340/2013 Sb.

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx
ČÁST PRVNÍ
DAŇ
HLAVA I
SUBJEKT DANĚ
POPLATNÍK DANĚ
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx x
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxí a urychlení správy daně (tj. nalézacího daňového řízení a zjednodušení placení daně). Informace o poplatníkovi daně budou lépe dohledatelné, např. xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx umožní zrušení institutu ručitele daně a tím také dojde ke snížení administrativní náročnosti pro správce daně v daňovém řízení. V krajních případech xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxé nemovité věci, která je v jeho vlastnictví.
Sjednocením poplatníka daně v osobě nabyvatele dojde k celkovému zjednodušení právní úpravy, k vyšší xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxniční úpravě, neboť nabyvatel nemovité věci je poplatníkem daně v převážné většině zemí EU (poplatníka převodce mají pouze v Polsku a Slovinsku, v Němexxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxípadech je poplatníkem daně Česká republika, není-li v kupní nebo směnné smlouvě dohodnuto, že poplatníkem daně je nabyvatel, a tyto případy nejsou od xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxele odstraní nejasnosti a nelogičnost současné právní úpravy v případě prodeje nemovité věci z majetku státu.
Z důvodové zprávy:
x xxxxx x
Ustanovení odstavce 2 obsahuje speciální úpravu ve vztahu k odstavci 1 pro podílové fondy, fondy obhospodařované penzijní společností nebo svěřenskx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx nebylo praktické, neboť z podstaty podílového fondu, sloužícího ke kolektivnímu investování, vyplývá, že půjde o vysoký počet osob, které ani nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxady.
Aby bylo možné z tohoto důvodu stanovit, že poplatníkem daně je v uvedených případech pouze samotný podílový fond, bylo nutné konstruovat fikcxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xráva k nemovité věci. Naopak jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci z podílového fondu, hledí se na tento fond jako na jediného převodce vlasxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxoření, účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a transformovaný fond, jímž je fond, který vznikl na základě zákoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxnický fond nemají právní osobnost. Majetek v těchto fondech náleží účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníkax x xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxhoto fondu. Na transformovaný fond se přiměřeně vztahují ustanovení týkající se účastnického fondu a vztahu penzijní společnosti k účastnickému fonxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxxxx xx xx xxxezených případech na svěřenský xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a nelze proto bez této
fikce
říci, že svěřenský fond je nabyvatelem, resp. převodcem, vlastnického práva k nemovité věci. Podle nového občanského zákxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce, který podle § 1448 odst. 3 nového občanského zákoníku vykonává vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu, a to na účet tohoto fondu, a ktexxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
S účinností od 1. listopadu 2016 je poplatníkem daně z naxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxní za neodvedenou daň.
K odst. 1 písm. b)
V praxi se kromě situací uvedených v důvodové zprávě také bude jednat zejména o nepeněžitý vklad dle § 15 a násxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxací pozůstalosti.
K odst. 2
Na vyjmenované fondy se nahlíží jako na samostatné poplatníky, příp. ručitele, a účastníci fondů tak nejsou poplatníkxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxerá vyčleňuje majetek do svěřenského fondu, obdržet za toto vyčlenění úplatu, aby bylo vyčlenění předmětem daně. Úplatou pak není ani skutečnost, že sxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí s ohledem na daňový režim svěřenských fondů, předkladatelé: Simona Hornochová, René Kulínský, Jiří Nesrovnal) 1. Vyčlenění nemovité xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxrá nemovitou věc vyčleňuje do majetku fondu nebo o ni majetek ve fondu zvyšuje, neobdrží za toto vyčlenění či zvýšení úplatu. Skutečnost, že by tato osobx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxným majetkem nakládat podle smlouvy, resp. statutu. Stejný závěr bude platit v případě obmyšleného, pokud obdrží nemovitou věc jako plnění z majetku sxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxku správci daně. Ujednání v kupní smlouvě má spíše pouze ten význam, že prodávající, pokud by daň zaplatil, bude moci žádat náhradu na kupujícím, nezaklxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, sp. zn. IV. ÚS 696/02)
2. Ujednání o zaplacení poplatku z převodu nemovitxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxké, darovací a z převodu nemovitosti, když ve vztahu k finančnímu úřadu zůstává poplatníkem prodávající.
(rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14.12.xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxé, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, nastane jen tehdy, převede-li se nebo přejde-li skutečně vlastnické právo k nemovitosti z jedné osoby na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx rozhodování probíhá řízení o určení vlastnického práva k nemovitosti.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3.2.2005, sp. zn. 2 Afs 94/2004-5xx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxvy a došlo opět ke změně vlastnictví nemovitostí, protože daňová povinnost vztahující se k dani z převodu nemovitosti není vázána na vlastnictví k převxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxvajícím v daném případě byl úpadce a nabyvatelem obchodní společnost B., s. r. o. Tyto osoby zůstávají osobami xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxiku.
(rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20.3.2003, sp. zn. 15 Cmo 10/2003)
5. Dohody uzavřené s tím, že daňovou povinnost ponese místo daňového xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
HLAVA II
PŘEDMĚT DANĚ
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU DANĚ
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxmto odstavci je za předmět daně označena nejširší a také nejobvyklejší skupina případů, a to úplatné nabytí vlastnického práva k vymezené nemovité věcxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxcem. Z hlediska jejich druhu jde o pozemek, stavbu (tj. např. podzemní stavbu se samostatným účelovým určením nebo stavbu, která je samostatnou nemovixxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xěcí. Nezbytnost omezení rozsahu předmětu daně na konkrétní druhy nemovitých věcí je dána skutečností, že vymezení nemovitých věcí v novém občanském zxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení Senátu je v zásadě zachovat tradiční rozsah předmětu příslušné daně, tj. vázat ho na nabytí hmotných nemovitých věcí a nepodrobovat této dani nabytx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxo součástí je stavba, která byla podle dosavadních právních předpisů předmětem daně jakožto samostatná nemovitá věc. Podmínkou vzniku předmětu daně xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxk) se nachází na území České republiky; xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxi, která se nachází mimo území České republiky, není předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.
Předmětem daně je rovněž nabytí vlastnického práva k jxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxctví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku. To vyplývá z ustanovení § 56 tohoto zákonného opatření Senátu, podle něhož se jeho ustanovení o jexxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxílů na společných částech domu, popř. i na pozemku.
Nabytí práva stavby bylo zahrnuto do předmětu daně v návaznosti na nový občanský zákoník, podle nxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xaňovým optimalizacím. Do předmětu daně spadá jak úplatné nabytí práva stavby při jeho zřízení vlastníkem stavebního pozemku ve prospěch stavebníka, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxedmětem této daně, ovšem je nutné jej posuzovat ve smyslu
fikce
"nabytí vlastnického práva k nemovité věci", jak bude vysvětleno níže.
Předmětem dxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxvlastnictví a na bytové spoluvlastnictví. U podílového spoluvlastnictví bude (i s ohledem na ustanovení § 1121 nového občanského zákoníku) nutné spoxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxze za svůj podíl na nemovité věci. Tzn., že jim vznikne daňová povinnost pouze k jejich podílu. Bude-li nemovitá věc nabyta do nebo z podílového spoluvlaxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxctví tato konstrukce umožní zdanit také úplatné nabytí (rozšíření) podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru z jiného bytu, nebytového prostorx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xe změnou dosavadní jednotky nebo vznikem nové jednotky. Na základě dohody dotčených vlastníků jednotek, schválené vlastníky jednotek s většinou hlaxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jejich podlahovou plochu na úkor jiných bytů, nebytových prostor nebo společných částí domu. Obdobně bude předmětem daně i nabytí podílu na domě, popřx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xěci" je nutné vykládat ve smyslu
fikce
uvedené v § 3. Tzn., že za nabytí vlastnického práva k nemovité věci se rovněž považuje nabytí stavby, která se staxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xabytí nemovité věci do svěřenského fondu. Z toho v návaznosti na vymezení předmětu daně vyplývá, že nabytí shora uvedené stavby lze podřadit pod nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxi nabytí nebo vyčlenění tuzemské nemovité věci vymezeného druhu do svěřenského fondu.
Z důvodové zprávy k novele č. 254/2016 Sb.:
K odst. 2
Zavádí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xatastrálního zákona nebo spoluvlastnických podílů na nich, které budou pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považovány za nemovitou věc.
Občanxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxické či jiné vedení. Zároveň stanoví vyvratitelnou domněnku, že součástí inženýrské sítě jsou i stavby a technická zařízení, které s nimi provozně souxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x konečném důsledku tak podle navrhované právní úpravy napříště nebudou podléhat zdanění například vodovodní a kanalizační potrubí, dráty elektrickxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxastrálního zákona je mimo jiné skutečnost, že tato konstrukce odpovídá současné právní úpravě daně z nemovitých věcí, kde budova podle katastrálního xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Pro určení toho, co je součástí budovy podle katastrálního zákona, která částí inženýrské sítě, platí stejná pravidla jako pro jakékoli jiné nemovitx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx součást věci v občanském zákoníku (srov. § 505 a násl.).
Navrhovaná právní úprava má charakter speciálního ustanovení ve vztahu k ustanovení § 2 odsxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxbo spoluvlastnický podíl na ní. Vzhledem k tomu, že zákonné opatření Senátu nemá ambice řešit povahu inženýrských sítí, bylo zároveň nezbytné navrhovxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí považují za nemovitou věc.
Z důvodové zprávy:
K odst. 3
Na základě odstavce 2 (pozn. autorů: nyní 3) je do předmětu daně zařazeno nabyxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxva. Rozsah předmětu daně je zde omezen shodně jako v případě úplatného nabytí vlastnického práva k nemovité věci podle předchozího odstavce, tj. pouze xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxvitých věcí), za podmínky, že se nacházejí, resp. že se pozemek zatížený právem stavby nachází, na území České republiky.
K písm. a)
Smlouvou o zajixxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxmovité věci. Vzhledem k tomu, že i zde dochází k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, je nutné stanovit, že i toto nabytí, třebaže bezúplatné, je (sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxný prostor pro daňovou optimalizaci. Nový občanský zákoník výslovně umožňuje sjednávat zajišťovací převod práva i jako převod fiduciární, kdy splnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatní se vyvratitelná domněnka, že jde o převod s rozvazovací podmínkou, tzn., splní-li se zajištěný dluh, účinky převodu zaniknou a vše se vrací do pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxčasnou dobu jako trvalé. U tohoto institutu se přebírá dosavadní právní úprava, předmět daně vzniká v okamžiku nabytí vlastnictví (byť dočasného) na zxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva může navazovat postoupení pohledávky, na jehož základě postupník nabývá všechna práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění. Nabývá xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxckého práva k nemovité věci a je třeba i tyto situace, je-li pohledávka zajištěná zajišťovacím převodem práva postoupena úplatně (a jde-li pochopitelxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxovitým věcem vymezeného druhu, (tj. pozemku, stavbě, části inženýrské sítě, jednotce, právu stavby nebo spoluvlastnickému podílu na některé z těchtx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech, jež byly předmxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx který spoluvlastník vypořádáním nabývá nad celkovou hodnotu svých dosavadních podílů na vymezených nemovitých věcech. Pro vyloučení pochybností jx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxhově se přebírá dosavadní právní úprava, která respektuje podstatu ideálního spoluvlastnictví, jak ji ve své rozhodovací praxi chápe Nejvyšší správxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vymezené části. Z toho vyplývá, že ani při vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem nenabývá spoluvlastník, jehož podíl na některé z vypořáxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxictví. V rozsahu, v jakém je hodnota nemovitých věcí, popř. spoluvlastnických podílů na nich, které má po vypořádání, stejná, jako hodnota těch, které xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.
Předmětem zdanění daní z nabytí nemovitých věcí není případ, kdy spoluvlastníci po vypořádání vlastní podíl na vymezených nemovitých věcech, jex xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx. úplatu v jiné formě než ve formě pozbytých podílů na těchto nemovitých věcech). Stejně tak jím není případ, kdy spoluvlastník bude v důsledku vypořádáxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx, zda v rámci vypořádání poskytl nějakou další úplatu. V případě, kdy spoluvlastník bude po vypořádání vlastnit podíl na vymezených nemovitých věcechx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxu tohoto zvýšení, a to pouze za předpokladu, že nabyvatel při vypořádání poskytl nějakou další úplatu. Pokud k poskytnutí této úplaty nedošlo, bude zvýxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxtivně uvedeným nemovitým věcem, vztahuje se i celá tato zvláštní úprava, včetně stanovení souhrnů hodnot podílů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxání spoluvlastnictví, jež se týká těchto nemovitých věcí. Budou-li tedy předmětem vypořádávaného spoluvlastnictví kromě těchto nemovitých věcí i jxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xiných nemovitých věcech, k nimž spoluvlastník vypořádáním pozbyde vlastnické právo, budou představovat úplatu.
K odst. 1
Nabytí nemovitých věcx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx se dle zákonodárce řadí i vklad do osobní společnosti, družstva či do kapitálové společnosti i příplatek do vlastního kapitálu ve formě nemovité věci.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtu. Stejně tak příjem obmyšleného ve formě nemovité věci není předmětem, pokud za ni fond neobdrží úplatu. Skutečnost, že vkladatel je zároveň obmyšlexxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxOOV 415/18.12.13)
V rozsudku NSS 7 Afs 117/2015 - 27 NSS konstatoval, že bezúplatný převod do společnosti od jejího člena nelze považovat za plnění vx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxmovitých věcí by se nejednalo o úplatné nabytí. S tímto rozsudkem však ostře kontrastuje rozsudek NSS 7 Afs 31/2016 - 28, který uzavřel, že darování nemoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxků tak vede spíše k nejistotě na straně poplatníků. Vzhledem k tomu, že druhý z uváděných rozsudků se zabýval přímo daní z převodu nemovitostí, tj. předcxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xbdobné situaci vzhledem k dani z nabytí nemovitých věcí.
K odst. 1 písm. a)
Pozemek je definován v § 2 písm. a) katastrálního zákona jako "část zemskxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxčním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx. b) katastrálního zákona jako "pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem". Naopak jednx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení ... s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech"x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxx x x xxxt. 3 stavebního zákona rozumí "veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx."
Mezi stavby, které jsou samostatnou nemovitou věcí patří i v době účinnosti obč. zák. podzemní stavby se samostatným účelovým určením (dle § 498 xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxního předpisu vlastnit samostatně) a nelze je přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty (dle § 498 odst. 1 obč. zák.); dočasné stavby (dle § 50x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxvozně souvisí, dle § 509 obč. zák.); jednotky (prostorově oddělená část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitexxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxtatně druhý odstavec komentovaného ustanovení.
xxxxxxxx xxe § 1159 obč. zák. zahrnuje "byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné." Přxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxmi jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro zaxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxu vlastníku jednotky k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání." Z § 1158 odst. 2 oxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxhto případech se jedná stále o jednu nemovitou věc.
Jednotkou se dále dle § 56 zákonného opatření rozumí i jednotka vymezená dle zák. o vlastnictví bxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Právo stavby je definováno v § 1240 a násl. obč. zák. Jedná se o věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu a jedná se také o nemxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx stavebník obdrží od nabyvatele úplatu.
Předmětem daně dle současného znění zákonného opatření naopak není prodloužení práva stavby dle § 1245 občx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxnu novelizováno (sněmovní tisk 639) tak, aby předmětem daně byla i tato prodloužení.
Konkrétní příklady úplatného nabytí práva stavby blíže rozebxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ze dne 20.8.2014 (Příloha č. 7 publikace, str. 151).
K odst. 1 písm. c)
Předmětem daně je i úplatné nabytí spoxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxtník má právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka."
Spoluvlastnictví bývá zaměňováno s institutem sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxého jmění manželů, se aplikuje § 30 zákonného opatření. Manželé jsou solidárními poplatníky (daň platí společně a nerozdílně). Za zmínku stojí, že manxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxy) podávají pouze jedno přiznání na celou nemovitou věc. Z praktického hlediska je třeba si vždy ověřit, zda příslušná nemovitá věc, kterou disponuje nxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxastnický podíl. Pokud však poplatníkem je strana, která nabývá nebo převádí celou nemovitost od nebo na vlastníky spoluvlastnických podílů, podává txxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxmace Generálního finančního ředitelství: Speciální postavení manželů v řízení o dani z nabytí nemovitých věcí ze dne 2.4.2014 (Příloha č. 3 publikacex xxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxětem daně je pouze nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona.
xxxxxxx xx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxvážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí“.
Ustanovení nutně neznamená, že od inženýrských sítí, které nejsou zastoupeny budovou, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxe ovlivňovat zjištěnou (§ 16 zákonného opatření) nebo směrnou hodnotu (§ 15 zákonného opatření).
Dochází k vymezení druhů nabytí nemovitých věcí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxány v odst. 1.
K odst. 3
Zajišťovací převod práva upravuje § 2040-2044 obč. zák.
Postoupení pohledávky upravuje § 1879-1887 obč. zák.
Nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxišťovacím převodem práva v souladu s § 54 písm. c) zákonného opatření zakládá daňovou povinnost i v případě, že k němu došlo na základě právního jednáníx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxká daňová povinnost ke dni účinnosti rozhodnutí správce daně o stanovení daně. V takovém případě (a při splnění dalších podmínek § 55) lze i po uplynutí lxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x
xxxx
xx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxí rozvazovací podmínky před podáním daňového přiznání, je třeba podat řádné daňové přiznání v nulové výši. Pokud bylo již řádné přiznání podáno, ale lhxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Vzhledem k tomu, že při splnění rozvazovací podmínky dle § 548 odst. 2 obč. zák. pomíjejí již nastalé právní následky, nejedná se o druhé nabytí nemovxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé zajišťovacím převodem práva je dle § 23 písm. a) bodů 2 a 3 zákonného opatření zjištěná cena.
K odst. 4
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nabytí nemovitých věcí je pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na vypořádávaných nemovitých věcech v hodnotě převyšující hodnotu podílu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.
Hodnota před a po vypořádání podílů se dle § 14 odst. 4 zákonného opatření stanoví buď použitím zjištěné ceny, nebo směrné hodnoty. Varianty nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxmětem daně.
Související ustanovení:
§ 14 odst. 4 - srovnávací daňová hodnota v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, § 18 - zvláštní cxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxáštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti, § 55 písm. c) - zánik daňové povinnosti, § 56 - jednotky
Koordinxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxí, pokud zakladatel či jiná osoba, která nemovitou věc vyčleňuje do majetku fondu nebo o ni majetek ve fondu zvyšuje, neobdrží za toto vyčlenění či zvýšexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxdrží nemovitou věc jako plnění z majetku svěřenského fondu. (415/18.12.13 - Výklad některých základních ustanovení novely zákona o daních z příjmů a xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Judikatura:
1. Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny pouze vklady vložené do obchodní společnosti při definici vkladu podle obchodníxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxladní jmění, tyto vklady nepochybně podléhají dani.
(usnesení Ústavního soudu ze dne 28.5.2002, sp. zn. II. ÚS 184/02)
2. Namítá-li poplatník danx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxkého práva k nemovitosti ve skutečnosti vůbec nedošlo, a neřešil-li tuto otázku katastrální úřad ve vkladovém řízení podle zákona č. 265/1992 Sb., o záxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sám jako předběžnou otázku (§ 28 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3.2.2005, sp. zn. 2 Axx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xst. § 24 odst. 7 písm. b) zák. o daních z příjmů, neboť nedošlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne xxx xx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xeobdrží žádnou protihodnotu. Tedy, že dojde výlučně ke zmenšení jeho majetku, a to právě o hodnotu tohoto daru, resp. nedojde v této souvislosti k jakémxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxat za bezúplatný. Pokud nejde o bezúplatný převod nemovitostí a nejde o nabytí nemovitosti v rámci dědictví, podléhá takový převod dani z převodu nemovxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx zahrnovat více parcel, popřípadě části různých parcel nebo naopak být částí parcely jedné.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.1.2001, sp. zn. 20 Cdx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xtanovení výměry parcely je jen věcí katastrálního úřadu, který parcely eviduje. To vyplývá i z § 19a odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxém určení hranice pozemku a výměře parcely nedochází ke změně právních vztahů k pozemku. Pokud tedy dojde ke zpřesnění evidenčních údajů katastru tak, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxd zahrnuta do (zmenšené) parcely. Vzniknou-li pochybnosti ohledně vlastnického práva ke zbývající části pozemku, jehož výměra nadále převyšuje výmxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxáva k této parcele. Původní pozemek, jehož výměra byla dříve totožná s výměrou později zmenšené parcely, tak bude nadále zahrnovat dvě, případně i více xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx71/2006)
7. V případě transformátoru, který je s budovou žalobce spojen prostřednictvím rozvodné sítě a jako součást technické infrastruktury osxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xěc.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2008, sp. zn. 22 Cdo 1118/2007)
8. Vodovod ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích představuje hroxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxť odlišuje vlastníka vodovodního řadu a vlastníka vodárenských objektů. Jestliže zákon č. 274/2001 Sb. počítá s tím, že vlastníky vodovodního řadu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxými stavbami jsou i vodárenské objekty. Proto samotná okolnost, že na vodovodní řad jsou připojeny vodárenské objekty, nečiní z těchto věcí věc jedinox x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxkční propojenost.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.12.2009, sp. zn. 22 Cdo 944/2007)
9. Pokud věc je spojena s jinou věcí, má však vazby k dalším xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx rerum
cohaerentium - ve které každá z původních věcí zachovává svoji individualitu a je samostatným předmětem právních vztahů). Má-li spojením půvoxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxále ve vztazích k okolí jako jediný celek; tomuto požadavku odporuje stav, kdy původní věci si zachovávají samostatné funkce a vnější vztahy.
(rozhodxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xterá je pořízena v rámci hornické činnosti jako součást geologických prací, není předmětem daně z převodu nemovitostí, protože taková sonda je samostxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxjde k újmě na hodnotě pozemku, pozemek může být dán do původního stavu a může dál sloužit svému účelu.
(rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.5.xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
K § 2 (Pozn.: část vzxxxxxxxx xx x x xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxoby odlišné od vlastníka pozemku, na němž je zřízena (§ 3055 nového občanského zákoníku), a která se stane ze zákona (§ 3058 odst. 1 nového občanského zákxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxité věci, jelikož ačkoli byla tato stavba předmětem převodu (či přechodu) ještě jako samostatná věc, v okamžiku nabytí své postavení samostatné věci zxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx níž bude nabytí takovéto stavby předmětem daně a k pozemku, na němž byla zřízena, nebude přihlíženo. Tyto případy je nutno odlišit od případů nabytí staxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xči přechází) v rámci převodu (či přechodu) tohoto pozemku coby jeho součást. V případě podle § 3058 nového občanského zákoníku jde tedy pouze o nabytí sxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v rámci zdanění nabytí pozemku), zatímco v prvním bude zdaněno pouze nabytí stavby. Pro oba případy pak samozřejmě platí, že poplatník zaplatí odpovídxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xtavba součástí a v jehož ceně pro účely stanovení základu daně je zohledněna i její hodnota.
Fikce
, podle níž se za nabytí vlastnického práva k nemovixx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xtane ze zákona k okamžiku jeho zániku součástí pozemku. Při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno (právo stavby lze zřídit pouze jaxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxiku práva stavby, pokud se strany nedohodnou jinak; náhrada za stavbu může být smluvně sjednána i pro jiné případy zániku práva stavby. Pouze tyto situaxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxvbu při zániku práva stavby, tyto situace nebudou úplatné a nebudou předmětem daně.
Poslední případ, na který se aplikuje
fikce
, podle níž se za nabyxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxena na cizím pozemku, vlastníkem tohoto pozemku. Tato stavba se rovněž stane ze zákona součástí pozemku a v případě, že za ni vlastník pozemku poskytne nxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxěním stavby či přikázáním pozemku, jehož součástí je tato stavba, do vlastnictví zřizovatele stavby), nebude nabytí stavby vlastníkem pozemku úplatxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xkutečnosti, že nový občanský zákoník nově upravuje tento institut, přičemž zde nelze určit, kdo nabývá vlastnické právo, je nutné řešit i tyto situacxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxtí nemovitých věcí považují i případy, kdy je nemovitá věc vyčleněna nebo nabyta do svěřenského fondu. Nicméně i zde musí jít o úplatné vyčlenění, či nabxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, ale i od osoby jiné.
Podstata svěřenského fondu spočívá v tom, že jeho zakladatel vyčlení ze svého majetku určitou část a svěří ji nějakému účelu. Tíx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvce, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno (obmyšleného). Práva vlastníka vykonává svěřenský správce; u nemovitých věcí exxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemovité věci (jde-li samozřejmě o tuzemskou nemovitou věc vymezeného druhu) do majetku i z majetku svěřenského fondu je tak v souladu s výše uvedeným pxxxxxxxx xxxxx
x x x xxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxtí nemovitých věcí také vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla samostatxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastnického práva k nemovité věci", je nutné jej vždy vykládat v tomto rozšířeném smyslu podle § 3, a to nezávisle na tom, zda tento pojem byl použit před xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx součástí pozemku a která byla samostatnou nemovitou věcí, součástí práva stavby, nebo neoprávněně zřízena na tomto pozemku. Tyto stavby se v okamžiku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xového občanského zákoníku. Situaci, kdy vlastník pozemku nabyde stavbu, která je sice zřízena na jeho pozemku, ale není v jeho vlastnictví, takže jde o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xkamžikem nabytí tato stavba své postavení samostatné věci ztrácí.
Dále jde o případy nabytí stavby, jež byla součástí práva stavby, při jeho zániku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxím případě při zániku práva stavby, v druhém již svým samotným vznikem. Na tyto případy by tedy bez dané
fikce
nebylo možno vztáhnout pojem nabytí vlastxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxady a nelze pod ni tudíž podřadit jiné případy nabytí stavby, která se stane součástí pozemku, např. stavby, jež je vystavěna na základě smlouvy o dílo na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x § 3 odst. 2
Vznik a zánik práva stavby je upraven v § 1243 - 1249 obč. zák.. Právo stavby se dle této úpravy nabývá smlouvou, vydržením, nebo rozhodnutím oxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xplatu. Právo stavby je koncipováno jako právo dočasné, tj. časově omezené. Nelze jej zřídit na dobu delší než 99 let, je však možné jej za stanovených podxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xtavby a současně případné prodloužení jeho doby trvání (např. dodatkem ke smlouvě) se do katastru nemovitostí zapisuje vkladem s konstitutivními práxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxjící ve stanovení současného znění § 3 upravujícího fikci, podle níž se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují za nabytí vlastnického práva k nxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxchází k prodloužení doby, na kterou je sjednáno právo stavby. S ohledem na skutečnost, že občanský zákoník upravuje v § 1245 možnost prodloužení trvání xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxik práva stavby na krátké období s tím, že trvání tohoto práva budou následně prodlužovat. Touto praxí by mohlo docházet ze strany poplatníků k nežádoucx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Zda je vyjmenovaná situace skutečně i předmětem daně, je nutné posuzovat v kontextu § 2 zákonného opatření.
K odst 1. písm. a)
Vyčleněxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxladatel neobdrží úplatu. Stejně tak příjem obmyšleného ve formě nemovité věci není předmětem, pokud za ni fond neobdrží úplatu. Skutečnost, že vkladaxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxat podle smlouvy, resp. statutu. (KOOV 415/18.12.13)
K odst 1. písm. b)
Dle § 3058 obč. zák. "stanou-li se pozemek i stavba vlastnictvxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxučástí pozemku podle tohoto zákona." Předmětem daně toto nabytí ovšem opět bude pouze v případech vyjmenovaných v § 2 zákonného opatření.
Právo stxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xtavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, za stavbu náhradu. Náhrada činí polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby, ledaže si strany ujedxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xle § 2 odst. 1 písm. b) zákonného opatření. (Pokud úplatné nebude, bude se pravděpodobně jednat o bezúplatný příjem zdanitelný daní z příjmů.)
x xxxxx x
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx se nově za úplatné nabytí považuje i prodloužení práva stavby dle § 1245 obč. zák. Ten stanoví: „Trvání práva stavby lze prodloužit se souhlasem osob, prx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Koordinační výbory:
415/18.12.13 - Výklad některých základních ustanovení novely zákona o daních z příjmů x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxl.
ÚPLATA
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxa o dani z přidané hodnoty. Zpravidla bude úplata spočívat v poskytnutí peněžních prostředků, tj. bankovek, mincí, bezhotovostních peněžních prostřxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxění pozdějších předpisů. Může však být poskytnuta i v nepeněžním plnění, například ve formě movité nebo nemovité věci, postoupené pohledávce, prominxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postoupením pohledávky, převzetím závazku, zřeknutím se práva apod.
Z důvodové zprávy k novele č. 254/2016 Sb.:
Jedná se o legislativně technickxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxetřit obě varianty, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxytnuta ve formě nepeněžního plnění. Půjde například o plnění ve formě movité věci (auto, stroj apod.), nemovité věci (pozemek, právo stavby apod.) nebx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxi úplaty vyjádřenou v penězích. Z tohoto důvodu se stanoví, že hodnota nepeněžního plnění se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.
K odst. 3
Odstavec 3 upravuje obecné pravidlo pro stanovení úplaty pro případy, kdy není možné ke dni nabytí vlastnického prxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xajetku. Typicky půjde o případy, kdy má nepeněžní plnění, které je poskytováno za předmětnou nemovitou věc, vzniknout až v budoucnu. V takovém případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxné (nabývané) nemovité věci. Pro případ, že úplatou za nabývanou nemovitou věc je zčásti takovéto a zčásti peněžní plnění, je třeba od zjištěné ceny nabxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jsou dvě věci, z nichž u jedné její hodnotu určit lze, a u druhé nikoliv.
K odst. 1
Definice úplaty je obdobná definici úplaty dle § 4 odst. 1 písm. a) zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxadě ujednání mezi smluvními stranami poskytnuto za nabytí vlastnického práva k nemovité věci, a to buď nabyvatelem nebo jinou osobou, buď ve prospěch pxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxit osvobozeně nebo s DPH, protože se sjednaná cena a potažmo daň z nabytí bude v těchto případech výrazně lišit.
Na zasedání Sekce majetkové daně Komory daňových poradců ČR dne 23. září 2016 zástupci Mxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxé povinnosti (reverse charge), není DPH součástí úplaty.
Pokud je úplata stanovena v cizí měně, použije se v souladu s § 25 zákonného opatření pro přxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxonné opatření výslovně uvádí, že úplatou se rozumí i částky, které mají být (byť zatím nebyly) poskytnuty za přijaté protiplnění. Autorům tohoto komenxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxsáhnout změny stanovení výše úplaty.
K odst. 2
Hodnota nepeněžního plnění se stanovuje na základě znaleckého posudku.
K odst. 3
Ustanovení upravuje situace, kdy nelze ani s pomocí znaxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxdobností změní nebo odhalí. (Důvodová zpráva jako příklad uvádí obraz namalovaný v budoucnu. Může se ale např. jednat i o závazek nést určitá rizika.) V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxace, kdy část úplaty, jejíž hodnotu určit lze, sama o sobě převyšuje cenu zjištěnou u nabývané nemovité věci, tak pravděpodobně vede k tomu, že toto nepexxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtření předpokládá, že v tomto případě si nabyvatel a převodce stanovili úplatu ve výši hodnoty nemovité věci. V praxi bude při využívání tohoto ustanovxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx
xxuvisející předpisy:
VYLOUČENÍ Z PŘEDMĚTU DANĚ
Ing.
Eva
Zemanovx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x x stanoví případy vyloučení z předmětu daně.
K písm. a)
Předmětem daně podle písmene a) není nabytí vlastnického práva k nemovité věci prováděním pxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xajetku, a to jakožto změny v uspořádání pozemků v určitém území provedené za účelem vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek podle potřeb jedxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních pozemkových úprav. O provedení pozemkových úprav rozhoduje pozemkový úřad za podmínex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxů, a to za účelem vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek, přičemž hodnota nabývaného a pozbývaného pozemku xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxěna administrativní zátěž, která doposud zatěžovala jak poplatníky daně, tak samotné správce daně.
K písm. b)
Vzhledem k tomu, že otázka úplatnosxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí písmene b) jednoznačně vylučuje nabytí vlastnického práva k nemovité věci přeměnou obchodní
korporace
z předmětu daně. Doposud byly takové převodx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxočívající v rozšíření negativního vymezení předmětu daně z nabytí nemovitých věcí, tj. v rozšíření okruhu nabytí vlastnického práva k nemovité věci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xebude nabytí vlastnického práva k nemovité věci přeměnou jakékoli právnické osoby (např. spolku nebo nadace), nejen přeměnou obchodní
korporace
, jaxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ostatních právnických osob není důvodné.
Současně s výše uvedeným se provádí zúžení negativního vymezení předmětu daně z nabytí nemovitých věcí x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxporací, neboť jej těmto právnickým osobám umožňuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, (srov. ustanovení § 1 odst. 2xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xsrov. zejména ustanovení § 174).
V případech převodu jmění na společníka dle § 337 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnostx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxm daně z nabytí nemovitých věcí.
Z citovaného zákona vyplývá, že za podmínek stanovených u jednotlivých forem společností mohou společníci nebo přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxm zanikající společnosti vypořádání v penězích. Při této formě přeměny dochází k úplatnému nabytí nemovité věci a vyloučením z předmětu daně může dochxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxění. Při vyvlastnění nemovité věci se za vyvlastněnou nemovitou věc obecně poskytuje náhrada v penězích v obvyklé ceně nemovité věci. Je však možno mísxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxe pozemkové úpravy definované v § 19 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a zpravidla o jejixx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xředmětné ustanovení navazuje na § 20 odst. 6 písm. e) zák. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, které od daně darovací a daně z převodu nemovixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná“. V praxi se bude jednat zejména o „obchodní
korporace
dle § 1 z. o. k vexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmové sdružení, družstvo a evropská družstevní společnost. Dále se jedná např. o spolky a nadace.
Dále je zde užívána legislativní zkratka "přemxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x viz. dále), změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla. Přeměny však upravuje také obč. zák., který v § 174 uvádí tyto formy přeměny právnické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o přeměnách obchodních společností a družstev) z negativního vymezení § 5 zákonného opatření z důvodu možnosti nežádoucí daňové optimalizace. Na tutx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx
x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxní v EU by se vyloučení z předmětu daně mělo vztahovat i na obdobné přeměny podle práva jiného členského státu EU obdobných korporací zřízených podle práxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x penězích, pokud si to strany ujednají. Vyvlastnění se provádí na základě zákona o vyvlastnění. Nabytí nemovité věci, která byla poskytnuta jako ujednxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx daně, ale je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno dle § 6 odst. 1.
Související ustanovení:
§ 5 - vyloučení z předmětu daně, § 6 odst. 1 - věcná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxmu majetku,
§ 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družsxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
V § 6 se navrhují věcná osvobození ve veřejnoprávní oblasti.
K odst. 1
V odstavci 1 jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nabytí vlastnického práva k nemovité věci členským státem Evropské unie, tzn. i Českou republikou. Důvodem pro osvobození nabytí vlastnického práva x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxika nabyvatelem vlastnického práva k nemovité věci, tj. jak na případy, kdy nabývá nemovitou věc prostřednictvím svých organizačních složek, tak na pxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xodnik).
Ve stejném rozsahu se osvobozuje od daně nabytí vlastnického práva k nemovité věci jiným členským státem Evropské unie než Českou republikxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxá literatura, ale i
judikatura
SD EU (např. Simon, Denis: Komunitární právní řád, ASPI, Praha 2005, str. 376; rozsudek 90 a 91/63 ve věci Komise proti Bexxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxité věci jinými státy, a to za předpokladu, je-li zaručena vzájemnost. To znamená, bude-li tento jiný stát osvobozovat od daně z nabytí nemovitých věcí xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx4/2016 Sb.:
K písm. c)
Navrhuje se nově upravit, resp. rozšířit, xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xvazky obcí.
Podle současné právní úpravy je podle § 6 odst. 1 písm. c) od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovitx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxzení rozšířit a osvobodit nabytí vlastnického práva k nemovité věci územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí.
Důvodem zavedenx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxostředků mezi jednotlivými veřejnými rozpočty, což lze považovat za nesystémové a zbytečně administrativně náročné. Jeví se jako nelogické, aby napxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xýkon přenesené působnosti nebo jí plynou výnosy ze sdílených a výlučných daní. Navrhovaná změna bude mít pozitivní dopad na rozpočty územních samosprxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xe veřejném zájmu, budou takové transfery osvobozeny od daně.
Navrhovanou úpravou by došlo k zachování jisté kontinuity s dřívější právní úpravou, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvitých věcí mezi územními samosprávnými celky (případy tzv. vzájemného darování) osvobozeno od daně darovací. Jelikož podle § 53 zákonného opatření xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xodmínek osvobozeny.
Z důvodové zprávy:
K odst. 2
V odstavci 2 jsou upravena osvobození, která lze přiznat za podmínky, že nejde o veřejnou podporu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxovení čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou s vnitřním trhem neslučitelné ty podpory, které splňují kumulativně následující podmínky: 1. jsox xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xtato podmínka je v daném případě splněna, pokud osvobozené subjekty vymezené pod písm. a) a b) vykonávají ekonomickou činnost) 3. narušují nebo mohou nxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdářskou soutěž) 4. ovlivňují obchod mezi členskými státy (tento pojem je v rozhodovací praxi orgánů Evropské unie pojímán poměrně široce, takže ke splxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xx xxdmínky se presumuje, neboť jejich posouzení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxedených subjektů - vykonávají-li ekonomickou činnost - obecně přiznat pouze v rozsahu, v jakém jde o podporu de minimis, která se s ohledem na svou omezexxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxkoli jen na podporu v podobě osvobození od daně) nepovažuje za podporu neslučitelnou s vnitřním trhem Evropské unie, popř. v rozsahu, v jakém by osvobozxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxřním trhem.
K písm. a)
V písmeni a) se navrhuje od daně z nabytí nemovitých věcí osvobodit - nejde-li o veřejnou podporu neslučitelnou s evropským vnxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxo státu Evropské unie nebo z majetku jiného státu, je-li u tohoto jiného státu zachována vzájemnost, ovšem pouze za předpokladu, že členský stát Evropsxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxejné výzkumné instituce.
K písm. b)
V písmeni b) se obdobně jako v písmeni a), tj. rovněž nejde-li o veřejnou podporu neslučitelnou s evropským vnitxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxli vlastnické právo k nemovité věci z majetku územního samosprávného celku, který je zřizovatelem nebo jediným členem této právnické osoby. Je-li úzexxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx člen" je opět nutné vykládat také ve smyslu odstavce 3. Touto právnickou osobou budou zejména obchodní
korporace
, veřejné výzkumné instituce, popř. pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxem ke svému účelu považuje za splněnou i v případě, kdy jsou členy této osoby pouze územní samosprávné celky.
K odst. 1
Osvobození nabytí nemovitých xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xložek. Organizační složky státu upravují § 3 a § 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a další přxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace upravuje § 27 a násl. zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xtátním podniku, označovány zkratkou s. p.) představuje poněkud kontroverzní zvýhodnění těchto subjektů oproti ostatním podnikatelským subjektům x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxně prokázat (např. v situaci, kdy zahraniční předpis obsahuje identické ustanovení). V praxi nezbývá než poradit, aby si v těchto případech strany sjexxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxost.
V případech uvedených pod písm. a) a b) se v souladu s § 40 zákonného opatření nepodává daňové přiznání.
V případě příspěvkových organizací xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
Písmeno c) stanoví osvobození v případě nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí. Mezi úzxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxnto svazek vzniká za účelem ochrany a prosazování společných zájmů a je právnickou osobou. Rejstříky svazků obcí vedou krajské úřady příslušné podle sxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxné podpory (resp. první tři), a proto toto osvobození může být přiznáno, pouze pokud se jedná o tzv. podporu de minimis.
Mezi tuzemské právní předpisx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxkterých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona o DPH.
Mezi předpisy
relevantní
předpisy EU se řaxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xvropské unie na podporu de minimis, nařízení Komise 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xodporu de minimis v oblasti rybolovu a akvakultury, nařízení Komise č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu dx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem a nařízení Rady č. 733/2013 ze dne 22. července 2013, kterýx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
V souladu minimiss výše uvedenými předpisy celková výše podpory de minimis, kterou poskytne jednomu podniku členský stát, nesmí po dobu tří po sobě nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxut 100 000 EUR. V případě podniků poskytujících služby obecného hospodářského zájmu je limit stanoven na 500 000 EUR, v odvětví zemědělství pak na 15 000 xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xe věci Nizozemsko v. Komise, tj. že všechny subjekty kontrolované ať již právně či fakticky shodným subjektem, by se měly pokládat za jeden podnik. Jednx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxlatňováním vlivu nebo ovládáním hlasovacích práv v subjektu). Na stránkách www.uohs.cz doporučujeme využít metodickou příručku k aplikaci pojmu „jxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxtou dle nařízení Komise č. 360/2012 a to až do výše stropu dle tohoto nařízení. Podporu dle jiných nařízení lze kulumovat do výše stropu 200 000 EUR. Zárovxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxch výjimkách nebo v individuálních rozhodnutí Komise ve věci veřejné podpory.
Poplatník, který se domnívá, že se na něj vztahuje možnost uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxím orgánem.
Uplatnit osvobození dle tohoto ustanovení xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x posuzovat v kontextu odst. 3.
Literatura:
TESAŘOVÁ, Zdeňka. Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v návaznosti na pravidla poskytování vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxatníci nepodávající daňové přiznání
Související předpisy:
§ 3 a 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
- § 49 až § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - zákon č. 215/2004 Sbxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxu - zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona o DPH
Judikatura evrxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxemské království proti Komisi Evropských společenství)
Evropské právní předpisy:
čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie,
nařízení Kxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství - nařízení Komise č. 717/xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xomise č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem a nařízení Rxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxité kategorie horizontální státní podpory
x x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 7 upravuje věcná osvobození při nabytí vlastnického práxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xpravě navrhovaný zákonné opatření Senátu nepodmiňuje osvobození u nových staveb podnikatelskou činností, kterou je výstavba anebo prodej staveb a bxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxovitých věcí. Jde o nemovité věci určené k bydlení, resp. ty z nich, u nichž lze vzhledem k jejich typu předpokládat, že je k bydlení využije nabyvatel; osxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx rodinných domů navrhovaná právní úprava zohledňuje skutečnost, že podle nového občanského zákoníku nebudou již nově postavené rodinné domy samostxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu. U jednotek se osvobození vztahuje na ty, které zahrnují pouze byty, garáže, sklepy nebo komoryx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxem na podmínku užívání společně s bytem rovněž nepřímo slouží k bydlení. Jak vyplývá z ustanovení § 56, vztahuje se osvobození i na ty jednotky, které jsox xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x vlastnictvím této jednotky. I pro osvobození nabytí vlastnického xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxmí být nebytovým prostorem s výjimkou garáže, sklepu nebo komory užívaných společně s bytem. Za novou stavbu bytových, garážových, sklepních nebo komxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo stavební úpravou, přičemž stavební úpravou může být jak vestavba nové jednotky, tak stavební úprava již existujícího nebytového prostoru jiného drxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxut osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí jen na pozemky nebo práva stavby, jejichž součástí jsou dokončené nebo užívané stavby rodinných domů.
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxlem je vztáhnout osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí jen na dokončené nebo užívané jednotky. Ke změně formulace ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) a dx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxe i na případy rozestavěných novostaveb, což činí problémy zejména při správě daní, a to i s ohledem na skutečnost, že rozestavěné stavby se v současné doxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xabytí nemovité věci a zda jde tedy o případ, který je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozen.
Cílem navrhované právní úpravy je proto vztáhnout osxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů nebo předčasně užívané. Rozhodující je přitom to, která ze skutečností nastane dříve. Dokončení nebo užívání stavby nebo jednotky má být přitox xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxo vymezení předmětu daně z nemovitých věcí.
Záměrem nové úpravy tak je, aby osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí nemohlo být uplatněno u rozesxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxastru nemovitostí, mohlo by docházet k obcházení zákona a správce daně by neměl možnost posoudit, zda úplatné nabytí by bylo prvním v pořadí, či již někoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxravu znázorňují následující obrázky.
K odst. 1
K předmětnému ustanovení byla vydána Informace GFŘ k uplatnění osvobození ze dne 20.8.2014 (Příloxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xtavba rodinného domu a pro určení této parcely je rozhodující zápis v katastru nemovitostí. Generální finanční ředitelství tak poněkud nešťastně a dlx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxastrálního zákona], který bude v tomto případě spíše záměrným zúžením osvobození. Osvobození se vztahuje na vše, co je součástí pozemku, tj. v souladu x x xxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxy osvobození nelze dělit na pozemek (příp. právo stavby) a stavbu, pokud ovšem stavba není samostatnou nemovitou věcí.
Zákonné opatření nedefinujx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxx. a) bodě 2 o domě, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům můžx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxorů, garáže, sklepa nebo komory užívaných společně s bytem. Pokud tedy jednotka zahrnuje jakýkoliv jiný nebytový prostor, nebo tyto prostory nejsou uxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxch soudů (např. 28 Ca 410/2000, 38 Ca 538/2000) bylo pro přiznání osvobození od daně z převodu nemovitostí nezbytné zkoumat podmínky osvobození ke dni vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxolečně s bytem, a že je tak třeba dívat se spíše do budoucnosti, a osvobození se vztáhne i na případy, kdy se nabývá současně samostatná nebytová jednotka x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxně s bytem. (Skála, 2015)
Písmena c) a d) užívají pojem bytový dům. Jedná se opět o termín ze stavebního práva definovaný v § 2 písm. a) bodě 1 vyhlášky č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxní a je k tomuto účelu určena.
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx x xouladu s Informací GFŘ k uplatnění osvobození vztahuje jak na jednotku, tak na pozemek a společné části nemovité věci, které jsou součástí jednotky dle x xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xymezenou dle zák. o vlastnictví bytů. Pro srovnání se situací u rodinného domu, kde se osvobození předpokládá pouze u "parcely" zastavěné rodinným domxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxze na stavby, které byly dokončeny nebo užívány. S datem dokončení nebo započetí užívání také zákonné opatření spojuje počátek běhu lhůty pro osvobozexxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxavebního zákona novou stavbu užívat, se rozumí buď den, jímž uplyne 30 dní od oznámení stavebníka započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu, aniž by sxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xřípadě bytového domu rozčleněného na jednotky počítá pětiletá lhůta ode dne
kolaudace
bytového domu a ne ode dne rozčlenění na jednotky.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxpř. i užívání protiprávní (tj. před získáním příslušných povolení). Lze očekávat, že i s takovým užívání by správce daně spojil počátek běhu lhůty pro oxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxáštní situace nastává u nemovitých věcí, jejichž nabytí bylo osvobozeno v souladu se zněním tohoto ustanovení do 31. října 2016, přestože ještě nebyly xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xovozujeme, že v takovém případě se po 1. listopadu 2016 osvobození uplatní pro první úplatné nabytí dokončené nebo užívané nemovité věci bez ohledu na pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx
Juxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xaňově právního vztahu, tj. ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z převodu nemovitosti.
(např. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Lxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx2000)
2. Vznik stavby jako věci ve smyslu práva nelze spojovat jen s její stavební dokončeností. Postačí, jestliže je stavba vybudována minimálně dx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxžno vznik stavby klást do roviny s okamžikem, kdy je jednoznačně patrno dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží.
(rozhodnutí Nejvyššího soudu xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx takového stadia, od něhož počínaje všechny další stavební práce směřují již k dokončení takto druhově i individuálně určené věci. Tímto minimálním okxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xše, co v důsledku přístavby, přestavby, jiné stavební změny nebo dokončovacích prací tak ke stavbě přiroste, stává se její součástí a vlastnicky náležx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Skála, M. Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
Ustanovení § 8 upravuje věcná osvobození vztahující se k nabytí vlastnického práva k jednotce.
K odst. 1
V odstavci 1 se navrhuje od daně z nabytí nxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xterý je garáží, sklepem nebo komorou, a zároveň nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, a to pouze v případě, je-li nabyvatelem txxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxe se osvobození i na ty jednotky, které jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů, s nimi spojený podíl na společných částech domu, případně i podíl nx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vlastnictví bytů a s nimi spojeným podílům se obdobně použijí omezující podmínky, tzn., že tyto jednotky musí být družstevním bytem nebo družstevním nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxužstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru obsahuje zákon o obchodních korporacích v § 729. K tomu, aby mohlo dojít k osvobození od daně z naxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxiňovaném § 729 zákona o obchodních korporacích. Pokud by tato definice naplněna nebyla, nešlo by o družstevní byt, popř. o družstevní nebytový prostorx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxzování bytů cestou nástaveb a vestaveb na bytových budovách ve vlastnictví jiných osob než stavebních bytových družstev, která byla investory a zřizoxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xOPBH).
V praxi se postupovalo dvěma způsoby. Prvý, v praxi menšinový způsob předpokládal, že zde docházelo ke vzniku podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xokud existovaly, i nebytových prostorů). Druhý postup, převládající, znamenal, že sice byl družstevní byt vybudován, budova se však předmětem podílxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxy však jeho právní vztah nebyl nijak upraven.
Podle § 28d zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxny v rámci družstevní komplexní bytové výstavby družstevní byty formou nástaveb a vestaveb do stávajících budov, zákonné věcné břemeno podle § 151n a nxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxvody bytů obdobný režim jako tomu je u bytů, které jsou převáděny z vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví bytových družstev. Vzhledem k tomu, že bytx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx byty v budovách ve vlastnictví bytových družstev, navrhuje se, aby převody bytových jednotek pořízených v družstevní bytové výstavbě formou nástavex x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
x xdstavci 2 se navrhuje od daně z nabytí nemovitých věcí osvobodit nabytí vlastnického práva k jednotce, která zahrnuje pouze byty, garáže, sklepy nebo kxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami. Aby k osvobození mohlo dojít, musí být nabyvatelem fyzická osxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dále se podílela nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.
Toto osvobození navazxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxnikaly právě za tímto účelem (nejčastěji bytová družstva, ale i společnosti s ručením omezeným nebo občanská sdružení).
Právnická osoba zakoupilx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xřípadech nebylo poskytnuto prodávajícímu najednou, ale bylo rozloženo do splátek po dobu několika let a bylo financováno z prostředků fyzických osob x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bytů, převádí byty, garáže, sklepy popř. komory do vlastnictví.
Vzhledem k tomu, že převod bytového domu do majetku xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxvé jednotky osvobodit od daně z nabytí nemovitých věcí.
K odst. 3
Odstavec 3 směřuje na ty případy, kdy je jednotka nabývána do společného jmění manžxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxlogické, aby z důvodu, že vlastnické právo k jednotce je nabyto oběma manžely, nebylo takové nabytí osvobozeno. Z tohoto důvodu se navrhuje od daně z nabxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxelů.
K § 8
Odstavce 1 a 2 osvobozují podobně jako § 7 odst. 1 písm. c) zákonného opatření jednotky skládající se pouze z bytových prostorů, garáže, sklxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xle historické judikatury krajských a městských soudů (např. 28 Ca 410/2000, 38 Ca 538/2000) bylo pro přiznání osvobození od daně z převodu nemovitostí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 1 a 2 (užívání prostorů společně s bytem, nájemní vztah fyzické osoby, členství v právnické osobě, podílení se v minulosti na pořízení domu s jednotkamix xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxípadné garáže, sklepy nebo komory užívány s bytem.
Podmínka odst. 1 předmětného ustanovení vyžaduje, aby byl nabyvatel jednotky nájemcem družstexxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami dle odst. 2 předmětného ustanovení, může být v souladu s důvodovou zprávou např. bytové družstvo, sxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx však mělo být možné osvobodit i nabytí z majetku právnické osoby (včetně společnosti s ručením omezeným) založené za účelem obyčejného pořízení domu.
xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxek.
Související ustanovení:
§ 7 - věcná osvobození u nových staveb, § 56 - jednotky
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxu daňově právního vztahu, tj. ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z převodu nemovitosti.
(např. rozsudek Krajského soudu v Ústí nax xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xx0/2000)
OSTATNÍ VĚCNÁ OSVOBOZENÍ
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje jako jeden ze způsobů řešení úpadku v insolvenčním říxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxek věřitelů za pokračujícího provozu úpadcova podniku. Tato opatření by měla vést jednak k ozdravení (sanaci) hospodaření úpadce podle soudem schválxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx pak znamenalo finanční zatížení věřitele, jehož majetkové nároky mohou být samotným odsouhlasením reorganizačního plánu oslabeny a ne vždy vypořádxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxbytí nemovitých věcí osvobodit nabytí vlastnického práva k nemovité věci při vložení této nemovité věci do sociálního družstva nebo do evropského fonxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxru sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a vyxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.
Evropský fond sociálního podnikání je vymezen právem Evropské unie jako subjekx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxh evropských fondů sociálního podnikání nebo do podniků, které - při splnění dalších podmínek - mají jako hlavní cíl dosažení měřitelného, pozitivníhx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xsobám či osobám na okraji společnosti nebo používají metodu výroby zboží či poskytování služeb, která zahrnuje podnikem vytyčený sociální cíl, použíxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxlovány akcionářům a vlastníkům, a jsou řízeny odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníků a zúčxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxského fondu sociálního podnikání od daně z důvodu veřejné prospěšnosti.
K odst. 2
V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxobozuje od daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci jejím uživatelem na základě finančního leasingu podle zákona upravxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xedojde nebo je finanční leasing předčasně ukončen, hledí se na takový právní vztah tak, jako by byl od počátku vztahem nájemním, nikoli vztahem z finančxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx by tak nabytí vlastnického práva k této nemovité věci od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nebylo. výslovně.
Z důvodové zprávy k novele č. 254/xxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkona o daních z příjmů.
K uvedenému je třeba dodat, že splnění podmínek osvobození podle § 9 odst. 2 je nutné posuzovat vždy k okamžiku vzniku daňové poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o daních z příjmů ve znění účinném v okamžiku nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu. Uvedené znamenxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxní účinném v okamžiku realizace transakce (nabytí vlastnického práva k věci, která je předmětem finančního leasingu).
Odstavec 1 písm. a) osvxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxak není osvobozeno zpeněžení majetku insolvenčním správcem (prodejem nemovité věci), v návaznosti na které by věřitelé mohli obdržet přímo finanční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxjně prodávat a tato transakce pravděpodobně bude předmětem daně.
Sociální družstva upravuje § 758-764 z. o. k. Firma takového družstva obsahuje oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx3 o evropských fondech sociálního podnikání. Tyto subjekty kolektivního investování užívají označení EuSEF (European Social Entrepreneurship Funxxxx
Odstavec 2 odkazuje na definici § 21d zák. o daních z příjmů. Dle historické judikatury krajských a městských soudů (např. 28 Ca 410/xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxá je předmětem daně. Zároveň v souladu s názory vyjádřenými v důvodové zprávě k novele č. 254/2016 Sb. je třeba vždy zkoumat znění zák. o daních z příjmů pxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxní pronájem dle znění zák. o daních z příjmů, které se na něj z hlediska daní z příjmů aplikuje, nemusí být a v nejbližších letech pravděpodobně z důvodu lixxxx xxx xx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx novela zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk 873, očekávaná účinnost 2017), která jasně stanoví, že finančním leasingem je přenechání hmotného majexxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxa by se do ní mohla vejít jednotka, jejíž součástí je podíl na pozemku.
Související ustanovení:
§ 23 písm. a) bod 1 - výlučnost zjištěné ceny
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx6/2013 ze dne 17.4.2013 o evropských fondech sociálního podnikání
Judikatura:
1. Pro přiznání osvobození od daně z převodu nemovitosti je nezxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxnikatelskou činností prodávajícího. Pokud převod stavby není prováděn v souvislosti s podnikatelskou činností prodávajícího, nemůže být osvobozexx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x8 Ca 410/2000)
HLAVA IV
ZÁKLAD DANĚ
STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xtanovení a placení daně, respektive zejména ustanovení § 44. To uvádí, že poplatník je povinen v případě, že si zvolí, že k určení srovnávací daňové hodnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxe takový výdaj, který z věcné podstaty není možné uplatnit v případech, kdy je k určení srovnávací daňové hodnoty použita směrná hodnota. Odměna nebo úhxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx namísto zjištěné ceny, nebude vyžadovanou přílohou daňového přiznání znalecký posudek, tudíž nebude tyto výdaje možno uplatnit jako uznatelný výdaxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxník na dani ušetřil uplatněním takového uznatelného výdaje.
Ustanovení upravuje stanovení základu pro výpočet daně v případě, kdy dochází k xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm opatřením definované v § 11 - Nabývací hodnota a § 24 - Uznatelný výdaj.
O uznatelný výdaj lze snížit základ daně pouze v případě, kdy je vyžadovanox xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx
§ 11
NABÝVACÍ HODNOTA
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016x
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxmovitých věcí. Jde o čtyři různé ceny, resp. hodnoty, a to sjednanou cenu vymezenou v § 13, srovnávací daňovou hodnotu vymezenou v § 14, zjištěnou cenu vyxxxxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovených cen tam, kde není možnost simulování nižších kupních cen. Tak tomu je zejména v případech, kdy je cena nemovitých věcí stanovena v soudních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxvenčního soudu a věřitelského výboru v rámci insolvenčního řízení nebo prodejem nemovité věci v rámci nařízené likvidace pozůstalosti anebo na záklaxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xo vlastnictví územních samosprávných celků, kdy o příslušném právním úkonu rozhoduje zastupitelstvo a cena se sjednává zpravidla ve výši ceny obvyklxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxy však tvoří pouze minoritní část nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Z tohoto důvodu bude nově u daně z nabytí nemovitých věcí snížená administrxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxěrné hodnoty, jakožto základu pro určení srovnávací daňové hodnoty. V těchto případech xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxl, energetiku, vodní hospodářství, zemědělství apod. převáděných na základě kupních smluv, bude při stanovení základu daně vycházeno z porovnání sjxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxh cenu.
K odst. 2
Ustanovení upravuje den, ke kterému se stanoví nabývací hodnota.
Nabývací hodnota se stanoví ke dni nabytí vlastnického práva x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxní rozumí pojmem "nabývací hodnota". Podle situace se jedná o určení nabývací hodnoty ve výši sjednané ceny (§ 13 - Sjednaná cena), srovnávací daňové hoxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xodnoty upravuje § 12.
Nabývací hodnota se stanoví vždy jednotlivě pro nabývanou nemovitou věc včetně všeho, co je součástí nemovité věci. Součástí xxxx xx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxmi věcmi je pak zásadní, že dle § 506 obč. zák. je součástí pozemku "...prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dáxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xx xoučástí pozemku je i rostlinstvo na něm vzešlé. Přestože v praxi může být při koupi pozemku a stavby, která je jeho součástí, mimo jiné pro účely účetnictxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x nabytí nemovitých věcí je třeba nabývací hodnotu stanovit pouze jednu pro pozemek a stavbu společně (jako součet zmíněných sjednaných cen/cen stanovxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xmlouvě vyčíslit zvlášť hodnotu těchto nabývaných nemovitých věcí.
Ustanovení § 508 obč. zák. stanoví: "Stroj nebo jiné upevněné zařízení (dále jxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxj jeho vlastnictvím není." Tímto ustanovením se dále blíže zabývalo výkladové stanovisko č. 17 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legixxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxi hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavnx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx pokud jde o nemovitou věc, jejíž nabytí je předmětem daně, pak její nabývací hodnota bude stanovena samostatně.
K odst. 2
Dnem, kdy nastala skutečnxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxpí nebo směnou nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí se jedná o den podání návrhu na vklad u katastrálního úřadu, u nemovitých věcí neevidxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxd je využíván ke stanovení nabývací hodnoty.
Související ustanovení:
§ 10 - stanovení základu daně, § 12 - postup určení nabývací hodnoty
x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxNOTY
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 12 upravuje vzáxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe-li se porovnáním se srovnávací daňovou hodnotou k závěru, že sjednaná cena je vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě. Stejně tak bude sjednaná cexx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxanoví, ve kterých případech bude nabývací hodnotou srovnávací daňová hodnota. Srovnávací daňová hodnota bude nabývací hodnotou pouze tehdy, bude-lx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxrých případech bude nabývací hodnotou zjištěná cena. Vzhledem k tomu, že zjištěná cena tvoří jakousi poslední možnost určení nabývací hodnoty, přičexx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx některá z jiných cen, resp. hodnot. V ustanovení je uvedeno, že zjištěná cena je nabývací hodnotou v případě, že nabývací hodnotou není sjednaná cena anx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xi určit. Z toho plyne, že nabývací hodnotou nesmí být ani zvláštní cena, aby jí byla zjištěná cena.
Dále je také stanoveno, že zjištěná cena je nabývacx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x stanoví výlučné použití zvláštní ceny jakožto nabývací hodnoty, lze-li tuto cenu určit. Toto ustanovení má přednost před ostatními odstavci § 12. Forxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxtí, ale také ve vztahu k tomu, zda i v těchto případech je možné zvláštní cenu skutečně určit. Mohou totiž nastat situace, kdy zákonné opatření Senátu přexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxi "zvláštní ceny" bude rozhodovat soud. Může se tak přihodit např. v případě zániku práva stavby, kdy vlastník pozemku nabývá stavbu, která byla součásxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xoudní proces může trvat i několik let.
Nebude-li možné určit zvláštní cenu, potom bude nutné aplikovat obecná pravidla pro určení nabývací hodnotyx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 publikace, str. 136).
Vysvětlení se snaží narovnat poněkud nelogicky uspořádané komentované ustanovení. Pokud je snahou určit nabývací hodnotx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxcí hodnotou zvláštní cena dle příslušného paragrafu.
2)
Zjistit, zda je nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena (v § 22).
3)
Zjistit, zda je naxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxu ta vyšší z nich.
5)
Pokud jsme se nezastavili v žádném z předchozích bodů, je nabývací hodnotou zjištěná cena [v souladu s odst. 3 písm. a) komentovaxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxáštní cena, výlučně sjednaná cena a zároveň výlučně zjištěná cena nebo výlučně zvláštní cena a výlučně zjištěná cena. Samotný zákon je v takovém případx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxoň zmiňuje, že odst. 4 má přednost před ostatními ustanoveními komentovaného paragrafu, tj. že zvláštní cena má přednost před sjednanou a zjištěnou cexxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoty nepochybně komplikovanější. Proto pro tento případ byla vydána Informace Generálního finančního ředitelství k dani z nabytí nemovitých věcí při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xpatření poměrně jasný, očekává se, že v rámci nadcházející novely (sněmovní tisk 639) bude stanovení základu daně v případě směny upraveno samostatněx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx hodnota, § 16 - zjištěná cena, § 17 - zvláštní cena při vydražení a předražku, § 18 - zvláštní cena u obchodních korporací, § 19 - zvláštní cena v souvislostx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxst zjištěné ceny
x xx
xxxxxxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 13 vymezuje, co se pro účely daně z nabytí nexxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxdat ve smyslu její definice obsažené v § 4. Sjednaná cena zahrnuje jakékoli protiplnění, které je nebo má být na základě ujednání mezi smluvními stranamx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxsledku to mimo jiné znamená, že sjednaná cena je celkovou cenou včetně daně z přidané hodnoty. To také odpovídá skutečnosti, že do zjištěné ceny se taktéx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxté věci mimo rámec smluvního vztahu s převodcem, např. platby realitní kanceláři za zprostředkování koupě.
Z důvodové zprávy k novele č. 254/2016 Sbxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xxxx xxxxxí vlastnického práva, k nimž je předmětem daně), dochází k porovnávání sjednané ceny (§ 13 ve spojení s § 4) a srovnávací daňové hodnoty (§ 14) a zjednodušxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxé nemovité věci. Jestliže však ustanovení vylučuje, aby se při stanovení sjednané ceny přihlíženo k hodnotě pozbývané nemovité věci, nelze se domnívaxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxlu s nemovitou věcí i doplatek v penězích, popř. poskytne jiné nepeněžité plnění (jedná se zejména o případy, kdy hodnota pozbývané nemovité věci je zcexx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxvnat výši peněžitého plnění nebo hodnotě nepeněžitého plnění, poskytnutého společně s nemovitou věcí.
Tento postup umožní, aby poplatník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtiž (pokud neměl znalecký posudek určující zjištěnou cenu nemovité věci) většinou nevěděl, jaká je skutečná hodnota jím pozbývané nemovité věci, ktexxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro poplatníka zásadně zjednoduší výpočet zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí v případech, kdy si poplatník zvolí pro určení srovnávací daňové hodnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxitého plnění směrnou hodnotu.
Podmínkou postupu podle navrhované právní úpravy je skutečnost, že všechny směňované nemovité věci patří do kategoxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxnotou nesmí být výlučně sjednaná cena (srov. § 12 ve spojení s § 22), zajišťuje, aby byl uvedený postup aplikován pouze tehdy, když dochází k porovnávání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx


x x xx
Sjednaná cena v sobě zejména zahrnuje DPH (s výjimkou uplatnění režimu přenesení daňxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxa těchto položek stanovena samostatně (např. pozemek a stavba, která je jeho součástí). Blíže k součásti věci viz komentář k § 11.
Pro přepočet cizí mxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxtí vlastnického práva k nemovité věci.
S účinností od 1. listopadu 2016 přibyl odstavec 2, který zjednodušeně říká, že v případě směny nemovitých věxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxbývané nemovité věci se již do sjednané ceny nezahrnuje. Tato úprava je úzce spjata s § 14 odst 2 zákonného opatření. Různými příklady pro případ směny se xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx určení nabývací hodnoty, § 25 - přepočet cizí měny na českou měnu
§ 14 odst. 2 - srovnávací daňová hodnota,
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
K odst. 1
Odstaxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxotu vymezuje § 15 a zjištěnou cenu § 16. Srovnávací daňovou hodnotou bude vždy jedna z výše uvedených částek. Výše srovnávací daňové hodnoty, tj. částka xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xsou výrazně nižší než tržní cena.
Z důvodové zprávy k novele č. 254/2016 Sb.:
K odst. 2
Smyslem institutu srovnávací daňové hodnoty je umožnit poroxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, ve snaze dosáhnout nežádoucí daňové optimalizace. Sjednaná cena je proto podle § 12 odst. 1 považována za základ pro stanovení daně pouze tehdy, je-li xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxá 75 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny. Smyslem stanovení 75 % podílu na směrné hodnotě nebo zjištěné ceně je ponechat určitou toleranci pro výši sjednxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xouvisí s novelizací § 13, neboť v situaci, kdy (i) bude sjednaná cena tvořena jen doplatkem, který bude ve většině případů výrazně nižší, než je hodnota nxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxnotou nebo zjištěnou cenou pouze formálně. Fakticky bude zásadně směrná hodnota nebo zjištěná cena větší, a tudíž je třeba, aby se základ daně, určený sxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx srovnávací daňová hodnota činí 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxí § 2 odst. 1.
Z důvodové zprávy :
K odst. 3
Odstavec 3 stanoví postup, jak určit, která z částek podle odstavce 1 bude v konkrétním případě srovnávací daňovou hodnotou. Ustanovení zxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxba poplatníka však přichází v úvahu pouze v těch případech, kdy bude možné směrnou hodnotu určit. Mohou totiž nastat situace, kdy bude možné určit pouze xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení odstavce 3 stanoví, ve kterých případech se vždy použije pro určení srovnávací daňové hodnoty zjištěná cena. Půjde zejména o situace, kdy pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci; rozsah požadovaných údajů vyplývá z ustanovení § 43 odst. 1. Požadované údaxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxadě, že poplatník vůbec neučiní volbu, zda pro určení srovnávací daňové hodnoty chce použít směrnou hodnotu, nebo zjištěnou cenu, a to ani dodatečně na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxé k jejímu určení. V tomto případě správce daně následně učiní výzvu, aby poplatník předložil znalecký posudek (viz § 36 odst. 3 tohoto zákonného opatřexx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxdnotu lze určit pouze u vybraných nemovitých věcí, které jsou zpravidla často obchodovatelné na realitním trhu. Jde o nemovité věci v rozsahu podle § 15 xxxxx x x xx
x xxxxx x
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x takovém případě je - jde-li o tuzemské nemovité věci vymezeného druhu - podle § 2 odst. 3 předmětem daně pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním. Použití zjištěné ceny, nebo směrné hodnoty pro určení srovnávací daňové hodnoty je dáno použitím tétx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdla pro určení srovnávací daňové hodnoty obsažená v odstavcích 2 a 3 je proto třeba aplikovat na stanovení srovnávací daňové hodnoty těchto podílů. Jelxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a před vypořádáním, dochází k vymezení předmětu daně, je pro jeho objektivní určení nezbytné, aby byly všechny podíly na těchto nemovitých oceněny jedxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx určit směrnou hodnotu u všech vymezených nemovitých věcí, jež byly předmětem vypořádání, bude k určení srovnávací daňové hodnoty - stejně jako k oceněxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxk na výběr, zda použít zjištěnou cenu, nebo směrnou hodnotu, přičemž volbu směrné hodnoty projeví tak, že poskytne údaje (v rozsahu podle § 43 odst. 1) o vxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxo účely určení nabývací hodnoty podílu na předmětných nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu souhrnu hodnot všexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, podle toho, která byla použita pro určení souhrnu těchto hodnot.
K § 14
Za účinnosti zák. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (do koncx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ovlivnit základ daně stanovenou sjednanou cenou tím, že ji srovnává pouze se 75% srovnávací daňové hodnoty. Zároveň byl nově zaveden institut směrné hxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xákonného opatření, je zcela na poplatníkovi, zda pro účely výpočtu srovnávací daňové hodnoty zvolí tuto směrnou hodnotu nebo zjištěnou cenu dle § 16. Pxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvé hodnoty za všechny podíly na nemovitých věcech použita buď výlučně směrná, nebo výlučně zjištěná cena. Směrná hodnota bude tedy moci být pro stanovexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx srovnávací daňové hodnoty v tomto případě musí být použita stejná cena, jaká byla použita k určení kladného rozdílu hodnot všech podílů spoluvlastníkx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitých věcí. V těchto případech je srovnávací daňová hodnota stanovena jako 100 % směrné hodnoty (§ 15) nebo zjištěné ceny (§ 16). Vzhledem k tomu, žx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxdnotou.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - vymezení předmětu daně, § 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 - postup určení nabývací hodnoty, § 15 - směrná hoxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 15
SMĚRNÁ HODNOTA
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxělského pozemku a lesního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xiné využití ani nejsou na základě vydaného rozhodnutí nebo souhlasu podle stavebního zákona určeny k zastavění.
U zemědělského pozemku splňujícxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxé prostřednictvím přirážek a srážek; v případě, že daný pozemek bonitován není, vychází směrná hodnota z průměrné základní ceny zemědělských pozemků xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxmi základními cenami zemědělských pozemků (v současné době vyhláška č. 412/2008 Sb.).
U lesního pozemku splňujícího uvedené podmínky vychází směxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xozemek soubor lesních typů (který je uveden v lesní hospodářské osnově nebo lesním hospodářském plánu) určen nemá, nabyvatel osloví Ústav pro hospodáxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pozemků je směrnou hodnotou hodnota podle odstavce 1. Vždy, tj. jak u pozemků, na něž dopadá toto ustanovení, tak u zemědělských a lesních pozemků, jejixxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx
x xxxxx x
xxxtavec 3 uvádí, u kterých nemovitých věcí je možné určit jejich směrnou hodnotu. Jde o nemovité věci, které jsou na realitním trhu často obchodovatelné, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxchto nemovitých věcí v daném místě a srovnatelném časovém období.
K písm. a)
Podle písmene a) se směrná hodnota určuje u pozemku, jehož součástí je sxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxuhu staveb, které jsou nejběžnějším předmětem převodů. Druh stavby je vždy dán účelem, k němuž ji lze užívat podle stavebního zákona, přičemž vymezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxějších předpisů. Jelikož směrnou hodnotu je třeba vázat na předmět nabytí vlastnického práva, tj. na věc v právním smyslu, navrhovaná právní úprava zoxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxnotu lze určit i u pozemku tvořícího s těmito stavbami xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxí hlavní stavby, k níž se funkční celek vztahuje, tj. například v souvislosti s bydlením či rekreací. Jelikož rozhodujícím je společné užívání, nemusexx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxe určit nejen v případě, kdy bude převáděn společně s ní, ale i v případě, kdy ho nabyde vlastník této stavby samostatně. Z téhož důvodu není rovněž třeba, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xrávní úprava nestanoví pro pozemek tvořící funkční celek žádné další specifické podmínky, takže může jít jak o pozemek bez trvalého porostu, tak s trvaxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxtlivě podle obecných kritérií. Do funkčního celku s rodinným domem bude typicky zahrnuta např. zahrada u domu, pozemky, jejichž součástí jsou vedlejšx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavby garáže, nejsou-li tyto stavby součástí pozemku ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek. Jde o shodný rozsah pozexxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxovité věci. Tento odlišný právní režim staveb je při vymezení věcí, u nichž se určuje směrná hodnota, nutno zohlednit. Půjde zejména o stavby, které ke dxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxavba zřízena, v tomto případě patří k pozemkům tvořícím s touto stavbou funkční celek, a je u něj tudíž v případě jeho nabytí vlastníkem stavby rovněž možxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxo prostoru, který je garáží, sklepem nebo komorou, a u pozemku tvořícího s touto jednotkou funkční celek. Jedná se tedy pouze o ty jednotky, které zahrnuxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxu bytem, nebo nebytovým prostorem, který je garáží, sklepem nebo komorou, spolu se s nimi spojeným podílem na společných částech domu, popř. i na pozemkxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxistoval dostatek údajů o cenách nemovitých věcí shodného účelu, z nichž vychází směrná hodnota; u jiných typů nebytových prostorů (provozoven, kancexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxaje k dispozici. I zde lze určit směrnou hodnotu také u pozemku tvořícího s jednotkou funkční celek, pro který platí totéž, co je uvedeno k funkčnímu celkx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xnení-li považován xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxctví vlastníků jednotek (např. zahrada či parkovací plocha u domu, pozemky, jejichž součástí jsou vedlejší stavby související s domem ap.).
K písm. xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx ve smyslu nového občanského zákoníku (§ 510) rozumí vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společnx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxlny, altány, skleníky ap. - sloužící ke společnému užívaní se stavbou rodinného domu či stavbou pro rodinnou rekreaci, resp. pozemkem, jehož budou tytx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xouze na ty z vedlejších staveb, které budou samostatnými nemovitými věcmi. Stavby stejného druhu (tj. vedlejší stavby k hlavní stavbě rodinného domu čx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxmku, který bude zpravidla již s ohledem na jejich existenci podřaditelný pod pojem "pozemek tvořící funkční celek" s hlavní stavbou, tj. rodinným domex xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx
Rozšiřuje se počet případů, kdy lze u nemovitých věcí při určení základu daně pxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxednodušený způsob určení základu daně a dochází tak ke snížení počtu případů, kdy je nezbytné, aby poplatník dokládal znalecký posudek o zjištěné ceně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxy a zároveň na něm není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do uvedené výměry ani k němu není zřízeno právo stavby. Pojmem „náletová dxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxé ani prořezávané.
K odst. 4
Ustanovení se formulačně upravuje, aby bylo jednoznačně vyjádřeno, že ustanovení § 15 odst. 4 je speciálním vůči ustanxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx totiž vyvolává určité výkladové problémy.
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 15 odst. 3 explicitně upravuje, pro xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx nemovitých věcí obecně uvedených v § 15 odst. 3 vylučuje konkrétní nemovité věci, u nichž se směrná hodnota rovněž neurčuje.
Z důvodové zprávy:
K písxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxtním případě tvořit funkční celek s některými stavbami nebo jednotkami podle odstavce 3, tak se u těchto lesních pozemků směrná hodnota nebude určovatx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxem, případně stupněm poškození, ale i z hlediska typu osázené půdy), jehož hodnota je pro cenu lesního pozemku jako celku podstatná, zde není k dispozicx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxh ploch, a to z důvodu velké variability faktorů, které ovlivňují cenu těchto pozemků, kvůli níž nelze shromáždit dostatečné údaje pro určení směrné hoxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je stavba hromadné garáže. U těchto nemovitých věcí nelze určit směrnou hodnotu, neboť stavby hromadné garáže - na rozdíl od samostatných či řadových gxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nemovitých věcí, u nichž se určuje směrná hodnota, nedokončené jednotky a stavby (a tudíž logicky i pozemky, jejichž je taková stavba součástí). U těchxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxých stupních rozestavěnosti nelze shromáždit dostatečné údaje pro její určení.
K odst. 5
Ustanovení odstavce 5 směřuje na případy, kdy pozemek buxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postup bude upraven vyhláškou Ministerstva financí odlišně pro různé druhy pozemků, rozhodující stav skutečný, nikoli stav zapsaný v katastru nemovxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxisterstvo financí vyhláškou.
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxe velmi administrativně náročné. Poplatník musí v přiznání uvádět celou řadu skutečností (zejména v případě nabytí bytových jednotek) a tyto skutečnxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxástí jsou či nejsou jiné "zařizovací předměty". Ke zdokumentování skutečného stavu se proto doporučuje uschovávat stavební dokumentaci, výpisy z kaxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxtupuje následně podle části druhé, hlavy II zákonného opatření (zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně). Na základě daňového přizxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxvedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (Příloha č. 16 publikace, str. 175). Aby poplatník nebyl nepříjemně překvapen konečnxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxinancnisprava.cz.
Pojem funkční celek vysvětluje důvodová zpráva jako "soubor pozemků a staveb, které jsou společně užívány k určitému účelu, rexxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvkem je společné užívání a všechny pozemky ani nemusí být ve vlastnictví téhož subjektu.
V situaci, kdy existuje rozpor mezi druhem pozemku podle evxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxázat, např. fotodokumentací či dalšími důkazními prostředky.
Související ustanovení:
§ 14 - srovnávací daňová hodnota, část druhá, hlava II - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
ZJIŠTĚNÁ CENA
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxy:
Ustanovení § 16 vymezuje pro účely daně z nabytí nemovitých věcí zjištěnou cenu. Ve vymezení této ceny se zákonné opatření Senátu odvolává na zákox xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, který se vždy použije ve spojení s příslušným prováděcím předpisem (tj. oceňovací vyhláškou, účinxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxtku upravuje zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Současně s tímto zákonem se používá vyhlxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxupy při uplatnění způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot.
Znalecký posudek může být vyhotoven pouze osobou k tomu oprávněnou, cox xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxmočnících).
Náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu jsou dle § 24 zákonného opatření uznxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxňového přiznání.
Znalecký posudek je v souladu s § 36 zákonného opatření přílohou daňového přiznání ve všech případech, kdy je nutné prokázat zjišxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx z převodu nemovitostí (sic), má být při výpočtu ocenění nemovitosti výnosovou (/ kombinovanou) metodou do výnosů zahrnuta i DPH, se zabýval NSS v rozsuxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxovitých věcí.
Judikatura:
1. Při oceňování pronajímané nemovitosti výnosovou metodou dle § 4 odst. 1 a § 6 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majxxxxx xx xxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, k nájemnému případná daň z přidané hodnoty nepřipočítává.
(rozsudek Nejvyššího sxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxí nabývací hodnoty, § 14 - srovnávací daňová hodnota, § 24 - uznatelný výdaj, § 36 - znalecký posudek, § 37 - doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška),
§ 2 a 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
ZVLÁŠTNÍ CENA xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxvení § 17 vymezuje pro účely daně z nabytí nemovitých věcí zvláštní cenu, dojde-li k nabytí vlastnického práva k nemovité věci jejím vydražením nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxštní cena.
V § 17 se navrhuje, aby zvláštní cenou byly ceny nemovitých věcí stanovené na základě soudních nebo správních řízení nebo ve veřejných drxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxch budou ceny nemovitých věcí odpovídající nejvyššímu podání vydražitele nebo předražku.
Obecně k § 17 až 21
Základem daně z nabytí nemovitých věcx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí hodnotu. Zatímco odpověď na tuto otázku se ihned nabízí např. v případě koupě nemovité věci, kdy obecně rozhodující bude sjednaná cena, či v případě jixxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxřádat také s případy, kdy k nabytí nemovité věci dojde jinými zákonným opatřením předvídanými způsoby, např. veřejnou dražbou, v rámci vkladu nemovitx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxromoprávních, tak veřejnoprávních předpisech. I na tyto způsoby nabytí nemovitých věcí zákonné opatření pamatuje a ve svém § 11 je zahrnuje do taxatixxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx adresovány v § 17 až 21 zákonného opatření.
Institut předražku se do českého právního řádu dostal novelou o. s. ř., a to s účinností od 1.1.2013x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx usnesení o příklepu soudu písemně s ověřeným podpisem navrhnout, že věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Po uplyxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxitel předražek nevyrovná, soud usnesením o předražku zruší své předchozí usnesení o příklepu a rozhodne o novém vydražiteli a o ceně, za kterou věc nabyxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní řád), z roku 1896, jenž byl účinný do roku 1951. Do české právní úpravy se předražek vrátil za účelem zvýšení výtěžnosti dražeb, jak mimo jiné uvádí i důxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxn v § 251 a násl. o. s. ř. Výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci je poté uveden jako způsob výkonu rozhodnutí v § 258 odst. 1, dle kterého lze tento způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xlastnictví k předmětné nemovité věci přechází udělením příklepu a doplacením nejvyššího podání vydražitelem, resp. předražku předražitelem. O zvlxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xa která se ustanovení o. s. ř. ohledně výkonu rozhodnutí užijí subsidiárně.
Dále zákonné opatření vztahuje zvláštní cenu na cenu dosaženou vydražxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 11 odst. 1 písm. d) - nabývací hodnota, § 12 odst. 4 - postup určení nabývací hodnoty
Související předpisy:
x xx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 18 upravuje specifické případy týkaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxecifický případ bude zpravidla odlišná. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věc, zvláštní cena vycházela z úpravy obsažené v zákoně o obchodních korporacích. Zvláštní cenou je v těchto případech cena nemovité věci uvedená ve spxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxi podle tohoto odstavce.
Osobní společností je zde ve smyslu zákona o obchodních korporacích veřejná obchodní společnost a komanditní společnostx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxracích obecně stanoví povinnost ocenění nepeněžitého vkladu a jeho uvedení ve společenské smlouvě. Takto určená cena bude nabývací hodnotou.
K písxx xx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxodních korporacích. Zvláštní cenou je v těchto případech cena nemovité věci určená znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu. Nutno však upozornit, že x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxhodních korporacích ocenění nepeněžitých vkladů znalcem ze seznamu znalců vedeného podle zákona upravujícího znalce, přičemž znalec má být určen doxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xx xe navrhuje, aby v případě vkladu nemovité věci do kapitálové společnosti, byla zvláštní cenou cena nemovité věci určená znalcem při ocenění nepeněžitxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxtno však upozornit, že v případě naplnění podmínek uvedených v odstavci 2 bude zvláštní cenou cena nemovité věci podle tohoto odstavce.
Kapitálovox xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxlecký ústav.
Pro nepeněžité vklady do společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti stanoví zákon o obchodních korporacích kromě obecné poxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxně uznávaných standardů a zásad oceňování ne déle než 6 měsíců před vnesením vkladu nebo, účtuje-li upisovatel o takovém majetku v reálných hodnotách, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxena auditorem s výrokem bez výhrad (viz § 468 a násl. zákona o obchodních korporacích). Zvláštní cenou bude tedy buď cena nemovité věci určená znalcem přx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxle jeho aktuálně účinné úpravy.
K písm. d)
V písmeni d) se navrhuje, aby v případech, kdy se nemovitá věc převádí do obchodní společnosti na základě pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxnou cena nemovité věci určená podle zákona o obchodních korporacích.
Tato úprava navazuje na zákon o obchodních korporacích, který upravuje tzv. pxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxitálu peněžitými prostředky nad společníkův vklad. I přesto, že by podle této legislativní zkratky mělo jít o povinnost společníka a příplatky by měly xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, ale možnost, a v těchto případech může být příplatek poskytnut i jako nepeněžitý, mimo jiné i ve formě nemovité věci. Z toho plyne, že legislativní zkraxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí zvolena poněkud odlišná formulace příplatku od zákona o obchodních korporacích, a to zejména s ohledem xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxních korporacích v § 163.
Z důvodové zprávy k novele č. 254/2016 Sb.:
K písm. e)
V souvislosti s navrhovanou věcnou změnou § 5 písm. b), podle které má xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxvé nabytí nově bude předmětem daně), je třeba upravit i způsob určení nabývací hodnoty pro tyto případy.
Ustanovení § 341 zákona č. 125/2008 Sb., o přxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxí ostatním společníkům zanikající společnosti vypořádání v penězích. Výše tohoto vypořádání musí být přiměřená výši podílů ostatních společníků, cxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxří část převáděného jmění, jehož ocenění je předmětem znaleckého posudku znalce pro převod jmění, se navrhuje, aby pro určení nabývací hodnoty byla poxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xrčená znalcem pro převod jmění právě ve znaleckém posudku pro účely doložení přiměřenosti výše vypořádání, které přejímající společník poskytl ostaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x2.
K odst. 2
Odstavec 2 obsahuje speciální úpravu k odstavci 1.
Vklad nemovité věci z majetku člena obchodní
korporace
je úplatným převodem za pxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxna obchodní korporací. Obchodní
korporace
tak nabývá nemovitou věc a za tuto nemovitou věc poskytuje protihodnotu, kterou je poskytnutí nebo zvýšenx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx kdy znalec oceňující nemovitou věc podle zákona o obchodních korporacích započetl do její ceny dluhy převzaté obchodní korporací, byla zvláštní cenox xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxrých případech týkajících se obchodních korporací, zejména půjde-li o případy zabývající se vkladem nemovitých věcí do základního kapitálu obchodnxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxrý stanoví výjimku v případech, kdy je do obchodní
korporace
vložen nemovitý majetek a obchodní
korporace
do ceny těchto nemovitých věcí zároveň zapxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xěchto dluhů.
Vkladem je dle § 15 z. o. k. peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní
korporace
. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xí. Vklady lze rozdělit na peněžité a nepeněžité, přičemž nepeněžitými vklady mohou být pouze penězi ocenitelné věci a obecně jimi nemůžou být práce nebx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxeněžitým vkladem nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen předáním nemovité věci a písemného prohlášení o vnesení nemovité věci s ověřeným podpisem sprxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxení ceny tohoto nemovitého majetku jeho reálná hodnota určená obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx řádu řešena, nicméně zřejmě půjde o profesionála působícího v oboru nemovitostí, který není nikterak propojen s obchodní korporací. Otázku nezávislxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Závislost znalce na společnosti však nelze odvozovat z toho, že zpracovával zprávu pro jinou ze zúčastněných společností, nebo takovým postupem se sx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxě uznávané standardy a zásady oceňování nejsou v českém právním řádu zakotveny, je však důvodné se domnívat, že takovými standardy budou zejména všeobxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažené v § 139 odst. 2 z. o. k., a to z toho důvodu, aby pokryla i úpravu, kterou z. o. k. stanovuje ve svém § 163 odst. 2, a to pro příplatky ohledně společnoxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxíka, a to ve formě peněžitého vkladu, oproti § 163 odst. 2, kde jde pouze o možnost společníka, navíc je připuštěna i forma nepeněžitého vkladu. Úprava § 1x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxxo případy stanoví zvláštní cenu jako cenu této nemovitosti určenou znalcem. Na příplatky v peněžité formě se toto zákonné opatření ze své podstaty nevzxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu, která se použije vždy přednostně ve vztahu k situacím předpokládaným § xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V takovém případě bude zvláštní cenou podle odst. 1 cena nemovité věci bez započtení těchto dluhů. Nabývací hodnota tedy při takovém způsobu vkladu nexxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxena, a to ani v případě, kdy znalec oceňující tento nepeněžitý vklad ve svém znaleckém posudku tyto dluhy do ceny nemovitosti započte.
Související uxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx při vydražení a předražku
Související předpisy:
Judikatura:
1. O znalce nezávislé nepůjde zejménx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xprávu pro jinou ze zúčastněných společností, nebo takovým postupem se se společností, vzhledem ke které se závislost posuzuje, do žádného vztahu nedoxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxÁŠTNÍ CENA V SOUVISLOSTI S INSOLVENCÍ
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxčemž pro každý specifický případ bude zpravidla odlišná. Proto pojmenování zvláštní cena.
K písm. a)
V písmeni a) se navrhuje, aby zvláštní cenou bxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxo řízení insolvenčním správcem se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru.
K písm. b)
V písmeni b) se navrhuje, aby v případě prováděnx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxávnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, byla zvláštní cenou cena nemovité věci určená znaleckým posudkem vypracovaným znalcem pro úxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x některých situací, které jsou předpokládané insolvenčním zákonem, zejména půjde o případy zpeněžení majetkové podstaty insolvenčního dlužníka inxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxdstatě insolvenčního dlužníka mimo dražbu, druhou pak je zvláštní postup vypořádání závazků vůči věřitelům převodem části majetku do jejich vlastnixxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxažbu je prodejní cena nemovité věci. Možnost prodeje majetku insolvenčního dlužníka mimo dražbu je zakotvena v § 286 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx souhlasu k prodeji mimo dražbu může insolvenční soud stanovit podmínky takového prodeje. Prodej mimo dražbu se může odehrát i před udělením souhlasu ixxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxa nebyla splněna, lze se prodeji mimo dražbu bránit v rámci insolvenčního řízení podáním incidenční žaloby. Souhlasu insolvenčního soudu a věřitelskxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxzu dlužníkova podniku.
Toto ustanovení nezahrnuje další způsoby zpeněžení majetkové podstaty insolvenčního dlužníka dle § xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxcí podle ustanovení o. s. ř. o výkonu rozhodnutí. Je tomu tak z toho důvodu, že na tyto situace již zákonné opatření pamatuje v předchozích ustanoveníchx xxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxlvenčního dlužníka dle § 341 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, tedy vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx posudkem vypracovaným znalcem pro účely ocenění majetkové podstaty a schváleným schůzí věřitelů při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pestrá a reorganizace lze dosáhnout širokou škálou prostředků, insolvenční zákon dokonce nevylučuje ani kombinaci způsobů provádění reorganizacxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxorem a insolvenčním soudem.
Související ustanovení:
§ 10 - stanovení základu daně, § 11 odst. 1 písm. d) - nabývací hodnota, § 12 odst. 4 - postup xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
ZVLÁŠTNÍ CENA V SOUVISLOSTI S POZŮSTALOSTÍ
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.20xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve specifických případech, přičemž pro každý specifický případ bude zpravidla odlišná. Proto pojmenování zvláštní cena.
K písm. a)
V písmeni a) sx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty uskutečňuje na základě zákona o zvláštních řízeních soudních likvidační správce nebo notář, a to x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xemovité věci v těchto případech i cena dosažená vydražením nebo předražkem podle § 17.
K písm. b)
V písmeni b) se navrhuje, aby při prodeji nemovité vxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxlost" byl zvolen v návaznosti na terminologii daňového řádu s ohledem na skutečnost, že podle nového občanského zákoníku, resp. zákona o zvláštních řxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxtel závěti, dědic (popř. dědicové), likvidační správce nebo notář. Tato osoba zpravidla (tj. nejde-li o dědice) spravuje cizí majetek, a je tudíž povixxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozůstalosti omezena dalšími zákonnými ustanoveními. V praxi bude prodej nemovité věci osobou spravující pozůstalost zahrnovat - kromě prodejů v ráxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nelze uchovat bez nebezpečí škody nebo nepoměrných nákladů, podmíněného - s výjimkou nejnaléhavějších případů - souhlasem soudu, nebo prodeje nemovxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxxx xxxxx xe setkáme i v některých případech dle práva dědického. Ustanovení § 20 v této souvislosti pamatuje na dva případy; prvním x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxt. V obou případech pak zvláštní cenou je cena dosažená prodejem příslušné nemovité věci.
K písm. a)
Ustanovení týkající se likvidace pozůstalostx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxběhnout pouze na návrh (zákon stanoví výjimku z podmínky návrhu, vyžaduje-li to veřejný zájem) úzkého, taxativně vymezeného, okruhu osob. Těmi je dědxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx týkající se majetku náležejícího do likvidační podstaty. Zejména nelze ohledně něj nařídit a provést výkon rozhodnutí či exekuci, a pokud toto řízení xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx důsledkům, zanikají např. dědická práva zůstavitelových dědiců, odkazy, práva na povinný díl atd.
Dnem vyvěšení usnesení o nařízení likvidace přxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxlnosti), popř. notáře pověřeného jako soudního komisaře, nebyl-li dosud likvidační správce jmenován. Likvidační správce posléze mimo jiné vykonávx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxsti uložené mu zákonem nebo soudem.
Ustanovení § 232 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, poté taxativně vyjmenovává možné způsxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx za určitých podmínek provedeno také věřitelem, a to v případě, že na majetku patřícím do likvidační podstaty vázne zástavní nebo zadržovací právo a soux xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxadě tohoto ustanovení o návaznost na terminologii daňového řádu, který ve svém § 20 odst. 3 označuje osobu spravující pozůstalost jako příklad osoby uxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxjekt. Osobou spravující pozůstalost může být kromě správce pozůstalosti i vykonavatel závěti, dědic, likvidační správce nebo notář.
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
ZVLÁŠTNÍ CENA V OSTATNÍCH PŘÍPADECH
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxývací hodnotou zvláštní cena, bude-li možné tuto cenu určit. Zvláštní cena se uplatní ve specifických případech, přičemž pro každý specifický případ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xx xž z majetku členského státu Evropské unie, tzn. i České republiky, nebo jiného státu, byla zvláštní cenou cena dosažená prodejem této nemovité věci.
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jiném úplatném převodu nemovité věci se podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozděxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx aby se při prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví státu vycházelo z ceny dosažené jejich prodejem.
K písm. b)
V písmeni b) se navrhuje, aby v případexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
K vypořádání spoluvlastnictví může dojít jednak rozdělením věci na díly, přičemž neodpovídají-li díly přesně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům.
V případě, že žádný ze spoluvlastníků nebude věc chtít, potom soud nařídí prodej věci ve veřejné dražxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxité věci v dražbě, jíž může být i cena dosažená vydražením při prodeji nemovité věci ve veřejné dražbě podle § 17 písm. d).
K písm. c)
V písmeni c) se navxxxxxx xxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvité věci připadající na spoluvlastnický podíl společníka při sdružení majetku do společnosti. Při sdružení majetku do společnosti se vložené nemovxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxmí společnost ve smyslu § 2716 a násl. nového občanského zákoníku. Není možné společnost vykládat ve smyslu legislativní zkratky obsažené v § 1 odst. 1 zxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxnné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí používá výhradně pojem obchodní
korporace
.
K písm. d)
V písmeni d) se navrhuje, aby při vyvlastnxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxastňovacím řízení nebo v řízení před soudem, náhrada za nabytý pozemek zastavěný přestavkem, nebo náhrada za stavbu, je-li tato náhrada poskytnuta vlxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxkon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, při určování výše náhrady za vyvlastňovanou nemovitou věc vychází ze zásady, že odnětí vlastnickéhx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxrada ve výši zjištěné ceny. Pro účely nabývací hodnoty se jeví jako optimální, aby bylo vycházeno z náhrady stanovené ve vyvlastňovacím řízení, popř. v xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxo důvodu bude nutné v těchto případech podle obecného pravidla pro stanovení nabývací hodnoty použít zjištěnou cenu.
Zasahuje-li trvalá stavba zřxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxou bude obvyklá cena nabytého pozemku, která je v souladu s novým občanským zákoníkem poskytována vlastníkovi pozemku. I v tomto případě se jeví jako naxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, nový občanský zákoník stanoví, že nebylo-li ujednáno jinak, vlastník stavebního pozemku dá stavebníkovi za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxva stavby. Poskytnutá náhrada za stavbu bude zvláštní cenou. Je však nasnadě, že zvláštní cena nemusí být ještě ve lhůtě pro podání daňového přiznání vžxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxích případech u soudu trvat i roky. Z tohoto důvodu nebude v těchto případech možné zvláštní cenu určit a podle obecného pravidla pro stanovení nabývací xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx xxxx xx
xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxy nabývá smlouvou, vydržením, anebo, stanoví-li tak zákon, rozhodnutím orgánu veřejné moci. Občanský zákoník v této souvislosti předpokládá existexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xěci zřídit služebnost nebo jiné věcné právo (např. právo stavby). Právo stavby vznikne dnem uvedeným v rozhodnutí soudu, resp. nabytím právní moci rozxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxůsobem stanovení zvláštní ceny u práva stavby, které vznikne úplatně na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. soudu). Předpokládá se, že v příxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xtavby neoprávněně zřízené na cizím pozemku, byla zvláštní cenou náhrada poskytnutá v souvislosti s neoprávněným zřízením této stavby.
Podle novéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxé víře, musí mu vlastník pozemku poskytnout náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů; nejednal-li zřizovatel stavby v dobré víře, má práva a povinnxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxz zbytečného odkladu ji nezakázal, i na návrh zřizovatele stavby soud přikáže pozemek do vlastnictví zřizovatele stavby za náhradu ve výši obvyklé cenx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxni f) se navrhuje, aby v případě převzetí pozemku potřebného pro nezbytnou cestu byla zvláštní cenou náhrada za tento pozemek.
Podle § 1036 nového obxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxví pozemek potřebný pro nezbytnou cestu. Cena se stanoví nejen se zřetelem k ceně postoupeného pozemku, ale i s ohledem na znehodnocení zbývajícího nemxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x7 až 20, u kterých se pro účely zákonného opatření uplatní zvláštní cena.
K písm. a)
O zvláštní cenu půjde v případě prodejní ceny nemovité věci prodaxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxě obsahuje situace, které mohou nastat při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem na základě relevantních ustanovení obč. zák. Dle § 1143 obč. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxéna tehdy, pokud rozdělení společné věci nebude dobře možné, poté soud přikáže věc některému spoluvlastníku a zároveň stanoví za toto nabytí věci náhrxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxě věci mezi spoluvlastníky. Pokud jde o v tomto ustanovení zmiňovaném rozdílu v penězích, zřejmě má zákonodárce na mysli možnost dle § 1144 obč. zák., kdx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxsproporce vyrovnáním v penězích. Toto peněžní vyrovnání pak bude zároveň zvláštní cenou ve smyslu zákonného opatření.
K písm. c)
Je třeba zdůraznxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxazu obchodní
korporace
. V takovém případě je zvláštní cenou část peněžního ocenění nemovité věci připadající na spoluvlastnický podíl společníka přx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí.
Přestavek je jednou z novinek zavedených do českého právního řádu od 1.1.2014 obč. zák. a míří na situace, kdy stavitel postaví v dobré víře stavbx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxh stavby pouze malou částí na malou část pozemku, má povinnost vlastníku takto zasaženého pozemku uhradit jeho obvyklou cenu oproti nabytí vlastnictvx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxstníkovi pozemku. Pokud není splněna některá z podmínek pro označení přesahující části stavby na cizí pozemek jako přestavku, bude se postupovat podlx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xíře nebyla, hledí se na ni jako na nepřikázaného jednatele (viz § 3006 a násl. obč. zák.).
K písm. f)
Toto ustanovení navazuje na § 1036 obč. zák., dle kxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xezbytnou cestu. Cena se stanoví nejen se zřetelem k ceně postoupeného pozemku, ale i s ohledem na znehodnocení zbývajícího nemovitého majetku dotčenéxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxcí hodnoty
Související předpisy:
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxnoví, ve kterých případech se výlučně použije sjednaná cena, tzn., že nabývací hodnotou bude v těchto případech vždy tato cena, bude-li stanovena.
K xxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xamosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti. V těchto případech náleží rozhodování o majetkoprávních úkxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxá je v daném místě a čase obvyklá. Obdobně tomu bude také u dobrovolného svazku obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti.
K odst. 2
Sjednaná cena bxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxlouvě o výstavbě a současně je vlastnické právo nabýváno za účelem vzniku nové jednotky nebo změny dosavadní jednotky nástavbou, přístavbou nebo stavxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx z toho důvodu, že má jít pouze o případy, kdy je nabýván pouze podíl na nemovité věci (podíl na jednotce, podíl na pozemku, jehož součástí je stavba, nebo pxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxovitou věc. U těchto situací je třeba zjistit nabývací hodnotu podle obecných pravidel.
Jako příklad lze uvést situaci, kdy osoba chce zvětšit podlxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxavební úpravou zmenšena. Stejně tak půjde o situaci, kdy v domě s jednotkami má vzniknout nová jednotka v podkroví domu, přičemž toto podkroví bylo dopoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xude muset nejprve dojít k odkupu potřebných podílů na jednotlivých jednotkách v domě. V případě, že v domě doposud jednotky nebyly vymezeny a například xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xe dům zřízen, je-li tento dům součástí pozemku, nebo bude nutné odkoupit přímo podíl na domě, není-li tento součástí pozemku.
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxek, popř. obtížně zjišťovat směrnou hodnotu. Z těchto důvodů se navrhuje, aby se v uvedených případech vždy použila sjednaná cena.
Mezi územnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xřízení). Jedná se o právnickou osobu s právní osobností zapsanou v rejstříku svazku obcí vedeného u příslušného krajského úřadu.
Regionální radu rxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxd, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. (V regionu Praha vykonává pravomoci a působnosti Regionální rady hlavxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kterou následně přestaví na součást svojí jednotky, nebo kdy nabyvatel nabývá část jednotky, aby ji přestavěl na samostatnou jednotku. Pro použití toxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxná cena
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx
xxx
Zemanová
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxou uvedeny případy, kdy je nabývací hodnotou vždy zjištěná cena, tzn. použití zjištěné ceny je v těchto případech výlučné.
K písm. a)
Písmeno a) staxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxanční leasing je převzat ze zákona o daních z příjmů, tj. pouze finanční leasing podle zákona o daních z příjmů je zároveň finančním leasingem podle zákxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu i právo stavby (viz § 9 odst. 2). V průběhu dohodnutého vztahu leasingový nájemce (uživatel) leasingovému pronajímateli (vlastníkovi) prostřednicxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxika těchto operací a současně i odpovídající zisková marže leasingové společnosti. Navrhuje se, aby obdobně jako tomu je podle současné právní úpravyx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxky a ziskovou marži.
Zjištěná cena bude taktéž vždy nabývací hodnotou při nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě smlouvy o zajišťovacxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xemovité věci, která je předmětem zajišťovacího převodu práva, na základě úplatného postoupení jím zajištěné pohledávky bude nabývací hodnotou vždy xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxdě, že dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu nebo jeho části, jejichž je součástí. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxýt obchodní závod jako organizovaný celek, sestávající ze všech jeho složek, movitých i nemovitých, pohledávek a dluhů, které s provozem souvisí, v jexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxé nabývací hodnotou stanovit zjištěnou cenu.
K písm. b)
V písmeni b) je stanovena výlučnost zjištěné ceny v případě, že společně s vlastnickým právxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtnického práva k nemovité věci a dalším věcem, nelze-li pro účely daně samostatně stanovit sjednanou cenu nemovité věci, je nutné stanovit, že nabývacx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxbude například ze smlouvy jasně patrné, jaká cena z celkové sjednané ceny připadá na nemovitou věc. Pokud tato cena však bude ze smlouvy zjistitelná, poxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Sb.:
K odst. 2
Ustanovení § 23 písm. a) bodu 4 upravuje nabývací hodnotu v podobě výlučně zjištěné ceny, jde-li o úplatné nabytí vlastnického práva k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx x xxově § 23 odst. 1 písm. a) bodu 4).
Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu, je úplatným převodem za protihodnotu poskytovanou nabyvatelem. Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží, a zároveň se stává vxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxmně předpokládat.
Podle § 24 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o oceňování majetku“), se obxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemovitou věc započetl do ceny nemovité věci převzaté dluhy, navrhuje se, aby nabývací hodnotou nemovité věci byla cena nemovité věci bez započtení těxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxnovení nabývací hodnoty podle § 18 odst. 2 a podle § 23 písm. a) bodu 4 (nově § 23 odst. 1 písm. a) bodu 4) tak, aby koncepce stanovení nabývací hodnoty u vkladx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
Ustanovení upravuje, v jakých případech bude vždy nabývací hodnotou zjištěná cena, tj. cena dle znaleckého posudku.
Písmeno a) bod 1 odkxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí se poplatníkům spíše využití § 9 odst. 2 a osvobození nabytí namísto stanovení nabývací hodnoty jako zjištěné ceny. Toto ustanovení je pozůstatek fáxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x x x x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x x xdst. 2 písm. a) a b) zákonného opatření. Pro bližší informace viz komentář k tomuto ustanovení.
Bod 4 písm. a) se vztahuje na situaci, kdy je nemovitx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxpců Ministerstva financí se tento bod vztahuje pouze na pořízení obchodního závodu koupí. Samotné znění ustanovení se však dle jazykového výkladu vztxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xycházet z logiky, jakou se stanoví ocenění obchodního závodu pro účely vkladu. Vklad se v takovém případě oceňuje jako organizovaný celek, sestávajícx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Součástí takového ocenění zpravidla ani nebývá samostatné ocenění hodnoty nemovité věci, a proto má dle našeho názoru přednost § 23. V případě, kdy je nxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nemovitou věc. Alternativní výklad spočívá v tom, že písm. a) bod 4 komentovaného ustanovení se dle důvodové zprávy vztahuje pouze na pořízení obchodnxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitých věcí (například při ocenění výnosovou metodou), tj. nelze aplikovat ani § 18. V takovéto situaci se stanoví nabývací hodnota dle sběrného uxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx např. ze smlouvy jasné, jaká část úplaty se vztahuje k nabytí nemovité věci, může se jednat např. o movité věci tvořící vybavení, které nejsou součástí vxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxám příslušnou část úplaty.
Odstavec 2 stanoví, že do zjištěné ceny v případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě nabytí vlastnickéxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxvité věci zahrnout hodnotu dluhů vztahujících se k nemovité věci, ani že by někdo pojem „zjištěná cena“ vykládal jinak než „zjištěná cena nemovité věcix xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x zjištěná cena
xxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Pro případy, kdy je pro účely stanovení daně vyžadován znalecký posudek o zjištěné cxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxkonného opatření Senátu, se navrhuje nová úprava, která umožní poplatníkovi uplatnit odměnu a náklady (tj. celkovou cenu) prokazatelně zaplacené znxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxatníkem. V případech, kdy tato odměna a tyto náklady budou znalci zaplaceny někým jiným, například když poplatník sám nedodá znalecký posudek a správcx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xádu v zákonném opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí rozumět nejen znalce, ale také znalecký ústav. Činnost znalců a znaleckých ústavů upravuxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxjich zaplacení (viz § 37). Odměnu a náklady znalci za znalecký posudek je možné uplatnit také v dodatečném daňovém přiznání, například v situaci, kdy odxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxlným výdajem, je třeba zohlednit zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně, respektive zejména ustanovení § 44. To uvádí, že poplatníx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zálohy ve výši 4% sjednané ceny. Uznatelným výdajem tak může být pouze takový výdaj, který z věcné podstaty není možné uplatnit v případech, kdy je k určexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxť bude-li k určení srovnávací daňové hodnoty použita směrná hodnota namísto zjištěné ceny, nebude vyžadovanou přílohou daňového přiznání znalecký pxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxí nákladů na ni, a to mnohdy zcela nepoměrně k částce, kterou by poplatník na dani ušetřil uplatněním takového uznatelného výdaje.
Uznatelným xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxho opatření.
Z dikce zákonného opatření ani z důvodové zprávy nevyplývá, jestli součástí uznatelného výdaje je i DPH u znaleckého posudku v případěx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxx xxxř. dva spoluvlastníci zaplatí každý 1/2 hodnoty znaleckého posudku a znalecký posudek přiloží každý z nich ke svému přiznání, může každý z nich jako uznxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdí jiná osoba než poplatník, nelze tento výdaj uznat, a to ani v případě, kdy příslušná osoba náklady přefakturuje poplatníkovi.
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxou a dokladem o zaplacení či výpisem z účtu.
Uplatnění uznatelného výdaje je nutno provést v rámci daňového přiznání.
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx7 Sb., o znalcích a tlumočnících
PŘEPOČET CIZÍ MĚNY NA ČESKOU MĚNU
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxita formulace "pro den nabytí vlastnického práva k nemovité věci". Tuto formulaci je rovněž nutné vykládat za použití § 3. Ustanovení se tak uplatní jak xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxu, či je nabývána stavba, která se stane součástí pozemku ve vymezených případech.
V praxi může nastat situace, kdy je nemovitá věc úplatně převáděnx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxx xxx xxxání daňového přiznání a zaplacení daně. Navrhuje se do zákonného opatření Senátu zapracovat úpravu, která jednoznačně stanoví okamžik, ke kterému buxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx kterému jsou posuzovány základní konstrukční prvky daně.
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxrodní banky nebo jsou tyto kurzy zveřejňovány na webových stránkách České národní banky.
Ke stanovení úplaty v cizí měně zpravidla dochází přx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx koupě je den nabytí vlastnického práva odlišný pro nemovité věci evidované v katastru nemovitostí a ostatní nemovité věci. V případě nemovitých věcí exxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxí neevidovaných v katastru nemovitostí je pak v souladu s § 1099 obč. zák. dnem nabytí den účinnosti převodní smlouvy.
Výjimečná situace nastává v pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9.4.2014 (Příloha č. 15 publikace, str. 172). Ve zkratce dnem nabytí vlastnixxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx V takovém případě je však nabývací hodnotou dle § 23 písm. a) bodu 4 výlučně zjištěná cena a přepočítávat na koruny úplatu není třeba.
Zákonné opatřexx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xapř. přepočítat úplatu s využitím křížových kurzů jiné mezinárodně uznávané měnové instituce na dolar/euro a z této měny pak již kurzem vyhlášeným Česxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxěné ceny
HLAVA V
SAZBA, VÝPOČET A ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANĚ
xxxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx obsahuje výši sazby daně. Navrhuje se, aby sazba daně z nabytí nemovitých věcí činila 4%, tj. aby zůstala zachována stávající sazba daně.
Sazxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx
x
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xx xx xxx.1994 do 31.12.2003,
-
4 až 20% (podle výše základu daně) od 1.1.1993 do 31.12.1993.
Související ustanovení:
§ 27 - výpočet daně
x xx
xxxxxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxan
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx
x x xx
xxň se vypočítá následujícím způsobem: Stanoví se základ daně dle § 10. Tento základ se zaokrouhlí na stokoruny nahoru a následně se vynásobí sazbou 4% dle x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 10 - základ daně, § 26 - sazba daně
§ 28
ROZPOČTOVÉ URČExx xxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xpravu rozpočtového určení daně z nabytí nemovitých věcí. Ustanovení výslovně konstatuje, že výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem státního rxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx rozpočtové určení daně nepostradatelným konstrukčním prvkem daně, se jeví jako vhodné v tomto novém zákonném opatření Senátu respektovat teorii a taxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xx
xxx x xxxxxx nemovitých věcí na rozdíl od daně z nemovitých věcí není daňovým příjmem rozpočtu příslušné obce [viz § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Související xxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxx000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
K odst. 1
Úprava odstavce 1 obsahuje obecné pravidlo určení místní přísxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva. V případě práva stavby, jehož existence se neomezuje na určité místo, pak rozhoduje místo, kde se nachází jxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxí nemovitých věcí použít, jelikož předmětem této daně není nemovitá věc, nýbrž nabytí vlastnického práva k nemovité věci.
Pojem "nemovitá věc, u níx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx svěřenského fondu, a také stavba, která se nabytím stane součástí pozemku ve vymezených případech. V případě zániku práva stavby, jehož součástí je stxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxy stejná, jelikož jak pozemek, ke kterému bylo zřízeno právo stavby, tak stavba, která byla na tomto pozemku zřízena, se budou nacházet ve stejné územní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně. Pro tento případ se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xoplatníka. Tento správce daně bude určen v souladu s obecnou úpravou daňového řádu, tj. v běžných případech na základě obecného kritéria určení místní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxovitou věcí, na niž toto ustanovení dopadá, může být např. nemovitá část inženýrské sítě. Povede-li tato část inženýrské sítě územím v územní působnosxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm k § 13 daňového řádu. Příslušný finanční úřad vykonává v souladu s § 8 odst. 2 zákona o Finanční správě působnost na území vyššího samosprávného celku, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí.
V případě, že by podle pravidla dle odst. 1 bylo více místně příslušných správců daně, je místně příslušným správcem daně správce daně, v jehož xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xni podle tohoto pravidla stanovit místně příslušného správce daně, je v souladu s § 12 odst. 1 zákona o Finanční správě místně příslušným správcem daně xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxatníci mají solidární daňovou povinnost (viz § 30 zákonného opatření) a každý z nich má jiného místně příslušného správce daně z příjmů.
Souvisejíxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxy:
K odst. 1
Odstavec 1 stanoví případy, ve kterých jsou poplatníci povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně (tzv. solidární povinnosxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxrozdílně plnit daňovou povinnost ti poplatníci, u kterých nelze určit velikost jejich podílů na nemovité věci. Podíly na nemovité věci je možné určit pxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xožné určit jejich výlučné vlastnictví k určitému podílu na celé nemovité věci. K těmto případům bude patřit například nemovitá věc nabývaná do, popř. zx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxdy společenství jmění.
K odst. 2
Odstavec 2 zajišťuje, aby v případě solidární povinnosti bylo možné subsidiárně použít ustanovení § 30 daňového řxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xstanovení odstavce 3 obsahuje zvláštní pravidlo pro určení společného zástupce v případě solidární daňové povinnosti. Tato úprava je speciální vůči x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxbjektům společná daňová povinnost (zde solidární povinnost), jsou povinni si zvolit společného zmocněnce. Neučiní-li tak poplatníci, poté je třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx V případě, že některý z poplatníků podal tzv. řádné daňové přiznání, je společným zástupcem tento poplatník a již se dále nepřihlíží ke skutečnosti, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxadě, že v době jeho podání není zvolen xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpod. Nelze-li určit společného zástupce na základě tohoto ustanovení, tj. nepodá-li žádný z poplatníků žádné daňové přiznání, použije se opět obecný xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xprávce daně společného zmocněnce.
V této souvislosti je ještě nutné uvést, že v případě, kdy bude zvolen společný zmocněnec nebo bude znám společný xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhledem k použité dikci "nezvolí-li si" však poplatníkům nic nebrání, aby si i poté, co bude stanoven společný zástupce na základě tohoto ustanovení, zvxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxích daňových poplatníků se blíže zabývá Informace Generálního finančního ředitelství Speciální postavení manželů v řízení o dani z nabytí nemovitýcx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dle § 708 obč. zák. Informace Generálního finančního ředitelství je nicméně
relevantní
i pro ostatní případy společenství jmění.
Termín "spolexxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xdst. 1 přímo stanoví: "Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxci, kteří mají společnou daňovou povinnost, podávají jedno daňové přiznání a kterýkoliv z nich může uhradit správci daně daň.
Daňové subjekty, ktexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtupcem ten poplatník, který první podal ve věci daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání. Pokud žádný z nich nepodá daňové přiznání a společného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x odst. 1
Ustanovení ukládá správci daně poskytovat informace o cenách nemovitých věcí a údajích nutných k určení směrné hodnoty (tj. údajích týkajícxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro účely vedení cenových údajů a údajů pro daňové účely. Cenové údaje a údaje pro daňové účely mají být podle katastrálního zákona obsahem katastru nexxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres a nemovitostí (RÚIAN).
K odst. 2
Ustanovení je speciálním vůči § 52 a násl. daňového řádu, neboť prolamuje rigidní daňovou mlčenlivost spráxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx jakým způsobem se sbírají data pro tvorbu databází pro daňové a jiné účely. Správce daně tato data přímo poskytuje zeměměřickým a katastrálním orgánůmx
xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxvána fyzická osoba dle § 246 daňového řádu. Důležité však je, že dle odst. 1 se jedná jen a pouze o informace o cenách a údajích nutných k určení směrné hodnoxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxho přiznání
NEMOVITÉ VĚCI EVIDOVANÉ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxytí nemovitých věcí, jde-li o nemovitou věc evidovanou v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že daň z nabytí nemovitých věcí je jednorázovou daní, txxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxy není stanoveno pro daň zdaňovací období, nepočítá. Ustanovení proto stanovuje počátek a délku lhůty u jednotlivých skutečností rozhodných pro daň z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxém došlo k rozhodné skutečnosti.
V případě nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí je rozhodnou skutečností provedení vkladu vlastnixxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxlaratorní
. Vklad do katastru nemovitostí je tak rozhodující jak pro případy, kdy až vkladem je nabýváno vlastnické právo k nemovité věci, tak pro přípaxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxlo. Jde například o vyvlastnění.
Vzhledem k tomu, že nový katastrální zákon v § 11 rozlišuje vklad vlastnického práva a práva stavby, třebaže i u práxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxčného odkladu od povolení vkladu (viz § 33 nového katastrálního zákona). Rozhodnutí o povolení vkladu nabývá právní moci záznamem do spisu. O vkladu buxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxovém přiznání daň vyčíslit a ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání daň zaplatit, se řídí obecnou úpravou stanovenou v daňovém řádu.
Z důvodovx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, neboť do katastru nemovitostí se vkladem rovněž zapisuje změna práva stavby (zde jeho prodloužení).
Obecná úprava lhůt v daňových věcech je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxužít výše zmíněnou obecnou úpravu, která počítá s lhůtami se zdaňovacím obdobím. Zákonodárce tak v komentovaném ustanovení specifikuje podmínky ke lxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx v omezené míře i výše zmíněnou obecnou úpravu v daňovém řádu, konkrétně § 33 odst. 4, který řeší situaci, kdy konec lhůty připadne na sobotu, neděli či sváxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xalendářního měsíce následujícím po vkladu relevantního práva do katastru nemovitostí. Je třeba také zmínit prerekvizitu takového vkladu. Tou je dle x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xovinen provést vklad bez zbytečného odkladu. Pro potřeby komentovaného ustanovení je pak rozhodnou událostí samotné provedení vkladu.
Ustanovexx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxastru nemovitostí. Vymezený předmět daně z nabytí nemovitých věcí v § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxx xxx xx x xxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx převzalo dikci katastrálního zákona a i přesto, že i právo stavby zakládá vlastnické právo k nemovité věci, obě práva oddělil. Právo stavby je upravenx x x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x stanoví, že vznikem svěřenského fondu vznikne oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku. Svěřenský správce je povinen se tohoto majetku x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do katastru. Zákonné opatření takovému způsobu nabytí vlastnického práva přisuzuje relevanci z hlediska daně z nabytí nemovitých věcí v § 3 písm. a) taxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 33 upravuje lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitýcx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xdaňovacího období, není možné použít pro určení lhůty pro podání daňového přiznání obecnou úpravu daňového řádu, jelikož ta s případy, kdy není stanovxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxitých věcí.
K odst. 1
Na základě ustanovení odstavce 1 je poplatník povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxností nabytí vlastnického práva k takové nemovité věci. To znamená, že například v případě nemovitých věcí, které nejsou předmětem zápisu v katastru nxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxšlo k převodu vlastnického práva k nemovité věci.
K odst. 2
V odstavci 2 jsou stanoveny speciální případy běhu lhůty pro podání daňového přiznání, jxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxní úprava je nutná s ohledem na to, že k samotnému vzniku předmětu daně může dojít mnohem dříve, než se o něm poplatník vůbec dozví. Buď dochází k nabytí vlaxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxec nemusí tušit, zda toto právo nabyl úplatně (např. nabytí neoprávněně zřízené stavby). Aby nedocházelo k situacím, kdy se poplatník dozví o tom, že má xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo práva k nemovité věci značně zkrácená, byla zvolena odlišná rozhodná skutečnost pro počátek běhu (
dies a quo
) lhůty pro podání daňového přiznání.
K xxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxována v katastru nemovitostí, vydražena v dražbě, ovšem s výjimkou veřejné dražby, pro kterou stanovuje rozhodnou skutečnost písmeno b). Jde-li o nemxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xplněny podmínky pro nabytí vlastnického práva, a to buď pro nabytí vlastnického práva vydražitelem, nebo předražitelem.
Má-li vlastnické právo nxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xaňového přiznání je rozhodující měsíc, ve kterém došlo ke splnění poslední z podmínek, tzn., že došlo-li k splnění jedné podmínky v září, ale druhá podmxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dvě podmínky. Jednak musí být předražek zaplacen a rovněž musí nabýt právní moci usnesení o předražku. Stejně jako u vydražení, také u předražku je pro bxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxzhodnou skutečnost pro počátek běhu lhůty pro podání daňového přiznání, je-li nemovitá věc, která není evidována v katastru nemovitostí, vydražena vx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxlo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené ve veřejné dražbě. Vydání takového potvrzení je požadováno v přxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x)
Písmeno c) stanoví speciální rozhodnou skutečnost pro počátek běhu lhůty pro podání daňového přiznání, jde-li o nabytí stavby, která byla neoprávxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxtí, není tato stavba předmětem jeho evidence ani není samostatnou věcí, takže ji nelze nikdy považovat za nemovitou věc evidovanou v katastru nemovitoxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xáhrada za neoprávněně zřízenou stavbu, nebo nabylo právní moci rozhodnutí soudu, nebo nabylo účinnosti právní jednání, kterými se tato náhrada určujxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxjdřívější z nich.
Důvodem této speciální úpravy je skutečnost, že vlastník pozemku nabyde neoprávněnou stavbu ze zákona již okamžikem jejího vznixxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxtné nabytí půjde pouze v případě, kdy vlastník pozemku poskytne za stavbu náhradu, zatímco podle nového občanského zákoníku může být daná situace - v zxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxví zřizovatele stavby. V těchto dalších případech nebude prvotní nabytí stavby vlastníkem pozemku úplatné, přičemž o který z případů jde, může být - naxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa okamžik, od něhož je vlastník pozemku povinen tuto náhradu určenou v konkrétní výši poskytnout, dojde-li k němu dříve, tj. na okamžik, od něhož je jednxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxx x xxxxxí nemovitých věcí je však daní jednorázovou bez zdaňovacího období, a tedy není možné plně využít výše zmíněnou obecnou úpravu, která počítá s lhůtami sx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxstru nemovitostí. Pro postup výpočtu času je však třeba vzít v potaz v omezené míře i výše zmíněnou obecnou úpravu v daňovém řádu, konkrétně § 33 odst. 4, kxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Na rozdíl od § 32 zákonného opatření, kdy byl počátek běhu lhůty fixován na provedení vkladu do katastru nemovitostí, komentované ustanovení spojuxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe obsaženo v § 1-3. Mimo jiné tak mezi tyto způsoby nabytí můžeme počítat koupi, směnu, nabytí do svěřenského fondu, vydržení, výkon rozhodnutí prodejex xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxbude-li nemovitá věc zapisována do katastru nemovitostí, převod vlastnického práva k ní tak nastane již samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, xxx xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx takových nemovitých věcí a většinu z nich dovozujeme z katastrálního zákona, resp. výkladem
a contrario
jeho § 3 či judikaturou. Mezi takové nemovitx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxoprávněně zřízené na cizím pozemku.
K odst. 2
Odstavec 2 je ve vztahu speciality k odst. 1 (bližší informace viz komentář k odst. 1). Obsahuje zvláštxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxtuace, ve kterých k nabytí vlastnického práva může dojít dříve, než se o něm poplatník dozví. Takovou situací může být zpětné nabytí vlastnického práva xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxt k tomu, že se poplatník o povinnosti podat daňové přiznání dozví až po uplynutí lhůty nebo po uplynutí její značné části. Odstavec 2 tak stanovuje rozdíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xřevodu nemovitostí v § 21 odst. 2 písm. c).
K odst. 2 písm. a)
Podmínky pro splnění nabytí vlastnického práva k nemovité věci neevidované v katastru (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xe vydražitel stává po splnění dvou kumulativních podmínek, a to po nabytí právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání, resp. jeho pxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxl nabyde vlastnické právo dnem právní moci usnesení o předražku, a to ke dni vydání tohoto usnesení s tím, že na základě § 336ja odst. 2 je již nutné mít přexxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxětem dražby) a nabytí vlastnického práva k nemovité věci působí vůči třetím osobám.
K odst. 2 písm. b)
Úpravu dobrovolných i nedobrovolných veřejnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxy předmětu dražby. K nabytí vlastnictví dochází na základě § 30 zák. o veř. dražbách k okamžiku udělení příklepu, uhradil-li vydražitel cenu dosaženox xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxtnického práva vydražiteli, které musí dražitel vydat bez zbytečného odkladu. Bližší náležitosti takového potvrzení stanoví § 31 zák. o veř. dražbácxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdnutím, rozhodčím nálezem dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, nebo doložena vykonatelným notářským zápisem, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxx. o veř. dražbách. Udělením příklepu dochází k přechodu vlastnického práva, uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě dle § xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtosti potvrzení pro nedobrovolné dražby upravuje § 54 zák. o veř. dražbách.
K odst. 2 písm. c)
Zřídí-li stavebník na cizím pozemku bez titulu stavbux xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xro nabytí vlastnického práva dotčeným vlastníkem není podstatné, zda byl stavebník v dobré či špatné víře. Vnitřní stav osoby je podstatný pouze co do uxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xeoprávněné stavby. Písmeno c) stanoví, že pro potřeby určení lhůty je podstatný okamžik poskytnutí náhrady za neoprávněnou stavbu nebo nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy bude pouze takové nabytí vlastnického práva k nemovité věci, které proběhne úplatně. Jedná se tedy o situace, kdy vlastník pozemku nahradí účelně vynxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxtativního rozhodnutí soudu. Odstraněním stavby podle § 1084 obč. zák. nedochází k úplatnému nabytí a je tedy pro potřeby komentovaného ustanovení nexxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xysokou pravděpodobnost soudního sporu) nebyl jednoznačně zřejmý a s ním i počátek běhu lhůty k podání daňového přiznání k dani za nabytí nemovitých věcxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 34 stanovíx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xatří subjekt daně, předmět daně a základ daně. Tyto skutečnosti jsou v případě nemovitých věcí, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, zřejmé z lxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx písemností, na které se vztahuje písmeno a). V případě smluvního převodu vlastnického práva k nemovité věci půjde v případě listin, na jejichž podkladx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxzhodnutí soudu nebo vyvlastňovacího úřadu, o potvrzení dražebníka o nabytí předmětu dražby. O stejný druh listin, na jejichž podkladě byl proveden vkxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxkumenty jsou pak povinnou přílohou daňového přiznání.
K návrhu na vklad se podle nového katastrálního zákona přikládá pouze jedno vyhotovení lisxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxm, jaký vklad byl do katastru nemovitostí proveden, a vkladovou listinu založí do sbírky listin. Proto je povinnou přílohou daňového přiznání také vyrxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Písemností se při výkonu správy daní podle tohoto ustanovení rozumí listinná zpráva, jakož i datová zpráva, pokud to nevylučuje povaha věci.
Z důvodxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxěž zapisuje změna práva stavby (zde jeho prodloužení).
Poplatník daně vždy přikládá k daňovému přiznání formou příloh také písemnost potvrzxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxdy: písemnost, na jejímž základě bylo vlastnické právo, právo stavby, případně správa svěřenského fondu, zapsáno v katastru nemovitostí a dále vyrozxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt osvědčující nabytí vlastnického práva, práva stavby a správy svěřenského fondu.
Příklady těchto písemností jsou: kupní či směnná smlouva, usnexxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxva o zajišťovacím převodu práva, smlouva o finančním leasingu.
Související ustanovení:
§ 33 - nemovité věci neevidované v katastru nemovitostx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx
xxa
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 35 požaduje, aby přílohou daňovxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxmá výše této ceny.
Často xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnu bude nutné předložit např. rozhodnutí soudu o náhradě za stavbu při zániku práva stavby nebo za neoprávněně zřízenou stavbu na cizím pozemku anebo znxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxe
.
Zvláštní cena je základem daně v situaci vydražení a předražku (blíže komentář k § 17), dále u vkladů do obchodních korporací a nepeněžitých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxých v § 21).
Související ustanovení:
§ 17 - zvláštní cena při vydražení a předražku, § 18 - zvláštní cena u obchodních korporací, § 19 - zvláštní cxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
K odst. 1
Ustanovení odstavce 1 vyžaduje, aby povinnou přílohou daňového přiznání byl znalecký posudek o zjištxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx posudek tak nebude vyžadovanou přílohou daňového přiznání pouze v případech, kdy lze základ daně stanovit bez znalosti zjištěné ceny, tj. v případechx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxou cenu v případech, kdy se porovnává sjednaná cena se srovnávací daňovou hodnotou, pro jejíž určení byla použita směrná hodnota.
K písm. a)
Podle pxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxě nezbytným podkladem pro stanovení nabývací hodnoty nemovité věci.
K písm. b)
Podle písmene b) je nutné k daňovému přiznání přiložit znalecký posxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xřípadě, kdy zákonné opatření Senátu stanoví, že pro určení nabývací hodnoty je nutné porovnat sjednanou cenu se srovnávací daňovou hodnotou, přičemž xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu na základě tohoto porovnání sjednaná cena, i přesto je stanovena povinnost, aby přílohou daňového přiznání byl znalecký posudek. Znalecký posudek jx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxsmene c) je nutné k daňovému přiznání přiložit znalecký posudek také v případě, že nabývací hodnotou je srovnávací daňová hodnota, bylo-li k jejímu určxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nižší než 75% zjištěné ceny, potom je nabývací hodnotou srovnávací daňová hodnota. Znalecký posudek je v tomto případě nezbytným podkladem pro stanovxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx byl znalecký posudek; tyto výjimky obsahovala již dosavadní právní úprava.
K písm. a)
Pod písmenem a) se stanoví výjimka pro případy, ve kterých je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxcké posudky vyžadovat. Nicméně vzhledem k tomu, že při osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí bude nutné, aby poplatník podal daňové přiznání, s výxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Z důvodové zprávy x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xpravy třeba předkládat znalecký posudek na zjištěnou cenu a poplatník ji může dle současné právní úpravy určit sám. Vypočítat zjištěnou cenu je však obxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xosudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání, proto nelze uplatnit uznatelný výdaj ve výši odměny a nákladů zaplacených znalci a odečíst tak tuto odxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxu přiznání buď přikládat znalecký posudek na zjištěnou cenu, nebo si zvolit k určení srovnávací daňové hodnoty směrnou hodnotu a znalecký posudek nepřxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxy určení srovnávací daňové hodnoty použita směrná hodnota. Aby bylo možné použít směrnou hodnotu, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. Pokud však tyto údaje správci daně nxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxu, aby mohla být použita zjištěná cena, je nutné mít znalecký posudek. Z tohoto důvodu se stanoví, že neposkytne-li poplatník údaje o nemovité věci nutnx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze to, že správce daně při splnění uvedených podmínek vyzve poplatníka k předložení znaleckého posudku, ale rovněž implicitně stanoví, že před tímx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxení směrné hodnoty, nezvolil-li si poplatník pro určení srovnávací daňové hodnoty zjištěnou cenu a je-li samozřejmě možné směrnou hodnotu vůbec určixx
x x xx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxpady, kdy je zjištěná cena nabývací hodnotou výlučně uvádí § 23 zákonného opatření.
Zjištěná cena je
relevantní
také v případě, že pro určení srovxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxní směrné hodnoty nejsou jednoduchým způsobem laikovi k dispozici. Znaleckým posudkem se zajistí odborné zohlednění všech aspektů příslušné nemovixx xxxxx
x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxého přiznání přiložit znalecký posudek.
Pokud však poplatník nedodá správci daně informace k určení směrné hodnoty, pak bude správcem daně vyzván x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xeny) a rovněž neposkytne podklady nutné k určení směrné hodnoty.
Související ustanovení:
§ 14 - srovnávací daňová hodnota, § 16 - zjištěná cenax x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 37 upravuje situaci, kdy poplatníx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxplacení. Odměnu a náklady znalci za znalecký posudek je možné uplatnit také v dodatečném daňovém přiznání, například v situaci, kdy odměna a náklady znxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxě je nutnou podmínkou doložení, že odměna a náklady byly znalci zaplaceny.
Tento uznatelný výdaj lze uplatnit pouze v případech, kdy je znalecký posxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxovostně se bude jednat zpravidla o fakturu a zároveň kopii výpisu z bankovního účtu s identifikací provedené platby.
Tento uznatelný náklad je koncxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 4%.
Související ustanovení:
§ 36 - znalecký posudek
Související předpisy:
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx6.
Z důvodové zprávy:
Aby bylo umožněno podávání daňového přiznání elektronicky, stanoví § 38 možnost přikládat k daňovému přiznání namísto origxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx možné k daňovému přiznání přikládat samozřejmě i v případě, kdy daňové přiznání elektronicky podáváno není.
Přílohami daňového přiznání jsxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx) a také doklad o zaplacení odměny a výdajů znalci (§ 37).
Přiznání nelze zatím podat elektronickým podáním, možnost elektronického podání příloh lxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxučením písemné formy.
Související ustanovení:
§ 34 - písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci, § 35 - písemnost potvrzxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
VÝJIMKA Z POVINNOSTI PŘEDKLÁDAT PŘÍLOHY DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Ing.
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxinnosti předkládat jako přílohu daňového přiznání určité písemnosti. Může jít o jakékoli písemnosti, které jsou přílohou daňového přiznání (tj. písxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx o případy, ve kterých správce daně může písemnost získat způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup z informačních systémů veřejné správy. Uxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxostí) nebo si ověřit skutečnosti, které má taková písemnost dokládat (např. zvláštní cenu).
V těchto případech se stanoví, že daná písemnost není vxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.
K odst. 2
Pro snazší orientaci poplatníků bude správce daně zveřejňovat na své úřední descx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xůže z těchto systémů ověřit. Pouze tyto následně nebude třeba přikládat k daňovému přiznání.
Dálkový a nepřetržitý přístup k informačním systémům xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé se nevyžadují, bude součástí pokynů k vyplnění daňového přiznání.
V době přípravy tohoto komentáře úřední deska správce daně neobsahovala xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, § xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx ustanovení pro přílohy daňového přiznání
Oddíl 3
Vyloučení povinnosxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 40 vyjmenovává případy, kdy není vyžadováno podánx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxho práva k nemovité věci členským státem Evropské unie, tzn. i Českou republikou, popř. jiným státem. Nabytí vlastnického práva k nemovité věci jiným sxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx). V těchto případech nebude vyžadováno podání daňového přiznání.
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxxx xxxxxxzení ve veřejnoprávní oblasti
Díl 3
Placení daně
LIMIT PRO STAxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy k novele č. 254/2016 Sb.:
K hlava I díl 3 § 41
Dochází ke změně, jejíž potřeba vyplynula z aplikační praxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxení (řízení se ukončí až uplynutím lhůty pro stanovení daně - srov. ustanovení § 148 daňového řádu). V návaznosti na to dochází např. ke zkreslování statxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxi (např. pokud poplatník dodatečně zjistí, že daň činí více než 200 Kč).
S ohledem na výše uvedené se navrhuje návrat k osvědčenému postupu, který byl xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxkona o daních z příjmů). Postup spočívá v tom, že poplatník podá daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, která činí méně než 200 Kč, správce daně txxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxence daní (§ 149 daňového řádu) a poplatník nemá povinnost ji zaplatit.
Navrhovaná změna zachovává hospodárnost právní úpravy, kdy nedochází k plaxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxe ukázala, že nedošlo k výraznému poklesu administrativní náročnosti, který by vyvážil potíže, které nestanovování daně z nabytí nemovitých věcí přxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx x xxx xx a méně. V těchto případech povinnost podat daňové přiznání trvá, správce daně však daň nepředepíše a daň se neplatí.
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 42 vymezuje okruh případů, na něž se použijí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxátu. Jde o případy, kdy poplatník, který je na základě § 14 odst. 2 oprávněn volit pro určení srovnávací daňové hodnoty mezi směrnou hodnotou a zjištěnox xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušné nemovité věci určit.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x srovnávací daňové hodnoty (viz § 12 zákonného opatření) a poplatník si v souladu s § 14 odst. 2 zákonného opatření zvolí, že k určení srovnávací daňové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxo přiznání obvykle neví, jaká je přesně nabývací hodnota, zavádí zákonné opatření pro tuto situaci tuto specifickou procesní úpravu, která je speciálxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxení, stanovení a placení daně v souladu s příslušnými ustanoveními daňového řádu.
Související ustanovení:
§ 12 - postup určení nabývací hodnotxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 43 částečně modifikuje obecnou úpravu § xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxl od obecné úpravy daňového řádu je poplatník povinen v daňovém přiznání vyčíslit zálohu na daň z nabytí nemovitých věcí, přičemž daň samotnou na záklaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. Konkrétní údaje, které je poplatník povinen poskytnoxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxet podlaží. Konkrétní poskytované údaje u jednotlivých druhů nemovité věci vyplývají z vyhlášky Ministerstva financí a poplatníkovi budou zřejmé taxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxným výčtem údajů, které je poplatník povinen v daňovém přiznání uvádět. V tomto směru se uplatní obecná úprava § 135 odst. 2 daňového řádu, na základě ktexx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxeré jsou na základě § 72 obsahem formuláře pro podání daňového přiznání.
K odst. 2
Odstavec 2 výslovně vylučuje povinnost poplatníka v daňovém přixxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnotu, daň v daňovém přiznání nevyčísluje, namísto toho vyčísluje zálohu na daň ve výši podle § 44.
V případech uvedených v § 42 zákonného opxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxdnoty je stanoven vyhláškou č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (Příloha č. 16 publikace, str. 175).
xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxí skutečnosti týkající se převáděné nemovité věci. V souladu s § 92 odst. 3 daňového řádu prokazuje daňový subjekt všechny skutečnosti, které je povinxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxtí směrné hodnoty výrazně náročnější než použití zjištěné ceny.
Poplatník nevyčísluje v daňovém přiznání ani směrnou hodnotu. Aby ale měl alespoň xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxční výpočet směrné hodnoty.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
ZÁLOHA
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxcí hodnotou sjednaná cena, je-li vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě. Obecně se daň stanoví jako 4% z nabývací hodnoty snížené o uznatelné výdajxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx případě nepřichází v úvahu, neboť uznatelným výdajem může být pouze odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxání v případech, kdy se pro určení srovnávací daňové hodnoty použije směrná hodnota, není, nemůže poplatník uplatnit uznatelný výdaj. Výše zálohy tedx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx sjednaná cena je vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě.
Ve lhůtě pro podání daňového přiznání dle § 32 a 33 zákonného opatření se dle § 46 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxatření a vypočítává se ze sjednané ceny (§ 13 zákonného opatření). Z logiky postupu určení nabývací hodnoty dle § xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxvací hodnoty, § 13 - sjednaná cena, § 32 a 33 - lhůta pro podání daňového přiznání, § 42 - základní ustanovení, § 45 - zaokrouhlování zálohy, § 46 - splxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxOKROUHLOVÁNÍ ZÁLOHY
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xx xxxx xxxxny nahoru. Zaokrouhlování daně upravuje obecně § 146 odst. 1 daňového řádu. Je nezbytné, aby záloha a daň z nabytí nemovitých věcí byly zaokrouhlovány sxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxplatníkovi by tak vznikal přeplatek na dani.
Vzhledem k tomu, že pro výpočet zálohy se nezaokrouhluje sjednaná cena tak, jako se dle § 27 zákonxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxvisející ustanovení:
x xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxvní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 46 upravuje lhůtu splatnosti zálohy na daň. Záloha je splatná v poslední den xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxu § 174 odst. 2 daňového řádu.
Poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání je upraven § 32 a 33 zákonného opatření.
Za den plaxxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xx zákonného opatření se vyměření zálohy řídí ustanoveními daňového řádu o vyměření daně.
Neuhrazené splatné zálohy podléhají úroku z prodlení dlx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxha vyměřená správcem daně z moci úřední převyšuje zálohu tvrzenou poplatníkem, je dle § 48 zákonného opatření splatná ve lhůtě do 30 dnů od doručení plaxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xx - úrok z prodlení
Související předpisy:
VYMĚŘENÍ ZÁLOHY
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Tomax
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx použijí všechna ustanovení daňového řádu upravující vyměření daně s výjimkou těch, ke kterým zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xapř. i ustanovení § 145 odst. 1 daňového řádu umožňující správci daně vyměřit daň podle pomůcek v případě nepodání daňového přiznání ani v náhradní lhůxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxuje jak vyměření daně, tak její doměření. V doměřovacím řízení dochází k doměření celkové daně, nikoli zálohy. Z pohledu doměřovacího řízení je tedy i tx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx se zvláštní úpravou v § 51 a § 52 tohoto zákonného opatření Senátu.
Správce daně xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxřovaná daň od vyměřované zálohy, je z použití slova "vyměřované" namísto slova "vyměřené" zřejmé, že správce daně vyměřuje zálohu a daň z nabytí nemovixxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx vyměří zálohu standardně na základě daňového přiznání ve výši 4% ze sjednané ceny. Vyměřenou zálohu předepíše do evidence daní.
Je-li záloha vyměxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxdě vždy doručí poplatníkovi platební výměr, který bude obsahovat výměr zálohy i výměr daně bez ohledu na to, zda je daň vyšší než záloha či nikoli. Osud výxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxě podle ustanovení § 47 ve spojení s ustanovením § 140 odst. 1 daňového řádu nemusí poplatníkovi výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem, ledaxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxem lhůty pro podání daňového přiznání. Dále se uplatní na vyměření zálohy další ustanovení daňového řádu.
Zásadním dopadem tohoto ustanovenx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxí, nebo možnost předpokládat, že poplatník tvrdil daň ve výši 0 Kč.
Ustanovení daňového řádu o vyměření daně se sice subsidiárně použijí pro vyměřexx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xádu.
Správce daně dle důvodové zprávy vyměřuje současně zálohu i daň. Zákonné opatření tak zavedlo poněkud matoucí situaci, kdy správce daně součaxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxé poplatníkem. Daňový řád v § 174 odst. 1 stanoví, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxikátní tím, že stanoví stejnou lhůtu pro placení části daně ve výši převyšující zálohu i části zálohy vyměřené nad rámec zálohy tvrzené poplatníkem, číxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxx xýši.)
Související ustanovení:
§ 43 - daňové přiznání, § 44 - záloha, § 48 - splatnost zálohy vyměřené z moci úřední
Související předpisy:
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 48 upravuje splatnost rozdílu na záloze v případě, je-li záloha vymxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x případě, kdy je záloha vyměřená správcem daně vyšší než záloha tvrzená poplatníkem, uplatní úprava speciální k úpravě § 139 odst. 3 daňového řádu. Spráxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx i výměr daně. Platební výměr s oběma výroky tak správce daně v uvedeném případě poplatníkovi doručí i tehdy, neodchyluje-li se daň od zálohy.
Rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se odlišuje od obecné 15 denní náhradní lhůty ode dne právní moci platebního výměru z důvodu jednotnosti s 30denní lhůtou splatnosti rozdílu mezi daní a xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxek běhu lhůty je přitom stanoven k okamžiku doručení platebního výměru (nikoli jeho právní moci), neboť v průběhu náhradní lhůty je poplatník v prodlenxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxavce 2 je obdobou ustanovení § 139 odst. 3 věty druhé daňového řádu. Podle odstavce 2 je záloha vyměřená z moci úřední splatná ve stejné náhradní lhůtě, v jxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxle pomůcek nebo záloha vyměřená správcem daně ve výši převyšující zálohu tvrzenou poplatníkem má speciální lhůtu splatnosti 30 dnů od doručení platebxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxe, kdy je záloha vyměřená správcem daně vyšší než záloha tvrzená poplatníkem, může nastat tehdy, kdy se poplatníkovi nepodaří správně určit sjednanou xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx osvobozené a správce daně toto odhalí v rámci vysvětlení nebo postupu k odstranění pochybností ještě před vyměřením zálohy. (Blíže viz komentář k § 47.x
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxce, kdy daňový subjekt ani na výzvu správce daně nepodá řádné daňové tvrzení. V takových případech se však většinou jedná o nekontaktní poplatníky, ktexx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xvolí, že k určení srovnávací daňové hodnoty použijí směrnou hodnotu. Zákonné opatření totiž správci daně nikde neukládá možnost učinit tuto volbu za pxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxávací daňové hodnoty vždy použije zjištěná cena. Jediná myslitelná situace, na kterou se tedy § 48 odst. 2 zákonného opatření dle našeho názoru může vzxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxoty chce použít směrnou hodnotu a zároveň dodá správci daně veškeré informace potřebné k určení xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
VYMĚŘENÍ DANĚ VYŠŠÍ NEŽ ZÁLOHA
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxpadě, je-li daň vyšší než záloha. Jedná se zde o daň ve správné výši a zálohu ve správné výši, to znamená, že se v rámci tohoto ustanovení nijak nezohledňujx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxměr zálohy, ať už ji poplatník v daňovém přiznání vyčíslil ve správné výši či nikoli, tak výměr daně, neboť zálohy a daň jsou správcem vyměřovány současnx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxatebního výměru, která svou délkou odpovídá případné náhradní lhůtě splatnosti rozdílu mezi zálohou vyměřenou správcem daně a zálohou tvrzenou poplxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxpočte na úhradu splatné daně. To znamená, že k započtení uhrazené zálohy dochází okamžikem zaplacení zálohy, nejdříve však po dni splatnosti daně.
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxk splatnosti daně má význam při doměřování daně, a to pro určení původního dne splatnosti významného pro běh úroků z prodlení. Podle § 143 odst. 5 daňovéhx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxního výměru. Ve stejné lhůtě je splatná i daň doměřená z moci úřední.
Je-li stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým praxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tj. po posledním dni lhůty pro podání daňového přiznání, až do okamžiku uhrazení nedoplatku tedy poplatníkovi běží úrok z prodlení u části doměřené danx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxt doměřené daně odpovídající zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou, případným původním dnem splatnosti by byl poslední den 30 denní lhůty od doručení plaxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxl mezi daní a zálohou vyměřen ve výši menší než 200 Kč (§ 49 odst. 3), a to z důvodu porušení povinnosti poplatníka - viz § 51).
V této souvislosti je vhodnx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxrá odpovídá záloze, daní a nikoli již zálohou.
Na úhradu splatné daně se podle odstavce 2 započte pouze záloha uhrazená. To znamená, že neuhradí-li pxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxce lhůty její splatnosti, tj. do uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání (§ 46), je poplatník v prodlení s hrazením zálohy, dokud nenx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxí u zálohy, dokud není záloha zcela uhrazena.
V případě, že poplatník neuhradí ve lhůtě splatnosti také rozdíl mezi daní a zálohou, okamžikem uplynuxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxcího po původním dni splatnosti) mu vzniká povinnost uhradit xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx do konce lhůty její splatnosti, tj. do uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání (§ 46), avšak neuhradil ve lhůtě splatnosti, tj. do koxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxí a zálohou, nikoli již úrok z prodlení u rozdílu mezi zálohou tvrzenou a vyměřenou.
K odst. 3
Z důvodu hospodárnosti správy daně se v odstavci 3 normuxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxovat podle ustanovení § 50, který upravuje správu daně v případě, neodchyluje-li se vyměřovaná daň od vyměřované zálohy.
Rozdíl ve výši 200 Kč koresxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx převýší sjednanou cenu a základem daně tak v souladu s § 10, § 11 a § 12 odst. 2 zákonného opatření bude srovnávací daňová hodnota, tj. zmíněných 75% směrxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxci úřední (viz komentář k § 48), má vyměřovaná záloha nebo rozdíl oproti tvrzené dani v souladu s § 48 stejnou lhůtu splatnosti jako rozdíl mezi daní a zálxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xvýšení rozdílu mezi daní a zálohou a k tomuto zvýšení nedojde v důsledku porušení povinností ze strany poplatníka. V takovém případě vzniká poplatníkoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx daně nesprávně stanoví směrnou hodnotu.
Z důvodu hospodárnosti se daň stanoví ve výši zálohy, pokud by daň zálohu převyšovala o méně než 200 Kč. Takoxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxz § 13 a 44 zákonného opatření), zatímco xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxatření.
Související ustanovení:
§ 44 - záloha, § 47 - vyměření zálohy, § 50 - vyměření daně neodchylující se od zálohy, § 51 - úrok z prodlení
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
K odst. 1
Ustanovení odstavce 1 zavádí pro případy, kdy se neodchyluje vyměřovaná xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxy uplatní ustanovení § 140 odst. 1 daňového řádu, podle kterého správce daně nemusí v těchto případech výsledek vyměření poplatníkovi oznamovat platexxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxích ustanovení § 140 daňového řádu.
Na tomto místě je nutné upozornit, že podle ustanovení odstavce 1 se jako na tvrzenou daň hledí na zálohu vyměřovaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxha započte na úhradu splatné daně. To znamená, že k započtení uhrazené zálohy dochází okamžikem zaplacení zálohy, nejdříve však po dni splatnosti daněx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx splatnosti daně má význam při doměřování daně, a to pro určení původního dne splatnosti významného pro běh úroků z prodlení. Podle § 143 odst. 5 daňového xxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxího výměru. Ve stejné lhůtě je splatná i daň doměřená z moci úřední.
Je-li stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xj. po posledním dni lhůty pro podání daňového přiznání, až do okamžiku uhrazení nedoplatku tedy poplatníkovi běží úrok z prodlení u části doměřené daně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx doměřené daně odpovídající zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou, případným původním dnem splatnosti by v situaci podle § 50 byl poslední den 30denní lhxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xx xxxxx xx, a to z důvodu porušení povinnosti poplatníka - viz § 51.
V této souvislosti je vhodné poznamenat, že v případě doměřovacího řízení dochází k doměřenx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxné daně se podle odstavce 2 započte pouze záloha uhrazená. To znamená, že neuhradí-li poplatník zálohu ve správné výši, započítává se na daň pouze její uxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxo podání daňového přiznání (§ 46), je poplatník v prodlení s hrazením zálohy, dokud není záloha uhrazena, a od pátého pracovního dne následujícího po půxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxí se typicky použije v případě, kdy je základem daně sjednaná cena, a ta je buď stanovena číslem dělitelným beze zbytku 100, nebo v situaci dle § 49 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xávaznosti na § 47 vztahuje i na vyměření zálohy, neobdrží v ideálním případě (tj. když je nabývací hodnotou sjednaná cena a záloha je tvrzena ve správné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxo doručení platebního výměru v případě, kdy je vyměřovaná daň vyšší než záloha. Na straně poplatníka tak vzniká nejistota, jestli skutečnost, že mu nebxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xaňového řádu, tj. nepostupuje bez zbytečných průtahů. Poplatník má v souladu s § 140 odst. 3 daňového řádu možnost zažádat si o stejnopis platebního výxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxízenou a má do ní přístup. Také si poplatník může na základě aplikace na webu Finanční správy http://smernahodnota.financisprava.cz vypočítat směrnxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxovení:
§ 44 - záloha, § 47 - vyměření zálohy, § 49 - vyměření daně vyšší než záloha, § 51 - úrok z prodlení
Související předpisy:
xxxx x xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x důvodové zprávy:
Obecná úprava úroku z prodlení je obsažena v § 252 a 253 daňového řádu, který se použije i v případě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x daňového řádu. Nezbytnost tohoto vyloučení plyne z existence současné splatnosti zálohy i daně. Splatnost zálohy i daně nastává v poslední den lhůty pxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xprávcem daně vyšší než záloha tvrzená poplatníkem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 30 dnů od doručení platebního výměru a až do uhrazení tohoto rozxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxatník správně tvrdí zálohu, avšak uhradí nižší částku.
K odst. 2
Odstavec 2 reaguje na situace, kdy v rámci doměření daně dojde ke zvýšení rozdílu mexx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku kterého dojde ke zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou, může spočívat např. v uvedení nesprávných údajů v daňovém přiznání, resp. porušení povixxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xhodné dále poznamenat, že v případě doměřovacího řízení dochází k doměření celkové daně, nikoli zálohy. Z pohledu doměřovacího řízení je tedy i ta část xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxatečně tvrzená poplatníkem, rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. Ve stejné lhůtě je splatná i daň doměřená z mxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx odst. 2 daňového řádu). Od pátého pracovního dne následujícího po původním dni splatnosti až do okamžiku uhrazení nedoplatku tedy poplatníkovi běží úxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxosti tohoto rozdílu je poslední den 30 denní lhůty od doručení platebního výměru (§ 49 odst. 1).
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxvi oznamovat platebním výměrem, ledaže byl zahájen postup k odstranění pochybností. Správce daně založí platební výměr do spisu a v dalším se postupujx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xaňového přiznání a původním dnem splatnosti rozdílu mezi daní a zálohou by byl poslední den 30denní lhůty od uplynutí lhůty pro podání daňového přiznánxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xrodlení až do uhrazení doměřeného rozdílu. Tento postup není vhodný v případě, kdy poplatník svou povinnost neporušil a ke zvýšení rozdílu mezi daní a zxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xaně dojde ke zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou, avšak k tomuto zvýšení nedojde v důsledku porušení povinností ze strany poplatníka, vznik povinnosti xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xplatnosti do náhradního dne splatnosti doměřeného rozdílu.
Pokud jde o část doměřené daně odpovídající zvýšení rozdílu mezi zálohou vyměřenou spxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany poplatníka. Proto se ustanovení písmene a) na část doměřené daně odpovídající zvýšení rozdílu mezi zálohou vyměřenou správcem daně a zálohou txxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxnky obecné úpravy § 252 daňového řádu. Ustanovení písmene a) není komplexním speciálním ustanovením, které by použití obecné úpravy daňového řádu vyxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xro poplatníka, který se nedopustil porušení povinnosti, v důsledku kterého by v rámci doměření daně došlo ke zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou, odkláxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxi doměřeného rozdílu, pokud poplatníkovi povinnost uhradit úrok z prodlení vůbec vznikne.
K písm. b)
Obdobně jako v písmeni a) se za stejných podmíxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxou tvrzenou poplatníkem, neboť z povahy věci vyplývá, že ke zvýšení tohoto rozdílu může dojít vždy pouze v důsledku porušení povinností ze strany poplaxxxxxx
xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xe ustanovení § 251 odst. 4 daňového řádu a povinnost uhradit penále poplatníkovi nevznikne, i přesto, že se ustanovení písmene b) nepoužije, jelikož kx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxrávné údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty.
Ustanovení odst. 1 je speciální k § 252 odst. 4 daňového řádu a stanoví, že úrok z prodxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx. 3 daňového řádu splatné ve stejný den, tj. v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Zákonné opatření stanoví speciální lhůty splatnosti prx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxlohou (§ 49).
Zákonné opatření poněkud nešťastně specificky nestanoví, že se neuplatní úrok z prodlení u neuhrazené splatné daně do výše zálohy, cox xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (Ve světě ostatních daní má právě takovému závěru předcházet § 252 odst. 4 daňového řádu.) Z důvodové zprávy a z logiky celé hlavy II, části druhé zákonnéxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxůty úroku z prodlení - na zálohu tvrzenou poplatníkem, rozdíl mezi vyměřenou a tvrzenou zálohou a rozdíl mezi daní a (vyměřenou) zálohou.
Odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxka. V praxi se může jednat v zásadě jen o situaci, kdy správce daně při původním vyměření daně dle § 49 nebo 50 zákonného opatření vypočítal daň špatně na zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxnost uhradit penále dle § 251 daňového řádu a povinnost uhradit úrok z prodlení dle § 252 daňového řádu u doměřené části daně vzniká až od náhradního dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx neodchylující se od zálohy
Související předpisy:
DODATEČNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Ing.
Eva
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa podat dodatečné daňové přiznání a je speciální k obecné povinnosti podat dodatečné daňové přiznání podle § 141 odst. 1 větě první daňového řádu.
K píxxx xx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxst daně, která odpovídá záloze, daní a nikoli již zálohou, používá ustanovení pojem "daň", resp. "část daně".
Podle tohoto ustanovení zjistí-li poxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xproti poslední známé dani (ve spojení s § 141 odst. 5 daňového řádu). K tomu může dojít např. v případě, kdy poplatník chybně tvrdil výši zálohy v daňovém pxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxu a poplatníkovi nevznikne povinnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxtečném daňovém přiznání.
Poplatníkovi však vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení u části doměřené daně odpovídající zvýšení rozdílu mezi záloxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxxxxxho řádu).
K písm. b)
Podle tohoto ustanovení zjistí-li poplatník, že uvedl nesprávné údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty, je povinex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x41 odst. 5 se zde neuplatní. Stejně jako poplatník v daňovém přiznání nevyčísluje daň, nevyčísluje v dodatečném daňovém přiznání ani rozdíl odpovídaxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty.
Stejně jako je tomu v případě uvedeném v písmeni a), pokud poplatník povinnost podat dodatečné daňoxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxle u části doměřené daně odpovídající zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou.
Poplatníkovi však vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení u části doměřxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxxxxxxx řádu).
Ustanovení písm. a) se vztahuje na situace, kdy poplatník zjistí, že špatně stanovil zálohu a tato záloha (v doměřovacím řízení již oznxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxatečné daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. V případě, kdy poplatník stanovil omylem zálohu nižší, ale základem daně v souladu s § 12 odst. 2 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtěstí i přesto, že taková situace vede v souladu s § 31 zákonného opatření k nepřesnostem v cenových údajích a údajích pro daňové účely.)
Ustanovení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxávně. Uvedené se bohužel vztahuje i na situace, kdy správně vyplněné údaje povedou k dani nižší, než je poslední známá daň, protože poplatník sám nemá moxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxání, protože špatně vyplnil, že má v bytě dvě splachovací WC místo jednoho.
Zákonné opatření specificky nestanoví, v jaké lhůtě má v těchto případecx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xýkladu na situaci popsanou v komentovaném ustanovení nevztahuje, domníváme se, že cílem zákonodárce bylo navázat na tuto obecnou úpravu, tj. že poplaxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxného ustanovení. Tento názor podporují i pokyny k příloze č. 3 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečných přiznání. Dle stejné logxxx xxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnání, vzniká v souladu s § 250 daňového řádu povinnost hradit pokutu za opožděné tvrzení daně.
Související ustanovení:
§ 43 - daňové přiznání, § xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxa
Zemanová
Mgr.
Václav
Toman
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany. Jde o smíšenou smlouvu, kdy část je považována za darovxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxř. za koupi (bude-li plněna věc za peníze), které budou vzhledem k úplatnosti u nemovité věci (půjde-li o tuzemskou nemovitou věc vymezeného druhu - viz x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxou věc, je nastaven režim zdanění tak, že dani budou podléhat všechna úplatná nabytí vlastnického práva k vymezené nemovité věci v rámci provedené směnxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x tohoto důvodu je stanoveno, že podle povahy půjde o směnu či koupi i do výše toho, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany. Txxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxnto režim takto nastaven, potom by zde byl vytvořen prostor, jak obcházet institut pravé směny právě přes institut tzv. vzájemného darování, který by bxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxemné darování pohlíženo i v zákoně o daních z příjmů.
Ustanovení § 2061 obč. zák. stanoví, že o faktické darování se jedná pouze vzhledem k tomux xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxc), resp. koupi (věc za peníze).
Komentované ustanovení naproti tomu obsahuje speciální úpravu pro účely daně z nabytí nemovité věci, kdy se vzájemxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xarovací a z převodu nemovitostí, obsažené v § 9 odst. 3 tamtéž, zákonné opatření nepovažuje směnu pouze za jeden převod, kdy byla daň z převodu nemovitoxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxmi budou obě zúčastněné strany).
Jak zákonodárce vysvětluje v důvodové zprávě, tímto opatřením sleduje prevenci obcházení institutu pravé směny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxní předmětu daně
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 54 vymezuje další skutečnosti, které zakládají daňovou povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí (nad rámec skutexxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xzniku považovány za platné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, ačkoli jím v důsledku různých právních vad ve skutečnosti nejsou, a dále o taková xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx zánik účinky
ex tunc
, tj. od počátku, zpětně hledí, jako by o nabytí vlastnického práva k nemovité věci nikdy nešlo). Takové skutečnosti tedy nelze podřxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxlišit. Správci daně nemůže být z podstaty věci známo, zda v budoucnu dojde k určité události (např. zda někdo odstoupí od smlouvy nebo namítne relativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo absolutně neplatných právních jednání by pro něj představovalo neúnosnou administrativní zátěž. Z těchto důvodů je nezbytné vázat vznik daňové povxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxého bylo později odstoupeno.
Podle § 2004 odst. 1 obč. zák. se odstoupením od smlouvy závazek zrušuje
ex tunc
. Z toho vyplývá, že byl-li předmětem smxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxodního vlastníka, jako by nepřestal být vlastníkem. Z tohoto zpětného pohledu tedy nešlo o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, jež je předmětem xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xabytím vlastnického práva k nemovité věci na základě právního jednání, které se později ukázalo zdánlivým nebo neplatným.
Zdánlivé právní jednánx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxe nebo nelze pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit obsah jednání ani výkladem. Na rozdíl od dosavadního obč. zák., který dané vady vůle a projevx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnání, na něž by se dalo dané ustanovení aplikovat, zřejmě nebudou v praxi příliš časté, nicméně nelze je zcela vyloučit (např. při neurčitosti a nesrozuxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxích jednání je upravena v § 574-588 obč. zák., přičemž zůstává zachováno rozlišení absolutní a relativní neplatnosti. K absolutní neplatnosti (např. xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx platné, nenamítne-li oprávněná osoba jeho neplatnost, přičemž namítne-li ji, hledí se na právní jednání jako na neplatné od samého počátku.
Jelikxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx skutečnosti nedošlo, a tedy nevznikl předmět daně, spojuje se vznik daňové povinnosti přímo s tímto případem.
K písm. c)
Podle písmene c) vzniká daxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxdmínky, přičemž o rozvazovací podmínku jde tehdy, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky již nastalé pominou (§ 548 obč. zák.). Splněním rozvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a to s účinky
ex nunc
, tj. k okamžiku splnění rozvazovací podmínky. V takovém případě sice k nabytí vlastnického práva nabyvatele k nemovité věci došlo x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvní úpravy, zejména s ohledem právní názor, který vyjádřil - ve vztahu k právní úpravě, podle níž byl předmětem daně převod nemovité věci - v jednom ze svýxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož účinky později neodpadnou a který tudíž přinese smluvním stranám zamýšlený užitek, se i pro daný případ normuje vznik daňové povinnost explicixxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxího jednání, které bylo zrušeno z důvodu neúměrného zkrácení. Neúměrné zkrácení je jedním z nových institutů, které přináší nový obč. zák. (§ 1793 a náxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a navrácení všeho do původního stavu, přičemž druhá strana má možnost tomuto následku zabránit tím, že doplní poskytnuté plnění se zřetelem k obvyklé cxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxt" spolu s možností druhé strany zrušení smlouvy zabránit nasvědčuje tomu, že jde o institut odlišný od odstoupení od smlouvy (k němuž dochází jednostrxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xravděpodobnějším, že ke zrušení smlouvy má docházet s účinky
ex tunc
. Ani tento případ tedy nespadá pod předmět daně, neboť ve skutečnosti k nabytí vlasxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlší skutečnosti, které vystupují nad rámec skutečností obsažených v hlavě II upravující předmět daně, které také zakládají daňovou povinnost. Jsou tx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxtné, případně zrušené z důvodů uvedených v písm. c) a d), tedy splněním rozvazovací podmínky a zrušením z důvodu neúměrného zkrácení. Zákonodárce tímtx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxtěže.
V zák. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí byla obsažena úprava pouze co do rozsahu písm. a) v § 9 odst. 2 a písm. c) v § 25 odst. 5 písm. xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxč. zák.
K písm. a)
Odstoupení od smlouvy je řešeno v § 2001 a násl. obč. zák. Osud závazku po odstoupení od smlouvy konkrétně upravuje § 2004, který stxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x
xx xxxx
xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxvodního vlastníka se hledí jako by nepřestal být vlastníkem.
K písm. b)
Zdánlivé právní jednání je pojem nově zavedený obč. zák., který jej upravujx x x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxního pohledu neexistuje, a nemůže proto zakládat, rušit ani měnit subjektivní práva a povinnosti. O zdánlivé právní jednání se jedná v případě, kdy chyxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxost zjistit obsah právního jednání ani výkladem (§ 553 obč. zák.).
Na rozdíl od zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který takové jednání sankcixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxx x xxxxx x x xxx xe zakotvena zásada
in favorem
negotii, která vyjadřuje snahu o zachování právního jednání ve všech případech, kdy je to možné. Podstatou je snaha občx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnění, rozpor s dobrými mravy, rozpor se zákonem (včetně obcházení účelu zákona), nezpůsobilost nebo neschopnost právně jednat a nedostatek formy.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxatnosti v § 586 obč. zák.), zatímco neplatnost absolutní směřuje k ochraně zájmu veřejného a soud k ní přihlédne bez dalšího právního jednání (
ex offo
). xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxruje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek.
K písm. c)
Zákonná úprava podmínek je obsažena v § 548-549 obč. zák., kde se stanoví, že vznik, změnu nxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx-li sjednána rozvazovací (rezolutivní) podmínka, je právní jednání účinným již jeho uskutečněním (např. uzavřením smlouvy). Dojde-li ke splnění roxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxx
xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxí stav, který zde byl před jeho vznikem.
I přes to, že nabyvatel v takovém případě vlastnické právo k nemovité věci nabyde, Nejvyšší správní soud vyjáxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxe smluvním stranám zamýšlený užitek. (NSS 6 A 69/2000-55)
K písm. d)
Neúměrné zkrácení (
laesio enormis
) je institut znovuzavedený obč. zák., kterx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxde ke značnému nepoměru mezi vzájemnými plněními dvou stran určité dohody (např. jestliže je prodána věc za neúměrně nízkou cenu) umožňuje zrušení smlxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxmu zkrácení, se posoudí podle ceny obvyklé (§ 492 odst. 1 obč. zák.) s tím, že důkazní břemeno je na straně, která neúměrné zkrácení uplatňuje.
Nedojdxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxitutivní
povahu, kterým se zakládá stav, kdy smlouva je zrušena od počátku (
ex tunc
). Zrušením od počátku tak nedojde ani k nabytí vlastnického práva, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxději neodpadnou a který tudíž přinese smluvním stranám zamýšlený užitek.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.11.2005, sp. zn. 6 A 69/2000xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxé zprávy:
Ustanovení § 55 upravuje zánik daňové povinnosti k dani z nabytí nemovitých věcí.
K odst. 1
Ustanovení odstavce 1 vymezuje situace, přx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxost založena jinou skutečností, než která je předmětem daně, ve smyslu ustanovení § 54. Daňová povinnost může dále zaniknout x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxva není trvalé, což s ohledem na specifický charakter daných nabytí rovněž odůvodňuje možný zánik daňové povinnosti. Je třeba zdůraznit, že odstavec 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxka podle odstavce 2 a současně být splněna podmínka, že vlastnické právo náleží původnímu vlastníku, popř. osobě, jejíž vlastnické právo vzniklo v důsxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx jejímž základě došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Zde je nutné upozornit, že daňová povinnost může zaniknout pouze u nabytí vlastnickéxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxodního vlastníka, neboť ten - ze zpětného pohledu po odstoupení od smlouvy - svého vlastnického práva nikdy nepozbyl, čili zde vůbec nejde o předmět danx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxné nemovité věci v souladu s vymezením předmětu daně podle § 2 tohoto zákonného opatření Senátu, například může dále jít o smlouvu o zajišťovacím převoxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxí od smlouvy, je nutné upozornit na § 92 odst. 3 daňového řádu, který stanoví poplatníkovi povinnost prokázat skutečnosti, které je povinen uvádět v daňxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
K písm. b)
Na základě písmene b) může dojít k zániku daňové povinnosti v případě, kdy došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě nepxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxvení § 92 odst. 3 daňového řádu poplatník.
V této souvislosti je nutné upozornit, že k zániku daňové povinnosti může dojít pouze u prvotního nabytí vxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnického práva původního vlastníka nelze vůbec považovat za nabytí, neboť tato osoba ve skutečnosti nikdy nepřestala být vlastníkem. Z tohoto důxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxé věci. Splnění rozvazovací podmínky je v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 daňového řádu povinen prokázat poplatník.
I v tomto případě se možnost zxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xráva původního vlastníka dochází ze zákona a nelze je chápat jako úplatné, takže toto obnovení vlastnického práva není podřaditelné pod předmět daně z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxto vlastnické právo k nemovité věci, v důsledku neúměrného zkrácení, čímž dojde k navrácení vlastnického práva k nemovité věci do původního stavu. Skuxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxinnosti může dojít pouze u nabytí vlastnického práva smlouvou, jež byla - v důsledku neúměrného zkrácení - zrušena. Obnovení vlastnického práva původxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxx
xx xxxx
xxxx
xx xxxx
x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxm (pravděpodobnějším) případě je nelze vůbec považovat za nabytí, v druhém případě by k němu došlo ze zákona a nebylo by úplatné.
K písm. e)
Na základx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxně. Důvody pro zrušení vyvlastnění upravuje § 26 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlaxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxniká, a to úředním rozhodnutím, právní důvod, tzv. titul, na základě kterého byla nemovitá věc nabyta. Vlastnické právo, které bylo vyvlastněním půvoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx na základě zákona a nelze jej považovat za úplatné. Z tohoto důvodu u zpětného nabytí vlastnického práva k nemovité věci nejde o předmět daně z nabytí nemxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxsti zánikem zajišťovacího převodu vlastnického práva k nemovité věci, jejíž nabytí bylo předmětem daně, s výjimkou případu, kdy se převod tohoto právx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxokázat poplatník (§ 92 odst. 3 daňového řádu). Zajišťovacím převodem práva zajišťuje dlužník nebo třetí osoba dluh tím, že věřiteli dočasně převede svx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xoskytla, umožnit výkon práva v předešlém rozsahu. Zajišťovací převod práva lze podle nového obč. zák. sjednat i jako převod fiduciární, kdy se právo dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x rozvazovací podmínkou, tzn., splní-li se zajištěný dluh, účinky převodu zaniknou a obnoví se původní stav. Není-li zajištěný dluh splněn, stane se výxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxsti v případě zániku zajišťovacího převodu vlastnického práva k nemovité věci na základě písmene f) může dojít (kromě případu splnění rozvazovací podxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxka. V daném případě je zánik daňové povinnosti umožněn proto, že ze strany věřitele nedošlo k trvalému nabytí vlastnického práva, přičemž dané nabytí bxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který ztratí svůj zajišťovací charakter a stane se nepodmíněným, jelikož při trvalém nabytí vlastnického práva k nemovité věci věřitelem není zánik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxk původním věřitelem, který toto vlastnické právo nabyde přímo na základě zajišťovacího převodu práva, tak případným dalším věřitelem, který toto prxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již nedochází "na základě zajišťovacího převodu práva" a nelze je tedy vůbec podřadit pod předmět daně (§ 2 odst. 2 písm. a)).
V případě, kdy se osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxch věcí, která vznikla nabytím vlastnického práva k nemovité věci na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva k nemovité věci, popř. úplatnýx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxké právo k nemovité věci opět náleželo původnímu vlastníkovi, popř. osobě, jejíž vlastnické právo vzniklo v důsledku existence jeho vlastnického práxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dědic nebo osoba, na niž nemovitou věc smluvně převedl), tak i další osoby, jejichž vlastnické právo k nemovité věci by nevzniklo, nebýt vlastnického pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxastníkovi jako povinnému). Smyslem dané podmínky je vázat zánik daňové povinnosti poplatníka pouze na případy, kdy dojde k faktickému navrácení v půvxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxc ještě před odstoupením od smlouvy nebo zjištěním neplatnosti právního jednání prodána třetí osobě, která ji od nabyvatele zapsaného jako její vlastxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxvou povinnost založila) není zánik daňové povinnosti odůvodnitelný.
Dále je k zániku daňové povinnosti podle odstavce 1 nutné aktivní jednání popxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxedoval správce daně z úřední povinnosti. Pokud dojde k některé ze skutečností podle odstavce 1 a poplatník má zájem na tom, aby jeho daňová povinnost
ex nxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxlatník uplatňovat zánik daňové povinnosti v případě, že ještě nepodal daňové přiznání a ještě neuplynula lhůta pro podání daňového přiznání. V dodatexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxadech, kdy už většinou došlo i k úhradě daně.
Pro lepší ilustraci lze nastínit některé situace:
-
ke skutečnosti podle odstavce 1 dojde ve lhůtě prx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a bude tvrdit daň nižší, zpravidla ve výši 0 Kč;
-
poplatník již daňové přiznání podal, ale daň ještě nezaplatil - v takovém případě podá opxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx
x
xxxxatník xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xdstavce 1 a bude tvrdit daň nižší, zpravidla ve výši 0 Kč; v této situaci mu vznikl přeplatek podle § 154 daňového řádu;
-
ke skutečnosti podle odstxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxutečnost podle odstavce 1 a bude tvrdit daň nižší, zpravidla ve výši 0 Kč; na tuto situaci se bude aplikovat režim § 141 odst. 7 daňového řádu, tzn., že spráxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxna;
-
ke skutečnosti podle odstavce 1 dojde po lhůtě pro podání daňového přiznání, daň již byla vyměřena a také zaplacena
-
poplatník podá dodxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle § 154 daňového řádu;
-
ke skutečnosti podle odstavce 1 dojde, avšak poplatník daňové přiznání ani dodatečné daňové přiznání nepodá
-
v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxiznání na daň nižší, je nutné upozornit, že daň, která byla vyměřena či doměřena původně, byla stanovena řádně, avšak právní úprava předvídá možnost vzxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xaňové přiznání, kterým uplatní nárok na daň nižší (tj. v případě, že původní daňová povinnost zanikla v plném rozsahu, na daň ve výši 0 Kč, jinak - např. v pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxvitých věcí - daně ve výši, jež bude oproti té původní snížena o částku odpovídající dani z neplatného nabytí nemovité věci).
K odst. 3
Ustanovení odxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xaně na základě daňového přiznání podaného podle odstavce 2 písm. b), tj. ke dni účinnosti platebního výměru (nebo dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xodatečný platební výměr) bude vydán na základě daňového přiznání (nebo dodatečného daňového přiznání), jímž poplatník uplatní zánik daňové povinnoxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bude zpravidla účinný okamžikem, kdy bude podepsán úřední osobou (§ 101 odst. 2 ve spojení s § 140 odst. 1, resp. § 144 odst. 1 daňového řádu).
Ustanovxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxůty pro stanovení daně. Daň stanovenou v důsledku zániku daňové povinnosti, tj. daň sníženou v rozsahu tohoto zániku, lze stanovit bez ohledu na to, zda xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, i s velkým časovým odstupem od předmětného nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Současně jde o úpravu výlučně ve prospěch poplatníka, neboť se vxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxe souvisí s § 54, který stanoví, že daňová povinnost vzniká (dle § 3 daňového řádu) i v případech v něm upravených, a to mimo hlavu II tohoto zákonného opatřxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xprávci daně vznikla, kdyby měl povinnost zkoumat náležitosti každého nabytí vlastnického práva. Ustanovení § 54 tak preventivně zakotvuje vznik daxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxho práva tak není trvalé. Komentované ustanovení pak připouští zánik daňové povinnosti, která vznikla na základě právního jednání z § 54 a dalších práxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxosti závislé na aktivním konání poplatníka (dle odst. 2).
S odkazem na § 92 odst. 3 daňového řádu, který stanoví poplatníkovi povinnost prokázat skuxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedené v § 55 zákonného opatření správci daně prokázal a byl tedy od daňové povinnosti zproštěn.
K písm. a)
Viz komentář k § 54 písm. a) zákonného oxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx k § 54 písm. d) zákonného opatření.
K písm. e)
Vyvlastnění je nucený přechod vlastnického práva upravený v zákoně o vyvlastnění. Vyvlastnění je moxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxiky, a § 1038 obč. zák., a to za dodržení podmínek stanovených v § 3-5 zákona o vyvlastnění. Předpoklady pro zrušení vyvlastnění jsou upraveny v § 26 odst. x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí určující využití nemovité věci pro daný účel. Za těchto předpokladů může dojít ke zrušení vyvlastnění s tím, že práva, která byla vyvlastňovanému odxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx x x x6 zákona o vyvlastnění). Toto zpětné nabytí vlastnického práva se děje na základě zákona a nelze jej považovat za úplatné. Nesplňuje tak podmínky pro přxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx zák. Jedná se o právní institut, kterým věřitel zlepšuje své postavení tím, že dlužník nebo třetí osoba dluh zajistí dočasným převedením svého práva nx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xluhu. Z formulace předmětného ustanovení nicméně vyplývá, že zajišťovací převod práva rozvazovací podmínkou být vůbec opatřen nemusí. Zajišťovací xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu práva zpět na dlužníka v případě, že řádně splnil svůj dluh. Aby se tak stalo, je zapotřebí, aby věřitel aktivně převedl toto právo zpět na dlužníka. Jedxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se § 2044 obč. zák. a převod práva se stane nepodmíněným. V souvislosti s tím bude dlužník povinen předat věřiteli vše, co je nutné k plnému výkonu převedxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxodnil ve svém rozsudku, ve kterém vyjádřil názor, že za ústavně konformní předmět daně lze považovat pouze takový převod nemovité věci, jehož účinky poxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xráva stane nepodmíněným a ztratí tak svůj charakter zajišťovacího institutu. (6 A 69/2000-55)
Zánik daňové povinnosti je omezen pouze na situace, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxstupník v rámci postoupení pohledávky dle § 1879 a násl. obč. zák. Absentuje-li rozvazovací podmínka, zpětné nabytí práva dlužníkem již není předmětxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxy dojde k faktickému navrácení v předešlý stav, tedy k navrácení vlastnického práva původnímu vlastníku. Omezení se však nevztahuje pouze na původníhx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxř. oprávnění v řízeních vedených proti původnímu vlastníku, kteří vlastnické právo nabydou v důsledku výkonu rozhodnutí podle § 251 a násl. o. s. ř., exxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxadně v důsledku nabytí v rámci insolvenčního řízení podle § 286 insolvenčního zákona. Mimo výše uvedené je třeba zmínit osoby, kterým právo k nemovité vxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxopak netýká osob, kterým vzniklo vlastnické právo k nemovité věci nezávisle na právu původního vlastníka. Jedná se o osoby, které nabyly vlastnické prxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xak vlastnické právo nabydou. Nabytí ovšem není bezpodmínečné. Nutnou podmínkou je úplatnost a pouze relativní neplatnost právního jednání, kterým dxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxné administrativní náročnosti kladené na správce daně a v tomto kontextu pokračuje i § 55. Ten stanoví povinnost aktivního jednání daňového poplatníkxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xošlo-li k podání, ale nikoliv k zaplacení daně. Lhůta pro podání daňového přiznání byla zachována jako v úpravě před 1.1.2014, a to v § 32, který stanoví, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, § 32 - lhůta pro podání daňového přiznání, § 54 - zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti
Související předpisy:
Judikatura:
1. Za ústavně konformní předmět daně lze považovat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je nicméně vyloučen v případě, že se převod tohoto práva stane nepodmíněným a ztratí tak svůj charakter zajišťovacího institutu.
(rozsudek Nejvyššíxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 56 reaguje na dichotomii jednotek založenou § 3063 nového obč. zák.. Ustanovení směřuxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxe zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictvx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxvého obč. zák., které již zahrnují podíl na společných částech nemovité věci, mezi které patří i pozemek, na němž je dům zřízen (§ 1158 a násl. nového obč. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxuto jednotkou spojeno i vlastnictví k pozemku, tak i na podíl na tomto pozemku.
Ustanovení dále v zájmu právní jistoty normuje, že na jednotky vymezexx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxh věcech. Nový obč. zák. v § 498 stanoví, že nemovitými věcmi jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxta na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité. V § 1159 nový oxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx že nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jedxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx právní úpravou. Je však přinejmenším sporné, zda z uvedených ustanovení lze vyvozovat, že jsou jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. podle noxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu o dani z nabytí nemovitých věcí takovou normu zavádí, aby nebylo nutné v textu zákonného opatření Senátu vždy uvádět spojení "nemovitá věc a jednotka vxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxodušení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxyslu toho, zda zahrnuje byt, nebytový prostor nebo jejich kombinaci (soubor). Možnost vymezení jednotek, které budou zahrnovat jak byt, tak nebytový xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xlatí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů.
Z pohledu daňového práva je nutné tyto jednotky rozlišovat, byť prx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxitých věcí pouze nabytí vlastnického práva k takové jednotce v novém bytovém domě nebo nově vzniklé nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou v bytoxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxlep užívaný společně s bytem a ateliér, nabytí vlastnického práva k této jednotce od daně osvobozeno nebude, neboť jednotka zahrnuje jiný nebytový proxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxém domě, nebo podmínku nového vzniku nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou v bytovém domě, byl byt, garáž užívaná společně s bytem a sklep užívanx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxdě ustanovení § 56 by se tyto podmínky obdobně aplikovaly na jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. a spolu s nimi i na s nimi spojený podíl na spolxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxt pouze bytem nebo nebytovým prostorem, který je garáží, sklepem nebo komorou, užívanými společně s bytem, aby bylo nabytí vlastnického práva k nim od dxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxfinici, stanovující její obsah, který nyní zahrnuje jak byt jako prostorově oddělenou část domu, tak i podíl na společných částech nemovité věci. Nově xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xrostor, zatímco obč. zák. v jednotce nedělitelně spojuje byt jako prostor a podíl na společných částech nemovité věci (chodby, půdní prostory, sklepxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxení či stavby na jiných pozemcích s povahou samostatných věcí. Zákon nicméně připouští rozdílné ujednání mezi spoluvlastníky, kteří mohou samostatnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xěci, ani věci samostatné.
V zák. o vlastnictví bytů je jednotka definována v § 2 písm. h) jako byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo roxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xe v zák. o vlastnictví bytů užší. Nezahrnuje totiž spoluvlastnický podíl na pozemku a na domu. Pojem jednotka a spoluvlastnický podíl jsou tak samostaxxx xxxxxx x xxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jednotce a podílového spoluvlastnictví ke společným částem nemovité věci.
S ohledem na rozdílné úpravy obsažené v obou zákonech zavádí obč. zák. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xznikat vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě v režimu výše uvedeného zákona a nikoliv podle obč. zák.
Důvodem pro § 56 je pak právě tato dvoxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxxxxxx opatření. V situaci, kdy by nebyl vymezen rozsah jednotky, nebylo by jasné, k čemu všemu se případné osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí vztahujxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx které stanoví
obligatorní
použití dosavadních právních předpisů, konkrétně zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nexxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí vznikla daňová povinnost, která byla podle dosavadních předpisů předmětem daně dědické, daně darovacx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
U přechodného ustanovení byla zvolena formulace, která lépe odpovídá textaci ustanovení § 3 daňového řádu a která je použita i při novelizaci ostxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxe vznik daňové povinnosti, se uplatní dosavadní zák. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí nebo toto zákonné opatření.
U smluvního převxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxh do katastru se jedná o datum účinnosti smlouvy. V případě, že vlastnické právo k nemovitým věcem vzniká z jiného právního důvodu, nabytí zakládá právnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
§ 58
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Ing.
Eva
Zemanová
Mgr.
Václav
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu k jejich zrušení. Jde o zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitoxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 1.11.2016.
Z důvodové zprávy:
Navrhuje se, aby toto zákonné opatření Senátu nabylo účinnosti dne 1. ledna 2014. Toto datux xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxní Senátu reaguje na rekodifikaci soukromého práva, není možné, aby se data účinnosti všech uvedených právních předpisů lišila.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR