostenského rejstříku a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm podnikatel zapsán.
Základním předpisem, souvisejxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxkterým z uvedených způsobů:
a)
vysokoškolským vzděláním v oblasti vojenství nebo v oblasti policie nebo v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xízení střeleb nebo provozování střelnic, nebo
c)
středním vzděláním s maturitní zkouškou zaměřeném na vojenství nebo policii a 2 roky praxe v řízexx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Základní podmínkou je také spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu ve smyslu § 1 odst. 5 lustračního xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxami pro využití při stavební, hornické a další činnosti, která využívá výbušniny a výbušné předměty. Zahrnuje i práce související s přípravou a provádxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
oprávnění nebo střelmistrovský průkaz vydané obvodním báňským úřadem a věk nejméně 21 let, nebo
b)
oprávnění technického vedoucího odstřelů vyxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxnou způsobilost k výkonu činnosti střelmistra posuzuje a oprávnění osobám starším 21 let, které umožňuje provádět trhací práce, vydává obvodní báňskx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxá ČBÚ. Odbornou a zdravotní způsobilost k výkonu činnosti odpalovače ohňostrojů posuzuje a oprávnění umožňující připravovat, odpalovat, zneškodňoxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx živností je tato činnost jen, je-li provozována samostatně (§ 2 živnostenského zákona). Bude-li tato činnost vykonávána jako nedílná součást hornicxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvání uvedené koncesované živnosti je spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu ve smyslu § 1 odst. 5 lustračnxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohřební služby", "Provádění balzamace a konzervace" a "Provozování krematoria". Každá z těchto oblastí je samostatnou koncesovanou živností.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx živnosti je samozřejmě i přeprava zesnulých. Ostatní činnosti jsou ty, které byly sjednány v objednávce pohřbu, a patří sem např. obstarávání pohřbu, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxt pohřebiště, provádět balzamaci a konzervaci a zpopelňování lidských pozůstatků.
Žadatel o koncesi musí prokázat svoji odbornou způsobilost ve xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxšné absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou provozní, ekonomickou a právní problematiku související s provozováním pohřxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xohřební služby a povinnosti podnikatelů v této oblasti stanoví zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxh pozůstatků nebo exhumovaných lidských ostatků a související nakládání s nimi, ukládání lidských pozůstatků, úpravu popela, jeho ukládání do uren a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uren se zpopelněnými ostatky a jejich výdej. Je-li součástí krematoria i smuteční síň, pak i činnosti s tímto spojené.
Výše uvedené dílčí činnosti nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxčenými orgány jsou vždy krajská hygienická stanice a orgán ochrany ovzduší.
Žadatel o koncesi musí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxělání. Předpoklady odborné způsobilosti jsou uvedeny v § 13 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx. 4 výše uvedeného zákona.
Provádění balzamace a konzervace
Balzamace spočívá v úpravě lidských pozůstatků zamezující rozvoji posmrtných změnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem. Obě výše uvedené činnosti jsou koncesovanou živností ve smyslu živnostenského zákona a vztahují se na ně předpokxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xrokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku souvixxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou v § 10 odst. 2 téhož zákona.
K udělení
koncese
je třeba vyjádření krajské hygienické stanice stejně jako u předchozích dvou koncesovaných xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxx9 tr. zákoníku) může být spáchán i tím, že pachatel vystupoval jako zprostředkovatel úvěru a sliboval xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxoskytl(resp. vůbec nečinil žádné kroky směřující k tomu, aby jej zajistil) a od počátku mu šlo jen o vylákání peněz. Souběh s trestným činem neoprávněnéxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí úvěrů za úplatu) vůbec nedošlo a ani úmysl pachatele k tomu nesměřoval.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.11.2003, čj. 6A 128/2002-52
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxiže ustanovení trestního zákona, podle něhož byl žadatel o udělení
koncese
odsouzen, bylo dotčeno novelizací, pokud se v důsledku takové novelizace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx03-72
Předražení jízdného (§ 15 odst. 1 písm. a)zákona č. 526/1990 Sb., o cenách) a nevydání řádného dokladu o zaplacení jízdného (§ 21 odst. 2 zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xrávních předpisů, které může být důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění na provozování koncesované živnosti " taxislužba" podle ustanovení § xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx a provozovat jinou hospodářskou činnost podle čl. 26 Listiny základních práv a svobod může být zákonem omezeno; takovým omezením je i ustanovení § 18 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxího obvodu stanovit s přihlédnutím k místním podmínkám regulaci prodeje zboží. Nevybočuje-li taková regulace z mezí zákonného zmocnění, nelze ji povxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxrávněně podniká, nemá-li živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živnostenské oprávnění, které ale předxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx"), podniká neoprávněně, vykonává-li v tomto rámci také činnost, k níž je třeba
koncese
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnovou kontrolu u prodávajícího v řízení o uložení pokuty kupujícímu pro porušení minimální ceny kupujícím podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxdávajícího, neporušuje tím povinnost zjistit přesně a úplně skutečný stav věci podle § 32 odst. 1 správního řádu.
Rozsudek Nejvyššího správního soxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, na adresu sídla právnické osoby je vyloučeno a současně její jednatel požádá o doručování na jinou adresu, nemůže nastat fi kce doručení, bylo-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxí daně z takového příjmu nelze posuzovat jako zkrácení daně ve smyslu § 148 tr. zák. (§ 240 tr. zákoníku). To platí i v případě, že jde o příjem z trestného čxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xejvyššího správního soudu ze dne 2.11.2005, čj. 2 Afs 104/2005-81
Rozhodnutí správního orgánu o uložení sankce za porušení cenových předpisů provozxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu vycházejí v zásadě pouze ze svědectví externích spolupracovníků tohoto orgánu.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30.11.2005, čj. 6 A 157/2xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxk průkazu zastoupení zhojen, a jsou tak schváleny i ty úkony, které zástupce účastníka učinil v řízení ještě před podpisem plné moci. I pokud byla plná mox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x že se tedy jedná o odvolání nepřípustné.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.2.2006, čj. 5 Afs 8/2005-79
Skutečnost, že fyzická osoba poxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti rozhodné pro správné vyměření daně, nikoliv skutečnosti spadající do působnosti jiného (zde živnostenského) úřadu. Příjmy z rekonstrukce budoxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonstrukce překročil meze svého živnostenského oprávnění.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.4.2006, čj. 3 Ads 82/2005-50
Soud se nexxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xikci zákona, že práce vykonávané v provozovně žalobce na základě živnostenských listů osobami sdruženými v konsorciu jsou plněním běžných úkolů vyplxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxsudek Městského soudu v Praze ze dne 21.2.2006, čj. 6 Ca 49/2004-39
Ustanovení § 20 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v sobě nezahrnuje zmocnění ke stanoxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx., kterou se provádí zákon o cenách, jde v ustanovení § 8 odst. 7 nad rámec uvedeného zákonného zmocnění a je s ním v rozporu, neboť počátek lhůty spojuje ax x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
Prokáže-li se v průběhu správního řízení, že odpad zařazený žalobcem do kategorie "ostatní" má některou z nebezpečných vlastností odpadu uvedenou v pxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x § 66 odst. 4 písm. a) citovaného zákona. Žalobce musí takový odpad zařadit do programu nebezpečných odpadů a nakládat s ním odpovídajícím způsobem. Pokxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxá, např. předložením certifi kovaného osvědčení o vyloučení nebezpečnosti kalu. Za této situace by již nemusel dodržovat režim stanovený pro nebezpexxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x0 Ca 15/2005-69
I. Ke zřízení provozovny autobazaru a vrakoviště a dalších souvisejících služeb na území, které do této doby sloužilo k jiným účelům, jx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xzemního rozhodnutí podnikatel porušuje povinnost stanovenou v § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, tj. povinnost zajistit, abx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx charakter nápravného opatření, jehož smyslem může být i odstranění určitého trvajícího protiprávního stavu.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx2 písm. a) zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, nemění nic na skutečnosti ,že taková kontrola byla platně zahájena, pokud kontrolovaná osoba pxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xontroly.
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.4.2007 čj. 15 Ca 62/2005-36
Na daňového poradce, který je zároveň držitelem živnostenxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xoradenství, vedení účetnictví, a vedení daňové evidence vztahuje § 6 odst. 8 zákona ČNR 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců Čxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxadenství.
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.9.2007, čj. 22 Ca 401/2005-25
Pod pojem chemické a biologické přípravky na ochranu rostlinx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxené písmeny a) až d) citovaného ustanovení. Přípravek sloužící k ničení nežádoucích rostlin je tak rovněž přípravkem sloužícím k ochraně rostlin. Z uvxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin" (příloha č. 2 živnostenského zákona) je správxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xterá je živností, anebo má-li sice živnostenské oprávnění, které ale předmět skutečně provozované činnosti (živnosti) nepokrývá.
Má-li podnikatex xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx
xxncese
(zde: silniční doprava nákladní).
Usnesení Nevyššího soudu ze dne 26.4.2011, sp. zn. 4 Tdo 162/2011
Neoprávněné podnikání pachatele spočxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxedku předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní, zakládá za splnění i dalších zákonných podmínek trestní odpovědnost pachatele za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxuje i to, aby pachateli byl výkon konkrétní podnikatelské činnosti zakázán trestem zákazu činnosti. Pokud takový zákaz pachateli nebyl uložen, může bxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx větším rozsahu.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8.12.2011, sp. zn. 5 Tdo 1375/2011
O trestný čin neoprávněného podnikání podle § 118 tr. zák. (§ 2xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxvněně poskytuje služby nebo provozuje výrobní či jiné výdělečné podnikání ve větším rozsahu. Porušení zmíněné povinnosti není důvodem pro závěr o tomx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR