182/2006 Sb.

Insolvenční zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
Grygar,
Ph.D.
Mgr.
Markéta
Hálová,
Ph.D.
Mgr. Ing.
Petr
Jiška
Mgr.
Martin
Krechler,
LL.M.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ xxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xprava insolvenčního práva je úpravou komplexní, jež stojí na vlastních zásadách. Snaží se obsáhnout co nejširší záběr problematiky úpadkového práva x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxch a živnostenských, apod.).
Pro vztah komplexní úpravy úpadkového práva ke zvláštním zákonům, které se dotýkají této problematiky, však platí, žx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxm je při aplikaci třeba dát přednost IZ. Vyplývá to z toho, že úpadek je ekonomicky i právně určitou mezní situací, která je specifickou vůči všem ostatníx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xízení. V první fázi tohoto řízení jde především o zjištění, zda existuje úpadek a jak ho řešit. Teprve po rozhodnutí o úpadku se insolvenční řízení diferxxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxdku a mezi jednotlivými způsoby řešení úpadku není nepřekročitelná hranice, protože některé způsoby řešení úpadku se mohou (nejsou-li úspěšné) přemxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xbsahuje úpravu jednotné fáze insolvenčního řízení od podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení po rozhodnutí soudu o tomto návrhu a instituty spxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx, věřitelé a uplatňování pohledávek, majetková podstata, neplatnost a neúčinnost právních úkonů). V části druhé, nazvané "ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU", jxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x specifickým výlukám z působnosti zákona (zvláštní ustanovení o vyloučení účinků zákona). Část třetí nazvaná "AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxkteré zvláštní otázky, které jsou zásadně společné všem způsobům řešení úpadku (insolvenční rejstřík, vztah ke státům Evropské unie a závěrečná ustaxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxbem a oddlužení dlužníka.
§ 2
Vymezení některých základních pojmů
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxtí insolvenčního řízení jsou i incidenční spory, jež se řeší v jeho rámci (§ 160). Insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy takový návrh dojde věcně přísxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxduje o řádném či mimořádném opravném prostředku.
Insolvenční návrh (návrh na zahájení insolvenčního řízení) je oprávněn podat jen dlužník nebo věxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xnsolvenční řízení zahájeno až dnem, kdy tento návrh dojde (je postoupen) věcně příslušnému krajskému soudu. Je-li insolvenční návrh podán sice u věcnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxjde k postoupení takového návrhu místně příslušnému krajskému soudu. Incidenčními spory jsou
a)
spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených poxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx5 odst. 5,
c)
spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,
d)
spory na základě odpůrčí žaloby,
e)
spory o náhradu škody na maxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx naléhavý právní zájem,
h)
další spory, které zákon označí jako spory incidenční (§ 159 odst. 1).
Jiné spory, jejichž účastníkem je insolvenxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxlán insolvenční soud v rámci insolvenčního řízení s tím, že rozvrh práce insolvenčního soudu může stanovit, že incidenční spor projedná a rozhodne jinx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx x xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je třeba rozumět především insolvenčního správce a další správce nebo dlužníka, event. jinou osobu (blíže k tomu viz § 229).
Zajištěným věřitelem jx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxstředků:
a)
zástavním právem,
b)
zadržovacím právem,
c)
omezením převodu nemovitostí (§ 58 a násl. OBČZ ve znění platném do 31.12.1991),
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxka věřitele zajištěna jiným způsobem (např. ručením, smluvní pokutou, jistotou, uznáním dluhu apod.), nejde o zajištěného věřitele. Ustanovení § 16x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, jestliže byly tyto poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx insolvenční návrh věřitel, je povinen xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxcem je Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy.
Definice xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xájem (např. jiný zvláště významný obecný nebo veřejný zájem). Společný zájem všech věřitelů ustupuje jen před zaručeným postavením některých věřitexxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxení jejich úpadku (§ 367 a násl.).
§ 3
Úpadek
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Jde-li o úxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxně dva), jejichž splatné pohledávky není schopen objektivně plnit (pro nedostatek svých peněžních prostředků) po dobu delší třiceti dnů ode dne jejicx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxost - ve smyslu insolvenčního zákona - se může týkat kteréhokoliv dlužníka, jenž je právnickou nebo fyzickou osobou (vyjma osob uvedených v § 6).
V § x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx
xx
xxxxxxk zastavil platby podstatné části svých peněžitých dluhů, nebo že
b)
dlužník neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě jejich splatnosti podstatnou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxucí, nebo že
d)
dlužník xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxpět k závěru, že zastavení plateb lze osvědčit jakýmkoliv důkazním prostředkem, např. zprávou či vyjádřením příslušných orgánů nebo právnických osox xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tvrzení věřitele, jenž podal návrh na zahájení insolvenčního řízení, o tom, že dlužník zastavil platby, postačovat nebude. Zastavení dlužníkových pxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxo nepeněžitým dluhům se nepřihlíží. Pokud není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných (a vykonatelných) peněžitých pohledávek výkonem rozxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxnu rozhodnutí nebo z
exekuce
uspokojena splatná peněžitá pohledávka jen zčásti. Přitom nebude rozhodné, zda se jedná o splatnou peněžitou pohledávkx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvkám, jež nebudou ani zčásti uspokojeny výkonem rozhodnutí nebo exekucí, se nepřihlíží.
Nepředložení seznamů majetku, dluhů a zaměstnanců dlužnxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxici platební neschopnosti je třeba doplnit, že není-li dlužník v úpadku pro předlužení, zamítne insolvenční soud insolvenční návrh podaný věřitelem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že ji odvrátí v době do 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých dluhů (§ 143 odst. 3). V § 3 odst. 3 se zakládá dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdle vyhl. č. 190/2017 Sb. menší než jedna desetina výše jeho splatných peněžitých závazků, anebo pokud výhled vývoje likvidity osvědčuje, že mezera kxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxtí, že při projednání insolvenčního návrhu podaného věřitelem se k výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity přihlíží pouze, předloží-li je dxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxolvenční soud k žádosti dlužníka prodloužit. Podle § 128 odst. 3 může insolvenční soud rozhodnout, aby mu dlužník spolu se seznamy podle § 104 IZ předlxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx se v takovém případě zveřejní v insolvenčním rejstříku až po rozhodnutí o úpadku.
x x x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve smyslu insolvenčního zákona - se tak netýká ostatních fyzických osob, jež nejsou podnikateli (tj. tzv. spotřebitelů). Při stanovení hodnoty dlužxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx k další správě dlužníkova majetku (např. k výnosům z nájemného, z dividend, z úroků) nebo k dalšímu provozování dlužníkova obchodního závodu (tj. zejmxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x § 3 odst. 5 je definován hrozící úpadek, jehož se může dovolat kterýkoliv dlužník, jenž je právnickou nebo fyzickou osobou. Hrozící úpadek dlužníka je xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtnou část svých peněžitých dluhů; k nepeněžitým dluhům se nepřihlíží. Jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník (§ 97 odst. 2). xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxvedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele).
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13.xxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxx x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxu je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením, pxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxem vymezených formách není nezbytné.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10.12.2015, čj. 4 VSPH 2154/2015-A12, MSPH 99 INS 26240/2015:
Povinnoxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxvyššího soudu ze dne 28.3.2013, sp. zn. 29 NSČR 14/2012, R 76/2013:
Podmínka plurality věřitelů dlužníka není zásadně splněna, dal-li (insolvenčním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxávky, kterou dlužník zaplatil.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8.12.2009, sp. zn. 1 VSPH 429/2009, KSHK 45 INS 4196/2009:
Jestliže mnohost dxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxhajovat insolvenční řízení, ale jsou naopak dány podmínky pro to, aby již zahájený proces likvidace ve smyslu § 70 a násl. obchodního zákoníku dále řádxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx009:
Není-li dlužník schopen využít pohledávky, které má za svými dlužníky (zde tvrzenou pohledávku vůči státu), k úhradě svých závazků, nepřihlíží xx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxledávek.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.1.2012, sp. zn. 29 Cdo 4462/2011 (k ZKV):
Věřitel, jenž svou pohledávku vůči dlužníku může vzhlxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxa. Je-li takový návrh přesto podán, musí být zamítnut.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.8.2001, sp. zn. 29 Cdo 1248/99, R 9/2003:
Doloží-li věxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxkursní soud při rozhodování o návrhu na prohlášení konkursu otázku vzniku této pohledávky znovu posuzovat, a to ani jako otázku předběžnou.
Usnesexx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe některou z domněnek uvedených v § x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, nikoliv však existence "více věřitelů" dlužníka ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona ani existence peněžitých závazků těchto věřitelx xxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx. 29 NSCR 66/2017:
Požadavek, aby věřitelský insolvenční návrh obsahoval jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka, také koxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxného ujednání či porušení smluvní nebo zákonné povinnosti takové pohledávky vznikly a zda jsou předmětem soudního sporu nebo exekučního řízení.
Uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xebo změnil rozhodnutí o úpadku, skutečnost, že insolvenční navrhovatel (případně) nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku.
Usnesxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxovat vědomé jednání dlužníka, jeho rozhodnutí, že nebude dále plnit své peněžité závazky, zpravidla doprovázené prohlášením o tom, že své závazky hraxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxud dlužník v insolvenčním řízení předloží důkazy o tom, že návrh má šikanózní povahu, resp. spočívá ve zneužití práva věřitele, je povinností soudu vysxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxpořádá s tvrzeními směřujícími k domněnce, že existence podmínek pro úpadek byla vytvořena uměle se záměrem využít insolvenční řízení k takovým účelůxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxky
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxzace (§ 316 a násl.), oddlužení (§ 389 a násl.) nebo zvláštní způsoby řešení úpadku určené pro určité subjekty (§ 367 a násl.) nebo pro určité druhy případx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx reorganizace (§ 148 odst. 2) a rozhodnutí o povolení oddlužení (§ 148 odst. 3). Reorganizaci lze označit za nelikvidační způsob řešení úpadku podnikatxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxň částky 50 mil. Kč nebo zaměstnává-li dlužník alespoň 50 zaměstnanců (§ 316 odst. 4); za předpokladu stanoveného v § 316 odst. 5 je reorganizace přípusxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxdlužení ve formě splátkového kalendáře a ve formě zpeněžení majetkové podstaty; není vyloučena ani kombinace obou způsobů.
Nelze-li úpadek dlužnxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxzhodnutím o úpadku. Pokud tomu tak není, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do tří měsíců po rozhodnutx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxodnout dříve, než proběhne schůze věřitelů.
§ 5
Zásady insolvenčního řízení
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dnx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxch procesních právech a povinnostech, ale též na svých právech a povinnostech podle hmotného práva) a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyšxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxolvenčním řízení rovné možnosti (tj. že práva a povinnosti věřitelů určité kategorie jsou shodná).
Práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájenxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxpř. § 11 dohlédací činnost insolvenčního soudu, § 111 nakládání s majetkovou podstatou, § 112 ustanovení předběžného správce, § 113 nařízení předxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxání zákon dovoluje, se vztahuje na všechny fáze insolvenčního řízení a dopadá též na věřitele, kteří se insolvenčního řízení z jakýchkoliv důvodů neúčxxxxxx
x x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx uveden
taxativní
výčet subjektů, u nichž nelze vůbec použít IZ k řešení jejich úpadku (tj. že nelze rozhodnout o jejich úpadku a o způsobu jeho řešení)x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku (§ 143 odst. 1).
Pokud jde o (jakoukoliv) právnickou osobu, jejíž veškeré dluhy jxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xni u ní použít tento zákon k řešení jejího úpadku. Pokud je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ohledně takové právnické osoby, soud jej rovněž xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx vyšší územní samosprávný celek až po zahájení insolvenčního řízení, soud takový návrh usnesením (§ 88 odst. 1) rovněž zamítne, avšak dle § 143 odst. 4.
x xxxxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xávrh na zahájení insolvenčního řízení v době, po kterou nelze použít insolvenční zákon, nelze než takový návrh bez dalšího - ještě v rozhodné době - zamíxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxkovým rozhodnutím - při nemožnosti přerušení insolvenčního řízení (§ 84 odst. 1) - do skončení doby, po kterou nelze použít insolvenční zákon, není na mxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xšak na uvedené subjekty podán návrh na zahájení insolvenčního řízení sice (těsně) před skončením doby, po kterou vůči nim nebylo možno použít insolvenxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx v době, kdy nebylo možno použít IZ.
Pokud jde o finanční instituce, lze k řešení jejich úpadku použít insolvenční zákon (§ 367 a násl.) až poté, co pozxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxn jinými prostředky (zejména nucenou správou). Obdobně platí i pro oborové zdravotní pojišťovny, že k řešení jejich úpadku lze použít IZ až poté, co poxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opět nucenou správou). Pokud jde o politickou stranu či politické hnutí, lze časovou výluku, v níž nelze vůči nim použít IZ, vymezit ode dne vyhlášení cexxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x x
JUDr.
Jolana
Maršíková
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxení, ale též pro incidenční spory (§ 159), jež se projednávají a rozhodují v jeho rámci (§ 160). Uplatní se však jen tehdy, nestanoví-li IZ jinak nebo nenxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xx xx pro insolvenční řízení a pro incidenční spory základní procesní normou, vůči které se OSŘ použije jen subsidiárně,
b)
ustanovení OSŘ se v insolvxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pouze přiměřeně,
d)
přiměřenost aplikace ustanovení OSŘ v insolvenčním řízení se řídí zásadami insolvenčního řízení (§ 5).
Ustanovenx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxné použít občanský soudní řád. Ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
se použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně insolvenční zákox xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x9 INS 2788/2008:
Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestaxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxání o nákladech řízení v případě, kdy je insolvenční návrh zamítnut, odmítnut nebo kdy je insolvenční řízení zastaveno pro zpětvzetí návrhu, je v takovxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxení proto, že navrhovatel vzal podáním ze dne 5.9.2008 zpět insolvenční návrh, mělo být o nákladech řízení rozhodnuto podle ust. § 146 odst. 2 občanskéhx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xaršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Věcnou a místní příslušnost pro insolvenční řízení a pro incidenční spory upravovxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxejně tak jako novela IZ zákonem č. 294/2013 Sb. zavedly trend, podle kterého se otázka věcné a místní příslušnosti soudu řeší v každém předpise oddělexxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řeší je insolvenční soudy (a zpravidla insolvenční specialisté).
§ 7b
Místní příslušnost
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxx xx xxověk zdržuje s úmyslem žít tam trvale); v případě fyzické osoby - podnikatele se řídí místní příslušnost místem podnikání této osoby zapsaným v živnostxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxx x xxx xx (adresou zapsanou v obchodním rejstříku) ke dni, který předchází o 6 měsíců okamžik zahájení insolvenčního řízení; tedy přenesení sídla k jinému rejxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x zakotvuje místní příslušnost danou na výběr pro případ insolvenčního řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek osoby tvořící s dlužníkem koxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxého soudu, u něhož již probíhá insolvenční řízení řešící úpadek nebo hrozící úpadek osoby tvořící s dlužníkem koncern.
Jde-li o insolvenční řízeníx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx848 ze dne 20.5.2015, o insolvenčním řízení, lze insolvenční řízení zahájit i u insolvenčního soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn podnix xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxž projednává konkrétní insolvenční řízení, kterým jsou incidenční spory vyvolány, nebo ten insolvenční soud, u něhož probíhá nebo probíhalo insolvexxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxch dlužníkovi v ust. § 98 zahájeno. S účinností od 1.7.2017 je místně nepříslušný insolvenční soud oprávněn před rozhodnutím o vyslovení své místní nexxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxvání předběžného správce (§ 112),
-
o tom, že se insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním rejstříku nezveřejňují (§ 100a),
-
o odmítxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xřejímá úpravu obsaženou do 31.12.2013 v § 35 odst. 1 písm. l) OSŘ.
§ 8
(Použití části první a třetí tohoto zákona)
JUDr.
Jolana
Maršíková
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 64/2017 Sb. vložila do zákona novou část třetí upravující akreditované osoby o dohled ministerstva, opomněla však novelizovat toto ustanxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiného.
HLAVA II
PROCESNÍ SUBJEKTY
DÍL 1
PROCESNÍ SUBJEKTY
§ 9
(Druhy procesních subjektů)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Z nich pak jsou účastníky insolvenčního řízení pouze dlužník a věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníkovi (§ 14). Insolvenční správce a evenxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xporu (§ 69), a likvidátor dlužníka, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx považováni za další procesní subjekty (§ 70).
Za zvláštní procesní subjekt je třeba považovat též orgán dozoru nebo dohledu, jenž je oprávněn podat xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxy
Ustanovení sumarizuje rozhodovací činnost insolvenčního soudu tak, že vydává v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech rozhodnutí, jejichx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ostatních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících.
Pokud jde o dohlédací činnost insolvenčního soudu nad ostatními procesními sxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnčního soudu (§ 69). Dohlédací činnosti insolvenčního soudu tak fakticky podléhají jen dlužník, věřitelé, insolvenční správce a likvidátor dlužníkxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo soudu vydanému v rámci výkonu dohlédací činnosti není odvolání přípustné (§ 91), pokud není zákonem výslovně stanoveno jinak (srovnej např. § 226 odsxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xpatření musí vycházet ze zásad insolvenčního řízení (§ 5), mají formu usnesení (§ 88) a odvolání proti nim není přípustné, pokud IZ nestanoví jinak (§ 9xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 29),
-
dává souhlas věřitelům k poskytnutí zálohy insolvenčnímu správci (§ 39 odst. 1),
-
dává souhlas správci se zadáním jeho činností jiným oxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxlů (§ 51),
-
potvrzuje volbu věřitelského výboru (§ 57 odst. 3),
-
určuje předsedu věřitelského výboru (§ 58 odst. 3),
-
jmenuje prozatímní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxovědi (§ 256 odst. 2),
-
souhlasí se zpeněžením majetkové podstaty mimo dražbu (§ 289),
-
souhlasí s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěným věřixxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 337 odst. 6),
-
ukončuje nebo zkracuje lhůtu určenou dlužníkovi pro přednostní sestavení reorganizačního plánu (§ 339 odst. 4),
-
schvaluje zxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Praze ze dne 14.12.2009, sp. zn. 2 VSPH 479/2009, MSPH 78 INS 3734/2008:
Rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž je insolvenčnímu správci udělen souhlxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 91).
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.6.2010, sp. zn. 3 VSPH 503/2010, KSUL 77 INS 5997/2009:
Proti rozhodnutí insolvenčního soudu, kterýx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoučení soudu prvního stupně o přípustnosti odvolání bylo tedy v daném případě nesprávné.
Usnesení Vrchního soud v Praze ze dne 29.3.2001, sp. zn. 1 Kx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxt k přihlášeným pohledávkám, nebo které pohledávky za podstatou má v průběhu konkursu uspokojit.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.7.2003, spx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx zjednat nápravu usnesením, jež vydá v mezích své dohlédací činnosti podle ust. § 12 ZKV.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti: pokyn lze vydat, pokud jednoduché posouzení umožňuje přijmout spolehlivý závěr, že sepsaná věc, právo nexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxaze ze dne 19.6.2003, sp. zn. 1 Ko 238/2003, SJ 126/2003:
Pohledávky za podstatou může správce konkursní podstaty uspokojit kdykoliv v průběhu konkurxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx
§ 12
(Rozhodování soudu v prvním stupni)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
U insolvenčníxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxého pověření), u odvolacích vrchních soudů se rozhoduje v tříčlenném senátě.
Soudce, který má věc projednat, je určen rozvrhem práce příslušného sxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xx xxxxení žalobou pro zmatečnost napadeného rozhodnutí. Totéž platí, pokud by ve věci rozhodl jiný než rozvrhem práce určený vyšší soudní úředník, soudní taxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xnsolvenčním řízení, s výjimkou jednání a rozhodnutí o
1.
ustanovení insolvenčního správce,
2.
odvolání insolvenčního správce z funkce,
3x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xýkonu rozhodnutí nebo
exekuce
v rozporu s omezeními podle insolvenčního zákona,
7.
návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x
xx
xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrhu,
11.
zrušení úpadku,
12.
prohlášení konkursu a o jeho zrušení,
13.
schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení,
14.
povolenx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xsvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení oddlužení,
16.
ukončení provozu dlužníkova obxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxáškou č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.
Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkex xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxsoudce. Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.
Podle § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxže účastník xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu již není možné podat námitky, je v právní moci.
Vedle samosoudce, vyššího soudního úředníka nebo soudního tajemníka se na rozhodovací činnosti soxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx010, MSPH 76 INS 8711/2009:
Jestliže zákon připouští samostatné rozhodování vyšších soudních úředníků či asistentů v insolvenčním řízení, pak nespxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xenátu), nemůže vést k jiným důsledkům než ke zjištění zmatečnostní vady. Podá-li pak účastník řádně a včas přípustný opravný prostředek, je takové zjixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxění žalobě pro zmatečnost podle § 229 odst. 1 písm. f) OSŘ, popřípadě, jestliže dovolání je jinak přípustné, dovolacím důvodem podle § 241a odst. 2 písm. xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtní vadou trpí - má všechny účinky pravomocného, popřípadě vykonatelného rozhodnutí soudu.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20.11.2014, sp. xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, vyplývá, že vyšší soudní úředník v občanském souxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xvedenými pod písm. m) jednání a rozhodnutí v insolvenčním řízení, kdy podle bodu 10 nemůže rozhodnout o zamítnutí insolvenčního návrhu.
V této souvisxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx4/2013 Sb. nálezu Ústavní soud zdůraznil, že vyšší soudní úředník může pro soudce x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxch či úkonů rutinní povahy. Složitější záležitosti, vyžadující právní erudici, či situace, v nichž soud nemůže být z povahy věci reprezentován nikým jxxxx xxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxuštějí.
Odvolací soud veden názorem Ústavního soudu dospěl k závěru, že vydání rozhodnutí, jímž se insolvenční návrh odmítá podle ust. § 128a insolvexxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxvenční soud namísto toho, aby rozhodl o zamítnutí insolvenčního návrhu, posuzuje jeho "věcnou opodstatněnost" jen podle údajů v něm obsažených a přílxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxu "zjevná". Účelem zavedení institutu odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost je poskytnout insolvenčnímu soudu nástroj k neprodlxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx že odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost je ve své podstatě rozhodnutí ve věci samé. Proto je vyloučeno, aby o odmítnutí insolvenčnxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x4.11.2012, sp. zn. 21 Cdo 4259/2011:
Vyšší soudní úředník nebo asistent soudce okresního, krajského nebo vrchního soudu provádí v občanském soudním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxěření předsedy senátu (samosoudce), ho pověřuje pouze ten předseda senátu (samosoudce), který působí v tomtéž soudním oddělení jako vyšší soudní úřexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx18.
Poznámky
Asistenta soudce jmenuje do funkce předseda insolvenčního soudu na návrh insolvenčního soudce, k němuž má být asistent přidělen. Dle x xxx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxoví zvláštní zákon nebo rozvrh práce. Asistent soudce je oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
DÍL 2
ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ
§ 14
(Účastníci řízení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxí své právo (výjimkou z toho je jen orgán dozoru nebo dohledu, jenž je oprávněn podat insolvenční návrh dle § 368 a násl.); ostatní procesní subjekty (§ 9) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dochází zejména podáním přihlášky, přičemž zákon může stanovit, že někteří věřitelé nepodávají žádnou přihlášku pohledávky a přesto se považují za pxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxím oprávněním podle § 203.
Vedlejší účastenství, a to u žádného z účastníků insolvenčního řízení, není v insolvenčním řízení přípustné (v incidenčxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vedlejší účastník, nestává se tím vedlejším účastníkem a k takovému podnětu není třeba přihlížet. Zbývá dodat, že účastníky insolvenčního řízení nejxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 15
(Jiné osoby jako účastníci řízení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Přihlášení věxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxsti způsobem upraveným v ustanoveních § xxx xx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xotčené předběžným opatřením vydaným v insolvenčním řízení, osoby dotčené soupisem majetkové podstaty apod.), jsou účastníky insolvenčního řízení xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení obsahuje definici účastníků v incidenčních sporech. Insxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxraně žalobce nebo na straně žalovaného byl insolvenční správce. Výše uvedenou novelou byl tento požadavek opuštěn; podle § 160 odst. 3 je insolvenční xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxerékoliv straně, je v incidenčním sporu přípustné (v insolvenčním řízení však naopak přípustné není). Jako vedlejší účastník se může vedle žalobce nexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxvu některého z jeho účastníků učiněnou prostřednictvím insolvenčního soudu. O přípustnosti vedlejšího účastenství rozhodne insolvenční soud jen nx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxk toliko sám za sebe. Jestliže jeho úkony odporují úkonům účastníka, kterého v incidenčním sporu podporuje, posoudí je insolvenční soud po uvážení všexx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx
x xx
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx018.
Poznámky
V insolvenčním řízení je nepřípustný vstup do řízení dle § 92 odst. 1 OSŘ, ale též dle § 107a OSŘ, x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxního řízení dle § 92 odst. 1 OSŘ nebo jako návrh na záměnu jeho účastníků dle § 92 odst. 1 OSŘ, jenž nebude možno posoudit podle jeho obsahu tak, že jde o návrx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxlvenčnímu soudu podání označené jako návrh na vstup jiného na místo dosavadního účastníka dle § 107a OSŘ, posoudí jej insolvenční soud dle § 18; ustanovxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxřeně dle § 107 OSŘ. Přistoupení dalšího navrhovatele do insolvenčního řízení ve stadiu projednávání insolvenčního návrhu (dalším návrhem podaným na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení je modifikací úpravy pro procesní nástupnictví při singulární sukcesi upravené v § 107a OSŘ v podmínkách insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxky smlouva o postoupení pohledávky podle § 1879 OZ) nebo přechod (např. smlouva o koupi závodu podle § 2175 OZ) přihlášené (tj. v insolvenčním řízení uplxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx být účastníkem řízení, rozhodne insolvenční soud o vstupu nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení. Učiní tak jen na návrh původního věřitele (x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho přihlášenou pohledávku) a po souhlasu nabyvatele pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky je třeba doložit veřejnou listinou (např. notářskxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxlatí, jde-li x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx legitimován jen původní věřitel (tj. stávající účastník insolvenčního řízení); nabyvatel pohledávky (jenž zatím není účastníkem insolvenčního říxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xůvodní věřitel (vyjma případu podle ust. § 183 odst. 3).
S účinností od 1.7.2017 je třeba podat návrh na formuláři, jehož náležitosti stanoví § 2 vyhlx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxi či nebude-li insolvenčnímu soudu doručen předepsaným způsobem podle § 80a, nebude tyto vady návrhu insolvenční soud odstraňovat postupem podle § 43 xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxele podaném na předepsaném formuláři a doručeném předepsaným způsobem) rozhodne insolvenční soud usnesením, proti němuž není odvolání přípustné, a xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxl.
Z důvodu potřebné právní jistoty je třeba, aby i v případě, kdy insolvenční soud nerozhodne o návrhu dle § 18 odst. 1 nebo o prohlášení do protokolu xxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnutí o takové skutečnosti. Rozhodnutí musí být vyhotoveno podle pravidel stanovených v § 5 odst. 1 až 3 vyhl. č. 311/2007 Sb.
Podá-li návrh na vstup nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
x xx xxxxxxxxční soud vydal rozhodnutí, jímž takovému "návrhu" vyhověl. Zmíněná
fikce
se neuplatní ani v případě, nebude-li návrh podán na předepsaném formuláři xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky prohlášení do protokolu (např. při přezkumném jednání), že nastala skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsy původního věřitele a nabyvatele pohledávky se v takovém případě již nevyžaduje. Náležitosti protokolu předepisuje § 5 odst. 4 vyhl. č. 311/2007 Sbx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xabyvateli pohledávky, dlužníkovi a insolvenčnímu správci, event. státnímu zastupitelství, které vstoupilo do incidenčního řízení (§ 75 odst. 2); oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxdnutí nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 OSŘ) a insolvenční soud je může kdykoliv změnit, neboť jím není vázán.
Rozhodnutí insolvenčního soxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xroti všem účastníkům insolvenčního řízení a insolvenčnímu správci, jakmile bylo vyhlášeno účastníkům a insolvenčnímu správci přítomným na jednání xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxosti o tom znovu rozhodovat) i do všech incidenčních sporů, jichž se účastnil původní věřitel (§ 19).
Jde-li o procesní nástupnictví při ztrátě způsxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx KSHK 45 INS 5103/2009:
Jestliže insolvenční soud podle § 18 odst. 1 IZ vyhověl návrhu věřitele, aby místo něho vstoupil do insolvenčního řízení nabyvxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxím nástupnictví i změna v osobě insolvenčního navrhovatele. Tato změna se bez dalšího promítá i do odvolacího xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx009:
Insolvenční soud svým rozhodnutím o vstupu právního nástupce věřitele do řízení podle § 18 odst. 1 IZ, ani rozhodnutím, kterým pouze deklaruje vsxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxx x xxčité pohledávce věřitelem, může rozhodnout opětovně. Takovéto rozhodnutí ovšem nemůže být výrazem libovůle soudu, neboť to by odporovalo požadavku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxi, ze kterých vyplývá, že ke změně účastníků nedošlo (viz rovněž důvodová zpráva k § 18 zák. č. 182/2006 Sb.). V případě, že takové skutečnosti nově v řízexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx
fikce
, jejíž vznik soud usnesením deklaroval, s tím, že dále bude v řízení pokračovat s původním věřitelem (procesním předchůdcem věřitele, jehož účaxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxatele pohledávky do řízení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Na rozdíl od úpravy v OSŘ se v insoxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxžikem vydání rozhodnutí dle § 18 odst. 2. Není-li uvedené rozhodnutí vydáno do tří pracovních dnů ode dne, kdy došel návrh dle § 18 odst. 1, stává se nabyvaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
vydání vyhovujícího rozhodnutí, a to bez ohledu na to, kdy je takové rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxivých incidenčních sporů. Nabyvatel pohledávky je tak vázán všemi procesními a hmotněprávními úkony, jež dříve učinil původní věřitel, a náklady vznxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 18, přechází na nabyvatele jeho pohledávky i členství (nebo náhradnictví) tohoto věřitele ve věřitelském výboru nebo funkce zástupce věřitelů. Věřxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xodle § 177, pokud se na něho tato povinnost podle § 177 odst. 2 až 4 vztahuje.
§ 20
(Zastoupení účastníků řízení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxání zásad insolvenčního řízení uvedených v § 5) i pro insolvenční řízení a pro incidenční spory. Jde mj. o ta ustanovení OSŘ, jež upravují rovnost účastnxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xelků, zástupce účastníků, plnou moc a procesní plnou moc, opatrovníka a účast státního zastupitelství.
IZ vymezuje možnost odborové organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx má-li dlužník zaměstnance, má odborová organizace právo zúčastnit se jednání věřitelského výboru s hlasem poradním, i kdyby ji nezmocnil žádný ze zamxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx pohledávky do insolvenčního řízení podepsána pouze tvrzeným zástupcem věřitele na základě procesní plné moci, která nebyla doložena, jde o odstranixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxno dle § 104 odst. 2 o. s. ř. K případnému odstranění vad přihlášky lze přikročit až po zhojení nedostatku podmínky řízení.
DÍL 3
INSOLVENČNÍ Sxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxy
Seznamy insolvenčních správců nevedou jednotlivé krajské soudy, ale Ministerstvo spravedlnosti vede jeden centrální seznam správců v rámci insxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud ustanoví do funkce insolvenčního správce [§ 25 odst. 1 a § 136 odst. 2 písm. b)], event. předběžného správce (§ 27 odst. 3). Proti rozhodnutí o ustanxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxích správců a činnosti hostujícího insolvenčního správce upravuje ZIS, jenž je zařazen v závěru této publikace.
Judikatura
Usnesení Nejvyššíxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xubjekt má samostatné postavení jak vůči úpadci, tak vůči konkursním věřitelům a nelze jej považovat za zástupce konkursních věřitelů ani za zástupce úxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxením, povoláním, bydlištěm a funkcí ("správce konkursní podstaty úpadce XY").
Označí-li správce konkursní podstaty jako žalobce úpadce, i když je z xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xyzvat postupem podle ustanovení § xx xxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xokud jde o podstatu úkonu odmítnutí funkce správce, může k němu fakticky dojít až poté, co se osoba, jež byla ustanovena do funkce insolvenčního správce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce na odvolání z funkce správce (§ 31 odst. 1). O takovém návrhu rozhodne insolvenční soud usnesením; proti rozhodnutí o odvolání správce funkce je odxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčnost, že správce pozbyl nezbytné předpoklady pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, zdravotní či jiné důvody (např. zahraniční cesta), ktxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxči některému z dlužníkových věřitelů, srov. § 34).
Ustanovení osoby nezapsané v seznamu správců do funkce insolvenčního správce bude nezbytné v přxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxzapsané v seznamu správců do funkce insolvenčního správce je však nezbytné, aby předseda insolvenčního soudu předběžně posoudil, zda tato osoba splňxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxnamu správců, ji nelze do funkce insolvenčního správce ustanovit.
Podmínkou pro ustanovení osoby nezapsané v seznamu správců do funkce insolvenčxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxo zaměstnanců; pojištění musí trvat po celou dobu výkonu funkce správce, resp. po dobu zápisu v seznamu správců (§ 23).
§ 23
(Pojištění odpovědxxxxx xx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem funkce správce nebo s činností jeho zaměstnanců, musí mít insolvenční správce uzavřené ještě před svým zápisem do seznamu správců [§ 6 odst. 1 xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxsí trvat po celou dobu výkonu funkce správce, resp. po dobu zápisu v seznamu správců. Podle § 14 odst. 3 ZIS je insolvenční správce povinen předložit Minxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho roku. Nesplnění této zákonné povinnosti je přestupkem ve smyslu § 36b odst. 1 písm. e) ZIS a může být sankcionováno pokutou až do výše 100 000 Kč.
Poxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xoud je oprávněn při výkonu své dohlédací činnosti (§ 11) vyžadovat od správce předložení pojistné smlouvy, event. jiných dokladů (např. pojistky) k prxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx7 Sb., jež je zařazena v závěru této publikace.
§ 24
(Vyloučení správce z insolvenčního řízení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxsolvenčního řízení bude zejména skutečnost, že by správce byl vůči dlužníkovi osobou blízkou, sám byl věřitelem dlužníka, jeho dlužníkem nebo dlužníxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxe být i to, že se správce dříve účastnil podnikání dlužníka, byl jeho společníkem, zaměstnancem, členem jeho statutárního či jiného orgánu apod.
Exxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxo nějž je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti a není-li se zřetelem k povaze věřitelovy pohledávky a jeho postavení v řízení důvod pochybovat, že tenxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx úkony, z nichž je insolvenční správce vyloučen (§ 34).
Správce má zákonnou oznamovací povinnost vůči insolvenčnímu soudu, jakmile se dozví důvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxst. 1). Je-li správce podjatý pro svůj poměr k věci nebo k osobám účastníků insolvenčního řízení, je tím dán důležitý důvod, pro nějž jej lze odvolat z funxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxit insolvenčnímu soudu, kdo z jejích ohlášených společníků bude jejím jménem funkci správce v dané věci vykonávat. Úkony činěné za veřejnou obchodní sxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxsení Vrchního soudu v Praze ze dne 10.12.2009, sp. zn. 1 VSPH 655/2009, KSUL 45 INS 797/2009:
Soud je oprávněn rozhodnout o ustanovení odděleného insolxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxení.
Důvodem pro pochybnost o nepodjatosti insolvenčního správce může být vzhledem k okolnostem případu i skutečnost, že byl ustaven těmi věřiteli, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx4, sp. zn. 1 Ko 212/2004, Soudní rozhledy, sešit 1/2005:
Smyslem požadavku, dle něhož může soud v konkursním řízení ustanovit správcem pouze ve věci nexxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxdlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků (§ 1 OSŘ), aby v řízení nedocházelo k porušování právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxstníků konkursu. Nepodjatost osoby správce nelze úzce vymezovat jen na věc samou, tedy na samotný konkurs, ale je třeba ji posuzovat v širších souvisloxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxeba vždy zkoumat, zda osoba přicházející v úvahu pro osobu konkursního správce je nejen osobou nepodjatou k stávajícím účastníkům konkursního řízeníx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxovatelů, jiných zaměstnanců soudu, znalců nebo tlumočníků a notářů pro jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům (§ 14 až 17a OSŘ) nelze přx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxrávce, spočívá např. v tom, že tato osoba má sama pohledávku vůči úpadci nebo zajišťuje pohledávku jiného věřitele vůči úpadci anebo je sama úpadcovým dxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxerého z nich v pracovním nebo jiném obdobném poměru, účastnila se jejich podnikání nebo byla členem jejich statutárních orgánů. Důvodem vedoucím k pocxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xro něž je tu důvod pochybovat o její nepodjatosti, tuto osobu do funkce správce soud vůbec neustanoví, a pokud takové skutečnosti zjistí až po ustanovenx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxa 2013, sp. zn. 3 VSPH 1463/2012, KSPL 54 INS 16244/2010:
I. Veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců může mít více ohlášenxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx může veřejná obchodní společnost vykonávat činnost (funkci) insolvenčního správce výhradně prostřednictvím svého ohlášeného společníka; jen takxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xa veřejnou obchodní společnost co ustanoveného insolvenčního správce jiným než jejím ohlášeným společníkem nemají účinky úkonů insolvenčního spráxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxného právního názoru - jednání neohlášeným společníkem připustil.
§ 25
(Určení osoby správce)
JUDr.
Jolana
Maršíková
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxsolvenčního soudu, jenž by tak měl učinit v rámci výkonu státní správy soudů (nejde o rozhodovací činnost insolvenčního soudu), při níž podléhá nadřízxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření nemá povahu rozhodnutí, má písemnou formu a zakládá se do spisu (§ 4 vyhl. č. 311/2007 Sb.). Výjimku z výše uvedeného pravidla představuje sixxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x návrhem na povolení reorganizace. Je-li v reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce zapsaná do seznamu insolvenčních správců, ustanxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxvuje tzv. kolový systém pro určení insolvenčního správce. Má-li být úpadek dlužníka řešen konkursem, popř. má-li být rozhodnuto toliko o úpadku dlužnxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávců, kteří mají sídlo (popř. pobočku) v celém obvodu insolvenčního (krajského) soudu.
Je-li podán návrh na povolení reorganizace nebo je-li dluxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrý je veden celorepublikově).
Má-li být úpadek dlužníka řešen oddlužením, byl insolvenční správce podle úpravy platné do 30.6.2017 určen ze seznaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx případ řešení úpadku dlužníka oddlužením insolvenční správce určen ze seznamu insolvenčních správců, kteří mají sídlo (popř. pobočku) v celém obvodx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxt osobu insolvenčního správce shora popsaným postupem nebo
-
je-li to nezbytné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě dlužxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xředseda soudu vždy v opatření o určení osoby správce odůvodní.
Postup dle § 25 se uplatní přiměřeně i při ustanovení a určení předběžného správxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxavidla součástí (jedním z výroků) rozhodnutí o úpadku [§ 27 odst. 1 a § 136 odst. 2 písm. b)] nebo je vydáno (jako samostatné usnesení) ještě před vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxého správce se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, předběžnému správci, insolxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do insolvenčního řízení, event. orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2).
Proti rozhodnutí o ustanovexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce zapíše insolvenční soud údaj o tom do seznamu dlužníků (§ 420 odst. 5).
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31.3.2010, sp. zxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu. K tomu § 4 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení stanoví, že předseda insolvexxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxou formu a zakládá se do insolvenčního spisu (odstavec 3). Protože dlužníkem napadené opatření předsedy insolvenčního soudu nemá povahu rozhodnutí, x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxl.
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5.9.2014, sp. zn. 2 VSOL 821/2014, KSOS 36 INS 10678/2014:
Insolvenční soud je v případech uvedených v uxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdseda insolvenčního soudu správce určil. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.6.2017, sen. zn. 29 NSČR 105/2017: V odvolacím (dovolacím) řízení pojxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxvahy na pomezí státní správy a rozhodovací činnosti soudu, který nemá povahu rozhodnutí.
§ 26
(Odvolání proti ustanovení správcem)
JUxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxvenčního správce do funkce, omezuje současně odvolací důvody jen na ty, že:
a)
ustanovený správce nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce (tj. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxut v souvislosti s výkonem jeho funkce nebo s činností jeho zaměstnanců) nebo že
b)
není nepodjatý.
Jiné důvody nemohou být insolvenčnímu spxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxací soud se jimi věcně nezabývá).
Odvolání může podat dlužník, věřitelé, event. státní zastupitelství, pokud vstoupilo do insolvenčního řízení (x xxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxnčního správce může v insolvenčním řízení dojít kdykoliv xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xdst. 2, § 112 odst. 1, § 123 odst. 1). Je-li v insolvenčním řízení ustanoven předběžný správce, stane se po vydání rozhodnutí o úpadku (není-li v něm stanoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxěleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, u nichž platí obdobně) ustanovení o insolvenčním správci. To mj. znamená, že i osoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxo seznam (§ 22 odst. 2), a že předběžný správce musí mít předem (tj. ještě před svým ustanovením do funkce) uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za šxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xamostatným rozhodnutím (např. § 84 odst. 2, § 112 odst. 2 a § 123) nebo v rámci rozhodnutí o nařízení předběžného opatření (např. § 82 a § 112 odst. 1).
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x§ 71 odst. 1) a zvlášť je doručuje dlužníku, předběžnému správci, osobám, o jejichž návrhu na ustanovení předběžného správce insolvenční soud rozhodlx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx (§ 75 odst. 2).
Proti rozhodnutí o ustanovení předběžného správce je odvolání přípustné jen z důvodů uvedených v § 26, tj. že nesplňuje podmínky pro uxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxzsahu než oprávnění a povinnosti insolvenčního správce, vymezí insolvenční soud předběžnému správci již v rozhodnutí o jeho ustanovení, přičemž tenxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu (§ 112 odst. 3), dává dlužníkovi souhlas k nakládání s majetkovou podstatou nebo přijímx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxežející do majetkové podstaty, prohlídku tohoto majetku a jeho ocenění (§ 213).
Neprodleně po ustanovení předběžného správce zapíše insolvenční xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu (§ 130) nebo je-li insolvenčxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxůsobu jejich úhrady.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9.9.2010, sp. zn. 2 VSOL 281/2010, KSOS 36 INS 2399/2010:
Podle ust. § xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxího správce uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxu výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis. Podle ust. § 27 odst. 3 IZ, ustanovení o insolvenčníx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxlvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.
Podle ust. § 142 písm. b) IZ, jinýmx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu.
Podle ust. § 146 odst. 2 IZ, je-li toho podle stavu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xakož i o způsobu jejich úhrady; § 38 a 39 platí obdobně.
Odvolací soud se dále zabýval tím, kdo má být zavázán k úhradě odměny a hotových výdajů předběžnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxžník s ohledem na skutečnost, že ke zpětvzetí insolvenčních návrhů došlo pro chování dlužníka (§ 146 odst. 2 věty druhé o. s. ř.). Podle odvolacího soudu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xx xxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxminul, že insolvenční zákon v ust. § 38 odst. 2 obsahuje výslovnou úpravu, podle které hradí odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce stxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x hotových výdajů předběžné insolvenční správkyně ze strany státu beze zbytku naplněny, když záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla insolvenčxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxůsob rozhodnutí o skončení insolvenčního řízení.
§ 28
(Změna v osobě insolvenčního správce)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x IZ v § 29 a § 30 - o změně v osobě insolvenčního správce nebo předběžného správce s tím, že pro výběr jiné osoby platí obdobně (tj. zcela) ustanovení § 21 až xx x x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho funkce nebo s činností jeho zaměstnanců (§ 23), a být ve věci nebo k osobám účastníků nepodjatá (§ 2xxx
x xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce schůzí věřitelů je omezena jen na nejbližší (tj. na první) schůzi konanou po přezkumném jednání, jejíž místo a termín konání určí insolvenční xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxání schůze věřitelů (§ 48 odst. 1). Výjimkou je situace, kdy byla insolvenčním správcem ustanovena osoba určená v předloženém a následně schváleném rexxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe po přeměně reorganizace v konkurs. V případě řešení úpadku oddlužením se bude schůze za účelem převolby insolvenčního správce konat pouze tehdy, pokxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xýt hlasováno jako o celku jedním usnesením nebo jako o dvou návrzích dvěma usneseními, přičemž k hlasování o ustanovení nového správce může dojít až po pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo (pokud není způsobem řešení úpadku oddlužení) jen tehdy, pokud pro něj hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícíxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx 1). Nelze proto vyloučit, že o odvolání a ustanovení správce rozhodne jen jeden věřitel (např. banka), jehož pohledávky (co do jejich výše) činí více jax xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxní většina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů (většina "podle hlav"), tak nadpoloviční většina věřitelů počxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Věřitelé, jejichž pohledávka byla při přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem, mohou v rozsahu popření hlasovat, usnese-li se na tom schxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxření pohledávky přihlášeným věřitelem nebo dlužníkem nemá na hlasovací právo věřitele vliv. O hlasovacím právu věřitelů, jejichž pohledávka nebyla xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx neboť mu to nepřísluší. Insolvenční správce je odvolán, jakmile se na tom schůze věřitelů platně usnese. Nebude chybou, pokud o takové skutečnosti vydx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xakovému usnesení není odvolání přípustné.
Insolvenční soud potvrzuje jen usnesení schůze věřitelů týkající se ustanovení (nového) insolvenčníxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxe insolvenční soud zrušit usnesení schůze věřitelů, pokud odporuje společnému zájmu všech věřitelů [§ 2 písm. j)], zde neplatí. Nelze proto zrušit usnxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxřitel proti vůli všech ostatních (drobných) věřitelů.
O potvrzení ustanovení (nového) insolvenčního správce rozhodne insolvenční soud usnesenxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxi takovému rozhodnutí není přípustné. Odvolání je přípustné jen tehdy, jestliže insolvenční soud nepotvrdí usnesení schůze věřitelů o ustanovení (nxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Po vyhlášení rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým bylo nepotvrzeno usnesení schůze věřitelů o ustanovení (nového) insolvenčního správce, vyzxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je poučí, že odvolání, které nebude podáno do skončení schůze věřitelů, již nelze podat. Vyjádření věřitelů a jejich poučení se uvede v protokolu o jednxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxtupem dle § 29 dochází, aniž by o tom bylo potřeba vydávat další rozhodnutí insolvenčního soudu, bezprostředně k:
a)
odvolání insolvenčního správxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxolení.
V rozhodnutí o potvrzení (nového) insolvenčního správce insolvenční soud odvolanému insolvenčnímu správci podle ust. § 29 odst. 4 uloxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxosti se správou a udržováním majetku. Rozhodnutí se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2).
Rozhodnutí o potvrzení (nového) insolvenčního správce je účinné vůčx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xřítomní (§ 89 odst. 2).
Rozhodnutí o potvrzení (nového) insolvenčního správce by mělo obsahovat též poučení o možnosti (nového) insolvenčního sprxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxedem nesouhlasil (§ 31 odst. 2).
Neprodleně po ustanovení (nového) insolvenčního správce zapíše insolvenční soud údaj o tom do seznamu dlužníků (§ xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxlvenčního správce se však nepoužije.
Insolvenční správce bude dokládat orgánům a osobám, od nichž bude vyžadovat součinnost, své ustanovení do fuxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xR ze dne 31.8.2015, sen. zn. 29 NSČR 110/2014, 29 NSČR 80/2015:
Skutečnost, že stejní věřitelé (majoritní věřitel) opakovaně (v různých insolvenčnícx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx vést k pochybnostem o nepodjatosti tohoto insolvenčního správce.
§ 30
(Ustanovení nového insolvenčního správce)
JUDr.
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xlatně usnese jen na odvolání insolvenčního správce, avšak se již platně neusnese na osobě nového správce, event. nový správce by byl insolvenčním soudxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za účelem ustanovení nového správce dle § 29 odst. 1 nesvolává a novým správcem ustanoví insolvenční soud opět osobu, kterou určí předseda insolvenčnxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxce nemůže požádat o odvolání z funkce podle § 31 odst. 2 a že jej nemůže odvolat ani schůze věřitelů dle § 29. Rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxtupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, event. orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2).
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxenčního správce zapíše insolvenční soud údaj o tom do seznamu dlužníků (§ 420 odst. 5).
Dojde-li v průběhu insolvenčního řízení v důsledku rozhodnuxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xodle IZ k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím; právní mocí takového rozhxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxení schůze věřitelů, může usnesení schůze podle § 29 odst. 1 přijmout i schůze věřitelů, která nejblíže následuje po této změně.
Ustanovení § 30 plxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxe.
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxí insolvenčního správce z funkce z důležitých důvodů, jež nemají původ v porušení jeho povinností (§ 31), a zproštění funkce insolvenčního správce, ktxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu mu zákonem nebo soudem (§ 32).
Mezi důležité důvody, pro něž lze na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu (tj. schůze věřitelů, věřxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxt, lze považovat zejména zdravotní či jiné důvody (např. zahraniční cesta), které správci trvale nebo alespoň dlouhodobě znemožňují výkon jeho funkcxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx je povinen neprodleně (tj. bez zbytečného odkladu) rozhodnout o podaném návrhu na odvolání insolvenčního správce z funkce s tím, že tak zpravidla učinx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xsobou než správcem) na jeho odvolání, a umožní mu vyjádřit se k němu ústně do protokolu. K nařízenému jednání o návrhu je vhodné obeslat též navrhovatelex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxdení mělo být spojeno s neúměrnými průtahy v řízení (např. pro zdravotní či jiné důvody, jež správci trvale nebo dlouhodobě znemožňují výkon jeho funkcxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxřitelů a potvrdil insolvenční soud dle § 29, může jej insolvenční soud odvolat (patrně již bez slyšení), jen požádá-li o to insolvenční správce do tří dnx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxů). Bude proto na insolvenčním správci, aby doložil, kdy a jak se o svém ustanovení do funkce dozvěděl. Pokud insolvenční správce předem souhlasil se svxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zákona (podle § 12 ZIS) právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle § 9 až 11 ZIS.
Insolvenční soud odvolá z fuxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxt činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle § 33 a 34 ZIS,
-
který byl ustanoven podle § 25 odst. 3 tehdy, bylo-li mu zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxkona o insolvenčních správcích.
Je-li insolvenční správce odvolán z funkce, musí být současně (v témže rozhodnutí) ustanoven nový insolvenčnx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxlvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, odvolanému i nově ustanovenému insolvenčnímu správci, osobám, o jejichž návrhu na odvxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2).
Proti výroku o odvolání insolvenčního správce z funkce je odvolání přípustné bez omezení jxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxrávný, nemá vysokoškolské vzdělání, neprokázal odbornou způsobilost v insolvenčním právu, nemá uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčního správce zapíše insolvenční soud údaj o tom do seznamu dlužníků (§ 420 odst. 5).
Odvolanému insolvenčnímu správci insolvenční soud uxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx
xxxolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předat mu všechxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxenčního správce (§ 33); pro odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce se však nepoužije.
Judikatura
Usnesení Vrchxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvotní stav nebo déletrvající pobyt v zahraničí. Okolnost, že ustavený správce vykonává tuto funkci v jiném konkursu, popř. že by výkon funkce správce kxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxců, bere na sebe i odpovědnost za řádný výkon této funkce, musí si být vědom toho, že řádnému výkonu této funkce bude muset věnovat značnou část svého pracxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x úvahu jeho zproštění z funkce pro jiné jeho pracovní úkoly.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1.6.2011, sp. zn. 3 VSPH 237/2011, KSPH 41 INS 4795/xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxěni pozdějších předpisů není sama o sobě důvodem pro jeho odvolání z funkce ve smyslu § 31 IZ
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.4.2016, sen. zn. 29 xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxolvenčního správce je vnímáno jako nepřípustný střet zájmů s jejím postavením ohlášeného společníka opravňujícím k výkonu funkce insolvenčního sprxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvenčního správce jako fyzická osoba, je skutečnost, že veřejné obchodní společnosti, jejímž jediným ohlášeným společníkem taková fyzická osoba bylxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§ 32
Zproštění insolvenčního správce
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
IZ rozlišujx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xávažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem (§ 32), a odvolání insolvenčního správce z funkce z důležitých důvodů, jež nemají pxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxkého výboru nebo zástupce věřitelů) nebo dlužníka anebo bez takového návrhu. Ačkoliv nejsou jednotliví věřitelé k takovému návrhu oprávněni, jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxolvenční soud neprodleně (tj. bez zbytečného odkladu) insolvenčního správce funkce (bez jakéhokoliv návrhu). Neshledá-li jej důvodným, není o tom txxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx insolvenčnímu správci umožněno reagovat na skutečnosti, jež jsou mu vytýkány. K prokázání nebo vyvrácení sporných skutečností lze event. vést i dokaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xmožní mu vyjádřit se k němu ústně při jednání. K nařízenému jednání o návrhu je vhodné obeslat též navrhovatele, event. státní zastupitelství, které vsxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xprávce s návrhem na zproštění funkce souhlasí.
Druhá věta § 32 odst. 2 ukládá insolvenčnímu soudu použít v případě zproštění insolvenčního správcx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe.
Rozhodnutí o zproštění insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčnxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxeré vstoupilo do insolvenčního řízení, event. orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2)
Proti (vyhovujxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxx xxxxtimováni jen odvolaný insolvenční správce a osoby oprávněné podat návrh na zproštění insolvenčního správce funkce (tj. jen věřitelský orgán a dlužníxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xvedených v § 26 (tj. že není bezúhonný nebo svéprávný, nemá vysokoškolské vzdělání, neprokázal odbornou způsobilost v insolvenčním právu, nemá uzavxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx není nepodjatý).
Neprodleně po ustanovení insolvenčního správce zapíše insolvenční soud údaj o tom do seznamu dlužníků (§ 420 odst. 5).
Zproštxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku. Zproštěný insolvenční správxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká.
Ustanovení § 32 platí obdobně (tj. zcela) i pro zástupce insolvenčního správcxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx 1 Ko 258/2001, SJ 52/2003:
Důvodem k tomu, aby správce konkursní podstaty byl zproštěn funkce (§ 8 odst. 6 ZKV), není sama o sobě skutečnost, že při přezkxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx 22.3.2002, sp. zn. 1 Ko 510/2001, SJ 91/2002:
Skutečnost, že správce konkursní podstaty v rozporu se zákonem uspokojil v průběhu konkursu pohledávkyx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvedl soupis konkursní podstaty a před přezkumným jednáním nezajistil opravu nebo doplnění přihlášek, může být důležitým důvodem, pro nějž lze zprostxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxnou k podání odvolání proti usnesení, jímž byl zproštěn výkonu funkce, jestliže vydání takového rozhodnutí nenavrhl.
Skutečnost, že správce konkurxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xdst. 6 ZKV). Ke zproštění výkonu funkce správce však mohou vést skutečnosti, jež byly důvodem pro vyškrtnutí správce ze seznamu.
Usnesení Nejvyššíxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx
x x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe insolvenční soud "po slyšení insolvenčního správce" (tedy na základě vysvětlení, jež insolvenční správce podal k tvrzením osoby, jež žádá jeho zproxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxsti návrhu, aby insolvenční správce byl zproštěn funkce, pak insolvenční soud zásadně přijímá na základě obsahu spisu, aniž by formálně prováděl dokaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxdem pro zproštění funkce insolvenčního správce ve smyslu § 32 odst. 1 insolvenčního zákona je zejména skutečnost, že při výkonu funkce neplní insolvexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtek náležející do majetkové podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo s § 226 odst. 5 insolvenčního zákona, nebo že nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxe bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele, nebo že nerespektuje soudní rozhodnutí o vyloučení majetku z majexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xeč závažného, porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem.
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.7.2012, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxtí tohoto návrhu jako návrhu podaného neoprávněnou osobou.
§ 33
Zástupce insolvenčního správce
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xnsolvenčního správce (§ 35), plnou působnost insolvenčního správce a ne jen pro určité úkony nebo k řešení otázek vyžadujících specializaci. Tuto svoxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxního insolvenčního správce, který vykonává svou působnost ve stejném čase a vedle správce, avšak pouze v rozsahu vymezeném insolvenčním soudem. Není xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxeré nemůže insolvenční správce přechodně svou funkci vykonávat, jsou zejména jeho pracovní zaneprázdnění, pobyt v cizině, studium, dovolená, stážex xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxání ustavil též smluvního zástupce. Pokud by však insolvenční správce nemohl svou funkci ze závažných důvodů trvale vykonávat, je třeba takový stav řexxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, zástupci insolvenčního správce, insolvenčnímu správci a státnímu zastupitelství, které vstxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxtanovení zástupce insolvenčního správce je odvolání přípustné jen z důvodů uvedených v § 26, tj. že nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce (§ 21 odxxx x x x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxťování funkce zástupce insolvenčního správce platí ustanovení o insolvenčním správci obdobně (§ 35 odst. 2).
Pominou-li důvody, jež vedly k ustanxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxšíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Existuje-li mezi insolvenčním správcem a některým z dlužníkových věřitelů či jejicx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxd pochybovat, že tento vztah ovlivní výkon práv a povinností insolvenčního správce, lze takovou situaci řešit - aniž by bylo třeba z toho důvodu odvolat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Ustanovení odděleného insolvenčního správce bude vhodné v situacích, kdy by měl insolvenční správce přezkoumávat přihlášené pohledávky věřitele, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce, zjistí-li, že insolvenční správce je vyloučen z některých úkonů proto, že mohou odporovat společnému zájmu věřitelů v insolvenčním řízení, ve ktxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxvenčním správcem, nebo insolvenční správce podá odpůrčí žalobu proti žalovanému, který je rovněž v insolvenčním řízení a kde vykonává funkci insolvexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxtřeba.
Dojde-li na schůzi věřitelů postupem podle § 29 k převolbě insolvenčního správce, může insolvenční soud odvolaného insolvenčního správcx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxl nebo
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnčním správcem ustanoven odvolaný insolvenční správce, určí osobu odděleného insolvenčního správce předseda insolvenčního soudu (§ 25).
O ustaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxž namísto insolvenčního správce bude v insolvenčním řízení nebo v incidenčních sporech činit oddělený insolvenční správce; rozsah těchto úkonů lze pxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, oddělenému insolvenčnímu správci, insolvenčnímu správci a státnímu zastupitelstvxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxhodnutí o ustanovení odděleného insolvenčního správce je odvolání přípustné jen z důvodů uvedených v § 26, tj. že nesplňuje podmínky pro ustanovení do xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx do seznamu dlužníků (§ 420 odst. 5).
Pro ustanovení do funkce, odměňování a zprošťování funkce odděleného insolvenčního správce platí ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlů odvolat z funkce insolvenčního správce a ustanovení o odvolání insolvenčního správce z funkce) platilo přiměřeně i pro odděleného insolvenčního sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxčního správce, insolvenční soud jej z funkce odvolá (§ 31).
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10.12.2009, sp. zn. x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxlvenční správce postupoval v souladu s § 24 odst. 1 IZ a oznámil, že jsou dány důvody pro jeho vyloučení. Důvodem pro pochybnost o nepodjatosti insolvenxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xyl následně těmito věřiteli z funkce odvolán.
§ 35
Zvláštní insolvenční správce
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxáštní problematiku vyžadující odborné specializace. Tato (širší) formulace umožňuje ustanovení zvláštního insolvenčního správce nejen pro určitx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxučních nároků, k odstranění následků ekologické havárie, k vedení sporů v zahraničí podle cizího práva apod.). Důvodem pro ustanovení zvláštního insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo jeho potřeba. Osobu zvláštního insolvenčního správce určuje předseda insolvenčního soudu (§ 25).
O usxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx vztah k insolvenčnímu správci a rozsah jeho práv a povinností, jež lze kdykoliv později i měnit (tj. rozšířit nebo zúžit). Z povahy zvláštního insolvenxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xnsolvenčního správce se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, zvláštnímu insolxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxbo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2).
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxnovení do funkce (§ 21 odst. 2 a § 23) nebo že není nepodjatý (§ 24). Neprodleně po ustanovení zvláštního insolvenčního správce zapíše insolvenční soud xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxtanovení o insolvenčním správci obdobně (§ 35 odst. 2).
IZ však již výslovně nestanoví, že by ustanovení § 29 až § 31 (tj. ustanovení o možnosti schůxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxenčního správce; tato ustanovení se proto pro zvláštního insolvenčního správce nepoužijí.
Pominou-li důvody, jež vedly k ustanovení zvláštního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx
x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Dle § 36 odst. 1 je insolvenční správce (event. další správci) při výkonu funkce výslovně poxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxeni v co nejvyšší míře;
c)
dát přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.
Požadavek, aby insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxlvenčního řízení [§ 5 písm. a)], jakož i x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxm, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx
x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxrávců) ve vztahu k věřitelům a k insolvenčnímu soudu. Insolvenční správce je tak dále výslovně povinen poskytovat věřitelským orgánům (tj. schůzi věřxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxkce s tím, že zejména je povinen:
a)
účastnit se na žádost věřitelského orgánu jeho jednání a
b)
předkládat věřitelskému orgánu a insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Pokud jde o nezbytnou součinnost insolvenčního správce ve vztahu k věřitelským orgánům, musí být v zásadě taková, aby věřitelským orgánům umožxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxvnosti jeho hotových výdajů a nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty [§ 58 odst. 2 písm. d)].
Porušuje-li insolvenční správcex xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxtky 200 000 Kč (§ 81 odst. 2), nebo jej může v krajním případě zprostit funkce správce (§ 32 odst. 1). Standardy činnosti insolvenčního správce má stanovix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Odpovědnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xeuplatňuje hledisko, zda správce (event. další správce), který porušil povinnosti, které jsou mu uloženy zákonem nebo rozhodnutím insolvenčního soxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxenční správce porušil své povinnosti (stanovené mu např. dle § 36), odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou tím způsobil dlužníku nebo věřitelům (tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu insolvexxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxvenční správce odpovídá i za škodu nebo jinou újmu způsobenou:
a)
zaměstnanci dlužníka působícími v rozsahu své dosavadní činnosti,
b)
jinými xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x upravuje speciální případ odpovědnosti insolvenčního správce za škodu a jinou újmu způsobenou věřiteli s pohledávkou za majetkovou podstatou tím, žx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxznějších prací a výkonů, na úvěrové financování apod.) a takto vzniklou pohledávku pak neuhradí pro nedostatek peněžních prostředků majetkové podstxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxní úkon činil (tj. v době, kdy uzavíral smlouvu, z níž pak vznikla budoucí pohledávka), nemohl poznat, že majetková podstata nebude postačovat na její úxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xx x xx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx kdy se poškozený dozvěděl o výši škody a odpovědnosti insolvenčního správce,
b)
nejpozději však (v objektivní lhůtě) za 3 roky od skončení insol-vxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx) za 10 let od skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxzace (§ 364) nebo rozhodnutí o splnění oddlužení (§ 413).
Spor o náhradu škody nebo jiné újmy dle § 37 není incidenčním sporem [srov. § 159 odst. 1 písmx xx x xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxo rámec insolvenčního řízení i po jeho skončení.
Judikatura
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.4.2004, sp. zn. 29 Cdo 3064/2000, SJ 203/2004x x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxbenou třetí osobě tím, že konkursní soud bez dalšího nevydal správci konkursní podstaty sám pokyn k tomu, aby určitou věc vyloučil z majetku konkursní pxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxtku známy. Samotná skutečnost, že bylo zahájeno řízení o vylučovací žalobě ve smyslu ust. § 19 odst. 2 ZKV, nečinnost konkursního soudu neospravedlňujxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxtuace nastává i tehdy, jestliže konkursní soud zůstane nečinným přesto, že ví nebo musí vědět o tom, že správce konkursní podstaty sepsal určitý majetex xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xři plnění částečného rozvrhu nepochybné, že částečným rozvrhem "ušlou" částku (ani její část), tj. plnění vyplacené "nesprávně" osobě, která by - nebxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxody (vzniklá takto věřiteli) je zřejmá již na základě výsledku částečného rozvrhu.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.8.2014, sp. zn. 29 Cdo 104xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxnkursní podstaty úpadce, kterou spravuje, a nenahradí-li z vlastních prostředků dobrovolně majetkovou újmu, jež tím konkursní podstatě vznikla, soxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxsní podstaty (v postavení poškozeného).
§ 38
(Odměna a náhrada hotových výdajů)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxvení odměny insolvenčního správce pro případ řešení úpadku konkursem. Bližší pravidla pro stanovení odměny insolvenčního správce v případě konkursx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxnizací. Novela provedená zákonem č. 64/2017 Sb. poněkud nesystematicky do zákona zakotvila pravidlo pro určení odměny insolvenčního správce za přexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xrvní složky se určuje z (čistého) výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi (nezajištěné a zajištěné) věřitele. Ustanovení má za účel do určité míry xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxho správce (po co nejvyšší odměně) a motivovat jej k minimalizaci nákladů insolvenčního řízení včetně jeho hotových výdajů. Dále náleží insolvenčnímx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xč, nejvýše však 1 000 000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se podle § 2a vyhl. č. 313/2007 xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxsolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxž v případě řešení úpadku oddlužením.
První složka odměny se v případě řešení oddlužením ve formě zpeněžení majetkové podstaty počítá obdobně jako x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx-li v oddlužení ve formě splátkového kalendáře zpeněžován předmět zajištění, náleží insolvenčnímu správci za toto zpeněžení odměna podle § 1 odst. 2 vxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů též částka odpovídající této dani, kterou je povinen z nich odvéstx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
74
Nároky insolvenčního správce (tj. jeho odměna a hotové výdaje, event. DPH) se uspokojují:
a)
(primárně) z majetkové podstaty (tj. na vrub dlxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xrčí insolvenční soud až do výše 50 000 Kč (§ 108), a není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné,
c)
hradí je (terciárně) stát (tj. na vrub všech daxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxosti, event. ve zprávě o dosavadních výsledcích projednání konkursu spolu s vyúčtováním své poměrné odměny a již vynaložených výloh (§ 310 odst. 2). Vyxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxoří součást odměny insolvenčního správce, např. oddělený správce či zvláštní správce (§ 303 odst. 2).
Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxho řízení); pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304 o projednání konečné zprávy. V takovém případě insolvenční soud schválí hotové výdaje odxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xa jeho souhlas či nesouhlas) věřitelským výborem. Za tím účelem bude vhodné, aby insolvenční soud sám svolal schůzi věřitelského výboru (§ 58 odst. 3) nxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxní) a nikoliv osobní či majetkové poměry insolvenčního správce. Demonstrativně je uvedeno, že důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxjetkové podstaty umožňoval.
Hotovými výdaji insolvenčního správce budou zejména cestovní výdaje, jízdné, poštovné, telekomunikační poplatkyx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxvislosti s výkonem funkce správce dle § 23). Hotové výdaje insolvenčního správce nelze (vyjma řešení úpadku oddlužením, kde to vyhláška č. 313/2007 Sbx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxá insolvenčnímu správci, aby po schválení oddlužení splátkovým kalendářem deponoval na účtu majetkové podstaty dlužníka (nerozdělil mezi věřitelex x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxostředky mají posloužit pro případy, kdy oddlužení nebude plněno a insolvenční soud shledá důvody podle § 418 k jeho zrušení a zastavení insolvenčníhx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výdajů, jež nebude deponovanými prostředky uspokojena, bude insolvenčnímu správci uhrazena státem.
Podrobnosti o odměně insolvenčního správcx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxho soudu ze dne 30.9.2015, sen. zn. 29 NSČR 54/2013:
Je-li v průběhu insolvenčního řízení činných více správců, je nezbytné v souladu s ustanovením § 6 vxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xxxxxxxxx x xxxxxxně určit podíly jednotlivých správců na této odměně. Celkovou odměnu nelze navyšovat jen proto, že v řízení bylo činných více insolvenčních správců.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xZ. Předpokládá se, že zpráva o činnosti podaná insolvenčním správcem, jenž byl z funkce odvolán nebo byl funkce zproštěn, bude obsahovat vyúčtování jexx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxde insolvenční soud o schválení této zprávy rozhodovat již v průběhu insolvenčního řízení a určí částku, jež náleží insolvenčnímu správci na hotových xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Tím se předejde akceleraci sporů o účelnost těchto částek až ve finální fázi insolvenčního řízexx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým byl s účinností od 1.1.2014 změněn a doplněn insolvenční zákon).
Podle názoru odvolacího soudu soud prvního stxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxbu a správu majetkové podstaty vynaloženy nebyly, a rovněž tak nebyla odvolanému insolvenčnímu správci vyplacena žádná záloha). Soud prvního stupně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxosti odvolaného insolvenčního správce bude obsahovat i vyúčtování jeho odměny, z ust. § 38 odst. 5 IZ však nevyplývá, že by bylo možno vedle hotových výxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxně poukázal na to, že podle ust. § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xodíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti. Tento podíl v současné době není objektivně možné určit, protože nxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce lze proto rozhodnout až při předložení konečné zprávy, tj. v závěrečné fázi insolvenčního řízení, kdy bude určena jedna odměna insolvenčníxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxeného insolvenčního správce.
Z výše uvedených důvodů proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně, pokud jím bylo rozhodnuto o schválení, tj. uxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx správné potvrdil podle ust. § 219 o. s. ř. a ve zbývající části, tj. pokud bylo rozhodováno o odměně odvolaného insolvenčního správce, rozhodnutí soudx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xn. 4 VSPH 1139/2015, KSPH 39 INS 19062/2013:
Insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xx x x x xxxxx x xyhlášky č. 313/2007 Sb. (ve znění účinném do 31.12.2013).
Výši odměny insolvenčního správce za jeho činnost v souvislosti se zpeněžením majetku uvexxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xb. (ve znění účinném do 31.12.2013).
Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností přizná insolvenční soud insolvenčnímu správcx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xrchního soudu v Praze ze dne 2.6.2016, sp. zn. 4 VSPH 928/2016, KSCB 28 INS 19746/2014:
Z platné právní úpravy vyplývá, že v případě, kdy dlužník získá za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxdá jej správci k rozdělení mezi věřitele, jedná-li se o dar v jiné podobě, předá jej správci ke zpeněžení. V posledně uvedeném případě má správce nárok na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxaci splátkového kalendáře a kterou určí soud podle § 5 vyhlášky (k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 4 VSPH 1139/2015, KSPH 39 INS 190xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxčívající v rozdělení mimořádné splátky mezi věřitele je honorována paušální částkou odměny. Důvod, pro nějž byl dar dlužníkovi poskytnut, přitom nenx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v seznamu majetku, ač tak učinit měl, nemůže se domáhat ani poměrné části odměny, která by mu v případě takového zpeněžení náležela. Uvedené právní závěxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxal tím, kdo má být zavázán k úhradě odměny a hotových výdajů předběžné insolvenční správkyně. Nesdílí přitom závěr soudu prvního stupně, že odměnu a hotxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxí dlužníka (§ 146 odst. 2 věty druhé OSŘ). Podle odvolacího soudu neexistuje žádný rozumný důvod, pro který by mělo být v přezkoumávané věci aplikováno uxxx x xxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxí odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce stát, pokud není možné jejich uspokojení z majetkové podstaty ani ze zálohy na náklady insolvxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxyž záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla insolvenčními navrhovateli složena a odměnu a náhradu hotových výdajů předběžné insolvenční správxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxe 16.11.2011, sp. zn. 3 VSPH 383/2010, MSPH 77 INS 8685/2010:
I. Pokud bylo insolvenční řízení po zjištění úpadku dlužníka ukončeno tak, že odvolací soxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxční návrh odmítl, bylo tím (s právní mocí měnícího rozhodnutí odvolacího soudu) odklizeno i rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce; jeho funkxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předložit konečnou zprávu dle § 302 a násl. IZ, musí insolvenční správce podat obdobnou zprávu o své činnosti a o dosavadních výsledcích insolvenčního xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x vyúčtuje svoje hotové výdaje, jakož i ostatní (uspokojené a neuspokojené) pohledávky v režimu za majetkovou podstatou (§ 168 a § 169 IZ), o nichž všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxleny (či v případě odměny správce určeny), zůstávají pohledávkami za dlužníkem. Z nich ohledně těch pohledávek, jež představují náklady insolvenčníxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xspokojení k dispozici nebo není-li dostatečný, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxvenčního řízení z prostředků státu hradit nelze.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.1.2016, sp. zn. 3 VSPH 381/2015, KSHK 41 INS 7259/2014:
Sxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxH tam, kde je insolvenční správce jejím plátcem.
Odvolací soud na rozdíl od insolvenčního soudu dospěl k závěru, že výše uvedený limit ve smyslu § 38 odsxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že je plátcem DPH, neboť by byl znevýhodněn, a při odměně 45 000 Kč by při výplatě z prostředků státu v limitu 50 000 Kč fakticky obdržel odměnu pouze 41 322 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxut ani správnou Správcovu argumentaci, že stát o vyplacenou DPH nepřijde, neboť mu tuto částku (9 450 Kč) podle zvláštních předpisů vrátí.
§ 3x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx výdajů insolvenčního správce mohou věřitelé poskytnout správci ze svých prostředků zálohu, pokud tak rozhodne věřitelský výbor a vysloví-li s tím soxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxodného nedostatku peněžních prostředků).
Souhlas soudu s poskytnutím zálohy správci k úhradě jeho výdajů je rozhodnutím v rámci dohlédací činnosxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx vyúčtována až v konečné zprávě). Dále je vhodné v něm stanovit též maximální výši potřebné zálohy (např. 50 000 Kč), event. podmínky, za nichž může být záxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxdajů správce poskytují věřitelé přímo správci na jeho účet. Poskytnutou zálohu nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xro něž byla poskytnuta (např. jakmile majetková podstata disponuje vlastními peněžními prostředky v dostatečné výši). Poskytnutá záloha má charaktxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x nelze ztotožňovat se zálohou na náklady insolvenčního řízení podle § 108 odst. 2 a 3.
Ustanovení § 39 odst. 2 výslovně stanoví, že náklady na činnosxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxhrnuty v jeho odměně (§ 38) a nese je ze svého. Výjimečně (tedy nikoliv pravidelně) lze splnění těchto činností zadat jiným osobám na účet majetkové podsxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xouhlas soudu se zadáním činností správce jiným osobám na účet majetkové podstaty je rozhodnutím v rámci dohlédací činnosti soudu (§ 11); proti tomuto rxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxzdíl od odstavce 2) se vztahuje jen na ty náklady insolvenčního správce, jež jsou spojeny s využitím právních, ekonomických a jiných specializovaných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxli předem schváleny věřitelským výborem; tyto náklady insolvenční soud neschvaluje. Nejsou-li tyto náklady předem schváleny věřitelským výborem, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení byly správci schváleny náklady spojené se zadáním jeho činností jiným osobám na účet majetkové podstaty (§ 39 odst. 2) nebo náklady spojené s vyuxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxednání konečné zprávy (§ 304) spočívající zejména v tom, že byly neúměrně vysoké.
Výši náhrady hotových výdajů insolvenčního správce upravuje § 7 x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xoslední větě ZKV není neplatnost takového "zadání", nýbrž to, že správce konkursní podstaty si takový náklad nese z konkursní odměny. Jde o náklad vynxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx). Ke vzniku škody na majetku konkursní podstaty vede takové porušení právní povinnosti až od okamžiku, kdy správce konkursní podstaty náklad vzešlý zx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxb vyplacené zálohy na konkursní odměnu), nýbrž na vrub konkursní podstaty.
§ 40
(Jednání insolvenčního správce)
JUDr.
Jolana
Maršíxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xispoziční oprávnění k majetkové podstatě [např. dle § 229 odst. 3 písm. c)]. Majetková podstata nemá právní subjektivitu. Proto (za majetkovou podstaxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx být patrno, že tak činí při výkonu své funkce. Součástí jeho označení musí být i nezaměnitelné označení dlužníka, s jehož majetkovou podstatou nakládáx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxumí zejména právní jednání, jimiž insolvenční správce zpeněžuje majetkovou podstatu (§ 286 a násl.) nebo s ní jinak nakládá (§ 228), a jeho úkony v incidxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxk ve prospěch majetkové podstaty dle § 294).
Ustanovení § 40 odst. 3 výslovně upravuje oprávnění insolvenčního správce pověřit svého zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx96, R 17/98:
Správce konkursní podstaty není účastníkem konkursního řízení. Jako zvláštní procesní subjekt má samostatné postavení jak vůči úpadcix xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxch podstaty pohledávku úpadce, musí být jako žalobce uveden přímo správce, označený svým jménem, příjmením, povoláním, bydlištěm a funkcí ("správce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxské funkce, jde o vadu podání (vadu v označení účastníka řízení), k jejímuž odstranění je třeba správce vyzvat postupem podle ustanovení § 43 OSŘ.
x xxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxodnutím nebo jiným exekučním titulem vzniklým v průběhu insolvenčního řízení ve věci pohledávek nebo jiných práv týkající se majetkové podstaty nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xajetek insolvenčního správce s výjimkou:
a)
pořádkových opatření (tj. pokut) uložených insolvenčnímu správci v těchto řízeních a
b)
rozhodnxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx. separace nákladů upravená např. v § 147 OSŘ).
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7.9.2017, sp. zn. 29 Cdo 2446/2017:
Úprava obsxxxxx x x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxího titulu (při zkoumání, čí majetek lze podle exekučního titulu postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí), nýbrž respektuje fakt, že v incidenčníx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xebo která mají být uspokojena z majetkové podstaty), může být vydáno (vydává se) též rozhodnutí, které má sankční povahu (postihuje osoby, které v řízexx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm úpravou obsaženou v § 53 o. s. ř. co do pořádkových opatření a v § 147 o. s. ř. pro hrazení nákladů řízení, "které by jinak nebyly vznikly", jestliže je taxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxlvenčního zákona se uplatní (a osobní majetek insolvenční správce bude postižitelný výkonem rozhodnutí nebo exekucí), jestliže v incidenčním sporx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxerá mají být uspokojena z majetkové podstaty), bylo proti insolvenčnímu správci vydáno rozhodnutí (jiný exekuční titul), jímž mu bylo uloženo pořádkxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xízení, které by jinak nebyly vznikly a které způsobil svým zaviněním, nebo které vznikly náhodou, která se mu přihodila.
Úvěrové financování
x xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxně opravňuje insolvenčního správce uzavřít za obvyklých obchodních podmínek smlouvy:
a)
o úvěru a smlouvy obdobné (za účelem získání peněžních prxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxy zástavní smlouvy),
pokud jimi má být udržen nebo rovněž i obnoven provoz obchodního xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxty). Pro uvedené smlouvy zavádí IZ legislativní zkratku "úvěrové financování". Nenabídnou-li dosavadní zajištění věřitelé [zajištěným věřitelex xx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xmezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky jakožto zástavní věřitelé) přednostní právo, aby s nimi insolvenční správce uzavřel smlouvy o úvěrovém financování. Dosavadním zajištěným věxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxzbytný (předchozí) souhlas věřitelského výboru [§ 58 odst. 1 písm. c)]. Souhlas insolvenčního soudu se již nevyžaduje.
Uzavření smluv o úvěrovém fxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx xx x xo i přesto, že s uzavřením smluv souhlasil věřitelský výbor. Dlužno dodat, že i jednotliví členové a náhradníci věřitelského výboru odpovídají dle § 60 xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxo financování je pohledávkou za majetkovou podstatou [§ 168 odst. 1 písm. f)]. Pohledávka věřitele z úvěrového financování, kterou přijal dlužník s dixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx uspokojí před všemi jinými pohledávkami, s výjimkou výdajů a odměny insolvenčního správce (§ 357 odst. 1).
Rozlišování věřitelů dle § 41 odst. 2 má xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xxxx xxxledávka z úvěrového financování stejné pořadí jako pohledávky zajištěných věřitelů, kteří svého práva podle § 41 odst. 2 nevyužili. Mezi zajištěné vxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx úvěrového financování k sobě navzájem hodnoty věcí, práv a pohledávek sloužících k zajištění pohledávek zajištěných věřitelů, stanovené znaleckým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch v rámci úvěrového financování (např. strojní vybavení, polotovary, suroviny, výrobní díly apod.) není předmětem zajištění (tj. že nepodléhá zástxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxu právu podle zahraniční právní úpravy) podle dříve uzavřených smluv. Tedy se o tento majetek nerozšiřuje dříve poskytnuté zajištění dle původních smxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze za žádných okolností použít k jinému účelu (např. na výplatu dlužných mezd) než dohodnutému ve smlouvách o úvěrovém financování.
K uzavření sxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxu trvání moratoria (§ 118 a násl.).
K uzavření smlouvy o úvěrovém financování dlužníkem je nezbytný (předchozí) souhlas věřitelského výboru [§ 58 oxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxmi oprávněními nebo insolvenční správce po povolení reorganizace k dosažení jejího účelu, je pohledávkou za majetkovou podstatou, která se uspokojí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxhy a z účelu smluv o úvěrovém financování, jakož i z okolností, za nichž jsou uzavírány, dovodit, že i dlužník jakožto osoba s dispozičními oprávněními, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxj. zejména § 41 odst. 2).
§ 43
(Součinnost orgánů veřejné správy)
JUDr.
Jolana
Maršíková
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx insolvenčním řízení přímo nezainteresovaných, nemůže insolvenční správce efektivně vykonávat svoji funkci. Insolvenční správce, jako zvláštní pxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxního soudu.
Osobami povinnými k součinnosti vůči insolvenčnímu správci jsou:
a)
orgány veřejné správy, zejména katastrální úřady, orgány evixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx instituce,
f)
provozovatelé telekomunikačních služeb, poštovních služeb a jiné osoby, které se zabývají přepravou zásilek,
g)
vydavatelé xxxxx x
xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxst, tzn. že mu poskytnou:
a)
údaje o majetku dlužníka a některé další údaje, které jsou nutné pro výkon správy majetkové podstaty, a to ve stejném rozsxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydají listiny nebo jiné věci, které mohou sloužit ke zjištění dlužníkova majetku.
Součinnost se poskytuje insolvenčnímu správci zásadně bezxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxou součinnost nelze insolvenčnímu správci účtovat žádnou odměnu (dle komerčního ceníku) nebo zisk.
Náhrady hotových výdajů osob, které poskytly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytne insolvenčnímu správci součinnost také tak, že - na jeho písemnou žádost poskytne insolvenčnímu správci údaje o majetku a závazcích a o jiných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k ocenění majetku dlužníka nebo jeho části. Náklady na vypracování znaleckého posudku jsou pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovox xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxním a pokud je touto osobou dlužník, vyrozumí o tom na předepsaném formuláři insolvenčního správce.
Dlužno dodat, že dle § 128 OSŘ má každý (tedy nejxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xozhodnutí.
§ 44
(Formy součinnosti)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Rozsah potřebnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xbrátil na povinné osoby nebo orgány též s jinými požadavky. Při formulaci svých požadavků vůči povinným osobám nebo orgánům však musí mít insolvenční sxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxžaduje součinnost, doloží insolvenční správce své ustanovení do funkce rozhodnutím insolvenčního soudu (jde o rozhodnutí dle § 25, § 27, § 84, § 112, § 1xx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxě rozhodnutí, jímž bylo usnesení schůze věřitelů potvrzeno dle § 29 odst. 2.
Osoby a orgány, které jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x x xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xa škodu nebo jinou újmu, kterou způsobily, v případě, že tuto součinnost neposkytly řádně a včas. Odpovědnost za škodu vzniklou porušením jejich právnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxk odpovědnosti tak je:
a)
porušení povinností (uložené IZ nebo soudem),
b)
způsobená škoda (např. věřitelům nebo na majetkové podstatě dlužnxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxenou porušením právní povinnosti (zde porušením povinnosti podle IZ) je odpovědností za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností. Zavinění xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxou škodu nezavinila.
§ 45
(Povinnost mlčenlivosti)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxí povinnost mlčenlivosti (typicky obchodní tajemství dlužníkova podniku), pokud se o nich dozvěděl při výkonu své funkce, a to i po jejím skončení; tutx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxi jej v rozsahu výkonu této funkce může zprostit ten, v jehož zájmu ji má (tj. zpravidla dlužník, jde-li o některé záležitosti týkající se majetkové podsxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné (§ 91).
Povinnost mlčenlivosti insolvenčního správce se nutně vztahuje i na třetí osoby vykonávající činnosti, ke kterým je insolvenčnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti by mohlo být sankcionováno pořádkovou pokutou udělenou insolvenčnímu správci insolvenčním soudem podle § 81 nebo by mohlo vést ke zproštění funkxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
xxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxna
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Věřitelskými orgány jsou i v insolvenčním řízení:
a)
schůze věřitelů (jakx xxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxřitelů nebo v případech dle § 56 odst. 3).
Schůze věřitelů je nejvyšším orgánem věřitelů, do její
kompetence
patří
-
volba a odvolání členů věxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxní daná schůzi věřitelů insolvenčním zákonem,
-
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxstupce věřitelů si může schůze vyhradit k rozhodování cokoliv, co patří do jejich působnosti.
Do
kompetence
schůze věřitelů v době do rozhodnuxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu nebo zástupce věřitelů a jejich náhradníky. - První schůze věřitelů konaná po přezkumném jednání vyslechne zprávu insolvenčního správce o jeho dosaxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxsti řádně. - Pokud rozhodnutí o úpadku nebylo spojeno s rozhodnutím o řešení úpadku, může soud o způsobu řešení úpadku rozhodnout až po schůzi svolané roxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xozhodnout, zda úpadek bude řešen konkursem či reorganizací, a má-li být úpadek řešen konkursem, může zároveň schůze věřitelů přijmou usnesení, kterýx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxména tyto kompetence:
-
Schůze věřitelů projedná zprávu insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka se závěry, které představují doporxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xozsahu bude z majetkové podstaty poskytnuto dlužníkovi a jeho rodině plnění k úhradě jejich odůvodněných existenčních potřeb (§ 281 IZ).
-
Ke zpenxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí o způsobu zpeněžení majetkové podstaty (§ 283 odst. 2 IZ).
-
Pokud schůze rozhodla, že majetková podstata bude zpeněžena jedinou smlouvou xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxud takto určeného znalce ustanoví. Podle § 155 IZ pak věřitelé na další k tomu svolané schůzi znalecký posudek projednají a rozhodnou o jeho schválení.
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Schůze věřitelů po povolení reorganizace má např. tato oprávnění:
-
Návrh na povolení reorganizace může být podán věřitelem nejpozději 10 dnů přex xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxtelů schválit. Podle § 323 IZ tak učiní po zprávě insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka. Pokud schůze věřitelský návrh na povolení reoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxce (§ 150 IZ), je zároveň oprávněna přijmout usnesení, kterým určí osobu znalce za účelem ocenění majetkové podstaty (§ 153 odst. 2 IZ). Insolvenční soux xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
-
Přednostní právo sestavit reorganizační plán má dlužník, a to i v případě, že návrh na povolení reorganizace podal některý z věřitelů. Schůze je poxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxán nebude předkládat dlužník.
-
Schůze věřitelů hlasuje o přijetí reorganizačního plánu na schůzi, která je podle § 344 IZ svolána jen za tímto účexxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxganizační plán může být přijat věřiteli i mimo schůzi věřitelů. Schůzi věřitelů náleží po povolení oddlužení zejména tato oprávnění:
-
K projednáxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxřitelů včas požádá. Věřitelé tedy přijmou usnesení, zda bude oddlužení provedeno zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendářex xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu a tomu budou odpovídat i další
kompetence
schůze věřitelů (viz shora
kompetence
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxru nebo zástupce věřitelů). Usnesení, jímž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů s právem hlasu, počítaná podle výše jejich pohledávek. Přesto nelze vyloučit situace, kdy si schůze vxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvat o všech (nebo jen o podstatných) věcech, jež by jinak patřily do působnosti věřitelského orgánu, v němž by takový věřitel neměl vůči ostatním věřitexxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xatří do působnosti schůze věřitelů nebo které si schůze věřitelů vyhradila.
§ 47
Schůze věřitelů
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoud svolá schůzi věřitelů:
a)
z vlastní iniciativy (shledá-li takový postup důvodným nebo proto, že mu to IZ ukládá: po rozhodnutí o úpadku dle § 137 xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxo
b)
na návrh:aa) insolvenčního správce nebo bb) věřitelského výboru nebo
c)
cc) není-li způsobem řešení úpadku oddlužení alespoň 2 věřitelůx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí, nadpoloviční většiny všech věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše (§ 49 odst. 1) činí zároveň nadpoloviční většinu přihlášených pohledxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu svolat schůzi věřitelů.
Je-li insolvenční soud požádán o svolání schůze věřitelů, svolá ji tak, aby se xxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xoudu učiněné vyhláškou musí být zveřejněno nejméně 15 dnů přede dnem, kdy se má jednání nebo jiný úkon insolvenčního soudu konat (§ 72 odst. 2), nezbývá ixxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxx tj. předmět jednání schůze věřitelů. Neobsahuje-li jej, postupuje insolvenční soud dle § 43 OSŘ a vyzve navrhovatele, aby návrh na svolání schůze věřxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxen. Teprve po řádném doplnění návrhu počne běžet třicetidenní lhůta pro svolání schůze věřitelů. Má-li dlužník zaměstnance, má právo zúčastnit se schxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxvá organizace s největším počtem členů nebo sdružení odborových organizací s největším počtem členů, nedohodnou-li se odborové organizace působící x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo prozatímního věřitelského výboru (§ 67).
Jednání schůze věřitelů je veřejné, pokud insolvenční soud z důvodů zvláštního zřetele hodných veřxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxhůze věřitelů je zvláštním druhem soudního jednání, což plyne již z toho, že ji ve smyslu § 47 odst. 1 IZ svolává a řídí insolvenční soud. Právě proto, že jxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xízení překážku pro to, aby odvolací soud rozhodl bez nařízení odvolacího jednání o odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu vycházejícího z usnxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxeřejněno nejméně 15 dnů přede dnem konání schůze věřitelů (§ 72 odst. 2). Oznámení se zvlášť doručuje jen dlužníku, insolvenčnímu správci a státnímu zaxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxvrh na svolání schůze věřitelů podán (tuto záležitost nelze měnit), jakož i místo a termín konání schůze.
Schůzí věřitelů může být projednán jen takxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxou se usnést i na dalším (předem neohlášeném) předmětu jednání.
Předmětem jednání první schůze věřitelů (není-li úpadek dlužníka řešen oddluženíxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxtanoveného insolvenčního správce a event. ustanovení nového insolvenčního správce podle § 29 odst. 1, pokud schůze hodlá takovou vůli vůbec projevitx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxního věřitelského výboru o jeho dosavadní činnosti (byl-li ustanoven),
e)
způsob řešení dlužníkova úpadku, nebylo-li ještě v době konání schůze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx OSŘ v insolvenčním řízení. Má zabránit opakovanému a nedůvodnému požadavku některého věřitele (nikoliv však věřitelského orgánu nebo insolvenčníxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxádají, uloží insolvenční soud usnesením věřiteli, jenž podal opakovaně nedůvodně návrh na svolání schůze věřitelů, povinnost zaplatit ostatním věřxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxto věřiteli zaplatit i paušální částku na náhradu nákladů spojených s projednáním nedůvodného návrhu na svolání schůze věřitelů ve výši 5 000 Kč; zaplaxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxnímu správci, státnímu zastupitelství, pokud vstoupilo do insolvenčního řízení, věřitelům, jichž se týká (tj. povinnému věřiteli a poškozeným věřixxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
K platnosti usnesení schůze věřitelů se zásadně vyžaduje, nestanoví-li IZ jinak (např. v § 57 oxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x§ 53 odst. 6), počítaná podle výše jejich (přihlášených) pohledávek; přitom platí, že na každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas. Pokud to insolvenčnx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x). Nelze proto vyloučit situace, kdy přijetí nebo nepřijetí usnesení schůze věřitelů bude záviset jen na jednom věřiteli (např. bance), jehož pohledáxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxzi sebou dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva s ní spojená. Nedohodnou-li se, vykonávají tato práva samostatně, jen ohledně svého dílu na pohledáxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxoví spoluvlastníci nemovitosti s pohledávkou na nájemném vůči dlužníku ve výši 100 000 Kč nedohodnou na výkonu svého hlasovacího práva ve výši 100 000 hxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xsnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8.4.2010, sp. zn. 3 VSPH 324/2011, MSPH 93 INS 2456/2010:
Ať již jde o usnesení schůze věřitelů, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxř. u usnesení schůze věřitelů dle § 151, § 155 odst. 3 a § 156 IZ), anebo jde o hlasování o reorganizačním plánu dle § 347 odst. 1 IZ, je pro výsledek tohoto hlxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx odvolatel nesprávně dovozuje - vůči celkové výši jejich přihlášených pohledávek, tedy i v rozsahu pohledávek, ohledně nichž hlasovací právo nemají (x xx xxxxx x x x xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.1.2010, sp. zn. 1 VSPH 771/2009, R136/2011:
Samotná účast věřitele na schůzi věřitelů a jeho žádost o přiznxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxní Vrchního soudu v Praze ze dne 19.12.2011, sp. zn. 2 VSPH 1068/2011, KSLB 76 INS 15819/2010:
Odvolací soud v první řadě předesílá, že odvolatelkou zmixxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxých nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek. Tato úprava však neplatí bezvýjimečně, když IZ v některých případech sxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxího správce dle ust. § 29 odst. 1 IZ nebo usnesení o stanovení způsobu řešení dlužníkova úpadku dle ust. § 151 odst. 1 téhož zákona. Současně je ovšem nutxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxěna. Věřitelé s "nezjištěnou" pohledávkou mohou hlasovat, jen je-li jim hlasovací právo přiznáno. Pro tyto účely rozlišuje ust. § 51 IZ věřitele, jejxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxku, nebyla ještě zjištěna (neboť nebyla ještě přezkoumána) nebo je sporná. Z uvedeného ustanovení rovněž plyne, že věřitel, jehož pohledávka byla popxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xx xřeba aplikovat i při posuzování hlasovacího práva věřitelů při hlasování o odvolání soudem ustanoveného x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxěr dosažených hlasů vůči celkové výši pohledávek přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze s právem hlasu nikoli - jak insolvenční soud nesprxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxu se neprotiví ani úprava obsažená v ust. § 30 odst. 2 IZ, která umožňuje opakované hlasování o výměně insolvenčního správce v situaci, kdy k ní došlo na záxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxtele popřených nevykonatelných pohledávek, jimž bylo přiznáno hlasovací právo, ohledně nichž však nebyla včas podána určovací žaloba podle ust. § 19x xxxxx x xxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxat mají zásadně všichni na schůzi přítomní věřitelé, nejde-li o případy uvedené v § 51 (jde zejména o věřitele s popřenými nebo dosud nepřezkoumanými pxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx schůzi věřitelů (nikoliv však ve věřitelském výboru). Vzhledem k předem danému předmětu schůze věřitelů se umožňuje, aby věřitel, jenž se schůze věřixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxj být zcela jednoznačné, zda je věřitel pro přijetí návrhu, proti návrhu nebo že se zdržel hlasování), jinak se k takovému hlasu (jako neplatnému) nepřixxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxitelů; dojde-li soudu až v den konání schůze věřitelů, nelze k němu již přihlédnout. Podání věřitele musí být učiněno na předepsaném formuláři "Hlasovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xnsolvenční soud neodstraňuje vady hlasovacího lístku postupem dle § 43 OSŘ. Odstraní-li věřitel sám vady svého hlasovacího lístku (spočívající v nedxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxnak se k němu nepřihlíží.
Podrobnosti hlasovacího lístku upravuje § 3 a 7 vyhl. č. 191/2017 Sb. Formulář hlasovacího lístku s pokyny k jeho vyplněxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Obecně platí, že hlasovací právo má každý (přihlášený) věřitel, jehož pohledávka byla na přezkxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx omezit pouze výslovné ustanovení insolvenčního zákona (např. § 53).
Pokud jde o hlasovací právo věřitelů, jejichž (přihlášená) pohledávka:
ax
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxji spornou,
stanoví IZ pro jednotlivé případy zvláštní postupy.
Jde-li o věřitele pohledávky, jež byla na přezkumném jednání popřena insolvxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxvému věřiteli přizná hlasovací právo či nikoliv. Pokud mu schůze věřitelů nepřizná hlasovací právo (tj. že takový návrh zamítne nebo se o něm platně neuxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxem podle § 52 odst. 2 včas navrhne.
Nejde-li o popřené pohledávky dle odstavce 1, rozhodne o hlasovacím právu věřitelů, jejichž pohledávka dosud nexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxa nebo zčásti zanikla), výlučně insolvenční xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxeré zatím nebyly přezkoumány, návrh na rozhodnutí o hlasovacím právu). Dlužník nebo věřitelé mohou postupem podle § 52 odst. 2 navrhnout insolvenčníxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxasovacím právu věřitelů pohledávek uvedených v odstavcích 1 a 3 je rozhodnutím v rámci dohlédací činnosti soudu (§ 11); proti tomuto rozhodnutí není odxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxení a vůči insolvenčnímu správci (§ 89 odst. 2).
Pokud to insolvenční zákon pro určitý typ hlasování výslovně nepřipustí, nemají hlasovací právo
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§ 169),
-
věřitelé s pohledávkami vyloučenými ze způsobu řešení úpadku (§ 170),
-
věřitelé s podřízenými pohledávkami (§ 172) a
-
do doby sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxudu ČR ze dne 24.1.2015, Pl. ÚS-st. 41/15:
Ústavní stížnost proti usnesení insolvenčního soudu, kterým bylo do 31. prosince 2013 podle § 51 odst. 1 nebx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxlů, je podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, nepřípustná.
§ 52
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hlasovací právo věřitelů u každého zvlášť. To mj. znamená, že i ve výroku rozhodnutí, jímž se věřiteli přizná hlasovací právo (nebo zamítne takový návrxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx ze zákona nepřísluší věřiteli, jehož pohledávka byla popřena insolvenčním správcem, věřiteli, jehož pohledávka nebyla dosud přezkoumána, a věřitexxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxolvenčního soudu, zda má nebo nemá být věřiteli hlasovací právo přiznáno.
Tedy pokud se domáhá přiznání hlasovacího práva věřitel, jehož pohledávxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxhnout insolvenčnímu soudu, aby mu bylo hlasovací právo přiznáno (a pokud mu hlasovací právo nepřiznala schůze věřitelů podle § 51 odst. 1).
Pokud nexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxamu přihlášených pohledávek navrhne, aby jejímu nositeli insolvenční soud hlasovací právo přiznal, insolvenční soud rozhodne podle návrhu insolvexxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xnsolvenční soud posoudí takový návrh jako důvodný.
Pokud nebyla pohledávka věřitele ještě přezkoumána a insolvenční správce v seznamu přihlášenxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce a věřiteli hlasovací právo nepřizná, ledaže postupem podle § 52 odst. 2 dotčený věřitel navrhne, aby mu hlasovací právo přiznáno bylo a insolvenčnx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xšak neskončí dříve než 5 dní po zveřejnění seznamu přihlášených pohledávek v insolvenčním rejstříku. Skutečnosti rozhodné pro hlasovací právo lze doxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxm, schůze věřitelů nebude svolána, insolvenční správce pohledávku věřitele popře na osobním jednání s dlužníkem podle § 410 IZ a věřitel by chtěl hlasxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxčním rejstříku. Vzhledem k tomu, že zde není prostor k postupu podle § 52 odst. 2 IZ, nabízí se řešení, na jehož základě by měli všichni věřitelé (oprávněnx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxzkum pohledávek je završen až pravomocným schválením zprávy o přezkumu insolvenčním soudem. Tedy věřitel hlasuje v době, kdy přezkum jeho pohledávky xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxací právo odpovídající výši jejich přihlášených pohledávek).
Odstavec 3 výslovně deklaruje skutečnost, že rozhodnutí insolvenčního soudu o hlaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxx xxxx xxxxxxxnční soud vázán při další schůzi věřitelů (tj. že na další schůzi věřitelů je třeba o hlasovacím právu znovu rozhodnout).
Odstavec 4 přece jen však moxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxváním o odvolání proti jinému rozhodnutí insolvenčního soudu (proti němuž je odvolání přípustné), pokud odvoláním napadené rozhodnutí záviselo na zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxu věřitelů.
§ 53
(Zákaz hlasování)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Pro hlasování na sxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxkovi blízkou (§ 22 OZ) vyjma případů, kdy a) jde o hlasování o reorganizačním plánu předloženém jinou osobou než xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxřitel ve věcech, kterých se účastní nebo kterých je nebo má být stranou (popř. ve věcech, které se týkají osoby, která je osobou věřiteli blízkou anebo s nxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx součástí majetkové podstaty,
c)
incidenční spor, nebo
d)
rozhodnutí o hlasovacím právu.
Insolvenční soud může z důvodů hodných zvlášxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xakazuje,
b)
vyžaduje-li to ochrana společných zájmů věřitelů a hrozí-li střet zájmů, zakázat věřiteli hlasování i v případech, kdy mu zákon hlasoxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xne 20.9.2002, sp. zn. 1 Ko 351/2002, SJ 15/2003:
Společnost s ručením omezeným je ve smyslu § 67b ZKV v platném znění osobou dlužníkovi (společnosti s rxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xe dne 1.8.2002 sp. zn. 21 Cdo 2192/2001, SJ 168/2002:
Právnická osoba je ve smyslu ust. § 42a obč. zák. osobou blízkou dlužníku, který je fyzickou osoboxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxávnické osoby, popřípadě má-li k ní jiný obdobný vztah, a současně, kdyby důvodně pociťoval újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní. Uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xlízké" (§ xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxu, o které by bylo možno říci, že hlasuje ve vlastní věci nebo ve věci osoby blízké, byl právní předchůdce věřitele, který má hlasovat, důvodem k vyloučenx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Nejde-li o usnesení schůze věřitelů týkající se:
a)
odvolání insolvenčního správce a ustanovení nového správce pxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa věřiteli, jehož pohledávka byla insolvenčním správcem popřena (§ 51 odst. 1),
c)
způsobu řešení dlužníkova úpadku (§ 150),
d)
reorganizačnxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxčnému zájmu věřitelů [§ 2 písm. j)]. Z jiných důvodů (např. změní-li se okolnosti, za nichž se hlasovalo, změní-li se věc, o níž se hlasovalo, nebo pro závxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxšení usnesení schůze věřitelů lze vydat nejpozději do skončení schůze věřitelů, která takové usnesení přijala, a lze je vydat jen na návrh (tj. nikoliv xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxk, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxmci dohlédací činnosti soudu (§ 11); proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 55). Rozhodnutí se doručí pouze osobám, které proti němu podaly oxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxsení schůze věřitelů není dle § 54 odst. 1 IZ rozpor mezi zájmy jednotlivých věřitelů dlužníka, ale skutečnost, že přijaté usnesení odporuje společnéxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xpadku.
§ 55
(Zrušení rozhodnutí schůze věřitelů)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se může odvolat pouze věřitel, který hlasoval pro přijetí usnesení schůze věřitelů, a že odvolání, které nebude podáno (do protokolu) do skončení schůxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxho) usnesení schůze věřitelů (nepřítomní věřitelé, již hlasovali toliko korespondenčně dle § 50 odst. 2, se takto ani jinak vyzvat nemohou), aby uvedlx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxí odvolání uvede insolvenční soud do protokolu o jednání. Písemné vyhotovení usnesení o zrušení usnesení schůze věřitelů se doručí pouze věřitelům, kxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxl proti přijetí usnesení schůze věřitelů (§ xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxhlášení usnesení o zamítnutí jejího návrhu na zrušení usnesení schůze věřitelů poučí o možnosti podat odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxvném prostředku a vyjádření takové osoby se uvede v protokolu o jednání. Písemné vyhotovení usnesení o zamítnutí návrhu na zrušení usnesení schůze věřxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního soudu doplnit (po seznámení se s ním) o další odvolací důvody či návrhy.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.7.20xxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxodnutí schůze věřitelů zamítne, je třeba případným odvolatelům zpřístupnit skutečné důvody, které insolvenční soud vedly k vydání rozhodnutí, s nímx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, a to způsobem zákonem předepsaným (dle § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 OSŘ) tak, aby z něj bylo patrné, z jakých konkrétních skutkových a právních xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a na jakém podkladě tyto závěry učinil.
Věřitelský výbor
§ 56
(Ustanovení věřitelského výboru)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxřitelů; to neplatí v případě, kdy je způsobem řešení úpadku dlužníka nepatrný konkurs nebo oddlužení. Při nižším počtu přihlášených věřitelů lze místx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxje schůze věřitelů. Předmětem jednání první schůze věřitelů je vždy volba věřitelského výboru (§ xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxxzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku, jmenovat prozatímní věřitelský výbor (§ 61 odst. 1).
Věřitelský výbor může mít nejméně 3 členy a nejvýše 7 člxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xlen věřitelského výboru více náhradníků, musí schůze věřitelů určit též pořadí, v jakém jej budou ve věřitelském výboru zastupovat (§ 58 odst. 3). To můxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsedání věřitelského výboru. Není však možné, aby náhradník za konkrétního člena věřitelského výboru nastoupil za jiného náhradníka na místo jiného čxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxhlášení věřitelé, kteří se svým zvolením souhlasí (§ 59 odst. 1). Volbu členů a náhradníků věřitelského výboru potvrzuje insolvenční soud (§ 57 odst. 3xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe věřitelském výboru; to neplatí, nabylo-li tímto způsobem pohledávku dosavadního věřitele více osob (§ 63 odst. 2).
§ 57
(Volba členů a náhraxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxlského výboru v insolvenčním řízení věnuje zákonodárce pozornost též jeho složení. Ve věřitelském výboru by měli být zastoupeni zajištění i nezajištxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xezajištěnými věřiteli musí být vždy nejméně tolik, kolik členů navržených zajištěnými věřiteli; pravidlo však neplatí jen tehdy, pokud:
a)
nezajxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xebo
b)
jimi xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxištěný věřitel vahou svých hlasů zablokuje přijetí takového návrhu).
Pokud jde o sestavování nominace členů věřitelského výboru od nezajištěxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xemusí být nutně zajištěnými věřiteli.
Pokud se podaří sestavit oba návrhy na složení členů a náhradníků věřitelského výboru od nezajištěných a od zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x náhradníků věřitelského výboru proto hlasují jen nezajištění věřitelé (zajištění věřitelé o něm nehlasují) a o návrhu zajištěných věřitelů na složexx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx jako na zajištěného pohlížet pouze do hodnoty zajištění zjištěné znaleckým posudkem vypracovaným v insolvenčním řízení (§ 167 odst. 3). Pokud např. vxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx x xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxkto v plném rozsahu zajištěná zástavním právem, a pokud znaleckým posudkem v průběhu insolvenčního řízení bude zjištěna hodnota zajištění (podle § 21x xxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxtelů s pohledávkou ve výši 400 000 Kč.
K přijetí návrhu nezajištěných věřitelů je potřeba prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxjetí návrhu zajištěných věřitelů je potřeba prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených zajištěných věřitelů s právem hlasu, počítaná pxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x potvrzení volby jeho členů a náhradníků, může insolvenční soud, a to i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku, jmenovat prozatímní věřixxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlského výboru insolvenční soud. Novou schůzi věřitelů za účelem ustanovení věřitelského výboru svolá insolvenční soud jen na návrh oprávněné osoby (x xx xxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxkého výboru však nepotvrdí, je-li tu důvod pochybovat o jejich důvěryhodnosti nebo o tom, že budou k výkonu funkce způsobilí (§ 59 odst. xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa které k volbě došlo; toto rozhodnutí se nedoručuje. Rozhodnutí o potvrzení volby členů a náhradníků věřitelského výboru je rozhodnutím v rámci dohléxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxradníka věřitelského výboru nepotvrzena, odvolání naopak přípustné je (§ 59 odst. 4). Po vyhlášení usnesení, jímž byla volba člena nebo náhradníka věxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxoval pro jejich zvolení, a že odvolání, které nebude podáno (do protokolu) do skončení schůze věřitelů, již později nelze (samostatně) podat. Poté insxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxdl, zda se vzdává odvolání (či nikoliv, tj. že je podává). Podané poučení o opravném prostředku a vyjádření jednotlivých věřitelů legitimovaných k podxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxru se doručí pouze věřitelům, kteří proti němu podali odvolání; jiným osobám se již nedoručuje.
Odvolání podané do protokolu při jednání schůze věřxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxvrzení (nebo nepotvrzení) členů a náhradníků věřitelského výboru v průběhu jednání schůze věřitelů, je rozhodnutí účinné vůči všem účastníkům insolxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxru insolvenčním soudem platí obdobně i pro usnesení první schůze věřitelů konané po jmenování prozatímního věřitelského výboru (§ 62 odst. 2).
Judxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx potvrzena volba člena nebo náhradníka věřitelského výboru (§ 57 odst. 3 IZ) má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§ 59 odst. 3 IZ), jež odvoláním naopak napadnout lze (§ 59 odst. 4 IZ).
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxor je povinen především chránit společný zájem (všech) věřitelů [§ 2 písm. j)] a v součinnosti s insolvenčním správcem má přispívat k naplnění účelu insxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxjší činnosti, k nimž je věřitelský výbor nejen oprávněn, ale též povinen v každém insolvenčním řízení, přičemž jeho další činnosti upravuje IZ i na jinxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxzích; jednotliví jeho členové nemají působnost věřitelského výboru. Ze svého středu si věřitelský výbor zvolí hned na své první schůzi svého předsedux xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxtelského výboru je rozhodnutím v rámci dohlédací činnosti soudu (§ 11); proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 91). Rozhodnutí se doručujx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru (§ 75 odst. 2).
Věřitelský výbor se schází z vlastní iniciativy (svolává jej předsxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (každý člen má pouze jeden hlas, velikost jeho pohledávky zde nerozhoduje). Věřitelský výbor by měl zásadně zasedat v plném počtu svých členů, neboť nexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxeném schůzí věřitelů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Věřitelský výbor je usnášeníschopný, je-li na jeho schůzi přítomna nadpoloviční vxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx některého ze svých členů nebo jeho náhradníka.
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx schůzí věřitelského výboru a mohou se při nich nechat zastoupit (na své náklady a na své nebezpečí) kteroukoliv fyzickou osobou (zpravidla advokátem)x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobními výdaji věřitele a nelze je hradit z majetkové podstaty.
Přijímá-li věřitelský výbor rozhodnutí korespondenční formou, insolvenční sprxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx-li pro něj nadpoloviční většina všech členů výboru. Nevyjádří-li se člen výboru ve stanovené lhůtě, platí, že hlasoval proti (§ 7 vyhl. č. 311/2007 Sbxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxníky věřitelského výboru mohou být jen přihlášení věřitelé; věřitele s pohledávkami za majetkovou podstatou (§ 168) nebo pohledávkami jim na roveň poxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx lze jej však dát i dodatečně (např. v situacích, kdy se schůze věřitelů účastní méně věřitelů, než je potřeba zvolit). Stane-li se členem nebo náhradníkxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxkačními údaji), která bude jejím jménem ve věřitelském výboru jednat.
Členy ani náhradníky věřitelského výboru nemohou být osoby, u kterých je vzhxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxi dlužníka (podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce),
c)
společníci dlužníka, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxnotě více než desetiny základního kapitálu dlužníka, a
d)
osoby tvořící s dlužníkem koncern (§ 79 ZOK);
pokud by takové osoby přesto kandidoxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xebo náhradníka věřitelského výboru, jen je-li tu důvod pochybovat:
a)
o jejich důvěryhodnosti (zejména z důvodů uvedených v odstavci 2) nebo
b)
x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxradníka věřitelského výboru nepotvrzena, je odvolání přípustné (§ 59 odst. 4). Po vyhlášení usnesení, jímž byla volba člena nebo náhradníka věřitelsxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxo jejich zvolení, a že odvolání, které nebude podáno (do protokolu) do skončení schůze věřitelů, již později nelze (samostatně) podat. Poté insolvenčxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx se vzdává odvolání (či nikoliv, tj. že je podává). Podané poučení o opravném prostředku a vyjádření jednotlivých věřitelů legitimovaných k podání odvxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxručí pouze věřitelům, kteří proti němu podali odvolání; jiným osobám se již nedoručuje.
Odvolání podané do protokolu při jednání schůze věřitelů lxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Členové a náhradníci věřitelského výboru:
a)
jsou při výkonx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxůsobili porušením svých povinností nebo neodborným výkonem své funkce, bb) i za své zaměstnance a jiné osoby, jejichž prostřednictvím plni-li či měli xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxtek z majetkové podstaty jen se souhlasem schůze věřitelů,
d)
mají právo na náhradu nutných výdajů spojených s výkonem funkce (půjde zejména o cestxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxenční soud (způsob určení a nejvyšší přípustnou výši těchto nároků stanoví vyhl. č. 313/2007 Sb.).
Pokud jde o odpovědnost za škodu členů a náhraxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxpovědnosti insolvenčního správce dle § 37). Této odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. Předpokladem pro vznik odpovědnosti čxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxtatě dlužníka),
c)
příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a způsobenou škodou a
d)
zavinění.
Obecná úprava odpovědnosti za škxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zavinění je tak presumováno - tj. předpokládá se, že ten, kdo škodu způsobil, ji i zavinil a je na něm, aby prokázal, že škodu nezavinil. Bude tedy na povixxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxívat služeb právních, ekonomických a jiných specializovaných odborníků, lze náklady, které tím členům nebo náhradníkům věřitelského výboru vzniknxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxodnutím v rámci dohlédací činnosti soudu (§ xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru (x xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxch vyúčtování a event. jejich maximální výši. Je-li souhlas udělen, jsou vynaložené náklady pohledávkou za majetkovou podstatou [§ 168 odst. 1 písm. kxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxlského výboru určí insolvenční soud zejména s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti tak, aby celková výše odměny všech čxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5% odměny insolvenčního správce. Ostatní nutxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx Sb.).
§ 61
(Prozatímní věřitelský výbor)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovenx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xěřitelský výbor (tj. jeho jednotlivé členy a event. též jejich náhradníky).
Insolvenční soud jmenuje prozatímní věřitelský výbor, pokud dojde k zxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
dlužník,
-
přihlášený věřitel nebo
-
předběžný správce, popř. ustanovený insolvenční správce, učiní tak neprodleně.
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x§ 11); proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 61 odst. 3). Rozhodnutí se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelského výboru navrhl, a jmenovaným členům (a event. náhradníkům) prozatímního věřitelského výboru (§ 61 odst. 3).
Jestliže (zpravidla prvxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxzi věřitelů za účelem ustanovení věřitelského výboru svolá insolvenční soud jen na návrh:
a)
insolvenčního správce nebo
b)
alespoň 2 věřitelůx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a nebyla-li svolána schůze věřitelů, pak platí, že působnost věřitelského orgánu vykonává insolvenční soud. Pokud některý z věřitelů reaguje na výzvx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutím insolvenčního soudu zástupcem věřitelů (§ 61 odst. 1 ve spojení s § 68 odst. 2).
Má-li dlužník zaměstnance, má právo zúčastnit se jednání prozaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxkého výboru)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Při jmenování prozatímního věřitelského výborx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xeho jmenování. Schůze věřitelů může rozhodnout o prozatímním věřitelském výboru v zásadě tak, že:
a)
jej celý ponechá ve složení, jak jej jmenoval sxxxx xxxx
xx
xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxatímním věřitelském výboru) nebo
c)
kteréhokoli jeho člena nebo náhradníka odvolá a místo něj zvolí jiného nebo
d)
jej může rozšířit o další člxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
Usnesení schůze věřitelů o tom, že bude ve funkci ponechán prozatímní věřitelský výbor (a ten se tak stane věřitelským výborem), je přijato, jestxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přítomných nebo řádně zastoupených nezajištěných věřitelů s právem hlasu počítaná podle výše jejich pohledávek.
Je-li schůzí věřitelů volen novx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxx x x x x x xxx
xxxxxxxxxx xxřitelský výbor ukončí svoji činnost okamžikem, kdy insolvenční soud:
a)
potvrdí schůzí věřitelů nově zvolený věřitelský výbor nebo
b)
potvrdx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xstanovený schůzí věřitelů.
§ 63
(Zánik funkce)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xxx
xx
xxxxoupením z funkce (tj. podáním adresovaným insolvenčnímu soudu dle § 65 odst. 1) nebo
c)
ukončením jeho účasti v insolvenčním řízení (tj. rozhodnutxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxho) nabyvatele pohledávky i členství (nebo náhradnictví) původního věřitele ve věřitelském výboru. To však neplatí, pokud by mělo tímto způsobem nabxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxu.
Pokud by dosavadní věřitel postoupil jinému jen část své pohledávky, zůstává i nadále (ve zbytku své pohledávky) účastníkem insolvenčního řízexx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxrátě způsobilosti být účastníkem řízení, jež se řeší dle § 107 OSŘ a s nimiž IZ již nespojuje přenositelnost členství (nebo náhradnictví) původního (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxna v § 58 a § 60), může insolvenční soud odvolat (celý) věřitelský výbor (i včetně náhradníků) nebo jen některého z jeho členů a náhradníků. Může tak učinxx x xxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx člena či náhradníka věřitelského výboru lze podat odvolání za podmínek uvedených v § 64. Rozhodnutí o odvolání z funkce se doručuje věřitelům pouze zvexxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje odvolané osobě. K podání odvolání je legitimována jen odvolaná osxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje osobě, jež takový návrh podala; jen tato osoba je legitimována k podání odvolání.
§ 65
(Nová nexx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxíka věřitelského výboru dochází okamžikem doručení takového jednostranného projevu vůle insolvenčnímu soudu, aniž by bylo třeba o něm rozhodovat.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xnsolvenční soud vždy svolat schůzi věřitelů k provedení nové nebo doplňující volby. Zanikne-li funkce člena věřitelského výboru, nastupuje na jeho mxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Jde-li o schůzí věřitelů dosud nepotvrzený prozatímní věřitelský výbor, jmenuje jeho nové členy nebo náhradníky insolvenční soud.
§ 66
Ixxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxci, kdy sice věřitelé na první schůzi zvolili věřitelský xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo člena z funkce insolvenčním soudem, nebo v důsledku jeho odstoupení z funkce či v důsledku jeho ukončení účasti v insolvenčním řízení poklesne počet čxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxd a svolá schůzi věřitelů za účelem doplňující volby. Působnost věřitelského výboru pak bude insolvenční soud vykonávat jen do potvrzení nové volby nexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxována insolvenčním soudem usnesením vydaným v rámci dohlédací činnosti soudu (§ 11); proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 61 odst. 3).
xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxsolvenční soud vykonávat působnost i v dalším průběhu insolvenčního řízení. Novou schůzi věřitelů za účelem ustanovení věřitelského výboru svolá inxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxpoň desetinu přihlášených pohledávek.
Právní jednání, jimiž insolvenční soud vykonává působnost věřitelského orgánu (např. § 287 odst. 2, § 2xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxra
Nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2017, Pl. ÚS 23/14:
Vykonává-li insolvenční soud oprávnění výboru věřitelů podle § 61 odst. 2 věty druhé, popřx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xi sociální, stejně jako tzv. procesní závislosti na některém z účastníků insolvenčního řízení; insolvenční soudce při výkonu své funkce je povinen říxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxků řízení, resp. procesních subjektů, včetně věřitelů, a to ani při výkonu působnosti věřitelského výboru.
Insolvenční soud tak může hájit společný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxlvenčním řízení ochranu všech těchto zájmů podle § 5 písm. a) insolvenčního zákona.
§ 67
Účast odborové organizace ve věřitelském výboru
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxa jakožto zaměstnavatele (a která není účastníkem insolvenčního řízení), účastnit se jednání věřitelského výboru nebo prozatímního věřitelského vxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxo nemusí přihlédnout. Dlužno dodat, že zájem odborové organizace (a dlužníkových zaměstnanců) nemusí být vždy nutně v souladu se společným zájmem věřxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxřitelů
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Zástupce věřitelů a jeho náhradníka může zvolit schůzx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxným konkursem (§ 56 odst. 3). Pokud by se po ustanovení zástupce věřitelů zvýšil počet přihlášených věřitelů nad 50 a úpadek dlužníka nebyl řešen oddlužxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxna v situacích, kdy věřitelé nemají o funkci ve věřitelském výboru žádný zájem nebo kdy se schůze věřitelů, na níž měl být ustanoven věřitelský výbor, účxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxe záviset jen na jednom věřiteli, jehož pohledávky (co do jejich výše) činí více, jak polovinu všech přihlášených pohledávek s právem hlasu, a tento věřxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xešen oddlužením a nebude-li svolána schůze věřitelů (protože to věřitelé nenavrhnou), pak sice podle § 61 odst. 2 platí, že působnost věřitelského orxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxkonávat funkci ve věřitelském orgánu, může být tato osoba jmenována rozhodnutím insolvenčního soudu zástupcem věřitelů.
DÍL 5
DALŠÍ PROCESxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxází z § 7c.
Podle § 35 odst. 2 OSŘ je státní zastupitelství oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které můxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxoti každému rozhodnutí insolvenčního soudu za předpokladu, že proti napadenému rozhodnutí je opravný prostředek přípustný.
Vstup státního zastxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxolvenčnímu soudu. Státní zastupitelství může do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu kdykoliv vstoupit nebo z nich kdykoliv vystoupit (a xx x xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xocí usnesení, kterým byl likvidátor jmenován soudem (§ 191 odst. 1). Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace xx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx orgány. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo, je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku společnosxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx do obchodního rejstříku. Z této své celkové působnosti vykonává likvidátor dlužníka v insolvenčním řízení svoji působnost jen v rozsahu, v jakém nepřxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx vykonává tuto svoji zúženou působnost v insolvenčním řízení v období od:
a)
zahájení insolvenčního řízení (§ 97), je-li jeho navrhovatelem dlužníxx xxxxx xx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxoliv za jinou další činnost) má likvidátor dlužníka právo na náhradu nutných výdajů a na přiměřenou odměnu, jejíž výši určí insolvenční soud k návrhu inxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí nebo po vyhlášení moratoria, jsou též náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora jmenovaného soudem a správce podniku dlužníka za součinnost poskyxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xpadku, jsou náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném postavení likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužníka (např. nucený správce podle zvláštního předpisu, správce závodu dle § 338i OSŘ).
HLAVA III
USTANOVENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
Doručoxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxiv však v incidenčních sporech) se při doručování písemností insolvenčního soudu (tj. především rozhodnutí, předvolání, vyrozumění aj.) nebo účastxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxxenčním řízení se tak písemnosti zpravidla doručují:
a)
obecně vyhláškou, a to zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1);
bx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxoru, dd) osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhodoval, ee) osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat, ff) státnímu zastupixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis.
Doručuje-li se písemnost vyhláškou, považuje se za doručenou okamžikem (tj. dnem, hodinou a minutxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxich zveřejnění v insolvenčním rejstříku). Třeba připomenout, že osobám, jimž se písemnost doručuje zvláštním (tj. tradičním) způsobem doručení, zaxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxím osobám, jimž se písemnost takto zvláště nedoručuje, začíná běžet tato lhůta již ode dne zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku (§ 74).
V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí lhůtě zákonem předvídané účinky dovolující učinit závěr, že přihláška pohledávky podaná po uplynutí přihlašovací lhůty je opožděná, je určující, zxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxení Vrchního soudu v Praze ze dne 27.9.2016, sp. zn. 4 VSPH 1212/2016, KSPH 67 INS 12383/2015:
Rozhodnutí odvolacího soudu vydané v insolvenčním řízenx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 72
(Jiné formy doručení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení umožňuje insolvexxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, televize) anebo
b)
sítě nebo služby elektronických komunikací (internet apod.). Smyslem ustanovení je uxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxlnost takového postupu je vázána jen na značný počet insolvenčních věřitelů a na povahu věci (nikoliv tedy na
mediální
, politický či jiný zájem). S uvedxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxů a u přezkumného jednání aj.), musí ji zveřejnit v insolvenčním rejstříku nejméně 15 dnů přede dnem, kdy se má jednání nebo jiný úkon insolvenčního soudx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xoud bude svá rozhodnutí zveřejňovat (jen) v insolvenčním rejstříku. Hromadné sdělovací prostředky, ve kterých bude zveřejňovat svá rozhodnutí, oznxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxnčního řízení účelný. Zveřejňování rozhodnutí insolvenčního soudu v těchto hromadných sdělovacích prostředcích může insolvenční soud ohlásit (saxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlášené v rozhodnutí o úpadku též změnit nebo proces zveřejňování svých rozhodnutí v těchto prostředcích ukončit.
§ 73
JUDr.
Jolana
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxsolvenčního řízení (pokud jde o rozhodnutí vydaná před zahájením insolvenčního řízení), nebo viz § 313 odst. 3 upravující usnesení o zproštění insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxní insolvenčního řízení).
§ 74
(Lhůty k doručení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Usxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxříku je písemnost doručena (každému adresátu), i kdyby ji jinak bylo třeba doručit (některému adresátu) zvláštním (tj. tradičním) způsobem doručení xx xxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xž od okamžiku, kdy jim byla písemnost právě tímto zvláštním způsobem doručena (o tom musí být adresát poučen), a to bez ohledu na (dřívější nebo pozdějšíx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx lhůta již ode dne zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku (i když se o zveřejnění písemnosti ani nedozvěděly).
Nařídí-li předseda senáxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxkou, nesmí být takový postup v rozporu s principem rovnosti účastníků insolvenčního řízení (§ 75 odst. 3); s takovým doručením proto nebude spojen pozdxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení upravuje tzv. zvláštní (z hlediska OSŘ však jde naoxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxt byla:
a)
doručena zvlášť nebo
b)
do vlastních rukou adresáta (např. dle § 103 odst. 4).
Nestanoví-li IZ jinak, doručují se dle odstavce x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxním způsobem doručení:
a)
dlužníku,
b)
insolvenčnímu správci
c)
státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení a
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxučení rovněž:
a)
osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje a
b)
osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat.
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnických a fyzických osob, v němž je dlužník zapsán (rejstříkové soudy).
Nařídí-li předseda senátu (samosoudce), že písemnost má být doručena zvláxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xovnosti účastníků insolvenčního řízení; s takovým doručením proto nebude spojen pozdější počátek běhu lhůty určené k podání opravného prostředku nexx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení umožňuje insolvenčnímu správci doručovat osobně písemnosti týkající se insolvenčního řízení (půjde zpraxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (a oprávnění) soudního doručovatele.
Vedle toho může správce doručovat písemnosti týkající se insolvenčního řízení též prostřednictvím provozxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxručena (neuplatní se
fikce
doručení, s níž pracuje OSŘ při doručování soudních písemností). Pokud se insolvenčnímu správci nepodaří písemnost dorxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné datové sítě, neuplatní se pro posouzení, zda takové doručení je účinné, ani přiměřeně § 47 odst. 2 a 3 o. s. ř.
Usnesení Vrchního soudu v Olomoxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxvení § 76 odst. 1IZ nepoužijí ustanovení občanského soudního řádu o doručování ani přiměřeně.
§ 77
(Doručení písemnosti insolvenčnímu sxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxu správci prioritně do datové schránky. Podle § 2 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je datová schránka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.
Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra, insolvenčnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxtové schránky insolvenčního správce insolvenčním soudem platí, že
a)
doručení písemnosti do datové schránky nesmí vylučovat povaha dokumentu,
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxt. 2) přihlásí,
c)
nepřihlásí-li se insolvenční správce do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxé právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
Není-li možno doručit písemnost insolvenčnímu správci do datové schránky (protože to povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xoštovní licence apod.) k doručení do sídla insolvenčního správce zapsaného v seznamu insolvenčních správců. V tomto případě lze vyhovět žádosti insoxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xle § 77 se neuplatní v případech, pokud insolvenčním správcem je osoba, které se podle OSŘ vzhledem k jejímu postavení doručují písemnosti jinak než oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxsti, kterou předá k doručení doručujícímu orgánu, připojí k označení insolvenčního správce dodatek "insolvenční správce" (§ 78 odst. 2), tj. že k jeho xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxšíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Je-li insolvenčním správcem osoba, které se podle OSŘ vzhledem k jejímu postavení dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxvaha doručovaného dokumentu vylučuje nebo pro technický problém), nepoužije se postup uvedený v § 77 IZ, tedy insolvenčnímu správci nebude prostřednxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxručí se např. do sídla advokáta).
U jména a příjmení těchto osob nepřipojuje insolvenční soud v písemnosti, kterou předá k doručení doručujícímx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxna
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Písemnost určenou věřitelskému výboru doručuje insolvenční soud předsedovx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxání do datové schránky. Přitom podle příslušných ustanovení zák. č. 300/2008 Sb., platí, že
a)
datovou schránku fyzické osoby (včetně podnikatelex xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xsoby nemají zákonnou povinnost mít zřízenou datovou schránku),
b)
datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizačnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxíku,
c)
ostatním právnickým osobám zřídí ministerstvo datovou schránku právnické osoby bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x daňovému poradci ministerstvo zřídí datovou schránku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence.
Nxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxané písemnosti vylučuje nebo pro technické problémy), předá insolvenční soud písemnost doručujícímu orgánu (soudní doručovatel, držitel poštovní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xx
xx xxxxx xxxdenou adresu v České republice nebo
b)
na elektronickou adresu.
Je-li předsedou věřitelského výboru fyzická osoba, které se podle OSŘ písxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxučování podle příslušných ustanovení OSŘ.
§ 80
(Opětovné doručení vyhláškou)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxučit (při prvním pokusu o doručení) na adresu uvedenou v podání, jež učinila v insolvenčním řízení. V takovém případě se písemnost doručí znovu (podruhxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbsahovala-li písemnost označení adresáta, opatří se jím (dodatečně) před doručením vyhláškou.
Osobě, které se písemnost doručuje zvlášť (§ 75), xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxá osobě, které bylo rozhodnutí insolvenčního soudu doručeno xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxaze ze dne 25.6.2009, sp. zn. 1 VSPH 351/2009, KSCB 27 INS 3617/2008:
Protože adresa dodávací schránky (tzv. P. O. Boxu) nemůže být bydlištěm fyzické osxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxené fyzické osobě (a z obdobných důvodů to platí i v případě právnické osoby) není namístě doručovat do P. O. Boxu. Doručoval-li soud písemnost na adresu xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxných rozhodnutí přitom nemohlo dojít ani postupem dle § 80 IZ upravujícím náhradní doručení vyhláškou, jež soud prvního stupně v napadených usneseníxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxu svého bydliště nebo jinou adresu pro doručování) uvedla v podání, které v insolvenčním řízení učinila. Soud však výzvu ze dne 23.9.2008 s insolvenčníx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxou svoji adresu tedy soudu neudal.
§ 80a
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Podle § 5 zákx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxstříku,
-
organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku.
Dále se podle § 6 citovaného zákona povinxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxlvenčnímu správci. Výše uvedené osoby činí podání včetně příloh v elektronické xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxrmy podání (předepsaný formulář), formátu podání či způsobu doručení podání soudu upravuje odst. 2 tak, že insolvenční soud postupuje podle § 43 občanxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xady odstraněny, a s poučením o následcích jejich neodstranění.
Podle § 43 odst. 2 OSŘ platí, že nebude-li opraveno podání, kterým se zahajuje řízenxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. přihláška pohledávky). Důsledkem neodstranění vady u ostatních podání (např. různé zprávy a sdělení) bude nepřihlížení k těmto podáním.
Postup xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxaný formulář a způsob doručení podle § 80a odst. 1 a 3); věřitele pouze vyrozumí o nepřihlížení k návrhu;
-
K hlasovacímu lístku, který nebyl doručex xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxxx xxxxhu, který není podán ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, se nepřihlíží (§ 97 odst. 4); návrh se nezapisuje do insolvenčního rejstříku a navxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxe (§ 117 a 118);
-
Pokud nebude popěrný úkon věřitele učiněn včas, na předepsaném formuláři a doručen insolvenčnímu soudu předepsaným způsobem poxxx x xxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxvenční správce (
judikatura
dovozovala podle úpravy platné do 30.6.2017, že vady přihlášky spočívající v tom, že přihláška nebyla podána na předepsaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xez žádosti, učinit podání v listinné s uvedením důvodu, proč je tak činěno. Povinnost elektronické komunikace s insolvenčním soudem dopadá podle odstxxxx x x xx
x
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x
x
xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxdávají za dlužníka insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení či samotný návrh na povolení oddlužení (i kdyby se jim datová schránka bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxanovení § 53 OSŘ o pořádkové pokutě platí i pro insolvenční řízení a pro incidenční spory s tím, že pořádkovou pokutu lze dále uložit též
a)
členům a náxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxvci, který: aa) nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo bb) řádně neplní jiné své povinnosti.
Insolvenčnímu správci lze uložit pořádkovou pxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xnsolvenční správce odvolán nebo zproštěn funkce, nelze mu již poté uložit pořádkovou pokutu dle § 81, ale jen dle § 53 OSŘ.
Pořádkové pokuty připadajx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce, tedy i pravomocná rozhodnutí, kterými insolvenční soud uloží insolvenčnímu správxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxo předběžná opatření nařízená v insolvenčním řízení platí přiměřeně § 75b OSŘ (tj. povinnost navrhovatele zaplatit jistotu k zajištění náhrady škodx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx.
Předběžným opatřením může insolvenční soud zejména:
a)
ustanovit předběžného správce a omezit dlužníka v jeho dispozič-ním oprávnění k majexxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů (např. povoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xa situace, kde dlužník podal insolvenční návrh s cílem provedení dražby zmařit apod.),
c)
uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu,
d)
uložit povinné osobě složxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxištěná pohledávka, porušila-li povinná osoba povinnost podat včas insolvenční návrh (§ 100),
e)
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku, anebo zakázat pro určité případy nebo na uxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxí úschovy přiměřenou peněžitou částku, jež bude krýt škodu, která třetí osobě vznikne zahájením insolvenčního řízení nebo opatřeními přijatými v jehx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxodnutí o předběžném opatření není odvolání přípustné (§ 91), pokud zákon nestanoví jinak (např. v § 113 odst. 4). Okruh osob, kterým je rozhodnutí doručxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx 2492/2009:
Náhrada škody nebo jiné újmy vzniklé věřiteli porušením povinnosti dlužníka podle § 98 IZ podat insolvenční návrh je občanskoprávním náxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle § 75b odst. 1 OSŘ složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč k zajištění náxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxS 5317/2008:
Úpravu "neodůvodňování" usnesení, obsaženou v občanském soudním řádu (jeho ustanovení § 169 odst. 2) není možné vztáhnout na odůvodňoxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxitě se zásadou spravedlivého insolvenčního řízení, vyjádřenou v § 5 písm. a) IZ.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10.2.2014, sp. zn. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxdá nejen na situaci vyvolanou šikanózními návrhy podanými věřiteli vůči dlužníku, ale též na případy, kdy obstrukční jednání dlužníka znemožňuje jak xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xe věci KSCB 25 INS 12826/2013, 1 VSPH 1262/2013). Důvody zvláštního zřetele hodné pro vydání předběžného opatření proto i dle názoru odvolacího soudu lxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxní, zneužívá účinků zahájení insolvenčního řízení znemožňujících pokračování v zahájených exekučních řízeních.
Odvolací soud proto považuje rozxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení[§ 82 odst. 2 písm. b) IZ] a rozsah vydaného předběžného opatření vymezil tak, aby prostředky získané v probíhajících exekučních řízeních nebylx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxly být v případě zjištění úpadku dlužníka (§ 136 IZ) předány insolvenčnímu správci a využity pro uspokojení věřitelů dlužníka dle způsobu řešení jeho úxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Vrchního soudu v Praze ze dne 5.11.2012 č. j. KSPH 39 INS 14325/2011, 3 VSPH 450/2012B-24), popř. oprávněným vydány, pokud by insolvenční řízení bylo skxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Doručení takového usnesení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx sp. zn. 26 Cdo 3811/2014:
Není-li překážkou provedení
exekuce
(výkonu rozhodnutí) zahájení odvolacího řízení o předběžném opatření podle ustanovxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxonu rozhodnutí) zpětně vliv ani takové rozhodnutí odvolacího soudu, v jehož důsledku předběžné opatření zaniklo.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xvedených nemovitostí. Tím bude respektována i zásada rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů a že zájmy věřitelů v rámci insolvenxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx exekučního řízení a probíhající dražby nemovitých věcí.
§ 83
(Prominutí zmeškání lhůty)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav koxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx 1) umožnit rychlý a nerušený průběh insolvenčního řízení. Ustanovení vylučuje použití úpravy prominutí zmeškání lhůty obsažené v § 58 OSŘ pro všechnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xřesto podán, nelze mu s odkazem na § 83 vyhovět a soud jej zamítne. Ustanovení logicky navazuje na zákaz dodatečně podat návrhy nebo provést úkony, jež mxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx/2010:
Ustanovení § 83 IZ o nepřípustnosti prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení se nevztahuje na incidenční řízení, a to s ohledem na výlukx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxek dle ustanovení § 58 o. s. ř. Toto ustanovení se vztahuje pouze na zákonné procesní lhůty, nikoliv na hmotněprávní lhůty, a proto nelze postupem podle x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx
x xxx
xxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xpojení věcí různých dlužníků ke společnému řízení nepřipouští. Ustanovení § 394a toliko umožňuje manželům podat společný (jediný) návrh na zahájenx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Smyslem nepřípustnosti přerušení řízení je obdobně jako u nepřípustnosti prominutí zmeškání lhůx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxx xxxx xxxxx návrh na přerušení insolvenčního řízení přesto podán, nelze mu s odkazem na § 84 vyhovět a soud jej zamítne. Pokud jde o insolvenční řízení týkající se dxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxího právního předpisu, nelze v takovém případě insolvenční řízení přerušit, avšak ani v něm nelze vydat rozhodnutí o úpadku. V uvedeném případě insolvxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnoví dlužníkovi předběžného správce. Pokud přihlášený věřitel navrhne, aby byl dlužníkovi ustanoven předběžný správce, může mu insolvenční soud ulxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxlacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o jeho ustanovení řízení o takovém návrhu zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáháníx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxy:
a)
b)
jestliže to považuje za nutné (tjx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xemohou dodatečně (tedy po skončeném jednání):
a)
podat návrhy podle IZ (např. návrhy na schůzi věřitelů) nebo
b)
učinit procesní úkony, jež moxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úkony, jež měly být podány nebo provedeny jen v určitém čase, nelze již později provést. Ustanovení logicky navazuje na zákaz prominutí zmeškání lhůty xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxímu soudu pořídit
-
protokol o úkonech, při nichž insolvenční soud jedná s ostatními procesními subjekty o skutkové podstatě projednávané věci nebx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednostranně (telefonicky, elektronicky).
Protokol o jednání nebo záznam je součástí insolvenčního spisu a zveřejňuje se tedy v insolvenčníx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxoví insolvenčnímu soudu povinnost (po vzoru § 120 odst. 2 OSŘ) provést i jiné (a to veškeré) důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku nebo jeho hrozxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho řízení, v němž se při zjišťování dlužníkova úpadku důsledně uplatňuje vyšetřovací zásada.
S tím koresponduje též § 131, dle něhož skutečnosti, nx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxn úpadek dlužníka, není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku, skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, žx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxem řízení.
Provádí-li insolvenční soud dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku nad rámec důkazních návrhů účastníkůx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx.10.2008, sp. zn. 3 VSOL 115/2008, KSOS 34 INS 556/2008:
Neobstojí odvolací námitky navrhujícího věřitele, že při hodnocení pohledávky soud prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxzícího úpadku, než byly účastníky navrhovány, stanovené v § 86 IZ a osvědčení skutečností rozhodných pro projednání insolvenčního návrhu dle § 131 IZ xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí dokazování ke zjištění existence pohledávky za dlužníkem, které by řešilo spor o existenci takové pohledávky, ať už xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx, o konkursu a vyrovnání (bod VIII. Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 17.6.1998 Cpj 19/1998 publikovaného ve Sbírce soudních rozhxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxčního návrhu věřitele a rozhodnutí o tomto návrhu se dokazování skutečností potřebných k osvědčení dlužníkova úpadku řídí vyšetřovací zásadou. Přimxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxí před soudem prvního stupně je i to, že v insolvenčním řízení vyjde najevo, že sporné skutečnosti týkající se pohledávky, kterou je insolvenční navrhoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxm účastníků, výslechem svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod.) by insolvenční soud nahrazoval sporné řízení o takové pohledávce. Rozhodnutí, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxdávce, současně nemůže rezignovat na popis konkrétních sporných skutečností, jejichž dokazování by nahrazovalo sporné řízení ani na co nejkonkrétnxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxtavního soudu ČR ze dne 13.10.2016, III. ÚS 1589/15:
Pokud dlužník v insolvenčním řízení předloží důkazy o tom, že návrh má šikanózní povahu, resp. spoxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xožadavkům práva na spravedlivý proces, jestliže se nevypořádá s tvrzeními směřujícími k domněnce, že existence podmínek pro úpadek byla vytvořena umxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxvá
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Účelem slyšení dlužníka je zjištění jeho stanoviska před vydáním příslušného rozhodnutx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxravuje IZ např. u rozhodnutí o zrušení moratoria (§ 124 odst. 3).
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxvažuje soud za nutné, neboť jednání nařizovat nemusí), srov. § 85, anebo
c)
výjimečně též vyžádáním písemného vyjádření dlužníka (postup podle § 1xx xxxxx x xxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xebezpečí nepřiměřeného prodlení nebo
b)
není-li znám pobyt dlužníka.
V uvedených případech provede insolvenční soud namísto slyšení dluxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxx
§ 88
(Náležitosti usnesení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
V insolvenčním řízení mají roxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxu však rozhoduje usnesením (§ 162 odst. 1).
Odstavec 2 formuluje specifické náležitosti záhlaví rozhodnutí vydaného v insolvenčním řízení. Pokud xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxutí), použije se přiměřeně (§ 7) úprava obsažená v § xxx x x xxx xxxxx x x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xznačení:
a)
insolvenčního soudu a jména a příjmení soudců,
b)
dlužníka (včetně data narození nebo identifikačního čísla) a jeho zástupce,
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení váže účinnost rozhodnutí vydaných v insolvenčním řízení insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxinnosti rozhodnutí vydaných v insolvenčním řízení je třeba odlišovat jejich právní moc (§ 159 OSŘ) nebo vykonatelnost (§ 161 odst. 1 OSŘ), přičemž ustaxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu je účinné vůči všem účastníkům insolvenčního řízení a insolvenčnímu správci okamžikem jeho zveřejnění (tj. dle § 71 odst. 2 dnem, hodinou a minuxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxenčním soudem bez nařízení jednání (§ 85 odst. 1).
Je-li rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxení a insolvenčnímu správci, jakmile bylo vyhlášeno účastníkům insolvenčního řízení a insolvenčnímu správci, kteří byli při jednání přítomní (napřx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxsolvenčního řízení a insolvenčnímu správci účinné, jakmile bylo veřejně vyhlášeno (např. rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí o způsobu řešení úpadkxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xni jednání), v níž má rozhodnutí vydané v prů- běhu jednání nebo po jeho skončení zveřejnit v insolvenčním rejstříku. Není-li do konce takto stanovené lxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxípadě nemá zveřejnění zkráceného znění účinky doručení vyhláškou (§ 71 IZ). Úplné znění rozhodnutí je třeba zveřejnit v insolvenčním rejstříku neproxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxnční soud jinak v usnesení, jímž zamítá insolvenční návrh, zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nejpozději okamžikem zveřejněxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxímu soudu k dalšímu řízení, se stává účinným nejpozději okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (jenž je vždy též okamžikem práxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x
xx xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xostupy nebo rozhodnutí, k nimž došlo v době od účinnosti rozhodnutí, jímž insolvenční soud odklidil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízeníx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxím insolvenčního řízení obnovených až účinností zrušujícího usnesení insolvenčního soudu.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.8.2015, sp. znx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Doručení takového usnesení zvláštním způsobem má význam (jen) pro počátek běhu lhůty k podání (řádného) oprxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxnnosti rozhodnutí vydaných v insolvenčním řízení (§ 89) vylučuje použití (všech) ustanovení OSŘ a zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudníxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxavné prostředky
§ 91
(Nepřípustnost odvolání)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Obecně pxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx 1, § 112 odst. 1, § 113 odst. 1 apod.), není odvolání zásadně přípustné, pokud zákon nestanoví jinak (např. v § 26, § 113 odst. 4, § 226 odst. 5). Jinými slovxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxe ze dne 14.12.2009, sp. zn. 2 VSPH 479/2009, MSPH 78 INS 3734/2008:
Rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž je insolvenčnímu správci udělen souhlas s uzxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxního soudu v Praze ze dne 30.6.2010, sp. zn. 3 VSPH 503/2010, KSUL 77 INS 5997/2009:
Proti rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým ve smyslu ustanovení x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xtupně o přípustnosti odvolání bylo tedy v daném případě nesprávné.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.1.2012, sp. zn. 2 VSPH 1451/2011, KSPH 4x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxlédací činnosti soudu.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10.3.2017, sp. zn. 4 VSPH 411/2017, KSPA 59 INS 14482/2015:
Rozhodnutí insolvenčníhx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjdříve před první schůzí věřitelů, pokud nejde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením podle § 283 odst. 2 IZ, má povahu rozhodnutí vydxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx
x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení ukládá odvolacím soudům (tj. Vrchnímu soudu v Praze a Vrchnímu soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxdaným v insolvenčním řízení, a to v pořadí odvolání proti:
a)
rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxadku (§ 136),
d)
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (§ 148 a § 149) a
e)
rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu (§ 348);
jiná napadená rozxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xrojedná a rozhodne o něm nejpozději do 2 měsíců poté, co mu byla věc předložena soudem prvního stupně (§ 93 odst. 2). Dlužno dodat, že v uvedené (pořádkovéx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxat odvolání ostatním účastníkům, event.
c)
vyšetřovat podmínky řízení nebo provádět jiná obdobná šetření,
neboť tyto úkony soud prvního stupně nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxtáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Směřuje-li odvolání proti (prioritnímu) rozhodnutí:
a)
o nařízení předběžného opatření (je-li odvolání příxxxxxxxx xxxx
xx
x xxxxxx xx xxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxmu soudu, jakmile všem účastníkům uplyne lhůta k podání odvolání.
Pokud jde:
a)
o úkony směřující k odstranění vad včasného odvolání, nebo
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stupně, ale provede je předseda senátu odvolacího soudu; ustanovení § 209 a § 210 OSŘ se nepoužije.
Smyslem ustanovení je, aby věc byla předloxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xrovedení všech úkonů) "s nejvyšším urychlením" (§ 92), nejpozději však do dvou měsíců od předložení soudem prvního stupně.
Opožděně podané odvoláxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xozhodnutí o odvolání na první místo usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost, § 93 stejným způsobem (patrně technickou chxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x insolvenčním řízení nařizuje (insolvenční) soud prvního stupně jednání jen tehdy:
a)
stanoví-li to IZ (např. § xx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxx x xxxx x xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsí).
Pokud jde o odvolací řízení, platí (po vzoru ustanovení § 214 OSŘ), že k projednání odvolání proti rozhodnutí (insolvenčního) soudu prvníhx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jestliže
a)
se odmítá odvolání (např. dle § 218 OSŘ proto, že bylo podáno někým, kdo k němu není oprávněn, nebo že směřuje proti rozhodnutí, proti němxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxšuje (což však není přípustné vzhledem k § 84 odst. 1),
c)
odvolání směřuje proti usnesení insolvenčního soudu, jímž bylo vydáno rozhodnutí o návrhx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, jež mohlo být vydáno i bez nařízení jednání),
d)
se zrušuje rozhodnutí podle § 219a odst. 1 OSŘ,
e)
odvolání se týká toliko nákladů řízení, lhůtx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xrojednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí; to neplatí, jestliže odvolací soud opakuje nebo doplňuje dokazovxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxího stupně, který vydal napadené rozhodnutí. V insolvenčním řízení je
autoremedura
zásadně připuštěna vůči všem rozhodnutím insolvenčního soudu, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxání v celém rozsahu vyhoví, jinak je předloží k rozhodnutí o odvolání odvolacímu soudu. Z tohoto pravidla je výjimka pouze ve dvou případech, a to, jde-lxx
xx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtí ve věci samé (jedná se především o usnesení o úpadku, o způsobu řešení úpadku, o schválení konečné zprávy, o rozvrhu, o návrhu na povolení reorganizacxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxlvenčním řízení rozhoduje vyšší soudní úředník (§ 12 odst. 2) nebo asistent soudce (§ 13). Dle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předsedy senátu. Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět předseda senátu. Jeho rozhodnutí se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxí, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Protx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx sp. zn. x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxl v případě, že směřuje proti rozhodnutí ve věci samé (ust. § 95 IZ).
V insolvenčním řízení náleží mezi rozhodnutí ve věci samé též usnesení, jímž insolvxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxrmou splátkového kalendáře schvaluje výši nákladů spojených se správou a zpeněžením předmětu zajištění a odměnu insolvenčního správce určenou z výtxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Obnova insolvenčního řízení jako mimořádný opravný prostředek není přípustná. Pravomocná rozhodnutí insolvenčxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxhu na povolení reorganizace, o návrhu na povolení oddlužení apod.), proto nelze úspěšně napadnout návrhem na obnovu insolvenčního řízení (§ 228 OSŘ); xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxně nebo odvolacího soudu, kterým bylo insolvenční řízení skončeno, žalobou pro zmatečnost (§ 229 OSŘ), však vyloučena není. Bylo-li proti rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do běhu lhůt k podání žaloby pro zmatečnost podle § 234 odst. 1 až 4 OSŘ doba od právní moci napadeného rozhodnutí do právní moci rozhodnutí dovolacího soxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxi úřední na základě vlastních poznatků nebo na podnět soudů, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických nebo právnických osob apod.) jej zahájit nelxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxem se rozumí krajský soud jako soud prvního stupně. Je-li insolvenční návrh nesprávně podán u okresního soudu, je insolvenční řízení zahájeno až dnem, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxho soudu, jenž však není soudem místně příslušným, je i v takovém případě insolvenční řízení zahájeno, a to bez ohledu na to, kdy dojde k postoupení takovxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxavek na úředně ověřený podpis osoby, která podala insolvenční návrh, je vyvolán potřebou
eliminovat
podvodné návrhy, s nimiž by byly jinak spojeny účxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxým elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datových schránek, kde se s účinností od 1.1.2014 elektronický podpis nevyžaduje.
Ustanovení § xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxc udělenou podle § 390a odst. 1 k podání a sepsání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a na pověření udělené zaměstnanci práxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxe-li o dokument v elektronické podobě).
Nevyhovuje-li insolvenční návrh požadavkům shora, pak se k němu nepřihlíží. Návrh se nezveřejňuje v insolxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zároveň osobu dle § 390a odst. 1) usnesením, které mu doručí zvláštním způsobem.
Podle odstavce 4 se rovněž nepřihlíží k insolvenčnímu návrhu, kterx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxnka bez žádosti, je povinen podat insolvenční návrh výlučně elektronicky (prostřednictvím datových schránek nebo v elektronické podobě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě je k návrhu třeba připojit konvertovanou plnou moc s ověřeným podpisem zastoupeného navrhovatele.
Podle odstavce 5 se dále nepřihlíží k inxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxím správcem nebo akreditovanou právnickou osobou. Přechodná ustanovení zákona č. 64/2017 Sb. umožňují, aby v období od 1.7.2017 do 30.6.2018 sepsalx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxu alespoň 6 měsíců před účinností této novely.
Insolvenční návrh (návrh na zahájení insolvenčního řízení) je oprávněn podat jen:
a)
dlužník nebx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxvatelem může být též orgán dozoru nebo dohledu dle § 368 či § 380).
Jde-li o hrozící úpadek (§ 3 odst. 5), může insolvenční návrh podat pouze dlužnxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 143). Zákonodárce klade důraz na určitou prevenci před hrozícím úpadkem, resp. sleduje, aby dlužnické návrhy na zahájení insolvenčního řízení (při vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxsolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou vydanou ve lhůtách stanovených v § 101, a vyrozumí o něm neprodleně (tj. ihned) příslušné soudy, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxívací povinnosti podle § 101 a § 102 již tento soud; teprve poté návrh postoupí místně příslušnému krajskému soudu.
Judikatura
Usnesení Nejvyxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xe nepřihlíží, jelikož nebyl řádně podepsán (§ 97 odst. 2 insolvenčního zákona), je postiženo zmatečností ve smyslu § xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxní nebo žalobu pro zmatečnost), je postiženo tzv. zmatečnostní vadou řízení, je pro další chod insolvenčního řízení právně bezvýznamné; o důvod ke zruxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxtivně oprávněnou k podání opravného prostředku proti rozhodnutí o úpadku, i když tvrdí, že rozhodnutí je postiženo tzv. zmatečnostní vadou řízení.
x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx podat návrh na zahájení insolvenčního řízení postihuje obecně dlužníky:
a)
právnické osoby (s výjimkami uvedenými v § 6) nebo
b)
fyzické osoby x xxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx nastal, a to v kterékoliv jeho formě (§ 3 odst. 1 až 4).
Tuto povinnost mají dlužníci též tehdy, byl-li pravomocně zastaven:
a)
výkon rozhodnutx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxi závazků náležejících k závodu; to neplatí, má-li dlužník více závodů.
Povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení (nastal-li úpxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xro hrozící úpadek pak není povinen žádný dlužník.
xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxně omezen jen na:
a)
zákonné zástupce dlužníka (§ 22 OSŘ; v praxi půjde zpravidla o rodiče nezletilého nebo o opatrovníky ustanovené na základě soudnxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xřičemž pokud je takových povinných osob více a je-li současně každá z nich oprávněna jednat jménem dlužníka samostatně, má povinnost podat jménem dlužxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xuto povinnost zpravidla kolektivně (tj. společně).
Pokud jde o zástupce dlužníka, je zřejmé, že povinnost podat návrh na zahájení insolvenčnxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxčního řízení jménem dlužníka tak proto zejména nemají:
a)
prokuristé,
b)
vedoucí odštěpných závodů a jiných organizačních složek podniku,
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxecní zmoc-něnci.
Odstavec 3 pak výslovně stanoví, že povinnost podat jménem dlužníka insolvenční návrh není (řádně) splněna, bylo-li řízení o xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxl insolvenční návrh podán čistě formálně (bez potřebných náležitostí, bez zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení nebo byl takový návrh posxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdat jménem dlužníka (řádně a včas) insolvenční návrh (§ 98 odst. 2), odpovídá (každému) věřiteli dlužníka za škodu nebo jinou újmu (např. ušlý zisk), ktxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxena jako objektivní odpovědnost, při níž se neuplatňuje hledisko, zda osoba, která porušila povinnost podat jménem dlužníka insolvenční návrh toto pxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xterou tím způsobila věřiteli.
Této své objektivní odpovědnosti se může povinná osoba zprostit, jen když prokáže, že:
a)
porušení povinnosti poxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxh, kdy se povinné osobě podaří prokázat, že se dlužníkův úpadek dále neprohloubil v době mezi vznikem povinnosti podat insolvenční návrh a dobou, kdy byx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxnostem, které nastaly nezávisle na její vůli a které nemohla odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat (jedná xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxši škody nebo jiné újmy, již lze vůči povinné osobě důvodně uplatňovat, stanoví ji IZ jen ve výši rozdílu mezi zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx § 201) a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel (jedná se zejména o částku určenou v rozvrhovém usnesení dxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxa 3 roky s tím, že okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty zahrnují podle § 620 odst. 1 OZ vědomost o škodě a o osobě povinné k její náhradě.
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xsobám co nejdříve, nejlépe již v průběhu insolvenčního řízení, event. aby u insolvenčního soudu podal návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx dle § 99 není incidenčním sporem (srov. § 100 odst. 2 a § 159), neboť jde o individuální nárok věřitele (nikoliv o nárok majetkové podstaty) vůči osobě jxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x místně příslušný insolvenční soud.
Judikatura
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.6.2016, sp. zn. 29 Cdo 1212/2016:
Insolvenční zákon nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxní návrh podle § 99 insolvenčního zákona, podpůrně se použije úprava zakotvená v občanském zákoníku.
Závěry formulované a odůvodněné Nejvyšším soudxx x x xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxjektivní promlčecí doby) se uplatní přiměřeně i v poměrech insolvenčního zákona.
Odpovědnost osob uvedených v § 98 insolvenčního zákona za porušenx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xéto odpovědnosti zprostit. Má-li být náhrada škody či jiné újmy ve formě peněžitého plnění poskytnuta v rozsahu odpovídajícím rozdílu mezi v insolvenxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxky obdržel, pak dnem, kdy taková škoda vznikla (nejpozději mohla vzniknout), je den, kdy byl podán insolvenční návrh. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxkem do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka, nemá podle § 98 a § 99 insolvenčního zákona právo na náhradu škody nebo jiné újmy (způsobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa povinnost podat insolvenční xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx statutárního orgánu společnosti zaplacení určité částky, jež svojí výší odpovídá výši pohledávky věřitele za společností, musí být z jeho skutkovýcx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v insolvenčním řízení, než kolik by získal, kdyby byl insolvenční návrh podán včas, anebo proto, že žalovaný člen statutárního orgánu způsobil společxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxností z důvodů vymezených v § 194 odst. 6 obch. zák., a proto se domáhá jejího uspokojení vůči členu statutárního orgánu, a to do výše škody, již člen statuxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx18.
Poznámky
Ustanovení umožňuje každému věřiteli, aby již v průběhu insolvenčního řízení (v němž dosud nemusí být rozhodnuto ani o dlužníkově úpaxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xebo jiné újmy vzniklé tím, že tato osoba sama nepodala jménem dlužníka insolvenční návrh, za předpokladu, že je v průběhu insolvenčního řízení vznik taxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxdaný věřitelem obsahovat též návrh na nařízení předběžného opatření vůči osobám, jež měly takový návrh jménem dlužníka podat bez zbytečného odkladu.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jít o insolvenčního navrhovatele), a to jen v rámci insolvenčního řízení (tj. po jeho zahájení); předběžné opatření nelze vydat bez návrhu.
I pro přxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxní, jistotu ve výši 10 000 Kč.
Není-li z dosavadního průběhu insolvenčního řízení dosud zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma v důsledku pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Vyhoví-li insolvenční soud návrhu oprávněného věřitele, uloží povinné osobě povinnost složit na náhradu škody nebo jiné újmy do úschovy u insolvenčnxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxši určí nejvýše v rozsahu, v jakém je oprávněným věřitelem navrhována. Okolnost, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze spolehlivě vyčíslitx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx by měla krýt podstatnou část předpokládané škody nebo jiné újmy. Vzhledem k tomu, že škoda nebo jiná újma spočívá v rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x9 odst. 2), neměla by nikdy přesáhnout 100% zjištěné výše pohledávky přihlášené věřitelem.
Současně s nařízením předběžného opatření uloží insolxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxě žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy; řízení o žalobě o náhradu škody nebo jiné újmy není incidenčním sporem (srov. § 159).
V rozsahu, v jakém bylo žaxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxebo její části) žalobci.
O návrhu na předběžné opatření rozhodne předseda senátu (samosoudce) insolvenčního soudu bezodkladně (§ 75c odst. 2 OSŘ)x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1); a
b)
zvláště se doručí (§ 75 odst. 2): aa) dlužníku, bb) insolvenčnímu správci, cc) věřitelskému výboru, dd) osoxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xovinné osobě, která má prostředky do úschovy skládat), ff) státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení.
Judikatura
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x násl. ObčZ a § 99 odst. 3 IZ) a případné předběžné opatření podle § 100 IZ je z hlediska procesního běžnou věcí, u níž je navrhovatel povinen podle § 75b odxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20.5.2009, sp. zn. 1 VSPH 190/2009, KSUL 69 INS 2058/200xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxxž nelze mít vzhledem k okolnostem případu zásadních pochyb, bez toho, že by soud znal dopředu jejich stanoviska) a za situace, kdy skutkové okolnosti přxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xýt dostatečně zřejmé, že potřebné skutečnosti je možné osvědčit pouze listinami, přičemž lze důvodně očekávat, že k vyvrácení či zpochybnění tvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxichž provedením by insolvenční soud fakticky nahrazoval sporné řízení.
§ 100a
Předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitexxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxuž je zahájeno insolvenční řízení na základě věřitelského insolvenčního návrhu, z jehož obsahu nebo z okolností, za nichž byl podán, může soud usuzovax xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodnosti insolvenčního návrhu zveřejnit vyhlášku (jakož i jiné dokumenty ve spise) v insolvenčním rejstříku a oznámit tak, že bylo zahájeno insolvxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtován (z důvodové zprávy k novele zákonem č. 64/2017 Sb.).
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxdné pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu (návrh se bude jevit jako zjevně bezdůvodný ve smyslu § 128a), rozhodne, že se insolvenční návrh ani xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxné. Lhůta pro předběžné posouzení běží do konce nejblíže následujícího pracovního dne insolvenčního soudu.
Rozhodnutí o nezveřejňování insolvexxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxomu se nedoručuje. Právo nahlížet do insolvenčního spisu a činit si z něho výpisy a opisy má pouze insolvenční navrhovatel a dlužník.
Od podání insolxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xozhodnutí nabude právní moci, nebude insolvenční spis v insolvenčním rejstříku vůbec zveřejněn. Pokud usnesení o odmítnutí návrhu pro zjevnou bezdůxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxu o zahájení insolvenčního řízení v případě, kdy bude odvolacím soudem rozhodnutí, kterým byl návrh odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, změněno, a to nxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx 3). Nebude-li insolvenční návrh v 7denní lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, oznámí insolvenční soud zahájení insolvenčního řízení vyhláškoux xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu poté, co uplynula lhůta podle § 128a odst. 1.
Neshledá-li insolvenční soud při předběžnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xom ve lhůtě podle odstavce 1 do spisu úřední záznam. Zahájení insolvenčního řízení v takovém případě oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxudu zbývaly méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxhláškou, kterou je třeba zveřejnit v insolvenčním rejstříku s tím, že okamžikem zveřejnění vyhlášky (nikoliv okamžikem zahájení insolvenčního řízexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxx xxx
x xxxxxxx xxxžnického insolvenčního návrhu je třeba vyhlášku vydat a zveřejnit nejpozději do 2 hodin poté, kdy dlužnický insolvenční návrh došel insolvenčnímu soxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxvenční návrh podán u místně nepříslušného krajského soudu - plní oznamovací povinnost podle § 101 tento (jinak místně nepříslušný) soud; teprve poté xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo dojde mimo rozvrženou pracovní dobu insolvenčního soudu, nebo ve dnech pracovního klidu, pax xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xplněnou i tehdy, učiní-li tak insolvenční soud do 2 hodin po zahájení rozvržené pracovní doby nejblíže následujícího pracovního dne.
V případě věřxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x, je třeba vyhlášku vydat a zveřejnit nejpozději do 2 hodin poté, kdy byl tento záznam učiněn. Jestliže byl záznam do spisu učiněn v době, kdy do skončení úxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxsolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku pokládá za včas splněnou i tehdy, učiní-li tak insolvenční soud do 2 hodin po zahájení rozvržené pracovnx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení neúplný či jinak vadný (k insolvenčnímu návrhu, jenž není opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, které jej podala, se nepřihlíží, a proto se ani xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x00a odst. 1 a ve lhůtě 7 dnů od zahájení insolvenčního řízení odmítl návrh pro zjevnou bezdůvodnost a toto rozhodnutí nabylo právní moci, zůstane obsah xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxst bude napadeno odvoláním, zveřejní insolvenční soud insolvenční návrh a dokumenty, které tvoří součást insolvenčního spisu, spolu s vyhláškou o zaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxího soudu po vydání rozhodnutí odvolacího soudu. Nebude-li insolvenční návrh v 7denní lhůtě od zahájení insolvenčního řízení odmítnut pro zjevnou bexxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm spise zveřejní v insolvenčním rejstříku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu poté, co upxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx insolvenční soud povinnost vyrozumět o tom přímo (doručením vyhlášky zvláštním způsobem) též příslušné soudy, orgány státní správy a další subjekty xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxu, který ji vydal,
b)
označení insolvenčního navrhovatele (tj. věřitele nebo dlužníka),
c)
označení dlužníka,
d)
údaj o okamžiku jejího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxnčního řízení se doručuje:
a)
zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1),
b)
zvláště jen účastníkům, tj.: aa) dlužníku (tomu je vhodné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán, jde-li o písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis,
c)
zvláště příslušným soudům, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky. Tuto výzvu lze spojit s oznámením o zahájení insolvenčního řízení; je-li výzva xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnsolvenčního návrhu, a tedy i úpadek dlužníka.
§ 102
(Vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxenčního řízení vyrozumí insolvenční soud: a) finanční úřad (správce daně), v jehož obvodu má dlužník sídlo, je-li dlužníkem právnická osoba, jinak fixxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x jehož obvodu má dlužník své bydliště, c) krajskou pobočku Úřadu práce, v jehož obvodu má dlužník, který je zaměstnavatelem, sídlo, je-li dlužníkem práxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxslušný orgán sociálního zabezpečení, e) obecný (tj. okresní) soud dlužníka, f) soud, správce daně, soudního exekutora nebo jiný orgán, u kterého podlx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx národní banku, je-li dlužník účastníkem platebního sys-tému uvedeného v seznamu České národní banky podle zákona upravujícího platební styk, nebo úxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho řízení známo, že
a)
správcem daně dlužníka je jiný finanční úřad (popř. celní úřad) nebo
b)
dlužník má majetek, ohledně kterého lze vést výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xodání insolvenčního návrhu dlužníkem a v případě věřitelského insolvenčního návrhu neprodleně po učinění záznamu do spisu podle § 100a odst. 5.
Roxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xdenní lhůta podle § 128a odst. 1. Odmítne-li insolvenční soud v této lhůtě insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost, vyrozumí o zahájení insolvenčnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxno.
Vyjde-li v průběhu insolvenčního řízení najevo (nejpozději však do rozhodnutí o úpadku), že územně příslušnými soudy, orgány státní správy a dxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxní osobám uvedeným v odstavcích 1 až 4 provede insolvenční soud tak, že jim zvlášť (do datové schránky) doručí vyhlášku zahájení insolvenčního řízení.
xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Poznámky
Ustanovení upravuje po vzoru § 79 odst. 1 a 2 OSŘ některé obecné a zvláštní náležitosti insolvenčního návrhu, a to bez ohledu na to, zda jde o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxenčního navrhovatele (tj. především věřitele, event. orgánu dozoru nebo dohledu - tj. České národní banky) a označení dlužníka, jehož se návrh týká, pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx též identifikačním číslem, bb) právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo ná-zvem, sídlem a identifikačním číslem, cc) stát (jakožto insxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx) rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, bb) skutečností, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, nxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvku),
d)
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx
xxxxx
x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá (tj. rozhodnutí o dlužníkově úpadku).
Pokud je insolvenční návrh možno podat v listinné podobě (xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xx
xxxxxx xxxx xx (z účastníků) doručuje, dostal jeden stejnopis. K návrhu je insolvenční navrhovatel povinen připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, jichž se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxé přílohy a listiny § 104; jde-li o insolvenční návrh věřitele, upravuje jeho povinné přílohy a listiny § 105.
Stejnopis insolvenčního návrhu věxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx předepsaným způsobem (§ 80a), se podle § 97 odst. 4 nepřihlíží.
Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 OSŘ se nepoužije (§ 128 odst. 1).
Nejsou-li u insolvenčního návrhu připojeny zákonem požadované pxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh dlužníka podle § 98 odst. 1, v takovém případě může být lhůta k předložení příloh nebx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26.1.2011, sp. zn. 3 VSPH 638/2010, MSPH 91 xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjí úpadek dlužníka.
Navrhovatel v insolvenčním návrhu popsal vznik své pohledávky a její výši, popsal, proč je dlužník jeho dlužníkem, a že jde o pohlexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxcí ovšem pouze text zákona, bez vylíčení skutečností osvědčujících úpadek dlužníka (navrhovatel jen uvedl, že dlužník není schopen dlouhodobě plnit xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxá naplnit znak úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) IZ, ani některou z domněnek existence úpadku podle druhého odstavce téhož ustanovení.
Insolvenční řxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxku, popř. hrozícího úpadku dlužníka. Přitom insolvenční zákon zřetelně preferuje zahájení insolvenčního řízení samotným dlužníkem, motivuje jej x xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxu, jak mohou do poměrů dlužníka a třetích osob vstoupit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení stanovené zejména v § 109 a § 111 IZ.
Insolvenxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxe v řízení pokračovat, a proto soud prvního stupně správně insolvenční návrh odmítl podle § 128 odst. 1 IZ, aniž nařizoval jednání.
Usnesení Nejvyššxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka nejen konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údajx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxa pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Takový požadavek nesplňuje insolvenční návrh, v němž jsou sice konkrétně ozxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, respektive neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě spxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxsolvenčního zákona, nemá vliv okolnost, že při zkoumání, zda dlužník je v úpadku, se v insolvenčním řízení prosazuje vyšetřovací zásada.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xávěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá. Pouhé konstatování, že "dlužník je v úpadku", nebo mu "úpadek hrozí", příxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxo zákona uvedením okolností, které úpadek osvědčují.
Dlužník, který předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců neopatří jím pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x§ 104 odst. 1 insolvenčního zákona) řádně nesplnil.
Lhůta stanovená insolvenčnímu soudu k odmítnutí insolvenčního návrhu v § 128 odst. 1 insolvenčníxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohlednx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, sp. zn. 3 VSPH 131/2010, KSPL 27 INS 6903/2009:
Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený nxxxxxxxxxxx xxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxdů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob - je nutno i v případě insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxří mimo jiné i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Tuto povinnost nelze mít proto za splněnou tím, že insolvenčnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho
obligatorní
přílohu) předložil. To všax xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx x xxx x xx xxxx x xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xaršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
K insolvenčnímu návrhu je dlužník povinen vždy připojit:
a)
seznam svého (veškxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x uvedením svých věřitelů (tj. "seznam závazků"),
c)
seznam svých zaměstnanců,
d)
listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.
x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxetek nebo zaměstnance, výslovně to uvede v seznamech. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.
Je-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx doručeným insolvenčnímu soudu v listinné podobě se nepřihlíží a pokud nebude tato vada přes výzvu insolvenčního soudu učiněnou podle § 43 OSŘ zhojenax xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxené přílohy předepsané náležitosti, vyzve insolvenční soud dlužníka k předložení chybějících příloh nebo k doplnění předložených příloh. Lhůtu pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxplnění příloh daná pro věřitelský návrh (§ 128 odst. 2 IZ). Nepředloží-li dlužník ve stanovené lhůtě chybějící přílohy nebo nedoplní-li neúplné či vadxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxží insolvenční soud tuto povinnost dlužníku vždy (§ 128 odst. 3).
Hodlá-li dlužník, jenž není podnikatelem, řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek oxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxlení oddlužení insolvenční soud odmítne (§ 390).
Hodlá-li dlužník, jenž je podnikatelem, řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek reorganizací (§ 31xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxemi skupinami věřitelů (§ 148 odst. 2).
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25.5.2010, sp. zn. 1 VSPH 804/2009, KSLB 76 INS 5600/200xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxdávaného dlužníkem, nicméně dle názoru odvolacího soudu je způsobilý projednání (je dostatečným podkladem pro
meritorní
rozhodnutí) takový dlužnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxmy majetku a závazků, pokud je absence zaměstnanců dlužníka jinak zřejmá. Za splnění těchto podmínek tedy není třeba trvat na předložení dalších přílox xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxosti, které správnost těchto údajů (z hlediska rozhodných tvrzení o úpadku či hrozícím úpadku) zpochybňují, a které je nutno uvést na pravou míru za pomxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá. Pouhé konstatování, že "dlužník jx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxu ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona uvedením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxením, že jde o seznam správný a úplný (§ 104 odst. 4 insolvenčního zákona), povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem (§ 104 odst. 1 insolvxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxu pořádkovou.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.6.2009, sp. zn. 2 VSOL 146/2009, KSOS 33 INS 1974/2009:
Odvolací soud se neztotožňuje s názoxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xlužníkovi blízkou nebo osobou, která s ním tvoří koncern, a pokud neuvedl, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo výše a z jakého důvoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxka jsou osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern a dále pouze za situace, kdy dlužník pohledávky svých věřitelů popírá.
Sprxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxek a nemá žádného odděleného věřitele, nevyplývá z ust. § 104 odst. 3 IZ dlužníkovi povinnost uvést v seznamu závazků i negativní vymezení těchto skutexxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrhovatele)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Jde-li o insolvenční návrh věřitele, je povinen dxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxledu, uvede v insolvenčním návrhu jen rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka a k návrhu připojí listiny, k doložení svých tvrzení (x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x současně zčásti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xedno ze zjištění potřebných k osvědčení úpadku dlužníka. Za doloženou lze mít takovou splatnou pohledávku, o které není z věřitelem předložených listxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxit závěr o existenci jeho splatné pohledávky.
Spolu s insolvenčním návrhem musí věřitel podat přihlášku pohledávky, pro niž se domáhá vydání rozhoxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxost připojit k insolvenčnímu návrhu přihlášku pohledávky stíhá i takového insolvenčního navrhovatele, který je nositelem nároku, jenž se v insolvenxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe však zařazena insolvenčním správcem na přezkumné jednání, ale bude se pro účely dalšího řízení považovat za uplatněnou podle § 203.
S účinností od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxžníkovi - právnické osobě, povinen doložit pohledávku
- uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo - vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápixxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo znalce nebo daňového poradce, že navrhovatel o pohledávce účtuje. Obdobná povinnost platí podle odstavce 2 i pro zahraničního navrhovatele - právnixxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxi a splatnost pohledávky uplatňované spolu s insolvenčním návrhem potvrzením vyjmenovaných osob o tom, že insolvenční navrhovatel, který vede účetnxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxivosti - nemůže opřít svůj nárok na zahájení insolvenčního řízení o (sic) existující pohledávku, kterou v rozporu se zákonem nevede ve svém účetnictvíx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx xo účetnictví pouze pro účely opatření dokladu pohledávky pro zahájení insolvenčního řízení znamenalo pro věřitele určitý diskomfort v podobě rizika xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xčtuje, z důvodů předestřených výše pohlížet s větší mírou důvěry ohledně její pravosti, umožňuje § 105 odst. 1 a 2, aby bylo možno pohledávku uplatňovaxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxením výše uvedeného potvrzení není však věřitel zbaven povinnost existenci pohledávky, o které účtuje, doložit, neboť prostá skutečnost, že je o pohlxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx insolvenčního návrhu, je povinen doložit v příloze přihlášky čestné prohlášení, v němž uvede informaci o tom, kdo je jeho skutečným majitelem podle záxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvatel tuto povinnost, platí, že pohledávku vůči dlužníkovi neosvědčil, což povede k zamítnutí insolvenčního návrhu.
Insolvenční návrh, který nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 OSŘ se nepoužije (§ 128 odst. 1).
Nejsou-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxvateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů. Nebude-li insolvenční návrh (míněny jsou jeho přílohy) ve stanovenx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxstliže nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku (přičemž za další osobu se nepoxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxlvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení - viz § 143 odst. 2) a že dlužník není schopen své splatné závazky hradit.
K podání insolvenčnxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx dlužníka, jiného dlužníkova věřitele, popř. třetí osoby proti insolvenčnímu navrhovateli na náhradu škody nebo jiné újmy, která mu vznikla zahájeníx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xávrhu (§ 147).
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10.12.2015, sp. zn. 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x pohledávku po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31.3.2008, sp. zn. 1 VSPH 7/2008, KSUL 43 INS 384/2008, R 12xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xohledávky v zákonem předepsané formulářové podobě (§ 176 IZ, § 21 a § 22 vyhl. č. 311/2007 Sb.), insolvenční soud odmítne insolvenční návrh podle § 128 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Jde-li o insolvenční návrh dlužníka, u něhož IZ nevylučuje možnost řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením, může dxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxodnutím o úpadku spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení) nebo
b)
návrh na povolení reorganizace (dle § 317 může podat návrh na povolení reorgxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xalších návrhů (např. § 319 a násl.) a musí k němu být připojeny i další pro ně požadované přílohy.
Pokud s insolvenčním návrhem nespojil dlužník žádné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xovolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku. V ostatních případech lze podat návrh na povolení reorganizace nejpozději do 10 dnů před prvnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxsolvenční soud již odmítne (§ 318).
Podá-li insolvenční návrh dlužník, musí návrh na povolení oddlužení podat zároveň (na jediném formuláři) s insxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen (§ 390 odst. 1).
§ 107
(Přistoupení k řízenxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxno více insolvenčních návrhů. Obecně platí, že v pořadí první věcně příslušnému soudu došlý insolvenční návrh zahajuje (jediné) insolvenční řízení a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx původním návrhem. Okamžikem, kdy takový pozdější insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu, považuje se osoba, která jej podala, za dalšího insolxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxy je další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku (tj. zastavenxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosavadním účastníkům řízení nebo až po jeho doručení. V obou případech doručí insolvenční soud své rozhodnutí též dalšímu insolvenčnímu navrhovatexxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxvatel (stejnou) odvolací lhůtu s tím z dosavadních účastníků řízení, jemuž počala plynout jako poslední, pokud ovšem nebylo rozhodnutí doručeno dalšxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xx x xím nespojuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxk součástí dalšího insolvenčního návrhu (k němuž se nepřihlíží) též návrh na způsob řešení dlužníkova úpadku, zůstávají zachovány jeho účinky jen tehxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxdním účastníkům insolvenčního řízení (tj. insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku) do vlastních rukou; to neplatí, je-li podán po vydání rozhodnutí o xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxí v insolvenčním rejstříku. Zákonná úprava říká, že v takovém případě se další insolvenční návrh nepokládá za přistoupení, ale naopak, dříve podaný inxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxnčním rejstříku) se považuje za přistoupení k řízení zahájenému později podaným insolvenčním návrhem zveřejněným v insolvenčním rejstříku. Technixxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxho dlužníka se vede v případě více insolvenčních navrhovatelů současně toliko jediný insolvenční spis.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Pxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxlů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět. Toto ustaxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xe nový navrhovatel podá včas odvolání ve smyslu § 107 odst. 3 insolvenčního zákona. Pro výsledek odvolacího řízení je tak rozhodující stav v době rozhodxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele, a proto je namístě řízení zastavit jen vůči tomu navrhovateli, který vzal svůj návrh zpět a deklaroval tak, že již účastníkem řízení, na rxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxení, jímž soud prvního stupně rozhodl o insolvenčním návrhu navrhovatele jinak než rozhodnutím o úpadku (totiž zamítnutím návrhu), a jež dosud nenabyxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxní zahájenému k návrhu navrhovatele a). Jakkoli pro tohoto dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení daný v době jeho přistoupení k řízení xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxně práva podat proti již vydanému rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu odvolání (má-li k tomu dle § 107 odst. 3 IZ odvolací lhůtu ještě otevřenu), x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x původním navrhovatelem v daném (dosud neskončeném) insolvenčním řízení domáhá. Proto také musí být stejnopis insolvenčního návrhu dalšího navrhovxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v potaz i insolvenční návrh tohoto dalšího navrhovatele, a to i z hlediska zkoumání prvotního předpokladu úspěchu insolvenčních návrhů v řízení podanxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx že napadené usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro neosvědčení aktivní legitimace navrhovatele a) nemůže obstát v případě, že tato legitimacx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh podaný u "jiného" soudu, než u toho, u kterého probíhá řízení o "původním" (prvním) insolvenčním návrhu, se považuje za "přistoupení k řízení" o "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele se ovšem osoba, která "další" insolvenční návrh podala, považuje až od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého pxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx insolvenční návrh (lhostejno, zda jde o soud okresní nebo o soud krajský, jenž by jinak mohl být považován za "insolvenční soud"), zjistí, že řízení o "pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxdním" (prvním) insolvenčním návrhu, aniž by přijímal jakékoliv rozhodnutí nebo činil kroky jinak předepsané pro nakládání s "původním" (prvním) insxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxzhodnutím o úpadku, o výzvu k odstranění vad insolvenčního návrhu nebo jeho příloh, o usnesení o místní či věcné nepříslušnosti soudu nebo o usnesení o zxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxhovatele - věřitele složit spolu s insolvenčním návrhem zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč nebo 10 000 Kč byla do zákona zakotvena nxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxudu) tak, aby v okamžik podání insolvenčního návrhu byla záloha připsána na příslušný účet insolvenčního soudu nebo složena v pokladně insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost podle § 128a odst. 1 písm. d).
Povinnost složit tuto zálohu nemá insolvenční navrhovatelx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxávka vyplývá z nároků ze spotřebitelské smlouvy, a - další insolvenční navrhovatel, jehož návrh se posuzuje jako přistoupení k dříve podanému insolvexxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrhu další) zálohu až do výše 50 000 Kč. Smyslem této zálohy na náklady insolvenčního řízení je zejména to, aby insolvenční správce měl k dispozici finančxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x mezích zákonem stanovených určil (max. však do výše 50 000 Kč) s přihlédnutím k okolnostem případu (tj. shledá-li ji nutnou ke krytí nákladů insolvenčnxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xáklady insolvenčního řízení podle odstavce 2 a 3 může (nikoliv musí) uložit soud kterémukoliv insolvenčnímu navrhovateli (tj. dlužníkovi nebo věřitxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxý navrhuje řešit svůj úpadek konkursem, bude uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady konkursu využíváno zejména v případech, kdy z dlužníkova ixxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxě, kdy z návrhu plyne, že dlužník žádný majetek nemá, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že k 1.1.2014 byl zrušen institut zamítnutí návrhu pro nedostatex xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xdkladu. Dlužno připomenout, že jde-li o insolvenční návrh dlužníka, postačí pro vydání rozhodnutí o úpadku, jsou-li rozhodné skutečnosti osvědčeny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxk do 15 dnů od jeho podání (§ 134 odst. 1). Z uvedeného vyplývá, že pokud se soud rozhodne vyzvat dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízexxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxeně použít. To platí jak pro postup soudu při ukládání povinnosti zaplatit, tak pro případ osvobození od placení zálohy.
Je-li insolvenční řízení zxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxravidla tehdy, není-li z jeho insolvenčního návrhu a z připojených příloh bez dalšího zřejmé, že dlužník má k dispozici nějaké hotové prostředky.
Pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku dlužníka pro svoji splatnou pracovněprávní pohledávku (typicky pro dlužnou mzdu)
Povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního říxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxnímu navrhovateli usnesením, proti němuž je odvolání přípustné. Usnesení musí obsahovat odůvodnění, v němž soud vysvětlí důvody, pro něž požaduje zaxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, že může přikročit k jejímu vymáhání. Je na úvaze insolvenčního soudu, zda po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxlohy (i po vydání rozhodnutí o úpadku) anebo zda z toho pro insolvenční řízení nic nevyvodí. Proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xávrh byl odmítnut nebo zamítnut (nikoliv pro chování dlužníka), má dlužník nebo jiný dlužníkův věřitel, popř. třetí osoba proti insolvenčnímu navrhoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxnost vůči dlužníku, má se v pochybnostech za to, že insolvenční navrhovatel zastavení insolvenčního řízení zavinil (§ xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxo navrhovatele škoda, je insolvenční soud podle § 147 odst. 6 oprávněn nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě (insolvenčnímu navrhovatelxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xáloha na náklady insolvenčního řízení za částku uhrazenou na základě takového předběžného opatření.
Náhrada částky zaplacené věřitelem na zálohx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xelze ztotožňovat se zálohou na úhradu hotových výdajů správce podle § 39 odst. 1, ani se zálohou na náklady předběžného správce ustanoveného po dobu morxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxPH 1785/2017, KSLB 82 INS 18008/2017:
Pokud IZ v § 108 odst. 1 uvádí, že záloha je splatná spolu s podáním insolvenčního návrhu, neznamená to však, že záxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxst, že před zahájením řízení není známa spisová značka, ke které je třeba platbu přiřadit, přitom není překážkou úhrady zálohy na náklady insolvenčníhx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlužníkem uvedením například jeho rodného čísla v případě fyzické osoby, nebo identifikačního čísla v případě osoby právnické. Oba uvedené identifixxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxPH 110/2008, KSUL 44 INS 1893/2008, R 10/2009:
Proti usnesení, kterým insolvenční soud ukládá insolvenčnímu navrhovateli povinnost zaplatit zálohx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx může uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, teprve tehdy, má-li insolvenční návrh všechny zákonex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xdst. 1 IZ nebo nejsou-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Jestliže v případě řešení úpadku konkursem by odměna správce představovala podstatnou část nákladů a podle vyhl. č. 313/2007 Sb. by činila nejméně 4x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxx09, KSPA 56 INS 4540/2008:
Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvexxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxčního řízení až do částky 50 000 Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxučit.
Účelem institutu zálohy je především překlenout tak nedostatek finančních prostředků a umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a po rxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení, nedává zákon žádného podkladu, pro další pokračování v řízení. Testem k tomu, aby nejistota v této otázce mohla být odstraněna na samém začátku ixxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xa náklady insolvenčního řízení. Bude-li schopna likvidátorka dlužníka takový majetek identifikovat a z něho zaplatit zálohu na náklady insolvenčníxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxopna zálohu zaplatit, pak tento test zřetelně podpoří závěr, že další pokračování insolvenčního řízení by bylo zjevným zneužitím postupů podle insolxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxtaví a likvidátorka mimo rámec insolvenčního řízení dokončí likvidaci společnosti.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.6.2012, sp. zn. 1 VSPx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.
Ustanovení insolvenčního zákona (§ 108) zprošťuje věřitele s pracovněprávním nárokem zxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxP, jenž ve druhém odstavci § 11 taxativně jmenuje osoby od této povinnosti osvobozené, insolvenční navrhovatelé však mezi nimi uvedeni nejsou.
xxx x
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxvní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Úprava obsažená § 109 až § 114 váže se zahájením insolvenčního řízení celou řadu procesních a hmotněxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxněním informace o zahájení insolvenčního řízení na základě insolvenčního návrhu věřitele jsou vyvážena jednak postihy, s nimiž zákon pro věřitele, kxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxa všem dlužníkovým věřitelům, jakož i tím, že dlužníkův majetek bude až do rozhodnutí o insolvenčním návrhu chráněn před hromadným a nekoordinovaným axxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxávkami všech dlužníkových věřitelů.
Třeba připomenout, že insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému (kxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení pak nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.
Podle právní úxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, byl insolvenční soud povinen zveřejnit tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úřexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxsolvenčnímu soudu prostor k posouzení věřitelského insolvenčního návrhu stran důvodných pochybností o důvodnosti insolvenčního návrhu a umožnila xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí.
Pokud jde o účinek zahájení insolvenčního řízení spočívající v tom, že již nelze vůči dlužníkovi uplatnit žalobou pohledávky a jiná práva týkajíxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxenčního řízení taková žaloba přesto podána, nelze než řízení o ní (po pravomocném rozhodnutí o úpadku dlužníka) zastavit podle § 141a . Byla-li žaloba x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxloba byla po zahájení insolvenčního řízení projednávána a aby o ní bylo rozhodnuto; to ovšem pouze do okamžiku, kdy bude rozhodnuto o úpadku dlužníka, nxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxu, nebo na které se pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které se podle § 170 v insolvenčním řízení neuspokojují.
Pokud jde o právo na usxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xsob sepsaného do podstaty po dovolání se neúčinnosti), jež lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených IZ, půjde především o zajištění pohledxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxkojení ze zajištění výslovně považuje i věřitel - nositel zajištěné podmíněné pohledávky i dojde-li ke splnění odkládací podmínky pro vznik takové poxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxy po zahájení insolvenčního řízení.
Se zahájením insolvenčního řízení je spojen též účinek nemožnosti provedení (tj. vlastní realizace) výkonu rxxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xařídit nebo zahájit (nelze jej však dokonat). Smyslem ustanovení je opět ochrana majetku patřícího do majetkové podstaty (za účelem budoucího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo
exekuce
, úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxí výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
v rozporu s omezeními v § 109 odst. 1 písm. c), se v insolvenčním řízení nepřihlíží,
b)
insolvenční soud může i bez nxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx s omezeními v § 109 odst. 1 písm. c) nebo
c)
insolvenční soud může zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu roxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxtníci řízení o výkon rozhodnutí nebo účastníci exekučního řízení. Jim a zároveň exekučnímu soudu nebo exekutorovi se rozhodnutí insolvenčního soudu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnit přihláškou; po zahájení insolvenčního řízení tyto lhůty nezačínají (pokud měly začít po zahájení insolvenčního řízení) nebo dále neběží (pokud zxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxmohou být uplatněna žalobou, vzhledem k účinkům uvedeným v odstavci 1 písm. a). Ustanovení tak chrání věřitele před promlčením nebo zánikem jejich nárxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xá přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xo schválení reorganizačního plánu, nestanoví-li IZ jinak.
Byl-li však insolvenční návrh odmítnut, zamítnut nebo řízení o něm bylo zastaveno, zaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxsolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu (§ 407 odst. 2).
Judikatura
Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 2.12.2010, spx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxové podstaty dlužníka i celkové vyřešení majetkových vztahů dlužníka, který je v úpadku. Smyslem § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona je tedy doxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx i časového. To se děje pokud možno co nejpřesnějším zjištěním majetku úpadce, k čemuž slouží jednotný režim přihlašování pohledávek spojený právě se zxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxzející se v insolvenci. Kdyby byla dána možnost uplatňovat pohledávky u soudu souběžně s insolvenčním řízením, mohla by být osoba nacházející se v insoxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxení, což by mohlo mít za následek riziko opětovného podávání návrhů na insolvenci.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.11.2011, sen. zn. 29 NSČR 1xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zástavní právo na nemovitostech, jehož výkon má být nařízen na základě návrhu (na nařízení výkonu rozhodnutí) podaného "po zahájení insolvenčního říxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx lišit ode dne, kdy ve smyslu § 109 odst. 4 insolvenčního zákona nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení)], není sama o sobě (vzhledem x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poměrů soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které vzniklo poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, na základě xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxlvenčního řízení v souvislosti s uzavřením smluv o úvěrovém financování (§ 41 insolvenčního zákona), přičemž zmínka o soudcovském zástavním právu na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xíl vyloučit z účinků uvedeného xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxské zástavní právo na nemovitostech může založit právo na uspokojení věřitele ze zajištění v insolvenční m řízení ve spojení s těmi ustanoveními insolxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxtech, které vzniklo (právní mocí soudního rozhodnutí) poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, na základě návrhu na jeho zřxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Např. při zřízení zástavního práva k nemovitostem na základě zástavní smlouvy (předstxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na uspokojení z tohoto zajištění v insolvenčním řízení, bude-li vklad zástavního práva k nemovitostem rozhodnutím katastrálního úřadu povolen (byť x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
adquirendi ve smyslu § 157 odst. 1 obč. zák. završen až poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.
Lze tudíž uzavřít (v situacxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxnikem počítá ustanovení § 41 insolvenčního zákona), že vzniku dovolatelova práva na uspokojení z označeného zajištění v insolvenčním řízení bránila xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxé vzniklo (právní mocí soudního rozhodnutí o jeho zřízení) poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, aniž šlo o případ uvedenx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxho zástavního práva na nemovitostech podal před zahájením insolvenčního řízení nebo v jeho průběhu.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9.10.20xxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrušení či stavění běhu lhůt, s výjimkou lhůt k uplatnění práv dle třetího odstavce § 109 insolvenčního zákona, přičemž toto ustanovení na řešenou problxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vymožení pohledávky, neznamená to ale, že by rozhodnutí dříve vydaná (před zahájením insolvenčního řízení) nemohla nabýt právní moci, pokud např. nexxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxm v rozporu s omezením dle odstavce 1 písm. c) nepřihlíží, tedy jen k těm, která byla vydána až poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xásledného textu tohoto odstavce a pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnxxx xxxx
xxxxxxx
x xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxího řízení, a nikoli k rozhodnutím vydaným dříve
Nález Ústavního soudu ze dne 6.9.2016, sp. zn. IV. ÚS 378/16:
Ústavní soud uzavírá, že obecné soudy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxci exekutor vydá vymožené plnění po odpočtu nákladů exekuce; účelně vynaložené náklady
exekuce
, jejichž součástí je také odměna exekutora, se nestávxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xohledávku zajištěnu zástavním právem k majetku dlužníka. Přestože ke dni zahájení insolvenčního řízení již došlo v exekuci ke zpeněžení zástavy (ke zxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zpeněžení soudním exekutorem insolvenčnímu správci se právní postavení žalobce jako zástavního věřitele změnilo pouze tak, že možnost uspokojit svxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxx/2014:
Lze tedy uzavřít, že soudní exekutor sice postupoval v rozporu s ustanovením § 109 odst. 1 písm. c) IZ, jestliže k dražbě nemovitých věcí povinnéxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, na základě kterého toto insolvenční řízení bylo zahájeno, následně byl, ještě před tím, než odvolací soud stačil ve věci rozhodnout, pro své vady ve smxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxožňuje, aby věřitelé mohli ihned od zahájení insolvenčního řízení v něm uplatňovat (i bez výzvy) své pohledávky přihláškou, aniž by museli čekat na vydxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xoud současně povinen vyzvat věřitele, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky. Jde však o to, kdy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčního řízení (§ 101). Takový postup bude praktický tam, je-li insolvenčním navrhovatelem dlužník. Je-li však insolvenční návrh podán věřitxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxř. dle § 128 odmítnut, není taková výzva jistě na místě.
Je-li výzva věřitelům učiněna samostatně až v průběhu insolvenčního řízení, oznamuje se stxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxní přihlášek pohledávek jsou uvedeny v § 8 vyhl. č. 311/2007 Sb. s tím, že přihlašovací lhůta nesmí být kratší než do rozhodnutí o úpadku.
Třeba předxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxžením a 2 měsíce v ostatních případech (§ 136 odst. 3). K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud ze zákona nepřihlíží a takto uplatněné xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxavuje § 174 a násl. IZ a § 8 vyhl. č. 191/2017 Sb.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku nemá vliv na běh lhůty sxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxšíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Obecně je dlužník omezen v nakládání s majetkovou podstatou (tj. nejen v nakládání se xxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (§ 109 odst. 4), pokud by takovým nakládáním mělo dojít:
a)
k podstatné změně ve skladbě, vyxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před zahájením insolvenčního řízení jen v rozsahu a za podmínek stanovených IZ, tedy prostřednictvím rozvrhového usnesení v konkursu, plněním splátxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo navrhovatele nebo dalších v návrhu označených věřitelů, pokud tak činí ve snaze odvrátit rozhodnutí o úpadku - viz rozhodnutí níže.
Neúčinnosti pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxpadě, kdy si k němu dlužník, popř. věřitel předem obstará souhlas insolvenčního soudu.
Omezení dlužníka se netýká jen úkonů nutných:
a)
ke splněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxízení, dodávek energií, veřejné hromadné dopravy apod.),
c)
k odvrácení hrozící škody,
d)
k plnění zákonné vyživovací povinnosti a
e)
ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xkony však nejsou vůči věřitelům neúčinné.
Pokud však jde o pohledávky za majetkovou podstatou či jim na roveň postavené, předpokládá se, že zahxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xispozičním oprávněním k majetku) ve lhůtách jejich splatnosti.
Insolvenční soud může výjimečně rozhodnout též o tom, že dlužník nebude vůbec omezxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxníka omezit ještě více (zejména předběžnými opatřeními dle § 113).
Rozhodnutí insolvenčního soudu o jiném (širším či užším) rozsahu omezení dlužnxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxadně přípustné (§ 91). Rozhodnutí se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, předbxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxx xozhodnutí o povolení reorganizace se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xddlužení se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, k nimž došlo před jeho vydáním v dosavadním průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení, jsou ve smyslu ustanovení § 111 odst. 3 insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. prosince 2013) vůči věřitelům dlužníka neúčinné za předpoxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxvodem k zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele v řízení před insolvenčním soudem je i to, že v insolvenčním řízení vyjde najevo, že sporné skutečnostx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxorných skutečností) opodstatněných důkazů (výslechem účastníků, výslechem svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod.) by insolvenční soud nahrxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxnem, jelikož jde o projev vůle směřující k zániku povinnosti splnit dluh (závazek). Ponechají-li se stranou právní úkony, které dlužník učinil poté, cx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x35 až § 243 insolvenčního zákona odporovat jen těm právním úkonům dlužníka, jež jsou taxativně vypočteny v ustanoveních § 240 až § 242 insolvenčního záxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxměrech dané věci měl odvolací soud za osvědčenou jen pohledávku třetího insolvenčního navrhovatele, je pro posouzení, zda má dlužník více věřitelů (a xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxávku dlužník zaplatil po zahájení insolvenčního řízení.
Ustanovení § 111 insolvenčního zákona upravuje tzv. zákonnou neúčinnost právních úkonů, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xrosadit) jen ve spojení s následným zjištěním úpadku dlužníka; zamítne-li (pravomocně) insolvenční soud (jako v poměrech dané věci) věřitelský insoxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxnění, které mu dlužník poskytl v době po zahájení insolvenčního řízení v rozporu s ustanovením § 111 insolvenčního zákona. Naopak
akceptace
názoru doxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxo rozhodnutí o úpadku. K zániku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení viz též důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.11.2015, sp. zn. xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxho zákona již nemůže prosadit, i kdyby dlužník předtím vskutku učinil právní úkon odporující ustanovení § 111 odst. 1 insolvenčního zákona.
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxy insolvenční soud ustanoví dlužníkovi i bez návrhu předběžného správce.
Pokud soud nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládáxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může insolvenční soud ustanovit dlužníkovi i tehdy, jestliže
a)
vyhlásil
moratorium
(§ 118) nebo
b)
odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxa:
a)
provedení opatření ke zjištění (nalezení) dlužníkova majetku a k jeho zajištění (zabezpečení), jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxst. 1),
c)
přijímat plnění od osob, které mají dluhy vůči dlužníkovi (§ 113 odst. 1),
d)
dávat dlužníkovi pokyny (§ 210 odst. 1) nebo
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx že s činností předběžného správce nutně vznikají náklady, jež bude potřeba v insolvenčním řízení uspokojit (zejména náhrada nutných výdajů předběžnxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxplacena záloha na náklady insolvenčního řízení (obdobně jako v případě zálohy na náklady předběžného správce ustanoveného po dobu moratoria dle § 123 xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xnsolvenčního správce, u nichž platí obdobně) ustanovení o insolvenčním správci. To mj. znamená, že i osobu předběžného správce určuje předseda insolxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xusí mít předem (tj. ještě před svým ustanovením do funkce) uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx v rámci rozhodnutí o nařízení předběžného opatření (dle odstavce 1).
O ustanovení předběžného správce rozhoduje insolvenční soud usnesením (§ 88 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o jejichž návrhu na ustanovení předběžného správce insolvenční soud rozhodl, a státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxjní stejným způsobem jako rozhodnutí o úpadku, tzn. že se zveřejní v insolvenčním rejstříku [§ 421 odst. 1 písm. a)].
Proti rozhodnutí o ustanovení pxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxx xx xxxí nepodjatý (§ 24).
Rozsah oprávnění a povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxi již v rozhodnutí o jeho ustanovení, přičemž tento rozsah lze později i měnit (tj. rozšířit i zúžit).
Je-li v insolvenčním řízení ustanoven předběžxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxření, kterým byl ustanoven předběžný správce, zrušeno (insolvenčním soudem nebo odvolacím soudem) ještě před rozhodnutím o úpadku, uloží mu insolvexxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9.9.2010, sp. zn. 2 VSOL 281/2010, KSOS 36 INS 2399/2010:
Podle ust. § 38 odst. 1 IZ, má insoxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je sxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxzsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis. Podle ust. § 27 odst. 3 IZ, ustanovení o insolvenčním správci platí přimxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.
Podle ust. § 142 písm. b) IZ, jinými rozhodnutími o insxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxsolvenčního návrhu.
Podle ust. § 146 odst. 2 IZ, je-li toho podle stavu insolvenčního řízení zapotřebí, rozhodne insolvenční soud po právní moci rozhxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxl tím, kdo má být zavázán k úhradě odměny a hotových výdajů předběžné insolvenční správkyně. Nesdílí přitom závěr soudu prvního stupně, že odměnu a hotoxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx dlužníka (§ 146 odst. 2 věty druhé OSŘ). Podle odvolacího soudu neexistuje žádný rozumný důvod, pro xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xdst. 2 obsahuje výslovnou úpravu, podle které hradí odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce stát, pokud není možné jejich uspokojení z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správkyně ze strany státu beze zbytku naplněny, když záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla insolvenčními navrhovateli složena a odměnu a náhxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho řízení.
§ 113
(Předběžná opatření)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Insolvenčnx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Předběžným opatřením lze nařídit (nad rámec zákonných omezení vyplývajících z § 111): a) aby dlužnxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxdstatou nebo její částí jen se souhlasem předběžného správce, anebo lze nařídit osobám, které mají dluhy vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkyxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxapř. dle § 112), je třeba jej (nyní) ustanovit.
Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření se doručuje (zvlášť) do vlastních rukou jen dlužníkovi a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxis do katastru nemovitostí), Notářské komoře České republiky (pro zápis do Rejstříku zástav) a orgánu nebo osobě, která vede jiný veřejný či neveřejný xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxzhodnutí se může odvolat jen dlužník.
Je-li návrh na nařízení předběžného opatření zamítnut, doručí se rozhodnutí (zvlášť) jen dlužníku a navrhovxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxupuje se při jeho doručení obdobně jako při jeho nařízení; proti rozhodnutí se může odvolat jen navrhovatel předběžného opatření, pokud nejde o osobu, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxní) soud prvního stupně povinnost předložit věc (ihned) odvolacímu soudu, jakmile všem účastníkům uplyne lhůta k podání odvolání. Pokud jde:
a)
o úxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xiná obdobná šetření,
neprovádí tyto úkony soud prvního stupně, ale provede je již předseda senátu odvolacího soudu (§ 93 odst. 1); ustanovení § 209 a § 2xx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxak do dvou měsíců od předložení soudem prvního stupně.
Opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne (§ 208 odstx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxenční soud nařídil předběžné opatření, kterým zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, a majetek, který dlužník nabyl v průběxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, ledaže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlužníka, k nimž došlo před jeho vydáním v dosavadním průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu (§ 407 odst. 2).
x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxuje případy, kdy dlužníkův dlužník plní svůj dluh přímo dlužníkovi, ačkoliv jej má správně plnit podle nařízeného předběžného opatření výlučně do rukxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxávce), není tím dlužníkův dlužník zproštěn svého dluhu vůči majetkové podstatě, ledaže prokáže, že o předběžném opatření nemohl vědět. Prokázat takoxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxx
§ 115
(Návrh na vyhlášení moratoria)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Institut moratoria je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxuhé ochrana dlužníka před hrozícím rozhodnutím o úpadku. Jinými slovy, jde o to poskytnout dlužníkovi na omezenou dobu určitý prostor, jenž by měl dlužxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xenž je podnikatelem, nikoliv však právnická osoba v likvidaci (právnická osoba v nucené správě by však takový návrh patrně podat mohla).
Návrh lze pxxxx xx xxxxxx
xx
xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi.
O návrhu na vyhlášení moratoria rozhodne insolvenční soud do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; § xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxhu; jinak návrh na
moratorium
odmítne. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud vyhlásí
moratorium
, není odvolání přípustné; proti odmítnutí návrhx xx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxum
i před zahájením insolvenčního řízení; není-li stanoveno jinak, platí pro řízení o tomto návrhu obdobně § 115 až § 124 (§ 125). Jinými slovy,
moratoxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx0, sp. zn. 1 VSPH 799/2009, KSCB 25 INS 6516/2009:
Lhůta k podání návrhu na
moratorium
je lhůtou procesní.
Návrh na moratorium
§ 116
(Nálexxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 OSŘ) obsahovat všechny (rozhodné) skutečnosti, které odůvodňují jeho vyhlášení.
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "seznam majetku"),
b)
seznam svých (splatných i dosud nesplatných) závazků s uvedením svých věřitelů (tj. "seznam závazků"),
c)
seznam svýcx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xěřitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí; podpisy věřitelů na tomto prohlášení musí být úředně ověřeny.
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx takový návrh došel, musí být návrh perfektní hned od počátku, neboť postup dle § 43 OSŘ pro odstraňování jeho vad, event. jiných neúplností, nelze použxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxvenčním návrhu; jinak návrh na
moratorium
odmítne. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud vyhlásí
moratorium
, není odvolání přípustné; proti odmxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx x434/2011, MSPH 89 INS 11652/2011:
Při posuzování, zda jsou splněny předpoklady vymezené v § 116 odst. 2 IZ, zejména zda dlužník splnil povinnost předlxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxžníka co do jeho zatížení závazky v době podání návrhu odlišná od stavu podchyceného v poslední účetní závěrce, znamená, že je třeba vyjít z údajů obsažexxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxdmiňuje prodloužení moratoria předložením seznamu závazků aktualizovaného ke dni podání návrhu dlužníka na prodloužení moratoria a písemným prohlxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxatorium
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Krátká lhůta stanovená insolvenčnímu soudu pro rozhxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xočátku, má-li mu být vyhověno. Dojde-li soudu návrh na vyhlášení moratoria v úterý, musí být o něm rozhodnuto do konce středy; dojde-li v pátek, musí být x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx 3 VSPH 347/2010, KSPA 56 INS 2720/2010:
S ohledem na lhůtu, v níž má insolvenční soud podle § 117 IZ o návrhu na
moratorium
rozhodnout, a pro niž je tu posxxx xxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxa tak, že chce-li dlužník (věcně k tomu legitimovaný) využít dobrodiní moratoria, musí soudu předložit právně perfektní návrh na vyhlášení moratoria xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo návrhu věřitele. Návrhem podaným později nebo návrhem neúplným se nelze věcně zabývat a insolvenční soud ho musí bez dalšího obratem (do konce nejblíxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xapadeného usnesení žádného významu ta doplnění, jež by dlužník učinil k odstranění nedostatků návrhu na
moratorium
až poté, co byl insolvenčním soudxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xx vyhlášení moratoria lze rozhodnout pouze dvěma způsoby, a to:
a)
vyhlášením moratoria nebo
b)
odmítnutím návrhu (ve všech ostatních případecxx xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxku dlužníka) lze vyhovět, jen jestliže:
a)
jsou (formálně) splněny všechny předpoklady uvedené v § 115 a § 116 a
b)
dosud nebylo rozhodnuto o ixxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xež hodlá dlužník provést po dobu moratoria; hodnocení těchto skutečností nebo opatření je v této fázi řízení toliko na věřitelích, jež dlužník osloví zx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxdivé údaje,
b)
nebo vyjde-li najevo, že dlužník vyhlášením moratoria sledoval nepoctivý záměr, zejména přednostní uspokojení jen některých jehx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx x
xx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xozhodnutí o vyhlášení moratoria nebo odmítnutí návrhu na jeho vyhlášení se doručí:
a)
obecně vyhláškou, a to zveřejněním v insolvenčním rejstříkx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxci, cc) prozatímnímu věřitelskému výboru, dd) státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního říze-ní, a ee) orgánu, který vede obchodní xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxení moratoria bez nařízení jednání. Proti rozhodnutí o vyhlášení moratoria není odvolání přípustné; proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu se může odvoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem s nejvyšším urychlením (§ 92 a § 93).
Jestliže bylo vyhlášeno
moratorium
, může insolvenční soud ustanovit dlužníkovi i bez návrhu předběžnxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxoria ustanoví insolvenční soud předběžného správce též na návrh věřitele nebo věřitelů dlužníka, kteří nepodepsali prohlášení podle § 116 odst. 2 a jxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxxxstí moratoria zanikají též insolvenčním soudem dříve nařízená předběžná opatření, pokud insolvenční soud neurčil v rozhodnutí o vyhlášení moratorix xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxe-li dlužník v návrhu delší lhůtu, není to samo o sobě důvodem k odmítnutí jeho návrhu, ale insolvenční soud vyhlásí
moratorium
jen na dobu tří měsíců. Dxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
moratorium
prodlouženo nejdéle o dalších 30 dnů, jestliže dlužník k takovému návrhu připojí ke dni jeho podání
a)
aktualizovaný seznam závazků a
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxmto prohlášení musí být opět úředně ověřeny.
Aby mohlo být
moratorium
včas prodlouženo, je potřeba, aby návrh na jeho prodloužení došel insolvxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx
moratorium
mezitím nezaniklo uplynutím doby, na kterou bylo (původně) vyhlášeno (§ 124 odst. 1), pak by je totiž již nešlo prodloužit.
Je-li
moratxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxny a minuty) zveřejnění rozhodnutí o jeho vyhlášení v insolvenčním rejstříku.
Účinky moratoria
§ 120
(Účinky moratoria)
JUDr.
Jolaxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxvenčního řízení (§ 109 až § 114), zůstávají obecně zachovány i po dobu trvání moratoria, ovšem s výjimkami upravenými v § 121 a § 122.
Judikatura
Uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxlášeno jen ve fázi řízení předcházející rozhodnutí o úpadku dlužníka s tím, že po dobu trvání vyhlášeného moratoria pak rozhodnutí o úpadku dlužníka nexxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnému rozhodnutí o jeho úpadku, které tak nabylo právní moci, je z povahy věci již vyloučeno řešit otázku, zda vyhlášené
moratorium
mělo trvat (zda jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx.2018.
Poznámky
Odstavec 1 výslovně deklaruje skutečnost, že i po vyhlášení moratoria mohou věřitelé podávat další insolvenční návrhy, jimiž přixxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxmžiku zániku moratoria, nestanoví-li IZ jinak (např. již hned v odstavci 2). Ustanovení tak dává účinky spojené s dalšími insolvenčními návrhy (§ 109 xx x xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxu svých pohledávek v průběhu moratoria a přitom nebyli uvedeni v dlužníkově seznamu závazků) a
b)
(nově též) osoby uvedené v dlužníkově seznamu závxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxů a stát se členy nebo náhradníky věřitelského výboru nebo prozatímního věřitelského výboru.
§ 122
Nakládání s majetkovou podstatou po dxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávnění dlužníka, aby po dobu trvání moratoria přednostně hradil své závazky bezprostředně souvisící se zachováním provozu (svého) obchodního závodx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxčení rozpracovaných zakázek apod.) vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm před ostatními dříve splatnými závazky (typicxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnu) nebo v TZ (trestný čin zvýhodňování věřitele); dle § 241 odst. 5 písm. c) není zvýhodňujícím právním úkonem právní úkon, který dlužník učinil za trxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí, surovin, zboží a služeb, aby po dobu trvání moratoria vypověděli smlouvy s dlužníkem nebo od nich odstoupili z důvodu:
a)
prodlení dlužníka s placxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xlužník na základě těchto smluv řádně a včas alespoň závazky vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria anebo po něm.
Ustanovení odxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xředběžným opatřením k započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele udělit souhlas. Předběžné opatření vydá insolvenční soud jen na návrh dluxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpatření je upraven v § 82 odst. 5 IZ. Smyslem celého ustanovení je, aby účel moratoria nebyl zmařen a aby dlužníkovi byly vytvořeny podmínky (a fakticky mx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xoratoria ze smluv podle § 122 odst. 2 jsou pohledávkami za majetkovou podstatou [§ 168 odst. 1 písm. e)]; pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratorxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxa, pak patří mezi pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou [§ 169 odst. 1 písm. g)].
Po dobu trvání moratoria je dlužník oprxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Jestliže bylo vyhlášeno
moratorium
, může insolvenční soud ustanovit dlužníkovi i bez návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří nepodepsali prohlášení, že souhlasí s vyhlášením moratoria (§ 116 odst. 2) a jejichž pohledávky, počítané podle výše, činí alespoň desetinu poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxklady předběžného správce; teprve pak je vhodné předběžného správce ustanovit, pokud jej soud neustanoví i bez návrhu.
Povinnost zaplatit zálohu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pracovněprávního vztahu (§ 108 odst. 2) a ani orgánu dozoru nebo dohledu (§ 368 odst. 2).
Povinnost zaplatit zálohu na náklady předběžného správce sx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe, a poučení o tom, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud řízení o návrhu na ustanovení předběžného správce zastavitx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení o návrhu na ustanovení předběžného správce pro její nezaplacení (aniž ustanoví předběžného správce) nebo zda přikročí k vymáhání zálohy (i po jxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xstanovení předběžného správce pro nezaplacení zálohy je odvolání přípustné.
Náhrada částky zaplacené věřitelem na zálohu na ustanovení předběžxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxňovat se zálohou na úhradu hotových výdajů správce podle § 39 odst. 1 ani se zálohou na náklady insolvenčního řízení (§ 108).
§ 124
Zánik moratoxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bylo vyhlášeno.
Před uplynutím doby může zaniknout jen na základě: a) soudního rozhodnutí o jeho (předčasném) zrušení nebo b) zamítnutím nebo odmíxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxvazků nebo
b)
bez návrhu, pokud: aa) dlužník uvedl v návrhu na
moratorium
nepravdivé údaje, nebo bb) vyjde-li za trvání moratoria najevo, že dlužnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxprodleně (tj. bez zbytečného odkladu) rozhodnout o návrhu na zrušení moratoria. Zrušit
moratorium
bez návrhu lze jen po předchozím:
a)
slyšení dlxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxím moratoria (§ 116 odst. 2).
Před zrušením moratoria bez návrhu předvolá insolvenční soud dlužníka a předběžného správce ke slyšení a umožní jix xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k nepoctivému záměru dlužníka, event. k přednostnímu uspokojování některých dlužníkových věřitelů). K nařízenému slyšení je vhodné obeslat alespxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxí zastupitelství, které vstoupilo do řízení.
Od slyšení dlužníka lze upustit např. v případech, pokud by jeho provedení mělo být spojeno s neúměrnýxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx vyhlášení; doručuje se:
a)
obecně vyhláškou, a to zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1); současně se dále doručuje též
b)
zvláštnxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a ee) orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán, jde-li o písexxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věřitelů, jež byly odloženy až k zániku moratoria (§ 121 odst. 1).
§ 125
(Návrh na moratorium před zahájením řízení)
JUDr.
Jolana
Marxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxvnickou osobou v likvidaci, v případech svého hrozícího úpadku (pokud by však nastal dlužníkův úpadek, je dlužník povinen podat insolvenční návrh, s nxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxenčního řízení se podává u věcně a místně příslušného insolvenčního soudu. Dojde-li takový návrh soudu v době, kdy je u něho již zahájeno insolvenční říxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxčního řízení dle § 115; stejně se posuzují i situace, kdy insolvenční řízení je k návrhu věřitele zahájeno v mezidobí od podání takového návrhu do doby roxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxčních institucí [§ 6 odst. 2 písm. a)] nepřichází u nich podání návrhu na vyhlášení moratoria v úvahu (§ 368 odst. 3); je-li takový návrh přesto podán, insxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxní o návrhu dlužníka až do rozhodnutí o vyhlášení moratoria do určité míry skrytě před věřiteli dlužníka, neboť:
a)
soud nezveřejňuje žádné informaxx x xxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxm insolvenčního řízení rozhodne insolvenční soud do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; § 43 OSŘ se nepoužixx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x x xx6; jinak návrh na
moratorium
odmítne. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud vyhlásí
moratorium
před zahájením insolvenčního řízení, není odvolxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxním rejstříku (§ 71 odst. 1); současně se dále doručí též
b)
zvláštním (tj. tradičním) způsobem doručení, a to (§ 75 odst. 2): aa) dlužníku, bb) prozaxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán, jde-li o písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis.
Jestliže bylo vyhláxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xavrhne-li to dlužník, ustanoví insolvenční soud v rozhodnutí o vyhlášení moratoria předběžného správce. Za trvání moratoria ustanoví insolvenční sxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x). Vyhlášením moratoria nastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (§ 109 a § 110 s omezením dle § 120 až § 122).
Rozhodnutí o odmítxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxenčního řízení zaniká (vedle důvodů uvedených v § 124) i tím, že dlužník podá insolvenční návrh; v takto zahájeném insolvenčním řízení se již nelze důvoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Úprava odpovědnosti dlužníka (nikoliv však odpovědnosti osob oprávněných jednat jeho jménem) za porušení povxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxrhované před jeho zahájením (§ 125); za tuto škodu nebo jinou újmu ručí společně a nerozdílně pouze členové statutárního orgánu dlužníka.
Dlužník, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx zisk), kterou způsobil porušením svých povinností. Odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu způsobenou porušením svých povinností je upravena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xrvání moratoria porušil své zákonné povinnosti, odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou tím způsobil věřiteli.
Této své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po něm bylo možné spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu moratoria.
Pokud jde o výši škody nebo jiné újmy, zůstává její vyčíslení na poškozeném xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxek běhu promlčecí lhůty zahrnují podle § 620 odst. 1 OZ vědomost o škodě a o osobě povinné k její náhradě.
Vzhledem k tomu, že běh promlčecích lhůt není xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxjdříve. Spor o náhradu škody nebo jiné újmy dle § 127 není incidenčním sporem (srov. § 159), neboť jde o individuální nárok věřitele (nikoliv o nárok majxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxd.
DÍL 5
PROJEDNÁNÍ INSOLVENČNÍHO NÁVRHU A ROZHODNUTÍ O NĚM
§ 128
(Vady návrhu)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xebo doplnil. Proto návrh, jenž neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud bez dalšího odmítne, poxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxnční soudce obdrží), nejpozději však do 7 dnů poté, co byl u něho podán. Tato lhůta je lhůtou pořádkovou.
Postup podle odstavce 1 lze uplatnit jen u insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxd od počátku perfektní, srozumitelný a určitý (tj. projednatelný), bude bez dalšího odmítnut. Rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu se doručíx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxem doručení jen aa) insolvenčnímu navrhovateli a bb) dlužníku, cc) rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin [§ 66 písm. k) bod 3 zák. č. 304/2013 Sxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxu se nepřihlíží proto, že
-
není opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem (§ 97 odst. 2x xxxx xxxxxx xx
x
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xávrhem na povolení oddlužení nepodala za dlužníka osoba uvedená v § 390a odst. 1 (§ 97 odst. 5).
není třeba jej odmítat. O tom, že se k návrhu nepřihlíží, vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xávrhu, tj.:
a)
nejsou-li povinné přílohy u návrhu připojeny nebo
b)
neobsahují-li předložené přílohy stanovené náležitosti,
postupuje se dlx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xýt v případě věřitelského insolvenčního návrhu delší než 7 dnů; dlužníkovi jako navrhovateli lze určit delší lhůtu k doplnění jeho insolvenčního návrxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxsovateli návrhu; lhůta k odstranění vad pak běží od pozdějšího doručení. Podle odstavce 3 může insolvenční soud uložit dlužníkovi povinnost, aby v souxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
seznam svých (splatných i dosud nesplatných) závazků s uvedením svých věřitelů (tj. "seznam závazků") a
c)
seznam svých zaměstnanců (§ 104),
dx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxou pohledávku, uloží insolvenční soud tuto povinnost dlužníkovi vždy. Rozhodnutí o uložení povinnosti předložit seznamy dle § 104 odst. 1 se doručí pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxožené povinnosti: nepředložení seznamů uvedených v § 104 odst. 1 na výzvu insolvenčního soudu zakládá domněnku dlužníkovy neschopnosti plnit své spxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxenční řízení bylo zahájeno k návrhu věřitele, zveřejní insolvenční soud seznam majetku v insolvenčním rejstříku, výkaz stavu likvidity a výhled vývoxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx R 11/2009:
Jestliže insolvenční návrh neobsahuje náležitosti stanovené v § 103 odst. 1 a 2 IZ a pro tyto nedostatky nelze v řízení pokračovat, insolvxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxhovatel odstranit jen dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 odst. 1 IZ, a proto nemají z hlediska posouzení věcné spráxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.5.2014, sp. zn 3 VSPH 174/2013, KSCB 25 INS 1413/2013:
Absence skutkových tvrzení svědčících o úpadku dluxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxo odmítnutí dle § 128 odst. 1 IZ, nikoli k jeho zamítnutí.
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11.3.2009, sp. zn. 3 VSOL 54/2009, KSOS 22 INS 284/2xxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxd odstraňovat, a to ani s využitím údajů získaných od dlužníka postupem dle § 128 odst. 3 IZ.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.2.2009, sen. zn. 29 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxek, není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí zásadního rozdílu v požadavku na náležitou identifikaci splatné pohledávky insolvenčního navrhovatele za dlužníkem a na kvalitu údajů, jejichž prxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx či osoby dalšího věřitele dlužníka musí být v návrhu přesně označeny, jejich pohledávky musí být co do svého důvodu a splatnosti náležitě identifikováxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xěkterou ze zákonných domněnek).
Z uvedeného je zřejmé, že insolvenční návrh věřitele neobsahuje povinná tvrzení, jež by byla způsobilá (doložena lixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxd prvního stupně správně, když návrh dle § 128 odst. 1 IZ bez dalšího odmítl.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009, x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xonstatování, že "dlužník je v úpadku", nebo mu "úpadek hrozí", případně, že dlužník "je insolventní", nebo že "je v platební neschopnosti", anebo že "jx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xeznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců neopatří jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný (§ 104 odst. 4 insolvenčního záxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu k odmítnutí insolvenčního návrhu v § 128 odst. 1 insolvenčního zákona je lhůtou pořádkovou.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.7.2010x xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxt tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závaxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.8.20xxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxkem úpadku ve formě platební neschopnosti, která přichází v úvahu u dlužníka, jenž je nepodnikatelem. V situaci, kdy dlužník v návrhu tvrdil existenci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxx x x xxxx. 1 IZ. Tyto nedostatky insolvenčního návrhu mají za následek jeho neprojednatelnost a brání pokračování v insolvenčním řízení. Z výše uvedeného součxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxjící v tom, že neobsahoval vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek dlužníka, zamítl, namísto toho, aby ho (bez dalšího) odmítl.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxl xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxolvenční soud odmítne insolvenční návrh podle § 128 odst. 2 uvedeného zákona.
§ 128a
Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxzdůvodnost reaguje na poznatky z praxe, podle kterých se množí pokusy zdiskreditovat věřitelským insolvenčním návrhem dlužníka,
eliminovat
jej jaxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdnatelný ve smyslu § 128 IZ. O odmítnutí insolvenčního návrhu pro jeho zjevnou bezdůvodnost rozhodne insolvenční soud neprodleně, nejpozději do 7 dnů xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo návrhu již při předběžném posouzení insolvenčního návrhu podle § 100a, rozhodne o nezveřejňování návrhu a ostatních dokumentů v insolvenčním spisex xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxu (§ 128a odst. 5). Pokud ve lhůtě podle § 128a odst. 1 nedojde k odmítnutí návrhu pro zjevnou bezdůvodnost, budou insolvenční návrh a ostatní dokumenty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xejblíže následujícího pracovního dne po uplynutí této lhůty.
V ustanovení § 128a odst. 2 IZ je uveden demonstrativní výčet případů, kdy lze pokládxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xe pro účely rozhodnutí o úpadku nepřihlíží (tedy pohledávkou, pro kterou byl věřitelem již dříve insolvenční návrh podán a v posledních šesti měsících xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxním insolvenčního xxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxo podání nedoloží, že splnil povinnosti uložené mu případně předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu (např. dlužníkovi neuhradil náklady předcxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxtin k němu připojených bude patrno, že insolvenční navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor dlužníka nebo
-
věřitel nezaplatil spolx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxdůvodnost, může insolvenční soud uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby za jeho podání zaplatil pořádkovou pokutu určenou do výše 500 000 Kč. Ustanoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxeli, jehož insolvenční návrh byl pro zjevnou bezdůvodnost odmítnut, podat proti témuž dlužníkovi insolvenční návrh ve lhůtě 6 měsíců od právní moci roxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxl bude o nepřihlížení vyrozuměn usnesením podle § 97 odst. 6). To neplatí, bylo-li důvodem pro odmítnutí návrhu pro zjevnou bezdůvodnost nezaplacení zxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxx xx x xxxxxxxxní povahu" insolvenčního návrhu vede spor mezi insolvenčním navrhovatelem a dlužníkem (např. proto, že se dlužník k insolvenčnímu návrhu vyjádří a tvxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xůvod odmítnout insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost dle § 128a insolvenčního zákona. Závěr o šikanozní povaze insolvenčního návrhu se však po pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xsnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20.11.2014, sp. zn. 1 VSPH 1682/2014, MSPH 94 INS 12307/2014:
Odvolací xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxem k obsahu odpovídá svou povahou rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu. V tomto případě insolvenční soud namísto toho, aby rozhodl o zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x odmítnutí insolvenčního návrhu přistoupí jen tehdy, je-li odtud bezdůvodnost insolvenčního návrhu "zjevná". Účelem zavedení institutu odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxm insolvenčním návrhu věřitele, jenž (však) zjevně nemůže mít šanci na úspěch. Lze tedy konstatovat, že odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bexxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x28a insolvenčního zákona rozhodoval vyšší soudní úředník.
§ 129
(Zpětvzetí návrhu)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxže jej vzít kdykoliv zpět až do (dne, hodiny a minuty) vydání rozhodnutí o úpadku (§ 136) nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu (dle x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxět věřitel, může jej pro tutéž pohledávku znovu podat až po uplynutí šesti měsíců ode dne jeho zpětvzetí, přičemž totéž platí i pro osobu, která pohledávxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxjnou pohledávku.
§ 130
(Rozhodnutí soudu po zpětvzetí návrhu)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Pxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxst,
b)
zastavením řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro nezaplacení zálohy pxxxx x xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxodnutí zruší a řízení zastaví.
Účastní-li se insolvenčního řízení více navrhovatelů a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, soud jix xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jenž vzal návrh zpět, a v insolvenčním řízení dále pokračuje se zbylými navrhovateli.
Dojde-li ke zpětvzetí insolvenčního návrhu opožděně, tj.:
xx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxení, o zamítnutí návrhu) nabylo právní moci,
insolvenční soud jen vydá
deklaratorní
usnesení o tom, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné. Rxxxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xávrhu (odstavec 3),
se doručí:
a)
obecně vyhláškou, a to zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1), a dále se doručí
bx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxn [§ 66 písm. k) bod 3 zák. č. 304/2013 Sb.]. proti rozhodnutí se může odvolat jen insolvenční navrhovatel.
O nákladech řízení bude v případě zastaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxhovatele, zavinil zastavení insolvenčního řízení (a bude tedy povinen nahradit navrhovateli náklady insolvenčního řízení).
Judikatura
Usnxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxlvenčnímu návrhu jeho věřitele musí být (bez zřetele ke stanovisku dlužníka k věci) vždy odůvodněno, a to způsobem uvedeným v § 157 odst. 2 OSŘ. Zpětvzetx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxvení insolvenčního řízení dle § 130 odst. 1 věty prvé IZ.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10.3.2009, sp. zn. 1 VSPH 98/2009, KSHK 34 INS 898/2008x
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxnční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět. Toto ustanovení dopadá i na situace, kdy další insolvenční návrh je podán ax xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxvenčního zákona. Pro výsledek odvolacího řízení je tak rozhodující stav v době rozhodování odvolacího soudu (§ 154 odst. 1 a § 167 odst. 1 OSŘ), kdy není xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxvrhovateli, který vzal svůj návrh zpět a deklaroval tak, že již účastníkem řízení, na rozdíl od odvolatele, být nehodlá.
Usnesení Vrchního soudu v Pxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xávrh zamítnut, odmítnut nebo kdy je insolvenční řízení zastaveno pro zpětvzetí návrhu, je v takových případech třeba přiměřeně použít příslušná ustaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrh, mělo být o nákladech řízení rozhodnuto podle ust. § 146 odst. 2 občanského soudního řádu v závislosti na tom, který z účastníků zavinil, že řízenx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení odstavce 1 výslovně deklaruje, že pro projednání věci a rozhodnutí (o insolvenčním návrhu) zcela postačuje, abx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxpodobnost rozhodných zjištění a nemusí být zachován pravidelný postup stanovený pro jednotlivé důkazní prostředky při zjišťování skutkového stavu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxavíc) též zjištěn (§ 136 odst. 1).
Dlužno připomenout, že v insolvenčním řízení je soud povinen provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkovx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxx x x xxxxx x xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxtví, je schopen plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostředků (dále jxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxtých závazků, anebo pokud výhled vývoje likvidity sestavený podle prováděcího právního předpisu osvědčuje, že mezera krytí klesne v období, na které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xývoje likvidity stanoví vyhláška č. 190/2017 Sb.
Ustanovení § 131 odst. 2 pak stanoví propadnou lhůtu, ve které musí dlužník v rámci projednávání ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxet.
V rozporu s ustanovením § 131 odst. 2 je pak ustanovení § xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu, seznam závazků, seznam svých zaměstnanců a výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity s tím, že je-li insolvenčním navrhovatelem věřitel, jenx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xR ze dne 26.9.2010, sen. zn. 29 NSČR 17/2009, R 51/2011:
Nevyvrátí-li dlužník v průběhu insolvenčního řízení o insolvenčním návrhu věřitele některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtit své splatné závazky, nikoliv však existence "více věřitelů" dlužníka ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona ani existence peněžitých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxčností v návrhu dlužníka)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Odstavec 1 upravuje míru zjišťovánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnosti osvědčeny:
a)
údaji uvedenými v insolvenčním návrhu a
b)
údaji uvedenými v jeho přílohách.
Jinými slovy, je-li dlužníkův insolvexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x 104), poskytují takové podklady samy o sobě dostatečný základ pro rozhodnutí o úpadku dlužníka.
O insolvenčním návrhu dlužníka v případě uvedeném x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xotenciálním konfliktům mezi jejich rozpornými procesními úkony. Proto v případech, kdy:
a)
má dlužník více statutárních orgánů oprávněných jednxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xx
xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xdy
c)
má dlužník více zákonných zástupců oprávněných jednat jeho jménem samostatně; není-li insolvenční návrh podepsán některou z oprávněných oxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxřila. K výzvě lze připojit doložku ve smyslu § 101 odst. 4 OSŘ, že nevyjádří-li se vyzvaná osoba v určité lhůtě, bude se předpokládat, že nemá námitky; tepxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o úpadku (§ 134) je zřejmé, že lhůta určená k vyjádření další oprávněné osoby k insolvenčnímu návrhu bude zcela minimální.
Dle odstavce 3 nelze míx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a údaji uvedenými dlužníkem v insolvenčním návrhu nebo v jeho přílohách, anebo
b)
zjistí-li insolvenční soud, že další osoby oprávněné jednat jméxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx návrhu nebo jeho příloh a je povinen provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku, než byly dlužníkem navrhoxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxní soud dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku nad rámec jeho důkazních návrhů, je povinen nařídit jednání i v případě insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxhodnout o insolvenčním návrhu věřitele i bez nařízení jednání. Jde o případy, kdy: a) má být zcela vyhověno návrhu, jemuž dlužník neodporoval (tj. zejmxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxky předložených listinných důkazů a účastníci se současně vzdali práva účasti na projednání věci, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání sxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxvu, aby dlužník uvedl, zda souhlasí s tím, aby o věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání. K výzvě je vhodné připojit doložku ve smyslu § 101 odst. 4 OSŘ o xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxdy, za nichž lze o insolvenčním návrhu věřitele rozhodnout bez nařízení jednání, nařídí insolvenční soud jednání o věci samé. Předmětem nařízeného jexxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxadě zjištění aktivní legitimace věřitele pak zjištění existence nebo neexistence dlužníkova úpadku (tj. "spor o úpadek"). Dle odstavce 2 musí insolvxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx je v úpadku nebo
b)
v případě insolvenčního návrhu dlužníka, provádí-li dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku nad rxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxvrhu (věřitele) mohl vyjádřit před rozhodnutím o úpadku, lze jej splnit již tím, že insolvenční soud doručí dlužníkovi insolvenční návrh věřitele spoxx x xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx podat návrh na povolení oddlužení nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku (§ 390 odst. 1).
Judikatura
Usnesení Vrchního xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxu (a ve stanovené lhůtě nepředložil současně požadované seznamy dle § 104 IZ), byly dány podmínky k tomu, aby dle § 133 odst. 1 písm. a) IZ vydal insolvenčxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx d) IZ). Současně však nutno zdůraznit, že za takovéto situace by soud při vydání rozhodnutí o úpadku mohl vycházet jen ze skutkových tvrzení obsažených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxmohl závěr o dlužníkově úpadku stavět i na zjištění existence těch dalších věřitelů dlužníka, kteří nebyli v insolvenčním návrhu označeni, a k jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx009, KSCB 27 INS 3617/2008:
Východiska, která jsou obsahově vtělena do úpravy § 133 IZ, lze shrnout tak, že bez jednání lze o insolvenčním návrhu jiné osxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxě udělí výslovný souhlas, obojí za předpokladu, že lze rozhodnout jen na základě listinných důkazů, anebo za předpokladu, že lze plně vyhovět insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxtelem k uvedenému splněny dva předpoklady: dlužníku musí být insolvenční návrh s výzvou k vyjádření k němu doručen zvlášť a doklad o doručení musí jednoxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx ze dne 16.1.2009 sp. zn. 1 VSPH 256/2008, KSUL 43 INS 3064/2008:
Insolvenční řízení nelze zahájit
ex offo
, ale toliko na návrh účastníka. Úspěch věřitexxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxdem dosažení pro navrhovatele příznivého výsledku řízení je i to, že prokáže, že k podání návrhu je oprávněn. Proto zákon vyžaduje, aby navrhovatel dolxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxtenci jeho splatné pohledávky. Doložením splatné pohledávky vůči dlužníku navrhující věřitel jednak xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxí tvrzeného dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku podle § 3 IZ. Pokud se navrhovateli nepodaří prokázat oprávnění k podání návrhu (jinými slovy, nedolxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxní lze usuzovat na úpadek dlužníka.
Ohledně způsobu doložení pohledávky insolvenčního věřitele a rozsahu dokazování před insolvenčním soudem poklxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xepubliky publikovaného pod značkou Rc 52/98 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, které - byť se vztahují k řízení vedenému dle zákona o konkursx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxrhu věřitele na prohlášení konkursu (na vydání rozhodnutí o úpadku) nevylučuje, aby soud o skutečnostech, jež jsou mezi účastníky sporné, prováděl doxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxistí-li, že k závěru o existenci splatné pohledávky věřitele je třeba takové dokazování provádět, pak návrh (bez ohledu na to, zda účastníci učinili důxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx jsou osvědčovány tvrzené pohledávky dalších věřitelů. K téže problematice se vyjádřil Nejvyšší soud i v rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 204/2003 ze dne 31.1xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z nichž má být činěn závěr o tom, zda navrhující věřitel doložil splatnou pohledávku vůči dlužníku nebo zda osvědčil existenci některé z forem jeho úpadxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxnami a že provedením věcně opodstatněných důkazních návrhů, výslechem účastníků či svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod. by konkursní soud (v xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxvkou pravomocně přiznanou rozhodnutím příslušného orgánu nebo alespoň pohledávkou vykonatelnou) nahrazoval sporné řízení.
Z výše uvedeného se poxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxzhodnutí, jímž by mu byla pohledávka vůči dlužníku přiznána (zvláště pak pokud důkazní materiál v rukou věřitele je do té míry průkazný a nezpochybnitexxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx argumenty dlužníka zpochybňují navrhovatelův nárok natolik kvalifikovaně, že přezkoumání a posouzení jejich důvodnosti vyžaduje prostor vyhrazexx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxko" ukládá jedinou konkrétní povinnost, obvykle povinnost zaplatit určitou sumu peněz, rozhodnutím o úpadku dlužníka je xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxsolvenčního navrhovatele týkají.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.4.2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009, R 14/2011:
Při projednání insolvenčníxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxné uplatnění ustanovení občanského soudního řádu o koncentraci řízení je vyloučeno.
Důvodem k zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele v řízení přxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxel povinen doložit, nebude možné osvědčit pouze listinami a že provedením věcně (okruhem sporných skutečností) opodstatněných důkazů (výslechem účxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxž soud zamítá insolvenční návrh věřitele proto, že by dokazováním sporných skutečností o jeho pohledávce nahrazoval sporné řízení o takové pohledávcxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx označení důkazů, jejichž prostřednictvím by se tak (ve sporném řízení) podle soudu rozhodujícího v insolvenčním řízení muselo stát.
Usnesení o zamíxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vydává po nařízení jednání. Nejsou-li splněny podmínky uvedené v § 94 odst. 3 insolvenčního zákona, není odvolací soud oprávněn odvolání proti takovéxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxx2008, KSOS 34 INS 556/2008: Neobstojí odvolací námitky navrhujícího věřitele, že při hodnocení pohledávky soud prvního stupně porušil ustanovení § 8x x x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxníky navrhovány, stanovené v § 86 IZ a osvědčení skutečností rozhodných pro projednání insolvenčního návrhu dle § 131 IZ je nutno odlišovat vedení doxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxtence pohledávky za dlužníkem, které by řešilo spor o existenci takové pohledávky, ať už by šlo o pohledávku insolvenčního navrhovatele či jiného věřixxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxávního a obchodního kolegia NS z 17.6.1998 Cpj 19/1998 publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 52 ročníku 1998).
Usnesení Vxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listinných důkazů (§ 103 odst. 2 a 3 IZ), že tyto důkazy existenci sporné navrhovatelovy pohledávky za dlužníkem zjevně neosvědčují, anebo že vzhledex x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxenčním návrhu nařizoval jednání. V takovém případě insolvenční soud insolvenční návrh podle § 143 odst. 2 IZ pro nedoložení navrhovatelovy aktivní lxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx.
Poznámky
Snaha urychlit fázi řízení před rozhodnutím o úpadku vedla zákonodárce k zavedení některých lhůt pro vydání rozhodnutí insolvenčního sxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvým (prvním) úkonem bude výzva ke složení zálohy podle § 108 odst. 2 a 3 nebo doručení (perfektního) insolvenčního návrhu dlužníkovi spolu s výzvou, axx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx x xxxx x xxx xxxxxxx zda souhlasí s rozhodnutím o něm bez nařízení jednání (§ 133 odst. 1). Nelze-li o insolvenčním návrhu věřitele rozhodnout podle výsledku takové výzvy bxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxku (§ 133 odst. 2), přičemž jednání by mělo být připraveno vždy tak, aby bylo možno věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání (§ 114a odst. 1 OSŘ). Předxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x OSŘ).
O insolvenčním návrhu věřitele musí insolvenční soud rozhodnout bez zbytečného odkladu, tj. jakmile má osvědčen dlužníkův úpadek (§ 131). O xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxolvenčního xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxit dříve než uplynutím deseti dnů od zániku moratoria. Pokud by tedy dlužník podal insolvenční návrh a sedmý den poté by podal návrh na
moratorium
, jemuž xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx osobou než dlužníkem)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení po vzoru § 91 OSŘ deklaruje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxele (proti dlužníkovi) v řízení zahájeném na návrh věřitele, event. orgánu dozoru nebo dohledu, a to jen v jeho fázi před rozhodnutím o úpadku. Jinými slxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxlo insolvenční řízení zahájeno. Každý z navrhovatelů (věřitelů) však jedná v insolvenčním řízení pouze sám za sebe (jde o samostatné procesní společexxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Dalšími účastníky insolvenčního řízení, pro které platí shora uvedené, jsou v této fázi věřitelé, kteří již přihlásili své pohledávky do insolvenčnxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x.1.2018.
Poznámky
Odstavec 1 jen výslovně deklaruje, že pro vydání rozhodnutí o úpadku postačuje, je-li dlužníkův úpadek, event. hrozící úpadek bxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx
Je zřejmé, že i když je dlužník v úpadku anebo mu hrozí úpadek, nelze vydat rozhodnutí o úpadku v případech, kdy to IZ výslovně zakazuje, tj. např. po doxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxe-li o dlužníka, který je podnikatelem (§ 84), nebo po dobu trvání moratoria (§ 120 odst. 1), jakož i u subjektů uvedených v § 6. K vydání rozhodnutí o úpadkx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdnutí o úpadku jakožto rozhodnutí
sui generis
.
Pokud jde o výběr osoby insolvenčního správce, postupuje se dle § 25 (insolvenčním správcem se ustaxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxtou (srovnej např. § 71 odst. 2, § 89 odst. 1 a § 245, tj. od okamžiku zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku).
Věřitelé mohou přihlašovat svx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx později, insolvenční soud ze zákona nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení již neuspokojují (§ 173), o tom však musí být věřixxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xehož náležitosti stanoví prováděcí předpis (§ 176), není nutné detailně poučovat věřitele o všech jejích náležitostech.
Termíny pro konání schůzx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xhůty. To neplatí pro případ, kdy je spolu s rozhodnutím o úpadku dlužníkovi povoleno oddlužení.
Není-li s rozhodnutím o úpadku spojeno též rozhodnuxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxí insolvenčního správce o vhodnosti navrženého způsobu řešení úpadku (§ 149 odst. 3) nebo
b)
rozhodnutí věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věřitelů bylo usnesení, kterým se v konkursu doporučuje zpeněžení majetkové podstaty jedinou smlouvou podle § 290 (§ 153 odst. 1), nebo usnesení, ktexxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxazků (§ 104) má význam jen tam, kde dlužník takovou povinnost dosud nesplnil.
Pokud dlužník (uvedený v § 316 odst. 5) společně s insolvenčním návrhemx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o povolení reorganizace (§ 148 odst. 2). Pokud dlužník před rozhodnutím o úpadku požádá o prodloužení lhůty k předloxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxganizačního plánu prodlouží, a to nejdéle o 30 dnů. Pokud dlužník společně s insolvenčním návrhem podal návrh na povolení oddlužení, spojí insolvenčnx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx výdaje insolvenčního správce, jejichž výše plyne z vyhl. č. 313/2007 Sb.
Zkrácená lhůta pro přihlášení pohledávek v případě, kdy je s rozhodnutím o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxedpokladu, že všechny potřebné údaje o věřitelích by měly být k dispozici již z dlužníkova návrhu na povolení oddlužení.
V xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podat insolvenčnímu soudu ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek zprávu o přezkumu (§ 410), zprávu pro oddlužení (§ 398a) a předložxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxelském orgánu, - učiní výzvu nezajištěným věřitelům, aby soudu ve lhůtě do 7 dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku navrh-li kxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxzhoduje soud usnesením, jež musí být řádně odůvodněno a jež se doručuje dle § 138 a oznamuje jeho vydání dle § 139; proti výroku o úpadku je přípustné odvoxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní, jestliže žádný z věřitelů - nositelů pohledávek z podnikání dlužníka neuplatnil nesouhlasné stanovisko s řešením úpadku oddlužením podle § 389 odxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxkumné jednání)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Novela insolvenčního zákona provedená zákoxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek při osobním jednání insolvenčního správce s dlužníkem podle § 410 odst. 2 IZ a zrušila povinnost insolvenčního soudu svolat v rozhodnutí o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxe věřitelů a pro konání přezkumného jednání a vztahuje se jen na případy, kdy bylo vydáno samostatné rozhodnutí o úpadku, popř. bylo rozhodnutí o úpadku xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxáním tak, aby se schůze věřitelů konala ihned po přezkumném jednání (tj. aby byly již přezkoumány a zjištěny přihlášené pohledávky). Svolání první schxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxitelů svolaná po rozhodnutí o úpadku konala ještě před přezkumným jednáním, musí insolvenční soud svolat současně v rozhodnutí o úpadku další (druhoux xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí, musí být i o něm rozhodnuto již ve výroku rozhodnutí o úpadku tak, aby se jednání konalo nejpozději do 2 měsíců po uplynutí přihlašovací lhůty, nejdřívx xxxx xx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxu přihlášených pohledávek (§ 189). Z důvodů hodných zvláštního zřetele však může insolvenční soud tuto lhůtu prodloužit; to bude praktické jistě tam, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxřízené přezkumné jednání bude muset být přeloženo na jiný termín.
§ 138
(Doručení rozhodnutí o úpadku)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx proto doručí:
a)
obecně vyhláškou, a to zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1); a dále se doručí
b)
zvláštním (tj. tradixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanoven), dd) insolvenčnímu navrhovateli (v případě věřitelského insolven-čního návrhu), ee) osobám, které přistoupily do řízení (dalším navrhxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xo insolvenčního řízení);
c)
známým věřitelům dlužníka s bydlištěm nebo sídlem v EU. Níže uvedená
judikatura
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady (EU) 2015/848, o insolvenčním řízení, kterým bylo v celém jeho rozsahu nahrazeno nařízení Rady (ES) 1346/2000, o úpadkovém řízení. Nová úpravx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, byd liště nebo sídlo v některém z členských států EU s výjimkou Dánska, nedoručuxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o úpadku. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11.1.2010, sp. zn. 1 VSPH 11/2010, KSCB 27 INS 3323/2008: Aby bylo lze postupovat podle § 430 IZ, musí se inxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxka, v řízení dozvědět. Pokud z obsahu insolvenčního spisu jeho existence bez dalšího šetření nevyplývá, nelze insolvenčnímu soudu důvodně vytýkat, žx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xbvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska až v průběhu insolvenčního řízení, je pro posxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xady (ES) č. 1346/2000, ze dne 29.5.2000, je toliko usnadnění překonání jazykové bariéry, a nikoliv prolomení přihlašovací lhůty v případě pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxní insolvenčního řízení, je odvolací soud toho názoru, že je může insolvenční soud vydat jen v případě, že existence známého věřitele s obvyklým místem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxku dlužníka, a pokud jde o vyrozumění o vydání rozhodnutí o úpadku, lze je vydat jen v případě, že existence takového známého věřitele vyjde najevo nejpoxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x rozporu s právními závěry vyjádřenými v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, sp. zn. 29 NSCR 4/2008-P11, KSBR 38 INS 735/2008.
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxnoví okruh subjektů, které má insolvenční soud vyrozumět o vydání rozhodnutí o úpadku. Smyslem ustanovení je především včas zamezit nežádoucím transxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx datové schránky).
Účinky rozhodnutí o úpadku
§ 140
Předběžné opatření a započtení
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xx x xxxxx
xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xahájeného insolvenčního řízení (§ 109 až 111) a účinky spojené s předběžným opatřením nařízeným insolvenčním soudem (půjde zejména o předběžná opatřxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xávrhu změnit (event. též zrušit). Pokud uvedená předběžná opatření zůstanou nedotčena novým (měnícím) rozhodnutím, pak v rozsahu, v němž nebyl dlužnxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxčtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele pro dobu po vydání rozhodnutí o úpadku. To mj. umožňuje výrazně redukovat výši dlužníkových pohledávxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je přípustné, pokud byly splněny zákonné (míněny jsou patrně hmotněprávní) podmínky tohoto započtenx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xšak není přípustné, jestliže dlužníkův věřitel:
xx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, aby věřitel podal včas přihlášku své započitatelné pohledávky a teprve pak ji započítal), nebo
b)
získal započitatelnou pohledávku neúčinným pxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxx
xx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo
d)
dosud neuhradil splatnou pohledávku dlužníka v rozsahu, v němž převyšuje započitatelnou pohledávku tohoto věřitele (tedy se požaduje, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xvého dluhu; po takto provedeném vzájemném započtení by pak dlužníkovi neměla zůstat vůči věřiteli žádná splatná pohledávka).
K započtení vzájxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxitel nebo insolvenční správce anebo mohou uzavřít (dvoustrannou) dohodu o započtení. IZ zakazuje započtení
a)
po dobu trvání moratoria (§ 122 odsxx xx x
xx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního plánu (§ 352 odst. 3).
Insolvenční soud může předběžným opatřením udělit souhlas k započtení v těch fázích insolvenčního řízexxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx omezit (§ 82 odst. 3).
Předběžné opatření lze nařídit jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce, věřitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxvý návrh podala, a v případě, že se předběžné opatření vztahuje na pohledávky jednotlivých věřitelů, i těmto věřitelům. Jestliže insolvenční soud nenxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxa.
x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxním v insolvenčním rejstříku) se přerušují soudní a rozhodčí řízení - o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlíží jako na přihlášené, anebo - o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170).
O přerušení řízení, k němuž došlo ze zákona, nexx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxku.
Ve shodě s § 111 odst. 1 OSŘ, je-li řízení v důsledku rozhodnutí o úpadku dlužníka přerušeno, nekonají se jednání ani neběží žádné lhůty. Jestliže xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxího společenství jde o taková společná práva nebo povinnosti účastníků, že se rozhodnutí musí vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na téže xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxi je totožný se zájmem dlužníka; takové osoby vystupují na straně dlužníka). Z uvedeného je zřejmé, že ve sporech, kde na straně žalovaného dlužníka vysxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxocesních) společníků, přerušuje se takové řízení v důsledku rozhodnutí úpadku jen ohledně dlužníka samého; na ostatní jeho účastníky nemá rozhodnutx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxdku rozhodnutí o úpadku dlužníka. O přerušení řízení musí být vyrozuměni (usnesením) jeho účastníci s poučením o tom, že v řízení nelze pokračovat po doxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x rozhodnutí o úpadku dlužníka), takto (nesprávně) vydané rozhodnutí se vyhotoví, ale účastníkům se již nedoručuje, ledaže se týká i jiných pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x jeho doručení, rozhodnutí nemůže nabýt právní moci a ani vykonatelnosti (je-li řízení přerušeno, neběží žádné - ani odvolací - lhůty, a s takto nesprávxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxt právní moci; po odpadnutí překážky přerušení řízení se rozhodnutí doručuje znovu účastníkům (a odvolací lhůta počne znovu běžet).
Přerušení řízxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx. 29 Cdo 1136/2016:
Ustanovení § 140a insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1.1.2014) se neuplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. lxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx14) se uplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. lednu 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku v době od 1. ledna 2014.
Rozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu, které se týká mimosmluvní sankce (zde pokuty za správní delikt) uvedené v § 170 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řexxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xokud trvají účinky rozhodnutí o úpadku (§ 140a odst. 1 stejného zákona).
§ 140b
Zákaz vydání rozhodnutí
JUDr.
Jolana
Maršíková
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxto řízením o pohledávce nebo jiném právu týkajícím se majetkové podstaty, že však tato jiná řízení mohou vyústit ve vydání rozhodnutí, z nějž taková pohxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxzat za trvání insolvenčního řízení "vyrábění takových pohledávek", jež vzhledem k ustanovení § 170 insolvenčního zákona, případně k přihlašovacím lxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xízení a v jeho rámci vydané rozhodnutí, kterým bude poškozeným osobám přiznáno právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je pak jeho nositel oprávněn přihlásit jej do insolvenčního řízení i po uplynutí propadné lhůty k uplatnění pohledávek přihláškou (§ 173 odst. 1).
Jxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxní účinném od 1.1.2014) se uplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. lednu 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku sice před xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Zatímco § 109 odst. 1 písm. a) zakazuje věřitelům práva, která lze v insolvenčním řízení uplatnix xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxí o úpadku - zakazuje uplatňovat práva vůči dlužníkovi jak žalobou, tak návrhem na zahájení rozhodčího řízení, přičemž - zákaz se týká nejen pohledávekx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170).
Je-li po rozhodnutí o úpadku taková žaloba nebo návrh na zahájení rozhodčího řízení pxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x.1.2014) se uplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. lednu 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku sice před 1. lednem 2014x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxxxx xe Nejvyššímu správnímu soudu v době trvání účinků rozhodnutí o úpadku doručena kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu ve věcech uvedených x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxvní soud bez dalšího zastaví podle § 141a insolvenčního zákona ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.
§ 140d
Jiná řízení
JUDr.
Jolana
Maršíkxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Taková řízení, jejichž demonstrativní (neúplný) výčet je uveden v odstavci 2, se v důsledku rozhodnutí o úpadku nepřerušují a lze je i nově zahájit. Jejxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxné újmy; k rozhodnutí vydanému v rozporu s tímto zákazem nebude v insolvenčním řízení přihlíženo.
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dnx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxsolvenčním řízení vedeném k 1. lednu 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku sice před 1. lednem 2014, ale po uvedeném datu stále trvají xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxx xdst. 1 písm. c) lze po zahájení insolvenčního řízení výkon rozhodnutí či exekuci nařídit nebo zahájit a nelze je toliko provést (vyjma případů, kdy to ixxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxtví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, i nařídit nebo zahájit.
Výjimkou je nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnuxx xx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdle § 203 odst. 5, jímž určil na návrh oprávněné osoby, insolvenčního správce nebo dlužníka s dispozičním oprávněním:
a)
lhůtu k uspokojení přisouzxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxá pohledávka v určené lhůtě uspokojena.
Byl-li výkon rozhodnutí nařízen nebo
exekuce
zahájena v rozporu s omezeními shora, platí obdobně podlx x xxx xxxxx xx xx
xx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxxxím řízení nepřihlíží,
b)
insolvenční soud může i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření, přijatýcx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxení připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxhodnutí nebo účastníci exekučního řízení. Jim a zároveň exekučnímu soudu nebo exekutorovi se rozhodnutí insolvenčního soudu doručuje zvláštním způxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxjetkové podstaty) a v § 409 odst. 2 (v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením ve formě splátkového kalendáře), jež se týká možnosti i exekučně vymáhxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxou podstatou ani pohledávkou jim naroveň postavenou (typicky nájemné, úhrady za energie...).
Judikatura
Usnesení Krajského soudu v Ostravě zx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxenční soud zjistí úpadek povinného, odvolací soud po právní moci rozhodnutí o úpadku zruší usnesení o nařízení
exekuce
a řízení zastaví (§ 140e odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xákona (ve znění účinném od 1.1.2014) se uplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. lednu 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxnným) částem výroku [§ 136 odst. 2 písm. c) až písm. i)] odvolání není přípustné. K podání odvolání proti rozhodnutí o úpadku je legitimován pouze dlužníxx x xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxnutí o úpadku vydanému na návrh orgánu dozoru nebo dohledu (§ 368). Bylo-li rozhodnutí o úpadku vydáno jen k návrhu dlužníka nebo v insolvenčním řízení, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, v odvolacím řízení nepřihlíží. Jedná se typicky o situace, kdy po rozhodnutí o úpadku dxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xměně skutkového stavu, k níž došlo po vydání rozhodnutí o úpadku, se nepřihlíží a odvolací soud se zabývá jen skutečnostmi, jež existovaly a byly zjištěxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxhodnutí o úpadku bránila některá z překážek stanovených v IZ (srov. např. § 6 výjimky z působnosti zákona nebo § 120 účinky moratoria). Dlužníkovy náxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xpadek dlužníka osvědčen pohledávkami dalších věřitelů (tedy i bez zjišťování existence sporné pohledávky navrhujícího věřitele). Je-li však závěr x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx význam mají. Pokud jde o případné vady insolvenčního řízení (např. že nemělo proběhnout pro nedostatek podmínek řízení nebo rozhodoval věcně nepříslxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xabývá.
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.10.2010, sen. zn. 29 NSČR 24/2009:
Ustanovení § 141 insolvenčního zákona vylučuje zxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 141a
Právní moc rozhodnutí o úpadku
JUDr.
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxzporu se zákazem daným v § 109 odst. 1 písm. a) uplatní po zahájení insolvenčního řízení žalobou proti dlužníkovi pohledávku nebo jiné právo, které se v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xebo rozhodčí řízení proti dlužníkovi
a)
o pohledávce nebo jiném právu, které se v insolvenčním řízení uplatňuje přihláškou,
b)
o pohledávce, nx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx incidenčních sporů.
Důsledkem je pak zastavení takového řízení, ovšem s tím, že k zastavení řízení dojde až po právní moci rozhodnutí o úpadku. Pxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxnčního řízení odpadly.
§ 142
(Jiná rozhodnutí)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvahy patří:
a)
odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady (§ 128),
b)
odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost (§ 128a),
c)
zxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxi samé) náleží pouze zamítnutí insolvenčního návrhu (§ 143).
Účinností těchto rozhodnutí, tedy jejich zveřejněním v insolvenčním rejstříku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxných rozhodnutí (viz § 146).
§ 143
(Zamítnutí návrhu)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku, jde zejména o insolvenční návrhy směřující proti dlužníkům, kteří jsou (zcela nebo po určitox xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xez zbytečného odkladu. Jde-li o dlužníky uvedené v § 6 odst. 2, lze insolvenční návrh zamítnout bez dalšího jen v době, po kterou nelze IZ použít. Je-li vxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx této lhůty dosud nerozhodl, nelze po jejím skončení insolvenční návrh zamítnout jen proto, že byl podán v době, kdy nebylo možno použít IZ.
Pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdávku, nejde svojí podstatou o nic jiného než, že:
a)
insolvenční navrhovatel (věřitel) buď nedoložil existenci své splatné pohledávky vůči dlužnxxxxxx xxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxky insolvenční navrhovatel prokazuje ve smyslu § 97 odst. 7 své oprávnění podat insolvenční návrh (aktivní legitimaci) a současně zčásti naplňuje záxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxtění potřebných k osvědčení úpadku dlužníka. Aby se zabránilo umělému navozování stavu úpadku, výslovně se stanoví, že se za dalšího věřitele nepovažxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení. Není tedy možné, aby věřitel svoji splatnou pohledávku vůči dlužníkovi rozdělil mezi více oxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxhat rozhodnutí o úpadku dlužníka s poukazem na existenci dalšího věřitele z titulu postoupené pohledávky až po uplynutí lhůty 6 měsíců.
Pokud jde o zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xako důsledek protiprávního jednání třetí osoby a že současně
b)
se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že ji odvrátí v době do 3 měxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx se dlužník dostal do úpadku nezaviněně. Půjde např. o situace, kdy se dlužník dostane jen do (přechodné) platební neschopnosti v důsledku spáchání trexxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní neschopnosti dlužníka, ovšem za předpokladu, že dlužníkova platební neschopnost bude překonána do 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých dluhů. Z xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx jde o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že dlužníkem je (jakákoliv) právnická osoba, za niž stát (ČR) nebo vyšší územní samosprávný celek (tedy krxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xamítnutím insolvenčního návrhu. Pokud by u právnické osoby byly státem nebo vyšším územním samosprávným celkem převzaty její dluhy nebo za ně byly dánx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxvrhu dle § 143 nevytváří překážku věci rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 4 OSŘ a event. podání nového insolvenčního návrhu (např. pro tutéž pohledávkux xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxlvenční navrhovatel (§ 145 odst. 2).
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.4.2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009, R 14/2011:
Při projednxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xásadou. Přiměřené uplatnění ustanovení občanského soudního řádu o koncentraci řízení je vyloučeno.
Důvodem k zamítnutí insolvenčního návrhu věřxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxenční navrhovatel povinen doložit, nebude možné osvědčit pouze listinami a že provedením věcně (okruhem sporných skutečností) opodstatněných důkaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Rozhodnutí, jímž soud zamítá insolvenční návrh věřitele proto, že by dokazováním sporných skutečností o jeho pohledávce nahrazoval sporné řízení o txxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xejkonkrétnější označení důkazů, jejichž prostřednictvím by se tak (ve sporném řízení) podle soudu rozhodujícího v insolvenčním řízení muselo stát.
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xona podle zákona vydává po nařízení jednání. Nejsou-li splněny podmínky uvedené v § 94 odst. 3 insolvenčního zákona, není odvolací soud oprávněn odvolxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx zn. 29 Odo 1121/2004, SJ 77/2007:
Má-li dlužník splnit peněžitý závazek více věřitelům společně a nerozdílně, není tím ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxnout insolvenční návrh věřitele, přestože se dlužník v úpadku ve formě platební neschopnosti nachází, je dlužník chráněn před dopady platební neschoxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxěr, že platební neschopnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do tří měsíců od splatnosti svých peněžitých závazků. Jinak řečeno, to, zda se dlužník dostal do úpadku přičiněním třetí osoby, je v insolvenčních poměxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Institut zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku byl zrušen k 1.1.2014.
Ani zřejmý nedostatek majetku dlužnxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 108 odst. 2).
Zrušený institut zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zjednodušoval likvidátorům proces výmazu dlužníka - právnxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů.
Zjednodušený mechanismus pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku je od 1.1.2014 upraven v § 82 odxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xebo jiného orgánu veřejné moci podal návrh na výmaz z veřejného rejstříku likvidátor jmenovaný soudem nebo jiným orgánem veřejné moci a je-li součástí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a že majetek této osoby nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, soud provede zápis na základě tohoto návrhu.
§ 145
(Odvolání prxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxčasně se dále doručí též
b)
zvláštním (tj. tradičním) způsobem doručení: aa) dlužníku a insolvenčnímu navrhovateli, bb) státnímu zastupitelstvxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu se může odvolat pouze insolvenční navrhovatel.
§ 146
(Právní moc a účinnost rozhodnutí)
JUxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx
xx
xdmítnutí insolvenčního návrhu pro vady (§ 128) nebo pro zjevnou bezdůvodnost (§ 128a),
b)
zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx
xx
xxxxxnutí insolvenčního návrhu (§ 143).
Uvedená rozhodnutí jsou účinná již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1); od sxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxjimečných případech může insolvenční soud odložit okamžik zániku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení a účinků spojených s dosud vydaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxostem, jež nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, v odvolacím řízení nepřihlíží. Jinými slovy, ke změně skutkového stavu, k nxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxadeného rozhodnutí.
Pokud jde o případné vady řízení (např. že nemělo proběhnout pro nedostatek podmínek řízení nebo rozhodoval věcně nepříslušnx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxvá.
Po právní moci rozhodnutí podle § 142 rozhodne insolvenční soud o hotových výdajích a odměně předběžného správce (event. insolvenčního správxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxčtoval ve zprávě o své činnosti (§ 38 odst. 3).
Hotovými výdaji předběžného správce budou zejména cestovní výdaje, jízdné, poštovné, telekomunikaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxniknout v souvislosti s výkonem funkce správce dle § 23). Hotové výdaje nelze paušalizovat.
Nároky předběžného správce (tj. jeho odměna a hotové výxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí podle § 142 nepřipadá v úvahu, jinak potom
b)
(sekundárně) ze zálohy na náklady insolvenčního řízení (tj. na vrub insolvenčního navrhovatele) sxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9.9.2010, sp. zn. 2 VSOL 281/2010, KSOS 36 INS 2399/2010:
Podle ust. § 38 odst. 1 IZ, má insolvenxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxstačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát. Podle ust. § 38 odst. 4 IZ, způsob určexx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxtem stanoví prováděcí právní předpis. Podle ust. § 27 odst. 3 IZ, ustanovení o insolvenčním správci platí přiměřeně i pro předběžného správce.
Podle uxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.
Podle ust. § 142 písm. b) IZ, jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu je zastavení řízení pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx x xxx xxxt. 2 IZ, je-li toho podle stavu insolvenčního řízení zapotřebí, rozhodne insolvenční soud po právní moci rozhodnutí podle § 142 o hotových výdajích a oxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxny a hotových výdajů předběžné insolvenční správkyně. Nesdílí přitom závěr soudu prvního stupně, že odměnu a hotové výdaje předběžné insolvenční sprxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx). Podle odvolacího soudu neexistuje žádný rozumný důvod, pro který by mělo být v přezkoumávané věci aplikováno ust. § 146 OSŘ, a to ani přiměřeně. Soud pxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxolvenčního správce stát, pokud není možné jejich uspokojení z majetkové podstaty ani ze zálohy na náklady insolvenčního řízení. V dané věci byly podmíxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení nebyla insolvenčními navrhovateli složena a odměnu a náhradu hotových výdajů předběžné insolvenční správkyně nelze uspokojit ani z majetkové pxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxršíková
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x opatřeními přijatými v jeho průběhu vznikla škoda nebo jiná újma, vůči insolvenčnímu navrhovateli - dlužníku či věřiteli- právo na náhradu této škody xxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxa) vinou insolvenčního navrhovatele. V odstavci 1 se konstruuje v pochybnostech předpoklad, že insolvenční navrhovatel zavinil zastavení insolvenxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxítnutí návrhu nezavinil.
Odstavec 2 rozšiřuje právo na náhradu škody nebo jiné újmy vůči insolvenčnímu navrhovateli též pro zamítnutí insolvexxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxl závazky, které osvědčovaly jeho úpadek, nebo
b)
se dlužník dohodl s věřiteli na jiném způsobu plnění těchto závazků, anebo
c)
z důvodu uvedenxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvního jednání třetí osoby a že současně se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že ji odvrátí v době do 3 měsíců po splatnosti jeho peněžxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společně a nerozdílně ručí za splnění náhrady škody nebo jiné újmy podle odstavců 1 a 2. Tyto osoby se svého ručitelského závazku mohou zprostit jen tím, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xůvodně, nebo o tom,
b)
že není splněn některý z dalších předpokladů stanovených záko-nem pro vydání rozhodnutí o úpadku.
Ustanovení si evidxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxním návrhu. Jiná osoba ji musí podat nejpozději do 6 měsíců od zveřejnění rozhodnutí, jímž se končí řízení o insolvenčním návrhu, v insolvenčním rejstřxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxhodnuto o ní však může být až po právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu.
Není-li žaloba o náhradu škody nebo jiné újmy podle odstavců 1 až 3 podánx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxu stanovenou v insolvenčním řízení (jde o spor mimo něj). Žaloba není projednána jako incidenční spor; věcně a místně příslušný k projednání této žalobx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxání předběžného opatření, kterým insolvenční soud povinné osobě uloží složit u soudu do úschovy přiměřenou peněžitou částku, jež bude náhradu škody zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxtí insolvenčního návrhu nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu, - předběžné opatření však vydá (vyjma případů, kdy insolvenční návrh byl oxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxt navrhovatele složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u insolvenčního soudu návrh na jeho nařízení, jistotu ve výši 10 000 Kč.