234/2014 Sb.

Zákon o státní službě: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxmáš
Bělina
JUDr.
Věra
Bognárová
JUDr.
Bohuslav
Kahle
Mgr.
Jiří
Kaucký
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
JUDr.
Jakub
Morávxxx
xxx xx
xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxší
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx
    xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxích s právem autorským 
    a o změně některých zákonů (autorský zákon)
daňový řád
 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
energetický zákon
 zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
IZ, insolvenční zákon 
 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jehx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
 xxxxx xx x/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
kontrolní řád
 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní xxxx
xxxxxxx xxxxxxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xistiny základních práv a svobod 
 jako součásti ústavního pořádku České republiky
obč. zák.
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
obch. zák.
 zákon č. 51xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx 
 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxový zákon
    zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
služební zákon
 zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správnxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx 
 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxd
s. ř. s.
 zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
stavební zákon
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
školský zxxxx
 xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxním (trestní řád)
tr. zákon
 zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
tr. zákoník
 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Úmluva
 sdělení federálního ministerxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 
 x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxva
vodní zákon
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
z. 
m. p.
s. zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (úxxxxx xx xx xx xxxxx xx
xx xx
xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch a družstvech (zákon o obchodních korporacích z. ř. s. zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (zák. o zvl. řízeních) zák. o rodině zákon xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx1964 Sb. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník zák. práce 1965 zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce zák. č. 309/2006 Sb. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se uxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxbo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) zák. o advokacii zákon čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxech zák. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí zákon České národní rady č. 357/1992 xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxi silniční zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční zák. o dani z nemovitostí zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) zák. o hl. m. Praze zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním mxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxterých souvisejících zákonů zák. o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů zák. o ochraně veřejného zdraví zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxajů a o změně některých zákonů zák. o pojišťovnictví zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví zák. o přeměnách zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodníxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx. o soudech a soudcích zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků zák. o účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. o ÚS zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu zák. o veř. rxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxách zák. o veř. zdrav. pojištění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů zák. o vlastnxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) zák. o vysokých školách zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů zxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování zák. č. 10/1993 Sb. zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republixx xx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxckém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) zák. č. 300/2008 Sb. zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a auxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx., o státní službě živnostenský zákon zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Ostatní nařízení vlády č. 4/2015 Sb. naříxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu
ÚVOD
Patří k tradicím demokratických států, že mají samostatnou zvláštní právní úpravu pro zaměstnance státu či veřejné správy vůbec na princxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx měnících politických představitelů. Tomu by měly odpovídat i výhody státních zaměstnanců oproti soukromé sféře, tedy výhody závislé nikoliv na smluxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx právním základem byla služební pragmatika z r. 1914. Služební pragmatika platila na území dnešní České republiky až do roku 1950. V tomto roce byla právxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xoměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon). Nová koncepce nerozlišovala veřejnoprávní a soukromoprávní zaxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxné zákony a zákony o státních zaměstnancích tvořily zvláštní úpravu jen určitých aspektů pracovního (služebního) poměru. S účinností od 1.1.1966 přixxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxních úřadů se staly vztahy pracovněprávními (s výjimkou zvláštních zákonů o služebním poměru příslušníků ozbrojených sil).
Dlouhá léta pro tuto sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxl a je považován absolutní zákaz zaměstnanců v zákoníku práce uvedených státních orgánů být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxu tarifní platovou stupnici o 25% oproti ostatním zaměstnancům.
Základní požadavek na novou státní správu a s tím související právní úpravu vznikl xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxmokratického státu přetvořené ze státní správy totalitního režimu, kdy v personální oblasti byla dominující kádrová stranická nomenklatura přísluxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxda uložila personálnímu odboru Úřadu vlády ČSFR zpracovat první teze pro právní úpravu nové státní služby. Do nové státní služby se přihlásilo více než x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxna s výhradami a pouze jedna třetina se ukázala jako plně vhodná pro státní službu. Protože neexistoval reprezentant státu jako zaměstnavatele všech sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxím orgánům - zaměstnavatelům - k využití pro jejich potřeby. Zmiňujeme tuto situaci ve výběru státních zaměstnanců, neboť svědčí o tom, že není každý scxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxní správu, jakož i s přípravou právního rámce nové státní služby nám nabídla řada států. Měli jsme možnost se seznámit s principy personální práce evropxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxy ČSFR americkou společností Transatlantic Business Connection z Minnesoty, personální ředitele ústředních orgánů státní správy absolvovali řadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxlní management jako předpoklad fungující demokratické státní správy. Státní správy, kde výběr pracovníků, jejich zařazení, systemizace funkčních xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxlifikací, bezúhonní, zachovávající
kodex
státního zaměstnance a tím i vytvářející subjektivní předpoklady pro výkon odborné služby ve prospěch stxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxsonalisty, kteří přišli do státní správy pracovat po naší sametové revoluci v listopadu 1989, jejíž jedna z vůdčích myšlenek akceptovaná převážnou čáxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxmozřejmě v ní).
Na řadu ústředních orgánů státní správy v této době nastoupili i odborní personální a organizační poradci z Evropy a Ameriky. Přímo nx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxc byla financována ze zahraničních zdrojů, zejména know-how fondů, z programu SIGMA, PHARE atp. Jen proto, že jsme u nás neměli a nemáme ústřední institxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxzována. Pro ilustraci snad lze připomenout zprávu o reformě veřejného sektoru v Československu, vypracovanou v roce 1992 pro Mezinárodní úřad práce v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvníkem tohoto střediska:
"Absence společného právního rámce veřejné služby Československa a nezávislost jednotlivých ministerstev v personálxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxe v různých odvětvích veřejné správy se značně liší. Snad ještě závažnější je, že nekoordinovaný nábor zmenšuje vyhlídky správy, že přiláká prvotřídnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxu státní či veřejné správy nevyhnutelně vedou k neúčinnému využívání personálu."
Zlepšení personální situace, po kterém volala řada poslanců zejxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxě měl být sjednocen, rovněž centrálně mělo být zabezpečeno poskytování metodické pomoci a koordinace činnosti vč. vzdělávání. Metodicko-koordinačxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xR ujal své koordinační a metodické činnosti až v únoru 1993. Podle poznatků personálních ředitelů bylo provedeno stručné zhodnocení dosavadní činnosxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x provedením reformy státní správy. Přijetí služebního zákona se předpokládalo do dvou let. V návaznosti na přípravu a realizaci zákona o státní službx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxnnosti personálních útvarů v nepolitické státní správě. Připravovala se objektivní kritéria výběru, příjímání, rozmisťování a hodnocení zaměstnaxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x práci ve státní službě. K racionálnímu postupu prací bylo doporučeno vytvořit jednotlivé pracovní skupiny ze zainteresovaných odborníků příslušnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxxx xxxxo problematikou již nezabývala. Naopak k 30.9.1993 byla zrušena metodická a koordinační funkce personálního odboru Úřadu vlády ČR ve vztahu k ústřednxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxo problematikou Úřad pro legislativu a veřejnou správu a především MPSV a útvary místopředsedů vlády či ministrů pro legislativu.
Všechny vlády v Čx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxdnu z podmínek přijetí ČR do EU stanovila přijetí zákona o státní službě, který by především odpolitizoval státní službu tím, že by ji v personální oblasxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxích zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), který byl v paragrafovaném znění schválen usnesením vlády č. 1068 dne 1.11.2000 a začátkem rokx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxého okruhu zaměstnanců v ministerstvech a dalších úřadech, kteří se stanou státními zaměstnanci (nevztahovat tento zákon na zaměstnance ve veřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xřenesené působnosti již vykonávají nebo budou vykonávat státní správu, neboť tuto činnost nevykonávají a nebudou vykonávat v právním vztahu vůči stáxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, vykonávající činnost pro členy vlády či jejich náměstky (např. tiskový mluvčí, poradci, vedoucí kabinetu ministra), tedy na fyzické osoby, kterou jxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xředstaviteli, pro které pracovaly (pokud by jim na tuto dobu nebyl přerušen výkon státní služby).
-
Zákon se rovněž nemá vztahovat na pomocné nebo oxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxátního zaměstnance bude k České republice, tedy ke státu a nikoliv ke správnímu úřadu jako dosud, bude zakládán jmenováním (nikoliv pracovní smlouvoux x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxurčitou, výjimečně (např. v rezortu zahraničních věcí a po přechodnou dobu u všech zaměstnanců po vstupu zákona v účinnost) na dobu určitou; v návrhu byxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxovat českého občana, jen pokud bude splňovat zákonem stanovené předpoklady a úspěšně absolvuje přípravnou čekatelskou službu (cca 1 rok).
-
Zavexx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxnálnímu a jednotnému uspořádání státní služby, zvýšené odborné úrovni zaměstnanců, k optimalizaci systemizace ve státní službě atp.
-
Obsazováxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxě výsledků výběrového řízení; nejvýše postaveným představeným státním zaměstnancem v ministerstvu by měl být státní tajemník (prostřednictvím něhxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xenerálním ředitelem, v některých personálních záležitostech by byl povinen postupovat v dohodě s ministrem, příp. státním tajemníkem).
-
Stanoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysílání na služební cestu, převedení na jiné služební místo v oboru služby, postavení mimo výkon služby, povinnost zastupovat představeného, zvláxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxi, zákaz podnikání či jiné výdělečné činnosti, omezení stávkování, kárná odpovědnost atp.).
-
Upravily se určité výhody státní zaměstnanců, majxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxm či k osobním účelům, plat po dobu 30 dnů pracovní neschopnosti v kalendářním roce, zvýšená výše důchodu, stát měl hradit za státního zaměstnance pojisxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ale služební zákon přijat byl pod č. 218/2002 Sb., s výjimkou některých technických ustanovení (např. zřízení generálního ředitelství státní službx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxoto, že politici neměli na jeho uvedení v účinnost faktický zájem, na rozdíl od zaměstnanců ústředních správních orgánů, kteří na něj netrpělivě čekalxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx poslední členskou zemí EU, která tento zákon fakticky neměla.
Občas se tato situace odrazila i na mezinárodní úrovni. Např. na konferenci OSN v Soulx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxní příčinou vysoké korupce v ČR je neexistence zákona o státní službě. Toto tvrzení se koneckonců občas vyskytuje už i u nás, neboť současná situace, kdy xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx svému kamarádovi - politikovi ve státní a veřejné službě ve vedoucích postech působit, ke korupci jistě přispívá.
K dokreslení našeho neutěšeného xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xystemizaci pracovních míst podle tarifních tříd si dělá a mění každý úřad sám, to vede k tomu, že se zvyšuje účelově počet míst zařazených do vysokých tříxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxlišně zařazena do tarifní třídy v jednotlivých úřadech.
-
Není stanoven jednotně ani počet náměstků, ministr si může jmenovat do funkce náměstka (x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxitel odboru nebo vrchní ředitel.
-
Nejsou stanoveny minimální počty zaměstnanců, které umožní zřídit vnitřní útvar a které musí nejméně řídit jehx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxm získání prestižní funkce a příplatku za vedení.
-
Nejsou vymezeny pracovní pozice, které se obsazují ze zákona zaměstnanci pouze v pracovním pomxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdoucí sekretariátu, poradce, tiskový mluvčí), to vede při nástupu nového politického představitele (= statutárního orgánu úřadu) k značným personáxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxpouštěním starých zaměstnanců je tak u nás spojena s vysokými finančními náklady a s nástupem často nezkušených a neprofesionálních zaměstnanců, ktexx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x proto na místo, aby se věnoval především politice a vytýčením úkolů pro zaměstnance státní správy, rozhoduje vedle personálních otázek i další finančxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxých chyb se odvolává na svojí pouze politickou odpovědnost (všude jinde tuto provozní agendu zabezpečuje profesionální, plně odpovědný aparát v čele xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxíplatky a mimořádné (často pravidelné) odměny, které několikanásobně převyšují tarifní plat zaměstnance, a které fakticky devalvují platový systéx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxzené, smluvní platy politickým představitelem vybraným zaměstnancům, což neexistuje v žádném demokratickém státě ve světě; není zakázáno i v rozpočxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxanců, požadavků a předpokladů na ně kladených, objektivní systemizace pracovních míst, pracovních funkcí, pracovních náplní vč. stanovení minimálxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx postup podle praxe, nejsou povinné konkurzy či výběrová řízení na volná pracovní místa; v ČR se prakticky ze dne na den může stát každý občan zaměstnancex xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxsp. pokud státní katalog prací ve státní a veřejné správě předepisuje středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, nepředepisuje se jeho zaměření podxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx až dodatečně zaměstnanec doplnit vč. bezpečnostních požadavků (známé jsou případy, kdy ani náměstek ministra či jiný vedoucí zaměstnanec nemá předexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxx xxto a řiď, řidičský průkaz si uděláš později; přitom bylo exaktně ověřeno při výběru nových zaměstnanců do státní správy v roce 1990 a 1991 (srov. výše), žx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx jedna třetina vyhovovala.
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xylo uloženo jej zřídit v rámci příprav na uplatnění tohoto zákona, fakticky k tomu nikdy nedošlo, ani k ustavení státních tajemníků a personálních ředixxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxžbě, jednotný systém soustavného prohlubování kvalifikace, rekvalifikace a výběru odborných pracovníků, seznamování zaměstnanců s novými právníxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxívání automobilů a jejich počty vč. používaných značek, pro využívání rekreačních středisek pro státní zaměstnance, jednotná zdravotní služba a dalxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxnících jednotlivých politických představitelů a vedl k zefektivnění a zlevnění výkonu státní a veřejné služby a k potlačení možné korupce při vybavovxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxlizoval státní správu mít (účinný) nebudeme (bylo poukázáno i na častou obměnu úředníků, kteří se zabývají čerpáním dotací z EU), bylo přistoupeno k akxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxinný zákon po dvanácti letech v účinnost. Obecně však převládala v politické sféře nechuť k jakémukoliv služebnímu zákonu s tím, že když už jej kvůli EU mxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 218/2002 Sb., kterými se zabýval útvar ministra pro legislativu a lidská práva na Úřadu vlády ČR; nakonec byl v gesci ministerstva vnitra zpracován nxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx2014 v parlamentu schválen pod č. 234/2014 Sb. Prezidentské
veto
tohoto zákona bylo přehlasováno (viz č. 235/2014 Sb.).
Nový zákon se značně liší xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxnů, jednotná náplň personálních útvarů, zrušila se i příprava na službu formou čekatele na službu). Nemá význam na tomto místě se těmito změnami podrobxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxn o státní službě (ZSS) ústavní stížnost, předpokládají se výhrady i EU.
Obecně lze konstatovat, že nebyl splněn základní xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx správy, která by se personálně neměla měnit při každé politické změně atp.) a tím nebyl naplněn záměr Ústavy ČR, odpolitizovat státní správu zvláštním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxpak představuje prohloubení politického vlivu na státní zaměstnance:
1.
Původně zamýšlené Generální ředitelství státní služby v čele s generálnxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx záměr, aby generálního ředitele jmenoval (a odvolával) prezident republiky na návrh vlády. Budoucí náměstek ministra pro státní službu bude sice jmexxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xbude je tedy vykonávat ministr vnitra - člen vlády) a sekce pro státní službu bude organizační jednotkou Ministerstva vnitra - viz samostatný § 13 ZSS s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xe státu a jejich zaměstnavatele mělo reprezentovat a fakticky jeho práva vykonávat především generální ředitelství státní služby. Generální ředitexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxování a zejména v oblasti kontroly ministerstev a dalších úřadů, nezávisle od politické moci. Nyní bude zaměstnavatele ve státní službě reprezentovax xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra.
2.
Na místo nepolitických sekčních ředitelů, obvyklých v celém světě, budou na ministerstvech náměstci ministra pro řízení sekce, čímž nxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxsavadní předpisy týkající se náměstků ministra se nenavrhují změnit), jde již z názvu funkce o výraznou politizaci představených ve státní službě (sexxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x x x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxr může stanovit, že náměstek pro řízení sekce je oprávněn účastnit se místo něho jednání schůze vlády a zastupovat ho i v Poslanecké sněmovně a Senátu (paxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
3.
Státní tajemník bude mít postavení náměstka pro řízení sekce (§ 15), bude ho jmenovat vláda na návrh příslušného ministra (tedy i odvolávat), txxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka na ministrovi nezávislý generální ředitel pro státní službu. V přechodném období - tedy ke dni účinnosti nového zákona o státní službě, bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxužební poměr vůbec nehodí. Oproti původnímu služebnímu zákonu neupravuje zákon o státní službě v podstatě odměňování státních zaměstnanců a odkazujx xx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxk za státní službu.
Z toho vyplývají i další zjištění:
1.
Státní zaměstnanci budou mít vyšší povinnosti a omezení podle zákona o státní službě než xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo práva na spravedlivou odměnu.
2.
Výše platových tarifů nenaplňuje ani imperativ obsažený v § 145 odst. 1 ZSS, podle kterého se stanoví vládním nařxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxší platové tarify pro státní zaměstnance než pro zaměstnance v pracovním poměru, kteří povinnosti a omezení podle zákona o státní službě nemají a ani nexxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxužbu, je vážně ohroženo zavedení, resp. funkčnost celého zákona o státní službě. Nebyl by totiž důvod, proč by zaměstnanec žádal o přijetí do služebníhx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxbním zákoně byl upraven příplatek za státní službu, jako je to obvyklé v celém světě). Přitom zvýšení platových tarifů by finančně nemuselo být náročnéx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxměr zákona o státní službě posílit pevné složky platů na úkor fakultativních a snížit tak subjektivní rozhodování o platu státního zaměstnance.
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxň čtenáři zjistí řadu legislativních nedostatků, způsobených urychleným legislativním procesem a nedodržením jeho zásad; často i nezkušeností odbxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x řadě zmatků při uplatnění tohoto zákona v praxi a k jeho nutným novelizacím, přičemž bude velice záležet na kvalitě odborného aparátu na Ministerstvu vxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxbě xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxnil, zejména na vedoucích místech. Na druhé straně chtít od politiků, aby odpolitizovali státní správu, je dosti nereálné, aspoň v naší zemi s rybníkářxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxmět úpravy)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2015
Red. pozn. - po uzávěrce rukopisu byl ve Sbírce zákonů xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; tento zákon s účinností od 1.1.2016 novelizuje mj. § x xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxanovení § 1 a 2 zákona o státní službě (ZSS) je třeba vnímat ve vzájemně se doplňující povaze pozitivního věcného (§ 1 ZSS) a negativního osobního (§ 2 ZSxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxch úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), obsahoval v ustanoveních prvních dvou paxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přijetí a následného odkládání účinnosti služebního zákona, stejně jako s hektickou atmosférou a okolnostmi přijímání zákona o státní službě. Je texx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxnění výkladu těch ustanovení, u kterých je zřejmá určitá
kontinuita
stávající a předchozí právní úpravy služebních vztahů x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxná součást našeho právního řádu), může se dnes - ač v mnohých ustanoveních překonána i s ohledem na roky, které uběhly od jejího vzniku - přes všechno jevix x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na § 1 služebního zákona, který včetně odkazů pod čarou uváděl:
Tento zákon upravuje právní poměry zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxn "služba"), přípravu fyzických osob na službu, služební vztahy státních zaměstnanců ve správních úřadech,1) odměňování těchto osob, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců."
2) § 25 odst. 2 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů."
Pak je možné si všimnout, že výraz "státní zaměstnanec" - v současnosti defxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x x x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xtátní zaměstnanci konají ve správních úřadech státní správu "... jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti". Výslovné uvedení skutexxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxdějící legislativní zkratku "služba", pro uživatele v komplexu čitelnější, než jeho stávající podoba. Co je státní službou, resp. v dalším textu zákoxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxžebních vztahů jsou upraveny (pod shodným nadpisem) v hlavě III. části první ZSS (§ 10 až 16), systemizace a organizační struktura služebního úřadu je xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxiduálních pracovněprávních vztahů, můžeme i mezi služebními vztahy státních zaměstnanců rozlišovat ty vztahy, na základě nichž dochází k výkonu závxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xtátní službě (zejména otázky vzniku, změn a skončení služebního poměru) a služební vztahy s nimi související (např. vztahy odpovědností upravené v čáxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxměru je pod nadpisem "Řízení ve věcech služby" upraveno v hlavě druhé části desáté ZSS (§ 159 až 169).
3.
Porovnáme-li dále text § 1 služebního zákoxx x x x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xozornost v ustanoveních § 17 až 27. Obdobná ustanovení zákon o státní službě již neobsahuje; § 29 odst. 3 ZSS však stanoví, že státní zaměstnanec, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxého státního zaměstnance.
4.
Není vždy snadné vystihnout v "prvním" ustanovení zákona předmět jeho úpravy a vymezit beze zbytku rozsah jím upravexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xpravy pracovního kodexu a vymezení pracovněprávních vztahů (srov. Pichrt, J. Pracovněprávní vztahy. In Bělina M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxah množiny pracovněprávních vztahů (dávajíce odpověď na otázku co vše lze podřadit pro pojem "pracovněprávní vztahy") nebude tomu zřejmě jinak ani u uxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx] a služební vztahy [písm. b)] státních zaměstnanců, ale (byť v dílčích ustanoveních) i osob, které státními zaměstnanci nejsou (srov. např. § 29 ZSS); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxy (služební)" - srov. část osmou ZSS.
5.
Z pohledu čtenáře "překonané" normy - služebního zákona - jistě zaujme i "brzký" odkaz na širší ústavněpráxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.
(2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xákonem zmocněny."
Podobný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxx x xxuhý odstavec čl. 79 Ústavy, pak k němu P. Běhan v komentáři k Ústavě uvádí: "Komentovaný odstavec dává ústavní bázi stanovit pro fyzické osoby činné ve stxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí vztahy státních zaměstnanců - jsou vztahy veřejnoprávními. Ze samé podstaty věci tedy vyplývá, že nejde o obdobu pracovněprávních vztahů." (cit. Běxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxe (nikoliv "státní"), kteří budou ve správních úřadech konat závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (tedy vztahu "čistě" soukromoprávní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxedpisů, pamatuje § 1 ZSS ve svém druhém odstavci. Na rozdíl od situace, kdy se při neúčinnosti převážné většiny ustanovení služebního zákona, řídily pxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxvě [počínaje 1.7.2015, kdy dojde ze zákona k tzv. překlopení první části stávajících zaměstnanců správních úřadů do služebních poměrů (vedoucích zamxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xodle zákona o státní službě se ve všech správních úřadech stanoví s účinností od 1. července 2015 - srov. § 184 ZSS] ve správních úřadech vedle sebe pracovxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxyslu zákoníku práce (tedy v pracovním poměru či na základě některé z dohod o pracích konaných mimopracovní poměr), na které se bude zákon o státní službx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, a o zaměstnance, kteří pouze řídí, organizují a kontrolují výkon pomocných, servisních nxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx "pólu" - jak povahou práce, tak i svým počtem) pak budou tvořit náměstci člena vlády, kteří budou v pracovním poměru ke státu - jejich právní postavení vyxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí § 188 až 200 ZSS.
Související ustanovení:
§ 2 - negativní vymezení osobní působnosti zákona, x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxizace pracovních míst, § 173 - náměstek člena vlády
Související předpisy:
Z literatury:
Běhan, P. Komentář k xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxní vztahy. In Bělina M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 53 a násl.
(Negativní vymezení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xe Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xovelizuje mj. § 2 odst. 1 písm. g) a § 33 odst. 1 písm. q) ZSS, tak, že v nich uvedená slova "předsedu a místopředsedu" se nahrazují slovy "člena Rady".
Pxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxlší právní vztahy účasti na práci z pohledu zákoníku práce
III. K odst. 1 písm. a) a c)
IV. K odst. x xxxxx xxx xx xx xx
xx x xxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxlé práce
1.
Jak již bylo uvedeno v komentáři k § 1 ZSS (obsahujícímu pozitivní věcné vymezení působnosti zákona) je ustanovení § 2 ZSS negativním vyxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxch úřadech, na které se nevztahují ustanovení zákona o státní službě, je vhodné se krátce zastavit u otázky, jakými právními předpisy se jejich právní pxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxahy a služebními vztahy; někdy možná určité komparační vhledy (zákon o státní službě v. zákoník práce) budou rozsahem překračovat obvyklé koncepty koxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx" předpisů zákonodárce k aplikaci na služební vztahy "povolal", a to metodou delegování dílčích ustanovení těchto předpisů či dokonce založením delexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx pasážím hovoří dokonce o "dílčí subsidiaritě" takových částí zákoníku práce na služební vztahy (srov. komentář k části šesté ZSS).
2.
K otázce vexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí vztahujících se k, povahou poněkud odlišným, služebním poměrům "příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů"), včetně Nejvyššíxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xztahy policistů nejsou "vztahy pracovními tak, jak je má na mysli § 7 odst. 1 o. s. ř., nýbrž jedná se o poměr mající typické znaky poměru veřejnoprávního" xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxva univerzita, 2012, s. 131 a násl.), když zdůrazňuje, že tento názor v minulosti nesdílel Ústavní soud když "ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 4/96 dovodil, žx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" (srov. níže sp. zn. I. ÚS 4/96, ale např. též novější ÚS 1027/14). Máme za to, že zákon o státní službě je veřejnoprávním předpisem a přes výrazné průniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxávními vztahy a že se nejedná o pracovněprávní vztahy, které se jen jinak nazývají" (Kottnauer, A. in Kottnauer, A., Přib, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xracovněprávní vztahy jsou (na rozdíl od vztahů služebních) primárně zakládány smlouvou (pracovní smlouvou či některou z dohod o pracích konaných mimx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxů (srov. § 33 odst. 3 zák. práce) a o "jednostrannosti" jmenování lze psát v uvozovkách s ohledem na skutečnost, že ani v případě jmenování podle zákoníku xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxílu založení obou vztahů však asi není na místě ani zcela přeceňovat, ostatně J. Kněžínek v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že v minulosti jix xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxužební poměr za založený smlouvou a nikoliv jednostranným rozkazem státním, avšak pouze proto, že smlouvě v tomto směru přikládal širší význam, který xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy i proti jejich vůli "komandoval" do státních služeb (Kněžínek, J. Nový zákon o státní službě z hlediska jeho časové působnosti. Právní rozhledy, č. 22x xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxovenského pod heslem "Zaměstnanci veřejní", v pasáži věnované vývoji jejich služebních poměrů: "Zvláštní postavení zaměstnavatele v. z-ce, primárxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxm povolán k aktivní účasti na výkonu veřejné správy, ke spolupůsobení při výkonu veřejné správy a někdy i - v oboru státní správy - může býti pověřen tvořexxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxského o služební smlouvě, nýbrž byl postupem doby vytvořen služební poměr upravený speciálními předpisy, odpovídající potřebám výkonu veřejné spráxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxylučuje, aby nositel veřejné správy měl zaměstnance jiné v soukromoprávním služebním vztahu se všemi důsledky z toho vyplývajícími vůči zaměstnavatxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxřejné správy vystupuje již jako silnější strana, ukládající autoritativně povinnosti, přijímá svým ustanovením zvláštní, jednostranně určené a zvxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxeobecné trestně-právní odpovědnosti." (Krejčí, V. Zaměstnanci veřejní. In Hoetzel. J, Weyr, F. Slovník veřejného práva československého. Svazek Vxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxcké atmosféře xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxdoba zákona o státní službě je v mnohých pasážích do značné míry poznamenána tím, že jeho ustanovení si vzala do velké míry za předlohu služební zákon, ktxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxparace práva pracovního od práva občanského" a i v době přijetí služebního zákona (v roce 2002) byl stále ještě kodexem, který se vyznačoval snahou po jxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxylo možné na pracovněprávní vztahy použít ani subsidiárně (blíže srov. Pichrt, J. Vybrané aspekty vztahu občanského a pracovního kodexu. In Gerloch, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxužbě byl do důsledků zvážen postup, při kterém odkazy na starý pracovní
kodex
- "uzavřený systém" ovládaný veřejnoprávní zásadou "co není dovoleno je xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxou "co není zakázáno je dovoleno", a který je navíc - po rekodifikaci soukromého práva - kodexem, těsně navázaným na občanský zákoník, s jehož subsidiárxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxsledujícího citátu: "Nový zákon o státní službě zakotvuje státní službu státních zaměstnanců jako služební poměr, tedy právní vztah v režimu veřejnéxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa, zejména pak v oblasti procesní. Zákoník práce se ve vztahu k zákonu o státní službě nepoužije ani subsidiárně, stejně jako občanský zákoník jako souxxxxxxxxxxx
xxxxx
x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxbě obsažen výslovný odkaz na zákoník práce, resp. jeho konkrétní ustanovení, což však obecnou subsidiaritu zákoníku práce vůči zákonu o státní službx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx Čeněk, 2015, s. 381). Autoři tohoto komentáře se často setkávali s problémy, jejichž řešení nelze bohužel tak jednoduchým schématem jednoznačně vyřexxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx - pro pracovněprávní vztahy subsidiárně - již jen z obecných ustanovení občanského zákoníku - např. problematika promlčení nároku na náhradu škody axx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxona - ne všechna v úvahu připadající řízení, o právech a povinnostech, resp. o nárocích ze služebního poměru, mají z pohledu služebního orgánu stejnou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxckým bodem aplikace zákona o státní službě, bodem, který bude v konečném důsledku zřejmě řešen až judikaturou soudů (příp. i v kompetenčních sporech) čx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdívejme se nyní naopak na některé prvky, které je "spojují". Tím základním společným znakem je výkon závislé práce. Závislá práce - jeden z úhelných pojxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanex xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě."
6.
Nebylo by na tomto místě případné rozsáhleji rozebxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xák. práce atp.; vedle odborné literatury, se touto otázkou v poslední době opět stále více zabývají civilní i zejména (převážně v souvislosti s problexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxeklápěním" dosavadních zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávali státní správu v pracovním poměru do poměru služebního) - dosavadní zaměsxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxním poměru - jako výkon závislé práce, přičemž budou i po "překlopení", vykonávat (tutéž, resp. "druhově" obdobnou) závislou práci v poměru služebním xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxvána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy.2 Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
Na shora citovaný odkaz pod čarou je ve vztahu k tomuto koxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxvního práva člení individuální pracovněprávní vztahy na základní pracovněprávní vztahy (pracovní poměry a pracovněprávní vztahy založené dohodamx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxjící realizaci základních pracovněprávních vztahů). Vedle tohoto základního členění pak nauka pracovního práva rozeznává určitou, jakoby se samosxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx způsobem úpravy věcné působnosti zákoníku práce na tyto vztahy, které se neřídí pouze zákoníkem práce (popřípadě subsidiárně příslušnými ustanovexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxvá někdy označována jako "další právní vztahy účasti na práci" a vyznačuje se tím, že zákoník práce se na tyto vztahy vztahuje, pokud to zákoník práce vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak [podpůrná (subsidiární) působnost]; srov. Pichrt, J. Právní vztahy účasti na práci. In Bělina M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxch rysech shodný s objektem "většinových" základních pracovněprávních vztahů, neboť v obou případech je objektem výkon závislé práce. Podmínky výkoxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxrem práva správního. Komplex vzájemných práv a povinností subjektů těchto právních vztahů, však vykazuje oproti většinovým vztahům mezi zaměstnavaxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stran způsobilosti stát se zaměstnancem než je tomu v případě "většinového" základního pracovněprávního vztahu - např. dosažení stanoveného věku, sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxcovněprávního vztahu - modifikován, nejčastěji ve prospěch zaměstnavatele (např. větší míra podřízenosti, zvýšené nároky na osobní vlastnosti i chxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxní zák. práce účinném do 31.12.2011 - v (tehdy) pěti odstavcovém § 5 zák. práce. Ustanovení § 5 odst. 4 zák. práce, ve znění účinném do 31.12.2011, uvádělx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxkonávající ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti podle služebního zákona, se tento zákon vztaxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxdené vztahy na principu
delegace
(v kombinaci s teoreticky připouštěnou, byť v podstatě vzácnou - viz dále - působností přímou). Ustanovení § 5 zák. prxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxi ještě širší (mj. uváděl též pracovněprávní vztahy čekatelů připravujících se na výkon státní služby, úředníků územních samosprávných celků, ale naxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx na principu subsidiarity. Novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 365/2011 Sb. byla tato výčtová ustanovení (odst. 4 a 5), která se zákonodárcx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxna, což však samo o sobě nevedlo k faktické změně v otázce věcné působnosti zákoníku práce na tyto vztahy ani ke změně charakteru těchto vztahů. Z pohledx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxosti na služební vztahy.
III. K odst. 1 písm. a) a c)
10.
Dnešní podoba § 5 zák. práce je (s ohledem na shora uvedené) již jen torzem. Stávající znění x x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxjné funkce; § 5 zák. práce zní:
"(1) Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon vztahuje, pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x tomu uvádí: "Výkon veřejné funkce zásadně nezakládá pracovněprávní vztah. Již proto ne, že výkon veřejné funkce nebude zpravidla splňovat definiční xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxosti pouze menšinová skupina veřejných funkcí je vykonávána v pracovním poměru, v takovém případě se takovýto pracovní poměr řídí ustanoveními zákonxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxvního vztahu. Ve vazbě na výkon veřejných funkcí (nikoliv v pracovním poměru) § 5 odst. 1 zák. práce uvádí, že se na vztahy vyplývající z výkonu veřejné fxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxzickým osobám plnícím veřejné funkce) nebo na základě
delegace
(pokud tak stanoví zvláštní předpis), tzn., jen pokud zvláštní předpis upravující výxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxa právní poměry člena vlády se vztahuje § 5 odst. 1 zákoníku práce a zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů." (Kotnauer, A. in Kottnauer, A.x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx fyzické osoby, jejichž právní poměry v ministerstvech na ostatních funkcích uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a c) ZSS se řídí zákoníkem práce a dalšími pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxx xxx xx xx xx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxdy právní poměry vedoucích (jejich "zástupců", členů kolektivních orgánů či dalších v něm uvedených zaměstnanců) "dalších ústředních správních úřaxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxy - k tomu srov. komentář k § 3 ZSS], se řídí zákoníkem práce a dalšími předpisy pracovního práva (v případě člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu). Sdílíme pochyby, které stran "vyloučení" vedoucích (jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx patří do skupiny tzv. regulátorů] z působnosti ZSS vyjádřil A. Kottnauer, když uvedl: "Na vedoucí výše uvedených ústředních správních úřadů a vedoucxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxé právní povinnosti ani odpovědnost státního zaměstnance, protože státními zaměstnanci nebudou. Tzv. regulátoři o sobě tvrdí, že jsou nezávislí, doxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xení však zodpovězena otázka "na kom nebo na čem jsou nezávislí?" Není to o nestrannosti jejich rozhodovací činnosti, tu přece určuje správní řád. Mají sxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xinisterstva a ústřední správní úřady se ve veškeré své činnosti řídí ústavními zákony a ostatními zákony a usneseními vlády." (Kottnauer, A. in Kottnaxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx. k) ZSS, tedy o vedoucí funkce v Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, je vhodné uvést, že tento úřad řadíme mezi "jiné (neústřední) sprxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxnností od 1.2.2015) novelizací zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Dle jeho § 55 je Ústav správním úřadem se sídlem v Praze, jehož rozpočet je soxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu se považuje za služební orgán (srov. § 10 a komentář k němu) a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xísm. j) ZSS, tedy zaměstnanci, kteří vykonávají pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, a zaměstnanci, kteří pouze řídí, orxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě a budou ve správních úřadech konat závislou práci v základním pracovněprávním vztahu ve smyslu zákoníku práce, tedy v pracovním poměru, či na záxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s tím, že zákon o státní službě se na ně bude vztahovat v organizačních věcech (srov. § 1 odst. 1 ZSS). Z pohledu stávajících zaměstnanců se tedy jedná o skuxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxanců bude určující první systematizace (služebních míst) a první systemizace pracovních míst, která by měla být pro všechny správní úřady schválena vxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxx xxxx
xx x xxxxx x
xxx
xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxona o státní službě tzv. civilní zaměstnance zařazené v bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády ČR, Vojenské policii, Vojenském zpravodajstvíx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx z jiných právních oblastí, které budou modifikovat jejich práva a povinnosti při výkonu práce. Pokud jde o vynětí všech zaměstnanců Národního bezpečnxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxovedeno druhým odstavcem § 2 ZSS v jeho samém závěru, pak je třeba zdůraznit fakt, že v tomto případě došlo k úplnému vynětí všech zaměstnanců úřadu, ktexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxo širokého vynětí budou řídit (obdobně jako u civilních zaměstnanců zařazených v bezpečnostním sboru apod.) pouze zákoníkem práce a souvisejícími přxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxžební působiště a nadřízený služební úřad, § 5 - služba a její obory, § 10 - služební orgán, § 17 - systemizace, § 172 - systemizace pracovních míst, § 1xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxměru příslušníků Policie ČR, je rozhodnutím, jímž se autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech vyplývajících z právního poměru veřejnoprávnxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx soudním řízení a soudy ve správním soudnictví, řeší zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporůx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xřetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s., jde-li však o řízení ve věcech, o nichž má jednat soud v občanském soudním řízení, soud postupuje podle § 68 písm. b) xx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxená k 1.1.2003 znamená renesanci dualismu práva, totiž jeho dělení na právo soukromé a právo veřejné. Správní soudy (specializované senáty krajských xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxivním právům v procesu upraveném samostatným zákonem - soudním řádem správním. Rozhodování ve věcech soukromoprávních (které vyplývají z občanskopxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxt soudům, které přitom postupují podle části páté občanského soudního řádu. Za stěžejní důvody, pro které bylo ve věcech práva soukromého zvoleno zákoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxo mezi osobami sobě navzájem nepodřízenými a vzájemně na roveň postavenými rozhodoval nezávislý soudce, a dále zde byl nepřehlédnutelný požadavek mexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx) - dále jen "Úmluva"; podle č. 6 odst. 1 této Úmluvy má každý právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nexxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvinění proti němu. Pojem "občanskoprávního závazku" a jeho výklad Evropským soudem pro lidská práva musí mít tedy podpůrný význam pro závěry o tom, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxění příslušníka Policie ČR ze služebního poměru.
Učinit správné a logicky odůvodněné závěry v projednávané věci však vyžaduje obrátit pozornost i k pxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxu veřejnoprávní a které soukromoprávní.
In concreto
je úlohou Nejvyššího správního soudu rozhodnout, zda právní vztah příslušníka Policie ČR, zvláxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxány podle části páté o. s. ř., tj. zda jde bez dalšího o věci práva soukromého, nebo zda přichází v úvahu, aby šlo například o věci v širokém slova smyslu "prxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xyl v době rozhodování služebních funkcionářů v projednávané věci upraven zákonem č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, byl v obdxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxměru příslušníků Policie ČR upraveného výše cit. zákonem nejsou věcmi pracovními, ani je nelze pro jejich povahu považovat za věci soukromoprávní. Slxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx vzniká mocenským aktem služebního funkcionáře a po celou dobu svého průběhu se výrazně odlišuje od poměru pracovního, který je naopak typickým poměrex xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xmezené možnosti propouštění, úpravě služebního volna, nárocích na dovolenou, zvláštními nároky při skončení služebního poměru a také zvláštními usxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvatele" jako primárního nositele veřejné moci, potřebu pevného začlenění policisty do organismu veřejné moci a účast na jejím výkonu, ba dokonce - při xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxých kategorií veřejných a zvláště státních zaměstnanců o specifický státně zaměstnanecký poměr veřejného práva. Ne každý vztah ke státu má podle stávxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xřevážné části vyloučeno a úprava služebního poměru má kodexový charakter, půjde o poměr veřejnoprávní. Soudní ochrana práv z veřejnoprávního služebxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxvého poměru plynoucího bývá omezena.
Nelze zastírat, že určitá váhavost může mít své místo u některých typů rozhodnutí činěných v průběhu trvání služxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxho práva. V tomto ohledu platí zdůvodnění obsažená v dřívější judikatuře výše uvedené. Tento závěr podporují navíc další aspekty: Evropský soud pro lixxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dříve citovaný čl. 6 odst. 1 Úmluvy, tj. zda takový spor musí být rozhodnut postupem vyžadovaným pro "civilní práva a závazky". Za klíčové se v tomto ohlexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxí spory veřejných zaměstnanců, jejichž zaměstnání je charakterizováno specifickými aktivitami veřejné správy v rozsahu, v jakém jedná jakožto držixxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xolicie. Soud se bude v každé věci zabývat tím, zda zaměstnání stěžovatele xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe ochrana obecných zájmů státu..." (Citace podle publikace Vincenta Bergera:
Judikatura
Evropského soudu pro lidská práva. 7. francouzské vydání, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxkonu veřejné moci a plnění funkcí, jejichž účelem je ochrana obecných zájmů státu, nebude čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy podle dosavadní judikatury Evroxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxkuje čl. 6 odst. 1 výrazně extenzivním způsobem a pod pojem "civilní práva a závazky" zahrnul i řadu oblastí, které považujeme v dosavadním chápání jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxostenské oprávnění jednostrannými akty tyto vztahy zakládat, měnit a rušit. Nejvyšší správní soud se i z tohoto důvodu přiklonil k závěru, že služební xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpu služebních funkcionářů, nikoli však projednáván a rozhodován soudem v pořadu práva bez účasti správního orgánu (jak by tomu bylo podle nové části páxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxe. Zákon č. 186/1992 Sb., v § 155 vztahuje na některé instituty služebního poměru použití zákoníku práce; většinou jde o věci, které pro podstatu služexxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxní práv a povinností, počítání času a podobně). Sám zákoník práce ani ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil a statním zaměstnancům podle služebníhx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxávních čekatelů a na příslušníky ozbrojených sil a na státní zaměstnance podle služebního zákona se zákoník práce vztahuje, jen pokud to výslovně stxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxslativně-technickém ztvárnění předpisu, nikoli na charakteru služebního poměru.
Nejvyšší správní soud pouze podpůrně konstatuje, že i v období přxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxochybně kvalifikována jako veřejnoprávní. Soud považuje za dodnes inspirující náhledy předválečných teoretiků práva správního na problémy dualisxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxrolex
Bohemia
, 2000): pro vystižení podstaty práva soukromého a veřejného není rozhodující, zda o právním poměru rozhodují soudy nebo úřady správní, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxsti, a - jak prof. Hoetzel uzavřel - i do poměrů veřejnoprávních se často dostáváme jen se svým svolením. Na druhé straně poměr soukromoprávní může také vxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxní poměr zaměstnance státního byl vypraven publicisticky. Jde tu o dva zcela různé právní světy, jak v zájmu státu, tak v zájmu úředníka samého" (s. 497, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxho připomínala specifický prostředek moci disciplinární, který není v takovéto podobě nikdy přítomen v soukromoprávní smlouvě pracovní (Boh. adm. 7xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy týkající se vzniku, změn a skončení služebního poměru příslušníka Policie ČR s ohledem na obsah a způsob právní úpravy obsažené v zákoně č. 186/1992 Sbxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxdle ustanovení § 121 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, Ministerstvo vnitra stanoví obecně závazným předpisem podrobxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxyhlášený pod č. 374/1992 Sb.), podle něhož se žádost o přiznání příspěvku za službu podává u útvaru, kde oprávněný koná nebo konal službu, přičemž o tomtx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxku na příspěvek za službu podle zákona České národní rady č. 186/1992 Sb., takže příslušný správní orgán o jeho nároku nerozhodl, a proto nemohla být zalxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxti rozhodnutí služebního funkcionáře, a to do 15 dnů. Odvolání se podává u služebního funkcionáře, který rozhodnutí vydal. Odvolacím orgánem je služexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtou správního řízení a teprve poté se obrátit na obecné soudy. Ústavní soud tedy nesdílí názor okresního soudu, že pravomoc soudu v souzené věci není dánx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxý, byť za předpokladu, že bude nejdříve rozhodnuto věcně příslušným správním orgánem.
Celková koncepce správního soudnictví tak, jak je zakotvena v xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdech, ve kterých soudům toto právo nepřísluší. Rozhodování ve věcech služebního poměru (příslušníků Policie ČR) mezi těmito taxativně uvedenými výjxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xozhodnutí správních orgánů, jejichž přezkoumání vyloučí zvláštní zákony. Ustanovení § 137 odst. 1 zákona České národní rady č. 186/1992 Sb. sice výsxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxvek za službu, avšak přezkoumávání těchto případů soudem není nikde ani vyloučeno. Neobstojí ani argumentace ustanovením § 7 o. s. ř., podle něhož v občxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány, přičemž výslovně zmíněny nejsou vztahy služební. Nelze totiž přehlédnoxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxprávního vztahu. Tento názor lze podepřít např. i možností použití řady ustanovení zákoníku práce na služební poměr policistů (srov. § 155 zákona Česxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzhodnutí správních orgánů, a to i přesto, že rozhodnutí v této věci není rozhodnutím týkajícím se základních práv a svobod podle Listiny. Stěžovatel texx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správně řízení zastavily.
(ÚS 4/96 - právní věta, ASPI JUD 31269CZ)
4. V ústavní stížnosti stěžovatelé namítají porušení svého ústavně zaručenéhx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatelé požadovali náhradu škody nikoliv z titulu zákona o vojácích z povolání, tj. na základě veřejnoprávního vztahu dovozovaného z existence sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxované, a to povinnosti zajišťovat pro vojáky zdravotní péči, organizovat ji, řídit a kontrolovat. Tento odpovědnostní vztah, vzniklý již způsobením xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx nárok na její náhradu. Stěžovatelé shrnují, že dle jejich názoru nemůže být občanskoprávní odpovědnost vyloučena jen proto, že zemřelý byl voják a v důxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxcký pro služební poměr, nevylučuje použití odpovědnostních nároků dle občanského zákoníku, když zákon o vojácích z povolání obecnou odpovědnost takxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxlacím řízení u Městského soudu v Praze, a to ze stejných důvodů, jako u rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxdlivý proces, neboť sporná právní otázka není dle jejich názoru doposud judikaturou vymezena a nemůže se zde tak jednat o ustálenou rozhodovací praxi. xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxučně shrnul, že předmětné řízení je řízením ve věcech služebního poměru, které neprojednává soud v občanském soudním řízení. Takovýto jednoznačný záxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxmítnutí dovolání takto stručně odůvodněno s odkazem na konstantní a ustálenou praxi, která ve skutečnosti konstantní ani ustálená není, nebo jednoduxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxpustné, neboť napadené rozhodnutí záviselo na vyřešení otázky procesního práva, která doposud nebyla vyřešena a byly tak splněny podmínky ust. § 237 ox xx xx
x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xx x. ř. v pravomoci soudu, protože nejde o spor vyplývající z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů. Služební poměr vojáka z povoxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo orgánu, a po celou dobu svého trvání se výrazně odlišuje od pracovního poměru, který je typickým poměrem soukromoprávní povahy, v němž účastníci mají xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu sp. zn. Konf 51/2004). Projednání a rozhodnutí dané věci není soudu svěřeno ani jiným zákonem (§ 7 odstx x xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxávně rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena ministru obrany, do jehož pravomoci podle § 2 odst. 2 zák. o vojácích z povolání patří a kterx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvit, který ze služebních orgánů postoupenou věc v dalším řízení projedná a rozhodne. Uvedeným závěrům obecných soudů nelze z hlediska ústavnosti nic vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxx xx s. ř. přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.
Co se týče posouzení obsahu dovolánxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxhů do rozhodovací činnosti jiných orgánů veřejné moci, dle níž posouzení, zda rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxítí být povolán úvahy Nejvyššího soudu jakkoliv přehodnocovat. Ústavní soud není oprávněn zasahovat do nezávislosti rozhodování obecných soudů tímx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxávat výklad podústavního práva, neboť ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně něxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxho orgánu, sjednocovat judikaturu nižších soudů a jimi prováděný výklad podústavního práva. Ústavnímu soudu je vyhrazeno zasáhnout pouze v případě, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xozhodnutí neodůvodní, odůvodnění nepůsobí přesvědčivě a příčí se pravidlům logiky, je výrazem přepjatého formalismu či jiným extrémním vybočením z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxo soudu postupoval v projednávané věci plně v mezích své zákonné
kompetence
a z ústavněprávního hlediska mu není možné nic vytknout.
(ÚS 1027/14)
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xněžínek, J. Nový zákon o státní službě z hlediska jeho časové působnosti. Právní rozhledy. 2014, č. 22, s. 769 a násl.
Kněžínek, J. Postavení zaměstnxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxhybnosti o ústavnosti nového zákona o státní službě. In Kottnauer, A., Přib, J., Úlehlová, H., Tomandlová, L. Zákon o státní službě. Ostrava: Sagit, 20xxx xx xx x xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xůvodního vydání, Praha: Eurolex
Bohemia
, 2000.
Machálek, P. Služební poměry. In Galvas, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 20xxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx14, s. 129 a násl.
Pichrt, J. Vybrané aspekty vztahu občanského a pracovního kodexu. In Gerloch, A. (ed.) Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách časux xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xx
Ustanovení obsahuje legislativní vymezení pojmu správního úřadu pro účely zákona o státní službě. Vychází z formálních znaků, že jde o ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxitucionálního pojetí správního úřadu, nikoli z pojetí funkčního, se kterým se lze v právním řádu rovněž setkat. Ve funkčním pojetí je správní úřad chápxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteroužto funkci vykonávají např. vybrané obecní úřady, krajské úřady atd. - srov. § 13 stavebního zákona, "úřad prezidenta", kterým se ve smyslu čl. xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
2.
Správní úřad jako instituce je organizační jednotkou státu, navenek ohraničenou, vystupující navenek prostřexxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx řídí činnost správního úřadu, je jedna fyzická osoba nebo sbor více osob, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxí, která má třináct členů, Český telekomunikační úřad, jehož orgánem je pětičlenná Rada Českého telekomunikačního úřadu), či Energetický regulační xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xxx 79 odst. 1 Ústavy stanovícího, že "Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.". Správní úřady, jako součxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxjektů než je stát. Tento nepřímý výkon státní správy předvídá čl. 105 Ústavy, podle něhož lze "orgánům samosprávy", kterými jsou myšleny orgány územní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx
3.
Správní úřady jsou organizačními složkami státu zřízenými prioritně za účelem výkonu státní správy. Správními úřady v institucionálním pojetx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxho ustanovení ZSS) se nepovažují předsedové a místopředsedové jednotlivých stupňů soudů, ačkoli je § 119 odst. 2 zák. o soudech a soudcích označuje jaxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxním úřadem není ani vláda, ani prezident, byť i jim může být zákonem svěřena působnost činit správní úkony (viz např. NSS 4 Aps 3/2005-35). Vláda a prezidxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxrávního úřadu, je třeba odlišit, že v případě, kdy vykonávají státní správu, mohou vystupovat v postavení správního orgánu ve smyslu § 1 odst. 1 správníxx xxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxká národní banka, byť je jí působnost správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem svěřována (srov. § 1 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bancxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho práva, pro kterou je výkon státní správy v rozsahu daném zákonem vedle ústavní funkce ústřední banky státu další činností.
7.
Výkon xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxíslušnými útvary Policie ČR (krajským ředitelstvím) a Policejním prezidiem (§ 74 zák. o zbraních). Veřejné sbory jsou určeny prioritně k plnění policxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkon státní správy je i pro veřejné sbory tedy další činností, nikoli základní, a tyto se nepovažují za správní úřady, ale za organizační struktury jiné.
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxterstev nebo jiných úřadů", když zřejmě mělo být přesněji "jiných správních úřadů"), jako označení pro přímého vykonavatele státní správy za tím účelxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx68 Sb., o československé federaci, resp. předtím v čl. 72 původního znění ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické repuxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xx xxiz § 85 až 89), pojmy "úřad" a "ústřední úřad" užíval i ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky (viz § 89 odst. 2 bod 2. a § 90 odst. 3xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxvně zavedl označení "orgán státní správy", ať už ve spojení "ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy", či při charakteristice národních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" jsou v podstatě shodné, byť Ústavou užívaný pojem "správní úřad" umí výstižněji rozlišovat mezi úřadem jako institucí a orgánem státu, který stojí v čxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxx xxx xxsítky let platná Ústava zná jen výraz "správní úřad". Základní platný zákon o organizaci státní správy, zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxvé zákony, které v době platnosti Ústavy ČR zřizovaly správní úřady, povětšinou je i jako "správní úřady" výslovně označovaly, lze nalézt i výjimky, kxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxuje pro své účely za správní úřad takovou instituci zřízenou zákonem, ať je v zákoně, myšleno zvláštním zákoně, označena jako správní úřad nebo orgán stxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxřipouští, aby jen na základě typických znaků (útvar státu zřízený zákonem za účelem výkonu působností v oblasti státní správy) byla určitá instituce pxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkými veterinárními správami a Městskou veterinární správou v Praze, krajské veterinární správy mají svou zákonem danou působností na území jednotlixxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako takové správním úřadem pro účely zákona o státní službě, neboť jako správní úřad je výslovně označena v zákoně "jen" Státní veterinární správa [srxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxobu odlišnou od státu, případně orgán osoby odlišné od státu, jako orgán státní správy či správní úřad, nebude se jednat o správní úřad, ale spíše o nepřexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx péče" obce, byl by závěr, že jde o "správní úřad" naprosto
absurdní
.
13.
Problematické je zákonné vymezení Státního zemědělského intervenčního fxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x x x xxxx. 2) právnickou osobou zřízenou zákonem (ve smyslu § 20 odst. 2 obč. zák. se jedná o právnické osoby veřejného práva), tedy je subjektem odlišným od státxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxěn provedených zákonem č. 250/2014 Sb.) výslovně uvádějí, že se jednotlivé státní fondy považují za služební úřad (jsou tedy služebním úřadem ve smyslx x x xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxcí zákony, byl však změněn § 1 xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu), který nyní výslovně uvádí, že "... Fond je správním úřadem a náleží do působnosti Ministerstva zemědělství ...". K označení Státního zemědělsxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxěňovacího návrhu, předloženého zemědělským výborem Poslanecké sněmovny. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu je zákonem svěřena působnost xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xento státní fond za služební úřad a na jeho zaměstnance vykonávající státní službu se vztahuje ZSS. Nicméně tím, že novela zákona o Státním zemědělském xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xemůže, nemohla učinit ze Státního zemědělského intervenčního fondu správní úřad v institucionálním smyslu, spíše vyjádřila, že je mu svěřena působnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé vychází z čl. 79 odst. 1 Ústavy, a které uvádí i komentovaný § 3 ZSS, je na ministerstva a jiné správní úřady. ZSS člení v příloze č. 2 správní úřady do čtyř xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxady
15.
Obsah těchto jednotlivých skupin správních úřadů není v textu vymezen, nejedná se o legislativní zkratky pro účely zákona. Skutečný obxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xřady, které vykonávají svou působnost na celém území státu, organizačně završují určitou věcnou oblast výkonu státní správy a jsou za ústřední správnx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnů státní správy) v § 2 kompetenčního zákona.
17.
Mezi ústřední správní úřady ve smyslu ZSS se řadí i Úřad vlády ČR. Úřad vlády ČR byl xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnovení služebního zákona). Organizační jednotkou Úřadu vlády ČR se stalo Generální ředitelství státní služby (nikdy fakticky neexistující). Důvodxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelství státní služby jako její "organizační jednotky". Již dříve existujícímu Úřadu vlády ČR náležející funkce spojené s odborným, organizačnxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxní orgány státní správy, neboť s plněním těchto úkolů není spojeno postavení správního úřadu se zákonem stanovenou působností v oblasti výkonu státní xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xprávy podle § 2 kompetenčního zákona zákonem bylo ponecháno.
18.
Obsah pojmu "správní úřady s celostátní působností" jak uvádí příloha č. 2 k ZSS, xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxostí, než jsou ústřední správní úřady (i ty mají celostátní působnost). Přesnější vyjádření tedy je "jiné správní úřady s celostátní působností", jak xxxxxxx x x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxostí [např. § 47 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) - Státní veterinární spxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxkce], není výslovné označení, že jde o správní úřad "s celostátní působností", podmínkou pro zařazení správního úřadu této skupiny, rozhodující je maxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Územní působnost, případně označovaná jako místní působnost, je vedle věcné působnosti druhem působnosti každého správního úřadu. I úřady s celostáxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx xx xxx xxxxx xxxoto zákona vyjadřovat zřejmě správní úřady s územní působností omezenou jen na část území státu (správní úřady s omezenou územní působností, v literatxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxx xx xxxledním místě, není její xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxbní úřady", tedy služební úřady ve smyslu § 4 odst. 2 ZSS - jiné služební úřady, o nichž tak stanoví jiný zákon, které však nejsou správním úřadem (např. sxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xřady lze rozdělit do následujících skupin:
a)
ministerstva
Jedná se o ústřední správní úřady vymezené v § 1 kompetenčního zákona, na jejichž čele stxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxví, mládeže a tělovýchovy
-
Ministerstvo kultury
-
Ministerstvo práce a sociálních věcí
-
Ministerstvo zdravotnictví
-
Ministerstxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtví
-
Ministerstvo obrany
-
Ministerstvo dopravy
-
Ministerstvo životního prostředí
b)
další ústřední správní úřady (další ústxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oblast výkonu státní správy. Nejsou podřízeny jinému správnímu úřadu. Za ústřední správní úřad (resp. ústřední orgán státní správy) jsou i výslovně v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxdářské soutěže
-
Správa státních hmotných rezerv
-
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
-
Národní bezpečnostní úřad
-
Energetický rexxxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxx xx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
-
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
-
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
-
Úřad pro přístup k doxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxstí
Jedná se o správní úřady s celostátní působností, které však na rozdíl od ústředních správních úřadů nezavršují věcnou oblast výkonu státní správy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxzený Ústavem pro studium totalitních režimů - § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů). Do této skupiny patří např.:
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
-
Generální finanční ředitelství (§ 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxx1 Sb., o Finanční správě ČR)
-
Generální ředitelství cel (§ 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR)
-
Finanční analytický úřad (§ 29c zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)]
-
Česká obchodní inspekce § 1 zxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxí drahých kovů)
-
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (§ 17 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických pxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek)
-
Národní archiv (§ 46 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)
-
Úřad pro techxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metrologie a státního zkušebnictví)
-
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (§ 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářskx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkon)]
-
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxn o léčivech)]
-
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [§ 1 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxa č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)]
-
Státnx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa)
-
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (§ 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody x xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xR (§ 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR)
-
Státní úřad inspekce práce (§ 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce)
-
Úřad pro mezinárodněprxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxpekce (§ 53a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách)
-
Státní plavební správa (§ 38 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě)
-
Úřad pro civilní lxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxzaci a státní ověřování jakosti (§ 1 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určenýxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx (§ 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech)
d)
správní úřady s omezenou územní působností
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxávních úřadů je projevem tzv. vertikální dekoncentrace státní správy. Jejich územní působnost je omezena jen na část území státu. Do této skupiny patřx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x x x xxxxxx xx xxxxxx11 Sb., o Finanční správě ČR
-
celní úřady (§ 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR)
-
okresní správy sociálního zabezpečení (§ 3a zákona č. 58xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxajské hygienické stanice (§ 78 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
-
zeměměřické a katastrální inspektoráty (§ 2 zákona č. 359/199x xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o archivnictví a spisové službě)
-
újezdní úřady (§ 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR)
-
krajská vojenská velitelství [§ 9 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxi, výbušninách a o státní báňské správě)
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, § 2 - negativní vymezení osobní působnosti zákona, § 4 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
Z literatury:
Hendryxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xřadů. Správní právo. 2013, č. 2.
Pouperová, O. Ústřední správní úřady - formální nebo materiální pojetí? Právník. 2013, č. 1.
Služebnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxní zaměstnanec státní službu, označuje ZSS jako služební úřad. Některé zvláštní zákony podřazují služební úřady pod pojem zaměstnavatele, který je x xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxí pojištění]. Stanovení služebního úřadu, v němž bude státní zaměstnanec vykonávat státní službu, je náležitostí rozhodnutí o přijetí do služebního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
x.
Správní úřad, jak je vymezen v § 3, je pro účely tohoto zákona služebním úřadem. Vedle správních úřadů existují i další služební úřady (viz dále odst. 2xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x x xxxxx xxx
x xxxx. 2
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxgán nebo právnická osoba, o kterých tak stanoví jiný zákon". Jiný, tedy zvláštní zákon, může rozšířit okruh služebních úřadů, ve kterých je vykonávána xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ČR (§ 5a odst. 2 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR)
-
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (§ 75 odst. 2 zákona č. 114/199x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxury)
-
Státní zemědělský intervenční fond (§ 13d odst. 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu)
-
Centrum pro regioxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxx xx x7/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání).
K odst. 3
4.
Služební působiště vyjadřuje místo, v němž je vykonávána státní služba. Stanxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xmenování na služební místo představeného [§ 30 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. h)]. Institut služebního působiště odpovídá institutu místa výkonu práxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxu, která je podle § 1 odst. 1 zákona o hl. m. Praze rovněž obcí. Bude se jednat o obec, ve které má sídlo služební úřad nebo jeho organizační útvar. Sídlo sluxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxodit, v případě správních úřadů s celostátní působností, že není-li zákonem stanoveno jinak, bude jejich sídlem Praha.
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xb., o Úřadu práce ČR, inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce - § 1 odst. 2 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské ixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech) nebo vnitřním organizačním aktem (např. podle § 1 odst. 3 zákona č. 64/1986 Sb., o České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe ke konkrétnímu služebnímu úřadu by mělo (měla) být uvedeno jako součást organizačních věcí státní služby ve služebním předpise.
7.
Státní zaměstnanec může mít více služebních působišť.
8.
Při přeložení státního zaměstnance do jiné obce, než xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxkytuje mu náhrady výdajů jako při služební cestě (§ 47 odst. 4 ZSS).
9.
Podle § 205 písm. c) stanoví vláda nařízením podmínky výkonu služby z jiného mxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxtanovení odkazuje v otázce určení, kdo je vůči služebnímu úřadu jeho nadřízeným služebním úřadem, na úpravu v jiném (zvláštním) zákoně, který stanovíx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxným služebním úřadem - viz např. § 5a odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR: "Nadřízeným služebním úřadem Fondu (Státníxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxvažován ten, který je nadřízeným správním úřadem. Ve zvláštním zákoně může být stanoveno výslovně, že určitý správní úřad je jinému správnímu úřadu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx., o celní správě ČR: "Generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu financí ... Celní úřady jsou podřízeny Generálnímu ředitelství cel."). Naxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxsm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, že Ministerstvo práce a sociálních věcí "řídí Českou správu sociálníhx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx služebním orgánem].
12.
Znakem ústředního správního úřadu je, že není jinému správnímu úřadu podřízen, nemá tedy nadřízený správní úřad. Je třebx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxt. 2 spr. řádu nemá proto pro vymezení, kdo je nadřízeným správním úřadem pro účely ZSS, význam.
Související ustanovení:
§ 3 - správní úřad, § 5 - xxxxxx x xxxx xxxxxx
x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxění některých úkolů služebního úřadu, § 47 - přeložení, § 117 - výkon služby z jiného místa, § 205 - zmocňovací ustanovení, příloha č. 2 - rozpětí příplxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. 2016, 2012, 599 s.
Kopeckýx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.6.2017
K odst. 1
1.
Pozitivní vymezení osobní působnosti zákona o státní službě je provedeno výčtem činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx naopak výčtem oblastí a činnosti charakterizovaných zcela konkrétním věcným zaměřením služebního úřadu.
2.
Mezi činnosti vykonávané služebníxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xontroly, řízení správních činností, které jsou předmětem služby a přípravu a vypracování odborných podkladů k většině služebních činností. Touto skxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxat všechny činnosti, které se v nich vykonávají, se jedná o státní statistickou službu, ochranu utajovaných informací, zabezpečování obrany státu, zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxního věcného zaměření, jejichž výkon ve služebním úřadu není zpravidla upraven právním předpisem (mimo gesčního orgánu, do jehož působnosti daná věc xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxání právní činnosti, příprava mezinárodních smluv a předpisů EU nebo jiné mezinárodní organizace, řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxích systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů, správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním slxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx z jejího členství v EU nebo v jiné mezinárodní organizaci, příprava nebo realizace dotační politiky, zadávání veřejných zakázek, audit, zajišťování xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxré nejsou službou. Přesto bude toto místo považováno za služební, ať už je podíl činností, které jsou službou sebemenší.
5.
Činnosti obsažené v jedxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxo činnosti a přípravy a vypracování odborných věcných podkladů k těmto činnostem zahrnuje postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní spráxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu a formy. Do procesu přípravy právních předpisů spadá i tvorba systému právních úprav. Součástí procesu přípravy právního předpisu je podrobná analýxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí nezbytnosti rozšíření právní regulace i na tyto vztahy, včetně zhodnocení dopadů předpokládané změny právního stavu nebo dopadů právní regulace, kxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právní síly a s nálezy Ústavního soudu, souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána a s právem EU. Příprava právních předpisů zahrnuje takové xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnosti včetně řízení této činnosti a přípravy a vypracování odborných věcných podkladů zahrnuje široké spektrum činností, jejich předmětem je zajišťxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa právních dokumentů, poskytování právního poradenství, právní pomoci a servisu ve všech oblastech práva, zastupování a právní ochrana veřejných záxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxsti a přípravy a vypracování odborných věcných podkladů zahrnuje zpracovávání právních analýz, podkladů a stanovisek pro posouzení souladu platné nxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxluv a z členství v EU a mezinárodních organizacích, tvorbu mezinárodních systémů v určené oblasti, zastupování zájmů ČR v orgánech EU a mezinárodních oxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xředpisů a nezbytných změn právní úpravy za účelem dosažení souladu s ratifikovanými dokumenty, zajišťování plnění smluvních požadavků do budoucna z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborných věcných podkladů představuje komplexní proces tvorby materiálů určující zásadní orientaci a způsob dosažení stanovených zpravidla dlouxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidel a zásad zahrnuje tato oblast analytické činnosti, studium podkladů, posuzování a hodnocení východisek, stanovisek a souvztažností a dopadx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx x)
10.
Řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, kxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xostupy, které uplatňuje služební úřad z hlediska své působnosti vůči jinému správnímu úřadu nebo jiné organizační složce státu nebo orgánu veřejné moxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxé nebo jiné včetně zřizovatelských a zakladatelských funkcí a výkonu vlastnických práv státu v orgánech organizací.
K odst. 1 písm. e)
11.
Inforxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xinnosti podle zvláštních zákonů. Vytvářením informačních systémů veřejné správy je podle § 2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémecx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, znalostního a technického zajištění. Konkrétně se může jednat o činnosti, jejichž předmětem je definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xnalýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxoumávání a ověřování jejich funkce, projektování řešení bází dat, ochrany a údržby dat. K vytváření informačních systémů veřejné správy lze řadit zajxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxch aplikací, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxch předmětem je tvorba koncepce informačních systémů veřejné správy.
12.
Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxtem správy informačního systému veřejné správy patří provádění autorizované
konverze
dokumentů a vedení související evidence, provádění úkolů edxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxných informačních systémů při případném využití speciálních komunikačních systémů. Do okruhu správy je nutno zahrnout i zajišťování správné funkce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxlských aplikací informačních systémů veřejné správy, správu databází, zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxní a diagnostiku sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě a zajišťování bezpečnosti a integrity dat.
13.
Ke sloxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxacovávání příslušných projektových dokumentací, provádění systémových analýz uživatelských požadavků, usměrňování uživatelů, definování jejixx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxateli, zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu a řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a síťových prostředí a zajišťování jejich optimálního využívání.
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxcí o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji ČR a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřexxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxými je ČR vázána. Státní statistickou službu vykonává Český statistický úřad a za podmínek a v rozsahu stanovených zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxátního rozpočtu (v okruh působnosti a odpovědnosti ústředních orgánů státní správy) vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxitol státního rozpočtu, kterými jsou ústřední orgány státní správy a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxjí postavení ústředního orgánu státní správy nebo že mají postavení ústředního orgánu státní správy pro rozpočtové účely. Správa kapitoly státního rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxních složek státu, výdajů na činnost příspěvkových organizací a odvodů příspěvkových organizací v působnosti správce kapitoly, návrh dotací a návraxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxba rozpisových rezerv) a poskytování součinnosti Ministerstvu financí při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu, správu kapitoly vůči organizaxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu, vypracování návrhu státního závěrečného účtu kapitoly v požadované struktuře, termínech a v rozsahu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxní a předkládání údajů potřebných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu.
K odst. 1 písm. h)
17.
Ochranou utajovaných informací včetnx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek pro jejich přístup k utajovaným informacím, jejich výchova a ochrana, zajišťování průmyslové bezpečnosti, kterou tvoří systém opatření k zxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxování administrativní bezpečnosti, kterou tvoří systém opatření při tvorbě, příjmu, evidenci, zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxření, která mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat, zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxajovaných informací, s nimiž tyto systémy nakládají, a odpovědnost správy a uživatele za jejich činnost v informačním nebo komunikačním systému a zajxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxch materiálů při zpracování, přenosu nebo ukládání utajovaných informací.
K odst. 1 písm. i)
18.
Zabezpečování obrany státu včetně jejího řízenx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxjetku před vnějším napadením realizovaných ministerstvy a jinými ústředními správní úřady nebo jinými služebními úřady v oboru své působnosti. Zahrxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxrany státu včetně jejich finančního zabezpečení a realizace, zajišťování výstavby, provozu a údržbu objektů důležitých pro obranu státu, a plnění úkxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, analýz, metodik programů a dalších nástrojů a činností, jimiž služební úřad ve vymezeném rozsahu eliminuje stávající i potenciální, vnitřxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxita a spolehlivost. Jedná se o identifikaci hrozeb, posuzování rizik a iniciaci návrhů na jejich účinnou eliminaci a prosazování strategií a efektivnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxzovanému zločinu (nelegální migrace, nelegální zaměstnávání cizinců, distribuce a prodej drog, nelegální obchod se zbraněmi a radioaktivním materxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčního provozu atd.
K odst. 1 písm. k)
20.
Obhajoba zahraničních zájmů ČR a zájmů ČR vyplývajících z jejího členství v EU nebo v jiné mezinárodní orgaxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxe mezinárodních informací, vztahů a vazeb, stanovování směrů, koncepcí a přístupů k mezinárodním organizacím a orgánům EU a k jejich opatřením, navrhxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxech mezinárodních organizací a orgánech EU nebo poskytování pomoci v těchto věcech.
K odst. 1 písm. l)
21.
Příprava nebo realizace dotační politixx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu nebo z fondů EU poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel) poskytovatelem, kterým je ústřední orgán státní správy, Úřad prácx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, čerpáním a použitím prostředků a vracením nepoužitých prostředků. Příprava a realizace dotační politiky dále zahrnuje správu dotací, stanovování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxtí dotací a prostředků z fondů a programů EU, kontrolu čerpání a užití dotací, vyhledávací činnost, stanovování odvodů a penále za neoprávněné použití xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx, s plněním závazků vzniklých přijetím
dotace
a závěrečným vyhodnocením
dotace
.
K odst. 1 písm. m)
22.
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxrby celkové státní politiky výzkumu a vývoje také tvorbu koncepce správy výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje), koncepce výzkumu a vývoxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxdpor programů rozvoje výzkumu a vývoje (Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací), úpravu vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem podpory, stanovoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxí výsledků projektu, tvorbu celostátních koncepcí rozvoje základního, průmyslového a dalších sektorů výzkumu a vývoje. Do této skupiny činností lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxojektů výzkumu a vývoje, přípravu a realizace programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zajišťování veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxktů, poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, kontroxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtů a kontrolu jimi dosažených výsledků), poskytování poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxé financování programových projektů, jednání s příslušnými orgány ČR nebo EU v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxavy a vypracovávání odborných věcných podkladů se rozumí postupy orgánů moci výkonné a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí jednoduchých podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, zajišťování skartačního řízení správní dokumentace, vedení evidencí návrhx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxášky, vyměřování správních nebo jiných poplatků, zajišťování písemného vyhotovení rozhodnutí nebo zpracovávání oznámení o zahájení řízení a prováxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlu jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí, kompletaci a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o postoupení podání, o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním řízení, kontrolu a opravu nesprávností v rozhodnutí, vyjádřxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí.
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxností vůči státním subjektům, doručování písemností správního orgánu a provádění kontrolních činností podle daných postupů v rámci kontroly vykonáxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxišťování důkazů, zajišťování výkonu rozhodnutí, zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků, opatřování vysvětxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí obnovy správního řízení a nového rozhodování, zajišťování exekucí, prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právního vztahu v mezích věcné a místní příslušnosti správního orgánu, navrhování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xájmem a řešení sporů.
K odst. 1 písm. o)
27.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe příprava na krizové situace a souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánovánxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxrastruktury. Integrovaným záchranným systémem jsou opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku, působnost a pravomoc státních orgánů a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, plnění úkolx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxétně se jedná o činnosti spočívající v zajišťování připravenosti úřadu na mimořádné události a krizové stavy, zpracovávání opatření pro mimořádné udxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxizovaných odborných činností na úseku obrany, prevence závažných havárií, zpracovávání analýz jednotlivých rizikových oblastí, zajišťování krizxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxtuací v oboru své působnosti a činností resortu pro plnění základních funkcí státu za krizových stavů a zpracovávání a projednávání nadnárodních opatxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xodkladů zahrnuje postupy zadavatele při zadáváníveřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších pxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxh optimalizace, zmírňování rizik a nápravy nedostatků. Podle předmětu může být audit zaměřen na prověřování systému řízení kvality (audit kvality), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpronevěr a obdobných protiprávních stavů (forenzní audit), na ověření kybernetické bezpečnosti subjektů veřejné správy (audit kybernetické bezpxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxcesů, statutární audit (audit stanovených typů organizací) a podobně. Mezi činnosti spojené s prováděním auditů patří určení účelu a cíle auditu, pláxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtního týmu, dokumentování zjištění, vyhodnocení auditu a stanovení a sledování opatření na základě zjištění.
31.
Komplexní nezávislé a objektixxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstému a předcházení nebo zmírňování rizik při hospodaření s veřejnými prostředky včetně přípravných a analytických prací je předmětem interního audxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xahrnuje i veřejnosprávní kontrolu vykonávanou Ministerstvem financí a finančními úřady podle § 7 zákona o finanční kontrole.
K odst. 1 písm. r)
33x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xlužebních vztahů lze považovat činnosti při řešení organizačních vztahů, systemizace služebních a pracovních míst, organizačních struktur služebxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, výběru a obsazování služebních míst a služebních míst představených, řešení otázek práv a povinností státních zaměstnanců a otázek kárné odpxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxh zaměstnanců je odměňování a hodnocení státních zaměstnanců, jakož i činnosti v procesu rozhodování ve věcech služby.
34.
Součástí uvedených čixxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxních zaměstnanců pro výkon správních činností, kvalifikačních a hodnotících standardů a vzdělávacích projektů. K zajišťování správy služebních vzxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxatika daní z příjmů ze závislé činnosti, pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnaxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxle.
K odst. 1 písm. s)
35.
Řízením činností, které jsou službou, se rozumí činnosti představených a jejich zástupců na všech stupních řízení (náměxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxonu služby.
K odst. 1 písm. u)
36.
Zahraniční službou se podle zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xchrana zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí, vykonávaná v Ministerstvu zahraničních věcí. Služba tedy zahrnuje přípravu státního zaměsxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xdst. 2
37.
Ustanovení § 5 odst. 2 ZSS zmocňuje vládu, aby svým nařízením stanovila obory služby jako specifické oblasti výkonu služby, na které sx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxů služby. Pod jednotlivými položkami uvedenými v tomto nařízení jsou začleněny podle druhu veškeré správní činnosti, které jsou službou.
38.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xědomosti a schopnosti a je dostatečně odborně připraven pro další výkon služby v oboru, k jehož výkonu byl na služební místo zařazen nebo jmenován. Dalšxx xxxxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vztahují ke službě v jím vykonávaném oboru služby, ze služebních předpisů a z příkazů. Obě uvedená ustanovení využívající obory služby mají tedy zásadxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx při přeložení podle § 47 odst. 1 ZSS, podle něhož může být státní zaměstnanec na dobu nezbytně nutnou, která musí být předem určena, nejdéle však na dobu 6x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx změny služebního poměru, pro který státní zaměstnanec nemohl vykonávat službu a kdy se zařadí k výkonu služby na volné služební místo přednostně z přísxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyřizovat služební xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxbem, aby funkce uvedených institutů (ověření způsobilosti, zvládání výkonu služby, přeložení, výkon služby na jiném místě, uplatnění práv státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxch zaměstnanců uvedené v příloze č. 1 k ZSS. Nevyvážený přístup ke stanovení rozsahu jednotlivých oborů služby by proto mohl způsobit problémy se zařazxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx, služební působiště a nadřízený správní úřad, § 6 - státní zaměstnanec, § 17 až 19 - systematizace a organizační uspořádání služebního úřadu, § 30 - rxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxcná část a zvláštní část úřednické zkoušky, § 70 - společná ustanovení o změnách služebního poměru, § 76 - služební posudek a potvrzení o službě, § 77 až xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xlužbě,
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
zák. č. 148/1998 Sb., o ochrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxtnance je zmíněn již v čl. 79 odst. 2 Ústavy, kde se uvádí, že právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje záxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na toto místo. Státním zaměstnanec může být pouze fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru. K výkonu služby v pracovním poměru viz § 178 ZSxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xefinování pojmu státní úředník a jako takový jej lze nalézt již v nejstarších dokumentech z doby osvícenství (např. dekret soudního dvora č. 1293/1811 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxměstnanec zařazen nebo jmenován na místo představeného. Bez služebního místa není státního zaměstnance, což ostatně platilo od nepaměti. Vždyť franxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxou součástí pojmu státního zaměstnance, neboť ten je povinen plnit úkoly vlády. Jmenování státního zaměstnance je nutno chápat stejně jako v Polsku jaxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx
xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jakož i úředníků a zřízenců státních fondů. Na opačném konci je shodou okolností též § 6 služebního zákona. Složení slibu bylo v obou úpravách znakem stáxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx k § 32.
Související ustanovení:
§ 5 - služba a její obory, § 7 - služební označení státního zaměstnance, § 8 - služební označení státních zaměstnxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxího úřadu, § 20 až 21 - služební poměr na dobu neurčitou a na dobu určitou, § 22 - základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru, § 23 - přijetí do sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxbu určitou fyzické osoby bez úřednické zkoušky, § 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxkonu služby, § 34 - pozbytí předpokladů pro přijetí do služebního poměru, § 35 až 36 - úřednická zkouška, § 40 - opakování úřednické zkoušky, § 42 - posxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx změn služebního poměru, § 45 až 46 - služební cesta, § 47 - přeložení, § 48 - zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nxxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxsto státního tajemníka, § 54 - jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu, § 55 - jmenování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xísto vedoucího oddělení, § 61 - převedení na jiné služební místo, § 62 - zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, § 63 - zařazení mimo výkon sxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xlužby pro pozastavení služby, § 66 - zastupování, § 67 - vyslání k výkonu zahraniční služby a zařazení po jeho ukončení, § 68 - zkrácení služební doby, x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxení služebního poměru, § 75 - nezákonné skončení služebního poměru, § 76 - služební posudek a potvrzení o službě, § 77 - povinnosti státních zaměstnaxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxím nebo služebním předpisem, § 88 - kárné provinění, § 89 - kárné opatření, § 91 - výkon kárné pravomoci, § 95 až 96 - kárné řízení, § 106 - překážky ve slxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastavení poskytování úlev a zánik povinnosti k úhradě, § 112 - náhrada výdajů v souvislosti s výkonem služby a při výkonu zahraniční služby, § 113 - bexxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxganizací ve služebním úřadu, § 139 - organizace voleb rady státních zaměstnanců a zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při vxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxnocení, § 157 až 158 - stížnost, § 161 - účastníci řízení, § 168 - odvolací řízení, § 178 - výjimečné použití pracovního poměru x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxkou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek, § 186 - vedoucí služebního úřadu
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práce. Praha: PF UK, 2011.
Služební označení státního zaměstnance
doc. JUDr.
Martin
Štefko,
Ph.D.
Právní stav komentáře je xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxuje jako právo státního zaměstnance. Stejně tak představený má vedle práva na služební označení též právo na označení představený či služební orgán. Sxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xále dle služebního místa, které státní zaměstnanec zastává. Poměrně značnou fixaci na vzdělání lze u fenoménu státního úřednictva opět vysledovat až xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxolách.
Související ustanovení:
§ 8 - služební označení státních zaměstnanců v zahraniční službě, § 9 - představený, § 30 - rozhodnutí o přijetx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xaměstnanců, § 79 - práva státních zaměstnanců, § 181 - rejstřík státních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx § 203 - zvláštní postup do doby zprovoznění informačního systému o státní službě, příloha č. 1 - charakteristika platových tříd státních zaměstnanců
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxliky a Slovenské republiky
Služební označení státních zaměstnanců v zahraniční službě
JUDr.
Bohuslav
Kahle
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxá úmluva o konzulárních stycích (reg. č. 32/1969 Sb.) obsahují mj. i používání diplomatických a konzulárních hodností, které se v zahraniční službě muxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxní a odnímání např. v zákoně o státní službě nebo v zákoně o zahraniční službě. Předpokládá se logicky, že by kromě zabezpečení diplomatického protokolx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxplomatické hodnosti kvalifikační požadavek či předpoklad pro zastávání určitého diplomatického místa. To zabezpečuje kariérní postup, nejdříve zxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxyslanec (generální konzul). Např. v Itálii, která vůbec nemá politické velvyslance, ale jen kariérní diplomaty, tak velvyslancem nemůže být nikdo mlxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodnosti zařazen zpravidla jen ten, kdo tři roky pracoval na konzulárním oddělení a tři roky jako ekonom - hospodář v zahraničí.
3.
Dosud ČR diplomatxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxí službě, se počítalo s tím, že diplomatické hodnosti budou v tomto zákoně. Tak se i stalo a i v návrzích nového zákona o státní službě bylo uvedeno, že:
1x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxx x xyslanec
g)
velvyslanec
2)
konzulárními hodnostmi jsou:
a)
konzulární jednatel pro attaché
b)
vícekonzul pro III. a II. tajemníka
xx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nynějšího zákona o státní službě toto bylo vypuštěno a ponecháno na Ministerstvu zahraničních věcí, aby vyhláškou stanovilo diplomatické a konzulárxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nedotýká ústavní pravomoci prezidenta republiky jmenovat a odvolávat mimořádné a zplnomocněné velvyslance u hlav cizích států [viz čl. 63 odst. 1 písxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxním zákoně spojeny s příplatkem za diplomatické hodnosti, čili hodnostním příplatkem jako v ozbrojených silách. Byl to zásadní požadavek Ministerstxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxaničních věcí jako požadavky na systemizovaná pracovní místa v zahraničí, stejně tak jako požadavky jazykové, na předchozí praxi v ústředí Ministersxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxsažení určité diplomatické nebo konzulární hodnosti jako jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby [§ 25 odst. 5 písm. a)].
Tento paragrax xxx xxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxavky na osobu žadatele o přijetí do služebního poměru, § 67 - vyslání k výkonu zahraniční služby a zařazení po jeho ukončení, § 181 odst. 1 písm. c) - rejsxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkých zkoušek
Související předpisy:
vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích,
vyhlxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 15.5.2015
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xředstaveného. Na rozdíl od zákoníku práce, který se odvolává na stupně řízení (ale ponechává na jednotlivých zaměstnavatelích, aby si je sami vymezilx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxčuje podle § 19.
2.
Představené a tím i stupně řízení zákon upravuje zvlášť pro ministerstva a Úřad vlády a zvlášť pro ostatní správní úřady.
3.
Nx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xěcí ještě bude existovat čtvrtá kategorie představených - vedoucí zastupitelských úřadů (např. velvyslanci, generální konzulové). Zákon o státní sxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxekční šéfové). Opět na poslední chvíli na základě dohody
koalice
s opozicí byl tento ředitel sekce nahrazen náměstkem pro řízení sekce. Že jde o funkci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxátní moci. Politický význam této funkce je zdůrazněn nově v odst. 8, který umožňuje, aby i náměstkové ministrů pověření řízením sekce mohli zastupovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxrého se člen vlády může dát zastupovat svým náměstkem. Dosud ředitelé sekcí nemohli ministra na vládě zastupovat, to mohli jen náměstci ministrů.
4x
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu je ten, kdo podle jiného zákona stojí v čele tohoto správního úřadu, tento úřad řídí bez ohledu na to, zda je státním zaměstnancem. V předposledním návrxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxvení v zákoně nyní chybí a může tudíž vzbuzovat určité pochybnosti, kdo tímto vedoucím služebního úřadu v ministerstvu je. V § 9 se vedoucí služebního úxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xán na roveň státnímu tajemníkovi. Ze ZSS tedy vyplývá, že vedoucím služebního úřadu a služebním orgánem pro xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úřadů, stojí tedy monokraticky v jejich čele, ačkoliv nebudou ve státní službě. Na tom ZSS samozřejmě nic nemění. Ministr tedy ministerstvo řídí, sluxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxupcem v plném rozsahu (stálý zástupce), a který se rovněž považuje za představeného. Budeme tedy mít povinně zástupce vedoucího oddělení, zástupce řexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa, zástupce vedoucího služebního úřadu. Rozpětí příplatků za vedení (resp. za zastupování představeného) je uvedeno v příloze č. 2 k ZSS. Způsob určenx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xízení předepsáno není, odvolání na postup stejný jako při jmenování na služební místo představeného zde rovněž není. Rovněž zde není uvedeno časové omxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxx
x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnance podle potřeby zastupovat svého představeného. V případě stálého zastupování kde se považuje státní zaměstnanec za představeného, má i zvýšenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxm podle odst. 2 nebo 3 (např. vedoucí oddělení a současně zástupce ředitele odboru). ZSS nepovoluje, aby představený určil více než jednoho svého stálxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení [viz § 159 odst. 2 písm. c)].
7.
Určení stálého zástupce je tedy značně neformální a jednoduché oproti zástupcům
ad hoc
podle § 66 ZSS, ač by toxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxím úřadě byl přítomen a nemuselo se používat dočasné zastupování podle § 66. Neměli by tedy mít dovolenou ve stejnou dobu či být oba na služební cestě atp.
xx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxtavenými ve smyslu ZSS, jednak pro náměstky člena vlády, kteří neřídí sekci - tedy pro tzv. politické náměstky - platí speciální právní úprava v § 173 ZSSx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxmějí řídit), nejsou ve státní službě, ale v pracovním poměru zpravidla na dobu určitou, po dobu výkonu funkce člena vlády, který si je jmenuje, příp. odvxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xedení, § 159 - základní ustanovení, § 173 - náměstek člena vlády, § 188 - představený
Související předpisy:
HLAVA III
Oxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.6.2017
Přehled výkladu:
I. Služební orgán
II. Působnost sluxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
1.
K vymezení toho, kdo je služebním orgánem, používá § 10 odst. 1 ZSS
taxativní
výčet. Služebním orgánem podle tohoto ustaxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x personální ředitel pro státní službu.
Taxativní
výčet současně obsahuje i okruh státních zaměstnanců, vůči nimž je dotyčný v postavení služebního oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxsobnost služebního orgánu
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxči nimž je v postavení služebního orgánu. Rozhoduje mimo jiné o nejdůležitějších skutečnostech pro služební poměr, jako je rozhodnutí o přijetí do sluxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služební posudek. V neposlední řadě také vydává služební předpisy.
Související ustanovení:
§ 2 - negativní vymezení působnosti zákona, § 3 - sxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxis, § 13 - Ministerstvo vnitra, § 14 - vedoucí služebního úřadu, § 15 - státní tajemník, § 23 - přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxdání žádosti, § 28 - složení výběrové komise a postup ve výběrovém řízení, § 32 - služební slib, § 38 - termín úřednické zkoušky, § 40 - opakování úřednxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxoci, § 94 - zahájení kárného řízení, § 115 - zabezpečení státního zaměstnance, § 152 - zvláštní ustanovení o platu některých služebních orgánů, § 156 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho poměru k výkonu práce na služebním místě, § 183 - využívání údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systému evidence obyvatel a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxho předpisu)
prof. JUDr.
Miroslav
Bělina,
CSc.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx služebních předpisů
IV. Kolektivní dohoda a služební předpis
V. Vydávání služebního předpisu
I. Povaha služebního předpisu
Služebním předpisem je zákonem předvídaný závazný jednostranxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxly náležející k výkonu státní služby. Z povahy služebního předpisu vyplývají znaky jako
-
jednostrannost,
-
abstraktnost - je určen druhově vyxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxby,
-
i to, že je závazný pro státní zaměstnance, jakož i pro zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti náležející k výkonu státní službx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxeným znakům lze řadit služební předpis do skupiny označované jako vnitřní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxdpisy správy, do které se řadí služební předpisy, lze označit i jako tzv. interní
instrukce
. Ústavní soud vymezil v nálezu Pl. ÚS 49/93, že „[u]rčujícím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí se realizuje oprávnění řídit činnost podřízených - i když se tak děje za účelem konkretizace úkolů stanovených obecně závaznými právními předpisy - a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxý vztah nadřízenosti a podřízenosti.“
II. Závaznost služebních předpisů
Závaznost služebních předpisů pro státní zaměstnance plyne jednak z říxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxslovné zákonné úpravy, koho služební předpisy zavazují (§ 11 odst. 3 ZSS) a ze zákonné povinnosti státního zaměstnance dodržovat služební předpisy [§ xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxzovat závaznost všech služebních předpisů, a to konkrétně služebních předpisů vydávaných náměstkem pro státní službu, který není v řídícím poměru ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxy nemají povahu předpisů právních. Ty jsou vydávány podle čl. 79 odst. 3 Ústavy na základě a v mezích zákona za podmínek zákonného zmocnění. Zřejmě nejpoxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nadřízenosti a podřízenosti. Ovšem jsou i prováděcí právní předpisy, které se vztahují jen na určitou skupinu osob v rámci nějaké organizace, které texx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnkrétně podle zákona o státní službě, vydává-li je náměstek pro státní službu, nejsou vydávány vůči podřízeným státním zaměstnancům (s výjimkou státxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxad jeho znalosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. Zákon stanoví povinnost služebního úřadu, aby státní zaměstnanci a zaměstnanci, pro které jsou služebnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služební kázně či porušení povinností státního zaměstnance může být proto
relevantní
posouzení, zda dotyčná osoba byla formálně se služebním předpxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxe v pracovním poměru vykonávajícího činnosti státní služby podle § 5 a pro osobu ve služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxnoví podrobnosti vydávání služebního předpisu, uvádí, že rozhodne-li o tom příslušný člen vlády, vedoucí Úřadu vlády nebo vedoucí služebního úřadu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx konaných mimo pracovní poměr. Lze se domnívat, že takto formulovaná osobní působnost služebního předpisu je však na rámec úpravy § 11 odst. 3 ZSS, když sxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxvy výkonu státní služby.
III. Předmět úpravy služebních předpisů
Služební předpisy podle § 11 odst. 1 „stanoví organizační věci služby“. Co se tíx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxěstnanců, jejich vzdělávání či další věci, které jsou v působnosti Ministerstva vnitra dle § 13 odst. 1 (zařazeného do hlavy III části první zákona nazvxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxyž i ZSS předvídá vydávání služebních předpisů na svých jiných místech:
-
§ 14 odst. 5: o přenesení rozhodování vedoucího služebního úřadu na předstxxxxxx
x
x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xazyka, odborného vzdělání nebo jiného odborného požadavku potřebného pro výkon služby,
-
§ 77 odst. 1 písm. m): o zřizování dalších orgánů,
-
§ xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a konce služební doby a pružného rozvržení služební doby,
-
§ 112: o úpravách v poskytování náhrad výdajů v souvislosti s výkonem služby, které se říxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxí rozvržení pracovní doby do směn pro účely poskytování platu při dočasné pracovní neschopnosti k výkonu služby pro státní zaměstnance, kteří vykonávxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x
x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
x 148 odst. xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxvání vnitřních předpisů zaměstnavatele dle zák. práce. Ovšem odkazuje-li ZSS v některých otázkách na použití zák. práce a tato úprava počítá s možnostx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxpis (viz § 122 odst. 1 zák. práce) nebo vnitřním předpisem služební předpis (viz § 124 odst. 1 ZSS).
IV. Kolektivní dohoda a služební předpis
Zákon o sxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xředpisů a kolektivní smlouvy). Zmínit je však třeba ust. § 307 odst. 2 zákoníku práce, podle něhož obsahuje-li smlouva nebo vnitřní předpis úpravu mzdoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxno takové právo, a sice to, které zaměstnanec určí. Je proto třeba obdobně jako v případě zákoníku práce, vycházet z toho, že pokud upravují práva státníxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxsko k návrhům služebních předpisů, které mají být vydány služebním orgánem a týkají se služebního úřadu, v němž odborová organizace působí. Z uvedenéhx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxpadě o souhlas odborové organizace jako je tomu u pracovního řádu podle § 306 odst. 4 zák. práce.
V. Vydávání služebxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxstek pro státní službu, vedoucí služebního orgánu, státní tajemník nebo personální ředitel sekce pro státní službu. Služební předpisy, které vydávaxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxt. 1 písm. d) ZSS], jakož i další osoby vykonávající činnosti státní služby, jak uvádí dle § 11 odst. 3 ZSS. Náměstek pro státní službu pak vydává služební xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a televizní vysílání, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu, Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx statistického úřadu, Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Od novely č. 144/2017 Sb. je mezi orgánx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxzeným v sekci pro státní službu [§ 10 odst. 1 písm. e)], takže jím vydané služební předpisy budou zavazovat je. Vedle toho může podle § 13 odst. 5 náměstek pxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxu vydávat služební předpisy i na základě takového pověření.
ZSS podrobnější pravidla pro postup vydávání služebního předpisu nestanoví. Podle slxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxžebního předpisu, vyžaduje-li to jeho povaha, odůvodnění, které obsahuje
a)
zhodnocení stávajícího právního a skutkového stavu,
b)
vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrincipů navrhovaného služebního předpisu a
e)
ekonomické, finanční, personální a organizační požadavky související s vydáním navrhovaného služxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xtanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů, zasílat návrh služebního předpisu připomínkovým místům, která mohou uplatnit k návrhu služebníhx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí zastupující státní zaměstnance, státní tajemníci, vedoucí ústředních správních úřadů, s výjimkou úřadů uvedených v § 11 odst. 4 ZSS, a vedoucí služexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxínkovými místy odborové organizace působící v příslušném služebním úřadu, vedoucí podřízených služebních úřadů a připomínková místa, která jsou stxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxxxxxx povinnost služebního orgánu vést přehled platných služebních předpisů, včetně povinnosti tento přehled aktualizovat.
Stanoviska a metodické mxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xzv. organizační věci služby a promítající řídící oprávnění služebních orgánů ve služebních záležitostech jsou podskupinou vnitřních předpisů (intxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vnitřní předpisy. Jiné vnitřní předpisy jsou vlastní odbornému řízení. Podle zákona o státní službě se služební kázní rozumí řádné plnění povinností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxazů. Státní zaměstnanec se dopouští porušení služební kázně i porušením postupů stanovených jinými vnitřními předpisy.
Související ustanovenxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xožadavky na osobu žadatele o přijetí do služebního poměru, § 84 - příkaz k výkonu služby, § 122 - předcházení škodám, § 123 - odpovědnost státního zaměxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x rozsah informační a projednací povinnosti služebního úřadu k odborové organizaci, § 143 - kolektivní dohoda, § 148 - zvláštní ustanovení o zvláštníx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx:
Služební předpis náměstka pro státní službu č. 3 ze dne 1. 7. 2015, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebního předpisu
Z literatury:
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxs Kluwer 2016, s. 38-45.
Příkopa, V. Seriál o státní službě, díl osmý: rušení služebních předpisů. Právní rozhledy, 2016, č. 2.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.6.2017
Přehled výkladu:
I. K souladu služebních předpisů obecně
xxx xxxxxxavení účinnosti služebního předpisu služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu
III. Pozastavení účinnosti služebního předpisu náměstkem pro xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxm pro státní službu
I. K souladu služebních předpisů obecně
1.
Státní služba má být jednotně organizována, řízena a kontrolována. Z uvedeného vypxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxým služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu. Jednotné řízení státní služby spadá do působnosti Ministerstva vnitra a tato působnost vykonání sxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx státní službu.
Paragraf 12 odst. 1 vymezuje vztah služebních předpisů k předpisům právním a rovněž relativní vztah mezi služebními předpisy vydanxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxm či služebním předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu či služebním předpisem vydaným náměstkem pro státní službu. Pro srovxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xež by byl zrušen (srov. např. § 2 odst. 1 srp. řádu). Rovněž v případě správních aktů jako autoritativních projevů vůle vykonavatelů veřejné správy platx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxěně.
Ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx5 odst. 2 zák. práce). Služební zákon v § 10 odst. 5 stanovil, že služební předpis, který je v rozporu s právními předpisy, se považuje za neplatný. Toto prxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx) závazný, bude to platit i pro případ služebního předpisu odporujícího právními předpisu. Výjimka by se týkala služebního předpisu, jehož splněním bx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx odst. 4 a 5 ZSS). Protože státní zaměstnanec nesmí splnit služební příkaz ani služební předpis, spáchal-li by jeho splněním trestný čin nebo správní dexxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
II. Pozastavení účinnosti a zrušení služebního předpisu služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu
2.
K nápravě situace, kdy se služební předpis dostane do rozporu s právním předpisem, slxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xlužební úřad ke sjednání nápravy (přičemž stanoví přiměřené lhůty ke sjednání nápravy) a současně pozastaví účinnost tohoto předpisu. Dnem doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxstavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxbní předpis dodržovat a tudíž ani nemohou být za jeho porušování sankcionování (např. kárným opatřením).
3.
Pokud příslušný služební orgán sjednx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxřízeném služebním úřadu své rozhodnutí o pozastavení účinnosti služebního předpisu zruší. Pokud se tak nestane do 30 dnů od dodání výzvy, služební orgxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxzastavení účinnosti a zrušení služebního předpisu náměstkem pro státní službu
4.
V případě, že služební předpis je v rozporu s právním předpxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxtní službu příslušný služební orgán ke zjednání nápravy a současně pozastaví účinnost tohoto služebního předpisu. Zjedná-li příslušný služební orgxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxůtě stanovené náměstkem pro státní službu, podá náměstek pro státní službu do 30 dnů od jejího uplynutí návrh na zrušení služebního předpisu soudu. K říxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xx
xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxvodnosti návrhu služební předpis pro rozpor s právním předpisem zrušit. Zatímco podle ZSS bude důvodem podání návrhu na zrušení služebního předpisu jxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxů považuje navrhovatel služební předpis nebo jeho část za nezákonný (§ 101e odst. 2 s. ř. s.), soud pak zruší služební předpis nebo jeho část tehdy, je-li x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxným způsobem (§ 101f odst. 2 s. ř. s.). Nastala-li by situace, že na základě přezkumu je podle soudu služební předpis v rozporu s právním předpisem nižší pxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxn“ vyložit v materiálním pojetí - i takový rozpor by byl důvodem ke zrušení služebního předpisu (nejednalo-li by se pochopitelně o situaci, že by soud poxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx právní předpis v konkrétním případě neaplikoval). Lze též odkázat na starší judikaturu Ústavního soudu ve vztahu k obecně závazným vyhláškám zastupixxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení“, zatímco podle textu § 70 odst. 1 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxporu s ústavním zákonem nebo zákonem; Ústavní soud rušil obecně závazné vyhlášky i pro jejich rozpor s právním předpisem provádějícím zákon, tedy právxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxených v § 103 s. ř. s. kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Pokud by nastala situace, že by Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského souxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxzsudku Městského soudu v Praze, kterým byl zrušen služební předpis, zřejmě nedojde k „obživnutí“ takového služebního předpisu (obdobně, jako zrušenxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xlužebního předpisu, který byl zrušen, nebo bylo-li na základě části služebního předpisu, který byl zrušen, rozhodnuto o kárném opatření a toto rozhodxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxu řízení.
8.
Pokud není návrh na zrušení služebního předpisu důvodný, soud jej zamítne. V takovém případě pozbývá rozhodnutí náměstka pro státní sxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu se služebním předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služebním orgánu nebo náměstkem pro státní služb
ZSS neřeší situaci, jak napravit sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxzporu s právním předpisem. Je-li vydání služebního předpisu projevem vnitřní, řídící činnosti uvnitř organismu státní správy, bylo by možné naplnit xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxedpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu nebo náměstkem pro státní službu“) tak, že by služební orgán v nadřízeném služebním úřxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xozporu s právním předpisem. V případě rozporu služebního předpisu správního úřadu se služebním předpisem vydaným náměstkem pro státní službu by však xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxí nadřízeným služebnímu orgánu, který vadný služební předpis vydal, a ani nemá právo služební předpisy rušit, jen má možnost se obrátit s návrhem na zruxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx služební úřad, § 10 - služební orgán, § 11 - vydání služebního předpisu, § 13 - Ministerstvo vnitra, § 14 - vedoucí služebního úřadu, § 15 - státní tajxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xomise prvního stupně, § 93 - kárná komise druhého stupně, § 94 - zahájení kárného řízení, § 95 - podnět k zahájení kárného řízení, § 96 - průběh kárného xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxební předpis náměstka pro státní službu č. 3 ze dne 1. 7. 2015, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebního předpisu
Z literatury:
Kotnauxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx J., Kopecký, M., Morávek, J. - eds). Praha: Wolters Kluwer 2016, s. 38-45.
Příkopa, V. Seriál o státní službě, díl osmý: rušení služebních předpisů. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.6.2017
Přehled výkladu:
I. Působnost Ministerstva vnitra
II. Sekce prx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxitra je tím ústředním orgánem státní správy, který zajišťuje jednotný výkon státní služby a v tomto smyslu došlo i k doplnění § 12 odst. 4 kompetenčního zxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx taxativním výčtem pod písm. a) až e), jednak odkazem že vedle taxativně vyjmenovaných činností plní další úkoly stanovená zákonem.
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxncí. Podle § 9 odst. 2 kompetenčního zákona Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem financí připravuje a předkládá vládě návrhy prxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
3.
Působnost Ministerstva vnitra v oblasti státní služby vykonává sekce pro státní službu (jako organizační jednotka ministerstva), a xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxníkovi nebo personálnímu řediteli sekce pro státní službu. Sekci řídí náměstek pro státní službu.
4.
V sekci pro státní službu se zřizuje služební xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxjimkami taxativně stanovenými v § 13 odst. 5, tj. rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvoláxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxněni vykonávat kontrolní činnost ve služebních vztazích státních zaměstnanců.
Vůči náměstkovi pro státní službu je služebním orgánem přímo vládxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxu.
III. Státní tajemník Ministerstva vnitra
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xiných ministerstvech státní tajemník Ministerstva vnitra.
Související ustanovení:
§ 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služexxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx, § 17 - systemizace, § 19 - organizační struktura, § 38 - termín úřednické zkoušky, § 41 - zmocňovací ustanovení, § 52 - jmenování na služební místo nxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xtátní službu, § 92 - kárná komise prvního stupně, § 93 - kárná komise druhého stupně, § 145 - zvláštní ustanovení o platovém tarifu a platových třídáchx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxy, správce, součásti, § 183 - využívání údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systému evidence obyvatel a údajů z informačního xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh zaměstnanců, § 203 - zvláštní postup do doby zprovoznění informačního systému o státní službě
Související předpisy:
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx vedoucího služebního úřadu
II. Zastupování vedoucího služebního úřadu
III. Přenesení pravoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxtář k § 9) a řídí veškerou činnost tohoto úřadu, a to včetně činnosti jak státních zaměstnanců, tak i zaměstnanců v pracovněprávním vztahu ve služebním úxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx řídí činnost vedoucího podřízeného úřadu a je vůči němu služebním orgánem.
II. Zastupování vedoucího služebního úřadu
Vedoucí služebního úřadxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxnak možnost, aby vedoucí služebního úřadu pověřil svého zástupce výkonem svých pravomocí, jednak stanoví pravidlo, že v době nepřítomnosti vedoucíhx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxodovat ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného ani skončení sluxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxho úřadu může přenést svou pravomoc služebním předpisem na představené, kteří jsou státními zaměstnanci ve služebním úřadu, v jehož čele stojí. Nicméxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxmentář k tomuto ustanovení). Jedinou výjimkou z možnosti převést na představené věci, v nichž se nevede řízení ve věcech služby, představuje § 159 odstx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxí služebního předpisu, § 12 - soulad služebních předpisů,
§ 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa představeného, § 72 - skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu,
§ 159 - základní ustanovení, § 162 - rozhodující orgány
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.6.2017
Přehled výkladu:
I. Pravomoc státního tajemníka
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
1.
Služební místo státního tajemníka se zřizuje na ministerstvech a v Úřadu vlády. Státní tajemník je nejen služebním orgánem vůči státním zaměstnaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xomentář k § 10).
2.
Pouze ve věcech skončení služebního poměru a jmenování na služební místo představeného a odvolání ze služebního místa představxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxnem vlády (resp. s vedoucím Úřadu vlády), by znamenalo vadný postup při vydání takového rozhodnutí a mohlo by mít i za následek nezákonnost takového rozxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskem člena vlády (resp. vedoucího Úřadu vlády) není státní tajemník právně vázán.
II. Zastupování vedoucího služebního úřadu
Státní tajxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxí jednak možnost, aby státní tajemník pověřil svého zástupce výkonem svých pravomocí, jednak stanoví pravidlo, že v době nepřítomnosti státního tajexxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxtí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného ani skončení služebního poměru.
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu může přenést svou pravomoc služebním předpisem na představené příslušného ministerstva, resp. Úřadu vlády. Nicméně nemůže na ně přenést rozhodováxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Jedinou výjimkou z možnosti převést na představené věci, v nichž se nevede řízení ve věcech služby, představuje § 159 odst. 2 písm. j) ZSS, tj. služební hxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxsobiště a nadřízený služební úřad, § 9 - představený, § 10 - služební orgán, § 11 - vydání služebního předpisu, § 12 - soulad služebních předpisů, § 14 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxební místo představeného,
§ xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxnčení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu,
§ 159 - základní ustanovení, § 162 - rozhodující orgány
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.6.2017
Přehled výkladu:
I. Správní úřady s malým počtem xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxsti jsou v § 16 řešeny situace "malých služebních úřadů", resp. úřadů s malým počtem zaměstnanců. Podle tohoto ustanovení plní za služební úřad, v němž xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pracovněprávních vztahů zaměstnanců, nadřízený služební úřad. Počty státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru ve služebním úřadě se pxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxního úřadu
2.
V § 16 jsou vedle "malých služebních úřadů" řešeny též zvláštní případy, kdy bez ohledu na počet osob ve služebním pomxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxly nadřízený služební úřad. Jedná se o obvodní báňské úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, oblastní inspektoráty práce, Odvolací finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxený správní úřad, § 5 - služba a její obory, § 6 - státní zaměstnanec, § 10 - služební orgán
xxAVA IV
SYSTEMIZACE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SLUŽEBNÍHO ÚŘADU
Systemizace
Mgr.
Jiří
Kaucký
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx
xxx xxxxx xxxx xxx xxxtemizace?
III. Účel/cíl systemizace
IV. Obsah systemizace
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxy systemizace a jejích změn
VI. Schválení systemizace vládou
VI.1 Návrh předkládá vládě ministr vnitra
VI.2 Zásahy na úrovni vlády
VII. Regulátořx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdně nezávislosti "regulátorů"
VIII. Zákonná
prolongace
systemizace
IX. "Nelze použít pro jiný účel"
K odst. 1
I. Závazná pravidla pro organizaxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx
xx
x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxla pravidla pro organizaci služebních úřadů pouze ve formě návrhu nařízení vlády, který byl projednáván v legislativním procesu. Tento návrh byl vládxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí vlády a zejména do stabilizace služebních úřadů, ke které má dojít v rámci "první" a druhé" systemizace k 1. červenci 2015, respektive k 1. lednu 2016 (sxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxa „první“ a „druhé“ systemizace (1. července 2015, 1. ledna 2016) a zejména příprava jejich změn a systemizace na rok 2017 a jejích změn významně prověřixx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x původní verzi bez novelizací. Postupem času se tak v této agendě dostaly do popředí významu jednak služební předpisy, z nichž pracujeme s posledním, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebnxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxmačního systému o státní službě (ISoSS), který se od roku 2017 začal pro přípravu návrhů systemizace x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xnalosti služebního předpisu NSS č. 3/2017 a do značné míry i technického řešení OSYS již v současnosti nelze obejít (konečně služební předpis NSS č. 3/2xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxkumenty jsou zveřejňovány v aktuálních verzích na webu Ministerstva vnitra v sekci státní služba.“
II. Jedna nebo dvě systemizace?
3.
Zákon txxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxaci (služebních míst)21) podle § 17 odst. 1 ZSS a pro systemizaci pracovních míst dle § 172 ZSS. Logika věci by velela, aby ministerstva a Úřad vlády22) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxlní ustanovení k organizaci ministerstva, které muselo respektovat i nařízení vlády č. 92/2015 Sb. a toto ustanovení zpětně ovlivňuje systemizaci a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xx xx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxemizace se používá v užším smyslu výlučně jako systemizace služebních míst a systemizace pracovních míst stojí vedle této systemizace. Zpětný odkaz § xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxlech pro organizaci služebního úřadu, vykládá pro své potřeby systemizaci v zásadě jednotně, což se projevilo i tím, že používá nadřazený pojem „systexxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx Zcela jednoznačně o jediné systemizaci hovoří služební předpis NSS č. 3/2017 a to jak ve svém názvu, tak v celé struktuře textu (srov. např. čl. 2 odst. 3 a x x xxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxadu. I když obdobné ustanovení neobsahuje § 172 ZSS, z povahy věci se podává, že tento účel musí respektovat x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx např. dojít k tomu, že by ministr nejprve zabezpečil v rámci systemizace pracovních míst činnost svého kabinetu, a "co zbyde", by ponechal státnímu tajxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxnnost řídit ministerstvo ve smyslu řádně je spravovat (srov. čl. 67, 68 odst. 2, čl. 69 odst. 2, čl. 70 Ústavy). Takový přístup ostatně zapovídá i § 7 odst. x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx
7.
Systemizace stanoví náležitosti dle odst. 1 zvlášť pro každý služební xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxba § 17 odst. 1 ZSS se tváří, jako by systemizace služebních úřadů znamenala jen agregovaná data, jako tomu např. je u služebního poměru příslušníků bezxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x81 odst. 2 ZSS) nebo oprávnění Ministerstva vnitra (sekce pro státní službu) "vyhodnocovat dodržování" systemizace [srov. § 13 odst. 1 písm. a) a odstx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xx xxojení s § 24 odst. 5 ZSS, dojdeme k závěru, že v rámci systemizace - respektive přehledu o ní - musí "být vidět" každé jednotlivé služební místo popsané plaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností). Konečně nepřímo to vyplývá i z § 182 odst. 1 ZSS, tedy z evidence obsazovaných služebních míst. Jakkxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx schvalování návrhů systemizací vládou, schvalují se skutečně jen "položky" vypočtené v jednotlivých písmenech § 17 odst. 1.
xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xlužební předpis NSS č. 3/2017 v důsledku systematického výkladu ZSS (zejména vazba na otázky změny služebního poměru, tj. převádění státních zaměstnxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxesní obrany státního zaměstnance proti převedení na jiné služební místo, zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů (§ 62) atd.) přinesl zásadxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pak vedlo k tomu, že „velká“ systemizace dle § 17 do sebe vstřebala „vnitřní“ detailní systemizaci jednotlivých služebních úřadů. Uvedené jasně vyplýxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xdentifikátor (dále jen „externí ID“) organizační jednotky,
- ISoSS ID organizační jednotky,
- platnost od,
- platnost do,
- zkratka,
- název orgaxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xrganizační jednotky,
b) systemizační atributy společné pro služební a pracovní místa
- externí ID systemizovaného služebního/pracovního místa,
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
- kategorie systemizovaného místa,
- platová třída,
- plánovaný úvazek,
- identifikace a provázanost základních a doplňkových míst,
- hrazení xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xrazení úvazku/financování z nároků nespotřebovaných výdajů (dále jen
„NNV“),
- požadavek na státní občanství,
- požadavek zákazu konkurence,
- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxím místě,
- služební označení míst představených - v OSYS vedeno jako Typ
představeného,
- označení konkrétního systemizovaného služebního místax xx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho místa dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
- kód správní činnosti dle nařxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxx zaměstnance,
- katalogové zatřídění dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě,
e) hierarchické zatříděnx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxt přiřazení do,
- externí ID,
- ISoSS ID,
- externí ID nadřízené organizační jednotky,
- ISoSS ID nadřízené organizační jednotky,
f) přepočtené poxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxředků na platy služebních míst (v Kč), z toho prostředky EU/FM
a ostatní zdroje,
- přepočtený počet pracovních míst, z toho financovaných z EU/FM a
z oxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxemizace a její provázání na ty instituty ZSS, které upravují poměry státních zaměstnanců, je jasně patrná též ze služebního předpisu NSS č. 4/2017 o chaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxzení:
„(1) Charakteristika služebního místa v části týkající se popisu služebního místa obsahuje
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxmu služebního úřadu, popřípadě označení služebního místa prostřednictvím služebního označení státního zaměstnance podle § 7 ve spojení s přílohou čx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxx xbory služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby,
d) platovou třídu a
e) kód nejnáročnější správní činnosti podle § 2 odst. 1 pxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x02/2014 Sb., o katalogu správních činností, číselného označení platové třídy a pořadového čísla ustanovení v této platové třídě, podle něhož bylo sluxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnější správní činnosti neuvedené v nařízení vlády č. 302/2014 Sb., podle § 145 odst. 3 zákona (dále jen „označení nejnáročnější správní činnosti“); kóx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx služby, byť by se nejednalo o nejnáročnější správní činnost v platové třídě, kterou je služební místo klasifikováno.
(2) Charakteristika služebníhx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xákona, popřípadě obec, ve které je služební místo umístěno, je-li odlišná od služebního působiště,
c) údaj o zákazu konkurence, je-li pro služební míxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxní s § 25 odst. 4 zákona, je-li pro služební místo stanoven,
e) údaj o požadavku úrovně znalosti cizího jazyka, je-li pro služební místo stanoven podle § xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxj o jiném odborném požadavku potřebném pro výkon služby, je-li pro služební místo stanoven podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona,
h) údaj o požadavku způsobxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxanoven podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona,
i) údaj o tom, že je služební místo hrazeno z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu, a
j) další údaje podle specxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxhuje ostatní správní i jiné činnosti, jejichž výkon se na služebním místě požaduje, přičemž se označí
a) činnosti vykonávané v podmínkách spojených s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx života a zdraví [§ 148 zákona ve spojení s § 129 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce-)],
b) činnosti vykonávané ve ztíženém pracovním prostředí [§ 144 xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxce] a
d) činnosti zařazené do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikoxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xísta v části týkající se popisu činností, jejichž výkon se na služebním místě požaduje, může dále obsahovat
a) činnosti, pro jejichž výkon je nezbytné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxebního místa v části týkající se popisu povinností spojených s výkonem činností, jež se na služebním místě požaduje, obsahuje kromě údajů uvedených v oxxxxxxxxx x xx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxce představeného zastupuje. Tento údaj může být uveden i v dokumentu, kterým představený určuje svého zástupce podle § 9 odst. 7 zákona, jenž bude příloxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx činností, jež se na služebním místě požaduje, může dále obsahovat
a) údaj o rozsahu způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx oprávnění,
c) údaj o podpisovém oprávnění a údaj o podmínkách a rozsahu tohoto oprávnění a
d) další údaje podle specifik služebního úřadu.
(7) Správxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mezi organizační útvary služebního úřadu. Charakteristika služebního místa obsahuje jen takové správní činnosti, které svojí složitostí, odpovědxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxduje, a které patří do oborů služby, jež byly pro služební místo stanoveny.“
Zásadní význam služebního předpisu NSS č. 4/2017 pro schvalování systxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxení potřebnosti a zejména správného zatřídění do platové třídy u služebních míst, jejichž nové zřízení se navrhuje, stejně jako u služebních míst, u nixxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho, požaduje-li její předložení Ministerstvo vnitra nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxch změn, a dále, požaduje-li její předložení správní orgán v rozhodování ve věcech služebních vztahů. Pro účely uvedené v předchozí větě se charakterixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxe z hlediska systemizace velmi podstatnou úpravu přinesl služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2017, ze dne 6. února 2017, kxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxnto služební předpis má své jádro v čl. 4 odst. 1: „Služební a pracovní místa zařazená v organizačních útvarech, které jsou subjekty koordinace a horizoxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxdným nárůstem agendy.“ Zbytek služebního předpisu tato slova vysvětluje, případně stanoví obdobné a přiměřené použití na další případy a výjimky z výxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx: Národní orgán pro koordinaci v Ministerstvu pro místní rozvoj, Auditní orgán, Platební a certifikační orgán a Centrální kontaktní bod sítě AFCOS (
Anxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxektová“ místa, pokud zabezpečovaná činnost nemá jen přechodnou povahu.
Vedlejším produktem technického řešení faktického propojení systemizaxx xxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxení návrhu systemizace a jejích změn prostřednictvím modulu OSYS (srov. čl. 4 odst. 7 služebního předpisu NSS č. 3/2017) je systém technicky uzamčen i zxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxávat, že služební orgány budou pod tlakem svých služebních úřadů provádět dílčí změny, které jsou v jejich pravomoci, „v tužce“ a po odemčení systému OSxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxxx x xomu, bude to patrně mít negativní dopad jak na právní jistotu státních zaměstnanců, tak na legalitu rozhodnutí, která by v mezidobí byla vůči státním zaxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x čl. 2 odst. 4 citovaného služebního předpisu NSS č. 3/2017.
IV.1 Objem prostředků na platy
9.
Zde se vychází z dosavadní "systemizace"; tedy i naxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxh se rozpočtuje též příplatek za vedení) a platových tříd služebních míst.
IV.2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxímo stanoví tam, kde je požadavek ochrany veřejného zájmu
a priori
dán (to se týká náměstka pro státní službu - srov. § 185 odst. 2, resp. § 52 odst. 3 ZSS a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx x x x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxí tajemníky - srov. usnesení vlády č. 107/2015). Z hlediska závazků plynoucích pro ČR z členství v EU je třeba možnost stanovit pro konkrétní služební míxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxvodu spočívajícího v ochraně veřejného zájmu, dostala by se systemizace do rozporu s principem volného přístupu k zaměstnání pro občany EU, respektivx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxstemizace musí být u každého služebního místa, kde se požadavek státního občanství ČR má stanovit, potřeba ochrany veřejného zájmu jasně zdůvodněna. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx xxxrý stanoví poměrně přesná pravidla, kdy lze zákaz konkurence stanovit/sjednat. § 17 odst. 1 písm. e) ZSS poněkud nešťastně stanoví, že v systemizaci jx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxS vymezit všechna místa, kde je stanovení zákazu konkurence potřebné, a pak je teprve stanovit v rámci systemizace; § 83 odst. 1 ZSS ovšem vládě dává jaxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxm. e) ZSS zřejmě vychází z § 83 odst. 1 ZSS, tedy že i v rámci schvalování systemizace vládou se tento počet míst stanoví podmíněně (tedy zřejmě jako maximxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxvodnit).
K odst. 2
V. Proces přípravy systemizace a jejích změn
xxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxžební úřady systemizaci připravovat "na zelené louce", ale v zásadě se budou jen vymezovat vůči předchozí systemizaci s jediným cílem: zajištění řádnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xy naopak vždy přinést (byť i dílčí) zlepšení (pokud tedy vynecháme variantu, že, co je dokonalé, není třeba vylepšovat).
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxkce pro státní službu) stanoví termín k předložení dílčích návrhů systemizace. Lze očekávat, že se tak stane prostřednictvím Informačního systému o sxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
výčet součástí informačního systému o státní službě, pak by to zřejmě nebylo možné) nebo jiným standardizovaným komunikačním kanálem umožňujícím auxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxslušnému") ústřednímu správnímu úřadu.
15.
Z dikce tohoto ustanovení nevyplývá, že by nadřízený ústřední správní úřad do návrhů podřízených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxpřímo úměrná míře nezávislosti podřízeného služebního úřadu, nakolik vyplývá ze zvláštního xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xdyby nebylo možné v rámci resortu upravovat systemizaci všech služebních úřadů tak, aby celkově byl zajištěn řádný výkon působnosti služebních úřadů x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa úrovni vlády (s výjimkou § 17 odst. 3 ZSS ve vztahu k "regulátorům").
16.
V případě návrhu systemizace ministerstev a podřízených správních úxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není zákonem vymezena. "Pocitově" lze říci, že význam součinnosti leží někde mezi prostým projednáním (tj. nemusí souhlasit) a dohodou (musí souhlasxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxt, že státní tajemník by mohl předložit návrh systemizace za resort i v případě nesouhlasu ministra, ale (odhlížeje od možných souvislostí při následnxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
17.
Obdobně je upravena součinnost státního tajemníka v Úřadu vlády s vedoucím Úřadu vlády a v tom, v čem se jich to týká, i s ministry bez portfeje.
xxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxenní situace ministra vnitra, kdy státní tajemník v Ministerstvu vnitra v součinnosti s ním a s náměstkem pro státní službu ve vztahu k sekci pro státní sxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxterstvem financí vládě).
19.
Návrh systemizace za celou státní správu (přesněji za všechny služební úřady) předkládá Ministerstvo vnitra (kxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxeci Ministerstva financí. V zásadě lze říci, že pokud se příslušná rozpočtová kapitola neodchýlí od schváleného rozpočtu, nemůže Ministerstvo finanxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxstvo financí přesvědčil. Ministerstvo vnitra bude jen "lepším pošťákem", který tím, že návrh resortu zahrne do celkového návrhu systemizace, dosvědxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx "zprioritnit", jak se ošklivě říká, potřeby navýšení systemizovaných služebních míst služebního úřadu v rámci jednotlivého resortu, je ale na jeho vxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zablokovat předložení systemizace jako celku vládě. Tomuto výkladu nelze přisvědčit. Zřejmě by měl proces probíhat tak, že pokud se nepodaří dohody dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxe dojít k plošnému snižování systemizovaných služebních míst) a bude na vládě, aby případné potřeby resortu zohlednila. Pokud by ovšem taková úprava nxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxe nutné předložit návrh systemizace bez dohody s Ministerstvem financí vládě, která následně rozhodne, včetně toho, že může přimět zúčastněné strany x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xáže jen ke státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra, podle smyslu ovšem platí pro všechna ministerstva a pro Úřad vlády.
Dodatek srpen 2017:
21.
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxě spíše než stručný text zákona podstatný služební předpis NSS č. 3/2017. Z něho vyplývá: návrhy se předkládají výhradně prostřednictvím modulu OSYS (xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxstemizace („Úpravou systemizace je změna počtu služebních míst provedená za účelem sladění podmínek rodinného a osobního života státních zaměstnanxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ke změně ukazatele přepočteného počtu systemizovaných služebních míst v jednotlivých platových třídách.“ - čl. 10 odst. 1 tamtéž), Proces S8 - aktualxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xměny systemizace (§ 18 ZSS), Proces S3 - návrh roční organizační struktury, Proces S4 - návrh změny organizační struktury (§ 19 odst. 1 ZSS), Proces S5 - úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxkládají návrhy nejvyššímu nadřízenému služebnímu orgánu, ten je svodně předkládá ve stanovených termínech za resort (čl. 5 odst. 2 a 3 tamtéž). Pokud jx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xadřízené služební úřady mohou vždy návrh podřízenému služebnímu úřadu vrátit k přepracování (čl. 4 odst. 1 tamtéž). Velmi podstatné je, že po vložení nxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxnému kalendářnímu roku. Další návrh je oprávněn vložit
a) po vrácení původního návrhu ústředním správním úřadem nebo nadřízeným služebním úřadem,
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe nebo organizační struktury.“
Předložení návrhu systemizace na následující kalendářní rok blokuje do doby schválení tohoto návrhu i změny stáxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xa jednotlivé resorty jsou tato:
(2) Ministerstvo vnitra zamítne a vrátí návrh služebnímu orgánu v případě, že obsahuje formální nebo věcné nedostatkyx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x předložení opravného návrhu.
(3) Návrh služebního orgánu, který je podkladem návrhu pro jednání vlády vypracovávaného Ministerstvem vnitra v dohoxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxhu nedostatky související s výkonem jeho působnosti, tento návrh odmítne a vrátí jej služebnímu orgánu. Odmítnutí písemně odůvodní a současně stanovx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ (čl. 4 odst. 2-4 tamtéž)
Služební předpis NSS č. 3/2017 stanoví v čl. 6 odst. 5 jasná pravidla i pro předkládání tzv. hybridních materiálů. Tento termíx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxti rovněž „řeknou“ o zřízení nových služebních míst, navýšení objemu prostředků na platy apod.
K odst. 3
VI. Schválení systemizace vládou
22.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xstavy). Jak jsme již uvedli u odst. 2, vláda odpovídá za to, aby v rámci všech služebních úřadů byl zajištěn řádný výkon jejich působnosti, a v tomto smyslx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx musí být vždy schválena do konce předchozího roku (pro jistotu je to stanoveno i v odst. 4). Praktická aplikace v budoucnu ukáže, jaký časový předstih je xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xx xxxxx x xSS]; na základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxost personálních útvarů.
VI.1 Návrh předkládá vládě ministr vnitra
23.
Je sporné, zda ministr vnitra (jakožto formální předkladatel návrhu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxe pro státní službu [§ 13 odst. 1 písm. a) ZSS a § 13 odst. 2 ZSS] a ústavní odpovědnosti ministra vnitra za řízení ministerstva (srov. čl. 68 odst. 5 Ústavyxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxl systemizaci za resort a státní tajemník ji pak předal sekci pro státní službu k projednání s Ministerstvem financí. Hodnotit úroveň návrhů jiných resxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxh systemizace nepředloží, musel by zřejmě věc procesně vrátit do stadia jednání sekce s Ministerstvem financí; nemohl by tedy provést změny jinak než cxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxravy).
VI.2 Zásahy na úrovni vlády
24.
Oprávnění vlády zasáhnout v souvislosti se schvalováním systemizace do organizační struktury služebxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx do systemizace služebních úřadů zasahovat. Nepochybně bude mít zároveň k disposici organizační struktury služebních úřadů a toto ustanovení naznačxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx služebních míst představených. Na druhou stranu se tím
kompetence
vlády zdaleka nevyčerpává. Vláda může např. naopak rozhodnout, že některá působnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxího služebního úřadu, respektive resortního ministra může rozhodnout, že takový útvar vznikne.
25.
Toto ustanovení můžeme interpretovat i txxx xx xx xxxxxxxxx x x xx xxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxů bez návrhu (respektive bez předchozího konfliktu mezi ústředním správním úřadem a Ministerstvem vnitra - sekcí pro státní službu dle § 19 odst. 1 ZSS) xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx-li o systemizaci Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu, Úřadu pro ochrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxz souhlasu toho, kdo je v jejich čele, snížit počet služebních míst podle odstavce 1 písm. a) a b) a objem prostředků na platy podle odstavce 1 písm. c) oproxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxvodňován závazky plynoucími pro ČR z členství v EU, částečně ústavně nezávislým postavením "regulátorů" mimo moc výkonnou, tedy mimo pravomoc vlády (xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxntrolní úřad, Česká národní banka). "Nezávislost" regulátorů (ovšem ve smyslu nezávislosti v rozhodování) je zpravidla zakotvena jejich zřizovacíx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x(1) Úřad je nezávislý orgán. Ve své činnosti postupuje nezávisle a řídí se pouze zákony a jinými právními předpisy.
(2) Do činnosti Úřadu lze zasahovat xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxě vláda ve vztahu k regulátorům podle původního textu předmětného ustanovení nesměla, dojdeme k závěru, že nesměla bez souhlasu toho, kdo v čele služebxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třídami. Zároveň nesměla zasáhnout do objemu prostředků na platy. Lze tedy dovodit, že „jízlivá“ vláda by byla bývala mohla při zachování celkového obxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxh neodporoval smyslu tohoto ustanovení; jeho odůvodněnost by musela plynout z porušení práva (např. z nesprávného zatřídění státních zaměstnanců v kxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxt do počtu služebních míst, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem státní občanství ČR, a do počtu služebních míst, u ktexxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
VII.1 Stanovisko prezidenta republiky obsažené v návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
28.
Ústavnost legislativního procesu přijetí zákona, v důsledku toho jeho ústavnoxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx VII ve svém návrhu na zrušení zákona o státní službě kritizoval odlišnou proceduru schvalování systemizace některých služebních úřadů: "§ 17 odst. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxk schvaluje vláda. Ve větě čtvrté pak stanoví, že jde-li o systemizaci Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Českého telekomunikačního úřadxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxního úřadu pro jadernou bezpečnost, nemůže vláda bez souhlasu toho, kdo je v jejich čele, snížit počet služebních míst podle odstavce 1 písm. a) a b)., tjx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxzaci pro předchozí kalendářní rok. V § 17 odst. 3 větě čtvrté zákona o státní službě je obsažen z celkového počtu 13 tzv. dalších ústředních orgánů státnx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnovení klade na roveň vládě, ne-li nad vládu, a to přesto, že podle čl. 67 odst. 1 Ústavy ČR je vrcholným orgánem moci výkonné vláda a nikoliv jiný orgán, jxx xx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xterou zástupci regulátorů využívali v legislativním procesu: "Napadané ustanovení je výjimkou pro tzv. regulátory vyplývající ze specifického posxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxislé a nestranné rozhodování založenou na tom, že vláda nemůže bez souhlasu toho, kdo stojí v čele příslušného úřadu (tedy toho, kdo garantuje nezávislx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx výjimka nebyla v zákonu o státní službě uvedena, bylo by stanovení systematizace zcela mimo reálnou rozhodovací pravomoc toho, kdo stojí v čele úřadu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xouladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie (např. v rozsudku ze dne 9. března 2010 ve věci C-518/07 Soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že orgxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xnějším vlivem, včetně přímého či nepřímého vlivu státu, a nikoli pouze před vlivem organizací, na které dohlíží)."
Tento návrh prezidenta republxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx/2014 Sb., o státní službě, dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, k němuž došlo dne 14. srpna. Ústavní soud „ve zbývající části návrh zamítl, nexxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xhráněné hodnoty předvídatelnosti práva a právní jistoty více než samotné vady v legislativním procesu, resp. než existence zákona v takovém procesu pxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxlání, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro ochranu osobních údajů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh míst podle odstavce 1 písm. a) a b) a objem prostředků na platy podle odstavce 1 písm. c) oproti systemizaci pro předchozí kalendářní rok.“
Při návrhx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx nad vládu" (bod 14). Ústavní soud považuje ustanovení o systemizaci důležité ustanovení ZSS, které je klíčové pro státní službu jako celek a její řízenxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxosti ústavně zakotveného vrcholného orgánu výkonné moci za řádné fungování státní správy, jejímž personálním základem budou zaměstnanci na služebnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi a kompetencí) vlády na tomto klíčovém úseku, proto musejí být nalezeny odpovídající ústavní kautely“ (bod 232.). Ústavní soud se nejdříve zabýval poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xřípad od případu lišit, však zde musí být omezené a musí respektovat ústavní pořádek. V tomto směru je možno odkázat na potřebu zvláštních záruk některýxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx 2, čl. 10a Ústavy).“ (bod 233.). Ústavní soud chápe požadavek nezávislosti, včetně požadavku vyplývajícího z práva Evropské Unie: „jako požadavek na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podřízených takové regulaci a dozoru v některých specifických oblastech veřejné správy.“ (bod 234.). Nezávislost regulátorů Ústavní soud dává do koxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxu celkového ústavního uspořádání České republiky jako parlamentní demokracie, v níž se otázky pravomocí a kompetencí v rámci veřejné moci nutně váží nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro státní správu. (bod 235.). Ústavní soud vyjmenovává ústavní orgány, které jsou z pravomoci vlády z ústavních důvodů vyňaty, a uzavírá: „S takovým vxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x rozporu se samotnou povahou výkonu státní správy. Zde je třeba zdůraznit, že hovoří-li Ústava o odpovědnosti ve státním organizačním právu, tak je to nxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxulátorům pak Ústavní soud poněkud nečekaně dovozuje též z ústavní odpovědnosti vlády za návrh státního rozpočtu: „Z ústavně zakotveného principu demxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxtním rozpočtu podle čl. 42 odst. 1 Ústavy), která současně vyjadřuje kompetenci vlády v této oblasti rozhodovat, řídit, kontrolovat či usměrňovat a slxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxních práv a svobod, zajištění základních funkcí chodu státu nebo plnění mezinárodních závazků, přičemž se zpravidla tyto oblasti překrývají.“ (bod 2xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxzena zákonu, který musí respektovat dělbu moci a mocí a klíčové funkce vlády v ní. Je proto zásadní rozdíl v situaci, kdy vláda takový systém ovládá a uspoxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xčítání lidu nebo s Úřadem pro ochranu osobních údajů, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže atd. při plnění jejich kompetencí. V určitých otázkách roxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxboť je to v dané oblasti vyváženo jiným veřejným zájmem (ochrana soukromí, hospodářské soutěže, přístup k informacím atd.).“ (bod 237).
Po provedexxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxlamentní demokracie, odpovědnost vlády za řízení státu cestou státní správy a role vlády při přípravě státního rozpočtu. V neposlední řadě pak také usxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxh zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech. Tím tato ústavní norma evidentně směřuje k zvláštním zárukám jejich postavení odpovídajíxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxí služby z tohoto hlediska jiné než např. v takových klíčových správních úřadech, jaké působí v oblastech vnitra, obrany, zahraničí, spravedlnosti či xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxní o klíčových otázkách fungování státní služby tím, že její rozhodnutí učiní závislým na souhlasu vedoucího správního úřadu. Dané ustanovení neobstxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxrávních úřadů a institucí před možností narušit nezávislost jejich rozhodování o zákonem vymezených specifických otázkách jejich
kompetence
. Je-lx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxmentní odpovědnosti vlády.“ (bod 238.) „To vše shrnuto činí napadené ustanovení § 17 odst. 3 věty čtvrté zákona o státní službě pokusem vstupujícím do exxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxst. 1 a čl. 79 odst. 2 Ústavy. Za řádný chod státní správy a nyní i státní služby nese odpovědnost vláda vůči Poslanecké sněmovně, nikoli vůči předsedům něxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xroto přistoupil ke zrušení napadeného ustanovení.“ (bod 239.)
Pro úplnost připojujeme citaci odlišného stanoviska soudců Kateřiny Šimáčkové a Vxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxtředků na platy, plynoucí z předmětného ustanovení, nedostatek dosahující protiústavní intenzity. Z tzv. kompetenčního zákona (§ 21 zákona č. 2/196x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxeními vlády, takže se jedná o tzv. jiné správní úřady s celostátní působností řízené vládou - Obavy ze zásadního zpochybnění vrcholného postavení vládx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxkona), takže si lze obtížně prakticky představit, že by mezi těmito orgány a vládou nebyla hledána konsensuální řešení. Právě ve způsobu jmenování a odxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xředmětného zákonného ustanovení by došlo k vynětí těchto orgánů z legitimačního řetězce a k oslabení odpovědnosti vlády za řízení státu prostřednictxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xrgánů z důvodu velmi omezeného vlivu vlády na jejich postavení a činnost-
Shrnuto: jakkoliv se osobně nemusíme ztotožňovat se zvoleným řešením a můxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xx jeho úkolem není chránit vládu před případnou přílišnou emancipací těchto orgánů.“
Zdroj: http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývá, že po první systemizaci (§ 184 odst. 1 ZSS) se nemůže stát, že by služební úřady neměly (nějakou) systemizaci. Jedinou výjimkou je zřízení novéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxace budoucích možných úsporných opatření Ministerstva financí. Dokud se Ministerstvo vnitra neshodne s Ministerstvem financí na návrhu systemizacxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx probíhá někdy poměrně obtížné schvalování státního rozpočtu na příští rok), k žádné změně systemizace standardním způsobem nedojde.
31.
Na dxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxx xro jiný účel"
32.
Nemožnost použití služebních míst podle schválené systemizace pro jiný účel je obtížně vyložitelné pravidlo: jak jsme uvedli x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xusíme dovodit, že služební úřady musejí u návrhu systemizace uvést konkretizaci zajištění řádného výkonu své působnosti, jinými slovy musejí uvést, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x mnohem větší rigiditě systemizace. Pokud tento zpřísňující výklad odst. 1 nepřijmeme, nelze tuto část odst. 5 realizovat.
33.
Nemožnost použxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xx
xxxxxxá novela § 22 a § 24 až 26 rozpočtových pravidel [srov. zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpoxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx) vede v roce 2015 k tomu, že jednotlivé rozpočtové kapitoly poddimenzovaly prostředky na platy státních zaměstnanců, protože nevědí, kolik ostatnícx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxní orgány jejich žádostem případně vyhoví (konečný termín je až konec roku 2015 - § 190 odst. 3 ZSS). U představených je situace jednodušší, na ně je třeba xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxpjatého formalismu při výkladu nemožnosti použití finančních prostředků na platy státních zaměstnanců. Nepochybně by v rozporu se zákonem nebyl přexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxjetí do služebního poměru.
36.
Marginálním problémem je v této souvislosti § 150 odst. 2 ZSS, tedy tzv. zastropování odměn. Zákon neobsahuje přxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxebním poměru od 1. ledna): pokud vykládáme ustanovení dle jeho smyslu, měl by se "strop" odměn rozdělit na 12 dílů a celková roční odměna státního zaměstxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xoměru, není
relevantní
. Druhý výklad (není nelegální, ale evidentně obchází smysl tohoto ustanovení) spočívá v tom, že pokud žádný bližší mechanismux xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxp" pro odměny, jaké může obdržet, jako ten, kdo byl ve služebním poměru po celý rok. Excesy v tomto smyslu by ovšem nepochybně byly neetické.
xxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxe každý zákon o státním rozpočtu může jako
lex
posterior toto ustanovení (přímo nebo nepřímo) novelizovat. Bylo by to ale formálně složitější v tom, že xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x Ústavy).
Související ustanovení:
§ 10 - služební orgán, § 13 - Ministerstvo vnitra, § 19 - organizační struktura služebního úřadu, § 52 - jmenxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xe služebního místa představeného, § 61 - převedení na jiné služební místo, § 62 - zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, § 83 - zákaz konkuxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxejné správy, správce, součásti, § 181 - rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxmizace pracovních míst, 185 - náměstek pro státní službu, § 205 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
nařízení vlády č. 302/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x 22, 24, 25, 26 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxžebního úřadu,
nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby
nález Ústavního soudu č. 199/2015 Sb.
Služební předpisy NSS č. 3 a 4 /2017, sluxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxvních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována
Související unijní a mezinárodní právo:
rozsudek Soudníxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxvní stav komentáře je ke dni 1.6.2017
Přehled výkladu:
I. Účinnost systemizace
II. Změna a "změna" systemizace
II.1 Změna systemizace dle § 18
IIxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xčinnost systemizace ze zákona vždy k 1. lednu s tím, že musí být schválena do konce předchozího roku (§ 17 odst. 3 a 4 a § 184 odst. 3 ZSS).
II. Změna a "změxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx x) a b) xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xe otázkou, zda se nejedná o prázdnou množinu, protože § 17 odst. 5 ZSS asi obecně zapovídá snižování finančních prostředků/objemu prostředků na platy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxho zaměstnance (tj. jde o obsazené služební místo) ke změně platové třídy o více než o jeden stupeň dolů nebo o dva stupně nahoru. Neobsazených služebnícx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxktury služebního úřadu, je třeba respektovat ustanovení § 19 odst. 1 nebo 2 ZSS). Tím "bez pravidel" anebo přesněji bez omezení je ovšem míněno to, že tyxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxm změn by z povahy věci měl rovněž být ministr vnitra, ale jinak se složitý procesní režim § 17 odst. 2 a 3 ZSS použít nemusí.
II.1 Změna systemizace dle x xx
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xx děje v průběhu roku) neděje nic neobvyklého. Cílem ustanovení § 18 ZSS není znemožnit jakoukoliv změnu, ale zbrzdit změnu systemizace v průběhu běžnéxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxený limit, protože jinak by systemizace obsahující toliko agregovaná data konkrétního státního zaměstnance vůbec nechránila. Na druhou stranu zákoxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxřízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností) zpravidla existují obsahově příbuzné příklady v různých platových třídách (při zachováxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxhybně se bude jednat o rozhodnutí služebního orgánu. Přestože se zařazení na služební místo nemění [§ 159 odst. 1 písm. b) ZSS], je třeba přisvědčit tomux xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxžitější) činností ve vazbě na odpovídající příklad v katalogu činností. Specifická situace bude v případě změny platové třídy spojené se změnou oboruxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxktivně nutnou změnu, protože jinak by státní zaměstnanec mohl proti takové změně brojit jako proti obcházení zákona směřujícímu k jeho diskriminaci.
xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx musí vztáhnout na všechny služební úřady dle § 4 ZSS, nikoliv jen na správní úřady dle § 3 ZSS, protože jinak by mimořádná změna systemizace ostatních sluxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx anebo naopak nikdy; k zaměňování služebního a správního úřadu viz komentář k § 186 odst. 1 ZSS) musíme dovodit ze zákona (u správních úřadů je to ústavní pxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxního úřadu i jakéhokoliv jiného služebního úřadu může vyplývat z jakéhokoliv zákona (srov. např. působnost Úřadu vlády dle § 7 odst. 6 a 8 zák. č. 262/20xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí, mohou být pověřeni státní zaměstnanci vykonávající státní službu v Úřadu vlády České republiky; přitom jsou podřízeni pouze Komisi.
(8) Výkon půsxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxvažuje za organizační jednotku Úřadu vlády České republiky.").
7.
V reálném životě ale služební úřady vykonávají mnoho činností, k jejichž realxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x Listiny) se striktně uplatňuje na tzv. vrchnostenskou, nebo lépe výsostnou veřejnou správu. Nevýsostná, nevrchnostenská, či nejlépe pečovatelská xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x žádnou působnost nejedná) možné i bez změny zákona, nicméně § 18 ZSS by založení anebo zrušení takové "působnosti" např. usnesením vlády neumožňoval xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xyla "založena" bodem I.1. usnesení vlády č. 332/2012: "zajištění veškerých činností souvisejících s organizačním, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xomise") Úřadem vlády České republiky...".
9.
Druhou možností je, že dojde k podstatné změně podmínek, za kterých byla systemizace schválena. Pokxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xrovnatelná se změnou zákonné působnosti služebního úřadu. Aby § 18 ZSS nebyl prázdným ustanovením, muselo by se jednat o systémovou změnu podmínek roxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxí politiky, protože § 18 ZSS jinak obsahuje výhradu změny systemizace jen při změně zákona.
Dodatek srpen 2017:
10.
Jak již bylo podrobně rozvedexx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu § 18 se předkládá v „Procesu S2“ (čl. 6 služebního předpisu NSS č. 3/2017). Toto ustanovení konkretizuje nejen obsah takové změny systemizace, axx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxačních údajů podle § 17 odst. 1 zákona o státní službě.
(2) Je-li důsledkem změny systemizace změna počtu služebních míst, objemu prostředků na platy sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxbyla účinnosti, přípustná, jen dojde-li
a) ke změně působnosti správního úřadu,
b) k podstatné změně podmínek, za kterých byla systemizace schválexxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlužební orgán nejméně 30 kalendářních dní před navrhovaným datem účinnosti změny systemizace.
(4) Návrhy na změnu systemizace nelze předkládat v obxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx pro předložení návrhu na změnu systemizace platí i v případě, je-li návrh na změnu systemizace součástí jiného materiálu, který je předkládán vládě k pxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxitra je spolupředkladatelem tohoto návrhu.“
Od změny systemizace senso strictu (Procesu S2) se odlišuje Proces S6 - úprava systemizace („Úpravou syxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxava je nepřípustná, pokud by v jejím důsledku došlo ke změně objemu prostředků na platy státních zaměstnanců služebního úřadu a ke změně ukazatele přepxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx ke komentáři § 17 ZSS).
Související ustanovení:
§ 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 17 - systexxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xlužebního úřadu
Související předpisy:
nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností,
zák. č. 250/2014 Sxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xlužby
služební předpis NSS č. 3/2017.
Organizační struktura služebního úřadu
Mgr.
Jiří
Kaucký
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xI. Zákonné limity organizační struktury
II.1 Hierarchie útvarů
II.2 Sekce státního tajemníka
II.3 Útvary přímo podřízené ministrovi
III. Jednoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxvaluje služební orgán
VI. Změny se od počátku ruší a služební vztahy se navracejí v předešlý stav
VII. Regulátoři
K odst. 1
I. Proces schvalování orxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní povaha organizační struktury služebního úřadu. Z časového hlediska je to poněkud složitější a v zásadě je otázka, zda je primární systemizace nebo oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přiřazenými působnostmi, přičemž tato organizační struktura musí respektovat nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech organizace služebního úxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xprávních činností) k jednotlivým útvarům a v jejich rámci k jednotlivým služebním místům (viz komentář k § 17 ZSS). Hovoříme-li o organizační struktuřxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xejlépe je vzájemná podmíněnost systemizace a organizační struktury vidět na § 17 odst. 1 písm. b) a c) ZSS: nejdříve musíme vědět, kolik budeme za účelex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx a vyjde nám počet služebních míst představených klasifikovaných platovými třídami a nepřímo i objem prostředků na platy. Arbitrární stanovení organxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxžebních míst představených v takových platebních třídách, tak kolik z toho postavíme útvarů?", nás usvědčí z toho, že naše systemizace a organizační sxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxní úřady tedy musí být připravena a v rámci resortu předběžně schválena již v době přípravy návrhu systemizace. Do takto připravené organizační struktxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxu ostatních státních zaměstnanců, že "nevyjdou" minimální počty systemizovaných míst na jednotlivé útvary dle § 4 a 5 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxpokládá situaci, kdy služební orgán nervózně očekává schválení systemizace. Jakmile k němu dojde, tak v případě, že související dopad do organizační xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xčinnosti systemizace, což zejména o Vánocích bude výzva. Jakmile tedy služební orgán upraví návrh organizační struktury dle schválené systemizace, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxdy). Jak jsme již vysvětlili u § 17 odst. 2 ZSS, není vedení resortu v trpné pozici toho, kdo jen vybere návrhy organizačních struktur jednotlivých služexxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxury se budou odvíjet od míry jejich podřízenosti "centru" a mohou sledovat výlučně zajištění řádného výkonu působnosti služebního úřadu (§ 17 odst. 1 Zxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xystemizace, což by mohl být problém ve vztahu k rušení služebních míst představených (viz výše). Pokud budou na Ministerstvu vnitra uhelné prázdniny, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxou datovou schránku a "má schváleno". Pokud by se prokázalo, že Ministerstvo vnitra své vyjádření (fakticky nesouhlas s připomínkami) odeslalo v termxxxx
xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx015Sb., o pravidlech organizace služebního úřadu [srov. zmocňovací ustanovení § 205 písm. a) ZSS], a schválenou systemizací. Vzhledem ke koordinačxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa k zajištění řádného výkonu působnosti služebního úřadu.
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxn cestou služebního orgánu ústředního správního úřadu, nebo zda postačuje obecně cestou tohoto úřadu - např. cestou personálního útvaru), protože i zx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa vnitra - sekce pro státní službu - nemůže být organizační struktura schválena.
8.
Služební orgán služebního úřadu, o jehož organizační strukturx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxlo aktivní (předložilo návrh se svým stanoviskem k rozhodnutí vládě), jinak se ze zákona návrh považuje za schválený.
II. Zákonné limity organizačnx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxfinitivní podobu pravidel a lze očekávat jeho zpřesnění v souvislosti s přípravou druhé systemizace k 1. lednu 2016 na základě vyhodnocení zkušeností x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx především na zákonný rámec organizační struktury. Náznaky, jakou by služební úřad měl mít strukturu, v ZSS nalézáme někdy přímo, někdy nepřímo a můžexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x x x xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xpravidla musejí členit na oddělení a sekce na odbory (srov. též § 10 nařízení vlády č. 92/2015 Sb.).
11.
Z přechodných ustanovení ZSS totiž vyplýváx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x015 do služebního poměru jako vedoucí oddělení. Ředitelem odboru ve smyslu ZSS se podle přechodných ustanovení může stát toliko dosavadní vedoucí zaxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx. 3 zák. práce naznačuje, že podřízení vedoucí zaměstnanci odpovídajícího stupně řízení by měli vždy být alespoň dva, tomu odpovídá i obecné pravidlo x x x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx ZSS. Bylo by nejen obcházením, ale v podstatě překroucením ZSS, kdyby bez ohledu na § 188 ZSS a § 124 zák. práce následně došlo k takovým změnám organizaxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xtvarů a jednotlivých představených výslovně neupravuje, nicméně úzká vazba na zák. práce nás vede k jednoznačnému výkladu, že to není výslovně stanoxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx to, že vzorovou hierarchickou strukturu můžeme dovodit ze způsobu stanovení rozpětí příplatku za vedení jednotlivým představeným (příloha č. 2 ZSS)x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxtupování člena vlády.
13.
Sekce je nejvyšším organizačním útvarem v rámci služebního úřadu. V ministerstvu stojí v jejím čele náměstek pro řízení xxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xzhledem ke čtyřstupňové soustavě ostatních služebních úřadů, může zůstat toliko jako memento
de lege ferenda
.
14.
Vzájemný krajní vztah ve smyslx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxí sekce, ve kterém se vedoucí oddělení jako jediný představený nemůže účastnit 1. kola výběrového řízení, z čehož lze dovodit, že je nižším stupněm řízexx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxělení (a sekce na odbor/y) je dáno též tím, že ZSS rozlišuje mezi třemi typy organizačních útvarů. Vnitřní členění služebních úřadů, které je v zákoně sxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxumentem je též odstupňování příplatku za vedení v příloze č. 2 ZSS. Vedoucí oddělení je pro účely stanovení příplatku za vedení zařazen do jiné skupiny pxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxch případech tvořit méně systemizovaných míst, než bude mít v jiném služebním úřadě většina oddělení, lze mít za to, že kritériem pro zařazení ředitele xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ani velikost řízeného odboru ani "důležitost" svěřené agendy (ta bude do značné míry obtížně objektivizovatelná a bude vyplývat z konkrétní působnosxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxbních úřadech to mohou být spíše oddělení. Nařízení vlády č. 92/2015 Sb. také ve svém § 9 poněkud překvapivě stanovilo doporučenou maximální velikosx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xerespektovali navrženou hierarchii řízení např. v zájmu toho, aby "titulární" ředitel odboru, který se nečlení na oddělení, mohl reálně mít vyšší příxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xdměňování (§ 98 ZSS a § 16 zák. práce), neboť bychom vycházeli z titulatury, a nikoliv z obsahu služebního místa představeného.
17.
Kromě rovnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxační struktura podle toho, kdo "má vyhrát" výběrové řízení, tak, aby dotyčný splňoval formální podmínky pro účast ve výběrovém řízení.
18.
Mimo výxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxo u velkých ministerstev chybí "nad sekcemi" ještě úseky, tak u služebních úřadů v území často chybí "pod odděleními" ještě referáty.
II.2 Sekce státxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxh vztahů, odměňování státních zaměstnanců a vedoucího služebního úřadu podřízeného ministerstvu a plní úkoly související s pracovněprávními vztahx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxci ministerstva. To ostatně vyplývá i z § 11 odst. 1 nařízení xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxo z legislativní praxe, což je opět argument pro jednotnost jejich zabezpečování jedním personálním útvarem a jeho představeným, státním tajemníkemx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlušníků bezpečnostních sborů nebo vojáků z povolání.
21.
Pokud budeme dále rozvíjet souvislosti
kompetence
státního tajemníka řídit činnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxních či pracovněprávních vztahů a odměňování podřízených ředitelů bezpečnostních sborů a vedoucích organizačních složek státu a právnických osob. xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x 11 odst. 1 i 2 nařízení vlády č. 92/1015 Sb.
22.
K postavení státního tajemníka ve vztahu k systemizacím lze uvést, že se jedná o činnost související xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx odst. 2 a § 172 ZSS), je zřejmé, že účelem zákona je stanovení komplexní systemizace a organizace správního úřadu, a proto by do působnosti sekce státníxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxbo vojáků z povolání. Tomu odpovídá i obor služby č. 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxejících s organizací a systemizací podřízených bezpečnostních sborů, organizačních složek státu a právnických osob. Rozlišovacím kritériem by mělx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxlečnou činnost v rámci ministerstva, pak nic nebrání jejímu zahrnutí do působnosti sekce státního tajemníka, jak to předkládá § 11 odst. 2 nařízení vláxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxárodní spolupráce, tzv. týlové útvary apod.
23.
Důvodem, proč by státní tajemník spíše neměl vykonávat "primární" působnost ministerstva (tj. txx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xro řízení sekce [§ 10 odst. 1 písm. f) ZSS] a zároveň jako náměstek ve vztahu ke své sekci by mohl protežovat xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa připadat v úvahu jako součást sekce státního tajemníka, se vzhledem k tomu, že do působnosti státního tajemníka spadá rovněž odměňování státních zamxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxá vliv, je třeba si uvědomit, že správa rozpočtu v rámci vlastního úřadu není službou podle § 5 odst. 1 písm. g) ZSS a bude tedy i nadále vykonávána zaměstnxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy § 15 odst. 3 ZSS).
25.
Mimo výše uvedené upozorňujeme, že se v rámci ministerstev mohou vyskytnout odchylky v oblasti kompetencí vůči zaměstnancůxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxx x x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xouvisející s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu v různém významu. Zatímco u vedoucího služebního úřadu je zřejmé, že vzhledem k toxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxátu nebo jinou instituci dle zák. č. 250/2014 Sb.), tak v § 16 se obdobným vyjádřením míní, že nadřízený služební úřad vykonává pro podřízený služební úxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa ve vztahu k pracovněprávním vztahům v ministerstvu (a v Úřadu vlády) jsou v zásadě možné oba výklady s tím, že zachování rozhodovacích kompetencí v praxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxtu (srov. § 7 odst. 1 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a § 9 zák. práce). Tento výklad ovšem nevylučuje pověření stxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx xxády je v § 172 ZSS vymezen jako útvar v ministerstvu nebo Úřadu vlády ČR, do jehož působnosti patří formulování politik výlučně pro člena vlády. Ze spojexx x x x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxády je nezbytné vykládat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstavitele - srov. zejm. čl. 67 a 68 Ústavy); obsahově se jedná o politické poradce bez ohledu na to, jak se jejich funkce nazve (tiskový mluvčí ministra, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxena vlády (§ 173 ZSS), protože i náměstek člena vlády stojí mimo systém státní služby a je zástupcem člena vlády jako ústavního činitele. Ostatní zaměstxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxdy neslučuje, budou zpravidla zařazeni v jiných organizačních a průřezových útvarech. Nabízí se zejména kancelář člena vlády.
28.
Jistým pandánxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxt trvalý charakter jako podpora odborného řízení ministerstva.
29.
Výše jsme se dotkli "parlamentního zpravodaje". U zaměstnanců zabezpečujícxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "styčnými delegáty" ministerstva ve vládě a Parlamentu. Taková činnost odpovídá činnosti "příprava a vypracování odborných věcných podkladů" [§ 5 oxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxí politického poradce, jednají za člena vlády jako člena nebo představitele vládní strany v parlamentních poslaneckých klubech apod., mělo by se jednxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx text § 7 a 8 nařízení vlády č. 92/2015 Sb. Je třeba si ovšem uvědomit, že vedle těchto útvarů mohou být přímo pod členem vlády zařazeny útvary jiné, než sexxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxo styk se sdělovacími prostředky a pro public relations resortu. Tyto útvary mohou být odděleními nebo odbory - srov. § 3 odst. 4, § 4 odst. 5 nařízení vládx xx xxxxxxx xxx
30.
Připojujeme xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxře patrná složitost a dvojkolejnost vztahů v rámci ministerstva.
Zatímco ministr odborně řídí náměstky pro řízení sekcí, přímo podřízené ředitele oxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxstrem. Státní tajemníky pak logicky služebně řídí náměstek pro státní službu v součinnosti s ministrem.Dodatek srpen 2017:
31.
Stejně jako náxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxtek ke komentáři §§ 17 a 18 ZSS a dodáváme: Návrhy organizační struktury služebních úřadů se zpracovávají v modulu OSYS a to v Procesu S3 - návrh organizačxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xystemizace a to „potvrzením organizační struktury“, která byla součástí návrhu schválené systemizace, nebo předložením nového návrhu (pokud vláda xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 7 služebního předpisu NSS č. 3/2017).
32.
Služební předpis NSS č. 3/2017 dále rozlišuje Proces S4 - návrh změny organizační struktury (čl. 8), Pxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxzační struktury:
„(1) V Procesu S4 je změnou organizační struktury zejména změna:
a) počtu systemizovaných služebních míst zařazených v organizačnxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxganizační útvar,
a v důsledku jejího schválení dojde k převedení na jiné služební místo, zařazení mimo výkon služby, skončení služebního poměru nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxktury lze provést s účinností od 1. nebo 15. dne kalendářního měsíce. Návrh na změnu organizační struktury předkládá služební orgán Ministerstvu vnitxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxlení změny organizační struktury „k převedení na jiné služební místo, zařazení mimo výkon služby, skončení služebního poměru nebo k odvolání ze služexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxce a předkládá se Ministerstvu vnitra nejméně s patnáctidenním předstihem. Proces S7 - změna organizační struktury je vyhrazen regulátorům - viz § 19 oxxxx xx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x§ 52 písm. c) zák. práce] bývalo často zneužíváno pro skončení pracovního poměru zaměstnance tam, kde zaměstnavatel nechtěl riskovat individuální prxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxají důsledky dle § 60 odst. 1 písm. a) ZSS, § 61 odst. 1 písm. c) ZSS, respektive dle § 62 ZSS, lze v rámci resortu provádět velmi pružně, čímž zákon respektujx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednoduchých změn organizační struktury
35.
Zákon je zde možná příliš stručný, protože umožňuje několikerý výklad: "Nejjednodušší" je situaxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxnisterstva a odsouhlasena ministrem, který za odborné řízení ministerstva odpovídá (srov. čl. 68 odst. 2 a 5 Ústavy), je nasnadě.
36.
Druhým, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxE DĚLO." (v originále azbukou)
37.
Nejednoznačný je třetí případ: chtěl zákonodárce říci, že v rámci resortu schvaluje změny vždy státní tajemxxx x xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx používá obrat "nebo služební orgán v nadřízeném služebním úřadu". Hledáme-li tedy ve vyjádření
ratio
, patrně to má být vždy nadřízený služební orgán (x x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxk nebo vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není ministr, schvalování těchto změn vyhradil, protože tyto "hlavy" státní služby v rámci kažxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxkonodárce zde nepřesně hovoří o výjimce z výjimky pro případ, že by došlo ke skončení služebního poměru, přičemž má evidentně na mysli zařazení mimo výkxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zda je změna přípustná, což by bylo
absurdní
). Připouští se tedy i takové změny, v jejichž důsledku dojde ke zrušení služebního místa (srov. odst. 2), poxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxe zde možná poněkud "slyšel trávu růst" a tak použití tohoto odstavce omezil na současné splnění podmínek, že věc nesnese odkladu a je to potřebné k plněnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx na základě rozhodnutí takových orgánů muset měnit organizační strukturu služebního úřadu (ale nesmí přitom nikdo být zařazen mimo výkon služby...), xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxaru navýšením systemizace a případně změna nebo rozšíření oboru služby konkrétních státních zaměstnanců. Ve srovnání s tím je změna organizace vždy jxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxčasně", postupovat. Reálně zřejmě vznikne nový útvar (oddělení nebo odbor, pravděpodobně nikoliv sekce, to by se muselo jednat o zcela novou komplexnx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xvšem naráží na limity oboru služby konkrétních státních zaměstnanců (srov. nařízení vlády č. 106/2015 Sb.). Pokud bude třeba jejich obor/y služby rozxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxx x xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxx xx xxxxxx x xxxxké zásadní urychlení jednat nebude, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxd byl "centrem" k zajišťování agendy určen, anebo by v případě, že by příslušnost podřízeného služebního úřadu byla nesporná, bylo "centrum" alespoň kxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxdná o schválenou změnu (mění se názvy útvarů, vznikají nové...), není to "jen" hra na něco.
VI. Změny se od počátku ruší a služební vztahy se navracejí v xxxxxxxx xxxx
xxx
x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxném právu. Nový občanský zákoník na tento pojem zřejmě zanevřel a tak jej používá jen ve svém § 2263 odst. 2 pro případ, že panu domácímu se líbí nájemníkxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx
xxx
xxzbývá než odkázat na
restitutio in integrum
a na výklady teorie k tomuto institutu. Jenže: co si počneme se správními akty, které byly v mezidobí vůči stxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvodíme, že "obživne" jeho původní rozhodnutí o jmenování na služební místo vedoucího oddělení atd.
K odst. 4
VII. Regulátoři
xxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxa - některé věci vyplývají přímo ze ZSS, jiné vyplývají z nařízení vlády č. 92/2015 Sb. vydaného na základě zmocnění v § 205 písm. a) ZSS. Ministerstvo vnxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x x x3 odst. 1 písm. b) ZSS koordinační roli nalézt (pokud tedy nepřijmeme výklad, že toto je případ, kdy je stanoveno jinak). Ať tak, nebo onak, ruce vedoucíxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zachována. Vzhledem k nálezu Ústavního soudu č. 199/2015 Sb., který je podrobně rozebrán v dodatku k výkladu § 17 ZSS, a to zejména vzhledem k jeho odůvodxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v otázkách systemizace, ztrácí výluka § 19 odst. 4 nejen věcný smysl, ale především obsah. Pokud se regulátoři musejí řídit služebními předpisy NSS č. 3 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxrů provádí Procesem S7. Bez ohledu na předchozí větu byly v letech 2016 a 2017 do výčtu doplněni další regulátoři - Úřad pro dohled nad hospodařením politxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxrobnější, než by se z § 17 zdálo, takže organizační změny, které by neměly vliv na systemizaci, budou pouze omezené.
Související ustanovení:
§ 5 x xxxxxx x xxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx - zvláštní ustanovení o plnění některých úkolů služebního úřadu, § 17 - systemizace, § 18 - změna systemizace, § 24 - konání výběrového řízení, § 36 x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxžebního místa představeného, § 62 - zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, § xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o katalogu správních činností,
§ 7 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
xxxxxxxx xxxxx x. 106/2015 Sb., o oborech státní služby
nález Ústavního soudu č. 199/2015 Sb., služební předpis NSS č. 3/2017
ČÁST DRUHÁ
SLUŽEBNÍ POMĚR
HLxxx x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 15.5.2015
1.
Na rozdíl od obdobné úpravy obsažené v § 28 služebního zákona neobsahuje § 20 ZSS výslovné určení, že "služexxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxích zaměstnanců se zakládá ke xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxublice, a to jmenováním na služební místo v konkrétním oboru služby." (Kocourek, J. Služební zákon (komentář, prováděcí předpisy), EUROUNION Praha, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxvněprávního) vztahu (služebního), ve kterém je konána závislá práce (např. v případě příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání). Ani obohxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xa dobu určitou není věcnou změnou oproti úpravě obsažené ve služebním zákoně. K charakteru služebního poměru státních zaměstnanců srov. komentář k § 2 xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxh služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek, § 186 - vedoucí služebního úřadu, § 1xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxON Praha, s.r.o., 2005.
(Preferování služebního poměru na dobu neurčitou a přijímání do služebního poměru na dobu určitou)
prof. Jxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxat pracovní poměry sjednávané na dobu neurčitou a na "plný úvazek". Přesto, že unijní právní rámec obsahuje směrnici, jejíž provedení členskými státy xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xůzné verze unijních "strategií" v oblasti zaměstnanosti označují trvale (pouze) pracovní poměry sjednávané na dobu neurčitou a na "plný úvazek" za "txxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxěru "celoevropského" právního rámce vzdalovat.
2.
Preference služebního poměru na dobu neurčitou tak, jak je upravena v zákoně o státní službě, dxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxm právu. Určitou neznámou však je, jakým způsobem bude vládou naplněno zmocnění obsažené v § 21 odst. 3 ZSS (mimo jiné se jedná o jedno z ustanovení, kterx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxx
xx
xxxxební poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, neskončí-li dříve z jiných důvodů zákonem stanovených, resp. stanoveným zůsobem (srov. § 71 ZSS). Z uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxušku", je třeba dovodit, že do služebního poměru na dobu neurčitou může být přijata pouze fyzická osoba, která úspěšně vykonala úřednickou zkoušku. Drxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxpání neplaceného služebního volna státního zaměstnance (§ 105 ZSS), pokud by současně nebylo možné či účelné řešit situaci zastupováním (§ 66 ZSS).
Rxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxbního poměru na dobu určitou.
Související ustanovení:
§ 20 - doba trvání služebního poměru, § 22 až 76 - služební poměr, § 83 - zákaz konkurencex x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxh zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušekx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU, VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU, ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO, JMENOVÁNÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO, SLUŽEBNÍ SLIB A PŘEKÁŽKY PŘIJxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 15.5.2015
1.
Ustanovení § 22 částečně odpovídá § 30 odst. 1 větě druhé služebního zákona:
"(1) Ke jmenování do služxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxmacemi v souladu s právními předpisy o utajovaných informacích,18)je-li tento předpoklad pro služební místo požadován. Do služby nelze jmenovat fyzxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxliky a řádně vykonávat službu."
18) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůx
xx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxov. zejména § 24 a 25 ZSS), nebude-li naplněn předpoklad stanovený ve větě druhé. Současná textace zákona naopak opustila dříve striktněji znějící slxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxzická osoba (uchazeč) - stát", uvážíme-li, že jak dle služebního zákona (§ 29 odst. 4 služebního zákona), tak dle zákona o státní službě (§ 23 odst. 2 ZSSx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx služebního orgánu.
3.
Jak upozorňuje A. Kottnauer, byla tato podmínka (§ 30 odst. 2 věta druhá služebního zákona) do návrhu služebního zákona zapxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xx 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, byl novelizován tzv. lustrační zákon ve vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxlývajících z tzv. lustračního zákona výslovně nezmiňuje" (A. Kottnauer. Komentář k § 22. In. Kottnauer, A., Přib, J., Úlehlová, H., Tomandlová, L. Zákxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxských do struktur státní služby" a "projev koncepce tzv. obranyschopné demokracie" (srov. Kněžínek, J. Postavení zaměstnavatelů v nepodnikatelské xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xx
xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxádek takto: "(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992." (K problematice ústavní definice pojmu ústaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x009, str. 846 a násl.). Otázku však může vzbuzovat, proč zákonodárce setrval i v zákoně o státní službě na ne zcela obvyklé formulaci "demokratické zásaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxů, kdy zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v § 16 odst. 1 uvádí:
"(1) Úředník je povinen
a)
doxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx - doba trvání služebního poměru, § 21 - preferování služebního poměru na dobu neurčitou a přijímání do služebního poměru na dobu určitou, § 23 až 76 - sxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxké sféře a veřejná služba. In Hůrka, P. a kol. Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015.
Kottnauer, A. Komentář k § 22 in Kottnauer, A., Přib, J., xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxenování na služební místo představeného
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxužební místo představeného řadí § 159 odst. 1 ZSS na prvních třech místech [pod písm. a) až c)] do výčtu záležitostí, na která se vztahují ustanovení ZSS x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxačovaný též jako žadatel o přijetí do služebního poměru, je do služebního poměru přijímán služebním orgánem správním rozhodnutím.
2.
Rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxuje jako žadatele (k povaze služebního poměru srov. též komentář k § 2 ZSS). Použitá formulace "spolu s rozhodnutím o přijetí do služebního poměru rozhoxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxu navazujících individuálních správních rozhodnutí [prvním - přijetím - se stává fyzická osoba státním zaměstnancem; druhým - zařazením nebo jmenovxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxnto dojem může být ještě umocněn textací § 30 ZSS, který upravuje náležitosti obou rozhodnutí v samostatných odstavcích. Je možná škoda, že na rozdíl od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxo poměru přijímána pouze na systemizované a současně volné (uvolněné) služební místo. Cíl úpravy (tehdejší i současné) však je nepřipustit, aby do sluxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí o přijetí do služebního poměru musí být též rozhodnutí o zařazení na služební místo či jmenování na služební místo představeného. Obsazení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na služební místo vedoucího zastupitelského úřadu). Výjimkou z konání výběrového řízení jsou rovněž případy vztahující se k přechodnému období - tzvx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na služební místo či jmenování na služební místo představeného) není právní nárok, bylo obsaženo i ve služebním zákoně (v § 29 odst. 4 pokud jde o jmenovxxx xx xxxxxx x x x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xyzickou osobu, která by jinak všechny ostatní zákonné předpoklady pro přijetí splnila (k tomu srov. komentář k § 22 ZSS). I v případě, že žadatel o přijetx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxí nárok, služebnímu orgánu prostor pro volnou úvahu, zda skutečně takového žadatele přijme. Existence správního uvážení o tom, jestli bude konkrétní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx právní nárok, platí právo občanů na rovný přístup k veřejným funkcím, vyplývajícím z čl. 21 odst. 4 Listiny, jakož i z čl. 25 písm. c) Mezinárodního paktu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx funkce, na kterou rovněž není právní nárok (srov. rozsudek NSS 4 Aps 3/2005-35). Konstatování, že na přijetí do služebního poměru není právní nárok, buxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených v § 190 odst. 1, § 191 odst. 1, § 192 odst. 1 ZSS (srov. "Přechodná a závěrečná ustanovení" a komentář k nim).
Související ustanovení:
§ 10 x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x x1 - základní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa představeného, § 98 - rovné zacházení a zákaz diskriminace, § 159 - zxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxeným a jiným veřejným funkcím),
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech [čl. 25 písm. c) - právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xantidiskriminační zákon)
Z judikatury:
Na jmenování soudcem není právní nárok. Funkce soudce je ovšem veřejnou funkcí a justiční čekatel nejxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxst. 4 Listiny základních práv a svobod, čl. 25 písm. c) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech]. Ve spojení s tím je oprávněn dovolávat xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xbytečných průtahů (čl. 38 odst. 2 Listiny), a to i když sám návrh na projednání věci podat nemohl. Právo na rovné podmínky přístupu k voleným a jiným veřejxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxán, není s ohledem na znění čl. 36 Listiny, a to i ve spojení se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ze soudního přezkoumání vyloučeno. Akty či úkonx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa
(Konání xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx 1 až 4
1.
Jakkoliv se v mnohém zákon o státní službě inspiroval obdobnými ustanoveními služebního zákona, je třeba na úvod komentáře k § 24 a následujxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxil již tím, že do zákona o státní službě nepojal koncept "přípravy na službu" upravený ve služebním zákoně v jeho části druhé (§ 17 až 27 služebního zákonaxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxo jiného jím určeného státního zaměstnance) nemůže být koncepční náhradou přípravy na službu. Zákonodárce nicméně využil některá z ustanovení druhé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh výběrové řízení na obsazení volného služebního místa a přenesl některé prvky výběrového řízení služebního zákona vlastně "o úroveň výš".
2.
Jax xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxisejících otázek v ZSS má však zakotvit právní rámec objektivity výběru ("těch nejvhodnějších" z uchazečů) a také přezkoumatelnost těchto procesů v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtní správy a transparentním utváření její personální složky.
3.
Výběrovému řízení na obsazení volného služebního místa se musí podrobit jak státxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxho volného služebního místa; výjimky z tohoto obecného pravidla upravuje zákon pro případy uvedené v § 24 odst. 5 ZSS, další výjimkou je § 51 odst. 5 (nekxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx se účastnit výběrového řízení, podat služebnímu orgánu žádost o přijetí do služebního poměru, přičemž žádost o zařazení na služební místo (o jmenovánx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxazení služebního místa představeného je upravena specificky v ustanoveních § 51 až 59 ZSS.
K odst. 5
5.
Ustanovení § 24 odst. 5 ZSS obsahuje
taxatixxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxe o případy:
-
přeložení státního zaměstnance na dobu nezbytně nutnou dle § 47 ZSS,
-
převedení státního zaměstnance na jiné služební místo dle § xx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxdnutí důvodu změny služebního poměru dle § 70 ZSS,
-
obsazení volného služebního místa zaměstnancem zařazeným mimo výkon služby (srov. § 62 až 65 ZSxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby a státní zaměstnanec splňuje stanovené požadavky na uvolněné služební místo),
-
obsazením volnéhx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxravě na službu musí být veřejné"- nestanovilo však formu zveřejnění. Současná podoba obdobného ustanovení § 24 odst. 6 ZSS rozlišuje v první větě vyhlxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxnala jen "zveřejnění na úřední desce" právní účinky. Dle § 26 spr. řádu zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná, každý spráxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x § 203 ZSS. Postup při výběrovém řízení je upraven v § 164 ZSS. Ustanovení § 164 odst. 1 ZSS uvádí, že pro výběrové řízení podle zákona o státní službě se podxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx6 spr. řádu vyloučena není, lze tedy v souladu s ním konstatovat, že i výběrové "řízení je zahájeno patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti podle § 25 odstx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 164 a komentář k němu.
7.
"Výběrové řízení se podle služebního zákona vyhlašuje na obsazení volného služebního místa. Tato formulace však zřejmx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxolní, např. v důsledku skončení služebního poměru dosavadního státního zaměstnance z důvodu dosažení 70 let věku." (cit. z Kněžínek, J. Zákon o státní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxové řízení může být vyhlášeno ještě v době, kdy příslušné služební místo není dosud volné (uvolněné); nespatřujeme v této věci ani výkladový problém, nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxivní zkratku "výběrové řízení" jako označení pro "výběrové řízení podle služebního zákona, které se vyhlašuje na obsazení "již volného" služebního mxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxného služebního místa měl dostatečné množství informací pro osobní rozhodnutí k účasti na vyhlášeném výběrovém řízení. Spolu se zajištěním publicitx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxněné oznámení o vyhlášení obsahovat, jednou z garancí zajištění práva na rovný přístup k veřejným funkcím zakotveným v Listině, a to zejména v případecxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé řízení, které by nebylo vyhlášené za podmínek vyplývajících z odst. 6 či s obsahem vyplývajícím z odst. 7, by trpělo podstatnou vadou, pro kterou by nemxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxrového řízení obsahovalo i údaje nad rámec odst. 7. Jsme toho názoru, že by takový případ musel být posuzován vždy individuálně, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx či obdobný), je uvádění dalších údajů v zásadě nežádoucí; ostatně zveřejnění dalších údajů je možné bránit vhodně nastaveným prostředím pro vkládání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxní více služebních míst současně, avšak za podmínky jejich plné parametrické shody, aby nebylo pochyb o místech, na která se uchazeč hlásí (shodně Kněžxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx x) o oboru služby v singuláru, budou zřejmě vyhlašována i výběrová řízení na obsazení služebních míst spojených s více obory služby (srov. též komentář k x xxx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském." Není ani možné posxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxx. 4 spr. řádu (občan příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, má před správním orgánem právo činxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xinit podání ve slovenštině (na celém územní České republiky) či polštině (na území dvou okresů v Moravskoslezském kraji) srov. komentář k § 193 ZSS. Rovxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnem též právo užívat jejich jazyka v úředním styku ("občanem" se s ohledem na čl. 42 Listiny, bude rozumět státní občan, v současnosti České republiky).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxijímání do služebního poměru na dobu určitou, § 22 - základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru, § 23 - přijetí do služebního poměru, zařazexx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxe, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvláštní ustanovení o výběrovém řízení, § 180 - informační systém o státní službě jako informační systém veřejxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxtou bez dostatečné praxe, § 192 - dosavadní zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou, § 193 - forma žádosti, bezúhonnost, dosavadní zaměstnancxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxní službě
Související předpisy:
Z literatury:
Kněžínek, J. Zákon o státní službě a výběrová řízení. Právní rozhledyx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2015
K odst. 1
1.
Požadavek státního občanství České republiky na obsazení služebních míst xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxho zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky [§ 17 odst. 1 písm. d) ZSS]; vláda je oprávněna v rámci systemizace stanovit služební míxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx podstatě nad rámec Listiny - srov. čl. 42 odst. 1 ve vztahu k čl. 21 odst. 4 Listiny) i uchazečům, kteří jsou občany Evropské unie či občany států, které jxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xení státním občanem České xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxského jazyka, jejíž obsah a rozsah bude stanoven vyhláškou MŠMT. K problematice jednacího jazyka ve smyslu § 16 spr. řádu a k otázkám souvisejícím s užíxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx x x x xxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxým rozumem a citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví (jen) meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxním osmnáctého roku věku (§ 30 odst. 1 obč. zák.) a omezit svéprávnost člověka je možné jen soudem při naplnění podmínek uvedených v § 55 obč. zák. Protožx xxxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství - obojí je vázáno na souhlas soudu), má být podmínka uvedená pod písm. b) překážxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxnáctého roku věku nevede k získání zletilosti. Jakkoliv je tedy služební poměr státního zaměstnance jedním ze způsobů výkonu závislé práce (srov. § 3 zxxx xxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtní službě přijata osoba mladší 18 let. Ve správních úřadech však budou moci osoby mladší 18 let (závislá práce nezletilých, mladších patnácti let nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x.
Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, zákon o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů, zákon o vojácíxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxní tohoto pojmu (bezúhonný z pohledu jednoho zákona nemusí být bezúhonný pro výkon činností dle druhého) a liší se i ve způsobu, jak je splnění podmínky bxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxeče stanovený v odst. 1. Způsob jakým lze naplnění předpokladu bezúhonnosti doložit, pak upravuje § 26 ZSS.
4.
Na posuzování potřebné zdravotní zpxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí se o zaměstnání v pracovněprávních vztazích. Pracovnělékařské služby definuje zák. o specif. zdrav. službách ve svém § 53 jako zdravotní služby prexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a nad výkonem práce nebo služby. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání zajišťuje zaměstnavatel za podmínek stanxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxedené povinnosti zaměstnavatele v rámci pracovního poměru (jeho vzniku a k uchazečům o zaměstnání) za povinnosti služebního úřadu v případě služebníxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxužbu).
5.
Zaměstnavatel (služební úřad) hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xředpis jinak. Zákon však připouští, aby se osoba ucházející se o zaměstnání s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodla xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zamxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx. o specif. zdrav. službách ukládá povinnost provést vstupní lékařskou prohlídku tak, že zaměstnavatel je povinen vstupní lékařskou prohlídku zajixxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxdu a žadateli o přijetí do služebního poměru. Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazenxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxcovnělékařských služeb srov. komentář k § 113 ZSS a dále Pichrt, J., Stádník, J. Komentář k části páté zákoníku práce in Bělina, M., Drápal, L. a kol. Záxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxného zákonem o státní službě ze strany uchazeče. Základní členění služebních míst (jejich označení) ve vztahu k dosaženému vzdělání nalezneme v § 7 ZSSx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx státních zaměstnanců nalezneme rámcové vymezení činností konaných ve služebním poměru počínaje referentem v 5. platové třídě se stanoveným vzdělánxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxním - magisterský studijní program. § 7 ZSS pak též stanoví výčtovou metodou, které vzdělání se za vysokoškolské nepovažuje (§ 7 odst. 4 ZSS). U státnícx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrohlubování vzdělání i zvyšování vzdělání (srov. § 107 až 11 ZSS a komentář k nim). Zákon o státní službě v zásadě neumožňuje, aby na služební místo byl zxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxení" v § 201 ZSS.
7.
Služebním předpisem může služební orgán stanovit pro služební místo požadavek specifikovaný v § 25 odst. 5 ZSS, který by nevyplýxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlání požadovaného § 7 odst. 2 ZSS a přílohou č.1 k zákonu o státní službě (zejména jej nemůže "změkčit").
Související ustanovení:
§ 7 - služební oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxkonu služby státních zaměstnanců se řídí, § 159 - základní ustanovení, § 193 - forma žádosti, bezúhonnost, dosavadní zaměstnanci, kteří nepožádali x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Z literatury:
Pichrt, J., Stádník, J. Komentář k části páté zákoníku práce in Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoníx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2015
1.
Splnění předpokladů na straně žadaxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxho členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru), dosažení vzdělání stanoveného zákoxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxvcem druhým § 26 ZSS a při podání žádosti splnění těchto shora uvedených předpokladů [stanovených § 25 odst. 1 písm. a), e) a f) ZSS] doloží pouze čestnýx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx x xxxx xx xxx xx xx xx xxxxx x x xen jeho konání, avšak jen do doby jeho zahájení, resp. jejich předložení bude podmínkou provedení pohovoru.
2.
Písemným čestným prohlášením se poxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxnnost žadatele, který není státním občanem České republiky, pokud domovský stát nevydává doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů (viz § 26 odst. 1).
xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xe, že jde o záměr zákonodárce, ale spíše o nedostatek právní úpravy (i pro čestné prohlášení podle § xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxu formou, kterou zná spr. řád pro podání (viz § 37 odst. 4 spr. řádu: písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznaným elektronixxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxcké podobě podepsané uznaným elektronickým podpisem).
4.
Dle § 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
cestovním dokladem České republiky,
c)
osvědčením ne starším 1 roku,
d)
listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne xxxxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzúhonnosti se osvědčuje výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, tento výpis si však vyžaduje služební orgán stanoveným způsobxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxubliky, předkládá vždy sám obdobný doklad. Také takový "obdobný doklad" osvědčující bezúhonnost žadatele nesmí být starší než 3 měsíce (v den doručenx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ("domovský stát"), a doloženým úředním překladem do českého jazyka. Pokud takový - vxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xísemným čestným prohlášením; to se může v praxi ukázat menším problémem, než "porovnávat" zahraniční "obdobný doklad" ve vztahu k trestným činům uvedxxxx x x xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxdu" až ve chvíli, kdy domovský stát "obdobný doklad" prokazatelně nevydává). Splnění předpokladu plné svéprávnosti se dokládá písemným čestným prohxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dle § xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dle § 55 odst. 2 zákona o vysokých školách "(2) Dokladem o ukončení studia a o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxich absolvování) je upraveno v zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jeho ustxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxdního vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.
(2) Vzdělávání ve vzděláxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xtředního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
(3) Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxou je vysvědčení o maturitní zkoušce.
(4) Vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce jsou opatřena doložkou o získání příslušnéxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxčuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xusí žadatel doložit, že jde o příslušné zahraniční vzdělání uznané v České republice. Toto uznání může vyplynout z mezinárodní smlouvy, která má přednxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx xxxxxx x xxxxxxch školách (Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace), v případě základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání v § 108 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxhraničního vysvědčení v České republice v ostatních případech - tzv. nostrifikaci).
9.
Zdravotní způsobilost žadatele (fyzické osoby) je zapotxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx ZSS).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx poměr, § 113 - bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby se řídí, § 159 - základní ustanovení, § 193 - osvědčení bezúhonnosti v přechodném období, x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2015
K odst. 1
1.
Z pravidla, že výběrového řízení se může zúxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxví služebním předpisem pro služební místo požadavek "způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícíx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (tj. nejnižší stupeň utajení) ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává zpravidla ten, kdo je vůči ní v rámxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxovanými informacemi stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné se dokládá osvědčením, které vydává Národní bezpečnostní úřad podle zák. č. 412/200x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xůže být tedy reálně omezena v možnosti vykonávat službu na příslušném služebním místě. Odlišně při tom postupoval zákonodárce v případě požadavku staxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon služby).
K odst. 2
2.
Žádosti státních zaměstnanců o zařazení na služební místo či fyzických osob o přijetí do služebního poměru (jejíž součxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxě se ztotožňujeme s názory (Kněžínek, Kottnauer - viz z literatury), že se zákonodárce dopustil legislativně technického pochybení, pokud povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxení o žádosti o přijetí do služebního poměru, o zařazení na služební místo i jmenování na služební místo představeného, podávaná podle § 24 odst. 3 a 4, nxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxx osoby (§ 24 odst. 4), a žadatel, je-li znám, by měl být o takovém postupu služebního orgánu vždy vyrozuměn [lze vyjít např. z § 43 odst. 1 písm. a) a odst. 2 sxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxistit, kdo jej učinil, vždy oznamuje osobě, které se týká, je-li známa, a podateli]. Na okraj uvádíme, že do data, které bylo v oznámení o vyhlášení výběrxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xormálních důvodů podat znovu.
K odst. 3 a 4
3.
Pouze žadatel, jehož žádost nebyla vyřazena, má právo, aby s ním výběrová komise provedla pohovor. Poxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxdavku. Součástí pohovoru může být i ověření znalosti cizího jazyka, je-li požadována." Opětovně odkazujeme na § 25 odst. 5 písm. xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odborného zaměření vzdělání nebo jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby". Kottnauer (viz - z literatury) k tomu uvádí: "Ustanovení § 26 neuxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzyka nebo jiného odborného požadavku potřebného pro výkon služby (viz též § 27 odst. 3 věta poslední)." Obdobné lze konstatovat i k obsahu, rozsahu a zpxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxa" pro výsledné hodnocení - může např. negativní výsledek "doplňující" písemné zkoušky, převážit kladné hodnocení z "hlavního" pohovoru?
Souvisxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxdná a závěrečná ustanovení
Související předpisy:
zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx
xxxxxxxx, J. Zákon o státní službě a výběrová řízení. Právní rozhledy, č. 6/2015.
(Složení výběrové komise a postup ve výběrovém řízení)
proxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxrové komise jmenováni. Zákon ani výslovně neuvádí, že by členové výběrové komise (či alespoň část z nich) museli být státními zaměstnanci (tak jak to čixx xxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxředním správním úřadu. Zkušební komise má 3 členy, z nichž nejméně 2 jsou státními zaměstnanci."). I když rozdíl mezi výběrovým řízením dle služebního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxna: "(4) Výběrová komise má 3 členy, které jmenuje a odvolává služební orgán ze státních zaměstnanců, kteří vykonávají službu ve služebním úřadu, kterx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxdmínky pro členství ve výběrové komisi, nelze vyloučit jmenování za jejího člena i v případě osoby, která sama není státním zaměstnancem. Pro státního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx výběrové komisi pro obsazení služebního místa považovat dle oboru služby za její výkon či za činnost související s výkonem služby a státní zaměstnanec xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx za to, že - i přes absenci takové úpravy v zákoně ve vztahu k výběrové komisi - by i v případě zkušební komise mělo být postupováno analogicky dle § 37 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxi. I když Kněžínek (viz - str. 193 díla cit. viz z literatury) uvádí, že "v praxi zřejmě toto jmenování bude provedeno pro neurčitý počet výběrových řízenx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xo kterého musí být služebnímu orgánu podána žádost o přijetí do služebního poměru (zařazení na služební místo) - srov. § 24 odst. 7 písm. g) ZSS. Institut xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx. j) ZSS mezi rozhodnutí, na která se aplikují ustanovení o řízení ve věcech služby, jmenování se tedy provádí ve správním řízení, ustanovení § 160 ZSS xxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxahuje ustanovení správního xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxotokol, který obsahuje označení služebního orgánu, oboru služby a služebního místa, kterého se výběrové řízení týkalo, jména a příjmení členů výběroxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx řízení neuspěli. Protokol musí dále obsahovat datum jeho vyhotovení, podpis všech členů výběrové komise, poučení o možnosti podat proti výsledku výbxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx
4.
Úspěch ve výběrovém řízení nezaručuje přijetí do služebního poměru (na přijetí do služebního poměru není právní nárok a nezakládá jej ani úspěšnoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxé komise způsobilí pro přijetí do služebního poměru (jmenování na služební místo). Výběrová komise vybere z úspěšných žadatelů 3 nejvhodnější žadatexx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxi alespoň 3 žadatelé, služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným z těch, kteří uspěli - srov. odst. 3), a seznam žadatelů, kxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxpěšný vyhodnocen nebyl). Pokud všichni 3 (byli-li alespoň tři) nejvhodnější žadatelé z výběrového řízení odstoupili, služební orgán vybere v dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxrové řízení se zruší a vyhlásí se nové výběrové řízení. K protokolu o průběhu výběrového řízení srov. § 164 ZSS a komentář k němu. Zákon o státní službě nexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxyla vyřazena postupem dle § 27 ZSS.
5.
Neuvedení pořadí prvních tří úspěšných žadatelů dává služebnímu orgánu možnost vybrat kteréhokoliv z nich. xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným z těch, kteří uspěli." přináší řešení, ale vzbuzuje i některé otázky. Je textxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xno, může být pak slovní obrat "služební orgán vybere v dohodě ... z těch, kteří ve výběrovém řízení uspěli" v tomto případě vykládán jako "postup daný", txxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xárok na přijetí ani v tomto případě nevzniká; jsme také toho názoru, že ani jediný (posléze jediný úspěšný) uchazeč není, za daného znění zákona bezvadnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxutečnost, že služební orgán může vybrat z trojice nejvhodnějších žadatelů (dle odst. 2) či z menšího počtu úspěšných žadatelů (odst. 3) jen takového, nx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xlivu představených na personální složení jednotlivých organizačních útvarů a na druhé straně rezonuje se zvýšenými nároky kladenými na všechny státxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xohody, která je uzavírána. Předpokladem pro rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo o jmenování na sluxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxízeným ve vztahu k obsazovanému místu), tedy souhlas tohoto bezprostředně nadřízeného představeného.
Související ustanovení:
§ 10 - služebnx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx 201 - přechodná a závěrečná ustanovení
Související předpisy:
Z literatury:
Kněžínek, J. Zákon o státní službě a výběrová řízexxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xx.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxe právní přípravy na službu v textu zákona o státní službě
I. Krátký exkurz do právní úpravy přípravy na službu dle služebního zákona
1.
Na tomto mísxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxle služebního zákona nemělo předcházet (tak jak je tomu dnes - dle zákona o státní službě) přijetí do služebního poměru (či jmenování na služební místox xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxhy (viz komentář k § 2 ZSS); podrobení se výběrovému řízení a jeho úspěšné absolvování bylo dle služebního zákona "podmínkou přijetí k přípravě na služxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xříprava na službu se měla uskutečňovat v pracovním poměru podle pracovněprávních předpisů, když ustanovení § 5 odst. 5 zák. práce (ve znění účinném do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxidiarity (subsidiární věcné působnosti pracovního kodexu) - k tomu blíže srov. komentář k § 2 ZSS.
3.
Příprava na službu (v pracovním poměru) měla txxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxrava konána) na dobu určitou, s
obligatorní
zkušební dobou v trvání 3 měsíců. Příprava čekatele na službu měla být zaměřena na zvládnutí základů výkonx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx se příprava na službu měla konat), přiznával služební zákon oprávnění navrhovat služebnímu orgánu zkrácení nebo prodloužení přípravy na službu (srxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxí bezprostředně nadřízený představený čekatele v součinnosti se školitelem služebnímu orgánu hodnocení čekatele, které musí obsahovat závěr o tom, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx vydat stejnopis hodnocení. Služební orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx se měl odehrávat pod vedením zkušeného (a mj. též "školitelským" příplatkem honorovaného) školitele, měl (ideálně v rámci 12 měsíční přípravy a odpovxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxební komisí měl čekatel právo. Ustanovení § 24 služebního zákona k tomu uvádělo, že účelem úřednické zkoušky je "ověřit, zda má čekatel potřebné vědomxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxsledky absence právní přípravy na službu v textu zákona o státní službě
K odst. 1
5.
Shora nastíněný institut přípravy na výkon státní služby zákonoxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxutu státní správy" upraveného v § 89 až 94 služebního zákona); "převzal" však institut úřednické zkoušky (srov. § 35 a násl. ZSS), jejíž úspěšné vykonánx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxu (na volné služební místo řadového státního zaměstnance i na volné služební místo představeného) i osobu, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxjejícím ustanovením, které tuto dobu určitou stanoví délkou trvání 12 měsíců "nebyla-li v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx textů, neboť ustanovení § 24 odst. 7 písm. d) uvádí (v rámci výčtu obligatorních náležitostí oznámení o vyhlášení výběrového řízení), že oznámení o vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx služba vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též dobu jeho trvání". Je tedy xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxu, nebude "uváděna kratší doba" než 12 měsíců (speciálně) pro ty žadatele, kteří by dosud ještě úspěšně nevykonali úřednickou zkoušku - nebude tam totix xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxě nevykonala úřednickou zkoušku, se přijme do služebního poměru na dobu určitou s trváním 12 měsíců, nebyla-li v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxo poměru.
K odst. 2
6.
Obdobně jako služební zákon upravoval
obligatorní
zkušební dobu v jednotné délce 3 měsíců, tak i zákon o státní službě stanxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxžební místo zařazena nebo na volné služební místo představeného jmenována osoba, která není státním zaměstnancem, nebo osoba, která dosud úspěšně nexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxna - jsou patrné zejména následující odlišnosti:
-
při naplnění předpokladů stanovených ve druhém odstavci musí být vždy stanovena zkušební doba v xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xracovního poměru vedoucích zaměstnanců - u ostatních zaměstnanců jen v délce maximálně 3 měsíce),
-
zákon o státní službě neobsahuje ustanovení oxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxno k výkladu uvedenému k odst. 1 je zřejmé, že i v případě, kdy bude na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena (nebo na volné sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx xxxxx dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku a bude nezbytné přijmout tuto osobu do služebního poměru na dobu určitou na dobu kratší než 12 měsíců, bude xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xude blížit (či dokonce krýt) s dobou služebního poměru na dobu určitou.
Absurdní
případ, kdy by byl služební poměr na dobu určitou dokonce kratší, než v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxace § 59 a § 29 odst. 1 a 2 se vzájemně zcela nevylučuje - odlišný názor srov. A. Kottnauer in Kottnauer, A., Přib, J., Úlehlová, H., Tomandlová, L. Zákon x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxní úpravy. Na okraj uvádíme, že za daného právního stavu nemůže služební orgán o svém uvážení, ani v těchto absurdních případech, stanovit zkušební dobx xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxbu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje. Ať již řešil zákonodárce úpravu překážek ve službě široce pojatou delegací příslušných ustanovenx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx - překážky ve službě na straně služebního úřadu), na obdobnou situaci nepamatoval.
7.
Shora uvedené dobře ilustruje koncepční (a do důsledků nxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxu ve služebním zákoně do zákona o státní službě "nepřevzal", aby ji nahradil pouze rozšířením období, po které musí některé osoby ve státní službě konat xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xlužebním poměrem na dobu určitou. Co však se shora načrtnutým problémem? Nabízejí se dvě cesty. Jednu - postup cestou analogie legis k zákoníku práce nxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x x03) - jsme totiž toho názoru, že na str. 103 publikace jen tiskařská chyba způsobila opačné závěrečné vyznění celé úvahy, a že autor ve skutečnosti navrhxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxzhodnutí sporných případů, při vědomí určité nejistoty spojené s analogií mezi předpisy práva veřejného a soukromého, bychom byli v pozici služebníhx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxňování "odchylných úprav". Je zřejmé, že změna právní úpravy v tomto ohledu je více než žádoucí.
K odst. 3
8.
K této problematice jsme se částečně vyxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxým dohledem představeného nebo jiného jím určeného státního zaměstnance) není plnohodnotnou náhradou opuštěné koncepce přípravy na službu. To je doxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxván na služební místo představeného. Trochu řečnicky lze konstatovat, že je možné vytušit případné aplikační problémy např. v oblasti (dělené?) odpoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxěr je pak třeba uvést, že zákon o státní službě neobsahuje obdobu § 145 (Příplatek za výchovu čekatele) služebního zákona, dle kterého státnímu zaměstxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxzace, § 20 až 28 a § 30 až 76 - služební poměr, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvláštní ustanovení o výběrovém řízení, § 184 až 201 - přechodná a závěxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxkon o státní službě. Ostrava: Sagit, 2015, str. 102, 103 a 147.
Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služexxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 15.5.2015
1.
Ustanovení § 30 ZSS upravuje ve dvou odstavcích náležitosti dvou rozhodnutí v samostatných odstavxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxby, která se v "kladném případě" stává státním zaměstnancem a je zařazována na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného, se vydávx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxátního zaměstnance nebo o jmenování státního zaměstnance na služební místo představeného, vydávají se rozhodnutí podle § 30 odst. 1 a § 30 odst. 2 "spxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxužební místo představeného, bude ve vztahu k obsahu - náležitostem - takového rozhodnutí třeba zohlednit ustanovení obou odstavců § 30 ZSS. Tuto situaxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxli však oba odstavce, zjistíme jen nepatrné rozdíly vycházející z toho, že zákonodárce se musel vyrovnat s tím, jak z původně jednoho rozhodnutí o jmenoxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxývají".
3.
V případě žádosti podle § 24 odst. 3, tedy žádosti státního zaměstnance (již dříve přijatého do služebního poměru), který je v "kladném pxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxxx podle § 30 odst. 1 i § 30 odst. 2 by mělo obsahovat obecné náležitosti podle správního řádu a dále náležitosti, které jsou uvedeny v těchto odstavcích § xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí pak § 69 spr. řádu. Rozhodnutí podle správního řádu obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků řízení (§ 68 odst. 1 spr. řádu). Ve výrokoxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxstníků. Odůvodnění rozhodnutí není podle § 68 odst. 4 spr. řádu třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví - rxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xx xdst. 5 spr. řádu uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xozhodnutí (§ 83 odst. 1 spr. řádu), o odvolání rozhoduje nadřízený služební orgán [§ 168 odst. 1 písm. b) ZSS], odvolání se podává u správního orgánu, ktexx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxdný účinek (§ 68 odst. 6 spr. řádu). V písemném vyhotovení rozhodnutí se podle § 69 odst. 1 spr. řádu uvede mj. označení "rozhodnutí", označení správníhx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxžební číslo a podpis oprávněné úřední osoby (zde služebního orgánu).
5.
Zaměříme se v dalším výkladu pouze na některé aspekty bodů obsažených ve výxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxické osoby přijímané do služebního poměru, resp. zařazované na služební místo či jmenované na služební místo představeného - je to sice více než zřejméx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxjmení, popřípadě i akademický titul," máme za to, že slovem "popřípadě" chtěl zákonodárce spíše naznačit vědomí toho, že ne každý státní zaměstnanec jx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx akademické tituly označuje pouze tituly upravené v zákoně o vysokých školách a udělené absolventům vysokými školami dle zákona o vysokých školách; taxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxraduálním studiem na zahraničních vysokých školách se výslovně uznávají za rovnocenné akademickým titulům české "třístupňové soustavy" (zjednoduxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xědecko-pedagogické tituly (doc., prof.) a vědecké hodnosti (CSc.,
DrSc.
).
6.
Odchylka obsažená v textaci obou odstavců pod písm. e), kdy v případx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxnamná - v obou případech (poprvé či po x-té) se na jiném než služebním místě do služby nastoupit nedá a rozdíl je spíše umělou snahou odlišit obě rozhodnutxx
xx
xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxodnutí na služební místo představeného státního zaměstnance, který státním zaměstnancem již z dřívějška je; v určitém srovnání lze uvést, že ani pracxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxli znění písm. f) v obou odstavcích (v prvním i v druhém odstavci § 30 ZSS):
"f) údaj o tom, zda služba bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitox xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx
xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxním místě vykonávána na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě doby určité též její trvání," (odst. druhý § 30 ZSS);
je třeba jinak nápadně podobxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxá ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou a na znění § 21 ZSS, který preferuje služební poměry na dobu určitou, ale stanoví, že do služebxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxou lze přijmout (slova "do služebního poměru" jistě z textu vypadla jen v důsledku legislativně technické chyby) osobu "rovněž v případech tehdy, je-lx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, tedy že tzv. holé přijetí bez zařazení na služební místo není možné, lze opět konstatovat, že v případě rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, je zdx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxažen k trvání služebního poměru (resp. k jeho možnému rychlému ukončení služebním orgánem ve zkušební době), ale jakoby odhlíží od toho, že "osvědčit sxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxx x x xx xxxxx x písm. f) i g) ZSS je možné jej vztáhnout k případům upraveným v § 50 (změna doby trvání služebního poměru) ZSS, dle kterého se státnímu zaměstnanci doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x x xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xrvání služebního poměru na dobu určitou změní také jeho zařazením na jiné služební místo nebo jmenováním na služební místo představeného, na kterém má xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx ustanovení:
§ 10 - služební orgán, § xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxchodná a závěrečná ustanovení
Související předpisy:
Vznik služebního poměru
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
dxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xx xSS více než zřejmá. Obdobně jako pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce (nebo dnem, který byl uveden xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx do služebního poměru. Stejně jako pracovní poměr vzniká bez ohledu na to, zda se zaměstnanec ve sjednaný den nástupu do práce k výkonu závislé práce dostxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru i kdyby v daný den státní zaměstnanec nenastoupil do služby (např. z důvodu dočasné pracovní neschopnosti).
K odst. 2
2.
I v případě tohoto uxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pracovní smlouvy. S ohledem na dlouholetou tradici této úpravy v pracovněprávních vztazích, jakož i s ohledem na fakt jejího "zažití" většinou státníxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxli zákoníkem práce, upozorníme zejména na odlišnosti obou - velmi podobných úprav. Ustanovení § 34 odst. 3 a 4 zák. práce zní:
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxekážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.
(4) Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Pxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxzích z pohledu zaměstnavatele velmi praktické, neboť umožnuje, s účinky
ex tunc
, odstoupit od pracovní smlouvy, tedy ukončit pracovní poměr, který jix xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxážce dověděl). Ve svém důsledku toto ustanovení znamená, že např. v případě zaměstnanců, kteří po sjednání pracovní smlouvy ztratí o sjednanou práci zxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmový rozdíl mezi "odstoupením od pracovní smlouvy" a "zrušením rozhodnutí o přijetí do služebního poměru", konstatujeme dva základní rozdíly obox xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx x xxmentář k němu) a operuje ve svém textu běžně s pojmem "překážka ve službě", nepoužil jej v ustanovení § 31 odst. 2 ZSS. Jakousi "odůvodněnost" nenastoupexx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxažné překážky"
-
na rozdíl od pracovněprávní úpravy není podstatné, zda se služební orgán o překážce sám dozví, ale je vyžadováno aktivní uvědoměnx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxo opravdu cílem zákonodárce, aby mohl služební orgán při úvaze o případném zrušení rozhodnutí o přijetí do služebního poměru vzít v úvahu i jiné překážkxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zrušit rozhodnutí o přijetí do služebního poměru postupem dle § 31 odst. ZSS i v případě, že na straně státního zaměstnance bude existovat (a bude dokonxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxební orgán ji pro účel "zrušení" nevyhodnotí jako "závažnou"? Skutečně má být tak podstatné, zda o překážce (ve službě) uvědomil služební úřad státní zxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xxxončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu" (§ 72 ZSS) tento případ uveden není. I toto ustanovení by si zasloužilo v budoucnu propracovaxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z úřední moci, s náležitostmi rozhodnutí dle správního řádu (srov. zejm. § 68 spr. řádu).
Související ustanovení:
§ 10 - služební orgán, § 17 - sxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxt státního zaměstnance, § 106 - překážky ve službě na straně služebního úřadu, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvláštní ustanovení o výběrovém říxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2015
1.
Ustanovení o složení slibu či přísahy jsou ve věxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxděl (mj.): "Úředník při vstupu do definitivního poměru státní služby má vykonati služební přísahu do rukou úředního přednosty neb úředníka přednostox xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxebních (veřejnoprávních) vztahů od vztahů soukromoprávních (pracovních), jsou též určitým výrazem zvýšené míry
subordinace
osoby skládající slixx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xýkonu služby naplňovány (ctěny), jakož i právní rámec, ve kterém se tak bude dít. Porušení slibu je (opět tradičně) považováno porušení služební kázněx
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxžením služebního slibu dle zákona o státní službě se však služební vztah nekonstituuje; vzniká totiž již dnem, který je uveden jako den vzniku služebníxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxiku služebního poměru zřejmě nemusí být totožný se dnem nástupu do služby [srov. § 31 odst. 2 a § 30 odst. 1 písm. e) ZSS]. Služební slib tedy stvrzuje, časxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxko den nástupu do služby v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru podle § 30 odst. 1 písm. e), ale případně i později, po odpadnutí závažné překážky, ktxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx
xx
xxxxxx xy pro uživatele komentáře nemělo zásadní přínos porovnávat v detailech znění služebního slibu dle služebního zákona (byl obsažen v jeho § 34 odst. 2) sx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxna důvěra ve státní službu" vykračuje služební slib v zákoně o státní službě, v porovnání se služebním zákonem, výrazně za (pouhé) "řádné plnění služebxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxbu tedy rámcově odpovídá základním povinnostem státního zaměstnance ("na jejich plnění je přísaháno"); pro ilustraci je možné (opět ve vazbě na služexxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státním úředníkům a zřízencům ... Vyžadují od státního úředníka věrnost a poslušnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xtátní úředník věnoval celou silou a se vší horlivostí službě a plnění povinnosti svého úřadu svědomitě, nestranně a nezištně, vždy pamatoval na hájení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxzel, J., Weyr, F. Slovník veřejného práva československého. Svazek V., str. 594, Brno, 1948, reprint původního vydání, EUROLEX
BOHEMIA
, s.r.o., Prahxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxo "slibujícím" státním zaměstnancem nebo postačí, aby byl přednesen (přečten) před služebním orgánem a státním zaměstnancem "složen" jen prohlášenxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxá dikci zákona, když (na druhé straně) v našem právním řádu lze nalézt zákony, ve kterých úprava složení služebního slibu více napovídá tomu, že by celý txxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xa odmítnutí složení slibu, resp. jeho složení s výhradou, je třeba považovat vymínění si odchylky od určeného textu slibu, jakož i případ, kdyby k projexx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx). V případě osoby, která je sice zdravotně způsobilá pro výkon služby [§ 25 odst. 1 písm. f)], ale je zdravotně postižená např. tak, že je němá, hluchá či sxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xystemizace, § 20 až 31 a § 33 až 76 - služební poměr, § 104 - překážky ve službě na straně státního zaměstnance, § 105 - neplacené služební volno na žádosx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxzení, § 184 až 201 - přechodná a závěrečná ustanovení
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxatury:
Krejčí, V. Zaměstnanci veřejní in Hoetzel, J., Weyr, F. Slovník veřejného práva československého. Svazek V., Brno, 1948, reprint původníhx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2015
Red. pozn. - po uzávěrce rukopisu byl ve Sbírce zákonů vyxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxkterých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; tento zákon s účinností od 1.1.2016 novelizuje mj. § 2 oxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxní jakéhokoliv zákona obsahující "výčet", jsou - z pohledu adresáta normy, jejího praktického uživatele - ve většině případů oblíbená, a to zejména texxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxného ustanovení navíc slibuje dichotomické členění upravované materie, nezná zpravidla nadšení uživatelovo mezí. Podívejme se tedy, zda je obdobné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xprávněné. Základní cíl zákonodárce je zřejmý - označit překážky [mezi které řadí výkon některých veřejných funkcí, funkcí ústavních činitelů, služexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxám, které již jsou státními zaměstnanci, brání dalšímu výkonu služby (vytváří překážku jejího výkonu).
2.
Hned uvozovací věty obou odstavců nás, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xoměru nelze přijmout ..." a "Do služebního poměru nelze dále přijmout ..." není z pohledu uživatele na první pohled zřejmé. V této fázi výkladu se omezímx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxžebního poměru a - to je třeba zdůraznit - též brání státním zaměstnancům ve výkonu služby. Jaký význam má tedy rozdělení překážek přijetí do služby a přexxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxm je skryt v odstavci 4 (§ 33 ZSS). Zatímco § 33 odst. 1 ZSS obsahuje výčet překážek (přijetí do služebního poměru i výkonu služby), které zákonodárce povxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxaně nastaly, pouze pozastavuje, pak § 33 odst.2 ZSS obsahuje výčet překážek (přijetí do služebního poměru i výkonu služby), které zákonodárce považuxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxně nastaly, v jejich důsledku
ex lege
končí. Musíme konstatovat, že z legislativně-technického pohledu se nám zdá způsob, jakým zpracoval obdobnou mxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxhu komplikuje poslední písm. g) vložené při tvorbě zákona o státní službě do druhého odstavce § 33 ZSS; podotýkáme, že § 35 služebního zákona žádné ustaxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxaveného (tehdy i nyní) v § 2 zákona, neobsahovalo. Podíváme-li se na text § 2 ZSS (oba jeho odstavce), zjistíme (vedle jiných možných výhrad k použitémx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxesunout" z prvního do druhého odstavce? Nikoliv. Zde teprve vynikne rozdíl uvozovacích vět obou prvních odstavců § 33 ZSS, když textací "nelze dále přixxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxx xbsaženy již ve výčtu § 33 odst. 1 ZSS. Zcela pochopitelné je to v případě jiných služebních poměrů, než jsou služební xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxením výčtu (v porovnání se služebním zákonem) jsou tak funkce (pracovní místa):
-
"poradce (člena vlády) a ... zaměstnance, který vykonává další čixxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxosti pro vedoucího Úřadu vlády" [srov. § 2 odst. 1 písm. a) ZSS],
-
"ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod" [srxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací" [srov. § 2 odst. 1 písm. j) ZSS].
xx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xožné konat za podmínek uvedených v § 81 ZSS (předchozí písemný souhlas služebního orgánu) a specifických činností zaměstnance subsumovatelných pod x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx konstrukci, si státní zaměstnanec nesmí "přivydělat" pracemi uvedenými v § 2 odst. 1 písm. j) ZSS, bez ohledu na případný "předchozí písemný souhlas" sxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru překážky, které mají za následek pozastavení výkonu služby, zařadí se státní zaměstnanec mimo výkon služby. Po dobu takového zařazení nepříslxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx.1 písm. e) ZSS řadí rozhodování o změně služebního poměru mezi případy řízení, na které se vztahuje ustanovení o řízení ve věcech služby, které je řízexxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xaměstnance jen na dobu určitou, která nesmí být delší než doba, po kterou trvá změna služebního poměru státního zaměstnance z již uvedených důvodů (sroxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx ZSS upravuje § 70 ZSS - rozdílně, dle důvodů, které jsou příčinou pozastavení výkonu služby v jednotlivých případech - srov. § 70 odst. 1 a 3 ZSS a komexxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxnovení § 74 odst. 2 ZSS zní: "2) Služební poměr skončí rovněž dnem vzniku překážky výkonu služby podle § 33 odst. 4 písm. b)."
7.
Překážky výkonu služxx xx xx xxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby je výskyt překážek ve službě na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu - např. výkonu veřejné funkce (srov. § 104 ZSS a komentář k němu).
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxo zaměstnance, § 105 - neplacené služební volno na žádost státního zaměstnance, § 106 - překážky ve službě na straně služebního úřadu, § 159 - základnx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek, § 184 až 201 - přechodná a závěrečxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxm kontrolním úřadu,
zákon č. 6/1993 Sb., o České národní radě,
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxkacích,
zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
zákon č. 89/199x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z poxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xb., o ozbrojených silách České republiky,
zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii),
zákon č. 28xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Pozbytí předpokladů pro přijetí do služebního poměru
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxů uvedených v prvním odstavci § 25 ZSS musí státní zaměstnanec splňovat po celou dobu výkonu služby. K jednotlivým předpokladům (jejich naplnění) sroxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xle bude se jednat o případy spíše ojedinělé - např. pozbytí státního občanství, či plné svéprávnosti (jejím omezením) a některé budou "pozbývány" relaxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxvém zákoně o vysokých školách slibují, že by tomu tak v budoucnu mohlo být - např. v případě plagiátorství - častěji než tomu bylo dosud) k odnětí titulu zíxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plná svéprávnost), je stanovena notifikační povinnost soudu ve vztahu ke služebnímu orgánu; toto ustanovení nikterak nesuspenduje povinnost státnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxžebního poměru (též z důvodů nesplňování předpokladů) srov. § 71 a násl. ZSS.
2.
Jedním z nejčastěji pozbývaných předpokladů bude zřejmě požadavex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxčnosti a ochraně zdraví při práci, provedené ustanovením § 113 ZSS a v souvislosti se současnými diskusemi stran závaznosti lékařských posudků, ocitxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti" [§ 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb.]. Zaměstnavatel má právo vyslat zxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xa mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, jestliže o to zaměstnanec požádal. Zaměstnanec je povinen podrobit se pracovnělékařským službám u poskyxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu, protože má pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci. Lékařský xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxo závazné pro zaměstnance a není [s výjimkou povinnosti uvedené § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb.] směrodatné ani pro zaměstnavatele. Lékařskx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxají, tak i pro soudy, správní úřady a jiné orgány, které by v řízení před nimi vedeným posuzovaly právní jednání nebo jiné právní skutečnosti, pro něž byl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx x xxk vyplývá z § 47 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb. - postupuje (obdobně) tak, jako by šlo o "vyjádření, osvědčení, ověření nebo sdělení" správního orgánu. U xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvané osoby vydané poskytovatelem zdravotních služeb" a "nejde o úkon, kterým by se přímo zakládala práva a povinnosti posuzované osoby." (Drápal, L. Kxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxrytá nebezpečí, která pro všechny zaměstnavatele (včetně služebních úřadů) plynou z relativizace závaznosti lékařských posudků a domníváme se, že sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxávní úpravy do stavu obdobného dřívějšímu, kdy o závaznosti lékařských posudků pro zaměstnavatele i zaměstnance pochyb nebylo.
Související ustaxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x 105 - neplacené služební volno na žádost státního zaměstnance, § 106 - překážky ve službě na straně služebního úřadu, § 113 - bezpečnost a ochrana zdrxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xtr. 326 až 327.
Úřednická zkouška
(Povinnost úspěšně vykonat úřednickou zkoušku)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxnance, je povinnost úspěšně vykonat úřednickou zkoušku. Na státního zaměstnance mohou být kladeny i další odborné požadavky, které stanoví služební xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služby osobou, která dosud nevykonala úřednickou zkoušku:
-
takovou osobu lze přijmout do služebního poměru jen na dobu určitou, a to s trváním 12 měxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xxx
x
má-li být na základě výsledku výběrového řízení zařazena na volné služební místo nebo na volné služební místo představeného jmenována taková osoba, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx xx
3.
Pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxické zkoušky u státních zaměstnanců, kterým vznikl služební poměr podle § 185 až 188, 190, 191 nebo 192, a v § 190a odst. 6 fikci úspěšného vykonání úřednxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x zvláštní části, rovnocenné, buď přímo ze zákona, nebo za podmínek vyplývajících z nařízení vlády, jiné srovnatelné zkoušky (viz komentář k § 36 odst. 4xx
xx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xalendářního měsíce, v němž tuto opakovanou úřednickou zkoušku úspěšně nevykonal [§ 74 odst. 1 písm. g)]. Důsledky toho, že státní úředník bez zavinění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxátním zaměstnancem uzavřen na dobu určitou (§ 71), či ve zrušení služebního poměru služebním orgánem ve zkušební době [§ 74 odst. 1 písm. f)].
K odst. 2
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxnické zkoušky předem písemně vyrozumí státního zaměstnance služební orgán, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a ústředním správním úřadem, nejméxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že služební úřad umožní vykonat úřednickou zkoušku státnímu úředníkovi nejpozději před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou. Nexx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxž 21 dnů) před uplynutím doby trvání jeho služebního poměru na dobu určitou.
6.
K přihlašování na úřednickou zkoušku dochází prostřednictvím portxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxu k příslušnému služebnímu místu (viz § 22 a 25), vykonat úřednickou zkoušku. S přihlédnutím k § 27 odst. 1 nemusí taková osoba splňovat požadavek, ktexx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxm upravujícím ochranu utajovaných informací (zejm. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti). Na rozdíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxou, hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky samy, za podmínek odst. 4 však má právo na zpětnou úhradu nákladů na vykonání této zkoušky.
K odst. 4
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxl náklady na vykonání úřednické zkoušky sám a pak byl jako osoba přijatá do služebního poměru zařazen nebo jmenován na služební místo, má nárok na úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxužebním předpisem náměstka pro státní službu. Podle služebního předpisu náměstka pro státní službu č. 4 z 24. 7. 2015, kterým se stanoví výše paušální čxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy je 500 Kč na osobu a výše paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním zvláštní části úřednické zkoušky je 2 000 Kč na osobu.
K odst. 5
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Stanoviska a metodické pokyny:
Stanovisko sekce pro státní službu k rovnocennosti úřednické zkoušky a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxi některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 2/2015 z 19. 6. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky
Související ustanovení:
§ 20 - doba trvání sluxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxrné požadavky pro přijetí do služebního poměru, § 36 až 42 - úřednická zkouška,
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xeřejné správy, správce, součásti, § 181 - rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednixxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxžby,
§ 196 - úřednická zkouška
Související předpisy:
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákxxx xx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxosprávných celků,
vyhláška Ministerstva vnitra č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
Služexxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxdnické zkoušky
(Obecná část a zvláštní část úřednické zkoušky)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxennost částí úřednické zkoušky s jinými zkouškami.
K odst. 1
2.
Úřednická zkouška je tvořena dvěma částmi, a to částí obecnou a částí zvláštní. Z usxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxezpečuje provedení každé části zkoušky jiný orgán (Ministerstvo vnitra obecnou část, příslušný ústřední správní úřad zvláštní část), stanoví se terxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xřednické zkoušky viz odst. 4.
K odst. 2
4.
Provedení obecné části úřednické zkoušky, která je písemná, zabezpečuje Ministerstvo vnitra. Zatímco xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxož působnosti daný obor služby patří (§ 37 odst. 1), není v zákoně pravidlo o tom, kdo hodnotí vykonání obecné části zkoušky. V zákoně rovněž není pravidlx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní část zkoušky. Ačkoli podle § 36 odst. 2 zabezpečuje provedení obecné části zkoušky Ministerstvo vnitra, v případě neúspěšného vykonání této části xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxoru služby, před kterou se jinak vykonává zvláštní část zkoušky.
5.
Obecná část a zvláštní část úxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe muset státní zaměstnanec vykonávat znovu, pokud by vykonal neúspěšně zvláštní část úřednické zkoušky a úřednickou zkoušku opakoval (srov. § 40), či xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxkonat obecnou i zvláštní část, ačkoli státní zaměstnanec v minulosti již jednou obecnou část úřednické zkoušky úspěšně vykonal, by totiž byl nedůvodnx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxk se považuje za rovnocenný obecné části úřednické zkoušky a má platnost neomezeně. Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 2017 naxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxké zkoušky, koná-li osoba úřednickou zkoušku pro další obor státní služby“, neuvádí však dřívější úspěšné vykonání obecné části úřednické zkoušky, nxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřednické zkoušky 30 náhodně vybraných zkušebních otázek ze seznamu zkušebních otázek, který je tvořen 300 zkušebními otázkami. Ke každé zkušební otxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxdních smluv, právních předpisů a služebních předpisů uvedených v příloze č. 1 k vyhl. o podrobnostech úřednické zkoušky, případně i obsahu prováděcícx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
6.
Provedení zvláštní části úřednické zkoušky, která má ověxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxáci se služebním úřadem. Ústředním správním úřadem je zřejmě myšlen ten ústřední správní úřad, do jehož působnosti daný obor služby patří, případně tex xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx daný obor zajišťuje. Podle metodického pokynu náměstka pro státní službu č. 2/2015 z 19. 6. 2015 odpovídají za formulaci otázek ke zvláštní části úřednxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovědných za obor služby, otázky pro účely uveřejnění v rámci portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku připravuje pouze jeden ústřední správxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxzoru není veřejnoprávní smlouvou, jak je takový úkon chápán správním řádem). Zvláštní část zkoušky se koná ústně před zkušební komisí zřízenou u ústřexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxí zvláštní části úřednické zkoušky je předchozí úspěšné vykonání obecné části úřednické zkoušky, případně doložení, že státní zaměstnanec byl hodnoxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x x1 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, § 3 odst. 1 a 3 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 51xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxený zvláštní část úřednické zkoušky formou ústních odpovědí na 3 zkušební otázky, které si vylosuje ze seznamu 20 zkušebních otázek. Zvláštní část úřexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xkušební otázky v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních předpisů, usnesení vlády, jiných dokumentů a požadavků uvedenýxx x xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxt. 4
8.
Úspěšné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxané podle ZSS.
9.
Komentovaný odstavec přímo považuje za rovnocennou obecné části úřednické zkoušky obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xbsažena zejm. v § 21 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a v § 3 odst. 1 a 3 vyhlášky Minisxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xpůsobilosti úředníka územního samosprávného celku (byl-li klasifikován stupněm "vyhověl" z obecné části i ve zvláštní části zkoušky zvláštní odborxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní odbornou způsobilost úředníka územního samosprávného celku se považuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. za rovnocenné vzdělání, ktxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxědčení Ministerstva vnitra o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části podle § 34 zákona č. 312/2002 Sb. Podle § 1 odst. 2 písm. a) vyhlášky Ministexxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpůsobilost z obecné části úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovenýxx x xxxx x xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku, lze považovat za rovnocenné i vzdělání, které se považuje podle pxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxosprávného celku, tedy vzdělání získané v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v bodu 1 přílohy č. 2 k vyhlášce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxá, že vláda může nařízením stanovit, že se za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky považuje:
-
zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxnosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, podle něhož nemá povinnost prokazovat zvláštní odbornou způsobilost ze zvláštní části úřednxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce];
-
zkouška podle jiného zákona, je-li její obsah a rozsah se zvláštní částí úřednické zkoušky srovnatelný.
Nxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxxxxx část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu správní činnosti se považuje za rovnocennou zvláštní čásxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Podle § 2 odst. 2 cit. nařízení vlády se za rovnocennou zvláxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxáce, Pozemková správa a krajinotvorba, Zeměměřictví a katastr nemovitostí a Průmyslové vlastnictví dále považuje uznání odborné kvalifikace podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky.
Stanoviska a metodické pokyny:
Stxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 5/2015 z 5. 8. 2015, kterým se stanoví podrobnosti k rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxšebních otázek zvláštní části úřednické zkoušky
Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x služba a její obory, § 13 - Ministerstvo vnitra, § 35 - povinnost úspěšně vykonat úřednickou zkoušku, § 37 x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxspěšném vykonání úřednické zkoušky, § 40 - opakování úřednické zkoušky, § 41 - zmocňovací ustanovení, § 196 - úřednická zkouška
Související přxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxlifikací zvláštní části úřednické zkoušky,
vyhláška Ministerstva vnitra č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky,
zákon č. 312/2002 Sbxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x12/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,
vyhláška Ministerstva vnitra č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.6.2017
K odst. 1
1.
V odstavci jsou stanovena pravidla pro zřízení zkušební komise, ktexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxky (viz § 36 odst. 3). Zkušební komise se zřizuje u ústředního správního úřadu, do jehož působnosti daný obor služby patří. Seznam ústředních správních xxxxx xx xxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx České republiky", tedy okruh působnosti ministerstev. Na základě dohody dvou nebo více ústředních správních úřadů zajistí konání úřednické zkoušky xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xkoušky, když zkušební komise se zřizují "resortně" (podle oboru služby), bude zkušební komise, před kterou se koná zvláštní část zkoušky, vyhotovovax xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky (§ 39 odst. 3), jehož důvodem může být mj. neúspěšné vykonání obecné části zkoušky, aniž by zkoušený vůbec vykoxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxě uvedeno, že u zkušební komise, zřízené u ústředního správního úřadu, se konají též úřednické zkoušky státních zaměstnanců vykonávajících službu v pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxlu § 10 odst. 1 písm. f) státní tajemník (v ministerstvech a v Úřadu vlády) nebo vedoucí služebního úřadu v případě jiného ústředního správního úřadu. Nx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxi zaměstnanci. ZSS nestanoví služebnímu orgánu pravomoc určit předsedu zkušební komise, proto by se na osobě předsedy měli usnést sami členové zkušexxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, u něhož lze s ohledem na jeho poměr ke zkoušenému pochybovat o jeho nepodjatosti. Při vzniku situace, že byl takový člen zkušební komise přesto jmenováxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxměstka pro státní službu č. 2/2015 z 19. 6. 2015, kterým se stanoví podrobnosti k přípravě zkušebních otázek zvláštní části úřednické zkoušky
Metodicxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxjící ustanovení:
§ 3 - správní úřad, § x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx - státní tajemník, § 35 - povinnost úspěšně vykonat úřednickou zkoušku, § 36 - obecná část a zvláštní část úřednické zkoušky, § 39 - rozhodování zkušxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxvisející předpisy:
nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby,
nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(Termín úřednické zkoušky)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x to alespoň 21 dnů přede dnem konání zkoušky. Služební orgán tak má učinit ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a ústředním správním úřadem (ústředním sxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxušky společně stanovit a služební orgán má pak o termínu státního zaměstnance vyrozumět.
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxtní části zkoušky, když zvláštní část úřednické zkoušky se koná až po úspěšném vykonání obecné části úřednické zkoušky (§ 36 odst. 3). Pravidlem by ale mxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxe zasedá zkušební komise.
xx
xxxxpokladem stanovení termínu úřednické zkoušky je, že státní zaměstnanec požádá o její vykonání (§ 35 odst. 2), pokud by státní zaměstnanec uvedl, že žádx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxbo zvláštní části úřednické zkoušky bez řádné omluvy, je podle § 3 odst. 4 písm. c) vyhl. o podrobnostech úřednické zkoušky hodnocen výrokem „nevyhovělxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxátního zaměstnance nebo služebního úřadu (§ 104 a 106), se státnímu zaměstnanci stanoví náhradní termín konání úřednické zkoušky. O termínu by měl býx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx č. 1/2017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky
Stanovisko sekce pro státní službu k nemožnostx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xlužební působiště a nadřízený služební úřad, § 6 - státní zaměstnanec, § 10 - služební orgán, § 13 - Ministerstvo vnitra, § 35 - povinnost úspěšně vykxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x 106 - překážky ve službě na straně služebního úřadu
Související předpisy:
vyhláška Ministerstva vnitra č. 162/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vykonání úřednické zkoušky)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.6xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasů. Usnáší-li se zkušební komise na hodnocení úřednické zkoušky zkoušeného státního zaměstnance, zní její usnesení "vyhověl" nebo "nevyhověl", xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. komentář k § 37 odst. 2).
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxověl" bude, že státní zaměstnanec uspěl v obecné části i zvláštní části úřednické zkoušky (viz § 36). Důvodem pro hodnocení úřednické zkoušky "nevyhovxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx, nebo že sice úspěšně vykonal obecnou část úřednické zkoušky, ale neuspěl u zvláštní části úřednické zkoušky, kterou konal před zkušební komisí (§ 36 oxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx
x
xxxxx xxxx xxxxxické zkoušky se hodnotí samostatně (§ 3 odst. 1 cit. vyhl.),
-
zkoušený se hodnotí výrokem „vyhověl“ z obecné části úřednické zkoušky, jestliže sprxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x x xxst. 1 cit. vyhlášky),
-
zkoušený se z obecné části úřednické zkoušky nehodnotí, koná-li další zvláštní část úřednické zkoušky a již úspěšně složil xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx byl hodnocen výrokem „vyhověl“ alespoň u 2 ze 3 vylosovaných zkušebních otázek; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“ (§ 3 odst. 3 cit. vyhláxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxednické zkoušky použije nedovolenou pomůcku, od obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky odstoupí, nebo se k obecné nebo zvláštní části úřednickx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxušební komise při své činnosti v komisi neřídí příkazy představených ani jiných osob, zákon zde zakotvuje určitý atribut jejich nezávislosti. V zájmu xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxvání.
4.
ZSS nestanoví pravidla obrany státního zaměstnance pro případ, že zkušební komise se usnesla na tom, že zkoušený státní zaměstnanec u úřxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xkušební komise vyhoví, nebo je předá k rozhodnutí Ministerstvu vnitra, s tím, že se na řízení o námitkách nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi". Lze však přesto uvažovat o tom, že by k podání neúspěšného státního zaměstnance mohla zkušební komise přehodnotit neúspěšné hodnocení výsledku úřxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxátní zaměstnanec nevykonal úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku. Úkon zkušební komise, kterým vydá usnesení, že státní zaměstnanec "nevyhověxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xmyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., které nebude vyloučeno ze soudního přezkoumání v rámci správního soudnictví neuplatní se výluka podle § 70 písm. e) s. ř. s., poxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání nebo zaměstnání nebo jiné činnosti".
K odst. 2
7.
Osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkouxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbní komise dle § 39 odst. 1 ZSS o tom, že státní zaměstnanec "vyhověl" při vykonání úřednické zkoušky. Osvědčení by i s ohledem na § 154 spr. řádu a přiměřxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxení, otisk úředního razítka ústředního správního úřadu, u kterého je zkušební komise zřízena, jméno, příjmení a podpis člena zkušební komise, který jx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx není státním zaměstnancem, ale vykonala úřednickou zkoušku), vykonal úspěšně úřednickou zkoušku, a to její obecnou část a zvláštní část (a pro jaký obxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Jeden stejnopis osvědčení se předá státnímu zaměstnanci do vlastních rukou. Zpravidla tomu bude bezprostředně po vykonání úřednické zkoušky, příxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmné zprávy o neúspěšném vykonání zkoušky státnímu zaměstnanci do vlastních rukou nahrazuje podle našeho názoru doručení písemného vyhotovení usnesxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky (odst. 2), do osobního spisu státního zaměstnance. Domníváme se, že by z písemné zprávy mělo vyplynouxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxení písemné zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky může státní zaměstnanec podat žádost o opakování úřednické zkoušky, jinak možnost opakovxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnání úřednické zkoušky, jež vystavily zkušební komise u tohoto úřadu zřízené, podle § 181 odst. 4 vede tento úřad evidenci o všech provedených úřednicxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxé zkoušky, § 41 - zmocňovací ustanovení, § 84 - příkaz k výkonu služby, § 153 - osobní spis, § 180 - informační systém o státní službě jako informační syxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek
Související předpisy:
nařízení vlády č. 106/2015 xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx
xxxxkování úřednické zkoušky)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.6.2xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Lhůta pro podání žádosti je stanovena v odst. 2.
2.
Státní zaměstnanec podává písemnou žádost služebnímu orgánu, který opakování zkoušky umožní. xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhlašuje k úřednické zkoušce (viz § 180 odst. 3 a § 181 odst. 3).
3.
Možnost podat žádost o opakování úřednické zkoušky náleží i osobě dle § 35 odst. 3, kxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxdnické zkoušky činí 30 pracovních dnů. Lhůta počne běžet po doručení zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky [den doručení zprávy se do lhůty nexxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 pracovních dnů služebnímu orgánu doručena (lhůta hmotněprávní), nepostačí její předání k doručení držiteli poštovní licence, jak je tomu podle § 4x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx konání (srov. § 38 odst. 1).
K odst. 3
5.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxká zkouška se musí konat před zkušební komisí, jejímiž členy nebudou osoby, které byly členy zkušební komise, před níž státní zaměstnanec nevykonal úsxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x a 2 právo, nemá vliv na dobu trvání jeho služebního poměru. V případě, že vykonává službu ve služebním poměru na dobu určitou, mu proto může případně skxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, v němž státní zaměstnanec nevykonal úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku, je důvodem ke skončení služebního poměru ze zákona [§ 74 odst. x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxanec nevykonal úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku. Úkon zkušební komise, kterým vydá usnesení, že státní zaměstnanec "nevyhověl" ani v opakoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx ř. s., které nebude vyloučeno ze soudního přezkoumání v rámci správního soudnictví neuplatní se výluka podle § 70 písm. e) s. ř. s., podle něhož ze soudníxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xrávní překážku výkonu povolání nebo zaměstnání nebo jiné činnosti".
Stanoviska a metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka pro státní službu xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxěstnanec, § 10 - služební orgán, § 20 - doba trvání služebního poměru, § 35 až 39 - úřednická zkouška, § 41 - zmocňovací ustanovení, § 42 - postup po úspxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx - rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(Zmocňovací ustanovení)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1xxxxxxx
xx
xxxxxxxrstvo vnitra vydalo na základě zákonného zmocnění vyhlášku č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky.
Související ustanovení:
§ 35 - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxoušky, § 39 - rozhodování zkušební komise, osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky, zpráva o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky
Souxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 1.6.2017
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxný v § 29 odst. 1, který byl na základě výsledku výběrového řízení, které bylo vyhlášeno na dobu neurčitou, zařazen na volné služební místo nebo přijat na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxzení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného na dobu neurčitou. Změna doby trvání služebního poměru z doby určité na dobu neurxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xýsledku výběrového řízení, které bylo vyhlášeno xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx změnu doby trvání služebního poměru na dobu určitou a na zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného na dobu určitou uvedxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xodle § 29 odst. 2.
4.
Pojmovou podmínkou pro vznik nároku na změnu doby trvání služebního poměru je, že v době úspěšného vykonání úřednické zkoušky jx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx - služební orgán, § 24 - konání výběrového řízení, § 29 - služební poměr na dobu určitou fyzické osoby bez úřednické zkoušky, § 35 až 40 - úřednická zkouxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Související předpisy:
nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby,
vyhláška Ministerxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxO PŘÍBUZENSKÉ A OBDOBNÉ VZTAHY
(Zařazení státního zaměstnance ve službě s ohledem na jeho příbuzenské a obdobné vztahy)
JUDr.
Bohuslav
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxzeného (představeného) a přímo podřízeného nebo aby podléhaly finanční nebo účetní kontrole toho druhého. Důvod je zjevný - pořádek na pracovišti bez xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxů by tento zákaz bylo těžko dodržovat, resp. by se rozšířil počet osob, které nesmějí na ZÚ pracovat. Je zde tedy povolena nadřízenost jednoho státního zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x zde.
2.
Protože zákoník práce tuto problematiku neupravuje, často jí upravují pracovní řády jednotlivých zaměstnavatelů a to i ve veřejné a státxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xroblematiku i pro zaměstnance v pracovním poměru a to i ve vztahu k podřízenosti či kontrole vůči státnímu zaměstnanci.
3.
Pojem osob blízkých řeší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxm (viz nadpis tohoto paragrafu v ZSS) se pokládají osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxxní úřad realizovat postup služebního orgánu v § 43, je zde uvedená i oznamovací povinnost státního zaměstnance o jeho blízkých osobách a to jak při přijexx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxém znění do tohoto zákona o zahraniční službě (viz § 40). Další dva odstavce byly přečíslovány.
Související ustanovení:
§ 9 - představený, § 30 - xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx. 3 - nástup na služební cestu
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxš
Bělina
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2015
Přehled výkladu:
I. Druhy změn služebního poměru
II. Rozhodnutí o změně služebního poměru
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx upraveny v jednotlivých ustanoveních zákona o státní službě. K některým ze změn služebního poměru není třeba souhlasu státního zaměstnance a dochází x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm změnám služebního poměru může dojít jen se souhlasem státního zaměstnance a bez jeho souhlasu ke změně služebního poměru nedochází. Jedná se o změny sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnce, zda s příslušnou změnou služebního poměru bude souhlasit.
2.
Pokud státní zaměstnanec nesouhlasí se změnou služebního poměru, s níž dle zákoxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxodnutí služebního orgánu o změně služebního poměru. Pokud by služební orgán i přes nesouhlas státního zaměstnance provedl příslušnou změnu služebníxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxonávat službu v souladu se změnou služebního poměru, k níž není třeba jeho souhlasu a dochází k ní již na základě samotného rozhodnutí služebního orgánux xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxžebního poměru.
3.
Souhlas státního zaměstnance se změnou služebního poměru je nutný při vyslání na služební cestu v případě státních zaměstnanců uvedenxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxy jako národní expert do orgánu nebo instituce Evropské unie, mezinárodní organizace, mírové nebo záchranné operace anebo za účelem humanitární pomoxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xvedených v § 67 odst. 1 věta druhá vyslaných k výkonu služby v zahraničí na dobu uvedenou v § 67 odst. 1 věta druhá, kteří mohou být vysláni k výkonu služby v zxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxelem dalšího vzdělávání nebo odborné stáže dochází na základě žádosti státního zaměstnance. Je následně na služebním orgánu, zda státnímu zaměstnanxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxávání nebo odborné stáže.
II. Rozhodnutí o změně služebního poměru
5.
Dle § 159 odst. 1 písm. e) se na rozhodování o změnách služebního poměru vztaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxtní zaměstnanec s rozhodnutím o změně služebního poměru nesouhlasí, může ho právně napadnout dle příslušných ustanovení správního řádu. Současně můxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxátní službě nestanoví žádnou lhůtu k podání stížnosti, lze tudíž uzavřít, že jí státní zaměstnanec může podat v podstatě kdykoliv po příslušném rozhodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxho, že její podání po delší době po rozhodnutí o změně služebního poměru by již postrádalo smysl, když stížností státní zaměstnanec napadá rozhodnutí o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx na změny služebního poměru, k nimž není nutný dle zákona o státní službě souhlas státního zaměstnance.
9.
Výjimkami z užití správního řádu na rozhxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxování o těchto změnách služebního poměru se nevztahují ustanovení o řízení ve věcech služby ani správního řádu o správním řízení. Lze tak uzavřít, že pxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxí mu umožněno se v těchto případech právně bránit proti takovému rozhodnutí dle příslušných ustanovení správního řádu. Státní zaměstnanec však bude mxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxx, § 30 odst. 3 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představexxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Služební cesta
(Vyslání na služební cestu)
JUDr.
Tomáš
Bělina
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxláštní ochrana vymezených státních zaměstnanců
VII. Rozhodnutí o vyslání na služební cestu
I. Pojem služební cesty
1.
Služební cestou se rozumx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsobištěm státního zaměstnance je dle § 4 odst. 3 obec, ve které má sídlo služební úřad nebo jeho organizační útvar, u něhož státní zaměstnanec vykonává xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxí zaměstnanec vyslán k výkonu služby v rámci obce, ve které má služební působiště, nejedná se o služební cestu ve smyslu § 45.
2.
S výjimkou státních zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na základě jednostranného rozhodnutí služebního orgánu o vyslání státního zaměstnance na služební cestu za podmínky vyslání na dobu nezbytně nutnoux
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxikuje. S ohledem na posouzení, zda se jedná o dobu nezbytně nutnou, bude zapotřebí posoudit dobu každé jednotlivé služební cesty s přihlédnutím k relevxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xesta musí být časově omezená. Pokud je tedy státní zaměstnanec služebním orgánem vyslán na služební cestu, musí existovat důvod, který by opodstatňovxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxtkodobé vyslání státního zaměstnance mimo jeho služební působiště. V případě dlouhodobějších změn služebního působiště by měl být spíše využíván inxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí služební cesty opět o časově omezené období a to opět pouze o dobu nezbytně nutnou, kterou služební orgán určí v rozhodnutí o prodloužení služební cestxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od nástupu státního zaměstnance na cestu k výkonu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxtu vyslán, do jeho stálého služebního působiště.
III. Určení podmínek služební cesty
6.
Při vyslání na služební cestu je nutné mimo doby trvání urxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxně ten může určit i další podmínky služební cesty dle jeho uvážení, když toto je mu výslovně umožněno v odst. 1. Služební orgán je oprávněn určit podmínky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxvání služební cesty, je služební orgán oprávněn je jednostranně změnit i bez souhlasu státního zaměstnance.
7.
Zákon o státní službě nespecifikuxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxx xxxxbě současně nespecifikuje, kdy má být státní zaměstnanec služebním orgánem informován o podmínkách služební cesty, které služební orgán určil. Z dikxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxc informován služebním orgánem o podmínkách služební cesty před jejím započetím, resp. nejpozději v době jejího započetí.
IV. Místo služební cesty
9.
Zákon o státní službě nestanoví žádné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xámec možnosti vyslat státního zaměstnance na služební cestu v zahraničí může být státní zaměstnanec také vyslán k výkonu služby v zahraničí, když toto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxonu služby v zahraničí písemný souhlas státního zaměstnance s výjimkou státních zaměstnanců uvedených v § 67 odst. 1 věta druhá vyslaných k výkonu služxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xěta druhá i bez jejich souhlasu.
xxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxává, nebo i do jiného služebního úřadu nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu. S ohledem na tuto skutečnost se přikláníme k závěru, že stáxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxužbu po časově omezenou dobu v jiném služebním úřadě, lze využít institut přeložení, který dle § 47 umožňuje výkon služby v jiném služebním úřadu nebo jxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx orgán povinen přihlédnout ke zdravotnímu a osobnímu stavu státního zaměstnance, jakož i k jeho rodinným poměrům. Toto lze vztáhnout zejména na dobu trxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xřihlédnutí ke zdravotnímu stavu je pochopitelné z důvodu toho, aby nebyl státní zaměstnanec vyslán na služební cestu, která by mohla ohrozit jeho zdraxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxtního zaměstnance, odst. 3 zakotvuje zvýšenou ochranu určité skupiny státních zaměstnanců, kteří smějí být vysláni na služební cestu jen se svým souhxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
12.
Souhlas státního zaměstnance s jeho vysláním na služební cestu není nutný, nicméně odst. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxuhlasem. Pokud s vysláním na služební cestu nesouhlasí, není služební orgán oprávněn je na služební cestu vyslat. Vždy se musí jednat o jejich souhlas s xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xami dlouhodobě pečují o osobu, která se podle jiného právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxce, které zakotvuje stejnou ochranu dotčených zaměstnankyň a zaměstnanců.
VII. Rozhodnutí o vyslání na služební cestu
13.
Na vyslání na služebnx xxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxlání na služební cestu tudíž nerozhoduje dle ustanovení vztahující se na řízení ve věcech služby a správního řádu. Státnímu zaměstnanci tak není umožnxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxkona o státní službě zahrnuto zejména z důvodu povahy služební cesty jako krátkodobé změny služebního působiště. Z těchto praktických důvodů tak bylo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxůsobovala určité problémy a omezila by operativnost vysílání státních zaměstnanců na služební cesty.
15.
Státní zaměstnanec však může v souladu x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx však povinen vykonat služební cestu, i pokud ještě nebude v době zahájení služební cesty o jeho stížnosti rozhodnuto. Pokud by služební cestu nevykonaxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad,
§ 9 - předstxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
§ 67 - vyslání k výkonu služby v zahraničí x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxi s výkonem služby a při výkonu služby v zahraničí,
§ 157 - stížnost, § 159 odst. 2 písm. b) - základní ustanovení
Související předpisy:
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
JUDr.
Tomáš
Bělina
Právní stav komentáře je ke dni 1.6.2017
Přehled výkladu:
I. Nástup na služxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx služební cestu ve dnech pracovního klidu
1.
Jestliže je to k plnění úkolů služby nezbytné, je státní zaměstnanec povinen nastoupit na služební cestx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxí zaměstnanec povinen na tuto služební cestu nastoupit. I při určení nástupu na služební cestu ve dnech pracovního klidu je služební orgán v souladu s § 4x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nastoupit na služební cestu ve dnech pracovního klidu nastává pouze v případech, jestliže xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxá o nezbytnost plnění úkolů služby, kdy je státní zaměstnanec povinen nastoupit na služební cestu i ve dnech pracovního klidu, bude nutné posoudit vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxí úkolů na každé jednotlivé služební cestě. Lze se však domnívat, že nezbytností plnění služebních úkolů zde zákonodárce zejména sledoval zachování řxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxu.
3.
Dny pracovního klidu jsou dle § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klixxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxže v souladu s § 157 podat služebnímu orgánu stížnost i proti rozhodnutí o vyslání na služební cestu ve dnech pracovního klidu. Stížnost musí být podána x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxosti rozhodnuto. Pokud by služební cestu nevykonal, může se jednat o kárné provinění a může být se státním zaměstnancem zahájeno kárné řízení.
II. Přxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xtátní službě neupravuje, zda může představený, který státního zaměstnance vyslal na služební cestu, pověřit jiného představeného téhož služebního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxovní cesty uvedené v zákoníku práce není v zákoně o státní službě připuštěna, je otázkou, zda státní zaměstnanec může na služební cestě konat službu i dxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxku práce připuštěno, přikláníme se k názoru, že toto není možné a státní zaměstnanec je povinen konat na služební cestě službu vždy jen dle příkazů předxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxda výdajů při služební cestě
6.
Státnímu zaměstnanci vyslanému na služební cestu mimo jeho služební působiště přísluší náhrada výdajů v souvislosxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vymezuje pro účely náhrady výdajů v souvislosti se služební cestou i jiným výkonem služby zákon o státní službě a není xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxadu nebo jeho organizačního útvaru nebo adresa jiného místa, ze které státní zaměstnanec nejčastěji začíná cesty za účelem výkonu služby, a byl-li sjexxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxjů při konání služební cesty pojem člena rodiny. Za člena rodiny se dle odst. 3 považuje manžel, partner podle zákona o registrovaném partnerství, vlasxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxe těchto jednotlivých členů rodiny jsou pak stanoveny v jiných zákonech, jako např. v občanském zákoníku či zákoně o registrovaném partnerství. Jiná oxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe do zákona o státní službě převzata ze zákoníku práce, do kterého byla zakotvena novelou provedenou zákonem č. 303/2013 Sb. v souvislosti s rekodifikaxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxostí se rozumí společenství fyzických osob, když zákon o státní službě uvádí pouze společenství osob. Jedná se však pouze o drobnou legislativní odchyxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. K naplnění definice domácnosti dochází za splnění dvou podmínek. První je společenství oxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxdnat o manžele, rodiče a děti, jiné osoby v příbuzenském vztahu či osoby blízké dle definice stanovené v § 22 odst. 1 obč. zák. Současně se musí jednat o spxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx v každém jednotlivém případě, zda se jedná o trvalé spolužití či nikoliv. Trvalost spolužití je však nutné posuzovat s ohledem na skutečnost, zda existxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní definice domácnosti je společné uhrazování nákladů na potřeby domácnosti. U této podmínky lze mít za to, že se nemusí jednat o společné uhrazování náxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxpoň částečným dílem xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxácnosti by nepřispíval na domácnost finančně ani jiným způsobem, např. konáním prací přispívajících na chod domácnosti, ale přes to by žil např. v jednxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx Lze tak uzavřít, že k naplnění definice domácnosti dle odst. 4 je nutné, aby byly naplněny obě její podmínky, tj. jednalo se o dvě či více fyzických osob, kxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xesta, § 84 - příkaz k výkonu služby,
§ 112 - náhrada výdajů v soxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxčenství trvalé povahy. O spotřební společenství jde tehdy, jestliže určité osoby hospodaří společně se svými příjmy, přičemž se nevyžaduje, aby tyto xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svědčí o úmyslu vést takové společenství trvale, nikoliv jen na přechodnou dobu.
(KS Brno, sp. zn. 17 Co 189/1978)
Z literatury:
Bělina M., Drxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
I. Pojem přeložení
II. Potřeba zajištění výkonu služby
III. Doba přeložení
IV. Přihlédnutí ke stavu a poměrům státního zaměstnance
V. Zvláštní oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxatek platu
I. Pojem přeložení
1.
Přeložením se rozumí výkon služby v jiném služebním úřadě nebo jiném organizačním útvaru služebního úřadu, než vx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxsty se z povahy věci o přeložení jedná, i pokud je státní zaměstnanec přeložen v rámci obce, ve které má služební působiště.
2.
Státní zaměstnanec můxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxdnotlivých správních úřadů a operativnosti možnosti využít institutu přeložení za tímto účelem. Státní zaměstnanec tak může být přeložen kdykoliv nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxanec může být přeložen jen v oboru služby, který vykonává. Státní zaměstnanec nesmí být přeložen v rámci jiného oboru služby, který nevykonává.
II. Pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xtvaru služebního úřadu a tato musí trvat po celou dobu přeložení. Pokud tato podmínka není splněna, není možné státního zaměstnance přeložit. Služebnx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního úřadu.
xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxzení, zda se jedná o dobu nezbytně nutnou, bude nutné posoudit dobu každého jednotlivého přeložení s přihlédnutím k relevantním okolnostem přeložení x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxem určena. Pokud je tedy státní zaměstnanec služebním orgánem přeložen, musí existovat důvod, který by opodstatňoval délku takového přeložení tak, axx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v délce do 60 dnů v jednom kalendářním roce či se může jednat o několik přeložení v jednom kalendářním roce, které však v součtu nesmí přesáhnout délku 60 dxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxom kalendářním roce. Lze však připustit, že pokud by přeložení spadalo do přelomu dvou kalendářních roků, bylo by možné státního zaměstnance přeložit xx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přeložení 60 dnů, když v odst. 1 je zmiňován kalendářní rok a nikoliv běžný rok. Máme tedy za to, že je možné státního zaměstnance bez jeho souhlasu přeložxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxak na straně služebního úřadu vznikne po dobu trvání přeložení potřeba ho prodloužit, bude nutné prodloužit přeložení opět o časově omezené období a to xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xtátního zaměstnance přeložit, nicméně jen s jeho souhlasem a nejdéle na dobu dalších 60 dnů. Bez souhlasu státního zaměstnance ho není možné přeložit nx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxlo by se o nezákonné přeložení. Nicméně i se souhlasem státního zaměstnance lze přeložení prodloužit nejdéle o 60 dnů. Prodloužení o více než 60 dnů není xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx x0 dnů, jednalo by se o nezákonné prodloužení přeložení, i když by s ním vyslovil státní zaměstnanec souhlas. Lze tak konstatovat, že státního zaměstnanxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xouhlasem státního zaměstnance.
9.
Z dikce § 47 odst. 1 lze dovodit, že prodloužení přeložení o 60 dnů se souhlasem státního zaměstnance se vztahujx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délce dalších 5 dnů, uplatňuje se institut tzv. sčítání přeložení a není tak nutný souhlas státního zaměstnance s tímto přeložením.
10.
Zákon o stáxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxto souhlas i v ústní formě. Lze však doporučit písemnou formu souhlasu.
IV. Přihlédnutí ke stavu a poměrům státního zaměstnance
11.
Při přeložení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxžení, ale i místo přeložení. Přihlédnutí ke zdravotním poměrům je pochopitelné z důvodu toho, aby nebyl státní zaměstnanec přeložen za podmínek, jež bx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zakotvuje zvýšenou ochranu určité skupině státních zaměstnanců, kteří smějí být přeloženi jen se svým souhlasem.
V. Zvláštní ochrana vymezených sxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxtních zaměstnanců z důvodu jejich rodinných poměrů stanovuje, že tyto státní zaměstnance je možné přeložit jen s jejich souhlasem. Pokud s přeložením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xýká těhotných státních zaměstnankyň, státních zaměstnanců, kteří pečují o dítě do věku 8 let, příp. osamělých zaměstnanců, kteří pečují o dítě ve věku xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost).
VI. Pokyny k výkonu služxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxvahy věci, kdy je státní zaměstnanec přeložen do jiného služebního úřadu nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu se lze domnívat, že služxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxru dospět i za pomoci úpravy přeložení v zákoníku práce, z které bylo při zakotvení podmínek přeložení státních zaměstnanců vycházeno. Dle § 42 odst. 2 zxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
VII. Náhrada výdajů při přeložení
14.
Služební xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx při služební cestě, pokud je státní zaměstnanec přeložen do jiné obce, než ve které je jeho služební působiště nebo bydliště. Pokud je však státní zaměsxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxi přeložení poskytují státnímu zaměstnanci náhrady výdajů jako při služební cestě, řídí se poskytování náhrady výdajů při přeložení dle § 112 příslušxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xýkonem služby zákon o státní službě a není odkazováno na definici uvedenou v zákoníku práce. Pravidelným pracovištěm se dle § 112 pro účely cestovních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xesty za účelem výkonu služby, a byl-li sjednán výkon služby z jiného místa, též sjednaná adresa místa jejího výkonu.
VIII. Doplatek platu
16.
Pokux xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxbě zahrnuto, aby státní zaměstnanec, který může být přeložen i bez jeho souhlasu, nebyl platově přeložením dotčen a příslušel mu tak stejný plat jako kdxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxcné rozhodnutí o přeložení zrušeno pro nezákonnost. Zákonnost přeložení může státní zaměstnanec nechat přezkoumat dle příslušných ustanovení spráxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx x x x xxxdstavený, § 44 písm. b) - druhy změn služebního poměru, § 45 - služební cesta, § 46 - nástup na služební cestu,
x xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x xxxm. e) - základní ustanovení, § 169 - nárok při zrušení nezákonného rozhodnutí o přeložení
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck.
Zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby
JUDr.
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxkonu služby
II. Důvody zproštění výkonu služby
III. Zproštění výkonu služby na xxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
1.
Zproštěním výkonu služby se rozumí přerušení výkonu služby státního zaměxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxnanec vzat z důvodu zahájení trestního stíhání i pro jiné trestné činy než ty, uvedené v tomto ustanovení, resp. je-li státní zaměstnanec zproštěn výkoxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xříve. Pokud dojde ke skončení vazby a nejedná se o zde uvedené trestné činy, dochází ke konci zproštění výkonu služby již po skončení doby trvání vazby. Pxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx trvání vazby, a to až do doby skončení trestního stíhání.
2.
Zákon o státní službě zexxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxno v trestní činnosti nebo nedocházelo k likvidaci důkazů a nebylo tak mařeno trestní řízení. V případě vzetí státního zaměstnance do vazby, již z povahx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
3.
Prvním důvodem zproštění výkonu služby je zahájení trestního stíháxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je vždy usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestné činy uvedené v odst. 1. V těchto případech se státní zaměstnanec zprostí výkonu služby až do skxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxstnanci zahájeno trestní stíhání pro jiné než zde uvedené trestné činy, státní zaměstnanec se nezprostí výkonu služby za předpokladu, že nebyl vzat do xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činů zde neuvedených. Pro tento důvod zproštění výkonu služby tak není podstatné, zda byl státní zaměstnanec vzat do vazby z důvodu obvinění ze spáchánx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xazby.
III. Zproštění výkonu služby na návrh kárné komise
5.
Nad rámec shora uvedených zproštění výkonu služby, ke kterým dochází již při samotnéx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxstnanec zproštěn výkonu služby, bylo-li proti němu zahájeno kárné řízení pro důvodné podezření ze spáchání zvlášť závažného kárného provinění a pokux xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnu služby může dojít pouze při splnění obou těchto podmínek, tj. se státním zaměstnancem bylo zahájeno kárné řízení pro důvodné podezření ze spáchání zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí v kárném řízení. Ke zproštění výkonu služby z těchto důvodů může dojít pouze na návrh kárné komise. Pokud kárná komise nenavrhne zproštění výkonu služxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx návrhu na služebním orgánu a jeho uvážení, zda státního zaměstnance výkonu služby zprostí či nikoliv.
6.
Jelikož zákon o státní službě nespecifikxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxření ze spáchání zvlášť závažného kárného provinění a ohrožení řádného výkonu služby vždy v každém jednotlivém případě s přihlédnutím k relevantním oxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xtátním zaměstnancem mařeno opatřování podkladů pro rozhodnutí v kárném řízení.
8.
Doba zproštění výkonu služby trvá do skončení kárného řízení, nxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx orgánem činným v trestním řízení
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxstního stíhání nebo o vzetí státního zaměstnance do vazby. Jedná se o poměrně nestandardní ustanovení vymykající se matérii upravenou zákonem o státnx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v trestním řízení. Účelem tohoto ustanovení je, aby služební orgán byl vždy co nejdříve informován o zahájení trestního stíhání či vzetí státního zaměxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgán může zprostit státního zaměstnance výkonu služby pouze na základě usnesení o zahájení trestního stíhání či vzetí státního zaměstnance do vazbyx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xrestním řízení vyrozuměn o vydání usnesení o zahájení trestního stíhání nebo vzetí státního zaměstnance do vazby. Lze však mít za to, že by služební orgxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 2 a služební orgán nevyrozuměl o vydání usnesení o zahájení trestního stíhání či vzetí státního zaměstnance do vazby, nemá to vliv na povinnost služebnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx trestního stíhání či vzetí státního zaměstnance do vazby jiným způsobem než vyrozuměním orgánem činným v trestním řízení dle odst. 2.
xx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby přísluší státnímu zaměstnanci plat ve výši 50 % jeho měsíčního platu. Nejméně však přísluší státníxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xrávních předpisů. Pokud tedy 50 % výše platu státního zaměstnanec nedosahuje výše minimální mzdy, přísluší mu po dobu zproštění výkonu služby na záklaxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xobu zproštění výkonu služby zůstává ve služebním poměru a pouze dojde zproštěním ke změně služebního poměru, je nutné, aby mu byl zachován plat nejméně xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxen natolik, aby např. byly ohroženy sociální potřeby samotného státního zaměstnance či jím vyživované osoby. S ohledem na sociální ochranu státního zxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxem vyživovanou osobu, nejvýše však do výše 80% jeho měsíčního platu. Pokud by tedy státní zaměstnanec vyživoval více osob a zvýšení jeho měsíčního platx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxlší osobu, o kterou by mohlo dojít k navýšení měsíčního platu státního zaměstnance o dalších 10%, k tomuto navýšení již nedojde a státnímu zaměstnanci pxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
13.
Pojem vyživované osoby je upraven v odst. 3 a rozxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xřísluší státnímu zaměstnanci plat ve výši 80% jeho měsíčního platu.
15.
Pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxdnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, popřípadě nebylo státnímu zaměstnanci v kárném řízení uděleno kárné opatření podle § 89 odxxx x xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhání nebo po skončení kárného řízení doplatí.
Související ustanovení:
§ 44 písm. c) - druhy změn služebního poměru,
§ 89 - kárné opatření, § 91 - vxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Zařazení na jiné služební místo
JUDr.
Tomáš
Bělina
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
I. Zařazení na jiné služební místo na základě výsledku výběrového řízení
II. Zařazení na xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
I. Zařazení na jiné služební místo na základě výsledku výběrového řízení
1.
Zařazením na jiné služební místo dle odst. x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xlužební místo ve stejném oboru služby, který doposud státní zaměstnanec vykonával, ale i o služební místo v oboru služby, který státní zaměstnanec dopxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtní výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, toto výběrové řízení úspěšně absolvuje a může tak v souladu s příslušnými ustanoveními záxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxsolvoval výběrové řízení, a to na místo služebního místa, na kterém doposud vykonával službu.
3.
Obsazení volného služebního místa probíhá dle § 2x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xízení na jiné služební místo, než na kterém vykonává službu. Státní zaměstnanec se v souladu s § 24 odst. 3 účastní výběrového řízení podáním žádosti o zxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí na jiné služební místo, v tomto výběrovém řízení uspěje, pak dochází na základě tohoto výsledku výběrového řízení ke změně jeho služebního poměru, co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx rozumí změna služebního poměru spočívající ve změně služebního místa, na kterém doposud státní zaměstnanec vykonával službu, v rámci téhož služebníxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxžební místo ve stejném oboru služby, který zaměstnanec vykonává. Současně se musí jednat o služební místo zařazené ve stejné nebo nižší platové třídě jxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xplňuje předpoklady a požadavky stanovené pro jiné služební místo, na které má být zařazen.
5.
K zařazení na jiné služební místo dle odst. 2 může dojíx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xeho ústní forma. Lze však doporučit písemnou formu souhlasu státního zaměstnance se zařazením na jiné služební místo za podmínek stanovených v odst. 2x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xovým bezprostředně nadřízeným představeným. Zákon x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxku výběrového řízení. Zákon o státní službě výslovně rozlišuje vliv doby trvání služebního poměru po zařazení na jiné služební místo v případech, kdy jx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxčitou (odst. 4).
8.
Pokud vykonával státní zaměstnanec, který je na základě výsledku výběrového řízení zařazen na jiné služební místo, službu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xadále vykonává službu ve služebním poměru na dobu neurčitou. Toto ustanovení je v zákoně o státní službě zahrnuto zejména z důvodu ochrany státního zamxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru nadále byla na dobu neurčitou. Pokud by výběrové řízení bylo vyhlášeno na obsazení volného služebního místa s dobou trvání služebního poměru na xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxění, pokud doba trvání jeho služebního poměru je na dobu neurčitou. Omezen dobou určitou by tak byl pouze výkon služby na konkrétním služebním místě, na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
Pokud státní zaměstnanec vykonával službu ve služebním poměru na dobu určitou, pak se jeho zařazením na nové služební místo na základě výsledku výběroxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxstnance, aby ten nebyl po zařazení na jiné služební místo na základě výsledku výběrového řízení zkrácen na svých právech a doba trvání jeho služebního pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxadě výsledku výběrového řízení doba trvání služebního poměru na dobu určitou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxadního služebního poměru na dobu určitou s výhradou § 29 odst. 1 a za splnění podmínek dle § 42. Současně dochází ke změně doby trvání služebního poměru pxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxvém služebním místě vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou s výhradou § 29 odst. 1 a za splnění podmínek dle § 42.
Související ustanovení:
x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx x konání výběrového řízení, § 27 - postup služebního orgánu ve výběrovém řízení po podání žádosti, § 28 - složení výběrové komise a postup ve výběrovém řxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného, § 42 - postup po úspěšném vykonání úřednické zkoušky, § 44 písm. dx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxní služebního poměru
JUDr.
Tomáš
Bělina
Právní stav komentáře je ke dni 1.6.2017
Přehled výklaxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx
III. Změna doby trvání služebního poměru při zařazení nebo jmenování na jiné služební místo
I. Změna doby trvání služebního poměru
xx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx či prodloužení doby určité může dojít jen z důvodů uvedených v odst. 2 a § 42. V jiných než zde stanovených případech nemůže dle zákona o státní službě dojíx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
II. Změna doby trvání služebního poměru dle § 42
2.
Dlx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení v případě úspěšného absolvování výběrového řízení na obsazení volného služebníhx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxtnanec musí úspěšně absolvovat výběrové řízení na služební místo s dobou trvání služebního poměru na dobu neurčitou nebo dobu určitou uvedenou v oznámxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxru na dobu určitou státní zaměstnanec, který doposud nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku, a to s trváním 12 měsíců, nebyla-li v oznámení o vyhlášení vxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxí služebního poměru z doby určité na dobu neurčitou či dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
III. Změna doby trvání služebního poměru při zařaxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xařazení státního zaměstnance na jiné služební místo nebo jeho jmenování na služební místo představeného, na kterém má být služba vykonávána ve služebxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxnec zařazen na jiné služební místo nebo jmenován na služební místo představeného a výkon služby na tomto služebním místě je stanoven na dobu neurčitou čx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xlužební místo představeného, doba služebního poměru mění na dobu neurčitou či dobu určitou delší než dosavadní doba určitá služebního poměru s ohledex xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxměstnance.
Související ustanovení:
§ 20 - doba trvání služebního poměru, § 21 - preferování služebního poměru na dobu neurčitou a přijímání do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxní výběrové komise a postup ve výběrovém řízení, § 29 - služební poměr na dobu určitou fyzické osoby bez úřednické zkoušky, § 30 odst. 3 - rozhodnutí o přxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxm vykonání úřednické zkoušky, § 44 písm. e) - druhy změn služebního poměru,
§ 159 odst. 1 písm. e) - základní ustanovení
Základní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa představenéxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.6.2017
K odst. 1
1.
K obsazování volného služebního místa představeného se koná, nevyplývá-li ze zákona něco jiného, výběrové řízení. Komxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxh zákona o státní službě.
2.
Výběrové řízení se ve smyslu komentovaného odstavce koná, není-li stanoveno jinak, na obsazení volného místa předstaxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxy a plnit další uvedené úkoly, nikoli na místo vykonávané jinou fyzickou osobou, která není státním zaměstnancem, avšak přesto se považuje za představxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx x73/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o sxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxení zákona o státní službě považují některé vedoucí zaměstnance od 6.11.2014 za osoby vykonávající státní službu a funkci představeného podle zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxým zákonem pro "nepřechodná" období, tedy za užití výběrového řízení (viz § 186 - dosavadní vedoucí správního úřadu se považuje za vedoucího služebníxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx považuje za státního zaměstnance ve služebním poměru na dobu neurčitou a představeného - viz komentář k § 186 a 188).
5.
Zákonná úprava obsazování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe, jaké jsou požadavky na osoby, které se účastní výběrového řízení a jak probíhá postup výběrového řízení. Na rozhodování o jmenování na služební místx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxnak, se postupuje podle spr. řádu [srov. § 159 odst. 1 písm. c) a § 160 ZSS]. Ustanovení § 164 ZSS obsahuje pak zvláštní ustanovení o výběrovém řízení a vxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xožadavkům, popř. výběru více takových žádosti, se na výběrové řízení podle zákona o státní službě, upravené speciálně, nepoužije.
6.
Podle § 159 oxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxí místo představeného a odvolání z tohoto služebního místa, pokud spadá do působnosti vlády. To se týká případů jmenování náměstka pro státní službu (§ xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve věcech služby na rozhodování o jmenování vládou neznamená vyloučení aplikace úpravy o řízení ve věcech služby, jakož i ustanovení spr. řádu o správxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxn, kdo představeného na dané služební místo jmenuje. Kdo jmenuje jednotlivé představené, stanoví § 52 až 58 ZSS; v případě vedoucího služebního úřadu uxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xyhlášení vychází z úpravy obsažené v § 24 odst. 6 a 7 ZSS. Výběrové řízení vyhlašuje orgán, který na služební místo představeného jmenuje, na (své) úředxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxí desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup), dále se výběrové řízení zveřejní v informačním systému o státní službě (§ 180 až 183 ZSS)x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxe srov. komentář k § 203 ZSS).
8.
Některá specifická pravidla výběrových řxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xředstavených, v ostatních otázkách se bude postupovat dle obecných ustanovení zákona o výběrových řízeních, když je stanoveno, že se na taková výběroxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x x xx xxxxx x xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxěřené" použití vyžaduje posouzení míry použitelnosti obecnějších ustanovení o výběrovém řízení na zvláštní postupy při výběrovém řízení na služebnx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe příslušnými listinami. Může se jednat o listiny soukromé nebo veřejné. Podle § 53 odst. 3 spr. řádu se za veřejné považují listiny vydané soudy České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxony prohlášeny za veřejné. Takové listiny potvrzují, že jde o prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, potvrzují i pravdivost txxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xožadované praxe čestným prohlášením nebo svědeckou výpovědí, když podle § 53 odst. 5 spr. řádu je možné předložení listiny nahradit čestným prohlášexxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxx xxxx xxxxxxovaného odstavce plyne, že v případě, že účastník výběrového řízení, který čerpal v uplynulém období (předcházejícím výběrovému řízení) mateřskou nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx délka praxe. Pravidla o čerpání mateřské a rodičovské dovolené z důvodu důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance upravuje § 195 až 198 zákx xxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxrý odkazuje § 104 odst. 1 ZSS, můžeme podřadit pod skupinu překážek ve službě na straně státního zaměstnance pro důležité osobní překážky.
K odst. 4
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxby, na kterou byla jmenována, za osobu splňující předpoklady pro účast ve výběrovém řízení na služební místo představeného na stejný nebo nižší stupeň xxxxxxx xxxx
xxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxdstaveného.
12.
Na služební místo představexxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xakové doby určité viz komentář k § 29 odst. 1, který stanoví dobu 12 měsíců, nebyla-li v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služexxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku ani později, nezakládá komentované ustanovení § 51 odst. 4, nemá-li být jeho výklad
absurdní
, možnost, aby taková osoba byla jmenována na záklxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx o podmínkách výkonu služebního poměru (srov. zejm. § 25) - osoba, která byla v minulosti jmenována na služební místo představeného, mohla v mezidobí poxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxu, které je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru), pozbýt státního občanství ČR u služebního místa, u kterého je stanovena tato poxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí podmínku bezúhonnosti ve smyslu zákona o státní službě (srov. § 25 odst. 3), případně jí mohl být pravomocně uložen i trest zákazu činnosti vykonxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxba uspěla.
14.
Ustanovení je navíc nepřesné i v tom, že běh doby 3 let neváže v jeho počátku na skutečné ukončení výkonu služby danou osobou na služebnxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xředstaveného mohl skončit i dříve; i tato nedůslednost je však překlenutelná výkladem.
K odst. 5
15.
Pátý odstavec § 51 ZSS lze považovat za zvláštní úpravu způsobu obsazení volného služebního místa jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxvání volného služebního místa představeného (viz odst. 1). Odstavec v tomto znění byl do ZSS vložen jeho novelou č. 144/2017 Sb., podobně jako ustanovexx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxbního místa představeného na jiné služební místo představeného v témže služebním úřadě. Formulace, že „představený se jmenuje se svým souhlasem na jixx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxaveného, toto své služebním místo pozbyde a získá současně jiné služební místo představeného rozhodnutím služebního orgánu vydaným k žádosti dotčenxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdstaveného. Spíše se lze klonit k názoru, že i v těchto případech změny služebního poměru bude rozhodovat služební orgán na žádost představeného.
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxě ve stejném oboru služby, zařazené ve stejné nebo nižší platové třídě, jako je jeho dosavadní služební místo, splňuje-li předpoklady a požadavky stanxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxl dané úpravy spočívá v tom, že na obsazení jiného služebního místa představeného se v takovémto případě nekoná výběrové řízení.
Stanoviska a metodxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxuvisející ustanovení:
§ 2 - negativní vymezení osobní působnosti zákona,
5 - služba a její obory,
x x x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xsoby bez úřednické zkoušky, § 52 - jmenování na služební místo náměstka pro státní službu, § 53 - jmenování na služební místo státního tajemníka, § xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu, § 57 - jmenování na služební místo ředitele odboru, § 58 - jmenování na služxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xastupování, § 159 až 168 - řízení ve věcech služby, § 180 až 183 - informační systém o státní službě, § 185 - náměstek pro státní službu, § 186 - vedoucí sxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx6/2015 Sb., o oborech státní služby,
nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností
Z literatury:
Pichrt, J., Kopecký, M. Poznxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xáměstka pro státní službu
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo náměstka pro státní službu jako jednoho z představených ve smyslu zákona o státní službě. Speciální úprava jmenování náměstka pro státní službu xx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx § 52 ZSS je systematicky zařazen v hlavě IV části první "Změny služebního poměru", když se jedná o jmenování na služební místo přestaveného [§ 44 písm. fxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxmž okruh osob, které se mohly účastnit výběrového řízení před "prvním jmenováním" byl širší - srov. § 185 odst. 2 ZSS), jsou to jak státní zaměstnanci uvexxxx xxx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxstka pro státní službu jmenuje vláda na návrh předsedy vlády na dobu 6 let na základě výsledku výběrového řízení, tedy z výběru 3 nejvhodnějších účastníxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxtanovení § 28 odst. 3 ZSS, přičemž vláda může jmenovat náměstkem pro státní službu ze shora uvedených osob jen takovou, kterou navrhne předseda vlády. Nxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxková osoba být jmenována na toto služební místo ani tehdy, byl-li po skončení její funkce v mezidobí na tomto služebním místě někdo jiný.
3.
Na jmenoxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zákona o státní službě o řízení ve věcech služby, ani ustanovení spr. řádu o správním řízení. I tyto činnosti vlády však lze považovat za výkon veřejné sxxxxx x x xxxxxxx xx x x xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxrávních orgánů, uvedená v § 2 až 8 spr. řádu.
K odst. 2
4.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení § 185 odst. 1 organizovalo výběrové řízení na první obsazení služebního místa náměstka pro státní službu Ministerstvo vnitra.
K odst. 3
5.
Vxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxt. 3 písm. a) nebo b),
(ii)
dosáhly věku 40 let a
(iii)
splňují požadavek praxe dle odst. 3.
6.
Zákon nestanoví, k jakému dni by měl uchazeč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xmenování na služební místo představeného [§ 24 odst. 7 písm. g)].
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxím místě vedoucího služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce, státního tajemníka nebo personálního ředitele sekce pro státní službu
Jedná se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxliky na služebním místě náměstka pro řízení sekce, státního tajemníka nebo personálního ředitele sekce pro státní službu. S ohledem na to, že státní taxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě ředitele krajského úřadu nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Uvxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxiárně též zákoníkem práce, nikoli místa státních zaměstnanců.
8.
Ředitel krajského úřadu je zaměstnancem kraje, kterého jmenuje a odvoláváx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxlatný), a to dle pravidel upravených v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
9.
Tajemník obecního úřadu je zaměstnanxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxditele krajského úřadu je takový úkon neplatný), a to dle pravidel zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Výběrového řízexx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností); takové postavení má již z obecního zříxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxx x x xhledem na to, že orgány hlavního města vykonávají přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům krajů (§ 31 odst. 1 zák. o hl. m. Prazxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxo náměstka pro státní službu. Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy je zaměstnancem hlavního města Prahy, kterého jmenuje a odvolává podle § 72 odstx x xxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxlatný), a to dle pravidel zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
11.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnesená působnost odpovídající působnosti orgánů obce s rozšířenou působností či některé činnosti spadající pod takovou působnost (srov. § 32 odst. 2 xxxx x xxx xx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxvěřeny vykonávat některou přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (srov. § 139 odst. 2 obecního xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstě považovat pracovní místo tajemníka takového úřadu městské části hlavního města Prahy, případně tajemníka úřadu takového městského obvodu nebo mxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
12.
Pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxeré zahrnuje státní služba nebo činnosti obdobné, a to ve vedoucí funkci ve správním úřadu, v územním samosprávném celku, instituci Evropské unie, mezxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxje anebo obce s rozšířenou působností. Předpoklad bude naplněn, pokud po danou délku praxe (případně prodlouženou o dobu mateřské nebo rodičovské dovxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxdní organizaci, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu. Za vedoucí funkci bude možné považovat takovxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkci vykonávanou v krajském úřadu, obecním úřadu, městském úřadu, úřadu městyse, magistrátu statutárního města, úřadu městského obvodu nebo městxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obce atd.), komisi rady obce (města atd.), které byl svěřen podle § 103 odst. 4 písm. c) obecního zřízení výkon přenesené působnosti v určitých věcechx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvaného ustanovení § 52 odst. 3 ZSS bude zřejmě naplněn, bude-li se do požadované praxe započítávat doba výkonu takové funkce, aniž by bylo třeba zvlášť xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxosti obdobné, a
2.
vykonával činnosti, které zahrnuje dle § 5 odst. 1 státní služba nebo činnosti obdobné.
Stanoviska a metodické pokyny:
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 5 - služba a její obory, § 9 - představený, § 10 - sluxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbního místa, § 30 - rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxní o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa představeného, § 60 - odvolání ze služebního místa představeného, § 61 - převedení na jiné xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecníx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby
zák. č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky,
zák. č. 30/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxecký,
CSc.
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.6.2017
1.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxlní úprava jmenování státního tajemníka je obsažena v § 187 ZSS, který je přechodným ustanovením a týká se (ač to výslovně neuvádí) prvního jmenování stxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxho ustanovení § 187 (tento paragraf nabyl účinnosti dnem 6.11.2014). Komentovaný § 53 ZSS je systematicky zařazen v hlavě IV části první "Změny služexxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xohou účastnit pouze osoby uvedené v § 53 odst. 3 ZSS, případně v § 53 odst. 5 ZSS (přičemž okruh osob, které se mohou účastnit výběrového řízení před "prvnxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx x xx xxxxx x xSS], tak i osoby uvedené v § 52 odst. 3 písm. b) ZSS - tj. někteří úředníci územních samosprávných celků [resp. též pod písm. b) až d) § 53 odst. 5 ZSS - tj. něxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxní účastnit jen při splnění předpokladů a požadavků (srov. § 25 ZSS) obsažených ve vyhlášení výběrového řízení, když ustanovení § 24 odst. 4 a 5 ZSS se pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxkona) a v Úřadu vlády České republiky - srov. § 15 odst. 1 ZSS.
K odst. 1
2.
Státního tajemníka jmenuje vláda (při prvním jmenování dle § 187 ZSS náměsxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxu 3 nejvhodnějších účastníků výběrového řízení, který provedla výběrová komise, případně z účastníků, kteří byli vybráni výběrovou komisí na základx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxním kole neuspěl žádný z účastníků.
3.
Na jmenování na služební místo státního tajemníka a na odvolání z tohoto služebního místa se s ohledem na § 159 xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxi vlády však lze považovat za výkon xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx x x xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnnosti správních orgánů, uvedená v § 2 až 8 spr. řádu.
K odst. 2
4.
Výběrové řízení na služební místo státního tajemníka organizuje sekce pro státní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxyklé, že členy výběrové komise budou státní zaměstnanci, není vyloučena ani účast jiných osob ve výběrové komisi (srov. komentář k § 28 ZSS).
K odst. 3
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x
xxxx
xxxxxxx xxxxdavek praxe podle odst. 3.
6.
K otázce, k jakému dni by měl uchazeč požadované předpoklady splňovat, viz komentář k § 52 odst. 3.
Výběrového řízexx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xedoucího služebního úřadu, státního tajemníka, náměstka pro řízení sekce nebo ředitele odboru
Jedná se o státní zaměstnance, kteří stojí v čele služexxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tajemníka nebo ředitele odboru, a dále státní zaměstnance, kteří jsou v jiných správních úřadech ředitelem odboru. Státní tajemník má podle § 15 odst. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxmníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností
K této problematice srov. komentář ke shodnému ustanovení v odst. 3 § 52 ZSS.
7.
Pro účast na vxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. komentář k § 52 ZSS).
K xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x účastníků výběrového řízení na základě výběru provedeného výběrovou komisí (srov. § 28 odst. 3), nikoli o situaci, kdy by služební orgán (vláda) nevybxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xčastnit osoby, které se mohly účastnit výběrového řízení v prvním kole a dále osoby, které
(i)
vykonávají funkce uvedené v odst. 5 písm. a), b), c) nebx xx
x
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxy vykonávající tyto další funkce:
a)
státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného
Vymezení, kdo je představeným, a ozxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxzšířenou působností
Vedoucí odborů krajského úřadu jmenuje a odvolává podle § 59 odst. 1 písm. c) krajského zřízení na návrh ředitele krajského úřadu xxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxle § 102 odst. 2 písm. g) obecního zřízení, na návrh tajemníka obecního úřadu, rada obce, a to dle pravidel zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních sxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jsou stanoveny v příloze č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností). Do stejné sxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxou působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.
S ohledem na postavení hlavního města xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxonem svěřena orgánům krajů (§ 31 odst. 1 zák. o hl. m. Praze), jakož i přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí, orgánům obcx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxle odboru Magistrátu hlavního města Prahy (zák. o hl. m. Praze označuje osobu, která stojí na čele odboru Magistrátu hl. m. Prahy jako "ředitele", nikoxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxorů Magistrátu hlavního města Prahy jmenuje a odvolává podle § 68 odst. 2 písm. v) zák. o hl. m. Praze na návrh ředitele Magistrátu hlavního města Prahy rxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kdy může být (a skutečně je) Statutem hlavního Prahy svěřena některým městským částem (jejich orgánům) přenesená působnost odpovídající působnosti xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxtských částí územně členěných statutárních měst by mohly být statutem statutárního města pověřeny vykonávat některou přenesenou působnost svěřenox xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxk při přístupu k veřejným funkcím (čl. 21 odst. 4 Listiny) bude proto v takových případech namístě považovat pracovní místo vedoucího odboru úřadu městxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxm. b) ZSS. Viz též komentář k § 52 odst. 3 ohledně postavení tajemníků některých úřadů městských částí hlavního města Prahy a některých městských obvodx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxnální rady Regionální rady jednotlivých regionů soudržnosti jsou zřízeny v § 16 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, jako právnickx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxu vykonávající funkci úředníka ve smyslu Služebního řádu úředníků Evropské unie.
e)
úředník mezinárodní organizace
Půjde o osobu vykonávající xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxvním kole výběrového řízení, navíc mohla být vykonána i v regionální radě.
Stanoviska a metodické pokyny:
služební předpis náměstka ministxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxády, ve znění služebního předpisu z 15. 4. 2015, č. 2/2015, a služebního předpisu z 1. 12. 2016, č. 3/2016
služební předpis náměstka ministra vnitra pro xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxo ředitele sekce pro státní službu
metodický pokyn náměstka pro státní službu z 30. 6. 2017 č. 2/2017, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběroxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxory, § 9 - představený, § 14 - vedoucí služebního úřadu, § 15 - státní tajemník, § 24 až 28 - výběrové řízení na obsazení volného služebního místa, § 30 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xruhy změn služebního poměru, § 51 - základní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa představeného, § xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxk
Související předpisy:
zák. č. 314/2xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxých celků a o změně některých zákonů,
zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxdu Senátu
Služební řád úředníků Evropské unie 1962R0031-CS-01.01.2014-011.001
Jmenování na služební místo vedoucího služebního úřxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.6.2017
1.
Paragraf stanoví pravidla pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu, který není vyloučen z působnosti zxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxy), vedoucího Úřadu vlády, ale ani na ty vedoucí dalších správních úřadů, kteří jsou uvedeni v § 2 odst. 1 ZSS. Speciální úpravou vůči § 54 je § 186 o vedouxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxe dni nabytí účinnosti tohoto paragrafu - k 6.11.2014) a považují se nadále za vedoucího služebního úřadu ve služebním poměru a pravidla pro konání výběxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
Komentovaný paragraf upravuje dvě možná kola výběrového řízení - druhé by se konalo v případě, že v prvním kole neuspěl žádný z účastníků.
K odst. 1
3x
xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxtní zákony rovněž stanoví, kdo je nebo kdo se považuje za vedoucího služebního úřadu. Pravidlo určující, kdo jmenuje vedoucího služebního úřadu, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxuje a odvolává předsedu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vláda; podle § 38 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na toto služební místo služební orgán v bezprostředně nadřízeném služebním úřadu, není-li takový nadřízený služební úřad, jmenuje vedoucího služebxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služebním úřadem Státního fondu životního prostředí České republiky Ministerstvo životního prostředí, proto ředitele tohoto státního fondu, kterx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxistr životního prostředí).
5.
Vedoucí služebního úřadu se jmenuje na dobu stanovenou v (zvláštním) zákoně, jinak na dobu neurčitou, a to na základx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x x xx xxxxx x xx xxx
xx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxd (srov. § 160 ZSS). Ustanovení o řízení ve věcech služby podle zákona o státní službě ani ustanovení spr. řádu o správním řízení se však nevztahují na jxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxn veřejné správy a s ohledem na § 1 odst. 1 a § 177 odst. 1 spr. řádu by se na ně měla vztahovat minimálně ustanovení spr. řádu o základních zásadách činnosxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xx x xxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxího úřadu a pro její hlasování, a to rozdílně pro případy jmenování vedoucího služebního úřadu
-
v ústředním správním úřadu,
-
v jiném správním úxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x x x xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxcích definici dle § 3 ZSS, když služebním úřadem jsou dále státní orgán nebo právnická osoba, o kterých tak stanoví jiný zákon. Ačkoli komentovaný odstaxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxi jiným služebním úřadem podle § 4 odst. 2 ZSS, řeší tuto situaci některé zákony o jiných služebních úřadech. Podle § 1 odst. 4 zákona č. 388/1991 Sb., o Stáxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu. Obdobně § 6 odst. 2 zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ohledně výběru, jmenování a odvolání ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, § 13d odst. 2 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ohledně generálního ředitele Centra pro regionální rozvoj ČR, § 4b odst. 3 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx mohou zúčastnit osoby, které
(i)
vykonávají funkci představeného, s výjimkou vedoucího oddělení, a
(ii)
splňují požadavek praxe podle odst. xx
xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxbo činnosti obdobné, a to ve vedoucí funkci ve správním úřadu, v územním samosprávném celku, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, regionxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxe s rozšířenou působností. K této problematice srov. komentář k podobnému ustanovení v rámci § 52 ZSS. Zákon nestanoví, k jakému dni by měl uchazeč požadxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxhlásí se druhé kolo výběrového řízení. Půjde o případ, kdy neuspěl žádný z účastníků výběrového řízení na základě výběru provedeného výběrovou komisí xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxt. 2).
K odst. 5
12.
Výběrového řízení ve druhém kole se může zúčastnit, nad rámec okruhu osob podle odst. 3, které se mohou účastnit prvního kola, i sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xožadované praxe.
Stanoviska a metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka pro státní službu z 30. 6. 2017 č. 2/2017, kterým se stanoví podrobnostx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 5 - služba a její obory, § 9 - představený, § 10 - služební orgán, § 13 - Ministerstvo vnitra, § 14 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxžebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného, § 44 - druhy změn služebního poměrux x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxního úřadu
Související předpisy:
zák. č. 248/2000 Sb., o pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4-011.001,
zák. č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky,
zák. č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastrukturxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxm zemědělském intervenčním fondu,
zák. č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání,
zák. č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republixxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xáměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xx x xxst. 2 písm. a)], a služební místo ředitele sekce, které je zřizováno v jiných správních úřadech [§ 9 odst. 3 písm. b)].
xx
xxeciální úpravou vůči § 55 je § 188 o představeném, zařazený do přechodných ustanovení zákona. Z § 188 odst. 1 a 3 vyplývá
fikce
, že se dosavadní vedoucx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jako vedoucí zaměstnanec 3. stupně řízení (srov. § 124 odst. 3 zák. práce), považuje "dnem nabytí účinnosti tohoto zákona" (viz § 188 odst. 3) za státníhx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x x xxx xxst. 6 jsou stanovena pravidla pro konání výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce, které měl vyhlásit služebxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
3.
Komentovaný § 55 je systematicky zařazen v hlavě Ix xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxení sekce nebo ředitele sekce se mohou účastnit pouze osoby uvedené v § 55 odst. 3 ZSS, posléze v § 55 odst. 5 či 6 ZSS, jsou to jak státní zaměstnanci uvedenx xxx xxxxx xx x xx xxxxx xx x x x xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtovaným ustanovením neomezuje na některé úředníky územních samosprávných celků, Evropské unie či mezinárodních organizací či zaměstnance regionáxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxa výběrového řízení - druhé a případně i třetí kolo by se konalo v případě, že v prvním, popř. druhém kole neuspěl žádný z účastníků.
K odst. 1
5.
Odstaxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx x jmenování na služební místo představeného se vztahují ustanovení o řízení ve věcech služby (§ 159 an. ZSS) a podpůrně správní řád (srov. § 160 ZSS).
K xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxtele sekce, a to rozdílně pro případy jmenování
-
v ministerstvu nebo v Úřadu xxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxa ani účast jiných fyzických osob ve výběrové komisi (srov. komentář k § 28 ZSS).
K odst. 3
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xrvním kole se mohou zúčastnit osoby, které
(i)
vykonávají některou z funkcí uvedených v odst. 3 písm. a) až g) a
(ii)
splňují požadavek praxe podlx xxxxx xx
xxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxaveného v oboru služby, jehož se obsazované místo týká
Viz § 9 ZSS - služební místa představených; obory služby jsou stanoveny nařízením vlády č. 106/2xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtele krajského úřadu nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností (k této problematice srov. komentář ke shodnému ustanovení § 52 odst. x xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx 5).
d)
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny nebo vedoucí Kanceláře Senátu
e)
akademický pracovnxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxu, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie [viz komentář k § 53 odst. 5 písm. d), s tím, že se vyžaduje, aby se jexxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy, § 117 odst. 3 zák. č. 30/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a § 146 odst. 2 zák. č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.
12.
Podle § 70 odsxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxdeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost; jsou jimi profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xx xxxx xxxxx (pracovní
kodex
je na pracovněprávní vztahy akademických pracovníků aplikován na principu subsidiarity), podle něhož se vedoucími zaměstnanci roxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xspořádání vysokých škol podmínka poměrně vylučující, kterou by zpravidla nenaplnili ani vedoucí kateder a navíc stanovena poněkud odtrženě od praxex xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxder nejrůznějších odborností (viz vazba na obory služby).
xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx může být i výkon činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné v regionální radě nebo na vysoké škole. Pokud jde o otevření možnosti účasti v prvním kole výběrxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxí na "nadřízené posty" dle ustanovení § 52 až 54 ZSS), jehož zřejmým cílem bylo otevřít od určité úrovně vedení možnost účasti ve výběrových řízeních i osxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxe § 52 a 54 ZSS jsou v tomto ustanovení "dveře pootevřeny" pro (velmi úzkou) skupinku akademických pracovníků. Tato možnost byla do návrhu zákona "vloxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xnění ZSS šlo o písmeno c)] se nabízí zdánlivě více možností
interpretace
. Striktně vzato byl text třetího odstavce ve vztahu k písmenu d) - v porovnání naxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxby, a který řídí vedoucí zaměstnance, ... na vysoké škole"; tato slova - zasazena do kontextu celého třetího odstavce je však třeba primárně "číst" tak, xx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx na vysoké škole ...činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné." Použitá konstrukce však dle našeho názoru nevylučuje z účasti na výběrovém řízení ani akxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jinde než na vysoké škole, tedy např. v instituci Evropské unie. Požadavek aktuálního působení akademického pracovníka v oboru služby je zřejmě též spxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxk pouze z textu zákona, museli bychom připustit, že se výběrového řízení může účastnit i akademický pracovník, který sice působí v oboru, jehož obor odpxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxců nemusí být realizováno v pracovněprávním vztahu k vysoké škole či při působení v oboru odpovídajícího obsahem oboru služby - máme však za to, že by se jxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xom".
14.
Ve vztahu k činnostem podle § 5 ZSS či činnostem obdobným (třetí odstavec
in fine
) je třeba brát v úvahu nejen charakteristiku služby provedenox xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x oboru služby pod písm. d) třetího odstavce].
K odst. 4
15.
Neuspěl-li žádný z účastníků výběrového řízení v prvním kole, vyhlásí se druhé kolo výběxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxoli o situaci, kdy by služební orgán nevybral žádného z nejvhodnějších účastníků doporučených výběrovou komisí (srov. § 28 odst. 2).
K odst. 5
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xčastnit výběrového řízení v prvním kole (úspěšná, ani případně neúspěšná účast těchto osob v prvním kole není na překážku jejich účasti v kole druhém), x xxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xx
x
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xx
xxběrového řízení se mohou zúčastnit osoby vykonávající tyto další funkce:
a)
státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představexxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxdoucího oddělení [viz § 9 odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c)].
b)
úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě vedoucího odboxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxoň druhého stupně řízení a nejméně ve služební hodnosti rada
Viz § 7 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - služexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxlání - vojenské hodnosti.
e)
vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie
Viz Služební řád úředníků Evropské unxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxvník, který řídí jiné vedoucí zaměstnance
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výše u § 55 odst. 3 písm. c) ZSS, tamtéž komentován i pojem vedoucího zaměstnance, viz též § 11 zák. práce, který vymezuje vedoucího zaměstnance]. Poznamxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxsí být "vedoucím vedoucích" (srov. výklad k odst. 3).
19.
Pro účast na výběrovém řízení v druhém kole je podmínkou praxe uchazeče v délce shodné jako x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxě ČR, Vězeňské službě ČR, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační službě nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace - § 1 odxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdenta republiky nebo Hradní stráži - § 3 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky).
K odst. 6
20.
V odstavci je vymezen důxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxle se mohou účastnit osoby, které se mohly účastnit výběrového řízení v prvním nebo druhém kole (úspěšná, ani případně neúspěšná účast těchto osob v prvxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x písm. a) až h)
a
(ii)
splňují požadavek praxe podle odst. 6.
22.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit osoby vykonávající tyto další funkce xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xedoucí úředník územního samosprávného celku
Půjde o osobu, kterou považuje za vedoucího úředníka § 5 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxanec se rozumí podle § 11 věty první zák. práce (pracovní
kodex
je na pracovněprávní vztahy úředníků samosprávných celků aplikován na principu subsixxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
c)
vedoucí zaměstnaxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxupně řízení a nejméně ve služební hodnosti vrchní komisař
Viz § x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x povolání alespoň v hodnosti podplukovníka
Viz § 7 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání - vojenské hodnosti.
f)
úředník Evropské unie, ktexx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxe mezinárodní organizace
nebo
h)
akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance
23.
K vymezení akademického pracovníka viz § 70 odstx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x x1 zák. práce, který vymezuje vedoucího zaměstnance. Jak jsme již naznačili v komentáři k odst. 3, většina profesorů ani docentů českých vysokých škol bx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xole.
24.
Pro účast na výběrovém řízení v třetím kole je podmínkou praxe uchazeče vymezená v zákoně tak, že v uplynulých 4 letech vykonával nejméně po xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovení:
§ 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 5 - služba a její obory, § 9 - představený, § 10 - služxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xa služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného, § 44 - druhy změn služebního poměru, § 51 - základní ustanovení o výběrovém xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xřednickou zkoušku, § 60 - odvolání ze služebního místa představeného, x xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx2015 Sb., o oborech státní služby,
zák. č. 314/2002 Sb., o stanxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxěně některých zákonů,
zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených siláxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx regionálního rozvoje,
zák. č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky,
zák. č. 30/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
zák. č. 10xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxo personálního ředitele sekce pro státní službu
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxní jednotce Ministerstva vnitra. Personální ředitel sekce pro státní službu má postavení ředitele odboru (§ 13 odst. 5 ZSS). Podle § 56 se na výběr a jmexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxupuje podle § 52 ZSS (viz komentář k tomuto paragrafu).
Související ustanovení:
§ 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 15 - státní tajemník, § 24 až 28 - výběrové řízení na obsazení volného služebního místa, § 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa představeného, § 52 - jmenování na služební místo náměstka pro státní službu, § 60 - odvolání zx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xro státní službu
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxování na služební místo ředitele odboru
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxru jako jednoho z představených ve smyslu zákona o státní službě [§ 9 odst. 2 písm. b) odst. 3 písm. c)].