234/2014 Sb.

Zákon o státní službě: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx.
Věra
Bognárová
JUDr.
Bohuslav
Kahle
Mgr.
Jiří
Kaucký
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
JUDr.
Jakub
Morávek,
Ph. D.
JUDr.
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Zákony

autorský zákon
    zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
    a o změně některých zákonů (autorský zxxxxx
xxxxxx xxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxých odvětvích 
 a o změně některých zákonů (energetický zákon)
ex. řád
 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx 
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxdy č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
kompetenční zákon
 zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxké zřízení)
Listina
 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 
 jako součásti ústavního pořxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx
 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
 xxxxx xx xxxxxx00 Sb., o obcích (obecní zřízení)
o. s. ř. 
 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
přestupkový zákon
    zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx 
 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
spr. řád
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
s. ř. s.
 zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
stavební zxxxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx
 xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxím, vyšším odborném a jiném vzdělávání
tr. řád
 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
tr. zákon
 zákon č. 140/1961 Sb., trestní záxxx
xxx xxxxxxx
 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 
 x xxxxxx x xxxxxxx xxdských práv a základních svobod
Ústava
 ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava
vodní zákon
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx 
xx xx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx
xx xx
xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxárodním právu soukromém a procesním z. o. k. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích z. ř. s. zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxoník práce zák. č. 141/1951 Sb. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (střední) zák. č. 40/1964 Sb. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník zák. práce 19xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxáci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxvokacii zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii zák. o bankách zákon č. 21/1992 Sb., o bankách zák. o cenných papírech zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xřevodu nemovitostí zák. o daních z příjmů zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů zák. o dani silniční zákon České národní rady č. 16/1xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o dluhopisech zák. o DPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zák. o evidenci obyvatel zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx1/2005 Sb., o inspekci práce zák. o matrikách zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů zák. o odpadexx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o změně některých souvisejících zákonů zák. o ochraně os. údajů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů zák. o pojišťxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xartnerství zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů zák. o soudech a soudcích zákon č. 6/2002 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách zák. o správě daní a poplatků zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků zákx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx013 Sb., o veřejných rejstřících právnických zák. o veř. zakázkách zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zák. o veř. zdrav. pojištění zákon č. 48xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xpravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnicxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o zaměstnanosti zák. o zákl. registrech zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech zák. o zdr. službách zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službáxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů České národní rady a některých dalších předpisů zák. č. 227/2000 Sb. zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších záxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx/2003 Sb. zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ZSS zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě živnostenský zákon zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx obor služby pravidla organizace nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
ÚVOD
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxího poměru, tedy odlišnou od pracovněprávní úpravy na smluvním principu v tržních podmínkách v soukromé sféře.
Důvodem jsou především zvýšené povxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxlů. Tomu by měly odpovídat i výhody státních zaměstnanců oproti soukromé sféře, tedy výhody závislé nikoliv na smluvním principu, ale garantované stáxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxgmatika z r. 1914. Služební pragmatika platila na území dnešní České republiky až do roku 1950. V tomto roce byla právní úprava nahrazena zákonem č. 66/1xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxtorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon). Nová koncepce nerozlišovala veřejnoprávní a soukromoprávní zaměstnavatelské poměry a státní sluxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxnancích tvořily zvláštní úpravu jen určitých aspektů pracovního (služebního) poměru. S účinností od 1.1.1966 přijetím zákoníku práce byla i tato zvxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxprávními (s výjimkou zvláštních zákonů o služebním poměru příslušníků ozbrojených sil).
Dlouhá léta pro tuto skupinu zaměstnanců byly v zákoníku xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxěstnanců v zákoníku práce uvedených státních orgánů být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxroti ostatním zaměstnancům.
Základní požadavek na novou státní správu a s tím související právní úpravu vznikl po listopadu 1989. Federální vláda xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xtátní správy totalitního režimu, kdy v personální oblasti byla dominující kádrová stranická nomenklatura příslušných orgánů komunistické strany. xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdu vlády ČSFR zpracovat první teze pro právní úpravu nové státní služby. Do nové státní služby se přihlásilo více než 2 000 lidí, kteří byli podrobeni tesxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx se ukázala jako plně vhodná pro státní službu. Protože neexistoval xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxjich "zlaté" seznamy předány jednotlivým státním orgánům - zaměstnavatelům - k využití pro jejich potřeby. Zmiňujeme tuto situaci ve výběru státních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xomoc s přípravou nových odborníků do státní správy v Československu, s přípravou personalistů pro státní správu, jakož i s přípravou právního rámce noxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxnie, Francie, Německa či Rakouska. Začátkem roku 1992, v rámci semináře zprostředkovaného Úřadem vlády ČSFR americkou společností Transatlantic Buxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxjící ze státních orgánů, univerzit i justice poukázali na naprostou samozřejmost mít kvalitní personální management jako předpoklad fungující demoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxlou veřejnosti, která sleduje, aby ve státní správě pracovali objektivně vybraní odborníci s plnou kvalifikací, bezúhonní, zachovávající
kodex
stxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx financují.
Jako balzám na duši i povzbuzení v naší práci zněly tyto přednášky zejména pro nás nové personalisty, kteří přišli do státní správy pracoxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxa, již dost stranických nomenklatur a třídních hledisek při obsazování míst ve státní správě (a nejen samozřejmě v ní).
Na řadu ústředních orgánů stxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxedstavitelé a pracovníci RIPA (Royal Institute for Public Administration) z Londýna. Zahraniční pomoc byla financována ze zahraničních zdrojů, zejxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy, řada těchto nabídek nebyla akceptována (nebylo kým) a řada doporučených opatření nebyla realizována. Pro ilustraci snad lze připomenout zprxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxfordské univerzity a ředitelem Střediska evropských studií a
dr.
Klausem H. Goetzem, výzkumným pracovníkem tohoto střediska:
"Absence společnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx personální politiky. Proto nijak nepřekvapuje, že kvalita personálu přijatého pro srovnatelné funkce v různých odvětvích veřejné správy se značně lxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxitéria výběru a smluvní ustanovení, která zaměstnance váží xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx situace, po kterém volala řada poslanců zejména ČNR, vyústila aspoň v usnesení vlády ČR č. 271 z 15.4.1992 ke koncepci personální práce v ústředních orgxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxcen, rovněž centrálně mělo být zabezpečeno poskytování metodické pomoci a koordinace činnosti vč. vzdělávání. Metodicko-koordinačním střediskem xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxinační a metodické činnosti až v únoru 1993. Podle poznatků personálních ředitelů bylo provedeno stručné zhodnocení dosavadní činnosti a zpracován nxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxormy státní správy. Přijetí služebního zákona se předpokládalo do dvou let. V návaznosti na přípravu a realizaci zákona o státní službě se předpokládxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxlních útvarů v nepolitické státní správě. Připravovala se objektivní kritéria výběru, příjímání, rozmisťování a hodnocení zaměstnanců státní spráxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx službě. K racionálnímu postupu prací bylo doporučeno vytvořit jednotlivé pracovní skupiny ze zainteresovaných odborníků příslušných ústředních oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxu již nezabývala. Naopak k 30.9.1993 byla zrušena metodická a koordinační funkce personálního odboru Úřadu vlády ČR ve vztahu k ústředním orgánům státxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxu Úřad pro legislativu a veřejnou správu a především MPSV a útvary místopředsedů vlády či ministrů pro legislativu.
Všechny vlády v ČR po vytvoření sxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xřijetí ČR do EU stanovila přijetí zákona o státní službě, který by především odpolitizoval státní službu tím, že by ji v personální oblasti oddělil od moxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxů ve správních úřadech (služební zákon), který byl v paragrafovaném znění schválen usnesením vlády č. 1068 dne 1.11.2000 a začátkem roku 2001 předložex xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxstnanců v ministerstvech a dalších úřadech, kteří se stanou státními zaměstnanci (nevztahovat tento zákon na zaměstnance ve veřejném sektoru, např. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxvají a nebudou vykonávat v právním vztahu vůči státu, ani na státní zaměstnance ozbrojených sil a sborů, kteří již mají zvláštní právní úpravu státní slxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx zaměstnance, vykonávající činnost pro členy vlády či jejich náměstky (např. tiskový mluvčí, poradci, vedoucí kabinetu ministra), tedy na fyzické osxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xolitickými představiteli, pro které pracovaly (pokud by jim na tuto dobu nebyl přerušen výkon státní služby).
-
Zákon se rovněž nemá vztahovat na pxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxecký vztah státního zaměstnance bude k České republice, tedy ke státu a nikoliv ke správnímu úřadu jako dosud, bude zakládán jmenováním (nikoliv pracoxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxžba na dobu neurčitou, výjimečně (např. v rezortu zahraničních věcí a po přechodnou dobu u všech zaměstnanců po vstupu zákona v účinnost) na dobu určitoxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxx xxde možno jmenovat českého občana, jen pokud bude splňovat zákonem stanovené předpoklady a úspěšně absolvuje přípravnou čekatelskou službu (cca 1 rokxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxo vést k racionálnímu a jednotnému uspořádání státní služby, zvýšené odborné úrovni zaměstnanců, k optimalizaci systemizace ve státní službě atp.
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnci na základě výsledků výběrového řízení; nejvýše postaveným představeným státním zaměstnancem v ministerstvu by měl být státní tajemník (prostřexxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xunkce by byl generálním ředitelem, v některých personálních záležitostech by byl povinen postupovat v dohodě s ministrem, příp. státním tajemníkem)x
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx zaměstnance, vysílání na služební cestu, převedení na jiné služební místo v oboru služby, postavení mimo výkon služby, povinnost zastupovat předstaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxti, omezení stávkování, kárná odpovědnost atp.).
-
Upravily se určité výhody státní zaměstnanců, mající za účel kompenzovat do určité míry zvýšexx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxům, plat po dobu 30 dnů pracovní neschopnosti v kalendářním roce, zvýšená výše důchodu, stát měl hradit za státního zaměstnance pojistné na veřejné zdrxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxn přijat byl pod č. 218/2002 Sb., s výjimkou některých technických ustanovení (např. zřízení generálního ředitelství státní služby při Úřadu vlády Čxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xeměli na jeho uvedení v účinnost faktický zájem, na rozdíl od zaměstnanců ústředních správních orgánů, kteří na něj netrpělivě čekali. V každoročně vyxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu zemí EU, která tento zákon fakticky neměla.
Občas se tato situace odrazila i na mezinárodní úrovni. Např. na konferenci OSN v Soulu v roce 2005 o probxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxé korupce v ČR je neexistence zákona o státní službě. Toto tvrzení se koneckonců občas vyskytuje už i u nás, neboť současná situace, kdy státní a veřejná sxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx - politikovi ve státní a veřejné službě ve vedoucích postech působit, ke korupci jistě přispívá.
K dokreslení našeho neutěšeného stavu ve státní a vxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxvních míst podle tarifních tříd si dělá a mění každý úřad sám, to vede k tomu, že se zvyšuje účelově počet míst zařazených do vysokých tříd, navíc bez ohledx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx tarifní třídy v jednotlivých úřadech.
-
Není stanoven jednotně ani počet náměstků, ministr si může jmenovat do funkce náměstka (s nárokem na automxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xrchní ředitel.
-
Nejsou stanoveny minimální počty zaměstnanců, které umožní zřídit vnitřní útvar a které musí nejméně řídit jeho vedoucí zaměstnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxsou vymezeny pracovní pozice, které se obsazují ze zákona zaměstnanci pouze v pracovním poměru na dobu určitou = po dobu výkonu funkce politického funkxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxadce, tiskový mluvčí), to vede při nástupu nového politického představitele (= statutárního orgánu úřadu) k značným personálním problémům vč. "reorxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnanců je tak u nás spojena s vysokými finančními náklady a s nástupem často nezkušených a neprofesionálních zaměstnanců, kteří se teprve učí a logicky xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxoval především politice a vytýčením úkolů pro zaměstnance státní správy, rozhoduje vedle personálních otázek i další finanční záležitosti, ve kterýxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxojí pouze politickou odpovědnost (všude jinde tuto provozní agendu zabezpečuje profesionální, plně odpovědný aparát v čele se státním tajemníkem).
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxto pravidelné) odměny, které několikanásobně převyšují tarifní plat zaměstnance, a které fakticky devalvují platový systém ve státní a veřejné spráxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxtickým představitelem vybraným zaměstnancům, což neexistuje v žádném demokratickém státě ve světě; není zakázáno i v rozpočtové sféře poskytovat nexxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxkladů na ně kladených, objektivní systemizace pracovních míst, pracovních funkcí, pracovních náplní vč. stanovení minimálního objemu práce (např. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxou povinné konkurzy či výběrová řízení na volná pracovní místa; v ČR se prakticky ze dne na den může stát každý občan zaměstnancem státu (např. ve Velké Brxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prací ve státní a veřejné správě předepisuje středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, nepředepisuje se jeho zaměření podle funkcí, takže je jednox xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxc doplnit vč. bezpečnostních požadavků (známé jsou případy, kdy ani náměstek ministra či jiný vedoucí zaměstnanec nemá předepsanou bezpečnostní proxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x 1991 (srov. výše), že po absolvování testů včetně psychologických jedna třetina uchazečů nebyla schopna vůbec výkonu státní správy, druhý třetina jex x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy při Úřadu vlády ČR počítal zákon č. 218/2002 Sb., bylo uloženo jej zřídit v rámci příprav na uplatnění tohoto zákona, fakticky k tomu nikdy nedošlo, ani x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxíků a potencionálních zájemců o práci ve státní službě, jednotný systém soustavného prohlubování kvalifikace, rekvalifikace a výběru odborných praxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxance); nejsou zavedena jednotná pravidla pro používání automobilů a jejich počty vč. používaných značek, pro využívání rekreačních středisek pro stxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a který by potlačil partikulární zájmy stále se měnících jednotlivých politických představitelů a vedl k zefektivnění a zlevnění výkonu státní a veřxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxkcemi, pokud zákon, který by odpolitizoval a stabilizoval státní správu mít (účinný) nebudeme (bylo poukázáno i na častou obměnu úředníků, kteří se zaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx přijetí služebního zákona - uvedly přijatý a neúčinný zákon po dvanácti letech v účinnost. Obecně však převládala v politické sféře nechuť k jakémukoxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vládních návrhů na novelizaci služebního zákona č. 218/2002 Sb., kterými se zabýval útvar ministra pro legislativu a lidská práva na Úřadu vlády ČR; nxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx základě dohody vládnoucí
koalice
s opozicí 1.10.2014 v parlamentu schválen pod č. 234/2014 Sb. Prezidentské
veto
tohoto zákona bylo přehlasováno xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh ředitelů na ministerstvech jako služebních orgánů, jednotná náplň personálních útvarů, zrušila se i příprava na službu formou čekatele na službu). xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, předpokládají se výhrady i EU.
Obecně lze konstatovat, že nebyl splněn základní záměr a cíl, obvyklý v demokratických státech, tj. odpolitizovat xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxěně atp.) a tím nebyl naplněn záměr Ústavy ČR, odpolitizovat státní správu zvláštním zákonem o právních poměrech státních zaměstnanců (čl. 79 odst. 2 Úxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxance:
1.
Původně zamýšlené Generální ředitelství státní služby v čele s generálním ředitelem mělo být relativně nezávislé na vládě, která měla jmexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt republiky na návrh vlády. Budoucí náměstek ministra pro státní službu bude sice jmenovaný a odvolatelný vládou, ale bude zároveň náměstkem ministra xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxní službu bude organizační jednotkou Ministerstva vnitra - viz samostatný § 13 ZSS s nadpisem "Ministerstvo vnitra"). Je popřena i pracovněprávní stxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxo práva vykonávat především generální ředitelství státní služby. Generální ředitelství jako relativně nezávislý orgán mělo mít významné pravomoci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xezávisle od politické moci. Nyní bude zaměstnavatele ve státní službě reprezentovat vládní politický orgán - Ministerstvo vnitra. Jednoznačně tedy xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxých v celém světě, budou na ministerstvech náměstci ministra pro řízení sekce, čímž několikanásobně stoupne dosavadní počet náměstků na ministerstvxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxnit), jde již z názvu funkce o výraznou politizaci představených ve státní službě (sekční ředitelé by žádnými náměstky ministra nebyli). Tato politizxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x x x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se místo něho jednání schůze vlády a zastupovat ho i v Poslanecké sněmovně a Senátu (paradoxně náměstky pro řízení sekce bude jmenovat státní tajemník - xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxkce (§ 15), bude ho jmenovat vláda na návrh příslušného ministra (tedy i odvolávat), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxo tajemníka na ministrovi nezávislý generální ředitel pro státní službu. V přechodném období - tedy ke dni účinnosti nového zákona o státní službě, budx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx má též své neodstraněné nedostatky a na mnoha místech se na služební poměr vůbec nehodí. Oproti původnímu služebnímu zákonu neupravuje zákon o státní sxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx4/2014 Sb., jim nepřiznává vyšší tarifní platy ani příplatek za státní službu.
Z toho vyplývají i další zjištění:
1.
Státní zaměstnanci budou míx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxší platové tarify, jinak dojde k porušení Ústavou zaručeného práva na spravedlivou odměnu.
2.
Výše platových tarifů nenaplňuje ani imperativ obsxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x jeho významu". Zde je zřejmý záměr zákonodárce stanovit vyšší platové tarify pro státní zaměstnance než pro zaměstnance v pracovním poměru, kteří povxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxci neměli vyšší platové tarify, resp. příplatek za státní službu, je vážně ohroženo zavedení, resp. funkčnost celého zákona o státní službě. Nebyl by txxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ale platové ohodnocení by zůstalo stejné (v původním služebním zákoně byl upraven příplatek za státní službu, jako je to obvyklé v celém světě). Přitox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxsobní příplatek, mimořádné odměny), a tak podpořit věcný záměr zákona o státní službě posílit pevné složky platů na úkor fakultativních a snížit tak suxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx splňuje původně zamýšlené a deklarované představy. Zároveň čtenáři zjistí řadu legislativních nedostatků, způsobených urychleným legislativním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xeznali ani zahraniční zkušenosti z této oblasti. To povede k řadě zmatků při uplatnění xxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxlematikou v celostátním měřítku bude zabývat.
Obecně převládá názor v odborné i široké veřejnosti, že zákon o státní službě je nekvalitní. Že ze zákxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxch místech. Na druhé straně chtít od politiků, aby odpolitizovali státní správu, je dosti nereálné, aspoň v naší zemi s rybníkářskou tradicí. Kapři si pxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
K odst. 1
Ustanovení § 1 a § 2 zákona o státní službě (ZSS) je třeba vnímat ve vzájemně se doplňující povaze pozitivního věcného (§ 1 ZSS) a negativníhx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), obsahoval v ustanovenícx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx historií tvorby, přijetí a následného odkládání účinnosti služebního xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdech sáhnou k určitému srovnání obou předpisů - nikoliv samoúčelně, ale především s cílem usnadnění výkladu těch ustanovení, u kterých je zřejmá určitx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxv nikdy v komplexu všech ustanovení účinná, tak do konce roku 2014 platná součást našeho právního řádu), může se dnes - ač v mnohých ustanoveních překonáxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa o státní službě.
Podíváme-li se z tohoto zorného úhlu pohledu na § 1 služebního zákona, který včetně odkazů pod čarou uváděl:
Tento zákon upraxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxn "státní zaměstnanec"), organizační věci státní služby (dále jen "služba"), přípravu fyzických osob na službu, služební vztahy státních zaměstnanxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxěstnanců v pracovním poměru ve správních úřadech, jakož i organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců."
xx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxch náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů."
Pak je moxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x x x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxratku v textu zákona již při první možnosti, když navíc uváděl, že státní zaměstnanci konají ve správních úřadech státní správu "... jako službu, kterox xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxst ustanovení § 1 služebního zákona, tehdy (stejně jako nyní) zavádějící legislativní zkratku "služba", pro uživatele v komplexu čitelnější, než jehx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxdu srov. komentář k § 3 a 4 ZSS. Organizační věci služby a správa služebních vztahů jsou upraveny (pod shodným nadpisem) v hlavě III. části první ZSS (§ 1x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, pak přidržíme-li se jisté analogie s členěním individuálních pracovněprávních vztahů, můžeme i mezi služebními vztahy státních zaměsxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxahy" upravené zejména (avšak nejen) v části druhé zákona o státní službě (zejména otázky vzniku, změn a skončení služebního poměru) a služební vztahy s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxté a dílem též v části desáté ZSS a řízení ve věcech služebního poměru je pod nadpisem "Řízení ve věcech služby" upraveno v hlavě druhé části desáté ZSS (x xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch osob na službu", které byla ve služebním zákonu věnována pozornost v ustanoveních § 17 až 27. Obdobná ustanovení zákon o státní službě již neobsahujex x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxe pod odborným dohledem představeného nebo jiného jím určeného státního zaměstnance.
Není vždy snadné vystihnout v „prvním“ ustanovení zákxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x x xěm učiněný (jen částečně úspěšný) pokus o vymezení předmětu úpravy pracovního kodexu a vymezení pracovněprávních vztahů (srov. Pichrt, J., 2017, s. 5x xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xdpověď na otázku, co vše lze podřadit pro pojem „pracovněprávní vztahy“), nebude tomu zřejmě jinak ani u určení úplného rozsahu množiny vztahů služebnxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx); část právních vztahů upravených zákonem o státní službě bychom pak mohli, s určitou analogií k pracovněprávním vztahům, označit za „kolektivní vztxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxní rámec úpravy služebních vztahů obsažený v § 1 služebního zákona, konkrétně na čl. 79 Ústavy, který uvádí:
"Čl. 79
(1) Ministerstva a jiné správní úřxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxje zákon.
(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu záxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
K odst. 2
Pokud jde o druhý odstavec čl. 79 Ústavy, pak k němu P. Běhan v komentáři k Ústavě uvádí: „Komentovaný odstavec dává ústavní bázi stanovit pro fyzické oxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxadech - služební vztahy státních zaměstnanců - jsou vztahy veřejnoprávními. Ze samé podstaty věci tedy vyplývá, že nejde o obdobu pracovně-právních vxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxněprávním vztahu (tedy vztahu „čistě“ soukromoprávní povahy) a jejichž pracovněprávní vztah se bude řídit ustanoveními zákoníku práce (subsidiárnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxnamné části dosavadních zaměstnanců správních úřadů (jejichž vzta-hy při výkonu závislé práce byly do té doby pracovněprávními) do služebních poměrxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxinnost první systemizace (služebních míst státních zaměstnanců) a první systemizace pracovních míst zaměstnanců podle zákona o státní službě ve všexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xaměstnanci podléhající režimu zákona o státní službě (tato skupina se po-stupně v dalších etapách uvádění ZSS „v život“ rozrůstala) a zaměstnanci v záxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxměr). Druhá skupina se postupně redukovala (k tomu srov. též výklad k § 190 ZSS) převážně na pracovní místa zaměstnanců, kteří vykonávají pouze pomocnéx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxuálních prací [srov. § 2 odst. 1 písm. k) ZSS] - jde tedy o relativně početnou skupinu zaměstnanců, na které se zákon o státní službě vztahuje pouze v rozsaxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xpolitičtí spolupracovní-ci“, resp. „političtí“ náměstci členů vlády, kteří jsou v pracovním poměru ke státu - jejich právní postavení vyplývá z ustaxxxxxx x xxx xxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx x xx písm. c), § 85 odst. 5, § 172, § 173, § 178, § 184 odst. 2, § 189 jsou protiústavní nepřímou novelou zákoníku práce, vláda uvádí, že prezident republiky zaměxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxtnanců v pracovním poměru vůči subsidiárnímu zákoníku práce, která byla ve vztahu k „ostatním“ zaměstnancům ve správních úřadech zvolena. Jedná se o mxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh celků, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-nících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se obecně uplatňují v případech, kdy existuje obecný právní předpis, který však nemůže být natolik komplexní, aby danou oblast reguloval beze zbytku. xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 66. Vláda též nemůže souhlasit s tvrzením prezidenta republiky, že pracovněprávní vztahy může regulovat toliko zákoník práce se subsidiaritou občanxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxců, jako například zákon o úřednících územních samosprávných celků, zákon o obecní policii, zákon o soudech a soudcích (ve vztahu k asistentům soudců, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxh zastupitelstvích), zákon o Probační a mediační službě apod. Vláda dále poznamenává, že právní předpis může obsahovat jak normy práva veřejného, tak x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxezení osobní působnosti zákona, § 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 5 - služba a její obory, § 6 - stxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxeratury:
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
Pichrt, J. Prxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxx
(Negativní vymezení osobní působnosti zákona)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
Právxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Red. poznámka - v důsledku novelizací provedených zák. č. 302/2016 Sb. a zák. xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxtní službě, působnost zákoníku práce, různé podoby výkonu závislé práce
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xohledu výkonu veřejné funkce, členství v etických komisích apod., resp. k písm. a), c), m), /„prvnímu písm.“/ n) a o)
xxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a různé podoby výkonu závislé práce
Jak již bylo uvedeno v komentáři k § 1 ZSS (obsahujícímu pozitivní věcné vymezení působnosti zákona) je ustanovexx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxých „postů“ ve správních úřadech, na které se nevztahují ustanovení záko-na o státní službě, je vhodné se krátce zastavit u otázky, jakými právními přexxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxi pracovněprávními vztahy a služebními vztahy; někdy možná určité komparační vhledy (zákon o státní službě v. zákoník práce) budou rozsahem překračoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxch „pracovněprávních“ předpisů zákonodárce k aplikaci na služební vztahy „povolal“, a to metodou delegování dílčích ustanovení těchto předpisů či dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxři v komentáři k těmto pasážím naznačují jakousi „dílčí subsidiaritu“ takových částí zákoníku práce na služební vztahy (srov. komentář k části šesté Zxxxx
K otázce veřejnoprávního charakteru služebního poměru bylo v minulosti (jix xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxěkud odlišným, služebním poměrům „příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů“), včetně Nejvyššího správ-ního soudu (např. srov. dále č. j. x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxmi tak, jak je má na mysli § 7 odst. 1 o. s. ř., nýbrž jedná se o poměr mající typické znaky poměru veřejnoprávního“ podrobuje (v argumentačně rozpracovanéx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx sp. zn. I. ÚS 4/96 dovodil, že „služební poměr je spe-ciální formou pracovněprávního vztahu, když poukázal na skuteč-nost, že se v řadě případů na tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxedpisem a přes výrazné průniky soukromoprávní úpravy do regulace státně-zaměstnaneckých vztahů lze souhlasit s názorem, že „služební vztahy státníxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxůrazňují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxlouvou či některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), když případ jednostranného založení pracovního poměru jmenováním podle záko-níkx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxečnost, že ani v případě jmenování podle zákoníku práce není možné právním jednáním jedné strany - zaměstnavatele - založit pracovní poměr, pokud by s txx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxlosti upozorňuje na skutečnost, že v minulosti již Franti-šek Weyr v díle Československé právo správní (na s. 45 a násl. díla vydaného Českým akademickxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx smlouvě v tomto směru přikládal širší význam, který shledával i v tom, že jmenovaná osoba se svým jmenováním souhlasí. Smluvní základ stavěl do kontrasxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx tohoto směru úvah ocitujeme obsáhleji V. Krejčího, který v roce 1948 uvádí výstižně ve Slovníku veřejného práva československého pod heslem „Zaměstnxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a povaha služebních úkolů v. z-ce, určovaly především i povahu jeho služebního poměru. V. z-ec může býti svým ustanovením povolán k aktivní účasti na vxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxystačilo vždy se soukromoprávním služebním poměrem, i při určité možné modifikaci předpisů všeobecného zákoníka občanského o služební smlouvě, nýbxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxím potřebám v. z-ce, který je dnes všeobecně uznáván za služební poměr veřejnoprávní.
Tato skutečnost však naprosto nevylučuje, aby nositel veřejné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
A níže (na téže straně) dodává: „V. z-ec ve veřejnoprávním služebním poměru však počínaje svým ustaxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xednostranně určené a zvláštnímu stíhání při porušení podrobené stavovské i služební povinnosti, zasahující i mimo obor jeho služební činnosti, při čxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx
Je skutečností, že zákon o státní službě byl připravován v hektické atmosféře na samé hraně legislativních pravidex x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxých pasážích do značné míry poznamenána tím, že jeho ustanovení si vzala do velké míry za předlohu služební zákon, který také bohatě delegoval ustanovexx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx občanského“ a i v době přijetí služeb-ního zákona (v roce 2002) byl stále ještě kodexem, který se vyznačoval snahou po jednot-né, komplexní a převážně
kxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxhy použít ani subsidiárně (blíže srov. Pichrt, J., 2014, s. 410 až 422). Není bohužel zcela zřej-mé, zda při tvorbě zákona o státní službě byl do důsledků xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx více případech prostě jen zaměněny za „odpovídající“ odkazy na nový pracovní
kodex
, který je však již ovládán soukromoprávní zásadou „co není zakázánxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxacovně-právní vztahy zákonodárce počítal.
Protože k "odlišnostem" pracovněprávních a služebních vztahů se budeme v komentáři opakovaně vracetx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx pojmů pracovního práva - je vymezena legální definicí, obsaženou v § 2 zák. práce, který (s účinností od 1.1.2012) zní:
"(1) Závislou prací je práce, ktxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Nebylo by na tomto místě případné rozsáhleji rozebírat vhodnost takto formulované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxteratury, se touto otázkou v poslední době opět stále více zabývají civilní i zejména (převážně v souvislosti s problematikou nelegální práce a jejích xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxed nabytím účinnosti ZSS (resp. před „překlápěním“ tehdejších zaměstnanců, kteří ve správních úřa-dech vykonávali státní správu v pracovním poměru xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxebním (k jeho odlišnému charakteru srov. výše). Je zde na místě ocitovat § 3 zák. práce, který (včetně odkazu pod čarou) uvádí:
"Závislá práce může být vxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr."
2) Například zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxuto komentáři třeba zvlášť upozornit (ostatně do nabytí účinnosti zákona o státní službě, resp. do 31.2.2014, bylo ve stejné poznámce pod čarou odkazoxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxu práce
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxy na základní pracovně-právní vztahy (pracovní poměry a pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) a pracovněpxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhů). Vedle tohoto základního členění pak nauka pracovního práva rozeznává určitou, jakoby se samostatně vydělující, skupinu právních vztahů, ve ktexxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe na tyto vztahy, které se neřídí pouze zákoní-kem práce (popřípadě subsidiárně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku) a souvisejícími pracxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xčasti na práci“ a vyznačuje se tím, že zákoník práce se na tyto vztahy vztahuje, pokud to záko-ník práce výslovně stanoví (přímá působnost), nebo pokud tx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnost]; srov. Pichrt, J., s. 133 a násl.
Společným znakem dalších právních vztahů účasti na práci je jejich objekt, v základních rysech shodný s objekxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x případě dalších právních vztahů účasti na práci modifikovány též působností jiných norem než norem pracovního práva, např. norem práva správního. Koxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxubjekty dalších právních vztahů účasti na práci musí mnohdy splňovat "přísnější" podmínky stran způsobilosti stát se zaměstnancem než je tomu v přípaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xbsahu, který zpravidla je - v porovnání s určitou vyvážeností "většinového" základního pracovněprávního vztahu - modifikován, nejčastěji ve prospěxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxsti na práci jsou řazeny zejména právní vztahy účasti na práci uvedené v minulosti - ve znění zák. práce účinném do 31.12.2011 - v (tehdy) pěti odstavcovxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pracovněprávní vztahy (cit. včetně odkazu pod čarou):
"(4) Na pracovněprávní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců, právních čekatelů a nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tento zákon vztahuje, jen pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy4)."
4) Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xtátním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. Služební zákon.
Jednalo se o výčtové ustanovení, které zakládalo věcnou působnost zákoníku pxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnovení § 5 zák. práce obsahovalo ve znění účinném do 31.12.2011 ještě pátý odstavec, který byl co do výčtu v něm obsažených skupin dalších právních vztaxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxých celků, ale např. také velitelů plavidel a členů posádek plavidel provozujících námořní plavbu) a zakládal věcnou působnost zákoníku práce na v něx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxrá se zákonodárci v minulosti často nedařilo "udržet" ve zcela aktuální podobě a nejednalo se tak vždy o přesný (úplný) výčet těchto vztahů z textu § 5 zákx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vztahů. Z pohledu zákona o státní službě nás tedy může zaujmout, že v případě služebního zákona obsahoval zákoník práce v minulosti výslovnou úpravu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxímu písm.“/ n) a o)
xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxu veřejné funkce; § 5 zák. práce zní:
"(1) Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon vztahuje, pokud to výslovně stanoví nebo pokud tx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxlina k tomu uvádí: „Výkon veřejné funkce zásadně nezakládá pracovněprávní vztah. Již proto ne, že výkon veřejné funkce nebude zpravidla splňovat defixxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x pracovním poměru, v takovém případě se takovýto pracovní poměr řídí ustanoveními zákoníku práce (§ 5 odst. 2 zák. práce). Větši-na veřejných funkcí je xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxcovním poměru) § 5 odst. 1 zák. práce uvádí, že se na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce zákoník práce vztahuje přímo (pokud to výslovně sám stanoxx x xxx xx xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
(pokud tak stanoví zvláštní předpis), tzn. jen pokud zvláštní předpis upravující výkon veřejné funkce na zákoník práce přímo odkáže. Právě na § 5 odstx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxkon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ (Kotnauer, A., 2015, s. 54). Vedle členů vlády se zákon o státní službě nevztahuje též na fyzické osoxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvního práva.
Pokud jde o funkce uvedené pod písm. m), tedy o předsedu, místopředsedy a další členy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké škxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (dále jen „Akreditační úřad“) byl zřízen novelizací zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých škoxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xx xxxxx x xxxxxx o vysokých školách jsou členové orgánů Akreditačního úřadu ve svém rozhodování nezávislí. Materiálně, administrativně a finančně činnost Akreditaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xozornost zejména některá níže uvedená ustanovení z § 83a zákona o vysokých školách, resp. (autorem komentáře) zvýrazněné pasážemi textu následující xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxáctičlenná Rada Akreditač-ního úřadu, kterou tvoří předseda Rady Akreditačního úřadu, 2 místopředsedové Rady Akreditačního úřadu a další členové Rxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxeň předsedou Akreditačního úřadu; dva mís-topředsedové Rady Akreditačního úřadu jsou zároveň místopředsedy Akreditačního úřadu. Jednání Rady Akrxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xístopředsedové Akreditačního úřadu. Předseda a místopředsedové Akre-ditačního úřadu jsou oprávněni dávat státním zaměstnancům zařazeným v minisxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxu práce.
(4) Činnost členů Rady Akreditačního úřadu a členů hodnotících komisí je úkonem v obecném zájmu4) a za její výkon jim ministerstvo poskytuje oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxm nárokům kladeným na činnost těchto funkcionářů a k jejich odpovědnosti za řádný a nezávislý výkon činnosti Akreditačního úřadu. Odměnu členů hodnotxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxeřejnou funkci“, avšak bez odkazu na § 201 zákoníku práce upravující pře-kážku v práci z důvodu výkonu veřejné funkce (srov. s komentářem níže), pak ve čxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxáce, tedy na ustanovení upravující skupinu „jiných úkonů v obecném zájmu“.
Postavení přezkumné komise je pak upraveno v § 83d zákona o vysokých školxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx činnost členů Přezkumné ko-mise Akreditačního úřadu je úkonem v obecném zájmu a činí tak opět s odkazem na usta-novení § 203 odst. 1 zákoníku práce „jinýxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxak jen dočasnému) dvojímu znění písmene n). Pokud jde o funkce uvedené pod § 2 odst. 1 písm. /„první“/ n) ZSS, tedy o členy Etické komise České republiky prx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxje a odporu proti komunismu, jehož § 7 v pátém odstavci uvádí, že členství v Komisi je veřejnou funkcí a činí tak s odkazem na § 201 zákoníku práce, tedy s odkxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxst. 1 písm. o) ZSS, tedy o funkce členů Etické komise Státního ústavu pro kontrolu léčiv, je třeba předně uvést, že dosud (k březnu 2020) neúčinné znění § 5x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:
„(1) Etická komise je orgánem Ústavu.
(2) Etická komise vykonává etický dohled nad klinickým hodnocením a provádí etický přezkum, zahrnující etickxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxí o klinickém hodnocení.
(3) Ústav zajišťuje pro etickou komisi podmínky pro její činnost.
(4) Ústav po předchozím souhlasu Ministerstva zdravotnixxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xveřejní na svých internetových stránkách.“
Ustanovení § 13 odst. 1 téhož zákona zavádí legislativní zkratku „Ústav“ pro Státní ústav pro kontrolx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxních) správních úřadů s celostátní působností“, Etická komise pak bude jeho orgánem (viz výše).
K nabytí odložené účinnosti shora uvedeného znění x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednacího řádu etické komise a pracovních postupů etické komise, by měla nabýt účinnosti již prvním dnem kalendářního měsíce po dni zveřejnění oznámexx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxčít pracovat a není možné, aby s výběrem a jmenováním etické komise bylo započato až v den nabytí účinnosti nařízení č. 536/2014.“ Byl to právě zákon č. 66xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxn o státní službě se nebude vztahovat na člena etické komi-se.“
IV. K odst. 1 z pohledu jeho dalších ustanovení
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxř k příčinám jistě jen dočasného zdvojení/ n) a r) ZSS, tedy právní poměry vedoucích (jejich „zástupců“, členů kolektivních orgánů či dalších v nich uvexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxterých (nikoliv všech) ústředních správních úřadů, v jejichž čele není na rozdíl od ministerstev člen vlády - k tomu srov. komentář k § 3 ZSS], se řídí zákxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxačního úřadu, místopředsedy a předsedy Úřadu pro ochranu osob-ních údajů a předsedy Národní sportovní agentury též zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalšxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xokud jde o funkce uvedené pod § 2 odst. 1 písm. k) ZSS, tedy o vedoucí funkce v Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, je vhodné uvést, že tenxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxh nehod (dále jen "Ústav") byl zřízen (s účinností od 1.2.2015) novelizací zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Dle jeho § 55 je Ústav správním úřxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxa na návrh ministra dopravy. Ředitel Ústavu se považuje za služební orgán (srov. § 10 a komentář k němu) a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xebo manuální práce ve správních úřadech, a zaměstnanci, kteří pouze řídí, organizují a kontrolují výkon pomoc-ných, servisních nebo manuálních pracxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxrávním vztahu ve smyslu zákoníku práce, tedy v pracovním poměru, či na zákla-dě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovněprávní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x odst. 1 ZSS).
Již záhy po přijetí zákona o státní službě bylo zřejmé, že v případě lékařů posudkové služby sociálního zabezpečení, kteří po „překlopxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxedem na věkové složení lékařů na těchto služebních místech, počet těchto služebních míst a jejich význam pro další chod těchto orgánů) striktní úprava x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxným problémem pro další zajištění chodu orgánů sociálního zabezpečení.
Doplnění § 195a ZSS (s účinností od 1. 6. 2017) možné negativní dů-sledky shxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxlejší, řešení přinesla až novelizace zákona o státní službě provedená zákonem č. 335/2018 Sb., která s účinností od 1. 7. 2019 rozšířila negativní vymexxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxení“ do reži-mu zákoníku práce; složitost a možné varianty takového procesu se zákonodárce snažil postihnout v úpravě čl. V (Přechodná ustanovení) záxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxst-nance zařazené v bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády ČR, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství; jejich právní poměry xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxeré modifikují jejich práva a povinnosti při výkonu práce. Pokud jde o vynětí všech zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu z působnosti zákona o sxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxo samém závěru, pak je třeba zdůraznit fakt, že v tomto případě došlo k úplnému vynětí všech zaměstnanců úřadu, který systematicky podřazujeme pod skupxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxně jako u civilních zaměstnanců zařazených v bezpečnostním sboru apod.) především zákoníkem práce, souvisejícími předpisy.
Z judikatury:
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx je rozhodnutím, jímž se autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech vyplývajících z právního poměru veřejnoprávního; účastníku tohoto vztahu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xbčanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví, řeší zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčnxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxní části třetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s., jde-li však o řízení ve věcech, o nichž má jednat soud v občanském soudním řízení, soud postupuje podle § 6x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxví provedená k 1.1.2003 znamená renesanci dualismu práva, totiž jeho dělení na právo soukromé a právo veřejné. Správní soudy (specializované senáty kxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm subjektivním právům v procesu upraveném samostatným zákonem - soudním řádem správním. Rozhodování ve věcech soukromoprávních (které vyplývají z oxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xozhodovat soudům, které přitom postupují podle části páté občanského soudního řádu. Za stěžejní důvody, pro které bylo ve věcech práva soukromého zvoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxory o právo mezi osobami sobě navzájem nepodřízenými a vzájemně na roveň postavenými rozhodoval nezávislý soudce, a dále zde byl nepřehlédnutelný požxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jehx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxropským soudem pro lidská práva musí mít tedy podpůrný význam pro závěry o tom, zda požadavek "rozhodnout o právu", tedy procesem v našem právním prostřxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxgicky odůvodněné závěry v projednávané věci však vyžaduje obrátit pozornost i k právní úpravě platící do 31.12.2002. Jak bylo vyloženo výše, zavedl náx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxššího správního soudu rozhodnout, zda právní vztah příslušníka Policie ČR, zvláště pak jeho propuštění ze služebního poměru za stanovených okolnostxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx ř., tj. zda jde bez dalšího o věci práva soukromého, nebo zda přichází v úvahu, aby šlo například o věci v širokém slova smyslu "pracovní" bez ohledu na to, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxžebních funkcionářů v projednávané věci upraven zákonem č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, byl v období do 31.12.2002 předměxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe ČR upraveného výše cit. zákonem nejsou věcmi pracovními, ani je nelze pro jejich povahu považovat za věci soukromoprávní. Služební poměr byl charaktxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlužebního funkcionáře a po celou dobu svého průběhu se výrazně odlišuje od poměru pracovního, který je naopak typickým poměrem soukromoprávním, jehox xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtění, úpravě služebního volna, nárocích na dovolenou, zvláštními nároky při skončení služebního poměru a také zvláštními ustanoveními o řízení před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nositele veřejné moci, potřebu pevného začlenění policisty do organismu veřejné moci a účast na jejím výkonu, ba dokonce - při výkonu státní správy - i txxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zvláště státních zaměstnanců o specifický státně zaměstnanecký poměr veřejného práva. Ne každý vztah ke státu má podle stávající úpravy takovýto koxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a úprava služebního poměru má kodexový charakter, půjde o poměr veřejnoprávní. Soudní ochrana práv z veřejnoprávního služebního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx poměru plynoucího bývá omezena.
Nelze zastírat, že určitá váhavost může mít své místo u některých typů rozhodnutí činěných v průběhu trvání služebníxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxáva. V tomto ohledu platí zdůvodnění obsažená v dřívější judikatuře výše uvedené. Tento závěr podporují navíc další aspekty: Evropský soud pro lidská xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxe citovaný čl. 6 odst. 1 Úmluvy, tj. zda takový spor musí být rozhodnut postupem vyžadovaným pro "civilní práva a závazky". Za klíčové se v tomto ohledu poxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxry veřejných zaměstnanců, jejichž zaměstnání je charakterizováno specifickými aktivitami veřejné správy v rozsahu, v jakém jedná jakožto držitelkx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxie. Soud se bude v každé věci zabývat tím, zda zaměstnání stěžovatele implikuje - s ohledem na povahu funkcí a odpovědností, které zahrnuje - přímou či nexxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxikatura
Evropského soudu pro lidská práva. 7. francouzské vydání, 1. české vydání 2003, nakl. IFEC, s. 279). Jestliže tedy půjde o případ, kdy se účastxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebude čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy podle dosavadní judikatury Evropského soudu pro lidská práva aplikovatelný. Pro projednávanou věc má uvedený příxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx" zahrnul i řadu oblastí, které považujeme v dosavadním chápání jako veřejnoprávní, neučinil tak ve věcech vzniku, změny a skončení služebního poměru xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxyšší správní soud se i z tohoto důvodu přiklonil k závěru, že služební poměr příslušníka Policie ČR má být nadále posuzován jako poměr práva veřejného, jxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xráva bez účasti správního orgánu (jak by tomu bylo podle nové části páté o. s. ř.). K tomu Nejvyšší správní soud dodává, že nepovažuje za rozhodující kritxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xoužití zákoníku práce; většinou jde o věci, které pro podstatu služebního poměru nejsou vůbec rozhodující (například jde o obecně právní instituty, jxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxíslušníkům ozbrojených sil a statním zaměstnancům podle služebního zákona nepoužívá výraz "pracovněprávní vztah", nýbrž v ust. § x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxstnance podle služebního zákona se zákoník práce vztahuje, jen pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy." Míra užitx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx služebního poměru.
Nejvyšší správní soud pouze podpůrně konstatuje, že i v období před II. světovou válkou byla právní úprava vztahů blízkých projedxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxnes inspirující náhledy předválečných teoretiků práva správního na problémy dualismu práva. V projednávané souvislosti shledává stále aktuálním nxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x veřejného není rozhodující, zda o právním poměru rozhodují soudy nebo úřady správní, ve kterém právním prameni je určitý právní poměr upraven, nároky xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxahu není rozhodujícím rozlišovacím kritériem, ne vždy půjde o vztahy nerovnosti, a - jak prof. Hoetzel uzavřel - i do poměrů veřejnoprávních se často doxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxého" podle tohoto význačného autora spočíval v tom, že "původně soukromoprávní poměr zaměstnance státního byl vypraven publicisticky. Jde tu o dva zcxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxvou válkou při zařazení státně zaměstnaneckého poměru do sféry práva veřejného připomínala specifický prostředek moci disciplinární, který není v txxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xledisek v úvahu přicházejících. Nejvyšší správní soud považuje právní vztahy týkající se vzniku, změn a skončení služebního poměru příslušníka Polixxx xx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xůvodů výše vyložených, za vztahy práva veřejného.
3. Podle ustanovení § 121 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xbecně závazným předpisem je Výnos Ministerstva vnitra ČR ze dne 23.6.1992, (vyhlášený pod č. 374/1992 Sb.), podle něhož se žádost o přiznání příspěvku xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtva vnitra (§ 88). Stěžovatel nedodržel procesní postup pro rozhodnutí o nároku na příspěvek za službu podle zákona České národní rady č. 186/1992 Sb., xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxat odvolání proti rozhodnutí služebního funkcionáře, a to do 15 dnů. Odvolání se podává u služebního funkcionáře, který rozhodnutí vydal. Odvolacím oxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx postupovat cestou správního řízení a teprve poté se obrátit na obecné soudy. Ústavní soud tedy nesdílí názor okresního soudu, že pravomoc soudu v souzexx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xa službu je možný, byť za předpokladu, že bude nejdříve rozhodnuto věcně příslušným správním orgánem.
Celková koncepce správního soudnictví tak, jax xx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xvedených případech, ve kterých soudům toto právo nepřísluší. Rozhodování ve věcech služebního poměru (příslušníků Policie ČR) mezi těmito taxativnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxu z přezkoumávání soudem vyloučena i rozhodnutí správních orgánů, jejichž přezkoumání vyloučí zvláštní zákony. Ustanovení § 137 odst. 1 zákona České xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedeno rozhodnutí o nároku na příspěvek za službu, avšak přezkoumávání těchto případů soudem není nikde ani vyloučeno. Neobstojí ani argumentace usxxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdinných, družstevních a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány, přičemž výslovně zmíněny nejsou vzxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxavuje pouze speciální formu pracovněprávního vztahu. Tento názor lze podepřít např. i možností použití řady ustanovení zákoníku práce na služební pxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxomoci soudu vyloučeno přezkoumání rozhodnutí správních orgánů, a to i přesto, že rozhodnutí v této věci není rozhodnutím týkajícím se základních práv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xohoto postupu nevyužil, obecné soudy správně řízení zastavily.
(ÚS 4/96 - právní věta, ASPI JUD 31269CZ)
4. V ústavní stížnosti stěžovatelé namítxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxzoru o nedostatku pravomoci, ačkoliv stěžovatelé požadovali náhradu xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx obecné náhrady škody dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, když došlo k porušení právní povinnosti uložené žalované, a to povinnosti zajišťovax xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxdě něhož stěžovatelé nárokují jednorázové odškodnění, vznikl porušením povinnosti žalované a stěžovatelé mají tak nárok na její náhradu. Stěžovatexx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxovat náhradu škody v občanskoprávním řízení dle ust. § 420 občanského zákoníku. Veřejnoprávní vztah, ať jakkoli typický pro služební poměr, nevylučuxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxlé jsou dále toho názoru, že došlo k porušení jejich práva na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny i v navazujícím odvolacím řízení u Městského soudu v Pxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxm soudem došlo k porušení jejich práva na spravedlivý proces, neboť sporná právní otázka není dle jejich názoru doposud judikaturou vymezena a nemůže sx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxtýkají sporné otázky. Nejvyšší soud rovněž stručně shrnul, že předmětné řízení je řízením ve věcech služebního poměru, které neprojednává soud v občaxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvá. Dle stěžovatelů je nepřípustné, aby bylo odmítnutí dovolání takto stručně odůvodněno s odkazem na konstantní a ustálenou praxi, která ve skutečnoxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxlé jsou proto přesvědčeni, že dovolání bylo přípustné, neboť napadené rozhodnutí záviselo na vyřešení otázky procesního práva, která doposud nebyla xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xx xx
x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxzhodnutí dané věci není podle ust. § 7 odst. 1 o. s. ř. v pravomoci soudu, protože nejde o spor vyplývající z občanskoprávních, pracovních, rodinných a oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poměr pracovní, ale mocenským aktem služebního orgánu, a po celou dobu svého trvání se výrazně odlišuje od pracovního poměru, který je typickým poměrex xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxovat za věci soukromoprávní (srovnej rozhodnutí zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu sp. zn. Konf 51/2004). Projednání a rozhodnutí dané věxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxvil pro nedostatek pravomoci soudu a rovněž správně rozhodl, že po právní xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxka Vojenské kanceláře prezidenta republiky ze dne 18. ledna 2006 č. 5142/2006-MSP-CKDP služebním orgánem příslušným stanovit, který ze služebních oxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxvolání stěžovatelů proti výše uvedenému rozhodnutí odvolacího soudu odmítl, když dospěl k závěru, že není podle ust. § 237 o. s. ř. přípustné, neboť roxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo soudu o jeho nepřípustnosti, odkazuje Ústavní soud na svou ustálenou judikaturu, vycházející ze zásady minimalizace zásahů do rozhodovací činnostx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxího rozhodnutí, jež není předmětem přezkumu ze strany Ústavního soudu. Ústavní soud se tedy, s výjimkou zjevných excesů, necítí být povolán úvahy Nejvxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxm způsobem je třeba na řešení dané právní otázky nahlížet. Z hlediska zmíněné pravomoci Ústavního soudu jako soudního orgánu ochrany ústavnosti (čl. 8x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, je především v pravomoci Nejvyššíxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxazeno zasáhnout pouze v případě, kdy obecné soudy poruší ústavně zaručená práva stěžovatele například tím, že se při interpretaci ustanovení právníhx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxmu či jiným extrémním vybočením z obecných principů spravedlnosti. Pochybení podobného charakteru však Ústavní soud v tomto případě neshledal. ... Nxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxé nic vytknout.
(ÚS 1027/14)
O odvolání proti rozhodnutí předsedy Českého statistického úřadu ve věci státní služby rozhoduje náměstek ministra xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxd, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 5 - služba a její obory, § 10 - sluxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a něktexxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxáce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 61a násl.
Kněžínek, J. Nový zákon o státní službě z hlediska jeho časové působnosti. Právní rozhxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx x xxxxx
Kottnauer, A. Pochybnosti o ústavnosti nového zákona o státní službě. In Kottnauer, A., Přib, J., Úlehxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxřejného práva československého. Svazek V., Brno, 1948, reprint původního vydání, Praha: Eurolex
Bohemia
, 2000.
Machálek, P. Služební poměry. In xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
Pichrt, J. Vybrané aspekty vztahu občanského a pracovního kodexxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx Pichrt, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 133 a násl.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ USTANOxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.4.2020
Ustanovení obsahuje legislativní vymezení pojmu správního úřadu pro účely zákona o státní službě. Vychází z formálních znaků, že xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ZSS vychází z institucionálního pojetí správního úřadu, nikoli z pojetí funkčního, se kterým se lze v právním řádu rovněž setkat. Ve funkčním pojetí jx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxapř. stavební úřad, kteroužto funkci vykonávají např. vybrané obecní úřady, krajské úřady atd. - srov. § 13 stavebního zákona, "úřad prezidenta", ktexxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
Správní úřad jako instituce je organizační jednotkou státu, navenek ohraničenou, vystupující navexxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxánem, který řídí činnost správního úřadu, je jedna fyzická osoba nebo sbor více osob, se rozlišuje mezi správními úřady monokratickými (např. ministexxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxnem je pětičlenná Rada Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxástí organizace výkonné moci státu, jak vyplývá i z čl. 79 odst. 1 Ústavy stanovícího, že "Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnoxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx výkon státní správy svěřen zákonem orgánům jiných subjektů než je stát. Tento nepřímý výkon státní správy předvídá čl. 105 Ústavy, podle něhož lze "orgxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxenesené působnosti vykonávané orgány obcí a krajů).
Správní úřady jsou organizačními složkami státu zřízenými prioritně za účelem výkonu státní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx správní úřad (minimálně ve smyslu komentovaného ustanovení ZSS) se nepovažují předsedové a místopředsedové jednotlivých stupňů soudů, ačkoli je § 1xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxe zůstávají součástí moci soudní.
Správním úřadem není ani vláda, ani prezident, byť i jim může být zákonem svěřena působnost činit správní úkony (vxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxátní správy. Od toho, že nejsou institucí správního úřadu, je třeba odlišit, že v případě, kdy vykonávají státní správu, mohou vystupovat v postavení sxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnictví.
Správním úřadem není ani Česká národní banka, byť je jí působnost správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem svěřována (srov. § 1 odst. 3 zxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxou státu, ale právnickou osobou veřejného práva, pro kterou je výkon státní správy v rozsahu daném zákonem vedle ústavní funkce ústřední banky státu daxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xtřeliva, vykonávaný příslušnými útvary Policie ČR (krajským ředitelstvím) a Policejním prezidiem (§ 74 zák. o zbraních). Veřejné sbory jsou určeny pxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxu takových činností. Výkon státní správy je i pro veřejné sbory tedy další činností, nikoli základní, a xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xalších místech (čl. 79 odst. 3, v čl. 68 odst. 2 je užito spojení "ministerstev nebo jiných úřadů", když zřejmě mělo být přesněji "jiných správních úřadůxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xé doby ústavně zakotven v čl. 81, 139 a 139a ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, resp. předtím v čl. 72 původního znění ústavníhx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxině Československé republiky z 29.2.1920, č. 121/1920 Sb. z. a n. (viz § 85 až 89), pojmy "úřad" a "ústřední úřad" užíval i ústavní zákon č. 150/1948 Sb., xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xepubliky, již pojem "úřad", resp. "správní úřad" neužíval, ale ústavně zavedl označení "orgán státní správy", ať už ve spojení "ministerstva a ostatnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx x2 a čl. 86 odst. 1). Obsahy pojmů "orgán státní správy" a "správní úřad" jsou v podstatě shodné, byť Ústavou užívaný pojem "správní úřad" umí výstižněji rxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxad" a "orgán státní správy" jako
promiscue
, ačkoli již přes čtvrt století platná Ústava zná jen výraz "správní úřad". Základní platný zákon o organizaxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxé instituce označení "ústřední orgán státní správy". Ačkoli nové zákony, které v době platnosti Ústavy ČR zřizovaly správní úřady, povětšinou je i jaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxrávy" [např. Českou plemenářskou inspekci takto označil § 24 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxtuci zřízenou zákonem, ať je v zákoně, myšleno zvláštním zákoně, označena jako správní úřad nebo orgán státní správy.
Vyžaduje se přitom, aby označxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxr státu zřízený xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxx xxxxní veterinární správa je tvořena ze zákona Ústřední veterinární správou, krajskými veterinárními správami a Městskou veterinární správou v Praze, kxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxdaným ve správním řízení odvolacím orgánem, nejsou krajské veterinární správy jako takové správním úřadem pro účely zákona o státní službě, neboť jakx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxrých souvisejících zákonů (veterinární zákon)].
Označuje-li zákon osobu odlišnou od státu, případně orgán osoby odlišné od státu, jako orgán stáxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxího zákona uvádí pod nadpisem "Orgány státní správy ve věcech veterinární péče" obce, byl by závěr, že jde o "správní úřad" naprosto
absurdní
.
Probxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xrostředí, Státní fond dopravní infrastruktury - viz komentář k § 4 odst. 2) právnickou osobou zřízenou zákonem (ve smyslu § 20 odst. 2 obč. zák. se jedná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxvých pravidel). Zákony o jednotlivých státních fondech (v důsledku změn provedených zákonem č. 250/2014 Sb.) výslovně uvádějí, že se jednotlivé státxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx97 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl však změněn § 1 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělskéx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxrávním úřadem a náleží do působnosti Ministerstva zemědělství ...". K označení Státního zemědělského intervenčního fondu za "správní úřad" došlo přx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxem Poslanecké sněmovny. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu je zákonem svěřena působnost při výkonu státní správy, vykonává tedy působnost, xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxce vykonávající státní službu se vztahuje ZSS. Nicméně tím, že novela zákona o Státním zemědělském informačním fondu č. 179/2014 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxího zemědělského intervenčního fondu správní úřad v institucionálním smyslu, spíše vyjádřila, že je mu svěřena působnost jako správnímu úřadu.
Sxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxeré uvádí i komentovaný § 3 ZSS, je na ministerstva a jiné správní úřady. ZSS člení v příloze č. 2 správní úřady do čtyř skupin:
1.
ústřední správní úřaxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch skupin správních úřadů není v textu vymezen, nejedná se o legislativní zkratky pro účely zákona. Skutečný obsah těchto pojmů neodpovídá vždy jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxém území státu, organizačně završují určitou věcnou oblast výkonu státní správy a jsou za ústřední správní úřad v zákoně označeny. Výčet ministerstev xx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Mezi ústřední správní úřady ve smyslu ZSS se řadí i Úřad vlády ČR. Úřad vlády ČR byl jako ústřední orgán státní správy zřízen § 1 zákona č. 219/2002 Sb.x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx se stalo Generální ředitelství státní služby (nikdy fakticky neexistující). Důvodem zařazení Úřadu vlády ČR mezi ústřední orgány státní správy, uvexxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dříve existujícímu Úřadu vlády ČR náležející funkce spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů (vix x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx postavení správního úřadu se zákonem stanovenou působností v oblasti výkonu státní správy. Ačkoli § 202 ZSS zrušil s účinností od 6.11.2014 Generálnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxx xx xxxxx xxx xx xxxovídalo jeho slovnímu vyjádření. Lze vycházet z toho, že zákonodárce měl na mysli, že se jedná o jiné správní úřady s celostátní působností, než jsou ústxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x x xx xxxt. 2 ZSS. Ačkoli se v několika zákonech uvádí charakteristika těchto správních úřadů výslovně jako správní úřady s celostátní působností [např. § 47 odxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Česká školní inspekce], není výslovxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxo: zda taková celostátní územní působnost je dána.
Označení "správní úřady s územní působností" je nepřesné na první pohled. Územní působnost, příxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxou územní působnost - pro území celého státu. Pojem "správní úřady s územní působností", užitý v příloze č. 2 k ZSS, má pro účely tohoto zákona vyjadřovat xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxř. jako regionální správní úřady).
Co se týká skupiny "ostatních správních úřadů", kterou uvádí příloha č. 2 k ZSS na posledním místě, není její obsxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřady", tedy služební úřady ve smyslu § 4 odst. 2 ZSS - jiné služební úřady, o nichž tak stanoví jiný zákon, které však nejsou správním úřadem (např. státxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxzdělit do následujících skupin:
a)
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxrstev:
-
Ministerstvo financí
-
Ministerstvo zahraničních věcí
-
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-
Ministerstvo kulxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
Ministerstvo průmyslu a obchodu
-
Ministerstvo pro místní rozvoj
-
Ministerstvo zemědělství
-
Ministerstvo obrany
-
Ministerstvx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xa jejichž čele není na rozdíl od ministerstev člen vlády, rovněž organizačně završují určitou věcnou oblast výkonu státní správy. Nejsou podřízeny jixxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxu vymezeny v § 2 kompetenčního zákona. V současnosti jich je 15:
-
Český statistický úřad
-
Český úřad zeměměřický a katastrální
-
Český báňxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxad vlády ČR
-
Český telekomunikační úřad
-
Úřad pro ochranu osobních údajů
-
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
-
Úřad pro dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxmační bezpečnost
-
Národní sportovní agentura;
c)
jiné (neústřední) správní úřady s celostátní působností
Jedná se o správní úřady s celoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxému správnímu úřadu nebo jiné instituci (to se týká Archivu bezpečnostních složek, který je jako správní úřad přímo řízený Ústavem pro studium totalitxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)]
-
Generální finanční ředitelsxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxlizovaný finanční úřad (§ 1 a 8 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR)
-
Generální ředitelství xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xýnosů z trestné činnosti)
-
Státní energetická inspekce [§ 92 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetickýcx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxcovní úřad (§ 1 zákona 19/1993 Sb., o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů)
-
Český úřad pro zkoušení zbraní a střxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxky)
-
Archiv bezpečnostních složek (§ 12 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek)
-
Nxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x§ 1 zákona č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví)
-
Státní zemědxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxa č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)]
-
Ústav pro státní kontrolu veterinárních bioxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxšební ústav zemědělský [§ 1 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (záxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)]
-
Státní pozemkový úřad (§ 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx)
-
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (§ 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
-
Česká správa sociálního zabezpečení (§ 3a zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxd inspekce práce (§ 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce)
-
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (§ 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-práxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xlavební správa (§ 38 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě)
-
Úřad pro civilní letectví (§ 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví)
-
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxizaci a státní ověřování jakosti (§ 1 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určenxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xeměměřických a katastrálních orgánech)
d)
správní úřady s omezenou územní působností
Zřizování těchto správních úřadů je projevem tzv. vertikální dekonxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxlizovaného finančního úřadu, který vykonává působnost na celém území státu) viz § 1 a 8 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR
-
celní úřady (§ x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxo zabezpečení)
-
oblastní inspektoráty práce (§ 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce)
-
krajské hygienické stanice (§ 78 zákona č. 258/20xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxh)
-
katastrální úřady (§ 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech)
-
státní oblastní archivy (§ 47 zákona č. 499/200x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxti a jejím zajišťování (branný zákon)]
-
obvodní báňské úřady (§ 38 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správěx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nadřízený služební úřad, příloha č. 2 - rozpětí příplatků za vedení
x xxxxxxxxxxx
Kopecký, M. Správní právo. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s.
Kopecký, M. K institutu pracoxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xrávník. 2013, č. 1.
Služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xznačuje ZSS jako služební úřad. Některé zvláštní zákony podřazují služební úřady pod pojem zaměstnavatele, který je v nich užíván [např. § 3 odst. 1 píxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxního úřadu, v němž bude státní zaměstnanec vykonávat státní službu, je náležitostí rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení nx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx je pro účely tohoto zákona služebním úřadem. Vedle správních úřadů existují i další služební úřady (viz dále odst. 2). V případě některých správních úřxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x x xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxou "dále", tzn. vedle správních úřadů, které jsou služebním úřadem podle odst. 1, i "státní orgán nebo právnická osoba, o kterých tak stanoví jiný zákonxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxžebním úřadem jsou takto:
-
Státní fond životního prostředí ČR (§ 5a odst. 2 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR)
-
Agexxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx. 2 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury)
-
Státní zemědělský intervenční fond (§ 13d odst. 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Stxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
-
Agentura pro podnikání a investice (§ 4b odst. 1 a 5 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání).
K odst. 3
Služební působišxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxěru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného [§ 30 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. h)]. Institux xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Služební působiště je určováno na určitou obec, tedy územní jednotku podle obecního zřízení, nxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxé má sídlo služební úřad nebo jeho organizační útvar, od nabytí účinnosti novely - zákona č. 35/2019 Sb. je jím obec, ve které státní zaměstnanec pravidexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovení zákona č. 35/2019 Sb. rozhodnutí o určení služebního působiště.
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxe služebních působišť.
Při přeložení státního zaměstnance do jiné obce, než ve které je jeho služební působiště nebo bydliště, zajistí státnímu zaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xodle § 205 písm. c) stanoví vláda nařízením podmínky výkonu služby z jiného místa a charakteristiku činností vykonávaných v jednotlivých oborech sluxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby.
K odst. 4
Ustanovení odkazuje v otázce určenxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxímu úřadu nadřízeným správním úřadem.
Zvláštní zákony někdy výslovně stanoví, který správní úřad je nadřízeným služebním úřadem - viz např. § 5a odxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xut.) je ministerstvo (Ministerstvo životního prostředí, pozn. aut.)." Jinak bude za nadřízený služební úřad považován ten, který je nadřízeným spráxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxzen, či že je mu naopak jiný správní úřad podřízen (např. § 1 odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb., o celní správě ČR: "Generální ředitelství cel je podřízeno Minixxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkona jiný správní úřad (resp. jiný služební úřad) řídí [např. z formulace § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nadřízeným správním úřadem České správy sociálního zabezpečení a tedy i nadřízeným služebním orgánem].
Znakem ústředního správního úřadu je, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávního orgánu", nikoli "nadřízeného správního úřadu", a ustanovení § 178 odst. 2 spr. řádu nemá proto pro vymezení, kdo je nadřízeným správním úřadxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx
§ 8 - služební označení státních zaměstnanců v zahraniční službě,
§ 11 až 12 - služební předpis, § 16 - zvláštní ustanovení o plnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xa služební místo představeného,
§ 47 - přeložení, § 117 - výkon služby z jiného místa, § 205 - zmocňovací ustanovení, příloha č. 2 - rozpětí příplatkx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxvo. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s.
Kopecký, M. K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů. Správní právo. 20xxx xx xx
xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
K odst. 1
Pozitivní vymezení osobní působnosti zákona o státní slxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxledu na jejich věcné zaměření, nebo naopak výčtem oblastí a činnosti charakterizovaných zcela konkrétním věcným zaměřením služebního úřadu.
Mezx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxavu a provádění správních úkonů včetně kontroly, řízení správních činností, které jsou předmětem služby a přípravu a vypracování odborných podkladů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtého věcného zaměření, ve kterých lze za službu považovat všechny odborné činnosti s daným zaměřením, které se v nich vykonávají, se jedná o státní statxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxa, krizové řízení a integrovaný záchranný systém. Za specifické činnosti konkrétního věcného zaměření, jejichž výkon ve služebním úřadu není zpravixxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxosti nezbytné, se za službu považuje příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti, příprava mezinárodních smluv a předpisů EU nebx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxbo orgánů veřejné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh systémů, správa kapitoly státního rozpočtu vůči orga-nizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotační politiky zadávání veřejných zakázek, audit, zajišťování organizačních věcí služby a správy služeb-ních vztahů a odměňování státních zaměsxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx službou. Přesto bude toto místo považováno za služební, ať už je podíl činností, které jsou službou sebemenší.
Činnosti obsažené v jednotlivých čáxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxravy a vypracování odborných věcných podkladů k těmto činnostem zahrnuje postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při tvorbě, prxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxesu přípravy právních předpisů spadá i tvorba systému právních úprav. Součástí procesu přípravy právního předpisu je podrobná analýza právního a skuxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzšíření právní regulace i na tyto vztahy, včetně zhodnocení dopadů předpokládané změny právního stavu nebo dopadů právní regulace, která má být rozšíxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxlezy Ústavního soudu, souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána a s právem EU. Příprava právních předpisů zahrnuje takové postupy, aby bylx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx této činnosti a přípravy a vypracování odborných věcných podkladů zahrnuje široké spektrum činností, jejich předmětem je zajišťování aplikace a dodxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxů, poskytování právního poradenství, právní pomoci a servisu ve všech oblastech práva, zastupování a právní ochrana veřejných zájmů v soudních sporexxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxvání odborných věcných podkladů zahrnuje zpracovávání právních analýz, podkladů a stanovisek pro posouzení souladu platné národní legislativy a prxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xx x xxxinárodních organizacích, tvorbu mezinárodních systémů v určené oblasti, zastupování zájmů ČR v orgánech EU a mezinárodních organizacích, přípravux xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxuvních požadavků do budoucna z hlediska věcné působnosti nebo svěřené
gesce
služebního úřadu.
K odst. 1 písm. c)
Příprava návrhů koncepcí, stratxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx určující zásadní orientaci a způsob dosažení stanovených zpravidla dlouhodobých cílů ve všech oblastech působnosti služebního úřadu. Mimo formulaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů, posuzování a hodnocení východisek, stanovisek a souvztažností a dopadů do nejrůznějších oblastí. Uvedené činnosti jsou zpravidla předmětem činnxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxožek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady včetně řízení těchto činností a přípravy a vypracováxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxvnímu úřadu nebo jiné organizační složce státu nebo orgánu veřejné moci. Mimo řízení a usměrňování v zákonem vymezené působnosti jde ještě o další uvedxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxch práv státu v orgánech organizací.
K odst. 1 písm. e)
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxující činnosti podle zvláštních zákonů. Vytvářením informačních systémů veřejné správy je podle § 2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních syxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně jeho právního, organizačního, znalostního a technického zajištění. Konkrétně se může jednat o činnosti, jejichž předmětem je definice potřexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxříklad definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na roxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce, pro-jektování řešení bází dat, ochrany a údržby dat. K vytváření informačnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxích registrů, datových úložišť, webových apli-kací, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí v rámci budováníx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xtanice až po nejnáročnější činnosti jejich předmětem je tvorba koncepce informačních systémů veřejné správy.
Za správu informačního systému veřxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy patří provádění autorizované
konverze
dokumentů a vedení související evidence, provádění úkolů editora referenčních údajů, referxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxípadném využití speciálních komunikačních systémů. Do okruhu správy je nutno zahrnout i zajišťování správné funkce a chodu informačních systémů veřxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxstémů veřejné správy, správu databází, zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému, zajišťování správyx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě a zajišťování bezpečnosti a integrity dat.
Ke složitějším činnostem správy informačnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentací, provádění systémových analýz uživatelských požadavků, usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systémů při změnách projektu a řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy.
Nejnáročnější bxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xtátní statistická služba včetně jejího řízení je činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomicxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je též zajišťování srovnatelnosti statistických informací a plnění závazků z mezinárodních smluv v oblasti statistiky, kterými je ČR vázána. Státní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxní pozdějších předpisů, mohou státní statistickou službu vykonávat ministerstva a jiné ústřední správní úřady.
K odst. 1 písm. g)
Správu kapitolx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána, včetně jejího řízení a přípravy a vypracovávání odborných věcných podkladů vykonávají správci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxční složky státu mají samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu nebo že mají postavení ústředního orgánu státní správy nebo že mají postavení ústředníxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (návrh rozpočtových příjmů a výdajů kapitoly, příjmů a výdajů organizačních složek státu, výdajů na činnost příspěvkových organizací a odvodů příspxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby na úkoly a činnosti, které jsou v působnosti správce kapitoly, tvorba rozpisových rezerv) a poskytování součinnosti Ministerstvu financí při pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxráva kapitoly dále zahrnuje přípravu a předkládání údajů potřebných pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu, vypracování návrhu státního zxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxst při přípravě návrhu státního závěrečného účtu, přípravu a zpracovávání a předkládání údajů potřebných pro vypracování návrhu státního závěrečnéxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxých osob, které mají mít přístup k utajovaným informacím, ověřování podmínek pro jejich přístup k utajovaným informacím, jejich výchova a ochrana, zaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x k zajištění nakládání s utajovanou informací u podnikatele, zajišťování administrativní bezpečnosti, kterou tvoří systém opatření při tvorbě, příxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxmacemi, zajišťování fyzické bezpečnosti, kterou tvoří systém opatření, která mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným infoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxost, integritu a dostupnost utajovaných informací, s nimiž tyto systémy nakládají, a odpovědnost správy a uživatele za jejich činnost v informačním nxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxických metod a kryptografických materiálů při zpracování, přenosu nebo ukládání utajovaných informací.
K odst. 1 písm. i)
Zabezpečování obrany xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xivota obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením realizovaných ministerstvy a jinými ústředními správní úřady nebo jinými služebními úřady v oxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření k zajišťování obrany státu včetně jejich finančního zabezpečení a realizace, zajišťování výstavby, provozu a údržbu objektů důležitých prx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxetně jejího řízení zahrnuje souhrn vnitřních bezpečnostních podmínek, norem, opatření, analýz, metodik programů a dalších nástrojů a činností, jimxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxvkům nebo celému systému tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita a spolehlivost. Jedná se o identifikaci hrozeb, posuzování rizik a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v oblasti vnitřní bezpečnosti a pořádku patří boj proti terorismu, proti organizovanému zločinu (nelegální migrace, nelegální zaměstnávání cizincxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxku), proti extremismu, rasismu a xenofobii, veřejný pořádek, bezpečnost silničního provozu atd.
K odst. 1 písm. k)
Obhajoba zahraničních zájmů Čx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcných podkladů spočívá ve vyhledávání, analýze, vyhodnocování a syntéze mezinárodních informací, vztahů a vazeb, stanovování směrů, koncepcí a pxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxch zájmů ČR v soudních sporech, v soudních a kvazisoudních řízeních, v orgánech mezinárodních organizací a orgánech EU nebo poskytování pomoci v těchtx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxstředků státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu nebo z fondů EU poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xtátu, kterou určí zvláštní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy dále zahrnuje správu dotací, stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování dotací, výběr žadatelů o
dotace
a vyhodnocování projektů, hodnoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvání odvodů a penále za neoprávněné použití nebo zadržení dotací. Realizací dotační politiky je realizace správy dotací a činnosti související s podáxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
x
x xxxxx x xxxxx xx
xxxprava a realizace politiky výzkumu a vývoje včetně řízení těchto činností a přípravy a vypracovávání odborných věcných podkladů zahrnuje mimo tvorby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx resortu a tvorbu pro-gramů výzkumu a vývoje (národní program orientovaného výzkumu). Dále zahrnuje stano-vování způsobů poskytování a používání poxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvání způsobů hodnocení výsledků jednotlivých oborů vý-zkumu a vývoje a tvorbu koncepce ochrany vlastnických práv k výsledkům výzkumu a vývoje a využixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxe dále zařa-dit zpracování návrhu výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací, kontrolu čerpání a využívání podpory, účelnosti vynaložených nákladů xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a inovacích (zpracovávání zadávací dokumentace pro vyhláše-ní veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, přijímání, hodnocení a výběr návrhů pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxntrolu plnění smluv nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory, hodnocení a kontrolu průbě-hu řešení a plnění cílů programových pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví, pod-pory komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxečným trhem.
K odst. 1 písm. n)
Přípravou a prováděním správních úkonů ve správním řízení včetně jejich kontroly a včetně řízení těchto činností a pxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxvají působnost v oblasti veřejné správy, upravené správním řádem.
Jedná se o provádění jednotlivých úkonů ve správním řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, předávání rozhodnutí k doručení, vyvěxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxájení řízení a provádění místních šetření. Dále se jedná například o přípravu a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve spráxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxávní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, o opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřováníx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkaxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxním řízení, vyměřování správních poplatků, plnění zákonných oznamovacích povinností vůči státním subjektům, doručování písemností správního orgxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkladů pro správní řízení, provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťo-vání důkazů, zajišťování výkonu rozhodnutí, zajišťování průxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxy, inspekce nebo dozoru a navrhování dílčích závěrů a, řešení přestupků a jiných správních deliktů.
Mezi nejnáročnější správní úkony patří napříklxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy a příprava návrhu opatření obecné pxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právního vztahu v mezích věcné a místní příslušnosti správního orgánu, navrhování veřejnoprávníxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xporů.
K odst. 1 písm. o)
Ochranou obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany zejména varování,
evakuace
, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxčnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxlečného stavu, plnění úkolů při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva v oboru své xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtření pro mimořádné události a krizové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxných činností na úseku obrany, prevence závažných havárií, zpracovávání analýz jednotlivých rizikových oblastí, zajišťování krizového řízení v půxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx působnosti a činností resortu pro plnění základních funkcí státu za krizových stavů a zpracovávání a projednávání nadnárodních opatření v působnostx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
K odst. 1 písmx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xizik a nápravy nedostatků. Podle předmětu může být audit zaměřen na prověřování systému řízení kvality (audit kvality), na zmapování informačního prxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxrávních stavů (forenzní audit), na ověření kybernetické bezpečnosti subjektů veřejné správy (audit kybernetické bezpečnosti) apod. Dále se může jexxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmatu či programu, dopadů na životní prostředí, technický audit na kvalitu nebo bezpečnost procesů, statutární audit (audit stanovených typů organizxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxré budou prověřovány, termín a časový harmonogram auditu, dokumenty auditu, ustanovení auditního týmu, dokumentování zjištění, vyhodnocení auditx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxolního systému, zpracovávání návrhů na zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému a předcházení nebo zmírňování rizik při hospodaření s vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxvních předpisů.
Podle bodu 3 přílohy k nařízení vlády o oborech služby audit dále zahrnuje i veřejnosprávní kontrolu vykonávanou Ministerstvem fixxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxní a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, systemizace služebních a pracovních míst, organizačních struktur služebních úřadů a podmínek výkonu služby. Do správy služebních vztahů lze dále řxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxých, řešení otázek práv a povinností státních zaměstnanců a otázek kárné odpovědnosti, služební doby, přípravy a vzdělávání a sociálního zajištění sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxnosti v procesu rozhodování ve věcech služby.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, je tvorba perso-nalistických metod, programů a zásad, například metod hodnocení způsobilosti státních zaměstnanců pro výkon správních činností, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných státním zaměstnancům, problematika daní z příjmů ze závislé činnosti, pojistxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele.
K odst. 1 písm. s)
Řízením činností, které jsou službou, se rozumí činnosxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxoucí oddělení) spočívající ve vedení podřízených státních zaměstnanců, ukládání služebních úkolů a příkazů a v organizaci, řízení a kontrole výkonu xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
K odst. 2
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xládu, aby svým nařízením stanovila obory služby jako specifické oblasti výkonu služby, na které se v mnoha dalších ustanoveních pro různé účely odkazuxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto nařízení jsou začleněny podle druhu veškeré správní činnosti, které jsou službou. Vzhledem k tomu, že s účinností od 1. července 2019 došlo ke snxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxy se státnímu zaměstnanci ke dni nabytí účinnosti nového nařízení vlády (č. 1/2019 Sb.) v důsledku uvedeného snížení změnil obor služby. V nařízení vláxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx nařízením vlády č. 1/2019 Sb. Státní zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti nařízení vlády č. 1/2019 Sb., vykonával státní službu v oboru státní slxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxytí účinnosti tohoto nařízení (1. července 2019) státní službu v oboru státní služby uvedeném na stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízenxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxS při výkonu úřednické zkoušky, jejíž zvláštní část má ověřit, zda státní zaměstnanec má potřebné vědomosti a schopnosti a je dostatečně odborně připrxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x přechodných ustanoveních k nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, stanovit, že osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxení vlády č. 1/2019 Sb., se dnem nabytí účin-nosti tohoto nařízení považuje za osobu, která úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor sxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xapříklad x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxě v jím vykonáva-ném oboru služby, ze služebních předpisů a z příkazů. Uvedená ustanovení využívající obory služby mají tedy zásadní význam pro posouzxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
Významnou úlohu sehrávají obory služby dále též při přeložení podle § 47 odst. 1 ZSS, podxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxkonu služby v oboru služby, nebo při uplatňování práv státních zaměstnanců podle § 79 odst. 2 písm. f) ZSS, podle něhož má státní zaměstnanec právo odmítxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxory služby takovým způsobem, aby funkce uvedených insti-tutů (ověření způsobilosti, zvládání výkonu služby, přeložení, výkon služby na jiném místěx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxových tříd státních zaměstnanců uvedené v příloze č. 1 k ZSS. Nevyvážený přístup ke stanovení rozsahu jednotlivých oborů služby by proto mohl způsobit xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxh činností, které lze podle jejich charakteru a zaměření podřadit pod více oborů státní služby. Vyža-dovat způsobilost ověřenou vykonáním úřednické xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxuje maximální počet 3 oborů služby, které mohou být pro služební místo služebním předpisem stanoveny, a jde-li o služební místo představeného, nejvýšx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxou být pro toto služební místo stanoveny. Je proto nutno volit pouze ty obory služby, které odpovídají převažujícím a obvykle vykonávaným správním činxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxu.
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, § 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený správní úřad, § 6 - státnx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxřazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného, § 36 - obecná část a zvláštní část úřednické zkoušky,
x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxíkaz k výkonu služby, § 180 až 181 - informační systém o státní službě
Související předpisy:
zák. č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxvání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxnů,
zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxně některých zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.4.2020
Pojem státního zaměstnance je zmíněn již v čl. 79 odst. 2 Ústavy, kde se uvádí, že právní poměry státních zaměstnanxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx x x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxblika.
ZSS konstruuje pojem státního zaměstnance na čtyřech znacích, a to fyzická osoba, služební poměr, služební místo a zařazení či jmenování nx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx. Důvodem přijetí do služebního poměru je veřejný zájem vyjádřený nutností konání služby ve smyslu ust. § 5 ZSS. Veřejný zájem je tradičním znakem při dexxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xbírky zákonů soudních z 9. listopadu 1816).
Službu lze ovšem konat pouze na systemizovaném a volném služebním místě, na které musí být státní zaměstxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxské slovo "bureau", základ označení byrokracie, znamená právě psací stůl či služební místo. Ustavení do funkce je jako tzv. formální prvek obvyklou soxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xolsku jako akt čistě administrativněprávní, nikoli pracovněprávní, byť zde mohou být jisté souvislosti vzhledem k mezerovité úpravě v ZSS.
ZSS sx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx i úředníků a zřízenců státních fondů. Na opačném konci je shodou okolností též § 6 služebního zákona. Složení slibu bylo v obou úpravách znakem státního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jeho nesložení či slože-ní v upravené podobě je však právě formulací ust. § 6 potlačen.
Související ustanovení:
§ 5 - služba a její obory, § 7 - sluxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx - systemizace, § 18 - změna systemizace, § 19 - organizační struktura služebního úřadu, § 20 až 21 - služební poměr na dobu neurčitou a na dobu určitoux x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xísto představeného, § 24 - konání výběrového řízení, § 29 - služební poměr na dobu určitou fyzické osoby bez úřednické zkoušky, § 30 - rozhodnutí o přixxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xoměru, § 32 - služební slib, § 33 - překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby, § 34 - pozbytí předpokladů pro přijetí do služebního poměxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xaměstnance ve službě s ohledem na jeho příbuzenské a obdobné vztahy, § 44 - druhy změn služebního poměru, § 45 až 46 - služební cesta, § 47 - přeložení, § xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxání na služební místo náměstka pro státní službu, § 53 - jmenování na služební místo státního tajemníka, § 54 - jmenování na služební místo vedoucího sxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx § 58 až 59 - jmenování na služební místo vedoucího xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xateřské nebo rodičovské dovolené, § 64 - zařazení mimo výkon služby pro výkon funkce v odborové organizaci, § 65 - zařazení mimo výkon služby pro pozasxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxí výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže, § 70 - společná ustanovení o změnách služebního poměru, § 71 až 74 - skončení služebního xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxa státních zaměstnanců, § 81 až 82 - omezení některých práv státních zaměstnanců, § 83 - zákaz konkurence, § 85 - rozpor příkazu s právním nebo služebnxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xlužebního úřadu, § 110 - povinnost státního zaměstnance setrvat ve služebním poměru, § 111 - kontrola průběhu a výsledků vzdělávání, zastavení poskxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxana zdraví při výkonu služby se řídí, § 114 - podmínky pro výkon služby, § 133 - působnost odborové organizace a pluralita odborových organizací ve sluxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x 144 - obecná ustanovení o platu a odměně za služební pohotovost, § 153 - osobní spis, § 154 - služební průkaz, § 155 až 156 - služební hodnocení, § 157 až xxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx - rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxravy státních civilních úředníků od 18. století do roku 1938 v českých zemích. Dizertační práce. Praha: PF UK, 2011.
Služební označení stxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x 7
Zvláštní sluxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxní označení opětovně konstituuje tuto úpravu, tentokrát však jako právo státního zaměstnance. Stejně tak představený má vedle práva na služební oznaxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnance v příslušném správním aktu je však zatím diskutabilní (srov. rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 Ad 12/2016-57).
Služební označení má ovxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxta, které státní zaměstnanec zastává. Poměrně značnou fixaci na vzdělání xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxolskému vzdělání dosažené-mu na určitých vysokých školách.
Související ustanovení:
§ 8 - služební označení státních zaměstnanců v zahraničnx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxbní místo představeného, § 77 - povinnosti státních zaměstnanců, § 79 - práva státních zaměstnanců, § 181 - rejstřík státních zaměstnanců, evidencx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxp do doby zprovoznění informačního systému o státní službě, příloha č. 1 - charakteristika platových tříd státních zaměstnanců
Související předxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxch školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další přxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxliky
Služební označení státních zaměstnanců v zahraniční službě
JUDr.
Bohuslav
Kahle
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxpůjčení di-plomatické nebo konzulární hodnosti v případech, kdy státní zaměstnanec vykonával služ-bu na služebním působišti mimo území České repubxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x postup při jejich přiznávání nebo propůjčování. Ministerstvo zahra-ničních věcí tak učinilo vyhláškou č. 274/2015 Sb., o stanovení diplomatických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxledem k následné úpravě zahraniční služby, která byla upravena zákonem č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahranixxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxtí. Diplomatické a konzulární hod-nosti jsou formálním znakem odlišujícím diplomatické pracovníky od pracovníků adminis-trativních a technickýcxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Hodnosti aktuálně využívané v české zahraniční službě vycházejí ze zavedené meziná-rodní praxe. V ust. § 15 odst. 4 byly pro případy přiznání diplomatxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxení konzulárních hodností. Těmito podmínkami jsou:
a)
absolvování vzdělávacího programu zaměřeného na výkon zahraniční služby,
b)
dobu výkxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Současně zákon stanovil možnost propůjčení diplomatické nebo konzulární hodnosti diplomatickému nebo administrativnímu pracovníkovi pro výkox xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx upraveným v odst. 7 bylo zmocněno Ministerstvo zahra-ničních věcí ke stanovení diplomatických a konzulárních hodností a podrobnějším pod-mínkám, zx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxárních hodnos-tí, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování.
V této souvislosti není zcela zřejmé, proč vyhláška č. 189/2017 Sb. sxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x x xxxxx x x x xxxxx xx xxxx § 15 odst. 2 a 3 zákona o zahraniční služ-bě.
Související předpisy:
§ 15 zxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a propůjčování,
vyhláška č. 157/1964 xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxr.
Bohuslav
Kahle
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodle § 11 zákoníku práce. Odlišně od zákoníku práce, který se odvolává na stupně řízení a ponechává jejich vymezení na rozhodnutí zaměstnavatele, zákox x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xx x xx xxxxxxxě pro ministerstva a Úřad vlády a pro ostatní správní úřady.
V odst. 2 jsou vymezena služební místa představených v ministerstvech a Úřadu vlády, kde xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xěcí pak existuje ještě čtvrtá kategorie představených, kterými jsou podle odst. 4 vedoucí zastupitelských úřadů - vel-vyslanci, generální konzulovxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxx x x xxxxxxxx xxxdy č. 92/2014 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, mají postavení ředitele odboru. V původním služebním zákoně (dnes již zrušeném zákonx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxšeni a nahrazeni náměstky pro řízení sekcí. Nemělo by se jednat o funkci politickou, avšak v odst. 8 je politický význam této funkce nepřímo zdů-razněn, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxůze vlády a zastupovat jej na schůzi výboru nebo komise Poslanecké sněmovny nebo Senátu. Je třeba poznamenat, že je toto ustanovení v souladu s čl. 38 odsxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úřadech, než jsou ministerstva a Úřad vlády, čtyřstupňovou soustavu řízení, takže zde funkce ředitele sekce setrvává.
V xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xe státním zaměstnan-cem. Její právní poměry se řídí zákoníkem práce nebo jiným zákonem. V jednom z nepřijatých návrhů zákona o státní službě bylo uvedexxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti o tom, kdo je tímto vedoucím služebním úřadem v ministerstvu a v Úřadu vlády. V odst. 3 se uvádí vedoucí služebního úřadu jako předsta-vený u jiného sprxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxžebního úřadu a služebním orgánem v ministerstvu a Úřadu vlády je státní tajemník. Toto vysvětlení také nalezneme v Ústavě, kde jsou členové vlády pověxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxnistr tedy řídí ministerstvo odborně a služebním orgánem je státní tajemník.
Nejvyšší požadované neboli předepsané vzdělání představeného se vžxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx představeným, aby si určili jednoho podřízené-ho, který je jejich zástupcem v plném rozsahu (trvalý zástupce) a který se rovněž považuje za představexxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xx/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, má zastupitelský úřad postavení odboru, takže vedoucí zastupitelského úřadu je v postavení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxovoluje, aby představený určil více než jednoho trvalého zástupce. Ministerstvo zahraničních věcí má zde zvláštní úpravu, kde v ust. § 42 zákona č. 150xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxpce, vedoucí stálého zastoupení České republiky při Evropské unii si může určit tři zástupce, a naopak vedoucí oddělení v zastupitelském úřadu, které xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxo v příloze č. 2 k zákonu o státní službě. Způsob určení trvalým zástupcem a zrušení tohoto určení není zákonem o státní službě upraveno. Představený by txx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určení zástupcem je přímo vázáno na osobu představeného a na jeho vůli, znamená to tedy, že určení zástupcem končí, přestane-li představený vykonávat xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxtitut zastupování představeného
ad hoc
podle ust. § 66 zákona o státní službě. Podle ust. § 77 patří mezi povinnosti státního zaměstnance zastupovat sxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxe ust. § 78 zákona o státní službě. Zástupce před-staveného xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxný zástupce ředitele odboru). Na určení o zastupování představeného se nevztahují ustanovení o řízení ve věcech služby ani ustanovení správního řádux
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxvání
ad hoc
, ačkoliv by tomu mělo být právě naopak. Představený nebo státní zaměstnanec, který byl určen trvalým zástupcem představeného, se na základx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxrého zastupuje. Mimochodem právní konstrukce, která užívá právní fikci, je v zákoně o státní službě aplikována hojně. V tomto případě by měl představexx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx x xxátní službě, tj. zastupování
ad hoc
.
Pro kompletnost nutno poznamenat, že § 9 se nevztahuje na členy vlády a na náměstky členů vlády, neboť nejsou ani xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxální úprava v ust. § 173. Člen vlády může mít maximálně dva politické náměstky. Tito jsou v pracovním poměru zpravidla na dobu určitou po dobu výkonu funkxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxbního úřadu, § 66 - zastupování, § 146 - zvláštní ustanovení o příplatku za vedení, § 159 - základní ustanovení, § 173 - náměstek člena vlády, § 188 - pxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, § 6 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxrtin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Služební orgán
IIx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xinistr vnitra či člen vlády na základě pověření vlády, náměstek pro státní službu, vedoucí služebního úřadu, státní tajemník a personální ředitel pro xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnosti, kdo je vůči komu v postavení služebního orgánu, je mimořádně důležité vzhledem k působnosti služebního orgánu.
II. Působnost služebního orgxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxužebního poměru státních zaměstnanců, vůči nimž je v postavení služebního orgánu. Rozhoduje mimo jiné o nejdůležitějších skutečnostech pro služebnx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xbsazení volného služebního místa, vydává služební posudek. V neposlední řadě také vydává služební předpisy.
Související ustanovení:
§ 2 - negxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x - představený, § 11 až 12 - služební předpis, § 13 - Ministerstvo vnitra, § 14 - vedoucí služebního úřadu, § 15 - státní tajemník, § 23 - přijetí do sluxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxatele o přijetí do služebního poměru, § 27 - postup služebního orgánu ve výběrovém řízení po podání žádosti, § 28 - složení výběrové komise a postup ve vxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxutím služebního orgánu, § 76 - služební posudek a potvrzení o službě, § 91 - výkon kárné pravomoci, § 94 - zahájení kárného řízení, § 115 - zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxí ustanovení o výkonu rozhodnutí, § 168 - odvolací řízení, § 178 - výjimečné použití pracovního poměru k výkonu práce na služebním místě, § 183 - využíxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxisející předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
xx xxxxxa služebního předpisu
II. Závaznost služebního předpisu
III. Předmět úpravy služebních předpisů
IV. Kolektivní dohoda a služební předpis
V. Vydxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxě závazný i pro jiné osoby, které plní úkoly náležející k výkonu státní služby. Z povahy služebního předpisu vyplývají znaky jako
-
jednostrannost,
x
xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxlního zabezpečování výkonu státní služby,
-
i to, že je závazný pro státní zaměstnance, jakož i pro zaměstnance v pracovním poměru vykonávající čixxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxak obecně závazný.
Vzhledem k uvedeným znakům lze řadit služební předpis do skupiny označované jako vnitřní předpisy. V oboru veřejného práva jdx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxní předpisy, lze označit i jako tzv. interní
instrukce
. Ústavní soud vymezil v nálezu Pl. ÚS 49/93, že „[u]rčujícím znakem interních instrukcí je totiž xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxst podřízených - i když se tak děje za účelem konkretizace úkolů stanovených obecně závaznými právními předpisy - a tomuto oprávnění odpovídající povixxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.“
II. Závaznost služebních předpisů
Závaznost služebních předpisů pro státní zaměstnance plyne jednak z řídících vztahů uvnitř organismu státxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxí předpisy zavazují (§ 11 odst. 3 ZSS) a ze zákonné povinnosti státního zaměstnance dodržovat služební předpisy [§ 77 odst. 1 písm. c) ZSS]. Závaznost slxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů, a to konkrétně služebních předpisů vydávaných náměstkem pro státní službu, který není v řídícím poměru ke státním zaměstnancům s výjimkou stáxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xy jsou vydávány podle čl. 79 odst. 3 Ústavy na základě a v mezích zákona za podmínek zákonného zmocnění. Zřejmě nejpodstatnější rozdíl mezi nimi spočívá x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxpinu osob v rámci nějaké organizace, které tedy nejsou ponechány regulaci jiným typem abstraktního aktu, než je právní předpis. Jak bylo poznamenáno vx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxzeným státním zaměstnancům (s výjimkou státních zaměstnanců zařazených v sekci pro státní službu).
Tím, že služební předpis není právním předpisxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxtnanci a zaměstnanci, pro které jsou služební předpisy rovněž závazné, byli se služebními předpisy řádně seznámeni a měli k nim přístup (srov. § 11 odstx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxtyčná osoba byla formálně se služebním předpisem seznámena, případně zda jinak se s ním seznámila.
Vedle státních zaměstnanců jsou služební předpxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xiného zákona zařazenou k výkonu služby ve služebním úřadu. Služební předpis náměstka pro státní službu č. 3 ze dne 1. 7. 2015, kterým se stanoví podrobnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxedpis závazný i pro zaměstnance v pracovním poměru nevykonávajícího činnosti podle § 5 ZSS a zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxy (jako takové) vůči takovým osobám nemají řídící vztah a otázka, čím se mají ve své činnosti takové osoby řídit, nenáleží do předmětu úpravy výkonu státxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx zcela zřejmé, lze tam řadit např. věci systematizace služebních míst, organizační struktury služebních úřadů, hodnocení státních zaměstnanců, jejxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxční věci služby a správa služebních vztahů). Služební předpisy mohou upravovat i jiné záležitosti, než jsou organizační věci služby, když i ZSS předvíxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
x 15 odst. 7: o přenesení rozhodování státního tajemníka na představené,
-
§ 25 odst. 5: o stanovení požadavku úrovně znalosti cizího jazyka, odbornxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x
x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxh pravidlech pro rozvržení služební doby včetně začátku a konce služební doby a pružného rozvržení služební doby,
-
§ 112: o úpravách v poskytování xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pravomoc zaměstnavateli,
-
§ 117 odst. 3: o stanovení rozvržení pracovní doby do směn pro účely poskytování platu při dočasné pracovní neschopnosxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x
x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx nezbytné uzavření dohody o hmotné odpovědnosti,
-
§ 148 odst. 2: o stanovení výše zvláštního příplatku pro služební místa ve služebním úřadu.
Nx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxerých otázkách na použití zák. práce a tato úprava počítá s možností úpravy práv prostřednictvím vnitřních předpisů dle zák. práce, rozumí se při aplikxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xdst. 1 ZSS).
IV. Kolektivní dohoda a služební předpis
Zákon o státní službě neřeší, ostatně stejně jako zákoník práce, vzájemný vztah služebních pxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle něhož obsahuje-li smlouva nebo vnitřní předpis úpravu mzdových nebo platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích, podle kterýcx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxdě zákoníku práce, vycházet z toho, že pokud upravují práva státních zaměstnanců, platí vedle sebe a do určité míry nezávisle na sobě.
Na druhou straxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xe služebního úřadu, v němž odborová organizace působí. Z uvedeného je zřejmé, že služební orgán by měl služební předpis pouze projednat s odborovou orgxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxk. práce.
V. Vydávání služebního předpisu
Služební předpis musí být vydán písemně (§ 11 odst. 2). Služební předpis vydává náměs-tek pro státní službu, vedoucí slxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxní tajemník jsou závazné pro státní zaměstnance, vůči nimž vykonávají tito funkci služebního orgánu [viz § 10 odst. 1 písm. d) ZSS], jakož i další osoby vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxvazný i pro státní zaměstnance, kteří vykonávají službu v podřízeném služebním úřadu, jakož i další osoby vykonávající činnosti státní služby, jak uvxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xracovním poměru, kteří činnosti v některém oboru státní služby podle § 5 ZSS a osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařa-zené k výkonu služby ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxcích službu v úřadech uvedených v odst. 5, tj. v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Českém telekomunikačním úřadu, Energetickém regulačním úřaxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxí, Českém statistickém úřadu, Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Jedná se o úřady, v literatuře ozxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxto úřady, resp. ty z nich, které v tu dobu existovaly, byly uvedeny i v původním znění § 17 odst. 3 ZSS, u nichž nemohla vláda bez souhlasu toho, kdo je v jejicx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxí službu nezavazují ani zaměstnance vykonávající činnosti zařazené do oboru služby v těchto uvedených úřadech, a rovněž ani osoby ve služebním poměru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxn i personální ředitel sekce pro státní službu. Ten je služebním orgánem vůči státním zaměstnancům zařazeným v sekci pro státní službu [§ 10 odst. 1 písmx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxe sekce pro státní službu výkonem svých pravomocí, takže může personální ředitel sekce pro státní službu vydávat služební předpisy i na základě takovéxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxkonávajícího službu v některém ze služebních úřadů uvedených v § 11 odst. 5),
-
personálním ředitelem sekce pro státní služby (jedná-li se o státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xa základě pověření, které mu udělil podle § 13 odst. 5 náměstek pro státní službu),
-
služebním orgánem,
-
vedoucím služebního orgánu nebo státxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo postup vydávání služebního předpisu. Podle služebního předpisu náměstka pro státní službu č. 3 ze dne 1. 7. 2015, kterým se stanoví podrobnosti vydávxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxho právního a skutkového stavu,
b)
vysvětlení nezbytnosti vydání navrhovaného služebního předpisu,
c)
vysvětlení hlavních cílů navrhovaného sxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxadavky související s vydáním navrhovaného služebního předpisu.
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxo postupy tvorby právních předpisů, ukládá cit. služební předpis, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů, zasílat návrh služebxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx-městka pro státní službu jsou připomínkovým místy svazy odborových organizací zastupu-jící státní zaměstnance, státní tajemníci, vedoucí ústředxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xřípadě návrhu služebního předpisu státního tajemníka a vedoucího služebního úřadu jsou připomínkovými místy odborové organizace působící v přísluxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího přípravu, vyhlašování a evidování služebních předpisů.
x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbních předpisů, včetně povinnosti tento přehled aktualizovat.
Stanoviska a metodické materiály:
Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xídící oprávnění služebních orgánů ve služebních záležitostech jsou podskupinou vnitřních předpisů (interních aktů řízení). Předpisy upravující pxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxou vlastní odbornému řízení. Podle zákona o státní službě se služební kázní rozumí řádné plnění povinností státního zaměstnance vyplývajících mu z prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxní služební kázně i porušením postupů stanovených jinými vnitřními předpisy.
Související ustanovení:
§ xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxvky na osobu žadatele o přijetí do služebního poměru, § 84 - příkaz k výkonu služby, § 122 - předcházení škodám, § 123 - odpovědnost státního zaměstnanxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxh informační a projednací povinnosti služebního úřadu k odborové organizaci, § 143 - kolektivní dohoda, § 148 - zvláštní ustanovení o zvláštním přípxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxužební předpis náměstka pro státní službu č. 3 ze dne 1. 7. 2015, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebního předpisu
Z literatury:
Kopexxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxer 2016, s. 38-45.
Kopecký, M. Správní právo. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s.
Příkopa, V. Seriál o státní službě, díl osmý: rušexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
II. Pozastavení účinnosti a zrušení služebního předpisu služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu
III. Pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxným služebním orgánem v nadřízeném služebním orgánu nebo náměstkem pro státní službu
I. K souladu služebních předpisů obecně
Státní služba má být jednotně organizována, řízena a kontrolována. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisem vydaným služebním orgá-nem v nadřízeném služebním úřadu. Jednotné řízení státní služby spadá do působnosti Ministerstva vnitra, v němž tuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxem vydaným náměstkem pro státní službu; výjimkou jsou služební předpisy vydané ve-doucím některého ze správních úřadů uvedených ve větě druhé § 11 odsxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxních předpisů k předpisům právním a rovněž relativní vztah mezi služebními předpisy vydanými různými služebními orgány. Zákon neřeší otáz-ku, jaké jxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxzeném služebním úřadu či služebním předpisem vydaným náměstkem pro státní službu. Pro srov-nání: právní předpis nižší právní síly, který by byl v rozpxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxru se zákonem nebo jiným právním předpisem, nedojde-li k jejich zrušení nebo změně.
Ohledně vnitřních předpisů dle zák. práce, tedy v právu soukromxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxil, že služební předpis, který je v rozporu s právními předpisy, se považuje za neplatný. Toto pravidlo v platném ZSS obsaženo není. Protože podle zákonx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsu odporujícího právnímu předpisu. Výjimka by se týkala služebního předpisu, jehož splněním by se státní zaměstnanec dopustil trestného činu nebo spxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxit služební příkaz ani služební předpis, spáchal-li by jeho splněním trestný čin nebo správní delikt, není takovýto příkaz či služební předpis pro stáxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xčinnosti a zrušení služebního předpisu služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu
K nápravě situace, kdy se služební předpis dostane do rozporu s právním předpisem, slouží institut pozastavení účinnosti takového služebního pxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxé xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pozastavení účinnosti služebního předpisu příslušnému služebnímu orgánu, dojde k pozastavení účinnosti služebního podpisu, tj. od toho dne není moxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xorušování sankcionování (např. kárným opatřením).
Pokud příslušný služební orgán sjedná nápravu ve stanovené lhůtě, tj. služební předpis buď zrxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxinnosti služebního předpisu zruší. Pokud se tak nestane do 30 dnů od dodání výzvy, služební orgán v nadřízeném služební úřadu takový služební předpis zxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxstkem pro státní službu
V případě, že služební předpis je v rozporu s právním předpisem a služební orgán v nadřízeném služebním úřadu nezjedná nápxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxsně pozastaví účinnost tohoto služebního předpisu. Zjedná-li příslušný služební orgán nápravu ve stanovené lhůtě, náměstek pro státní službu toto rxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxí službu do 30 dnů od jejího uplynutí návrh na zrušení služebního předpisu soudu. K řízení o návrhu na zrušení služebního předpisu je příslušný Městský sxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xx
xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxt. Zatímco podle ZSS bude důvodem podání návrhu na zrušení služebního předpisu jeho rozpor s právním předpisem (srov. § 12 odst. 5 až 7 ZSS), podle textu sx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxx xxuší služební předpis nebo jeho část tehdy, je-li v rozporu se zákonem, nebo proto že ten, kdo jej vydal, překročil meze své působnosti a pravomoci, anebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxbní předpis v rozporu s právním předpisem nižší právní síly než je zákon, aniž by formálně byl v rozporu se zákonem, bylo by na místě vyložit spojení „rozpxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxalo-li by se pochopitelně o situaci, že by soud posoudil soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s mezinárodní smlouvou, kterou je vázán, a z důvxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdu ve vztahu k obecně závazným vyhláškám zastupitelstev obcí vydaných za účinnosti bývalého zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), dle jehxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxich provedení“, zatímco podle textu § 70 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byla důvodem pro zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xrávním předpisem provádějícím zákon, tedy právním předpisem nižší právní síly.
Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci návrhu na zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byl předtím zrušen služební předpis, vznikne otázka, jaký bude důsledek takového roxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxvého služebního předpisu (obdobně, jako zrušením právního předpisu nedochází k oživnutí předchozího právního předpisu, který byl pozdějším právníx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxn, rozhodnuto o kárném opatření a toto rozhodnutí nabylo právní moci, ale nebylo dosud vykonáno, je zrušení tohoto služebního předpisu nebo jeho části xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pozbývá rozhodnutí náměstka pro státní službu o pozastavení účinnosti služebního předpisu platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xlužbu
ZSS neřeší situaci, jak napravit služební předpis, který by byl v rozporu se služebním předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služexxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxedpisy, ale i s „vyššími“ služebními předpisy („se služebním předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu nebo náměstkem pro stáxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxbnímu předpisu podle stejných pravidel, jako je tomu v případě rozporu s právním předpisem. V případě rozporu služebního předpisu správního úřadu se sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxátní službu dojít nemohlo, neboť náměstek pro státní službu není nadřízeným služebnímu orgánu, který vadný služební předpis vydal, a ani nemá právo slxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 10 - služební orgán, § 11 - vydání služebního předpisu, § 13 - Ministexxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx kárné odpovědnosti, § 91 - výkon kárné pravomoci, § 92 - kárná komise prvního stupně, § 93 - kárná komise druhého stupně, § 94 - zahájení kárného řízenxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxí předpisy:
Služební předpisy:
Služební předpis náměstka pro státní službu č. 3 ze dne 1. 7. 2015, kterým se stanoví podrobnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
Kopecký, M. K právní povaze služebních předpisů. In: Služební vztahy x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx: rušení služebních předpisů. Právní rozhledy, 2016, č. 2.
Ministerstvo vnitra
prof. JUDr.
Miroslav
Bělina,
CSc.
doc. JUDrx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx020
Přehled výkladu:
I. Působnost Ministerstva vnitra
II. Sekce pro státní službu
III. Státní tajemník v Ministerstvu vnitra
I. Působnost Minxxxxxxxxx xxxxxx
V § 13 zákona o státní služxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxnot-ný výkon státní služby a v tomto smyslu došlo i k doplnění § 12 odst. 4 kompetenčního zákona, podle něhož Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xaxativně vyjmenovaných činností plní další úko-ly stanovené zákonem.
Kromě Ministerstva vnitra vykonává v oblasti státní služby i určitou působxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v oblasti odměňování.
II. Sekce pro státní službu
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxkce pro státní službu (jako organizační jednotka ministerstva), a to s výjimkami uvedenými v § 13 odst. 2. Výjimky tvoří působnost svěřená přímo zákonex xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xídí náměstek ministra vnitra pro státní službu, pro jehož označení zavedl ZSS v § 10 odst. 1 písm. a) legislativní zkratku „náměstek pro státní službu“.
x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxí službu pověřen výkonem jeho pravomocí, a to s výjimkami taxativně stanovenými v § 13 odst. 5, tj. rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmexxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a státní zaměstnanci jím pověřeni jsou oprávněni vykonávat kontrolní činnost ve služebních vztazích státních zaměstnanců.
Vůči náměstkovi pro sxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx služebním orgánem náměstek pro státní službu.
III. Státní tajemník v Ministerstvu vnitra
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxrstvech státní tajemník v Ministerstvu vnitra.
Související ustanovení:
§ 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 6 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxmizace, § 19 - organizační struktura, § 38 - termín úřednické zkoušky, § 41 - zmocňovací ustanovení, § 52 - jmenování na služební místo náměstka pro sxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, § 92 - kárná komise prvního stupně, § 93 - kárná komise druhého stupně, § 145 - zvláštní ustanovení o platovém tarifu a platových třídách, § 154 - služxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoučásti, § 183 - využívání údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systému evidence obyvatel a údajů z informačního systému cizixxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxů, § 203 - zvláštní postup do doby zprovoznění informačního systému o státní službě
Související předpisy:
kontrolní řád, - xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců
Vedoucí služebního úřadu
prof. JUDr.
Miroslav
Bělina,
CSc.
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Pravomoc vedoucího služebního úřadu
II. Zastupování vexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu stojí v čele tohoto úřadu (k tomu srov. komentář k § 9) a řídí veškerou činnost tohoto úřadu, a to včetně činnosti jak státních zaměstnanců, tak i zaměstnxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx k § 10).
Vedoucí služebního úřadu dále řídí činnost vedoucího podřízeného úřadu a je vůči němu služebním orgánem.
II. Zastupování vedoucího služxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxxx xx xxx jeho novelou č. 144/2017 Sb., stanoví jednak možnost, aby vedoucí služebního úřadu pověřil svého zástupce výkonem svých pravomocí, jednak stanoví prxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx důvodů zastupování nemůže zástupce rozhodovat ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebnxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního úřadu
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxci ve služebním úřadu, v jehož čele stojí. Nicméně nemůže na ně přenést rozhodování ve věcech, o nichž se vede řízení ve věcech státní služ-by. Tyto věci jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx před-stavené věci, v nichž se nevede řízení ve věcech služby, což bylo služební hodnocení stát-ního zaměstnance [§ 159 odst. 2 písm. j)].
Souvisejíxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx předpisu, § 12 - soulad služebních předpisů,
§ 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxaveného, § 72 - skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu,
§ 159 - základní ustanovení, § 162 - rozhodující orgány
Související xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xajemníka
I. Pravomoc státního tajemníka
Služební místo státního tajemníka se zřizuje na ministerstvech a v Úřadu vlády. Státní tajemník je nejen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxích zaměst-nanců. Rovněž je v postavení služebního orgánu vůči vedoucím podřízených služebních úřadů (k tomu srov. komentář k § 10).
(Pouze) ve věcx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí s příslušným členem vlády (resp. s vedoucím Úřadu vlády). Neprojednání s příslušným členem vlády (resp. s vedoucím Úřadu vlády) by znamenaxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxv souhlas člena vlády (resp. vedoucího Úřadu vlády), z čehož lze dovozovat, že případným negativním stanoviskem člena vlády (resp. vedoucího Úřadu vlxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxidel § 9 odst. 7 svého zástupce. Ust. § 14 odst. 3 a 4, vložená do ZSS jeho novelou č. 144/2017 Sb., stanoví jednak možnost, aby státní tajemník pověřil svéhx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxátního tajemníka. Při žádném z těchto případů zastupování nemůže zástupce rozhodovat ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební mísxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xřenesení pravomoci státního tajemníka
Státní tajemník obdobně jako vedoucí služebního úřadu může přenést svou pravomoc služebním předpisem na předstaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Tyto věci jsou vypočteny taxativně v § xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxž se nevede řízení ve věcech služby, což bylo služební hodnocení státního zaměstnance [§ 159 odst. 2 písm. j)].
Související ustanovení:
§ 4 - služxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxžebních předpisů, § 14 - vedoucí služebního úřadu,
§ 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxvolání ze služebního místa představeného, § 72 - skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu,
§ 159 - základní ustanovení, § 162 - rozxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
Miroslav
Bělina,
CSc.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx zaměstnanců
Z důvodů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxí za služební úřad, v němž službu vykonává nebo v pracovním poměru pracuje celkem méně než 25 osob, úkoly v organizačních věcech služby, služebních vztaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxru ve služebním úřadě se pro tyto účely sčítají a shora uvedené ustanovení se aplikuje, pouze pokud ve svém součtu nedosahují 25 osob.
II. Zvláštní příxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
V § 16 jsou vedle "malých služebních úřadů" řešeny též zvláštní případy, kdy bez ohledu na počet osob ve služebním pxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xkoly nadřízený služební úřad. Jedná se o obvodní báňské úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, oblastní inspektoráty práce, Odvolací finančxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxízený správní úřad, § 5 - služba a její obory, § 6 - státní zaměstnanec, § 10 - služební orgán
HLAVA IV
SYSTEMIZACE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SLUŽEBNÍHO ÚŘADU
Systemizace
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Přehled výkladu:
I. Závazná pravidla pro organizaci služebního úřadu a § 184 ZSS
II. Jedna nebo dvě systemizace?
III. Účel/cíl systemizace
IV. Oxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
V. Proces přípravy systemizace a jejích změn
VI. Schválení systemizace vládou
VI.1 Návrh předkládá vládě ministr vnitra
VI.2 Zásahy na úrovni vláxx
VII. Soudní přezkum systxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxnotlivých ustanovení ohledně nezávislosti "regulátorů"
IX. Zákonná
prolongace
systemizace
X. "Nelze použít pro jiný účel"
K odst. 1
I. Závaznx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx
§ 205 písm. a) ZSS předpokládá, že tato pravidxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který byl projednáván v legislativním procesu. Tento návrh byl vládou schválen a 8. dubna 2015 publikován jako nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx“ a druhé“ systemizace k 1. červenci 2015, respektive k 1. lednu 2016 (srov. komentář k § 184 ZSS), nebylo možné ustanovení § 17 až 19 ZSS vykládat jinak než xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxčného stupně chaosu.
Příprava „první“ a „druhé“ systemizace (1. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxučný text ZSS i srovnatelně stručná pravidla organizace (na-řízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu), která navíc pxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxi pravidly pro stanovení mini-málního počtu systemizovaných míst zařazených v jednotlivých druzích útvarů. Tento benevolentní přístup sice umožnix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxměr mezi představenými a „řadovými“ státními zaměstnanci, který by se dal vyjádřit jako too many chiefs and not enough Indians. Ve Výroční zprávě o státxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx6 bylo systemizováno 69 175 slu-žebních míst, z toho 9 911 míst představených, v systemizaci s účinností od 1. ledna 2017 bylo schváleno 70 527 služebnícx xxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxo vyplývá, že poměr služebních míst představených k „řadovým“ místům stát-ních zaměstnanců je dlouhodobě 1 : 7. Tato skutečnost vede k oprávněné kritixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x x x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxistra a kanceláří ministra i náměstků pro řízení sekce. V rámci jednotlivých ministerstev jsou vykládána velmi volně, což rovněž vede ke zpochybňovánx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dostaly do popředí vý-znamu jednak služební předpisy náměstka pro státní službu, z nichž pracujeme s posledním, který předchozí nahradil, tedy se sluxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu, ve znění služebního předxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxzační struktura a systemizace (OSYS), jako součásti Informačního systému o státní službě (ISoSS), který se od roku 2017 začal pro přípravu návrhů systxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxné znalosti služebního předpisu NSS č. 3/2017 a do značné míry i technického řešení OSYS již v současnosti nelze obejít (konečně služební předpis NSS č. xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tyto dokumenty jsou zveřejňovány v aktuálních verzích na webu Ministerstva vnitra v sekci státní služba.“). V praxi z uvedeného důvodu někdy může docxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxání systemizace a organizace služebních úřadů určující technické řešení OSYS, které uživatele na jednotlivých služebních úřadech „nepustí dále“, pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxx xxxx xxxxx xxx xx odpovědný za přípravu, předložení a schválení systemizace a organizační struktury.
II. Jedna nebo dvě systemizace?
Zákon trpí jistou terminoloxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) podle § 17 odst. 1 xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxinu systemizace s tím, že pro ni platí zvláštní pravidla kreace. § 172 ZSS mimocho-dem obsahuje i speciální ustanovení k organizaci ministerstva, kterx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xx xx xxxx
Přechodná ustanovení (§ 184 ZSS) ovšem obě systemizace striktně rozlišují s tím, že pojem systemizace se používá v užším smyslu výlučně jako systemizaxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxíslušné pasáže komentáře.
Nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, vykládá pro své potřexx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxadě místa, na kterých je vykonávána práce v rámci jiných právních vztahů (srov. § 1 odst. 1). Zcela jednoznačně o jediné systemizaci hovoří služební přexxxx xxx xx xxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x x x x xxx xxx
xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxo vnitřní rozpor vyřešily jednoznačně v tom smyslu, že systemizace je jen jedna a tato systemizace rozlišuje systemizovaná místa na služební a pracovnxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxému na služebním místě (tj. státních zaměstnanců, kteří nejsou představeným), a typ vedoucího zaměstnance (ostatní zaměstnanci v režimu zák. práce nx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
x xx xxx xxxxxxxxx xádného výkonu působnosti služebního úřadu. I když obdobné ustanovení neobsahuje § 172 ZSS, z povahy věci se podává, že tento účel musí respektovat i minxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. dojít k tomu, že by ministr nejprve zabezpečil v rámci systemizace pracovních míst činnost svého kabinetu, a "co zbyde", by ponechal státnímu tajemníxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxt řídit ministerstvo ve smyslu řádně je spravovat (srov. čl. 67, 68 odst. 2, čl. 69 odst. 2, čl. 70 Ústavy). Takový přístup ostatně zapovídá i § 7 odst. 3 nařxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe předsedy vlády na straně jedné a osobní statečnosti slu-žebních orgánů obou stupňů na straně druhé.
xxxxxxizace stanoví náležitosti dle odst. 1 zvlášť pro každý služební úřad, takže "přelévání" systemizovaných míst např. mezi služebními úřady v rámci resoxxx xxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxmci rozpočtové kapitoly systemizovaná místa přesouvat. Jedná se ovšem o postup neformální před oficiálním předložením návrhu syste-mizace a závisí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Výsledná podoba § 17 odst. 1 ZSS se tváří, jako by systemizace služebxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xokud ale provážeme systemizaci, pravidla organizace, informační systém o státní službě, respektive jeho modul OSYS (srov. § 181 odst. 2 ZSS) nebo opráxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnance být převeden na jiné služební místo (v rámci celé institucionální působnosti ZSS) - § 61 odst. 1 ve spojení s § 24 odst. 5 ZSS, dojdeme k závěru, že v ráxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, a příkladem nejsložitější vykonávané činnosti z katalogu správních činností (srov. nařízení vlády č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxme si nyní přiblížili potřebu velmi podrobné systemizace, nic to nemění na faktu, že takto podrobně se systemizace schvalovat nebude. Co se týče schvalxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxpektování detailních pravidel modulu OSYS v informačním systému státní služby fakticky systemizaci ke schválení vládou nelze sekci pro státní službx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xředpis NSS č. 3/2017 v důsledku systematického výkladu ZSS (zejména vazba na otázky změny služebního poměru, tj. převádění státních zaměstnanců (§ 61xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxsní obrany státního zaměstnance proti převedení na jiné služební místo, zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů (§ 62) atd.) přinesl zásadnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pak vedlo k tomu, že „velká“ systemizace dle § 17 do sebe vstřebala „vnitřní“ detailní systemizaci jednotlivých služebních úřadů. Uvedené jasně vyplýxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xdentifikátor (dále jen „externí ID“) organizační jednotky,
- ISoSS ID organizační jednotky,
- platnost od,
- platnost do,
- zkratka,
- název orgaxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xrganizační jednotky,
b) systemizační atributy společné pro služební a pracovní místa
- externí ID systemizovaného služebního/pracovního místa,
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
- kategorie systemizovaného místa,
- platová třída,
- plánovaný úvazek,
- identifikace a provázanost základních a doplňkových míst,
- hrazení xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xtátní občanství,
- požadavek zákazu konkurence,
- požadovaný stupeň utajení,
- požadavek znalosti cizího jazyka,
c) systemizační atributy specxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxní míst představených - v OSYS vedeno jako Typ
představeného,
- označení konkrétního systemizovaného služebního místa, na kterém je
zařazen nebo jxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxního místa dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
- kód správní činnosti dle nxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxho zaměstnance,
- katalogové zatřídění dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě,
e) hierarchické zatřídxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxost přiřazení do,
- externí ID,
- ISoSS ID,
- externí ID nadřízené organizační jednotky,
- ISoSS ID nadřízené organizační jednotky,
f) přepočtené xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxstředků na platy služebních míst (v Kč), z toho prostředky EU/FM
a ostatní zdroje,
- přepočtený počet pracovních míst, z toho financovaných z EU/FM a
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxo předpisu NSS č. 4/2017, o charakteristice služebních míst, ve znění služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2018 a č. 5/2xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxika služebního místa v části týkající se popisu služebního místa obsahuje
a) identifikační číslo služebního místa podle informačního systému o státxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxím služebního označení státního zaměstnance podle § 7 ve spojení s přílohou č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb-,., o státní službě, (dále jen ,zákon‘), nebo podxx x x xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 106/2015 Sb., o oborech státní služby,
d) platovou třídu a
e) kód nejnáročnější správní činnosti podle § 2 odst. 1 písm. a) a c) nařízení vlády č. 92/201x xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xinností, číselného označení platové třídy a pořadového čísla ustanovení v této platové třídě, podle něhož bylo služební místo platovou třídou klasifxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení vlády č. 302/2014 Sb., podle § 145 odst. 3 zákona (dále jen „označení nejnáročnější správní činnosti“); kód nejnáročnější správní činnosti nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxočnější správní činnost v platové třídě, kterou je služební místo klasifikováno.
(2) Charakteristika služebního místa v části týkající se popisu slxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xlužební místo umístěno, je-li odlišná od služebního působiště,
c) údaj o zákazu konkurence, je-li pro služební místo stanoven podle § 17 odst. 1 písm. xx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxžební místo stanoven,
e) údaj o požadavku úrovně znalosti cizího jazyka, je-li pro služební místo stanoven podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona,
f) údaj o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxném pro výkon služby, je-li pro služební místo stanoven podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona,
h) údaj o požadavku způsobilosti seznamovat se s utajovanými xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxona,
i) xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxka služebního místa v části týkající se popisu činností, jejichž výkon se na služebním místě požaduje, obsahuje ostatní správní i jiné činnosti, jejicxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížným výkonem služby včetně míry neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví [x xxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxedí [§ 144 odst. 2 písm. j) zákona ve spojení s § 128 zákoníku práce],
c) činnosti vykonávané v noční době [§ 144 odst. 2 písm. h) zákona ve spojení s § 116 zákxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxch rizikovosti pro zdraví (§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).
(4) Charakteristika sluxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx nezbytné uzavření dohody o hmotné odpovědnosti (§ 123 odst. 2 zákona), a
b) další údaje podle specifik služebního úřadu.
(5) Charakteristika obsazexxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxdených v odstavcích 1 až 4 údaj o oprávnění k zastupování podle § 9 odst. 7 zákona včetně označení služebního místa představeného a rozsahu činností, v něxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxx xude přílohou k charakteristice služebního místa.
(6) Charakteristika obsazeného služebního místa v části týkající se popisu povinností spojených x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xouladu s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných informací,
b) údaj o oprávnění ke zpracovávání osobních údajů a údaj o podmínkách a rozsaxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(7) Správní činnosti, jejichž výkon se na služebním místě požaduje, se stanoví v souladu s působností služebního úřadu a s přihlédnutím k její organizaxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odpovědností a namáhavostí nepřekračují složitost, odpovědnost a namáhavost nejnáročnějších správních činností, jejichž výkon se na služebním mxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xx xterý z charakteristiky služebního místa činí klíčový dokument pro posouzení potřebnosti a zejména správného zatřídění do platové třídy u služebních xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxoží charakteristiku služebního místa, a to i služebního místa neobsazeného, požaduje-li její předložení Ministerstvo vnitra nebo příslušný ústředxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxžaduje-li její předložení správní orgán v rozhodování ve věcech služebních vztahů. Pro účely uvedené v předchozí větě se charakteristika neobsazenéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxmizace velmi podstatnou úpravu přinesl služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2017, ze dne 6. února 2017, kterým se stanoví pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxpis má své jádro v čl. 4 odst. 1: „Služební a pracovní místa zařazená v organizačních útvarech, které jsou subjekty koordinace a horizontálních aktivitx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxndy.“ Zbytek služebního předpisu tato slova vysvětluje, případně stanoví obdobné a přiměřené použití na další případy a výjimky z výjimek. Např. čl. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxo koordinaci v Ministerstvu pro místní rozvoj, Auditní orgán, Platební a certifikační orgán a Centrální kontaktní bod sítě AFCOS (
Anti
-Fraud Coordinxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxkud zabezpečovaná činnost nemá jen přechodnou povahu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx cestou provádějí i změny vnitřní systemizace a změny organizační struktury dle § 19 odst. 2, přičemž po předložení návrhu systemizace a jejích změn proxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xrgány mohly provést samostatně, tj. nejdou fakticky provést. Nedojde-li ke změně technického řešení, lze očekávat, že služební orgány budou pod tlakxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxemizace nebo její změny vládou, budou služební orgány tyto dílčí změny do modulu OSYS vkládat
ex post
. Dojde-li k tomu, bude to patrně mít negativní dopax xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxedstavuje v čl. 3 nový odst. 2, kterým byl novelizován služební předpis NSS č. 3/2017, a to služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní služxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxůsob předložení návrhu“.
Následující bod IV. je tedy co do rozsahu uváděných údajů a jejich podrobnosti třeba interpretovat ve svět-le výše uvedenxxx xxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxády, které odka-zuje na přílohy na jednání vlády předloženého materiálu, obvykle v přílohách č. 1 až 3 je uveden objem prostředků na platy služebních míxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxná struktura jako v předcházejícím případě). Pro úplnost lze uvést, že v příloze č. 3 jsou uvedena konkrétní služební místa s požadavkem státního občanxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxrhu systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2018 (to bylo ještě před 1. lednem 201x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx
xx.2 Počet služebních míst s požadavkem státního občanství
Jedná se o odchylnou úpravu od § 25 odst. 1 písm. a) ZSS. Zákon tuto odchylku případně přímo stxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx x a § 56 ZSS). Státní občanství ČR se z rozhodnutí vlády z února 2015 požaduje i pro státní tajemníky - srov. usnesení vlády č. 107/2015). Z hlediska závazků xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ČR využívat uvážlivě. Pokud by totiž byl tento požadavek stanovován bez reálného důvodu spočívajícího v ochraně veřejného zájmu, dostala by se systemxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxodářském prostoru. Z této skutečnosti vyplývá, že ještě před předložením návrhu systemizace musí být u každého služebního místa, kde se požadavek stáxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxx xákaz konkurence
11.
Toto ustanovení je třeba vykládat v souladu s § 83 ZSS, který stanoví poměrně přesná pravidla, kdy lze zákaz konkurence stanoxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Z toho by vyplývalo, že nejprve je třeba v rámci služebního úřadu postupem dle § 83 ZSS vymezit všechna místa, kde je stanovení zákazu konkurence potřexxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xde lze zákaz konkurence stanovit. Správná
interpretace
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) ZSS zřejmě vychází z § 83 odst. 1 ZSS, tedy že i v rámci schvalováxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xísta se následně zákaz konkurence bude muset zvlášť stanovit/sjednat a zejména odůvodnit).
K odst. 2
V. Proces přípravy systemizaxx x xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxů) nebudou služební úřady systemizaci připravovat „na ze-lené louce“, ale v zásadě se budou jen vymezovat vůči předchozí sys-temizaci s jediným cílemx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxžebního úřadu, měla by nao-pak vždy přinést (byť i dílčí) zlepšení (pokud tedy vynecháme varian-tu, že co je dokonalé, není třeba vylepšovat).
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx systemizovaných míst, než tomu bylo v předchozím roce (jak se to např. stalo v případě systemizace na rok 2019 a následně i na rok 2020), nemůže tomuto idexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez redukce zabezpe-čovaných úkolů služebního úřadu mají racionalizační opatření své limity a při jejich překro-čení hrozí, že výpadkům v objemu a/nxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxností služebních orgánů v takovém případě je jednak na nastalý stav upozor-nit, jednak navrhnout takové hospodaření s lidskými zdroji, které při respxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x priorit vlády nebo resortního ministra) povedou k jejich co nejefektivnějšímu využití.
Termín pro předložení dílčích návrhů systemizace lze náxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxiky ministru vnitra ve spolupráci s ministrem financí připravit do 31. března 2019 harmonogram prací na přípravě systemizace služebních a pracovních xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xřípravě systemizace s účinností od 1. ledna 2020 takto:
1.
Příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx
xx
x souladu s § 17 odst. 2 ZSS předloží služební orgány návrhy systemizace Minister-stvu vnitra. Termín pro předložení návrhů stanoví Ministerstvo vnitrx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx x xxxxxením vlády č. 783 ze dne 29. listopadu 2018 musí předložené návrhy systemizace s účinností od 1. ledna 2020 odpovídat parametrům schváleného vládního nxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxení k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2020, tj.: uloží členům vlády a vedoucím dalších ústředních správních úřadů, aby ve lhůtě 15 dnů zajistilx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxenému vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2020.
5.
Úpravy systemizace, kterou vláda projedná a schválí, nebudou do nabytí jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xsnesení jsou definovány přímé dopady do parametrů systemizace),
b)
ze schváleného projektu financovaného z fondů EU (jedná se o projekty, které bxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xýt alespoň podepsán prezidentem republiky a v jeho důvo-dové zprávě nebo v odůvodnění pozměňovacího návrhu musí být přímo definová-ny dopady do paramxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxy k přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2020.
Usnesením vlády ze dne 16. září 2019 č. 652, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky nx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xystemi-zace služebních a pracovních míst ve služebních úřadech s účinností od 1. ledna 2020, které ve svých parametrech budou odpovídat parametrům scxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxí orgány připraví návrh systemizace za svůj služební úřad a předají je nadřízenému ("příslušnému") ústřednímu správnímu úřadu.
Z dikce tohoto ustanovení nevyplýxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxahu do návrhu systemizace podřízených služebních úřadů bude nepřímo úměrná míře nezávislosti podřízeného služebního úřadu, nakolik vyplývá ze zvláxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxrtu“, kdyby nebylo možné v rámci resortu upravovat systemizaci všech služebních úřadů tak, aby celkově byl zajištěn řádný výkon působnosti služebnícx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxání rovnosti v odměňování napříč podřízenými služebními úřady např. v případech, kdy by některé služební úřady nadhodnocovaly platové třídy, zvláštxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxegulátorům“ odstranil Ústavní soud svým nálezem č. 199/2015 Sb.
x xxxxxxx xxxxxx systemizace ministerstev a podřízených správních úřadů je respektováno ústavní oprávnění ministra vůči ministerstvu, respektive resortu (viz výšxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxnáním (tj. nemusí souhlasit) a dohodou (musí souhlasit). Vzhledem k tomu, že identické ustanovení používá obrat v dohodě pro
obligatorní
dohodu Minixxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xi vůbec ministr vnitra za takových podmínek vládě předložil] i ve vztahu ke státnímu tajemníkovi ) by tento výjimečný postup musel vyplynout z nemožnosxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxm Úřadu vlády a v tom, v čem se jich to týká, i s ministry bez portfeje.
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xinisterstvu vnitra s náměstkem pro státní službu (ve světle odst. 2 je poněkud schizofrenní situace ministra vnitra, kdy státní tajemník v Ministerstxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nakonec systemizaci za celou státní správu předložil jakožto výsledek jedná-ní s Ministerstvem financí vládě). Striktně vzato i zde je nutno role minxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra jeho návrh zahrnout do celkového návrhu systemizace a vrátil by návrh Ministerstvu vnitra k přepracování. Důvody vrácení v tomto případě ovšem xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Návrh systemizace za celou státní správu (přesněji za všechny služební úřady) předkláxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxápat jako absolutní diskreci Ministerstva financí. V zásadě lze říci, že pokud se příslušná rozpočtová kapitola neodchýlí od schváleného rozpočtu, nxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxcí pro státní službu Ministerstvo financí přesvědčil. Reálně toto jednání i z důvodu časového tlaku probíhá před oficiálním předložením návrhu služexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxto návrh je v souladu se zákonem i s pravidly organizace a že směřuje k optimálnímu zajištění výkonu působnosti služebních úřadů v rámci příslušné-ho rexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci jednotlivého resortu, je ale na jeho vedoucím nebo tom, koho jednáním s Ministerstvem financí pověří. Nabízí se otázka, zda Ministerstvo financx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxdě. Tomuto výkladu nelze přisvědčit. Zřejmě by měl proces probíhat tak, že pokud se nepodaří dohody dosáhnout, vypustí Ministerstvo vnitra z návrhu spxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxebních míst) a bude na vládě, aby případ-né potřeby resortu zohlednila. Pokud by ovšem taková úprava nebyla možná (zásahy Mi-nisterstva vnitra asi nemxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x Ministerstvem financí vládě, která následně rozhodne, včetně toho, že může přimět zú-častněné strany k vytvoření nového kompromisního návrhu ohledxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxila (aby nedošlo k prodlevě v přípravě vnitřních sys-temizací služebních úřadů a navazujících služebních řízení). Následně se pak vláda vrátila jen kx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxce minimálně
praeter legem
, nicméně je asi v zájmu služebních úřadů, které mají své návrhy bez rozporu.
Návrh systemizace předkládá státní tajemnxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xro proceduru přípravy a schvalování systemizace a jejích změn a roční organizační struktury a jejích změn je v současné době spíše než stručný text zákoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx rozhodnutí Minis-terstva vnitra může být návrh předložen mimo modul OSYS, přičemž Ministerstvo vnitra současně stanoví způsob předložení návrhu (čxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxtemizace („Úpravou systemizace je změna počtu služeb-ních míst provedená za účelem sladění podmínek rodinného a osobního života státních zaměstnanxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ke změně ukazatele přepočteného počtu systemizovaných služebních míst v jednotlivých platových třídách.“ - čl. 10 odst. 1 tamtéž), Proces S8 - aktualxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx změny systemizace (§ 18 ZSS), Proces S3 - návrh roční organizač-ní struktury, Proces S4 - návrh změny organizační struktury (§ 19 odst. 1 ZSS), Proces S5 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx
Služební orgány předkládají návrhy nejvyššímu nadřízenému služeb-nímu orgánu, ten je svodně předkládá ve stanovxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xsrov. čl. 3 odst. 4-7 služebního předpisu NSS č. 3/2017). Nadřízené služební úřady mohou vždy návrh podřízenému služebnímu úřadu vrátit k přepracovánx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xamtéž:
„Služební orgán je oprávněn předložit modulem OSYS pouze jeden návrh, který se váže ke stejnému kalendářnímu roku. Další návrh je oprávněn vložxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxerstvem vnitra nebo Ministerstvem financí,
c) po schválení předcházejícího návrhu systemizace nebo organizační struktury.“
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xměny stávající systemizace (čl. 6 odst. 4 tamtéž). Pravidla pro zásahy Ministerstva vnitra a Ministerstva Financí do návrhů předložených služebními xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxostatky, zejména není-li v souladu s pravidly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxvrh služebního orgánu, který je podkladem návrhu pro jednání vlády vypracovávaného Ministerstvem vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, předkládx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xeho působnosti, tento návrh odmítne a vrátí jej služebnímu orgánu. Odmítnutí písemně odůvodní a současně stanoví termín k předložení upraveného návrxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxedpis NSS č. 3/2017 stanoví v čl. 6 odst. 5 jasná pravidla i pro předkládání tzv. hybridních materiálů. Tento termín je v souvislosti se systemizací použxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx služebních míst, navýšení objemu prostředků na platy apod. Jako příklad lze uvést opakované navyšování systemizovaných míst Minister-stva zahranixxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxí systemizace vládou
Tuto kompetenci vláda nemůže přenést (nepůsobí zde jako služební orgán dle § 10 ZSSx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxích úřadů byl zajištěn řádný výkon jejich působnosti, a v tomto smyslu může do návrhu systemizace zasahovat. Z toho, že lze systemizaci vždy stanovit
prx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x x xxst. 4). Praktická aplikace ukázala, že časový předstih je nezbytný - bude třeba připravit případná navazující rozhodnutí služebních orgánů [srov. § 6x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxm a větším meziročním změnám systemizace s dopadem do služebního poměru státních zaměstnanců, což potřebu schválení systemizace s dostatečným předsxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxor mezi § 17 odst. 4 ZSS a zákonem o státním rozpočtu v případě, kdyby se systemizace navazující na „redukční“ parametry státního rozpočtu nestihla schvxxxx x
xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Je sporné, zda ministr vnitra (jakožto formální předkladatel návrhu systemizace) může do návrhu zasáhnout poté, co bylo dosaženo shody s Ministerstxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxsti ministra vnitra za řízení ministerstva (srov. čl. 68 odst. 5 Ústavy). Celá věc má navíc i svou procesní stránku: ministr vnitra v součinnosti se státxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xrojednání s Ministerstvem financí. Hodnotit úroveň návrhů jiných resortů může toliko sekce pro státní službu a tuto kompetenci si ministr atrahovat nxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sekce s Ministerstvem financí; nemohl by tedy provést změny jinak než cestou sekce pro státní službu a procesně ve stadiu před projednáním s Ministerstxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se schvalováním systemizace do organizační struktury služebního úřadu je třeba interpretovat tak, že vláda, která - jak jsme uvedli - odpovídá za zajixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxanizační struktury služebních úřadů a toto ustanovení naznačuje, že hlavním racionalizačním opatřením na úrovni vlády by mohla být integrace jednotxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxerpává. Vláda může např. naopak rozhodnout, že některá působnost služebního úřadu je natolik významná, že má být vykonávána specifickým útvarem (na úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vznikne.
Toto ustanovení můžeme interpretovat i tak, že je speciální k § 19 ZSS a jinak než v souvislosti se schvalováním změny systemizace vláda do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxvem vnitra - sekcí pro státní službu dle § 19 xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxvních míst a na ni navazující organizační struktura předmětem několika soudních žalob, ve kterých se žalobci domáhali zrušení systemizace. V prvním pxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx v části, která se týká České inspekce životního prostředí. Žalobce byl od roku 2015 ve služebním poměru u České inspekce životního prostředí (dále jen „xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxšlo ke zrušení jeho služebního místa systemizací služebních míst pro rok 2018. Ža-lobce nebylo možné převést na jiné služební místo, neboť žádné vhodnx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxo spory s představenými. Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. dubna 2018, č.j. 10 A 46/2018 - 23, k tomuto konstatoval, že „systemizace není správním xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxávním úřadům stanoví počet služebních míst, jejich obecné parametry, a objem prostředků na platy státních zaměstnanců. Jakkoliv tedy na základě systxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, natož aby systemizací vlády byl přímo ovlivněn služební poměr konkrétního státního zaměstnance. V případě organizační struktury služebního úřadu xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxní sféry konkrétních státních zaměstnanců, neboť jím nedochází k přímému zásahu do služebního poměru konkrétního státního zaměstnance. Systemizacx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxizace vydávaná vládou není materiálně služebním předpi-sem. Ačkoliv služební předpis podle § 11 odst. 1 zákona o státní službě stanoví organizační věxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxičný, avšak ve všech případech bude obsahovat závazné směrnice pro výkon služby, kterými se státní zaměstnan-ci musejí řídit. Systemizace služebnícx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx
xxx xxxxxxx
x xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxch služby závazný není, nýbrž se do něj promítá pouze prostřednictvím rozhodnutí o změně služebního poměru. Podle systematického výkladu zákona je syxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxdpisech. Systemizace služebních míst není služebním předpisem, a proto nemůže být ani předmětem přezkumu podle § 12 zákona o státní službě, respektivx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx adresátem je státní zaměstnanec. V případě zrušení služebního místa se bude jednat o rozhodnutí o převedení na jiné služební místo podle § 61 odst. 1 odsxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxvených potom půjde o odvolání ze služebního místa představeného podle § 60 odst. x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdnout žalobou podle § 65 s. ř. s. V rámci řízení o ní potom soud může po-dle § 75 odst. 2 věty druhé s. ř. s. přezkoumávat i jiné podkladové úkony správ-ních orxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx žaloby proti roz-hodnutí o zařazení mimo výkon služby lze namítat, že ke zrušení služebního místa došlo v rozporu se zárukami, které zákon o státní služxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxohla zasáhnout do právní sféry žalobce. Stejně tak tomu je i s navazující systemizací služebních míst ČIŽP, neboť tímto aktem nedošlo k přímé změně služxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxs 167/2018, přičemž ve věci nebylo dosud rozhodnuto.
V dalším případě se žalobce žalobou ze dne 22. února 2018 domáhal zrušení usnesení vlády České rxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxace služeb-ních a pracovních míst v Ministerstvu zemědělství. Zároveň se z procesní opatrnosti domá-hal i ochrany soudu před nezákonným zásahem žaloxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxu napadeného rozhodnutí došlo ke zrušení místa, na které byl žalobce jmenován. Městský soud v Praze usnesením ze dne 18. července 2018, č.j. 3 A 64/2018-xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xxx x xx xx xxxxxxxxní stránce. Systemizace není správním aktem, kterým by bylo rozhodováno o právech a povinnostech kohokoliv. Jedná se pouze o akt směřující dovnitř stáxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxěstnanců. Jakkoliv tedy na základě systemizace může dojít k zániku služebního místa v konkrétním služebním úřadu, nelze z ní v žádném případě zjistit, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxoti úpravě systemizace jako rozhodnutí byla tedy odmítnuta usnesením Městského soudu v Praze.
Městský soud v Praze z důvodu vhodnosti usnesením vyxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxx-27. Proti uvedenému byla žalobcem podána kasač-ní stížnost, o níž Nejvyšší správní soud rozhodl rozsudkem ze dne 9. října 2019, č. j. 8 Ads 301/2018-45x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xoud konstatoval, že aby byla žaloba proti nezákonnému zásahu důvodná, musí být kumulativně splněny následující podmínky: „Žalobce musí být přímo (1. xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxlu) správního orgánu, které nejsou rozhodnutím (4. podmínka), a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu pří-mo zasaženo (5. poxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxnom případě totiž ještě nelze považovat za naplněnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxační moc nadřízených organizovat výkon veřejné správy v rámci právními předpisy zřízených správních úřadů. (-) Zákon o státní službě nestanoví, že by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx těmito úkony docházelo ke změně jeho služebního zařazení. Ostatně by to nebylo dost dobře ani možné, neboť jde o obecné interní organizační akty, tedy axxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxení systemizace i organizační struktury vést, je to ostatně i jejich cílem. Typicky se může jednat o odvolání ze služebního místa představeného (§ 60 záxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxátní službě), případně i o skončení služebního poměru [§ 72 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]. Dotčení schválením organizačních aktů je však nepřxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xoudnictví, které slouží nikoliv k ochraně obecné zákonnosti, ale primárně k ochraně veřej-ných subjektivních práv fyzických a právnických osob, a to xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x x x x xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, tudíž ani její případné úpravy, nemohou zasáhnout do práv a povinností stěžovatele přímo, nemůže jít o nezákonný zásah ve smyslu § 82 s. ř. s. Z téhož důvxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedl, že by bylo „v rozporu s garancemi vyplývajícími pro státní zaměstnance z čl. 79 odst. 2 Ústavy a z čl. 21 odst. 4 Listiny, pokud by nebylo možné přezkxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxci služby předchá-zely. Opačný přístup by vedl k tomu, že by schválení systemizace či organizační struktury mohlo být použito pouze k tomu, aby byl státxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxní zastávaného služebního místa, nicméně by zároveň vzniklo formálně jiné, se stejnou obsahovou náplní. Důvody vedoucí k těmto krokům by mohly být zcexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxovat protiprávních cílů, byť k zásahu do práv a povinností státních zaměstnanců dojde až pozdějším úkonem, jehož obsah však bude předurčen příslušným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x větě druhé s. ř. s. (-) Systemizaci či změny organizační struktury lze považovat za závaz-ný podklad ve smyslu § 75 odst. 2 větě druhé s. ř. s. pro rozhodovxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxgány rozhodující ve věcech služby závazný. Z ničeho nevyplývá, že by těmito organizačními dokumenty byl vázán i soud. S ohledem na to je soud oprávněn v rxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxy pro rozhlasové a televizní vysílání, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxich čele, snížit počet služebních míst podle odstavce 1 písm. a) a b) a objem prostředků na platy podle odstavce 1 písm. c) oproti systemizaci pro předchoxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxmi pro ČR z členství v EU, částečně ústavně nezávislým postavením "regulátorů" mimo moc výkonnou, tedy mimo pravomoc vlády (to by se ovšem v užším slova sxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxí banka). "Nezávislost" regulátorů (ovšem ve smyslu nezávislosti v rozhodování) je zpravidla zakotvena jejich zřizovacím zákonem. Typickým příklaxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Ve své činnosti postupuje nezávisle a řídí se pouze zákony a jinými právními předpisy.
(2) Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen na základě zákona.
(3) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtu předmětného ustanovení nesměla, dojdeme k závěru, že nesměla bez souhlasu toho, kdo v čele služebního úřadu stojí, snížit počet služebních míst „řaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxtředků na platy. Lze tedy dovodit, že „jízlivá“ vláda by byla bývala mohla při zachování celkového objemu prostředků na platy a celkových počtů služebnxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxodněnost by musela plynout z porušení práva (např. z nesprávného zatřídění státních zaměstnanců v katalogu správních činností - srov. nařízení vlády xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem státní občanství ČR, a do počtu služebních míst, u kterých se stanoví zákaz konkurence.
VIII.1 Stanovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxti "regulátorů"
Ústavnost legislativního procesu přijetí zákona, v důsledku toho jeho ústavnost jako celku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxrhu na zrušení ZSS kritizoval odlišnou proceduru schvalování systemizace některých služebních úřadů: „§ 17 odst. 3 zákona o státní službě ve větách prxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxu Rady pro rozhlasové a televizní vysílá-ní, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xe v jejich čele, snížit počet služebních míst podle odstavce 1 písm. a) a b)., tj. počet služeb-ních míst státních zaměstnanců a počet služebních míst přxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxní službě je obsažen z celkového počtu 13 tzv. dalších ústředních orgánů státní správy, vymezených v § 2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxst. 1 Ústavy ČR je vrcholným orgánem moci výkonné vláda a nikoliv jiný orgán, jak by to jinak z § 17 odst. 3 věty čtvrté zákona o státní službě mohlo plynout.x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxtím argumentace, kterou zá-stupci regulátorů využívali v legislativním procesu: „Napadané ustanovení je výjimkou pro tzv. regulátory vyplývající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxruku pro jejich nezávislé a nestranné rozhodování založenou na tom, že vláda nemůže bez sou-hlasu toho, kdo stojí v čele příslušného úřadu (tedy toho, kxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxst úřadu. Pokud by tato výjimka nebyla v zákonu o státní službě uvedena, bylo by stanovení systematizace zcela mimo reálnou rozhodovací pravomoc toho, xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxtní službě je rovněž v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie (např. v rozsudku ze dne 9. března 2010 ve věci C518/07 Soudní dvůr Evropské unix xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxněny před jakýmkoli vnějším vlivem, včetně přímého či nepřímého vlivu státu, a nikoli pouze před vlivem organizací, na které dohlíží.)“
Tento návrx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx čtvrté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, k němuž došlo dne 14. srpna. Ústavní soud „ve zbývající čáxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxku zasáhlo ústavně chráněné hodnoty předvídatelnosti práva a právní jistoty více než samotné vady v legislativním procesu, resp. než existence zákonx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxasové a televizní vysílání, Českého telekomunikačního úřadu, Ener-getického regulačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxe, snížit počet služebních míst podle odstavce 1 písm. a) a b) a objem prostředků na platy podle odstavce 1 písm. c) oproti sys-temizaci pro předchozí kalxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx „klade na roveň vládě, ne-li nad vládu" (bod 14). Ústavní soud považuje ustanovení o systemizaci důležité ustanovení ZSS, které je klíčové pro státní sxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxáda může dostát své odpovědnosti ústavně zakotveného vrcholného orgánu výkonné moci za řádné fungování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx tohoto prostředku či k oslabení možností (a současně ústavní odpovědnosti a kompetencí) vlády na tomto klíčovém úseku, proto musejí být nalezeny odpoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxkých oblastí veřejné moci vyžaduje nezávislé postavení regulačních orgánů- Uplatnění prvků nezávislosti, které se mohou případ od případu lišit, všxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxst. 1 Ústavy), potřebu zajištění řádného chodu státu, stejně jako na potřebu plnění mezinárodních závazků státu (čl. 1 odst. 2, čl. 10a Ústavy).“ (bod 2xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či jiných orgánů, tzn. především efektivní strukturální oddělení rozhodovací činnosti správních orgánů od zájmů subjektů podřízených takové regulxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „Specifika postavení uvedených správních orgánů (tzv. nezávislých správních úřadů) je třeba hodnotit systémově v kontextu celkového ústavního uspxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxt vlády za výkon státní správy.“ Odpovědnost vlády Poslanecké sněmovně pak zprostředkovaně vytváří „legitimační řetězec“ pro státní správu. (bod 23xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxáme u soustavy správních úřadů a jim příbuzných institucí veřejné správy, za kterou nese vláda odpovědnost, neboť by to bylo v rozporu se samotnou povahxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxzkou konstrukce pravomocí orgánů veřejné moci jako odpovědnosti jak v pozitivním, tak negativním smyslu-“ Vztah vlády k regulátorům pak Ústavní soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtu (čl. 1 odst. 1 Ústavy) plyne odpovědnost za určitý úsek řízení (zde včetně výlučného oprávnění předložit návrh zákona o státním rozpočtu podle čl. 42 xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxvků systému moci výkonné, resp. státní správy. Výjimkou zde může být v případě střetu dvou veřejných zájmů jen ochrana základních práv a svobod, zajištxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx kontextu Ústavní soud vyžaduje vztah vlády a nezávislých regulátorů: „-přitom prvků nezávislosti, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, který musí rexxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxvých složek systemizace státní služby, a v situaci, kdy se dostane např. do střetu s Českým statistickým úřadem při pořádání sčítání lidu nebo s Úřadem pxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto úřadů vyvázáni z povinnosti řídit se ve své specifické regulační působnosti pokyny, usneseními, směrnicemi atd., neboť je to v dané oblasti vyvxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxo pohledu ustanovení věty čtvrté § 17 odst. 3 zákona o státní službě z hlediska testu ústavnosti neobstálo. Ústavními východisky jsou zde dělba moci, paxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xstanovení čl. 79 odst. 2 Ústavy, které výslovně hovoří (na rozdíl např. od čl. 80 odst. 2, čl. 91 odst. 2, čl. 97 odst. 3) jen o úpravě právních poměrů státníxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxícím jejich úkolům při výkonu státní správy jako celku, přičemž z ústavní úpravy - nikterak nevyplývá, že by měly být význam a záruky řádného výkonu státxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xi financí. - Současně platí, že Parlament se nemůže vzdát výkonu své kontrolní působnosti vůči vládě tím, že z oblasti její odpovědnosti vyjme rozhodovxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxtojí ani z hlediska jakkoli konstruovaného testu racionality. To proto, že zásah do ústavně zakotvené pozice vlády není založen na ochraně uvedených sxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxli to v těchto oblastech - akceptovatelné či dokonce žádoucí, v oblasti systemizace to značí pokus o vyprazdňování ústavní
kompetence
a současně parlxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx evidentního střetu s takovými pravidly fungování mechanismu státní moci v České republice, jako jsou čl. 2 odst. 1, čl. 42 odst. 1, čl. 67 odst. 1, čl. 68 oxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xěkolika ústředních správních úřadů různého typu. Této odpovědnosti ji nemůže zbavit ani zákon Parlamentu, byť by s ním vláda souhlasila. Ústavní soud xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Vojtěcha Šimíčka proti výrokové části I. nálezu: „-nespatřujeme v omezené možnosti vlády zasahovat do stanoveného počtu služebních míst a objemu proxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx69 Sb.) ostatně plyne, že ministerstva (pod touto zkratkou se rozumí i ostatní ústřední orgány státní správy) se ve veškeré své činnosti řídí (též) usnexxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdy vůči těmto orgánům se proto jeví jako liché, nemluvě ani o tom, že většina jejich předsedů je jmenována a odvolávána vládou (§ 2 odst. 3 kompetenčního zxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xdvolávání předsedů těchto orgánů ostatně spočívá i záruka legitimačních řetězců, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xetězce a k oslabení odpovědnosti vlády za řízení státu prostřednictvím státní správy, proto není opodstatněné.
Pokud bychom totiž většinový názox xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xmezeného vlivu vlády na jejich postavení a činnost-
Shrnuto: jakkoliv se osobně nemusíme ztotožňovat se zvoleným řešením a můžeme mít i určité odboxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxnit vládu před případnou přílišnou emancipací těchto orgánů.“
Zdroj: http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Z txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxou je zřízení nové-ho služebního úřadu zákonem. Toto ustanovení teoreticky dává nejprve Ministerstvu vnitra -- sekci pro státní službu a posléze vládxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxem financí na návrhu systemizace, který pak ministr vnitra předloží vládě, a dokud tento návrh vláda pozitivně neschválí (a musí to stihnout do konce přxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxůsobem nedojde. Jak již bylo roze-bráno výše, problém tkví v možném konfliktu systemizace se zákonem o státním rozpočtu. Doposud se vždy stalo, že vládx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxa ministru vnitra ve spolupráci s ministryní financí, aby návrh systemizace na následující rok obsahově i časově na návrh státního rozpočtu navazovalx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx v důsledku vládní krize, toto ustanovení uplatnilo, nepo-chybně by to vyvolalo značný tlak na flexibilní výklad podstatné změny podmínek dle § 18 ZSS (xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxbní řízení vůči „redukovaným“ státním zaměstnancům mělo větší šance na to, aby obstálo v instančním nebo případně soudním přezkumu.
K odst. 5
xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxložitelné pravidlo: jak jsme uvedli u odst. 1, je pravdou, že musí být "vidět" každé systemizované služební místo, nicméně schvalují se agregovaná datxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxobnosti, jinými slovy musejí uvést, na co služební místa chtějí, a po schválení systemizace toto určení respektovat. Tento výklad odst. 5 však předstaxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxlizovat.
Lze tedy spíše přijmout výklad, že zákonodárce zamýšlel toto ustanovení tak, že vláda nemůže volně měnit systemizovaná služební místa na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxdárce na nestrannosti, stabilitě a na relativní nezávislosti státní správy.
Nemožnost použití finančních prostředků (určených) na platy státníxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx x xx x x xx xx xx xxxxočtových pravidel [srov. zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)].
Ax xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxvé rozpočtové kapitoly poddimen-zovaly prostředky na platy státních zaměstnanců, protože nevěděly, kolik ostatních dosa-vadních zaměstnanců požxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxadně vyhoví (konečný termín byl až konec roku 2015 - § 190 odst. 3 ZSS). U představených byla situace jednodušší, na ně bylo logicky třeba rozpočtovat 50 % xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxů na platy státních zaměstnanců pro jiný účel vedl k problémům nejprve při úvahách o použití těchto finančních prostředků ve pro-spěch dosavadních zamxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxmům trvalého charakteru v souvislosti se stále vzrůstajícím počtem zaměstnanců v pracovním poměru zařazených na služebních místech (srov. legislatxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
Marginálním problémem je v této souvislosti § 150 odst. 2 ZSS - tzv. zastropování odměn. Zákon neobsahuje přechodná ustanovení, takže je možný dvojí výxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xstanovení dle jeho smyslu, měl by se „strop“ odměn rozdělit na 12 dílů a celková roční odměna státního zaměstnance by měla mít strop v násobku měsíců, po kxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxx xe při-klonila ve své metodické činnosti i sekce pro státní službu s tím, že pokud v průběhu roku dochází ke změnám tarifu, počítá se limit z vyššího tarifu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxh zaměstnanců. Pokud v průběhu roku zaměstnanec přechází mezi platovými třídami, musí se limity pro jednotlivé měsíce sčítat s tím, že pokud k přechodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxální, ale evidentně obchází smysl tohoto ustanovení) spočívá v tom, že pokud žádný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxnce, má stejný „strop“ pro odměny, jaké může obdržet, jako ten, kdo byl ve služebním poměru po celý rok. Excesy v tomto smyslu by ovšem nepochybně byly neexxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxntroly.
xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takže každý zákon o státním roz-počtu může jako
lex
posterior toto ustanovení (přímo nebo nepřímo) novelizovat. Bylo by to ale formálně složitější v txxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx odst. 1 Ústavy).
V době sepsání 2. vydání komentáře projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky novelu zákona č. 218/2000 Sb. - viz sxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx novelu § 17 odst. 5 ZSS:
„§ 25a (1) Organizační složky státu jsou povinny vázat prostředky státního rozpočtu na služební příjmy, služební platy nebo plxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xdpoví-dají volným místům a) státních zaměstnanců odměňovaných podle zákona o státní službě, b) zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce, c) přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxňovaných podle zákona o vojácích z povolání. (2) Vázání prostředků státního rozpočtu podle odstavce 1 organizační složka státu pro-vede, bylo-li příxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxndářní měsíc, tomuto kalendářnímu měsíci bezprostředně předcházející, ve kterém bylo příslušné místo podle odstavce 1 rovněž volné všechny kalendáxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxstního sboru nebo vojákem z povolání a které je rozpočtově zabezpečeno, b) nepovažuje místo neobsazené z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, karanxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu pro-vede do patnáctého pracovního dne v měsíci, který následuje po skončení kalendářního čtvrtletí. Vázání za měsíce říjen a listopad se provedx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxovede podle odstav-ce 1 písm. a) až c), a to ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xložka státu vázání prostředků státního rozpočtu na služební platy odpovídající druhému nejnižšímu služebnímu tarifu stanovenému vládou podle zákoxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxodně rozpočtovány. Vázané prostředky podle odstavce 1 rozpočtované na služební příjem, služební platy nebo platy související s financováním prograxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxých z finančních mechanismů mohou být použity na základě rozhodnutí ministra financí i na účely, na které byly původně rozpočtovány.“
Vzhledem k txxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxí zaměst-nance zařazené mimo výkon služby např. z organizačních důvodů, protože jim bylo v rámci „redukcí“ zrušeno služební místo, hrozí, že v případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxného provozu. V rámci legislativního procesu snad převáží názor, že ne nadarmo je alespoň částečná finanční nezávislost chápána jako jeden z nutných axxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxkona po katastrofál-ních povodních ze srpna 2002 (srov. § 135 odst. 2 služebního zákona, který vázal tarify na průměr platů v nepodnikatelské sféře, a § xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx
x judikatury:
usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2018, č. j. 10 A 46/2018-23,
usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. července 2018x xx xx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xíjna 2019, č. j. 8 Ads 301/2018-45
Související ustanovení:
§ 10 - služební orgán, § 13 - Ministerstvo vnitra, § 19 - organizační struktura sluxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxí službu, § xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x3 - zákaz konkurence, § 150 - zvláštní ustanovení o odměně, § 172 - systemizace pracovních míst, § 180 - informační systém o státní službě jako informxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxání na úřednickou zkoušku evidence uskutečněných úřednických zkoušek, § 182 - přístup do součástí ISoSS a pravidla pro nakládání s údaji, § 184 - systxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností,
§ 4 zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnosxxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 1, 7 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu,
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxvního soudu č. 199/2015 Sb.
Služební předpisy NSS č. 3 a 4 /2017, služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2017, ze dne 6. února 2xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxna
služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3 ze dne 17. března 2017, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxstka ministra vnitra pro státní službu č. 4 ze dne 14. července 2017 o charakteristice služebních míst, ve znění služebních předpisů náměstka ministra xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx07
Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, ze dne 15. října 1968, o volném pohybu pracovníků uvnitř Spole-čenství
Z literatury:
Výroční zpráva o státnx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
Mgr.
Jiří
Kaucký
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Pxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx
xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxvést?
I. Účinnost systemizace
Pomineme-li první systemizaci k 1. červenci 2015 (§ 184 odst. 1 ZSS), je účinnost systemizace ze zákona vždy k 1. lednx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x x x x x xxx xxxxx x xxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxny systemizace, ale jen takové, které by měly za následek xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx data, nikoliv o konkrétní tabulku. V druhém případě je otázkou, zda se nejedná o prázdnou množinu, protože § 17 odst. 5 ZSS asi obecně zapovídá snižovánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxle takové změny, které by vedly u jednotlivého státního zaměstnance (tj. jde o obsazené služební místo) ke změně platové třídy o více než o jeden stupeň dxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxel" (pokud jde zároveň o zásah do organizační struktury služebního úřadu, je třeba respektovat ustanovení § 19 odst. 1 nebo 2 ZSS). Tím "bez pravidel" axxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xby i její změny schvalovala vláda. Předkladatelem změn by z povahy věci měl rovněž být ministr vnitra, ale jinak se složitý procesní režim § 17 odst. 2 a 3 xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxto typu (mění se parametry - viz výše - a změna se děje v průběhu roku) neděje nic neobvyklého. Cílem ustanovení § 18 ZSS není znemožnit jakoukoliv změnu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
V tomto ustanovení je podstatná ochrana koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxtního státního zaměstnance vůbec nechránila. Na druhou stranu záko-nodárce přiznává, že může v průběhu roku dojít k přehodnocení složitosti konkrétxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahově příbuzné příklady v různých platových třídách (při zachování stejného oboru služby), bude jistá flexibilita možná.
Postup změn systemixxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx době spíše než stručný text zákona podstatný služební předpis NSS č. 3/2017. Z něho vyplývá: návrhy se takovápředkládají prostřednictvím modulu OSYS xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxě stanoví způsob předložení návrhu (čl. 3 odst. 2); Návrhy (včetně změnových návrhů) jsou v modulu OSYS nazývány procesy: zde je podstatný Proces S6 - úpxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxměstnanců s výkonem služby. Úprava je nepřípustná, pokud by v jejím důsledku došlo ke změně objemu prostředků na platy státních zaměstnanců služebníhx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x8 - aktualizace systemizace („Jedná se o změnu systemizačních atributů služebního místa, kterou neschvaluje vláda.“ - čl. 12 odst. 1 tamtéž), a zejménx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxnutí o zařazení na služební místo. Po změně vnitřní systemizace (tedy služebního předpisu služebního orgánu v daném služebním úřadě) se nepochybně buxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe takové rozhodnutí bude vydáno v řízení ve věcech služby, tedy s možností procesní obrany, a že musí být řádně odůvodněno reálně vykonávanou (nejsložixxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx služby (srov. nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, resp. od 1. července 2019 nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxh se musí jednat o objektivně nutnou změnu, protože jinak by státní zaměstnanec mohl proti takové změně brojit jako proti ob-cházení zákona směřujícímx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), byla s účinností ode dne 1. března 2019 nově stanovena povinnost sloxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxí složit úřednickou zkoušku - jedinou možností bylo stanovení této povinnosti v rámci služebního hodnocení v části B „Stanove-ní individuálních cílů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x v hodnocené oblasti „Výsledky vzdělávání“ klasifikovat známkou 0 (tedy hodnocená oblast byla plněna nedostatečně). Dle § 61 odst. 1 písm. h) ZSS je důsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxěstnanec úřednickou zkoušku nevykonal.
III. Kdy lze změnu systemizace dle § 18 provést?
Dojde ke změně působnosti správního úřadu. Změnu působnxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxádná změna systemizace ostatních služebních úřadů dle zák. č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, při změně jxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxkona (u správních úřadů je to ústavní požadavek - srov. čl. 79 odst. 1 Ústavy). Po zániku federace už není jediným spolehlivým pramenem kompetenční zákoxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxu vlády dle § 7 odst. 6 a 8 zák. č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zák. č. 250/2014 Sb.:
"(6) ...Jednotlivými úkony x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xodřízeni pouze Komisi.
(8) Výkon působnosti Komise a její ostatní činnost odborně, organizačně, finančně a materiálně zabezpečuje Úřad vlády České xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxají mnoho činností, k jejichž realizaci hledá-me zákonné zmocnění jen obtížně. Obecně se toleruje, že ústavní požadavek vázanosti státní moci zákonex xxxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxstenská, či nejlépe pečovatelská veřejná správa takto striktně chápana není a v těchto případech jsou posuny v " „působnosti"“ (ovšem působnosti v uvoxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx"“ např. usnesením vlády
sensu stricto
neumožňoval spojit se zásahem do aktuální systemizace.
Jako xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xzajištění veškerých činností souvisejících s organizačním, odborným i materiálním zabezpečením činnosti Etické komise České republiky pro oceněnx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Druhou možností je, že dojde k podstatné změně podmínek, za kterých byla sys-temizace schválena. Pokud hledáme v ustanovení § 18 ZSS smysl, musíme xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxebního úřadu. Aby § 18 ZSS nebyl prázdným ustanovením, muselo by se jednat o systémovou změnu podmínek rozsa-hu světové finanční krize, přírodní katasxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xýhradu změny systemizace jen při změně zákona. Dosavadní aplikač-ní praxe jde ovšem jiným směrem a soudním testem zákonnosti navazujících rozhodnutx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě se v závěru č. 7 vyjádřil k podmínce přípustnosti změny systemizxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxovnatelná se změnou zákonné působnosti služebního úřadu. Takovou změnou je například omezení finančních prostředků na činnost služebního úřadu (poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxh fondů, strategických projektů (např. vyzbrojování ozbrojených sil České republiky) nebo podstatný nárůst čin-ností v působnosti služebního úřadx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxizace mimořádných opatření k zajištění života a zdraví obyvatelstva, realizace mimořádných sociálních opatření, apod.). Naopak podstatnou změnou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx
Jak již bylo podrobně rozvedeno ke komentáři § 17 ZSS, je i pro změnu systemizace podrobně stanovena forma i proces ve služebním předpisu NSS č. 3/2017. Zxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxy:
„(1) V Procesu S2 je předkládán návrh na změnu systemizace, při níž dochází ke změnám systemizačních údajů podle § 17 odst. 1 zákona o státní službě.
(xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxo zaměstnance o více než jednu třídu dolů nebo o dvě třídy nahoru, je změna systemizace poté, co nabyla účinnosti, přípustná, jen dojde-li
a) ke změně půxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx dne kalendářního měsíce, pokud vláda nerozhodne jinak. Návrh na změnu systemizace předkládá služební orgán nejméně 30 kalendářních dní před navrhovxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxndářní rok do modulu OSYS příslušným služebním orgánem do jeho schválení vládou.
(5) Pravidla pro předložení návrhu na změnu systemizace platí i v příxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxsterstvem vnitra služební orgán zajistí jeho přiložení k předkládanému materiálu. Ministr vnitra je spolupředkladatelem tohoto návrhu.“
Od změny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xčelem sladění podmínek rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby. Úprava je nepřípustná, pokud by v jejím důsledku došlo ke zmxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxotlivých platových třídách.“ a Proces S8 - aktualizace systemizace („Jedná se o změnu systemizačních atributů služebního místa, kterou neschvaluje xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxá sněmovna Parlamentu České republiky novelu ZSS - viz sněmovní tisk 567, ve které se nově upravují změny systemizace dle § 18:
Změna systemizace (1) Změxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx počtu služebních míst, objemu prostřed-ků na platy státních zaměstnanců a zaměstnanců na služebních místech nebo změně platové třídy, v níž je zařazexx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xměně podmínek, za kterých byla systemizace schválena. (3) Ustanovení § 17 odst. 2 a 3 se na vypracování návrhu změny systemizace a jeho předložení tomu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxodě s Ministerstvem financí, spočívá-li změna systemizace ve a) změně platové třídy, v níž je zařazeno služební místo, b) zřízení služebního místa na dxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxčtu služebních míst, která nemá dopad na počet služebních míst přepočtených xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxli Ministerstvo vnitra změnu systemizace postupem podle odstavce 5 a ústřední správní úřad, jehož prostřednictvím byl návrh změny systemizace předlxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo orgánu.“
V důvodové zprávě je k navržené změně uvedeno: „S ohledem na zkušenosti z aplikační praxe se doplňuje definice změny systemizace, neboť xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxt některé závažnější změny systemizace. Návrhy na změnu systemizace budou i nadále zpracovávány a předkládány způsobem odpovídajícím způsobu zpracxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxacování návrhu státním tajemníkem v součinnosti s ministrem nebo vedoucím Úřadu vlády, u podřízených služeb-ních úřadů předkládání návrhu prostředxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx služebního poměru státních zaměstnanců, budou i nadále schvalovány vládou. Půjde zejména o změnu počtu služebních míst nebo změnu počtu míst předstaxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxně významných změn se navr-huje přenesení schvalování změn systemizace na Ministerstvo vnitra. Vždy je nutná dohoda s Ministerstvem financí. Vládě bx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xadále trval. Ministerstvo vnitra by mělo v dohodě s Ministerstvem financí schvalovat změny, v jejichž důsledku dochází ke změně platové třídy služebnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxbjektu schvalujícího tuto změnu systemizace nijak neovlivňuje případný postup při stanovení platové třídy podle § 145 zákona o státní službě, který uxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxočívající ve zřízení služebních míst na dobu určitou. V těchto případech se jedná o služební místa, na nichž budou plněny dočasné úkoly služebního úřadxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xsou deli-mitace podle § 171 zákona o státní službě, tedy převody částí služebního úřadu do jiného služebního úřadu. Není rovněž považováno za potřebnéx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxávný převod agend z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo spravedlnosti na základě usnesení vlády. Ministerstvo vnitra by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xystemizovaných míst, který je uveden ve schváleném státním rozpočtu. Konkrétně se bude jednat o vznik tzv. do-plňkových míst zřizovaných v případě zkxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx je rozdělení jednoho služebního místa na více míst s kratším fondem služební doby s ohledem na rozsah činností, které mají být na služebních místech vykxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx systemizace nebude Ministerstvem vni-tra schválen, ale ústřední správní úřad, jehož prostřednictvím byl návrh předložen, bude na návrhu trvat, přexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxkona o státní službě.“
Tento návrh jde správným směrem ve smyslu debyrokratizace změn systemizace (tedy pokud se podaří i zjednodušit a otevřít modxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxe s Ministerstvem vnitra (sekcí pro státní službu) - pokud je, Minister-stvo vnitra návrh schválí. Ministerstvo vnitra tvoří své stanovisko v dohodě s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxancí nesouhlasí, nemůže Minister-stvo vnitra udělit souhlas, i když z hlediska jeho působnosti je návrh v pořádku). Předkla-datel nemůže brojit přímx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xládu.
Související ustanovení:
§ 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 17 - systemizace, § 19 - oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu
Související předpisy:
nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností,
zák. č. 250/2014 Sb., o změně zákoxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxní vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3 ze dne xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxační struktury a jejích změn ve služebním úřadu, ve znění služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2018
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx
Organizační struktura služebního úřadu
Mgr.
Jiří
Kaucký
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx Zákonné limity organizační struktury
II.1 Hierarchie útvarů
II.2 Sekce státního tajemníka
II.3 Útvary přímo podřízené ministrovi
III. Jednoduxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemají důsledky dle § 62 ZSS
IV.1 Skončení služebního poměru
IV.2 Kumulativní podmínka
V. Prozatímní postup
V.1 Schvaluje služební orgán
VI. Změxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxst na systemizaci
Z odkazu na systemizaci (služebních míst) -- srov. § 17 odst. 1 ZSS -- jednoznačně vyplývá sekundární povaha organizační struktuxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxjci a slepici. Abychom mohli předložit návrh systemizace, musíme mít "„v tužce"“ organizační strukturu služebního úřadu s přiřazenými působnostmi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxně nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby) a , a s účinností od 1. července 2019 nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby) a přxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxním místům (viz komentář k § 17 ZSS). Hovoříme-li o organizační struktuře, platí to i pro její změnu. S výjimkou vzniku nových služebních úřadů na zelené xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx xdst. 1 písm. b) a c) ZSS: nejdříve musíme vědět, kolik budeme za účelem zajištění řádného výkonu působnosti služebního úřadu potřebovat útvarů a jakýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmi a nepřímo i objem prostředků na platy. Arbitrární stanovení organizační struktury od konce v tom smyslu, že nejprve budeme mít fixně stanovena kritéxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxíme útvarů?", nás usvědčí z toho, že naše systemizace a organizační struktura těžko mohou sledovat optimální zajištění řádného výkonu působnosti sluxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxavy návrhu systemizace. Do takto připravené organizační struktury by se v zásadě mělo zasahovat jen v případě, že ve schválené systemizaci služebního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xlaty anebo taková změna počtu ostatních státních zaměstnanců, že "nevyjdou" minimální počty systemizovaných míst na jednotlivé útvary dle § 4 a 5 nařxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx
Tedy odhlédneme-li od faktické přípravy návrhu organizaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxvisející dopad do organizační struktury má vést k rušení služebního místa představeného [§ 60 odst. 1 písm. a) ZSS], by měl celou změnu organizační struxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx tedy služební orgán upraví návrh organizační struktury dle schválené systemizace, předá jej příslušnému ústřednímu správnímu úřadu (patrně vedoucxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x trpné pozici toho, kdo jen vybere návrhy organizačních struk-tur jednotlivých služebních úřadů a zašle je Ministerstvu vnitra - sekci pro státní služxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xodřízenosti „centru“ a mohou sledovat výlučně zajištění řádného výkonu působnosti služebního úřadu (§ 17 odst. 1 ZSS). Metodický pokyn ke změnám služxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxizačních důvodů, před účinností nové systemizace (anebo její změny) nestihne. Zrušením služebního místa dochází k překážce na straně služebního úřaxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx odst. 3 ZSS 100 % platu. Vzhledem k tomu, že platové tarify se mění většinou k 1. lednu, je otázkou, zda plat, resp. 80 % měsíčného platu se počítá z platovéhx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx platového tarifu po zrušení služebního místa: „Na rozdíl od zákoníku práce se do platové třídy ve státní službě nezařazuje zaměstnanec ale služební míxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxích zaměstnanců, stanovená pro platovou třídu, do které je zařazeno služební místo, na které je státní zaměstnanec zařa-zen, a pro platový stupeň, do kxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx x xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxý) v případě, že není zařazen na žádné služební místo a z tohoto důvodu nemůže vykonávat službu. Pro případy, kdy je nemožnost konat službu státnímu zaměxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxh případech § 176 zákona o státní službě. Pokud jde o platový tarif, zahrnuje se do uvedeného základu vždy ve výši, která byla státnímu zaměstnanci naposxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxužební místo, tedy například než zaniklo - není již obsažené v systemizaci na příslušný kalendářní rok - a nikoliv právní účinnost institutu zařazení mxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xždy nutné vycházet z té výše platového tarifu, která naposledy příslušela státnímu zaměstnanci v době, kdy byl zařazen na služebním místě.“
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxm ve schvalování návrhu státního rozpočtu, který bývá pro přípravu systemizace určující, často vylučuje, že by se změna organizační struktury mohla sxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxra uhelné prázdniny, vše se výrazně zjednoduší, protože
fikce
schválení organizační struktury tacite je zřejmě nevyvratitelná. To neznamená, že slxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxkami) odeslalo v termínu,
fikce
by se neuplatnila. Vzhledem k tomu, že vše probíhá v modulu OSYS, je předchozí jen nejapným vtipem. Komunikace mezi sluxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx návrhu systemizace vládě. Problémy mohou nastat pouze tehdy, pokud by vláda do návrhu prováděla podstat-nější změny, které by měly zásadní dopady i do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi a někdy i opětovně systemizaci. Např. vláda rozhodla, že posílí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxních míst představených), na nichž by tato místa byla zařazena. Bylo tedy nutno nejprve systemizovaná místa provizorně zařadit na stávající oddělení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xa převést na ně systemizovaná místa dočasně zařazená jinde] - na to už by stačila „jen“ změna vnitřní systemizace).
xxxxxxxem vyjádření Ministerstva vnitra bude primárně upozornění na rozpor se záko-nem, nařízením vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech organizace služebního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxě na služební předpis NSS č. 3/2017. Vzhledem ke koordinační roli Ministerstva vnitra - sekce pro státní službu [§ 13 odst. 1 písm. b) ZSS] nelze vyloučit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxentra“ , protože i za resort obdrželo návrhy organizačních struktur svodně, musí na ně služební orgán reagovat. Bez vzniku nové verze reagující na vyjáxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxizační strukturu se jedná, novou verzi zašle (opět cestou ústředního správního úřadu) Ministerstvu vnitra - sekci pro státní službu. Je na Ministerstxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxmity organizační struktury
Původně se předpokládalo, že příslušné nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech or-ganizacx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx základě vyhod-nocení zkušeností s „překlopením“ dosavadních zaměstnanců a související permanentní snahou o dosažení optimální organizační strukxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxavidel cestou služebních předpisů a technického řešení modulu OSYS, což se ukázalo jako efektivnější. Náznaky, jakou by služební úřad měl mít struktuxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x x xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní - § 188 odst. 2 a 3 ZSS vyplývá, že odbory se zpravidla musejí členit na oddělení a sekce na odbory (srov. též § 10 nařízení vlády č. 92/2015 Sb.).
Z přxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx stupněm řízení), přešel dnem 1. července 2015 do služebního poměru jako vedoucí oddělení. Ředitelem odboru ve smyslu ZSS se podle přechodných ustanovxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxně řízení (množné číslo použité v § 124 odst. 3 zák. práce naznačuje, že podřízení vedoucí zaměstnanci odpovídajícího stupně řízení by měli vždy být alexxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxvidlo, kdyby nepřipouštělo množství výjimek (nejen) pro menší služební úřady - více k překlopení ve-doucích zaměstnanců viz komentář k § 188 ZSS. Bylo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx x xxx xxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xy tuto hierarchii nerespektovaly.
Kromě přechodných ustanovení sice ZSS vzájemné vztahy, respektive hierarchii jednotlivých útvarů a jednotlxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxoto, že by bylo možno se odchýlit, ale proto, že to zákonodárce považoval za notorietu. Pokud nepostačí toto vysvětlení, lze poukázat na to, že vzorovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xýběrových řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xe nejvyšším organizačním útvarem v rámci služebního úřadu. V ministerstvu stojí v jejím čele náměstek pro řízení sekce, který je podle § 9 odst. 8 ZSS opxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxatních služebních úřadů, může zůstat toliko jako memento
de lege ferenda
.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxx rozlišuje mezi třemi typy organizačních útvarů. Vnitřní členění služebních úřadů, které je v zákoně spíše jen načrtnuto, je doplněno širokým zmocněxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxí v příloze č. 2 ZSS. Vedoucí oddělení je pro účely stanovení příplatku za vedení zařazen do jiné skupiny představených než ředitel odboru (a ředitel odbxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžebního úřadu může odbor v některých případech tvořit méně systemizovaných míst, než bude mít v jiném služebním úřadě většina oddělení, lze mít za to, žx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxní vedoucího oddělení, nemůže být ani velikost řízeného odboru ani "důležitost" svěřené agendy (ta bude do značné míry obtížně objektivizovatelná a bxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxon) budou odbory, na menších služebních úřadech to mohou být spíše oddělení. Nařízení vlády č. 92/2015 Sb. také ve svém § 9 poněkud překvapivě stanovixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a v praxi nebývá vždy respektováno. Např. na odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra je ke dni 1. září 2019 zařazeno celkem 67 oddělení, pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxru, který se nečlení na oddělení, mohl reálně mít vyšší příplatek za vedení, než je maximální výše příplatku za vedení pro vedoucího oddělení, mohli bycxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx služebního místa představeného.
Kromě rovnosti v odměňování brání voluntarismu v organizační struktuře i odchylná konstrukce výběrových řízenxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdmínky pro účast ve výběrovém řízení.
Mimo výše uvedené se dle dosavadních zkušeností s přípravou implementace ZSS zdá, že pro některé služební úřxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxd odděleními" ještě referáty.
Aplikační praxe přinesla institut tzv. uvolněného zástupce předsta-veného, a to zejména u útvarů, které jsou značnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xx
xxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu, náměstka pro řízení sekce nebo o ředitele odboru v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, určí si představený zástupce ze svých podřízených stát-ních zaměxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx x
xx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxení dle přílohy č. 2 k ZSS podle toho, jakého představeného zastupuje. Pro účely účasti ve výběrovém řízení na služební místo představeného (z hlediska xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx nižší, než je představený, jehož zastupuje (např. zástupce ředitele odboru má pro účely účasti ve výběrovém řízení postavení vedoucího oddělení apodxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxou novelu ZSS i pravidel organizace.
II.2 Sekce státního tajemníka
Dle § 15 odst. 2 a 3 ZSS státní tajemník řídí činnosti související se zajišťováxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu.
Lze dovodit, že cílem zákonodárce bylo sjednocení "personální pxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xe v teorii není hranice mezi pracovněprávními a služebněprávními vztahy natolik xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxm, státním tajemníkem. Do této oblasti lze v širším slova smyslu zahrnout, na těch ministerstvech kde to připadá v úvahu i "personální práci" v oblasti sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxka řídit činnosti související se správou služebních vztahů a odměňováním vedoucího podřízeného služebního úřadu, tak můžeme
per analogiam
uvažovax x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xrávnických osob. Tím by ale příslušného státního tajemníka musel zvlášť pověřit ten, kdo k tomu je kompetentní, zpravidla ministr. Takové činnosti by xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxuvisející též se systemizací jiných míst, než míst služebních a pracovních. Protože státní tajemník navrhuje systemizaci služebních i pracovních míxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx státního tajemníka mohla (měla) spadat i systemizace jiných služebních míst v rámci ministerstva, tj. služebních míst příslušníků bezpečnostních sxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání podle nařízení vlády xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků dle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby. Sporná je ovšem otázka zahrnutí činxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtériem by mělo být, zda se jedná o primární kompetenci ze zákona (pak by ji měl zaštiťovat spíše odborný náměstek) či zda se jedná spíše o průřezovou, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx. 2 nařízení vlády č. 92/2015 Sb. Příkladem může být „právní služba“ resortu, na men-ších ministerstvech veřejné zakázky,
legislativa
(zejména tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrstva (tj. tu, která přímo vyplývá z kompetenčního zákona, nebo ze zvláštních zákonů) tkví v jeho dvojjediném postavení: jako služební orgán ostatnícx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxh kompetencí služebního úřadu.
Jako další oblast, která by u některých, zejména menších ministerstev mohla připadat v úvahu jako součást sekce stáxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xodřízeného ministerstvu, nabízí i správa rozpočtu v oblasti mzdových prostředků. Jakkoliv tu na daný fakt nemá vliv, je třeba si uvědomit, že správa roxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pracovněprávní vztahy nejsou
ex definitione
činnostmi dle § 5 ZSS, ale jsou státním tajemníkům zvlášť svěřeny § 15 odst. 3 ZSS).
Mimo výše uvedené uxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxrovnáním § 14 odst. 2 ZSS, § 15 odst. 3 ZSS a § 16 ZSS dojdeme k názoru, že zákon používá obdobný obrat: úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměsxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxebního úřadu, se jedná o plnou kompetenci jednat za zaměstnavatele (ČR - příslušnou organizační složku státu nebo jinou instituci dle zák. č. 250/2014 xxxxx xxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxmpetence
služebního orgánu takového služebního úřadu je v zásadě nedotčena. V pozici xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch kompetencí v pracovněprávních věcech v rukou ministra (a vedoucího Úřadu vlády) lze hájit jeho postavením jako toho, kdo stojí v čele příslušné orgaxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxlučuje pověření státního tajemníka jednáním za organizační složku státu (dle § 7 odst. 2 téhož zákona).
II.3 Útvary přímo podřízené ministrovi
Kaxxxxx xxxxx xxxxx xx x x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xlády. Ze spojení s § 2 písm. a) ZSS pak vyplývá, že zaměstnanci zařazení v kabinetu člena vlády nejsou státními zaměstnanci. Formulování politik výlučxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxtavního, chceme-li politického, představitele - srov. zejm. čl. 67 a 68 Ústavy); obsahově se jedná o politické poradce bez ohledu na to, jak se jejich fxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x náměstek člena vlády stojí mimo systém státní služby a je zástupcem člena vlády jako ústavního činitele. Nové znění § 84 odst. 1 až 3 ZSS, tedy právo náměsxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxády, protože k takové činnosti bude náměstek člena vlády nepochybně potřebovat odborný aparát. Problém je ovšem složitější, protože další osoby v kabxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx po-vaha jejich činnosti se s takto úzce vymezenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xlena vlády. Počet zaměstnanců kabinetu člena vlády by neměl být neú-měrný vzhledem k celkové personální kapacitě služebního úřadu.
Jistým pandánxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxbo kance-lář vedoucího služebního úřadu). V kanceláři ministra by měla být systemizována služební místa státních zaměstnanců, která mají trvalý chaxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xízení sekce, státního tajemníka a ředitele sekce.
Výše jsme se dotkli "parlamentního zpravodaje". U zaměstnanců zabezpečujících "parlamentní a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy" ministerstva ve vládě a Parlamentu. Taková činnost odpovídá činnosti "příprava a vypracování odborných věcných podkladů" [§ 5 odst. 1 písm. t) ZSS]x xxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdce, jednají za člena vlády jako člena nebo představitele vládní strany v parlamentních poslaneckých klubech apod., mělo by se jednat o poradce zařazexx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxí vlády č. 92/2015 Sb. Je třeba si ovšem uvědomit, že vedle těchto útvarů mohou být přímo pod členem vlády zařazeny útvary jiné, než sekce v čele s náměstkxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxmi prostředky a pro public relations resortu. Tyto útvary mohou být odděleními nebo odbory - srov. § 3 odst. 4, § 4 odst. 5 nařízení vlády č. 92/2015 Sb.
Zjednodušeně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx sekcí a ministrovi přímo podřízené ředitele odborů řídí státní tajemník v součinnosti s ministrem. Státní ta-jemníky pak logicky služebně řídí náměsxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xpíše třetímu nebo čtvrtému stupni řízení, stanoví dle § 84 odst. 3 ZSS člen vlády: „Příkazy k výkonu služby je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci - náměxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxce a jejích změn podrobně regulován služebním předpisem NSS č. 3/2017. Zde především odkazujeme na dodatek ke komentáři §§ 17 a 18 ZSS a dodáváme: Návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxě podle návrhu roční systemizace. Služební orgány tento návrh zpracovávají po schválení návrhu roční systemizace a to „potvrzením organizační strukxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxuje). Termín pro předložení je nejméně 31 dní před nabytím účinnosti, tedy do konce listopadu. (více viz čl. 7 služebního předpisu NSS č. 3/2017).
Slxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxces S7 - změna organizační struktury (čl. 11). Zatímco Proces S4 je vyhrazen závažným změnám organizační struktury:
„(1) V Procesu S4 je změnou organizxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo úřadu,
b) nadřízenosti a podřízenosti organizačního útvaru,
c) organizačního útvaru v jiný organizační útvar,
a v důsledku jejího schválení dojxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx Změna organizační struktury se řídí § 19 odst. 1 zákona o státní službě.
(3) Změnu organizační struktury lze provést s účinností od 1. nebo 15. dne kalenxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti.“
Nedojde-li ke splnění kumulativní podmínky, tj. nedojde-li v důsledku schválení změny organizační struktury „k převedení na jixx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx x Úprava organizační struktury. Dle čl. 9 odst. 3 jej lze provést pouze k 1. a 15. dni kalendářního měsíce a předkládá se Ministerstvu vnitra nejméně s patnxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí struktury
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxo skončení pracovního poměru zaměstnance tam, kde zaměstnavatel nechtěl riskovat individuální pracovněprávní kroky vůči konkrétnímu zaměstnancix
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx ZSS, respektive dle § 62 ZSS, lze v rámci resortu provádět velmi pružně, čímž zákon respektuje objektivní potřebu změnou organizační struktury služebxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxžná příliš stručný, protože umožňuje několikerý výklad: "Nejjednodušší" je situace v ministerstvu (a v Úřadu vlády). Zde se zdá, že má vše pevně v ruce sxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxsterstva odpovídá (srov. čl. 68 odst. 2 a 5 Ústavy), je nasnadě.
Součinnost s členem vlády se tedy
a contrario
§ 17 odst. 2 ZSS sice výslovně nevyžaduxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxého nemá. Zde zákonodárce celkem logicky říká: "ETO VAŠE DĚLO." (v originále azbukou)
Nejednoznačný je třetí případ: chtěl zákonodárce říci, že v rxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxého služebního úřadu? Patrně nikoliv, protože používá obrat "nebo služební orgán v nadřízeném služebním úřadu". Hledáme-li tedy ve vyjádření
ratio
, xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxmž ale asi není vyloučeno, aby si státní tajemník nebo vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není ministr, schvalování těchto změn vyhradilx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xdst. 3
IV. Větší změny, které nesnesou odkladu, pokud nemají důsledky dle § 62 ZSS
IV.1 Skončení služebního poměru
Úvodem je třeba upozornit, že zákxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxn služby z organizačních důvodů dle § xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx
xxxurdní
). Připouští se tedy i takové změny, v jejichž důsledku dojde ke zrušení služebního místa (srov. odst. 2), pokud státní zaměstnanec, jehož místo bxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxužití tohoto odstavce omezil na současné splnění podmínek, že věc nesnese odkladu a je to potřebné k plnění rozhodnutí soudu nebo mezinárodní organizaxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xěnit organizační strukturu služebního úřadu (ale nesmí přitom nikdo být zařazen mimo výkon služby...), připadá v úvahu spíše teoreticky. Pokud by přixxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxbo rozšíření oboru služby konkrétních státních zaměstnanců. Ve srovnání s tím je změna organizace vždy jednodušší.
V. Prozatímní postup
Podle nexxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (oddělení nebo odbor, pravděpodobně nikoliv sekce, to by se muselo jednat o zcela novou komplex-ní agendu), ale bez systemizovaných míst (viz výše ke zxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxích zaměstnanců (srov. nařízení vlády č. 106/2015Sb., resp. naří-zení vlády č. 1/2019 Sb.). Pokud bude třeba jejich obor/y služby rozšířit, znamená tx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxchlení jednat nebude, protože takovou agendu by pravděpodobně stejně zajišťovalo "centrum" (tedy identický schvalující služební orgán), anebo by pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxlo "centrum" alespoň konzultováno.
Legislativní vyjádření "prozatímně postupovat tak, jako by ... byla schválena" musíme interpretovat tak, že xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx
xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx se navracejí v předešlý stav
S rušením změn asi nebude problém, navracení služebních vztahů v předešlý stav bude patrně složitější. Pohybujeme se ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxemníkovy úpravy v bytě a chce to tak nechat. § xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x na výklady teorie k tomuto institutu. Jenže: co si počneme se správními akty, které byly v mezidobí vůči státním zaměstnancům vydány? Např. oddělení byxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o jmenování na služební místo vedoucího oddělení atd.
K odst. 4
VII. Regulátoři
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx ustanovení v zásadě říká, že pro regulátory žádná pravidla neplatí. Ono to úplně není pravda - některé věci vyplývají přímo ze ZSS, jiné vyplývají z naříxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx mít generální ředitelství státní služby (srov. komentář k § 202 ZSS), nicméně stále lze v § 13 odst. 1 písm. b) ZSS koordinační roli nalézt (pokud tedy nexxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxy systemizací a tam kontrolní funkce Ministerstva vnitra - sekce pro státní službu zůstala zachována. Vzhledem k nálezu Ústavního soudu č. 199/2015 Sbxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxe do paradoxní situace - tím, že byla vypuštěna ustanovení stanovící autonomii regulátorů v otázkách systemizace, ztrácí výluka § 19 odst. 4 nejen věcnx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx čl. 11 služebního předpisu NSS č. 3/2017 se změna organizační struktury v případě regulátorů provádí Procesem S7. Bez ohledu na předchozí větu byly v lexxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Jak jsme uvedli u § 17, systemizace a její změny fakticky vždy budou mxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xodmíněnost modulem OSYS bude zpravidla určující.
Související ustanovení:
§ 5 - služba a její obory, § 9 - představený, § 10 - služební orgán, § 1x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxu, § 17 - systemizace, § 18 - změna systemizace, § 24 - konání výběrového řízení, § 36 - obecná část a zvláštní část úřednické zkoušky, § 55 - jmenování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x organizačních důvodů, § 172 - systemizace pracovních míst, § 188 - představený, § 205 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
nařízexx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxání v právních vztazích,
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxy č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
nález Ústavního soudu č. 199/2015 Sb., služební předpis NSS č. 3/2017
služební předpis náměstka ministra vnixxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu, ve znění služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2018 a č. 5/2018
ČÁST DRUHÁ
SLUŽEBNÍ POMĚR
HLAVA I
SLUŽEBNÍ POMĚR NA DOBU Nxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Na rozdíl od obdobné úpravy obsažené v § 28 služebního zákona neobsahuje § 20 ZSS výslovné určení, že „služební poměr se zakládá k České republicx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx - k České republice. J. Kocourek k tomu v roce 2006 uváděl: „Základní charakteristikou služebního poměru je jeho založení ke státu, tj. k České republicxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxosti šířeji pou-žíván pro označení (jiného než základního pracovněprávního) vztahu (služebního), ve kte-rém je konána závislá práce (např. v případx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxa může být vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou není věcnou změnou oproti úpravě obsažené ve služebním zákoně. K charakxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek, § 186 - vedoucí služebního úřadu, § 197 - omezení některých práv státních xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
(Preferování služebního poměru na dobu neurčitou a přijímání do služebního poměru na dobu určitou)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxat pracovní poměry sjednávané na dobu neurčitou a na "plný úvazek". Přesto, že unijní právní rámec obsahuje směrnici, jejíž provedení členskými státy xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xůzné verze unijních "strategií" v oblasti zaměstnanosti označují trvale (pouze) pracovní poměry sjednávané na dobu neurčitou a na "plný úvazek" za "txxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh případech původnímu záměru "celoevropského" právního rámce vzdalovat.
Zmocnění obsažené v § 21 odst. 3 ZSS (mimo jiné se jedná o jedno z ustanovenx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu do služebního poměru na dobu určitou a upravuje ve svém § 2, že osobu lze přijmout do služebního poměru na dobu určitou také (vedle případů uvedenýcx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxsně nepřítomného zaměstnance) tehdy,
a)
je-li třeba jejím prostřednictvím zajistit splnění časově omezeného úkolu služebního úřadu,
b)
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxto osoba vyslána k výkonu zahraniční služby.
Pokud jde o případy uvedené shora pod písm. a), pak citované vládní nařízení až do 6. 3. 2017 stanovilx x x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxt tato doba opakována nejvýše dvakrát. Za opakování služebního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xýrazné inspirace ustanovením § 39 odst. 2 zák. práce.
Citované ustanovení však bylo nařízením vlády č. 44/2017 Sb. změněno a celé ustano-vení § 3 nařxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxnění časově omezeného úkolu služebního úřadu, nejdéle však na dobu 7 let. Tato doba může být se souhlasem státního zaměstnance prodlužována o dobu, o nix xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 2 písm. b) na dobu povolení zkrá-cení stanovené služební doby. (3) Osobu lze přijmout do služebního poměru podle § 2 písm. c) nejdéle na dobu 5 let; tuto dxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxvci § 20 ZSS, dává naději, že se v praktických dopadech nebude podobat často spíše „platonickému“ preferování pra-covních poměrů na dobu neurčitou v čexxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxené naděje výslednou úpravou zcela naplněny nebyly.
K problematice služebních poměrů na dobu určitou srov. též komentář k § 68 ZSS; k problematice zxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxm stanovených, resp. stanoveným xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxě nevykonala úřednickou zkoušku", je třeba dovodit, že do služebního poměru na dobu neurčitou může být přijata pouze fyzická osoba, která úspěšně vykoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xaměstnance (§ 104 ZSS) či čerpání neplaceného služebního volna státního zaměstnance (§ 105 ZSS), pokud by současně nebylo možné či účelné řešit situacx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx
x xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxbní poměr, § 83 - zákaz konkurence, § 104 - překážky ve službě na straně státního zaměstnance, § 105 - neplacené služební volno na žádost státního zaměxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxkutečněných úřednických zkoušek, § 186 - vedoucí služebního úřadu, § 197 - omezení některých práv státních zaměstnanců
Související předpisy
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxnárodní právo:
Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi Uxxxxx xxxx x xxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xÍSTO, JMENOVÁNÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO, SLUŽEBNÍ SLIB A PŘEKÁŽKY PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU NEBO VÝKONU SLUŽBY
Základní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 1.4.2020
Ustanovení § 22 xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x, úspěšně vykonat úřednickou zkoušku a být způsobilá seznamovat se s uta-jovanými informacemi v souladu s právními předpisy o utajovaných informacícxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxokládat, že bude ve službě dodržovat demokratické zásady ústavního pořádku České republiky a řádně vykonávat službu.“
xx xxxxxxx xx shora uvedené znění na první pohled více zdůrazňovalo, že ani splnění všech podmínek stanovených v první větě „nestačí“ (dnes srov. zejména § 24 a § 25 ZSxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxpokládat“ a nahradila ji z pohledu státu zdánlivě „měkčím“ konceptem, který je však v zásadě zřejmě bez významu ve vztahu „fyzická osoba (uchazeč) - stáxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxho poměru právní nárok. Komentované ustanovení přestálo pře-zkoumání Ústavním soudem, který (i ve vztahu k porovnání s obdobným ustanovením ve služexxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xeprůkazná či ničím neomezená domněnka orgánu veřejné moci, jak uvádí navrhovatel. Naopak rozhodnutí o přijetí do služebního poměru musí vycházet se sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxuvislosti upozorňuje na dikci § 30 zákona č. 218/2002 Sb., služební zákon, podle něhož „do služby nelze jmenovat fyzickou osobu ..., u které nelze prokaxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx službu“. Faktický rozdíl mezi současně napadenou a navrhovatelem zmíněnou úpravou je v absenci slova „prokazatelně“ v napadené úpravě. To však nic nexxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxužbě dodržovat demokratické zásady ústavního pořádku České republiky a řádně vykonávat službu“, musí tuto skutečnost prokázat a své závěry řádně odůxxxxxxxx
Jak upozorňuje A. Kottnauer, byla tato podmínka (§ 30 odst. 2 věta druhá služebního zákxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, a dále upozorňuje, že v čl. VI zákona č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, byl novelizován tzv. lustrační záxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxpokladech vyplývajících z tzv. lustračního zákona výslovně nezmiňuje“ xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxátní služby“ a „projev koncepce tzv. obranyschopné demokracie“ (srov. Kněžínek, J., 2015, s. 390).
Čl. 112 odst. 1 Ústavy definuje Ústavní pořádex xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady uprxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pořádek srov. např. Klíma, K., Drechslerová, K. Komentář k čl. 112 Ústavy in Klíma, K. et al. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xstavního pořádku České republiky", když se např. nabízelo použít širší koncept, obdobně jako je tomu např. u úředníků územních samosprávných celků, kxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxovat ústavní pořádek České republiky, 9)...",
odkaz v poznámce pod čarou odkazuje na čl. 112 odst. 1 Ústavy.
Dne 30. dubna 2019 byl vydán Metodicxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtí do služebního poměru) obsahuje v odst. 2 doslovný přepis § 22 ZSS doplněný však o poznámku pod čarou, která má zřejmě přinést - oproti doslovně přepsa-xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxzujících ustanovení ZSS, která stanoví předpoklady a požadavky na dané služební místo, resp. z toho, zda žadatel tyto předpoklady a požadavky splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxní podmínek zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xředpokladu však může vyplývat i z dalších skutečností zjištěných služebním orgánem v průběhu výběrového řízení např. z případných poznatků Policie Čxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxzpor se základními principy xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxm neomezené domněnce“.
222. Ani u nyní posuzovaného ustanovení neshledává Ústavní soud protiústavní vadu, resp. nedochází k závěru, že by nebylo možxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx resp. vůči ústavnímu sys-tému a ústavním principům. Účel ustanovení, který vláda ve svém vyjádření taktéž s odkazem na příslušnou judikaturu zdůrazňxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxně, nýbrž v kontextu požadavků dokazování pro zjištění stavu věci ve správním řízení ve smyslu § 50 a násl. správního řádu, resp. obecně požadavků na sprxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx se subsidiárním použi-tím správního řádu, přičemž toto řízení se dle § 159 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě vede i ve věcech přijetí do služebního pxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxmezená domněnka orgánu veřejné moci, jak uvádí navr-hovatel. Naopak rozhodnutí o přijetí do služebního poměru musí vycházet se skutkového stavu zjišxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxuje na dikci § 30 zákona č. 218/2002 Sb., služební zákon, podle něhož „do služby nelze jmenovat fyzickou osobu ..., u které nelze prokazatelně předpokláxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxdenou a navrhovatelem zmíněnou úpravou je v absenci slova „prokazatelně“ v napadené úpravě. To však nic nemění na skutečnosti, že pokud správní orgán dxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo pořádku České republiky a řádně vykonávat službu“, musí tuto skutečnost prokázat a své závěry řádně odůvodnit.
226. Intepretace daného ustanovení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodržování určitých zásad, je v materiálním právním státě nemožná.
227. Opět je nutno uzavřít, že napadené ustanovení lze vyložit ús-tavně konformně x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx19, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Související ustanovení:
x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republixx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.
Kněžínek, J. Postavení zaměstnavatelů v nepodnikatelské sféře a veřejná služba. In Hůrka, P. a kol. Pracovní právo. 2x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Sagit, 2015.
Přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a jmenování na služební místo představeného
prof. JUDr.
Jax
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxled výkladu:
K odst. 1
K odst. 2
K odst. 1
Rozhodování služebního orgánu o přijetí fyzické osoby do služebního poměru, zařazení na služební místo čx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx ustano-vení ZSS o řízení ve věcech služby. Uchazeč (fyzická osoba) o státně zaměstnaneckou službu, označovaný též jako žadatel o přijetí do služebníhx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxního poměru vydá služební orgán na základě žádosti fy-zické osoby, která má o přijetí zájem a kterou ustanovení § 25 ZSS ostatně označuje jako žadatele (x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o zařazení státního zaměstnance nebo o jmenování státního zaměstnance na služební místo představe-ného“ by mohla navodit dojem dvou navazujících inxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxního poměru (již) přijatý státní zaměstnanec zařazuje na volné služební místo nebo je jmenován na služební místo představeného]. Tento dojem může být xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxa (srov. § 31 služebního zákona) se již zákon o státní službě v § 23 v souvislosti s přijetím do služby nezmiňuje jednoznačně o tom, že fyzická osoba je do slxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xby do služebního poměru byla přijata fyzická osoba, pro kterou není v okamžiku přijetí ve státní službě volné služební místo. Z uvedeného je zřej-mé, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxxi zákon jinak (např. podle § 24 odst. 5 se nekoná výběrové řízení na obsazení volného slu-žebního místa v případech tam uvedených). Výjimkou z konání výbxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
K odst. 2
xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xředstaveného) není právní nárok, bylo obsaženo i ve služebním zákoně (v § 29 odst. 4 pokud jde o jmenování do služby a v § 9 odst. 9 v případě jmeno-vání předxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxné předpokla-dy pro přijetí splnila (k tomu srov. komentář k § 22 ZSS). I v případě, že žadatel o přijetí do služebního poměru splňuje všechny zákonné přexxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxu, zda skutečně takového žadatele přijme. Existence správního uvážení o tom, jestli bude konkrétní osoba přijata do služebního poměru, nezakládá sluxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k veřejným funkcím, vyplý-vající z čl. 21 odst. 4 Listiny, jakož i z čl. 25 písm. c) Mezinárodního paktu o občanských a politických xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrových řízení, k tomu v článku 1 (Základní ustanovení o přijetí do služebního poměru) v odst. 4 uvádí: „Při provádění výběrových řízení je nutné dbáx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxkriminací a o změně některých zákonů (antidis-kriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené platí nejen pro postavení žadatelů ve výxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxictvím výběrového řízení (viz § 49 odst. 2 až 5, § 51 odst. 5 a 6) nebo pro zvažování otázky, zda namísto apli-kace institutu převedení na jiné služební mísxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xrvní, hlavě druhé (Základní zásady činnosti správních orgánů) uvádí: „(1) Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xam, kde by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opat-ření potřebná k jejímu zajištění.“
V prvním vydání tohoto komentáře xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xrávní nárok (srov. rozsudek NSS 4 Aps 3/2005-35); v době druhého vydání tohoto komentáře již má uživatelská veřejnost k dispozici rozhodnutí soudů vztxxxxxxxx xx x
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxok, bylo zejména v době prvního vydání možné doplnit o poznámku, že toto „pravidlo“ bylo pro období „překlopení“ v některých specifických případech přxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xSS (srov. „Přechodná a závěrečná ustanovení“ a komentář k nim).
Z judikatury:
Na jmenování soudcem není právní nárok. Funkce soudce je ovšem veřxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxm a jiným veřejným funkcím [čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, čl. 25 písm. c) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech]. Ve xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxvat se práva na projednání věci bez zbytečných průtahů (čl. 38 odst. 2 Listiny), a to i když sám návrh na projednání věci podat nemohl. Právo na rovné podmíxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spojení s právem nebýt diskriminován, není s ohledem na znění xxx xx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxi výkonu jeho pravomoci jmenovat soudce jsou ve spojení s uvedenými právy přezkoumatelné ve správním soudnictví.
Sdělení slxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxhá soudnímu přezkumu. Výbě-rové řízení na obsazení volného služebního místa podle § 28 zákona o státní službě, probíhá ve dvou kolech: v prvním kole vybxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vybírá služební orgán. Ten však nemusí vybrat žádného ze způsobilých žadatelů. Nárok na přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo či jmxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxle. Postup služební-ho orgánu při výběru uchazeče se neřídí žádnými pravidly, jejichž dodržení (či jejichž míru dodržení) by bylo možné přezkoumat v řxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xchazečům ochra-na před diskriminací podle § 16 a § 17 zákoníku práce z roku 2006, užitých obdobně na základě § 98 zákona o státní službě.
(NSS 10 Ads 316/2xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
Postup služebního orgánu při výběru uchazeče se neřídí žádnými pravidly, jejichž dodržení (či jejichž míru dodržení) by bylo možné přezkoumat v řízexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxzečům ochrana před diskriminací podle § 16 a § 17 zákoníku práce z roku 2006, užitých obdobně na základě § 98 zákona o státní službě. Podle § 23 zákona o státxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxk na přijetí na služební místo, a to ani za předpokladu, že by byl uchazeč objektivně hod-nocen jako nejvhodnější. Neexistuje nárok na přijetí na služebxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxšího uchazeče by neplatily pouze za předpokladu, že by bylo možné v jednání služebního orgánu či jiné konkrétní osoby spatřovat poruše-ní práva na rovnx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxběrového řízení neuspěli, o tom, že rozhodl o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxžební orgán o žádosti neúspěšných žadatelů vydával jakékoliv formální rozhodnutí, které by musel služební orgán odůvodnit. Služební orgán tedy dostxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxx - 11 Ad 2/2017-49) Red. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxě), není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. a nepodléhá soudnímu přezkumu. Lze přitom rozlišit dvě fáze výběrového řízení - v první fázi rozhoduje výbxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx řízení uspěli, a seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli), ve druhé fázi následně služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxí soudně přezkoumatelné v řízení podle ustanovení § 65 a násl. s. ř. s., tím spíše za pomocí argumentu
a fortiori
(konkrétně
a maiori ad minus
- od většíhx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxípadě by došlo k popření výše uvedených závěrů o soudní nepře-zkoumatelnosti výsledného sdělení služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl vybrán. Uchxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxtu zákona o státní službě proti protokolu o průběhu a výsledku výběrového řízení. Námitky musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s výsledkem výběro-véxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xákladě této skutečnosti a toho, že postup výběrové komise je formálně upraven zákonem o státní službě, nelze dovodit, že je příslušné rozhod-nutí soudxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxého není nárok (srov. § 23 odst. 2 zákona o státní službě). Za situace, kdy výsledkem řízení vedeného služebními orgány je akt týkající přijetí do služebxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxudní přezkoumatelnost dílčího aktu vydaného v takovém výběrovém řízení.
(NSS 6 Ads 49/2018-30)
Metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxební orgán, § 20 - doba trvání služebního poměru, § 21 - preferování služebního poměru na dobu neurčitou a přijímání do služebního poměru na dobu určitxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xolného služebního místa představeného, x xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Listina (čl. 21 odst. 4 - právo na rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím),
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech [čl. 25 písmx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xchrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
Z literatury:
Kopecký, M. Vztah správního řádu k řízení ve věcexx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx x xx x
xxx x xxxxx x
xxxx x xxxxx x
xxx x xxxxx x
xx x xxxxx x
x xxxxx x xx x
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxím ustanovením ZSS vzta-hujícím se k problematice výběrových řízení dodat, že v těchto pasážích se zákonodárce od „původního vzoru“ výrazně odklonil xxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zákonodárce nicméně využil některá z ustanovení druhé části služebního zákona, např. ta, která měla za cíl napomoci k výběru vhodných uchazečů k přípxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxzení služebního zákona vlastně „o úroveň výš“.
xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxři k § 23 ZSS, sice není - v obecné rovině - na přijetí do služebního poměru právní nárok, podrobná úprava výběrového řízení a souvisejících otázek v ZSS má xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxm stanove-ným (viz zejm. úpravu § 164 odst. 4 a 5 o námitkách žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, a žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podrobit jak státní zaměstnanci, kteří chtějí změnit své služební místo, tak osoby, které nejsou dosud státními zaměstnanci. Výběrové řízení se koná xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxravuje zákon pro případy uvedené v § 24 odst. 5 ZSS.
Spolu s žádostí o zařazení na služební místo (o jmenování na služební místo představeného) musí fyxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxru, přičemž žádost o zařazení na služební místo (o jmenování na služební místo představeného), které má být na základě výběrového řízení obsazeno, musx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx
K odst. 5
Ustanovení § 24 odst. 5 ZSS obsahuje
taxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxstnance na dobu nezbytně nutnou (i bez jeho souhlasu) dle § 47 ZSS,
-
zařazení státního zaměstnance s jeho souhlasem na jiné služební místo ve stejnéx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xdst. 3 a 5 ZSS,
-
jmenování představeného (s jeho souhlasem) na jiné služební místo ve služebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxkonu služby v zahraničí a zařazení po jeho skončení dle § 67 ZSS
-
zařazení státního zaměstnance na původní či jiné volné služební místo po odpad-nuxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxy v zahraničí (§ 67 ZSS); tento postup nelze použít, jde-li o uvolněné služební místo představeného (výjimka však nevylučuje použití postupu podle § 51 xxxxx x xxxx x xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru podle § 178 odst. 1, 2 a 4 nebo § 178a odst. 1 ZSS nebo pokud se jedná o služební místo, které je obsazeno bez výběro-vého řízení v souladu se zákonem č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx službu č. 1/2019, kterým se sta-noví podrobnosti k provádění výběrových řízení, k výčtu v podstatě rekapitulujícímu ob-sah odst. 5 § 24 ZSS v nenápadné xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnějšího uchazeče pro určitá služební místa, např. v případě výběru osob zařazova-ných na jiné služební místo podle § 49 odst. 2 až 5 ZSS, apod.“ V článku 2 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xe do služebního poměru přijat a na služeb-ní místo zařazen zaměstnanec, jemuž vznikl nárok na přijetí do služebního poměru podle § 178a odst. 5 ZSS. V odsxx x xxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu na dosavadním služebním místě (např. z důvodu zrušení služebního místa), neboť se toto služební místo pro něho jeví jako vhodné, nicméně takových stáxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtních zaměstnanců nejsou kritéria pro převedení na dané služební místo splněna ve zjevně převažující míře xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) doporučuje nerozhodovat o převedení konkrétního státního za-městnance, ale vyhlásit na dané služební místo výběrové řízení, kterého se uvedení stxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx který nemůže vykonávat službu na dosavadním služebním místě, na toto vhodné volné služební místo (§ 61 ZSS) s ohledem na tvrzenou zásadu transparentnoxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx službu na dosavadním služebním místě, na vhodné volné služební místo, kdy je konkrétní státní zaměstnanec reálně jediným zájemcem o takové služební mxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx být sice úspěšný ve výběrovém řízení, ale nebude zařazen či jmenován na volné služební místo např. proto, že s tím nebude souhlasit nový bezprostředně nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Také služební zákon ukládal v § 18 odst. 1, že „vyhlášení výběrového řízení k přípraxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxní na úřední desce a další zveřejnění v informačním sytému o státní službě (výběrového řízení služebním orgánem), aby v následující větě druhé přiznalx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxícím dálkový přístup. Pro druhé vydání komentáře ke shora uvedenému doplňujeme, že Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/20xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx x xl. 5 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (citováno včet-ně poznámky pod čarou): „Výběrové řízení vyhlašuje příslušný služební orgán zveřejněním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxbě (§ 24 odst. 6 ZSS); právní účinky zveřejnění má však zveřejnění na úřední desce, zveřejnění v informačním systému o státní službě má pouze informativxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxx x x64 odst. 1 ZSS uvádí, že pro výběrové řízení podle zákona o státní službě se (od 1. 7. 2017, tedy po novele ZSS prove-dené zákonem č. 144/2017 Sb.) § 146 spr. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxx
Výběrové řízení se podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxě v době, kdy takové služební místo není volné, je-li již zřejmé, že se ke konkrétnímu okamžiku uvolní, např. v důsledku skončení služebního poměru dosaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxže dochází, tedy že výběrové řízení může být vyhlášeno ještě v době, kdy příslušné služební místo není dosud volné (uvolněné); nespatřujeme v této věci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x textu zákona legislativní zkratku „výběrové řízení“ jako označení pro „výběrové řízení podle služebního zákona, které se vyhlašuje na obsazení služxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxo pokynu ná-městka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, který v čl. 4 (Vyhlášení vxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxího místa nebo k uvolnění existujícího služebního místa (např. po vydání rozhodnutí o skončení služebního poměru dosa-vadního státního zaměstnancex xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxhlý text pokynu je dostupný na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx) je upraven též „Postup před vyhlášením výběroxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxením výběrového řízení do rejstříku státních zaměst-nanců, zda se mezi státními zaměstnanci zařazenými mimo výkon služby z organizačních důvodů podxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xa volné služební místo bez výběrového řízení převedl podle § 61 ZSS, resp. zařadil podle § 70 odst. 3 ZSS (viz Metodický pokyn náměstka ministra vnitra prx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na vyhlášeném výběrovém řízení. Spolu se zajištěním publicity vyplývající z úpravy ukládající vyhlásit (zveřejnit vyhlášení) výbě-rové řízení za pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx k veřejným funkcím zakotveným v Listině, a to zejména v případech, kdy účast ve výbě-rovém řízení zvažují osoby, které dosud nejsou státními zaměstnanxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxním obsahem vyplývajícím z odst. 7, by trpělo podstatnou vadou, pro kterou by nemělo dojít k výběru žádného žadatele, a služební orgán by měl výběrové říxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxý v čl. 5 (Oznámení o vyhlášení výběrového řízení) odst. 6 uvádí: „(6) Doporučuje se dále, aby v oznámení o vyhlášení výběrového řízení byl uveden i požadxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxožení však nemůže být důvodem pro vyřazení žádosti z výběrového řízení, neboť nejde o povinnou náležitost žádosti. V takovém případě je třeba při hodnoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxe s názorem, že je možné vyhlásit i konat jedno výběrové řízení na obsazení více služebních míst současně, avšak za podmínky jejich plné parametrické shxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x písm. c) o oboru služby v singuláru, budou zřejmě vyhlašována i výběrová řízení na obsazení služebních míst spojených s více obory služby, pak v době druxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxí podrobnosti k provádění výběrových řízení, který v čl. 4 (Vyhlášení výběrového řízení) odst. 7 uvádí: Pokud to služební orgán považuje za účelné, můžx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxno několik identických míst, tzn. míst ve stejné platové třídě a ve stejném oboru služby a ve stejném oddělení. O spojení takových výběro-vých řízení muxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxjí v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.“ Není ani možné postupovat dle druhého odstxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxšející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce sxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (na celém územní České republiky) či polštině (na území dvou okresů v Moravskoslezském kraji) srov. též komentář k § 193 ZSS. Rovněž je třeba upozornit nx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxjich jazyka v úředním styku („občanem“ se s ohledem na čl. 42 Listiny bude ro-zumět státní občan, v současnosti České republiky). Vzor žádosti o přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxeného tvoří přílohu č. 4 Metodického po-kynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrovýxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxrčitou a přijímání do služebního poměru na dobu určitou, § 22 - základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru, § 23 - přijetí do služebního poměxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxskriminace, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvláštní ustanovení o výběrovém řízení, § 180 - informační systém o státní službě jako informační syxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxěstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou bez dostatečné praxe, § 192 - dosavadní zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou, § 193 - forma žádxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxtní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/20xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxon o státní službě a výběrová řízení. Právní rozhledy, č. 6/2015.
Kopecký, M. Vztah správního řádu k řízení ve věcech státní služby.
Jurisprudence
, xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx na osobu žadatele o přijetí do služebního poměru)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x x xx
xxx x xxxxx x xxxxx xx x x xxxxx x
xxxx x xxxxx x xxxxx xx x c)
IV. K odst. 1 písm. d) a k odst. 3
V. K odst. 1 písm. e)
VI. K odst. 1 písm. f)
VII. K odst. 2
xxxxx x xxxxx x
xx xxxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxběrových řízení, uvádí ve druhém odstavci článku 5 (Oznámení o vyhlášení výběrového řízení): „(2) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení musí obsahoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xistin, jimiž se splnění jednotlivých předpokladů a požadavků dokládá, resp. osvědčuje (viz Hlava II tohoto metodického pokynu), a případně též zvlášxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bližší pozornost v komentáři k § 26 ZSS.
II. K odst. 1 písm. a) a k odst. 4
Požadavek státního občanství České repuxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxrých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky [§ 17 odst. 1 písm. d) ZSS]; vláda je oprávněna v rámcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x xxxpadě jiných služebních míst jsou (v podstatě nad rámec Listiny -- srov. čl. 42 odst. 1 ve vztahu k čl. 21 odst. 4 Listiny) i uchazečům, kteří jsou občany Evrxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru.
III. K odst. 1 xxxxx xx x xx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxtným rozumem a citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví (jen) meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxšením osmnáctého roku věku (§ 30 odst. 1 obč. zák.) a omezit své-právnost člověka je možné jen soudem při naplnění podmínek uvedených v § 55 obč. zák. Protxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xlné svéprávnosti na-bývá přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství - obojí je vázáno na souhlas sou-du), má být podmínka uvedená pod písm. b) pxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxm osmnáctého roku věku nevede k získání zletilosti). Jakkoliv je tedy slu-žební poměr státního zaměstnance jedním ze způsobů výkonu závislé práce (srxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxného zákonem o státní službě přijata osoba mladší 18 let. Ve správních úřadech však budou moci osoby mladší 18 let (závislá práce nezletilých, mladších xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x písm. k) ZSS. Je zřejmě výkladem překlenutelným opomenutím, že v případech uvedených v § 178 ZSS nepodmínil zákonodárce obsazení služebního místa osoxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xxx x xxxxx x xxxxx xx x x xxxxx x
Zákon o úřednících územních samosprávných celků, zákon o služebním poměru pří-slušníků bezpečnostních sxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxzní se však ve vymezení tohoto pojmu (bezúhonný z pohledu jednoho zákona nemusí být bezúhonný pro výkon činností dle druhého) a liší se i ve způsobu, jak jx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na bezúhonnost uchazeče stanovený v odst. 1; způsob, jakým lze naplnění předpokladu bezúhonnosti doložit, pak upravuje § 26 ZSS.
V. K odst. 1 písm. e)
xxxxxxx xxxxpokladem přijetí do služebního poměru je také dosažení vzdělání stano-veného zákonem o státní službě ze strany uchazeče. Základní členění služebnícx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxích zaměstnanců) platové třídy (od 5. platové třídy do 16. platové třídy), ve vztahu ke vzdělání stanovenému xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xlužebním poměru počínaje referentem v 5. plato-vé třídě se stanoveným vzděláním - střední vzdělání s výučním listem, konče vrchním radou (vrchním minxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xe-todou, které vzdělání se za vysokoškolské nepovažuje (§ 7 odst. 4 ZSS). U státních za-městnanců (tedy u osob již přijatých do služebního poměru) pak zxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxx x xomentář k nim). Zákon o státní službě v zásadě neumožňuje, aby na služební místo byl zařazen nebo jmenován ten, kdo nesplňuje předpoklad vzdělání, avšax xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxx x následně pak i čl. 6 odst. 7 metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví podrobnosti ke vzniku služebníhx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx19 stanoví podrob-nosti k provádění výběrových řízení a uvádí v prvním odstavci článku 12 (Předpoklad zdravotní způsobilosti): „(1)Předpoklad zdraxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxna č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvi-sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke konkrétnímu zdravxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxedpokladu zdravotní způsobilosti pro účely účasti ve výběrovém řízení doloží žadatel písemným čestným prohlášením, přičemž služební orgán bude násxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxjším, a to zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických lékařských službách, ve znění pozdějších předpisů, utvxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxvnělékařských služeb jako na posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance, resp. fyzické osoby ucházející se o zaměstnání v pracovněprávních vztxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 2019 a dále srov. komentář k § 113 ZSS.
VII. K odst. 2
V případě žadatele o přijetí do služebního poměru, který není státním občanem České republiky, jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxského jazyka u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtví, mládeže a tělovýchovy č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České rxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve třetím odstavci článku 5 (Oznámení o vyhlášení výběrového řízení): „(3) Požadavky podle § 25 odst. 5 ZSS je v oznámení o vyhlášení výběrového řízení nxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxanovení k předpokladům a požadavkům pro přijetí do služebního pomě-ru a zařazení nebo jmenování na služební místo a ke způsobu jejich doložení) téhož mxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxím předpisem požadavky uve-dené v § 25 odst. 5 ZSS (požadavek úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný odborný požadavek pxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxh informací). Služební předpis upravující požadavky na služební místo by měl být zveřejněn, aby se s ním mohli žadatelé seznámit. Splnění takového požxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxrového řízení. Bez příslušného služebního předpi-su nelze splnění požadavků podle § 25 odst. 5 ZSS po žadatelích požadovat.
(4) Žadatel musí splňoxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo požadavek v době podání žádosti nesplňoval, ale do doby vyřazování žádostí doloží, že již předpoklad nebo požadavek splňuje, nelze žadatele z výbxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přijmout do služebního poměru, resp. zařadit na služební místo (např. v průběhu výběrového řízení bude zjištěno, že žadatel byl pravomocně odsouzen pxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxím státem Doho-dy o Evropském hospodářském prostoru).“
Služební orgán může (nikoliv musí) služebním předpisem stanovit pro služební místo požadxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxovně znalosti cizího jazyka) metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 uvádí, že požadavek úrovně znalosti cizího jazyxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxž jsou definovány v rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam stanxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxzykových zkou-šek“). V tomto dokumentu je u vybraných jazyků ke každé úrovni (1 až 3) uveden výčet standardizovaných jazykových zkoušek, jejichž absoxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnou listinou, která je zahrnuta v seznamu standardizovaných jazy-kových zkoušek (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, certifikát o úspěšně vykonaxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxit dostatečně určitě, aby bylo zřejmé, co je obsahem tohoto požadavku, a služební orgán ho stanoví s ohledem na činnosti vykonávané na služebním místě. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství, mládeže a tělovýchovy na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/kody-studijnich-programu-a-oboru; v podrobnostech viz člx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxo vzdělání požadovaného § 7 odst. 2 ZSS a přílohou č. 1 k ZSS (zejména jej nemůže „změk-čit“).
Problematice „jiného odborného požadavku potřebného pxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxžebním místě, přičemž splnění tohoto požadavku žadatel doloží příslušnou listinou (např. řidičským průkazem), s tím, že doklad o splnění jiného odboxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxý odborný požadavek potřebný pro výkon služby nelze považovat požadavek spočívající v doložení praxe či požadavek odborného zaměření praxe20. Jako jxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxokázat na základě příslušných listin.
Metodické pokyny:
Mexxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxců ve služebních úřadech
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxjící ustanovení:
§ 7 - služební označení státního zaměstnance, § 10 - služební orgán, § 17 - systemizace, § 20 až 24 a § 26 až 76 - služební poměr, 113 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x01 - výjimka z předpokladu vzdělání
Související předpisy:
vyhláška č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxeratury:
Homfray, Š. Výběrové řízení na obsazení služebního místa. Unes - účetnictví neziskového sektoru, č. 4/2018.
Pichrt, J., Stádník, J. xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxní předpokladů žadatele o přijetí do služebního poměru)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxní splnění předpokladů stanovených v § 25 odst. 1 písm. a), b), c)
III. K doložení splnění předpokladu stanoveného v § 25 odst. 1 písm. d)
IV. K doložení sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxx) musí být ve vztahu ke služebnímu úřadu doloženo. Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní služ-bu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnostx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxní nebo jmenování na služební místo a způsob jejich doložení); v čl. 6 (Obecné ustanovení k předpokladům a požadavkům pro přijetí do služebního pomě-ru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx
xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxanec vykonávající službu v tomtéž služebním úřadu, může v návaznosti na § 6 odst. 2 SŘ ve své žádosti odkázat na listiny, které jsou již součástí jeho osobxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Pokud však žadatel k žádosti doloží pouze prosté kopie listin, bylo by okamžité vyřazení žádosti pxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xohovorem), aby ještě před pohovorem předložil originály nebo úředně ověřené kopie listin.
(8) Čestná prohlášení o státním občanství, dosaženém vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxo jmenování na služební místo představeného. Pokud žada-tel využije tento vzor a zaškrtne příslušné pole vztahující se k danému předpokladu, nemusí jxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxých v § 25 odst. 1 písm. a), b), c)
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospo-dářském prostoru), /Norsko, Lichtenštejnsko, Island/), dosažení vzdělání stanoveného záxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxtavcem druhým § 26 ZSS a při podání žádosti splnění těchto shora uvedených předpokladů [stanovených § 25 odst. 1 písm. a), e) a f e) ZSS] doloží pouze čestnxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xx xx xxxxx x v den jeho konání, avšak jen do doby jeho zahájení, resp. jejich předložení bude podmínkou provedení pohovoru. (písemné zkoušky, koná-li se před poho-xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxemným čestným prohlášením se doloží též bezúhonnost žadatele, [§ 25 odst. 1 písm. d)], který není státním občanem České republiky, pokud domovský stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxočasné" prohlášení, které lze učinit podle § 26 odst. 2, formu. Nedomníváme se, že jde o záměr zákonodárce, ale spíše o nedostatek právní úpravy (i pro čexxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx by ho možné učinit i jinou formou, kterou zná spr. řád pro podání (viz § 37 odst. 4 spr. řádu: písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxtokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznaným elektronickým podpisem).
Dle § 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé republiky,
b)
cestovním dokladem České republiky,
c)
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxů bude zpravidla patrné i splnění předpokladu dosažení stanoveného věku.
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx „Splnění předpokladu státního občan-ství musí v souladu s § 26 odst. 1 věta první ZSS žadatel doložit příslušnou listinou, tj. zpra-vidla průkazem totxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxí žádosti dokládá zpravidla písemným čestným prohlášením (případně lze akceptovat, že žadatel namísto čestného prohlášení nebo osvědčení o státním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxčení o státním občanství) nebo v ověřené kopii (jde-li o osvědčení o státním občanství) předloží žadatel následně, nejpozději bezpro-středně před koxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x5 odst. 1 písm. d)
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxt starší než 3 měsíce, tento výpis si však vyžaduje služební orgán stanoveným způsobem -- v případě, že jej předloží přímo žadatel, není zřejmě důvod, abx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxbního poměru by mělo být v rámci zákonných možností odstraněno co nejvíce administrativních bariér, které by mohly ovliv-ňovat jejich rozhodování, zxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxstup objektivní překážky) využijí možnost ověření, zda žadatel splňuje předpoklad bezúhonnos-ti, prostřednictvím vlastního vyžádání výpisu z evixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výpisu z evidence Rejstříku trestů žadatelem), uvede tuto skutečnost v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že po-vinnou náležitxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů ze strany služebního orgánu, služební orgán v oznámení o vyhlášení výběrového řízení uvede, že žadatel mx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxd bude žadatel mít zájem o uvedený postup služebního orgánu, je povinen poskytnout potřebné údaje uvedené ve vzoru žádosti, a v takovém případě pak již vxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxímo od Rejstříku trestů na základě § 26 odst. 1 ZSS. Pokud ale žadatel k žádosti nedoloží ani výpis z evidence Rejstříku trestů ani neposkytne údaje nezbyxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx-tost žádosti nedoložil.
(6) Splnění předpokladu bezúhonnosti nelze při podání žádosti nahradit čestným pro-hlášením s výjimkou případů, kdy doxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxy sám obdobný doklad. Také takový "„obdobný doklad"“ osvědčující bezúhonnost žadatele nesmí být starší než 3 měsíce (v den doručení žádosti) a musí být xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ("(„domovský stát"),“), a doloženým úředním překladem do českého jazyka. Pokud takový -- výpisu z rxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxm čestným prohlášením; to se může v praxi ukázat menším problémem, než "„porovnávat"“ zahraniční "„obdobný doklad"“ ve vztahu k trestným činům uvedenxx x x xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxdu"“ až ve chvíli, kdy domovský stát "„obdobný doklad"“ prokazatelně nevydává). Splnění předpokladu plné svéprávnosti se dokládá písemným čestným pxxxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx
Doložit předepsané vzdělání příslušnými doklady nebude obtížné zejména v případě studia na školách v České republice. Tak např. dle § 55 zákoxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxa státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dle § 55 odst. 2 zákona o vysokých školách "(2) Dokladem o ukončení studia a o získánx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, uvádí ve svém článku 11 (Předpoklad vzdělá-ní) mimo jiné: „Jde-li o žadatele, který již xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxavený vysokou školou (potvrzení), ze kterého je zřejmé, že žadatel již dokončil příslušné vysokoškolské vzdělání.“ Ukončení studia na nižších školáxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxání (školský zákon). Jeho ustanovení § 72 upravující ukončení středního vzdělání uvádí:
(1) Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxce.
(2) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
(3) Vzdělávání ve vzdělávacích programech v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.
(4) Vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce jsou opatřena doložkox x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné škxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
V případě studia na zahraniční škole musí žadatxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zákonem (srov. čl. 10 Ústavy). Zákonná úprava uznávání zahraničního vzdělání je v případě vysokoškolského vzdělání v § 89 až 90b zákona o vysokých školxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxxx xkolského zákona (obsahujících úpra-va postupu při podání žádosti o: a) vydání osvědčení o uznání rovno-cennosti zahraničního vysvědčení v České repxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxx xx5) Jde-li o žadatele, který dokončil vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdelani).“
V. K doložení splnění předpokladu stanoveného v § 25 odst. 1 písm. f)
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/201xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxu zdravotní způsobilosti pro účely účasti ve výběrovém řízení doloží žadatel písemným čestným prohlášením. Služební orgán bude následně podle § 28 odxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxním vstupní lékařské prohlídky podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických lékař-ských službách, ve znění pozdějších předpisů (odst. 2 čl. 12). Metoxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx resp. lékařskou zprávu či potvrzení, že splňuje daný předpoklad, a uzavírá, že v takovém případě bude služební orgán považovat splnění tohoto předpokxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxtní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Související ustanovení:
§ 7 - služební označení státního zaxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxí, § 159 - základní ustanovení, § 193 - osvědčení bezúhonnosti v přechodném období, § 201 - výjimka z předpokladu vzdělání
Související předpisyx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxního orgánu ve výběrovém řízení po podání žádosti)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx x
xxx x xxxxx x
xxxx x xxxxx x
xxx x xxxxx x
xx x xxxxx x x x
I. K odst. 1.
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxximku pro případ, kdy služební orgán stanoví služebním předpisem pro služební místo požadavek „způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím podlx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se s utajovanými informacemi příslušného stupně utajení. Splnění tohoto po-žadavku žadatel doloží příslušným dokladem, tím je:
a)
oznámení o splxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxzpečnostní úřad podle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, v případě zpxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxra pro státní službu č. 1/2019, kterým se sta-noví podrobnosti k provádění výběrových řízení, uvádí ve svém článku 16 (Požadavek způsobilosti mít přísxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené nebo osvědčením fyzické osoby příslušného stupně utajení (,Důvěrné‘, ,Tajné‘ nebo ,Přísně tajné‘x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxzení podle § 27 odst. 2 ZSS. Splnění požadavku mít přístup k utajovaným informacím nižšího stupně utajení lze doložit dokladem o způsobilosti mít přístxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm stupně utajení Vyhrazené, lze splnění podmínek pro vydání oznámení (§ 6 odst. 2 zákona o ochraně utajovaných informací - svéprávnost, věk alespoň 18 lxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xím pro tyto účely pověřenou osobou, aby bylo zjištěno, že žadateli lze v případě přijetí do služebního poměru oznámení vydat.
(4) Jedná-li se o služexxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx-né v § 117 zákona o ochraně utajovaných informací akceptovat přijetí žadatele do služební-ho poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na sluxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxí na služební místo představeného podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení. K tomu, aby konkrétní žadatel v přiměřené xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxjším žadateli uzavřena dohoda mezi bezprostředně nadřízeným představeným a služebním orgánem, ale ještě předtím, než bude vydáno rozhodnutí o přijexx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podá žádost o vydání osvědčení. Pokud žadatel ve lhůtě poskytnuté služebním orgánem žádost o vydání osvědčení nepodá, služební orgán rozhodnutí o zařxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bude žádost o vydání osvědčení následně Národním bezpečnostním úřadem zamítnuta, nastal by důvod pro převedení státního zaměstnance podle § 61 odst. x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx státnímu zaměstnanci služební poměr ve zkušební době [§ 74 odst. 1 písm. f) ZSS].“
II. K odst. 2
Žádosti státních zaměstnanců o zařazení xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxřadí ty, u nichž jsou naplněny důvody stanovené ve druhém odstavci § 27 ZSS. Již v prvním vydání tohoto komentáře jsme uváděli, že se plně ztotožňujeme s pxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxtil legislativně technické-ho pochybení, pokud povinnost služebního orgánu vyrozumět žadatele o tom, že jeho žádost byla ze zákonem stanovených důvxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxžební místo představeného, xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxěstnance (§ 24 odst. 3) či jiné osoby (§ 24 odst. 4), a žadatel, je-li znám, by měl být o takovém postupu služebního orgánu vždy vyrozuměn [lze vyjít např. z x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxí žádostí, nebo z něj nelze zjistit, kdo jej učinil, vždy oznamuje osobě, které se týká, je-li známa, a podateli].
Jakkoliv ke změně zákona v této otázxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxádí v odst. 5: „(5) O vyřazení žádosti služební orgán nevydává rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Žadatel se o vyřazení své žádosti vyrozumí (§ 27 odst. 2 ZSxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xxxxxvat též z vnitřního (služebního) předpisu], případně též zaměstnance, kteří jsou členy výběrové komise, kteří provedou vyhodnocení žádostí, a náslexxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxřená osoba, vyřadí též žádost podanou po lhůtě pro podávání žádostí. Takovému žada-teli se taktéž zašle vyrozumění o vyřazení žádosti.“ Zde je možné opxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxánu vyzývat k odstranění vad žádosti (tj. neuplatní se postup uvedený v § 45 odst. 2 SŘ). To však nevylučuje v rámci zásady vstříc-nosti, aby případné nejxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxbné nedo-statky v žádosti či doložených dokladech byly projednány v rámci neformálního kontaktu s žadatelem - musí však být dodržena zásada rovnosti vxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxovené služebním orgánem [§ 24 odst. 7 písm. g) ZSS]. Podle § 164 odst. 1 ZSS nesmí být lhůta pro podávání žádostí kratší než 10 dnů. Zmeškání lhůty pro podávxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxi ve smyslu § 41 odst. 8 SŘ. Ve prospěch žadatelů a v návaznosti na judikaturu29 je však třeba na lhůtu pro podání žádosti o přijetí do služebního poměru aplxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx x
Pouze žadatel, jehož žádost nebyxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxborného požadavku. Součástí pohovoru může být i ověření znalosti cizího jazyka, je-li požadována.“ (k tomu srov. komentář k § 25 odst. 5). Metodický poxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxor před výběrovou komisí); ustanovení čl. 30 (Pozvánka k pohovoru), čl. 31 (Nedostavení se k pohovoru), čl. 32 (Po-stup před konáním pohovorů), čl. 33 (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žadatelů) jsou ustanovení metodického pokynu, která se v současnosti snaží „doplnit“ příliš stručnou podobu § 27 odst. 3 až 6 ZSS. Odkazujeme proto v poxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxušce) by mělo být písemné (§ 15 odst. 1 SŘ), nicméně s ohledem na časové urychlení konání pohovorů (písemné zkoušky) lze pozvat žadatele s jeho souhlasem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxo méně formálních prostředků komunikace nelze následně vůči žadateli uplatnit negativní důsledky, pokud se bez náležité omluvy na pohovor (písemnou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu) bude namítat, že pozvání neobdržel. Vzor pozvánky k pohovoru a k písemné zkoušce tvoří přílohu č. 13 a 14 tohoto metodického pokynu. Obsahem pozvání jx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxo-rem doložit, případně zda pohovor bude doplněn písemnou zkouškou, a dále i poučení o následcích nedostavení se na pohovor (písemnou zkoušku). O pozvxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxloží nejpozději před pohovorem, resp. před písemnou zkouš-kou, která se koná před po) hovorem, některou z listin uvedených v předchozím odstavci, nelxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxím orgánem pověřená osoba, pokud je k vyřazování žádostí pověřena (viz článek 22 tohoto metodického pokynu). Výběrová komise může takovému žadateli pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xýběrového řízení vyřazena. -
Článek 33 Provádění pohovoru a jeho obsah - (3) ZSS neupravuje blíže obsah pohovoru, pohovor musí být zaměřen na obor služxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxvhodnějších žadate-lů na dané služební místo. (4) Každý člen výběrové komise může žadateli klást otázky odborného charakteru tj. otázky znalostní, zxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxsní dráhy žadatele (např. dosavadní zkušenosti žadatele v příslušném oboru, v případě služebních míst představených také manažerské
kompetence
, dáxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxx x xxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx 144/2017 Sb. byl také stanoven postup provádění výběrového řízení, pokud se jej účastní deset a více žadatelů a ústní pohovor je doplněn písemnou zkoušxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xritérií výběrové komise vykonali písemnou zkoušku nejlépe. Žadatelé, se kterými nebyl proveden pohovor, se považují za žadatele, kteří ve výběrovém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x3 (Písemná zkouška doplňující pohovor), ze kterého vyjímáme:
„Článek 34 Písemná zkouška doplňující pohovor (1) Pohovor lze v souladu s § 27 odst. 4 ZSS dxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxení výběrového řízení, případně v pozvánce k pohovoru. (2) Písemná zkouška může být jako doplnění pohovoru konána buď před, nebo i po po-hovoru. Pokud nxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxení se musí výběrová komise usnést ještě před konáním písemné zkoušky (zpravidla bude obsah a způsob hodnocení písemné zkoušky součástí jednacího řádx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxe. Pokud bude písemná zkouška předcházet ústnímu pohovoru, lze obsah ústního pohovoru přizpůsobit i výsledkům písemné zkoušky, resp. dotazy na obsah xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxně 10, lze pohovor doplnit písemnou zkouškou konanou před provedením pohovoru, která bude plnit účel předvýběru žadatelů, se kterými bude následně prxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxní žadatele informovat předem již v pozvánce k pohovoru, resp. k písemné zkoušce. V těchto případech se jeví jako vhodné rozdělit konání písemné a ústní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxili předem stanovené podmínky, k ústnímu pohovoru. -“
V. K odst. 5 a 6
Ustanovení odstavců 5 a 6 bylo (spolu s druhou větou odstavce 4) vloženo do § 27 Zxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a zefektivnění průběhu výběrových řízení, a to včetně zakotvení právních xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx novelizovanou právní úpravu reaguje i Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, který se zabývá odpovídající materií zejxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtéž využívá změn, které přinesla novelizace úpravy procesní stránky realizace výběrových řízení, když v § 164 ZSS byla stanovena lhůta pro podávání žáxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxů od uplynutí lhůty pro podávání žádostí. Článek 24 metodiky (mj.) uvádí:
„(1) ZSS v § 27 odst. 6 stanoví tzv. vyvratitelnou domněnku odstoupení žadatelx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx neposkytuje součinnost potřebnou k zajištění jeho účasti ve výběrovém řízení anebo je z jeho jednání jinak zřejmé, že již nemá zájem o účast ve výběrovéx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxvého řízení se obecně uplatní tehdy, pokud je z jednání žadatele zřejmé, že již nemá zájem o účast ve výběrovém řízení. Jedná se zejména o případy, kdy žadxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxdanou formou (např. informuje o odstoupení z výběrového řízení pouze telefo-nicky nebo e-mailem bez elektronického podpisu). I v těchto případech je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxu jednání žadatele (problém s identifikací žadatele) je třeba mu dát najevo, že se v jeho případě uplatnila domněnka odstoupení z výběrového řízení (abx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výběrového řízení v případě, že se bez náležité omluvy nebo opakovaně nedostaví k pohovoru, blíže rozvádí článek 31 citovaného metodického pokynu. Doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxbnou k zajištění jeho účasti ve výběrovém řízení (srov. čl. 24 a 31 citovaného meto-dického pokynu).
Z judikatury
Postup služebního orgánu při vxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xy služební orgán porušoval základní práva uchazečů o služební místo tím, že by postupoval diskriminačně, náleží ucha-zečům ochrana před diskriminacx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxebního poměru, zařazení na služební místo a na jmenování na služební místo představeného nárok. Neexistuje žádný nárok na přijetí na služební místo, a xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxl uchazeč jediným účastníkem daného výběrové řízení.
Závěry x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či jiné konkrétní osoby spatřovat poru-šení práva na rovné zacházení a zákaz diskriminace. Zákon o státní službě ukládá služebnímu orgánu v § 164 odst. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxební místo nebo jmenování na služební místo představeného anebo o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného jiného žaxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé by musel služební orgán odůvodnit. Služební orgán tedy dostojí svým zákonným povinnos-tem, zašle-li žadateli zcela neformální a neodůvodněné vyroxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xetodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Související usxxxxxxxxx
§ 10 - služební orgán, § 17 - systemizace, § 20 až 26 a § 28 až 76 - služební poměr, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvláštní ustanxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxzyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky,
zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informacx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Sagit, 2015, str. 98 a násl.
Kněžínek, J. Zákon o státní službě a výběrová řízení. Právní xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxé komise a postup ve výběrovém řízení)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx x
xxx x xxxxx x x x
xxxx x xxxxx x
xxx x xxxxx x
xx x xxxxx x
xxxxxová komise má 3 členy, konstatuje lakonicky zákon, aniž by uváděl cokoliv bližšího stran kritérií, podle kterých mají být členové výběrové komise jmenxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx x x xx xxxt. 2 ZSS, který v případě zkušební komise pro úřednické zkoušky stanoví: "Členy zkušební komise jmenuje a odvolává služební orgán v ústředním správním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o státní službě je zřejmý (srov. též komentář k § 29 ZSS) - není od věci si v této souvislosti připomenout znění § 19 odst. 4 služebního zákona: "(4) Výběrovx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxí vyhlásil. Členem výběrové komise je zpravidla státní zaměstnanec vykonávající službu v personálním útvaru." Nestanoví-li ZSS podmínky pro člensxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtí podle § 77 odst. 1 písm. m) ZSS povinnost vykonávat službu ve výběrové komisi.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxmotné jmenování členem výběrové komise činí osoba k tomu příslušná podle ZSS v závislosti na tom, jaké služební místo má být obsazeno. Návrh na jmenovánx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xomise, nemůže tento návrh učinit (např. služební místo ředitele odboru není obsazeno nebo je tento představený dočasně nechopen výkonu služby) a z tohxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xodle § 9 odst. 7 ZSS a pokud tento zástupce není, tak bezprostředně nadřízený představený této osoby.
(3) Členem výběrové komise nesmí být služební xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx x) bod 3 ZSS jmenováni a odvoláváni na základě rozhodnutí služebního orgánu, resp. osoby ke jmenování příslušné, vydaného ve správním řízení. Vzor rozhxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xlenů výběrové komise jmenovat také dalšího člena (případně členy) s postavením náhradníka, který zastoupí člena výběrové komise, jenž nemůže funkci xxxxxxx xxxxxxxxxxx
V ráxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxsející s výkonem služby a státní zaměstnanec nemůže účast ve výběrové komisi „odmítnout“ - je součástí plnění jeho služebních povinností. Metodický pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xýběrové komise není souhlas státního zaměstnance, neboť to patří k jeho povinnostem podle x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případě odvolání státního zaměstnance proti jmenování členem výběrové komise, pokud by argumentoval pouze nezájmem o výkon funkce, aniž by to řádně oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být osoba k tomu odborně způsobilá, zejména by do-sažené vzdělání člena výběrové komise, jeho odborné zaměření, popřípadě jiná odborná kvalifikace a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxn objektivního posouzení odborných předpokladů jednotlivých žadatelů.
(8) Členem výběrové komise může být i osoba, která není státním zaměstnanxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxlasu této osoby.
(9) Důvodem pro odvolání člena výběrové komise z funkce by měly být pouze závažné skutečnosti, například to, že se člen výběrové komxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxost o jeho nepodjatosti.“
Rozhodování o podjatosti člena výběrové komise pak podrobně upravuje článek 27 ci-tovaného metodického pokynu.
Jmenování a odvolání člena výběrové komise řadí zákox x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxanovení § 160 ZSS pak uvádí, že v řízení ve věcech služby se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li zákon jinak.
xxx x xxxxx x x x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxánem a její jednání a usnášení se řídí § 134 spr. řádu (§ 164 odst. 2 ZSS). Výběrová komise je způsobilá se usnášet tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvé komise, popř. člen výběrové komise pověřený na základě jednacího řádu. Meto-dickým pokynem je doporučeno, aby se před konáním prvního pohovoru sešxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxedstavených, je předsedou výběrové komise ten, o němž to stanoví ZSS). O jednání výběrové komise se pořizuje záznam. Vzor záznamu z jednání výběrové koxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxosti o jednání kolegiálního orgánu (§ 134 odst. 5 SŘ).“ Jednací řád zejména upravuje způsob svolávání výběrové komise, způsob volby předsedy a způsob hxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx, kdo klade žadate-lům otázky, způsob hodnocení pohovoru - tj. například to, zda se o každém jednotlivém žadateli komise usnáší, zda uspěl či neuspěl nexx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xi neúspěšného. Do jednacího řádu je možno upravit posta-vení sekretariátu výběrové komise a popsat, jaké administrativní úkony mají jeho členové činxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx19 věnuje proble-matice „Hodnocení pohovoru a sestavení pořadí úspěšných a neúspěšných žadatelů“ čl. 35, ve kterém j. počítá s tím, že bližší podmínky xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x hodnocení a hodnotit každého žadatele objektivně. Odst. 3 a 4 čl. 35 citovaného metodického pokynu pak uvádí: „(3) S odkazem na princip rovnosti žadatexx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxvého ohodnocení, resp. rozpětí bodového hodnocení, popis míry splnění jednotlivých požadavků (s uvedením okruhů, které jsou u jednotlivých žadatelx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxtném dokumentu, na jehož přijetí se výběrová komise musí usnést ještě před konáním prvního pohovoru. Po provedení pohovoru pak musí být bodové hodnocexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxý člen výběrové komise hlasuje o tom, zda žadatel uspěl či neuspěl. Forma usnesení výběrové komise poté zní ,uspěl‘/,neuspěl‘. Pokud byl zvolen systém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xinimální hrani-ce pro úspěšnost ve výběrovém řízení, a o jednotlivých žadatelích již není třeba hlasovat. Výběrová komise dále podle § 28 odst. 2 ZSS hlxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výběr 3 nejvhodnějších žadatelů nebylo použito bodové hodnocení, ale bylo použito hodnocení žadatelů a výběr 3 nejvhodnějších žadatelů na základě hxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxů, bude i při použití bodového hodnocení třeba hlasovat (a pořídit tedy protokol o hlasování), pokud z důvodu rovnosti dosažených bodů nelze určit 3 nejxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxijetí do služebního poměru není právní nárok a nezakládá jej ani úspěšnost ve výběrovém řízení). Být ve výběrovém řízení "žadatelem, který uspěl" znamxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxto). Výběrová komise vybere z úspěšných žadatelů 3 nejvhodnější žadatele - bez uvedení pořadí a sestaví pořadí dalších úspěšných žadatelů, kteří ve výxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxm představeným z těch, kteří uspěli - srov. odst. 3), a seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli - samozřejmě bez uvedení pořadí (ani tento sexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xadatelé z výběrového řízení odstoupili, služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným dalšího v pořadí z těch žadatelů, ktexx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxěrového řízení srov. zejména § 164 ZSS a komentář k němu. Zákon o státní službě neobsahuje ustanovení, které by opravňovalo služební orgán zrušit výběxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx
Neuvedení xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxtelů než tři? Odstavec třetí § 28 ZSS ve větě „Pokud ve výběrovém řízení neuspěli alespoň 3 žadatelé, služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, vyloučením možnosti, že by mohl být „vybrán“ jen „jeden z jednoho“ (úspěšného žadatele)? Pokud ano, může být pak slovní obrat „služební orgán vybere v xxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xsobu s nárokem na přijetí do služebního poměru (jmenování na služební místo?) Již v prvním vydání komentá-ře jsme uváděli, že jsme si jisti, že nárok na pxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxěrového řízení na závadu (samozřejmě jen z pohledu právního). I v takovém případě je třeba vycházet z § 23 odst. 2, podle něhož není na přijetí do slu-žebnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxa pro státní službu č. 1/2019 věnuje problematice „Výběru nejvhodnějšího žadatele a jeho nástupu do služby“ svoji hlavu X. v čl. 42 (pod nadpisem „Dohodx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstavený (ve vztahu k danému služebnímu místu, které má být obsazeno) spolu uzavřou písemnou dohodu podle § 28 odst. 2 nebo 3 ZSS. Pokud je služební orgán sxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x výběru nejvhodnějšího žadatele tvoří přílohu č. 20 tohoto metodického pokynu. Ve výběru nejvhodnějšího žadatele není služební orgán společně s bezpxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxhodnějšího žadatele v této fázi výběrového řízení se tedy služební orgán společně s bezprostředně nadřízeným představeným mohou zaměřit nejen na hlexxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxstnosti, jak vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu, č.j. 10 Ads 316/2016-50 ze dne 9. 11. 2017 nebo rozsudku Městského soudu v Praze, č.j. xx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx byl jako nejvhodnější výběrovou komisí označen pouze jediný žadatel.
Skutečnost, že služební orgán může vybrat z trojice nejvhodnějších žadatelů (dle odst. 2) či z menšího počxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxt-nance), je významným nástrojem pro uplatnění vlivu představených na personální složení jednotlivých organizačních útvarů a na druhé straně rezonxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxou formou dohody, která je uzavírána. Předpokladem pro rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo o jmenoxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxeným (nadříze-ným ve vztahu k obsazovanému místu), tedy souhlas tohoto bezprostředně nadřízeného představeného. Metodický pokyn č. 1/2019 v odst. 4 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxzeným představeným jako nejvhodnější, odstoupí z výběrového řízení ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služebxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxd-staveného, služební orgán vybere podle § 28 odst. 2 nebo 3 ZSS v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným ze zbylých nejvhodnějších žadatelů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxžby poté, co bylo vydáno rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo před-staveného srov. § xx x xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo pokynu konstatuje, že v případě služebních míst představených (s výjimkou vedoucího oddělení) stanoví ZSS pro výběrové komise na obsazení jednotlixxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxslušnost ke jmenování (resp. navrhování) členů výběrové komise závisí na konkrétním služebním místě představeného a v odkazu pod čarou uvádí: „Specixxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x
xx
x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx
x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx státního tajemníka,
c)
§ 54 odst. 2 ZSS, jde-li o služební místo vedoucího služebního úřadu,
d)
§ 55 odst. 2 ZSS, jde-li o služební místo náměstkx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxovém řízení žádný žadatel neuspěl, služební orgán zruší výběrové řízení (resp. příslušné kolo výběrového řízení na služební místo před-staveného) uxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. druhé kolo výběrového řízení na služební místo představeného (viz hlava IX tohoto metodického pokynu), pokud mezitím nenastane důvod pro obsazení sxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x9 tohoto metodického pokynu. O zrušení výbě-rového řízení v tomto případě služební orgán, popř. k tomu pověřená oprávněná úřední osoba, žadatele vyroxxxxxx
xxx x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxení výběrového řízení, pokud k dohodě ne-dojde“) mj. uvádí: „(6) Po uzavření dohody je služební orgán rovněž povinen zajistit vstupní lékařskou prohlxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx potřebnou zdravotní způsobilost, považuje se ze zákona dohoda od počátku za ne-platnou (§ 28 odst. 5 ZSS). V takovém případě může dojít opětovně k výběrx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žadatel na vyzvání doloží platný lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických lékařských službách, ve znění pozděj-ších předpisů, z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxžební místo (§ 28 odst. 4 zákona o státní službě), není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. a nepodléhá soudnímu přezkumu. Výběrové řízení na obsazení vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx zákona nejvhodnější žadatele (v maximálním počtu tří), ve druhém si z těchto způsobilých žadatelů vybírá služební orgán. Ten však nemusí vybrat žádnéxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx. 2 zákona o státní službě) nevzniká ani tím, že výběrová komise vybrala jediného způsobilého žadatele. Postup služebního orgánu při výběru uchazeče sx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxn porušoval základní práva uchazečů o služební místo tím, že by postupoval diskriminač-ně, náleží uchazečům ochrana před diskriminací podle § 16 a § 17 xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud - usnesení ze dne 20. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 213/2018 - odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost.)
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx s. a nepodléhá soudnímu přezkumu. Lze přitom rozlišit dvě fáze výběrového řízení - v první fázi rozhoduje výběrová komise (ta vybere z žadatelů, kteří vx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výběrovém řízení neuspěli), ve druhé fázi následně služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným jednoho žadatele z tří nejxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxanovení § 65 a násl. s. ř. s., tím spíše za pomocí argumentu
a fortiori
(konkrétně
a maiori ad minus
- od většího k menšímu) je nutné trvat na tom, že ani přexxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxěrů o soudní nepře-zkoumatelnosti výsledného sdělení služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl vybrán. Uchazečům nesvědčí veřejné subjektivní právx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x průběhu a výsledku výběrového řízení. Námitky musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s výsledkem výběro-vého řízení. Z obsahu ustanovení § 164 zákona x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xýběrové komise je formálně upraven zákonem o státní službě, nelze dovodit, že je příslušné rozhodnutí soudně přezkoumatelné, a to právě s ohledem na tox xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxtní službě). Za situace, kdy výsledkem řízení vedeného služebními orgány je akt týkající přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo nebx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxo v takovém výběrovém řízení
(NSS 6 Ads 49/2018-30)
Postup služebního orgánu při výběru uchazeče se neřídí žádnými pravidly, jejichž dodržení (či xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxsto tím, že by postupoval diskriminačně, náleží ucha-zečům ochrana před diskriminací podle § 16 a § 17 zákoníku práce z roku 2006, užitých obdobně na zákxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxbní místo představeného nárok. Neexistuje žádný nárok na přijetí na služební místo, a to ani za předpokladu, že by byl uchazeč objektivně hod-nocen jakx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxmožnosti přezkoumávat postup při výběru nejvhodnějšího uchazeče by neplatily pouze za předpokladu, že by bylo možné v jednání služebního orgánu či jixx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxiko povinnost vyrozu-mět žadatele, kteří ve 2. kole výběrového řízení neuspěli, o tom, že rozhodl o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxžbě však nepředpokládá, že by služební orgán o žádosti neúspěšných žadatelů vydával jakékoliv formální rozhodnutí, které by musel služební orgán odůxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xýběrového řízení.
(MS v Praze - 11 Ad 2/2017-49) Red. pozn. - kasační stížnost nebyla podána.
Sdělení služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl vybrxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xbsazení volného služebního místa podle § 28 zákona o státní službě, probíhá ve dvou kolech: v prvním kole vybírá výběrová komise postupem podle § 164 citxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xybrat žádného ze způsobilých žadatelů. Nárok na přijetí do služebního pomě-ru, zařazení na služební místo či jmenování na služebního místo představexxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxěru uchazeče se neřídí žádnými pravidly, jejichž dodržení (či jejichž míru dodržení) by bylo možné přezkoumat v řízení před správním soudem. Pokud by sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle § 16 a § 17 zákoníku práce z roku 2006, užitých obdobně na základě § 98 zákona o státní službě. Z ustanovení § 28 zákona o státní službě vyplývá, že výběxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxi nejvhodnější žadatele a sestaví pořadí dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. Vx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxů. Pokud ve výběrovém řízení neuspěli alespoň tři žada-telé, služební orgán vybere po dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným z těch, kteří usxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxho kola, jako vhodný kandidát na dané místo. Zákon rovněž nestanoví, že by služební orgán měl právo nevybrat žádného uchazeče jen tehdy, vzešlo-li z prvxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx uchazeče vybrat chtěl) omezen jen tím, že se na ní musí předem písemně dohodnout s bezprostředně nadřízeným představeným. Výběrová komi-se vybírá nejxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x7 odst. 3 zákona o státní službě zamě-řen na obor služby, jehož se výběrové řízení týká, a na plnění jiného odborného požadavku. Podle ustanovení § 164 záxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xe kterého by měli vzejít ti nejschop-nější uchazeči. Podle ustanovení § 164 odst. 4 zákona o státní službě služební orgán bez zbytečného odkladu písemnx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxzení neuspěli, a žadatelé, kteří ve výběrovém řízení uspěli, ale nebyli vybráni jako nejvhodnější, mohou podat proti protokolu námitky do pěti dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxuší), nebo je zamítne (ustanovení § 164 odst. 5 zákona o státní služ-bě). Pro výběr nejvhodnějších uchazečů v prvním kole jsou tedy stanoveny objektivnx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxkon ponechává volbu na služebním orgánu (vedoucím), který si vybírá jediného nejvhodnějšího uchazeče a zákon jej ve výběru nijak neomezuje (s výhradox xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvého řízení na dvě fáze, které nelze vzájemně zamě-ňovat. První fáze spočívá ve výběru nejkompetentnějších uchazečů o státní službu na základě objek-xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tak při výběru bude hledět nejen k odbornosti uchazečů, ale může se rozhodnout i podle jejich osobnosti a povahových vlastností. Výběrové řízení přitox xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení § 146 správního řádu. Sdělení služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl vybrán na služební místo, není rozhodnutím podle ustano-vení § 65 odxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxhodnutí lze v daném případě označit rozhodnutí státního tajemníka, jímž byl žalobce zařazen mimo výkon služby a jež je přímým důsled-kem jmenování úspxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedeno řízení pod sp. zn. 3 Ads 205/2019; ve věci nebylo dosud rozhodnuto.
Metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxzace, § 20 až 27 a § 29 až 76 - služební poměr, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvláštní ustanovení o výběrovém řízení, § 184 až 201 - přechodná a závěxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxoby bez úřednické zkoušky)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xbsence právní úpravy přípravy na službu v textu zákona o státní službě
II.1 K odst. 1
II.2 K odst. 2
I. Krátký exkurz do právní úpravy přípravy na službx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na státní službu. Výběrové řízení podle služebního zákona nemělo předcházet (tak jak je tomu dnes - dle zákona o státní službě) přijetí do služebního pxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxím zaměstnancem) veřejnoprávní povahy (viz komentář k § 2 ZSS); podrobení se výběrovému řízení a jeho úspěšné absolvování bylo dle služebního zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxukromoprávního charakteru.
Příprava na službu se měla uskutečňovat v pracovním poměru podle pracovněprávních předpisů, když ustanovení § 5 odstx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxkon státní služby na principu subsidiarity (subsidiární věcné působnosti pracovního kodexu) - k tomu blíže srov. xxxxxxxx x x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práce "čekatel" a specifikací oboru služby, pro který měla být příprava konána) na dobu určitou, s
obligatorní
zkušební dobou v trvání 3 měsíců. Příprxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx který byl služebním orgánem určen jako školitel (pod jeho dohledem se příprava na službu měla konat), přiznával služební zákon oprávnění navrhovat sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxed uplynutím doby trvání pracovního poměru na dobu určitou předloží bezprostředně nadřízený představený čekatele v součinnosti se školitelem služexxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí orgán je povinen čekatele s hodnocením seznámit a na jeho žádost mu vydat stejnopis hodnocení. Služební orgán postoupí stejnopis hodnocení též zkušexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx. též "školitelským" příplatkem honorovaného) školitele, měl (ideálně v rámci 12 měsíční přípravy a odpovídajícího pracovního poměru na dobu určitoxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 24 služebního zákona k tomu uvádělo, že účelem úřednické zkoušky je "ověřit, zda má čekatel potřebné vědomosti a je dostatečně odborně připraven na tox xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxužbu v textu zákona o státní službě
K odst. 1
Shora nastíněný institut přípravy na výkon státní služby zákonodárce při přípravě zákona o státní službě ze služebnxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxx xákona); „převzal“ však institut úřednické zkoušky (srov. § 35 a násl. ZSS), jejíž úspěšné vykonání však již není jednou z podmínek jmenování do služby (xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxance i na volné služební místo představe-ného) i osobu, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, avšak vždy jen na dobu určitou (srov. § 21 odxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxl-kou trvání 12 měsíců „nebyla-li v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa uvedena doba kratší“. Srovnáme-li všxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxuladu“, neboť ustanovení § 24 odst. 7 písm. d) uvádí (v rámci výčtu obligatorních náležitostí oznámení o vyhlášení výběrového řízení), že oznámení o vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xe služba vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též dobu jeho trvání“. Je tedx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxou, nebude uváděna doba 12 měsíců (speciálně) pro ty žadatele, kteří by dosud ještě úspěšně nevykonali úřednickou zkoušku - nebude tam totiž uváděna doxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxužebního místa, není státním zaměstnancem a dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, se přijme do slu-žebního poměru na dobu určitou s trváním 12 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxrobnosti k provádění výběrových řízení, k tomu pak v čl. 43 doplňuje v poznámce pro čarou „- s tím, že do těchto 12 měsíců musí vykonat úřednic-kou zkoušku x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xrvání slu-žebního poměru podle § 50 odst. 1 ve spojení s § 42 ZSS.“
K odst. 2
Obdobně jako služební zákon upravoval
obligatorní
zkušebxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxpad, že má být na základě výsledku výběro-vého řízení na volné služební místo zařazena nebo na volné služební místo představeného jmenována osoba, ktexx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxti se zkušební dobou zdůrazňovali, že - na rozdíl od pracovněprávních vztahů, ve kterých byla i ve správních úřadech závislá práce do roku 2015 konána - jxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxe šesti měsíců (na rozdíl od pracovněprávních vztahů, kde je zkušební dobu v délce až do 6 měsíců po sobě jdoucích možné sjednat jen v případě vzniku pracoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbné § 25 odst. 6 zák. práce, které stanoví, že zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané do-by trvání pracovního poměru; vztaženo x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxžební místo představeného jmenována) osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku a bude nezbytné přijmout tuto osobu do slu-žebního poxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x k situaci, kdy se doba služebního poměru na dobu určitou bude blížit době zkušební či dokonce se s ní krýt.
Absurdní
případ, kdy by byl služební poměr na dxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xtavu nemůže služební orgán o svém uvážení ani v těchto absurdních případech stanovit zkušební dobu kratší. Po-kud jsme v roce 2015 poukazovali na fakt, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xteré zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx 2017 odstraněn (noveli-zací provedenou zák. č. 144/2017 Sb.) vložením druhé věty do odst. 2 § 29 ZSS.
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxkyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxáštní ustanovení o výběrovém řízení, § 184 až 201 - přechodná a závěrečná ustanovení
Související předpisy:
Z literatury:
xxxxxxxx xx xxxxx xprávního řádu k řízení ve věcech státní služby.
Jurisprudence
, č. 5/2015.
Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařaxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Ustanovení § 30 ZSS upravuje ve dvou odstavcích nxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxdle § 24 odst. 4, tedy žádosti fyzické osoby, která se v "kladném případě" stává státním zaměstnancem a je zařazována xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x x § 23 odst. 1 ZSS, který uvádí, že spolu s rozhodnutím o přijetí do služebního poměru rozhodne služební orgán o zařazení státního zaměstnance nebo o jmenoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxučástí rozhodnutí o přijetí do služebního poměru musí být též rozhodnutí o zařazení na služební místo či jmenování na služební místo představeného, buxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxním jednoho rozhodnutí, v jehož výrokové části bude jak výrok podle § 30 odst. 1, tak i výrok podle § 30 odst. 2. Porovnáme-li však oba odstavce, zjistíme jxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxho zákona) učinit v zákoně o státní službě rozhodnutí dvě - která však v případě státního "novozaměstnance" v "jedno splývají".
V případě žádosti pxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo nebo jmenován na služební místo představeného, (k tomu srov. též z judikatury níže), se vydává výlučně rozhodnutí podle § 30 odst. 2.
Rozhodnutí podle § 30 odst. 1 i § 30 odst. 2 by mělo obsahovat obecné náležitosti podle spráxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxu stanoví § 68 spr. řádu, náležitosti písemného vyhotovení rozhodnutí pak § 69 spr. řádu. Rozhodnutí podle správního řádu obsahuje výrokovou část, odůxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxní, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků. Odůvodnění rozhodnutí není podle § 68 odst. 4 spr. řádu třeba, jestliže sprxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxě vyho-věno žádosti podle § 24 odst. 3 či 4 ZSS. V poučení se podle § 68 odst. 5 spr. řádu uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je mxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx rozhodnutí podle § 30 odst. 1 či 2 ZSS se odvolat lze, lhůta k podání odvolání činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 spr. řádu), o odvolání rozxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxy u služebního orgánu. V poučení by mělo být rovněž uvedeno, že odvolání nemá podle § 168 odst. 2 ZSS odkladný účinek (§ 68 odst. 6 spr. řádu). V písemném vyhxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxnutí vydal, číslo jednací, datum vyhoto-vení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávně-né úřední osoby (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxo) citované-ho metodického pokynu se ve svém druhém odstavci podrobně vyjadřuje k náležitostem těchto rozhodnutí (odkazujeme tedy v tomto ohledu na Mxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx v dalším výkladu pouze na některé aspekty bodů obsažených ve výčtech uvedených v obou (prvním a druhém) odstavcích § 30 ZSS. Ani v jednom z výčtů není v uvoxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx výslovná úprava by činila ustanovení uživatelsky přehlednější. Pokud je v obou výčtech uvedeno shodně pod písm. a): "jméno, popřípadě jména a příjmenxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxitelem akademického titulu, než možnost, že by se akademický titul uváděl dle úvahy služebního orgánu. Současně však upozorňujeme, že zákon jako akadxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxmi tituly tedy nebudou např. tituly DiS., MBA apod. Z mezinárodních dvojstranných smluv může však vyplývat, že některé tituly získané např. postgraduxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řečeno od Bc. až pod Ph.D.), takové smlouvy pak obsahují příslušnou "srovnávací tabulku". Poněkud stranou pozornosti zákonodárce také zůstaly vědecxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxí dne „nástupu do služby“ je jen v druhém odstavci doplněno příslušné ustanovení o sousloví „na služebním místě“ se nám zdá z pohledu praxe nevýznamná, rxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xx xxxxu liší ještě náležitostí zkušební doby - ta samozřejmě není stanovena v rozhodnutí o zařazení na služební místo či v rozhodnutí na služební místo předstxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí nově sjednat zkušební dobu, při jakékoliv změně (např. druhu práce, "povýšení" v zaměstnanecké hierarchii) v rámci již existujícího pracovního pomxxxx
Porovnáme-li znění písm. f) v obou odstavcích (v prvním i v druhém odstavci § 30 ZSS):
"f) údaj o tom, zda sluxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. první § 30 ZSS);
"f) údaj o tom, zda služba bude na služebním místě vykonávána na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě doby určité též její trváxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx na ustanovení § 20 ZSS, které uvádí, že služba se vykonává ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou a na znění § 21 ZSS, který preferuje slxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušku (srov. § 29 odst. 1 ZSS) a dále uvádí, že na dobu určitou lze přijmout (slova „do služebního poměru“ jistě z textu vypadla jen v důsledku legislatixxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxtí do služebního poměru jinak než na volné služební místo, tedy že tzv. holé přijetí bez zařazení na služební místo není možné. Ve vazbě na ustanovení § 29 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xykonává-na ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též dobu jejího trvání - údaj závisí nx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxl úřednickou zkoušku (§ 29 odst. 1 ZSS)63;
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na služební místo představeného (nebo o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného) je úkonem, kterým se výběrové řízexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxohu č. 23 a 24 metodického pokynu č.1/2019.
Z judikatury:
O návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxna o státní službě, které sice nejsou podle jeho názoru „s největší pravděpodobností samy o sobě ústavně přezkoumatel-né“, ale předkládají se k případxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x x x xx xxxxx x xxxx xx výčtu náležitostí rozhodnutí pamatováno na služební místo představeného, vykonat úspěšně úřednickou zkoušku není nepochybně právní povinnost, jax xx xx xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx b), § 13 odst. 2, § 19 odst. 3, § 30 odst. 2, § 37 odst. 1, § 83 odst. 1, § 117 odst. 1, § 185 odst. 2 písm. c) ve slovech „a stanoví mu plat podle části deváté“.
248. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx x xejvětší pravděpodobností sama o sobě ústavně přezkoumatelná“ a představují příkladmý výčet nedostatků zákona o státní službě. S ohledem na to, že přexxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xahájení řízení je zjevné, že navr-hovatel zrušení těchto ustanovení nepožaduje.
(ÚS Pl. ÚS 21/14)
Související ustanovení:
§ 10 - služební oxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx1 - přechodná a závěrečná ustanovení
Metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanovx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxdpisy:
Z literatury:
Vedral, J. Zákon o státní službě, správní řád a soudní řád správní. ASPI - původní nebo upravené texty pro ASPI. 2xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. K odst. 1
II. K odst. 2
K odst. 1
Silná inspirace zákoxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx práce (nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance - srov. § 36 zák. práce), vzniká i služební poměr dnem, ktexx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xo práce k výkonu závislé práce dostavil, resp. s jejím výkonem započal, platí obdobné pro služební poměr. Služební poměr vzniká dnem, který je uveden v rxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
K odst. 2
I v případě tohoto ustanovení je inspirace zákoníkem práce zřejmá. V § 34 odst. 2 zák. práce jsou uvedeny zákonné důvody, pro které je zaměstxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvních vztahů ve správních úřadech do vztahů služebních (ve smyslu zákona o státní službě) řídili zákoníkem práce, upozorníme zejména na odlišnosti obxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxekážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.
(4) Od pracovní smlxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x němu nepřihlíží."
Toto ustanovení je v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele velmi praktické, neboť umožnuje, s účinky
ex tunc
, odxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xránila překážka v práci, nebo aniž by se zaměstnavatel o takové překážce dověděl). Ve svém důsledku toto ustanovení znamená, že např. v případě zaměstnxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvního poměru ve smyslu § 48 zák. práce.
Pomineme-li základní pojmový rozdíl mezi "odstoupením od pracovní smlouvy" a "zrušením rozhodnutí o přijetx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o překážkách v práci na straně zaměstnance (srov. § 104 ZSS a komentář k němu) a operuje ve svém textu běžně s pojmem "překážka ve službě", nepoužil jej v xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xikoliv na existenci "překážky ve službě", ale na existenci "závažné překážky"
-
na rozdíl od pracovněprávní úpravy není podstatné, zda se služebnx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxh odlišností není zřejmá, vybízí však k několika úvahám. Bylo opravdu cílem zákonodárce, aby mohl služební orgán při úvaze o případném zrušení roz-hodxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxážné“, ale zejména chtěl zákonodárce umožnit služebnímu orgánu zrušit rozhodnutí o přijetí do služebního poměru postupem dle § 31 odst. 2 ZSS i v případxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxě (která jinak „omlouvá“ jeho nepřítomnost ve službě), avšak xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtní zaměstnanec sám, pokud se o ni služební úřad „ve lhůtě“ dověděl (z jiných zdrojů)? Nesystémovost vložení tohoto ustano-vení do zákona o státní služxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxS) tento případ uveden není.
xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxončili shora uvedený výklad po-známkou, že i toto ustanovení by si zasloužilo v budoucnu propracovanější úpravu, pak v době vydání druhého konstatujexxx xx x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxaží částečně zlepšit i v tomto případě Metodický pokyn náměstka minis-tra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k prováděnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného, nenastoupí do služby (aniž by existovala závažná pxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxvém případě již nelze vybrat dalšího úspěšného žadatele, ani konat druhé kolo výbě-rového řízení na služební místo představeného, ale je nutno výběroxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx obsazení služebního místa bez výběrového řízení (viz článek 2 tohoto metodického pokynu). Pokud by v den nástupu do služby na služebním místě nenastouxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nelze po-stupovat podle § 31 odst. 2 ZSS, ale mohlo by se podle okolností (pokud neexistuje na stra-ně zaměstnance omluvitelná nepřítomnost ve službě) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xředběžně vykonatelným rozhodnutím o změně služebního pomě-ru.“
Ke zrušení rozhodnutí o přijetí do služebního poměru rozhodnutím služebního orgxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxy:
O návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
II./c Další výhrady k napadxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkona namíta-ného výše (část II./a). Jedná se o následující argumenty: ...
* Podle § 31 odst. 2 nenastoupí-li státní zaměstnanec do služby v den, který jx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxy do 7 dnů, služební orgán rozhodnutí o přijetí do služebního poměru zruší. Toto ustanovení je vnitřně rozporné, resp. nesrozumitelné a v mezních přípaxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxx Posouzení ústavnosti § 31 odst. 2 a § 165
240. Ustanovení § 31 odst. 2 a § 165 zákona o státní službě jsou napadána s tím, že „nejsou s největší pravděpodobnxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxsledků tvrzeného vadného legislativního procesu.
241. Vůči napadeným ustanovením navrhovatel vznáší výhrady týkající se legislativně-technickxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxena konkrétní námitka protiústavnosti obsahu napadeného ustanovení, což navrhovatel více méně připouští, neboť účelem předestření tvrzených vad zxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxedložený či jiným způsobem projed-naný návrh zákona vedl k vyšší preciznosti legislativně-technického zpracování či nižší míře legisla-tivně-tecxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx), zejména pak opakuje, že „nejasnosti v zákonné úpravě musí odstra-ňovat
judikatura
obecných soudů ... . Ústavní soud již vícekrát kon-statoval, že xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xpravy extrémně narušuje základní po-žadavky na zákon v podmínkách právního státu“ (sp. zn. Pl. ÚS 55/06), jakož i to, že „neurčitost některého ustanovxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzita této neurčitosti vylučuje možnost stanovení jeho normativ-ního obsahu pomocí obvyklých interpretačních postupů“
(sp. zn. Pl. ÚS 10/06)x
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších poxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx by jejich normativní obsah byl zcela nepoznatelný, a byl by tak dán přímo důvod k jejich derogaci pro rozpor s čl. 1 odst. 1 Ústavy vymezující Českou repubxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxavní soud shora zmíněnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx. zn. Pl. ÚS 24/07 ze dne 31. 1. 2008 (N 26/48 SbNU 303; 88/2008 Sb.), pokud navrhovatel neuvede žádné důvody namítané protiústavnosti napadaného zákonax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxního práva jejich interpretací je v prvé řadě věcí orgánů aplikujících právo, zde zejména správních úřadů, resp. soudů v případě soud-ního přezkumu. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xormativní obsah upřesňo-vat dříve, než k tomu přistoupí orgány veřejné moci povolané k aplikaci a interpretaci podústavního práva. Teprve poté a navíx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxný zásah ze strany Ústavního soudu. Nyní v rámci
abstraktní
kontroly napadených ustanovení však jakákoli otázka ústav-nosti jejich obsahu (vyjma tvxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx 30 a § 31 až 76 - služební poměr, § 104 - překážky ve službě na straně státního zaměstnance, § 105 - neplacené služební volno na žádost státního zaměstnxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x přechodná a závěrečná ustanovení
Metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví poxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxení slibu či přísahy jsou ve většině předpisů vztahujících se ke službě nejrůznějšího druhu do jisté míry podobná a tradiční. Pro příklad lze uvést zák. xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx povinnosti) uváděl (mj.): "Úředník při vstupu do definitivního poměru státní služby má vykonati služební přísahu do rukou úředního přednosty neb úřexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxrzovaných) služebních (veřejnoprávních) vztahů od vztahů soukromoprávních (pracovních), jsou též určitým výrazem zvýšené míry
subordinace
osobx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx které budou při výkonu služby naplňovány (ctěny), jakož i právní rámec, ve kterém se tak bude dít. Porušení slibu je (opět tradičně) považováno porušenx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxbní slib. Složením služebního slibu dle zákona o státní službě se však služební vztah nekonstituuje; vzniká totiž již dnem, který je uveden jako den vznxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxedený den vzniku služebního poměru zřejmě nemusí být totožný se dnem nástupu do služby [srov. § 31 odst. 2 a § 30 odst. 1 písm. e) ZSS]. Služební slib tedy sxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xen uvedený jako den nástupu do služby v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru podle § 30 odst. 1 písm. e), ale případně i později, po odpadnutí závažné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx
Zřejmě by pro uživatele komentáře nemělo zásadní přínos porovnávat v detailech znění služebního slibu dle služebního zákona (byl obsažen v jeho § 34 xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxla ohrožena xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch povinností ve služební době" a klade důraz na celkovou (mravní) integritu osobnosti a chování státního zaměstnance.
Obsah služebního slibu tedx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxagmatiku - viz shora) uvést též následující citát: " Dále jest si povšimnouti zejména ustanovení služební pragmatiky o povinnostech ukládaných státnxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtní základní (nyní ústavní) zákony, jakož i jiné zákony, a dále vyžadují, aby se státní úředník věnoval celou silou a se vší horlivostí službě a plnění poxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxi na újmu nebo rušiti řádný chod správy." (Krejčí, V. Praha, 2000).
Není pouze pro zákon o státní službě typické, že se nezabývá blíže tím, zda text slixx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxgánem a státním zaměstnancem "složen" jen prohlášením "Tak slibuji!" (a následným podpisem úředního záznamu). Z důvodu praktičnosti máme za nepochyxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxžení služebního slibu více napovídá tomu, že by celý text slibu měla pronést osoba, která skládá slib (srov. § 17 odst. 3 zák. č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xrčeného textu slibu, jakož i případ, kdyby k projevu slibu bylo užito jiných slov, než které zákon stanoví (či dokonce jiných výrazových prostředků - slxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxavotně postižená např. tak, že je němá, hluchá či slepá, bude třeba v zájmu naplnění smyslu zákona upravit způsob složení služebního slibu.
Metodicxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xod čarou 67) i k problematice, kdy slib není skládán přímo před služebním orgánem, ale je skládán před osobou pověřenou služebním orgánem k přijetí slibx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: „(2) V den nástupu do služby (den uvedený jako den nástupu do služby v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru) skládá státní zaměstna-
nec
služební xxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxost státního zaměstnance, § 106 - překážky ve službě na straně služebního úřadu, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvláštní ustanovení o výběrovém xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx Zaměstnanci veřejní in Hoetzel, J., Weyr, F. Slovník veřejného práva československého. Svazek V., Brno, 1948, reprint původního vydání, EUROLEX
BOHxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxx.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxující "výčet", jsou - z pohledu adresáta normy, jejího praktického uživatele - ve většině případů oblíbená, a to zejména tehdy, jde-li o výčet
taxativnx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxje dichotomické členění upravované materie, nezná zpravidla nadšení uživatelovo mezí. Podívejme se tedy, zda je obdobné očekávání, vzbuzené nadpisxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxnodárce je zřejmý - označit překážky [mezi které řadí výkon některých veřejných funkcí, funkcí ústavních činitelů, služebních poměrů podle jiných přxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xavázání služebního poměru a osobám, které již jsou státními zaměstnanci, brání dalšímu výkonu služby (vytváří překážku jejího výkonu).
Hned uvozxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu mezi větami „Do služebního poměru nelze přijmout -“ a „Do služebního poměru nelze dále přijmout -“ není z pohledu uživatele na první pohled zřejmé. V téxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxem, brání v přijetí do služebního poměru a - to je třeba zdůraznit - též brání státním zaměstnancům ve výkonu služby. Jaký význam má tedy rozdělení překážxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxžky výkonu služby? Význam je skryt v odstavci 4 (§ 33 ZSS). Zatímco § 33 odst. 1 ZSS obsa-huje výčet překážek (přijetí do služebního poměru i výkonu službyxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance, na jehož straně nastaly, pouze pozastavuje, pak § 33 odst. 2 ZSS obsahuje výčet překážek (přijetí do služebního poměru i výkonu služby), kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxměst-nance, na jehož straně nastaly, v jejich důsledku
ex lege
končí (§ 74 odst. 2 ZSS). Musíme konstatovat, že z legislativně-technického pohledu se xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxrbě zákona o státní službě do druhého odstavce § 33 ZSS; podotýkáme, že § 35 slu-žebního zákona žádné ustanovení, které by výčet překážek přijetí do služxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxo. Podíváme-li se na text § 2 ZSS (oba jeho odstavce), zjistíme (vedle jiných možných výhrad k použitému konstruktu), že větší část „činností“ (funkcí) xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zde teprve vynikne rozdíl uvozovacích vět prvního a druhého odstavce § 33 ZSS, když textací „nelze dále xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx které nejsou obsaženy již ve výčtu § 33 odst. 1 ZSS.
Problematický se v tomto směru jeví již konstrukt § 2, když v podstatě mezi dvě sku-piny „vysoce posxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxno písm. k), dle kterého ze ZSS nevztahuje (mj.) na takového zaměstnance „- který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřaxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxnovit v § 2, že vykonávání, resp. organizování a kontrola pouze pomocných, servisních nebo manuálních prací není činností, která by měla být vykonávánx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxkud by vykonávání, resp. organizování a kontrola pouze pomocných, servisních nebo manuál-ních prací ve správních úřadech měly být překážkou pro přijxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxdnou jinou výdělečnou činností státního zaměst-nance obecně na straně jedné - tu je možné konat za podmínek uvedených v § 81 ZSS (předchozí písemný souhxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxdy překážkou přijetí do služebního poměru, resp. překážkou výkonu služby; zákonodár-cem použitá konstrukce, by pak mohla vést až k závěru, že si státnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxnik takového pracovněprávního vzta-hu by s sebou nesl zánik služebního poměru ze zákona.
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xýkon služby. Po dobu takového zařa-zení nepřísluší státnímu zaměstnanci plat (srov. § 65 ZSS). Zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby řadí x xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxzení, na které se vztahuje ustanovení o řízení ve věcech služby. Údaj o zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby a jeho důvod bude uveden v rejstřxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí mimo výkon služby upravuje § 70 ZSS - rozdílně, dle důvodů, které jsou příčinou pozastavení výkonu služby v jednotlivých případech - srov. § 70 odst. 1 a x xxx x xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxe; ustanovení § 74 odst. 2 ZSS zní: "2) Služební poměr skončí rovněž dnem vzniku překážky výkonu služby podle § 33 odst. 4 písm. b)."
Překážky výkonu sxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxonu služby je výskyt překážek ve službě na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu - např. výkonu veřejné funkce (srov. § 104 ZSS a komentář k němu).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxního zaměstnance, § 105 - neplacené služební volno na žádost státního zaměstnance, § 106 - překážky ve službě na straně služebního úřadu, § 159 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek, § 184 až 201 - přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ke změnám služebního poměru
Související předpisy:
zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupixxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxa o Evropské unii,
zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
zákon č. 6/1993 Sb., o České národní radě,
zákon č. 182/1xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o změně dalších zákonů,
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxé službě,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
zákon č 131/2000 Sb., o hlavním městě xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxích sborů,
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxjovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti,
Z literatury:
Homfray, Š. Výběrové řízení na obsazení služebního místa. Unes - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxx.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. K jednotlivým předpokladům (jejich naplnění) srov. § 25 a komentář k němu. Obecně lze konstatovat, že některé ze splněných předpo-kladů pozbýt již nexxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxi (jejím omezením) a některé budou „pozbývány“ relativně častěji - bezúhonnost či zdravotní způsobilost. Dosažené vzdělání pozbýt
sensu stricto
taxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. § 47c-47g zák. o vysokých školách). U předpokladů, které lze pozbýt pouze v důsledku pravomocného soudního rozhodnutí (bezúhonnost, plná své-právnxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxce informovat služební orgán bez zbytečného odkladu o tom, že přestal splňovat předpoklady i v těchto přípa-dech. Pro otázky skončení služebního poměxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx
Jedním z nejčastěji pozbývaných předpokladů bude zřejxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xráce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, provedené ustanovením § 113 ZSS a v souvislosti s nedávnými diskusemi stran závaznosti lékařských posudxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx2/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění poz-dějších předpisů, a některé další zákony) se povahx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxezkoumávají, zásadně změnila. Je tomu tak podle našeho názoru mimo jiné proto, že zákonem č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxého správního orgánu podle § 47 odst. 2 Spec-ZdravSl,a jako nejvhodnější byla zvolena forma ,rozhodnutí‘ (srov. § 47 odst. 4 větu první SpecZdravSl a důxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xVYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ‘, a byl nahrazen odka-zem na celý správní řád, což znamená použití části druhé, respektive třetí upravující správní říxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxtu (rozhodnutí) úkonu správního orgánu, který jinak účinky rozhodnutí nemá. Právní úprava účinná od 1. 11. 2017 nebrání ani tomu, aby k přezkoumávání rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí. Nelze totiž úspěšně dovozovat, že by lékařský posudek byl pouhým úkonem, jehož vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob a který sám x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posudek, popřípadě rozhodnutí příslušného správního orgánu, kterým byl lékařský posudek přezkoumán, tak již samy o sobě znamenají právní překážku pxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxšné pracovněprávní jednání (spočívající v převedení na jinou práci nebo rozvázání pracovního poměru). Domníváme se proto, že v důsledku výše uvedenéxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x právními předpisy, není soud oprávněn toto správní rozhodnutí v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru zahájeném na návrh zaměstnance (podxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx
x xxxxkatury:
Jiným předpokladem pro výkon státní služby je podle jazykového a systematického výkladu § 25, § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 1 zákona o stáxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxst. Správní orgán je pouze povinen zkoumat existenci důvodu pro skončení služebního poměru. Je-li takovýto důvod zjištěn, správní orgán
ex lege
rozhxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-ho místa. V případě, že není volné, nastupuje § 62 zákona o státní službě (zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů). Řízení o změně služebníhx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxch podmínek. Návrh nebo žádost státního zaměstnance na jeho převedení na jiné služební místo nebo zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů můxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxní místo, na kterém je služba pro něj vhodná. Ustanovení § 62 odst. 1 zákona o státní službě mj. stanoví, že nemůže-li být státní zaměstnanec v případech uxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxem ke svému zdravotnímu stavu] převeden na jiné služební místo, protože žádné vhodné není volné, zařadí se mimo výkon služby, nejdéle však na 6 měsíců. Z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxto, a to výhradně z důvodu, že takovéto místo není volné. Jiný důvod zařazení zaměstnance mimo výkon služby citované ustanovení nezakládá. V posuzovanx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxyně.
(Krajský soudu v Ústí nad Labem 59 A 111/2017-36)
Související ustanovení:
§ 10 - služební orgán, § 17 - systemizace, § 20 až xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxance, § 106 - překážky ve službě na straně služebního úřadu, § 113 - bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby státních zaměstnanců se řídí
Souxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní řád),
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
Z literatury:
Ptáček, L. Komentář k § 52 zákoníku práce in Bělina, M. Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, str. 312.
Úxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
K odst. 1
Odborným požadavkem, který klade ZSS na stáxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxího jazyka, odborně zaměřené vzdělání nebo jiný odborný požadavek - viz § 25 odst. 5).
ZSS stanoví omezení xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx určitou, a to s trváním 12 měsíců, nebyla-li v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa uvedena doba kratší (viz § 21 xxxxx x x x xx xxxxx xxx
x
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxho jmenována taková osoba, stanoví se jí zkušební doba (viz § 29 odst. 2.
Pravidla pro konání úřednické zkoušky stanoví § 35 až 42. Dále ZSS upravuje vx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle § 185 až 188, 190, 191 nebo 192, a v § 190a odst. 6 fikci úspěšného vykonání úřednické zkoušky u státních zaměstnanců, kterým vznikl služební poměr xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, rovnocenné, buď přímo ze zákona, nebo za podmínek vyplývajících z nařízení vlády, jiné srovnatelné zkoušky (viz komentář k § 36 odst. 4).
V případěx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxe, v němž tuto opakovanou úřednickou zkoušku úspěšně nevykonal [§ 74 odst. 1 písm. g)]. Důsledky toho, že státní úředník bez zavinění služebního úřadu úxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxm uzavřen na dobu určitou (§ 71), či ve zrušení služebního poměru služebním orgánem ve zkušební době [§ 74 odst. 1 písm. f)].
K odst. 2
Úřednická zkouška se koná na žádost státního zaměstnance, který má nárok na její konání. V § 38 odst. 1 je upraveno, že o termxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxm správním úřadem, nejméně 21 dnů přede dnem konání úřednické zkoušky. Zákon nestanoví, v jaké době od podání žádosti má být termín stanoven, když v komexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xoměru na dobu určitou. nebo do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby. Není tedy jasné, jak by sx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxm doby trvání jeho služebního poměru na dobu určitou. nebo krátce (méně než 21 dnů) před uplynutím 12 měsíců ode dne, kdy začal vykonávat službu v jiném nexx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxučástí státního informačního systému o státní službě (§ 180 odst. 3 a § 181 odst. 3).
K odst. 3
Podle odstavce umožní služební úřad osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru k příslušnému služebnímu místu (vxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx stanovit služební předpis - tj. způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxdle odst. 3, které v tomto postavení nejsou, hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky samy, za podmínek odst. 4 však má právo na zpětnou úhradu nákladx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xako státní zaměstnanec, a který si hradil náklady na vykonání úřednické zkoušky sám a pak byl jako osoba přijatá do služebního poměru zařazen nebo jmenoxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxán, ve výši paušální částky stanovené služebním předpisem náměstka pro státní službu. Podle služebního předpisu náměstka pro státní službu č. 4 z 24. 7x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xykonáním obecné části úřednické zkoušky je 500 Kč na osobu a výše paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním zvláštní části úřednické zkouškx xx x xxx xx xx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxvcem je Ministerstvo vnitra (§ 180).
Stanoviska a metodické pokyny:
Stanovisko sekce pro státní službu k rovnocennosti úřednické zkoušky a zkouxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx stanoví podrobnosti k rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Metodický pokyn náměstka pro státxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxka pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky
Související ustanovenxx
x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx až 29 - předpoklady a odborné požadavky pro přijetí do služebního poměru, § 36 až 42 - úřednická zkouška,
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek,
§ 190a - přecxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (§ 21 až 26 - zvláštní odborná způsobilost),
vyhláška Ministerstva vnxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxí rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
Služební předpisy:
Služební předpis náměstka pro státní službu č. 4 z 24. 7. 20xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxky)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxednické zkoušky s jinými zkouškami.
K odst. 1
Úřednická zkouška je tvořena dvěma částmi, a to částí obecnou a částí zvláštní. Z ustanovení vyplývá, xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí každé části zkoušky jiný orgán (Ministerstvo vnitra obecnou část, příslušný ústřední správní úřad zvláštní část), stanoví se termín konání úřednicxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xdst. 4.
K odst. 2
Provedení obecné části úřednické zkoušky, která je písemná, zabezpečuje Ministerstvo vnitra. Zatímco odst. 3 uvádí, že se zvláštxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxužby patří (§ 37 odst. 1), není v zákoně pravidlo o tom, kdo hodnotí vykonání obecné části zkoušky. V zákoně rovněž není pravidlo o výsledku obecné části úxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdle § 36 odst. 2 zabezpečuje provedení obecné části zkoušky Ministerstvo vnitra, v případě neúspěšného vykonání této části zkoušky by měla písemnou zxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx jinak vykonává zvláštní část zkoušky.
Obecná část a zvláštní část úřednické zkoušky tvoří "jednu" úřednickou zkoušku. Lze však snad dospět výkladem k závěru, že úspěšně vykonanou obxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxou zkoušku opakoval (srov. § 40), či pokud by v budoucnu hodlal vykonat úřednickou zkoušku pro jiný obor služby. Při opačném xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxu část úřednické zkoušky úspěšně vykonal, by totiž byl nedůvodně zvýhodněn ten, kdo úspěšně vykonal obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxodický pokyn náměstka pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 2017 naproti tomu považuje podle čl. 3 odst. 3 písm. c) za úspěšné vykonání obecné části úřednicxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxak dřívější úspěšné vykonání obecné části úřednické zkoušky, nevykonala-li osoba úspěšně zvláštní část úřednické zkoušky.
Podle § 1 vyhl. o podroxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxk, který je tvořen 300 zkušebními otázkami. Ke každé zkušební otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž 1 je správná. Písemný test trvá 60 minut. Zkušebnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxx x xodrobnostech úřednické zkoušky, případně i obsahu prováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této příloze.
K odst. 3
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxšky, která má ověřit potřebné vědomosti a schopnosti a připravenost státního zaměstnance pro další výkon služby v oboru, zabezpečuje ústřední správnx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxtří, případně ten ústřední správní úřad, u něhož je zřízena zkušební komise, která na základě dohody více ústředních správních úřadů dle § 37 odst. 1 koxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxštní části úřednické zkoušky ústřední správní úřady, do jejichž
gesce
spadá příslušný obor státní služby; v případě, že jsou dva nebo více ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxn ústřední správní úřad a to ten, který gesci na základě uzavřené „veřejnoprávní smlouvy“ převzal (dohoda, který ústřední úřad takovou gesci převezmex xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxvidla jejího rozhodování jsou stanovena v § 39 odst. 1.
Předpokladem konání zvláštní části úřednické zkoušky je předchozí úspěšné vykonání obecné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xpůsobilosti úředníka územního samosprávného celku (srov. § 36 odst. 4 ZSS, § 21 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvných celků).
Podle § 2 vyhl. o podrobnostech úřednické zkoušky koná zkoušený zvláštní část úřednické zkoušky formou ústních odpovědí na 3 zkušebnx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá trvá nejméně 15 minut, nejvíce však 30 minut. Ústřední správní úřad vytvoří zkušební otázky v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisůx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxahu prováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této příloze.
K odst. 4
Úspěšné vykonání některých zkoušek podle jiného zákona se považujx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xovnocennou obecné části úřednické zkoušky obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku. Právní úpravx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a v § 3 odst. 1 a 3 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xlasifikován stupněm "vyhověl" z obecné části i ve zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti) se prokazuje osvědčením, které podle § 25 odsxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xelku se považuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. za rovnocenné vzdělání, které úředník získal v bakalářských nebo magisterských studijních pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdníků územních samosprávných celků, nemá povinnost prokazovat zvláštní odbornou způsobilost z obecné části úředník, který získal vysokoškolské vzxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxe § 36 odst. 4 ZSS považuje za rovnocennou obecné části úřednické zkoušky obecná část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samospxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xčely obecné části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku, tedy vzdělání získané v některém z bakalářských nebx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úředníků územních samosprávných celků.
Komentovaný odstavec předvídá, že vláda může nařízením stanovit, že se za rovnocennou zvláštní části úřexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí činnosti [v takovém případě by bylo třeba vyjít i z § 1 odst. 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úřxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů, pokud jde o správní činnosti uvedené v bodu 2 přílohy č. 2 k téxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx x36/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, stanoví v § 1, že zvláštní část zkoušky zvláxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxšky pro obor státní služby podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a v § 2 odst. 1, že zkouška podle jiného zákona se považuje za rovnocennou zvláštní části úřxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxcké zkoušky se pro obor státní služby Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, Audit, Lékařská posudková služba, Bezpečnost práce, Pozemková spxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxího uznávání odborné kvalifikace.
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxzením stanovila, že úspěšné vykonání zvláštní části úřednické zkoušky pro dosavadní obor služby se považuje za úspěšně vyko-nanou zvláštní část úředxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
Stanoviska a metodické pokyny:
Stanovisko sekce pro státní službu k rovnocennosti úřednické zkoušky a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úřexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xěkterých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 2/2015 z 19. 6. 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx17, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky
Související ustanovení:
§ 4 - služební úřad, služební půsoxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxební komise, § 38 - termín úřednické zkoušky, § 39 - rozhodování zkušební komise, osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky, zpráva o neúspěšnxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxy:
nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby,
nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (§ 21 až 26 - zvláštní odborná způsobilost),
vyhláška Ministerstva vnitra č. 512/20xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxlání úředníků územních samosprávných celků
(Zkušební komise)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxení zkušební komise, která zajišťuje konání úřednické zkoušky pro příslušný obor služby. Před zkušební komisí ve smyslu tohoto odstavce se koná zvlášxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxam ústředních správních úřadů je uveden v § 1 a 2 kompetenčního zákona, v němž je rovněž stanoven okruh působnosti "ústředních orgánů státní správy, v jxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xonání úřednické zkoušky pro konkrétní obor služby zkušební komise zřízená u jednoho z nich.
Při neexistenci zákonné úpravy, která by stanovila, prxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxoru služby), bude zkušební komise, před kterou se koná zvláštní část zkoušky, vyhotovovat osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky, tedy obecxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx důvodem může být mj. neúspěšné vykonání obecné části zkoušky, aniž by zkoušený vůbec vykonával zvláštní část zkoušky (srov. § 36 odst. 3).
Ačkoli by xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xřadu, se konají též úřednické zkoušky státních zaměstnanců vykonávajících službu v podřízených služebních úřadech.
K odst. 2
Členy zkušební komxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxenování a odvolání členů zkušební komise se vztahují ustanovení ZSS o řízení ve věcech služby. Nejméně 2 ze 3 členů zkušební komise musí být státními zaxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise (srov. § 134 odst. 1 spr. řádu).
K odst. 3
Odstavec v zájmu nestranného průběhu zkoušky vyžaduje, aby členem zkušební komise nebyl ten, u něhox xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx měl služební orgán pro konkrétní zkoušku odvolat a jmenovat jiného člena (viz odst. 2).
Stanoviska a metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxn náměstka pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky
Služební předpxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxjící ustanovení:
§ 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 6 - státní zaměstnanec, § 10 - služební orgxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxdnické zkoušky, § 39 - rozhodování zkušební komise, osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky, zpráva o neúspěšném vykonání úřednické zkouškxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky,
vyhláška Ministerstva xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxrtin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
K odst. 1
O termínu a místě konání úřednixxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxi s Ministerstvem vnitra a ústředním správním úřadem (ústředním správním úřadem, u něhož je podle § 37 odst. 1 zřízena zkušební komise), čímž se zřejmě xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxmět.
xxxxxxx xxxušky" může zahrnovat i více dnů, termín stanovený pro konání obecné části úřednické zkoušky musí předcházet termínu pro konání zvláštní části zkouškyx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x x xxxxx 1 vyhl. o podrobnostech úřednické zkoušky být, že zkoušený koná obecnou část a zvláštní část úřednické zkoušky v jednom dni v místě, kde zasedá zkušební xxxxxxx
Předpokladem stanovení termxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxčitém datu, neměl by být stanoven dřívější termín konání úřednické zkoušky. Nedostaví-li se naproti tomu zkoušený k obecné nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
K odst. 2
V případě překážky ve službě bránící státnímu zaměstnanci vykonat úřednickou zkoušku v určeném termínu, která může být na straně státníhx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxní zaměstnanec vyrozuměn služebním orgánem jako podle odst. 1.
Stanoviska a metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 1/2xxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxcení lhůty pro vyrozumění státního zaměstnance o termínu a místě konání úřednické zkoušky
Související ustanovení:
§ 4 - služební úřad, služebxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xřednickou zkoušku, § 36 - obecná část a zvláštní část úřednické zkoušky, § 37 - zkušební komise, § 40 - opakování úřednické zkoušky, § 41 - zmocňovací xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxy:
vyhláška Ministerstva vnitra č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
(Rozhodování zkušební komisxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxníschopná za přítomnosti všech členů a usnesení přijímá většinou hlasů. Usnáší-li se zkušební komise na hodnocení úřednické zkoušky zkoušeného státxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx usnést i na jiných věcech, např. na tom, kdo jí bude předsedat (srov. komentář k § 37 odst. 2).
Důvodem pro hodnocení úředxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxé zkoušky "nevyhověl" bude, že státní zaměstnanec neuspěl v obecné části úřednické zkoušky a z tohoto důvodu ani nekonal zvláštní část úřednické zkoušxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxšební komisí (§ 36 odst. 3). Podrobnosti o hodnocení úřednické zkoušky stanoví § 3 vyhl. o podrobnostech úřednické zkoušky. Z vyhlášky vyplývá mj, že
x
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxušky, jestliže správně zodpoví alespoň 22 (ze 30) zkušebních otázek obsažených v písemném testu; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“ (srxxx x x xxxxx x x x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x již úspěšně složil obecnou část úřednické zkoušky (§ 3 odst. 2 cit. vyhlášky),
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxxx xkušebních otázek; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“ (§ 3 odst. 3 cit. vyhlášky),
-
zkoušený se dále v obecné nebo zvláštní části úředxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zvláštní části úřednické zkoušky odstoupí, nebo se k obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky bez řádné omluvy nedostaví (§ 3 odst. 4 cit. vyhláškyxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxných ani jiných osob, zákon zde zakotvuje určitý atribut jejich nezávislosti. V zájmu toho, aby při počtu členů zkušební komise bylo reálně rozhodnutox xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xro případ, že zkušební komise se usnesla na tom, že zkoušený státní zaměstnanec u úřednické zkoušky "neuspěl". Pro srovnání: zákon č. 312/2002 Sb., o úřxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, právo podat námitky, kterým buď zkušební komise vyhoví, nebo je předá k rozhodnutí Ministerstvu vnitra, s tím, že se na řízení o námitkách nevztahují oxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec bránit "námitkami". Lze však přesto uvažovat o tom, že by k podání neúspěšného státního zaměstnance mohla zkušební komise přehodnotit nexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxendářního měsíce, v němž státní zaměstnanec nevykonal úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku. Úkon zkušební komise, kterým vydá usnesení, že stáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xaměstnání a rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., které nebude vyloučeno ze soudního přezkoumání v rámci správního soudnictví neuplatní se výluka pxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxzickým osobám, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání nebo zaměstnání nebo jiné činnosti".
K odst. 2
Osvědčení o úspěšném vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxkonání úřednické zkoušky. Osvědčení by i s ohledem na § 154 spr. řádu a přiměřené použití § 69 spr. řádu mělo obsahovat mj. označení ústředního správníxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxební komise zřízena, jméno, příjmení a podpis člena zkušební komise, který jí předsedal (srov. též § 134 spr. řádu). V osvědčení by mělo být uvedeno, že zxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxpěšně úřednickou zkoušku, a to její obecnou část a zvláštní část (a pro jaký obor služby).
Zkušební komise osvědčení vystaví ve dvou "stejnopisech" xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxu. Zpravidla tomu bude bezprostředně po vykonání úřednické zkoušky, případně ho lze doručit do vlastních rukou postupem dle § 20 odst. 2 spr. řádu. Druhx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky státnímu zaměstnanci do vlastních rukou nahrazuje podle našeho názoru doručení písemného vyhotovení usnesení zkušební komise o tom, že státxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxednické zkoušky (odst. 2), do osobního spisu státního zaměstnance. Domníváme se, že by z písemné zprávy mělo vyplynout, co bylo důvodem neúspěšného vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxání úřednické zkoušky může státní zaměstnanec podat žádost o opakování úřednické zkoušky, jinak možnost opakovat zkoušku zaniká (§ 40 odst. 2).
K odxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxšební komise u tohoto úřadu zřízené, podle § 181 odst. 4 vede tento úřad evidenci o všech provedených úřednických zkouškách - nejen o těch, které státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xmocňovací ustanovení, § 84 - příkaz k výkonu služby, § 153 - osobní spis, § 180 - informační systém o státní službě jako informační systém veřejné spráxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxu a evidence uskutečněných úřednických zkoušek
Související předpisy:
nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby,
vyhláška Minixxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xartin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xro podání žádosti je stanovena v odst. 2.
Státní zaměstnanec podává písemnou žádost služebnímu orgánu, který opakování zkoušky umožní. Tento postxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xřednické zkoušce (viz § 180 odst. 3 a § 181 odst. 3).
Možnost podat žádost o opakování úřednické zkoušky náleží i osobě dle § 35 odst. 3, která není státxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxavec stanoví minimální dobu mezi neúspěšným konáním původní zkoušky a ter-mínem opakované úřednické zkoušky. Pro stanovení termínu konání opakovanx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxm, že se při stanovení termínu zkoušky přihlíží k žádosti státního zaměstnance.
Odstavec stanoví minimální dobu mezi neúspěšným konáním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxiž členy nebudou osoby, které byly členy zkušební komise, před níž státní zaměstnanec nevykonal úspěšně původní zkoušku.
K odst. 4
Okolnxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxbního poměru. V případě, že vykonává službu ve služebním poměru na dobu určitou, mu proto může případně skončit služební poměr ještě před vykonáním opaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xlužební poměr posledním dnem kalendářního měsíce, v němž státní zaměstnanec nevykonal úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku. Úkon zkušební komxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxru za právní překážku výkonu zaměstnání a rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., které nebude vyloučeno ze soudního přezkoumání v rámci správního souxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx odnětí odborné způsobilosti fyzickým osobám, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání nebo zaměstnání nebo jiné činnosti".“.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a organizaci úřednické zkoušky
Související ustanovení:
§ 6 - státní zaměstnanec, § 10 - služební orgán, § 20 - doba trvání služebního poměru, x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xkončení služebního poměru ze zákona, § 180 - informační systém o státní službě jako informační systém veřejné správy, správce, součásti, § 181 - rejsxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkých zkoušek
Související předpisy:
vyhláška Ministerstva vnitra č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Ministerstvo vnitra vydalo na základě zákonného zxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxušku, § 36 - obecná část a zvláštní část úřednické zkoušky, § 37 - zkušební komise, § 38 - termín úřednické zkoušky, § 39 - rozhodování zkušební komisex xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxška Ministerstva vnitra č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
Postup po úspěšném vykonání úřednické zkoušky
doc. JUDxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Státní zaměstnanec zařazený na služební místo představeného uvedeného v komentovaném odstavci, který dosud úspěšně nevykonal úxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxou, zařazen na volné služební místo nebo přijat na volné služební místo představeného na dobu určitou s dobou trvání 12 měsíců, má po úspěšném vykonání úxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxto představeného na dobu neurčitou. Změna doby trvání služebního poměru z doby určité na dobu neurčitou je změnou služebního poměru [§ 50 odst. 1, § 44 píxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
Státní zaměstnanec zařazený na služební místo představeného uvedeného v komentovaném odstavci, který dosux xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxášeno na dobu určitou, zařazen na volné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxí výběrového řízení.
Změna doby trvání služebního poměru podle výše uvedeného nemá vliv na zkušební dobu stanovenou podle § 29 odst. 2.
Pojmovou xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxm poměru (viz komentář k § 40 odst. 5).
K odst. 2
Ustanovení řeší situaci státního zaměstnance, který byl jmenovaný na služební místo náměstka pro stxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx služebního poměru podle § 29 odst. 1 na dobu určitou, jak předvídá § 29 odst. 1. Po úspěšném vyko-nání úřednické má nárok na změnu doby trvání služebního pxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxá v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Vzhledem k uvedeným služebním místům představených, u nichž zákon v § 52 odst. 1 a v § 53 odst. 1, na jakou dobu jxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxě ke změně trvání služebního poměru na dobu neurčitou podle § 42 odst. 2 nedojde. Není však teoreticky vyloučeno, aby služební poměr trval v souladu s oznxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
Změna doby trvání služebního poměru podle výše uvedeného nemá vliv na zkušební dobu stanovenou podle § 29 odst. 2.
Pojmovou podmínkou pro vznik nárxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x § 40 odst. 4). Související ustanovení:
Související ustanovení:
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x9 - služební poměr na dobu určitou fyzické osoby bez úřednické zkoušky, § 35 až 40 - úřednická zkouška, § 44 - druhy změn služebního poměru, § 50 - změna doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxí na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky,
HLAVA III
ZAŘAZENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE VE SLUŽBĚ S OHLEDEM NA JEHO PŘÍBUZENSKÉ A OBDxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxěšně nevykonal úřednickou zkoušku a byl přijat do služebního poměru podle § 29 odst. 1, abyl na základě výsledku výběrového řízení, které bylo vyhlášenx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou a na zařazení na toto služební místo nebo jmenování na txxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50 odst. 1, § 44 písm. e)], o které se roz-hoduje podle ustanovení o řízení ve věcech služby [§ 159 odst. 1 písm. e)].
Státní zaměstnanec zařazený na sluxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxle § 29 odst. 1, a byl na základě výsledku výběrového řízení, které bylo vyhlášeno na dobu určitou, zařazen na volné služební místo nebo přijat na volné slxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xolného služebního místa, má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu určitou a na zařazení na toto slxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxvání služebního poměru podle výše uvedeného nemá vliv na zkušební dobu stanovenou podle § 29 odst. xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxnec ve služebním poměru (viz komentář k § 40 odst. 4).
Související ustanovení:
xxxxxxxxxný, § 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného, x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, - § 40 a § 41 zák. o zahraniční službě
HLAxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Druhy změn služebního poměru
II. Rozhodnutí o změně služebního poměru
I. Druhy změn služebnxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxtanoveních zákona o státní službě. K některým ze změn služebního poměru není třeba souhlasu státního zaměstnance a dochází k nim pouze na základě rozhoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může dojít jen se souhlasem státního zaměstnance a bez jeho souhlasu ke změně služebního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxechal na uvážení státního zaměstnance, zda s příslušnou změnou služebního poměru bude souhlasit.
Pokud státní zaměstnanec nesouhlasí se změnou sxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxonávat službu dle takového rozhodnutí služebního orgánu o změně služebního poměru. Pokud by služební orgán i přes nesouhlas státního zaměstnance proxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xy státní zaměstnanec odmítl vykonávat službu v souladu se změnou služebního poměru, k níž není třeba jeho souhlasu a dochází k ní již na základě samotnéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxní služby v souladu se změnou služebního poměru.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxý při vyslání na služební cestu v případě státních zaměstnanců uvedených v § 45 odst. 3, přeložení na dobu delší než 60 dnů nebo státních zaměstnanců uvedxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo případu zákon o státní službě nestanovuje nutnost písemného souhlasu státního zaměstnance. Lze se tak domnívat, že je dostatečný jeho ústní souhlasx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxt. 1 ZSS výslovně stanovuje písemný souhlas státního zaměstnance.
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x x8 a přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdě-lání nebo odborné stáže až na dobu 12 měsíců dle § 69 odst. 1 dochází na základě žádosti státního zaměstxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xlužební doby či přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže až na dobu 12 měsíců.
II. Rozhodnutí o změně služebního poměru
xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x změnách služebního poměru postupuje podle správního řádu.
Pokud státní zaměstnanec s rozhodnutím o změně služebního poměru nesouhlasí, může ho pxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xtížnost dle § 157, a to svému služebnímu orgánu. Stížnost musí být podána v písemné formě.
Zákon o státní službě nestanoví žádnou lhůtu k podání stížnxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Lze však konstatovat, že stížnost by měla být státním zaměstnancem podána v krátké lhůtě i z důvodu toho, že její podání po delší době po rozhodnutí o změxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x má tudíž zájem, aby rozhodnutí bylo přehodnoceno v krátké době.
Z povahy věci se uvedená možná právní obrana státního zaměstnance proti rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxního zaměstnance.
Výjimkami z užití správního řádu na rozhodování o změnách služebního poměru jsou dle § 159 odst. 2 písm. b) a c) vyslání na služební xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve věcech služby ani správního řádu o správním řízení. Lze tak uzav-řít, že pokud by státní zaměstnanec nesouhlasil s rozhodnutím o vyslání na služební xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle příslušných ustanovení správního řádu. Státní zaměstnanec však bude moci proti takovémuto rozhodnutí, pokud s ním nesouhlasí, podat služebnímu xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx x0 - změny služebního poměru, § 157 - stížnost, § 159 až 169 - řízení ve věcech služby, kárné řízení
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Pojem služební cesty
II. Doba služební cesty
III. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxátních zaměstnanců
VII. Rozhodnutí o vyslání na služební cestu
I. Pojem služební cesty
Služební cestou se rozumí časově omezené vyslání státníhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe dle § 4 odst. 3 obec, ve které státní zaměstnanec pra-videlně vykonává službu. O služební cestu se tak bude jednat pouze v případech, kdy je státní zaměsxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejedná se o služební cestu ve smyslu § 45.
S výjimkou státních zaměstnanců uvedených v odst. 3, není nutný k vyslání na služební cestu souhlas státnxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnance na služební cestu za podmínky vyslání na dobu nezbytně nutnou.
II. Doba služební cesty
Vyslání na služební cestu je možné pouze na dobu nezbytxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdit dobu každé jednotlivé služební cesty s přihlédnutím k relevantním okolnostem služební cesty a její délce. Vždy je však nutné stanovit konkrétní doxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxn na služební cestu, musí existovat důvod, který by opodstatňoval délku trvání vyslání na služební cestu tak, aby se jednalo vždy pouze o dobu nezbytně nxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxobějších změn služebního působiště by měl být spíše využíván institut přeložení.
Pokud na straně služebního úřadu vznikne po dobu trvání služební xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xlužební orgán určí v rozhodnutí o prodloužení služební cesty. Pokud vznikne potřeba služební cestu zkrátit, je služební orgán oprávněn o jejím zkrácexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xůsobiště a skončí v době, kdy státní zaměstnanec ukončí cestu z jiného místa, do kterého byl na služební cestu vyslán, do jeho stálého služebního působixxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxní služební cesty a způsob dopravy a ubytování. Tyto podmínky musí být služebním orgánem určeny, nicméně ten může určit i další podmínky služební cesty xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxího zaměstnance. Pokud vznikne u služebního úřadu potřeba podmínky služební cesty změnit již v době trvání služební cesty, je služební orgán oprávněn xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxy za to, že je dostatečná i ústní forma. Lze však doporučit písemnou formu.
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxní orgán určil. Z dikce právní úpravy služební cesty i povahy služební cesty, jakož výkonu služby mimo služební působiště, lze však dovodit, že by měl býx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xísto služební cesty
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxího zaměstnance vyslat na služební cestu v tuzemsku i zahraničí na jakékoliv místo. Nad rámec možnosti vyslat státního zaměstnance na služební cestu v xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, na kterou může být státní zaměstnanec vyslán i bez jeho souhlasu, je nutný k vyslání k výkonu služby v zahraničí písemný souhlas státního zaměstnance.
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo i do jiného služebního úřadu nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu. S ohledem na tuto skutečnost se přikláníme k závěru, že státní xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu po časově omezenou dobu v jiném služebním úřadě, lze využít institut přeložení, který dle § 47 umožňuje výkon služby v jiném služebním úřadu nebo jinéx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Toto lze vztáhnout zejména na dobu trvání služební cesty, nicméně i na další v odst. 1 uvedené podmínky služební cesty a případně další podmínky služebxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xestu, která by mohla ohrozit jeho zdraví. Současně by vysláním na služební cestu neměl být ohrožen osobní a rodinný život státního zaměstnance. Co se týxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxláni na služební cestu jen se svým souhlasem.
VI. Zvláštní ochrana vymezených státních zaměstnanců
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxstu není nutný, nicméně odst. 3 zakotvuje zvláštní ochranu zde uvedených státních zaměstnanců z důvodu jejich rodin-ných poměrů, jež je možné vyslat nx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xe musí jednat o jejich souhlas s vysláním na každou jednotlivou služební cestu. Tato zvláštní ochrana se týká těhotných státních zaměstnankyň, státníxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří prokáží, že převážně sami dlou-hodobě pečují o osobu, která se podle jiného právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx službě převzato z § 240 zák. práce, které zakotvuje stejnou ochranu dotčených zaměstnankyň a zaměstnanců.
VII. Rozhodnutí o vyslání na služební cesxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xrgán při rozhodování o vyslání na služební cestu tudíž nerozhoduje dle ustanovení vztahující se na řízení ve věcech služby a správního řádu. Státnímu zxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxé změny služebního působiště. Z těchto praktických důvodů tak bylo na rozhodování o vysílání státních zaměstnanců na služební cesty vyňato užití řízexx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxů na služební cesty.
Státní zaměstnanec však může v souladu s § 157 podat služebnímu orgánu stížnost proti rozhodnutí o vyslání na služební cestu. Sxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o jeho stížnosti rozhodnuto. Pokud by služební cestu nevykonal, může se jednat o kárné provinění státního zaměstnance a může být se státním zaměstnancxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxbní úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad,
§ 9 - představený, § 44 písm. a) - druhy změn služebního poměru, § 46 - nástup na služební cestxx
x xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
§ 112 - náhrada výdajů v souvislosti s výkonem služby a při výkonu službx x xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx M., Drápal L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2015
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxvní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Nástup na služební cestu ve dnech pracovního klidu
II. Příkazy ke konání služby
III. Náhrxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxby nezbytné, je státní zaměstnanec povinen nastoupit na služební cestu i ve dnech pracovního klidu. Pokud tedy služební orgán určí počátek doby trvání xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xlužební cestu ve dnech pracovního klidu je služební orgán v souladu s § 45 odst. 2 povinen přihlédnout ke zdravotnímu a osobnímu stavu státního zaměstnxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxstliže to je k plnění úkolů služby nezbytné. Zákon o státní službě tuto nezbytnost plnění úkolů služby blíže nespecifikuje. S ohledem na posouzení, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxit vždy každý jednotlivý nástup státního zaměstnance na služební cestu s přihlédnutím k relevantním okolnostem vyslání na služební cestu a okolnostex xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxování řádného chodu jednotlivých služebních úřadů, což může být spojeno i s nutností nástupu státního zaměstnance na služební cestu ve dnech pracovníxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx klidu, ve znění pozdějších předpisů státní svátky a ostatní svátky, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.
Státní zaměstnanec můxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx v písemné formě. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx by služební cestu nevykonal, může se jednat o kárné provinění a může být se státním zaměstnancem zahájeno kárné řízení.
II. Příkazy ke konání služby
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xda může představený, který státního zaměstnance vyslal na služební cestu, pověřit jiného představeného téhož služebního úřadu k ukládání služebnícx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxku práce není v zákoně o státní službě připuštěna, je otázkou, zda státní zaměstnanec může na služební cestě konat službu i dle příkazů jiného představxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxláníme se k názoru, že toto není možné a státní zaměstnanec je povinen konat na služební cestě službu vždy jen dle příkazů představeného, který ho na služxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxě
Státnímu zaměstnanci vyslanému na služební cestu mimo jeho služební působiště přísluší náhrada výdajů v souvislosti se služební cestou. Poskytoxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxajů v souvislosti se služební cestou i jiným výkonem služby zákon o státní službě a není odkazováno na definici uvedenou v zákoníku práce. Pravidelným pxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xteré státní zaměstnanec nejčastěji začíná cesty za účelem výkonu služby, a byl-li sjednán výkon služby z jiného místa, též sjednaná adresa místa jejíhx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx dle odst. 3 považuje manžel, partner podle zákona o registrovaném partnerství, vlastní dítě, osvojenec, dítě svěřené státnímu zaměstnanci do pěstouxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxonech, jako např. v občanském zákoníku či zákoně o registrovaném partnerství. Jiná osoba je postavena na roveň člena rodiny pouze za předpokladu, že žixx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxta ze zákoníku práce, do kte-rého byla zakotvena novelou provedenou zákonem č. 303/2013 v souvislosti s rekodifikací soukromého práva s účinností od 1x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí vliv na definici domácnosti, když se z povahy věci musí jednat vždy o fyzické osoby.
Domácností se rozumí společenství osob, které spolu trvale žijx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx trvale žijí. Společenstvím je míněno spolužití dvou či více fyzických osob. Může se jednat o jakékoliv fyzické osoby, nemusí se tedy jednat o manžele, rxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxch osob trvalého rázu. Trvalost spolužití není v zákoně o státní službě ani zákoníku práce definována a bude tudíž nutné posoudit vždy v každém jednotlxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xjistitelné okolnosti, které svědčí o úmyslu vést spolužití trvale, nikoliv jen na přechodnou dobu.
Druhou podmínkou k naplnění definice domácnosxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxčních nákladů a současně se nemusí jednat o přispívání na společné náklady stejným dílem. Každý z členů domácnosti by však měl alespoň částečným dílem pxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxcnosti by nepřispíval na domácnost finančně ani jiným způsobem, např. konáním prací přispívajících na chod domácnosti, ale přes to by žil např. v jednox xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xze tak uzavřít, že k naplnění definice domácnosti dle odst. 4 je nutné, aby byly naplněny obě její podmínky, tj. jednalo se o dvě či více fyzických osob, ktxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm zákonného pojmu "domácnost" je, že musí jít o spotřební společenství trvalé povahy. O spotřební společenství jde tehdy, jestliže určité osoby hospoxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxdy, jestliže tu jsou objektivně zjistitelné okolnosti, které svědčí o úmyslu vést takové společenství trvale, nikoliv jen na přechodnou dobu.
(KS Brxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracoxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx H. Beck. 2015
Přeložení
JUDr.
Tomáš
Bělina
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.202x
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnance
V. Zvláštní ochrana vymezených státních zaměstnanců
VI. Pokyny k výkonu služby přeloženému státnímu zaměstnanci
VII. Náhrada výdajů při pxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxbního úřadu, než ve kterém státní zaměstnanec vykonává službu. Jedná se tedy o změnu služebního poměru spočívající ve změně místa výkonu služby. Na rozxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxas státního zaměstnance není v zákoně o státní službě zakotven zejména za účelem řádného zabezpečení chodu jednotlivých správních úřadů a operativnoxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžebního orgánu o jeho přeložení za podmínky splnění přeložení na dobu nezbytně nutnou.
Státní zaměstnanec může být přeložen jen v oboru služby, ktexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxmínek přeložení je potřeba zajištění výkonu služby v jiném služebním úřadu nebo v jiném organizačním útvaru služebního úřadu a tato musí trvat po celou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxložit pouze za účelem zajištění výkonu služby v jiném služebním úřadu nebo v jiném organizačním útvaru služebního úřadu.
III. Doba přeložení
Přelxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxně nutnou, bude nutné posoudit dobu každého jednotlivého přeložení s přihlédnutím k relevantním okolnostem přeložení a jeho délce. Vždy je však nutné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx zaměstnanec služebním orgánem přeložen, musí existovat důvod, který by opodstatňoval délku takového přeložení tak, aby se jednalo vždy pouze o dobu nxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxím roce či se může jednat o několik přeložení v jednom kalendářním roce, které však v součtu nesmí přesáhnout délku 60 dnů v kalendářním roce. Dobu přeložxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxustit, že pokud by přeložení spadalo do přelomu dvou kalendářních roků, bylo by možné státního zaměstnance přeložit na dobu 60 dnů v jednom kalendářním xxxx xx xxx xxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx x xx xmiňován kalendářní rok a nikoliv běžný rok. Máme tedy za to, že je možné státního zaměstnance bez jeho souhlasu přeložit na dobu posledních 60 dnů v kalenxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po dobu trvání přeložení potřeba ho prodloužit, bude nutné prodloužit přeložení opět o časově omezené období a to pouze, aby se v součtu všech přeložení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx dnů v kalendářním roce. Pokud by státní zaměstnanec nesouhlasil s přeložením na dobu přesahující 60 dnů v kalendářním roce, jednalo by se o nezákonné přxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxužbě přípustné ani se souhlasem státního zaměstnance. Domníváme se, že pokud by doba přeložení byla prodloužena o dobu delší než 60 dnů, jednalo by se o nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxým souhlasem přeložit na maximální dobu 120 dnů, tj. prvních 60 dnů i bez jeho souhlasu s následným prodloužením o dalších 60 dnů se souhlasem státního zaxxxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx k naplnění jednoho či více přeložení v délce 60 dnů v kalendářním roce. Pokud by se např. jednalo o přeložení v délce pouze 5 dnů a následně by vznikla potřexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxžením.
Zákon o státní službě nestanovuje formu souhlasu státního zaměstnance s prodloužením přeložení na dobu přesahující 60 dnů. Máme tedy za to, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Při přeložení je služební orgán povinen přihlédnout k osobním, zdravotním a rodinným poměrům státního zaměstnance. Toto lze vztáhnout zejména na dxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa podmínek, jež by mohly ohrozit jeho zdraví. Současně by přeložením neměl být ohrožen osobní a rodinný život státního zaměstnance. Co se týče rodinnýcx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxana vymezených státních zaměstnanců
Souhlas státního zaměstnance s jeho přeložením není nutný, nicméně odst. 3 s ohle-dem na zvláštní ochranu zde xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxd s přeložením nesouhlasí, není služební orgán oprávněn je přeložit. Vždy se musí jednat o jejich souhlas s každým jednotlivým přeložením. Tato zvláštxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxeří pečují o dítě ve věku do 15 let nebo státních zaměstnanců, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu, která se podle jiného práv-ního předpisu poxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxislost).
VI. Pokyny k výkonu služby přeloženému státnímu zaměstnanci
Zákon o státní službě nestanoví, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx do jiného organizačního útvaru služebního úřadu se lze domnívat, že služební úkoly ukládá státnímu zaměstnanci představený služebního úřadu, do ktexxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxení podmínek přeložení státních zaměstnanců vycházeno. Dle § 42 odst. 2 zák. práce přeloženému zaměstnanci ukládá pracovní úkoly vedoucí zaměstnanxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxstnanec přeložen, je povinen státnímu zaměstnanci zajistit na své náklady ubytování a poskytne mu náhrady výdajů jako při služební cestě, pokud je stáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx služebního působiště či jeho bydliště, tyto náklady na ubytování i náhrady výdajů mu nepřísluší.
Jelikož se při přeložení poskytují státnímu zaměxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xefinici pravidelného pracoviště však vymezuje pro účely náhrady výdajů v souvislosti se služební cestou i jiným výkonem služby zákon o státní službě a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxho úřadu nebo jeho organizačního útvaru nebo adresa jiného místa, ze které státní zaměstnanec nejčastěji začíná cesty za účelem výkonu služby, a byl-lx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxledku přeložení, přísluší mu doplatek do výše platu před přeložením. Toto ustanovení je v zákoně o státní službě zahrnuto, aby státní zaměstnanec, ktexx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxx xxxxxxxí státnímu zaměstnanci od služebního úřadu, z něhož byl přeložen, jeden měsíční plat, pokud bylo pravomocné rozhodnutí o přeložení zrušeno pro nezákoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x odst. 3 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 5 - služba a její obory, § 9 - představený, § 44 písm. b) - druhy změn služebníhx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxada výdajů v souvislosti s výkonem služby a při výkonu služby v zahraničí,
§ 159 odst. 1 písm. e) - základní ustanovení, § 169 - nárok při zrušení nezákxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxl L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2015
Zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního sxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xýkladu:
I. Pojem a doba zproštění výkonu služby
II. Důvody zproštění výkonu služby
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxnným v trestním řízení
IV. Snížení platu
I. Pojem a doba zproštění výkonu služby
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxce po dobu stanovenou v odst. 1, tj. do skončení trestního stíhání pro zde uvedené trestné činy, do konce doby trvání vazby, do které může být státní zaměsxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx odst. 1. Pokud dojde ke skončení vazby a nejedná se o zde uvedené trestné činy, dochází ke konci zproštění výkonu služby již po skončení doby trvání vazbyx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxci trvání vazby, a to až do doby skončení trestního stíhání.
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xůvodu toho, aby státním zaměstnancem nebylo pokračováno v trestní činnosti, resp. v páchání zvlášť závažného kárného provinění nebo nedocházelo k lixxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxůže vykonávat služ-bu a je zproštěn výkonu služby.
II. Důvody zproštění výkonu služby
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtění výkonu služby dochází dle odst. 1 ze tří důvodů. Prvním je zahájení trestního stíhání se státním zaměstnancem pro úmyslný trestný čin nebo trestný xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xvedené v odst. 1. V těchto případech se státní zaměstnanec zprostí výkonu služby až do skončení trestního stíhání. Státní zaměstnanec se zprostí výkonx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxtné činy, státní zaměstnanec se nezprostí výkonu služby za předpokladu, že nebyl vzat do vazby.
Druhým důvodem zproštění výkonu služby státního zaxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx tento důvod zproštění výkonu služby tak není podstatné, zda byl státní zaměstnanec vzat do vazby z důvodu obvinění ze spáchání trestných činů zde uvedexxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxmise, bylo-li proti stát-nímu zaměstnanci zahájeno kárné řízení pro důvodné podezření ze spáchání zvlášť závaž-ného kárného provinění, pokud by souxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xx xo skončení kárného řízení, nepomine-li důvod, pro který byl státní zaměst-nanec výkonu služby zproštěn, dříve. K tomuto zproštění výkonu služby je třxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a ohrožení řádného výkonu služby nebo opatřování podkladů pro rozhodnutí v kárném řízení, pokud by státní zaměstnanec byl ponechán ve výkonu služby. Pxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xodezření ze spáchání zvlášť závažného kárného provinění. Státní zaměstnanec se zprostí výkonu služby vždy až do skončení kárného řízení s výjimkou, žx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
III. Vyrozumění orgánem činným v trestním řízení
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xydání usnesení o zahájení trestního stíhání nebo o vzetí státního zaměst-nance do vazby. Jedná se o poměrně nestandardní ustanovení vymykající se matxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxožena povinnost orgánům činným v trestním řízení. Účelem tohoto ustanovení je, aby služební orgán byl vždy co nejdříve informován o zahájení trestníhx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xeboť služební orgán může zprostit státního zaměstnance výkonu služby pouze na zá-kladě usnesení o zahájení trestního stíhání či vzetí státního zaměsxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xrgánem činným v trestním řízení vyrozuměn o vydání usnesení o zahájení trestního stíhání nebo vzetí státního zaměstnance do vazby. Lze však mít za to, žx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xle odst. 2 a služební orgán nevyrozuměl o vydání usnesení o zahájení trestního stíhání či vzetí státního zaměstnance do vazby, nemá to vliv na povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xahájení trestního stíhání či vzetí státního zaměstnance do vazby jiným způsobem než vyrozuměním orgánem činným v trestním řízení dle odst. 2.
xxx xxxxxxx xxxxx
Ode dne zproštění výkonu služby přísluší stáxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxí mzdy dle jiných právních předpisů. Pokud tedy 50 % výše platu státního zaměstnanec nedosahuje výše minimální mzdy, přísluší mu po dobu zproštění výkoxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xoměru a pouze dojde zproštěním ke změně služebního poměru, je nutné, aby mu byl zachován plat nejmé-ně ve výši právními předpisy stanovené minimální mzxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtného státního zaměstnance či jím vyživované osoby. S ohledem na sociální ochranu státního zaměstnance a jím vyživované osoby, se mu část platu při zprxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxího platu. Pokud by tedy státní zaměstnanec vyživoval více osob a zvýšení jeho měsíčního platu o 10% za každou státním zaměstnancem vyživovanou osobu bx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu státního zaměstnance o dalších 10%, k tomuto navýšení již nedojde a státnímu zaměstnanci přísluší 80% jeho měsíčního platu, kterého státní zaměstnxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Pojem vyživované osoby je upraven v odst. 3 a rozumí se jí osoba, které státní zaměstnanec výživu poskytuje nebo je xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Pokud však nebyl státní zaměstnanec pro trestný čin uvedený v odst. 1 pravomocně odsouzen, jeho trestxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxanci v kárném řízení uděleno kárné opatření podle § 89 odst. 2 písm. c) nebo d), zkrácení jeho platu se mu po skončení trestního stíhání nebo kárného řízenx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
§ 159 odst. 1 písm. e) - základní ustanovení
§ 44 písm. c) - druhy změn služebního poměru, § 89 odst. 2 písm. c) nebo d) - kárné opatření, § 159 odxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx