Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (2)

455/1991 Sb. Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem a judikaturou: Komentář

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxv
Urban
ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/199x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxa č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/200x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxa č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x24/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sbxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxkona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxa č. 428/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxkona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákona č. 309/2013 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na toxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxvnostenského zákona. Živnostenský zákon stanoví podmínky provozování podnikatelské činnosti potřebné pro získání oprávnění k podnikatelské činxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxkcí.
Jak lze vyvodit z ustanovení § 1, upravuje živnostenský zákon v podstatě vztahy mezi určitým okruhem podnikatelů a státem, a to především z hlexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxostenskou kontrolu, při jejíž realizaci se využívá zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Z této veřejnoprávní povahy úpravy vyplývá, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxseče podnikání, kterou zákon v § 1 označuje jako "živnostenské podnikání" (viz blíže ustanovení § 2) a v legislativní zkratce "živnost".
Živnosx
xxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxh státech (SRN, Rakousko). Ustanovení § 2 živnostenského zákona nekoresponduje přesně s ustanovením § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxkáním obecně rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Občanskx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxna. Ve smyslu § 420 občanského zákoníku jsou vymezeny charakteristické rysy podnikatelské činnosti (výdělečná a soustavná činnost, za účelem zisku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon (srov. zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).
Činnostx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxčně činnost fyzické osoby, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního právního předpisu (srov. ustanovení § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxádřena v § 2 živnostenského zákona - vyplývá, že živností je pouze podnikatelská činnost provozovaná na základě živnostenského oprávnění, dále že žixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxědnost a za účelem dosažení zisku, jsou však z působnosti živnostenského zákona vyloučeny vzhledem k ustanovení jeho § 3 a živností nejsou činnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxí přirozeně nemůže být činnost, která je zákonem zakázána. Předmětem živnosti nemůže být ani činnost odporující dobrým mravům [srov. ustanovení § 3 odxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nahodilá, i když v ostatním splňuje požadavky § 2 živnostenského zákona. S požadavkem soustavnosti však není v rozporu, je-li činnost vykonávána xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxb by bylo možno považovat za činnost jednorázovou, dochází-li však k jeho opakování v každém roce, lze jej hodnotit jako činnost soustavnou). Rovněž tax xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnky apod.) nebo lze-li z okolností usuzovat na úmysl činnost opakovat (např. zřízení továrny).
Zvláštní význam má požadavek samostatnosti (samosxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtnanecké (od pracovněprávního vztahu). Znamená to, že taková osoba má nejen živnostenské oprávnění, že jedná vlastním jménem a na vlastní odpovědnosxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé ustanovila) ji organizuje, zajišťuje ji a také - v ekonomickém i právním smyslu - realizuje její výsledky. Nelze tudíž za samostatnou považovat činnoxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí (známé případy "zaměstnávání podnikatelů podnikateli", často směřující k obcházení daňových, pracovněprávních a sociálněprávních předpisů).
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vzniknout. Pojem samostatnost nutno vykládat s přihlédnutím ke konkrétní povaze a podmínkám činnosti a pečlivě odlišit případy zastřeného pracovněxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xubdodávka dílčího stavebního celku nebo dílčího projektu), počet partnerů podnikatele, zda jsou práce zhotovovány pomocí vlastního xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxavkem provozování živnosti vlastním jménem se má na mysli obchodní firma tak, jak je upravena v § 423, 424 a 425 občanského zákoníku. Podnikatel nesmí mxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxrým činí podnikatel právní úkony při provozování živnosti). Jménem právnické osoby je její název. Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxna č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Podnikatel činí právní úkony při provozování živnosti pod svým názvem.
Požadavek provozování živnosti na vlxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxé závazky celým svým majetkem (u obchodních společností nadto ručí ještě společníci v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy upravujícími jejich pomxxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxa bude zisku skutečně dosaženo, postačuje, je-li zde takový úmysl. V této souvislosti, např. při podnikání občanských sdružení, je nezbytné, aby jejixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxnostenskému zákonu. S účinností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014) se forma občanských sdruxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxna je dán taxativně a zahrnuje jednak činnosti, jejichž podřízení živnostenskému zákonu by bylo nevhodné vzhledem k jejich povaze, jednak činnosti, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxd jde o autorský zákon, zahrnuje také již tvůrčí činnost programátorů, která rovněž nepodléhá režimu živnostenského zákona.
Ustanovení odstavce x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl, ve znění pozdějších předpisů, jímž byl zrušen § 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu, a zákon č. 303/1993 Sb.x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx).
Pokud jde o poštovní služby, byl zrušen zákon č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon) a v této oblasti bylo možné podnikat na základě zákona č. 29/xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x této oblasti. Od 1.1.2013 je možné provozovat poštovní služby a zahraniční poštovní služby pouze na základě oznámení podnikání Českému telekomunikaxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 61/1997 Sb., zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými vyhláškami Ministerstva financí a Ministerstxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, spolky nebo ústavy). Spolky nebo ústavy mohou vykonávat doplňkovou činnost, která se zapisuje do rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxznam ustanovení odstavce 1 písm. b) se značně zvýšil postupným rozšířením úpravy autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) s četnými styčnými body s rxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxovením autorského zákona. Jiná situace vzniká u vedoucích těchto skupin. Ti vystupují ve většině případů i jako zprostředkovatelé pro sebe a celou skuxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xa živnost volnou ohlašovací je třeba považovat např. vydavatelskou činnost neperiodických a periodických publikací, prodejní galerie, lidovou tecxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxna, která obsahuje obory živnosti volné.
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů na základě povolení Ministerstva kultury. Ministerstvo může v odůvodněných případech xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxo pedagogických úkolů, muzeím nebo jiným organizacím, popř. fyzickým osobám, pokud mají pro odborné provádění archeologických výzkumů odborné předxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii a 2 roky odborné praxe.
Komentáx x x x xxxxx xx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxv. zákon č. 96/ /2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejíxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů.
Naproti tomu vázanou živností podle téhož odstavce zůstává činnost ortopedických protetiků a ortopedicko-protetických techniků (ohlxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xozdějších předpisů, a podle § 57 odst. 2 tohoto zákona se komerční právníci zapsaní v seznamu komerčních právníků stali advokáty a byli bez žádosti zapxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxích zákonů. Exekutory jmenuje a odvolává na návrh Exekutorské komory ministr spravedlnosti a předpoklady a podmínky výkonu této činnosti upravuje výxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxh a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (podávání posudků a tlumočení sloužící potřebám řízení před státními orgány nebo v souvislosti s právnxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx profesní kvalifikaci). Činnost překladatelů, pokud nejde o překlad chráněný autorským právem, patří mezi živnosti volné (překlady pro komerční účexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxt rozhodců při rozhodování majetkových sporů. Jmenovaná činnost je upravena zákonem č. 216/1994 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxlší dobu, nebo
ad hoc
pro jednotlivé případy.
Vzhledem k ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných arxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxovaných architektů a autorizovaných inženýrů ve výstavbě, je-li vykonávána jako svobodné povolání podle bližších podmínek zmíněného zákona.
Z uxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxím plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Autorizovaným inspektorem se může stát fyzická osoba, kterou jmenuje ministr pro místní rozvoj po vyjxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxxxxx x xxxxx a) lze říci, že činnost osob zabývajících se kolektivním investováním se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 246/2013 Sb., o státním fondu kolektxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xskutečňuje podle zákona č. 248/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Oprávnění poskytovat platební služby a vydávat elektronicxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu se uskutečňuje na základě licence, kterou uděluje Česká národní banka na dobu určitou, za podmínek stanovených ve výše uvedeném zákoně.
K odstavcx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxka č. 4/96, o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka. Z nálezu lze vyvodit, že je nutno rozlišovat hrací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx světelné a hrací automaty nevýherní (podléhající živnostenskému zákonu) - srov. též vyhlášku Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxené činnosti mohou být vykonávány na základě speciální licence podle jmenovaného zákona.
K odstavci 3 písm. e) je třeba dodat, že zemědělstvím a lesxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, zahradnictví a sadařství a chovu některých živočichů), hospodaření v lesích (vč. zalesňovacích, rekultivačních, těžebních a přibližovaxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxání nebo dalšího prodeje. Nic přitom nebrání takovému podnikateli, aby zemědělské výrobky prodával nebo, aby je zpracovával, opatří-li si příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok). Provozování pily nebude lesnickou prvovýrobou, ale živností volnou.
Živností naproti tomu není prodej nezpracovaných rostlinných nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxat pro účely služební, zábavné apod.
Rovněž do zemědělské výroby nepatří např. chov psů a koček, neboť nejde o hospodářská zvířata ve smyslu § 2 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tento chov provozován fyzickou nebo právnickou osobou, nejde o činnost, která se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělstvíx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxezúra zvířat nebo obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy.
Významným kritériem pro zařazení určitého zvířete do kategorie hospodářských zvíxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxm. f) je třeba upozornit, že též fyzické osoby, které jsou na základě odst. 3 písm. f) z působnosti živnostenského zákona vyňaty, jsou podle ustanovení x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxušná ustanovení (zejména poctivost prodeje, hygiena, zákaz diskriminace a klamání spotřebitele, informační povinnost).
K odstavci 3 písm. i) je xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxterých souvisejících zákonů xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinna předem tuto činnost oznámit formou registrace Českému telekomunikačnímu úřadu.
Z ustanovení odstavce 3 písm. j) nyní vyplývá, že výzkum, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. l) je třeba poznamenat, že státní zkušebnictví upravuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxušebnictví a pověřenými právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž cílem je zabezpečit u výrobků stanovených podle tohoto zákona posouzení shody s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xráce. Inspektoři vykonávají kontrolu podle výše uvedeného zákona a kontrolují dodržování právních předpisů z oblasti pracovního práva a bezpečnostx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxu fyzické nebo právnické osoby. Podmínky pro tuto činnost upravuje zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxhodu.
K odstavci 3 písm. y) lze soudit, že výkon sociálně-právní ochrany dětí mohou vykonávat fyzické nebo právnické osoby, které mají k této činnosxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti nebo registrovanou církví nebo náboženskou spoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění pozdějších předpisů.
K ustanovení odstavce 3 písm. ab) můžeme říci, že práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob při xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci pro provádění uvedené činnosti vydává Ministerstvo životního prostředí.
K ustanovení odstavce 3 písm. ac) lze dodat, že podmínky pro vxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxtanovení odstavce 3 písm. ad) lze vyvodit, že provozovat zoologickou zahradu je možné pouze na základě licence udělené Ministerstvem životního prostxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x ustanovení odstavce 3 písm. ae) je třeba poznamenat, že činnost archivů se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxctví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní.
K ustanovení odstavce 3 písm. af) lze dodat, že poskytování sociálních služeb je možnx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxskytování sociálních služeb vzniká registrací u příslušného krajského úřadu, popř. příslušného ministerstva, které je zřizovatelem poskytovatelx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsobilosti lze provádět ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků a dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznáváxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xadatel právní nárok, pokud zákonné podmínky splní.
V ustanovení odstavce 3 písm. ah) vyplývá, že pronajímat nemovitosti může každý, kdo je jejich vxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxčanského zákoníku, zvláště pak § 685 až 716 a § 720.
HLAVA II
Provozování živnosti
Subjekty oprávněné provozovat živnost
Komentář x x x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxadřuje skutečnost, že právo provozovat živnost získá každá z nich, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem. Zákon tak konstruuje - v souladu s čl. xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínky.
Omezení v uvedeném směru je dáno pro ty případy, kdy se k provozování živnosti vyžaduje státní povolení (
koncese
). Případy lze charakterxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxuje výkon některých živností.
Z ustanovení § 5 odst. 1 dále vyplývá, že subjektem oprávněným provozovat živnost mohou být i právnické osoby, jejicxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxe, spolky apod.
Zákon dále vytváří prostor pro provozování živnosti zahraničními osobami, jimiž se rozumí fyzické i právnické osoby s bydlištěm nexx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxí ovšem v některých případech vyhovět ustanovením zápisu do veřejného rejstříku.
Právo provozovat živnost může být podle čl. 44 Listiny základnícx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxstních sborů a příslušníků ozbrojených sil. Přímou úpravu těchto omezení, která Listina základních práv a svobod předvídá v čl. 44 pro osoby, jež vykoxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtným zněním zákoníku práce. Pokud jde o veřejné funkcionáře, viz zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
Za dodržení omxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxa osoba, která ohlašuje živnost nebo žádá o koncesi, má uloženo nějaké omezení tohoto druhu. Pokud se však o takovém omezení dozví, byl by nepochybně povxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxebním poměru. Pokud dotyčná osoba nějaké živnostenské oprávnění má, nemůže je vykonávat, protože tomu brání vztahy, popřípadě služební poměry příslxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxností či veřejných funkcí.
Připouští se rovněž odchylná úprava pro cizince (čl. 26 odst. 4 Listiny). Do jaké míry se této možnosti využije, závisí na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxoře a ochraně investic.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xměru živnostenský zákon zásadně nerozlišuje, respektuje však osobní statut těchto subjektů, vycházející u fyzických osob z § 18 a § 19 občanského záxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxý zákoník (srov. odraz těchto ustanovení v § 10 odst. 4, v § 5 a v § 11 odst. 4 živnostenského zákona).
Právnickými osobami jsou ve smyslu nového občanxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny. Občanský zákoník se na ně použije jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxhodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvem jxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxh rejstřících právnických a fyzických osob.
Komentář k § 5 odst. 2:
Pokud jde o podnikání zahraničních osob (§ 5 odst. 2), mohou na území České republxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiky a je-li zahraniční osoba nebo organizační složka jejího závodu zapsána v obchodním rejstříku.
Povinnost zápisu do obchodního rejstříku se nevxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxamenat, že právní úprava uvedená v živnostenském zákoně vztahující se na státní příslušníky členských států EU se vztahuje i na občany států tvořících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxje i státní příslušník třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta (viz § 70 odst. 1 živnostenskéhx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x x xxxické osobě s bydlištěm mimo území ČR, nutno tím rozumět fyzickou osobu, která nemá místo trvalého pobytu na území ČR. Pro fyzické osoby je významný zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxechodný do 90 dnů, přechodný nad 90 dnů a pobyt trvalý.
Pokud jde o právnické osoby, nečiní živnostenský zákon mezi nimi rozdíl ani z hlediska právní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti, družstva, státní podniky), tak právnické osoby, jejichž hlavní předmět činnosti je jiný.
Jejich hospodářská činnost se řídí živnostenským zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxní zisku). Velmi důležitým, ne-li rozhodujícím kritériem bude úmysl dosahovat zisku. Tento předpoklad nebude dán, provozuje-li například nemocnicx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx služby soustavně poskytovat třetím osobám za úplatu, jde o živnost.
Podobně má-li bytový podnik údržbářskou četu, pomocí které pouze obstarává opxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxůsobem provádí též pro nájemce za běžných podmínek za úplatu ty opravy, k nimž je povinen nájemce (§ 2265 občanského zákoníku) nebo pokud bude provádět txxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xe znění pozdějších předpisů) a kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů), a to zpravidla prostřednictvím obchodních spolxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi (jsou vesměs právnickými osobami). Podle § 27 odst. 5 tohoto zákona předmět podnikání a jiné výdělečné činnosti musí být vymezen v základním dokumenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečnou činností.
Otázkou je, zda vůbec, do jaké míry a jakým způsobem mohou podnikat účelová sdružení majetku, tj. nadace a nadační fondy. Podlx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxat o hlavní činnost nadace. Výnosy z podnikání pak mohou být použity jen k podpoře účelu nadace. Z uvedeného vyplývá, že nadace nebo nadační fond nemohou xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, vlastním jménem podnikat. Mohou všax xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsti nebo družstvu, je-li výlučným předmětem jejich činnosti:
a)
provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren,
b)
publikační a propxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí.
Pokud jde o občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občaxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxy se mohly občanská sdružení změnit na spolky do konce roku 2013. Po této lhůtě se stávají spolky podle právní úpravy nového občanského zákoníku.
Obdxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xebude jednat o jejich hlavní předmět činnosti.
Komentář k § 5 odst. 3:
Platná právní úprava dále stanoví režim předkládání dokladů prokazujících uxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnnost doložit živnostenskému úřadu určité skutečnosti, musí být tyto doklady opatřeny překladem do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsanýx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxst. 4:
Tato povinnost neplatí pro občany členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a občany Švýcarské konfederace, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxekladu, popřípadě o pravosti podpisu a otisku razítka.
Pro zahraniční osoby ze třetích zemí zůstala zachována povinxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxcesi. Výslovně se přitom stanoví, že uvedená povinnost se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat žixxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx/2004 Sb. (úplné znění zákona o pobytu cizinců) požádali o povolení k pobytu, jsou povinni adresu pobytu na našem území v ohlášení živnosti nebo v žádosxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ochrana ve smyslu § 14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a jejich rodinní příslušníci.
Osoby, jimž bylo podle zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x x xxst. 6 živnostenského zákona). Doplňková ochrana se pak poskytuje cizinci, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, ale jsou zde důvodné obavy, že v přxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxm.
Všeobecné podmínky provozování živnosti
Komentář k § 6:
Dnem 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxkona mimo jiné reaguje zejména na změnu terminologie v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (např. nový občanský zákoník již nerozlišxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxobami. Požadavek věku 18 let a způsobilost k právním úkonům se nahrazuje obecným termínem plná svéprávnost, který zahrnuje obě výše uvedené podmínky.
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxkého zákoníku je svéprávnost způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Plně svépráxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxkonný zástupce a nezletilý dosáhl věku 16 let. Soud dále posuzuje, zda nezletilý je schopen se sám živit a obstarat si své záležitosti, popř. jsou dány jixx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodle odstavce 1 musí splňovat její odpovědný zástupce (§ 11, pokud musí být ustanoven).
U těch živností, u kterých je stanovena jako podmínka provozxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxáhne podnikatel zpravidla ve věku 20 let, popřípadě i později.
Podmínka dosažení svéprávnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) nemůže být nahrazena nabytxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxována především ve vztahu k předmětu podnikání s ohledem na ochranu práv jiných osob; je však vymezena konkrétními kritérii. Ustanovení § 6 odst. 2 písmx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutková podstata souvisí s podnikáním nebo s předmětem podnikání, který podnikatel ohlašuje nebo o něj žádá.
Doklady o bezúhonnosti nesmí být staxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxa č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů).
Komentář k § 6 odst. 3:
Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxi nebo žádosti o koncesi předkládat. Tento závěr se ovšem týká jenom české fyzické osoby nebo zahraniční fyzické osoby, jejímž místem posledního pobytx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxidence Rejstříku trestů.
Příslušníci členských států Evropské unie prokazují bezúhonnost dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx že by uvedené státy nevydávaly výpis z Rejstříku trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinixx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxladem o uznání odborné kvalifikace, pokud splňuje podmínky bezúhonnosti. Tato právní úprava se vztahuje i na občany smluvního státu Dohody o Evropskéx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxe trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným státem, jehož je občanem. V případě, že stát takovýto doklad nevydává, předloží fyzická osoba čestné prohlxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxanem, nebo ze státu jejího posledního pobytu.
Komentář k § 6 odst. 4:
Živnostenský úřad má možnost vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutíx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xožnost nahlédnout do části trestního spisu, který obsahuje skutečnosti pro posouzení bezúhonnosti podnikatele.
Zvláštní podmínky provxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x živnost řemeslnou, vázanou či koncesovanou, a vztahují se převážně na odbornou způsobilost; u některých koncesovaných živností též osobních vlastnxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na povinnosti podnikatele dodržovat při provozování živnosti zvláštní právní předpisy upravující výkon některých činností (srov. § 31 odst. 19 živnxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo v důsledku zvláštních právních předpisů až po vzniku konkrétního živnostenského oprávnění, nemusí již podnikatel prokazovat praxi. Předpokladem xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xožadavků na odbornou způsobilost se toto ustanovení netýká.
Komentář k § 7 odst. 3:
Ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na základě provedené kontroly lze vydat kontrolní protokol, který prokazuje, že odborná způsobilost osob bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxisům, které musí splňovat podmínky dané zákonem.
Komentář k § 7 odst. 4:
Praxe je chápána jako výkon odborných činností náležejících do oboru nebo pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xinnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.
Při prokazoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xe podnikatel prokazuje vzdělání v příbuzném oboru, musí doložit jednoroční praxi. Náhradním dokladem pro řemeslné živnosti ve smyslu § 22 živnostensxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxivých přílohách živnostenského zákona. Zpravidla tehdy, když podnikatel svou odbornou způsobilost prokazuje osvědčením o rekvalifikaci nebo jinýx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxx xxské republiky i příslušníci členských států EU mohou prokázat odbornou způsobilost i doklady, které získaly v jiném členském státě Evropské unie. Živxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx živnostenským úřadům. Doložit odbornou způsobilost uvedenými doklady je možné u řemeslných živností, pokud tak stanoví § 21 odst. 2, a u jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x. 5 živnostenského zákona, kde je uvedená odborná způsobilost přímo stanovena.
Důvodem je potřeba zajistit zejména u těch živností, při nichž může xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxasně se podnikateli stanovuje povinnost vést o těchto osobách a o jejich odborné způsobilosti potřebnou evidenci i po ukončení jejich činnosti. Podnixxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Příloha č. 5 živnostenského zákona obsahuje následující živnosti:
-
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy,
-
Průvodcovská činnost hxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
x
Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže,
-
Masérské, rekondiční a regenerační služby,
-
Provozování solárií,
-
Kosmxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxentář k § 8 odst. 1:
Překážky provozování živnosti jsou skutečnosti, jejichž vznik má za následek omezení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxvnostenského rejstříku a jsou zveřejňovány. Překážky provozování živnosti mají dopad na právo osoby podnikat podle živnostenského zákona, ale také xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxčující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli (§ 13 odst. 2 živnostenského zákona).
Překážky provozování živnosti navazují na úpravu obsxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obecní živnostenské úřady informovány prostřednictvím písemností, které jim zasílají soudy, před nimiž insolvenční řízení probíhá. Tyto skutečnoxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxlvenčního rejstříku vedeného ministerstvem spravedlnosti. Jedním ze způsobů řešení úpadku je i konkurs ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) výše uxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxdní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 139 uvedeného zákona).
Podle insolvenčního zákona prohlášením konkursu na majetek fyzické nebx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxne-li tak soud. Od tohoto okamžiku pak podnikatel nemůže provozovat svou živnost. Od prohlášení konkursu do rozhodnutí soudu o ukončení provozování zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstupce). Vychází se z předpokladu, že další provozování závodu může umožnit lépe uspokojit zájmy věřitelů než pouhé prosté zpeněžení podstaty. Nový oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxdnost za dodržení překážky konkursu spočívá na podnikateli, ale podnikatel již nemusí v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi uvést, zda u něj exisxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxvím soudu, který má vůči živnostenskému úřadu informační povinnost. Vznikne-li překážka konkursu během provozování živnosti, nemá živnostenský úřxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxvuje § 244 až § 252 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zákona č. 294/2013 Sb., kterým se změnil insolvenční zákon, již nelze insolvenční návrh zamítnout proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhraxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xude živnostenský úřad postupovat tak, jak stanoví živnostenský zákon. Jakmile takováto rozhodnutí zasílána nebudou, nebude živnostenský úřad již nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Uvedená překážka souvisí s § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx překážku na žádost podnikatele prominout s ohledem na schopnost dlužníka řádně plnit při podnikání své povinnosti a finanční závazky.
Neúspěchy pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvány za překážku provozování živnosti. Jde však o překážku zpravidla relativní, a tedy nikoli jednoznačnou, jako jsou skutečnosti uvedené v § 6 odst. 2 xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx okolností je případně prominul. V případě zamítnutí žádosti dlužníka o prominutí některé z uvedených překážek a zrušení jeho živnostenského oprávněxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvání živnosti odpadne v okamžiku, kdy dojde k právní moci rozhodnutí, kterým se konkurs ruší.
Soud může v insolvenčníx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podnikatel pak může činit úkony související se vznikem, změnou nebo zánikem živnostenského oprávnění pouze s jeho písemným souhlasem. Prohlášením xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkud souvisejí s majetkovou podstatou (např. zajišťuje provoz dlužníkova závodu, vedení účetnictví, plnění daňových povinností atd.). Předběžný inxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xožádat o koncesi nebo činit jiné úkony v souvislosti se změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění pouze s písemným souhlasem insolvenčního správxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. ohlásit živnostenskému úřadu určité změny, může toto oznámení také činit insolvenční správce, pokud by dlužník byl nečinný. Smyslem činnosti insolxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxostenského oprávnění, které je dispozičním právem podnikatele, a lze se přiklonit k názoru, že by mělo výlučně příslušet dlužníkovi.
Komentář k § 8 oxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxam i v tom směru, aby se předešlo maření účelu tohoto zákona, k němuž by mohlo dojít v případě, že by se podnikatel pokusil přejít na jinou živnost.
Tresx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxba zvláštního povolení (§ 73 trestního zákoníku), a sankcí zákazu činnosti uloženou správním orgánem, zejména sankce podle § 14 a dalších ustanovení zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxá-li se o volnou ohlašovací živnost, zákaz činnosti se týká té činnosti, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, ostatní činnosti v rámxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xinnosti, nebo z rozhodnutí správního orgánu, jestliže budou příslušnému živnostenskému úřadu doručeny.
Neexistenci překážky provozování živnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xádosti o koncesi, příp. při podávání změn nebo při kontrolní činnosti živnostenského úřadu.
Zahraniční právnické osoby předkládají živnostenskxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx tohoto ustanovení byla zahrnuta i překážka, která vznikne z důvodů, kdy živnostenský úřad zruší podnikateli živnostenské oprávnění proto, že závažnxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xtanovenou dobu nemůže provozovat živnost ani fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxeré následně vedlo k vydání tohoto rozhodnutí. Uvedená překážka provozování živnosti však neplatí, pokud osoba (člen statutárního orgánu právnické xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xteré vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění právnické osoby, zabránila.
Stejná situace nastane, pokud se jedná o právnickou osobu, jejímž staxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosti platí i pro právnickou osobu, ve které funkci člena statutárního orgánu vykonává fyzická nebo právnická osoba, jež byla členem statutárního orgxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění. Jestliže však dotčený člen statutárního orgánu prokáže živnostenskému úřadxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxžka provozování živnosti v uvedeném případě nenastane. Živnostenský zákon zde pro uvedené osoby formuluje určité
liberační důvody
.
Prokázat výxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxního orgánu apod.).
Komentář k § 8 odst. 7:
Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, nebo fyzická nebx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxdat o koncesi v oboru nebo příbuzném oboru až po uplynutí lhůty stanovené živnostenským zákonem. Lhůta pro udělení
koncese
v jiném oboru je výrazně zkrxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xilniční motorové dopravě provozované prostřednictvím velkých vozidel živnostenské oprávnění z důvodů uvedených v § 35b odst. 4 silničního zákona (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxuje ustanovení § 8 odst. 7, neboť tento podnikatel může znovu požádat o udělení
koncese
pro dopravu, aniž by bylo omezeno lhůtou 3 roky od právní moci rozxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxplatí.
Rozdělení živností
Komentář k § 9:
Ustanovení § 9 stanoví základní kritéria, jimiž se živnosti člení na živnosti ohlašovací a kxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxůsobilosti. Ohlášením, kterým žadatel oznamuje živnostenskému úřadu zahájení živnosti, tak vzniká žadateli při splnění zákonem stanovených podmíxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxovení zákon pamatuje v ustanovení § 47, pak již bude provozování živnosti neoprávněným podnikáním.
Naproti tomu u koncesovaných živností, u nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
Pro samotný vznik živnostenského oprávnění u jednotlivých subjektů viz komentář k § 10.
Živnostenské oprávnění
Komentář k § 10 k odxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxávnění pojímá zákon jako subjektivní právo podnikatele provozovat živnost. Nelze je tedy ztotožňovat s výpisem ze živnostenského rejstříku, který mx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxnské oprávnění u živností ohlašovacích se konstituuje ohlášením za předpokladu, že ohlášení je řádné (bližší úprava § 47 živnostenského zákona). Ukáxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxdá. V zájmu posílení právní jistoty obsahuje zákon i ustanovení ukládající živnostenskému úřadu vydat zjišťovací rozhodnutí, že živnostenské oprávxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik živnostenského oprávnění (§ 47 odst. 7).
Živnostenské oprávnění u živnosti koncesované se naproti tomu konstituuje udělením státního povoxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na těsné propojení obou zákonů. Vznik obchodní společnosti je vázán na zápis do obchodního rejstříku, kxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxsti, která má být jako předmět podnikání zapsána do obchodního rejstříku. Na druhé straně živnostenské oprávnění - přesto, že výpis ze živnostenského xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxm zapsány nejsou, teprve dnem zápisu do obchodního rejstříku.
U některých právnických osob, které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxcese
).
Komentář k § 10 odst. 3:
Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku a do doby než bude výpis vydánx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím o udělení
koncese
. Výpis ze živnostenského rejstříku obsahuje údaje týkající se jedné nebo několika živností. S ohledem na právní úpravu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxkt také prostřednictvím tzv. kontaktních míst veřejné správy, když zaplatí příslušný správní poplatek. Jedná se o místa vymezená zákonem č. 365/2000 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx podání správním orgánům činit v rozsahu a za podmínek stanovených jinými právními předpisy prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xeznam stanoví prováděcí právní předpis,
e)
zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
f)
držitel poštovní licence a Hospxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxx xxoba, která využije možnosti kontaktního místa, současně zaplatit i příslušný správní poplatek.
Komentář k § 10 odst. 4:
Živnostenský úřad podle § xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxho rejstříku. Výpisem živnostenský úřad potvrdí uvedeným subjektům splnění podmínek pro provozování živnosti. Výpis se vydá některým zahraničním oxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou podat návrh na zápis do obchodního rejstříku všichni společníci kolektivně, u komanditní společnosti rovněž všichni společníci, u společnostx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob); založení právnické osoby se přitom prokazuje u obchodních společnostx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxzení se vydává fyzickým i právnickým osobám pro účely zápisu do obchodního rejstříku a jiného obdobného rejstříku a obsahuje přesně stanovené údaje.
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxstříku nebo obdobného rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících. Jedná se o české právnické osoby a některé zahraniční osobyx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxdmět podnikání.
Ze zákonné úpravy vyplývá, že návrh na zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku se musí podat v zákonné lhůtě. Lhůta pro podání nxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxý úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
Srovnej xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xrovedení zápisu nebo to, že k zápisu nedošlo.
Identifikační číslo osobě podnikatele přidělí správce základního rexxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xedná se o pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele, fyzické osoby. Druhým případem je skutečnost, že se mění společnost nebo družstvo v jinou formu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxvání živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
Komentář k § 11 k odst. 1 a odst. 2:
Institut odpovědného zástupce je široce používán x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xednotlivec, nebo kdy jde o podnikání právnické osoby. Odpovědný zástupce plně odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce, a proto můžx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx osoba, rovněž tak neslučitelnost s jejím členstvím v dozorčí radě nebo jiných revizních orgánech společnosti nebo družstva.
Ustanovení § 11 upraxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxon stanovuje případy obligatorního ustanovení odpovědného zástupce a zároveň umožňuje ustanovit odpovědného zástupce fakultativně.
Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xchváleno živnostenským úřadem.
Odpovědným zástupcem může být každá fyzická osoba, která vyhovuje podmínkám § 6 a § 7 živnostenského zákona; zákox xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xsoby. Odpovědným zástupcem nemůže být ani osoba, u níž existuje překážka provozování živnosti ve smyslu § 8 živnostenského zákona. Obecně nemůže být dx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí z důvodů závažného porušení živnostenského zákona, jiných právních předpisů nebo podmínek stanovených rozhodnutím o udělení
koncese
). Takováto oxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xevztahuje na osobu, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění z důvodů, že neprovozovala živnost déle než 4 roky.
Funkce odpovědného zástupce nemxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxah odpovědného zástupce k podnikateli vedle pracovněprávního vztahu může být i vztahem smluvním založeným na základě občanského zákoníku.
Komentxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xři tomto provozu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž potřebný rozsah účasti se bude posuzovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx počtu živností, nic tedy nebrání tomu, aby ustanovil odpovědného zástupce pro každou z nich. Ze zákona nelze nikterak dovodit, že by odpovědný zástupcx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxch zástupců nedocházelo ke zbytečnému tříštění odpovědnosti.
Pokud jde o živnost volnou, je podnikatel - fyzická oxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxínky podle § 6 živnostenského zákona.
Fyzická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce pouze v případě, že provozuje živnost, u které se požxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxho je odpovědným zástupcem člen statutárního orgánu nebo statutární orgán právnické osoby, může plnit společník veřejné obchodní společnosti,
kompxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdmínky stanovené živnostenským xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí výkonu své funkce. Přitom musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce předem písemně informoval podnikatele. V takových případech pak výxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xá pak stejné právní důsledky jako oznámení podnikatele.
U živnosti ohlašovací může činnost odpovědného zástupce bxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xivnostenský úřad v tomto případě vydává rozhodnutí. Při ukončení činnosti odpovědným zástupcem, musí být prokázáno, že byl předem podnikatel o tom inxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnčí se funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědným zástupcem živnostenskému úřadu nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxteli, aby to neprodleně (do 15 dnů) oznámil živnostenskému úřadu. Tuto povinnost podnikatel nemá, pokud je provozování živnosti pozastaveno nebo sám xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxní podmínek stanovených živnostenským zákonem, zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím o udělení
koncese
.
Podnikatel pak může sám požádax x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxému úřadu předem písemně.
Ustanovení odpovědného zástupce v případě, že podnikatel splňuje podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, je zcelx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxx
xxxdené ustanovení se např. vztahuje na novelu silničního zákona, zákon č. 119/2012 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu § 35b xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxávat svoji funkci nebo již nesplňuje podmínky podle § 8b zákona o silniční dopravě, k ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovat silniční dopravu bez odpovědného zástupce. Tato skutečnost se zapíše do živnostenského rejstříku, kdy živnost je dočasně provozována bez odpovxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxvání v živnosti po úmrtí podnikatele (fyzické osoby). Osobám, které jsou oprávněny pokračovat v provozování živnosti, se určuje povinnost oznámit tuxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxit doklady prokazující splnění podmínek pro provozování živnosti. Uvedeným osobám vydává živnostenský úřad výpis ze živnostenského rejstříku.
xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x456 občanského zákoníku. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxvěk, popř. právnická osoba, pokud tak stanoví zákon. Svěřenský fond může být zřízen bezúplatně i za úplatu a může jej zřídit kdokoliv. Tímto způsobem můxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxt správy svého majetku ještě za svého života. Přestává-li majetek vložený do svěřenského fondu být ve vlastnictví svěřitele, nemůže být následně ani pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxi dědiců, resp. pozůstalého manžela nebo partnera. Nemá-li nikdo z nich zájem o pokračování v živnosti ani po přechodné období ani trvale, živnost zanixxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxtner musí oznámit pokračování v provozování živnosti po zemřelém ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Jmenované osoby mohou také oznámit živnoxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xokud uvedené osoby nepokračují v živnosti, živnost zanikne, pokud nebude v živnosti pokračovat správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, ixxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxýkoliv pobyt ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.
Všechny výše uvexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxpovědného zástupce, popř. požádat o souhlas s jejím ustanovením, pokud se jedná o živnost koncesovanou.
Komentář k § 13 odst. 4:
Správce pozůstaloxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxu ve lhůtě 1 měsíce od úmrtí podnikatele. Odpovědného zástupce musí také neprodleně ustanovit, pokud nesplňují podmínky § 7 živnostenského zákona. Muxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
Jestliže živnostenské oprávnění nezaniklo, mohou po skončení řízení o pozůstalosti pokračovat v živnosti dědicové ze zákona, dědicové ze závěti, poxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxončení dědického řízení. Toto oprávnění mají, i když po úmrtí podnikatele nesdělili, že hodlají v provozování živnosti pokračovat.
Současně s oznxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxku, kdy osoba získá vlastní živnostenské oprávnění, tj. ohlášením živnosti, rozhodnutím o udělení
koncese
, rozhodnutím živnostenského úřadu, že žixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx v pokračování živnosti se stanoví stejné náležitosti jako při ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi.
Na žádost živnostenského úřadu xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že nový podnikatelský subjekt provozuje živnost po splnění oznamovací povinnosti vůči živnostenskému úřadu, a to vlastním jménem a na vlastní odpovxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxost nebo podat žádost o koncesi. Obě tyto povinnosti musí být splněny do 15 dnů ode dne zániku předchůdce a vzniku nastupujícího subjektu. Právo pokračoxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxího rozhodnutí živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo. Jestliže nedojde k oznámení pokračování v živnosti právního nástupxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxo zákona, tj. zánikem právnické osoby.
Přeměny obchodních společností a družstev upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnoxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. U živnosti jde tedy o jakýkoliv prostor sloužící nějaké činnosti, jež je součástí provozxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxhny uvedené provozovny se vztahuje stejný právní režim až na některé výjimky. Pojem provozovny podle živnostenského zákona není totožný s pojmem proxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxvebního zákona, pokud je potřebné.
Komentář k § 17 odst. 3 a 4:
Podnikatel má možnost vykonávat živnost v provozovnách na základě již vydaného živnxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxké nebo užívací nebo jiné obdobné právo. Vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem, kde se provozovna nachází, je podnikatel povinen prxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům podle zvláštních právních předpisů. Živnostenský úřad se může kdykoliv na místě přesvědčit o tom, zda provozovna odpovídá jmenovaným požxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxterých provozovnách v noční době je omezen ve smyslu zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době. Uvxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) a výkup odpadu v zařízeních určených ke sxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxvnostenský úřad nebo Česká obchodní inspekce může uložit pokutu ve výši 50 000 Kč.
Označení provozovny je taxativně xxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo poskytování služeb.
Na základě oznámení přidělí živnostenský úřad podnikateli identifikační číslo provozovny a zapíše provozovnu do živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxno.
Zákon určuje označení provozovny (trvale a zvenčí viditelně). Automat musí být navíc označen obchodní firmou nxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxí a poskytování služeb. Při nedodržení těchto povinností může podnikatel naplnit skutkovou podstatu správního deliktu podle živnostenského zákonax xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsluhovaných spotřebitelem je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Nesmí se jednat o prodejx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx prodej zboží a poskytování služeb je podnikatel povinen předem na vhodném a viditelném místě označit počátek a konec uzavření provozovny. Předpokladxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxř k § 18 odst. 1
Účelem právní úpravy je zkvalitnění stánkového prodeje s ohledem na místní potřeby obyvatel obce a zamezení živelnému rozvoji stánkovxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxm řádu i sortiment prodávaného zboží a zároveň stanovit, že na určité formy prodeje a poskytování služeb (např. pochůzkový a podomní prodej) nebo přílexxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xvláštním zákonem (živnostenský zákon). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxzení ve věcech patřících do přenesené působnosti, v daném případě tedy provozování tržišť (§ 11 obecního zřízení).
Komentář k § 18 odst. 2
Ustanovexx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účelem je vytvoření předpokladů pro obecně závazné úpravy určitého způsobu prodeje zboží a poskytování služeb. Na tržišti může být tudíž provozována x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxčišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, pokud to připouštějí hygienické předpisy. Avšak ani činnost, která je živnostíx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxiv činnost, která je živností, lze na tržišti vykonávat jen na základě živnostenského oprávnění.
Ustanovení § 18 živnostenského zákona nevymezuxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxněkud kontroverzní). Nutno se proto přidržovat výkladu podle obvyklého významu slov, a to i včetně určitého implicitního kvalitativního odstínění (xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxžní řád.
Komentář k § 18 odst. 3
Podle našeho názoru může být provozovatelem tržiště též sama obec.
Dle našeho názoru nyní tato situace je řešena pxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxiště pojízdné prodejny).
Zajímavý rozdíl vyvolává § 18, pokud jde o regulaci provozní doby. Podle § 18 odst. 1 písm. c) má tržní řád vymezit mj. dobu pxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxec, pokud jde o provozní dobu živností mimo tržiště (srov. nález Ústavního soudu č. 35/1994 Sb.).
ČÁST DRUHÁ
DRUHY ŽIVNOSTÍ
HLAVA I
ŽIVNOSxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxborná způsobilost. U ohlašovacích živností řemeslných a vázaných se odborná způsobilost vyžaduje, u ohlašovací živnosti volné nikoliv.
K písm. axx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x 22. Seznam řemeslných živností je obsažen v příloze č. 1 živnostenského zákona členěné podle způsobu, jímž je odborná způsobilost prokazována, na čáxxx xx xx xx
x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxem na příslušný zvláštní právní předpis) nebo je vázána na doklad vydávaný určitým k tomu příslušným zvláštním orgánem.
K písm. c): Jediná volná živxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxlných živností se dokládá dosažením určitého vzdělání, resp. určité kvalifikace.
K odstavci 1 písm. e): Uznávacím orgánem, který vydává doklad o uxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxlifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Pxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí uvedeného ústředního správního úřadu.
K odstavci 1 písm. f): Novela živnostenského zákona vydaná s účinností od 30.6.2012 pod č. 169/2012 Sb. xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání).
K odstavci 2: Podle § 21 odst. 2 mohou občané členských států Evropské unie a občané České republiky kromě práva doložit odbornou způsxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxé nebo uznané v jiném státě Evropské unie v návaznosti na přílohu č. IV směrnice 2005/36/ES a na zákon o uznávání odborné kvalifikace.
U řemeslných žixxxxxx
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxon předmětné činnosti v členském státě původu,
2.
po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, jxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxsti v členském státě původu, nebo
3.
po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejmxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
b)
u xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxch let jako samostatně výdělečná činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xinnosti v členském státě původu,
2.
p o dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelex xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
3.
pod dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně vxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o koncesi, nebo
4.
p o dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxtné činnosti v členském státě původu,
c)
u vedených v příloze č. 1, části C, lze odbornou způsobilost se zřetelem k ustanovení § 21 odst. 2 prokazxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
2.
po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činnx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
3.
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
xx
xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě půvoxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx 2 živnostenského zákona mají rovněž občané z dalších členských států Dohody o Evropského hospodářského prostoru a občané Švýcarské konfederace.
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxe v oboru srov. § 7 odst. 4.
Možnost prokázat odbornou způsobilost dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru zůstává jako jeden z náhradních způsoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x:
Odborná způsobilost pro vázané živnosti vyplývá přímo z přílohy č. 2 živnostenského zákona nebo ze zvláštních zákonů v příloze uvedených.
Komexxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxářského prostoru a Švýcarské konfederace) mohou využít režim zvláštní úpravy uvedený v odstavci 2. Jde o možnost prokázat odbornou způsobilost též doxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx systémově řešena v ustanovení § 7 odst. 5.
Díl 3
Živnost volná
Komentář k § 25 odst. 1:
Podmínkou pro ohlášení živnosti volné a vznik žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxce prokazovat odbornou způsobilost, neznamená to však svévoli vykonávat jakoukoliv činnost. Pokud zvláštní předpisy vyžadují splnění určitých požxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxen takové podmínky splnit.
Komentář k § 25 odst. 2:
Jediná živnost volná zahrnuje veškeré obory činností výrobních, obchodních a poskytujících slxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxu stanoveny přílohou č. 4 citovaného zákona.
HLAVA II
ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ
Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxých - analogicky lze proto odkázat na komentář k § 24 živnostenského zákona (s rozdíly, týkajícími se živností koncesovaných).
Komentář k § 27 odst. xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxru a Švýcarské konfederace) mohou využít režim zvláštní úpravy uvedený v odstavci 2. Jde o možnost prokázat odbornou způsobilost též dokladem o uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxxx právní úpravy je zřejmé, že živnostenský úřad nemůže podmínky provozování živnosti stanovit svévolně, nýbrž při jejich stanovování je povinen vždy vxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
ČÁST TŘETÍ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
nadpis vypuštěn
Komentář k § 28 odst. 1:
V prvé řadě je nutno vycházet z příslušného názvx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxovením a § 34 a k § 42§ 44 části třetí živnostenského zákona.
Vázanost vymezení rozsahu živnostenského oprávněxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnosti o rozsahu živnostenského oprávnění, svěřuje zákonodárce rozhodnutí v této věci živnostenskému úřadu. Jde tedy o výlučné rozhodnutí živnostenxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Komentář k § 31 odst. 1:
Povinnost podnikatele zajistit účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu vyplývá z existencx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Povinnost podnikatele prokázat na žádost živnostenxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazuje na povinnost podnikatele obsaženou v § 17 odst. 3 prokázat na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání provozovny a souvisí rovnxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti nebo žádosti o koncesi [§ 46 odst. 1 písm. f), odst. 2 písm. f) a g), § 50 odst. 2].
Nesplnění této povinnosti uvedené v § 31 odst. 2 je důvodem pro zrušexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x x xx odst. 3:
Povinnost podnikatele uvedená v odstavci 3 zajistit, aby kontrolnímu orgánu byly k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávanéxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxou povinnost musí podnikatel prokazovat v postavení kontrolované osoby poté, jakmile byla živnostenským úřadem zahájena živnostenská kontrola podxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxí této povinnosti lhůtu, je zřejmé, že uvedená povinnost může být splněna i dodatečně.
Povinnost kontrolované osoby předložit kontrolnímu orgánu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o kontrole (kontrolní řád) s tím, že uvedenému oprávnění odpovídá povinnost kontrolované osoby poskytnout kontrolnímu orgánu součinnost podle uvedxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx2004 Sb., tj. ještě před přijetím tzv. euronovely živnostenského zákona (zákon č. 167/2004 Sb.). Jde o povinnost podnikatele identifikovat v případx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxtifikací účastníků a identifikací předmětu smluvního vztahu a stanoví rovněž povinnost podnikatele evidovat příslušné identifikační údaje po dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxého zákona provedenou s účinností od 1.8.2006 zákonem č. 214/2006 Sb. doplněn o povinnost podnikatele mít evidenci vedenou o zákonem stanovených skxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxoží nebo zboží bez dokladů nabytí nachází. Jde o trvalou povinnost podnikatele pro účely živnostenské kontroly. Vzhledem k tomu, že jde o povinnost podxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxody k jeho sankčnímu postihu. Zmíněné ustanovení bylo do odstavce 4 § 31 novelou živnostenského zákona zařazeno právě proto, aby byly příslušnému koxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo nebo slovenského jazyka osobami přítomnými v prodejní nebo provozní době v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelůx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx 9:
Podle uvedené úpravy odpovídá ve stanovených případech za prokázání splnění podmínky bezúhonnosti zaměstnanců podnikatel (z toho je zřejmé, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxed živnostenským úřadem garantovat, že uvedená povinnost je příslušným způsobem a dostatečně splněna).
Komentář k § 31 odst. 10:
Povinnost podnixxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkona. Vzhledem k tomu, že uvedená povinnost se prokazuje zaměstnancům živnostenského úřadu, není její prokazování omezeno pouze na výkon živnostensxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. byla zavedena povinnost podnikatele uvést v oznámení datum ukončení pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxu povinností, jež nemusí být podnikatelem při přerušení provozování živnosti plněny, o povinnosti stanovené v § 31 odst. 2, jež se týkají označení objexxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx1.2014 na základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého pxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh v § 31 odst. 2, jež se týkají označení objektu, v němž má podnikatel sídlo nebo organizační složku závodu a které patří k povinnostem podnikatele, jež se xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxikatel povinen vydávat vždy, avšak jen na žádost zákazníka (uvedenou povinnost podnikatele nelze ovšem zaměňovat s povinností podnikatele evidovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx prokazuje na žádost živnostenského úřadu (tj. její prokazování včetně povinnosti podnikatele předložit potřebné doklady může být vyžadováno i mimo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákonxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxa bydliště podnikatele, jde-li o adresu sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo adresu sídla správního orgánu (výjimkou je pouze případ, kdy podnikatxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxovené povinnosti týkající se vypořádání závazků podnikatele jsou výše uvedené adresy (až na zmíněné výjimky) fiktivní, na nichž nelze podnikatele rexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Komentář k § 31 odst. 19:
Obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ale i dalších zvláštních právních předpisů. Nemusí jít přitom pouze o obecně závazné předpisy nejvyšší právní síly, ale může jít například o obecně závxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
Komentář k § 34 odst. 1:
Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti, může podle § 34 provádět, zůstane-li zachována poxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx mezi zákazníkem a jiným podnikatelem, a to buď zprostředkovatelskou smlouvou nebo smlouvou o obstarání prodeje v rámci příkazní smlouvy. Tato činnosx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
4.
Montáž dodaného zboží je plněním, které se s prodejem věci zpravidla neposkytuje, proto je třeba tuto činnost zvlášť dohodnout.
5.
Výměna xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx třeba odborné způsobilosti, použije k tomuto osoby odborně způsobilé, pokud se nejedná o činnosti, které jsou součástmi koncesovaných živností (odsxxxxx xxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx třeba odlišovat od smlouvy o dílo, resp. od zhotovení věci na zakázku, kdy se zhotovuje věc podle individuálních pokynů zákazníka. Oprávnění podnikatxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxtovit, ale je oprávněn je nechat zhotovit, zpracovat či upravit oprávněným výrobcem.
nadpis vypuštěn
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxak jsou obecné zásady, jimiž se řídí stanovení rozsahu živnostenského oprávnění, v podstatě shodné s komentářem uvedeným k § 34 k živnostem spočívajíxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx x x x upravuje rozsah oprávnění u konkrétních služeb, i zde musí zůstat zachována povaha živnosti. Takto upřesněný rozsah nelze využít u jiných služeb.
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtování pohostinství mimo dopravní prostředky, byť v souvislosti s dopravou v nádražních, přístavních a letištních restauracích, kioscích apod., všxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxostí.
ČÁST ČTVRTÁ
VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
HLAVA I
OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
nadpis vypuštěn
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxktronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu. Ohlášení je možné také učinit prostřednictvím kontaktního místx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxmě svých osobních údajů uvést obdobně i údaje o odpovědném zástupci, provozuje-li živnost jeho prostřednictvím.
Zákon stanoví rovněž údaje, kterx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xáležitostí ohlášení fyzické osoby uváděn údaj o jeho místu narození a rodném příjmení, protože se u této osoby výpis z rejstříku trestů nedokládá.
K xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 45 odst. 3:
Oxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xčinností od 1.1.2014 na základě novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikacx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxitostí a jednoznačností" u volné živnosti znamená povinnost ohlašovatele uvést obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předměx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxh živností jsou pro ohlášení směrodatné názvy předmětů podnikání obsažené v příloze č. 1 a 2 živnostenského zákona (s možností uvést příslušný předměx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxž vedeny v živnostenské evidenci (s výjimkou identifikačních údajů ohlašovatele).
xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxačních míst (CRM) pro podnikatele v rámci obecních živnostenských úřadů byla vytvořena v průběhu realizace první etapy projektu Zjednodušení adminixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxtu ZAP je zjednodušit podnikatelům vstup do podnikání a usnadnit jim další kroky, jež souvisejí s plněním administrativních povinností v průběhu jejixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx finančnímu úřadu, příslušné správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně.
Komentář k § 45a odst. 1:
Odstavec 1 písm. a) umožxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, daňového řádu, která jí vznikla jako daňovému subjektu.
Odstavec 1 písm. b), c), d) umožňují fyzické osobě společně s ohlášením živnosti nebo s žádxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxenském pojištění.
V odstavci 1 písm. e) je stanovena možnost, aby zaměstnavatel, který podává ohlášení živnosti či žádost o koncesi, zároveň na mísxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovením odstavce 1 písm. f) je umožněno fyzické osobě, aby jako pojištěnec v souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxotného registračního formuláře zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti zdravotní pojišťovně.
Pozn.: Ustanovení § 45a odst. 1 má bxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxta.
Komentář k § 45a odst. 2 a 3:
Ustanovením odstavce 2 písm. a) se umožňuje právnické osobě totéž, co je obsaženo v odstavci 1 písm. a) pro fyzické osxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
Zákon ukládá obecnímu živnostenskému úřadu povinnost předat příslušným úřadům údaje, které fyzická či právnická osoba vyplnila v souvislosti s ohláxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa.
Komentář k § 45a odst. 5:
Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) má možxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx oznámit rovněž změnu údajů podle zvláštního zákona (srov. § 45a odst. 1 a 2). Podmínkou možnosti využít CRM k ohlášení určitého údaje k registraci či k oxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxslosti s plněním oznamovací povinnosti podle živnostenského zákona. Z toho je tedy zřejmé, že samotné oznámení změn podle zvláštního právního předpixx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů prostřednictvím živnostenských úřadů. Podnikatel prostřednictvím Centrálního registračního místa může podávat nejen přihlášku nebo jiná oxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxlášce nebo oznámení, bez ohledu na to, zda se zároveň jedná o podání vůči obecnímu živnostenskému úřadu podle živnostenského zákona.
Komentář k § 45a xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxní stanovených údajů začíná zásadně běžet ode dne, kdy podnikatel získal živnostenské oprávnění. Tato lhůta se bude počítat u ohlašovacích živností oxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxchto závad bez ohledu na vznik živnostenského oprávnění (podle živnostenského zákona po odstranění závad vzniká oprávnění dnem ohlášení). U koncesxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xříslušným orgánům. Pro podnikatele tato právní úprava xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxostenskému úřadu.
Komentář k § 46 odst. 1:
Ohlašovatel je povinen doložit, resp. prokázat splnění podmínky bezúhonnosti podle živnosxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie může prokázat bezúhonnost různými způsoby - buď výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydávaným příslušným orgánem členxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx na území České republiky).
V případě, že členský stát takový doklad nevydává, je možné prokázat splnění podmínky bezúhonnosti prohlášením učiněnxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx občané členského státu Evropské unie prokázat i dokladem o uznání odborné kvalifikace. Takovým dokladem je rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace vxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xa občany dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor (Lichtenštejnsko, Norsko a Island) a občany Švýcarské konfederace (viz § 70 živnostenxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarska), nemají-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, musí dokládat bezúhonnost předložením výpisu z Rejstříku trestů ČR, nebo odpovxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xákona prokázat splnění podmínky bezúhonnosti prohlášením učiněným před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je tato osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx).
Doklady, jimiž je bezúhonnost prokazována, nesmí být starší než 3 měsíce.
K dokladům, jež jsou součástí ohlášení, patří rovněž doklad o zaplaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxavce písm. a), b), c), e) a f) došlo s účinností od 1.1.2014 na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxt pátá citovaného zákona).
Komentář k § 46 odst. 2:
Uvedené ustanovení stanoví doklady, které je pro účely ohlášení povinna předložit právnická osxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxi této právnické osoby.
K dílčím úpravám textu uvedeného odstavce písm. a), b), c), e) a g) došlo s účinností od 1.1.2014 na základě novely živnostensxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Komentář k § 46 odst. 3 a odst. 6:
Uvedená ustanovení byla do textu živnostenského zákona zařazena s účinností od 1.1.2014 na základě novely živnoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxona).
nadpis vypuštěn
Komentář k § 47 k odst. 1:
Odstavec 1 stanoví lhůtu pro zápis do živnostenského rejstříku a pro vydání výpisu.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xdy ode dne doručení ohlášení živnosti musí živnostenský úřad provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat podnikateli výpis, resp. lhůta, do kdy xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxdnutí o udělení
koncese
podle § 54 odst. 1 zůstává nezměněna s ohledem na odlišný proces vzniku práva, tj. zápis do živnostenského rejstříku musí být pxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnského zákona č. 169/2012 Sb. navazuje na úpravy provedené v § 45 a týká se uvádění titulů a vědeckých hodností podnikatele na výpisu fyzické a právnixxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxanoveních souvisejí s účinností od 1.1.2014 s novelou živnostenského zákona provedenou zákonem č. 303/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxadech, kdy ohlášení živnosti nemá předepsané náležitosti, řeší odstavce 4 a 6. Nejsou-li ani na výzvu závady odstraněny ve stanovené lhůtě, rozhodne žxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxnského oprávnění. Jsou-li závady v průběhu takového řízení odstraněny, má se za to, že ohlášení bylo učiněno bez závad a při splnění podmínek pro vznik žxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxmentář k § 47 odst. 7 až 8:
Odstavce 7 a 8 upravují postup při vydání živnostenského listu zahraniční fyzické osobě, na niž se vztahuje povinnost předloxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxí jako podklad k vydání výpisu. Doloží-li zahraniční fyzická osoba následně (tj. po vydání předmětného potvrzení) v zákonem stanovené lhůtě chybějícx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xro vznik živnostenského oprávnění.
Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. byl v odstavci 8 doplněn termín "pracovní" (viz koxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxenského rejstříku a vydat podnikateli výpis, resp. lhůta, do kdy ode dne doložení dokladu o povolení k pobytu zahraniční fyzickou osobou musí živnostexxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxik živnostenského oprávnění, do živnostenského rejstříku. Zákon nestanoví lhůtu, do kdy tak má učinit, v analogii k obdobným ustanovením živnostensxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxh skutečností zapisujících se do živnostenského rejstříku.
Komentář k § 47 odst. 9:
Nelze-li ze závažných důvodů provést zápis do živnostenského xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxntář k § 47 odst. 10:
Upravuje jednotlivé fáze postupu, byl-li zápis do živnostenského rejstříku v souvislosti s ohlášením živnosti proveden v rozpoxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo živnostenské oprávnění rozhodnutím zruší.
Novela živnostenského zákona vydaná pod č. 169/2012 Sb. zpřesnila dosavadní úpravu v tom smyslu, xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zruší, je nadbytečné vydávat kromě rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění ještě výpis.
Komentář k § 47 odst. 11:
Upravuje postup živnostexxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností živnostenský úřad po provedení opravného zápisu do živnostenského rejstříku podnikateli vydá výpis obsahuxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xasílat výpis, popřípadě jiným způsobem sdělit údaje o podnikateli a jeho živnosti.
Další pouze terminologické změny v uvedeném ustanovení souvisxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxnamovat vyjmenované údaje Ministerstvu vnitra. Jedním z předmětných údajů je i vydání výpisu pro zahraniční fyzickou osobu podle § 47 odst. 7 živnostexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxské republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Komentář k § 48 odst. 3:
Je stanovena lhůta, v níž živxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxanovena lhůta k provedení příslušných změn údajů, vztahujících se k ohlášení živnosti a k předložení požadovaných dokladů.
Citované ustanovení nxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxnoví, že změny a doplnění údajů již zapsaných v základních registrech, v obchodním rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxu do živnostenského rejstříku (jedná se o změny, které podnikatel není povinen oznamovat).
Komentář k § 49 odst. 2:
Jsou upraveny zásady dalšího poxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxuace, kdy podnikatel nesplní oznamovací povinnost a neoznámí změny údajů a dokladů, které jsou náležitostí ohlášení živnosti. Pokud živnostenský úřxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxcně je upraven postup živnostenského úřadu při změně odpovědného zástupce (podle konkrétních okolností případu se provede buď zápis do živnostenskéxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxř k § 49 odst. 4:
Toto ustanovení ve vazbě na § 45 odst. 2 písm. j) živnostenského zákona upravuje možnost uplatnit požadavek změny sídla na změněnou adxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu změnu sídla.
Terminologické změny v uvedeném ustanovení souvisejí s účinností od 1.1.2014 s novelou živnostenského zákona provedenou zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
V případě zápisu změny nebo doplnění údajů u ohlašovacích živností v rozporu se zákonem se podle § 49 odst. 5 postupuje obdobně (tedy stejně) jako u zápixx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxtář k § 49 odst. 6:
V případě, že zápis změny nebo doplnění údajů do živnostenského rejstříku anebo výpis ze živnostenského rejstříku obsahuje chyby v xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx u nápravy chyb v psaní v zápisu do živnostenského rejstříku na základě ohlášení (viz § 47 odst. 11).
HLAVA II
ŘÍZENÍ O KONCESI
Náležitoxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxad v České republice.
Komentář k § 50 odst. 2:
Odkazuje na ta ustanovení zákona o náležitostech ohlášení živnosti (a dokladech, jež je nutno v souvisxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xpůsobilosti.
Komentář k § 50 odst. 4:
Žadatel o koncesi má povinnost uvést živnostenskému úřadu údaje, jež jsou nutné k vydání stanoviska příslušnxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x:
Zdůrazňuje se, že obecní živnostenský úřad předává příslušnému orgánu státní správy vydávajícímu oprávnění, souhlas, povolení nebo vyjádření vx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxa č. 169/2012 Sb.) spolu s ostatními doklady nutnými k zaujetí předmětného stanoviska.
Lhůtou k vydání stanoviska příslušného orgánu státní spráxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxrné, nemůže živnostenský úřad vydat rozhodnutí o udělení
koncese
. Je-li stanovisko kladné (pozitivní), rozhodne příslušný živnostenský úřad buď o uxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx x x xx xxxxxn původní odstavec 2, který upravoval možnost živnostenského úřadu vyžádat si, pokud to povaha věci vyžadovala nebo vznikly-li pochybnosti, vyjádřexx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxího řádu jsou podkladem pro rozhodnutí i "podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci".
Prokázala-li zahraniční fyzická osoba, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxarské konfederace), při podání žádosti o koncesi nebo v průběhu řízení o udělení
koncese
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xxx
Rozhodování o koncesi
Komentář k § 53 odst. 2:
Stanoví, ve kterých případech je povinností živnostenského úřadu žádost o koncesi zamítnoxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxovědného zástupce je - za dalších zákonem stanovených podmínek - součástí rozhodnutí o udělení
koncese
.
Komentář k § 53 odst. 5:
Ustanovení rovněž xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxe
se stanoví i podmínky provozování živnosti podle § 27 odst. 3.
nadpis vypuštěn
Komentář k § 54 odst. 1:
Uvedené ustanovení stanoví v dxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnostenského zákona vztahující se k náležitostem výpisu z živnostenského rejstříku vydávaného podnikateli v případě, kdy mu byla pravomocným roxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxy nesplnění povinnosti zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu ve lhůtě podle § 47 odst. 8 (zahraniční osoba ze třetí země, která k žádosti o koncesi doložila všechny doklady s výjimkou dokladu o povolení k poxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx úpravy u ohlašovacích živností (§ 47 odst. 8) živnostenský úřad nezahajuje řízení a nevydává rozhodnutí o tom, že osoba nesplnila podmínky pro vznik žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a zapíše do živnostenského rejstříku. Lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku není uvedena (tj. úkon je třeba provést bezodkladně po mxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu ve lhůtě stanovené v § 47 odst. 8, bude i nadále uváděna v rozhodnutí o udělení
koncese
.
Komentář k § 54 odst. 4:
Upravuje postup živnostenskéhx xxxxx x xxxxxxxx xx x
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxh chyb zápisu v živnostenském rejstříku.
Jedná se o případy, kdy zápis do živnostenského rejstříku nebyl proveden v souladu s rozhodnutím o udělení
xxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxčnosti. Ve výše popsaných případech živnostenský úřad provede opravu zápisu v živnostenském rejstříku, a podle okolností vydá výpis (jedná-li se o údxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxese
lze opravit podle okolností postupem podle § 70 správního řádu (zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení rozhodnutí), nebo v přezkumném řízenx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxtříku se v daném případě provádí postupem podle § 56 odst. 2 živnostenského zákona.
Po vypršení správním řádem stanovených lhůt, v nichž lze přezkouxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní a podmínek provozování živnosti (§ 56 odst. 3 živnostenského zákona). V tomto případě je pak zápis změny do živnostenského rejstříku proveden postuxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 169/2012 Sb. změněn text tak, aby údaje o podnikateli a jeho živnostenském oprávnění byly živnostenským úřadem zasílány vždy tomu orgánu, který je axxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx xxxxxxxna lhůta k provedení příslušných změn údajů, vztahujících se k náležitostem žádosti o koncesi a k předložení požadovaných dokladů.
Citované ustanxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxí se stanoví, že změny a doplnění údajů již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel nebo v infoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxkladu do živnostenského rejstříku (jedná se o změny, které podnikatel není povinen oznamovat).
Komentář k § 56 odst. 2:
Jsou upraveny zásady dalšíxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxa situace, kdy podnikatel nesplní oznamovací povinnost a neoznámí změny údajů a dokladů, které jsou náležitostí žádosti o koncesi. Pokud živnostenskx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xx xxxt. 4:
Při rozhodování o změně rozhodnutí o udělení
koncese
se použije postup podle § 52 a § 53.
Komentář k § 56 odst. 5:
Terminologické změny souvixxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxe soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 56 odst. 6:
Novelou živnostenského zákona vydanou pod č. 169/2012 Sb. bylo stanovxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxbo § 47 odst. 11.
HLAVA III
Zánik živnostenského oprávnění
Komentář k § 57 k odst. 1:
Stanoví způsoby zániku živnostenského oprávnxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona) reaguje na nové znění § 13 (pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele).
Při zániku právnické osoby lze v provozování živnosxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx vůle podnikatele, tj. na jeho žádost, anebo naopak zcela mimo projev jeho vůle, je-li zrušení oprávnění skutečně krajním důsledkem obvykle závažného xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxání časově omezeno. K zániku subjektivního práva podnikat však nedochází, jestliže podnikatel před uplynutím uvedené doby oznámí změnu data ukončenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx živnostenského oprávnění zahraniční fyzické osoby, jejíž živnostenské oprávnění je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky.
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxu (jako např. rozhodnutí o uložení pokuty), mnohem více jde spíše o akty celospolečensky preventivní povahy, jimiž se společnost brání proti dalšímu pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při rozhodování, zda učinit rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění či pozastavení provozování živnosti (odstavce 2 až 3), jsou oprávnění živxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxštěných porušení zákona, důvody vedoucími k zahájení správního řízení, jinak není správní orgán při tomto rozhodování v podstatě nijak omezen.
Záxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxentář k § 58 odst. 1:
Důvody, pro něž je živnostenský úřad vždy povinen přistoupit ke zrušení živnostenského oprávnění, jsou uvedeny samostatně v odsxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxvnostenský úřad zruší podnikateli jeho živnostenské (příp. živnostenská) oprávnění. Zrušení živnostenského oprávnění podle citovaného ustanovexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx ustanovení souvisí s přijetím novely živnostenského zákona provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 303/2013 Sb. (část pátá citovaného xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx
xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
fakultativní
důvody (živnostenský úřad může zrušit oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti, avšak nemusí tak učinit) jsou upraveny v odstaxxx xx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti v konkrétní provozovně závažným způsobem porušeny nebo porušovány povinnosti dané právními předpisy (tj. nejen povinnosti ukládané živnostensxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxě pouze v částečném rozsahu, postupuje podle § 58 odst. 3 živnostenského zákona.
Komentář k § 58 odst. 5:
Novelou živnostenského zákona č. 169/201x xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxel rozhodne sám zrušit své živnostenské (svá živnostenská) oprávnění.
Komentář k § 58 odst. 6:
V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti muxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxtu živnostenského zákona vloženo se zřetelem k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xolné (obor činnosti č. 71). Činnosti spadající do provozování cestovní agentury a cestovní kanceláře jsou vymezeny v § 1 až § 3 zákona č. 159/1999 Sb., o nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxy č. 288/2010 Sb.
HLAVA IV
Živnostenský rejstřík
Komentář k § 60 odst. 1:
Právní úprava živnostenského rejstříku obsažená v živnosxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Živnostenský úřad České republiky, jehož působnost vykonává Ministerstvo pxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxjstřík je tedy veden jak obecními živnostenskými úřady, tak krajskými živnostenskými úřady (srov. zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, vx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají svou působnost v rozsahu stanoveném v odst. 2 až 5 tohoto paragrafu, krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavci 3 a 4.
Komexxxx x x xx xxxxx x x xx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxřejný seznam (s výjimkami stanovenými zákonem). Veřejným seznamem není přehled o uložených pokutách a údaje o rodném čísle.
Terminologická úpravx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxa).
Komentář k § 60 odst. 4 a 5:
Stanoví, jaké údaje se vydávají na žádost ze živnostenského rejstříku v listinné nebo elektronické podobě, současnx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánům uvedeným v § 48.
Komentář k § 60 odst. 6:
Je upravena xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx
x xxxxxxé úpravy je zřejmé, jaké údaje poskytuje Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR pro potřeby řízení před živnostenským úřadem a pro potřeby vedení rejstříxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxho zákona provedenou s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 303/2013 Sb. (část pátá citovaného zákona) - údaj o zbavení nebo omezení způsobilosti k právnxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Komentář k § 60a:
Živnostenský zákon neobsahuje přímou definici živnostenské kontroly. Z kontextu zákonné právní úpravy lze výkladem prx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxtenského podnikání vůči subjektům živnostenského podnikání (§ 5 živnostenského zákona), popř. vůči všem ostatním osobám, jejichž činnost podléhá pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xákona).
Pokud jde o hmotněprávní úpravu kontrolní činnosti, vymezuje zákon jako orgány živnostenské kontroly zcela jednoznačně živnostenské úřxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxy.
Věcný rozsah živnostenské kontroly není omezen pouze na kontrolu plnění povinností podnikatele stanovených živnostenským zákonem, ale i na koxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxí o udělení
koncese
. K rozsahu živnostenské kontroly patří i oprávnění živnostenských úřadů kontrolovat ode dne vstupu České republiky do Evropské unxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pozdějších předpisů, vydanou s účinností od 1.1.2013 jako zákon č. 407/2012 Sb., byla do živnostenského zákona "přenesena" též kontrolní pravomoc žxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních.
Zákonem č. 308/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx i o dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, pokud porušení těchto povinností zxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kterým se při kontrole kontrolní pracovníci živnostenských úřadů prokazují. Výslovně bylo stanoveno, že se prokazují pověřením ve formě písemného pxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxa č. 309/2013 Sb.
Úprava reaguje na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), z něhož vyplývá, že kontrolní pracovník se může při kontrole pxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.
Komentář k § 60c:
Podnikatel je oprávněn přizvat si k výkonu kontroly v podstatě kohokoli, v tomto směru není ze zákona nijak xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxi, popř. další příbuzní apod., ale kupř. i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxích opatření (kromě ukládání pokut) živnostenského úřadu.
Na rozdíl od jiných ustanovení živnostenského zákona se zde uvádí, že odvolání proti uxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zřejmé, že lze toto opatření v praxi živnostenských úřadů použít buď po skončení živnostenské kontroly (jako procesní důsledek kontroly), nebo naopax xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxmu, že jde o problematiku odstraňování nedostatků zjištěných při provozování živnosti, je z dikce zákona zřejmé, že uložení tohoto opatření nelze aplxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxstenský úřad v rozhodnutí stanovuje přiměřenou lhůtu pro splnění povinnosti a ustanovení o možnosti podat proti rozhodnutí v patnáctidenní lhůtě odvxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx2002 (usnesení vlády č. 162/2002) jako koncepce reformy správního trestání předložená ministrem vnitra a obsažená v návrhu věcného záměru zákona o spxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxích výkon veřejné správy", jež byly projednány Legislativní radou vlády na schůzi vlády 28.8.2003.
Jedná se o následující zásady:
1)
v sankčnícx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxformovat jiné správní delikty fyzických osob na přestupky v režimu zákona o přestupcích,
2)
pro všechny subjekty typově shodných skutkových podsxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvní stránku správního deliktu),
4)
ve skutkových podstatách správních deliktů právnických osob neuvádět zavinění jako znak subjektivní stránkx x xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxeny v sankčním ustanovení zvláštního právního předpisu, se posoudí i odpovědnost podnikající fyzické osoby,
6)
zvýšení sazby pokuty za opakovanx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který povede evidenci projednaných správních deliktů, a upraven způsob vedené této evidence (vymezit podmínky pro postih za opakované porušení povxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxmů plynoucích z pokut.
Správní delikty jsou živnostenským zákonem ve smyslu požadavků zásad správního trestání členěny na přestupky (jichž se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x1:
Přestupek je definován v § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "přestupkový zákon") jako zaviněxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. Podle § 3 přestupkového zákona platí zásada, že k odpovědnosti za přestupek poxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxk k spáchání přestupku postačuje nedbalost nevědomá.
Ustanovení § 61 živnostenského zákona se použije výlučně na případy, kdy se porušení zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxti přestupků (nejnižší horní hranice do 10 000 Kč, nejvyšší horní xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx zákona). Uplatňuje se zde tedy jak princip speciality přestupkového zákona ke správnímu řádu, tak princip subsidiarity (podpůrnosti) správního řáxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxkazním řízení lze uložit sankci nejvýše do 4 000 Kč. Zákon o přestupcích nezná institut příkazu na místě.
Kromě uvedených sankcí lze užít též sankce xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxit, protože z § 14 citovaného zákona plyne, že tuto sankci lze za přestupek uložit pouze tehdy, je-li to výslovně v zákoně stanoveno, což není případ živxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxjednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu (§ 20 zákona o přestupcích).
Právní úprava věcné příslušnosti je založena na zásadě, že přestupek má projednávat ten orgán, v jehož oboru působnosxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx přestupky uvedené v odstavci 1 lze ukládat pokuty i v blokovém řízení do výše 5 000 Kč (při podpůrném použití § 84 přestupkového zákona).
Úprava textu x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxých.
Stanoví skutkové podstaty správních deliktů a výši sankce odstupňovanou v jednotlivých skupinách podle závažnosti deliktu (od nejnižší horxx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx0 správního řádu), správní orgán nemá možnost v rámci své úvahy dospět k závěru, že pokuta uložena nebude. Správní uvážení se však týká výše pokuty a hodnxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxnů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (část pátá citovaného zákona).
Komentář k § 62 odst. 5:
Za správní delikt podle odstavců x xx x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x využitím příslušných ustanovení zákona o přestupcích.
Komentář k § 63 odst. 1:
Stanoví skutkové podstaty správních deliktů neoprávnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxši sankce odstupňovanou v jednotlivých skupinách (podle závažnosti správního deliktu neoprávněného podnikání) od nejnižší hranice do 500 000 Kč po nxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxán nemá možnost v rámci své úvahy dospět k závěru, že pokuta uložena nebude. Správní uvážení se však týká výše pokuty a hodnocení důkazů.
Blokovou pokxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxobou ze zákona projednávají ve společném řízení, aniž musí správní orgán o tom vydat usnesení.
Společná ustanovení
Komentář k § 64 k odsxx x x xx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x ximž se přihlíží při určení výše pokuty u obou výše uvedených subjektů.
Komentář k § 64 odst. 3:
Vymezuje subjektivní a objektivní lhůty, v nichž musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxovány, jinak odpovědnost za správní delikt zaniká (dochází k prekluzi).
Komentář k § 64 odst. 4:
Stanoví věcnou příslušnost obecních živnostenskxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxických osob podle tohoto zákona se místní příslušnost živnostenského úřadu podpůrně určuje podle správního řádu.
Komentář k § 64 odst. 5:
V souladx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxlů - subjektů živnostenského podnikání ve smyslu § 5 živnostenského zákona; na uvedené subjekty se plně vztahuje právní úprava o odpovědnosti a postihx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
ČÁST xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
Právní úprava týkající se součinnosti příslušných orgánů státní správy a živnostenských úřadů ukládá uvedeným orgánům vzájemnou informativní poxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo úřadu vůči podnikateli správní řízení o pozastavení provozování jeho živnosti, popř. o zrušení živnostenského oprávnění podnikatele podle přísluxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxent. zjištění podezření živnostenského úřadu z porušování zvláštních předpisů podnikatelem bylo úmyslem zákonodárce dosáhnout toho, aby vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnikatelem, popř. osobami provozujícími činnost, která naplňuje znaky živnosti, byly uvedené osoby postihovány prioritně v působnosti jiných orgánx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxy kontrolovat poskytovatele služeb, kteří na území ČR vyvíjejí podnikatelskou činnost, a to zejména, zda poskytovatel služeb je státním příslušníkex xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxerou vyvíjí na území České republiky. Jde o možnost uvedených orgánů kontrolovat i časové okolnosti dočasného poskytování služeb, tj. délku výkonu čixxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxící se terminologie základních dokumentů Evropské unie. Lisabonskou smlouvou pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského spxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxx xx volné poskytování služeb na území České republiky se vztahuje i na občany dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Ixxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx se na poskytovatele služeb nevztahuje s výjimkou povinnosti poskytovatelů služeb prokázat při kontrole oprávněnost poskytování služeb. Novela žixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlíže specifikuje způsob, resp. konkrétní prostředky, jimiž jsou poskytovatelé služeb povinni prokázat oprávněnost poskytování služeb. Výčet těchxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxeré jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, staxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxlovaných činnostech, je stanovena povinnost písemně oznámit poskytování služeb vůči uznávacímu orgánu (s odkazem na ustanovení § 36a zákona o uznáváxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřeně i na právnické osoby uvedené v odstavci 2.
Komentář k § 69a odst. 6:
Toto ustanovení stanoví oprávnění živnostenského úřadu kontrolovat x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxho zákona. 49
nadpis vypuštěn
Komentář k § 70:
Novelou živnostenského xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx příslušník" byl novelou nahrazen pojmem "občan". Znění § 70 bylo dále upraveno tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že se za občana členského státu Evropxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxářském prostoru, Švýcarské konfederace a za podmínek stanovených zákonem i rodinný příslušník občana třetí země, kterému bylo přiznáno právo dlouhoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxní příslušnost živnostenských úřadů. Podle této úpravy podnikatel může činit veškerá podání podle živnostenského zákona u kteréhokoli obecního žixxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí právnickou osobu.
Komentář k § 71 odst. 2:
V řízení o správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona se místnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxrávněném podnikání. U správních deliktů vztahujících se k administrativním úkonům (neoznámení změny bydliště, neoznámení sídla, ustanovení a ukonxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí živnosti před uplynutím lhůty dané pro přerušení) se místní příslušnost řídí § 11 odst. 1 písm. c) a § 11 odst. 1 písm. e) správního řádu, tj. sídlem, popxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
V řízení o přestupcích se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle zákona o přestupcích - místem činnosti, místem, kde byl přestupex xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xomentář k § 71 odst. 3:
Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžky zahraniční osoby.
Komentář k § 71 odst. 4:
Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku je třeba provést zápis do živnostenského rejxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxých podle živnostenského zákona (tj. ohlášení živnosti, žádost o koncesi, podání, týkající se změn ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, žádostx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxsto veřejné správy nemůže vydávat výpisy z živnostenského rejstříku dle § 47 odst. 2 nebo § 47 odst. 3 živnostenského zákona, ale za určitých podmínek mxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxušnému živnostenskému úřadu, jímž je primárně úřad, který si podatel sám zvolí. Neučiní-li tak, postupuje se podle zákona podání živnostenskému úřadxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo místa formulář v elektronické podobě, zkontroluje vyplněné náležitosti a podepíše tištěnou formu Jednotného registračního formuláře, odešlou se xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xterým se potvrzuje datum ohlášení živnosti nebo datum podání žádosti o koncesi u kontaktního místa [srov. § 10 odst. 3 písm. b) živnostenského zákona].
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxní).
Listinná podoba podání by měla být doručena příslušnému živnostenskému úřadu do 5 dnů v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 2 poslední věta sprxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa veřejné xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxízení podání.
V případě, že listinná podoba podání nebude živnostenskému úřadu doručena do 5 dnů, je dnem ohlášení den, kdy podání fakticky došlo žixxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxní (obdobnou jako u Centrálního registračního místa - tj. pracovník kontaktního místa veřejné správy vyplní spolu s ohlašovatelem živnosti nebo žadaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxa:
V současné době se jedná o nařízení č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxního živnostenského úřadu vyrozumět podnikatele, který zřídil provozovnu před 1.7.2010, o přiděleném identifikačním čísle provozovny a dále byl vyxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Příl.1
Živnosti řemeslné(K § 20)
Komentář k přílohám
V jednotlivých přílohách živnostenského zákona jsou specifikovány živnosti řemxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxES, 74/556/EHS a 74/557/EHS. Kromě dosavadních dokladů, kterými se prokazuje odborná způsobilost pro jednotlivé živnosti, je možné ji doložit i ve xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. Odbornou způsobilost může občan České republiky a občan členského státu xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxanovisko, že se jedná o živnosti vyžadující odbornou způsobilost, která se prokazuje dokladem o získání odbornosti. Doklad o odborné způsobilosti lzx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu způsobilost podle zvláštních právních předpisů.
U živností koncesovaných se také prokazuje odborná způsobilost a k jejich provozování se součaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx08 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
Obsahová náplň oborů činností živnosti volné je upravena přílxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxraveny v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pro provozování živnosti volné nevyžaduje živnostenský zákon prokazování odborné ani jiné způsobixxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), v platném znění. Uvedený zákon přeřazuje činnost spočívající "v provozování pxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx13 je možné provozovat poštovní služby a zahraniční poštovní služby pouze na základě oznámení podnikání Českému telekomunikačnímu úřadu podle § 18 výxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxvinen do konce dubna 2013 oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu tuto skutečnost. Dnem 1. května 2013 podnikateli zaniklo právo provozovat předmětxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxn zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou touto přílohou. Bude-li se jednat o živnosti uvedené v této příloze, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxí těmito osobami. Odborná způsobilost ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků člensxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxborné kvalifikace") se u těchto živností použije stejně jako u živností vázaných a koncesovaných. U uvedených živností je pak možné využít i doklad ve sxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxní předpisy.
K PŘÍLOZE č. 1: ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI
Příloha č. 1 obsahuje
taxativní
výčet řemeslných živností, které představují klasická řemesla. Txxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxná způsobilost prokazuje zejména ve smyslu § 21 živnostenského zákona, výučním listem v příslušném oboru nebo jiným dokladem o ukončení vzdělání na stxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxpř. na gymnáziu s předměty odborné výuky. Dále se odborná způsobilost prokazuje diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magistexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxt dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších přxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxánem pro živnostenské podnikání je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Doklad o uznání odborné kvalifikace vydaný uznávacím orgánem příslušný živnostxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxalifikace ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., přičemž tyto doklady jsou v § 21 odst. 2 živnostenského zákona uvedeny odkazem na příslušná ustanovení zákoxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx., o uznávání odborné kvalifikace a směrnici 2005/36/ES je možno doložit kvalifikaci přímo doklady získanými v jiném státě EU ve smyslu § x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxeným. Může to např. být výuční list v příbuzném oboru nebo studium v příbuzném oboru a jednoroční praxe nebo doklad o vykonání šestileté praxe v oboru.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxášky č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců a doklad o vykonání čtyřleté praxe v obxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxména samostatné provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, dále činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce nebo činnost osoby, ktexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxjí stejných nebo obdobných pracovních postupů a odborných znalostí. Posouzení příbuzného oboru při rozhodování o konkrétní živnosti pak bude věcí přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxví, ve kterém má být příslušná živnost provozována nebo příslušného středního odborného učiliště.
K PŘÍLOZE č. 2: VÁZANÉ ŽIVNOSTI
Živnosti vázanx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvozování je odborná způsobilost stanovená jednak přílohou č. 2 živnostenského zákona a jednak upravená zvláštními právními předpisy.
Odbornou xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců a dokladem o vykonání příslušné praxe v oboru. Současně je možné u jednotlivých živností xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxan ČR a příslušníci členských států EU mohou prokázat odbornou kvalifikaci postupem stanoveným zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikacx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů i doklady získanými v jiném státě EU podle § 7 odst. 5 živnostenského zákona.
Obsahové náplně vázaných živností jsou stanoveny xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxnost "Výroba a zpracování paliv a maziv" a byla zařazena nová živnost mezi živnosti koncesované s předmětem podnikání "Výroba a zpracování paliv a mazix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů jsou geologický výzkum a průzkum, který zahrnuje:
a)
z koumání, hodnocení, dokumentování a zobrazování vývoje a složení geologické stavby xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxívání a ochranu,
c)
vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých, stolních minerálních a termálních, ověřování jexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxranu,
d)
zjišťování a ověřování inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxení k uskladňování plynů, kapalin a odpadů v přírodních horninových strukturách a podzemních prostorech, pro průmyslové využívání tepelné energie zxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
V pochybnostech, zda některá činnost je geologickou prací, či nikoliv, rozhodne Ministerstvo životního prostředí. Jmenovaná živnost se nevzxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů).
Základním předpokladem k získání vázané živnosti v této obxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxě, která má příslušné odborné vzdělání technického směru, praxi v oboru, která zahrnuje podíl na řešení geologických úkolů a znalost právních předpisx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxch pracích nebo jeho prováděcí předpisy. Osvědčení o odborné způsobilosti se vydává na dobu určitou. Podmínkou odborné způsobilosti je vysokoškolskx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdpisů a bezúhonnost.
Předmět vázané živnosti bude odpovídat rozsahu dokladů o odborné způsobilosti.
Zpracování tabáku a výroba tabákových výrxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxávních předpisech.
Odborná způsobilost se prokazuje vysokoškolským vzděláním v oblasti potravinářské chemie nebo zemědělství a 1 rok praxe v oboxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru nebo osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Dovoz a vývoz tabákových výrobků vyžaduje povolení, které uděluje Ministerstxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx je povinna je značit. Této povinnosti nepodléhají tabákové výrobky vyrobené v ČR a určené pro vývoz. Podrobnosti ke značení některých tabákových výroxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxobků, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrola užití a distribuce tabákových nálepek je zákonem svěřena příslušnému celnímu orgánu. Ten jako jedinx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xigarety, hrozí mu pokuta. Vedle uložení pokuty může Česká zemědělská a potravinářská inspekce nebo Česká obchodní inspekce rozhodnout i o propadnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxých povinností upravuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxých jako vysoce toxické x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxh a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb.
Tento zákon stanoví práva a povinnosti podnikajíxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech. Dále se vztahuje na klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uváděnx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx f) a písm. g) výše uvedeného zákona.
Odborná způsobilost pro danou živnost je stanovena přílohou živnostenského zákona a prokazuje se následujíxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxbo
b)
dokladem o vyšším odborném vzdělání v příslušné oblasti studijních oborů a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)
dokladem o ukončeném středním vzdxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxorné kvalifikaci a 4 roky praxe v oboru, nebo
f)
Osoby, které prokxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt po dobu platnosti této autorizace.
Dovoz se v režimu živnostenského zákona zahrnuje pod prodej, jehož regulace se omezuje pouze na prodej toxickxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lze odbornou způsobilost prokázat též následujícími způsoby uvedenými v příloze č. 2 živnostenského zákona:
a)
dokladem x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx 3leté nepřetržité praxi v oboru v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci, nebo jiným dokladem o kvalifikaci
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxdem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu, nebo
d)
dokladem o nejméně 3leté nepřetržité praxi v oboru v postavení zaměstnance a dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxadem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu.
Pro výrobu chemické látky a chemické směsi se nevyžaduje živnostenské oprávnění pro tuto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xhledně vysoce nebezpečných látek z působnosti živnostenského zákona vyloučených viz zákon č. 19/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výroba x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxti je výroba a opravy umělých náhrad některých částí těla (protéza), přístrojů umožňujících funkci postiženého orgánu korekcí nesprávné polohy (ortxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxáním odborného vzdělání k výkonu povolání ortotik-protetik podle zákona č. 96/2004 Sb., nebo
b)
absolvováním odborného vzdělání k výkonu povoláxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 3 roky praxe v oboru, nebo
xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxhradní součástky nebo ochranné pomůcky a poskytovat poradenskou činnost. Podnikatel samozřejmě má možnost provozovat buď jednu z výše uvedených činxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Oční optika
Oční optik je ve smyslu § 2 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získáváxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxkterých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů jiným odborným pracovníkem provádějxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxstí spojených se zhotovováním, prodejem a opravami korekčních očních pomůcek.
Odborná způsobilost se prokazuje ve smyslu výše uvedeného zákona axxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xříslušném oboru nebo osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akredixxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxných druhů brýlí, pouzder a dalších optických výrobků, pomůcek souvisejících s činností optika. Předpokladem prodeje je to, že bude uskutečňován příxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xlastností představuje mimořádně vážné riziko pro životní prostředí. Vlastnostmi, které charakterizují nebezpečnost odpadu, jsou např. jeho výbušxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xsou nebezpečné odpady. Jde především o jejich shromažďování, přepravu, skladování, zneškodňování včetně péče o místo zneškodňování, sběr, výkup, úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxba nebo fyzická osoba pověřená k této činnosti společně Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví ve smyslu zákon č. 185/2001 xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxího prostředí a Ministerstvem zdravotnictví. Ověřování nebezpečných vlastností odpadů není živností podle živnostenského zákona.
Podnikání v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxh, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Doprava odpadů je obecně ve smyslu § 24 výše uvedeného zákona součástí výše uvedené živnosti xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxely nebo k přepravě jiných věcí, musí podnikatel získat koncesní listinu na autodopravu.
Odborná způsobilost pro uvedenou vázanou živnost se prokxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxém oboru a 3 lety praxe v oboru, nebo
c)
středním vzděláním s maturitou v technickém nebo přírodovědném oboru a 3 lety praxe v oboru, nebo
d)
osvědxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxní tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Další podmínky a povinnosti pak zákon o odpadech stanoví pro skladování opadů a pro spalování odpadů.
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxnální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxání s komunálním odpadem na území obce je třeba písemný souhlas příslušné obce, která rovněž stanoví podmínky, za kterých může být souhlas k podnikání s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxnamu registrovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a texxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxného členského státu EU, plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, požadované vzdělání, vykonání odborné praxe v předepsané délce, úspěšné slxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxho zákona. Mimo výše uvedeného způsobu se prokazuje také dokladem o vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti stavebnictvx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb nebo dokladem o úplném středním odborném vzdělání ve stavebním studijním oboru a dokladem x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tzn. k veřejnoprávnímu projednávání.
Součástí živnosti je i živnost "Projektování jednoduchých a drobných staveb".
Jedná se o projektování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxcně stanoví ustanovení § 159 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxrnizacích, opravách a údržbě a odstraňování staveb. Pokud se jedná o činnost odstraňování staveb, zahrnuje tato činnost např. demolice, demontáž, odxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx6 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonáxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe autorizací nebo zápisem do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolánx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxgramu v oblasti stavebnictví nebo architektury a 3 roky praxe v provádění staveb nebo vysokoškolským vzděláním v bakalářském studijním programu v oblxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxní staveb nebo středním vzděláním zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb nebo doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxění je pak dán tím, jaký druh staveb bude podnikatel provádět. Jedná se o tyto obory: pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, mosty a ixxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxdnikatel, který má zájem provádět všechny uvedené stavby, musí mít na každou z nich autorizaci, popř. odpovědnou osobu s příslušnou autorizací.
Žixxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxůsobem jako u všech výše uvedených činností.
Uvedená živnost zahrnuje i "Provádění jednoduchých staveb a drobných staveb, jejich změn a odstraňovxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxx terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx zákona.
Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty (prodej starožitností)
Věci movité a věci nemovité prohlašuje za kultuxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxdnutím (prohlášením věci za kulturní památku) si ministerstvo vyžádá vyjádření krajského úřadu. Archeologický nález prohlašuje ministerstvo za kuxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxovaného zákona.
Předměty kulturní hodnoty jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturux xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxmětů.
Předměty kulturní hodnoty lze vyvážet z území České republiky pouze s osvědčením, že se nejedná o předměty prohlášené za kulturní památku nebxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxzace památkové péče pověřené Ministerstvem kultury České republiky.
Žádost o osvědčení musí předložit fyzická nebo právnická osoba, která předmxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo oprávnění pro ohlašovací živnost vázanou. Předpokladem získání vázané živnosti je odborná způsobilost, která se prokazuje:
a)
vysokoškolským xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxáním zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo
c)
střexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
x)
středním vzděláním s výučním listem v příslušném oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou umxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xinisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxování nákupu a prodeje kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty.
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
Činnost spočívá v nákupu a proxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxské potřeby pro chov zvířat v zájmovém chovu.
Podmínky chovu zvířat jsou obecně vymezeny zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxých chovech, musí splňovat podmínky stanovené výše jmenovaným zákonem a musí získat povolení od veterinární správy, příslušné podle místa chovu zvířxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx povolení uděleno. Za tím účelem je povinna veterinární správa alespoň jednou ročně provádět kontrolu podmínek chovu zvířat a uchovávat o tom kontrolnx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí mít i subjekty, které provozují jezdecký nebo jízdní podnik.
Odborná způsobilost pro výše uvedenou živnost je stanovena přímo přílohou živnoxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxx xx xx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxinářství a 1 rok praxe v oboru, nebo
b)
vyšší odborné vzdělání zaměřené na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oborxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxy praxe v oboru, nebo
d)
absolvování učebního nebo studijního oboru zaměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch právních předpisů nebo zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, která takto podniká, musí do jednoho měsíce od zahájení podnikání oznámit výkon této živnosti příslušné veterinární správě.
Výše uvedená vxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxu podat návrh na zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 živnostenského zákona.
Na výše uvedenou živnost se vztahuje příloha č. 5 živnosxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxobilost stanovenou touto přílohou.
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výše uvedená vázaná živnost zahrnuje jxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxní struktury účetní evidence v podniku nebo u soukromého podnikatele jednotlivce, poskytování doporučení k jejímu zdokonalování tak, aby byla v soulxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxních případů, dohled nad vedením účetnictví apod.).
Účetní poradce - poskytování rad např. v otázkách vedení účetnictví, v používání účetních metxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx druhé straně se jedná o provádění běžných účetních operací pro různé podnikatele.
Rozsah živnostenského oprávnění bude záviset na tom, kterou z uvxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xle naopak vedení účetnictví ještě neznamená, že osoba, která ho provádí je daňovým poradcem.
Provede-li účetní poradce na přání klienta kontrolu úxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxá xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxkoškolským vzděláním a 3 roky praxe v oboru, nebo
b)
vyšším odborným vzděláním a 5 let praxe v oboru, nebo
c)
vyšším odborným vzděláním nebo střexxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xkreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozovxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxrostředkování spotřebitelského úvěru upravuje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 43/2013 Sxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xvádí, na jaké finanční služby se zákon nevztahuje a vymezuje některé základní pojmy vztahující se na jmenovanou činnost.
Spotřebitelem je fyzická xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxící spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Zprostředkovatel je vymezen jako osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxení smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, s věřitelem nebo mu pomáhá tuto smlouvu uzavřít nebo jménem věřitele uzavírá.
Smlouva o poskxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxadu s požadavky zákona, je neplatná. Porušení povinností při sjednávání nebo zprostředkování smlouvy o spotřebitelském úvěru, lze kvalifikovat jakx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", mohly tuto činnost provozovat do ledna roku 2012 a před uplynutím této doby musely živnostenskému úřadu prokáxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxtím uvedené doby zanikla.
Odborná způsobilost se prokazuje:
a)
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xinnost vydaným zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětvíx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Provozovat výše uvedenou činnost může pouze fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, obchodní společnost nebo družstvo, které splňují podmínkx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xe o dražby dobrovolné prováděné na žádost vlastníka věci na místě veřejnosti přístupném (nejedná se o dražby nemovitostí). Předmětem dražby nemohou bxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spoluvlastníka a věci, vůči nimž bylo uplatněno zadržovací právo. Dražit v dobrovolné dražbě nelze také věci movité, jejichž vlastnictví je omezeno pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxým vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním a 2 roky praxe v obchodní činnosti nebo středním vzděláním s maturitou a 3 roky praxe v obchodní činnosti nebx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtních právních předpisů a 4 roky praxe v oboru nebo doklady ve smyslu § 7 odst. 5 písm. j), k), l), nebo m) živnostenského zákona.
Podmínky provádění drxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxto dražbu organizuje a provádí, nazývá dražebník. Kontrolu dodržování podmínek organizování a provádění dražeb podle výše uvedeného zákona kontrolxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxých dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného zákona je možné provádět dražbu i elektronicky. Základní podmínky provádění elektronicxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxskání oprávnění k provádění dražeb, povinnost uzavřít smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
x)
finanční majetek,
e)
obchodní závod.
Podnikatel při ohlášení živnosti uvede příslušnou kategorii, kterou vzhledem ke své odbornosti bxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxjetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
Určuje zejména postupy pro zjišťování cen nehmotného a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxském zákoně dostatečně konkrétní, má uvedený zákon pouze podpůrný význam.
Nemovitosti jsou všechny stavby a pozemky, na kterých jsou tyto stavby uxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxy, haly, nebytové prostory apod.). Stejně tak pozemky se ve smyslu výše uvedeného zákona dělí na stavební pozemky, zemědělské pozemky, lesní pozemky, xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxí a výrobně technické a obchodní poznatky (např. práva k vynálezům, průmyslovým vzorům a zlepšovacím návrhům, autorská práva, práva k novým odrůdám roxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vklady na účtech u bank, ceniny, platební karty a ostatní majetek.
Oceňování obchodního závodu je činnost, kterou se zjišťuje hodnota vlastního kaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxelské. V rámci podnikatelského ocenění by mělo být rozlišováno tržní ocenění (hodnota obchodního závodu pro průměrného kupujícího), subjektivní ocxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxnost).
Odborná způsobilost pro oceňování věcí movitých x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxetku,
b)
vysokoškolským vzděláním a absolvováním celoživotního vzdělávání po dle zvláštního právního předpisu v rozsahu nejméně 2 akademickýcx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxním s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém je oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního přxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxu v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno a 2 roky praxe v oboru, nebo
f)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxsterstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 5 let praxe v obxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxáním ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo
b)
vysokoškolským vzděláním a absolvováním celoživotního vzdxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
c)
vysokoškolským vzděláním a absolvováním celoživotního vzdělání po dle zvláštního právního předpisu v rozsahu nejméně 2 semestrů zaměřeného na oxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xro případné škody vzniklé v souvislosti s vykonávanou činností, získané informace při provozování živnosti uchovávat a nesdělovat je jiným osobám, zxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxo zavedením, ve znění pozdějších předpisů jako činnosti při budování, obnově a údržbě základního a podrobného bodového pole, podrobné měření hranic úxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyměřování státních hranic, tvorbu, obnovu a vydávání kartografických děl, standardizaci geografického názvosloví, určení prostorových vztahů mxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxměměřických činností.
Odborná způsobilost k uvedeným činnostem se prokazuje vysokoškolským vzděláním v oblasti zeměměřictví a 1 rok praxe v oborx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 3 roky praxe v oboru nebo oprávněním vydaným ve smyslu § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o rekvaxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisů a 4 roky praxe v oboru. Úřední oprávnění se uděluje fyzické osobě, která je
a)
svéprávná a bezúhonná,
b)
m á ukončené vysokoškolské vzdělání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxckou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění. Úřední oprávnění uděluje na základě žádosti fyzické osoby Český úřad zeměměřický a katastrální ve sxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxe Ministerstvo obrany.
Toto ověřování není živností [viz § 3 odst. 2 písm. h) živnostenského zákona].
Zpracování návrhu katalogizačních dat
Kxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxení katalogizačního čísla výrobku, katalogizačního kódu výrobce a katalogizačního kódu dodavatele. Návrh katalogizačních dat o výrobku jsou charaxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxická osoba), která podniká podle živnostenského zákona a získá osvědčení o způsobilosti zpracovávat takovýto návrh o výrobku ve smyslu zákona č. 309xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxentury Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen "Úřad").
Předpokladem udělení osvědčení je odborná zpxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vzděláním nebo úplným středním odborným vzděláním nebo úplným středním vzděláním s maturitou ve studijním oboru příslušného zaměření a 3 roky praxe v xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxým institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je možné pouze na základě odborné způsobilosti, která se prokazuje osvědčením ve smyslu § 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějšíxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve znění pozdějších předpisů (Řád určených technicxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx způsobilost osob, které provádějí revize, prohlídky a zkoušky uvedených technických zařízení, je stanovena v § 17 a § 18 vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., ktxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxorné způsobilosti k provádění revizí určených technických zařízení v provozu se vyžaduje:
a)
úplné střední odborné nebo vysokoškolské vzdělání sxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x)
výcvik pro revizní činnosti příslušného určeného technického zařízení v délce nejméně tří měsíců,
d)
zkouška z odborných teoretických znalosxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxřízení v provozu (činnosti inspektora) se vyžaduje:
a)
vysokoškolské vzdělání strojního nebo elektrotechnického zaměření,
b)
praxe v délce xxxxxxx xxx xxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx v elektrotechnice.
Drážní správní úřad je oprávněn i k odnětí osvědčení o odborné způsobilosti fyzické osoby, pokud zjistí, že činnost oprávněxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxízení.
Po obsahové stránce živnost zahrnuje činnosti v oblasti poskytování služeb ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (tj. technická zařízxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou upraveny vyhláškou Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxzničními, tramvajovými, trolejbusovými, lanovými a činností v oblasti staveb a provozování drážní dopravy na těchto drahách.
Restaurování děl z oxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxvarná díla prohlašuje za kulturní památky Ministerstvo kultury ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x archeologický nález, vyjadřovala by se Česká akademie věd.
Předměty kulturní hodnoty jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, ktxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Provádět obnovu výtvarných děl mohou jako živnost provozovat pouze osoby, které k tomu mají odborxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty. Činnost spočívá v průzkumu stavu díla a stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxem:
a)
vysokoškolským vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním v oblasti restaurátorství nebo výtvarného umění, nebo
b)
vyšším odborným vzdxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a 3 roky praxe v restaurátorství, nebo
d)
středním vzděláním s výučním listem v přísluxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxborné způsobilosti pro příslušnou činnost vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvexx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen "restaurování") je nadále provozována ve smyslu § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o sxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxeného zákona.
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
-
bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemicxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxřských a zemědělských provozech
-
toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxz, zvýšeného výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů s použitím cxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu § 58 odst. x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosti před komisí a získala o tom osvědčení. Ve smyslu tohoto zákona lze odbornou způsobilost prokázat také vysokoškolským vzděláním v akreditovaném mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (mimo činnosti prováděné zdravotnickým zařízením, v potravinářských nebo zemědělských provxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxorné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxnářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany rostlin. Odborná způsobilost je stanovena § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějšíxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx před komisí a získala o tom osvědčení.
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkamx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxsti jsou odborné činnosti zaměřené na likvidaci původců nákaz a přenašečů infekčních onemocnění s použitím chemických látek a chemických přípravků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxzování živnosti je požadována odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejícíxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu zvláštního právnxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxí výše uvedené činnosti je povinna řídit se ustanovením § 56 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonůx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xpůsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
Odbornou způsobilost pro všechny výše uvedené činnosti lze také prokázat doklady vydaxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xlužeb v horských oblastech a v místech soustředěného turistického ruchu.
Odborná způsobilost se prokazuje následujícími způsoby uvedenými v příxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xvěřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), nebo
b)
osvědčením o rxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Vodní záchranářxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxovaná živnost je vázanou živností a odborná způsobilost se prokazuje ve smyslu přílohy č. 2 živnostenského zákona, tj. osvědčením o rekvalifi kaci nebx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xo jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována.
Vzdělávacími zařízeními pro oblast tělesné výchovy a sportu jsou jednak vysoké škxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxnickými osobami, která získají akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Seznam akreditovaných zařízení je uveřejňován ve Věstnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou touto přílohou.
Zvláštním právním předpxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxatném znění.
Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbezpečí z hlediska ohrožení osob, majetku a z hlediska plnění dalších povinností na úseku požární ochrany (oblast nezahrnuje kominické práce nebo revxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je uvedeno v příloze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelé jsou též povinni dodržovat vyhlášku č. 246/2xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxbezpečit také pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a jednotek požární ocxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xivnost za předpokladu, že osoba absolvuje vysokou školu ve studijním oboru požární ochrany nebo vyšší odborné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxvní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxoušky odborné způsobilosti před komisí ustanovenou Ministerstvem vnitra ve smyslu § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. Osvxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti, vykazují ve své činnosti závažné nedostatky, může Ministerstvo vnitra udělené osvědčení odejmout. O odnětí osvědčení rozhoduje Minixxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxny zdraví při práci
Obsahem uvedené živnosti je provádění odborného dozoru nad bezpečností práce a nad dodržováním stanovených pracovních podmínex xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxtvím způsobilé osoby zabezpečit kontrolu spočívající v posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podnikatelé jsou povinni dodržovat předpixx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdnikatele kontrolují, zda technická zařízení a technologie a prototypy strojů, zařízení a osobní ochranné pracovní prostředky splňují požadavky bexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxlší doklady potřebné pro výkon kontroly. Na zjištěné nedostatky a závady jsou povinny upozornit jednak podnikatele a jednak příslušný inspektorát stxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxaví při práci.
Provádění jednotlivých činností v souvislosti s bezpečností vyhrazených technických zařízení vymezuje § 6a odst. 1 zákona č. 174/1xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kontrolu podnikatelské činnosti z hlediska zabezpečení ochrany zdraví při práci, lze provozovat jako vázanou živnost za předpokladu, že osoba ukončxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxti práce a ochraně zdraví při práci, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxce z odborné způsobilosti podle zvláštního předpisu.
Právní předpisy vztahující se k výše uvedené činnosti jsou zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 592/2xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxenským podnikáním v oblasti tělesné kultury je výuka dovedností příslušného sportovního odvětví, a s tím spojené organizování sportovní činnosti prx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxrtovních škol. Nejedná se o profesionální činnost sportovců, neboť tato činnost není živností vzhledem k tomu, že nesplňuje pojmové znaky živnosti ve xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxzací, pokud je nevýdělečné povahy.
Pokud se jedná o poskytování tělovýchovných služeb, má zákon na mysli veřejné tělovýchovné a sportovní školy v rxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxde tělovýchovné a sportovní aktivity v různých zařízeních.
Odborná způsobilost se prokazuje absolvováním vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována.
Podnikatel při ohlášení vymezx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xyzickými osobami ve smyslu přílohy č. 5 živnostenského zákona, kterou se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xředpisů o silničním provozu, teorie řízení a techniky jízdy, včetně údržby vozidel a vyučování zdravotnické přípravy a provádění praktického výcvikx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu bude autoškxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxní a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyučovat jednotlivx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxědčení stanoví § 21 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Tuto odbornou způsobilost musí mít z povahy věci nejen provozovatel autoškoxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxgistraci autoškoly musí současně také prokázat, že v uvedeném oboru má nejméně 1 rok praxe.
Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochrxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxlvují odborný kurs. Kursy pro získání znalostí pro výkon uvedených činností může provozovat pouze osoba, která má odbornou způsobilost ve smyslu § 58 oxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxějších předpisů.
Pořádání kurzů může provádět pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, absolvovala odborný kurs, složila zkoušku před odboxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
Osoba, která hodlá provozovat kursy, musí současně se žádostí předložit obsah a rozsah kursu a stanovenou odbornou způsobilost a odbornost přednášxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsekcí a deratizací.
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Péče o dítě ve věku do tří let představuje určité riziko a děti v tomto věku jsou umísťováxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxovat, prokázat v živnostenském zákoně uvedenou odbornou způsobilost. Odborná způsobilost se prokazuje následujícím způsobem:
a)
odborným vzděxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx04 Sb., o podmínkách získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxerých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, nebo
b)
odborným vzděláním ve studxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxikací k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, nebo
d)
profxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxkterých zákonů.
Obsahem uvedené živnosti je denní péče o dítě, nikoliv péče spočívající v hlídání dětí pouze večer před spaním nebo po dobu spánkxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxje činnosti z oblasti psychologie, včetně poradenství mimo oblast poskytování léčebné péče. Zahrnuje pomoc dětem a mládeži s poruchami chování, poraxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxovat osoba, která řádně ukončila jednooborové studium psychologie na české vysoké škole universitního typu (popř. zahraniční vysoké škole, pokud doxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xboru psychologie nebo studium psychologie v kombinaci s jiným oborem na české vysoké škole universitního typu a 3 roky praxe v příslušné specializaci.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxsti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Drezúra zvířat
Výše uvedená činnost spočívá ve výcviku zvířat, kdy se zvířata podřizují xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxy varietní (lvi, tygři, sloni apod.) Činnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxké jednat o výcvik a přípravu jezdeckých koní.
Chovatelem zvířat se ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxavuje zvířata, obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, provádí pokusy na zvířatech, provozuje zoologické zahrady. Zákon současně vymezuje, co se povxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxpením nebo poškozením zvířete.
Chovatel je povinen umožnit pracovníkům ochrany zvířat, kteří provádějí dozor, vstup do objektů, kde se zvířata chxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xterá získá vázanou živnost k této činnosti. Odborná způsobilost se prokazuje:
a)
vysokoškolským vzděláním ve studijních oborech zaměřených na chxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxěřených na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství a 2 roky odborné praxe, nebo
c)
středním vzděláním s maturitní zkouškou v oborx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky odborné praxe, nebo
e)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti prx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx říci, že se jedná o výcvik zvířat za účelem jejich předvádění, např. v cirkuse, ve varieté a podobných zařízeních. K tomu účelu pak není rozhodující, o jaxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxižší podmínky chovu uvedených zvířat upravuje vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat.
Činnosti, při kterýcx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxké kůže. "Jedná se o dekorativní výkony na lidské kůži s cílem estetické úpravy jejího vzhledu, při kterých je porušována celistvost kůže. Bude se zřejmx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxu v budoucnosti vzniknout.
Základním předpokladem provozování takovýchto činností bude:
a)
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxdaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví, nebo
b)
odborná způsobilost poxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolánícxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxnnost, při kterých je porušována integrita lidské kůže vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x)
odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxm dokladem o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti při, kterých je porušována integrita lidské kůže vydaným institucí akreditovanou Minixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xboru.
Rozsah živnosti pak bude záviset na činnosti, která bude provozována a která by měla být v živnostenském oprávnění přesně specifi kována. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxat pouze fyzickými osobami ve smyslu přílohy č. 5 živnostenského zákona, která stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxovozováním živnosti, je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Mxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxáhy člověka. Rehabilitační, balneologické a fyzioterapeutické služby jsou pro ně činnosti podpůrné. Jedná se souhrnně o poskytování různých regenexxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxké služby pak jsou různého druhu (sportovní a regenerační) mimo masáže léčebné (reflexní). Obsah uvedené činnosti s ohledem na to, že v současné době si xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
V praxi bude mnohdy činit potíže danou živnost i s ohledem na volnou živnost "Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení" vymezit a samozřexxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxostenského zákona a jsou to:
a)
absolvováním vzdělání k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru specializace rehabilitační x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxnu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
c)
axxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti pro příslušnou činnost vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školsxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxnností je podnikatel povinen zabezpečovat pouze fyzickými osobami ve smyslu přílohy č. 5 živnostenského zákona, kterou se stanoví seznam živností, jxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxáštním právním předpisem, souvisejícím s provozováním živnosti, je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejícíxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx, která neodborným provedením může způsobit vážné poškození zdraví člověka (při překročení povolených dávek záření). Z těchto důvodů byla přímo živnxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxdeřnictví nebo kosmetických služeb. Pro obě tyto činnosti je třeba získat samostatné živnostenské oprávnění. Naopak součástí této živnosti by mohl bxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxozuje solárium.
Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiným dokladem o odborné způsobxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxým ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 1 rok praxe v oboru.
Další možnosti prokázání odborné způsobilxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxlifikaci pro danou činnost, nebo
b)
absolvováním odborného studia pro výkon povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, ergoterapeuta, radxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xadiologického technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo danou činnost, nebo
c)
absolvováním vysokoškolského vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou touto přílohou.
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxcování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot" a přesouvá do koncesovaných živností.
S účinností od června 2013 se vázaná živnost "Diagnostickáx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu rostli nebo biocidními přípravky" stala živností volnou.
K PŘÍLOZE č. 3: KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (k § 26 a § 27)
Živnosti koncesované jsou ty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxotlivých rizikových nebo z hlediska ochrany státních zájmů důležitých činností.
V této skupině živností jsou ty činnosti, jejichž regulace z hledxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxími předpisy a jejich výkon je zejména podmíněn povolením (souhlasem) příslušného orgánu státní správy.
Jednou z podmínek provozování koncesovaxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxpř. vedoucí organizační složky zahraniční osoby.
Příslušníci členských států Evropské unie a občan České republiky mohou odbornou způsobilost pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxuje se současně prokázat odbornou způsobilost též doklady vydanými institucemi akreditovanými podle zvláštních právních předpisů např. v návaznosxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxěrnice 2005/36/ES.
Podle § 27 odst. 3 zákona může živnostenský úřad uložit nebo měnit podmínky provozování koncesované živnosti xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxho zákona oznamovací povinnost vůči orgánu, který vydával závazné stanovisko k udělení
koncese
, do jehož působnosti patří odvětví, ve kterém se konkxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxese
se změní zvláštní předpis, nebo ustanovení živnostenského zákona, upravující podmínky výkonu některých koncesovaných živností.
V obou příxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxstenský úřad nemá možnosti sám ukládat podnikateli jiné podmínky omezující jeho podnikatelskou činnost (např. vymezit provozování živnosti územím xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvést předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu, nebude se při takovéto změně na žádost podnikatele jednat o změnu podmínek ve smyslu § 27 odst. xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxíslušného orgánu státní správy, který se k žádosti o koncesi vyjadřuje.
Obecně lze k živnostem koncesovaným ještě dodat, že i na ně se vztahuje ustanxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisy.
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí, evidenci a oběh lihu vymezuje zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxat pouze právnická nebo fyzická osoba, která má odbornou způsobilost a bylo jí vydáno státní povolení k uvedené činnosti (
koncese
).
Výrobou kvasnéxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný.
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xřidání denaturačního prostředku líh znehodnotí pro pitné účely. Denaturace musí být provedena za přítomnosti pověřeného zaměstnance finančního úřxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxt výše uvedené činnosti, musí nejdříve splnit odbornou způsobilost stanovenou živnostenským zákonem, a to:
a)
vysokoškolské vzdělání v oblasti pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxavinářské technologie, nebo chemie, nebo zemědělství nebo v oboru farmacie nebo veterinární lékařství a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)
střední vzděxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
d)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxí odvětví, v němž je živnost provozována a 3 roky praxe v oboru, nebo
e)
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí lihovaru nebo zvláštního lihovaru odpovídá podmínkám stanoveným v zákoně (§ 5), popřípadě stanoví další podmínky pro výrobu a úpravu lihu.
Žadatxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxmentaci výrobního zařízení. Lihovarem je provozovna, ve které se vyrábí líh a zároveň je možné provádět úpravu lihu. Zvláštním lihovarem je provozovnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. K získání
koncese
v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin není třeba získat kvalifikační předpxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxomě prodejců lihovin v obchodě se úprava bude vztahovat také na podnikatele, kteří lihoviny prodávají v restauračních zařízeních, případně dopravníxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa č. 309/2013 Sb. oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti toxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xůže v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě původního oprávnění pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení
koncesx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxsti zaniká také tehdy, pokud žádost o koncesi byla zamítnuta nebo řízení zastaveno.
K předmětné činnosti se vztahuje Nařízení Evropského parlamenxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx č. 1576/89).
Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického
Výrobou a úpravou sulfitového lihu se rozumí líh získaný destilací nebo jixxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsů.
Stejně jako v předchozím případě, státní povolení k uvedené živnosti dává příslušný živnostenský úřad na základě stanoviska státního orgánu. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm případě.
Žadatel o koncesi musí splnit odbornou způsobilost uvedenou v příloze č. 3 živnostenského zákona:
a)
vysokoškolské vzdělání v oblasxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxěřené na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
d)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnosx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxbo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 3 roky praxe v oboru,
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxti jsou obdobné, jako u předchozí živnosti. Souhlas k žádosti o udělení
koncese
vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Výzkum, vývoj, výroba, ničxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, obsahuje zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.
Vxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxské vzdělání v oblasti technických věd a technologií,
b)
pro ničení a zneškodňování:
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika vydaný orgánem státní bxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx
xx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xbvodním báňským úřadem nebo oprávnění technického vedoucího odstřelu vydané Českým báňským úřadem.
Vyrábět a zpracovávat výbušniny nebo proxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřuje místně příslušný obvodní báňský úřad, jímž je obvodní báňský úřad podle sídla, event. trvalého bydliště žadatele (podnikatele).
Pro nákux x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx Tato vyhláška v § 2 rozděluje pyrotechnické výrobky na pyrotechnické předměty a výbušné předměty. Pyrotechnické předměty pro zábavné účely se zařazxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xO a TI. Výbušné předměty se zařazují do třídy IV. a podtřídy T2 a vztahují se na ně také předpisy o výbušninách.
Prodej pyrotechnických předmětů xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x x odst. 5 vyhlášky č. 174/1992 Sb., který stanoví, že takovéto pyrotechnické předměty mohou být prodávány jen osobám s kvalifikací odpalovače ohňostroxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxtenského oprávnění na volnou živnost musí také splnit podmínku uvedenou v § 8 odst. 5 vyhlášky č. 174/1992 Sb., aby mohl sám nakupovat pyrotechnické přexxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxná způsobilost se prokazuje průkazem odpalovače ohňostrojů.
K žádosti o koncesi (vývoj, výroba, ničení, zneškodňování střeliva) se vyjadřuje Mixxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxti je spolehlivost ve smyslu lustračního zákona (zákon č. 451/1991 Sb.) podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu.
Pro naxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxůsobilost stanovenou pro obor výzkum, vývoj, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, a to přiměřeně rozsahu živnostenského oprxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxdené živnosti jsou činnosti související se zbraněmi, které jsou uvedeny v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvnosti.
Výše uvedený zákon je speciálním předpisem upravujícím hospodářskou činnost v těchto oborech. Režimu zákona podléhají taxativně vymezexx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxký úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. To má za následek i jednotné vedení evidence zbraní a jejich držitelů. Významné je pak i stanovení konkrétních poxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxývání do vlastnictví, držení, nošení a používání, některé podmínky provozování koncesovaných živností souvisejících se střelnými zbraněmi a střelxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x násl. zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
Zákonem je upravena i tzv. registrační povinnost (§ 41) a oznamovací povinnost (§ 42)x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxo bydliště, popř. pobytu na území ČR u fyzické osoby nebo podle sídla u osoby právnické. Výjimka z registrační povinnosti je uvedena v § 43 výše jmenovanéxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xak fyzickým osobám, tak i podnikatelským subjektům.
Přesná pravidla jsou stanovena i pro znehodnocování zbraní. Znehodnocení zbraně může provésx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxlení krajského ředitelství policie. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být současně udělen souhlas příslušného orgánu státní památkovx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxaktické části. Ve smyslu § 22 zákona se zjišťuje bezúhonnost žadatele a podle § 23 zákona i jeho spolehlivost.
Obecná platnost zbrojního průkazu jx x xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxzu, popř. jeho odnětí jsou taxativně v zákoně uvedeny.
V § 31 a násl. zákona je upraven institut "zbrojní licence". Na základě zbrojní licence je práxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxivé skupiny zbrojní licence. Jmenovaný doklad se vydává na základě žádosti a je-li současně splněn některý z důvodů v zákoně uvedených:
-
vývoj, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
-
nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva,
-
půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva,
-
ničení nebo znehodnocování zxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxmové činnosti,
-
zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu.
Povinnosti držitele zbrojní licence jsou stanoveny zákonem a nxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxím osobou odpovědnou za dodržování podmínek přechovávání a skladování střeliva a za zabezpečení zbraní a střeliva proti zneužití, ztrátě a odcizení. xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe § 27 odst. 1 a 2 živnostenského zákona je uvedena v příloze č. 3 živnostenského zákona:
Pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničenx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)
vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru zaměřeném na technické věxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxch věd nebo technologií a 3 roky praxe v oboru, nebo
e)
osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisů, zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxm listem v učebním oboru puškař nebo nástrojař se specializací na zbraně a 3 roky praxe v oboru nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivemx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxdní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo
c)
vyšší odborné vzdělání zaměřené na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxbo
e)
vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo
f)
osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisů, zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vývoj, výrobu, opravy, znehodnocování a ničení zbraní,
b)
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a věk 21 let.
Pro vývoj střeliva:
Vysokošxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxmínky potřebné pro vývoz, dovoz a průvoz zbraní a střeliva. Při vývozu zbraně musí jít o vývoz zbraně, která zůstane trvale v zahraničí. Stejně tak při doxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxní příslušných ustanovení zákona mohou tyto orgány ukládat sankce, popř. ochranná opatření jak právnickým osobám, tak i fyzickým osobám při jejich poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxváděcích.
Pro uvedenou živnost platí zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějšíxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (viz předchozí živnost). Pro vývoj a výrobu střeliva a pro ničení a zneškodňování střeliva platí také zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnostxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem). Zákon současně taxativně vymezuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxu činnost lze provozovat pouze na základě udělené
koncese
ve schválené provozovně. Práva a povinnosti držitele
koncese
upravuje § 5 výše uvedeného zxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxchnické vědy, ekonomii, vojenství nebo policii a věk nejméně 21 let, nebo vyšším odborným vzděláním zaměřeném na technické vědy, ekonomii, vojenství xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxejního zaměření a věk nejméně 21 let. Odbornou způsobilost může žadatel o koncesi prokázat také osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxru a věk nejméně 21 let.
Předpokladem
koncese
je souhlas příslušného útvaru Policie České republiky (krajské ředitelství Policie ČR.) Živnostenxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xopřípadě místa podnikání, jde-li o občana členského státu Evropské unie, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo umístění organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxcké osoby. Příslušný útvar policie posuzuje, zda fyzická nebo právnická osoba, která žádá o koncesi, splňuje podmínky způsobilosti k nakládání s bezpxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsobilost k nakládání s bezpečnostním materiálem se pro účely uvedeného zákona považuje svéprávnost, bezúhonnost a spolehlivost osoby starší 21 let. xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxované živnosti je také bezúhonnost všech zaměstnanců podle živnostenského zákona. Práva a povinnosti držitele
koncese
stanoví § 5 výše uvedeného záxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxa, tj. do 1. července 2014 a získat doklad o bezpečnostní způsobilosti.
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Základním právxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxnných hmotách), ve znění pozdějších předpisů. Zákonem č. 234/2013 Sb., kterým se mění výše uvedený zákon, se stanovují nové parametry a podmínky pro tuxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxh se získávají z ropy či z ropných komponentů paliva a maziva (např. benzin, topné oleje, mazací oleje, plastická maziva apod.). Součástí této živnosti xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxvat paliva a maziva mohou pouze osoby, které mají vysokoškolské vzdělání v oblasti chemie a 1 rok praxe v oboru, nebo vyšší oborné vzdělání v chemickém stxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxobilost lze také prokázat osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikace pro příslušnou pracovní činnost vydaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxrstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru nebo dokladem ve smyslu § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxné vzdělání a 2 roky praxe v oboru, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru.
Distrxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxbuce pohonných hmot" se vyjadřuje celní úřad.
Celní úřad vydává stanovisko a vyjadřuje se ke spolehlivosti žadatele o koncesi, statutárního orgánx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxhlivosti musí být splněna po celou dobu trvání živnostenského oprávnění. Za spolehlivou se považuje osoba, která je bezúhonná a v posledních třech letxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxže být pouze osoba, která nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora pohonných hmot.
Pro výkon činnosti distributora pohonnxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxplatku na pojistném na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na všeobecném zdravotním pojištění. Přihlxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxhránky. Distributor musí také složit kauci v zákonem stanovené výši. Tato
kauce
musí zůstat na zvláštním účtu celního úřadu po celou dobu trvání regisxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky, s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací stanice a s výjimkou prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné lxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxti o koncesi žádný orgán ve smyslu § 52 živnostenského zákona nevyjadřuje.
Ve smyslu přechodných ustanovení živnostenského xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxsti pokračovat po dobu jednoho měsíce od účinnosti zákona, tj. do 1.11.2013. Pokud požádal podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi a doložix xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení
koncese
. Doklady podnikatel předkládá, pokud již nejsou živnostenskému úřadu k dispozici z předchozích xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xež na čerpací stanici podnikateli zaniká. Oprávnění k podnikatelské činnosti zaniká také tehdy, pokud žádost o koncesi bude zamítnuta nebo řízení zasxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxna č. 311/2006 Sb., před účinností novely zákona se považuje za distributora po dobu jednoho měsíce, tj. do 1.11.2013. Pokud distributor v této lhůtě nexxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Výroba tepelné energie obecně xxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Obsahem výše uvedené koncesované živnostx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxné energie se rozumí doprava, kumulace, přeměna parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zdrojem.
Základní podmínkou udělení
koncxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxm odborným vzděláním technického směru a 6 roků praxe v oboru, nebo
c)
středním vzděláním s maturitou s technickým zaměřením a 6 roků praxe v oboru.
xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxem do 1 MW včetně, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro provozování malých energetických zdrojů vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právnícx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx živnost provozována.
Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o koncesi, musí prokázat, že má technické předpoklady pro zajištění výkonu koncxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxi na výrobu tepelné energie a licenci na rozvod tepelné energie, již výše uvedené skutečnosti prokazovat nemusejí. Podnikatel, který žádá o udělení
koxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Základním zvláštním právním předpisem, souvisejícím s provozováním živnosti, je zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon a vyhláška č. 426/2005 Sbxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxá vozidly nebo jinými jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
-
osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
-
osobní provozovaná pro přepxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xromítnuty zásady a pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě obsažená v nařízení Evropského parlamexxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxovat malými vozidly nebo velkými vozidly. V obou případech musí podnikatel získat příslušnou koncesi.
Provozování silniční dopravy malými vozidxx
x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxky provozování živnosti podle § 6 živnostenského zákona. Živnostenský úřad předá žádost ke stanovisku dopravnímu úřadu, přičemž stanovisko dopravnxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xopravní úřad v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele a v Praze Magistrátní úřad hl. m. Prahy, u zahraniční osoby dopravní úřad, jehož příslušnost se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xvého závodu, je to dopravní úřad v místě, kde je umístěna tato organizační složka. Pro zahraniční fyzické osoby, které musí mít za účelem podnikání v Česxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidly
Podmínky pro provozování silniční dopravy velkými vozidly jsou stanoveny odlišně § 6 odst. 1 zákona o silniční dopravě. Jedná se o podmínku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxného nařízení. Podnikatel musí mít v členském státě, kde bude činnost vykonávat, sídlo s prostorami, kde uchovává klíčovou podnikovou dokumentaci a dxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxením. Plnění této povinnosti nemusí podnikatel splňovat v případě přerušení provozování živnosti.
Koncese
pro provozování silniční motorové doprxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xR nebo s obdobným pobytem na území členského státu EU. Splnění podmínky usazení bude v tomto případě posuzovat krajský dopravní úřad.
Další podmínkxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xdo je bezúhonný podle živnostenského zákona. Ve smyslu čl. 19 nařízení se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo není-li k dispozici, rovnxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxanční způsobilosti, kterou lze prokázat různými způsoby (např. přehledem obchodního majetku, bankovní zárukou, pojištěním odpovědnosti za škodu pxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxného roku.
Podmínka odborné způsobilosti je stanovena v § 8a zákona o silniční dopravě v návaznosti na čl. 8 a čl. 21 nařízení. Osvědčení o odborné zpxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxdmětů nebo na základě osvědčení vydaného v jiném členském státě EU.
Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými silničními vozidly musí proxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxečnou vazbu k podniku (zaměstnancem, ředitelem, vlastníkem nebo podnik spravuje, nebo podnikatelem) a má bydliště ve Společenství (trvalý pobyt na úxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxchny výše uvedené podmínky, může být odpovědným zástupcem sám pro sebe, ale musí ho schválit dopravní úřad.
Podle přechodných ustanovení živnostexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xopravu malými vozidly, zapsal živnostenský úřad změnu rozsahu předmětu podnikání do 1 měsíce podle nové právní úpravy, tj. do 1. dubna 2012. Stejně tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxvy provozovali tzv. silniční dopravu velkými silničními vozidly, museli do jednoho roku ode dne nabytí novely silničního zákona, požádat o změnu rozsxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxými vozidly".
Vnitrozemská vodní doprava
Vnitrozemskou vodní osobní a nákladní dopravu (provozování lodí, plovoucích zařízení, vorů) je možné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xoučasně je nutno splnit i ostatní podmínky stanovené v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 222/19xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxvidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxností souvisejících s dopravou věcí a osob.
Koncese
k provozování vnitrozemské vodní přepravy osob zahrnuje tudíž též oprávnění podle § 44 živnostenxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxní pozdějších předpisů. Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z předmětů, které se váží k provozování vnitrozemské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxbnosti o vykonání zkoušky stanoví vyhláška č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xuto zkoušku uzná z hlediska odborné způsobilosti zákona o vnitrozemské plavbě.
V žádosti o koncesi je třeba uvést údaje umožňující posoudit způsobxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxvisející s přepravou osob a zboží).
Ve stanovisku potřebném pro vydání
koncese
uvede Státní plavební správa (Ministerstvo dopravy) zda žadatel sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxjího provozování.
Úřad, který se ke koncesi vyjadřuje jako orgán státní správy podle § 41 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., je Ministerstvo dopravy (Sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxšení funkční způsobilosti profesionálních zařízení používaných k aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Kontrolní testování se provádí přesně staxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně doplňujících technologických součástí určené k aplikaci přípravků formou postřiku nebo rosení ve venkovním prostředí nebo k moření osiv.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxna do úředního registru zařízení.
Všechna xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xčinek aplikovaných prostředků a podléhají povinnému kontrolnímu testování. Kontrolnímu testování nepodléhají pouze stroje určené výhradně pro věxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xvedením do oběhu zajistit jejich kontrolní testování, které se provádí ve lhůtách stanovených výše uvedeným zákonem.
Odborná způsobilost se prokxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxví, chmelařství, vinohradnictví, lesnictví, zemědělskou nebo lesnickou techniku nebo obecné zemědělství a 3 roky praxe v obsluze a seřizování zařízxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxpravků.
Odborná způsobilost pro nakládání s prostředky na ochranu rostlin je vysoce odborná činnost a mohou ji provádět pouze osoby, které splňxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů. Poradenskou činnost v oblasti ochrany rostlin mohou provádět osoby, které mají odbornou způsobilost podle § 85 výše uvedeného zákona.
Podxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxe k žádosti o koncesi a posuzuje nejen odbornou způsobilost žadatele, ale i to, zda provozovna a její vybavení odpovídá technickým podmínkám pro kontroxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxoží technickou dokumentaci vybavení provozovny. Provozování živnosti je pak omezeno na schválenou provozovnu.
Osoby registrované podle dosavaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Obsahem uvedené živnosti je vyhledávání munice nebo výbušnin pomocí detekční techniky a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejicx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti, jsou zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxje se pyrotechnickým průkazem bez rozlišení druhu pyrotechnického oprávnění a věk nejméně 21 let.
Další základní podmínkou získání
koncese
je spxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxádění veřejných dražeb a) dobrovolných b) nedobrovolných
Provádět veřejné dražby ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxeným zákonem a získají koncesovanou živnost.
Obsahem uvedené živnosti jsou činnosti spojené s prováděním veřejných dražeb, přičemž dražbou je vexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxizační složka, převoditelná majetková práva s výjimkou práv z duševního vlastnictví a dále věc nebo soubor věcí movitých.
Základní podmínkou udělxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti, nebo vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti nebo středoškolské vzdělání a 5 let praxe v dražební nebo realitnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti pxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxnského zákona.
-
pro provádění veřejných dražeb nedobrovolných:
vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo vxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x němž je živnost provozována a 10 let praxe v dražební nebo realitní činnosti nebo doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxat.
Ve smyslu výše uvedeného zákona je živnostenský úřad povinen neprodleně zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj pravomocné rozhodnutí o udělenx
xxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxjstříku.
Podnikatel, který získá koncesi k uvedené činnosti je povinen do 30 dnů od vydání
koncese
uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí podle živnostenského zákona a živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo pozastavit provozování živnosti.
Provozování cestovxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxet a prodávat zájezdy a dále může v rámci své činnosti uskutečňovat i další činnosti taxativně uvedené v § 2 odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatel může nabízet a prodávat jexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmbinace služeb cestovního ruchu, nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři za účelem dalšího podnikání, zprostředkovávat prodej jednotlivých sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zprostředkovávat prodej zájezdů pro jinou cestovní kancelář.
Hlavní činností cestovní kanceláře je prodej zájezdů. Jako doplňkovou činnost, můxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxsobilost pro uvedenou živnost se prokazuje:
a)
vysokoškolským vzděláním ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na cestovní ruch, nebo
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx vzděláním a 3 roky praxe v oboru, nebo
f)
střední vzdělání s maturitou a 6 let praxe v oboru, nebo
g)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 6 let praxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
i)
Kromě dokladů, které se obligatorně přikládají k žádosti o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxména, ve kterých oblastech cestovního ruchu hodlá podnikat a další údaje vyplývající jednak ze živnostenského zákona a jednak ze zákona o podnikání v xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxhoto státu k provozování cestovní kanceláře a musí mít sjednané pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo být jinak pro tento případ xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" a volnou živností "Provozování cestovní agentury" spočívá v rozsahu oprávnění a povinností. Cestovní kancelář je zejména oprávněna nabízet a prodáxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtředkovávat.
Stanovisko ke koncesi ve smyslu § 52 živnostenského zákona vydává Ministerstvo pro místní rozvoj.
Ostraha majetku a osob a služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxré se mnohdy vykonávají současně, živnost "Ostraha majetku a osob" a živnost "Služby soukromých detektivů", neboť v mnoha případech bývají tyto činnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí, které mohou sloužit jako důkazy v řízení před soudem nebo správním orgánem, získávání informací o fyzických a právnických osobách v zájmu jiných fyzxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxívají v organizování a výkonu ochrany majetku a osob, strážní služby, převozů peněžních hotovostí a jiných cenností, zajišťování pořádku v místech koxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxním základě. Nemohou být samozřejmě prováděny v rozporu s požadavky a zájmy zákazníka, s výhradou požadavků a zájmů odporujících zákonu. Jde o vztah smxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí zasahovat do
kompetence
policie nebo jiných státních orgánů. Mezi předpisy, které musí podnikatel v tomto oboru podle § 31 odst. 19 živnostenského zxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx a střelivu), ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu § 31 a násl. zákona č. 119/2002 Sb., se vydává zbrojní licence na základě žádosti z důvodů provozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxba - podnikatel oprávněna držet zbraň příslušné kategorie a střelivo do ní. Povinnosti držitele zbrojní licence, jakož i podmínky zániku a odnětí zbroxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxha majetku a osob se prokazuje: a) vysokoškolským vzděláním, nebo
b)
vyšším odborným vzděláním právnického, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx, nebo
d)
středním vzděláním s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e)
středním vzděláním a maturxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxti "Služby soukromých detektivů" se prokazuje stejně. Pouze v případě pod písm. e) to je: střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a prxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxho orgánu nebo členů statutárního orgánu podle § 1 odst. 5 lustračního zákona (zákon č. 451/1991 Sb.) a bezúhonnost u všech zaměstnanců podle živnostexxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx prodej, projektování, montáž, údržba a opravy elektronických zabezpečovacích systémů, sloužících k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx běžných zabezpečovacích prvků zabezpečující majetek a osoby (nejedná se o běžné zámky, mříže apod.).
Odborná způsobilost pro tuto živnost se pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxunikace nebo výpočetní techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo
b)
vyšší odborné vzdělání zaměřené na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikacx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxrotechniku nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e)
osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro přísluxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
Odborným vzděláníx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxních a tomu odpovídajících studijních oborů.
K žádosti o koncesi ve výše uvedené činnosti ve smyslu § 52 živnostenského zákona se nevyjadřuje žxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxúhonnost všech zaměstnanců ve smyslu § 6 odst. 2 živnostenského zákona.
Vedení spisovny a oblastní archiv
Spisová služba ve smyslu zákona č. 499/2xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm spisové služby je zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnujxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xízení, a to včetně kontroly těchto činností. Jednotlivé činnosti, které tvoří obsah spisové služby, a jejich způsob provádění jsou popsány ve jmenovaxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x činnosti původce. Původce je pak každý, z jehož činnosti dokument vznikl. Ve smyslu § 63 odst. 2 výše uvedeného zákona jsou vymezeny subjekty, které jsxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxvat jako živnost, musí mít vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v administrativě nebo vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v administrativě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxdem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxaxe v administrativě.
Další podmínkou k této činnosti je schválení provozovny a bezúhonnost všech zaměstnanců podle živnostenského zákona. Provxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxo živnosti je nácvik střelby, ostrá střelba se zbraní a další související činnosti, včetně činnosti poradenské a informační, půjčování ochranných, sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxstenském podnikání. Provoz lze zahájit jen na základě povolení krajského ředitelství policie příslušného podle místa střelnice. Krajské ředitelstxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xprávce střelnice a druh střelnice. Nejpozději ke dni zahájení provozu střelnice musí podnikatel předložit příslušnému krajskému ředitelství policxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxo rejstříku, pokud je v něm podnikatel zapsán.
Základním předpisem, souvisejícím s provozováním živnosti, je zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxi vojenství nebo v oblasti policie nebo v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, nebo
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxáním s maturitní zkouškou zaměřeném na vojenství nebo policii a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, nebo
d)
průkazem rozhodčíxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxtutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu ve smyslu § 1 odst. 5 lustračního zákona (zákon č. 451/1991 Sb.).
Provádění trhacích a ohňostrojovxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxé předměty. Zahrnuje i práce související s přípravou a prováděním odstřelů apod.
Požadavky na odbornou způsobilost pro provádění trhacích a ohňosxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xet, nebo
b)
oprávnění technického vedoucího odstřelů vydaný Českým báňským úřadem a věk nejméně 24 let, nebo
c)
oprávnění nebo průkaz odpalovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, které umožňuje provádět trhací práce, vydává obvodní báňský úřad podle sídla, resp. bydliště podnikatele (žadatele).
K výkonu činnosti technicxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxní způsobilost k výkonu činnosti odpalovače ohňostrojů posuzuje a oprávnění umožňující připravovat, odpalovat, zneškodňovat a ničit výbušniny, urxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jen, je-li provozována samostatně (§ 2 živnostenského zákona). Bude-li tato činnost vykonávána jako nedílná součást hornické činnosti nebo činnostx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxé živnosti je spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu ve smyslu § 1 odst. 5 lustračního zákona (zákon č. 451xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxádění balzamace a konzervace" a "Provozování krematoria". Každá z těchto oblastí je samostatnou koncesovanou živností.
Provozování pohřební slxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x přeprava zesnulých. Ostatní činnosti jsou ty, které byly sjednány v objednávce pohřbu, a patří sem např. obstarávání pohřbu, dodání rakve, úprava tělx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xmyslu § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odbornou způsobilostí se rozumí úspěšxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxbní služby.
K udělení
koncese
je nutné vyjádření krajské hygienické stanice ve smyslu § 52 odst. 1 živnostenského zákona. Podmínky provozování poxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisů.
Provozování krematoria
Provozováním krematoria jsou myšleny služby kremační. Provozování krematoria zahrnuje zpopelňování lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xejich předávání. Do služeb kremačních je zpravidla zahrnována manipulace se zemřelými, s výjimkou přepravy pohřebními vozy, vlastní zpopelňování zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxti s tímto spojené.
Výše uvedené dílčí činnosti nelze provozovat samostatně jako živnost volnou.
Krematorium lze zřídit jen na základě územníhx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xusí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
K udělení
koncese
se vyjadřuje krajská hygienická stanice, která vydá kxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxých pozůstatků zamezující rozvoji posmrtných změn, vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem. Konzervací je myšlena úprava lidských pozůstatkx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxu živnostenského zákona a vztahují se na ně předpoklady x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxzat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku souvisejíxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxenou v § 10 odst. 2 téhož zákona.
K udělení
koncese
je třeba vyjádření krajské hygienické stanice stejně jako u předchozích dvou koncesovaných živnxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxx xxx zákoníku) může být spáchán i tím, že pachatel vystupoval jako zprostředkovatel úvěru a sliboval podnikatelům zajištění či obstarávání úvěru za poskyxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxmu, aby jej zajistil) a od počátku mu šlo jen o vylákání peněz. Souběh s trestným činem neoprávněného podnikání podle § 251 tr. zákoníku zde nepřichází v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x tomu nesměřoval.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.11.2003, čj. 6A 128/2002-52
Pro účely posuzování bezúhonnosti podle § 6 odst. 1 píxxx xx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxtel o udělení
koncese
odsouzen, bylo dotčeno novelizací, pokud se v důsledku takové novelizace na pachatele podle trestněprávních předpisů nehledíx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxa č. 526/1990 Sb., o cenách) a nevydání řádného dokladu o zaplacení jízdného (§ 21 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a § 15 odst. 1 vyhláškx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xivnostenského oprávnění na provozování koncesované živnosti " taxislužba" podle ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 26 Listiny základních práv a svobod může být zákonem omezeno; takovým omezením je i ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ktxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxínkám regulaci prodeje zboží. Nevybočuje-li taková regulace z mezí zákonného zmocnění, nelze ji považovat za zásah do ústavně zaručeného práva podnixxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živnostenské oprávnění, které ale předmět skutečně provozované činnosti (živnosti) nexxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxci také činnost, k níž je třeba
koncese
(zde: "silniční doprava nákladní").
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.10.2004, čj. 7 A 121/200xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxe § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 sb., o cenách. Nevyhoví-li cenový kontrolní orgán návrhu účastníka řízení - kupujícího na rozšíření u něho provxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3.11.2004, čj. 2 As 34/2004-69
Jestliže je živnostenskému úřadu známo, že doručení podle § 70 odst. 2 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxu, nemůže nastat fi kce doručení, bylo-li doručováno na adresu sídla.
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21.12.2004
Zatajení příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx i v případě, že jde o příjem z trestného činu lichvy podle § 253 tr. zák. spočívající v tzv. lichvářském úroku z půjčky, včetně té jeho části, která by předxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvu věci jen proto, že skutková zjištění správního orgánu vycházejí v zásadě pouze ze svědectví externích spolupracovníků tohoto orgánu.
Rozsudek xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxal plnou mocí, ji předloží dodatečně, je tím nedostatek průkazu zastoupení zhojen, a jsou tak schváleny i ty úkony, které zástupce účastníka učinil v říxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, že odvolání bylo podáno osobou k tomu neoprávněnou, a že se tedy jedná o odvolání nepřípustné.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.2.200xx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxdatná, neboť správce daně posuzuje především skutečnosti rozhodné pro správné vyměření daně, nikoliv skutečnosti spadající do působnosti jiného (zxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x) zákona ČNR č 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nýbrž z podnikání (§ 7 citovaného zákona), a to i přesto, že daňový subjekt prováděním rekonstrukce překroxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxplněním podmínek pro uložení pokuty za porušení § 1 odst. 6 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti pouhým konstatováním kopírujícím dikci zákona, že práxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxtu činnosti zaměstnavatele. Takové rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů podle § 103 odst. 1 písm. d) s.ř.s.
Rozsudek Městského soxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu běhu lhůty, ve které lze uložit pokutu za zjištěné porušení cenových předpis. Počátek běhu lhůty stanovený vyhláškou č 580/1990 Sb., kterou se provádx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xontrolovaný subjekt obdrží protokol o cenové kontrole.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28.7.2006, čj. 8 Ca 244/2004-44
Prokáže-li se v průxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x85/2001 Sb., o odpadech a o změně některých xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxpad zařadit do programu nebezpečných odpadů a nakládat s ním odpovídajícím způsobem. Pokud by se žalobce chtěl zprostit této odpovědnosti, musel by poxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečnosti kalu. Za této situace by již nemusel dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady, byl by ovšem odpovědný za řádné ověřování, že odpax xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxiště a dalších souvisejících služeb na území, které do této doby sloužilo k jiným účelům, je v souladu s § 32 odst. 1 písm. b)zákona č. 50/1976 Sb., stavebnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxou v § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, tj. povinnost zajistit, aby jeho provozovna byla způsobilá k provozování živnosti podlx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxho druhu, zároveň má však charakter nápravného opatření, jehož smyslem může být i odstranění určitého trvajícího protiprávního stavu.
Rozsudek Mxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxní kontroly dle § 12 odst.2 písm. a) zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, nemění nic na skutečnosti ,že taková kontrola byla platně zahájena, poxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu oprávněné k provedení kontroly.
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.4.2007 čj. 15 Ca 62/2005-36
Na daňového poradce, který je zároxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxi provozování účetního poradenství, vedení účetnictví, a vedení daňové evidence vztahuje § 6 odst. 8 zákona ČNR 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Kxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxti s výkonem daňového poradenství.
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.9.2007, čj. 22 Ca 401/2005-25
Pod pojem chemické a biologické přípxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xodřadit přípravky vymezené písmeny a) až d) citovaného ustanovení. Přípravek xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založené na používání přípravku k ničení nežádoucích rostlin pod vázanou živnost "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx53
Podnikatel neoprávněně podniká, nemá-li živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která je živností, anebo má-li sice živnostenské oprávxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxciálními stroji", podniká neoprávněně, vykonává-li v tomto rámci také činnost, k níž je třeba
koncese
(zde: silniční doprava nákladní).
Usnesenx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxlušné živnostenské oprávnění, neboť mu ve smyslu živnostenskoprávních předpisů zaniklo v důsledku předchozího pravomocného odsouzení za úmyslný txxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxnných podmínek trestní odpovědnost pachatele za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. (od 1.10xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxrétní podnikatelské činnosti zakázán trestem zákazu činnosti. Pokud takový zákaz pachateli nebyl uložen, může být trestně odpovědný pouze za trestnx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxšího soudu ze dne 8.12.2011, sp. zn. 5 Tdo 1375/2011
O trestný čin neoprávněného podnikání podle § 118 tr. zák. (§ 251 tr. zákoníku) se může jednat i v příxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxje výrobní či jiné výdělečné podnikání ve větším rozsahu. Porušení zmíněné povinnosti není důvodem pro závěr o tom, že pachatel jednal v negativním práxxxx xxxxxx

Předpisy ČR