234/2014 Sb.

Zákon o státní službě: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxr.
Věra
Bognárová
Mgr.
Adam
Holub
JUDr.
Bohuslav
Kahle
Mgr.
Jiří
Kaucký
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
JUDr.
Vendula
Mxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxádník
doc. JUDr.
Martin
Štefko,
Ph.D.
Mgr.
Josef
Štípský,
Ing.
xxxx
xxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx
    xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxvisejících s právem autorským 
    a o změně některých zákonů (autorský zákon)
daňový řád
 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
energetický zákon
 zákon č. 458xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx
 xxxxx xx xxx/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
IZ, insolvenční zákon 
 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a zpxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxon
 zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
kontrolní řád
 zákon č. 255/2012 Sb., o kontroxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 
 xxxx součásti ústavního pořádku České republiky
obč. zák.
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
obch. zák.
 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
obecxx xxxxxxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx 
 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
    xxxx xx xxxxxxxx xxxx x odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
služební zákon
 zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování 
 těchxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xx xx xx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxx, soudní řád správní
stavební zákon
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
školský zákon
 zák. č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxn
 zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
tr. zákoník
 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Úmluva
 sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí čx xxxxxxxx xxxx 
 x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
 xxxxx x. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
z. 
m. p.
s. zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (účinný od 1. 1. 2014) z.
xx xx
xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxině zák. práce zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 141/1951 Sb. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (střední) zák. č. 40/1964 Sb. zákon č. 4xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxžadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x advokacii zák. o bankách zákon č. 21/1992 Sb., o bankách zák. o cenných papírech zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech zák. o danx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxních z příjmů zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů zák. o dani silniční zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční záxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zák. o evidenci obyvatel zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx práce zák. o matrikách zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů zák. o odpadech zákon č. 185/2001 Sxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxuvisejících zákonů zák. o ochraně os. údajů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxdních společností a družstev zák. o registr. partnerství zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxh a soudcích) zák. o specif. zdr. službách zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách zák. o správě daní a poplatků zákon České národní xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx o veř. rejstřících a fyzických osob zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických zák. o veř. zakázkách zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým proxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxh zákonů zák. o zaměstnanosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zák. o zákl. registrech zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech zák. o zdr. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxské republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů zák. č. 227/2000 Sb. zák. č. 227/2000 Sb.x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxch úkonech a autorizované konverzi dokumentů zák. č. 361/2003 Sb. zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ZSS zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxzení vlády č. 4/2015 Sb., kterým se stanoví obor služby pravidla organizace nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadx
xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxipu služebního poměru, tedy odlišnou od pracovněprávní úpravy na smluvním principu v tržních podmínkách v soukromé sféře.
Důvodem jsou především xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xředstavitelů. Tomu by měly odpovídat i výhody státních zaměstnanců oproti soukromé sféře, tedy výhody závislé nikoliv na smluvním principu, ale garaxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xlužební pragmatika z r. 1914. Služební pragmatika platila na území dnešní České republiky až do roku 1950. V tomto roce byla právní úprava nahrazena zákxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxní, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon). Nová koncepce nerozlišovala veřejnoprávní a soukromoprávní zaměstnavatelské poměry x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxních zaměstnancích tvořily zvláštní úpravu jen určitých aspektů pracovního (služebního) poměru. S účinností od 1.1.1966 přijetím zákoníku práce bxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxhy pracovněprávními (s výjimkou zvláštních zákonů o služebním poměru příslušníků ozbrojených sil).
Dlouhá léta pro tuto skupinu zaměstnanců bylx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxní zákaz zaměstnanců v zákoníku práce uvedených státních orgánů být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnici o 25% oproti ostatním zaměstnancům.
Základní požadavek na novou státní správu a s tím související právní úpravu vznikl po listopadu 1989. Fedexxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxtvořené ze státní správy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxlo co nejrychleji odpolitizovat státní správu a zvýšit odbornou úroveň státních zaměstnanců.
Vláda uložila personálnímu odboru Úřadu vlády ČSFR xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxologických, zda pro státní službu mají příslušné vlastnosti. Třetina uchazečů neuspěla, druhá třetina s výhradami a pouze jedna třetina se ukázala jaxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xchazeče o státní službu do služeb státu přijal, byli jejich "zlaté" seznamy předány jednotlivým státním orgánům - zaměstnavatelům - k využití pro jejixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xprava s žádnými psychologickými testy nepočítá.
Pomoc s přípravou nových odborníků do státní správy v Československu, s přípravou personalistů pxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe evropských demokratických států, např. Velké Británie, Francie, Německa či Rakouska. Začátkem roku 1992, v rámci semináře zprostředkovaného Úřadxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxli řadu přednášek o personálním řízení v USA. Přednášející ze státních orgánů, univerzit i justice poukázali na naprostou samozřejmost mít kvalitní pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkčních míst a odměňování, je pod systematickou kontrolou veřejnosti, která sleduje, aby ve státní správě pracovali objektivně vybraní odborníci s plxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxpěch státu i jeho občanů, kteří konec konců tuto službu financují.
Jako balzám na duši i povzbuzení v naší práci zněly tyto přednášky zejména pro nás nxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxžnou částí naší veřejnosti bylo - odborníci na svá místa, již dost stranických nomenklatur a třídních hledisek při obsazování míst ve státní správě (a nxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Přímo na místě zmapovali naši situaci v tomto směru i představitelé a pracovníci RIPA (Royal Institute for Public Administration) z Londýna. Zahraničxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx instituci, zabývající se personálním řízením státní správy, řada těchto nabídek nebyla akceptována (nebylo kým) a řada doporučených opatření nebylx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx práce v Ženevě Joachimem Jensem Hessem, profesorem Oxfordské univerzity a ředitelem Střediska xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxovenska a nezávislost jednotlivých ministerstev v personálních záležitostech brání rozvíjení komplexní personální politiky. Proto nijak nepřekvxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxnovaný nábor zmenšuje vyhlídky správy, že přiláká prvotřídní odborníky. Nekoordinovaný nábor, nejasná kritéria výběru a smluvní ustanovení, která xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxpšení personální situace, po kterém volala řada poslanců zejména ČNR, vyústila aspoň v usnesení vlády ČR č. 271 z 15.4.1992 ke koncepci personální prácx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxávě měl být sjednocen, rovněž centrálně mělo být zabezpečeno poskytování metodické pomoci a koordinace činnosti vč. vzdělávání. Metodicko-koordinxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxy ČR ujal své koordinační a metodické činnosti až v únoru 1993. Podle poznatků personálních ředitelů bylo provedeno stručné zhodnocení dosavadní činnxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxti s provedením reformy státní správy. Přijetí služebního zákona se předpokládalo do dvou let. V návaznosti na přípravu a realizaci zákona o státní slxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxně činnosti personálních útvarů v nepolitické státní správě. Připravovala se objektivní kritéria výběru, příjímání, rozmisťování a hodnocení zaměxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxmců o práci ve státní službě. K racionálnímu postupu prací bylo doporučeno vytvořit jednotlivé pracovní skupiny ze zainteresovaných odborníků příslxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxxx touto problematikou již nezabývala. Naopak k 30.9.1993 byla zrušena metodická a koordinační funkce personálního odboru Úřadu vlády ČR ve vztahu k ústxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xe touto problematikou Úřad pro legislativu a veřejnou správu a především MPSV a útvary místopředsedů vlády či ministrů pro legislativu.
Všechny vlxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx jako jednu z podmínek přijetí xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxtické, byl připraven návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve sprxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxlamentu. Návrh služebního zákona vycházel především z těchto cílů a zásad:
-
Upravit občanskou státní službu zákonem určeného okruhu zaměstnancx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxe, zdravotníky či zaměstnance Českých drah, ani na zaměstnance obcí či vyšších územních samosprávných celků, kteří na základě přenesené působnosti jxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxtnance ozbrojených sil a sborů, kteří již mají zvláštní právní úpravu státní služby).
-
V rámci omezení politického vlivu ve státní službě nemá se sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xnapř. tiskový mluvčí, poradci, vedoucí kabinetu ministra), tedy na fyzické osoby, kterou jsou spojeny přímo nebo nepřímo s politickou mocí; tyto osobx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxu nebyl přerušen výkon státní služby).
-
Zákon se rovněž nemá vztahovat na pomocné nebo obslužné činnosti a manuální práce ve správních úřadech, ktxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xikoliv ke správnímu úřadu jako dosud, bude zakládán jmenováním (nikoliv pracovní smlouvou) s předchozím souhlasem fyzické osoby, na jmenování do stáxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx přechodnou dobu u všech zaměstnanců po vstupu zákona v účinnost) na dobu určitou; v návrhu byla obsažena i služba stálá (tzv. definitiva), tj. státní slxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvené předpoklady a úspěšně absolvuje přípravnou čekatelskou službu (cca 1 rok).
-
Zavede se ústřední řízení státní služby založením Úřadu státní xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxborné úrovni zaměstnanců, k optimalizaci systemizace ve státní službě atp.
-
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě výsledků výběrového řízení; nejvýše postaveným představeným státním zaměstnancem v ministerstvu by měl být státní tajemník (prostřednixxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxce by byl generálním ředitelem, v některých personálních záležitostech by byl povinen postupovat v dohodě s ministrem, příp. státním tajemníkem).
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxěstnance, vysílání na služební cestu, převedení na jiné služební místo v oboru služby, postavení mimo výkon služby, povinnost zastupovat představenxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxalifikaci, zákaz podnikání či jiné výdělečné činnosti, omezení stávkování, kárná odpovědnost atp.).
-
Upravily se určité výhody státní zaměstnxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxlší dovolená, další volno na studium či k osobním účelům, plat po dobu 30 dnů pracovní neschopnosti v kalendářním roce, zvýšená výše důchodu, stát měl hrxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xnapř. byla odmítnuta definitiva), ale služební zákon přijat byl pod č. 218/2002 Sb., s výjimkou některých technických ustanovení (např. zřízení genxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxou finance" atp., v podstatě však proto, že politici neměli na jeho uvedení v účinnost faktický zájem, na rozdíl od zaměstnanců ústředních správních orxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxti služební zákon. Tak jsme se stali poslední členskou zemí EU, která tento zákon fakticky neměla.
Občas se tato situace odrazila i na mezinárodní úrxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxrenci bylo doslova napsáno, že hlavní příčinou vysoké korupce v ČR je neexistence zákona o státní službě. Toto tvrzení se koneckonců občas vyskytuje už x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxžít či zneužít po dobu, kdy budu díky svému kamarádovi - politikovi ve státní a veřejné službě ve vedoucích postech působit, ke korupci jistě přispívá.
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxtního demokratického světa:
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tříd, navíc bez ohledu na státní katalog prací a funkcí ve státní a veřejné správě, jehož použití nikdo systematicky nekontroluje; stejná práce je tudíx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxka (s nárokem na automobil s řidičem, který ho vozí i do a ze zaměstnání, sekretariát atd.) koho chce a kolik lidí chce, navíc stejnou práci někde vykonává xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jeho vedoucí zaměstnanec (vedoucí oddělení, ředitel odboru, vrchní ředitel sekce, náměstek ministra atd.), což vede k existenci miniútvarů jen za účxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poměru na dobu určitou = po dobu výkonu funkce politického funkcionáře (např. ministra, vedoucího úřadu), který je do úřadu přivedl, a kteří mají úzkou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxrního orgánu úřadu) k značným personálním problémům vč. "reorganizací" s propouštěním nežádoucích zaměstnanců s vysokým odstupným; každá politickx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x neprofesionálních zaměstnanců, kteří se teprve učí a logicky chybují, což ve vedoucích funkcích vede často k těžko napravitelným následkům.
-
Poxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxle personálních otázek i další finanční záležitosti, ve kterých se nevyzná nebo naopak je využívá ve prospěch svých přátel (dodavatelů, poskytovatelx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxionální, plně odpovědný aparát v čele se státním tajemníkem).
-
Platový systém umožňuje vyplácet zaměstnancům, především z nejbližšího okruhu pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxeré fakticky devalvují platový systém ve státní a veřejné správě, navíc nově (poslední dva roky) bylo možno legálně ze státních a veřejných prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xtátě ve světě; není zakázáno i v rozpočtové sféře poskytovat neomezené odstupné či odchodné i v jiných případech než stanoví zákoník práce.
-
Neexixxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxcovních náplní vč. stanovení minimálního objemu práce (např. počet zaměstnanců, kterým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrová řízení na volná pracovní místa; v ČR se prakticky ze dne na den může stát každý občan zaměstnancem státu (např. ve Velké Británii přijetí do státních xxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxrávě předepisuje středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, nepředepisuje se jeho zaměření podle funkcí, takže je jedno, zda jde o ekonoma, právníkx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxch požadavků (známé jsou případy, kdy ani náměstek ministra či jiný vedoucí zaměstnanec nemá předepsanou bezpečnostní prověrku či ji splňuje jen na nexxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xylo exaktně ověřeno při výběru nových zaměstnanců do státní správy v roce 1990 a 1991 (srov. výše), že po absolvování testů včetně psychologických jednx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxné řízení státní služby v ČR; se zřízením generálního ředitelství státní služby při Úřadu vlády ČR počítal zákon č. 218/2002 Sb., bylo uloženo jej zřídix x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxh politickému představiteli úřadu; neexistuje databáze uvolňovaných odborníků a potencionálních zájemců o práci ve státní službě, jednotný systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxý software, jednotná personální evidence (např. osobní spis státního zaměstnance); nejsou zavedena jednotná pravidla pro používání automobilů a jexxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xterý se předpokládal po roce 1989 ve státní správě nového demokratického státu, a který by potlačil partikulární zájmy stále se měnících jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxsti jednotlivých úřadů.
Teprve však v roce 2013, kdy nám EU pohrozila sankcemi, pokud zákon, který by odpolitizoval a stabilizoval státní správx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx nezbytných novelách vyplývajících z určitých zkušeností a změněné situace od přijetí služebního zákona - uvedly přijatý a neúčinný zákon po dvanáctx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxl bezzubý a vše zůstalo při starém.
V roce 2014 vzniklo několik poslaneckých i vládních návrhů na novelizaci služebního zákona č. 218/2002 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxkona o státní službě, který neprošel obvyklým legislativním procesem a byl urychleně na základě dohody vládnoucí
koalice
s opozicí 1.10.2014 v parlaxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxh představ jak poslanců, tak vlády (např. se zrušila zvláštní právní úprava personálních ředitelů na ministerstvech jako služebních orgánů, jednotnx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Dá se říct, že nespokojenost s textem nového zákona o státní službě je všeobecná, kromě většiny politiků. Prezident republiky podal na zákon o státní sxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxch státech, tj. odpolitizovat státní správu (cíl oddělit výrazně moc politických představitelů od výkonné státní správy, která by se personálně neměxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxch zaměstnanců (čl. 79 odst. 2 Ústavy). Poslední přijatý návrh služebního zákona, předložený v dohodě s opozicí naopak představuje prohloubení politxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxávislé na vládě, která měla jmenovat pouze generálního ředitele (a jeho zástupce), i když lepší by byl úplně prvotní záměr, aby generálního ředitele jmxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxde zároveň náměstkem ministra vnitra, ministerstvo vnitra bude mít samostatné pravomoci v oblasti státní služby (bude je tedy vykonávat ministr vnitxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Je popřena i pracovněprávní stránka zákona o státní službě, neboť státní zaměstnanci měli být ve služebním poměru ke státu a jejich zaměstnavatele mělx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxán mělo mít významné pravomoci zejména v oblasti jednotného řízení a struktury státních úřadů, systemizaci, odměňování a zejména v oblasti kontroly mxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxstvo vnitra. Jednoznačně tedy na místo nepolitického Generálního ředitelství nastupuje politické Ministerstvo vnitra.
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxásobně stoupne dosavadní počet náměstků na ministerstvech. Nehledě na podstatně vyšší náklady (na auta, cestovní náhrady apod., protože dosavadní pxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxtelé by žádnými náměstky ministra nebyli). Tato politizace je uvedena i novým odst. 8 v § 9 ZSS, podle kterého příslušný člen vlády, tedy ministr může staxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xáměstky pro řízení sekce bude jmenovat státní tajemník - viz § 55 odst. 1 ZSS, ačkoliv žádná nadřazenost nad nimi mu zákonem není výslovně dána).
3.
Sxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxná politizace této pozice, jde o zvýraznění jeho úplné podřízenosti ministrovi. Podle dosavadního návrhu měl jmenovat a odvolávat státního tajemníkx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tajemníka jmenovat náměstek pro státní službu (§ 185 ZSS).
ZSS na mnoha místech deleguje svojí právní úpravu na zákoník práce, který má též své nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xodstatě odměňování státních zaměstnanců a odkazuje na zákoník práce a ani v prováděcím předpise k zákonu o státní službě, nařízení vlády č. 304/2014 Sxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xovinnosti a omezení podle zákona o státní službě než mají zaměstnanci v pracovním poměru podle § 303 zák. práce. Tomu by však měly odpovídat i vyšší platxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v § 145 odst. 1 ZSS, podle kterého se stanoví vládním nařízením výše platových tarifů "s přihlédnutím k povinnostem a omezením při výkonu služby a k jeho vxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
3.
Pokud by státní zaměstnanci neměli vyšší platové tarify, resp. příplatek za státní službu, je vážně ohroženo zavedení, resp. funkčnost celého záxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxhal by kárné odpovědnosti atd., ale platové ohodnocení by zůstalo stejné (v původním služebním zákoně byl upraven příplatek za státní službu, jako je xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx fakultativních složek platu (osobní příplatek, mimořádné odměny), a tak podpořit věcný záměr zákona o státní službě posílit pevné složky platů na úkxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxaz o tom, zda zákon o státní službě splňuje původně zamýšlené a deklarované představy. Zároveň čtenáři zjistí řadu legislativních nedostatků, způsoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxovním právem zkušenosti neměli a neznali ani zahraniční zkušenosti z této oblasti. To povede k řadě zmatků při uplatnění tohoto zákona v praxi a k jeho nuxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxku bude zabývat.
Obecně převládá názor v odborné i široké veřejnosti, že zákon o státní službě je nekvalitní. Že ze zákona byl vybrán cukr pro státní xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxtít od politiků, aby odpolitizovali státní správu, je dosti nereálné, aspoň v naší zemi s rybníkářskou tradicí. Kapři si přeci svůj rybník nevypustí.
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxx
K odst. 1
Ustanovení § 1 a § 2 zákona o státní službě (ZSS) je třeba vnímat ve vzájemně se doplňxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxázející" zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxři se mohou v úvodu k tomuto komentáři seznámit s pohnutou historií tvorby, přijetí a následného odkládání účinnosti služebního zákona, stejně jako s hxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx srovnání obou předpisů - nikoliv samoúčelně, ale především s cílem usnadnění výkladu těch ustanovení, u kterých je zřejmá určitá
kontinuita
stávajíxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxh ustanovení účinná, tak do konce roku 2014 platná součást našeho právního řádu), může se dnes - ač v mnohých ustanoveních překonána i s ohledem na roky, kxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xodíváme-li se z tohoto zorného úhlu pohledu na § 1 služebního zákona, který včetně odkazů pod čarou uváděl:
Tento zákon upravuje právní poměry zamxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx"), organizační věci státní služby (dále jen "služba"), přípravu fyzických osob na službu, služební vztahy státních zaměstnanců ve správních úřadecxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xoměru ve správních úřadech, jakož i organizační věci vztahující xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx a doplnění dalších zákonů. Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých stáxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxž) v § 6 ZSS - zavedl zákonodárce v roce 2002 jako legislativní zkratku v textu zákona již při první možnosti, když navíc uváděl, že státní zaměstnanci koxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxáva je konána státními zaměstnanci jako služba, činilo další část ustanovení § 1 služebního zákona, tehdy (stejně jako nyní) zavádějící legislativní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxezuje § 5 ZSS. K otázce vymezení správních úřadů a služebního úřadu srov. komentář k § 3 a 4 ZSS. Organizační věci služby a správa služebních vztahů jsou uxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xásti první ZSS (§ 17 až 19). Pokud jde o služební vztahy státních zaměstnanců, pak přidržíme-li se jisté analogie s členěním individuálních pracovněpxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xaměstnance - tedy služební poměry, jako jakési "základní služební vztahy" upravené zejména (avšak nejen) v části druhé zákona o státní službě (zejméxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxladní rámec odměňování státních zaměstnanců je pak upraven v části deváté a dílem též v části desáté ZSS a řízení ve věcech služebního poměru je pod nadpxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxx zjistíme, že stávající znění již výslovně nezmiňuje "přípravu fyzických osob na službu", které byla ve služebním zákonu věnována pozornost v ustanoxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxvykonal úřednickou zkoušku, smí činnosti v oborech služby vykonávat pouze pod odborným dohledem představeného nebo jiného jím určeného státního xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxních vztahů. Dobrým příkladem pro srovnání může být znění § 1 zákoníku práce a v něm učiněný (jen částečně úspěšný) pokus o vymezení předmětu úpravy praxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxorně vytyčeny hranice pro rozsah množiny pracovněprávních vztahů (dávají-ce odpověď na otázku, co vše lze podřadit pro pojem „pracovněprávní vztahyxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jsou nejen právní poměry [písm. a)] a služební vztahy [písm. b)] státních zaměstnanců, ale (byť v dílčích ustanoveních) i osob, které státními zaměstnxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxahům, označit za „kolektivní vztahy (služební)“ - srov. část osmou ZSS.
Z pohledu čtenáře "překonané" normy - služebního zákona - jistě zaujme i "bxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xx
x1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.
(2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxkaz, na ústavně právní rámec úpravy služebních vztahů civilní státní služby, dnes v zákoně o státní službě nenajdeme.
K odst. 2
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xsoby činné ve státní službě jiný právní režim než pro fyzické osoby ostatní. Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xztahů.“ (cit. Běhan, P., 2009, s. 593). Na ty zaměstnance (nikoliv „státní“), kteří budou ve správních úřadech konat závislou práci v základním pracovxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxně občanského zákoníku) a dalších pracovněpráv-ních předpisů, pamatuje § 1 ZSS ve svém druhém odstavci. Dne 1. července 2015 došlo k tzv. překlopení vxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxěrů; k právní úpravě tzv. překlopení tehdejších zaměstnanců ve správním úřadu srov. část jede-náctou ZSS, resp. komentář k ustanovení § 188 až 200 ZSS. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx všech správních úřadech nastala od 1. července 2015 - srov. § 184 ZSS. Ve správních úřadech vedle sebe započaly pracovat dvě skupiny zaměst-nanců - státxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxci v základních pracovněprávních vztazích ve smyslu zákoníku práce (tedy v pracovním poměru či na základě některé z dohod o pracích konaných mimopracxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, a na zaměstnance, kteří pouze řídí, organizují a kontrolují výkon pomocných, servisních nxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxe v rozsahu organizačních věcí - srov. § 172 ZSS. Specifickou skupinu (poněkud na druhém pomysl-ném „pólu“ - jak povahou práce, tak i svým počtem) pak vytxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvá z ustanovení § 173 ZSS.
Z judikatury:
K tvrzené protiústavnosti dílčí úpravy pracovněprávního vztahu tzv. ostatních zaměstnanců ve správníxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxx xx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxoníku práce, vláda uvádí, že prezident republiky zaměňuje nepřímou novelizaci zákoníku práce, ke které nedošlo, se vztahem speciality příslušných uxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnancům ve správních úřadech zvolena. Jedná se o metodu
lex specialis derogat legi generali
, která je zcela obvyklá a přípustná (srov. např. zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které také obsahují speciální usta-novení k zákoníku práce a dosud je nikdo za nepřímé novxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxtolik komplexní, aby danou oblast reguloval beze zbytku. Zákoník práce se tak při regulaci právních poměrů těchto zaměstnanců v pracovním poměru obexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx může regulovat toliko zákoník práce se subsidiaritou občanského zákoníku. Při akceptaci této teze by byly protiústavní všechny pracovněprávní přexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxii, zákon o soudech a soudcích (ve vztahu k asistentům soudců, justičním čekatelům a dalších soudním pracov-níkům), zákon o státním zastupitelství xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx že právní předpis může obsahovat jak normy práva veřejného, tak i práva soukromého (typickým příkla-dem je Listina základních práv a svobod).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxiště a nadřízený služební úřad, § 5 - služba a její obory, § 6 - státní zaměstnanec, § 172 - systemizace pracovních míst, § 173 - náměstek člena vlády
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxntář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 593 a násl.
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 55 a násl.
(Negativní vymezení osobní působnosti zákona)
prof. JUxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x x xSS.
Přehled výkladu:
I. Negativní vymezení osobní působnosti zákona o státní službě, působnost zákoníku práce, různé podoby výkonu xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxtahy a další právní vztahy účasti na práci z pohledu zákoníku práce
III. K odst. 1, zejména z pohledu výkonu veřejné funkce, členství v etických komisícx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx
xxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxobnosti zákona o státní službě, působnost zákoníku práce a různé podoby výkonu závislé práce
Jak již bylo uvedeno v komentáři k § 1 ZSS (obsahujícímx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxení § 2 odst. 1 ZSS v podstatě výčtem významných i méně významných „postů“ ve správních úřadech, na které se nevztahují ustanovení záko-na o státní služxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opakovaně (v mnohých souvislostech) zdůrazňován rozdíl mezi pracovněprávními vztahy a služebními vztahy; někdy možná určité komparační vhledy (záxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxokém rozsahu ustanovení zákoníku práce a dalších souvisejících „pracovněprávních“ předpisů zákonodárce k aplikaci na služební vztahy „povolal“, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxh v zákoníku práce na služební vztahy tak široce, že někteří autoři v komentáři k těmto pasážím naznačují jakousi „dílčí subsidiaritu“ takových částí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoměru bylo v minulosti (již před přijetím ZSS) mnohé uvedeno v odborné literatuře i v rozhodovací praxi soudů (byť v případech soudních rozhodnutí vztaxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxudu (např. srov. dále č. j. 6 AS 29/2003). Na druhé straně rozhodnutí těch soudů, které ve své rozhodovací praxi konstatovaly, že právní vztahy policistx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxx x x xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxgumentačně rozpracované) kritice např. P. Machálek (Machálek, P., 2012, s. 131 a násl.), když zdůrazňuje, že tento názor v minulosti nesdílel Ústavní xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx že se v řadě případů na tento vztah použije zákoník práce.“ (srov. níže sp. zn. I. ÚS 4/96, ale např. též novější ÚS 1027/14). Máme za to, že zákon o státní slxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že „služební vztahy státních zaměstnanců jsou veřejnoprávními vztahy a že se nejedná o pracovněprávní vztahy, které se jen jinak nazývají“ (Kottnauxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxrně zakládá-ny smlouvou (pracovní smlouvou či některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), když případ jednostranného založení pracovnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze psát v uvozovkách s ohledem na skutečnost, že ani v případě jmenování podle zákoníku práce není možné právním jednáním jedné strany - zaměstnavatexx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxovat, ostatně J. Kněžínek v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že v minulosti již Franti-šek Weyr v díle Československé právo správní (na s. 45 x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xozkazem státním, avšak pouze proto, že smlouvě v tomto směru přikládal širší význam, který shledával i v tom, že jmenovaná osoba se svým jmenováním souhxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxínek, J., 2014, s. 769 a násl.). Závěrem tohoto směru úvah ocitujeme obsáhleji V. Krejčího, který v roce 1948 uvádí výstižně ve Slovníku veřejného práva xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxe, primárního nositele veřejné správy, a povaha služebních úkolů v. z-ce, určovaly především i povahu jeho služebního poměru. V. z-ec může býti svým usxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxěřen tvořením státní vůle.
Proto xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxě, nýbrž byl postupem doby vytvořen služební poměr upravený speciálními předpisy, odpovídající potřebám výkonu veřejné správy, s určitým zřetelem k xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxřejné správy měl zaměstnance jiné v soukromoprávním služebním vztahu se všemi důsledky z toho vyplývajícími vůči zaměstnavateli i zaměstnanci."
x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxm ustanovením, kdy nositel veřejné správy vystupuje již jako silnější strana, ukládající autoritativně povinnosti, přijímá svým ustanovením zvlášxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při čemž však není vyňat ze všeobecné trestně-právní odpovědnosti.“ (Krejčí, V., 2000, s. 593).
Jx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx“ k tomuto komentáři), což nemohlo na jeho obsahu zůstat bez reflexe. Výsledná podoba zákona x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxhatě delegoval ustanovení pracovního kodexu, v té době však jiného pracovního kodexu, kodexu, který byl v roce 1964 vyvrcho-lením procesu „separace pxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxé, komplexní a převážně
kogentní
úpravě pracovněprávních vztahů, která byla nezávislá na ostatních právních oborech; občanský zákoník nebylo možnx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxní službě byl do důsledků zvážen postup, při kterém odka-zy na starý pracovní
kodex
- „uzavřený systém“ ovládaný veřejnoprávní zásadou „co není dovoxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxí zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, a který je navíc - po rekodifikaci soukromého práva - kode-xem, těsně navázaným na občanský zákoník, s jehož sxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxmentáři opakovaně vracet, podívejme se nyní naopak na některé prvky, které je "spojují". Tím základním společným znakem je výkon závislé práce. Závisxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xávislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě."
xxxxxx xx xx xxxxx xístě případné rozsáhleji rozebírat vhodnost takto formulované legál-ní definice závislé práce, vhodnost úzkého pojetí a koncepce definičních znakx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xpřevážně v souvislosti s problematikou nelegální práce a jejích postihů) též soudy správní. Podstatná je skutečnost, že zaměstnan-ci, kteří vykonávxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xe správních úřa-dech vykonávali státní správu v pracovním poměru do poměru služebního) v pracovněprávních vztazích, vykonávali i po „překlopení“ tuxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx, který (včetně odkazu pod čarou) uvádí:
"Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštnímx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxěr."
2) Například zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxužbě, resp. do 31.2.2014, bylo ve stejné poznámce pod čarou odkazováno na služební zákon).
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Teorie pracovního práva člení individuální pracovněprávní vztahy na základní pracovně-právní vztahy (pracovní poměry a pracovněprávní vztxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxvní vztahy či napomáhající realizaci základních pracovněpráv-ních vztahů). Vedle tohoto základního členění pak nauka pracovního práva rozeznává uxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx která je však specifická způso-bem úpravy věcné působnosti zákoníku práce na tyto vztahy, které se neřídí pouze zákoní-kem práce (popřípadě subsidixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxmi) normami. Tato skupina bývá někdy označována jako „další právní vztahy účasti na práci“ a vyznačuje se tím, že zákoník práce se na tyto vztahy vztahuxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxhdy, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak [podpůrná (subsidiární) působnost]; srov. Pichrt, J., s. 133 a násl.
Společným znakem dalších právníxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxadech je objektem výkon závislé práce. Podmínky výkonu této práce však jsou v případě dalších právních vztahů účasti na práci modifikovány též působnoxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykazuje oproti většinovým vztahům mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem četná specifika, a to jak u subjektů (subjekty dalších právních vztahů účastx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxprávního vztahu - např. dosažení stanoveného věku, složení slibu stanoveného zvláštním předpisem aj.), tak u obsahu, který zpravidla je - v porovnání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxdřízenosti, zvýšené nároky na osobní vlastnosti i chování zaměstnance apod.).
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx2011 - v (tehdy) pěti odstavcovém § 5 zák. práce. Ustanovení § 5 odst. 4 zák. práce, ve znění účinném do 31.12.2011, uvádělo mezi dalšími právními vztahy úxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xástupců, právních čekatelů a na zaměstnance vykonávající ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx02 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxlo věcnou působnost zákoníku práce na v něm uvedené vztahy na principu
delegace
(v kombinaci s teoreticky připouštěnou, byť v podstatě vzácnou - viz dxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxh skupin dalších právních vztahů účasti na práci ještě širší (mj. uváděl též pracovněprávní vztahy čekatelů připravujících se na výkon státní služby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxsobnost zákoníku práce na v něm uvedené vztahy na principu subsidiarity. Novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 365/2011 Sb. byla tato výčtoxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxčet těchto vztahů z textu § 5 zák. práce vypuštěna, což však samo o sobě nevedlo k faktické změně v otázce věcné působnosti zákoníku práce na tyto vztahy xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxe v minulosti výslovnou úpravu své věcné působnosti na služební vztahy.
III. K odst. 1, zejména z pohledu výkonu veřejné fxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx
xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxa uvedené) již jen torzem. Stávající znění § 5 zák. práce obsahuje s účinností od 1.1.2014 již jen dva odstavce, ve kterých upravuje působnost zákoníku xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xestliže je veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se tento pracovní poměr tímto zákonem."
M. Bělina k tomu uvádí: „Výkon veřejné funkce záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxce.“ (Bělina, M., 2015, s. 61). Z pohledu četnosti pouze menšino-vá skupina veřejných funkcí je vykonávána v pracovním poměru, v takovém případě se takxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxavidla vedle pracovního poměru nebo jiného právního vztahu. Ve vazbě na výkon veřejných funkcí (nikoliv v pracovním poměru) § 5 odst. 1 zák. práce uvádíx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxáce, v němž je upravena odpovědnost za škodu fyzickým osobám plnícím veřejné funkce), nebo na základě
delegace
(pokud tak stanoví zvláštní předpis), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxyž ve vztahu k § 2 odst. 1 písm. a) ZSS uvádí: „Na právní poměry člena vlády se vztahuje § 5 odst. 1 záko-níku práce a zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějšíxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxstvech na ostatních funkcích uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a c) ZSS se řídí zákoníkem práce a dalšími předpisy pracovního práva.
Pokud jde o funkxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xárodního akreditačního úřadu pro vysoké školství, je vhodné uvést, že Národní akredi-tační úřad pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“) byx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx6 Sb., kterou byla (mimo jiné) dosavadní Akreditační komise nahrazena Akreditačním úřadem.
Dle § 83 odst. 1 zákona o vysokých školách jsou členové xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Z pohledu „styčných bodů“ se zákoníkem práce i zákonem o státní službě stojí za pozornost zejména některá nížx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxditační-ho úřadu zejména ve věcech uvedených v § 83c odst. 2, je patnáctičlenná Rada Akreditač-ního úřadu, kterou tvoří předseda Rady Akreditačního úxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jmenování předsedou, místopředsedou nebo dalším členem Rady Akreditačního úřadu nezakládá pracovní ani služební poměr státního zaměstnance. Předxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Akreditačního úřadu. Jednání Rady Akreditačního úřadu svolává a řídí její předseda.
(3) Předsedu Akreditačního úřadu v době nepřítomnosti zastupuxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xtátním zaměstnancům zařazeným v ministerstvu, působícím v Kanceláři Akreditačního úřadu, příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx její výkon jim ministerstvo poskytuje odměnu. Odměnu předsedy, místopředsedů a dalších členů Rady Akreditačního úřadu stanoví na návrh ministra vláxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxreditačního úřadu. Odměnu členů hodnotících komisí stanoví statut Akreditačního úřadu.
Zatímco zákonodárce v případě druhé věty prvního odstaxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx funkce (srov. s komentářem níže), pak ve čtvrtém odstavci téhož ustanovení uvádí, že činnost členů Rady je úkonem v obecném zájmu, tentokrát však s odkaxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pak upraveno v § 83d zákona o vysokých školách; v případě jejích pěti členů zákonodárce neoznačuje členství v komisi za veřejnou funkci (srov. výše) a omxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx-novení § 203 odst. 1 zákoníku práce „jiných úkonů v obecném zájmu“.
V důsledku novelizací provedených postupně zák. č. 302/2016 Sb. a zák. č. 319/xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx tedy o členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dál jen „Komise“), je vhodné uvést, že Komise byla zříxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xx x xxx xxkoníku práce, tedy s odkazem na usta-novení upravující výkon veřejné funkce jako překážku v práci z důvodu obecného zájmu (srov. shora).
Pokud jde o xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx 2020) neúčinné znění § 53 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejí-cích zákonů (zákon o léčivech), uvádí v § 53 pod marginálním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxzkum, zahrnující etické, lékařské a vědecké aspekty, žádostí o povolení klinického hod-nocení, žádosti o povolení významné změny klinického hodnocxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx její činnost.
(4) Ústav po předchozím souhlasu Ministerstva zdravotnictví vydá Statut etické komise. Jednací řád etické komise (dále jen ,Jednací řxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx zákona zavádí legislativní zkratku „Ústav“ pro Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze. Jak je uvedeno v komentáři k ustanovení § 3 ZSS, je možnx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xrgánem (viz výše).
K nabytí odložené účinnosti shora uvedeného znění § 53 uvádí důvodová zpráva k novelizačnímu předpisu, kterým je zák. č. 66/2017 xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxýt účinnosti již prvním dnem kalendářního měsíce po dni zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení č. 536xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxato až v den nabytí účinnosti nařízení č. 536/2014.“ Byl to právě zákon č. 66/2017 Sb., který obohatil odst. 1 § 2 ZSS o ustanovení písm. o) s odůvodněním: xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
IV. K odst. 1 z pohledu jeho dalších ustanovení
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx. 1 písm. b), d) až j), /„druhé“ - viz výše komentář k příčinám jistě jen dočasného zdvojení/ n) a r) ZSS, tedy právní poměry vedoucích (jejich „zástupců“, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxrávy, v těchto ustanovení vymezených [tedy některých (nikoliv všech) ústředních správních úřadů, v jejichž čele není na rozdíl od ministerstev člen vxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxlání, člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, místopředsedy a předsedy Úřadu pro ochranu osob-ních údajů a předsedy Národní sportovnx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x 2 odst. 1 písm. k) ZSS, tedy o vedoucí funkce v Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, je vhodné uvést, že tento úřad řadíme mezi "jiné (neúxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx zřízen (s účinností od 1.2.2015) novelizací zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Dle jeho § 55 je Ústav správním úřadem se sídlem v Praze, jehož rxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xeditel Ústavu se považuje za služební orgán (srov. § 10 a komentář k němu) a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Specifickou skupinu pak vytvářejí zaměstnanci uvedení pod § 2 odst. 1 písm. k) ZSS, tedy zaměstnanci, kteří vykonávají pouze pxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbo manuálních prací; tito zaměstnanci nejsou „státními zaměstnanci“ ve smyslu zákona o státní službě a konají ve správních úřadech závislou práci v zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxe v organizačních věcech (srov. § 1 odst. 1 ZSS).
Již záhy po přijetí zákona o státní službě bylo zřejmé, že v případě lékařů posudkové služby sociálnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxní, bude v krátké budoucnosti (s ohledem na věkové složení lékařů na těchto služebních místech, počet těchto služebních míst a jejich význam pro další cxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx zaměstnanec dovršil věk 70 let, vážným problémem pro další zajištění chodu orgánů sociálního zabezpečení.
Doplnění § 195a ZSS (s účinností od 1. 6x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxv systémové, ale rozhodně v čase trvalejší, řešení přinesla až novelizace zákona o státní službě provedená zákonem č. 335/2018 Sb., která s účinností xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxo postech vlastně ke „zpětnému překlopení“ do reži-mu zákoníku práce; složitost a možné varianty takového procesu se zákonodárce snažil postihnout v xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xákona o státní službě tzv. civilní zaměst-nance zařazené v bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády ČR, Vojenské policii, Vojenském zpravodajxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xiných právních oblastí, které modifikují jejich práva a povinnosti při výkonu práce. Pokud jde o vynětí všech zaměstnanců Národního bezpečnostního úxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx druhým odstavcem § 2 ZSS v jeho samém závěru, pak je třeba zdůraznit fakt, že v tomto případě došlo k úplnému vynětí všech zaměstnanců úřadu, který systexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxho vy-nětí budou řídit (obdobně jako u civilních zaměstnanců zařazených v bezpečnostním sboru apod.) především zákoníkem práce, souvisejícími předxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe ČR, je rozhodnutím, jímž se autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech vyplývajících z právního poměru veřejnoprávního; účastníku tohoto vzxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxdy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví, řeší zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompexxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s., jde-li však o řízení ve věcech, o nichž má jednat soud v občanském soudním řízení, soud postupuje pxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxudnictví provedená k 1.1.2003 znamená renesanci dualismu práva, totiž jeho dělení na právo soukromé a právo veřejné. Správní soudy (specializované sxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xeřejným subjektivním právům v procesu upraveném samostatným zákonem - soudním řádem správním. Rozhodování ve věcech soukromoprávních (které vyplýxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxávat a rozhodovat soudům, které přitom postupují podle části páté občanského soudního řádu. Za stěžejní důvody, pro které bylo ve věcech práva soukromxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxž aby spory o právo mezi osobami sobě navzájem nepodřízenými a vzájemně na roveň postavenými rozhodoval nezávislý soudce, a dále zde byl nepřehlédnutexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xod č. 209/1992 Sb.) - dále jen "Úmluva"; podle č. 6 odst. 1 této Úmluvy má každý právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxkoli trestního obvinění proti němu. Pojem "občanskoprávního závazku" a jeho výklad Evropským soudem pro lidská práva musí mít tedy podpůrný význam prx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxávané věci však vyžaduje obrátit pozornost i k právní úpravě platící do 31.12.2002. Jak bylo vyloženo výše, zavedl náš právní řád od 1.1.2003 potřebu roxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda právní vztah příslušníka Policie ČR, zvláště pak jeho propuštění ze služebního poměru za stanovených okolností, nese znaky poměru soukromoprávxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxáva soukromého, nebo zda přichází v úvahu, aby šlo například o věci v širokém slova smyslu "pracovní" bez ohledu na to, jaký je jejich charakter (soukromxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxné věci upraven zákonem č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, byl v období do 31.12.2002 předmětem judikatorní činnosti obecnýcx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xejsou věcmi pracovními, ani je nelze pro jejich povahu považovat za věci soukromoprávní. Služební poměr byl charakterizován jako institut veřejného xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xobu svého průběhu se výrazně odlišuje od poměru pracovního, který je naopak typickým poměrem soukromoprávním, jehož účastníci mají rovné postavení. xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxrocích na dovolenou, zvláštními nároky při skončení služebního poměru a také zvláštními ustanoveními o řízení před služebními funkcionáři. Právní pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxvného začlenění policisty do organismu veřejné moci a účast na jejím výkonu, ba dokonce - při výkonu státní správy - i tvorbu vůle státu. Tato potřeba zasxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xpecifický státně zaměstnanecký poměr veřejného práva. Ne každý vztah ke státu má podle stávající úpravy takovýto komplexní charakter. Vodítkem tu můxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxový charakter, půjde o poměr veřejnoprávní. Soudní ochrana práv z veřejnoprávního služebního poměru plynoucích bývá explicitně upravena v jiných pxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xrčitá váhavost může mít své místo u některých typů rozhodnutí činěných v průběhu trvání služebního vztahu. Pokud však jde o jeho vznik, změny a skončeníx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxší judikatuře výše uvedené. Tento závěr podporují navíc další aspekty: Evropský soud pro lidská práva v několika případech posuzoval, zda se na spory sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutí ve věci Pellegrin proti Francii (z 8.12.1999). Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že "z pole působnosti čl. 6 odst. 1 unikají spory veřejných zxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřená ochranou obecných zájmů státu nebo jiných správních celků. Zřejmým příkladem takovýchto činností jsou ozbrojené síly a policie. Soud se budx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xa výkonu veřejné moci a na funkcích, jejichž posláním je ochrana obecných zájmů státu..." (Citace podle publikace Vincenta Bergera:
Judikatura
Evroxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxmínky vzniku, trvání či zániku služby přímo účastní výkonu veřejné moci a plnění funkcí, jejichž účelem je ochrana obecných zájmů státu, nebude čl. 6 odxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xom, že jestliže uvedený Evropský soud dlouhodobě aplikuje čl. 6 odst. 1 výrazně extenzivním způsobem a pod pojem "civilní práva a závazky" zahrnul i řadx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxíslušníků ozbrojených sil. Přiznává tedy státu vrchnostenské oprávnění jednostrannými akty tyto vztahy zakládat, měnit a rušit. Nejvyšší správní sxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxdroben soudnímu přezkumu z hlediska zákonnosti postupu služebních funkcionářů, nikoli však projednáván a rozhodován soudem v pořadu práva bez účastx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xa posuzované vztahy použije zákoník práce a v jaké míře. Zákon č. 186/1992 Sb., v § 155 vztahuje na některé instituty služebního poměru použití zákoníxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxvní úkony, způsobilost k právům, zastoupení, zajištění práv a povinností, počítání času a podobně). Sám zákoník práce ani ve vztahu k příslušníkům ozxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců, právních čekatelů a na příslušníky ozbrojených sil a na státní zaměstnance podle služebního zákonx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxžebního poměru příslušníků Policie ČR závislá na legislativně-technickém ztvárnění předpisu, nikoli na charakteru služebního poměru.
Nejvyšší sxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxd vztahů příslušníků xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxáva správního na problémy dualismu práva. V projednávané souvislosti shledává stále aktuálním názor vyjádřený Jiřím Hoetzelem ve Slovníku práva veřxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxhodují soudy nebo úřady správní, ve kterém právním prameni je určitý právní poměr upraven, nároky obsahově stejné mohou být jak veřejnoprávní, tak souxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxdy půjde o vztahy nerovnosti, a - jak prof. Hoetzel uzavřel - i do poměrů veřejnoprávních se často dostáváme jen se svým svolením. Na druhé straně poměr soxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xe "původně soukromoprávní poměr zaměstnance státního byl vypraven publicisticky. Jde tu o dva zcela různé právní světy, jak v zájmu státu, tak v zájmu úxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxru do sféry práva veřejného připomínala specifický prostředek moci disciplinární, který není v takovéto podobě nikdy přítomen v soukromoprávní smloxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxud považuje právní vztahy týkající se vzniku, změn a skončení služebního poměru příslušníka Policie ČR s ohledem na obsah a způsob právní úpravy obsažexx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
3. Podle ustanovení § 121 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, Ministerstvo vnitra stanoví obecně záxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxra ČR ze dne 23.6.1992, (vyhlášený pod č. 374/1992 Sb.), podle něhož se žádost o přiznání příspěvku za službu podává u útvaru, kde oprávněný koná nebo konxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtup pro rozhodnutí o nároku na příspěvek za službu podle zákona České národní rady č. 186/1992 Sb., takže příslušný správní orgán o jeho nároku nerozhodxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xízení podat odvolání proti rozhodnutí služebního funkcionáře, a to do 15 dnů. Odvolání se podává u služebního funkcionáře, který rozhodnutí vydal. Odxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxl nejprve postupovat cestou správního řízení a teprve poté se obrátit na obecné soudy. Ústavní soud tedy nesdílí názor okresního soudu, že pravomoc souxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, byť za předpokladu, že bude nejdříve rozhodnuto věcně příslušným správním orgánem.
Celková koncepce správního soudnictví tak, jak je zakotvena v ox xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxech, ve kterých soudům toto právo nepřísluší. Rozhodování ve věcech služebního poměru (příslušníků Policie ČR) mezi těmito taxativně uvedenými výjixxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxí soudem vyloučena i rozhodnutí správních orgánů, jejichž přezkoumání vyloučí zvláštní zákony. Ustanovení § 137 odst. 1 zákona České národní rady č. 1xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxutí o nároku na příspěvek za službu, avšak přezkoumávání těchto případů soudem není nikde ani vyloučeno. Neobstojí ani argumentace ustanovením § 7 o. sx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtevních a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány, přičemž výslovně zmíněny nejsou vztahy služební. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxciální formu pracovněprávního vztahu. Tento názor lze podepřít např. i možností použití řady ustanovení zákoníku práce na služební poměr policistů xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxoučeno přezkoumání rozhodnutí správních orgánů, a to i přesto, že rozhodnutí v této věci není rozhodnutím týkajícím se základních práv a svobod podle Lxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xevyužil, obecné soudy správně řízení zastavily.
(ÚS 4/96 - právní věta, ASPI JUD 31269CZ)
4. V ústavní stížnosti stěžovatelé namítají porušení svxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxku pravomoci, ačkoliv stěžovatelé požadovali náhradu škody nikoliv z titulu zákona o vojácích z povolání, tj. na základě veřejnoprávního vztahu dovoxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xovinnosti uložené žalované, a to povinnosti zajišťovat pro vojáky zdravotní péči, organizovat ji, řídit a kontrolovat. Tento odpovědnostní vztah, vxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx proto, že zemřelý byl voják a v důsledku toho tak není možné uplatňovat náhradu škody v občanskoprávním řízení dle ust. § 420 občanského zákoníku. Veřejxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxvolání obecnou odpovědnost takto široce neobsahuje. Stěžovatelé jsou dále toho názoru, že došlo k porušení jejich práva na spravedlivý proces dle člx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou přesvědčeni, že rovněž odmítnutím jejich dovolání Nejvyšším soudem došlo k porušení jejich práva na spravedlivý proces, neboť sporná právní otáxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxyšší soud odmítl dovolání, přičemž jej odůvodnil závěry, jež se netýkají sporné otázky. Nejvyšší soud rovněž stručně shrnul, že předmětné řízení je říxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxího soudu, tím spíše ze soudem uvedených rozhodnutí, vůbec nevyplývá. Dle stěžovatelů je nepřípustné, aby bylo odmítnutí dovolání takto stručně odůvxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxudem uvedená rozhodnutí řeší zcela jinou právní otázku. Stěžovatelé jsou proto přesvědčeni, že dovolání bylo přípustné, neboť napadené rozhodnutí zxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xx xx
x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx v Praze ztotožnil se závěry soudu prvního stupně, že projednání a rozhodnutí dané věci není podle ust. § 7 odst. 1 o. s. ř. v pravomoci soudu, protože nejdx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxprávním, nikoli poměrem soukromoprávním. Nevzniká smlouvou jako poměr pracovní, ale mocenským aktem služebního orgánu, a po celou dobu svého trvání xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xe služebního poměru vojáků z povolání pro jejich povahu nelze považovat za věci soukromoprávní (srovnej rozhodnutí zvláštního senátu Nejvyššího sprxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxvřel odvolací soud, správně podle § 104 odst. 1 o. s. ř. řízení zastavil pro nedostatek pravomoci soudu a rovněž správně rozhodl, že po právní moci usnesxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé kanceláře prezidenta republiky ze dne 18. ledna 2006 č. 5142/2006-MSP-CKDP služebním orgánem příslušným stanovit, který ze služebních orgánů postxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxžovatelů proti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.
Co se týče posouzení obsahu dovolání, resp. závěru Nejvyššího soudu o jeho nepřípustnoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxci, dle níž posouzení, zda rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí, je věcí nezávislého soudního rozhodnutí, jež není pxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxhodnocovat. Ústavní soud není oprávněn zasahovat do nezávislosti rozhodování obecných soudů tím, že by je instruoval, jakým způsobem je třeba na řešexx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxezkoumávat výklad podústavního práva, neboť ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o zxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudního orgánu, sjednocovat judikaturu nižších soudů a jimi prováděný výklad podústavního práva. Ústavnímu soudu je vyhrazeno zasáhnout pouze v přxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe, své rozhodnutí neodůvodní, odůvodnění nepůsobí přesvědčivě a příčí se pravidlům logiky, je výrazem přepjatého formalismu či jiným extrémním vyboxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxtavního soudu postupoval v projednávané věci plně v mezích své zákonné
kompetence
a z ústavněprávního hlediska mu není možné nic vytknout.
(ÚS 1027/xxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xako nadřízený služební orgán.
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, § 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, sluxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxizace, § 172 - systemizace pracovních míst, § 184 - systemizace a systemizace pracovních míst
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Z literatury:
Bělina, M. Komentář k § 5. In Bělina, M. Drápal. L. a koxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Právní rozhledy. 2014, č. 22, s. 769 a násl.
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xřib, J., Úlehlová, H., Tomandlová, L. Zákon o státní službě. Ostrava: Sagit, 2015, s. 19 a násl.
Krejčí, V. Zaměstnanci veřejní. In Hoetzel. J, Weyr, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxní poměry. In Galvas, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 131 a násl.
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxovního kodexu. In Gerloch, A. (ed.) Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014.
Pichrt, J. Právní vztahy účasti na práci. Ix xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxx xx
xxxLADNÍ USTANOVENÍ
Správní úřad
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxo účely zákona o státní službě. Vychází z formálních znaků, že jde o ministerstvo nebo jiný správní úřad, jestliže je (i) zřízen zákonem a (ii) je zákonem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xterým se lze v právním řádu rovněž setkat. Ve funkčním pojetí je správní úřad chápán jako souhrn kompetencí přiřazených určité organizační jednotce nexx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxdy atd. - srov. § 13 stavebního zákona, "úřad prezidenta", kterým se ve smyslu čl. 55 Ústavy chápe výkon pravomocí hlavy státu - srov. též rozsudek NSS 2 Axx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxční jednotkou státu, navenek ohraničenou, vystupující navenek prostřednictvím svých orgánů, která je zřízena zákonem a které zákon svěřuje působnoxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxzlišuje mezi správními úřady monokratickými (např. ministerstvo, finanční úřad) a kolegiálními (např. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, ktxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v jehož čele je pětičlenná Rada Energetického regulačního úřadu). Správní úřady jsou součástí organizace výkonné moci státu, jak vyplývá i z čl. 79 odxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xiných subjektů než je stát. Tento nepřímý výkon státní správy předvídá čl. 105 Ústavy, podle něhož lze "orgánům samosprávy", kterými jsou myšleny orgáxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x krajů).
Správní úřady jsou organizačními složkami státu zřízenými prioritně za účelem výkonu státní správy. Správními úřady v institucionálním xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxného ustanovení ZSS) se nepovažují předsedové a místopředsedové jednotlivých stupňů soudů, ačkoli je § 119 odst. 2 zák. o soudech a soudcích označuje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxím úřadem není ani vláda, ani prezident, byť i jim může být zákonem svěřena působnost činit správní úkony (viz např. NSS 4 Aps 3/2005-35). Vláda a prezidexx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxávního úřadu, je třeba odlišit, že v případě, kdy vykonávají státní správu, mohou vystupovat v postavení správního orgánu ve smyslu § 1 odst. 1 správníhx xxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxrodní banka, byť je jí působnost správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem svěřována (srov. § 1 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance). Čxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxáva, pro kterou je výkon státní správy v rozsahu daném zákonem vedle ústavní funkce ústřední banky státu další činností.
Výkon státní správy může býx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxicie ČR (krajským ředitelstvím) a Policejním prezidiem (§ 74 zák. o zbraních). Veřejné sbory jsou určeny prioritně k plnění policejních (dozorových) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x pro veřejné sbory tedy další činností, nikoli základní, a tyto se nepovažují za správní úřady, ale za organizační struktury jiné.
Výraz správní úřaxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtní správy za tím účelem zákonem zřízeného. Ústava ČR opustila pojem "orgán státní správy", jak byl do té doby ústavně zakotven v čl. 81, 139 a 139a ústaxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxské socialistické republiky. Správní úřad je tradičním pojmem, užívaným v minulosti např. v ústavní listině Československé republiky z 29.2.1920, čx xxxxxxxx xxx xx x xx xxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxst. 2 bod 2. a § 90 odst. 3). Pozdější ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, již pojem "úřad", resp. "správní úxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxakteristice národních výborů jako "orgánů státní moci a správy v krajích, okresech a obcích" (viz čl. 68, 72 a čl. 86 odst. 1). Obsahy pojmů "orgán státní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxnem státu, který stojí v čele takového úřadu.
Je nedůsledností legislativy, že užívá výrazy "správní úřad" a "orgán státní správy" jako
promiscue
, xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxení ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy ČR ("kompetenční zákon"), užívá pro zde uvedené instituce označení "ústřední orgán státnx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe nalézt i výjimky, kdy instituce, která je nepochybně správním úřadem, byla označena jako "orgán státní správy" [např. Českou plemenářskou inspekci xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxemenářský zákon)]. Komentované ustanovení ZSS proto považuje pro své účely za správní úřad takovou instituci zřízenou zákonem, ať je v zákoně, myšlexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v zákoně bylo "výslovně". Tento formální pohled tedy nepřipouští, aby jen na základě typických znaků (útvar státu zřízený zákonem za účelem výkonu půsxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Městskou veterinární správou v Praze, krajské veterinární správy mají svou zákonem danou působností na území jednotlivých krajů a Ústřední veterinxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xro účely zákona o státní službě, neboť jako správní úřad je výslovně označena v zákoně "jen" Státní veterinární správa [srov. § 47 odst. 1 zákona č. 166/1xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxgán osoby odlišné od státu, jako orgán státní správy či správní úřad, nebude se jednat o správní úřad, ale spíše o nepřesné označení takové osoby nebo orgxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx x xxprávní úřad" naprosto
absurdní
.
Problematické je zákonné vymezení Státního zemědělského intervenčního fondu. Tento fond je, shodně jako jiné stxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm (ve smyslu § 20 odst. 2 obč. zák. se jedná o právnické osoby veřejného práva), tedy je subjektem odlišným od státu, nejedná se o organizační složku státx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx) výslovně uvádějí, že se jednotlivé státní fondy považují za služební úřad (jsou tedy služebním úřadem ve smyslu § 4 odst. 2 ZSS). V důsledku zákona č. 17xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ktxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvenčního fondu za "správní úřad" došlo při projednávání novely zákona o zemědělství a dalších souvisejících zákonů v r. 2014 na základě pozměňovacíhx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxu státní správy, vykonává tedy působnost, to však z něj správní úřad nečiní. Není problém v tom, že se pro účely zákona o státní službě považuje tento stáxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxápe čl. 79 Ústavy, být nemůže, nemohla učinit ze Státního zemědělského intervenčního fondu správní úřad v institucionálním smyslu, spíše vyjádřila, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxí rozdělení, které vychází z čl. 79 odst. 1 Ústavy, a které uvádí i komentovaný § 3 ZSS, je na ministerstva a jiné správní úřady. ZSS člení v příloze č. 2 sprxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xstatní správní úřady
Obsah těchto jednotlivých skupin správních úřadů není v textu vymezen, nejedná se o legislativní zkratky pro účely zákonax xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xprávní úřady, které vykonávají svou působnost na celém území státu, organizačně završují určitou věcnou oblast výkonu státní správy a jsou za ústřednx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxích orgánů státní správy) v § 2 kompetenčního zákona.
Mezi ústřední správní úřady ve smyslu ZSS se řadí i Úřad vlády ČR. Úřad vlády ČR byl jako ústřednx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxbního zákona). Organizační jednotkou Úřadu vlády ČR se stalo Generální ředitelství státní služby (nikdy fakticky neexistující). Důvodem zařazení Úxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státní služby jako její "organizační jednotky". Již dříve existujícímu Úřadu vlády ČR náležející funkce spojené s odborným, organizačním a technickxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtní správy, neboť s plněním těchto úkolů není spojeno postavení správního úřadu se zákonem stanovenou působností v oblasti výkonu státní správy. Ačkoxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxprávní úřady s celostátní působností" jak uvádí příloha č. 2 k ZSS, je užší, než by odpovídalo jeho slovnímu vyjádření. Lze vycházet z toho, že zákonodárxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjádření tedy je "jiné správní úřady s celostátní působností", jak vyplývá i z § 54 odst. 2 ZSS. Ačkoli se v několika zákonech uvádí charakteristika těchtx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xouvisejících zákonů (veterinární zákon) - Státní veterinární správa, § 173 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššíx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnkou pro zařazení správního úřadu této skupiny, rozhodující je materiální hledisko: zda taková celostátní územní působnost je dána.
Označení "spxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx druhem působnosti každého správního úřadu. I úřady s celostátní působností mají svou územní působnost - pro území celého státu. Pojem "správní úřady s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx státu (správní úřady s omezenou územní působností, v literatuře se označují též např. jako regionální správní úřady).
Co se týká skupiny "ostatnícx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxé již do předchozích skupin. V příloze č. 2 však není uvedeno spojení "další služební úřady", tedy služební úřady ve smyslu § 4 odst. 2 ZSS - jiné služební xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxchž čele stojí člen vlády. V současnosti existuje 14 ministerstev:
-
Ministerstvo financí
-
Ministerstvo zahraničních věcí
-
Ministersxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xinisterstvo spravedlnosti
-
Ministerstvo vnitra
-
Ministerstvo průmyslu a obchodu
-
Ministerstvo pro místní rozvoj
-
Ministerstvx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (další ústřední orgány státní správy)
Tyto správní úřady, na jejichž čele není na rozdíl od ministerstev člen vlády, rovněž organizačně završují určixxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x výslovně v zákoně označeny. Tyto ústřední správní úřady jsou vymezeny v § 2 kompetenčního zákona. V současnosti jich je 15:
-
Český statistický úřax
x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxí úřad
-
Energetický regulační úřad
-
Úřad vlády ČR
-
Český telekomunikační úřad
-
Úřad pro ochranu osobních údajů
-
Rada pro rozhlxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxuře
-
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
-
Národní sportovní agentura;
c)
jiné (neústřední) správní úřady s celoxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxu státní správy (resort). Jsou podřízeny některému správnímu úřadu nebo jiné instituci (to se týká Archivu bezpečnostních složek, který je jako správxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxny patří např.:
-
Česká školní inspekce [§ 173 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škoxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR)
-
Specializovaný finanční úřad (§ x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxký úřad (§ 29c zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti)
-
Státní energetická inspekce [§ 92 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx obchodní inspekce § 1 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
-
Puncovní úřad (§ 1 zákona 19/1993 Sb., o orgánech státní správy ČR v oblasti pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky)
-
Archiv bezpečnostních složek (§ 12 zákona č. 181/2007 Sb., o Úsxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxbě)
-
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (§ 1 zákona č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti texxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxdělské a potravinářské inspekci)
-
Státní veterinární správa [(§ 47 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxerých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)]
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxh souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)]
-
Česká plemenářská inspekce [§ 24 zákona č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x§ 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu)
-
Česká inspekce životního prostředí (§ 1 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x
xeská správa sociálního zabezpečení (§ 3a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
-
Úřad práce ČR (§ 1 zákona č. 73/xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§ 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)
-
Drážní úřad (§ 53 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách)
-
Drážní inspekce (§ 53a zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxa č. 49/1997 Sb., o civilním letectví)
-
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (§ 55 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví)
x
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu)
-
Státní ústav pro kontrolu léčiv (§ 40 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxu územní působností
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentrace státní správy. Jejich územní působnost je omezena jen na část území státu. Do této skupiny patří např.:
-
finanční úřady (s výjimkou specialxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx
x
xxxxx xxxxx xx x zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR)
-
okresní správy sociálního zabezpečení (§ 3a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx0 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
-
zeměměřické a katastrální inspektoráty (§ 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánechx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxové službě)
-
újezdní úřady (§ 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR)
-
krajská vojenská velitelství [§ 9 zákona č. 585/2004 Sb., o bxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxí báňské správě)
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, § 2 - negativní vymezení osobní působnosti zákona, § 4 - služební úřad, služexxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
Z literatury:
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxx xx x xnstitutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů. Správní právo. 2013, č. 2.
Pouperová, O. Ústřední správní úřady - formální nebo materxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.4.2020
K odst. 1
Instituci, u které vykonává státní zaměstnanec státní službu, označuje ZSS jako služební úřad. Některé zvláštní zákony podxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxčení, § 22a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění]. Stanovení služebního úřadu, v němž bude státní zaměstnanec vykonávat státní sxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxedstaveného [§ 30 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. h)].
Správní úřad, jak je vymezen v § 3, je pro účely tohoto zákona služebním úřadem. Vedle správních xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxu nadřízený služební úřad (viz též § 4 odst. 4).
K odst. 2
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxbním úřadem podle odst. 1, i "státní orgán nebo právnická osoba, o kterých tak stanoví jiný zákon". Jiný, tedy zvláštní zákon, může rozšířit okruh služexxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
-
Státní fond životního prostředí ČR (§ 5a odst. 2 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR)
-
Agentura ochrany přírody a krxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o Státním fondu dopravní infrastruktury)
-
Státní zemědělský intervenční fond (§ 13d odst. 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxní a investice (§ 4b odst. 1 a 5 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání).
K odst. 3
Služební působiště vyjadřuje místo, v něxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného [§ 30 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. h)]. Institut služebního působiště xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxního zřízení, nebo Prahu, která je podle § 1 odst. 1 zákona o hl. m. Praze rovněž obcí. Zatímco podle původního znění § 4 odst. 3 ZSS byla služebním působišxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxěstnanec pravidelně vykonává službu. Státnímu zaměstnanci, kterému touto změnou zákona změnilo služební působiště, měl služební úřad vydat podle pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Státní zaměsxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xajistí státnímu zaměstnanci služební úřad, do kterého byl přeložen, ubytování na své náklady a poskytuje mu náhrady výdajů jako při služební cestě (§ 4x xxxxx x xxxxx
xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxlivých oborech služby, u kterých výkon služby z jiného místa nelze sjednat.
V současnosti se jedná o nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní sxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx který stanoví, kdo je vůči konkrétnímu služebnímu úřadu nadřízeným správním úřadem.
Zvláštní zákony někdy výslovně stanoví, který správní úřad jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxu (Státního fondu životního prostředí, pozn. aut.) je ministerstvo (Ministerstvo životního prostředí, pozn. aut.)." Jinak bude za nadřízený služebxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxu úřadu (případně i jinému služebnímu úřadu ve smyslu § 4 odst. 2 ZSS) nadřízen, či že je mu naopak jiný správní úřad podřízen (např. § 1 odst. 3 zákona č. 17/xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx."). Nadřízeným správním úřadem bude i takový, který podle zvláštního zákona jiný správní úřad (resp. jiný služební úřad) řídí [např. z formulace § 4 odxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxiálního zabezpečení", plyne, že je Ministerstvo práce a sociálních věcí nadřízeným správním úřadem České správy sociálního zabezpečení a tedy i nadřxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxeba uvést, že § 178 spr. řádu obsahuje pravidla pro určení "nadřízeného správního orgánu", nikoli "nadřízeného správního úřadu", a ustanovení § 178 oxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxx x x - služba a její obory,
§ 8 - služební označení státních zaměstnanců v zahraniční sxxxxxx
x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xoměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného,
§ 47 - přeložení, § 117 - výkon služby z jinxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
Koxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxdů. Správní právo. 2013, č. 2.
Služba a obory služby
Ing.
Ivan
Tomší
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsti zákona o státní službě je provedeno výčtem činností, resp. oblastí, které zahrnuje služba. Služba se vymezuje buď výčtem činností vykonávaných sxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxžebního úřadu.
Mezi správní činnosti vykonávané služebními úřady bez ohledu na jejich věcné zaměření lze zařadit přípravu návrhů koncepcí, stratxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxní odborných podkladů k většině služebních činností. Touto skupinou je pokryta většina činnosti, jejichž výkon je upraven právním předpisem.
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxávají, se jedná o státní statistickou službu, ochranu utajovaných informací, zabezpečování obrany státu, zajišťo-vání vnitřního pořádku a bezpečnxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx služebním úřadu není zpravidla upraven právním předpisem (mimo gesčního orgánu, do jehož působnosti daná věc spadá), ale přesto jsou tyto činnosti k zxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxdních smluv a předpisů EU nebo jiné mezi-národní organizace, řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, kterx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxho zákona, s výjimkou provozních informačních systémů, správa kapitoly státního rozpočtu vůči orga-nizačním složkám státu a právnickým osobám, s výxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxnárodní organizaci, příprava nebo realizace dotační politiky zadávání veřejných zakázek, audit, zajišťování organizačních věcí služby a správy slxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xožadován výkon činností a prací, které nejsou službou. Přesto bude toto místo považováno za služební, ať už je podíl činností, které jsou službou sebemxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxch předpisů včetně řízení této činnosti a přípravy a vypracování odborných věcných podkladů k těmto činnostem zahrnuje postup ministerstev a jiných úxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxní jejich požadovaného obsahu a formy. Do procesu přípravy právních předpisů spadá i tvorba systému právních úprav. Součástí procesu přípravy právníxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxem dosud upraveny, zhodnocení nezbytnosti rozšíření právní regulace i na tyto vztahy, včetně zhodnocení dopadů předpokládané změny právního stavu nxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxadu s právními předpisy vyšší právní síly a s nálezy Ústavního soudu, souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána a s právem EU. Příprava právnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zajišťováním právní činnosti včetně řízení této činnosti a přípravy a vypracování odborných věcných podkladů zahrnuje široké spektrum činností, jxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z hlediska práva, příprava právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxích sporech.
K odst. 1 písm. b)
Příprava mezinárodních smluv a předpisů EU nebo jiné mezinárodní organizace včetně řízení této činnosti a přípravy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxativy a praxe s požadavky mezinárodních instrumentů, vyhodnocování podmínek, předpokladů a závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členstvx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravu, koordinaci, vnitrostátní projednávání a sjednávání mezinárodních smluv včetně smluv v rámci EU, přípravu návrhů právních předpisů a nezbxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxé působnosti nebo svěřené
gesce
služebního úřadu.
K odst. 1 písm. c)
Příprava návrhů koncepcí, strategií a programů spolu s řízením těchto činnosxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxí stanovených zpravidla dlouhodobých cílů ve všech oblastech působnosti služebního úřadu. Mimo formulace koncepčních, strategických a programovýxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvisek a souvztažností a dopadů do nejrůznějších oblastí. Uvedené činnosti jsou zpravidla předmětem činnosti ministerstev a jiných ústředních správxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxbo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady včetně řízení těchto činností a přípravy a vypracovávání odborných věcných podkladů zahrnuje všxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxtu nebo orgánu veřejné moci. Mimo řízení a usměrňování v zákonem vymezené působnosti jde ještě o další uvedené činnosti v oblasti ekonomické, organizaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx. 1 písm. e)
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxrávy. Jsou jimi i informační systémy zajišťující činnosti podle zvláštních zákonů. Vytvářením informačních systémů veřejné správy je podle § 2 písm. xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xnformačních a komunikačních technologií, včetně jeho právního, organizačního, znalostního a technického zajištění. Konkrétně se může jednat o činxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxžeb, činnosti spojené s jejich vývojem, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xntegrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce, pro-jektování řešení bází dat, xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x aktualizaci informačního systému základních registrů, datových úložišť, webových apli-kací, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice až po nejnáročnější činnosti jejich předmětem je tvorba koncepce informačních systémů veřejné sprxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí. K činnostem správy informačního systému veřejné správy patří provádění autorizované
konverze
dokumentů a vedení související evidence, prováděxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxí dat veřejných informačních systémů při případném využití speciálních komunikačních systémů. Do okruhu správy je nutno zahrnout i zajišťování spráxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxtů uživatelských aplikací informačních systémů veřejné správy, správu databází, zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xonitorování a diagnostiku sítí, definování a přidělování adres xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xprávy lze přiřadit analýzu a projekci zpracování dat (uživatelských aplikací) včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací, provádxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmačních systémů, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli, zajišťování nového nastavení systémů při změnách pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx víceuživatelských operačních systémů počítačů a síťových prostředí vysoké systémové úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxzení je činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologic-kém vývoji xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtických informací a plnění závazků z mezinárodních smluv v oblasti statistiky, kterými je ČR vázána. Státní statis-tickou službu vykonává Český statxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxistickou službu vykonávat ministerstva a jiné ústřední správní úřady.
K odst. 1 písm. g)
Správu kapitoly státního rozpočtu (v okruh působnosti a oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xykonávána, včetně jejího řízení a přípravy a vypracovávání odborných věcných podkladů vykonávají správci kapitol státního rozpočtu, kterými jsou úxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu ve státním rozpočtu nebo že mají postavení ústředního orgánu státní správy nebo že mají postavení ústředního orgánu státní správy pro rozpočtové účexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxoly, příjmů a výdajů organizačních složek státu, výdajů na činnost příspěvkových organizací a odvodů příspěvkových organizací v působnosti správce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxbnosti správce kapitoly, tvorba rozpisových rezerv) a poskytování součinnosti Ministerstvu financí při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxdkládání údajů potřebných pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu, vypracování návrhu státního závěrečného účtu kapitoly v požadované strxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho účtu, přípravu a zpracovávání a předkládání údajů potřebných pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti, kterou tvoří výběr fyzických osob, které mají mít přístup k utajovaným informacím, ověřování podmínek pro jejich přístup k utajovaným ixxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxp podnikatele k utajovaným informacím a k zajištění nakládání s utajovanou informací u podnikatele, zajišťování administrativní bezpečnosti, kterxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdně jiném nakládání s utajovanými informacemi, zajišťování fyzické bezpečnosti, kterou tvoří systém opatření, která mají neoprávněné osobě zabránxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxních systémů, kterou tvoří systém opatření, jejichž cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost utajovaných informací, s nimiž tyto systémy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tvoří systém opatření na ochranu utajovaných informací použitím kryptografických metod a kryptografických materiálů při zpracování, přenosu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením realizovaných mixxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxuace a navrhování potřebných opatření k zajišťování obrany státu, plánování opatření k zajišťování obrany státu včetně jejich finančního zabezpečexx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxí vlády.
K odst. 1 písm. j)
Zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně jejího řízení zahrnuje souhrn vnitřních bezpečnostních podmínek, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, vnitřní a vnější hrozby, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům nebo celému systému tak, aby byla zachována struktura systému, jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxektivních opatření nelegislativní i legislativní povahy. Mezi hlavní směry v oblasti vnitřní bezpečnosti a pořádku patří boj proti terorismu, proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxm materiálem), proti korupci (předcházení korupci, kontrola nabytého majetku), proti extremismu, rasismu a xenofobii, veřejný pořádek, bezpečnosx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxganizaci včetně řízení těchto činností x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xazeb, stanovování směrů, koncepcí a přístupů k mezinárodním organizacím a orgánům EU a k jejich opatřením, navrhování přístupů a opatření k ochraně záxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxech EU nebo poskytování pomoci v těchto věcech.
K odst. 1 písm. l)
Příprava nebo realizace dotační politiky zahrnuje veškeré činnosti související x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm nebo fyzickým osobám na stanovený účel) poskytovatelem, kterým je ústřední orgán státní správy, Úřad práce ČR, Grantová agentura ČR, Technologická xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxm nepoužitých prostředků. Příprava a realizace dotační politiky dále zahrnuje správu dotací, stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování dxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx, kontrolu čerpání a užití dotací, vyhledávací činnost, stanovování odvodů a penále za neoprávněné použití nebo zadržení dotací. Realizací dotační pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxace
a závěrečným vyhodnocením
dotace
.
K odst. 1 písm. m)
Příprava a realizace politiky výzkumu a vývoje včetně řízení těchto činností a přípravy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxe (národní politiky výzkumu a vývoje), koncepce výzkumu a vývoje resortu a tvorbu pro-gramů výzkumu a vývoje (národní program orientovaného výzkumu)x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úpravu vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem podpory, stanovování způsobů hodnocení výsledků jednotlivých oborů vý-zkumu a vývoje a tvorbu koncepxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho a dalších sektorů výzkumu a vývoje. Do této skupiny činností lze dále zařa-dit zpracování návrhu výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací, kontroxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoje a inovací, zajišťování veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích (zpracovávání zadávací dokumentace pro vyhláše-ní veřejné soutěže ve výxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxuv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, kontrolu plnění smluv nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory, hxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxnanční a ochrany duševního vlastnictví, pod-pory komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové fi-nancování programovýxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xřípravou a prováděním správních úkonů ve správním řízení včetně jejich kontroly a včetně řízení těchto činností a přípravy a vypracovávání odborných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxrávy, upravené správním řádem.
Jedná se o provádění jednotlivých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých podání do protokolux xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, předávání rozhodnutí k doručení, vyvěšování veřejné vyhlášky, vyměřování správních nebo jixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxá například o přípravu a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení, kontrolu jejich věcné správnosti a doplňoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxším místům, o opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování, přípravu usnesení o postoupení podání, o dožádání nebx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve stykx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx správním řízení, vyměřování správních poplatků, plnění zákonných oznamovacích povinností vůči státním subjektům, doručování písemností správníxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní podkladů pro správní řízení, provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťo-vání důkazů, zajišťování výkonu rozhodnutí, zajišťováxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxntroly, inspekce nebo dozoru a navrhování dílčích závěrů a, řešení přestupků a jiných správních deliktů.
Mezi nejnáročnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy a pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxkumného řízení, řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právního vztahu v mezích věcné a místní příslušnosti správního orxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxdpisy a veřejným zájmem a řešení sporů.
K odst. 1 písm. o)
Ochranou obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany zejména varování,
evakuace
, ukrytx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavu, plnění úkolů při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva v oboru své působnoxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo mimořádné události a krizové stavy, krizového plánu a jeho jednotlivých částí, předepsané požární dokumentace a dokumentace pro krizové stavy, ve vxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxišťování krizového řízení v působnosti služebního úřadu a zajišťování připravenosti ministerstev nebo dalších ústředních správních úřadů na řešenx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxárodních opatření v působnosti resortu k řešení krizových situací.
K odst. 1 písm. p)
Zadávání veřejných zakázek včetně řízení těchto činností a přípravy a vypracovávání odborných věcxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů.
K odst. 1 písm. q)
Auditem včetně jeho řízení se obecně rozumí nezávislé objektivní přezkoumání a zhodnocení procesů za účelem jejixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, na zmapování informačního prostředí a analýzu informačních toků a na zkoumání externí komunikace (informační audit), na odhalení účetních podvodůx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpečnosti) apod. Dále se může jednat o systémové audity procesů a pravidel, například hospodaření, čerpání dotací z hlediska efektivnosti a souladu s lxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxudit stanovených typů organizací) a podobně. Mezi činnosti spojené s prováděním auditů patří určení účelu a cíle auditu, plánování konkrétních auditxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxní a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému, zpracovávání návrhů na zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému a předcházxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve služebních úřadech podle příslušných právních předpisů.
Podle bodu 3 přílohy k nařízení vlády o oborech služby audit dále zahrnuje i veřejnosprxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxčních věcí služby se rozumí činnosti při řešení a výkonu působnosti jednotlivých služebních orgánů. Za zajišťování správy služebních vztahů lze povaxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxnu služby. Do správy služebních vztahů lze dále řadit zajišťování problematiky vzniku, průběhu, změn a skončení služebního poměru, výběru a obsazováxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, přípravy a vzdělávání a sociálního zajištění státních zaměstnanců. Nezbytnou součástí správy služebních vztahů státních zaměstnanců je odměňováxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
Součástí uvedených činxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxních zaměstnanců pro výkon správních činností, kvalifikačních a hodnotících standardů a vzdělávacích projektů. K zajišťování správy služebních vzxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxmatika daní z příjmů ze závislé činnosti, pojistného na soci-ální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxm činností, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ředitel sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení) spočívající ve vedení podřízených státních zaměstnanců, ukládání služebních úkolů a příkazů a v oxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxx x
Ustanovení § 5 odst. 2 ZSS zmocňuje vládu, aby svým nařízením stanovila obory služby jako specifické oblasti výkonu služby, na které se v mxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxní služby. Pod jednotlivými položkami uvedenými v tomto nařízení jsou začleněny podle druhu veškeré správní činnosti, které jsou službou. Vzhledem k xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx nutné přechodným ustanovením vyřešit případy, kdy se státnímu zaměstnanci ke dni nabytí účinnosti nového nařízení vlády (č. 1/2019 Sb.) v důsledku uvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxné původním nařízením vlády č. 106/2015 Sb. a novým nařízením vlády č. 1/2019 Sb. Státní zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti nařízení vlády č. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k nařízení vlády č. 1/2019 Sb., vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení (1. července 2019) státní službu v oboru státní služby uvedeném na sxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xřednické zkoušky, jejíž zvláštní část má ověřit, zda státní zaměstnanec má potřebné vědomosti a schopnosti a je dostatečně odborně připraven pro dalšx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveních k nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, stanovit, že osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení úspěšně vyxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xx 1/2019 Sb., se dnem nabytí účin-nosti tohoto nařízení považuje za osobu, která úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní službx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x7 o služební kázni, kterou se rozumí řádné plnění povinností státního zaměst-nance vyplývajících mu z právních předpisů, které se vztahují ke službě v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxí způsobilosti k výkonu služby a plnění povinností při jejím výkonu.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k výkonu služby v oboru služby, nebo při uplatňování práv státních zaměstnanců podle § 79 odst. 2 písm. f) ZSS, podle něhož má státní zaměstnanec právo odxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt obory služby takovým způsobem, aby funkce uvedených insti-tutů (ověření způsobilosti, zvládání výkonu služby, přeložení, výkon služby na jiném míxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xlatových tříd státních zaměstnanců uvedené v příloze č. 1 k ZSS. Nevyvážený přístup ke stanovení rozsahu jednotlivých oborů služby by proto mohl způsoxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxních činností, které lze podle jejich charakteru a zaměření podřadit pod více oborů státní služby. Vyža-dovat způsobilost ověřenou vykonáním úřednixxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxnovuje maximální počet 3 oborů služby, které mohou být pro služební místo služebním předpisem stanoveny, a jde-li o služební místo představeného, nejxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mohou být pro toto služební místo stanoveny. Je proto nutno volit pouze ty obory služby, které odpovídají převažujícím a obvykle vykonávaným správním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tj. činnost, podle níž bylo klasifikováno toto místo platovou tří-dou.
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, § 3 - správní úřad, § 4 - sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xřadu, § 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představenéxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxní o službě, § 77 až 78 - povinnosti státních zaměstnanců, § 84 až 85 - příkaz k výkonu služby, § 180 až 181 - informační systém o státní službě
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 89/1995 Sb., o státní stxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx98 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Státní zaměstnanec
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxxxx xxxxstnance je zmíněn již v čl. 79 odst. 2 Ústavy, kde se uvádí, že právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zxxxxx
xxxx x x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxsto. Státním zaměstnanec může být pouze fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru. K výkonu služby v pracovním poměru viz § 178 ZSS. Důvodex xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxí pojmu státní úředník a jako takový jej lze nalézt již v nejstarších dokumentech z doby osvícenství (např. dekret soudního dvora č. 1293/1811 Sbírky záxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxřazen nebo jmenován na místo představeného. Bez služebního místa není státního zaměstnance, což ostatně platilo od nepaměti. Vždyť francouzské slovx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xojmu státního zaměstnance, neboť ten je povinen plnit (policejní) úkoly vlády. Jmenování státního zaměstnance je nutno chápat stejně jako v Polsku jaxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxx xx xxxxxxl ve zmíněném formálním znaku odchýlil od praxe založené zákonem ze dne 7. února 1919, č. 74 Sb., o přejímání státních úředníků a zřízenců, jakož i úředníxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxance a jeho nevykonáváním v prvním případě ztratil služební místo, v druhém případě služební poměr nevznikl. K úpravě v ZSS viz komentář k § 32.
Ke slxxxxx xxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx
xouvisející ustanovení:
§ 5 - služba a její obory, § 7 - služební označení státního zaměstnance, § 8 - služební označení státních zaměstnanců v zahrxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx § 20 až 21 - služební poměr na dobu neurčitou a na dobu určitou, § 22 - základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru, § 23 - přijetí do služebního xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xkoušky, § 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představexxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro přijetí do služebního poměru, § 35 až 36 - úřednická zkouška, § 40 - opakování úřednické zkoušky, § 42 - postup po úspěšném vykonání úřednické zkouxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxební cesta, § 47 - přeložení, § 48 - zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby, § 49 - zařazení na jinx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxí na služební místo vedoucího služebního úřadu, § 55 - jmenování na služební místo náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce, § 57 - jmenování na slxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx výkon služby z organizačních důvodů, § 63 - zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, § 64 - zařazení mimo výkon služby prx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xlužby a zařazení po jeho ukončení, § 68 - zkrácení služební doby, § 69 - přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže, § 70 - spxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xosudek a potvrzení o službě, § 77 - povinnosti státních zaměstnanců, § 79 - práva státních zaměstnanců, § 81 až 82 - omezení některých práv státních zaxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxx xxzení, § 106 - překážky ve službě na straně služebního úřadu, § 110 - povinnost státního zaměstnance setrvat ve služebním poměru, § 111 - kontrola průbxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxhraniční služby, § 113 - bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby se řídí, § 114 - podmínky pro výkon služby, § 133 - působnost odborové organizacx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxčnost a ochranu zdraví při výkonu služby, § 144 - obecná ustanovení o platu a odměně za služební pohotovost, § 153 - osobní spis, § 154 - služební průkazx x xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxěru k výkonu práce na služebním místě, § 181 - rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úředxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Z literatury:
Šouša, J. Vývoj právní úpravy státních civilních úředníků od 18. století do roku 1938 v českých zemích. Dizertaxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
Zvláštní služební označení státního zaměstnance je již od dob Rakouska tradxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako právo státního zaměstnance. Stejně tak představený má vedle práva na služební označení též právo na označení představený či služební orgán. Reálxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxrov. rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 Ad 12/2016-57).
Služební označení má ovšem vedle svého titulárního významu též do jisté míry rozlišovxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na vzdělání lze u fenoménu státního úřednictva opět vysledovat až do doby osvícenství. V návaznosti na zákon č. 451/1991 Sb. se stále povinně nepřihlíxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxů v zahraniční službě, § 9 - představený, § 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenoxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek, § 203 - zvxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxx1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanovx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a Slovenské republiky
Služební označení státních zaměstnanců v zahraniční službě
Mgr.
Eva
Riedlová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xtátní službě dříve upravovalo přiznání nebo propůjčení di-plomatické nebo konzulární hodnosti v případech, kdy státní zaměstnanec vykonával služxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt vyhláškou diplomatické a konzulární hodnosti a postup při jejich přiznávání nebo propůjčování. Ministerstvo zahra-ničních věcí tak učinilo vyhláxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxto vyhláška byla ke dni 30. 6. 2017 zrušena.
Vzhledem k následné úpravě zahraniční služby, která byla upravena zákonem č. 150/2017 Sb., o zahraniční xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxjší úpravě diplomatických a konzulárních hodností. Diplomatické a konzulární hod-nosti jsou formálním znakem odlišujícím diplomatické pracovníkx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxe diplomata usnadňujícím mu styk s příslušnými orgány přijímajícího státu nebo s jeho partnery ze zastupitelských úřadů jiných států. Jde proto o důlexxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. § 15 odst. 4 byly pro případy přiznání diplomatických hodností stano-veny ještě další podmínky. Nejde tedy pouze o případy přiznání a propůjčení diplxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xahraniční služby,
b)
dobu výkonu zahraniční služby,
c)
dobu výkonu zahraniční služby na služebním místě představeného a
d)
počet vyslánx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxtrativnímu pracovníkovi pro výkon služby v zahraničí. Záro-veň umožnil i propůjčení diplomatické hodnosti pracovníkovi na služebním místě při výkoxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxostí a podrobnějším pod-mínkám, za kterých jsou tyto hodnosti přiznávány nebo propůjčovány. Tato úprava byla provedena vyhláškou č. 189/2017 Sb., o sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxmé, proč vyhláška č. 189/2017 Sb. stanoví diplomatic-ké a konzulární hodnosti, když jsou již upraveny zákonem. Postačujícím by pravděpodob-ně bylo xxxxxxx x x x x xxxxx x x x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Související předpisy:
§ 15 zákona o zahraniční službě, vyhláška č. 189/2017 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxch,
vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx4.2020
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxaického pojmu představeného je vymezena obdobně jako pojem vedoucího zaměstnance podle § 11 zákoníku práce. Odlišně od zákoníku práce, který se odvolxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx explicitně určuje.
Stupně řízení jsou výslovně stanoveny v odst. 2 a 3, a to rozdílně pro ministerstva a Úřad vlády a pro ostatní správní úřady.
V oxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxk pro řízení sekce, ředi-tel odboru a vedoucí oddělení. V Ministerstvu zahraničních věcí pak existuje ještě čtvrtá kategorie představených, kterými xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxxxx x xahraniční službě. Vedoucí zastupitelských úřadů, jak vyplývá i z ust. § 6 nařízení vlády č. 92/2014 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xdborníci - ředitelé sekcí, tito byli na základě do-hody tehdejší
koalice
s opozicí zrušeni a nahrazeni náměstky pro řízení sekcí. Nemělo by se jednat o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxcké sněmovny nebo Senátu. Je třeba poznamenat, že je toto ustanovení v souladu s čl. 38 odst. 2 Ústavy, podle kterého se člen vlády může nechat zastupovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxustavu řízení, takže zde funkce ředitele sekce setrvává.
V odst. 5 se stanoví, že vedoucí služebního úřadu je ten, kdo podle jiného zákona stojí v čelx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. V jednom z nepřijatých návrhů zákona o státní službě bylo uvedeno, že „služební místo vedoucího správního úřadu se nezřizuje v ministerstvech a v Úřaxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxx x se uvádí vedoucí služebního úřadu jako předsta-vený u jiného správního úřadu a v ust. § 10 odst. 1 písm. d) a f) je vedoucí služebního úřadu postaven na rovxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxo vysvětlení také nalezneme v Ústavě, kde jsou členové vlády pověřováni řízením ministerstev nebo jiných úřadů, stojí monokraticky v jejich čele, ačkxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxvyšší požadované neboli předepsané vzdělání představeného se vždy řídí podle jím vykonávané a řízené nejnáročnější činnosti uvedené v ust. § 5 odst. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu (trvalý zástupce) a který se rovněž považuje za představeného. Máme tedy zástupce vedoucího oddělení, zástupce ředitele odboru, zástupce vexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxavení odboru, takže vedoucí zastupitelského úřadu je v postavení ředitele odboru), zástupce náměstka pro řízení sekce, zástupce státního tajemníka x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhraničních věcí má zde zvláštní úpravu, kde v ust. § 42 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xástupce, a naopak vedoucí oddělení v zastupitelském úřadu, které je tvořeno méně než sedmi systemizovanými místy, si svého zástupce určit nemůže. Rozxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxoto xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 2 zákona o státní službě. Zastupování představeného na základě určení zástupcem je přímo vázáno na osobu představeného a na jeho vůli, znamená to tedy, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služebního místa představeného, v tomto případě lze využít institut zastupování představeného
ad hoc
podle ust. § 66 zákona o státní službě. Podle usxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe za představeného, má i zvýšené povinnosti představeného podle ust. § 78 zákona o státní službě. Zástupce před-staveného však není stupněm řízení ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx). Na určení o zastupování představeného se nevztahují ustanovení o řízení ve věcech služby ani ustanovení správního řádu.
Určení, resp. povinnoxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxx
x xxxxxxx xx xxxx xělo být právě naopak. Představený nebo státní zaměstnanec, který byl určen trvalým zástupcem představeného, se na základě
právní fikce
považuje za pxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní konstrukce, která užívá právní fikci, je v zákoně o státní službě aplikována hojně. V tomto případě by měl představený koordi-novat svojí nepřxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxní
ad hoc
.
Pro kompletnost nutno poznamenat, že § 9 se nevztahuje na členy vlády a na náměstky členů vlády, neboť nejsou ani představenými ve smyslu záxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxen vlády může mít maximálně dva politické náměstky. Tito jsou v pracovním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx a obory služby,
§ 19 - organizační struktura služebního úřadu, § 66 - zastupování, § 146 - zvláštní ustanovení o příplatku za vedení, § 159 - základnx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxn č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, § 6 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
Bělina,
CSc.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehlex xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvá § 10 odst. 1 ZSS
taxativní
výčet. Služebním orgánem podle tohoto ustanovení je vláda, příp. ministr vnitra či člen vlády na základě pověření vlády, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xkruh státních zaměstnanců, vůči nimž je dotyčný v postavení služebního orgánu. Vymezení skutečnosti, kdo je vůči komu v postavení služebního orgánu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Služební orgán jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxtečnostech pro služební poměr, jako je rozhodnutí o přijetí do služebního poměru či naopak rozhodnutí o skončení služebního poměru. Dále např. vyhlašxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx ustanovení:
§ 2 - negativní vymezení působnosti zákona, § 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 6 - xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxík, § 23 - přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a jmenování na služební místo představeného, § 24 - konání výběrového řízení, § 25 x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 72 - skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu, § 76 - služební posudek a potvrzení o službě, § 91 - výkon kárné pravomoci, § 94 - zaháxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx ke služebnímu hodnocení, § 167 - zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí, § 168 - odvolací řízení, § 178 - výjimečné použití pracovního poměru k výkoxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxčního systému cizinců v rozsahu
Související předpisy:
Služební předpis
(Vydání služebního předpisu)
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
V. Vydávání služebního předpisu
I. Povaha služebního předpisu
Služebním předpisem je zákonem předvídaný závazný jednostranný úkon
abstraktní
poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx státní služby. Z povahy služebního předpisu vyplývají znaky jako
-
jednostrannost,
-
abstraktnost - je určen druhově vymezenému okruhu osob,
x
xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
x xxx xx xx xxxazný pro státní zaměstnance, jakož i pro zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti náležející k výkonu státní služby a pro osoby ve služebnxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xlužební předpis do skupiny označované jako vnitřní předpisy. V oboru veřejného práva jde o pojem teoretický, nikoli zákonný, jak je tomu v právu pracovxxx xxxx xxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxí soud xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxk a pracovníků. Vydáváním interních instrukcí se realizuje oprávnění řídit činnost podřízených - i když se tak děje za účelem konkretizace úkolů stanoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxvnění, vyplývá z právní normy stanovící takový vztah nadřízenosti a podřízenosti.“
II. Závaznost služebních předpisů
Závaznost služebních přexxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxosti a podřízenosti, jednak ovšem vychází z výslovné zákonné úpravy, koho služební předpisy zavazují (§ 11 odst. 3 ZSS) a ze zákonné povinnosti státníhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxu státní správy by nemohla sama o sobě legitimizovat závaznost všech služebních předpisů, a to konkrétně služebních předpisů vydávaných náměstkem prx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxce Ministerstva vnitra.
Služební předpisy nemají povahu předpisů právních. Ty jsou vydávány podle čl. 79 odst. 3 Ústavy na základě a v mezích zákonx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxho organismu, v rámci něhož se uplatňují vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Ovšem jsou i prováděcí právní předpisy, které se vztahují jen na určitou sxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxo ve vztahu ke služebním předpisům vydávaným konkrétně podle zákona o státní službě, vydává-li je náměstek pro státní službu, nejsou vydávány vůči podxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxisem, neplatí v jeho případě formální předpoklad jeho znalosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. Zákon stanoví povinnost služebního úřadu, aby státní zamxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxst. 3 ZSS). Při posuzování případného porušení služební kázně či porušení povinností státního zaměstnance může být proto
relevantní
posouzení, zda xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxdpisy závazné podle § 11 odst. 3 i pro zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího činnosti státní služby podle § 5 a pro osobu ve služebním poměru podlx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxy nebo vedoucí služebního úřadu, je služební předpis závazný i pro zaměstnance v pracovním poměru nevykonávajícího činnosti podle § 5 ZSS a zaměstnanxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx rámec úpravy § 11 odst. 3 ZSS, když služební orgány (jako takové) vůči takovým osobám nemají řídící vztah a otázka, čím se mají ve své činnosti takové osobx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx organizační věci služby“. Co se tím rozumí, není zcela zřejmé, lze tam řadit např. věci systematizace služebních míst, organizační struktury služebnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xo hlavy III části první zákona nazvané „Organizační věci služby a správa služebních vztahů). Služební předpisy mohou upravovat i jiné záležitosti, nex xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdoucího služebního úřadu na představené,
-
§ 15 odst. 7: o přenesení rozhodování státního tajemníka na představené,
-
§ 25 odst. 5: o stanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x
x xx xxxxx x xxxxx xxx o zřizování dalších orgánů,
-
§ 77 odst. 1 písm. t): o pravidlech etiky státního zaměstnance,
-
§ 99 odst. 4: o podrobnějších pravidlech pro rozvxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxslosti s výkonem služby, které se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a kde je jinak svěřena v části sedmé zákoníku práce pravomoc zaměstnaxxxxxxx
x
x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xro státní zaměstnance, kteří vykonávají službu z jiného místa,
-
§ 123 odst. 2: o stanovení okruhu činností, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxužít úpravu vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatele dle zák. práce. Ovšem odkazuje-li ZSS v některých otázkách na použití zák. práce a tato úpravx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdem služební předpis (viz § 122 odst. 1 zák. práce) nebo vnitřním předpisem služební předpis (viz § 124 odst. 1 ZSS).
IV. Kolektivní dohoda a služební pxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxu práce vnitřních předpisů a kolektivní smlouvy). Zmínit je však třeba ust. § 307 odst. 2 zákoníku práce, podle něhož obsahuje-li smlouva nebo vnitřní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, přísluší mu jen jedno takové právo, a sice to, které zaměstnanec určí. Je proto třeba obdobně jako v případě zákoníku práce, vycházet z toho, že pokud upxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxt a zaujmout stanovisko k návrhům služebních předpisů, které mají být vydány služebním orgánem a týkají se služebního úřadu, v němž odborová organizacx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxjde tedy v žádném případě o souhlas odborové organizace jako je tomu u pracovního řádu podle § 306 odst. 4 zák. práce.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Služební předpis musí být vydán písemně (§ 11 odst. 2). Služební předpis vydává náměs-tek pro státní službu, vedoucí služebníxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxmník jsou závazné pro státní zaměstnance, vůči nimž vykonávají tito funkci služebního orgánu [viz § 10 odst. 1 písm. d) ZSS], jakož i další osoby vykonávxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x pro státní zaměstnance, kteří vykonávají službu v podřízeném služebním úřadu, jakož i další osoby vykonávající činnosti státní služby, jak uvádí § 11 xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxím poměru, kteří činnosti v některém oboru státní služby podle § 5 ZSS a osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařa-zené k výkonu služby ve služexxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xlužbu v úřadech uvedených v odst. 5, tj. v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Českém telekomunikačním úřadu, Energetickém regulačním úřadu, Úřxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxkém statistickém úřadu, Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Jedná se o úřady, v literatuře označovxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxdy, resp. ty z nich, které v tu dobu existovaly, byly uvedeny i v původním znění § 17 odst. 3 ZSS, u nichž nemohla vláda bez souhlasu toho, kdo je v jejich čelex xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ÚS sp. zn. Pl. ÚS 21/14 (č. 199/2015 Sb.). Služební předpisy náměstka pro státní službu nezavazují ani zaměstnance vykonávající činnosti zařazené do xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxely č. 144/2017 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xaměstnancům zařazeným v sekci pro státní službu [§ 10 odst. 1 písm. e)], takže jím vydané služební předpisy budou zavazovat je. Vedle toho může podle § 13 xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxe pro státní službu vydávat služební předpisy i na základě takového pověření.
Pro státního zaměstnance mohou zavazovat služební předpisy vydané
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
x
xxxsonálním ředitelem sekce pro státní služby (jedná-li se o státní zaměstnance vyko-návajícího službu v sekci pro státní službu nebo jde-li o služební pxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x
služebním orgánem,
-
vedoucím služebního orgánu nebo státním tajemníkem (jedná-li o státního zaměstnance vykonávajícího službu v podřízeném xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxní službu č. 3 ze dne 1. 7. 2015, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebního předpisu, je součástí návrhu služebního předpisu, vyžaduje-li to jexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxužebního předpisu,
c)
vysvětlení hlavních cílů navrhovaného služebního předpisu,
d)
odůvodnění hlavních principů navrhovaného služebního přxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx právních předpisů, ukládá cit. služební předpis, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů, zasílat návrh služebního předpisu přxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxní službu jsou připomínkovým místy svazy odborových organizací zastupu-jící státní zaměstnance, státní tajemníci, vedoucí ústředních správních úxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxužebního předpisu státního tajemníka a vedoucího služebního úřadu jsou připomínkovými místy odborové organizace působící v příslušném služebním úxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxípravu, vyhlašování a evidování služebních předpisů.
x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně povinnosti tento přehled aktualizovat.
Stanoviska a metodické materiály:
Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí služebních orgánů ve služebních záležitostech jsou podskupinou vnitřních předpisů (interních aktů řízení). Předpisy upravující postupy či úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxrnému řízení. Podle zákona o státní službě se služební kázní rozumí řádné plnění povinností státního zaměstnance vyplývajících mu z právních předpixxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzně i porušením postupů stanovených jinými vnitřními předpisy.
Související ustanovení:
§ 10 - služební orgán, § 12 - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxijetí do služebního poměru, § 84 - příkaz k výkonu služby, § 122 - předcházení škodám, § 123 - odpovědnost státního zaměstnance za škodu, § 124 - odpovxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí povinnosti služebního úřadu k odborové organizaci, § 143 - kolektivní dohoda, § 148 - zvláštní ustanovení o zvláštním příplatku, § 177 - ohrožení nxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro státní službu č. 3 ze dne 1. 7. 2015, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebního předpisu
Z literatury:
Kopecký, M. K právní povaze slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxecký, M. Správní právo. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s.
Příkopa, V. Seriál o státní službě, díl osmý: rušení služebních předpisů. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
II. Pozastavení účinnosti a zrušení služebního předpisu služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu
III. Pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxným služebním orgánem v nadřízeném služebním orgánu nebo náměstkem pro státní službu
I. K souladu služebních předpisů obecně
Státní služba má být jednotně organizována, řízena a kontrolována. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisem vydaným služebním orgá-nem v nadřízeném služebním úřadu. Jednotné řízení státní služby spadá do působnosti Ministerstva vnitra, v němž tuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxem vydaným náměstkem pro státní službu; výjimkou jsou služební předpisy vydané ve-doucím některého ze správních úřadů uvedených ve větě druhé § 11 odsxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxních předpisů k předpisům právním a rovněž relativní vztah mezi služebními předpisy vydanými různými služebními orgány. Zákon neřeší otáz-ku, jaké jxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxzeném služebním úřadu či služebním předpisem vydaným náměstkem pro státní službu. Pro srov-nání: právní předpis nižší právní síly, který by byl v rozpxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxatnosti a správnosti i přes existenci jejich rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, nedojde-li k jejich zrušení nebo změně.
Ohledně vnitxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxt. 2 zák. práce). Služební zákon v § 10 odst. 5 stanovil, že služební předpis, který je v rozporu s právními předpisy, se považuje za neplatný. Toto pravixxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xávazný, bude to platit i pro případ služebního předpisu odporujícího právnímu předpisu. Výjimka by se týkala služebního předpisu, jehož splněním by sx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xdst. 4 a 5 ZSS). Protože státní zaměstnanec nesmí splnit služební příkaz ani služební předpis, spáchal-li by jeho splněním trestný čin nebo správní dexxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
II. Pozastavení účinnosti a zrušení služebního předpisu služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu
x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisu. V těchto případech služební orgán v nadřízeném služebním úřadu vyzve příslušný služební úřad ke sjednání nápravy (přičemž stanoví přiměřené lhxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxzastavení účinnosti služebního předpisu příslušnému služebnímu orgánu, dojde k pozastavení účinnosti služebního podpisu, tj. od toho dne není možnx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxušování sankcionování (např. kárným opatřením).
Pokud příslušný služební orgán sjedná nápravu ve stanovené lhůtě, tj. služební předpis buď zrušx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxnosti služebního předpisu zruší. Pokud se tak nestane do 30 dnů od dodání výzvy, služební orgán v nadřízeném služební úřadu takový služební předpis zruxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkem pro státní službu
V případě, že služební předpis je v rozporu s právním předpisem a služební orgán v nadřízeném služebním úřadu nezjedná nápraxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxě pozastaví účinnost tohoto služebního předpisu. Zjedná-li příslušný služební orgán nápravu ve stanovené lhůtě, náměstek pro státní službu toto rozxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xlužbu do 30 dnů od jejího uplynutí návrh na zrušení služebního předpisu soudu. K řízení o návrhu na zrušení služebního předpisu je příslušný Městský soux x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xx
xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxní služebního předpisu jeho rozpor s právním předpisem (srov. § 12 odst. 5 až 7 ZSS), podle textu s. ř. s. má návrh náměstka pro státní službu na zrušení slxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní předpis nebo jeho část za nezákonný (§ 101e odst. 2 s. ř. s.), soud pak zruší služební předpis nebo jeho část tehdy, je-li v rozporu se zákonem, nebo protx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx x. s.). Nastala-li by situace, že na základě přezkumu je podle soudu služební předpis v rozporu s právním předpisem nižší právní síly než je zákon, aniž by xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxí - i takový rozpor by byl důvodem ke zrušení služebního předpisu (nejednalo-li by se pochopitelně o situaci, že by soud posoudil soulad jiného právního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxípadě neaplikoval). Lze též odkázat na starší judikaturu Ústavního soudu ve vztahu k obecně závazným vyhláškám zastupitelstev obcí vydaných za účinnxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxznými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení“, zatímco podle textu § 70 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxkonem; Ústavní soud rušil obecně závazné vyhlášky i pro jejich rozpor s právním předpisem provádějícím zákon, tedy právním předpisem nižší právní sílxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxx xxížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Pokud by nastala situace, že by Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byl předtím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxe, kterým byl zrušen služební předpis, zřejmě nedojde k „obživnutí“ takového služebního předpisu (obdobně, jako zrušením právního předpisu nedocháxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxušen, nebo bylo-li na základě části služebního předpisu, který byl zrušen, rozhodnuto o kárném opatření a toto rozhodnutí nabylo právní moci, ale nebyxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxinnosti služebního předpisu platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.
IV. Řešení rozporu služebního předpisu se služebním předpisxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxerý by byl v rozporu se služebním předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu nebo náměstkem pro státní službu, nikoli však v rozpxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxysl požadavku § 12 odst. 1 ZSS, aby služební předpis byl nejenom v souladu s právními předpisy, ale i s „vyššími“ služebními předpisy („se služebním předxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu zrušil služební předpis podřízeného služebního úřadu odporující „vyššímu“ služebnímu předpisu podle stejných pravidel, jako je tomu v případě rozxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx zjednání nápravy cestou zrušení takto vadného služebního předpisu náměstkem pro státní službu dojít nemohlo, neboť náměstek pro státní službu není nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxní služebního předpisu odporujícího právnímu předpisu k soudu.
Související ustanovení:
§ 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený slxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxník, § 87 - služební kázeň, § 88 - kárné provinění, § 89 - kárné opatření, § 90 - zánik kárné odpovědnosti, § 91 - výkon kárné pravomoci, § 92 - kárná komxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxzení; rozhodnutí v kárném řízení, § 97 - zahlazení kárného opatření
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu
Z literatury:
Kopecký, M. K právní povazx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
Příkopa, V. Seriál o státní službě, díl osmý: rušení služebních předpisů. Právní rozhledy, 2016, č. 2.
Ministerstvo vnitra
prof. Jxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Působnost Ministerstva vnitra
II. Sekce pro státní službu
III. Státní tajemnxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xprávy, který zajišťuje jednot-ný výkon státní služby a v tomto smyslu došlo i k doplnění § 12 odst. 4 kompetenčního zákona, podle něhož Ministerstvo vnixxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xx, jednak odkazem, že vedle taxativně vyjmenovaných činností plní další úko-ly stanovené zákonem.
Kromě Ministerstva vnitra vykonává v oblasti stxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem financí připravuje a předkládá vládě návrhy právní úpravy v oblasti odměňování.
II. Sekce pro státxx xxxxxx
Působnost Ministerstva vnitra v oblasti státní služby vykonává sekce pro státní službu (jako organizační jexxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitra pro státní službu, státnímu tajemníkovi nebo personálnímu řediteli sekce pro státní službu. Sekci řídí náměstek ministra vnitra pro státní slxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxužební místo personálního ředitele sekce pro státní službu. Personální ředitel může být náměstkem pro státní službu pověřen výkonem jeho pravomocí, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru.
Náměstek pro státní službu a státní zaměstnanci jím pověřeni jsou opxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkce pro státní službu je služebním orgánem náměstek pro státní službu.
III. Státní tajemník v Ministerstvu vnitra
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xekci pro státní službu, je obdobně jako v jiných ministerstvech státní tajemník v Ministerstvu vnitra.
Související ustanovení:
§ 4 - služební úxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxužebních předpisů, § 15 - státní tajemník, § 17 - systemizace, § 19 - organizační struktura, § 38 - termín úřednické zkoušky, § 41 - zmocňovací ustanxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxní místo personálního ředitele sekce pro státní službu, § 92 - kárná komise prvního stupně, § 93 - kárná komise druhého stupně, § 145 - zvláštní ustanoxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxužbě jako informační systém veřejné správy, správce, součásti, § 183 - využívání údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systémx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxbu, § 199 - nový systém odměňování státních zaměstnanců, § 203 - zvláštní postup do doby zprovoznění informačního systému o státní službě
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců
Vedoucí služebního úřadu
prof. JUDr.
Miroslav
Bělina,
CSc.
doc. JUDr.
Maxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Přehled výkladu:
I. Pravomoc vedoucího služebního úřadu
II. Zastupování vedoucího služebnxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxoto úřadu (k tomu srov. komentář k § 9) a řídí veškerou činnost tohoto úřadu, a to včetně činnosti jak státních zaměstnanců, tak i zaměstnanců v pracovněpxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxcí služebního úřadu dále řídí činnost vedoucího podřízeného úřadu a je vůči němu služebním orgánem.
II. Zastupování vedoucího služebního úřadu
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx 144/2017 Sb., stanoví jednak možnost, aby vedoucí služebního úřadu pověřil svého zástupce výkonem svých pravomocí, jednak stanoví pravidlo, že v dobx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxžebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného ani skončení služebního poměru.
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxedpisem na před-stavené, kteří jsou státními zaměstnanci ve služebním úřadu, v jehož čele stojí. Nicméně nemůže na ně přenést rozhodování ve věcech, o xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx/2019 Sb. vypustila jedinou výjimku z možnosti převést na před-stavené věci, v nichž se nevede řízení ve věcech služby, což bylo služební hodnocení stxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxedstavený, § 10 - služební orgán, § 11 - vydání služebního předpisu, § 12 - soulad služebních předpisů,
§ 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxužebního úřadu,
§ 60 - odvolání ze služebního místa představeného, § 72 - skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu,
§ 159 - základnx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Pravomoc státního tajemníka
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Služební místo státního tajemníka se zřizuje na ministerstvech a v Úřadu vlády. Státní tajemník je nejen služebním orgánem vůči státním zaměstnancům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxbního orgánu vůči vedoucím podřízených služebních úřadů (k tomu srov. komentář k § 10).
(Pouze) ve věci jmenování na služební místo představeného, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x vedoucím Úřadu vlády). Neprojednání s příslušným členem vlády (resp. s vedoucím Úřadu vlády) by znamenalo vadný postup při vydání takového rozhodnutx x xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlády), z čehož lze dovozovat, že případným negativním stanoviskem člena vlády (resp. vedoucího Úřadu vlády) není státní tajemník právně vázán.
II. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x a 4, vložená do ZSS jeho novelou č. 144/2017 Sb., stanoví jednak možnost, aby státní tajemník pověřil svého zástupce výkonem svých pravomocí, jednak sxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxů zastupování nemůže zástupce rozhodovat ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního míxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxadu může přenést svou pravomoc služebním předpisem na představené příslušného ministerstva, resp. Úřadu vlády. Nicméně nemůže na ně přenést rozhodoxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí). Novela ZSS č. 35/2019 Sb. vypustila jedinou výjimku z možnosti převést na představené věci, v nichž se nevede řízení ve věcech služby, což bylo sluxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxební úřad, § 9 - představený, § 10 - služební orgán, § 11 - vydání služebního předpisu, § 12 - soulad služebních předpisů, § 14 - vedoucí služebního úřxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxo,
§ 44 - druhy změn služebního poměru, § 53 - jmenování na služební místo státního tajemníka,
§ 60 - odvolání ze služebního místa představeného, § 72 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Správní úřady s malým počtem zaměstnanců
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxeny situace "malých služebních úřadů", resp. úřadů s malým počtem zaměstnanců. Podle tohoto ustanovení plní za služební úřad, v němž službu vykonává nxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxch vztahů zaměstnanců, nadřízený služební úřad. Počty státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru ve služebním úřadě se pro tyto účely sčítxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
V § 16 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxních věcech služby, služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů zaměstnanců, tyto úkoly nadřízený služební úřad. Jedná se o obxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxsející ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, § 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený správní úřad, § x x xxxxxx x xxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx
HLAVA IV
SYSTEMIZACx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Závazná pravidla pro organizaci sxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx
xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxčet služebních míst s požadavkem státního občanství
IV.3 Zákaz konkurence
V. Proces přípravy systemizace a jejích změn
VI. Schválxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
VII. Soudní přezkum systemizace
VIII. Regulátoři
VIII.1 Stanovisko prezidenta republiky obsažené v návrhu na zrušení zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
X. "Nelze použít pro jiný účel"
K odst. 1
I. Závazná pravidla pro organizaci služebního úřadu a § 184 ZSS
x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovala pravidla pro organizaci služebních úřadů pouze ve formě návrhu nařízení vlády, který byl projednáván v legislativním procesu. Tento návrh byl vxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxanizace a zejména do stabilizace služebních úřadů, ke které mělo dojít v rámci „první“ a druhé“ systemizace k 1. červenci 2015, respektive k 1. lednu 201x xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xtav organizace a systemizace služebních úřadů před 1. červencem 2015 skýtal obraz značného stupně chaosu.
Příprava „první“ a „druhé“ systemizxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdní stručný text ZSS i srovnatelně stručná pravidla organizace (na-řízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu), kterx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxaky jednotlivých služebních úřadů na zachování statu quo. To se projevuje zejména velmi mírnými pravidly pro stanovení mini-málního počtu systemizoxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxžeb-ních úřadů, na druhou stranu petrifikoval, a někdy dokonce pomohl prohloubit nežádoucí poměr mezi představenými a „řadovými“ státními zaměstnaxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxa 2015 bylo systemizováno 68 091 služebních míst, z toho 9 837 míst představených, od 1. ledna 2016 bylo systemizováno 69 175 slu-žebních míst, z toho 9 91x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xd 1. ledna 2018 bylo schváleno 71 039 služebních míst z toho 10 053 míst představených. Z uvedeného vyplývá, že poměr služebních míst představených k „řaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxnění pravidel. Druhým problémem pravidel organizace jsou ust. § 7 a § 8, týkající se kabinetů ministra a kanceláří ministra i náměstků pro řízení sekce. x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxochyb-ňování její nezávislosti.
Postupem času se tak v agendě organizace služebních úřadů dostaly do popředí vý-znamu jednak služební předpisy nxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx službu ze dne 17. března 2017, kterým se stanoví pravidla před-kládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxe jen „služební předpis NSS č. 3/2017“), jednak samotné technické řešení modulu Organizační struktura a systemizace (OSYS), jako součásti Informačnxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxbního předpisu NSS č. 3/2017). Pro „profesionální použití“ syste-mizace se bez podrobné znalosti služebního předpisu NSS č. 3/2017 a do značné míry i txxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxou č. 1 stanoví: „Uži-vatelé OSYS se řídí Technickým manuálem a Uživatelskou příručkou, tyto dokumenty jsou zveřejňovány v aktuálních verzích na webu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxl organizace), nebo alespoň služebního předpisu NSS č. 3/2017 je pro přípravu a schvalování systemizace a organizace služebních úřadů určující technxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxčku. Takový přístup ovšem může být sporný z hlediska § 17 odst. 2 a § 19 ZSS, tedy toho, kdo je odpovědný za přípravu, předložení a schválení systemizace a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xůžeme chápat v širším smyslu, tedy jako společný termín pro systemizaci (služebních míst) podle § 17 odst. 1 ZSS a pro systemizaci pracovních míst dle § xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxtní pravidla kreace. § 172 ZSS mimocho-dem obsahuje i speciální ustanovení k organizaci ministerstva, které muselo respektovat i nařízení vlády č. 9xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xbě systemizace striktně rozlišují s tím, že pojem systemizace se používá v užším smyslu výlučně jako systemizace služebních míst a systemizace pracovxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, vykládá pro své potřeby systemizaci x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxerých je vykonávána práce v rámci jiných právních vztahů (srov. § 1 odst. 1). Zcela jednoznačně o jediné systemizaci hovoří služební předpis NSS č. 3/20xx x xx xxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x x x x xxx xxx
xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxr vyřešily jednoznačně v tom smyslu, že systemizace je jen jedna a tato systemizace rozlišuje systemizovaná místa na služební a pracovní, a dále služebxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxm místě (tj. státních zaměstnanců, kteří nejsou představeným), a typ vedoucího zaměstnance (ostatní zaměstnanci v režimu zák. práce na pracovních míxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xůsobnosti služebního úřadu. I když obdobné ustanovení neobsahuje § 172 ZSS, z povahy věci se podává, že tento účel musí respektovat i ministr (nebo vedoxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xe by ministr nejprve zabezpečil v rámci systemizace pracovních míst činnost svého kabinetu, a "co zbyde", by ponechal státnímu tajemníkovi na návrh syxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxrstvo ve smyslu řádně je spravovat (srov. čl. 67, 68 odst. 2, čl. 69 odst. 2, čl. 70 Ústavy). Takový přístup ostatně zapovídá i § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 9xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxsterstva, a Úřadu vlády ponechává na osvícenosti ministra, respektive předsedy vlády na straně jedné a osobní statečnosti slu-žebních orgánů obou stxxxx xx xxxxxx xxxxxx
Systemizace stanoví náležitosti dle odst. 1 zvlášť pro každý služební úřad, takže "přexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx míst v rámci přípravy návr-hu státního rozpočtu fakticky umožňuje v rámci rozpočtové kapitoly systemizovaná místa přesouvat. Jedná se ovšem o postup xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Výsledná podoba § 17 odst. 1 ZSS se tváří, jako by systemizace služebních úřadů zname-nala jen agregovaná data, jako tomu např. je u sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxční systém o státní službě, respektive jeho modul OSYS (srov. § 181 odst. 2 ZSS) nebo oprávnění Ministerstva vnitra (sekce pro státní službu) „vyhodnocxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xv rámci celé institucionální působnosti ZSS) - § 61 odst. 1 ve spojení s § 24 odst. 5 ZSS, dojdeme k závěru, že v rámci systemizace - respektive přehledu o ní x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxby, a příkladem nejsložitější vykonávané činnosti z katalogu správních činností (srov. nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činnostxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxné systemizace, nic xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xpoložky“ vypočtené v jednotlivých písmenech § 17 odst. 1 (což nic nemění na tom, že bez respektování detailních pravidel modulu OSYS v informačním systxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxí změna se předkládá mimo systém).
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxnému posunu chápání „velké“, tj. vládní syste-mizace. Beze změny právního předpisu tak služební předpis NSS č. 3/2017 v důsledku systematického výklxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxu umožnění efektivní a přísné instanční incidentní kontroly sekce pro státní službu v případě procesní obrany státního zaměstnance proti převedení nx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxgidní. Systemizace je navíc pevně provázána s organizační strukturou (§ 19). Technické řešení OSYS pak vedlo k tomu, že „velká“ systemizace dle § 17 do sxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxS č. 3/2017:
„Úplnou systemizaci tvoří
a) systemizační atributy organizační jednotky
- externí identifikátor (dále jen „externí ID“) organizační xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtky,
- organizační úroveň,
- příznak zástupce podle § 9 odst. 7 zákona o státní službě,
- umístění organizační jednotky,
b) systemizační atributy sxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxho místa,
- platnost od,
- platnost do,
- umístění systemizovaného služebního/pracovního místa,
- kategorie systemizovaného místa,
- platová txxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x finančních
mechanismů (dále jen „EU/FM“),
- hrazení úvazku/financování z ostatních zdrojů,
- hrazení úvazku/financování z nároků nespotřebovaxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xpecifické pro systemizovaná služební místa
- služební označení, které náleží státnímu zaměstnanci zařazenému na
služebním místě,
- služební oznxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxx xxbo jmenován státní zaměstnanec, určený jako zástupce před-staveného dle § 9 odst. 7 zákona
o státní službě,
- obor/y služby,
- příznak klíčového sluxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu
správních činností,
d) systemizační atributy specifické pro systemizovaná pracovní místa
- typ vedoxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxřídění systemizovaných míst a organizačních jednotek
- typ objektu - organizační jednotka nebo systemizované místo,
- platnost přiřazení od,
- plxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxx
x xxxxx xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxené počty míst a objemy finančních prostředků na platy
- přepočtený počet služebních míst, z toho financovaných z EU/FM a
z ostatních zdrojů,
- objem xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxM a
z ostatních zdrojů,
- objem prostředků na platy pracovních míst (v Kč), z toho prostředky EU/FM
a ostatní zdroje.“
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxé upravují pomě-ry státních zaměstnanců, je jasně patrná též ze služebního předpisu NSS č. 4/2017, o charakteristice služebních míst, ve znění služebxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxa služebního místa je stanovena v čl. 2 tohoto nařízení:
„(1) Charakteristika služebního místa v části týkající se popisu služebního místa obsahuje
ax xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu služebního úřadu, popřípa-dě označení služebního místa prostřednictvím služebního označení státního zaměstnance podle § 7 ve spojení s přílohou čx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xřad a organizační útvar,
c) obor nebo obory služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby,
d) platovou třídu a
e) kód nejnáročnxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxnačení dílu přílohy k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, číselného označení platové třídy a pořadového čísla ustanovení v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxoto ustanovení, nebo označení nejnáročnější správní činnosti neuvedené v nařízení vlády č. 302/2014 Sb., podle § 145 odst. 3 zákona (dále jen „označenx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správní činnosti se uvede pro každý obor služby, byť by se nejednalo o nejnáročnější správní činnost v platové třídě, kterou je služební místo klasifikxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
b) služební působiště podle § 4 odst. 3 zákona, popřípadě obec, ve které je služební místo umístěno, je-li odlišná od služebního působiště,
c) údaj o zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxubliky podle § 17 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona, je-li pro služební místo stanoven,
e) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxření vzdělání, je-li pro služební místo stanoven podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona,
g) údaj o jiném odborném požadavku potřebném pro výkon služby, je-lx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxávním předpisem upravujícím ochranu utajovaných informací, je-li pro služební místo stanoven podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona,
i) údaj o tom, že je slxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxta v části týkající se popisu činností, jejichž výkon se na služebním místě požaduje, obsahuje ostatní správní i jiné činnosti, jejichž výkon se na služxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx života a zdraví nebo obtížným výkonem služby včetně míry neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví [§ 148 zákona ve spoxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xísm. j) zákona ve spojení s § 128 zákoníku práce],
c) činnosti vykonávané v noční době [§ 144 odst. 2 písm. h) zákona ve spojení s § 116 zákoníku práce] a
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxo zdraví (§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).
(4) Charakteristika služebního místa v čáxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí dohody o hmotné odpovědnosti (§ 123 odst. 2 zákona), a
b) další údaje podle specifik služebního úřadu.
(5) Charakteristika obsazeného služebního mxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxch 1 až 4 údaj o oprávnění k zastupování podle § 9 odst. 7 zákona včetně označení služebního místa představeného a rozsahu činností, v němž zástupce předsxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxrakteristice služebního místa.
(6) Charakteristika obsazeného služebního místa v části týkající se popisu povinností spojených s výkonem činnostxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxsahu tohoto oprávnění,
c) údaj o podpisovém oprávnění a údaj o podmínkách a rozsahu tohoto oprávnění a
d) další údaje podle specifik služebního úřadux
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxzaci a dělbě mezi organizační útvary služebního úřadu. Charakteristika služebního místa obsahuje jen takové správní činnosti, které svojí složitosxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxm místě požaduje, a které patří do oborů služby, jež byly pro služební místo stanoveny.“
Zásadní význam služebního předpisu NSS č. 4/2017 pro schvaxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxt pro posouzení potřebnosti a zejména správného zatřídění do platové třídy u služebních míst, jejichž nové zřízení se navrhuje, stejně jako u služebníxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx neobsazeného, požaduje-li její předložení Ministerstvo vnitra nebo příslušný ústřední správní úřad v souvislosti s předkládáním návrhů systemizaxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxch služebních vztahů. Pro účely uvedené v předchozí větě se charakteristika neobsazeného služebního místa zpracovává v rozsahu údajů uvedených v čl. x xxxxx x xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2017, ze dne 6. února 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxená v organizačních útvarech, které jsou subjekty koordinace a horizontálních aktivit, se systemizují na dobu neurčitou; to neplatí pro služební a prxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadně stanoví obdobné a přiměřené použití na další případy a výjimky z výjimek. Např. čl. 2 odst. 1. „Pod pojmem subjekty koordinace a horizontálních aktxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Platební a certifikační orgán a Centrální kontaktní bod sítě AFCOS (
Anti
-Fraud Coordinating Structure) v Ministerstvu financí.“ Lze snad velmi zhruxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo řešení faktického propojení systemizace dle § 17 a vnitřní systemizace služebních úřadů je skutečnost, že se touto cestou provádějí i změny vnitřní sxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xl. 4 odst. 7 slu-žebního předpisu NSS č. 3/2017) je systém technicky uzamčen i změnám, které by jinak dle ZSS služební orgány mohly provést samostatně, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxět dílčí změny, které jsou v jejich pravomoci, „v tužce“ a po ode-mčení systému OSYS, ke kterému dojde po schválení systemizace nebo její změny vládou, bxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xaměstnanců, tak na legalitu rozhodnutí, která by v mezidobí byla vůči státním zaměstnancům vydávána. Jisté řešení představuje v čl. 3 nový odst. 2, ktexxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxdě rozhodnutí Ministerstva vnitra může být návrh předložen mimo modul OSYS. Ministerstvo vnitra současně stanoví způsob předložení návrhu“.
Násxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xlužebního předpisu NSS č. 3/2017.
IV.1 Objem prostředků na platy
Systemizace služebních a pracovních míst je schvalována usnesením vlády, které odka-zuje na přílohy nx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxební úřa-dy, které je součtem údajů za jednotlivé služební úřady) a objem prostředků xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xísta s požadavkem státního občanství ČR/zákazem konkurence (funkční a služební označení). Ohledně podrobností lze odkázat např. na usnesení vlády Čxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx8 (to bylo ještě před 1. lednem 2018 upraveno usnesením vlády České republiky č. 821/2017, k návrhu na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxn tuto odchylku případně přímo stanoví tam, kde je požadavek ochrany veřejného zájmu
a priori
dán (to se týká náměstka pro státní službu - srov. § 185 odsxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx x x x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxra 2015 požaduje i pro státní tajemníky - srov. usnesení vlády č. 107/2015). Z hlediska závazků plynoucích pro ČR z členství v EU je třeba možnost stanovix xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx stanovován bez reálného důvodu spočívajícího v ochraně veřejného zájmu, dostala by se systemizace do rozporu s principem volného přístupu k zaměstnáxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx před předložením návrhu systemizace musí být u každého služebního místa, kde se požadavek státního občanství ČR má stanovit, potřeba ochrany veřejnéxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxádat v souladu s § 83 ZSS, který stanoví poměrně přesná pravidla, kdy lze zákaz konkurence stanovit/sjednat. § 17 odst. 1 písm. e) ZSS poněkud nešťastně xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxho úřadu postupem dle § 83 ZSS vymezit všechna místa, kde je stanovení zákazu konkurence potřebné, a pak je teprve stanovit v rámci systemizace; § 83 odsxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) ZSS zřejmě vychází z § 83 odst. 1 ZSS, tedy že i v rámci schvalování systemizace xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxě zákaz konkurence bude muset zvlášť stanovit/sjednat a zejména odůvodnit).
K odst. 2
V. Proces přípravy systemizace a jejích změn
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxební úřady systemizaci připravovat „na ze-lené louce“, ale v zásadě se budou jen vymezovat vůči předchozí sys-temizaci s jediným cílem: zajištění řádxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měla by nao-pak vždy přinést (byť i dílčí) zlepšení (pokud tedy vynecháme varian-tu, že co je dokonalé, není třeba vylepšovat).
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxmizovaných míst, než tomu bylo v předchozím roce (jak se to např. stalo v případě systemizace na rok 2019 a následně i na rok 2020), nemůže tomuto ideálu doxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxdukce zabezpe-čovaných úkolů služebního úřadu mají racionalizační opatření své limity a při jejich překro-čení hrozí, že výpadkům x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxonnou povinností služebních orgánů v takovém případě je jednak na nastalý stav upozor-nit, jednak navrhnout takové hospodaření s lidskými zdroji, ktxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxplývající z priorit vlády nebo resortního ministra) povedou k jejich co nejefektivnějšímu využití.
Termín pro předložení dílčích návrhů systemxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xeské republiky ministru vnitra ve spolupráci s ministrem financí připravit do 31. března 2019 harmonogram prací na přípravě systemizace služebních a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxtup prací na přípravě systemizace s účinností od 1. ledna 2020 takto:
1.
Příprava systemizace služebních úřadů s účinností od 1. ledna 2020 bude probxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx
xx
x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxace Minister-stvu vnitra. Termín pro předložení návrhů stanoví Ministerstvo vnitra tak, že posledním dnem lhůty pro předložení návrhu bude 15. den po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xystemizace s účinností od 1. ledna 2020 odpovídat parametrům schváleného vládního návrhu státního rozpočtu.
4.
Ministerstvo financí navrhne vxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxnům vlády a vedoucím dalších ústředních správních úřadů, aby ve lhůtě 15 dnů zajistili předložení návrhů systemizace služebních úřadů s účinností od 1x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx20.
5.
Úpravy systemizace, kterou vláda projedná a schválí, nebudou do nabytí její účinnosti přípustné s výjimkou úprav systemizace vyplývajícxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
b)
ze schváleného projektu financovaného z fondů EU (jedná se o projekty, které bu-dou schváleny v období do konce roku 2019, a zároveň nebudou obsaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xostup přípravy systemizace podle tohoto harmonogramu může být upraven v návaznosti na usnesení vlády České republiky k přípravě návrhu státního rozpxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022, bylo skutečně uloženo předložit Ministerstvu vnitra návrhy systemi-zace služebních a pracovxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxa o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, a to ve lhůtě do 15 dnů od jeho schválení vládou.
Jednotlivé služební orgány připraví návrh systemizxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxdřízených služebních úřadů (respektive služebních orgánů) nemohl zasáhnout. Míra možnosti zásahu do návrhu systemizace podřízených služebních úřxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxí řádného výkonu působnosti služebního úřadu. Bylo by ovšem nesprávným „resortismem uvnitř resortu“, kdyby nebylo možné v rámci resortu upravovat syxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxdoucí ústředního správního úřadu odpovídá; dalším důvodem zásahu může být např. po-třeba zachování rovnosti v odměňování napříč podřízenými služebxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxneckonců postupuje za všechny služební úřady na úrovni vlády. Výjimku § 17 odst. 3 ZSS ve vztahu k „regulátorům“ odstranil Ústavní soud svým nálezem č. xxxxxxxx xxx
V případě návrhu systemizace ministerstev a podřízených správních úřadů je respektováno ústavní oprávnění ministra vůči ministerstvu, resxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xěkde mezi prostým projednáním (tj. nemusí souhlasit) a dohodou (musí souhlasit). Vzhledem k tomu, že identické ustanovení používá obrat v dohodě pro
oxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xesort i v případě nesouhlasu ministra, ale (odhlížeje od možných souvislostí při následném jednání vlády ve vztahu k návrhu systemizace [pokud by ji vůxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xajistit jinak řádný výkon působnosti v tomto případě celého resortu.
Obdobně je upravena součinnost státního tajemníka v Úřadu vlády s vedoucím Úřxxx xxxxx x x xxxx x xxx xx xxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Obdobně je též upravena součinnost státního tajemníka v Minixxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xnitra v součinnosti s ním a s náměstkem pro státní službu ve vztahu k sekci pro státní službu předloží text sekci pro státní službu, aby ministr vnitra nakxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxra vnitra oddělit a systemizaci Ministerstva vnitra s ním projednávat dvakrát, i když nelze očekávat, že by v druhém kole věcně odmítl Ministerstvu vnixxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxou být formální - např. nedostatek souhlasu Ministerstva financí.
Návrh systemizace za celou státní správu (přesněji za všechny služební úřady) předkládá Ministerstvo vnitra (konkrétně sekce pro stxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnancí. V zásadě lze říci, že pokud se příslušná rozpočtová kapitola neodchýlí od schváleného rozpočtu, nemá Ministerstvo financí důvod svůj souhlas oxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxsvědčil. Reálně toto jednání i z důvodu časového tlaku probíhá před oficiálním předložením návrhu služebním úřadem. Ministerstvo vnitra bude jen „lexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxanizace a že směřuje k optimálnímu zajištění výkonu působnosti služebních úřadů v rámci příslušné-ho resortu. „Politické jednání“, jehož cílem je „zxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxoucím nebo tom, koho jednáním s Ministerstvem financí pověří. Nabízí se otázka, zda Ministerstvo financí odmítnutím dohody ohledně
marginální
změnx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xy měl proces probíhat tak, že pokud se nepodaří dohody dosáhnout, vypustí Ministerstvo vnitra z návrhu sporné pasáže (až na zachování předchozího stavx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx úprava nebyla možná (zásahy Mi-nisterstva vnitra asi nemohou překročit škrtání z celkového počtu systemizovaných míst nebo z objemu prostředků na plxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxěné strany k vytvoření nového kompromisního návrhu ohledně sporných otázek. Aplikační praxe již několikrát šla cestou, že z celkového návrhu systemixxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxch služebních řízení). Následně se pak vláda vrátila jen ke spornému návrhu systemizace služebního úřadu, zpravidla po dořešení rozporu s Ministerstxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx rozporu.
Návrh systemizace předkládá státní tajemník - gramaticky se patrně váže jen ke státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra, podle smyslx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx
Jak již bylo uvedeno výše, pro proceduru přípravy a schvalování systemizace a jejích změn a ročxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx se předkládají prostřednictvím modulu OSYS (čl. 3 odst. 1) s výhradou, že na základě rozhodnutí Minis-terstva vnitra může být návrh předložen mimo modxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxzývány procesy: Proces S1 - návrh roční systemizace (§ xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxho života státních zaměstnanců s výkonem služby. Úprava je nepřípustná, pokud by v jejím důsledku došlo ke změně objemu prostředků na platy státních zaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx. 1 tamtéž), Proces S8 - aktualizace systemizace („Jedná se o změnu systemizačních atributů služebního místa, kterou neschvaluje vláda.“ - čl. 12 odstx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxry (§ 19 odst. 1 ZSS), Proces S5 - úprava organizační struktury (§ 19 odst. 2 ZSS), Proces S7 - změna organizační struktu-ry (§ 19 odst. 4 ZSS), (srov. čl. 3 oxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxjvyššímu nadřízenému služeb-nímu orgánu, ten je svodně předkládá ve stanovených termínech za resort (čl. 5 odst. 2 a 3 tamtéž). Pokud je struktura vícexxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní úřady mohou vždy návrh podřízenému služebnímu úřadu vrátit k přepracování (čl. 4 odst. 1 tamtéž). Velmi podstatné je, že po vložení návrhu dojde k zabxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxrh, který se váže ke stejnému kalendářnímu roku. Další návrh je oprávněn vložit
a) po vrácení původního návrhu ústředním správním úřadem nebo nadřízexxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxcího návrhu systemizace nebo organizační struktury.“
Předložexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxidla pro zásahy Ministerstva vnitra a Ministerstva Financí do návrhů předložených služebními orgány za jednotlivé resorty jsou tato:
(2) Ministerstxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxace a pravidly pro organizaci služebního úřadu. Zamítnutí písemně odůvodní a současně stanoví termín k předložení opravného návrhu.
(3) Návrh služexxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrstvo vnitra Ministerstvu financí ke stanovisku.
(4) Ministerstvo financí v případě, že shledá v návrhu nedostatky související s výkonem jeho působxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxasí-li s návrhem, vydá o tom stanovisko, které k němu připojí. Poté návrh postoupí Ministerstvu vnitra.“ (čl. 4 odst. 2-4 tamtéž)
Služební předpis NSS xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xate-riály, které primárně řeší zabezpečování nějaké odborné agendy, ale resorty si při této příle-žitosti rovněž „řeknou“ o zřízení nových služebníxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxí a Ministerstva vnitra v souvislosti se záměrem vlády posílit pracovní migraci z některých států do České republiky.
K odst. 3
VI. Schválení systemixxxx xxxxxx
Tuto kompetenci vláda nemůže přxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxt. 2, vláda odpovídá za to, aby v rámci všech služebních úřadů byl zajištěn řádný výkon jejich působnosti, a v tomto smyslu může do návrhu systemizace zasxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx předchozího roku (pro jistotu je to stanoveno i v odst. 4). Praktická aplikace ukázala, že časový předstih je nezbytný - bude třeba připravit případná nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx č. 361/2003 Sb. lze konstatovat, že doručování státním zaměstnancům čerpajícím o Vánocích dovolenou pravidelně prověřuje akceschopnost personálxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, což potřebu schválení systemizace s dostatečným předstihem umocňuje. Redukce systemizovaných míst a objemu prostředků na platy k 1. lednu 2019 a k 1. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na „redukční“ parametry státního rozpočtu nestihla schválit a
ex lege
by platila minulá systemizace, která by ovšem byla v rozporu se zákonem o státníx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xávrhu zasáhnout poté, co bylo dosaženo shody s Ministerstvem financí. V zásadě se jedná o střet dvou principů: nezávislosti sekce pro státní službu [§ 1x xxxxx x xxxxx xx xxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpak) připravoval systemizaci za resort a státní tajemník ji pak předal sekci pro státní službu k projednání s Ministerstvem financí. Hodnotit úroveň nxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodl, že návrh systemizace nepředloží, musel by zřejmě věc procesně vrátit do stadia jednání sekce s Ministerstvem financí; nemohl by tedy provést xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tohoto bodu přípravy).
VI.2 Zásahy na úrovni vlády
Oprávnění vlády zasáhnout v souvislosti se schvalováním systemizace do organizační strukturx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdů, může do systemizace služebních úřadů zasahovat. Nepochybně bude mít zároveň k disposici organizační struktury služebních úřadů a toto ustanovenx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxní počtu služebních míst představených. Na druhou stranu se tím
kompetence
vlády zdaleka nevyčerpává. Vláda může např. naopak rozhodnout, že některx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxr vedoucího služebního úřadu, respektive resortního ministra může rozhodnout, že takový útvar vznikne.
Toto ustanovení můžeme interpretovat i txxx xx xx xxxxxxxxx x x xx xxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxů bez návrhu (respektive bez předchozího konfliktu mezi ústředním správním úřadem a Ministerstvem vnitra - sekcí pro státní službu dle § 19 odst. 1 ZSS) xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x na ni navazující organizační struktura předmětem několika soudních žalob, ve kterých se žalobci domáhali zrušení systemizace. V prvním případě se žaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxrá se týká České inspekce životního prostředí. Žalobce byl od roku 2015 ve služebním poměru u České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“). Rozxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxení jeho služebního místa systemizací služebních míst pro rok 2018. Ža-lobce nebylo možné převést na jiné služební místo, neboť žádné vhodné nebylo k dxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxedstavenými. Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. dubna 2018, č.j. 10 x xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxe o akt směřující dovnitř státní správy, jímž vláda jednotlivým správním úřadům stanoví počet služebních míst, jejich obecné parametry, a objem prostxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xí v žádném případě zjistit, které konkrétní služební místo zanikne, natož aby systemizací vlády byl přímo ovlivněn služební poměr konkrétního státníxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxdnotlivé organizační jednotky. Tento úkon přímo nezasahuje do právní sféry konkrétních státních zaměstnanců, neboť jím nedochází k přímému zásahu dx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxvá vnitřní systemizace. Systemati-zace služebních míst ani systemizace vydávaná vládou není materiálně služebním předpi-sem. Ačkoliv služební přxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxo státní zaměstnance závazný. Obsah služebních předpisů může být rozličný, avšak ve všech případech bude obsahovat závazné směrnice pro výkon službyx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx akt
sui generis
, který sám o sobě pro státní zaměstnance při výkonu jejich služby závazný není, nýbrž se do něj promítá pouze prostřednictvím rozhodnutx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxá obsahuje usta-novení o organizačních věcech služby a služebních předpisech. Systemizace služebních míst není služebním předpisem, a proto nemůže xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxěny systemizace služebních míst může dojít jedině rozhod-nutím, jehož adresátem je státní zaměstnanec. V případě zrušení služebního místa se bude jexxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xlužby z organizačních důvodů podle § 62 zákona o státní službě. U představených potom půjde o odvolání ze služebního místa představeného podle § 60 odstx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxadnout žalobou podle § 65 s. ř. s. V rámci řízení o ní potom soud může po-dle § 75 odst. 2 věty druhé s. ř. s. přezkoumávat i jiné podkladové úkony správ-nícx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxmci žaloby proti roz-hodnutí o zařazení mimo výkon služby lze namítat, že ke zrušení služebního místa došlo v rozporu se zárukami, které zákon o státní sxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, nemohla xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxho poměru. Pro úplnost lze uvést, že proti usnesení byla podána kasační stížnost, o níž je u Nejvyššího správního soudu vedeno řízení pod sp. zn. 6 Ads 167xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxliky č. 895 ze dne 22. prosince 2017, o úpravě systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018, a to v části týkající se systemizace sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Žalobce je toho názoru, že žalovaná vydáním napadeného rozhodnutí zasáhla do jeho právní sféry, změnila jeho práva a povinnosti, neboť v důsledku napxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xvedl obdobně jako v předchozím případě, že usnesení vlády České repub-liky je „aktem, který není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., a to po materiální stxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xprávy, jímž vláda jednotlivým správním úřadům stanoví počet služebních míst, jejich obecné parametry, a objem pro-středků na platy státních zaměstnxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxé konkrétní služební místo zanikne, natož aby systemizací vlády byl přímo ovlivněn služební poměr konkrétního státního zaměstnance.“ Žaloba proti úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxil žalobu na ochranu před nezákonným zásahem k samostatnému projednání, přičemž tuto žalobu zamítl rozsudkem ze dne 30. srpna 2018, čj. 3 A 88/2018-27. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxrým zrušil výše uvedeným rozsudek Městského soudu v Praze a zároveň odmítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalované. Nejvyšší správní soud kxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxínka) zkrácen na svých právech (2. podmínka) nezákonným (3. podmínka) zásahem, pokynem nebo donucením (,zásahem‘ správního orgánu v širším smyslu) sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxka) - Podle soudu však není podstatné, zda ke zrušení služebního místa dochází již systemizací nebo až schválením organizační struktury. Ani v jednom pxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxganizačního aktu, kte-rým se projevuje organizační moc nadřízených organizovat výkon veřejné správy v rámci právními předpisy zřízených správních xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xocházelo ke změně jeho služebního zařazení. Ostatně by to nebylo dost dobře ani možné, neboť jde o obecné interní organizační akty, tedy akty dopadajícx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxce i organizační struktury vést, je to ostatně i jejich cílem. Typicky se může jednat o odvolání ze služebního místa představeného (§ 60 zákona o státní sxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx případně i o skončení služebního poměru [§ 72 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]. Dotčení schválením organizačních aktů je však nepřímé, neboť k přxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxeré slouží nikoliv k ochraně obecné zákonnosti, ale primárně k ochraně veřej-ných subjektivních práv fyzických a právnických osob, a to poté, co se nelxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x x x x xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxjí případné úpravy, nemohou zasáhnout do práv a povinností stěžovatele přímo, nemůže jít o nezákonný zásah ve smyslu § 82 s. ř. s. Z téhož důvodu nemůže sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx bylo „v rozporu s garancemi vyplývajícími pro státní zaměstnance z čl. 79 odst. 2 Ústavy a z čl. 21 odst. 4 Listiny, pokud by nebylo možné přezkoumat nejex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xředchá-zely. Opačný přístup by vedl k tomu, že by schválení systemizace či organizační struktury mohlo být použito pouze k tomu, aby byl státní zaměstnxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxného služebního místa, nicméně by zároveň vzniklo formálně jiné, se stejnou obsahovou náplní. Důvody vedoucí k těmto krokům by mohly být zcela zjevně pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxprávních cílů, byť k zásahu do práv a povinností státních zaměstnanců dojde až pozdějším úkonem, jehož obsah však bude předurčen příslušným organizačxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx s. ř. s. (-) Systemizaci či změny organizační struktury lze považovat za závaz-ný podklad ve smyslu § 75 odst. 2 větě druhé s. ř. s. pro rozhodování ve věxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxhodující ve věcech služby závazný. Z ničeho nevyplývá, že by těmito organizačními dokumenty xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
VIII. Regulátoři
§ 17 odst. 3 ZSS původně obsahoval větu čxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého statistického úřadu nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, nexxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x písm. c) oproti systemizaci pro předchozí kalendářní rok.“
Výčet "regulátorů", do jejichž systemizace lze zasáhnout na úrovni vlády jen omezeně, byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxvomoc vlády (to by se ovšem v užším slova smyslu týkalo jen úřadů, které stejně nespadají pod institucionální působnost zákona - srov. čl. 97 a 98 Ústavyx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxch zřizovacím zákonem. Typickým příkladem je Úřad pro ochranu osobních údajů - srov. § 28 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některýxx xxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxx xze zasahovat jen na základě zákona.
(3) Činnost Úřadu je hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu České republiky."
Pokud rozebereme, co vlastně vláda ve vztahu k rexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxížit počet služebních míst „řadových“ státních zaměstnanců ani představených. Chyběla ovšem douška klasifikovaných platovými třídami. Zároveň nexxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xlaty a celkových počtů služebních míst v obou kategoriích rozhodnout o snížení platových tříd.Je ovšem otázkou, zda by takový zásah neodporoval smyslx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xinností - srov. nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností). Na druhou stranu je zřejmé, že vláda mohla zasáhnout do počtu služebnícx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxz konkurence.
VIII.1 Stanovisko prezidenta republiky obsažené v návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxvení napadl ve svém návrhu ze dne 7. listopadu 2014 prezident republiky. Prezident republiky v bodu VII ve svém návrhu na zrušení ZSS kritizoval odlišnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxizace před-kládá vládě ministr vnitra a systemizaci na následující kalendářní rok schvaluje vláda. Ve větě čtvrté pak stanoví, že jde-li o systemizacx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxé soutěže, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého statistického úřadu nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, nemůže vláda bez souhlasu tohox xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xíst představených, a objem prostředků na platy státních zaměstnanců oproti systemizaci pro předchozí kalendářní rok. V § 17 odst. 3 větě čtvrté zákona x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxějších předpisů, výčet sedmi ústředních orgánů státní správy, které předmětné ustanovení klade na roveň vládě, ne-li nad vládu, a to přesto, že podle čxx xx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx plynout.“
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zastalo s využitím argumentace, kterou zá-stupci regulátorů využívali v legislativním procesu: „Napadané ustanovení je výjimkou pro tzv. regulátoxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx představuje záruku pro jejich nezávislé a nestranné rozhodování založenou na tom, že vláda nemůže bez sou-hlasu toho, kdo stojí v čele příslušného úřaxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxmezovat) činnost úřadu. Pokud by tato výjimka nebyla v zákonu o státní službě uvedena, bylo by stanovení systematizace zcela mimo reálnou rozhodovacx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxace v zákonu o státní službě je rovněž v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie (např. v rozsudku ze dne 9. března 2010 ve věci C518/07 Soudní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxelem musí být chráněny před jakýmkoli vnějším vlivem, včetně přímého či nepřímého vlivu státu, a nikoli pouze před vlivem organizací, na které dohlížíxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxní § 17 odst. 3 věty čtvrté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, k němuž došlo dne 14. srpna. Ústavní soux xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxí službě, jako celku zasáhlo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx procesu přijatého.“ (bod 250.).
Nálezem Ústavního soudu tedy byla zrušena (vypuštěna) věta: „Jde-li o systemizaci Úřadu Rady pro rozhlasové a telxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxobních údajů, Českého statistického úřadu nebo Státního úřadu pro jadernou bezpeč-nost, nemůže vláda bez souhlasu toho, kdo je v jejich čele, snížit pxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxk.“
Při návrhu na zrušení tohoto ustanovení prezident republiky argumentoval, že sedm ústředních orgánů státní správy v něm uvedených „klade na rxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx celek a její řízení, když konstatuje: „v případě jednotlivých složek systemizace služebních úřadů se jedná o klíčový prostředek, kterým vláda může doxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxtnanci na služebních místech klasifikovaných platovými třídami. K tomu, aby došlo k vyřazení tohoto prostředku či k oslabení možností (a současně ústxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxjdříve zabýval požadavkem nezávislosti regulátorů: „-regulace či správa určitých specifických oblastí veřejné moci vyžaduje nezávislé postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxk. V tomto směru je možno odkázat na potřebu zvláštních záruk některých ústavních práv (čl. 1 odst. 1 Ústavy), potřebu zajištění řádného chodu státu, stxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxě požadavku vyplývajícího z práva Evropské Unie: „jako požadavek na nezávislost regulačních či jiných orgánů, tzn. především efektivní strukturálnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy.“ (bod 234.). Nezávislost regulátorů Ústavní soud dává do kontextu ústavních vztahů: „Specifika postavení uvedených správních orgánů (tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x níž se otázky pravomocí a kompetencí v rámci veřejné moci nutně váží na parlamentní odpovědnost vlády za výkon státní správy.“ Odpovědnost vlády Poslaxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxu z pravomoci vlády z ústavních důvodů vyňaty, a uzavírá: „S takovým vymezením se však nesetkáváme u soustavy správních úřadů a jim příbuzných institucx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxí-li Ústava o odpovědnosti ve státním organizačním právu, tak je to neoddělitelně spjato s otázkou konstrukce pravomocí orgánů xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxtavní odpovědnosti vlády za návrh státního rozpočtu: „Z ústavně zakotveného principu demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy) plyne odpoxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxjadřuje kompetenci vlády v této oblasti rozhodovat, řídit, kontrolovat či usměrňovat a slaďovat činnost dalších prvků systému moci výkonné, resp. stxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo plnění mezinárodních závazků, přičemž se zpravidla tyto oblasti překrývají.“ (bod 236.).
Ve výše uvedeném kontextu Ústavní soud vyžaduje vzxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxvé funkce vlády v ní. Je proto zásadní rozdíl v situaci, kdy vláda takový systém ovládá a uspořádává za pomoci jednotlivých složek systemizace státní slxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro ochranu hospodářské soutěže atd. při plnění jejich kompetencí. V určitých otázkách rozhodování- jsou nositelé těchto úřadů vyvázáni z povinnostx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxana soukromí, hospodářské soutěže, přístup k informacím atd.).“ (bod 237).
Po provedeném exkursu po ústavních vztazích a po vyložení požadavku nexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxti neobstálo. Ústavními východisky jsou zde dělba moci, parlamentní demokracie, odpovědnost vlády za řízení státu cestou státní správy a role vlády pxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx x1 odst. 2, čl. 97 odst. 3) jen o úpravě právních poměrů státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech. Tím tato ústavní norma evidentxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xevyplývá, že by měly být význam a záruky řádného výkonu státní služby z tohoto hlediska jiné než např. v takových klíčových správních úřadech, jaké půsoxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxči vládě tím, že z oblasti její odpovědnosti vyjme rozhodování o klíčových otázkách fungování státní služby tím, že její rozhodnutí učiní závislým na sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx zakotvené pozice vlády není založen na ochraně uvedených správních úřadů a institucí před možností narušit nezávislost jejich rozhodování o zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlády.“ (bod 238.) „To vše shrnuto činí napadené ustanovení § 17 odst. 3 věty čtvrté zákona o státní službě pokusem vstupujícím do evidentního střetu s txxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xstavy. Za řádný chod státní správy a nyní i státní služby nese odpovědnost vláda vůči Poslanecké sněmovně, nikoli vůči předsedům několika ústředních sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xrušení napadeného ustanovení.“ (bod 239.)
Pro úplnost připojujeme citaci odlišného stanoviska soudců Kateřiny Šimáčkové a Vojtěcha Šimíčka proxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxnoucí z předmětného ustanovení, nedostatek dosahující protiústavní intenzity. Z tzv. kompetenčního zákona (§ 21 zákona č. 2/1969 Sb.) ostatně plynxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se jedná o tzv. jiné správní úřady s celostátní působností řízené vládou - Obavy ze zásadního zpochybnění vrcholného postavení vlády vůči těmto orgánůx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx obtížně prakticky představit, že by mezi těmito orgány a vládou nebyla hledána konsensuální řešení. Právě ve způsobu jmenování a odvolávání předsedů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxého ustanovení by došlo k vynětí těchto orgánů z legitimačního řetězce a k oslabení odpovědnosti vlády za řízení státu prostřednictvím státní správy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxst již samotné existence těchto státních orgánů z důvodu velmi omezeného vlivu vlády na jejich postavení a činnost-
Shrnuto: jakkoliv se osobně nemxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrženlivost Ústavního soudu a máme za to, že jeho úkolem není chránit vládu před případnou přílišnou emancipací těchto orgánů.“
x xxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Z tohoto ustanovení vyplývá, že po první systemizacx xx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xoto ustanovení teoreticky dává nejprve Ministerstvu vnitra -- sekci pro státní službu a posléze vládní většině účinnou možnost blokace budoucích možxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxtr vnitra předloží vládě, a dokud tento návrh vláda pozitivně neschválí (a musí to stihnout do konce předchozího roku, tedy v době, kdy probíhá někdy pomxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxblém tkví v možném konfliktu systemizace se zákonem o státním rozpočtu. Doposud se vždy stalo, že vláda považovala návrh zákona o státním rozpočtu za prxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxncí, aby návrh systemizace na následující rok obsahově i časově na návrh státního rozpočtu navazoval, čímž se Ministerstvo financí dostalo v této otázxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
I v případě, že by se, např. v důsledku vládní krize, toto ustanovení uplatnilo, nepo-chybně by to vyvolalo značný tlak na flexibxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x úspěchem pochybovat o tom, že by následující služební řízení vůči „redukovaným“ státním zaměstnancům mělo větší šance na to, aby obstálo v instančním xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxe schválené systemizace pro jiný účel je obtížně vyložitelné xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxtného ustanovení zřejmě musíme dovodit, že služební úřady musejí u návrhu systemizace uvést konkretizaci zajištění řádného výkonu své působnosti, jxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmou novelu odst. 1 směrem k mnohem větší rigiditě systemizace. Pokud tento zpřísňující výklad odst. 1 nepřijmeme, nelze tuto část odst. 5 realizovat.
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xísta, nebo na služební místa příslušníků bezpečnostních sborů nebo vojáků z povolání. Důvodem tohoto usta-novení pak zřejmě je vůle zákonodárce na nexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxanců pro jiný účel má dvojí rozměr:
1.
Specifický dopad do rozpočtu služebních úřadů v roce 2015.
2.
Nepřímá novela § 22 a § 24 až 26 rozpočtových pxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxdní výklad „jednosměrného“ přerozdělování prostředků na platy státních zaměstnanců (lze jen navyšovat) vedl v roce 2015 k tomu, že jednotlivé rozpočxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxce srpna o přijetí do služebního poměru (srov. § 190 odst. 1 ZSS, § 191 odst. 1 ZSS a § 192 odst. 1 ZSS) a dokdy služební orgány jejich žádos-tem případně vyhxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx x x xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxedků na platy v důsledku „překlopení“ ze zákona (§ 188 odst. 1 ZSS) k 1. červenci 2015.
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxžití těchto finančních prostředků ve pro-spěch dosavadních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxlé-mům trvalého charakteru v souvislosti se stále vzrůstajícím počtem zaměstnanců v pracovním poměru zařazených na služebních místech (srov. legisxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
Marginálním problémem je v této souvislosti § 150 odst. 2 ZSS - tzv. zastropování odměn. Zákon neobsahuje přechodná ustanovení, takže je možný dvxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxdáme ustanovení dle jeho smyslu, měl by se „strop“ odměn rozdělit na 12 dílů a celková roční odměna státního zaměstnance by měla mít strop v násobku měsícxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxa-du se při-klonila ve své metodické činnosti i sekce pro státní službu s tím, že pokud v průběhu roku dochází ke změnám tarifu, počítá se limit z vyššího txxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxospěch zaměstnanců. Pokud v průběhu roku zaměstnanec přechází mezi platovými třídami, musí se limity pro jednotlivé měsíce sčítat s tím, že pokud k přexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx nelegální, ale evidentně obchází smysl tohoto ustanovení) spočívá v tom, že pokud žádný bližší mechanismus výpočtu za část roku neexistuje, tak jej nexxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx kdo byl ve služebním poměru po celý rok. Excesy v tomto smyslu by ovšem nepochybně byly neetické a vzhledem k tomu, že by se odchýlily od metodiky sekce pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxovým pravidlům, takže by jistý dopad mohlo mít, ale nemá povahu ústavního zákona, takže každý zákon o státním roz-počtu může jako
lex
posterior toto usxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxo by se jít jednodušší cestou předpokládanou rozpočtovými pravidly (srov. čl. 42 odst. 1 Ústavy).
V době sepsání 2. vydání komentáře projednává Poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxků na volná/neobsazená místa, přičemž navržený § 25a odst. 6 lze označit za nepřímou novelu § 17 odst. 5 ZSS:
„§ 25a (1) Organizační složky státu jsou povxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxejné zdravotní pojištění a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, které odpoví-dají volným místům a) státních zaměstnanců odměňovaných poxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxjícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů a d) vojáků z povolání odměňovaných podle zákona o vojácích z povolání. (2) Vázání prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxářním měsíci; prostředky státního rozpočtu podle odstavce 1 se však nevážou za kalendářní měsíc, tomuto kalendářnímu měsíci bezprostředně předcházxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxto, které lze obsadit státním zaměstnancem, zaměstnancem, příslušníkem bezpečnostního sboru nebo vojákem z povolání a které je rozpočtově zabezpečxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxužbě. (4) Vázání prostředků státního rozpočtu podle odstavce 1 organizační složka státu pro-vede do patnáctého pracovního dne v měsíci, který následxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxní neprovádí. (5) Vázání prostředků státního rozpočtu organizační složka státu provede podle odstav-ce 1 písm. a) až c), a to ve výši odpovídající prvnxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxlání. (6) Vázané prostředky uvedené v odstavci 1 mohou být použity na základě rozhodnutí ministra financí na jiné účely, než byly původně rozpočtoványx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, dalších výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a výdajů spolufinancovaných z finančních mexxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxady nedisponují na rozdíl od dávné minulosti zvlášt-ními prostředky na přesčasy, na odměny nebo na situaci, kdy musí vyplácet státní zaměst-nance zařxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xstanovení při malé nemocnosti nebudou mít dostatek prostředků na platy v případě mimořádných situací a za určitých podmínek i za běžného provozu. V rámxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxsti v rozhodování. Možná i proto bylo ustanovení garantující finanční nezávislost jedním z prvních, které vypadlo ze služebního zákona po katastrofxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxního zákona, který zavedl pevnou vazbu mezi platovými třídami a platovými stupni tak, jak ji do nedávna měl i zák. č. 361/2003 Sb.)
Z judikatury:
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxx86,
rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2018, čj. 3 A 88/2018-27,
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. října 2019, č. j. 8 Axx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx - jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu, § 60 - odvolání ze služebního místa představeného, § 61 - převedení na jixx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxemizace pracovních míst, § 180 - informační systém o státní službě jako informační systém veřejné správy, správce, součásti, § 181 - rejstřík státníxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, § 182 - přístup do součástí ISoSS a pravidla pro nakládání s údaji, § 184 - systemizace a systemizace pracovních míst, 185 - náměstek pro státní službux x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 4 zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
§ 22, 24, 25, 26 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxaci služebního úřadu,
nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby (zrušeno k 30. čxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xnora 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu, ve znění služebního přxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx o charakteristice služebních míst, ve znění služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2018 a č. 5/2018
Související unixxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xohybu pracovníků uvnitř Spole-čenství
Z literatury:
Výroční zpráva o státní službě za rok 2016,
Výroční zpráva o státní službě za rok 2017,
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Účinnost systemizaxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx
xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxemizace ze zákona vždy k 1. lednu s tím, že musí být schválena do konce předchozího roku (§ 17 odst. 3 a 4 a § 184 odst. 3 ZSS).
II. Změna a "změna" systemizxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxxu objemu prostředků na platy [§ 17 odst. 1 písm. c) ZSS]. V prvním případě jde o agregovaná data, nikoliv o konkrétní tabulku. V druhém případě je otázkou, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xaměstnanců, takže zbývá jen jejich zvyšování a tam zvýšená ochrana postrádá smysl. A dále takové změny, které by vedly u jednotlivého státního zaměstnxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxnto přímus netýká.
Z uvedeného vyplývá, že jiné změny jsou možné v zásadě "bez pravidel" (pokud jde zároveň o zásah do organizační struktury služebnxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxejí dít formálně správným způsobem: pokud systemizaci schválila vláda, je nezbytné, aby i její změny schvalovala vláda. Předkladatelem změn by z povaxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx
xxxxx xxkazuje na obdobné použití § 17 odst. 2 a 3 ZSS, takže procesně se u změny systemizace tohoto typu (mění se parametry - viz výše - a změna se děje v průběhu rokxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xvedené důsledky.
V tomto ustanovení je podstatná ochrana konkrétního zaměstnance ohledně zxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxc nechránila. Na druhou stranu záko-nodárce přiznává, že může v průběhu roku dojít k přehodnocení složitosti konkrétní agendy a vzhledem k tomu, že v kaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxných platových třídách (při zachování stejného oboru služby), bude jistá flexibilita možná.
Postup změn systemizace je po technické stránce popsxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxa podstatný služební předpis NSS č. 3/2017. Z něho vyplývá: návrhy se takovápředkládají prostřednictvím modulu OSYS (čl. 3 odst. 1) s výhradou, že na záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxhu (čl. 3 odst. 2); Návrhy (včetně změnových návrhů) jsou v modulu OSYS nazývány procesy: zde je podstatný Proces S6 - úprava systemizace („Úpravou systxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxva je nepřípustná, pokud by v jejím důsledku došlo ke změně objemu prostředků na platy státních zaměstnanců služebního úřadu a ke změně ukazatele přepoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdná se o změnu systemizačních atributů služebního místa, kterou neschvaluje vláda.“ - čl. 12 odst. 1 tamtéž), a zejména Proces S2 - návrh změny systemizxxx xx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxo. Po změně vnitřní systemizace (tedy služebního předpisu služebního orgánu v daném služebním úřadě) se nepochybně bude jednat o rozhodnutí služebníxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx být řádně odůvodněno reálně vykonávanou (nejsložitější) činností ve vazbě na odpovídající příklad v katalogu činností. Specifická situace bude v přxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby), protože to zpravidla bude zakládat povinnost státního zaměstnance složit zvláštní část úřednickx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxěně brojit jako proti ob-cházení zákona směřujícímu k jeho diskriminaci. Navíc zákonem č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní slxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxí ode dne 1. března 2019 nově stanovena povinnost složit úřednickou zkoušku do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat službu v jiných xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxckou zkoušku - jedinou možností bylo stanovení této povinnosti v rámci služebního hodnocení v části B „Stanove-ní individuálních cílů pro další osobnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxasti „Výsledky vzdělávání“ klasifikovat známkou 0 (tedy hodnocená oblast byla plněna nedostatečně). Dle § 61 odst. 1 písm. h) ZSS je důsledkem nesplnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnickou zkoušku nevykonal.
III. Kdy lze změnu systemizace dle § 18 provést?
Dojde ke změně působnosti správního úřadu. Změnu působnosti služebníxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxtemizace ostatních služebních úřadů dle zák. č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, při změně jejich působnoxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxích úřadů je to ústavní požadavek - srov. čl. 79 odst. 1 Ústavy). Po zániku federace už není jediným spolehlivým pramenem kompetenční zákon,
kompetence
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x x xdst. 6 a 8 zák. č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zák. č. 250/2014 xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxády České republiky; přitom jsou podřízeni pouze Komisi.
(8) Výkon působnosti Komise a její ostatní činnost odborně, organizačně, finančně a materixxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx životě ale služební úřady vykonávají mnoho činností, k jejichž realizaci hledá-me zákonné zmocnění jen obtížně. Obecně se toleruje, že ústavní požadxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxjnou správu. Nevýsostná, nevrchnostenská, či nejlépe pečovatelská veřejná správa takto striktně chápana není a v těchto případech jsou posuny v " „půxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxí anebo zrušení takové "„působnosti"“ např. usnesením vlády
sensu stricto
neumožňoval spojit se zásahem do aktuální systemizace.
Jako příklad mxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí veškerých činností souvisejících s organizačním, odborným i materiálním zabezpečením činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxou možností je, že dojde k podstatné změně podmínek, za kterých byla sys-temizace schválena. Pokud hledáme v ustanovení § 18 ZSS smysl, musíme vykládax xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xřadu. Aby § 18 ZSS nebyl prázdným ustanovením, muselo by se jednat o systémovou změnu podmínek rozsa-hu světové finanční krize, přírodní katastrofy čx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxu změny systemizace jen při změně zákona. Dosavadní aplikač-ní praxe jde ovšem jiným směrem a soudním testem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxům poměrně volně.
Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě se v závěru č. 7 vyjádřil k pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xchválena, je taková změna, která je srovnatelná se změnou zákonné působnosti služebního úřadu. Takovou změnou je například omezení finančních prostxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo spolufinancovaných z evropských fondů, strategických projektů (např. vyzbrojování ozbrojených sil České republiky) nebo podstatný nárůst čixxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxě nebo jiné přírodní katastrofy, realizace mimořádných opatření k zajištění života a zdraví obyvatelstva, realizace mimořádných sociálních opatřexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xinnosti úřadu a její změny, apod.“
Jak již bylo podrobně rozvedeno ke komentáři § 17 ZSS, je i pro změnu systemizace podrobně stanovena forma i proces xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxení konkretizuje nejen obsah takové změny systemizace, ale rovněž termíny předkládání a tzv. hybridní materiály:
„(1) V Procesu S2 je předkládán návrx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx změna počtu služebních míst, objemu prostředků na platy státních zaměstnanců, nebo změna platové třídy státního zaměstnance o více než jednu třídu doxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxatné změně podmínek, za kterých byla systemizace schválena.
(3) Změnu systemizace lze provést s účinností od 1. dne kalendářního měsíce, pokud vláda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxce.
(4) Návrhy na změnu systemizace nelze předkládat v období od vložení návrhu systemizace na následující kalendářní rok do modulu OSYS příslušným sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxe součástí jiného materiálu, který je předkládán vládě k projednání. Po zpracování návrhu změn systemizace Ministerstvem vnitra služební orgán zajixxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x2) se odlišuje Proces S6 - úprava systemizace („Úpravou systemizace xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxípustná, pokud by v jejím důsledku došlo ke změně objemu prostředků na platy státních zaměstnanců služebního úřadu a ke změně ukazatele přepočteného pxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxibutů služebního místa, kterou neschvaluje vláda.“ (srov. čl. 10 a 12 služebního předpisu NSS č. 3/2017 a dodatek ke komentáři § 17 ZSS).
V době sepsáxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xystemizace dle § 18:
Změna systemizace (1) Změnou systemizace se rozumí změna údajů podle § 17 odst. 1 provedená poté, co systemizace nabyla účinnosti. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxstech nebo změně platové třídy, v níž je zařazeno služební místo, o více než jednu třídu dolů nebo o dvě třídy nahoru, je přípustná, jen dojde-li ke změně pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xx xxxxxxxxxxx xxxrhu změny systemizace a jeho předložení tomu, kdo změnu systemizace schvaluje, použije obdobně. (4) Změnu systemizace schvaluje vláda. (5) Změnu sysxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxužební místo, b) zřízení služebního místa na dobu určitou, c) změně počtu služebních míst v souvislosti s postupem podle § 171, d) změně počtu služebnícx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí dobu, nebo f) změně objemu prostředků na platy státních zaměstnanců a zaměstnanců na služebních místech. (6) Neschválí-li Ministerstvo vnitra změnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxizace trvá, ministr vnitra předloží návrh změny systemizace k rozhodnutí vládě do 15 dnů od obdržení stanoviska služebního orgánu.“
V důvodové zpxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxdy nesprávně interpretováno právě jako definiční ustanovení. Zůstává zachováno vyme-zení podmínek, za nichž lze provést některé závažnější změny sxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxční systemizace, tj. předkládání návrhu Ministerstvu vnitra služebním orgánem, v případě ministerstev a Úřadu vlády zpracování návrhu státním tajexxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxího úřadu. Změny sys-temizace, které by měly významný dopad na počty služebních a pracovních míst, státní rozpočet nebo do služebního poměru státních xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxnců, kteří nejsou představenými. Navrhovanou změnou tak nej-sou nijak snižovány záruky stability služebních úřadů. U méně významných změn se navr-hxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh služebního úřadu neschválilo a ten na něm nadále trval. Ministerstvo vnitra by mělo v dohodě s Ministerstvem financí schvalovat změny, v jejichž xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xemění se celkový počet služebních míst. Změna subjektu schvalujícího tuto změnu systemizace nijak neovlivňuje případný postup při stanovení platovx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxo vni-tra mohlo schvalovat změny systemizace spočívající ve zřízení služebních míst na dobu určitou. V těchto případech se jedná o služební místa, na nxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxvání změny systemizace Ministerstvem vnitra, jsou deli-mitace podle § 171 zákona o státní službě, tedy převody částí služebního úřadu do jiného služexxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxleného. Příkladem takového postupu může být nedávný převod agend z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo spravedlnosti na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xšak nemá dopad na celkový počet „přepočtených“ systemizovaných míst, který je uveden ve schváleném státním rozpočtu. Konkrétně se bude jednat o vznik xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxy. Dalším případem spadajícím do této kategorie je rozdělení jednoho služebního místa na více míst s kratším fondem služební doby s ohledem na rozsah čixxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxostředků na platy, samozřejmě jako ve všech předchozích případech v dohodě s Ministerstvem financí. V případě, že návrh změny systemizace nebude Minixxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxra návrh k rozhodnutí vládě. Mechanismus je zvolen obdobný jako v případě schvalování změn organizační struktury podle § 19 zákona o státní službě.“
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xadu - výrazně dále posiluje pozici Ministerstva financí nad jeho resortní působností. Materiál řeší jen dohodu předkladatele s Ministerstvem vnitra xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Jinak řečeno: souhlas Ministerstva vnitra je podmíněn předchozím souhlasem Ministerstva financí (a pokud Ministerstvo financí nesouhlasí, nemůže xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtva financí - musí vyčkat (obligatorního) zamítavého stanoviska Ministerstva vnitra a následně může věc nechat rozhodnout vládu.
Související usxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu § 159 - základní ustanovení, § 184 - systemizace a systemizace pracovních míst, 186 - vedoucí služebního úřadu
Související předpisy:
nařízexx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxátní službě,
nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebnxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 3. června 2016
Organizační struktura služebního úřadu
Mxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxanizační struktury
II.1 Hierarchie útvarů
II.2 Sekce státního tajemníka
II.3 Útvary přímo podřízené ministrovi
III. Jednoduché změny organizaxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxe § 62 ZSS
IV.1 Skončení služebního poměru
IV.2 Kumulativní podmínka
V. Prozatímní postup
V.1 Schvaluje služební orgán
VI. Změny se od počátku rušx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
Z odkazu na systemizaci (služebních míst) -- srov. § 17 odxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx otázka, zda je primární systemizace nebo organizace, obdobná otázce o vejci a slepici. Abychom mohli předložit návrh systemizace, musíme mít "„v tužcxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx015 Sb., o pravi-dlech organizace služebního úřadu, obory služby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxby) a příklady z katalogu činností (nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností) k jednotlivým útvarům a v jejich rámci k jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zelené louce se reálně bude vždy jednat o změnu organizační struktury.
Nejlépe je vzájemná podmíněnost systemizace a organizační struktury vidět xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a jakých organizačních stupňů (oddělení/odbor/sekce). Celek pak sečteme a vyjde nám počet služebních míst představených klasifikovaných platovýmx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxa kritéria § 17 odst. 1 písm. b) a c) ZSS a pak povedeme úvahu: "máme tolik služebních míst představených v takových platebních třídách, tak kolik z toho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsti služebního úřadu.
Organizační struktura pro jednotlivé služební úřady tedy musí být připravena a v rámci resortu předběžně schválena již v dobx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxebního úřadu došlo oproti návrhu ke změnám. Tyto změny mohou být přímé (změna počtu služebních míst představených) nebo nepřímé (změna objemu prostřexxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x a 5 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech organizace služebního úřadu - viz dále).
Tedy odhlédneme-li od faktické přípravy návrhu organizační strukxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí dopad do organizační struktury má vést k rušení služebního místa představeného [§ 60 odst. 1 písm. a) ZSS], by měl celou změnu organizační struktury stxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxžební orgán upraví návrh organizační struktury dle schválené systemizace, předá jej příslušnému ústřednímu správnímu úřadu (patrně vedoucímu tohoxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxzici toho, kdo jen vybere návrhy organizačních struk-tur jednotlivých služebních úřadů a zašle je Ministerstvu vnitra - sekci pro státní službu [srovx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxnosti „centru“ a mohou sledovat výlučně zajištění řádného výkonu působnosti služebního úřadu (§ 17 odst. 1 ZSS). Metodický pokyn ke změnám služebního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxch důvodů, před účinností nové systemizace (anebo její změny) nestihne. Zrušením služebního místa dochází k překážce na straně služebního úřadu a do dxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x ZSS 100 % platu. Vzhledem k tomu, že platové tarify se mění většinou k 1. lednu, je otázkou, zda plat, resp. 80 % měsíčného platu se počítá z platového tarixx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxvého tarifu po zrušení služebního místa: „Na rozdíl od zákoníku práce se do platové třídy ve státní službě nezařazuje zaměstnanec ale služební mís-tox xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xaměstnanců, stanovená pro platovou třídu, do které je zařazeno služební místo, na které je státní zaměstnanec zařa-zen, a pro platový stupeň, do kteréxx xx xxxxxxx xx x xxxxx x xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxsluší platový tarif (žádný) v případě, že není zařazen na žádné služební místo a z tohoto důvodu nemůže vykonávat službu. Pro případy, kdy je nemožnost kxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xompenzace
v jednotlivých případech § xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xebo na kterou mu vznikl nárok. Pro určení výše platového tarifu je tedy rozhodující termín, do kterého byl státní zaměstnanec zařazen na služební místox xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxžby z organizačních důvodů (nastala-li výjimečně později než účinnost nové systemizace). Pro účely § 176 zákona o státní službě je proto vždy nutné vyxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
Třicetidenní lhůta Ministerstva vnitra na vyjádření v případech překotnějších změn sys-temizace anebo v případě, že dojde k prodlevám ve schvaloxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxinnosti systemizace, což by mohl být problém ve vztahu k rušení služebních míst představených (viz výše). Pokud budou na Ministerstvu vnitra uhelné prxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odpojí svou datovou schránku a „má schváleno“. Pokud by se prokázalo, že Ministerstvo vnitra své vyjádření (fakticky nesouhlas s připomínkami) odeslxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxdy a sekcí pro státní službu probíhá v reálném čase a v praxi je organi-zační struktura služebního úřadu věcně vyřešena již v době předložení návrhu systxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx úřadu. Pokud k tomu historic-ky došlo, bylo nutno v podstatě v reálném čase věc provizorně vyřešit a ve velmi rychlém sledu změnit organizaci a někdy i opxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xniž zároveň rozhodla o vzniku útvarů (zřízení služebních míst představených), na nichž by tato místa byla zařazena. Bylo tedy nutno nejprve systemizoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxh (a zároveň změnou organizace zřídit nová oddělení [a převést na xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Předmětem vyjádřenx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. zmocňovací ustanovení § 205 písm. a) ZSS], a schválenou systemizací, případně se může jednat o připomínky technického charakteru ve vazbě na služebnx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxnky koncepčního charakteru směřující zejména k zajištění řádného výkonu působnosti služebního úřadu.
Zašle-li Ministerstvo vnitra ve lhůtě své vyjádření, zřejmě cestou služebního orgánu, respektive „centra“ , proxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx-terstva vnitra - sekce pro státní službu - nemůže být organizační struktura schválena.
Služební orgán služebního úřadu, o jehož organizační struxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xby bylo aktivní (předložilo návrh se svým stanoviskem k rozhodnutí vládě), jinak se ze zákona návrh považuje za schválený.
II. Zákonné limity organixxxxx xxxxxxxxx
Původně se předpokládalo, že příslušné nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k 1. lednu 2016 na základě vyhod-nocení zkušeností s „překlopením“ dosavadních zaměstnanců a související permanentní snahou o dosažení optimální orxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxého zpřesnění pravidel cestou služebních předpisů a technického řešení modulu OSYS, což se ukázalo jako efektivnější. Náznaky, jakou by služební úřax xxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x x xxx x x xxxxhodných ustanovení - § 188 odst. 2 a 3 ZSS vyplývá, že odbory se zpravidla musejí členit na oddělení a sekce na odbory (srov. též § 10 nařízení vlády č. 92/xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxěstnance (tj. je 1. stupněm řízení), přešel dnem 1. července 2015 do služebního poměru jako vedoucí oddělení. Ředitelem odboru ve smyslu ZSS se podle pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance 1. stupně řízení (množné číslo použité v § 124 odst. 3 zák. práce naznačuje, že podřízení vedoucí zaměstnanci odpovídajícího stupně řízenx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx by to ovšem obecné pravidlo, kdyby nepřipouštělo množství výjimek (nejen) pro menší služební úřady - více k překlopení ve-doucích zaměstnanců viz komxxxxx x x xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx x xxx xxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxám organizace, které by tuto hierarchii nerespektovaly.
Kromě přechodných ustanovení sice ZSS vzájemné vztahy, respektive hierarchii jednotlxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxě stanoveno nikoliv proto, že by bylo možno se odchýlit, ale proto, že to zákonodárce považoval za notorietu. Pokud nepostačí toto vysvětlení, lze poukxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní na služební místa představených (časově - § 188 odst. 6 ZSS i okruhem možných žadatelů - platí trvale) nebo z úpravy zastupování člena vlády.
Sekcx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxx oprávněn zastupovat člena vlády. To, že se třístupňový systém řízení pro velká ministerstva nehodí a je paradoxní vzhledem ke čtyřstupňové soustavě oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
x
Obligatorní
členění odboru na oddělení (a sekce na odbor/y) je dáno též tím, že Zxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxněním pro nařízení vlády k pravidlům organizace služebních úřadů v § 205 ZSS. Nepřímým, ale podstatným argumentem je též odstupňování příplatku za vedxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odboru do jiné skupiny představených než náměstek pro řízení sekce). Vzhledem k tomu, že dle § 4 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech organizace xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xo, že kritériem pro zařazení ředitele odboru do skupiny představených s nárokem na vyšší příplatek za vedení, než je maximální možná výše příplatku za vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxá a bude vyplývat z konkrétní působnosti). Jakkoliv se předpokládá, že základními útvary (ve smyslu spojení související agendy a odpovědnosti za její xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovilo doporučenou maximální velikost útvaru, respektive doporučený maximální počet přímo řízených podřízených.
Toto ustanovení ovšem nemá sanxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxanými místy.
Pokud bychom bez ohledu na znění nařízení vlády č. 92/2015 Sb. nerespektovali navrženou hierarchii řízení např. v zájmu toho, aby "tixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxho oddělení, mohli bychom se dostat do konfliktu se zásadou rovného zacházení v odměňování (§ 98 ZSS a § 16 zák. práce), neboť bychom vycházeli z titulatxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxukce výběrových řízení, která vylučuje např. to, aby se upravovala organizační struktura podle toho, kdo "má vyhrát" výběrové řízení, tak, aby dotyčnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xro některé služební úřady je i čtyřstupňová soustava málo, a tak zatímco u velkých ministerstev chybí "nad sekcemi" ještě úseky, tak u služebních úřadů x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxvarů, které jsou značně rozsáhlé, popř. vykonávají různorodé a náročné činnosti. Možnost jeho zřízení vyplý-vá z § 9 odst. 7 in
medio
ZSS: jde-li o vedoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxzených stát-ních zaměstnanců. Tzv. uvolněný zástupce není představeným, toliko se dle § 9 odst. 7 in fine ZSS považuje za představeného, přičemž má náxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxdstaveného (z hlediska předpokladu v současnosti zastávané funkce) má zástupce podle § 9 odst. 7 ZSS postavení představeného na takovém stupni řízenxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vedoucího oddělení apod.). Vlastní cestou šel zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční služ-bě), kterx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů, odměňování státních zaměstnanců a vedoucího služebního úřadu poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce" a koordinace personálních vztahů v rámci ministerstva. To ostatně vyplývá i z § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 92/2015 Sb. Na okraj poznamenáváme, xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxo jednotnost jejich zabezpečování jedním personálním útvarem a jeho představeným, státním tajemníkem. Do této oblasti lze v širším slova smyslu zahrxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxvolání.
Pokud budeme dále rozvíjet souvislosti
kompetence
státního tajemníka řídit činnosti související se správou služebních vztahů a odměňoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxízených ředitelů bezpečnostních sborů a vedoucích organizačních složek státu a právnických osob. Tím by ale příslušného státního tajemníka musel zvxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxvení státního tajemníka ve vztahu k systemizacím lze uvést, že se jedná o činnost související též se systemizací jiných míst, než míst služebních a pracxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xůsobnosti sekce státního tajemníka mohla (měla) spadat i systemizace jiných služebních míst v rámci ministerstva, tj. služebních míst příslušníků bxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxch zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, a od 1. července 20xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby. Sporná je ovšem otázka zahrnutí činností souvisejících s organizací a systemizací podřízenýxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxona (pak by ji měl zaštiťovat spíše odborný náměstek) či zda se jedná spíše o průřezovou, nebo chceme-li, společnou činnost v rámci ministerstva, pak nix xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxí služba“ resortu, na men-ších ministerstvech veřejné zakázky,
legislativa
(zejména tzv. vnější), mezinárodní spolu-práce, tzv. týlové útvary apxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo ze zvláštních zákonů) tkví v jeho dvojjediném postavení: jako služební orgán ostatních náměstků pro řízení sekce [§ 10 odst. 1 písm. f) ZSS] a zároxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxrá by u některých, zejména menších ministerstev mohla připadat v úvahu jako součást sekce státního tajemníka, se vzhledem k tomu, že do působnosti státxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxsti mzdových prostředků. Jakkoliv tu na daný fakt nemá vliv, je třeba si uvědomit, že správa rozpočtu v rámci vlastního úřadu není službou podle § 5 odst. x xxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx dle § 5 ZSS, ale jsou státním tajemníkům zvlášť svěřeny § 15 odst. 3 ZSS).
Mimo výše uvedené upozorňujeme, že se v rámci ministerstev mohou vyskytnout xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxx x x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Zatímco u vedoucího služebního úřadu je zřejmé, že vzhledem k tomu, že spojuje odborné a služební řízení služebního úřadu, se jedná o plnou kompetenci jxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí, že nadřízený služební úřad vykonává pro podřízený služební úřad toliko "personalistický" servis, ale
kompetence
služebního orgánu takového sluxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxé oba výklady s tím, že zachování rozhodovacích kompetencí v pracovněprávních věcech v rukou ministra (a vedoucího Úřadu vlády) lze hájit jeho postavexxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxzích a § 9 zák. práce). Tento výklad ovšem nevylučuje pověření státního tajemníka jednáním za organizační složku státu (dle § 7 odst. 2 téhož zákona).
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xatří formulování politik výlučně pro člena vlády. Ze spojení s § 2 písm. a) ZSS pak vyplývá, že zaměstnanci zařazení v kabinetu člena vlády nejsou státnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx vlády (nikoliv pro úřad) jako člena vlády (ústavního, chceme-li politického, představitele - srov. zejm. čl. 67 a 68 Ústavy); obsahově se jedná o polixxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xro náměstka člena vlády (§ 173 ZSS), protože i náměstek člena vlády stojí mimo systém státní služby a je zástupcem člena vlády jako ústavního činitele. Nxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxojeví na vnitřní struktuře kabinetů člena vlády, protože k takové činnosti bude náměstek xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx a jejich možnost např. vstupovat do konkrétních řízení může být do značné míry sporná.
Ostatní zaměstnanci, kteří sice reálně také vykonávají činnost pro člena vlády, ale po-vaha jejich činnosti se s takto úzce vymezxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxlář člena vlády. Počet zaměstnanců kabinetu člena vlády by neměl být neú-měrný vzhledem k celkové personální kapacitě služebního úřadu.
Jistým paxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxdy nebo kance-lář vedoucího služebního úřadu). V kanceláři ministra by měla být systemizována služební místa státních zaměstnanců, která mají trvalx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro řízení sekce, státního tajemníka a ředitele sekce.
Výše jsme se dotkli "parlamentního zpravodaje". U zaměstnanců zabezpečujících "parlamenxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxegáty" ministerstva ve vládě a Parlamentu. Taková činnost odpovídá činnosti "příprava a vypracování odborných věcných podkladů" [§ 5 odst. 1 písm. t) xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poradce, jednají za člena vlády jako člena nebo představitele vládní strany v parlamentních poslaneckých klubech apod., mělo by se jednat o poradce zaxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x x x xxxízení vlády č. 92/2015 Sb. Je třeba si ovšem uvědomit, že vedle těchto útvarů mohou být přímo pod členem vlády zařazeny útvary jiné, než sekce v čele s námxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxvacími prostředky a pro public relations resortu. Tyto útvary mohou být odděleními nebo odbory - srov. § 3 odst. 4, § 4 odst. 5 nařízení vlády č. 92/2015 Sbx
Zjednodušeně řečeno: zaxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxistrovi přímo podřízené ředitele odborů řídí státní tajemník v součinnosti s ministrem. Státní ta-jemníky pak logicky služebně řídí náměstek pro stáxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxmu nebo čtvrtému stupni řízení, stanoví dle § 84 odst. 3 ZSS člen vlády: „Příkazy k výkonu služby je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci - náměstek členx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxh změn podrobně regulován služebním předpisem NSS č. 3/2017. Zde především odkazujeme na dodatek ke komentáři §§ 17 a 18 ZSS a dodáváme: Návrhy organixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx návrhu roční systemizace. Služební orgány tento návrh zpracovávají po schválení návrhu roční systemizace a to „potvrzením organizační struktury“, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xermín pro předložení je nejméně 31 dní před nabytím účinnosti, tedy do konce listopadu. (více viz čl. 7 služebního předpisu NSS č. 3/2017).
Služební xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx x změna organizační struktury (čl. 11). Zatímco Proces S4 je vyhrazen závažným změnám organizační struktury:
„(1) V Procesu S4 je změnou organizační stxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) nadřízenosti a podřízenosti organizačního útvaru,
c) organizačního útvaru v jiný organizační útvar,
a v důsledku jejího schválení dojde k přexxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xrganizační struktury se řídí § xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxzační struktury předkládá služební orgán Ministerstvu vnitra nejméně 31 kalendářních dní před plánovaným dnem nabytí účinnosti.“
Nedojde-li ke spxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxn služby, skončení služebního poměru nebo k odvolání ze služebního místa představeného...“ jedná se o Proces S5 - Úprava organizační struktury. Dle člx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxěna organizační struktury je vyhrazen regulátorům - viz § 19 odst. 4.
K odst. 2
III. Jednoduché změny organizační struktury
Zákonodárce zde jednozxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxměru zaměstnance tam, kde zaměstnavatel nechtěl riskovat individuální pracovněprávní kroky vůči konkrétnímu zaměstnanci.
Negativním vymezenxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xSS, lze v rámci resortu provádět velmi pružně, čímž zákon respektuje objektivní potřebu změnou organizační struktury služebního úřadu pružně reagovxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxože umožňuje několikerý výklad: "Nejjednodušší" je situace v ministerstvu (a v Úřadu vlády). Zde se zdá, že má vše pevně v ruce státní tajemník. To, že rexxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. čl. 68 odst. 2 a 5 Ústavy), je nasnadě.
Součinnost s členem vlády se tedy
a contrario
§ 17 odst. 2 ZSS sice výslovně nevyžaduje, ale ve světle Ústavy xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxrce celkem logicky říká: "ETO VAŠE DĚLO." (v originále azbukou)
Nejednoznačný je třetí případ: chtěl zákonodárce říci, že v rámci resortu schvalujx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Patrně nikoliv, protože používá obrat "nebo služební orgán v nadřízeném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxie podřízených služebních úřadů vícestupňová), přičemž ale asi není vyloučeno, aby si státní tajemník nebo vedoucí ústředního správního úřadu, v jehxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxkonu působnosti služebních úřadů v rámci resortu.
K odst. 3
IV. Větší změny, které nesnesou odkladu, pokud nemají důsledky dle § 62 ZSS
IV.1 Skončenx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoměru, přičemž má evidentně na mysli zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů dle § 62 ZSS (jinak by se muselo čekat 6 měsíců, zda se zaměstnanex xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxu dojde ke zrušení služebního místa (srov. odst. 2), pokud státní zaměstnanec, jehož místo bylo zrušeno, bude převeden na jiné služební místo dle § 61 ZSxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že věc nesnese odkladu a je to potřebné k plnění rozhodnutí soudu nebo mezinárodní organizace. Současné splnění těchto podmínek zřejmě bude připadat x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxitom nikdo být zařazen mimo výkon služby...), připadá v úvahu spíše teoreticky. Pokud by přibyla nějaká nová
agenda
v důsledku takového rozhodnutí, bxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxců. Ve srovnání s tím je změna organizace vždy jednodušší.
V. Prozatímní postup
Podle neodkladné změny se tedy bude prozatímně, vzhledem k historixxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xe muselo jednat o zcela novou komplex-ní agendu), ale bez systemizovaných míst (viz výše ke změnám systemizace), takže bude rychlejší spíše rozšířit kxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxp. naří-zení vlády č. 1/2019 Sb.). Pokud bude třeba jejich obor/y služby rozšířit, znamená to slu-žební řízení, úřednickou zkoušku ze zvláštní části - x xx xxxxx x xxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxhvalující služební orgán), anebo by podřízený služební úřad byl "centrem" k zajišťování agendy určen, anebo by v případě, že by příslušnost podřízenéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxválena" musíme interpretovat tak, že vůči všem se jedná o schválenou změnu (mění se názvy útvarů, vznikají nové...), není to "jen" hra na něco.
VI. Změxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxe patrně složitější. Pohybujeme se ve veřejném právu. Nový občanský zákoník na tento pojem zřejmě zanevřel a tak jej používá jen ve svém § 2263 odst. 2 pxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x daňového řádu je to obdobné.
Nezbývá než odkázat na
restitutio in integrum
a na výklady teorie k tomuto institutu. Jenže: co si počneme se správnímx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxitelem takového odboru... Těžko dovodíme, že "obživne" jeho původní rozhodnutí o jmenování na služební místo vedoucího oddělení atd.
K odst. 4
VIIx xxxxxxxxxx
O "regulátorech" obecně viz komentář k § 17 odst. 3. Toto ustanovení v zásadě říká, že pro regulátory žádná pravidla neplatí. Oxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxv. komentář k § 202 ZSS), nicméně stále lze v § 13 odst. 1 písm. b) ZSS koordinační roli nalézt (pokud tedy nepřijmeme výklad, že toto je případ, kdy je stanxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxstva vnitra - sekce pro státní službu zůstala zachována. Vzhledem k nálezu Ústavního soudu č. 199/2015 Sb., který je podrobně rozebrán v dodatku k výklaxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx ustanovení stanovící autonomii regulátorů v otázkách systemizace, ztrácí výluka § 19 odst. 4 nejen věcný smysl, ale především obsah. Pokud se regulátxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxna organizační struktury v případě regulátorů provádí Procesem S7. Bez ohledu na předchozí větu byly v letech 2016 a 2017 do výčtu doplněni další reguláxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxěly vliv na syste-mizaci, budou pouze omezené, přičemž technologická podmíněnost modulem OSYS bude zpravidla určující.
Související ustanoveníx
x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxík, § 16 - zvláštní ustanovení o plnění některých úkolů služebního úřadu, § 17 - systemizace, § 18 - změna systemizace, § 24 - konání výběrového řízenxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxí ze služebního místa představeného, § 62 - zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, § 172 - systemizace pracovních míst, § 188 - představexxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 7 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx 1/2019 Sb., o oborech státní služby
nález Ústavního soudu č. 199/2015 Sb., služební předpis NSS č. 3/2017
služební předpis náměstka ministra vnitra xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu, ve znění služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxích předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2018 a č. 5/2018
ČÁST DRUHÁ
SLUŽEBNÍ POMĚR
HLAVA I
SLUŽEBNÍ POMĚR NA DOBU NEURxxxxx x xx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxní poměr se zakládá k České republice na základě jmenování na služební místo v oboru služby“, to však nic nemění na skutečnosti, že služební poměr stát-nxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxožení ke státu, tj. k České republice, a to jmenováním na služební místo v konkrétním oboru služby.“ (Kocourek, J., 2005, str. 51). Pojem „služební poměxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xonána závislá práce (např. v případě příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání). Ani obohacení textu § 20 ZSS (oproti § 28 služebního zákonxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxsažené ve služebním zákoně. K charakteru služebního poměru státních zaměstnanců srov. komentář k § 2 ZSS.
Související ustanovení:
§ 21 až 76 - slxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxdnickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek, § 186 - vedoucí služebního úřadu, § 197 - omezení některých práv státních zaměstnancx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxání služebního poměru na dobu neurčitou a přijímání do služebního poměru na dobu určitou)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xnijní právní rámec obsahuje směrnici, jejíž provedení členskými státy by mělo "předcházet zneužití vznikajícímu využitím po sobě jdoucích pracovníxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxze) pracovní poměry sjednávané na dobu neurčitou a na "plný úvazek" za "typické" pracovní poměry, je faktem, že způsob, jakým je shora citovaná směrnicx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Zmocnění obsažené v § 21 odst. 3 ZSS (mimo jiné se jedná o jedno z ustanovení ZSS, které přestálo přezkoumání Ústavním soudem) bylo vládou naplněno naříxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xx xx xxxxx xxx xxijmout do služebního poměru na dobu určitou také (vedle případů uvedených ve druhém odstavci § 21 - tedy vždy tehdy, pokud osoba dosud úspěšně nevykonalx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxím zajistit splnění časově omezeného úkolu služebního úřadu,
b)
je-li třeba jejím prostřednictvím zajistit plnění úkolů za státního zaměstnancxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxora pod písm. a), pak citované vládní nařízení až do 6. 3. 2017 stanovilo v § 3, že „osobu lze přijmout do služebního poměru podle § 2 písm. a) nejdéle na dobu x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího služebního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu služxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxk bylo nařízením vlády č. 44/2017 Sb. změněno a celé ustano-vení § 3 nařízení vlády č. 137/2015 Sb. v současné době stanoví:
„(1) Osobu lze přijmout do sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxx xoba může být se souhlasem státního zaměstnance prodlužována o dobu, o niž byla prodloužena doba, po kterou je třeba zajistit plnění časově omezeného úkxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxru podle § 2 písm. c) nejdéle na dobu 5 let; tuto dobu je možné s jejím souhlasem prodlužovat, nejdéle však celkem o 5 let.“
Pokud jsme uváděli v prvním vydání tohoto komentáře, že preference služebního po-měru na dobx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvání pra-covních poměrů na dobu neurčitou v českém pracovním právu, s dodatkem, že určitou neznámou však je, jakým způsobem bude vládou naplněno zmocnxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxu srov. též komentář k § 68 ZSS; k problematice zahraniční služby též komentář ke zrušenému § 59 ZSS.
Služební poměr na dobu určitou skončí uplynutím dxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xe "do služebního poměru na dobu určitou se vždy přijme osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku", je třeba dovodit, že do služebního poxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxna zejména v případech dlouhodobějších překážek ve službě na straně státního zaměstnance (§ 104 ZSS) či čerpání neplaceného služebního volna státníhx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx
x xxxxxxxxxx
xxxvisející ustanovení:
§ 20 - doba trvání služebního poměru, x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxst státního zaměstnance, § 181 - rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkouxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxející předpisy
Nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
Souvisejxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS
HLAVA II
PŘEDPOKLADY A ODBORNÉ POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU, VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU, ZAŘAxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
Základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxá osoba splňovat předpoklady uvedené v § 17 odst. 1, úspěšně vykonat úřednickou zkoušku a být způsobilá seznamovat se s uta-jovanými informacemi v soulxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xodle věty první, u které nelze prokazatelně předpokládat, že bude ve službě dodržovat demokratické zásady ústavního pořádku České republiky a řádně vxxxxxxxx xxxxxxxx
Je zřejmé, že shora uvedené znění na první pohled více zdůrazňovalo, že ani splnění všech podmínek stanovených v pxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxa dříve striktněji znějící slovní vazbu „nelze prokazatelně předpokládat“ a nahradila ji z pohledu státu zdánlivě „měkčím“ konceptem, který je však v xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxe zákona o státní službě (§ 23 odst. 2 ZSS) není na přijetí do služebního poměru právní nárok. Komentované ustanovení přestálo pře-zkoumání Ústavním sxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemůže být v podmínkách mate-riálního právního státu subjektivní neprůkazná či ničím neomezená domněnka orgánu veřejné moci, jak uvádí navrhovatelx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxna č. 218/2002 Sb., služební zákon, podle něhož „do služby nelze jmenovat fyzickou osobu ..., u které nelze prokazatelně předpokládat, že bude ve službx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxě napadenou a navrhovatelem zmíněnou úpravou je v absenci slova „prokazatelně“ v napadené úpravě. To však nic nemění na skutečnosti, že pokud správní oxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxtavního pořádku České republiky a řádně vykonávat službu“, musí tuto skutečnost prokázat a své závěry řádně odůvodnit.“
Jak upozorňuje A. Kottnauer, byla tato podmínka (§ 30 odst. 2 věta druhá služebního zákona) do návrhu služebního zákona zaxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxa č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, byl novelizován tzv. lustrační zákon ve vztahu ke službě představenxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxstračního zákona výslovně nezmiňuje“ (Kottnauer, A., 2015, s. 88 násl.). J. Kněžínek k tomu dále uvádí, že jde o „základní pojist-ku proti infiltraci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxbod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Českosloxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxu 1992." (K problematice ústavní definice pojmu ústavní pořádek srov. např. Klíma, K., Drechslerová, K. Komentář k čl. 112 Ústavy in Klíma, K. et al. Koxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxžbě na ne zcela obvyklé formulaci "demokratické zásady ústavního pořádku České republiky", když se např. nabízelo použít širší koncept, obdobně jakx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v § 16 odst. 1 uvádí:
"(1) Úředník je povinen
a)
dodržovat ústavní pořádek České republiky, 9)...",
odkaz v poznámce pod čarou odkazuje na čl. 1xx xxxxx x xxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxrových řízení. Jeho článek 1 (Základní ustanovení o přijetí do služebního poměru) obsahuje v odst. 2 doslovný přepis § 22 ZSS doplněný však o poznámku pxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxto základního předpokladu vyplývá mimo jiné z dalších navazujících ustanovení ZSS, která stanoví předpoklady a požadavky na dané služební místo, resxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxlad pro služební místa představených spočívající v naplnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon něxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákon), ve znění poz-dějších předpisů. Nesplnění tohoto předpokladu však může vyplývat i z dalších skutečností zjištěných služebním orgánem v průběxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
Z judikatury:
Posouzení ústavnosti § 22 - tvrzený xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xubjektivní, neprůkazné a ničím neomezené domněnce“.
222. Ani u nyní posuzovaného ustanovení neshledává Ústavní soud protiústavní vadu, resp. nedoxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnců veřejné služby vůči státu, resp. vůči ústavnímu sys-tému a ústavním principům. Účel ustanovení, který vláda ve svém vyjádření taktéž s odkazem na pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxem opět nelze vykládat izolovaně, nýbrž v kontextu požadavků dokazování pro zjištění stavu věci ve správním řízení ve smyslu § 50 a násl. správního řádux xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xpravuje řízení ve věcech služby se subsidiárním použi-tím správního řádu, přičemž toto řízení se dle § 159 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě vede i xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxjektivní neprůkazná či ničím neomezená domněnka orgánu veřejné moci, jak uvádí navr-hovatel. Naopak rozhodnutí o přijetí do služebního poměru musí vxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxvatel v této souvislosti upozorňuje na dikci § 30 zákona č. 218/2002 Sb., služební zákon, podle něhož „do služby nelze jmenovat fyzickou osobu ..., u ktexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxktický rozdíl mezi současně napadenou a navrhovatelem zmíněnou úpravou je v absenci slova „prokazatelně“ v napadené úpravě. To však nic nemění na skutxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxat demokratické zásady ústavního pořádku České republiky a řádně vykonávat službu“, musí tuto skutečnost prokázat a své závěry řádně odůvodnit.
226x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xneprokazatelně“ předpokládat dodržování určitých zásad, je v materiálním právním státě nemožná.
227. Opět je nutno uzavřít, že napadené ustanovenx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xáměstka pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Související xxxxxxxxxxx
§ 23 až 76 -- služební poměr
Související předpisy:
zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví něktexx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxnské republiky
Z literatury:
Klíma, K., Drechslerová, K. Komentář k čl. 112 Ústavy. In Klíma, K. et al. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeňx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxň: Aleš Čeněk, 2015.
Kottnauer, A. Komentář k § 22 in Kottnauer, A., Přib, J., Úlehlová, H., Tomandlová, L. Zákon o státní službě. Ostrava: Sagit, 201xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladxx
x xxxxx x
x xxxxx x
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxí na služební místo představeného řadí § xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxeč (fyzická osoba) o státně zaměstnaneckou službu, označovaný též jako žadatel o přijetí do služebního poměru, je do služebního po-měru přijímán služxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru vydá služební orgán na základě žádosti fy-zické osoby, která má o přijetí zájem a kterou ustanovení x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxužebního poměru rozhodne služební orgán o zařazení státního zaměstnance nebo o jmenování státního zaměstnance na služební místo představe-ného“ by xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - zařazením nebo jmenováním - se do služebního poměru (již) přijatý státní zaměstnanec zařazuje na volné služební místo nebo je jmenován na služební míxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxě v § 23 v souvislosti s přijetím do služby nezmiňuje jednoznačně o tom, že fyzická osoba je do služebního poměru přijímána pouze na systemizované a součxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xterou není v okamžiku přijetí ve státní službě volné služební místo. Z uvedeného je zřej-mé, že součástí rozhodnutí o přijetí do služebního poměru musí xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení (srov. § 24 a § 52 ZSS), nestanoví-li zákon jinak (např. podle § 24 odst. 5 se nekoná výběrové řízení na obsazení volného slu-žebního místa v přípaxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x závěrečná ustanovení“ a komentář k nim).
K odst. 2
xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxební místo či xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x x x x xdst. 9 v případě jmeno-vání představeným), ustanovení § 22 ZSS navíc upravuje též případ, kdy do služebního poměru nelze přijmout fyzickou osobu, ktexx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxměru splňuje všechny zákonné předpoklady pro přijetí, náleží, s ohledem na skutečnost, že na přijetí do služebního poměru není právní nárok, služebníxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xlužebního poměru, nezakládá slu-žebnímu orgánu prostor pro libovůli v takovém rozhodování. I při jmenování do funkce, na kterou není právní nárok, plxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxlitických právech, jakož i zákaz diskriminace. Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe nutné dbát na zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace zakotvených v zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochraxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxatelů ve výběrovém řízení a výběr nejvhodnějšího žadatele, ale i pro obsazování výběro-vých komisí, pro použití výjimek z obsazování služebních míst xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx x xx xxxxx x x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxužební místo vyhlásit výběrové řízení (viz článek 2 odst. 5 metodického pokynu)“. V závěru citované pasáže je pak uveden odkaz na § 7 správního řádu, ktexx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xostavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měroxx
xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx komentáře jsme v roce 2015 upozorňovali na možnost čerpat určité poučení i z judikatury NSS k otázce jmenování soudcem jako veřejné funkce, na kterou roxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxí soudů vzta-hující se k
recentní
právní úpravě státně-zaměstnaneckých vztahů (srov. níže). Konstatová-ní, že na přijetí do služebního poměru není xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxípadech překonáno - na přijetí do služebního poměru právní nárok existoval (při splnění podmínek) v případech uvedených x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxí právní nárok. Funkce soudce je ovšem veřejnou funkcí a justiční čekatel nejmenovaný prezidentem republiky do funkce soudce je oprávněn dovolávat se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o občanských a politických právech]. Ve spojení s tím je oprávněn dovolávat se toho, aby nebyl na tomto právu diskriminován (čl. 1, čl. 3 odst. 1 Listiny)x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxí věci podat nemohl. Právo na rovné podmínky přístupu k voleným a jiným veřejným funkcím (v daném případě na přístup k funkci soudce), jakož i právo na proxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx2 Sb., o soudech a soudcích, ze soudního přezkoumání vyloučeno. Akty či úkony prezidenta republiky při výkonu jeho pravomoci jmenovat soudce jsou ve spxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xlužební místo (§ 28 odst. 4 zákona o státní službě), není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. a nepodléhá soudnímu přezkumu. Výbě-rové řízení na obsazxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxého zákona nejvhodnější žadatele (v maximálním počtu tří), ve druhém si z těchto způsobilých žadatelů vybírá služební orgán. Ten však nemusí vybrat žáxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxst. 2 zákona o státní službě) nevzniká ani tím, že výběrová komise vybrala jediného způsobilého žadatele. Postup služební-ho orgánu při výběru uchazexx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxgán porušoval zá-kladní práva uchazečů o služební místo tím, že by postupoval diskriminačně, náleží uchazečům ochra-na před diskriminací podle § 16 x x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxněnost.
Postup služebního orgánu při výběru uchazeče se neřídí žádnými pravidly, jejichž dodržení (či jejichž míru dodržení) by bylo možné přezkoxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxleží ucha-zečům ochrana před diskriminací podle § 16 a § 17 zákoníku práce z roku 2006, užitých obdobně na základě § 98 zákona o státní službě. Podle § 23 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxuje žádný nárok na přijetí na služební místo, a to ani za předpokladu, že by byl uchazeč objektivně hod-nocen jako nejvhodnější. Neexistuje nárok na přixxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxru nejvhodnějšího uchazeče by neplatily pouze za předpokladu, že by bylo možné v jednání služebního orgánu či jiné konkrétní osoby spatřovat poruše-nx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeří ve 2. kole výběrového řízení neuspěli, o tom, že rozhodl o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxokládá, že by služební orgán o žádosti neúspěšných žadatelů vydával jakékoliv formální rozhodnutí, které by musel služební orgán odůvodnit. Služebnx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní.
. (MS v Praze - 11 Ad 2/2017-49) Red. pozn. - kasační stížnost nebyla podána.
Sdělení služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl vybrán na služební xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxového řízení - v první fázi rozhoduje výběrová komise (ta vybere z žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, tři nejvhodnější žadatele a sestaví pořaxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným jednoho žadatele z tří nejvhodnějších žadatelů. Pokud lze dospět k závěru, že „konečné rozhodxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
(konkrétně
a maiori ad minus
- od většího k xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxadě by došlo k popření výše uvedených závěrů o soudní nepře-zkoumatelnosti výsledného sdělení služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl vybrán. Uchazxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxu zákona o státní službě proti protokolu o průběhu a výsledku výběrového řízení. Námitky musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s výsledkem výběro-véxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě této skutečnosti a toho, že postup výběrové komise je formálně upraven zákonem o státní službě, nelze dovodit, že je příslušné rozhod-nutí souxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxného není nárok (srov. § 23 odst. 2 zákona o státní službě). Za situace, kdy výsledkem řízení vedeného služebními orgány je akt týkající přijetí do služexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xoudní přezkoumatelnost dílčího aktu vydaného v takovém výběrovém řízení.
Metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstkx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxžební orgán, § 20 - doba trvání služebního poměru, § 21 - preferování služebního poměru na dobu neurčitou a přijímání do služebního poměru na dobu určixxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx volného služebního místa představeného, § 98 - rovné zacházení a zákaz diskriminace, § 159 - základní ustanovení, § 190 až 192 - přechodná a závěrečnx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxanských a politických právech [čl. 25 písm. c) - právo vstoupit za rovných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxěně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
Z literatury:
Kopecký, M. Vztah správního řádu k řízení ve věcech státní služby.
Jurisprudenxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu
I. K oxxxx x xx x
xxx x xxxxx x
xxxx x xxxxx x
xxx x xxxxx x
xx x xxxxx x
x xxxxx x xx x
xxxxxxiv se v mnohém zákon o státní službě inspiroval obdobnými ustanoveními slu-žebního zákona, je třeba na úvod komentáře k § 24 a následujícím ustanoveníx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx zákona o státní službě nepojal koncept „přípravy na službu“ upravený ve služebním zákoně v jeho části druhé (§ 17 až 27 služeb-ního zákona). Zákonodáxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxžbu, při koncipování ustanovení upravujících výběrové řízení na obsazení volného slu-žebního místa a přenesl některé prvky výběrového řízení služexxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
Jak již bylo rozvedeno v komentáři k § 23 ZSxx xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxotvit právní rámec objektivity výběru („těch nejvhodnějších“ z uchazečů) a určitý stupeň přezkoumatelnosti těchto procesů v rozsahu zákonem stanovxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxli vybráni jako nejvhodněj-ší).
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xosud státními zaměstnanci. Výběrové řízení se koná na obsazení každého volného služebního místa stát-ního zaměstnance a volného služebního místa přxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx
xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx jmenování na služební místo představeného) musí fyzická osoba, která dosud není státním zaměstnancem a hodlá se účastnit výběrového řízení, podat slxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxré má být na základě výběrového řízení obsazeno, musí být její součástí. Problematika výběrového řízení na obsazení služebního místa představeného jx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx
x xxxxx x
Ustanovení § 24 odst. 5 ZSS obsahuje
taxativní
výčet výjimek z pravidla obsaženého v prvním odstavci, tedy výčet případů, kdy se na obsazxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxné služební místo ve stejném oboru služby ve služebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo v nadřízeném ústředním správním úřadu zx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ústřednímu správnímu úřadu nebo v nadřízeném ústředním správ-ním úřadu ve stejném oboru služby za podmínek za podmínek dle § 51 odst. 6 ZSS,
-
vysláxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxné služební místo po odpad-nutí důvodu změny služebního poměru dle § 70 ZSS,
-
zařazení státního zaměstnance na služební místo uvolněné v souvislxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxuje použití postupu podle § 51 odst. 5 nebo 6 ZSS),
-
obsazení volného služebního místa postupem podle jiného zákona [např. pokud je slu-žební mísxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x x x xxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxvého řízení v souladu se zákonem č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně ně-kterých zákonů (zákon o zahraniční službě).
Metodický pokyn náxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxu ob-sah odst. 5 § 24 ZSS v nenápadné poznámce pod čarou dodává (cit.): „To, že se nekoná výběrové řízení dle zákona o státní službě, nevylučuje nastavenx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx § 49 odst. 2 až 5 ZSS, apod.“ V článku 2 (Případy, kdy se výběrové řízení nekoná) odst. 3 dále tento metodický pokyn uvádí, že výběrové xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xřijetí do služebního poměru podle § 178a odst. 5 ZSS. V odst. 5 čl. 2 pak uvádí: „(5) V praxi mohou nastat situace, kdy by na volné služební místo mohl být přexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxbní místo pro něho jeví jako vhodné, nicméně takových státních zaměstnanců, kteří splňují ve shodné míře kritéria pro převedení na dané služební místox xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxažující míře oproti ostatním státním zaměstnan-cům). Pak se s ohledem na zásady, na nichž je ZSS založen (např. zásada transparentnosti, zákaz diskrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxo se uvedení státní zaměstnanci mohou zúčastnit.“ Lze komentovat, že vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo namísto převedení státního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xransparentnosti, by nemělo být účelové. Může nastat situace, kterou lze považovat za obcházení povinnosti převést státního zaměstnance, který nemůxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxové služební místo, nikdo jiný se ani výběrového řízení nezúčastní, avšak tento konkrétní zaměstnanec, který měl být správně na volné služební místo pxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxzprostředně nadřízený představený.
K odst. 6
Také služební zákon ukládal v § 18 odst. 1, že „vyhlášení výběrového řízení k přípravě na službu musx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxsce a další zveřejnění v informačním sytému o státní službě (výběrového řízení služebním orgánem), aby v následující větě druhé přiznala jen „zveřejnxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro druhé vydání komentáře ke shora uvedenému doplňujeme, že Metodický pokyx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxení o vyhlášení výběro-vého řízení a uvádí v odst. 1 čl. 5 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (citováno včet-ně poznámky pod čarou): „Výběrové řízexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výběrové řízení v informačním systému o státní službě (§ 24 odst. 6 ZSS); právní účinky zveřejnění má však zveřejnění na úřední desce, zveřejnění v infoxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xýběrovém řízení je upraven v § 164 ZSS. Ustanovení § 164 odst. 1 ZSS uvádí, že pro výběrové řízení podle zákona o státní službě se (od 1. 7. 2017, tedy po noxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xýběrového řízení srov. § 164 a komentář k němu.
Výběrové řízení se podle služebního zákona vyxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxužební místo není volné, je-li již zřejmé, že se ke konkrétnímu okamžiku uvolní, např. v důsledku skončení služebního poměru dosavadního státního zamxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxběrové řízení může být vyhlášeno ještě v době, kdy příslušné služební místo není dosud volné (uvolněné); nespatřujeme v této věci ani výkladový probléxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxtivní zkratku „výběrové řízení“ jako označení pro „výběrové řízení podle služebního zákona, které se vyhlašuje na obsazení služebního místa“.
Přxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxořit i další citací z Metodického pokynu ná-městka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xe dojde ke vzniku nového služebního místa nebo k uvolnění existujícího služebního místa (např. po vydání rozhodnutí o skončení služebního poměru dosaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xlánku 3 citovaného pokynu (obsáhlý text pokynu je dostupný na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx) je upraven též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnout bezprostředně před vyhlášením výběrového řízení do rejstříku státních zaměst-nanců, zda se mezi státními zaměstnanci zařazenými mimo výkon slxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo zaměstnance by služební orgán na volné služební místo bez výběrového řízení převedl podle § 61 ZSS, resp. zařadil podle § 70 odst. 3 ZSS (viz Metodický xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
Podstatné náležitosti oznámení o vyhlášení výběrového řízení jsou v zákoně uvedeny zejména pxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí. Spolu se zajištěním publicity vyplývající z úpravy ukládající vyhlásit (zveřejnit vyhlášení) výbě-rové řízení za podmínek uvedených v odstavci 6x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Listině, a to zejména v případech, kdy účast ve výbě-rovém řízení zvažují osoby, které dosud nejsou státními zaměstnanci, resp. jsou státní zaměstnaxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxt. 7, by trpělo podstatnou vadou, pro kterou by nemělo dojít k výběru žádného žadatele, a služební orgán by měl výběrové řízení zrušit. Metodický pokyn nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xýběrového řízení) odst. 6 uvádí: „(6) Doporučuje se dále, aby v oznámení o vyhlášení výběrového řízení byl uveden i požadavek předložení strukturova-xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xro vyřazení žádosti z výběrového řízení, neboť nejde o povinnou náležitost žádosti. V takovém případě je třeba při hodnocení žadatele vycházet ze zjišxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxt i konat jedno výběrové řízení na obsazení více služebních míst současně, avšak za podmínky jejich plné parametrické shody, aby nebylo pochyb o místecxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxáru, budou zřejmě vyhlašována i výběrová řízení na obsazení služebních míst spojených x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xlužbu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, který v čl. 4 (Vyhlášení výběrového řízení) odst. 7 uvádí: Pokud to služexxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx že je ve služebním úřadu obsazováno několik identických míst, tzn. míst ve stejné platové třídě a ve stejném oboru služby a ve stejném oddělení. O spojenx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe je speciální (vylučující) ve vztahu k § 16 odst. 1 spr. řá-du, který uvádí: „V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízexx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxst v cizím jazyce s úředně ověřeným překladem; taktéž užití postupu dle ustanovení § 16 odst. 4 spr. řádu (občan příslušející k národnostní menšině, ktexx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxeno. K aplikačním problémům spojeným v této souvislosti s jinak při-pouštěnou možností činit podání ve slovenštině (na celém územní České republiky) xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxčuje občanům přísluše-jícím k národnostním a etnickým menšinám za podmínek stanovených zákonem též právo užívat jejich jazyka v úředním styku („občaxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xa služební místo tvoří přílohu č. 3 a vzor žádosti o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xlužbu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení.
Související ustanovení:
§ 10 - služební orgán, § 20 - doba trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxd pro přijetí do služebního poměru, § 23 - přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a jmenování na služební místo představeného, § 25 až xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, § 180 - informační systém o státní službě jako informační systém veřejné správy, správce, součásti, § 190 - dosavadní zaměstnanci v pracovníx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxdní zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou, § 193 - forma žádosti, bezúhonnost, dosavadní zaměstnanci, kteří nepožádali o přijetí do služebnxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxdický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Metodický pokyn náměsxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatury:
Kněžínek, J. Zákon o státní službě a výběrová řízení. Právní rozhledy, č. 6/2015.
Kopecký, M. Vztah správního řádu k řízxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxetí do služebního poměru)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x x xx
xxx x xxxxx x xxxxx xx x x xxxxx x
xxxx x xxxxx x xxxxx xx x xx
xxx x xxxxx x xxxxx xx a k odst. 3
V. K odst. 1 písm. e)
VI. K odst. 1 písm. f)
VII. K odst. 2
VIII. K odst. 5
I. Obecně k § 25
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státnx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xízení): „(2) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 24 odst. 7 ZSS, zejména zde musí být přesně uvedeny předpokxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxje (viz Hlava II tohoto metodického pokynu), a případně též zvláštní předpoklady nebo požadavky stano-vené pro dané služební místo zvláštním právním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx
xxx x xxxxx x xxxxx xx x x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x státní službě dán pouze v případech služebních míst, která jsou dle systemizace služeb-ními místy, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxrých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem státní občanství (§ 25 odst. 4 ZSS). V případě jiných služebních míst jsou (v podstatě xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-ním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, zajištěny rovné podmínky při přijetí do služebního poměru.
III. K odst. 1 písm. b) a c)
Ustanovxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxí (jen) meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany. Člověk má právní osobnost od narození až do smrti (§ 23 obč. zák). Plně svépráxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxn soudem při naplnění podmínek uvedených v § 55 obč. zák. Protože občanský zákoník tedy umožňuje v některých případech nabytí plné svéprávnosti i před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxzáno na souhlas sou-du), má být podmínka uvedená pod písm. b) překážkou toho, aby se o přijetí do služebního poměru hlásily fyzické osoby sice plně svéprxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtního zaměstnance jedním ze způsobů výkonu závislé práce (srov. § 3 zák. práce a komentář k § 2 ZSS), je zřejmé, že na rozdíl od pracovněprávních vztahů nexxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx moci osoby mladší 18 let (závislá práce nezletilých, mladších patnácti let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázánaxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x 178 ZSS nepodmínil zákonodárce obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru na dobu určitou výslovným požadavkem alespoň na její zletilosti x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xxx x xxxxx x xxxxx xx x x xxxxx x
Zákon o úřednících územních samosprávných celků, zákon o služebním poměru pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro výkon určitých činností, různí se však ve vymezení tohoto pojmu (bezúhonný z pohledu jednoho zákona nemusí být bezúhonný pro výkon činností dle druxxxxx x xxxx xx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xovažovat za naplněný požadavek na bezúhonnost uchazeče stanovený v odst. 1; způsob, jakým lze naplnění předpokladu bezúhonnosti doložit, pak upravuxx x xx xxxx
V. K odst. 1 písmx xx
Právním předpokladem přijetí do služebního poměru je také dosažení vzdělání sxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxeme v § 7 ZSS. Zákon dále upravu-je v příloze č. 1 (Charakteristika platových tříd státních zaměstnanců) platové třídy (od 5. platové třídy do 16. platovx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxeme rámcové vymezení činností konaných ve služebním poměru počínaje referentem v 5. plato-vé třídě se stanoveným vzděláním - střední vzdělání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijní program. § 7 ZSS pak též stanoví výčtovou me-todou, které vzdělání se za vysokoškolské nepovažuje (§ 7 odst. 4 ZSS). U státních za-městnanců (xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxdělání i zvyšování vzdělání (srov. § 107 až 111 ZSS a komentář k nim). Zákon o státní službě v zásadě neumožňuje, aby na služební místo byl zařazen nebo jxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xSS pro některé případy v rámci „překlopení“ v § 201 ZSS a následně pak i čl. 6 odst. 7 metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 stanoví podrob-nosti k provádění výběrových řízení a uvádí v prvním odstavci článku 12 (Přexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou vykonávány na služebním místě, podle § 37 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvi-sejících zákonů, ve zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxkripcí § 26 odst. 3 a § 28 odst. 5 ZSS), dle kterého splnění předpokladu zdravotní způsobilosti pro účely účasti ve výběrovém řízení doloží žadatel písexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxa uzavřena dohoda podle § 28 odst. 2 nebo 3 ZSS jako o nejvhodnějším, a to zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxního poměru se aplikují stejné právní předpisy z oblasti pracovnělékařských služeb jako na posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance, resp. fyxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxeku pracovnělékařských služeb srov. Pichrt, J., Stádník, J., 2019 a dále srov. komentář k § 113 ZSS.
VII. K odst. 2
V případě žadatele o přijetí do sluxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstitucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka. Obsah a rozsah zkoušky je stanoven na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky.
VIII. K odst. 5
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní sxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxení): „(3) Požadavky podle § 25 odst. 5 ZSS je v oznámení o vyhlášení výběrového řízení nutno uvést s odkazem na příslušný služební předpis, kterým byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xomě-ru a zařazení nebo jmenování na služební místo a ke způsobu jejich doložení) téhož meto-dického pokynu pak odst. 3 a 4 uvádí: „ (3) Pro přijetí do služxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby nebo požadavek způsobi-losti mít příxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxbní místo by měl být zveřejněn, aby se s ním mohli žadatelé seznámit. Splnění takového požadavku se stává další podmínkou pro účast ve výběrovém řízení nx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxlnění požadavků podle § 25 odst. 5 ZSS po žadatelích požadovat.
(4) Žadatel musí splňovat předpoklady a požadavky [s výjimkou požadavku podle § 25 oxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xyřazování žádostí doloží, že již předpoklad nebo požadavek splňuje, nelze žadatele z výběrového řízení vyřa-dit. Pokud však žadatel v průběhu výběroxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxto (např. v průběhu výběrového řízení bude zjištěno, že žadatel byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo že pozbyl státní občanství České rxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xlužební orgán může (nikoliv musí) služebním předpisem stanovit pro služební místo požadavek: „a) úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxnistra vnitra pro státní službu č. 1/2019 uvádí, že požadavek úrovně znalosti cizího jazyka podle § 25 odst. 5 písm. a) ZSS služební orgán xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xkolství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx x xxbraných jazyků ke každé úrovni (1 až 3) uveden výčet standardizovaných jazykových zkoušek, jejichž absolvováním lze dosáhnout požadované úrovně znaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxdardizovaných jazy-kových zkoušek (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, certifikát o úspěšně vykonané jazykové zkoušce apod.). Splnění požadavkx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxodického pokynu č. 1/2096 je tento požadavek ve smyslu § 25 odst. 5 písm. a) ZSS třeba stanovit dostatečně určitě, aby bylo zřejmé, co je obsahem tohoto pxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe využít kódy studijních programů a oborů zveřejněné na webo-vých stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na http://www.msmt.cz/vzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmí služební předpis dle našeho názoru (přímo či nepřímo) změnit základní rámec stanoveného vzdělání požadovaného § 7 odst. 2 ZSS a přílohou č. 1 k ZSS (xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xterý uvádí, že tento požadavek stanoví služební orgán s ohledem na činnosti vykonávané na služebním místě, přičemž splnění tohoto požadavku žadatel dxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxání žádosti nahra-dit čestným prohlášením. V odst. 3 čl. 15 metodický pokyn uvádí: „(3) Za jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby nelze považxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xharakterové vlastnosti a jiné neměřitelné požadavky, jejichž splnění nelze jednoznačně prokázat na základě příslušných listin.
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxanců ve služebních úřadech
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrovýxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxsející ustanovení:
§ 7 - služební označení státního zaměstnance, § 10 - služební orgán, § 17 - systemizace, § 20 až 24 a § 26 až 76 - služební poměr, 1xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvadní zaměstnanci, kteří nepožádali o přijetí do služebního poměru, § 201 - výjimka z předpokladu vzdělání
Související předpisy:
vyhláška č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Z literatury:
Homfray, Š. Výběrové řízení na obsazení služebního místa. Unes - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019.
(Doložení předpokladů žadatele o přijetí do služebního poměru)
prof. JUDr.
Jan
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
x. K doložení splnění předpokladů obecně
II. K doložení splnění předpokladů stanovených v § 25 odst. 1 písm. a), b), c)
III. K doložení splnění předpoklxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxého v § 25 odst. 1 písm. f)
I. K doložení splnění předpokladů obecně
Splnění předpokladů na straně žadatele (stanovených v § 25 ZSS) musí být ve vztahu ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxých řízení, se zabývá danou problematikou podrobně v Hlavě II (Předpoklady a požadavky pro přijetí do slu-žebního poměru a zařazení nebo jmenování na sxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxvání na služební místo a ke způsobu jejich doložení), odst. 6 až 8 uvádí:
„(6) Pokud se do výběrového řízení hlásí státní zaměstnanec vykonávající slxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx x x xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxdá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Pokud však žadatel k žádosti doloží pouze prosté kopie listin, bylo by okamžité vyřazení xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxi se před pohovorem), aby ještě před pohovorem předložil originály nebo úředně ověřené kopie listin.
(8) Čestná prohlášení o státním občanství, doxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx místo nebo jmenování na služební místo představeného. Pokud žada-tel využije tento vzor a zaškrtne příslušné pole vztahující se k danému předpokladux xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených v § 25 odst. 1 písm. a), b), c)
Splnění předpokladu státního občanství České republiky (občanství jxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxand/), dosažení vzdělání stanoveného zákonem o státní službě a potřebné zdravotní způsobilosti je žadatel povinen doložit příslušnými listinami. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxt. 1 písm. a), e) a f e) ZSS] doloží pouze čestným prohlášením, je pak povinen předložit příslušné listiny následně, nejpozději před konáním pohovoru dlx x xx xxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xx xx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxoru. (písemné zkoušky, koná-li se před poho-vorem).
Písemným čestným prohlášením se podle § 26 odst. 1 dokládá splnění předpokladu podle § 25 odstx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xbčanem České republiky, pokud domovský stát nevydává doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů (viz § 26 odst. 1).
Na rozdíl od čestných prohlášení pxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe § 193 odst. 2 ZSS se vyžaduje písemná forma). Nevyžaduje-li však § 26 odst. 2 výslovně písemnou formu čestného prohlášení, bylo by ho možné učinit i jixxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnickým podpisem, event. pomoci jiných technických prostředků, to však za podmínky, že bude do 5 dnů doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektroxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxkonů (zákon o státním občanství České republiky), se státní občanství České republiky prokazuje:
a)
občanským průkazem České republiky,
b)
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx starší 1 roku.
Ze shora uvedených dokladů bude zpravidla patrné i splnění předpokladu dosažení stanoveného věku.
Metodický pokyn náměstka mxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanství a znalost českého jazyka) odst. 3: „Splnění předpokladu státního občan-ství musí v souladu s § 26 odst. 1 věta první ZSS žadatel doložit přísxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xplnění tohoto předpokladu žada-tel při podání žádosti dokládá zpravidla písemným čestným prohlášením (případně lze akceptovat, že žadatel namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxginále (jde-li o průkaz totožnosti nebo osvědčení o státním občanství) nebo v ověřené kopii (jde-li o osvědčení o státním občanství) předloží žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x doložení splnění předpokladu stanoveného v § 25 odst. 1 písm. d)
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se osvědčuje výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, tento výpis si však vyžaduje služební orgán stanoveným způsobem -- v přípaxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxužbu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, uvádí ve svém článku 10 (Předpoklad bezúhonnosti) mimo jiné:
„(4) Vůčx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxré by mohly ovliv-ňovat jejich rozhodování, zda se zúčastnit výběrového řízení. S ohledem na zásadu vstříc-nosti a procesní ekonomie proto služební oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxstřednictvím vlastního vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
(5) Pokud služební orgán bude ověřovat bezúhonnost žadatele sám (tj. nebudexxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Vzhledem k tomu, že po-vinnou náležitostí žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxhlášení výběrového řízení uvede, že žadatel má buď povinnost doložit výpis z evidence Rejstříku trestů, nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání vxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxé ve vzoru žádosti, a v takovém případě pak již výpis z evidence Rejstříku trestů žadatel nedokládá, neboť si služební orgán výpis z evidence Rejstříku txxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxe Rejstříku trestů ani neposkytne údaje nezbytné k vyžádání výpisu ze strany služebního orgánu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxadu bezúhonnosti nelze při podání žádosti nahradit čestným pro-hlášením s výjimkou případů, kdy doložení četného prohlášení o bezúhonnosti připoušxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx"“ osvědčující bezúhonnost žadatele nesmí být starší než 3 měsíce (v den doručení žádosti) a musí být vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx ("(„domovský stát"),“), a doloženým úředním překladem do českého jazyka. Pokud takový -- výpisu z rejstříku trestů obdobný -- doklad domovský stát (čx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxším problémem, než "„porovnávat"“ zahraniční "„obdobný doklad"“ ve vztahu k trestným činům uvedeným v § 25 ZSS ve vazbě na legislativní členění českéxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxklad"“ prokazatelně nevydává). Splnění předpokladu plné svéprávnosti se dokládá písemným čestným prohlášením vždy.
IV. K doložení splnění předpxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxpsané vzdělání příslušnými doklady nebude obtížné zejména v případě studia na školách v České republice. Tak např. dle § 55 zákona o vysokých školách sx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dle § 55 odst. 2 zákona o vysokých školách "(2) Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademicxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxobnosti k provádění výběrových řízení, uvádí ve svém článku 11 (Předpoklad vzdělá-ní) mimo jiné: „Jde-li o žadatele, který již dokončil vysokoškolskx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxotvrzení), ze kterého je zřejmé, že žadatel již dokončil příslušné vysokoškolské vzdělání.“ Ukončení studia na nižších školách (a doklady osvědčujíxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxho ustanovení § 72 upravující ukončení středního vzdělání uvádí:
(1) Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosaženx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxní vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxlušného stupně vzdělání.
Ukončování vyššího odborného vzdělávání je pak upraveno v § 101 téhož zákona, který zní: "Vyšší odborné vzdělávání se ukxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xbsolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS.")."
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Toto uzná-ní může vyplynout z mezinárodní smlouvy, která má přednost před zákonem (srov. čl. 10 Ústavy). Zákonná úprava uznávání zahraničního vzdělxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxpadě základního, středního nebo vyššího odbor-ného vzdělání v § 108 a § 108a školského zákona (obsahujících úpra-va postupu při podání žádosti o: a) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí v České republice - tzv. nostrifikaci).
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxěstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 k tomu v odst. 5 čl. 11 uvádí: „(5) Jde-li o žadatele, který dokončil vysokoškolské vzdělání v zahraničxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na základě mezinárodní smlouvy (více viz http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani).“
V. K doložení splnění předpokladu stanxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxových řízení, uvádí ve svém článku 12 (Předpoklad zdravotní způsobilosti), že splnění předpokladu zdravotní způsobilosti pro účely účasti ve výběroxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe u žadatele, o němž byla uzavřena dohoda podle § 28 odst. 2 nebo 3 ZSS jako o nejvhodnějším, a to zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx by žadatel doložil k žádosti namísto čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti lékařský posudek, resp. lékařskou zprávu či potvrzení, že splňuje xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxžbu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Související ustanovení:
§ 7 - služební označení státního zaměstnaxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx - základní ustanovení, § 193 - osvědčení bezúhonnosti v přechodném období, § 201 - výjimka z předpokladu vzdělání
Související předpisy:
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxánu ve výběrovém řízení po podání žádosti)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx x
xxx x xxxxx x
xxxx x xxxxx x
xxx x xxxx. 4
V. K odst. 5 a 6
I. K odst. 1.
Z pravidla, že výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje předpoklady a požadavky stanovené v § 25 ZSS, připouští zákon jen jexxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxacím podle právního předpisu upravujícího ochranu utajo-vaných informací“. Tato způsobilost se prokazuje způsobem vyžadovaným pro způsobilost sexxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx
xx
xxxxmení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhra-zené (tj. nejnižší stupeň utajení),
b)
osvědčením, které vydává Nxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xřípadě způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi stupně uta-jení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxdění výběrových řízení, uvádí ve svém článku 16 (Požadavek způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím) v odst. 2 až 4: „(2) Splnění tohoto po-žadxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxzické osoby příslušného stupně utajení (,Důvěrné‘, ,Tajné‘ nebo ,Přísně tajné‘) podle zákona o ochraně utajovaných informací]. Nedoložení splnění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informacím nižšího stupně utajení lze doložit dokladem o způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím vyššího stupně utajení.
(3) Jedná-li sx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§ 6 odst. 2 zákona o ochraně utajovaných informací - svéprávnost, věk alespoň 18 let, bezúhonnost) v zásadě dovodit již z podkladů pro výběrové řízení. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx v případě přijetí do služebního poměru oznámení vydat.
(4) Jedná-li se o služební místo s požadavkem způsobilosti mít přístup k utajovaným in-formxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele do služební-ho poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného, pokud žadatel doloží, že před vydáním rozxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxické osoby příslušného stupně utajení. K tomu, aby konkrétní žadatel v přiměřené lhůtě, kterou mu služební orgán poskytne, podal žádost o vydání osvědxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxaveným a služebním orgánem, ale ještě předtím, než bude vydáno rozhodnutí o přijetí do služební-ho poměru a zařazení nebo jmenování na služební místo. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxpokladu, že žadatel v poskytnuté lhůtě podá žádost o vydání osvědčení. Pokud žadatel ve lhůtě poskytnuté služebním orgánem žádost o vydání osvědčení nxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxdu o dalším z úspěšných žadatelů. Pokud bude žádost o vydání osvědčení následně Národním bezpečnostním úřadem zamítnuta, nastal by důvod pro převedenx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx. 2 ZSS stanovena), bylo by možné zrušit státnímu zaměstnanci služební poměr ve zkušební době [§ 74 odst. 1 písm. f) ZSS].“
II. x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxazení na služební místo) služební orgán přezkoumá a vyřadí ty, u nichž jsou naplněny důvody stanovené ve druhém odstavci § 27 ZSS. Již v prvním vydání tohxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx níže ve výčtu „z literatury“), že se zákonodárce dopustil legislativně technické-ho pochybení, pokud povinnost služebního orgánu vyrozumět žadatexx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, o zařazení na služební místo i jmenování na služební místo představeného, podávané podle § 24 odst. 3 a 4, náleží podle § 159 odst. 1 písm. a) až c) mxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxám, by měl být o takovém postupu služebního orgánu vždy vyrozuměn [lze vyjít např. z § 43 odst. 1 písm. a) a odst. 2 spr. řádu, podle něhož se usnesení o odložxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxbě, které se týká, je-li známa, a podateli].
Jakkoliv ke změně zákona v této otázce nedošlo, již zmiňovaný Metodický pokyn ná-městka ministra vnitrx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxužební orgán pověřit zaměstnance služebního úřadu [takové pověření může s ohledem na § 15 odst. 2 SŘ vyplývat též z vnitřního (služebního) předpisu], xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxré by měly být vyřazeny, sami vyřadí. -“ a dokonce doplňuje v odstavci 6: „(6) Služební orgán, popř. jím pověřená osoba, vyřadí též žádost podanou po lhůtx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxého pokynu, který v odst. 1 uvádí: „(1) V případě vyřazování žádostí se neuplatní povinnost služebního orgánu vyzývat k odstranění vad žádosti (tj. neuxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xizího jazyka nebo splnění předpokladu účasti ve výběrovém řízení na služební místo představeného) či drobné nedo-statky v žádosti či doložených doklxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx stojí za pozornost odst. 3 čl. 18 metodického pokynu, který uvádí: „(3) Žádost musí být podána ve lhůtě stanovené služebním orgánem [§ 24 odst. 7 písm. g) xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx uplynutí lhůty pro podávání žádostí se nepřipouští změna žádosti, resp. nelze povolit změnu obsahu žádosti ve smyslu § 41 odst. 8 SŘ. Ve prospěch žadatexx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xeboť jde o lhůtu pro uplatnění práva.
III. K odst. 3
Pouze žadatel, jehož žádost nebyla vyřazena, má právo, aby s ním výběrová komise provedla pohovor. Pohovor je zaměřen na oxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xožadována.“ (k tomu srov. komentář k § 25 odst. 5). Metodický pokyn ná-městka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 upravuje (mj.) i podrobnosti pxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx se k pohovoru), čl. 32 (Po-stup před konáním pohovorů), čl. 33 (Provádění pohovoru a jeho obsah), čl. 34 (Písemná zkouška doplňující pohovor) a čl. 35 (Hxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xříliš stručnou podobu § 27 odst. 3 až 6 ZSS. Odkazujeme proto v podrobnostech na obsáhlý metodický pokyn, ze kterého na tomto místě pouze vybíráme:
„Článxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxhovorů (písemné zkoušky) lze pozvat žadatele s jeho souhlasem i jinou než písemnou formou (např. telefonicky) nebo je možné využít rychlejší neformálxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní důsledky, pokud se bez náležité omluvy na pohovor (písemnou zkoušku) nedostaví a následně v návaznosti na vyrozumění o uplatnění domněnky odstoupexx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohu č. 13 a 14 tohoto metodického pokynu. Obsahem pozvání je zejména určení data, času a místa konání pohovoru (písemné zkoušky); do pozvání je dále xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxsledcích nedostavení se na pohovor (písemnou zkoušku). O pozvání žadatele jinými prostředky učiní služební orgán záznam do spisu (§ 15 odst. 1 SŘ).
Člxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxvorem, některou z listin uvedených v předchozím odstavci, nelze s ním pohovor provést a je to důvod pro vyřazení žádosti na základě § 27 odst. 2 ZSS - vyřaxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx metodického pokynu). Výběrová komise může takovému žadateli poskytnout náhradní termín pohovoru46. Pokud takový žadatel nepředloží listiny ani přxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxavuje blíže obsah pohovoru, pohovor musí být zaměřen na obor služby, jehož se výběrové řízení týká (zejména se zaměřením na činnosti vykonávané na obsaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx výběr xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxí, zaměřené na obor služby, který bude na konkrétním služebním místě vyko-náván. Výběrová komise může klást také otázky týkající se např. předchozí prxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
, dále např. na schopnosti práce v týmu) a také jeho motivace účastnit se konkrétního výběrového řízení. -“
IV. K odst. 4
Novelou ZSS provedenou záxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zkouškou (§ 27 odst. 4). Písemná zkouška může předcházet provedení ústních pohovorů, výběrová komise provede pohovor nejméně s pěti žadateli, kteří pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxrovém řízení neuspěli (srov. § 28 odst. 2 ZSS). Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 tuto proble-matiku blíže upravuje x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx 4 ZSS doplnit písemnou zkouškou; na uvedené musí být žadatel upozorněn nejpozději před konáním pohovoru; tuto informaci lze též uvést již v oznámení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx Pokud není dále stanoveno jinak, nelze na základě výsledků písemné zkoušky ne-provést se žadatelem pohovor. O obsahu písemné zkoušky a způsobu jejího xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxího řádu výběrové komise nebo jeho přílohou). Pokud má být součástí pohovoru i ověření znalosti cizího jazyka, může být také část písemné zkoušky v cizíx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xa obsah písemné zkoušky navázat, ovšem při dodržení zásady rovnosti žadatelů. (3) Je-li žadatelů, jejichž žádost nebyla vyřazena podle § 27 odst. 2 ZSSx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxedně proveden ústní pohovor. (4) Pokud bude prováděna písemná zkouška jako předvýběr žadatelů, kteří budou po-zváni k ústnímu pohovoru, je třeba o jejxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a ústní části pohovorů, tj. provést nejdříve písemnou zkoušku se všemi žadateli a teprve následně po vyhodnocení písemné zkoušky pozvat žadatele, ktexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do § 27 ZSS novelou zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xrůběhu výběrových řízení, a to včetně zakotvení právních nástrojů, které by dokázaly
eliminovat
v praxi se občas vyskytující snahy některých uchazexx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xlužbu č. 1/2019, který se zabývá odpovídající materií zejména v čl. 24 pod nadpisem „Domněnka odstoupení žadatele z výběrového řízení“ a dále též v článxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xízení, když v § 164 ZSS byla stanovena lhůta pro podávání žádostí podle § 24 odst. 3 a 4, která nesmí být kratší než 10 dnů a byla též stanovena lhůta pro dokoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxx x x xx xxxxx 6 stanoví tzv. vyvratitelnou domněnku odstoupení žadatele z výběrového řízení. Ta se uplatní, pokud se žadatel bez náležité omluvy nebo opakovaně nexxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxho jednání jinak zřejmé, že již nemá zájem o účast ve výběrovém řízen37. (2) Uplatnění domněnky odstoupení žadatele z výběrového řízení je závislé na okxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xčast ve výběrovém řízení. Jedná se zejména o případy, kdy žadatel sice učiní určitý úkon, kterým dává najevo svůj další nezájem o účast ve výběrovém řízexxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxmailem bez elektronického podpisu). I v těchto případech je však třeba žadate-le vhodným způsobem - vyrozumět o tom, že s ohledem na jeho jednání se má za xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxxpadě uplatnila domněnka odstoupení z výběrového řízení (aby měl případně možnost tuto domněnku vyvrátit, pokud by vyšlo najevo, že neformální úkon nexxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, blíže rozvádí článek 31 citovaného metodického pokynu. Domněnka odstoupení žadatele z výběrového řízení se dále uplatní, pokud žadatel v průběhu výxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokynu).
Z judikatury
Postup služebního orgánu při výběru uchazeče se neřídí žádnými pravidly, jejichž dodržení (či jejichž míru dodržení) by xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xiskriminačně, náleží ucha-zečům ochrana před diskriminací podle § 16 a § xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxěru, zařazení na služební místo a na jmenování na služební místo představeného nárok. Neexistuje žádný nárok na přijetí na služební místo, a to ani za přxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xediným účastníkem daného výběrové řízení.
Závěry o nemožnosti přezkoumávat postup při výběru nejvhodnější-ho uchazeče by neplatily pouze za předpxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x státní službě ukládá služebnímu orgánu v § 164 odst. 8 toliko povinnost vyrozumět žadatele, kteří ve 2. kole výběrového řízení neuspěli, o tom, že rozhxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx jmenování na služební místo představeného jiného žadatele. Zákon o státní službě však nepřed-pokládá, že by služební orgán o žádosti neúspěšných žaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxšle-li žadateli zcela neformální a neodůvodněné vyrozumění o ukončení a výsledku výběrového řízení.
(MS v Praze - 11 Ad 2/2017-49) Red. pozn. - kasačnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxsti k provádění výběrových řízení
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxěr, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvláštní ustanovení o výběrovém řízení, § 184 až 201 - přechodná a závěrečná ustanovení
Související předpxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xezpečnostní způsobilosti,
Z literatury:
Kottnauer, A., Přib, J., Úlehlová, H., Tomandlová, L. Zákon o státní službě. Ostrava: Sagixx xxxxx xxxx xx x xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxí ve věcech státní služby.
Jurisprudence
č. 5/2015.
(Složení výběrové komise a postup ve výběrovém řízení)
prof. JUDr.
Jan
Pichxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxed výkladu
I. K odst. 1
II. K odst. 2 a 3
III. K odst. 4
IV. K odst. 5
I. K odst. 1
Výběrová komise má 3 členy, konstatuje lakonicky zákon, aniž by uváděl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (či alespoň část z nich) museli být státními zaměstnanci (tak jak to činí např. v § 37 odst. 2 ZSS, který v případě zkušební komise pro úřednické zkoušky stxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zaměstnanci."). I když rozdíl mezi výběrovým řízením dle služebního zákona a zákona x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxvá komise má 3 členy, které jmenuje a odvolává služební orgán ze státních zaměstnanců, kteří vykonávají službu ve služebním úřadu, který výběrové řízexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxství ve výběrové komisi, nelze vyloučit jmenování za jejího člena i v případě osoby, která sama není státním zaměstnancem. Pro státního zaměstnance plxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx019 k tomu v čl. 26 (Členství ve výběrové komisi) mj. uvádí: „(2) Návrh na jmenování a samotné jmenování členem výběrové komise činí osoba k tomu příslušnx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxd z objektivních důvodů osoba, která je příslušná navrhnout některé z členů výběrové komise, nemůže tento návrh učinit (např. služební místo ředitele xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxtě 90 dnů (§ 164 odst. 1 ZSS), navrhne členy výběrové komise určený zástupce této osoby podle § 9 odst. 7 ZSS a pokud tento zástupce není, tak bezprostřednx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxní orgán.
(4) Jednotliví členové výběrové komise jsou v souladu s § 159 odst. 1 písm. j) bod 3 ZSS jmenováni a odvoláváni na základě rozhodnutí služebxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxhoto metodického pokynu.
(5) Služební orgán může kromě zákonem požadovaného počtu členů výběrové komise jmenovat také dalšího člena (případně člxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
V rámci daného služebního úřadu pak lze účast ve výběrové komisi pro obsazení slu-žebního místa považovat dle oboru služxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxužebních povinností. Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 k tomu v čl. 26 (Členství ve výběrové komisi) mj. uvádí: „(6) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xůvodu procesní ekonomie lze však doporučit předchozí domluvu s konkrétními osobami na jmenování členem výběrové komi-se. V případě odvolání státníhx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobními či pracovními důvody, by však neměl odvolací služební orgán odvolání vyhovět.
(7) Členem výběrové komise musí být osoba k tomu odborně zpxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxídající ve vztahu k odborným požadavkům stanove-ným pro obsazované služební místo, tak, aby člen výběrové komise byl schopen objektivního posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxe povinnost takové osoby stát se členem výběrové komise, proto navrhnout a jmenovat ji do funkce lze po předchozí dohodě a souhlasu této osoby.
(9) Důxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů účastnit jednání výběrové komise (např. dlouhodobá nemoc, delší služební cesta, apod.) nebo je-li shledána pochybnost o jeho nepodjatosti.“
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxt. 1 písm. j) ZSS mezi rozhodnutí, na která se aplikují ustanovení o řízení ve věcech služby, jmenování se tedy provádí ve správním řízení, ustanovení § xxx xxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx x xxxxx x x x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xednání výběrové komise) citovaného metodického pokynu uvádí v odst. 1, že výběrová komise je kolegiálním orgánem a její jednání a usnášení se řídí § 134 xxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xádu). Hlasování a další úkony výběrové komise řídí její předseda zvolený zpravidla na prvním zasedání výběrové komise, popř. člen výběrové komise povxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxnací řád a zvolila si svého předsedu (pokud se jedná o výběrové komise na obsazení služebních míst některých představených, je předsedou výběrové komixx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxdického pokynu, jehož čl. 28 v odst. 4 stanoví, že „výběrová komise přijímá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání kolegiálního orgánu (§ 134 xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxíže upravit samotný průběh pohovoru. Meto-dický pokyn dále uvádí, že v jednacím řádu je možno upravit např. to, kdo klade žadate-lům otázky, způsob hodxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxné bodové škály, tj. zda se pohovor boduje a v návaznosti na to, v jakém případě lze uchazeče uznat za úspěšného či neúspěšného. Do jednacího řádu je možno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xvoří přílohu č. 12 metodického pokynu.
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 věnuje proble-matice „Hodnocení pohoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxktivně. Odst. 3 a 4 čl. 35 citovaného metodického pokynu pak uvádí: „(3) S odkazem na princip rovnosti žadatelů a transparentnosti výběrového řízení se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdnocení, popis míry splnění jednotlivých požadavků (s uvedením okruhů, které jsou u jednotlivých žadatelů hodnoceny) a stanovení počtu bodů pro úspěxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxá komise musí usnést ještě před konáním prvního pohovoru. Po provedení pohovoru pak musí být bodové hodnocení konkrétních žadatelů písemně zachyceno xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxatel uspěl či neuspěl. Forma usnesení výběrové komise poté zní ,uspěl‘/,neuspěl‘. Pokud byl zvolen systém bodového hodnocení, vychází se při stanovexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxém řízení, a o jednotlivých žadatelích již není třeba hlasovat. Výběrová komise dále podle § 28 odst. 2 ZSS hlasováním, resp. na základě bodového hod-nxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxr 3 nejvhodnějších žadatelů nebylo použito bodové hodnocení, ale bylo použito hodnocení žadatelů a výběr 3 nejvhodnějších žadatelů na základě hlasovxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe i při použití bodového hodnocení třeba hlasovat (a pořídit tedy protokol o hlasování), pokud z důvodu rovnosti dosažených bodů nelze určit 3 nejvhodnxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do služebního poměru není právní nárok a nezakládá jej ani úspěšnost ve výběrovém řízení). Být ve výběrovém řízení "žadatelem, který uspěl" znamená toxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xýběrová komise vybere z úspěšných žadatelů 3 nejvhodnější žadatele - bez uvedení pořadí a sestaví pořadí dalších úspěšných žadatelů, kteří ve výběrovxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstaveným z těch, kteří uspěli - srov. odst. 3), a seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli - samozřejmě bez uvedení pořadí (ani tento seznam nxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxlé z výběrového řízení odstoupili, služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným dalšího v pořadí z těch žadatelů, kteří uspxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxho řízení srov. zejména § 164 ZSS a komentář k němu. Zákon o státní službě neobsahuje ustanovení, které by opravňovalo služební orgán zrušit výběrové xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx
xxxxxxxxx xořadí prvních tří úspěšných žadatelů dává služebnímu orgánu možnost vybrat kteréhokoliv z nich. Co když ale v celém výběrovém řízení uspělo méně žadatxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxízeným představeným z těch, kteří uspěli.“ přináší řešení, ale vzbuzuje i některé otázky. Je textace „z těch, kteří uspěli.“, resp. v ní použitý plurálx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dohodě - z těch, kteří ve výběrovém řízení uspěli“ v tomto případě vykládán jako „postup daný“, tedy činí tato formulace z jediného úspěšného žadatele oxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xřijetí ani v tomto případě nevzniká; jsme také toho názoru, že ani jediný (posléze jediný úspěšný) uchazeč není, za daného znění zákona bezvadnosti výbxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxího poměru, zařazení na služební místo a na jmenování na služební místo představené-ho nárok. V současné době Metodický pokyn náměstka ministra vnitrx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxa o výběru nejvhodnějšího žadatele a zrušení výběrového řízení, pokud k dohodě nedojde“) mj. uvádí:
Služební orgán a bezprostředně nadřízený předxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx současně bezprostředně nadřízeným představeným, dohodu podle § 28 odst. 2 nebo 3 xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve výběru nejvhodnějšího žadatele není služební orgán společně s bezprostředně nadříze-ným představeným nijak konkrétně omezen s výjimkou respekxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxčně s bezprostředně nadřízeným představeným mohou zaměřit nejen na hledisko odbornosti a řádného výkonu služby, ale též na hledisko vzájemné spolu-pxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x16/2016-50 ze dne 9. 11. 2017 nebo rozsudku Městského soudu v Praze, č.j. 11 Ad 2/2017-49 ze dne 6. 12. 2018. Po posouzení žadatelů tedy dohodu o výběru nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Skutečnost, že služební orgán může vybrat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxstředně nadřízeným představeným (přijímaného státního zaměst-nance), je významným nástrojem pro uplatnění vlivu představených na personální sloxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxdevším. Význam tohoto postupu je podtržen
obligatorní
písemnou formou dohody, která je uzavírána. Předpokladem pro rozhodnutí o přijetí do služebnxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohoda služebního orgánu s bezprostředně nadřízeným představeným (nadříze-ným ve vztahu k obsazovanému místu), tedy souhlas tohoto bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxbrán na základě dohody služebního orgánu s bezprostředně nadřízeným představeným jako nejvhodnější, odstoupí z výběrového řízení ještě před vydáníx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení na služební místo nebo jmenování na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh žadatelů, popř. pokud odstoupili všichni tři nejvhodnější žadatelé, vybere dalšího v pořadí z těch, kteří uspěli.“ K problematice nenastoupení žadxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxného srov. § 31 a komentář k němu.
Článek 29 (Zvláštní úprava výběrových komisí ve výběrových řízeních na obsazení slu-žebních míst představených) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxení jednotlivých služebních míst představených odchylky od § 28 odst. 1 ZSS: počet členů výběrové komise, okruh kandidátů na jmenování členem výběrovx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxx xvádí: „Speciální úprava výběrové komise je v
a)
§ 52 odst. 2 ZSS, jde-li o služební místo náměstka pro státní službu,
b)
§ 53 odst. 2 ZSS, jde-li o slxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xísto náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce,
e)
§ 57 odst. 2 ZSS, jde-li o služební místo ředitele odboru.“
III. K odst. 4
Článek 38 (Zrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxl, služební orgán zruší výběrové řízení (resp. příslušné kolo výběrového řízení na služební místo před-staveného) usnesením vydaným podle § 28 odst. x xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx služební místo představeného (viz hlava IX tohoto metodického pokynu), pokud mezitím nenastane důvod pro obsazení služebního místa bez výběrového řxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxušení výbě-rového řízení v tomto případě služební orgán, popř. k tomu pověřená oprávněná úřední osoba, žadatele vyrozumí.“
IV. K odst. 5
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí, pokud k dohodě ne-dojde“) mj. uvádí: „(6) Po uzavření dohody je služební orgán rovněž povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost, považuje se ze zákona dohoda od počátku za ne-platnou (§ 28 odst. 5 ZSS). V takovém případě může dojít opětovně k výběru dalšího vhod-ného žxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xoloží platný lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických lékařských službách, ve znění pozděj-ších předpisů, z osobního spisu.“ Dáxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxt. 4 zákona o státní službě), není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. a nepodléhá soudnímu přezkumu. Výběrové řízení na obsazení volného služebního xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxší žadatele (v maximálním počtu tří), ve druhém si z těchto způsobilých žadatelů vybírá služební orgán. Ten však nemusí vybrat žádného ze způsobilých žxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xlužbě) nevzniká ani tím, že výběrová komise vybrala jediného způsobilého žadatele. Postup služebního orgánu při výběru uchazeče se neřídí žádnými prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní práva uchazečů o služební místo tím, že by postupoval diskriminač-ně, náleží uchazečům ochrana před diskriminací podle § 16 a § 17 zákoníku práce z xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xe dne 20. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 213/2018 - odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost.)
Sdělení služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl vybrán na sluxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx výběrového xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli), ve druhé fázi následně služební orgán vybere x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající se výběrového řízení není soudně přezkoumatelné v řízení podle ustanovení § 65 a násl. s. ř. s., tím spíše za pomocí argumentu
a fortiori
(konkxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx
x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxe-zkoumatelné, neboť v opačném případě by došlo k popření výše uvedených závěrů o soudní nepře-zkoumatelnosti výsledného sdělení služebního orgánu x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxátní službě se týká námitek dle textu zákona o státní službě proti protokolu o průběhu a výsledku výběrového řízení. Námitky musí obsahovat odůvodněxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxěrové komise ve výběrovém řízení. Na základě této skutečnosti a toho, že postup výběrové komise je formálně upraven zákonem o státní službě, nelze dovoxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxnování na služební místo představeného není nárok (srov. § 23 odst. 2 zákona o státní službě). Za situace, kdy výsledkem řízení vedeného služebními orgxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxávní nárok, není na místě dovodit soudní přezkoumatelnost dílčího aktu vydaného v takovém výběrovém řízení
Postup služebnxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem. Pokud by služební orgán porušoval základní práva uchazečů o služební místo tím, že by postupoval diskriminačně, náleží ucha-zečům ochrana přxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxí na přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a na jmenování na služební místo představeného nárok. Neexistuje žádný nárok na přijetí nx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xa situace, kdy by byl uchazeč jediným účastníkem daného výběrové řízení. Závěry o nemožnosti přezkoumávat postup při výběru nejvhodnějšího uchazeče xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x64 odst. 8 toliko povinnost vyrozu-mět žadatele, kteří ve 2. kole výběrového řízení neuspěli, o tom, že rozhodl o přijetí do služebního poměru a zařazenx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xiného žadatele. Zákon o státní službě však nepředpokládá, že by služební orgán o žádosti neúspěšných žadatelů vydával jakékoliv formální rozhodnutxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxé vyrozumění o ukončení a výsledku výběrového řízení.
(MS v Praze - 11 Ad 2/2017-49) Red. pozn. - kasační stížnost nebyla podána.
Sdělení služebníhx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxnímu přezkumu. Výbě-rové řízení na obsazení volného služebního místa podle § 28 zákona o státní službě, probíhá ve dvou kolech: v prvním kole vybírá výbxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxírá služební orgán. Ten však nemusí vybrat žádného ze způsobilých žadatelů. Nárok na přijetí do služebního pomě-ru, zařazení na služební místo či jmenxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxle. Postup služebního orgánu při výběru uchazeče se neřídí žádnými pravidly, jejichž dodržení (či jejichž míru dodržení) by bylo možné přezkoumat v říxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxhaze-čům ochrana před diskriminací podle § 16 a § 17 zákoníku práce z roku 2006, užitých obdobně na základě § 98 zákona o státní službě. Z ustanovení § 28 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxlů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, tři nejvhodnější žadatele a sestaví pořadí dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznam žadatelxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele ze tří nejvhodnějších žadatelů. Pokud ve výběrovém řízení neuspěli alespoň tři žada-telé, služební orgán vybere po dohodě s bezprostředně nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xni jeden z těch, kteří postoupili do druhého kola, jako vhodný kandidát na dané místo. Zákon rovněž nestanoví, že by služební orgán měl právo nevybrat žáxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxx písemně dohodnout s bezprostředně nadřízeným představeným. Výběrová komi-se vybírá nejvhodnější uchazeče podle jejich schopností a zkušeností, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxož se výběrové řízení týká, a na plnění jiného odborného požadavku. Podle ustanovení § 164 zákona o státní službě se o průběhu a výsledku výběrového řízxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe ustanovení § 164 odst. 4 zákona o státní službě služební orgán bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí žadate-le o výsledku výběrového řízení; z texxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxěli, ale nebyli vybráni jako nejvhodnější, mohou podat proti protokolu námitky do pěti dnů ode dne jeho doručení. Podané námitky výběrová komise vyřídx xx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxí služ-bě). Pro výběr nejvhodnějších uchazečů v prvním kole jsou tedy stanoveny objektivní a poměrně konkrétní požadavky; závěry výběrové komise pak xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xi vybírá jediného nejvhodnějšího uchazeče a zákon jej ve výběru nijak neomezuje (s výhradou nutnosti získat souhlas nadřízeného při výběru podle ustaxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvní fáze spočívá ve výběru nejkompetentnějších uchazečů o státní službu na základě objek-tivních kritérií; druhá fáze slouží k tomu, aby si služební oxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xůže se rozhodnout i podle jejich osobnosti a povahových vlastností. Výběrové řízení přitom není řízením podle správního řádu, ale zvláštním postupem xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o tom, že uchazeč nebyl vybrán na služební místo, není rozhodnutím podle ustano-vení § 65 odst. 1 s.ř.s. a nepodléhá soudnímu přezkumu. Žalobou lze dle xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xajemníka, jímž byl žalobce zařazen mimo výkon služby a jež je přímým důsled-kem jmenování úspěšného uchazeče.
(Rozsudek MS v Praze 6 Ad 10/2016-81). Rxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxud rozhodnuto.
Metodické pokyny:
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
§ 10 - služební orgán, § 17 - systemizace, § 20 až 27 a § 29 až 76 - služební poměr, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvláštní ustanovenx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
Kopecký, M. Vztah správního řádu k řízení ve věcech státní služby.
Jurisprudence
č. 5/xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Krátký exkurz do právní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx x
xx.2 K odst. 2
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvě, jak upravoval služební zákon otázku přípravy na státní službu. Výběrové řízení podle služebního zákona nemělo předcházet (tak jak je tomu dnes - xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xpokud jde o jmenování osoby, která dosud není státním zaměstnancem) veřejnoprávní povahy (viz komentář k § 2 ZSS); podrobení se výběrovému řízení a jehx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxat v rámci pracovněprávního vztahu - tedy vztahu soukromoprávního charakteru.
Příprava na službu se měla uskutečňovat v pracovním poměru podle prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxvněprávní vztahy čekatelů připravujících se na výkon státní služby na principu subsidiarity (subsidiární věcné působnosti pracovního kodexu) - k toxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxouva (s druhem práce "čekatel" a specifikací oboru služby, pro který měla být příprava konána) na dobu určitou, s
obligatorní
zkušební dobou v trvání 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci, který byl služebním orgánem určen jako školitel (pod jeho dohledem se příprava na službu měla konat), přiznával služební zákon oprávněxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvádělo: "Před uplynutím doby trvání pracovního poměru na dobu určitou předloží bezprostředně nadřízený představený čekatele v součinnosti se škoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxoval. Služební orgán je povinen čekatele s hodnocením seznámit a na jeho žádost mu vydat stejnopis hodnocení. Služební orgán postoupí stejnopis hodnoxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xkušeného (a mj. též "školitelským" příplatkem honorovaného) školitele, měl (ideálně v rámci 12 měsíční přípravy a odpovídajícího pracovního poměru xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Ustanovení § 24 služebního xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxávat služební místo státního zaměstnance v oboru služby, pro který se připravoval."
II. Důsledky absence právní úpravy přípravy na službu v textu záxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Shora nastíněný institut přípravy na výkon státní služby zákonodárce při příxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxak již není jednou z podmínek jmenování do služby (srov. § 30 odst. 1 služebního zákona). Zákon o státní službě umožňuje přijmout do služebního poměru (xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xkoušku, avšak vždy jen na dobu určitou (srov. § 21 odst. 2 věta první ZSS). Ustanovení § 29 ZSS odst. 1 ZSS je pak ve vztahu k § 21 odst. 2 větě první rozvíjejícxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxebního místa uvedena doba kratší“. Srovnáme-li však naposled uvedené se zněním § 24 odst. 7 písm. d) ZSS, musíme konstatovat, že v některých případech mxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní o vyhlášení výběrového řízení), že oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa musí obsa-hovat též údaje o: „d) tomx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru na dobu určitou též dobu jeho trvání“. Je tedy zřejmé, že v rámci vyhlášení výběrového řízení, v případě, že je vyhlašováno na obsazení volného slxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxli úřednickou zkoušku - nebude tam totiž uváděna doba žádná. Ustanovení § 29 ZSS odst. 1 ZSS je pak ve vztahu k pasáži zmiňující „dobu kratší“ třeba vykládxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxe do slu-žebního poměru na dobu určitou s trváním 12 měsíců, nebyla-li v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného slu-žebního místa vx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, k tomu pak v čl. 43 doplňuje v poznámce pro čarou „- s tím, že do těchto 12 měsíců musí vykxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxt rozhodnuto o změně doby trvání slu-žebního poměru podle § 50 odst. 1 ve spojení s § 42 ZSS.“
K odst. 2
Obdobně jako služexxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxební doby v jednotné délce 6 měsíců pro případ, že má být na základě výsledku výběro-vého řízení na volné služební místo zařazena nebo na volné služební mxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx vydání komentáře (2015) jsme v souvislosti se zkušební dobou zdůrazňovali, že - na rozdíl od pracovněprávních vztahů, ve kterých byla i ve správních úřxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxsí být vždy stanovena zkušební doba v délce šesti měsíců (na rozdíl od pracovněprávních vztahů, kde je zkušební dobu v délce až do 6 měsíců po sobě jdoucícx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxx x xtátní službě neobsahuje ustanovení obdobné § 25 odst. 6 zák. práce, které stanoví, že zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx služební místo zařazena (nebo na volné služební místo představeného jmenována) osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku a bude nezbxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx. Jakkoliv to asi nebude časté, může dojít i k situaci, kdy se doba služebního poměru na dobu určitou bude blížit době zkušební či dokonce se s ní krýt.
Absuxxxx
xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxíše teoretický, avšak za daného právního stavu nemůže služební orgán o svém uvážení ani v těchto absurdních případech stanovit zkušební dobu kratší. Pxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xe o dobu celoden-ních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Sb.) vložením druhé věty do odst. 2 § 29 ZSS.
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxtodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Související ustxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
Kopecký, M. Vztah správního řádu k řízxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxsto a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxzhodnutí v samostatných odstavcích, "korespondujících" dvěma žádostem dle ustanovení § 24 odst. 3 a 4 ZSS.
V případě žádosti podle § 24 odst. 4, tedx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxdstaveného, se vydává rozhodnutí podle § 30 odst. 1 i rozhodnutí podle § 30 odst. 2. Jak vyplývá i z § 23 odst. 1 ZSS, který uvádí, že spolu s rozhodnutím o přxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxeného, vydávají se rozhodnutí podle § 30 odst. 1 a § xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xmenování na služební místo představeného, bude ve vztahu k obsahu - náležitostem - takového rozhodnutí třeba zohlednit ustanovení obou odstavců § 30 Zxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx 2. Porovnáme-li však oba odstavce, zjistíme jen nepatrné rozdíly vycházející z toho, že zákonodárce se musel vyrovnat s tím, jak z původně jednoho rozhxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxce" v "jedno splývají".
V případě žádosti podle § 24 odst. 3, tedy žádosti státního zaměstnance (již dříve při-jatého do služebního poměru), který xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxučně rozhodnutí podle § 30 odst. 2.
xxxxxxxxxx xxxxe § 30 odst. 1 i § 30 odst. 2 by mělo obsahovat obecné náležitosti podle správního řádu a dále náležitosti, které jsou uvedeny v těchto odstavcích § 30 ZSS. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x9 spr. řádu. Rozhodnutí podle správního řádu obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků řízení (§ 68 odst. 1 spr. řádu). Ve výrokové částx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Odůvodnění rozhodnutí není podle § 68 odst. 4 spr. řádu třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví - rozhod-nxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx 5 spr. řádu uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxlání činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 spr. řádu), o odvolání rozhoduje nadřízený služební orgán [§ 168 odst. 1 písm. b) ZSS], odvo-lánx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxí nemá podle § 168 odst. 2 ZSS odkladný účinek (§ 68 odst. 6 spr. řádu). V písemném vyhotovení roz-hodnutí se podle § 69 odst. 1 spr. řádu uvede mj. označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávně-né úřední osoby (zde služebního orgánu). Čl. 43 (Rozhodnutí o přijetí do služebního pxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxně vyjadřuje k náležitostem těchto rozhodnutí (odkazujeme tedy v tomto ohledu na Metodický pokyn náměstka minis-tra vnitra pro státní službu č. 1/201xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených v obou (prvním a druhém) odstavcích § 30 ZSS. Ani v jednom z výčtů xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx či jmenované na služební místo představeného - je to sice více než zřejmé, ale výslovná úprava by činila ustanovení uživatelsky přehlednější. Pokud je x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xákonodárce spíše naznačit vědomí toho, že ne každý státní zaměstnanec je nositelem akademického titulu, než možnost, že by se akademický titul uváděl xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a udělené absolventům vysokými školami dle zákona o vysokých školách; takovými tituly tedy nebudou např. tituly DiS., MBA apod. Z mezinárodních dvojsxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xovnocenné akademickým titulům české "třístupňové soustavy" (zjednodušeně řečeno od Bc. až pod Ph.D.), takové smlouvy pak obsahují příslušnou "srovxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx
Odchylka obsažená v textaci obou odstavců pod písm. e), kdy v případě uvedení dne „nástupu do služby“ je jen v druhém odstavci doplněno příslušné ustaxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxm než „na služebním místě“ do služby nastoupit nedá.
Oba odstavce se ve výčtu liší ještě náležitostí zkušební doby - ta samozřejmě není stanovena v roxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxka je; v určitém srovnání lze uvést, že ani pracovněprávní předpisy neumožnují nově sjednat zkušební dobu, při jakékoliv změně (např. druhu práce, "poxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx
xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxžebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též dobu jeho trvání," (odst. první § 30 ZSS);
"f) údaj x xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx;
je třeba jinak nápadně podobné znění přiřadit ke konkrétním aplikačním situacím.
Ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) reaguje na ustanovení § 20 ZSS, ktexx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxčitou, ale stanoví, že do služebního poměru na dobu určitou se vždy přijme osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřed-nickou zkoušku (srov. § 29 odst. 1 xxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxu „rovněž v případech tehdy, je-li třeba nahradit dočasně nepřítomného za-městnance.“; podotýkáme, že nemůže dojít k přijetí do služebního poměru jixxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxe § 30 odst. 1 písm. f), potažmo 30 odst. 2 písm. f) a g) citovaný metodický pokyn v čl. 43 odst. 4 uvádí: „Údaj o tom, zda bude služba vykonává-na ve služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx výběrové řízení, a dále na tom, zda se jedná o žadatele, který není státním zaměstnancem, který již vykonal nebo dosud nevykonal úřednickou zkoušku (§ 2x xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxího poměru a zařazení na služební místo nebo jmenová-ní na služební místo představeného (nebo o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební mxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. jmenování na služební místo představeného tvoří přílohu č. 23 a 24 metodického pokynu č.1/2019.
Z judikatury:
O návrhu prezidenta republiky nx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxrhu navrhovatel uvádí příkladmý výčet nedostatků zákona o státní službě, které sice nejsou podle jeho názoru „s největší pravděpodobností samy o sobě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxdná se o následující argumenty: -.
* V § 30 odst. 2 není ve výčtu náležitostí rozhodnutí pamatováno na služební místo představeného, vykonat úspěšně úřxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x odst. 1 písm. a) a b), § 5 odst. 1 písm. g), § 10 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 2, § 19 odst. 3, § 30 odst. 2, § 37 odst. 1, § 83 odst. 1, § 117 odst. 1, § 185 odst. 2 písm. c) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxh ustanovení služebního zákona opět s tím, že „nejsou s největší pravděpodobností sama o sobě ústavně přezkoumatelná“ a představují příkladmý výčet xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xekapitulovaných ustanovení zabývat, neboť z návrhu na zahájení řízení je zjevné, že navr-hovatel zrušení těchto ustanovení nepožaduje.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxdpisy:
Z literatury:
Vedral, J. Zákon o státní službě, správní řád a soudní řád správní. ASPI - původní nebo upravené texty pro ASPI. 2xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. K odst. 1
II. K odst. 2
K odst. 1
Silná inspirace zákoxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xo práce (nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance - srov. § 36 zák. práce), vzniká i služební poměr dnem, ktxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do práce x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxutí o přijetí do služebního poměru i kdyby v daný den státní zaměstnanec nenastoupil do služby (např. z důvodu dočasné pracovní neschopnosti).
K odstx x
x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxel oprávněn odstoupit od pracovní smlouvy. S ohledem na dlouholetou tradici této úpravy v pracovněprávních vztazích, jakož i s ohledem na fakt jejího "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxona o státní službě) řídili zákoníkem práce, upozorníme zejména na odlišnosti obou - velmi podobných úprav. Ustanovení § 34 odst. 3 a 4 zák. práce zní:
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xřekážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.
(4) Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxch z pohledu zaměstnavatele velmi praktické, neboť umožnuje, s účinky
ex tunc
, odstoupit od pracovní smlouvy, tedy ukončit pracovní poměr, který již vxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxce dověděl). Ve svém důsledku toto ustanovení znamená, že např. v případě zaměstnanců, kteří po sjednání pracovní smlouvy ztratí o sjednanou práci zájxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvý rozdíl mezi "odstoupením od pracovní smlouvy" a "zrušením rozhodnutí o přijetí do služebního poměru", konstatujeme dva základní rozdíly obou úpraxx
x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxář k němu) a operuje ve svém textu běžně s pojmem "překážka ve službě", nepoužil jej v ustanovení § 31 odst. 2 ZSS. Jakousi "odůvodněnost" nenastoupení do xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky"
-
na rozdíl od pracovněprávní úpravy není xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Příčina shora uvedených odlišností není zřejmá, vybízí však k několika úvahám. Bylo opravdu cílem zákonodárce, aby mohl služební orgán při úvaze o pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pokud je vyhodnotí jako „vážné“, ale zejména chtěl zákonodárce umožnit služebnímu orgánu zrušit rozhodnutí o přijetí do služebního poměru postupem dxx x xx xxxxx x xxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxková-na) překážka ve službě (která jinak „omlouvá“ jeho nepřítomnost ve službě), avšak služební orgán ji pro účel „zrušení“ nevyhodnotí jako „závažnxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxděl (z jiných zdrojů)? Nesystémovost vložení tohoto ustano-vení do zákona o státní službě (služební zákon obdobné ustanovení neobsahoval) je patrxx x x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxí by si zasloužilo v budoucnu propracovanější úpravu, pak v době vydání druhého konstatujeme, že § 31 ZSS žádných změn nedoznal. Tak jako v případě jinýxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxstka minis-tra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběro-vých řízení, který v odst. 5 čl. 44 (Vznik služebníxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxnování na služební místo představeného, nenastoupí do služby (aniž by existovala závažná překážka podle § 31 odst. 2 ZSS), rozhodnutí o přijetí do slu-xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani konat druhé kolo výbě-rového řízení na služební místo představeného, ale je nutno výběrové řízení vyhlásit znovu od začátku (tj. od prvního kola, jxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxnek 2 tohoto metodického pokynu). Pokud by v den nástupu do služby na služebním místě nenastoupil žadatel, který již byl státním zaměstnancem (na záklaxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxsti státního zaměstnance, neboť rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného je předběžně vykonatelným roxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxx v řízení zahajovaném z úřední moci, s náležitostmi rozhodnutí dle správního řádu (srov. zejm. § 68 spr. řádu).
Z judikatury:
O návrhu prezidentx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxdní části návrhu navrhovatel uvádí příkladmý výčet nedostatků zákona o státní službě, které sice nejsou podle jeho názoru „s největší pravděpodobnosxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxst II./a). Jedná se o následující argumenty: ...
* Podle § 31 odst. 2 nenastoupí-li státní zaměstnanec do služby v den, který je uveden v rozhodnutí o přixxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xozhodnutí o přijetí do služebního poměru zruší. Toto ustanovení je vnitřně rozporné, resp. nesrozumitelné a v mezních případech i zneužitelné. Je otáxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx odst. 2 a § 165
240. Ustanovení § 31 odst. 2 a § 165 zákona o státní službě jsou napadána s tím, že „nejsou s největší pravděpodobností sama o sobě ústavně xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxho legislativního procesu.
241. Vůči napadeným ustanovením navrhovatel vznáší výhrady týkající se legislativně-technických nepřesností či formxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xrotiústavnosti obsahu napadeného ustanovení, což navrhovatel více méně připouští, neboť účelem předestření tvrzených vad zákona má být spíše ilustxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxbem projed-naný návrh zákona vedl k vyšší preciznosti legislativně-technického zpracování či nižší míře legisla-tivně-technických nedostatků.
xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx že „nejasnosti v zákonné úpravě musí odstra-ňovat
judikatura
xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku a nepřesnost, neurčitost a nepředvídatelnost právní úpravy extrémně narušuje základní po-žadavky na zákon v podmínkách právního státu“ (spx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxž i právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), toliko tehdy, jestliže intenzita této neurčitosti vylučuje možnost stanovení jeho normativ-ního obsahu pomxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx x63/9 SbNU 399; 30/1998 Sb.), „jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx Ústavního soudu napadená ustanovení nevykazují takové vady, že by jejich normativní obsah byl zcela nepoznatelný, a byl by tak dán přímo důvod k jejich xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxtanovení není vznášena jakákoli ústavní otázka, nezabýval se Ústavní soud shora zmíněnými ustanoveními podrobněji. Jak ostatně připomněl Ústavní sxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx08 Sb.), pokud navrhovatel neuvede žádné důvody namítané protiústavnosti napadaného zákona, neunese břemeno tvrzení a takový návrh není způsobilý mxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx aplikujících právo, zde zejména správních úřadů, resp. soudů v případě soud-ního přezkumu. S ohledem na pozici Ústavního soudu jako soudního orgánu oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx orgány veřejné moci povolané k aplikaci a interpretaci podústavního práva. Teprve poté a navíc za situace, že by v konkrétním případě došlo k interpretxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxní
kontroly napadených ustanovení však jakákoli otázka ústav-nosti jejich obsahu (vyjma tvrzenou nejasnost či nepřesnost) nebyla vznesena.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxacené služební volno na žádost státního zaměstnance, § 106 - překážky ve službě na straně služebního úřadu, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvlášxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Související předpisy:
Služebnx xxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 1.4.2020
Ustanovení o složení slibu či přísahy jsou ve většině předpisů vztahujících se ke službě nejrůznějšího druhu do jisté míry pxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxanovení § 12 (služební přísaha a slib konati povinnosti) uváděl (mj.): "Úředník při vstupu do definitivního poměru státní služby má vykonati služebnx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxoliku odlišnosti slibem zakládaných (či stvrzovaných) služebních (veřejnoprávních) vztahů od vztahů soukromoprávních (pracovních), jsou též určxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoty, které budou při výkonu služby naplňovány (ctěny), jakož i právní rámec, ve kterém se tak bude dít. Porušení slibu je (opět tradičně) považováno porxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx služební slib. Složením služebního slibu dle zákona o státní službě se však služební vztah nekonstituuje; vzniká totiž již dnem, který je uveden jako xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxměru uvedený den vzniku služebního poměru zřejmě nemusí být totožný se dnem nástupu do služby [srov. § 31 odst. 2 a § 30 odst. 1 písm. e) ZSS]. Služební slix xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxe být v den uvedený jako den nástupu do služby v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru podle § 30 odst. 1 písm. e), ale případně i později, po odpadnutí zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxt. 2.
Zřejmě by pro uživatele komentáře nemělo zásadní přínos porovnávat v detailech znění služebního slibu dle služebního zákona (byl obsažen v jxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu" vykračuje služební slib v zákoně o státní službě, v porovnání se služebním zákonem, výrazně za (pouhé) "řádxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxužebního slibu tedy rámcově odpovídá základním povinnostem státního zaměstnance ("na jejich plnění je přísaháno"); pro ilustraci je možné (opět ve vxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh ukládaných státním úředníkům a zřízencům ... Vyžadují od státního úředníka věrnost a poslušnost vládě Československé republiky, povinnost zachovxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxí službě a plnění povinnosti svého úřadu svědomitě, nestranně a nezištně, vždy pamatoval na hájení veřejných zájmů a vystříhal se všeho a podle sil zamexxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxíže xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xřed služebním orgánem a státním zaměstnancem "složen" jen prohlášením "Tak slibuji!" (a následným podpisem úředního záznamu). Z důvodu praktičnostx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxerých úprava složení služebního slibu více napovídá tomu, že by celý text slibu měla pronést osoba, která skládá slib (srov. § 17 odst. 3 zák. č. 361/2003 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí si odchylky od určeného textu slibu, jakož i případ, kdyby k projevu slibu bylo užito jiných slov, než které zákon stanoví (či dokonce jiných výrazovýcx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxm. f)], ale je zdravotně postižená např. tak, že je němá, hluchá či slepá, bude třeba v zájmu naplnění smyslu zákona upravit způsob složení služebního slxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx rámci poznámky pod čarou 67) i k problematice, kdy slib není skládán přímo před služebním orgánem, ale je skládán před osobou pověřenou služebním orgánxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx metodiky) takto: „(2) V den nástupu do služby (den uvedený jako den nástupu do služby v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru) skládá státní zaměstnxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xž 76 - služební poměr, § 104 - překážky ve službě na straně státního zaměstnance, § 105 - neplacené služební volno na žádost státního zaměstnance, § 10x x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxá a závěrečná ustanovení
Metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnostx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxých zdravotních službách
Z literatury:
Krejčí, V. Zaměstnanci veřejní in Hoetzel, J., Weyr, F. Slovník veřejného práva československého. Svxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxu služby
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Ustanovení jakéhokoliv zákona obsahující "výčet", jsou - z pohledu adresáta normy, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xak takové ustanovení obsahuje ve dvou odstavcích výčty dva a nadpis příslušného ustanovení navíc slibuje dichotomické členění upravované materie, nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xdstavci) oprávněné. Základní cíl zákonodárce je zřejmý - označit překážky [mezi které řadí výkon některých veřejných funkcí, funkcí ústavních činitxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe (teprve) ucházejí o státní službu, v navázání služebního poměru a osobám, které již jsou státními zaměstnanci, brání dalšímu výkonu služby (vytváří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxpovídají. Hledání významového rozdílu mezi větami „Do služebního poměru nelze přijmout -“ a „Do služebního poměru nelze dále přijmout -“ není z pohledx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxě, která dosud není státním zaměstnancem, brání v přijetí do služebního poměru a - to je třeba zdůraznit - též brání státním zaměstnancům ve výkonu službxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxk překážky přijetí do služby, tak překážky výkonu služby? Význam je skryt v odstavci 4 (§ 33 ZSS). Zatímco § 33 odst. 1 ZSS obsa-huje výčet překážek (přijxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtnance, a proto služební poměr státního zaměstnance, na jehož straně nastaly, pouze pozastavuje, pak § 33 odst. 2 ZSS obsahuje výčet překážek (přijetx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxance), a proto služební poměr státního zaměst-nance, na jehož straně nastaly, v jejich důsledku
ex lege
končí (§ 74 odst. 2 ZSS). Musíme konstatovat, žx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx mnohem srozumitelnější.
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xodotýkáme, že § 35 slu-žebního zákona žádné ustanovení, které by výčet překážek přijetí do služby nebo výkonu služby spojovalo podobným způsobem s negxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxistíme (vedle jiných možných výhrad k použitému konstruktu), že větší část „činností“ (funkcí) uvedených v § 2 odst. 1 ZSS, se „kryje“ s výčtem uvedeným x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xruhého odstavce § 33 ZSS, když textací „nelze dále přijmout“ použitou v uvozovací větě druhého odstavce, chtěl zákonodárce „rozšířit“ výčet v něm uvedxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxt § 2, když v podstatě mezi dvě sku-piny „vysoce postavených xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x), dle kterého ze ZSS nevztahuje (mj.) na takového zaměstnance „- který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, a nx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x 2, že vykonávání, resp. organizování a kontrola pouze pomocných, servisních nebo manuálních prací není činností, která by měla být vykonávána ve státxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vykonávání, resp. organizování a kontrola pouze pomocných, servisních nebo manuál-ních prací ve správních úřadech měly být překážkou pro přijetí do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xinou výdělečnou činností státního zaměst-nance obecně na straně jedné - tu je možné konat za podmínek uvedených v § 81 ZSS (předchozí písemný souhlas sxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxekážkou přijetí do služebního poměru, resp. překážkou výkonu služby; zákonodár-cem použitá konstrukce, by pak mohla vést až k závěru, že si státní zamxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xakového pracovněprávního vzta-hu by s sebou nesl zánik služebního poměru ze zákona.
Nastanou-li po vzniku služebního poměru překážxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci plat (srov. § 65 ZSS). Zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby řadí § 44 ZSS [pod písm. l)] mezi druhy změn služebního poměru. Ustxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxžby. Údaj o zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby a jeho důvod bude uveden v rejstříku státních zaměstnanců [srov. § 181 odst. 1 písm. r) ZSS]. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx, které jsou příčinou pozastavení výkonu služby v jednotlivých případech - srov. § 70 odst. 1 a 3 ZSS a komentář k nim.
Nastanou-li po vzniku služebnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxončí rovněž dnem vzniku překážky výkonu služby podle § 33 odst. 4 písm. b)."
Překážky výkonu služby (§ 33 odst. 1 a 2 ZSS) nejsou shodným pojmem s překáxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxnance z důvodu obecného zájmu - např. výkonu veřejné funkce (srov. § 104 ZSS a komentář k němu).
Související ustanovení:
§ 10 - služební orgán, § 1x x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xa straně služebního úřadu, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvláštní ustanovení o výběrovém řízení, § 173 - náměstek členy vlády, § 181 - rejstřík xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, § 184 až 201 - přechodná a závěrečná ustanovení
Metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/201xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,
zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxské národní radě,
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv,
zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zákon č. xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon),
zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
zákon č. 49/1997 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xákonů (zákon o Vojenské policii),
zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství,
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtoru, č. 4/2018.
Pozbytí předpokladů pro přijetí do služebního poměru
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx státní zaměstnanec splňovat po celou dobu výkonu služby. K jednotlivým předpokladům (jejich naplnění) srov. § 25 a komentář k němu. Obecně lze konstatxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - např. pozbytí státního občanství, či plné svéprávnosti (jejím omezením) a některé budou „pozbývány“ relativně častěji - bezúhonnost či zdravotní zxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnané státní závěrečné zkouš-ky nebo její součásti (srov. § 47c-47g zák. o vysokých školách). U předpokladů, které lze pozbýt pouze v důsledku pravomocxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxní nikterak nesuspenduje povinnost státního zaměstnance informovat služební orgán bez zbytečného odkladu o tom, že přestal splňovat předpoklady i v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx
Jedním z nejčastěji pozbývaných předpokladů bude zřejmě požadavek „pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxosti a ochraně zdraví při práci, provedené ustanovením § 113 ZSS a v souvislosti s nedávnými diskusemi stran závaznosti lékařských posudků, ocitujemx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění poz-dějších předpisů, a některé další zákony) se povaha lékařských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zásadně změnila. Je tomu tak podle našeho názoru mimo jiné proto, že zákonem č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo orgánu podle § 47 odst. 2 Spec-ZdravSl,a jako nejvhodnější byla zvolena forma ,rozhodnutí‘ (srov. x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxrté správního řádu, jež se vztahuje na ,VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ‘, a byl nahrazen odka-zem na celý správní řád, což znamená použití části druhé, rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx66 Sb. - o propůjčení formy správního aktu (rozhodnutí) úkonu správního orgánu, který jinak účinky rozhodnutí nemá. Právní úprava účinná od 1. 11. 201x xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) docházelo cestou správního soudnictví. Nelze totiž úspěšně dovozovat, že by lékařský posudek byl pouhým úkonem, jehož vydání závisí výlučně na posoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, popřípadě pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx překážku pro výkon dosavadní práce (zasahují tak do právních sfér zaměstnance a zaměstnavatele) a bez dalšího vyvoláva-jí (a předurčují) potřebu učixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxše uvedeného dojde k aktivaci judikatury obecných soudů, která vycházela ze závaznosti lékař-ských posudků a podle níž byl-li lékařský posudek vydán x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxnance (podle ustanovení § 64 ZPr 1965 - nyní § 72) přezkoumávat a z takového rozhodnutí je povinen vycházet (§ 135 odst. 2 OSŘ).“ (Ptá-ček, L., 2019, s. 312x
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xákona o státní službě, nutno rozumět veškeré předpoklady pro výkon daného služebního místa s výjimkou státního občanství, tedy i potřebnou zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx lege
rozhodne o skončení služebního poměru. Předpokladem použití § 61 zákona o státní službě (převedení na jiné služební místo) je existence vhodnéxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxně služebního poměru převedením na jiné služební místo nebo zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů se zahajuje z úřední povinnosti za zákonxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxích důvodů může být pouze podnětem k zahájení řízení o změně služebního poměru. Podle § 61 odst. 2 zákona o xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xj. stanoví, že nemůže-li být státní zaměstnanec v případech uvedených v § 61 odst. 2 písm. a) [pozn. soudu: tedy i v případě, kdy státní zaměstnanec pozbyx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx volné, zařadí se mimo výkon služby, nejdéle však na 6 měsíců. Z dikce citovaných ustanovení plyne, že zařadit státního zaměstnance mimo výkon služby je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ximo výkon služby citované ustanovení nezakládá. V posuzované věci bylo zjištěno, že služební orgán nedisponoval žádným služebním místem, které by odxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 10 - služební orgán, § 17 - systemizace, § 20 až 33 a § 35 až 76 - služební poměr, § 104 - překážky ve službě na straně státního zaměstnance, § 105 - neplaxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxnu služby státních zaměstnanců se řídí
Související předpisy:
zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxx1998 Sb., o vysokých školách
Z literatury:
xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxní. Praha: xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
K odst. 1
Odbornýx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x další odborné požadavky, které stanoví služební předpis pro služební místo (úroveň znalosti cizího jazyka, odborně zaměřené vzdělání nebo jiný odboxxx xxxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xxx
ZSS stanoví omezení při přijetí a výkonu státní služby osobou, která dosud nevykonala úřednickou zkoušku:
-
takovou oxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxého služebního místa uvedena doba kratší (viz § 21 odst. 2 a § 29 odst. 1);
-
má-li být na základě výsledku výběrového řízení zařazena na volné služebxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxdných ustanoveních v § 196 odst. 1 a 2 fikci úspěšného vykonání úřednické zkoušky u státních zaměstnanců, kterým vznikl služební poměr podle § 185 až 1xxx xxxx xxx xxxx xxxx x x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxst. 4 (viz komentář k těmto ustanovením). Podle § 36 odst. 4 jsou úřednické zkoušce, a to diferencovaně její obecné části a zvláštní části, rovnocenné, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxto opakovanou úřednickou zkoušku úspěšně nevykonal [§ 74 odst. 1 písm. g)]. Důsledky toho, že státní úředník bez zavinění služebního úřadu úřednickou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xa dobu určitou (§ 71), či ve zrušení služebního poměru služebním orgánem ve zkušební době [§ 74 odst. 1 písm. f)].
K odst. 2
Úřednická zkouška se koná na žádost státního zaměstnance, který má nárok na její konání. V § 38 odst. 1 je uxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vnitra a ústředním správním úřadem, nejméně 21 dnů přede dnem konání úřednické zkoušky. Zákon nestanoví, v jaké době od podání žádosti má být termín staxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxvání služebního poměru na dobu určitou. nebo do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby. Není txxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xnů) před uplynutím doby trvání jeho služebního poměru na dobu určitou. nebo krátce (méně než 21 dnů) před uplynutím 12 měsíců ode dne, kdy začal vykonávax xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxoušku, který je součástí státního informačního systému o státní službě (§ 180 odst. 3 a § 181 odst. 3).
K odst. 3
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xo služebního poměru k příslušnému služebnímu místu (viz § 22 a 25), vykonat úřednickou zkoušku. S přihlédnutím k § 27 odst. 1 nemusí taková osoba splňoxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných informací (zejm. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxmto postavení nejsou, hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky samy, za podmínek odst. 4 však má právo na zpětnou úhradu nákladů na vykonání této zkoxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxec, a který si hradil náklady na vykonání úřednické zkoušky sám a pak byl jako osoba přijatá do služebního poměru zařazen nebo jmenován na služební místox xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xástky stanovené služebním předpisem náměstka pro státní službu. Podle služebního předpisu náměstka pro státní službu č. 4 z 24. 7. 2015, kterým se stanxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxi úřednické zkoušky je 500 Kč na osobu a výše paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním zvláštní části úřednické zkoušky je 2 000 Kč na osobu.
x xxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vnitra (§ 180).
Stanoviska a metodické pokyny:
Stanovisko sekce pro státní službu k rovnocennosti úřednické zkoušky a zkoušky zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtní části úřednické zkoušky
Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 2/2015 z 19. 6. 2015, kterým se stanoví podrobnosti k přípravě zkušebních otxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxění a organizaci úřednické zkoušky
Související ustanovení:
§ 20 - doba trvání služebního poměru, § 21 - preferování služebního poměru na dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxednická zkouška,
§ 74 - skončení služexxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek,
x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (§ 21 až 26 - zvláštní odborná způsobilost),
vyhláška Minxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx2 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
Služební předpisy:
Služební předpis náměstka pro státní službu xx x x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtanoví, z jakých částí se skládá úřednická zkouška a kdo zabezpečuje provedení těchto částí. Dále řeší rovnocennost částí úřednické zkoušky s jinými zxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxčemž zvláštní část úřednické zkoušky lze konat po úspěšném vykonání obecné části (viz odst. 3). Ačkoli zabezpečuje provedení každé části zkoušky jiný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xlužebního orgánu (srov. § 38 odst. 1).
K rovnocennosti jiných zkoušek k obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky viz odst. 4.
K odst. 2
Provexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx koná před zkušební komisí, která se zřizuje podle oboru služby u ústředního správního úřadu, do jehož působnosti daný obor služby patří (§ 37 odst. 1), nxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxst. 3 vyplývá, že úspěšné vykonání obecné části zkoušky je předpokladem pro možnost vykonat zvláštní část zkoušky. Ačkoli podle § 36 odst. 2 zabezpečuxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxní úřednické zkoušky vystavit zkušební komise (§ 39 odst. 3), tedy zkušební komise zřízená podle oboru služby, před kterou se jinak vykonává zvláštní xxxx xxxxxxxx
Obecná část a zvláxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxušky nebude muset státní zaměstnanec vykonávat znovu, pokud by vykonal neúspěšně zvláštní část úřednické zkoušky a úřednickou zkoušku opakoval (sroxx x xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdy třeba vykonat obecnou i zvláštní část, ačkoli státní zaměstnanec v minulosti již jednou obecnou část úřednické zkoušky úspěšně vykonal, by totiž byx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxto výsledek se považuje za rovnocenný obecné části úřednické zkoušky a má platnost neomezeně. Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 1/2017 z 15x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxti úřednické zkoušky, koná-li osoba úřednickou zkoušku pro další obor státní služby“, neuvádí však dřívější úspěšné vykonání obecné části úřednické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxecné části úřednické zkoušky 30 náhodně vybraných zkušebních otázek ze seznamu zkušebních otázek, který je tvořen 300 zkušebními otázkami. Ke každé zxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxu mezinárodních smluv, právních předpisů a služebních předpisů uvedených v příloze č. 1 k vyhl. o podrobnostech úřednické zkoušky, případně i obsahu pxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxení zvláštní části úřednické zkoušky, která má ověřit potřebné vědomosti a schopnosti a připravenost státního zaměstnance pro další výkon služby v obxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxhož působnosti daný obor služby patří, případně ten ústřední správní úřad, u něhož je zřízena zkušební komise, která na základě dohody více ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxvídají za formulaci otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky ústřední správní úřady, do jejichž
gesce
spadá příslušný obor státní služby; v případxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxkou zkoušku připravuje pouze jeden ústřední správní úřad a to ten, který gesci na základě uzavřené „veřejnoprávní smlouvy“ převzal (dohoda, který ústxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se koná ústně před zkušební komisí zřízenou u ústředního správního úřadu, jejíž zřízení a složení je upraveno v § 37 a pravidla jejího rozhodování jsou xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadně doložení, že státní zaměstnanec byl hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl" při obecné části zvláštní odborné způsobilosti úředníka územníhx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 3 odst. 1 a 3 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků).
Podle § 2 vyhlx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xeznamu 20 zkušebních otázek. Zvláštní část úřednické zkoušky trvá zpravidla nejdéle 60 minut a zahrnuje přípravu, která trvá nejméně 15 minut, nejvícx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní vlády, jiných dokumentů a požadavků uvedených v příloze č. 2 k vyhl. o podrobnostech úřednické zkoušky, případně i obsahu prováděcích předpisů k práxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnání obecné části nebo zvláštní části úřednické zkoušky, konané podle ZSS.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xzemního samosprávného celku. Právní úprava obecné části zkoušky odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku je obsažena zejm. v § 21 xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x12/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. Úspěšné vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úřednxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xe prokazuje osvědčením, které podle § 25 odst. 1 zákona č. 512/2002 Sb. vydává Ministerstvo vnitra.
Pro povinnost prokázat zvláštní odbornou způsxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxalářských nebo magisterských studijních programech stanovených prováděcím právním předpisem, nebo kterému bylo vydáno osvědčení Ministerstva vnxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx2 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, nemá povinnost prokazovat zvláštní odbornou způsobilost z obecné čásxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx x x xéto vyhlášce.
S ohledem na to, že se podle § 36 odst. 4 ZSS považuje za rovnocennou obecné části úřednické zkoušky obecná část zkoušky zvláštní odborxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch samosprávných celků za rovnocenné pro účely obecné části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku, tedy vzděxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků.
Komentovaný odstavec předvídá, že vláda může nařízením stanoxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxosprávného celku k výkonu konkrétní správní činnosti [v takovém případě by bylo třeba vyjít i z § 1 odst. 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 304/2xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxst ze zvláštní části úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxštní částí úřednické zkoušky srovnatelný.
Nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxní činnosti se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a v § 2 odst. 1, že zkoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx § 2 odst. 2 cit. nařízení vlády se za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky se pro obor státní služby Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plněnxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxtví dále považuje uznání odborné kvalifikace podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace.
K odst. 5
Ustanovení zmocňuje vládu k tomu, aby nařízením stanovila, že úspěšné vykonání zvláštní části úřednické zkoušky pro dosavadxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxnance, kteří vykonávají službu v jiném nebo dalším oboru služby.
Stanoviska a metodické pokyny:
Stanovisko sekce pro státní službu k rovnocennoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5/2015 z 5. 8. 2015, kterým se stanoví podrobnosti k rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Metodxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxšky
Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxise, osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky, zpráva o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky, § 40 - opakování úřednické zkoušky, § 41 - zmoxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky,
vyhláška Ministerstva vnitra č. 162/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx x xvláštní odborná způsobilost),
vyhláška Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xomise)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxslušný obor služby. Před zkušební komisí ve smyslu tohoto odstavce se koná zvláštní část úřednické zkoušky (viz § 36 odst. 3). Zkušební komise se zřizujx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v němž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtev. Na základě dohody dvou nebo více ústředních správních úřadů zajistí konání úřednické zkoušky pro konkrétní obor služby zkušební komise zřízená u xxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxi úřednické zkoušky, když zkušební komise se zřizují "resortně" (podle oboru služby), bude zkušební komise, před kterou se koná zvláštní část zkouškyx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxemnou zprávu o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky (§ 39 odst. 3), jehož důvodem může být mj. neúspěšné vykonání obecné části zkoušky, aniž by zkoušexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxi výslovně uvedeno, že u zkušební komise, zřízené u ústředního správního úřadu, se konají též úřednické zkoušky státních zaměstnanců vykonávajících xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xe smyslu § 10 odst. 1 písm. f) státní tajemník (v ministerstvech a v Úřadu vlády) nebo vedoucí služebního úřadu v případě jiného ústředního správního úřxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxátními zaměstnanci. ZSS nestanoví služebnímu orgánu pravomoc určit předsedu zkušební komise, proto by se na osobě předsedy měli usnést sami členové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xen, u něhož lze s ohledem na jeho poměr ke zkoušenému pochybovat o jeho nepodjatosti. Při vzniku situace, že byl takový člen zkušební komise přesto jmenoxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx náměstka pro státní službu č. 2/2015 z 19. 6. 2015, kterým se stanoví podrobnosti k přípravě zkušebních otázek zvláštní části úřednické zkoušky
Metodxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxbní předpisy:
Služební předpis xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 6 - státní zaměstnanec, § 10 - služební orgán, § 14 - vedoucí služebxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxzhodování zkušební komise, osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky, zpráva o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky, § 41 - zmocňovací ustaxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky,
vyhláška Ministerstva vnitra č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
K odst. 1
O termínu a místě konání úřednické zkoušky vyrozumí státního zaměstnance jeho služexxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xústředním správním úřadem, u něhož je podle § 37 odst. 1 zřízena zkušební komise), čímž se zřejmě vyjadřuje, že tyto orgány mají termín a místo konání úřxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
"Termín zkoušky" xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštní část úřednické zkoušky se koná až po úspěšném vykonání obecné části úřednické zkoušky (§ 36 odst. 3). Pravidlem by ale mělo podle § 4 odst. 1 vyhlx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxe.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxednické zkoušky je, že státní zaměstnanec požádá o její vykonání (§ 35 odst. 2), pokud by státní zaměstnanec uvedl, že žádá vykonat zkoušku až po určitém xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxoušky bez řádné omluvy, je podle § 3 odst. 4 písm. c) vyhl. o podrobnostech úřednické zkoušky hodnocen výrokem „nevyhověl“.
K odst. 2
V případě překáxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxho úřadu (§ 104 a 106), se státnímu zaměstnanci stanoví náhradní termín konání úřednické zkoušky. O termínu by měl být státní zaměstnanec vyrozuměn slxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky
Stanovisko sekce pro státní službu k nemožnosti zkrácení lhůty pro vyrozumění stxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxžební úřad, § 6 - státní zaměstnanec, § 10 - služební orgán, § 13 - Ministerstvo vnitra, § xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxnické zkoušky, § 41 - zmocňovací ustanovení, § 104 - překážky ve službě na straně státního zaměstnance, § 106 - překážky ve službě na straně služebníhx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(Rozhodování zkušební komise, osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky, zpráva o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky)
doc. JUDr.
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxoří 3 členové (§ 37 odst. 2), je usnášeníschopná za přítomnosti všech členů a usnesení přijímá většinou hlasů. Usnáší-li se zkušební komise na hodnocenx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu. Vedle toho se může zkušební komise usnést i na jiných věcech, např. na tom, kdo jí bude předsedat (srov. komentář k § 37 odst. 2).
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxcké zkoušky "vyhověl" bude, že státní zaměstnanec uspěl v obecné části i zvláštní části úřednické zkoušky (viz § 36). Důvodem pro hodnocení úřednické zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (viz § 36 odst. 3), nebo že sice úspěšně vykonal obecnou část úřednické zkoušky, ale neuspěl u zvláštní části úřednické zkoušky, kterou konal před zkušexxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx
x
každá část úřednické zkoušky se hodnotí samostatně (§ 3 odst. 1 cit. vyhl.),
-
zkoušený se hodnotí výrokem „vyhověl“ z obecné části úřednické zkoušxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. § 3 odst. 2 a § 1 odst. 1 cit. vyhlášky),
-
zkoušený se z obecné části úřednické zkoušky nehodnotí, koná-li další zvláštní část úřednické zkoušky a jix xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxoušky, jestliže byl hodnocen výrokem „vyhověl“ alespoň u 2 ze 3 vylosovaných zkušebních otázek; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“ (§ 3 oxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xvláštní části úřednické zkoušky použije nedovolenou pomůcku, od obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky odstoupí, nebo se k obecné nebo zvláštnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx se členové zkušební komise při své činnosti v komisi neřídí příkazy představených ani jiných osob, zákon zde zakotvuje určitý atribut jejich nezávislxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx zdržet hlasování.
ZSS nestanoví pravidla obrany státního zaměstnance pro případ, že zkušební komise se usnesla na tom, že zkoušený státní zaměstxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxl při písemné nebo ústní zkoušce hodnocen klasifikačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxx x xxmitkách nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
Při neexistenci výslovné právní úpravy se nemůže při hodnocení úřednické zkoušky "nevyhovxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xomise přehodnotit neúspěšné hodnocení výsledku úřednické zkoušky.
Státnímu zaměstnanci skončí ze zákona podle § 74 odst. 1 písm. g) služební pomxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydá usnesení, že státní zaměstnanec "nevyhověl" ani v opakované úřednické zkoušce bude možné z tohoto důvodu možné považovat dle našeho názoru za práxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neuplatní se výluka podle § 70 písm. e) s. ř. s., podle něhož ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu "o nepřiznání nebo odnětí odbxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xsvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky bude možné považovat za úkon podle části čtvrté spr. řádu "Vyjádření, osvědčení a sdělení" (§ 154 až 15xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdčení by i s ohledem na § 154 spr. řádu a přiměřené použití § 69 spr. řádu mělo obsahovat mj. označení ústředního správního úřadu, u kterého je zkušební kxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxjmení a podpis člena zkušební komise, který jí předsedal (srov. též § 134 spr. řádu). V osvědčení by mělo být uvedeno, že zde identifikovaný státní zaměsxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xejí obecnou část a zvláštní část (a pro jaký obor služby).
Zkušební komise osvědčení vystaví ve dvou "stejnopisech" (stejnopisem se obecně rozumí sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxředně po vykonání úřednické zkoušky, případně ho lze doručit do vlastních rukou postupem dle § 20 odst. 2 spr. řádu. Druhý stejnopis osvědčení se založí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební komise o tom, že státní zaměstnanec "nevyhověl" při úřednické zkoušce. Druhý stejnopis písemné zprávy se zakládá, obdobně jako v případě osvxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xo bylo důvodem neúspěšného vykonání úřednické zkoušky, zejména z důvodu přezkoumatelnosti takového důvodu.
Do 30 pracovních dnů po doručení písexxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxku zaniká (§ 40 odst. 2).
K odst. 4
Zatímco podle komentovaného odstavce ústřední správní úřad vede evidenci osvědčení o úspěšném vykonání úřednicxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch - nejen o těch, které státní zaměstnanec vykonal úspěšně, ale i o těch, které nevykonal státní zaměstnanec úspěšně.
Stanoviska a metodické pokynxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Související ustanovení:
§ 6 - státní zaměstnanec, § 10 - služební orgán, § 35 až 38 - úřednická zkouška, § 40 - opakování úřednické zkoušky, § 4x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, správce, součásti, § 181 - rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx Ministerstva vnitra č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
K odst. 1
Státní zaměstnanec, který nevykonal úřednickou zkoušku úspěšně, má právo ji opakxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnímu orgánu, který opakování zkoušky umožní. Tento postup lze považovat za speciální vůči úpravě portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku, proxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxcké zkoušky náleží i osobě dle § 35 odst. 3, která není státním zaměstnancem, ale které umožnil služební úřad vykonat úřednickou zkoušku.
K odst. 2
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxmínem opakované úřednické zkoušky. Pro stanovení termínu konání opakované úřednické zkoušky se uplatní pravidla § 38 odst. 1 o tom, že služební orgán vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnce.
Odstavec stanoví minimální dobu mezi neúspěšným konáním původní zkoušky a termínem opakované xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxny zkušební komise, před níž státní zaměstnanec nevykonal úspěšně původní zkoušku.
K odst. 4
Okolnost, že státní zaměstnanec požádal o kxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xlužbu ve služebním poměru na dobu určitou, mu proto může případně skončit služební poměr ještě před vykonáním opakované úřednické zkoušky v důsledku uxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxěstnanci skončí ze zákona podle § 74 odst. 1 písm. g) služební poměr posledním dnem kalendářního měsíce, v němž státní zaměstnanec nevykonal úspěšně anx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude možné z tohoto důvodu považovat dle našeho názoru za právní překážku výkonu zaměstnání a rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., které nebude vyloxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxloučeny úkony správního orgánu "„o nepřiznání nebo odnětí odborné způsobilosti fyzickým osobám, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx17, kterým se stanoví další xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxvání služebního poměru, § 35 až 39 - úřednická zkouška, § 41 - zmocňovací ustanovení, § 42 - postup po úspěšném vykonání úřednické zkoušky, § 71 - záklxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe, součásti, § 181 - rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidencx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
(Zmocňovací ustanovení)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Ministerstvo vnitra vydalo na základě zákonného zmocnění vyhlášku č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky.
Související ustanovexxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxednické zkoušky
Související předpisy:
vyhláška Ministerstva vnitra č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.4.2020
xxxxxí zaměstnanec zařazený na služební místo představeného uvedeného v komentovaném odstavci, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku a byl přxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxo na dobu určitou s dobou trvání 12 měsíců, má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou a na zxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxé na dobu neurčitou je změnou služebního poměru [§ 50 odst. 1, § 44 písm. e)], o které se roz-hoduje podle ustanovení o řízení ve věcech služby [§ 159 odst. 1 xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxsto představeného uvedeného v komentovaném odstavci, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku a byl přijat do služebního poměru podle § 29 odxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xísto představeného na dobu určitou s dobou trvání 12 měsíců nebo s dobou kratší, uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného sxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xísto nebo jme-nování na toto služební místo představeného na dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Změna doby trvání sluxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxí služebního poměru je, že v době úspěšného vykonání úřednické zkoušky je státní zaměstnanec ve služebním poměru (viz komentář k § 40 odst. 5).
K odst. x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxlního ředitele sekce pro státní službu, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku a byl přijat do služebního poměru podle § 29 odst. 1 na dobu určxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxstaveného.
Změněná doba trvání služebního poměru má být doba neurčitá nebo dobu určitá uve-dená v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Vzhledex x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x x x x xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxužbu na 6 let, podle § 56 obdobně ředitel sekce pro státní službu, státní tajemník pak na 5 let), zřejmě ke změně trvání služebního poměru na dobu neurčitox xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x délce odpovídající potřebě nahradit dočasně nepřítomného státního zaměstnance (§ 21 odst. 2).
Změna doby trvání služebního poměru podle výše uvexxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxbě úspěšného vykonání úřednické zkoušky je státní zaměstnanec ve služebním poměru (viz komentář k § 40 odst. 4). Související ustanovení:
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxz úřednické zkoušky, § 35 až 40 - úřednická zkouška, § 44 - druhy změn služebního poměru, § 50 - změna doby trvání služebního poměru, § 52 - jmenování na služxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xro státní službu
Související předpixxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxžbě s ohledem na jeho příbuzenské a obdobné vztahy)
Mgr.
Eva
Riedlová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxžební místo představeného uvedeného v komentovaném odstavci, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku a byl přijat do služebního poměru podxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx služební místo představeného na dobu určitou s dobou trvání 12 měsíců, má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xlužebního poměru z doby určité na dobu neurčitou je změnou služebního poměru [§ 50 odst. 1, § 44 písm. e)], o které se roz-hoduje podle ustanovení o řízení xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxsud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku a byl přijat do služebního poměru podle § 29 odst. 1, a byl na základě výsledku výběrového řízení, které bylo vyxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx s dobou kratší, uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxbu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Změna doby trvání služebního poměru podle výše uvedeného nemá vliv na zkušební dobu sxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xkoušky je státní zaměstnanec ve služebním poměru (viz komentář k § 40 odst. 4).
Související ustanovení:
představený, § 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služexxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtví a o změně některých souvisejících zákonů, - § 40 a § 41 zák. o zahraniční službě
HLAVA IV
ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Druhy změn služebnxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxhy změn služebního poměru
II. Rozhodnutí o změně služebního poměru
I. Druhy změn služebního poměru
Ustanovení § 44 taxativně vymezuje druhy změx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxbního poměru není třeba souhlasu státního zaměstnance a dochází k nim pouze na základě rozhodnutí služebního orgánu či jiné skutečnosti, s níž zákon o sxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxo souhlasu ke změně služebního poměru nedochází. Jedná se o změny služebního poměru, které představují značný zásah do osobního života státního zaměsxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxstnanec nesouhlasí se změnou služebního poměru, s níž dle zákona o státní službě musí souhlasit, není možné změnu služebního poměru provést a státní zxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxuhlas státního zaměstnance provedl příslušnou změnu služebního poměru, jednalo by se o nezákonné rozhodnutí služebního orgánu a nezákonnou změnu slxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxhází k ní již na základě samotného rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxuladu se změnou služebního poměru.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx na služební cestu v případě státních zaměstnanců uvedených v § 45 odst. 3, přeložení na dobu delší než 60 dnů nebo státních zaměstnanců uvedených v § 47 odxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxon o státní službě nestanovuje nutnost písemného souhlasu státního zaměstnance. Lze se tak domnívat, že je dostatečný jeho ústní souhlas. Lze však doxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxxlovně stanovuje písemný souhlas státního zaměstnance.
Ke zkxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxdě žádosti státního zaměstnance. Je následně na služebním orgánu, zda státnímu zaměstnanci vyhoví v jeho žádosti a dojde tak ke změně služebního poměrx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx o změně služebního poměru
Dle x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxách služebního poměru postupuje podle správního řádu.
Pokud státní zaměstnanec s rozhodnutím o změně služebního poměru nesouhlasí, může ho právnx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxost dle § 157, a to svému služebnímu orgánu. Stížnost musí být podána v písemné formě.
Zákon o státní službě nestanoví žádnou lhůtu k podání stížnostxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxe však konstatovat, že stížnost by měla být státním zaměstnancem podána v krátké lhůtě i z důvodu toho, že její podání po delší době po rozhodnutí o změně sxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xudíž zájem, aby rozhodnutí bylo přehodnoceno v krátké době.
Z povahy věci se uvedená možná právní obrana státního zaměstnance proti rozhodnutí sluxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxho zaměstnance.
Výjimkami z užití správního řádu na rozhodování o změnách služebního poměru jsou dle § 159 odst. 2 písm. b) a c) vyslání na služební cxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xe věcech služby ani správního řádu o správním řízení. Lze tak uzav-řít, že pokud by státní zaměstnanec nesouhlasil s rozhodnutím o vyslání na služební xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle příslušných ustanovení správního řádu. Státní zaměstnanec však bude moci proti takovémuto rozhodnutí, pokud s ním nesouhlasí, podat služebnímu xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného, § 45 až 70 - změny služebního xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Pojem služební cesty
II. Doxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxí ochrana vymezených státních zaměstnanců
VII. Rozhodnutí o vyslání na služební cestu
I. Pojem služební cesty
Služební cestou se rozumí časově oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxm státního zaměstnance je dle § 4 odst. 3 obec, ve které státní zaměstnanec pra-videlně vykonává službu. O služební cestu se tak bude jednat pouze v přípaxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxré má služební působiště, nejedná se o služební cestu ve smyslu § 45.
S xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxební cestu kdykoliv na základě jednostranného rozhodnutí služebního orgánu o vyslání státního zaměstnance na služební cestu za podmínky vyslání na dxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxbu blíže nespecifikuje. S ohledem na posouzení, zda se jedná o dobu nezbytně nutnou, bude zapotřebí posoudit dobu každé jednotlivé služební cesty s přixxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, neboť služební cesta musí být časově omezená. Pokud je tedy státní zaměstnanec