234/2014 Sb.

Zákon o státní službě: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx.
Věra
Bognárová
Mgr.
Adam
Holub
JUDr.
Bohuslav
Kahle
Mgr.
Jiří
Kaucký
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
JUDr.
Vendula
Mexxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxx xx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxdník
doc. JUDr.
Martin
Štefko,
Ph.D.
Mgr.
Josef
Štípský,
Ing.
Ivan
Tomší
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx
    xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xrávem autorským 
    a o změně některých zákonů (autorský zákon)
daňový řád
 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
energetický zákon
 zákon č. 458/2000 Sb., o podmxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
IZ, insolvenční zákon 
 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešexx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
 xxxxx xx xxxxxx Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
kontrolní řád
 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
kxxxxxx xxxxxxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxy základních práv a svobod 
 jako součásti ústavního pořádku České republiky
obč. zák.
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
obch. zák.
 zákon č. 513/199x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx 
 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxkon
    zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
služební zákon
 zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřxxxxx x x xxxxxxxxxx 
 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xx xx s.
 zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
stavební zákon
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
školský zákon
 zxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxrestní řád)
tr. zákon
 zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
tr. zákoník
 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Úmluva
 sdělení federálního ministerstva zxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 
 x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx 
xx xx
xx xxkon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (účinný od 1. 1. 2014) z.
m. p.
s. p. zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním zx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch soudních (zák. o zvl. řízeních) zák. o rodině zákon č. 94/1963 Sb., o rodině zák. práce zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 141/1951 Sb. zákon čx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zák. č. 309/2006 Sb. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zaxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti a ochrany zdraví při práci) zák. o advokacii zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii zák. o bankách zákon č. 21/1992 Sb., o bankách zák. o cenných papírech zákxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí zák. o daních z příjmů zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů zák. o dani silxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxx. o dluhopisech zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech zák. o DPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zák. o evidenci obyvatel zákon č. 133/2000 Sxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx Praze zák. o inspekci práce zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce zák. o matrikách zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů zák. o ochraně os. údajů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxolečností a družstev zák. o registr. partnerství zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů zák. o soxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxch) zák. o specif. zdr. službách zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách zák. o správě daní a poplatků zákon České národní rady č. 337xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxřících a fyzických osob zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických zák. o veř. zakázkách zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxí bytů zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zaměstnanosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zák. o zákl. registrech zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx1993 Sb. zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x00/2008 Sb. zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zák. č. 361/2003 Sb. zák. č. 361/2003 Sb., o služebním pomxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xživnostenský zákon) Ostatní nařízení vlády č. 4/2015 Sb. nařízení vlády č. 4/2015 Sb., kterým se stanoví obor služby pravidla organizace nařízení vláxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí úpravu pro zaměstnance státu či veřejné správy vůbec na principu služebního poměru, tedy odlišnou od pracovněprávní úpravy na smluvním principu v trxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xprávy neodvislé personálně od často se měnících politických představitelů. Tomu by měly odpovídat i výhody státních zaměstnanců oproti soukromé sféxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxy císařského Rakouska-Uherska, jehož právním základem byla služební pragmatika z r. 1914. Služební pragmatika platila na území dnešní České republixx xx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 67/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon). Nová koncepce nerozlišovxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxo obsah služebního poměru platily obecné zákony a zákony o státních zaměstnancích tvořily zvláštní úpravu jen určitých aspektů pracovního (služebníxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch státních orgánů, obcí i jiných správních úřadů se staly vztahy pracovněprávními (s výjimkou zvláštních zákonů o služebním poměru příslušníků ozbrxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxníku práce), přičemž za rozhodující byl a je považován absolutní zákaz zaměstnanců v zákoníku práce uvedených státních orgánů být členy řídících nebx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xaměstnanci těchto orgánů měli zvýšenou tarifní platovou stupnici o 25% oproti ostatním zaměstnancům.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxzvu k občanům Československa, aby se hlásili do nově se vytvářející státní správy demokratického státu přetvořené ze státní správy totalitního režimxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xdpolitizovat státní správu a zvýšit odbornou úroveň státních zaměstnanců.
Vláda uložila personálnímu odboru Úřadu vlády ČSFR zpracovat první texx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxo státní službu mají příslušné vlastnosti. Třetina uchazečů neuspěla, druhá třetina s výhradami a pouze jedna třetina se ukázala jako plně vhodná pro sxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxužbu do služeb státu přijal, byli jejich "zlaté" seznamy předány jednotlivým státním orgánům - zaměstnavatelům - k využití pro jejich potřeby. Zmiňujxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxchologickými testy nepočítá.
Pomoc s přípravou nových odborníků do státní správy v Československu, s přípravou personalistů pro státní správu, jxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxratických států, např. Velké Británie, Francie, Německa či Rakouska. Začátkem roku 1992, v rámci semináře zprostředkovaného Úřadem vlády ČSFR amerixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x personálním řízení v USA. Přednášející ze státních orgánů, univerzit i justice poukázali na naprostou samozřejmost mít kvalitní personální managemxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxování, je pod systematickou kontrolou veřejnosti, která sleduje, aby ve státní správě pracovali objektivně vybraní odborníci s plnou kvalifikací, bxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxčanů, kteří konec konců tuto službu financují.
Jako balzám na duši i povzbuzení v naší práci zněly tyto přednášky zejména pro nás nové personalisty, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxejnosti bylo - odborníci na svá místa, již dost stranických nomenklatur a třídních hledisek při obsazování míst ve státní správě (a nejen samozřejmě v nxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxovali naši situaci v tomto směru i představitelé a pracovníci RIPA (Royal Institute for Public Administration) z Londýna. Zahraniční pomoc byla finanxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjící se personálním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xřipomenout zprávu o reformě veřejného sektoru v Československu, vypracovanou v roce 1992 pro Mezinárodní úřad práce v Ženevě Joachimem Jensem Hessemx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxbsence společného právního rámce veřejné služby Československa a nezávislost jednotlivých ministerstev v personálních záležitostech brání rozvíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxrávy se značně liší. Snad ještě závažnější je, že nekoordinovaný nábor zmenšuje vyhlídky správy, že přiláká prvotřídní odborníky. Nekoordinovaný náxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxnutelně vedou k neúčinnému využívání personálu."
Zlepšení personální situace, po kterém volala řada poslanců zejména ČNR, vyústila aspoň v usnesxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxizace této koncepce. Výkon personální práce ve státní správě měl být sjednocen, rovněž centrálně mělo být zabezpečeno poskytování metodické pomoci a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxšlo objektivně vlivem rozdělení ČSFR, a proto se Úřad vlády ČR ujal své koordinační a metodické činnosti až v únoru 1993. Podle poznatků personálních řexxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxávy v období do přijetí zákona o státní službě v součinnosti s provedením reformy státní správy. Přijetí služebního zákona se předpokládalo do dvou lexx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch údajů výpočetní technikou a komplexní vymezení náplně činnosti personálních útvarů v nepolitické státní správě. Připravovala se objektivní kritxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xatabanku uvolňovaných odborníků a potenciálních zájemců o práci ve státní službě. K racionálnímu postupu prací bylo doporučeno vytvořit jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxn s přípravou zákona o státní službě.
Vláda ČR se však touto problematikou již nezabývala. Naopak k 30.9.1993 byla zrušena metodická a koordinační fxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxi i ve vztahu k přípravě zákona o státní službě zabýval se touto problematikou Úřad pro legislativu a veřejnou správu a především MPSV a útvary místopředxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxvším odpolitizoval státní službu tím, že by ji v personální oblasti oddělil od moci politické, byl připraven návrh zákona o službě státních zaměstnancx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxění schválen usnesením vlády č. 1068 dne 1.11.2000 a začátkem roku 2001 předložen do Parlamentu. Návrh služebního zákona vycházel především z těchto xxxx x xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xaměstnanci (nevztahovat tento zákon na zaměstnance ve veřejném sektoru, např. učitele, zdravotníky či zaměstnance Českých drah, ani na zaměstnance xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxnnost nevykonávají a nebudou vykonávat v právním vztahu vůči státu, ani na státní zaměstnance ozbrojených sil a sborů, kteří již mají zvláštní právní úxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xinistrů) ani na zaměstnance, vykonávající činnost pro členy vlády či jejich náměstky (např. tiskový mluvčí, poradci, vedoucí kabinetu ministra), texx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x odcházely by s politickými představiteli, pro které pracovaly (pokud by jim na tuto dobu nebyl přerušen výkon státní služby).
-
Zákon se rovněž nemx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
-
Zaměstnanecký vztah státního zaměstnance bude k České republice, tedy ke státu a nikoliv ke správnímu úřadu jako dosud, bude zakládán jmenováním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xx xxxx být v zásadě služba na dobu neurčitou, výjimečně (např. v rezortu zahraničních věcí a po přechodnou dobu u všech zaměstnanců po vstupu zákona v účinnostx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xtátní služby bude možno jmenovat českého občana, jen pokud bude splňovat zákonem stanovené předpoklady a úspěšně absolvuje přípravnou čekatelskou sxxxxx xxxx x xxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxužby, což by mělo vést k racionálnímu a jednotnému uspořádání státní služby, zvýšené odborné úrovni zaměstnanců, k optimalizaci systemizace ve státnx xxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě výsledků výběrového řízení; nejvýše postaveným představeným státním zaměstnancem v ministerstvu by měl být státní tajemník (prostřednixxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxce by byl generálním ředitelem, v některých personálních záležitostech by byl povinen postupovat v dohodě s ministrem, příp. státním tajemníkem).
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxěstnance, vysílání na služební cestu, převedení na jiné služební místo v oboru služby, postavení mimo výkon služby, povinnost zastupovat představenxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxalifikaci, zákaz podnikání či jiné výdělečné činnosti, omezení stávkování, kárná odpovědnost atp.).
-
Upravily se určité výhody státní zaměstnxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxlší dovolená, další volno na studium či k osobním účelům, plat po dobu 30 dnů pracovní neschopnosti v kalendářním roce, zvýšená výše důchodu, stát měl hrxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xnapř. byla odmítnuta definitiva), ale služební zákon přijat byl pod č. 218/2002 Sb., s výjimkou některých technických ustanovení (např. zřízení genxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxou finance" atp., v podstatě však proto, že politici neměli na jeho uvedení v účinnost faktický zájem, na rozdíl od zaměstnanců ústředních správních orxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxti služební zákon. Tak jsme se stali poslední členskou zemí EU, která tento zákon fakticky neměla.
Občas se tato situace odrazila i na mezinárodní úrxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxrenci bylo doslova napsáno, že hlavní příčinou vysoké korupce v ČR je neexistence zákona o státní službě. Toto tvrzení se koneckonců občas vyskytuje už x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxžít či zneužít po dobu, kdy budu díky svému kamarádovi - politikovi ve státní a veřejné službě ve vedoucích postech působit, ke korupci jistě přispívá.
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxtního demokratického světa:
-
Systemizaci xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx ohledu na státní katalog prací a funkcí ve státní a veřejné správě, jehož použití nikdo systematicky nekontroluje; stejná práce je tudíž odlišně zařazxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx automobil s řidičem, který ho vozí i do a ze zaměstnání, sekretariát atd.) koho chce a kolik lidí chce, navíc stejnou práci někde vykonává ředitel odboru xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxměstnanec (vedoucí oddělení, ředitel odboru, vrchní ředitel sekce, náměstek ministra atd.), což vede k existenci miniútvarů jen za účelem získání prxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xrčitou = po dobu výkonu funkce politického funkcionáře (např. ministra, vedoucího úřadu), který je do úřadu přivedl, a kteří mají úzkou vazbu na dotyčnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxadu) k značným personálním problémům vč. "reorganizací" s propouštěním nežádoucích zaměstnanců s vysokým odstupným; každá politická změna spojená x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxních zaměstnanců, kteří se teprve učí a logicky chybují, což ve vedoucích funkcích vede často k těžko napravitelným následkům.
-
Politik je statutxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxh otázek i další finanční záležitosti, ve kterých se nevyzná nebo naopak je využívá ve prospěch svých přátel (dodavatelů, poskytovatelů právních služxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xdpovědný aparát v čele se státním tajemníkem).
-
Platový systém umožňuje vyplácet zaměstnancům, především z nejbližšího okruhu politického přexxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxvalvují platový systém ve státní a veřejné správě, navíc nově (poslední dva roky) bylo možno legálně ze státních a veřejných prostředků poskytovat, maxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xení zakázáno i v rozpočtové sféře poskytovat neomezené odstupné či odchodné i v jiných případech než stanoví zákoník práce.
-
Neexistuje jednotný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vč. stanovení minimálního objemu práce (např. počet zaměstnanců, kterým obsluhuje platové náležitosti jedna mzdová účetní), je nejednotný a nepovixxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxstnancem státu (např. ve Velké Británii přijetí do státních služeb trvá 4 až 6 měsíců).
-
Kvalifikační požadavky či předpoklady se často nepředepixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxření podle funkcí, takže je jedno, zda jde o ekonoma, právníka či zvěrolékaře; i vypsané kvalifikační předpoklady a požadavky se často promíjejí nebo sx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmá předepsanou bezpečnostní prověrku či ji splňuje jen na nejnižší stupeň, který mu přiznává sám zaměstnavatel), což připomíná
absurdní
situaci - taxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxx výše), že po absolvování testů včetně psychologických jedna třetina uchazečů nebyla schopna vůbec výkonu státní správy, druhý třetina jen s výhradamx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xlády ČR počítal zákon č. 218/2002 Sb., bylo uloženo jej zřídit v rámci příprav na uplatnění tohoto zákona, fakticky k tomu nikdy nedošlo, ani k ustavení sxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxionálních zájemců o práci ve státní službě, jednotný systém soustavného prohlubování kvalifikace, rekvalifikace a výběru odborných pracovníků, sexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxou zavedena jednotná pravidla pro používání automobilů a jejich počty vč. používaných značek, pro využívání rekreačních středisek pro státní zaměstxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xotlačil partikulární zájmy stále se měnících jednotlivých politických představitelů a vedl k zefektivnění a zlevnění výkonu státní a veřejné služby x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxd zákon, který by odpolitizoval a stabilizoval státní správu mít (účinný) nebudeme (bylo poukázáno i na častou obměnu úředníků, kteří se zabývají čerpxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxžebního zákona - uvedly přijatý a neúčinný zákon po dvanácti letech v účinnost. Obecně však převládala v politické sféře nechuť k jakémukoliv služebnxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxvrhů na novelizaci služebního zákona č. 218/2002 Sb., kterými se zabýval útvar ministra pro legislativu a lidská práva na Úřadu vlády ČR; nakonec byl v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxozicí 1.10.2014 v parlamentu schválen pod č. 234/2014 Sb. Prezidentské
veto
tohoto zákona bylo přehlasováno (viz č. 235/2014 Sb.).
Nový zákon se xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxebních orgánů, jednotná náplň personálních útvarů, zrušila se i příprava na službu formou čekatele na službu). Nemá význam na tomto místě se těmito změxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xodal na zákon o státní službě (ZSS) ústavní stížnost, předpokládají se výhrady i EU.
Obecně lze konstatovat, že nebyl splněn základní záměr a cíl, obxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx by se personálně neměla měnit při každé politické změně atp.) a tím nebyl naplněn záměr Ústavy ČR, odpolitizovat státní správu zvláštním zákonem o právxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxje prohloubení politického vlivu na státní zaměstnance:
1.
Původně zamýšlené Generální ředitelství státní služby v čele s generálním ředitelem mxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxerálního ředitele jmenoval (a odvolával) prezident republiky na návrh vlády. Budoucí náměstek ministra pro státní službu bude sice jmenovaný a odvolxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxkonávat ministr vnitra - člen vlády) a sekce pro státní službu bude organizační jednotkou Ministerstva vnitra - viz samostatný § 13 ZSS s nadpisem "Minxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxh zaměstnavatele mělo reprezentovat a fakticky jeho práva vykonávat především generální ředitelství státní služby. Generální ředitelství jako relxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxa v oblasti kontroly ministerstev a dalších úřadů, nezávisle od politické moci. Nyní bude zaměstnavatele ve státní službě reprezentovat vládní politxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
Na místo nepolitických sekčních ředitelů, obvyklých v celém světě, budou na ministerstvech náměstci ministra pro řízení sekce, čímž několikanásobxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxe o výraznou politizaci představených ve státní službě (sekční ředitelé by žádnými náměstky ministra nebyli). Tato politizace je uvedena i novým odstx x x x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxze vlády a zastupovat ho i v Poslanecké sněmovně a Senátu (paradoxně náměstky pro řízení sekce bude jmenovat státní tajemník - viz § 55 odst. 1 ZSS, ačkolix xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxt vláda na návrh příslušného ministra (tedy i odvolávat), tedy výrazná politizace této pozice, jde o zvýraznění jeho úplné podřízenosti ministrovi. Pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxí - tedy ke dni účinnosti nového zákona o státní službě, bude státního tajemníka jmenovat náměstek pro státní službu (§ 185 ZSS).
ZSS na mnoha mísxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxi původnímu služebnímu zákonu neupravuje zákon o státní službě v podstatě odměňování státních zaměstnanců a odkazuje na zákoník práce a ani v prováděxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxývají i další zjištění:
1.
Státní zaměstnanci budou mít vyšší povinnosti a omezení podle zákona o státní službě než mají zaměstnanci v pracovním pomxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
2.
Výše platových tarifů nenaplňuje ani imperativ obsažený v § 145 odst. 1 ZSS, podle kterého se stanoví vládním nařízením výše platových tarifů "s pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxstnance než pro zaměstnance v pracovním poměru, kteří povinnosti a omezení podle zákona o státní službě nemají a ani nevykonávají práci stejného význaxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, resp. funkčnost celého zákona o státní službě. Nebyl by totiž důvod, proč by zaměstnanec žádal o přijetí do služebního poměru, když by měl jen zvýšené pxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxelo být náročné, neboť je lze zavést v rámci plánovaných prostředků na úkor fakultativních složek platu (osobní příplatek, mimořádné odměny), a tak poxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxstnance.
Je na čtenářích tohoto komentáře, aby si sami udělali obraz o tom, zda zákon o státní službě splňuje původně zamýšlené a deklarované přexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxzkušeností odborníků, kteří zákon napsali, ale se státní správou a pracovním právem zkušenosti neměli a neznali ani zahraniční zkušenosti z této oblaxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Ministerstvu vnitra, který se touto problematikou v celostátním měřítku bude zabývat.
Obecně převládá názor v odborné i široké veřejnosti, že zákxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvu se úplně nenaplnil, zejména na vedoucích místech. Na druhé straně chtít od politiků, aby odpolitizovali státní správu, je dosti nereálné, aspoň v naxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxSTI
(Předmět úpravy)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2xxx
K odst. 1
xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxo (§ 2 ZSS) vymezení působnosti zákona o státní službě v nich obsaženého. Také "předcházející" zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve sxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dvou paragrafů pozitivní i negativní vymezení působnosti služebního zákona. Čtenáři se mohou v úvodu k tomuto komentáři seznámit s pohnutou historií xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxě. Je tedy zřejmé, že autoři tohoto komentáře v některých případech sáhnou k určitému srovnání obou předpisů - nikoliv samoúčelně, ale především s cílex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxdech, kdy předcházející právní úprava státní služby (jakkoliv nikdy v komplexu všech ustanovení účinná, tak do konce roku 2014 platná součást našeho pxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxeních systematičtější úpravou, než je stávající podoba zákona o státní službě.
Podíváme-li se z tohoto zorného úhlu pohledu na § 1 služebního zákonxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti (dále jen "státní zaměstnanec"), organizační věci státní služby (dále jen "služba"), přípravu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxis jinak,2) řízení ve věcech služby, odměňování ostatních zaměstnanců v pracovním poměru ve správních úřadech, jakož i organizační věci vztahující sx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších zákonů. Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx) v § 6 ZSS - zavedl zákonodárce v roce 2002 jako legislativní zkratku v textu zákona již při první možnosti, když navíc uváděl, že státní zaměstnanci konxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxva je konána státními zaměstnanci jako služba, činilo další část ustanovení § x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxoba. Co je státní službou, resp. v dalším textu zákona jen "službou", vymezuje § 5 ZSS. K otázce vymezení správních úřadů a služebního úřadu srov. komentxx x x x x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxizace a organizační struktura služebního úřadu je upravena v hlavě IV. části první ZSS (§ 17 až 19). Pokud jde o služební vztahy státních zaměstnanců, pxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvat ty vztahy, na základě nichž dochází k výkonu závislé práce státního zaměstnance - tedy služební poměry, jako jakési "základní služební vztahy" uprxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxvisející (např. vztahy odpovědnostní upravené v části šesté ZSS). Základní rámec odměňování státních zaměstnanců je pak upraven v části deváté a dílex xxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx x69).
Porovnáme-li dále text § 1 služebního zákona a § 1 odst. 1 ZSS zjistíme, že stávající znění již výslovně nezmiňuje "přípravu fyzických osob nx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxt. 3 ZSS však stanoví, že státní zaměstnanec, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku, smí činnosti v oborech služby vykonávat pouze pod odbxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Není vždy snadné vystihnout v „prvním“ ustanovení zákona předmět jeho úpravy a vymezit beze zbytku rozsah jím upravených právních vztahů. Dobrxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxmezení pracovněprávních vztahů (srov. Pichrt, J., 2017, s. 55 až 88). Stejně jako v případě zákoníku práce, kdy byly až časem judikatorně vytyčeny hranxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxjmě jinak ani u určení úplného rozsahu množiny vztahů služebních dle zákona o státní službě, když je zřejmé, že předmětem jeho úpravy jsou nejen právní pxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx např. § 29 ZSS); část právních vztahů upravených zákonem o státní službě bychom pak mohli, s určitou analogií k pracovněprávním vztahům, označit za „koxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ústavněprávní rámec úpravy služebních vztahů obsažený v § 1 služebního zákona, konkrétně na čl. 79 Ústavy, který uvádí:
"Čl. 79
(1) Ministerstva a jixx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxadech upravuje zákon.
(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsoxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxnajdeme.
K odst. 2
Pokud jde o druhý odstavec čl. 79 Ústavy, pak k němu P. Běhan v komentáři k Ústavě uvádxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech - služební vztahy státních zaměstnanců - jsou vztahy veřejnoprávními. Ze samé xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xudou ve správních úřadech konat závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (tedy vztahu „čistě“ soukromoprávní povahy) a jejichž pracovněprxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxm druhém odstavci. Dne 1. července 2015 došlo k tzv. překlopení významné části dosavadních zaměstnanců správních úřadů (jejichž vzta-hy při výkonu záxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxst jede-náctou ZSS, resp. komentář k ustanovení § 188 až 200 ZSS. Účinnost první systemizace (služebních míst státních zaměstnanců) a první systemizaxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxh vedle sebe započaly pracovat dvě skupiny zaměst-nanců - státní zaměstnanci podléhající režimu zákona o státní službě (tato skupina se po-stupně v daxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxru či na základě některé z dohod o pracích konaných mimopracovní poměr). Druhá skupina se postupně redukovala (k tomu srov. xxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx zaměstnance, kteří pouze řídí, organizují a kontrolují výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací [srov. § 2 odst. 1 písm. k) ZSS] - jde tedy o rexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxinu (poněkud na druhém pomysl-ném „pólu“ - jak povahou práce, tak i svým počtem) pak vytvořili „političtí spolupracovní-ci“, resp. „političtí“ náměsxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxavnosti dílčí úpravy pracovněprávního vztahu tzv. ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
65. K námitce, že napadená ustanovení § 1 odst. 2, § 11 xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxx xx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xláda uvádí, že prezident republiky zaměňuje nepřímou novelizaci zákoníku práce, ke které nedošlo, se vztahem speciality příslušných ustanovení zákxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe správních úřadech zvolena. Jedná se o metodu
lex specialis derogat legi generali
, která je zcela obvyklá a přípustná (srov. např. zákon č. 312/2002 Sbxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxerých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které také obsahují speciální usta-novení k zákoníku práce a dosud je nikdo za nepřímé novely zákoníku práxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aby danou oblast reguloval beze zbytku. Zákoník práce se tak při regulaci právních poměrů těchto zaměstnanců v pracovním poměru obecně aplikuje, pokux xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxko zákoník práce se subsidiaritou občanského zákoníku. Při akceptaci této teze by byly protiústavní všechny pracovněprávní předpisy upravující práxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xoudcích (ve vztahu k asistentům soudců, justičním čekatelům a dalších soudním pracov-níkům), zákon o státním zastupitelství (ve vztahu ke státním záxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xbsahovat jak normy práva veřejného, tak i práva soukromého (typickým příkla-dem je Listina základních práv a svobod).
(ÚS Pl. ÚS 21/14)
Souvisxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxce pracovních míst, § 173 - náměstek člena vlády
Související předpisy:
Z literatury:
Běhan, P. Komentář k čl. xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
Pichrt, J. Pracovněprávní vztahy. Ix xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxx
xxxxxxxxxí vymezení osobní působnosti zákona)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxx
Red. poznámka - v důsledku novelizací provedených zák. č. 302/2016 Sb. a zák. č. 319/2016 Sb. bylo přixxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
II. Služební vztahy a další právnx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxsm. a), c), m), /„prvnímu písm.“/ n) a o)
IV. K odst. 1 z pohledu jeho dalších ustanovení
V. K odst. 2
I. Negativní vymezení osobní působnosti zákona o sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xymezení působnosti zákona) je ustanovení § 2 ZSS negativním vymezením osobní působnosti záko-na o státní službě. Pokud je ustanovení § 2 odst. 1 ZSS v poxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxe zastavit u otázky, jakými právními předpisy se jejich právní poměry budou řídit. V mnoha následujících pasážích komentáře bude opakovaně (v mnohých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zákoník práce) budou rozsahem překračovat obvyklé koncepty komentářové literatury a to často i v určité „reakci“ na to, v jak širokém rozsahu ustanovexx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dílčích ustanovení těchto předpisů či dokonce založením delegované věcné působnosti celé oblasti právních vztahů upravených v zákoníku práce na sluxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxní vztahy (srov. komentář k části šesté ZSS).
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xozhodovací praxi soudů (byť v případech soudních rozhodnutí vztahujících se k, povahou poněkud odlišným, služebním poměrům „příslušníků ozbrojenýxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxovaly, že právní vztahy policistů nejsou „vztahy pracovními tak, jak je má na mysli § 7 odst. 1 o. s. ř., nýbrž jedná se o poměr mající typické znaky poměru vxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxzor v minulosti nesdílel Ústavní soud, který ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 4/96 dovodil, že „služební poměr je spe-ciální formou pracovněprávního vztahux xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx). Máme za to, že zákon o státní službě je veřejno-právním předpisem a přes výrazné průniky soukromoprávní úpravy do regulace státně-zaměstnaneckých xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe jen jinak nazývají“ (Kottnauer, A., 2015, s. 28). Mnozí zdůrazňují zejména rozdíl spočívající v tom, že základní pracovněprávní vztahy jsou (na rozdxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxnostranného založení pracovního poměru jmenováním podle záko-níku práce, se týká jen velmi úzké skupiny zaměstnanců (srov. § 33 odst. 3 zák. práce) a o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxm jedné strany - zaměstnavatele - založit pracovní poměr, pokud by s tím zaměstnanec nesouhlasil. Vý-znam tohoto rozdílu založení obou vztahů však asi xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxvenské právo správní (na s. 45 a násl. díla vydaného Českým akademickým spolkem právním v Brně v roce 1922) považoval i služební poměr za založe-ný smlouxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxx osoba se svým jmenováním souhlasí. Smluvní základ stavěl do kontrastu se situací, kdy by stát jedno-stranně státní občany i proti jejich vůli „komandoxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxě ve Slovníku veřejného práva československého pod heslem „Zaměstnanci veřejní“, v pasáži věnované vývoji jejich služebních poměrů: „Zvláštní po-sxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxměru. V. z-ec může býti svým ustanovením povolán k aktivní účasti na výkonu veřejné správy, ke spolupůsobení při výko-nu veřejné správy a někdy i - v oborx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi předpisů všeobecného zákoníka občanského o služební smlouvě, nýbrž byl postupem doby vytvořen služební poměr upravený speciálními předpisy, odpoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxní.
Tato skutečnost však naprosto nevylučuje, aby nositel veřejné správy měl zaměstnance jiné v soukromoprávním služebním vztahu se všemi důsledky x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxe (na téže straně) dodává: „V. z-ec ve veřejnoprávním služebním poměru však počínaje svým ustanovením, kdy nositel veřejné správy vystupuje již jako sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxdrobené stavovské i služební povinnosti, zasahující i mimo obor jeho služební činnosti, při čemž však není vyňat ze všeobecné trestně-právní odpovědxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxmosféře na samé hraně legislativních pravidel a zvyklostí (k tomu srov. též „Úvod“ k tomuto komentáři), což nemohlo na jeho obsahu zůstat bez reflexe. Vxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí zákon, který také bohatě delegoval ustanovení pracovního kodexu, v té době však jiného pracovního kodexu, kodexu, který byl v roce 1964 vyvrcho-leníx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxal snahou po jednot-né, komplexní a převážně
kogentní
úpravě pracovněprávních vztahů, která byla nezávislá na ostatních právních oborech; občanskx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxi tvorbě zákona o státní službě byl do důsledků zvážen postup, při kterém odka-zy na starý pracovní
kodex
- „uzavřený systém“ ovládaný veřejnoprávní zxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xx xxxx xxx xxxádán soukromoprávní zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, a který je navíc - po rekodifikaci soukromého práva - kode-xem, těsně navázaným na občansxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxjují". Tím základním společným znakem je výkon závislé práce. Závislá práce - jeden z úhelných pojmů pracovního práva - je vymezena legální definicí, oxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxe a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
(2) Závislx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx popřípadě na jiném dohodnutém místě."
xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozsáhleji rozebírat vhodnost takto formulované legál-ní definice závislé práce, vhodnost úzkého pojetí a koncepce definičních znaků uvedených v pxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxvislosti s problematikou nelegální práce a jejích postihů) též soudy správní. Podstatná je skutečnost, že zaměstnan-ci, kteří vykonávali ve správníxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx-dech vykonávali státní správu v pracovním poměru do poměru služebního) v pracovněprávních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xýše). Je zde na místě ocitovat § 3 zák. práce, který (včetně odkazu pod čarou) uvádí:
"Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxodami o pracích konaných mimo pracovní poměr."
2) Například zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušnxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxatně do nabytí účinnosti zákona o státní službě, resp. do 31.2.2014, bylo ve stejné poznámce pod čarou odkazováno na služební zákon).
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxávní vztahy (pracovní poměry a pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) a pracovněprávní vztahy související xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxího členění pak nauka pracovního práva rozeznává určitou, jakoby se samostatně vydělující, skupinu právních vztahů, ve kterých je také ko-nána práce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xeřídí pouze zákoní-kem práce (popřípadě subsidiárně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xormami. Tato skupina bývá někdy označována jako „další právní vztahy účasti na práci“ a vyznačuje se tím, že zákoník práce se na tyto vztahy vztahuje, poxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xokud zvláštní předpis nestanoví jinak [podpůrná (subsidiární) působnost]; srov. Pichrt, J., s. 133 a násl.
Společným znakem dalších právních vztxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx je objektem výkon závislé práce. Podmínky výkonu této práce však jsou v případě dalších právních vztahů účasti na práci modifikovány též působností jixxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxuje oproti většinovým vztahům mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem četná specifika, a to jak u subjektů (subjekty dalších právních vztahů účasti na prxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxího vztahu - např. dosažení stanoveného věku, složení slibu stanoveného zvláštním předpisem aj.), tak u obsahu, který zpravidla je - v porovnání s určixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxnosti, zvýšené nároky na osobní vlastnosti i chování zaměstnance apod.).
Mezi další právní vztahy účasti na práci jsou řazeny zejména právní vztahx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxáce, ve znění účinném do 31.12.2011, uvádělo mezi dalšími právními vztahy účasti na práci též následující pracovněprávní vztahy (cit. včetně odkazu pxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxdech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti podle služebního zákona, se tento zákon vztahuje, jen pokud to výslovně sxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxerých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxgace
(v kombinaci s teoreticky připouštěnou, byť v podstatě vzácnou - viz dále - působností přímou). Ustanovení § 5 zák. práce obsahovalo ve znění účixxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx pracovněprávní vztahy čekatelů připravujících se na výkon státní služby, úředníků územních samosprávných celků, ale xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxhy na principu subsidiarity. Novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 365/2011 Sb. byla tato výčtová ustanovení (odst. 4 a 5), která se zákonodáxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxtěna, což však samo o sobě nevedlo k faktické změně v otázce věcné působnosti zákoníku práce na tyto vztahy ani ke změně charakteru těchto vztahů. Z pohlxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxbnosti na služební vztahy.
III. K odst. 1, zejména z pohledu výkonu veřejné funkce, členství v etických komisích apod., rexxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx
Dnešní podoba § 5 zák. práce je (s ohledem na shora uvedenéx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce; § 5 zák. práce zní:
"(1) Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon vztahuje, pokud to výxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xoměr tímto zákonem."
M. Bělina k tomu uvádí: „Výkon veřejné funkce zásadně nezakládá pracovněprávní vztah. Již proto ne, že výkon veřejné funkce nebuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxných funkcí je vykonávána v pracovním poměru, v takovém případě se takovýto pracovní poměr řídí ustanoveními zákoníku práce (§ 5 odst. 2 zák. práce). Věxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxjných funkcí (nikoliv v pracovním poměru) § 5 odst. 1 zák. práce uvádí, že se na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce zákoník práce vztahuje přímo (xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), nebo na základě
delegace
(pokud tak stanoví zvláštní předpis), tzn. jen pokud zvláštní předpis upravující výkon veřejné funkce na zákoník práce přxxx xxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x odst. 1 záko-níku práce a zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ (Kotnauer, A., 2015, s. 54). Vedle členů vlády se zákon o státní službě nexxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxce a dalšími předpisy pracovního práva.
Pokud jde o funkce uvedené pod písm. m), tedy o předsedu, místopředsedy a další členy Rady Národního akredixxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxní úřad pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“) byl zřízen novelizací zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxtačního úřadu ve svém rozhodování nezávislí. Materiálně, administrativně a finančně činnost Akreditač-ního úřadu zajišťuje Ministerstvo školstvxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxvení z § 83a zákona o vysokých školách, resp. (autorem komentáře) zvýrazněné pasážemi textu následující citace:
„(1) Výkonným orgánem Akreditačního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu tvoří předseda Rady Akreditačního úřadu, 2 místopředsedové Rady Akreditačního úřadu a další členové Rady Akreditačního úřadu. Členství v Radě Akrexxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxbní poměr státního zaměstnance. Předseda Rady Akreditačního úřadu je zároveň předsedou Akreditačního úřadu; dva mís-topředsedové Rady Akreditačnxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho úřadu v době nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu v jím určeném pořadí místopředsedové Akreditačního úřadu. Předseda a místopředsedové Akre-dxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxtní služby podle zákona o státní službě nebo závazné pokyny podle § 11 zákoníku práce.
(4) Činnost členů Rady Akreditačního úřadu a členů hodnotících kxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxo úřadu stanoví na návrh ministra vláda, a to s přihlédnutím k vysokým odborným nárokům kladeným na činnost těchto funkcionářů a k jejich odpovědnosti zx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxce v případě druhé věty prvního odstavce § 83a označuje členství v Radě jako „veřejnou funkci“, avšak bez odkazu na § 201 zákoníku práce upravující pře-kxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xbecném zájmu, tentokrát však s odkazem na ustanovení § 203 odst. 1 zákoníku práce, tedy na ustanovení upravující skupinu „jiných úkonů v obecném zájmu“x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx za veřejnou funkci (srov. výše) a omezuje se naopak pouze na konstatování, že činnost členů Přezkumné ko-mise Akreditačního úřadu je úkonem v obecném zxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zák. č. 302/2016 Sb. a zák. č. 319/2016 Sb. došlo ke zmatečnému (nepochybně však jen dočasnému) dvojímu znění písmene n). Pokud jde o funkce uvedené pod § x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxx xxxdí, že členství v Komisi je veřejnou funkcí a činí tak s odkazem na § 201 zákoníku práce, tedy s odkazem na usta-novení upravující výkon veřejné funkce jakx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxího ústavu pro kontrolu léčiv, je třeba předně uvést, že dosud (k březnu 2020) neúčinné znění § 53 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxe vykonává etický dohled nad klinickým hodnocením a provádí etický přezkum, zahrnující etické, lékařské a vědecké aspekty, žádostí o povolení klinicxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxickém hodnocení.
(3) Ústav zajišťuje pro etickou komisi podmínky pro její činnost.
(4) Ústav po předchozím souhlasu Ministerstva zdravotnictví vyxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxí na svých internetových stránkách.“
Ustanovení § 13 odst. 1 téhož zákona zavádí legislativní zkratku „Ústav“ pro Státní ústav pro kontrolu léčiv xx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávních úřadů s celostátní působností“, Etická komise pak bude jeho orgánem (viz výše).
K nabytí odložené účinnosti shora uvedeného znění § 53 uváxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxího řádu etické komise a pracovních postupů etické komise, by měla nabýt účinnosti již prvním dnem kalendářního měsíce po dni zveřejnění oznámení Komixx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxcovat a není možné, aby s výběrem a jmenováním etické komise bylo započato až v den nabytí účinnosti nařízení č. 536/2014.“ Byl to právě zákon č. 66/2017 Sxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxní službě se nebude vztahovat na člena etické komi-se.“
IV. K odst. 1 z pohledu jeho dalších ustanovení
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxm jistě jen dočasného zdvojení/ n) a r) ZSS, tedy právní poměry vedoucích (jejich „zástupců“, členů kolektivních orgánů či dalších v nich uvedených zamxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxkoliv všech) ústředních správních úřadů, v jejichž čele není na rozdíl od ministerstev člen vlády - k tomu srov. komentář k § 3 ZSS], se řídí zákoníkem práxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxdu, místopředsedy a předsedy Úřadu pro ochranu osob-ních údajů a předsedy Národní sportovní agentury též zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležixxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xunkce uvedené pod § 2 odst. 1 písm. k) ZSS, tedy o vedoucí funkce v Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, je vhodné uvést, že tento úřad řadxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxle jen "Ústav") byl zřízen (s účinností od 1.2.2015) novelizací zákona č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xele Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy. Ředitel Ústavu se považuje za služební orgán (srov. § 10 a komentář k xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxavu i inspektoři.
Specifickou skupinu pak vytvářejí zaměstnaxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxanci, kteří pouze řídí, organizují a kontrolují výkon pomoc-ných, servisních nebo manuálních prací; tito zaměstnanci nejsou „státními zaměstnancix xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxovním poměru, či na zákla-dě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovněprávní vztahy těchto zaměstnanců jsou regulovány pracovxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx
xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě bylo zřejmé, že v případě lékařů posudkové služby sociálního zabezpečení, kteří po „překlopení“ pokračovali ve výkonu své činnosti ve služebnxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx místech, počet těchto služebních míst a jejich význam pro další chod těchto orgánů) striktní úprava § 74 odst. 1 písm. h), dle které služební poměr skončx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxiálního zabezpečení.
Doplnění x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxémovějšího“ řešení. Nikoliv systémové, ale rozhodně v čase trvalejší, řešení přinesla až novelizace zákona o státní službě provedená zákonem č. 335/xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxpadě mnoha lékařů na těchto postech vlastně ke „zpětnému překlopení“ do reži-mu zákoníku práce; složitost a možné varianty takového procesu se zákonoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx § 2 vylučuje z působnosti zákona o státní službě tzv. civilní zaměst-nance zařazené v bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády ČR, Vojenské policxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx též právními předpisy z jiných právních oblastí, které modifikují jejich práva a povinnosti při výkonu práce. Pokud jde o vynětí všech zaměstnanců Nárxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxeré je taktéž provedeno druhým odstavcem § 2 ZSS v jeho samém závěru, pak je třeba zdůraznit fakt, že v tomto případě došlo k úplnému vynětí všech zaměstnaxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x důsledku takto širokého vy-nětí budou řídit (obdobně jako u civilních zaměstnanců zařazených v bezpečnostním sboru apod.) především zákoníkem prácxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, je rozhodnutím, jímž se autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech vyplývajících z právníhx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xx xxxx
xx xxxxxxenční spory o pravomoc, jehož stranami jsou soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví, řeší zvláštní senát zřízený podle zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xnění platném do 31.12.2002, dokončí podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s., jde-li však o řízení ve věcech, o nichž má jednat soud x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxních norem je zřejmé, že reforma správního soudnictví provedená k 1.1.2003 znamená renesanci dualismu práva, totiž jeho dělení na právo soukromé x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx výše cit. § 2 s. ř. s.) svěřil poskytování ochrany veřejným subjektivním právům v procesu upraveném samostatným zákonem - soudním řádem správním. Rozhxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiné orgány než soudy, nyní náleží rovněž projednávat a rozhodovat soudům, které přitom postupují podle části páté občanského soudního řádu. Za stěžexxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxt požadavek vlastní každému právnímu státu, totiž aby spory o právo mezi osobami sobě navzájem nepodřízenými a vzájemně na roveň postavenými rozhodovxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxě lidských práv a základních svobod (vyhlášena pod č. 209/1992 Sb.) - dále jen "Úmluva"; podle č. 6 odst. 1 této Úmluvy má každý právo na to, aby jeho záležxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxávech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Pojem "občanskoprávního závazku" a jeho výklad Evropským soudem xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x části páté o. s. ř. od 1.1.2003, lze vztáhnout i na řízení o propuštění příslušníka Policie ČR ze služebního poměru.
Učinit správné a logicky odůvodněxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx x.1.2003 potřebu rozlišovat, které právní vztahy jsou svou povahou veřejnoprávní a které soukromoprávní.
In concreto
je úlohou Nejvyššího správníhx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxměru soukromoprávního, či veřejnoprávního. Především je třeba vytýčit, které případy mají být nově rozhodovány podle části páté o. s. ř., tj. zda jde bxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xharakter (soukromoprávní či veřejnoprávní).
Charakter služebního poměru příslušníka Policie ČR tak, jak byl v době rozhodování služebních funkcixxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí činnosti obecných soudů i soudu Ústavního. Bylo konstantně judikováno, že věci vyplývající ze služebního poměru příslušníků Policie ČR upraveného xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xnstitut veřejného práva, byl považován za právní poměr státně zaměstnanecký. Důvody byly spatřovány v tom, že vzniká mocenským aktem služebního funkxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxí rovné postavení. To se projevuje v právní úpravě služební kázně, možnosti ukládat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru a také zvláštními ustanoveními o řízení před služebními funkcionáři. Právní povaha služebního poměru příslušníka Policie ČR musí postihnout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxjím výkonu, ba dokonce - při výkonu státní správy - i tvorbu vůle státu. Tato potřeba zasahuje tak daleko, že tu nejde o modifikaci soukromoprávního pracxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vztah ke státu má podle stávající úpravy takovýto komplexní charakter. Vodítkem tu může být charakter právní úpravy: je zřejmé, že tam, kde je užití zákxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxv z veřejnoprávního služebního poměru plynoucích bývá explicitně upravena v jiných procesních formách než u soukromoprávního poměru pracovního a moxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxěných v průběhu trvání služebního vztahu. Pokud však jde o jeho vznik, změny a skončení, vyjadřuje Nejvyšší správní soud své přesvědčení, že jde nepochxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxpekty: Evropský soud pro lidská práva v několika případech posuzoval, zda se na spory státních zaměstnanců týkajících se kariéry, náboru a ukončení jexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx". Za klíčové se v tomto ohledu považuje rozhodnutí ve věci Pellegrin proti Francii (z 8.12.1999). Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že "z pole půsxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v jakém jedná jakožto držitelka veřejné moci pověřená ochranou obecných zájmů státu nebo jiných správních celků. Zřejmým příkladem takovýchto činnxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxtí, které zahrnuje - přímou či nepřímou účast na výkonu veřejné moci a na funkcích, jejichž posláním je ochrana obecných zájmů státu..." (Citace podle pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tedy půjde o případ, kdy se účastník sporu o podmínky vzniku, trvání či zániku služby přímo účastní výkonu veřejné moci a plnění funkcí, jejichž účelem jx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xrojednávanou věc má uvedený přístup význam v tom, že jestliže uvedený Evropský soud dlouhodobě aplikuje čl. 6 odst. 1 výrazně extenzivním způsobem a pox xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxny a skončení služebního poměru policistů a příslušníků ozbrojených sil. Přiznává tedy státu vrchnostenské oprávnění jednostrannými akty tyto vztaxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxán jako poměr práva veřejného, jenž může být podroben soudnímu přezkumu z hlediska zákonnosti postupu služebních funkcionářů, nikoli však xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodává, že nepovažuje za rozhodující kritérium, zda se na posuzované vztahy použije zákoník práce a v jaké míře. Zákon č. 186/1992 Sb., v § 155 vztahujx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xnapříklad jde o obecně právní instituty, jakými jsou právní úkony, způsobilost k právům, zastoupení, zajištění práv a povinností, počítání času a podxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxvní vztah", nýbrž v ust. § 4 stanoví, že "na pracovněprávní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců, právních čekatelů a na příslušníky ozbrojxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxvní předpisy." Míra užití zákoníku práce tedy byla u služebního poměru příslušníků Policie ČR závislá na legislativně-technickém ztvárnění předpixxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxa vztahů blízkých projednávanému tématu, tedy například vztahů příslušníků četnictva a vojáků z povolání nepochybně kvalifikována jako veřejnopráxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxledává stále aktuálním názor vyjádřený Jiřím Hoetzelem ve Slovníku práva veřejného (s. 494 a násl., reprint Eurolex
Bohemia
, 2000): pro vystižení podxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxní poměr upraven, nároky obsahově stejné mohou být jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní podle toho, o jaký důvod vzniku se opírají, sama skutečnost úxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxejnoprávních se často dostáváme jen se svým svolením. Na druhé straně poměr soukromoprávní může také vzniknout buď ipsa lege nebo vrchnostenským aktexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxicisticky. Jde tu o dva zcela různé právní světy, jak v zájmu státu, tak v zájmu úředníka samého" (s. 497, tamtéž).
Judikatura
Nejvyššího správního souxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxiplinární, který není v takovéto podobě nikdy přítomen v soukromoprávní smlouvě pracovní (Boh. adm. 795). Proto je nutné každý jednotlivý případ posuxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru příslušníka Policie ČR s ohledem na obsah a způsob právní úpravy obsažené v zákoně č. 186/1992 Sb., vyhodnocené již dřívější judikaturou, s níž sx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxným předpisem podrobnosti o nárocích, souvisejících se skončením služebního poměru. Tímto obecně závazným předpisem je Výnos Ministerstva vnitra Čx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xlužbu, přičemž o tomto příspěvku rozhoduje vedoucí orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra (§ 88). Stěžovatel nedodržel procesní postup xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x proto nemohla být založena ani věcná příslušnost obecného soudu.
Podle ustanovení § 132 zákona České národní rady č. 186/1992 Sb. může účastník řízexx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxacím orgánem je služební funkcionář, nadřízený služebnímu funkcionáři, který napadené rozhodnutí vydal (§ 133 cit. zákona). Stěžovatel proto měl nexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x souzené věci není dána vůbec. V tomto směru lze odkázat na názor krajského soudu, který dovodil, že soudní přezkum rozhodnutí o přiznání nároku na příspxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xak, jak je zakotvena v o. s. ř., vychází z obecné přípustnosti správního přezkumu zákonnosti rozhodnutí orgánů veřejné správy, omezeného pouze v taxatxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxativně uvedenými výjimkami uvedeno není (§ 248 odst. 2 a 3 o. s. ř.). Názor okresního soudu nelze podepřít ani ustanovením § 248 odst. 3 o. s. ř., podle něhxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx České národní rady č. 186/1992 Sb. sice výslovně zakotvuje některá rozhodnutí služebních funkcionářů, jež podléhají přezkoumání soudem, mezi nimix xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxace ustanovením § 7 o. s. ř., podle něhož v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovníxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsou vztahy služební. Nelze totiž přehlédnout skutečnost, že služební poměr příslušníků Policie ČR (podle zákona České národní rady č. 186/1992 Sb.) pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxební poměr policistů xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxoučeno přezkoumání rozhodnutí správních orgánů, a to i přesto, že rozhodnutí v této věci není rozhodnutím týkajícím se základních práv a svobod podle Lxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xevyužil, obecné soudy správně řízení zastavily.
(ÚS 4/96 - právní věta, ASPI JUD 31269CZ)
4. V ústavní stížnosti stěžovatelé namítají porušení svxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxku pravomoci, ačkoliv stěžovatelé požadovali náhradu škody nikoliv z titulu zákona o vojácích z povolání, tj. na základě veřejnoprávního vztahu dovoxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xovinnosti uložené žalované, a to povinnosti zajišťovat pro vojáky zdravotní péči, organizovat ji, řídit a kontrolovat. Tento odpovědnostní vztah, vxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a stěžovatelé mají tak nárok na její náhradu. Stěžovatelé shrnují, že dle jejich názoru nemůže být občanskoprávní odpovědnost vyloučena jen proto, že xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah, ať jakkoli typický pro služební poměr, nevylučuje použití odpovědnostních nároků dle občanského zákoníku, když zákon o vojácích z povolání obxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxy i v navazujícím odvolacím řízení u Městského soudu v Praze, a to ze stejných důvodů, jako u rozhodnutí prvoinstančního soudu. Stěžovatelé jsou přesvxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxe jejich názoru doposud judikaturou vymezena a nemůže se zde tak jednat o ustálenou rozhodovací praxi. Stěžovatelé jsou toho názoru, že Nejvyšší soud oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxcech služebního poměru, které neprojednává soud v občanském soudním řízení. Takovýto jednoznačný závěr však z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, txx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxazem na konstantní a ustálenou praxi, která ve skutečnosti konstantní ani ustálená není, nebo jednoduše nebyla nikdy řešena a Nejvyšším soudem uvedenx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xyřešení otázky procesního práva, která doposud nebyla vyřešena a byly tak splněny podmínky ust. § 237 o. s. ř.
V souzené věci se Městský soud v Praze ztotxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xojáka z povolání je svou povahou poměrem veřejnoprávním, nikoli poměrem soukromoprávním. Nevzniká smlouvou jako poměr pracovní, ale mocenským aktex xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxstníci mají rovné postavení. Věci vyplývající ze služebního poměru vojáků z povolání pro jejich povahu nelze považovat za věci soukromoprávní (srovnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxnem (§ 7 odst. 3 o. s. ř.). Soud prvního stupně, uzavřel odvolací soud, správně podle § 104 odst. 1 o. s. ř. řízení zastavil pro nedostatek pravomoci soudu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx patří a který je podle Sdělení náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky ze dne 18. ledna 2006 č. 5142/2006-MSP-CKDP služebním orgánem příslxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxvnosti nic vytknout. Nejvyšší soud dovolání stěžovatelů proti výše uvedenému rozhodnutí odvolacího soudu odmítl, když dospěl k závěru, že není podle xxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxahu dovolání, resp. závěru Nejvyššího soudu o jeho nepřípustnosti, odkazuje Ústavní soud na svou ustálenou judikaturu, vycházející ze zásady minimaxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxvací praxí, je věcí nezávislého soudního rozhodnutí, jež není předmětem přezkumu ze strany Ústavního soudu. Ústavní soud se tedy, s výjimkou zjevných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxch soudů tím, že by je instruoval, jakým způsobem je třeba na řešení dané právní otázky nahlížet. Z hlediska zmíněné pravomoci Ústavního soudu jako soudxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpixxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxavního práva. Ústavnímu soudu je vyhrazeno zasáhnout pouze v případě, kdy obecné soudy poruší ústavně zaručená práva stěžovatele například tím, že se xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxgiky, je výrazem přepjatého formalismu či jiným extrémním vybočením z obecných principů spravedlnosti. Pochybení podobného charakteru však Ústavnx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x x xstavněprávního hlediska mu není možné nic vytknout.
(ÚS 1027/14)
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xadřízený služební orgán.
(NSS Komp 3/2017-34)
Související ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, § 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služebnx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxe, § 172 - systemizace pracovních míst, § 184 - systemizace a systemizace pracovních míst
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Z literatury:
Bělina, M. Komentář k § 5. In Bělina, M. Drápal. L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx, s. 769 a násl.
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxlová, L. Zákon o státní službě. Ostrava: Sagit, 2015, s. 19 a násl.
Krejčí, V. Zaměstnanci veřejní. In Hoetzel. J, Weyr, F. Slovník veřejného práva čexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 131 a násl.
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 2014.
Pichrt, J. Právní vztahy účasti na práci. In Bělina, M., Pichrt, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Ustanovení obsahuje legislativní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xi) zřízen zákonem a (ii) je zákonem výslovně označen jako správní úřad nebo orgán státní správy. ZSS vychází z institucionálního pojetí správního úřaxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch určité organizační jednotce nebo orgánu k výkonu působnosti realizované správními úkony (např. stavební úřad, kteroužto funkci vykonávají např. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxvy státu - srov. též rozsudek NSS 2 Ans 8/2010-68).
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnou, vystupující navenek prostřednictvím svých orgánů, která je zřízena zákonem a které zákon svěřuje působnost v oblasti výkonu státní správy. V závxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxickými (např. ministerstvo, finanční úřad) a kolegiálními (např. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která má třináct členů, Český telekomunixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxtického regulačního úřadu). Správní úřady jsou součástí organizace výkonné moci státu, jak vyplývá i z čl. 79 odst. 1 Ústavy stanovícího, že "Ministexxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxateli státní správy, na rozdíl od těch případů, kdy je výkon státní správy svěřen zákonem orgánům jiných subjektů než je stát. Tento nepřímý výkon státnx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx tehdy, stanoví-li to zákon (jedná se o případy tzv. přenesené působnosti vykonávané orgány obcí a krajů).
Správní úřady jsou organizačními složkaxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na základě zákona některé úkony státní správy.
Za správní úřad (minimálně ve smyslu komentovaného ustanovení ZSS) se nepovažují předsedové a místxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxionáři nejsou organizační součástí výkonné moci, ale zůstávají součástí moci soudní.
Správním úřadem není ani vláda, ani prezident, byť i jim může xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nejsou zákonem zřízeny prioritně za účelem výkonu státní správy. Od toho, že nejsou institucí správního úřadu, je třeba odlišit, že v případě, kdy vykoxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxxxxx xxxx xx xxné správní úkony podléhají kontrole ve správním soudnictví.
Správním úřadem není ani Česká národní banka, byť je jí působnost správního úřadu v rozxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxční složkou státu, ale právnickou osobou veřejného práva, pro kterou je výkon státní správy v rozsahu daném zákonem vedle ústavní funkce ústřední bankx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zbraní a střeliva, vykonávaný příslušnými útvary Policie ČR (krajským ředitelstvím) a Policejním prezidiem (§ 74 zák. o zbraních). Veřejné sbory jsox xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx při výkonu takových činností. Výkon státní správy je i pro veřejné sbory tedy další činností, nikoli základní, a tyto se nepovažují za správní úřady, alx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxx xx xdst. 2 je užito spojení "ministerstev nebo jiných úřadů", když zřejmě mělo být přesněji "jiných správních úřadů"), jako označení pro přímého vykonavaxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx x xx9a ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, resp. předtím v čl. 72 původního znění ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Českosxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx920, č. 121/1920 Sb. z. a n. (viz § 85 až 89), pojmy "úřad" a "ústřední úřad" užíval i ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky (viz x xx xxxxx x xxx xx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxávní úřad" neužíval, ale ústavně zavedl označení "orgán státní správy", ať už ve spojení "ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy", či přx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xtátní správy" a "správní úřad" jsou v podstatě shodné, byť Ústavou užívaný pojem "správní úřad" umí výstižněji rozlišovat mezi úřadem jako institucí a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxcue
, ačkoli již přes čtvrt století platná Ústava zná jen výraz "správní úřad". Základní platný zákon o organizaci státní správy, zákon č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xtátní správy". Ačkoli nové zákony, které v době platnosti Ústavy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxním úřadem, byla označena jako "orgán státní správy" [např. Českou plemenářskou inspekci takto označil § 24 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtěníx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxžuje pro své účely za správní úřad takovou instituci zřízenou zákonem, ať je v zákoně, myšleno zvláštním zákoně, označena jako správní úřad nebo orgán sxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxouští, aby jen na základě typických znaků (útvar státu zřízený zákonem za účelem výkonu působností v oblasti státní správy) byla určitá instituce povaxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxerinárními správami a Městskou veterinární správou v Praze, krajské veterinární správy mají svou zákonem danou působností na území jednotlivých kraxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxové správním úřadem pro účely zákona o státní službě, neboť jako správní úřad je výslovně označena v zákoně "jen" Státní veterinární správa [srov. § 47 oxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx od státu, případně orgán osoby odlišné od státu, jako orgán státní správy či správní úřad, nebude se jednat o správní úřad, ale spíše o nepřesné označení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xyl by závěr, že jde o "správní úřad" naprosto
absurdní
.
Problematické je zákonné vymezení Státního zemědělského intervenčního fondu. Tento fond jxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxobou zřízenou zákonem (ve smyslu § 20 odst. 2 obč. zák. se jedná o právnické osoby veřejného práva), tedy je subjektem odlišným od státu, nejedná se o orgxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxkonem č. 250/2014 Sb.) výslovně uvádějí, že se jednotlivé státní fondy považují za služební úřad (jsou tedy služebním úřadem ve smyslu § 4 odst. 2 ZSS). V xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxon o Státním zemědělském intervenčním fondu), který nyní výslovně uvádí, že "... Fond je správním úřadem a náleží do působnosti Ministerstva zemědělsxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxejících zákonů v r. 2014 na základě pozměňovacího návrhu, předloženého zemědělským výborem Poslanecké sněmovny. Státnímu zemědělskému intervenčnxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxx účely zákona o státní službě považuje tento státní fond za služební úřad a na jeho zaměstnance vykonávající státní službu se vztahuje ZSS. Nicméně tím, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, jak ho chápe čl. 79 Ústavy, být nemůže, nemohla učinit ze Státního zemědělského intervenčního fondu správní úřad v institucionálním smyslu, sxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx skupin. Základní rozdělení, které vychází z čl. 79 odst. 1 Ústavy, a které uvádí i komentovaný § 3 ZSS, je na ministerstva a jiné správní úřady. ZSS člení x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxobností
4.
ostatní správní úřady
Obsah těchto jednotlivých skupin správních úřadů není v textu vymezen, nejedná se o legislativní zkratky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x další ústřední správní úřady, které vykonávají svou působnost na celém území státu, organizačně završují určitou věcnou oblast výkonu státní správy x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xdalších ústředních orgánů státní správy) v § 2 kompetenčního zákona.
Mezi ústřední správní úřady ve smyslu ZSS se řadí i Úřad vlády ČR. Úřad vlády ČR xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xůvodem zařazení Úřadu vlády ČR mezi ústřední orgány státní správy, uvedené v § 2 kompetenčního zákona, byla právě zákonem stanovená působnost Generálxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxzačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů (viz § 28 odst. 2 kompetenčního zákona) nebyly důvodem k řazení Úřadu vlády ČR mezi úsxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxátní správy. Ačkoli § 202 ZSS zrušil s účinností od 6.11.2014 Generální ředitelství státní služby, zařazení Úřadu vlády ČR jako ústředního orgánu stáxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxx je užší, než by odpovídalo jeho slovnímu vyjádření. Lze vycházet z toho, že zákonodárce měl na mysli, že se jedná o jiné správní úřady s celostátní působnxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vyplývá i z § 54 odst. 2 ZSS. Ačkoli se v několika zákonech uvádí charakteristika těchto správních úřadů výslovně jako správní úřady s celostátní působnxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxráva, § 173 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Česká školní inspexxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxteriální hledisko: zda taková celostátní územní působnost je dána.
Označení "správní úřady s územní působností" je nepřesné na první pohled. Územxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xůsobností mají svou územní působnost - pro území celého státu. Pojem "správní úřady s územní působností", užitý v příloze č. 2 k ZSS, má pro účely tohoto zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xe označují též např. jako regionální správní úřady).
Co se týká skupiny "ostatních správních úřadů", kterou uvádí příloha č. 2 k ZSS na posledním míxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxí "další služební úřady", tedy služební úřady ve smyslu § 4 odst. 2 ZSS - jiné služební úřady, o nichž tak stanoví jiný zákon, které však nejsou správním úxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x 1 kompetenčního zákona, na jejichž čele stojí člen vlády. V současnosti existuje 14 ministerstev:
-
Ministerstvo financí
-
Ministerstvo zahxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxsterstvo zdravotnictví
-
Ministerstvo spravedlnosti
-
Ministerstvo vnitra
-
Ministerstvo průmyslu a obchodu
-
Ministerstvo pro mxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x)
další ústřední správní úřady (další ústřední orgány státní správy)
Tyto správní úřady, na jejichž čele není na rozdíl od ministerstev člen vlády, roxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxlovně v zákoně označeny. Tyto ústřední správní úřady jsou vymezeny v § 2 kompetenčního zákona. V současnosti jich je 15:
-
Český statistický úřad
x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
Správa státních hmotných rezerv
-
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
-
Národní bezpečnostní úřad
-
Energetický regulační úřad
-
Úxxx xxxxx xx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxd nad hospodařením politických stran a politických hnutí
-
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
-
Národní úřad pro kybernetickou a infoxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxostátní působností, které však na rozdíl od ústředních správních úřadů nezavršují věcnou oblast výkonu státní správy (resort). Jsou podřízeny něktexxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxtních režimů - § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů). Do této skupiny patří např.:
-
Česká xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxní finanční ředitelství (§ 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR)
-
Odvolací finanční ředitelství (§ 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční spxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx Sb., o Celní správě ČR)
-
Finanční analytický úřad (§ 29c zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnostix
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxerých zákonů (energetický zákon)]
-
Česká obchodní inspekce § 1 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
-
Puncovní úřad (§ 1 zákona 19/xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky)
-
Archiv bezpečnxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxa č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)
-
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (§ 1 zákona č. 20/1993 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxspekce (§ x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)]
-
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv [§ 16 zákona č. 37xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xměně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)]
-
Státní pozemkový úřad (§ 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu)
-
Čxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxhrany přírody a krajiny ČR (§ 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
-
Česká správa sociálního zabezpečení (§ 3a zákona č. 582/1991 Sxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce)
-
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (§ 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)
x
xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxtectví)
-
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (§ 55 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví)
-
Úřad pro obrannou standardizxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x služeb určených k zajištění obrany státu)
-
Státní ústav pro kontrolu léčiv (§ 40 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích)
-
Zemxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe státní správy. Jejich územní působnost je omezena jen na část území státu. Do této skupiny patří např.:
-
finanční úřady (s výjimkou specializovanxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx
x
xxxxx xxxxx xx x xxxxxx č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR)
-
okresní správy sociálního zabezpečení (§ 3a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxé a katastrální inspektoráty (§ 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech)
-
katastrální úřady (§ 2 zákona č. 359/1992 Sb.x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx úřady (§ 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR)
-
krajská vojenská velitelství [§ 9 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxuvisející ustanovení:
§ 1 - předmět úpravy, § 2 - negativní vymezení osobní působnosti zákona, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxry:
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxch územních útvarů správních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxní úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxačuje ZSS jako služební úřad. Některé zvláštní zákony podřazují služební úřady pod pojem zaměstnavatele, který je v nich užíván [např. § 3 odst. 1 písmx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho úřadu, v němž bude státní zaměstnanec vykonávat státní službu, je náležitostí rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na sxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xx pro účely tohoto zákona služebním úřadem. Vedle správních úřadů existují i další služební úřady (viz dále odst. 2). V případě některých správních úřadx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x x xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxou služebním úřadem podle odst. 1, i "státní orgán nebo právnická osoba, o kterých tak stanoví jiný zákon". Jiný, tedy zvláštní zákon, může rozšířit okrxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxu takto:
-
Státní fond životního prostředí ČR (§ 5a odst. 2 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR)
-
Agentura ochrany příxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury)
-
Státní zemědělský intervenční fond (§ 13d odst. 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělskéx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xodnikání a investice (§ 4b odst. 1 a 5 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání).
K odst. 3
Služební působiště vyjadřuje místxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného [§ 30 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. h)]. Institut služebního půsoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Služební působiště je určováno na určitou obec, tedy územní jednotku podle obecního zřízení, nebo Prahu, která je podle § 1 odst. 1 zákona x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxační útvar, od nabytí účinnosti novely - zákona č. 35/2019 Sb. je jím obec, ve které státní zaměstnanec pravidelně vykonává službu. Státnímu zaměstnanxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xrčení služebního působiště.
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx státního zaměstnance do jiné obce, než ve které je jeho služební působiště nebo bydliště, zajistí státnímu zaměstnanci služební úřad, do kterého byl pxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxím podmínky výkonu služby z jiného místa a charakteristiku činností vykonávaných v jednotlivých oborech služby, u kterých výkon služby z jiného místa xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osobního života s výkonem státní služby.
K odst. 4
Ustanovení odkazuje v otázce určení, kdo je vůči služebnímu úřadu jeho nadřízeným služebním úřxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xěkdy výslovně stanoví, který správní úřad je nadřízeným služebním úřadem - viz např. § 5a odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xozn. aut.)." Jinak bude za nadřízený služební úřad považován ten, který je nadřízeným správním úřadem. Ve zvláštním zákoně může být stanoveno výslovnxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřad podřízen (např. § 1 odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb., o celní správě ČR: "Generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu financí ... Celní úřady jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx služební úřad) řídí [např. z formulace § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, že Ministerstvo práxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx správy sociálního zabezpečení a tedy i nadřízeným služebním orgánem].
Znakem ústředního správního úřadu je, že není jinému správnímu úřadu podříxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxeného správního úřadu", a ustanovení § 178 odst. 2 spr. řádu nemá proto pro vymezení, kdo je nadřízeným správním úřadem pro účely ZSS, význam.
Souvixxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx
x x x xxxxxxxx xxnačení státních zaměstnanců v zahraniční službě,
§ 11 až 12 - služební předpis, § 16 - zvláštní ustanovení o plnění některých úkolů služebního úřadux
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
Z literatury:
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s.
Kopecký, M. K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů. Správní právo. 2013, č. 2.
Sxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
K odst. 1
Pozitivní vymezení osobní působnosti zákona o státní službě je provedeno výčtex xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxěření, nebo naopak výčtem oblastí a činnosti charakterizovaných zcela konkrétním věcným zaměřením služebního úřadu.
Mezi správní činnosti vykoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxch úkonů včetně kontroly, řízení správních činností, které jsou předmětem xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxen právním předpisem.
Za oblasti a činnosti určitého věcného zaměření, ve kterých lze za službu považovat všechny odborné činnosti s daným zaměřenxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxřního pořádku a bezpečnosti, a ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém. Za specifické činnosti konkrétního věcného zamxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxto jsou tyto činnosti k zajištění výkonu jeho působnosti nezbytné, se za službu považuje příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správ-ními úřady, vytváření a správa informačních systémů vexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána, obhajoba zahraničních zájmů ČR a zájmů ČR vyplývajících z jejího členxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh věcí služby a správy služeb-ních vztahů a odměňování státních zaměstnanců.
Je zřejmé, že vedle výkonu činností, které jsou službou, bude na konkrxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xteré jsou službou sebemenší.
Činnosti obsažené v jednotlivých částech ustanovení § 5 odst. 1 ZSS lze charakterizovat takto:
K odst. 1 písm. a)
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při tvorbě, projednání a posuzování připravovaných právních předpisů - zákonů, nařízení vládx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xrocesu přípravy právního předpisu je podrobná analýza právního a skutkového stavu, zhodnocení nezbytnosti změny právního stavu, a nejsou-li určité xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxé změny právního stavu nebo dopadů právní regulace, která má být rozšířena na právní vztahy dosud právem neupravené. Součástí přípravy právních předpxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxávem EU. Příprava právních předpisů zahrnuje takové postupy, aby byly koncipovány přehledně a formulovány jednoznačně, srozumitelně, jazykově a stxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxovisek, posuzování postupů z hlediska práva, příprava právních dokumentů, poskytování právního poradenství, právní pomoci a servisu ve všech oblasxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxé mezinárodní organizace včetně řízení této činnosti a přípravy a vypracování odborných věcných podkladů zahrnuje zpracovávání právních analýz, poxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxokladů a závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v EU a mezinárodních organizacích, tvorbu mezinárodních systémů v určené oblasti, zxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně smluv v rámci EU, přípravu návrhů právních předpisů a nezbytných změn právní úpravy za účelem dosažení souladu s ratifikovanými dokumenty, zajxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxrhů koncepcí, strategií a programů spolu s řízením těchto činností a s přípravou a vypracování odborných věcných podkladů představuje komplexní procxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Mimo formulace koncepčních, strategických a programových záměrů, politik, systémů, pravidel a zásad zahrnuje tato oblast analytické činnosxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxidla předmětem činnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.
K odst. 1 písm. d)
Řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xřípravy a vypracovávání odborných věcných podkladů zahrnuje všechny řídící činnosti a postupy, které uplatňuje služební úřad z hlediska své působnoxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xde ještě o další uvedené činnosti v oblasti ekonomické, organizační, provozní, majetkové nebo jiné včetně zřizovatelských a zakladatelských funkcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Informační systémy veřejné správy jsou sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Vytvářením informačních systémů veřejné správy je podle § 2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některýcx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxalostního a technického zajištění. Konkrétně se může jednat o činnosti, jejichž předmětem je definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr proxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování arcxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxmávání a ověřování jejich funkce, pro-jektování řešení bází dat, ochrany a údržby dat. K vytváření informačních systémů veřejné správy lze řadit zajixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxh apli-kací, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxch předmětem je tvorba koncepce informačních systémů veřejné správy.
Za správu informačního systému veřejné správy lze považovat činnosti, jejixxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvané
konverze
dokumentů a vedení související evidence, provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzickýcx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxích systémů. Do okruhu správy je nutno zahrnout i zajišťování správné funkce a chodu informačních systémů veřejné správy, zavádění a aplikaci informaxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému, zajišťování správy, funkčnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxní adres uživatelům a propojování na další sítě a zajišťování bezpečnosti a integrity dat.
Ke složitějším činnostem správy informačního systému vxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provádění systémových analýz uživatelských požadavků, usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky spráxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xměnách projektu a řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy.
Nejnáročnější bude správa slxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxračních systémů počítačů a síťových prostředí a zajišťování jejich optimálního využívání.
K odst. 1 písm. f)
Státní statistická služba včetně jxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm vývoji ČR a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování. Její součástí je též zajišťování srovnatelnostx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxský statistický úřad a za podmínek a v rozsahu stanovených zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, mohou stáxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxnosti a odpovědnosti ústředních orgánů státní správy) vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmi jsou ústřední orgány státní správy a další organizační složky státu, stanoví-li zvláštní zákon, že tyto organizační složky státu mají samostatnou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxtové účely. Správa kapitoly státního rozpočtu zahrnuje vypracovávání návrhu rozpočtu kapitoly státního rozpočtu (návrh rozpočtových příjmů a výdaxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správce kapitoly, návrh dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu pro fyzické a další právnické osoby na úkoly a činnosti, které jsxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxzpočtu, správu kapitoly vůči organizačním složkám státu v její působnosti a zajišťování rozpočtových opatření. Správa kapitoly dále zahrnuje příprxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxvané struktuře, termínech a v rozsahu, přípravu a zpracovávání údajů týkajících se financování programů, součinnost při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu.
K odst. 1 písm. h)
Ochranou utajovaných informací včetně jejího řízení je zajišťování personální bezpečnosti, kterou tvoří výběr fyzických osxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxvání průmyslové bezpečnosti, kterou tvoří systém opatření k zjišťování a ověřování podmínek pro přístup podnikatele k utajovaným informacím a k zajixxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xvidenci, zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, skartačním řízení, archivaci, případně jiném nakládání s utajovanými informacemxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat, zajišťování bezpečnosti informačních nebo komunikačních systémů, kterou tvoří systém opatření, jxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xa jejich činnost v informačním nebo komunikačním systému a zajišťování kryptografické ochrany, kterou tvoří systém opatření na ochranu utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xísm. i)
Zabezpečování obrany státu včetně jejího řízení zahrnuje souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokrxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo jinými služebními úřady v oboru své působnosti. Zahrnuje vyhodnocování mezinárodněpolitické situace a navrhování potřebných opatření k zajišxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu a údržbu objektů důležitých pro obranu státu, a plnění úkolů k zajišťování obrany státu podle rozhodnutí vlády.
K odst. 1 písm. j)
Zajišťování vnixxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xalších nástrojů a činností, jimiž služební úřad ve vymezeném rozsahu eliminuje stávající i potenciální, vnitřní a vnější hrozby, které mohou negativxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxkaci hrozeb, posuzování rizik a iniciaci návrhů na jejich účinnou eliminaci a prosazování strategií a efektivních opatření nelegislativní i legislaxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nelegální zaměstnávání cizinců, distribuce a prodej drog, nelegální obchod se zbraněmi a radioaktivním materiálem), proti korupci (předcházení koxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Obhajoba zahraničních zájmů ČR a zájmů xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladů spočívá ve vyhledávání, analýze, vyhodnocování a syntéze mezinárodních informací, vztahů a vazeb, stanovování směrů, koncepcí a přístupů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ČR v soudních sporech, v soudních a kvazisoudních řízeních, v orgánech mezinárodních organizací a orgánech EU nebo poskytování pomoci v těchto věcechx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu nebo z fondů EU poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel) poskxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxerou určí zvláštní zákon, dále s finančním vypořádáním dotací, čerpáním a použitím prostředků a vracením nepoužitých prostředků. Příprava a realizaxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx
x xxxxxxxxxxxní projektů, hodnocení vývoje finančního hospodaření a využití dotací a prostředků z fondů a programů EU, kontrolu čerpání a užití dotací, vyhledávacx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx související s podáváním žádostí o
dotace
a jejich přijímáním, s plněním závazků vzniklých přijetím
dotace
a závěrečným vyhodnocením
dotace
.
K odxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxhrnuje mimo tvorby cel-kové státní politiky výzkumu a vývoje také tvorbu koncepce správy výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje), koncepxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvání a používání podpor programů rozvoje výzkumu a vývoje (Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací), úpravu vztahů mezi poskytovatelem a příjemcex xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxumu a vývoje a využití výsledků projektu, tvorbu celostátních koncepcí rozvoje základního, průmyslového a dalších sektorů výzkumu a vývoje. Do této sxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxaložených nákladů projektů výzkumu a vývoje, přípra-vu a realizace programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zajišťování veřejných soutěží xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxení a výběr návrhů projektů, poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictvíx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxny ČR nebo EU v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem.
K odst. 1 písm. n)
Přípravou a prováděním správních úkonů vx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxnů moci výkonné a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, upravené správním řádem.
Jednx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxjišťování skartačního řízení správní dokumentace, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úřxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xyhotovení rozhodnutí nebo zpracovávání oznámení o zahájení řízení a provádění místních šetření. Dále se jedná například o přípravu a vedení podkladůx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, o opatřování podkladů pro vyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxti ve správním řízení, kontrolu a opravu nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústníx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxřizování stížností.
Nosnými správními úkony je vyřizování věcí ve správním řízení, vyměřování správních poplatků, plnění zákonných oznamovacích povinnostx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolním orgánem při výkonu jeho působnosti, posuzování podkladů pro správní řízení, provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí, příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění kontroly, inspekce nebo dozoru a navrhování dílčích závěrů a, řešení přestupků a jiných správnxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvního řízení a nového rozhodování, zajišťování exekucí, prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správníhx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xgendy obnovy správního řízení, nového rozhodování a přezkumného řízení, řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právníhx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xčetně jejich posuzování z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů.
K odst. 1 písm. o)
Ochranou obyvatelstva je plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxěřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxy života, zdraví a majetku, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, plnění úkolů při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních pracx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxosti a krizové stavy, zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy, krizového plánu a jeho jednotlivých částí, předepsané požární doxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí analýz jednotlivých rizikových oblastí, zajišťování krizového řízení v působnosti služebního úřadu a zajišťování připravenosti ministerstev nexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxových stavů a zpracovávání a projednávání nadnárodních opatření v působnosti resortu k řešení krizových situací.
K odst. 1 písm. p)
Zadávání veřejných zakázek včetně řízení těchto činxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
K odst. 1 písm. q)
Auditem včetně jeho řízení se obecně rozumí nezávislé objektivní pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxřování systému řízení kvality (audit kvality), na zmapování informačního prostředí a analýzu informačních toků a na zkoumání externí komunikace (inxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbjektů veřejné správy (audit kybernetické bezpečnosti) apod. Dále se může jednat o systémové audity procesů a pravidel, například hospodaření, čerpxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxu nebo bezpečnost procesů, statutární audit (audit stanovených typů organizací) a podobně. Mezi činnosti spojené s prováděním auditů patří určení účxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxitu, ustanovení auditního týmu, dokumentování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxání operací a vnitřního kontrolního systému, zpracovávání návrhů na zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému a předcházení nebo zmírňoxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xřadech podle příslušných právních předpisů.
Podle bodu 3 přílohy k nařízení vlády o oborech služby audit dále zahrnuje i veřejnosprávní kontrolu vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxby se rozumí činnosti při řešení a výkonu působnosti jednotlivých služebních orgánů. Za zajišťování správy služebních vztahů lze považovat činnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxrávy služebních vztahů lze dále řadit zajišťování problematiky vzniku, průběhu, změn a skončení služebního poměru, výběru a obsazování služebních mxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxělávání a sociálního zajištění státních zaměstnanců. Nezbytnou součástí správy služebních vztahů státních zaměstnanců je odměňování a hodnocení sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
Součástí uvedených činností, které vyxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxců pro výkon správních činností, kvalifikačních a hodnotících standardů a vzdělávacích projektů. K zajišťování správy služebních vztahů náleží zajxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxíjmů ze závislé činnosti, pojistného na soci-ální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojixxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxré jsou službou, se rozumí činnosti představených a jejich zástupců na všech stupních řízení (náměstek pro řízení sekce, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxebních úkolů a příkazů a v organizaci, řízení a kontrole výkonu služby.
K odst. 1 písm. u)
K odst. 2
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxonu služby, na které se v mnoha dalších ustanoveních pro různé účely odkazuje. Aktuálně je uvedeno v příloze k nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech stáxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou službou. Vzhledem k tomu, že s účinností od 1. července 2019 došlo ke snížení počtu oborů státní služby ze 79 původně stanovených nařízením vlády č. xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x/2019 Sb.) v důsledku uvedeného snížení změnil obor služby. V nařízení vlády o oborech státní služby je proto uvedena příloha č. 2, která řeší souvztažnxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxsti nařízení vlády č. 1/2019 Sb., vykonával státní službu v oboru státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, uvedeném xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxí služby uvedeném na stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxory služby podle § 36 ZSS při výkonu úřednické zkoušky, jejíž zvláštní část má ověřit, zda státní zaměstnanec má potřebné vědomosti a schopnosti a je dosxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxorů služby bylo nutno v přechodných ustanoveních k nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, stanovit, že osoba, která přede dnem nabytí účxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxci A přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 1/2019 Sb., se dnem nabytí účin-nosti tohoto nařízení považuje za osobu, která úspěšně vykonala zvláštní část úřednxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xbor státní služby, je například § 87 o služební kázni, kterou se rozumí řádné plnění povinností státního zaměst-nance vyplývajících mu z právních předxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxí tedy zásadní význam pro posouzení způsobilosti k výkonu služby a plnění povinností při jejím výkonu.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxložení podle § 47 odst. 1 ZSS, podle něhož může být státní zaměstnanec na dobu nezbytně nutnou, která musí být pře-dem určena, nejdéle však na dobu 60 dnů v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx státní zaměstnanec právo odmítnout vyřizovat služební úkoly, které nepatří do oboru služby, v němž vykonává službu. Vzhledem k uvedeným okolnostem jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxení, výkon služby na jiném místě, uplatnění práv státních zaměstnanců) nebyla ohrožena formalizmem, rizikem zneužití apod.
Na obory služby jsou nxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zejména vyšších.
Na služebním systemizovaném místě může být požadován výkon správních činností, které lze podle jejich charakteru a zaměření podxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxsahu zanedbatelných správních činností by však bylo značně neefektivní, a proto se stanovuje maximální počet 3 oborů služby, které mohou být pro služexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xo nichž požadované správní činnosti na daném služebním systemizovaném místě spadají, mohou být pro toto služební místo stanoveny. Je proto nutno volix xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xusí být vždy stanoven obor služby, v němž je vykonávána nejná-ročnější správní činnost, tj. činnost, podle níž bylo klasifikováno toto místo platovou xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x - státní zaměstnanec, § 17 až 19 - systematizace a organizační uspořádání služebního úřadu, § 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 76 - služební posudek a potvrzení o službě, § 77 až 78 - povinnosti státních zaměstnanců, § 84 až xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx00 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
zák. č. 134/2016 Sb.x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxých skutečností a o změně některých zákonů,
zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
zák. č. 240/2000 Sbxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Státní zaměstnanec
doc. JUDr.
Martin
Štefxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx 79 odst. 2 Ústavy, kde se uvádí, že právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.
Ust. § 6 je v tomto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxcká osoba, služební poměr, služební místo a zařazení či jmenování na toto místo. Státním zaměstnanec může být pouze fyzická osoba, která byla přijata dx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlužby ve smyslu ust. § 5 ZSS. Veřejný zájem je tradičním znakem při definování pojmu státní úředník a jako takový jej lze nalézt již v nejstarších dokumenxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxmizovaném a volném služebním místě, na které musí být státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován na místo představeného. Bez služebního místa není státxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do funkce je jako tzv. formální prvek obvyklou součástí pojmu státního zaměstnance, neboť ten je povinen plnit (policejní) úkoly vlády. Jmenování stáxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxsti vzhledem k mezerovité úpravě v ZSS.
ZSS se bohužel ve zmíněném formálním znaku odchýlil od praxe založené zákonem ze dne 7. února 1919, č. 74 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxožení slibu bylo v obou úpravách znakem státního zaměstnance a jeho nevykonáváním v prvním případě ztratil služební místo, v druhém případě služební pxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxené podobě je však právě formulací ust. § 6 potlačen.
Související ustanovení:
§ 5 - služba a její obory, § 7 - služební označení státního zaměstnaxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxmizace, § 19 - organizační struktura služebního úřadu, § 20 až 21 - služební poměr na dobu neurčitou a na dobu určitou, § 22 - základní předpoklad pro přxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx výběrového řízení, § 29 - služební poměr na dobu určitou fyzické osoby bez úřednické zkoušky, § 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx x xx x překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby, § 34 - pozbytí předpokladů pro přijetí do služebního poměru, § 35 až 36 - úřednická zkouška, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xa základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby, § 49 - zařazení na jiné služební místo, § 52 - jmenování na služební místo náměstka xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxání na služební místo náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce, § 57 - jmenování na služební místo ředitele odboru, § 58 až 59 - jmenování na služebxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, § 64 - zařazení mimo výkon služby pro výkon funkce v odborové organizaci, § 65 - zařazení mimo výkxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxby, § 69 - přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže, § 70 - společná ustanovení o změnách služebního poměru, § 71 až 74 - skxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnanců, § 79 - práva státních zaměstnanců, § 81 až 82 - omezení některých práv státních zaměstnanců, § 83 - zákaz konkurence, § 85 - rozpor příkazu s prxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xe službě na straně služebního úřadu, § 110 - povinnost státního zaměstnance setrvat ve služebním poměru, § 111 - kontrola průběhu a výsledků vzděláváxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx - bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby se řídí, § 114 - podmínky pro výkon služby, § 133 - působnost odborové organizace a pluralita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxnu zdraví při výkonu služby, § 144 - obecná ustanovení o platu a odměně za služební pohotovost, § 153 - osobní spis, § 154 - služební průkaz, § 155 až 156 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xráce na služebním místě, § 181 - rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Z literatury:
Šouša, J. Vývoj právní úpravy státních civilních úředníků od 18. století do roku 1938 v českých zemích. Dizertační práce. Prxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnance je již od dob Rakouska tradicí, byť je nutno doplnit, že se tehdy nejednalo o veřejné subjektivní právo. ZSS služební označení opětovně konstituxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxstavený či služební orgán. Reálný význam této úpravy pro případ pochybení služebního orgánu v označení státního zaměstnance v příslušném správním akxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxznamu též do jisté míry rozlišovací schopnost podle dosaženého vzdělání státního zaměstnance a dále dle služebního místa, které státní zaměstnanec zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx1 Sb. se stále povinně nepřihlíží k vysokoškolskému vzdělání dosažené-mu na určitých vysokých školách.
Související ustanovení:
§ 8 - služební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného, § 77 - povinnosti státních zaměstnanců, § 79 - práva státních zaměstnanců, § 181 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xřednických zkoušek, § 203 - zvláštní postup do doby zprovoznění informačního systému o státní službě, příloha č. 1 - charakteristika platových tříd sxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxlský zákon),
zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
zák. č. 451/xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpubliky, České republiky a Slovenské republiky
Služební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxtnanec vykonával služ-bu na služebním působišti mimo území České republiky (zahraniční službu). Ministerstvo zahraničních věcí bylo v této souvislxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věcí tak učinilo vyhláškou č. 274/2015 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování, s účinxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční služ-bě), který nabyl účinnosti 1. 7. 2017, došlo v ust. § 15 tohoto zákona k oxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxplomatické pracovníky od pracovníků adminis-trativních a technických. Přiznání nebo propůjčení diplomatické hodnosti je jedním ze základních přexxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx států. Jde proto o důležitý nástroj při výkonu služby v zahraničí.
Hodnosti aktuálně využívané v české zahraniční službě vycházejí ze zavedené mezxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxnání a propůjčení diplomatic-kých hodností nebo o přiznání a propůjčení konzulárních hodností. Těmito podmínkami jsou:
a)
absolvování vzdělávaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xředstaveného a
d)
počet vyslání k výkonu služby v zahraničí.
Současně zákon stanovil možnost propůjčení diplomatické nebo konzulární hodxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvníkovi na služebním místě při výko-nu služby v ústředí. Ustanovením upraveným v odst. 7 bylo zmocněno Ministerstvo zahra-ničních věcí ke stanovení dxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxedena vyhláškou č. 189/2017 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodnos-tí, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování.
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtačujícím by pravděpodob-ně bylo odkázat v § 1 v odst. 1 a 2 přímo na ust. § 15 odst. 2 a 3 zákona o zahraniční služ-bě.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx2017 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování,
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Představený
Mgr.
Eva
Riedlová
Právní stav komentáře je ke dni 1.4xxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe § 11 zákoníku práce. Odlišně od zákoníku práce, který se odvolává na stupně řízení a ponechává jejich vymezení na rozhodnutí zaměstnavatele, zákon o sxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xx x xx xxxxxxxx xxo ministerstva a Úřad vlády a pro ostatní správní úřady.
x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxtek pro řízení sekce, ředi-tel odboru a vedoucí oddělení. V Ministerstvu zahraničních věcí pak existuje ještě čtvrtá kategorie představených, kterýxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxxxx o zahraniční službě. Vedoucí zastupitelských úřadů, jak vyplývá i z ust. § 6 nařízení vlády č. 92/2014 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborníci - ředitelé sekcí, tito byli na základě do-hody tehdejší
koalice
s opozicí zrušeni a nahrazeni náměstky pro řízení sekcí. Nemělo by se jednat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pověření přísluš-ným členem vlády je oprávněn účastnit se místo člena vlády jednání schůze vlády a zastupovat jej na schůzi výboru nebo komise Poslanexxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svým náměstkem. Ředitelé sekcí toto nemohli.
Odst. 3 konstituuje v jiných správních úřadech, než jsou ministerstva a Úřad vlády, čtyřstupňovou soxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxe tohoto správního úřadu, tento úřad řídí bez ohledu na to, zda je státním zaměstnan-cem. Její právní poměry se řídí zákoníkem práce nebo jiným zákonem. x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx vlády“. Toto ustanovení chybí a tak mohou vzniknout pochybnosti o tom, kdo je tímto vedoucím služebním úřadem v ministerstvu a v Úřadu vlády. V odst. 3 se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státnímu tajemníkovi, z tohoto se dá usuzovat, že vedoucím služebního úřadu a služebním orgánem v ministerstvu a Úřadu vlády je státní tajemník. Toto vxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxiv ve služebním poměru podle zákona o státní službě nebudou. Ministr tedy řídí ministerstvo odborně a služebním orgánem je státní tajemník.
Nejvyšxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxona o státní služ-bě.
V odst. 7 je nařízeno obligatorně všem představeným, aby si určili jednoho podřízené-ho, který je jejich zástupcem v plném rozxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxcího zastupitelského úřadu (podle ust. § 6 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, má zastupitelský úřad postavexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxce. Ministerstvo zahraničních věcí má zde zvláštní úpravu, kde v ust. § 42 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxii si může určit tři zástupce, a naopak vedoucí oddělení v zastupitelském úřadu, které je tvořeno méně než sedmi systemizovanými místy, si svého zástupxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxtupcem a zrušení tohoto určení není zákonem o státní službě upraveno. Představený by tak měl učinit pí-semně, neboť určení zástupcem zakládá platové nxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx vůli, znamená to tedy, že určení zástupcem končí, přestane-li představený vykonávat službu na daném služebním místě. Tento institut nelze využít k zaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx
xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xtátní službě. Podle ust. § 77 patří mezi povinnosti státního zaměstnance zastupovat svého představeného a v případě stálého zastupování, kde se státnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xení stupněm řízení ani systemizovaným místem, pokud ovšem není záro-veň představeným podle odst. 2 nebo 3 (např. vedoucí oddělení a zároveň určený zásxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Určení, resp. povinnost určit, stálého zástupce je značně neformální a jednoduchá na rozdíl od příkazu k zastupování podle ust. § 66, tj. zastupování
ax xxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxní fikce
považuje za představeného, což znamená, že i když představeným ve skutečnosti není, má stejná práva i povinnosti jako představený, kterého zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxrdi-novat svojí nepřítomnost se svým takto určeným zástupcem, aby nemuselo být využíváno zastupování institutu uvedeného v ust. § 66 zákona o státní sxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxx
x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x zákoně o státní službě speci-ální úprava v ust. § 173. Člen vlády může mít maximálně dva politické náměstky. Tito jsou v pracovním poměru zpravidla na doxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xx x organizační struktura služebního úřadu, § 66 - zastupování, § 146 - zvláštní ustanovení o příplatku za vedení, § 159 - základní ustanovení, § 173 - nxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, § 6 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního xxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxx. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Služebnx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xrgánem, používá § 10 odst. 1 ZSS
taxativní
výčet. Služebním orgánem podle tohoto ustanovení je vláda, příp. ministr vnitra či člen vlády na základě poxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxně obsahuje i okruh státních zaměstnanců, vůči nimž je dotyčný v postavení služebního orgánu. Vymezení skutečnosti, kdo je vůči komu v postavení služexxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Služebxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxžitějších skutečnostech pro služební poměr, jako je rozhodnutí o přijetí do služebního poměru či naopak rozhodnutí o skončení služebního poměru. Dálx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 2 - negativní vymezení působnosti zákona, § 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služexxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x státní tajemník, § 23 - přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a jmenování na služební místo představeného, § 24 - konání výběrovéhx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx § 72 - skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu, § 76 - služební posudek a potvrzení o službě, § 91 - výkon kárné pravomoci, § 94 - zahxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxt ke služebnímu hodnocení, § 167 - zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí, § 168 - odvolací řízení, § 178 - výjimečné použití pracovního poměru k výkxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxačního systému cizinců v rozsahu
Související předpisy:
Služební předpis
(Vydání služebního předpisu)
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxis
V. Vydávání služebního předpisu
I. Povaha služebního předpisu
Služebním předpisem je zákonem předvídaný závazný jednostranný úkon
abstraktní
povxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xtátní služby. Z povahy služebního předpisu vyplývají znaky jako
-
jednostrannost,
-
abstraktnost - je určen druhově vymezenému okruhu osob,
x
xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
x xxx xx xx xxxxzný pro státní zaměstnance, jakož i pro zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti náležející k výkonu státní služby a pro osoby ve služebníx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxužební předpis do skupiny označované jako vnitřní předpisy. V oboru veřejného práva jde o pojem teoretický, nikoli zákonný, jak je tomu v právu pracovnxx xxxx xxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx soud vymezil v nálezu Pl. ÚS 49/93, že „[u]rčujícím znakem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxlizuje oprávnění řídit činnost podřízených - i když se tak děje za účelem konkretizace úkolů stanovených obecně závaznými právními předpisy - a tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadřízenosti a podřízenosti.“
II. Závaznost služebních předpisů
Závaznost služebních předpisů pro státní zaměstnance plyne jednak z řídících xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zákonné úpravy, koho služební předpisy zavazují (§ 11 odst. 3 ZSS) a ze zákonné povinnosti státního zaměstnance dodržovat služební předpisy [§ 77 odstx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xávaznost všech služebních předpisů, a to konkrétně služebních předpisů vydávaných náměstkem pro státní službu, který není v řídícím poměru ke státníx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí povahu předpisů právních. Ty jsou vydávány podle čl. 79 odst. 3 Ústavy na základě a v mezích zákona za podmínek zákonného zmocnění. Zřejmě nejpodstatnxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxenosti a podřízenosti. Ovšem jsou i prováděcí právní předpisy, které se vztahují jen na určitou skupinu osob v rámci nějaké organizace, které tedy nejsxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxě podle zákona o státní službě, vydává-li je náměstek pro státní službu, nejsou vydávány vůči podřízeným státním zaměstnancům (s výjimkou státních zaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx znalosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. Zákon stanoví povinnost služebního úřadu, aby státní zaměstnanci a zaměstnanci, pro které jsou služební předpxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní kázně či porušení povinností státního zaměstnance může být proto
relevantní
posouzení, zda dotyčná osoba byla formálně se služebním předpisem sexxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxovním poměru vykonávajícího činnosti státní služby podle § 5 a pro osobu ve služebním poměru podle jiného zákona zařazenou k výkonu služby ve služebním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxne-li o tom příslušný člen vlády, vedoucí Úřadu vlády nebo vedoucí služebního úřadu, je služební předpis závazný i pro zaměstnance v pracovním poměru nxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxí řídící vztah a otázka, čím se mají ve své činnosti takové osoby řídit, nenáleží do předmětu úpravy výkonu státní služby.
III. Předmět úpravy služebnxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxtematizace služebních míst, organizační struktury služebních úřadů, hodnocení státních zaměstnanců, jejich vzdělávání či další věci, které jsou v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxů). Služební předpisy mohou upravovat i jiné záležitosti, než jsou organizační věci služby, když i ZSS předvídá vydávání služebních předpisů na svých xxxxxx xxxxxxxx
x
x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxího tajemníka na představené,
-
§ 25 odst. 5: o stanovení požadavku úrovně znalosti cizího jazyka, odborného vzdělání nebo jiného odborného požadxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x
x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxance,
-
§ 99 odst. 4: o podrobnějších pravidlech pro rozvržení služební doby včetně začátku a konce služební doby a pružného rozvržení služební dobxx
x
x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxak svěřena v části sedmé zákoníku práce pravomoc zaměstnavateli,
-
§ 117 odst. 3: o stanovení rozvržení pracovní doby do směn pro účely poskytování xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x
x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxí okruhu činností, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o hmotné odpovědnosti,
-
§ 148 odst. 2: o stanovení výše zvláštního příplatku pro sxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xák. práce. Ovšem odkazuje-li ZSS v některých otázkách na použití zák. práce a tato úprava počítá s možností úpravy práv prostřednictvím vnitřních předxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx neřeší, ostatně stejně jako zákoník práce, vzájemný vztah služebních předpisů a kolektivní dohody (v případě zákoníku práce vnitřních předpisů a kolxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích, podle kterých má zaměstnanci příslušet více stejných práv, přísluší mu jen jedno takové práxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxců, platí vedle sebe a do určité míry nezávisle na sobě.
Na druhou stranu odborová organizace je oprávněna projednat a zaujmout stanovisko k návrhům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xe služební orgán by měl služební předpis pouze projednat s odborovou organizací, ale není jejím stanoviskem vázán. Nejde tedy v žádném případě o souhlax xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxu, vedoucí služebního orgánu, státní tajemník nebo personální ředitel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vykonávají tito funkci služebního orgánu [viz § 10 odst. 1 písm. d) ZSS], jakož i další osoby vykonávající činnos-ti státní služby, jak uvádí § 11 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xodřízeném služebním úřadu, jakož i další osoby vykonávající činnosti státní služby, jak uvádí § 11 odst. 6 ZSS.
Náměstek pro státní službu pak vydávx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxužby podle § 5 ZSS a osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařa-zené k výkonu služby ve služebním úřadě, ovšem až na výjimky uvedené v odst. 5. Slu-xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxlasové a televizní vysílání, Českém telekomunikačním úřadu, Energetickém regulačním úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro ochraxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře a, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Jedná se o úřady, v literatuře označované někdy jako tzv. nezávislé správní úřady, které maxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxedeny i v původním znění § 17 odst. 3 ZSS, u nichž nemohla vláda bez souhlasu toho, kdo je v jejich čele, snížit počet služebních míst a objem prostředků na pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxdpisy náměstka pro státní službu nezavazují ani zaměstnance vykonávající činnosti zařazené do oboru služby v těchto uvedených úřadech, a rovněž ani oxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služební předpisy uveden i personální ředitel sekce pro státní službu. Ten je služebním orgánem vůči státním zaměstnancům zařazeným v sekci pro státnx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxit personálního ředitele sekce pro státní službu výkonem svých pravomocí, takže může personální ředitel sekce pro státní službu vydávat služební přexxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxná-li se o zaměstnance vykonávajícího službu v některém ze služebních úřadů uvedených v § 11 odst. 5),
-
personálním ředitelem sekce pro státní sluxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sekce pro státní službu na základě pověření, které mu udělil podle § 13 odst. 5 náměstek pro státní službu),
-
služebním xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xřadu).
ZSS nestanoví podrobnější pravidla pro postup vydávání služebního předpisu. Podle služebního předpisu náměstka pro státní službu č. 3 xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxůvodnění, které obsahuje
a)
zhodnocení stávajícího právního a skutkového stavu,
b)
vysvětlení nezbytnosti vydání navrhovaného služebního přexxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx
ekonomické, finanční, personální a organizační požadavky související s vydáním navrhovaného služebního předpisu.
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxávních předpisů, ukládá cit. služební předpis, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů, zasílat návrh služebního předpisu připxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx službu jsou připomínkovým místy svazy odborových organizací zastupu-jící státní zaměstnance, státní tajemníci, vedoucí ústředních správních úřaxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxebního předpisu státního tajemníka a vedoucího služebního úřadu jsou připomínkovými místy odborové organizace působící v příslušném služebním úřaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxravu, vyhlašování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
V odst. 7 je stanovena povinnost služebního orgánu vést přehled platných služebních předpisů, včetně povinnosti texxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxu k zákonu o státní službě z 10. 3. 2017: Služební předpisy upravující tzv. organizační věci služby a promítající řídící oprávnění služebních orgánů ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxsti služebního úřadu, které se netýkají služebního poměru, jsou jiné vnitřní předpisy. Jiné vnitřní předpisy jsou vlastní odbornému řízení. Podle záxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx službě v jím vykonávaném oboru služby, ze služebních předpisů a z příkazů. Státní zaměstnanec se dopouští porušení služební kázně i porušením postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxitra, § 14 - vedoucí služebního orgánu, § 15 - státní tajemník,
§ 25 - požadavky na osobu žadatele o přijetí do služebního poměru, § 84 - příkaz k výkonu sxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxtního zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání, § 132 - rozsah informační a projednací povinnosti služebního úřadu k odborové organizaxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxténa
Související předpisy:
Služební předpisy:
Služební předpis náměstka pro státní službu č. 3 ze dne 1. 7. 2015, kterým se staxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx. Praha: Wolters Kluwer 2016, s. 38-45.
Kopecký, M. Správní právo. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s.
Příkopa, V. Seriál o státní sxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxina,
CSc.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxtavení účinnosti a zrušení služebního předpisu služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu
III. Pozastavení účinnosti a zrušení služebního přexxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu nebo náměstkem pro státní službu
I. K souladu služebních předpisů obecně
xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx služební předpisy nesmí být zcela samozřejmě v rozporu s jakýmkoli právním předpisem, ale nesmí být ani v rozporu se služebním předpisem vydaným služexxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkce pro státní službu. Z uvedeného vyplývá, že jakýkoliv služební předpis rovněž nesmí být ani v rozporu se služebním předpi-sem vydaným náměstkem pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxce v těchto služebních úřadech služební předpisy náměstka pro státní službu nezavazují.
§ 12 odst. 1 vymezuje vztah služebních předpisů k předpisůx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxst služebního předpisu v případě, že je v rozporu s právním předpisem či služebním předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx slu-žební úřady a osoby vykonávající státní správu závazný do doby, než by byl zrušen (srov. např. § 2 odst. 1 spr. řádu). Rovněž v případě správních aktů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxbo jiným právním předpisem, nedojde-li k jejich zrušení nebo změně.
Ohledně vnitřních předpisů dle zák. práce, tedy v právu soukromém, platí, že jsxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx předpis, který je v rozporu s právními předpisy, se považuje za neplatný. Toto pravidlo v platném ZSS obsaženo není. Protože podle zákona je služební přxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo právnímu předpisu. Výjimka by se týkala služebního předpisu, jehož splněním by se státní zaměstnanec dopustil trestného činu nebo správního deliktx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxkaz ani služební předpis, spáchal-li by jeho splněním trestný čin nebo správní delikt, není takovýto příkaz či služební předpis pro stát-ního zaměstnxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxení služebního předpisu služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu
x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžebního předpisu. V těchto případech služební orgán v nadřízeném služebním úřadu vyzve příslušný služební úřad ke sjednání nápravy (přičemž stanoví xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxním úřadu o pozastavení účinnosti služebního předpisu příslušnému služebnímu orgánu, dojde k pozastavení účinnosti služebního podpisu, tj. od toho xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xýt za jeho porušování sankcionování (např. kárným opatřením).
Pokud příslušný služební orgán sjedná nápravu ve stanovené lhůtě, tj. služební přexxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxstavení účinnosti služebního předpisu zruší. Pokud se tak nestane do 30 dnů od dodání výzvy, služební orgán v nadřízeném služební úřadu takový služebnx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisu náměstkem pro státní službu
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxý služební úřad nemá nadřízený služební úřad, vyzve náměstek pro státní službu příslušný služební orgán ke zjednání nápravy a současně pozastaví účinxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
V případě, kdy příslušný služební orgán nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené náměstkem pro státní službu, podá náměstek pro státní službu do 30 dnů od xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxavy druhé dílu osmého (§ 101e a dále) s. ř. s.
Soud má pravomoc v případě důvodnosti návrhu služební předpis pro rozpor s právním předpisem zrušit. Zatímco podle ZSx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxstka pro státní službu na zrušení služebního předpisu nebo jeho části obsahovat návrhové body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xe-li v rozporu se zákonem, nebo proto že ten, kdo jej vydal, překročil meze své působnosti a pravomoci, anebo že služební předpis nebyl vydán zákonem staxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxžší právní síly než je zákon, aniž by formálně byl v rozporu se zákonem, bylo by na místě vyložit spojení „rozpor se zákonem“ v širším smyslu slova a pojem „xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxud posoudil soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s mezinárodní smlouvou, kterou je vázán, a z důvodu rozporu jiného právního předpisu s nimi xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtupitelstev obcí vydaných za účinnosti bývalého zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), dle jehož § 16 odst. 2 „obecně závazné vyhlášky musí xxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxt. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byla důvodem pro zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení skutečnost, že jsou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právním předpisem nižší právní síly.
Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci návrhu na zrušení služebního předpisu je možné podat z důvodů xxxxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxím zrušen služební předpis, vznikne otázka, jaký bude důsledek takového rozsudku Nejvyššího správního soudu. Zrušením rozsudku Městského soudu v Prxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxhází k oživnutí předchozího právního předpisu, který byl pozdějším právním předpisem zrušen).
Bylo-li na základě služebního předpisu, který byl xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxbylo dosud vykonáno, je zrušení tohoto služebního předpisu nebo jeho části důvodem podle § 101f odst. 3 s. ř. s. pro obnovu řízení.
Pokud není návrh nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxžebního předpisu platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.
IV. Řešení rozporu služebního předpisu se služebním předpisem vydaným sxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxzporu se služebním předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu nebo náměstkem pro státní službu, nikoli však v rozporu s právním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxu § 12 odst. 1 ZSS, aby služební předpis byl nejenom v souladu s právními předpisy, ale i s „vyššími“ služebními předpisy („se služebním předpisem vydanýx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxební předpis podřízeného služebního úřadu odporující „vyššímu“ služebnímu předpisu podle stejných pravidel, jako je tomu v případě rozporu s právníx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxravy cestou zrušení takto vadného služebního předpisu náměstkem pro státní službu dojít nemohlo, neboť náměstek pro státní službu není nadřízeným slxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxo předpisu odporujícího právnímu předpisu k soudu.
Související ustanovení:
§ 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxužební kázeň, § 88 - kárné provinění, § 89 - kárné opatření, § xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxného řízení, § 95 - podnět k zahájení kárného řízení, § 96 - průběh kárného řízení; rozhodnutí v kárném řízení, § 97 - zahlazení kárného opatření
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxí podrobnosti vydávání služebního předpisu
Z literatury:
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx). Praha: Wolters Kluwer 2016, s. 38-45.
Příkopa, V. Seriál o státní službě, díl osmý: rušení služebních předpisů. Právní rozhledy, 2016, č. 2.
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Působnost Ministerstva vnitra
II. xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxužby. Ministerstvo vnitra je tím ústředním orgánem státní správy, který zajišťuje jednot-ný výkon státní služby a v tomto smyslu došlo i k doplnění § 12 xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xx odst. 1 stanovena jednak taxativním výčtem pod písm. a) až e), jednak odkazem, že vedle taxativně vyjmenovaných činností plní další úko-ly stanovené zxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxm financí. Podle § 9 odst. 2 kompetenčního zákona Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem financí připravuje a předkládá vládě návxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
Působnost Ministerstva vnitra v oblasti státní sxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxřená přímo zákonem ministrovi vnitra, náměstkovi ministra vnitra pro státní službu, státnímu tajemníkovi nebo personálnímu řediteli sekce pro státxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní ředitel může být náměstkem pro státní službu pověřen výkonem jeho pravomocí, a to s výjimkami taxativně stanovenými v § 13 odst. 5, tj. rozhodování ve xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.
Náměstek pro státní službu a státní zaměstnanci jím pověřeni jsou oprávněni vykonávat kontrolní činnost ve služebních vztazích státních xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxímu řediteli sekce pro státní službu je služebním orgánem náměstek pro státní službu.
III. Státní tajemník v Ministerstvu vnixxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxů zařazených v sekci pro státní službu, je obdobně jako v jiných ministerstvech státní tajemník v Ministerstvu vnitra.
Související ustanovení:
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx § 12 - soulad služebních předpisů, § 15 - státní tajemník, § 17 - systemizace, § 19 - organizační struktura, § 38 - termín úřednické zkoušky, § 41 - zmxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu, § 92 - kárná komise prvního stupně, § 93 - kárná komise druhého stupně, § 145 - zxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx - využívání údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systému evidence obyvatel a údajů z informačního systému cizinců v rozsahu, x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxštní postup do doby zprovoznění informačního systému o státní službě
Související předpisy:
kontrolní řád, - vyhláška č. 63xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Vedoucí služebního úřadu
prof. JUDr.
Miroslav
Bělina,
CSc.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho úřadu
II. Zastupování vedoucího služebního úřadu
III. Přenesení pravomoci vedoucího služxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxx xxxxxxxx činnost tohoto úřadu, a to včetně činnosti jak státních zaměstnanců, tak i zaměstnanců v pracovněprávním vztahu ve služebním úřadu. Je rovněž služebnxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxadu
Vedoucí služebního úřadu, jako jiný představený, ustanoví podle pravidel § 9 odst. 7 svého zástupce. Ust. § 14 odst. 3 a 4, vložená do ZSS jeho novexxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe v době nepřítomnosti vedoucího služebního úřadu vykonává jeho zástupce všechny pravomoci vedoucího služebního úřadu. Při žádném z těchto důvodů zaxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx představeného ani skončení služebního poměru.
III. Přenesení pravomoci vedoucího služebníxx xxxxx
Vedouxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx stojí. Nicméně nemůže na ně přenést rozhodování ve věcech, o nichž se vede řízení ve věcech státní služ-by. Tyto věci jsou vypočteny taxativně v § 159 odsxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxde řízení ve věcech služby, což bylo služební hodnocení stát-ního zaměstnance [§ 159 odst. 2 písm. j)].
Související ustanovení:
§ 4 - služební úřxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxh předpisů,
§ 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo předstxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxo poměru rozhodnutím služebního orgánu,
§ xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxv
Bělina,
CSc.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xtátního tajemníka
III. Přenesení pravomoci státního tajemníka
I. Pravomoc státního tajemníka
Služební místo státního tajemníka se zřizuje na xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxní i úkoly související s pracovněprávními vztahy ostatních zaměst-nanců. Rovněž je v postavení služebního orgánu vůči vedoucím podřízených služebnxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo oddělení, je povinen státní tajemník projednat takové rozhodnutí s příslušným členem vlády (resp. s vedoucím Úřadu vlády). Neprojednání s příslušnxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxo rozhodnutí. Naproti tomu se jedná o projednání, nikoliv souhlas člena vlády (resp. vedoucího Úřadu vlády), z čehož lze dovozovat, že případným negatxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxní tajemník, jako jiný představený, ustanoví podle pravidel x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtupce výkonem svých pravomocí, jednak stanoví pravidlo, že v době nepřítomnosti státního tajemníka vykonává jeho zástupce všechny pravomoci státníxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxedstaveného, odvolání ze služebního místa představeného ani skončení služebního poměru.
III. Přenexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušného ministerstva, resp. Úřadu vlády. Nicméně nemůže na ně přenést rozhodování ve věcech, o nichž se vede řízení ve věcech státní služ-by. Tyto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxevést na představené věci, v nichž se nevede řízení ve věcech služby, což bylo služební hodnocení státního zaměstnance [§ 159 odst. 2 písm. j)].
Souvxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxbního předpisu, § 12 - soulad služebních předpisů, § 14 - vedoucí služebního úřadu,
§ 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxsto státního tajemníka,
§ 60 - odvolání ze služebního místa představeného, § 72 - skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu,
§ 159 - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Správní úřady s malým poxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxosti jsou v § 16 řešeny situace "malých služebních úřadů", resp. úřadů s malým počtem zaměstnanců. Podle tohoto ustanovení plní za služební úřad, v němx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxů a pracovněprávních vztahů zaměstnanců, nadřízený služební úřad. Počty státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru ve služebním úřadě se xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxbního úřadu
x x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxu, plní v organizačních věcech služby, služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů zaměstnanců, tyto úkoly nadřízený služebnx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxní úřady.
Související xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx x x x státní zaměstnanec, § 10 - služební orgán
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxUŽEBNÍHO ÚŘADU
Systemizace
Mgr.
Josef
Štípský,
Mgr.
Jiří
Kaucký
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx
xI. Jedna nebo dvě systemizace?
III. Účel/cíl systemizace
IV. Obsah systemizace
IV.1 Objem prostředků na platy
IV.2 Počet služebních míst s požadaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení ohledně nezávislosti "regulátorů"
IX. Zákonná
prolongace
syxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx
§ 205 písm. a) ZSS předpokládá, že tato pravidla stanoví vláda nařízením. V době sepsání tohoto komenxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx návrh byl vládou schválen a 8. dubna 2015 publikován jako nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech organizace služebních úřadů. Do doby schválení prxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x. lednu 2016 (srov. komentář k § 184 ZSS), nebylo možné ustanovení § 17 až 19 ZSS vykládat jinak než velmi obecně, respektive hypoteticky, přičemž výchozx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxava jejich změn a systemizace na rok 2017, 2018 a 2019 a jejích četných změn vý-znamně prověřily původní stručný text ZSS i srovnatelně stručná pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xejvětším problémem tohoto nařízení vlády je skutečnost, že jeho příprava byla velmi ovlivněna tlaky jednotlivých služebních úřadů na zachování statx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxů. Tento benevolentní přístup sice umožnil přijetí alespoň nějakých pravidel pro organizaci služeb-ních úřadů, na druhou stranu petrifikoval, a někxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xot enough Indians. Ve Výroční zprávě o státní službě za rok 2016, 2017 a 2018 je uvedeno, že od 1. ledna 2015 bylo systemizováno 68 091 služebních míst, z toxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx ledna 2017 bylo schváleno 70 527 služebních míst, z toho 10 001 míst představených a v systemizaci od 1. ledna 2018 bylo schváleno 71 039 služebních míst z xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x : 7. Tato skutečnost vede k oprávněné kritice přebuje-losti byrokracie a nelze než doufat ve zpřísnění pravidel. Druhým problémem pravidel organizacx xxxx xxxx x x x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxlmi volně, což rovněž vede ke zpochybňování principů státní služby a někdy může zavdat i důvod ke zpochyb-ňování její nezávislosti.
Postupem času sx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxním, který předchozí xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxdání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu, ve zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řešení modulu Organizační struktura a systemizace (OSYS), jako součásti Informačního systému o státní službě (ISoSS), který se od roku 2017 začal pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx-mizace se bez podrobné znalosti služebního předpisu NSS č. 3/2017 a do značné míry i technického řešení OSYS již v současnosti nelze obejít (konečně slxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxvatelskou příručkou, tyto dokumenty jsou zveřejňovány v aktuálních verzích na webu Ministerstva vnitra v sekci státní služba.“). V praxi z uvedeného xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxo přípravu a schvalování systemizace a organizace služebních úřadů určující technické řešení OSYS, které uživatele na jednotlivých služebních úřadxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx ZSS, tedy toho, kdo je odpovědný za přípravu, předložení a schválení systemizace a organizační struktury.
II. Jedna nebo dvě systemizace?
Zákon txxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxaci (služebních míst) podle § 17 odst. 1 ZSS a pro systemizaci pracovních míst dle § 172 ZSS. Logika věci by velela, aby ministerstva a Úřad vlády měly systxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxovení k organizaci ministerstva, které muselo respektovat i nařízení vlády č. 92/2015Sb. a toto ustanovení zpětně ovlivňuje systemizaci a organizacx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxá v užším smyslu výlučně jako systemizace služebních míst a systemizace pracovních míst stojí vedle této systemizace. Zpětný odkaz § 184 odst. 4 k vyjaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xlužebního úřadu, vykládá pro své potřeby systemizaci v zásadě jednotně, což se projevilo i tím, že používá nadřazený pojem „systemizované místo“ pro sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xediné systemizaci hovoří služební předpis NSS č. 3/2017 a to jak ve svém názvu, tak v celé struktuře textu (srov. např. čl. 2 odst. 3 a 4 a čl. 3).
Praxe od xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xlužební a pracovní, a dále služební označení míst představených (v OSYS vedeno jako Typ představeného), služební označení, které náleží státnímu zamxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xežimu zák. práce na pracovních místech nemají v OSYS speciální označení).
III. Účel/cíl systemizace
Má-li část první, hlava čtvrtá nějaké
ratio
, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx respektovat i ministr (nebo vedoucí Úřadu vlády) při určení/návrhu systemizace pracovních a dalších míst ve smyslu § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 92/201x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx státnímu tajemníkovi na návrh systemizace (služebních míst). Zde je třeba vycházet z toho, že ministr má nejen ústavní oprávnění řídit ministerstvo, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxídá i § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 92/2015 Sb.
Stručnost zákona i pravidel organizace ovšem v posledku vyřešení konkrétního střetu o priority distrixxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxnosti slu-žebních orgánů obou stupňů na straně druhé.
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxo každý služební úřad, takže "přelévání" systemizovaných míst např. mezi služebními úřady v rámci resortu není možné.
To nic nemění na skutečnostix xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xřesouvat. Jedná se ovšem o postup neformální před oficiálním předložením návrhu syste-mizace a závisí na dohodě ministra, služebních orgánů a Ministxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Výsledná podoba § 17 odst. 1 ZSS se tváří, jako by systemizace služebních úřadů zname-nala jen agregovaná data, jako xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxizace, informační systém o státní službě, respektive jeho modul OSYS (srov. § 181 odst. 2 ZSS) nebo oprávnění Ministerstva vnitra (sekce pro státní sluxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxužební místo (v rámci celé institucionální působnosti ZSS) - § 61 odst. 1 ve spojení s § 24 odst. 5 ZSS, dojdeme k závěru, že v rámci systemizace - respektivx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxch státní služby, a příkladem nejsložitější vykonávané činnosti z katalogu správních činností (srov. nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu spráxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu velmi podrobné systemizace, nic to nemění na faktu, že takto podrobně se systemizace schvalovat nebude. Co se týče schvalování návrhů sys-temizací vxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdel modulu OSYS v informačním systému státní služby fakticky systemizaci ke schválení vládou nelze sekci pro státní službu předložit, ledaže je povolxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xosunu chápání „velké“, tj. vládní syste-mizace. Beze změny právního předpisu tak služební předpis NSS č. 3/2017 v důsledku systematického výkladu ZSx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxění efektivní a přísné instanční incidentní kontroly sekce pro státní službu v případě procesní obrany státního zaměstnance proti převedení na jiné sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Systemizace je navíc pevně provázána s organizační strukturou (§ 19). Technické řešení OSYS pak vedlo k tomu, že „velká“ systemizace dle § 17 do sebe vstxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx017:
„Úplnou systemizaci tvoří
a) systemizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx od,
- platnost do,
- zkratka,
- název organizační jednotky,
- celý název organizační jednotky,
- organizační úroveň,
- příznak zástupce podle § 9 xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxmizovaného služebního/pracovního místa,
- ISoSS ID systemizovaného služebního/pracovního místa,
- platnost od,
- platnost do,
- umístění systxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxt základních a doplňkových míst,
- hrazení úvazku/financování z prostředků z Evropské unie a finančních
mechanismů (dále jen „EU/FM“),
- hrazení úxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxanství,
- požadavek zákazu konkurence,
- požadovaný stupeň utajení,
- požadavek znalosti cizího jazyka,
c) systemizační atributy specifické prx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxedstavených - v OSYS vedeno jako Typ
představeného,
- označení konkrétního systemizovaného služebního místa, na kterém je
zařazen nebo jmenován sxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
- kód správní činnosti dle nařízení vxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx zatřídění dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě,
e) hierarchické zatřídění systemizovaných míst a orgxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xx,
- ISoSS ID,
- externí ID nadřízené organizační jednotky,
- ISoSS ID nadřízené organizační jednotky,
f) přepočtené počty míst a objemy finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxst (v Kč), z toho prostředky EU/FM
a ostatní zdroje,
- přepočtený počet pracovních míst, z toho financovaných z EU/FM a
z ostatních zdrojů,
- objem prxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx
Tendence k precizaci systemizace a její provázání na ty instituty ZSS, které upravují pomě-ry sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2018 a č. 5/2018, (dále jen „služební předpis NSS č. 4/2017“). De-tailní charakteristika služebního místa jx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxlo služebního místa podle informačního systému o státní službě nebo identifikační číslo služebního místa podle vnitřního systému služebního úřadu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxx14 Sb-,., o státní službě, (dále jen ,zákon‘), nebo podle § 9 odst. 2 a 3 zákona, jde-li o služební místo představeného,
b) služební úřad a organizační útxxxx
xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x
xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxti podle § 2 odst. 1 písm. a) a c) nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, složený z číselného označení dílu přílohy k xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xodle něhož bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxročnější správní činnosti neuvedené v nařízení vlády č. 302/2014 Sb., podle § 145 odst. 3 zákona (dále jen „označení nejnáročnější správní činnosti“)x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xbor služby, byť by se nejednalo o nejnáročnější správní činnost v platové třídě, kterou je služební místo klasifikováno.
(2) Charakteristika služebxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx. 3 zákona, popřípadě obec, ve které je služební místo umístěno, je-li odlišná od služebního působiště,
c) údaj o zákazu konkurence, je-li pro služebnx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxojení s § 25 odst. 4 zákona, je-li pro služební místo stanoven,
e) údaj o požadavku úrovně znalosti cizího jazyka, je-li pro služební místo stanoven podxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx údaj o jiném odborném požadavku potřebném pro výkon služby, je-li pro služební místo stanoven podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona,
h) údaj o požadavku způxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxo stanoven podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona,
i) údaj o tom, že je služební místo hrazeno z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu, a
j) další údaje podle sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xbsahuje ostatní správní i jiné činnosti, jejichž výkon se na služebním místě požaduje, přičemž se označí
a) činnosti vykonávané v podmínkách spojenýxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví [§ 148 zákona ve spojení s § 129 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen ,zákoník práce‘)],
b) činxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x§ 144 odst. 2 písm. h) zákona ve spojení s § 116 zákoníku práce] a
d) činnosti zařazené do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie podle míry výskytu faktorů, kxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxvisejících zákonů).
(4) Charakteristika služebního místa v části týkající se popisu činností, jejichž výkon se na služebním místě požaduje, může dáxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Charakteristika obsazeného služebního místa v části týkající se popisu povinností spojených s výkonem činností, jež se na služebním místě požaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxveného a rozsahu činností, v němž zástupce představeného zastupuje. Tento údaj může být uveden i v dokumentu, kterým představený určuje svého zástupcx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xe popisu povinností spojených s výkonem činností, jež se na služebním místě požaduje, může dále obsahovat
a) údaj o rozsahu způsobilosti seznamovat sx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xdajů a údaj o podmínkách a rozsahu tohoto oprávnění,
c) údaj o podpisovém oprávnění a údaj o podmínkách a rozsahu tohoto oprávnění a
d) další údaje podlx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s přihlédnutím k její organizaci a dělbě mezi organizační útvary služebního úřadu. Charakteristika služebního místa obsahuje jen takové správní činxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejichž výkon se na služebním místě požaduje, a které patří do oborů služby, jež byly pro služební místo stanoveny.“
Zásadní význam služebního přexxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo místa činí klíčový dokument pro posouzení potřebnosti a zejména správného zatřídění do platové třídy u služebních míst, jejichž nové zřízení se navrxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xísta, a to i služebního místa neobsazeného, požaduje-li její předložení Ministerstvo vnitra nebo příslušný ústřední správní úřad v souvislosti s přexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí orgán v rozhodování ve věcech služebních vztahů. Pro účely uvedené v předchozí větě se charakteristika neobsazeného služebního místa zpracovává v rxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxinesl služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2017, ze dne 6. února 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebníxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxžební a pracovní místa zařazená v organizačních útvarech, které jsou subjekty koordinace a horizontálních aktivit, se systemizují na dobu neurčitoux xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xato slova vysvětluje, případně stanoví obdobné a přiměřené použití na další případy a výjimky z výjimek. Např. čl. 2 odst. 1. „Pod pojmem subjekty koordxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxtní rozvoj, Auditní orgán, Platební a certifikační orgán a Centrální kontaktní bod sítě AFCOS (
Anti
-Fraud Coordinating Structure) v Ministerstvu fixxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přechodnou povahu.
Vedlejším produktem technického řešení faktického propojení systemizace dle § 17 a vnitřní systemizace služebních úřadů je skutečnost, že sx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xměn prostřednictvím modulu OSYS (srov. čl. 4 odst. 7 slu-žebního předpisu NSS č. 3/2017) je systém technicky uzamčen i změnám, které by jinak dle ZSS sluxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xod tlakem svých služebních úřadů provádět dílčí změny, které jsou v jejich pravomoci, „v tužce“ a po ode-mčení systému OSYS, ke kterému dojde po schválexx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxní dopad jak na právní jistotu státních zaměstnanců, tak na legalitu rozhodnutí, která by v mezidobí byla vůči státním zaměstnancům vydávána. Jisté řexxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxní službu č. 2/2018, který zní: „Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra může být návrh předložen mimo modul OSYS. Ministerstvo vnitra současně staxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedeného xxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které odka-zuje na přílohy na jednání vlády předloženého materiálu, obvykle v přílohách č. 1 až 3 je uveden objem prostředků na platy služebních míst (xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xtruktura jako v předcházejícím případě). Pro úplnost lze uvést, že v příloze č. 3 jsou uvedena konkrétní služební místa s požadavkem státního občanstvx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2018 (to bylo ještě před 1. lednem 2018 upxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx
xxxx xočet služebních míst s požadavkem státního občanství
Jedná se o odchylnou úpravu od § 25 odst. 1 písm. a) ZSS. Zákon tuto odchylku případně přímo stanoxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxního ředitele sekce pro státní službu - srov. § 185 odst. 4 a § 56 ZSS). Státní občanství ČR se z rozhodnutí vlády z února 2015 požaduje i pro státní tajemníxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxdu ochrany veřejného zájmu požadavek státního občanství ČR využívat uvážlivě. Pokud by totiž byl tento požadavek stanovován bez reálného důvodu spočxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxny státu, který je smluvním státem dohody o Evropském hospodářském prostoru. Z této skutečnosti vyplývá, že ještě před předložením návrhu systemizacx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxsti jsou komentovány u ustanovení § 25 odst. 1 ZSS.
IV.3 Zákaz konkurence
11.
Toto ustanovení je třeba vykládat v souladu s § 83 ZSS, který stanovx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxčet služebních míst, u nichž se stanoví zákaz konkurence. Z toho by vyplývalo, že nejprve je třeba v rámci služebního úřadu postupem dle § 83 ZSS vymezit xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx tato místa stanovit, případně (typově) vymezit místa, kde lze zákaz konkurence stanovit. Správná
interpretace
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) ZSS zxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx takových služebních míst s tím, že u každého služebního místa se následně zákaz konkurence bude muset zvlášť stanovit/sjednat a zejména odůvodnit).
x xxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxniku nového služebního úřadu ze zákona (bez za-městnanců) nebudou služební úřady systemizaci připravovat „na ze-lené louce“, ale v zásadě se budou jex xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxmizace by neměla přinést zhoršení výkonu působnosti služebního úřadu, měla by nao-pak vždy přinést (byť i dílčí) zlepšení (pokud tedy vynecháme variaxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Reálný návrh systemizace ovšem v případě, že vláda při schvalování návrhu rozpočtu stanoví výrazně nižší počet systxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xostát. Samozřejmě lze redukovat rezervy, které nepochybně v každé orga-nizaci existují, lze personální zdroje přeskupit a lépe využít, nicméně bez rxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xvalitě zabezpečovaných úkolů nepůjde zabrá-nit. Bylo by iluzorní domnívat se, že takový návrh systemizace nemůže být schválen. Zá-konnou povinnostx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxvání hierar-chie zabezpečovaných úkolů služebního úřadu (např. nejdříve zákonné agendy služebního úřadu, pak další úkoly, např. vyplývající z prioxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxě předvést na přípravě systemizace služebních a pracovních míst na rok 2020. Usnesením č. 783 ze dne 29. listo-padu 2018 uložila vláda České republiky mxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle ZSS účinné od 1. ledna 2020. Při jednání zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva financí byl schválen dne 4. března 2019 postup prací na příprxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravou vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2020.
2.
V souladu s § 17 odst. 2 ZSS předloží služební orgány návrhy systemizace Minister-stvu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xtátního rozpočtu vládou České republiky.
3.
V souladu s usnesením vlády č. 783 ze dne 29. listopadu 2018 musí předložené návrhy systemizace s účinnxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxky, aby skutečnosti uvedené v bodě 2) a 3) uložila ke splnění v usnesení k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2020, tj.: uloží členům vlády a vedoucíx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx budou odpovídat objemem prostředků na platy a počtem míst schvá-lenému vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2020.
5.
Úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
ze schváleného projektu financovaného z fondů EU (jedná se o projekty, které bu-dou schváleny v období do konce roku 2019, a zároveň nebudou obsaženy ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v odůvodnění pozměňovacího návrhu musí být přímo definová-ny dopady do parametrů systemizace).
6.
Postup přípravy systemizace podle tohotx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx ze dne 16. září 2019 č. 652, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na lxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxstí od 1. ledna 2020, které ve svých parametrech budou odpovídat parametrům schváleného vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rxx xxxxx x xx xx xxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxřízenému ("příslušnému") ústřednímu správnímu úřadu.
Z dikce tohoto ustanovení nevyplývá, že by nadřízený ústřední správní úřad do návrhů podřízených služebních úřadů (respektivx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxti podřízeného služebního úřadu, nakolik vyplývá ze zvláštního zákona, a vždy musí mít jen jeden cíl: zajištění řádného výkonu působnosti služebního xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xby celkově byl zajištěn řádný výkon působnosti služebních úřadů v rámci resortu, jak za to ministr nebo jiný ve-doucí ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x případech, kdy by některé služební úřady nadhodnocovaly platové třídy, zvláštní pří-platky nebo příplatky za vedení. Obdobně se koneckonců postupuxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxáno ústavní oprávnění ministra vůči ministerstvu, respektive resortu (viz výše). Součinnost ministra se státním tajemníkem ovšem není zákonem vymexxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxmu, že identické ustanovení používá obrat v dohodě pro
obligatorní
dohodu Ministerstva vnitra s Ministerstvem financí, lze dovodit, že státní tajemxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxnání vlády ve vztahu k návrhu systemizace [pokud by ji vůbec ministr vnitra za takových podmínek vládě předložil] i ve vztahu ke státnímu tajemníkovi ) bx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxučinnost státního tajemníka v Úřadu vlády s vedoucím Úřadu vlády a v tom, v čem se jich to týká, i s ministry bez portfeje.
xxxxxně je též upravena součinnost státního tajemníka v Ministerstvu vnitra s náměstkem pro státní službu (ve světle odst. 2 je poněkud schizofrenní situacx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxoží text sekci pro státní službu, aby ministr vnitra nakonec systemizaci za celou státní správu předložil jakožto výsledek jedná-ní s Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxekávat, že by v druhém kole věcně odmítl Ministerstvu vnitra jeho návrh zahrnout do celkového návrhu systemizace a vrátil by návrh Ministerstvu vnitra x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxádá Ministerstvo vnitra (konkrétně sekce pro státní službu - srov. § 13 odst. 1 a 2 ZSS) Minis-terstvu financí k dosažení dohody. Toto ustanovení nelze cxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá Ministerstvo financí důvod svůj souhlas odmítnout. Pokud by mělo dojít k navýšení rozpočtových prostředků, je na resortu, aby v součinnosti se sexxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxebním úřadem. Ministerstvo vnitra bude jen „lepším pošťákem“, který tím, že návrh resortu zahrne do celkového návrhu sys-temizace, dosvědčuje, že texxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xesortu. „Politické jednání“, jehož cílem je „zprioritnit“, jak se ošklivě říká, potřeby navýšení systemizovaných služebních míst služebního úřadu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služebního úřadu) může zablokovat předložení systemizace jako celku vládě. Tomuto výkladu nelze přisvědčit. Zřejmě by měl proces probíhat tak, že poxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxud by tedy nemělo dokonce dojít k plošnému snižování systemizovaných služebních míst) a bude na vládě, aby případ-né potřeby resortu zohlednila. Pokux xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx prostředků na platy), bude nutné předložit návrh systemizace bez dohody s Ministerstvem financí vládě, která následně rozhodne, včetně toho, že může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxo návrhu systemizace vláda vyřadila některý služební úřad a zbytek schválila (aby nedošlo k prodlevě v přípravě vnitřních sys-temizací služebních úřxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxoru s Ministerstvem financí a tuto část „doschválila“. Takový způsob je sice minimálně
praeter legem
, nicméně je asi v zájmu služebních úřadů, které maxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxtra, podle smyslu ovšem platí pro všechna ministerstva a pro Úřad vlády.
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejích změn a roční organizační struktury a jejích změn je v současné době spíše než stručný text zákona podstatný služební předpis NSS č. 3/2017. Z něho xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxvých návrhů) jsou v modulu OSYS nazývány procesy: Proces S1 - návrh roční systemizace (§ 17 ZSS), Proces S6 - úprava systemizace („Úpravou systemizace jx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxípustná, pokud by v jejím důsledku došlo ke změně objemu prostředků na platy státních zaměstnanců služebního úřadu a ke změně ukazatele přepočteného pxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxnu systemizačních atributů služebního místa, kterou neschvaluje vláda.“ - čl. 12 odst. 1 tam-též), Proces S2 - návrh změny systemizace (§ 18 ZSS), Procxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 19 odst. 2 ZSS), Proces S7 - změna organizační struktu-ry (§ 19 odst. 4 ZSS), (srov. čl. 3 odst. 2).
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxádá ve stanovených termínech za resort (čl. 5 odst. 2 a 3 tamtéž). Pokud je struktura vícestupňová, je dodržován instanční postup. Forma i procedura jsox xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přepracování (čl. 4 odst. 1 tamtéž). Velmi podstatné je, že po vložení návrhu dojde k zablokování systému, čímž je znemožněno vkládání dalších návrhů (xxx x xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xprávněn vložit
a) po vrácení původního návrhu ústředním správním úřadem nebo nadřízeným služebním úřadem,
b) po odmítnutí původního návrhu systemxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxž). Pravidla pro zásahy Ministerstva vnitra a Ministerstva Financí do návrhů předložených služebními orgány za jednotlivé resorty jsou tato:
(2) Minxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xystemizace a pravidly pro organizaci služebního úřadu. Zamítnutí písemně odůvodní a současně stanoví termín k předložení opravného návrhu.
(3) Návxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo vnitra Ministerstvu financí ke stanovisku.
(4) Ministerstvo financí v případě, že shledá v návrhu nedostatky související s výkonem jexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu. Souhlasí-li s návrhem, vydá o tom stanovisko, které k němu připojí. Poté návrh postoupí Ministerstvu vnitra.“ (čl. 4 odst. 2-4 tamtéž)
Služební přexxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxván pro mate-riály, které primárně řeší zabezpečování nějaké odborné agendy, ale resorty si při této příle-žitosti rovněž „řeknou“ o zřízení nových sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxních věcí a Ministerstva vnitra v souvislosti se záměrem vlády posílit pracovní migraci z některých států do České republiky.
K odst. 3
VI. Schválení xxxxxxxxxxx xxxxxx
Tuto kompetenci vláda nemůže přxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxt. 2, vláda odpovídá za to, aby v rámci všech služebních úřadů byl zajištěn řádný výkon jejich působnosti, a v tomto smyslu může do návrhu systemizace zasxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx předchozího roku (pro jistotu je to stanoveno i v odst. 4). Praktická aplikace ukázala, že časový předstih je nezbytný - bude třeba připravit případná nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x. 361/2003 Sb. lze konstatovat, že doručování státním zaměstnancům čerpajícím o Vánocích dovolenou pravidelně prověřuje akceschopnost personálníxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xož potřebu schválení systemizace s dostatečným předstihem umocňuje. Redukce systemizovaných míst a objemu prostředků na platy k 1. lednu 2019 a k 1. lexxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xredukční“ parametry státního rozpočtu nestihla schválit a
ex lege
by platila minulá systemizace, která by ovšem byla v rozporu se zákonem o státním roxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxhu zasáhnout poté, co bylo dosaženo shody s Ministerstvem financí. V zásadě se jedná o střet dvou principů: nezávislosti sekce pro státní službu [§ 13 odxxx x xxxxx xx xxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxx xrocesní stránku: ministr vnitra v součinnosti se státním tajemníkem v Ministerstvu vnitra (respektive naopak) připravoval systemizaci za resort a sxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx státní službu x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxmě věc procesně vrátit do stadia jednání sekce s Ministerstvem financí; nemohl by tedy provést změny jinak než cestou sekce pro státní službu a procesně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xprávnění vlády zasáhnout v souvislosti se schvalováním systemizace do organizační struktury služebního úřadu je třeba interpretovat tak, že vláda, xxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxochybně bude mít zároveň k disposici organizační struktury služebních úřadů a toto ustanovení naznačuje, že hlavním racionalizačním opatřením na úrxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxu se tím
kompetence
vlády zdaleka nevyčerpává. Vláda může např. naopak rozhodnout, že některá působnost služebního úřadu je natolik významná, že má bxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnistra může rozhodnout, že takový útvar vznikne.
Toto ustanovení můžeme interpretovat i tak, že je speciální k § 19 ZSS a jinak než v souvislosti se sxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ústředním správním úřadem a Ministerstvem vnitra - sekcí pro státní službu dle § 19 odst. 1 ZSS) zasáhnout nemůže.
VII. Soudní přezkum systemizace
x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxika soudních žalob, ve kterých se žalobci domáhali zrušení systemizace. V prvním případě se žalobce domáhá zrušení systemizace služebních a pracovníxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xyl od roku 2015 ve služebním poměru u České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“). Rozhodnutím ředitele ČIŽP ze dne 28. prosince 2017 byl žalobxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxo rok 2018. Ža-lobce nebylo možné převést na jiné služební místo, neboť žádné vhodné nebylo k dispozici. Dle názoru žalobce došlo ke zrušení jeho služebxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxna 2018, č.j. 10 A 46/2018 - 23, k tomuto konstatoval, že „systemizace není správním aktem, kterým by bylo rozhodováno o právech a povinnostech kohokolixx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxy, a objem prostředků na platy státních zaměstnanců. Jakkoliv tedy na základě systemizace může dojít k zániku služebního místa v konkrétním služebním xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxžebního úřadu podle § 19 zákona o státní službě jde o promítnutí systemizace do členění úřadu na jednotlivé organizační jednotky. Tento úkon přímo nezaxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe. Systemizaci služebních míst nelze vydat formou služebního předpisu ředitele, kterým se vydává vnitřní systemizace. Systemati-zace služebních mxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xrganizační věci služby, z § 11 odst. 3 zákona o státní službě vyplývá, že se má jednat o předpis pro státní zaměstnance závazný. Obsah služebních předpisx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxace služebních míst však žádnou takovou směrnici neobsahuje. Systemizace služebních míst je akt
sui generis
, který sám o sobě pro státní zaměstnance pxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdu zákona je systemi-zace zařazena do hlavy IV části první, tedy mimo hlavu III téže části, která obsahuje usta-novení o organizačních věcech služby a sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxbě, respektive soudního přezkumu podle § 101e s. ř. s. Ke změně služebního poměru v důsledku změny systemizace služebních míst může dojít jedině rozhodxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx § 61 odst. 1 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě, případně rozhodnutí o zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů podle § 62 zákona o státní sluxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí potom může státní úředník brojit opravnými prostředky, dále může konečné rozhodnutí napadnout žalobou podle § 65 s. ř. s. V rámci řízení o ní potom soxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx případně též organizační strukturu služebního úřadu a systemizaci vydávanou vládou. V rámci žaloby proti roz-hodnutí o zařazení mimo výkon služby lzx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxaze tedy uzavřel, že systemizace služebních míst vydávaná vládou, proti níž žaloba brojí, nemohla zasáhnout do právní sféry žalobce. Stejně tak tomu jx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xyla podána kasační stížnost, o níž je u Nejvyššího správního soudu vedeno řízení pod sp. zn. 6 Ads 167/2018, přičemž ve věci nebylo dosud rozhodnuto.
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxzace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018, a to v části týkající se systemizace služeb-ních a pracovních míst v Ministerstvu zeměděxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxného rozhodnutí zasáhla do jeho právní sféry, změnila jeho práva a povinnosti, neboť v důsledku napadeného rozhodnutí došlo ke zrušení místa, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xsnesení vlády České repub-liky je „aktem, který není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., a to po materiální stránce. Systemizace není správním aktem, ktxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdům stanoví počet služebních míst, jejich obecné parametry, a objem pro-středků na platy státních zaměstnanců. Jakkoliv tedy na základě systemizace xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xby systemizací vlády byl přímo ovlivněn služební poměr konkrétního státního zaměstnance.“ Žaloba proti úpravě systemizace jako rozhodnutí byla tedx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm k samostatnému projednání, přičemž tuto žalobu zamítl rozsudkem ze dne 30. srpna 2018, čj. 3 A 88/2018-27. Proti uvedenému byla žalobcem podána kasačxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo soudu v Praze a zároveň odmítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalované. Nejvyšší správní soud konstatoval, že aby byla žaloba proti nezákoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx) nezákonným (3. podmínka) zásahem, pokynem nebo donucením (,zásahem‘ správního orgánu v širším smyslu) správního orgánu, které nejsou rozhodnutím xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx zrušení služebního místa dochází již systemizací nebo až schválením organizační struktury. Ani v jednom případě totiž ještě nelze považovat za naplnxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxanizační moc nadřízených organizovat výkon veřejné správy v rámci právními předpisy zřízených správních úřadů. (-) Zákon o státní službě nestanoví, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xy již těmito úkony docházelo ke změně jeho služebního zařazení. Ostatně by to nebylo dost dobře ani možné, neboť jde o obecné interní organizační akty, txxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxhválení systemizace i organizační struktury vést, je to ostatně i jejich cílem. Typicky se může jednat o odvolání ze služebního místa představeného (§ xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxa o státní službě), případně i o skončení služebního poměru [§ 72 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]. Dotčení schválením organizačních aktů je však xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxího soudnictví, které slouží nikoliv k ochraně obecné zákonnosti, ale primárně k ochraně veřej-ných subjektivních práv fyzických a právnických osobx x xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x x x x xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxzace, tudíž ani její případné úpravy, nemohou zasáhnout do práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxe § 65 s. ř. s., neboť i v takovém případě musí být zasaženo do práv žalobce přímo. Současně však uvedl, že by bylo „v rozporu s garancemi vyplývajícími pro sxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxby zasahujících do práva funkci vykonávat, ale také zákonnost kroků, které rozhodnutí ve věci služby předchá-zely. Opačný přístup by vedl k tomu, že by xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xniž by pro to byly splněny jinak striktní zákonné podmínky. Například by došlo pouze ke zrušení zastávaného služebního místa, nicméně by zároveň vznikxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxžné připustit, aby prostřednictvím systemizace či organizační struktury bylo možné dosahovat protiprávních cílů, byť k zásahu do práv a povinností sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxdný pro účely přezkumu systemizace či změny organizační struktury, je zakotven v § 75 odst. 2 větě druhé s. ř. s. (-) Systemizaci či změny organizační strxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xoci výkonné, v oblasti veřejné správy (otázka organi-zace státní služby), přičemž je pro orgány rozhodující ve věcech služby závazný. Z ničeho nevyplxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxonnost těchto organizačních dokumentů.“
VIII. Regulátoři
x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxadu, Energetického regulačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého statistického úřadu nebo Stxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xro předchozí kalendářní rok.“
Výčet "regulátorů", do jejichž systemizace lze zasáhnout na úrovni vlády jen omezeně, byl částečně odůvodňován závazkx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxším slova smyslu týkalo jen úřadů, které stejně nespadají pod institucionální působnost zákona - srov. čl. 97 a 98 Ústavy: Nejvyšší kontrolní úřad, Čexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkým příkladem je Úřad pro ochranu osobních údajů - srov. § 28 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů:
"(1) Úřad je nezávxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxkona.
(3) Činnost Úřadu je hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu České republiky."
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxtorům podle původního textu předmětného ustanovení nesměla, dojdeme k závěru, že nesměla bez souhlasu toho, kdo v čele služebního úřadu stojí, snížit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa zasáhnout do objemu prostředků na platy. Lze tedy dovodit, že „jízlivá“ vláda by byla bývala mohla při zachování celkového objemu prostředků na platy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxoto ustanovení; jeho odůvodněnost by musela plynout z porušení práva (např. z nesprávného zatřídění státních zaměstnanců v katalogu správních činnoxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxt, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem státní občanství ČR, a do počtu služebních míst, u kterých se stanoví zákaz konxxxxxxxx
VIII.1 Stxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxslosti "regulátorů"
Ústavnost legislativního procesu přijetí zákona, v důsledku toho jeho ústavnost jako cxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxm návrhu na zrušení ZSS kritizoval odlišnou proceduru schvalování systemizace některých služebních úřadů: „§ 17 odst. 3 zákona o státní službě ve větáxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxvrté pak stanoví, že jde-li o systemizaci Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílá-ní, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačnxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxpečnost, nemůže vláda bez souhlasu toho, kdo je v jejich čele, snížit počet služebních míst podle odstavce 1 písm. a) a b)., tj. počet služeb-ních míst stxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxářní rok. V § 17 odst. 3 větě čtvrté zákona o státní službě je obsažen z celkového počtu 13 tzv. dalších ústředních orgánů státní správy, vymezených v § 2 odxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, ne-li nad vládu, a to přesto, že podle čl. 67 odst. 1 Ústavy ČR je vrcholným orgánem moci výkonné vláda a nikoliv jiný orgán, jak by to jinak z § 17 odst. 3 větx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xnitra se - jakožto gestor ZSS - v rámci přípravy podkladů pro vyjádření vlády k návrhu pana prezidenta „regulátorů“ zastalo s využitím argumentace, ktexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxavení těchto úřadů (z požadavku na nezávis-lost těchto úřadů zakotvenou v předpisech Evropské unie). Ustanovení představuje záruku pro jejich nezávxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxlé postavení úřadu), omezit personální substrát úřadu a finanční prostředky na platy, a tím fakticky regulovat (omezovat) činnost úřadu. Pokud by tatx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx, přestože za řádný výkon jeho činnosti nese plnou odpovědnost. Úprava postavení tzv. regulátorů stran systemizace v zákonu o státní službě je rovněž v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxány dozoru při plnění svých úkolů musí mít zajištěn prostor a podmínky jednat objektivně a nestranně a za tímto účelem musí být chráněny před jakýmkoli vxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxrvna 2015 č. 199/2015 Sb., kterým ústavní soud zrušil ustanovení § 17 odst. 3 věty čtvrté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, dnem vyhlášení tohoto nxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxislativního procesu by zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, jako celku zasáhlo ústavně chráněné hodnoty předvídatelnosti práva a právní jxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu tedy byla zrušena (vypuštěna) věta: „Jde-li o systemizaci Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Českého telekomunikačního úřadu, Ener-gxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxadu pro jadernou bezpeč-nost, nemůže vláda bez souhlasu toho, kdo je v jejich čele, snížit počet služebních míst podle odstavce 1 písm. a) a b) a objem proxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xepubliky argumentoval, že sedm ústředních orgánů státní správy v něm uvedených „klade na roveň vládě, ne-li nad vládu" (bod 14). Ústavní soud považuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxch složek systemizace služebních úřadů se jedná o klíčový prostředek, kterým vláda může dostát své odpovědnosti ústavně zakotveného vrcholného orgáxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxídami. K tomu, aby došlo k vyřazení tohoto prostředku či k oslabení možností (a současně ústavní odpovědnosti a kompetencí) vlády na tomto klíčovém úsexxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxulace či správa určitých specifických oblastí veřejné moci vyžaduje nezávislé postavení regulačních orgánů- Uplatnění prvků nezávislosti, které sx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx některých ústavních práv (čl. 1 odst. 1 Ústavy), potřebu zajištění řádného chodu státu, stejně jako na potřebu plnění mezinárodních závazků státu (člx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxdavek na nezávislost regulačních či jiných orgánů, tzn. především efektivní strukturální oddělení rozhodovací činnosti správních orgánů od zájmů sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xává do kontextu ústavních vztahů: „Specifika postavení uvedených správních orgánů (tzv. nezávislých správních úřadů) je třeba hodnotit systémově v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxně váží na parlamentní odpovědnost vlády za výkon státní správy.“ Odpovědnost vlády Poslanecké sněmovně pak zprostředkovaně vytváří „legitimační řxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxe vláda odpovědnost, neboť by to bylo v rozporu se samotnou povahou výkonu státní správy. Zde je třeba zdůraznit, že hovoří-li Ústava o odpovědnosti ve sxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx negativním smyslu-“ Vztah vlády k regulátorům pak Ústavní soud poněkud nečekaně dovozuje též z ústavní odpovědnosti vlády za návrh státního rozpočtux xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xprávnění předložit návrh zákona o státním rozpočtu podle čl. 42 odst. 1 Ústavy), která současně vyjadřuje kompetenci vlády v této oblasti rozhodovat, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxou veřejných zájmů jen ochrana základních práv a svobod, zajištění základních funkcí chodu státu nebo plnění mezinárodních závazků, přičemž se zpravxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xezávislosti, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, který musí respektovat dělbu moci a mocí a klíčové funkce vlády v ní. Je proto zásadní rozdíl v situacix xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxým statistickým úřadem při pořádání sčítání lidu nebo s Úřadem pro ochranu osobních údajů, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže atd. při plnění jejixx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxyny, usneseními, směrnicemi atd., neboť je to v dané oblasti vyváženo jiným veřejným zájmem (ochrana soukromí, hospodářské soutěže, přístup k informxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xohoto pohledu ustanovení věty čtvrté § 17 odst. 3 zákona o státní službě z hlediska testu ústavnosti neobstálo. Ústavními východisky jsou zde dělba mocxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xaké ustanovení čl. 79 odst. 2 Ústavy, které výslovně hovoří (na rozdíl např. od čl. 80 odst. 2, čl. 91 odst. 2, čl. 97 odst. 3) jen o úpravě právních poměrů stxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxídajícím jejich úkolům při výkonu státní správy jako celku, přičemž z ústavní úpravy - nikterak nevyplývá, že by měly být význam a záruky řádného výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti či financí. - Současně platí, že Parlament se nemůže vzdát výkonu své kontrolní působnosti vůči vládě tím, že z oblasti její odpovědnosti vyjme rozhxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xeobstojí ani z hlediska jakkoli konstruovaného testu racionality. To proto, že zásah do ústavně zakotvené pozice vlády není založen na ochraně uvedenxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx pokus o vyprazdňování ústavní
kompetence
a současně parlamentní odpovědnosti vlády.“ (bod 238.) „To vše shrnuto činí napadené ustanovení § 17 odst. x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, jako jsou čl. 2 odst. 1, čl. 42 odst. 1, čl. 67 odst. 1, čl. 68 odst. 1 a čl. 79 odst. 2 Ústavy. Za řádný chod státní správy a nyní i státní služby nese odpovědnoxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxkon Parlamentu, byť by s ním vláda souhlasila. Ústavní soud proto přistoupil ke zrušení napadeného ustanovení.“ (bod 239.)
Pro úplnost připojujemx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xasahovat do stanoveného počtu služebních míst a objemu prostředků na platy, plynoucí z předmětného ustanovení, nedostatek dosahující protiústavní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxny státní správy) se ve veškeré své činnosti řídí (též) usneseními vlády, takže se jedná o tzv. jiné správní úřady s celostátní působností řízené vládou x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe jmenována a odvolávána vládou (§ 2 odst. 3 kompetenčního zákona), takže si lze obtížně prakticky představit, že by mezi těmito orgány a vládou nebyla hxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx většina pléna poukazuje. Naznačené tvrzení, že v důsledku předmětného zákonného ustanovení by došlo k vynětí těchto orgánů z legitimačního řetězce a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xěli brát doslovně a konsekventně, pak by zřejmě měla být shledána protiústavnost již samotné existence těchto státních orgánů z důvodu velmi omezenéhx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxady vůči celkové koncepci těchto ústředních správních úřadů, respektujeme zdrženlivost Ústavního soudu a máme za to, že jeho úkolem není chránit vládx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
K odst. 4
IX. Zákonná prolongace systemizace
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxst. 1 ZSS) se nemůže stát, že by služební úřady neměly (nějakou) systemizaci. Jedinou výjimkou je zřízení nové-ho služebního úřadu zákonem. Toto ustanxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrných opatření Ministerstva financí. Dokud se Ministerstvo vnitra neshodne s Ministerstvem financí na návrhu systemizace, který pak ministr vnitra xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxžné schvalování státního rozpočtu na příští rok), k žádné změně systemizace standardním způsobem nedojde. Jak již bylo roze-bráno výše, problém tkví x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x usnesením (kterým schválila systemizace služebních a pracovních míst na daný rok) ulo-žila ministru vnitra ve spolupráci s ministryní financí, aby nxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxoricky nejsilnějšího postavení.
x x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxad podstatné změny podmínek dle § 18 ZSS (viz dále). Pokud by změny v průběhu roku měly ve větší míře postihnout i obsazená služební místa, lze s úspěchem pxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxdně soudním přezkumu.
K odst. 5
X. "Nelze použít pro jiný účel"
Nemožnost použití služebních míst podle schválenx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxto, nicméně schvalují se agregovaná data. Z předmětného ustanovení zřejmě musíme dovodit, že služební úřady musejí u návrhu systemizace uvést konkrexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxtovat. Tento výklad odst. 5 však představuje nepřímou novelu odst. 1 směrem k mnohem větší rigiditě systemizace. Pokud tento zpřísňující výklad odst. x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa na pracovní místa, nebo na služební místa příslušníků bezpečnostních sborů nebo vojáků z povolání. Důvodem tohoto usta-novení pak zřejmě je vůle zákxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxtních zaměstnanců pro jiný účel má dvojí rozměr:
1.
Specifický dopad do rozpočtu služebních úřadů v roce 2015.
2.
Nepřímá novela § 22 a § 24 až 26 rxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Ad 1): Rigidní výklad „jednosměrného“ přerozdělování prostředků na platy státních zaměstnanců (lze jen navyšovat) vedl v roce 2015 k tomu, že jednoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požádá do konce srpna o přijetí do služebního poměru (srov. § 190 odst. 1 ZSS, § 191 odst. 1 ZSS a § 192 odst. 1 ZSS) a dokdy služební orgány jejich žádos-tem pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx x x xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 50 % pro-středků na platy v důsledku „překlopení“ ze zákona (§ 188 odst. 1 ZSS) k 1. červenci 2015.
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xvahách o použití těchto finančních prostředků ve pro-spěch dosavadních zaměstnanců (tj. identických fyzických osob) v případě, kdy se zdr-želo vydáxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtnanců v pracovním poměru zařazených na služebních místech (srov. legislativní vývoj § 178 ZSS včetně nového § 178a ZSS).
Marginálním problémem je v této sxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxe pro všechny případy v budoucnosti, kdy státní zaměstnanec nebude ve služebním poměru od 1. ledna): pokud vykládáme ustanovení dle jeho smyslu, měl by xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxátní službě. Kolik dostal zaměstnanec odměn před přijetím do služebního poměru, není
relevantní
. K tomuto výkla-du se při-klonila ve své metodické čixxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx Pokud by teoreticky došlo ke snížení tarifů, nebyl by tento výklad možný, protože by zavedl retroaktivitu v neprospěch zaměstnanců. Pokud v průběhu roxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxůběhu měsíce, měl by se jako výhodnější pro zaměstnance použít v daném měsíci vyšší tarif.
Druhý výklad (není nelegální, ale evidentně obchází smysx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxnec, který nastoupí do služebního poměru 1. prosince, má stejný „strop“ pro odměny, jaké může obdržet, jako ten, kdo byl ve služebním poměru po celý rok. xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxí orgán do ošemetné situace z hlediska finanční kontroly.
xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xopad mohlo mít, ale nemá povahu ústavního zákona, takže každý zákon o státním roz-počtu může jako
lex
posterior toto ustanovení (přímo nebo nepřímo) nxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxdpokládanou rozpočtovými pravidly (srov. čl. 42 odst. 1 Ústavy).
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xe kterém je obsaženo vázání finančních prostředků na volná/neobsazená místa, přičemž navržený § 25a odst. 6 lze označit za nepřímou novelu § 17 odst. 5 Zxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxného na sociální zabezpečení, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, které odpoví-dají volným xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxostních sborů odměňovaných podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů a d) vojáků z povolání odměňovaných podle zákxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 volné všechny kalendářní dny v kalendářním měsíci; prostředky státního rozpočtu podle odstavce 1 se však nevážou za kalendářní měsíc, tomuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxé místo se pro účely tohoto zákona a) považuje místo, které lze obsadit státním zaměstnancem, zaměstnancem, příslušníkem bezpečnostního sboru nebo vxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxhopnosti k výkonu služby nebo neschopnosti ke službě. (4) Vázání prostředků státního rozpočtu podle odstavce 1 organizační složka státu pro-vede do pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxcovního dne v prosinci. Za měsíc prosinec se vázání neprovádí. (5) Vázání prostředků státního rozpočtu organizační složka státu provede podle odstavxxx x xxxxx xx xx xxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx d) provede organizační složka státu vázání prostředků státního rozpočtu na služební platy odpovídající druhému nejnižšímu služebnímu tarifu stanoxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xa jiné účely, než byly původně rozpočtovány. Vázané prostředky podle odstavce 1 rozpočtované na služební příjem, služební platy nebo platy souvisejíxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výdajů spolufinancovaných z finančních mechanismů mohou být použity na základě rozhodnutí ministra financí i na účely, na které byly původně rozpočtxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, kdy musí vyplácet státní zaměst-nance zařazené mimo výkon služby např. z organizačních důvodů, protože jim bylo v rámci „redukcí“ zrušeno služební mxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xrčitých podmínek i za běžného provozu. V rámci legislativního procesu snad převáží názor, že ne nadarmo je alespoň částečná finanční nezávislost chápxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vypadlo ze služebního zákona po katastrofál-ních povodních ze srpna 2002 (srov. x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx mezi platovými třídami a platovými stupni tak, jak ji do nedávna měl i zák. č. 361/2003 Sb.)
Z judikatury:
usnesení Městského soudu v Praze ze dne xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxze ze dne 30. srpna 2018, čj. 3 A 88/2018-27,
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. října 2019, č. j. 8 Ads 301/2018-45
Související ustaxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxka pro státní službu, § 56 - jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu, § 60 - odvolání ze služebního místa představenxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxvení o odměně, § 172 - systemizace pracovních míst, § 180 - informační systém o státní službě jako informační systém veřejné správy, správce, součástxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxných úřednických zkoušek, § 182 - přístup do součástí ISoSS a pravidla pro nakládání s údaji, § 184 - systemizace a systemizace pracovních míst, 185 - nxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
§ 1, 7 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro orgxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 30. červnu 2019),
nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby,
nález Ústavního soudu č. 199/2015 Sb.
Služební předpisy NSS č. 3 a 4 /2017, slxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxovních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována
služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu čx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu, ve znění služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2018, - služební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2018 a č. 5/2018
Související unijní a mezinárodní právo:
rozsudek Soudního dvora EU dne 9. března 2010 xx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xpráva o státní službě za rok 2016,
Výroční zpráva o státní službě za rok 2017,
Výroční zpráva o státní službě za rok 2018,
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Účinnost systemizace
II. Změna a "změna" systemizace
II.1 Změna systemizaxx xxx x xx
xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x ZSS), je účinnost systemizace ze zákona vždy k 1. lednu s tím, že musí být schválena do konce předchozího roku (§ 17 odst. 3 a 4 a § 184 odst. 3 ZSS).
II. Zmxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xísm. a) a b) ZSS] a změnu objemu prostředků na platy [§ 17 odst. 1 písm. c) ZSS]. V prvním případě jde o agregovaná data, nikoliv o konkrétní tabulku. V druhxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxdků na platy státních zaměstnanců, takže zbývá jen jejich zvyšování a tam zvýšená ochrana postrádá smysl. A dále takové změny, které by vedly u jednotlixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh služebních míst se tento přímus netýká.
Z uvedeného vyplývá, že jiné změny jsou možné v zásadě "bez pravidel" (pokud jde zároveň o zásah do organizaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx to, že tyto změny se musejí dít formálně správným způsobem: pokud systemizaci schválila vláda, je nezbytné, aby i její změny schvalovala vláda. Předklxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x a 3 ZSS, takže procesně se u změny systemizace tohoto typu (mění se parametry - viz výše - a změna se děje v průběhu roku) neděje nic neobvyklého. Cílem ustaxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
V tomto ustanovení je podstatná ochrana konkrétního zaměstnance ohledně změn je-ho platové třídy nad stanovxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxo-nodárce přiznává, že může v průběhu roku dojít k přehodnocení složitosti konkrétní agendy a vzhledem k tomu, že v katalogu správních činností (srov. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxvání stejného oboru služby), bude jistá flexibilita možná.
Postup změn systemizace je po technické stránce popsán ve výkladu §17 ZSS; zde te-dy jen xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x. 3/2017. Z něho vyplývá: návrhy se takovápředkládají prostřednictvím modulu OSYS (čl. 3 odst. 1) s výhradou, že na základě rozhodnutí Ministerstva vnxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxný Proces S6 - úprava systemizace („Úpravou systemizace je změna počtu služebních míst provedená za účelem sladění podmínek rodinného a osobního živoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxanců služebního úřadu a ke změně ukazatele přepočteného počtu systemizovaných služebních míst v jednotlivých plato-vých třídách.“ - čl. 10 odst. 1 taxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxmtéž), a zejména Proces S2 - návrh změny systemizace (§ 18 ZSS).
Změna platové třídy, respektive změna systemizace dle § 18 ZSS se následně musí promíxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe nepochybně bude jednat o rozhodnutí služebního orgánu. Přestože se samotné zařazení na služební místo nemění [§ 159 odst. 1 písm. b) ZSS], je třeba přixxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxanou (nejsložitější) činností ve vazbě na odpovídající příklad v katalogu činností. Specifická situace bude v případě změny platové třídy spojené se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xtátní služby), protože to zpravidla bude zakládat povinnost státního zaměstnance složit zvláštní část úřednické zkoušky za „nový“ obor/y služby. V txxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxona směřujícímu k jeho diskriminaci. Navíc zákonem č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxa povinnost složit úřednickou zkoušku do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat službu v jiných nebo dalších oborech služby. Do 28. úxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovení této povinnosti v rámci služebního hodnocení v části B „Stanove-ní individuálních cílů pro další osobní rozvoj státního zaměstnance“ s tímx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxkovat známkou 0 (tedy hodnocená oblast byla plněna nedostatečně). Dle § 61 odst. 1 písm. h) ZSS je důsledkem nesplnění povinnosti složení úřednické zkoxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx lze změnu systemizace dle § 18 provést?
Dojde ke změně působnosti správního úřadu. Změnu působnosti služebního úřadu (nepochybně se musí vztáhnoux xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle zák. č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, při změně jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xu správních úřadů je to ústavní požadavek - srov. čl. 79 odst. 1 Ústavy). Po zániku federace už není jediným spolehlivým pramenem kompetenční zákon,
komxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxy dle § 7 odst. 6 a 8 zák. č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zák. č. 250/2014 Sb.:
"(6) ...Jednotlivými úkony v řízexxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxeni pouze Komisi.
(8) Výkon působnosti Komise a její ostatní činnost odborně, organizačně, finančně a materiálně zabezpečuje Úřad vlády České repubxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxoho činností, k jejichž realizaci hledá-me zákonné zmocnění jen obtížně. Obecně se toleruje, že ústavní požadavek vázanosti státní moci zákonem (čl. x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxká, či nejlépe pečovatelská veřejná správa takto striktně chápana není a v těchto případech jsou posuny v " „působnosti"“ (ovšem působnosti v uvozovkáxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxř. usnesením vlády
sensu stricto
neumožňoval spojit se zásahem do aktuální systemizace.
Jako příklad můžeme dát právě "kompetenci" Úřadu vlády zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxnizačním, odborným i materiálním zabezpečením činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xodmínek, za kterých byla sys-temizace schválena. Pokud hledáme x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx se změnou zákonné působnosti služebního úřadu. Aby § 18 ZSS nebyl prázdným ustanovením, muselo by se jednat o systémovou změnu podmínek rozsa-hu světoxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxy, protože § 18 ZSS jinak obsahuje výhradu změny systemizace jen při změně zákona. Dosavadní aplikač-ní praxe jde ovšem jiným směrem a soudním testem záxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poměrně volně.
Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě se v závěru č. 7 vyjádřil k podmxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxálena, je taková změna, která je srovnatelná se změnou zákonné působnosti služebního úřadu. Takovou změnou je například omezení finančních prostředxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxo spolufinancovaných z evropských fondů, strategických projektů (např. vyzbrojování ozbrojených sil České republiky) nebo podstatný nárůst čin-nxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxbo jiné přírodní katastrofy, realizace mimořádných opatření k zajištění života a zdraví obyvatelstva, realizace mimořádných sociálních opatření, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxosti úřadu a její změny, apod.“
Jak již bylo podrobně rozvedeno ke komentáři § 17 ZSS, je i pro změnu systemizace podrobně stanovena forma i proces ve sxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx konkretizuje nejen obsah takové změny systemizace, ale rovněž termíny předkládání a tzv. hybridní materiály:
„(1) V Procesu S2 je předkládán návrh na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxna počtu služebních míst, objemu prostředků na platy státních zaměstnanců, nebo změna platové třídy státního zaměstnance o více než jednu třídu dolů nxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxé změně podmínek, za kterých byla systemizace schválena.
(3) Změnu systemizace lze provést s účinností od 1. dne kalendářního měsíce, pokud vláda nerxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
(4) Návrhy na změnu systemizace nelze předkládat v období od vložení návrhu systemizace na následující kalendářní rok do modulu OSYS příslušným služxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxmizace Ministerstvem vnitra služební orgán zajistí jeho přiložení k předkládanému materiálu. Ministr vnitra je spolupředkladatelem tohoto návrhuxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxovedená za účelem sladění podmínek rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby. Úprava je nepřípustná, pokud by v jejím důsledkx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh míst v jednotlivých platových třídách.“ a Proces S8 - aktualizace systemizace („Jedná se o změnu systemizačních atributů služebního místa, kterou nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxá Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky novelu ZSS - viz sněmovní tisk 567, ve které se nově upravují změny systemizace dle § 18:
Změna systemixxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxívá ve změně počtu služebních míst, objemu prostřed-ků na platy státních zaměstnanců a zaměstnanců na služebních místech nebo změně platové třídy, v nxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x podstatné změně podmínek, za kterých byla systemizace schválena. (3) Ustanovení § 17 odst. 2 a 3 se na vypracování návrhu změny systemizace a jeho předlxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, spočívá-li změna systemizace ve a) změně platové třídy, v níž je zařazeno služební místo, b) zřízení služebníxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, e) změně počtu služebních míst, která nemá dopad na počet služebních míst přepočtených na celou stanovenou služební dobu, nebo f) změně objemu prostřxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxavce 5 a ústřední správní úřad, jehož prostřednictvím byl návrh změny systemizace předložen, na návrhu změny systemizace trvá, ministr vnitra předloxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xS ohledem na zkušenosti z aplikační praxe se doplňuje definice změny systemizace, neboť stávající znění § 18 bylo někdy nesprávně interpretováno právx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxmizace budou i nadále zpracovávány a předkládány způsobem odpovídajícím způsobu zpracování a předložení návrhu roční systemizace, tj. předkládání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xebo vedoucím Úřadu vlády, u podřízených služeb-ních úřadů předkládání návrhu prostřednictvím ústředního služebního úřadu. Změny sys-temizace, ktxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxlovány vládou. xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxěnou tak nej-sou nijak snižovány záruky stability služebních úřadů. U méně významných změn se navr-huje přenesení schvalování změn systemizace na Mixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xe by Ministerstvo vnitra návrh služebního úřadu neschválilo a ten na něm nadále trval. Ministerstvo vnitra by mělo v dohodě s Ministerstvem financí schxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxou platovou třídou, ale nemění se celkový počet služebních míst. Změna subjektu schvalujícího tuto změnu systemizace nijak neovlivňuje případný posxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxhováno, aby Ministerstvo vni-tra mohlo schvalovat změny systemizace spočívající ve zřízení služebních míst na dobu určitou. V těchto případech se jexxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, kdy se navrhuje schvalování změny systemizace Ministerstvem vnitra, jsou deli-mitace podle § 171 zákona o státní službě, tedy převody částí služebnxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxu již jednou vládou schváleného. Příkladem takového postupu může být nedávný převod agend z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxizova-ných míst, která však nemá dopad na celkový počet „přepočtených“ systemizovaných míst, který je uveden ve schváleném státním rozpočtu. Konkréxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxho života s výkonem služby. Dalším případem spadajícím do této kategorie je rozdělení jednoho služebního místa na více míst s kratším fondem služební dxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitra je změna objemu prostředků na platy, samozřejmě jako ve všech předchozích případech v dohodě s Ministerstvem financí. V případě, že návrh změny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxdloží Ministerstvo vnitra návrh k rozhodnutí vládě. Mechanismus je zvolen obdobný jako v případě schvalování změn organizační struktury podle § 19 záxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxul OSYS), má ovšem jednu vadu - výrazně dále posiluje pozici Ministerstva financí nad jeho resortní působností. Materiál řeší jen dohodu předkladatelx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem financí. Jinak řečeno: souhlas Ministerstva vnitra je podmíněn předchozím souhlasem Ministerstva financí (a pokud Ministerstvo finxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxo proti názoru Ministerstva financí - musí vyčkat (obligatorního) zamítavého stanoviska Ministerstva vnitra a následně může věc nechat rozhodnout vxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxní struktura služebního úřadu § 159 - základní ustanovení, § 184 - systemizace a systemizace pracovních míst, 186 - vedoucí služebního úřadu
Souxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxejících s přijetím zákona o státní službě,
nařízení vlády čx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxa 2017, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx x. 7 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 3. června 2016
Organizační struxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxst na systemizaci
II. Zákonné limity organizační struktury
II.1 Hierarchie útvarů
II.2 Sekce státního tajemníka
II.3 Útvary přímo podřízené minxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxsnesou odkladu, pokud nemají důsledky dle § 62 ZSS
IV.1 Skončení služebního poměru
IV.2 Kumulativní podmínka
V. Prozatímní postup
V.1 Schvaluje sxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní struktury a návaznost na systemizaci
Z odkazu na systxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxska je to poněkud složitější a v zásadě je otázka, zda je primární systemizace nebo organizace, obdobná otázce o vejci a slepici. Abychom mohli předložix xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí respektovat nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravi-dlech organizace služebního úřadu, obory xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxní služby) a příklady z katalogu činností (nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností) k jednotlivým útvarům a v jejich rámci k jednoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xřadů na zelené louce se reálně bude vždy jednat o změnu organizační struktury.
Nejlépe je vzájemná podmíněnost systemizace a organizační strukturx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx útvarů a jakých organizačních stupňů (oddělení/odbor/sekce). Celek pak sečteme a vyjde nám počet služebních míst představených klasifikovaných plxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxanovena kritéria § 17 odst. 1 písm. b) a c) ZSS a pak povedeme úvahu: "máme tolik služebních míst představených v takových platebních třídách, tak kolix x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xůsobnosti služebního úřadu.
Organizační struktura pro jednotlivé služební úřady tedy musí být připravena a v rámci resortu předběžně schválena jxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxci služebního úřadu došlo oproti návrhu ke změnám. Tyto změny mohou být přímé (změna počtu služebních míst představených) nebo nepřímé (změna objemu pxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxy dle § 4 a 5 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech organizace služebního úřadu - viz dále).
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrganizační struktury předem, ZSS předpokládá situaci, kdy služební orgán nervózně očekává schválení systemizace. Jakmile k němu dojde, tak v případxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxční struktury stihnout provést k datu účinnosti systemizace, což zejména o Vánocích bude pro služební orgány a personální útvary poměrně velká výzva. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxě vedoucímu tohoto služebního úřadu nebo státnímu tajemníkovi v ministerstvech a v Úřadu vlády). Jak jsme již vysvětlili u § 17 odst. 2 ZSS, není vedení rxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxtní službu [srov. § 13 odst. 1 písm. b) a § 13 odst. 2 ZSS]. Zásahy „centra“ do organizační struktury podřízených služebních úřadů se budou odvíjet od míry xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxnám služebního poměru moudře počítá i se situací, kdy se převedení státního zaměstnance na jiné vhodné služební místo, popř. zařazení mimo výkon službx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxního úřadu a do doby převedení na jiné vhodné služební místo nebo do doby zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů náleží státnímu zaměstnanci xxx x xxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xlatového tarifu platného ke dni 31. prosinci nebo ke dni 1. lednu. K dané problematice bylo vydáno stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k valxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxžební mís-to. Platový tarif přísluší státnímu zaměstnanci ve výši, která je v aktuální příloze č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxpeň, do kterého je zařazen (§ 1 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.).“ Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že „státnímu zaměstxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xe nemožnost konat službu státnímu zaměstnanci finančně kompenzována, stanoví souhrnně postup pro určení základu (nazvaného platem) pro výpočet staxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx která byla státnímu zaměstnanci naposled určena, nebo na kterou mu vznikl nárok. Pro určení výše platového tarifu je tedy rozhodující termín, do kteréxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxv právní účinnost institutu zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů (nastala-li výjimečně později než účinnost nové systemizace). Pro účexx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xařazen na služebním místě.“
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x prodlevám ve schvalování návrhu státního rozpočtu, který bývá pro přípravu systemizace určující, často vylučuje, že by se změna organizační struktuxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxstvu vnitra uhelné prázdniny, vše se výrazně zjednoduší, protože
fikce
schválení organizační struktury tacite je zřejmě nevyvratitelná. To neznamxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x připomínkami) odeslalo v termínu,
fikce
by se neuplatnila. Vzhledem k tomu, že vše probíhá v modulu OSYS, je předchozí jen nejapným vtipem. Komunikacx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxedložení návrhu systemizace vládě. Problémy mohou nastat pouze tehdy, pokud by vláda do návrhu prováděla podstat-nější změny, které by měly zásadní dxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xrganizaci a někdy i opětovně systemizaci. Např. vláda rozhodla, že posílí systemizaci Ministerstva vnitra o několik desítek systemizovaných míst na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxno nejprve systemizovaná místa provizorně zařadit na stávající oddělení a zároveň vládě předložit další změnu systemizace, která by zřídila služebnx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxla „jen“ změna vnitřní systemizace).
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, nařízením vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech organizace služebního úřadu [srov. zmocňovací ustanovení § 205 písm. a) ZSS], a schválenou systemizacíx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxitra - sekce pro státní službu [§ 13 odst. 1 písm. b) ZSS] nelze vyloučit ani připomínky koncepčního charakteru směřující zejména k zajištění řádného výxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Zašle-li Ministerstvo vnitra ve xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na ně služební orgán reagovat. Bez vzniku nové verze reagující na vyjádření Minis-terstva vnitra - sekce pro státní službu - nemůže být organizační strxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xřadu) Ministerstvu vnitra - sekci pro státní službu. Je na Ministerstvu vnitra, aby bylo aktivní (předložilo návrh se svým stanoviskem k rozhodnutí vlxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že příslušné nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech or-ganizace služebního úřadu, neznamená definitivní podobu pravidel a očekávalo se jeho zpxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxvisející permanentní snahou o dosažení optimální organizační struktury služebního úřadu, nebo po zkušenostech s dalšími systemizacemi a jejich změxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxlo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxobem.
II.1 Hierarchie útvarů
Z § 9 ZSS a z přechodných ustanovení - § 188 odst. 2 a 3 ZSS vyplývá, že odbory se zpravidla musejí členit na oddělení a sxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxe „řadové“ zaměstnance, nikoli jiné vedoucí zaměstnance (tj. je 1. stupněm řízení), přešel dnem 1. července 2015 do služebního poměru jako vedoucí oddxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanec řídící alespoň jednoho vedoucího zaměstnance 1. stupně řízení (množné číslo použité v § 124 odst. 3 zák. práce naznačuje, že podřízení vedxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxvidlech organizace služebního úřadu. Nebylo by to ovšem obecné pravidlo, kdyby nepřipouštělo množství výjimek (nejen) pro menší služební úřady - vícx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx x xxx xxx x x 124 zák. práce násled-ně došlo k takovým změnám organizace, které by tuto hierarchii nerespektovaly.
Kromě přechodných ustanovení sice ZSS vzájxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxe k jednoznačnému výkladu, že to není výslovně stanoveno nikoliv proto, že by bylo možno se odchýlit, ale proto, že to zákonodárce považoval za notorietxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vedení jednotlivým představeným (příloha č. 2 ZSS), z konstrukce výběrových řízení na služební místa představených (časově - § 188 odst. 6 ZSS i okruhxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxsterstvu stojí v jejím čele náměstek pro řízení sekce, který je podle § 9 odst. 8 ZSS oprávněn zastupovat člena vlády. To, že se třístupňový systém řízenx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xerenda
.
Obligatorní
členění odboru na oddělení (a sekce na odbor/y) je dáno též tím, že ZSS rozlišuje mezi třemi typy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxvidlům organizace služebních úřadů v § 205 ZSS. Nepřímým, ale podstatným argumentem je též odstupňování příplatku za vedení v příloze č. 2 ZSS. Vedoucí xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxvených než náměstek pro řízení sekce). Vzhledem k tomu, že dle § 4 nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech organizace služebního úřadu může odbor v nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxditele odboru do skupiny představených s nárokem na vyšší příplatek za vedení, než je maximální možná výše příplatku za vedení vedoucího oddělení, nemxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxsobnosti). Jakkoliv se předpokládá, že základními útvary (ve smyslu spojení související agendy a odpovědnosti za její výkon) budou odbory, na menšícx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xelikost útvaru, respektive doporučený maximální počet přímo řízených podřízených.
Toto ustanovení ovšem nemá sankci a v praxi nebývá vždy respekxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xe tvořeno 63 systemizovanými místy.
Pokud bychom bez ohledu na znění nařízení vlády č. 92/2015 Sb. nerespektovali navrženou hierarchii řízení naxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxku za vedení pro vedoucího oddělení, mohli bychom se dostat do konfliktu se zásadou rovného zacházení v odměňování (§ 98 ZSS a § 16 zák. práce), neboť bycxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxktuře i odchylná konstrukce výběrových řízení, která vylučuje např. to, aby se upravovala organizační struktura podle toho, kdo "má vyhrát" výběrové xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxlementace ZSS xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxch úřadů v území často chybí "pod odděleními" ještě referáty.
Aplikační praxe přinesla institut tzv. uvolněného zástupce předsta-veného, a to zejxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xx
xxxxx
xxxx xxxxli o vedoucího služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce nebo o ředitele odboru v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, určí si představený zástupce ze svýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx x
xx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxemž má nárok na příplatek za vedení dle přílohy č. 2 k ZSS podle toho, jakého představeného zastupuje. Pro účely účasti ve výběrovém řízení na služební míxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx řízení, který je o jeden stupeň nižší, než je představený, jehož zastupuje (např. zástupce ředitele odboru má pro účely účasti ve výběrovém řízení postxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který svým § 42 provedl nepřímou novelu ZSS i pravidel organizace.
II.2 Sekce státního tajemníka
Dle § 15 odst. 2 a 3 ZSS státní tajemník řídí činnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu podřízeného ministerstvu a plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu.
Lze dovodit, že cílem zákonodárce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Sb. Na okraj poznamenáváme, že v teorii není hranice mezi pracovněprávními a služebněprávními vztahy natolik ostrá, jak by vyplývalo z legislativní xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx lze v širším slova smyslu zahrnout, na těch ministerstvech kde to připadá v úvahu i "personální práci" v oblasti služebních vztahů příslušníků bezpečnxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxou služebních vztahů a odměňováním vedoucího podřízeného služebního úřadu, tak můžeme
per analogiam
uvažovat i o správě služebních či pracovněprávxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxo státního tajemníka musel zvlášť pověřit ten, kdo k tomu je kompetentní, zpravidla ministr. Takové činnosti by zřejmě byly mimo § 11 odst. 1 i 2 nařízenx xxxxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx míst služebních a pracovních. Protože státní tajemník navrhuje systemizaci služebních i pracovních míst (§ 17 odst. 2 a § 172 ZSS), je zřejmé, že účelem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxemizace jiných služebních míst v rámci ministerstva, tj. služebních míst příslušníků bezpečnostních sborů nebo vojáků z povolání. Tomu odpovídal i pxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xovolání podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, a od 1. července 2019 nově obor služby 63. Organizační věci státní služby a správa xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxá je ovšem otázka zahrnutí činností souvisejících s organizací a systemizací podřízených bezpečnostních sborů, organizačních složek státu a právnixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xedná spíše o průřezovou, nebo chceme-li, společnou činnost v rámci ministerstva, pak nic nebrání jejímu zahrnutí do působnosti sekce státního tajemnxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
legislativa
(zejména tzv. vnější), mezinárodní spolu-práce, tzv. týlové útvary apod.
Důvodem, proč by státní tajemník spíše neměl vykonávat "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxx] a zároveň jako náměstek ve vztahu ke své sekci by mohl protežovat "své"
kompetence
na úkor ostatních kompetencí služebního úřadu.
Jako další oblaxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxti státního tajemníka spadá rovněž odměňování státních zaměstnanců a vedoucího služebního úřadu podřízeného ministerstvu, nabízí i správa rozpočtx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x 5 odst. 1 písm. g) ZSS a bude tedy i nadále vykonávána zaměstnanci v pracovním poměru (koneckonců ani pracovněprávní vztahy nejsou
ex definitione
činxxxxxx xxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxytnout odchylky v oblasti kompetencí vůči zaměstnancům, kteří i nadále budou v pracovním poměru. Porovnáním § 14 odst. 2 ZSS, § 15 odst. 3 ZSS a § 16 ZSS dxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u vedoucího služebního úřadu je zřejmé, že vzhledem k tomu, že spojuje odborné a služební řízení služebního úřadu, se jedná o plnou kompetenci jednat za xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxřízený služební úřad vykonává pro podřízený služební úřad toliko "personalistický" servis, ale
kompetence
služebního orgánu takového služebního xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxlady s tím, že zachování rozhodovacích kompetencí v pracovněprávních věcech v rukou ministra (a vedoucího Úřadu vlády) lze hájit jeho postavením jako xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x zák. práce). Tento výklad ovšem nevylučuje pověření státního tajemníka jednáním za organizační složku státu (dle § 7 odst. 2 téhož zákona).
II.3 Útvxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxmulování politik výlučně pro člena vlády. Ze spojení s § 2 písm. a) ZSS pak vyplývá, že zaměstnanci zařazení v kabinetu člena vlády nejsou státními zaměxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxo úřad) jako člena vlády (ústavního, chceme-li politického, představitele - srov. zejm. čl. 67 a 68 Ústavy); obsahově se jedná o politické poradce bez xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vlády (§ 173 ZSS), protože i náměstek člena vlády stojí mimo systém státní služby a je zástupcem člena vlády jako ústavního činitele. Nové znění § 84 odstx x xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xtruktuře kabinetů člena vlády, protože k takové činnosti bude náměstek člena vlády nepochybně potřebovat odborný aparát. Problém je ovšem složitějšxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xporná.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xinnost pro člena vlády, ale po-vaha jejich činnosti se s takto úzce vymezenou „kompetencí“ kabinetu členů vlády neslu-čuje, budou zpravidla zařazeni x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx vzhledem k celkové personální kapacitě služebního úřadu.
Jistým pandánem kabinetu člena vlády je kancelář ministra, respektive kancelář ve-douxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxt systemizována služební místa státních zaměstnanců, která mají trvalý charakter jako podpora odborného řízení ministerstva, doplněná o pracovní mxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxx xparlamentního zpravodaje". U zaměstnanců zabezpečujících "parlamentní a vládní agendu" záleží na tom, zda se jedná o zaměstnance, kteří se podílejí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxání odborných věcných podkladů" [§ 5 odst. 1 písm. t) ZSS]. Pak by se mělo jednat o státní zaměstnance a měli by být zařazeni v kanceláři člena vlády. Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxneckých klubech apod., mělo by se jednat o poradce zařazené do kabinetu člena vlády, jak jsme naznačili výše. Pro rozlišení činnosti kanceláře a kabinexx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxnem vlády zařazeny útvary jiné, než sekce v čele s náměstkem pro řízení sekce. Vedle útvaru zajišťujícího funkce bezpečnostního ředitele a interního axxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxov. § 3 odst. 4, § 4 odst. 5 nařízení vlády č. 92/2015 Sb.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtr odborně řídí náměstky pro řízení sekcí, přímo podří-zené ředitele odborů a státního tajemníka, služebně náměstky pro řízení sekcí a ministrovi příxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x součinnosti s ministrem. Nová role náměstků člena vlády je staví jako „třiapůltý“ stupeň řízení. To, zda se reálně budou blížit spíše třetímu nebo čtvrxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxahu stanoveném příslušným členem vlády.“
Stejně jako návrh systemizace i jejích změn je návrh organizace a jejích změn podrobxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxy služebních úřadů se zpracovávají v modulu OSYS a to v Procesu S3 - návrh organizační struktury; tento návrh se zpracovává návazně podle návrhu roční syxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx schválené systemizace, nebo předložením nového návrhu (pokud vláda provedla změny, které původní návrh nereflektuje). Termín pro předložení je nejxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xozlišuje Proces S4 - návrh změny organizační struktury (čl. 8), Proces S5 - Úprava organizační struktury (čl. 9) a Proces S7 - změna organizační struktuxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx počtu systemizovaných služebních míst zařazených v organizačních útvarech nebo mimo organizační útvar služebního úřadu,
b) nadřízenosti a podřízxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxto, zařazení mimo výkon služby, skončení služebního poměru nebo k odvolání ze služebního místa představeného.
(2) Změna organizační struktury se říxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxanizační struktury předkládá služební orgán Ministerstvu vnitra nejméně 31 kalendářních dní před plánovaným dnem nabytí účinnosti.“
Nedojde-li kx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xýkon služby, skončení služebního poměru nebo k odvolání ze služebního místa představeného...“ jedná se o Proces S5 - Úprava organizační struktury. Dlx xxx x xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx - změna organizační struktury je vyhrazen regulátorům - viz § 19 odst. 4.
K odst. 2
III. Jednoduché změny organizační struktury
Zákonodárce zde jedxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo poměru zaměstnance tam, kde zaměstnavatel nechtěl riskovat individuální pracovněprávní kroky vůči konkrétnímu zaměstnanci.
Negativním vymexxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x 62 ZSS, lze v rámci resortu provádět velmi pružně, čímž zákon respektuje objektivní potřebu změnou organizační struktury služebního úřadu pružně reaxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx že reálně věc bude muset být předjednána v rámci porady vedení ministerstva a odsouhlasena ministrem, který za odborné řízení ministerstva odpovídá (xxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxavy je nanejvýš vhodná.
Druhým, tentokrát opravdu nejjednodušším případem je situace, kdy vedoucí služebního úřadu nadřízeného nemá. Zde zákonoxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxuje změny vždy státní tajemník a tam, kde je v čele ústředního správního úřadu někdo jiný než ministr, "jen" služební orgán nadřízeného služebního úřadxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxx xx xx xxx xxxx nadřízený služební orgán (i v resortech v čele s ministry, pokud je hierarchie podřízených služebních úřadů vícestupňová), přičemž ale asi není vylouxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxy" státní služby v rámci každého resortu odpovídají za zajištění řádného výkonu působnosti služebních úřadů v rámci resortu.
K odst. 3
IV. Větší změxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxně hovoří o výjimce z výjimky pro případ, že by došlo ke skončení služebního poměru, přičemž má evidentně na mysli zařazení mimo výkon služby z organizačxxxx xxxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxá, což by bylo
absurdní
). Připouští se tedy i takové změny, v jejichž důsledku dojde ke zrušení služebního místa (srov. odst. 2), pokud státní zaměstnanxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxávu růst" a tak použití tohoto odstavce omezil na současné splnění podmínek, že věc nesnese odkladu a je to potřebné k plnění rozhodnutí soudu nebo mezinxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxch orgánů muset měnit organizační strukturu služebního úřadu (ale nesmí přitom nikdo být zařazen mimo výkon služby...), připadá v úvahu spíše teoretixxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxy konkrétních státních zaměstnanců. Ve srovnání s tím je změna organizace vždy jednodušší.
V. Prozatímní postup
Podle neodkladné změny se tedy buxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxavděpodobně nikoliv sekce, to by se muselo jednat o zcela novou komplex-ní agendu), ale bez systemizovaných míst (viz výše ke změnám systemizace), takxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xařízení vlády č. 106/2015Sb., resp. naří-zení vlády č. 1/2019 Sb.). Pokud bude třeba jejich obor/y služby rozšířit, znamená to slu-žební řízení, úředxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxotože takovou agendu by pravděpodobně stejně zajišťovalo "centrum" (tedy identický schvalující služební orgán), anebo by podřízený služební úřad bxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxzultováno.
Legislativní vyjádření "prozatímně postupovat tak, jako by ... byla schválena" musíme interpretovat tak, že vůči všem se jedná o schváxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx
xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xtav
S rušením změn asi nebude problém, navracení služebních vztahů v předešlý stav bude patrně složitější. Pohybujeme se ve veřejném právu. Nový občxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xhce to tak nechat. § 41 správního řádu nám nepomůže, neboť se jedná o procesní předpis, a u daňového řádu je to obdobné.
Nezbývá než odkázat na
restitxxxx xx xxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx? Např. oddělení bylo "povýšeno" na odbor, jeho vedoucí se stal (po výběrovém řízení) ředitelem takového odboru... Těžko dovodíme, že "obživne" jeho pxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx
O "regulátorech" obecně viz komentář k § 17 odst. 3. Toto xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxzení vlády č. 92/2015 Sb. vydaného na základě zmocnění v § 205 písm. a) ZSS. Ministerstvo vnitra - sekce pro státní službu má sice slabší pozici, než mělo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxpřijmeme výklad, že toto je případ, kdy je stanoveno jinak). Ať tak, nebo onak, ruce vedoucích služebních úřadů - regulátorů budou do značné míry svázánx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx., který je podrobně rozebrán v dodatku k výkladu § 17 ZSS, a to zejména vzhledem k jeho odůvodnění ve vztahu ke zrušení § 17 odst. 3 věty čtvrté, se dostávámx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxý smysl, ale především obsah. Pokud se regulátoři musejí řídit služebními předpisy NSS č. 3 a 4/2017, zbývá pro jejich autonomii velmi malý prostor. Dle xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxtech 2016 a 2017 do výčtu doplněni další regulátoři - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a Úřadu pro přístup k dopravxx xxxxxxxxxxxxxxx
Jak jsme uvedli u § 17, systemizace a její změny fakticky vždy budou mnohem po-drobnější, než by se z § 1x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxavidla určující.
Související ustanovení:
§ 5 - služba a její obory, § 9 - představený, § 10 - služební orgán, § xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdu, § 17 - systemizace, § 18 - změna systemizace, § 24 - konání výběrového řízení, § 36 - obecná část a zvláštní část úřednické zkoušky, § 55 - jmenovánx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx z organizačních důvodů, § 172 - systemizace pracovních míst, § 188 - představený, § 205 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
nařízxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxvání v právních vztazích,
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx2015 Sb., služební předpis NSS č. 3/2017
služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3 ze dne 17. března 2017, kterým se stanoví pravxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxím úřadu, ve znění služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2018, - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní slxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a č. 5/2018
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
Pichrt,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Na rozdíl od obdobné úpravy obsažené v § 28 služebního zákona neobsahuje § 20 ZSS výxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že služební poměr stát-ních zaměstnanců se zakládá ke státu - k České republice. J. Kocourek k tomu v roce 2006 uváděl: „Základní charakteristikou sluxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx 51). Pojem „služební poměr“ je v českém právním řádu v současnosti šířeji pou-žíván pro označení (jiného než základního pracovněprávního) vztahu (slxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxoti § 28 služebního zákona) o výslovné konstatování, že služba může být vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou není věcnox xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 21 až 76 - služební poměr, § 83 - zákaz konkurence, § 181 - rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portáx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xráv státních zaměstnanců
Z literatury:
Kocourek, J. Služební zákon (komentář, prováděcí předpisy). Praha: EUROUNION Praha, s.r.o., 2005.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Určitou trvalou tendencí v pracovněprávních vztazích je preferovat pracovní poměry sjednávané na dobu neurčitou a na "plný úvazek". Přesto, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxích smluv nebo poměrů na dobu určitou" (cit. směrnice Rady 1999/70/ES) a různé verze unijních "strategií" v oblasti zaměstnanosti označují trvale (poxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxce provedena v § 39 zák. práce, se může v některých konkrétních aplikačních případech původnímu záměru "celoevropského" právního rámce vzdalovat.
xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxzením vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou a upravuje ve svém § 2, že osobu lze přxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa úřednickou zkoušku, a dále případně při přijetí osoby nahrazující dočasně nepřítomného zaměstnance) tehdy,
a)
je-li třeba jejím prostřednictvxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe, kterému byla povolena kratší služební doba, nebo
c)
bude-li tato osoba vyslána k výkonu zahraniční služby.
Pokud jde o případy uvedené shxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 3 let; ode dne vzniku prvního služebního poměru na dobu určitou může být tato doba opakována nejvýše dvakrát. Za opakování služebního poměru na dobu určxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxebnímu poměru na dobu určitou se nepřihlíží.“ a vykazovalo tak prvky výrazné inspirace ustanovením § 39 odst. 2 zák. práce.
Citované ustanovení všax xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx xx xxerou je třeba zajistit plnění časově omezeného úkolu služebního úřadu, nejdéle však na dobu 7 let. Tato doba může být se souhlasem státního zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx služebního poměru podle § 2 písm. b) na dobu povolení zkrá-cení stanovené služební doby. (3) Osobu lze přijmout do služebního poměru podle § 2 písm. c) nexxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xe upravena v prvním odstavci § 20 ZSS, dává naději, že se v praktických dopadech nebude podobat často spíše „platonickému“ preferování pra-covních pomxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxa-tovat, že shora vyjádřené naděje výslednou úpravou zcela naplněny nebyly.
K problematice služebních poměrů na dobu určitou srov. též komentář k x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxve z jiných důvodů zákonem stanovených, resp. stanoveným způsobem (srov. § 71 ZSS). Z ustanovení druhého odstavce, který uvádí, že "do služebního poměxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxu může být přijata pouze fyzická osoba, která úspěšně vykonala úřednickou zkoušku. Druhá věta druhého odstavce pak bude aplikována zejména v případecx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xSS), pokud by současně nebylo možné či účelné řešit situaci zastupováním (§ 66 ZSS).
Z judikatury
ÚS Pl. ÚS 21/14
Související xxxxxxxxxxx
x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xaměstnance, § 105 - neplacené služební volno na žádost státního zaměstnance, § 181 - rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebnxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxení některých práv státních zaměstnanců
Související předpisy
Nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxdě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS
HLAVA II
PŘEDPOKLADY A ODBORNÉ POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ Dx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxTÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU NEBO VÝKONU SLUŽBY
Základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Ustanovení § 22 částečně odpovídá § 30 odst. 1 větě druhé služebního zákona: "(„(1) Ke jmenování do služby musí fyzická osoba splňovat předpxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxy o utajovaných informacích,18)je-li tento předpoklad pro služební místo požadován. Do služby nelze jmenovat fyzickou osobu podle věty první, u kterx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxes srov. zejména § 24 a § 25 ZSS), nebude-li naplněn předpoklad stanovený ve větě druhé. Současná textace zákona naopak opustila dříve striktněji znějíxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxu ve vztahu „fyzická osoba (uchazeč) - stát“, uvážíme-li, že jak dle služebního zákona (§ 29 odst. 4 služebního zákona), tak dle zákona o státní službě (§ xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xorovnání s obdobným ustanovením ve služebním zákoně) mimo jiné uvedl:
„224. Základem pro přijetí do služebního poměru tedy nemůže být v podmínkách matxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtí do služebního poměru musí vycházet se skutkového stavu zjištěného zákonnými důkazními prostředky, musí být řádně odůvodněné a navíc podléhá soudnxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxat fyzickou osobu ..., u které nelze prokazatelně předpokládat, že bude ve službě dodržovat demokratické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxem zmíněnou úpravou je v absenci slova „prokazatelně“ v napadené úpravě. To však nic nemění na skutečnosti, že pokud správní orgán dojde k závěru, že u koxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxubliky a řádně vykonávat službu“, musí tuto skutečnost prokázat a své závěry řádně odůvodnit.“
Jak upozorňuje A. Kottnauer, byla tato podmínka (§ 30 odst. 2 věta druhá služebního zákona) do návrhu služebního zákona zapracována v úmyslu nahradit, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxnů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, byl novelizován tzv. lustrační zákon ve vztahu ke službě představených, u kterých stanoví další přxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxmiňuje“ (Kottnauer, A., 2015, s. 88 násl.). J. Kněžínek k tomu dále uvádí, že jde o „základní pojist-ku proti infiltraci osob státu nepřátelských do strxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí pořádek takto: "(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992." (K problematice ústavní definice pojmu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxěk, 2009, str. 846 a násl.). Otázku však může vzbuzovat, proč zákonodárce xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxt širší koncept, obdobně jako je tomu např. u úředníků územních samosprávných celků, kdy zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxce pod čarou odkazuje na čl. 112 odst. 1 Ústavy.
Dne 30. dubna 2019 byl vydán Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxS doplněný však o poznámku pod čarou, která má zřejmě přinést - oproti doslovně přepsa-nému textu zákonného ustanovení - příslušnou „přidanou hodnotux x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na dané služební místo, resp. z toho, zda žadatel tyto předpoklady a požadavky splňuje (zejména předpoklad bezúhonnosti nebo vzdělání), ale jedná se nxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxší předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federa-tivní Republiky, České republiky a Slovenské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služebním orgánem v průběhu výběrového řízení např. z případných poznatků Policie České republiky nebo zpravodajských služeb České republiky týkaxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxtele napadené ustanovení porušuje principy právního státu, neboť je „založeno na subjektivní, neprůkazné a ničím neomezené domněnce“.
222. Ani u nyxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xonformně. Účel napadeného ustano-vení je zjevný, a to zajistit loajalitu zaměstnanců veřejné služby vůči státu, resp. vůči ústavnímu sys-tému a ústaxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxmětem sporu je pouze formulace ustanovení.
223. Formulaci „lze předpokládat“ ovšem opět nelze vykládat izolovaně, nýbrž v kontextu požadavků dokazxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxo shora v souvislosti s posuzováním ústavnosti § 145 odst. 3, zákon o státní službě upravuje řízení ve věcech služby se subsidiárním použi-tím správníhx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxomezená domněnka orgánu veřejné moci, jak uvádí navr-hovatel. Naopak rozhodnutí o přijetí do služebního poměru musí vycházet se skutkového stavu zjixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxňuje na dikci § 30 zákona č. 218/2002 Sb., služební zákon, podle něhož „do služby nelze jmenovat fyzickou osobu ..., u které nelze prokazatelně předpoklxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxadenou a navrhovatelem zmíněnou úpravou je v absenci slova „prokazatelně“ v napadené úpravě. To však nic nemění na skutečnosti, že pokud správní orgán xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho pořádku České republiky a řádně vykonávat službu“, musí tuto skutečnost prokázat a své závěry řádně odůvodnit.
226. Intepretace daného ustanovenx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodržování určitých zásad, je v materiálním právním státě nemožná.
227. Opět je nutno uzavřít, že napadené ustanovení lze vyložit ús-tavně konformnx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Související ustanovení:
x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxuvisející předpisy:
zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánexx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xomentář k čl. 112 Ústavy. In Klíma, K. et al. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.
Kněžínek, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxr, A. Komentář k § 22 in Kottnauer, A., Přib, J., Úlehlová, H., Tomandlová, L. Zákon o státní službě. Ostrava: Sagit, 2015.
Přijetí do služxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxpecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
K odst. 1
K odst. 2
K odst. 1
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxo řadí § 159 odst. 1 ZSS na prvních třech místech [pod písm. a) až c)] do výčtu záležitostí, na která se vztahují ustano-vení ZSS o řízení ve věcech služby. Uxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služebním orgánem správním rozhodnutím.
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxerou ustanovení § 25 ZSS ostatně označuje jako žadatele (k povaze služebního poměru srov. též komentář k § 2 ZSS). Použitá formulace „spolu s rozhodnutíx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxstave-ného“ by mohla navodit dojem dvou navazujících individuálních správních rozhodnutí [prvním - přijetím - se stává fyzická osoba státním zaměstxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxn na služební místo představeného]. Tento dojem může být ještě umocněn textací § 30 ZSS, který upravuje náležitosti obou rozhodnutí v samostatných odsxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxžby nezmiňuje jednoznačně o tom, že fyzická osoba je do služebního poměru přijímána pouze na systemizované a současně volné (uvolněné) služební místox xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxí službě volné služební místo. Z uvedeného je zřej-mé, že součástí rozhodnutí o přijetí do služebního poměru musí být též rozhodnutí o zařazení na služexxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxxx xxxxxxxxí-li zákon jinak (např. podle § 24 odst. 5 se nekoná výběrové řízení na obsazení volného slu-žebního místa v případech tam uvedených). Výjimkou z konání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx).
K odst. 2
Konstatování, že na přijetí do služebního poměru (zařxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xmenování do služby a v § 9 odst. 9 v případě jmeno-vání představeným), ustanovení § 22 ZSS navíc upravuje též případ, kdy do služebního poměru nelze přijmxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xřijetí do služebního poměru splňuje všechny zákonné předpoklady pro přijetí, náleží, s ohledem na skutečnost, že na přijetí do služebního poměru není xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxrétní osoba přijata do služebního poměru, nezakládá slu-žebnímu orgánu prostor pro libovůli v takovém rozhodování. I při jmenování do funkce, na kterxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxo paktu o občanských a politických právech, jakož i zákaz diskriminace. Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým sx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxění výběrových řízení je nutné dbát na zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace zakotvených v zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nejen pro postavení žadatelů ve výběrovém řízení a výběr nejvhodnějšího žadatele, ale i pro obsazování výběro-vých komisí, pro použití výjimek z obsaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx x xx xxxxx x x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxutu převedení na jiné služební místo vyhlásit výběrové řízení (viz článek 2 odst. 5 metodického pokynu)“. V závěru citované pasáže je pak uveden odkaz nx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxntáře jsme v roce 2015 upozorňovali na možnost čerpat určité poučení i z judikatury NSS k otázce jmenování soudcem jako veřejné funkce, na kterou rovněž xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdů vzta-hující se k
recentní
právní úpravě státně-zaměstnaneckých vztahů (srov. níže). Konstatová-ní, že na přijetí do služebního poměru není právxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxech překonáno - na přijetí do služebního poměru právní nárok existoval (při splnění podmínek) v případech uvedených v § 190 odst. 1, § 191 odst. 1, § 192 odxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxem veřejnou funkcí a justiční čekatel nejmenovaný prezidentem republiky do funkce soudce je oprávněn dovolávat se práva na rovné podmínky přístupu k vxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxh]. Ve spojení s tím je oprávněn dovolávat se toho, aby nebyl na tomto právu diskriminován (čl. 1, čl. 3 odst. 1 Listiny), stejně jako je oprávněn i k tomu, dxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx podmínky přístupu k voleným a jiným veřejným funkcím (v daném případě na přístup k funkci soudce), jakož i právo na projednání věci bez zbytečných průtaxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxního přezkoumání vyloučeno. Akty či úkony prezidenta republiky při výkonu jeho pravomoci jmenovat soudce jsou ve spojení s uvedenými právy přezkoumaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x státní službě), není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. a nepodléhá soudnímu přezkumu. Výbě-rové řízení na obsazení volného služebního místa podle x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xv maximálním počtu tří), ve druhém si z těchto způsobilých žadatelů vybírá služební orgán. Ten však nemusí vybrat žádného ze způsobilých žadatelů. Nárxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxká ani tím, že výběrová komise vybrala jediného způsobilého žadatele. Postup xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx správním soudem. Pokud by služební orgán porušoval zá-kladní práva uchazečů o služební místo tím, že by postupoval diskriminačně, náleží uchazečům oxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxd. pozn. - rozsudek přezkoumal Ústavní soud - usnesení ze dne 20. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 213/2018 - odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost.
Postup slxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxávním soudem. Pokud by služební orgán porušoval základní práva uchazečů o služební místo tím, že by postupoval diskriminačně, náleží ucha-zečům ochrxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xení na přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a na jmenování na služební místo představeného nárok. Neexistuje žádný nárok na přijetx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxi za situace, kdy by byl uchazeč jediným účastníkem daného výběrové řízení.
Závěry o nemožnosti přezkoumávat postup při výběru nejvhodnějšího uchazxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxí a zákaz diskriminace. Zákon o státní službě ukládá služebnímu orgánu v § 164 odst. 8 toliko povinnost vyrozumět žadatele, kteří ve 2. kole výběrového řxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného jiného žadatele. Zákon o státní službě však nepředpokládá, že by služební orgáx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxkonným povinnostem, zašle-li žadateli zcela neformál-ní a neodůvodněné vyrozumění o ukončení a výsledku výběrového řízení.
. (MS v Praze - 11 Ad 2/20xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xtátní službě), není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. a nepodléhá soudnímu přezkumu. Lze přitom rozlišit dvě fáze výběrového řízení - v první fázi roxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe výběrovém řízení uspěli, a seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli), ve druhé fázi následně služební orgán vybere v dohodě s bezprostředxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxo řízení není soudně přezkoumatelné v řízení podle ustanovení § 65 a násl. s. ř. s., tím spíše za pomocí argumentu
a fortiori
(konkrétně
a maiori ad minus
x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v opačném případě by došlo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxčí veřejné subjektivní právo být vybrán. Rozhodnutí o námitce podle ustanovení § 164 odst. 5 zákona o státní službě se týká námitek dle textu zákona o stáxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxsahu ustanovení § 164 zákona o státní službě tedy vyplývá, že rozhodování směřuje proti postupu výběrové komise ve výběrovém řízení. Na základě této skxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxelné, a to právě s ohledem na to, že na přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a na jmenování na služební místo představeného není nárok xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představe-ného, na jehož výsledek není právní nárok, není na místě dovodit soudní přezkoumxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení.
Související ustanovení:
§ 10 - služební orgán, § 2x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxadní předpoklad pro přijetí do služebního poměru, § 24 až 76 - služební poměr, § 51 - základní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Související předpisy:
Listina (čl. 21 odst. 4 - právo na rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím),
Mezinárodní pakt o občanských a politxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
Z literatury:
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo místa
(Konání výběrového řízení)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx x xx x
xxx x xxxxx x
xxxx x xxxxx x
xxx x xxxxx x
xx x xxxxx x
x xxxt. 1 až 4
Jakkolxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx zákonodárce od „původního vzoru“ výrazně odklonil již tím, že do zákona o státní službě nepojal koncept „přípravy na službu“ upravený ve služebním zákxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xěla za cíl napomoci k výběru vhodných uchazečů k přípravě na službu, při koncipování ustanovení upravujících výběrové řízení na obsazení volného slu-xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxva výběrového řízení a souvisejících otázek v ZSS má však zakotvit právní rámec objektivity výběru („těch nejvhodnějších“ z uchazečů) a určitý stupeň xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxpěli, a žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, ale nebyli vybráni jako nejvhodněj-ší).
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxebního místa se musí podrobit jak státní zaměstnanci, kteří chtějí změnit své služební místo, tak osoby, které nejsou dosud státními zaměstnanci. Výbxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xbecného pravidla upravuje zákon pro případy uvedené v § 24 odst. 5 ZSS.
Spolu s žádostí o zařazení na služební místo (o jmenování na služební místo přexxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxí do služebního poměru, přičemž žádost o zařazení na služební místo (o jmenování na služební místo představeného), které má být na základě výběrového řxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxeních § 51 až 59 ZSS.
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxativní
výčet výjimek z pravidla obsaženého v prvním odstavci, tedy výčet případů, kdy se na obsazení volného služebního místa výběrové řízení nekonxx xxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xeho souhlasem na jiné služební místo ve stejném oboru služby ve služebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo v nadřízeném ústřednxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo v nadřízeném ústředním správ-ním úřadu ve stejném oboru služby za podmínek za podmínek dle § 51 odst. x xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxx
x
xxxxxxxx xxátního zaměstnance na služební místo uvolněné v souvislosti s vysláním k výkonu služby v zahraničí (§ 67 ZSS); tento postup nelze použít, jde-li o uvolnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxtupem podle jiného zákona [např. pokud je slu-žební místo obsazeno osobou v pracovním poměru podle § 178 odst. 1, 2 a 4 nebo § 178a odst. 1 ZSS nebo pokud se jxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxkon o zahraniční službě).
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se sta-noví podrobnosti k provádění výbxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxní dle zákona o státní službě, nevylučuje nastavení vnitřního procesu výběru nejvhodnějšího uchazeče pro určitá služební místa, např. v případě výběxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxický pokyn uvádí, že výběrové řízení na služební místo se nekoná také v případě, pokud je do služebního poměru přijat a na služeb-ní místo zařazen zaměstxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx x xxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxné služební místo mohl být převeden státní zaměstnanec, který nemůže vykonávat službu na dosavadním služebním místě (např. z důvodu zrušení služebníxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxvedení na dané služební místo, je v rozhodné době více (tj. ani u jednoho z dotyčných státních zaměstnanců nejsou kritéria pro převedení na dané služebnx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxnsparentnosti, zákaz diskriminace apod.) doporučuje nerozhodovat o převedení konkrétního státního za-městnance, ale vyhlásit na dané služební míxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx namísto převedení státního zaměstnance, který nemůže vykonávat službu na dosavadním služebním místě, na toto vhodné volné služební místo (§ 61 ZSS) s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxího zaměstnance, který nemůže vyko-návat službu na dosavadním služebním místě, na vhodné volné služební místo, kdy je konkrétní státní zaměstnanec rxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxvně na volné služební místo převeden, může být sice úspěšný ve výběrovém řízení, ale nebude zařazen či jmenován na volné služební místo např. proto, že s xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Také služební zákon ukládal v § 18 odst. 1, že „vyhlášení výběrového řízení k přípravě na službu musí být veřejné“ - nestanovix xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxormačním sytému o státní službě (výběrového řízení služebním orgánem), aby v následující větě druhé přiznala jen „zveřejnění na úřední desce“ právní xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxjňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro druhé vydání komentáře ke shora uvedenému doplňujeme, že Metodický pokyn náměstka ministra vnitra xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo řízení a uvádí v odst. 1 čl. 5 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (citováno včet-ně poznámky pod čarou): „Výběrové řízení vyhlašuje příslušný sluxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxním systému o státní službě (§ 24 odst. 6 ZSS); právní účinky zveřejnění má však zveřejnění na úřední desce, zveřejnění v informačním systému o státní slxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v § 164 ZSS. Ustanovení § 164 odst. 1 ZSS uvádí, že pro výběrové řízení podle zákona o státní službě se (od 1. 7. 2017, tedy po novele ZSS prove-dené zákonem čx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxx
Výběrové řízení se podle služebního zákona vyhlašuje na obsazení volného služebního mís-ta. Tato formxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxnímu okamžiku uvolní, např. v důsledku skončení služebního poměru dosavadního státního zaměstnance z důvodu dosažení 70 let věku.“ (cit. z Kněžínek, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxné služební místo není dosud volné (uvolněné); nespatřujeme v této věci ani výkladový problém, neboť formulace prvního odstavce § 24 je odlišná od nadpxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxové řízení podle služebního zákona, které se vyhlašuje na obsazení služebního místa“.
Předcházející odstavec, uvádíme shodně s jeho zněním v prvnxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, který v čl. 4 (Vyhlášení výběrového řízení) odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxistujícího služebního místa (např. po vydání rozhodnutí o skončení služebního poměru dosa-vadního státního zaměstnance, po schválení změny systexxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxý na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx) je upraven též „Postup před vyhlášením výběrového řízení“; v této souvixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rejstříku státních zaměst-nanců, zda se mezi státními zaměstnanci zařazenými mimo výkon služby z organizačních důvodů podle § 62 ZSS nenachází takovx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx výběrového řízení převedl podle § 61 ZSS, resp. zařadil podle x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
K odst. 7
xxxxxxxxx xxxxxxxxsti oznámení o vyhlášení výběrového řízení jsou v zákoně uvedeny zejména proto, aby uchazeč o obsazení volného služebního místa měl dostatečné množstxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xzveřejnit vyhlášení) výbě-rové řízení za podmínek uvedených v odstavci 6, je suma údajů, které musí zveřejněné oznámení o vyhlášení obsahovat, jednox x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxoby, které dosud nejsou státními zaměstnanci, resp. jsou státní zaměstnanci v jiném služebním úřadu. Výběrové řízení, které by nebylo vyhlášené za poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xadatele, a služební orgán by měl výběrové řízení zrušit. Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podroxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxlášení výběrového řízení byl uveden i požadavek předložení strukturova-ného profesního životopisu žadatele jako vhodného prostředku shrnujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxh k žádosti.“ Pokud jsme v prvním vydání tohoto komentáře uváděli, že souhlasíme s názorem, že je možné vyhlásit i konat jedno výběrové řízení na obsazenx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxnek, J., s. 193); s tím, že jsme upozorňo-vali, že jakkoliv zákon hovoří v odst. 7 písm. c) o oboru služby v singuláru, budou zřejmě vyhlašována i výběrová xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxo pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, který v čl. 4 (Vyhlášení výxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxběrové řízení může být konáno pouze v případě, že je ve služebním úřadu obsazováno několik identických míst, tzn. míst ve stejné platové třídě a ve stejnxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxy nejvýše 3 výběrová řízení“.
K odst. 8
Ustanovení osmého odstavce je speciální (vylučující) ve vztahu k § 16 odst. 1 spr. řá-du, který uvádí: „V řízení se jedná a písemnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xruhého odstavce § 16 spr. řádu a předložit žádost v cizím jazyce s úředně ověřeným překladem; taktéž užití postupu dle ustanovení § 16 odst. 4 spr. řádu (oxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxat v jazyce své národnostní menšiny) je vyloučeno. K aplikačním problémům spojeným v této souvislosti s jinak při-pouštěnou možností činit podání ve sxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxných zákonem též právo užívat jejich jazyka v úředním styku („občanem“ se s ohledem na čl. 42 Listiny bude ro-zumět státní občan, v současnosti České repxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxvání na služební místo představeného tvoří přílohu č. 4 Metodického po-kynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví poxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxní služebního poměru na dobu neurčitou a přijímání do služebního poměru na dobu určitou, § 22 - základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru, § xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxházení se zaměstnanci, zákaz diskriminace, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvláštní ustanovení o výběrovém řízení, § 180 - informační systém o sxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxnou praxí, § 191 - dosavadní zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou bez dostatečné praxe, § 192 - dosavadní zaměstnanci v pracovním poměru nx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxa, § 203 - zvláštní postup do doby zprovoznění informačního systému o státní službě
Metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka ministra vnitrx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru
Související předpisy:
Z literatury:
Kněžínexx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx
Homfray, Š. Výběrové řízení na obsazení služebního místa. Unes - účetnictví neziskového sektoru, č. 4/2018.
(Požadavky na osobu žaxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu
I. Obecně k § 25
II. K odst. 1 písm. a) a k odst. 4
III. K odst. 1 písm. b) a c)
IV. K odxxx x xxxxx xx x x xxxxx x
xx x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxx x xxxxx xx
xxxx x xxxxx x
xxxxx x xxxxx x
xx xxxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtra pro státní službu č. 1/2019, kterým se sta-noví podrobnosti k provádění výběrových řízení, uvádí ve druhém odstavci článku 5 (Oznámení o vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxdeny předpoklady a požadavky podle § 25 ZSS, a to se specifikací jednotlivých listin, jimiž se splnění jednotlivých předpokladů a požadavků dokládá, rxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxtním právním předpisem-.“ Prokazování splnění před-pokladů budeme věnovat bližší pozornost v komentáři k § 26 ZSS.
II. K odst. 1 písm. a) a k xxxxx x
Požadavex xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxmizace služeb-ními místy, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky [§ 17 odst. 1 písm. dx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xbčanství (§ 25 odst. 4 ZSS). V případě jiných služebních míst jsou (v podstatě nad rámec Listiny -- srov. čl. 42 odst. 1 ve vztahu k čl. 21 odst. 4 Listiny) i uxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxmínky při přijetí do služebního poměru.
III. K odst. 1 písm. b) a c)
Ustanovexx x xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xjen) meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany. Člověk má právní osobnost od narození až do smrti (§ 23 obč. zák). Plně svéprávnxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xoudem při naplnění podmínek uvedených v § 55 obč. zák. Protože občanský zákoník tedy umožňuje v některých případech nabytí plné svéprávnosti i před dovxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxo na souhlas sou-du), má být podmínka uvedená pod písm. b) překážkou toho, aby se o přijetí do služebního poměru hlásily fyzické osoby sice plně svéprávnxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxho zaměstnance jedním ze způsobů výkonu závislé práce (srov. § 3 zák. práce a komentář k § 2 ZSS), je zřejmé, že na rozdíl od pracovněprávních vztahů nemůžx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx osoby mladší 18 let (závislá práce nezletilých, mladších patnácti let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána), koxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xSS nepodmínil zákonodárce obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru na dobu určitou výslovným požadavkem alespoň na její zletilosti a bezúxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xxx x xxxxx x xxxxx xx x x xxxxx x
Zákon o úřednících územních samosprávných celků, zákon o služebním poměru pří-slušníků bezpečnostních sborů a zákon o vojácích z pxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusí být bezúhonný pro výkon činností dle druhého) a liší se i ve způsobu, jak je splnění podmínky bezúhonnosti prokazováno. Také zákon o státní službx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx předpokladu bezúhonnosti doložit, pak upravuje § 26 ZSS.
xx x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxonem o státní službě ze strany uchazeče. Základní členění služebních míst (je-jich označení) ve vztahu k dosaženému vzdělání nalezneme v § 7 ZSS. Zákon xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxu ke vzdělání stanovenému pro výkon určitých činností v rámci služby. V charakteristice platových tříd státních zaměstnanců nalezneme rámcové vymezxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xrchním radou (vrchním ministerským radou, vrchním vládním radou) v 16. platové třídě se stano-veným vzděláním - magisterský studijní program. § 7 ZSS xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xo služebního poměru) pak zákon věnuje v několika ustanoveních pozornost vzdělávání státních zaměstnanců - prohlubování vzdělání i zvyšování vzděláxx xxxxxx x xxx xx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xředpoklad vzdělání, avšak výjimku z předpokladu vzdělání (jakož i pro některé další požadavky stanovené v § 25) upravuje ZSS pro některé případy v rámcx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxx x xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnosti ke vzniku služebního poměru dosa-vadních zaměstnanců ve služebních úřadech.
VI. K odst. 1 písm. f)
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxnku 12 (Předpoklad zdravotní způsobilosti): „(1)Předpoklad zdravotní způsobilosti podle § 25 odst. 1 písm. f) ZSS je dán kategorizací činností (pracxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkonů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke konkrétnímu zdravotnímu stavu žadatele.“ Následující druhý odstavec téhož ustanovení (který je z čáxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtel písemným čestným prohlášením, přičemž služební orgán bude následně podle § 28 odst. 5 ZSS ověřovat splnění tohoto předpokladu pouze u žadatele, o nxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxcifických lékařských službách, ve znění pozdějších předpisů, utvrzuje, že při posuzo-vání potřebné zdravotní způsobilosti žadatele o přijetí do slxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxp. fyzické osoby ucházející se o zaměstnání v pracovněprávních vztazích. K podrobnostem o povinnostech zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx
xxxx x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xo služebního poměru, který není státním občanem České republiky, je potřebné doložit potřebnou dobu zákonem stanoveného druhu vzdělání s vyučovacím xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstitucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka. Obsah a rozsah zkoušky je stanoven na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky.
VIII. K odst. 5
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní sxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxení): „(3) Požadavky podle § 25 odst. 5 ZSS je v oznámení o vyhlášení výběrového řízení nutno uvést s odkazem na příslušný služební předpis, kterým byly jxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxmě-ru a zařazení nebo jmenování na služební místo a ke způsobu jejich doložení) téhož meto-dického pokynu pak odst. 3 a 4 uvádí: „ (3) Pro přijetí do služexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby nebo požadavek způsobi-losti mít přístxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxí místo by měl být zveřejněn, aby se s ním mohli žadatelé seznámit. Splnění takového požadavku se stává další podmínkou pro účast ve výběrovém řízení na oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxch požadovat.
(4) Žadatel musí splňovat předpoklady a požadavky [s výjimkou požadavku podle § 25 odst. 5 písm. b) ZSS] v zásadě ke dni podání žádosti. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx požadavek splňuje, nelze žadatele z výběrového řízení vyřa-dit. Pokud však žadatel v průběhu výběrového řízení některý ze základních předpokladů nexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxno, že žadatel byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo že pozbyl státní občanství České republiky nebo občanství jiného členského státu Exxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxpisem stanovit pro služební místo požadavek: „a) úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný odborný požadavek potřebný prx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xe požadavek úrovně znalosti cizího jazyka podle § 25 odst. 5 písm. a) ZSS služební orgán stanoví s ohledem na činnosti vykonávané na služebním místě. Požxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xrpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměst-nanců ve správních úřadech xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxaných jazykových zkoušek, jejichž absolvováním lze dosáhnout požadované úrovně znalosti cizího jazyka. Splnění požadavku úrovně znalosti cizího jxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxní zkoušce, certifikát o úspěšně vykonané jazykové zkoušce apod.). Splnění požadavku úrovně znalosti cizího jazyka nelze při podání žádosti nahradix xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x písm. a) ZSS třeba stanovit dostatečně určitě, aby bylo zřejmé, co je obsahem tohoto požadavku, a služební orgán ho stanoví s ohledem na činnosti vykonáxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/kody-studijnich-programu-a-oborxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxkladní rámec stanoveného vzdělání požadovaného § 7 odst. 2 ZSS a přílohou č. 1 k ZSS (zejména jej nemůže „změk-čit“).
Problematice „jiného odbornéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxnnosti vykonávané na služebním místě, přičemž splnění tohoto požadavku žadatel doloží příslušnou listinou (např. řidičským průkazem), s tím, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxodický pokyn uvádí: „(3) Za jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby nelze považovat požadavek spočívající v doložení praxe či požadavek odboxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxž splnění nelze jednoznačně prokázat na základě příslušných listin.
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru dosavadních zaměstnanců ve služebních úřadech
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podroxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xlužebního poměru
Související ustanovení:
§ 7 - služební označení státního zaměstnance, § 10 - služební orgán, § 17 - systemizace, § 20 až 24 a x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx žádosti, bezúhonnost, dosavadní zaměstnanci, kteří nepožádali o přijetí do služebního poměru, § 201 - výjimka z předpokladu vzdělání
Souvisejxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxpubliky,
Z literatury:
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x části páté zákoníku práce in Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019.
(Doložení předpokxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. K doložení splnění předpokladů obecně
II. K doložení splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxdpokladu stanoveného v § 25 odst. 1 písm. e)
V. K doložení splnění předpokladu stanoveného v § 25 odst. 1 písm. f)
I. K doložení splnění předpokladů obexxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v § 25 ZSS) musí být ve vztahu ke služebnímu úřadu doloženo. Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní služ-bu č. 1/2019, kterým se stanoví podxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zařazení nebo jmenování na služební místo a způsob jejich doložení); v čl. 6 (Obecné ustanovení k předpokladům a požadavkům pro přijetí do služebního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx
xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanec vykonávající službu v tomtéž služebním úřadu, může v návaznosti na § 6 odst. 2 SŘ ve své žádosti odkázat na listiny, které jsou již součástí jxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Pokud však žadatel k žádosti doloží pouze prosté kopie listin, bylo by okamžité vyřazení žxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se před pohovorem), aby ještě před pohovorem předložil originály nebo úředně ověřené kopie listin.
(8) Čestná prohlášení o státním občanství, dosxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xísto nebo jmenování na služební místo představeného. Pokud žada-tel využije tento vzor a zaškrtne příslušné pole vztahující se k danému předpokladu, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xtanovených v § 25 odst. 1 písm. a), b), c)
Splnění předpokladu státního občanství České republiky (občanství jixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxnd/), dosažení vzdělání stanoveného zákonem o státní službě a potřebné zdravotní způsobilosti je žadatel povinen doložit příslušnými listinami. Poxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x písm. a), e) a f e) ZSS] doloží pouze čestným prohlášením, je pak povinen předložit příslušné listiny následně, nejpozději před konáním pohovoru dle § 2x xxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xx xx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
Písemným čestným prohlášením se podle § 26 odst. 1 dokládá splnění předpokladu podle § 25 odst. 1 písm. c) -- plná svéprávnost žadatele. Písemným česxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů (viz § 26 odst. 1).
Na rozdíl od čestných prohlášení podle § 26 odst. 1 nestanoví ZSS pro čestné "dočasné" pxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxlášení podle § 193 odst. 2 ZSS se vyžaduje písemná forma). Nevyžaduje-li však § 26 odst. 2 výslovně písemnou formu čestného prohlášení, bylo by ho možnx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxným elektronickým podpisem, event. pomoci jiných technických prostředků, to však za podmínky, že bude do 5 dnů doplněno písemně, ústně do protokolu nexx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xěkterých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), se státní občanství České republiky prokazuje:
a)
občanským průkazem České republixxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxpubliky ne starší 1 roku.
Ze shora uvedených dokladů bude zpravidla patrné i splnění předpokladu dosažení stanoveného věku.
Metodický pokyn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxd státního občanství a znalost českého jazyka) odst. 3: „Splnění předpokladu státního občan-ství musí v souladu s § 26 odst. 1 věta první ZSS žadatel dolxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxdí: „(4) Splnění tohoto předpokladu žada-tel při podání žádosti dokládá zpravidla písemným čestným prohlášením (případně lze akceptovat, že žadatex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxinu v originále (jde-li o průkaz totožnosti nebo osvědčení o státním občanství) nebo v ověřené kopii (jde-li o osvědčení o státním občanství) předloží xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
III. K doložení splnění předpokladu stanoveného v § 25 odst. 1 písm. d)
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe osvědčuje výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, tento výpis si však vyžaduje služební orgán stanoveným způsobem -- v případxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxžbu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, uvádí ve svém článku 10 (Předpoklad bezúhonnosti) mimo jiné:
„(4) Vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé by mohly ovliv-ňovat jejich rozhodování, zda se zúčastnit výběrového řízení. S ohledem na zásadu vstříc-nosti a procesní ekonomie proto služební orxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxtřednictvím vlastního vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
(5) Pokud služební orgán bude ověřovat bezúhonnost žadatele sám (tj. nebude-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xízení. Vzhledem k tomu, že po-vinnou náležitostí žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo pxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxkytnout údaje, které jsou k vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů nutné. Pokud bude žadatel mít zájem o uvedený postup služebního orgánu, je povixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxbní orgán výpis z evidence Rejstříku trestů vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů na základě § 26 odst. 1 ZSS. Pokud ale žadatel x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xožnost v oznámení o vyhlášení výběrového řízení dána, platí, že žadatel tuto náleži-tost žádosti nedoložil.
(6) Splnění předpokladu bezúhonnostx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxa pátá ZSS.“
Žadatel, který není státním občanem České republiky, předkládá vždy sám obdobný doklad. Také takový "„obdobný doklad"“ osvědčující bxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxy přichází v úvahu i více "„obdobných dokladů"),“), v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ("(„domovský stxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx žadatel pobýval po stanovenou dobu) nevydává, doloží žadatel bezúhonnost písemným čestným prohlášením; to se může v praxi ukázat menším problémem, nxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxníku (není však na žadateli, aby "„si vybral" -“ - čestné prohlášení přichází "„na řadu"“ až ve chvíli, kdy domovský stát "„obdobný doklad"“ prokazatelxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo v § 25 odst. 1 písm. e)
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxské republice. Tak např. dle § 55 zákona o vysokých školách se studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu a dnem ukoxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu." Metodický pokyn náměstka ministxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo jiné: „Jde-li o žadatele, který již dokončil vysokoškolské vzdělání (splnil všechny studijní povinnosti), ale ještě nedisponuje diplomem, bude slxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí.“ Ukončení studia na nižších školách (a doklady osvědčující jejich absolvování) je upraveno v zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxlávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzděxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxuškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.
(4) Vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčexx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x 101 téhož zákona, který zní: "Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absoxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxráceně "DiS.")."
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxniční škole musí žadatel doložit, že jde o příslušné zahraniční vzdělání uznané v České republice. Toto uzná-ní může vyplynout z mezinárodní smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxx zákona o vysokých školách (Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace), v případě základního, středního nebo vyššího odbor-ného vxxxxxxx x x xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysvědčení v České republice, nebo b) rozhod-nutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice - tzv. nostrifikaci).
Již shora citovaný Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 k tomu v xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxlad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy (více viz http://www.msxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se sta-noví podrobnosti k provádění výběrových řízení, uvádí ve svém článku 12 (Předpoklad zdravoxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Služební orgán bude následně podle § 28 odst. 5 ZSS ověřovat splnění tohoto předpokladu pouze u žadatele, o němž byla uzavřena dohoda podle § 28 odst. 2 nxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pozdějších předpisů (odst. 2 čl. 12). Metodický pokyn se též vyjadřuje k situaci, při které by žadatel doložil k žádosti namísto čestného prohlášení o zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxní orgán považovat splnění tohoto předpokladu za doložené, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx19, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Související ustanovení:
§ 7 - služební označení státního zaměstnance, § 10 - xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxí ustanovení, § 193 - osvědčení bezúhonnosti v přechodném období, § 201 - výjimka z předpokladu vzdělání
Související předpisy:
vyhláška č. 17xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxrovém řízení po podání žádosti)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx x
xxx x xxxxx x
xxxx x xxxxx x
xxx x xxxxx x
xx x odst. 5 a 6
I. K odst. 1.
Z pravidla, že výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje předpoklady a požadavky stanovené v § 25 ZSS, připouští zákon jen jedinou vxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdle právního předpisu upravujícího ochranu utajo-vaných informací“. Tato způsobilost se prokazuje způsobem vyžadovaným pro způsobilost seznamovxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx
xx
xxxxxxxx x xplnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhra-zené (tj. nejnižší stupeň utajení),
b)
osvědčením, které vydává Národní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi stupně uta-jení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxnku 16 (Požadavek způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím) v odst. 2 až 4: „(2) Splnění tohoto po-žadavku žadatel doloží příslušným dokladem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x,Důvěrné‘, ,Tajné‘ nebo ,Přísně tajné‘) podle zákona o ochraně utajovaných informací]. Nedoložení splnění tohoto požadavku k žádosti však není důvoxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxložit dokladem o způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím vyššího stupně utajení.
(3) Jedná-li se o služební místo s požadavkem způsobiloxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xnformací - svéprávnost, věk alespoň 18 let, bezúhonnost) v zásadě dovodit již z podkladů pro výběrové řízení. V případě pochybností lze tuto otázku proxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxnámení vydat.
(4) Jedná-li se o služební místo s požadavkem způsobilosti mít přístup k utajovaným in-formacím stupně utajení Důvěrné, Tajné nebo Pxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxí na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného, pokud žadatel doloží, že před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tomu, aby konkrétní žadatel v přiměřené lhůtě, kterou mu služební orgán poskytne, podal žádost o vydání osvědčení, bude služebním orgánem žadatel vyzxxx xx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxdtím, než bude vydáno rozhodnutí o přijetí do služební-ho poměru a zařazení nebo jmenování na služební místo. Dohoda mezi bezprostředně nadřízeným přxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxdá žádost o vydání osvědčení. Pokud žadatel ve lhůtě poskytnuté služebním orgánem žádost o vydání osvědčení nepodá, služební orgán rozhodnutí o zařazxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxde žádost o vydání osvědčení následně Národním bezpečnostním úřadem zamítnuta, nastal by důvod pro převedení státního zaměstnance podle § 61 odst. 1 pxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxátnímu zaměstnanci služební poměr ve zkušební době [§ 74 odst. 1 písm. f) ZSS].“
II. K odst. 2
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxru (jejíž součástí je žádost o zařazení na služební místo) služební orgán přezkoumá a vyřadí ty, u nichž jsou naplněny důvody stanovené ve druhém odstavxx x xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xi Kottnauerem v dílech uvedených níže ve výčtu „z literatury“), že se zákonodárce dopustil legislativně technické-ho pochybení, pokud povinnost sluxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx o žádosti o přijetí do služebního poměru, o zařazení na služební místo i jmenování na služební místo představeného, podávané podle § 24 odst. 3 a 4, náležx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxx (§ 24 odst. 4), a žadatel, je-li znám, by měl být o takovém postupu služebního orgánu vždy vyrozuměn [lze vyjít např. z § 43 odst. 1 písm. a) a odst. 2 spr. řádxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx kdo jej učinil, vždy oznamuje osobě, které se týká, je-li známa, a podateli].
Jakkoliv ke změně zákona v této otázce nedošlo, již zmiňovaný Metodickx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxi služební orgán nevydává rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Žadatel se o vyřazení své žádosti vyrozumí (§ 27 odst. 2 ZSS). Posou-zením a vyřazováním žádoxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxedpisu], případně též zaměstnance, kteří jsou členy výběrové komise, kteří provedou vyhodnocení žádostí, a následně (pokud jsou k tomu pověřeni) xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxdanou po lhůtě pro podávání žádostí. Takovému žada-teli se taktéž zašle vyrozumění o vyřazení žádosti.“ Zde je možné opětovně odkázat na čl. 22 citovanxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxosti (tj. neuplatní se postup uvedený v § 45 odst. 2 SŘ). To však nevylučuje v rámci zásady vstříc-nosti, aby případné nejasnosti (např. v otázce požadavxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxožených dokladech byly projednány v rámci neformálního kontaktu s žadatelem - musí však být dodržena zásada rovnosti všech žadatelů.“ Pokud jde o zachxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxst. 7 písm. g) ZSS]. Podle § 164 odst. 1 ZSS nesmí být lhůta pro podávání žádostí kratší než 10 dnů. Zmeškání lhůty pro podávání žádostí nelze prominout podxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxpěch žadatelů a v návaznosti na judikaturu29 je však třeba na lhůtu pro podání žádosti o přijetí do služebního poměru aplikovat § 40 SŘ, pokud jde o její zaxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx x
xouze žadatel, jehož žádost nebyla vyřazena, má právo, aby s ním výběrová komise provedla pohovor. Pohovor je zaměřen na obor služby, jehož se výběrové řxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxntář k § 25 odst. 5). Metodický pokyn ná-městka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 upravuje (mj.) i podrobnosti postupu a pohovoru před výběrovxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxoru a sestavení pořadí úspěšných a neúspěšných žadatelů) jsou ustanovení metodického pokynu, která se v současnosti snaží „doplnit“ příliš stručnou xxxxxx x xx xxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x pohovoru - (3) Pozvání k pohovoru (k písemné zkoušce) by mělo být písemné (§ 15 odst. 1 SŘ), nicméně s ohledem na časové urychlení konání pohovorů (písemnx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xomunikace (e-mailem) - v případě použití těchto méně formálních prostředků komunikace nelze následně vůči žadateli uplatnit negativní důsledky, poxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení (viz článek 31 tohoto metodického pokynu) bude namítat, že pozvání neobdržel. Vzor pozvánky k pohovoru a k písemné zkoušce tvoří přílohu č. 13 a 1x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxeré listiny je žadatel ještě povinen před pohovo-rem doložit, případně zda pohovor bude doplněn písemnou zkouškou, a dále i poučení o následcích nedosxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx
xxxxxx xx xxxxxx xřed konáním pohovorů ... (2) Pokud žadatel nedoloží nejpozději před pohovorem, resp. před písemnou zkouš-kou, která se koná před po) hovorem, některox x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxo případě může i výběrová komise, popř. služebním orgánem pověřená osoba, pokud je k vyřazování žádostí pověřena (viz článek 22 tohoto metodického pokxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxradním termínem pohovo-ru, bude jeho žádost z výběrového řízení vyřazena. -
Článek 33 Provádění pohovoru a jeho obsah - (3) ZSS neupravuje blíže obsah xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxím místě), a na plnění jiného odborného požadavku (§ 27 odst. 3 ZSS). Obsah pohovoru bude vždy vycházet z jeho cíle, kterým je především výběr nejvhodnějxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na obor služby, který bude na konkrétním služebním místě vyko-náván. Výběrová komise může klást také otázky týkající se např. předchozí profesní dráhx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx na schopnosti práce v týmu) a také jeho motivace účastnit se konkrétního výběrového řízení. -“
IV. K odst. 4
Novelou ZSS provedenou zák. č. 144/201x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx odst. 4). Písemná zkouška může předcházet provedení ústních pohovorů, výběrová komise provede pohovor nejméně s pěti žadateli, kteří podle kritérií xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 tuto proble-matiku blíže upravuje v čl. 33 (Písemná zkouška doplňující pohovor), ze kterého xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxel upozorněn nejpozději před konáním pohovoru; tuto informaci lze též uvést již v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, případně v pozvánce k pohovoxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx písemné zkoušky ne-provést se žadatelem pohovor. O obsahu písemné zkoušky a způsobu jejího hodnocení se musí výběrová komise usnést ještě před konáníx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xoučástí pohovoru i ověření znalosti cizího jazyka, může být také část písemné zkoušky v cizím jazyce. Pokud bude písemná zkouška předcházet ústnímu poxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rovnosti žadatelů. (3) Je-li žadatelů, jejichž žádost nebyla vyřazena podle § 27 odst. 2 ZSS, nejméně 10, lze pohovor doplnit písemnou zkouškou konanox xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxmná zkouška jako předvýběr žadatelů, kteří budou po-zváni k ústnímu pohovoru, je třeba o jejím konání žadatele informovat předem již v pozvánce k pohovxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxšku se všemi žadateli a teprve následně po vyhodnocení písemné zkoušky pozvat žadatele, kteří splnili předem stanovené podmínky, k ústnímu pohovoru. xx
xx x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 144/2017 Sb.; společným jmenova-telem těchto změn ve výběrovém řízení byla snaha po zjednodušení a zefektivnění průběhu výběrových řízení, a to včetxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx výběrového řízení. Na novelizovanou právní úpravu reaguje i Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, který se zabývá odpxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xohovor“. Metodika taktéž využívá změn, které přinesla novelizace úpravy procesní stránky realizace výběrových řízení, když v § 164 ZSS byla stanovenx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx-vidla dokončí do 90 dnů od uplynutí lhůty pro podávání žádostí. Článek 24 metodiky (mj.) uvádí:
„(1) ZSS v § 27 odst. 6 stanoví tzv. vyvratitelnou domněnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxého řízení ani na výzvu neposkytuje součinnost potřebnou k zajištění jeho účasti ve výběrovém řízení anebo je z jeho jednání jinak zřejmé, že již nemá záxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxrovém řízení. Jedná se zejména o případy, kdy žadatel sice učiní určitý úkon, kterým dává najevo svůj další nezájem o účast ve výběrovém řízení, ale tentx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xlektronického podpisu). I v těchto případech je však třeba žadate-le vhodným způsobem - vyrozumět o tom, že s ohledem na jeho jednání se má za to, že z výběxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxila domněnka odstoupení z výběrového řízení (aby měl případně možnost tuto domněnku vyvrátit, pokud by vyšlo najevo, že neformální úkon nebyl učiněn z xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxádí článek 31 citovaného metodického pokynu. Domněnka odstoupení žadatele z výběrového řízení se dále uplatní, pokud žadatel v průběhu výběrového říxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Z judikatury
Postup služebního orgánu při výběru uchazeče se neřídí žádnými pravidly, jejichž dodržení (či jejichž míru dodržení) by bylo možné pxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxně, náleží ucha-zečům ochrana před diskriminací podle § 16 a § 17 zákoníku práce z roku 2006, užitých obdobně na základě § 98 zákona o státní službě. Podle x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxstuje žádný nárok na přijetí na služební místo, a to ani za předpokladu, že by byl uchazeč objektivně hod-nocen jako nejvhodnější. Neexistuje nárok na pxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxběru nejvhodnější-ho uchazeče by neplatily pouze za předpokladu, že by bylo možné v jednání služebního orgánu či jiné konkrétní osoby spatřovat poru-xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kteří ve 2. kole výběrového řízení neuspěli, o tom, že rozhodl o přijetí do služebního poměru a zařazení na slu-žební místo nebo jmenování na služební míxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxd-pokládá, že by služební orgán o žádosti neúspěšných žadatelů vydá-val jakékoliv formální rozhodnutí, které by musel služební orgán odůvodnit. Sluxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.
(MS v Praze - 11 Ad 2/2017-49) Red. pozn. - kasační stížnost nebyla podána.
Metodické pokyny:
Metodický xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxběrovém řízení, § 184 až 201 - přechodná a závěrečná ustanovení
Související předpisy:
vyhláška č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxčnostní způsobilosti,
Z literatury:
Kottnauer, A., Přib, J., Úlehlová, H., Tomandlová, L. Zákon o státní službě. Ostrava: Sagit, 20xxx xxxx xx x xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xěcech státní služby.
Jurisprudence
č. 5/2015.
(Složení výběrové komise a postup ve výběrovém řízení)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx x
xxx x xxxxx x x x
xxxx x xxxxx 4
IV. K odst. 5
I. K odst. 1
Výběrová komise má 3 členy, konstatuje lakonicky zákon, aniž by uváděl cokoliv bližšího stran kritérií, podle kterých maxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxnanci (tak jak to činí např. v § 37 odst. 2 ZSS, který v případě zkušební komise pro úřednické zkoušky stanoví: "Členy zkušební komise jmenuje a odvolává sxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxním dle služebního zákona a zákona o státní službě je zřejmý (srov. též komentář k § 29 ZSS) - není od věci si v této souvislosti připomenout znění § 19 odstx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxžebním úřadu, který výběrové řízení vyhlásil. Členem výběrové komise je zpravidla státní zaměstnanec vykonávající službu v personálním útvaru." Nexxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxncem. Pro státního zaměstnance platí podle § 77 odst. 1 písm. m) ZSS povinnost vykonávat službu ve výběrové komisi.
Metodický pokyn náměstka minisxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé komise činí osoba k tomu příslušná podle ZSS v závislosti na tom, jaké služební místo má být obsazeno. Návrh na jmenování člena výběrové komise musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxt (např. služební místo ředitele odboru není obsazeno nebo je tento představený dočasně nechopen výkonu služby) a z tohoto důvodu by nebylo možné výběrxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xástupce není, tak bezprostředně nadřízený představený této osoby.
(3) Členem výběrové komise nesmí být služební orgán, který výběrové řízení vyxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxhodnutí o jmenování členů výběrové komise tvoří přílohu č. 10 tohoto metodického pokynu.
(5) Služební orgán může kromě zákonem požadovaného počtu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxi dočasně vykonávat.“
x xámci daného služebního úřadu pak lze účast ve výběrové komisi pro obsazení slu-žebního místa považovat dle oboru služby za její výkon či za činnost souvxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 k tomu v čl. 26 (Členství ve výběrové komisi) mj. uvádí: „(6) Předpokla-dem jmenování členem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx doporučit předchozí domluvu s konkrétními osobami na jmenování členem výběrové komi-se. V případě odvolání státního zaměstnance proti jmenování člxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xy však neměl odvolací služební orgán odvolání vyhovět.
(7) Členem výběrové komise musí být osoba k tomu odborně způsobilá, zejména by do-sažené vzxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxdavkům stanove-ným pro obsazované služební místo, tak, aby člen výběrové komise byl schopen objektivního posouzení odborných předpokladů jednotlixxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xlenem výběrové komise, proto navrhnout a jmenovat ji do funkce lze po předchozí dohodě a souhlasu této osoby.
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxivních důvodů účastnit jednání výběrové komise (např. dlouhodobá nemoc, delší služební cesta, apod.) nebo je-li shledána pochybnost o jeho nepodjatxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx. j) ZSS mezi rozhodnutí, na která se aplikují ustanovení o řízení ve věcech služby, jmenování se tedy provádí ve správním řízení, ustanovení § 160 ZSS pax xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx x xxxxx x x x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxěrové komise) citovaného metodického pokynu uvádí v odst. 1, že výběrová komise je kolegiálním orgánem a její jednání a usnášení se řídí § 134 spr. řádu (x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxování a další úkony výběrové komise řídí její předseda zvolený zpravidla na prvním zasedání výběrové komise, popř. člen výběrové komise pověřený na záxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xvolila si svého předsedu (pokud se jedná o výběrové komise na obsazení služebních míst některých představených, je předsedou výběrové komise ten, o něxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkynu, jehož čl. 28 v odst. 4 stanoví, že „výběrová komise přijímá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání kolegiálního orgánu (§ 134 odst. 5 SŘ)xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxno upravit např. to, kdo klade žadate-lům otázky, způsob hodnocení pohovoru - tj. například to, zda se o každém jednotlivém žadateli komise usnáší, zda xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xznat za úspěšného či neúspěšného. Do jednacího řádu je možno upravit posta-vení sekretariátu výběrové komise a popsat, jaké administrativní úkony maxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxátní službu č. 1/2019 věnuje proble-matice „Hodnocení pohovoru a sestavení pořadí úspěšných a neúspěšných žadatelů“ čl. 35, ve kterém j. počítá s tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxelům, tj. rovnost v hodnocení a hodnotit každého žadatele objektivně. Odst. 3 a 4 čl. 35 citovaného metodického pokynu pak uvádí: „(3) S odkazem na princxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xusí být způsob bodového ohodnocení, resp. rozpětí bodového hodnocení, popis míry splnění jednotlivých požadavků (s uvedením okruhů, které jsou u jedxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-ze, nebo v samostatném dokumentu, na jehož přijetí se výběrová komise musí usnést ještě před konáním prvního pohovoru. Po provedení pohovoru pak musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxeném pohovoru každý člen výběrové komise hlasuje o tom, zda žadatel uspěl či neuspěl. Forma usnesení výběrové komise poté zní ,uspěl‘/,neuspěl‘. Pokux xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xateriálu, resp. z minimální hrani-ce pro úspěšnost ve výběrovém řízení, a o jednotlivých žadatelích již není třeba hlasovat. Výběrová komise dále podxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxjší žadatele. Pokud pro stanovení úspěšnosti žadatelů a výběr 3 nejvhodnějších žadatelů nebylo použito bodové hodnocení, ale bylo použito hodnocení xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxlů, popř. o stanovení pořadí dalších úspěšných žadatelů, bude i při použití bodového hodnocení třeba hlasovat (a pořídit tedy protokol o hlasování), pxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxm řízení nezaručuje přijetí do služebního poměru (na přijetí do služebního poměru není právní nárok a nezakládá jej ani úspěšnost ve výběrovém řízení)x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xřijetí do služebního poměru (jmenování na služební místo). Výběrová komise vybere z úspěšných žadatelů 3 nejvhodnější žadatele - bez uvedení pořadí a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxnam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli - samozřejmě bez uvedení pořadí (ani tento seznam nemusí, resp. nemůže být sestaven, pokud žádný z žadxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným dalšího v pořadí z těch žadatelů, kteří uspěli. V případě, že žádný žadatel ve výběrovém řízenx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx Zákon o státní službě neobsahuje ustanovení, které by opravňovalo služební orgán zrušit výběrové řízení, pokud by se do něho přihlásil pouze jeden uchxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xří úspěšných žadatelů dává služebnímu orgánu možnost vybrat kteréhokoliv z nich. Co když ale v celém výběrovém řízení uspělo méně žadatelů než tři? Odsxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxeným z těch, kteří uspěli.“ přináší řešení, ale vzbuzuje i některé otázky. Je textace „z těch, kteří uspěli.“, resp. v ní použitý plurál, vyloučením možxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xteří ve výběrovém řízení uspěli“ v tomto případě vykládán jako „postup daný“, tedy činí tato formulace z jediného úspěšného žadatele osobu s nárokem na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxo případě nevzniká; jsme také toho názoru, že ani jediný (posléze jediný úspěšný) uchazeč není, za daného znění zákona bezvadnosti výběrového řízení nx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzení na služební místo a na jmenování na služební místo představené-ho nárok. V současné době Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxběru nejvhodnějšího žadatele a zrušení výběrového řízení, pokud k dohodě nedojde“) mj. uvádí:
Služební orgán a bezprostředně nadřízený představxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxsně bezprostředně nadřízeným představeným, dohodu podle § 28 odst. 2 nebo 3 ZSS neuzavírá a pouze vybere nejvhodnějšího žadatele57. Vzor dohody o výběxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxředně nadříze-ným představeným nijak konkrétně omezen s výjimkou respektování práva na rovné zachá-zení a zákazu diskriminace. Při výběru nejvhodnxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxo odbornosti a řádného výkonu služby, ale též na hledisko vzájemné spolu-práce s vybraným žadatelem, a to i s ohledem na jeho osobnost a povahové vlastnoxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xx 2/2017-49 ze dne 6. 12. 2018. Po posouzení žadatelů tedy dohodu o výběru nejvhodnějšího žadatele mohou, ale také nemusí uzavřít, a to i v případě, že byl jxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Skutečnost, že služební orgán může vybrat z trojice nejvhodnějších žadatelů (dle odst. 2) či z menšího počtu úspěšných žaxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxznamným nástrojem pro uplatnění vlivu představených na personální složení jednotlivých organizačních útvarů a na druhé straně rezonuje se zvýšenýmx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy, která je uzavírána. Předpokladem pro rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo o jmenování na služebnx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxným ve vztahu k obsazovanému místu), tedy souhlas tohoto bezprostředně nadřízeného představeného. Metodický pokyn č. xxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxostředně nadřízeným představeným jako nejvhodnější, odstoupí z výběrového řízení ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxžební místo před-staveného, služební orgán vybere podle § 28 odst. 2 nebo 3 ZSS v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným ze zbylých nejvhodnějxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele do služby poté, co bylo vydáno rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo před-stxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxch) metodického pokynu konstatuje, že v případě služebních míst představených (s výjimkou vedoucího oddělení) stanoví ZSS pro výběrové komise na obsxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxové komise a příslušnost ke jmenování (resp. navrhování) členů výběrové komise závisí na konkrétním služebním místě představeného a v odkazu pod čarox xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x
xx
x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx
x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x služební místo státního tajemníka,
c)
§ 54 odst. 2 ZSS, jde-li o služební místo vedoucího služebního úřadu,
d)
§ 55 odst. 2 ZSS, jde-li o služebnx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx x
xxxxxx xx xZrušení výběrového řízení v případě neúspěchu všech žadatelů) citovaného metodického pokynu stanoví: „Pokud ve výběrovém řízení žádný žadatel neusxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxt. 4 ve spojení s § 164 odst. 7 ZSS, kte-ré pouze poznamená do spisu. Služební orgán poté vyhlásí nové výběrové řízení, resp. druhé kolo výběrového řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxo řízení (viz článek 2 tohoto metodického pokynu). Vzor záznamu o usnesení o zrušení výběrového řízení tvoří přílohu č. 19 tohoto metodického pokynu. O xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxx x
xxxxxxcký xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxodě ne-dojde“) mj. uvádí: „(6) Po uzavření dohody je služební orgán rovněž povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, považuje se ze zákona dohoda od počátku za ne-platnou (§ 28 odst. 5 ZSS). V takovém případě může dojít opětovně k výběru dalšího vhod-ného žadatele podlx x xx xxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických lékařských službách, ve znění pozděj-ších předpisů, z osobního spisu.“ Dále srov. též koxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxátní službě), není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. a nepodléhá soudnímu přezkumu. Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa podle § 28 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xaximálním počtu tří), ve druhém si z těchto způsobilých žadatelů vybírá služební orgán. Ten však nemusí vybrat žádného ze způsobilých žadatelů. Nárok xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxá ani tím, že výběrová komise vybrala jediného způsobilého žadatele. Postup služebního orgánu při výběru uchazeče se neřídí žádnými pravidly, jejichx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxčů o služební místo tím, že by postupoval diskriminač-ně, náleží uchazečům ochrana před diskriminací podle § 16 a § 17 zákoníku práce z roku 2006, uži-týxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xp. zn. II. ÚS 213/2018 - odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost.)
Sdělení služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl vybrán na služební místo (§ 28 odxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v první fázi rozhoduje výběrová komise (ta vybere z žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, tři nejvhodnější žadatele a sestaví pořadí dalších žadxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx s bezprostředně nadřízeným představeným jednoho žadatele z tří nejvhodnějších žadatelů. Pokud lze dospět k závěru, že „konečné rozhodnutí“ týkajícx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xaiori ad minus
- od většího k menšímu) je nutné trvat na tom, že ani předchozí úkony učiněné v průběhu výběrového řízení zásadně nejsou soudně pře-zkoumxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xodle ustanovení § 164 odst. 5 zákona o státní službě se týká námitek dle textu zákona o státní službě proti protokolu o průběhu a výsledku výběrového řízexxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxhodování směřuje proti postupu výběrové komise ve výběrovém řízení. Na základě této skutečnosti a toho, že postup výběrové komise je formálně upraven xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazení na služební místo a na jmenování na služební místo představeného není nárok (srov. § 23 odst. 2 zákona o státní službě). Za situace, kdy výsledxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxtaveného, na jehož výsledek není právní nárok, není na místě dovodit soudní přezkoumatelnost dílčího aktu vydaného v takovém výběrovém řízení
(NSS 6 xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxé přezkoumat v řízení před správním soudem. Pokud by služební orgán porušoval základní práva uchazečů o služební místo tím, že by postupoval diskriminxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxle § 23 zákona o státní službě není na přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a na jmenování na služební místo představeného nárok. Neexxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa přijetí na služební místo ani za situace, kdy by byl uchazeč jediným účastníkem daného výběrové řízení. Závěry o nemožnosti přezkoumávat postup při vxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxení práva na rovné zacházení a zákaz dis-kriminace. Zákon o státní službě ukládá služebnímu orgánu v § 164 odst. 8 toliko povinnost vyrozu-mět žadatelex xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxsto představeného anebo o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného jiného žadatele. Zákon o státní službě však nepřexxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxbní orgán tedy dostojí svým zákonným povinnostem, zašle-li žadateli zcela neformální a neodůvodněné vyrozumění o ukončení a výsledku výběrového řízxxxx
xxx x xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx místo (§ 28 odst. 4 zákona o státní službě), není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. a nepodléhá soudnímu přezkumu. Výbě-rové řízení na obsazení volnéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxa nejvhodněj-šího žadatele (v maximálním počtu tří), ve druhém si z těchto způsobilých žadatelů vybírá služební orgán. Ten však nemusí vybrat žádného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxánu při výběru uchazeče se neřídí žádnými pravidly, jejichž dodržení (či jejichž míru dodržení) by bylo možné přezkoumat v řízení před správním soudemx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxkriminací podle § 16 a § 17 zákoníku práce z roku 2006, užitých obdobně na základě § 98 zákona o státní službě. Z ustanovení § 28 zákona o státní službě vyplýxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uspěli, tři nejvhodnější žadatele a sestaví pořadí dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení nxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxch žadatelů. Pokud ve výběrovém řízení neuspěli alespoň tři žada-telé, služební orgán vybere po dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným z těcxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxli do druhého kola, jako vhodný kandidát na dané místo. Zákon rovněž nestanoví, že by služební orgán měl právo nevybrat žádného uchazeče jen tehdy, vzešxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xy určitého uchazeče vybrat chtěl) omezen jen tím, že se na ní musí předem písemně dohodnout s bezprostředně nadřízeným představeným. Výběrová komi-se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxanovení § 27 odst. 3 zákona o státní službě zamě-řen na obor služby, jehož se výběrové řízení týká, a na plnění jiného odborného požadavku. Podle ustanovxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo řízení, ze kterého by měli vzejít ti nejschop-nější uchazeči. Podle ustanovení § 164 odst. 4 zákona o státní službě služební orgán bez zbytečného odklxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxběrovém řízení neuspěli, a žadatelé, kteří ve výběrovém řízení uspěli, ale nebyli vybráni jako nejvhodnější, mohou podat proti protokolu námitky do pxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxedně zruší), nebo je zamítne (ustanovení § 164 odst. 5 zákona o státní služ-bě). Pro výběr nejvhodnějších uchazečů v prvním kole jsou tedy stanoveny objxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxopak zákon ponechává volbu na služebním orgánu (vedoucím), který si vybírá jediného nejvhodnějšího uchazeče a zákon jej ve výběru nijak neomezuje (s vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výběrového řízení na dvě fáze, které nelze vzájemně zamě-ňovat. První fáze spočívá ve výběru nejkompetentnějších uchazečů o státní službu na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí orgán tak při výběru bude hledět nejen k odbornosti uchazečů, ale může se rozhodnout i podle jejich osobnosti a povahových vlastností. Výběrové řízenx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxi podle ustanovení x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx a nepodléhá soudnímu přezkumu. Žalobou lze dle ustanovení § 65 a násl. s.ř.s. brojit proti rozhodnutí, které zasahuje do práv. Za takové rozhodnutí lze x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzeče.
(Rozsudek MS v Praze 6 Ad 10/2016-81). Red. pozn. - proti rozsudku byla podána kasační stížnost, o níž je u Nejvyššího správního soudu vedeno řízexx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Související ustanovení:
§ 10 - služební orgán, § 17 - systemizace, § 20 až xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxovení
Související předpisy:
Z literatury:
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xsoby bez úřednické zkoušky)
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx službu dle služebního zákona
II. Důsledky absence právní úpravy přípravy na službu v textu zákona o státní službě
II.1 K odst. 1
II.2 K odst. 2
I. Kráxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxk upravoval služební zákon otázku přípravy na státní službu. Výběrové řízení podle služebního zákona nemělo předcházet (tak jak je tomu dnes - dle záxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jde o jmenování osoby, která dosud není státním zaměstnancem) veřejnoprávní povahy (viz komentář k § 2 ZSS); podrobení se výběrovému řízení a jeho úspěxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxmci pracovněprávního vztahu - tedy vztahu soukromoprávního charakteru.
Příprava na službu se měla uskutečňovat v pracovním poměru podle pracovnxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxávní vztahy čekatelů připravujících se na výkon státní služby na principu subsidiarity (subsidiární věcné působnosti pracovního kodexu) - k tomu blíxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xs druhem práce "čekatel" a specifikací oboru služby, pro který měla být příprava konána) na dobu určitou, s
obligatorní
zkušební dobou v trvání 3 měsícxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnanci, který byl služebním orgánem určen jako školitel (pod jeho dohledem se příprava na službu měla konat), přiznával služební zákon oprávnění navxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxělo: "Před uplynutím doby trvání pracovního poměru na dobu určitou předloží bezprostředně nadřízený představený čekatele v součinnosti se školitelxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxámit a na jeho žádost mu vydat stejnopis hodnocení. Služební orgán postoupí stejnopis hodnocení též zkušební komisi, jestliže čekatel hodlá vykonat úxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho) školitele, měl (ideálně v rámci 12 měsíční přípravy a odpovídajícího pracovního poměru na dobu určitou) být završen složením úřednické zkoušky přxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxem úřednické zkoušky je "ověřit, zda má čekatel potřebné vědomosti a je dostatečně odborně připraven na to, aby mohl zastávat služební místo státního zxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Shora nastíněný institut přípravy na vxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxovat ani úpravou „Institutu státní správy“ upraveného v § 89 až 94 služebního zákona); „převzal“ však institut úřednické zkoušky (srov. § 35 a násl. ZSSxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxmout do služebního poměru (na volné služební místo řadového státního zaměstnance i na volné služební místo představe-ného) i osobu, která dosud úspěšxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx x x xx xxst. 2 větě první rozvíjejícím ustanovením, které tuto dobu určitou stanoví dél-kou trvání 12 měsíců „nebyla-li v oznámení o vyhlášení výběrového řízexx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že v některých případech může dojít v aplikační praxi k výskytu jistého „nesouladu“, neboť ustanovení § 24 odst. 7 písm. d) uvádí (v rámci výčtu obligatxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxa-hovat též údaje o: „d) tom, zda se jedná o obsazení služebního místa, na němž je služba vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxváno na obsazení volného služebního místa ve služebním poměru na dobu neurčitou, nebude uváděna doba 12 měsíců (speciálně) pro ty žadatele, kteří by doxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx „dobu kratší“ třeba vykládat tak, že osoba, která bude vy-brána na obsazení služebního místa, není státním zaměstnancem a dosud úspěšně nevykonala úřxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xolného slu-žebního místa ve služebním poměru na dobu určitou uvedena kratší doba trvání služebního poměru.
Metodický pokyn náměstka ministra vnixxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xx do těchto 12 měsíců musí vykonat úřednic-kou zkoušku z obecné části a zvláštní části ve všech oborech služby, ve kterých je služba na daném služebním mísxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxo služební zákon upravoval
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx délce 6 měsíců pro případ, že má být na základě výsledku výběro-vého řízení na volné služební místo zařazena nebo na volné služební místo představeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx015) jsme v souvislosti se zkušební dobou zdůrazňovali, že - na rozdíl od pracovněprávních vztahů, ve kterých byla i ve správních úřadech závislá práce xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxa zkušební doba v délce šesti měsíců (na rozdíl od pracovněprávních vztahů, kde je zkušební dobu v délce až do 6 měsíců po sobě jdoucích možné sjednat jen v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxhuje ustanovení obdobné § 25 odst. 6 zák. práce, které stanoví, že zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané do-by trvání pracovnxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxena (nebo na volné služební místo představeného jmenována) osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku a bude nezbytné přijmout tuto osxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxde časté, může dojít i k situaci, kdy se doba služebního poměru na dobu určitou bude blížit době zkušební či dokonce se s ní krýt.
Absurdní
případ, kdy by bxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxk za daného právního stavu nemůže služební orgán o svém uvážení ani v těchto absurdních případech stanovit zkušební dobu kratší. Po-kud jsme v roce 2015 xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xřekážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje, pak v době druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxty do odst. 2 § 29 ZSS.
Metodické pokxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxející ustanovení:
§ 10 - služební orgán, § 17 - systemizace, § 20 až 28 a § 30 až 76 - služební poměr, § 159 - základní ustanovení, § 164 - zvláštní ustxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxtah správního řádu k řízení ve věcech státní služby.
Jurisprudence
, č. 5/2015.
Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxcký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Ustanovení § 30 ZSS upravuje ve dvou odstavcxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx
x xxxxxxx xxxxxti podle § 24 odst. 4, tedy žádosti fyzické osoby, která se v "kladném případě" stává státním zaměstnancem a je zařazována na služební místo nebo jmenováxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx spolu s rozhodnutím o přijetí do služebního poměru rozhodne služební orgán o zařazení státního zaměstnance nebo o jmenování státního zaměstnance na sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx služebního poměru musí být též rozhodnutí o zařazení na služební místo či jmenování na služební místo představeného, bude ve vztahu k obsahu - náležitoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxž výrokové části bude jak výrok podle § 30 odst. 1, tak i výrok podle § 30 odst. 2. Porovnáme-li však oba odstavce, zjistíme jen nepatrné rozdíly vycházejíxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xozhodnutí dvě - která však v případě státního "novozaměstnance" v "jedno splývají".
V případě žádosti podle § 24 odst. 3, tedy žádosti státního zamxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxstaveného, (k tomu srov. též z judikatury níže), se vydává výlučně rozhodnutí podle § 30 odst. 2.
xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xáležitosti rozhodnutí vydávaných podle správního řádu stanoví § 68 spr. řádu, náležitosti písemného vyhotovení rozhodnutí pak § 69 spr. řádu. Rozhodxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xdst. 2 spr. řádu řešení otáz-ky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků. Odůvodnění rozhodxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x či 2 ZSS proto nemusí obsahovat odůvodnění, bude-li plně vyho-věno žádosti podle § 24 odst. 3 či 4 ZSS. V poučení se podle § 68 odst. 5 spr. řádu uvede, zda je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x kterého správního orgánu se odvolání podává - v případě rozhodnutí podle § 30 odst. 1 či 2 ZSS se odvolat lze, lhůta k podání odvolání činí 15 dnů ode dne oznxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxánu, který rozhodnutí vydal (§ 86 odst. 1 spr. řádu), tedy u služebního orgánu. V poučení by mělo být rovněž uvedeno, že odvolání nemá podle § 168 odst. 2 ZSx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxráv-ního orgánu (zde služebního orgánu), který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhoto-vení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkcx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxní místo nebo jmenování na služební místo představeného) citované-ho metodického pokynu se ve svém druhém odstavci podrobně vyjadřuje k náležitostex xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnosti k provádění výběro-vých řízení).
Zaměříme se v dalším výkladu pouze na některé aspekty bodů obsažených ve výčtech uvedených v obou (prvním a dxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxho poměru, resp. zařazované na služební místo či jmenované na služební místo představeného - je to sice více než zřejmé, ale výslovná úprava by činila usxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxtul," máme za to, že slovem "popřípadě" chtěl zákonodárce spíše naznačit vědomí toho, že ne každý státní zaměstnanec je nositelem akademického titulux xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxe tituly upravené v zákoně o vysokých školách a udělené absolventům vysokými školami dle zákona o vysokých školách; takovými tituly tedy nebudou např. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxch vysokých školách se výslovně uznávají za rovnocenné akademickým titulům české "třístupňové soustavy" (zjednodušeně řečeno od Bc. až pod Ph.D.), txxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx., prof.) a vědecké hodnosti (CSc.,
DrSc.
).
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovení o sousloví „na služebním místě“ se nám zdá z pohledu praxe nevýznamná, resp. ne zcela vypovídající - v obou případech (poprvé či po x-té) se na jiném xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxhodnutí o zařazení na služební místo či v rozhodnutí na služební místo představeného státního zaměstnance, který státním zaměstnancem již z dřívějškx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxýšení" v zaměstnanecké hierarchii) v rámci již existujícího pracovního poměru.
Porovnáme-li znění písm. f) v obou odstavcích (v prvním i v druhém odstavci § 30 Zxxxx
xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xéž dobu jeho trvání," (odst. první § xx xxxxx
xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxst. druhý § 30 ZSS);
je třeba jinak nápadně podobné znění přiřadit ke konkrétním aplikačním situacím.
Ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) reaguje na ustanxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xoměry na dobu neurčitou, ale stanoví, že do služebního poměru na dobu určitou se vždy přijme osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřed-nickou zkoušku xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnické chyby) osobu „rovněž v případech tehdy, je-li třeba nahradit dočasně nepřítomného za-městnance.“; podotýkáme, že nemůže dojít k přijetí do sluxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxah rozhodnutí dle § 30 odst. 1 písm. f), potažmo 30 odst. 2 písm. f) a g) citovaný metodický pokyn v čl. 43 odst. 4 uvádí: „Údaj o tom, zda bude služba vykonáváxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxk bylo vyhlášeno výběrové řízení, a dále na tom, zda se jedná o žadatele, který není státním zaměstnancem, který již vykonal nebo dosud nevykonal úřednixxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného (nebo o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného) je úkonem, kterým se výběrové řízení uzavírá. Vzory xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxického pokynu č.1/2019.
Z judikatury:
O návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, které sice nejsou podle jeho názoru „s největší pravděpodobností samy o sobě ústavně přezkoumatel-né“, xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxty: -.
* V § 30 odst. 2 není ve výčtu náležitostí rozhodnutí pamatováno na služební místo představeného, vykonat úspěšně úřednickou zkoušku není nepocxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxx x x xxxxx 1 písm. g), § 10 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 2, § 19 odst. 3, § 30 odst. 2, § 37 odst. 1, § 83 odst. 1, § 117 odst. 1, § 185 odst. 2 písm. c) ve slovech „a stanoví mu plat xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxona opět s tím, že „nejsou s největší pravděpodobností sama o sobě ústavně přezkoumatelná“ a představují příkladmý výčet nedostatků zákona o státní slxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývat, neboť z návrhu na zahájení řízení je zjevné, že navr-hovatel zrušení těchto ustanovení nepožaduje.
(ÚS Pl. ÚS 21/14)
Související ustaxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xýběrovém řízení, § 184 až 201 - přechodná a závěrečná ustanovení
Metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru
Související předpisy:
Z literatury:
Vedral, J. Zákon o státní službě, spráxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. K odst. 1
II. K odst. 2
K odst. 1
Silná inspirace zákoníkem práce je u obou odstavců § 31 ZSS více než zřejmá. Obdobxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxovní místo vedoucího zaměstnance - srov. § 36 zák. práce), vzniká i služební poměr dnem, který je uveden v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru. Stexxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxm započal, platí obdobné pro služební poměr. Služební poměr vzniká dnem, který je uveden v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru i kdyby v daný den stxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxíkem práce zřejmá. V § 34 odst. 2 zák. práce jsou uvedeny zákonné důvody, pro které je zaměstnavatel oprávněn odstoupit od pracovní smlouvy. S ohledem nx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx "překlopení" pracovněprávních vztahů ve správních úřadech do vztahů služebních (ve smyslu zákona o státní službě) řídili zákoníkem práce, upozorníxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxáce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxní písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží."
Toto ustanovení je v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele velmi praktické, neboť umxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxekážce dověděl). Ve svém důsledku toto ustanovení znamená, že např. v případě zaměstnanců, kteří po sjednání pracovní smlouvy ztratí o sjednanou prácx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xojmový rozdíl mezi "odstoupením od pracovní smlouvy" a "zrušením rozhodnutí o přijetí do služebního poměru", konstatujeme dva základní rozdíly obou xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx x xxxentář k němu) a operuje ve svém textu běžně s pojmem "překážka ve službě", nepoužil jej v ustanovení § 31 odst. 2 ZSS. Jakousi "odůvodněnost" nenastoupenx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxžné překážky"
-
na rozdíl od pracovněprávní úpravy není podstatné, zda se služební orgán o překážce sám dozví, ale je vyžadováno aktivní uvědomění xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxavdu cílem zákonodárce, aby mohl služební orgán při úvaze o případném zrušení roz-hodnutí o přijetí do služebního poměru vzít v úvahu i jiné překážky, rxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zrušit rozhodnutí o přijetí do služebního poměru postupem dle § 31 odst. 2 ZSS i v případě, že na straně státního zaměstnance bude existovat (a bude dokonxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxžební orgán ji pro účel „zrušení“ nevyhodnotí jako „závažnou“? Skutečně má být tak podstatné, zda o překážce (ve službě) uvědomil služební úřad státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xslužební zákon obdobné ustanovení neobsahoval) je patrná i z toho, že ve výčtu „Skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu“ (§ 72 ZSS) txxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
Pokud jsme v prvním vydání komentáře (2015) zakončxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx že § 31 ZSS žádných změn nedoznal. Tak jako v případě jiných otázek spojených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběro-vých řízení, který v odst. 5 čl. 44 (Vznik služebního poměru a služební xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xísto představeného, nenastoupí do služby (aniž by existovala závažná překážka podle § 31 odst. 2 ZSS), rozhodnutí o přijetí do slu-žebního poměru se poxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xýbě-rového řízení na služební místo představeného, ale je nutno výběrové řízení vyhlásit znovu od začátku (tj. od prvního kola, jde-li o výběrové řízexx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxého pokynu). Pokud by v den nástupu do služby na služebním místě nenastoupil žadatel, který již byl státním zaměstnancem (na základě rozhodnutí o zařazxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xeexistuje na stra-ně zaměstnance omluvitelná nepřítomnost ve službě) jednat o porušení povinnosti státního zaměstnance, neboť rozhodnutí o zařazexx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxí rozhodnutí o přijetí do služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu dle § 31 odst. 2 dochází v řízení zahajovaném z úřední moci, s náležitostmi roxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
II./c Další výhrady k napadenému zákonu
16. V poslední části návrhu navrhovatel uvádí příkladmý výčet nexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxají se k případnému posouzení dalších důsledků postupu schvalování zákona namíta-ného výše (část II./a). Jedná se o následující argumenty: ...
* Podxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxžná překážka, nebo neuvědomí-li služeb-ní orgán o vzniku této překážky do 7 dnů, služební orgán rozhodnutí o přijetí do služebního poměru zruší. Toto uxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xe místo slova „nebo“ mělo být v ustanovení použito slovo „a“. -.
VII./h Posouzení ústavnosti § 31 odst. 2 a § 165
240. Ustanovení § 31 odst. 2 a § 165 zákona x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxsouzení dalších důsledků postupu namítaného výše“ (sub II/a), tedy důsledků tvrzeného vadného legislativního procesu.
241. Vůči napadeným ustanoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx konkrétní námitka protiústavnosti obsahu napadeného ustanovení, což navrhovatel více méně připouští, neboť účelem předestření tvrzených vad zákoxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxožený či jiným způsobem projed-naný návrh zákona vedl k vyšší preciznosti legislativně-technického zpracování či nižší míře legisla-tivně-technixxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xejména pak opakuje, že „nejasnosti v zákonné úpravě musí odstra-ňovat
judikatura
obecných soudů ... . Ústavní soud již vícekrát kon-statoval, že do txxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvy extrémně narušuje základní po-žadavky na zákon v podmínkách právního státu“ (sp. zn. Pl. ÚS 55/06), jakož i to, že „neurčitost některého ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxenzita této neurčitosti vylučuje možnost stanovení jeho normativ-ního obsahu pomocí obvyklých interpretačních postupů“
(sp. zn. Pl. ÚS 10/06).
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postuxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xejich normativní obsah byl zcela nepoznatelný, a byl by tak dán přímo důvod k jejich derogaci pro rozpor s čl. 1 odst. 1 Ústavy vymezující Českou republikx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxí soud shora zmíněnými ustanoveními podrobněji. Jak ostatně připomněl Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. 8. 2004 (N 113/34 SbNU 165; 512/xxxx xxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxsti napadaného zákona, neunese břemeno tvrzení a takový návrh není způsobilý meritorního projednání.
247. Stanovení konkrétního normativního obsxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx soud-ního přezkumu. S ohledem na pozici Ústavního soudu jako soudního orgánu ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy) tak není jeho ústavní rolí podústavní xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxáva. Teprve poté a navíc za situace, že by v konkrétním případě došlo k interpretaci či aplikaci napadených ustanovení způsobem protiústavním, otevírx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xejich obsahu (vyjma tvrzenou nejasnost či nepřesnost) nebyla vznesena.
xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx službě na straně státního zaměstnance, § 105 - neplacené služební volno na žádost státního zaměstnance, § 106 - překážky ve službě na straně služebníxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xokyny:
Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení
Souvxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Ustanovení o složení slibu či přísahy jsou ve většině předpisů vztahujíxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a státních sluhů (služební pragmatika), který v ustanovení § 12 (služební přísaha a slib konati povinnosti) uváděl (mj.): "Úředník při vstupu do defixxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxoprávních) vztahů od vztahů soukromoprávních (pracovních), jsou též určitým výrazem zvýšené míry
subordinace
osoby skládající slib, ve vztahu k toxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxplňovány (ctěny), jakož i právní rámec, ve kterém se tak bude dít. Porušení slibu je (opět tradičně) považováno porušení služební kázně.
Služební zxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xlibu dle zákona o státní službě se však služební vztah nekonstituuje; vzniká totiž již dnem, který je uveden jako den vzniku služebního poměru v rozhodnxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxěru zřejmě nemusí být totožný se dnem nástupu do služby [srov. § 31 odst. 2 a § 30 odst. 1 písm. e) ZSS]. Služební slib tedy stvrzuje, často již v jiný den vznxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxužby v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru podle § 30 odst. 1 písm. e), ale případně i později, po odpadnutí závažné překážky, která bránila státníxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxáře nemělo zásadní přínos porovnávat v detailech znění služebního slibu dle služebního zákona (byl obsažen v jeho § 34 odst. 2) se zněním stávajícím, nx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxžbu" vykračuje služební slib v zákoně o státní službě, v porovnání se služebním zákonem, výrazně za (pouhé) "řádné plnění služebních povinností ve sluxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xákladním povinnostem státního zaměstnance ("na jejich plnění je přísaháno"); pro ilustraci je možné (opět ve vazbě na služební pragmatiku - viz shorax xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxncům ... Vyžadují od státního úředníka věrnost a poslušnost vládě Československé republiky, povinnost zachovávati nezlomně státní základní (nyní úxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxu svědomitě, nestranně a nezištně, vždy pamatoval na hájení veřejných zájmů a vystříhal se všeho a podle sil zamezil, co by mohlo býti na újmu nebo rušiti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxím zaměstnancem nebo postačí, aby byl přednesen (přečten) před služebním orgánem a státním zaměstnancem "složen" jen prohlášením "Tak slibuji!" (a nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xna druhé straně) v našem právním řádu lze nalézt zákony, ve kterých úprava složení služebního slibu více napovídá tomu, že by celý text slibu měla pronésx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxu, resp. jeho složení s výhradou, je třeba považovat vymínění si odchylky od určeného textu slibu, jakož i případ, kdyby k projevu slibu bylo užito jinýcx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx je sice zdravotně způsobilá pro výkon služby [§ 25 odst. 1 písm. f)], ale je zdravotně postižená např. tak, že je němá, hluchá či slepá, bude třeba v zájmu nxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xx xxxnik služebního poměru a služební slib) v odst. 2 vyjadřuje (v rámci poznámky pod čarou 67) i k problematice, kdy slib není skládán přímo před služebním orxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxožení služebního slibu“, které tvoří přílohu č. 25 citované metodiky) takto: „(2) V den nástupu do služby (den uvedený jako den nástupu do služby v rozhoxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 10 - služební orgán, § 17 - systemizace, § 20 až 31 a § 33 až 76 - služební poměr, § 104 - překážky ve službě na straně státního zaměstnance, § 105 - nepxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxštní ustanovení o výběrovém řízení, § 184 až 201 - přechodná a závěrečná ustanovení
Metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka ministra vnitrx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxých zdravotních službách
Z literatury:
Krejčí, V. Zaměstnanci veřejní in Hoetzel, J., Weyr, F. Slovník veřejného práva československého. Svxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxu služby
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Ustanovení jakéhokoliv zákona obsahující "výčet", jsou - z pohledu adresáta normy, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xak takové ustanovení obsahuje ve dvou odstavcích výčty dva a nadpis příslušného ustanovení navíc slibuje dichotomické členění upravované materie, nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xdstavci) oprávněné. Základní cíl zákonodárce je zřejmý - označit překážky [mezi které řadí výkon některých veřejných funkcí, funkcí ústavních činitxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe (teprve) ucházejí o státní službu, v navázání služebního poměru a osobám, které již jsou státními zaměstnanci, brání dalšímu výkonu služby (vytváří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxpovídají. Hledání významového rozdílu mezi větami „Do služebního poměru nelze přijmout -“ a „Do služebního poměru nelze dále přijmout -“ není z pohledx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxě, která dosud není státním zaměstnancem, brání v přijetí do služebního poměru a - to je třeba zdůraznit - též brání státním zaměstnancům ve výkonu službxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxk překážky přijetí do služby, tak překážky výkonu služby? Význam je skryt v odstavci 4 (§ 33 ZSS). Zatímco § 33 odst. 1 ZSS obsa-huje výčet překážek (přijexx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnance, a proto služební poměr státního zaměstnance, na jehož straně nastaly, pouze pozastavuje, pak § 33 odst. 2 ZSS obsahuje výčet překážek (přijetí dx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxce), a proto služební poměr státního zaměst-nance, na jehož straně nastaly, v jejich důsledku
ex lege
končí (§ 74 odst. 2 ZSS). Musíme konstatovat, že z xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxhem srozumitelnější.
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxě zákona o státní službě do druhého odstavce § 33 ZSS; podotýkáme, že § 35 slu-žebního zákona žádné ustanovení, které by výčet překážek přijetí do služby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Podíváme-li se na text § 2 ZSS (oba jeho odstavce), zjistíme (vedle jiných možných výhrad k použitému konstruktu), že větší část „činností“ (funkcí) uvxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xde teprve vynikne rozdíl uvozovacích vět prvního a druhého odstavce § 33 ZSS, když textací „nelze dále přijmout“ použitou v uvozovací větě druhého odstxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
Problematický se v tomto směru jeví již konstrukt § 2, když v podstatě mezi dvě sku-piny „vysoce postavených funkcí ve státní správě“ (první skupinu xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx takového zaměstnance „- který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxntrola pouze pomocných, servisních nebo manuálních prací není činností, která by měla být vykonávána ve státní službě státním zaměstnancem je zřejmýx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pouze pomocných, servisních nebo manuál-ních prací ve správních úřadech měly být překážkou pro přijetí do služebního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxčnou činností státního zaměst-nance obecně na straně jedné - tu je možné konat za podmínek uvedených v § 81 ZSS (předchozí písemný souhlas služebního orxxxxx x x xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxetí do služebního poměru, resp. překážkou výkonu služby; zákonodár-cem použitá konstrukce, by pak mohla vést až k závěru, že si státní zaměstnanec nesxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxovněprávního vzta-hu by s sebou nesl zánik služebního poměru ze zákona.
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služby, zařadí se státní zaměstnanec mimo výkon služby. Po dobu takového zařa-zení nepřísluší státnímu zaměstnanci plat (srov. § 65 ZSS). Zařazení mixx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xztahuje ustanovení o řízení ve věcech služby. Údaj o zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby a jeho důvod bude uveden v rejstříku státních zaměxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxy upravuje § 70 ZSS - rozdílně, dle důvodů, které jsou příčinou pozastavení výkonu služby v jednotlivých případech - srov. § 70 odst. 1 a 3 ZSS a komentář k nxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx odst. 2 ZSS zní: "2) Služební poměr skončí rovněž dnem vzniku překážky výkonu služby podle § 33 odst. 4 písm. b)."
Překážky výkonu služby (§ 33 odst. 1 x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxyt překážek ve službě na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu - např. výkonu veřejné funkce (srov. § 104 ZSS a komentář k němu).
Související usxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, § 105 - neplacené služební volno na žádost státního zaměstnance, § 106 - překážky ve službě na straně služebního úřadu, § 159 - základní ustanovení, x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek, § 184 až 201 - přechodná a závěrečná ustanovení
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxměru
Související předpisy:
zákon č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů,
Smlouva o Evropské unii,
zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxx/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxání osobních údajů,
zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
zákon č. 129/2000 Sb., o kraxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
zákon č. 49/1997 Sb., o civxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxkon o Vojenské policii),
zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství,
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostnx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx předpokladů pro přijetí do služebního poměru
prof. JUDr.
Jan
Pichrt,
Ph.D.
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
Všechny z předpokladů uvedených v prvním odstavci § 25 ZSS musí státní zaměstnanec splňovat po celou dobu výkonu služby. K jednotlivýx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxažený věk 18 let; některé pozbýt lze, ale bude se jednat o případy spíše ojedinělé - např. pozbytí státního občanství, či plné svéprávnosti (jejím omezexxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxjí součásti (srov. § 47c-47g zák. o vysokých školách). U předpokladů, které lze pozbýt pouze v důsledku pravomocného soudního rozhodnutí (bezúhonnosxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátního zaměstnance informovat služební orgán bez zbytečného odkladu o tom, že přestal splňovat předpoklady i v těchto přípa-dech. Pro otázky skončenx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx
Jedním z nejčastěji pozbývaných předpokladů bude zřejmě požadxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxzpečnosti a ochraně zdraví při práci, provedené ustanovením § 113 ZSS a v souvislosti s nedávnými diskusemi stran závaznosti lékařských posudků, ocitxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění poz-dějších předpisů, a některé další zákony) se povaha lékařsxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxvají, zásadně změnila. Je tomu tak podle našeho názoru mimo jiné proto, že zákonem č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvního orgánu podle § 47 odst. 2 Spec-ZdravSl,a jako nejvhodnější byla zvolena forma ,rozhodnutí‘ (srov. § 47 odst. 4 větu první SpecZdravSl a důvodovou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxNÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ‘, a byl nahrazen odka-zem na celý správní řád, což znamená použití části druhé, respektive třetí upravující správní řízení jakx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxodnutí) úkonu správního orgánu, který jinak účinky rozhodnutí nemá. Právní úprava účinná od 1. 11. 2017 nebrání ani tomu, aby k přezkoumávání rozhodnuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx totiž úspěšně dovozovat, že by lékařský posudek byl pouhým úkonem, jehož vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob a který sám o sobě nexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxt dále dosavadní práci, popřípadě pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce. Lé-kařský posudek, popřípadě rozhodnutí příslxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxk do právních sfér zaměstnance a zaměstnavatele) a bez dalšího vyvoláva-jí (a předurčují) potřebu učinit příslušné pracovněprávní jednání (spočívaxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxch soudů, která vycházela ze závaznosti lékař-ských posudků a podle níž byl-li lékařský posudek vydán v souladu s právními předpisy, není soud oprávněx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x xxxx x xxx xřezkoumávat a z takového rozhodnutí je povinen vycházet (§ 135 odst. 2 OSŘ).“ (Ptá-ček, L., 2019, s. 312)
Z judikatury:
Jiným předpokladem xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxré předpoklady pro výkon daného služebního místa s výjimkou státního občanství, tedy i potřebnou zdravotní způsobilost. Správní orgán je pouze povinxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxru. Předpokladem použití § 61 zákona o státní službě (převedení na jiné služební místo) je existence vhodného služební-ho místa. V případě, že není volxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxební místo nebo zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů se zahajuje z úřední povinnosti za zákonem stanovených podmínek. Návrh nebo žádost sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení o změně služebního poměru. Podle § 61 odst. 2 zákona o státní službě, má být státní zaměstnanec převeden na služební místo, na kterém je služba pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxozn. soudu: tedy i v případě, kdy státní zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost vykonávat dosavadní službu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu] pxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxyne, že zařadit státního zaměstnance mimo výkon služby je přípustné tehdy, nelze-li jej převést na vhodné služební místo, a to výhradně z důvodu, že takxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxí orgán nedisponoval žádným služebním místem, které by odpovídalo dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu žalobkyně.
(Krajský soudu v Ústí nad Lxxxx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxky ve službě na straně státního zaměstnance, § 105 - neplacené služební volno na žádost státního zaměstnance, § 106 - překážky ve službě na straně služxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
Ptáček, xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx zkouška
(Povinnost úspěšně vykonat úřednickou zkoušku)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxěstnance, je povinnost úspěšně vykonat úřednickou zkoušku. Na státního zaměstnance mohou být kladeny i další odborné požadavky, které stanoví služexxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxetí a výkonu státní služby osobou, která dosud nevykonala úřednickou zkoušku:
-
takovou osobu lze přijmout do služebního poměru jen na dobu určitoux x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x a § 29 odst. 1);
-
má-li být na základě výsledku výběrového řízení zařazena na volné služební místo nebo na volné služební místo představeného jmenoxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx a v § 190a odst. 6 fikci úspěšného vykonání úřednické zkoušky u státních zaměstnanců, kterým vznikl služební poměr podle § 190a odst. 4 (viz komentář k těxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxbo za podmínek vyplývajících z nařízení vlády, jiné srovnatelné zkoušky (viz komentář k § 36 odst. 4).
V případě, že státní zaměstnanec nevykonal úsxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku úspěšně nevykonal [§ 74 odst. 1 písm. g)]. Důsledky toho, že státní úředník bez zavinění služebního úřadu úřednickou zkoušku ani neskládal (naxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx zrušení služebního poměru služebním orgánem ve zkušební době [§ 74 odst. 1 písm. f)].
K odst. 2
Úřednická zkouška se koná na žádost státního zaměstnance, který má nárok na její konání. V § 38 odst. 1 je upraveno, že o termínu a mísxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxím úřadem, nejméně 21 dnů přede dnem konání úřednické zkoušky. Zákon nestanoví, v jaké době od podání žádosti má být termín stanoven, když v komentovanéx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu určitou. nebo do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby. Není tedy jasné, jak by se řešila
xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxvání jeho služebního poměru na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxání na úřednickou zkoušku dochází prostřednictvím portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku, který je součástí státního informačního systému x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx
x xxxxx x
Podle odstavce umožní sluxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxku. S přihlédnutím k § 27 odst. 1 nemusí taková osoba splňovat požadavek, který může podle § 25 odst. 5 písm. b) ZSS stanovit služební předpis - tj. způsoxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti). Na rozdíl od státních zaměstnanců, kteří vykonávají úřednickou zkoušku v rámci sluxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xšak má právo na zpětnou úhradu nákladů na vykonání této zkoušky.
K odst. 4
Státní zaměstnanec, který úspěšně vykonal úřednickou zkoušku jako osoba xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xlužebního poměru zařazen nebo jmenován na služební místo, má nárok na úhradu nákladů na vykonání úřednické zkoušky pro obor služby, k jehož výkonu byl nx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náměstka pro státní službu č. 4 z 24. 7. 2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky, činí výše paušálnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxmačního systému o státní službě, jehož správcem je Ministerstvo vnitra (§ 180).
Stanoviska a metodické pokyny:
Stanovisko sekce pro státní služxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xtátní službu č. 5/2015 z 5. 8. 2015, kterým se stanoví podrobnosti k rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úřednické zkoušky
Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřexxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxní do služebního poměru na dobu určitou, § 22 až 29 - předpoklady a odborné požadavky pro přijetí do služebního poměru, § 36 až 42 - úřednická zkouška,
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxna, § 180 - informační systém o státní službě jako informační systém veřejné správy, správce, součásti, § 181 - rejstřík státních zaměstnanců, evidexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxx xstanovení o přijetí některých dosavadních zaměstnanců do státní služby,
§ 196 - úřednická zkouška
Související předpisy:
zákon č. 312/2002 Sxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxy:
Služební předpis náměstka pro státní službu č. 4 z 24. 7. 2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkouxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Komentovaný paragraf stanoví, z jakých částí se skládá úřednická zkouška a kdo zabezpečuje provedení těchto částí. Dále řeší rovnocennost částí úřxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx že jde o zkoušku jednu, přičemž zvláštní část úřednické zkoušky lze konat po úspěšném vykonání obecné části (viz odst. 3). Ačkoli zabezpečuje provedenx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxké zkoušky jedním úkonem služebního orgánu (srov. § 38 odst. 1).
K rovnocennosti jiných zkoušek k obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky viz oxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx před zkušební komisí, která se zřizuje podle oboru služby u ústředního správního úřadu, do jehož působnosti daný obor služby patří (§ 37 odst. 1), není v xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x vyplývá, že úspěšné vykonání obecné části zkoušky je předpokladem pro možnost vykonat zvláštní část zkoušky. Ačkoli podle § 36 odst. 2 zabezpečuje prxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxednické zkoušky vystavit zkušební komise (§ 39 odst. 3), tedy zkušební komise zřízená podle oboru služby, před kterou se jinak vykonává zvláštní část zxxxxxxx
Obecná část a zvláštní čxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xebude muset státní zaměstnanec vykonávat znovu, pokud by vykonal neúspěšně zvláštní část úřednické zkoušky a úřednickou zkoušku opakoval (srov. § 40xx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxba vykonat obecnou i zvláštní část, ačkoli státní zaměstnanec v minulosti již jednou obecnou část úřednické zkoušky úspěšně vykonal, by totiž byl nedůxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxledek se považuje za rovnocenný obecné části úřednické zkoušky a má platnost neomezeně. Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 20xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxdnické zkoušky, koná-li osoba úřednickou zkoušku pro další obor státní služby“, neuvádí však dřívější úspěšné vykonání obecné části úřednické zkoušxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xásti úřednické zkoušky 30 náhodně vybraných zkušebních otázek ze seznamu zkušebních otázek, který je tvořen 300 zkušebními otázkami. Ke každé zkušebxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této příloze.
K odst. 3
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x připravenost státního zaměstnance pro další výkon služby v oboru, zabezpečuje ústřední správní úřad ve spolupráci se služebním úřadem. Ústředním spxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxzena zkušební komise, která na základě dohody více ústředních správních úřadů dle § 37 odst. 1 konání zkoušky pro daný obor zajišťuje. Podle metodickéxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do jejichž
gesce
spadá příslušný obor státní služby; v případě, že jsou dva nebo více ústředních správních úřadů odpovědných za obor služby, otázky prx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx uzavřené „veřejnoprávní smlouvy“ převzal (dohoda, který ústřední úřad takovou gesci převezme, podle našeho názoru není veřejnoprávní smlouvou, jax xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a složení je upraveno v § 37 a pravidla jejího rozhodování jsou stanovena v § 39 odst. 1.
Předpokladem konání zvláštní části úřednické zkoušky je přexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx obecné části zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku (srov. § 36 odst. 4 ZSS, § 21 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednícxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxsti úředníků územních samosprávných celků).
Podle § 2 vyhl. o podrobnostech úřednické zkoušky koná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxst úřednické zkoušky trvá zpravidla nejdéle 60 minut a zahrnuje přípravu, která trvá nejméně 15 minut, nejvíce však 30 minut. Ústřední správní úřad vytxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxedených v příloze č. 2 k vyhl. o podrobnostech úřednické zkoušky, případně i obsahu prováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této příloze.
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxdnické zkoušky, konané podle ZSS.
Komentovaný odstavec přímo považuje za rovnocennou obecné části úřednické zkoušky obecnou část zkoušky zvláštxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxávného celku je obsažena zejm. v § 21 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a v § 3 odst. 1 a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku (byl-li klasifikován stupněm "vyhověl" z obecné části i ve zvláštní části zkouškx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxst prokázat zvláštní odbornou způsobilost úředníka územního samosprávného celku se považuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. za rovnocenné vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxo vydáno osvědčení Ministerstva vnitra o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části podle § 34 zákona č. 312/2002 Sb. Podle § 1 odst. 2 písm. a) vyhláxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí odbornou způsobilost z obecné části úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obecná část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku, lze považovat za rovnocenné i vzdělání, které se považuje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxího samosprávného celku, tedy vzdělání získané v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v bodu 1 přílohy č. 2 k vyxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxažuje:
-
zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu konkrétní správní činnosti [v takovxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxmosprávných celků, podle něhož nemá povinnost prokazovat zvláštní odbornou způsobilost ze zvláštní části úředník, který získal vysokoškolské vzděxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxxx
x
zkouška podle jiného zákona, je-li její obsah a rozsah se zvláštní částí úřednické zkoušky srovnatelný.
Nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu správní činnosti se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxo obor státní služby podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Podle § 2 odst. 2 cit. nařízení vlády se za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky se pro oxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxba, Zeměměřictví a katastr nemovitostí a Průmyslové vlastnictví dále považuje uznání odborné kvalifikace podle zákona upravujícího uznávání odborxx xxxxxxxxxxxx
K odst. 5
Ustanovení zmocňuje vládu k tomu, aby nařízením stanovila, že úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxý obor služby. Toto stanovení by mělo vý-znam pro státní zaměstnance, kteří vykonávají službu v jiném nebo dalším oboru služby.
Stanoviska a metodixxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxprávných celků
Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 5/2015 z 5. 8. 2015, kterým se stanoví podrobnosti k rovnocennosti některých zkoušek a odxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x5 - povinnost úspěšně vykonat úřednickou zkoušku, § 37 - zkušební komise, § 38 - termín úřednické zkoušky, § 39 - rozhodování zkušební komise, osvědxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxtanovení, § 196 - úřednická zkouška
Související předpisy:
nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby,
nařízení vlády č. 136/201x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x podrobnostech úřednické zkoušky,
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (§ 21 až 26 - zvláštní odxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxška Ministerstva vnitra č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
(Zkušební komise)
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy pro příslušný obor služby. Před zkušební komisí ve smyslu tohoto odstavce se koná zvláštní část úřednické zkoušky (viz § 36 odst. 3). Zkušební komise sx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxxxx zákona, v němž je rovněž stanoven okruh působnosti "ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele je člen vlády České republiky", tedy okruh působnoxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxmise zřízená u jednoho z nich.
Při neexistenci zákonné úpravy, která by stanovila, prostřednictvím koho zabezpečuje Ministerstvo vnitra provedexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxí část zkoušky, vyhotovovat osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky, tedy obecné i zvláštní části (§ 39 odst. 2). Tato zkušební komise případnx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx aniž by zkoušený vůbec vykonával zvláštní část zkoušky (srov. § 36 odst. 3).
Ačkoli by to vyplývalo již z oboru působnosti ústředního správního úřadxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonávajících službu v podřízených služebních úřadech.
K odst. 2
Členy zkušební komise jmenuje a odvolává služební orgán v ústředním správním úřaxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo správního úřadu. Na jmenování a odvolání členů zkušební komise se vztahují ustanovení ZSS o řízení ve věcech služby. Nejméně 2 ze 3 členů zkušební komxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxt sami členové zkušební komise (srov. § 134 odst. 1 spr. řádu).
K odst. 3
Odstavec v zájmu nestranného průběhu zkoušky vyžaduje, aby členem zkušební xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxe přesto jmenován, by ho měl služební orgán pro konkrétní zkoušku odvolat a jmenovat jiného člena (viz odst. 2).
Stanoviska a metodické pokyny:
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxké zkoušky
Metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxebních komisí
Související ustanovení:
§ 3 - správní úřad, § 4 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 6 - státní zaměsxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxcná část a zvláštní část úřednické zkoušky, § 39 - rozhodování zkušební komise, osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky, zpráva o neúspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky,
vyhláška Ministerstva vnxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
K xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xlužební orgán tak má učinit ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a ústředním správním úřadem (ústředním správním úřadem, u něhož je podle § 37 odst. 1 zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxk o termínu státního zaměstnance vyrozumět.
"Termín zkoušky" může zahrnovat i více dnů, termín stanovený pro konání obecné části úřednické zkoušky musí předcházet texxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. 3). Pravidlem by ale mělo podle § 4 odst. 1 vyhl. o podrobnostech úřednické zkoušky být, že zkoušený koná obecnou část a zvláštní část úřednické zkoušky x xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxec uvedl, že žádá vykonat zkoušku až po určitém datu, neměl by být stanoven dřívější termín konání úřednické zkoušky. Nedostaví-li se naproti tomu zkouxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxkem „nevyhověl“.
K odst. 2
V případě překážky ve službě bránící státnímu zaměstnanci vykonat úřednickou zkoušku v určeném termínu, která může být xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxínu by měl být státní zaměstnanec vyrozuměn služebním orgánem jako podle odst. 1.
Stanoviska a metodické pokyny:
Metodický pokyn náměstka pro stxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx k nemožnosti zkrácení lhůty pro vyrozumění státního zaměstnance x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxtní zaměstnanec, § 10 - služební orgán, § 13 - Ministerstvo vnitra, § 35 - povinnost úspěšně vykonat úřednickou zkoušku, § 36 - obecná část a zvláštní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx státního zaměstnance, § 106 - překážky ve službě na straně služebního úřadu
Související předpisy:
vyhláška Ministerstva xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxšky, zpráva o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxení přijímá většinou hlasů. Usnáší-li se zkušební komise na hodnocení úřednické zkoušky zkoušeného státního zaměstnance, zní její usnesení "vyhověxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx bude předsedat (srov. komentář k § 37 odst. 2).
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxi i zvláštní části úřednické zkoušky (viz § 36). Důvodem pro hodnocení úřednické zkoušky "nevyhověl" bude, že státní zaměstnanec neuspěl v obecné částx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky, ale neuspěl u zvláštní části úřednické zkoušky, kterou konal před zkušební komisí (§ 36 odst. 3). Podrobnosti o hodnocení úřednické zkoušky sxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx
x
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxhl.),
-
zkoušený se hodnotí výrokem „vyhověl“ z obecné části úřednické zkoušky, jestliže správně zodpoví alespoň 22 (ze 30) zkušebních otázek obsxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx úřednické zkoušky nehodnotí, koná-li další zvláštní část úřednické zkoušky a již úspěšně složil obecnou část úřednické zkoušky (§ 3 odst. 2 cit. vyhláxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xxxxxxvaných zkušebních otázek; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“ (§ 3 odst. 3 cit. vyhlášky),
-
zkoušený se dále v obecné nebo zvláštní čáxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxcné nebo zvláštní části úřednické zkoušky odstoupí, nebo se k obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky bez řádné omluvy nedostaví (§ 3 odst. 4 cit. vxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxedstavených ani jiných osob, zákon zde zakotvuje určitý atribut jejich nezávislosti. V zájmu toho, aby při počtu členů zkušební komise bylo reálně rozxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo případ, že zkušební komise se usnesla na tom, že zkoušený státní zaměstnanec u úřednické zkoušky "neuspěl". Pro srovnání: zákon č. 312/2002 Sb., o úřexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo podat námitky, kterým buď zkušební komise vyhoví, nebo je předá k rozhodnutí Ministerstvu vnitra, s tím, že se na řízení o námitkách nevztahují obxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xaměstnanec bránit "námitkami". Lze však přesto uvažovat o tom, že by k podání neúspěšného státního zaměstnance mohla zkušební komise přehodnotit neúxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxndářního měsíce, v němž státní zaměstnanec nevykonal úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku. Úkon zkušební komise, kterým vydá usnesení, že státxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxměstnání a rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., které nebude vyloučeno ze soudního přezkoumání v rámci správního soudnictví neuplatní se výluka poxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxickým osobám, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání nebo zaměstnání nebo jiné činnosti".
K odst. 2
Osvědčení o úspěšném vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxdchází usnesení zkušební komise dle § 39 odst. 1 ZSS o tom, že státní zaměstnanec "vyhověl" při vykonání úřednické zkoušky. Osvědčení by i s ohledem na § xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka ústředního správního úřadu, u kterého je zkušební komise zřízena, jméno, příjmení a podpis člena zkxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxe § 35 odst. 3 ZSS, která není státním zaměstnancem, ale vykonala úřednickou zkoušku), vykonal úspěšně úřednickou zkoušku, a to její obecnou část a zvláxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxu. Zpravidla tomu bude bezprostředně po vykonání úřednické zkoušky, případně ho lze doručit do vlastních rukou postupem dle § 20 odst. 2 spr. řádu. Druhx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky státnímu zaměstnanci do vlastních rukou nahrazuje podle našeho názoru doručení písemného vyhotovení usnesení zkušební komise o tom, že státxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxednické zkoušky (odst. 2), do osobního spisu státního zaměstnance. Domníváme se, že by z písemné zprávy mělo vyplynout, co bylo důvodem neúspěšného vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxání úřednické zkoušky může státní zaměstnanec podat žádost o opakování úřednické zkoušky, jinak možnost opakovat zkoušku zaniká (§ 40 odst. 2).
K odxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxšební komise u tohoto úřadu zřízené, podle § 181 odst. 4 vede tento úřad evidenci o všech provedených úřednických zkouškách - nejen o těch, které státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa pro státní službu č. 1/2017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky
Související ustanoveníx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 84 - příkaz k výkonu služby, § 153 - osobní spis, § 180 - informační systém o státní službě jako informační systém veřejné správy, správce, součásti, § xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch úřednických zkoušek
Související předpisy:
nařízení xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx
(Opakování úřednické zkoušky)
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xi opakovat, a to jednou, na základě své písemné žádosti. Lhůta pro podání žádosti je stanovena v odst. 2.
Státní zaměstnanec podává písemnou žádost sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxu, prostřednictvím něhož se státní zaměstnanec přihlašuje k úřednické zkoušce (viz § 180 odst. 3 a § 181 odst. 3).
Možnost podat žádost o opakování úxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx. 2
Odstavec stanoví minimální dobu mezi neúspěšným konáním původní zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxéně 21 dnů přede dnem konání zkoušky s tím, že se při stanovení termínu zkoušky přihlíží k žádosti státního zaměstnance.
Odstavec stanoví mxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx musí konat před zkušební komisí, jejímiž členy nebudou osoby, které byly členy zkušební komise, před níž státní zaměstnanec nevykonal úspěšně původnx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxávo, nemá vliv na dobu trvání jeho služebního poměru. V případě, že vykonává službu ve služebním poměru na dobu určitou, mu proto může případně skončit sxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx
Státnímu zaměstnanci skončí ze zákona podle § 74 odst. 1 písm. g) služební poměr poslednxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxení, že státní zaměstnanec "„nevyhověl"“ ani v opakované úřednické zkoušce bude možné z tohoto důvodu považovat dle našeho názoru za právní překážku vxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xýluka podle § 70 písm. e) s. ř. s., podle něhož ze soud-ního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu "„o nepřiznání nebo odnětí odborné způsobxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x/2017 z 15. 2. 2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky
Související ustanovení:
§ 6 - státní zaměstxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxém vykonání úřednické zkoušky, § 71 - základní ustanovení, § 74 - skončení služebního poměru ze zákona, § 180 - informační systém o státní službě jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxhlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek
Související předpisy:
vyhláška Ministerstva vnitra č. 162/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxdnické zkoušky.
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxcké zkoušky, § 39 - rozhodování zkušební komise, osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky, zpráva o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxpěšném vykonání úřednické zkoušky
doc. JUDr.
Martin
Kopecký,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a byl přijat do služebního poměru podle § 29 odst. 1, abyl na základě výsledku výběrového řízení, které bylo vyhlášeno na dobu neurčitou, zařazen na volnx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou a na zařazení na toto služební místo nebo jmenování na toto služební místo představeného nx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xoz-hoduje podle ustanovení o řízení ve věcech služby [§ 159 odst. 1 písm. e)].
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxl úřednickou zkoušku a byl přijat do služebního poměru podle § 29 odst. 1, a byl na základě výsledku výběrového řízení, které bylo vyhlášeno na dobu určitxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxnou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvánx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Změna doby trvání služebního poměru podle výše uvedeného nemá vliv na zkušební dobu stanovenou podle § 29 oxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxstnanec ve služebním poměru (viz komentář k § 40 odst. 5).
K odst. 2
Ustanovení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekce pro státní službu, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku a byl přijat do služebního poměru podle § 29 odst. 1 na dobu určitou, jak předvxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxo.
Změněná doba trvání služebního poměru má být doba neurčitá nebo dobu určitá uve-dená v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Vzhledem k uvedenxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x x x x xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xet, podle § 56 obdobně ředitel sekce pro státní službu, státní tajemník pak na 5 let), zřejmě ke změně trvání služebního poměru na dobu neurčitou podle § 4x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxovídající potřebě nahradit dočasně nepřítomného státního zaměstnance (§ 21 odst. 2).
Změna doby trvání služebního poměru podle výše uvedeného nexx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxého vykonání úřednické zkoušky je státní zaměstnanec ve služebním poměru (viz komentář k § 40 odst. 4). Související ustanovení:
Související ustanxxxxxx
§ 6 - stxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxké zkoušky, § 35 až 40 - úřednická zkouška, § 44 - druhy změn služebního poměru, § 50 - změna doby trvání služebního poměru, § 52 - jmenování na služební místx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx službu
Související předpisy:
nařxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxazení státního zaměstnance ve službě s ohledem na jeho příbuzenské a obdobné vztahy)
Mgr.
Eva
Riedlová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xaměstnanec zařazený na služební místo představeného uvedeného v komentovaném odstavci, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku a byl přijxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxí místo nebo přijat na volné služební místo představeného na dobu určitou s dobou trvání 12 měsíců, má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na zmxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxrčitou. Změna doby trvání služebního poměru z doby určité na dobu neurčitou je změnou služebního poměru [§ 50 odst. 1, § 44 písm. e)], o které se roz-hodujx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxtovaném odstavci, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku a byl přijat do služebního poměru podle § 29 odst. 1, a byl na základě výsledku výběrxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x dobou trvání 12 měsíců nebo s dobou kratší, uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, má po úspěšném vykoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxí místo představeného na dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Změna doby trvání služebního poměru podle výše uvedeného xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxšného vykonání úřednické zkoušky je státní zaměstnanec ve služebním poměru (viz komentář k § 40 odst. 4).
Související ustanovení:
představený, § 30 - rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, § 188 - představený
Související předpisy:
zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxš
Bělina
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Druhy změn služebního poměru
xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xměny služebního poměru jsou pak blíže upraveny v jednotlivých ustanoveních zákona o státní službě. K některým ze změn služebního poměru není třeba souxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx služebního poměru. Nicméně k některým změnám služebního poměru může dojít jen se souhlasem státního zaměstnance a bez jeho souhlasu ke změně služebníxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xonechal na uvážení státního zaměstnance, zda s příslušnou změnou služebního poměru bude souhlasit.
Pokud státní zaměstnanec nesouhlasí se změnox xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xykonávat službu dle takového rozhodnutí služebního orgánu o změně služebního poměru. Pokud by služební orgán i přes nesouhlas státního zaměstnance pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxd by státní zaměstnanec odmítl vykonávat službu v souladu se změnou služebního poměru, k níž není třeba jeho souhlasu a dochází k ní již na základě samotnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Souhlas státníhx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxbu delší než 60 dnů nebo státních zaměstnanců uvedených v § 47 odst. 3, zařazení na jiné služební místo dle § 49 odst. 2 a 4 a vyslání k výkonu služby v zahranixx xxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx tak domnívat, že je dostatečný jeho ústní souhlas. Lze však doporučit písemný souhlas státního zaměstnance. V případě sou-hlasu státního zaměstnancx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ke zkrácení služební doby dle § 68 a přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdě-lání nebo odbxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxci vyhoví v jeho žádosti a dojde tak ke změně služebního poměru spočívající ve zkrácení služební doby či přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo poměru vztahují ustanovení řízení ve věcech služby. Dle § xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx poměru nesouhlasí, může ho právně napadnout dle příslušných ustanovení správního řádu. Současně může státní zaměstnanec podat proti rozhodnutí o zmxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí žádnou lhůtu k podání stížnosti, lze tudíž uzavřít, že jí státní zaměstnanec může podat v podstatě kdykoliv po příslušném rozhodnutí služebního orgáxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xelší době po rozhodnutí o změně služebního poměru by již postrádalo smysl, když stížností státní zaměstnanec napadá rozhodnutí o změně služebního pomxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxměstnance proti rozhodnutí služebního orgánu o změně služebního poměru v praxi bude vztahovat na změny služebního poměru, k nimž není nutný dle zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxm. b) a c) vyslání na služební cestu a zastupování státního zaměstnan-ce nebo představeného. Na rozhodování o těchto změnách služebního poměru se nevzxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxdnutím o vyslání na služební cestu či zastupování jiného státního zaměstnance nebo představeného, není mu umožněno se v těchto případech právně bránix xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxsouhlasí, podat služebnímu orgánu stížnost dle § 157. Stížnost musí být podána v písemné formě.
Související ustanovení:
§ 9 - představený, § 30 oxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx § 45 až 70 - změny služebního poměru, § 157 - stížnost, § 159 až 169 - řízení ve věcech služby, kárné řízení
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2020
Přehled výkladu:
I. Pojem služební cesty
II. Doba služební cesty
III. Určení podmínek služební cexxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxzhodnutí o vyslání na služební cestu
I. Pojem služební cesty
Služební cestou se rozumí časově omezené vyslání státního zaměstnance služebním orgxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxé státní zaměstnanec pra-videlně vykonává službu. O služební cestu se tak bude jednat pouze v případech, kdy je státní zaměstnanec vyslán mimo obec, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxu ve smyslu § 45.
S výjimkou státních zaměstnanců uvedených v odst. 3, není nutný k vyslání na služební cestu souhlas státního zaměstnance a ten tak můxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xodmínky vyslání na dobu nezbytně nutnou.
II. Doba služební cesty
Vyslání xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxá o dobu nezbytně nutnou, bude zapotřebí posoudit dobu každé jednotlivé služební cesty s přihlédnutím k relevantním okolnostem služební cesty a její dxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxy státní zaměstnanec služebním orgánem vyslán na služební cestu, musí existovat důvod, který by opodstatňoval délku trvání vyslání na služební cestu xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmo jeho služební působiště. V případě dlouhodobějších změn služebního působiště by měl být spíše využíván institut přeložení.
Pokud na straně sluxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a to opět pouze o dobu nezbytně nutnou, kterou služební orgán určí v rozhodnutí o prodloužení služební cesty. Pokud vznikne potřeba služební cestu zkráxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxu služby do jiného místa, než je jeho služební působiště a skončí v době, kdy státní zaměstnanec ukončí cestu z jiného místa, do kterého byl na služební cexxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxt také místo nástupu, místo cíle a místo ukončení služební cesty a způsob dopravy a ubytování. Tyto podmínky musí být služebním orgánem určeny, nicméně xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxužební cesty jednostranně bez souhlasu státního zaměstnance. Pokud vznikne u služebního úřadu potřeba podmínky služební cesty změnit již v době trváxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxmu určení podmínek služební cesty, lze mít tedy za to, že je dostatečná i ústní forma. Lze však doporučit písemnou formu.
Zákon o státní službě současxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx úpravy služební cesty i povahy služební cesty, jakož výkonu služby mimo služební působiště, lze však dovodit, že by měl být státní zaměstnanec informoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxení o místě služební cesty. Služební or-gán tedy může státního zaměstnance vyslat na služební cestu v tuzemsku i zahraničí na jakékoliv místo. Nad rámex xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxlání je výslovně upraveno v § 67. Na rozdíl od služební cesty, na kterou může být státní zaměstnanec vyslán i bez jeho souhlasu, je nutný k vyslání k výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxu pouze v rámci služebního úřadu, ve kterém službu vykonává, nebo i do jiného služebního úřadu nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu. S oxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vykonává. Pokud by měl státní zaměstnanec vykonávat službu po časově omezenou dobu v jiném služebním úřadě, lze využít institut přeložení, který dle § xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnance
Při vyslání na služební cestu je služební orgán povinen přihlédnout ke zdravotnímu a osobnímu stavu státního zaměstnance, jakož i k jeho rodixxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxmínky služební cesty, které určí služební orgán. Přihlédnutí ke zdravotnímu stavu je pochopitelné z důvodu toho, aby nebyl státní zaměstnanec vyslán xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxance. Co se týče přihlédnutí k rodinným poměrům státního zaměstnance, odst. 3 zakotvuje zvýšenou ochranu určité skupiny státních zaměstnanců, kteří xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxě odst. 3 zakotvuje zvláštní ochranu zde uvedených státních zaměstnanců z důvodu jejich rodin-ných poměrů, jež je možné vyslat na služební cestu jen s jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xouhlas s vysláním na každou jednotlivou služební cestu. Tato zvláštní ochrana se týká těhotných státních zaměstnankyň, státních zaměstnan-ců, kteřx xxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxvážně sami dlou-hodobě pečují o osobu, která se podle jiného právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (střxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx zák. práce, které zakotvuje stejnou ochranu dotčených zaměstnankyň a zaměstnanců.
VII. Rozhodnutí o vyslání na služební cestu
Na vyslání na služxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x vyslání na služební cestu tudíž nerozhoduje dle ustanovení vztahující se na řízení ve věcech služby a správního řádu. Státnímu zaměstnanci tak není umxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxona o státní službě zahrnuto zejména z důvodu povahy služební cesty jako krátkodobé změny služebního působiště. Z těchto praktických důvodů tak bylo nx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxsobovala určité problémy a omezila by operativnost vysílání státních zaměstnanců na služební cesty.
Státní zaměstnanec však může v souladu s § 157 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xovinen vykonat služební cestu, x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxtního zaměstnance a může být se státním zaměstnancem zahájeno kárné řízení.
Související ustanovení:
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxx xxxn služebního poměru, § 46 - nástup na služební cestu,
§ 67 - vyslání k výkonu sluxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxjů v souvislosti s výkonem služby a při výkonu služby v zahraničí,
§ 157 - stížnost, § 159 odst. 2 písm. b) - základní ustanovení
Související předpxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxxxxxp na služební cestu)
JUDr.
Tomáš
Bělina
Právní stav komexxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxstup na služební cestu ve dnech pracovního klidu
Jestliže je to k plnění úkolů služby nezbytné, je státní zaměstnanec povinen nastoupit na služební cxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxátní zaměstnanec povinen na tuto služební cestu nastoupit. I při určení nástupu na služební cestu ve dnech pracovního klidu je služební orgán v souladu x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nastoupit na služební cestu ve dnech pracovního klidu nastává pouze v případech, jestliže to je k plnění úkolů služby nezbytné. Zákon o státní službě tuxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxc povinen nastoupit na služební cestu i ve dnech pracovního klidu, bude nutné posoudit vždy každý jednotlivý nástup státního zaměstnance na služební cxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxvat, že nezbytností plnění služebních úkolů zde zákonodárce zejména sledoval zachování řádného chodu jednotlivých služebních úřadů, což může být spxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů státní svátky a ostatní svátkyx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxnutí o vyslání na služební cestu ve dnech pracovního klidu. Stížnost musí být podána v písemné formě. Státní zaměstnanec je však povinen nastoupit a vykxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o kárné provinění a může být se státním zaměstnancem zahájeno kárné řízení.
II. Příkazy ke konání služby
Státní zaměstnanec koná na služební cestě xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnance vyslal na služební cestu, pověřit jiného představeného téhož služebního úřadu k ukládání služebních úkolů státnímu zaměstnanci vyslanému na sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxštěna, je otázkou, zda státní zaměstnanec může na služební cestě konat službu i dle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práce připuštěno, přikláníme se k názoru, že toto není možné a státní zaměstnanec je povinen konat na služební cestě službu vždy jen dle příkazů předstxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx výdajů při služební cestě
Státnímu zaměstnanci vyslanému na služební cestu mimo jeho služební působiště přísluší náhrada výdajů v souvislosti se sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxuje pro účely náhrady výdajů v souvislosti se služební cestou i jiným výkonem služby zákon o státní službě a není odkazováno na definici uvedenou v zákonxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx adresa jiného místa, ze které státní zaměstnanec nejčastěji začíná cesty za účelem výkonu služby, a byl-li sjednán výkon služby z jiného místa, též sjexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xodiny. Za člena rodiny se dle odst. 3 považuje manžel, partner podle zákona o registrovaném partnerství, vlastní dítě, osvojenec, dítě svěřené státníxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xak stanoveny v jiných zákonech, jako např. v občanském zákoníku či zákoně o registrovaném partnerství. Jiná osoba je postavena na roveň člena rodiny poxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxna o státní službě převzata ze zákoníku práce, do kte-rého byla zakotvena novelou provedenou zákonem č. 303/2013 v souvislosti s rekodifikací soukromxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxmí společen-ství fyzických osob, když zákon o státní službě uvádí pouze společenství osob. Jedná se však pouze o drobnou legislativní odchylku, nemajxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. K naplnění definice domácnosti dochází za splnění dvou podmínek. První je společenství osob, které spoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, rodiče a děti, jiné osoby v příbuzenském vztahu či osoby blízké dle definice stanovené v § 22 odst. 1 obč. zák. Současně se musí jednat o spolužití fyzicxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxost, zda existují objektivně zjistitelné okolnosti, které svědčí o úmyslu vést spolužití trvale, nikoliv jen na přechodnou dobu.
Druhou podmínkox x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxzování nákladů ve smyslu finančních nákladů a současně se nemusí jednat o přispívání na společné náklady stejným dílem. Každý z členů domácnosti by všax xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí, nicméně některý z členů domácnosti by nepřispíval na domácnost finančně ani jiným způsobem, např. konáním prací přispívajících na chod domácnostix xxx xxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx se tak o domácnost dle odst. 4. Lze tak uzavřít, že k naplnění definice domácnosti dle odst. 4 je nutné, aby byly naplněny obě její podmínky, tj. jednalo se x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxití. Základním pojmovým znakem zákonného pojmu "domácnost" je, že musí jít o spotřební společenství trvalé povahy. O spotřební společenství jde tehdxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxalost tohoto vztahu je dána tehdy, jestliže tu jsou objektivně zjistitelné okolnosti, které svědčí o úmyslu vést takové společenství trvale, nikoliv xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxnu služby,
§ 112 - náhrada výdajů v souvislosti s výkonem služxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxání. Praha: C. H. Beck. 2015
Přeložení
JUDr.
Tomáš
Bělina
Právní stav komentáře je xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xtátního zaměstnance
V. Zvláštní ochrana vymezených státních zaměstnanců
VI. Pokyny k výkonu služby přeloženému státnímu zaměstnanci
VII. Náhraxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxm útvaru služebního úřadu, než ve kterém státní zaměstnanec vykonává službu. Jedná se tedy o změnu služebního poměru spočívající ve změně místa výkonu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxě.
Státní zaměstnanec může být přeložen i bez jeho souhlasu. Souhlas státního zaměstnance není v zákoně o státní službě zakotven zejména za účelem řxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx může být přeložen kdykoliv na základě jednostranného rozhodnutí služebního orgánu o jeho přeložení za podmínky splnění přeložení na dobu nezbytně nuxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xterý nevykonává.
II. Potřeba zajištění výkonu služby
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxvat po celou dobu přeložení. Pokud tato podmínka není splněna, není možné státního zaměstnance přeložit. Služební orgán je tak oprávněn státního zaměxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxžení
Přeložení je možné jen na dobu nezbytně nutnou s tím, že zákon o státní službě tuto dobu blíže nespecifikuje. S ohledem na posouzení, zda se jedná o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xe však nutné stanovit konkrétní dobu přeložení před jeho započetím, neboť přeložení musí být časově omezené a tato doba musí být předem určena. Pokud je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xouze o dobu nezbytně nutnou.
Doba přeložení však nesmí být delší než 60 dnů v kalendářním roce. Může se jednat o jedno přeložení v délce do 60 dnů v jednox xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Dobu přeložení v délce 60 dnů v kalendářním roce je tedy nutné v rámci jednoho kalendářního roku sčítat při více přeloženích v jednom kalendářním roce. Lxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxx xalendářním roce do 31. 12. a od 1. 1. následujícího kalendářního roku by bylo možné dobu počítat znovu a tudíž opětovně využít doby přeložení 60 dnů, když x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x0 dnů v kalendářním roce s pokračujícím přeložením po dobu dalších 60 dnů v následujícím kalendářním roce.
V případě, že však na straně služebního úřxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxh přeložení jednalo o dobu maximálně 60 dnů v kalendářním roce.
Na dobu překračující 60 dnů v kalendářním roce je možné státního zaměstnance přeložixx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxendářním roce. Pokud by státní zaměstnanec nesouhlasil s přeložením na dobu přesahující 60 dnů v kalendářním roce, jednalo by se o nezákonné přeloženíx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxpustné ani se souhlasem státního zaměstnance. Domníváme se, že pokud by doba přeložení byla prodloužena o dobu delší než 60 dnů, jednalo by se o nezákonnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxasem přeložit na maximální dobu 120 dnů, tj. prvních 60 dnů i bez jeho souhlasu s následným prodloužením o dalších 60 dnů se souhlasem státního zaměstnanxxx
x xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxce přeložení v délce 60 dnů v kalendářním roce. Pokud by se např. jednalo o přeložení v délce pouze 5 dnů a následně by vznikla potřeba přeložení prodloužix x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxí službě nestanovuje formu souhlasu státního zaměstnance s prodloužením přeložení na dobu přesahující 60 dnů. Máme tedy za to, že je možné učinit tento xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxební orgán povinen přihlédnout k osobním, zdravotním a rodinným poměrům státního zaměstnance. Toto lze vztáhnout zejména na dobu trvání přeložení, axx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx ohrozit jeho zdraví. Současně by přeložením neměl být ohrožen osobní a rodinný život státního zaměstnance. Co se týče rodinných poměrů, odst. 3 zakotvxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh zaměstnanců
Souhlas státního zaměstnance s jeho přeložením není nutný, nicméně odst. 3 s ohle-dem na zvláštní ochranu zde uvedených státních zamxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxsí, není služební orgán oprávněn je přeložit. Vždy se musí jednat o jejich souhlas s každým jednotlivým přeložením. Tato zvláštní ochrana se týká těhotxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx do 15 let nebo státních zaměstnanců, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu, která se podle jiného práv-ního předpisu považuje za osobu závislox xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x výkonu služby přeloženému státnímu zaměstnanci
Zákon o státní službě nestanoví, kdo přeloženému státnímu zaměstnanci ukládá pokyny k výkonu služxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx že služební úkoly ukládá státnímu zaměstnanci představený služebního úřadu, do kterého je státní zaměstnanec přeložen. K tomuto výkladu lze dle našexx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xdst. 2 zák. práce přeloženému zaměstnanci ukládá pracovní úkoly vedoucí zaměstnanec organizační složky, na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeloxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxé náklady ubytování a poskytne xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxud je však státní zaměstnanec přeložen buď v rámci jeho služebního působiště či jeho bydliště, tyto náklady na ubytování i náhrady výdajů mu nepříslušíx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxí dle § 112 příslušnými ustanoveními zákoníku práce. Definici pravidelného pracoviště však vymezuje pro účely náhrady výdajů v souvislosti se služebxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx účely cestovních náhrad rozumí adresa sídla služebního úřadu nebo jeho organizačního útvaru nebo adresa jiného místa, ze které státní zaměstnanec nexxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx platu
Pokud se státnímu zaměstnanci sníží plat v důsledku přeložení, přísluší mu doplatek do výše platu před přeložením. Toto ustanovení je v zákoně x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxý plat jako kdyby přeložen nebyl.
Dle § 169 přísluší státnímu zaměstnanci od služebního úřadu, z něhož byl přeložen, jeden měsíční plat, pokud bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxení správního řádu.
Související ustanovení:
§ 4 odst. 3 - služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad, § 5 - služba a její obory, x x x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
§ 112 - náhrada výdajů v souvislosti s výkonem služby a při výkonu služby v zahraničí,
§ 159 odxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx5
Zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby
JUDr.
Tomáš
Bělina
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxění výkonu služby
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxí výkonu služby
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxstního stíhání pro zde uvedené trestné činy, do konce doby trvání vazby, do které může být státní zaměstnanec vzat z důvodu zahájení trestního stíhání i xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx o zde uvedené trestné činy, dochází ke konci zproštění výkonu služby již po skončení doby trvání vazby. Pokud by se však jednalo o některý ze zde uvedenýcx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxačováno v trestní činnosti, resp. v páchání zvlášť závažného kárného provinění nebo nedocházelo k likvidaci důkazů a nebylo tak mařeno trestní řízeníx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxonávat služ-bu a je zproštěn výkonu služby.
II. Důvody zproštění výkonu služby
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxe odst. 1 ze tří důvodů. Prvním je zahájení trestního stíhání se státním zaměstnancem pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin proti pořádku ve věcech vexxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxadech se státní zaměstnanec zprostí výkonu služby až do skončení trestního stíhání. Státní zaměstnanec se zprostí výkonu služby pouze v případech zde xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se nezprostí výkonu služby za předpokladu, že nebyl vzat do vazby.
Druhým důvodem zproštění výkonu služby státního zaměstnance je jeho vzetí do vazxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx služby tak není podstatné, zda byl státní zaměstnanec vzat do vazby z důvodu obvinění ze spáchání trestných činů zde uvedených či jiných trestných činůx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxodné podezření ze spáchání zvlášť závaž-ného kárného provinění, pokud by současně ponechání státního zaměstnance ve výkonu služby ohrožovalo řádný xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxt-nanec výkonu služby zproštěn, dříve. K tomuto zproštění výkonu služby je třeba splnění několika podmínek, a to zahájení kárného řízení pro důvodné pxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí v kárném řízení, pokud by státní zaměstnanec byl ponechán ve výkonu služby. Pokud by jedna z těchto podmínek nebyla splněna, nebylo by možné státního zxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnanec se zprostí výkonu služby vždy až do skončení kárného řízení s výjimkou, že by důvody zproštění výkonu služby pominuly dříve.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Odst. 2 zakotvuje povinnost orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxzby. Jedná se o poměrně nestandardní ustanovení vymykající se matérii upra-venou zákonem o státní službě, když odst. 2 nezakotvuje povinnost služebnxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xlužební orgán byl vždy co nejdříve informován o zahájení trestního stíhání či vzetí státního zaměstnance do vazby a služební orgán tak mohl státního zaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxadě usnesení o zahájení trestního stíhání či vzetí státního zaměstnance do vazby. Zákon o státní službě nestanoví služebnímu orgánu žádnou lhůtu, ve kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhání nebo vzetí státního zaměstnance do vazby. Lze však mít za to, že by služební orgán měl státního zaměstnance zprostit výkonu služby neprodleně.
x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí či vzetí státního zaměstnance do vazby, nemá to vliv na povinnost služebního orgánu zprostit státního zaměstnance výkonu služby, pokud jsou splněny xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyrozuměním orgánem činným v trestním řízení dle odst. 2.
IV. Snížení platu
Ode dne zproštění výkonu služxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů. Pokud tedy 50 % výše platu státního zaměstnanec nedosahuje výše minimální mzdy, přísluší mu po dobu zproštění výkonu služby plat ve výši právxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxěním ke změně služebního poměru, je nutné, aby mu byl zachován plat nejmé-ně ve výši právními předpisy stanovené minimální mzdy.
Nicméně i přes snížxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxce či jím vyživované osoby. S ohledem na sociální ochranu státního zaměstnance a jím vyživované osoby, se mu část platu při zproštění výkonu služby zvýšx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxátní zaměstnanec vyživoval více osob a zvýšení jeho měsíčního platu o 10% za každou státním zaměstnancem vyživovanou osobu by již dosáhlo výše 80% jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších 10%, k tomuto navýšení již nedojde a státnímu zaměstnanci přísluší 80% jeho měsíčního platu, kterého státní zaměstnanec dosahoval před zprošxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Pojem vyživované osoby je upraven v odst. 3 a rozumí se jí osoba, které státní zaměstnanec výživu poskytuje nebo je povinen poskytovat.
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxno ani nebylo rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, popřípadě nebylo státnímu zaměstnanci v kárném řízení uděleno kárné opxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx